REFERENTNI PODACI O PREDUZEĆU
Preduzeće "TURBINA" D.O.O. osnovano je 1990. godine na osnovu registracije kod Trgovinskog suda u Beogradu,
da bi 2005. godine bilo prevedeno u registar Agencije za privredne registre, a 2006. godine izvršilo usaglašavanje sa
Zakonom o privrednim subjektima.
Nabavku originalnih rezervnih delova i repromaterijala vršimo kupovinom od proizvođača ili na tržištu kod ovlašćenih
prodavaca uz obavezan atest o prodatoj robi.
Naziv preduzeća
Datum osnivanja
Sedište
Tel/Fax
Tekući račun
Oblik organizovanja
Oblik svojine
Matični broj
PIB
PDV
Registarski broj
Šifra delatnosti
Kažnjavanje u zadnjih 5 godina za privredni
prestup, prekršaj ili krivično delo
Da li je pokrenut ili se vodi postupak prinudnog
poravnjanja, stečaja ili likvidacije na osnovu
sudske ili druge odlike?
Da li su izmireni svi dospeli porezi, doprinosi i
druge javne dažbine?
Odgovorno lice
Preduzeće za promet i montažu rotacionih mašina "TURBINA" D.O.O. Beograd
08.01.1990.
Beograd, Karpoševa 71
011/3557-160; 011/3572-596
180-1131210007473-70 "Alpha Bank" A.D. Beograd
Društvo sa ograničenom odgovornošću
Privatna
07492596
100973959
130601686
01117492596
31622
Preduzeće nije bilo kažnjavano po bilo kom obliku
Protiv preduzeća i odgovornog lica nije bilo kada pokretan bilo kakav postupak
nadležnih organa
Preduzeće blagovremeno izmiruje svoje dospele obaveze
Ahmedin Biševac
Download

Referentni podaci o preduzecu.xlsx