На основу чл. 29. Одлуке о начину и поступку давања у закуп, одређивања закупнине и основама уређења закуподавног односа за
пословне зграде и пословне просторије чији је корисник градска општина Стари град и Одлуке Надзорног одбора Јавног предузећа за
управљање пословним простором “Пословни простор општине Стари град”, ј.п., број 3 од 30.7.2013. године, Јавно предузеће за
управљање пословним простором “Пословни простор општине Стари град, ј.п., Нушићева 27/II
ОГЛАШАВА
ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП СЛЕДЕЋИХ ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈA
РЕДНИ
БРОЈ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
АДРЕСА ПОСЛОВНОГ
ПРОСТОРА
Маршала Бирјузова 9
(полусутерен)
Николе Спасића 2
(приземље)
Високог Стевана 35
(приземље)
Високог Стевана 35/I
Карађорђева 23
(приземље)
Краља Милана 10
(приземље, улаз из
Косовке девојке)
7.
Нушићева 6 /IV
8.
Рајићева 3
ПОВРШИНА
ПОСЛОВНОГ
ПРОСТОРА
ДЕЛАТНОСТ
ПОЧЕТНА
ЦЕНА ПО М2
ИЗНОС ДЕПОЗИТА
ДУГ ИЗ
ПРЕТХОДНОГ
ЗАКУПА
38 m2
Све делатности
640,8 дин.
87.666,00 дин.
498.747,60 дин.
63 m2
Све делатности
768,1 дин.
174.201,3 дин.
4.246.779,24 дин.
16 m2
Канцеларије
20.174,4 дин.
27.544,30 дин.
93 m2
Канцеларије
117.263,7 дин.
1.111.467,40 дин.
65 m2
Све делатности
119.808,0 дин.
2.912.677,80 дин.
150 m2
Све делатности
768,1 дин.
414.765,0 дин.
/
41 m2
Канцеларије
540,3 дин.
79.740,9 дин.
/
Све делатности
768,1 дин.
3.085.851,6 дин.
12.902.283,47 дин.
1116 m2
350,3 дин.
350,3 дин.
512,0 дин.
ДАТУМ И ВРЕМЕ
РАЗГЛЕДАЊА
7.8.2013.
10.05 - 10.20
7.8.2013.
11.15 – 11.30
7.8.2013.
12.15 – 12.30
7.8.2013.
12.30 – 12.45
7.8.2013.
10.40 – 10.55
7.8.2013.
9.30 – 9.45
7.8.2013.
9.00 – 9.15
7.8.2013.
11.45 – 12.00
НАПОМЕНА:
-
•
•
У цену по м2 није урачунат порез на додату вредност.
У износ депозита урачунат је порез на додату вредност.
У износ дуга из претходног закуподавног односа урачунат је порез на додату вредност.
Пословни простори под редним бројевима 6. и 7. немају засебан улаз већ исте дели са постојећим закупцима
Наведене пословне просторије дају се у закуп у виђеном стању са обавезом преузимања свих евентуално
неизмирених потраживања за утрошену електричну енергије, грејање, инфо-стан и слично.
Пословни простори издају се у закуп на период од 5 (пет) година.
У складу са чл. 13 Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у
закуп ствари у јавној својини и поступима јавног надметања и прикупљања писмених понуда сви трошкови
адаптације закупљеног пословног простора падају на терет закупца.
II
Пријаве се подносе на прописаном обрасцу. Саставни део пријаве је нацрт уговора о закупу.
III
Право да поднесу пријаву за учешће у поступку јавног надметања ради стицања својства закупца, имају правна и физичка
лица која закључно са 12.8.2013. године доставе уредне пријаве.
•
Право на учешће у поступку немају лица која, на дан подношења пријаве, у пословним књигама Јавног предузећа „Пословни
простор општине Стари град“ имају евидентирано, било какво доспело а неизмирено дуговање и чији оснивачи, чланови
друштва, заступници и прокуристи, који су као такви уписани у одговарајући регистар правних лица, имају евидентирано било
каквo доспело а неизмирено дуговање.
•
Право учешћа у поступку немају ни лица, која су у ранијем поступку за доделу истог пословног простора, понудила највиши
износ закупнине или била одређена за закупца, а која су одустала од закупа пословног простора.
•
-
Уредна пријава треба да садржи:
редни број адресе из огласа за коју се лице пријављује, делатност којом ће се бавити и број телефона за контакт;
за правна лица: копију решења о упису у регистар привредних субјеката, копију уговора о отварању и вођењу рачуна код
банке, копију потврде о додељеном ПИБ и копију потврде о извшеном евидентирању за ПДВ (уколико је у систему ПДВ);
за имаоце радње: копију решења о упису у регистар приватних предузетника код надлежног органа, копију уговора о отварању
и вођењу рачуна код банке, копију потврде о додељеном ПИБ, копију потврде о извршеном евидентирању за ПДВ (уколико је у
систему ПДВ) и фотокопију личне карте;
за физичка лица (која немају регистровану радњу): фотокопију личне карте и број текућег рачуна и назив банке код које се
води текући рачун;
пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве, ако подносилац неће бити присутан;
потврду надлежног органа којом подносилац пријаве доказује да му у року од две године пре објављивања огласа није
изречена мера забране обављања делатности;
потврду од банке у којој правно лице има отворен текући рачун (за све текуће рачуне) да није било у блокади у последњих 6 месеци, као и
да није било у блокади дуже од 7 дана у претходне две године;
-
-
-
-
-
-
важећу дозволу за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена
посебним прописом, а поседовање пословног простора није услов за издавање дозволе;
доказ о уплати 20.000,00 динара на име неповратних трошкова расписивања огласа за сваки пословни простор за који је
подносилац пријаве заинтересован.
доказ о уплати депозита или оригинал неопозиве банкарске гаранције, на први позив наплативе, без права на приговор
клијента, на износ депозита назначеног у огласу. Трајање банкарске гаранције не може да буде краће од 120 дана, почев од
дана издавања;
доказ о уплати дуга из претходног закуподавног односа или оригинал неопозиве банкарске гаранције, на први позив наплативе,
без права на приговор клијента, на износ дуга назначеног у табели. Трајање банкарске гаранције не може да буде краће од 45
дана, почев од дана издавања;
потврду Јавног предузећа „Пословни простор општине Стари град“ да је подносилац пријаве измирио закупнину, уколико је већ
закупац пословног простора на којем је Јавно предузеће „Пословни простор општине Стари град“ носилац права управљања и
располагања;
Потписана и оверена свака страна нацрта уговора као доказ прихватања уговорних одредби;
•
Образац пријаве може се преузети радним данима на писарници Јавног предузећа „Пословни простор општине Стари град“ ј.п.,
Београд, Нушићева бр. 27/II, соба бр. 1, од 800-1600 часова, до 12.8.2013. године.
•
Пријаве доставити радним даном на писарници Јавног предузећа „Пословни простор општине Стари град“ ј.п., Београд,
Нушићева 27/II, соба бр. 1, од 800-1600 часова, до 12.8.2013. године.
•
Подносиоцима пријава, које нису достављене на прописаном обрасцу, које су достављене после рока означеног у огласу,
подносиоцима непотпуних пријава, и лицима којима не буде признат статус кандидата, неће бити омогућено учешће на јавном
надметању.
•
Пријаве достављене путем поште, а које пристигну после 12.8.2013. године неће се разматрати.
•
•
IV
Јавно надметање одржаће се 15.8.2013. године, у 1000 часова у просторијама Јавног предузећа „Пословни
простор општине Стари град“ ј.п., Нушићева 27/II.
Лицу које понуди највиши износ закупнине по м2 и које буде одређено за закупца пословног простора из овог огласа уплаћени
депозит сматраће се уплаћеном закупнином за одређени временски период.
•
Лицу које понуди највиши износ закупнине по м2, а одустане од дате понуде, уплаћени депозит неће бити враћен, а оглас ће се
поновити.
•
Лицу које понуди највиши износ закупнине или буде одређено за закупца пословног простора, у случају да пре или након
одређивања одустане од закупа нема право учешћа ни у једном поступку за доделу истог пословног простора.
•
У случају када учесници, којима је признат статус кандидата, током јавног надметања излицитирају троструки износ почетне
висине закупнине, поступак јавног надметања ће се прекинути и одредити рок од 24 сата за уплату новог депозита у износу од
три понуђене месечне закупнине, умањен за првобитно уплаћени депозит.
Након протека рока од 24 сата, Комисија ће утврдити да ли су сви кандидати наведени депозит уплатили и наставиће поступак
јавног надметања са кандидатима који су уплатили нови износ депозита.
Учесници који нису уплатили нови износ депозита губе право учешћа у текућем поступку јавног надметања за предметни
пословни простор.
Уколико ниједан од кандидата који је понудио троструки износ почетног износа закупнине не уплати нови износ депозита, јавно
надметање ће се наставити са осталим кандидатима за предметни пословни простор.
•
Учесницима у Јавном надметању износ на име депозита, дуга из претходног закуподавног односа или оригинал банкарске
гаранције биће враћен у року од 10 (десет) радних дана рачунајући од дана одржавања јавног надметања.
V
Износе на име депозита, трошкова расписивања огласа и дуга из претходног закуподавног односа, уплатити на текући рачун број:
840 – 944804 - 56, корисник Јавно предузеће „Пословни простор општине Стари град“ ј.п., Београд, Нушићева 27/II.
Download

На основу чл. 29. Одлуке о начину и поступку давања у закуп