Образац ПДПО
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО
ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ
- ПОРЕСКА УПРАВА - Организациона јединица -
ПИБ ______________________________________
Исплатилац ________________________________
Седиште, односно место стварне управе
исплатиоца
___________________________________________
Рачун исплатиоца ___________________________
Шифра делатности исплатиоца ________________
___________________________
ЗБИРНА ПОРЕСКА ПРИЈАВА
О ОБРАЧУНАТОМ И ПЛАЋЕНОМ ПОРЕЗУ НА ДОБИТ ПО ОДБИТКУ
НА ПРИХОДЕ КОЈЕ ОСТВАРУЈУ НЕРЕЗИДЕНТНА ПРАВНА ЛИЦА
______________
Датум исплате
Ред.
бр.
1
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
7.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
9.
10.
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
11.
ОПИС
ИЗНОС
УПЛАТНИ РАЧУН
ЈАВНИХ ПРИХОДА
2
3
4
Приход од дивиденди и удела
Порез по одбитку
__________ х ____ %
__________ х ____ %
__________ х ____ %
__________ х ____ %
Приход од ауторских накнада
Порез по одбитку
__________ х ____ %
__________ х ____ %
__________ х ____ %
__________ х ____ %
Приход од камата
Порез по одбитку
__________ х ____ %
__________ х ____ %
__________ х ____ %
__________ х ____ %
Приход од закупа непокретности и покретних ствари
Порез по одбитку
__________ х ____ %
__________ х ____ %
__________ х ____ %
__________ х ____ %
Приход по основу извођења естрадног, забавног,
уметничког, спортског или сличног програма
Порез по одбитку
__________ х ____ %
__________ х ____ %
__________ х ____ %
__________ х ____ %
Приход по основу услуга, који остварује нерезидентно
12.
12.1.
13.
правно лице из јурисдикције са преференцијалним
пореским системом
Порез по одбитку
__________ х ____ %
Укупно обрачунати порез по одбитку (2+4+6+8+10+12)
Обрачунао
_________________
Одговорно лице
_________________
Download

Obrazac PDPO - Пореска управа