(назив послодавца)
Број:
Датум:
Адреса:
Тел.
ИЗЈАВА
О ИЗМИРЕНОМ ДОСПЕЛОМ ДОПРИНОСУ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
Изјављујем под материјалном и кривичном одговорношћу да је
(назив обвезника плаћања доприноса)
из ул.
на дан
бр.
године измирио доспели допринос за здравствено осигурање
за све запослене код послодавца.
ПОСЛОДАВАЦ
(име и презиме)
BazaPropisa.net © K&M soft
Download

Izjava o plaćenim doprinosima