Шифра 41313
1. Решења једначине (3 x  2)(2 x  3)  0 припадају скупу:
 2
 3
2
3
2 3
3 2
А) 0, , 
2
3


Б)  , 
3
2
Ц) 0, , 
 2
 3
3
2
3
2
Д) 0, , 
3
2
Е)  ,  
2. Ако је 17% од 130 једнако Y, 15% од 140 једнако X и 13% од 170 једнако Z, онда је:
А) X = Y = Z
Б) X < Y < Z
3. Вредност израза
А) -1
Ц) X> Y> Z
Д) Y = Z < X
Е) Y = Z > X
( 2  2) 2  (1  2 ) 2 је:
Б) 3  2 2
Ц) 2 2  3
Д) 1
Е) 3
4. Природних бројева m за које је функција y  (10  m) x  11 растућа, има:
А) 10
Б) бесконачно много
5. Вредност израза
А)
4
3
Б) 
Ц) 11
Д) 9
Е) 1
(3) 3 (3) 2

је
 32
 33
4
3
Ц)
10
3
Д) 
3
4
Е) -3
6. Заједнички чинилац полинома x 2  4 , x 2  2 x , x 2  4 x  4 , 2 x  4 је:
А) 4
Б) 2 x
Ц) x  2
Д) x  2
Е) 4 x
7. Површина кружног прстена је 144 cm 2 . Дужина оне тетиве већег круга која додирује мањи круг је:
А) 26 cm
Б) 24 cm
8. Решење неједначине 1 
А) (,0)
Б) (0, )
Ц) 22 cm
Д) 12  cm
Е) 12 cm
7x  2 5  x

 0 је скуп:
12
6
Ц) (5,)
Д) (,5)
1
5
Е) ( , )
Шифра 41313


9. Дат је скуп S  0, 5 ;
2
;
7

1

 5 2 314 
2 ; 3,14  и скупови A   , 2,   , B   , ,
и

2

10 7 100 
C  2, 7 ;  ; 3,14 . Заокружи тачан одговор:
А) A  S , B  S , C  S
Б)
A  S, B  S,C  S
Д) A  S , B  S , C  S
Е)
A  S, B  S,C  S
10. Површина троугла који формирају графици функција y  2 x  1 и y 
А)
5
4
Б)
4
5
Ц)
7
5
A  S, B  S,C  S
Ц)
Д) 2
1
x  1 са Ox осом износи:
2
5
2
Е)
11. Отац има 24 године , а син 4 годинe. Од тренутка када је отац је био једанаест пута старији од
сина до тренутка када ће отац бити три пута старији од сина проћи ће :
А) 6 година
Б) 5 година
Ц) 7 година
Д) 8 година
Е)10 година
12. Ако симетрале углова  и  троугла ABC заклапају угао од 128 тада је угао  једнак:
А) 76
Б) 72
Ц) 52
Д) 64
Е) 38
13. Kругови на слици су подударни. Страница квадрата је пречник круга . Ако
дијагонала квадрата има дужину
А) 8    1
Б) 8  1
Ц) 8  8
14. Ако је a  b  11 и ab  
А) 120
Б) 122
15. Дијагонала коцке је
А) 54 cm 2
32 , површина шрафираног дела слике је:
Д) 8  16
Е) 8  
1
, онда је a 2  b 2 једнако:
2
Ц)
121
4
Д)
483
4
Е)
485
4
18 cm . Површина те коцке је:
Б) 36 cm 2
Ц) 18 3 cm 2
Д) 18 2 cm 2
Е) 18 6 cm 2
16. Ивични углови при врху D праве правилне тростране пирамиде ABCD су прави. Свака бочна
ивица има дужину 10 cm . Висина пирамиде која одговара основи ABC има дужину:
А)
100
cm
3
Б) 10 cm
Ц) 10 3 cm
Д)
10
cm
3
Е)
3 cm
Download

Тест из математике