МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Образац ППДГ-2Р
ПОРЕСКА УПРАВА
Организациона јединица
ПОРЕСКА ПРИЈАВА
ЗА УТВРЂИВАЊЕ ГОДИШЊЕГ ПОРЕЗА НА ДОХОДАК ГРАЂАНА
ЗА
ГОДИНУ
1.
ПОДАЦИ О ПОРЕСКОМ ОБВЕЗНИКУ:
1.1.
Порески идентификациони број (лични број) - ЈМБГ
1.2.
Име, име оца и презиме
1.3.
Подаци о пребивалишту/боравишту:
1.3.1. Општина
1.3.2. Место
1.3.3. Назив улице
1.3.4. Кућни број (број и слово)
1.3.5. Спрат, број стана и слово
1.3.6. Телефон
1.4.
2.
Занимање
ПОДАЦИ О ИЗДРЖАВАНИМ ЧЛАНОВИМА ПОРОДИЦЕ:
Име, име оца и презиме
3.
ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА КОЈИ СЕ ОПОРЕЗУЈУ:
3.1.
Опорезиви приход за које је исплатилац обуставио и платио порез
доприносе по одбитку (према потврди пореског плаца):
3.1.1.
Зарада (из чл. 13. и 14б. Закона о порезу на доходак грађана"Службени гласник РС", бр. 24/01,... и 108/13, даље: Закон)
3.1.2. Порез и доприноси на терет запосленог (за 3.1.1.)
3.1.3.
Опорезиви приходи остварени ван радног односа
(из чл. 55, 60, 63. став 3, 82. ст. 3 и 4, 84. став 2, 84а и 85. Закона)
3.1.4. Порез и доприноси на терет примаоца прихода (за 3.1.3.)
3.2.
Свега (3.1.1. + 3.1.3. - 3.1.2. - 3.1.4.)
3.3.
Опорезиви приход од самосталне делатности
BazaPropisa.net © K&M soft
Износ
001
002
003
004
005
3.3.1. Опорезиви приход од самосталне делатности (из чл. 33. и 40. Закона)
006
3.3.2. Порез на терет предузетника (за 3.3.1., по члану 33. Закона)
007
Порез и доприноси на терет предузетника
(за 3.3.1., по члану 40. Закона)
008
3.3.4. Лична зарада предузетника (из члана 33а. Закона)
009
3.3.5. Порез и доприноси предзетника (за 3.3.4)
010
3.1.3.
3.4.
Свега (3.3.1. - 3.3.2. - 3.3.3. + 3.3.4. - 3.3.5.)
3.5.
Остали опорезиви приходи по решењу Пореске управе
3.6.
Порески идентификациони број
(лични број) - ЈМБГ
Сродство
011
3.5.1. Опорезиви приходи (из чл. 60, 82. ст. 3 и 4, и 85. Закона)
012
3.5.2. Порез и доприноси на терет примаоца прихода (за 3.5.1.)
013
Свега (3.5.1. - 3.5.2.)
014
Опорезиви приходи за које је обвезник дужан сам да
обрачуна и плати порез и доприносе (члан 100а. став 2. Закона)
3.7.
Износ
3.7.1. Опорезиви приходи (из чл. 13. и 14б, 55, 53 став 3, 82. ст. 3 и 4, 84а. и 85. Закона)
015
3.7.2. Порез и доприноси на терет примаоца прихода (за 3.7.1.)
016
3.8.
Свега (3.7.1 - 3.7.2.)
3.9.
Опорезиви приходи за које је обрачунат и плаћен порез у другој држави
(према потврди надлежног државног органа те државе)
3.9.1.
017
Опорезиви приходи (из чл. 13. и 14б, 33, 40, 55, 63 став 3, 82. став 3 и 4,
84а. и 85. Закона)
018
3.9.2. Порез и доприноси на терет примаоца прихода (за 3.9.1.)
019
3.10.
Свега (3.9.1. - 3.9.2.)
020
3.11.
Износ по основу повраћаја доприноса за обавезно социјално
осигурање (из члана 87. став 4. Закона)
021
3.12.
УКУПНО (3.2 + 3.4 + 3.6 + 3.8 + 3.10 + 3.11)
022
3.13.
Неопорезиви износ (члан 87. ст. 1. Закона)
023
3.14.
Доходак за опорезивање (3.12. - 3.13.)
024
3.15.
Лични одбици (3.15.1. + 3.15.2., а највише 50% од 3.14.)
025
3.15.1. За пореског обвезника (члан 88. став 1. тачка 1) и став 3. Закона)
026
3.15.2. За издржаване чланове породице (члан 88. став 1. тачка 2) и став 3. Закона)
027
3.16.
Опорезиви доходак (3.14. - 3.15.)
028
3.16.1. Опорезиви доходак до шестоструке просечне годишње зараде
029
3.16.2. Опорезиви доходак преко шестоструке просечне годишње зараде (3.16. - 3.16.1.)
030
3.17.
Порез по стопи од 10% (10% на 3.16.1.)
031
3.18.
Порез по стопи од 15% (15% на 3.16.2.)
032
3.19.
Годишњи порез (3.17. + 3.18.)
033
4.
ПОПИС ПРИЛОЖЕНИХ ДОКАЗА:
5.
НАПОМЕНА ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА / ПУНОМОЋНИКА / ЗАСТУПНИКА:
BazaPropisa.net © K&M soft
попуњава подносилац пореске пријаве:
(место)
попуњава Пореска управа:
Потврда о пријему пореске пријаве:
(датум)
(Потпис пореског обвезника / пуномоћника / заступника)
(назив)
(седиште)
(ПИБ)
(матични број)
ПОТВРДА
о висини прихода остварених у периоду од 01.01.до 31.12.
BazaPropisa.net © K&M soft
Ред.
бр.
. године
Врста прихода
Износ
1
I
2
ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДЕ И ДОДАЦИ НА ЗАРАДУ
1.
Исплаћене зараде у периоду ид 01.01. до 31.12.
2.
Плаћени порез 1)
3.
Плаћени доприноси за социјално осигурање (ПИО, здравство, незапосленост) 2)
II
ОСТАЛИ ДОДАЦИ У СКЛАДУ СА КОЛЕКТИВНИМ УГОВОРОМ
1.
Јубиларна награда - бруто износ
2.
Опорезиви приход (изнад неопорезивог износа)
III
ПРИХОДИ ОД АУТОРСКИХ ПРАВА
1.
Ауторски хонорар - бруто приход
2.
Умањење за нормиране трошкове 40% (остала ауторска дела)
3.
Основица за порез по одбитку
4.
Плаћен порез (20% на ред. бр. 3)
5.
Допринос за ПИО (24% на ред. бр. 3)
6.
Основица за годишњи порез (3 - 4 - 5)
IV
ПРИХОДИ ОД КАПИТАЛА 3)
1.
Бруто приход од капитала (дивиденда)
2.
100% опорезивог прихода
3.
Плаћен порез по одбитку (15% на ред. бр. 2)
4.
Исплаћено (1 - 3)
V
ПРИХОДИ ОД НЕПОКРЕТНОСТИ
1.
Бруто приход
2.
Нормирани трошкови 20%
3.
Основица за порез по одбитку (1 - 2)
4.
Плаћен порез по одбитку (20% на ред. бр. 3)
5.
Основица за годишњи порез (3 - 4)
VI
ПРИХОДИ ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ
1.
Бруто приход
2.
Нормирани трошкови 20%
3.
Опорезиви приход (1 - 2)
4.
Плаћен порез по одбитку (20% на ред. бр. 3)
5.
Допринос за ПИО (24% на ред. бр. 3)
6.
Основица за годишњи порез (3 - 4 - 5)
3
1) Порез се плаћа на основицу, односно бруто зараду умањену за пореску олакшицу
2) Доприноси се обрачунавају на бруто зараду, односно највишу прописану основицу односно најнижу прописану основицу
3) Приходи остварени по основу дивиденди не уносе се у образац ППДГ-2Р
У
дана
(М.П.)
(одговорно лице)
Download

PPDG-2R - BazaPropisa.net