UGOVOR O DONATORSTVU
Zaključen između:
1.
______________________________________________________________________________
___________________________________: DONATOR)
2. ČIKA BOCA matični broj 28062761, udruženje građana iz Beograda, ulica Vojvode Stepe 298,
koje zastupa predsednik Vladimir Radolović (u daljem tekstu: PRIMALAC DONACIJE)
Član 1.
Predmet ovog ugovora je donatorstvo DONATORA PRIMAOCU DONACIJE radi ostvarivanja
pomoći u pružanju humanitarnih i drugih besplatnih rehabilitacionih usluga za decu lečenu od raka,
što se smatra ulaganjem u zdravstvene, obrazovne, naučne, humanitarne i sportske namene,
kojim delatnostima se bavi PRIMALAC DONACIJE.
Član 2.
DONATOR se obavezuje da na ime donatorstva izvrši ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vrednost ove donacije iznosi __________ dinara.
DONATOR će ova sredstva uplaćena PRIMAOCU DONACIJE knjižiti u svojim knjigama kao
opravdan rashod, u skladu sa odredbama Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na
dobit preduzeća (Sl. glasnik 18/10), gde se ulaganje u zdravstvene, obrazovne, naučne,
humanitarne i sportske aktivnosti priznaje kao rashod do 3,5 odsto od ukupnog prihoda.
Član 3.
PRIMALAC DONACIJE sa zahvalnošću prima donaciju i obavezuje se da odobrenu uslugu ovim
ugovorom namenski iskoristi.
PRIMALAC DONACIJE nema drugih obaveza po osnovu ovog ugovora prema DONATORU.
Član 4.
U slučaju spora, strane su saglasne da isti reše mirnim putem. U suprotnom, priznaju nadležnost
stvarno nadležnog suda u Beogradu.
Član 5.
Ovaj ugovor sačinjen je u 4 (četiri) istovetna primerka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po
2 (dva) primerka.
PRIMALAC DONACIJE
___________________
U Beogradu, dana XX. XXXXXX XXXX. godine.
DONATOR
_______________________
NAPOMENA O POZIVU NA ZAKON:
Poreski tretman izdataka za donatorstvo i sponzorstvo u smislu priznavanja troškova po
tom osnovu za svrhe obračuna poreza na dobit uređen je odredbama člana 15. Zakona o
porezu na dobit pravnih lica ("Sl. glasnik RS", br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon,
43/2003, 84/2004, 18/2010 i 101/2011 - dalje: Zakon).
Priznavanje troškova po osnovu donatorstva
Po članu 15. stav 1. Zakona, izdaci za zdravstvene, obrazovne, naučne, humanitarne,
verske, zaštitu čovekove sredine i sportske namene, priznaju se kao rashod u iznosu
najviše do 3,5% od ukupnog prihoda. Ovi izdaci priznaju se kao rashod samo ako su
izvršeni licima registrovanim za te namene u skladu sa posebnim propisima, koja
navedena davanja isključivo koriste za obavljanje delatnosti iz stava 1. člana 15. Zakona.
Donacija predstavlja davanje pomoći u vidu poklona u novcu, predmetima ili uslugama
drugom pravnom licu, bez uslovljavanja da se po istom davanju izvrši bilo kakva vrsta
usluge donatoru. Ovi izdaci priznaju kao rashod do 3,5% od ukupnog prihoda, s tim što se
navedeni procenat odnosi zbirno na sve izdatke iz člana 15. stav 1. Zakona.
Download

primer pruzmite ovde