РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ИЗВРШИТЕЉ МИЉАН ТРАЈКОВИЋ
За подручје Вишег и Привредног суда у Нишу
Стевана Првовенчаног бр. 3, Ниш
Број предмета. И.И-343/2015
Дана: 15.04.2015. године
Извршитељ Миљан Трајковић у извршном поступку
Извршног повериоца: Саша Костић, Ниш, ул. Ново Село, Бранислава Мишића бр. 1, кога
заступа адв. Вујица П.јовановић, Ниш, по пуномоћју у списима предмета против
Извршног дужника: Гордана Марковић, Ниш - Палилула, ул. Мрамор, ЈМБГ 0910950735070,
ради намирења новчаног потраживања извршног повериоца, на основу члана 36., 118. и 119. Закона о
извршењу и обезбеђењу, доноси следећи:
ЗАКЉУЧАК
I УТВРЂУЈЕ СЕ тржишна вредност непокретности уписана у лист непокретности број 181 КО
Чокот и то удела од по 1/3 на следећим катастарским парцелама :
- кат. парцела бр. 1693 (старо моравиште) њива 3. класе, пољопривредно земљиште у површини од 639
м2,
- кат. парцела бр. 1693 (старо моравиште) врт 1. класе, пољопривредно земљиште у површини од 402
м2,
- кат. парцела бр. 1694/1 (старо моравиште) њива 3. класе, пољопривредно земљиште у површини од
1068 м2,
- кат. парцела бр. 1694/2 (старо моравиште) њива 3. класе, пољопривредно земљиште у површини од
1053 м2.
Укупна тржишна вредност наведених непокретности и то 1/3 удела износи 278.311,44 динара.
II ОДРЕЂУЈЕ СЕ продаја непокретности, наведених у ставу I изреке, путем усменог јавног
надметања, а на основу Закључка о спровођењу извршења И.И-343/2015 од 02.04.2015.године.
Усмено јавно надметање одржаће се дана 04.05.2015.године, са почетком у 12 часова у
просторијама извршитеља у Нишу, у улици Стевана Првовенчаног бр. 3.
Почетна цена на првом јавном надметању је 60% од процењене вредности (у динарима) и износи
166.986,86 динара.
Заинтересована лица могу разгледати непокретности сваког радног дана од 08:00 до 16:00 часова.
Лица која су заинтересована да учествују на јавном надметању дужна су да претходно положе
јемство у износу од 10% утврђене вредности непокретности, а у складу са чланом 125. ЗИО.
Непокретност која је предмет јавне продаје можете видети и на сајту:
www.izvrsiteljmiljantrajkovic.com
Образложење
С обзиром на вредност непокретности које су предмет усменог јавног надметања, извршитељ је
ангажовао судског вештака за област пољопривреде Владимира Јуловског из Ниша, који је заснивајући
мишљење на основу искуства о квалитету оваквог пољопривредног земљишта као и о ценама у промету
оваквог земљишта у КО Чокот и у суседним КО које се налазе у близини магистралног пута НишПрокупље, утврдио да тржишна вредност преметне непокретности на дан процене износи 278.311,44
динара.
У складу са тим, одлучено је као у изреци овог закључка.
Поука
о
правном
леку:
Против овог Закључка приговор
није дозвољен.
ИЗВРШИТЕЉ
________________________
Миљан Трајковић
Download

Закључак о првој продаји