РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ИЗВРШИТЕЉ ЗА ПОДРУЧЈЕ
ВИШЕГ И ПРИВРЕДНОГ
СУДА У ЗРЕЊАНИНУ
ЈАСМИНА ТРБОВИЋ СТАНКОВИЋ
Посл.бр. И.И-79/2014
Дана:
Извршитељ Јасмина Трбовић Станковић за подручје Вишег и Привредног суда у Зрењанину, у
извршном предмету извршних поверилаца DOO HETA-LEASING BEOGRAD, ул. Булевар Михајла
Пупина 115 г, МБ: 17352679 и DOO HETA-LEASING BEOGRAD, ул. Булевар Михајла Пупина 115 г,
МБ: 17352679 , против извршног ŽITOPRODUKT AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU
MLINSKIH, PEKARSKIH I KOLAČARSKIH PROIZVODA, TRGOVINU I USLUGE AD, ZRENJANIN ,
Зрењанин, ул. Болничка 7, матични број 08000271, ПИБ 101165491 , ради наплате новчаног
потраживања , доноси следећи:
ЗАКЉУЧАК
ОГЛАШАВА СЕ ДРУГА јавна продаја путем усменог и јавног надметања покретних ствари
пописаних на записнику од 17.12.2014.године и на записнику од 23.12.2014.године и то:
1. PAKERICA TEVOPHARM PACK VI – PE, 3X380V + 0 (HOLAND), SER.,BR.,973
процењена вредност износи -186.341,77 динара, са ПДВ-ом
2. PAKERICA COLMATIC THEMA 90(ITALY)- процењена вредност износи
динара, са ПДВ-ом
3. REZERVOAR ZA AMONIJAK (VERTIKALNI) - процењена
динара, са ПДВ-ом
4.
вредност
360.661,50
износи
120.220,50
REZERVOAR ZA AMONIJAK (HORIZONTALNI) - процењена вредност износи 120.220,50
динара, са ПДВ-ом
5. REZERVOAR ZA AMONIJAK (HORIZONTALNI) - процењена вредност износи 120.220,50
динара, са ПДВ-ом
6. REZERVOAR ZA AMONIJAK (HORIZONTALNI - процењена вредност износи 120.220,50
динара, са ПДВ-ом
7.
REZERVOAR ZA AMONIJAK (HORIZONTALNI- процењена вредност износи 120.220,50
динара, са ПДВ-ом
На другом надметању почетна цена износи 30% од процењене вредности.
Јавна продаја одржаће се дана 14.04.2015. године са почетком од 12:00 часова , у канцеларији
овог Извршитеља у Зрењанину ,ул. Кеј 2.Октобра 13а, те се овим закључком позивате на продају.
Пре почетка усменог јавног надметања сваки понуђач ја дужан да код Извршитеља положи доказ о
уплаћеном јемству од 10% процењене вредности покретне ствари, уплату врши на рачун Извршитеља
број 250-2060000025100-54, који се води код Еуробанк а.д. Београд, са позивом на број И.И-79/2014.
Дужнику се забрањује свако располагање пописаним стварима.
Купац је дужан да цену по којој је ствар продата положи Извршитељу одмах по објављивању
резултата продаје, а по уплати купопродајне цене у целости има право да преузме ствар.
Овај закључак објавиће се на огласној табли и интернет страници Привредног суда у Зрењанину
најмање осам дана пре одржавања продаје,а извршни поверилац може исти објавити и у средствима јавног
информисања,привремено о свом трошку.
Заинтересована лица могу разгледати покретне ствари које су предмет продаје на адреси
ул.,Болничка бр.,7 у Зрењанину, а чије разгледање је извршни дужник дужан да омогући,под претњом
принудног разгледања.
ПРАВНА ПОУКА:
Против овог закључка није дозвољен приговор
ИЗВРШИТЕЉ
ЈАСМИНА ТРБОВИЋ
СТАНКОВИЋ
Download

ЖИТОПРОДУКТ А.Д.за производњу млинских,пекарских и