Na osnovu člana 1020. Zakona o obligacionim poslovima (Sl. list SRJ 31/93 sa dopunama), zaključuje se
U G O V O R O A S I G N A C I J I br.
1.
(ASIGNANT - uputilac)
(račun)
(ASIGNAT - upućenik)
(račun)
(ASIGNATOR - primalac)
(račun)
2.
3.
Član 1.
Ovim Ugovorom ASIGNANT ovlašćuje ASIGNATA da umesto njega izvrši uplatu ASIGNATORU u
dinara po računu br.
Član 2.
ASIGNATOR istovremno pristaje da po nalogu ASIGNANTA primi uplatu od ASIGNATA.
Član 3.
Potpisivanjem ovog Ugovora ASIGNANT izmiruje svoju obavezu prema ASIGNATU po osnovu ugovora
.
Član 4.
god.
ASIGNAT se obavezuje da će obavezu prema ASIGNATORU uplatiti dana
kada će izmiriti obavezu duga prema ASIGNANTU iz čl. 3. ovog Ugovora. O izmirenju obaveze ASIGNAT je
obavezan da blagovremeno obavesti ASIGNANTA.
Član 5.
U slučaju spora o neizvršenju obaveze iz Čl. 1. nadležan je sud u
Član 6.
Ovaj ugovor je sačinjen u tri istovetna primerka, od kojih po jedan zadržava svaki potpisnik ugovora.
U
godine
dana
ASIGNANT
BazaPropisa.net © K&M soft
ASIGNAT
ASIGNATOR
Download

UGOVOR O ASIGNACIJI