ИНСТИТУТ ЗА ПУТЕВЕ, А.Д. 1950. – 2011. БИЛТЕН ИСТРАЖИВАЧКЕ И СТРУЧНЕ АКТИВНОСТИ ИНСТИТУТА ЗА ПУТЕВЕ, А.Д. У 2010. ГОДИНИ БЕОГРАД октобар 2011. УРЕДНИК: МР БРАТИСЛАВ МИЛИЋ ТЕХНИЧКА ПРИПРЕМА: АЛЕКСАНДАР МИТИЋ ИВАН ДЕЛЕВИЋ УМНОЖАВАЊЕ И ОПРЕМА: КОПИРНИЦА ИНСТИТУТА ЗА ПУТЕВЕ БЕОГРАД, КУМОДРАШКА 257 ТИРАЖ: 40 ПРИМЕРАКА 2 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години САДРЖАЈ 1. УРЕДБА О ОСНИВАЊУ ИНСТИТУТА ЗА ПУТЕВЕ И МОСТОВЕ 5
2. РЕШЕЊА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (ЛИЦЕНЦЕ) 6
3. ЧЛАНСТВО У FEHRL 12
4. СЕРТИФИКАТ О ПРИЗНАВАЊУ СИСТЕМА МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ ИЗДАТ ОД ФИРМЕ EVROCERT БРОЈ 1016/04 13
5. СЕРТИФИКАТ О ПРИЗНАВАЊУ СИСТЕМА МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ ИЗДАТ ОД СТРАНЕ QUALITY AUSTRIA БРОЈ 1432/0 14
6. ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ СЕРТИФИКАТ О ПРИЗНАВАЊУ СИСТЕМА МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ ИЗДАТ ОД СТРАНЕ IQNET БРОЈ АТ‐1432/0 15
7. РЕШЕЊЕ АКРЕДИТАЦИОНОГ ТЕЛА СРБИЈЕ О АКРЕДИТАЦИЈИ ИНСТИТУТА ЗА ПУТЕВЕ КАО СЕРТИФИКАЦИОНОГ ТЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЕ 16
8. РЕШЕЊА АКРЕДИТАЦИОНОГ ТЕЛА СРБИЈЕ О АКРЕДИТАЦИЈИ ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ 17
9. ШЕМА ОРГАНИЗАЦИОНИХ ВЕЗА И ШЕМА ВЕЗА У СИСТЕМУ КВАЛИТЕТА У ИНСТИТУТУ ЗА ПУТЕВЕ 21
10. ПОСЛОВОДНА СТРУКТУРА ИНСТИТУТА ЗА ПУТЕВЕ 23
11. ИСТРАЖИВАЧКО‐РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ 24
12. СТУДИЈЕ 25
13. ПРОЈЕКТИ ПУТЕВА ПРОЈЕКТИ АУТОПУТЕВА ПРОЈЕКТИ МАГИСТРАЛНИХ И РЕГИОНАЛНИХ ПУТЕВА 27
31
14. ПРОЈЕКТИ МОСТОВА ПРОЈЕКТИ МОСТОВА 32
15. ПРОЈЕКТИ ТУНЕЛА И ХИДРОТЕХНИЧКИХ КОНСТРУКЦИЈА 43
16. ПРОЈЕКТИ КОЛОВОЗНИХ КОНСТРУКЦИЈА АУТОПУТЕВИ ОЦЕНА СТАЊА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ АЕРОДРОМИ ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА 47
49
50
51
17. ПРОЈЕКТИ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 52
18. ГЕОТЕХНИЧКИ ПРОЈЕКТИ И ПРОЈЕКТИ САНАЦИЈЕ ТЕРЕНА, КЛИЗИШТА, ОДРОНА, ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКАТА И ДР. 61
19. ГЕОДЕТСКИ ПОСЛОВИ 78
Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години 3
20. ПРОЈЕКТИ ИСПИТИВАЊА ГРАЂЕВИНСКИХ МАТЕРИЈАЛА ПРЕТХОДНА ИСПИТИВАЊА САСТАВА АСФАЛТНИХ МЕШАВИНА ИСПИТИВАЊА АСФАЛТНИХ МЕШАВИНА СА ДОДАТКОМ АДИТИВА ДИНАМИЧКА ИСПИТИВАЊА АСФАЛТНИХ МЕШАВИНА ИСПИТИВАЊА ХИДРОИЗОЛАЦИОНИХ ТРАКА ПРОЈЕКТИ ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕТОНА ИСПИТИВАЊА ВЕЗИВА, ДОДАТАКА, ВОДА, ГОТОВИХ МАЛТЕРА, БЕТОНА И БЕТОНСКИХ ПРОИЗВОДА И ДРУГА ХЕМИЈСКА ИСПИТИВАЊА КОНТРОЛНА ИСПИТИВАЊА БЕТОНА PULL‐OFF МЕТОДОМ ИСПИТИВАЊА КАМЕНА И КАМЕНИХ АГРЕГАТА ИСПИТИВАЊА ТЛА 87
88
90
91
21. СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 92
81
83
84
84
86
22. НАДЗОР И ТЕХНОЛОГИЈА ГРАЂЕЊА НАДЗОР И ТЕХНОЛОГИЈА ГРАЂЕЊА НА ОБЈЕКТИМА У ИЗГРАДЊИ РЕПУБЛИКА СРПСКА СПИСАК ПОСЛОВА ОБАВЉЕНИХ У ГЕОТЕХНИЧКО‐ГЕОМЕХАНИЧКОМ НАДЗОРУ И КОНТРОЛИ ГРАДЊЕ ЛАБОРАТОРИЈСКИ НАДЗОР НА ПРОИЗВОДЊИ И УГРАДЊИ АСФАЛТА И БЕТОНА ЛАБОРАТОРИЈСКИ НАДЗОР У ТОКУ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 102
107
108
115
117
23. БАЗЕ ПОДАТАКА 118
24. СИСТЕМ КВАЛИТЕТА ПРЕМА СТАНДАРДУ SRPS ISO 9001:2001 119
25. АКРЕДИТОВАНЕ ИСПИТНЕ ЛАБОРАТОРИЈE ПРЕМА СТАНДАРДУ SRPS ISO/IEC 17025 120
26. СЕРТИФИКАЦИОНО ТЕЛО ЗА ПРОИЗВОДЕ ПРЕМА СТАНДАРДУ SRPS EN 45011:2004 125
27. ПУБЛИКАЦИЈЕ 127
28. РЕФЕРАТИ САОПШТЕНИ НА НАУЧНИМ И СТРУЧНИМ СКУПОВИМА У ЗЕМЉИ 128
29. РАДОВИ ОБЈАВЉЕНИ У НАУЧНИМ И СТРУЧНИМ ЧАСОПИСИМА У ЗЕМЉИ „ИНСТИТУТ ЗА ПУТЕВЕ“ „ПУТ И САОБРАЋАЈ“ ОСТАЛИ РАДОВИ 130
131
132
30. РАДОВИ САОПШТЕНИ НА НАУЧНИМ И СТРУЧНИМ СКУПОВИМА У ИНОСТРАНСТВУ 134
31. УЧЕШЋЕ СТРУЧЊАКА НА СКУПОВИМА И ОБУЦИ У ИНОСТРАНСТВУ 137
32. СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА И СТРУЧНА ПРАКСА ОБАВЉЕНА У ИНСТИТУТУ ЗА ПУТЕВЕ 139
33. ЧЛАНСТВО И ФУНКЦИЈЕ У ДОМАЋИМ И ИНОСТРАНИМ НАУЧНИМ И СТРУЧНИМ УДРУЖЕЊИМА И ЧАСОПИСИМА 140
34. ПОСЕТЕ ПРЕДСТАВНИКА НАУЧНИХ И СТРУЧНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗ ИНОСТРАНСТВА 143
35. ОБУКА УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА 145
36. ПРЕГЛЕД КВАЛИФИКАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ИНСТИТУТУ ЗА ПУТЕВЕ НА ДАН 31.12.2009. ГОДИНЕ 146
4 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години 1 УРЕДБА О ОСНИВАЊУ ИНСТИТУТА ЗА ПУТЕВЕ И МОСТОВЕ На основу чл. 79 Устава Народне Републике Србије, а на предлог министра саобраћаја, Влада Народне Републике Србије доноси УРЕДБУ О ОСНИВАЊУ ИНСТИТУТА ЗА ПУТЕВЕ И МОСТОВЕ Члан 1. При Министарству саобраћаја оснива се Институт за путеве и мостове са задатком да на научној основи проучава и предлаже решења за изградњу, одржавање и поправку путева и мостова у Народној Републици Србији, а нарочито a) да проучава путну мрежу са гледишта потреба привредне изградње; b) да ради на изналажењу нових путних праваца и проучавању потребе и начина изградње нових мостова, као и проучавање и решавање питања реконструкције постојећих путева и мостова; c) да проучава елементе путева и мостова и њихове примене; d) да проучава рационално коришћење појединих врста коловоза; e) да ради на прикупљању и анализирању података о оптерећењу путева и мостова и на доношењу потребних закључака; f) да изучава спољња дејства на путевима и мостовима; g) да ради на прикупљању података о материјалу за грађење путева и мостова и проучавању употребе тог материјала; h) да пручава механизацију рада на путевима и каменоломима као и производњу камене коцке. Члан 2. Радом Института непосредно руководи директор, који за свој рад одговара министру саобраћаја. Члан 3. Ради колективног стручног претресања важних питања из области рада Института и давања мишљења и предлога по њима образоваће се при Институту Стручни савет. Чланове Стручног савета именује министар саобраћаја из редова службеника и спољних сарадника Института и других истакнутих стручњака. Седнице савета сазива и њима председава директор Института. Члан 4. Институт има посебан предрачун прихода и расхода у саставу предрачуна Министарства саобраћаја. Наредбодавац за извршење предрачуна је директор Института. Члан 5. Ближе прописе о организацији Института донеће министар саобраћаја. Члан 6. Ова Уредба ступа на снагу даном обjављивања у „Службеном гласнику Народне Републике Србије“. (Извор: Службени гласник НР Србије бр. 14/24.04.1950.) Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години 5
2 ƒ
РЕШЕЊА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (ЛИЦЕНЦЕ) 02.06.1997. ГОДИНЕ У МИНИСТАРСТВУ ГРАЂЕВИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ИНСТИТУТУ ЗА ПУТЕВЕ УРУЧЕНО ЈЕ РЕШЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (ЛИЦЕНЦА). ЛИЦЕНЦУ ГЕНЕРАЛНОМ ДИРЕКТОРУ ИНСТИТУТА ЗА ПУТЕВЕ, ДР ПЕТРУ МИТРОВИЋУ, УРУЧИО ЈЕ МИНИСТАР ГРАЂЕВИНЕ ПРОФ. ДР БРАНИСЛАВ ИВКОВИЋ. ƒ 10.09.2002. ГОДИНЕ ПОСЛЕ ПЕТ ГОДИНА ПРЕТХОДНА ЛИЦЕНЦА ЈЕ ИСТЕКЛА И МИНИСТАРСТВО УРБАНИЗМА И ГРАЂЕВИНА ЈЕ ИЗДАЛО НОВО РЕШЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ­ ЛИЦЕНЦА ПОД БРОЈЕМ 351­02­
01571/2002­07. ƒ 16.07.2004. ГОДИНЕ ИЗВРШЕНО ЈЕ УСКЛАЂИВАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ СА ОДРЕДБАМА НОВОГ ЗАКОНА О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ И ИЗДАТА ЈЕ ЛИЦЕНЦА БРОЈ 351­02­00399/2004­02. ƒ 17.03.2005. ГОДИНЕ ИЗВРШЕНО ЈЕ УСКЛАЂИВАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ СА ОДРЕДБАМА ПОДЗАКОНСКИХ АКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ. ƒ 20.03.2008. ГОДИНЕ РЕШЕЊЕМ БРОЈ 351­02­00230/2008­07 МИНИСТАРСТВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ ЗАМЕЊУЈЕ СЕ РЕШЕЊЕ 351­02­
00153/2005­07 ОД 17.03.2005. ГОДИНЕ. ƒ 20.09.2010. ГОДИНЕ РЕШЕЊЕМ БРОЈ 351­02­01419/2010­07 МИНИСТАРСТВА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА ЗАМЕЊУЈЕ СЕ РЕШЕЊЕ 351­02­00230/2008­07 МИНИСТАРСТВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ ОД 20.03.2008. ГОДИНЕ. 6 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години 7
8 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години 9
10 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години 11
3 ЧЛАНСТВО У FEHRL 18.10.2004. ГОДИНЕ НА САСТАНКУ ГЕНЕРАЛНЕ СКУПШТИНЕ У БУДИМПЕШТИ ИНСТИТУТ ЗА ПУТЕВЕ А.Д. ЈЕ ПРИМЉЕН ЗА ПУНОПРАВНОГ ЧЛАНА FEHRL (FORUM OF EUROPEAN HIGHWAY RESEARCH LABORATORIES) ЧИЈЕ ЈЕ СЕДИШТЕ У БРИСЕЛУ. НА ОВОЈ СЕДНИЦИ ИНСТИТУТ ЗА ПУТЕВЕ А.Д. ЈЕ ИЗАБРАН, КАО ЈЕДИНИ КОМПЕТЕНТАН ЧЛАН ИЗ ДРЖАВНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ, У ДРУШТВО 30 ЕВРОПСКИХ ИСТРАЖИВАЧКИХ ЦЕНТАРА ЗА ПУТЕВЕ ПО ПРИНЦИПУ ЈЕДНА ЗЕМЉА ­ ЈЕДАН ИНСТИТУТ. http://www.fehrl.org/ 12 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години 4 СЕРТИФИКАТ О ПРИЗНАВАЊУ СИСТЕМА МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ ИЗДАТ ОД ФИРМЕ EVROCERT број 1016/06 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години 13
5 СЕРТИФИКАТ О ПРИЗНАВАЊУ СИСТЕМА МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ ИЗДАТ ОД СТРАНЕ QUALITY AUSTRIA број 1432/0 14 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години 6 ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ СЕРТИФИКАТ О ПРИЗНАВАЊУ СИСТЕМА МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ ИЗДАТ ОД СТРАНЕ IQNet, број АТ­1432/0 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години 15
7 16 РЕШЕЊЕ АКРЕДИТАЦИОНОГ ТЕЛА СРБИЈЕ О АКРЕДИТАЦИЈИ ИНСТИТУТА ЗА ПУТЕВЕ КАО СЕРТИФИКАЦИОНОГ ТЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЕ Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години 8 РЕШЕЊА АКРЕДИТАЦИОНОГ ТЕЛА СРБИЈЕ О АКРЕДИТАЦИЈИ ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години 17
18 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години 19
20 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години 9 ШЕМА ОРГАНИЗАЦИОНИХ ВЕЗА У ИНСТИТУТУ ЗА ПУТЕВЕ СКУПШТИНА УПРАВНИ ОДБОР ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР ТЕХНИЧКИ ДИРЕКТОР ДИРЕКТОР ЕКОНОМСКО‐
ФИНАНСИЈСКИХ ПОСЛОВА ДИРЕКТОР ИСТРАЖИВАЊА И РАЗВОЈА ТЕХНИЧКE СЛУЖБЕ ЕКОНОМСКО‐
ФИНАНСИЈСКЕ СЛУЖБЕ ПРЕДСТАВНИК РУКОВОД.
ЗА КВАЛИТЕТ ЗАВОД ЗА САОБРАЋАЈ И ЕКОНОМИЈУ ЗАЈЕДНИЧКЕ СЛУЖБЕ СЛУЖБА КВАЛИТЕТА ЗАВОД ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПУТЕВА „ТРАСА“ ЗАВОД ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ МОСТОВА И КОНСТРУКЦИЈА СЕРТИФИКАЦИОНО ТЕЛО ЗАВОД ЗА ТЕХНОЛОГИЈУ ГРАЂЕЊА ЗАВОД ЗА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ЗАВОД ЗА ГЕОТЕХНИКУ ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ГЕОМЕХАНИКУ ЗАВОД ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ МАТЕРИЈАЛЕ ЛАБОРАТОРИЈА ЗА БЕТОН ЛАБОРАТОРИЈА ЗА КАМЕН ЛЕГЕНДА: ОЦ, СЛУЖБЕ, ТЕЛА ЛАБОРАТОРИЈА ЗА АСФАЛТ ФУНКЦИЈЕ НА НИВОУ ИНСТИТУТА ЛИНИЈА РУКОВОЂЕЊА Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години 21
ШЕМА ВЕЗА У СИСТЕМУ КВАЛИТЕТА У ИНСТИТУТУ ЗА ПУТЕВЕ ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР
ПРЕДСТАВНИК РУКОВОД. ЗА КВАЛИТЕТ СЛУЖБА
КВАЛИТЕТА ЗАВОД ЗА САОБРАЋАЈ И ЕКОНОМИЈУ СЕРТИФИКАЦИОНО ТЕЛО ЗАВОД ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПУТЕВА „ТРАСА“ РУКОВОДЕЋА СТРУКТУРА ЗАВОД ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ МОСТОВА И КОНСТРУКЦИЈА ТЕХНИЧКЕ СЛУЖБЕ ЗАВОД ЗА ТЕХНОЛОГИЈУ ГРАЂЕЊА ИСТРАЖИВАЊЕ И РАЗВОЈ ЗАВОД ЗА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ЕКОНОМСКО‐
ФИНАНСИЈСКИ ПОСЛОВИ ЗАЈЕДНИЧКЕ СЛУЖБЕ ЗАВОД ЗА ГЕОТЕХНИКУ
ЛАБОРАТОРИЈА
ЗА ГЕОМЕХАНИКУ ЗАВОД ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ МАТЕРИЈАЛЕ ЛАБОРАТОРИЈА ЗА БЕТОН ЛАБОРАТОРИЈА ЗА КАМЕН ЛАБОРАТОРИЈА ЗА АСФАЛТ ЛЕГЕНДА: 22 ВЕЗА СА РУКОВОДИОЦИМА ОЦ ВЕЗА СА ЛИЦИМА ОДГОВОРНИМ ЗА КВАЛИТЕТ Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години 10 ПОСЛОВОДНА СТРУКТУРА ИНСТИТУТА ЗА ПУТЕВЕ СКУПШТИНА ДРУШТВА ПРЕДСЕДНИК МИРОСЛАВ БИРЂАНИН, ДИПЛ. ИНЖ. УПРАВНИ ОДБОР ПРЕДСЕДНИК МИЛИВОЈЕ ДУРКОВИЋ, ДИПЛ. ИНЖ. ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР МИЛОШ НЕШИЋ, ДИПЛ. ИНЖ. СЕРТИФИКАЦИОНО ТЕЛО РУКОВОДИЛАЦ МР БРАТИСЛАВ МИЛИЋ, ДИПЛ. ИНЖ. СТРУЧНИ САВЕТ ПРЕДСЕДНИК ДУШАН МАТОВИЋ, ДИПЛ. ИНЖ. ДИРЕКТОР ЕКОНОМСКО ­ ДИРЕКТОР ТЕХНИЧКИ ДИРЕКТОР ФИНАНСИЈСКИХ ПОСЛОВА ИСТРАЖИВАЊА
И РАЗВОЈА ЗДРАВКО ДЕЛЕВИЋ, ДИПЛ. ИНЖ. ЈЕЛЕНА ВИЛОТИЈЕВИЋ, ДИПЛ. ЕКОН. МР Б РАТИСЛАВ МИЛИЋ, ДИПЛ. ИНЖ. ЗАВОД ЗА САОБРАЋАЈ ЗАВОД ЗА КОЛОВОЗНЕ И ЕКОНОМИЈУ КОНСТРУКЦИЈЕ ДИРЕКТОР ДИРЕКТОР ЕБОЈША Ч
УБРИЛО
,
ДИПЛ
.
ИНЖ
. ВАН А
НДРИЋ, ДИПЛ. ИНЖ. Н
И
ЗАВОД ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ ЗАВОД ЗА ГЕОТЕХНИКУ ПУТЕВА „ТРАСА“ ДИРЕКТОР ДИРЕКТОР МР ВЛАДЕТА ВУЈАНИЋ, ДИПЛ. ИНЖ. ДРАГУТИН КАЛЕЗИЋ, ДИПЛ. ИНЖ. ЗАВОД ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ ЗАВОД ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ МОСТОВА И КОНСТРУКЦИЈА МАТЕРИЈАЛЕ ДИРЕКТОР ДИРЕКТОР МР СЛОБОДАН ЈОКСИМОВИЋ, ДИПЛ. ИНЖ. ЂОРЂЕ ИЛИЋ, ДИПЛ. ИНЖ. ЗАВОД ЗА ТЕХНОЛОГИЈУ ГРАЂЕЊА ЗАЈЕДНИЧКЕ СЛУЖБЕ ДИРЕКТОР ДИРЕКТОР ЖИВОЈИН ЗОРНИЋ, ДИПЛ. ИНЖ. РАДМИЛА СТОЈКОВИЋ, ДИПЛ. ПРАВ. Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години 23
11 ИСТРАЖИВАЧКО­РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ Руководилац подпројекта: Сарадници на пројекту: Инвеститор: 24 ИСТРАЖИВАЧКО­РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКАТ DIRECT_MAT УКЛАЊАЊЕ И РЕЦИКЛАЖА МАТЕРИЈАЛА У ПУТОГРАДЊИ – РАЗМЕНА ЗНАЊА И ИСКУСТАВА ПОДПРОЈЕКАТ WP4: АСФАЛТНИ МАТЕРИЈАЛИ dr Konrad Mollenhauer, (TUBs) ­ Немачка др Милорад Смиљанић, виши научни сарадник Иван Андрић, дипл. грађ. инж. Европска комисија, Оквирни програм FP7 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години 12 СТУДИЈЕ Руководилац студије: СТУДИЈА О МОГУЋНОСТИ ПРОЈЕКТОВАЊА МЕШАВИНЕ ТВРДО ЛИВЕНОГ АСФАЛТА ЗА МОСТ „ГАЗЕЛА“ У БЕОГРАДУ И ПРАТЕЋИМ САОБРАЋАЈНИЦАМА др Милорад Смиљанић, дипл. инж. технол. Сарадници: др Имре Пап, дипл. инж. Урош Татић, дипл. инж. грађ. Јасмина Грбић, грађ. техн. Јадранка Матејић, хем. техн. Стојанка Петровић, хем. техн. Милош Лазовић, грађ. техн. Ана Јовановић, грађ. техн. Милан Срзентић, лаборант Инвеститор: ЈКП „БЕОГРАДПУТ“, Београд СТУДИЈА ПРОЦЕНЕ ВРЕДНОСТИ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА ПУТНЕ МРЕЖЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Руководилац пројекта: Иван Андрић, дипл. инж. грађ. Руководилац стручног тима: Мр Боривоје Алексић, дипл. инж. саобр. Стручни тим: Сарадници: Мр Боривоје Алексић, дипл. инж. саобр. Сузана Стефановић, дипл. инж. грађ. Иван Андрић, дипл. инж. грађ. Немања Веселиновић, дипл. инж. информ. Драган Стојнић, дипл. инж. грађ. Миленко Гороња, дипл. инж. грађ. Предраг Нишевић, дипл. инж. грађ.
Борка Дефранчески, грађ. техн. Слуга Ивона, грађ. техн. Драган Алексић, техн. Живко Гајић, техн. Јела Спасојевић, техн. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“, Београд СТУДИЈА ОПРАВДАНОСТИ ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА ОБИЛАЗНИЦЕ МАНАСТИРА СОПОЋАНИ Руководилац студије: мр Боривоје Алексић, дипл. инж. саобр. Руководилац стручног тима: мр Боривоје Алексић, дипл. инж. саобр. мр Боривоје Алексић, дипл. инж. саобр. Марија Јеремић, дипл. инж. саобр. Борка Дефранчески, грађ. техн.
Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“, Београд Радни тим: Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години 25
Руководилац пројекта: САНАЦИЈА ПОЛЕТНО СЛЕТНЕ СТАЗЕ (РWY 12­30 KM 0+000 ­ KM 3+100), РУЛНЕ СТАЗЕ (ТWY А KM 0+724 – KM 3+000) И СПОЈНИЦА (ТWYД И ТWYЕ) АЕРОДРОМА «НИКОЛА ТЕСЛА» СТУДИЈА ОПРАВДАНОСТИ Иван Андрић, дипл. грађ. инж. Одговорни пројектант: мр Боривоје Алексић, дипл. инж. саоб. Сарадници: Сузана Стефановић, дипл. инж. грађ. Борка Дефранчески, грађ. техн. Слуга Ивона, грађ. техн. Ненад Анђелковић, грађ. техн. Живко Гајић, техн.сарадник А.Д. Аеродром „Никола Тесла“ Београд Инвеститор: Одговорни пројектант: СТУДИЈА ОПРАВДАНОСТИ ИЗГРАДЊЕ АУТОПУТА Е­80, НИШ ­ ДИМИТРОВГРАД ­ ДРЖАВНА ГРАНИЦА (ДОЛИНСКА ВАРИЈАНТА) Небојша Чубрило, дипл. инж. саоб. Сарадници: Марко Младеновић, дипл. инж. саоб. Јелена Станимировић, екон. Инвеститор: ЈП "Путеви Србије" Одговорни пројектант: ЕЛАБОРАТ ПРОТОКА САОБРАЋАЈА НА КРУЖНОМ ПУТУ Р­251, ДЕОНИЦА: БУБАЊ ПОТОК ­ ПЕТЉА "ПЕТЛОВО БРДО" Небојша Чубрило, дипл. инж. саоб. Сарадници: Марко Младеновић, дипл. инж. саоб. Инвеститор: Страбаг ‐ Београд 26 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години 13 ПРОЈЕКТИ ПУТЕВА 13.1 ПРОЈЕКТИ АУТОПУТЕВА АУТОПУТ Е­80, НИШ – ДИМИТРОВГРАД, ДЕОНИЦА: ОБИЛАЗНИЦА ДИМИТРОВГРАДА, ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ Руководилац пројекта: мр Милосав Рајковић, дипл. грaђ. инж. мр Милосав Рајковић, дипл. грaђ. инж. Душан Савковић, дипл. грађ. инж. Драган Поповић, грађ. тех. Ђорђе Момировић, грађ. тех Одговорни пројектант: Сарадници: Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“, Београд АУТОПУТ Е­80, НИШ – ДИМИТРОВГРАД, ДЕОНИЦА: ПИРОТ (ИСТОК) – СУКОВО, ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ Руководилац пројекта: мр Милосав Рајковић, дипл. грaђ. инж. мр Милосав Рајковић, дипл. грaђ. инж. Душан Савковић, дипл. грађ. инж. Драган Поповић, грађ. тех. Ђорђе Момировић, грађ. тех. Одговорни пројектант: Сарадници: Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“, Београд АУТОПУТ Е ­ 80, НИШ – ДИМИТРОВГРАД, ДЕОНИЦА: САРЛАХ ­ ПИРОТ (ИСТОК), ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ­ ИП мр Милосав Рајковић, дипл. грaђ. инж. мр Милосав Рајковић, дипл. грaђ. инж. Душан Савковић, дипл. грађ. инж. Драган Поповић, грађ. тех. Ђорђе Момировић, грађ. тех Руководилац пројекта: Одговорни пројектант: Сарадници: Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“, Београд АУТОПУТ Е ­ 80, НИШ – ДИМИТРОВГРАД, ДЕОНИЦА: САРЛАХ ­ ПИРОТ (ИСТОК), ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ Руководилац пројекта: мр Милосав Рајковић, дипл. грaђ. инж. мр Милосав Рајковић, дипл. грaђ. инж. Душан Савковић, дипл. грађ. инж. Драган Поповић, грађ. тех. Ђорђе Момировић, грађ. тех Одговорни пројектант: Сарадници: Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“, Београд Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години 27
ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТ Е­75 БЕОГРАД – НИШ ­ ГРАНИЦА СА БЈРМ, ДЕОНИЦА: ЦАРИЧИНА ДОЛИНА ­ ВЛАДИЧИН ХАН KM 885+773.10 – KM 900+100.81 Главни одг. пројектант: Горан Шеница, дипл. грађ. инж. Одговорни пројектант: Дијана Милошевић, дипл. грађ. инж. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е­75 БЕОГРАД – НИШ – ГРАНИЦА Б.Ј.Р. МАКЕДОНИЈЕ, ДЕОНИЦА: ВЛАДИЧИН ХАН­
ДОЊИ НЕРАДОВАЦ, ОД КМ : 900+100,90 ДО КМ 926+357,02, СЕКТОР 3 Александар Стојановић, дипл. грађ. инж. Бојана Ровчанин, грађ. инж. Стојанча Борисов, грађ. техн. Одговорни пројектант: Сарадници: Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“, Београд ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е­75 БЕОГРАД – НИШ – ГРАНИЦА Б.Ј.Р. МАКЕДОНИЈЕ ДЕОНИЦА : ВЛАДИЧИН ХАН­
ДОЊИ НЕРАДОВАЦ ОД КМ : 900+100,90 ДО КМ 926+357,02, СЕКТОР 4: Мирослав Бирђанин, дипл. грађ. инж. Горан Бирђанин, дипл. грађ. инж. Миле Борисов, грађ. техн. Влада Костић, грађ. техн. Миодраг Илић, грађ. техн. Одговорни пројектант: Сарадници: Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“, Београд ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е­80, ПАРАЛЕЛНИ – НЕКОМЕРЦИЈАЛНИ ПУТ БЕЛА ПАЛАНКА – ПИРОТ (ЗАПАД) ДЕОНИЦА 2: ЧИФЛИК ­ СТАНИЧЕЊЕ КМ 55+362.35 – КМ 65+569.47 Одговорни пројектант: Мирослав Бирђанин, дипл. грађ. инж. Сарадници: Горан Бирђанин, дипл. грађ. инж. Миле Борисов, грађ. техн. Влада Костић, грађ. техн. Миодраг Илић, грађ. техн. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“, Београд ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е­763 БЕОГРАД ­ ЈУЖНИ ЈАДРАН, СЕКТОР I : БЕОГРАД (ОСТРУЖНИЦА) ­ ЉИГ ДЕОНИЦА 5: ЛАЈКОВАЦ ­ ЉИГ ОД КМ 53+139.91 ДО КМ 77+118,23, СЕКТОР 5А Одговорни пројектант: Александар Стојановић, дипл. грађ. инж. Бојана Ровчанин, грађ. инж. Стојанча Борисов, грађ. техн. Сарадници: Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“, Београд 28 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е­75 БЕОГРАД – НИШ – ГРАНИЦА Б.Ј.Р. МАКЕДОНИЈЕ, ДЕОНИЦА 2: ПРЕВЕЛАЦ – СУВИ ДОЛ, КМ 910+190.69 – КМ 919+192.75 Главни одг. пројектант: Мирослав Бирђанин, дипл. грађ. инж. Мирослав Бирђанин, дипл. грађ. инж. Одговорни пројектант: Сарадници: Горан Бирђанин, дипл. грађ. инж. Миле Борисов, грађ. техн. Влада Костић, грађ. техн. Миодраг Илић, грађ. техн. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“, Београд ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е­80, ПАРАЛЕЛНИ – НЕКОМЕРЦИЈАЛНИ ПУТ БЕЛА ПАЛАНКА – ПИРОТ (ЗАПАД) ДЕОНИЦА 2: ЧИФЛИК – СТАНИЧЕЊЕ, КМ 55+362.35 – КМ 65+569.47 Главни одг. пројектант: Мирослав Бирђанин, дипл. грађ. инж. Мирослав Бирђанин, дипл. грађ. инж. Одговорни пројектант: Сарадници: Горан Бирђанин, дипл. грађ. инж. Миле Борисов, грађ. техн. Влада Костић, грађ. техн. Миодраг Илић, грађ. техн. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“, Београд ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е­80 НИШ­ДИМИТРОВГРАД ДЕОНИЦА: СТАНИЧЕЊЕ ­ САРЛАХ КМ 64+800.00 – КМ 73+949.26, ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ­ ИП Руководилац пројекта: мp Mилосав Рајковић , дипл. грађ. инж. Биљана Маљковић, дипл. грађ. инж. Одговорни пројектант: Сарадници: Иван Шеваљевић, дипл. грађ. инж. Аница Ковачић, грађ. техн. Оливера Спичановић, грађ. тех. Славко Просеница, грађ. техн. Дамир Дробац, грађ. техн. Инвеститор: Републичка дирекција за путеве Београд ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е­80 НИШ­ДИМИТРОВГРАД ДЕОНИЦА: СТАНИЧЕЊЕ ­ САРЛАХ КМ 64+800.00 – КМ 73+949.26, ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ Руководилац пројекта: мp Mилосав Рајковић , дипл. грађ. инж. Биљана Маљковић, дипл. грађ. инж. Одговорни пројектант: Сарадници: Иван Шеваљевић, дипл. грађ. инж. Аница Ковачић, грађ. техн. Оливера Спичановић, грађ. тех. Славко Просеница, грађ. техн. Дамир Дробац, грађ. техн. Инвеститор: Републичка дирекција за путеве Београд Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години 29
ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТ Е­75, БЕОГРАД ­ НИШ ­ ГРАНИЦА СА Б.Ј.Р. МАКЕДОНИЈОМ, ДЕОНИЦА: ВЛАДИЧИН ХАН ­ ДОЊИ НЕРАДОВАЦ (KM 900+100.90 ­ KM 926+357.02 ,L=26,256 KM) СЕКТОР 5: СУВИ ДО ­ ДОЊИ НЕРАДОВАЦ (KM 919+194.73 ­ KM 926+357.02) Oдговорни пројектант: Мирослав Зеленбаба, дипл. грађ. инж. Тамара Нешковић, дипл. грађ. инж. Оливера Спичановић, грађ. тех. Аница Ковачић, грађ. тех. Славко Просеница, грађ. тех. Сарадници: Инвеститор: Јавно предузеће „Путеви Србије“ ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТ Е­763, БЕОГРАД – ЈУЖНИ ЈАДРАН ДЕОНИЦА 5: ЛАЈКОВАЦ ­ ЉИГ (KM 53+139.91 ­ KM 77+118.23, L=23.98 KM) ДЕОНИЦА 5А: КМ 53+139.91 – КМ 67+250.00 Oдговорни пројектант: Мирослав Зеленбаба, дипл. грађ. инж. Сарадници: Тамара Нешковић, дипл. грађ. инж. Милица Митић, грађ. инж. Оливера Спичановић, грађ. тех. Инвеститор: Јавно предузеће „Путеви Србије“ ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е­75 НИШ – ДИМИТРОВГРАД ДЕОНИЦА:СТАНИЧЕЊЕ – САРЛАХ КМ 64+800,00 ДО КМ 73+949,25 Слађан Митић, дипл. грађ. инж. Одговорни пројектант: Сарадници: Ивана Габуровић, дипл. грађ. инж. Снежана Бошковић, дипл. грађ. инж. Иван Милинковић, дипл. грађ. инж. Гордана Тирнанић, дипл. грађ. инж. Зорица Ганић, грађ. техн. Слободан Лукић, грађ. техн. Зорица Митић, арх. техн. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ ДЕНИВЕЛИСАНА РАСКРСНИЦА “ПИРОТ – ЗАПАД” НА КМ 70+000,00 Слађан Митић, дипл. грађ. инж. Одговорни пројектант: Сарадници: Ивана Габуровић, дипл. грађ. инж. Снежана Бошковић, дипл. грађ. инж. Иван Милинковић, дипл. грађ. инж. Гордана Tирнанић, дипл. грађ. инж. Зорица Ганић, грађ. техн. Слободан Лукић, грађ. техн. Зорица Митић, арх. техн. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ 30 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години 13.2 ПРОЈЕКТИ МАГИСТРАЛНИХ И РЕГИОНАЛНИХ ПУТЕВА ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ МАГИСТРАЛНИ ПУТ М­25, НИШ­
ПРИШТИНА, ДЕОНИЦА: ОБИЛАЗНИЦА ПРОКУПЉА KM 0+00000 – KM 7+879.29 Главни одг. пројектант: Одговорни пројектант: Горан Шеница, дипл. грађ. инж. Горан Ђајић, дипл. грађ. инж. Сарадници: Ђорђе Јаначков, грађ. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ АУТОПУТ Е­80 НИШ­ДИМИТРОВГРАД, ПАРАЛЕЛНИ – НЕКОМЕРЦИЈАЛНИ ПУТ БЕЛА ПАЛАНКА – ПИРОТ (ЗАПАД) ДЕОНИЦА: ОД КМ 47+340.10 ДО КМ 73+061.59 ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ­ ИП Руководилац пројекта: Грујић Владан, дипл. грађ. инж. Грујић Владан, дипл. грађ. инж. Одговорни пројектант: Сарадници: Славко Просеница, грађ. техн. Аница Ковачић, грађ. техн. Татјана Савковић, грађ. техн. Инвеститор: Ј.П. “Путеви Србије” Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години 31
14 ПРОЈЕКТИ МОСТОВА 14.1 ПРОЈЕКТИ МОСТОВА Одговорни пројектант: Одговорни пројектант: Одговорни пројектант: Одговорни пројектант: Одговорни пројектант: Одговорни пројектант: Одговорни пројектант: Одговорни пројектант: 32 ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТОВА ПРЕКО ЛОКАЛНОГ ПУТА НА КМ. 910+338,55 АУТОПУТА Е­75 НИШ ­ ГРАНИЦА МАКЕДОНИЈЕ ­ ДЕОНИЦА: ВЛАДИЧИН ХАН ­ ДОЊИ НЕРАДОВАЦ Ђорђе Илић, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТОВА ПРЕКО РЕГИОНАЛНОГ ПУТА НА КМ. 911+785,15 АУТОПУТА Е­75 НИШ ­ ГРАНИЦА МАКЕДОНИЈЕ ­ ДЕОНИЦА: ВЛАДИЧИН ХАН ­ ДОЊИ НЕРАДОВАЦ Ђорђе Илић, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТОВА ПРЕКО КОРБЕВАЧКЕ РЕКЕ I НА КМ. 912+041,55 АУТОПУТА Е­75 НИШ ­ ГРАНИЦА МАКЕДОНИЈЕ ­ ДЕОНИЦА: ВЛАДИЧИН ХАН ­ ДОЊИ НЕРЕДОВАЦ Ђорђе Илић, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТОВА ПРЕКО ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ НА КМ. 912+272,54 АУТОПУТА Е­75 НИШ ­ ГРАНИЦА МАКЕДОНИЈЕ ­ ДЕОНИЦА: ВЛАДИЧИН ХАН ­ ДОЊИ НЕРАДОВАЦ Ђорђе Илић, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТОВА ПРЕКО ЈУЖНЕ МОРАВЕ НА КМ. 913+042,64 АУТОПУТА Е­75 НИШ ­ ГРАНИЦА МАКЕДОНИЈЕ ­ ДЕОНИЦА: ВЛАДИЧИН ХАН ­ ДОЊИ НЕРАДОВАЦ Ђорђе Илић, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ НАДВОЖЊАКА ПРЕКО АУТОПУТА НА КМ. 913+348,60 АУТОПУТА Е­75 НИШ ­ ГРАНИЦА МАКЕДОНИЈЕ ­ ДЕОНИЦА: ВЛАДИЧИН ХАН ­ ДОЊИ НЕРАДОВАЦ Ђорђе Илић, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТА ПРЕКО МОШТАНИЧКЕ РЕКЕ НА КМ. 915+4071,65 АУТОПУТА Е­75 НИШ ­ ГРАНИЦА МАКЕДОНИЈЕ ­ ДЕОНИЦА: ВЛАДИЧИН ХАН ­ ДОЊИ НЕРАДОВАЦ Ђорђе Илић, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТОВА ПРЕКО БРЕСНИЧКЕ РЕКЕ НА КМ. 916+028,08 АУТОПУТА Е­75 НИШ ­ ГРАНИЦА МАКЕДОНИЈЕ ­ ДЕОНИЦА: ВЛАДИЧИН ХАН ­ ДОЊИ НЕРАДОВАЦ Ђорђе Илић, дипл. грађ. инж. Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години Одговорни пројектант: Одговорни пројектант: Одговорни пројектант: Одговорни пројектант: Одговорни пројектант: Одговорни пројектант: Одговорни пројектант: Одговорни пројектант: Одговорни пројектант: ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТОВА ПРЕКО ПУТА ЗА ВРАЊСКУ БАЊУ НА КМ. 916+496,01 АУТОПУТА Е­75 НИШ ­ ГРАНИЦА МАКЕДОНИЈЕ ­ ДЕОНИЦА: ВЛАДИЧИН ХАН – ДОЊИ НЕРАДОВАЦ Ђорђе Илић, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТОВА ПРЕКО РАНУТОВАЧКОГ ПОТОКА НА КМ. 917+575,96 АУТОПУТА Е­75 НИШ ­ ГРАНИЦА МАКЕДОНИЈЕ ­ ДЕОНИЦА: ВЛАДИЧИН ХАН ­ ДОЊИ НЕРАДОВАЦ Ђорђе Илић, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТА ПРЕКО СУВОДОЛАЧКОГ ПОТОКА НА КМ. 919+103,60 АУТОПУТА Е­75 НИШ ­ ГРАНИЦА МАКЕДОНИЈЕ ­ ДЕОНИЦА: ВЛАДИЧИН ХАН ­ ДОЊИ НЕРАДОВАЦ Ђорђе Илић, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТОВА У ПЕТЉИ “ВРАЊЕ” НА КМ. 920+313,07 АУТОПУТА Е­75 НИШ ­ ГРАНИЦА МАКЕДОНИЈЕ ­ ДЕОНИЦА: ВЛАДИЧИН ХАН ­ ДОЊИ НЕРАДОВАЦ Ђорђе Илић, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТОВА ПРЕКО ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ, ПОТОКА И ПУТА НА КМ. 920+707,26 АУТОПУТА Е­75 НИШ ­ ГРАНИЦА МАКЕДОНИЈЕ ­ ДЕОНИЦА: ВЛАДИЧИН ­ ДОЊИ НЕРАДОВАЦ Ђорђе Илић, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТОВА ПРЕКО ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ НА КМ. 922+796,40 АУТОПУТА Е­75 НИШ ­ ГРАНИЦА МАКЕДОНИЈЕ ­ ДЕОНИЦА: ВЛАДИЧИН ­ ДОЊИ НЕРЕДОВАЦ Ђорђе Илић, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТОВА ПРЕКО ВРАЊСКЕ РЕКЕ НА КМ. 923+137,40 АУТОПУТА Е­75 НИШ ­ ГРАНИЦА МАКЕДОНИЈЕ ­ ДЕОНИЦА: ВЛАДИЧИН ХАН ­ ДОЊИ НЕРАДОВАЦ Ђорђе Илић, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ НАДВОЖЊАКА НА КМ. 923+425,72 АУТОПУТА Е­75 НИШ ­ ГРАНИЦА МАКЕДОНИЈЕ ­ ДЕОНИЦА: ВЛАДИЧИН ХАН ­ ДОЊИ НЕРАДОВАЦ Ђорђе Илић, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТОВА ПРЕКО РИБНИЧКЕ РЕКЕ НА КМ. 925+259,86 АУТОПУТА Е­75 НИШ ­ ГРАНИЦА МАКЕДОНИЈЕ ­ ДЕОНИЦА: ВЛАДИЧИН ХАН ­ ДОЊИ НЕРАДОВАЦ Ђорђе Илић, дипл. грађ. инж. Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години 33
Одговорни пројектант: Одговорни пројектант: Одговорни пројектант: Одговорни пројектант: Одговорни пројектант: Одговорни пројектант: Одговорни пројектант: Одговорни пројектант: Одговорни пројектант: ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ НАДВОЖЊАКА НА КМ. 925+279,49 АУТОПУТА Е­75 НИШ ­ ГРАНИЦА МАКЕДОНИЈЕ ­ ДЕОНИЦА: ВЛАДИЧИН ХАН ­ ДОЊИ НЕРАДОВАЦ Ђорђе Илић, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТА ПРЕКО РЕКЕ РАШКЕ I НА КМ. 0+339,13 ВЕЗЕ ПАРАЕЛНОГ ПУТА У ПЕТЉИ ВРАЊЕ Ђорђе Илић, дипл. грађ. инж. . ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТА ПРЕКО РЕКЕ РАШКЕ II НА КМ. 0+012,50 КРАКА 4 У ПЕТЉИ ВРАЊЕ Ђорђе Илић, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТА ПРЕКО ШЕВАРИЧКОГ ПОТОКА НА КМ. 0+455,29 ПАРАЛЕЛНОГ ПУТА ВЛАДИЧИН ХАН ­ ДОЊИ НЕРЕДОВАЦ Слободан Матовић, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТА ПРЕКО ДЕКУТИНСКЕ РЕКЕ НА КМ. 2+032,62 ПАРАЛЕЛНОГ ПУТА ВЛАДИЧИН ХАН ­ ДОЊИ НЕРЕДОВАЦ Слободан Матовић, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТА ПРЕКО РЕКЕ ЈЕЛАШНИЦЕ НА КМ. 3+418,61 ПАРАЛЕЛНОГ ПУТА ВЛАДИЧИН ХАН ­ ДОЊИ НЕРЕДОВАЦ Слободан Матовић, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТА ПРЕКО ВРБОВСКЕ РЕКЕ НА КМ. 6+524,71 ПАРАЛЕЛНОГ ПУТА ВЛАДИЧИН ХАН ­ ДОЊИ НЕРЕДОВАЦ Славица Вучетић­Абинун, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТА ПРЕКО ПАНЕВЉАНСКЕ РЕКЕ НА КМ. 9+971,86 ПАРАЛЕЛНОГ ПУТА ВЛАДИЧИН ХАН ­ ДОЊИ НЕРЕДОВАЦ Славица Вучетић­Абинун, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТА ПРЕКО МОШТАНИЧКЕ РЕКЕ НА КМ. 16+270,39 ПАРАЛЕЛНОГ ПУТА ВЛАДИЧИН ХАН ­ ДОЊИ НЕРЕДОВАЦ Слободан Матовић, дипл. грађ. инж. 34 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години Одговорни пројектант: Одговорни пројектант: Одговорни пројектант: Одговорни пројектант: Одговорни пројектант: Одговорни пројектант: Одговорни пројектант: Одговорни пројектант: Одговорни пројектант: ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТА ПРЕКО БРЕСНИЧКЕ РЕКЕ НА КМ. 16+907,57 ПАРАЛЕЛНОГ ПУТА ВЛАДИЧИН ХАН ­ ДОЊИ НЕРЕДОВАЦ Горан Лазовић, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТА ПРЕКО СУВОДОЛАЧКОГ ПОТОКА НА КМ. 20+283,07 ПАРАЛЕЛНОГ ПУТА ВЛАДИЧИН ХАН ­ ДОЊИ НЕРЕДОВАЦ Милорад Пецикоза, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТА ПРЕКО РИБНИЧКОГ ПОТОКА НА КМ. 0+137,90 ПАРАЛЕЛНОГ ПУТА 2А ВЛАДИЧИН ХАН ­ ДОЊИ НЕРЕДОВАЦ Горан Лазовић, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТА ПРЕКО РИБНИЧКОГ ПОТОКА НА КМ. 0+267,77 ПАРАЛЕЛНОГ ПУТА 2Б ВЛАДИЧИН ХАН ­ ДОЊИ НЕРЕДОВАЦ Горан Лазовић, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТОВА ПРЕКО ЈУЖНЕ МОРАВЕ НА КМ. 887+955,65 АУТОПУТА Е­75 НИШ ­ ГРАНИЦА МАКЕДОНИЈЕ ­ ДЕОНИЦА: ЦАРИЧИНА ДОЛИНА ­ ВЛАДИЧИН ХАН Душан Исаков, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТОВА ПРЕКО ЈУЖНЕ МОРАВЕ НА КМ. 890+369,970 ДЕСНЕ ТРАКЕ КМ. 890+348,49 ЛЕВЕ ТРАКЕ АУТОПУТА Е­75 НИШ ­ ГРАНИЦА МАКЕДОНИЈЕ ДЕОНИЦА: ЦАРИЧИНА ДОЛИНА ­ ВЛАДИЧИН ХАН Нада Јововић, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ВИЈАДУКАТА НА КМ. 890+909,50 (ПРЕКО КАМЕНОЛОМА) АУТОПУТА Е­75 НИШ ­ ГРАНИЦА МАКЕДОНИЈЕ ДЕОНИЦА: ЦАРИЧИНА ДОЛИНА ­ ВЛАДИЧИН ХАН Петар Спасић, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТОВА ПРЕКО ПОТОКА НА КМ. 891+813,50 АУТОПУТА Е­75 НИШ ­ ГРАНИЦА МАКЕДОНИЈЕ ДЕОНИЦА: ЦАРИЧИНА ДОЛИНА ­ ВЛАДИЧИН ХАН Милорад Пецикоза, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТОВА ПРЕКО РЕКЕ СОКОЛИЦЕ НА КМ. 892+184,00 АУТОПУТА Е­75 НИШ ­ ГРАНИЦА МАКЕДОНИЈЕ ­ ДЕОНИЦА: ЦАРИЧИНА ДОЛИНА ­ ВЛАДИЧИН ХАН Горан Лазовић, дипл. грађ. инж. Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години 35
Одговорни пројектант: Одговорни пројектант: Одговорни пројектант: Одговорни пројектант: Одговорни пројектант: Одговорни пројектант: Одговорни пројектант: Одговорни пројектант: Одговорни пројектант: 36 ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ВИЈАДУКАТА НА КМ. 892+423,70 ДЕСНЕ ТРАКЕ И КМ. 892+426,70 ЛЕВЕ ТРАКЕ АУТОПУТА Е­75 ГРАНИЦА МАКЕДОНИЈЕ ДЕОНИЦА: ЦАРИЧИНА ДОЛИНА­ ВЛАДИЧИН ХАН Славица Вучетић­Абинун, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ВИЈАДУКАТА ПРЕКО ЏЕМИНОГ ДОЛА НА КМ. 895+362,96 АУТОПУТА Е­75 НИШ ­ ГРАНИЦА МАКЕДОНИЈЕ ДЕОНИЦА: ЦАРИЧИНА ДОЛИНА ­ ВЛАДИЧИН ХАН Александра Јањанин, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТОВА ПРЕКО РЕКЕ ВРЛЕ НА КМ. 896+742,48 АУТОПУТА Е­75 НИШ ­ ГРАНИЦА МАКЕДОНИЈЕ ­
ДЕОНИЦА: ЦАРИЧИНА ДОЛИНА ­ ВЛАДИЧИН ХАН Слободан Матовић, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ НАДВОЖЊАКА НА КМ. 897+445,28 У ПЕТЉИ “ВЛАДИЧИН ХАН” АУТОПУТА Е­75 НИШ ­ ГРАНИЦА МАКЕДОНИЈЕ ­ ДЕОНИЦА: ЦАРИЧИНА ДОЛИНА ­ВЛАДИЧИН ХАН Горан Лазовић, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТОВА ПРЕКО ПОТОКА ОСЛАРЦИ НА КМ. 898+515,10 АУТОПУТА Е­75 НИШ ­ ГРАНИЦА МАКЕДОНИЈЕ ДЕОНИЦА: ЦАРИЧИНА ДОЛИНА ­ ВЛАДИЧИН ХАН Милорад Пецикоза, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТОВА ПРЕКО ПОТОКА ЧИВЛАК НА КМ. 899+197,10 АУТОПУТА Е­75 НИШ ­ ГРАНИЦА МАКЕДОНИЈЕ ДЕОНИЦА: ЦАРИЧИНА ДОЛИНА ­ ВЛАДИЧИН ХАН Милорад Пецикоза, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТА ПРЕКО РЕКЕ ВРЛЕ НА КМ. 0+240,00 МАГИСТРАЛМОГ ПУТА М­1/13 ЦАРИЧИНА ДОЛИНА ­ ВЛАДИЧИН ХАН Горан Лазовић, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТОВА НА КМ. 898+731,00 (ПРЕКО ГЛИНИШТА) АУТОПУТА Е­75 НИШ ­ ГРАНИЦА МАКЕДОНИЈЕ ДЕОНИЦА: ЦАРИЧИНА ДОЛИНА ­ ВЛАДИЧИН ХАН Петар Спасић, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТОВА ПРЕКО САЛАШКОГ ПОТОКА НА КМ. 887+147,55 АУТОПУТА Е­75 НИШ ­ ГРАНИЦА МАКЕДОНИЈЕ ДЕОНИЦА: ЦАРИЧИНА ДОЛИНА ­ ВЛАДИЧИН ХАН Александра Јањанин, дипл. грађ. инж. Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години Одговорни пројектант: Одговорни пројектант: Одговорни пројектант: Одговорни пројектант: Одговорни пројектант: Одговорни пројектант: Одговорни пројектант: Одговорни пројектант: Одговорни пројектант: ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТОВА ПРЕКО КАНАЛА 1 НА КМ. 74+277,05 АУТОПУТА Е­80 НИШ – ДИМИТРОВГРАД ДЕОНИЦА: СТАНИЧЕЊЕ ­ ПИРОТ Милорад Пецикоза, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТОВА ПРЕКО КАНАЛА 2 НА КМ. 74+992,34 АУТОПУТА Е­80 НИШ – ДИМИТРОВГРАД ДЕОНИЦА: СТАНИЧЕЊЕ ­ ПИРОТ Милорад Пецикоза, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТОВА ПРЕКО ПОТОКА НА КМ. 75+793,50 АУТОПУТА Е­80 НИШ ­ ДИМИТРОВГРАД ДЕОНИЦА: СТАНИЧЕЊЕ ­ ПИРОТ Милорад Пецикоза, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТОВА ПРЕКО БЕЗДАНСКЕ РЕКЕ НА КМ. 76+452,20 АУТОПУТА Е­80 НИШ – ДИМИТРОВГРАД ДЕОНИЦА: СТАНИЧЕЊЕ ­ ПИРОТ Горан Лазовић, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ НАДВОЖЊАКА ПРЕКО АУТОПУТА НА КМ. 77+065,12 АУТОПУТА Е­80 НИШ – ДИМИТРОВГРАД ДЕОНИЦА: СТАНИЧЕЊЕ ­ ПИРОТ Горан Лазовић, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТОВА ПРЕКО ПОТОКА НА КМ. 77+623,09 АУТОПУТА Е­80 НИШ – ДИМИТРОВГРАД ДЕОНИЦА: СТАНИЧЕЊЕ ­ ПИРОТ Милорад Пецикоза, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ НАДВОЖЊАКА ПРЕКО АУТОПУТА НА КМ. 77+807,19 АУТОПУТА Е­80 НИШ – ДИМИТРОВГРАД ДЕОНИЦА: СТАНИЧЕЊЕ ­ ПИРОТ Горан Лазовић, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТОВА ПРЕКО ПОТОКА НА КМ. 78+086,98 АУТОПУТА Е­80 НИШ – ДИМИТРОВГРАД ДЕОНИЦА: СТАНИЧЕЊЕ ­ ПИРОТ Милорад Пецикоза, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТОВА ПРЕКО ЛОКАЛНОГ ПУТА НА КМ. 79+007,67 АУТОПУТА Е­80 НИШ – ДИМИТРОВГРАД ДЕОНИЦА: СТАНИЧЕЊЕ ­ ПИРОТ Милорад Пецикоза, дипл. грађ. инж. Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години 37
Одговорни пројектант: Одговорни пројектант: Одговорни пројектант: Одговорни пројектант: Одговорни пројектант: Одговорни пројектант: Одговорни пројектант: Одговорни пројектант: Одговорни пројектант: ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТОВА ПРЕКО ПОТОКА РОГОЗ НА КМ. 79+622,48 АУТОПУТА Е­80 НИШ – ДИМИТРОВГРАД ДЕОНИЦА: СТАНИЧЕЊЕ ­ ПИРОТ Горан Лазовић, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТОВА ПРЕКО ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ НИШ ­ ДИМИТРОВГРАД НА КМ. 80+364,36 АУТОПУТА Е­80 НИШ ­ ДИМИТРОВГРАД ­ ДЕОНИЦА: СТАНИЧЕЊЕ ­ ПИРОТ Горан Лазовић, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТОВА У ПЕТЉИ ПИРОТ ИСТОК НА КМ. 80+561,61 АУТОПУТА Е­80 НИШ – ДИМИТРОВГРАД ДЕОНИЦА: СТАНИЧЕЊЕ ­ ПИРОТ Милорад Пецикоза, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТОВА ПРЕКО ЛОКАЛНОГ ПУТА НА КМ. 80+875,00 АУТОПУТА Е­80 НИШ – ДИМИТРОВГРАД ДЕОНИЦА: СТАНИЧЕЊЕ ­ ПИРОТ Милорад Пецикоза, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТА ПРЕКО РЕКЕ НИШАВЕ ­ НИШАВА II НА КМ. 65+711,87 ЛЕВЕ ТРАКЕ АУТОПУТА Е­80 НИШ ­ ДИМИТРОВГРАД­ ДЕОНИЦА: СТАНИЧЕЊЕ ­ ПИРОТ Славица Вучетић­Абинун, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТА ПРЕКО РЕКЕ НИШАВЕ ­ НИШАВА III НА КМ. 66+041,00 ЛЕВЕ ТРАКЕ АУТОПУТА Е­80 НИШ ­ ДИМИТРОВГРАД ­ ДЕОНИЦА: СТАНИЧЕЊЕ –ПИРОТ Петар Спасић, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТА ПРЕКО РЕКЕ НИШАВЕ ­ НИШАВА IV НА КМ. 66+848,40 ЛЕВЕ ТРАКЕ АУТОПУТА Е­80 НИШ ­
ДИМИТРОВГРАД ­ ДЕОНИЦА: СТАНИЧЕЊЕ – ПИРОТ Славица Вучетић­Абинун, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТОВА ПРЕКО ЛОКАЛНОГ ПУТА НА КМ. 67+838,91 АУТОПУТА Е­80 НИШ – ДИМИТРОВГРАД ДЕОНИЦА: СТАНИЧЕЊЕ ­ ПИРОТ Александра Јањанин, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ НАДВОЖЊАКА ПРЕКО АУТОПУТА НА КМ. 70+074,95 АУТОПУТА Е­80 НИШ – ДИМИТРОВГРАД ДЕОНИЦА: СТАНИЧЕЊЕ ­ ПИРОТ Горан Лазовић, дипл. грађ. инж. 38 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години Одговорни пројектант: Одговорни пројектант: Одговорни пројектант: Одговорни пројектант: Одговорни пројектант: Одговорни пројектант: Одговорни пројектант: Одговорни пројектант: Одговорни пројектант: ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТОВА ПРЕКО ЛОКАЛНОГ ПУТА, КОСТУРСКЕ РЕКЕ, ПУТА М­9 ЛЕСКОВАЦ ­ ПИРОТ НА КМ. 73+352,72 ДЕСНЕ ТРАКЕ И КМ. 73+355,85 ЛЕВЕ ТРАКЕ АУТОПУТА Е­80 НИШ – ДИМИТРОВГРАД ДЕОНИЦА: СТАНИЧЕЊЕ ­ ПИРОТ Нада Јововић, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТОВА ПРЕКО РАСНИЧКЕ РЕКЕ НА КМ. 73+665,84 ДЕСНЕ ТРАКЕ И КМ. 73+674,73 ЛЕВЕ ТРАКЕ АУТОПУТА Е­80 НИШ – ДИМИТРОВГРАД ДЕОНИЦА: СТАНИЧЕЊЕ ­ ПИРОТ Александра Јањанин, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТА ПРЕКО РЕКЕ НИШАВЕ НА МАГИСТРАЛНОМ ПУТУ М ­ 9 НА КМ. 0+252,43 АУТОПУТА Е­80 НИШ ­ ДИМИТРОВГРАД ­ ДЕОНИЦА: СТАНИЧЕЊЕ ­ПИРОТ Душан Исаков, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТА ПРЕКО РЕКЕ НИШАВЕ НА МАГИСТРАЛНОМ ПУТУ М ­ 9 НА КМ. 2+411,39 АУТОПУТА Е­80 НИШ ­ ДИМИТРОВГРАД ­ ДЕОНИЦА: СТАНИЧЕЊЕ ­ПИРОТ Душан Исаков, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТОВА НА КМ. 53+345,21 АУТОПУТА Е­
763 БЕОГРАД ­ ЈУЖНИ ЈАДРАН, СЕКТОР I : БЕОГРАД – ЉИГ, ДЕОНИЦА: ЛАЈКОВАЦ ­ЉИГ Нада Јововић, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ НАДВОЖЊАКА НА КМ. 54+532,33 АУТОПУТА Е­763 БЕОГРАД ­ ЈУЖНИ ЈАДРАН, СЕКТОР I : БЕОГРАД ­ ЉИГ, ДЕОНИЦА: ЛАЈКОВАЦ ­ЉИГ Горан Лазовић, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТОВА НА КМ. 55+499,59 АУТОПУТА Е­
763 БЕОГРАД ­ ЈУЖНИ ЈАДРАН, СЕКТОР I : БЕОГРАД ­ ЉИГ, ДЕОНИЦА: ЛАЈКОВАЦ ­ЉИГ Горан Лазовић, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ НАДВОЖЊАКА НА КМ. 56+631,94 АУТОПУТА Е­763 БЕОГРАД ­ ЈУЖНИ ЈАДРАН, СЕКТОР I : БЕОГРАД ­ ЉИГ, ДЕОНИЦА: ЛАЈКОВАЦ ­ЉИГ Горан Лазовић, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ НАДВОЖЊАКА НА КМ. 58+828,66 АУТОПУТА Е­763 БЕОГРАД ­ ЈУЖНИ ЈАДРАН, СЕКТОР I : БЕОГРАД ­ ЉИГ, ДЕОНИЦА: ЛАЈКОВАЦ ­ЉИГ Александра Јањанин, дипл. грађ. инж. Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години 39
Одговорни пројектант: Одговорни пројектант: Одговорни пројектант: Одговорни пројектант: Одговорни пројектант: Одговорни пројектант: Одговорни пројектант: Одговорни пројектант: Одговорни пројектант: ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ НАДВОЖЊАКА НА КМ. 59+922,89 АУТОПУТА Е­763 БЕОГРАД ­ ЈУЖНИ ЈАДРАН, СЕКТОР I : БЕОГРАД ­ ЉИГ, ДЕОНИЦА: ЛАЈКОВАЦ ­ЉИГ Горан Лазовић, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТОВА НА КМ. 61+090,38 АУТОПУТА Е­
763 БЕОГРАД ­ ЈУЖНИ ЈАДРАН, СЕКТОР I : БЕОГРАД ­ ЉИГ, ДЕОНИЦА: ЛАЈКОВАЦ ­ЉИГ Александра Јањанин, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТОВА НА КМ. 61+675,78 АУТОПУТА Е­
763 БЕОГРАД ­ ЈУЖНИ ЈАДРАН, СЕКТОР I : БЕОГРАД ­ ЉИГ, ДЕОНИЦА: ЛАЈКОВАЦ ­ЉИГ Горан Лазовић, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ НАДВОЖЊАКА НА КМ. 66+458,09 АУТОПУТА Е­763 БЕОГРАД ­ ЈУЖНИ ЈАДРАН, СЕКТОР I : БЕОГРАД ­ ЉИГ, ДЕОНИЦА: ЛАЈКОВАЦ ­ЉИГ Горан Лазовић, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТОВА НА КМ. 67+195,36 АУТОПУТА Е­
763 БЕОГРАД ­ ЈУЖНИ ЈАДРАН, СЕКТОР I : БЕОГРАД ­ ЉИГ, ДЕОНИЦА: ЛАЈКОВАЦ ­ЉИГ Горан Лазовић, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ НАДВОЖЊАКА НА КМ. 73+087,30 АУТОПУТА Е­763 БЕОГРАД ­ ЈУЖНИ ЈАДРАН, СЕКТОР I : БЕОГРАД ­ ЉИГ, ДЕОНИЦА: ЛАЈКОВАЦ ­ЉИГ Горан Лазовић, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТА НА КМ. 0+087,14 АУТОПУТА Е­763 БЕОГРАД ­ ЈУЖНИ ЈАДРАН, СЕКТОР I : БЕОГРАД ­ ЉИГ, ДЕОНИЦА: ЛАЈКОВАЦ ­ЉИГ Горан Лазовић, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТОВА НА КМ. 73+241,32 АУТОПУТА Е­
763 БЕОГРАД ­ ЈУЖНИ ЈАДРАН, СЕКТОР I : БЕОГРАД ­ ЉИГ, ДЕОНИЦА: ЛАЈКОВАЦ ­ЉИГ Горан Лазовић, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ НАДВОЖЊАКА НА КМ. 73+329,40 АУТОПУТА Е­763 БЕОГРАД ­ ЈУЖНИ ЈАДРАН, СЕКТОР I : БЕОГРАД ­ ЉИГ, ДЕОНИЦА: ЛАЈКОВАЦ ­ЉИГ Нада Јововић, дипл. грађ. инж. 40 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години Одговорни пројектант: Одговорни пројектант: Одговорни пројектант: Одговорни пројектант: Одговорни пројектант: Одговорни пројектант: Одговорни пројектант: Одговорни пројектант: Одговорни пројектант: ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТОВА НА КМ. 74+466,10 АУТОПУТА Е­
763 БЕОГРАД ­ ЈУЖНИ ЈАДРАН, СЕКТОР I : БЕОГРАД ­ ЉИГ, ДЕОНИЦА: ЛАЈКОВАЦ ­ЉИГ Горан Лазовић, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТОВА НА КМ. 75+545,00 ДЕСНЕ ТРАКЕ И КМ. 75+544,00 ЛЕВЕ ТРАКЕ АУТОПУТА Е­763 БЕОГРАД ­ ЈУЖНИ ЈАДРАН, СЕКТОР I: БЕОГРАД ­ ЉИГ, ДЕОНИЦА: ЛАЈКОВАЦ ­ЉИГ Матовић Слободан, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТА ПРЕКО БЕЗИМЕНОГ ПОТОКА НА КМ. 53+407,05 ПАРАЛЕЛНОГ ПУТА ПРОСЕК – ДИМИТРОВГРАД НА АУТОПУТУ Е­80 НИШ ­ ДИМИТРОВГРАД Нада Јововић, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТА ПРЕКО РЕКЕ ВРАНЕШНИЦЕ НА КМ. 58+067,46 ПАРАЛЕЛНОГ ПУТА ПРОСЕК – ДИМИТРОВГРАД НА АУТОПУТУ Е­80 НИШ ­ ДИМИТРОВГРАД Нада Јововић, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТА ПРЕКО ПЕТРОВЕ РЕКЕ НА КМ. 59+053,08 ПАРАЛЕЛНОГ ПУТА ПРОСЕК – ДИМИТРОВГРАД НА АУТОПУТУ Е­80 НИШ ­ ДИМИТРОВГРАД Горан Лазовић, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТА ПРЕКО РЕКЕ ТЕМСКЕ НА КМ. 63+976,20 ПАРАЛЕЛНОГ ПУТА ПРОСЕК – ДИМИТРОВГРАД НА АУТОПУТА Е – 80 НИШ ­ ДИМИТРОВГРАД Душан Исаков, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТА ПРЕКО РЕКЕ НИШАВЕ ­ НИШАВА II НА КМ. 65+672,43 ДЕСНЕ ТРАКЕ АУТОПУТА Е­80 НИШ –
ДИМИТРОВГРАД ­ ДЕОНИЦА: СТАНИЧЕЊЕ ­ ПИРОТ Милорад Пецикоза, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТА ПРЕКО РЕКЕ НИШАВЕ ­ НИШАВА III НА КМ. 66+014,20 ДЕСНЕ ТРАКЕ АУТОПУТА Е­80 НИШ ­ ДИМИТРОВГРАД ­ ДЕОНИЦА: СТАНИЧЕЊЕ – ПИРОТ Петар Спасић, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТА ПРЕКО РЕКЕ НИШАВЕ ­ НИШАВА IV НА КМ. 66+757,00 ДЕСНЕ ТРАКЕ АУТОПУТА Е­80 НИШ ­ ДИМИТРОВГРАД ­ ДЕОНИЦА: СТАНИЧЕЊЕ – ПИРОТ Милорад Пецикоза, дипл. грађ. инж. Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години 41
Пројектанти: Инвеститор: Пројектанти: Инвеститор: АУТОПУТ Е75, ДЕОНИЦА: ВЛАДИЧИН ХАН – ДОЊИ НЕРАДОВАЦ Милорад Пецикоза, дипл. инж. грађ. Зоран Миладиновић, дипл. инж. грађ. Вера Гађански Гордана Бихеловић JП „Путеви Србије“ АУТОПУТ Е763, ДЕОНИЦА: ЛАЈКОВАЦ – ЉИГ Пројектанти: Инвеститор: 42 АУТОПУТ Е80, ДЕОНИЦЕ: ПИРОТ (ИСТОК) – СУКОВО, СТАНИЧЕЊЕ – ПИРОТ Милорад Пецикоза, дипл. инж. грађ. Зоран Миладиновић, дипл. инж. грађ. Вера Гађански Гордана Бихеловић JП „Путеви Србије“ Милорад Пецикоза, дипл. инж. грађ. Зоран Миладиновић, дипл. инж. грађ. Вера Гађански Гордана Бихеловић JП „Путеви Србије“ Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години 15 ПРОЈЕКТИ ТУНЕЛА И ХИДРОТЕХНИЧКИХ КОНСТРУКЦИЈА ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е ­ 80 НИШ (ПРОСЕК) ­ ДИМИТРОВГРАД (ГРАНИЦА БУГАРСКЕ); ОБИЛАЗАК ДИМИТРОВГРАДА: ДИМИТРОВГРАД (ЗАПАД) ­ ДИМИТРОВГРАД ( ГРАНИЦА БУГАРСКЕ) KM 92 + 905.55 ­ KM 101 + 578.12, ТУНЕЛ „ПРОГОН” (КОЛОВОЗ ШИР. 10.70 М) Одговорни пројектант: Сарадници: Слободан Савић, дипл. грaђ. инж. Јелена Милосављевић, дипл. инж. грађ. Љиљана Радивојевић, грађ. инж Милица Смиљанић, грађ. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е ­ 80 НИШ (ПРОСЕК) ­ ДИМИТРОВГРАД (ГРАНИЦА БУГАРСКЕ); ОБИЛАЗАК ДИМИТРОВГРАДА: ДИМИТРОВГРАД (ЗАПАД) ­ ДИМИТРОВГРАД ( ГРАНИЦА БУГАРСКЕ) KM 92 + 905.55 ­ KM 101 + 578.12 ТУНЕЛ „ПРОГОН” (КОЛОВОЗ ШИР. 8.50 М) ИЗВОЂЕЊЕ МАШИНОМ ­ КРТИЦОМ Одговорни пројектант: Сарадници: Слободан Савић, дипл. грaђ. инж. Јелена Милосављевић, дипл. инж. грађ. Љиљана Радивојевић, грађ. инж Милица Смиљанић, грађ. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е ­ 80 НИШ (ПРОСЕК) ­ ДИМИТРОВГРАД (ГРАНИЦА БУГАРСКЕ); ОБИЛАЗАК ДИМИТРОВГРАДА: ДИМИТРОВГРАД (ЗАПАД) ­ ДИМИТРОВГРАД ( ГРАНИЦА БУГАРСКЕ) KM 92 + 905.55 ­ KM 101 + 578.12 ТУНЕЛ „ПРОГОН” (КОЛОВОЗ ШИР. 8.50 М) ­ КЛАСИЧНА ФЛЕКСИБИЛНА МЕТОДА ИЗГРАДЊЕ ТУНЕЛА Одговорни пројектант: Сарадници: Слободан Савић, дипл. грaђ. инж. Јелена Милосављевић, дипл. инж. грађ. Љиљана Радивојевић, грађ. инж Милица Смиљанић, грађ. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години 43
ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е ­ 80 НИШ (ПРОСЕК) ­ ДИМИТРОВГРАД (ГРАНИЦА БУГАРСКЕ); ОБИЛАЗАК ДИМИТРОВГРАДА: ДИМИТРОВГРАД (ЗАПАД) ­ ДИМИТРОВГРАД ( ГРАНИЦА БУГАРСКЕ) KM 92 + 905.55 ­ KM 101 + 578.12 ТУНЕЛ „ПРЖОЈНА ПАДИНА” (КОЛОВОЗ ШИРИНЕ 10.70 М) Одговорни пројектант: Слободан Савић, дипл. грaђ. инж. Јелена Милосављевић, дипл. инж. грађ. Љиљана Радивојевић, грађ. инж. Милица Смиљанић, грађ. тех. ЈП „Путеви Србије“ Сарадници: Инвеститор: ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е ­ 80 НИШ (ПРОСЕК) ­ ДИМИТРОВГРАД (ГРАНИЦА БУГАРСКЕ); ОБИЛАЗАК ДИМИТРОВГРАДА: ДИМИТРОВГРАД (ЗАПАД) ­ ДИМИТРОВГРАД ( ГРАНИЦА БУГАРСКЕ) KM 92 + 905.55 ­ KM 101 + 578.12 ТУНЕЛ „ПРЖОЈНА ПАДИНА” (КОЛОВОЗ ШИРИНЕ 8.50 М) Одговорни пројектант: Слободан Савић, дипл. грaђ. инж. Јелена Милосављевић, дипл. инж. грађ. Љиљана Радивојевић, грађ. инж. Милица Смиљанић, грађ. тех. ЈП „Путеви Србије“ Сарадници: Инвеститор: ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е ­ 80 НИШ (ПРОСЕК) ­
ДИМИТРОВГРАД (ГРАНИЦА БУГАРСКЕ) СЕКТОР 1: ПРОСЕК ­ ЦРВЕНА РЕКА; ОД KM 18 + 125.17 ­ KM 40 + 650.00 ТУНЕЛ „БАНЦАРЕВО” Одговорни пројектант: Сарадници: Слободан Савић, дипл. грaђ. инж. Јелена Милосављевић, дипл. инж. грађ. Љиљана Радивојевић, грађ. инж. Милица Смиљанић, грађ. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е­763 БЕОГРАД – ЈУЖНИ ЈАДРАН ДЕОНИЦА: БЕОГРАД – ЉИГ ОД KM 53 + 139,91 ­ KM 77 + 118.23, ТУНЕЛ „БРАНЧИЋИ ” Одговорни пројектант: Сарадници: Слободан Савић, дипл. грaђ. инж. Јелена Милосављевић, дипл. инж. грађ. Љиљана Радивојевић, грађ. инж. Милица Смиљанић, грађ. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ 44 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е­75 БЕОГРАД – НИШ – ГРАНИЦА СА БЈРМ, ДЕОНИЦА: ЦАРИЧИНА ДОЛИНА – ВЛАДИЧИН ХАН; ОД KM 885 + 773,10 ­ KM 900 + 100,81 ТУНЕЛ „МАНАЈЛЕ ” Одговорни пројектант: Сарадници: Слободан Савић, дипл. грaђ. инж. Јелена Милосављевић, дипл. инж. грађ. Љиљана Радивојевић, грађ. инж. Милица Смиљанић, грађ. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТ Е­763 ­ СЕКТОР 1: БЕОГРАД –
ЉИГ, ДЕОНИЦА 5: ЛАЈКОВАЦ ­ ЉИГ (КМ 53+139,91 – КМ 77+118,23), ТУНЕЛ “БРАНЧИЋИ” ПРОЈЕКАТ ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ Одговорни пројектант: Сарадници: Бојан Бркић, дипл. грaђ. инж. Момчило Дракулић, дипл. инж. грађ. Љиљана Радивојевић, грађ. инж Милица Смиљанић, грађ. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТ Е­763 ­ СЕКТОР 1: БЕОГРАД –
ЉИГ, ДЕОНИЦА 5: ЛАЈКОВАЦ ­ ЉИГ (КМ 53+139,91 – КМ 77+118,23), ПРОЈЕКАТ ОДВОДЊАВАЊА Одговорни пројектант: Пројектант: Бојан Бркић, дипл. грaђ. инж. Момчило Дракулић, дипл. инж. грађ. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТ Е­75 – ДЕОНИЦА: ВЛАДИЧИН ХАН­ДОЊИ НЕРАДОВАЦ (910+190.69 – 919+200.00) ПРОЈЕКАТ ОДВОДЊАВАЊА Одговорни пројектант: Бојан Бркић, дипл. грaђ. инж. Момчило Дракулић, дипл. инж. грађ. ЈП „Путеви Србије“ Пројектант: Инвеститор: ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТ Е­75 – ДЕОНИЦА: ЦАРИЧИНА ДОЛИНА ­ ВЛАДИЧИН ХАН (885+773.10 ­ 900+100.81) ПРОЈЕКАТ ОДВОДЊАВАЊА Одговорни пројектант: Пројектант: Бојан Бркић, дипл. грaђ. инж. Момчило Дракулић, дипл. инж. грађ. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години 45
ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТ Е­80 – ДЕОНИЦА: ПИРОТ (ИСТОК) ­ СУКОВО (79+500.00 – 87+000.00) ПРОЈЕКАТ ОДВОДЊАВАЊА Одговорни пројектант: Пројектант: Бојан Бркић, дипл. грaђ. инж. Момчило Дракулић, дипл. инж. грађ. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТ Е­75 – ДЕОНИЦА: ВЛАДИЧИН ХАН­ДОЊИ НЕРАДОВАЦ (910+190.69 – 919+200.00) ПРОЈЕКАТ ИЗМЕШТАЊА ВОДОВОДА Одговорни пројектант: Пројектант: Момчило Дракулић, дипл. грaђ. инж. Бојан Бркић, дипл. инж. грађ. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ ОБИЛАЗНИЦА ОКО ПРОКУПЉА ХИДРОТЕХНИЧКИ ПРОЈЕКАТ 0+000,00 – 7+879.29 РЕГУЛАЦИЈА ВОДОТОКА Одговорни пројектант: Пројектант: Момчило Дракулић, дипл. грaђ. инж. Бојан Бркић, дипл. инж. грађ. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ 46 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години 16 ПРОЈЕКТИ КОЛОВОЗНИХ КОНСТРУКЦИЈА 16.1 АУТОПУТЕВИ Одговорни пројектант: ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТ Е­80 НИШ (ПРОСЕК)­
ДИИМТРОВГРАД (ГРАНИЦА БУГАРСКЕ), ДЕОНИЦА: ПРОСЕК ­ ЦРВЕНА РЕКА KM 18+125,17 ­ KM 40+650, L=22,53 KM КЊИГА 4 ­ ПРОЈЕКАТ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ДЕОНИЦА 1: НИШ (ПРОСЕК) ­ СТАРО БАНЦАРЕВО KM 18+125,17 ­ KM 27+550, И ДЕОНИЦА 2: СТАРО БАНЦАРЕВО ­ ЦРВЕНА РЕКА KM 27+550 ­ KM 40+650 – ФИНАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Душан Матовић, дипл. грађ. инж. Иван Андрић, дипл. грађ. инж. Пројектант: Душица Дрндарски, дипл. грађ. инж. Сарадници: Анђелка Адић, грађ. техн. Мирослава Слуга, грађ. техн. Ивона Слуга, грађ. техн. Ненад Анђелковић, грађ. техн. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ Руководилац пројекта: ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ, ПАРАЛЕЛНИ – НЕКОМЕРЦИЈАЛНИ ПУТ ДЕОНИЦА: БЕЛА ПАЛАНКА – ПИРОТ KM 51+055.33 ДО KM 73+061.59 КЊИГА 20.4. ­ ПРОЈЕКАТ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ, СВЕСКА 20.4.1/1 ТЕКСТ, ГРАФИКА мр Милосав Рајковић, дипл. грађ. инж. Одговорни пројектант: Иван Андрић, дипл. грађ. инж. Пројектант: Душица Дрндарски, дипл. грађ. инж. Сарадници: Ивона Слуга, грађ. техн. Ненад Анђелковић, грађ. техн. Живко Гајић, техн. сарадник – возач Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ Руководилац пројекта: ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е­80 НИШ (ПРОСЕК) – ДИМИТРОВГРАД (ГРАНИЦА БУГАРСКЕ) ДЕОНИЦА 5: СТАНИЧЕЊЕ – ПИРОТ (ИСТОК) KM 64+800.00 – KM 81+450.00, Л=16.65 KM, ДЕОНИЦА 5А: СТАНИЧЕЊЕ – САРЛАХ KM 64+800.00 – KM 73+949.26 КЊИГА 4. ПРОЈЕКАТ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ СВЕСКА 5А.4.1/1 ТЕКСТ, ГРАФИКА мр Милосав Рајковић, дипл. грађ. инж. Одговорни пројектант: Иван Андрић, дипл. грађ. инж. Пројектант: Душица Дрндарски, дипл. грађ. инж. Сарадници: Ивона Слуга, грађ. техн. Ненад Анђелковић, грађ. техн. Живко Гајић, техн. сарадник – возач Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ Руководилац пројекта: Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години 47
Руководилац пројекта: ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТ Е­80 НИШ (ПРОСЕК) – ДИМИТРОВГРАД (ГРАНИЦА БУГАРСКЕ) ДЕОНИЦА 5: СТАНИЧЕЊЕ – ПИРОТ (ИСТОК) KM 64+800.00 – KM 81+450.00, Л=16.65 KM ДЕОНИЦА 5Б: САРЛАХ – ПИРОТ (ИСТОК) KM 73+949.26 ДО KM 81+450.00 КЊИГА 4. ПРОЈЕКАТ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ СВЕСКА 5Б.4.1/1 ТЕКСТ, ГРАФИКА мр Милосав Рајковић, дипл. грађ. инж. Одговорни пројектант: Иван Андрић, дипл. грађ. инж. Пројектант: Душица Дрндарски, дипл. грађ. инж. Сарадници: Ивона Слуга, грађ. техн. Ненад Анђелковић, грађ. техн. Живко Гајић, техн. сарадник – возач Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ АУТОПУТА Е­75 ПРОЛАЗ КРОЗ БЕОГРАД ДЕОНИЦА: СУРЧИН (ПЕТЉА “АЕРОДРОМ”) – БУБАЊ ПОТОК (НАПЛАТНА РАМПА “БУБАЊ ПОТОК”) СЕКТОР 1: ПЕТЉА “АЕРОДРОМ“ – ПОЧЕТАК МОСТА „ГАЗЕЛА“ KM 564+582 – KM 579+318 ИЗМЕНА И ДОПУНА КЊИГЕ 3 И КЊИГЕ 8 ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ Одговорни пројектант: Иван Андрић, дипл. грађ. инж. Пројектант: Драган Стојнић, дипл. грађ. инж. Сарадници: Ивона Слуга, грађ. техн. Ненад Анђелковић, грађ. техн. Живко Гајић, техн. сарадник – возач Инвеститор: Оgranak PORR Technobau und Umwelt Aktiengesellschaft ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ АУТОПУТА Е­75 ПРОЛАЗ КРОЗ БЕОГРАД, ДЕОНИЦА: СУРЧИН (ПЕТЉА “АЕРОДРОМ”) – БУБАЊ ПОТОК (НАПЛАТНА РАМПА “БУБАЊ ПОТОК”) СЕКТОР 2: КРАЈ МОСТА „ГАЗЕЛА“ – НАПЛАТНА РАМПА „БУБАЊ ПОТОК“, KM 580+802 – KM 594+650 ИЗМЕНА И ДОПУНА КЊИГЕ 3 И КЊИГЕ 8 ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ Одговорни пројектант: Иван Андрић, дипл. грађ. инж. Пројектант: Драган Стојнић, дипл. грађ. инж. Сарадници: Ивона Слуга, грађ. техн. Ненад Анђелковић, грађ. техн. Живко Гајић, техн. сарадник – возач Инвеститор: Оgranak PORR Technobau und Umwelt Aktiengesellschaft 48 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е­763 БЕОГРАД – ЈУЖНИ ЈАДРАН, СЕКТОР I: ЛАЈКОВАЦ ­ ЉИГ ДЕОНИЦА 5: ЛАЈКОВАЦ – ЉИГ KM 53+139.91 – KM 77+118.23 КЊИГА 4: ПРОЈЕКАТ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ Одговорни пројектант: мр Славољуб Ерјавец, дипл. грађ. инж. Сарадници: Ивона Слуга, грађ. техн. Ненад Анђелковић, грађ. техн. Живко Гајић, техн. сарадник – возач Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ 16.2 ОЦЕНА СТАЊА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ Одговорни пројектант: ОЦЕНА СТАЊА ПОСТОЈЕЋЕГ КОЛОВОЗА МАГИСТРАЛНОГ ПУТА М­4 СА ПРЕДЛОГОМ МЕРА САНАЦИЈЕ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ДЕОНИЦА: АРАНЂЕЛОВАЦ – КРЋЕВАЦ KM 0+000 – KM 8+846 Драган Стојнић, дипл. инж. грађ. Сарадници: Сузана Стефановић, дипл. инж. грађ. Ивона Слуга, грађ. техн. Ненад Анђелковић, грађ. техн. Живко Гајић, техн. сарадник – возач Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ ОЦЕНА СТАЊА ПОСТОЈЕЋЕГ КОЛОВОЗА И ПРЕДЛОГ ОЈАЧАЊА НА ПУТУ Р­214 АЛЕКСИНАЧКИ РУДНИЦИ – АЛЕКСИНАЦ KM 0+000 – KM 2+593 Душица Дрндарски , дипл. инж. грађ. Драган Стојнић, дипл. инж. грађ. Ивона Слуга, грађ. техн. Ненад Анђелковић, грађ. техн. Живко Гајић, техн. сарадник – возач Одговорни пројектант: Сарадници: Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ ОЦЕНА СТАЊА ПОСТОЈЕЋЕГ КОЛОВОЗА И ПРЕДЛОГ ОЈАЧАЊА НА МАГИСТРАЛНОМ ПУТУ М­5 ОБИЛАЗНИЦЕ КРУШЕВЦА Иван Андрић, дипл. инж. грађ. Одговорни пројектант: Сарадници: Драган Стојнић, дипл. инж. грађ. Ивона Слуга, грађ. техн. Ненад Анђелковић, грађ.техн. Живко Гајић, техн. сарадник – возач Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ ОЦЕНА СТАЊА ПОСТОЈЕЋЕГ КОЛОВОЗА И ПРЕДЛОГ ОЈАЧАЊА НА РЕГИОНАЛНОМ ПУТУ Р­214 НИШ ­ КНЕЖИЦЕ Љиљана Тривић, дипл. инж. грађ. Одговорни пројектант: Сарадници: Драган Стојнић, дипл. инж. грађ. Ивона Слуга, грађ. техн. Ненад Анђелковић, грађ. техн. Живко Гајић, техн. сарадник – возач Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години 49
16.3 АЕРОДРОМИ Руководилац пројекта: Одговорни пројектанти: Пројектант: Сарадници: Инвеститор: ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ САНАЦИЈЕ РУЛНЕ СТАЗЕ А (ТWА А) И СПОЈНИЦА Б,Ц,Д И Е (ТWY Б, Ц, Д И Е) АЕРОДРОМА НИКОЛА ТЕСЛА КЊИГА 1: ПРОЈЕКАТ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ Иван Андрић, дипл. грађ. инж. Иван Андрић, дипл. грађ. инж. ‐ Пројекат коловозне конструкције Душан Матовић, дипл. грађ. инж. ‐ Грађевински пројекат Драган Стојнић, дипл. инж. грађ. Сузана Стефановић, дипл. инж. грађ. Златко Катић, дипл. инж. грађ. Слуга Ивона, грађ. техн. Ненад Анђелковић, грађ. техн. Живко Гајић, техн. сарадник Драган Вучинић, бушач на инж. констр. А.Д. Аеродром „Никола Тесла“ Београд Руководилац пројекта: Одговорни пројектанти: Пројектант: Сарадници: Инвеститор: ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ САНАЦИЈЕ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ РУЛНЕ СТАЗЕ (ТWY А KM 0+000 ­ KM 3+000) И СПОЈНИЦЕ (ТWY Б И Ц) АЕРОДРОМА НИКОЛА ТЕСЛА Иван Андрић, дипл. грађ. инж. Иван Андрић, дипл. грађ. инж. ‐ Пројекат коловозне конструкције Душан Матовић, дипл. грађ. инж. ‐ Грађевински пројекат Драган Стојнић, дипл. инж. грађ. Сузана Стефановић, дипл. инж. грађ. Златко Катић, дипл. инж. грађ. Слуга Ивона, грађ. техн. Ненад Анђелковић, грађ. техн. Живко Гајић, техн. сарадник Драган Вучинић, бушач на инж. констр. А.Д. Аеродром „Никола Тесла“ Београд Руководилац пројекта: Одговорни пројектанти: Инвеститор: ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ САНАЦИЈЕ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ПОЛЕТНО СЛЕТНЕ СТАЗЕ (РWY 12­30, KM 0+000 ­ KM 3+100) АЕРОДРОМА НИКОЛА ТЕСЛА Иван Андрић, дипл. грађ. инж. Љиљана Тривић, дипл. грађ. инж. ‐ Пројекат коловозне констр. Душан Матовић, дипл. грађ. инж. ‐ Грађевински пројекат А.Д. Аеродром „Никола Тесла“ Београд 50 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години Руководилац пројекта: Одговорни пројектанти: Сарадници: Инвеститор: ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ САНАЦИЈЕ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ПОЛЕТНО СЛЕТНЕ СТАЗЕ (РWY 12­30, KM 0+000 ­ KM 3+100) АЕРОДРОМА НИКОЛА ТЕСЛА Иван Андрић, дипл. грађ. инж. Љиљана Тривић, дипл. грађ. инж. ‐ Пројекат коловозне констр. Душан Матовић, дипл. грађ. инж. ‐ Грађевински пројекат Сузана Стефановић, дипл. инж. грађ. Златко Катић, дипл. инж. грађ. Слуга Ивона, грађ. техн. Ненад Анђелковић, грађ. техн. Живко Гајић, техн. сарадник Драган Вучинић, бушач на инж. констр. А.Д. Аеродром „Никола Тесла“ Београд ИСПИТИВАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕ ПИСТЕ АЕРОДРОМА "ЛАЂЕВЦИ" Одговорни пројектанти: Пројектант: Сарадници: Инвеститор: Иван Андрић, дипл. грађ. инж. Драган Стојнић, дипл. грађ. инж. Слуга Ивона, грађ. техн. Ненад Анђелковић, грађ. техн. Живко Гајић, техн. сарадник Симо Тошовић, дипл. инж. геол. Душан Тошић, дипл. инж. геол. Мишко Марковић, геол.техн. Миладин Јовичић, бушач Татјана Станковић, дипл. инж. грађ. Зоран Грбић, бушач на инж. конструкц. Дејан Цветановић, лаборант Министарство одбране ‐ Управа за инфраструктуру Дирекција за грађевинско‐урбанистички консалтинг 16.4 ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА Вршиоци техничке контроле: Носилац посла: Инвеститор: ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА ГЛАВНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ПРОЈЕКТА ПОСТОЈЕЋЕГ ЛОКАЛОНГ ПУТА – ОБИЛАЗНИЦА ОКО СЕЛА ДРМНО KM 0+000,000 ДО KM 0+987,052 Иван Андрић, дипл. инж. грађ. ‐ Пројекат коловозне конструкције Светлана Јотић, дипл. инж. геол. ‐ Геотехнички елаборат VIA ПРОЈЕКТ д.о.о. Београд, Устаничка бр. 128а Република Србија ЈП „Електропривреда Србије“ ПД Термоелектране и копови Костолац д.о.о. Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години 51
17 ПРОЈЕКТИ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ Одговорни пројектант: Сарадник: Инвеститор: ИЗМЕНА ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА ПОБОЉШАЊА МАГИСТРАЛНОГ ПУТА М­5 ДЕОНИЦА: СТРАЖА­БОЉЕВАЦ KM 766+344 – KM 789+456 (KM 0+000 – KM 23+112) КЊИГА 4 – ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ мр Боривоје Алексић, дипл. инж. саобр. Борка Дефранчески, грађ. техн. "Путеви Пожега" ‐ Пожега Одговорни пројектант: Сарадник: Инвеститор: ИЗМЕНА ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА ПОБОЉШАЊА МАГИСТРАЛНОГ ПУТА М­5 ДЕОНИЦА: СТРАЖА­БОЉЕВАЦ KM 766+344 – KM 789+456 (KM 0+000 – KM 23+112) КЊИГА 4 – ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ мр Боривоје Алексић, дипл. инж. саобр. Борка Дефранчески, грађ. техн. "Путеви Пожега" ‐ Пожега Одговорни пројектант: ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ПОБОЉШАЊА ОПАСНИХ МЕСТА НА МАГИСТРАЛНОМ ПУТУ М­9, У ЗОНИ ЛЕСКОВЦА: 1. РАСКРСНИЦА СА МАГИСТРАЛНИМ ПУТЕМ М­1 2. РАСКРСНИЦА СА РЕГИОНАЛНИМ ПУТЕМ Р­214 Милица Кувељић, дипл. инж. саоб. Сарадници: Милица Мирковић, грађ. техн. Инвеститор: МВ ПУТПРОЈЕКТ – Земун Одговорни пројектант: ПЛАН УПРВЉАЊА САОБРАЋАЈЕМ У ТОКУ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ЛЕВЕ ТРАКЕ АУТОПУТА Е­75, ОД ХОРГОША ДО НОВОГ САДА ОД KM 1+125 ДО KM 28+000 Милица Кувељић, дипл. инж. саоб. Сарадници: Татјан Весковић ‐ Дуковски, грађ. техн. Инвеститор: ПЗП "Београд" ‐ Београд ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е­80, НИШ ­ ДИМИТРОВГРАД ­ ДРЖАВНА ГРАНИЦА, ДЕОНИЦА: ПИРОТ (ИСТОК) – СУКОВО (ЖЕЛ. СТАНИЦА)KM 81+450.00 ­ KM 87+ 447.73 КЊИГА 12. САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМА Одговорни пројектант: Милица Кувељић, дипл. инж. саоб. Сарадници: Жарко Секулић, дипл. инж. саоб. Љиљана Марсенић, техн. Инвеститор: ЈП "Путеви Србије" 52 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години Одговорни пројектант: ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е­75,БЕОГРАД – НИШ ­ ДРЖАВНА ГРАНИЦА, ДЕОНИЦА: В. ХАН – Д. НЕРАДОВАЦ KM 900+100.09­ KM 926+357.02 КЊИГА 9: САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМА Небојша Чубрило, дипл. инж. саоб. Сарадници: Милица Кувељић, дипл. инж. саоб. Жарко Секулић, дипл. инж. саоб. Милица Мирковић, грађ. техн. Татјана Стојановић, техн. Татјана Дуковски Весковић, грађ. техн. Љиљана Марсенић, техн. Инвеститор: ЈП "Путеви Србије" Одговорни пројектант: ПРОЈЕКАТ ПРИВРЕМЕНОГ РЕГУЛИСАЊА САОБРАЋАЈА У ТОКУ ИЗВОЂЕЊА ХИТНИХ РАДОВА ОДРЖАВАЊА У БРЗОЈ ТРАЦИ НА МОСТУ "ГАЗЕЛА" Надежда Станковић, дипл. инж. саоб. Сарадници: Татјана Дуковси –Весковић, грађ. техн. Инвеститор: Србијааутопут – Београд ПРОЈЕКАТ ПРИВРЕМЕНОГ РЕГУЛИСАЊА САОБРАЋАЈА У ТОКУ ИЗВОЂЕЊА ХИТНИХ РАДОВА НА МОСТУ "ГАЗЕЛА" Одговорни пројектант: Надежда Станковић, дипл. инж. саоб. Сарадници: Татјана Дуковски Весковић, грађ. техн. Инвеститор: Србијааутопут – Београд ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ПОЈАЧАНОГ ОДРЖАВАЊА РЕГИОНАЛНОГ ПУТА Р­118А, НОВИ ПАЗАР ­ ТУТИН, ДЕОНИЦА: ПАЗАРИШТЕ – ТУТИН KM 4+355.10 ­ KM 10+854.51 Небојша Чубрило, дипл. инж. саоб. Одговорни пројектант: Сарадници: Љиљана Томовић, инж. саоб. Марко Младеновић, дипл. инж. саоб. Милка Ћамиловић, арх. техн. Зорица Зечевић, саоб.техн. Инвеститор: ЈП "Путеви Србије" ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ПОЈАЧАНОГ ОДРЖАВАЊА РЕГИОНАЛНОГ ПУТА Р­118А, НОВИ ПАЗАР ­ ТУТИН, ДЕОНИЦА: ПАЗАРИШТЕ – ТУТИН KM 14+500.00 ­ KM 24+889.56 Небојша Чубрило, дипл. инж. саоб. Одговорни пројектант: Сарадници: Љиљана Томовић, инж. саоб. Марко Младеновић, дипл. инж. саоб. Милка Ћамиловић, арх. техн. Зорица Зечевић, саоб.техн. Инвеститор: ЈП "Путеви Србије" Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години 53
Одговорни пројектант: ПРОЈЕКАТ РЕГУЛИСАЊА САОБРАЋАЈА ДОК ТРАЈЕ ЗАБРАНА САОБРАЋАЈА ЗА ВОЗИЛА НОСИВОСТИ ПРЕКО 3T НА МОСТУ ПРЕКО РЕКЕ КОЛУБАРЕ, МОСТ ID 13983, НА ПУТУ Р­271, ДЕОНИЦА ЛАЈКОВАЦ 1 ­ БОГОВАЂЕ Милица Кувељић, дипл. инж. саоб. Сарадници: Татјана Дуковски Весковић, грађ. техн. Богдан Стоисављевић, грађ. техн. Инвеститор: ПЗП "Београд" – Београд ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ПРИВРЕМЕНОГ ПРЕУСМЕРАВАЊА ТЕРЕТНОГ ТРАНЗИТНОГ САОБРАЋАЈА ПРЕКО 3T НА ПЕТЉАМА "БУБАЊ ПОТОК", "ДОБАНОВЦИ", "ЗМАЈ" И "МОСТАР" Милица Кувељић, дипл. инж. саоб. Одговорни пројектант: Сарадници: Жарко Секулић, дипл. инж. саоб. Љиљана Марсенић, тех. Милица Мирковић, грађ. техн. Инвеститор: Србијааутопут – Београд Одговорни пројектант: ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ СИСТЕМА ПРОТИВ ЗАСЛЕПЉИВАЊА НА АУТОПУТА Е­70/75, БЕОГРАД – НИШ ДЕОНИЦА: ПЕТЉА "СУРЧИН" ­ ПЕТЉА "БУБАЊ ПОТОК" KM 564+585 ­ KM 594+300 Небојша Чубрило, дипл. инж. саоб. Сарадници: Жарко Секулић, дипл. инж. саоб. Инвеститор: ЈП "Путеви Србије" ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ АУТОПУТА Е­80, НИШ ­ ДИМИТРОВГРАД ­ ДРЖАВНА ГРАНИЦА ДЕОНИЦА: ОБИЛАЗАК ДИМИТРОВГРАДА KM 92+905.55 ­ KM 101+578.12 Милица Кувељић, дипл. инж. саоб. Одговорни пројектант: Сарадници: Жарко Секулић, дипл. инж. саоб. Татјана Стојановић, тех. Милица Мирковић, грађ. техн. Инвеститор: ЈП "Путеви Србије" Одговорни пројектант: ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е­80, НИШ ­ДИМИТРОВГРАД ­ ДРЖАВНА ГРАНИЦА ДЕОНИЦА 2: БАНЦАРЕВО ­ ЦРВЕНА РЕКА KM 27+550.00 ­ KM 40+650.00 ТУНЕЛ "БАНЦАРЕВО" ­ ИЗМЕНЕ КЊИГА 2.10.9/9 ­ САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМА Надежда Станковић, дипл. инж. саоб. Сарадници: Милица Мирковић, грађ. техн. Инвеститор: ЈП "Путеви Србије" 54 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години Одговорни пројектант: ПРОЈЕКАТ ПРИВРЕМЕНОГ РЕГУЛИСАЊА САОБРАЋАЈА У ТОКУ ИЗВОЂЕЊА ХИТНИХ РАДОВА НА УЛИВНО­ИЗЛИВНИМ РАМПАМА ПЕТЉЕ "МОСТАР" – ДОПУНА ПРОЈЕКТА Надежда Станковић, дипл. инж. саоб. Сарадници: Љиљана Марсенић ,тех. Инвеститор: Србијааутопут – Београд ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ПРИВРЕМЕНОГ ПРЕУСМЕРАВАЊА ТЕРЕТНОГ ТРАНЗИТНОГ САОБРАЋАЈА ПРЕКО 3T НА ПЕТЉАМА "БУБАЊ ПОТОК", "ДОБАНОВЦИ", "ЗМАЈ" И "МОСТАР" ­ ДОПУНА ПРОЈЕКТА Милица Кувељић, дипл. инж. саоб. Одговорни пројектант: Сарадници: Жарко Секулић, дипл. инж. саоб. Љиљана Марсенић, тех. Милица Мирковић, грађ. техн. Инвеститор: Србијааутопут – Београд Одговорни пројектант: ПРОЈЕКАТ ПРИВРЕМЕНОГ РЕГУЛИСАЊА САОБРАЋАЈА НА МОСТУ "ГАЗЕЛА" И УЛИВНИМ РАМПАМА ПЕТЉЕ "МОСТАР" И "САВА ЦЕНТАР", УСЛЕД ЗАБРАНЕ ОДВИЈАЊА ПЕШАЧКОГ САОБРАЋАЈА И ОГРАНИЧЕЊА БРЗИНЕ НА 60 KM/H НА МОСТУ "ГАЗЕЛА" Надежда Станковић, дипл. инж. саоб. Сарадници: Татјана Стојановић, тех. Инвеститор: Србијааутопут – Београд Одговорни пројектант: ПРОЈЕКАТ ПРИВРЕМЕНОГ РЕГУЛИСАЊА САОБРАЋАЈА У ТОКУ САНАЦИЈЕ РАМПИ СМЕДЕРЕВО ­ БЕОГРАД, СМЕДЕРЕВО – НИШ, ОДНОСНО БЕОГРАД ­ СМЕДЕРЕВО У ОКВИРУ ПЕТЉЕ "СМЕДЕРЕВО" Надежда Станковић, дипл. инж. саоб. Сарадници: Љиљана Марсенић , тех. Инвеститор: Србијааутопут – Београд ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е­70, ДОБАНОВЦИ ­ БУБАЊ ПОТОК ДЕОНИЦА: ПЕТЉА "ОРЛОВАЧА" – АВАЛСКИ ПУТ СЕКТОР 5: KM 585+867 – KM 591+270 Надежда Станковић, дипл. инж. саоб. Одговорни пројектант: Сарадници: Жарко Секулић, дипл. инж. саоб. Милица Мирковић, грађ. техн. Инвеститор: ЈП "Путеви Србије" Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години 55
Одговорни пројектант: ПРОЈЕКАТ ПРИВРЕМЕНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ У ТОКУ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА САНАЦИЈИ МОСТОВА ПРЕКО РЕКЕ ЛУГОМИР НА АУТОПУТУ Е­75, БЕОГРАД – НИШ, НА KM 719+986,00 ­ ЛЕВА ТРАКА Марко Младеновић, дипл. инж. саоб. Сарадници: Љиљана Томовић, инж. саоб. Инвеститор: ЈП "Путеви Србије" Одговорни пројектант: ПРОЈЕКАТ ПРИВРЕМЕНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ У ТОКУ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА САНАЦИЈИ МОСТОВА ПРЕКО РЕКЕ ЛУГОМИР НА АУТОПУТУ Е­75, БЕОГРАД – НИШ, НА KM 719+984,22 ­ ДЕСНА ТРАКА Марко Младеновић, дипл. инж. сaоб. Сарадници: Љиљана Томовић, инж. сaоб. Инвеститор: ЈП "Путеви Србије" ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е­75 БЕОГРАД ­ НИШ ­ ДРЖАВНА ГРАНИЦА ДЕОНИЦА: ЦАРИЧИНА ДОЛИНА ­ ВЛАДИЧИН ХАН KM 885+773,10 ­ KM 900+100,80 КЊИГА 11: ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНО ­ ТЕХНИЧКЕ И СЕРВИСНЕ ОПРЕМЕ СВЕСКА 11.1: САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМА Надежда Станковић, дипл. инж. саоб. Одговорни пројектант: Сарадници: Милица Кувељић, дипл. инж.саоб. Милица Мирковић, грађ. техн. Инвеститор: ЈП "Путеви Србије" Одговорни пројектант: ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АП Е­75, БГД ­ НИШ ­ ДРЖ. ГРАНИЦА ДЕОНИЦА: ЦАРИЧИНА ДОЛИНА ­ ВЛАДИЧИН ХАН KM 885+773,10 ­ KM 900+100,80 КЊИГА 11: ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНО ­ ТЕХНИЧКЕ И СЕРВИСНЕ ОПРЕМЕСВЕСКА 11.2: САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА И ПРЕМА ТУНЕЛА "МАНAЈЛЕ" И ГАЛЕРИЈА Надежда Станковић, дипл. инж. саоб. Сарадници: Милица Мирковић, грађ. техн. Инвеститор: ЈП "Путеви Србије" ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е­80, НИШ ­ДИМИТРОВГРАД ­ ДРЖАВНА ГРАНИЦА ДЕОНИЦА 5Б: САРЛАХ ­ ПИРОТ (ИСТОК) КЊИГА 12: ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНО ­ ТЕХНИЧКЕ И СЕРВИСНЕ ОПРЕМЕ ПУТА Милица Кувељић, дипл. инж. саоб. Одговорни пројектант: Сарадници: Жарко Секулић, дипл. инж. саоб. Татјана Дуковски ‐ Весковић, грађ. техн. Инвеститор: ЈП "Путеви Србије" 56 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години Одговорни пројектант: ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е­80, НИШ ­ДИМИТРОВГРАД ­ ДРЖАВНА ГРАНИЦА ДЕОНИЦА 8: ОБИЛАЗАК ДИМИТРОВГРАДА KM 92+905.55 – KM 101+578.12 КЊИГА 10А: ТУНЕЛИ "ПРЖОЈНА ПАДИНА" И "ПРОГОН" ­КЛАСИЧНА ФЛЕКСИБИЛНА МЕТОДА СВЕСКА 8.10А.9/9: ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНЕ ­
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ Надежда Станковић, дипл. инж. саоб. Сарадници: Милица Мирковић, грађ. техн. Инвеститор: ЈП "Путеви Србије" ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е­763, БЕОГРАД – ЈУЖНИ ЈАДРАН, СЕКТОР 1: БЕОГРАД – ЉИГ ДЕОНИЦА 5: ЛАЈКОВАЦ – ЉИГ KM 53+139.91 – KM 77+118.23 КЊИГА 11: ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНО ­ ТЕХНИЧКЕ И СЕРВИСНЕ ОПРЕМЕ ПУТА Милица Кувељић, дипл. инж. саоб. Одговорни пројектант: Сарадници: Жарко Секулић, дипл. инж. саоб. Татјана Дуковски ‐ Весковић, грађ. техн. Татјана Стојановић, техн. Љиљна Марсенић, техн. Наско Мешић, грађ. техн. Инвеститор: ЈП "Путеви Србије" ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ НА ДРЖАВНОМ ПУРУ I РЕДА М­25.1 ДЕОНИЦА: XЕ "ЂЕРДАП" ­ ДОЊИ МИЛАНОВАЦ KM 0+000 ­ KM 52+570 Марко Младеновић, дипл. инж. саоб. Одговорни пројектант: Сарадници: Александар Јовић, дипл. инж. саоб. Љиљана Томовић, инж. саоб. Милка Ћамиловић, арх. техн. Зорица Зечевић, саоб. техн. Инвеститор: ПЗП "Зајечар" ‐ Зајечар ПРОЈЕКАТ ПРЕУСМЕРАВАЊА САОБРАЋАЈА НА МРЕЖУ МАГИСТРАЛНИХ И РЕГИОНАЛНИХ ПУТЕВА ПРИ ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА ПРОЈЕКТУ B2, LOTXVII, РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ДЕЛА МАГИСТРАЛНОГ ПУТА М­25.1 НА ДЕОНИЦИ БРАТИНАЦ ­ БЕРАЊЕ Небојша Чубрило, дипл. инж. саоб. Одговорни пројектант: Сарадници: Марко Младеновић, дипл. инж. саоб. Татјана Стојановић, техн. Инвеститор: ПЗП "Пожаревац" ‐ "Приморје" Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години 57
Одговорни пројектант: Сарадници: Марко Младеновић, дипл. инж. саоб. Љиљана Томовић, инж. саоб. Инвеститор: "МВ ПУТПРОЈЕКТ" ‐ Земун ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е­763, БЕОГРАД – ЈУЖНИ ЈАДРАН, СЕКТОР 1: БЕОГРАД – ЉИГДЕОНИЦА 5: ЛАЈКОВАЦ – ЉИГ KM 53+139.91 – KM 77+118.23 КЊИГА 9.4: ТУНЕЛ "БРАНЧИЋИ" ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНО ­ ТЕХНИЧКЕ И СЕРВИСНЕ ОПРЕМЕ ПУТА Милица Кувељић, дипл. инж. саоб. Одговорни пројектант: ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ПОБОЉШАЊА РЕГИОНАЛНОГ ПУТА Р­267, БАТАЈНИЦА ­ БОЉЕВЦИ, ДЕОНИЦА: ЈАКОВО ­ БОЉЕВЦИ KM 22+650 ­ KM 30+750 Небојша Чубрило, дипл. инж. саоб. Сарадници: Жарко Секулић, дипл. инж. саоб. Милица Мирковић, грађ. техн. Татјана Стојановић, техн. Инвеститор: ЈП "Путеви Србије" ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е­80, НИШ ­ДИМИТРОВГРАД ­ ДРЖАВНА ГРАНИЦА, ДЕОНИЦА 5А: СТАНИЧЕЊЕ ­ САРЛАХ КЊИГА 5А 12.1/1: ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНО ­ ТЕХНИЧКЕ И СЕРВИСНЕ ОПРЕМЕ ПУТА Милица Кувељић, дипл. инж. саоб. Одговорни пројектант: Сарадници: Жарко Секулић, дипл. инж. саоб. Татјана Дуковски ‐ Весковић, грађ. техн. Наско Мешић, грађ. техн. Љиљана Марсенић, техн. Инвеститор: ЈП "Путеви Србије" Одговорни пројектант: ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е­80, НИШ ­ ДИМИТРОВГРАД ­ ДРЖАВНА ГРАНИЦА, ДЕОНИЦА 5А: СТАНИЧЕЊЕ ­ САРЛАХ КЊИГА 10Б 10.9/9: ПРОЈЕКАТ ТУНЕЛА "САРЛАХ" ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ Милица Кувељић, дипл. инж. саоб. Сарадници: Милица Мирковић, грађ. техн. Инвеститор: ЈП "Путеви Србије" ПРОЈЕКАТ ПРИВРЕМЕНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА ИЗМЕНУ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА У ВЕЗИ СА ПРЕУСМЕРАВАЊЕМ САОБРАЋАЈА НА ДРЖАВНОМ ПУТУ II РЕДА Р­108А, СРЕДЊЕВО ­ МИЉЕВИЋ, ЗБОГ КЛИЗИШТА И УГРОЖАВАЊА МОСТА ПРЕКО РЕКЕ ПЕК, НА KM 16+700 Марко Младеновић, дипл. инж. саоб. Одговорни пројектант: Сарадници: Александар Јовић, дипл. инж. саоб. Татјана Петровић, дипл. инж. саоб. Инвеститор: ПЗП "Пожаревац" ‐ "Приморје" 58 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години Одговорни пројектант: Сарадници: Александар Јовић, дипл. инж. саоб. Татјана Петровић, дипл. инж. саоб. Инвеститор: "Београд Монтажа" – Београд ПРОЈЕКАТ ПРИВРЕМЕНОГ ОДВИЈАЊА САОБРАЋАЈА У ТОКУ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НАДВИШЕЊА ПОТПОРНОГ ЗИДА У СЕЛУ КУМАНЕ НА ПУТУ М­25.1, ПОЖАРЕВАЦ ­ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ Марко Младеновић, дипл. инж. саоб. Одговорни пројектант: Сарадници: Александар Јовић, дипл. инж. саоб. Татјана Петровић, дипл. инж. саоб. Инвеститор: ПЗП "Пожаревац" ‐ "Приморје" ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ПОБОЉШАЊА ОПАСНИХ МЕСТА НА ПУТУ Р­200, БЕОГРАД – МЛАДЕНОВАЦ (Р­200 И Р­204) Марко Младеновић, дипл. инж. саоб. Одговорни пројектант: Сарадници: Александар Јовић, дипл. инж. саоб. Татјана Петровић, дипл. инж. саоб. Инвеститор: МВ ПУТПРОЈЕКТ ‐ Земун ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ПОБОЉШАЊА ОПАСНИХ МЕСТА НА ПУТУ Р­200, БЕОГРАД – МЛАДЕНОВАЦ (Р­200 И Р­201А) Марко Младеновић, дипл. инж. саоб. Одговорни пројектант: Сарадници: Александар Јовић, дипл. инж. саоб. Татјана Петровић, дипл. инж. саоб. Инвеститор: МВ ПУТПРОЈЕКТ ‐ Земун ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ПОБОЉШАЊА ОПАСНИХ МЕСТА НА ПУТУ Р­200, БЕОГРАД – МЛАДЕНОВАЦ (Р­200 И Р­251) Небојша Чубрило, дипл. инж. саоб. Одговорни пројектант: ПРОЈЕКАТ ПРИВРЕМЕНОГ РЕГУЛИСАЊА САОБРАЋАЈА ДОК ТРАЈУ РАДОВИ НА ИНСТАЛАЦИЈИ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА НА СТАРОМ ПУТУ БЕОГРАД ­ ПАНЧЕВО ДЕОНИЦА: СИБНИЦА ­ МОСТ "ТАМИШ" Марко Младеновић, дипл. инж. саоб. Сарадници: Александар Јовић, дипл. инж. саоб. Татјана Петровић, дипл. инж. саоб. Инвеститор: МВ ПУТПРОЈЕКТ ‐ Земун Одговорни пројектант: ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ТЕХНИЧКОГ РЕГУЛИСАЊА У ЦЕНТРАЛНОЈ ЗОНИ УБА Милица Кувељић, дипл. инж. саоб. Сарадници: Милица Мирковић, грађ. техн. Инвеститор: Дирекција за изградњу и уређење Уба ‐ Уб Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години 59
Одговорни пројектант: ПРОЈЕКАТ ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ НА УКРШТАЊУ НЕКАТЕГОРИСАНОГ ПУТА ЗА КАМЕНОЛОМ "ЋЕРАМИДЕ" И ПУТА М­22, БЕОГРАД ­ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ Марко Младеновић, дипл. инж. саоб. Сарадници: Александар Јовић, дипл. инж. саоб. Татјана Петровић, дипл. инж. саоб. Инвеститор: "Зорка Алас ‐ Камен" ‐ Нови Сад 60 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години ГЕОТЕХНИЧКИ ПРОЈЕКТИ И ПРОЈЕКТИ САНАЦИЈЕ ТЕРЕНА, КЛИЗИШТА, ОДРОНА, ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКАТА И ДР. 18 АУТОПУТ Е­75 БЕОГРАД – НИШ – ГРАНИЦА Б.Ј.Р.М ДЕОНИЦА: ВЛАДИЧИН ХАН – ДОЊИ НЕРАДОВАЦ KM: 900+100.90 – KM: 926+357.02 ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ КЊИГА 2 ЕЛАБОРАТ ГЕОЛОШКО – ГЕОТЕХНИЧКИХ ИСПИТИВАЊА, ИСТРАЖИВАЊА И АНАЛИЗА СВЕСКА 1 ТЕКСТ И ГРАФИКА Координатор на изради геотехничке документације: Милован Јотић, дипл. инж. геол. Стручна сарадња и консултације: др Петар Митровић, дипл. инж. грађ. Милован Јотић, дипл. инж. геол. Сарадници: Владан Влајковић, дипл. инж. геол. Сандра Милосављевић, дипл. инж. геол. Зоран Жарковић, дипл. инж. геол. Бранко Росић, дипл. инж. геол. са сарадницима Драгица Стојановић, арх. тех. Бранка Милин Томашевић, арх. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ АУТОПУТ Е­75 БЕОГРАД – НИШ – ГРАНИЦА Б.Ј.Р.М ДЕОНИЦА: ВЛАДИЧИН ХАН – ДОЊИ НЕРАДОВАЦ KM: 900+100.90 – KM: 926+357.02 ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ КЊИГА 3 ПРОЈЕКАТ РАЗРАДЕ ПОЗАЈМИШТА МАТЕРИЈАЛА СВЕСКА 1 ТЕКСТ И ГРАФИКА Одговорни пројектант на изради геотехничке документације: Снежана Гојковић, дипл. инж. геол. Координатор на изради геотехничке документације: Милован Јотић, дипл. инж. геол. Одговорни пројектант на изради геотехничке документације: Снежана Гојковић, дипл. инж. геол. Стручна сарадња и консултације: др Петар Митровић, дипл. инж. грађ. Милован Јотић, дипл. инж. геол. Сарадници: Владан Влајковић, дипл. инж. геол. Сандра Милосављевић, дипл. инж. геол. Зоран Жарковић, дипл. инж. геол. Бранко Росић, дипл. инж. геол. са сарадницима Драгица Стојановић, арх. тех. Бранка Милин Томашевић, арх. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години 61
АУТОПУТ Е­80 НИШ (ПРОСЕК) – ДИМИТРОВГРАД (ДРЖАВНА ГРАНИЦА) ДЕОНИЦА 6: ПИРОТ (ИСТОК) – СУКОВО (ЖЕЛ. СТАНИЦА) ОД KM: 81+450.00 ДО 87+447.73 ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ КЊИГА 1 ТРАСА СВЕСКА 6.1.4/4 ГЕОТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ ТРАСЕ АУТОПУТА Координатор на изради геотехничке документације: Милован Јотић, дипл. инж. геол. Одговорни пројектант на изради геотехничке документације: Ненад Басурић, дипл. инж. геол. Стручна сарадња и консултације: др Петар Митровић, дипл. инж. грађ. Милован Јотић, дипл. инж. геол. Сарадници: Бранко Росић, дипл. инж. геол. са сарадницима Мирјана Пешић, грађ. тех. Бранка Милин Томашевић, арх. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ АУТОПУТ Е­80 НИШ (ПРОСЕК) – ДИМИТРОВГРАД (ДРЖАВНА ГРАНИЦА) ДЕОНИЦА 6: ПИРОТ (ИСТОК) – СУКОВО (ЖЕЛ. СТАНИЦА) ОД KM: 81+450.00 ДО 87+447.73 ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ КЊИГА 3 ПРОЈЕКАТ РАЗРАДЕ ИЗВОРИШТА МАТЕРИЈАЛА СВЕСКА 6.3. 1/1 ТЕКСТ, ГРАФИКА Координатор на изради геотехничке документације: Милован Јотић, дипл. инж. геол. Одговорни пројектант на изради геотехничке документације: Ненад Басурић, дипл. инж. геол. Стручна сарадња и консултације: др Петар Митровић, дипл. инж. грађ. Милован Јотић, дипл. инж. геол. Сарадници: Бранко Росић, дипл. инж. геол. са сарадницима Мирјана Пешић, грађ. тех. Бранка Милин Томашевић, арх. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ АУТОПУТ Е­75 НОВИ САД – БЕОГРАД НОВИ МОСТ „БЕШКА“ – ДЕСНА ОБАЛА РЕЗУЛТАТИ ОСМАТРАЊА ИНКЛИНОМЕТАРА У ПЕРИОДУ СЕПТЕМБАР 2009 – ЈАНУАР 2010 Одговорни пројектант на изради геотехничке документације: Бранко Јелисавац, дипл. инж. геол. Сарадници: Срђан Живковић, дипл. инж. геол. Зорица Јеремић, арх. тех. Инвеститор: GP „АLPINE“ d.o.o. 62 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ САНАЦИЈЕ НАИПА НАВОЗА МОСТА ПРЕКО ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ НА МАГИСТРАЛНОМ ПУТУ М­
1.9, ПАНЧЕВО – ВРШАЦ СА ГЕОТЕХНИЧКИМ ЕЛАБОРАТОМ Одговорни пројектанти на изради техн. документације: др Петар Митровић, дипл. инж. грађ. Бошко Убипарип, дипл. инж. геол. Сарадници: Милован Јотић, дипл. инж. геол. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ПОЈАЧАНОГ ОДРЖАВАЊА ТРУПА ПУТА М­2, ПЛАТОА И КОСИНА НА ГРАНИЧНОМ ПРЕЛАЗУ „МЕХОВ КРШ“ ГЛАВНИ ГРАЂЕВИНСКИ ПРОЈЕКАТ АБ ПОТПОРНОГ ЗИДА СА ЛЕВЕ СТРАНЕ ПУТА ОД KM: 1168+445,54 ДО KM: 1168+580,68 Одговорни пројектант на изради техн. документације: др Петар Митровић, дипл. инж. грађ. Сарадници: Славица Шљиванчанин, грађ. тех. Инвеститор: Министарство финансија ‐ Управа царина ПРОЈЕКАТ ПОБОЉШАЊА МАГИСТРАЛНОГ ПУТА М­19.1 МАЛИ ЗВОРНИК – ЉУБОВИЈА СА САНАЦИЈОМ КЛИЗИШТА „ЦРНЧА“ KM 29+036.46 – KM 29+126.73 И ГЕОТЕХНИЧКИМ ЕЛАБОРАТОМ Одговорни пројектанти на Ведрана Лазић, дипл. инж. грађ. изради техничке документације: Владан Влајковић, дипл. инж. геол. Стручне консултације: др Петар Митровић, дипл. инж. грађ. Снежана Гојковић, дипл. инж. геол. Сарадници: Бранко Росић, дипл. инж. геол. са сарадницима Бранка Милин Томашевић, арх. тех. Мира Пешић, грађ. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ АУТОПУТ Е­75 НИШ – ГРАНИЦА Б.Ј.Р.М ДЕОНИЦА: ВЛАДИЧИН ХАН – ДОЊИ НЕРАДОВАЦ KM: 900+100.90 – KM: 926+357.02 ГЛАВНИ ПРОЈЕКТАТ КЊИГА 18. ПРОЈЕКАТ ПАРАЛЕЛНОГ ПУТА И ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА СВЕСКА 18.3 ЕЛАБОРАТ ГЕОЛОШКО – ГЕОТЕХНИЧКИХ ИСПИТИВАЊА, ИСТРАЖИВАЊА И АНАЛИЗА – ТЕКСТ Координатор на изради геотехничке документације: Милован Јотић, дипл. инж. геол. Одговорни пројектант на изради геотехничке документације: Снежана Гојковић, дипл. инж. геол. Стручна сарадња и консултације: др Петар Митровић, дипл. инж. грађ. Милован Јотић, дипл. инж. геол. Сарадници: Владан Влајковић, дипл. инж. геол. Сандра Милосављевић, дипл. инж. геол. Зоран Жарковић, дипл. инж. геол. Бранко Росић, дипл. инж. геол. са сарадницима Драгица Стојановић, арх. тех. Бранка Милин Томашевић, арх. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години 63
ПРОЈЕКАТ ПОБОЉШАЊА РЕГИОНАЛНОГ ПУТА Р­113, ДЕОНИЦА ПРИЧЕВИЋ – ПЕЦКА СА САНАЦИЈОМ КЛИЗИШТА НА KM: 21+380 – KM: 21+470 И ГЕОТЕХНИЧКИМ ЕЛАБОРАТОМ Одговорни пројектанти на др Петар Митровић, дипл. инж. грађ. изради техничке документације: Светлана Јотић, дипл. инж. геол. Сарадници: Бошко Убипарип, дипл. инж. геол. Бранко Росић, дипл. инж. геол. са сарадницима Зорица Јеремић, арх. тех. Мирјана Јаковљевић, геол. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ САНАЦИЈЕ КОСИНЕ СА ГЕОТЕХНИЧКИМ ЕЛАБО­РАТОМ КОД ГРАНИЧНОГ ПРЕЛАЗА „МЕХОВ КРШ“ НА ПУТУ М­2 РОЖАЈЕ – КОСОВСКА МИТРОВИЦА KM: 1168+430 – KM: 1168+585 Одговорни пројектанти на изради техн. документације: др Петар Митровић, дипл. инж. грађ. Бранко Јелисавац, дипл. инж. геол. Сарадници: Светозар Миленковић, дипл. инж. геол. Славица Шљиванчанин, грађ. тех. Зорица Јеремић, арх. тех. Инвеститор: Министарство финансија ‐ Управа царина ПРОЈЕКАТ ПОБОЉШАЊА РЕГИОНАЛНОГ ПУТА Р­127, ГРАЧАНИЦА – КРУПАЊ СА САНАЦИЈОМ КЛИЗИШТА „ПОСТЕЊЕ“ НА KM: 9+200 И ГЕОТЕХНИЧКИМ ЕЛАБОРАТОМ Одговорни пројектанти на изради техн. документације: др Петар Митровић, дипл. инж. грађ. Владан Влајковић, дипл. инж. геол. Сарадници: Славица Шљиванчанин, грађ. тех. Бранка Милин Томашевић, арх. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ САНАЦИЈЕ КЛИЗИШТА „БУБАЊ БРДО 1“ НА АУТОПУТУ Е­75 БЕОГРАД – НИШ KM: 591+568,13 – 591+610,13 СА ГЕОТЕХНИЧКИМ ЕЛАБОРАТОМ Одговорни пројектанти на изради техн. документације: др Петар Митровић, дипл. инж. грађ. Светлана Јотић, дипл. инж. геол. Стручне консултације: Милован Јотић, дипл. инж. геол. Сарадници: Бошко Убипарип, дипл.имж.геол. Славица Шљиванчанин, грађ. тех. Мирјана Јаковљевић, геол. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ 64 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ САНАЦИЈЕ КЛИЗИШТА НА АУТОПУТУ Е­75 БЕОГРАД – НИШ KM: 639+720 – KM:639+820 И ГЕОТЕХНИЧКИМ ЕЛАБОРАТОМ. Одговорни пројектанти на изради техн. документације: др Петар Митровић, дипл. инж. грађ. Владан Влајковић, дипл. инж. геол. Стручне консултације: Милован Јотић, дипл. инж. геол. Сарадници: Славица Шљиванчанин, грађ. тех. Бранка Милин Томашевић, арх. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ ПРОЈЕКАТ ПОБОЉШАЊА РЕГИОНАЛНОГ ПУТА Р­109 СМЕДЕРЕВО – С ПАЛАНКА СА САНАЦИЈОМ КЛИЗИШТА „СУВОДОЛ“ KM. 11+450 – KM: 11+550 И ГЕОТЕХНИЧКИМ ЕЛАБОРАТОМ Одговорни пројектанти на изради техн. документације: др Петар Митровић, дипл. инж. грађ. Владан Влајковић, дипл. инж. геол. Стручне консултације: Милован Јотић, дипл. инж. геол. Сарадници: Славица Шљиванчанин, грађ. тех. Бранка Милин Томашевић, арх. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ САНАЦИЈЕ КЛИЗИШТА „БЕГАЉИЧКО БРДО“ НА АУТОПУТУ Е­75 БЕОГРАД – НИШ KM: 611+350 – KM: 611+500 СА ГЕОТЕХНИЧКИМ ЕЛАБОРАТОМ Одговорни пројектанти на изради техн. документације: др Петар Митровић, дипл. инж. грађ. Бошко Убипарип, дипл. инж. геол. Стручне консултације: Милован Јотић, дипл. инж. геол. Сарадници: Бранко Росић, дипл. инж. геол. са сарадницима Славица Шљиванчанин, грађ. тех. Мирајана Јаковљевић, геол. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ ПРОЈЕКАТ ПОБОЉШАЊА РЕГИОНАЛНОГ ПУТА Р­116, УШЋЕ – ИВАЊИЦА, ДЕОНИЦА: САВОШНИЦА – РИБЊАК, СА САНАЦИЈОМ КЛИЗИШТА НА KM: 4+454 – KM: 4+653 И ГЕОТЕХНИЧКИМ ЕЛАБОРАТОМ Одговорни пројектанти на изради техн. документације: Ведрана Лазић, дипл. инж. грађ. Ненад Басурић, дипл. инж. геол. Стручне консултације: Милован Јотић, дипл. инж. геол. Сарадници: Славица Шљиванчанин, грађ. тех. Немања Димитријевић, грађ. тех. Мирјана Пешић, грађ. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години 65
ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ САНАЦИЈЕ КЛИЗИШТА „БЕГАЉИЧКО БРДО 2“ НА АУТОПУТУ Е­75, БЕОГРАД – НИШ (СМЕР НИШ ­ БЕОГРАД) НА KM: 611+300 СА ГЕОТЕХНИЧКИМ ЕЛАБОРАТОМ Одговорни пројектанти на изради техн. документације: др Петар Митровић, дипл. инж. грађ. Бошко Убипарип, дипл. инж. геол. Стручне консултације: Милован Јотић, дипл. инж. геол. Сарадници: Бранко Росић, дипл. инж. геол. са сарадницима Славица Шљиванчанин, грађ. тех. Мирајана Јаковљевић, геол. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ ЕЛАБОРАТ О ГЕОТЕХНИЧКИМ УСЛОВИМА ИЗГРАДЊЕ А.Б. БАЗЕ ПЗП „ВАЉЕВО“ У ВАЉЕВУ Одговорни пројектант: Душан Тошић, дипл. инж. геол. Стручне консултације: Снежана Гојковић, дипл. инж. геол. Сарадници: Драгица Стојановић, арх. тех. Инвеститор: П.З.П. «ВАЉЕВО» АУТОПУТ Е­75 НОВИ САД – БЕОГРАД НОВИ МОСТ „БЕШКА“ ДЕСНА ОБАЛА РЕЗУЛТАТИ ОСМАТРАЊА ИНКЛИНОМЕТАРА У ПЕРИОДУ ДЕЦЕМБАР 2007 – ЈУН 2008 Одговорни пројектант: Бранко Јелисавац, дипл. инж. геол. Сарадници: Срђан Живковић, дипл. инж. геол. Зорица Јеремић, арх. тех. Инвеститор: GP „ALPINE“ d.o.o. ПРОЈЕКАТ ПОБОЉШАЊА РЕГИОНАЛНОГ ПУТА Р­116, УШЋЕ – ИВАЊИЦА, ДЕОНИЦА: САВОШНИЦА – РИБЊАК, СА САНАЦИЈОМ КЛИЗИШТА „РИБЊАК“ НА KM: 5+421 – KM: 5+644 И ГЕОТЕХНИЧКИМ ЕЛАБОРАТОМ Одговорни пројектанти на изради техн. документације: Ведрана Лазић, дипл. инж. грађ. Ненад Басурић, дипл. инж. геол. Стручне консултације: др Петар Митровић, дипл. инж. грађ. Сарадници: Славица Шљиванчанин, грађ. тех. Немања Димитријевић, грађ. тех. Мирјана Пешић, грађ. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ НАДВИШЕЊА ПОТПОРНОГ ЗИДА НА ПУТУ М­21.1 ПОЖАРЕВАЦ – ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ У СЕЛУ КУМАНЕ KM: 128+599,07­ KM: 128+678.41 Одговорни пројектант на изради техничке документације: др Петар Митровић, дипл. инж. грађ. Сарадници: Славица Шљиванчанин, грађ. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ 66 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години ПРОЈЕКАТ ПОБОЉШАЊА РЕГИОНАЛНОГ ПУТА Р­241 ГАЏИН ХАН – ВЕЛИКО БОЊИНЦЕ, ДЕОНИЦА: РАВНА ДУБРАВА – ЗАВИДИНЦЕ СА САНАЦИЈОМ КЛИЗИШТА „ЗАВИДИНЦЕ 3“ НА KM: 50+020 И ГЕОТЕХНИЧКИМ ЕЛАБОРАТОМ Одговорни пројектанти на изради Ведрана Лазић, дипл. инж. грађ. техничке документације: Владан Влајковић, дипл. инж. геол. Стручне консултације: др Петар Митровић, дипл. инж. грађ. Сарадници: Бранко Росић, дипл. инж. геол. са сарадницима Славица Шљиванчанин, грађ. тех. Бранка Милин Томашевић, арх. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ ПРОЈЕКАТ ПОБОЉШАЊА РЕГИОНАЛНОГ ПУТА Р­204, ДЕОНИЦА: ВРЧИН – ЗАКЛОПАЧА, СА САНОЦИЈОМ КЛИЗИШТА „ЗАКЛОПАЧА“ Одговорни пројектант: др Петар Митровић, дипл. инж. грађ. Светозар Миленковић, дипл. инж. геол. Сарадници: Бранко Росић, дипл. инж. геол. са сарадницима Славица Шљиванчанин, грађ. тех. Зорица Јеремић, арх. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ ПРОЈЕКАТ ПОБОЉШАЊА РЕГИОНАЛНОГ ПУТА Р228, ДЕОНИЦА: АРИЉЕ – КОКИН БРОД, СА САНОЦИЈОМ КЛИЗИШТА „МЛИНАРЕВ САН“ И ДОПУНСКИМ ГЕОТЕХНИЧКИМ ЕЛАБОРАТОМ Одговорни пројектант: Јадранка Милић, дипл. инж. грађ. Светлана Јотић, дипл. инж. геол. Сарадници: Бошко Убипарип, дипл. инж. геол. са сарадницима Славица Шљиванчанин, грађ. тех. Мирјана Јаковљевић, геол. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ ЕЛАБОРАТ О ГЕОТЕХНИЧКИМ УСЛОВИМА ИЗГРАДЊЕ ЦЕНТРАЛНОГ ГРАДСКОГ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА У СМЕДЕРЕВСКОЈ ПАЛАНЦИ Одговорни пројектант: Душан Тошић, дипл. инж. геол. Стручне консултације: Снежана Гојковић, дипл. инж. геол. Сарадници: Драгица Стојановић, арх. тех. Инвеститор: Дирекција за урбанизам, изградњу и грађевинско земљиште Ј.П. „Смедеревска Паланка“ Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години 67
AУТОПУТ Е­75 НОВИ САД – БЕОГРАД НОВИ МОСТ „БЕШКА“ ДЕСНА ОБАЛА РЕЗУЛТАТИ ОСМАТРАЊА ИНКЛИНОМЕТАРА У ПЕРИОДУ АПРИЛ – СЕПТЕМБАР 2010 Одговорни пројектант на изради геотехничке документације: Бранко Јелисавац, дипл. инж. геол. Сарадници: Срђан Живковић, дипл. инж. геол. Зорица Јеремић, арх. тех. Инвеститор: GP „ALPINE“ d.o.o. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ САНАЦИЈЕ ДЕСНЕ КОСИНЕ ЗАСЕКА ПРИ ИЗЛАСКУ ИЗ ТУНЕЛА „СТРАЖЕВИЦА“ НА АУТОПУТУ Е­75, ОБИЛАЗНИЦА ОКО БЕОГРАДА „ДОВАБОВЦИ – БУБАЊ ПОТОК“ ОД KM: 589+026,33 – KM: 589+943,80, СЕКТОР 5 Одговорни пројектант: др Петар Митровић, дипл. инж. грађ. Стручне консултације: Светлана Јотић, дипл. инж. геол. Сарадници: Срђан Спасојевић, дипл. инж. грађ. Славица Шљиванчанин, грађ. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ ПРОЈЕКАТ ПОБОЉШАЊА РЕГИОНАЛНОГ ПУТА Р­122, ДЕОНИЦА: ЦРНА ТРАВА – ВЛАСИНА (ПРОМАЈА) СА САНАЦИЈОМ КЛИЗИШТА „ЦРНА ТРАВА 3“, KM: 38+400 И ГЕОТЕХНИЧКИМ ЕЛАБОРАТОМ Одговорни пројектанти: др Петар Митровић, дипл. инж. грађ. Бошко Убипарип, дипл. инж. геол. Сарадници: Зорица Јеремић, арх. тех. Славица Шљиванчанин, грађ. тех. Мирјана Јаковљевић, геол. тех. Инвеститор: П.З.П. „Врање“ ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ УБЛАЖЕЊЕ КОСИНА НАСИПА АРМИРАЊЕМ ТЛА ЗБОГ ПОТРЕБЕ ОДВАЈАЊА ЛОКАЛНОГ САОБРАЋАЈА ЛЕВО И ДЕСНО ОД ПУТА ОБИЛАЗНИЦА ОКО НОВОГ ПАЗАРА, ВЕЗА М­22 СА М­8 ОД KM: 4+102.62 – KM: 4+522.50 Одговорни пројектант: др Петар Митровић, дипл. инж. грађ. Стручне консултације: Ненад Басурић, дипл. инж. геол. Сарадници: Небојша Васковић, дипл. инж. грађ. Славица Шљиванчанин, грађ. тех. Немања Димитријевић, грађ. тех. Инвеститор: А.Д. „Нови Пазар ‐ пут“ 68 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години ПРОЈЕКАТ ПОБОЉШАЊА МАГИСТРАЛНОГ ПУТА М­21, ДЕОНИЦА: ВАЉЕВО – ПОДБУКОВИ СА САНАЦИЈОМ КЛИЗИШТА НА KM: 16+300; 17+672; 17+975; 18+455; 19+245 И ГЕОТЕХНИЧКИМ ЕЛАБОРАТОМ Одговорни пројектанти: др Петар Митровић, дипл. инж. грађ. Бошко Убипарип, дипл. инж. геол. Сарадници: Срђан Спасојевић, дипл. инж. грађ. Небојша Васковић, дипл. инж. грађ. Зоран Берисављевић, дипл. инж. геол. Славица Шљиванчанин, грађ. тех. Немања Димитријевић, грађ. тех. Мирјана Јаковљевић, геол. тех. Инвеститор: П.З.П. „Ваљево“ ГЕОТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ МОСТА ПРЕКО РЕКЕ НИШАВЕ (ДЕСНА ТРАКА) НА KM: 66+014,20 Одговорни пројектант на изради геотехничке документације: Снежана Гојковић, дипл. инж. геол. Сарадници: Драгица Стојановић, арх. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ ПРОЈЕКАТ ПОБОЉШАЊА АУТОПУТА Е­75, БЕОГАРД – НИШ (СМЕР КА НИШУ) СА САНАЦИЈОМ НЕСТАБИЛНЕ КОСИНЕ НАСИПА ОД KM: 762+880 – KM: 763+000 ЛОКАЛИТЕТ „МЕЧКА“ СА ГЕОТЕХНИЧКИМ ЕЛАБОРАТОМ Одговорни пројектанти: др Петар Митровић, дипл. инж. грађ. Бошко Убипарип, дипл. инж. геол. Сарадници: Бранко Росић, дипл. инж. геол., са сарадницима Славица Шљиванчанин, грађ. тех. Мирјана Јаковљевић, геол. тех. Миланка Стојић, грађ. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ ПРОЈЕКАТ ПОБОЉШАЊА АУТОПУТА Е­75, БЕОГАРД – НИШ (СМЕР КА НИШУ) СА САНАЦИЈОМ НЕСТАБИЛНЕ КОСИНЕ – ШКАРПЕ ЗАСЕКА ОД KM: 643+559,49 – KM: 643+655,31 СА ГЕОТЕХНИЧКИМ ЕЛАБОРАТОМ Одговорни пројектанти: Јадранка Милић, дипл. инж. грађ. Бошко Убипарип, дипл. инж. геол. Стручне консултације: Сарадници: Инвеститор: др Петар Митровић, дипл. инж. грађ. Бранко Росић, дипл. инж. геол., са сарадницима Тијана Гојковић, Мирјана Јаковљевић, геол. тех. Миланка Стојић, грађ. тех. ЈП „Путеви Србије“ Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години 69
ПРОЈЕКАТ ПОБОЉШАЊА АУТОПУТА Е­75, БЕОГАРД – НИШ (СМЕР КА БЕОГРАДУ) СА САНАЦИЈОМ НЕСТАБИЛНЕ КОСИНЕ НАСИПА НА KM: 822+900 СА ГЕОТЕХНИЧКИМ ЕЛАБОРАТОМ Одговорни пројектант: др Петар Митровић, дипл. инж. грађ. Бошко Убипарип, дипл. инж. геол. Сарадници: Бранко Росић, дипл. инж. геол., са сарадницима Немања Димитријевић, грађ. тех. Мирјана Јаковљевић, геол. тех. Миланка Стојић, грађ. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ ПРОЈЕКАТ ПОБОЉШАЊА МАГИСТРАЛНОГ ПУТА М­5, ПАРАЋИН – ЗАЈЕЧАР СА САНАЦИЈОМ КЛИЗИШТА „КРИВИ ВИР“ KM: 771+600, И ГЕОТЕХНИЧКИМ ЕЛАБОРАТОМ Одговорни пројектант: Јадранка Милић, дипл. инж. грађ. Бошко Убипарип, дипл. инж. геол. Стручне консултације: др Петар Митровић, дипл. инж. грађ. Сарадници: Бранко Росић, дипл. инж. геол., са сарадницима Небојша Васковић, дипл. инж. грађ. Тијана Гојковић Немања Димитријевић, грађ. тех. Мирјана Јаковљевић, геол. тех. Миланка Стојић, грађ. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ ПРОЈЕКАТ ПОБОЉШАЊА РЕГИОНАЛНОГ ПУТА Р­116, УШЋЕ – ИВАЊИЦА, ДЕОНИЦА: РИБЊАК – МЛАНЧА СА САНАЦИЈОМ КЛИЗИШТА НА KM: 4+157.00 – KM: 4+277.00 СА ГЕОТЕХНИЧКИМ ЕЛАБОРАТОМ Одговорни пројектант: др Петар Митровић, дипл. инж. грађ. Ненад Басурић, дипл. инж. геол. Стручне консултације: Милован Јотић, дипл. инж. геол. Сарадници: Немања Димитријевић, грађ. тех. Бранка Милин Томашевић, арх. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ ПРОЈЕКАТ ПОБОЉШАЊА РЕГИОНАЛНОГ ПУТА Р­116, УШЋЕ – ИВАЊИЦА, ДЕОНИЦА: РИБЊАК – МЛАНЧА, СА САНАЦИЈОМ КЛИЗИШТА НА KM: 3+445 – KM: 3+520 СА ГЕОТЕХНИЧИМ ЕЛАБОРАТОМ Одговорни пројектант: др Петар Митровић, дипл. инж. грађ. Ненад Басурић, дипл. инж. геол. Стручне консултације: Милован Јотић, дипл. инж. геол. Сарадници: Немања Димитријевић, грађ. тех. Бранка Милин Томашевић, арх. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ 70 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години ПРОЈЕКАТ ПОБОЉШАЊА РЕГИОНАЛНОГ ПУТА Р­221, РИБАРЕ – ВУКАЊА, СА САНАЦИЈОМ КЛИЗИШТА „РИБАРЕ 2“ СА ГЕОТЕХНИЧИМ ЕЛАБОРАТОМ Одговорни пројектант: Јадранка Милић, дипл. инж. грађ. Владан Влајковић, дипл. инж. геол. Стручне консултације: Милован Јотић, дипл. инж. геол. Сарадници: Бранко Росић, дипл. инж. геол., са сарадницима Небојша Васковић, дипл. инж. грађ. Тијана Гојковић Бранка Милин Томашевић, арх. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ ПРОЈЕКАТ ПОБОЉШАЊА АУТОПУТА Е­75, БЕОГАРД – НИШ (СМЕР КА БЕОГРАДУ) СА САНАЦИЈОМ НЕСТАБИЛНЕ КОСИНЕ НАСИПА ОД KM: 793+500 И ГЕОТЕХНИЧКИМ ЕЛАБОРАТОМ Одговорни пројектант: др Петар Митровић, дипл. инж. грађ. Бошко Убипарип, дипл. инж. геол. Сарадници: Бранко Росић, дипл. инж. геол., са сарадницима Славица Шљиванчанин, грађ. тех. Немања Димитријевић, грађ. тех. Мирјана Јаковљевић, геол. тех. Миланка Стојић, грађ. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ ПРИКУПЉАЊЕ ПОДАТАКА О НЕСТАБИЛНИМ ТЕРЕНИМА НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА I И II РЕДА СРБИЈЕ Одговорни пројектант: Светозар Миленковић, дипл. инж. геол. Стручне консултације: Бранко Јелисавац, дипл. инж. геол. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ ГЕОТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ МОСТА ПРЕКО РЕКЕ НИШАВЕ (ДЕСНА ТРАКА) НА KM: 66+757,00 Одговорни пројектант: Снежана Гојковић, дипл. инж. геол. Сарадници: Драгица Стојановић, арх. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ ГЕОТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ МОСТА ПРЕКО РЕКЕ НИШАВЕ (ДЕСНА ТРАКА) НА KM: 65+672,33 Одговорни пројектант: Снежана Гојковић, дипл. инж. геол. Сарадници: Драгица Стојановић, арх. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години 71
АУТОПУТ Е­763 БЕОГРАД – ЈУЖНИ ЈАДРАН ДЕОНИЦА 5: ЛАЈКОВАЦ – ЉИГ KM: 53+139.91 – KM: 77+118.23 ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ КЊИГА 2 ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКИ И ГЕОТЕНИЧКИ УСЛОВИ СВЕСКА 2.1 ГЕОТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ ТРАСЕ АУТОПУТА, ПЕТЉЕ „ЉИГ“ И ПАРАЛЕЛНИХ ПУТЕВА Координатор на изради геотехничке документације: Милован Јотић, дипл. инж. геол. Одговорни пројектант на изради геотехничке документације: Владан Влајковић, дипл. инж. геол. Сарадници: Бранко Росић, дипл. инж. геол., са сарадницима Бранка Милин Томашевић, арх. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ АУТОПУТ Е­763 БЕОГРАД – ЈУЖНИ ЈАДРАН ДЕОНИЦА 5: ЛАЈКОВАЦ – ЉИГ KM: 53+139.91 – KM: 77+118.23 ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ КЊИГА 2 ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКИ И ГЕОТЕНИЧКИ УСЛОВИ СВЕСКА 2.2 ГЕОТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ МОСТОВА Координатор на изради геотехничке документације: Милован Јотић, дипл. инж. геол. Одговорни пројектант на изради геотехничке документације: Сандра Милосављевић, дипл. инж. геол. Стручна сарадња и консултације: Владан Влајковић, дипл. инж. геол. Сарадници: Мирјана Јаковљевић, геол. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ АУТОПУТ Е­763 БЕОГРАД – ЈУЖНИ ЈАДРАН ДЕОНИЦА 5: ЛАЈКОВАЦ – ЉИГ KM: 53+139.91 – KM: 77+118.23 ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ КЊИГА 2 ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКИ И ГЕОТЕНИЧКИ УСЛОВИ СВЕСКА 2.3 ГЕОТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ ТУНЕЛА „БРАНЧИЋИ“ Одговорни пројектант на изради геотехничке документације: Светозар Миленковић, дипл. инж. геол. Стручна сарадња и консултације: Бранко Јелисавац, дипл. инж. геол. Сарадници: Срђан Живковић, дипл. инж. геол. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ 72 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години АУТОПУТ Е­763 БЕОГРАД – ЈУЖНИ ЈАДРАН ДЕОНИЦА 5: ЛАЈКОВАЦ – ЉИГ KM: 53+139.91 – KM: 77+118.23 ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ КЊИГА 3 ПРОЈЕКАТ РАЗРАДЕ ИЗВОРИШТА МАТЕРИЈАЛА Координатор на изради геотехничке документације: Милован Јотић, дипл. инж. геол. Одговорни пројектант на изради геотехничке документације: Владан Влајковић, дипл. инж. геол. Сарадници: Бранко Росић, дипл. инж. геол., са сарадницима Бранка Милин Томашевић, арх. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ АУТОПУТ Е­763 БЕОГРАД – ЈУЖНИ ЈАДРАН ДЕОНИЦА 5: ЛАЈКОВАЦ – ЉИГ KM: 53+139.91 – KM: 77+118.23 ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ КЊИГА 7 ПРОЈЕКАТ ИНЖЕЊЕРСКИХ ОБЈЕКАТА СВЕСКА 1.1 ТЕКСТ И ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ Одговорни пројектант на изради геотехничке документације: Јадранка Милић, дипл. инж. грађ. Стручна сарадња и консултације: др Петар Митровић, дипл. инж. грађ. Сарадници: Немања Димитријевић, грађ. тех. Славица Шљиванчанин, грађ. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ АУТОПУТ Е­763 БЕОГРАД – ЈУЖНИ ЈАДРАН ДЕОНИЦА 5: ЛАЈКОВАЦ – ЉИГ KM: 53+139.91 – KM: 77+118.23 ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ КЊИГА 1. ГРАЂЕВИНСКИ ПРОЈЕКАТ ­ ТРАСА, ПЕТЉЕ СВЕСКА 5А.1.7/7 ГЕОТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ Координатор на изради геотехничке документације: Одговорни пројектант на изради геотехничке документације: Милован Јотић, дипл. инж. геол. Ненад Басурић, дипл. инж. геол. Стручна сарадња и консултације: др Петар Митровић, дипл. инж. грађ. Сарадници: Бранко Росић, дипл. инж. геол., са сарадницима Мирјана Пешић, грађ. тех. Бранка Милин Томашевић, арх. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години 73
АУТОПУТ Е­80 НИШ (ПРОСЕК) – ДИМИТРОВГРАД (ДРЖАВНА ГРАНИЦА) ДЕОНИЦА 5А: СТАНИЧЕЊЕ – САРЛАХ KM: 64+800.00 – KM: 73+949.26 ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ КЊИГА 1. ГРАЂЕВИНСКИ ПРОЈЕКАТ ­ ТРАСА, ПЕТЉЕ СВЕСКА 5А.1.7/7 ГЕОТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ Координатор на изради геотехничке документације: Милован Јотић, дипл. инж. геол. Одговорни пројектант на изради геотехничке документације: Ненад Басурић, дипл. инж. геол. Стручна сарадња и консултације: др Петар Митровић, дипл. инж. грађ. Сарадници: Бранко Росић, дипл. инж. геол., са сарадницима Мирјана Пешић, грађ. тех. Бранка Милин Томашевић, арх. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ АУТОПУТ Е­80 НИШ (ПРОСЕК) – ДИМИТРОВГРАД (ДРЖАВНА ГРАНИЦА) ДЕОНИЦА 5А: СТАНИЧЕЊЕ – САРЛАХ KM: 64+800.00 – KM: 73+949.26 ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ КЊИГА 10А. ПРОЈЕКАТ ТУНЕЛА „СОПОТ“ СВЕСКА 5А.10А.1/3 ГЕОТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ ТУНЕЛА Координатор на изради геотехничке документације: Милован Јотић, дипл. инж. геол. Одговорни пројектант на изради геотехничке документације: Ненад Басурић, дипл. инж. геол. Стручна сарадња и консултације: др Петар Митровић, дипл. инж. грађ. Сарадници: Светозар Миленковић, дипл. инж. геол. Бранко Росић, дипл. инж. геол., са сарадницима Мирјана Пешић, грађ. тех. Бранка Милин Томашевић, арх. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ АУТОПУТ Е­80 НИШ (ПРОСЕК) – ДИМИТРОВГРАД (ДРЖАВНА ГРАНИЦА) ДЕОНИЦА 5А: СТАНИЧЕЊЕ – САРЛАХ KM: 64+800.00 – KM: 73+949.26 ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ КЊИГА 10Б. ПРОЈЕКАТ ТУНЕЛА „САРЛАХ“ СВЕСКА 5А.10Б.1/9 ГЕОТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ ТУНЕЛА Координатор на изради геотехничке документације: Милован Јотић, дипл. инж. геол. Одговорни пројектант на изради геотехничке документације: Ненад Басурић, дипл. инж. геол. Стручна сарадња и консултације: др Петар Митровић, дипл. инж. грађ. Сарадници: Светозар Миленковић, дипл. инж. геол. Бранко Росић, дипл. инж. геол., са сарадницима Мирјана Пешић, грађ. тех. Бранка Милин Томашевић, арх. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ 74 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години АУТОПУТ Е­80 НИШ (ПРОСЕК) – ДИМИТРОВГРАД (ДРЖАВНА ГРАНИЦА) ДЕОНИЦА 5Б: САРЛАХ – ПИРОТ (ИСТОК) KM: 73+949.26 – KM: 81+450,00 ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ КЊИГА 1. ГРАЂЕВИНСКИ ПРОЈЕКАТ ­ ТРАСА, ПЕТЉЕ СВЕСКА 5А.1.7/7 ГЕОТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ Координатор на изради геотехничке документације: Милован Јотић, дипл. инж. геол. Одговорни пројектант на изради геотехничке документације: Ненад Басурић, дипл. инж. геол. Стручна сарадња и консултације: др Петар Митровић, дипл. инж. грађ. Сарадници: Бранко Росић, дипл. инж. геол., са сарадницима Мирјана Пешић, грађ. тех. Бранка Милин Томашевић, арх. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ АУТОПУТ Е­75 БЕОГРАД ­ НИШ ГРАНИЦА СА БЈРМ ДЕОНИЦА: ЦАРИЧИНА ДОЛИНА – ВЛАДИЧИН ХАН KM: 885+773.10 – KM: 900+100.81 ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ КЊИГА 2 ГЕОЛОШКО – ГЕОТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ СВЕСКА 2.1 ТРАСА Координатор на изради геотехничке документације: Милован Јотић, дипл. инж. геол. Одговорни пројектант на изради геотехничке документације: Бранко Јелисавац, дипл. инж. геол. Сарадници: Светозар Миленковић, дипл. инж. геол. Срђан Живковић, дипл. инж. геол. Зорица Јеремић, арх. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ АУТОПУТ Е­75 БЕОГРАД ­ НИШ ГРАНИЦА СА БЈРМ ДЕОНИЦА: ЦАРИЧИНА ДОЛИНА – ВЛАДИЧИН ХАН KM: 885+773.10 – KM: 900+100.81 ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ КЊИГА 2 ГЕОЛОШКО – ГЕОТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ СВЕСКА 2.2 МОСТОВИ Одговорни пројектант на изради геотехничке документације: Бранко Јелисавац, дипл. инж. геол. Сарадници: Сандра Милосављевић, дипл. инж. геол. Светозар Миленковић, дипл. инж. геол. Срђан Живковић, дипл. инж. геол. Зорица Јеремић, арх. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години 75
АУТОПУТ Е­75 БЕОГРАД ­ НИШ ГРАНИЦА СА БЈРМ ДЕОНИЦА: ЦАРИЧИНА ДОЛИНА – ВЛАДИЧИН ХАН KM: 885+773.10 – KM: 900+100.81 ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ КЊИГА 2 ГЕОЛОШКО – ГЕОТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ СВЕСКА 2.3 ТУНЕЛ „МАНАЈЛЕ“ И ГАЛЕРИЈЕ Одговорни пројектант на изради геотехничке документације: Светозар Миленковић, дипл. инж. геол. Сарадници: Зорица Јеремић, арх. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ АУТОПУТ Е­75 БЕОГРАД ­ НИШ ГРАНИЦА СА БЈРМ ДЕОНИЦА: ЦАРИЧИНА ДОЛИНА – ВЛАДИЧИН ХАН KM: 885+773.10 – KM: 900+100.81 ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ КЊИГА 2 ГЕОЛОШКО – ГЕОТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ СВЕСКА 2.4 ДОКУМЕНТАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ Координатор на изради геотехничке документације: Милован Јотић, дипл. инж. геол. Одговорни пројектант на изради геотехничке документације: Бранко Јелисавац, дипл. инж. геол. Сарадници: Светозар Миленковић, дипл. инж. геол. Срђан Живковић, дипл. инж. геол. Зорица Јеремић, арх. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ АУТОПУТ Е­75 БЕОГРАД ­ НИШ ГРАНИЦА СА БЈРМ ДЕОНИЦА: ЦАРИЧИНА ДОЛИНА – ВЛАДИЧИН ХАН KM: 885+773.10 – KM: 900+100.81 ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ КЊИГА 3 ПРОЈЕКАТ РАЗРАДЕ ИЗВОРИШТА МАТЕРИЈАЛА Одговорни пројектант на изради геотехничке документације: Бранко Јелисавац, дипл. инж. геол. Сарадници: Светозар Миленковић, дипл. инж. геол. Срђан Живковић, дипл. инж. геол. Зорица Јеремић, арх. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ АУТОПУТ Е­75 БЕОГРАД – НИШ ГРАНИЦА СА БЈРМ ДЕОНИЦА: ВЛАДИЧИН ХАН – ДОЊИ НЕРАДОВАЦ KM: 900+100.00 ­ KM: 926+358.18 ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ГЕОТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ФУНДИРАЊА МОСТА НА KM: 900+148,00 ПРЕКО ШЕВАРИЧКОГ ПОТОКА Одговорни пројектант на изради геотехничке документације: Светлана Јотић, дипл. инж. геол. Сарадници: Мирјана Јаковљевић, геол. тех. Миланка Стојић, грађ. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ 76 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години АУТОПУТ Е­75 БЕОГРАД – НИШ ГРАНИЦА СА БЈРМ ДЕОНИЦА: ВЛАДИЧИН ХАН – ДОЊИ НЕРАДОВАЦ KM: 900+100.00 ­ KM: 926+358.18 ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ГЕОТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ФУНДИРАЊА МОСТА ПРЕКО СУВОДОЛАЧКОГ ПОТОКА НА KM: 919+106,00 Одговорни пројектант на изради геотехничке документације: Светлана Јотић, дипл. инж. геол. Сарадници: Мирјана Јаковљевић, геол. тех. Миланка Стојић, грађ. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ АУТОПУТ Е­75 БЕОГРАД – НИШ ГРАНИЦА СА БЈРМ ДЕОНИЦА: ВЛАДИЧИН ХАН – ДОЊИ НЕРАДОВАЦ KM: 900+100.00 ­ KM: 926+358.18 ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ГЕОТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ФУНДИРАЊА МОСТОВА У ПЕТЉИ „ВРАЊЕ“ НА KM: 920+313 Одговорни пројектант на изради геотехничке документације: Светлана Јотић, дипл. инж. геол. Сарадници: Мирјана Јаковљевић, геол. тех. Миланка Стојић, грађ. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години 77
19 ГЕОДЕТСКИ ПОСЛОВИ АУТОПУТ Е ­ 80, САРЛАХ ­ ПИРОТ (ИСТОК) ПОСТАВЉАЊЕ И МЕРЕЊЕ ОПЕРАТИВНОГ ПОЛИГОНА Руководилац пројекта: Александар Миловановић, дипл. геод. инж. Дурчевски Драган, геометар Сарић Лепомир, геометар Вукашин Вељић, геод. инж. Небојша Николић, геометар Сарадници: Инвеститор: ЈП "Путеви Србије" АУТОПУТ Е ­ 80, САРЛАХ ­ ПИРОТ (ИСТОК) СНИМАЊЕ ТЕРЕНА ЗА ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ Руководилац пројекта: Александар Миловановић, дипл. геод. инж. Дурчевски Драган, геометар Сарић Лепомир, геометар Вукашин Вељић, геод. инж. Небојша Николић, геометар Сарадници: Инвеститор: ЈП "Путеви Србије" ОБИЛАЗНИЦА ПРОКУПЉА ПОСТАВЉАЊЕ И МЕРЕЊЕ ОПЕРАТИВНОГ ПОЛИГОНА Руководилац пројекта: Александар Миловановић, дипл. геод. инж. Дурчевски Драган, геометар Вукашин Вељић, геод. инж. Сарић Лепомир, геометар Небојша Николић, геометар Мара Милисављевић, геометар Сарадници: Инвеститор: ЈП "Путеви Србије" ОБИЛАЗНИЦА ПРОКУПЉА СНИМАЊЕ ТЕРЕНА ЗА ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ Руководилац пројекта: Александар Миловановић, дипл. геод. инж. Вукашин Вељић, геод. инж. Драган Дурчевски, геометар Сарић Лепомир, геометар Мара Милисављевић, геометар Сарадници: Инвеститор: 78 ЈП "Путеви Србије" Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години АУТОПУТ Е ­ 80, ПАРАЛЕЛНИ ПУТ Б. ПАЛАНКА ­ ПИРОТ СНИМАЊЕ ТЕРЕНА ­ ДОПУНЕ Руководилац пројекта: Сарадници: Александар Миловановић, дипл. геод. инж. Вукашин Вељић, геод. инж. Сарић Лепомир, геометар Инвеститор: ЈП "Путеви Србије" АУТОПУТ Е ­ 75 НОВИ САД ­ БЕОГРАД ­ НИШ БАТАЈНИЦА – ДОБАНОВЦИ, ПОСТАВЉАЊЕ И МЕРЕЊЕ ОПЕРАТИВНОГ ПОЛИГОНА Руководилац пројекта: Александар Миловановић, дипл. геод. инж. Марко Обућина, дипл. геод. инж. Вукашин Вељић, геод. инж. Драган Дурчевски, геометар Сарић Лепомир, геометар Мара Милисављевић, геометар Небојша Николић, геометар Сарадници: Инвеститор: STRABAG АУТОПУТ Е ­ 75 НОВИ САД ­ БЕОГРАД – НИШ БАТАЈНИЦА – ДОБАНОВЦИ, СНИМАЊЕ ТЕРЕНА ЗА ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ Руководилац пројекта: Александар Миловановић, дипл. геод. инж. Вукашин Вељић, геод. инж. Драган Дурчевски, геометар Сарић Лепомир, геометар Мара Милисављевић, геометар Небојша Николић, геометар Сарадници: Инвеститор: STRABAG РЕХАБИЛИТАЦИЈА Р­267, БАТАЈНИЦА ­ УГРИНОВЦИ ПОСТАВЉАЊЕ И МЕРЕЊЕ ОПЕРАТИВНОГ ПОЛИГОНА Руководилац пројекта: Сарадници: Александар Миловановић, дипл. геод. инж. Вукашин Вељић, геод. инж. Сарић Лепомир, геометар Инвеститор: STRABAG РЕХАБИЛИТАЦИЈА Р­267, БАТАЈНИЦА ­ УГРИНОВЦИ СНИМАЊЕ КОЛОВОЗА И ТЕРЕНА Руководилац пројекта: Александар Миловановић, дипл. геод. инж. Вукашин Вељић, геод. инж. Драган Дурчевски, геометар Сарић Лепомир, геометар Мара Милисављевић, геометар Небојша Николић, геометар Сарадници: Инвеститор: STRABAG Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години 79
МОСТ У СЕЛУ РЕКОВАЦ СНИМАЊЕ МОСТА И ТЕРЕНА Руководилац пројекта: Сарадници: Александар Миловановић, дипл. геод. инж. Вукашин Вељић, геод. инж. Драган Дурчевски, геометар Инвеститор: ЈП "Путеви Србије" 80 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години 20 ПРОЈЕКТИ ИСПИТИВАЊА ГРАЂЕВИНСКИХ МАТЕРИЈАЛА 20.1 ПРЕТХОДНА ИСПИТИВАЊА САСТАВА АСФАЛТНИХ MЕШАВИНА АB­11, АB­11s, AB­16 s, BNS­22s(А), BNS­32s(А), Објекти: Саобраћајнице у Београду и околини Аутопут Е‐75, Хоргош‐Нови Сад, III деоница Путеви на територији асфалтне базе Обреновац Путеви на територији асфалтне базе Мала Крсна Инвеститор: ПЗП „Београд“ – Београд АB­4, АB­8, АB­11, АB­11s, AB­16s, BNS­22(А) BNS­22s(А), BNS­32 s(А), BNHS­16, SMA 0/8, SMA 0/11 Објекти: Градске саобаћајнице у Београду Инвеститор: ЈКП „Београдпут“ ‐ Београд АB­8, АB­11, АB­11s, AB­16s, BNS­22s(A), BNS 32s(A), BNS­22 (A), BNS­32 (A), BNHS­16 Објекат: Путеви у региону Ниша и околине Инвеститор: ПЗП „Ниш“ – Ниш АB­11s, BNS­22 s(A), BNHS­16, Објекти: Путеви у региону Новог Пазара, Путеви у региону Краљева, Инвеститор: „Нови Пазар‐пут“ – Нови Пазар АB­11, BNS­22 s(A) Објекти: Путеви у региону Рипња и околине Инвеститор: "ШУМАДИЈАПУТ"д.о.о. – Рипањ АB­8, АB­11, АB­16, BNS­22(A), BNS­32(А), BNHS­16 Објекти: Саобраћајнице у Чачку и околини Инвеститор: "НИСКОГРАДЊА ЧАЧАК‐ПУТ" д.о.о. – Чачак Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години 81
АB­11 s, BNS­22 s(A), BNS­32 s(A) Објекти: Аутопуту Е‐75, Левосоје‐Букуревац Саобраћајнице у Врању и околини Инвеститор: ПЗП „ВРАЊЕ“ – Врање АB­8, АB­11, АB­11s, АB­16, BNHS­16, BNS­22s(A), BNS­32s(A), BNS­22(С), BNS­22(С) Објекти: Асфалтна база у Дуваништу, саобраћајнице у Ваљеву Магистрални пут М‐4, Каменица ‐ Ваљјево Инвеститор: ПЗП „Ваљево“ – Ваљево АB­11, АB­11s, АB­16, BNS­22s(A), BNS­32s(A) Објекти: Саобраћајнице у региону Крагујевца и околини Инвеститор: ПЗП "КРАГУЈЕВАЦ" – Крагујевац АB­8, АB­11 s, BNHS­16, BNS­22(A), BNS­32(A), BNS­32s(A Објекти: Саобраћајнице у Крушевцу и околини Инвеститор: ГП „крушевацпут – Крушевац AB­16 s, BNS­32 s(A) Објекти: Саобраћајнице у Београду и околини Проширење позиције С6 (прва фаза) аеродрома „Никола Теска“ Инвеститор: ГП „Планум“ – Земун АB­11, АB­16, BNS­22(C), BNS­32 s(A), BNHS­16 Објекти: Саобраћајнице у Јагодини и околини Инвеститор: „ЈАГОДИНАПУТ“ а.д. – ЈАГОДИНА АB­11, АB­11s, BNS­22s(А), BNS­32s(А), BNS­32, BNS­22(В) Објекти: LOT XVII, M‐25.1 Саобраћајнице у Пожаревцу и околини Инвеститор: ПЗП "ПОЖАРЕВАЦ" д.о.о. – ПОЖАРЕВАЦ АB­8, АB­11s, BNS­22s(А) Објекти: Саобраћајнице у Београду и околини Инвеститор: "GEMAX" – БЕОГРАД 82 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години АB­11, BNS­22(С), BNS­32(А), BNHS­16 Објекти: Саобраћајнице у Плани и околини Инвеститор: "ТРАНСКОП" – ПЛАНА АB­11, АB­11s, АB­16, АB­16s, BNS­22s(A), BNS­32s(A) Објекти: Аутопут Е‐75, од Г.П.“Хоргош“ до Новог Сада, деоница I Путеви на територији рада ПЗП „Путеви“‐Ужице Саобраћајнице у Краљеву и околини Регионални пут Нова Варош ‐ Аљиновићи Магистрални пут М‐21, Увац – Нова Варош Инвеститор: „ПУТЕВИ“ – УЖИЦЕ BNS­22s(A) (PmB) , SMA 0/11, SMA 0/16 Објекти: Рехабилитације М17 „Блажуј – Хаџићи ‐ Тарчин“ у Републици Српској Инвеститор: „БИЈЕЉИНА ПУТ“ а.д., Бијељина Руководилац контроле: др Имре Пап, дипл. инж. Сарадници: др Милорад Смиљанић, дипл. инж. Урош Татић, дипл. инж. Јасмина Грбић, грађ. техн. Јадранка Матејић, хем. техн. Стојанка Петровић, хем. техн. Милош Лазовић, грађ. техн. Ана Јовановић, грађ.техн. Милан Срзентић, лаборант Стојна Петровић, техничка обрада извештаја 20.2 ИСПИТИВАЊА АСФАЛТНИХ MЕШАВИНА СА ДОДАТКОМ АДИТИВА ИЗВЕШТАЈ О МОГУЋНОСТИ ПРИМЕНЕ СУМПОРА ЗА ИЗРАДУ АСФАЛТНИХ МЕШАВИНА Инвеститор: Институт за технологију нуклеарних сировина и других минералних сировина, Београд Руководилац контроле: др Имре Пап, дипл. инж. Сарадници: др Милорад Смиљанић, дипл. инж. Урош Татић, дипл. инж. Стојанка Петровић, хем. техн. Јадранка Матејић, хем. техн. Милош Лазовић, грађ. техн. Милан Срзентић, лаборант Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години 83
20.3 ДИНАМИЧКА ИСПИТИВАЊА АСФАЛТНИХ МЕШАВИНА BNS­22s(А) Објекат: Аутопут Е‐75, од Г.П. “Хоргош“ до Новог Сада, деоница I Аутопут Е‐75, од Г.П. “Хоргош“ до Новог Сада, деоница III Инвеститор: ПЗП "БЕОГРАД" а.д. – БЕОГРАД АB­11 s (PSA 015/10), BNS­32(А) (PSA 017/10) Објекат: Магистрални пут М 5, Параћин ‐ Зајечар Руководилац контроле: др Имре Пап, дипл. инж. Сарадници: Урош Татић, дипл. инж. Инвеститор: „ТПА“ за обезбеђење квалитета и иновације, д.о.о. ‐ Београд 20.4 ИСПИТИВАЊА ХИДРОИЗОЛАЦИОНИХ ТРАКА Наручилац: KONDORFLEX V4, KONDORFLEX V­3, IZOELAST P­5M, IZOELAST P­
4M, IZOELAST T­4M, IZOTEKT P­5M, IZOTEKT P­4M „PBM MASA“ – БИТУМЕНСКА МАСА ЗА ЗАЛИВАЊЕ САСТАВАКА НА КОЛОВОЗИМА BITULIT ­ ПРЕТХОДНИ ПРЕМАЗ ЗА ХИДРОИЗОЛАЦИЈУ ТИМ „Изолирка“ – Шид ISOVILL DUO­1, ISOVILL DUO­2 Наручилац: Villas Austria GmbH – Аустрија Bauder PONT EP 5 GA, Bauder THERMOFOL M 15 Наручилац: Paul Bauder GmbH & Co.KG ‐ Немачка RHENOFOL CV Наручилац: FDT Flachdach Technologie GmbH & Co.KG ‐ Немачка PARAFOR PONTS Наручилац: Siplast, Француска 84 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години Наручилац: IMKA 150/100 – ИМПРЕГНИСАНИ КРОВНИ КАРТОН KROVNA LJEPENKA 150/100 ­ БИТУМЕНИЗИРАНИ КРОВНИ КАРТОН "BITUMENKA"‐ Сарајево, БиХ Наручилац: Наручилац: Наручилац: ELASTOBIT PV 40, ELASTOBIT PV TOP 42, ELASTOBIT PV TOP FIX 52 ICOPAL a.s. ‐ Словачка ИЗОЛАЦИОНА МАСА „К“ – ИЗОЛАЦИОНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ТОПЛИ ПОСТУПАК VERBIT­30, BERBIT­40 "BITUMENKA"‐ Сарајево, БиХ BIMIZOL – БИТУМЕНСКИ ХИДРОИЗОЛАЦИОНИ НАМАЗ У ВИДУ ПАСТЕ ЗА ХЛАДНИ ПОСТУПАК "БИМ"а.д., Свети Николе ‐ Македонија ТОK – PRIMER SK – ПРЕТХОДНИ ПРЕМАЗ ЗА ХИДРОИЗОЛАЦИЈУ Наручилац: „DENSO“ – Немачка IZOBIT ­ – ПРЕТХОДНИ ПРЕМАЗ ЗА ХИДРОИЗОЛАЦИЈУ Наручилац: „NOVOPROM“ – Модрича SIKAPLAN WP 1100­20HL – ХИДРОИЗОЛАЦИОНА ТРАКА ЗА ТЕМЕЉНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ­ ТУНЕЛЕ SIKA ‐ Грчка Наручилац: Руководилац контроле: др Имре Пап, дипл. инж. Сарадници: Татјана Бошковић, дипл. инж. Јадранка Матејић, хем. техн. Стојанка Петровић, хем. техн. Душан Бошковић, грађ. техн. Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години 85
20.5 ПРОЈЕКТИ ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕТОНА Руководиоци пројекта: Учесници: Инвеститор: ПРОЈЕКТИ ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕТОНА (22 ПРОЈЕКТА) СА РЕЦЕПТУРАМА ЗА: MB 15, MB 20, MB 25, MB 30, MB 35, MB 40, MB 45 И MB 50 ­ ЗА КЛАСИЧНЕ, САМОУГРАДИВЕ, ТРОФРАКЦИЈСКЕ, ПУМПАНЕ И БЕТОНЕ ПОСЕБНИХ СВОЈСТАВА мр Михаило Ршумовић, дипл. хем. Татјана Станковић, дипл. грађ. инж. Ирена Равић, грађ. инж. Радомир Латиновић, грађ. техн. Дејан Стаменковић, грађ. техн. мр Михаило Ршумовић, дипл. хем. Невенка Вукелић, дипл. грађ. инж. Марија Зец, дипл. инж. технол. Татјана Станковић, дипл. грађ. инж. Ирена Равић, грађ. инж. Радомир Латиновић, грађ. техн. Драган Топаловић, хем. техн. Дејан Стаменковић, грађ. техн. Соња Лукић, грађ. техн. Никола Вучковић, лаборант Зоран Грбић. бушач на инж. констр. Адис Медић, грађ. техн. Дејан Цветановић, ПК радник Грађевинска оператива Србије УПОРЕДНА ИСПИТИВАЊА ЦЕМЕНТА НА БЕТОНУ Руководиоци пројекта: Учесници: Инвеститор: мр Михаило Ршумовић, дипл. хем. Ирена Равић, грађ. инж. Дејан Стаменковић, грађ. техн. Никола Вучковић, лаборант Зоран Грбић, лаборант Адис Медић, грађ. техн. Дејан Цветановић, ПК радник HOLCIM (Srbija), Поповац 86 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години 20.6 ИСПИТИВАЊА ВЕЗИВА, ДОДАТАКА, ВОДА, ГОТОВИХ МАЛТЕРА, БЕТОНА И БЕТОНСКИХ ПРОИЗВОДА И ДРУГА ХЕМИЈСКА ИСПИТИВАЊА • ЛАБОРАТОРИЈСКА ИСПИТИВАЊА ВЕЗИВА, ДОДАТАКА, И ГОТОВИХ МАЛТЕРА -
ИСПИТИВАЊА ФИЗИЧКО‐ХЕМИЈСКИХ И МЕХАНИЧКИХ СВОЈСТАВА И ХЕМИЈСКЕ АНАЛИЗЕ ЦЕМЕНТА (39 УЗОРАКА); ИСПИТИВАЊА ФИЗИЧКО‐ХЕМИЈСКИХ СВОЈСТАВА ДОДАТАКА БЕТОНУ (36 УЗОРАКА); ИСПИТИВАЊЕ ФИЗИЧКО‐МЕХАНИЧКИХ СВОЈСТАВА ГОТОВИХ МАЛТЕРА И СЛИЧНИХ ГРАЂЕВИНСКИХ ПРОИЗВОДА (22 УЗОРКА); -
ИНЈЕКЦИОНЕ СМЕШЕ (82 УЗОРАКА). • ЛАБОРАТОРИЈСКА КОНТРОЛНА ИСПИТИВАЊА БЕТОНА И БЕТОНСКИХ ПРОИЗВОДА -
ИСПИТИВАЊА ЧВРСТОЋЕ ПРИ ПРИТИСКУ БЕТОНА (2291 УЗОРАК); ИСПИТИВАЊЕ ВОДОНЕПРОПУСТЉИВОСТИ БЕТОНА (66 СЕРИЈА); ИСПИТИВАЊЕ ОТПОРНОСТИ БЕТОНА НА ДЕЈСТВО МРАЗА И СОЛИ (50 СЕРИЈA); ИСПИТИВАЊЕ ОТПОРНОСТИ БЕТОНА НА ДЕЈСТВО МРАЗА (36 СЕРИЈA); ИСПИТИВАЊЕ БЕТОНСКИХ ИВИЧЊАКА (49 АНАЛИЗА); РИГОЛЕ (4 АНАЛИЗЕ); ИСПИТИВАЊЕ БЕТОНСКИХ ПЛОЧА И БЛОКЕТА ЗА ПОПЛОЧАВАЊЕ (79 АНАЛИЗA); ИСПИТИВАЊЕ ШУПЉИХ БЕТОНСКИХ БЛОКОВА (1 АНАЛИЗА); ИСПИТИВАЊЕ БЕТОНСКИХ ЦЕВИ (16 АНАЛИЗА). • ХЕМИЈСКА ИСПИТИВАЊА ВОДА, КАМЕНИХ МАТЕРИЈАЛА, СОЛИ И ДРУГО -
ХЕМИЈСКА ИСПИТИВАЊА ВОДА (9 УЗОРАКА); -
ИСПИТИВАЊА СОЛИ ЗА ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА (4 УЗОРКА). ХЕМИЈСКА ИСПИТИВАЊА КАМЕНИХ МАТЕРИЈАЛА (144 УЗОРАКА); Руководилац лабораторијских мр Михаило Ршумовић, дипл. хем. испитивања: Одговорни мр Михаило Ршумовић, дипл. хем. стручњаци Невенка Вукелић, дипл. грађ. инж. и испитивачи: Марија Зец, дипл. инж. технол. Татјана Станковић, дипл. грађ. инж. Ирена Равић, грађ. инж. Радомир Латиновић, грађ. техн. Драган Топаловић, хем. техн. Дејан Стаменковић, грађ. техн. Соња Лукић, грађ. техн. Никола Вучковић, лаб. Зоран Грбић, бушач на инж. констр. Адис Медић, грађ. техн. Дејан Цветановић, ПК радник Инвеститор: Произвођачи грађевинских материјала Грађевинска оператива Србије Јавна комунална предузећа Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години 87
20.7 КОНТРОЛНА ИСПИТИВАЊА БЕТОНА PULL­OFF МЕТОДОМ Објекат: Лица задужена за испитивања: Инвеститор: КОНТРОЛНА ИСПИТИВАЊА БЕТОНА Објекат: Лице задужено за испитивања: Инвеститор: КОНТРОЛНА ИСПИТИВАЊА БЕТОНА И ИСПИТИВАЊА ПРИОНЉИВОСТИ ММА ХИДРОИЗОЛАЦИЈЕ PULL­OFF МЕТОДОМ мр Михаило Ршумовић, дипл. хем. Татјана Станковић, дипл. грађ. инж. Ирена Равић, грађ. инж. Радомир Латиновић, грађ. техн. Дејан Стаменковић, грађ. техн. мр Михаило Ршумовић, дипл. хем. Татјана Станковић, дипл. грађ. инж. Дејан Стаменковић, грађ. техн. Соња Лукић, грађ. техн. Никола Вучковић, лаборант Зоран Грбић. бушач на инж. констр. „МБА МИЉКОВИЋ“ Д.О.О., БЕОГРАД „ИЗОЛАЦИЈА ХОЛДИНГ“ Д.О.О., БЕОГРАД Објекат: Лица задужена за испитивања: Инвеститор: Објекат: Инвеститор: „КОРИДОР X“, бетонски објекти
Радомир Латиновић, грађ. техн. ЈП „ПУТЕВИ“, БЕОГРАД КОНТРОЛНА ИСПИТИВАЊА БЕТОНА PULL­OFF МЕТОДОМ, ИСПИТИВАЊЕ ПРИОНЉИВОСТИ ММА ХИДРОИЗОЛАЦИЈЕ И СИСТЕМА BRIDGEMASTER „САНАЦИЈА МОСТА ГАЗЕЛА“
мр Михаило Ршумовић, дипл.хем. Дејан Стаменковић, грађ. техн. Зоран Грбић, лаборант „ИЗОЛАЦИЈА ХОЛДИНГ“ Д.О.О., БЕОГРАД КОНТРОЛНА ИСПИТИВАЊА КВАЛИТЕТА БЕТОНА И САНАЦИОНИХ МАТЕРИЈАЛА СА ПРОВЕРОМ ПРИОНЉИВОСТИ (Pull­off test) ЗА САНАЦИОНЕ МАТЕРИЈАЛЕ, КАРБОНСКЕ ТРАКЕ И ХИДРОИЗОЛАЦИОНЕ МАТЕРИЈАЛЕ, ЛОТ 10 Мост преко реке Црни Тимок 4 Мост преко реке Црни Тимок 5 Мост преко реке Црни Тимок 6
„STRABAG“ A.G. & PZP Zaječar a.d. 88 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години Објекат: Инвеститор: Објекат: Лица задужена за испитивања: Инвеститор: КОНТРОЛНА ИСПИТИВАЊА КВАЛИТЕТА БЕТОНА И САНАЦИОНИХ МАТЕРИЈАЛА СА ПРОВЕРОМ ПРИОНЉИВОСТИ (Pull­off test) ЗА САНАЦИОНЕ МАТЕРИЈАЛЕ, КАРБОНСКЕ ТРАКЕ И ХИДРОИЗОЛАЦИОНЕ МАТЕРИЈАЛЕ, ЛОТ 12 Мост преко реке Суваје Мост преко Луковске реке Мост преко Мировске реке Мост преко реке Арнауте Мост преко Валакоњске реке Мост преко Савиначке реке Мост преко Осничке реке
„STRABAG“ A.G. & PZP Zaječar a.d. КОНТРОЛНА ИСПИТИВАЊА КВАЛИТЕТА БЕТОНА И САНАЦИОНИХ МАТЕРИЈАЛА СА ПРОВЕРОМ ПРИОНЉИВОСТИ (Pull­off test) ЗА САНАЦИОНЕ МАТЕРИЈАЛЕ, КАРБОНСКЕ ТРАКЕ И ХИДРОИЗОЛАЦИОНЕ МАТЕРИЈАЛЕ, ЛОТ 13 Мост код Гамзиградске бање
Татјана Станковић, дипл. инж. грађ. Марија Зец, дипл. инж.технол. Дејан Стаменковић, грађ. техн. Соња Лукић, грађ. техн. Никола Вучковић, лаборант Зоран Грбић, лаборант „Freyssinet“, Beograd Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години 89
20.8 ИСПИТИВАЊА КАМЕНА И КАМЕНИХ АГРЕГАТА ЛАБОРАТОРИЈСКА ИСПИТИВАЊА КАМЕНА И ПРИРОДНОГ АГРЕГАТА ƒ ИСПИТИВАЊА КВАЛИТЕТА ТЕХНИЧКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ КАМЕНА СА ИЗДАВАЊЕМ УВЕРЕЊА О КВАЛИТЕТУ 128 АНАЛИЗА. ƒ ИСПИТИВАЊА КВАЛИТЕТА ТЕХНИЧКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ КАМЕНА И АГРЕГАТА (ТЕХНОЛОШКА АНАЛИЗА) 2 НАЛАЗИШТА. ƒ ИСПИТИВАЊЕ КВАЛИТЕТА АРХИТЕКТОНСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ КАМЕНА СА ИЗДАВАЊЕМ УВЕРЕЊА 7 АНАЛИЗА. ƒ ИСПИТИВАЊЕ КВАЛИТЕТА ПРИРОДНИХ МЕШАВИНА ШЉУНКА СА ИЗДАВАЊЕМ УВЕРЕЊА 43 АНАЛИЗЕ. ЛАБОРАТОРИЈСКА ИСПИТИВАЊА АГРЕГАТА ƒ ИСПИТИВАЊА ФРАКЦИОНИСАНОГ КАМЕНОГ АГРЕГАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ СЕРТИФИКАТА ПРЕМА НАРЕДБИ О ОБАВЕЗНОМ АТЕСТИРАЊУ ФРАКЦИОНИСАНОГ КАМЕНОГ АГРЕГАТА ЗА БЕТОН И АСФАЛТ ЗА 47 СЕПАРАЦИЈА: (43 ДОБИЛО СЕРТИФИКАТ, 198 МЕСЕЧНИХ КОНТРОЛНИХ ИСПИТИВАЊА) ƒ ИСПИТИВАЊЕ АГРЕГАТА ЗА ИЗРАДУ ДОЊИХ НОСЕЋИХ ТАМПОНСКИХ СЛОЈЕВА СА ИЗДАВАЊЕМ УВЕРЕЊА: 114 АНАЛИЗА ƒ ИСПИТИВАЊЕ АГРЕГАТА ЗА ИЗРАДУ АСФАЛТНИХ МЕШАВИНА (ГОРЊИХ НОСЕЋИХ СЛОЈЕВА ОД БИТУМЕНИЗИРАНОГ МАТЕРИЈАЛА И АСФАЛТНИХ КОЛОВОЗНИХ ЗАСТОРА) СА ИЗДАВАЊЕМ УВЕРЕЊА: 16 АНАЛИЗА ƒ ИСПИТИВАЊЕ АГРЕГАТА ЗА ИЗРАДУ ЦЕМЕНТБЕТОНСКИХ МЕШАВИНА СА ИЗДАВАЊЕМ УВЕРЕЊА О КВАЛИТЕТУ: 14 АНАЛИЗА ƒ ИСПИТИВАЊЕ ТУЦАНИКА ЗА ИЗРАДУ ЗАСТОРА ЖЕЛЕЗНИЧКИХ ПРУГА СА ИЗДАВАЊЕМ УВЕРЕЊА О КВАЛИТЕТУ: 18 АНАЛИЗА Руководилац лабораторијских Бранко Муњас, дипл. инж. геол. испитивања: Сарадници: Владимир Милићевић, дипл. инж. геол. Оливера Ђокић, дипл. инж. геол. Ненад Матовић, дипл. инж. геол. Никола Анакијев, геол. техн. Радосав Радовић, геол. техн. Миодраг Данчетовић, грађ. техн Светлана Ршумовић, геол. техн. Мејди Медић, лаборант Небојша Стојановић, лаборант Бранко Јевремовић, КВ радник Милан Кандић, КВ радник 90 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години 20.9 ИСПИТИВАЊА ТЛА ГЕОМЕХАНИЧКА ИСПИТИВАЊА ПО 296 ЗАХТЕВА НА 2331 УЗОРАКА ТЛА, ОДНОСНО НА ОКО 10.000 ПОЈЕДИНАЧНА ОПИТА, АНАЛИЗА ПРИКАЗАНИХ У 275 ИЗВЕШТАЈА (ИДЕНТИФИКАЦИОНО ­ КЛАСИФИКАЦИОНА ИСПИТИВАЊА, ОТПОРНА И ДЕФОРМАБИЛНА СВОЈСТВА, ИСПИТИВАЊА ЗБИЈЕНОСТИ И НОСИВОСТИ ТЛА И СВОЈСТВА ГЕОСИНТЕТИЧКИХ МАТЕРИЈАЛА) Руководиоци испитивања: Бранко Росић, дипл. инж. геол. Весна Шијаковић, дипл. инж. геол. Душан Панић, дипл. инж. геол. Бранко Гојгић, дипл. инж. геол. Сарадници: Горан Ристић, грађ. тех. Љиљана Ремовић, геол. тех. Татјана Живковић, грађ. тех. Предраг Стојановић, пом.лаборант Томислав Савић, пом.лаборант Бранислав Станојевић, пом.лаборант Инвеститори: ГП Планум а.д. П.З.П. – Београд Хидробаза – Београд П.З.П. – Ваљево Geoing group – Beograd Exspert univerzal – Beograd Primorje – Beograd П.З.П. – Пожаревац Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години 91
21 СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е ­ 80 НИШ (ПРОСЕК) ­ ДИМИТРОВГРАД (ГРАНИЦА БУГАРСКЕ) ДЕОНИЦА 1: ПРОСЕК ­ БАНЦАРЕВО; ОД KM 18 + 125.17 ­ KM 27 + 550.00 МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ­ ФИНАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Руководилац пројекта: Ђорђе Митровић, дипл. грaђ. инж. Снежaнa Рaдуловић ‐ Јевремовић, дипл. грaђ. инж. Влaдaн Тaсић, дипл. инж. хидрогеол. Aлексaндрa Јовaновић, дипл. прост. плaн. Мирослaв Мaрић, дипл. прост. плaн. Нада Драговић, дипл. шум. инж. Владимир Бабић, дипл. грaђ. инж. Оливерa Пешић, грaђ. тех. Сарадници: Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е ­ 80 НИШ (ПРОСЕК) ­ ДИМИТРОВГРАД (ГРАНИЦА БУГАРСКЕ) ДЕОНИЦА 2: БАНЦАРЕВО ­ ЦРВЕНА РЕКА; ОД KM 27 + 550.00 ­ KM 40 + 650.00 МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ­ ФИНАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Руководилац пројекта: Ђорђе Митровић, дипл. грaђ. инж. Снежaнa Рaдуловић ‐ Јевремовић, дипл. грaђ. инж. Влaдaн Тaсић, дипл. инж. хидрогеол. Aлексaндрa Јовaновић, дипл. прост. плaн. Мирослaв Мaрић, дипл. прост. плaн. Нада Драговић, дипл. шум. инж. Владимир Бабић, дипл. грaђ. инж. Оливерa Пешић, грaђ. тех. Сарадници: Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е ­ 75 БЕОГРАД ­ НИШ – ГРАНИЦА СА БЈРМ ДЕОНИЦА: ВЛАДИЧИН ХАН – ДОЊИ НЕРАДОВАЦ; СЕКТОР 5А: СУВИ ДОЛ – ДОЊИ НЕРАДОВАЦ ОД KM 919 + 194.73 ­ KM 926 + 357.02 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Руководилац пројекта: Ђорђе Митровић, дипл. грaђ. инж. Снежaнa Рaдуловић ‐ Јевремовић, дипл. грaђ. инж. Влaдaн Тaсић, дипл. инж. хидрогеол. Aлексaндрa Јовaновић, дипл. прост. плaн. Мирослaв Мaрић, дипл. прост. плaн. Нада Драговић, дипл. шум. инж. Владимир Бабић, дипл. грaђ. инж. Оливерa Пешић, грaђ. тех. ЈП „Путеви Србије“ Сарадници: Инвеститор: 92 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е ­ 80 НИШ (ПРОСЕК) ­
ДИМИТРОВГРАД (ГРАНИЦА БУГАРСКЕ) ДЕОНИЦА 6: ПИРОТ (ИСТОК) – СУКОВО (ЖЕЛ.СТАНИЦА); ОД KM 81 + 450.00 ­ KM 87 + 447.73 МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ­ ФИНАЛНА ОКУМЕНТАЦИЈА Руководилац пројекта: Снежaнa Рaдуловић­Јевремовић, дипл. грaђ. инж. Ђорђе Митровић, дипл. грaђ. инж. Влaдaн Тaсић, дипл. инж. хидрогеол. Aлексaндрa Јовaновић, дипл. прост. плaн. Мирослaв Мaрић, дипл. прост. плaн. Владимир Бабић, дипл. грaђ. инж. Нада Драговић, дипл. шум. инж. Оливерa Пешић, грaђ. тех. Сарадници: Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е ­ 80 НИШ (ПРОСЕК) ­ ДИМИТРОВГРАД (ГРАНИЦА БУГАРСКЕ) СЕКТОР 2 И 3: ЦРВЕНА РЕКА – ПИРОТ (ИСТОК); ОД KM 40 + 650.00 ­ KM 81 + 450.00 СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦAЈA НA ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ­ ФИНАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Руководилац студије: Ђорђе Митровић, дипл. грaђ. инж. Снежaнa Рaдуловић ‐ Јевремовић, дипл. грaђ. инж. Влaдaн Тaсић, дипл. инж. хидрогеол. Aлексaндрa Јовaновић, дипл. прост. плaн. Мирослaв Мaрић, дипл. прост. плaн. Нада Драговић, дипл. шум. инж. Владимир Бабић, дипл. грaђ. инж. Оливерa Пешић, грaђ. тех. ЈП „Путеви Србије“ Сарадници: Инвеститор: ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е ­ 80 НИШ (ПРОСЕК) ­ ДИМИТРОВГРАД (ГРАНИЦА БУГАРСКЕ) ДЕОНИЦА 5Б: САРЛАХ – ПИРОТ (ИСТОК); ОД KM 73 + 959.02 ­ KM 81 + 450.00 МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Руководилац пројекта: Снежaнa Рaдуловић­Јевремовић, дипл. грaђ. инж. Ђорђе Митровић, дипл. грaђ. инж. Влaдaн Тaсић, дипл. инж. хидрогеол. Aлексaндрa Јовaновић, дипл. прост. плaн. Мирослaв Мaрић, дипл. прост. плaн. Владимир Бабић, дипл. грaђ. инж. Нада Драговић, дипл. шум. инж. Оливерa Пешић, грaђ. тех. Сарадници: Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години 93
ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е ­ 80 НИШ (ПРОСЕК) ­ ДИМИТРОВГРАД (ГРАНИЦА БУГАРСКЕ) ДЕОНИЦА 5А: СТАНИЧЕЊЕ – САРЛАХ; ОД KM 64 + 800.00 ­ KM 73 + 949.26 МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Руководилац пројекта: Снежaнa Рaдуловић­Јевремовић, дипл. грaђ. инж. Ђорђе Митровић, дипл. грaђ. инж. Влaдaн Тaсић, дипл. инж. хидрогеол. Aлексaндрa Јовaновић, дипл. прост. плaн. Мирослaв Мaрић, дипл. прост. плaн. Владимир Бабић, дипл. грaђ. инж. Нада Драговић, дипл. шум. инж. Оливерa Пешић, грaђ. тех. Сарадници: Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е ­ 763, БЕОГРАД ­ ЈУЖНИ ЈАДРАН: СЕКТОР 1: БЕОГРАД ­ ЉИГ, ДЕОНИЦА V: ЛАЈКОВАЦ ­ ЉИГ; ОД KM 53 + 139.91 ­ KM 77 + 118.23 ПРОЈЕКАТ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Руководилац пројекта: Сарадници: Ђорђе Митровић, дипл. грaђ. инж. Снежaнa Рaдуловић ‐ Јевремовић, дипл. грaђ. инж. Влaдaн Тaсић, дипл. инж. хидрогеол. Aлексaндрa Јовaновић, дипл. прост. плaн. Мирослaв Мaрић, дипл. прост. плaн. Нада Драговић, дипл. шум. инж. Владимир Бабић, дипл. грaђ. инж. Оливерa Пешић, грaђ. тех Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е ­ 75, БЕОГРАД ­ НИШ ­ ГРАНИЦА БЈРМ, ДЕОНИЦА: ВЛАДИЧИН ХАН – ДОЊИ НЕРАДОВАЦ; СЕКТОРИ 3, 4 И 5А ОД KM 900 + 100.00 ­ KM 926 + 358.18 СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦAЈA НA ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ­ ФИНАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Руководилац студије: Снежaнa Рaдуловић­Јевремовић, дипл. грaђ. инж. Ђорђе Митровић, дипл. грaђ. инж. Влaдaн Тaсић, дипл. инж. хидрогеол. Aлексaндрa Јовaновић, дипл. прост. плaн. Мирослaв Мaрић, дипл. прост. плaн. Владимир Бабић, дипл. грaђ. инж. Нада Драговић, дипл. шум. инж. Оливерa Пешић, грaђ. тех. Сарадници: Инвеститор: 94 ЈП „Путеви Србије“ Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е ­ 75, БЕОГРАД ­ НИШ ­ ГРАНИЦА БЈРМ, ДЕОНИЦА: ЦАРИЧИНА ДОЛИНА – ВЛАДИЧИН ХАН; ОД KM 885 + 771.58 ­ KM 900 + 100.00 СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦAЈA НA ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ­ ФИНАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Руководилац студије: Снежaнa Рaдуловић­Јевремовић, дипл. грaђ. инж. Ђорђе Митровић, дипл. грaђ. инж. Влaдaн Тaсић, дипл. инж. хидрогеол. Aлексaндрa Јовaновић, дипл. прост. плaн. Мирослaв Мaрић, дипл. прост. плaн. Владимир Бабић, дипл. грaђ. инж. Нада Драговић, дипл. шум. инж. Оливерa Пешић, грaђ. тех. Сарадници: Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е ­ 75 БЕОГРАД ­ НИШ – ГРАНИЦА СА БЈРМ ДЕОНИЦА: ВЛАДИЧИН ХАН – ДОЊИ НЕРАДОВАЦ; ОД KM 900 + 100.90 ­ KM 926 + 357.02 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ­ ФИНАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Руководилац пројекта: Ђорђе Митровић, дипл. грaђ. инж. Снежaнa Рaдуловић ‐ Јевремовић, дипл. грaђ. инж. Влaдaн Тaсић, дипл. инж. хидрогеол. Aлексaндрa Јовaновић, дипл. прост. плaн. Мирослaв Мaрић, дипл. прост. плaн. Нада Драговић, дипл. шум. инж. Владимир Бабић, дипл. грaђ. инж. Оливерa Пешић, грaђ. тех ЈП „Путеви Србије“ Сарадници: Инвеститор: ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е – 70/75 ОБИЛАЗНИЦА БЕОГРАДА ДЕОНИЦА Б: ДОБАНОВЦИ – БУБАЊ ПОТОК, СЕКТОР 5 СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦAЈA НA ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ­ ФИНАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Руководилац студије: Ђорђе Митровић, дипл. грaђ. инж. Снежaнa Рaдуловић ‐ Јевремовић, дипл. грaђ. инж. Влaдaн Тaсић, дипл. инж. хидрогеол. Aлексaндрa Јовaновић, дипл. прост. плaн. Мирослaв Мaрић, дипл. прост. плaн. Нада Драговић, дипл. шум. инж. Владимир Бабић, дипл. грaђ. инж. Оливерa Пешић, грaђ. тех Сарадници: Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години 95
ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е – 70/75 ОБИЛАЗНИЦА БЕОГРАДА ДЕОНИЦА А: БАТАЈНИЦА – ДОБАНОВЦИ ОД KM 184 + 738.24 ­ KM 194 + 782.94 СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦAЈA НA ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ­ ФИНАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Руководилац студије: Ђорђе Митровић, дипл. грaђ. инж. Снежaнa Рaдуловић ‐ Јевремовић, дипл. грaђ. инж. Влaдaн Тaсић, дипл. инж. хидрогеол. Aлексaндрa Јовaновић, дипл. прост. плaн. Мирослaв Мaрић, дипл. прост. плaн. Нада Драговић, дипл. шум. инж. Владимир Бабић, дипл. грaђ. инж. Оливерa Пешић, грaђ. тех Сарадници: Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е ­ 75, БЕОГРАД ­ НИШ ­ ГРАНИЦА БЈРМ, ДЕОНИЦА: БУКУРЕВАЦ – ГРАНИЦА СА БЈРМ; ОД KM 965 + 996.51 ­ KM 976 + 250.30 СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦAЈA НA ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ­ ФИНАЛНА ОКУМЕНТАЦИЈА Руководилац студије: Владимир Бабић, дипл. грaђ. инж. Ђорђе Митровић, дипл. грaђ. инж. Снежaнa Рaдуловић ‐ Јевремовић, дипл. грaђ. инж. Влaдaн Тaсић, дипл. инж. хидрогеол. Aлексaндрa Јовaновић, дипл. прост. плaн. Мирослaв Мaрић, дипл. прост. плaн. Нада Драговић, дипл. шум. инж. Оливерa Пешић, грaђ. тех. Сарадници: Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ ГЕНЕРАЛНИ ПРОЈЕКАТ МАГИСТРАЛНОГ ПУТА М ­ 24 ЂАЛА – ЗРЕЊАНИН – КОВИН БАНАТСКА МАГИСТРАЛА; ОД KM 000 + 000.00 ­ KM 204 + 182.00 ПРЕТХОДНА АНАЛИЗА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ­ ФИНАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Снежaнa Рaдуловић­Јевремовић, дипл. грaђ. инж. Ђорђе Митровић, дипл. грaђ. инж. Влaдaн Тaсић, дипл. инж. хидрогеол. Aлексaндрa Јовaновић, дипл. прост. плaн. Мирослaв Мaрић, дипл. прост. плaн. Владимир Бабић, дипл. грaђ. инж. Нада Драговић, дипл. шум. инж. Оливерa Пешић, грaђ. тех. ЈП „Путеви Србије“ Руководилац анализе: Сарадници: Инвеститор: 96 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години Руководилац пројекта: Сарадници: Инвеститор: ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е ­ 763, БЕОГРАД ­ ЈУЖНИ ЈАДРАН: СЕКТОР 1: БЕОГРАД ­ ЉИГ, ДЕОНИЦА I: БЕОГРАД (ОСТРУЖНИЦА) ­ УМКА; ОД KM 0 + 000.00 ­ KM 6 + 750.00 СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦAЈA НA ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ­ ФИНАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Руководилац студије: Ђорђе Митровић, дипл. грaђ. инж. Снежaнa Рaдуловић ‐ Јевремовић, дипл. грaђ. инж. Влaдaн Тaсић, дипл. инж. хидрогеол. Aлексaндрa Јовaновић, дипл. прост. плaн. Мирослaв Мaрић, дипл. прост. плaн. Нада Вујанић, дипл. шум. инж. Владимир Бабић, дипл. грaђ. инж. Оливерa Пешић, грaђ. тех. Сарадници: ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е ­ 75, БЕОГРАД ­ НИШ ­ ГРАНИЦА БЈРМ, ДЕОНИЦА: ЦАРИЧИНА ДОЛИНА – ВЛАДИЧИН ХАН; ОД KM 885 + 773.10 ­ KM 900 + 100.81 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Снежaнa Рaдуловић­Јевремовић, дипл. грaђ. инж. Ђорђе Митровић, дипл. грaђ. инж. Влaдaн Тaсић, дипл. инж. хидрогеол. Aлексaндрa Јовaновић, дипл. прост. плaн. Мирослaв Мaрић, дипл. прост. плaн. Владимир Бабић, дипл. грaђ. инж. Нада Драговић, дипл. шум. инж. Оливерa Пешић, грaђ. тех. ЈП „Путеви Србије“ Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е ­ 763, БЕОГРАД ­ ЈУЖНИ ЈАДРАН: СЕКТОР 1: БЕОГРАД ­ ЉИГ, ДЕОНИЦА II: УМКА ­ ОБРЕНОВАЦ; ОД KM 6 + 750.00 ­ KM 14 + 416.00 СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦAЈA НA ЖИВОТНУ СРЕДИНУ – ФИНАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Руководилац студије: Ђорђе Митровић, дипл. грaђ. инж. Снежaнa Рaдуловић ‐ Јевремовић, дипл. грaђ. инж. Влaдaн Тaсић, дипл. инж. хидрогеол. Aлексaндрa Јовaновић, дипл. прост. плaн. Мирослaв Мaрић, дипл. прост. плaн. Нада Вујанић, дипл. шум. инж. Владимир Бабић, дипл. грaђ. инж. Оливерa Пешић, грaђ. тех. Сарадници: Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години 97
ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е ­ 763, БЕОГРАД ­ ЈУЖНИ ЈАДРАН: СЕКТОР 1: БЕОГРАД ­ ЉИГ, ДЕОНИЦА III: ОБРЕНОВАЦ ­ УБ; ОД KM 14 + 000.00 ­ KM 40 + 729.00, СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦAЈA НA ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ­ ФИНАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Руководилац студије: Ђорђе Митровић, дипл. грaђ. инж. Снежaнa Рaдуловић ‐ Јевремовић, дипл. грaђ. инж. Влaдaн Тaсић, дипл. инж. хидрогеол. Aлексaндрa Јовaновић, дипл. прост. плaн. Мирослaв Мaрић, дипл. прост. плaн. Нада Вујанић, дипл. шум. инж. Владимир Бабић, дипл. грaђ. инж. Оливерa Пешић, грaђ. тех. Сарадници: Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е ­ 763, БЕОГРАД ­ ЈУЖНИ ЈАДРАН: СЕКТОР 1: БЕОГРАД ­ ЉИГ, ДЕОНИЦА V: ЛАЈКОВАЦ ­ ЉИГ; ОД KM 52 + 295.00 ­ KM 76 + 237.00 СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦAЈA НA ЖИВОТНУ СРЕДИНУ – ФИНАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Руководилац студије: Ђорђе Митровић, дипл. грaђ. инж. Снежaнa Рaдуловић ‐ Јевремовић, дипл. грaђ. инж. Влaдaн Тaсић, дипл. инж. хидрогеол. Aлексaндрa Јовaновић, дипл. прост. плaн. Мирослaв Мaрић, дипл. прост. плaн. Нада Вујанић, дипл. шум. инж. Владимир Бабић, дипл. грaђ. инж. Оливерa Пешић, грaђ. тех. Сарадници: Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е ­ 763, БЕОГРАД ­ ЈУЖНИ ЈАДРАН: СЕКТОР 2: ЉИГ ­ ПОЖЕГА, ДЕОНИЦА II: БОЉКОВЦИ ­ ТАКОВО; ОД KM 86 + 316.00 ­ KM 98 + 888.00 СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦAЈA НA ЖИВОТНУ СРЕДИНУ – ФИНАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Руководилац студије: Ђорђе Митровић, дипл. грaђ. инж. Снежaнa Рaдуловић ‐ Јевремовић, дипл. грaђ. инж. Влaдaн Тaсић, дипл. инж. хидрогеол. Aлексaндрa Јовaновић, дипл. прост. плaн. Мирослaв Мaрић, дипл. прост. плaн. Нада Вујанић, дипл. шум. инж. Владимир Бабић, дипл. грaђ. инж. Оливерa Пешић, грaђ. тех. Сарадници: Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ 98 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е ­ 75, БЕОГРАД ­ НИШ ­ ГРАНИЦА БЈРМ, ДЕОНИЦА: ЦАРИЧИНА ДОЛИНА ­ ВЛАДИЧИН ХАН; ОД KM 885 + 771.58 ­ KM 900 + 100.00 СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦAЈA НA ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ­ ФИНАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Руководилац студије: Снежaнa Рaдуловић­Јевремовић, дипл. грaђ. инж. Ђорђе Митровић, дипл. грaђ. инж. Влaдaн Тaсић, дипл. инж. хидрогеол. Aлексaндрa Јовaновић, дипл. прост. плaн. Мирослaв Мaрић, дипл. прост. плaн. Владимир Бабић, дипл. грaђ. инж. Нада Вујанић, дипл. шум. инж. Оливерa Пешић, грaђ. тех.. Сарадници: Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦAЈA НA ЖИВОТНУ СРЕДИНУ САОБРАЋАЈНОГ ПОТЕЗА ОД УЛИЦЕ БОРСКЕ ДО ПЕТЉЕ „ЛАСТА“ Руководилац студије: Мирослaв Мaрић, дипл. прост. плaн. Ђорђе Митровић, дипл. грaђ. инж. Снежaнa Рaдуловић ‐ Јевремовић, дипл. грaђ. инж. Влaдaн Тaсић, дипл. инж. хидрогеол. Aлексaндрa Јовaновић, дипл. прост. плaн. Нада Вујанић, дипл. шум. инж. Владимир Бабић, дипл. грaђ. инж. Оливерa Пешић, грaђ. тех. Сарадници: Инвеститор: ЈП „Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда“ ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ OБИЛАЗНОГ ПУТА ОКО НОВОГ ПАЗАРА ­ ВЕЗА М ­ 22 СА М ­ 8 ПРЕКО Р ­ 118А; ОД KM 0 + 000.00 ­ KM 5 + 540.93, МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Руководилац студије: Ђорђе Митровић, дипл. грaђ. инж. Снежaнa Рaдуловић ‐ Јевремовић, дипл. грaђ. инж. Влaдaн Тaсић, дипл. инж. хидрогеол. Aлексaндрa Јовaновић, дипл. прост. плaн. Мирослaв Мaрић, дипл. прост. плaн. Нада Вујанић, дипл. шум. инж. Владимир Бабић, дипл. грaђ. инж. Оливерa Пешић, грaђ. тех. Сарадници: Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години 99
ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е ­ 80 НИШ (ПРОСЕК) ­ ДИМИТРОВГРАД (ГРАНИЦА БУГАРСКЕ); ОБИЛАЗАК ДИМИТРОВГРАДА: ДИМИТРОВГРАД (ЗАПАД) ­ ДИМИТРОВГРАД ( ГРАНИЦА БУГАРСКЕ) KM 92 + 905.55 ­KM 101 + 578.12, СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦAЈA НA ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ­ ФИНАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Руководилац студије: Влaдaн Тaсић, дипл. инж. хидрогеол. Ђорђе Митровић, дипл. грaђ. инж. Снежaнa Рaдуловић ‐ Јевремовић, дипл. грaђ. инж. Влaдaн Тaсић, дипл. инж. хидрогеол. Aлексaндрa Јовaновић, дипл. прост. плaн. Мирослaв Мaрић, дипл. прост. плaн. Нада Вујанић, дипл. шум. инж. Владимир Бабић, дипл. грaђ. инж. Оливерa Пешић, грaђ. тех. Сарадници: Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е ­ 80 НИШ (ПРОСЕК) ­ ДИМИТРОВГРАД (ГРАНИЦА БУГАРСКЕ); ОБИЛАЗАК ДИМИТРОВГРАДА: ДИМИТРОВГРАД (ЗАПАД) ­ ДИМИТРОВГРАД ( ГРАНИЦА БУГАРСКЕ), KM 92 + 905.55 ­KM 101 + 578.12, МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Руководилац студије: Влaдaн Тaсић, дипл. инж. хидрогеол. Ђорђе Митровић, дипл. грaђ. инж. Снежaнa Рaдуловић ‐ Јевремовић, дипл. грaђ. инж. Влaдaн Тaсић, дипл. инж. хидрогеол. Aлексaндрa Јовaновић, дипл. прост. плaн. Мирослaв Мaрић, дипл. прост. плaн. Нада Вујанић, дипл. шум. инж. Владимир Бабић, дипл. грaђ. инж. Оливерa Пешић, грaђ. тех. Сарадници: Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ ИЗГРАДЊЕ РЕГИОНАЛНОГ ПУТА Р ­ 236; ДЕОНИЦА: НОВИ ПАЗАР ­ ДЕЛИМЕЂЕ ­ СОПОЋАНИ ­ УГАО (ОБИЛАЗНИЦА МАНАСТИРА СОПОЋАНИ); ОД KM 0 + 000.00 ­ KM 3 + 602.55, СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦAЈA НA ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ­ ФИНАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Руководилац студије: Aлексaндрa Јовaновић, дипл. прост. плaн. Ђорђе Митровић, дипл. грaђ. инж. Снежaнa Рaдуловић ‐ Јевремовић, дипл. грaђ. инж. Влaдaн Тaсић, дипл. инж. хидрогеол. Aлексaндрa Јовaновић, дипл. прост. плaн. Нада Вујанић, дипл. шум. инж. Владимир Бабић, дипл. грaђ. инж. Оливерa Пешић, грaђ. тех. Сарадници: Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ 100 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е ­ 75, БЕОГРАД ­ НИШ ­ ГРАНИЦА БЈРМ, ДЕОНИЦА: ГРАБОВНИЦА ­ ГРДЕЛИЦА; ОД KM 865 + 845.65 ­ KM 876 + 714.86 СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦAЈA НA ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ­ ФИНАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Руководилац студије: Снежaнa Рaдуловић­Јевремовић, дипл. грaђ. инж. Ђорђе Митровић, дипл. грaђ. инж. Влaдaн Тaсић, дипл. инж. хидрогеол. Aлексaндрa Јовaновић, дипл. прост. плaн. Мирослaв Мaрић, дипл. прост. плaн. Владимир Бабић, дипл. грaђ. инж. Нада Вујанић, дипл. шум. инж. Оливерa Пешић, грaђ. тех. Сарадници: Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ OБИЛАЗНОГ ПУТА ОКО НОВОГ ПАЗАРА ­ ВЕЗА М ­ 22 СА М ­ 8 ПРЕКО Р ­ 118А; ОД KM 0 + 000.00 ­ KM 5 + 540.93. СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦAЈA НA ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ­ ФИНАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Руководилац студије: Ђорђе Митровић, дипл. грaђ. инж. Снежaнa Рaдуловић ‐ Јевремовић, дипл. грaђ. инж. Влaдaн Тaсић, дипл. инж. хидрогеол. Aлексaндрa Јовaновић, дипл. прост. плaн. Мирослaв Мaрић, дипл. прост. плaн. Нада Вујанић, дипл. шум. инж. Владимир Бабић, дипл. грaђ. инж. Оливерa Пешић, грaђ. тех. Сарадници: Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години 101
22 НАДЗОР И ТЕХНОЛОГИЈА ГРАЂЕЊА 22.1 НАДЗОР И ТЕХНОЛОГИЈА ГРАЂЕЊА НА ОБЈЕКТИМА У ИЗГРАДЊИ Одговорни надз. орган: Надзор на објектима: Електро надзор: Извођач радова: Подизвођач радова: Инвеститор: АУТОПУТ Е­75/70 – ОБИЛАЗНИЦА БЕОГРАДА, СЕКТОР 5, ТУНЕЛ ''СТРАЖЕВИЦА'' Слободан Ђурђевић, дипл. грађ. инж. Ђорђи Пуроски, грађ. техн. Милан Вешовски, грађ. техн. Радмила Лукић Милан Рољић Енергопројект Нискоградња „Геовуком“ Гојко Ђедовић JП „Путеви Србије“ ИЗГРАДЊА ДЕСНЕ ТРАКЕ АУТОПУТА Е­75 ДЕОНИЦА : БЕШКА ­ БАТАЈНИЦА Главни надзорни орган: Пантић Ненад, дипл. грађ. инж. Одговорни надзорни органи: Штулић Драган, дипл. грађ. инж. Стојковић Стојко, грађ. техн. Инжењер за уговоре: Борислав Крсмановић, дипл. грађ. инж. Инжењер за материјале и Немања Пипа, грађ. техн. технологију: Геодезија Спасенић Зоран, дипл.геод. инж. Извођач радова: АЛПИНА‐ПЗП Београд Подизвођач радова: „Г Т Ц“ Инвеститор: JП „Путеви Србије“ 102 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години Одговорни надзорни орган: Инвеститор: ИЗГРАДЊА ЛЕВЕ ТРАКЕ АУТОПУТА Е75, ДЕОНИЦА: ГП ''ХОРГОШ'' – НОВИ САД Мирко Стефановић, дипл. инж. грађ. Небојша Јовановић, дипл. инж. грађ. Зоран Бабић, дипл. инж. грађ. Жељко Милићевић, дипл. инж. грађ. Небојша Равић, дипл. инж. грађ. Арсеније Јанковић, дипл. инж. грађ. Дејан Букумировић, дипл. инж. грађ. Сима Тошовић, Радомир Латиновић, грађ. техн. Љубиша Сечивановић, грађ. техн. Илинчић Александар, грађ. техн. Горан Ристић, Никола Хубер, Драган Петровић ''Коридор 10'' д.о.о. АУТОПУТ Е763, ДЕОНИЦА: УБ – ЛАЈКОВАЦ Одговорни надзорни орган: Инвеститор: Главни надз. Орг. Одговорни надзорни орган: Инвеститор: Одговорни надзорни орган: Инвеститор: Драган Вукојичић, дипл. инж. грађ. Небојша Ђорђевић, дипл. инж. грађ. Драган Бојковић, инж. грађ. Арсеније Јанковић, дипл. инж. грађ. Илија Станковић , грађ. техн. Дејан Церовац ''Коридор 10'' д.о.о. СТРУЧНИ НАДЗОР НА ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ АУТОПУТА Е­75 ДЕОНИЦА: ЛЕВОСОЈЕ – ГРАНИЦА СА БЈРМ Мирко Стефановић, дипл. инж. грађ. Небојша Јовановић, дипл. инж. грађ. Драгиша Ранђеловић, дипл. инж. грађ. Благоје Михајловић, дипл. инж. геол. Радомир Мијатовић, дипл. инж.геодезије Драган Кулић JП „Путеви Србије“ СТРУЧНИ НАДЗОР НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА РЕХАБИЛИТАЦИЈИ ПУТЕВА И МОСТОВА – Б2: ЛОТ XVII: БЕРАЊЕ – ПОЖАРЕВАЦ Злонога Зоран, дипл. инж. грађ. Милићевић Жељко, дипл. инж. грађ. Зоран Ћирић, Петраш Дејан, грађ. техн. Благоје Михајловић, дипл. инж. геол. JП „Путеви Србије“ Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години 103
Одговорни надзорни орган: Извођачрадова: Инвеститор: Одг. надз. органи: Надз. органи: Експ. за објекте: Руководилац прој. рехабилит. М‐путева Инвеститор: СТРУЧНИ НАДЗОР НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА РЕХАБИЛИТАЦИЈИ ПУТЕВА И МОСТОВА: ЛОТ XV, ДЕОНИЦА: УВАЦ – НОВА ВАРОШ И ЛОТ XVI, ДЕОНИЦА: БИЉАНОВАЦ ­ БАЉЕВАЦ Поповић Славољуб, дипл. инж. грађ. мр Борко Булајић, дипл. инж. грађ. Велимир Стојковић, дипл. инж. грађ. Благоје Михајловић, дипл. инж. геол. Радомир Мијатовић, дипл. инж.геодезије Интер Мост JП „Путеви Србије“ ОДРЖАВАЊЕ НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМАI И II КАТЕГОРИЈЕ У МАЧВАНСКОМ И КОЛУБАРСКОМ РЕГИОНУ „ПИЛОТ ПРОЈЕКАТ“, И РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА I КАТЕГОРИЈЕ У ОКВИРУ ТРП­а Ненад Ђорђевић, дипл. грађ. инж. Слободан Басурић. дипл. грађ. инж. Младен Мирић, грађ. техн. Андреја Марјановић, грађ. инж. Зоран Миладиновић, дипл. грађ. инж. Мирко Стефановић, дипл. грађ. инж. JП „Путеви Србије“ НАДЗОР НА ОДРЖАВАЊУ АУТОПУТА Одговрни надз. орган: Одговорни надзорни орган за објекте: Надзорниорган: Извођач радова: Инвеститор: Веско Стијовић, дипл. инж. грађ. Милорад Карић, дипл. инж. грађ. Стојић Никола, дипл. инж. грађ. Миодраг Ђурђевић, грађ. техн. Зоран Станковић, грађ. техн. Душан Пајић, грађ. техн. Вукосав Милосављевић, грађ. техн. Дане Грујичић, грађ. техн. Дејан Букумировић, дипл. грађ. инж. "Србија аутопут" JП „Путеви Србије“ 104 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години Руководилац надзора: Надзорни органи: Инвеститор: Надзорни орган: Извођач радова: Инвеститор: НАДЗОР НА ОДРЖАВАЊУ МАГИСТРАЛНИХ И РЕГИОНАЛНИХ ПУТЕВА У СРБИЈИ Живојин Зорнић, дипл. грађ. инж. Срећко Поповић, дипл. грађ. инж. Бранко Веланац, дипл. грађ. инж. Драгољуб Михајловић, дипл. грађ. инж. Ђорђе Миладиновић, дипл. грађ. инж. Зоран Вараклић, дипл. грађ. инж. Раде Ранђеловић, дипл. грађ. инж. Велимир Стојковић, грађ. техн. Миле Младеновић, грађ. техн. Петар Јаначков, грађ. техн. Љубиша Станојевић, грађ. техн. Предраг Ђуровић, дипл. грађ. инж. Александар Фиданчевић, грађ. техн. Горан Такић, дипл. грађ. инж. Зоран Здравковић, инж. грађ. Љубисав Тадић, грађ. техн. Драгутин Љујић, грађ. техн. Миле Станковић, дипл. грађ. инж. JП „Путеви Србије“ ОДРЖАВАЊЕ МОСТОВА НА МАГИСТРАЛНИМ И РЕГИОНАЛНИМ ПУТЕВИМА У СРБИЈИ Златимир Николић, дипл. грађ. инж. Срећко Поповић, дипл. грађ. инж. Раденко Грујичић, дипл. грађ. инж. Никола Стојић, дипл. грађ. инж. Милош Илић, инж. грађ. ПЗП Ваљево – Ваљево; ПЗП Путеви ‐ Ужице, Пожега, Чачак, Ивањица, Пријепоље; ПЗП Крушевацпут – Крушевац; ПЗП Нови Пазар – Нови Пазар; ПЗП Зајечар – Зајечар; ПЗП Врање ‐ Врање; ПЗП Ниш – Ниш; МОСТОГРАДЊА; ИНТЕРМОСТ JП „Путеви Србије“ САНАЦИЈА МОСТА БЕШКА Одговорни надзорни орган: Експерти: Инвеститор: Милорад Карић, дипл. инж. грађ. Проф. др Михајло Мурављов, грађ. Раде Грујичић, грађ. инж. JП „Путеви Србије“ Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години 105
НАДЗОР НА ОДРЖАВАЊУ УЛИЦА У БЕОГРАДУ Надзорни орган: Надзор на сигнализацији: Асфалт: Извођач радова: Инвеститор: Ђорђе Илић, дипл. инж. грађ. Гордана Веселиновић, дипл. инж. грађ. Бранко Маринковић, дипл. инж.руд.‐гео. Татовић Никола, дипл. инж. грађ. Игор Вјештица, дипл. инж. грађ. Владимир Станојевић, дипл. инж. грађ. Милентијевић Александар, дипл. инж. грађ. Марко Симовић, дипл. инж. грађ. Владимир Косовац, дипл. инж. грађ. Владимир Кунарац, дипл. инж. грађ. Марко Давидовић, дипл. грађ. инж. Ивица Весић, инж. грађ. Горан Живановић, грађ. техн. Радослав Настасић, грађ. техн. БратиславСтаменковић, грађ. техн. Мирослав Јовчић, грађ. техн. Ђорђе Наумовски, грађ. техн. Драган Стоиљковић, дипл. грађ. инж. Јовановић Богдан, грађ. техн. Владимир Вукотић, грађ. инж. Драган Сечивановић, дипл. инж. саобр. Никола Глишовић, дипл. инж. саобр. Јовановић Ђорђе, дипл. инж. саобр. Милан Гладић, грађ. техн. Дејан Аћимовић, инж. грађ. Милан Војиновић, грађ. техн. Јован Јовановић, грађ. техн. Дејан Павишић, грађ. техн. Владан Глишовић, инж. грађ. „Београд Пут“ „Градски секретаријат за саобраћај“ Дирекција за путеве АЕРОДРОМ ''НИКОЛА ТЕСЛА'' БЕОГРАД Одговорни надзорни орган: Инвеститор: Извршиоци: Извођачрадова: Инвеститор: 106 Зоран Злонога, дипл. инж. грађ. Радомир Мијатовић, дипл. инж. геодезије Благоје Михајловић, дипл. инж. геол. JП „Путеви Србије“ НАДЗОР НА САНАЦИЈИ МОСТА ПРЕКО РЕКЕ СКРАПЕЖ НА М­5 КОД ПОЖЕГЕ И МОСТА ''КАМИЏОРА'' НА М­21.1 У КРАЉЕВУ Раденко Грујичић, дипл. инж. грађ. Предраг Ђуровић, дипл. инж. грађ. Интер Мост JП „Путеви Србије“ Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години Надзорни орган: Инвеститор: Пројектанти: Инвеститор: УПРАВА ЦАРИНА: САНАЦИЈА КОСИНЕ НА ГРАНИЧНОМ ПРЕЛАЗУ СА ЦРНОМ ГОРОМ, ''МЕХОВ КРШ'' Слободан Ђурђевић, дипл. инж. грађ. Миливоје Глигорић Милан Рољић Мома Јанковић JП „Путеви Србије“ РАД НА ПРОЈЕКТИМА ТЕХНОЛОГИЈЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАЂЕЊА И ПРОЈЕКТИМА ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА И БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ Аутопут Е80, Деонице: Пирот (Исток) – Суково, Станичење – Пирот, Аутопут Е75, Деоница: Владичин Хан – Доњи Нерадовац, Аутопут Е763, Деоница: Лајковац – Љиг Злонога Зоран, дипл. инж. грађ. Милићевић Жељко, дипл. инж. грађ. Ђурђевић Слободан, дипл. инж. грађ. Драган Стоиљковић, дипл. инж. грађ. Владимир Кунарац, дипл. инж. грађ. Бранка Дедић, дипл. инж. грађ. Ненад Симић, дипл. инж. грађ. JП „Путеви Србије“ ЈАВНИ ПРЕВОЗ ГРАД БЕОГРАД Надзорни орган: Инвеститор: Пројектантски надзор: Инвеститор: Слободан Ђурђевић, дипл. инж. грађ. Драган Бојковић JП „Путеви Србије“ ПРОЈЕКТАНТСКИ НАДЗОР НА НАПЛАТНИМ РАМПАМА, ДЕОНИЦА: БЕОГРАД ­ НИШ Иван Андрић, дипл. инж. грађ. ЈП „Путеви Србије“ 22.2 РЕПУБЛИКА СРПСКА ПУТ БРЧКО ­ БИЈЕЉИНА Надзорни орган: Извођачрадова: Инвеститор: Драган Вукојичић, дипл. инж. грађ. Велимир Стојковић, дипл. инж. грађ. Ђорђе Пуроски, дипл. инж. грађ. Бијељина путеви ‐ Бијељина Дирекција за путеве Републике Српске Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години 107
22.3 СПИСАК ПОСЛОВА ОБАВЉЕНИХ У ГЕОТЕХНИЧКО­ГЕОМЕХАНИЧКОМ НАДЗОРУ И КОНТРОЛИ ГРАДЊЕ 22.3.1 ПОСЛОВИ КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ГЕОМЕХАНИЧКИХ РАДОВА НА ГРАДЊИ АУТОПУТЕВА АУТОПУТ Е­75, ДЕОНИЦА: ЛЕВОСОЈ – БУКУРЕВАЦ ­
ЛАБОРАТОРИЈСКИ НАДЗОР Извођач радова: «Нибенс» (П.З.П. «Врање» и «Партизански пут») Руководилац контроле: Симо Тошовић, дипл. инж. геол. Сарадници: Милија Јовановић, грађ. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ АУТОПУТ Е­75, ДЕОНИЦА: ЛЕВОСОЈ – БУКУРЕВАЦ – ТЕКУЋА КОНТРОЛА Извођач радова: «НИБЕНС» (П.З.П. «Врање» и «Партизански пут») Руководилац контроле: Симо Тошовић, дипл. инж. геол. Сарадници: Војислав Станчић,арх. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ 22.3.2
ПОСЛОВИ КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ГЕОМЕХАНИЧКИХ РАДОВА НА РЕКОНСТУКЦИЈИ, ПОПРАВЦИ И ОДРЖАВАЊУ ПУТЕВА I И II РЕДА ПУТЕВИ НА ПОДРУЧЈУ П.З.П. «ПОЖАРЕВАЦ» Извођач радова: П.З.П. «Пожаревац» ‐ и ВИГ Смедерево Руководилац контроле: Тошовић Симо, дипл. инж. геол. Сарадници: Станков Стамен, геол. тех., ‐ помоћник надзорног органа Бошњаковић Бранислав, геол. тех. ‐ текућа контрола Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ ПУТЕВИ НА ПОДРУЧЈУ П.З.П. «НОВИ ПАЗАР­ПУТ» Извођач радова: П.З.П. «Нови Пазар‐пут» ‐ Нови Пазар Руководилац контроле: Тошовић Симо, дипл. инж. геол. Сарадници: Андријашевић Александар, грађ. тех. ‐ текућа контрола Јовановић Никола, инж. грађ. ‐ лабораторијски надзор Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ 108 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години ПУТЕВИ И УЛИЦЕ НА ПОДРУЧЈУ П.З.П. «НИШ» Извођач радова: П.З.П. «Ниш» ‐ Ниш Руководилац контроле: Тошовић Симо, дипл. инж. геол. Сарадници: Марија Китановић, грађ. тех. ‐ текућа контрола Китановић Марјан, грађ. тех. ‐ лабораторијски надзор Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ ПУТЕВИ И УЛИЦЕ НА ПОДРУЧЈУ П.З.П. «ВРАЊЕ» Извођач радова: П.З.П. «Врање» ‐ Врање Руководилац контроле: Тошовић Симо, дипл. инж. геол. Сарадници: Јовановић Милија, грађ. тех. ‐ лабораторијки надзор Митић Жарко,инж. грађ. ‐ текућа контрола Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ АУТОПУТ Е­75, ХОРГОШ ­ НОВИ САД Извођач радова: П.З.П. «Београд» ‐ Београд Руководилац контроле: Тошовић Симо, дипл. инж. геол. Сарадници: Драган Петровић,грађ. тех. Хубер Небојша, инж. грађ. Илинчић Александар, грађ. тех. Војиновић Мирјана, дипл. инж. грађ. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ ПУТЕВИ НА ПОДРУЧЈУ КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА Извођач радова: П.З.П. «Ваљево» Руководилац контроле: Тошовић Симо, дипл. инж. геол. Сарадници: Костић Зоран, грађ. тех. ‐ текућа контрола, Станковић Негован,инж. грађ. ‐ текућа контрола Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ ПУТЕВИ НА ПОДРУЧЈУ П.З.П. «БЕОГРАД» Извођач радова: П.З.П. «Београд» Руководилац контроле: Тошовић Симо, дипл. инж. геол. Сарадници: Чедомир Стојановић, грађ. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години 109
22.3.3
ПОСЛОВИ КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ГЕОМЕХАНИЧКИХ РАДОВА НА ГРАЂЕЊУ ПУТЕВА I И II РЕДА И ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА ПО ПРОГРАМУ НИП­А И ВИП­А ПУТЕВИ НА ПОДРУЧЈУ П.З.П. «ПОЖАРЕВАЦ» Извођач радова: П.З.П. «Пожаревац» Руководилац контроле: Живко Јовић, дипл. инж. грађ. Сарадници: Стамен Станков, геол. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ ПУТЕВИ НА ПОДРУЧЈУ П.З.П. «НОВИ ПАЗАР­ПУТ» Извођач радова: П.З.П. «Нови Пазар‐пут» ‐ Нови Пазар Руководилац контроле: Живко Јовић, дипл. инж. грађ. Сарадници: Борис Илијев, грађ. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ ПУТЕВИ И УЛИЦЕ НА ПОДРУЧЈУ П.З.П. «НИШ» Извођач радова: П.З.П. «Ниш» ‐ Ниш, «Нискоградња» ‐ Ниш Руководилац контроле: Живко Јовић, дипл. инж. грађ. Сарадници: Милија Јовановић, грађ. тех. Марија Китановић, грађ. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ ПУТЕВИ И УЛИЦЕ НА ПОДРУЧЈУ С.О. ВРШАЦ И «ТЕХНОЛОШКИ ПАРК» ВРШАЦ Извођач радова: «Војводинапут» Панчево и «Велика Морава» Београд Руководилац контроле: Живко Јовић, дипл. инж. грађ. Сарадници: Здравко Врањеш, дипл. инж. грађ. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ ПУТЕВИ НА ПОДРУЧЈУ КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА Извођач радова: П.З.П. «Ваљево»; П.З.П. «Београд» Руководилац контроле: Живко Јовић, дипл. инж.грађ Сарадници: Илија Станковић, лаб. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ 110 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години ПУТЕВИ НА ПОДРУЧЈУ П.З.П. «БЕОГРАД» Извођач радова: П.З.П. «Београд» Руководилац контроле: Живко Јовић, дипл. инж. грађ. Сарадници: Чедомир Стојановић,грађ. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ 22.3.4
ПОСЛОВИ ЛАБОРАТОРИЈСКОГ НАДЗОРА ГЕОМЕХАНИЧКИХ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ, ПОПРАВЦИ И ОДРЖАВАЊУ ПУТЕВА I И II РЕДА ПУТЕВИ НА ПОДРУЧЈУ П.З. П. «КРУШЕВАЦ ПУТ» Извођач радова: П.З.П. «Крушевац пут» ‐ Крушевац Руководилац контроле: Живко Јовић, дипл. инж. грађ. Сарадници: Стојановић Бобан,грађ. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ ПУТЕВИ НА ПОДРУЧЈУ П.З.П. «НИШ» Извођач радова: П.З.П. «Ниш» ‐ Ниш Руководилац контроле: Живко Јовић, дипл. инж. грађ. Сарадници: Марјан Китановић, грађ. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ ПУТЕВИ НА ПОДРУЧЈУ П.З.П. «КРАГУЈЕВАЦ» Извођач радова: П.З.П. «Крагујевац» Руководилац контроле: Живко Јовић, дипл. инж. грађ. Сарадници: Александар Андријашевић, грађ. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ ПУТЕВИ НА ПОДРУЧЈУ «КОСОВО» Извођач радова: «МБА»‐Миљковић Руководилац контроле: Живко Јовић, дипл. инж. грађ. Сарадници: Зоран Тадић, инж. технолог. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години 111
ПУТЕВИ НА ПОДРУЧЈУ П.З.П. «ЗАЈЕЧАР» Извођач радова: П.З.П. «Зајечар» Руководилац контроле: Живко Јовић, дипл. инж. грађ. Сарадници: Љубисав Тадић, грађ. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ ПУТЕВИ НА ПОДРУЧЈУ «ЧАЧАК» Извођач радова: П.З.П. «Чачак» Руководилац контроле: Живко Јовић, дипл. инж. грађ. Сарадници: Негован Станковић, инж. грађ. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ 22.3.5
ПОСЛОВИ НАДЗОРА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ, ПОПРАВЦИ И ОДРЖАВАЊУ ПУТЕВА I И II РЕДА ПУТЕВИ НА ПОДРУЧЈУ П.З.П. «ЧАЧАК» Извођач радова: П.З.П. «Чачак» Руководилац контроле: Живко Јовић, дипл. инж. грађ. Сарадници: Драгутин Љујић, грађ. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ 22.3.6
ПОСЛОВИ КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ГЕОМЕХАНИЧКИХ РАДОВА КОД ДИРЕКЦИЈА ЗА ПУТЕВЕ ГРАДОВА ПУТЕВИ И УЛИЦЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БЕОГРАДА Извођач радова: «Београдпут», Г.П. «Планум», «Партизански пут», «Гемакс» и «Еуропарк» Руководилац контроле: Никола Таталовић, дипл. инж. геол. Сарадници: Дејан Павишић, грађ. тех. Глишовић Владан, инж. грађ. Инвеститор: Дирекција за путеве – Београд ПУТЕВИ И УЛИЦЕ НА ПОДРУЧЈУ С.О. ВРШАЦ Извођач радова: «Војводинапут‐Панчево» ‐ Панчево Руководилац контроле: Живко Јовић, дипл. инж. грађ. Сарадници: Здравко Врањеш, дипл. инж. грађ. Драган Петровић, грађ. тех. Инвеститор: Ј.П. «ВАРОШ» ‐ ВРШАЦ 112 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години ПУТЕВИ И УЛИЦЕ НА ПОДРУЧЈУ С.О. ЛАЈКОВАЦ Извођач радова: П.З.П. «Београд», «Инграп‐омни» Руководилац контроле: Живко Јовић, дипл. инж. грађ. Сарадници: Чедомир Стојановић, грађ. тех. Инвеститор: Дирекција за путеве С.О. Лајковац ПУТЕВИ И УЛИЦЕ НА ПОДРУЧЈУ С.О. НИШ Извођач радова: «Биначка Морава» ‐ Врање, П.З.П. «Ниш» Руководилац контроле: Живко Јовић, дипл. инж. грађ. Сарадници: Марија Китановић, грађ. тех. Инвеститор: Ј.П. за планирање и изградњу Ниша 22.3.7
ПОСЛОВИ КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ГЕОМЕХАНИЧКИХ РАДОВА НА ОБЈЕКТИМА ИНФРАСТРУКТУРЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ У ГРАДУ БЕОГРАДУ, ТТ ИНСТАЛЦИЈЕ, ВОДОВОДНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ, КАНАЛИЗАЦИОНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ, ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ, ТОПЛОВОД Извођач радова: “Интерградња‐кооп”, “Пројектомонтажа”, “Колубара Инвест”, “Комградња”, «Техно‐инжењеринг»,“Каблпројект”, “Енергомонтажа”, «Делта инжењеринг»,«Тишма Монтажа», «Колубара инвест‐градња», «Пек‐инг», «Београђевина», «Грађевинар‐ Коцић», «Монтера», «Феникс», «Беомаркинг», «Партнер‐инжењеринг», «Фербилд», «Шумадија пут», «Биодекор», «Бета‐инжењеринг», «Градхем», «Грејање» «Инфрастуктура вис», «Југославија», «Зеленило‐Београд», «Хидропромет‐инжењеринг», «Телефонкабл», «Вук‐инг» «TQ‐Лозница» итд. Руководилац контроле: Никола Таталовић, дипл. инж. геол. Сарадници: Мирослав Јовановић,грађ. тех. Александар Петровић,геол. тех. Александар Илинчић, грађ. тех. Инвеститор: Дирекција за путеве – Београд Дирекција за грађевинско земљиште – Београд, Електране – Београд ПТТ – Србије, ЕПС и ЕДБ Београд Водовод и канализација – Београд Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години 113
22.3.8
ПОСЛОВИ КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ГЕОМЕХАНИЧКИХ РАДОВА НА ОБЈЕКТИМА ВИСКОГРАДЊЕ, ТЕМЕЉИ ОБЈЕКАТА, БЕНЗИНСКЕ ПУМПЕ, СПОРСТКИ ЦЕНТРИ, КРАНСКЕ СТАЗЕ ИЗВОЂАЧИ РАДОВА ВИСОКОГРАДЊЕ Извођач радова: Никола Таталовић, дипл. инж. геол. Руководилац контроле: Мирослав Јовановић, грађ. тех. Сарадници: Александар Петровић, геол. тех. Инвеститор: „Привреда Србије“ ТРАСА ПЕПЕЛОВОДА НА СЕРВИСНОМ ПУТУ ОД МОСТА НА МЛАВИ ДО ПК «ЋИРИКОВАЦ», Извођач радова: «Аутотранспорт» Костолац Руководилац контроле: Симо Тошовић, дипл. инж. геол. Сарадници: Бошњаковић Бранислав, геол. тех. Инвеститор: Привредно друштво термоелектране и копови – «КОСТОЛАЦ» д.о.о. ОБИЛАЗНИЦА ОКО УЖИЦА М­19/1 Извођач радова: «Путеви» ‐ Ужице Руководилац контроле: Живко Јовић, дипл. инж. грађ. Сарадници: Париповић Светозар, грађ. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ СРЕМСКА ГАЗЕЛА – II ДЕОНИЦА, ОД ПУТА Р­267 БОЉЕВЦИ ­ ПРОГАР ДО ПУТА Р­153А БЕЧМЕН – ПЕТРОВЧИЋ Извођач радова: П.З.П. «Београд» Руководилац контроле: Живко Јовић, дипл. инж. грађ. Сарадници: Скендер Милан, грађ. тех. Инвеститор: Дирекција за инфраструктуру и дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда 114 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години 22.4 ЛАБОРАТОРИЈСКИ НАДЗОР НА ПРОИЗВОДЊИ И УГРАДЊИ АСФАЛТА И БЕТОНА 22.4.1 КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ХИДРОИЗОЛАЦИОНИХ РАДОВА МОСТ ПРЕКО РЕКЕ ТИСЕ НА БРАНИ КОД НОВОГ БЕЧЕЈА, НА ПУТУ БЕЧЕЈ ­ НОВИ БЕЧЕЈ Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ Татјана Бошковић, дипл. инж. технол. Душан Бошковић, грађ. техн. МОСТ „БУБАЊ ПОТОК“ НА ЛЕВОЈ СТРАНИ АУТОПУТА Е­75 БЕОГРАД­НИШ, КОД БЕОГРАДА Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ Татјана Бошковић, дипл. инж. технол. Душан Бошковић, грађ. техн. 22.4.2
КОНТРОЛНА ИСПИТИВАЊА ИЗВЕДЕНИХ ХИДРОИЗОЛАЦИОНИХ РАДОВА МОСТ ПРЕКО РЕКЕ ЗАПАДНА МОРАВА КОД КАМИЏОРЕ НА МАГИСТРАЛНОМ ПУТУ М­23.1 РАВНИ ГАЈ­КРАЉЕВО Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ Татјана Бошковић, дипл. инж. технол. Душан Бошковић, грађ. техн. МОСТ ПРЕКО РЕКЕ ЛУГОМИР НА ДЕСНОЈ СТРАНИ АУТОПУТА Е­
75 БЕОГРАД­НИШ, км 719+984,22 КОД ЈАГОДИНЕ Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ Татјана Бошковић, дипл. инж. технол. Душан Бошковић, грађ. техн. МОСТ ПРЕКО РЕКЕ ЗЛАТИЦЕ НА ПУТУ МОКРИН­ЦРНА БАРА Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ Татјана Бошковић, дипл. инж.технол. Душан Бошковић, грађ. техн. ЛАБОРАТОРИЈСКИ НАДЗОР НА ОДРЖАВАЊУ МАГИСТРАЛНИХ И РЕГИОНАЛНИХ ПУТЕВА НА ПОДРУЧЈУ СРБИЈЕ Извођач радова: Помоћници надзорних органа: Предузећа за путеве на подручју Србије Горан Такић, дипл. инж. грађ Зоран Здравковић, грађ. тех. Инвеститор: ЈП ''Путеви Србије'' Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години 115
ЛАБОРАТОРИЈСКИ НАДЗОР НА ОДРЖАВАЊУ ГРАДСКИХ УЛИЦА У ГРАДУ БЕОГРАДУ Извођач радова: ЈКП за одржавање "Београд"; ЈКП "Београд пут" Надзорни органи: Дејан Аћимовић, дипл. инж. грађ. Јован Јовановић, грађ. инж. Милан Војиновић, тех. Инвеститор: Градска Дирекција ЛАБОРАТОРИЈСКИ НАДЗОР НА ИЗГРАДЊИ АУТОПУТА УБ – ЛАЈКОВАЦ ; Е ­ 763 Извођач радова: Грађевинска предузећа на подручју Србије Координатор: Дејан Церовац, дипл. инж. грађ. Надзорни орган: Зоран Јанковић, инж. грађ. Инвеститор: Коридори Србије ЛАБОРАТОРИЈСКИ НАДЗОР НА ИЗГРАДЊИ АУТОПУТА НОВИ САД – СУБОТИЦА (КОРИДОР 10) Извођач радова: Грађевинска предузећа на подручју Србије Координатор: Дејан Букумировић, дипл. инж. грађ. Надзорни органи: Небојша Пипа, инж. грађ. Александар Хранисављевић, грађ. тех. Веља Капетанов, грађ. тех. Зоран Огњановић, грађ. тех. Љубиша Сечивановић, грађ. тех. Лаборант: Саша Јованчић Инвеститор: Коридори Србије 22.4.3
КОНТРОЛА ПРОИЗВОДЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ АСФАЛТНИХ ПОСТРОЈЕЊА ТЕКУЋА КОНТРОЛА ПРОИЗВОДЊЕ АСФАЛТНИХ ПОСТРОЈЕЊА Рукодовилац посла: Владимир Радосављевић, дипл. инж. Руководиоци лабораторија: Ана Врањеш, инж. (асф. база у Београду) Миодраг Огњановић, тех. (асф. база у Јагодини) Мирослав Мишић, тех. (асф. база у Пожаревцу) Соња Шуменковић,тех. (асф. база Гемакс и Еуропарк) Станислав Виријевић,тех. (асф.база Н.Пазар) Предраг Црномарковић, инж.(асф. база Дуваниште, асф.база у Ваљеву)
Драган Радисављевић, тех. (асф. база МБА Космет) Зоран Ненадовић, грађ. тех.(асф.база Крушевацпут) Алекса Зиројевић,грађ. тех. (асф.база Путеви Ужице) 116 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години 22.4.4
КОНТРОЛА ПРОИЗВОДЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ БЕТОНСКИХ ПОСТРОЈЕЊА ТЕКУЋА КОНТРОЛА ПРОИЗВОДЊЕ БЕТОНСКИХ ПОСТРОЈЕЊА Рукодовилац посла: Владимир Радосављевић, дипл. инж. Руководиоци лабораторија: Љубиша Сечивановић, тех (б. базе у окол. Београда) Феђа Иванић, тех. (бет. базе у Београду) Томислав Јовановић, тех. (бет. база околина Ниша) Рашко Лазаров, тех. (бет. база Београд пут) Милош Кулић,тех. (бет.базе у Параћину) Драган Кулић,тех. (Нови Пазар) Јовица Црномарковић, грађ. тех. Момчило Јанковић, грађ. тех. (бет. базе Чачак) Дарко Хранисављевић, грађ. инж. (В. Хан) Руковаоци керн гарнитуре: Драган Вучинић, тех. Ивица Митић, тех. Техничка администрација: Драгиња Шарковић, тех. Александра Иванић, тех. 22.5 ЛАБОРАТОРИЈСКИ НАДЗОР У ТОКУ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА ЛАБОРАТОРИЈСКИ НАДЗОР У ТОКУ ИЗВОЂЕЊА БЕТОНСКИХ РАДОВА НА ТУНЕЛУ СТРАЖЕВИЦА Надзорни органи: Радмила Лукић, грађ. инж. Феђа Иванић, грађ. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ ЛАБОРАТОРИЈСКИ НАДЗОР У ТОКУ ИЗВОЂЕЊА АСФАЛТНИХ И БЕТОНСКИХ РАДОВА НА РАДОВИМА САОБРАЋАЈНИЦА – МОСТ БЕШКА Надзорни органи: Немања Пипа, грађ. инж. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ ЛАБОРАТОРИЈСКИ НАДЗОР НА ОДРЖАВАЊУ М и Р ПУТЕВА Помоћници надзорних органа: Горан Радисављевић, грађ. тех. Славољуб Митић.грађ. тех. Владимир Ратковић.грађ. тех. Небојша Шуловић.грађ. тех. Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години 117
23 БАЗЕ ПОДАТАКА БАЗА ПОДАТАКА ЗА МОСТОВЕ Пројектанти: Инвеститор: Пројектанти: Инвеститор: БАЗА ПОДАТАКА ЗА МОСТОВЕ У САРАДЊИ СА ФРАНЦУСКОМ ФИРМОМ ''ADVITAM'' И УПОТРЕБА ПРОГРАМА ЗА БАЗУ ПОДАТАКА ''SCANPRINT’’ Пецикоза Милорад, дипл. инж. грађ. Миладиновић Зоран, дипл. инж. грађ. Борко Булајић, дипл. инж. грађ. Дедић Бранка, дипл. инж. грађ. Стојић Никола, дипл. инж. грађ. Равић Небојша, дипл. инж. грађ. JП „Путеви Србије“ БАЗА ПОДАТАКА ЗА ТУНЕЛЕ Пројектанти: Инвеститор: 118 Пецикоза Милорад, дипл. инж. грађ. Миладиновић Зоран, дипл. инж. грађ. Гађански Вера Бихеловић Гордана JП „Путеви Србије“ Пецикоза Милорад, дипл. инж. грађ. Миладиновић Зоран, дипл. инж. грађ. Гојко Ђедовић, дипл. инж. грађ. JП „Путеви Србије“ Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години 24 СИСТЕМ КВАЛИТЕТА ПРЕМА СТАНДАРДУ SRPS ISO 9001:2008 НАДЗОРНИ АУДИТ QMS­А УСПОСТАВЉЕНОГ У ИНСТИТУТУ ЗА ПУТЕВЕ САГЛАСНО СТАНДАРДУ SRPS ISO 9001:2008 ОБАВИО ЈЕ АУДИТ ТИМ EVROCERT­А 26. И 27.01.2010. ГОДИНЕ. НА ОСНОВУ ПОЗИТИВНОГ ИЗВЕШТАЈА, ИНСТИТУТ ЗА ПУТЕВЕ ЈЕ 19.04.2010. ДОБИО СЕРТИФАКАТ БР. 1016/06, ИЗДАТ ОД СТРАНЕ EVROCERT­А, КОЈИМ СЕ ПОТВРЂУЈЕ ДА ЈЕ СИСТЕМ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ УСАГЛАШЕН СА ЗАХТЕВИМА СТАНДАРДА SRPS ISO 9001:2008, СА ВАЖНОШЋУ ДО 14.02.2013. Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години 119
25 АКРЕДИТОВАНЕ ИСПИТНЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ SRPS ISO/IEC 17025 У ПЕРИОДУ ОД СЕПТРМБРА ДО ДЕЦЕМБРА 2010. ГОДИНЕ OД СТРАНЕ АКРЕДИТАЦИОНОГ ТЕЛА СРБИЈЕ – АТС ИЗВРШЕНО ЈЕ ТРЕЋЕ НАДЗОРНО ОЦЕЊИВАЊЕ АКРЕДИТОВАНИХ ИСПИТНИХ ЛАБОРАТОРИЈА, САГЛАСНО СТАНДАРДУ SRPS ISO/IEC 17025:2006; ПРАВИЛИМА АКРЕДИТАЦИЈЕ AТС­ПА 01, ПРИРУЧНИЦИМА КВАЛИТЕТА ЛАБОРАТОРИЈА, ПРИЛОЗИМА ПРИРУЧНИКА И РЕФЕРЕНТНИМ СТАНДАРДИМА ПРЕМА ОБИМУ АКРЕДИТАЦИЈЕ. НА ОСНОВУ УКУПНИХ ПОЗИТИВНИХ НАЛАЗА ПРОДУЖЕНЕ СУ АКРЕДИТАЦИЈЕ ЗА СВЕ ЧЕТИРИ ИСПИТНЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ, И ТО: ƒ
ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ГЕОМЕХАНИКУ, НАДЗОР ОБАВЉЕН 23.12.2010 ­ АКРЕДИТАЦИОНИ БРОЈ 01­009, АКРЕДИТАЦИЈА ДОДЕЉЕНА 29.10.2007. ГОДИНЕ АКРЕДИТАЦИЈА ВАЖИ ДО 29.10.2011. ГОДИНЕ ƒ
ЛАБОРАТОРИЈА ЗА КАМЕН И КАМЕНЕ АГРЕГАТЕ, НАДЗОР ОБАВЉЕН 20.09.2010. ­ АКРЕДИТАЦИОНИ БРОЈ 01­013, АКРЕДИТАЦИЈА ДОДЕЉЕНА 29.10.2007. ГОДИНЕ АКРЕДИТАЦИЈА ВАЖИ ДО 29.10.2011. ГОДИНЕ ƒ
ЛАБОРАТОРИЈА ЗА БЕТОН И ВЕЗИВА, НАДЗОР ОБАВЉЕН 08.10.2010. ­ АКРЕДИТАЦИОНИ БРОЈ 01­014, АКРЕДИТАЦИЈА ДОДЕЉЕНА 29.10.2007. ГОДИНЕ АКРЕДИТАЦИЈА ВАЖИ ДО 29.10.2011. ГОДИНЕ ƒ
ЛАБОРАТОРИЈА ЗА АСФАЛТ, УГЉОВОДОНИЧНА ВЕЗИВА И ХИДРОИЗОЛАЦИЈЕ, НАДЗОР ОБАВЉЕН 27.09.2010. ­ АКРЕДИТАЦИОНИ БРОЈ 01­015, АКРЕДИТАЦИЈА ДОДЕЉЕНА 29.10.2007. ГОДИНЕ АКРЕДИТАЦИЈА ВАЖИ ДО 29.10.2011. ГОДИНЕ 120 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години 121
122 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години 123
124 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години 26 СЕРТИФИКАЦИОНО ТЕЛО ЗА ПРОИЗВОДЕ SRPS EN 45011:2004 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години 125
НАДЗОРНО ОЦЕЊИВАЊЕ СЕРТИФИКАЦИОНОГ ТЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЕ УСПЕШНО ЈЕ ОБАВЉЕНО ОД СТРАНЕ АТС­А 26.02. И 12.03.2010. ИНСТИТУТ ЗА ПУТЕВЕ ЈЕ АКРЕДИТОВАН ПРЕМА СТАНДАРДУ SRPS EN 45011:2004 КАО СЕРТИФИКАЦИОНО ТЕЛО ЗА ПРОИЗВОДЕ, ПРЕМА РЕШЕЊУ ОД 02.02.2009. ГОДИНЕ И ТО: ƒ
ФРАКЦИОНИСАНИ КАМЕНИ АГРЕГАТ ЗА БЕТОН И АСФАЛТ, ПРЕМА НАРЕДБИ О ОБАВЕЗНОМ АТЕСТИРАЊУ ФРАКЦИОНИСАНОГ КАМЕНОГ АГРЕГАТА ЗА БЕТОН И АСФАЛТ (СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ БР. 41/87). 126 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години 27 ПУБЛИКАЦИЈЕ ƒ СЕРИЈСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ ЧАСОПИС „ИНСТИТУТ ЗА ПУТЕВЕ“, БРОЈ 39/2010 Издавач: Институт за путеве, а.д. Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години 127
28 РЕФЕРАТИ САОПШТЕНИ НА НАУЧНИМ И СТРУЧНИМ СКУПОВИМА У ЗЕМЉИ ТЕИК 2010 ­ ТЕОРИЈСКА И ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ИСТРАЖИВАЊА КОНСТРУКЦИЈА И ЊИХОВА ПРИМЕНА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 18.­19. март, Ниш II НАУЧНО­СТРУЧНО САВЕТОВАЊЕ НА ТЕМУ „ЗЕМЉОТРЕСНО ИНЖЕЊЕРСТВО И ИНЖЕЊЕРСКА СЕИЗМОЛОГИЈА“, САВЕЗ ГРАЂЕВИНСКИХ ИНЖЕЊЕРА СРБИЈЕ, Април, Дивчибаре НАУЧНА ЗЕМЉОТРЕСНА РЕГУЛАТИВА ЕН 1998­1:2004 ЕВРОКОД 8, НЕКИ АСПЕКТИ С. Недељковић, В. Вујанић, М. Јотић 15. КОНГРЕС ГЕОЛОГА СРБИЈЕ ­ ТРАДИЦИЈА И НОВИ ИЗАЗОВИ ­ 26. ­ 29. Мај, Београд ПРИМЕНА АДИТИВА НА БАЗИ РЕЦИКЛИРАНЕ ГУМЕ ПРИ ИЗРАДИ ХАБАЈУЋЕГ СЛОЈА НА ДЕОНИЦАМА МАГИСТРАЛНИХ ПУТЕВА У СРБИЈИ Иван Андрић, др Имре Пап, др Милорад Смиљанић, Душан Стојнић ГЕОТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ АУТОПУТА Е­763 БЕОГРАД – ЈУЖНИ ЈАДРАН ПРЕКО КЛИЗИШТА УМКА ­ ДУБОКО Бранко Јелисавац, Петар Митровић, Владета Вујанић, Светозар Миленковић ИНТЕЛЕКТУАЛНА СВОЈИНА И ПРОЦЕС ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА Аца Удицки, Весна Шијаковић САВЕТОВАЊЕ „ОДРЖИВИ РАЗВОЈ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА И ЕНЕРГЕТСКОГ КОМПЛЕКСА КОСТОЛАЦ“, Мај, Костолац ШТА ТРЕБА ДАЉЕ УРАДИТИ ЗА ПОЧЕТАК КОРИШЋЕЊА ЕЛЕКТРОФИЛТЕРСКОГ ПЕПЕЛА И ШЉАКЕ ИЗ ТЕРМОЕЛЕКТРАНА У СРБИЈИ ЗА ИЗГРАДЊУ САОБРАЋАЈНИЦА С. Цмиљанић, В. Вујанић, Б. Росић 128 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години 13. КОНГРЕС ГРАЂЕВИНСКИХ КОНСТРУКТЕРА, 22.­24. септембар, Златибор МОСТОВИ НА км.96+485 ОБИЛАЗНИЦЕ ДИМИТРОВГРАДА АУТОПУТА Е­80 НИШ­ДИМИТРОВГРАД Жарко Вуловић, дипл. грађ. инж. Марија Миловановић, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АРМИРАНО БЕТОНСКИХ МОСТОВА НА км.94+772,00 АУТОПУТА Е­80 НИШ – ДИМИТРОВГРАД Петар Спасић, дипл. грађ. инж. Игор Стефановић, дипл. грађ. инж. МОСТОВИ НА км.99+631,31 ОБИЛАЗНИЦЕ ДИМИТРОВГРАДА АУТОПУТА Е­80 НИШ­ДИМИТРОВГРАД Нада Јововић, дипл. грађ. инж. Александра Јањанин, дипл. грађ. инж. Слободан Матовић, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКТИ САНАЦИЈЕ МОСТОВА НА ПУТУ М–8, ДЕОНИЦА: АЉИНОВИЋИ­СЈЕНИЦА­НОВИ ПАЗАР Славица Вучетић – Абинун, дипл. грађ. инж. Петар Спасић, дипл. грађ. инж. САНАЦИЈА ПОСТОЈЕЋИХ МОСТОВА СА ОСВРТОМ НА РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА ДИЛАТАЦИЈА Душан Исаков, дипл. грађ. инж. Жарко Вуловић, дипл. грађ. инж. МОСТОВИ ПРЕКО ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ НА км.922+796 АУТОПУТА Е­75 НИШ­
ГРАНИЦА БЈРМ Ђорђе Илић, дипл. грађ. инж. Александра Јањанин, дипл. грађ. инж. Слободан Матовић, дипл. грађ. инж. Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години 129
29 30.1
РАДОВИ ОБЈАВЉЕНИ У НАУЧНИМ И СТРУЧНИМ ЧАСОПИСИМА У ЗЕМЉИ ЧАСОПИС „ИНСТИТУТ ЗА ПУТЕВЕ“ БРОЈ 39/2010 ЧЕТРДЕСЕТ ГОДИНА ЧАСОПИСА „ИНСТИТУТ ЗА ПУТЕВЕ“ мр Јелена Добриловић ГЕОТЕХНИЧКА ИСТРАЖИВАЊА И САНАЦИЈА КОСИНЕ НА ГРАНИЧНОМ ПРЕЛАЗУ „МЕХОВ КРШ“, НА ПУТУ М­2 РОЖАЈЕ – К. МИТРОВИЦА, КМ: 1168+430 ­ КМ: 1168+585 др Петар Митровић, Бранко Јелисавац, Светозар Миленковић ПРИКАЗ ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА АУТОПУТА Е­75, ДЕОНИЦЕ: ЦАРИЧИНА ДОЛИНА ­ ВЛАДИЧИН ХАН Горан Шеница, Дијана Милошевић, Марија Стојановић, Горан Ђајић НАСИПИ НА СЛАБОНОСИВОМ ТЛУ ­ ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ВАРИЈАНТЕ ­ Зоран Берисављевић, Бошко Убипарип НАДВОЖЊАЦИ НА АУТОПУТУ Е­80 НИШ – ДИМИТРОВГРАД НА ДЕОНИЦИ СТАНИЧЕЊЕ – ПИРОТ, И НА АУТОПУТУ Е­763 БЕОГРАД – ЈУЖНИ ЈАДРАН НА ДЕОНИЦИ ЛАЈКОВАЦ ­ ЉИГ Горан Лазовић, Марко Миловановић, Милан Бошњаковић ФОРЕНЗИЧКА ГЕОТЕХНИЧКА АНАЛИЗА НЕСТАБИЛНОСТИ НАСИПА И ПРОГНОЗА ЊЕГОВОГ ПОНАШАЊА НАКОН САНАЦИЈЕ ЛАКОТЕЖУЋИМ МАТЕРИЈАЛОМ, НУМЕРИЧКИМ МОДЕЛИРАЊЕМ Срђан Спасојевић ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ: АУТОПУТ Е­75, БЕОГРАД ­ НИШ ­ ГРАНИЦА СА Б.Ј.Р. МАКЕДОНИЈОМ, ДЕОНИЦА: ВЛАДИЧИН ХАН ­ ДОЊИ НЕРАДОВАЦ Александар Стојановић, Мирослав Бирђанин РЕГИСТАР КЛИЗИШТА И ДРУГИХ НЕСТАБИЛНИХ ПОЈАВА У ФУНКЦИЈИ ПОБОЉШАЊА СТАЊА ДРЖАВНИХ ПУТЕВА СРБИЈЕ Милован Јотић, Бошко Убипарип, мр Владета Вујанић, Јадранка Милић, Светлана Јотић 130 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години 30.2
DIRECT­MAT УКЛАЊАЊЕ И РЕЦИКЛАЖА МАТЕРИЈАЛА У ПУТОГРАДЊИ – РАЗМЕНА ЗНАЊА И ИСКУСТВА ­ др Милорад Смиљанић УНАПРЕЂЕЊЕ НИВОА БЕЗБЕДНОСТИ НА ОБИЛАЗНИЦИ СМЕДЕРЕВА (ПЕТРИЈЕВСКА И КОЛАРСКА РАСКРСНИЦА) СА ПРЕДЛОГОМ КРАКТОРОЧНИХ И ДУГОРОЧНИХ МЕРА Небојша Чубрило КОНСТРУКЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ОД БУКЕ СА САОБРАЋАЈНИЦА Владимир Бабић ФОРУМ ЕВРОПСКИХ НАЦИОНАЛНИХ ИСТРАЖИВАЧКИХ ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ПУТЕВЕ FEHRL 2009 Видан Гашић, др Имре Пап БРОЈ 2/2010 ЧАСОПИС „ПУТ И САОБРАЋАЈ“ БРОЈ 1/2010 ШВЕДСКА ИСКУСТВА У ПРОУЧАВАЊУ ПРОБЛЕМА ЗАГАЂЕЊА ВОДА Оливера Пешић УРЕДБА О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ НА ПРИВРЕМЕНИМ И ПОКРЕТНИМ ГРАДИЛИШТИМА Мирољуб Станимировић БРОЈ 3/2010 ПРИМЕНА ЕКСПАНДИРАНОГ ПОЛИСТИРЕНА (ЕПС­А) ЗА ОЛАКШАЊЕ НАСИПА ПРИ САНАЦИЈИ МАГИСТРАЛНОГ ПУТУ М­21, ВАЉЕВО ­ КОСЈЕРИЋ КМ:2+000 (ОБИЛАЗНИЦА ОКО ВАЉЕВА) Срђан Спасојевић, Слободан Басурић БРОЈ 4/2010 ПОРЕЂЕЊЕ ВАРИЈАНТИ ПОВЕЗИВАЊА АУТОПУТА БЕОГРАД ­ ЈУЖНИ ЈАДРАН СА КОРИДОРОМ X И ОСНОВНОМ МРЕЖОМ САОБРАЋАЈНИЦА БЕОГРАДА Проф. др Љубиша Кузовић, др Драженко Главић, мр Боривоје Алексић, др Ђорђе Лајшић УСМЕРЕНОСТ САОБРАЋАЈНИХ ТОКОВА СА ПРАВЦА БЕОГРАД ­ ЈУЖНИ ЈАДРАН, С ОБЗИРОМ НА ИЗВОРИШТА И ОДРЕДИШТА У ОДНОСУ НА ПОДРУЧЈЕ ЛЕВЕ И ДЕСНЕ ОБАЛЕ РЕКЕ САВЕ мр Боривоје Алексић, Проф. др Љубиша Кузовић, др Драженко Главић, Илија Албрехт Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години 131
ПРИКАЗ ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА АУТОПУТА Е­75, ДЕОНИЦА: ЦАРИЧИНА ДОЛИНА – ВЛАДИЧИН ХАН Горан Шеница, Дијана Милошевић, Марија Стојановић, Горан Ђајић ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ: АУТОПУТ Е­75, БЕОГРАД ­ НИШ ­ ГРАНИЦА СА Б.Ј.Р. МАКЕДОНИЈОМ, ДЕОНИЦА: ВЛАДИЧИН ХАН ­ ДОЊИ НЕРАДОВАЦ ОД KM 900+100,90 ДО KM 926+357,02, ДУЖИНЕ: L=26,256 KM Александар Стојановић, Мирослав Бирђанин ПРВА ФАБРИКА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ТКАНОГ ГЕОТЕКСТИЛА У СРБИЈИ др Петар Митровић 30.3
ОСТАЛИ РАДОВИ МОГУЋНОСТИ КОРИШЋЕЊА ЕЛЕКТРОФИЛТЕРСКОГ ПЕПЕЛА КАО СЕКУНДАРНОГ ОТПАДА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ С. Цмиљанић, В. Вујанић, Б. Росић Монографија: Академије инжењерских наука Србије, РГФ Универзитета у Београду и Привредне коморе Србије, Београд, мај 2010. ГЕОТЕХНИЧКА РЕШЕЊА АУТОПУТА НА ПОТЕЗУ КЛИЗИШТА УМКА – ДУБОКО Б. Јелисавац, В. Вујанић, П. Митровић, С. Миленковић Монографија: Српског друштва за путеве „VIA‐VITA“, Инжењерске Академије Србије, и Удружења грађевинских инжењера Србије, о повезивању аутопута Београд – јужни Јадран са коридором X и основном саобраћајном мрежом Београда, Београд (Врујци) 2010. стр 73‐85 ЕФЕКТИ НА ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ КРОЗ САНАЦИЈУ КЛИЗИШТА НА ПОТЕЗУ УМКА – ДУБОКО У ВАРИЈАНТИ АУТОПУТА ОСТРУЖНИЦА ­ ОБРЕНОВАЦ Б. Јелисавац, В. Вујанић, П. Митровић, С. Миленковић Монографија: Српског друштва за путеве „VIA‐VITA“, Инжењерске Академије Србије, и Удружења грађевинских инжењера Србије, о повезивању аутопута Београд – јужни Јадран са коридором X и основном саобраћајном мрежом Београда, Београд (Врујци) 2010. стр 87‐96 132 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години ГЕОПОЛИМЕР НА БАЗИ ЕЛЕКТРОФИЛТЕРСКОГ ПЕПЕЛА ИЗ ТЕ МОРАВА СИНТЕТИЗОВАН АЛКАЛНОМ АКТИВАЦИЈОМ СА NaOH Мр Михаило Ршумовић СИНТЕЗА ГЕОПОЛИМЕРА НА БАЗИ ЕЛЕКТРОФИЛТЕРСКОГ ПЕПЕЛА ТЕ КОСТОЛАЦ Б2 ПОСТУПКОМ АЛКАЛНЕ АКТИВАЦИЈЕ РАСТВОРОМ ВОДЕНОГ СТАКЛА Н. Марјановић, М. Комљеновић, Љ. Петрашиновић­Стојкановић, В. Николић, З. Башчаревић, А. Росић и М. Ршумовић СИНТЕЗА ГЕОПОЛИМЕРА НА БАЗИ ЕЛЕКТРОФИЛТЕРСКОГ ПЕПЕЛА ТЕ МОРАВА АЛКАЛНОМ АКТИВАЦИЈОМ РАСТВОРОМ ВОДЕНОГ СТАКЛА МОДУЛА 1,5 В. Николић, М. Комљеновић, Љ. Петрашиновић­Стојкановић, З. Башчаревић, Н. Марјановић и М. Ршумовић ПОСТУПАК ДОБИЈАЊА ГЕОПОЛИМЕРА НА БАЗИ ЕФП СВИЛАЈНАЦ АЛКАЛНОМ АКТИВАЦИЈОМ ЕЛЕКТРОФИЛТЕРСКОГ ПЕПЕЛА РАСТВОРОМ НАТРИЈУМ­
СИЛИКАТА МОДУЛА 0,5 З. Башчаревић, В. Николић, М. Комљеновић, Љ. Петрашиновић­Стојкановић, Н. Марјановић и М. Ршумовић Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години 133
30 РАДОВИ САОПШТЕНИ НА НАУЧНИМ И СТРУЧНИМ СКУПОВИМА У ИНОСТРАНСТВУ TRANSPORT RESEARCH ARENA 2010, BRUSSELS, BELGIUM, JUNE 2010, Paper No.12.2.2. INVESTIGATION OF ASPHALT MIXTURE BEHAVIOUR AT LOW AND HIGH AIR TEMPERATURES dr Imre Pap XII YUCORR "ИНЖЕЊЕРСТВО, МАТЕРИЈАЛИ И МЕНАЏМЕНТ У ПРОЦЕСНОЈ ИНДУСТРИЈИ“, Република Српска, 18­21. мај 2010. УКЛАЊАЊЕ ДЕПОНИЈЕ ОТПАДНОГ АСФАЛТА ПОСТУПКОМ РЕЦИКЛИРАЊА ПО ХЛАДНОМ ПОСТУПКУ Татјана Бошковић, др Имре Пап, др Милорад Смиљанић МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА О УПРАВЉАЊУ ЦЕСТОВНОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ СА АСПЕКТА БЕЗБЈЕДНОСТИ ПОД ПОКРОВИТЕЉСТВОМ: МИНИСТАРСТВО КОМУНИКАЦИЈА И ТРАНСПОРТА БиХ БиХ, Сарајево, 15.­16. април 2010. СТАЊЕ КОЛОВОЗА И БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА мр Славољуб Ерјавец, дипл. инж. грађ. VII MEĐUNARODNI NAUČNO­STRUČNI SKUP „SAVREMENA TEORIJA I PRAKSA U GRADITELJSTVU„ 14. I 15. APRIL, BANJA LUKA MONITORING KLIZIŠTA U SISTEMU OČUVANjA I ZAŠTITE GRADSKE ­ URBANE SREDINE Vladeta Vujanić, Svetozar Milenković GEOTEHNIČKI USLOVI I NAČIN SANIRANjA KLIZIŠTA U URBANIM PODRUČJIMA R. SRBIJE Boško Ubiparip, Milovan Jotić, Jadranka Milić, Svetlana Jotić ZEMLjOTRESNA REGULATIVA I SAVREMENO GRADITELjSTVO, NEKI ASPEKTI Slobodan Nedeljković, Vladeta Vujanić, Milovan Jotić 134 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години 14TH DANUBE­EUROPEAN CONFERENCE ON GEOTECHNICAL ENGINEERING 02­04, JUNE 2010. BRATISLAVA, SLOVAKIA DATA BASE ON LANDSLIDES IN THE PROCESS OF ROAD NETWORK MAINTENANCE IN THE REPUBLIC OF SERBIA Branko Jelisavac, Ljubomir Rokić, Vladeta Vujanić, Svetozar Milenković, Milovan Jotić MONITORING OF LANDSLIDES IN SERBIA Svetozar Milenković, Branko Jelisavac, Vladeta Vujanić, Svetlana Jotić SIMPOZIJUM DRUŠTVA ZA GEOTEHNIKU MAKEDONIJE, OHRID – STRUGA, MAKEDONIJA 24 – 26 JUN 2010. NASIPI OD ANKERUVANI GABIONI – ISKUSTVA OD PROEKTIRANjE I IZVEDBA V. Lazić, dr P.Mitrović SANACIJA NA SVLEČIŠTE NA PATOT R­113 , PRIČEVICI – PECKA NA KM:16+990 SO METOD ,,JET GROUTING“ (MLAZNO INJEKTIRANJE) S. Spasojević, P. Mitrović, Z. Berisavljević PRIMENA NA ELEKTROFILTERSKI PEPEL I ZGURA KAKO PATEN GRADEŽEN MATERIJAL VO REPUBLIKA SRBIJA S. Cmiljanić, V. Vujanić, S. Jotić, B. Rosić, S. Tošović SANACIJA NA SVLEČIŠTE ,,VIDOVAČA 1“ NA PAT R­223, AB PLATNO I AB ZATEGI S. Spasojević, B.Ubiparip, P.Mitrović 10. SLOVENSKI KONGRES O CESTAH IN PROMETU PORTORОŽ, 20­22 OKTOBER 2010. THE CONSTRUCTION OF MODERN ROAD TRANSPORT FACILITIES WITH THE IMPLEMENTATION OF LIGHT ­ WEIGHT MATERIALS MADE OF EXPANDED POLYSTYRENE ­ STYROFOAM Milan Duskov, Vladeta VUjanić, Biljana Vuksanović THE REGISTER OF LANDSLIDES AND OTHER UNSTABLE OCCURRENCES MEANT FOR THE CONDITION IMPROVEMENT ON STATE ROADS OF SERBIA Milovan Jotić, Bosko Ubiparip, Vladeta Vujanić, Jadranka Milić, Svetlana Jotić Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години 135
EUROCODE 8 EN 1998­1:2004, ITS IMPLEMENTATION IN TRANSPORT INFRASTRUCTURE, SOME ASPECTS Slobodan Nedeljković, Vladeta Vujanić, Milovan Jotić C.B.R. TESTING WITH DYNAMIC CONICAL PENETROMETER IN THE PROCESS OF ROAD REHABILITATION AND CONSTRUCTION CONTROL Simo Tosović, Vladeta Vujanić DEEP COLD RECYCLING PROCEDURE FOR ROAD REHABILITATION Simo Tosović, Branko Rosić GEOTECHNICAL CONDITIONS FOR THE CONSTRUCTION OF TUNNEL „PROGON“ ON THE DIMITROVGRAD BYPASS Svetozar Milenković, Branko Jelisavać, Vladeta Vujanić CROATIA – JAPAN PROJECT ON: RISK IDENTIFICATION AND LAND – USE PLANING FOR DISASTER MITIGATION OF LANDSLIDES AND FLOODS IN CROATIA, DUBROVNIK, HRVATSKA, NOVEMBAR 2010. (1042­1049) GEOTECHNICAL INVESTIGATIONS AND MONITORING OF LANDSLIDES IN SERBIA Svetozar Milenković, Branko Jelisavać, Vladeta Vujanić 1. MEĐUNARODNA KONFERENCIJА ZA PUTEVE I ŽELEZNICE OPATIJI 17­18. MAJ 2010, HRVATSKA
GLAVNI PROJEKTI SANACIJE MOSTOVA NA MAGISTRALNOM PUTU M­8 DEONICA: ALJINOVIĆI­SJENICA­NOVI PAZAR Žarko Vulović, Marija Milovanović INTERNATIONAL SYMPOSIUM GEOEKO 21.­ 24. SEPTEMBAR 2010, ŽABLJAK – NIKŠIĆ, CRNA GORA
GRANITE RESISTANCE TO ATMOSPHERIC ATTACK – TEST OF ACCELERATED WEATHERING Vesna Matović, Suzana Erić (RGF – Beograd), Nenad Matović, Branko Munjas SEVENTH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON THE EASTERN MEDITERRANEAN GEOLOGY, 18­ 22 OCTOBER, ADANA, TURKEY
136 MAIN TECHNICAL CHARACTERISTICS OF ACTIVE QUARRY IN SERBIA, USED IN ROAD CONSTRUCTION, IN ACCORDANCE WITH THE NATIONAL AND EN STANDARDS Olivera Đokić
Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години Seminar o geosintetičkim materijalima naučno­stručni skup "Građevinarstvo­nauka i praksa" redovni godišnji sastanak za projekat DIRECT MAT­FEHRL učešće na međunarodnom seminaru "Austrian and Serbian development planning ­ comparison and common issue učešće na naučno stručnom skupu "Savremena teorija i praksa u graditeljstvu" učešće na skupštini FEHRL učešće na I kongrasu puteva CETR­a 2010 kongres IRF­a obuka za projekat "Assisting Serbia in planning and programming of road infrastructur" kongres mladih geotehničara učešće na konferenciji "Saobraćajni koridori: Bukurešt­ Beograd­Bar­Bari" učešće u radu konferencije TRANSPORT RESEARCH ARENA ­TPA 2010 Žabljak, Crna Gora, 14.­20.02.2010. Brisel, Belgija, 21.­24.03.2010. Beč, Austrija, 06.­13.04.2010. Banjaluka, BIH, 14.­18.04.2010. Zagreb, Hrvatska, 05.­07.05.2010. Opatija, Hrvatska, 15.­19.05.2010. Lisabon, Portugal, 23.­28.05.2010. Delft, Holandija, 24.­28.05.2010. Brno, Češka, 29.05.­04.06.10. Bar, Crna Gora, 29.05.­01.06.10. Brisel, Belgija, 07.­11.06.2010. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Разлог путовања Linc, Austrija,17.­19.02.2010. Место и датум путовања 1 Ред. бр. 31 УЧЕШЋЕ СТРУЧЊАКА НА НАУЧНО­СТРУЧНИМ СКУПОВИМА И ОБУЦИ У ИНОСТРАНСТВУ Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години 137
138 učešće na skupu: Proizvodnja i ugradnja hladnog asfalta na putevima i mostovima učešće na međunarodnom simpozijumu "GEO­EKO" učešće na skupštini FEHRL učešće na konferenciji "Slope stabilization Europe east" sastanak koordinatora istraživanja FEHRL kurs za upravljanje međunarodnim projektima Cirih, Švajcarska, 23.­25.08.2010. Žabljak,Crna Gora, 21.­25.09.2010. Moskva i St.Petersburg, Rusija, 28.09­04.10.10. Oslo, Norveška­Holandija, 03.­07.10.2010. Varšava, Poljska, 04.­07.10.2010. Krakov, Poljska, 12.­16.10.2010. Adana, Tutska, 17.­21.10.2010 Portorož , Vilach, Austrija i Slovenija, 16.­24.10.2010. Brisel, Belgija, 08­10.11.2010. Brisel,Belgija, 16.­20.11.2010 Dubrovnik,Hrvatska, 20.­25.11.2010. 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 učešće na međunarodnoj konferenciji "Hazard i rizik klizišta"kao član nacionalnog tima Srbije učešće na VII međunarodnom simpozijumu geologije istočnog mediterana učešće na X slovenskom kongresu o cestama i obilazak puteva studijsko putovanje i izložba izgradnje puteva mostova i tunela projekat " G 26"­upoterba sekundarnih materijala u putevima učešće na simpoziujumu društva za geotehniku Разлог путовања Struga, Makedonija, 23.­27.06.2010. Место и датум путовања 13 Ред. бр. Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години 32 СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА И СТРУЧНА ПРАКСА ОБАВЉЕНА У ИНСТИТУТУ ЗА ПУТЕВЕ MSS ANNA MAZURKIEWICZ KRAKOW, POLAND MSS MAIANI DOS SANTOS CLIMACAO BELO HORIZONTE, BRAZIL ОБАВИЛИ СУ СТУДЕНТСКУ ПРАКСУ (ПРЕКО IASTE) У ИНСТИТУТУ ЗА ПУТЕВЕ У ВРЕМЕНУ ОД 07.07.‐29.10.2010. ГОДИНЕ. Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години 139
33 ЧЛАНСТВО И ФУНКЦИЈЕ У ИНОСТРАНИМ И ДОМАЋИМ НАУЧНИМ И СТРУЧНИМ УДРУЖЕЊИМА И ЧАСОПИСИМА ДР ИМРЕ ПАП, ДИПЛ. ИНЖ. ТЕХНОЛ. ƒ Координатор Института за путеве у FEHRL (Forum of European Highway Research Laboratories ­ Brussels, Belgium) ƒ члан ЈУНГ‐а (Jугословенске асоцијације за нафту и гас) ƒ члан Комитета за битуменске материјале ДИМК ƒ члан редакционог одбора часописа „Институт за путеве“ ДР МИЛОРАД СМИЉАНИЋ, ДИПЛ. ИНЖ. ТЕХНОЛ. ƒ члан Техничког комитета за угљоводонична везива TC152‐PMB RILEM (International Union Of Testing And Research Laboratories For Materials And Structures – Cachan, France) ƒ члан Комитета за битуменске материјале ДИМК ƒ Оцењивач ‐ члан Комисије за оцењивање акредитоване лабораторије за битумен и асфалт Института за стандардизацију Србије ƒ члан ЈУНГ‐а (Југословенске асоцијације за нафту и гас) МР ВЛАДЕТА ВУЈАНИЋ, ДИПЛ. ИНЖ. ГЕОЛ. ƒ Председник Удружењa инжењерa Беогрaдa и Председник Упрaвног одборa и скупштине УИБ‐а; ƒ члaн Глaвног одборa и подпредседник Сaвезa геолошких инжењерa и техничaрa Србије ƒ члaн глaвног одборa Сaвезa инжењерa и техничaрa Србије и члaн комисије зa упрaвљaње згрaдом; ƒ члaн Друштвa зa путеве Србије; ƒ члaн Комисије Института за стaндaрдизaцију Србије КС Б182 земљaни рaдови и грaђевинско тло ƒ члaн Комисије зa стaндaрде БX‐001 Геолошке ознaке ‐ симболи Зaводa зa стaндaрдизaцију Србије; ƒ члaн председништвa Друштвa зa мехaнику тлa и геотехничко инжењерство Србије; ƒ члaн међунaродног Друштвa зa мехaнику тлa геотехничко инжењерство (ISSMFE); ƒ члaн међунaродног Друштвa зa инжењерску геологију (IAEG/AIGI) ƒ члaн међунaродног Комитетa о нaјновијим помaцимa у геотехничком инжењерству и динaмици тлa U.M.R.; ƒ члaн испитивaчa зa облaст геотехничкa истрaживaњa у Комисији зa геолошку струку, којa је од стрaне Србије (Службa зa прaвно ‐ оргaнизaционе и кaдровске послове) именовaнa зa полaгaње стручног испитa зa рaднике (дипл. инжењере) који рaде у облaстимa Министaрствa зa рудaрство и енергетику Србије; МИЛОШ НЕШИЋ, ДИПЛ. ГРАЂ. ИНЖ. ƒ Потпредседник Друштва за путеве Србије ƒ члан ДИМК МР МИХАИЛО РШУМОВИЋ, ДИПЛ. ХЕМ. ƒ Члан радне Групе за геохемију Српске академије наука и уметности, Београд ƒ Члан комисије за стандарде Института за стандардизацију Србије из области бетон и бетонски производи ƒ Члан комисије за стандарде Института за стандардизацију Србије из области цемента и креча ƒ Члан Друштва за путеве Србије 140 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години НЕВЕНКА ВУКЕЛИЋ, ДИПЛ. ГРАЂ. ИНЖ. ƒ Члан Скупштине Института за стандардизацију Србије ƒ Члан комисије за стандарде Института за стандардизацију Србије из области бетон и бетонски производи ƒ Члан комисије за стандарде Института за стандардизацију Србије из области статистичких метода контроле квалитета грађевинских материјала и компонената ƒ Члан ДИМК ƒ Члан Друштва за путеве Србије ƒ Члан Удружења инжењера Београда ИВАН АНДРИЋ, ДИПЛ. ГРАЂ. ИНЖ. ƒ  Инжењерска комора Р. Србије ƒ  Друштво за путеве Србије ƒ  PIARC MР БОРИВОЈЕ АЛЕКСИЋ, ДИПЛ. ИНЖ. САОБ. ƒ  Инжењерска комора Р. Србије ƒ  Друштво за путеве Србије ЉИЉАНА ТРИВИЋ, ДИПЛ. ГРАЂ. ИНЖ. ƒ  Инжењерска комора Р. Србије MР СЛАВОЉУБ ЕРЈАВЕЦ, ДИПЛ. ГРАЂ. ИНЖ. ƒ  Инжењерска комора Р. Србије СУЗАНА СТЕФАНОВИЋ, ДИПЛ. ГРАЂ. ИНЖ. ƒ  Инжењерска комора Р. Србије ДУШИЦА ДРНДАРСКИ, ДИПЛ. ГРАЂ. ИНЖ. ƒ  Инжењерска комора Р. Србије ДРАГАН СТОЈНИЋ, ДИПЛ. ГРАЂ. ИНЖ. ƒ  Инжењерска комора Р. Србије ЈЕЛЕНА ГАЈИЧИЋ, ДИПЛ. ГРАЂ. ИНЖ. ƒ  Инжењерска комора Р. Србије ЂОРЂЕ МИТРОВИЋ, ДИПЛ. ГРАЂ. ИНЖ. ƒ члан друштва „Ecologica“ ‐ Београд ƒ члан Удружења инжењера Београда МИЛОВАН ЈОТИЋ, ДИПЛ. ИНЖ. ГЕОЛ. ƒ члaн Друштвa зa мехaнику тлa и фундирaње Србије ƒ члан Друштва за путеве Србије ƒ члан Удружења инжењера Београда СВЕТЛАНА ЈОТИЋ, ДИПЛ. ИНЖ. ГЕОЛ. ƒ члан Друштва за механику тла и фундирање Србије ƒ члан Друштва за путеве Србије ƒ члан Удружења инжењера Београда Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години 141
БРАНКО РОСИЋ, ДИПЛ. ИНЖ. ГЕОЛ. ƒ члан Друштва за механику тла и фундирање Србије ƒ члан Друштва за путеве Србије ƒ члан Удружења инжењера Београда БРАНКО ЈЕЛИСАВАЦ, ДИПЛ. ИНЖ. ГЕОЛ. ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
члан Друштва за путеве Србије члан Удружења инжењера Београда члан Управног одбора Удружења рудара и геолога Србије члан Државне ревизионе комисије за тех. пријем бране „Првонек“ СНЕЖАНА ГОЈКОВИЋ, ДИПЛ. ИНЖ. ГЕОЛ. ƒ члан Друштва за механику тла и фундирање Србије ƒ члан Друштва за путеве Србије ƒ члан Удружења инжењера Београда НЕНАД БАСУРИЋ, ДИПЛ. ИНЖ. ГЕОЛ. ƒ члан Друштва за путеве Србије ƒ члан Удружења инжењера Београда ТАТЈАНА БОШКОВИЋ, ДИПЛ. ИНЖ. ТЕХНОЛ. ƒ члан Српског хемијског друштва АЛЕКСАНДРА ЈОВАНОВИЋ, ДИПЛ. ПРОСТ. ПЛАНЕР ƒ члан Надзорног одбора Асоцијације просторних планера Србије МИРОСЛАВ МАРИЋ, ДИПЛ. ПРОСТ. ПЛАНЕР ƒ заменик председника Асоцијације просторних планера Србије ВУКАШИН РАДИЧЕВИЋ, ДИПЛ. ГРАЂ. ИНЖ. ƒ члан Југословенске инжењерске академије ‐ ЈИНА ТАТЈАНА СТАНКОВИЋ, ДИПЛ. ГРАЂ. ИНЖ. ƒ Члан ДИМК ƒ Члан Друштва за путеве Србије ƒ Члан Удружења инжењера Београда МАРИЈА ЗЕЦ, ДИПЛ. ГРАЂ. ИНЖ. ƒ Члан ДИМК ƒ Члан Друштва за путеве Србије РАДМИЛА СТОЈКОВИЋ, ДИПЛ. ПРАВНИК ƒ Аудитор квалитета, члан „ЕVROCERT“‐а ƒ Менаџер система квалитета, члан „ЕVROCERT“‐а МР ЈЕЛЕНА ДОБРИЛОВИЋ, ПРОФЕСОР ƒ члан комисије Савезног завода за стандардизацију за стандарде из области документације и библиотекарства, А046. 142 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години 34 ПОСЕТЕ ПРЕДСТАВНИКА НАУЧНИХ И СТРУЧНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗ ИНОСТРАНСТВА WORLD BANK GROUP 14. јануар 2010. Наставак разговора из претходне године ради постизања договора око израде геотехничког елабората за тунел Прогон на обилазници око Димитровграда. Програм је ажуриран према сугестијама и коментарима консултанта којег је ангажовала Светска Банка. OMNITRANS INTERNATIONAL, HOLLAND 23. фебруар 2010. Презентација програма „OmniTRANS “. SCOTT WILSON, ENGLAND, UK 10. март 2010. Наставак разговора из претходног периода ради постизања договора око подизвођачких надлежности на спровођењу надзора на појединим потезима Коридора X, где је ино‐фирма одређена за Главног консултанта. Ту се подразумева и финализација израде техничке документације и појединих одредаба уговора о међусобној сарадњи. PSP CONSULTING ENGINEERS G.M.B.H. MÜNCHEN, NEMAČKA 22. април 2010. Због сложених проблема и тесних рокова око припреме пројектне документације за тунел Прогон на обилазници Димитровграда у оквиру аутопута Е‐80, одржан је састанак са реномирарим професором Грублом из поменуте фирме ради снимања настале ситуације и изналажења решења. PSP CONSULTING ENGINEERS G.M.B.H. MÜNCHEN, NEMAČKA 26. мај 2010. На поновном сусрету са Проф. Грублом размотрен је степен припремљености пројектне документације коју су пралалено и симултано радили стручњаци Института за путеве, односно Завод за пројектовање путева „Траса“ и Завод за геотехнику, као и немачки тим Проф. Грубла. Сарадње се показала успешном, што је исходило ваљану и правовремену доставу пројекта тунела Прогон за потребе даваоца зајма и инвеститора. EGISBCEOM 10. јун 2010. Ова фирма је задужена за израду Студија оправданости за неколико путних праваца и оптимизацији интермодалног саобраћаја у Србији које финансира Европска Унија. Представницима ино‐фирме пружена је прилика да стекну увид у степен спремности релевантне документације зарад њихових потреба. Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години 143
TYPSA GROUP, MADRID, ŠPANIJA 8. јул 2010. Насловна фирма је добила задатак од Светске Банке да изврши контролу пројекта аутопута на Коридору X, Лот бр. 3, аутопут Е‐80 на обилазници Димитровграда. Ради се заправо о техничкој контроли Главног пројекта за тунел Прогон. Разматран је документ „Technical Review of the Final Design – Progon tunnel“,те је као такав упућен Светској Банци на коначно усвајање. SG GEOTECHNIKA, PRAHA, CZECH REPUBLIC 6. септембар 2010. Изражена је потреба заједничког рада обеју фирми на даљим истраживањима и испитивањима, изградњи пробне деонице са електрофилтерским пепелом, а све у циљу његове примене у путоградњи. EPIC – KOLIN, ANKARA, TURSKA 14. октобар 2010. Фирма из Турске је веома заинтересована за рад на Коридору XI, односно на правцу Београд – Јужни Јадран. Представници ино‐фирме били су у прилици да стекну увид у расположиву пројектну документацију и изразили спремност за успостављање и продубљивање сарадње. Уз помоћ наших стручњака било им је омогућено да се упознају са ситуацијом на терену обиласком потенцијалних локација изградње саообраћајница. BOUYGUES GROUP, GUYANCOURT, FRANCUSKA 22. новембар 2010. Ова групација је заинтересована да делује на простору Западног Балкана, односно Србије, те је изложила у кратким цртама властиту активност и спремност да сарађује са домаћим консултантским кућама на пројектима које међународна заједница намерава да финансира на поменутим подручјима. 144 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години 35 ОБУКА УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА У ЛАБОРАТОРИЈАМА ИНСТИТУТА ЗА ПУТЕВЕ СТАЛНУ И ПОВРЕМЕНУ ПРАКСУ ОБАВЉАЛИ СУ УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ: -
ГРАЂЕВИНСКЕ ШКОЛЕ ИЗ БЕОГРАДА -
ГРАЂЕВИНСКЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ИЗ БЕОГРАДА -
ГРАЂЕВИНСКЕ ШКОЛЕ ИЗ ЈАГОДИНЕ -
ГЕОЛОШКЕ И ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ИЗ БЕОГРАДА -
ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ -
ГЕОГРАФСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ, СМЕР ЖИВОТНА СРЕДИНА -
РУДАРСКО­ГЕОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА ИЗ БЕОГРАДА -
ВИСОКЕ ШКОЛА СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ ЗА УМЕТНОСТ И КОНСЕРВАЦИЈУ Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години 145
146 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 2 ‐ ЗАВОД ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПУТЕВА „ТРАСА“ ЗАВОД ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ МОСТОВА ЗАВОД ЗА ТЕХНОЛОГИЈУ ГРАЂЕЊА ЗАВОД ЗА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ЗАВОД ЗА ГЕОТЕХНИКУ ЗАВОД ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ МАТЕРИЈАЛЕ ЗАЈЕДНИЧКИ ПОСЛОВИ 2 ‐ ЗАВОД ЗА САОБРАЋАЈ И ЕКОНОМИЈУ УКУПНО ‐ Др 8 1 2 1 2 ‐ ‐ 1 ‐ 1 Мр 175 14 14 28 7 49 14 36 10 3 ВСС 37 7 9 9 ‐ 2 1 4 5 ‐ ВШС 179 25 42 39 5 26 6 27 9 ‐ ССС 46 21 9 12 1 1 ‐ 1 ‐ 1 НСС 1 ‐ ‐ 1 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ВКВ К ВА ЛИ Ф ИКА Ц ИЈА 29 11 7 8 ‐ ‐ ‐ 1 1 1 КВ ­ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ПК ­ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ НК 477 79 85 98 15 78 21 70 25 6 УКУПНО 36 ПОСЛОВОДНА СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА ПРЕГЛЕД КВАЛИФИКАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ИНСТИТУТУ ЗА ПУТЕВЕ, НА ДАН 31.12.2010. Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2010. години 
Download

БИЛТЕН