Прилог 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОСНОВНИ
ОБРАЗАЦ
РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ИСПРАВИ
(попуњава овлашћени службеник)
БРОЈ ИСПРАВЕ
ДАТУМ ОВЕРЕ ИСПРАВЕ
ДАТУМ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА
НАЗИВ ОРГАНА ОВЕРЕ
СЕДИШТЕ ОРГАНА ОВЕРЕ
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРОМЕТУ НЕПОКРЕТНОСТИ
ПРАВНИ ОСНОВ ПРОМЕТА НЕПОКРЕТНОСТИ
(означити правни основ попуњавањем одређеног поља)
купопродаја
куповина од инвеститора
продаја између рођака
продаја на јавној аукцији
ЦЕНА / ЗАКУПНИНА
Укупна цена / закупнина
Јединична цена / закупнина по м2
(попунити уколико
постоји у исправи)
експропријацијa
откуп
закуп
наслеђе
поклон
размена
ВАЛУТА
(означити одговарајуће поље)
динари
еври
(уписати словима другу валуту која је
означена у исправи)
остало
ПОДАЦИ О СТРАНКАМА У ПРОМЕТУ
*
*
*
ИМЕ / НАЗИВ ПРАВНОГ ЛИЦА
ИМЕ / НАЗИВ ПРАВНОГ ЛИЦА
ПРЕЗИМЕ
ПРЕЗИМЕ
ЈМБГ / МБ ПРАВНОГ ЛИЦА
ЈМБГ / МБ ПРАВНОГ ЛИЦА
БРОЈ ПАСОША (обавезно за страна лица)
БРОЈ ПАСОША (обавезно за страна лица)
ДРЖАВА
ДРЖАВА
МЕСТО СТАНОВАЊА / СЕДИШТЕ
МЕСТО СТАНОВАЊА / СЕДИШТЕ
*
*
ИМЕ / НАЗИВ ПРАВНОГ ЛИЦА
ИМЕ / НАЗИВ ПРАВНОГ ЛИЦА
ПРЕЗИМЕ
ПРЕЗИМЕ
ЈМБГ / МБ ПРАВНОГ ЛИЦА
ЈМБГ / МБ ПРАВНОГ ЛИЦА
БРОЈ ПАСОША (обавезно за страна лица)
БРОЈ ПАСОША (обавезно за страна лица)
ДРЖАВА
ДРЖАВА
МЕСТО СТАНОВАЊА / СЕДИШТЕ
МЕСТО СТАНОВАЊА / СЕДИШТЕ
Уписати податак о странци у складу са правним основом промета непокретности:
1— продавац или купац (уколико је правни основ купопродаја, куповина од инвеститора, продаја између рођака, продаја на јавној аукцији и откуп)
2— корисник експропријације или ранији сопственик (уколико је правни основ експропријација)
3— закуподавац или закупац (уколико је правни основ закуп)
4— оставилац или наследник (уколико је правни основ наслеђе)
5— поклонодавац или поклонопримац (уколико је правни основ поклон)
6— уговарач 1 или уговорач 2 (уколико је правни основ размена)
7— преносилац права или стицалац права (уколико је правни основ остало)
Прилог 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОСНОВНИ
ОБРАЗАЦ
РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
ДОДАТАК
(попуњава се када постоји више странака)
ПОДАЦИ О СТРАНКАМА У ПРОМЕТУ
*
*
*
ИМЕ / НАЗИВ ПРАВНОГ ЛИЦА
ИМЕ / НАЗИВ ПРАВНОГ ЛИЦА
ПРЕЗИМЕ
ПРЕЗИМЕ
ЈМБГ / МБ ПРАВНОГ ЛИЦА
ЈМБГ / МБ ПРАВНОГ ЛИЦА
БРОЈ ПАСОША (обавезно за страна лица)
БРОЈ ПАСОША (обавезно за страна лица)
ДРЖАВА
ДРЖАВА
МЕСТО СТАНОВАЊА / СЕДИШТЕ
МЕСТО СТАНОВАЊА / СЕДИШТЕ
*
*
ИМЕ / НАЗИВ ПРАВНОГ ЛИЦА
ИМЕ / НАЗИВ ПРАВНОГ ЛИЦА
ПРЕЗИМЕ
ПРЕЗИМЕ
ЈМБГ / МБ ПРАВНОГ ЛИЦА
ЈМБГ / МБ ПРАВНОГ ЛИЦА
БРОЈ ПАСОША (обавезно за страна лица)
БРОЈ ПАСОША (обавезно за страна лица)
ДРЖАВА
ДРЖАВА
МЕСТО СТАНОВАЊА / СЕДИШТЕ
МЕСТО СТАНОВАЊА / СЕДИШТЕ
*
*
ИМЕ / НАЗИВ ПРАВНОГ ЛИЦА
ИМЕ / НАЗИВ ПРАВНОГ ЛИЦА
ПРЕЗИМЕ
ПРЕЗИМЕ
ЈМБГ / МБ ПРАВНОГ ЛИЦА
ЈМБГ / МБ ПРАВНОГ ЛИЦА
БРОЈ ПАСОША (обавезно за страна лица)
БРОЈ ПАСОША (обавезно за страна лица)
ДРЖАВА
ДРЖАВА
МЕСТО СТАНОВАЊА / СЕДИШТЕ
МЕСТО СТАНОВАЊА / СЕДИШТЕ
Уписати податак о странци у складу са правним основом промета непокретности:
1— продавац или купац (уколико је правни основ купопродаја, куповина од инвеститора, продаја између рођака, продаја на јавној аукцији и откуп)
2— корисник експропријације или ранији сопственик (уколико је правни основ експропријација)
3— закуподавац или закупац (уколико је правни основ закуп)
4— оставилац или наследник (уколико је правни основ наслеђе)
5— поклонодавац или поклонопримац (уколико је правни основ поклон)
6— уговарач 1 или уговорач 2 (уколико је правни основ размена)
7— преносилац права или стицалац права (уколико је правни основ остало)
Прилог 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
Образац
А
ПОДАЦИ О ПРОМЕТОВАНОМ ЗЕМЉИШТУ
(за сваку прометовану парцелу попунити по један А образац)
ВРСТЕ ЗЕМЉИШТА:
(означити предмет уговора попуњавањем одговарајућег поља)
ГРАЂЕВИНСКО
ПОЉОПРИВРЕДНО
грађевинско
ШУМСКО
пољопривредно
ОСТАЛО
шумско
остало
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЗЕМЉИШТУ
ОПШТИНА
ПРОМЕТОВАНА ПОВРШИНА ПАРЦЕЛЕ (м2)
КАТАСТАРСКА
ОПШТИНА
КАТАСТАРСКА
ПАРЦЕЛА
ЈЕДИНИЦА ПОВРШИНЕ **
ДЕО ПАРЦЕЛЕ У
ПРОМЕТУ *
*уколико је парцела продата у целости - уписати 1/1,
**уписати словима јединицу површине уколико није изражена у м2
уколико је продат део парцеле - уписати 1/2, 3/11 …
КАРАКТЕРИСТИКЕ ЗЕМЉИШТА
(означити попуњавањем одређеног поља)
ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ
(означити врсту дрвета у шуми која је предмет уговора)
ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
буква
(oзначити намену грађевинског земљишта)
цер
за стамбену градњу
китњак
за пословну (комерцијалну) градњу
сладун
за индустријску (привредну) градњу
смрча
црни и бели бор
граб
багрем
ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ
лужњак
(означити културу пољопривредног земљишта и заокружити класу
означене културе)
КУЛТУРА
јела
јасен
КЛАСА
топола
њива
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
врт
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
ливада
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
виноград
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
воћњак
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
плантажни виноград
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
плантажни воћњак
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
остале врсте дрвета
ОСТАЛО ЗЕМЉИШТЕ
(остало пољопривредно, неплодно и наменско земљиште)
рибњак
пашњак
трстик / мочвара
наменско земљиште ***
остала земљишта
*** земљиште са посебном наменом (ров, јаз...)
страна
1/2
Прилог 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
Образац
А
ДОДАТНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЗЕМЉИШТА
(означити попуњавањем одговарајућег поља или заокруживањем једног од наведених одговора)
СИСТЕМ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ
ДА
НЕ
ТЕРЕТИ И ОГРАНИЧЕЊА
(може се попунити више поља)
нема терета
хипотека
СИСТЕМ ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ
ДА
НЕ
ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА
ДА
НЕ
право службености
други терети
БЛИЖА ЛОКАЦИЈА— МИКРОЛОКАЦИЈА
налази се у пословној зони
КОМУНАЛНА ОПРЕМЉЕНОСТ
налази се у стамбеној зони
налази се у индустријској (привредној) зони
струја
вода
канализација
комунално неопремљено земљиште
НАПОМЕНА:
налази се у пољопривредној зони (атару)
(уписати другу локацију која је
карактеристична за подручје у којем
се налази катастарска парцела)
(уписати друге битне карактеристике земљишта које могу утицати на цену катастарске парцеле)
У ЦИЉУ ПОБОЉШАЊА РАЗУМЉИВОСТИ УПИТНИКА ЗАОКРУЖИТЕ ЈЕДАН ОД БРОЈЕВА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ ИСПОД
НАВЕДЕНИХ ОДГОВОРА. ХВАЛА НА ПОМОЋИ!
уопште се
не сналазим
тешко се
сналазим
1
2
потпис странке
(довољан је потпис једне странке)
делимично се
сналазим
3
потпуно се
сналазим
4
потпис овлашћеног службеника
страна
2/2
Прилог 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
Образац
Б
ПОДАЦИ О ПРОМЕТОВАНОМ ОБЈЕКТУ И ПРИПАДАЈУЋОЈ ПАРЦЕЛИ
(за сваки прометовани објекат попунити по један Б образац)
ВРСТА ОБЈЕКТА:
(означити предмет уговора попуњавањем одговарајућег поља)
СТАМБЕНИ
ГАРАЖЕ
кућа
викендица
стамбена зграда са више станова
ПОСЛОВНИ
гаража
ИНДУСТРИЈСКИ ОБЈЕКТИ
И СКЛАДИШТА
објекат пословних услуга
туристички објекат
угоститељски објекат
трговински објекат
спортско-рекреациони
остали пословни објекти
ПОЉОПРИВРЕДНИ
ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
објекат за складиштење
пољопривредних производа
објекат за пољопривредну производњу
остали пољопривредни објекти
(смештај механизације и материјала)
објекат лаке индустрије
резервоар, силос и складиште
остали индустријски објекти
бензинска пумпа (станица)
објекат тешке индустрије
објекат за производњу
електричне енергије
објекат за експлоатацију
минералних сировина
посебни пољопривредни објекти
остали објекти
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ОБЈЕКТУ И ПРИПАДАЈУЋОЈ ПАРЦЕЛИ
МЕСТО/НАСЕЉЕ
ОПШТИНА
УЛИЦА
КАТАСТАРСКА
ОПШТИНА
КУЋНИ БРОЈ
КАТАСТАРСКА
ПАРЦЕЛА/Е **
ПОВРШИНА ПАРЦЕЛЕ/А (м2)
ДЕО ОБЈЕКТА *
ПРОМЕТОВАНА ПОВРШИНА ОБЈЕКТА (м2)
БРОЈ ОБЈЕКТА
*
уколико је објекат продат у целости - уписати 1/1,
уколико је продат део објекта - уписати 1/2, 3/11 ...
**
уколико се објекат налази на две или више парцела - уписати све
бројеве парцела
КАРАКТЕРИСТИКЕ ОБЈЕКТА
(означити попуњавањем одређеног поља)
ГОДИНА ИЗГРАДЊЕ
БРОЈ СПРАТОВА У ОБЈЕКТУ
број спратова под земљом
ГОДИНА ДОГРАДЊЕ
ГОДИНА АДАПТАЦИЈЕ
број спратова у приземљу
(реконструкције)
фасада
број спратова изнад земље
број спратова у поткровљу
столарија
БРОЈ ПОСЕБНИХ ДЕЛОВА /
СТАНОВА У ОБЈЕКТУ
инсталације
кров
ТЕРЕТИ И ОГРАНИЧЕЊА
ЗА ОБЈЕКАТ У ИЗГРАДЊИ
I ФАЗА
II ФАЗА
изграђен темељ
грађевински и грађевинскозанатски радови
III ФАЗА
уградња инсталација,
постројења и опреме
IV ФАЗА(завршна фаза)
примопредаја радова,
технички преглед, употребна
дозвола
КОНСТРУКЦИЈА (МАТЕРИЈАЛ) ОБЈЕКТА
монтажни објекат
објекат од мешовитог материјала
објекат од тврдог материјала
(уколико није познат тачан
број станова, уписати
оријентациони број )
(може се попунити више поља)
нема терета
хипотека
објекат изграђен без грађевинске дозволе
за објекат није издата употребна дозвола
право службености
други терет
ПОПУНИТИ УКОЛИКО ЈЕ ПРЕДМЕТ УГОВОРА КУЋА
ВРСТА КУЋЕ
једна стамбена јединица
две стамбене јединице (једна изнад друге или једна поред друге)
кућа у низу (са најмање 3 припојене куће)
дворишна кућа (више кућа у једном дворишту)
остало
страна
1/2
Прилог 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
Образац
Б
ПОПУНИТИ УКОЛИКО ЈЕ ПРЕДМЕТ УГОВОРА ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ
ДЕЛАТНОСТ КОЈА СЕ
ОБАВЉА У ОБЈЕКТУ
ДОДАТНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОБЈЕКТА
(означити попуњавањем одговарајућег поља или заокруживањем једног од наведених одговора)
БЛИЖА ЛОКАЦИЈА— МИКРОЛОКАЦИЈА
ЛОША КОМУНАЛНА
ОПРЕМЉЕНОСТ
ДА
НЕ
(уколико не постоји струја, вода или
канализација )
налази се у пословној зони
налази се у стамбеној зони
налази се у индустријској зони
ПОСТОЈАЊЕ ЛИФТА У
ОБЈЕКТУ
ДА
НЕ
налази се у пољопривредној зони (атару)
(уписати другу локацију
која је карактеристична
за подручје у којем се
налази објекат)
ТИП ГРЕЈАЊА
ПОСЕБНО ПОВОЉНА ЛОКАЦИЈА ОБЈЕКТА
даљинско (топлана, гас...)
остало
централно (самостално
грејање, котао...)
нема система за
грејање
СИСТЕМ ЗА ГРЕЈАЊЕ И ХЛАЂЕЊЕ
ДА
НЕ
ПРОТИВПОЖАРНИ СИСТЕМ
ДА
НЕ
ФИЗИЧКО—ТЕХНИЧКО
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
ДА
НЕ
ЕНТЕРИЈЕР ВИСОКОГ КВАЛИТЕТА
ДА
НЕ
налази се у прометној улици, или
налази се на углу две улице, или
налази се у близини главних саобраћајница
(уписати другу
посебно повољну локацију)
ПОПУНИТИ УКОЛИКО ЈЕ ПРЕДМЕТ УГОВОРА
ИНДУСТРИЈСКИ ОБЈЕКАТ
ВИСИНА ЕТАЖЕ
(уписати висину етаже у метрима)
ДОДАТНА ОПРЕМЉЕНОСТ ОБЈЕКТА
базен/-и
РАСПОН ИЗМЕЂУ
НОСЕЋИХ ЗИДОВА
теретана/-е
(уписати распон у метрима)
сауна/-е
друго
(уписати другу додатну
опремљеност објекта)
НАПОМЕНА:
СИСТЕМ СМАЊЕЊА
ЗАГАЂЕЊА И ШТЕДЊЕ
ПРИРОДНИХ РЕСУРСА
(уписати друге битне карактеристике прометованог објекта које могу утицати на цену објекта)
У ЦИЉУ ПОБОЉШАЊА РАЗУМЉИВОСТИ УПИТНИКА ЗАОКРУЖИТЕ ЈЕДАН ОД БРОЈЕВА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ ИСПОД
НАВЕДЕНИХ ОДГОВОРА. ХВАЛА НА ПОМОЋИ!
уопште се
не сналазим
тешко се
сналазим
1
2
потпис странке
(довољан је потпис једне странке)
делимично се
сналазим
3
потпуно се
сналазим
4
потпис овлашћеног службеника
страна
2/2
Прилог 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
В1
Образац
ПОДАЦИ О СТАНУ, ГАРАЖИ И ДРУГИМ ДЕЛОВИМА ОБЈЕКТА
(за сваки прометовани део објекта попунити по један В1 образац)
ВРСТЕ ДЕЛОВА ОБЈЕКТА:
(означити предмет уговора попуњавањем одговарајућег поља)
СТАН
стан
ГАРАЖНИ ПРОСТОР
гаражна просторија
гаражно место
ОСТАЛО
други део стамбене зграде
(подрум, поткровље, таван...)
други део нестамбене зграде
(тераса локала и др...)
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДЕЛУ ОБЈЕКТА
ОПШТИНА
УЛИЦА
МЕСТО /
НАСЕЉЕ
КУЋНИ БРОЈ
КАТАСТАРСКА
ОПШТИНА
БРОЈ СПРАТА *
КАТАСТАРСКА
ПАРЦЕЛА
БРОЈ СТАНА /
ПОСЕБНОГ ДЕЛА
ОБЈЕКТА
БРОЈ ОБЈЕКТА
ДЕО СТАНА **
УКУПНА ПРОМЕТОВАНА
ПОВРШИНА (м2)
ПОВРШИНА
БАЛКОНА
ПОВРШИНА
ЛОЂЕ
ПОВРШИНА
ТЕРАСЕ
ИМА
ПОДРУМ
* први, други спрат ...( I, II…);
**
подрум (ПО), сутерен (СУТ), приземље (ПР),
међуспрат (МС), поткровље (ПК)
уколико је стан (као део објекта) продат у целости - уписати 1/1,
уколико је продат део стана (као део дела објекта) - уписати 1/2, 3/11 ...
КАРАКТЕРИСТИКЕ ОБЈЕКТА
(означити попуњавањем одговарајућег поља или заокруживањем једног од наведених одговора)
ГОДИНА ИЗГРАДЊЕ
БРОЈ СПРАТОВА У ЗГРАДИ
број спратова под земљом
ГОДИНА ДОГРАДЊЕ
број спратова у приземљу
број спратова изнад земље
ЗА ОБЈЕКАТ У ИЗГРАДЊИ
I ФАЗА
број спратова у поткровљу
изграђен темељ
грађевински и грађевинскозанатски радови
II ФАЗА
уградња инсталација,
постројења и опреме
III ФАЗА
примопредаја радова,
IV ФАЗА (завршна фаза) технички преглед, употребна
дозвола
ГОДИНА АДАПТАЦИЈЕ
(реконструкције)
БРОЈ СТАНОВА У ЗГРАДИ
(уколико није познат тачан
број станова, уписати
оријентациони број)
ЛОША КОМУНАЛНА
ОПРЕМЉЕНОСТ
(уколико не постоји струја, вода или
канализација )
ПОСТОЈАЊЕ ЛИФТА У ОБЈЕКТУ
ДА
НЕ
фасада
кров
КОНСТРУКЦИЈА (МАТЕРИЈАЛ) ОБЈЕКТА
монтажни објекат
објекат од мешовитог материјала
објекат од тврдог материјала
ТИП ГРЕЈАЊА
даљинско (топлана, гас...)
остало
централно (самостално
грејање, котао...)
нема система за
грејање
страна
1/2
Прилог 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
Образац
В1
БЛИЖА ЛОКАЦИЈА— МИКРОЛОКАЦИЈА
СИСТЕМ ЗА ГРЕЈАЊЕ И ХЛАЂЕЊЕ
ДА
НЕ
налази се у пословној зони
налази се у стамбеној зони
налази се у индустријској зони
ПРОТИВПОЖАРНИ СИСТЕМ
ДА
НЕ
ФИЗИЧКО—ТЕХНИЧКО
ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
ДА
НЕ
ЕНТЕРИЈЕР ВИСОКОГ КВАЛИТЕТА
ДА
НЕ
(уписати другу локацију која је
карактеристична за подручје у
којем се налази део објекта
(стан/други део објекта)
ПОСЕБНО ПОВОЉНА ЛОКАЦИЈА
налази се у прометној улици, или
налази се на углу две улице, или
налази се у близини главних саобраћајница
(уписати другу посебно
повољну локацију)
ДОДАТНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ДЕЛА ОБЈЕКТА
(означити попуњавањем одређеног поља)
СТРУКТУРА СТАНА / ДРУГОГ ДЕЛА ОБЈЕКТА
гарсоњера
једнособан
једноипособан
двособан
дуплекс
електричне
инсталације
водоводне
инсталације
(уписати другу структуру стана /
другог дела објекта, која није наведена)
ТЕРЕТИ И ОГРАНИЧЕЊА
(може се попунити више поља)
нема терета
хипотека
за део објекта није издата употребна дозвола
право службености
други терет
ГОДИНА РЕНОВИРАЊА
СТОЛАРИЈЕ
НАПОМЕНА:
ГОДИНА РЕНОВИРАЊА
двоипособан
трособан
троипособан
четворособан
триплекс
(уписати друге битне карактеристике прометованог дела објекта које могу утицати на цену дела објекта)
У ЦИЉУ ПОБОЉШАЊА РАЗУМЉИВОСТИ УПИТНИКА ЗАОКРУЖИТЕ ЈЕДАН ОД БРОЈЕВА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ ИСПОД
НАВЕДЕНИХ ОДГОВОРА. ХВАЛА НА ПОМОЋИ!
уопште се
не сналазим
тешко се
сналазим
1
2
потпис странке
(довољан је потпис једне странке)
делимично се
сналазим
3
потпуно се
сналазим
4
потпис овлашћеног службеника
страна
2/2
Прилог 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
Образац
В2
ПОДАЦИ О ПОСЛОВНОМ И ИНДУСТРИЈСКОМ ПРОСТОРУ
(за сваки прометовани део објекта попунити по један В2 образац)
ВРСТЕ ДЕЛОВА ОБЈЕКТА:
(означити предмет уговора попуњавањем одговарајућег поља)
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР
локал
канцеларија
пословни простор којем није дефинисана намена
ИНДУСТРИЈСКИ ПРОСТОР
магацински простор
простор за индустријску производњу
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДЕЛУ ОБЈЕКТА
ОПШТИНА
УЛИЦА
МЕСТО /
НАСЕЉЕ
КУЋНИ БРОЈ
КАТАСТАРСКА
ОПШТИНА
БРОЈ СПРАТА *
КАТАСТАРСКА
ПАРЦЕЛА
БРОЈ ПОСЛОВНОГ /
ИНДУСТРИЈСКОГ
ПРОСТОРА
БРОЈ ОБЈЕКТА
ДЕО ЛОКАЛА /
КАНЦЕЛАРИЈЕ **
УКУПНА ПРОМЕТОВАНА
ПОВРШИНА (м2)
ПОВРШИНА
БАЛКОНА
ПОВРШИНА
ЛОЂЕ
ПОВРШИНА
ТЕРАСЕ
ИМА
ПОДРУМ
*
**
први, други спрат ...( I, II…);
подрум (ПО), сутерен (СУТ), приземље (ПР),
међуспрат (МС), поткровље (ПК)
уколико је део локала/канцеларије (као део дела објекта) продат
у целости - уписати 1/1,
ако је продат део дела објекта - уписати 1/2, 3/11 ...
КАРАКТЕРИСТИКЕ ОБЈЕКТА
(означити попуњавањем одговарајућег поља или заокруживањем једног од наведених одговора)
ГОДИНА ИЗГРАДЊЕ
ГОДИНА АДАПТАЦИЈЕ
(реконструкције)
фасада
ГОДИНА ДОГРАДЊЕ
ЗА ОБЈЕКАТ У ИЗГРАДЊИ
I ФАЗА
II ФАЗА
III ФАЗА
кров
ПОСТОЈАЊЕ ЛИФТА У ОБЈЕКТУ
ДА
НЕ
изграђен темељ
грађевински и грађевинскозанатски радови
уградња инсталација,
постројења и опреме
ТИП ГРЕЈАЊА
даљинско (топлана, гас...)
остало
централно (самостално
грејање, котао...)
нема грејања
примопредаја радова,
IV ФАЗА (завршна фаза) технички преглед, употребна
дозвола
КОНСТРУКЦИЈА (МАТЕРИЈАЛ) ОБЈЕКТА
монтажни објекат
објекат од мешовитог материјала
објекат од тврдог материјала
СИСТЕМ ЗА ГРЕЈАЊЕ И ХЛАЂЕЊЕ
ДА
НЕ
ПРОТИВПОЖАРНИ СИСТЕМ
ДА
НЕ
страна
1/2
Прилог 2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
БЛИЖА ЛОКАЦИЈА— МИКРОЛОКАЦИЈА
налази се у пословној зони
Образац
В2
ПОСЕБНО ПОВОЉНА ЛОКАЦИЈА
налази се у прометној улици, или
налази се на углу две улице, или
налази се у близини главних саобраћајница
налази се у стамбеној зони
налази се у индустријској зони
(уписати другу локацију која
је карактеристична за
подручје у којем се налази
катастарска парцела)
уписати другу посебно
повољно локацију
ДЕЛАТНОСТ КОЈА СЕ
ОБАВЉА У ДЕЛУ ОБЈЕКТА
ДОДАТНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ДЕЛА ОБЈЕКТА
(означити попуњавањем одговарајућег поља или заокруживањем једног од наведених одговора)
ПОСЛОВНИ ПРОСТОР
ИМА ИЗЛОГ
СОБНОСТ ДЕЛА ОБЈЕКТА
ДА
НЕ
Уписати собност (број просторија) дела објекта
ТЕРЕТИ И ОГРАНИЧЕЊА
(може се попунити више поља)
нема терета
хипотека
за део објекта није издата употребна дозвола
право службености
други терет
ГОДИНА РЕНОВИРАЊА
СТОЛАРИЈЕ
ГОДИНА РЕНОВИРАЊА
електричне
инсталације
водоводне
инсталације
НАПОМЕНА:
Уписати друге битне карактеристике прометованог дела објекта које могу утицати на цену дела објекта.
У ЦИЉУ ПОБОЉШАЊА РАЗУМЉИВОСТИ УПИТНИКА ЗАОКРУЖИТЕ ЈЕДАН ОД БРОЈЕВА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ ИСПОД
НАВЕДЕНИХ ОДГОВОРА. ХВАЛА НА ПОМОЋИ!
уопште се
не сналазим
тешко се
сналазим
1
2
потпис странке
(довољан је потпис једне странке)
делимично се
сналазим
3
потпуно се
сналазим
4
потпис овлашћеног службеника
страна
2/2
Download

основни образац основни подаци о промету непокретности