5. RAZRED
FINALNI TEST
A
Ime i prezime
1.
Bodova
Ocena
Представи осенчени део Веновог дијаграма са слике помоћу
операција над скуповима.
3
2.
1
За скупове N и No одреди:
A) No \ N =
B) N ∪ No =
3.
На слици су дати скупови тачака. Како их називамо:
1) са p је обележена ___________________
1
2) са Ap је обележена __________________
3) CD представља ____________________
4.
Колико максимално правих можеш повући кроз:
А) 4 тачке
В) 100 тачака
3
5.
Које од назначених тачака са слике припадају:
конвексном углу хОу ________________
1
неконвексном углу хОу _______________
угаоној линији _________________
PriTest
Matematika
5678
Kvark Media © 2006.
011. 666 23 43
1
5. RAZRED
A
FINALNI TEST
Ime i prezime
6.
На сликама 1) и 2) дати су примери углова са
паралелним крацима (α и β). Напиши везу
углова α и β у ова два случаја.
1
7.
У броју 59*2 уместо звездице упиши цифру тако да тај број буде дељив са 12.
2
8.
За природне бројеве а и b важи D(a, b) = 1. Колико је S(a, b)?
2
9.
Испод слике представи разломком обојене делове
фигура.
1
10. Израчунај вредност израза:
2
11. Колико је:
2
PriTest
Matematika
5678
Kvark Media © 2006.
011. 666 23 43
2
5. RAZRED
A
FINALNI TEST
Ime i prezime
12. Без дељења одреди који се од наведених разломака у децималном облику пише са коначним
бројем децимала:
2
13. Када је Дејану повећана плата за 20%, она је износила 35000 динара. Колику плату је Дејан
имао пре повећања?
3
14. Упореди разломке (у квадратиће упиши <, > или =):
1
15. На бројевној полуправој са слике назначи
тачке:
1
16. Заокружи на две децимале бројеве:
А) 0,3652 ≈ _________________
1
В) 1,375 ≈ _________________
C) 24,085 ≈ _________________
PriTest
Matematika
5678
Kvark Media © 2006.
011. 666 23 43
3
5. RAZRED
A
FINALNI TEST
Ime i prezime
17. У ком од наведених случајева су два круга једнаких полупречника симетрична у односу на
осу s? Наведи бројеве.
1
18. Нацртај угао осносиметричан углу хОу у односу
на осу s.
2
19. Дату дуж АВ подели у размери 3 : 1.
2
20.
Три магистрална пута ограничавају површ Р као на
слици. Одреди где треба изградити бензинску пумпу која
би била подједнако удаљена од сва три пута.
3
PriTest
Matematika
5678
Kvark Media © 2006.
011. 666 23 43
4
Download

фИНАЛНИ ТЕСТ 5. РАЗРЕД група A