ПРЕГЛЕД1 - ОСНОВИЦЕ, СТОПЕ И РАЧУНИ ЗА УПЛАТУ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА НА ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ ЗАРАДА ЗАПОСЛЕНИХ И ПРЕДУЗЕТНИКА
Врста примања
Основица за порезе и
доприносе
Уплатни рачун
Порези и доприноси
Ознака
основа
плаћања
Модел | Усмеравање
позива | (позив на број
на број ! одобрења)
I
Бруто зарада - 11 .ООО^ОСЛ
Зараде запослених
(код правног лица које се не
финансира из буџета)
Запослени којима се стаж
рачуна са увећаним трајањем
допринос за ПИО на терет запосленог
допринос за здравствено на терет запосленог
зарада, а не нижа од наЈниже
допринос за незапосленост на терет
месечне (35% просечне зараде
запосленог
у Републици у претходном
кварталу), нити виша од највише допринос за ПИО на терет послодавца
месечне основице (петострука
допринос за здравствено на терет послодавца
зарада у Републици)
допринос за незапосленост на терет
послодавца
Додатни допринос за ПИО (12/14)
Додатни допринос за ПИО (12/15)
Као и за редовни допринос за
ПИО
Додатни допринос за ПИО (12/16)
Додатни допринос за ПИО (12/18)
Бруто зарада - 11.000,00**
Зараде запослених
(код правног лица које се
финансира из буџета)
Запослени којима се стаж
рачуна са увећаним трајањем
Зараде запослених
(код предузетника)
порез на зараде
порез на зараде
допринос за ПИО на терет запосленог
допринос за здравствено на терет запосленог
зарада, а не нижа од наЈниже
допринос за незапосленост на терет
месечне (35% просечне зараде
запосленог
у Републици у претходном
кварталу), нити виша од највише допринос за ПИО натеретпослодавца
месечне основице (петострука
допринос за здравствено на терет послодавца
зарада у Републици)
допринос за незапосленост на терет
послодавца
__________
Додатни допринос за ПИО (12/14)
Додатни допринос за ПИО (12/15)
Као и за редовни допринос за
ПИО
Додатни допринос за ПИО (12/16)
Додатни допринос за ПИО (12/18)
ПП ОПЈ,
Спецификација
10,00%
840-711111843-52
53
97
КБ-ШОП-ПИБ~!
13,00%
6,15%
840-721111843-18
840-721121843-88
53
53
97
97
КБ-ШОС-ПИБ
КБ-ШОИ-ПИБ
0,75%
840-721131843-61
53
97
КБ-ШОС-ПИБ
11,00%
6,15%
840-721212843-46
840-721222843-19
53
53
97
97
КБ-ШОС-ПИБ
КБ-ШОИ-ПИБ
0,75%
840-721232843-89
53
97
КБ-ШОС-ПИБ
3,70%
5,50%
7,30%
11,00%
840-721215843-67
53
97
КБ-ШОС-ПИБ
ППОД
10,00%
840-711111843-52
53
97
КБ-ШОП-ПИБ
ПП ОПЈ,
Спецификација
13,00%
6,15%
840-721111843-18
840-721121843-88
53
53
97
97
КБ-ШОС-ПИБ
КБ-ШОИ-ПИБ
0,75%
840-721131843-61
53
97
КБ-ШОС-ПИБ
11 , 00 %
6,15%
840-721211843-39
840-721221843-12
53
53
97
97
КБ-ШОС-ПИБ
КБ-ШОИ-ПИБ
0,75%
840-721231843-82
53
97
КБ-ШОС-ПИБ
3,70%
5,50%
7,30%
11,00%
840-721216843-74
53
97
КБ-ШОС-ПИБ
ППОД
ПП ОПЈ,
Спецификација
Бруто зарада - 11.000,00**
порез на зараде
10,00%
840-711111843-52
53
97
КБ-ШОП-ПИБ
зарада, а не нижа од најниже
месечне (35% просечне зараде
у Републици у претходном
кварталу), нити виша од највише
месечне основице (петострука
зарада у Републици)
допринос за ПИО на терет запосленог
доп ри нос за здра вствено на терет запосленог
допринос за незапосленост на терет
запосленог
допринос за ПИО на терет послодавца
допринос за здравствено на терет послодавца
допринос за незапосленост на терет
послодавца______
13,00%
6,15%
840-721113843-32
840-721121843-88
53
53
97
97
КБ-ШОС-ПИБ
КБ-ШОИ-ПИБ
0,75%
840-721131843-61
53
97
КБ-ШОС-ПИБ
11,00%
6,15%
840-721214843-60
840-721222843-19
53
53
97
97
КБ-ШОС-ПИБ
КБ-ШОИ-ПИБ
0,75%
840-721232843-89
53
97
КБ-ШОС-ПИБ
ППОД
ППОД
ППОД
Износ од 11.000,00 се примењујеод 30. маја 2013. до 31. јануара 2014. године. Овај износ се усклађује у складу са чланом 12а Закона о порезу на доходак грађана.
^ КБ = Контролни број, ШОП = Шифра Општине према Пребивалишту запосленог, ШОС = Шифра Општине према Седишту исплатиоца, ШОИ = Шифра Општине према Испостави Завода за здравствено
осигурање, ШР = Шифра Републике (601), ПИБ = Порески Идентификациони Број.
На зараде се плаћају и чланарине привредним коморама и задружним савезима по стопама које својим одлукама прописују ове коморе и савези.
Коефицијенти за прерачун нето на бруто су: Бруто = (Нето-Упо х Сп) / 0,701 (ако је зарада виша од најниже и нижа од највише прописане основице) и Бруто = (Нето-Упо х Сп + СД) / 0,90, (ако је зарада нижа од
најниже или виша од највише основице), где је: Упо = Умањење основице пореза на зараде Сп = Стопа пореза на зараде и СД = социјални доприноси обрачунати на најнижу или највишу прописану основицу.
С
1.
1 ...1........
1 4
Зараде запослених
(код физичких лица) Важи и за
представништва страних лица
5
Зараде запослених
(власник предузећа запослен у
свом предузећу)
6
3
Накнада запосленом за
боловање на терет Завода
(преко 30 дана)
5
6
7
1
8
9
10
ПП ОПЈ,
Спецификација
Бруто зарада - 11.000,00*}
порез на зараде
10,00%
840-711111843-52
53
97
КБ-ШОП-ПИБ
зарада, а не нижа од најниже
месечне (35% просечне зараде
у Републици у претходном
кварталу), нити виша од највише
месечне основице (петострука
зарада у Републици)
допринос за ПИО на терет запосленог
допринос за здравствено на терет запосленог
допринос за незапосленост на терет
запосленог
допринос за ПИО на терет послодавца
допринос за здравствено на терет послодавца
допринос за незапосленост на терет
послодавца
13,00%
6,15%
840-721112843-25
840-721121843-88
53
53
97
97
КБ-ШОС-ПИБ
КБ-ШОИ-ПИБ
0,75%
840-721131843-61
53
97
КБ-ШОС-ПИБ
11,00%
6,15%
840-721213843-53
840-721222843-19
53
53
97
97
КБ-ШОС-ПИБ
КБ-ШОИ-ПИБ
0,75%
840-721232843-89
53
97
КБ-ШОС-ПИБ
Бруто зарада - 11.000,00**
порез на зараде
10,00%
840-711111843-52
53
97
КБ-ШОП-ПИБ
зарада, а не нижа од најниже
месечне (35% просечне зараде
у Републици у претходном
кварталу), нити виша од највише
месечне основице (петострука
зарада у Републици)
допринос за ПИО на терет запосленог
допринос за здравствено на терет запосленог
допринос за незапосленост на терет
запосленог
допринос за ПИО на терет послодавца
допринос за здравствено на терет послодавца
допринос за незапосленост на терет
послодавца
13,00%
6,15%
840-721314843-81
840-721121843-88
53
53
97
97
КБ-ШОС-ПИБ
КБ-ШОИ-ПИБ
0,75%
840-721131843-61
53
97
КБ-ШОС-ПИБ
11,00%
6,15%
840-721314843-81
840-721222843-19
53
53
97
97
КБ-ШОС-ПИБ
КБ-ШОИ-ПИБ
0,75%
840-721232843-89
53
97
КБ-ШОС-ПИБ
Накнада за боловање на терет послодавца (до 30 дана)
7
4
ППОД
ПП ОПЈ,
Спецификација
ПОСЕБАН
ППОД
ИСТО КАО И НА ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ
Бруто накнада - 11.000,00**
порез на зараде
10,00%
840-711111843-52
53
97
КБ-ШОП-ПИБ
13,00%
6,15%
840-781322843-30
840 781316843-85
53
53
97
97
КБ-ШОС-ПИБ
КБ-ШР-ПИБ
накнада а не виша од највише
месечне основице (петострука
зарада у Републици)
допринос за ПИО на терет запосленог
допринос за здравствено на терет запосленог
допринос за незапосленост на терет
запосленог
допринос за ПИО на терет послодавца
допринос за здравствено на терет послодавца
допринос за незапосленост на терет
послодавца
0,75%
840-781351843-39
53
97
КБ-ШР-ПИБ
11,00%
6,15%
840-781322843-30
840-781316843-85
53
53
97
97
КБ-ШОС-ПИБ
КБ-ШР-ПИБ
0,75%
840-781351843-39
53
97
КБ-ШР-ПИБ
ПП ОПЈ,
Спецификација
ПП ОД-1
Напомена: Обрачун пореза и доприноса је исти као на зараде. Не примењују се најниже основице. Накнада не може бити нижа од минималне зараде нити виша од највише основице. Умањење пореске
основице од 11.000,00 важи за цео месец. Уколико се накнада исплаћује за краћи период, утврђује се сразмеран износ умањења пореске основице.
8
Накнада за боловање на
терет Завода (преко 30 дана)
за предузетнике и осниваче
предузећа који имају закључен
уговор о раду са својим
предузећем
Бруто накнада - 11.000,00**
порез на зараде
10,00%
840-711111843-52
53
97
КБ-ШОП-ПИБ
13,00%
6,15%
840-781342843-73
840-781316843-85
53
53
97
97
КБ-ШОС-ПИБ
КБ-ШР-ПИБ
накнада а не виша од највише
месечне основице (петострука
зарада у Републици)
допринос за ПИО на терет запосленог
допринос за здравствено на терет запосленог
допринос за незапосленост на терет
запосленог
допринос за ПИО на терет послодавца
допринос за здравствено на терет послодавца
допринос за незапосленост на терет
послодавца
0,75%
840-781351843-39
53
97
КБ-ШР-ПИБ
11,00%
6,15%
840-781342843-73
840-781316843-85
53
... 53......
97
97
КБ-ШОС-ПИБ
КБ-ШР-ПИБ
0,75%
840-781351843-39
53
97
КБ-ШР-ПИБ
ПП ОПЈ,
Спецификација
ППОД-1
Напомена: Обрачун пореза и доприноса је исти као на зараде. Не примењују се најниже месечне основице. Накнада не може бити нижа од минималне зараде. Умањење пореске основице од 11.000,00
важи за цео месец. Уколико се накнада исплаћује за краћи период утврђује се сразмеран износ умањења пореске основице.
1 1
I
3
2
9
Накнада запосленом за
породкљско одсуство
4
I
5
6
7
8
9
10
ПП ОПЈ,
Спецификација
Бруто зарада - 11.000,00*
порез на зараде
10,00%
840-711111843-52
53
97
КБ-ШОП-ПИБ
13,00%
6,15%
840-721217843 81
840-721223843-26
53
53
97
97
КБ-ШОС-ПИБ
КБ-ШОИ-ПИБ
зарада, а не виша од највише
месечне основице (петострука
зарада у Републици)
допринос за ПИО на терет запосленог
допринос за здравствено на терет запосленог
допринос за незапосленост на терет
запосленог
допринос за ПИО на терет послодавца
допринос за здравствено на терет послодавца
допринос за незапосленост на терет
послодавца
0,75%
840-721233843-96
53
97
КБ-ШОС-ПИБ
11,00%
6,15%
840-721217843-81
840-721223843-26
53
53
97
97
КБ-ШОС-ПИБ
КБ-ШОИ-ПИБ
0,75%
840-721233843-96
53
97
КБ-ШОС-ПИБ
Напомена: Обрачун пореза и доприноса је исти као на зараде. Не примењују се најниже месечне основице. Накнада не може бити нижа од минималне зараде нити виша од највише
основице. Умањење пореске основице од 11.000,00 важи за цео месец. Уколико се накнада исплаћује за краћи период утврђује се сразмеран износ умањења пореске основице.
10
Накнада за породиљско
одсуство
- за предузетнике и осниваче
предузећа који имају закључен
уговор о раду са својим
предузећем
Бруто зарада - 11.000,00*
порез на зараде
10,00%
840-711111843-52
53
97
КБ-ШОП-ПИБ
13,00%
6,15%
840-781342843-73
840-721223843-26
53
53
97
97
КБ-ШОС-ПИБ
КБ-ШОИ-ПИБ
зарада, а не виша од највише
месечне основице (петострука
зарада у Републици)
допринос за ПИО на терет запосленог
допринос за здравствено на терет запосленог
допринос за незапосленост на терет
запосленог
допринос за ПИО на терет послодавца
допринос за здравствено на терет послодавца
допринос за незапосленост на терет
послодавца
0,75%
840-721233843-96
53
97
КБ-ШОС-ПИБ
11,00%
6,15%
840-781342843-73
840-721223843-26
53
53
97
97
КБ-ШОС-ПИБ
КБ-ШОИ-ПИБ
0,75%
840-721233843-96
53
97
КБ-ШОС-ПИБ
Накнада инвалидима рада II и III
категорије
НЗ-1
ПП ОПЈ,
Спецификација
ПП ОД-1
НЗ-1
Напомена: иста као за тачку 9.
11
ПП ОД-1
Нето накнада / 0,90
порез на зараде
10,00%
840-711111843-52
53
97
КБ-ШОП-ПИБ
Нето накнада
допринос за здравствено
12,30%
840-781315843-78
53
97
КБ-ШОС-ПИБ
ПП ОПЈ,
Спецификација
ПП ОД-1
Основица пореза на зараде се не умањује за износ од 11.000,00. Основица пореза се утврђује тако што се износ нето накнаде подели коефицијентом 0,90.
12
Зарада инвалида рада II и III
категорије
ИСТО КАО И НА ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ, с тим да се основице пореза на зараде умањује у пуном износу (11.000,00 до новог усклађивања, тј. до 1.02.2014), независно од
тога што ради са 50% радног времена.
12
Накнада за време прекида рада
без кривице запосленог
ИСТО КАО И НА ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (нето накнада запосленог, после ступања на снагу Закона о раду, НЕ може бити нижа од минималне зараде)
13
Накнада за време војне вежбе и
за време одазивања на позив
државних органа
14
Неплаћено одсуство (родитеља,
усво]ител>а, хранитеља и
старатеља док дете не наврши
три године живота)
ИСТО КАО И НА ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ
За рефундацију Војсци се подноси Образац РНРЛС. Војска рефундира износ бруто зараде и доприносе на терет послодавца
Зарада коју би запослени
остварио да ради, а не ниже од
најниже нити више од највише
месечне основице
допринос за здравствено
12,30%
На рачун на који се уплаћује допринос за задравство на
терет послодавца као при исплати зараде, што значи да
зависи од тога ко је исплатилац
Посебан
ППОД
I
1
15
16
16а
1
2
3
4
5
6
7
8
10
9
порез на зараде
Не плаћа се (члан 21. Закона о порезу на доходак грађана)
допринос за ПИО на терет запосленог
97
КБ-ШОС-ПИБ
! 13,00%
840-721111843-18
55
допринос за здравствено на терет запосленог ; 6,15%
97
КБ-ШОИ ПИБ
840-721121843-88
55
зарада, а не нижа од најниже
Зараде инвалидних лица у
допринос за незапосленост на терет
месечне (35% просечне зараде
0,75%
55
97
КБ-ШОС-ПИБ
840-721131843-61
предузећима за професионалну у Републици у претходном
запосленог
ппод
рехабилитацију
кварталу), нити виша од највише допринос за ПИО на терет послодавца
11,00%
840-721212843-46
54
97
КБ-ШОС-ПИБ
месечне основице (петострука
КБ-ШОИ-ПИБ
допринос за здравствено на терет послодавца
6,15%
54
97
840-721222843-19
зарада у Републици)
допринос за незапосленост на терет
0,75%
840-721232843-89
54
97
КБ-ШОС-ПИБ
послодавца
Зарада остварена у земљи и
ПП ОПЈ,
порез на зараде
10,00%
840-711111843-52
97
КБ-ШОП-ПИБ
53
иностранству - 11.000,00*’
Спецификација
допринос за ПИО на терет запосленог
I 13,00%
допринос за здравствено на терет запосленог | 6,15%
Зараде запослених упућених на зарада, а не нижа од двоструке
допринос за незапосленост на терет
На исте рачуне на које се уплаћују доприноси као при
рад у иностранство (упућени
0,75%
најниже месечне основице,
запосленог
исплати зарада запосленима у земљи, што значи да
радници)
нити виша од највише месечне
ППОД
зависи од тога ко је исплатилац. Усмеравање пореза и
допринос за ПИО на терет послодавца
11,00%
основице (петострука зарада у
доприноса је исто као и за зараде у земљи
допринос за здравствено на терет послодавца
6,15%
Републици)
допринос за незапосленост на терет
0,75% !
послодавца
Ако је запослени упућен у државу са којом није закључен Међународни уговор о избегавању двоструког опорезивања, или ако је закључен Међународни уговор у којем је предвиђен метод кредита, у
Србији се порез плаћа по стопи од 10%. Ако је порез на зараде плаћен и у другој држави, износ пореза се признаје као порески кредит.
порез на зараде
0,00%
ПП ОПЈ,
допринос за ПИО на терет запосленог
13,00%
допринос за здравствено на терет запосленог
6,15%
зарада коју би остварио у
Зараде запослених упућених на
допринос за незапосленост на терет
земљи, а не нижа од двоструке
На исте рачуне на које се уплаћују доприноси као при
рад у иностранство (упућени
0,75%
запосленог
најниже месечне основице,
исплати зарада запосленима у земљи, што значи да
радници), кад се примењује
ППОД
нити виша од највише месечне
зависи од тога ко је исплатилац. Усмеравање пореза и
допринос за ПИО на терет послодавца
11,00%
метод изузимања
основице (петострука зарада у
доприноса је исто као и за зараде у земљи
допринос за здравствено на терет послодавца
6,15%
Републици)
допринос за незапосленост на терет
0,75%
послодавца
Акоје запослени упућен у држав)/ са којом је закључен Међународни уговор о избегавању двоструког опорезивања у којем је предвиђен метод изузимања у Србији се не плаћа порез н;з зараде.
17
Бруто лична зарада - 11.000,00*’ I порез на зараде
Лична зарада предузетника
10,00%
840-711111843-52
53
допринос за ПИО на терет запосленог
24~00% | 840 721113843-32 ......53......
Лична зарада, а не нижа од
допринос за здравствено на терет запосленог ј 1230% 1 840-721121843-88
53
најниже месечне, нити виша од I
допринос за незапосленост на терет
највише месечне основице
1,50%
840-721131843-61
53
запосленог
97
КБ-ШОП-ПИБ
97
КБ-ШОС-ПИБ
КБ-ШОИ-ПИБ
97
КБ-ШОС-ПИБ
ПП ОПЈ,
Спецификација
!
ППОД
Напомена: У моменту састављања овог прегледа није било познато да ли ће бити прописани посебни уплатни рачуни за порез и доприносе на лична примања предузетника. У прегледу су дати рачуни
који се користе приликом исплате зарада запосленима код предузетника
Коефицијенти за прерачун нето на бруто су: Бруто = (Нето - Упо х Сп) / 0,522 (ако је зарада виша од најниже и нижа од највише прописане основице) и Бруто = (Нето - Упо х Сп + СД)/0,90 (ако је зарада нижа од
најниже или виша од највише основице), где је: Упо = Умањење основице пореза на зараде; Сп = Стопа пореза на зараде и СД = социјални доприноси обрачунати на најнижу или највишу прописану основицу
(прописана основица х 37,8%)
17а
Лична зарада предузетника
(који је осигуран по основу
запослења код другог
послодавца или је пензионер)
Бруто лична зарада - 11,000,00#) порез на зараде
10,00%
840-711111843-52
53
Лична зарада, а не нижа од
најниже месечне, нити виша од
највише месечне основице
24,00%
840-721113843-32
53
допринос за ПИО на терет запосленог
ПП ОПЈ,
97
! КБ-ШОП-ПИБ
| Спецификација |
........... I;!...........................
..........
..............ј
ј
I
97
КБ-ШОС-ПИБ
ппод
ј
(. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I
Напомена: У моменту састављања овог прегледа није било познато да ли ће бити прописани посебни уплатни рачуни за порез и доприносе на лична примања предузетника. У прегледу су дати рачуни
који се користе приликом исплате зарада запосленима код предузетника
Коефицијенти за прерачун нето на бруто су: Бруто = (Нето - Упо х Сп) / 0,66 (ако је зарада виша од најниже и нижа од највише прописане основице) и Бруто = (Нето - Упо х Сп + СД)/0,90 (ако је зарада нижа од
најниже или виша од највише основице), где је: Упо = Умањење основице пореза на зараде; Сп = Стопа пореза на зараде и СД = Социјални доприноси обрачунати на најнижу или највишу прописану основицу
..Р.^мовица>х_2496)
I
НОВОЗАПОСЛЕНИ КОЈИ СУ ОСТВАРИЛ И ПРАВА НА ОЛАКШИЦЕ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА ПО ЗАКОНУ О ПОРЕЗУ НА ДОХОДАК ГРАТјАНА
! Ред.
бр.
Зараде новозапослених лица
Основица за порезе и
доприносе .
Порези и доприноси на терет запосленог
Стопа
Порези и доприноси на терет
послодавца
Стопа
Уплатни рачуни
Обрасци
1
18
19
Приправник млађиодЗО
Бруто зарада - 11.000,00*'
година (Члан 21в став 1
Закона о порезу и члан 45а
став 1 Закона о доприносима) зарада, а не нижа
од најниже месечне
основице, нити виша
од највише месечне
основице
порез на зараде
10, 00%
допринос за ПИО
13,00%
допринос за ПИО
0,0%
допринос за здравствено
6,15%
допринос за здравствено
0,0%
допринос за незапосленост
0,75%
допринос за незапосленост
0,0%
ППОПЈ,
Спецификација
Обрачунати порез се не уплаћује
ИСТО КАО И НА
ЗАРАДЕ ОСТАЛИХ
ЗАПОСЛЕНИХ
Олакшице за порез и доприносе трају 3 године од дана закључења уговора о раду. По закључењу уговора о раду попуњавају се обрасци ОНПР-П и ОНСЗ-П
1
Бруто зарада - 11.000,00*) порез на зараде
10. 00 %
Обрачунати порез се не уплаћује
Лице млађе од 30 година
(Члан 21 в став 2. Закона о
порезу и члан 45а став 2.
Закона о доприносима)
зарада, а не нижа
од најниже месечне
основице, нити виша
од највише месечне
основице
допринос за ПИО
13,00%
допринос за ПИО
0,0%
допринос за здравствено
6,15%
допринос за здравствено
0,0%
допринос за незапосленост
0,75%
допринос за незапосленост
0,0%
ППОДи
инсз-п
ППОПЈ,
Спецификација
ИСТО КАО И НА
ЗАРАДЕ ОСТАЛИХ
ЗАПОСЛЕНИХ
ППОДи
ИНСЗ-М
Олакшице за порез и доприносе трају 2 године од дана закључења уговора о раду. По закључењу уговора о раду попуњавају се обрасци ОНПР-М и ОНСЗ-М
20
Лице са инвалидитетом
(Члан 21 г Закона о порезу
и члан 456 Закона о
доприносима)
Бруто зарада - 11.000,00**
порез на зараде
10. 00 %
зарада, а не нижа
од најниже месечне
основице, нити виша
од највише месечне
основице
допринос за ПИО
13,00%
допринос за ПИО
0,0%
допринос за здравствено
6,15%
допринос за здравствено
0,0%
допринос за незапосленост
0,75%
допринос за незапосленост
0,0%
ППОПЈ,
Спецификација
Обрачунати порез се не уплаћује
ИСТО КАО И НА
ЗАРАДЕ ОСТАЛИХ
ЗАПОСЛЕНИХ
ППОДи
ИНСЗ-И
Олакшице за порез и доприносе трају 3 године од дана закључења уговора о раду. По закључењу уговора о раду попуњавају се обрасци ОНПР-И и ОНСЗ-И
21
Лице старије од 50 година
(Члан 21 д Закона о порезу
и члан 45а став 1 Закона о
доприносима)
Бруто зарада - 11.000,00*’
порез на зараде
10.00 %
зарада, а не нижа
од најниже месечне
основице, нити виша
од највише месечне
основице
допринос за ПИО
13,00%
допринос за ПИО
0,0%
допринос за здравствено
6,15%
допринос за здравствено
0,0%
допринос за незапосленост
0,75%
допринос за незапосленост
0,0%
ПП ОПЈ,
Спецификација
Обрачунати порез се не уплаћује
ИСТОКАОИНА
ЗАРАДЕ ОСТАЛИХ
ЗАПОСЛЕНИХ
ППОДи
ИНСЗ-С
Олакшице за порез и доприносе трају 2 године од дана закључења уговора о раду. По закључењу уговора о раду попуњавају се обрасци ОНПР-С и ОНСЗ-С
22
Лице старије од 45 а млађе од
Бруто зарада - 11.000,00*'
50 година (Члан 21 д Закона
о порезу и члан 45а став 2
Закона о доприносима)
зарада, а не нижа
од најниже месечне
основице, нити виша
од највише месечне
основице
порез на зараде
10.00 %
допринос за ПИО
13,00%
допринос за ПИО
2,20%
допринос за здравствено
6,15%
допринос за здравствено
1,23%
допринос за незапосленост
0,75%
допринос за незапосленост
0,15%
ППОПЈ,
Спецификација
Обрачунати порез се не уплаћује
Олакшице за порез и доприносе трају 2 године од дана закључења уговора о раду. По закључењу уговора о раду попуњавају се обрасци ОНПР-С и ОНСЗ-С
ИСТО КАО И НА
ЗАРАДЕ ОСТАЛИХ
ЗАПОСЛЕНИХ
ј
ППОДи
ИНСЗ-С
!
1
НОВОЗАПОСЛЕНИ КОЈИ СУ ОСТВАРИЛИ ПРАВА НА ОЛАКШИЦЕ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА ПО УРЕДБИ О ПОДСТИЦАЊУ ЗАПОШЉАВАЊА
Ред.
бр.
23
Зараде новозапослених лица
Лице млађе од 30 година и
лице старије од 45 година
Основица за порезе и
доприносе
Бруто зарада - 11.000;00#)
зарада, а не нижа
од најниже месечне
основице, нити виша
од највише месечне
! основице
Порези и доприноси на терет запосленог
Стопа
порез на зараде
10. 00 %
допринос за ПИО
13, 00 %
Обрачунати допринос за ПИО се не уплаћује
Порези и доприноси на терет
послодавца’
!,
■^ ^ ,
Стопа
Уплатни рачуни
ПП ОПЈ,
Спецификација,
ЗСП
Обрачунати порез се не уплаћује
допринос за ПИО
11, 00%
Обрачунати допринос за ПИО се не уплаћује
допринос за здравствено
6,15%
: допринос за здравствено
6,15%
допринос за незапосленост
0,75%
|допринос за незапосленост
0,75%
Обрасци
ИСТО КАО И НА
ЗАРАДЕ ОСТАЛИХ
ЗАПОСЛЕНИХ
ПП ОД и
ЗСД
Олакшице за порез и доприносе трају 12 месеци од дана запошљавања. По закључењу уговора о раду није прописан посебан образац.
24
Лице старије од 30,
а млађе од 45 година
Бруто зарада - 11.000,00#)
зарада, а не нижа
од најниже месечне
основице, нити виша
од највише месечне
основице
порез на зараде
10. 00 %
допринос за ПИО
13, 00 %
Обрачунати допринос за ПИО се не уплаћује
ПП ОПЈ,
Спецификација,
ЗСП
30% од обрачунатог пореза се не уплаћује
допринос за ПИО
11. 00 %
Обрачунати допринос за ПИО се не уплаћује
допринос за здравствено
6,15%
допринос за здравствено
6,15%
допринос за незапосленост
0,75%
допринос за незапосленост
0,75%
Олакшице за порез и доприносе трају 12 месеци од дана запошљавања. По закључењу уговора о раду није пропписан посебан образац.
ИСТО КАО И НА
ЗАРАДЕ ОСТАЛИХ
ЗАПОСЛЕНИХ
ПП ОД и
зсд
ПРЕГЛЕД 2 - ОСНОВИЦЕ И СТОПЕ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА И РАЧУНИ ЗА УПЛАТУ ЈАВНИХ ПРИХОДА НА ПРИМАЊА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА
Ред.
бр.
Врста примања
Основица за порезе
и доприносе
Порези и
доприноси
Стопа
Неопорезиви износ
Коефицијент
Уплатни рачун *
Ш ш Ш Ш
1
2
3
4
5
6
7
НАКНАДЕ ТРОШКОВА 3АПОСЛЕНИМА ИЗ ЧЛАНА 118. ЗАКОНА 0 РАД}/...
Накнада трошкова за
бруто опорезива
1,111111111 840-711111843-52
3.476 дин. месечно
Порез на зараде 10,0%
долазак и одлазак са рада
накнада
у целини по
2 Накнада трошкова превоза
приложеним рачунима
на службеном путу у земљи
2.086 дин. дневно (не
3 Дневница за службени пут
бруто опорезива
1,111111111 840-711111843-52
Порез на зараде 10,0%
мора рачун)
у земљи
накнада
4 Накнада за трошкове
по рачунима хотела
смештаја на службеном путу
свих категорија
у земљи
5 Накнада за трошкове
службеног пута у
Према Уредби
иностранство
6 Накнада за коришћење
бруто опорезива
6.082 дин. месечно
1,111111111 840-711111843-52
сопственог аутомобила у
Порез на зараде 10,0%
накнада
службене сврхе
II. |ДРУГА ПРИМАЊА КОЈА НЕ ЧИНЕ ЗАРАДУ (ЧЛАН 119. И ЧЛАН 120. СТАВ 1. ЗАКОНА 0 РАДУ)
... 7... Солидарна помоћ за случај
болести или здравствене
34.754 дин. по сваком
бруто опорезиви
1,111111111 840-711111843-52
порез на зараде 10,0%
случају
рехабилитације запосленог
износ
или члана његове породице
Солидарна
помоћ за случај
I 8
бруто опорезиви
смрти запосленог, члана
порезнадруге
износ умањен за
његове породице (брачни
20,0% 60.819 дин. по случају 1,19047619 840-711191843-30
20% нормираних
приходе
друг и деца запосленог) и
трошкова
пензионисаног радника
.. 9... Солидарна помоћ за случај
бруто опорезиви
смрти родитеља, усвојеника
износ умањен за
порезнадруге
или усвојиоца (мора бити
20,0% 60.819 дин. по случају 1,19047619 840-711191843-30
20% нормираних
приходе
предвиђено општим актом
трошкова
послодавца)
1 НАПОМЕНА: У колони 6 дати суусклађени износи пореских ослобођења који су у примени од 1.2.2013. до 31.1.2014. године
10 Солидарна помоћ за случај
смрти других чланова
бруто опорезиви
породице (морабити
порез на зараде 10,0%
1,111111111 840-711111843-52
износ
предвиђено општим актом
послодавца)
11 Солидарна помоћ због
до висине износа
оштећења или уништења
настале штете
имовине
Ознака Модел
основа позива
плаћања на број
Усмеравање
(позив на број
одобрења)
Обрасци
9
10
11
12
53
97
КБ-ШОП-ПИБ
ППОПЈ-1,
Спецификација
53
97
КБ-ШОП-ПИБ
ППОПЈ-1,
Спецификација
53
97
КБ-ШОП-ПИБ
ППОПЈ-1,
Спецификација
53
97
КБ-ШОП-ПИБ
ППОПЈ-1,
Спецификација
53
97
КБ-ШОП-ПИБ
ПП ОПЈ-8,
Спецификација
53
97
КБ-ШОП-ПИБ
ПП ОПЈ-8,
Спецификација
53
97
КБ-ШОП-ПИБ
ПП ОПЈ-8,
Спецификација
I.
1
ј
1
12
13
14
III.
15
15а
16
17
18
19
20
21
2
Остали видови солидарне
помоћи запосленима непоменути (морабити
предвиђено општим актом
послодавца)
Јубиларна награда
3
4
бруто износ
порез на зараде
Ц
5
10,0%
6
7
8
1,111111111 840-711111843-52
9
10
11
12
53
97
КБ-ШОП-ПИБ
ППОПЈ-1,
Спецификација
бруто опорезиви
ППОПЈ-1,
порез на зараде 10,0% до 17.376 дин годишње 1,111111111 840-711111843-52
53
97
КБ-ШОП-ПИБ
износ
Спецификација
Отпремнина приликом
бруто опорезиви
до троструке просечне
одласка у пензију
износ умањен за
порез на друге
ПП ОПЈ-8,
20,0%
месечне зараде у
1,19047619 840-711191843-30
97
53
КБ-ШОП-ПИБ
20% нормираних
приходе
Спецификација
Републици
трошкова
ОСТАЛА ПРИМАЊА ФИЗИЧКИХ ЛИЦА
Приход од давања у закуп
бруто износ
порез на приход
покретних ствари
умањен за 20%
ПП ОПЈ-4,
од давања у
20,0%
1 1,19047619 840-711145843-96
53
97
КБ-ШОП-ПИБ
нормираних
Спецификација
|
закуп
трошкова
Приход од давања у закуп
покретних ствари остварује
У Међународним уговорима закуп опреме се најчешће третира као ауторска накнада (на праву индустријеске својине) и опорезује се као ауторска накнада I
нерезидент из државе
по стопама из Уговора. Видети објашњења у чланцима о нерезидентима. Уплатни рачуни и усмеравање дати су уз примања по основу ауторских накнада.
са којом је закључен
Међународни уговор
Приход од давања у закуп
бруто износ
порез на
сопствених непокретности
умањен за 25%
ПП ОПЈ-4,
приходе од
20,0%
1,17647059 840-711143843-82
53
97
КБ-ШОП-ПИБ
нормираних или за
Спецификација
непокретности
стварне трошкове
Приход од давања у закуп
бруто износ
порез на
умањен за 50%
непокретности путницима и
ПП ОПЈ-4,
приходе од
20,0%
1,111111111 840-711143843-82
53
97
КБ-ШОП-ПИБ
туристима за које је плаћена нормираних или за
Спецификација
непокретности
боравишна такса
стварнетрошкове
порез на
Добици од игара на срећу
Износ преко
11.000 дин. по
(Нето приходе од
840-711151843-41
20,0%
97
53
КБ-ШОС-ПИБ
ПП ОПЈ-5
неопорезивог
појединачном добитку 2.200)/0,8
игара на срећу
Приходи од осигурања лица исплаћена накнада
порез на приход
ПП ОПЈ-5,
умањена за
840-711161843-14
10,0%
53
97
КБ-ШОП-ПИБ
од осигурања
Спецификација
уплаћене премије
порез на друге
Уговор о делу (ако накнаду
ПП ОПЈ-6,
20,0%
840-711191843-30
53
97
КБ-ШОП-ПИБ
приходе
остварује лице које је
Спецификација
бруто приход
обавезно социјално
умањен за 20%
допринос за
1,54320988
осигурано по основу
нормираних
ПИО на терет
ПП ОПЈ-6,
запослења и пензионер који
24,0%
840-721117843-60
53
97
КБ-ШОС-ПИБ
трошкова
примаоца
М-УН
је пензију стекао код фонда
накнаде
запослених)
порез на друге
Уговор о делу (ако накнаду
ПП ОПЈ-6,
20,0%
840-711191843-30
97
53
КБ-ШОП-ПИБ
приходе
остварује осигураник
бруто приход
Спецификација
самосталних делатности
умањен за 20%
допринос за
1,54320988
нормираних
и пензионер који је
ПИО на терет
ПП ОПЈ-6,
24,0%
840-721315843-88
53
97
КБ-ШОС-ПИБ
пензију стекао код фонда
трошкова
примаоца
М-УН
самосталних делатности)
накнаде
22
23
24
25
Уговор о делу
(ако накнаду остварују
страни држављани нерезиденти или лица која
су у току године платила
допринос на највишу
годишњу основицу ј
Уговор о делу (ако накнаду
остварује осигураник
пољопривредник)
Уговор о делу (ако накнаду
остварује резидент који
није остигуран по другом
основу)
Накнада за рад чланова
омладинских и студенстких
задруга који су осигураници
запослени(нису на
школовању или су старији
од 26 година)
бруто приход
умањен за 20%
нормираних
трошкова
бруто приход
умањен за 20%
нормираних
трошкова
бруто приход
умањен за 20%
нормираних
трошкова
бруто накнада
840-711191843-30
порез на друге
приходе
порез на друге
приходе
допринос за
ПИО на терет
примаоца
накнаде
порез на друге
прихрде
допринос за
ПИО на терет
примаоца
накнаде
допринос за
здравство на
терет примаоца
накнаде
Порез на зараде
доприносза
ПИО на терет
.задругара
допринос за
здравство на
Теретзадругара
допринос за
незапосленост
бруто накнада, а не
на терет
нижа од најнижих
задругара
прописаних, нити
допринос за
виша од највише
ПИО на терет
прописане (као за
послодавца
зараде)
допринос за
здравство
на терет
послрдавца
допринос за
незапосленост
на терет
послрдавца
20,0%
53
97
КБ-ШОС-ПИБ
или
КБ-ШОП-ПИБ
ПП ОПЈ-6,
Спецификација
1,19047619
Порез се усмерава према седишту исплатиоца ако се исплата врши
нерезиденту који нема пребивалиште на територији Републике
840-711191843-30 ;
53
97
КБ-ШОП-ПИБ
ПП ОПЈ-6,
Спецификација
24,0%
840-721316843-95 I
53
97
КБ-ШОС-ПИБ
ПП ОПЈ-6,
М-УН
20 ,0 %
840-711191843-30 !
53
97
КБ-ШОП-ПИБ
ПП ОПЈ-6,
Спецификација
840-721315843-88 !
53
97
КБ-ШОС-ПИБ
ПП ОПЈ-6,
М-УН
12,3%
840-721323843-47 !
53
97
КБ-ШОИ-ПИБ
ПП ОПЈ-6,
10,0%
840-711111843-52 !
53
97
КБ-ШОП-ПИБ
ПП ОПЈ,
Спецификација
13,0%
840-721116843-53 !
53
97
КБ-ШОС-ПИБ
20,0%
1,54320988
24,0
1,81950509
6,15%
|
!Г сг
0,75%
ИСТО КАО КОД ЗАРАДА ЗАПОСЛЕНИХ
°о +
+
е &
ППОД
X —
11,0%
II II
840-721218843-88
53
97
КБ-ШОС-ПИБ
^ 9г
6,15%
ИСТО КАО КОД ЗАРАДА ЗАПОСЛЕНИХ
0,75%
26
27
28
Накнада за рад чланова
омладинских и студенстких
задруга млађих од
26 година који су на
школовању
Накнада за привремене
и повремене послове
које обавл>а незапослено
лице или лице које ради
код другог послодавца са
непуним радним временом
Накнада за привремене и
повремене послове које
обавља корисник старосне
пензије
бруто накнада
умањена за 20%
нормираних
трошкова___
порез на друге
приходе
Уговорена БРУТО
накнада
допринос за
ПИО за случај
инвалидности
допринос за
здравство за
^учајповреде
бруто накнада
Порез на зараде
зарада, а не
нижа од најниже
месечне (35%
просечне зараде
у Републици
у претходном
кварталу), нити
виша од највише
месечне основице
(петострука зарада
у Републици)
допринос за
ПИО на терет
запосленог
допринос за
здравство
натерет
запосленог
допринос за
незапосленост
на терет
запосленог
допринос за
ПИО на терет
послодавца
допринос за
здравство
на терет
послодавца
допринос за
незапосленост
на терет
послодавца
бруто накнада
Порез на зараде
зарада, а не
нижа од најниже
месечне, нити
виша од највише
месечне основице
допринос за
ПИО на терет
запосленог
допринос за
ПИО на терет
послодавца
20,0%
4,0%
Обрачунати порез
умањује се за 40%
з
840-711191843-30
53
1X
840-721311843-60
53
о\
0
II
!
97
I КБ-ШОП-ПИБ
97
I КБ-ШОС-ПИБ
ПП-ОПЈ7
I
2,0%
ПП-ОПЈ 7,
Спецификација
о.
10,0%
840-721225843-40
53
I
97
! КБ-ШОС-ПИБ
840-711111843-52
53
I
97
I КБ-ШОП-ПИБ
ПП ОПЈ,
Спецификација
13,0%
6,15%
о*
о
о +
0,75%
11,0%
1 8
х —
п II
ИСТО КАО КОД ЗАРАДА ЗАПОСЛЕНИХ
ПОСЕБАН ПП
од
п
Ц О.
ио из
5
с;
5
6,15%
0,75%
10,0%
о +
Р; 2
I
О ' Оч
840-711111843-52
53
97
КБ-ШОП-ПИБ
ПП ОПЈ,
Спецификација
13,0%
ОШ
11,0%
^
О- 3
с;
ИСТО КАО КОД ЗАРАДА ЗАПОСЛЕНИХ
ППОД
1
29
30
2
Приходи од ауторских
права које остварује
осигураник запослени
(лице које је заносвало
радни однос код
исплатиоца или другог
правноглица и пензионер
који је пензију стекао код
фонда запослених)
Приходи од ауторских
права које остварује лице
којеније осигуранопо
другом основу
Приходи од ауторских
права које остварује
осигураник самосталних
делатности или пензионер
који је пензију стекао
код фонда самосталних
делатности
32 Приходи од ауторских
права (ако накнаду
остварују нерезиденти
из држава са којима није
закључен Међународни
уговор или лица која су
у току године платила
допринос на највишу
годишњу основицу)
32а Приходи од ауторских
права ако накнаду остварују
нерезиденти из држава
са којима је закључен
Међународни уговор
.зз . Приходи од капитала
(на дивиденде и уделе у
добити) који се исплаћују
власницима резидентима
3
Бруто износ
умањен за
нормиране или
стварне трошкове
Бруто износ
умањен за
нормиране или
стварне трошкове
31
Бруто износ
умањен за
нормиране или
стварне трошкове
Бруто износ
умањен за
нормиране или
стварне трошкове
4
5
порез на
приходе од
ауторских права
20,0%
Допринос за
ПИО на терет
примаоца
накнаде
24,0%
порез на
приходе од
ауторских права
Допринос за
ПИО на терет
примаоца
накнаде
Допринос за
здравство на
терет примаоца
накнаде
порез на
приходе од
ауторских права
Допринос за
ПИО на терет
примаоца
накнаде
порез на
приходе од
ауторских права
6
7
Прерачун на бруто:
34% норм.трош. 1,409244645;
43% норм.трош. 1,334757074;
50% норм.трош. 1,282051282;
20,0%
24,0%
Прерачун на бруто:
34% норм.трош. 1,591292448;
43% норм.трош. 1,472558866;
50% норм.трош. 1,391788448;
12,3%
20,0%
24,0%
20,0%
Прерачун на бруто:
34% норм.трош. 1,409244645;
43% норм.трош. 1,334757074;
50% норм.трош. 1,282051282;
Прерачун на бруто:
34% норм.трош. 1,152073733;
43% норм.трош. 1,128668172;
50% норм.трош. 1,111111111;
Плаћа се само порез на приходе од ауторских права на пун бруто износ накнаде
по стопи из Међународног уговора, или се плаћа по нашим прописима, ако јето
повољније за нерезидента
100% бруто
прихода
порез на
дивиденде
15,0%
1,17647059
8
9
10
11
12
840-711131843-95
53
97
КБ-ШОС-ПИБ
ПП ОПЈ-2
840-721117843-60
53
97
КБ-ШОС-ПИБ
ПП ОПЈ-2 и
М-УН
840-711131843-95
53
97
КБ-ШОС-ПИБ
ПП ОПЈ-2
840-721315843-88
53
97
КБ-ШОС-ПИБ
ПП ОПЈ-2 и
М-УН
840-721324843-54
53
97
КБ-ШОИ-ПИБ
ПП ОПЈ-2
840-711131843-95
53
97
КБ-ШОС-ПИБ
ПП ОПЈ-2
840-721315843-88
53
97
КБ-ШОС-ПИБ
ПП ОПЈ-2 и
М-УН
840-711131843-95
53
97
КБ-ШОС-ПИБ
ПП ОПЈ-2
840-711131843-95
53
97
КБ-ШОС-ПИБ
ПП ОПЈ-2
840-711141843-68
53
97
КБ-ШОС-ПИБ
ПП ОПЈ-3
1
34
35
36
37
38
39
40
2
3
1\
Т
.5
6
I
8
9
10
11
12
Приходи од капитала
!
100% бруто
порез на
(на дивиденде и уделе у
97 1 КБ-ШОС-ПИБ
1,17647059
840-711141843-68
53
15%*)
ПП ОПЈ-3
дивиденде
прихода
добити) који се исплаћују
|
нерезидентима
*) Стопа од 15% примењује се за држављане земље са којом није закључен уговор о избегавању двоструког опорезивања. Ако је прималац резидент државе са којом је закључен Уговор
о избегавању двоструког опорезивања, примењује се стопа из Уговора, ако је то повољније за корисника.
порез на
Приходи од капитала (на
97
1,17647059 840-711142843-75
53
КБ-ШОС-ПИБ
15,0%
ПП ОПЈ-3
приходе од
бруто приход
камате) -резиденти
камате
порез на
Приходи од капитала (на
97
53
КБ-ШОС-ПИБ
ПП ОПЈ-3
15%*>
приходе од
бруто приход
камате) - нерезиденти
| 1,17647059 840-711142843-75
камате
*) Стопа од 15% примењује се за држављане земље са којом није закључен уговор о избегавању двоструког опорезивања. Ако је прималац резидент државе са којом је зак/вучен Уговор
о избегавању двоструког опорезивања примењује се стопа из Уговора, ако је то повољније за корисника.
ПП ОПЈ-6,
порез на друге
Допунски рад
97
КБ-ШОП-ПИБ
840-711191843-30
20,0%
53
бруто накнада
Спецификација
приходе
(који обавља лице које је
умањена за 20%
1,54320988
осигураник фонда ПИО
допринос за
ПП ОПЈ-6 и
нормираних
КБ-ШОС-ПИБ
840-721117843-60 |! 53 ! 97
запослених)
24,0%
ПИО на терет
М-УН
трошкова
примаоца
ППопЈ-6,
порез на друге
Допунски рад
КБ-ШОП-ПИБ
840-711191843-30 ! 53 | 97
20,0%
Спецификација
приходе
бруто накнада
(који обавља лице које је
умањена за 20%
осигураник фонда ПИО
1,54320988
допринос за
ПП ОПЈ-6 и
нормираних
самосталних делатности
840-721315843-88
97
КБ-ШОС-ПИБ
53
ПИО на терет
24,0%
М-УН
трошкова
-пуно радно реме ради у
примаоца
предузећу чији је оснивач)
ПП ОПЈ-6,
порез на друге
Накнада за рад чланова
КБ-ШОП-ПИБ
97
840-711191843-30
53
20,0%
Спецификација
приходе
управног и надзорног
бруто накнада
одбора, посланика,
умањена за 20%
допринос за
1,54320988
општинских одборника,
ПП ОПЈ-6 и
нормираних
ПИО натерет
КБ-ШОС-ПИБ
97
840-721117843-60
53
24,0%
судија поротника, судских
М-УН
трошкова
примаоца
тумача, судских вештака (за
накнаде
осигураника запосленог)
ПП ОПЈ-6,
порез на друге
Накнада за рад чланова
97
КБ-ШОП-ПИБ
840-711191843-30
53
20,0%
Спецификација
приходе
управног и надзорног
бруто накнада
одбора, посланика,
умањена за 20%
допринос за
општинских одборника,
1,54320988
ПП ОПЈ-6 и
нормираних
ПИО на терет
судија поротника,
840-721315843-88
97
КБ-ШОС-ПИБ
53
24,0%
М-УН
трошкова
примаоца
судских тумача и судских
накнаде
вештака (за осигураника
самосталних делатности)
1
41
42
43
44
45
2
Накнада за рад чланова
управног и надзорног
одбора, посланика,
општинских одборника,
судија поротника, судских
тумача и судских вештака
(који није осигуран по
другом основу)
Накнада за рад чланова
управног и надзорног
одбора (аконакнаду
остварују страни
државл>ани -нерезиденти
или лица која су у току
године платила допринос
на највишу годишњу
основицу)
Други уговори по којима
се остварује накнада
(трговинско заступање
и сл.) -за осигураника
запосленог или пензионера
који је пензију стекао код
фонда запослених
Други уговори по којима
се остварује накнада
(трговинско заступање
и сл.) -за лице које је
осигураник самосталних
делатности или пензионера
који је пензију стекао
у фонду самосталних
делатности
Други уговори по којима
се остварује накнада
(трговинско заступање и сл.)
-ако накнаду остварује лице
које постаје осигураник
самосталних делатности и
није здравствено осигурано
по другом основу
3
4
бруто приход
умањен за 20%
нормираних
трошкова
порез на друге
приходе
допринос за
ПИО на терет
примаоца
накнаде
допринос за
здравство на
терет примаоца
накнаде
бруто приход
умањен за 20%
нормираних
трошкова
бруто накнада
умањена за 20%
нормираних
трошкова
бруто накнада
умањена за 20%
нормираних
трошкова
бруто приход
умањен за 20%
нормираних
трошкова
ј
8
9
10
11
12
20,0%
840-711191843-30
53
97
КБ-ШОП-ПИБ
ПП ОПЈ-6,
Спецификација
24,0%
840-721315843-88
53
97
КБ-ШОС-ПИБ
ПП ОПЈ-6,
М-УН
840-721323843-47
53
97
КБ-ШОИ-ПИБ
ПП ОПЈ-6,
840-711191843-30
53
97
КБ-ШОС-ПИБ
или
КБ-ШОП-ПИБ
ПП ОПЈ-6,
Спецификација
5
6
7
1,81950509
12,3%
порез на друге
приходе
20,0%
порез на друге
приходе
20,0%
допринос за
ПИО на терет
примаоца
накнаде
1,19047619
Порез се усмерава према седишту исплатиоца ако се исплата врши
нерезиденту који нема пребивалиште на територији Републике
840-711191843-30
53
97
КБ-ШОП-ПИБ
ПП ОПЈ-6,
Спецификација
24,0%
840-721117843-60
53
97
КБ-ШОС-ПИБ
ПП ОПЈ-6 и
М-УН
порез на друге
приходе
20,0%
840-711191843-30
53
97
КБ-ШОП-ПИБ
ПП ОПЈ-6,
Спецификација
допринос за
ПИО на терет
примаоца
накнаде
24,0%
840-721315843-88
53
97
КБ-ШОС-ПИБ
ПП ОПЈ-6 и
М-УН
20,0%
840-711191843-30
53
97
КБ-ШОП-ПИБ
ПП ОПЈ-6,
Спецификација
24,0%
840-721315843-88
53
97
КБ-ШОС-ПИБ
ППОПЈ-6,
М-УН
840-721323843-47
53
97
КБ-ШОИ-ПИБ
ПП ОПЈ-6,
порез на друге
приходе
допринос за
ПИО на терет
примаоца
накнаде
допринос за
здравство на
терет примаоца
накнаде
1,54320988
1,54320988
1,81950509
12,3%
1
46
47
48
49
50
51
52
I
2
Други уговори по којима
се остварује накнада трговинско заступање и
сл. (ако накнаду остварују
страни држављанинерезиденти или лица која
су у току године платила
допринос на највишу
годишњу основицу)
Отпремнина запосленом
за чијим радом је престала
потреба
Стипендије и кредити
ученицима и студентима
Хранарине које
спортистима аматерима
исплаћују аматерски
спортски клубови
Примања физичкоглица
за откупљене секундарне
сировине
Примања физичког лица
по основу откупа шумских
плодова и лековитог
биља (накнаду остварује
осигураник запослени)
Примања физичкоглица
по основу откупа шумских
плодова и лековитог
биља (накнаду остварује
осигураник самосталних
делатности)
3
4
I
5
6
7
8
840-711191843-30
бруто приход
умањен за 20%
нормираних
трошкова
бруто опорезиви
износ умањен за
20% нормираних
трошкова
бруто опорезиви
износ умањен за
20% нормираних
трошкова
бруто опорезиви
износ умањен за
20% нормираних
трошкова
бруто накнада
умањена за 20%
нормираних
трошкова
бруто накнада
умањена за 20%
нормираних
трошкова
бруто накнада
умањена за 20%
нормираних
трошкова
бруто накнада
умањена за 20%
нормираних
трошкова
бруто накнада
умањена за 20%
нормираних
трошкова
9
53
10
97
11
12
КБ-ШОС-ПИБ
ПП ОПЈ-6,
или
Спецификација
КБ-ШОП-ПИБ |
порез на друге
приходе
20,0%
порез на друге
приходе
20,0%
до износа из члана 117.
1,19047619 840-711191843-30
Закона о раду
53
97
КБ-ШОП-ПИБ
ПП ОПЈ-8,
Спецификација
порез на друге
приходе
20,0%
до 10.427 дин. месечно
1,19047619
840-711191843-30
53
97
КБ-ШОП-ПИБ
ПП ОПЈ-8,
Спецификација
порез на друге
приходе
20,0%
до 8.689 дин. месечно
1,19047619
840-711191843-30
53
97
КБ-ШОП-ПИБ
ПП ОПЈ-8,
Спецификација
порез на друге
приходе
20,0%
Обрачунати порез
умањује се за 40%
1,1061945
840-711191843-30
53
97
КБ-ШОП-ПИБ
ПП ОПЈ-7,
Спецификација
порез на друге
приходе
20,0%
Обрачунати порез
умањује се за 40%
840-711191843-30
53
97
КБ-ШОП-ПИБ
ПП ОПЈ-7,
Спецификација
840-721117843-60
53
97
КБ-ШОС-ПИБ
ПП ОПЈ-7 и
М-УН
840-711191843-30
53
97
КБ-ШОП-ПИБ
ПП ОПЈ-7,
Спецификација
840-721315843-88
53
97
КБ-ШОС-ПИБ
ПП ОПЈ-7 и
М-УН
Порез се усмерава према седишту исплатиоца ако се исплата врши |
нерезиденту који нема пребивалиште на територији Републике
1,40449438
допринос за
ПИО на терет
примаоца
накнаде
24,0%
порез на друге
приходе
20,0%
допринос за
ПИО на терет
примаоца
накнаде
1,19047619
Обрачунати порез
умањује се за 40%
1,40449438
24,0%
2
53
3
4
5
6
.1
Волонтерски рад (ако
волонтер остварује накнаду
и није осигуран по другом
основу)
порез на друге
бруто накнада
20,0%
приходе
умањена за 20%
нормираних
Допринос за
12,3%
трошкова
здравство
најнижа месечна
основица, односно
допринос за
остварена накнада
ПИО за случај
4,0%
акоје виша од
инвалидности
најниже основице
|Допринос за здравство од 12,3% плаћа се у скпаду са чл. 28. ст 1. тач. 2) Закона о здравственом осигурању.
54 Волонтерски рад (ако
бруто накнада
волонтер остварује накнаду
умањена за 20%
порез на друге
20,0%
и осигуран је по другом
нормираних
приходе
основу)
трошкова
најнижа месечна
основица, односно
допринос за
остварена накнада
ПИО за случај
4,0%
акоје виша од
инвалидности
најниже основице
Волонтерски рад (ако
волонтер НЕ остварује
Допринос за
накнаду)
здравство за
2,0%
најнижа месечна
случај повреде
основица
56
7
Приходи спортиста и
спортских стручњака
(осигураници фонда
запослених)
бруто накнада
умањена за 50%
нормираних
трошкова
допринос за
ПИО за случај
инвалидности
порез на
приходе
професиналних
спортиста и
спортских
стручњака
допринос за
ПИО на терет
примаоца
накнаде
8
9
10
11
12
840-711191843-30
53
97
КБ-ШОП-ПИБ
ПП ОПЈ-6,
Спецификација
840-721323843-47
53
97
КБ-ШОИ-ПИБ
840-721311843-60
53
97
КБ-ШОС-ПИБ
840-711191843-30
53
97
КБ-ШОП-ПИБ
1,3484358
ПП ОПЈ-6
ПП ОПЈ-6,
Спецификација
1,19047619
840-721311843-60
840-72122484333 финансира из
буџета
840-721225843-40
не финансира из
буџета
53
97
КБ-ШОС-ПИБ
53
97
КБ-ШОС-ПИБ
53
97
КБ-ШОС-ПИБ
ПП ОПЈ-6
4,0%
840-721311843-60
53
97
КБ-ШОС-ПИБ
20,0%
840-711193843-44
53
97
КБ-ШОП-ПИБ
ПП ОПЈ-6,
Спецификација
840-721117843-60
53
97
КБ-ШОС-ПИБ
ПП ОПЈ-6 и
М-УН
1,28205128
24,0%
3
бруто накнада
умањена за 50%
нормираних
трошкова
Приходи спортиста и
спортских стручњака (који
нису осигурани по другом
основу)
бруто накнада
умањена за 50%
нормираних
трошкова
59
Зарада по уговору са
директором без заснивања
радног односа -ако
није пензионер и није у
радном односу код другог
послодавца
4
порез на
приходе
професиналних
спортиста и
спортских
стручњака
допринос за
ПИО на терет
примаоца
накнаде
порез на
приходе
професиналних
спортиста и
спортских
стручњака
допринос за
ПИО на терет
примаоца
накнаде
допринос за
здравство на
терет примаоца
накнаде
Бруто зарада11.000,00*’
Порез на зараде
зарада, а не
нижа од најниже
месечне (35%
просечне зараде
у Републици
у претходном
кварталу), нити
виша од највише
месечне основице
(петострука зарада
у Републици)
допринос за
ПИО натерет
запосленог
допринос за
здравство
на терет
запосленог
допринос за
незапосленост
на терет
запосленог
допринос за
ПИО натерет
послодавца
допринос за
здравство
на терет
послодавца
допринос за
незапосленост
на терет
послодавца
8
9
10
11
12
840-711193843-44
53
97
КБ-ШОП-ПИБ
ПП ОПЈ-6,
Спецификација
24,0%
840-721315843-88
53
97
КБ-ШОС-ПИБ
ПП ОПЈ-6 и
М-УН
20,0%
840-711193843-44
53
97
КБ-ШОП-ПИБ
ПП ОПЈ-6,
Спецификација
24,0%
840-721315843-88
53
97
КБ-ШОС-ПИБ
ПП ОПЈ-6 и
М-УН
12,3%
840-721323843-47
53
97
КБ-ШОИ-ПИБ
ПП ОПЈ-6
5
6
7
20,0%
1,28205128
1,39178845
ПП ОПЈ,
Спецификација
10,0%
О *
6 1
II гсГ
о с. 1
13,0%
6,15%
Р Ф
г- N
[Ј «
5«Г
ј— С
0,75%
т- С Ј
и г о 5
2? ^
х V
* 5
^ 0
О0
о о « | ?
С с
Р и
11,0%
о р ф 3 3
IX IЂ . т и «0
'1Г II 9 II ?
11
6,15%
Бруто
Бруто
Умањење осн
зараде и СД
58
2
Приходи спортиста и
спортских стручњака
(осигураници фонда
самосталних делатности)
или
1
57
II
0,75%
I
§ 3
> 8.
о
с
ИСТО КАО КОД ЗАРАДА ЗАПОСЛЕНИХ
ПОСЕБАН ПП
од
1 !
60
61
62
63
64
2
Зарада по уговору са
директором без заснивања
радног односа -ако је у
радном односу код другог
послодавца
НАГРАДЕ, поклони, помоћи
и друга давања физичким
лицима која нису запослена
код послодавца, а која
не проистичу из радног
ангажовања примаоца
прихода
Узимање из имовине
привредног друштва од
стране власника (који није
засновао радни однос у
свом друштву)
Приходи од давања у
подзакуп непокретности
Учешће запослених и
чланова управе у добити
(лица осигурана по другом
основу)
3
4
5
бруто накнада
умањена за 20%
нормираних
трошкова
порез на друге
приходе
допринос за
ПИО на терет
примаоца
бруто опорезиви
износ умањен за
20% нормираних
трошкова
порез на друге
приходе
20,0%
вредност
остварена
узимањем (бруто)
умањена за 20%
нормираних
трошкова
порезна друге
приходе
20,0%
вредност
остварена
узимањем (бруто)
умањена за
плаћену закупнину
власнику
порезна друге
приходе
' 7
8
9
10
11
12
840-711191843-30
53
97
КБ-ШОП-ПИБ
ПП ОПЈ-6,
Спецификација
840-721117843-60
53
97
КБ-ШОС-ПИБ
ПП ОПЈ-6 и
М-УН
1,19047619
840-711191843-30
53
97
КБ-ШОП-ПИБ
ПП ОПЈ-8,
Спецификација
1,19047619
840-711191843-30
53
97
КБ-ШОП-ПИБ
ПП ОПЈ-8
Б = (Н 0,2Пз)/0,8
Б = Бруто;
Н = Нето,
840-711191843-30
Пз = плаћена
закупнина
власнику
53
97
КБ-ШОП-ПИБ
ПП ОПЈ-8
840-711191843-30
53
97
КБ-ШОП-ПИБ
ПП ОПЈ-6,
Спецификација
840-721117843-60
53
97
КБ-ШОС-ПИБ
ПП ОПЈ-6 и
М-УН
840-711191843-30
53
97
КБ-ШОП-ПИБ
ПП ОПЈ-6,
Спецификација
840-721315843-88
53
97
КБ-ШОС-ПИБ
ПП ОПЈ-6 и
М-УН
840-721323843-47
53
97
КБ-ШОИ-ПИБ
ПП ОПЈ-6
840-711213843-87
53
97
КБ-ШОС-ПИБ
ПДПО
20,0%
1,54320988
24,0%
20,0%
порез на друге
20,0%
приходе
допринос за
ПИО на терет
24,0%
примаоца
наканде
65 Учешће запослених и
порез на друге
20,0%
приходе
чланова управе у добити
(лица која нису осигурана
допринос за
по другом основу)
бруто приход
ПИО на терет
24,0%
умањен за 20%
примаоца
нормираних
накнаде
трошкова
допринос за
здравство на
12,3%
терет примаоца
накнаде
; ПОРЕЗИ ПО ОДБИТКУ ПРИ ИСПЛАТИ НАКНАДА НЕРЕЗИД.ЕНТНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА
66 Приходи од дивиденди
и удела у добити који се
исплаћују нерезидентима
100% бруто
порез на
20,0%
из држава са којима није
прихода
дивиденде
закључен Међународни
УговоР
бруто приход
умањена за 20%
нормираних
трошкова
6
1,54320988
1,81950509
1,25
...................^
! 1
2
3
4
!
5
6
7
8
9
10
11
12
Приходи од дивиденди
и уделе у добити који се
исплаћују нерезидентима
100%6руто
порез на
из
840-711213843-87
53
97
КБ-ШОС-ПИБ
ПДПО
из држава са којима је
прихода
дивиденде
Уговора
закључен Међународни
уговор
68 Приходи од дивиденди и
уделе из добити који се
исплаћују нерезидентима
100% бруто
порез на добит
20%
97
1,25
840-711219843-32
53
КБ-ШОС-ПИБ
ПДПО
из Јурисдикција са
прихода
(ЈППС)
преференцијалним
пореским системом
69 Ауторске накнаде које се
исплаћују нерезидентима
порез на
100% бруто
из држава са којима није
ауторске
20,0%
1,25
840-711215843-04
97
53
КБ-ШОС-ПИБ
ПДПО
прихода
закључен Међународни
накнаде
уговор
70 Ауторске накнаде које се
исплаћују нерезидентима
порез на
100% бруто
из
из држава са којима је
ауторске
840-711215843-04
53
97
КБ-ШОС-ПИБ
ПДПО
прихода
Уговора
закључен Међународни
накнаде
уговор
71 Приходи од камата који се
исплаћују нерезидентима
100% бруто
из држава са којима није
порез на камате 20,0%
1,25
840-711214843-94
53
97
КБ-ШОС-ПИБ
пдпо
прихода
закључен Међународни
уговор
72 Приходи од камата који се
исплаћују нерезидентима
100% бруто
из
порез на камате
840-711214843-94
53
97
КБ-ШОС-ПИБ
из држава са којима је
пдпо
прихода
Уговора
закључен Међународни
уговор
порез на
73 Приходи од давања у закуп
100% бруто
приходе од
20,0%
1,25
840-711217843-18
53
97
непокретности који се
КБ-ШОС-ПИБ
пдпо
прихода
непокретности
исплаћују нерезидентима
порез на
74 Приходи од давања у закуп
100% бруто
приходе од
20,0%
1,25
97
840-711217843-18
53
покретних ствари који се
КБ-ШОС-ПИБ
пдпо
прихода
непокретности
исплаћују нерезидентима
У Међународним уговорима закуп опреме се најчешће третира као ауторска накнада (на праву индустријеске својине) и опорезује се као ауторска накнада по стопама из Уговора.
Видети објашњења у чланцима о нерезидентима. Уплатни рачуни и усмеравање дати су уз примања по основу ауторских накнада.
75 Приходи од камата,
ауторских накнада, закупа
и осталих услуга који се
порез на добит
100% бруто
1,333333333 840-711219843-32
53
97
25,0%
КБ-ШОС-ПИБ
исплаћују нерезидентима
пдпо
прихода
(ЈППС)
из Јурисдикција са
преференцијалним
пореским системом
76 Откуп секундарних
порез на добит
сировина и отпада
100% бруто
од откупа
840-7111195843-58
53
97
од резидентних и
КБ-ШОС-ПИБ
1,0%
пдпо
прихода
секундарних
нерезидентних правних
сировина
лица
67
(
Download

ПРЕГЛЕД1 - ОСНОВИЦЕ, СТОПЕ И РАЧУНИ ЗА