Редни број
1.
2.
Катастарска
парцела(број,кат.оп. Намена
и површ.)
Грађ. дозвола,
пословни
6897/1 К.О. Рума
простор,
магацинска
хала
Одобрење за
Католичко гробље извођење
Рума
радова,
Спомен
обележје крст
Инвеститор
подносилац
захтева
Број
закључка
Датум
подношења
Датум
издавања
ДОО "М&М Fruits"
Београд
351-47/2015
25.03.2015.
31.03.2015.
Друштво за српсконемачку сарадњу Огранак "Сремска
351-70/2015
Митровица",Сремска
Митровица
09.04.2015.
14.04.2015.
Download

Закључак