УРЕДБА
О НАЈВИШЕМ И НАЈНИЖЕМ ИЗНОСУ ТУРИСТИЧКЕ
НАКНАДЕ
("Сл. гласник РС", бр. 21/2010)
Члан 1
Овом уредбом утврђује се највиши и најнижи износ туристичке накнаде за сваку
категорију туристичког места.
Члан 2
Висина туристичке накнаде утврђује се у динарским износима по квадратном метру
корисне површине објекта у коме се обавља делатност.
Члан 3
Према категорији туристичког места туристичка накнада утврђује се на годишњем
нивоу у следећим износима:
Категорија туристичког места
I категорија
II категорија
III категорија
IV категорија
Највиши износ
у динарима по м2
20
16
12
10
Најнижи износ
у динарима по м2
10
8
6
5
Члан 4
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику
Републике Србије".
Download

Uredba o najvišem i najnižem iznosu turističke naknade