Popunjava banka
09023321
100018950
Maticni broj
Sifra delatnosti
PIB
Popunjava Agencija za privredne registre
570
123
19
20 21 22 23 24 25 26
Vrsta posla
Naziv : JUGOBANKA JUGBANKA AD KOSOVSKA MITROVICA
Sediste : KOSOVSKA MITROVICA, KRALJA PETRA I 165
BILANS STANJA
7005008003476
na dan 31.12.2011. godine
- u hiljadama dinara
Grupa racuna,
racun
POZICIJA
Oznaka
za AOP
Broj
napomene
Iznos tekuce
godine
Iznos prethodne
godine
1
2
3
4
5
6
AKTIVA
Gotovina i gotovinski ekvivalenti
001
01, 06
Opozivi depoziti i krediti
002
02, 08
Potrazivanja po osnovu kamata, naknada, prodaje,
promene fer vrednosti derivata i druga potrazivanja
Dati krediti i depoziti
00, 05, 07
10, 11, 20, 21
12 ( osim 128), 22 Hartije od vrednosti (bez sopstvenih akcija )
127546
92132
003
3973
2578
004
7806210
7670324
005
13, 23
Udeli (ucesca)
006
156497
156272
16, 26
Ostali plasmani
007
127360
164925
Nematerijalna ulaganja
008
Osnovna sredstva i investicione nekretnine
009
654716
622154
36
Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva
poslovanja koje se obustavlja
010
37
Odlozena poreska sredstva
011
5154
3839
8881456
8712224
33
34, 35
03, 09, 19, 29, 30, Ostala sredstva
38
842
Broj zahteva:195106
012
Gubitak iznad iznosa kapitala
013
UKUPNA AKTIVA ( od 001 do 013 )
014
Strana 2 od 15
- u hiljadama dinara
Grupa racuna,
racun
POZICIJA
Oznaka
za AOP
Broj
napomene
Iznos tekuce
godine
Iznos prethodne
godine
1
2
3
4
5
6
PASIVA
400, 500
Transakcioni depoziti
101
117984
148754
401, 402, 403, 404,
405, 501, 502, 503, Ostali depoziti
504, 505
102
64695
33160
406, 407, 408, 409,
Primljeni krediti
506, 507, 508, 509
103
7539658
7557374
41, 51
Obaveze po osnovu hartija od vrednosti
104
42, 52
Obaveze po osnovu kamata, naknada i promene
vrednosti derivata
105
0
22
Rezervisanja
106
24943
55019
456, 457
Obaveze za poreze
107
3018
4272
434, 455
Obaveze iz dobitka
108
11905
4
46
Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i
sredstva poslovanja koje se obustavlja
109
47
Odlozene poreske obaveze
110
Ostale obaveze
111
53003
47592
UKUPNO OBAVEZE (od 101 do 111)
112
7815206
7846197
Kapital
113
796250
796250
Rezerve iz dobiti
114
69777
69689
Revalorizacione rezerve
115
823
Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti
raspolozivih za prodaju
116
83
Dobitak
117
200223
88
Gubitak do nivoa kapitala
118
od 450 do 454
43 ( osim 434),
44,48,49,53,58,59
KAPITAL
80 minus 128
81
82 ( osim 823 )
84 ( osim 842 )
90, odnosno 95
UKUPAN KAPITAL
( 113 + 114 + 115 + 117 - 116 - 118 )
119
1066250
866027
UKUPNO PASIVA
( 112 + 119 )
120
8881456
8712224
VANBILANSNE POZICIJE
( 122 + 123 + 124 + 125 + 126 )
121
10017575
10611020
Poslovi u ime i za racun trecih lica
122
44632
79067
91 (osim 911 i 916),
odnosno 96 (osim Preuzete buduce obaveze
961 i 966)
Broj zahteva:195106
123
Strana 3 od 15
- u hiljadama dinara
Grupa racuna,
racun
POZICIJA
Oznaka
za AOP
Broj
napomene
Iznos tekuce
godine
Iznos prethodne
godine
1
2
3
4
5
6
911, 916, 932,
odnosno 961, 966, Primljena jemstva za obaveze
982
92 , odnosno 97
124
Derivati
125
93 ( osim 932 ),
odnosno 98 ( osim Druge vanbilansne pozicije
982 )
126
9972943
10531953
dana 20.2. 2012. godine
U
Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja
Zakonski zastupnik
banke
M.P.
OBRAZAC PROPISAN : Pravilnikom o obrascima i sadrzini pozicija u obrascima finansijskih izvestaja za banke ( "Sluzbeni glasnik RS" br. 74/2008, 3/2009 i 12/2009 )
Broj zahteva:195106
Strana 4 od 15
Popunjava banka
09023321
100018950
Maticni broj
Sifra delatnosti
PIB
Popunjava Agencija za privredne registre
570
123
19
20 21 22 23 24 25 26
Vrsta posla
Naziv : JUGOBANKA JUGBANKA AD KOSOVSKA MITROVICA
Sediste : KOSOVSKA MITROVICA, KRALJA PETRA I 165
BILANS USPEHA
7005008003483
u periodu od
Grupa racuna,
racun
01.01. 2011 . do 31.12. 2011 . godine
- u hiljadama dinara
POZICIJA
Oznaka
za AOP
Broj
napomene
Tekuca godina
Prethodna godina
2
3
4
5
6
1
PRIHODI I RASHODI REDOVNOG POSLOVANJA
70
Prihodi od kamata
201
48818
43601
60
Rashodi kamata
202
4066
2123
Dobitak po osnovu kamata ( 201- 202 )
203
44752
41478
Gubitak po osnovu kamata ( 202 - 201 )
204
71
Prihodi od naknada i provizija
205
75950
45556
61
Rashodi naknada i provizija
206
12080
8243
Dobitak po osnovu naknada i provizija
( 205 - 206 )
207
63870
37313
Gubitak po osnovu naknada i provizija
( 206 - 205 )
208
720 manje 620
Neto dobitak po osnovu prodaje hartija od vrednosti
po fer vrednosti kroz bilans uspeha
209
620 manje 720
Neto gubitak po osnovu prodaje hartija od vrednosti
po fer vrednosti kroz bilans uspeha
210
721 manje 621
Neto dobitak po osnovu prodaje hartija od vrednosti
koje su raspolozive za prodaju
211
621 manje 721
Neto gubitak po osnovu prodaje hartija od vrednosti
koje su raspolozive za prodaju
212
722 manje 622
Neto dobitak po osnovu prodaje hartija od vrednosti
koje se drze do dospeca
213
622 minus 722
Neto gubitak po osnovu prodaje hartija od vrednosti
koje se drze do dospeca
214
723 minus 623
Neto dobitak po osnovu prodaje udela ( ucesca )
215
623 minus 723
Neto gubitak po osnovu prodaje udela ( ucesca )
216
724 minus 624
Neto dobitak po osnovu prodaje ostalih plasmana
217
624 minus 724
Neto gubitak po osnovu prodaje ostalih plasmana
218
78-68
Neto prihodi od kursnih razlika
219
0
9031
68-78
Neto rashodi od kursnih razlika
220
1095
0
Prihodi od dividendi i ucesca
221
6
0
Ostali poslovni prihodi
222
2185
2332
Neto prihodi po osnovu indirektnih otpisa plasmana i
rezervisanja
223
223425
0
766
74, 76 osim 766 i
769
75 minus 65
Broj zahteva:195106
Strana 5 od 15
- u hiljadama dinara
POZICIJA
Oznaka
za AOP
Broj
napomene
Tekuca godina
Prethodna godina
1
2
3
4
5
6
65 minus 75
Neto rashodi po osnovu indirektnih otpisa plasmana i
rezervisanja
224
0
3899
63
Troskovi zarada, naknada zarada i ostali licni rashodi
225
82210
59101
642
Troskovi amortizacije
226
4550
2394
Operativni i ostali poslovni rashodi
227
34481
24658
77
Prihodi od promene vrednosti imovine i obaveze
228
226
51
67
Rashodi od promene vrednosti imovine i obaveza
229
0
61
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA (203 204 + 207 - 208 + 209 - 210 + 211 - 212 + 213 - 214
+ 215 - 216 + 217 - 218 + 219 - 220 + 221 + 222 +
223 - 224 - 225 - 226 - 227 + 228 - 229)
230
212128
92
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA (204 203 + 208 - 207 + 210 - 209 + 212 - 211 + 214 - 213
+ 216 - 215 + 218 - 217 + 220 - 219 - 221- 222 + 224
- 223 + 225 + 226 + 227 - 228 + 229)
231
212128
92
11905
4
200223
88
Grupa racuna,
racun
64, ( osim 642 ) ,
66 ( osim 669 )
769 minus 669
669 minus 769
NETO DOBICI POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJA
NETO GUBICI POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJA
232
233
REZULTAT PERIODA - DOBITAK PRE
OPOREZIVANJA (230 - 231 + 232 -233 )
234
REZULTAT PERIODA - GUBITAK PRE
OPOREZIVANJA ( 231 - 230 + 233 - 232 )
235
850
Porez na dobit
236
861
Dobitak od kreiranih odlozenih poreskih sredstava i
smanjenja odlozenih poreskih obaveza
237
860
Gubitak od smanjenja odlozenih poreskih sredstava i
kreiranje odlozenih poreskih obaveza
238
DOBITAK ( 234 - 235 -236 + 237 - 238 )
239
GUBITAK ( 235 - 234 + 236 + 238 - 237 )
240
Zarada po akciji ( u dinarima bez para )
241
Osnovna zarada po akciji ( u dinarima bez para )
242
Umanjena ( razvodnjena ) zarada po akciji ( u
dinarima bez para )
243
dana 20.2. 2012. godine
U
Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja
Zakonski zastupnik
banke
M.P.
OBRAZAC PROPISAN : Pravilnikom o obrascima i sadrzini pozicija u obrascima finansijskih izvestaja za banke ( "Sluzbeni glasnik RS" br. 74/2008, 3/2009 i 12/2009 )
Broj zahteva:195106
Strana 6 od 15
Popunjava banka
09023321
100018950
Maticni broj
Sifra delatnosti
PIB
Popunjava Agencija za privredne registre
570
123
19
20 21 22 23 24 25 26
Vrsta posla
Naziv : JUGOBANKA JUGBANKA AD KOSOVSKA MITROVICA
Sediste : KOSOVSKA MITROVICA, KRALJA PETRA I 165
IZVESTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
7005008003490
u periodu od
01.01. 2011. do 31.12. 2011 . godine
- u hiljadama dinara
POZICIJA
Oznaka
za AOP
Tekuca godina
Prethodna godina
1
2
3
4
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti ( od 302 do 305)
301
115487
83847
1. Prilivi od kamata
302
36978
35473
2. Prilivi od naknada
303
75058
45478
3. Prilivi po osnovu ostalih poslovnih prihoda
304
3445
2896
4. Prilivi od dividendi i ucesca u dobitku
305
6
0
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti ( od 307 do 311 )
306
132847
78191
5. Odlivi po osnovu kamata
307
4066
1598
6. Odlivi po osnovu naknada
308
11227
7400
7. Odlivi po osnovu bruto zarada, naknada zarada i drugih licnih rashoda
309
50835
38944
8. Odlivi po osnovu poreza, doprinosa i drugih dazbina na teret prihoda
310
31365
12240
9. Odlivi po osnovu drugih troskova poslovanja
311
35354
18009
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povecanja ili smanjenja u
plasmanima i depozitima ( 301 minus 306 )
312
0
5656
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre povecanja ili smanjenja u
plasmanima i depozitima ( 306 minus 301)
313
17360
0
V. Smanjenje plasmana i povecanje uzetih depozita ( od 315 do 317 )
314
84626
16984
10. Smanjenje kredita i plasmana bankama i komitentima
315
82417
0
11. Smanjenje hartija od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha, plasmana kojima se
trguje i kratkorocnih hartija od vrednosti koje se drze do dospeca
316
12. Povecanje depozita od banaka i komitenata
317
2209
16984
VI. Povecanje plasmana i smanjenje uzetih depozita ( od 319 do 321 )
318
0
36013
13. Povecanje kredita i plasmana bankama i komitentima
319
0
36013
14. Povecanje hartija od vrednosti po fer vrednosti kroz bilans uspeha, plasmana kojima se
trguje i kratkorocnih hartija od vrednosti koje se drze do dospeca
320
15. Smanjenje depozita od banaka i komitenata
321
VII. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit ( 312 minus 313
plus 314 minus 318 )
322
67266
0
VIII. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti pre poreza na dobit ( 313 plus 318
minus 312 minus 314 )
323
0
13373
16. Placeni porez na dobit
324
4
0
17. Isplacene dividende
325
Broj zahteva:195106
Strana 7 od 15
- u hiljadama dinara
POZICIJA
Oznaka
za AOP
Tekuca godina
Prethodna godina
1
2
3
4
IX. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti
( 322 minus 323 minus 324 minus 325 )
326
67262
0
X. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti ( 323 minus 322 plus 324 plus 325 )
327
0
13373
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( od 329 do 333 )
328
4556
14460
1. Prilivi od dugorocnih ulaganja u hartije od vrednosti
329
2. Prilivi od prodaje udela ( ucesca )
330
3. Prilivi od prodaje nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava
331
4556
14460
4. Prilivi po osnovu prodaje investicionih nekretnina
332
5. Ostali prilivi iz aktivnosti investiranja
333
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja ( 335 do 339 )
334
36831
22469
6. Odlivi po osnovu ulaganja u dugorocne hartije od vrednosti
335
7. Odlivi za kupovinu udela ( ucesca )
336
8. Odlivi za kupovinu nematerijalnih ulaganja i osnovnih sredstava
337
36831
22469
9. Odlivi po osnovu nabavke investicionih nekretnina
338
10. Ostali odlivi iz aktivnosti investiranja
339
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( 328 minus 334 )
340
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja ( 334 minus 328)
341
32275
8009
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja ( od 343 do 348 )
342
1. Prilivi po osnovu uvecanja kapitala
343
2. Neto prilivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza
344
3. Neto prilivi gotovine po osnovu uzetih kredita
345
4. Neto prilivi po osnovu hartija od vrednosti
346
5. Prilivi po osnovu prodaje sopstvenih akcija
347
6. Ostali prilivi iz aktivnosti finansiranja
348
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja ( od 350 do 354 )
349
7. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija
350
8. Neto odlivi gotovine po osnovu subordiniranih obaveza
351
9. Neto odlivi gotovine po osnovu uzetih kredita
352
10. Neto odlivi po osnovu hartija od vrednosti
353
11. Ostali odlivi iz aktivnosti finansiranja
354
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja ( 342 minus 349 )
355
Broj zahteva:195106
Strana 8 od 15
- u hiljadama dinara
POZICIJA
Oznaka
za AOP
Tekuca godina
Prethodna godina
1
2
3
4
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja ( 349 minus 342 )
356
G. SVEGA NETO PRILIVI GOTOVINE ( 301 plus 314 plus 328 plus 342 )
357
204669
115291
D. SVEGA NETO ODLIVI GOTOVINE ( 306 plus 318 plus 324 plus 325 plus 334 plus
349 )
358
169682
136673
DJ. NETO POVECANJE GOTOVINE ( 357 minus 358 )
359
34987
0
E. NETO SMANJENJE GOTOVINE ( 358 minus 357 )
360
0
21382
Ž. GOTOVINA NA POCETKU GODINE ( Napomena : ________________________ )
( 361, kol. 3 = 001 kol. 6 )
361
92132
112193
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE
362
4971
4080
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE
363
4544
2759
J. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA ( Napomena : __________________________)
( 359 minus 360 plus 361 plus 362 minus 363 )
( 364, kol.3 = 001 kol. 5 i 364 kol. 4 = 001 kol. 6 ) ( 364 kol.4 = 361 kol. 3 )
364
127546
92132
dana 20.2. 2012. godine
U
Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja
Zakonski zastupnik
banke
M.P.
OBRAZAC PROPISAN : Pravilnikom o obrascima i sadrzini pozicija u obrascima finansijskih izvestaja za banke ( "Sluzbeni glasnik RS" br. 74/2008, 3/2009 i 12/2009 )
Broj zahteva:195106
Strana 9 od 15
Popunjava banka
09023321
100018950
Maticni broj
Sifra delatnosti
PIB
Popunjava Agencija za privredne registre
570
123
19
20 21 22 23 24 25 26
Vrsta posla
Naziv : JUGOBANKA JUGBANKA AD KOSOVSKA MITROVICA
Sediste : KOSOVSKA MITROVICA, KRALJA PETRA I 165
IZVESTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU
7005008003513
01.01. 2011. do 31.12. 2011 . godine
u periodu od
Red.
br.
OPIS
AOP
Akcijski kapital
(racun 800)
AOP
2
1
1
Stanje na dan 01.01. prethodne
godine _______
401
2
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - povecanje
3
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - smanjenje
4
Korigovano pocetno stanje na dan
01.01. prethodne godine _______ 404
(red.br. 1+2-3)
5
Ukupna povecanja u prethodnoj
godini
6
Ostali kapital
(racun 801)
- u hiljadama dinara
Upisani a neuplaEmisiona premija
AOP ceni akcijski kapital AOP
(racun 802)
(racun 803)
3
4
5
414
427
440
402
415
428
441
403
416
429
442
417
430
443
405
418
431
444
Ukupna smanjenja u prethodnoj
godini
406
419
432
445
7
Stanje na dan 31.12. prethodne
godine ______ (red.br. 4+5-6)
407
420
433
446
8
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - povecanje
408
421
434
447
9
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - smanjenje
409
422
435
448
423
436
449
Korigovano pocetno stanje na dan
10 01.01. tekuce godine _________
410
(red.br. 7+8-9)
796250
796250
796250
796250
11 Ukupna povecanja u tekucoj godini
411
424
437
450
12
Ukupna smanjenja u tekucoj godini
412
425
438
451
13
Stanje na dan 31.12. tekuce
godine ______ (red.br. 10+11-12)
413
426
439
452
Broj zahteva:195106
796250
Strana 10 od 15
- u hiljadama dinara
Red.
br.
OPIS
Rezerve iz dobiti i
AOP
ostale rezerve
AOP
(grupa racuna 81)
Revalorizacione
rezerve (grupa
racuna 82, osim
racuna 823)
1
6
7
1
Stanje na dan 01.01. prethodne
godine _______
453
2
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - povecanje
3
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - smanjenje
4
Korigovano pocetno stanje na dan
01.01. prethodne godine _______ 456
(red.br. 1+2-3)
5
Ukupna povecanja u prethodnoj
godini
457
6
Ukupna smanjenja u prethodnoj
godini
458
7
Stanje na dan 31.12. prethodne
godine ______ (red.br. 4+5-6)
459
8
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - povecanje
9
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - smanjenje
Dobitak (grupa
racuna 83)
AOP
8
479
454
467
480
493
455
468
481
494
69593
469
482
96
495
96
470
483
88
496
471
484
96
497
472
485
88
498
460
473
486
499
461
474
487
500
69689
475
488
88
501
88
476
489
200223
502
477
490
88
503
478
491
200223
504
11 Ukupna povecanja u tekucoj godini
463
12
Ukupna smanjenja u tekuceoj godini
464
13
Stanje na dan 31.12. tekuce
godine ______ (red.br. 10+11-12)
465
69593
69689
69777
Gubitak do visine
kapitala (racun
840,841)
9
466
Korigovano pocetno stanje na dan
10 01.01. tekuce godine _________
462
(red.br. 7+8-9)
Broj zahteva:195106
AOP
96
492
Strana 11 od 15
- u hiljadama dinara
Red.
br.
AOP
OPIS
1
Sopstvene akcije
(racun 128)
AOP
10
Nerealizovani
Ukupno
(kol. 2
gubici po osnovu AOP + 3 - 4 + 5 + 6 +
AOP
HOV rasplozivih za
7 + 8 - 9 - 10 prodaju (rn. 823)
11)
11
Gubitak iznad
iznosa kapitala
(racun 842)
12
13
1
Stanje na dan 01.01. prethodne
godine _______
505
518
531
2
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - povecanje
506
519
532
545
3
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u
prethodnoj godini - smanjenje
507
520
533
546
4
Korigovano pocetno stanje na dan
01.01. prethodne godine _______ 508
(red.br. 1+2-3)
521
534
865939
547
5
Ukupna povecanja u prethodnoj
godini
509
522
535
184
548
6
Ukupna smanjenja u prethodnoj
godini
510
523
536
96
549
7
Stanje na dan 31.12. prethodne
godine ______ (red.br. 4+5-6)
511
524
537
866027
550
8
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - povecanje
512
525
538
551
9
Ispravka materijalno znacajnih
gresaka i promena
racunovodstvenih politika u tekucoj
godini - smanjenje
513
526
539
552
Korigovano pocetno stanje na dan
10 01.01. tekuce godine _________
514
(red.br. 7+8-9)
527
540
866027
553
11 Ukupna povecanja u tekuceoj godini
515
528
541
200311
554
12
Ukupna smanjenja u tekucoj godini
516
529
542
88
555
13
Stanje na dan 31.12. tekuce
godine ______ (red.br. 10+11-12)
517
530
543
1066250
556
865939
544
dana 20.2. 2012. godine
U
Lice odgovorno za sastavljanje
finansijskog izvestaja
Zakonski zastupnik
banke
M.P.
OBRAZAC PROPISAN : Pravilnikom o obrascima i sadrzini pozicija u obrascima finansijskih izvestaja za banke ( "Sluzbeni glasnik RS" br. 74/2008, 3/2009 i 12/2009 )
Broj zahteva:195106
Strana 12 od 15
ЈУГОБАНКАЈУГБАНКАА.Д.: ЈУГОБАНКА ЈУГБАНКА А.Д. Косовска Митровица
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31. децембар 2011. године
ОСНИВАЊЕ БАНКЕ И ПОСЛОВНА ПОЛИТИКА
ЈУГОБАНКА ЈУГБАНКА а.д., Косовска Митровица (у даљем тексту: Банка) је
основана као акционарско друштво дана 29. Јуна 1995. године у складу са
Одпуком оснивању Банке и Одлуком оснивачке скупштине.
Банка је регистрована у Републици Србији, решењем Трговинског суда у
Приштини под бројем Н 1827/95, за обављање платног промета, кредитних
и депозитних послова у земљи и платног промета са иностранством, у
складу са Законом о банкама и другим финансијским организацијама,
19.05.2006. године Банка је извршила пререгистрацију
код Агенције за
привредне регистре Београд, сходно Закону о привредним друштвима.
Основ пословања су принципи ликвидности, сигурности и профитабилности.
У току 2011. године Банка је доследно спроводила пословну политику
донету од стране Органа банке.
До избијања рата 24.03.1999. године, Банка је пословала на целој
територији Косова и Метохије, а од јуна исте године и доласка снага КФОР-а
и УНМИК-а као и нама непознатих лица, запоседнута је имовина Банке
широм Косова и Метохије, изузев северног дела Косовске Митровице,
Звечана, Зубиног Потока и Лепосавића.
Пословни простор површине цца 13000 м2. и постојећа опрема у зградама
остала је и после 12. година недоступна Банци.
На дан 31. децембра 2011. године, Банка се састојала од централе са
седиштем у Косовској Митровици, у улици Краља Петра I бр. 165 и
организационим деловима које чине 11 пословних јединица од којих 4 на
подручју Косова и Метохије у Грачаници, Звечану Лепосавићу, Зубином
Потоку, док се 7 налазе у Републици Србији у Београду, Новиом Београду
Крагујевцу, Нишу, Краљеву, Крушевцу и Новом Пазару.
Банка је на дан 31. децембар 2010. године има 80, а на дан 31.12.2011.
године 93 запослених радника.
Порески идентификациони број Банке је 100018950 и матични број Банке је
09023321.
Управни одбор усвојио је финансијске извештаје.
РЕГУЛАТОРНИ ЗАХТЕВИ
Финансијски извештаји за 2011. годину састављени су на основу законске
регулативе у Републици Србији чији је основ Закон о рачуноводству и
ревизији (Службени гласник РС бр. 46/06 и 111/09), Закон о банкама
(Службени гласник РС бр. 107/05), остали Закони и пратећа подзаконска
регулатива Народне банке Србије.
Закон о рачуноводству и ревизији и Закон о банкама
финансијски извештаји буду припремљени у складу са
захтевају да
Мећународним
1
г
'Ч
ЈУГОБАНКАЈУГБАНКАА.Д.:
Ј У Г О Б А Н К А Ј У Г Б А Н К А А.Д. К о с о в с к а М и т р о в и ц а
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31. децембар 2011. године
р а ч у н о в о д с т в е н и м стандардима ( МРС) и М е ђ у н а р о д н и м
Стандардима
Финансијског
Извештавања
(МСФИ)
и рачуноводственом
регулативом
Народне банке Србије. Међутим, имајући у виду разлике између захтева
МСФИ и одређених захтева рачуноводствених прописа Републике Србије и
регулативе НБС, руководство Банке не изражава безрезервни исказ о
у с а г л а ш е н о с т и финансијских извештаја са з а х т е в и м а свих стандарда и
интерпретација издатих од стране Одбора за МРС, који чине МСФИ.
Финансијски извештаји су приказани у формату прописаним Правилником о
о б р а с ц и м а и садржини позиција у обрасцима финансијских извештаја за
банке (Службени гласник РС број 74/08, ... и 5/10).
Ови
финасијски
извештаји
представљају
појединачне
финансијске
извештаје Банке.
Банка не врши израду консолидованих финансијских извештаја.
2.
РЕГУ/1АТОРНИ ЗАХТЕВИ (наставак)
2.1.
Рачуноводствени метод
Финансијски извештаји Банке обухватају активности банкарског пословања
годину која се завршила на дан 31. децембра 2011. године.
Финансијски извештаји Банке су исказани у хиљадама динара (РСД).
Динар представља званичну функционалну и извештајну валуту у Р. Србији.
2.2.
за
Поштена (фер) вредност
Финансијско тржиште у Републици Србији обухвата трговања са основним
финансијским инструментима у виду акција, записа, краткорочних и дугорочних
обвезница, те не постоји довољно тржишног искуства, стабилности и ликвидности
код куповине и продаје кредита и осталих финансијских средстава и обавеза.
Стога, поштену (фер) вредност није могуће поуздано утврдити у условима
непостојања активног тржишта, како то захтевају МСФИ и МРС.
Ради утврђивања поштене вредности будући новчани токови су сведени на
садашњу вредност применом дисконтне стопе једнаке уговореној каматној стопи,
која садашњу вредност своди на номиналну вредност.
За износ процењених ризика да књиговодсгвена вредност неће бити реализована
врши се исправка вредности.
2.3.
Упоредни подаци
Банка обелодањује финансијске извештаје на дан 31. децембра 2011. године са
упоредним подацима на дан 31. децембар 2010. године који представљају почетно
стање за текућу 2011. годину.
3.
ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА
3.1.
Приходи и расходи по основу камате
Приходи и расходи по основу камате, укључујући затезну камату и остале приходе
и остале расходе везане за каматоносну активу, односно каматорасходну пасиву
исказани су по начелу обрачунатих износа, за које се сматрало да ће са великом
извесношћу бити наплаћени односно плаћени, а сходно Уговору са корисницима и
власницима средстава, и Пословном политиком Банке.
Позитивна је чињеница да је Банка у 2011 години остварила добитак по основу
камата у износу од 44.752 хиљаде динара.
2
г
ЈУГОБАНКАЈУГБАНКАА.Д.: ЈУГОБАНКА ЈУГБАНКА А.Д.
Косовска
Митровица
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31. децембар 2011. године
3.2.
Приходи и расходи по основу накнада и провизија
Приходи и расходи по основу накнада и провизија исказани су по начелу
обрачунатих и наплаћених износа, на основу Пословне политике Банке.
У 2011 години Банка је остварила добитак по основу накнада и провизија у износу
од 63.870 хиљаде динара.
3.3.
Приходи по основу хартија од вредности
Хартије од вредности којима се тргује се исказују по набавној вредности. Сви
реализовани или нереализовани добици по основу промене тржишне вредносги
ових хартија од вредности не признају се у корист прихода односно на терет
расхода, већ у оквиру резерви капитала.
Хартије од вредности које се држе до доспећа и хартије од вредности намењене
продаји исказују се по набавној или тржишној вредности, зависно од тога која је
нижа. Сви реализовани или нереализовани добици по основу промене тржишне
вредности тих хартија од вредности се признају у корист прихода односно на терет
расхода. За процењене износе ризика да пласмани у хартије од вредности неће
бити наплаћени Банка врши исправку вредности.
3.
3.4.
ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак)
Прерачунавање девизних износа
Пословне промене настале у страној валути су прерачунате у динаре по курсу
утврђеном од стране Народне банке Србије, који је важио на дан пословне
промене.
Позитивне или негативне курсне разлике настале приликом пословних трансакција
у страној валути и приликом прерачуна позиција биланса стања исказаних у страној
валути књиже се у корист или на терет биланса успеха као добици или губици по
основу курсних разлика.
Девизни курсеви утврђени од стране Народне банке Србије примењени за прерачун
позиција биланса стања у динаре на дан 31. децембра 2011. по средњем курсу, за
поједине значајне валуте су:
У динарима
За годину која се
завршава 31. децембра
1150
Е1ЈК
СНР
5ЕК
СВР
2010.
79.2802
105.4982
84.4458
11.7734
122.4161
2011.
80,8662
104,6409
85,9121
81,7015
124,6022
3
Г
ЈУГОБАНКАЈУГБАНКАА.Д.: ЈУГОБАНКА ЈУГБАНКА А.Д.
Косовска
Митровица
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31. децембар 2011. године
3.5.
Некретнине, постројења и опрема
Некретнине, постројења и опрема на дан 31. децембра 2011. године су исказана по
набавној вредности, умањеној за исправку вредности.
Амортизација је равномерно обрачунава
на набавну вредност некретнина,
постројења и опреме, применом следећих од Банке усвојених годишњих стопа, с
циљем да се средства у потпуности отпишу у току њиховог корисног века трајања:
Средство
Грађевински објекти
Компјутерска опрема
Намештај и друга опрема
УКУПНО амортизација
Износ амортизације
954.355,13
1.205.384,79
2.390.181,62
• • 4 . 5 4 9 . 9 2 1 , 5 5 | НШ
Проценат
1,3 %
20
10%-12,5%
Обрачун амортизације некретнина, постројења и опреме почиње да се врши када се
средства сгаве у употребу.
3.
ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак)
3.6.
Кредити
Кредити су исказани у билансу стања у висини одобреног пласмана, умањеног за
отплаћену главницу, као и за исправку вредности која је заснована на процени
конкретно идентификованих ризика за поједине пласмане и ризике за које искуство
показује да су садржани у кредитном портфолиу.
У процени наведених ризика руководство примењује Правилник о критеријумима и
методологији за утврђивање посебне резерве за процењене губитке који могу
настати по основу билансне активе и ванбилансних ставки Банке.
Банка у оквиру свог кредитног потенцијала, а у складу са законским прописима
одобравала све врсте динарских кредита који су предвиђени Пословном политиком.
Пошто тржишна каматна стопа није позната, за сврхе одређивања амортизоване
вредности, односно поштене вредности у складу са МСФИ, коришћена је уговорена
каматна стопа, која нето садашњу вредност будућих готовинских токова своди на
номиналну вредност одобреног кредита, умањеног за извршене отплате.
3.7.
Исправка вредности ненаплативих потраживања и резерве
Банка врши исправку вредности доспелих потраживања по основу главнице и
камате која нису наплаћена у року од 90 дана од дана доспећа, ако руководство
Банке процени да су потраживања ненаплатива.
Кредити, пласмани и друга изложеност Банке кпасификују се у категорије у складу
са проценом наплативости кредита и других пласмана у зависности од: броја дана
колико је прекорачен рок доспећа главнице и камате, финансијског положаја
комитента и квалитета прибављених средстава обезбеђења.
На дан 31. децембра 2011. године износ резерве за потенцијалне губитке је
обрачунат применом процената :
0 %
на потраживања класификованих у категорију А,
2 %
на потраживања класификованих у категорију Б,
15 %
на потраживања класификованих у категорију В,
30 %
на потраживања кпасификованих у категорију Г, и
100 %
на потраживања класификованих у категорију Д.
4
ЈУГОБАНКА ЈУГБАНКА А.Д. Косовска Митровица
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31. децембар 2011. године
3.8.
Хартије од вредности расположиве за продају
Хартије од вредности расположиве за продају се састоје од комерцијалних записа
домаћих предузећа и акција и осталих хартија од вредности других банака и
предузећа.
Хартије од вредности расположиве за продају исказане су по набавној вредности,
умањеној за исправку вредности.
3.9.
Хартије од вредности које се држе до доспећа
Хартије од вредности које се држе до доспећа иницијално се евидентирају по
набавној вредности, а на дан биланса стања се исказују по амортизованој
вредности, односно садашњој вредности будућих готовинских токова, уз примену
уговорене каматне стопе.
3.10.
Готовина и готовински еквиваленти
У Билансу токова готовине под готовином и готовинским еквивалентима се
подразумевају готовина, средства на рачунима код других банака, пласмани
и
депозити банкама са роком доспећа до 30 дана, као и слободна средства код НБС.
3.
ПРЕГЛЕД ЗНАЧАЈНИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА (наставак)
3.11.
Порез на добит
Порез на добит представља износ обрачунат применом прописане пореске стопе од
10% на износ добитка пре опорезивања исказаног у скпаду са МСФИ, по одбитку
ефеката сталних разлика које прописану пореску стопу своде на ефективну пореску
стопу.
Коначни износ обавезе по основу пореза на добитак утврђује се применом
прописане пореске стопе на пореску основицу утврђену пореским билансом.
3.12.
Порези и доприноси који не зависе од резултата
Порези и доприноси који не зависе од резултата укључују порез на имовину, порезе
и доприносе на зараде на терет послодавца, као и друге порезе и доприносе у
складу са републичким прописима. Ови порези и доприноси си приказани у оквиру
осталих оперативних расхода.
3.13.
Бенефиције запослених
Банка нема сопствене пензионе фондове, нити опције за исплате запосленима у виду
акција и по том основу нема идентификоване обавезе на дан 31. децембра 2011. године.
Садашња вредност осталих обавеза, као што су јубиларне награде за навршених десет
година рада и отпремина за одлазак у пензију након испуњених услова, није материјално
значајна за почетни биланс стања састављен на основу стања на дан 31. децембар 2011.
године.
4.
ПОЛИТИКЕ УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА
Свеобухватни систем управљања ризицима којима је банка изложена у свом пословању,
дефинисан је усвојеном политиком и процедурама за управљање ризицима од стране УО и
ИО Банке, а с циљем остваривања позитивног пословног резултата.
Сви ризици који су подложни квантификацији пратили су се континуирано од стране
одговорних лица Банке а у скпаду са развијеном методологијом и моделима.
•Лву
ЈУГОБАНКАЈУГБАНКАА.Д.: ЈУГОБАНКА
ЈУГБАНКА А.Д.
Косовска
Митровица
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31. децембар 2011. године
4. Управљање ризицима
4.1. Ризик ликвидности
Ликвидност банке је њена способност да о року извршава доспеле обавезе, зависи с једне
стране од билансне структуре, а с друге стране од усклађености прилива и одпива
средстава.
Банка је изложена дневним обавезама за доступним
новчаним средсгвима
из
трансакционих депозита, текућих рачуна, доспелих депозита и повлачења кредита, чија
стања утичу на ликвиднос банке. Управљање ризиком ликвидности, једним од кључних
активности банке за њено неометано свакодневно пословање, спроводи се планирањем
прилива и одпива новчаних средстава, анализом кретања и стабилности депозита,
утврђивањем и праћењем показатеља ликвидности на дневној основи.
Стање ликвидних средстава Банке на дан 31.12.2011.год. било је следеће:
Табела 1. Ликвидност Банке на дан 31.12.2011. год. у 000 дин.
31.12.2011
Опис
1. Ликвидна сред.пвог реда
127.546
Средства на текућем рачуну
101.587
Готовина у благајни
23.316
Сред.на рачунима код др. банака
2.643
66.462
194.008
5.971
2. Ликвидна сред.другог реда
3. Укупно ликвидна средства (1+2)
4. Обрачуната обавезна резерва
Банка прати на дневном нивоу вредност показатеља ликвидности обрачунат као однос
ликвидне активе и ликвидне пасиве у складу са Одлуком о управљању ризицима НБС.
Показатељ дневне ликвидности Банке на дан 31.12.2011.год. имао је вредност 9,59, док је
на дан 31.12.2010.год. био 6,41. У току 2011.године коефицијенат ликвидности кретао се у
распону од 2,93 до 9,59. Просечна месечна ликвидност Банке била је 4,46.
Током 2011.год. Банка није користила
ликвидност од НБС и других Банака.
обавезну
резерву
нити
кредите
за
4.2. Кредитни ризик
Кредитни ризик је ризик могућности настанка негативних ефеката на финансијски резултат
и капитал банке услед неизвршавања обавеза дужника према банци.
Банка кредитни ризик идентификује, мери и процењује према кредитној способности
дужника и његовој уредности у извршавању обавеза према банци, као и према квалитету
инструмената обезбеђења потраживања банке. Идентификовање кредитног ризика,
формирање исправке вредности билансних потраживања и резервисање за губитке по
ванбилансним ставкама вршено је у складу са усвојеним актима Банке. Настојало се да се
води политика минимизирања кредитног ризика и његовог свођења у прихватљиве
границе.
Оперативно управљање кредитним ризицима вршено је селекцијом кредитних захтева на
основу анализа кредитне способности клијената, односно утврђивањем кредитног лимита,
праћењем степена наплативости кредита и камате и, формирањем исправке вредности
билансних потраживања и резервисања за губитке по ванбилансним ставкама.
Класификација
билансне
и ванбилансне активе
према степену
наплативости
и
финансијском стању клијената вршена је у складу са прописима НБС и интерним актима
Банке. Са стањем на дан 31.12.2011.године укупна актива која се кпасификује (у бруто
износу) износи 1.210.499 хиљада динара.
6
ЈУГОБАНКА ЈУГБАНКА А.Д. : ЈУГОБАНКА ЈУГБАНКА А.Д. Косовска Митровица
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31. децембар 2011. године
Озн.
Кпаси
фик.
А
Б
В
Г
д
Укуп.
Билансна
актива
280.425
14.774
4.442
26.723
839.503
1.165.867
Табела 2. Кпасификација активе са стањем на дан 31.12.2011.год.
(у хиљадама динара)
Актива која се класификује
Обрач.
Рез.из
Билансна
посебна
доб. за
актива која
Исправка
Ванбил.
Укупна
Резер.
проц.губ.
се не
резерва
вредност
актива
за губ.
актива
кпасиф.
280.425
14.774
295
4.442
666
26.723
8.017
44.632
22.316
884.135
839.503
8.902.359
1.186.770
44.632
22.316
1.210.499
848.481
Као што се види из горе дате табеле Банка на крају године није имала обавезу да формира
резерве из добити за процењене губитке, јер је износ посебне резерве за процењене
губитке обрачунате у складу са Одпуком НБС о клсификацији билансне активе и
ванбилансних ставки банке мањи од утврђеног износа исправке вредности билансне активе
и резервисања за губитке по ванбилансним ставкама на нивоу дужника.
4.3. Каматни ризик
Банка је наставила да води политику минимизирања каматног ризика, на начин да су се
каматне стопе утврђивале на различитим нивоима у зависносги од ризика пласмана, рока
кредитирања, средстава обезбеђења , уредне отплате кредита и сл. а у складу са усвојеним
Одпукама о каматним стопама.
Каматни ризик означава изложеност у форми потенцијалног губитка услед неповољних
промена каматних стопа на тржишту.
Каматни ризик је најизраженији код пласмана са фиксном каматном стопом. Највећи део
средстава Банка је пласирала на рок до 12 месеци, чиме је каматни ризик сведен на низак
ниво.
4.4. Девизни ризик
Девизни ризик подразумева изложеност Банке ризику промене курсева страних валута у
случају неуравнотежене девизне позиције као и у случају неуравнотежене позиције
појединачних валута. Регулативом НБС максимални дозвољени ниво неусклађености је 10%
капитала банке.
Показатељ девизног ризика Банке (као однос отворене девизне позиције и капитала) на
дан 31.12.2011.год. имао је вредност 1,189. То показује да се девизна позиција
континуирано одржавала у границама законски прописаног максимума у односу на капитал.
Укупна отворена девизна позиција Банке на дан 31.12.2011.год. износила је 20.129 хиљада
динара.
4.5. Оперативни ризик
Оперативни ризик је ризик од настанка негативних ефеката на финансијски резултат и
капитал банке услед пропуста у раду запослених, неадекватних процедура, неадекватног
управљања информационим и другим системима у банци, као и услед наступања
непредвидивих спољних догађаја.
Догађаји који су настали по основу оперативног ризика у 2011.год.(о којима се сачињава
извештај ОР- извештај о догађајима насталим по основу оперативног ризика банке) нису
били значајнији нити су довели до губитака чија укупна вредност прелази 1% капитала
Банке.
Самим тим Банка није била у обавези да врши ванредно извештавање НБС по том основу.
7
г
ч
ЈУГОБАНКАЈУГБАНКАА.Д.: ЈУГОБАНКА ЈУГБАНКА А.Д.
Косовска
Митровица
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31. децембар 2011. године
4.6. Усклађеност пословања Банке са прописаннм критеријумима
Банка је дужна да обим и структуру свог пословања ускпади са показатељима пословања
прописаним Одлуком о управљању ризицима. Остварени показатељи пословања Банке на
дан 31.12.2011.године:
Табела 3. Показатељи пословања Банке, стање на дан 31.12.2011.год.
Прописани
Остварене вредности
Показатељи пословања
критеријуми
31.12.2011.год.
Капитал
Мин.ЕУР 10 мил.
1.066.250 (уОООРСД)
96,43
Адекватност капитала
12%
75,44
Улагања банке
Макс.60%
0,37
Изложеност према лицима повез. са банком
Макс.20%
Збир великих изложености банке
Макс.400%
9,59
Показатељ ликвидности
Мин.1
1,189
Показатељ девизног ризика
Макс.20%
Банка је на крају 2011. године имала усклађене показатеље пословања предвиђене
Законом о банкама и другим финансијским организацијама, осим капитала банке који је на
дан 31.12.2011.год
износио 1.066.250 хиљада дин.(званични средњи курс евра према
динару на дан 31.12.2011.год. износио је 104,6409) и показатеља улагања банке који је
имао вредност 75,44 што је последица немогућност продаје имовине ван употребе а која
чини 87,33 % укупних основних средстава (јужни део К. Митровице, територија КиМ-а ван
северног дела Косова), а са друге стране Банка је имала велика улагања у опрему
информационе технологије, као и приликом отварања експозитура.
Показатељ адекватности капитала, који се израчунава као однос капитала и ризичне
билансне активе и ванбилансних ставки, износио је 96,43 на дан 31.12.2011.год.
Табела 4. Адекватност капитала Банке
Елементи
Капитал
Укупна ризична актива
Показатељ адекватности
капитала
(у -000 РСД)
Остварене вредности
31.12.2011.год.
1.066.250
1.105.797
96,43
II Унутрашња контрола
Интерна ревизија контролише процес упављања ризиком у Банци, испитује адекватност
процедура као и усаглашеност пословања са усвојеним процедурама, указује на грешке у
раду, и дискутује са руководством о својим анализама и даје препоруке.
Управљање ризицима је омогућено системом који се састоји од следећих сегмената:
Учешће УО Банке као највишег органа управљања Банком у успостављању политика и
процедура у управљању ризицима и надзором над системом управљања ризицима, учешће
ИО Банке у идентификовању ризика и контрола истих,
Утврђеним политикама и процедурама за идентификовање, мерење, процену и управљање
ризицима,
Константна организација контролних тела (преко свих одбора и запослених као трајна , и
преко интерне ревизије као повремена ).
Поуздан и сигуран рачуноводствени и информациони систем.
Банка се строго придржавала процедурама извештавања прописаних од стране Народне
банке Србије и уредно извршавала своје обавезе.
8
Г Ч
:
ЈУГОБАНКА ЈУГБАНКА А.Д.
ЈУГОБАНКАЈУГБАНКАА.Д.КосовскаМитровица
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31. децембар 2011. године
5.
ПРИХОДИ И РАСХОДИ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА
5.1.
Приходи од камата
У хиљадама динара
31. децембра
Друге банке
Народна банка Србије
Предузећа
Становништво
5.2.
2010.
464
3.695
14.991
24.451
2011.
0
5.754
12.504
30.560
43.601
48.818
Расходи од камата
У хиљадама динара
31. децембра
Народна банка Србије
Предузећа
Становништво
5.3.
2010.
0
1874
249
2011.
0
3.769
297
2.123
4.066
Приходи од накнада и провизија
У хиљадама динара
31. децембра
Накнаде за услуге платног промета
Накнаде за Банкарске услуге
Гаранцијски и други послови јемства
5.4.
2010.
11.444
31.920
2.192
45.556
2011.
15.924
58.426
1.600
75.950
Расходи накнада и провизија
У хиљадама динара
31. децембра
Накнаде за услуге платног промета у земљи
Остале накнаде и провизије
6
2010.
7.639
604
8.243
2011.
10.586
1.494
12.080
КУРСНЕ РАЗЛИКЕ
У хиљадама динара
31. децембра
Приходи од курсних разлика
Расходи од курсних разлика
Нето приходи од курсних разлика
Нето расходи од курсних разлика
2010.
2.079.285
2.070.254
9.031
2011.
2.042.108
2.043.203
0
1.095
9
л
:
ЈУГОБАНКА ЈУГБАНКА А.Д.
ЈУГОБАНКАЈУГБАНКАА.Д.КосовскаМитровица
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31. децембар 2011. године
7.
ПРИХОДИ ОД ДИВИДЕНДИ
У хиљадама динара
31. децембра
Приходи од дивиденди
8.
2010.
0
|
2011.
ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ
У хиљадама динара
31. децембра
2010.
942
0
Приходи од закупнина
Добици од продаје основних средстава
1.390
2.332
Остали приходи
9.
2011.
2.185
ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИНДИРЕКТНИХ ОТПИСА ПЛАСМАНА И РЕЗЕРВИСАЊА
У хиљадама динара
31. децембра
Приходи по основу индир. отписа пласмана билан.позиција
Приходи од укидања резервисања за ванбилансне позиције
Приходи од укидања неискоришћених осталих резервисања
Приходи од наплаћене суспендоване камате
Расходи по основу индир. отписа пласмана билан.позиција
Нето приходи по основу индир. отписа пласмана и резерв.
Нето расходи по основу индир. отписа пласмана и резерв.
10.
2010.
2.057
29.828
0
0
35.784
0
3.899
2011.
209.105
19.990
10.086
100
15.856
223.425
ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ
У хиљадама динара
31. децембра
Трошкови нето зарада
Трошкови пореза на зараде и накнаде зарада
Трошкови доприноса на зараде и накнаде зарада
Трошкови накнада за привремене и повремене послове
Остали лични расходи
35.373
5.426
13.729
1.002
3.571
59.101
2011.
44.745
7.004
23.639
0
6.822
82.210
Укупна Примања чланова управног и извршног одбора Банке у 2011. години.
Р.БР.
1.
2.
3.
4.
5.
Број чланова
Звонко Бурић
Миломир Јевтић
Зоран Јакшић
Драган Миленковић
Љиљан Ђоровић
У к у п н а
примања :
ФУНКЦИЈА
Председник
Члан Управног одбора
Члан Управног одбора
Члан Управног одбора
Члан Управног одбора
1.445.653,00 динара
10
Г
:
ЈУГОБАНКА ЈУГБАНКА А.Д.
Косовска
Митровица
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31. децембар 2011. године
ИЗВРШНИ ОДБОР
Р.БР.
1.
2.
3.
11.
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Драшко Кнежевић
Златомир Арсић
Љубиша Поповић
У к у п н а
примања :
ФУНКЦИЈА
Председник ИО
Зам. председника ИО
Члан ИО
5.813.828,00 динара
ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ
У хиљадама динара
31. децембра
Трошкови амортизације
12.
2010.
2.394
2011.
4.550
ОПЕРАТИВНИ И ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ
У хиљадама динара
31. децембра
Трошкови материјала
Трошкови производних услуга
Нематеријални трошкови
Трошкови пореза
Трошкови доприноса
Остали трошкови
Мањкови и штете
Остали расходи
Расходи по основу директног отписа
Расходи по основу отписа основних средсгава
13.
2010.
9.917
9.923
4.608
26
142
15
0
27
0
0
24.658
2011.
7.437
8.551
13.141
20
231
0
0
4.879
217
5
34.481
ПРИХОДИ И РАСХОДИ ПРОМЕНЕ ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА
У хиљадама динара
31. децембра
Приходи од промене вредности пласмана и обавеза
Приходи од промене вредности ХоВ-а
2010.
0
51
51
2011.
0_
226
226
У хиљадама динара
31. децембра
Расходи од промене вредносги ХоВ-а
2010.
61
61
2011.
0
0
11
ЈУГОБАНКАЈУГБАНКАА.Д.: ЈУГОБАНКА ЈУГБАНКА А.Д. Косовска Митровица
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31. децембар 2011. године
14.
ФИНАНСИЈСКИ
РЕЗУЛТАТ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА
У хиљадама динара
31. децембра
Добитак пре опорезивања
Порез на добит
Д о б и т а к
2010.
92
4
88
2011.
212.128
11.905
200.223
У току 2011. године остварени су укупни приходи у висини од 2.408.574 хиљада
динара, а укупни расходи износе 2.196.446 хиљада динара, што даје финансијски
резултат - добит пре опорезивања у износу од 212.128 хиљада динара. Након
плаћања пореза на добит у износу од 11.905 хиљада динара, нераспоређена добит у
износу од 200.223 хиљада динара даље ће се распоређивари сходно Одлуци органа
Банке.
15.
ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ
У хиљадама динара
31. децембра
Готовина у благајни
- у динарима
- у страној валути
Динарски текући рачун
Девизна средства на рачунима код банака
2010.
2011.
11.324
10.219
68.210
2.379
5.824
17.492
101.587
2.643
92.132
127.546
Обавезна динарска резерва представља минималну резерву у динарима, издвојену
у складу са Одлуком НБС о обавезној резерви банака.
Динарска обавезна резерва се издваја по прописаним стопама и обрачунава на
обавезе по динарским депозитима и другим динарским обавезама. Обрачуната
обавезна резерва за децембар 2011. године износила је 5.971 хиљада динара (
децембар 2010. године: 6.011 хиљада динара ), и била је усклађена са Одлуком
Народне банке Србије.
Наплаћена камата од НБС на издвојену динарску обавезну резерву у 2011. години
износила је 157 хиљада динара.
У току 2011. године Банка није имала коришћење обавезне резерве ни
један дан.
16.
ОПОЗИВИ ДЕПОЗИТИ И КРЕДИТИ
У 2011. години Банка је вишкове ликвидних срестава пласирала код Народне банке
Србије у укупном износу од 5.008.000 хиљада динара, и по том основу наплатила
камату у износу од 1.858 хиљада динара.
12
г
ЈУГОБАНКАЈУГБАНКАА.Д.: ЈУГОБАНКА ЈУГБАНКА А.Д.
Косовска
Митровица
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31. децембар 2011. године
17.
ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ КАМАТА и НАКНАДА
У хиљадама динара
31. децембра
Потраживања по основу камата
Потраживања по основу накнада
Исправка вредности потраживања по основу камате и
накнаде
2010.
8.915
484
(6.821)
2.578
18.
2011.
6.809
490
(3.326)
3.973
ДАТИ КРЕДИТИ И ДЕПОЗИТИ
У хиљадама динара
31. децембра
2010.
2011.
Дати кредити у динарима
•
•
Кредити по трансакционим рачунима у дин.
Станбени кредити у дин.
•
•
Остали кредити
Исправка вредности датих кредита
У к у п н о (а):
9.293
160
210.854
(107.357)
112.950
8.881
160
226.790
(110.579)
125.252
Дати кредити у страној валути
•
Рефинансирани кредити (париз-лондон)
•
Кредити другим финансијским организацијама
•
Исправка вредности
У к у п н о (б) :
7.557.374
205.757
(205.757)
7.557.374
7.680.958
Депозити дати у страној валути
•
Остали дати депозити у страној валути
•
Исправка вредности
У к у п н о (ц):
У К У П Н 0 (а+б+ц) :
105.310
(105.310)
0
7.670.324
106.193
(106.193)
0
7.806.210
7.539.658
141.300
0
Девизни рефинсирани кредити из 80 - их година чине 84,89 % укупне активе и
пасиве банке. Преко 90% девизних кредита односи се на пласмане датих комбинату
РМХК «Трепча» и Термоелектранама у Обилићу .
19.
УДЕЛИ ( УЧЕШЋА )
У хиљадама динара
31. децембра
Учешћа у капиталу
2010.
169.702
2011.
170.127
Исправка вредности
(13.430)
(13.630)
156.272
156.497
13
г
:
ЈУГОБАНКА ЈУГБАНКА А.Д.
Косовска
Митровица
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31. децембар 2011. године
На дан 31.12.2011. године Банка има учешћа у капиталу код следећих правних
лица:
(у хиљадама д^нара)
НЕТО
ИСПРАВКА
БРУТО
НАЗИВ
ВРЕДНОСТИ
ИЗНОС
ИЗНОС
155.560
0
155.560
РХМК ТРЕПЧА Звечан
871
871
0
Јубмес а.д. Банка Београд
0
547
547
Јубекс - Косовска Митровица
66
82
148
Тржиште новца а.д. Београд
0
2.628
2.628
Англо-Југословенска банка - Лондон
0
464
464
Банка офф Капитал-Уганда
62
0
62
Институт за економска истраживања Приштина
0
1225
ЛХБ - Франкфурт
1225
0
535
Краткорочни пласмани у мешовита
535
друштва у иностранству
0
8.087
8.087
Оснивачки улог Вексим банка-Москва
156.497
13.630
170.127
УКУПНО
20. ОСТАЛИ ПЛАСМАНИ
У хиљадама динара
31. децембра
Пласмани по извршеним плаћањима по гаранцијама
Потраживања од НБС за више депоновану штедњу
Остали пласмани
Исправка вредности
2010.
3.050
113.218
58.196
(9.539)
164.925
21.
2011.
10.415
88.101
44.608
(15.764)
127.360
ОСНОВНА СРЕДСТВА И НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА
У хиљадама динара
31. децембра
Грађевински објекти
Опрема
Остала основна средства
Основна средства у припреми
Инвестиционе некретнине
Исправка вредности основних средствава
2010.
926.235
20.071
0
15.580
0
(339.732)
С->->
1
СЛ
2011.
955.210
31.951
156
2.390
8.504
(343.495)
654,716
14
«
ЈУГОБАНКАЈУГБАНКАА.Д.: ЈУГОБАНКА ЈУГБАНКА А.Д.
Косовска
Митровица
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ И З В Е Ш Т А Ј Е
31. децембар 2011. године
21.1
ОСНОВНА СРЕДСТВА И ИНВЕСТИЦИОНЕ НЕКРЕТНИНЕ -ПРОМЕНЕ ТОКОМ
2011 ГОДИНЕ ( наставак)
Набавна вредност
Стање 1. јануара
2011. године
Амортизација
за
2011. годину
Отуђење
Амортизација
ранијих година
Директна
повећања
Грађевински
објекти
Опрема
Остала
основна
средства
60
Основна
средствау
припреми
961.886
926.235
20.011
954
3.596
4.550
232
583
815
333.678
5.267
338.945
37.711
12.523
96
15.580
Укупно
24.661
74.991
-37.851
-37.851
Остала
смањења
Салдо 31.
децембра
963.946
31.951
156
2.390
998.444
Садашња
вредност
629.082
23.088
156
2.390
654.716
Садашња вредност пословних објеката јужно од реке Ибар износи 566.666
хиљаде динара што износи 90,08% од укупне вредности грађевинских
објеката ван употребе, што значи да Банка у северном делу Косова и
Метохије користи само 9,92% грађевинских објеката.
22.
ТРАНСАКЦИОНИ ДЕПОЗИТИ
У хиљадама динара
31. децембра
Трансакциони депозити
- у динарима
Предузећа
Становништво
Остали комитенти
2010.
2011.
81.474
4.430
62.850
148.754
97.085
7.199
13.700
117.984
Депозити по виђењу у динарима, највећим делом, представљају стања текућих
рачуна предузећа, предузетника и других правних лица и организација. Ови
депозити су не каматоносни.
На депозите становништва ( текући рачуни грађана ) банка плаћа месечну камату у
распону од 0,5% - 1%.
15
Г
-Ч
ЈУГОБАНКАЈУГБАНКАА.Д.: ЈУГОБАНКА ЈУГБАНКА А.Д.
Косовска
Митровица
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31. децембар 2011. године
23.
ОСТАЛИ
ДЕПОЗИТИ
У хиљадама динара
31. децембра
2010
Остали депозити
- у динарима
Предузећа
Становништво
Јавни сектор
Остали комитенти
24.
33.160
0
0
0
33.160
2011.
36.195
28.500
0_
64.695
ПРИМЉЕНИ КРЕДИТИ у страној валути
У хиљадама динара
31. децембра
Југобанка ад.Београд у стечају(париски и лондонскиклуб)
2010.
2011.
7.557.374
7.539.658
7.557.374
Примљени кредити у страној валути односе се на обавезе
Београд у стечају, у износу од 7.539.658 хиљаде динара,
кредитних линија Париског и Лондонског клуба поверилаца, и
са нашим потраживањима по истом основу неведеним у тачци
25.
7.539.658
према Југобанци а.д.
а коришћени су из
у непосредној су вези
18. овог Извештаја.
РЕЗЕРВИСАЊА
У хиљадама динара
31. децембра
Резервисања за ванбилансне позиције
Остала резервисања
26.
2010.
39.533
15.486
2011.
19.543
5.400
55.019
24.943
ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ за порезе и остале обавезе
У хиљадама динара
31. децембра
Обавезе за нето зараде
Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине
Обавезе према добављачима
Остале обавезе
2010.
0
13.970
1.025
36.869
2011
8.552
2.642
44.827
51.864
56.021
16
ЈУГОБАНКАЈУГБАНКАА.Д.: ЈУГОБАНКА ЈУГБАНКА А.Д. Косовска Митровица
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31. децембар 2011. године
КАПИТАЛ
У складу са оснивачким актима, капитал Банке се састоји од акцијског капитала и
резерви Банке.
Укупан акционарски капитал Банке са стањем на дан 31.12.2011. године износи
796.250 хиљаде динара и подељен је на 79.625 обичних акција номиналне
вредности 10.000,00 динара.
Акционари
добити.
имају право управљања
Банком,
као и право учешћа у
расподели
Током 2006. године извршена је хомогенизација акционарског капитала, и извршен
је упис књиге акционара у Централни регистар ХоВ.
Банка има укупно 10 акционара, и на дан 31.12.2011. године, према подацима из
Централног регистра хартија од вредности број њихових акција је следећи:
Рбр
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Акционари
Југобанка а.д. Београд, у стечају
Фонд за развој Републике Србије
Беобанка а.д. Београд, у стечају
Генералекспорт дп. Београд
РМХК «ТРЕПЧА» - Звечан
Јуко дп. Холдинг - Житиште
« САРТИД « - Смедерево
ИБГ-Индустрија батерија Гњилане
Минел-холдинг «корпорација»-Београд
«Фероникл» - Глоговац
У ку п н о :
Број
акција
% учешћа у
акцијама
40810
24386
7963
2115
995
995
870
497
497
497
79.625
51.25
30.63
10.00
2.66
1.25
1.25
1.09
0.62
0.62
0.63
100,00
Укупан капитал на дан 31.12.2011. године износи 1.066.250 хиљада динара и има
следећу структуру:
У хиљадама динара
31. децембра
2010.
Акцијски капитал - у динарима
Резерве из добити
Нераспоређена добит
2011.
796.250
69.689
88
866.027
1.066.250
17
ЈУГОБАНКАЈУГБАНКАА.Д.: ЈУГОБАНКА
ЈУГБАНКА А.Д.
Косовска
Митровица
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ И З В Е Ш Т А Ј Е
31. децембар 2011. године
28.
ВАНБИЛАНСНЕ ПОЗИЦИЈЕ
а) Гаранције и остале преузете и потенцијалне обавезе
У хиљадама динара
31. децембра
2010
Преузете будуће обавезе
Гаранције у динарима
Акцепти и авали меница у д и н а р и м а
Примљена јемства за обавезе
Остале ванбилансне ставке
Суспендована камата
Обавезе по основу старе девизне штедње
2011.
79.067
0
0
44.632
0
0
0
10.531.953
3.715
9.969.228
10.611.020
10.017.575
Током 2011. године банка је имала плаћања по издатим гаранцијама, у износу од
8.725 хиљада динара.
Исплату старе девизне штедње банака са територије Косова и Метохије преко
Југобанке Југбанке а.д. Косовска Митровица обавља Еуробанк ЕФГ, што је регулисано
међусобним Уговором у скпаду са Уредбом Владе републике Србије.
б)
Судски спорови
Руководство Банке по основу спорова који се воде не очекује материјално значајне
губитке који могу имати ефекат на финансијске извештаје Банке
у наредним
периодима.
У току 2011. године правоснажно је окончано 4 (четири) судска поступка, и сва
четири у корист Банке.
СУДСКИ ПОСТУПЦИ КОЈИ НИСУ ПРАВОСНАЖНО ОКОНЧАНИ
СУДСКИ ПОСТУПЦИ У КОЈИМА ЈЕ БАНКА
ЂАЈИЋ
ТУЖЕНА
СТРАНА
МИЛОРАД
Поступак који се води пред Основним судом у Лесковцу, започет пре 1б.година,
окончан је Решењем П бр.8/10 од 02.08.2011.године којим је тужба тужиоца одбачена.
Поступак који се води пред Првим основним судом у Београду, окончан је пресудом у
корист туженог-банке, предмет се налази пред Врховним касационим судом, по
ревизији тужиоца на пресуду.
БУЛА ТОВИЋ
ДРАГАНА
На пресуду Апелационог суда у Нишу, која је донета у корист тужиље, уложена је
Ревизија, по којиј још није одлучено.
18
ЈУГОБАНКАЈУГБАНКАА.Д.: ЈУГОБАНКА ЈУГБАНКА А.Д. Косовска Митровица
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31. децембар 2011. године
РАШИЋ
МИЛЕНА
Поступак започет 22.03.2011.године, ради заштите радних права. Очекује се окончање
поступка на рочишту заказаном за мај месец 2012.године.
СУДСКИ ПОСТУПЦИ
..МИГРОС"
У КОЈИМА
ЈЕБАНКА
ТУЖИЛАЧКА
СТРАНА
ПЕЋ
Предмет се налази пред Привредним апелационом судом у Београду, по жалби тужиоца
- Банке.
КАСАЛОВИЋ
РАДАШИН
Донета пресуда у корист тужиоца - банке у поступку за наплату потраживања, које је
настало реализацијом чекова без покрића на текућем рачуну. Предмет одпуком Вишег
суда у Краљеву, по жалби туженог, враћен првостепеном суду на понавно одлучивање.
МЕТАЛ
ФЛЕКС" Косовска
Митровица
Доспео кредит у износу 500.000,00 динара, извршена блокада рачуна дужника и поднет
предлог Привредном суду за спровођење скраћеног поступка извршења на основу
веродостојне исправе (уговора о кредиту). Донето решење суда којим је усвојен
предлог и прослеђено је Дирекцији за принудну наплату на извршење.
СУДСКИ ПОСТУПЦИ КОЈИ СУ У ТОКУ 2011. ПРАВОСНАЖНО ОКОНЧАНИ
СУДСКИ ПОСТУПЦИ У КОЈИМА ЈЕ БАНКА
МИЛИВОЈЕ
ТУЖЕНА
СТРАНА
ПАВЛОВИЋ
Поступак поводом наплате девизних средстава са књижице, окончан доношењен
Пресуде 25.03.2011.године, у корист тужене-банке, пресудом је одбијен тужбени захтев
тужиоца, као неоснован.
ДУШАНКА
ПЕТРОВИЋ
Поступак ради заштите радних права тужиља је започела подношењем тужбе против
банке, који је окончан 17.05.2011.године, повлачењем тужбе.
СУДСКИ ПОСТУПЦИУ
РЕПУБЛИКА
СРБИЈА
КОЈИМА
ЈЕБАНКА
МИНИСТАРСТВО
ТУЖИЛАЧКА
СТРАНА
ФИНАНСИЈА
Након
доношења
Пресуде
Апелацоног
суда
у
Београду,
Гж.7115/10
од
03.02.2011.године, закључен је Споразум о намирењу потраживања Југобанке Југбанке
ад
Косовска
Митровица
са
Р.Србијом,
Министарством
финансија,
дана
29.11.2011.године, о исплати главног дуга, чија реализација је започела.
19
ЈУГОБАНКА ЈУГБАНКА А.Д. Косовска Митровица
НАПОМЕНЕ УЗ ФИНАНСИЈСКЕ ИЗВЕШТАЈЕ
31. децембар 2011. године
ДП КОНФЕКиИЈА
„ЗВЕЗДА
"
КРУШЕВАЦ
Након правоснажног окончања поступка, закључено је судско поравнање, децемра
2010.године, чија је реализација је извршена у току 2011.године.
У табели је дат приказ правоснажно окончаних судских спорова.
р.
Б.
1.
2.
СТРАНКА
Министарство
финансија Република Србија
ДП Конфекција
Звезда Крушевац
ПОЛОЖАЈ
СТРАНКЕ
Тужени
Тужени
3.
Павловић Миливоје
Тужилац
4.
Душанка Петровић
Тужилац
29.
НАЧИН ОКОНЧАЊА СПОРА
Спор правоснажно окончан Пресудом Апелационог
суда у Београду, закључен Споразум са туженим,
започела реализација споразума
Посгупак окончан доношењен извршног решења
Привредног суда у Нишу И бр.424/10, закључено
вансудско поравнање, започела реализација
поравнања
Спор поводом старе девизне штедње, окончан
доношењем пресуде Основног суда у Краљеву,
одбијен тужбени захтев
Спор поводом радноправних односа, окончан
доношењем пресуде Основног суда у Косовској
Митровици, повучена тужба
ДОГАЂАЈИ НАКОН ДАТУМА БИЛАНСА СТАЊА
Нема значајних догађаја насталих до 28.02.2012. године који су од значаја за
финансијски положај Банке и њене резултате пословања исказане у финансијским
извештајима на дан 31. децембра 2011. године, односно за 2011. годину.
У Косовској Митровици, 21.02.2012. године
20
Privredno druitvo za reviziju raiunovodstvo i konsdting
"ll{OORE STEPHENS Revizija i Raiunovodstvo" d.o.o.
StudentskiTrg 4N, I 1000Beograd,Srbija
MOORESTEPHENS
REVTZT'A
r RAeUNOVODSTVO
B E O G R A D- N O V I S A D - N t s - Z R E N T A N I N
t
Tel: +381 (0) ll 3283 440,3281 194; Fax: 2l8l 072
E-mail: offi [email protected],
wwu.revizija,co.rs
Nlatiini broj/ID: 06974848; PIB/VAT: 100300288
Btoj:99112
IZvEsTAJNEzAVTsNocREvrzoRA
,.
Akcionarima,,JugobankeJugbanke" a.d.',KosovskaMitrovica
Izve5taj o finansijskim izve5tajima
Imriili smo reviziju priloienih finansijskih izveitaja ,,JugobankeJugbanke"a.d., KosovskaMitovica, (dalje
u tekstui: Banka) koji ukljuiuju bilans stanja na dan 31. decembra2011. godine, bilans uspeha,ineitaj o
promenamana kapitalu i imeitaj o tokovimagotovineza godinu zavrienu na taj dan, kao i statistiibi aneksi
napomeneuz finansijske izveitaje koje ukljuiuju pregled znaiajnih raiunovodstvenihpolitika i druge
obj ai nj avaj ut e i nfor macij e.
Odgovornostrukovodstva'za finansijske izve5taje
i
Rukovodstvo jb odgovorno za pripremil i fer prezentaciju ovih finansijskih imeitaja u skladu sa
raiunovodstvenim propisima vaietim u Republici Srbiji i propisima Narodne banke Srbije koji reguliiu
/inansijsko imeitavanje banaka, kao i za ustrojavanje neophodnih internih kontrola koje omogutuju
pripremufinansijskih izveitaja koji ne sadrie greike, bilo namerne ili sluiajne.
Odgovornost revizora
Naia odgovornost je da izrazimo mifljenje o ovim finansijskim imeitajima na osnoyu svoje revizije. Reviziju
smo imr|ili u skladu sa Zakonom o raiunovodstvu i reviziji, Odlukom o spoljnoj reviziji banaka i
Medunarodnim standardima revizije. Ovi standardi nalaZu da radimo u skladu sa etiikim zahtevima i da
reviziju planiramo i izvriimo na naiin koji omogutava da se, u razumnoj meri, uverimo da finansijski
imeitaji ne sadrie materijalno znaiajne pogreSne iskaze.
Revizija ukljuiuje sprovodenje postupaka u cilju pribavljanja
revizijskih dokaza o iznosima i
obelodanjivanjimo datim u finansijskim izveitajima. Izbor postupaka je zasnovqn na revizorskom
prosudivanju, ukljuiujuti procenu rizika materijalno maiajnih pogreinih iskaza u finansijskim imeitajima,
nastalim usled kriminalne radnje ili greike. Prilikom procene rizika, revizor razmatra interne kontrole koje
su relevantne za pripremu finansijskih imeitaja, u cilju osmiiljavanja revizijskih postupaka koji su
odgovarajuti datim okolnostimq, ali ne u cilju izraiavanja miSljenja o efikasnosti internih kontrola Banke.
Revizija takode, ukfuiuje ocenu primenjenih raiunovodstvenih politika i znaiajnih procena imrienih od
str an e rukov odstv a, kao i oc enu pr ez entac ij efi nan sij ski h izv ei t aj a.
Smatramo da su pribavljeni revizijski dokazi dovoljni i odgovarajuti da obezbede osnovu za naie revizorsko
mifljenje sa rezernom.
Osnov zaizraiavanje mi5ljenja sa rezervom
Kao ito je objainjenounapomeni 21.1. uzfinansijske ineitaje, Bankaubilansustanjaiskazuje gradevinske
objekte neotpisane vrednosti RSD 576.516 hiljada koji se nalaze u juinom delu Kosovske Mitrovice i drugim
mestima na Kosovu i Metohiji. Novedeni gradevinski objekti iine 91,61% neotpisane vrednosti svih
gradevinskih objekata u vlasniitvu Banke, a iste Banka ne moie da koristi za obavljanje delatnosti ili za
izdavanje, s obzirom da su uzurpirani od strane fiziikih i pravnih lica sa teritorije Kosova i Metohije. Nismo
saglasni sa raiunovodstvenom politikom vrednovanja i priznavanja ovih gradevinskih objekata, s obzirom
niie ispunjen osnovni uslov za priznavanje sredstva iz MRS 16 - Nelcretnine, postrojenja i oprema, da je
verovatno da 6e se budute ekonomske koristi povezane sa tim sredstvom prilivati u entitet.
Nezavisni ilan Moore Stephens International Limited
An independent memberfirm of Moore Stephens Internotional Limited
IZVESTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
Akcionarima ,rJugobankeJugbanke" a.d.oKosovskaMitrovica - Nastavak
I
Kao ito je objainjeno u napomeni 19. uz finansijske ineitaje, Banka u bilansu stanja iskazuje uieite u
kapitalu RMHK,,Trepia" a.d., Zveian, u iznosu od RSD 155.560hiljada. Zbog specifiinih uslova
poslovanja i znaiajnih promena koje su nastaleu tehnolofkom,ekonomskom,trZi|nom i pravnom olvuienju
u komepomenuti entitetposluje, nismosaglasni'sapolitikom vrednovanjanavedenoguieita u kapitalu koje
nije uvaZilonaielo imapitetazbog njegovewrovatne obezvredenosti.
Za sastavfanje i prezentacijufinansijskihimeitaja Bankanije primenila MRS 19 - Nalcnadezaposlenima,
kojim se zqhtevqda se imrii ukalkulisavanjetroikova koji se odnosena zqkonskeili ugovoreneobavezeza
nalcnadeprema zaposlenima,koje proistiiu iz Zakona o radu i internog aha o radu. Nismo mogli da
kvantffikujemosadainju vrednostverovatnihbudutih obavezaBanke po ovim osnovama.
MiSljenjesarezeryom
Po naiem mii$enju, esim za efekte iznetog u paragrafu Osnov za izraiavanje miiljenja sa rezervom,
finansijski tneltait istinito i objektivnopo svim materijalnomaiajnim pitanjima, prikcaujufinansijsko stanje
,,JugobankeJugbanke"a.d., KosovskaMitrovica na dan 31. decembra2011. godine, kao i rezultat njenog
poslovanja i tokove gotovine za poslovnu godinu zavrienu na taj dan, u shladu sa raiunovodsNenim
propisima voietim u Republici Srbiji, raiunovodstvenimpolitikama obelodanjenim u napomenamalE
finansijske imeitaje i propisima Narodne bankeSrbije koji regulifufinansijsko izveitavanjebanaka.
Nagla5avanjepitanja
SkretemopaZnju, ne izrairnajuti dodatnu rezervu u odnosu na dato miiljenje u paragrafu Miiljenje sa
rezervom,na sledete:
Gradevinskiobjehi na dan 3I . decembra2011. godine,iskazanisu u poslovnim knjigama Bankena
osnovukupoprodajnihugovora i ostalih transakcionihdokumenqta,ali vlasniitvo nije registrovano
u zemlj i i nim l*tj igama.
Dati lvediti i primljeni lvediti po osnovu Pariskog i Londonskog kluba poverilaca iznose RSD
7.539.658hifada i iine 84,89?5ukupne aktive, odnosno96,47% ukupnih obavezaBanke. Banka
nema regulisanopitanje po osnovu ovih lcreditana osnovu Zakona o regulisanju odnosa izmedu
SavezneRepublike Jugoslavije i pravnih lica i banaka sa teritorije SavezneRepublike Jugoslattije
koje suprvobitni duZniciili garanti premapoveriocimaPariskog i Londonskogkluba.
Kao ito je objainjeno u Poglavlju 7 - Pokazateljiposlovanja i izloienost rizicima, Banka sa stanjem
na dan 3l. decembra2011. godine, ima neusaglaienesledetepokazatelje:
noviani deo kapilala;
podazatelj ukupnih ulaganja Banke;
pokazatelj ulaganja Banke u lica koja nisu lica uJinansijskom sehoru.
MOORE STEPHENS
REvrzUAr RACuNovoDsT\'o
IZVESTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
Jugbanke"a.d.,Kosov{kaMitrovica- Nastavak
Akcionarima,,Jugobanke
poslovanjeBankeu 201t. godini karakteriie seposebnimnaporimaza opstanakna plostoru Kosova
i Metohije, tako da ," priHiino nije piekidao kontinuitetposlovania na podruiiu severnogdela
Kosmeti i srpskih enklna, kroz pihtinie deponenata,akcionara i gradana' PoslovanieBanke se
sa
odvijato t nastntia u reiimu Rizohrcije 1244 Saveta bezbednostiW, ttz brojne teikote, ali
Republike
stmereniteta
i
ostvarivanie
naroda
srpskog
interega
poribri* znaiajem za ostyarivanje
"Srbije
na teritoriji Kosova i Metohije,'lcoz vrienje funkciie Narodne banke Srbiie i legalno
organizovanopoilovanie Banke. RukovodstvoBanke iini posebnenapore na povrataiu' odnosno
i
stivlianje ufunkciju pislovanja Banke, gradevinskih obiekata koji su uzurpirani od stranefiziikih
tokom
poslovanju,
u
teiko1o
obiehivnih
pored
svih
I
Metohiie.
pravnii lici sa teritorije Koiovo t
'iitave
2011.godine Binka je bila lilcvidnau meri dovoljnoj da su nieni komitenti mogli nesmetano
'
da raspolaii svojim sredinima i da uiestvuju u platnom prometu (Poglavlje 7 Pokazatelji
poslovanja i izloienostrizicima).
Finan1ijski izveitaji o kojima imei.tavamosu sastavlienina osnovunaiela stalnostiposlovanja,ito
periodu nete biti doveden u pitanie.
podrazimeua
-Opravdanostda nastav-akposloianja Bonke u doglednom
u
primene ovog-naielazavisite od opiteg stanja privredi i reiavania statusaKosova i
gore
Metohije, kai i eventrotrih mera Narodne banke Srbije zbog neispunienostipokazatelia,
navedenih.
U Beogradu,6. aprila 2012.godine
poeoAubAlelrsi|
' Ovlaitenirevizor
MOORESTEPHENS
REvurr^r RACuNovoDsrYo
ЈУГОБАНКА ЈУГБАНКА А.Д. КОСОВСКА МИТРОВИЦА
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2011 ГОДИНУ
26. април 2012 године.
I
УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Годишњи извештај о пословању Банке обухвата период пословања од 1-ог јануара
до 31. децембра 2011. године, и има за циљ анализу и оцену профитабилности и
продуктивности пословања Банке, као и анализу стања и динамике вредности њене
пословне имовине и извора финансирања током извештајног периода.
Основу за нализу чинилу су појединачни извештаји о пословању организационих
целина и рачуноводствени подаци преузети из главне књиге Банке.
Укупна економска активност у Србији током 2011. године забележила је
стагнацију индустријске производње, мањак у буџету Републике Србије наставио
да расте, инфлација се вратила на једноцифрени износ, просечна зарада је реално
незнатно порасла, а пад запослености је настављен.
Индустријска производња у децембру 2011. године већа је за свега 0,1 % у односу
на исти месец претходне године.
Просечна нето зарада исплаћена у децембру 2011. године у Републици Србији
износи 43.887,00 динара, и номинално је већа за 10,9 %, а реално за 3,6 % у односу
на децембар 2010. године.
Своје пословање у 2011. години Банка је базирала на начелима ликвидности,
сигурности и профитабилности, а све у оквирима расположивих средстава, уз
одржавање пуне динарске ликвидности и испуњење преузетих обавеза.
Банка је у 2011. години наставила активности на повећању финансијског
потенцијала, прикупљањем депозита од клијената и грађана уз побољшање њихове
рочне структуре.
Што се тиче пласмана, Банка је оријентисана према привреди региона, док у
области услуга активност је била базирана на развоју и унапређењу нових понуда
банкарских услуга.
Резултати које је Банка у протеклој години остварила су још значајнији, ако се има
у виду окружење и средина у којој Банка послује, утицај социјалних и
финансијских промена у којима се налази цело друштво па самим тим и привреда,
већа конкуренција на финансијском тржишту као и рестриктивне мере Народне
банке Србије у погледу обавезне резерве и камата.
13
ЈУГОБАНКА ЈУГБАНКА А.Д. КОСОВСКА МИТРОВИЦА
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2011 ГОДИНУ
26. април 2012 године.
ЈУГОБАНКА ЈУГБАНКА А.Д. КОСОВСКА МИТРОВИЦА
Матични број регистра
09023321
ПИБ
100018950
Број жиро рачуна банке
908/36501/85
Адреса седишта
Краља Петра I, бр. 165
Телефон централе седишта банке
028/425-455
Телефакс седишта банке
028/425-452
Интернет адреса банке
www.jugbanka.com
Централни меил банке
[email protected]
SWIFT адреса
Презиме и име председника Извршног одбора банке
Број телефона председника Извршног одбора банке
JJKMRS21
Кнежевић Драшко
028/425-454
УПРАВНИ ОДБОР ЈУГОБАНКЕ ЈУГБАНКЕ АД
КОСОВСКА МИТРОВИЦА
ПРЕДСЕДНИК
Управног одбора
Звонко Бурић, дипл оец, представник “ЈУГОБАНКЕ” А.Д. Београд у стечају
ЧЛАНОВИ
Управног одбора
Миломир Јевтић, дипл. оец., представник “БЕОБАНКЕ” А.Д. Београд у стечају
Драган Миленковић, дипл. инг.представник РХМК “ТРЕПЧА” Звечан
Зоран Јакшић, дипл. правник.представник “ИБАР ИНВЕСТ”-а Зубин Поток
Љиљан Ђоровић, дипл. оец. представник ЈП “Електрокосмет”
ИЗВРШНИ ОДБОР
ЈУГОБАНКЕ ЈУГБАНКЕ АД КОСОВСКА МИТРОВИЦА
ПРЕДСЕДНИК
Извршног одбора
Драшко Кнежевић, дипл. оец.
ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Извршног одбора
Златомир Арсић, дипл. инг.елек.
ЧЛАН
Извршног одбора
Љубиша Поповић, дипл. оец.
14
ЈУГОБАНКА ЈУГБАНКА А.Д. КОСОВСКА МИТРОВИЦА
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2011 ГОДИНУ
26. април 2012 године.
ОДБОР ЗА РЕВИЗИЈУ ЈУГОБАНКЕ ЈУГБАНКЕ А.Д. КОСОВСКА
МИТРОВИЦА
ПРЕДСЕДНИК
Одбора за ревизију
Миломир Јевтић
ЧЛАН
Одбора за ревизију
Љиљан Ђоровић
ЧЛАН
Одбора за ревизију
Ана Савић
КРЕДИТНИ ОДБОР
ЈУГОБАНКЕ ЈУГБАНКЕ АД КОСОВСКА МИТРОВИЦА
ПРЕДСЕДНИК
Кредитног одбора
Милош Ковачевић, дипл. оец.
ЧЛАН
Кредитног одбора
Весна Радеч, дипл. оец.
ЧЛАН
Кредитног одбора
Биљана Бишевац, дипл. оец.
ОДБОР ЗА УПРАВЉАЊЕ АКТИВОМ И ПАСИВОМ
ЈУГОБАНКЕ ЈУГБАНКЕ А.Д. КОСОВСКА МИТРОВИЦА
ПРЕДСЕДНИК
Одбора за управљање активом и пасивом
Будимирка Илић
ЧЛАН
Одбора за управљање активом и пасивом
Александар Цатић
ЧЛАН
Одбора за управљање активом и пасивом
Јелена Милетић
15
ЈУГОБАНКА ЈУГБАНКА А.Д. КОСОВСКА МИТРОВИЦА
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2011 ГОДИНУ
26. април 2012 године.
ПОСЛОВНА МРЕЖА
ЈУГОБАНКЕ ЈУГБАНКЕ АД КОСОВСКА МИТРОВИЦА
ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИЦИ
Врста
орг.облика
Назив
орг.облика
Адреса орг. облика
Општина
Седиште
Банке
Експозитура
Банке
Експозитура
Банке
Експозитура
Банке
Експозитура
Банке
Експозитура
Банке
Експозитура
Банке
Експозитура
Банке
Експозитура
Банке
Експозитура
Банке
Експозитура
Банке
Експозитура
Банке
Југобанка Југбанка а.д.
Косовска Митровица
Експозитура
Лепосавић
Експозитура
Зубин Поток
Експозитура
Звечан
Експозитура
Београд
Експозитура
Краљево
Експозитура
Грачаница
Експозитура
Ниш
Експозитура
Нови Пазар
Експозитура
Крагујевац
Експозитура
Крушевац
Експозитура
Београд 2
Краља Петра I бр. 165
Косовска
Митровица
24. новембра бб
Лепосавић
Колашинских Кнежева бб
Зубин Поток
Карађорђева бб
Звечан
Краљице Наталије бр.5
Стари Град
Октобарских жртава бр.20
Краљево
Грачаница бб
Грачаница
Стевана Првовенчаног бр.15а
Медијана
Кеј 37 Санџачке дивизије
Нови Пазар
Граде Караре бб
Аеродром
Јакшићева бр. 21
Крушевац
Јурија Гагарина бр.1
Нови Београд
Косовска
Митровица
Косовска
Митровица
Косовска
Митровица
Шалтер
Шалтер “ 1 ”
Танаска Рајића бб
Шалтер
Шалтер “ 2 ”
Кнеза Милоша бб
Шалтер
Шалтер “ 3 ”
Василија Острошког бб
Шалтер
Шалтер “ 4 ”
Штрпце
Шалтер
Шалтер “ 5 ”
Зграда МУП-а К.М.
Штрпце
Косовска
Митровица
Шалтер
Шалтер “ 6 ”
Виша Економска школа
Лепосавић
Шалтер
Шалтер “ 7 ”
Зграда Учитељског факултета
Лепосавић
Шалтер
Шалтер “ 8 ”
Партизанских курира 58
Крагујевац
Шалтер
Шалтер “ 9 ”
Гоце Делчева 40
Нови Београд
16
ЈУГОБАНКА ЈУГБАНКА А.Д. КОСОВСКА МИТРОВИЦА
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2011 ГОДИНУ
26. април 2012 године.
II АКТИВНОСТИ УПРАВНОГ И ИЗВРШНОГ ОДБОРА БАНКЕ У 2011.
ГОДИНИ
1. Током 2011. године одржано је четири редовне седнице и једна ванредна
седница Управног одбора Банке, две седнице су одржане у седишту банке у
Косовској Митровици, две у Eкспозитури Југобанке Југбанке a.д у Београду , а
једна у Експозитури Банке у Нишу . Управни одбор је радио у следећем саставу:
Звонко Бурић, председник, Миломир Јевтић, Драган Миленковић, ` Зоран Јакшић, и
Љиљан Ђоровић чланови.
На III-ој редовној седници одржаној 24.02.2011. године у Нишу усвојен је записник
са II редовне седнице УО, разматран је и усвојен годишњи рачун за 2010. годину
Југобанке Југбанке АД Косовска Митровица по предлогу Одбора за ревизију:
Биланс стања, Биланс успеха, Извештај о токовима готовине, Извештај о
променама на капиталу, Статистички анекс .
На IV-ој редовној седници одржаној 21.04.2011. године у Косовској Митровици
Усвојен записник са III редовне седнице У.О., разматрана је и усвојена Одлука о
Извештају спољњег ревизора акционарима Банке за 2010 годину, Усвојене су
одлуке о пословној политици банке за 2011. годину,као и одлуке о каматним
стопама и накнадама за услуге. Усвојена је Одлука о именовању спољњег ревизора
за 2011. годину. Донета је одлука о улагању средства у основна средства и Одлука о
искњижавању и прекњижавању основних средства и опреме.
На V-ој редовној седници одржаној 14.07.2011. године у Косовској Митровици
разматран је и усвојен Извештај о раду Извршног одбора за прво полугодиште.
Усвојен је периодични извештај банке са 30.06.2011. године а такође је разматрана
и усвојена информација о затварању финансијске конструкције за куповину новог
пословног простора Банке. Усвојен је и Предлог управног одбора банке
Скупштини акционара банке за измене и допуне статута у складу са изменама и
допунама Закона о банкама
На VI-ој редовној седници одржаној 03.11.2011. године у Косовској Митровици
Разматрани су и усвојени записници са IV и V редовне седнице У.О. , усвојен је
Извештај одбора за Ревизију закључно са 30.06.2011. године, разматран је и
усвојен извештај о деветомесечном пословању банке и Информација о продаји
имовине Банке од стране КАП-а. Усвојена је Одлука о годишњем попису имовине и
обавеза Банке за 2011. годину . Усвојене су процедуре усклађене са Одлукама
НБС.
На I-ој ванредној седници Управног одбора одржананој 02.11.2011.године у
Београду усвојен је записник са VI редовне седнице Управног одбора банке.
Разматран је усвојен Извештај о расписивању огласа у албанским средствима
информисања од стране Агенције за приватизацију Косова , за продају имовине
17
ЈУГОБАНКА ЈУГБАНКА А.Д. КОСОВСКА МИТРОВИЦА
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2011 ГОДИНУ
26. април 2012 године.
Југобанке Југбанке а.д. Косовска Митровивца. Усвојена је Одлука о потписивању
Споразума о намирењу потраживања Југобанке Југбанке а.д. од Републике Србије –
Министарства финансија , по основу правоснажне извршне пресуде. Разматрани су
и модалитети за докапитализацију Банке у складу са препоруком НБС.
Управни одбор је заједно са Извршним одбором Банке тражио најбоља решења и
тежио да банкарско пословање буде у складу са Законом о банкама и другим
прописима, као и актима Народне Банке Србије.
2. Извршни одбор.
Надлежности Извршног одбора Банке су утврђена Статутом Банке. Ускладу са
својим надлежностима Извршни одбор Банке је у 2011. години одржао 48 седнице.
Пословне активности Извршног одбора Банке током 2011. године биле су
усмерене на избор најповољнијих решења са циљем одржавања ликвидности и
профитабилности пословања, јачање економског положаја и раста тржишног
учешћа Банке.
18
ЈУГОБАНКА ЈУГБАНКА А.Д. КОСОВСКА МИТРОВИЦА
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2011 ГОДИНУ
26. април 2012 године.
III - ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЗАПОСЛЕНИМА
СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ У ЈУГОБАНЦИ-ЈУГБАНЦИ АД
КОСОВСКА МИТРОВИЦА, ЗАКЉУЧНО СА 31.12.2011. ГОДИНЕ
СЕДИШТЕ
ЈУГОБАНКЕ ЈУГБАНКЕ А.Д. КОСОВСКА МИТРОВИЦА
РАДНО МЕСТО
СТРУЧНА СПРЕМА
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ
ИЗВРШНИ ОДБОР БАНКЕ
Председник
VII-ВСС
1
Заменик Председника
VII-ВСС
1
Члан
VII-ВСС
1
РУКОВОДИЛАЦ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ
ЗА УНУТРАШЊУ РЕВИЗИЈУ ПОСЛОВАЊА БАНКЕ
Ревизор
VII-ВСС
1
РУКОВОДИЛАЦ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ
ЗА УНУТРАШЊУ УСКЛАЂЕНОСТ ПОСЛОВАЊА БАНКЕ
Руководилац
VII-ВСС
1
СЛУЖБА РАЧУНОВОДСТВА И ФИНАНСИЈА
Шеф службе
VII-ВСС
1
Виши референт
VI-ВШС
1
Референт
IV-ССС
4
СЛУЖБА СРЕДСТАВА, ПЛАСМАНА, ИЗВЕШТАВАЊА И ХОВ
Шеф службе
VII-ВСС
1
Стручни сарадник
VII-ВСС
4
Виши Референт
VI-ВШС
1
Референт
IV-ССС
1
СЛУЖБА ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
Шеф службе
VII-ВСС
1
Стручни сарадник
VII-ВСС
1
Референт
IV-ССС
3
СЛУЖБА ПРАВНИХ И ОПШТИХ ПОСЛОВА
ПРАВНИ ПОСЛОВИ
Шеф службе
VII-ВСС
1
Стручни сарадник
VII-ВСС
1
Виши референт
VI-ВШС
1
ОПШТИ ПОСЛОВИ
Протоколиста
VII-ВСС
1
Возач
IV-ССС
2
Хигијеничар
IV-ССС
1
Секретарица
IV-ССС
1
Кафе-куварица
IV-ССС
1
СЛУЖБА ПЛАТНОГ ПРОМЕТА
Шеф службе
VII-ВСС
1
Стручни сарадник
VII-ВСС
1
Референт
IV-ССС
1
СЛУЖБА ПОСЛОВА СА СТАНОВНИШТВОМ
Шеф службе
VII-ВСС
1
Референт Благајник
IV-CCC
1
Референт Ликвидатор
IV-CCC
5
Референт
IV-CCC
2
19
ЈУГОБАНКА ЈУГБАНКА А.Д. КОСОВСКА МИТРОВИЦА
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2011 ГОДИНУ
26. април 2012 године.
ПРОФИТНИ ЦЕНТРИ-ЕКСПОЗИТУРЕ
ЈУГОБАНКЕ ЈУГБАНКЕ А.Д. КОСОВСКА МИТРОВИЦА
РАДНО МЕСТО
Стручни сарадник
Референт благајник
Референт
Портир
Стручни сарадник
Виши референт
Референт
Портир
Стручни сарадник
Референт благајник
Портир
Референт ликвидатор
Референт благајник
Референт ликвидатор
Референт благајник
Референт Ликвидатор
Референт
Хигијеничар
Стручни сарадник
Референт благајник
Референт Ликвидатор
Виши референт
референт благајник
Референт Ликвидатор
референт
хигијеничар
Шеф службе
Стручни сарадник
Виши референт
Референт благајник
Хигијеничар
Виши референт
Референт Благајник
Референт Ликвидатор
Референт
Референт благајник
Референт
Стручни сарадник
Референт
СТРУЧНА СПРЕМА
ЕКСПОЗИТУРА КРАЉЕВО
VII-ВСС
IV-ССС
IV-ССС
III -CCC
ЕКСПОЗИТУРА БЕОГРАД
VII-ВСС
VI-ВШС
IV-ССС
IV-ССС
ЕКСПОЗИТУРА НИШ
VII-ВСС
IV-ССС
IV-CCC
IV-CCC
ЕКСПОЗИТУРА НОВИ ПАЗАР
IV-ССС
IV-ССС
ЕКСПОЗИТУРА КРАГУЈЕВАЦ
IV-ССС
IV-ССС
IV-ССС
IV-CCC
ЕКСПОЗИТУРА КРУШЕВАЦ
VII-ВСС
IV-ССС
IV-ССС
ЕКСПОЗИТУРА ЗВЕЧАН
VI-ВШС
IV-ССС
IV-ССС
IV-ССС
III-ССС
ЕКСПОЗИТУРА ЗУБИН ПОТОК
VI-ВШС
VII-ВСС
VI- ВШС
IV-ССС
IV-ССС
ЕКСПОЗИТУРА ЛЕПОСАВИЋ
VI-ВШС
IV-ССС
IV-ССС
IV-ССС
ЕКСПОЗИТУРА ГРАЧАНИЦА
IV-CCС
IV-CCС
ЕКСПОЗИТУРА 2 БЕОГРАД
VII-ВСС
IV-ССС
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ
2
1
1
1
2
3
2
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
20
ЈУГОБАНКА ЈУГБАНКА А.Д. КОСОВСКА МИТРОВИЦА
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2011 ГОДИНУ
26. април 2012 године.
ПОДАЦИ О ЗАПОСЛЕНИМА У ЈУГОБАНЦИ ЈУГБАНЦИ А.Д. КОСОВСКА
МИТРОВИЦА НА ДАН 31.12.2011. ГОДИНЕ
ГОДИНЕ СТАРОСТИ
СТРУЧНА
СПРЕМА
УКУПНО
До 30
година
I-НК
II-ПК
III-КВ,ССС
IV-ССС
V-ВКВ
VI/1-ВШС
VII/1-ВСС
VIII/2-магистар
VIII/-доктор наука
УКУПНО
16
31-40
година
41-50
година
51-60
година
Преко 60
година
1
1
10
21
2
7
12
1
2
51
2
4
3
9
1
6
2
8
2
1
10
28
33
16
22
5
92
У Југобанци Југбанци а.д. Косовска Митровица број радника се у 2011. години
повећао у односу на 2010. годину услед повећања обима посла, интензивног
развоја и отварањем нових експозитура, тј. ширењем пословне мреже, тако да
данас Банка упошљава 92 запослена. Сада Југобанка Југбанка а.д. Косовска
Митровица у својој пословној организационој мрежи има отворене експозитуре
на територији Косова и Метохије у Звечану , Лепосавићу, Зубином Потоку и
Грачаници а на територији централне Србије у Краљеву , Београду , Нишу,
Новом Пазару, Крагујевцу, Крушевцу а ове године је отворена и експозитура
на Новом Београду.
У току 2011. године троје запослених је остварило право на пензију испуњењем
услова, једном запосленом тренутно мирује радни однос због вршења функције у
државном органу, једном запосленом је престао радни однос због смрти, док је 16
новозапослених, тако да сада структура запослених у банци представља спој
младог, образованог кадра и искусних банкарских стручњака.
Извршни одбор Банке ће и у 2012. години радити на усавршавању и едукацији
кадрова, сматрајући да је таква врста инвестиције увек исплатива.
21
ЈУГОБАНКА ЈУГБАНКА А.Д. КОСОВСКА МИТРОВИЦА
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2011 ГОДИНУ
26. април 2012 године.
Закључно са 31.12.2011. године преглeд образовне структуре запослених са
процентуалним приказом изгледа:
СТРУЧНА СПРЕМА
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ
Висока стручна спрема
VII степен
ИЗРАЖЕНО У
ПРОЦЕНТИМА
28
30,43 %
10
10,87 %
51
55,43 %
Средња стручна спрема
III степен
2
2,18 %
Ниско квалификовани
I степен
1
1,09 %
92
100,00 %
Виша стручна спрема
VI степен
Средња стучна спрема
IV степен
УКУПНО:
IV
ИЗВОРИ СРЕДСТАВА БАНКЕ
Банка је као циљеве пословне политике у области прикупљања и прибављања
средстава у 2011.години, зацртала :
- јачање кредитног потенцијала ,уз повећање броја клијената и депонената,
- повећање наменских и орочених депозита од клијената,
- укључивање трансакционих депозита правних лица,
- отварање нових рачуна,што ће се одвијати као непрекидна активност свих
организационих делова Банке,
- ангажовање на прикупљању средстава становништва (жиро и текући
рачуни),
- повећање обима платног промета, кроз ниже провизије и цене банкарских
услуга,
- уредна наплата потраживања.
- jачање учешћа дугорочних депозита, у структури укупног депозитног
потенцијала.
Све активности које је Банка преузимала у свом пословању у овој области биле су
усмерене на реализацији ових цињева.
22
ЈУГОБАНКА ЈУГБАНКА А.Д. КОСОВСКА МИТРОВИЦА
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2011 ГОДИНУ
26. април 2012 године.
1. СТРУКТУРА ИЗВОРА СРЕДСТАВА БАНКЕ НА ДАН 31.12.2011. ГОДИНЕ У ( 000) ДИН.
ИЗНОС
РЕД.
ОПИС
БР.
1
1.
2.
3.
4.
2
УКЉУЧЕНИ
РЕФИНАНСИРАНИ
КРЕДИТИ
БЕЗ РЕФИНАНСИРАНИХ
КРЕДИТА И
РЕЗЕРВИСАЊА
3
4
СТРУКТУРА
У%
СТРУКТУРА
У%
5
6
I ОБАВЕЗЕ
БАНКЕ
7.815.206
250.605
19,03
100,00
Обавезе према
банкама
(примљени кредити)
Обавезе према
клијентима
по депозитима
Остале обавезе из
пословања и пасивна
временска разгранич.
7.539.658
-
-
-
182.679
182.679
-
72,89
67.926
67.926
-
27,11
24.943
-
-
-
1.066.250
1.066.250
80,97
100,00
796.250
796.250
-
74,68
69.777
69.777
-
6,54
200.223
200.223
-
18,78
8.881.456
1.316.855
Резервисања
II КАПИТАЛ
1.
Акцијски капитал
2.
Резерве
3.
Акумулирана добит
У К У П Н О ( I+II )
Ако се изузме износ од 7.539.658/х динара, који се односи на обавезе према
Париском и Лондонском клубу за рефинансиране кредите фирмама са Космета, као
и резервисања у износу од 24.943/х динара, укупне обавезе Банке су 250.605/х
динара. У структури извора средстава капитал учествује са 80,97 %, а остале
обавезе Банке са 19,03%.
Капитал Банке повећан је за 200.223/х динара, колико износи добитак, после
опорезивања.
23
ЈУГОБАНКА ЈУГБАНКА А.Д. КОСОВСКА МИТРОВИЦА
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2011 ГОДИНУ
26. април 2012 године.
2. ДЕПОЗИТИ
Укупни депозити Банке, на дан 31.12.2011. године износе 182.679/х динара, и у
односу на претходну годину незнатно су повећани, и у апсолутним износима већи
су за 765/х динара.
Према врсти клијената, највеће учешће у структури депозита Банке, крајем 2011.
године, имају депозити предузећа, са 72,96 %, сектор становништва чини 3,94 %, а
остали клијенти учествују са 23,10 % у укупним депозитима Банке.
У оквиру депозита доминантно место заузимају трансакциони депозити. У току
2011. године ова врста депозита је осцилирала и падала, као последица економске
и финансијске кризе у свету и код нас, као и опште неликвидности привреде и
погоршане политичке ситуације. Све ове околности негативно су се одразиле на
пословање Банке.
Просечно стање трансакционих депозита у 2011. години износило је 61.638/х
динара, и на истом је нивоу у односу на 2010. годину.
ПРОСЕЧНО СТАЊЕ ДИНАРСКИХ ДЕПОЗИТА У 2011. ГОДИНИ
у (000) дин.
МЕСЕЦ
1
Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај
Јун
Јул
Август
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар
ДИНАРСКИ ДЕПОЗИТИ
Трансакциони
Орочени депозити
депозити
2010
2011
2010
2011
2
3
4
5
102.398
67.668
35.050
29.660
67.652
62.021
35.050
62.660
74.382
69.206
25.950
51.160
59.854
65.568
28.950
56.660
58.772
74.244
37.910
56.327
56.334
68.053
15.706
61.327
60.508
64.880
44.706
64.327
44.581
63.335
44.510
80.677
52.570
54.147
49.510
80.375
51.621
46.062
53.510
79.375
44.022
47.431
58.860
62.435
62.976
57.044
33.160
64.695
ИНДЕКС
ИНДЕКС
( 3:2 )
6
66,08
91,68
93,04
109,55
126,33
120,80
107,23
142,07
103,00
89,23
107,74
90,58
( 5:4 )
7
84,62
178,77
197,15
195,72
148,58
390,47
143,89
181,26
162,34
148,34
106,07
195,10
У структури депозита Банке у извештајном периоду интезиван је раст орочених
депозита. То се пре свега односи на наменске депозите осигуравајућих друштава,
као и јавног сектора.
24
ЈУГОБАНКА ЈУГБАНКА А.Д. КОСОВСКА МИТРОВИЦА
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2011 ГОДИНУ
26. април 2012 године.
Повећање орочених депозита у 2011. години директно је утицало на јачање опште
ликвидности и пословање Банке.
Просечно стање орочених депозита у 2011. години износило је 62.473/х динара, и
за 61,96 % су већи у односу на претходну годину.
Просечно стање на текућим рачунима грађана износило је – 9.663/х динара, а на
жиро рачунима грађана 1.435/х динара.
Штедња грађана, како динарска тако и девизна већ дужи низ година сведена је на
изузетно мали број партија, и оне су углавном пролазног карактера.
3. ЛИКВИДНОСТ БАНКЕ
Висок ниво динарске ликвидности који је карактерисао пословање у 2010. години,
задржан је и током 2011. године. Дневно расположива ликвидна средства
омогућавала су несметано извршавање свих налога клијената и Банке.
Готовина Банке на дан 31.12.2011. године износи 127.546/х динара, и већа је за
35,414/х динара у односу на 2010. годину. Просечно месечно стање текућег рачуна
Банке износило је 11.924/х динара, и мање је у односу на претходну годину, због
пласирања вишка ликвидних средстава НБС.
У наставку дајемо преглед текућег рачуна и обавезне резерве по месецима.
У ( 000 ) динара
Просечно стање текућих рачуна
Стање обавезне резерве
МЕСЕЦ
2010
Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај
Јун
Јул
Август
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар
64.980
34.037
30.200
24.994
21.952
16.840
34.178
30.393
30.022
23.498
20.340
37.161
2011
29.488
11.322
9.536
9.521
9.580
9.083
10.100
9.523
9.794
10.831
10.654
13.661
2010
11.725
8.493
5.454
4.424
4.507
4.773
5.198
4.965
5.153
5.131
5.118
6.011
2011
4.900
5.552
6.531
6.047
6.537
6.395
6.410
7.144
6.736
6.205
5.889
5.971
У складу са мерама монетарне политике Народне Банке Србије и прописаним
стопама за издвајање обавезне резерве банака, Банка је у току 2011. године
редовно обрачунавала, издвајала и одржавала ниво обрачунате обавезне резерве
код НБС. Просечно стање обавезне резерве износило је 6.193/х динара, а камата
наплаћена на ова средства износила је 157/х динара.
25
ЈУГОБАНКА ЈУГБАНКА А.Д. КОСОВСКА МИТРОВИЦА
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2011 ГОДИНУ
26. април 2012 године.
Није коришћена обавезна резерва за премошћавање дневне ликвидности, као ни
кредити других банака.
У току 2011. године Банка је интезивно из свог депозитног потенцијала,
депоновала код НБС вишкове ликвидних средстава у укупном износу од
5.008.000/х динара, и на тој основи обрачунала и наплатила од Народне банке
Србије камату у износу од 1.858/х динара.
У наредној табели дајемо преглед депонованих вишкова ликвидних средстава у
2011. години по месецима.
Датум
Фебруар 2011
Март 2011
Април 2011
Мај 2011
Јун 2011
Јул 2011
Август 2011
Септембар 2011
Октобар 2011
Новембар 2011
Децембар 2011
V.
Пласирано
(01010021)
Враћено
КАМАТА
(02010021)
367.000.000,00
693.000.000,00
399.000.000,00
405.000.000,00
302.000.000,00
444.000.000,00
751.000.000,00
556.000.000,00
304.000.000,00
342.000.000,00
445.000.000,00
367.153.583,34
693.258.604,17
399.214.703,16
405.170.833,31
302.105.986,09
444.168.152,77
751.263.368,04
556.194.972,22
304.100.069,46
342.102.145,82
445.124.194,47
153.583,34
258.604,17
214.479,16
170.833,31
105.986,09
168.152,77
263.368,04
196.972,22
100.069,46
102.145,82
124.194,47
5.008.000.000,00
5.009.856.612,85
1.858.388,85
КАПИТАЛ
У складу са oснивачким актима, капитал Банкe сe састoји oд акцијскoг капитала и
рeзeрви Банкe.
Укупан акционарски капитал Банке са стањем на дан 31.10.2011. године износи
796.250 хиљаде динара и подељен је на 79.625 обичних акција номиналне
вредности 10.000,00 динара
Акциoнари имају правo управљања Банкoм, каo и правo учeшћа у распoдeли
дoбити.
Током 2006. године извршена је хомогенизација акционарског капитала, и извршен
је упис књиге акционара у Централни регистар ХоВ.
26
ЈУГОБАНКА ЈУГБАНКА А.Д. КОСОВСКА МИТРОВИЦА
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2011 ГОДИНУ
26. април 2012 године.
Банка има укупно 10 акционара, следи списак 10 највећих на дан 31.12.2011.
године, према подацима из Централног регистра хартија од вредности:
Рбр
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Акционари
Југобанка а.д. Београд, у стечају
Фонд за развој Републике Србије
Беобанка а.д. Београд, у стечају
Генералекспорт дп. Београд
РМХК «ТРЕПЧА» - Звечан
Јуко дп. Холдинг - Житиште
« САРТИД « - Смедерево
ИБГ-Индустрија батерија Гњилане
Минел-холдинг «корпорација»-Београд
«Фероникл» - Глоговац
Укупно:
Број акција
% учешћа у акцијама
40810
24386
7963
2115
995
995
870
497
497
497
79.625
51.25
30.63
10.00
2.66
1.25
1.25
1.09
0.62
0.62
0.63
100,00
Укупан капитал на дан 31.12.2011. године износи 1.066.250 хиљада динара и има следећу
структуру:
У хиљадама динара
31. дeцeмбра
2010.
Акцијски капитал - у динарима
Резерве из добити
Нераспоређена добит
796.250
69.689
88
866.027
2011.
796.250
69.777
200.223
1.066.250
VI КРЕДИТНА АКТИВНОСТ
Кредитна активност Банке у 2011.години имала је за циљ:
- контиуирано јачање кредитног потенцијала Банке, повећањем броја
клијената,
- унапређење и одржавање високе стопе рентабилности пословања
банке,
- одржавање високе стопе ликвидности,
- одобравање кредита на стабилној и наплативој основи,
- јачање конкурентске позиције на тржишту,
- унапређење система управљања банкарским ризицима.
27
ЈУГОБАНКА ЈУГБАНКА А.Д. КОСОВСКА МИТРОВИЦА
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2011 ГОДИНУ
26. април 2012 године.
1.
БИЛАНСНА АКТИВА БАНКЕ НА ДАН 31.12.2011.ГОДИНЕ
У ( 000 ) дин.
ИЗНОС
РЕД.
БР.
ОПИС
1
2
УКЉУЧЕНИ
РЕФИНАНСИРАНИ
КРЕДИТИ
3.
Готовина и готовински
еквиваленти
Потраживања за камату
и накнаду
Дати кредити и
депозити
4.
Удели(учешћа)
5.
Остали пласмани
6.
Основна средства
7.
Остала средства и АВР.
1.
2.
У К У П Н О:
3
БЕЗ РЕФИНАНСИРАНИХ
КРЕДИТА
4
СТРУКТУРА
У%
5
127.546
127.546
9,51
3.973
3.973
0,30
7.806.210
266.552
19,86
156.497
156.497
11,66
127.360
127.360
9,49
654.716
654.716
48,79
5.154
5.154
0,39
8.881.456
1.341.798
100,00
2. КРЕДИТИРАЊЕ ПРАВНИХ ЛИЦА И БАНАКА
2.1. У току 2011. године пласмани Банке били су усмерени према сектору
привреде и становништва.
Клијентима Банке у највећем броју малим и средњим предузећима и
предузетницима, одобравани су кредити са роком доспећа до једне године, уз
различита средства обезбеђења ( хипотеке на непокретности, бланко сопствене
менице правних и физичких лица-власника фирми, уговорна и менична
овлашћења, залога опреме итд. ).
Банка је у извештајном периоду одобрила краткорочне кредите у износу од
62.289/х динара, а наплатила 63.194/х динара, укључујући и пренете пласмане из
претходних година.
Обрачуната камата по истим кредитима по секторима износи 10.426/х динара, а
наплаћена 8.703/х динара.
Треба напоменути да на име курсне разлике наплаћено је 295/х динара, из
претходног периода.
28
ЈУГОБАНКА ЈУГБАНКА А.Д. КОСОВСКА МИТРОВИЦА
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2011 ГОДИНУ
26. април 2012 године.
Обрачуната накнада по датим кредитима по секторима износи 539/х динара, а
наплаћена по истом основу 539/х динара.
Напомињемо да је по добијеном спору пресудом Апелационог суда у Београду
Гж.бр.7115/10 од 03.02.2011. године, обавезна Република Србија-министарство
финансија, да Југобанци Југбанци а.д. Косовска Митровица исплати износ од (
1.950.338,20 ЕУР-а). Уплаћене су две рате у 2011. години у износу од по 300.000,00
ЕУР-а, што у динарској противвредности износи 61.715/х динара.
У 2011. години доспела је и наплаћена од НБС осма рата по основу више
депоноване девизне штедње у укупном износу од 23.249/х динара.
3. ПЛАСИРАНА СРЕДСТВА СТАНОВНИШТВУ
У пословној 2011. години, Банка је интезивније почела да кредитира
становништво, пре свега физичка лица која су запослена у буџетским
организацијама, због сигурности наплате пласмана.
Укупно одобрени пласмани грађанима (физичка лица ) у 2011. години износе
63.768/х динара, а наплаћени у износу од 42.620/х динара.
Обрачуната камата по датим кредитима је 6.159/х динара, а наплаћена 5.506/х
динара.
За обраду захтева обрачуната је и наплаћена накнада и износу од 582/х динара.
Највећи део пласмана становништву усмерен је за регистрацију моторних возилаодобрено 188.058/х динара, а наплаћено укључујући и пласмане из ранијих година
по овом основу у износу од 150.792/х динара.
4. ГАРАНЦИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ БАНКЕ У 2011. ГОДИНИ
Потенцијалне обавезе на дан 31.12.2011. године по основу динарских гаранција
износе 44.632/х динара.
* Обрачуната и наплаћена накнада по издатим гаранцијама износи 1.655/х динара.
Обим гаранцијског пословања Банке у 2011. години усклађен је са укупним
пословањем Банке, што је у сагласности са пословном политиком, да висина
гаранцијског пословања не пређе нормални ниво ризика са гледишта обима
билансног пословања и обезбеђења ризика.
29
ЈУГОБАНКА ЈУГБАНКА А.Д. КОСОВСКА МИТРОВИЦА
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2011 ГОДИНУ
26. април 2012 године.
Банка је по основу издатих гаранција дошла у ситуацију да врши плаћање из
сопствених средстава за клијенте:
- д.о.о. „CELVIN CO“ Добротин, Липљан по издатој гаранцији бр.868/3 од
30.07.2010. године у износу од 3.025.254,00 динара, а пала на терет у целокупном
износу, док преостали дуг по издатој гараннцији износи 3.025.254,00 динара.
- с.з.т.р. „ЗЕЛЕНГОРА“ Бањска, Звечан по издатој гаранцији бр. 1209/3 од
08.11.2010. године у износу од 700.000,00 динара, а пала на терет у износу од
671.178,52 динара, наплаћена је у износу од 52.688,00 динара, док је преостали дуг
по издатој гаранцији 618.490,52 динара.
- д.о.о. „СЛАТКИ КУТАК“ Рашка, по издатој гаранцији бр. 1422/3 од
15.12.2010. године у износу од 1.500.000,00 динара, а пала на терет у износу од
1.496.221,09 динара, наплате по датој гаранцији није било, тако да преостали дуг
износи 1.496.221,09 динара.
- о.д. Трговинска радња „СЛАТКИ КУТАК“ Косовска Митровица, по издатој
гаранцији бр. 1418/3 од 15.12.2010. године у износу од 7.000.000,00 динара, а пала
на терет у износу од 3.500.000,00 динара, наплаћена је у износу од 1.275.386,56
динара, док је преостали дуг по издатој гаранцији 2.224.613,44 динара.
Банка је одобрила и издавала динарске гаранције, искључиво клијентима, који
обављају платни промет преко наше Банке.
VII ДЕВИЗНО ПОСЛОВАЊЕ
Пословну 2011. годину у домену девизног пословања карактерише неодвијање
спољнотрговинске размене преко ове Банке, као и даље мировање фиксних и
гарантованих обавеза према иностранству. Активност је сведена на пријем пензија
Бундес Банке које су исплаћене пензионерима у износу од 1.207,00 ЕУР-а.
VIII ПЛАТНИ ПРОМЕТ У ЗЕМЉИ
Пословну 2011. годину карактеришу активности у сервисирању услуга платног
промета за физичка и правна лица. Све активности огледају се у повећању
ефикасности банкарског пословања пружањем квалитетних услуга клијентима
Банке.
Посебан акценат је дат на укључивање нових клијената и то како правних тако и
физичких лица, тако да је у 2011. години отворено 143 партије правних лица, 487
текућих рачуна грађана , и 459 жиро рачуна грађана. У односу на 2010. годину број
новоотворених рачуна је нагло увећан и то нарочито број текућих рачуна грађана и
жиро рачуна грађана за скоро 98%.
30
ЈУГОБАНКА ЈУГБАНКА А.Д. КОСОВСКА МИТРОВИЦА
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2011 ГОДИНУ
26. април 2012 године.
У току 2011. године основна каратеристика обима пословања платног промета
огледа се у обиму пословања у прва два квартала који је драстично већи у односу
на 2010. годину. Међутим крајем јула месеца 2011. године дошло је до наглог
погоршања целокупне политичке ситуације на северу Косова и Метохије, тако да
је у наредна два до три месеца дошло до пада обима пословања платног промета,
јер клијенти нису могли да нормално обављају своју делатност због блокаде
путева и административних прелаза. У последњем кварталу платни промет се
стабилизовао и био је на нивоу из прва два квартала 2011. године.
ТАБЕЛА УНУТРАШЊЕГ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА
У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2010. ГОДИНЕ
Тип
промета
Готовина
Број
дуговних
трансакција
Износ
дуговни
Број
потражних
трансакција
Износ
потражни
Укупан
број
трансакција
3.144
161.744.736,00
25.514
1.345.354.082,00
28.658
Коминт-Банке
Коминтенткоминтент
12.027
303.803.324,87
5.780
169.354.387,15
17.807
2.338
520.655.191,17
2.338
520.655.191,17
4.676
Укупно интерни
17.509
*986.203.252,04
33.632
*2.035.363.660,32
51.141
Жиро клиринг
602.996
1.918.445.462,75
15.521
171.359.028,48
618.517
РТГС
103.306
2.191.163,895,08
24.507
3.903.150.216,71
127.813
Укупно екстерни
706.302
*4.106.609.357,83
40.028
*4.074.509.244,69
746.330
УКУПНО:
723.811
*5.092.812.609,87
73.660
*6.109.872.905,01
797.471
31
ЈУГОБАНКА ЈУГБАНКА А.Д. КОСОВСКА МИТРОВИЦА
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2011 ГОДИНУ
26. април 2012 године.
ТАБЕЛА УНУТРАШЊЕГ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА
У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2011. ГОДИНЕ
Тип
Промета
Број
дуговних
трансакција
Износ
дуговни
Број
потражних
трансакција
Износ
потражни
Укупан
број
трансакција
3.864
205.796.342,83
30.045
1.421.219.238,00
33.909
13.585
374.978.655,66
2.182
144.722.314,40
16.767
2.593
457.167.912,70
2.594
455.177.003,53
5.187
*20.042
*1.037.942.911,19
*35.821
*2.023.118.555,93
*55.863
1.106.657
2.619.126.863,14
24.213
339.530.904,87
1.130.870
103.597
7.268.909.641.55
30.523
9.581.882.695,24
134.120
*1.210.254
*9.888.036.504,69
*54.736
*9.921.413.600,11
*1.264.990
1.230.296
*10.925.979.415.88
90.557
*11.944.532.156,04
1.320.853
Готовина
Коминт-Банке
Коминтенткоминтент
Укупно интерни
Жиро клиринг
РТГС
Укупно екстерни
УКУПНО:
Упоређивањем података из табеларног приказа унутрашњег платног промета у
2010. години , и у 2011. години уочава се да је обим платног промета у 2011.
години увећан за приближно 100 %.
Повећање обима платног промета је резултат ширења мреже сарадње са већим
бројем ауто кућа и осигуравајућих друштава на пословима регистрације и
осигурања возила. Поред овога дошло је и до повећања броја налога који се
обавезно уплаћују за регистрацију возила на укупно 13 по једној регистрацији.
Повећању обима платног промета допринела је и веома добра сарадња са
факултетима у којима Банка има своје шалтере што је допринело већем броју
уплата пријаве испита и школарина студената.
Повећани обим платног промета имао је за резултат повећање обрачунате
провизије по пословима платног промета за правна лица који износи у 2010.
години дин. 7.775.984,00, што у просеку на месечном нивоу износи 640.830,25 дин.
док је обрачуната провизија за 2011. годину износи 9.285.046,00 дин., што
процентуално износи око 19 %, што у просеку на месечном нивоу износи
773.753,30 динара.
32
ЈУГОБАНКА ЈУГБАНКА А.Д. КОСОВСКА МИТРОВИЦА
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2011 ГОДИНУ
26. април 2012 године.
Табеларни приказ обрачунате провизије по пословима платног промета
по организационим деловима банке за 2011. годину
Организациони део
Косовска Митровица
Износ у динарима
Проценат учешћа
4.208.718
45,05
628.150
6,60
17.015
0,85
119.165
1,30
Зубин Поток
1.456.150
15,60
Звечан
1.185.279
12,70
Краљево
171.370
1,85
Београд
922.150
9,90
Грачаница
88.513
0,95
Крушевац
383.255
4,10
Крагујевац
105.281
1,10
9.285.046
100 %
Лепосавић
Ниш
Нови Пазар
УКУПНО:
У току 2011. године дошло је до наглог повећања послова који су везани за
реализацију наплате чекова грађана других банака. Укупно је у 2011. години
наплаћено чекова других банака 217.102.298,00, а на име тих послова наплаћена је
провизија у износу од 755.712,00 динара.
Корисницима текућих рачуна грађана одобрено је коришћење дозвољеног минуса
у укупном износу од 14.785.150,00, а из тог износа укупно је наплаћено износ од
9.675.170,00 динара.
Банка је у 2011. години почела са издавањем чекова грађана власницима текућих
рачуна. Тако је у 2011. години укупно издато 1.058 чекова у укупној вредности од
4.477.153,00 динара.
33
ЈУГОБАНКА ЈУГБАНКА А.Д. КОСОВСКА МИТРОВИЦА
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2011 ГОДИНУ
26. април 2012 године.
Табеларни приказ 25 клијената Банке са оствареним прометом у 2011. години са
стањем на дан 31.12.2011. године, са износом просечног стања на рачуну у 2011.
години, и обрачунатом провизијом по пословима платног промета у 2011. години
Ред.
Бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Назив
клијента
“Dinamic Trade“д.o.o.
Звечан
Ј.П.“Електрокосмет“
Kосовска Митровица
р.к..“Mетал“д.o.o.
Звечан
„Mиленијум груп“ д.o.o.
Београд
„Kолашин превоз“д.o.o.
Зубин Поток
„Mиленијум осигурање“a.д.
Београд
„Aцо танк“д.o.o.
Звечан
„Сава осигурање“a.д.
Београд
„Kолашин“д.o.o.
Зубин Поток
„Aпотекарска установа“
Kосовска Митровица
„Žeks trade“d.o.o.
Kосовска Митровица
„Aс“осигурање а.д.
Београд
„Напа трговина“д.о.о.
Крушевац
с.з.р.“Парк“
Косовска Митровица
„Косвик“ д.о.о.
Зубин Поток
„Г-5 Продукт“д.о.о.
Зубин Поток
„Бралум“д.о.о.
Косовска Митровица
„Рад“д.о.о.
Зубин Поток
„Клас“ д.о.о.
Зубин Поток
с.з.р.“Слога“
Зубин Поток
„Fru-meat“д.о.о.
Звечан
„Градина“д.о.о.
Жеровница
„Ибар Инвест“д.о.о.
Зубин Поток
„Црвени крст“
Косовска Митровица
„Интер контакт“д.о.о.
Зубин Поток
Остварени промет
у 2011. години
д
п
д
п
д
п
д
п
д
п
д
п
д
п
д
п
д
п
д
п
д
п
д
п
д
п
д
п
д
п
д
п
д
п
д
п
д
п
д
п
д
п
д
п
д
п
д
п
д
п
264.101.790,67
264.115.218,98
160.931.728,00
180.199.815,00
155.469.176,38
158.758.865,27
146.988.509,47
147.916.354,21
121.438.125,88
122.322.938,15
120.301.675,84
121.861.520,29
102.082.799,11
102.094.723,91
97.155.433,00
97.301.388,56
93.741.724,42
97.933.616,20
82.314.377,30
82.611.572,26
77.851.724,40
78.070.411,16
74.339.695,60
74.339.695,60
65.473.105,87
65.481.135,00
62.476.949,76
62.486.736,39
61.803.498,06
62.588.442,20
51.003.910,10
51.768.387,10
48.541.559,43
48.638.874,10
45.197.818,04
45.209.235,03
43.355.816,67
43.415.149,69
42.385.795,92
42.385.898,13
40.716.769,97
40.718.683,51
39.425.913,00
39.467.520,73
39.267.433,60
44.138.552,11
39.217.286,62
39.227.495,22
37.445.663,59
37.445.924,94
Стање на дан
31.12.2011. године
Просечно
стање
Обрачуната
провизија
13.428,31
5.815.201,27
305.760,29
19.264.083,00
6.655.883,15
249.893,43
3.289.688,89
1.099.326,58
279.293,88
927.884,74
1.550.239,36
327.988,12
884.818,27
1.481.543,76
233.025,99
884.812,27
1.854.527,21
138.208,11
11.924,80
138.660,55
164.331,59
145.955,56
2.247.696,47
97.568,00
4.191.891,78
419.250,29
215.604,29
297.194,96
369.796,11
306.718,59
218.686,76
123.320,68
174.647,32
0,0
4.344.928,40
68.035,83
8.029,13
40.052,96
359.838,70
9.786,63
28.278,30
211.539,84
784.944,14
760.233,94
107.327,61
764.477,00
511.737,11
130.229,91
97.314,67
39.077,70
114.149,99
11.416,99
214.027,41
102.678,69
59.333,02
426.477,65
52.813,67
102,21
33.708,06
109.353,48
1.913,54
11.618,30
99.293,09
41.607,73
336.889,05
80.287,06
4.868.118,41
895.044,30
111.278,93
10.208,60
792.909,90
48.223,66
261,35
8.764,36
49.271,72
34
ЈУГОБАНКА ЈУГБАНКА А.Д. КОСОВСКА МИТРОВИЦА
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2011 ГОДИНУ
26. април 2012 године.
Све напред наведене и реализоване активности су омогућиле да се обим пословања
платног промета у 2011. години увећа, и буде много садржајнији и испешнији, а
све у интересу клијената Југобанке Југбанке а.д. Косовска Митровица.
IX ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ БАНКЕ
У току 2011. године, Служба информационе технологије је успешно извршавала
послове функционисања и одржавања Информационог система Банке у погледу
апликативних решења, компјутерске и комуникационе опреме. Током године
извршена је неопходна набавка као и инсталација нових верзија већ постојећих
апликативних решења (ЗИС-ове апликације платног промета и становништва,
Белит-ова апликација Bank report – слање извештаја ка НБС и Агенцији за
осигурање депозита, Мегатренд – апликација кредита), компјутерске (сервери и
клијенти) и комуникационе опреме(прелазак на нови сервис L3 VPN ). Наиме:
- јуни 2011, отворен је шалтер- Ердеч у Крагујевцу што је значило набавку и
инсталацију опреме и закуп (FR) комуникационих линија наопходних за
функционисање тог новоотвореног организационог дела ,
- јула 2011, отворен је мини шалтер (АМК Нови Београд) у Београду што је
подразумевло набавку опреме и стварање свих предуслова за рад и функционисање
.
- новембар 2011, отворена је експозитура2 (Аутокућа Гудаловић) у Београду што
је такође значило набавку и инсталацију опреме и закуп (FR) комуникационих
линија наопходних за функционисање тог новоотвореног организационог дела
(30),
- децембра 2011, створени су сви услови за отворње шалтера у Штрпцу који је
почео са радом јануара 2012 године.
- децембра 2011, пружена је информатичка подршка ИТ службе за преселење
експозитуре у Краљеву на нову локацију.
С обзиром на учестале проблеме са информационом мрежом банке, које ни
техничка подршка ЗИС-а, ни служба из Телекома Србије није могла да решава у
кратком року, одлучено је да се изврши миграција информационе мреже на нови
сервис Телекома Србије, L3 VPN. Поменути сервис пружа много сигурније линије,
са знатно мање прекида од постојећих (Framе relay), као и двоструко веће брзине
протока за исту цену. Самим тим, банка добија већу контролу над својом мрежом, а
време за отклањање сметњи је неупоредиво краће него раније. ИТ служба је
миграцију са старог система (Framе relay) на нови (L3 VPN) извршила у току
децембра 2011. године и успела да смањи трошкове према Телекому за око 35%.
35
ЈУГОБАНКА ЈУГБАНКА А.Д. КОСОВСКА МИТРОВИЦА
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2011 ГОДИНУ
26. април 2012 године.
Рачунарска мрежа банке (преко 60 рачунара) је услед неадекватног коришћења
рачунара од стране запослених постала заражена компјутерским вирусима. Наиме,
дошло је до озбиљних проблема у раду свих рачунара, пре свега главног сервера
банке, што је претило да угрози рад читаве банке. Стога је банка била принуђена
да купи пакет од 60 једногодишњих лиценци Symantec антивируса, како би се уз
подршки ИТ службе отклонили проблеми.
Због истека предвиђеног радног века, као и бројних хардверских проблема који су
у знатној мери отежавали рад читаве информационе мреже, ИТ служба је сматрала
неопходном замену IBM Back-up сервера банке. С обзиром да је поменути сервер
служио и као домен контролер, што никако није препоручљиво, ИТ служба је
уговорила набавку два нова IBM сервера, од којих је један предвиђен да ради као
Back-up банка сервер, а други врши функцију домен контролера.
Такође је ИТ служба дала техничку и тражену подршку Мегатренду (апликација
кредита) за несметани приступ серверу у Нишу.
Напред наведено, подразумевало је улагање Банке у информациону технологију и
комуникациону опрему тј. куповину софтвера, куповину и инсталирање опреме
(компјутера, штампача и passbook-ова, swich-ева, модема, routera, УПС-ова као и
улагање у додатну опрему или замену дотрајале опреме, каблова а за текуће
обављање послова банке. Износ уложених средстава у 2011. години износио је (тј.
плаћено) 5.479.708,08 динара .
Подсећамо да су представници банке у децембру 2011. године одржали састанак са
представницима ЗИС-а у вези будуће сарадње. Наиме, ЗИС планира да у току
следеће 2012. године пређе са старог система на нови Temenos Т24 Банкарски
систем. С тим у вези су обављени и најављени даљи разговори о сарадњи и то у
правцу миграције на нови Temenos Т24 Банкарски систем у ЗИС-у или миграцију
на неки други дата центар.
X ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ БАНКЕ
У 2011. години Банка је остварила добит у износу од 212.128/х динара. Обрачунати
порез на добит износи 11.905/х динара, а добит за распоређивање 200.223/х динара.
Остварена добит у 2011. години знатно је већа у односу на претходне године и
резултат је добијања судског спора са Министарством финансија у износу од
1.950.338,20 ЕУР-а, као и укупног повећања обима пословања и на тој основи
прихода Банке.
36
ЈУГОБАНКА ЈУГБАНКА А.Д. КОСОВСКА МИТРОВИЦА
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2011 ГОДИНУ
26. април 2012 године.
УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ПРИХОДА, РАСХОДА И ДОБИТИ БАНКЕ
Ред.
број
ОПИС
31.12.2010.
године
31.12.2011.
године
ИНДЕКС
( 4:3 )
1
2
3
4
5
I ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА
Приходи од камата
43.601
48.818
111,96
Расходи од камата
2.123
4.066
191,52
Добитак по основу камата ( 1-2 )
41.478
44.752
107,89
3.
Приходи од накнада и провизија
45.556
75.950
166,72
4.
Расходи од накнада и провизија
8.243
12.080
146,55
Добитак по основу накнада ( 3-4 )
37.313
63.870
171,17
5.
Нето приходи од курсних разлика
9.031
-
-
6.
Нето расходи од курсних разлика
-
1.095
-
7.
Приходи од дивиденди и учешћа
-
6
-
8.
Остали пословни приходи
2.332
2.185
93,70
9.
-
223.425
-
3.899
-
-
59.101
82.210
139,10
12.
Нето приходи по основу индиректних отписа
пласмана и резервисања
Нето расходи по основу индиректних отписа
пласмана и резервисања
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични
расходи
Трошкови амортизације
2.394
4.550
190,06
13.
Оперативни и остали пословни расходи
24.658
34.481
139,84
14.
51
226
443,14
61
-
-
16.
Приходи од промене вредности имовине и
обавеза
Расходи од промене вредности имовине и
обавеза
Добитак из редовног пословања
92
212.128
17.
Порез на добит
4
11.905
Добитак (16-17)
88
200.223
1.
2.
10.
11.
15.
37
ЈУГОБАНКА ЈУГБАНКА А.Д. КОСОВСКА МИТРОВИЦА
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2011 ГОДИНУ
26. април 2012 године.
Пословање Банке у 2011.години, одвијало се у сложеним условима привређивања,
у окружењу и простору који је оптерећен бројним политичким, безбедоносним и
економским проблемима. Банка је у таквим отежавајућим околностима, успела да
оствари позитиван финансијски резултат-добитак пре опорезивања у износу од
212.128 /х динара.
Структурно у 2011.години Банка је остварила нето добит од камата и накнада у
износу од 108.622/х динара, и нето приход по основу индиректних отписа
пласмана и резервисања у износу од 223.425/х динара.
Истовремено Банка је остварила остале пословне приходе у износу од 2.185/х
динара, и приходе од промене вредности имовине и обавеза у износу од 226/х
динара.
Приходи од камата износе 48.818/х динара и за 11,97 % су већи у односу на
претходну годину
Структуру камата чине:
-
обрачуната и већим делом наплаћена камата од предузећа износи 12.504/х
динара,
приход остварен по основу камата од грађана износи 30.559/х динара,
реализована камата на више депоновану девизну штедњу грађана 3.739/х
динара,
наплаћена камата од НБС на издвојену обавезну резерву 157/х динара,
приходи од камата по основу депоновања вишка ликвидних средстава од НБС
у износу од 1.858/х динара.
Укупни приходи Банке од накнада у 2011. години износе 75.950/х динара и за
66,72 % су већи у односу на исти период претходне године.
У структури реализованих накнада, банкарске услуге од предузећа износе 9.838/х
динара, и чине 12,95 % укупних провизија Банке, накнаде за банкарске услуге од
становништва износе 63.772/х динара и учествују са 83,97 % у укупним приходима
од накнада, накнаде наплаћене од осталих банака износе 740/х динара или у
процентима 0,97 %, док накнаде по издатим гаранцијама остварене су у висини од
1.600/х динара и чине 2,11 % од укупних накнада .
Негативне курсне разлике у пребијеном стању,када се одузму позитивне износе
1.095/х динара. Нето расходи по основу курсних разлика резултат су осцилација и
пада курса ЕУР-а током 2011. године.
Са друге стране као доминантна група пословних расхода трошкови зарада и
остали лични расходи Банке износили су у 2011. години 82.210/х динара, и у
односу на 2010. годину били су већи за 39,10 %.
Трошкови амортизације представљају обрачунску категорију, и не представљају
одлив финансијских средстава у моменту њиховог обрачуна. У 2011.години
трошкови амортизације су обрачунати на набавну вредност основних средстава у
коришћењу у укупном износу од 4.550/х динара.
38
ЈУГОБАНКА ЈУГБАНКА А.Д. КОСОВСКА МИТРОВИЦА
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2011 ГОДИНУ
26. април 2012 године.
Остали пословни расходи остварени су у износу од 34.481/х динара и њих чине:
-
трошкови материјала у износу од 7.437/х динара;
трошкови производних услуга износе 8.551/х динара;
нематеријални трошкови у висини од 13.141/х динара;
трошкови пореза износе 20/х динара;
трошкови доприноса износе 231/х динара;
остали расходи износили су 4.884/х динара;
расходи по основу отписа ненаплаћених потраживања у висини од 217/х
динара.
Издаци по основу камата већи су у односу на исти период претходне
године.Укупни расходи камата у 2011.години износе 4.066/х динара и односе се
на:
-
расходе камата на орочене депозите клијената из области осигурања у
висини од 1.820/х динара;
расходе камата на депозите по виђењу становништва у износу од 297/х
динара;
расходе камата на депозите клијената из области непривреде 1.949/х динара;
Укупни расходи накнада и провизија износе 12.080/х динара и њих чине :
-
провизије и накнаде НБС за електронско обављање платног промета у
износу од 5.506/х динара;
накнаде за банкарске услуге ЗИС-у, у висини од 1.494/х динара;
провизије за банкарске услуге по пословима платног промета са
становништвом у износу од 210/х динара;
накнаде за услуге ПТТ-Србије, за уплату готовог новца у износу од 4.828/х
динара;
накнаде за банкарске услуге од осталих банака по пословима платног промета
у износу од 42/х динара.
Укупна билансна актива Банке на дан 31.12.2011.године износи 8.881.456/х динара,
што је за 1,94 % више у односу на претходну годину.
У структури Биланса стања Банке, највеће учешће имају фиксне и гарантоване
обавезе према иностранству.
Девизни рефинансирани кредити из 80-тих година чине 84,89 % укупне активе и
пасиве Банке. Због познате ситуације на Косову и Метохији, НБС није издала
писмени налог као и за остале банке, да ова Банка донесе Одлуку о емисији акција
и искњижавању ових обавеза из биланса стања. Преко 90 % девизних кредита
односе се на пласмане Комбинату „Трепча“ и „Термоелектранама“у Обилићу.
У току 2011.године Банка је углавном одобравала краткорочне динарске кредите.
Предност у кредитирању имали су депоненти и дугогодишњи клијенти Банке.
39
ЈУГОБАНКА ЈУГБАНКА А.Д. КОСОВСКА МИТРОВИЦА
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2011 ГОДИНУ
26. април 2012 године.
Укупнан финансијски потенцијал Банке на дан 31.12.2011.године, износи
8.881.456/х динара и чине га обавезе Банке у износу од 7.815.206/х динара и
капитал Банке у износу од 1.066.250/х динара. У току 2011.године није било
промена у власничкој структури акцијског капитала.
У ванбилансној активи и пасиви Банке, поред потраживања и обавеза по основу
старе девизне штедње грађана, суспендоване камате, налазе се и плативе динарске
гаранције. Ове гаранције одобрене су клијентима Банке који обављају платни
промет преко Банке.
XI ИНФОРМАЦИЈА О СУДСКИМ ПОСТУПЦИМА
СУДСКИ ПОСТУПЦИ КОЈИ НИСУ ПРАВОСНАЖНО ОКОНЧАНИ
СУДСКИ ПОСТУПЦИ У КОЈИМА ЈЕ БАНКА ТУЖЕНА СТРАНА
ЂАЈИЋ МИЛОРАД
Поступак који се води пред Основним судом у Лесковцу, започет пре 16.година, окончан је
Решењем П бр.8/10 од 02.08.2011.године којим је тужба тужиоца одбачена.
Поступак који се води пред Првим основним судом у Београду, окончан је пресудом у
корист туженог-банке, предмет се налази пред Врховним касационим судом, по ревизији
тужиоца на пресуду.
БУЛАТОВИЋ ДРАГАНА
На пресуду Апелационог суда у Нишу, која је донета у корист тужиље, уложена је
Ревизија, по којиј још није одлучено.
РАШИЋ МИЛЕНА
Поступак започет 22.03.2011.године, ради заштите радних права. Очекује се окончање
поступка на рочишту заказаном за мај месец 2012.године.
СУДСКИ ПОСТУПЦИ У КОЈИМА ЈЕ БАНКА ТУЖИЛАЧКА СТРАНА
„МИГРОС“ ПЕЋ
Предмет се налази пред Привредним апелационом судом у Београду, по жалби тужиоца –
Банке.
40
ЈУГОБАНКА ЈУГБАНКА А.Д. КОСОВСКА МИТРОВИЦА
ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2011 ГОДИНУ
26. април 2012 године.
КАСАЛОВИЋ РАДАШИН
Донета пресуда у корист тужиоца – банке у поступку за наплату потраживања, које је
настало реализацијом чекова без покрића на текућем рачуну. Предмет одлуком Вишег
суда у Краљеву, по жалби туженог, враћен првостепеном суду на понавно одлучивање.
СУДСКИ ПОСТУПЦИ КОЈИ СУ У ТОКУ 2011. ПРАВОСНАЖНО ОКОНЧАНИ
СУДСКИ ПОСТУПЦИ У КОЈИМА ЈЕ БАНКА ТУЖЕНА СТРАНА
МИЛИВОЈЕ ПАВЛОВИЋ
Поступак поводом наплате девизних средстава са књижице, окончан доношењен Пресуде
25.03.2011.године, у корист тужене-банке, пресудом је одбијен тужбени захтев тужиоца,
као неоснован.
ДУШАНКА ПЕТРОВИЋ
Поступак ради заштите радних права тужиља је започела подношењем тужбе против
банке, који је окончан 17.05.2011.године, повлачењем тужбе.
СУДСКИ ПОСТУПЦИ У КОЈИМА ЈЕ БАНКА ТУЖИЛАЧКА СТРАНА
РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
Након доношења Пресуде Апелацоног суда у Београду, Гж.7115/10 од 03.02.2011.године,
закључен је Споразум о намирењу потраживања Југобанке Југбанке ад Косовска
Митровица са Р.Србијом, Министарством финансија, дана 29.11.2011.године, о исплати
главног дуга, чија реализација је започела.
ДП КОНФЕКЦИЈА „ЗВЕЗДА“ КРУШЕВАЦ
Након правоснажног окончања поступка, закључено је судско поравнање, децемра
2010.године, чија је реализација је извршена у току 2011.године.
41
.;lW:,..
\q
gf
'.5tsY.
JyfoEAHKA TyfEAHKAA.A.KocoBCKA MI4TPoBI'IIIA
IO.III4IIIBIIII3BEIIITAJo[oCJIoBAIby3A20llIoAI[Hy
26. anpun2Ol2ro4nue.
cnopoBa.
cyAcKl,tx
oKoHqaHuX
npaBodHaxHo
V ra6ennje Aar npnKa3
HAqI4H OKOHTIA}bACNOPA
Cnop npaeocHaxHooKoHqaHflpecygol'lAnenaquonorcyAa
Cnopaeyuca tyxeHuM, 3anoqera
y 6eorpa4y, 3aKrbyLleH
llocrynar oKoHLtaH
AoHouelbeHrcBpuHor peuerba
y
cyAa Huwy lA 6p.424lL0,3aKrbyqeHo
l-lpnepe4Hor
Cnop noeo4oMcrape AeB[3HeureA]be, oKoHqaH
AoHouehbeMnpecyAeOcHoaHorcyAa y Kparueey,o46rjeu
oAHoca,oKoHqaH
Cnop noaoAoMpaAHonpaBHnx
cyAa y Kocoacroj
OcHoeFlor
npecyAe
AoHouelbeM
\. Ilpegcegnnn
3aprenunlpegcegunna
Ilrnpmnor
fl.rran
3raronrnp Apcllh
42
iW
Jyt-oEAHKAJyTEAHKAA.lq
KOCOBCKA
Ml,lTPOBl4qA
E-mail : [email protected] t
Ep./r34
yn. Kparuaflerpal, 6poj165
38220KocoecraMurpoehqa
Tel:028 1425-455,425-453
Faksbroj : 0281425-452
3 4 /4 -*/2
PEIIYEJII4KA CPEIIJA
KOMI,ICUJA 3A XAPTTIJEOA BPEAHOCTI4
CEKTOP 3A' HA.43OP
11000EEOTPAn
y.n.Oura4rrncKnx6pHraga1
\
V cua4y ca ruraHoM50. ra.{ra 3 3aroua o rpxrlmry Kanrrraira, JtuilIarcojacy pa4ul:aHa
v3pa4uroAilrxnr.rxr,rseeurraja
za2}ll. ro4uny 4ajy cne4ehy:
143JABY
Jby6ma flononuh, AHlJr. Exououncra , rrJraHll:nprunor o46opa 6aure u Bur'larra
Mapronuh eKoHoMr,rcra,
rue([ cnyN6e parryHoBoAcrnau SuHancuja, pa4lz.rirn
cMo Ha
vspa4r roAr.runer parryHa za 2011. roAr,rHy vr Apyrnx nparehnx $unancrajcxux
useeurraja y cKJraAyca 3axonoM o paqyHoBoAcrByu pennsnju r,r MelynapoAHHM
(punancujcxr,rM
ucrvrnvtrytu o6jerrueuu
craHAapAuMa
v y usnerurajr,rMa
cy nplrKaraHr.r
noAarluo r,rMoBr.rHr.r
o o6aeesaN,ra
Eanre.
C uomrosarber,r
Y Kocoacroj Murponnqu
Aasa 30.10.2012.roAr,rHe
Jyr5AHKAA.A.
*-"jS*#* JvroEAHKA
MI4TPOBI/qA
KOCOBCT(A
V \ 1
*ffiffi-
CKYTIruTI,IHA EAIIKE
roAuse.
8p.52717 ox26.04.2012
, '
3. C:ratyra Jyro6anxe Jyr6aure a..q.Kocoscra
l.
TarrKa
Ha ocnonyuraHa 5. cras
Murponraq4 Cxynmtnua Eame Ha cnojoj 20-roj pegonuoj ceAHI'Iltu' o4pNanoj
2\l2.roxune, 4onela je cle4ehY:
o,[JIyKy
1 . Vcnajajy ce @uuancrajcrn nsneruraju Jyro6anre JyrSaure a.A. Kocoscra
Murponuq a sa 201I .ro4uuY:
o Enranc cralba,
o Fnrancycnexa,
ToKoBI'IMa'
o I'Iseeulraj o HoBqaHI'IM
o CratucrllqKu aHeKc14
HaKa[Irrary.
o Hgseurrajo npoiraeuaMa
qllHe cacTaBHI'I
Aeo oBe
Ca nauoueHaMay3 ([uHancujcrceueneurrajey TeKcTy,roju
O4nyre. .:.
2. Osa O.qryracryna HacHaryAaHoMAoHoltrerba'
43
JyfoBAHKA JyTEAHKA A.A.
KOCOBCKAMtr{TPOBI,IIIA
CKYTIIIITI{HA EAHKE
Bpoj:52717-3
ot26.04.2012. t
Ha ocnony qrana 34. cran 3. rh.ma 2. Crurytalyro6aure Jyr6anxe'a.4. Kocoecra
Mnrponnqa, Ynpannu og6op Eanre [peAnaxe Cnynmrunu BanrceAa y cKJIaAyca
trJraHoM
5. cran.1. TarrKa.3. Craryra Eanre, AoHececne4ehy:
oAJIvKv
o pacropelunany HepacnopefeHenero Ao6uru
2.
Hepacnopelena Hero .uo6ur Eaure y n3Hocy oA 200.223.016,77 Ailu'apa
pacnopelyje ce !r ro:
y Kopncr pe3epBll,
a) I,Isnoc oa 190.393.720,77 EnnapasauonehalbeKarIHruIrIa
KalLITt]JI.
palu [perBapauaueto Ao6rarlry ocHoBHI,I
6) Zruoc ot 9.829.296,00 4vrnapapacuopelyjece 3a I{cilnary LrsHero Ao6urw
I,I3arIocJIeHI4Ma.
Barl e opraHlrMayIIpaBJbaIba
o46opa aa npaheme rocJloBarba Banre, ra ca
parloAeJlg
yrBprll
rpvrepnjyrr,re, v AI4ITaMLIKy
I4snprunvu o46oporvr Bame
cpeAcraBau3 TarrKe1. noAra.u<a6) one O4ryre, c rI{M la he ce rlclnara BpITTTITLI
KBapTirnHo.
2. Onnamhyje ce flpe4cegnur
3.
Ona O4ryrcacrqa Ha cHaryAaHoM,qoHotueba.
najyhn Cryumruue
Download

BILANS STANJA - Jugobanka Jugbanka