Образац ЗСП
Послодавац:
Назив _________________________________________________________________
Седиште и адреса _______________________________________________________
ПИБ __________________________________________________________________
Матични број __________________________________________________________
Шифра делатности ______________________________________________________
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА
Организациона јединица: _________________________________
Потврда о пријему: ______________________________________
На основу члана 4. став 1. Уредбе о подстицању запошљавања („Службени гласник РС“, бр. 32/11 и 34/11), подносим
ЗАХТЕВ
ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ПОРЕЗА НА ЗАРАДЕ
за месец ________________ 20 _____ . године
Исплата зараде/накнаде зараде извршена: ____________________20 ____ . године
Ред.
бр.
Име и презиме
ЈМБГ
Субвенционисани
износ
пореза
у%
1
2
3
4
Новчани износи уносе се у динарима, без пара.
Датум
заснивања
радног односа
Основица
за обрачун
пореза на
зараде
Обрачунати
порез на
зараде
Уплаћени
порез на
зараде
Износ пореза који
се субвенционише
(7-8)
Датум
престанка
радног
односа
5
6
7
8
9
10
УКУПНО:
*Послодавац попуњава у случају губитка права на субвенцију сагласно одредби члана 5. Уредбе о подстицању запошљавања.
Број запослених на дан 31. марта 2011. године ____________
Број запослених на дан заснивања радног односа са новим лицем____________
У__________________ дана _____________ 20___. год.
Да су исказани подаци у овом обрасцу тачни, тврди и оверава:
ОБРАЗАЦ ПОПУНИО
(м.п.)
ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ПОСЛОДАВЦА
Износ
дугованог
пореза,
валоризован
сходно члану
5. Уредбе*
11
Download

ZSP – zahtev za subvencionisanje poreza na zarade