ЛИСТ ЈКП ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ ПРЕДУЗЕЋА “БЕОГРАД”
Година: LI Београд, фебруар 2013.
НОВИ ДИРЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ
Улагаћемо у људе
ПОПУЛАРНИ „ЈАПАНЦИ“ – 10 ГОДИНА СА БЕОГРАЂАНИМА
Легенда ГСП
ВЕСТИ КОЈЕ РАДУЈУ
Исплата награда и отпремнина
Упркос сложеним финансијским
условима у којима Предузеће послује нађено је решење како би се
побољшало стање у домену исплате
јубиларних награда и отпремнина.
- Познато је да јубиларне награде нису исплаћиване више од
годину и по дана. У разговору са
председницима
репрезентативних синдиката, током преговора везаних за Колективни уговор
ГСП, разматран је и овај проблем
и утврђена је обострана воља да
се ради на решавању акумулира-
ног проблема, рекао је за наш лист
Небојша Ћеран, в.д. генералног директора ЈКП ГСП „Београд“, и нагласио: „Ови разговори су довели до
тога да смо у последња два месеца
исплатили три јубиларне награде
и то за март, април и мај 2011. године. Наравно да ћемо настојати да се у
наредном периоду настави са исплатом.“
Оно што посебно треба истаћи је
информација да је у погледу исплате
отпремнина за раднике који одлазе
у пензију Предузеће у потпуности
испунило своје обавезе, односно исплаћене су отпремнине за
јануар 2013. године. Према плановима пословодства очекује се да ће ове
надокнаде бити реализоване у континуитету и благовремено.
Овакав приступ Предузећа, односно појачана динамика исплата
јубиларних награда, резултира позитивним ставом многих гсповаца
одустајањем од тужби и сличних
мера које штете и колективу и свима
нама.
Љ.И.
ОБАВЕШТЕЊЕ
ДОБРОВОЉНО ИЗ ПРЕДУЗЕЋА
УЗ ОТПРЕМНИНУ
Како се примена „Социјалног програма“
наставља и у 2013. години, позивају се запослени заинтересовани за ДОБРОВОЉНИ
престанак радног односа, уз отпремнину по основу Споразума о мерилима,
критеријумa и поступку за смањење броја
запослених у јавним предузећима комуналне делатности чији је оснивач град Београд
услед технолошких, економских и организационих промена („Сл. лист града Београда“ број 19 од 30. 4. 2009. године) да поднесу
захтев.
2
Запослени могу поднети захтеве за
добровољни престанак радног односа
закључно са 29. 3. 2013. године, а престанак
радног односа је са 30. 4. 2013. године.
Након доношења одлуке Управног одбора запослени не може одустати од свог
писаног захтева.
Обрасци се могу преузети и
попуњени предати у писарници СП/ОЈ,
која исте упућује Комисији за социјални
дијалог ЈКП ГСП „Београд“.
ЈКП ГСП „Београд“
УПРАВНИ ОДБОР
Три фебруарске седнице
Осма седница Управног одбора ГСП одржана је 30. јануара
и имала је седам тачака дневног реда. Чланови највишег органа управљања су у четири тачке
одлучивали о темама из домена
економско-финансијских послова.
Донете су следеће одлуке: Одлука о усвајању извештаја о попису имовине и обавеза у ГСП за
прошлу годину, затим Одлука о
усвајању пописа некурентних залиха, Одлука о повећању основног
капитала Предузећа и Одлука о
утврђивању коначних стопа за обрачун амортизације. Све одлуке су
донете у складу са прописима који
регулишу ове области.
Веома важна је била последња
тачка дневног реда – донета је Одлука о прихватању иницијативе
за покретање поступка за израду стручне анализе од стране референтне институције за
сва постојећа радна места са
скраћеним радним временом у
ЈКП ГСП „Београд“. У образложењу
ове одлуке, генерални директор се
захвалио репрезентативним синдикатима што су препознали значај ове
теме за целу фирму и нагласио да је
веома важно да се од релевантне
институције добије став за која радна места у Предузећу постоје оправдани предуслови. Рекао је исто тако
да Колективни уговор предвиђа наведени процес добијања стручне
анализе од референтне институције.
Прихваћена информација
о извештају ДРИ
У другој половини фебруара,
тачније 18. одржана је девета седница Управног одбора, са дневним редом од пет тачака.
Свакако навише интересовања
присутних привукла је друга тачка
дневног реда – упознавање Управног одбора са извештајем Државне ревизорске институције о
ревизији финансијских извештаја
и правилности пословања ЈКП ГСП
„Београд“ за 2011. годину и предузетим мерама за спровођење
препорука из извештаја Државне
ревизорске институције.
Уводну реч о овој тачки дала је
помоћник директора за економско-
финансијска питања, која је присутне
обавестила да је прошле године у
периоду од првог фебруара до 30.
априла у Предузећу вршена контрола од стране овлашћених лица
Државне ревизорске институције.
Надаље је нагласила да су стручне службе настојале да дају сажету
информацију о ономе што је ДРИ констатовала. Као што у уводном делу исте
информације пише: „На бази извршених контрола документације процеса, регулативе и осталих прибављенх
доказа, ДРИ је донела одређене препоруке и изразила своје мишљење.
На бази датих препорука и мишљења
Предузеће је направило план са
задужењима ради спровођења препорука и отклањања узрока за
изражавање мишљења са резервом.“
Предат одзивни извештај
Било је примедби, између осталог,
са становишта прописа, затим јавних
набавки, финансијског управљања.
Финансијски директор је нагласила
да је први извештај ове институције
био много обимнији, али да је ДРИ
после разговора – расправе прихватила многа образложења.
Присутни су упознати да је ДРИ
дала налаз, мишљење са резервом, што се сматра средњом оценом. Надаље, да смо 22. децембра
прошле године добили коначне препоруке и да смо у року од 80 дана од
давања извештаја били у обавези да
дамо такозвани одзивни извештај,
који је предат у року.
Генерални директор је истакао
да су примедбе које се односе на
организационе ствари усвојене и
урађене. Међутим, изразио је забринутост што се тиче набавки
путем поруџбеница и нагласио да
је већ расписано преко 100 тендера, да је значајно пооштрена
процедура за поруџбенице; али
да ову праксу није могуће у потпуности укинути у релативно кратком
року, јер би тиме по општој оцени
била угрожена основна делатност
Предузећа.
Заменик генералног директора је рекао да је 2011. први
пут у ГСП урађен план набавки
и нагласио да се радило по закону, процедуре су се поштова-
ле, а сва документација благовремено достављана Управи за
јавне набавке. Надаље је говорио
о тешкоћама склапања описа изузетно великог броја делова – ставки за набавку, затим калкулисању
добављача како са (не)слањем
понуда тако и са ценама. На крају
свог излагања заменик генералног
директора је најавио промене Статута, Оснивачког акта и Одлуке о
линијском превозу у јавном, градском и приградском саобраћају.
Усвојени закључци
Председник Управног одбора је
истакао да се примедбе ДРИ требају
отклонити у што је могуће краћем
року и предложио закључке које су
присутни чланови Управног одбора
усвојили. Цитирамо:
1. Прихвата се Информација директора за финансије и инвестиције од
12.2.2013. године, о налазу Државне ревизорске институције и спровођењу
препорука и коментара на основе за
изражавање мишљења из Извештаја
ДРИ за 2011. годину;
2. Обавезује се в.д. генералног
директора Предузећа и пословодство да наставе активности на
спровођењу и отклањању свих уочених неправилности и прихватању
препорука од стране Државне ревизорске институције и о предузетим
мерама редовно информишу Управни одбор и надлежне органе града Београде, везаних за Извештај
Државне ревизорске институције;
3. Обавезује се в.д. генералног
директора Предузећа да на бази
детаљних анализа и уочених пропуста и неправилности које проистичу
из Извештаја Државне ревизорске
институције, размотри узроке насталих пропуста и предузме мере на
отклањању уочених неправилности
и о томе информише Управни одбор
Предузећа;
4. Обавезује се в.д. генералног
директора Предузећа да Државној
ревизорској институцији благовремено достави одзивни извештај и
о томе информише Управни одбор
Предузећа.
На деветој седници Управног
одбора донета је и одлука да се
одобри да новоформираном пливачком клубу од стране гсповаца у
имену стоји ГСП.
3
ОДРЖАН СЕМИНАР НА ТЕМУ „НОВИ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА“
УПРАВНИ ОДБОР
Правилником до мање
потрошње горива
Доношење Правилника и Норматива потрошње погонског горива по типовима аутобуса у ЈКП
ГСП „Београд“ свакако је била
најзначајнија тачка десете седнице
Управног одбора, која је одржана
27. фебруара.
У образложењу ове тачке посебно је наглашено да је ово први документ те врсте у Предузећу, да је
менаџмент препознао важност овог
документа коме су све велике европске компаније дале велики значај.
Разлози за доношење Правилника
и Норматива су са аспекта трошкова, смањење потрошње горива, а са еколошког становишта,
смањење емисије штетних гасова.
Овај акт је једногласно прихваћен и о
његовом настајању и ефектима ћемо
свакако опширније писати у наредном броју Листа.
Поред ове тачке, донет је Правилник о измени Правилника о раду
ЈКП ГСП „Београд“ и то у смислу
да се из Правилника брише датум први март, с обзиром на то да
Комисија за потписивање Колективног уговора није у техничкој
могућности да овај посао заврши до тог времена. Разматрана је и
Информација у вези са захтевом закупаца станова за ослобађање обавезе плаћања закупнина. На жалост, с
обзиром на то да према Уредби Владе закуп за ове станове се врши на
одређено време (није могућ њихов
откуп за сада) и у складу са проценом
Пореске управе, према речима директора за општу логистику, Управни одбор није могао позитивно
да одговори на захтев заинтересованим радницима, иако је недвосмислено изражена подршка
да се нађу начини како би се овим
људима помогло.
У том смислу је генерални директор рекао да је већ формирана
Комисија која врши процену и квалитетеа станова и уложених средстава у
исте станове, и да ће се потом тражити начини да се закупцима тих станова изађе у сусрет. Рекао је исто тако
да се размотри могућност обраћања
Пореској Управи и види да ли постоје
начини умањење висина закупнина,
а у складу са примедбама које станари имају на квалитет станова.
Љ.И.
Усаглашен са европским
начелима
Семинар на тему „Нови закон
о јавним набавкама“ одржан је
у суботу, 9. фебруара 2013. године, у великој сали СП „Нови
Београд“ на Новом Београду, а
у склопу програма едукације запослених у ЈКП ГСП „Београд“.
ОСМИ МАРТ – СЛАВЉЕН И ОСПОРАВАН
Жена ГСП
у свакој пори Предузећа
Често се писало о 8. марту, некад
званом Дан жена, некад слављеном,
некад оспораваном, али увек обележеном. Ни промене многих вредности нису у потпуности могле да са
наших простора избришу слику мушкараца, који тог дана, неки поносно, а
неки „тајно“, носе у руци цвет за „жену
свог живота“, најбољу пријатељицу,
колегиницу...
И управо тај празник био је повод
да у нашој кадровској евиденцији
прочепркамо по подацима и покушамо да осликамо положај жене у
ЈКП ГСП „Београд“. На самом почетку морамо рећи, мада ове редове
пише једна жена (додуше, уз помоћ
колеге), да је жена ГСП у свакој пори
Предузећа са 6.000 запослених које
дневно превезе преко 1,5 милиона
путника, које годишње пређе 78 милиона километара, оствари 4,3 милиона радних часова у саобраћају, превезе преко 70% путника који користе
јавни градски превоз у Београду...
Аргументи за напред наведену
тврдњу су:
На радном списку ГСП има 612 жена,
значи око 10% запослених. Према степену стручности имамо највише жена
са средњом стручном спремом – преко 300, преко 90 је са факултетском
4
дипломом, 44 са завршеном вишом
школом, чак 75 КВ, 11 ВК и остало је ПК
и НСС.
Шта у ГСП раде припаднице лепшег
пола – СВЕ. Оне су возачи трамваја,
паркирери, примаоци возила, отправници, диспечери, секретарице,
референти, оператери, преводиоци,
курири, магационери, радници ФТО,
кувари, металобрусачи, бравари, галванизери, шефови и руководиоци сектора и служби, директори... Недавно је
председник једног репрезентативног
синдиката постала припадница лепшег
пола, а већ дужи временски период
послове саобраћаја, финансија и права воде жене, помоћници генералног
директора. Наиме од осам чланова
најужег менаџмента три су жене, односно, оне чине 37,5% борда директора,
што је, признаћете, резултат за европске стандарде, који налажу да најмање
трећина жена учествује у свим нивоима одлучивања и управљања.
Без лажне скромности, али и без
опасности да запловимо неким феминистичким водама, одговорно тврдимо да су госпођице и госпође ГСП-a
вредне, одговорне, привржене колективу и поуздани извршиоци свих радних задатака и обавеза. Однедавно и
ресор инвестиција води припадница
нежнијег пола, као и најмлађу организациону јединицу “УПУТ”, а познато
је да је на челу ОЈ „Општа логистика“
једна жена. Имамо представнике у
синдикатима, удружењима и свим
организацијама које бивствују под
ГСП заставом.
И на крају, нешто што посебно
баца позитивну светлост на феномен
звани запослена жена је неспорна
чињеница да је битно смањен проценат боловања у коме учествују
припаднице лепшег пола. Данас
жена ГСП на дуже боловање углавном иде „радосним поводом“ – на
породиљско боловање, и на жалост, у
случајевима тешких обољења. Шта се
ту променило, немамо поуздан податак, али би се рекло да су очеви увелико почели да учествују у одрастању
деце, што подразумева и одсуство са
посла због болести малишана, одласка у школу, разне спортове итд.
Жена ГСП је ушла у сваку пору
Предузећа, наоружана истрајношћу,
знањем и професионалним односом
према радним обавезама. Сетимо се
тога сваки пут кад је видимо за командама 20-тонског возила званог
трамвај, за браварском машином, на
отправничком месту... или у сали Одбора директора.
Љ.И. И.С.
Семинару је присуствовало преко 60 слушалаца. Присутни су били
представници најужег руководства
и запослени који по природи посла
учествују у техничком опису конкурсне документације; запослени у
ОЈ „Инвестиције“ као основни носиоци реализације послова јавних набавки у ЈКП ГСП „Београд“.
Учеснике
семинара
поздравила је Марија КујовићСтанимировић, извршни директор
ОЈ „Инвестиције“ и најавила нове
пројекте, који за циљ имају што
квалитетније обављање посло-ва из
области планирања и реа-лизације
јавних набавки у великом и сложеном систему какав је ГСП.
Седам важних поглавља
Предавачи су били Саша Варинац
и Милица Малетић, Публик Актив
(Public Aktiv), који су представили
најважнија поглавља новог Закона о јавним набавкама, који је
важећи од 6. јануара, али ће почети да се примењује од првог
априла 2013. године.
Семинар је реализован у седам
поглавља и то: Општа правила поступка јавне набавке и набавке
на које се Закон не примењује –
предавао Саша Варинац, адвокат и
дугогодишњи председник Комисије
за заштиту права; Спречавање
корупције, Комисија за јавне набавке и обавезе наручиоца према Управи за јавне набавке – предавала Милица Малетић, саветник
за јавне набавке и дугогодишњи
члан Комисије за заштиту права;
Услови за учешће у поступку
јавне набавке, докази, понуда
са подизвођачем и заједничка
понуда, негативне референце Милица Малетић; Нови концепт
квалификационог, рестриктивног, као и преговарачког поступка - Саша Варинац; Оквирни
споразум, конкурентни дијалог,
јавне набавке мале вредности Саша Варинац; Додела уговора,
поништење и ништавост угово-
ра, прекршаји - Милица Малетић и
Заштита права понуђача и јавног
интереса у јавним набавкама Саша Варинац.
Питања и одговори, иако су планирани за крај семинара, реализовани су током предавања, што је био
резултат квалитетно успостављеног
интерактивног односа на реалацији
предавачи - учесници семинара.
Највеће интересовање изазвале су наравно новине у Закону,
као што је улога Управе за јавне
набавке и ДРИ; нови облици поступака јавне набавке, рокови,
као и посебно третирани начини
спречавања корупције.
Велика сала новобеоградског
погона показала се као прави простор за овакав вид коришћења –
акустична, пространа, опремљена
одговарајућим намештајем. Треба
посебно истаћи да је за добре услове одржавања овог важног семинара заслужан Погон, на челу
са Миланом Пејчићем, извршним
директором, који се и лично ангажовао да све буде у најбољем реду.
Оно што такође треба нагласити да
је успешност овог семинара отворила потребу да се овај простор,
уз мања улагања, надаље уреди о
чему постоји, како би политичари
рекли - јединствен позитиван став.
Љ.И.
5
ДРАГАН РИСТАНОВИЋ – НОВИ ДИРЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ
Улагаћемо у људе
Од 12. фебруара 2013. године, Драган Ристановић, дипломирани инжењер саобраћаја,
именован је на функцију директора за људске ресурсе. Овим
је у ЈКП ГСП „Београд“ почела на
другачији начин да се реализује
важна функција за рад Предузећа
– функција управљања људским
ресурсима.
Како ће и шта радити директор
Ристановић, који је свој радни век
у ГСП започео још 2001. године,
најбоље говори мото који нам је саопштио већ при првом сусрету:
- Потреба за новим профилом неће се остваривати путем запошљавања новог кадра.
Трудићемо се да улагањем у додатно образовање постојећег
кадра и преквалификацијом
добијемо неопходне профиле радника. Као резултат тога,
имаћемо радника који се осећа
заштићеним, па ће самим тим и
циљеве компаније прихватити
као своје личне, каже нови директор и кроз осмех додаје: „сво знање
стечено у трогодишњем раду у
Градској управи употребићу у добробит ГСП, из ког мислима нисам
ни одлазио“.
Оно што предстоји првом човеку људских ресурса је формирање
тима са којим ће, уз сарадњу са
другим службама, реализовати
пакет пројеката, који није нити
- Пре свега треба истаћи повратак на места возача свих оних
који су то некада били, односно, треба да извршимо интерно
попуњавање недостајућег кадра,
те ћемо настојати да запослени
који су некад обављали важан и
одговоран посао возача то поново раде, рекао је Ристановић
и нагласио да се већ 25 возача
враћа на своја радна места,
да је 18 гсповаца у процедури
за преквалификацију за возаче трамваја, а 20 запослених за
преквалификацију за возаче Д
категорије. Обука ће бити реализована у Техничкој школи ГСП.
- С обзиром на оријентацију
на сопствене људске ресурсе, у
првом моменту возачима који су
на одређено време радни однос
се неће продужавати. Свима ће
Пакет пројеката
Чине га све оне мере које
се односе на људске ресурсе, а то су: систем одабира при
запошљавању; анализа радних
ефеката и повећање продуктивности запослених; затим систем
подстицајних програма (отпремнине, добровољни одласци у
пензију, стимулације, дестимулације)
ради задржавања стручног кадра,
како у најбољим годинама не би одлазили из Предузећа. Као следећи
пројекат дефинисан је рад на
образовању, развоју и едукацији
са посебним нагласком на
преквалификацију са којом се већ
започело; затим рад на култури и
понашању свих запослених, што је
веома битно с обзиром на то да смо
у сталном контакту са грађанима. И,
на крају, примењивање правне регулативе, као и стална сарадња са
синдикатима и заштита свих запослених.
Наравно, ми ћемо у континуитету пратити реализацију наведених
пројеката. За овај први разговор
издвајамо информацију да су за
само десетак дана рада директора
за људске ресурсе већ познати конкретни резултати.
Гсповци који су успешно завршили преквалификацију за возаче трамваја
у новембру прошле године
6
Зрелост
и разумевање запослених
мали нити једноставан, али од чије
реализације се очекује велика корист како за запослене, тако и за
Предузеће.
бити привремено прекинут радни однос, али ћемо их позивати чим за то буде потребе. Штета
је да изгубимо те људе који су се
већ изградили као возачи, рекао
је наш саговорник и позвао све
оне који се осећају способним
за послове возача да прихвате
понуду Предузећа, јер се тиме
опредељују за сигурно радно место и учествују у стварању позитивних услова функционисања
фирме. Наравно, Предузеће има
разумевања за оне који се не
осећају спремним да учествују у
јавном превозу путника и њима
ће бити понуђени послови возача
- паркирера у гаражама.
Једноставно
и
конкретно
речено, очекује се зрелост и
разумевање запослених којима
се нуди повратак на претходна
радна места, односно којима се
обезбеђује посао, а колективу
смањује проблем.
Љ.И.
ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА
Драган Ристановић рођен
је 9. априла 1972. године
у Ужицу, где је завршио
Гимназију. Саобраћајни факултет завршава у Београду на
катедри за друмски-градски
саобраћај.
Прво радно искуство стекао
је у Саобраћајној школи
радећи као апсолвент. У ЈКП
ГСП „Београд“ радио је од 2001.
до 2009. године – прво као
инжењер за израду редова
вожње, а затим на месту шефа
Службе
контроле
возних
исправа. Након тога бива
именован за директора Погона
„Космај“. Надаље, радни пут
Драгана Ристановића води на
место заменика директора
СП „Нови Београд“, а онда на
место директора СП „УПУТ“.
Могло би се рећи да је прошао
„америчко-гсповски“ пут, од
инжењера почетника до члана
борда директора највећег
јавног комуналног предузећа
у Београду. У последње три
и по године био је помоћник
секретара за инспекцијске
послове у Градској управи.
Драган
Ристановић
је
један од људи за које с пуним
правом можемо рећи да воли
ГСП, да је на свим претходним
пословима уложио много
енергије, знања и рада, и
забележио
добре
радне
резултате. То се наравно
очекује и на месту директора
за људске ресурсе.
Ожењен је и отац троје деце,
две кћерке и једног сина.
Говори енглески језик.
У наредном периоду
– бројни задаци
Aктивности на спровођењу мера
побољшања везано за управљање
Предузећем настављају се у континуитету.
Ускоро ће бити донета одлука о
формирању Радне групе за израду
Кодекса пословне етике.
Активности које треба да
завршимо до 30. јуна 2013. су
успостављање система провере квалитета управљања, доношење одлуке о објављивању
склопљених уговора на веб
страни институције, доношење
одговарајућих аката о употреби
и куповини материјалних и основних средстава, објављивању
документације о отварању понуда и избору понуђача на веб
страни Предузећа. Надаље је потребно успоставити систем да
лица која припремају конкурсну документацију не учествују
у отварању и избору понуђача;
затим доношење одговарајућих
интерних аката којима се дефинишу јасни критеријуми и процедуре за поступак запошљавања,
оцењивање и напредовање запослених, као и израда плана и
програма обука свих заапослених и функционера према потребама радних места и запослених.
Посебан изазов и велику новину
у оквиру мера побољшања којима
се спречавају коруптивне појаве,
професионални и неетички поступци биће именовање лица задуженог за пријем, разматрање
и решавање пријава корупције,
етички и професионално неприхватљивих поступака.
Весна Михаљевић
Одговорно лице
за спровођење Плана интегритета
7
ПОПУЛАРНИ „ЈАПАНЦИ“ – 10 ГОДИНА СА БЕОГРАЂАНИМА
Легенда ГСП
Много типова аутобуса прошло
је кроз возни парк ЈКП ГСП „Београд“. Неки су се у саобраћајним
условима Београда показали
боље, неки лошије, а само ретки
су постали својеврсне легенде
и Предузећа и Београда. Титулу
и статус легенде ГСП не додељује
један човек или стручна комисија
– они се стичу годинама, настају у
срцима људи – возача и путника.
Без обзира на нова, боља, лепша и бржа возила, „јапанци“ су
аутобуси којима се Београђани
радују и са задовољством возе,
а возачи уживају за њиховим воланима и не би их мењали ни за
један други.
У наставку фељтона о жутим
МАН аутобусима из јапанске
донације,
хронолошки
Вас
подсећамо на најважније момен-
те који чине делић историје нашег Предузећа, речи и дела људи
који су у овом послу учествовали, као и утиске човека који се
већ 10 година не раздваја од свог
„јапанца“ гаражног броја 1336 –
Милоша Бендића (сл. бр. 5656),
возача ГСП. Да почнемо...
У јануару 2003. године, тадашњи
генерални директор ГСП „Београд“ Милан Ножинић, најавио је
да ће 7. фебруара стићи опрема
и алат из донације јапанске владе. Тако је и било – око 40 тона
8
тешка, а 850.000 долара вредна опрема испоручена је Градском саобраћајном предузећу
„Београд“. Било је ту дизалица,
виљушкара, испитивач акумулатора, уређај за млазно прање резервних делова, као и алати за браваре, аутомеханичаре и електричаре.
Тог дана у српску престоницу стигло је и 30 зглобних аутобуса типа
МАН, произведених у Анкари. Након два дана, стиже још 30 зглобних
возила, а 10. фебруара још 18 соло и
15 зглобних „јапанаца“. То је био почетак успешно реализоване бесповратне финансијске помоћи
Владе Јапана у вредности од 15
милиона долара – највеће коју
је до тада Јапан дао било којој
земљи.
На платоу испред Савезне скупштине, 5. марта 2003. године у
10 часова извршена је свечана
примопредаја 93 жута аутобуса.
Том приликом је Ненад Богдановић,
тадашњи градоначелник Београда,
присутне подсетио на значај ове
донације изневши податак да се
„са овим возилима наши укупни
превозни капацитети повећавају
за 13, а аутобуски за 18 одсто“.
Превозећи Београђане и њихове
госте, ови квалитетни аутобуси су
до марта 2008. године просечно
прешли око 320.000 километара без
већих потешкоћа. Томе су допри-
неле и инспекције возила и опреме,
најмање једном годишње. На крају
2010. сви „јапанци“ су прешли
између 500.000 и 700.000 километара, а дневно су превозили око
200.000 путника.
ГСП „Београд“ и Београдски водовод и канализација су 16. септембра
2010. године представили Јапанску
чесму, подигнуту као знак захвалности за све што је за Београд урадила Земља излазећег сунца и њен
вредни народ. Ово дело вајара
Бојана Митровића урађено у
ливници Зорана Кузмановића
из Смедерева засигурно улази у конкуренцију за најлепшу
чесму Београда, а њена порука,
локација и дизајн већ годинама
одушевљавају бројне посетиоце
Калемегдана.
Следеће године, након разорне
природне катастрофе која је задесила Јапан, одржан је 510 километара дуг Маратон пријатељства
и подршке народу Јапана који се
завршио у кругу СП „Дорћол“, 26.
јуна 2011. године. Маратонце су дочекали амбасадор Јапана, Тошио
Цунозаки, генерални директор
ГСП „Београд“ Милета Радојевић,
и председник Скупштине града
Београда, Александар Антић, и
са њима засадили три дрвета бургундске црвене шљиве као сим-
бол пријатељства два народа.
Том приликом, господин Антић је
између осталог рекао: „Помоћ од
Јапана која је дошла из срца, брише даљину и све разлике које нас
раздвајају“.
Четрнаестог марта 2012. године
у СП „Нови Београд“ стиже још 440
различитих резервних делова у
вредности од 150.000 евра. Тога се
добро сећа и Милош Бендић, возач запослен у овом саобраћајном
погону, који већ 10 година вози
„јапанца“ гаражног броја 1336 на
линији 511. Његово возило прешло
је 851.000 километра на дан када
смо са њим разговарали – 19. фебруара 2013. године – а према његовим
речима, уз правилно одржавање,
могло би још толико.
- Ово су одлична возила. Од сервиса до сервиса деси ми се да се
ниједном не искључим. Врата, која
су слаба тачка градских аутобуса,
нису се покварила ево, већ десет
година. Све је у њему и даље оригинално, ништа није мењано... А ја њега
не бих мењао ни за ново новцијато
возило! Прегледност је максимална, кочнице су мекане, грејање је
одлично, па нема
магљења. Такође,
има грејаче у огледалу што је веома
важно и што бих ја
увео као правило
при набавци аутобуса.
Безбедности
вожње доприноси и систем који
блокира кретање
возила док се сва
врата потпуно не
затворе. Одлична ствар за дуготрајност возила
је то што га возимо само колега
и ја. Одрадим прву, колега другу
смену и затим га он вози на сервис
и прање, па на паркинг где га ујутру
преузимам. Верујте, чак се и путници према нама понашају боље, зато
што је унутра топло и тихо, а вожња
безбедна и удобна, рекао нам је
возач Бендић.
Каже још и да путници хвале
његову вожњу, али он заслуге дели
са својим возилом које га није издало ни у најтежим временским и
саобраћајним условима. То је доказ да је својим квалитетом и
поузданошћу, за протеклих 10 година, популарни „јапанац“ ушао
у срца и возача и путника. А ми
можемо слободно рећи – жути
МАН ушао је у легенду Градског
саобраћајног предузећа „Београд“ и стао раме уз раме са
возилима која су Београђани
највише волели. И са пуним правом носи титулу легенде ГСП.
И.С.
У кратким цртама
- 52 аутобуса добио је СП
„Карабурма“, а 41 СП „Нови
Београд“;
- 10 година раде на 8
линија: 16, 17, 18, 23, 26, 88,
95, 511;
- За 54 возила задужен је
по један возач;
- Мотор „покреће“ Евродизел гориво.
9
ИЗ РАДА ПРАВНОГ СЕКТОРА – СЛУЖБА ЗА ЗАСТУПАЊЕ У ПРОШЛОЈ ГОДИНИ
Бројни и сложени предмети
Извештај о раду за 2012. годину
Сектора за правне послове, односно
Службе за заступање и утврђивање
одговорности запослених, говори
о бројним активним и окончаним
предметима судских спорова.
У периоду од првог јануара до
31. децембра 2012. године било је
укупно чак 2648 предмета у раду 2195 пренетих из 2011. године и 453
новопримљених у 2012. години. Од
укупног броја током 2012. године архивирано је 364 предмета, те је у раду
остало 2284 предмета.
Напомињемо да је од наведених
предмета у раду највећи број оних
чији је основ новчано потраживање
- такозване цене рада - и то 855 предмета; затим потраживања по основу накнаде штете за трошкове превоза - 21 предмет, накнаде штете због
умањења изостале зараде - 35 предмета и потраживања по основу исплате јубиларне награде - 13 предмета.
У предметима по основу цене рада
(855 предмета) суд је у првом степену донео пресуду у корист ЈКП ГСП
„Београд“. По жалби једног тужиоца
предмет се налази на разматрању у
Апелационом суду, док се у осталим
предметима по том основу (здруженим са основним предметом) чека
став Апелационог суда.
Што се тиче предмета по основу
накнаде штете трошкова превоза за
одлазак и долазак на посао запослених у ЈКП ГСП „Београд“ (21 предмет),
исти су такође пресуђени у корист
ЈКП ГСП „Београд“, а наведене пресуде
су потврђене од стране Апелационог
суда, те су исте коначне.
Поред предмета чији је основ новчано потраживање, у раду је највећи
број предмета (56) чији је основ
поништај решења о отказу уговора о
раду (одбијен анекс - АPEX). Поступци
су у току и исти су у почетној фази,
односно одржана су само припремна
рочишта у појединим предметима.
Такође, неопходно је поменути
и предмете чији број није велики,
ПОКАЖИМО СОЛИДАРНОСТ
Апел за помоћ
Стефан Радивојевић је у септембру прошле године доживео тешку саобраћајну несрећу и том приликом су му страдале
лева рука и лева нога. Због ампутације оба уда, неопходно је набавити протезе које би седамнаестогодишњем Стефану омогућиле
лакше и безбрижније одрастање.
Његов отац, Јовица Радивојевић, а наш колега – возач
Саобраћајног погона „Нови Београд“ – који је преко 30 година у ГСП,
апелује на људе добре воље да у оквиру својих могућности помогну и одазову се акцији прикупљања средстава за куповину ових
изузетно скупих протеза.
Помоћ се може пружити потписивањем изјаве за обуставу од
зараде, или на начин како то више одговара оном ко жели да помогне колеги са Новог Београда.
Помозимо Стефану – покажимо солидарност.
И.С.
10
али су од значаја за ЈКП ГСП „Београд“ (4 предмета), а то су предмети
у којима се тражи поништај правоснажних решења којима је из поседа
ранијих корисника изузето национализовано грађевинско земљиште
у корист општине Раковица и предато у посед крајњем кориснику ЈКП
ГСП „Београд“, ради изградње зоне
саобраћајних услуга поред Ибарског
пута „Врбин поток“.
У наведеним предметима по захтевима правних следбеника ранијих
земљишно-књижних корисника, општина Раковица донела је решења
којим се поништавају правоснажна
решења Управе за имовинско-правне послове у саставу Секретаријата
за привреду и финансије општине
Раковица, који је из поседа ранијих
земљишно-књижних корисника изузето национализовано неизграђено
грађевинско земљиште, у корист
општине Раковица за потребе ЈКП
ГСП „Београд“, а ради изградње
зоне саобраћајних услуга поред
Ибарског пута „Врбин поток“. Истим се утврђује да ће имовинскоправне односе између ЈКП ГСП „Београд“ у чију корист је извршено
изузимање земљишта и правног
следбеника ранијег корисника изузетог земљишта, поводом враћања
исплаћене накнаде, решавати по
правноснажности овог Решења, односно у случају спора решавати надлежни суд.
На Решења општине Раковица
Служба за заступање и утврђивање
одговорности запослених уложила
је жалбе Министарству финансија РС
и поступци су у току, а даљу заштиту
својих права у наведеним предметима ЈКП ГСП „Београд“ ће остварити
у управном спору, по основу тужбе,
тј. у три предмета поднета је тужба
Управном суду у Београду. Поступци
су у току.
Упркос великом броју предмета, и
сложености проблема које третирају,
Правна служба ГСП успешно успева да
одбрани „правни интерес“ Предузећа.
Степен успешности се наравно мери
бројем добијених спорова.
Слађана Јанков, дипл.правник
ШЕФ СЛУЖБЕ ЗА ЗАСТУПАЊЕ И
УТВРЂИВАЊЕ ОДГОВОРНОСТИ
ЗАПОСЛЕНИХ
11
ТЕРМИНУС „БАЧКА“ У ЗЕМУНУ
Мало труда – много користи
Није тајна да су отправничке кућице махом старе и да
се у њих није баш улагало, па
су честе примедбе возача на
њихов изглед и санитарне услове. Међутим, људи који позитивно размишљају и имају
иницијативу не седе скрштених руку пред проблемом. Они
уместо речи бирају дела – негативне ствари не гурају под
тепих, већ траже најбоља
решења.
Управо такав пример дала је
отправница Радица Мирковић
(службени број 1615), која ради
на терминусу „Бачка“ у Земуну.
Од радног окружења без пара и са
много воље направила је угодну
и пријатну радну средину. Но, ево
како иде прича.
Радица је већ 18 година запослена у ГСП. Своју каријеру започела
је у Друштвеном стандарду 1995. године, да би четири године касније
постала отправник. Променила је
више терминуса, на тренутном је
ево већ четврту годину, а где год је
била, неке ствари се нису мењале –
домаћински однос према радном
месту и дисциплина коју захтева
од других, наравно на обострану корист. Зато је колеге возачи са
линија 18 и 83 поштују и цене, па су
нам управо они скренули пажњу на
овај позитиван пример и инсистира-
12
ли да се ова прича нађе на страницама наших новина.
Ова вредна гсповка своје радно
место одржава чистим и уредним,
у шта се екипа Листа ГСП уверила
19. фебруара када смо је и посетили. Опушака нема ни у близини
кућице, унутра је топло и просто
је невероватно како сваки кутак
одише свежином. Мали недостаци изазвани зубом времена у
оваквом амбијенту се готово и не
примећују.
- Моја идеја је била да почетком
сваког месеца возачи дају симбо-
кућице и распитао сам се ко је
за то заслужан. Рекли су ми да је
за то својевољно задужена отправница Радица, па сам јој се
одмах јавио и дао свој прилог,
колико и сви остали дају. Веома
ми је драго због тога и то бих чинио и на сваком другом терминусу. Редован сам возач на линији 74,
ми имамо само један терминус на
располагању у Миријеву III и он је
у лошем стању - кров прокишњава
већ дуже време, „неонке“ су пуне
воде, што је веома опасно. Такође,
сматрам да постоји велика потреба да се на терминусу „Медаковић“
постави отправник у све три смене, али и да се више пажње обрати
на све терминусе који имају сличне
проблеме. Радица и терминус у
Бачкој су пример да је све могуће
ако постоји добра воља, нагласио
је возач Миловановић.
Радицу Мирковић похвалио је и
Владимир Костић (сл. бр. 5814), возач са линије 18, који је својим речима
чини се погодио суштину ове приче.
- Ово што она ради је заиста за
сваку похвалу. Штета је што руководиоци не виде људе који раде
послове који превазилазе оквире описа радног места, истакао
је Костић.
личну суму новца, која би омогућила
куповину течног сапуна, хемикалија
за чишћење и осталих потрепштина
како би свима било пријатно када
на окретници чекају први полазак
или праве паузу. На моју радост, сви
су ту идеју са задовољством прихватили (па чак и већина возача „Ласте“) и сада се заједно можемо похвалити једном од најчистијих и
Својим трудом Радица Мирковић
најлепших отправничких кућица,
омогућава оптималне услове рада
рекла нам је Радица.
својим колегама, негује добре
међуљудске односе и добру радну
атмосферу. Без женске руке и женСвоја запажања са овог терминуса ског сензибилитета, такозвани
пренео нам је и возач Саобраћајног „мушки“ послови били би неупопогона „Нови Београд“, Милан редиво тежи и суморнији. Уколико
Миловановић, службени број 5996. се опхрвани бригама и заузети про- На линији 18 радио сам ших- блемима не сетимо довољно често
ту пуна два месеца, у децембру и да им на томе захвалимо, подсећамо
јануару. Прво што ми је овде запа- и вас да бар почетком марта то никало за око је хигијенска уређеност ко не заборавите.
И.С.
Хвале је колеге возачи
ТАКВИ СМО МИ У ГСП
Речи захвалности - задовољни
путници
Свима је јасно и без превелике приче да возачи обављају
најзахтевнији и најодговорнији
посао у систему јавног градског
превоза. Они устају раније од свих,
а често на спавање иду у ситне сате,
тек кад превезу и последњег путника, и тако - шест дана у недељи. Свакодневно преузимају одговорност
за возила чија се вредност мери
хиљадама европских новчаница,
али и за здравље и живот хиљада
људи који користе услуге највећег
градског превозника.
Уз све то, они су „лице“ ГСП –
путници их поистовећују са радом
Предузећа у коме су запослени,
али и са одлукама које се доносе на нивоу Града, а тичу се јавног
градског превоза. Све фрустрације
Београђана, као и некултурне гестове других учесника у саобраћају
они примају на плећа и носе као
свој крст. Притом, морају остати
прибрани, љубазни и увек на услузи корисницима.
Многи „хероји“ за воланом
остали су непримећени, њихове
приче незабележене... Свакодневни напори да се посао обави професионално често се
подразумевају и прођу без похвале, док и најмања грешка
„боде очи“ нашим путницима.
Зато нам је изузетно драго што
главне улоге у и-мејловима, које
Служба за медијски наступ прима од наших корисника, играју
мајстори београдских путева и
раскрсница – возачи ГСП. Чак и
штампани медији похвално пишу
о односу возача према осетљивим
категоријама путника, а ми ћемо
Вам у наставку текста пренети речи
захвалности Београђана.
Примери за респект
У бесплатној новини „24 сата“ (20.
фебруара) једна од тема рубрике Београд била је живот особа са
инвалидитетом, људи у колицима, који се у Београду суочавају
са огромним проблемима. Радоје
Радојевић (50), ратни војни инвалид, има само речи хвале за возаче
тролејбуса за које каже да га „ни-
када нису оставили на цедилу“ и
да „на станици увек изађу да помогну“.
***
Скоро као потврда Радојевих
речи, истог дана је возача
тролејбуса похвалила путем мејла и
Татјана Недељковић.
Поштовани,
Лепо је што нама, корисницима градског превоза, пружате могућност да изразимо своје
мишљење о вашим услугама.
Наиме, желела бих да похвалим
ваше запослене, возаче тролејбуса
на линији 41. Свакодневно путујем
том линијом два пута дневно и
не могу а да не приметим професионалност и љубазност вашег
особља.
Посебно бих издвојила возача који
је јуче, 19. 2. 2013. године на линији
41 у тролејбусу број 165 у 14,20 часова у Улици кнеза Милоша на
стајалишту, изашао и показао
своју професионалност, љубазност
и максимално стрпљење док је
омогућио лицу са хендикепом да
се безбедно смести у превоз; затим и да безбедно напусти исти,
а у међувремену обраћајући велику пажњу на безбедност уласка и изласка мајке са двоје деце
из тролејбуса, као и свих осталих
путника.
Све похвале за изузетно залагање
дотичне особе!
Хвала.
***
У следећа три мејла која вам
такође преносимо у интегралном
облику, похвале су заслужили
возачи аутобуса:
Поштовани,
Хтео бих да похвалим возача на
линији 532.
Свако јутро креће у 6.40 са Бановог брда за Рушањ (не знам број
возила, а ни регистрацију, зато
што вози увек други бус). Човек је
толико љубазан да је то просто
изненађујуће. Свака част за њега,
мислим да би сви требали бити
такви.
Петар Немић
***
Поштовани/а,
Хтела бих да изразим неизмерну
похвалу за вожњу возача на линији
78 (који је данас 25. јануара ишао у
правцу Бањице и пролазио Славију
око 16,45 часова, регистарски број
аутобуса почиње са БГ 181 или 191,
возач има наочаре).
Колико се возим – 25 година –
градским превозом, он је један од
најбољих возача – сигуран и смирен.
То много значи путницима, поготово по оваквом лошем времену и клизавом путу.
Нажалост нисам њему то пренела нити му се захвалила, али овим
путем то чиним. У исто време,
желим и вама да се захвалим што
имате и успевате да задржите
такве службенике.
С поштовањем,
Ивана Давидовић
***
Поштовани,
Обраћам Вам се овим поводом
са циљем да похвалим возача на
линији 74, број кола 1174 (у питању
је возило са хармоником, старије
производње жуте боје), којим сам
се возио данас око 13 часова. Ово је
најбољи пример да и унаточ старом и дотрајалом возном парку,
ако се има добра воља, стрпљење
као и знање, вожња и оваквим возилом може да буде пријатна и удобна. Напомињем да је приметно
одсуство саобраћајне културе као
и бахатост код већине учесника у
саобраћају, како возача аутомобила тако и возача ГСП и осталих.
Не знам за име Вашег младог колеге, али уколико би сви били тако
љубазни и професионални , мислим
да би превоз у главном граду био
много лепши.
Још једном Хвала и све похвале
Вашем младом колеги.
Војкан Симић, Београд
***
Хвала нашим корисницима
на времену које су издвојили да
похвале ове вредне људе. Хвала
возачима што нас представљају
у најлепшем светлу. Сви ћемо се
сложити да једино што на крају
треба рећи јесте:
САМО ТАКО НАСТАВИТЕ!
И.С.
13
САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ ЈКП ГСП “БЕОГРАД” - www.samostalnisindikatgspbeograd.rs
СИНДИКАТ СЛОГА ГСП - САСТАНАК СА ГРАДОНАЧЕЛНИКОМ
ГСП се мора сачувати
Састанак репрезентативних синдиката ГСП са градоначелником Београда одржан је 19. фебруара 2013. године са почетком у 11 часова, у кабинету
градоначелника Београда.
Састанку су присуствовали: Драган
Ђилас - градоначелник Београда, Александар Антић - председник Скупштине
града Београда, Александар Бјелић градски менаџер, Живорад Анђелковић
- помоћник градоначелника, Бојан Бован – градски секретар за саобраћај,
Зоран Шарац - директор Дирекције за
јавни превоз, Небојша Ћеран - в.д. генералног директора ЈКП ГСП ”Београд”,
Слободан Васић - председник синдиката
СЛОГА-ГСП, Мира Баста - заменик председника синдиката СЛОГА-ГСП, Горан
Брадић - председник Самосталног синдиката ГСП, Мирослав Јовановић - потпредседник Самосталног синдиката и
Жељко Нешковић - представник Самосталног синдиката.
И поред болести градоначелник нас је
примио и за то му одајемо признање.
На састанку је размотрена актуелна
ситуација у ЈКП ГСП ”Београд”. Генерални директор је изнео своје виђење
стања и проблеме који су уочени и које
треба решавати. Финансијско стање у
Предузећу је јако лоше. За поправљање
стања потребне су веће субвенције Оснивача, а оно што ГСП мора да уради је
смањење броја запослених. Интенција
генералног директора је да се смањење
броја запослених врши путем природног одлива и социјалног програма и
стимулативних отпремнина, а не путем отпуштања и технолошког вишка.
Напомињемо да је изричит и став градоначелника да људе не треба отпуштати ни по коју цену, већ их треба усмеравати да узимају социјални програм и
стимулативне отпремнине.
Послове прања наших возила смо вратили у ГСП и то је уштеда од 1.000.000 еура
на годишњем нивоу. Тендер за НИС је пред
расписивањем и он ће донети велике уштеде у гориву. Обнова возног парка је почела
и треба да се заврши до краја наредне године. У току су разговори са представницима СОЛАРИС о набавци 200 зглобних аутобуса градског типа. До краја месеца очекује
се испорука првих нових аутобуса од 32,
колико „Икарбус“ треба да их испоручи
до пролећа. Мора да започне ”утезање”
фирме изнутра и то одмах. Продужење
радног времена је стратешка ствар за
Предузеће и већ се ради на тендеру за
израду стручне анализе код надлежне
институције.
ТЕЛЕНОР
Предузеће ће се вероватно одрећи
рада људи на одређено време, јер
морају да се искористе унутрашњи
потенцијали. Око 150 возача који раде
на одређено време биће послати на
паузу, а 130 наших људи се враћа за волан. Чак 70 запослених се пријавило за
преквалификацију за возаче и они ће
бити послати на обуку.
Уз стимулативне отпремнине у марту и
природни одлив, број запослених може
у току ове године безболно да се смањи
за око 300. Отпремнине су исплаћене
до краја претходне године, тако да
ће се сада исплаћивати месец за месец. Јубиларне награде су исплаћене
за два месеца (април и мај) тако да се
и ту покрећемо са мртве тачке. Уз додатне субвенције, ГСП би до краја године могао да консолидује јако тешку финансијску ситуацију, а за то је
потребно максимално ангажовање и
свих запослених.
Градоначелник је поновио свој став
да ГСП као највеће и најважније градско предузеће мора да се сачува и постави на здраве ноге. Уз мере које је
предложио генерални директор Оснивач ће повећаним субвенцијама помоћи
ГСП да се што пре поправи веома тешка
ситуација. Град је у претодном периоду купио 30 нових шпанских трамваја,
83 нова тролејбуса, 10 гасних соло аутобуса, 25 зглобних аутобуса „Икарбус“.
Очекује се испорука још 35 „икарбуса“,
203 зглобна аутобуса СОЛАРИС и још 200
аутобуса домаћих произвођача, од којих
ће половина бити соло-гасни. Све то говори о јасној намери Оснивача да великим финансијским улагањем жели
да од ГСП направи јако и модерно
предузеће, које ће сигурно и ефикасно
Београђанима пружати услуге превоза.
Репрезентативни синдикати су од градоначелника тражили помоћ у исплати
јубиларних награда и указали на проблеме који се дешавају унутар Предузећа, а
који се могу подвести под људски фактор.
Председник Синдиката СЛОГА - ГСП
Слободан Васић указао је да поред
поменутих проблема сви заједно морамо да се базирамо и ангажујемо
на повећању прихода од продаје карата, јер нам је то витални интерес и
најважнији извор финансирања (поред
субвенција Оснивача). Такође је затражио да се заједно са Секретаријатом
за саобраћај хитно покрене израда
стратегије развоја ГСП у наредном
периоду, а посебно до 2015. године
како би се јасно и прецизно знало шта
Обавештење
Обавештавамо своје чланове, који имају умрежене телефоне Теленор да
је уговор са овим оператером истекао 27.12.2012. године. Бројеви су у режиму
гашења до 14. марта 2013. године и могу да примају само долазне позиве.
Заинтересовани сада могу да користе умрежене телефоне ВИП по изузетно повољним ценама и пакетима. Све информације могу се добити на бројеве:
011/2928013 и 011/3664240.
Синдикат СЛОГА-ГСП
14
НОВИ ПРЕДСЕДНИК СИНДИКАТА
СЛОГА-ГСП
Mира Баста
Од првог марта 2013. године
председник Синдиката СЛОГА –
ГСП Слободан Васић прелази на
дужност заменика председника
синдикалне централе Удружени
синдикати Србије СЛОГА.
То је велико признање досадашњем председнику, као и Синдикату за вишегодишњи рад и допринос у развоју и јачању УСС СЛОГА,
као најмлађе синдикалне централе у
Србији, која веома брзо али сигурно
постаје број два на синдикалној сцени Србије.
Дужност
председника
синдиката
СЛОГА-ГСП
преузима
досадашњи заменик председника
Мира Баста, запослена на пословима референта општих послова у СП
„Космај“.
су циљеви и планови развоја и који
је обим посла који наше Предузеће
мора да обавља. Наравно да се у склопу свега мора нађи и трајно решење за
финансирање градског превозника у
будућности.
Затим је навео и да се у Предузећу
застало са преговорима око израде
Појединачног колективног уговора и
означио менаџмент Предузећа као одговорног за насталу ситуацију. Било
би срамота да се пробије рок од првог
марта 2013. године, до када важи Правилник о раду, јер су репрезентативни
синдикати крајње конструктивно радили на Колективном уговору. Својим примедбама и предлозима дали су пун допринос да се изради добар колективни
уговор, али појединци из менаџмента,
на жалост, „коче“ напредак у преговорима. Oвих дана је поново интензивирано
преговарање око Колективног уговора и
надамо се да ће се решење наћи до краја
месеца и истека важности Правилника о
раду ГСП.
На крају је наш председник од градоначелника, али и од свих који су релевантни
у одлучивању, затражио да се на новим аутобусима који се буду куповали, обавезно
уграде затворене кабине за возаче у циљу
побољшања безбедности наших возача.
Закључак са састанка је да се сви
укључе у проналажење решења
како да се повећа наплата карата.
Чињеница је да се огроман број наших суграђана „шверцује“ и да то треба да престане, јер једино на тај начин
наше предузеће може да функционише нормално. У току следеће недеље
одржаће се нови састанак како би се
видело шта смо урадили на решавању
овог великог проблема.
Наше запослене позивамо да се максимално укључе у решавање овог проблема и да нам доставе своје идеје и
предлоге.
Слободан Васић,председник
Синдиката СЛОГА - ГСП
Председништво Самосталног синдиката
у посети СП „Карабурма“
Председништво Самосталног синдиката ГСП започело је акцију обиласка
саобраћајних погона и разговора са
запосленима. Први у низу погона био
је СП „Карабурма“, 20. 2. 2013. године, а
од 25. фебруара на реду су и остали погони. О свему ћемо благовремено обавештавати наше чланове и све запослене.
Састанку су присуствовали председник подружнице, Саво Милојевић,
комплетан секретаријат подружнице,
Горан Брадић, председник Самосталног синдиката, Мирослав Јовановић,
потпредседник Самосталног синдиката, Зоран Антић и Милош Чолаковић,
чланови Председништва Самосталног
синдиката и Видоје Димић, члан Одбора. Затим, Ненад Миловановић, извршни директор ЈКП ГСП „Београд“, Радиша Момчиловић, извршни директор
СП „Карабурма“, шеф одржавања, шеф
саобраћаја, главни пословођа и референт делова.
Горан Брадић, председник Самосталног синдиката, присутне је информисао
о ситуацији у колективу, циљевима за
које се Самостални синдикат залаже и од
којих у наредном периоду неће нимало
одустати. Информисао је све присутне
о састанку са Оснивачем одржаном 19.
фебруара, којем су поред представника
репрезентативних синдиката присуство-
вали и градоначелник Београда, Драган
Ђилас и председник Скупштине Београда, Александар Антић, као и в.д. генералног директора ГСП, Небојша Ћеран.
Присутнима се обратио Ненад
Миловановић,
извршни
директор
Предузећа који их је упознао са стањем у
Предузећу; о уговору за набавку и роковима испоруке нових аутобуса „Соларис“
и „Икарбус“; затим о уговору потписаном
са Дирекцијом за саобраћај, а у вези са
пословима управљања саобраћаја које
ће обављати наши запослени и по ком
основу ће ГСП приходовати 200.000.000
динара на годишњем нивоу. Надаље,
директор Миловановић говорио је о кадровским плановима у Предузећу, односно преквалификацији и распоређивању
запослених на радна места возача (а
не раде као возачи), као и о интерном
конкурсу за возаче, који је у фирми расписан прошле године. Извршни директор је на крају свог излагања рекао
да очекује да ће упркос тешкоћама
у пословању, ова година ипак бити
успешна.
Мирослав Јовановић известио је о
чињеницама у вези са израдом Појединачног
колективног уговора. Нагласио је да ће бити
добар и да запослени нису изгубили никаква права у односу на претходни осим мање
корекције годишњих одмора, а добили су
За стабилно Предузеће
Састанак са Драганом Ђиласом, градоначелником Београда и Александром Антићем, председником Скупштине града одржан је 19. фебруара. У
конструктивном разговору Самостални
синдикат ЈКП ГСП „Београд“ предочио је
представницима градске власти проблеме са којима се запослени суочавају, саопштио предлоге и понудио решења.
Најважнија улога и примарни циљ
деловања Самосталног синдиката је
стабилно Предузеће, које ће својим запосленима обезбедити оптималне услове за рад и адекватну новчану надокнаду
за послове које обављају. На том послу
морају радити сви којима је у интересу да
ГСП буде одржив и успешан систем – руководство, синдикати и запослени, Оснивач, али и сами Београђани.
Најважније средство рада у нашој
фирми јесу возила. Улагања у обнову
возног парка су евидентна – 83 нова
тролејбуса, 30 трамваја, 10 аутобуса
на гас, 32 возила „Икарбус“, као и 200
зглобних аутобуса. Са реализацијом
свих планираних набавки ЈКП ГСП „Београд“ имаће возни парк којим се овај
град може поносити; возни парк који ће
Београђанима пружати најквалитетнију
превозну услугу.
Међутим, да ове позитивне ствари
не би биле кратког даха, свест корисника наших услуга мора се променити. Карта се мора платити зато што се
у супротном доводи у питање опстанак
Предузећа, као и примања запослених
у ГСП. Ако се то догоди, постоји опасност од ланчане реакције и настанка
својеврсне анархије – велики број запослених неће имати новац за плаћање
других комуналних услуга и цео Београд
ће се наћи у проблему. Превоз функционише добро, а наплата то не показује. У
комуналном систему Београда, наплата
услуга је 91% (струја, вода) док ми не успевамо да наплатимо ни 50%. Апелујемо да
се субвенционисане карте и маркице
плаћају, а да запослени уложе додатан
напор како би се продаја повећала.
Са друге стране, инсистирамо да се
систематски и трајно реши проблем
финансирања ГСП. Захтевамо да се
наше зараде изједначе са примањима
у комуналном систему. Неприхватљиво
је то што смо годинама на дну лествице
што се тиче плата. На састанку је договорено да се утврди динамика исплате
јубиларних награда у наредних десет
дана, а сви запослени ће бити благовремено упознати са утврђеним решењем.
Горан Брадић, председник
Самосталног Синдиката ЈКП ГСП„Београд“
добровољно пензијско осигурање за све
запослене, да деца до 10 година за Нову
годину добијају новогодишње пакетиће,
и да и даље остане минули рад 0,5% по
години стажа итд.
Било је доста питања радника која се
односе на проходност траса линија,
добијање два слободна дана за возаче, недостатак возача; однос са
фирмом АПЕКС. Такође, причало се и о
недостатку резервних делова, дизалица за гумаре, алата, као и недостатку
одређеног дела профила запослених
у Сектору одржавања.
Присутнима се обратио и извршни
директор Погона, који је говорио о
раду Погона, недостатку резервних делова, плановима запослених да се оствари задати ред вожње који је планиран за
погон „Карабурма“. „Карабурци“ су дали
погону „Космај“ 8 аутобуса, 4 су расходована, и сада је на стању 12 аутобуса за
исти план саобраћаја.
На крају састанка, извршни директор
Погона је све присутне упознао са радом
и радним простором Сектора саобраћаја
(распоред) и Сектора одржавања, условима рада и друго, а представници Самосталног синдиката разговарали су у
секторима погона са запосленима који
су били присутни.
Комисија за информисање
Допис новом директору
Самостални синдикат ЈКП
ГСП „Београд“ упутио је допис Драгану Ристановићу, новом извршном директору за
људске ресурсе, са следећим
захтевима:
1. Јубиларне награде за запослене који су отишли у
пензију исплатити у року од
месец дана, као и сва остала
дуговања Предузећа према
њима (отпремнине и сл.);
2. У новој организационој
шеми, заменици директора
и заменици шефова не смеју
да раде исто радно време као
директори и шефови;
3. За било коју крађу која се
деси у ГСП морају се наћи починиоци и истима отказати
уговор о раду.
Одговор који будемо добили објавићемо у Билтену и на
сајту Самосталног синдиката
ЈКП ГСП „Београд“, као и на
огласној табли.
Комисија за информисање
15
МАЛИ САВЕТ – ЗЛАТА ВРЕДАН
Како пливати у супи
или зашто је овај текст тако важан?
Несумњива је и неоспорна чињеница да смо током
живота потопљени у неку врсту „комуникацијске супе“
невероватне густине. Многи од нас на различите начине пливају у њој што нас води ка следећем. Прво,
као и пливање, комуникација се учи. Друго, постоје
лакши и тежи начини учења, а помоћ некога ко зна је
свакако лакши. Треће, постоје неки усвојени обрасци
који омогућавају усвајање знања. И четврто, све то има
практичне последице које осетимо на сопственој кожи.
У раду се, с времена на време, срећемо са „тешким
људима“. Под овим изразом се најчешће подразумева
да је са неким тешко комуницирати, односно да је особа агресивна у наступу, те да су нам потребне додатне вештине како бисмо успели да са оваквом особом
„изађемо на крај“.
Важно је да запамтимо да ако успемо да се снађемо
са оваквом особом, лако ћемо и са другима. Такође,
ако се ради о пословном сараднику, највероватније да
љутња није усмерена на нас лично већ на проблем који
постоји у раду и да је таквој особи најчешће потребна
наша помоћ.
Шта можемо да урадимо?
-
16
користимо миран, чврст и искрен глас;
наглашавамо кључне речи полако;
чврсто га гледамо у очи;
држимо дланове раздвојено;
правимо споре и одлучне покрете;
седимо или стојимо усправне кичме;
дишемо правилно;
држимо се суштине;
будемо директни и љубазни;
МАЛО ЗАБАВЕ
ГСП СКАНДИНАВКА
- дајемо информације, али не окривљујемо;
- бројимо до пет пре одговора;
- предложимо решење.
Важно је да препознамо да ли смо:
- узвратили директном агресијом;
- почели сувише да се бранимо;
- избегавали да особу погледамо у очи;
- почели да муцамо и утањили глас;
- почели да грицкамо нокте;
- надали се у себи да ће престати да виче и отићи;
- пристали на било шта само да нас остави на миру;
- осетили да се „кострешимо“ и спремамо за напад;
- почели нагло да га прекидамо у свакој реченици;
- бленули забезекнуто у особу;
- претили прстом и напумпали плућа ваздухом;
- исмевали особу пред другима.
Ако је бар више од пола наведеног тачно, вероватно
смо наишли на агресивног саговорника. Ваш одговор
не мора бити агресиван, иако је и то у комуникацији
могуће. Поред директне агресије, могли сте се суздржати, прогутати агресију и истрести се на неког другог. Уместо оваквог начина реаговања свакако је боље
научити како да будемо асертивни. Асертивност значи
да не манипулишемо туђом љутњом. Она нам помаже
да се изборимо за своја права, али не на агресиван начин; да контролишемо ситуацију у којој се налазимо,
доноси нам снагу, помаже да се осећамо поуздано и
компетентно, а према другим људима показује однос
поштовања.
Весна Михаљевић
и Јелена Милошевић, психолози
17
ФУДБАЛСКИ КЛУБ ГСП „ПОЛЕТ“
Полетарци „упалили моторе“
Наши првотимци су кренули са
припремама за наставак пролећне
сезоне. Када је календар показао
21. јануар, сви играчи ФК ГСП „ПОЛЕТ“ одазвали су се позиву и ставили на располагањe тренеру Зорану
Ћетковићу и његовом помоћнику
Мирославу Кубуровићу.
С обзиром на то да није било ус-
лова за припреме ван Београда (а
временске прилике су одличне за
ово доба године), Стручни штаб се
определио за рад у свом граду. Тренира се на терену ФК „Дорћол“, као и
на трећем терену. Наш главни терен
подно Небојшине куле чува се за наставак пролећних битака, који је сада
„под конац“ захваљујући нашим економима Светиславу Славићу и Слободану Николићу – Мутију.
Што се тиче резултата прелазног
рока, он је нерешен – 9:9, што значи
да је девет играча напустило наше
„јато“, док се девет играча уселило на
њихова места.
Клуб су напустили Немања
Костић (Шумадија Шопић), Слободан Милошевић (Змај Земун), Бојан
Младеновић (Графичар), Радомир Савић (Будућност Добановци),
Стефан Дукић (престао са активним бављењем фудбалом), Милош
Стојановић (Хајдук Лион), Марко
Јанковић (Баћевац), Јован Пајић
(Јединство Сурчин), Дејан Дорословац (Булбулдерац).
Редове ФК ГСП „ПОЛЕТ“ појачали
18
су: Иван Цвејић (Железничар), голман Марко Павловић (дошао на шестомесечну позајмицу из ФК „Земун“),
Александар Ђорђевић (Посавац),
Милош Црнојевић (Посавац), Никола Сабовљев (Палилулац), Лазар
Томић (Раднички Нови Београд),
Марко Бркић (Тек Велики Црљени),
Бошко Бошковић (Крушик Ваљево),
и повратник Срђан Крсмановић
(Бокељ Котор, Црна Гора). Првом
тиму су придодати талентовани омладинци из омладинске селекције
тренера Балић Марина – Бакија:
Бојан Ступић, Вук Бакић и Иван
Милошевић.
Контролни мечеви
Наши момци су до сада одиграли
четири контролна меча у мешовитом саставу, на којима је акценат
стављен на проверу могућности нових играча. У тим мечевима наши фудбалери су два пута тријумфовали и
два пута поражени.
У првом контролном мечу играли
су са ФК „Будућност“ из Добановаца на вештачком терену ФК „Локомотиве“ у Железнику и изгубили су
резултатом 3:2. За нас голове су постигли искусни Огњен Младеновић
из једанаестерца и млађани, али већ
доста познати, Вук Бакић (придодат
из омладинаца). У том мечу судијску
правду делио је потписник ових редова, а занимљиво је да су примедбе
на суђење имали наши тренери, док
супротна клупа није имала ни
један коментар.
У другој контролној утакмици, наши момци су гостовали ФК „Лепушници“
у Глогоњском риту и убедљиво
победили резултатом 4:1. После
ефектног аутогола, сигурни штопер
Никола Анђелковић искупио се лепим поготком, а поред њега стрелци су још били Вук Бакић, Срђан
Крсмановић и Огњен Младеновић
из једанаестерца.
У трећем мечу, наши „полетарци“
су одмерили снаге са ФК „Ресник“
на вештачкој трави „БАСК арене“ на
Царевој ћуприји у вечерњем термину од 18 часова, по веома хладном и ветровитом времену. Упркос
поразу од 2:1, показали су велику
борбеност и пожртвовање, нарочито у другом делу утакмице, када
су на терен ушли играчи из омладинског погона и новајлије, жељни
доказивања да им је место у првих
једанаест. У том мечу за наше момке
стрелац је био Дејан Станисављећ
из једанаестерца, док је Огњен
Младеновић по први пут био непрецизан, тачније голман му је обранио
ударац са беле тачке.
Четврта контролна утакмица са
ФК „Сремац“ (Војка – Стара пазова)
– ФК ГСП „Полет“ одиграна је у суботу, 16. фебруара. Резултат је био 0:2, а
стрелци за „Полет“ били су Немања
Момић и Срђан Крсмановић.
У суботу, 23. фебруара одиграна
је и пета контролна утакмица – ФК
„Младост“ (Омољица) – ФК ГСП
„Полет“. Резултат је на крају био 2:6,
а стрелци за Полет били су Стефан
Нешић, Срђан Крсмановић, Бојан
Ступић, Огњен Младеновић и
Ђорђе Ђоровић (2 гола).
Ако направимо резиме урађеног
у овом кратком периоду, не можемо бити незадовољни. Што се тиче
нових играча, показали су завидно фудбалско знање и искуство, брзо су се уклопили у
нову средину, па је потребан
само добар рад са њима како
би показали све своје квалитете. Треба истаћи голмана Марка
Павловића (1994. годиште), који
нам је позајмљен од стране ФК
„Земун“ и који је на овим утак-
мицама показао завидно голманско
умеће. Наша досадашња јединица,
Стефан Марковић, имаће јаку
конкуренцију за место на гол линији.
Такође, радује повратак искусног
Срђана Крсмановића у наше редове,
који се вратио из црногорског прволигаша ФК „Бокељ“ из Котора.
Наставак битке за пролећне бодове очекује нас 17. марта, када
нам у госте долази ФК „Графичар“.
Наши момци су на 5. месту са 29
освојених бодова из 17 утакмица.
Циљ остаје пласман до петог места
на табели, а ми смо уверени да ће
се тај циљ испунити, јер се заиста
вредно и марљиво ради.
Милан Миловановић – Миланче,
секретар ФК ГСП „Полет“
ОМЛАДИНСКА ШКОЛА ФУДБАЛА ГСП „ПОЛЕТ“
Тренинзи на отвореном
Омладинска школа ФК ГСП „Полет“
је током фебруара радила по плану и
програму зимског припремног периода, сходно узрасној категорији фудбалера.
Омладинска селекција, под командом тренера Марина Балића, изашла је из балона и тренинге наставила
на теренима испод Калемегданске
тврђаве. Неколико најбољих фудбалера поменуте селекције прикључило
се тренинзима сениорске екипе и
својим талентом и вредним радом
најозбиљније конкуришу старијим
фудбалерима из првог тима.
Почела је Мини Макси лига у којој
школа фудбала учествује са четири
годишта. Почетком марта, селекције
пионира, кадета и омладинаца путују
у Тител где ће обавити завршне припреме пред почетак пролећне сезоне.
Селекције Петлића и Школе фудбала и ове године учествоваће на
турниру који ће се одржати у Бечу
„Wiener Neudorf Cup“ од 21. до 26.
марта.
Зоран Средић
КАРАТЕ КЛУБ ГСП „БЕОГРАД – ПОЛЕТ“
Прво такмичење Карате клуба ГСП
„Београд-Полет“ био је међународни
турнир „Сретење – 2013. године“, који
је одржан у Аранђеловцу, 9. фебруара.
Марко Ристивојевић, наш представник у сениорској конкуренцији, заузео
је трeће место у апсолутној категорији.
Друго такмичење – „Трофеј Звездара“ одржан је 17. фебруара у Спортском
центру Раднички, на Црвеном крсту.
Учествовали су следећи такмичари:
Пионири (кате)
1. Михаило Петровић – 3. место;
2. Никола Драгић – 3. место;
3. Сара Ивковић – 2. место;
Почела такмичења
4. Јован Аџић – 1. место;
5. Алекса Златковић – 1. место;
6. Ана Милетић – 1. место.
Сениори (борбе)
1. Милош Стаменковић (68 кг) –
2. место;
2. Марко Ристивојевић (78 кг) –
1. место.
Ова такмичења служе нам као припрема за наредне турнире, на којима
ћемо изаћи у већем броју и испитати
форму и осталих такмичара. За сада све
иде по плану, рад у клубу је озбиљан и
усмерен ка подизању квалитета такмичара у техничком извођењу ката, као и
увежбавању тактике бораца. Подизање
форме иде постепено, па очекујемо да
за месец дана буде на потребном нивоу
Тренинзи карате клуба
ГСП ,,Београд - Полет“ одржавају
се у Техничкој школи ГСП на
Врачару, у Улици Радосава
Грујића 2, у следећим терминима:
понедељак, среда и четвртак:
од 20:00 до 22:00
петак: од 21:30 до 22:30
субота: од 9:00 до 11:00
Сви заинтересовани
могу се јавити и информисати на
телефоне:
011/366 41 69 и 064/423 42 77.
за званична такмичења.
За запослене у ЈКП ГСП „Београд“
и даље стоји отворен позив за упис у
клуб.
Зоран Аксентијевић
19
www.gsp.co.rs
ЛИСТ ЈКП ГРАДСКОГ САОБРАЋАЈНОГ
ПРЕДУЗЕЋА “БЕОГРАД”
фебруар 2013.
Главни и одговорни уредник
Љиљана Илић
Уредник
Лектор
Јелена Тмушић
Секретар Редакције
Бранкица Марчета
Техничко уређење
и дизајн
Даница Бошковић
Милан Стошић
Издаје:
Служба за медијски наступ
ЈКП ГСП “Београд”
Кнегиње Љубице 29,
телефон: 366-4047
факс: 366-4232
БЕОГРАД 1892.
Награде листа:
Мајски цвет Синдиката Београда
1975. године
Плакета Синдиката Србије
1981. године
Орденом заслуга за народ
са златном звездицом одликовано је
Градско саобраћајно предузеће “Београд”
22. септембра 1977. године
[email protected]
Download

Улагаћемо у људе Легенда ГСП