Образовни профил
ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР
Образовни профил ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР уведен је у наш образовни
систем 2004. године. Финансијски администратор је развијен на нивоу средњестручног образовања, а школовање траје четири године, после завршене основне школе. Финансијски администратор изучава се тренутно у 25 средњих стручних школа у Србији.
Избором овог профила ученици ће стећи знања и вештине у свим сегментима
финансијско-рачуноводствених послова: обављање платног промета, спровођење свих облика књиговодствених евиденција, праћење и контрола пословања
предузећа, утврђивање резултата, састављање извештаја, израда различитих врста обрачуна и калкулација итд.
Наставним програмом за образовни профил финансијски администратор предвиђени су предмети којима се стичу, пре свега, знања и вештине из рачуноводствених и финансијских области (рачуноводство, финансијско пословање, ревизија и контрола), али су предвиђени и предмети којима се стичу неопходна економска и правна знања, знања о администрацији, организацији и менаџменту
предузећа (економика предузећа, канцеларијско пословање, статистика, право).
Такође, током школовања ученици стичу знања из опште културе и образовања
путем учења страних језика, рада на рачунару, употребе софтвера итд.
Практичне вештине, неопходне за обављање финансијско-рачуноводствених послова ученици стичу у виртуелним предузећима која се оснивају у оквиру предмета финансијско-рачуноводствена обука.
У виртуелним предузећима се симулирају послови стварних предузећа. Обављајући послове ових служби ученици стичу практична знања и вештине неопходне
за њихово будуће занимање. Кроз симулацију пословања ученици имају прилику да повежу знања стечена у оквиру стручних предмета и на тај начин добију
целовиту слику о важности финансијско - рачуноводствених послова и улози
финансијско-рачуноводствене службе у предузећу.
Часове обуке у виртуелном предузећу изводе наставници који су претходно прошли посебну обуку за рад у виртуелним предузећима али и друге обимне обуке
за примену нових наставних метода, за објективно оцењивање, комуникацију
исл.
У трећем и четвртом разреду, путем блок наставе, ученици имају прилику да раде у предузећима и тако у пракси провере стечена знања и вештине у обављању
финансијско-рачуноводствених послова.
Финансијски администратори налазе радно место у рачуноводственим службама предузећа различитих делатности, као и у банкама, осигуравај ућим компанијама, установама, удружењима, а нарочито у агенцијама које пружају књиговодствене услуге или обављају
послове ревизије.
"Одмах после школовања,
примљен сам као финансијски администратор приправник у рачуноводству предузећа Бахус заједно са још неколико школских другова.
Првих шест месеци сам
радио као приправник. Мој
посао је био референт у рачуноводству предузећа.
Марко Павловић, обр. профил финансијски администратор
Обављао сам послове као што је књижење извода, али сам брзо прешао и на сложеније послове: књижење улазних и излазних фактура, израду калкулација, итд."
"Марко је показао изузетно предзнање, и није било потребе за додатном обуком,
већ се одмах укључио у процес рада. Још један ученик из програма је наш стипендиста и чекамо га да заврши факултет, па да нам се придружи! Препоручио бих
свим својим колегама да запосле ученике који завршавају овај образовни профил!"
Дејан Благојевић, Финансијски директор Бахус д. о. о.
По завршетку школовања финансијски администратори ће знати и
умети да:
• поштују и примењују правне прописе и стандарде у области финансија и рачуноводства
• поштују и примењују рачуноводствена правила, процедуре и технике
• попуњавају и врше контролу књиговодствене документације
• обављају различите административне послове
• обављају послове обрачуна пореза, доприноса и других фискалних опетерећења
• књиговодствено обухватају дужничко-поверилачке односе
• контирају и књиже стање и промену стања свих врста средстава, капитала и
обавеза
• обрачунавају трошкове и учинке
• самостално обављају послове платног промета
• обрачунавају и књиже порезе и доприносе на зараде и накнаде зарада
• обрачунавају и књиже амортизацију
• познају и примењују поступак израде биланса
• искажу финансијски резултат предузећа
• евидентирају послове са иностранством (увоз и извоз)
• поштују и примењују начела пословне и службене тајне
• презентују информације интерним и екстерним корисницима
• формирају и воде различите евиденције
• архивирају документа
Download

Образовни профил ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР