Образац РЕФ-Иа
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
ЦВПО/ФИЛИЈАЛА/ЕКСПОЗИТУРА__________________
РЕФАКЦИЈА ПЛАЋЕНЕ АКЦИЗЕ НА ДЕРИВАТЕ НАФТЕ
ИЗ ЧЛАНА 9. СТАВ 1. ТАЧ. 3), 4), 5) И 6) ЗАКОНА О АКЦИЗАМА КОЈИ СЕ КОРИСТЕ ЗА ИНДУСТРИЈСКЕ СВРХЕ
- Подаци о плаћеним рачунима -
1. Подаци о плаћеним рачунима
Редни
број
Назив и ПИБ издаваоца
рачуна
Број и датум
рачуна
Вредност
производа без
обрачунате
акцизе
Износ
обрачунате
акцизе
Вредност
производа са
обрачунатом
акцизом
Датум
плаћања
рачуна
2. Прилози
2.1. Копија рачуна
2.2. Доказ о плаћеном рачуну
2.3. Копија отпремнице
Датум
Потпис подносиоца
Download

Obrazac REF-Ia - Пореска управа