С А Д Р Ж А Ј
Страна
1.
МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ...................................................................................................1
2.
ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА..........................................................................1
3.
ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2014. ГОДИНУ...........................2
4.
ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2014. ГОДИНУ........................................................5
5.
ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ...............................................................................................5
6.
ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА..........................................................................8
7.
ИНВЕСТИЦИЈЕ............................................................................................................................9
8.
ЗАДУЖЕНОСТ..............................................................................................................................9
9.
ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И
РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО
ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ......................................................9
10.
ЦЕНЕ..............................................................................................................................................11
11.
УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА.....................................................................................................12
12.
ПРИЛОЗИ
1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ
2
Мисија
Ефикасно и трајно обављање комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима на
територији града Пожаревца, уз максимално очување и заштиту јавног интереса града Пожаревца и
стално повећање задовољства корисника паркиралишта.
Визија
Перманентан процес побољшања квалитета услуга, у функцији реда и поштовања законских
прописа, те стицања и одржавања пословног угледа и позитивног имиџа предузећа.
Циљеви
1. Организовање квалитетне мреже наплате паркинга, кроз стално побољшање услуге паркирања;
2. Уређење града као урбане зоне лепог живљења увођењем реда у стационираном саобраћају,
заштита зелених површина и пешачких зона;
3. Учествовање у пројектима који за циљ имају повећавање нивоа сигурности грађана и развијање
саобраћајне културе;
4. Развијање комуникације са корисницима и суграђанима организовањем разних видова јавних
презентација предузећа, уважавање мишљења и сугестија јавности, као и редовно информисање
јавности о тренутним, завршеним и будућим пројектима путем интернет странице предузећа и
осталих медија;
5. Финансијска стабилност и независност, као предуслов за складан однос са корисницима и
добављачима, као и за развијање и одржавање угледа предузећа;
6. Брига о друштвеној заједници (организовање бесплатних паркинг места за лица са инвалитетом,
исцртавање и заштита дечијих игралишта уградњом заштитних стубића, бетонских кугли и
жардињера за цвеће итд.);
7. Праћење трендова у области здравља и екологије (заштита зелених површина, промоција
бициклизма као здравог начина кретања).
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА
ЈКП ,,Паркинг сервис Пожаревац“ функционише као јединствена организациона целина са
службом за наплату паркинга и службом која се бави одношењем непрописно паркираних возила.
3
Организациона структура предузећа представљена је у следећем табеларном приказу:
Ред. бр.
Назив радног места
1.
2.
3.
Директор
Заменик директора
Руководилац за опште и правне послове
Руководилац за финансијско –
књиговодствене послове
Референт вођења паркинга
Ликвидатор
Благајник
Референт за контролу и рекламације
Администратор мреже
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Благајник наплате паркинга
Број
извршилаца
1
1
1
Степен стручне
спреме
VII/1
VI
VII/1
1
VII/1
2
1
1
1
1
IV
IV
IV
III
III
18
III, IV
11.
Контролор уличне наплате паркирања
16
III, IV
12.
Возач специјалног возила паук - оператер
3
III
УКУПНО
47
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2014. ГОДИНУ
3.1.
Процењени физички обим активности у 2013. години
Између остварених и планираних резултата физичког обима услуга за 2013. годину (Ребаланс
2) не постоје значајнија одступања, осим код броја однетих возила службе одношења возила.
Проблем у раду ове службе представља чињеница да резултати у великој мери зависи од фактора на
које предузеће не може утицати (временски услови, процена саобраћајних полицајаца да ли
паркирано возило угрожава безбедност саобраћаја). Остали резултати су у очекиваним оквирима,
што се може видети из табеле 3.1.
Табела 3.1. Планирани и остварени физички обим услуга у 2013. години
Ред.
бр.
1
1.
2.
3.
4.
Назив
услуге
2
Отворени паркинзи сати паркирања
Отворени паркинзи доплатне карте
Затворени паркинзи
Служба уклањања
возила
(у јединицама мере)
Процена
Индекс
2013.
(5/4)
5
6
Јединица
мере
3
Планирано
2013.
4
Број сати
597.000
595.782
99,80
12.500
12.400
99,20
562.000
557.933
99,28
1.050
1.006
95,81
Број издатих
доплатних карата
Број сати
Број возила
4
3.2. Процена финансијских показатеља за 2013. годину и текстуално образложење позиција
План и процена биланса стања и успеха за 2013. годину приказани су у табелама 3.2.1. и
3.2.2. прилога. Табела из тачке 3.2.3. прилога (извештај о токовима готовине у периоду 1.131.12.2013. године) није урађена, јер је ЈКП ,,Паркинг сервис“ Пожаревац одредбама члана 6. став 2.
Закона о рачуноводству разврстано у микро правна лица и нема обавезу састављања наведеног
извештаја. У напред наведеним табелама 3.2. и 3.3. укупни приходи и трошкови су детаљно
рашчлањени по врстама ради боље прегледности и анализе.
Табела 3.2. Укупни приход
Ред.
бр.
1
1.
2.
3.
4.
5.
Врста прихода
(услуге)
2
Отворени паркинзи
Посебни паркинзи
Служба уклањања возила
Претплате и резервације
Трансфер средстава из буџетаспецијализованe услугe
УКУПНО
(у динарима)
Индекс
(4/3)
5
119,68
100,01
90,10
100,00
Планирано
2013.
3
9.885.000
6.996.000
6.393.000
3.064.000
Процена
2013.
4
11.830.606
6.996.426
5.760.000
3.063.890
29.000.000
25.402.000
87,59
55.338.000
53.052.922
95,87
Процењени приходи су мањи од планираних због мањег трансфера средстава из буџета града
по основу специјализованих услуга наплате комуналне таксе за паркирање. Разлог томе је што
значајан проценат издатих налога за плаћање таксе није наплаћен, тако да предузеће није било у
могућности да по том основу остварује приход. У наредном периоду очекује се побољшање наплате
покретањем великог броја поступака за наплату потраживања пред надлежним судом, али то је
дуготрајан процес чији резултати неће бити одмах видљиви.
Табела 3.3. Укупни трошкови и расходи
Ред.
бр.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Врста трошка
2
Трошкови осталог материјала
(режијског)
Трошкови горива и енергије
Трошкови бруто зарада и накнада
зарада
Трошкови пореза и доприноса на
терет послодавца
Трошкови накнада управних и
надзорних одбора
Остали лични расходи
Трошкови транспортних услуга
Трошкови услуга одржавања
основних средстава
(у динарима)
Индекс
(4/3)
5
Планирано
2013.
3
Процена
2013.
4
1.930.000
1.697.000
87,93
1.600.000
1.591.000
99,44
31.460.622
31.460.541
100,00
5.631.421
5.631.419
100,00
659.628
473.889
71,84
1.767.324
1.000.000
1.538.310
970.000
87,04
97,00
600.000
800.000
133,33
5
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Трошкови закупа
Трошкови рекламе и пропаганде
Трошкови осталих услуга
Трошкови амортизације
Трошкови непроизводних услуга
Трошкови репрезентације
Трошкови премије осигурања
Трошкови платног промета у земљи
Трошкови пословних удружења
Трошкови пореза
Комуналне таксе
Остали нематеријални трошкови
Расходи камата
Обезвређивање потраживања од
купаца
УКУПНО
360.000
400.000
4.100.000
1.300.000
1.000.000
300.000
330.000
290.000
65.000
500.000
27.000
173.000
-
360.000
391.000
3.606.000
1.280.000
850.000
350.000
50.000
290.000
65.000
613.000
27.000
200.000
172.000
100,00
97,75
87,95
98,46
85,00
116,67
15,15
100,00
100,00
122,60
100,00
115,61
-
1.000.000
400.000
40,00
54.493.995
52.816.159
96,92
Захваљујући рационалном пословању и оствареним уштедама процењени трошкови биће
много мањи од планираних, тако да ће пословну 2013. годину ЈКП „Паркинг сервис“ завршити са
добитком.
Трошкови осталог материјала, у које спадају канцеларијски и штампани материјал, паркинг
карте, резервни делови, гуме, ХТЗ опрема, вода, алат итд, су мањи од планираних. Такође, се
штедело и на трошковима осталих услуга (одржавање програма за наплату паркирања путем СМС
порука, донације, књиговодствене услуге, ревизија, технички преглед и регистрација возила,
заштита на раду и др.) који су у односу на план смањени за скоро 500.000 динара.
Висок износ услуга одржавања основних средстава последица је редовног одржавања рампи,
пратеће опреме и програма за наплату паркирања на паркинг кућицама, као и возила у власништву
предузећа. Трошкови непроизводних услуга првенствено се односе на адвокатске услуге које се
плаћају за окончане поступке наплате потраживања по основу издатих доплатних карата, а
трошкови транспортних услуга на трошкове телефона и поштанске услуге (слање налога за плаћање
комуналне таксе за паркирање и опомена пред тужбу за неплаћене доплатне карте).
У наредној табели приказан је планирани и процењени резултат пословања у 2013. години.
Табела 3.4. Планирани и процењени резултат пословања у периоду 1.1-31.12.2013. године
(у динарима)
Ред.
Позиција
Планирано
Процена
Индекс
бр.
2013.
2013.
1.
Укупни приходи
55.338.000,00
53.052.922,00
95,87
2.
Укупни расходи
54.493.995,00
52.816.159,00
96,92
Нето резултат
844.005,00
236.763,00
28,05
4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2014. ГОДИНУ
6
Предузећу је Одлуком о јавним паркиралиштима Скупштине града Пожаревца (Службени
гласник града Пожаревца“, бр. 1/10, 8/11, 13/12 и 6/13) поверено на управљање 1.460 уређених
паркинг места, од чега се 270 налази на четири затворена паркинга у центру Пожаревца. Поседује
пет паркинг кућица, од тога четири са пратећом опремом за наплату паркирања. Поред тога,
предузеће располаже и са једном ауто-дизалицом за одношење непрописно паркираних возила
(„паук“), као и по једним теретним возилом „пик-ап“ и путничким возилом који се користе за превоз
за сопствене потребе.
Послове комуналне делатности уређења јавних паркиралишта, поверене од стране оснивача,
обавља са 47 запослених. Пошто обавља комуналну делатност која је поверена одлуком оснивача
приликом оснивања, Паркинг сервис има монополски положај на тржишту. Услуге које се пружају
крајњим корисницима односе се на одржавање и наплату накнаде за коришћење јавних простора за
паркирање, али и на одношење и чување непрописно паркираних возила.
Планирани физички обим извршења услуга у наредној години приказан је у табели 4.1.
Табела 4.1. Планирани физички обим услуга у 2014. години
Ред.
бр.
1
1.
2.
3.
4.
Назив
услуге
2
Отворени паркинзи - сати
паркирања
Отворени паркинзи доплатне карте
Затворени паркинзи
Служба уклањања возила
Јединица
мере
3
Број сати
Број издатих доплатних
карата
Број сати
Број возила
(у јединицама мере)
Планирано 2014
4
600.000
11.000
580.000
1.010
5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2014. ГОДИНУ
Планирани биланс стања и биланс успеха за 2014. годину урађени су и дати у табелама
прилога: тачака 5.1. и 5.2. Планирани извештај о токовима готовине у периоду 1.1-31.12.2014.
године (табела из тачке 5.3. прилога) није урађен, јер ЈКП ,,Паркинг сервис“ Пожаревац нема
законску обавезу састављања наведеног извештаја.
У укупним приходима (табела 5.1. укупни приход) предузећа за текућу и следећу годину
највеће учешће имају трансфери средстава по основу специјализованих услуга из буџета града
Пожаревца, јер од 1. јуна 2013. године новом Одлуком о локалним административним таксама
Скупштине града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, бр.3/09 и 13/12) сви приходи
остварени од коришћења отворених и затворених паркиралишта у Пожаревцу представљају јавни
приход града и наплаћују се као локална комунална такса. Овако наплаћени приход затим се
трансферише предузећу по основу издатих рачуна за обављене специјализоване услуге наплате таксе
за паркирање. Процена је да ће у 2014. овај приход представљати више од 90% укупног прихода
Паркинг сервиса. Сопствени приход су само средства наплаћена за извршене услуге уклањања и
чувања непрописно паркираних возила.
7
Табела 5.1. Укупни приход
Ред
Бр.
1
1.
2.
3.
4.
5.
Врста прихода
услуге
2
Отворени паркинзи
Посебни паркинзи
Служба уклањања возила
Претплате и резервације
Трансфер средстава из буџетаспецијализованe услугe
УКУПНО
(у динарима)
Индекс
(4/3)
5
73,18
-
Процена
2013.
3
11.830.606
6.996.426
5.760.000
3.063.890
Планирано
2014.
4
4.215.000
-
25.402.000
50.100.000
197,23
53.052.922
54.315.000
102,38
Највећи део трошкова предузећа (табела 5.2. укупни трошкови и расходи) у наредној години
биће незнатно већи, због планираног дозвољеног раста зарада и планиране стопе инфлације од 5,5%.
Неке врсте трошкова је тешко прецизно предвидети и могућа су одступања, посебно код трошкова
одржавања основних средстава због могућих кварова на опреми и возилима, посебно на специјалном
возилу „паук“.
Трошкови зарада увећаће се за 0,5% у априлу и 1% у октобру. Раст осталих личних расхода
последица је исплате отпремнина због одласка двојице запослених у пензију током јуна и јула 2014.
године.
Трошкови осигурања биће већи због плаћања каско осигурања за возила, као и због промене
начина књижења овог трошка, јер је највећи део трошкова за 2013. прокњижен као расход у 2012.
години, па је њихов износ у 2013. години нереално мали.
Очекује се да се, трошкови осталог материјала (канцеларијски и штампани материјал,
паркинг карте, резервни делови, гуме, ХТЗ опрема, вода, алат и сл.) и осталих услуга (одржавање
програма за наплату паркирања путем СМС порука, донације, књиговодствене услуге, ревизија,
технички преглед и регистрација возила, заштита на раду и др.) крећу у постојећим оквирима.
Табела 5.2. Укупни трошкови и расходи
Ред
Бр.
1
1.
2.
3.
4.
5.
Врста трошка
(услуге)
2
Трошкови осталог материјала
(режијског)
Трошкови горива и енергије
Трошкови бруто зарада и накнада
зарада
Трошкови пореза и доприноса на
терет послодавца
Трошкови накнада управних и
надзорних одбора
(у динарима)
Индекс
(4/3)
5
Процена
2013.
3
Планирано
2014.
4
1.697.000
1.750.000
103,12
1.591.000
1.692.000
106,35
31.460.541
31.932.537
101,50
5.631.419
5.715.823
101,50
473.889
925.920
195,39
8
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Остали лични расходи
Трошкови транспортних услуга
Трошкови услуга одржавања
основних средстава
Трошкови закупа
Трошкови рекламе и пропаганде
Трошкови осталих услуга
Трошкови амортизације
Трошкови непроизводних услуга
Трошкови репрезентације
Трошкови премије осигурања
Трошкови платног промета у земљи
Трошкови пословних удружења
Трошкови пореза
Комуналне таксе
Остали нематеријални трошкови
Расходи камата
Обезвређивање потраживања од
купаца
УКУПНО
1.538.310
970.000
1.182.384
1.160.000
76,86
119,59
800.000
900.000
112,50
360.000
391.000
3.606.000
1.280.000
850.000
350.000
50.000
290.000
65.000
613.000
27.000
200.000
172.000
306.000
390.000
3.806.000
1.400.000
900.000
400.000
330.000
290.000
65.000
720.000
27.000
200.000
20.000
85,00
99,74
105,55
109,38
105,88
114,29
660,00
100,00
100,00
117,46
100,00
100,00
11,63
400.000
-
-
52.816.159
54.112.664
102,45
Процена је да ће предузеће у обе посматране године пословати позитивно и да неће бити
угрожена текућа ликвидност, али је проблем што очекивана добит није довољна за финансирање
капиталних улагања.
Табела 5.3. Процењени резултат пословања у периоду 1.1.-31.12.2013. године са пројекцијом за
2014. годину
(у динарима)
ред.
Позиција
Процена
Планирано
Индекс
бр.
2013.
2014.
1.
Укупни приходи
53.052.922,00
54.315.000,00
102,38
2.
Укупни расходи
52.816.159,00
54.112.664,00
102,45
Нето резултат
236.763,00
202.336,00
85,46
Расподела добити планира се тако да се 50% остварене добити после опорезивања уплати
оснивачу на рачун јавних прихода, а остатак добити се неће распоређивати, већ ће је предузеће
користити за улагања која се планирају у 2014. години.
Табела 5.4. Расподела процењене добити предузећа за 2013. годину
(у динарима)
Опис
2013.
Нето добитак пре опорезивања
236.763,00
Порез на добитак (15%)
35.515,00
Нето добитак после опорезивања
201.248,00
Трансфер дела добити оснивачу (50%)
100.624,00
Нераспоређена добит (50%)
100.624,00
9
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА
ЈКП ,,Паркинг сервис“ Пожаревац има 47 запослених и послује као јединствена
организациона целина, без поделе по секторима. Током 2014. године не планира се повећање броја
запослених, већ искључиво пријем два запослена на радна места (заменик директора- VI степен
стручне спреме и контролор уличне наплате паркирања- III степен стручне спреме) која ће бити
упражњена због одласка у пензију садашњих радника, што се може видети из табеле која се односи
на планирану динамику запошљавања (тачка 6.2. прилога).
У предузећу тренутно не постоји вишак нити мањак запослених, тако да постојећа
кадровска структура у потпуности задовољава потребе, а нема ни потребе за њиховом
преквалификацијом. С обзиром на речено, ЈКП „Паркинг сервис“ у наредној години има
потребу замене ова два радника на наведеним радним местима од дана када исти по
наведеном основу (одлазак у пензију) буду напустили предузеће. На овај начин предузеће и
у 2014. години послује са истим бројем запослених као и претходне године.
У табелама из тачке 6.3. прилога приказана је квалификациона и старосна структура
запослених, као и структура по годинама радног стажа, док табела са поделом по секторима
није урађена јер у ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац сектори не постоје.
Бруто зарада запослених састоји се од основне зараде, накнада за топли оброк и
регрес, као и исплаћених додатака на зараду. Додаци на зараду обухватају накнаду за минули
рад, ноћни, прековремени и сменски рад. Правни основ за исплату додатака на зараду су
важећи Закон о раду и Колективни уговор код послодавца ЈКП ,,Паркинг сервис“ Пожаревац.
Месечна накнада за топли оброк по запосленом планира се у нето износу од 4.487,80 динара, а за
регрес 520,00 динара нето, што је значајно мање од прописаног одредбама Колективног уговора.
Износ планираних бруто зарада у 2014. години по појединим обрачунским категоријама дат је у
табели 6.1.
Табела 6.1. Планирана бруто зарада по месецима у 2014. години
Месец
Основна
Топли оброк Регрес
Додаци на
зарада
зараду*
Јануар
1.942.187,00
287.826,00
34.874,00 379.597,00
Фебруар
1.942.187,00
287.826,00
34.874,00 379.597,00
Март
1.942.187,00
287.826,00
34.874,00 379.597,00
Април
1.953.511,00
287.826,00
34.874,00 381.495,00
Мај
1.953.511,00
287.826,00
34.874,00 381.495,00
Јун
1.953.511,00
287.826,00
34.874,00 381.495,00
Јул
1.953.511,00
287.826,00
34.874,00 381.495,00
Август
1.953.511,00
287.826,00
34.874,00 381.495,00
Септембар
1.953.511,00
287.826,00
34.874,00 381.495,00
Октобар
1.976.273,00
287.826,00
34.874,00 385.310,00
Новембар
1.976.273,00
287.826,00
34.874,00 385.310,00
Децембар
1.976.273,00
287.826,00
34.874,00 385.310,00
УКУПНО:
23.476.446,00
3.453.912,00 418.488,00 4.583.691,00
*Надокнаде за минули рад, ноћни, прековремени и сменски рад
Укупно
бруто зарада
запослених
2.644.484,00
2.644.484,00
2.644.484,00
2.657.706,00
2.657.706,00
2.657.706,00
2.657.706,00
2.657.706,00
2.657.706,00
2.684.283,00
2.684.283,00
2.684.283,00
31.932.537,00
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ
10
Због ниског нивоа укупних годишњих прихода (мање од 500.000 евра) и високих текућих
трошкова, Паркинг сервис није у могућности да следеће године финансира ниједну дугорочну
инвестицију, односно капитално улагање којим ће се увећати имовина града Пожаревца, што је
наведено у табели из тачке 7.1. у прилогу.
Приоритет ће бити набавка добара и услуга за обављање делатности, као и текуће и
инвестиционо одржавање постојеће опреме, о чему ће бити речи у посебном поглављу.
8. ЗАДУЖЕНОСТ
ЈКП „Паркинг сервис“ није кредитно задужено, нити се планирају кредитна задужења у
2014. години. Не постоје никакве обавезе по краткорочним или кредитима за финансирање
капиталних инвестиционих расхода, што је назначено у табели из тачке 8.1. у прилогу.
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И
РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО
ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
9.1. Средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности, текуће и
инвестиционо одржавање
Финансијска средства за све набавке добара и услуга за текуће пословање предузећа, као и
средства неопходна за текуће и инвестиционо одржавање, обезбедиће се искључиво из сопствених
средстава. Ради прегледности, у табелама 9.1. и 9.2. набавке добара и услуга представљене су
одвојено од текућег и инвестиционог одржавања. У табели тачке 9.1, која се налази у прилогу
програма пословања, ове ставке су приказане заједно и по кварталима, заједно са процењеном
реализацијом за 2013. годину.
Табела 9.1. Планирана финансијска средства за набавку добара и услуга за обављање
делатности током 2014. године
Ред.
Извори
Опис планираног одржавања
План у динарима
Бр.
финансирања
Добра- укупно
3.755.000,00
1. Рек орман
350.000,00
Сопствена средства
2. Канцеларијски намештај
380.000,00
Сопствена средства
3. Рачунарска опрема
200.000,00
Сопствена средства
4. ХТЗ опрема
390.000,00
Сопствена средства
5. Канцеларијски материјал
250.000,00
Сопствена средства
6. Штампани материјал
100.000,00
Сопствена средства
7. Паркинг карте
150.000,00
Сопствена средства
8. Храна и пиће за репрезентацију
200.000,00
Сопствена средства
9. ПДА уређаји и штампачи
390.000,00
Сопствена средства
10. Термо штампачи
100.000,00
Сопствена средства
11. Гориво
1.200.000,00
Сопствена средства
12. Клима уређаји
45.000,00
Сопствена средства
11
12.
13.
14.
15.
16.
Услуге- укупно
Осигурање
Вођење пословних књига
Информисање
Ревизија завршног рачуна
Чишћење снега
УКУПНО ДОБРА И УСЛУГЕ:
1.340.000,00
330.000,00
300.000,00
390.000,00
120.000,00
200.000,00
5.095.000,00
Табела 9.2. План инвестиционог и текућег одржавања током 2014. године
Ред.
Опис планираног одржавања
План у динарима
Бр.
1. Одржавање рампи на затвореним паркиралиштима
240.000,00
Одржавање софтвера и рачунарске опреме на
2.
192.000,00
затвореним паркиралиштима
Одржавање хоризонталне и вертикалне
3.
80.000,00
сигнализације
4. Одржавање возила
180.000,00
692.000,00
УКУПНО:
Сопствена средства
Сопствена средства
Сопствена средства
Сопствена средства
Сопствена средства
Извори
финансирања
Сопствена средства
Сопствена средства
Сопствена средства
Сопствена средства
9.2. Средства за посебне намене
Финансијска средства за посебне намене обухваћена су табелом тачке 9.2. прилога, где
се види планирани износ појединих врста средстава по кварталима током наредне године и
реализација у 2013. години.
У планској 2014. години посебно ће се нагласити коришћење средстава за посебне намене
за информисање грађана. Циљ је обавештавање грађана о свим активностима предузећа везаним за
комунално уређење Пожаревца и евентуалним изменама у систему зонирања града, што ће се
обављати преко локалних штампаних медија (Реч народа, Браничево Данас, Нова реч, Округ), као
и локалних електронских медија (САТ ТВ, ТВ Дуга, ТВ Виминацијум, Радио Пожаревац, Радио
Бум 93). Солидарна помоћ радницима се додељује у случају рођења детета, болести или смрти
члана породице неког од запослених. Предузеће планира давање донација првенствено установама
културе и образовања у Пожаревцу које се финансирају из буџета града Пожаревца, а нарочито
установама које се налазе у незавидној материјалној ситуацији.
У склопу трошкова репрезентације планира се издвајање средстава за промоцију предузећа
штампањем пропагандног материјала који ће се бесплатно делити корисницима (календари са
логом предузећа, хемијске оловке).
У складу са важећим Колективним уговором код послодавца ЈКП ,,Паркинг сервис“
Пожаревац издвојиће се средства за спортске активности запослених, која ће бити уплаћена на
посебан рачун репрезентативног синдиката. Износ средстава је у складу са чланом 73. Колективног
уговора који прецизира да је послодавац у обавези да издваја средства за ову намену најмање у
висини 1% од масе средстава исплаћених на име зараде за сваки месец, пошто предвиђени износ од
500.000,00 динара представља 0,92% укупне планиране бруто зараде запослених.
12
ЈКП „Паркинг сервис“ у програму пословања за 2014. годину не предвиђа средства божићних,
годишњих и других врста награда и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним
уговорима, односно не планира исплате у наредној години у једнаким месечним износима за све
запослене и по том основу неће вршити обрачун и исплату истих.
Накнада члановима надзорног одбора предузећа у 2014. години исплаћиваће се у складу са
Закључком Градског већа града Пожаревца, којим је утврђено да се висина месечне накнаде за рад
члановима надзорног одбора ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац одређује у нето износу од 20.000,00
динара за председника, а 15.000,00 динара за чланове надзорног одбора.
Висина накнаде за рад чланова надзорног одбора предузећа биће исплаћивана у наведеним
износима све док оснивач, на основу Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр.
119/12), не донесе нову одлуку и измени исте.
10. ЦЕНЕ
Одлуком о локалним комуналним таксама Скупштине града Пожаревца коришћење
простора за паркирање друмских моторних возила на уређеним и обележеним места од 1.6.2013.
године наплаћује се као локална комунална такса. Овом одлуком је дефинисан износ накнаде за
започети час паркирања на отвореним и затвореним паркиралиштима, доплатне карте, као и
претплатних и повлашћених месечних карата за кориснике паркиралишта. Целокупни приход
остварен по овим основама уплаћује на рачун јавних прихода, односно представља приход буџета
града Пожаревца. Износ наплаћених такси предузеће фактурише локалној самоуправи као извршене
специјализоване услуге наплате таксе за паркирање.
У 2014. години планира се повећање цена услуга предузећа, које се односе на уклањање и
чување непрописно паркираних возила и превоз возила „пауком“ у локалу, у складу са планираном
стопом инфлације у Републици Србији. Цене услуга одношења непрописно паркираних возила
формиране су на основу Одлуке о одређивању накнаде за уклањање возила Владе Србије
(Службени гласник РС бр. 109/2009), с тим што су појединачни износи били за 30% мањи од
максимално одређених цена у одлуци. Касније су цене увећаване у проценту очекиване
инфлације на годишњем нивоу.
Цена појединачних услуга увећаће се за највише 5,5%, а њихово повећање планирано је од
1.2.2014. године и приказано је у следећој табели:
Табела 10.1. Планирано повећање цена услуга предузећа у 2014. години
Важећа
УКЛАЊАЊЕ И ЧУВАЊЕ НЕПРОПИСНО ПАРКИРАНИХ
Нова цена
ВОЗИЛА
цена
Интервенција „паука“ са одношењем возила до 800 kg
3.600,00
3.780,00
на депо
Интервенција „паука“ са одношењем возила до 800 kg
4.350,00
4.550,00
са посебних површина на депо
Интервенција „паука“ са одношењем возила од 801 kg
4.350,00
4.550,00
до 1.330 kg на депо
Интервенција „паука“ са одношењем возила од 801 kg
6.500,00
6.800,00
до 1.330 kg са посебних површина на депо
% повећања
цене услуге
5,00%
4,60%
4,60%
4,62%
13
Интервенција „паука“ са одношењем возила од 1.331 kg
до 1.900 kg на депо
Интервенција „паука“ са одношењем возила од 1.331 kg
до 1.900 kg са посебних површина на депо
Интервенција „паука“ са одношењем возила од 1.901 kg
тежине и више
Интервенција „паука“ са одношењем возила од 1.901 kg
тежине и више са посебних површина на депо
Започета интервенција „паука“ за сва возила
Дневна лежарина за возила на депоу након истека 24
часа од одношења
Пренос возила „пауком“ у локалу
Пренос возила „пауком“ по пређеном километру ван
града
6.500,00
6.800,00
4,62%
9.800,00
10.300,00
5,10%
9.800,00
10.300,00
5,10%
14.700,00
15.500,00
5,44%
3.000,00
3.000,00
-
370,00
390,00
5,41%
3.800,00
4.000,00
5,26%
124,00
130,00
4,84%
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА
ЈКП ,,Паркинг сервис“ Пожаревац има монополистичку позицију на тржишту, што смањује
ризик пословања. Међутим, наплата паркирања у Пожаревцу третира се као локална комунална
такса, односно приход буџета локалне самоуправе, тако да предузеће нема никаквог утицаја на
формирање износа појединих такси. Немогућност вођења самосталне ценовне политике представља
највећи ризик за нормално пословање, а могуће га је одстранити једино променом важеће законске
регулативе која приход од наплате паркирања третира и као цену за извршене услуге на коју се
плаћа ПДВ и као локалну комуналну таксу.
Руководилац за финансијско
књиговодствене послове
Директор
ЈКП „Паркинг сервис“ Пожаревац
Владимир Михајловски, дипл. ек.
Верица Савић, мастер инж. орг. наука
_________________________________
_________________________________
тачка 3.2.1.
БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2013. године
у хиљадама динара
Износ
Група рачуна, рачун
ПОЗИЦИЈА
АОП
1
2
3
План 31.12.2013.
Процена 31.12.2013.
4
5
АКТИВА
A.СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)
001
00
I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ
002
012
II. GOODWILL
003
III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА
004
IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА
СРЕДСТВА (006+007+008)
005
9.918
8.859
006
9.918
8.859
01 без 012
020,022,023,026,027(дeo),
1. Некретнине, постројења и опрема
…
024,027(дeo),028(дeo)
9.959
8.900
2. Инвестиционе некретнине
007
3. Биолошка средства
008
IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)
009
41
41
1. Учешћа у капиталу
010
41
41
2. Остали дугорочни финансијски пласмани
011
B. OБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)
012
19.182
16.487
I. ЗАЛИХЕ
013
266
563
II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА
ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА
014
III. КРАТКОР ПОТРАЖ, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА
(016+017+018+019+020)
015
18.916
15.924
1. Потраживања
016
15.924
15.228
2. Потраживања за више плаћен порез на добитак
017
119
83
23 минус 237
3. Kраткорочни финансијски пласмани
018
24
4. Готовински еквиваленти и готовиниа
019
283
556
5. ПДВ и АВР
020
IV. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА
021
V. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)
022
G. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА
023
D. УКУПНА АКТИВА (022+023)
Đ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА
021,025,027дeo, 028дeo
030 дo 032, 039(дeo)
033дo038,039(дeo)-037
10 дo 13, 15
14
20, 21 i 22 осим 223
223
27 и 28 осим 288
288
29
88
57
29.141
25.387
024
29.141
25.387
025
1.914
1.914
ПАСИВА
A. KАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110)
101
24.675
23.934
30
I. OСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ
102
23.191
23.419
31
II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ
103
32
III. РЕЗЕРВЕ
104
IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ
105
332
V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ
106
333
VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ
107
34
VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК
108
1.484
515
35
VIII. ГУБИТАК
109
IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ
110
B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)
111
4.466
1.453
40
I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА
112
41
II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)
113
1. Дугорочни кредити
114
2. Oстале дугорочне обавезе
115
III. KРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)
116
4.466
1.453
1. Kраткорочне финансијске обавезе
117
818
330 и 331
037 и 237
414, 415
41 без 414 i 415
42, осим 427
2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава
пословања које се обуставља
118
43 i 44
3. Oбавезе из пословања
119
2.981
45, 46
4. Oстале краткорочне обавезе
120
601
74
5. Oбавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и ПВР
121
756
561
481
6. Oбавезе по основу пореза на добит
122
128
498
IV. OДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ
123
V. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)
124
19.141
25.387
G. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА
125
1.914
1.914
427
47 и 48, осим 481 и 49
осим 498
89
тачка 3.2.2.
БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од 01.01.2013. до 31.12. 2013. године
у хиљадама динара
Износ
Група рачуна,
рачун
ПОЗИЦИЈА
AOП
План 2013
Процена 2013
1
2
3
4
5
А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА
I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206)
201
55.338
53.053
52.083
49.658
3.255
3.395
53.494
52.244
3.530
3.288
39.519
39.104
1.300
1.280
9.145
8.572
1.844
809
60 и 61
1. Приходи од продаје
202
62
2. Приходи од активирања учинака и робе
203
630
3. Повећање вредности залиха учинака
204
631
4. Смањење вредности залиха учинака
205
Остали пословни приходи
206
II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 ДО 212)
207
50
1. Набавна вредност продате робе
208
51
2. Трошкови материјала
209
52
3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи
210
54
4. Трошкови амортизације и резервисања
211
5. Остали пословни расходи
212
III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)
213
IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)
214
66
V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ
215
56
VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ
216
67, 68
VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ
217
57, 58
VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ
218
IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (2013214+215-216+217-218)
219
69-59
X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213215+216-217+218)
220
59-69
XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА
221
XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА
222
Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)
223
В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)
224
64 и 65
53 и 55
Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК
721
1. Порески расход периода
225
722
2. Одложени порески расходи периода
226
722
3. Одложени порески приходи периода
227
723
Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ
228
Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)
229
Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)
230
Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА
231
З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ
ЛИЦА
232
И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ
1. Основна зарада по акцији
233
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији
234
172
1.000
400
844
237
844
237
127
36
717
201
Тачка 3.2.3
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2013. године
Напомена: Предузеће нема законску обавезу да саставља извештај о токовима готовине.
у хиљадама динара
Износ
ПОЗИЦИЈА
1
AOП
2
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ
ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ
301
1. Продаја и примљени аванси
302
2. Примљене камате из пословних активности
303
3. Остали приливи из редовног пословања
304
ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ
305
1. Исплате добављачима и дати аванси
306
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи
307
3. Плаћене камате
308
4. Порез на добитак
309
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода
310
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ
311
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ
312
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА
ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА
313
1. Продаја акција и удела (нето приливи)
314
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава
315
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)
316
4. Примљене камате из активности инвестирања
317
5. Примљене дивиденде
318
ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА
319
1. Куповина акција и удела (нето одливи)
320
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава
321
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)
322
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА
323
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА
324
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА
ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА
325
1. Увећање основног капитала
326
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)
327
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе
328
ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА
329
1. Откуп сопствених акција и удела
330
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)
331
3. Финансијски лизинг
332
4. Исплаћене дивиденде
333
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА
334
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА
335
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ
336
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ
337
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ
338
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ
339
ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА
340
ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ
341
НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ
342
ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА
343
План 2013
Процена 2013
3
4
БИЛАНС СТАЊА на дан ______________
тачка 5.1.
у хиљадама динара
Износ
Група рачуна, рачун
ПОЗИЦИЈА
АОП
План 31.03.2014.
План 30.06.2014.
План 30.09.2014.
План 31.12.2014.
1
2
3
5
6
7
8
8.550
8.600
9.450
9.300
АКТИВА
A.СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)
001
00
I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ
002
012
II. GOODWILL
003
III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА
004
IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И
БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)
005
8.509
8.559
9.409
9.250
006
8.509
8.559
9.409
9.250
01 без 012
020,022,023,026,027(дeo),
1. Некретнине, постројења и опрема
…
024,027(дeo),028(дeo)
2. Инвестиционе некретнине
007
3. Биолошка средства
008
IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)
009
41
41
41
41
1. Учешћа у капиталу
010
41
41
41
41
2. Остали дугорочни финансијски пласмани
011
B. OБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)
012
16.387
15.940
15.384
15.976
I. ЗАЛИХЕ
013
563
563
563
713
II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И
СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА
014
III. КРАТКОР ПОТРАЖ, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА
(016+017+018+019+020)
015
15.824
15.377
14.921
15.263
1. Потраживања
016
14.978
14.528
14.228
13.978
2. Потраживања за више плаћен порез на добитак
017
83
83
83
53
23 минус 237
3. Kраткорочни финансијски пласмани
018
24
4. Готовински еквиваленти и готовиниа
019
706
709
453
1.175
5. ПДВ и АВР
020
57
57
57
57
IV. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА
021
V. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)
022
24.937
24.540
24.834
25.276
G. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА
023
D. УКУПНА АКТИВА (022+023)
024
24.937
24.540
24.834
25.276
Đ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА
025
1.914
1.914
1.914
1.914
021,025,027дeo, 028дeo
030 дo 032, 039(дeo)
033дo038,039(дeo)-037
10 дo 13, 15
14
20, 21 i 22 осим 223
223
27 и 28 осим 288
288
29
88
ПАСИВА
A. KАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110)
101
22.866
22.969
23.663
24.105
30
I. OСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ
102
23.419
23.419
23.419
23.419
31
II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ
103
32
III. РЕЗЕРВЕ
104
IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ
105
332
V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ
106
333
VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ
107
34
VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК
108
515
515
515
686
35
VIII. ГУБИТАК
109
1.068
965
271
IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ
110
B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ
(112+113+116)
111
2.071
1.571
1.171
1.171
40
I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА
112
41
II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)
113
1. Дугорочни кредити
114
2. Oстале дугорочне обавезе
115
III. KРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)
116
2.071
1.571
1.171
1.171
1. Kраткорочне финансијске обавезе
117
536
330 и 331
037 и 237
414, 415
41 без 414 i 415
42, осим 427
2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и
средстава пословања које се обуставља
118
43 i 44
3. Oбавезе из пословања
119
1.436
936
536
45, 46
4. Oстале краткорочне обавезе
120
74
74
74
74
5. Oбавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и ПВР
121
561
561
561
561
481
6. Oбавезе по основу пореза на добитак
122
498
IV. OДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ
123
V. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)
124
24.937
24.840
24.834
25.276
G. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА
125
1.914
1.914
1.914
1.914
427
47 и 48, осим 481 и 49
осим 498
89
БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од 01.01 до 31.12.2014. године
у хиљадама динара
Група рачуна,
рачун
ПОЗИЦИЈА
2
60 и 61
3
AOП
План
01.04-30.06.2014.
План
01.07-30.09.2014.
План
01.10-31.12.2014.
4
5
6
7
8
9
201
54.315
11.949
13.579
14.665
14.122
54.315
11.949
13.579
14.665
14.122
54.093
13.012
13.471
13.972
13.638
1. Приходи од продаје
202
2. Приходи од активирања учинака и робе
203
630
3. Повећање вредности залиха учинака
204
631
4. Смањење вредности залиха учинака
205
Остали пословни приходи
206
II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 ДО 212)
207
50
1. Набавна вредност продате робе
208
51
2. Трошкови материјала
209
52
3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи
210
54
4. Трошкови амортизације и резервисања
211
5. Остали пословни расходи
212
III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)
213
IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)
214
66
V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ
215
56
VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ
216
67, 68
VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ
217
57, 58
VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ
218
IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ
ОПОРЕЗИВАЊА (2013-214+215-216+217-218)
219
69-59
X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА
(214-213-215+216-217+218)
220
59-69
XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА
221
XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА
222
Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)
223
В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)
224
53 и 55
План
01.01-31.03.2014.
А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА
I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206)
62
64 и 65
План
01.01-31.12.2014.
Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК
3.442
860
860
861
861
39.757
9.792
10.016
10.016
9.933
1.400
350
350
350
350
9.494
2.010
2.245
2.745
2.494
108
693
484
5
5
5
103
688
479
103
688
479
15
103
72
88
585
407
222
1.063
20
5
202
1.068
202
1.068
30
721
1. Порески расход периода
225
722
2. Одложени порески расходи периода
226
722
3. Одложени порески приходи периода
227
723
Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ
228
Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)
229
Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)
230
Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ
УЛАГАЧИМА
231
З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА
МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА
232
И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ
1. Основна зарада по акцији
233
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији
234
172
1.068
тачка 5.4.
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
Напомена: Предузеће нема законску обавезу да саставља извештај о токовима готовине.
у периоду од 1.1. до 31.12.2014. године
у хиљадама динара
AOП
ПОЗИЦИЈА
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ
301
ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ
302
1. Продаја и примљени аванси
303
2. Примљене камате из пословних активности
304
3. Остали приливи из редовног пословања
305
ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ
306
1. Исплате добављачима и дати аванси
307
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи
308
3. Плаћене камате
309
4. Порез на добитак
310
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода
311
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ
312
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА
313
ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА
314
1. Продаја акција и удела (нето приливи)
315
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких
средстава
316
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)
317
4. Примљене камате из активности инвестирања
318
5. Примљене дивиденде
319
ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА
320
1. Куповина акција и удела (нето одливи)
321
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких
средстава
322
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)
323
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА
324
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА
325
ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА
326
1. Увећање основног капитала
327
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)
328
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе
329
ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА
330
1. Откуп сопствених акција и удела
331
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)
332
3. Финансијски лизинг
333
4. Исплаћене дивиденде
334
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА
335
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА
336
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ
337
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ
338
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ
339
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ
340
ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА
341
ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ
342
НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ
343
ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА
План
01.01-31.12.2014.
План
01.01-31.03.2014.
План
01.04-30.06.2014.
План
01.07-30.09.2014.
План
01.10-31.12.2014.
Тачка 5.5.
СУБВЕНЦИЈЕ
Напомена: Предузеће не планира коришћење субвенција из буџета града Пожаревца у 2014. години.
у динарима
Редни број
01.01-31.12.2013 година 01.01-31.12.2014 година 01.01-31.03.2014 година
01.04-30.06.2014
година
01.07-30.09.2014
година
01.10-31.12.2014
година
1.
Планирано
/
/
/
/
/
/
2.
Уговорено
/
/
/
/
/
/
3.
Повучено
/
/
/
/
/
/
тачка 6.1.
ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ
у динарима
Р. бр.
Трошкови запослених
План
2013. године
Процена
2013. године
План
01.01-31.12.2014.
План
01.01-31.03.2014.
План
01.04-30.06.2014.
План
01.07-30.09.2014.
План
01.10-31.12.2014.
1.
Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет
радника)
22.664.700,00
22.664.642,00
23.005.116,00
5.716.452,00
5.744.256,00
5.744.256,00
5.800.152,00
2.
Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет
радника)
31.460.622,00
31.460.541,00
31.932.537,00
7.933.452,00
7.973.118,00
7.973.118,00
8.052.849,00
3.
Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет
послодавца)
37.092.043,00
37.091.960,00
37.648.360,00
9.353.431,00
9.400.305,00
9.400.305,00
9.494.319,00
4.
Број запослених по кадровској евиденцији
47
47
47
47
47
47
47
5.
Број запослених по ПП ОД обрасцима (који су примили зараду у претходној години)
47
47
47
47
47
47
47
6.
Просечна нето зарада (1/4/број месеци) за план, а (1/5/број месеци) за реализацију
40.185,64
40.185,54
40.789,21
40.542,21
40.739,40
40.739,40
41.135,83
7.
Просечна бруто 1 зарада (2/4/број месеци) за план, а (2/5/број месеци) за реализацију
55.781,24
55.781,10
56.617,97
56.265,62
56.546,94
56.546,94
57.112,40
8.
Просечна бруто 2 зарада (3/4/број месеци) за план, а (3/5/број месеци) за реализацију
65.766,03
65.765,89
66.752,41
66.336,39
66.668,83
66.668,83
67.335,60
9.
Накнаде по уговору о делу
10.
Број прималаца накнаде по уговору о делу
11.
Просечан износ накнаде (9/10)
12.
Накнаде по ауторским уговорима
13.
Број прималаца наканде по ауторским уговорима
14.
Просечан износ накнаде (12/13)
15.
Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима
16.
Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима
17.
Просечан износ накнаде (15/16)
18.
Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора
19.
Број прималаца наканде по основу осталих уговора
20.
Просечан износ накнаде (18/19)
21.
Накнаде члановима управног одбора
329.814,00
274.845,00
22.
Број чланова управног одбора
23.
Накнaде члановима надзорног одбора
24.
Број чланова надзорног одбора
25.
26.
27.
7
7
329.814,00
199.044,00
925.920,00
231.480,00
231.480,00
231.480,00
231.480,00
3
3
3
3
3
3
3
Превоз запослених на посао и са посла
558.400,00
480.000,00
558.000,00
139.500,00
139.500,00
139.500,00
139.500,00
Дневнице на службеном путу
140.000,00
35.000,00
140.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
354.972,00
177.486,00
177.486,00
2
1
1
32.353,00
32.353,00
Накнаде трошкова на службеном путу
28.
Отпремнина за одлазак у пензију
29.
Број прималаца
30.
Јубиларне награде
31.
Број прималаца
32.
Смештај и исхрана на терену
33.
Помоћ радницима и породици радника
34.
Стипендије
35.
Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима
* позиције од 9 до 35 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу
968.924,00
963.310,00
47
47
100.000,00
60.000,00
129.412,00
32.353,00
32.353,00
Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2013. годину**
СТАРОЗАПОСЛЕНИ
УКУПНО
ПОСЛОВОДСТВО
НОВОЗАПОСЛЕНИ
ИСПЛАТА 2013.
број
запослених
маса зарада
просечна зарада
број запослених
маса зарада
просечна зарада
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
2.579.693,00
2.579.733,00
2.579.706,00
2.631.325,00
2.631.328,00
2.631.328,00
2.631.327,00
2.631.327,00
2.631.322,00
2.644.484,00
2.644.484,00
2.644.484,00
54.887,09
54.887,94
54.887,36
55.985,64
55.985,70
55.985,70
55.985,68
55.985,68
55.985,57
56.265,62
56.265,62
56.265,62
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
2.579.693,00
2.579.733,00
2.579.706,00
2.631.325,00
2.631.328,00
2.631.328,00
2.631.327,00
2.631.327,00
2.631.322,00
2.644.484,00
2.644.484,00
2.644.484,00
54.887,09
54.887,94
54.887,36
55.985,64
55.985,70
55.985,70
55.985,68
55.985,68
55.985,57
56.265,62
56.265,62
56.265,62
УКУПНО
47
31.460.541,00
669.373,21
47
31.460.541,00
669.373,21
ПРОСЕК
47
2.621.711,75
55.781,10
47
2.621.711,75
55.781,10
број запослених
маса зарада
просечна зарада
број запослених
маса зарада
просечна
зарада
* старозапослени у 2013. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2012. године
** исплата са проценом до краја године
Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2014. годину
СТАРОЗАПОСЛЕНИ
УКУПНО
ПЛАН 2014.
број
запослених
маса зарада
просечна зарада
број запослених
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
УКУПНО
ПРОСЕК
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
2.644.484,00
2.644.484,00
2.644.484,00
2.657.706,00
2.657.706,00
2.657.706,00
2.657.706,00
2.657.706,00
2.657.706,00
2.684.583,00
2.684.583,00
2.684.583,00
31.933.437,00
2.661.119,75
56.265,62
56.265,62
56.265,62
56.546,94
56.546,94
56.546,94
56.546,94
56.546,94
56.546,94
57.118,79
57.118,79
57.118,79
679.434,83
56.619,57
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
47
маса зарада
2.644.484,00
2.644.484,00
2.644.484,00
2.657.706,00
2.657.706,00
2.657.706,00
2.657.706,00
2.657.706,00
2.657.706,00
2.684.583,00
2.684.583,00
2.684.583,00
31.933.437,00
2.661.119,75
*старозапослени у 2014. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2013. године
НОВОЗАПОСЛЕНИ
просечна зарада
56.265,62
56.265,62
56.265,62
56.546,94
56.546,94
56.546,94
56.546,94
56.546,94
56.546,94
57.118,79
57.118,79
57.118,79
679.434,83
56.619,57
број запослених
маса зарада
просечна зарада
ПОСЛОВОДСТВО
број запослених ново запослени
маса зарада
просечна зарада
Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу
Управни одбор/Скупштина
План
2014
број чланова
маса за накнаде
УО
Надзорни одбор
просечна накнада
члана УО
Накнада
председника УО
Накнада
заменика УО
УКУПНА маса
за УО
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
УКУПНО
ПРОСЕК
УКУПНО
број чланова
маса за накнаде
просечна накнада
члана
накнада
председника
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
360.000,00
30.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
180.000,00
15.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
240.000,00
20.000,00
накнада
заменика
УКУПНА маса
УКУПНО-број
УО и НО
УКУПНО маса за
УО и НО
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
600.000,00
50.000,00
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
600.000,00
50.000,00
УКУПНА маса
УКУПНО-број
УО и НО
УКУПНО маса за
УО и НО
77.160,00
77.160,00
77.160,00
77.160,00
77.160,00
77.160,00
77.160,00
77.160,00
77.160,00
77.160,00
77.160,00
77.160,00
925.920,00
77.160,00
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
77.160,00
77.160,00
77.160,00
77.160,00
77.160,00
77.160,00
77.160,00
77.160,00
77.160,00
77.160,00
77.160,00
77.160,00
925.920,00
77.160,00
Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу
Управни одбор/Скупштина
План
2014
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
УКУПНО
ПРОСЕК
број чланова
маса за накнаде
УО
Надзорни одбор
просечна накнада
члана УО
Накнада
председника УО
Накнада
заменика УО
УКУПНА маса
за УО
број чланова
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
УКУПНО
просечна накнада
маса за накнаде
члана
46.296,00
46.296,00
46.296,00
46.296,00
46.296,00
46.296,00
46.296,00
46.296,00
46.296,00
46.296,00
46.296,00
46.296,00
555.552,00
46.296,00
23.148,00
23.148,00
23.148,00
23.148,00
23.148,00
23.148,00
23.148,00
23.148,00
23.148,00
23.148,00
23.148,00
23.148,00
277.776,00
23.148,00
накнада
председника
30.864,00
30.864,00
30.864,00
30.864,00
30.864,00
30.864,00
30.864,00
30.864,00
30.864,00
30.864,00
30.864,00
30.864,00
370.368,00
30.864,00
накнада
заменика
тачка 6.1.
ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ
у динарима
Р.
бр.
Трошкови запослених
План
01.01-31.12.2013.
Процена
01.01-31.12.2013.
План
01.01-31.12.2014.
План
01.01-31.03.2014.
План
01.04-30.06.2014.
План
01.07-30.09.2014.
План
01.10-31.12.2014.
1
Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет
запосленог)
31.460.622,00
31.640.541,00
31.932.537,00
7.933.452,00
7.973.118,00
7.973.118,00
8.052.849,00
2
Број запослених по кадровској евиденцији - стање на последњи дан извештајног
периода
47
47
47
47
47
47
47
3
Накнаде по уговору о делу
4
Број прималаца накнаде по уговору о делу
5
Накнаде по ауторским уговорима
6
Број прималаца наканде по ауторским уговорима
7
Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима
8
Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима
329.814,00
274.845,00
7
7
329.814,00
199.044,00
925.920,00
231.480,00
231.480,00
231.480,00
231.480,00
9
Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора
10
Број прималаца накнаде по основу осталих уговора
11
Накнаде члановима управног одбора
12
Број чланова управног одбора
13
Накнаде члановима скупштине
14
Број чланова скупштине
15
Накнaде члановима надзорног одбора
16
Број чланова надзорног одбора
3
3
3
3
3
3
3
17
Превоз запослених на посао и са посла
558.400,00
435.000,00
558.000,00
139.500,00
139.500,00
139.500,00
139.500,00
18
Дневнице на службеном путу
140.000,00
35.000,00
140.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
354.972,00
177.486,00
177.486,00
2
1
1
32.353,00
32.353,00
19
Накнаде трошкова на службеном путу
20
Отпремнина за одлазак у пензију
21
Број прималаца
22
Јубиларне награде
23
Број прималаца
24
Смештај и исхрана на терену
25
Помоћ радницима и породици радника
26
Стипендије
27
Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима
* позиције од 3 до 27 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу
Датум:______________________
968.924,00
963.310,00
47
47
100.000,00
60.000,00
129.412,00
32.353,00
32.353,00
тачка 6.2.
ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА
Р. бр.
Основ одлива/пријема кадрова
Број запослених
Стање на дан 31.12.2013. године
47
Основ одлива/пријема кадрова
Број запослених
Стање на дан 30.06.2014. године
47
1.
Одлив кадрова у периоду
01.07.-30.09.2014.
2.
2.
одлазак запосленог у пензију
3.
3.
4.
4.
5.
5.
1.
Одлив кадрова у периоду
01.01.-31.03.2014.
Р. бр.
6.
Пријем кадрова у периоду
01.07.-30.09.2014.
7.
7.
попуњавање упражњеног радног места
8.
8.
6.
Р. бр.
Пријем кадрова у периоду
01.01.-31.03.2014.
0
0
Стање на дан 31.03.2014. године
47
Основ одлива/пријема кадрова
Број запослених
Стање на дан 31.03.2014. године
47
1.
Одлив кадрова у периоду
01.04.-30.06.2014.
2.
одлазак запосленог у пензију
1
Р. бр.
1.
3.
4.
4.
5.
5.
Пријем кадрова у периоду
01.04.-30.06.2014.
7.
попуњавање упражњеног радног места
1
Стање на дан 30.09.2014. године
47
Основ одлива/пријема кадрова
Број запослених
Стање на дан 30.09.2014. године
47
Одлив кадрова у периоду
01.10.-31.12.2014.
0
2.
3.
6.
1
1
6.
Пријем кадрова у периоду
01.10.-30.06.2014.
0
7.
8.
8.
Стање на дан 30.06.2014. године
47
Стање на дан 31.12.2014. године
47
тачка 6.3.
Квалификациона структура
Старосна структура
По времену у радном односу
Редни
број
Опис
Број
запослених
31.12.2013.
Број
запослених
31.12.2014.
Редни
број
Опис
Број
запослених
31.12.2013.
Број
запослених
31.12.2014.
Редни
број
Опис
Број
запослених
31.12.2013.
Број
запослених
31.12.2014.
1
ВСС
3
3
1
До 30 година
7
7
1
До 5 година
9
9
2
ВС
1
1
2
30 до 40 година
9
9
2
5 до 10
7
7
3
ВКВ
3
40 до 50
13
13
3
10 до 15
6
6
4
ССС
24
24
4
50 до 60
13
13
4
15 до 20
4
4
5
КВ
17
17
5
Преко 60
5
5
5
20 до 25
6
6
6
ПК
УКУПНО
47
47
6
25 до 30
5
5
7
НК
2
2
Просечна старост
45,70
46,70
7
30 до 35
7
7
УКУПНО
47
47
8
Преко 35
3
3
УКУПНО
47
47
БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2014-2016. године
Приоритет
Назив капиталног пројекта/
Структура финансирања
Година почетка
финансирања
пројекта
Година
завршетка
финансирања
пројекта
Укупна вредност
пројекта
Реализовано
закључно са
31.12.2012. године
2013
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
1
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета РС (по контима)
2
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета РС (по контима)
3
Сопствена средства
Позајмљена средства
Средства Буџета РС (по контима)
4
5
6
7
8
9
10
Напомена: Предузеће не планира капитална
улагања у 2014. години.
Тачка 8.1.
ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2014. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА
ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ
у хиљадама динара
СТАЊЕ НА ДАН
ОПИС*
КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА
ОБЕЗБЕЂЕЊА
ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА
У 2014. ГОДИНИ
Отплате
Камате
Укупно
РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА
У 2014. ГОДИНИ
Отплате
Камате
Укупно
31.12.2013.
31.03.2014.
Предузеће није кредитно задужено нити планира узимање кредита у 2014. години.
30.06.2014.
30.09.2014.
31.12.2014.
*Унети назив кредитора и основ задужења
ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ
у хиљадама динара
МЕСЕЦ
ОПИС*
КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА
ОБЕЗБЕЂЕЊА
ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА
У 2014. ГОДИНИ
Отплате
31.12.2013.
31.03.2014.
Предузеће није кредитно задужено нити планира узимање кредита у 2014. години.
30.06.2014.
30.09.2014.
31.12.2014.
*Унети назив кредитора и основ задужења
Камате
Укупно
РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА
У 2014. ГОДИНИ
Отплате
Камате
Укупно
Тачка 8.2.
НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ
у динарима
Р. бр.
1.
Физичка лица
2.
Привредни субјекти
3.
Привредна друштва са већинским државним
власништвом
4.
СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2013. ГОДИНЕ
СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2014. ГОДИНЕ
СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2014. ГОДИНЕ
СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2014. ГОДИНЕ
СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2014. ГОДИНЕ
Ненаплаћена
потраживања
(конто 20 - 24, 27)
Ненаплаћена
потраживања
(конто 20 - 24, 27)
Ненаплаћена
потраживања
(конто 20 - 24, 27)
Ненаплаћена
потраживања
(конто 20 - 24, 27)
Ненаплаћена
потраживања
(конто 20 - 24, 27)
Неизмирене
обавезе
(конто 43-46)
270.000,00
Неизмирене
обавезе
(конто 43-46)
240.000,00
Неизмирене
обавезе
(конто 43-46)
260.000,00
Неизмирене
обавезе
(конто 43-46)
250.000,00
Неизмирене
обавезе
(конто 43-46)
270.000,00
2.400.000,00
251.000,00
2.200.000,00
220.000,00
2.300.000,00
210.000,00
2.400.000,00
230.000,00
2.300.000,00
200.000,00
100.000,00
20.000,00
80.000,00
25.000,00
90.000,00
22.000,00
80.000,00
21.000,00
80.000,00
23.000,00
Државни органи и органи локалне власти
52.000,00
30.000,00
52.000,00
35.000,00
52.000,00
37.000,00
52.000,00
32.000,00
52.000,00
33.000,00
5.
Установе (здравство,образовање,култура...)
23.000,00
23.000,00
23.000,00
23.000,00
23.000,00
6.
Остало- доплатне карте
11.561.000,00
11.100.000,00
10.900.000,00
10.700.000,00
10.700.000,00
УКУПНО
14.406.000,00
301.000,00
13.695.000,00
280.000,00
13.625.000,00
269.000,00
13.505.000,00
283.000,00
13.425.000,00
256.000,00
Тачка 9.1.
ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ
у динарима
редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
ПОЗИЦИЈА
Добра
Рек орман
Канцеларијски намештај
Рачунарска опрема
ХТЗ опрема
Канцеларијски материјал
Штампани материјал
Паркинг карте
Храна и пиће за репрезентацију
ПДА уређаји и штампачи
Термо штампачи
Гориво
Клима уређаји
Услуге
Осигурање
Вођење пословних књига
Одржавање рампи
Одржавање софтвера
Информисање
Одржавање возила
Ревизија завршног рачуна
Чишћење снега
Радови
24.
Реализација у
2013. години
130.000,00
185.000,00
240.000,00
70.000,00
100.000,00
190.000,00
180.000,00
1.140.000,00
50.000,00
270.000,00
220.000,00
260.000,00
390.000,00
170.000,00
88.000,00
Планирано за
2014. годину
350.000,00
380.000,00
200.000,00
390.000,00
250.000,00
100.000,00
150.000,00
200.000,00
390.000,00
100.000,00
1.200.000,00
45.000,00
330.000,00
300.000,00
240.000,00
192.000,00
390.000,00
180.000,00
120.000,00
200.000,00
План за први
квартал 2014.
План за други
квартал 2014.
План за трећи
квартал 2014.
План за четврти
квартал 2014.
50.000,00
390.000,00
62.500,00
25.000,00
80.000,00
50.000,00
62.500,00
25.000,00
62.500,00
25.000,00
50.000,00
50.000,00
390.000,00
50.000,00
300.000,00
300.000,00
82.500,00
75.000,00
60.000,00
48.000,00
97.500,00
45.000,00
82.500,00
75.000,00
60.000,00
48.000,00
97.500,00
45.000,00
350.000,00
380.000,00
20.000,00
62.500,00
25.000,00
150.000,00
50.000,00
300.000,00
82.500,00
75.000,00
60.000,00
48.000,00
97.500,00
45.000,00
200.000,00
100.000,00
300.000,00
45.000,00
82.500,00
75.000,00
60.000,00
48.000,00
97.500,00
45.000,00
120.000,00
Тачка 9.2.
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
у динарима
Р. бр.
Позиција
Реализација у
2013. години
Планирано за
2014. годину
План за први
квартал 2014.
План за други
квартал 2014.
План за трећи
квартал 2014.
План за четврти
квартал 2014.
1.
Спонзорство
2.
Донације
40.000,00
120.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
3.
Хуманитарне активности
60.000,00
129.412,00
32.353,00
32.353,00
32.353,00
32.353,00
4.
Спортске активности
5.
Репрезентација
350.000,00
400.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
6.
Реклама и пропаганда
390.850,00
390.000,00
97.500,00
97.500,00
97.500,00
97.500,00
7.
Остало
500.000,00
500.000,00
Download

С А Д Р Ж А Ј Страна 1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ