Прилог 1
1.
1
opstina
4
republika
Трезор
Редни број
ПЛАН РАЧУНА ЗА УПЛАТУ ЈАВНИХ ПРИХОДА
Рачун за
уплату
јавних
прихода
Рачун ЈП
1
2
3
840
711111
843
kontrolni+ sifraopstine
kontrolni
Контролни
Опис
број
4
52
2.
840
711121
843
25
3.
840
711122
843
32
3а
840
711123
843
39
4.
840
711131
843
95
5.
6.
840
840
711141
711142
843
843
68
75
7.
8.
840
840
711143
711144
843
843
82
89
9.
840
711145
843
96
10.
11.
840
840
711146
711147
843
843
06
13
12.
840
711148
843
20
13.
840
711149
843
27
5
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
ПОРЕЗИ
ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ
Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају
физичка лица
Порез на зараде
Порез на зараде
Порез на приходе од самосталних делатности
Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа
према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске
управе
Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа
према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске
управе
Порез на приходе од самосталних дeлатности који се плаћа
према стварно оствареном приходу самоопорезивањем
Порез на приходе од ауторских права
Порез на приходе од ауторских права, права сродних
ауторском праву и права индустријске својине
Порез на приходе од имовине
Порез на дивиденде и уделе у добити
Порез на приходе од камате
Порез на приходе од непокретности
Порез на капиталне добитке
Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по
основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе
Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу
Пореске управе
Порез на земљиште
Порез на приходе од непокретности, по решењу Пореске
управе
Порез на приходе од издавања сопствених непокретности/
Порез на приходе од капитала по другом основу
Порез на добитке од игара на срећу
pib
601
pib
Ознака
основа
плаћања
Ниво
уплате
Обавезни
податак у пољу
позив на број
одобрења
Приходи по
припадности
6
7
8
9
53
1,1/г
ПУ
1,2,3,4
53
1,1/г
ПУ
1,2
53
1,1/г
ПУ
1,2
53
1,1/г
ПУ
1,2
53
1,1/г
ПУ
4
53
53
1,1/г
1,1/г
ПУ
ПУ
4
4
53
53
1,1/г
1,1/г
ПУ
ПУ
1,2
4
53
1,1/г
ПУ
1,2
53
53
1,1/г
1,1/г
ПУ
ЛПА
1,2
1,2
53
1,1/г
ПУ
1,2
53
1,1/г
ПУ
4
Редни број
Трезор
Рачун за
уплату
јавних
прихода
14.
840
711151
843
41
15.
840
711161
843
14
16.
840
711171
843
84
17.
840
711181
843
57
18.
840
711182
843
64
19.
840
711183
843
71
Рачун ЈП
Ознака
основа
плаћања
Ниво
уплате
Обавезни
податак у пољу
позив на број
одобрења
Приходи по
припадности
Порез на добитке од игара на срећу
Порез на приходе од осигурања лица
Порез на приходе од осигурања лица
Годишњи порез на доходак грађана
53
1,1/г
ПУ
4
53
1,1/г
ПУ
1,2
Годишњи порез на доходак грађана
Самодоприноси
Самодопринос према зарадама запослених и по основу
пензија на територији месне заједнице и општине
Самодопринос према зарадама запослених и по основу
пензија на територији града
Самодопринос из прихода од пољопривреде и шумарства
53
1,1/г
ПУ
4
53
1,1/г
ЛПА
1,2
53
1,1/г
ЛПА
1,2
53
1,1/г
ЛПА
1,2
53
53
1,1/г
1,1/г
ЛПА
ЛПА
1,2
1,2
53
1,1/г
ПУ
1,2
53
53
1,1/г
1,1/г
ПУ
ПУ
1,2
1,2
53
1,1/г
ПУ
3,4
53
1,1/г
ПУ
3,4
53
1,1/г
ПУ
3,4
53
1,1/г
ПУ
3,4
53
1,1/г
ПУ
3,4
53
1,1/г
ПУ
3,4
53
1,1/г
ПУ
3,4
53
1,1/г
ПУ
3,4
Контролни
Опис
број
20.
21.
840
840
711184
711185
843
843
78
85
22.
840
711191
843
30
23.
24.
840
840
711192
711193
843
843
37
44
25.
840
711194
843
51
25а
840
711195
843
58
26.
840
711211
843
73
27.
840
711212
843
80
28.
840
711213
843
87
29.
840
711214
843
94
30.
840
711215
843
04
31.
840
711216
843
11
Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном
делатношћу
Самодопринос на вредност имовине
Порез на друге приходе
Порез на остале приходе
Порез на непријављени приход утврђен унакрсном проценом
Порез на приходе спортиста и спортских стручњака
Порез по одбитку за приходе по основу извођења естрадног,
забавног, уметничког, спортског или сличног програма
Порез по одбитку на накнаду исплаћену по основу промета
секундарних сировина и отпада
Порези на добит и капиталне добитке које плаћају
правна лица
Порез на добит правних лица
Порез на добит правних лица
Порез на добит правних лица који се као порез по одбитку
обрачунава на дивиденде које се исплаћују резидентима
Порез на добит правних лица који се обрачунава и наплаћује
као порез по одбитку на дивиденде које се исплаћују
нерезидентима
Порез на добит правних лица који се као порез по одбитку
обрачунава на камате које се исплаћују нерезидентима
Порез на добит правних лица који се као порез по одбитку
обрачунава на ауторске накнаде које се исплаћују
нерезидентима
Порез на добит правних лица који се обрачунава на
капиталне добитке које остваре нерезиденти
Трезор
Редни број
Рачун за
уплату
јавних
прихода
Рачун ЈП
Контролни
Опис
број
32.
840
711217
843
18
32а
840
711218
843
25
32б
840
711219
843
32
33.
34.
840
840
712111
712112
843
843
68
75
35.
840
712113
843
82
36.
840
713111
843
84
37.
38.
840
840
713121
713122
843
843
57
64
39.
840
713311
843
29
40.
840
713411
843
50
41.
840
713421
843
23
42.
840
713422
843
30
Порез на добит правних лица који се обрачунава на накнаде
по основу закупа и подзакупа непокретности и покретних
ствари којe се исплаћују нерезидентима
Порез на добит правних лица који се као порез по одбитку
обрачунава на приходе које остварују нерезидентна правна
лица, по основу вишка стечајне масе, односно расподеле
ликвидационог остатка
Порез на добит правних лица који се обрачунава на приходе
које остварује нерезидентно правно лице из јурисдикције са
преференцијалним пореским системом
Порези на доходак, добит и капиталне добитке који се не
могу разврстати између физичких и правних лица
ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА
Порез на фонд зарада
Порез на фонд зарада
Порез на фонд зарада запослених које се финансирају из
буџета и фондова обавезног социјалног осигурања
Порез на фонд зарада осталих запослених
Порез на фонд зарада лица која остварују приходе од
ауторских права и права индустријске својине
ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ
Периодични порези на непокретности
Посебан порез на необрађено обрадиво пољопривредно
земљиште
Посебан порез на необрађено обрадиво пољопривредно
земљиште
Порез на имовину
Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге
Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге
Периодични порези на нето имовину
Порези на заоставштину, наслеђе и поклон
Порез на наслеђе и поклон
Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе
Порези на финансијске и капиталне трансакције
Порез на финансијске трансакције
Порез на финансијске трансакције
Порез на капиталне трансакције
Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по
решењу Пореске управе
Порез на пренос апсолутних права на акцијама и другим
хартијама од вредности, по решењу Пореске управе
Ознака
основа
плаћања
Ниво
уплате
Обавезни
податак у пољу
позив на број
одобрења
Приходи по
припадности
53
1,1/г
ПУ
3,4
53
1,1/г
ПУ
3,4
53
1,1г
ПУ
3,4
53
53
1,1/г
1,1/г
ПУ
ПУ
1,2
1,2
53
1,1/г
ПУ
1,2
53
1,1/г
53
53
1,1/г
1,1/г
ЛПА
ЛПА
1,2
1,2
53
1,1/г
ПУ
1,2
53
1,1/г
ПУ
4
53
1,1/г
ПУ
1,2
53
1,1/г
ПУ
1,2
4
Редни број
Трезор
Рачун за
уплату
јавних
прихода
43.
840
713423
843
37
44.
840
713424
843
44
44а
840
713425
843
51
44б
840
713426
843
58
Рачун ЈП
Контролни
Опис
број
Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима,
пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе
Порез на пренос апсолутних права у осталим случајевима, по
решењу Пореске управе
Порез на пренос апсолутних права на интелектуалној својини
Порез на пренос апсолутних права код продаје стечајног
дужника као правног лица
Други једнократни порези на имовину
Ознака
основа
плаћања
Ниво
уплате
Обавезни
податак у пољу
позив на број
одобрења
Приходи по
припадности
53
1,1/г
ПУ
1,2
53
1,1/г
ПУ
1,2
53
1,1/г
ПУ
1,2
53
1,1/г
ПУ
1,2
53
1,1/г
ЛПА
1,2
53
53
53
4
4
4
ПУ
ПУ
4
4
4
53
4
53
4
ПУ
4
53
4
ПУ
4
53
53
4
4
ПУ
4
4
53
53
4
1,1/г
4
4
53
1,1/г
4
53
1,1/г
4
53
4
Други периодични порези на имовину
45.
840
713611
843
92
46.
47.
48.
840
840
840
714111
714112
714113
843
843
843
03
10
17
49.
840
714114
843
24
50.
840
714121
843
73
51.
840
714122
843
80
52.
53.
840
840
714123
714124
843
843
87
94
54.
55.
840
840
714125
714126
843
843
04
11
56.
840
714127
843
18
57.
840
714128
843
25
58.
840
714129
843
32
Порез на акције на име и уделе
Порез на акције на име и уделе
ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ
Општи порези на добра и услуге
Порези на додату вредност
Порез на промет дуванских прерађевина, алкохолних пића и
кафе
Порез на додату вредност
Порез на додату вредност при увозу
Порез на додату вредност за промет добара са територије АП
Косово и Метохија на територију Републике ван територије
АП Косово и Метохија
Једнофазни порези на промет
Порез на промет производа (општи режим)
Порез на промет лекова са посебне листе
Порез на промет осталих лекова, медицинских средстава,
ортопедских помагала и слично
Порез на промет производа остварен при увозу
Такса на продајну цену робе у слободним царинским
продавницама
Накнада за стављање у промет заштићених дивљих биљних и
Средства Црвеног крста Србије по члану 15. Закона о
Црвеном крсту Србије током "Недеље Црвеног крста" од 8. до
Средства Црвеног крста Србије по члану 16. Закона о
Црвеном крсту Србије од сваке продате карте за
манифестације међународног карактера (културне, забавне,
спортске и слично) током целе календарске године
Порез на промет нових моторних возила
4
ПУ
4
Редни број
Трезор
Рачун за
уплату
јавних
прихода
59.
60.
840
840
714131
714132
843
843
46
53
61.
62.
840
840
714133
714134
843
843
60
67
63.
64.
840
840
714135
714136
843
843
74
81
65.
840
714137
843
88
66.
840
714138
843
95
67.
840
714139
843
05
Рачун ЈП
Контролни
Опис
број
Кумулативни вишефазни порези на промет
Порез на промет услуга промета производа на велико
Порез на промет комуналних услуга
Порез на промет финансијских услуга (камате за дате кредите
и позајмице, банкарске и друге услуге, услуге платног
промета, берзанске услуге и услуге осигурања и реосигурања)
Порез на промет угоститељских и туристичких услуга
Порез на промет услуга организовања приредби и естрада
Порез на промет услуга приређивања игара на срећу
Порез на промет услуга од приређивања игара на срећу
помоћу аутомата, који се плаћа у паушалном износу
Порез на промет услуга у годишњем паушалном износу, по
решењу Пореске управе
Порез на промет осталих услуга
Ознака
основа
плаћања
Ниво
уплате
Обавезни
податак у пољу
позив на број
одобрења
Приходи по
припадности
53
53
4
4
ПУ
ПУ
4
4
53
53
4
4
ПУ
ПУ
4
4
53
53
4
4
ПУ
ПУ
4
4
53
4
ПУ
4
53
4
ПУ
4
53
4
ПУ
4
53
4
ПУ
4
53
1,1/г
ЛПА
1,2
53
1,1/г
ЛПА
1,2
53
1,1/г
4
53
1,1/г
4
Порез на премије неживотних осигурања
68.
840
714141
843
19
69.
840
714421
843
39
70.
840
714431
843
12
71.
840
714442
843
89
72.
840
714443
843
96
Порез на премије неживотних осигурања
Добит фискалних монопола
Порези на појединачне услуге
Комунална такса за приређивање музичког програма у
угоститељским објектима
Комунална такса за држање музичких уређаја и приређивање
музичког програма у угоститељским објектима
Комунална такса за коришћење рекламних паноа
Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући
и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на
објектима и просторима који припадају јединици локалне
самоуправе (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и
сл.)
Средства за ванредне ситуације
Средства остварена на основу издвајања осигуравајућих
друштава у висини 5% од наплаћене премије осигурања од
пожара и других опасности у корист Буџетског фонда за
ванредне
Средства ситуације
правних лица која за осигурање од пожара своје
имовине оснивају властите осигуравајуће фондове у висини
3% од премије осигурања од пожара у корист Буџетског
фонда за ванредне ситуације
Трезор
Редни број
Рачун за
уплату
јавних
прихода
Рачун ЈП
Контролни
Опис
број
73.
840
714444
843
06
74.
840
714445
843
13
75.
840
714446
843
20
76.
840
714447
843
27
77.
840
714511
843
87
78.
840
714512
843
94
Средства остварена на основу издвајања осигуравајућих
друштава у висини 5% од прихода наплаћеног обавезног
осигурања транспорта опасних материја у друмском,
железничком, речном и ваздушном саобраћају у корист
Буџетског фонда за ванредне ситуације
Средства наплаћена од привредних субјеката на годишњем
нивоу, који се баве производњом, прерадом, ускладиштењем,
дистрибуцијом и продајом запаљивих течности,
експлозивних материја и гасова, по основу укупних
инсталационих капацитета ускладиштења и главне мерне
регулационе станице на магистралном гасоводу у корист
Буџетског фонда за ванредне ситуације
Средства остварена на основу издвајања надлежног органа за
послове цивилног ваздухопловства, намењена, за потребе
службе за трагање и спасавање у случају удеса ваздухоплова
у корист Буџетског фонда за ванредне ситуације
Средства остварена по основу 1% прихода од продаје
улазница за спортске догађаје, по пријављеном догађају
Министарству унутрашњих послова у корист Буџетског
фонда за ванредне ситуације
Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу
да се добра употребљавају или делатности обављају
Порези, таксе и накнаде на моторна возила
Порез на употребу моторних возила
Посебна такса за регистрацију одређених моторних возила
Обавезни
податак у пољу
позив на број
одобрења
Ознака
основа
плаћања
Ниво
уплате
53
1,1/г
4
53
1,1/г
4
53
1,1/г
4
53
1,1/г
4
53
1,1/г
4
53
1,1/г
4
53
1,1/г
1,2
53
53
1,1/г
1,1/г
1,2
1,2
53
4
4
53
53
53
53
53
1,1/г
1,1/г
1,1/г
1,1/г
1,1/г
4
4
4
4
4/п
Приходи по
припадности
Комунална такса за држање моторних друмских и
прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина
79.
840
714513
843
04
80.
81.
840
840
714514
714516
843
843
11
25
82.
840
714517
843
32
83.
84.
85.
86.
87.
840
840
840
840
840
714521
714522
714523
714524
714525
843
843
843
843
843
60
67
74
81
88
Годишња накнада за моторна возила, тракторе и прикључна
возила
Годишња накнада за остала возила на моторни погон
Посебна накнада за регистрацију одређених возила
Порези на употребу, држање и ношење добара
Порез на употребу мобилног телефона
Порез на употребу пловних објеката-пловила
Порез на употребу ваздухоплова и летелица
Порез на регистровано оружје
Накнада за ванредни превоз на државном путу
Републичке таксе и накнаде за посебне производе и посебне
активности
ПУ
Редни број
Трезор
Рачун за
уплату
јавних
прихода
88.
89.
840
840
714531
714532
843
843
33
40
90.
840
714533
843
47
91.
840
714536
843
68
Рачун ЈП
Контролни
Опис
број
Такса за приказивање филмова на телевизији и у средствима
јавног превоза
Такса за контролну маркицу за видео касете
Средства за увођење, функционисање и унапређење система
за праћење, контролу и регулисање саобраћаја - видео надзор
Посебна накнада на цигарете из чл.70. став 2. Закона о дувану
Накнаде за коришћење добара од општег интереса
Накнада за коришћење вода
Накнада за заштиту вода
Обавезни
податак у пољу
позив на број
одобрења
Ознака
основа
плаћања
Ниво
уплате
53
53
1,1/г
1,1/г
4
4
53
1,1/г
4
53
1,1/г
4
Приходи по
припадности
92.
840
714541
843
06
93.
840
714542
843
13
94.
840
714543
843
20
Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног
земљишта
Накнада за инвестиције у износу од 1% предрачунске
53
95.
96.
97.
98.
840
840
840
840
714544
714545
714546
714547
843
843
843
843
27
34
41
48
53
53
53
53
1,1/г
1,1/г
1,1/г
1,1/г
99.
840
714548
843
55
53
1,1/г
1,2,4
100.
840
714549
843
62
53
1,1/г
1,2,4
101.
102.
840
840
714551
714552
843
843
76
83
вредности објекта или радова
Накнада за загађивање природних богатстава
Накнада за коришћење рибарских подручја
Накнада за загађивање животне средине
Накнада за супстанце које оштећују озонски омотач и
накнада за пластичне кесе
Накнада од емисије SО2, NО2, прашкастих материја и
одложеног отпада
Концесионе накнаде и боравишне таксе
Концесиона накнада
Боравишна такса
Општинске и градске накнаде
Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине
53
53
1,1/г
1,1/г
4
1,2
103.
840
714562
843
56
53
1,1/г
1,2
53
1,1/г
1,2
53
1,1/г
1,2
53
1,1/г
ЛПА
1,2
53
1,1/г
ЛПА
1,2
53
1,1/г
ЛПА
1,2
53
1,1/г
ЛПА
1,2
104.
840
714563
843
63
105.
840
714564
843
70
106.
840
714571
843
22
107.
840
714572
843
29
108.
840
714573
843
36
109.
840
714574
843
43
Концесиона накнада за обављање комуналних делатности и
приходи од других концесионих послова, које јединице
локалне самоуправе закључе у складу са законом
Накнада за постављање објеката, односно средстава за
оглашавање и других објеката и средстава
Општинске и градске комуналне таксе
Комунална такса за држање кућних и егзотичних животиња
Комунална такса за држање средстава за игру ("забавне
игре")
Комунална такса за коришћење витрина ради излагања робе
ван пословне просторије
Комунална такса за држање и коришћење пловних
постројења, пловних направа и других објеката на води, осим
пристана који се користе у пограничном речном саобраћају
53
1,1/г
3,4
53
1,1/г
3,4
1,1/г
1,2,4
4
1,2,4
3,4
1,2,4
Трезор
Редни број
Рачун за
уплату
јавних
прихода
Рачун ЈП
Контролни
Опис
број
110.
840
714575
843
50
111.
840
714576
843
57
112.
113.
840
840
714581
714582
843
843
92
02
114.
840
714583
843
09
115.
840
714584
843
16
116.
840
714585
843
23
117.
840
714586
843
30
118.
840
714587
843
37
Комунална такса за држање и коришћење чамаца и сплавова
на води, осим чамаца које користе организације које
одржавају и обележавају пловне путеве
Комунална такса за држање ресторана и других
угоститељских и забавних објеката на води
Накнаде за коришћење државних путева
Посебна накнада за употребу државног пута, његовог дела
или путног објекта (путарина)
Накнада за прикључење прилазног пута на државни пут
Накнада за постављање водовода, канализације, електричних,
телефонских и телеграфских водова и сл. на државном путу
Годишња накнада за коришћење комерцијалних објеката
којима је омогућен приступ са државног пута
Накнада за употребу државног пута за возила регистрована у
иностранству
Накнада за прекомерно коришћење државног пута, његовог
дела или путног објекта
Накнада за изградњу комерцијалних објеката којима је
омогућен приступ са државног пута
Накнаде за коришћење општинских путева и улица
Ознака
основа
плаћања
Ниво
уплате
Обавезни
податак у пољу
позив на број
одобрења
Приходи по
припадности
53
1,1/г
ЛПА
1,2
53
1,1/г
ЛПА
1,2
53
53
1,1/г
1,1/г
4/п
4/п
53
1,1/г
4/п
53
1,1/г
4/п
53
1,1/г
4/п
53
1,1/г
4/п
53
1,1/г
4/п
Трезор
Редни број
Рачун за
уплату
јавних
прихода
Рачун ЈП
Контролни
Опис
број
119.
840
714591
843
65
120.
840
714592
843
72
121.
840
714593
843
79
122.
840
714594
843
86
123.
840
714595
843
93
124.
840
714596
843
03
125.
840
714597
843
10
126.
840
714598
843
17
127.
840
714599
843
24
128.
840
715111
843
19
129.
840
715121
843
89
130.
131.
840
840
715191
715192
843
843
94
04
132.
840
715193
843
11
Посебна накнада за употребу општинског пута и улице,
њиговог дела или путног објекта, ако је управљач пута
надлежни орган локалне самоуправе
Накнада за прикључење прилазног пута на општински пут и
улицу, ако је управљач пута надлежни орган локалне
самоуправе
Накнада за постављање водовода, канализације, електричних,
телефонских и телеграфских водова и слично, на општинском
путу и улици, ако је управљач пута надлежни орган локалне
самоуправе
Годишња накнада за коришћење комерцијалних објеката
којима је омогућен приступ са општинског пута и улице, ако
је управљач пута надлежни орган локалне самоуправе
Накнада за постављање објеката и средства за оглашавање и
обавештавање у пределу општинског пута и улице, ако је
управљач пута надлежни орган локалне самоуправе
Накнада за прекомерно коришћење општинског пута и
улице, његовог дела или путног објекта, ако је управљач пута
надлежни орган локалне самоуправе
Накнада за изградњу комерцијалних објеката којима је
омогућен приступ са општинског пута, ако је управљач пута
надлежни орган локалне самоуправе
Накнада за ванредни превоз на општинском путу и улици,
ако је управљач пута надлежни орган локалне самоуправе
Накнада за закуп делова земљишног појаса општинског
пута и улице, ако је управљач пута надлежни орган локалне
самоуправе
Други порези на добра и услуге
ПОРЕЗ НА МЕЂУНАРОДНУ ТРГОВИНУ И ТРАНСАКЦИЈЕ
Царине и друге увозне дажбине
Царинске таксе
Царинске таксе
Царинске дажбине
Царинске дажбине
Остале увозне дажбине и складиштење
Посебна дажбина на увоз пољопривредних и прехрамбених
производа
Дажбина за царинско евидентирање
Дажбине за држање роба у царинским магацинима и
стовариштима
Порези на извоз
Добит извозних или увозних монопола
Обавезни
податак у пољу
позив на број
одобрења
Ознака
основа
плаћања
Ниво
уплате
53
1,1/г
1,2
53
1,1/г
1,2
53
1,1/г
1,2
53
1,1/г
1,2
53
1,1/г
1,2
53
1,1/г
1,2
53
1,1/г
1,2
53
1,1/г
1,2
53
1,1/г
1,2
53
4
4
53
4
4
53
53
4
4
4
4
53
4
4
Приходи по
припадности
Трезор
Редни број
133.
840
Рачун за
уплату
јавних
прихода
716111
Рачун ЈП
843
Контролни
Опис
број
35
Добит по основу разлике између куповног и продајног
девизног курса
Порези на продају или куповину девиза
Други порези на међународну трговину и трансакције
ДРУГИ ПОРЕЗИ
Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно
предузетници
Комунална такса на фирму
Комунална такса за истицање фирме на пословном простору
134.
840
716112
843
42
135.
840
716211
843
56
136.
840
716221
843
29
137.
840
716222
843
36
138.
840
716223
843
43
139.
840
716224
843
50
140.
840
716225
843
57
141.
840
716226
843
64
142.
840
716227
843
71
143.
840
716228
843
78
Комунална такса за истицање и исписивање фирме ван
пословног простора на објектима и просторима који
припадају јединици локалне самоуправе (коловози, тротоари,
зелене површине, бандере и сл.)
Други порези које плаћају остала лица или који се не
могу идентификовати
Средства прикупљена за време "Дечије недеље"
Средства прикупљена за време "Дечије недеље"
Средства остварена продајом доплатне поштанске марке
Средства остварена продајом доплатне поштанске марке
"Борба против рака"
Средства остварена продајом доплатне поштанске марке
"Борба против СИДЕ"
Средства остварена продајом доплатне поштанске марке
"Изградња Спомен- храма Светог Саве"
Средства остварена продајом доплатне поштанске марке
"Светско првенство у рукомету за жене Србија 2013"
Средства остварена продајом доплатне поштанске марке
„Школа без насиља”
Средства остварена продајом доплатне поштанске марке
„Нови кров”
Средства остварена продајом доплатне поштанске марке
"Светско првенство у рвању за кадете Србија 2013"
Средства остварена продајом доплатне поштанске марке
"Народна библиотека Србије на врачарском платоу 1973-2013
"
144.
840
716229
843
85
Средства остварена продајом доплатне поштанске марке
"Медаља се освваја срцем"
Ознака
основа
плаћања
Ниво
уплате
Обавезни
податак у пољу
позив на број
одобрења
Приходи по
припадности
53
1,1/г
ЛПА
1,2
53
1,1/г
ЛПА
1,2
53
1,1/г
4
53
1,1/г
4
53
1,1/г
4
53
1,1/г
4
53
1,1/г
4
53
1,1/г
4
53
1,1/г
4
53
1,1/г
4
53
1,1/г
4
53
1,1/г
4
Трезор
Редни број
Рачун за
уплату
јавних
прихода
Рачун ЈП
Контролни
Опис
број
Ознака
основа
плаћања
Ниво
уплате
Обавезни
податак у пољу
позив на број
одобрења
Приходи по
припадности
Акцизе
Акцизе на деривате нафте
145.
840
717111
843
51
Акцизе на деривате нафте призведене у земљи
Акциза на моторни бензин
146.
840
717112
843
58
Акциза на дизел-горива
147.
840
717113
843
65
148.
149.
149а
149б
840
840
840
840
717114
717115
717116
717117
843
843
843
843
72
79
86
93
149в
149г
840
840
717118
717119
843
843
03
10
150.
151.
840
840
717121
717122
843
843
24
31
152.
840
717123
843
38
153.
153а
153б
153в
153г
153д
840
840
840
840
840
840
717124
717125
717126
717127
717128
717129
843
843
843
843
843
843
45
52
59
66
73
80
153ђ
153е
153ж
153з
840
840
840
840
717131
717132
717133
717134
843
843
843
843
94
04
11
18
153и
153ј
153к
840
840
840
717141
717142
717143
843
843
843
67
74
81
153л
840
717144
843
88
Акциза на све врсте моторног бензина и све врсте дизелгорива који су продати купцима са територије АП Косово и
Метохија
Акциза на остале деривате нафте који се добијају од фракција
нафте који имају распон дестилације до 380°C
Акциза на течни нафтни гас
Акциза на оловни бензин
Акциза на безоловни бензин
Акциза на гасна уља
Акциза на керозин
Акцизе на деривате нафте при увозу
Акциза при увозу моторног бензина
Акциза при увозу дизел-горива
Акциза при увозу лож уља
Акциза при увозу осталих деривата нафте који се добијају од
фракција нафте који имају распон дестилације до 380°C
Акциза при увозу течног нафтног гаса
Акциза при увозу оловног бензина
Акциза при увозу безоловног бензина
Акциза при увозу гасних уља
Акциза при увозу керозина
Акцизе на адитиве и екстендере за додавање у погонска
горива произведена у земљи
Акцизе на адитиве и екстендере за безоловни бензин
Акцизе на адитиве и екстендере за гасна уља
Акцизе на адитиве и екстендере за керозин
Акцизе на адитиве и екстендере за течни нафтни гас
Акцизе при увозу на адитиве и екстендере за додавање у
погонска горива
Акцизе при увозу на адитиве и екстендере за безоловни
бензин
Акцизе при увозу на адитиве и екстендере за гасна уља
Акцизе при увозу на адитиве и екстендере за керозин
Акцизе при увозу на адитиве и екстендере за течни нафтни
гас
Акцизе на биогорива и биотечности
53
1,1/г
ПУ
4
53
1,1/г
ПУ
4
53
1,1/г
ПУ
4
53
53
53
53
1,1/г
1,1/г
1,1/г
1,1/г
ПУ
ПУ
ПУ
ПУ
4
4
4
4
53
53
1,1/г
1,1/г
ПУ
ПУ
4
4
53
53
4
4
4
4
53
4
4
53
53
53
53
53
53
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
53
53
53
53
1,1/г
1,1/г
1,1/г
1,1/г
53
53
53
4
4
4
4
4
4
53
4
4
ПУ
ПУ
ПУ
ПУ
4
4
4
4
Редни број
Трезор
Рачун за
уплату
јавних
прихода
153љ
153м
840
840
717151
717152
843
843
40
47
154.
155.
156.
157.
158.
840
840
840
840
840
717211
717212
717213
717214
717215
843
843
843
843
843
72
79
86
93
03
159.
160.
161.
840
840
840
717221
717222
717223
843
843
843
45
52
59
162.
163.
164.
165.
166.
840
840
840
840
840
717311
717312
717313
717314
717315
843
843
843
843
843
93
03
10
17
24
167.
168.
840
840
717316
717317
843
843
31
38
169.
170.
171.
172.
840
840
840
840
717321
717322
717323
717324
843
843
843
843
66
73
80
87
173.
840
717325
843
94
174.
840
717326
843
04
175.
840
717327
843
11
176.
840
717411
843
17
Рачун ЈП
Обавезни
податак у пољу
позив на број
одобрења
Ознака
основа
плаћања
Ниво
уплате
Акцизе на биогорива и биотечности произведене у земљи
Акцизе на биогорива и биотечности из увоза
Акциза на дуванске прерађевине
Акциза на дуванске прерађевине произведене у земљи
Акциза на цигарете групе А
Акциза на цигарете групе Б
Акциза на цигарете групе Ц
Акциза на цигарете произведене у земљи
Акциза на остале дуванске прерађевине
Акциза на дуванске прерађевине при увозу
Акциза при увозу цигарете групе А
Акциза на цигарете из увоза
Акциза при увозу осталих дуванских прерађевина
Акциза на алкохолна пића
Акциза на алкохолна пића произведена у земљи
Акциза на пиво
Акциза на природну ракију и вињак
Акциза на нискоалкохолна пића
Акциза на жестока алкохолна пића и ликере
Акциза на ракије од воћа, грожђа, специјалне ракије
Акциза на ракије од житарица и осталих пољопривредних
сировина
Акциза на остала алкохолна пића
Акциза на алкохолна пића при увозу
Акциза при увозу пива
Акциза при увозу природне ракије и вињака
Акциза на нискоалкохолна пића из увоза
Акциза при увозу жестоких алкохолних пића и ликера
Акциза при увозу вискија, џина, коњака и осталих
алкохолних
пића ракија од воћа, грожђа и специјалних
Акциза
при увозу
53
53
1,1/г
4
ПУ
4
4
53
53
53
53
53
1,1/г
1,1/г
1,1/г
1,1/г
1,1/г
ПУ
ПУ
ПУ
ПУ
ПУ
4
4
4
4
4
53
53
53
4
4
4
53
53
53
53
53
1,1/г
1,1/г
1,1/г
1,1/г
1,1/г
ПУ
ПУ
ПУ
ПУ
ПУ
4
4
4
4
4
53
53
1,1/г
1,1/г
ПУ
ПУ
4
4
53
53
53
53
4
4
4
4
4
4
4
4
53
4
4
ракија
Акциза при увозу ракија од житарица и осталих
пољопривредних сировина
Акциза на освежавајућа безалкохолна пића
53
4
4
53
4
4
53
4
4
Контролни
Опис
број
Акциза при увозу освежавајућих безалкохолних пића
Акциза при увозу освежавајућих безалкохолних пића
Приходи по
припадности
4
4
4
Трезор
Редни број
Рачун за
уплату
јавних
прихода
Рачун ЈП
Контролни
Опис
број
177.
840
717511
843
38
177а
177б
177в
840
840
840
717512
717513
717514
843
843
843
45
52
59
177г
840
717515
843
66
177д
840
717516
843
73
178.
840
717611
843
59
179.
840
717612
843
66
180.
840
719111
843
83
181.
840
719211
843
07
Акциза на кафу
Акциза при увозу кафе
Акциза при увозу кафе (сирова, пржена, млевена и екстракт
кафе)
Акциза при увозу непржене кафе
Акциза при увозу пржене кафе
Акциза при увозу љуспица и опни од кафе
Акциза при увозу екстракта, есенција и концентрата од кафе
Акциза при увозу кафе из члана 14. став 1. тач. 5) до 8)
Закона о акцизама
Друге акцизе
Посебна такса за изравнање пореског оптерећења за робу која
се упућује на територију АП Косово и Метохија
Такса за добра која се допремају са територије АП Косово и
Метохија, а на која се плаћа акциза
ЈЕДНОКРАТНИ ПОРЕЗ НА ЕКСТРА ПРОФИТ И ЕКСТРА
ИМОВИНУ СТЕЧЕНУ КОРИШЋЕЊЕМ ПОСЕБНИХ
ПОГОДНОСТИ
Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет
физичких лица
Једнократни
порез по основу привилеговане исплате
замрзнуте старе девизне штедње и штедње у
пирамидалним банкама у износу већем од 10.000 ДЕМ по
Једнократни порез по основу привилеговане исплате
замрзнуте старе девизне штедње и штедње у пирамидалним
банкама у износу већем од 10.000 ДЕМ по штедном улогу, по
решењу Пореске управе
Порез на доходак, добит и капиталну добит на терет
предузећа и осталих правних лица
Једнократни порез по основу коришћења средстава
примарне и сиве емисије новца у финансијским
трансакцијама
Једнократни порез по основу коришћења средстава примарне
и сиве емисије новца у финансијским трансакцијама, по
решењу Пореске управе
Једнократни порез по основу куповине девиза по званичном
курсу Народне банке Југославије у ситуацији када је
тржишни курс био виши
Ознака
основа
плаћања
Ниво
уплате
Обавезни
податак у пољу
позив на број
одобрења
Приходи по
припадности
53
4
4
53
53
53
4
4
4
4
4
4
53
4
4
53
4
4
53
4
4
53
4
4
53
1,1/г
ПУ
4
53
1,1/г
ПУ
4
53
1,1/г
ПУ
4
Једнократни порез по основу куповине девиза по званичном
курсу Народне банке Југославије у ситуацији када је
тржишни курс био виши, по решењу Пореске управе
182.
840
719221
843
77
Трезор
Редни број
Рачун за
уплату
јавних
прихода
Рачун ЈП
Контролни
Опис
број
Ознака
основа
плаћања
Ниво
уплате
Обавезни
податак у пољу
позив на број
одобрења
Приходи по
припадности
53
1,1/г
ПУ
4
53
1,1/г
ПУ
4
53
1,1/г
ПУ
4
53
1,1/г
ПУ
4
53
1,1/г
ПУ
4
53
1,1/г
ПУ
4
Једнократни порез по основу изношења девиза по основу
авансног плаћања увоза који касније није реализован,
односно по основу фактурисаних, а неизвршених услуга
183.
840
719231
843
50
184.
840
719241
843
23
185.
840
719251
843
93
186.
840
719261
843
66
187.
840
719262
843
73
Једнократни порез по основу изношења девиза по основу
авансног плаћања увоза који касније није реализован,
односно по основу фактурисаних, а неизвршених услуга, по
решењу
Пореске
управе
Једнократни
порез
по основу увоза и извоза производа на
режиму контингента или квоте, остварен коришћењем
посебних погодности за добијање контингента, односно
квоте
Једнократни порез по основу увоза и извоза производа на
режиму контингента или квоте, остварен коришћењем
посебних погодности за добијање контингента, односно
квоте, по решењу Пореске управе
Једнократни порез по основу коришћења средстава правног
лица на која нису плаћене прописане јавне дажбине
(коришћење средстава непредатог пазара, других
средстава од наплаћених потраживања која нису приказана
Једнократни порез по основу коришћења средстава правног
лица на која нису плаћене прописане јавне дажбине
(коришћење средстава непредатог пазара, других средстава
од наплаћених потраживања која нису приказана као приход
и др.), по решењу Пореске управе
Једнократни порез на екстра профит и естра имовину
стечену употребом јавних средстава или других јавних
ресурса под привилегованим условима
Једнократни порез по основу снабдевања робних резерви и
куповине из робних резерви под привилегованим условима
(без јавне лицитације, односно непосредном погодбом), по
решењу Пореске управе
Једнократни порез по основу располагања буџетским
средствима, средствима организација обавезног социјалног
осигурања, средствима јавних фондова и средствима јавних
предузећа и јавних установа супротно прописима, односно
утврђеној намени, по решењу Пореске управе
Једнократни порез по основу коришћења средстава јавних
прихода депонованих по камати нижој од камате која би се у
тренутку депоновања могла постићи на тржишту, за пласман
по вишој каматној стопи, по решењу Пореске управе
188.
840
719263
843
80
Трезор
Редни број
Рачун за
уплату
јавних
прихода
Рачун ЈП
Контролни
Опис
број
189.
840
719264
843
87
190.
840
719265
843
94
191.
840
719311
843
28
Једнократни порез по основу ненаменског коришћења
средстава додељених по основу дневница солидарности,
средстава остварених од посебне таксе на пословне
трансакције, доприноса солидарности на пословне
трансакције за отклањање последица земљотреса у
Колубарском округу и других јавних прихода са сличном
наменом, по решењу Пореске управе
Једнократни порез по основу коришћења средстава по основу
Зајма за привредни развој Србије, по решењу Пореске управе
Порез на доходак, добит и капиталну добит нераспоредив
између физичких и правних лица
Једнократни порез по основу коришћења кредита за
стицање пословног простора или других непокретности,
односно опреме, под условима повољнијим за дужника од
тржишних
Једнократни порез по основу коришћења кредита за стицање
пословног простора или других непокретности, односно
опреме, под условима повољнијим за дужника од тржишних,
по решењу Пореске управе
Једнократни порез по основу пословања јавним средствима
или средствима друштвених, мешовитих, односно државних
предузећа, или њихово коришћење, од стране физичког или
правног лица, по основу трансферисања тих средстава у
иностранство на рачун тога лица или на рачун другог
физичког или правног лица
Ознака
основа
плаћања
Ниво
уплате
Обавезни
податак у пољу
позив на број
одобрења
Приходи по
припадности
53
1,1/г
ПУ
4
53
1,1/г
ПУ
4
53
1,1/г
ПУ
4
53
1,1/г
ПУ
4
53
1,1/г
ПУ
4
Једнократни порез по основу пословања јавним средствима
или средствима друштвених, мешовитих односно државних
предузећа или њихово коришћење од стране физичког или
правног лица, по основу тренсферисања тих средстава у
иностранство на рачун тога лица или на рачун другог
физичког или правног лица, по решењу Пореске управе
192.
840
719321
843
98
Једнократни порез по основу коришћења средстава
депонованих од стране грађана у пирамидалним банкама и
штедионицама као позајмица
Једнократни порез по основу коришћења средстава
депонованих од стране грађана у пирамидалним банкама и
штедионицама као позајмица, по решењу Пореске управе
193.
840
719331
843
71
Остали једнократни порези на имовину
Трезор
Редни број
Рачун за
уплату
јавних
прихода
Рачун ЈП
Контролни
Опис
број
Ознака
основа
плаћања
Ниво
уплате
Обавезни
податак у пољу
позив на број
одобрења
Приходи по
припадности
Једнократни порез по основу злоупотреба у приватизацији
предузећа од стране директора и чланова органа управљања
или чланова њихових породица
194.
840
719411
843
49
195.
840
719412
843
56
196.
840
719413
843
63
197.
840
719414
843
70
Једнократни порез по основу злоупотреба у приватизацији
предузећа од стране директора и чланова органа управљања
или чланова њихових породица, по решењу Пореске управе
53
1,1/г
ПУ
4
Једнократни порез по основу откупа стана (станова) укупне
површине веће од 90 метара квадратних од стране изабраног,
постављеног или именованог функционера, функционера
политичке странке, директора или члана органа управљања
Једнократни порез по основу коришћења кредита по
посебним погодностима
за куповину,
за откуп стана
Једнократни
порез по основу
изградњеодносно
репрезентативног
53
1,1/г
ПУ
4
53
1,1/г
ПУ
4
стамбеног, односно пословног објекта, чија је укупна
површина већа од прописане и дозвољене, по решењу
Пореске управе
Једнократни
порез по основу куповине градског грађевинског
53
1,1/г
ПУ
4
53
1,1/г
ПУ
4
53
1,1/г
ПУ
4
53
1,1/г
ПУ
4
53
1,1/г
ПУ
4/о
или пољопривредног земљишта које је било у друштвеној
својини од стране изабраног, постављеног или именованог
лица, односно функционера локалне самоуправе, те чланова
његове породице, када је на лицитацији учествовало само
једно лице, по решењу Пореске управе
198.
840
719415
843
77
199.
840
719511
843
70
200.
840
719611
843
91
Остали порези које плаћају искључиво предузећа и
предузетници
Једнократни порез по основу увоза и дистрибуције акцизних
производа без плаћања царина, других увозних дажбина,
акциза, других пореза на потрошњу и пореза на промет
Једнократни порез по основу увоза и дистрибуције акцизних
производа без плаћања царина, других увозних дажбина,
акциза, других пореза на потрошњу и пореза на промет, по
решењу Пореске управе
Остали порези које плаћају друга или неидентификована
лица
Једнократни порез по различитим основама
Једнократни порез по различитим основама, по решењу
Пореске управе
СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ
ДОПРИНОСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ
Доприноси за социјално осигурање на терет запослених
Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање
201.
840
721111
843
18
Допринос за пензијско и инвалидско осигурање запослених
на терет запослених код правних лица
Редни број
Трезор
Рачун за
уплату
јавних
прихода
202.
840
721112
Рачун ЈП
843
Контролни
Опис
број
25
Допринос за пензијско и инвалидско осигурање за запослене
код физичких лица на терет запослених
Ознака
основа
плаћања
Ниво
уплате
Обавезни
податак у пољу
позив на број
одобрења
Приходи по
припадности
53
1,1/г
ПУ
4/о
Трезор
Редни број
Рачун за
уплату
јавних
прихода
Рачун ЈП
Контролни
Опис
број
Ознака
основа
плаћања
Ниво
уплате
Обавезни
податак у пољу
позив на број
одобрења
Приходи по
припадности
53
1,1/г
ПУ
4/о
53
1,1/г
4/о
53
1,1/г
4/о
53
1,1/г
ПУ
4/о
53
1,1/г
ПУ
4/о
53
1,1/г
ПУ
4/о
53
1,1/г
ПУ
4/о
53
1,1/г
ПУ
2/о, 4/о
53
4
ПУ
4/о
53
1,1/г
ПУ
4/о
53
1,1/г
ПУ
4/о
53
1,1/г
ПУ
4/о
53
1,1/г
ПУ
4/о
53
1,1/г
ПУ
4/о
Допринос за пензијско и инвалидско осигурање запослених
који су у радном односу код приватних послодаваца
(самосталних делатности) на терет запослених
203.
840
721113
843
32
204.
840
721114
843
39
205.
840
721115
843
46
206.
840
721116
843
53
207.
840
721117
843
60
208.
840
721118
843
67
209.
840
721119
843
74
210.
840
721121
843
88
210а
840
721122
843
95
211.
840
721131
843
61
212.
840
721211
843
39
213.
840
721212
843
46
214.
840
721213
843
53
215.
840
721214
843
60
Допринос за пензијско и инвалидско осигурање за лица на
продуженом осигурању
Допринос за пензијско и инвалидско осигурање за докуп
стажа
Допринос за пензијско и инвалидско осигурање запослених
који обављају послове преко омладинских задруга на терет
задругара
Допринос за пензијско и инвалидско осигурање запослених
који остварују накнаду по основу ауторског права, уговора о
делу и других новчаних накнада на терет примаоца накнаде
Допринос за пензијско и инвалидско осигурање на терет
запослених- за војне осигуранике
Допринос за пензијско и инвалидско осигурање војних
осигураника који остварују накнаду по основу ауторског
права, уговора о делу и других новчаних накнада на терет
примаоца накнаде
Доприноси за здравствено осигурање
Допринос за здравствено осигурање запослених на терет
запослених
Допринос за здравствено осигурање запослених на терет
запослених - за војне осигуранике
Доприноси за случај незапослености
Допринос за осигурање за случај незапослености на терет
запослених
Доприноси за социјално осигурање на терет послодаваца
Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање
Допринос за пензијско и инвалидско осигурање запослених
на терет послодавца који се финансира из буџета и фондова
обавезног социјалног осигурања
Допринос за пензијско и инвалидско осигурање запослених
на терет послодавца - правног лица које се не финансира из
буџета и фондова обавезног социјалног осигурања
Допринос за пензијско и инвалидско осигурање за запослене
код физичких лица на терет послодавца
Допринос за пензијско и инвалидско осигурање запослених
који су у радном односу код приватних послодаваца
(предузетника) на терет послодавца
Трезор
Редни број
Рачун за
уплату
јавних
прихода
Рачун ЈП
Контролни
Опис
број
216.
840
721215
843
67
217.
840
721216
843
74
218.
840
721217
843
81
219.
840
721218
843
88
220.
840
721219
843
95
221.
840
721221
843
12
222.
840
721222
843
19
223.
840
721223
843
26
224.
840
721224
843
33
Додатни допринос за пензијско и инвалидско осигурање
запослених на исплаћена лична примања и друге приходе
запослених, којима се стаж осигурања рачуна са увећаним
трајањемдопринос
који плаћа
Додатни
за послодавац
пензијско и инвалидско осигурање
запослених на исплаћена лична примања и друге приходе
запослених, којима се стаж осигурања рачуна са увећаним
трајањем који плаћа послодавац који се финансира из буџета
Допринос за пензијско и инвалидско осигурање лица на
породиљском одсуству који плаћа исплатилац накнаде
зараде, односно
плате и инвалидско осигурање запослених
Допринос
за пензијско
који обављају послове преко омладинских задруга на терет
послодавца
Допринос за пензијско и инвалидско осигурање војних
осигураника- на терет послодавца, додатни допринос за
пензијско и инвалидско осигурање војних осигураника на
исплаћена лична примања и друге приходе војних
осигураника,
се стажосигурање
осигурања рачуна са увећаним
Доприноси
за којима
здравствено
Допринос за здравствено осигурање запослених на терет
послодавца који се финансира из буџета и фондова обавезног
социјалног осигурања
Допринос за здравствено осигурање запослених на терет
послодавца који се не финансира из буџета и фондова
обавезног социјалног осигурања
Допринос за здравствено осигурање лица на породиљском
одсуству који плаћа исплатилац накнаде зараде, односно
плате
Допринос за здравствено осигурање за лица која остварују
друге приходе на терет послодавца који се финансира из
буџета и фондова обавезног социјалног осигурања
Ознака
основа
плаћања
Ниво
уплате
Обавезни
податак у пољу
позив на број
одобрења
Приходи по
припадности
53
1,1/г
ПУ
4/о
53
1,1/г
ПУ
4/о
53
1,1/г
ПУ
4/о
53
1,1/г
ПУ
4/о
53
1,1/г
ПУ
4/о
53
1,1/г
ПУ
2/о, 4/о
53
1,1/г
ПУ
2/о, 4/о
53
1,1/г
ПУ
2/о, 4/о
53
1,1/г
ПУ
2/о, 4/о
53
1,1/г
ПУ
2/о, 4/о
53
4
ПУ
4/о
53
1,1/г
ПУ
4/о
Допринос за здравствено осигурање за лица која остварују
друге приходе на терет послодавца који се не финансира из
буџета и фондова обавезног социјалног осигурања
225.
225а
226.
840
840
840
721225
721226
721231
843
843
843
40
47
82
Допринос за здравствено осигурање запослених на терет
послодавца - за војне осигуранике
Доприноси за случај незапослености
Допринос за осигурање за случај незапослености на терет
послодавца који се финансира из буџета и фондова обавезног
социјалног осигурања
Трезор
Редни број
227.
840
Рачун за
уплату
јавних
прихода
721232
Рачун ЈП
843
Контролни
Опис
број
89
228.
840
721233
843
96
229.
840
721311
843
60
230.
840
721312
843
67
231.
840
721313
843
74
232.
840
721314
843
81
233.
840
721315
843
88
234.
840
721316
843
95
235.
840
721317
843
05
236.
237.
840
840
721318
721319
843
843
12
19
Допринос за осигурање за случај незапослености на терет
послодавца који се не финансира из буџета и фондова
обавезног социјалног осигурања
Допринос за осигурање од незапослености лица на
породиљском одсуству који плаћа исплатилац накнаде,
односно
плате
Доприноси
за социјално осигурање лица која обављају
самосталну делатност и незапослених лица
Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање
Допринос за пензијско и инвалидско осигурање за лица
којима се обезбеђују права за случај инвалидности и телесног
оштећења проузрокованих повредом на раду или
Допринос за пензијско и инвалидско осигурање лица која се
баве пољопривредом (пољопривредник, члан домаћинства
пољопривредника и мешовитог домаћинства, носилац или
члан регистрованог пољопривредног газдинства), по решењу
Пореске управе
Допринос за пензијско и инвалидско осигурање за лица која у
складу са законом самостално обављају привредну или другу
делатност, свештеника и верских службеника, ако нису
Допринос за пензијско и инвалидско осигурање лица која су
оснивачи, односно чланови привредних друштава који су у
радном односу у привредном друштву чији су оснивач,
односно члан
Допринос
за пензијско и инвалидско осигурање осигураника
самосталних делатности, који обављају послове по основу
уговора о делу, ауторских уговора, односно других уговора
Допринос за пензијско и инвалидско осигурање
пољопривредника који остварују накнаду по основу
ауторског права, патената и техничких унапређења, уговора о
делу и других уговора
Допринос за пензијско и инвалидско осигурање лица којима
је обавеза плаћања доприноса утврђена од стране
пензијског фонда у поступку утврђивања својства
осигураника пољопривредника по члану 63. Закона о
доприносима за обавезно социјално осигурање
Допринос за пензијско и инвалидско осигурање лица којима
је обавеза плаћања доприноса утврђена од стране
пензијског фонда у поступку утврђивања својства
осигураника самосталних делатности по члану 63. Закона о
доприносима
за обавезно
социјално
осигурањеосигурање за
Додатни
допринос
за пензијско
и инвалидско
стаж осигураника са увећаним трајањем лица која обављају
самосталну делатност, по решењу Републичког фонда за
пензијско и инвалидско осигурање
Ознака
основа
плаћања
Ниво
уплате
Обавезни
податак у пољу
позив на број
одобрења
Приходи по
припадности
53
1,1/г
ПУ
4/о
53
1,1/г
ПУ
4/о
53
1,1/г
ПУ
4/о
53
1,1/г
ПУ
4/о
53
1,1/г
ПУ
4/о
53
1,1/г
ПУ
4/о
53
1,1/г
ПУ
4/о
53
1,1/г
ПУ
4/о
53
1,1/г
4/о
53
1,1/г
4/о
53
1,1/г
4/o
Трезор
Редни број
Рачун за
уплату
јавних
прихода
Рачун ЈП
Контролни
Опис
број
238.
840
721321
843
33
239.
840
721322
843
40
240.
241.
840
840
721323
721324
843
843
47
54
Доприноси за здравствено осигурање
Допринос за здравствено осигурање пољопривредника који
се баве пољопривредом ако нису запослени или не обављају
самосталну делатност као основно занимање, по решењу
Допринос за здравствено осигурање других физичких лица
која су власници, имаоци права коришћења или
плодоуживања пољопривредног или шумског земљишта
Допринос за здравствено осигурање лица која самостално
обављају делатност као основно занимање, оснивача, односно
чланова привредног друштва, за које привредно друштво
обрачунава и плаћа допринос
Допринос за здравствено осигурање лица која остварују
242.
840
721325
843
61
243.
840
721331
843
06
244.
840
721332
843
13
244a
840
721341
843
76
244б
840
721342
843
83
Допринос за здравствено осигурање лица која самостално
обављају делатност као основно занимање, оснивача, односно
чланова привредног друштва, по решењу Пореске управе
Доприноси за случај незапослености
самостално обављају делатност као основно занимање,
оснивача, односно чланова привредног друштва, по решењу
Пореске управе, као и лица која су оснивачи, односно
чланови привредног друштва, за које привредно друштво
обрачунава и плаћа допринос
Допринос за осигурање за случај незапослености осигураника
који остварују приходе од ауторских права, патената и
техничких унапређења
Доприноси за социјално осигурање који се не могу
разврстати
Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање
самоопорезивањем
Допринос за пензијско и инвалидско осигурање
самоопорезивањем лица која се баве пољопривредом
(пољопривредник, члан домаћинства пољопривредника и
мешовитог домаћинства, носилац или члан регистрованог
пољопривредног газдинства)
Допринос за пензијско и инвалидско осигурање
самоопорезивањем за лица, која у складу са законом,
самостално обављају привредну или другу делатност
49
Доприноси за здравствено осигурање самоопорезивањем
Допринос за здравствено осигурање лица која самостално
обављају делатност као основно занимање, а порез плаћају
самоопорезивањем
244в
840
721351
843
Ознака
основа
плаћања
Ниво
уплате
Обавезни
податак у пољу
позив на број
одобрења
Приходи по
припадности
53
1,1/г
ПУ
2/о, 4/о
53
1,1/г
53
53
1,1/г
1,1/г
ПУ
ПУ
2/о, 4/о
2/о, 4/о
53
1,1/г
ПУ
2/о, 4/о
53
1,1/г
ПУ
4/о
53
1,1/г
ПУ
4/о
53
1,1/г
ПУ
4/о
53
1,1/г
ПУ
4/о
53
1,1/г
ПУ
2/о,4/о
2/о, 4/о
Трезор
Редни број
Рачун за
уплату
јавних
прихода
Рачун ЈП
Контролни
Опис
број
Ознака
основа
плаћања
Ниво
уплате
Обавезни
податак у пољу
позив на број
одобрења
Приходи по
припадности
53
1,1/г
ПУ
4/о
53
1,1/г
4/о
53
1,1/г
4/о
53
1,1/г
4/о
53
1,1/г
53
4
53
1,1/г
ПУ
4/о
53
1,1/г
ПУ
4/о
53
1,1/г
ПУ
4/о
Доприноси за случај незапослености самоопорезивањем
244г
840
721361
843
22
245.
840
721411
843
81
246.
840
721412
843
88
247.
840
721413
843
95
248.
840
721414
843
05
249.
840
721415
843
12
250.
840
721416
843
19
Допринос за осигурање за случај незапослености
самопорезивањем лица која самостално обављају делатност
Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање
Допринос за пензијско и инвалидско осигурање за
осигуранике запослене, за лица којима се накнадно утврђује
стаж осигурања по решењу Републичког фонда за ПИО
Допринос за пензијско и инвалидско осигурање за
добровољно
Допринос за осигурање
пензијско и инвалидско осигурање запослених за
лица која се укључују у обавезно осигурање
Допринос за пензијско и инвалидско осигурање по члану 120.
Закона о пензијском и инвалидском осигурању, који за
обвезнике, обуставом 1/3 месечног износа пензије, уплаћује
Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање за
осигуранике самосталних делатности, по решењу Пореске
управе
Допринос
за пензијско и инвалидско осигурање по члану 13.
Закона о уплати доприноса за пензијско и инвалидско
осигурање за поједине категорије осигураника - запослених,
који за осигуранике уплаћује Републички фонд за пензијско и
инвалидско осигурање за осигуранике самосталних
делатности
Допринос за пензијско и инвалидско осигурање по члану 120.
Закона о пензисјском и инвалидском осигурању, који за
обвезнике, обуставом 1/3 месечног износа пензија уплаћује
Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање за
осигуранике пољопривреднике, по решењу Пореске управе
ПУ
4/о
4/о
Допринос за пензијско и инвалидско осигурање по члану 120.
Закона о пензијском и инвалидском осигурању, који за
обвезнике самосталних делатности, обуставом 1/3 месечног
износа пензија, уплаћује Републички фонд за пензијско и
инвалидско осигурање, по решењу Пореске управе
251.
252.
840
840
721417
721418
843
843
26
33
Допринос за пензијско и инвалидско осигурање по члану 120.
Закона о пензијском и инвалидском осигурању, који за
обвезнике пољопривреднике, обуставом 1/3 месечног износа
пензија, уплаћује Републички фонд за пензијско и инвалидско
осигурање, по решењу Пореске управе
Трезор
Редни број
Рачун за
уплату
јавних
прихода
Рачун ЈП
Контролни
Опис
број
253.
840
721419
843
40
254.
840
721421
843
54
255.
840
721431
843
27
256.
840
721432
843
34
257.
840
731121
843
54
258.
840
731131
843
27
259.
840
731132
843
34
260.
840
731141
843
97
261.
840
731151
843
70
Допринос за пензијско и инвалидско осигурање за лица, која
у складу са законом самостално обављају привредну или
другу делатност, свештеника и верских службеника, а
обавезно осигурани су по другом основу, по решењу Пореске
управе
Приходи по основу неуплаћеног доприноса за здравствено
осигурање по судским решењима
Приходи по основу неуплаћеног доприноса за здравствено
осигурање по судским решењима
Доприноси за здравствено осигурање страних држављана
на школовању или стручном усавршавању
Допринос за здравствено осигурање страних држављана на
школовању или стручном усавршавању
Допринос за здравствено осигурање лица која се укључују у
обавезно здраствено осигурање
ОСТАЛИ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ
Социјални доприноси на терет осигураника
Социјални доприноси на терет послодаваца
Импутирани социјални доприноси
ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ
ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА
Текуће донације од иностраних држава
Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа
Републике
Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа
Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа
Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа АП
Војводина
Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа АП
Косово и Метохија
Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа
градова
Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа
градова
Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа
општина
Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа
општина
Ознака
основа
плаћања
Ниво
уплате
Обавезни
податак у пољу
позив на број
одобрења
Приходи по
припадности
53
1,1/г
ПУ
4/о
53
1,1/г
2/о, 4/о
53
1,1/г
2/о
53
1,1/г
2/о
53
4
4
53
3
3
53
3
3
53
1/г,2
2
53
1
1
Трезор
Редни број
Рачун за
уплату
јавних
прихода
Рачун ЈП
Контролни
Опис
број
262.
840
731161
843
43
263.
840
731162
843
50
264.
840
731165
843
71
265.
840
731221
843
75
266.
840
731231
843
48
267.
840
731232
843
55
268.
840
731241
843
21
269.
840
731251
843
91
270.
840
731261
843
64
271.
840
731262
843
71
272.
840
731265
843
92
273.
840
732121
843
70
Текуће донације од иностраних држава у корист
организација обавезног социјалног осигурања
Текуће донације од иностраних држава у корист Републичког
фонда за здравствено осигурање
Текуће донације од иностраних држава у корист Републичког
фонда за ПИО
Текуће донације од иностраних држава у корист Националне
службе за запошљавање
Капиталне донације од иностраних држава
Капиталне донације од иностраних држава у корист нивоа
Републике
Капиталне донације од иностраних држава у корист нивоа
Републике
Капиталне донације од иностраних држава у корист нивоа
територијалних аутономија
Капиталне донације од иностраних држава у корист нивоа
АП Војводина
Капиталне донације од иностраних држава у корист нивоа
АП Косово и Метохија
Капиталне донације од иностраних држава у корист нивоа
градова
Капиталне донације од иностраних држава у корист нивоа
градова
Капиталне донације од иностраних држава у корист нивоа
општина
Капиталне донације од иностраних држава у корист нивоа
општина донације од иностраних држава у корист
Капиталне
организација обавезног социјалног осигурања
Капиталне донације од иностраних држава у корист
Републичког фонда за здравствено осигурање
Капиталне донације од иностраних држава у корист
Републичког фонда за ПИО
Капиталне донације од иностраних држава у корист
Националне службе за запошљавање
ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ
ОРГАНИЗАЦИЈА
Текуће донације од међународних организација
Текуће донације међународних организација у корист нивоа
Републике
Текуће донације међународних организација у корист нивоа
Републике
Текуће донације међународних организација у корист нивоа
територијалних аутономија
Обавезни
податак у пољу
позив на број
одобрења
Ознака
основа
плаћања
Ниво
уплате
53
4
4/о
53
4
4/о
53
4
4/о
53
4
4
53
3
3
53
3
3
53
1/г,2
2
53
1
1
53
4
4/о
53
4
4/о
53
4
4/о
53
4
4
Приходи по
припадности
Редни број
Трезор
Рачун за
уплату
јавних
прихода
274.
840
732131
843
43
275.
840
732132
843
50
276.
840
732141
843
16
277.
840
732151
843
86
278.
840
732161
843
59
279.
840
732162
843
66
280.
840
732165
843
87
281.
840
732221
843
91
282.
840
732231
843
64
283.
840
732232
843
71
284.
840
732241
843
37
285.
840
732251
843
10
286.
840
732261
843
80
Рачун ЈП
Контролни
Опис
број
Текуће донације међународних организација у корист нивоа
АП Војводина
Текуће донације међународних организација у корист нивоа
АП Косово и Метохија
Текуће донације међународних организација у корист нивоа
градова
Текуће донације међународних организација у корист нивоа
градова
Текуће донације међународних организација у корист нивоа
општина
Текуће донације међународних организација у корист нивоа
општина
Текуће донације у корист организација обавезног социјалног
осигурања
Текуће донације међународних организација у корист
Републичког фонда за здравствено осигурање
Текуће донације међународних организација у корист
Републичког фонда за ПИО
Текуће донације међународних организација у корист
Националне службе за запошљавање
Капиталне донације од међународних организација
Капиталне донације од међународних организација у корист
нивоа Републике
Капиталне донације од међународних организација у корист
нивоа Републике
Капиталне донације од међународних организација у корист
нивоа територијалних аутономија
Капиталне донације од међународних организација у корист
Капиталне донације од међународних организација у корист
нивоа АП Косово и Метохија
Капиталне донације од међународних организација у корист
нивоа градова
Капиталне донације од међународних организација у корист
нивоа градова
Капиталне донације од међународних организација у корист
нивоа општина
Капиталне донације од међународних организација у корист
нивоа општина
Капиталне донације од међународних организација у корист
организација обавезног социјалног осигурања
Капиталне донације од међународних организација у корист
Републичког фонда за здравствено осигурање
Обавезни
податак у пољу
позив на број
одобрења
Ознака
основа
плаћања
Ниво
уплате
53
3
3
53
3
3
53
1/г,2
2
53
1
1
53
4
4/о
53
4
4/о
53
4
4/о
53
4
4
53
3
3
53
3
3
53
1/г,2
2
53
1
1
53
4
4/о
Приходи по
припадности
Редни број
Трезор
Рачун за
уплату
јавних
прихода
287.
840
732262
843
87
288.
840
732265
843
11
288а
840
732311
843
42
288б
840
732321
843
15
288в
840
732322
843
22
288г
840
732331
843
85
Рачун ЈП
Обавезни
податак у пољу
позив на број
одобрења
Ознака
основа
плаћања
Ниво
уплате
53
4
4/о
53
4
4/о
53
4
4
53
3
3
53
3
3
53
1/г,2
2
Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа општина
Текуће помоћи од ЕУ у корист органиазција обавезног
социјалног осигурања
Текуће помоћи од ЕУ у корист Републичког фонда за
здраствено осигурања
53
1
1
53
4
4/о
Текуће помоћи од ЕУ у корист Републичког фонда за ПИО
Текуће помоћи од ЕУ у корист Националне службе за
запошљавање
Капиталне помоћи од ЕУ
53
4
4/о
53
4
4/о
53
4
4
53
53
3
3
3
3
Контролни
Опис
број
Капиталне донације од међународних организација у корист
Републичког фонда за ПИО
Капиталне донације од међународних организација у корист
Националне службе за запошљавање
ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ
Текуће помоћи од ЕУ
Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа Републике
Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа Републике
Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа територијалних
аутономија
Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа АП Војводина
Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа АП Косово
и Метохија
Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа градова
Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа градова
Приходи по
припадности
Текуће помоћи од ЕУ у корист нивоа општина
288д
840
732341
843
58
288ђ
840
732351
843
31
288е
840
732352
843
38
288ж
840
732353
843
45
Капиталне помоћи од ЕУ у корист нивоа Републике
Капиталне помоћи од ЕУ у корист нивоа Републике
Капиталне помоћи од ЕУ у корист нивоа територијалних
аутономија
Војводина
Капиталне помоћи од ЕУ у корист нивоа АП Косова
и
Метохија
Капиталне помоћи од ЕУ у корист нивоа градова
288з
840
732411
843
63
288и
288ј
840
840
732421
732422
843
843
36
43
288к
840
732431
843
09
Капиталне помоћи од ЕУ у корист нивоа градова
Капиталне помоћи од ЕУ у корист нивоа општина
53
1/г,2
2
288л
840
732441
843
79
Капиталне помоћи од ЕУ у корист нивоа општина
Капиталне помоћи од ЕУ у корист организaција
обавезног социјалног осигурања
53
1
1
Редни број
Трезор
Рачун за
уплату
јавних
прихода
288љ
840
732451
843
52
288м
840
732452
843
59
288н
840
732453
843
66
Рачун ЈП
Контролни
Опис
број
289.
840
733121
843
86
290.
840
733131
843
59
291.
292.
840
840
733132
733133
843
843
66
73
293.
294.
840
840
733134
733135
843
843
80
87
295.
840
733136
843
94
296.
840
733141
843
32
297.
840
733142
843
39
298.
840
733143
843
46
299.
840
733144
843
53
300.
840
733145
843
60
301.
302.
840
840
733146
733147
843
843
67
74
303.
840
733148
843
81
304.
305.
840
840
733151
733152
843
843
05
12
Капиталне помоћи од ЕУ у корист Републичког фонда за
здравствено осигурање
Капиталне помоћи од ЕУ у корист Републичког фонда за ПИО
Капиталне помоћи од ЕУ у корист Националне службе за
запошљавање
Текући трансфери од других нивоа власти
Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа
Републике
Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа
Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа
територијалних аутономија
Текући трансфери од Републике у корист нивоа АП
Војводина
Текући
трансфери од Републике у корист нивоа АП Косово и
Метохија
Текући трансфери од градова у корист АП Војводина
Текући трансфери од градова у корист АП Косово и Метохија
Текући трансфери од општина у корист АП Војводина
Текући трансфери од општина у корист АП Косово и
Метохија
Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа
градова
Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова
Други текући трансфери од Републике у корист нивоа градова
Функционални трансфери од Републике у корист нивоа
градова
Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у
корист нивоа градова
Функционални трансфери од АП Војводина у корист нивоа
градова
Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП
Војводина у корист нивоа градова
Текући трансфери од општина у корист нивоа градова
Ненаменски трансфери од АП Војводина у корист нивоа
градова
Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа
општина
Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина
Други текући трансфери од Републике у корист нивоа
општина
Обавезни
податак у пољу
позив на број
одобрења
Ознака
основа
плаћања
Ниво
уплате
53
4
4/о
53
4
4/о
53
4
4/о
53
4
4
53
3
3
53
53
3
1/г,2
3
3
53
53
1/г,2
1
3
3
53
1
3
53
1/г,2
2
53
1/г,2
2
53
1/г,2
2
53
1/г,2
2
53
1/г,2
2
53
53
1/г,2
1,1/г
2
2
53
1/г,2
2
53
53
1
1
1
Приходи по
припадности
1
Редни број
Трезор
Рачун за
уплату
јавних
прихода
306.
840
733153
843
19
307.
840
733154
843
26
308.
840
733155
843
33
309.
310.
840
840
733156
733157
843
843
40
47
311.
840
733158
843
54
312.
840
733161
843
75
313.
840
733162
843
82
314.
840
733163
843
89
Рачун ЈП
Контролни
Опис
број
315.
840
733164
843
96
316.
840
733165
843
06
317.
840
733166
843
13
318.
840
733167
843
20
319.
840
733168
843
27
320.
840
733221
843
10
321.
840
733231
843
80
Фунционални трансфери од Републике у корист нивоа
општина
Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у
корист нивоа општина
Функционални трансфери од АП Војводина у корист нивоа
општина
Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АП
Војводина у корист нивоа општина
Текући трансфери од градова у корист нивоа општина
Ненаменски трансфери од АП Војводина у корист нивоа
општина
Текући трансфери од других нивоа власти у корист
организација обавезног социјалног осигурања
Текући трансфери од других нивоа власти у корист
Републичког фонда за здравствено осигурање
Текући трансфери од других нивоа власти у корист
Републичког фонда за ПИО за осигуранике запослене
Текући трансфери од других нивоа власти у корист
Републичког фонда за ПИО за осигуранике пољопривреднике
Текући трансфери од других нивоа власти у корист
Републичког фонда за ПИО за осигуранике самосталних
делатности
Текући
трансфери од других нивоа власти у корист
Националне службе за запошљавање
Текући трансфери по основу доприноса за пензијско и
инвалидско осигурање за поједине категорије осигураника Текући трансфери по основу доприноса за пензијско и
инвалидско осигурање запослених за покриће разлике до
најнижег износа прнзије утврђене у члану 76. и члану 207.
став 2. Закона о пензијском и инвалидском осигурању
Допринос за пензијско и инвалидско осигурање
пољопривредника за покриће разлике до најнижег износа
пензије сагласно члану 76. и члану 207. став 2. Закона о
пензијском и инвалидском осигурању
Капитални трансфери од других нивоа власти
Капитални трансфери од других нивоа власти у корист
нивоа Републике
Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа
Републике
Капитални трансфери од других нивоа власти у корист
нивоа територијалних аутономија
Капитални трансфери од Републике у корист нивоа АП
Војводина
Обавезни
податак у пољу
позив на број
одобрења
Ознака
основа
плаћања
Ниво
уплате
53
1
1
53
1
1
53
1
1
53
53
1
1
1
1
53
1
1
53
4
4/о
53
4
4/о
53
4
4/о
53
4
4/о
53
4
4/о
53
4
4/о
53
4
4/о
53
4
4/о
53
4
4
53
3
3
Приходи по
припадности
Редни број
Трезор
Рачун за
уплату
јавних
прихода
322.
840
733232
843
87
323.
840
733233
843
94
324.
840
733234
843
04
325.
840
733235
843
11
326.
840
733236
843
18
327.
840
733241
843
53
328.
840
733242
843
60
329.
840
733243
843
67
330.
840
733251
843
26
331.
332.
840
840
733252
733253
843
843
33
40
333.
840
733261
843
96
334.
840
733262
843
06
335.
840
733265
843
27
Рачун ЈП
Контролни
Опис
број
Капитални трансфери од Републике у корист нивоа АП
Косово и Метохија
Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од градова у
корист нивоа АП Војводина
Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од градова у
корист нивоа АП Косово и Метохија
Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од општина
у корист нивоа АП Војводина
Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од општина
у корист нивоа АП Косово и Метохија
Капитални трансфери од других нивоа власти у корист
нивоа градова
Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од
Републике у корист нивоа градова
Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АП
Војводина у корист нивоа градова
Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од општина
у корист нивоа градова
Капитални трансфери од других нивоа власти у корист
нивоа општина
Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од
Републике у корист нивоа општина
Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АП
Војводина у корист нивоа општина
Капитални трансфери од града у корист нивоа општина
Капитални трансфери од других нивоа власти у корист
организација обавезног социјалног осигурања
Капитални трансфери од других нивоа власти у корист
Републичког фонда за здравствено осигурање
Капитални трансфери од других нивоа власти у корист
Републичког фонда за ПИО
Капитални трансфери од других нивоа власти у корист
Националне службе за запошљавање
ДРУГИ ПРИХОДИ
ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ
Обавезни
податак у пољу
позив на број
одобрења
Ознака
основа
плаћања
Ниво
уплате
53
3
3
53
1/г,2
3
53
1/г,2
3
53
1
3
53
1
3
53
1/г,2
2
53
1/г,2
2
53
1,1/г
2
53
1
1
53
53
1
1
1
1
53
4
4/о
53
4
4/о
53
4
4/о
53
4
4
53
4
4
Приходи по
припадности
Камате
Камате на средства консолидованог рачуна трезора
Републике
Приходи буџета Републике од камата на средства
консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака
336.
337.
840
840
741121
741122
843
843
20
27
Приходи буџета Републике од камата на средства корисника
буџета укључена у депозит банака
Трезор
Редни број
Рачун за
уплату
јавних
прихода
Рачун ЈП
Контролни
Опис
број
338.
840
741131
843
90
339.
840
741132
843
97
Камате на средства консолидованог рачуна трезора
територијалних аутономија
Камате на средства консолидованог рачуна трезора АП
Војводина укључена у депозит банака
Камате на средства консолидованог рачуна трезора АП
Косово и Метохија укључена у депозит банака
Обавезни
податак у пољу
позив на број
одобрења
Ознака
основа
плаћања
Ниво
уплате
53
3
3
53
3
3
53
1/г,2
2
53
1/г,2
2
53
1
1
53
1
1
53
4
4/о
53
4
4/о
53
4
4/о
53
53
4
4
4
4
53
53
4
4
4
4
53
1,1/г
3,4
53
1,1/г
4
53
53
3
3
3
3
Приходи по
припадности
Камате на средства консолидованог рачуна трезора града
Приходи буџета града од камата на средства консолидованог
рачуна трезора укључена у депозит банака
340.
840
741141
843
63
341.
840
741142
843
70
342.
840
741151
843
36
Приходи од камата на средства корисника буџета града која
су укључена у депозит пословне банке са којом надлежни
орган града закључи уговор о депоновању средстава по
виђењу
Камате на средства консолидованог рачуна трезора
општина буџета општине од камата на средства
Приходи
консолидовано рачуна трезора укључена у депозит банака
343.
840
741152
843
43
344.
840
741161
843
09
345.
840
741162
843
16
346.
840
741165
843
Приходи од камата на средства корисника буџета општине
укључена у депозите код пословних банака код којих
овлашћени општински орган потписује уговор о депоновању
Камате на средства организација обавезног социјалног
осигурања
Камате на средства Републичког фонда за здравствено
осигурање
Камате на средства Републичког фонда за ПИО
Камате на средства Националне службе за запошљавање
37
347.
348.
840
840
741211
741212
843
843
68
75
349.
350.
840
840
741221
741222
843
843
41
48
351.
840
741223
843
55
352.
840
741224
843
62
353.
354.
840
840
741231
741232
843
843
14
21
Дивиденде
Дивиденде СЦГ и НБС
Дивиденде СЦГ
Вишак прихода по завршном рачуну НБС
Дивиденде буџета Републике
Дивиденде буџета Републике
Вишак прихода над расходима јавне агенције
Вишак прихода над расходима Републичке агенције за
електронске комуникације
Вишак прихода над расходима Републичке радиодифузне
агенције буџета територијалних аутономија
Дивиденде
Дивиденде буџета АП Војводина
Дивиденде буџета АП Косово и Метохија
Дивиденде буџета градова
Редни број
Трезор
Рачун за
уплату
јавних
прихода
355.
840
741241
843
84
356.
840
741251
843
57
357.
358.
359.
840
840
840
741261
741262
741265
843
843
843
30
37
58
Рачун ЈП
359а
840
741411
843
13
359б
840
741412
843
20
359в
840
741413
843
27
359г
840
741414
843
34
360.
361.
362.
840
840
840
741511
741512
741513
843
843
843
34
41
48
363.
364.
840
840
741514
741515
843
843
55
62
364a
840
741516
843
69
364б
840
741517
843
76
365.
840
741521
843
07
366.
367.
840
840
741522
741523
843
843
14
21
368.
840
741524
843
28
369.
840
741525
843
35
Обавезни
податак у пољу
позив на број
одобрења
Ознака
основа
плаћања
Ниво
уплате
Дивиденде буџета градова
Дивиденде буџета општина
Дивиденде буџета општина
Дивиденде организација обавезног социјалног осигурања
53
1/г,2
2
53
1
1
Дивиденде Републичког фонда за здравствено осигурање
Дивиденде Републичког фонда за ПИО
Дивиденде Националне службе за запошљавање
Повлачење прихода од квази корпорација
53
53
53
4
4
4
4/о
4/о
4/о
53
1,1/г
4
53
1,1/г
3
53
1,1/г
2
53
1
1
53
53
53
1,1/г
1,1/г
1,1/г
1,2,4
4
4
53
53
1,1/г
1,1/г
4
3,4
53
1,1/г
1,2,3,4
53
1,1/г
4
53
1,1/г
4
53
53
1,1/г
1,1/г
1,2,3,4
1,2,4
53
1,1/г
3,4
53
1,1/г
3,4
Контролни
Опис
број
Приход од имовине који припада имаоцима полиса
осигурања
Приход од имовине који припада имаоцима полисе
осигурања Републике Србије
Приход од имовине који припада имаоцима полиса
осигурања аутономне покрајине
Приход од имовине који припада имаоцима полиса
осигурања градова
Приход од имовине који припада имаоцима полиса
осигурања општина
Закуп непроизведене имовине
Накнада за коришћење природних добара
Накнада за коришћење минералних сировина и геотермалних
ресурса
Накнада за искрчену шуму
Накнада за посечено дрво
Накнада за коришћење шума и шумског земљишта кад се даје
за испашу
Накнада за извађени материјал из водотока
Накнада за коришћење минералних сировина када се
експлоатација врши на територији аутономне покрајине
Накнада за примењена геолошка истраживања минералних и
других геолошких ресурса
Накнада за коришћење шумског и пољопривредног
земљишта
Накнада за коришћење шумског земљишта кад се даје у закуп
Средства остварена од давања у закуп пољопривредног
земљишта, односно пољопривредног објекта у државној
својини за умањену вредност вишегодишњих засада
Накнада
Накнада за коришћење ловостајем заштићених врста дивљачи
Накнаде за ловну карту
Приходи по
припадности
Редни број
Трезор
Рачун за
уплату
јавних
прихода
370.
840
741526
843
42
371.
372.
840
840
741527
741528
843
843
49
56
373.
840
741529
843
63
374.
375.
840
840
741531
741532
843
843
77
84
376.
840
741533
843
91
377.
840
741534
843
98
Накнада за коришћење шума и шумског земљишта
Накнада за заштиту, коришћење и унапређивање
општекорисних функција шума
Накнада за промену намене шума
Средства остварена отуђењем шума и шумског земљишта у
државној својини
Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта
Комунална такса за коришћење простора на јавним
површинама или испред пословног простора у пословне
Комунална такса за коришћење простора за паркирање
Комунална такса за коришћење слободних површина за
кампове, постављање шатора или друге облике привременог
Накнада за коришћење грађевинског земљишта
53
1,1/г
08
Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским
материјалом
53
1,1/г,2
1,2
Приходи остварени по основу давања у закуп станова
намењених за решавање стамбених потреба избеглица
53
1,1/г
4
53
1,1/г
4
53
1,1/г,2
ЛПА
1,2
53
1,1/г,2
ЛПА
1,2
53
1,1/г
1,2,4
53
1,1/г,2
1,2
53
53
53
4
1,1/г
1,1/г
4
3,4
3,4
53
1,1/г
4
53
53
53
1,1/г
1,1/г
1,1/г
378.
840
741535
Рачун ЈП
843
Контролни
Опис
број
379.
840
741536
843
15
379а
840
741537
843
22
380.
840
741541
843
50
381.
840
741542
843
57
382.
840
741543
843
64
Приходи остварени по основу давања у закуп грађевинског
земљишта у јавној својини Републике Србије
Накнада за коришћење речних обала, туристичких
погодности и бања
Комунална такса за коришћење обале у пословне и било које
друге сврхе
Накнада за коришћење природног лековитог фактора
Туристичка накнада
Обавезни
податак у пољу
позив на број
одобрења
Ознака
основа
плаћања
Ниво
уплате
53
1,1/г
1,2,3,4
53
53
1,1/г
1,1/г
3,4
3,4
53
1,1/г
3,4
53
53
1,1/г
1,1/г
ЛПА
1,2
1,2
53
1,1/г
ЛПА
1,2
ЛПА
1,2
Приходи по
припадности
Накнада за коришћење добара од општег интереса у
производњи електричне енергије и производњи нафте и гаса
Накнада за коришћење добара од општег интереса у
производњи електричне енергије и производњи нафте и гаса
383.
840
741551
843
23
Коришћење ваздухопловног простора и накнаде за воде
384.
385.
386.
840
840
840
741561
741562
741563
843
843
843
93
03
10
387.
840
741564
843
17
Накнада за коришћење ваздухопловног простора
Накнада за коришћење водног добра
Накнада за испуштену воду
Накнада за загађивање вода
24
31
38
Накнада за одводњавање од физичких лица на основу
решења Пореске управе
Накнада за одводњавање од правних лица
Накнада за коришћење водних објеката и система
388.
389.
390.
840
840
840
741565
741566
741567
843
843
843
ПУ
3,4
3,4
3,4
Редни број
Трезор
Рачун за
уплату
јавних
прихода
391.
840
741568
843
45
392.
840
741569
843
52
393.
840
741571
843
66
394.
840
741572
843
73
Рачун ЈП
Контролни
Опис
број
Сливна водна накнада од физичких лица на основу решења
Пореске управе
Сливна водна накнада од правних лица
Накнада за коришћење радио фреквенција и ТВ канала
Накнада за коришћење радио фреквенција и ТВ канала
Средства у износу од 1,5% од укупно остварене месечне
претплате Радиодифузне установе за развој домаће
кинематографије
Накнада
за коришћење земљишта које припада државном
путу
Накнада
за постављање рекламних табли, рекламних паноа,
Ознака
основа
плаћања
Ниво
уплате
Обавезни
податак у пољу
позив на број
одобрења
ПУ
Приходи по
припадности
53
1,1/г
53
1,1/г
1,2,3,4
53
4
4
53
4
4
53
53
1,1/г
1,1/г
4/п
4/п
53
1,1/г
4/п
53
1,1/г
4
53
53
53
1,1/г
1,1/г
1,1/г
1,2,4
4
4
53
1,1/г
4
53
4
4
53
4
4
53
4
4
53
1,1/г
4
1,2,3,4
уређаја за сликовно и звучно обавештење или оглашавање на
државном путу, односно на другом земљишту које користи
управљач државног пута, у складу са прописима
395.
396.
840
840
741581
741582
843
843
39
46
397.
840
741583
843
53
398.
840
741591
843
12
399.
400.
401.
840
840
840
741592
741593
741594
843
843
843
19
26
33
402.
840
741595
843
40
403.
840
742121
843
36
404.
840
742122
843
43
405.
840
742123
843
50
406.
840
742124
843
57
Накнада за закуп делова земљишног појаса државног пута
Накнада за закуп другог земљишта које користи управљач
државног пута
НАКНАДЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Накнада за производе који после употребе постају посебни
токови отпада
Накнада за загађивање животне средине у подручјима од
посебног државног интереса у области заштите животне
Накнада за стављање амбалаже у промет
Накнаде за компензацијске мере
Накнада за пружање стручних услуга Фонда за заштиту
животне средине
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА
Приходи од продаје добара и услуга или закуп од стране
тржишних организација
Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране
тржишних организација у корист нивоа Републике
Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних
организација у корист нивоа Републике
Приходи од давања у закуп, односно на коришћење
непокретности у државној својини које користе државни
органи и организације и установе - јавне службе које се
финансирају
из буџета
Републике
Приходи
од давања
у закуп
станова које користе ратни војни
инвалиди и породице палих бораца
Накнада за лабораторијске анализе узорака хране и хране за
животиње узетих током службених контрола
Трезор
Редни број
Рачун за
уплату
јавних
прихода
Рачун ЈП
Контролни
Опис
број
407.
840
742125
843
64
408.
409.
840
840
742126
742127
843
843
71
78
410.
840
742128
843
85
411.
840
742129
843
92
412.
840
742131
843
09
413.
840
742132
843
16
414.
840
742133
843
23
415.
840
742134
843
30
416.
840
742135
843
37
417.
840
742136
843
44
418.
840
742141
843
79
419.
840
742142
843
420.
421.
840
840
742143
742144
843
843
Накнада за утврђивање испуњености услова за обављање
производње и преглед пошиљки приликом увоза, односно
извоза грожђа, шире, вина и других производа
Трошкови обављања послова везаних за географско
порекло, контроле производње грожђа намењеног за
производњу вина са географским пореклом, контроле
производње вина са географским пореклом, као и испитивање
квалитета и сензорског оцењивања вина
Накнада за упис у регистар сорти пољопривредног биља
Приходи од давања у закуп непокретности чији је корисник
Министарство одбране
Накнада на основу конверзије права коришћења у право
својине у корист Фонда за реституцију
Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране
тржишних организација у корист буџета територијалних
аутономија
Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних
организација у корист буџета АП Војводина
Приходи од давања у закуп, односно на коришћење
непокретности у државној својини које користе органи АП
Војводина
Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних
организација у корист буџета АП Косово и Метохија
Приходи од давања у закуп, односно на коришћење
непокретности у државној својини које користе органи АП
Косово
Метохија
Приходии од
давања у закуп, односно на коришћење
Обавезни
податак у пољу
позив на број
одобрења
Ознака
основа
плаћања
Ниво
уплате
53
1,1/г
4
53
53
1,1/г
1,1/г
4
4
53
4
4
53
1,1/г
53
3
3
53
3
3
53
3
3
53
3
3
53
3
3
53
3
3
ЛПА
Приходи по
припадности
4
53
1/г,2
2
86
непокретности у покрајинској својини које користе органи
Приходи од давања у закуп, односно на коришћење
непокретности у покрајинској својини које користе органи
АП Косово и Метохија
Приходи од продаје добара или услуга од стране тржишних
организација у корист нивоа градова
Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних
организација у корист нивоа градова
Приходи од давања у закуп, односно на коришћење
непокретности у државној својини које користе градови и
индиректни корисници њиховог буџета
53
1/г,2
2
93
Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист
нивоа градова
53
1/г,2
2
03
Накнада по основу конверзије права коришћења у право
својине у корист нивоа градова
53
1,1/г,2
ЛПА
2
Трезор
Редни број
Рачун за
уплату
јавних
прихода
Рачун ЈП
Контролни
Опис
број
422.
840
742145
843
10
423.
840
742151
843
52
424.
840
742152
843
59
425.
840
742153
843
66
426.
840
742154
843
73
427.
840
742155
843
80
428.
840
742161
843
25
429.
840
742162
843
32
430.
840
742165
843
53
431.
840
742213
843
98
432.
840
742221
843
57
433.
434.
840
840
742222
742223
843
843
64
71
435.
436.
840
840
742224
742225
843
843
78
85
437.
438.
840
840
742226
742227
843
843
92
02
439.
840
742228
843
09
Приходи од давања у закуп, односно на коришћење
непокретности у градској својини које користе градови и
индиректни корисници њиховог буџета
Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране
тржишних организација у корист нивоа општина
Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних
организација у корист нивоа општина
Приходи од давања у закуп, односно на коришћење
непокретности у државној својини које користе општине и
индиректни корисници њиховог буџета
Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист
нивоа општина
Накнада по основу конверзије права коришћења у право
својине у корист нивоа општина
Приходи од давања у закуп, односно на коришћење
непокретности у општинској својини које користе општине и
индиректни корисници њиховог буџета
Приходи од закупа од стране тржишних организација у
корист организација обавезног социјалног осигурања
Приходи од закупа од стране тржишних организација у
корист Републичког фонда за здравствено осигурање
Приходи од закупа од стране тржишних организација у
корист Републичког фонда за ПИО
Приходи од закупа од стране тржишних организација у
корист Националне службе за запошљавање
Таксе и накнаде
Конзуларне таксе
Таксе у корист нивоа Републике
Републичке административне таксе
Накнада за издавање и продужење уверења о здравственом
стању животиња
Накнада за извршене ветеринарско–санитарне прегледе
Накнада за обавезни здравствени преглед пошиљки биља у
промету преко државне границе, издавање уверења о
здравственом стању биља у унутрашњем промету и трошкова
лабораторијског испитивања узорака биља
Накнада за обележавање и евиденцију животиња
Средства од наплаћених трошкова за утврђивање
испуњености прописаних услова из заштите на раду
Трошкови управног поступка
Трошкови за издавање лиценци за обављање послова у
области безбедности и здравља на раду
Обавезни
податак у пољу
позив на број
одобрења
Ознака
основа
плаћања
Ниво
уплате
53
1/г,2
2
53
1
1
53
1
1,2
53
1
1
53
1
53
1
1,2
53
4
4/о
53
4
4/о
53
4
4/о
53
4
4
53
1,1/г
4
53
53
1,1/г
1,1/г
4
4
53
53
1,1/г
1,1/г
4
4
53
53
1,1/г
1,1/г
4
4
53
1,1/г
4
ЛПА
Приходи по
припадности
1
Редни број
Трезор
Рачун за
уплату
јавних
прихода
440.
840
742229
843
16
441.
840
742231
843
30
442.
840
742232
843
37
443.
840
742241
843
03
444.
445.
446.
840
840
840
742251
742252
742253
843
843
843
73
80
87
447.
840
742254
843
94
447а
840
742261
843
46
448.
449.
840
840
742271
742272
843
843
19
26
450.
840
742281
843
89
Рачун ЈП
Ознака
основа
плаћања
Ниво
уплате
Обавезни
податак у пољу
позив на број
одобрења
Приходи по
припадности
Трошкови пореског поступка
Таксе у корист нивоа територијалних аутономија
Административне таксе у корист нивоа АП Војводина
Административне таксе у корист нивоа АП Косово и
Метохија
Таксе у корист нивоа градова
Градске административне таксе
Таксе у корист нивоа општина
53
1,1/г
ПУ
4
53
1,1/г
3
53
1,1/г
3
53
1/г,2
2
Општинске административне таксе
Накнада за обавезни здравствени преглед биља
Накнада за уређивање грађевинског земљишта
Трошкови пореског и прекршајног поступка изворних јавних
прихода општина и градова
Таксе у корист организација обавезног социјалног осигурања
53
53
53
1
1,1/г
1,1/г
1
1,2
1,2
53
1,1/г
Таксe у корист Републичког фонда за здравствено осигурање
Таксе у корист републичких судова
Републичке судске таксе
Трошкови заступања у судским и управним поступцима
Накнаде за приређивање игара на срећу
Накнада за дозволу за посебне игре на срећу у играчницама
53
1,1/г
4/о
53
53
1,1/г
1,1/г
4
4
53
1,1/г
4
53
53
53
1,1/г
1,1/г
1,1/г
4
4
4
53
1,1/г
4
53
1,1/г
4
53
53
1,1/г
1,1/г
4
4
53
1,1/г
4
53
1,1/г
4
53
1,1/г
4
53
1,1/г
4
Контролни
Опис
број
ЛПА
1,2
Накнада за одобрење за посебне игре на срећу на аутоматима
451.
452.
453.
840
840
840
742282
742283
742284
843
843
843
96
06
13
454.
840
742285
843
20
455.
840
742286
843
27
456.
457.
840
840
742287
742288
843
843
34
41
458.
840
742289
843
48
459.
840
742291
843
62
460.
840
742292
843
69
Накнада за приређивање наградне игре у роби и услугама
Накнада за приређивање игара на срећу преко средстава
електронске комуникације
Друге накнаде
Накнада за давање дозволе за обављање малопродаје
дуванских производа
Накнада за давање дозволе за обављање осталог промета
дуванских производа
76
Накнада за одобрење за игре на срећу преко средстава
електронске комуникације
460а
840
742293
843
Накнада за одобрење за посебне игре на срећу - клађење
Накнада за приређивање класичних игара на срећу
Накнада за приређивање посебних игара на срећу у
играчницама
Накнада за приређивање посебних игара на срећу на
аутоматима
Накнада за приређивање посебних игара на срећу - клађење
Трезор
Редни број
Рачун за
уплату
јавних
прихода
Рачун ЈП
Контролни
Опис
број
Обавезни
податак у пољу
позив на број
одобрења
Ознака
основа
плаћања
Ниво
уплате
53
53
4
4
4
4
53
1,1/г
4
53
1,1/г
4
53
1,1/г
4
53
1,1/г
4
53
53
1,1/г
4
4
4
53
1,1/г
4
53
1,1/г
4
53
1,1/г
4
53
1,1/г
3
53
1,1/г
3
53
1/г,2
2
53
1
1
Приходи по
припадности
Споредне продаје добара и услуга које врше државне
нетржишне јединице
Приходи од споредне продаје добара и услуга које врше
државне нетржишне јединице
Приходи Војске Србије од споредне продаје добара и услуга
461.
461а
840
840
742312
742313
843
843
15
22
462.
840
742321
843
78
463.
840
742322
843
85
464.
840
742323
843
92
465.
840
742324
843
02
466.
467.
840
840
742325
742326
843
843
09
16
468.
840
742327
843
23
469.
840
742328
843
30
470.
840
742329
843
37
471.
840
742331
843
51
472.
840
742332
843
58
473.
840
742341
843
24
474.
840
742351
843
94
Приходи Војске Србије од специфичне делатности
Приходи буџета Републике од споредне продаје добара и
услуга које врше државне нетржишне јединице
Приходи републичких органа и организација
Накнада за коришћење података и документације основних
геолошких истраживања
Накнада за коришћење података премера, катастра
непокретности и водова и за разгледање катастра
непокретности, као и за услуге које пружа Републички
геодетски завод
Трошкови поступка санитарних и здравствених инспектора
по захтеву странке
Трошкови полагања стручног испита за здравствене раднике,
трошкови доделе назива примаријус и други трошкови
Приходи од продаје пригодног кованог новца
Тршкови полагања стручних испита за обављање послова у
области безбедности и здравља на раду
Накнада нужних трошкова за издавање копије докумената на
којима се налазе информације од јавног значаја
Такса за вршење техничког надзора бродова унутрашње пловидбе
Приходи територијалних аутономија од споредне продаје
Приходи које својом делатношћу остваре органи АП
Војводина
Приходи које својом делатношћу остваре органи АП Косово и
Метохија
Приходи буџета града од споредне продаје добара и услуге
које врше државне нетржишне јединице
Приходи који својом делатношћу остваре органи и
организације градова
Приходи општинских органа од споредне продаје добара и
услуга које врше државне нетржишне јединице
Приходи који својом делатношћу остваре органи и
организације општина
Трезор
Редни број
Рачун за
уплату
јавних
прихода
Рачун ЈП
Контролни
Опис
број
Обавезни
податак у пољу
позив на број
одобрења
Ознака
основа
плаћања
Ниво
уплате
53
1,1/г
4/о
53
1,1/г
2/о
53
53
1,1/г
1,1/г
4
4
53
1,1/г
4
53
1,1/г
4
53
1,1/г
4
53
1,1/г
4
53
53
1,1/г
1,1/г
4
4
Приходи по
припадности
Приходи организација обавезног социјалног осигурања од
споредне продаје добара и услуга које врше државне
нетржишне
јединице обавезног социјалног осигурања од
Приходи
организација
474а
474б
840
840
742361
742362
843
843
67
74
475.
476.
840
840
743121
743122
843
843
52
59
477.
840
743123
843
66
478.
840
743124
843
73
479.
840
743221
843
73
480.
840
743222
843
80
споредне продаје добара и услуга које врше државне
нетржишне јединице
Приходи Републичког фонда за здравствено осигурање од
средстава за издавање здравствених картица
Импутиране продаје добара и услуга
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ
Приходи од новчаних казни за кривична дела
Приходи од новчаних казни за кривична дела у корист нивоа
Републике
Приходи од новчаних казни за кривична дела
Трошкови кривичног поступка и паушал код судова
Приходи од новчаних казни које Повереник за информације
од јавног значаја и заштиту података и личности изриче
органима власти у поступку административног извршења
својих решења
Приходи од новчаних казни за кривична дела којим је нанета
штета шумама
Приходи од новчаних казни за кривична дела у корист нивоа
територијалних аутономија
Приходи од новчаних казни за кривична дела у корист нивоа
Приходи од новчаних казни за кривична дела у корист нивоа
општина
Приходи од новчаних казни за кривична дела у корист
организација обавезног социјалног осигурања
Приходи од новчаних казни за привредне преступе
Приходи од новчаних казни за привредне преступе у корист
нивоа Републике
Приходи од новчаних казни за привредне преступе
Приходи од новчаних казни за привредне преступе
установљене прописима о здравственој заштити животиња
Приходи од новчаних казни за привредне преступе или
прекршаје установљене прописима о шумама и прописима
којим се уређује обезбеђивање репродуктивног материјала
шумског дрвећа и приходи од новчаних казни за привредне
преступе или прекршаје установљене другим законом, ако је
кажњивим делом нанета штета шуми
481.
482.
840
840
743223
743224
843
843
87
94
Новчани износ мере заштите конкуренције
Редни број
Трезор
Рачун за
уплату
јавних
прихода
482а
840
743225
Рачун ЈП
843
Контролни
Опис
број
04
483.
840
743321
843
94
484.
840
743322
843
04
485.
840
743323
843
11
486.
840
743324
843
18
487.
840
743325
843
25
488.
840
743326
843
32
489.
840
743327
843
39
490.
840
743328
843
46
491.
840
743329
843
53
492.
840
743331
843
67
493.
840
743332
843
74
494.
840
743341
843
40
Приходи од новчаних казни за привредне преступе или
прекршаје установљене прописима о јавним набавкама
Приходи од новчаних казни за привредне преступе у корист
нивоа територијалних аутономија
Приходи од новчаних казни за привредне преступе у корист
нивоа градова
Приходи од новчаних казни за привредне преступе у корист
нивоа општина
Приходи
од новчаних казни за привредне преступе у корист
организација обавезног социјалног осигурања
Приходи од новчаних казни за прекршаје
Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа
Републике
Приходи од новчаних казни за прекршаје
Приходи од новчаних казни за прекршаје у области рада (по
пријавама инспекције рада)
Приходи од новчаних казни за прекршаје које изриче
инспекција рада (мандатне казне)
Приходи од новчаних казни за прекршаје предвиђене
прописима о безбедности саобраћаја на путевима
Разлика у цени уплаћена по решењима надлежних
републичких органа
Приходи од новчаних казни за прекршаје које изричу
републички инспекцијски органи
Приходи од новчаних казни за прекршаје установљене
прописима о здравственој заштити животиња
Приходи од новчаних казни за прекршаје које изриче
републички орган управе надлежан за послове јавних
Приходи од новчаних казни за прекршаје предвиђене
Законом о ванредним ситуацијама и законима који уређују
област заштите од пожара, ексоплозивних и опасних материја
Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа
територијалних аутономија
Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа АП
Војводина
Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа АП
Косово и Метохија
Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа
градова
Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном
поступку за прекршаје прописане актом скупштине града, као
и одузета имовинска корист у том поступку
Обавезни
податак у пољу
позив на број
одобрења
Ознака
основа
плаћања
Ниво
уплате
53
1,1/г
4
53
1,1/г
4
53
1,1/г
4
53
1,1/г
4
53
1,1/г,2
53
1,1/г
4
53
1,1/г
4
53
1,1/г
4
53
1,1/г
53
1,1/г
4
53
3
3
53
3
3
53
1/г,2
2
Приходи по
припадности
1,2,4
ПУ
4
Редни број
Трезор
Рачун за
уплату
јавних
прихода
495.
840
743342
843
47
496.
840
743343
843
54
497.
840
743351
843
13
498.
840
743353
843
27
499.
840
743354
843
34
Рачун ЈП
Контролни
Опис
број
Приходи од мандатних казни и казни изречених у управном
поступку у корист нивоа градова
Приходи од новчаних казни за прекршаје које изриче градски
орган управе надлежан за изворне јавне приходе
Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа
општина
Приходи од новчаних казни изречених у прекршајном
поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине,
као и одузета имовинска корист у том поступку
Приходи од мандатних казни и казни изречених у управном
поступку у корист нивоа општине
Приходи од новчаних казни за прекршаје које изриче
општински орган управе надлежан за изворне јавне приходе
Обавезни
податак у пољу
позив на број
одобрења
Ознака
основа
плаћања
Ниво
уплате
53
1/г,2
53
1,1/г
ЛПА
2
53
1
ЛПА
1
53
1
53
1
53
1,1/г
53
53
1,1/г
1,1/г
53
1/г,2
2
53
1,1/г
4
53
1,1/г
4
53
53
4
1,1/г
53
1,1/г
Приходи по
припадности
2
1
ЛПА
1,2
Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист
организација обавезног социјалног осигурања
Приходи од пенала
500.
840
743421
843
18
501.
502.
840
840
743422
743423
843
843
25
32
503.
840
743441
843
61
504.
840
743521
843
39
505.
840
743522
843
46
506.
507.
840
840
743523
743524
843
843
53
60
508.
840
743525
843
67
Приходи од пенала у корист нивоа Републике
Приходи од пенала у корист нивоа Републике
Приходи од пенала у корист Буџетског фонда за
професионалну рехабилитацију и подстицање запошљавања
особа са инвалидитетом
Процесни пенал из Закона о заштити конкуренције
Приходи од пенала у корист нивоа територијалних
аутономија
Приходи
од пенала у корист нивоа градова
Приходи од пенала у корист нивоа градова
Приходи од пенала у корист нивоа општина
Приходи од пенала у корист организација обавезног
социјалног осигурања
Приходи од одузете имовинске користи
Приходи од одузете имовинске користи у корист нивоа
Републике
Одузета имовинска корист и средства добијена продајом
одузетих предмета у прекршајном, кривичном и другом
поступку
Средства од продаје одузете робе, наплаћених трошкова за
утврђивање услова за обављање делатности и од мандатних
казни које изричу тржишни инспектори
Новчана казна за царинске преступе и средства остварена од
продаје одузете робе
Средства од продаје одузете робе у пореском поступку
Новчана средства добијена продајом трајно одузете имовине
4
ПУ
ПУ
4
4
4
4
4
Трезор
Редни број
509.
840
Рачун за
уплату
јавних
прихода
743526
Рачун ЈП
843
Контролни
Опис
број
74
510.
511.
512.
840
840
840
743921
743922
743923
843
843
843
26
33
40
513.
840
743929
843
82
514.
840
743951
843
42
Одузета имовинска корист и средства добијена продајом у
поступцима за утврђивање одговорности за кажњива дела из
члана 82. став 2. тачка 1) Закона о шумама
Приходи од одузете имовинске користи у корист нивоа
територијалних аутономија
Приходи од одузете имовинске користи у корист нивоа
градова од одузете имовинске користи у корист нивоа
Приходи
општинаод одузете имовинске користи у корист
Приходи
организација обавезног социјалног осигурања
Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете
имовинске користи
Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете
имовинске користи у корист нивоа Републике
Трошкови принудне наплате јавних прихода
Трошкови поступка пред органима за прекршаје
Једнократна такса за принудну наплату пореза
Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете
имовинске користи у корист нивоа Републике
Трошкови принудне наплате изворних јавних прихода
општина и градова
Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете
Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете
имовинске користи у корист нивоа градова
Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете
имовинске користи у корист нивоа општина
Остале новчане казне, пенали и приходи од одузете
имовинске користи у корист организација обавезног
социјалног осигурања
ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И
ПРАВНИХ ЛИЦА
Обавезни
податак у пољу
позив на број
одобрења
Ознака
основа
плаћања
Ниво
уплате
53
1,1/г
53
53
53
1,1/г
1,1/г,2
4
53
1,1/г
53
1,1/г
53
4
4
53
4
4
53
3
3
Приходи по
припадности
4
ПУ
4
4
4
4
ЛПА
1,2
Текући добровољни трансфери од физичких и правних
лица
Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у
корист нивоа Републике
515.
840
744121
843
68
516.
840
744122
843
75
517.
840
744131
843
41
Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у
корист нивоа Републике
Приходи по основу донација за санацију штета од
елементарних непогода
Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у
корист нивоа територијалних аутономија
Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у
корист нивоа АП Војводина
Редни број
Трезор
Рачун за
уплату
јавних
прихода
518.
840
744132
843
48
519.
840
744141
843
14
519а
840
744142
843
21
520.
840
744151
843
84
521.
840
744161
843
57
Рачун ЈП
Контролни
Опис
број
522.
840
744162
843
64
523.
840
744165
843
85
524.
840
744221
843
89
525.
840
744231
843
62
526.
840
744232
843
69
527.
840
744241
843
35
528.
840
744251
843
08
Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица
у корист нивоа АП Косово и Метохија
Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица
у корист нивоа градова
Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица
у корист нивоа градова
Текући добровољни трансфери за одлагање кривичног
гоњења у корист нивоа градова
Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица
у корист нивоа општина
Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица
у корист нивоа општина
Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица
у корист организација обавезног социјалног осигурања
Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица
у корист Републичког фонда за здравствено осигурање
Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица
у корист Републичког фонда за ПИО
Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица
у корист Националне службе за запошљавање
Капитални добровољни трансфери од физичких и
правних лица
Капитални добровољни трансфери од физичких и правних
лица у корист нивоа Републике
Капитални добровољни трансфери од физичких и правних
лица у корист нивоа Републике
Капитални добровољни трансфери од физичких и правних
лица у корист нивоа територијалних аутономија
Капитални добровољни трансфери од физичких и правних
лица у корист нивоа АП Војводина
Капитални добровољни трансфери у корист нивоа АП Косово
и Метохија
Капитални добровољни трансфери од физичких и правних
лица у корист нивоа градова
Капитални добровољни трансфери од физичких и правних
лица у корист нивоа градова
Капитални добровољни трансфери од физичких и правних
лица у корист нивоа општина
Капитални добровољни трансфери од физичких и правних
лица у корист нивоа општина
Капитални добровољни трансфери у корист организација
обавезног социјалног осигурања
Обавезни
податак у пољу
позив на број
одобрења
Ознака
основа
плаћања
Ниво
уплате
53
3
3
53
1/г,2
2
53
1/г,2
2
53
1
1
53
4
4/о
53
4
4/о
53
4
4/о
53
4
4
53
3
3
53
3
3
53
1/г,2
2
53
1
1
Приходи по
припадности
Трезор
Редни број
Рачун за
уплату
јавних
прихода
Рачун ЈП
Контролни
Опис
број
Обавезни
податак у пољу
позив на број
одобрења
Ознака
основа
плаћања
Ниво
уплате
53
4
4/о
53
4
4/о
53
4
4/о
53
4
4
53
4
ПУ
4
53
53
4
4
ПУ
4
4
53
4
4
53
1,1/г
4
53
4
4
Приходи по
припадности
Капитални добровољни трансфери од физичких и правних
лица у корист Републичког фонда за здравствено осигурање
529.
840
744261
843
78
530.
840
744262
843
85
531.
840
744265
843
09
531а
840
745111
843
14
531б
840
745112
843
21
532.
533.
840
840
745121
745122
843
843
84
91
534.
840
745123
843
98
535.
840
745124
843
08
536.
840
745125
843
15
537.
840
745126
843
22
538.
840
745127
843
29
539.
840
745128
843
36
Капитални добровољни трансфери од физичких и правних
лица у корист Републичког фонда за ПИО
Капитални добровољни трансфери од физичких и правних
лица у корист Националне службе за запошљавање
МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ
Мешовити и неодређени приходи
Приходи по основу посебних прописа
Средства по основу разлике за уплату нето прихода
запосленог код исплатиоца прихода у јавном сектору
Средства по основу разлике за уплату нето прихода
запосленог код свих исплатилаца прихода у јавном сектору,
на основу решења Пореске управе
Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа Републике
Укинути приходи буџета Републике
Закупнина за стан у државној својини
Део добити јавног предузећа, према одлуци управног одбора
јавног предузећа
Уплата средстава по основу више обрачунатих зарада према
Закону о утврђивању максималне зараде у јавном сектору у
корист буџета Републике Србије
Приходи од Агенције за осигурање депозита по основу
наплаћених потраживања
Средства на име учешћа у финансирању зарада особа са
инвалидитетом запослених у предузећу за професионалну
рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом или
социјалном предузећу или организацији
53
1,1/г
Приходи од преузетих потраживања из стечајне масе од
банака над којима је завршен стечајни поступак
Остали приходи буџета Републике
53
4
4
53
4
4
Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа
територијалних аутономија
Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа АП
Војводина
Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа АП Косово
и Метохија
53
1,1/г
3
ПУ
4
540.
840
745131
843
57
541.
840
745132
843
64
53
1,1/г
3
542.
840
745133
843
71
Закупнина за стан у државној својини у корист нивоа АП
Војводине за стан у државној својини у корист нивоа АП
Закупнина
53
3
3
543.
840
745134
843
78
Косово и Метохија
53
3
3
Редни број
Трезор
Рачун за
уплату
јавних
прихода
544.
840
745135
843
85
545.
840
745136
843
92
Рачун ЈП
Контролни
Опис
број
546.
840
745137
843
02
547.
840
745138
843
09
547a
840
745139
843
16
548.
840
745141
843
30
549.
840
745142
843
37
550.
840
745143
843
44
551.
840
745144
843
51
551a
840
745145
843
58
552.
840
745151
843
03
553.
840
745152
843
10
554.
840
745153
843
17
Део добити јавног предузећа, према одлуци управног одбора
јавног предузећа, у корист нивоа АП Војводина
Део добити јавног предузећа, према одлуци управног одбора
јавног предузећа, у корист нивоа АП Косово и Метохија
Закупнина за стан у покрајинској својини у корист нивоа АП
Војводина
Закупнина за стан у покрајинској својини у корист нивоа АП
Косово и Метохија
Закону о утврђивању максималне зараде у јавном сектору у
корист буџета аутономне покрајине
Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа градова
Остали приходи у корист нивоа градова
Закупнина за стан у државној својини у корист нивоа градова
Део добити јавног предузећа, према одлуци управног одбора
јавног предузећа, у корист нивоа градова
Закупнина за стан у градској својини у корист нивоа градова
Уплата средстава по основу више обрачунатих зарада према
Закону о утврђивању максималне зараде у јавном сектору у
корист буџета града
Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општина
Остали приходи у корист нивоа општина
Закупнина за стан у државној својини у корист нивоа
општина
Део добити јавног предузећа, према одлуци управног одбора
јавног предузећа, у корист нивоа општина
555.
840
745154
843
24
555a
840
745155
843
31
556.
840
745161
843
73
Закупнина за стан у општинској својини у корист нивоа
општина
Уплата средстава по основу више обрачунатих зарада према
Закону о утврђивању максималне зараде у јавном сектору у
корист буџета општине
Мешовити и неодређени приходи у корист организација
обавезног социјалног осигурања
Мешовити и неодређени приходи у корист Републичког
фонда за здравствено осигурање
80
Мешовити и неодређени приходи у корист Републичког
фонда за ПИО
557.
840
745162
843
Обавезни
податак у пољу
позив на број
одобрења
Ознака
основа
плаћања
Ниво
уплате
53
3
3
53
3
3
53
3
3
53
3
3
53
1,1/г
3
53
1/г,2
2
53
1/г,2
2
53
1/г,2
2
53
1/г,2
2
53
1,1/г
2
53
1
1
53
1
1
53
1
1
Приходи по
припадности
53
1
1
53
1
1
53
4
4/о
53
4
4/о
Трезор
Редни број
Рачун за
уплату
јавних
прихода
Рачун ЈП
Контролни
Опис
број
558.
840
745165
843
04
558а
840
745166
843
11
559.
840
772111
843
58
560.
840
772112
843
65
561.
840
772113
843
72
Мешовити и неодређени приходи у корист Националне
службе за запошљавање
Средства од 5% бруто премије осигурања од
аутоодговорности
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ
РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ
Меморандумске ставке за рефундацију расхода из
претходне године
Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета
Републике из претходне године
Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета АП
Војводина из претходне године
Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета града
из претходне године
Ознака
основа
плаћања
Ниво
уплате
Обавезни
податак у пољу
позив на број
одобрења
Приходи по
припадности
53
4
4/о
53
1,1/г
4/о
53
4
4
53
3
3
53
1/г,2
2
53
1
1
53
4
4
562.
840
772114
843
79
562а
840
772121
843
31
562б
840
772122
843
38
Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета
општине из претходне године
Меморандумске ставке за рефундацију расхода из
претходне
године за финансиране пројекте из ЕУ
Републике
из претходне године за финансиране пројекте из ЕУ
Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета АП
Војводина из претходне године за финансиране пројекте из
ЕУ
Меморандумске
ставке за рефундацију расхода буџета АП
53
3
3
45
Косово и Метохија из претходне године за финансиране
пројекте из ЕУ
53
3
3
52
Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета града
из претходне године за финансиране пројекте из ЕУ
53
1/г,2
2
53
1
1
53
4
4
562в
562г
562д
840
840
840
772123
772124
772125
843
843
843
59
Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета
општине из претходне године за финансиране пројекте из ЕУ
ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА
ИСТОМ НИВОУ
Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу
Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу
563.
840
781111
843
08
Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу
Трансфери између организација обавезног социјалног
осигурања
Трансфери од организација обавезног социјалног осигурања
у корист Републичког фонда за здравствено осигурање
Редни број
Трезор
Рачун за
уплату
јавних
прихода
564.
840
781311
843
50
565.
840
781312
843
57
566.
840
781313
843
64
567.
840
781314
843
71
568.
840
781315
843
78
569.
840
781316
843
85
Рачун ЈП
Контролни
Опис
број
570.
840
781317
843
92
570а
840
781318
843
02
Допринос за здравствено осигурање незапослених лица који
плаћа Национална служба за запошљавање
Допринос за здравствено осигурање корисника пензија и
корисника других новчаних накнада који плаћа Републички
фонд за ПИО за осигуранике запослене
Трансфери од Републичког фонда за ПИО за осигуранике
пољопривреднике у корист Републичког фонда за
здравствено осигурање
Трансфери од Републичког фонда за ПИО за осигуранике
самосталних делатности у корист Републичког фонда за
здравствено осигурање
Допринос за здравствено осигурање корисника новчаних
накнада из члана 224. Закона о пензијском и инвалидском
осигурањуза здравствено осигурање за лица која остварују
Допринос
накнаду зараде за време привремене спречености за рад
(боловање) по прописима о здравственом осигурању, који
плаћа Републички фонд за здравствено осигурање
Допринос за здравствено осигурање који плаћа Национална
служба за запошљавање по члану 45. Закона о доприносима
за обавезно социјално осигурање
Допринос за здравствено осигурање корисника војне пензије
који плаћа Републички фонд за ПИО - за војне осигуранике
Обавезни
податак у пољу
позив на број
одобрења
Ознака
основа
плаћања
Ниво
уплате
53
4
4/о
53
4
4/о
53
4
4/о
53
4
4/о
53
1,1/г
ПУ
2/о, 4/о
53
4
ПУ
4/о
53
1,1/г
ПУ
4/о
53
4
4/о
53
4
4/о
53
1,1/г
ПУ
4/о
53
1,1/г
ПУ
4/о
53
1,1/г
ПУ
4/о
Приходи по
припадности
Трансфери између организација обавезног социјалног
осигурања у корист Републичког фонда за ПИО за
Допринос за пензијско и инвалидско осигурање незапослених
који уплаћује Нацинална служба за запошљавање
571.
840
781321
843
23
Допринос за пензијско и инвалидско осигурање запослених
који примају накнаду за време привремене спречености за
рад (боловање) по прописима о здравственом осигурању, који
уплаћује Републички фонд за здравствено осигурање
572.
840
781322
843
30
573.
840
781323
843
37
574.
840
781324
843
44
Допринос за пензијско и инвалидско осигурање који плаћа
Национална служба за запошљавање по члану 45. Закона о
доприносима за обавезно социјално осигурање
Допринос за пензијско и инвалидско осигурање војних
осигураника који примају накнаду за време привремене
спречености за рад (боловање)
Трансфери од организација обавезног социјалног осигурања
у корист Републичког фонда за ПИО за осигуранике
пољопривреднике
Трезор
Редни број
575.
840
Рачун за
уплату
јавних
прихода
781331
Рачун ЈП
843
Контролни
Опис
број
93
Трансфери од организација обавезног социјалног осигурања у
корист Републичког фонда за ПИО за осигуранике
пољопривреднике
Обавезни
податак у пољу
позив на број
одобрења
Ознака
основа
плаћања
Ниво
уплате
53
4
4/о
53
4
4/о
53
1,1/г
ПУ
4/о
53
4
ПУ
4/о
53
1,1/г
ПУ
4/о
90
90
90
4
4
4
4
4
4
90
4
4
90
1,1/г
4
Приходи по
припадности
Трансфери од организација обавезног социјалног осигурања
у корист Републичког фонда ПИО за осигуранике
самосталних делатности
Допринос за пензијско и инвалидско осигурање за лица која
су престала да обављају самосталну делатност, док остварују
новчану надокнаду према прописима о раду и запошљавању
576.
840
781341
843
66
Допринос за пензијско и инвалидско осигурање за физичка
лица која у складу са законом самостално обављају
привредну и другу делатност као основно занимање док
примају накнаду за време привремене спречености за рад
(боловање) по прописима о здравственом осигурању коју
плаћа Републички фонд за здравствено осигурање или док су
на породиљском одсуству
577.
840
781342
843
73
Трансфери од организација обавезног социјалног осигурања
у корист Националне службе за запошљавање
578.
840
781351
843
39
579.
840
781352
843
46
580.
581.
582.
840
840
840
811121
811122
811123
843
843
843
73
80
87
583.
840
811124
843
94
584.
840
811125
843
04
Трансфери од организација обавезног социјалног осигурања у
корист Националне службе за запошљавање
Допринос за случај незапослености који плаћа Национална
служба за запошљавање по члану 45. Закона о доприносима
за обавезно социјално осигурање
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ
Примања од продаје непокретности
Примања од продаје непокретности у корист нивоа
Републике
Примања од продаје непокретности у државној својини, осим
непокретности које користе органи АП
Примања од откупа станова у државној својини
Примања од продаје непокретности Војске Србије
Примања од продаје станова у државној својини које користе
државни органи и организације
Примања остварена по основу продајe станова намењених за
решавање стамбених потреба избеглица
Примања од продаје непокретности у државној својини које
користе органи територијалних аутономија
Редни број
Трезор
Рачун за
уплату
јавних
прихода
585.
840
811131
843
46
586.
840
811132
843
53
586а
840
811133
843
60
586б
840
811134
843
67
586в
840
811135
843
74
587.
840
811141
843
19
587а
587б
840
840
811142
811143
Рачун ЈП
843
843
Контролни
Опис
број
26
33
587в
840
811144
843
40
588.
840
811151
843
89
588а
840
811152
843
96
588б
840
811153
843
06
588в
840
811154
843
13
589.
590.
591.
840
840
840
811161
811162
811165
843
843
843
Примања од продаје непокретности у државној својини које
користе органи АП Војводина
Примања од продаје непокретности у државној својини које
користе органи АП Косово и Метохија
Примања од продаје станова у корист нивоа територијалних
аутономија
Примања од отплате станова у корист нивоа територијалних
аутономија
Примања по основу обавеза за социјално становање у корист
нивоа територијалних аутономија
Примања од продаје непокретности у корист нивоа
градова
Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова
Примања од продаје станова у корист нивоа градова
Примања од одплате станова у корист нивоа градова
Примања по основу обавеза за социјално становање у корист
нивоа градова
Примања од продаје непокретности у корист нивоа
општина
Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина
Примања од продаје станова у корист нивоа општина
Обавезни
податак у пољу
позив на број
одобрења
Ознака
основа
плаћања
Ниво
уплате
90
3
3
90
3
3
90
3
3
90
3
3
90
3
3
90
1/г,2
2
90
1/г,2
2
90
1/г,2
2
90
1/г,2
2
90
1
1
Приходи по
припадности
90
1
1
90
1
1
90
1
1
62
Примања од продаје непокретности у корист Републичког
фонда за здравствено осигурање
90
4
4/о
69
Примања од продаје непокретности у корист Републичког
фонда за ПИО
90
4
4/о
90
Примања од продаје непокретности у корист Националне
службе за запошљавање
90
4
4/о
90
3
3
Примања од одплате станова у корист нивоа општина
Примања по основу обавеза за социјално становање у корист
нивоа општина
Примања од продаје непокретности у корист организација
обавезног социјалног осигурања
Примања од продаје непокретности у покрајинској својини
које користе органи територијалних аутономија
592.
840
811171
843
35
Примања од продаје непокретности у покрајинској својини
које користе органи АП Војводина
Редни број
Трезор
Рачун за
уплату
јавних
прихода
593.
840
811172
843
42
594.
840
812121
843
89
595.
840
812131
843
62
596.
840
812132
843
69
597.
840
812141
843
35
598.
840
812151
843
08
599.
840
812161
843
78
600.
840
812162
843
85
601.
840
812165
843
09
602.
840
813121
843
08
603.
840
813131
843
78
604.
840
813132
843
85
Рачун ЈП
Контролни
Опис
број
Примања од продаје непокретности у покрајинској својини
које користе органи АП Косово и Метохија
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ
Примања од продаје покретне имовине
Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа
Републике
Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа
Републике
Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа
територијалних аутономија
Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа АП
Војводина
Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа АП
Косово и Метохија
Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа
градова
Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа
градова
Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа
општина
Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа
општина
Примања од продаје покретних ствари у корист
организација обавезног социјалног осигурања
Примања од продаје покретних ствари у корист Републичког
фонда за здравствено осигурање
Примања од продаје покретних ствари у корист Републичког
фонда за ПИО
Примања од продаје покретних ствари у корист Националне
службе за запошљавање
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ
СРЕДСТАВА
Примања од продаје осталих основних средстава
Примања од продаје осталих основних средстава у корист
нивоа Републике
Примања од продаје осталих основних средстава у корист
нивоа Републике
Примања од продаје осталих основних средстава у корист
нивоа територијалних аутономија
Примања од продаје осталих основних средстава у корист
нивоа АП Војводина
Примања од продаје осталих основних средстава у корист
нивоа АП Косово и Метохија
Обавезни
податак у пољу
позив на број
одобрења
Ознака
основа
плаћања
Ниво
уплате
90
3
3
90
4
4
90
3
3
90
3
3
90
1/г,2
2
90
1
1
90
4
4/о
90
4
4/о
90
4
4/о
90
4
4
90
3
3
90
3
3
Приходи по
припадности
Трезор
Редни број
Рачун за
уплату
јавних
прихода
Рачун ЈП
Контролни
Опис
број
605.
840
813141
843
51
606.
840
813151
843
24
607.
840
813161
843
94
608.
840
813162
843
04
609.
840
813165
843
25
Примања од продаје осталих основних средстава у корист
нивоа градова
Примања од продаје осталих основних средстава у корист
нивоа градова
Примања од продаје осталих основних средстава у корист
нивоа општина
Примања од продаје осталих основних средстава у корист
нивоа општина
Примања од продаје осталих основних средстава у корист
организација обавезног социјалног осигурања
Примања од продаје осталих основних средстава у корист
Републичког фонда за здравствено осигурање
Примања од продаје осталих основних средстава у корист
Републичког фонда за ПИО
Примања од продаје осталих основних средстава у корист
Националне службе за запошљавање
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБНИХ РЕЗЕРВИ
Обавезни
податак у пољу
позив на број
одобрења
Ознака
основа
плаћања
Ниво
уплате
90
1/г,2
2
90
1
1
90
4
4/о
90
4
4/о
90
4
4/о
90
4
4
90
3
3
90
3
3
90
1/г,2
2
90
4
4
Приходи по
припадности
Примања од продаје робних резерви
Примања од продаје робних резерви у корист буџета
Републике
Примања од продаје робних резерви у корист буџета
610.
840
821121
843
39
611.
840
821131
843
12
612.
840
821132
843
19
613.
840
821141
843
82
Републике
Примања од продаје робних резерви у корист нивоа
територијалних аутономија
Примања од продаје робних резерви у корист нивоа АП
Војводине
Примања од продаје робних резерви у корист нивоа АП
Косово и Метохија
Примања од продаје робних резерви у корист нивоа градова
Примања од продаје робних резерви у корист нивоа градова
614.
840
822121
843
55
Примања од продаје робних резерви у корист нивоа
општина
Примања од продаје робних резерви у корист организација
обавезног социјалног осигурања
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОДЊЕ
Примања од продаје залиха производње
Примања од продаје залиха производње у корист нивоа
Републике
Примања од продаје залиха производње у корист нивоа
Републике
Примања од продаје залиха производње у корист нивоа
територијалних аутономија
Редни број
Трезор
Рачун за
уплату
јавних
прихода
615.
840
822131
843
28
616.
840
822132
843
35
617.
840
822141
843
98
618.
840
822151
843
71
619.
840
822161
843
44
620.
840
822162
843
51
621.
840
822165
843
72
622.
840
823121
843
71
623.
840
823131
843
44
624.
840
823132
843
51
625.
840
823141
843
17
626.
840
823151
843
87
Рачун ЈП
Контролни
Опис
број
Примања од продаје залиха производње у корист нивоа АП
Војводина
Примања од продаје залиха производње у корист нивоа АП
Косово и Метохија
Примања од продаје залиха производње у корист нивоа
градова од продаје залиха производње у корист нивоа
Примања
градова
Примања од продаје залиха производње у корист нивоа
општина
Примања од продаје залиха производње у корист нивоа
општина
Примања од продаје залиха производње у корист нивоа
организације обавезног социјалног осигурања
Примања од продаје залиха производње у корист
Републичког фонда за здравствено осигурање
Примања од продаје залиха производње у корист
Републичког фонда за ПИО
Примања од продаје залиха производње у корист Националне
службе за запошљавање
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ
Примања од продаје робе за даљу продају
Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа
Републике
Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа
Републике
Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа
територијалних аутономија
Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа АП
Војводина
Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа АП
Косово и Метохија
Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа
градова
Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа
градова од продаје робе за даљу продају у корист нивоа
Примања
општина
Примања од продаје робе за даљу продају у корист нивоа
општина од продаје робе за даљу продају у корист
Примања
организација обавезног социјалног осигурања
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДРАГОЦЕНОСТИ
Примања од продаје драгоцености
Обавезни
податак у пољу
позив на број
одобрења
Ознака
основа
плаћања
Ниво
уплате
90
3
3
90
3
3
90
1/г,2
2
90
1
1
90
4
4/о
90
4
4/о
90
4
4/о
90
4
4
90
3
3
90
3
3
90
1/г,2
2
90
1
1
Приходи по
припадности
Трезор
Редни број
Рачун за
уплату
јавних
прихода
Рачун ЈП
Контролни
Опис
број
627.
840
831121
843
05
628.
840
831131
843
75
629.
840
831132
843
82
630.
840
831141
843
48
Примања од продаје драгоцености у корист буџета
Републике
Примања од продаје драгоцености у корист буџета
Републике
Примања од продаје драгоцености у корист нивоа
територијалних аутономија
Примања од продаје драгоцености у корист нивоа АП
Војводина
Примања од продаје драгоцености у корист нивоа АП Косово
и Метохија
Примања од продаје драгоцености у корист нивоа градова
Обавезни
податак у пољу
позив на број
одобрења
Ознака
основа
плаћања
Ниво
уплате
90
4
4
90
3
3
90
3
3
90
1/г,2
2
90
1
1
90
4
4/о
90
4
4/о
90
4
4/о
90
4
4
90
3
3
90
1/г,2
2
90
1
1
Приходи по
припадности
Примања од продаје драгоцености у корист нивоа градова
Примања од продаје драгоцености у корист нивоа
општина
Примања од продаје драгоцености у корист нивоа општина
631.
840
831151
843
21
632.
840
831161
843
91
633.
840
831162
843
98
634.
840
831165
843
22
635.
840
841121
843
68
636.
840
841131
843
41
637.
840
841141
843
14
Примања од продаје драгоцености у корист организација
обавезног социјалног осигурања
Примања од продаје драгоцености у корист Републичког
фонда за здравствено осигурање
Примања од продаје драгоцености у корист Републичког
фонда за ПИО
Примања од продаје драгоцености у корист Националне
службе за запошљавање
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА
Примања од продаје земљишта
Примања од продаје земљишта у корист нивоа Републике
Примања од продаје земљишта у корист нивоа Републике
Примања од продаје земљишта у корист нивоа
територијалних аутономија
Примања од продаје земљишта у корист нивоа територијалне
аутономије
Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова
Примања од продаје земљишта у корист нивоа градова
Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина
638.
840
841151
843
84
Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина
Трезор
Редни број
Рачун за
уплату
јавних
прихода
Рачун ЈП
Контролни
Опис
број
Обавезни
податак у пољу
позив на број
одобрења
Ознака
основа
плаћања
Ниво
уплате
90
4
4
90
4
4
75
4
4
Приходи по
припадности
Примања од продаје земљишта у корист организација
обавезног социјалног осигурања
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОДЗЕМНИХ БЛАГА
Примања од продаје подземних блага
Примања од продаје подземних блага у корист нивоа
Републике
Примања од продаје подземних блага у корист нивоа
639.
840
842121
843
84
640.
840
843121
843
03
Републике
Примања од продаје подземних блага у корист нивоа
територијалних аутономија
Примања од продаје подземних блага у корист нивоа
градова
Примања од продаје подземних блага у корист нивоа
Примања од продаје подземних блага у корист организација
обавезног социјалног осигурања
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ШУМА И ВОДА
Примања од продаје шума и вода
Примања од продаје шума и вода у корист нивоа Републике
Примања од продаје шума и вода у корист нивоа Републике
Примања од продаје шума и вода у корист нивоа
територијалних аутономија
Примања од продаје шума и вода у корист нивоа градова
Примања од продаје шума и вода у корист нивоа општина
641.
840
911121
843
24
Примања од продаје шума и вода у корист организација
обавезног социјалног осигурања
ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДА ЈЕ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА
ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА
Примања од емитовања домаћих хартија од вредности,
изузев акција
Примања од емитовања домаћих хартија од вредности,
изузев акција у корист нивоа Републике
Примања од емитовања домаћих хартија од вредности,
изузев акција у корист нивоа Републике
Примања од емитовања домаћих хартија од вредности,
изузев акција у корист нивоа територијалних аутономија
Редни број
Трезор
Рачун за
уплату
јавних
прихода
642.
840
911131
843
94
643.
840
911132
843
04
644.
840
911141
843
67
645.
840
911151
843
40
646.
840
911161
843
13
647.
840
911162
843
20
648.
840
911165
843
41
Рачун ЈП
Контролни
Опис
број
649.
840
911221
843
45
650.
840
911231
843
18
651.
840
911232
843
25
652.
840
911241
843
653.
840
911251
843
Примања од емитовања домаћих хартија од вредности,
изузев акција у корист нивоа АП Војводина
Примања од емитовања домаћих хартија од вредности,
изузев акција у корист нивоа АП Косово и Метохија
Примања од емитовања домаћих хартија од вредности,
изузев акција у корист нивоа градова
Примања од емитовања домаћих хартија од вредности,
изузев акција у корист нивоа градова
Примања од емитовања домаћих хартија од вредности,
изузев акција у корист нивоа општина
Примања од емитовања домаћих хартија од вредности,
изузев акција у корист нивоа општина
Примања од емитовања домаћих хартија од вредности,
изузев акција у корист организација обавезног социјалног
осигурањаод емитовања домаћих хартија од вредности,
Примања
изузев акција у корист Републичког фонда за здравствено
осигурање
Примања од емитовања домаћих хартија од вредности,
изузев акција у корист Републичког фонда за ПИО
Примања од емитовања домаћих хартија од вредности,
изузев акција у корист Националне службе за запошљавање
Примања од задуживања од осталих нивоа власти
Примања од задуживања од осталих нивоа власти у
корист нивоа Републике
Примања од задуживања од осталих нивоа власти у корист
нивоа Републике
Примања од задуживања од осталих нивоа власти у
корист нивоа територијалних аутономија
Обавезни
податак у пољу
позив на број
одобрења
Ознака
основа
плаћања
Ниво
уплате
75
3
3
75
3
3
75
1/г,2
2
75
1
1
75
4
4/о
75
4
4/о
75
4
4/о
70,71
4
4
70,71
3
3
Приходи по
припадности
70,71
3
3
88
Примања од задуживања од осталих нивоа власти у корист
нивоа АП Војводина
Примања од задуживања од осталих нивоа власти у корист
нивоа АП Косово и Метохија
Примања од задуживања од осталих нивоа власти у
корист нивоа градова
Примања од задуживања од осталих нивоа власти у корист
нивоа градова
70,71
1/г,2
2
61
Примања од задуживања од осталих нивоа власти у
корист нивоа општина
Примања од задуживања од осталих нивоа власти у корист
нивоа општина
70,71
1
1
Трезор
Редни број
Рачун за
уплату
јавних
прихода
Рачун ЈП
Контролни
Опис
број
654.
840
911261
843
34
655.
840
911262
843
41
656.
840
911265
843
62
657.
840
911321
843
66
Примања од задуживања од осталих нивоа власти у
корист организација обавезног социјалног осигурања
Примања од задуживања од осталих нивоа власти у корист
Републичког фонда за здравствено осигурање
Примања од задуживања од осталих нивоа власти у корист
Републичког фонда за ПИО
Примања од задуживања од осталих нивоа власти у корист
Националне службе за запошљавање
Примања од задуживања од јавних финансијских
институција у земљи
Примања од задуживања од јавних финансијских
институција у земљи у корист нивоа Републике
Примања од задуживања од јавних финансијских институција
у земљи у корист нивоа Републике
Примања од задуживања од јавних финансијских
институција у земљи у корист нивоа територијалних
аутономија
Примања од задуживања од јавних финансијских
институција у земљи у корист нивоа градова
Примања од задуживања од јавних финансијских
институција у земљи у корист нивоа општина
Примања од задуживања од јавних финансијских
институција у земљи у корист организација обавезног
социјалног осигурања
Примања од задуживања код пословних банака у земљи
658.
840
911421
843
87
659.
840
911431
843
60
660.
840
911432
843
67
661.
840
911441
843
33
Примања од задуживања код пословних банака у земљи у
корист нивоа Републике
Примања од задуживања код пословних банака у земљи у
корист нивоа Републике
Примања од задуживања код пословних банака у земљи у
корист нивоа територијалних аутономија
Примања од задуживања код пословних банака у земљи у
корист нивоа АП Војводина
Примања од задуживања код пословних банака у земљи у
корист нивоа АП Косово и Метохија
Примања од задуживања код пословних банака у земљи у
корист нивоа градова
Примања од задуживања код пословних банака у земљи у
корист нивоа градова
06
Примања од задуживања код пословних банака у земљи у
корист нивоа општина
Примања од задуживања код пословних банака у земљи у
корист нивоа општина
662.
840
911451
843
Обавезни
податак у пољу
позив на број
одобрења
Ознака
основа
плаћања
Ниво
уплате
70,71
4
4/о
70,71
4
4/о
70,71
4
4/о
70,71
4
4
70,71
4
4
70,71
3
3
Приходи по
припадности
70,71
3
3
70,71
1/г,2
2
70,71
1
1
Трезор
Редни број
Рачун за
уплату
јавних
прихода
Рачун ЈП
Контролни
Опис
број
Обавезни
податак у пољу
позив на број
одобрења
Ознака
основа
плаћања
Ниво
уплате
70,71
4
4/о
70,71
4
4/о
70,71
4
4/о
70,71
4
4
70,71
3
3
70,71
3
3
70,71
1/г,2
2
70,71
1
1
70,71
4
4/о
70,71
4
4/о
70,71
4
4/о
Приходи по
припадности
Примања од задуживања код пословних банака у земљи у
корист организација обавезног социјалног осигурања
663.
840
911461
843
76
664.
840
911462
843
83
665.
840
911465
843
07
666.
840
911521
843
11
667.
840
911531
843
81
668.
840
911532
843
88
669.
840
911541
843
54
670.
840
911551
843
27
671.
840
911561
843
97
672.
840
911562
843
07
673.
840
911565
843
28
Примања од задуживања код пословних банака у земљи у
корист Републичког фонда за здравствено осигурање
Примања од задуживања код пословних банака у земљи у
корист Републичког фонда за ПИО
Примања од задуживања код пословних банака у земљи у
корист Националне службе за запошљавање
Примања од задуживања код осталих поверилаца у
земљи
Примања од задуживања код осталих поверилаца у земљи у
корист нивоа Републике
Примања од задуживања код осталих поверилаца у земљи у
корист нивоа Републике
Примања од задуживања код осталих поверилаца у земљи у
корист нивоа територијалних аутономија
Примања од задуживања код осталих поверилаца у земљи у
корист нивоа АП Војводина
Примања од задуживања код осталих поверилаца у земљи у
корист нивоа АП Косово и Метохија
Примања од задуживања код осталих поверилаца у земљи у
корист нивоа градова
Примања од задуживања код осталих поверилаца у земљи у
корист нивоа градова
Примања од задуживања код осталих поверилаца у земљи у
корист нивоа општина
Примања од задуживања код осталих поверилаца у земљи у
корист нивоа општина
Примања од задуживања код осталих поверилаца у земљи у
корист организација обавезног социјалног осигурања
Примања од задуживања код осталих поверилаца у земљи у
корист Републичког фонда за здравствено осигурање
Примања од задуживања код осталих поверилаца у земљи у
корист Републичког фонда за ПИО
Примања од задуживања код осталих поверилаца у земљи у
корист Националне службе за запошљавање
Примања од задуживања од домаћинстава у земљи
Примања од задуживања код домаћинстава у земљи у
корист нивоа Републике
Примања од задуживања код домаћинстава у земљи у
корист нивоа територијалних аутономија
Трезор
Редни број
Рачун за
уплату
јавних
прихода
Рачун ЈП
Контролни
Опис
број
Обавезни
податак у пољу
позив на број
одобрења
Ознака
основа
плаћања
Ниво
уплате
75
4
4
75
3
3
75
3
3
75
1/г,2
2
75
1
1
75
4
4/о
75
75
4
4
4/о
4/о
90
4
4
Приходи по
припадности
Примања од задуживања код домаћинстава у земљи у
корист нивоа градова
Примања од задуживања код домаћинстава у земљи у
корист нивоа
општина код домаћинстава у земљи у
Примања
од задуживања
корист организација обавезног социјалног осигурања
Примања од домаћих финансијских деривата
674.
840
911821
843
74
675.
840
911831
843
47
676.
840
911832
843
54
677.
840
911841
843
20
678.
840
911851
843
90
679.
840
911861
843
63
680.
681.
840
840
911862
911865
843
843
70
91
682.
840
911921
843
95
Примања од домаћих финансијских деривата у корист
нивоа Републике
Примања од домаћих финансијских деривата у корист
нивоа територијалних аутономија
Примања од домаћих финансијских деривата у корист
нивоа градова
Примања од домаћих финансијских деривата у корист
нивоа општина
Примања од домаћих финансијских деривата у корист
организација обавезног социјалног осигурања
Примања од домаћих меница
Примања од домаћих меница у корист нивоа Републике
Примања од домаћих меница у корист нивоа Републике
Примања од домаћих меница у корист нивоа
територијалних аутономија
Примања од домаћих меница у корист нивоа АП Војводина
Примања од домаћих меница у корист нивоа АП Косово и
Метохија
Примања од домаћих меница у корист нивоа градова
Примања од домаћих меница у корист нивоа градова
Примања од домаћих меница у корист нивоа општина
Примања од домаћих меница у корист нивоа општина
Примања од домаћих меница у корист организација
обавезног социјалног осигурања
Примања од домаћих меница у корист Републичког фонда за
здравствено
Примања
од осигурање
домаћих меница у корист Републичког фонда за
ПИО
Примања
од домаћих меница у корист Националне службе за
Исправка унутрашњег дуга
Примања од исправке унутрашњег дуга у корист нивоа
Републике
Примања од исправке унутрашњег дуга у корист нивоа
Републикеод исправке унутрашњег дуга у корист нивоа
Примања
територијалних аутономија
Редни број
Трезор
Рачун за
уплату
јавних
прихода
683.
840
911931
843
68
684.
840
911932
843
75
685.
840
911941
843
41
Рачун ЈП
Контролни
Опис
број
686.
840
911951
843
14
687.
840
911961
843
84
688.
840
911962
843
91
689.
840
911965
843
15
690.
840
912121
843
40
Примања од исправке унутрашњег дуга у корист нивоа АП
Војводина
Примања од исправке унутрашњег дуга у корист нивоа АП
Косово и Метохија
Примања од исправке унутрашњег дуга у корист нивоа
градова
Примања од исправке унутрашњег дуга у корист нивоа
градова
Примања од исправке унутрашњег дуга у корист нивоа
општина
Примања од исправке унутрашњег дуга у корист нивоа
општина
Примања од исправке унутрашњег дуга у корист
организација обавезног социјалног осигурања
Примања од исправке унутрашњег дуга у корист Републичког
фонда за здравствено осигурање
Примања од исправке унутрашњег дуга у корист Републичког
фонда за ПИО
Примања од исправке унутрашњег дуга у корист Националне
службе за запошљавање
ПРИМАЊА ОД ИНОСТРАНОГ ЗАДУЖИВАЊА
Примања од емитовања хартија од вредности, изузев
акција, на иностраном финансијском тржишту.
Примања од емитовања хартија од вредности, изузев
акција, на иностраном финансијском тржишту у корист
нивоа Републике
Примања од емитовања хартија од вредности, изузев акција,
на иностраном финансијском тржишту у корист нивоа
Републике
Примања од емитовања хартија од вредности, изузев
акција, на иностраном финансијском тржишту у корист
нивоа територијалних аутономија
Примања од емитовања хартија од вредности, изузев
акција, на иностраном финансијском тржишту у корист
нивоа градова
Примања од емитовања хартија од вредности, изузев
акција, на иностраном финансијском тржишту у корист
нивоа општина
Примања
од емитовања хартија од вредности, изузев
акција, на иностраном финансијском тржишту у корист
организација обавезног социјалног осигурања
Примања од задуживања од иностраних држава
Примања од задуживања од иностраних држава у корист
нивоа Републике
Обавезни
податак у пољу
позив на број
одобрења
Ознака
основа
плаћања
Ниво
уплате
90
3
3
90
3
3
90
1/г,2
2
Приходи по
припадности
1/г,2
90
1
1
90
4
4/о
90
4
4/о
90
4
4/о
75
4
4
Трезор
Редни број
691.
840
Рачун за
уплату
јавних
прихода
912221
Рачун ЈП
843
Контролни
Опис
број
61
692.
840
912231
843
34
693.
840
912232
843
41
694.
840
912241
843
07
695.
840
912251
843
77
696.
840
912261
843
50
697.
840
912262
843
57
698.
840
912265
843
78
699.
840
912321
843
82
700.
840
912331
843
55
701.
840
912332
843
62
702.
840
912341
843
28
Примања од задуживања од иностраних држава у корист
нивоа Републике
Примања од задуживања од иностраних држава у корист
нивоа територијалних аутономија
Примања од задуживања од иностраних држава у корист
нивоа АП Војводина
Примања од задуживања од иностраних држава у корист
нивоа АП Косово и Метохија
Примања од задуживања од иностраних држава у корист
нивоа градова
Примања од задуживања од иностраних држава у корист
нивоа градова
Примања од задуживања од иностраних држава у корист
нивоа општина
Примања од задуживања од иностраних држава у корист
нивоа општина
Примања од задуживања од иностраних држава у корист
организација обавезног социјалног осигурања
Примања од задуживања од иностраних држава у корист
Републичког фонда за здравствено осигурање
Примања од задуживања од иностраних држава у корист
Републичког фонда за ПИО
Примања од задуживања од иностраних држава у корист
Националне службе за запошљавање
Примања од задуживања код мултилатералних
институција
Примања од задуживања од мултилатералних
институција у корист нивоа Републике
Примања од задуживања од мултилатералних институција у
корист нивоа Републике
Примања од задуживања од мултилатералних
институција у корист нивоа територијалних аутономија
Примања од задуживања од мултилатералних институција у
корист нивоа АП Војводина
Примања од задуживања од мултилатералних институција у
корист нивоа АП Косово и Метохија
Примања од задуживања од мултилатералних
институција у корист нивоа градова
Примања од задуживања од мултилатералних институција у
корист нивоа градова
Примања од задуживања од мултилатералних
институција у корист нивоа општина
Обавезни
податак у пољу
позив на број
одобрења
Ознака
основа
плаћања
Ниво
уплате
70,71
4
4
70,71
3
3
70,71
3
3
70,71
1/г,2
2
70,71
1
1
70,71
4
4/о
70,71
4
4/о
70,71
4
4/о
70,71
4
4
70,71
3
3
70,71
3
3
70,71
1/г,2
2
Приходи по
припадности
Редни број
Трезор
Рачун за
уплату
јавних
прихода
703.
840
912351
843
98
704.
840
912361
843
71
705.
840
912362
843
78
706.
840
912365
843
02
707.
840
912421
843
06
708.
840
912431
843
76
709.
840
912432
843
83
710.
840
912441
843
49
711.
840
912451
843
22
712.
840
912461
843
92
713.
840
912462
843
02
714.
840
912465
843
23
Рачун ЈП
Контролни
Опис
број
Примања од задуживања од мултилатералних институција у
корист нивоа општина
Примања од задуживања од мултилатералних
институција у корист организација обавезног социјалног
осигурања
Примања од задуживања од мултилатералних институција у
корист Републичког фонда за здравствено осигурање
Примања од задуживања од мултилатералних институција у
корист Републичког фонда за ПИО
Примања од задуживања од мултилатералних институција у
корист Националне службе за запошљавање
Примања од задуживања од иностраних пословних
банака
Примања од задуживања од иностраних пословних банака у
корист нивоа Републике
Примања од задуживања од иностраних пословних банака у
корист нивоа Републике
Примања од задуживања од иностраних пословних банака у
корист нивоа територијалних аутономија
Примања од задуживања од иностраних пословних банака у
корист нивоа АП Војводина
Примања од задуживања од иностраних пословних банака у
корист нивоа АП Косово и Метохија
Примања од задуживања код иностраних пословних банака
у корист нивоа градова
Примања од задуживања од иностраних пословних банака у
корист нивоа градова
Примања од задуживања од иностраних пословних банака у
корист нивоа општина
Примања од задуживања од иностраних пословних банака у
корист нивоа општина
Примања од задуживања од иностраних пословних банака у
корист организација обавезног социјалног осигурања
Примања од задуживања од иностраних пословних банака у
корист Републичког фонда за здравствено осигурање
Примања од задуживања од иностраних пословних банака у
корист Републичког фонда за ПИО
Примања од задуживања од иностраних пословних банака у
корист Националне службе за запошљавање
Примања од задуживања од осталих иностраних
поверилаца
Обавезни
податак у пољу
позив на број
одобрења
Ознака
основа
плаћања
Ниво
уплате
70,71
1
1
70,71
4
4/о
70,71
4
4/о
70,71
4
4/о
70,71
4
4
70,71
3
3
70,71
3
3
70,71
1/г,2
2
70,71
1
1
70,71
4
4/о
70,71
4
4/о
70,71
4
4/о
Приходи по
припадности
Трезор
Редни број
Рачун за
уплату
јавних
прихода
Рачун ЈП
Контролни
Опис
број
715.
840
912521
843
27
716.
840
912531
843
97
717.
840
912532
843
07
718.
840
912541
843
70
719.
840
912551
843
43
720.
840
912561
843
16
721.
840
912562
843
23
722.
840
912565
843
44
Примања од задуживања од осталих иностраних
поверилаца у корист нивоа Републике
Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца
у корист нивоа Републике
Примања од задуживања од осталих иностраних
поверилаца у корист нивоа територијалних аутономија
Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца
у корист нивоа АП Војводина
Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца
у корист нивоа АП Косово и Метохија
Примања од задуживања од осталих иностраних
поверилаца у корист нивоа градова
Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца
у корист нивоа градова
Примања од задуживања од осталих иностраних
поверилаца у корист нивоа општина
Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца
у корист нивоа општина
Примања од задуживања од осталих иностраних
поверилаца у корист организација обавезног социјалног
осигурања
Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца
у корист Републичког фонда за здравствено осигурање
Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца
у корист Републичког фонда за ПИО
Примања од задуживања од осталих иностраних поверилаца
у корист Националне службе за запошљавање
Примања од иностраних финансијских деривата
Примања од иностраних финансијских деривата у корист
нивоа Републике
Примања од иностраних финансијских деривата у корист
нивоа територијалних аутономија
Примања од иностраних финансијских деривата у корист
нивоа градова
Примања од иностраних финансијских деривата у корист
нивоа општина
Примања од иностраних финансијских деривата у корист
организација обавезног социјалног осигурања
Исправка спољног дуга
Примања од исправке спољног дуга у корист нивоа
Републике
Обавезни
податак у пољу
позив на број
одобрења
Ознака
основа
плаћања
Ниво
уплате
70,71
4
4
70,71
3
3
70,71
3
3
70,71
1/г,2
2
70,71
1
1
70,71
4
4/о
70,71
4
4/о
70,71
4
4/о
Приходи по
припадности
Редни број
Трезор
Рачун за
уплату
јавних
прихода
723.
840
912921
843
14
724.
840
912931
843
84
725.
840
912932
843
91
726.
840
912941
843
57
Рачун ЈП
Контролни
Опис
број
Примања од исправке спољног дуга у корист нивоа
Републике
Примања од исправке спољног дуга у корист нивоа
територијалних аутономија
Примања од исправке спољног дуга у корист нивоа АП
Војводина
Примања од исправке спољног дуга у корист нивоа АП
Косово и Метохија
Примања од исправке спољног дуга у корист нивоа градова
Обавезни
податак у пољу
позив на број
одобрења
Ознака
основа
плаћања
Ниво
уплате
70,71
4
4
70,71
3
3
70,71
3
3
70,71
1/г,2
2
70,71
1
1
70,71
4
4/о
70,71
4
4/о
70,71
4
4/о
75
4
4
75
3
3
75
3
3
75
1/г,2
2
Приходи по
припадности
Примања од исправке спољног дуга у корист нивоа градова
Примања од исправке спољног дуга у корист нивоа
општина
Примања од исправке спољног дуга у корист нивоа општина
727.
840
912951
843
30
728.
840
912961
843
03
729.
840
912962
843
10
730.
840
912965
843
31
731.
840
921121
843
87
732.
840
921131
843
60
733.
840
921132
843
67
734.
840
921141
843
33
Примања од исправке спољног дуга у корист организација
обавезног социјалног осигурања
Примања од исправке спољног дуга у корист Републичког
фонда за здравравствено осигурање
Примања од исправке спољног дуга у корист Републичког
фонда за ПИО
Примања од исправке спољног дуга у корист Националне
службе за запошљавање
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
Примања од продаје домаћих хартија од вредности,
изузев акција
Примања
од продаје домаћих хартија од вредности, изузев
акција у корист нивоа Републике
Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев
акција у корист нивоа Републике
Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев
акција у корист нивоа територијалних аутономија
Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев
акција у корист нивоа АП Војводина
Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев
акција у корист нивоа АП Косово и Метохија
Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев
акција у корист нивоа градова
Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев
акција у корист нивоа градова
Трезор
Редни број
735.
840
Рачун за
уплату
јавних
прихода
921151
Рачун ЈП
843
Контролни
Опис
број
06
Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев
акција у корист нивоа општина
Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев
акција у корист нивоа општина
Обавезни
податак у пољу
позив на број
одобрења
Ознака
основа
плаћања
Ниво
уплате
75
1
1
75
4
4/о
75
4
4/о
75
4
4/о
76,77
4
4
76,77
3
3
76,77
3
3
76,77
1/г,2
2
76,77
1
1
76,77
4
4/о
76,77
4
4/о
Приходи по
припадности
Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев
акција у корист организација обавезног социјалног
осигурања
Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев
акција у корист Републичког фонда за здравствено осигурање
736.
840
921161
843
76
737.
840
921162
843
83
738.
840
921165
843
07
739.
840
921221
843
11
740.
840
921231
843
81
741.
840
921232
843
88
742.
840
921241
843
54
743.
840
921251
843
27
744.
840
921261
843
97
745.
840
921262
843
07
Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев
акција у корист Републичког фонда за ПИО
Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев
акција у корист Националне службе за запошљавање
Примања од отплате кредита датих осталим нивоима
власти
Примања од отплате кредита датих осталим нивоима
власти у корист нивоа Републике
Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти у
корист нивоа Републике
Примања од отплате кредита датих осталим нивоима
власти у корист нивоа територијалних аутономија
Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти
у корист нивоа АП Војводина
Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти у
корист нивоа АП Косово и Метохија
Примања од отплате кредита датих осталим нивоима
власти у корист нивоа градова
Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти у
корист нивоа градова
Примања од отплате кредита датих осталим нивоима
власти у корист нивоа општина
Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти у
корист нивоа општина
Примања од отплате кредита датих осталим нивоима
власти у корист организација обавезног социјалног
осигурања
Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти у
корист Републичког фонда за здравствено осигурање
Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти у
корист Републичког фонда за ПИО
Редни број
Трезор
Рачун за
уплату
јавних
прихода
746.
840
921265
843
28
747.
840
921321
843
32
748.
840
921421
Рачун ЈП
843
Контролни
Опис
број
53
Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти у
корист Националне службе за запошљавање
Примања од отплате кредита датих домаћим јавним
финансијским институцијама
Примања од отплате кредита датих домаћим јавним
финансијским институцијама у корист нивоа Републике
Примања од отплате кредита датих домаћим јавним
финансијским институцијама у корист нивоа Републике
Примања од отплате кредита датих домаћим јавним
финансијским институцијама у корист нивоа
територијалних
аутономија
Примања
од отплате
кредита датих домаћим јавним
финансијским институцијама у корист нивоа градова
Примања од отплате кредита датих домаћим јавним
финансијским институцијама у корист нивоа општина
Примања од отплате кредита датих домаћим јавним
финансијским институцијама у корист организација
обавезног социјалног осигурања
Примања од отплате кредита датих домаћим приватним
пословним банкама
Примања од отплате кредита датих домаћим пословним
банкама у корист нивоа Републике
Примања од отплате кредита датих домаћим пословним
банкама у корист нивоа Републике
Примања од отплате кредита датих домаћим приватним
пословним банкама у корист нивоа територијалних
аутономија
Примања
од отплате кредита датих домаћим пословним
банкама у корист нивоа градова
Примања од отплате кредита датих домаћим пословним
банкама у корист нивоа општина
Примања од отплате кредита датих домаћим пословним
банкама у корист организација обавезног социјалног
осигурања
Примања од отплате кредита датих домаћим јавним
Обавезни
податак у пољу
позив на број
одобрења
Ознака
основа
плаћања
Ниво
уплате
76,77
4
4/о
76,77
4
4
76,77
4
4
76,77
4
4
Приходи по
припадности
нефинансијским институцијама
Примања од отплате кредита датих домаћим јавним
нефинансијским институцијама у корист нивоа Републике
Примања од отплате кредита датих домаћим јавним
нефинансијским институцијама у корист нивоа Републике
749.
840
921521
843
74
Примања од отплате кредита датих домаћим јавним
нефинансијским институцијама у корист нивоа
територијалних аутономија
Трезор
Редни број
Рачун за
уплату
јавних
прихода
Рачун ЈП
Контролни
Опис
број
750.
840
921531
843
47
751.
840
921532
843
54
752.
840
921541
843
20
Примања од отплате кредита датих домаћим јавним
нефинансијским институцијама у корист нивоа АП
Војводина
Примања од отплате кредита датих домаћим јавним
нефинансијским институцијама у корист нивоа АП Косово и
Метохија
Примања од отплате кредита датих домаћим јавним
нефинансијским институцијама у корист нивоа градова
Примања од отплате кредита датих домаћим јавним
нефинансијским институцијама у корист нивоа градова
Примања од отплате кредита датих домаћим јавним
нефинансијским институцијама у корист нивоа општина
Обавезни
податак у пољу
позив на број
одобрења
Ознака
основа
плаћања
Ниво
уплате
76,77
3
3
76,77
3
3
76,77
1/г,2
2
Приходи по
припадности
1/г,2
753.
840
921551
843
90
754.
840
921621
843
95
755.
840
921631
843
68
756.
840
921632
843
75
757.
840
921641
843
41
758.
840
921651
843
14
Примања од отплате кредита датих домаћим јавним
нефинансијским институцијама у корист нивоа општина
Примања од отплате кредита датих домаћим јавним
нефинансијским институцијама у корист организација
обавезног социјалног осигурања
Примања од отплате кредита датих физичким лицима и
домаћинствима у земљи
Примања од отплате кредита датих домаћинствима у
земљи у корист нивоа Републике
Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у
корист нивоа Републике
Примања од отплате кредита датих домаћинствима у
земљи у корист нивоа територијалних аутономија
Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у
корист нивоа АП Војводина
Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у
корист нивоа АП Косово и Метохија
Примања од отплате кредита датих домаћинствима у
земљи у корист нивоа градова
Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у
корист нивоа градова
Примања од отплате кредита датих домаћинствима у
земљи у корист нивоа општина
Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у
корист нивоа општина
Примања од отплате кредита датих домаћинствима у
земљи у корист организација обавезног социјалног
осигурања
76,77
1
1
76,77
4
4
76,77
3
3
76,77
3
3
76,77
1/г,2
2
76,77
1
1
Трезор
Редни број
Рачун за
уплату
јавних
прихода
Рачун ЈП
Контролни
Опис
број
Обавезни
податак у пољу
позив на број
одобрења
Ознака
основа
плаћања
Ниво
уплате
76,77
4
4/о
76,77
4
4/о
76,77
4
4/о
76,77
4
4
76,77
3
3
76,77
3
3
76,77
4
4
Приходи по
припадности
Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у
корист Републичког фонда за здравствено осигурање
759.
840
921661
843
84
760.
840
921662
843
91
761.
840
921665
843
15
762.
840
921721
843
19
763.
840
921731
843
89
764.
840
921732
843
96
765.
840
921821
843
40
Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у
корист Републичког фонда за ПИО
Примања од отплате кредита датих домаћинствима у земљи у
корист Националне службе за запошљавање
Примања од отплате кредита датих удружењима грађана
у земљи
Примања од отплате кредита датих удружењима грађана
у земљи у корист нивоа Републике
Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у
земљи у корист нивоа Републике
Примања од отплате кредита датих удружењима грађана
у земљи у корист нивоа територијалних аутономија
Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у
земљи у корист нивоа АП Војводина
Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у
земљи у корист нивоа АП Косово и Метохија
Примања од отплате кредита датих удружењима грађана
у земљи у корист нивоа градова
Примања од отплате кредита датих удружењима грађана
у земљи у корист нивоа општина
Примања од отплате кредита датих удружењима грађана
у земљи у корист организација обавезног социјалног
осигурања
Примања од отплате кредита датих нефинансијским
приватним предузећима у земљи
Примања од отплате кредита датих нефинансијским
приватним предузећима у земљи у корист нивоа Републике
Примања од отплате кредита датих нефинансијским
приватним предузећима у земљи у корист нивоа Републике
Примања од отплате кредита датих нефинансијским
приватним предузећима у земљи у корист нивоа
територијалних аутономија
Примања од отплате кредита датих нефинансијским
приватним предузећима у земљи у корист нивоа градова
Примања од отплате кредита датих нефинансијским
приватним предузећима у земљи у корист нивоа општина
Трезор
Редни број
Рачун за
уплату
јавних
прихода
Рачун ЈП
Контролни
Опис
број
766.
767.
840
840
921921
921922
843
843
61
68
768.
840
921923
843
75
769.
840
921931
843
34
770.
840
921932
843
41
771.
840
921941
843
07
772.
840
921951
843
77
773.
840
921961
843
50
774.
840
921962
843
57
775.
840
921965
843
78
776.
840
922121
843
06
Примања од отплате кредита датих нефинансијским
приватним предузећима у земљи у корист организација
обавезног социјалног осигурања
Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала
Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у
корист нивоа Републике
Примања од приватизације од продаје акција
Примања од аукцијске приватизације
Примања од продаје капитала у поступку приватизације у
корист Буџетског фонда за реституцију
Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у
корист нивоа територијалних аутономија
Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у
корист нивоа АП Војводина
Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у
корист нивоа АП Косово и Метохија
Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у
корист нивоа градова
Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у
корист нивоа градова
Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у
корист нивоа општина
Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у
корист нивоа општина
Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у
корист организација обавезног социјалног осигурања
Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у
корист Републичког фонда за здравствено осигурање
Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у
корист Републичког фонда за ПИО
Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у
корист Националне службе за запошљавање
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев
акција
Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев
акција у корист нивоа Републике
Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев
акција у корист нивоа Републике
Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев
акција у корист нивоа територијалних аутономија
Обавезни
податак у пољу
позив на број
одобрења
Ознака
основа
плаћања
Ниво
уплате
75
75
4
4
4
4
75
1,1/г,2
4
75
3
3
75
3
3
75
1/г,2
2
75
1
1
75
4
4/о
75
4
4/о
75
4
4/о
75
4
4
Приходи по
припадности
Редни број
Трезор
Рачун за
уплату
јавних
прихода
777.
840
922131
843
76
778.
840
922132
843
83
779.
840
922141
843
49
780.
840
922151
843
22
781.
840
922161
843
92
Рачун ЈП
Контролни
Опис
број
782.
840
922162
843
02
783.
840
922165
843
23
784.
840
922221
843
27
784а
840
922321
843
48
784б
840
922322
843
55
Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев
акција у корист нивоа АП Војводина
Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев
акција у корист нивоа АП Косово и Метохија
Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев
акција у корист нивоа градова
Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев
акција у корист нивоа градова
Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев
акција у корист нивоа општина
Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев
акција у корист нивоа општина
Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев
акција у корист организација обавезног социјалног
осигурања
Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев
акција у корист Републичког фонда за здравствено осигурање
Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев
акција у корист Републичког фонда за ПИО
Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев
акција у корист Националне службе за запошљавање
Примања од отплате кредита датих страним владама
Примања од отплате кредита датих страним владама у
корист нивоа Републике
Примања од отплате кредита датих страним владама у корист
нивоа Републике
Примања од отплате кредита датих страним владама у
корист нивоа територијалних аутономија
Примања од отплате кредита датих страним владама у
корист нивоа
градовакредита датих страним владама у
Примања
од отплате
корист нивоа општина
Примања од отплате кредита датих страним владама у
корист организација обавезног социјалног осигурања
Примања од отплате кредита датих међународним
организацијама
Примања од отплате кредита датих међународним
организацијама у корист нивоа Републике
Примања од отплате кредита датих међународним
организацијама у корист нивоа Републике
Примања од отплате кредита датих за премошћавање
финансирања пројеката ЕУ у корист нивоа Републике
Обавезни
податак у пољу
позив на број
одобрења
Ознака
основа
плаћања
Ниво
уплате
75
3
3
75
3
3
75
1/г,2
2
75
1
1
75
4
4/о
75
4
4/о
75
4
4/о
76,77
4
4
76,77
4
4
76,77
4
4
Приходи по
припадности
Трезор
Редни број
Рачун за
уплату
јавних
прихода
Рачун ЈП
Контролни
Опис
број
Примања од отплате кредита датих међународним
организацијама у корист нивоа територијалних
аутономија
Примања од отплате кредита датих међународним
организацијама у корист нивоа градова
Примања од отплате кредита датих међународним
организацијама у корист нивоа општина
Примања од отплате кредита датих међународним
организацијама у корист организација обавезног социјалног
осигурања
Примања од отплате кредита датих страним пословним
банкама
Примања од отплате кредита датих страним пословним
банкама у корист нивоа Републике
Примања од отплате кредита датих страним пословним
банкама у корист нивоа територијалних аутономија
Примања од отплате кредита датих страним пословним
банкама у корист нивоа градова
Примања од отплате кредита датих страним пословним
банкама у корист нивоа општина
Примања од отплате кредита датих страним пословним
банкама у корист организација обавезног социјалног
Примања од отплате кредита датих страним
нефинансијским институцијама
Примања од отплате кредита датих страним
нефинансијским институцијама у корист нивоа Републике
Примања од отплате кредита датих страним
нефинансијским институцијама у корист нивоа
територијалних аутономија
Примања од отплате кредита датих страним
нефинансијским институцијама у корист нивоа градова
Примања од отплате кредита датих страним
нефинансијским институцијама у корист нивоа општина
Примања од отплате кредита датих страним
нефинансијским институцијама у корист организација
обавезног социјалног осигурања
Примања од отплате кредита датих страним невладиним
организацијама
Ознака
основа
плаћања
Ниво
уплате
Обавезни
податак у пољу
позив на број
одобрења
Приходи по
припадности
Трезор
Редни број
Рачун за
уплату
јавних
прихода
Рачун ЈП
Контролни
Опис
број
785.
840
922721
843
35
786.
840
922731
843
08
787.
840
922732
843
15
788.
840
922741
843
78
789.
840
922751
843
51
790.
840
922761
843
24
791.
840
922762
843
31
792.
840
922765
843
52
793.
840
1557
845
53
Примања од отплате кредита датих страним невладиним
организацијама у корист нивоа Републике
Примања од отплате кредита датих страним невладиним
организацијама у корист нивоа територијалних
аутономија
Примања од отплате кредита датих страним невладиним
организацијама у корист нивоа градова
Примања од отплате кредита датих страним невладиним
организацијама у корист нивоа општина
Примања од отплате кредита датих страним невладиним
организацијама у корист организација обавезног социјалног
осигурања
Примања од продаје страних акција и осталог капитала
Примања од продаје страних акција и осталог капитала у
корист нивоа Републике
Примања од продаје страних акција и осталог капитала у
корист нивоа Републике
Примања од продаје страних акција и осталог капитала у
корист нивоа територијалних аутономија
Примања од продаје страних акција и осталог капитала у
корист нивоа АП Војводина
Примања од продаје страних акција и осталог капитала у
корист нивоа АП Косово и Метохија
Примања од продаје страних акција и осталог капитала у
корист нивоа градова
Примања од продаје страних акција и осталог капитала у
корист нивоа градова
Примања од продаје страних акција и осталог капитала у
корист нивоа општина
Примања од продаје страних акција и осталог капитала у
корист нивоа општина
Примања од продаје страних акција и осталог капитала у
корист организација обавезног социјалног осигурања
Примања од продаје страних акција и осталог капитала у
корист Републичког фонда за здравствено осигурање
Примања од продаје страних акција и осталог капитала у
корист Републичког фонда за ПИО
Примања од продаје страних акција и осталог капитала у
корист Националне службе за запошљавање
Евиденциони рачуни
Евиденциони рачун Центра за велике пореске обвезнике
Београд
Обавезни
податак у пољу
позив на број
одобрења
Ознака
основа
плаћања
Ниво
уплате
75
4
4
75
3
3
75
3
3
75
1/г,2
2
75
1
1
75
4
4/о
75
4
4/о
75
4
4/о
53
ПУ
Приходи по
припадности
Редни број
Трезор
Рачун за
уплату
јавних
прихода
794.
840
955
Рачун ЈП
845
Контролни
Опис
број
10
795.
796.
840
840
1562
1700
845
845
88
84
797.
840
1817
845
30
Евиденциони рачун Управе царина
Приходи директних корисника буџетских средстава
Републике Србије
Јавни приходи наплаћени у поступку принудне наплате
Средства остварена од продаје капитала у поступку
приватизације
Средства
остварена од продаје акција Акционарског фонда
798.
840
19541
845
35
799.
800.
800а
840
840
840
29550
1
4
845
848
848
64
16
37
801.
840
30270
845
60
802.
840
30271
845
67
803.
840
30272
845
74
804.
840
30273
845
81
Донације, помоћи и трансфери у корист нивоа Републике
Обједињена наплата за регистрацију возила
Обједињена наплата пореза и доприноса по одбитку
Рефакција акцизе на деривате нафте из члана 9. став 1. тач. 3)
и 5) Закона о акцизама који се као моторно гориво користе за
транспортне сврхе
Рефакција акцизе на деривате нафте из члана 9. став 1. тач. 3)
и 5) Закона о акцизама који се користе за загревање
пословног, односно стамбеног простора
Рефакција акцизе на деривате нафте из члана 9. став 1. тач.
3), 4), 5) и 6) Закона о акцизама који се као моторно гориво
користе за индустријске сврхе
Рефакција акцизе на деривате нафте из члана 9. став 1. тачка
3) Закона о акцизама, који се користе за погон бродова за
превоз терета у унутрашњем саобраћају
90
Рефакција акцизе на деривате нафте из члана 9. став 1. тачка
3) Закона о акцизама, који се користе у производњи
електричне и топлотне енергије
805.
840
30593
845
Ниво
уплате
Обавезни
податак у пољу
позив на број
одобрења
53
53
1,1/г
ПУ
53
4
53
4
53
53
54
4
Ознака
основа
плаћања
53
53
53
53
53
53
ПУ
Приходи по
припадности
Download

RACUNI PU 24 02 2014