На основу члана 60. став 2. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник
Републике Србије“, бр. 62/06, 65/08 и 41/09), члана 31. Статута града Београда („Службени лист
града Београда“, број 39/08 и 6/10) и Сагласности Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде, број: 320-11-332/2010-15 од 09. фебруара 2011. године, Скупштина града
Београда, на седници одржаној 11. априла 2011. године, доноси
ГОДИШЊИ ПРОГРАМ
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта
на територији града Београда за 2011. годину
Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на
територији града Београда за 2011. годину (у даљем тексту: Годишњи програм) утврђују се:
врста и обим радова које треба извршити у 2011. години, динамика извођења радова и улагања
средстава.
Годишњи програм, поред набројаних елемената садржи и податке који се односе на
пољопривредно земљиште у својини Републике Србије и то податке о:
-
укупној површини и површини на подручју градских општина по катастарским
општинама пољопривредног земљишта у државној својини на територији града
Београда;
-
корисницима пољопривредног земљишта у државној својини;
-
закупцима пољопривредног земљишта у државној својини;
-
површини пољопривредног земљишта у државној својини која није дата на коришћење;
-
укупној површини пољопривредног земљишта у државној својини која је планирана за
давање у закуп, као и површине делова пољопривредног земљишта у државној својини
које су планиране за давање у закуп (једна или више катастарских парцела) са бројем
катастарске парцеле, површином, класом и културом;
-
стању заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини.
Саставни делови Годишњег програма, сходно Упутству Министарства пољопривреде,
шумарства и водопривреде су: Општи део, Програм радова на заштити и уређењу
пољопривредног земљишта и План коришћења пољопривредног земљишта у државној својини,
али и део где је Годишњи програм приказан по градским општинама.
1
Општи део садржи увод - текстуални део о граду Београду и податке у којима су
приказане пољопривредне површине на територији града Београда по културама и по градским
општинама (Табела 1), по облицима својине по градским општинама (Табела 2) и по класама и
културама (Табела 3).
У делу Програм радова на заштити и уређењу пољопривредног земљишта приказани су
подаци о планираним приходима сопственог учешћа (Табела 8), план радова (Табела 9),
извештај о утрошеним средствима (Табела 9а) и извештај о уговорима закљученим у 2010.
години (Табела 10).
У делу Плана коришћења пољопривредног земљишта у државној својини приказани су
подаци о укупној површини пољопривредног земљишта у државној својини на територији града
Београда, подаци о површинама које су издате у закуп по Годишњем програму 2010. године,
подаци о планираним површинама за давање у закуп у 2011. години, најмања, највећа и
просечна површина за надметање и планирани број надметања (Табела 16), као и подаци о
величинама надметања (Табела 17).
Имајући у виду специфичност града Београда, у Годишњем програму приказани су
детаљнији подаци по градским општинама и то: преглед површина пољопривредног земљишта
по катастарским општинама и културама (Табела 1), преглед површина пољопривредног
земљишта по облицима својине по КО (Табела 2), површине пољопривредног земљиште по
класама и културама (Табела 3), подаци о одводњавању, наводњавању и побољшању квалитета
земљишта (Табеле 4,5 и 6), подаци о корисницима пољопривредног земљишта у државној
својини (Табела 7), подаци о бесплатном коришћењу по члану 61. Закона о пољопривредном
земљишту (Табела 12), груписане парцеле са бројевима јавног надметања за власнике објеката
за узгој и држање животиња по праву пречег закупа (Табела 14), преглед груписаних
надметања (Табела 15), збирна табела (Табела 16), подаци о укупној површини
пољопривредног земљишта у државној својини која није обухваћена надметањима (Табела 16а)
и подаци о величини надметања (Табела 17).
Годишњим програмом предложене су планиране површине пољопривредног земљишта у
државној својини за давање у закуп, у укупној површини од 9003,9458 хектара, које се налази
на подручју тринаест (13) градских општина, и то: Барајево, Вождовац, Гроцка, Земун,
Лазаревац, Младеновац, Нови Београд, Обреновац, Палилула, Раковица, Сопот, Сурчин и
Чукарица. Наиме, три градске општине и то: Врачар, Савски венац и Стари град не располажу
са пољопривредним земљиштем, а према подацима Републичког геодетског завода на подручју
општине Звездара нема пољопривредног земљишта у државној својини, па се ове градске
општине не налазе у Годишњем програму.
2
I ОПШТИ ДЕО
3
1. УВОД
Територију града Београда, утврђену законом, чине насељена места, односно подручја
катастарских општина које улазе у састав града.
У оквиру законом утврђене територије Града, образоване су градске општине чије
подручје чине насељена места, односно подручја 174 катастарске општине које улазе у њен
састав.
Градске општине у граду Београду су: Барајево, Вождовац, Врачар, Гроцка, Звездара,
Земун, Лазаревац, Младеновац, Нови Београд, Обреновац, Палилула, Раковица, Савски венац,
Сопот, Стари град, Сурчин и Чукарица.
Графички приказ градских општина на територији града Београда
4
Према подацима Завода за информатику и статитистику града Београда на територији
града Београда налази се укупно 218064 ha пољопривредног земљишта, што чини 67,67%
укупне територије града Београда. Од укупне површине пољопривредног земљишта обрадиво
пољопривредно земљиште (оранице и баште, воћњаци, виногради и ливаде) обухвата 205807
ha или 95%. Пољопривредно земљиште на територији града Београда по категоријама
коришћења по градским општинама приказано је у следећој табели и графикону:
Број
Градска
општина
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Барајево
Вождовац
Гроцка
Звездара
Земун
Лазаревац
Младеновац
НовиБеоград
Обреновац
Палилула
Раковица
Сопот
Сурчин
Чукарица
Београд
Оранице
и баште
1
12314
6686
11564
1423
9489
17226
20707
795
26955
26942
564
14807
18446
5653
173571
Пољопривредно земљиште у ha
Обрадиво пољопривредно земљиште у ha
Укупно
Пашњаци
Воћњаци
Виногради
Ливаде
свега
2
3
4
5=1+2+3+4
6
928
48
1522
14812
443
662
103
1380
8831
774
6676
1427
1239
20906
520
116
44
25
1608
185
106
88
98
9781
29
1839
63
2555
21683
1511
2423
650
2449
26229
1074
10
1
26
832
101
1238
27
756
28976
1196
194
103
68
27307
806
47
2
91
704
297
1754
99
1871
18531
844
143
89
378
19056
407
432
46
420
6551
907
16568
2790
12878
205807
9094
Рибњаци
7
0
0
2
0
0
0
0
0
0
3
0
0
121
0
126
Трстици,
мочваре
и баре
8
0
2
39
0
177
13
24
7
232
2085
15
1
299
143
3037
Укупно
9=5+6+7+8
15255
9607
21467
1793
9987
23207
27327
940
30404
30201
1016
19376
19883
7601
218064
Подаци Завода за информатику и статистику града Београда (Статистички годишњак Београда 2009.година)
5
Пољопривредно земљиште, као добро од општег интереса, јесте земљиште које се
користи за пољопривредну производњу и земљиште које је одговарајућим планским актом
намењено за пољопривредну производњу. Пољопривредно земљиште чине обрадиве површине,
пашњаци, рибњаци, трстици и баре. Под обрадивом површином подразумевају се земљишне
површине на којима се гаје ратарски и повртарски усеви, вишегодишњи засади и траве на
којима се врши обрада, косидба и други пољопривредни радови и по правилу, убирају се
приноси сваке године. Обрадиву површину чине оранице и баште, воћњаци, виногради и
ливаде.
Површине пољопривредног земљишта на територији града Београда према катастарским
класама и културама су врло хетерогене, од чега зависе и производне особине овог земљишта.
Највеће учешће према категоријама коришћења пољопривредног земљишта у државној својини
имају њиве (80%), а које су истовремено најпогодије за давање у закуп, и припадају бољим
катастарским класама ( другој и трећој).
6
Табела 1. Преглед површина пољопривредног земљишта на територији града Београда по градским општинама и културама
Пољопривредно земљиште у ха
Обрадиво пољопривредно земљиште у ха
Р.бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Градска
општина
Барајево
Вождовац
Гроцка
Земун
Лазаревац
Младеновац
Нови Београд
Обреновац
Палилула
Раковица
Сопот
Сурчин
Чукарица
Укупно
*Извор података РГЗ
Њиве
Вртови
Воћњаци
Виногради
Ливаде
Укупно
1
2
3
4
5
6
(1+2+3+4+5)
4,4824
13,2591
27,7552
0,0000
0,0000
0,9816
2,3947
38,4523
215,8361
4,5918
0,5776
2,5266
1,7795
312,6369
475,5986
236,5716
1645,7134
8,0478
1231,4161
790,7101
4,2876
487,0043
171,1238
6,1996
297,5236
110,7124
25,5796
5490,4885
16,0942
123,9408
1266,0748
90,2593
120,5357
564,1029
4,3514
30,8467
52,2751
8,3215
82,0265
48,6031
46,4451
2453,8771
7905,4169
4138,9345
14760,3610
6511,2292
16996,4125
15465,4748
730,6152
18028,8780
20570,1735
775,4531
8488,1225
19037,0902
1631,7008
135039,8622
1296,2056
399,7917
730,8963
121,1363
2599,8768
1973,2601
79,1729
597,3309
941,9691
72,3591
995,5995
121,3333
55,0659
9983,9975
9697,7977
4912,4977
18430,8007
6730,6726
20948,2411
18794,5295
820,8218
19182,5122
21951,3776
866,9250
9863,8497
19320,2656
1760,5709
153280,8621
Пашњаци
Трстици
и
мочваре
Остало
земљиште
Укупно
7
8
9
10
(6+7+8+9)
299,2464
279,3703
284,2000
34,6807
1272,7946
666,3066
24,8665
423,8396
853,4409
14,0122
395,3068
229,4914
16,5836
4794,1396
0,2445
0,0000
8,2630
110,3528
9,2571
0,5150
2,2344
115,6549
11,1172
1,5796
0,0000
319,8748
0,0000
579,0933
26,7149
10,5262
89,2562
1,3200
138,1677
92,8664
28,5403
440,2407
315,2337
5,5311
33,8420
268,8202
7,9099
1458,9693
10024,0035
5202,3942
18812,5199
6877,0261
22368,4605
19554,2175
876,4630
20162,2474
23131,1694
888,0479
10292,9985
20138,4520
1785,0644
160113,0643
7
Табела 2. Преглед површина пољопривредног земљишта по облицима својине на територији града Београда
Пољопривредно земљиште у ха
Р.бр.
Катастарска
општина
Облик
својине
Њиве
1
Барајево
1
Вождовац
2
Гроцка
3
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Обрадиво пољопривредно земљиште у ха
Вртови
Воћњаци
Виногради
Ливаде
2
3
4
7559,6692
2,7023
274,3457
12,0675
244,8601
2,0029
187,9926
4,0267
0,0000
0,0000
0,0000
129,1932
0,0000
0,0000
5
1220,2643
Укупно
6
(1+2+3+4+5)
Пашњаци
Трстици и
мочваре
Остало
земљиште
Укупно
7
8
9
10
(6+7+8+9)
9069,0488
256,4910
0,2445
23,9635
9349,7478
66,2315
505,1138
43,1395
0,0000
2,6736
550,9269
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
13,2603
0,0000
19,9486
162,4021
1,3276
0,0280
0,4240
164,1817
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1,4439
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1,4439
0,0000
0,0000
0,0000
1,4439
3907,6912
12,9553
147,3737
59,2434
386,1343
4513,3979
163,0706
0,0000
5,8698
4682,3383
232,8328
0,2502
89,2296
64,8179
15,3436
402,4741
116,2997
0,0000
4,6914
523,4652
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,3536
0,0536
0,0000
0,0000
0,0000
0,4072
0,0000
0,0000
0,0000
0,4072
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
13232,5025
23,4527
1334,2170
1148,0451
633,8209
16372,0380
221,7607
6,6018
55,7762
16656,1767
320,7431
3,2465
148,9889
52,2697
38,9143
564,1625
44,8407
1,6564
27,8998
638,5594
2,2951
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
2,2951
0,0000
0,0000
0,0000
2,2951
1208,6849
1,0560
179,0431
72,4568
60,3263
1521,5671
17,4370
12,5300
0,3154
1551,8495
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
3,7467
0,0000
0,0000
0,0000
0,0154
3,7621
0,3010
0,0000
0,0090
4,0721
2,8767
0,0000
0,0000
0,1056
0,0000
2,9823
0,0000
0,0000
0,0000
2,9823
8
Земун
4
Лазаревац
5
Младеновац
6
Нови Београд
7
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
4236,8232
0,0000
7,7579
86,0997
77,3685
4408,0492
9,2805
88,6935
0,6515
4506,6747
1850,6811
13,1244
0,2899
1,0548
35,2958
1900,4460
26,2006
21,6593
6,8485
1955,1544
0,3404
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,3404
0,2032
0,0000
0,0175
0,5611
604,7295
0,0000
0,0000
3,1761
8,4720
616,3776
0,2640
0,0000
0,0000
616,6416
1,7899
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1,7899
0,0000
0,0000
0,0000
1,7899
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
14220,9616
0,0000
1111,7445
110,1071
2301,5985
17744,4118
1107,5824
9,0449
107,4895
18968,5286
2259,1479
0,0000
102,5132
10,4961
191,3714
2563,5286
155,6021
0,2122
24,9907
2744,3336
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
514,9592
0,0000
17,5265
0,0000
107,1533
639,6390
9,5651
5,6875
0,0000
654,8916
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,4535
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,4535
0,0000
0,0000
0,0000
0,4535
2,5253
0,0000
0,0000
0,0000
0,5127
3,0380
0,0450
0,0000
0,0000
3,0830
15067,4828
0,9816
766,9114
559,2031
1921,6390
18316,2179
625,9200
0,5150
73,5043
19016,1572
117,4329
0,0000
33,2613
1,3024
11,7420
163,7386
13,1551
0,0000
18,1507
195,0444
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
257,7765
0,0000
15,9479
3,1412
39,6841
316,5497
26,1130
0,5177
0,0000
343,1804
0,0463
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0463
0,0000
0,0000
0,0024
0,0487
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0338
0,0338
0,0000
0,0000
0,3931
0,4269
27,3867
0,0000
0,1140
0,4562
1,2782
29,2351
1,2919
0,0000
0,2982
30,8252
443,3146
1,3255
4,0176
3,2770
36,5358
488,4705
8,6150
0,2849
19,9403
517,3107
297,1228
1,0692
0,2700
1,0744
44,4951
344,0315
16,9323
2,2800
8,7858
372,0296
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1,0978
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1,0978
0,0000
0,0774
0,0000
1,1752
9
Обреновац
8
Палилула
9
Раковица
10
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,3749
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,3749
0,0000
0,0000
0,0000
0,3749
14945,9979
38,1913
255,8381
22,8919
506,1112
15769,0302
370,5452
17,3406
65,8562
16222,7722
2610,8804
0,0000
230,9742
7,9548
61,4712
2911,2806
53,0613
98,0045
362,6653
3425,0117
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
940,2016
0,2610
44,4280
0,0000
30,5122
1015,4029
2,9939
10,4206
0,7761
1029,5935
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,3797
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,3797
0,0000
0,0000
3,4358
3,8155
5,1438
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
5,1438
0,0000
0,0000
0,0000
5,1438
3629,8868
154,3095
40,8107
50,8661
57,8454
3933,7185
31,9741
0,4444
10,7501
3976,8871
14897,1189
60,3259
130,1318
1,4090
884,1237
15973,1093
826,5337
10,4588
303,0655
17113,1673
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
2120,4522
1,3462
0,4174
0,0000
0,0000
2122,2158
1,3556
1,5949
0,2140
2125,3803
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
5,9503
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
5,9503
0,0000
0,0000
0,0000
5,9503
573,5403
4,1297
5,0624
6,9610
51,3588
641,0522
6,6829
1,4162
4,2067
653,3580
192,5548
0,4621
1,1372
1,3605
19,9250
215,4396
6,8683
0,1634
1,2562
223,7275
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1,5175
0,0000
0,0000
0,0000
0,8022
2,3197
0,0000
0,0485
0,0000
2,3682
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
8,9815
0,0000
0,0000
0,0000
0,2731
9,2546
0,4610
0,0000
0,0287
9,7443
10
Сопот
11
Сурчин
12
Чукарица
13
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
7993,4980
0,5776
279,4540
80,2238
942,0242
9295,7777
190,2346
0,0000
33,0809
9519,0932
410,1696
0,0000
5,6527
1,8065
40,3639
457,9927
209,5121
0,0000
2,6029
670,1077
0,5207
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,5207
0,0000
0,0000
0,0000
0,5207
124,4466
0,0000
12,7605
0,1902
7,6061
145,0034
2,1264
0,0691
0,0000
147,1989
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0625
0,0625
0,0000
0,0000
0,0000
0,0625
3,1812
0,0000
0,0000
0,0000
8,6116
11,7928
0,0000
0,0000
0,0000
11,7928
6,8501
0,0000
0,0000
0,0000
0,6860
7,5361
0,0000
0,0000
0,0000
7,5361
8254,0634
2,1870
82,5494
45,0397
21,8338
8405,6733
11,4630
19,7915
24,0614
8460,9892
6980,8226
0,3396
22,3403
3,0081
72,4328
7078,9434
199,6592
113,5786
240,0281
7632,2093
58,1442
0,1811
6,5608
0,0000
0,0000
64,8861
1,3339
14,7498
0,1605
81,1303
2687,1908
0,0000
5,8227
0,5553
23,7381
2717,3069
11,4681
0,2499
173,5707
2902,5956
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1153,1213
0,0000
0,0000
0,0000
3,3286
1156,4499
6,9342
12,9340
4,7271
1181,0452
1572,2459
1,7119
16,6732
19,9187
55,0659
1665,6155
14,0936
0,0000
7,2301
1686,9392
63,5836
0,0676
8,9064
26,6943
0,0000
99,2519
2,4900
0,0000
0,6825
102,4244
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
*Извор података РГЗ, Служба за катастар непокретности Гроцка и Служба за катастар непокретности Земун
11
Табела 3. Површине пољопривредног земљишта по класама и културама на територији града Београда
Пољопривредно земљиште у ха
Класа
Култура
I
II
III
IV
V
VI
VII
Њиве
4321,6103
16945,5513 35095,2294
33481,3174 27728,0375
13228,8796
3685,4358
Вртови
33,4282
116,3477
143,1225
19,7385
0,0000
0,0000
0,0000
Воћњаци
1050,2896
1117,2422
2133,0008
1085,7050
131,1854
2,5843
0,0000
Виногради
176,5412
636,1841
1119,0164
517,7006
4,4349
0,0000
0,0000
Ливаде
128,9391
2117,4954
3652,0022
1990,8109
1279,0682
636,0734
176,9574
Пашњаци
519,6079
917,0701
1098,5494
905,4109
614,2120
468,7438
207,4370
Трстици-мочваре
287,4777
288,5233
3,9923
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
*Извор података РГЗ
VIII
583,7931
0,0000
0,0000
0,0000
2,6507
66,7306
0,0000
12
II ПРОГРАМ РАДОВА НА ЗАШТИТИ
И УРЕЂЕЊУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА
13
ТАБЕЛА 8.
План прихода сопственог учешћа на територији града Београда
Извор средстава
(дин)
Пренета средства из Програма за 2010. годину
11.543.926,00
Планирана средства од закупа пољопривредног
земљишта у државној својини по Програму за
2011. годину
Планирана средства од промене намене
пољопривредног земљишта у 2011. години
10.000.000,00
Укупно
18.000.000,00
39.543.926,00
14
ТАБЕЛА 9. Програм утврђивања радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта на територији града Београда
Намене улагања
Комасација пољопривредног земљишта
Добровољно груписање парцела
Одводњавање пољопривредног земљишта
Наводњавање пољопривредног земљишта
Обележавање парцела државног земљишта
Уређење атарских путева
Уређење и опремање противградне службе
Уређење и опремање пољочуварске службе
Побољшање квалитета обрадивог
пољопривредног земљишта
Мелиорација ливада и пашњака
Претварање необрадивог у обрадиво
земљиште
I УРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА
Биолошка рекултивација пољопривредног
земљишта
Противерозионе мере на пољопривредном
земљишту
Подизање ветрозаштитних појасева
Контрола плодности обрадивог
пољопривредног земљишта(прве до пете
класе),унетог минералног ђубрива и
пестицида у обрадиво пољопривредно
земљиште
Утврђивање постојања опасних и штетних
материја у пољопривредно земљиште
II ЗАШТИТА ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА
Студијско- истраживачки радови
Остало - набавка опреме за поступак давања у
закуп пољоп. земљ. у држ. својини
III СТУДИЈСКО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАДОВИ
КОЈИ ТРЕТИРАЈУ ПРОБЛЕМАТИКУ
ЗЕМЉИШТА
Укупно(I+II+ III)
Површина у ха, број
узорака
Предрачунска
вредност улагања
(дин)
1.000.000,00
Конструкција финансирања
Сопствено учешће
(%)
(дин)
100%
1.000.000,00
Други извори
(%)
(дин)
2.000.000,00
2.000.000,00
3.000.000,00
31.043.926,00
100%
100%
100%
100%
2.000.000,00
2.000.000,00
3.000.000,00
31.043.926,00
39.043.926,00
100%
39.043.926,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
100%
500.000,00
500.000,00
39.543.926,00
100%
100%
500.000,00
39.543.926,00
0,00
0,00
15
ТАБЕЛА 9 a
Извештај о утрошеним средствима у 2010. години на територији града Београда
Површина у ха, број
узорака
Предрачунска вредност улагања (дин)
Сопствено учешће
Други извори
Намене улагања
Планирано
Програмом
2010.
Уређење атарских
путева
Обележавање
парцела државног
земљишта
Одводњавање
пољопривредног
земљишта
УКУПНО:
Оства
рено
Планирано
Програмом 2010.
Предрачу
нска
вредност
По фактури
Планирано Програмом
2010.
у дин
у%
Утрошено
у дин
у%
15.000.000,00
24.244.038,00
15.000.000,00
100
24.244.038,00
100
2.000.000,00
133.610,00
2.000.000,00
100
133.610,00
100
2.000.000,00
1.482.352,00
2.000.000,00
100
1.482.352,00
100
25.860.000,00
19.000.000,00
19.000.000,00
0,00
25.860.000,00
Планирано
Програмом
2010.
у дин
у%
у дин
0,00
0,00
Утрошено
у%
НАПОМЕНА: На основу Закључка градоначелника града Београда број: 3-3436/10-Г извршен је трансфер средстава градским општинама за планиране намене улагања.
16
ТАБЕЛА 10 . Извештај о уговорима о закупу пољопривредног земљишта у државној својини на територији града Београда по програму 2010.године
(10 година закупа)
Број уговора
Период
закупа
(од-до)
Површина
(ха)
Цена/ха
(еуро)
Укупан износ
годишње
закупнине по
уговору (еуро)
Очекивани приход
општине-40%
(еуро)
Датум
уплате
Средства
обезбеђења
Расадник д.о.о.
Младеновац
320-11-2403/292010-15
2010-2020
43,8426
74,83
3280,74
1312,30
21.10.2010.
*
2.
Расадник д.о.о.
Младеновац
320-11-2403/302010-15
2010-2020
1,5255
59,86
91,32
36,53
03.08.2010.
*
3.
Расадник д.о.о.
Младеновац
320-11-2403/312010-15
2010-2020
4,6161
59,86
276,32
110,53
03.08.2010.
*
4.
Расадник д.о.о.
Младеновац
320-11-2403/322010-15
2010-2020
1,0945
59,86
65,52
26,21
03.08.2010.
*
5.
Расадник д.о.о.
Младеновац
320-11-2403/332010-15
2010-2020
0,7472
59,86
44,73
17,89
03.08.2010.
*
6.
Расадник д.о.о.
Младеновац
320-11-2403/342010-15
2010-2020
0,1317
59,86
7,88
3,15
03.08.2010.
*
Редни
број
Назив
правног/физичког
лица
1.
Укупно
Курс еура за израду табеле
51,9576
62,36
106,0685
1.506,60
40 % у динарима
159.803,04
* Платили свих 10 година унапред
17
III ПЛАН КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА
ТАБЕЛА 16. ЗБИРНА ТАБЕЛА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА БЕОГРАДА
Градска
општина
Барајево
Вождовац
Гроцка
Земун
Лазаревац
Младеновац
Нови Београд
Обреновац
Палилула
Раковица
Сопот
Сурчин
Чукарица
Укупно
Укупно
пољопривредно
земљиште у
државној
својини (ха)
550,9269
523,4652
638,5594
1955,1544
2744,3336
195,0444
372,0296
3425,0117
17113,1673
223,7275
670,1077
7632,2093
102,4244
36146,1614
Издато у
закуп по
програму
200_.(ха)
Трајање
закупа
(од-до)
Издато у
закуп по
програму
2010.(ха)
51,9576
Трајање
закупа
(од-до)
2010.-2020.
Из плана коришћења за 2011.годину
Најмања
Највећа
Планирано за
површина
површина
закуп у
за
за
2011.
надметање
надметање
(ха)
(ха)
(ха)
443,9408
0,0030
33,5301
220,5283
0,0025
21,2362
190,5065
0,0190
6,8750
1183,7053
0,0467
104,7396
44,3558
0,2347
9,1530
63,6610
0,0488
3,5838
169,2196
0,2879
46,3034
2027,4905
0,0187
109,8178
799,9485
0,0039
131,5084
190,1310
0,0004
69,8333
276,5863
0,0025
13,7178
3223,5608
0,0449
180,4880
71,2188
0,0058
23,4457
0,0000
51,9576
8904,8532
0,0000
178,9690
540,1324
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
Просечна
површина за
надметање
(ха)
Број
надметања
1,4897
1,3049
0,8176
7,0881
1,4785
0,5840
4,2305
4,4463
1,9183
1,7285
0,9128
24,2373
1,8742
298
169
233
167
30
109
40
456
417
110
303
133
38
3,5577
2503
Дато на бесплатно коришћење
Дато у закуп по основу власништва инфраструктуре
778,0176
Дато у закуп по основу узгајања животиња
18
ТАБЕЛА 17 Величине јавних надметања на територији града Београда
Величина (ха)
Број јавних надметања
До 5
2199
Од 5 до 25
221
Од 25 до 50
46
Од 50 до 100
29
Од 100 до 200
8
Од 200 до 500
Преко 500
Укупно
2503
•подаци се односе на план коришћења у 2011.години
19
ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И
КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2011.
ГОДИНУ ПРИКАЗАН ПО ГРАДСКИМ
ОПШТИНАМА
20
ГРАДСКА ОПШТИНА
БАРАЈЕВО
21
Табела 1. Преглед површина пољопривредног земљишта по катастарским општинама
Пољопривредно земљиште у ха
Обрадиво пољопривредно земљиште у ха
Kатастарска
Пашњаци
Р.бр.
Њиве
Вртови
Воћњаци
Виногради
Ливаде
Укупно
општина
6
1
2
3
4
5
7
(1+2+3+4+5)
1 АРНАЈЕВО
335,4002
0,0000
3,7683
4,1740
126,4688
469,8113
11,6429
2 БАРАЈЕВО
1430,9471
2,1517
131,4465
1,5421
138,6395
1704,7269
100,8656
3 БАЋЕВАЦ
656,3558
0,0000
18,2812
0,5579
114,6171
789,8120
18,1897
4 БЕЉИНА
580,4061
0,1211
58,7314
1,8710
142,4434
783,5730
14,3795
5 БОЖДАРЕВАЦ
301,2721
0,0000
13,2346
0,0000
88,7417
403,2484
8,3623
6 ВЕЛИКИ БОРАК
694,3262
0,0000
56,1462
1,5390
173,7666
925,7780
15,5059
7 ВРАНИЋ
1155,5544
0,0000
7,0144
1,2914
57,2851
1221,1453
40,3904
8 ГУНЦАТИ
295,2732
0,0000
5,7877
0,0306
95,5796
396,6711
16,7995
9 ЛИСОВИЋ
524,5138
2,2096
30,8673
0,7485
58,6824
617,0216
10,2119
10 МАНИЋ
252,9721
0,0000
24,1864
0,2450
83,8928
361,2963
15,8057
11 МЕЉАК
309,2145
0,0000
4,1955
0,3077
9,9394
323,6571
20,9347
12 РОЖАНЦИ
696,3584
0,0000
65,4559
3,1194
90,0077
854,9414
13,1393
13 ШИЉАКОВАЦ
672,8230
0,0000
56,4832
0,6676
116,1415
846,1153
13,0190
7905,4169
4,4824
475,5986
16,0942
1296,2056
9697,7977
299,2464
Укупно
*Извор података РГЗ
Трстици
и
мочваре
Остало
земљиште
8
9
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,1225
0,1220
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,2445
1,5868
8,0323
2,3656
2,8002
0,3711
0,4125
1,1810
2,8589
0,0671
0,4339
0,8346
1,5557
4,2152
26,7149
Укупно
10
(6+7+8+9)
483,0410
1813,6248
810,3673
800,7527
411,9818
941,8189
1262,8387
416,3295
627,3006
377,5359
345,4264
869,6364
863,3495
10024,0035
22
Табела 2. Преглед површина пољопривредног земљишта по облицима својине
Пољопривредно земљиште у ха
Обрадиво пољопривредно земљиште у ха
Катастарска
Облик
Пашњаци
Р.бр.
Њиве
Вртови Воћњаци Виногради
Ливаде
Укупно
општина
својине
6
1
2
3
4
5
7
(1+2+3+4+5)
Приватна
АРНАЈЕВО
300,0080
0,0000
3,7683
0,2510 126,0169
430,0442
11,4421
својина
Државна
35,3922
0,0000
0,0000
3,9230
1,1630
40,4782
0,2008
својина РС
Државна
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
својина СРЈ
Друштвена
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1
својина
Задружна
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
својина
Мешовита
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
својина
Други
облици
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
својине
Приватна
БАРАЈЕВО
1290,8741
0,3946
43,8165
1,4764 112,0292
1448,5908
87,7176
својина
Државна
94,8614
1,7571
84,2998
0,0657
26,3241
207,3081
13,4655
својина РС
Државна
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
својина СРЈ
Друштвена
45,1984
0,0000
3,3302
0,0000
0,4713
48,9999
0,0000
2
својина
Задружна
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
својина
Мешовита
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
својина
Други
облици
0,2107
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,2107
0,0000
својине
Приватна
БАЋЕВАЦ
636,6021
0,0000
14,5929
0,5579
94,8295
746,5824
16,7343
својина
3
Државна
својина РС
2,4832
0,0000
3,6883
0,0000
7,6594
13,8309
0,3513
Трстици
и
мочваре
Остало
земљиште
Укупно
8
9
10
(6+7+8+9)
0,0000
1,5868
443,0731
0,0000
0,0000
40,6790
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
7,1636
1543,4720
0,0000
0,4447
221,2183
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,4240
49,4239
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,2107
0,0000
2,3536
765,6703
0,0000
0,0120
14,1942
23
БЕЉИНА
4
БОЖДАРЕВАЦ
5
6
ВЕЛИКИ
БОРАК
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
својине
Приватна
својина
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
17,2705
0,0000
0,0000
0,0000
12,1282
29,3987
1,1041
0,0000
0,0000
30,5028
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
568,8195
0,1211
53,0470
1,8710
141,6481
765,5067
14,0591
0,0000
1,2002
780,7660
11,3521
0,0000
5,6844
0,0000
0,7953
17,8318
0,3204
0,0000
1,6000
19,7522
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,2345
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,2345
0,0000
0,0000
0,0000
0,2345
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
297,5014
0,0000
13,2346
0,0000
87,4140
398,1499
7,1596
0,0000
0,3711
405,6806
7,5083
0,0000
0,0000
0,0000
5,1097
12,6180
1,2393
0,0000
0,0000
13,8573
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
665,3998
0,0000
46,2161
1,5390
167,9571
881,1120
13,1767
0,1225
0,3765
894,7877
24
ВРАНИЋ
7
ГУНЦАТИ
8
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
својине
1,4461
0,0000
0,0000
0,0000
3,0615
4,5076
2,1057
0,0000
0,0080
6,6213
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
27,4803
0,0000
9,9301
0,0000
2,7480
40,1584
0,2235
0,0280
0,0000
40,4099
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1112,5073
0,0000
7,0144
1,2914
52,6840
1173,4971
40,3904
0,1220
1,1810
1215,1905
4,0376
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
4,0376
0,0000
0,0000
0,0000
4,0376
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
39,0095
0,0000
0,0000
0,0000
4,6011
43,6106
0,0000
0,0000
0,0000
43,6106
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
293,5608
0,0000
5,7877
0,0306
90,9306
390,3096
6,6368
0,0000
2,8459
399,7923
15,8273
0,0000
0,0000
0,0000
8,9621
24,7894
10,6617
0,0000
0,3872
35,8383
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
25
ЛИСОВИЋ
9
МАНИЋ
10
МЕЉАК
11
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
својине
517,0240
2,1866
11,3552
0,7485
58,4788
589,7931
9,6656
0,0000
0,0671
599,5258
6,6566
0,2458
19,5121
0,0000
0,8005
27,2150
0,5463
0,0000
0,0000
27,7613
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,8332
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,8332
0,0000
0,0000
0,0000
0,8332
250,6384
0,0000
10,4539
0,2450
80,5674
341,9047
15,8057
0,0000
0,2822
357,9926
2,3337
0,0000
13,7325
0,0000
3,5590
19,6252
0,0000
0,0000
0,1517
19,7769
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
302,8242
0,0000
4,1955
0,3077
9,6382
316,9656
9,7769
0,0000
0,8346
327,5771
6,7634
0,0000
0,0000
0,0000
0,3012
7,0646
11,4278
0,0000
0,0000
18,4924
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,4000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,4000
0,0000
0,0000
0,0000
0,4000
26
РОЖАНЦИ
12
ШИЉАКОВАЦ
13
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
својине
682,4009
0,0000
46,7458
3,0814
87,1979
819,4260
11,8589
0,0000
1,5557
832,8406
22,7091
0,0000
18,7101
0,0380
3,2268
44,6840
1,8690
0,0000
0,0000
46,5530
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
641,5087
0,0000
14,1178
0,6676
110,8726
767,1667
12,0673
0,0000
4,1452
783,3792
33,4891
0,0000
42,3654
0,0000
5,2689
81,1234
0,9517
0,0000
0,0700
82,1451
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
*Извор података РГЗ
27
Табела 3. Површине пољопривредног земљишта по класама и културама
Пољопривредно земљиште у ха
Класа
Култура
I
II
III
IV
V
Њиве
0,4754
61,8164
862,4266
2539,4463
2697,4682
Вртови
0,0000
0,0382
4,2683
0,1759
0,0000
Воћњаци
0,5938
171,7149
217,1334
81,0655
5,0910
Виногради
0,0000
0,0000
12,9661
3,1281
0,0000
Ливаде
14,8756
512,7811
530,6706
146,7021
76,1118
пашњаци
27,9754
32,3191
81,4812
79,5292
72,7132
Трстици-мочваре
0,0000
0,2445
0,0000
0,0000
0,0000
Укупно
43,9202
778,9142
1708,9462
2850,0471
2851,3842
VI
1191,7592
0,0000
0,0000
0,0000
15,0644
3,1907
0,0000
1210,0143
VII
481,1438
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
2,3179
0,0000
483,4617
VIII
73,4110
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
73,4110
*Извор података РГЗ
28
ТАБЕЛА 4.
Одводњавање
Каналска мрежа
Изграђено у ха
У функцији у ха
Цевна дренажа
Изграђено у ха
У функцији у ха
Укупно у ха
Изграђено у ха
0,0000
ТАБЕЛА 5.
Широкозахватне
машине у ха
У функцији у ха
0,0000
Наводњавање
Тифони у ха
Кап по кап
(миниорошавање)
У ха
Кишна крила у ха
Остало у ха
Укупно у ха
0,0000
ТАБЕЛА 6.
Физичке
мелиорације у ха
Побољшање квалитета пољопривредног земљишта и мелиорације ливада и пашњака
Мелиорације
Хемијске
Биолошке
ливада и пашњака
Остало у ха
мелиорације у ха
мелиорације у ха
у ха
Укупно у ха
0,0000
29
Табела 7. Корисници пољопривредног земљишта у државној својини
Р.бр.
Назив корисника
Адреса корисника
Површина
земљишта коју
користи (ха)
1
2
3
4
"ПРОНАЛАЗАШТВО"
АУТОПУТ' ООУР АД ЗРИП БЕОГР
ЖИВАНИЋ МИЛОВАН РАДМИЛА
ЖИВАНОВИЋ ДРАГОСЛАВ ЈОВА
БЕОГРАД ВОЈВОДЕ ДОБРЊЦА 30
БЕОГРАД
МЕЉАК ДУСАНА БОРИСАВЉЕВИА 21
БОЖДАРЕВАЦ РАДНИЧКА 3
0,0230
3,9224
5,7567
0,3732
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
БАРАЈЕВО
УМКА
БАРАЈЕВО М.ВУКОВИЋА 14
БАРАЈЕВО
БЕОГРАД ГОГОЉЕВА 37
БЕОГРАД Д.КОСТОЛАЧКА 82
БАРАЈЕВО
ЖАРКОВО В.РОЛОВИЋА 125
Београд Љубомира Ивковиц СУ 34
ПАРАЋИН З.ЈОВАНОВИЦА 32
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО 96
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
ЖИВКОВИЋ ИВАН НИКОЛА
АНЂЕЛКОВИЋ ДРАГУТИН КАТАРИНА
АРСИЋ НАТАЛИЈА
БЛАЖИЋ С. ЖИВКА
БЛАГОЈЕВИЋ ДАНИЦА
БОЖОВИЋ ЈУЛИЈАНА МИЈУШКОВИЋ
БРКИЋ МИЛИВОЈЕ СПАСОЈЕ
БРКИЋ ПЕТАР РАДОМИР
БУРГИЋ Р. РАДИВОЈЕ
ЦВЕТКОВИЋ СТАМЕНИЈА
ДАМЈАНОВИЋ МИЛАН НИКОЛА
ДАМЈАНОВИЋ НИКОЛА СТЕВАН
ДАМЊАНОВИЋ ДРАГОМИР МИЛУТИН
ДАМЊАНОВИЋ ХРИСТИНА ЛАЗАРЕВИЋ
МИЛИНКО
ДАМЊАНОВИЋ ЈЕВРЕМ МИЛОРАД
ДАМЊАНОВИЋ МИЛАН РАДОЈЕ
ДАМЊАНОВИЋ МИЛИЦА МИЛИСАВ
ДАМЊАНОВИЋ МИЛИСАВ РАДОЈИЦА
ДАМЊАНОВИЋ МИЛИСАВ РАЈКО
ДАМЊАНОВИЋ МИЛУТИН ЈЕВРЕМ
ДАМЊАНОВИЋ МИЛУТИН РАДОЈЕ
ДАМЊАНОВИЋ МИЛУТИН СПАСОЈЕ
ДАМЊАНОВИЋ МИРКО РАДОИЦА
ДАМЊАНОВИЋ НЕВЕНА ЉУБИСАВ
ДАМЊАНОВИЋ ЉУБИСАВ БОРИВОЈЕ
ДАМЊАНОВИЋ ЉУБИША МИЛИЈА
ДАМЊАНОВИЋ СПАСОЈЕ РАТКО
ДАМЊАНОВИЋ СТЕВАН ДОБРОСАВ
ДАМЊАНОВИЋ ТИХОМИР ДИМИТРИЈЕ
34
35
36
37
38
39
40
18
Катастарска општина
Поседовни лист
или лист
непокретности
0,0350
0,3410
0,1315
0,4632
3,1883
0,0700
0,0700
0,6108
0,1100
3,1883
0,0860
0,3088
0,0434
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО
БАЋЕВАЦ
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАЋЕВАЦ
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
ВЕЛИКИ БОРАК
БАЋЕВАЦ
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
4967
3958
3212
5568
8207
1400
8207
5526
5554
3221
2337
1331
3941
1689
3221
2776
5969
5624
0,0230
3,9224
5,7567
0,0322
0,3410
0,0350
0,3410
0,1315
0,4632
3,1883
0,0700
0,0700
0,6108
0,1100
3,1883
0,0860
0,3088
0,0434
БАРАЈЕВО
0,2459
БАРАЈЕВО05
1267
0,2459
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО 133
БАРАЈЕВО ДУЈЕ ДАМЊАНОВИЋА 5/А
БАРАЈЕВО ДУЈЕ ДАМЊАНОВИЋА 5/А
БАРАЈЕВО ДУЈЕ ДАМЊАНОВИЋА 5/А
БАРАЈЕВО 97
БАРАЈЕВО 222
БАРАЈЕВО 238
БАРАЈЕВО 222/А
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО 90/А
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО 89
БАРАЈЕВО 94
0,0590
0,1621
0,0717
0,0717
0,0717
0,1621
0,1621
0,1621
0,1621
0,1621
0,1621
0,1127
0,1621
0,0130
0,3611
ДАМЊАНОВИЋ ТИХОМИР РАНКО
БАРАЈЕВО 93
0,2055
ДАМЊАНОВИЋ ТИХОМИР ВОЈИСЛАВ
ДАМЊАНОВИЋ УРОШ МИЛОШ
ДИМИТРИЈЕВИЋ МИЛОРАД АНДРИЈА
ДОМ ЗДРАВЉА БЕЉИНА
ДРЖАВНА О.Ш БРОЈ 3
ДРАГОСАВАЦ АНА
БАРАЈЕВО 95
БАРАЈЕВО
БЕОГРАД Д.КОТУРОВИЋА 2
Бељина ТРГ ШЕСТЕ ЛИЧКЕ ДИВИ 14
БАРАЈЕВО 549
БЕОГРАД БОГДАНА ЖЕРАЈИЋА 20
0,0434
0,0180
0,1000
0,0493
0,2422
0,0863
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО01
БЕЉИНА
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
6008
849
5974
5974
5974
849
849
849
849
849
849
5541
849
5540
5542
5624
849
5624
5624
6005
6325
21
537
5858
0,0590
0,1621
0,0717
0,0717
0,0717
0,1621
0,1621
0,1621
0,1621
0,1621
0,1621
0,1127
0,1621
0,0130
0,3177
0,0434
0,1621
0,0434
0,0434
0,0180
0,1000
0,0493
0,2422
0,0863
Површина на
листу
30
41
42
43
44
45
46
ДРЕЊАНИН ДРАГУТИН ДРАГОЉУБ
ФИЛИПОВИЋ ДРАГИЦА
ГАЈИЋ ЉУБИСАВ РАДОМИР
ГАЈИЋ ЗЛАТОМИР СЛОБОДАН
ГАВРИЛОВИЋ МИЛОШ ЖИВОЈИН
ГРАЂ.ПРЕДУЗЕЋЕ ПОЛЕТ
БАЋЕВАЦ
БАЋЕВАЦ
Н.БЕОГРАД Y.КЕНЕДИЈА 12
БАРАЈЕВО
ПОЖАРЕВАЦ
БАРАЈЕВО
0,3410
3,1883
0,0921
0,0500
0,3598
1,0886
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО РАВНИ ГАЈ
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО РАВНИ ГАЈ 26
0,1240
0,0739
0,1125
0,0739
0,1190
0,0321
0,1125
0,0904
0,1125
0,1125
0,0733
БЕОГРАД КНЕЗА ДАНИЛА 23
59
60
61
62
63
64
65
ИЛИЋ АНИЦА
ИЛИЋ АНИЦА ИВАН
ИЛИЋ ДАНИЦА ЉУБОМИР
ИЛИЋ ДРАГУТИН ЖИВКА
ИЛИЋ ДРАГУТИН ЖИВКО
ИЛИЋ МИЛЕНА КУЗМАНОВИЋ
ИЛИЋ ЉИЉАНА РАДОСЛАВ
ИЛИЋ ЉУБИСАВ БОРИВОЈЕ
ИЛИЋ РАДОСЛАВ СНЕЖАНА
ИЛИЋ РАДОСЛАВ СРЕЋКО
ИЛИЋ ЧЕДОМИР БОГОЉУБ
ИНДУСТРИЈА ЛЕЖАЈЕВА- КОТРЉАЈУЋ ИКЛ
БЕОГРАД
ИВАНКОВИЋ ЖИВОЈИН МИЛОСАВ
ИВАНОВИЋ АНКА МИЛАН
ИВАНОВИЋ ДАРИНКА ПЕТРОВИЋ
ИВАНОВИЋ ГРУЈИЦА ПАНТА
ИВАНОВИЋ ИЛИЈА МИЛОРАД
ИВАНОВИЋ МИЛИВОЈЕ ЉУБИСАВ
ИВАНОВИЋ РАДОМИР
БОЖДАРЕВАЦ
БАРАЈЕВО М. ВУКОВИЋА 33
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО 228
БЕОГРАД БУЛЕВАР Ц.АРМИЈЕ 36
БАРАЈЕВО 61
БЕОГРАД ОСИЈЕЧКА 33
66
67
68
ИВАНОВИЋ СТАНИЦА
ИВАНОВИЋ ВЕРИЦА
ИВАНОВИЋ ЧЕДОМИР МИОДРАГ
БЕОГРАД ПРЕСПАНСКА 13
БЕОГРАД КУРСУЛИНА 4
БАРАЈЕВО
0,1593
0,1593
0,8736
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
ЈАНКОВИЋ МИЛОВАН БОГОЉУБ
ЈАНКОВИЋ МИЛОВАН ДРАГОСЛАВ
ЈАНКОВИЋ МИЛОВАН ПРВОСЛАВ
ЈАНКОВИЋ МИЛОВАН СЛОБОДАН
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"
ЈЕЛИЋ ДЕСИМИР НАДИЦА МАНИЋ
ЈОВАНОВИЋ ЖИВАДИН
ЈОВАНОВИЋ ЖИВОТА МИОДРАГ
ЈОВАНОВИЋ ЖИВОТА ВЛАДИМИР
ЈОВАНОВИЋ БОРИСАВ ЈОВАН
ЈОВАНОВИЋ БОРИСАВ МИЛУН
ЈОВАНОВИЋ МИЛИСАВ ВЕЛИМИР
ЈОВАНОВИЋ МИЛИВОЈЕ МИРОСЛАВ
ЈОВАНОВИЋ МИЛИВОЈЕ ОЛГА
ЈОВАНОВИЋ МИЛУТИН МИЛОВАН
ЈОВАНОВИЋ МИЛУТИН РАДОМИР
БАЋЕВАЦ Београдског батаљона 49
БАЋЕВАЦ МИЛЕНИЈЕ ЗИВАНОВИЦ 56
БАЋЕВАЦ Београдског батаљона 55
МЕЉАК ИБАРСКИ ПУТ 96
БЕОГРАД НЕМАЊИНА 6
БЕГРАД ЈАСТРЕБАЧКА 40
БАРАЈЕВО М.ТИТА 66
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО 383
БАРАЈЕВО М. ВУКОВИЋА 18
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
5,7567
5,7567
5,7567
5,7567
0,1641
0,2308
0,1567
0,0409
0,0409
0,0409
0,0409
0,0409
0,5179
0,0963
0,0398
0,0398
58
БАРАЈЕВО05
БАЋЕВАЦ
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО01
БАРАЈЕВО01
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
8207
3221
5553
6313
8064
1697
8186
5971
2486
5970
2486
5972
5980
5970
5975
5970
5970
5973
0,3410
3,1883
0,0921
0,0500
0,3598
0,1577
0,9309
0,1240
0,0739
0,1125
0,0739
0,1190
0,0321
0,1125
0,0904
0,1125
0,1125
0,0733
4,3860
БАРАЈЕВО
2909
4,3860
0,8187
0,1930
0,3410
0,1650
0,0130
0,0900
0,7251
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАЋЕВАЦ
БАЋЕВАЦ
БАЋЕВАЦ
БАЋЕВАЦ
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
1457
4156
8207
214
8198
5532
4156
5527
1596
1596
1366
5527
3212
3212
3212
3212
919
2950
872
835
835
835
835
835
5562
22
5563
5563
0,8187
0,1930
0,3410
0,1650
0,0130
0,0900
0,1930
0,5321
0,1593
0,1593
0,3415
0,5321
5,7567
5,7567
5,7567
5,7567
0,1641
0,2308
0,1567
0,0409
0,0409
0,0409
0,0409
0,0409
0,5179
0,0963
0,0398
0,0398
31
85
ЈОВАНОВИЋ МЛАДЕН ЖИВАДИН
БАРАЈЕВО
0,0829
86
87
88
89
90
91
ЈОВАНОВИЋ ЉУБОМИР ДАНИЦА
ЈОВАНОВИЋ РАДОВАН ЖИВОТА
ЈОВАНОВИЋ РАДОВАН МЛАДЕН
ЈОВАНОВИЋ РАДОВАН ВОЈИН
ЈОВАНОВИЋ ВОЈИСЛАВ ДОБРОСАВ
ЈОВИЧИЋ БОРИВОЈЕ МОМИР
ЈП "СРБИЈАШУМЕ"-ДЕО ШУМСКО
ГАЗДИНСТВО БЕОГРАД
БОЖДАРЕВАЦ
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
Бождаревац Д.Миловановића 40
БЕОГРАД ЊЕГОШЕВА 44
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
ЈП СРБИЈАШУМЕ
ЈП ЗА ГАЗДОВАњЕ ШУМАМА
СРБИЈАШУМЕ,ОГРАНАК ШУМСКО
ГАЗДИНСТВО
ЈП"СРБИЈАШУМЕ"
ЈВП СРБИЈАВОДЕ
КОНСТАДИНОВИЋ МИЛОЈЕ ЖАРКО
КОСТИЋ ЉУБИСАВ ЖИВОЈИН
КУЗМАНОВИЋ ЖИВАНА АЛЕКСАНДАР
КУЗМАНОВИЋ ДАРИНКА ЈОВАН
КУЗМАНОВИЋ ЈОВАН ДАНИЦА
КУЗМАНОВИЋ ЈОВАН МИЛАН
КУЗМАНОВИЋ ЈОВАН МИЛУН
КУЗМАНОВИЋ ЈОВАН РАДОВАН
КУЗМАНОВИЋ ЛАЗАР РАТИБОР
КУЗМАНОВИЋ ЗЛАТИБОР
ЛАЗАРЕВИЋ НАТАЛИЈА ДАМЊАНОВИЋ
МИЛОСАВ
ЛОВНО ШУМСКО ГАЗДИНСТВО ЛИПОВИЦА
ЛУКИЋ ДУШАН БОЖИДАР
ЛУКИЋ ДУШАН БРАНИСЛАВ
ЛУКИЋ НОВИЦА ДУШАН
ЛУКИЋ ЉУБИНКО НЕБОЈША
ЛУКИЋ ЉУБИНКО ЗВОНКО
0,0302
0,0692
0,0409
0,0692
0,0409
1,1473
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БОЖДАРЕВАЦ
1348
6022
1599
1348
835
1348
835
1133
0,0692
0,0137
0,0302
0,0692
0,0409
0,0692
0,0409
1,1473
24,0763
ГУНЦАТИ
7
1,4498
МЕЉАК
ЛИСОВИЋ
БЕЉИНА
ГУНЦАТИ
ГУНЦАТИ
ГУНЦАТИ
ГУНЦАТИ
ГУНЦАТИ
ГУНЦАТИ
ГУНЦАТИ
ГУНЦАТИ
ГУНЦАТИ
ГУНЦАТИ
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО05
162
435
925
1036
1218
1852
1940
2018
2022
2097
2479
2480
2481
918
8160
10,1231
0,7235
1,7154
0,4444
0,9260
0,9310
1,7204
0,2822
0,2857
0,4082
4,3660
0,4010
0,2996
0,1609
1,2944
БЕОГРАД КНЕЗА МИЛОША 55
1,4553
БЕОГРАД ЊЕГОШЕВА 44
5,5272
БАРАЈЕВО01
7485
5,5272
БЕОГРАД КНЕЗА МИЛОША 55
БЕОГРАД КНЕЗА МИЛОША 11
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО ЛИПОВИЦА 642
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО ЛИПОВИЦА 642
1,7338
0,1725
0,0350
0,0205
0,0321
0,0317
0,0317
0,0317
0,0317
0,0317
0,0321
0,0321
БОЖДАРЕВАЦ
БОЖДАРЕВАЦ
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО01
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
136
1161
1400
7520
5980
5565
5565
5565
5565
5565
5980
5980
1,7338
0,1725
0,0350
0,0205
0,0321
0,0317
0,0317
0,0317
0,0317
0,0317
0,0321
0,0321
БАРАЈЕВО 132
0,2852
БАРАЈЕВО05
5543
0,2852
БАРАЈЕВО
ГУНЦАТИ
ГУНЦАТИ
ГУНЦАТИ 22
НОВИ БЕОГРАД ГАНДИЈЕВА 132/3
НОВИ БЕОГРАД ГАНДИЈЕВА 132/3
0,8871
0,3690
0,3690
0,3690
0,1300
0,1300
МЕЉАК
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
ВЕЛИКИ БОРАК
ВЕЛИКИ БОРАК
367
966
966
966
1690
1690
0,8871
0,3690
0,3690
0,3690
0,1300
0,1300
32
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
МАКСИМОВИЋ ЈОВАНКА МИЈУШКОВИЋ
МАРИНКОВИЋ БРАНИСЛАВ ЉУБИЦА
МАРИНКОВИЋ МИЛОВАН РАДОМИР
МАРКОВИЋ ЖИВКА
МАРКОВИЋ АНТОНИЈЕ
МАРКОВИЋ ИЛИНКА
МАРКОВИЋ МИЛАН ЉУБИНКА
МАРКОВИЋ МИЛАН ЉУБИНКА
МАРКОВИЋ РАДОЈКА КУЗМАНОВИЋ
МАЧЕШИЋ СТЕВАН
МЕСНА ЗАЈЕДНЦА РОЖАНЦИ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАРАЈЕВО
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БАЋЕВАЦ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БЕЉИНА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЛИСОВИЋ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МАНИЋ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МЕЉАК
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ВРАНИЋ
МЕТЕР МИЛАН ЉУБИЦА
МЕТЕР МИЛАН ЉУБИЦА
МИХАЈЛОВИЋ ВЛАДИСАВ МИЛУН
МИЈАЈЛОВИЋ МИЛУТИН
МИЈУШКОВИЋ ДРАГОСЛАВ СТАНИЦА
ЈОВАНОВИЋ
МИЈУШКОВИЋ МИЛАН МИЛУТИН
МИЛОСАВЉЕВИЋ МИЛИВОЈЕ МИЉАНА
СТАНКОВИЋ
МИЛОШЕВИЋ ЗОРАН ЗОРИЦА
МИЛОСАВЉЕВИЋ
МИНИСТАРСТВО
ПОЉОПРИВРЕДЕ,ШУМАРСТВА И
ВОДОПРИВРЕДЕ
МИТРОВИЋ ЖИВОТА НОВКА МИЛИВОЈЕ
МИТРОВИЋ ДРАГАН
МИТРОВИЋ МИХАИЛО МИЈОДРАГ
МИТРОВИЋ МИХАЈЛО РАНИСАВ
МИТРОВИЋ РАДМИЛА РАНИСАВ
МЛАДЕНОВИЋ ДИВНА МИХАЈЛО
МЛАДЕНОВИЋ МИЛАН МИХАЈЛО
МЛАДЕНОВИЋ МИЛАН МИХАЈЛО
МОСТ ЕХПОРТ ИМПОРТ ДОО
НЕНАДОВИЋ ВЕЛИНКА
НЕНАДОВИЋ ВЕЛИНКА ПЕТРОНИЈЕ
НИКОЛИЋ МИЛАН БОГОЉУБ
НИКОЛИЋ МИЛАН ЈОВАН
НИКОЛИЋ ЉУБОМИР БРАНИСЛАВ
НИКОЛИЋ ЉУБОМИР БРАНИСЛАВ
ЖЕЛЕЗНИК Б.РАДИЧЕВИЋА 10
БЕОГРАД КРУШЕВАЧКА 44
БОЖДАРЕВАЦ
БЕОГРАД РУДО ИИ 182
БАРАЈЕВО РАТКА ЈЕВТИЋА 10
РАКОВИЦА КОЛОНСКА 4
БАРАЈЕВО М. ВУКОВИЋА 33
БАРАЈЕВО М.ВУКОВИЋ 3
БАРАЈЕВО
БЕОГРАД ВУКОСАВИЋЕВА 86
Рожанци Космајских партизана 2/1
ВЕЛ. БОРАК
БАРАЈЕВО
БАЋЕВАЦ
Бељина ТРГ ШЕСТЕ ЛИЧКЕ ДИВИ 12
ЛИСОВИЋ РАТКА ЈЕВТИЋА 95
МАНИЋ ЧЕДОМИРА РАНКОВИЋА 1
МЕЉАК
ВРАНИЋ
БАРАЈЕВО М. ВУКОВИЋА 33
БАРАЈЕВО М.ВУКОВИЋА 33
БОЖДАРЕВАЦ
БАРАЈЕВО
0,0175
0,1937
0,0372
0,0862
0,0862
0,1593
0,1930
0,5321
0,0317
0,4506
0,4564
0,3000
1,7908
0,5000
1,4998
0,3417
0,8169
0,4403
2,7748
0,1930
0,5321
0,0116
2,0582
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО01
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
РОЖАНЦИ
ВЕЛИКИ БОРАК
БАРАЈЕВО05
БАЋЕВАЦ
БЕЉИНА
ЛИСОВИЋ
МАНИЋ
МЕЉАК
ВРАНИЋ
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО
3059
5942
6329
5859
5860
1596
4156
5527
5565
1491
218
1424
4878
2759
487
384
615
984
1252
4156
5527
1686
5869
0,0175
0,1937
0,0372
0,0862
0,0862
0,1593
0,1930
0,5321
0,0317
0,4506
0,4564
0,3000
1,7908
0,5000
1,4998
0,3417
0,8169
0,4403
2,7748
0,1930
0,5321
0,0116
2,0582
БАРАЈЕВО
0,1097
БАРАЈЕВО05
659
0,1097
БАРАЈЕВО
0,0881
БАРАЈЕВО05
5523
0,0881
БАРАЈЕВО М.ТИТА 28/Ц
0,2594
БАРАЈЕВО05
5982
0,2594
БАРАЈЕВО
0,0570
БАРАЈЕВО05
1171
0,0570
БЕОГРАД НЕМАЊИНА 22
49,1651
БАРАЈЕВО01
7917
49,1651
БОЖДАРЕВАЦ
ЛИСОВИЋ
ЛИСОВИЋ Р. ЈЕВТИЋА 93
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО 59
БЕОГРАД АДМИРАЛА ГЕПРАТА 14
ГУБЕРЕВАЦ
ГУБЕРЕВАЦ
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО 26
БАРАЈЕВО М.ВУКОВИЋА 4
БАРАЈЕВО СВЕТОСАВСКА 45
0,5075
0,0703
0,0724
0,0473
0,0473
0,5629
0,5629
0,0757
0,9548
0,1240
0,0739
0,0500
0,0187
0,2458
0,2785
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
938
1684
4910
1607
1607
1095
1095
5531
5944
5971
2486
3517
662
3303
20
0,5075
0,0703
0,0724
0,0473
0,0473
0,5629
0,5629
0,0757
0,9548
0,1240
0,0739
0,0500
0,0187
0,2458
0,2785
33
157
НИКОЛИЋ ЉУБОМИР РАТКО
БЕОГРАД УСТАНИЧКА 220
0,4925
158
159
160
НИКЧЕВИЋ ИДА МИЈУШКОВИЋ
НИС А.Д.НОВИ САД-ОГРАНАК НИС ПЕТРОЛ
НОО БАРАЈЕВО
ПРИШТИНА Ј.СОМЕР 3
БЕОГРАД МИЛЕНТИЈА ПОПОВИЋА 1
БАРАЈЕВО
0,0700
0,0360
1,6911
161
162
О.Н.И. Д.ЛОВИШТЕ ЛИПОВИЦА
ОПШТЕНАРОДНА ИМОВИНА НОО БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
14,3354
11,8048
163
ОПШТИНА БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО СВЕТОСАВСКА 2
66,8729
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО01
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО06
ВЕЛИКИ БОРАК
БЕЉИНА
АРНАЈЕВО
БОЖДАРЕВАЦ
МЕЉАК
МЕЉАК
РОЖАНЦИ
МАНИЋ
ШИЉАКОВАЦ
БЕЉИНА
ЛИСОВИЋ
РОЖАНЦИ
БАЋЕВАЦ
АРНАЈЕВО
ГУНЦАТИ
ЛИСОВИЋ
РОЖАНЦИ
РОЖАНЦИ
РОЖАНЦИ
РОЖАНЦИ
РОЖАНЦИ
РОЖАНЦИ
РОЖАНЦИ
РОЖАНЦИ
РОЖАНЦИ
РОЖАНЦИ
РОЖАНЦИ
РОЖАНЦИ
РОЖАНЦИ
РОЖАНЦИ
ВЕЛИКИ БОРАК
РОЖАНЦИ
БАРАЈЕВО
ВРАНИЋ
ШИЉАКОВАЦ
ГУНЦАТИ
ГУНЦАТИ
ГУНЦАТИ
20
5120
2337
6256
916
8158
5893
6
8084
8280
1
12
35
139
140
160
219
224
246
293
325
355
386
509
550
576
596
606
613
614
637
639
640
645
648
649
650
651
655
656
665
665
920
1182
1183
1237
1314
1420
0,2785
0,2140
0,0700
0,0360
1,4691
0,2220
14,3354
6,1123
5,5701
0,1224
3,5254
1,5431
0,7588
0,7494
0,6036
2,4932
0,4004
0,2125
2,8834
0,0921
0,6511
1,7801
0,0566
4,1397
0,1475
0,2458
0,5982
0,8079
0,6089
0,5337
0,4473
0,7282
0,8022
0,4310
0,5139
1,9448
0,5245
0,6846
0,3167
0,0921
2,5559
0,6848
0,0248
0,3419
1,6709
0,1580
0,0642
0,0605
34
164
ОПШТНАРОДНА ИМОВИНА
БАРАЈЕВО
0,2417
ГУНЦАТИ
ГУНЦАТИ
ЛИСОВИЋ
ГУНЦАТИ
ГУНЦАТИ
ГУНЦАТИ
ГУНЦАТИ
ГУНЦАТИ
ГУНЦАТИ
ГУНЦАТИ
ГУНЦАТИ
ГУНЦАТИ
ГУНЦАТИ
ГУНЦАТИ
ГУНЦАТИ
ГУНЦАТИ
ГУНЦАТИ
ГУНЦАТИ
ГУНЦАТИ
ГУНЦАТИ
ГУНЦАТИ
ГУНЦАТИ
ГУНЦАТИ
ГУНЦАТИ
ГУНЦАТИ
ГУНЦАТИ
ГУНЦАТИ
ГУНЦАТИ
ГУНЦАТИ
ГУНЦАТИ
ГУНЦАТИ
ГУНЦАТИ
ГУНЦАТИ
ГУНЦАТИ
ГУНЦАТИ
ГУНЦАТИ
ГУНЦАТИ
ГУНЦАТИ
ГУНЦАТИ
БАЋЕВАЦ
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО01
БАРАЈЕВО01
БАРАЈЕВО01
БАРАЈЕВО01
БАРАЈЕВО01
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
1426
1587
1681
1792
1811
1891
1911
1933
1940
1942
1950
1951
1974
2097
2140
2141
2179
2188
2195
2219
2220
2243
2246
2251
2266
2313
2314
2346
2368
2375
2392
2455
2478
2479
2508
2520
2531
2558
2598
2684
6250
7241
7253
7670
7721
7960
8241
47
1,0747
0,7927
0,2740
0,2117
0,5064
1,8743
1,1457
0,5494
1,7204
0,3781
0,5263
0,0941
0,3705
0,4082
0,1539
0,7603
0,2638
0,4567
0,8655
0,3317
0,2998
0,8448
0,1065
0,3721
0,1895
0,0252
0,0396
0,3205
0,3142
0,9075
1,1110
0,1948
2,9287
4,3660
0,3215
0,0833
0,3070
0,2513
0,0494
2,5432
0,5564
0,6695
0,7300
0,3649
0,1350
0,9525
0,2526
0,2417
35
165
169
170
171
ОРГАН УПРАВЉАЊА Н.О.О.
ОСНОВНА ШКОЛА "КНЕЗ СИМА
МАРКОВИЋ"
ОШ "13.ОКТОБАР"
ПАНТИЋ АЛЕКСАНДАР МИЛЕНА
СТЕВАНЧЕВИЋ
ПАНТИЋ ЈАНА СТАНИМИРОВИЋ
ПАНТИЋ МИЛУТИН ДРАГОЉУБ
ПАНТИЋ МИЛУТИН МИОДРАГ
172
173
174
175
ПАНТИЋ МИЛУТИН ПАНТЕЛИЈА
ПАНТИЋ ЉУБИВОЈЕ МИЛАН
ПАНТИЋ РИСТА МИЛУТИН
ПАВЛОВИЋ ЛАЗАР ВЛАДИМИР
БЕОГРАД КЛАНИЧКА 25/А
БАРАЈЕВО ЖИВКА СТЕВАНОВИЋА 63
БАРАЈЕВО 30
БОЖДАРЕВАЦ 344
0,4506
0,3264
0,0570
0,0855
176
177
ПАВЛОВИЋ РАДОЈЕ МИЛОРАД
ПЕТКОВИЋ ЈАНИЋИЈЕ ДОБРИНКА
БЕОГРАД Б.БУКУМИРОВИЋ 6
БАРАЈЕВО 392
0,3747
0,1627
178
179
180
181
182
ПЕТРОВИЋ ДАРИНКА
ПЕТРОВИЋ ДАРИНКА ИВАНОВИЋ
ПЕТРОВИЋ ДЕСИМИР ДУШИЦА МАНИЋ
ПЕТРОВИЋ ДРАГИША МИЛОРАД
ПЕТРОВИЋ ДРАГОСЛАВ ЈАДРАНКА
БОЖДАРЕВАЦ ОБРАДА ЛАЗИЋА 51
Н.БЕОГРАД СТУДЕНТСКА 43
БЕГРАД ЈАСТРЕБАЧКА 40
БАРАЈЕВО
ЖАРКОВО КОСМАЈСКА 37
0,0372
0,1593
0,2308
0,0979
0,3732
183
184
185
ПЕТРОВИЋ ЗАГОРКА ВУЈЧИЋ РАДИСАВ
ПКБ "ХОЛДИНГ КОРПОРАЦИЈА" СА П.О.
ПКБ-БАРАЈЕВСКЕ ПЛАНТАЖЕ
БОЖДАРЕВАЦ
БЕОГРАД ПАДИНСКА СКЕЛА 1
БАРАЈЕВО ДЕСЕТОГ ОКТОБРА 1
0,0116
0,3054
6,5685
186
ПКБ-БЕОГРАД
Падинска Скела индустр. насеље
7,3471
166
167
168
УМКА 13 ОКТОБРА 15
0,6510
ВРАНИЋ
138
0,6510
БАРАЈЕВО СВЕТОСАВСКА 77
0,5175
ВРАНИЋ 486
0,1489
БЕЉИНА
20
0,5175
ВРАНИЋ
161
0,1489
БАРАЈЕВО ЛИПОВИЧКИ ПУТ 667
0,0762
БАРАЈЕВО05
5977
0,0762
БАРАЈЕВО
БЕОГРАД В.СТЕПЕ 58
БАРАЈЕВО
0,4506
0,4506
0,5147
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО01
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО01
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
МАНИЋ
МЕЉАК
МЕЉАК
ГУНЦАТИ
МЕЉАК
ГУНЦАТИ
ГУНЦАТИ
ГУНЦАТИ
БОЖДАРЕВАЦ
МЕЉАК
БЕЉИНА
БОЖДАРЕВАЦ
БОЖДАРЕВАЦ
ГУНЦАТИ
БОЖДАРЕВАЦ
БОЖДАРЕВАЦ
БОЖДАРЕВАЦ
БОЖДАРЕВАЦ
БОЖДАРЕВАЦ
ГУНЦАТИ
ГУНЦАТИ
ГУНЦАТИ
ГУНЦАТИ
1491
1491
1491
4230
1491
5625
23
962
7225
6018
872
5564
6329
1596
2950
3016
5568
8207
1686
637
91
165
326
1083
1558
2167
2392
137
161
323
562
742
891
1037
1149
1209
1240
1337
1345
1506
2212
2213
0,4506
0,4506
0,4506
0,0641
0,4506
0,3264
0,0570
0,0820
0,0035
0,3747
0,1567
0,0060
0,0372
0,1593
0,2308
0,0979
0,0322
0,3410
0,0116
0,3054
0,2395
2,0177
1,3396
0,8094
0,8001
0,2512
1,1110
0,6163
0,8785
1,1143
0,5116
0,1571
1,1817
0,4341
0,2217
0,5574
0,1531
0,2226
0,9002
0,0819
0,2390
0,0776
36
187
ПКБ-ВОЋАРСКЕ ПЛ АНТАЖЕ
БОЛЕЧ СМЕДЕРЕВСКИ ПУТ 120
63,6358
188
ПКБ-ВОЋАРСКЕ ПЛАНТАЖЕ
БОЛЕЧ СМЕДЕРЕВСКИ ПУТ 120
88,3181
189
ПОПОВ ЉУБИША РУЖИЦА
ПОЉОПРИВРЕДНА КОРПОРАЦИЈА
"БЕОГРАД" АД БЕОГРАД
БЕОГРАД ГОГОЉЕВА 39
ПАДИНСКА СКЕЛА ИНДУСТРИЈСКО
НАСЕЉЕ
191
ПОЉОПРИВРЕДНИ КОМБИНАТ БЕОГРАД
ПАДИНСКА СКЕЛА ИНДУСТРИСКО
НАСЕЉЕ
192
ПОЉОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ПКБ,ВОЋАРСКЕ ПЛАНТАЖЕ доо
БОЛЕЧ СМЕДЕРЕВСКИ ПУТ 120
190
194
ПОЉОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ПКБ,ВОЋАРСКЕ ПЛАНТАЖЕ доо БОЛЕЧ
ПРЕДУЗЕЋЕ ПКБ "ВОЋАРСКЕ ПЛАНТАЖЕ"
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИНЖ.ТРГОВ. ПОСЕЈДОН
ПТТ "СРБИЈА" СА П.О.
РАДЕЧ КРСТА ВЛАДИМИР
РАДИВОЈЕВИЋ ЖИВКО МИЛОСАВ
РАДОЈИЧИЋ БРАНИСЛАВ РАДОСЛАВ
РАДОЈИЧИЋ ДОБРОСАВ СЛОБОДАН
РАДОЈИЧИЋ ЈЕВРЕМ ЈЕЛИЦА
РАДОЈИЧИЋ МИЛОРАД РАДИША
РАДОЈИЧИЋ ТИХОМИР ЗДРАВКО
РАДОЈЧИЋ ТИХОМИР ЗДРАВКО
РАДОВАНОВИЋ ИЛИЈА БОГОЉУБ
РАДОВАНОВИЋ МИЛИВОЈЕ МИЛЕНА
РАДОВАНОВИЋ ТИХОМИР ЖИВОТА
РАДОВИЋ ИВАН ДОБРИВОЈЕ
РАКИЋ РУЖА
РАЛЕВИЋ СВЕТИСЛАВ ДРАГАН
193
3,1883
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО06
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО06
БАРАЈЕВО06
РОЖАНЦИ
РОЖАНЦИ
МАНИЋ
ЛИСОВИЋ
БЕЉИНА
МАНИЋ
БЕЉИНА
БОЖДАРЕВАЦ
ЛИСОВИЋ
БАЋЕВАЦ
915
8079
8157
8261
8282
142
217
225
254
294
716
822
1273
1760
3221
24,8207
0,7061
37,2959
0,5620
0,2511
21,4019
9,2761
13,3303
1,3982
12,6621
5,1118
0,5586
0,4521
24,1270
3,1883
12,0732
ШИЉАКОВАЦ
97
10,0796
БАРАЈЕВО01
9296
1,9936
0,6680
БОЖДАРЕВАЦ
1184
0,6680
108,0520
ШИЉАКОВАЦ
317
0,4667
АРНАЈЕВО
РОЖАНЦИ
ШИЉАКОВАЦ
ШИЉАКОВАЦ
БАРАЈЕВО01
600
685
848
887
5940
35,7805
3,5193
1,1590
65,8855
1,2410
БОЛЕЧ СМЕДЕРЕВСКИ ПУТ 120
1,0618
БАРАЈЕВО01
7807
1,0618
БОЛЕЧ СМЕДЕРЕВСКИ ПУТ 120
9,6566
БЕОГРАД СТАРО САЈМИШТЕ 20
БЕОГРАД ВАСИНА 1
ВУЧИТРН МАРШАЛА ТИТА 91
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО ДРАЖАНОВАЦ 555
БЕОГРАД САВЕ КОВАЧЕВИЋА 31
БАРАЈЕВО 493
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО 490
БАРАЈЕВО СВЕТОСАВСКА 158
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО ПРОКИЋА КРАЈ 32
БАРАЈЕВО МИОДРАГА ВУКОВИЋА 24
0,1133
0,0294
0,0730
0,0350
0,1412
0,5801
0,6304
0,2460
0,1411
0,1881
0,1359
0,1529
0,1614
0,5026
0,0372
0,1100
БАЋЕВАЦ
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО01
БАРАЈЕВО05
3345
6892
8243
7606
1635
4761
1400
5703
6012
5623
5967
5622
888
5548
6014
1183
5555
6329
5346
1,3018
4,0827
4,2721
0,1133
0,0294
0,0730
0,0350
0,1412
0,5801
0,6304
0,2460
0,1411
0,1881
0,1359
0,1529
0,1614
0,5026
0,0372
0,1100
37
211
212
213
РАНКОВИЋ ИЛИЈА ИВКО
РАНЂЕЛОВИЋ ЈОВАН СТОЈАН
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
БАРАЈЕВО 538
БАРАЈЕВО
БЕОГРАД
0,3755
0,0500
9,0947
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БОЖДАРЕВАЦ
БОЖДАРЕВАЦ
БОЖДАРЕВАЦ
БОЖДАРЕВАЦ
БОЖДАРЕВАЦ
БОЖДАРЕВАЦ
БОЖДАРЕВАЦ
БОЖДАРЕВАЦ
БОЖДАРЕВАЦ
БОЖДАРЕВАЦ
БОЖДАРЕВАЦ
БОЖДАРЕВАЦ
БОЖДАРЕВАЦ
БОЖДАРЕВАЦ
БОЖДАРЕВАЦ
БОЖДАРЕВАЦ
БОЖДАРЕВАЦ
БОЖДАРЕВАЦ
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО01
БАРАЈЕВО01
5566
5984
435
742
745
965
1003
1018
1050
1088
1133
1136
1147
1230
1240
1248
1249
1280
1299
1300
6980
8064
9297
0,3755
0,0500
0,3021
0,1571
0,7169
0,0523
0,0504
2,2136
0,4970
0,3845
1,1473
0,1877
0,0352
0,0399
0,1531
0,3176
0,0592
0,7423
0,4359
0,0257
0,7231
0,3598
0,4940
БЕОГРАД
7,5200
БАРАЈЕВО05
2248
7,5200
215
216
217
218
219
220
221
САВЕЗНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНОСТРАНЕ
ПОСЛОВЕ
САВИЋ ЖИВОТА АЛЕКСАНДАР
САВИЋ ЖИВОТА МИЛОРАД
САВИЋ ЖИВОТА МИОДРАГ
СИМИЋ БРАНИСЛАВ ДРАГОЉУБ
СИМИЋ БРАНИСЛАВ МИЛИВОЈЕ
СИМИЋ БРАНИСЛАВ ЉУБИША
СО БАРАЈЕВО
БОЖДАРЕВАЦ
БОЖДАРЕВАЦ
БОЖДАРЕВАЦ
РАКОВИЦА СТОЈАНА ЈАНКОВИЋА 32
БЕОГРАД МИРИЈЕВСКИ ВЕНАЦ 4
БЕОГРАД ЗМАЈ ЈОВИНА 25
БАРАЈЕВО
0,5075
0,5075
0,5075
0,1937
0,1937
0,1937
8,2198
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
СОКОЛОВИЋ МИЛИЈАН МОМЧИЛО
СОКОЛОВИЋ ЉУБИВОЈЕ РАДОМИР
СТАНКОВИЋ Д. СИНИША
СТАНКОВИЋ ДОБРИВОЈЕ РАДОМИР
СТАНКОВИЋ ДРАГУТИН МИЛОШ
СТАНКОВИЋ ДРАГУТИН СИНИША
СТАНКОВИЋ ЈАНКО МИЛАН
СТАНКОВИЋ ЛЕПОСАВА СИМИЋ ЖИВОТА
СТАНКОВИЋ МИЛАН МИЛОРАД
СТАНКОВИЋ МИЛИВОЈЕ МИЛИЈАНА
СТАНКОВИЋ МИЛИВОЈЕ ЗОРАНА
БАРАЈЕВО 142
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО СТРАЖАРИЈА
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО 295
БАРАЈЕВО 62
БАРАЈЕВО 294
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
0,4463
0,2001
0,1517
0,7201
0,0740
0,0740
0,0382
0,0183
0,0397
0,1945
0,1945
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАЋЕВАЦ
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО06
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО06
БАРАЈЕВО06
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
938
938
938
5942
5942
5942
212
917
8080
8159
8260
8283
5545
6019
6006
5559
6007
6007
744
5533
5558
1608
1608
0,5075
0,5075
0,5075
0,1937
0,1937
0,1937
0,8476
2,7698
2,0762
1,4163
0,2828
0,8271
0,4463
0,2001
0,1517
0,7201
0,0740
0,0740
0,0382
0,0183
0,0397
0,1945
0,1945
214
38
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
СТАНКОВИЋ МИЛОРАД НОВИЦА
СТАНКОВИЋ МИТАР СВЕТИСЛАВ
СТАНКОВИЋ ЉУБИЦА
СТАНКОВИЋ ЉУБИВОЈЕ ГОРДАНА
СТАНКОВИЋ ЉУБИВОЈЕ СРЕЋКО
СТАНКОВИЋ РАДОВАН ИВАН
СТАНКОВИЋ СРЕЋКО
СТАНКОВИЋ СТАНКА ЉУБИВОЈЕ
СТАНКОВИЋ СВЕТОЗАР ДОБРИНКА
СТАНКОВИЋ ЗЛАТИЈА МИЛИВОЈЕ
СТАРЧЕВИЋ ЖИВОЈИН МИЛОВАН
СТАРЧЕВИЋ ГОРДАНА
СТЕКИЋ ЧЕДОМИР ЖИВОРАД
СТЕВАНОВИЋ АЛЕКСАНДАР РАДИША
СТЕВАНОВИЋ ДРАГОМИР ВЛАДИМИР
СТЕВАНОВИЋ МИЛАН МИЛЕТА
СТЕВАНОВИЋ МИЛИВОЈЕ МИОДРАГ
СТЕВАНОВИЋ РАДУНКА
СТЕВАНОВИЋ ВЛАДИМИР ЗОРАН
СТЕВАНЧЕВИЋ ДРАГИША РАДОМИР
СТОЈАНИЋ МИЛИСАВ ЈАГОДА
СТОЈАНОВИЋ ПЕТАР СМИЉАНА
СТОЈЧИЋ ДРАГУТИН БРАНИМИР
СТОЈЧИЋ НАДЕЖДА МИЉКОВИЋ
БРАНИМИР
ТАЈИЋ М. НОВАК
ТАШИЋ АЛЕКСАНДАР РАДОМИР
ТАШИЋ АНДРЕЈА ГОРАН
ТАШИЋ АНДРЕЈА РАДОСЛАВКА
ТАШИЋ МИЛЕНА АНДРЕЈА
ТАШИЋ МОМЧИЛО ЗОРАН
ТАШИЋ НОВИЦА МИРОСЛАВ
ТАШИЋ РАДОЈИЦА МОМЧИЛО
ТАШИЋ ТИХОМИР ВИТОМИР
ТАШИЋ ТОМИСЛАВ
ТОМИЋ СВЕТИСЛАВ ЉУБИЦА РАНКОВИЋ
ВАСИЋ ДУШАН
ВЕСЕЛИНОВИЋ МИТАР АЛЕКСАНДАР
ВИЋЕНТИЈЕВИЋ ДАНИЛО ДУШАН
ВУЈКОВИЋ МИЛОВАН ЛАТИНКА
ВУКАДИН ЖИВАДИН СВЕТЛАНА
ЗАВОД ЗА ИЗГРАД БЕОГРАДА ГРАДА
ЗДРАВКОВИЋ ЂУРА БУДИМКА
ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА БАРАЈЕВО
ЗОРИЋ НАДЕЖДА ПОПОВИЋ
ШТРБО ГОРДАНА
ЂЕРАНИЋ ЈЕЛЕНА МИЈУШКОВИЋ
ЂОКИЋ БОЖИДАР МИЛОРАД
БАРАЈЕВО СТРАЖАРИЈА 191
БЕОГРАД МЕДАКОВИЋЕВА 104
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО СТРАЖАРИЈА 191
БАРАЈЕВО СТРАЖАРИЈА 191
БОЖДАРЕВАЦ
БЕОГРАД ПАРТИЗАНСКИ ПУТ 10
БАРАЈЕВО СТРАЖАРИЈА 191
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
ГУНЦАТИ ПРОЛ. БРИГАДА 15
ГУНЦАТИ ПРОЛ. БРИГАДА 15
БАРАЈЕВО М.ТИТА 54
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
ГУНЦАТИ
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО МАРШАЛА ТИТА 2/Г
БАРАЈЕВО
Н. БЕОГРАД ОТОНА ЖУПАНЧИЋА 51
БЕОГРАД МЕДАКОВИЋЕВА 104
БАРАЈЕВО
0,2193
0,1000
0,4632
0,2240
0,2240
0,0116
0,1249
0,2240
1,0894
0,1945
0,0470
0,0470
0,2640
0,1167
0,1000
0,0896
0,0372
0,4632
0,1000
0,0792
0,0717
0,1000
0,1108
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО01
БАРАЈЕВО01
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО01
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
5978
1204
5554
5979
5979
1686
5990
5979
9
1608
6312
6312
37
6035
4982
38
6329
5554
4982
5620
5974
1204
1606
0,2193
0,1000
0,4632
0,2240
0,2240
0,0116
0,1249
0,2240
1,0894
0,1945
0,0470
0,0470
0,2640
0,1167
0,1000
0,0896
0,0372
0,4632
0,1000
0,0792
0,0717
0,1000
0,1108
БАРАЈЕВО
0,1108
БАРАЈЕВО05
1606
0,1108
Н. БЕОГРАД ЈУРИЈА ГАГАРИНА 267
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО М.ТИТА 76
БЕОГРАД БУЛ.ЈНА 145
БАРАЈЕВО 34
БАРАЈЕВО 45
БЕОГРАД
МИРИЈЕВО МИРОСЛАВА КРЛЕЖЕ 12
БЕОГРАД ПАЛМОТИЋЕВА 30
БЕОГРАД ВОЈВ.СТЕПЕ 170
БАРАЈЕВО
БЕОГРАД С.СРЕМЦА 13
БЕОГРАД
Н.БЕОГРАД БУЛ.ВАНОЈА 141
Барајево Миодрага Вуковића 57/Ц
0,1210
0,6054
0,0231
0,0231
0,0231
0,2100
0,0231
0,2246
0,1883
0,0231
0,0336
0,0410
0,1963
0,0295
0,0372
0,0240
2,5221
0,0780
0,2776
0,1000
0,0372
0,0700
0,1100
ВРАНИЋ
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО01
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО06
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО01
БАРАЈЕВО
БАРАЈЕВО01
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
3916
2345
2363
2363
2363
4884
2363
5550
5528
2363
5739
8205
25
33
6329
4
2910
3682
1555
1514
6329
2337
5346
0,1210
0,6054
0,0231
0,0231
0,0231
0,2100
0,0231
0,2246
0,1883
0,0231
0,0336
0,0410
0,1963
0,0295
0,0372
0,0240
2,5221
0,0780
0,2776
0,1000
0,0372
0,0700
0,1100
39
280
281
282
283
ЂОРЂЕВИЋ БОСИЉКА ВЛАСТИМИР
ЂУРЂЕВИЋ БОСИЉКА
ЂУРЂЕВИЋ ЗОРАН
ЧОЛАК МИТАР ДАНИЦА
Укупно
*Извор података РГЗ
ГУБЕРЕВАЦ
ГУБЕРЕВАЦ
БАРАЈЕВО ЖЕЛЕЗНИЧКА 9
БАРАЈЕВО М.ТИТА 86/Б
0,0739
0,1240
0,1629
0,1065
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
БАРАЈЕВО05
2486
5971
5366
8083
0,0739
0,1240
0,1629
0,1065
608,9856
40
ТАБЕЛА 15
КО Арнајево
Потес
Број јавног
надметања
1
Преглед груписаних надметања
Број
Број
поседовног
Култура и класа
катастарске
листа/листа
парцеле
непокретности
600
233/6
Њива 4.класе
Укупно 1
2
600
1276
Њива 5.класе
3
509
509
1159/8
1159/2
Њива 6.класе
Њива 6.класе
4
600
641/3
Њива 4.класе
5
5
5
600
600
600
641/4
641/6
641/7
Ливада 2.класе
Њива 6.класе
Њива 6.класе
6
509
172/1
Пашњак 2.класе
7
35
64
Ливада 3.класе
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
126/1
126/2
126/3
126/5
126/6
126/7
126/8
126/9
126/10
126/11
126/12
126/13
126/15
126/16
126/17
126/19
126/21
126/24
126/25
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
331/1
331/2
331/3
331/4
331/5
331/6
382
384
385/1
385/2
386
387
388
389
390
Укупно 2
Укупно 3
Укупно 4
Укупно 5
Укупно 6
Укупно 7
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
Укупно 8
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Виноград 3.класе
Ливада 3.класе
Виноград 3.класе
Виноград 3.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Површина
(ха)
0,2605
0,2605
0,4142
0,4142
0,8089
2,7365
3,5454
0,1216
0,1216
0,0492
0,0768
0,1050
0,2310
0,1101
0,1101
0,7588
0,7588
0,1141
0,2297
0,2636
0,3197
0,3691
1,2906
2,2261
0,6907
2,2261
0,1586
0,5870
0,4189
1,3815
1,9802
2,7652
0,5980
1,5972
0,5933
0,2657
18,0753
0,5695
0,5787
0,5683
0,5675
0,5352
0,5913
1,4870
1,4070
1,5120
0,1954
1,5143
0,8967
0,6380
0,4690
0,4355
Боја
Напо
мена
Зелена
Жута
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Плава
Зелена
41
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
391/1
391/2
399
400/1
400/2
401
402
403
404/1
404/2
404/3
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
5.класе
5.класе
5.класе
5.класе
5.класе
5.класе
5.класе
5.класе
5.класе
5.класе
5.класе
Укупно 9
Укупно КО
Арнајево
*Извор података РГЗ
40,1056
ТАБЕЛА 15
КО Баћевац
Потес
Број јавног
надметања
10
Преглед груписаних надметања
Број
Број
поседовног
Култура и класа
катастарске
листа/листа
парцеле
непокретности
212
1618
Њива 4.класе
Укупно 10
11
3345
1432
Њива 6.класе
12
2684
2051/2
Њива 4.класе
13
212
1671/2
Пашњак 2.класе
Укупно 11
Укупно 12
Укупно 13
Укупно КО
Баћевац
*Извор података РГЗ
Потес
Број јавног
надметања
14
Преглед груписаних надметања
Број
Број
поседовног
катастарске Култура и класа
листа/листа
парцеле
непокретности
1424
1273/2
Њива 6.класе
Укупно14
15
15
1
1
674/1
674/2
Пашњак 3.класе
Њива 6.класе
16
1
478
Пашњак 3.класе
17
1689
13/2
Њива 5.класе
18
1690
13/3
Њива 5.класе
Укупно15
Укупно16
Укупно17
Укупно18
Укупно КО
Велики Борак
*Извор података РГЗ
Површина
(ха)
0,6485
0,6485
1,3018
1,3018
0,4000
0,4000
0,1981
0,1981
Боја
Напо
мена
Црвена
Плава
Зелена
Црвена
2,5484
ТАБЕЛА 15
КО
Велики
Борак
0,5706
0,6039
0,3719
0,3734
0,1314
0,4578
0,4401
0,6322
0,4169
0,2097
0,4154
16,5887
Површина
(ха)
0,3000
0,3000
0,3287
0,1550
0,4837
1,3005
1,3005
0,1100
0,1100
0,1300
0,1300
Боја
Напо
мена
Црвена
Плава
Плава
Зелена
Црвена
Зелена
2,3242
42
ТАБЕЛА 15
КО
Шиљаковац
Потес
Број јавног
надметања
19
19
Преглед груписаних надметања
Број
Број
поседовног
катастарске
Култура и класа
листа/листа
парцеле
непокретности
246
1285/1
Њива 5.класе
246
1285/2
Њива 5.класе
Укупно 19
20
20
20
20
246
246
246
246
1207/2
1207/4
1207/5
Њива 4.класе
Њива 6.класе
Ливада 3.класе
Пашњак 5.класе
21
21
21
97
887
887
510/2
511/1
511/2
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
22
887
708
Њива 5.класе
23
887
703/6
Пашњак 5.класе
24
24
887
887
706/6
706/10
Њива 5.класе
Њива 5.класе
25
887
722/7
Њива 5.класе
26
887
725
Њива 5.класе
27
887
728
Њива 5.класе
28
887
766/8
Њива 5.класе
29
29
29
29
887
887
887
887
768/1
768/2
768/3
768/5
Њива
Њива
Њива
Њива
30
30
848
848
1433/1
1433/2
Њива 4.класе
Њива 4.класе
31
246
1315/5
Ливада 2.кл
32
32
887
887
1266/1
1266/2
Ливада 3.класе
Ливада 3.класе
33
887
1516/2
Ливада 2.класе
34
34
887
887
426/3
426/4
Њива 4.класе
Њива 4.класе
35
887
1547/2
Ливада 4.класе
36
36
36
317
887
887
1536/2
1537
1538/2
Њива 3.класе
Ливада 3.класе
Ливада 3.класе
37
37
887
887
29
46/2
Воћњак 3.класе
Воћњак 2.класе
Укупно 20
Укупно 21
Укупно 22
Укупно 23
Укупно 24
Укупно 25
Укупно 26
Укупно 27
Укупно 28
5.класе
5.класе
5.класе
5.класе
Укупно 29
Укупно 30
Укупно 31
Укупно 32
Укупно 33
Укупно 34
Укупно 35
Укупно 36
Површина
(ха)
0,6913
0,4758
1,1671
0,5800
0,7457
0,1054
0,0016
1,4327
0,3657
0,9946
0,2020
1,5623
0,3760
0,3760
0,0270
0,0270
0,1886
0,0609
0,2495
1,3635
1,3635
0,3429
0,3429
2,2150
2,2150
0,9400
0,9400
0,5849
0,5320
0,4549
1,0947
2,6665
0,7025
0,4565
1,1590
0,2443
0,2443
0,9231
0,3872
1,3103
0,5992
0,5992
0,3018
0,2112
0,5130
0,5214
0,5214
0,4667
1,2697
0,6339
2,3703
0,8640
0,5476
Боја
Напо
мена
Црвена
Црвена
Плава
Плава
Плава
Плава
Браон
Браон
Браон
Жута
Браон
Црвена
Црвена
Плава
Зелена
Браон
Жута
Браон
Браон
Браон
Браон
Зелена
Зелена
Плава
Црвена
Црвена
Браон
Зелена
Зелена
Наранџаста
Жута
Жута
Жута
Црвена
Црвена
43
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
887
887
887
887
887
887
887
887
887
887
887
887
887
887
887
887
887
887
887
97
97
97
97
97
97
97
97
30/1
30/2
31
32
33/1
33/3
34
36/1
36/3
44
58
59
60
65/1
65/2
66/1
66/5
247
249
37/1
37/2
38
39/1
39/3
61
63/3
63/4
Воћњак 2.класе
Воћњак 2.класе
Воћњак 2.класе
Воћњак 2.класе
Воћњак 2.класе
Воћњак 2.класе
Воћњак 2.класе
Воћњак 2.класе
Воћњак 2.класе
Њива 5.класе
Воћњак 2.класе
Воћњак 2.класе
Воћњак 2.класе
Воћњак 2.класе
Воћњак 2.класе
Воћњак 2.класе
Воћњак 2.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Воћњак 2.класе
Воћњак 2.класе
Воћњак 2.класе
Воћњак 2.класе
Воћњак 2.класе
Воћњак 2.класе
Воћњак 2.класе
Воћњак 2.класе
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
887
887
887
887
887
887
887
887
887
887
887
887
887
97
887
887
887
887
97
887
887
887
887
887
887
887
887
97
887
887
887
3
4
5/1
6/2
6/3
7/1
7/2
10
13
15/1
15/2
16/1
16/2
17/1
17/2
18
19
20
21
23/1
23/2
24
25
26
27
50/3
51/1
51/2
52/1
53/6
53/7
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Воћњак 2.класе
Воћњак 2.класе
Воћњак 2.класе
Воћњак 2.класе
Воћњак 2.класе
Воћњак 2.класе
Воћњак 2.класе
Воћњак 2.класе
Воћњак 2.класе
Воћњак 2.класе
Воћњак 2.класе
Воћњак 2.класе
Воћњак 2.класе
Воћњак 2.класе
Воћњак 2.класе
Воћњак 2.класе
Воћњак 2.класе
Воћњак 2.класе
Воћњак 2.класе
Воћњак 2.класе
Воћњак 2.класе
Воћњак 2.класе
Воћњак 2.класе
Воћњак 2.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Укупно 37
1,9772
0,5777
0,9867
1,4802
0,8206
1,3488
0,9867
1,0067
0,9868
1,2465
0,9762
0,8749
1,4367
0,6524
3,7970
0,6216
0,8739
1,0006
1,2580
0,9868
0,3185
0,4396
2,6941
1,7930
1,2052
0,1050
0,0030
31,8660
0,7055
1,4881
0,7394
0,4276
0,4625
1,1246
0,0724
3,3049
0,9495
0,4147
0,4147
0,2790
0,2655
0,1069
0,1204
0,3371
0,2497
0,2497
0,7742
0,5449
0,5540
0,4584
0,4584
0,1480
0,7534
0,5881
0,9235
0,4708
0,2267
0,1289
0,0708
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Плава
Плава
Плава
Плава
Плава
Плава
Плава
Плава
Плава
Плава
Плава
Плава
Плава
Плава
Плава
Плава
Плава
Плава
Плава
Плава
Плава
Плава
Плава
Плава
Плава
Плава
Плава
Плава
Плава
Плава
Плава
44
38
38
38
38
38
97
97
97
97
887
49/1
49/2
49/3
49/4
1160/2
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
5.класе
5.класе
5.класе
5.класе
4.класе
39
39
39
39
39
887
887
887
887
887
916
917/2
917/3
917/5
917/6
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Њива 2.класе
40
887
1031/1
Њива 5.класе
41
41
41
887
887
887
1134/1
1134/2
1135/2
Њива 2.класе
Ливада 2.класе
Њива 4.класе
42
1183
1058/1
Њива 4.класе
43
887
1324/2
Њива 2.класе
44
887
566/3
Њива 5.класе
45
45
887
887
567/1
567/2
Њива 4.класе
Њива 4.класе
46
887
887
740/5
Њива 5.класе
Њива 6.класе
47
97
1101/1
Ливада 2.класе
48
246
1337
Њива 3.класе
Укупно 38
Укупно 39
Укупно 40
Укупно 41
Укупно 42
Укупно 43
Укупно 44
Укупно 45
Укупно 46
Укупно 47
Укупно 48
Укупно КО
Шиљаковац
*Извор података РГЗ
0,2205
0,0073
0,0119
0,1194
0,0386
18,2100
0,3714
0,1263
0,1288
0,1440
0,2548
1,0253
1,0918
1,0918
1,6149
0,2796
0,5715
2,4660
1,6709
1,6709
0,1604
0,1604
2,2910
2,2910
2,2060
1,1055
3,3115
0,1187
0,1000
0,2187
0,4577
0,4577
0,0393
0,0393
Плава
Плава
Плава
Плава
Плава
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Наранџаста
Жута
Жута
Жута
Зелена
Црвена
Плава
Црвена
Црвена
81,8686
45
ТАБЕЛА 15
КО
Рожанци
Потес
Преглед груписаних надметања
Број јавног
надметања
Број поседовног
листа/листа
непокретности
Број
катастарске
парцеле
Култура и класа
49
49
142
218
80/1
80/2
Њива 4.класе
Њива 4.класе
50
50
50
50
355
355
355
355
637/2
637/3
637/4
637/5
Пашњак 3.класе
Воћњак 4.класе
Виноград 4.класе
Воћњак 4.класе
51
355
749/1
Пашњак 3.класе
52
355
793
Пашњак 3.класе
53
355
822
Пашњак 3.класе
54
54
142
142
1046/8
1046/9
Ливада 3.класе
Ливада 3.класе
55
142
1200
Воћњак 3.класе
56
355
625/9
Њива 5.класе
57
355
129
Пашњак 4.класе
58
58
355
355
779/1
779/2
Пашњак 3.класе
Њива 6.класе
59
355
749/4
Воћњак 4.класе
60
355
614/2
Њива 6.класе
61
61
655
656
709/1
709/2
Њива 6.класе
Пашњак 2.класе
62
62
62
62
62
596
649
650
648
651
168/2
179/1
179/2
179/3
179/4
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
63
63
645
219
263/1
263/2
Њива 6.класе
Њива 6.класе
64
637
1310/2
Ливада 3.класе
65
65
613
614
115/1
115/2
Њива 4.класе
Њива 4.класе
66
66
66
639
665
640
307/1
307/2
308
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
67
67
67
142
142
685
1289
1290/1
1290/2
Воћњак 3.класе
Воћњак 3.класе
Воћњак 3.класе
Укупно 49
Укупно 50
Укупно 51
Укупно 52
Укупно 53
Укупно 54
Укупно 55
Укупно 56
Укупно 57
Укупно 58
Укупно 59
Укупно 60
Укупно 61
5.класе
6.класе
6.класе
4.класе
5.класе
Укупно 62
Укупно 63
Укупно 64
Укупно 65
Укупно 66
Површина
(ха)
0,8099
0,4564
1,2663
0,0831
0,0439
0,0380
0,0363
0,2013
0,2942
0,2942
0,2366
0,2366
0,4215
0,4215
0,1034
0,2521
0,3555
0,3541
0,3541
0,0601
0,0601
0,1540
0,1540
0,0688
0,0607
0,1295
0,0376
0,0376
0,0336
0,0336
0,3167
0,0921
0,4088
0,5982
1,9448
0,5245
0,5139
0,6846
4,2660
0,4310
0,4004
0,8314
0,4473
0,4473
0,6089
0,5337
1,1426
0,7282
0,6848
0,8022
2,2152
0,2924
0,8419
1,1820
Боја
Напо
мена
Црвена
Црвена
Наранџаста
Наранџаста
Наранџаста
Наранџаста
Црвена
Плава
Зелена
Црвена
Црвена
Зелена
Црвена
Црвена
Жута
Жута
Браон
Црвена
Зелена
Зелена
Жута
Жута
Жута
Жута
Жута
Наранџаста
Наранџаста
Црвена
Жута
Жута
Зелена
Зелена
Зелена
46
67
67
685
606
1292
1293
Воћњак 3.класе
Њива 5.класе
68
142
1204
Воћњак 3.класе
69
142
1202
Воћњак 3.класе
70
70
355
898/1
898/2
Пашњак 2.класе
Њива 5.класе
71
142
466
Воћњак 3.класе
72
142
1034
Воћњак 3.класе
73
142
468
Воћњак 3.класе
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
74
217
217
217
217
217
217
217
217
217
142
142
142
142
1338/2
1338/5
1340/1
1340/4
1340/5
1340/6
1340/8
1340/9
1340/14
1341/4
1341/5
1341/6
1341/7
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
75
75
75
75
75
75
75
75
75
217
217
217
217
142
142
142
142
142
1339/1
1339/3
1340/10
1340/13
1341/1
1341/2
1341/3
1341/10
1341/13
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
76
76
142
142
1060/1
1060/2
Њива 6.класе
Њива 6.класе
77
77
77
142
142
142
449
450
452/2
Воћњак 3.класе
Воћњак 3.класе
Воћњак 3.класе
78
78
78
78
78
78
142
142
142
142
142
142
460/2
462/2
462/3
463/1
463/2
464
Воћњак
Воћњак
Воћњак
Воћњак
Воћњак
Воћњак
Укупно 67
Укупно 68
Укупно 69
Укупно 70
Укупно 71
Укупно 72
Укупно 73
5.класе
5.класе
5.класе
5.класе
5.класе
5.класе
5.класе
5.класе
5.класе
5.класе
5.класе
5.класе
5.класе
Укупно 74
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
Укупно 75
Укупно 76
Укупно 77
Укупно 78
Укупно КО
РОЖАНЦИ
*Извор података РГЗ
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
2,3373
0,8079
5,4615
1,4677
1,4677
0,9099
0,9099
0,0048
0,0046
0,0094
0,5160
0,5160
0,4035
0,4035
0,1813
0,1813
1,4210
0,5686
1,6220
1,3112
1,8403
0,7601
0,7252
0,0481
0,3165
0,0748
0,0272
0,0335
0,0025
8,7510
0,4560
0,0039
0,0343
0,1689
0,5582
0,4510
0,6996
0,0096
0,0225
2,4040
1,3229
0,9624
2,2853
0,7342
0,6484
0,4632
1,8458
1,4027
0,2799
2,1829
1,1747
2,2001
0,9994
8,2397
45,3307
47
ТАБЕЛА 15
КО
Лисовић
Потес
Број јавног
надметања
79
Преглед груписаних надметања
Број поседовног
Број
листа/листа
катастарске
Култура и класа
непокретности
парцеле
435
24
Њива 7.класе
Укупно 79
80
435
30
Њива 7.класе
81
254
1892/1
Њива 4.класе
Њива 5.класе
82
254
1558
Воћњак 3.класе
83
1681
820/3
Пашњак 2.класе
84
1681
1993/14
Ливада 3.класе
85
254
1720/4
Њива 4.класе
86
1681
1232/4
Воћњак 4.класе
87
1681
1218
Њива 4.класе
88
1760
977/2
Воћњак 3.класе
89
89
435
435
8/1
8/2
Пашњак 2.класе
Пашњак 2.класе
90
325
1995
Ливада 4.класе
91
576
927
Врт 3.класе
92
1760
1577
Воћњак 3.класе
93
1760
1720/1
Њива 4.класе
94
1760
1867/1
Њива 4.класе
95
1760
1875
Њива 4.класе
96
1760
1881/1
Њива 4.класе
97
1760
1884/2
Њива 3.класе
98
1760
1948/2
Ливада 2.класе
99
384
1409
Пашњак 2.класе
100
100
100
1760
977/1
977/3
977/4
Воћњак 3.класе
Воћњак 3.класе
Воћњак 3.класе
101
101
101
101
1760
1760
1760
1760
1555/1
1555/2
1573/1
1573/3
Воћњак
Воћњак
Воћњак
Воћњак
Укупно 80
Укупно 81
Укупно 82
Укупно 83
Укупно 84
Укупно 85
Укупно 86
Укупно 87
Укупно 88
Укупно 89
Укупно 90
Укупно 91
Укупно 92
Укупно 93
Укупно 94
Укупно 95
Укупно 96
Укупно 97
Укупно 98
Укупно 99
Укупно 100
Укупно 101
Укупно КО
ЛИСОВИЋ
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
Површина
(ха)
0,2325
0,2325
0,3074
0,3074
0,6271
0,1800
0,8071
0,4834
0,4834
0,0210
0,0210
0,0943
0,0943
0,1077
0,1077
0,1247
0,1247
0,0340
0,0340
11,0640
11,0640
0,0825
0,1011
0,1836
0,6511
0,6511
0,2458
0,2458
0,4030
0,4030
0,8010
0,8010
1,3222
1,3222
1,0068
1,0068
1,4605
1,4605
0,5102
0,5102
0,0551
0,0551
0,3417
0,3417
0,2170
0,7517
3,1313
4,1000
0,0260
0,1067
0,8366
2,3677
3,3370
Боја
Напо
мена
Црвена
Плава
Браон
Браон
Жута
Зелена
Жута
Браон
Зелена
Плава
Црвена
Црвена
Црвена
Зелена
Црвена
Наранџаста
Жута
Зелена
Браон
Црвена
Плава
Зелена
27,6941
*Извор података РГЗ
48
ТАБЕЛА 15
КО
Гунцати
Потес
Број јавног
надметања
102
Преглед груписаних надметања
Број поседовног
Број
листа/листа
катастарске
Култура и класа
непокретности
парцеле
1891
159/2
Ливада 3.класе
Укупно 102
103
2375
322
Њива 5.класе
104
2188
361
Њива 5.класе
Њива 6.класе
105
2508
521
Ливада 5.класе
106
2179
650/2
Ливада 5.класе
107
2558
723/1
Ливада 5.класе
108
1891
1295
Пашњак 5.класе
109
1420
1298
Пашњак 3.класе
110
2368
1321
Ливада 5.класе
111
2140
1395
Њива 5.класе
112
112
550
2455
1398
1401
Њива 5.класе
Њива 5.класе
113
2243
1552
Њива 4.класе
114
114
114
114
2246
2478
2479
1891
1592
1637
1638/1
1710
Ливада 5.класе
Пашњак 5.класе
Пашњак 5.класе
Пашњак 5.класе
115
115
115
115
1891
1891
1891
2520
2028/1
2025
2034/2
2035/2
116
116
2480
2481
2104
2109
Пашњак 5.класе
Пашњак 5.класе
117
2266
2299
Пашњак 2.класе
118
1811
2573/7
Њива 5.класе
119
1852
2745
Ливада 5.класе
120
2195
2760
Њива 5.класе
121
121
1036
1951
2765
2767/4
Ливада 4.класе
Ливада 5.класе
122
1974
2771
Њива 5.класе
123
123
123
2598
1933
1950
2792
2794
2795
Ливада 3.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Укупно 103
Укупно 104
Укупно 105
Укупно 106
Укупно 107
Укупно 108
Укупно 109
Укупно 110
Укупно 111
Укупно 112
Укупно 113
Укупно 114
Њива
Њива
Њива
Њива
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
Укупно 115
Укупно 116
Укупно 117
Укупно 118
Укупно 119
Укупно 120
Укупно 121
Укупно 122
Површина
(ха)
0,0142
0,0142
0,9075
0,9075
0,1955
0,2612
0,4567
0,3215
0,3215
0,2487
0,2487
0,2513
0,2513
1,3169
1,3169
0,0605
0,0605
0,3142
0,3142
0,1539
0,1539
0,1475
0,1948
0,3423
0,8448
0,8448
0,1065
2,9287
4,3660
0,2547
7,6559
0,0778
0,1429
0,0678
0,0833
0,3718
0,4010
0,2996
0,7006
0,1895
0,1895
0,5064
0,5064
0,9310
0,9310
0,8655
0,8655
0,4444
0,0941
0,5385
0,3705
0,3705
0,0494
0,5494
0,5263
Боја
Напо
мена
Плава
Наранџаста
Црвена
Црвена
Браон
Зелена
Црвена
Црвена
Плава
Жута
Зелена
Плава
Плава
Жута
Наранџаста
Наранџаста
Наранџаста
Наранџаста
Браон
Браон
Браон
Браон
Наранџаста
Наранџаста
Црвена
Наранџаста
Жута
Браон
Црвена
Црвена
Наранџаста
Плава
Плава
Плава
49
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
2313
2212
2213
1506
2314
7
2097
1940
1218
7
2953/1
2936
2937
2953/2
2954
2955
2956
2957
2805
2808
Ливада 5.класе
Ливада 4.класе
Ливада 4.класе
Ливада 5.класе
Ливада 5.класе
Пашњак 3.класе
Њива 7.класе
Њива 4.класе
Њива 6.класе
Пашњак 5.класе
124
1792
2823/2
Њива 5.класе
125
2022
2920
Њива 5.класе
126
2018
2924
Њива 5.класе
127
1942
2961
Ливада 5.класе
128
1587
3028
Ливада 5.класе
129
1911
3045
Њива 4.класе
130
130
891
1345
3051
3078
Ливада 5.класе
Њива 3.класе
131
1314
3080
Пашњак 2.класе
132
132
1426
1237
3126
3130
Њива 5.класе
Њива 5.класе
133
133
2141
2346
3131
3146
Њива 5.класе
Њива 5.класе
134
134
2167
1558
3151
3364
Ливада 5.класе
Њива 5.класе
135
2392
3177
Ливада 2.класе
Ливада 4.класе
136
136
2219
2220
3571
3572
Њива 4.класе
Њива 4.класе
137
326
3579
Ливада 5.класе
138
7
3744
Ливада 4.класе
Укупно 123
Укупно 124
Укупно 125
Укупно 126
Укупно 127
Укупно 128
Укупно 129
Укупно 130
Укупно 131
Укупно 132
Укупно 133
Укупно 134
Укупно 135
Укупно 136
Укупно 137
Укупно 138
Укупно КО
ГУНЦАТИ
*Извор података РГЗ
0,0252
0,2390
0,0776
0,0819
0,0396
0,2260
0,4082
1,7204
0,9260
0,5546
5,4236
0,2117
0,2117
0,2857
0,2857
0,2822
0,2822
0,3781
0,3781
0,7927
0,7927
1,1457
1,1457
1,1817
0,9002
2,0819
0,0642
0,0642
1,0747
0,1580
1,2327
0,7603
0,3205
1,0808
0,2512
0,8001
1,0513
0,5164
0,5946
1,1110
0,3317
0,2998
0,6315
1,3396
1,3396
0,6692
0,6692
Плава
Плава
Плава
Плава
Плава
Плава
Плава
Плава
Плава
Плава
Жута
Жута
Зелена
Зелена
Црвена
Плава
Браон
Браон
Наранџаста
Наранџаста
Наранџаста
Црвена
Црвена
Плава
Плава
Зелена
Зелена
Браон
Браон
Зелена
Плава
35,1441
50
ТАБЕЛА 15
КО
Бељина
Потес
Број јавног
надметања
139
Преглед груписаних надметања
Број
Број
поседовног
катастарске
Култура и класа
листа/листа
парцеле
непокретности
12
1442
Воћњак 4.класе
Укупно 139
140
12
1586/1
Њива 6.класе
141
294
273/1
Ливада 4.класе
142
12
978/2
Пашњак 5.класе
143
294
550/1
Њива 4.класе
144
12
1123
Њива 5.класе
145
294
170/1
Ливада 3.класе
146
12
255/2
Ливада 3.класе
147
12
745/2
Ливада 2.класе
148
148
294
294
837/2
837/3
Њива 4.класе
Њива 4.класе
149
149
149
149
149
149
294
294
822
294
294
294
1246/1
1246/2
1247/2
1248
1249/2
1250
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
149
323
1249/4
Њива 5.класе
Укупно 140
Укупно 141
Укупно 142
Укупно 143
Укупно 144
Укупно 145
Укупно 146
Укупно 147
Укупно 148
5.класе
5.класе
5.класе
5.класе
5.класе
4.класе
Укупно 149
150
20
829/1
Воћњак 4.класе
151
151
151
294
20
20
832/1
832/2
832/3
Њива 4.класе
Воћњак 3.класе
Њива 4.класе
152
294
827/8
Њива 5.класе
153
294
335
Воћњак 3.класе
154
323
806/1
Њива 4.класе
155
294
337/2
Воћњак 3.класе
156
156
156
156
156
156
294
294
294
294
294
294
346
347/1
347/2
347/3
348
350
Воћњак 3.класе
Воћњак 3.класе
Воћњак 3.класе
Воћњак 3.класе
Воћњак 3.класе
Њива 4.класе
Укупно 150
Укупно 151
Укупно 152
Укупно 153
Укупно 154
Укупно 155
Укупно 156
Укупно
КО БЕЉИНА
Површина
(ха)
0,0602
0,0602
0,5725
0,5725
0,2295
0,2295
0,2792
0,2792
1,0750
1,0750
0,5101
0,5101
0,4447
0,4447
0,0834
0,0834
0,0377
0,0377
0,0921
0,0766
0,1687
1,0472
0,0508
0,5586
0,5344
1,0664
0,6108
0,3840
Боја
Напо
мена
Црвена
Црвена
Плава
Зелена
Наранџаста
Плава
Зелена
Наранџаста
Жута
Браон
Браон
Под правоснажном
одлуком по
Годишњем
програму за 2010.
годину (јавно
надметање број 80)
решити до огласа
за давање у закуп
за 2011. год
4,2522
0,1058
0,1058
0,5060
0,2500
0,1617
0,9177
0,4016
0,4016
0,5273
0,5273
0,7303
0,7303
1,6069
1,6069
0,7868
0,5204
0,5203
0,5203
0,7864
1,2586
4,3928
16,3956
*Извор података РГЗ
51
ТАБЕЛА 15
КО
Бождаревац
Потес
Број јавног
надметања
157
157
Преглед груписаних надметања
Број
Број
поседовног
катастарске Култура и класа
листа/листа
парцеле
непокретности
137
866/1
Ливада 3.класе
137
866/2
Ливада 4.класе
Укупно 157
158
745
670
Пашњак 2.класе
159
745
742/1
Пашњак 3.класе
160
745
742/2
Пашњак 3.класе
161
139
197/3
Њива 4.класе
162
745
224/2
Пашњак 2.класе
163
745
928/5
Њива 5.класе
164
745
823/6
Ливада 3.класе
165
139
1484/9
Ливада 2.класе
166
139
1484/10
Ливада 2.класе
167
745
100/7
Ливада 2.класе
168
168
168
1273
745
137
2403/1
2403/4
2403/5
Њива 6.класе
Њива 6.класе
Њива 6.класе
169
1133
702
Њива 4.класе
170
1037
132/1
Ливада 3.класе
171
1240
2263
Ливада 3.класе
172
1209
130
Њива 4.класе
173
173
173
1300
1249
1280
1479
1480
1481
Ливада 3.класе
Ливада 3.класе
Ливада 2.класе
174
174
174
174
174
1003
1147
1248
1299
435
1427
1429/1
1430
1434
1437
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
175
175
1161
1050
1375/1
1376
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
176
1088
1404
Ливада 3.класе
177
1337
860/1
Њива 4.класе
178
562
858
Ливада 3.класе
Укупно 158
Укупно 159
Укупно 160
Укупно 161
Укупно 162
Укупно 163
Укупно 164
Укупно 165
Укупно 166
Укупно 167
Укупно 168
Укупно 169
Укупно 170
Укупно 171
Укупно 172
Укупно 173
3.класе
3.класе
2.класе
2.класе
2.класе
Укупно 174
Укупно 175
Укупно 176
Укупно 177
Укупно 178
Површина
(ха)
0,4131
0,1776
0,5907
0,3625
0,3625
0,1022
0,1022
0,1177
0,1177
0,0429
0,0429
0,0874
0,0874
0,0137
0,0137
0,0258
0,0258
0,0661
0,0661
0,0401
0,0401
0,0030
0,0030
0,4521
0,0034
0,0256
0,4811
1,1473
1,1473
0,4341
0,4341
0,1531
0,1531
0,5574
0,5574
0,0257
0,0592
0,7423
0,8272
0,0504
0,0352
0,3176
0,4359
0,3021
1,1412
0,1725
0,4970
0,6695
0,3845
0,3845
0,2226
0,2226
0,5116
0,5116
Боја
Напо
мена
Плава
Плава
Браон
Зелена
Браон
Наранџаста
Црвена
Браон
Жута
Плава
Црвена
Зелена
Жута
Жута
Жута
Жута
Црвена
Зелена
Наранџаста
Црвена
Црвена
Црвена
Зелена
Зелена
Зелена
Зелена
Зелена
Наранџаста
Наранџаста
Жута
Црвена
Плава
52
179
742
862/1
Њива 3.класе
180
965
139
Пашњак 2.класе
181
1136
2408
Њива 5.класе
182
1149
1412
Ливада 2.класе
Ливада 3.класе
183
1184
2091
Њива 4.класе
184
1230
1440
Ливада 3.класе
Укупно 179
Укупно 180
Укупно 181
Укупно 182
Укупно 183
Укупно 184
Укупно КО
БОЖДАРЕВАЦ
*Извор података РГЗ
Потес
Број јавног
надметања
185
185
Преглед груписаних надметања
Број
Број
поседовног
катастарске
Култура и класа
листа/листа
парцеле
непокретности
160
159
Пашњак 1.класе
160
160
Пашњак 1.класе
Укупно 185
186
186
161
165
791
792/2
Њива 4.класе
Њива 4.класе
187
165
231/1
Њива 4.класе
188
367
779/2
Њива 3.класе
Њива 4.класе
189
189
189
189
189
165
398/1
165
398/2
165
398/3
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
190
1083
697
Пашњак 1.класе
191
140
414
Њива 4.класе
192
91
138/4
Њива 4.класе
193
160
144
Њива 5.класе
194
194
160
160
779/4
779/5
Њива 4.класе
Њива 4.класе
195
162
134
Њива 5.класе
196
984
687
Њива 4.класе
Укупно 186
Укупно 187
Укупно 188
4.класе
5.класе
4.класе
5.класе
4.класе
5.класе
Укупно 189
Укупно 190
Укупно 191
Укупно 192
Укупно 193
Укупно 194
Укупно 195
Укупно 196
Укупно КО
МЕЉАК
*Извор података РГЗ
Зелена
Зелена
Браон
Жута
Жута
Црвена
Браон
9,3084
ТАБЕЛА 15
КО
Мељак
0,1571
0,1571
0,0523
0,0523
0,1877
0,1877
0,0141
0,2076
0,2217
0,6680
0,6680
0,0399
0,0399
Површина
(ха)
0,3469
0,2646
0,6115
0,8785
0,1717
1,0502
0,5584
0,5584
0,6400
0,2471
0,8871
0,2248
0,0500
0,5960
0,1480
0,2288
0,0400
1,2876
0,8094
0,8094
0,6036
0,6036
0,2395
0,2395
0,5526
0,5526
0,3505
0,3012
0,6517
0,1162
0,1162
0,4403
0,4403
Боја
Напо
мена
Плава
Плава
Браон
Браон
Жута
Плава
Зелена
Зелена
Зелена
Зелена
Зелена
Зелена
Црвена
Зелена
Плава
Црвена
Жута
Жута
Браон
Зелена
7,8081
53
ТАБЕЛА 15
КО
Вранић
Потес
Број јавног
надметања
197
Преглед груписаних надметања
Број поседовног
Број
листа/листа
катастарске
Култура и класа
непокретности
парцеле
138
4358/2
Њива 7.класе
Укупно 197
198
198
198
1182
1252
1252
1688/1
1682/1
1682/2
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
199
199
1252
177
Њива 4.класе
Њива 5.класе
200
161
1433/1
Њива 4.класе
201
3916
3952/5
Њива 6.класе
Укупно 198
Укупно 199
Укупно 200
Укупно 201
Укупно КО
ВРАНИЋ
*Извор података РГЗ
Потес
Број јавног
надметања
202
202
202
202
202
Преглед груписаних надметања
Број
Број
поседовног
катастарске
Култура и класа
листа/листа
парцеле
непокретности
225
21
Ливада 3.класе
225
23/1
Ливада 2.класе
225
23/2
Ливада 2.класе
225
24
Ливада 2.класе
225
25
Ливада 2.класе
Укупно 202
203
637
152/1
Ливада 3.класе
204
225
643/8
Њива 5.класе
205
224
413
Ливада 2.класе
206
206
206
206
225
225
225
225
941/1
941/2
942
943
Њива 3.класе
Ливада 3.класе
Њива 3.класе
Ливада 3.класе
207
225
1185/2
Ливада 3.класе
208
208
615
225
258
244/7
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
209
716
141/2
Њива 5.класе
210
210
210
210
210
210
716
716
716
716
716
716
605/1
605/2
605/3
606
609
610/2
211
615
757/1
Укупно 203
Укупно 204
Укупно 205
Укупно 206
Укупно 207
Укупно 208
Укупно 209
Воћњак
Воћњак
Воћњак
Воћњак
Воћњак
Воћњак
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
Укупно 210
Укупно 211
0,6510
0,6510
0,3419
0,3796
0,4102
1,1317
1,4200
0,5650
1,9850
0,1489
0,1489
0,1210
0,1210
Боја
Напо
мена
Црвена
Плава
Плава
Плава
Зелена
Зелена
4,0376
ТАБЕЛА 15
КО
Манић
Површина
(ха)
Њива 4.класе
Површина
(ха)
0,5757
0,7117
0,1160
0,2412
0,2326
1,8772
0,3054
0,3054
0,3163
0,3163
0,2125
0,2125
0,6031
0,5393
0,3413
0,2213
1,7050
0,2243
0,2243
0,0210
0,1580
0,1790
0,3984
0,3984
0,2930
0,3097
0,2902
0,7817
0,3165
2,7223
4,7134
0,3920
0,3920
Боја
Напо
мена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Браон
Жута
Црвена
Зелена
Зелена
Зелена
Зелена
Браон
Црвена
Црвена
Зелена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Плава
54
212
212
Укупно 212
Укупно КО
МАНИЋ
*Извор података РГЗ
225
225
618
635/1
Воћњак 3.класе
Воћњак 3.класе
8,9621
0,0570
9,0191
19,3426
55
ТАБЕЛА 15
КО
Барајево
Потес
Број јавног
надметања
213
213
213
Преглед груписаних надметања
Број поседовног
Број
листа/листа
катастарске Култура и класа
непокретности
парцеле
915
2508/1
Пашњак 4.класе
915
2509/1
Ливада 3.класе
915
2509/2
Пашњак 5.класе
Укупно 213
214
915
2417
Њива 7.класе
215
215
7807
1733/2
1733/3
Њива 6.класе
Пашњак 4.класе
216
7807
2063/2
Њива 5.класе
217
217
6892
6892
3688/1
3689
Њива 7.класе
Њива 8.класе
218
917
3667
Њива 7.класе
219
219
219
219
219
219
219
219
219
219
219
219
219
219
219
219
219
219
219
219
219
219
219
219
219
219
219
219
219
219
219
219
219
219
219
219
219
219
219
8157
8157
8157
8157
4704
4705/1
4705/2
4708/1
8084
4708/2
8157
8157
8157
8157
8157
8157
8157
8157
8157
8157
8243
8157
8157
8157
8243
8243
8157
8157
8186
8157
8084
4967
8243
8158
8158
8157
2910
8157
8157
8157
8157
8157
4709
4712
4713
4275/1
4275/2
4714/1
4714/2
4717
4718
4719
4720
4721
4722/1
4722/2
4722/3
4723/1
4723/2
4725
4885/1
4886/5
4886/1
4886/6
4886/3
4896/1
4896/2
4533/1
4891/5
4271
4272/2
4272/3
4272/4
4272/5
Воћњак 3.класе
Воћњак 3.класе
Воћњак 3.класе
Воћњак 3.класе
Пашњак 4.класе
Воћњак 3.класе
Пашњак 4.класе
Воћњак 3.класе
Воћњак 3.класе
Воћњак 3.класе
Воћњак 3.класе
Воћњак 3.класе
Воћњак 3.класе
Воћњак 3.класе
Воћњак 3.класе
Воћњак 2.класе
Воћњак 3.класе
Воћњак 3.класе
Воћњак 3.класе
Воћњак 3.класе
Воћњак 3.класе
Воћњак 3.класе
Воћњак 3.класе
Воћњак 3.класе
Воћњак 3.класе
Пашњак 3.класе
Пашњак 4.класе
Пашњак 3.класе
Пашњак 3.класе
Воћњак 2.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Воћњак 3.класе
Њива 4.класе
Воћњак 3.класе
Воћњак 3.класе
Воћњак 3.класе
Воћњак 3.класе
Воћњак 2.класе
Укупно 214
Укупно 215
Укупно 216
Укупно 217
Укупно 218
Површина
(ха)
0,2108
0,3204
0,7770
1,3082
0,7832
0,7832
0,1840
0,5331
0,7171
0,2806
0,2806
0,4271
2,5096
2,9367
0,7778
0,7778
2,2388
1,2804
0,9742
0,3960
0,0400
0,3583
0,0098
0,3621
0,3620
1,1940
0,9645
0,4136
1,6522
1,2432
1,8467
0,9705
0,6938
0,7098
0,6276
0,1512
0,9043
0,1511
1,5660
0,1539
1,3394
0,6237
1,1090
0,4472
0,0230
1,8452
0,2070
0,0150
1,3070
0,0840
0,4797
0,1503
0,1224
0,2011
0,0600
Боја
Напо
мена
Црвена
Црвена
Црвена
Плава
Браон
Зелена
Зелена
Браон
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
56
219
219
219
219
219
219
219
219
219
219
219
219
219
219
219
8157
8157
8157
8157
8157
8157
3941
3941
3941
8157
5858
5859
5860
8157
8157
4276/4
4532/1
4532/4
4532/7
4532/8
4534/1
4534/2
Воћњак 3.класе
Воћњак 3.класе
Пашњак 4.класе
Воћњак 3.класе
Воћњак 3.класе
Воћњак 3.класе
Њива 5.класе
Њива 7.класе
Њива 5.класе
Воћњак 3.класе
Воћњак 3.класе
Воћњак 3.класе
Воћњак 3.класе
Воћњак 3.класе
Воћњак 3.класе
220
8084
4472
Пашњак 4.класе
221
6
3655
Пашњак 4.класе
222
222
222
8157
8157
8157
4417/1
4417/2
4417/3
Њива 6.класе
Воћњак 2.класе
Њива 6.класе
223
9296
724/8
Воћњак 2.класе
224
224
224
224
224
8080
8080
2910
2910
2910
4953
4958/1
4959/4
4959/5
4959/6
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
225
8157
4591/23
Њива 5.класе
226
8157
4591/4
Њива 5.класе
227
227
8157
8157
4591/10
4591/12
Њива 5.класе
Њива 5.класе
228
8157
4591/11
Њива 5.класе
229
229
8157
8157
4594/3
4594/6
Њива 5.класе
Њива 5.класе
230
230
7721
7721
728/2
728/3
Пашњак 4.класе
Пашњак 4.класе
231
231
915
915
2772/2
2772/3
Њива 4.класе
Њива 3.класе
Њива 5.класе
232
232
232
5940
636/3
7253
636/8
Њива 6.класе
Њива 7.класе
Ливада 6.кл
233
233
233
233
915
915
915
915
2658/1
2658/2
2664/3
2667/1
4273
4274
4275/3
4275/4
4276/2
Укупно 219
Укупно 220
Укупно 221
Укупно 222
Укупно 223
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
Укупно 224
Укупно 225
Укупно 226
Укупно 227
Укупно 228
Укупно 229
Укупно 230
Укупно 231
Укупно 232
Воћњак
Воћњак
Воћњак
Воћњак
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
0,0796
0,4200
0,5832
1,2568
0,5609
0,5444
0,1200
0,2141
0,1585
0,5437
0,0863
0,0862
0,0862
0,7977
0,7145
33,5301
0,2057
0,2057
0,0571
0,0571
0,5900
0,4075
0,0982
1,0957
0,5356
0,5356
0,7262
0,7420
0,1000
0,1414
0,1364
1,8460
0,0240
0,0240
0,9534
0,9534
0,7190
0,7090
1,4280
0,1310
0,1310
0,6030
0,3878
0,9908
0,0950
0,0400
0,1350
0,4194
0,1600
0,6483
1,2277
0,5610
0,6800
0,6460
1,8870
1,1625
1,8558
0,2895
0,3000
Браон
Црвена
Наранџаста
Наранџаста
Наранџаста
Црвена
Наранџаста
Наранџаста
Наранџаста
Наранџаста
Наранџаста
Браон
Црвена
Жута
Жута
Наранџаста
Зелена
Зелена
Плава
Плава
Зелена
Зелена
Плава
Плава
Плава
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
57
233
233
233
233
233
915
915
915
915
915
2667/5
2667/7
2667/8
2667/10
2667/11
Воћњак
Воћњак
Воћњак
Воћњак
Воћњак
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
234
9296
720/15
Воћњак 2.класе
235
1555
1246/2
Ливада 6.класе
236
918
2543/2
Њива 7.класе
237
237
8084
8160
4042/2
4042/1
Пашњак 4.класе
Пашњак 4.класе
238
8084
4125
Њива 7.класе
239
8160
4126
Пашњак 3.класе
240
240
8157
8157
4127/1
4127/2
Њива 5.класе
Њива 5.класе
241
241
915
915
4339
4340
Њива 5.класе
Њива 7.класе
242
8160
4015/11
Ливада 6.класе
243
243
243
243
243
917
917
917
917
917
3160/1
3160/3
3161/1
3226/1
3226/2
Пашњак
Пашњак
Пашњак
Пашњак
Пашњак
244
8157
4973/1
Њива 5.класе
245
7241
5334
245
7241
5335
245
245
7241
7241
5341
5342
Њива 4.класе
Виноград
3.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
246
5884
246
7485
7485
7485
5886
Њива 4.класе
Њива 5.класе
Њива 4.класе
247
7485
5887
Њива 4.класе
248
7917
5981
Њива 5.класе
249
249
7917
5986
5980
Њива 5.класе
Њива 5.класе
250
250
250
250
250
250
250
6
6
6
6
915
915
915
3033
3034/1
3034/2
3034/3
3034/4
3034/7
3034/9
Укупно 233
Укупно 234
Укупно 235
Укупно 236
Укупно 237
Укупно 238
Укупно 239
Укупно 240
Укупно 241
Укупно 242
7.класе
7.класе
4.класе
7.класе
7.класе
Укупно 243
Укупно 244
Укупно 245
Укупно 246
Укупно 247
Укупно 248
Укупно 249
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
3.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
0,3799
0,3660
0,0012
0,4436
0,3579
5,1564
0,6480
0,6480
0,2776
0,2776
0,1609
0,1609
0,1000
0,8959
0,9959
1,1896
1,1896
0,2944
0,2944
0,5017
0,5158
1,0175
0,1680
0,2572
0,4252
0,1041
0,1041
0,2785
0,3927
0,3005
0,4304
0,1196
1,5217
0,6994
0,6994
0,0962
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Зелена
Браон
Црвена
Браон
Браон
Жута
Наранџаста
Црвена
Црвена
Плава
Плава
Плава
Наранџаста
Браон
Црвена
0,0386
Црвена
0,3362
0,1555
0,6265
0,2092
0,0150
0,0220
0,2462
0,0529
0,0529
0,1000
0,1000
0,0839
0,0512
0,1351
0,2925
0,4349
0,2093
0,2219
0,3840
0,0443
0,0875
Црвена
Црвена
Плава
Плава
Плава
Жута
Наранџаста
Зелена
Зелена
Браон
Браон
Браон
Браон
Браон
Браон
Браон
58
250
250
915
2345
3034/11
3025/1
Ливада 2.класе
Њива 3.класе
Њива 5.класе
251
915
3330/3
Њива 7.класе
252
917
3196/1
Пашњак 7.класе
253
253
253
2909
2909
2909
2995/1
2995/4
2995/5
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
254
254
254
254
2909
2909
2909
2909
2905/1
2905/2
2905/5
2905/6
Њива
Њива
Њива
Њива
255
915
2799
Ливада 2.класе
256
6892
2794
Ливада 2.класе
257
2909
2886
Њива 5.класе
258
258
258
258
258
258
915
915
915
915
915
915
3047/1
259
915
3375
Њива 6.класе
260
6
3496
Пашњак 4.класе
261
261
261
261
261
261
261
261
261
261
261
261
261
261
261
261
261
261
261
261
261
261
261
261
261
3958
915
915
915
6892
915
915
915
915
915
915
915
915
915
916
916
916
3958
3958
3958
915
1697
3958
3958
3958
3088
3345/1
3345/2
3347
3378
3398
3399/1
3400
3401/1
3401/2
3402/1
3402/2
3403
3405/1
3406/2
3406/3
3406/4
3382
3385/1
3385/2
3385/3
3386
3387/1
Њива 5.класе
Ливада 4.класе
Њива 4.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 6.класе
Ливада 2.класе
Њива 3.класе
Њива 6.класе
Њива 5.класе
Њива 6.класе
Њива 5.класе
Врт 3.класе
Ливада 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Ливада 3.класе
Њива 5.класе
Пашњак 6.класе
Њива 5.класе
Укупно 250
Укупно 251
Укупно 252
Укупно 253
5.класе
5.класе
5.класе
5.класе
Укупно 254
Укупно 255
Укупно 256
Укупно 257
3047/2
3047/3
3047/5
3049
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
4.класе
5.класе
2.класе
3.класе
3.класе
4.класе
Укупно 258
Укупно 259
Укупно 260
3387/4
0,1704
0,1600
0,3757
2,3805
0,2793
0,2793
0,3259
0,3259
0,3750
0,3579
0,3549
1,0878
1,4487
0,3119
0,3030
0,0375
2,1011
0,0635
0,0635
0,4190
0,4190
1,1971
1,1971
0,3275
0,1600
0,3650
0,0099
0,0430
0,9410
1,8464
0,3909
0,3909
0,0600
0,0600
0,2340
1,3686
0,8260
1,1817
0,2846
0,4382
0,3150
0,2513
0,6433
0,1317
1,1303
0,3035
0,9167
0,6443
0,0174
0,2687
0,5241
0,8761
0,6249
0,5706
0,3516
0,1577
0,3092
0,2186
0,4380
Браон
Браон
Браон
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Браон
Браон
Браон
Браон
Браон
Браон
Жута
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Црвена
Браон
Браон
Зелена
Зелена
Зелена
Зелена
Зелена
Зелена
Зелена
Зелена
Зелена
Зелена
Зелена
Зелена
Зелена
Зелена
Зелена
Зелена
Зелена
Зелена
Зелена
Зелена
Зелена
Зелена
Зелена
Зелена
Зелена
59
261
261
261
261
261
261
261
261
261
261
261
3958
3958
3958
3958
6
6
6
6
6
6
915
3387/5
3388/2
3389/1
3389/2
3388/5
3388/6
3389/3
3389/4
3389/5
3389/6
3346/3
Њива 5.класе
Пашњак 6.класе
Ливада 3.класе
Њива 4.класе
Пашњак 6.класе
Пашњак 6.класе
Ливада 3.класе
Ливада 3.класе
Ливада 3.класе
Њива 4.класе
Њива 5.класе
262
915
2494/6
Пашњак 5.класе
263
7485
5673
Њива 4.класе
264
7520
5650
Њива 4.класе
265
265
265
5869
5869
5869
2661
2664/2
2664/4
Воћњак 2.класе
Воћњак 2.класе
Воћњак 2.класе
266
919
2819/1
Ливада 3.класе
267
6325
5535
Њива 5.класе
268
7253
634/11
Пашњак 4.класе
269
7670
1904/3
Њива 5.класе
270
7807
720/31
Воћњак 2.класе
271
7960
251
Пашњак 5.класе
272
8064
1384
Њива 6.класе
273
9296
720/8
Воћњак 2.класе
Пашњак 2.класе
274
7606
5131/5
Њива 5.класе
275
275
275
275
8084
8084
8241
8241
4304/1
4304/2
4303/1
4303/3
Њива 3.класе
Ливада 3.класе
Ливада 3.класе
Њива 7.класе
276
8159
4304/6
Ливада 2.класе
277
8159
4305/2
Њива 3.класе
278
278
8159
8159
4359/1
4359/2
Ливада 3.класе
Ливада 3.класе
279
279
279
4884
5346
5550
4699/16
4699/15
4699/3
279
6006
4688/1
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Воћњак 3.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 4.класе
Укупно 261
Укупно 262
Укупно 263
Укупно 264
Укупно 265
Укупно 266
Укупно 267
Укупно 268
Укупно 269
Укупно 270
Укупно 271
Укупно 272
Укупно 273
Укупно 274
Укупно 275
Укупно 276
Укупно 277
Укупно 278
0,1206
0,0662
0,2384
0,2258
0,0080
0,0042
0,0192
0,0045
0,0192
0,0832
0,2252
14,0406
0,0822
0,0822
0,0697
0,0697
0,0205
0,0205
1,3481
0,3453
0,3473
2,0407
0,1234
0,1234
0,1000
0,1000
0,0840
0,0840
0,3649
0,3649
0,0641
0,0641
0,9525
0,9525
0,3598
0,3598
0,6000
0,2100
0,8100
0,1133
0,1133
0,3732
0,2522
0,1085
0,1441
0,8780
0,1482
0,1482
0,0698
0,0698
0,3839
0,0010
0,3849
0,2100
0,1100
0,0600
0,0976
0,0840
0,0677
Зелена
Зелена
Зелена
Зелена
Зелена
Зелена
Зелена
Зелена
Зелена
Зелена
Зелена
Зелена
Зелена
Црвена
Плава
Плава
Плава
Плава
Жута
Жута
Жута
Плава
Црвена
Жута
Жута
Плава
Зелена
Зелена
Зелена
Зелена
Плава
Црвена
Плава
Плава
60
279
5542
4688/2
Ливада 4.класе
280
2248
5132/31
Њива 5.класе
281
2345
3028
Њива 5.класе
282
282
915
915
2838/3
2838/6
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
283
283
915
915
2786/3
2786/5
Њива 5.класе
Њива 5.класе
284
915
2786/4
Њива 5.класе
285
888
4823/1
Ливада 2.класе
Ливада 4.класе
286
286
286
286
286
286
286
286
286
286
938
2950
3682
6012
5623
5623
5967
5622
1183
6014
4828/1
4825/1
4825/2
4826
4827/1
4827/4
4829
4833
4834/1
4834/3
Ливада 2.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Ливада 2.класе
Њива 4.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
287
287
287
287
287
287
287
287
1606
1607
1599
3303
3303
5984
5120
3517
4821/12
4821/13
4821/20
4821/42
4821/43
4821/23
4821/47
4821/24
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Воћњак 4.класе
Њива 5.класе
288
288
4910
1684
4821/48
4821/32
Воћњак 4.класе
Воћњак 4.класе
289
1331
4821/19
Њива 5.класе
290
290
290
1686
5990
5982
4821/36
4821/39
4821/3
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
291
291
291
291
291
291
291
291
291
291
291
5562
5562
5562
1608
1608
1608
5979
5559
5559
5978
5366
4821/29
4821/26
4821/40
4819/19
4819/10
4819/17
4819/7
4819/8
4819/2
4819/3
4835/3
Пашњак 5.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
292
8207
5053
Њива 6.класе
Укупно 279
Укупно 280
Укупно 281
Укупно 282
Укупно 283
Укупно 284
Укупно 285
Укупно 286
Укупно 287
Укупно 288
Укупно 289
Укупно 290
Укупно 291
0,2910
0,9203
7,5200
7,5200
0,0697
0,0697
0,2137
0,1988
0,4125
0,1500
0,1512
0,3012
0,1194
0,1194
0,0900
0,0981
0,1881
0,4531
0,2308
0,0780
0,5801
0,1980
0,4324
0,2460
0,1411
0,1614
0,1529
2,6738
0,1108
0,0473
0,0302
0,1704
0,0754
0,0500
0,2140
0,0500
0,7481
0,0724
0,0703
0,1427
0,0700
0,0700
0,0116
0,1249
0,2594
0,3959
0,0965
0,4125
0,0089
0,0727
0,1157
0,0034
0,2240
0,3091
0,3810
0,2193
0,1629
2,0060
0,3410
61
Укупно 292
293
849
4884
Пашњак 3.класе
294
294
294
294
294
294
294
294
7485
7485
7917
7917
7917
7917
7917
7917
5665
5666
5553
5554
5590
5591
5592
5593
Воћњак
Воћњак
Воћњак
Воћњак
Воћњак
Воћњак
Воћњак
Воћњак
295
295
295
295
295
295
295
295
295
7917
7917
7917
7917
7917
7917
7917
7917
7917
6501
6504
6509
6510
6511
6512
6516
6517
6532
Воћњак 2.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
296
7917
6523
Њива 4.класе
297
7917
6535
Њива 4.класе
298
298
298
298
298
298
298
6980
6980
8157
8157
8157
8157
8157
3989/1
3989/8
3989/2
3989/10
3989/13
3989/19
3989/22
Пашњак 5.класе
Њива 7.класе
Њива 7.класе
Њива 7.класе
Пашњак 5.класе
Пашњак 5.класе
Њива 7.класе
Укупно 293
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
3.класе
Укупно 294
Укупно 295
Укупно 296
Укупно 297
Укупно 298
Укупно КО
БАРАЈЕВО
*Извор података РГЗ
0,3410
0,1621
0,1621
2,4593
2,6991
12,5374
0,8266
0,7313
0,7414
0,7071
4,1132
24,8154
1,4373
0,7537
0,1790
2,4324
2,2530
3,4833
0,5691
0,5691
0,3400
12,0169
0,1014
0,1014
0,1262
0,1262
0,1467
0,5764
1,2663
1,0001
0,1515
0,1691
0,2318
3,5419
152,0328
62
ТАБЕЛА 16. ЗБИРНА ТАБЕЛА
Из плана коришћења за 2011.годину
Арнајево
Укупно
пољопривре
дно
земљиште у
државној
својини (ха)
40,6790
Баћевац
КО
Издато у
закуп по
програму
200_.(ха)
Трајање
закупа
(од-до)
Издато у
закуп по
програму
2010.(ха)
Трајање
закупа
(од-до)
Планирано
за закуп у
2011.
(ха)
Најмања
површина
за
надметање
(ха)
Највећа
површина
за
надметање
(ха)
Просечна
површина за
надметање
(ха)
Број
надметања
40,1056
0,1101
18,0753
4,4562
9
14,1942
2,5484
0,1981
1,3018
0,6371
4
6,6213
2,3242
0,1100
1,3005
0,4648
5
Шиљаковац
82,1451
81,8686
0,0270
31,8660
2,7290
30
Рожанци
46,5530
45,3307
0,0094
8,7510
1,5110
30
Лисовић
27,7613
27,6941
0,0210
11,0640
1,2041
23
Гунцати
35,8383
35,1441
0,0142
7,6559
0,9498
37
Бељина
19,7522
16,3956
0,0377
4,3928
0,9109
18
Бождаревац
13,8573
9,3084
0,0030
1,1473
0,3324
28
Мељак
18,4924
7,8081
0,1162
1,2876
0,6507
12
Вранић
4,0376
4,0376
0,1210
1,9850
0,8075
5
Манић
19,7769
19,3426
0,1790
9,0191
1,7584
11
Барајево
221,2183
152,0328
0,0205
33,5301
1,7678
86
Укупно
550,9269
1,4897
298
Велики Борак
0,0000
0,0000
443,9408
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
Дато на бесплатно коришћење
Дато у закуп по основу власништва инфраструктуре
Дато у закуп по основу узгајања животиња
*Извор података РГЗ
63
ТАБЕЛА 16а
Укупна површина пољопривредног земљишта у државној својини која није обухваћена надметањима
Разлог изузимања
Корисник
КО
Коментар
Правно и фактичко стање се
разликују - на терену није
пољопривредно земљиште
Укупно
Контрола из табеле 16
Физичка лица, школа, дом
здравља, ГО Барајево, МЗ
Арнајево, МЗ Баћевац, МЗ
Велики Борак, Србија шуме,
МЗ Бељина, МЗ Бождаревац,
БАРАЈЕВО, АРНАЈЕВО, БАЋЕВАЦ,
ВЕЛИКИ БОРАК, ШИЉАКОВАЦ,
РОЖАНЦИ, ЛИСОВИЋ, ГУНЦАТИ,
БЕЉИНА, БОЖДАРЕВАЦ,
МЕЉАК, МАНИЋ
Записник радне групе од
03.12.2010.године
Површина (ха)
106,9861
106,9861
106,9861
64
ТАБЕЛА 17 Величине јавних надметања
Величина (ха)
Број јавних надметања
до 5
281
од 5 до 25
15
од 25 до 50
2
од 50 до 100
од 100 до 200
од 200 до 500
преко 500
Укупно
298
•подаци се односе на план коришћења у 2011.години
65
ГРАДСКА ОПШТИНА
ВОЖДОВАЦ
66
Табела 1. Преглед површина пољопривредног земљишта по катастарским општинама
Пољопривредно земљиште у ха
Обрадиво пољопривредно земљиште у ха
Катастарска
Р.бр.
Пашњаци
општина
Њиве
Вртови
Воћњаци
Виногради
Ливаде
Укупно
1
1
2
3
4
5
6
7
8
КУМОДРАЖ
РИПАЊ
БЕЛИ
ПОТОК
ПИНОСАВА
ЈАЈИНЦИ
ЗУЦЕ
РАКОВИЦА
СЕЛО
ВОЖДОВАЦ
Укупно
2
3
4
5
6(1+2+3+4+5)
7
Трстици
и
мочваре
Остало
земљиште
Укупно
8
9
10(6+7+8+9)
0,0000
3534,2055
0,0000
3,2589
0,0000
219,8790
0,0000
102,4690
0,0000
274,7604
0,0000
4134,5728
0,0000
268,1057
0,0000
0,0000
0,0000
9,1208
0,0000
4411,7993
0,0000
0,0000
0,0000
604,7290
0,0000
0,0000
0,0000
10,0002
0,0000
0,0000
0,0000
16,6926
0,0000
0,0000
0,0000
21,4718
0,0000
0,0000
0,0000
125,0313
0,0000
0,0000
0,0000
777,9249
0,0000
0,0000
0,0000
11,2646
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1,4054
0,0000
0,0000
0,0000
790,5949
0,0000
0,0000
4138,9345
0,0000
0,0000
13,2591
0,0000
0,0000
236,5716
0,0000
0,0000
123,9408
0,0000
0,0000
399,7917
0,0000
0,0000
4912,4977
0,0000
0,0000
279,3703
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
10,5262
0,0000
0,0000
5202,3942
*Извор података РГЗ
67
Табела 2. Преглед површина пољопривредног земљишта по облицима својине
Р.бр.
Катастарска
општина
КУМОДРАЖ
1
РИПАЊ
2
БЕЛИ ПОТОК
3
Облик
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
Њиве
1
Пољопривредно земљиште у ха
Обрадиво пољопривредно земљиште у ха
Пашњаци
Вртови
Воћњаци Виногради
Ливаде
Укупно
2
3
4
5
6(1+2+3+4+5)
7
Трстици и
мочваре
8
Остало
земљиште
9
10(6+7+8+9)
Укупно
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
3366,7890
3,2334
132,8640
41,4467
265,3497
3809,6828
159,5660
0,0000
4,6423
3973,8911
167,4165
0,0255
87,0150
61,0223
9,4107
324,8900
108,5397
0,0000
4,4785
437,9082
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
68
ПИНОСАВА
4
ЈАЈИНЦИ
5
ЗУЦЕ
6
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0317
0,0000
0,0000
0,0317
0,0000
0,0000
0,0000
0,0317
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
540,9022
9,7219
14,5097
17,7967
120,7846
703,7151
3,5046
0,0000
1,2275
708,4472
65,4163
0,2247
2,1829
3,7956
5,9329
77,5524
7,7600
0,0000
0,2129
85,5253
69
РАКОВИЦА СЕЛО
7
ВОЖДОВАЦ
8
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
својине
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,3536
0,0536
0,0000
0,0000
0,0000
0,4072
0,0000
0,0000
0,0000
0,4072
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
*Извор података РГЗ
70
Табела 3. Површине пољопривредног земљишта по класама
Пољопривредно земљиште у ха
Класа
Култура
I
II
III
IV
V
Њиве
0,0540
29,8067
321,8119
1124,0019
1282,8750
Вртови
0,0000
0,3557
7,5925
5,3109
0,0000
Воћњаци
0,0000
0,3670
179,3638
56,8725
0,0000
Виногради
0,0000
0,1092
97,3109
26,5207
0,0000
Ливаде
0,0000
91,8183
131,0480
113,1853
63,0056
пашњаци
0,0355
3,5596
76,6255
115,6083
77,8832
Трстици-мочваре
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
Укупно
0,0895
126,0165
813,7526
1441,4996
1423,7638
*Извор података РГЗ
VI
860,0442
0,0000
0,0000
0,0000
0,7345
5,6582
0,0000
866,4369
VII
434,2110
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
434,2110
VIII
86,1298
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
86,1298
71
Табела 7. Корисници пољопривредног земљишта у државној својини
Р.бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Назив корисника
ЖИВОЈИНОВИЋ МИЛОЈКО СПАСОЈЕ
(УЗУРПАНТ)
ЖИВОЈИНОВИЋ МИЛОЈКО СТЕПАН
(УЗУРПАНТ)
ЖИВОЈИНОВИЋ РАДОЈИЦА МИЛИВОЈЕ
(УЗУРПАНТ)
ЖИВОЈИНОВИЋ СПАСОЈЕ МИЛОРАД
(УЗУРПАНТ)
ЖИВОЈИНОВИЋ СПАСОЈЕ СТЕПАН
(УЗУРПАНТ)
ЖТП "БЕОГРАД"
АЛЕКСИЋ ЈАНКО ЧЕДОМИР (УЗУРПАНТ)
БАЈИЋ ЉУБИЦА ЈАНИЋ (УЗУРПАНТ)
БАЈИЋ РАДМИЛА ЈАНИЋ (УЗУРПАНТ)
БОЖИЋ ЖИВОЈИН РАДОЈИЦА
(УЗУРПАНТ)
БОЖИЋ ДУШАН НЕГОСАВ (УЗУРПАНТ)
БОЖИЋ ЉУБИСАВ МИЛЕНКО
(УЗУРПАНТ)
БОЖИЋ ЉУБОМИР ЗЛАТИБОР
(УЗУРПАНТ)
БОЈИЧИЋ ИЛИЈА ЈАДРАНКА
БОЈИЧИЋ ЈАДРАНКА
БОШЊАКОВИЋ ДРАГУТИН ЖИВОСЛАВ
БОШЊАКОВИЋ ДРАГУТИН МИЛАНКА
БОШЊАКОВИЋ СТАНА уд.ДРАГУТИ
БРАНКОВИЋ СВЕТИСЛАВ ДАНИЛО
(УЗУРПАНТ)
БРАНКОВИЋ СВЕТИСЛАВ ЉУБИША
(УЗУРПАНТ)
ЦВЕТИЋ ЖИВАН МИХАИЛО (УЗУРПАНТ)
Д.С. С.Ф.Р.Ј. СЕКРЕТАР. ДРЖАВНИ
НАРОДНЕ ОДБРАНЕ
Д.С. ВУК О.С. КАРАYИЋ
ГРАДСКИ СЕКРАТ. УНУТРАШЊЕ ЗА
ПОСЛОВЕ
ГРУЈИЧИЋ БОЖИДАР ЖИВАДИНА
Адреса корисника
Површина
земљишта коју
користи (ха)
Катастарска општина
Поседовни лист
или лист
непокретности
РИПАЊ МАЛА РАМАЋА 67
0,0297
РИПАЊ
5689
0,0297
РИПАЊ МАЛА РАМАЋА 67/А
0,0297
РИПАЊ
5689
0,0297
РИПАЊ ЛИПОВИЦА 16
0,0685
РИПАЊ
5633
0,0685
РИПАЊ СТАНИЦА АВАЛА 104
0,0267
РИПАЊ
5694
0,0267
РИПАЊ МАЛА РАМАЋА 67
0,0809
РИПАЊ
5695
0,0809
БЕОГРАД
2,8126
РИПАЊ БЕЛА РЕКА 117
РИПАЊ
РИПАЊ
0,3170
0,0262
0,0262
РИПАЊ
РИПАЊ
РИПАЊ
РИПАЊ
РИПАЊ
621
3433
5760
5603
5603
2,4922
0,3204
0,3170
0,0262
0,0262
РИПАЊ БЕЛА ЗЕМЉА 7
0,4321
РИПАЊ
5759
0,4321
РИПАЊ ТИМОЧКИ ПУТ 66
0,0774
РИПАЊ
5668
0,0774
РИПАЊ ЛИПОВИЦА 105
0,4321
РИПАЊ
5759
0,4321
РИПАЊ ВЕЛ.РАМАЋА 25
0,0869
РИПАЊ
5669
0,0869
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД СПЛИТСКА 17/2
БЕОГРАД СПЛИТСКА 17/2
БЕОГРАД СПЛИТСКА 17/2
0,0317
0,0317
0,4730
0,4730
0,4730
ЈАЈИНЦИ
ЈАЈИНЦИ
РИПАЊ
РИПАЊ
РИПАЊ
622
622
8361
8361
8361
0,0317
0,0317
0,4730
0,4730
0,4730
РИПАЊ ВИСОКА 10
0,0149
РИПАЊ
5788
0,0149
РИПАЊ ВИСОКО 9
0,0943
РИПАЊ
5755
0,0943
РИПАЊ ЕРЧАНСКА 3
0,2590
РИПАЊ
5714
0,2590
БЕОГРАД
36,0909
РИПАЊ
987
36,0909
РИПАЊ ЕРЦАНСКА 3
1,3938
РИПАЊ
988
1,3938
БЕОГРАД
0,3491
РИПАЊ
6664
0,3491
РИПАЊ ПУТ ЗА ТРЕСЊУ 66
1,0000
РИПАЊ
9571
1,0000
Површина на
листу
72
26
27
28
29
КАЛАЈYИЋ
ИЛИЋ ЈОВАН ЉУБОМИР (УЗУРПАНТ)
ИЛИЧИЋ МИЛИЋ ЧЕДОМИР (УЗУРПАНТ)
ИНДУСТРИЈА КАМЕНА 'ЈЕДИНСТВО'
ИСАИЛОВИЋ БОГДАН МИЛОРАД
РИПАЊ ЖУТИ ПОТОК 39
РИПАЊ БРЂАНИ 176
КИЈЕВО ОСЛОБОДЈЕЊА 5/2
РИПАЊ ПРЕДИЦА ВОЦЕ 22
0,4392
0,7328
0,7290
1,6269
30
ИСАИЛОВИЋ БОГДАН МИОДРАГ
РИПАЊ ПРЕДИЦА ВОЦЕ 22
1,9107
31
ИСАИЛОВИЋ БОГДАН МОМЧИЛО
РИПАЊ ПРЕДИЦА ВОЦЕ 22
1,6522
РИПАЊ СТАНИЦА АВАЛА 56
33
ИСАИЛОВИЋ ТИХОМИР СВЕТОЗАР
(УЗУРПАНТ)
Ј.П. "ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ"
34
ЈАНИЋ АВРАМ ТИХОМИР (УЗУРПАНТ)
35
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
32
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СРБИЈАШУМЕ"
ШУМСКО ГАЗДИНСТВО "БЕОГРАД"
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ СРБИЈАШУМЕ
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ СРБИЈАШУМЕ
ЈЕРЕМИЋ МИЛОЈЕ МИХАИЛО
(УЗУРПАНТ)
ЈОКСИМОВИЋ БОЖИДАР ЉУБИНКА
(УЗУРПАНТ)
ЈОКСИМОВИЋ ПАНТА НИКОЛА
(УЗУРПАНТ)
ЈОКСИМОВИЋ РАДИВОЈЕ БУДИМИР
(УЗУРПАНТ)
ЈОКСИМОВИЋ РАДИВОЈЕ СТЕВАН
(УЗУРПАНТ)
ЈОКСИМОВИЋ РАДИВОЈЕ ЗЛАТИБОР
(УЗУРПАНТ)
ЈОВАНОВИЋ МИЛОШ РАДИВОЈЕ
(УЗУРПАНТ)
ЈОВАНОВИЋ МИЛУТИН ЖИВАН
(УЗУРПАНТ)
РИПАЊ
РИПАЊ
РИПАЊ
РИПАЊ
РИПАЊ
РИПАЊ
РИПАЊ
РИПАЊ
РИПАЊ
5787
5757
3272
9540
9546
9541
9547
9542
9544
0,4392
0,7328
0,7290
0,4269
1,2000
0,4269
1,4838
0,1684
1,4838
0,0842
РИПАЊ
5605
0,0842
БЕОГРАД НЕМАЊИНА 6
0,8266
РИПАЊ СТАНИЦА АВАЛА 4
БЕОГРАД БУЛ.КРАЉА
АЛЕКСАНДРА 282
0,0543
ЗУЦЕ
ЗУЦЕ
РИПАЊ
655
1127
5604
0,2871
0,5395
0,0543
0,9938
ЗУЦЕ
978
0,7369
ЗУЦЕ
1282
0,2569
БЕОГРАД КНЕЗА МИЛОША 55
20,4023
ЗУЦЕ
53
20,4023
БЕОГРАД НЕМАЊИНА 6
БЕОГРАД КНЕЗА МИЛОША 55
0,0770
70,7609
БЕОГРАД КНЕЗА МИЛОША 554
63,5062
ЗУЦЕ
РИПАЊ
РИПАЊ
РИПАЊ
РИПАЊ
213
264
1015
5608
2432
0,0770
6,1020
35,1061
29,5528
63,5062
РИПАЊ ЕРЧАНИ 69
0,0367
РИПАЊ
5730
0,0367
РИПАЊ ВЕЛИКА РАМАЋА 3/А
0,4020
РИПАЊ
5699
0,4020
РИПАЊ СТАНИЦА АВАЛА 80
0,4615
РИПАЊ
5704
0,4615
РИПАЊ СТАН.АВАЛА 158
0,4020
РИПАЊ
5699
0,4020
РИПАЊ СТАН.АВАЛА 64/А
0,4020
РИПАЊ
5699
0,4020
РИПАЊ СТАН.АВАЛА 64
0,4020
РИПАЊ
5699
0,4020
РИПАЊ МАНДИЋА КРАЈ 37
0,5313
РИПАЊ
5779
0,3509
РИПАЊ
5790
0,1804
РИПАЊ
5778
0,0750
РИПАЊ ВЕЛИКА РАМАЋА 23
0,0750
73
48
49
50
ЈОВАНОВИЋ СТЕВАН ЧЕДОМИР
(УЗУРПАНТ)
ЈП "ЕПС"
60
61
КАЛАЈYИЋ ИЛИЈА МИЛОЈЕ (УЗУРПАНТ)
КАЛАЈYИЋ МИЛОВАН ТИХОМИР
(УЗУРПАНТ)
КАЛАЈYИЋ ЉУБОМИР РАДОЈИЦА
(УЗУРПАНТ)
КАЛАЈYИЋ СТОЈАН БУДИМКА
(УЗУРПАНТ)
КАЛАЈYИЋ ВУКОСАВА (УЗУРПАНТ)
КАЛАЈЂИЋ РАДОЈЕ АНКА (УЗУРПАНТ)
КАЛАЈЂИЋ РАДОЈИЦА ВУКОСАВА
(УЗУРПАНТ)
КОНСТАНТИНОВИЋ ДУШАН ДОБРОСАВ
(УЗУРПАНТ)
КУЗМАНОВИЋ МИЛОШ ЉУБИША
(УЗУРПАНТ)
ЛАЗАРЕВИЋ ЈАНКО БУДИМИР
(УЗУРПАНТ)
ЛУКИЋ МАРИНКО МАРИНА
ЛУКИЋ МИЛОРАД СЛОБОДАН
62
МАНИГОДА ЂУРО РАТКО
63
64
МАРИЋ НИКОЛА РАДОМИР (УЗУРПАНТ)
МАРИЋ РАДОВАН ИЛИЈА (УЗУРПАНТ)
МАРКОВИЋ ЖИВОЈИН БОШКО
(УЗУРПАНТ)
МАРКОВИЋ МИЛОЈЕ БРАНИСЛАВ
(УЗУРПАНТ)
МАРКОВИЋ РАДОМИР БОЖИДАР
(УЗУРПАНТ)
МАРКОВИЋ РАДОМИР ПЕТАР
(УЗУРПАНТ)
МАРКОВИЋ РАДОМИР ЂОРЂЕ
(УЗУРПАНТ)
МАРКОВИЋ СТЕПАН МИЛУТИН
(УЗУРПАНТ)
МАРКОВИЋ ВЛАСТИМИР МОМЧИЛО
(УЗУРПАНТ)
МИЛОШЕВИЋ МИЛИСАВ МИРОСЛАВА
51
52
53
54
55
56
57
58
59
65
66
67
68
69
70
71
72
РИПАЊ ПАЛАНКА 30
0,2211
РИПАЊ
5683
0,2211
БЕОГРАД
0,1891
РИПАЊ ЕРЧАНИ 17/А
0,0609
РИПАЊ
РИПАЊ
РИПАЊ
3301
8730
5720
0,1350
0,0541
0,0609
РИПАЊ ЕРЧАНИ 14
0,0365
РИПАЊ
5718
0,0365
РИПАЊ ЕРЧАНИ 52
0,1762
РИПАЊ
5715
0,1762
РИПАЊ ЕРЧАНИ 94/А
0,0261
РИПАЊ
5717
0,0261
РИПАЊ ЕРЧАНИ 18
РИПАЊ ЕРЧАНИ 14/Б
0,0428
0,0079
РИПАЊ
РИПАЊ
5719
5764
0,0428
0,0079
РИПАЊ ЕРЧАНИ 137
0,0163
РИПАЊ
5763
0,0163
РИПАЊ СТАН.АВАЛА 127
0,0191
РИПАЊ
5696
0,0191
РИПАЊ СТАНИЦА АВАЛА 95
0,0431
РИПАЊ
5693
0,0431
РИПАЊ СТАНИЦА АВАЛА 92
0,0144
РИПАЊ
5690
0,0144
ПИНОСАВА ТРЕЋА НОВА 14
ПИНОСАВА ТРЋА НОВА 14
НОВИ БЕОГРАД ЈУРИЈА
ГАГАРИНА 133
РИПАЊ БРЂАНИ 230
РИПАЊ БРЂАНИ 218
0,0700
0,0700
РИПАЊ
РИПАЊ
9870
9870
0,0700
0,0700
0,1128
РИПАЊ
9735
0,1128
0,0930
0,0904
РИПАЊ
РИПАЊ
5753
5752
0,0930
0,0904
РИПАЊ ВИСОКА 2
0,1913
РИПАЊ
5781
0,1913
РИПАЊ ВЕЛИКА РАМАЋА 12
0,5963
РИПАЊ
5742
0,5963
РИПАЊ
0,0622
РИПАЊ
5745
0,0622
РИПАЊ
0,0622
РИПАЊ
5745
0,0622
РИПАЊ
0,0622
РИПАЊ
5745
0,0622
РИПАЊ ВЕЛИКА РАМАЋА 11
0,1743
РИПАЊ
5737
0,1743
РИПАЊ ВИСОКА 5
0,2144
РИПАЊ
5776
0,2144
РИПАЊ АВАЛСКА 236
2,0320
РИПАЊ
8508
2,0320
74
73
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
74
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
МИРОСАВИЋ МИЈАИЛО ТАТОМИР
(УЗУРПАНТ)
МИТРОВИЋ ДАРИНКА (УЗУРПАНТ)
МИТРОВИЋ ТОМА НИКОЛА (УЗУРПАНТ)
НЕДЕЉКОВИЋ ИЛИЈА ДРАГИША
(УЗУРПАНТ)
НЕДЕЉКОВИЋ ИЛИЈА МИЛИЦА
(УЗУРПАНТ)
НЕКИЋ ЂОРЂЕ ДОБРОСАВ (УЗУРПАНТ)
НЕКИЋ ЂОРЂЕ ЉУБИСАВ (УЗУРПАНТ)
НЕСТОРОВИЋ МИЛИЈА СТЕВАН
(УЗУРПАНТ)
НЕСТОРОВИЋ МИЛИВОЈЕ БРАНКО
(УЗУРПАНТ)
НЕСТОРОВИЋ НИКОЛА МОМИР
(УЗУРПАНТ)
НЕСТОРОВИЋ ВИДОСАВА ИЛИЋ
(УЗУРПАНТ)
НЕУРОПСИХИЈАТ. КЛИНИКА
НЕУРОПСИХИЈАТРИ КА ЈСКА КЛИНИ
ОПШТЕНАРОДНА ЕЛ.СРБИЈА ИМОВИНА
ОПШТИНА ВОЖДОВА ИЗГРАДЊУ Ц
ФОНД ЗА ОС
ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ
ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ
ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ
ПАВЛОВИЋ ЖИВОЈИН ЈАНКО
(УЗУРПАНТ)
ПАВЛОВИЋ ЗЛАТИБОР МИРОСЛАВ
(УЗУРПАНТ)
ПАВЛОВИЋ ЗЛАТИБОР РАДОСЛАВ
(УЗУРПАНТ)
ПЕТКОВИЋ КРСТА МИОДРАГ
(УЗУРПАНТ)
ПЕТКОВИЋ КРСТА ЂОРЂЕ (УЗУРПАНТ)
ПЕТРОВИЋ МИЛИЋ МАРКО (УЗУРПАНТ)
ПЕТРОВИЋ РАЈКО МИЛУТИН
(УЗУРПАНТ)
БЕОГРАД БИРЧАНИНОВА 5
НОВИ БЕОГРАД
ОМЛАДИНСКИХ БРИГАДА 1
1,7604
ЗУЦЕ
54
1,7604
1,8226
ЗУЦЕ
1182
1,8226
РИПАЊ СТАН.АВАЛА 129
0,0040
РИПАЊ
5697
0,0040
РИПАЊ СТАНИЦА АВАЛА 91
РИПАЊ БЕЛА ЗЕМЉА 5
0,0307
0,6450
РИПАЊ
РИПАЊ
5692
5762
0,0307
0,6450
РИПАЊ СТАН.АВАЛА 144
0,0463
РИПАЊ
5698
0,0463
РИПАЊ СТАН.АВАЛА 144
0,0463
РИПАЊ
5698
0,0463
РИПАЊ ЗАС.БРЂАНИ 129
РИПАЊ БРЂАНИ 129
0,7275
0,7338
РИПАЊ
РИПАЊ
5743
5756
0,7275
0,7338
РИПАЊ ЕРЧАНИ 40
0,0710
РИПАЊ
5721
0,0710
РИПАЊ ЕРЧАНИ 41
0,0683
РИПАЊ
5723
0,0683
РИПАЊ СТАНИЦА АВАЛА
0,0203
РИПАЊ
5726
0,0203
РИПАЊ ПАВИЋЕВАЦ 20
0,1529
РИПАЊ
5601
0,1529
БЕОГРАД ПАСТЕРОВА 1/4
БЕОГРАД ПАСТЕРОВА 141
РИПАЊ ЗАС.БЕЛА РЕКА 1/4
0,4376
0,8781
0,4075
РИПАЊ
РИПАЊ
РИПАЊ
3217
295
622
0,4376
0,8781
0,4075
РИПАЊ
1,0450
РИПАЊ
3154
1,0450
БЕОГРАД УСТАНИЦКА 5/3
БЕОГРАД УСТАНИЦКА 53
БЕОГРАД УСТАНИЧКА 53
0,3666
0,8879
55,3274
РИПАЊ
РИПАЊ
ЗУЦЕ
ЗУЦЕ
8417
6806
109
1322
0,3666
0,8879
55,1267
0,2007
РИПАЊ ПЕТРИНО БРДО 32
0,4822
РИПАЊ
5731
0,4822
РИПАЊ БЕЛА РЕКА 28
0,9356
РИПАЊ
5626
0,9356
РИПАЊ БЕЛА РЕКА 30
0,9356
РИПАЊ
5626
0,9356
РИПАЊ БЕЛА РЕКА 126
0,1760
РИПАЊ
5705
0,1760
РИПАЊ БЕЛА ЗЕМЉА 127
РИПАЊ БРЂАНИ 232
0,1680
0,0344
РИПАЊ
РИПАЊ
5706
5751
0,1680
0,0344
РИПАЊ БРЂАНИ 234
0,0430
РИПАЊ
5749
0,0430
75
100
ПЕТРОВИЋ РАЈКО ЂОРЂЕ (УЗУРПАНТ)
101
ПКБ "БЕОГРАД"
102
103
ПОЉОПР.ЗАДРУГА "АВАЛА"
ПОЉОПРИВРЕДНА ЗАДРУГА "АВАЛА"
РАДОЈИЧИЋ БОГДАН ЈАВОРКА
ИСАИЛОВИЋ
104
105
106
107
108
109
РАДОСАВЉЕВИЋ БУДИМКА ЈАНИЋ
(УЗУРПАНТ)
РАДОВАНОВИЋ ПАНТА СВЕТОМИР
(УЗУРПАНТ)
РАДОВАНОВИЋ ЉУБОМИР ДРАГОМИР
(УЗУРПАНТ)
РАДОВАНОВИЋ ЉУБОМИР МИОДРАГ
(УЗУРПАНТ)
РАДОВАНОВИЋ ЉУБОМИР ВОЈИСЛАВ
(УЗУРПАНТ)
110
РАМУЈКИЋ КЕМАЛ
111
РЕПУБЛИКА СРБИЈА СО ВОЖДОВАЦ
С.Ф.Р.Ј СЕКР. ЗА САВЕЗНИ НАРОДНУ
ОДБРАНУ
С.О.ВОЖДОВАЦ
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
СКАДРИЋ ЈОВИЦА СИНИША
(УЗУРПАНТ)
СКАДРИЋ РАДОЈИЦА СВЕТИСЛАВ
(УЗУРПАНТ)
СРЕТИЋ РАЈКО АЕКСАНДАР (УЗУРПАНТ)
СРЕТИЋ ЂОРЂЕ МИЛИВОЈЕ (УЗУРПАНТ)
СТАНЧИЋ ДРАГУТИН ВОЈИСЛАВ
(УЗУРПАНТ)
СТАРЧЕВИЋ ПЕТАР СНЕЖАНА
СТЕФАНОВИЋ МИХАЈЛО ЖИВОЈИН
(УЗУРПАНТ)
СТЕФАНОВИЋ МИХАЈЛО ВОЈИСЛАВ
(УЗУРПАНТ)
СТЕПАНОВИЋ ИЛИЈА АЛЕКСАНДАР
СТЕВАНКОВИЋ БРАНИСЛАВ
СТЕВАНКОВИЋ БРАНИСЛАВ ДУШАН
СТОЈАНОВИЋ ЉУБОМИР ЗЛАТОМИР
(УЗУРПАНТ)
РИПАЊ БРЂАНИ 233
ПАДИН.СКЕЛА ИНДУСТРИЈСКО
НАСЕЉЕ ББ
ПИНОСАВА
ПИНОСАВА
РЕСНИК АВАЛСКА 53
0,0313
РИПАЊ
5750
0,0313
136,8772
РИПАЊ
985
136,8772
0,4730
2,4800
РИПАЊ
РИПАЊ
8361
9882
0,4730
2,4800
1,6269
РИПАЊ
9539
0,4269
РИПАЊ
9545
1,2000
РИПАЊ СТЕПАШИНОВАЦ
0,0262
РИПАЊ
5603
0,0262
РИПАЊ ПАЛАНКА
0,4321
РИПАЊ
5759
0,4321
РИПАЊ ЛИПОВИЦА 65
0,4321
РИПАЊ
5759
0,4321
РИПАЊ ПАЛАНКА 62
0,4321
РИПАЊ
5759
0,4321
РИПАЊ ЛИПОВИЦА 61
0,0605
РИПАЊ
5773
0,0605
0,4848
РИПАЊ
5939
0,4848
0,0050
РИПАЊ
2433
0,0050
БЕОГРАД
2,0995
РИПАЊ
8415
2,0995
БЕОГРАД
0,0021
РИПАЊ
РИПАЊ
3114
3185
0,0005
0,0016
РИПАЊ ЕРЧАНИ 51
0,1114
РИПАЊ
5765
0,1114
РИПАЊ СТАНИЦА АВАЛА 7
0,0350
РИПАЊ
5713
0,0350
РИПАЊ ЕРЧАНИ 61
Рипањ Пут за Несторовиће 4
0,1275
0,1291
РИПАЊ
РИПАЊ
5724
5716
0,1275
0,1291
РИПАЊ ЖУТИ ПОТОК 38
0,6861
РИПАЊ
5747
0,6861
БЕОГРАД
0,0317
ЈАЈИНЦИ
622
0,0317
РИПАЊ АВАЛСКА 70
1,1657
РИПАЊ
5703
1,1657
РИПАЊ МУСЕЛИНЦИ 10
0,9044
РИПАЊ
5702
0,9044
ЈАЈИНЦИ
РИПАЊ АВАЛСКА 49
РИПАЊ АВАЛСКА 51
0,0317
6,5810
6,5810
ЈАЈИНЦИ
РИПАЊ
РИПАЊ
622
9496
9496
0,0317
6,5810
6,5810
РИПАЊ СТЕПАШИНОВАЦ ББ
0,3624
РИПАЊ
5722
0,3624
НОВИ БЕОГРАД ЈУРИЈА
ГАГАРИНА 181
БЕОГРАД УСТАНИЧКА 53
76
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
СТОЈИЋ ЉУБИСАВ ЧЕДОМИР
(УЗУРПАНТ)
ТАНОВИЋ ГОСПАВА
ТАНОВИЋ МИЛЕНА
ТАНОВИЋ МИЛУТИН
ТАНОВИЋ РАШКО
ТАНОВИЋ СНЕЖАНА
ВОДОПРИВРЕДНА Н.Р.С. СТАНИЦА
ВУКАШИНОВИЋ МИЛОВАН ПЕРКА
(УЗУРПАНТ)
ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРИГА "АВАЛА"
ПИНОСАВА СА П.О
ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА
ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА "АВАЛА"
ЗОЛДАНОВИЋ АНЂЕЛКО ДРАГОСЛАВ
(УЗУРПАНТ)
ЂЕМ БАЈРАМ ЂЕМО
ЧАРАПИЋ МИЛОВАН МИЛЕНИЈА
(УЗУРПАНТ)
Укупно
РИПАЊ МАНДИЋА КРАЈ 10
0,0617
РИПАЊ
5748
0,0617
УЖИЦЕ
УЖИЦЕ
УЖИЦЕ
УЖИЦЕ
УЖИЦЕ
РИПАЊ
2,0320
2,0320
2,0320
2,0320
2,0320
0,0276
РИПАЊ
РИПАЊ
РИПАЊ
РИПАЊ
РИПАЊ
РИПАЊ
8508
8508
8508
8508
8508
2430
2,0320
2,0320
2,0320
2,0320
2,0320
0,0276
РИПАЊ ЕРЧАНИ 79
0,3697
РИПАЊ
5761
0,3697
ПИНОСАВА АВАЛСКИ ПУТ 62
2,9508
ЗУЦЕ
1283
2,3354
РАЉА ЕКОНОМИЈА
ПИНОСАВА
84,0491
1,3644
ЗУЦЕ
РИПАЊ
ЗУЦЕ
1284
2399
1167
0,6154
84,0491
1,3644
РИПАЊ ЛИПОВИЦА 38
0,0100
РИПАЊ
5772
0,0100
БЕОГРАД КОРНЕТСКА
0,1000
РИПАЊ
5235
0,1000
РИПАЊ СТАНИЦА АВАЛА 162
0,0324
РИПАЊ
5727
0,0324
545,9131
*Извор података РГЗ
77
ТАБЕЛА 12.
КО
Коришћење без плаћања накнаде
Број поседовног
Број
листа/листа
катастарске
непокретности
парцеле
Навести назив корисника
Култура
Класа
Површина(ха)
Секретаријат за социјалну заштиту Градске
управе града Београда
Рипањ
Рипањ
Рипањ
Рипањ
Рипањ
Рипањ
Рипањ
Рипањ
Рипањ
Рипањ
Рипањ
Рипањ
Рипањ
Рипањ
Рипањ
985
985
985
985
985
985
985
985
985
985
985
985
985
985
985
5812
5813
5817/1
5817/2
5817/3
5817/4
5838
8918
8918
8949/1
8949/1
8949/2
8949/3
8648/2
8648/3
Њива
Њива
Њива
Ливада
Њива
Виноград
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Пашњак
5
5
5
4
5
4
5
6
7
6
7
7
7
6
4
1,8626
1,6150
0,0218
1,1078
0,4260
0,1212
1,7251
0,7413
0,5500
0,3480
0,8780
0,5118
1,0649
3,3440
0,7260
15,0435
Секретаријат за дечију заштиту Градске управе
града Београда
Рипањ
Рипањ
Рипањ
Рипањ
Рипањ
Рипањ
УКУПНО
2399
2399
2399
2399
2399
2399
9363/1
9363/2
9363/3
9363/4
9363/5
9363/6
Воћњак
Воћњак
Воћњак
Воћњак
Воћњак
Воћњак
3
3
3
3
3
3
18,4344
38,4940
3,6334
2,8826
5,1317
15,4730
84,0491
99,0926
78
Табела 15
КО Зуце
Преглед груписаних надметања
Број
Број јавног
поседовног
Потес
надметања
листа/листа
непокретности
1
109
1
109
1
109
1
109
1
109
1
109
1
109
Број кат.
парцеле
Култура и класа
1568/1
1568/2
1568/3
1568/4
1568/5
1568/177
1568/178
Виноград 3.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Виноград 3.класе
Виноград 3.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Виноград 3.класе
Виноград 3.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Виноград 3.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Воћњак 3.класе.
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Укупно 1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
1568/179
1568/7
1568/8
1568/9
1568/10
1568/11
1568/12
1568/13
1568/14
1568/15
1568/16
1568/17
1568/18
1568/19
1568/20
1568/21
1568/22
1568/23
1568/24
1568/25
1568/26
1568/182
1568/183
1570/62
1570/60
1570/61
3
109
1570/16
Њива 4.класе
4
4
4
109
109
1182
1592/24
1592/57
1592/27
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
1568/74
1568/75
1568/76
1568/77
1568/78
1568/79
1568/80
1568/81
1568/82
1568/83
1568/84
1568/85
1568/86
1568/87
1568/88
1568/181
1568/89
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Укупно 2
Укупно 3
Укупно 4
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
Површина
у [ха]
Боја
Напомена
0,0918
0,0947
0,0942
0,0473
0,0461
0,0406
0,0437
0,4584
0,0358
0,0625
0,0871
0,0908
0,0927
0,0862
0,0883
0,0926
0,0910
0,0938
0,0944
0,0905
0,0909
0,0891
0,0658
0,0658
0,0667
0,0765
0,0799
0,0821
0,0834
0,0255
0,0196
0,0360
0,1239
0,2103
2,1212
0,2577
0,2577
0,4072
0,1076
0,2393
0,7541
0,0866
0,0864
0,0889
0,0903
0,0888
0,0814
0,0926
0,0913
0,0928
0,0896
0,0894
0,0896
0,0917
0,0901
0,0417
0,0459
0,0881
79
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
1568/90
1568/91
1568/92
1568/93
1568/94
1568/95
1568/96
1568/97
1568/98
1568/100
1568/101
1568/102
1568/103
1568/104
1568/105
1568/106
1568/107
1568/108
1568/110
1568/111
1568/112
1568/113
1568/114
1568/115
Виноград 4.класе
Њива 5.класе
Њива 3.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Виноград 4.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 4.класе
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
1182
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
1568/164
1568/162
1568/163
1568/165
1568/166
1568/167
1568/168
1568/169
1568/170
1568/171
1568/172
1568/173
1568/130
1568/131
1568/132
1568/133
1568/134
1568/135
1568/136
1568/137
1568/139
1568/141
1568/142
1568/143
1568/144
1568/145
1568/146
1568/147
1568/148
1568/149
1568/150
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 3.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Виноград 4.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 6.класе
Њива 6.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
7
7
7
7
7
7
109
109
109
109
109
109
1606/8
1606/9
1606/10
1606/11
1606/15
1606/16
Укупно 5
Укупно 6
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
6.класе
6.класе
6.класе
6.класе
6.класе
6.класе
0,0855
0,0872
0,0924
0,0937
0,0936
0,1083
0,1080
0,1047
0,0882
0,0729
0,0938
0,0896
0,0940
0,0899
0,0880
0,0901
0,0907
0,0903
0,0927
0,0896
0,0911
0,0865
0,0879
0,0901
3,6240
0,1326
0,1246
0,1209
0,1202
0,1160
0,1319
0,1265
0,1352
0,1229
0,1176
0,1351
0,1239
0,1111
0,1132
0,1053
0,1179
0,1105
0,1042
0,1109
0,1044
0,1201
0,1202
0,1121
0,1089
0,1046
0,1077
0,0910
0,1069
0,1050
0,1009
0,1137
3,5760
0,1288
0,1290
0,1137
0,1168
0,0876
0,0691
80
7
7
7
7
109
109
109
109
1606/17
1606/18
1606/19
1606/20
Њива
Њива
Њива
Њива
6.класе
6.класе
6.класе
6.класе
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
1568/117
1568/118
1568/119
1568/120
1568/121
1568/122
1568/124
1568/125
1568/126
1568/127
1568/128
1568/129
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
4.класе
4.класе
5.класе
5.класе
5.класе
5.класе
6.класе
5.класе
5.класе
5.класе
4.класе
4.класе
9
9
9
9
9
9
9
9
9
109
109
109
109
109
109
109
109
109
1568/152
1568/153
1568/154
1568/155
1568/156
1568/157
1568/158
1568/159
1568/160
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
5.класе
5.класе
5.класе
5.класе
5.класе
5.класе
5.класе
5.класе
5.класе
10
10
10
978
978
978
210/8
210/13
210/14
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
11
1284
211/2
Ливада 3.класе.
12
1283
210/1
Ливада 2.класе
13
13
109
109
1597/3
1597/4
Њива 6.класе
Њива 6.класе
14
109
1580/40
Виноград 4.класе
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
1568/180
1568/27
1568/28
1568/29
1568/30
1568/31
1568/32
1568/33
1568/34
1568/35
1568/36
1568/37
1568/38
1568/40
1568/41
1568/42
1568/43
1568/44
1568/45
1568/46
1568/47
1568/48
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Виноград 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Виноград 4.класе
Виноград 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Виноград 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Укупно 7
Укупно 8
Укупно 9
Укупно10
Укупно 11
Укупно 12
Укупно 13
Укупно 14
0,0795
0,0639
0,0660
0,0630
0,9174
0,1053
0,1003
0,0992
0,1145
0,0895
0,0960
0,1141
0,0985
0,0995
0,0935
0,0945
0,0994
1,2043
0,0950
0,0947
0,0951
0,0849
0,0955
0,0898
0,0841
0,0864
0,0894
0,8149
0,1945
0,0205
0,0061
0,2211
0,6154
0,6154
2,3354
2,3354
0,1887
0,1803
0,3690
0,0832
0,0832
0,0447
0,0907
0,0888
0,0844
0,0868
0,0866
0,0901
0,0881
0,0886
0,0443
0,0906
0,0897
0,0922
0,0903
0,0940
0,0919
0,0908
0,0951
0,0969
0,0934
0,0902
0,0932
81
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
1568/49
1568/50
1568/51
1568/52
1568/53
1568/54
1568/55
1568/56
1568/57
1568/58
1568/59
1568/60
1568/61
1568/62
1568/63
1568/64
1568/65
1568/66
1568/67
1568/68
1568/72
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
16
109
1600
Пашњак 5.класесе
17
1182
1280/29
Њива 5.класе
18
18
18
109
109
109
1485/1
1485/2
1485/3
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
19
1167
1237
Њива 5.класе
20
1182
1259/8
Њива 5.класе
21
109
1580/12
Њива 4.класе
22
109
1570/27
Њива 3.класе
23
1127
655
421/1
421/2
Њива 3.класе
Њива 3.класе
24
1182
1712
Њива 4.класе
25
25
25
25
109
109
109
109
109
1606/1
1606/2
1606/3
1606/4
1606/5
26
1322
1280/32
Виноград 3.класе
27
109
1470/22
Њива 4.класе
28
109
1472/9
Њива 4.класе
29
29
29
1182
1182
1182
1568/69
1568/70
1568/71
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
30
1182
1568/109
Њива 4.класе
31
31
109
109
1567/1
1567/2
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Укупно 15
Укупно 16
Укупно 17
Укупно 18
Укупно 19
Укупно 20
Укупно 21
Укупно 22
Укупно 23
Укупно 24
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
5.класе
5.класе
5.класе
5.класе
5.класе
Укупно 25
Укупно 26
Укупно 27
Укупно 28
Укупно 29
Укупно 30
0,0917
0,0930
0,1005
0,0949
0,0959
0,0932
0,0879
0,0879
0,0876
0,0888
0,0861
0,0901
0,0899
0,0895
0,0894
0,0915
0,0898
0,0910
0,0868
0,0924
0,0852
3,8045
0,0595
0,0595
0,1268
0,1268
0,1521
0,0372
0,0207
0,2100
1,3644
1,3644
0,1137
0,1137
0,1971
0,1971
0,4791
0,4791
0,5395
0,2871
0,8266
0,3970
0,3970
0,1000
0,0959
0,0980
0,1044
0,1039
0,5022
0,1555
0,1555
0,1280
0,1280
0,1196
0,1196
0,0870
0,0866
0,0889
0,2625
0,0897
0,0897
0,0966
0,0871
82
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
1567/3
1567/4
1567/5
1567/6
1567/7
1567/8
1567/9
1567/10
1567/11
1567/12
1567/13
1567/14
1567/15
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
1567/16
1567/17
1567/18
1567/19
1567/20
1567/21
1567/22
1567/23
1567/24
1567/25
1567/26
1567/27
1567/28
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
1182
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
1567/37
1567/30
1567/31
1567/32
1567/33
1567/34
1567/35
1567/36
1567/38
1567/39
1567/40
1567/41
1567/42
1567/43
1567/44
1567/45
1567/46
1567/47
1567/48
1567/49
1567/50
1567/51
1567/52
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
1567/53
1567/54
1567/55
1567/56
1567/57
1567/58
1567/59
1567/60
1567/61
1567/62
1567/63
Укупно 31
Укупно 32
Укупно 33
Њива 4.класе
Виноград 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
0,0840
0,0934
0,0903
0,0870
0,0922
0,0871
0,0875
0,0871
0,0889
0,0897
0,0943
0,0933
0,0893
1,3478
0,0972
0,0913
0,0906
0,0841
0,0959
0,0871
0,0943
0,0880
0,0924
0,0932
0,0944
0,0891
0,0869
1,1845
0,0916
0,0789
0,0926
0,0884
0,0844
0,0879
0,0923
0,0879
0,0952
0,0881
0,0896
0,0898
0,0949
0,0937
0,0939
0,0953
0,0947
0,0948
0,0999
0,0838
0,0937
0,0957
0,0986
2,1057
0,0887
0,0842
0,0883
0,0848
0,0875
0,0844
0,0847
0,0919
0,0832
0,0934
0,0883
83
34
109
1567/64
Њива 4.класе
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
1567/66
1567/67
1567/68
1567/69
1567/70
1567/71
1567/72
1567/73
1567/74
1567/75
1567/76
1567/77
1567/104
1567/105
1567/106
1567/107
1567/108
1567/109
1567/110
1567/111
1567/112
1567/113
1567/114
1567/115
1567/116
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
1182
1567/78
1567/79
1567/80
1567/82
1567/83
1567/84
1567/85
1567/86
1567/87
1567/88
1567/89
1567/90
1567/170
1567/91
1567/92
1567/81
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
1567/93
1567/94
1567/95
1567/96
1567/97
1567/98
1567/99
1567/100
1567/101
1567/102
1567/103
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
38
38
38
38
38
38
109
109
109
109
109
109
1567/145
1567/146
1567/147
1567/148
1567/149
1567/150
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
Укупно 34
Укупно 35
Укупно 36
Укупно 37
0,0931
1,0525
0,0891
0,0916
0,0939
0,0908
0,0905
0,0893
0,0898
0,0928
0,0894
0,0848
0,0946
0,0752
0,0880
0,0827
0,0926
0,0876
0,0923
0,0845
0,0894
0,0947
0,0912
0,1044
0,0799
0,0967
0,0909
2,2467
0,0947
0,0886
0,0995
0,0901
0,0902
0,0856
0,0907
0,1006
0,0914
0,0849
0,0850
0,0409
0,0455
0,0846
0,0897
0,0903
1,3523
0,0916
0,0872
0,0884
0,0892
0,0900
0,0858
0,0922
0,0899
0,0850
0,0910
0,0887
0,9790
0,0881
0,0885
0,0946
0,0883
0,0904
0,0913
84
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
1182
1567/151
1567/152
1567/153
1567/155
1567/156
1567/157
1567/158
1567/159
1567/160
1567/161
1567/162
1567/163
1567/164
1567/165
1567/166
1567/167
1567/168
1567/172
1567/173
1567/174
1567/154
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Виноград 3.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 5.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
1567/118
1567/119
1567/120
1567/121
1567/122
1567/123
1567/124
1567/125
1567/126
1567/127
1567/128
1567/129
1567/130
1567/131
1567/132
1567/133
1567/134
1567/135
1567/136
1567/137
1567/175
1567/138
1567/139
1567/140
1567/141
1567/142
1567/171
1567/143
1567/144
Њива 4.класе
Виноград 4.класе
Виноград 4.класе
Виноград 4.класе
Виноград 4.класе
Воћњак 3.класесе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
40
53
1360/4
Њива 5.класе
41
53
1360/15
Њива 6.класе
42
109
1326/19
Виноград 3.класе
43
109
76/15
Њива 3.класе
44
44
109
109
79/5
79/6
Ливада 3.класесе
Ливада 3.класесе
Укупно 38
Укупно 39
Укупно 40
Укупно 41
Укупно 42
Укупно 43
Укупно 44
0,0864
0,0942
0,0879
0,0909
0,0880
0,0991
0,0987
0,0920
0,0926
0,0891
0,0865
0,0925
0,0407
0,0383
0,0374
0,0970
0,0901
0,0500
0,0532
0,0520
0,0886
2,1864
0,0878
0,0909
0,0929
0,0904
0,0928
0,0879
0,0985
0,0876
0,0949
0,0908
0,0939
0,0871
0,0897
0,0895
0,0865
0,0929
0,0890
0,0882
0,0926
0,0517
0,0441
0,0903
0,0936
0,0801
0,0956
0,0424
0,0483
0,0949
0,0908
2,4557
0,0841
0,0841
0,0981
0,0981
0,2808
0,2808
0,0483
0,0483
0,2353
0,2382
0,4735
85
45
45
109
109
81/3
81/4
Ливада 4.класе
Ливада 4.класе
46
46
46
46
109
109
109
109
82/9
82/10
82/11
82/12
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
47
47
109
109
1357/1
1357/8
Виноград 3.класе
Њива 5.класе
48
109
206/14
Њива 2.класе
49
109
206/17
Њива 2.класе
50
50
109
109
206/18
207/6
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
51
51
51
109
109
109
250/10
250/11
250/12
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
52
109
252/8
Њива 3.класе
53
53
109
109
285/2
285/6
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
54
109
878/1
Њива 5.класе
55
55
109
109
1009
1010
Пашњак 4.класе
Пашњак 4.класе
56
109
1139
Пашњак 5.класе
57
109
1189
Њива 5.класе
58
109
1233/4
Њива 6.класе
59
59
59
59
59
109
109
109
109
109
1354/1
1355/3
1356/3
1356/4
1356/1
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
60
60
60
60
60
60
53
53
53
53
109
109
1373
1367/3
1372/1
1372/2
1371/1
1371/2
Пашњак 6.кл.
Пашњак 6.кл.
Њива 6.класе
Врт 4.класе
Њива 6.класе
Њива 6.класе
61
61
61
61
61
61
109
109
109
109
109
109
1259/1
1259/4
1260
1261
1262
1263
Пашњак 5.класе
Њива 6.класе
Пашњак 4.класе
Пашњак 4.класе
Пашњак 4.класе
Пашњак 4.класе
62
109
1259/9
Њива 6.класе
63
109
109
1259/87
1259/108
Воћњак 3.класе.
Њива 5.класе
Укупно 45
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
Укупно 46
Укупно 47
Укупно 48
Укупно 49
Укупно 50
Укупно 51
Укупно 52
Укупно 53
Укупно 54
Укупно 55
Укупно 56
Укупно 57
Укупно 58
6.класе
6.класе
6.класе
4.класе
6.класе
Укупно 59
Укупно 60
Укупно 61
Укупно 62
Укупно 63
0,3623
0,1586
0,5209
0,0903
0,0851
0,0606
0,0499
0,2859
0,0628
0,1020
0,1648
0,0476
0,0476
0,0694
0,0694
0,0201
0,0458
0,0659
0,0614
0,0845
0,0846
0,2305
0,0552
0,0552
0,0082
0,0115
0,0197
0,2046
0,2046
0,1663
0,0818
0,2481
0,1362
0,1362
0,1558
0,1558
0,0624
0,0624
0,4989
0,2367
0,2003
0,0938
0,2307
1,2604
0,4870
0,0421
0,1687
0,1779
1,1299
0,3623
2,3679
0,5167
0,2085
0,6778
0,0426
0,0201
0,0244
1,4901
0,1228
0,1228
0,4467
0,2634
0,7101
86
64
64
64
64
64
64
64
64
109
109
109
109
109
109
109
109
1259/17
1259/18
1259/39
1259/40
1259/41
1259/97
1259/98
1259/99
Њива 6.класе
Виноград 4.класе
Њива 6.класе
Виноград 4.класе
Виноград 4.класе
Њива 5.класе
Пашњак 4.класе
Њива 5.класе
65
109
1259/51
Њива 5.класе
66
66
66
109
109
109
1259/58
1259/60
1259/61
Њива 5.класе
Њива 6.класе
Њива 5.класе
67
67
109
109
1259/72
1259/103
Њива 6.класе
Воћњак 4.класе
68
109
1259/92
Њива 6.класе
69
109
1273
Пашњак 4.класе
70
109
1385
Пашњак 6.кл.
71
109
1264
Пашњак 5.класе
72
109
1278/1
Њива 5.класе
73
109
1280/18
Њива 6.класе
74
74
74
109
109
109
1280/24
1280/48
1280/49
Виноград 3.класе
Виноград 3.класе
Виноград 3.класе
75
109
1280/40
Њива 6.класе
76
76
109
109
1280/46
1280/47
Виноград 3.класе
Виноград 3.класе
77
109
1326/15
Воћњак 3.класесе
78
109
1326/28
Њива 5.класе
79
79
79
79
79
79
109
109
109
109
109
109
1326/29
1326/30
1326/34
1340/1
1340/2
1340/3
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
80
109
1326/33
Виноград 3.класе
81
109
1390
Пашњак 5.класе
82
109
1389
Врт 4.класе
83
109
1259/2
Пашњак 5.класе
84
109
1463/9
Њива 4.класе
85
85
85
109
109
109
1259/11
1259/12
1259/13
Њива 6.класе
Њива 6.класе
Њива 6.класе
Укупно 64
Укупно 65
Укупно 66
Укупно 67
Укупно 68
Укупно 69
Укупно 70
Укупно 71
Укупно 72
Укупно 73
Укупно 74
Укупно 75
Укупно 76
Укупно 77
Укупно 78
5.класе
5.класе
5.класе
5.класе
5.класе
5.класе
Укупно 79
Укупно 80
Укупно 81
Укупно 82
Укупно 83
Укупно 84
0,1439
0,0898
0,1462
0,1807
0,1568
0,0989
0,1102
0,0574
0,9839
0,2602
0,2602
0,1151
0,2564
0,1780
0,5495
0,1727
0,3473
0,5200
0,0929
0,0929
0,1209
0,1209
0,0934
0,0934
0,0536
0,0536
0,2538
0,2538
0,3686
0,3686
0,0535
0,0422
0,0722
0,1679
0,2338
0,2338
0,0423
0,0424
0,0847
0,0489
0,0489
0,1019
0,1019
0,0502
0,0425
0,0436
0,0668
0,0572
0,0716
0,3319
0,1837
0,1837
0,0734
0,0734
0,0429
0,0429
0,0617
0,0617
0,1068
0,1068
0,1443
0,1393
0,1703
87
Укупно 85
86
Укупно 86
Укупно
KO Зуце
109
1466/4
Њива 4.класе
0,4539
0,0508
0,0508
55,5411
*Извор података РГЗ
88
Табела 15
КО Рипањ
Преглед груписаних надметања
Број
Број јавног
поседовног
Потес
надметања
листа/листа
непокретности
87
985
Број
кат.
парцеле
Култура и класа
22/15
Њива 5.класе
Укупно 87
88
985
37/2
Њива 6.класе
89
89
987
987
131/1
131/3
Пашњак 4.класе
Њива 6.класе
90
90
987
987
504/2
504/4
Њива 4.класе
Пашњак 3.класе
91
91
985
985
249/6
Њива 3.класе
Њива 4.класе
92
8417
526/2
Њива 3.класе
93
8730
567
Њива 3.класе
94
94
2432
5608
680/9
680/8
Њива 5.класе
Њива 5.класе
95
95
5608
5608
680/10
680/14
Њива 5.класе
Њива 5.класе
96
96
96
96
5608
5608
5608
5608
680/17
680/18
680/19
680/20
Њива
Њива
Њива
Њива
97
97
5626
5626
680/28
680/30
Њива 5.класе
Њива 5.класе
98
2432
680/16
Њива 6.класе
99
99
5608
5608
680/12
680/58
Њива 6.класе
Њива 6.класе
100
100
100
100
2432
5608
5608
5608
835/7
835/8
835/11
835/13
Пашњак 4.класе
Њива 6.класе
Њива 5.класе
Њива 7.класе
101
101
9496
9496
837/1
837/2
Њива 6.класе
Њива 6.класе
102
102
102
102
102
102
102
102
102
102
102
102
102
102
5608
5608
5608
5608
5608
5608
5608
5608
5608
5608
5608
5608
5608
5699
737/102
737/103
737/104
737/105
737/110
737/111
737/112
737/114
737/115
737/117
737/118
737/119
737/122
1046/8
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Виноград 3.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Виноград 3.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Укупно 88
Укупно 89
Укупно 90
Укупно 91
Укупно 92
Укупно 93
Укупно 94
Укупно 95
4.класе
4.класе
4.класе
5.класе
Укупно 96
Укупно 97
Укупно 98
Укупно 99
Укупно 100
Укупно 101
Површина у
[ха]
Боја
Напомена
0,5968
0,5968
0,2692
0,2692
0,9553
0,7811
1,7364
0,0410
0,4948
0,5358
0,3400
0,4108
0,7508
0,0162
0,0162
0,0541
0,0541
0,7019
0,2494
0,9513
0,5289
0,1630
0,6919
0,1337
0,1649
0,0950
0,1755
0,5691
0,8225
0,1131
0,9356
0,0744
0,0744
0,1598
0,0473
0,2071
0,1972
0,2636
0,0498
1,1471
1,6577
3,5008
3,0802
6,5810
0,4654
0,3195
0,3018
0,4835
0,2767
0,1922
0,1862
0,8527
0,5232
0,5685
0,3221
0,2859
0,7926
0,4020
89
102
102
102
102
102
102
5702
5703
5704
1046/4
1046/3
1046/9
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
7.класе
6.класе
5.класе
6.класе
4.класе
4.класе
5705
5706
1059/3
1059/4
103
103
103
987
987
987
1053/6
1055/4
1055/5
Њива 7.класе
Пашњак 4.класе
Њива 6.класе
104
621
1317/22
Пашњак 3.класе
105
105
105
5718
5763
5764
1391/1
1391/2
1391/3
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
106
106
985
985
1296/1
1296/2
Њива 4.класе
Њива 4.класе
107
9571
1253/23
Њива 4.класе
108
985
1253/22
Њива 4.класе
109
985
1254/19
Виноград 3.класе
110
110
110
985
985
985
1254/17
1254/20
1254/21
Њива 4.класе
Виноград 3.класе
Њива 4.класе
111
985
1254/8
Виноград 3.класе
112
112
112
112
112
112
112
112
112
985
985
985
985
985
985
985
985
985
1417/1
1417/5
1417/6
1417/7
1417/8
1417/9
1419/1
1419/2
1419/3
Виноград 3.класе
Виноград 3.класе
Виноград 3.класе
Ливада 4.класе
Њива 5.класе
Пашњак 4.класе
Виноград 3.класе
Виноград 3.класе
Ливада 3.класе
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
985
985
985
985
985
985
985
985
985
985
985
985
1411/1
1412/1
1412/2
1412/3
1412/4
1404/1
1407/1
1407/2
1409/1
1409/3
1409/4
1409/5
Виноград
Виноград
Виноград
Виноград
Виноград
Виноград
Виноград
Виноград
Виноград
Виноград
Виноград
Виноград
114
114
114
985
985
8415
1253/4
1253/5
1253/15
Њива 4.класе
Пашњак 4.класе
Њива 4.класе
115
5714
1253/3
Њива 5.класе
116
621
1396
Пашњак 3.класе
Укупно 102
Укупно 103
Укупно 104
Укупно 105
Укупно 106
Укупно 107
Укупно 108
Укупно 109
Укупно 110
Укупно 111
Укупно 112
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
Укупно 113
Укупно 114
Укупно 115
Укупно 116
0,9044
1,1657
0,2315
0,2300
0,1760
0,1680
8,8479
0,6703
0,1333
0,6772
1,4808
0,0907
0,0907
0,0081
0,0163
0,0079
0,0323
0,3324
0,3223
0,6547
1,0000
1,0000
1,7135
1,7135
21,2362
21,2362
1,8276
9,7293
7,4433
19,0002
18,6507
18,6507
0,9445
0,8546
0,2400
0,2963
0,1582
0,0216
1,3133
0,4448
0,0540
4,3273
0,2650
0,4646
0,3874
0,3663
0,5000
1,2762
0,7708
0,0364
0,3014
0,2888
0,4005
0,4699
5,5273
0,1652
0,0361
0,5945
0,7958
0,2590
0,2590
0,3992
0,3992
90
117
117
5715
5715
1317/7
1317/9
Њива 4.класе
Њива 5.класе
118
118
5716
5724
1317/17
1317/16
Њива 7.класе
Њива 7.класе
119
119
5762
5762
1368/20
1368/21
Њива 6.класе
Њива 5.класе
120
987
1368/4
Њива 6.класе
121
121
621
2432
1611
1610
Њива 6.класе
Пашњак 4.класе
122
122
122
988
5765
5765
1852
1851/1
1851/3
Пашњак 5.класе
Воћњак 3.класе
Виноград 3.класе
123
123
621
1935/1
Њива 4.класе
Ливада 3.класе
124
124
987
5772
2429/1
2429/2
Пашњак 4.класе
Њива 4.класе
125
125
987
987
1941/1
1941/4
Пашњак 5.класе
Пашњак 5.класе
126
985
4463
Њива 4.класе
127
127
127
127
985
985
985
985
4448
6406/1
6406/2
Њива 5.класе
Њива 6.класе
Ливада 3.класе
Њива 5.класе
128
987
4412
Пашњак 3.класе
129
129
985
4354
Њива 4.класе
Пашњак 4.класе
130
130
130
130
130
130
130
985
987
5743
5756
5757
3699/4
3859/1
3699/6
3699/2
3699/1
5757
3699/3
Пашњак 4.класе
Пашњак 4.класе
Пашњак 4.класе
Пашњак 4.класе
Пашњак 4.класе
Пашњак 5.класе
Њива 5.класе
131
985
3852/3
Виноград 3.класе
132
132
985
985
3795
3796
Њива 6.класе
Њива 6.класе
133
987
3774/1
Њива 5.класе
134
134
134
134
134
134
987
987
987
987
987
5742
3381
3382
3383
3537/1
3538
3537/2
Пашњак 5.класе
Пашњак 4.класе
Пашњак 4.класе
Пашњак 5.класе
Пашњак 4.класе
Њива 8.класе
135
135
5776
5781
3313/3
3313/4
Пашњак 5.класе
Пашњак 5.класе
Укупно 117
Укупно 118
Укупно 119
Укупно 120
Укупно 121
Укупно 122
Укупно 123
Укупно 124
Укупно 125
Укупно 126
Укупно 127
Укупно 128
Укупно 129
Укупно 130
Укупно 131
Укупно 132
Укупно 133
Укупно 134
0,0988
0,0774
0,1762
0,1291
0,0546
0,1837
0,4091
0,1909
0,6000
0,5282
0,5282
0,2238
0,0516
0,2754
1,3938
0,0820
0,0294
1,5052
0,0464
0,0560
0,1024
0,3571
0,0100
0,3671
0,8777
1,2726
2,1503
0,6235
0,6235
0,3858
0,3500
0,2842
0,4018
1,4218
0,1981
0,1981
0,6615
0,0300
0,6915
0,3172
0,3799
0,7275
0,7338
0,3400
0,3442
0,0486
2,8912
0,0523
0,0523
0,2690
0,2932
0,5622
0,3438
0,3438
1,8371
0,3697
1,0001
3,1099
0,2101
0,5963
7,1232
0,2144
0,1330
91
Укупно 135
136
985
2819/2
Њива 7.класе
137
985
2739/1
Пашњак 5.класе
138
622
769/14
Пашњак 4.класе
139
139
139
139
139
622
622
8417
8417
8417
862/2
862/4
856/2
862/3
863/2
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 4.класе
Ливада 2.класе
140
8361
952/1
Њива 5.класе
141
141
141
141
141
141
5689
5690
5692
5693
5694
5695
978/1
978/4
978/5
978/3
978/9
978/10
Њива 2.класе
Воћњак 3.класе
Воћњак 3.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
142
142
3433
3433
922/4
922/5
Њива 2.класе
Њива 2.класе
143
143
3433
3433
920/2
921/2
Њива 2.класе
Ливада 2.класе
144
144
144
5601
5601
5601
1533/19
1533/22
1533/26
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
145
145
6806
6806
5150/1
5150/2
Њива 5.класе
Ливада 3.класе
146
987
5485/1
Њива 6.класе
147
147
147
147
985
985
985
985
5321/2
5623/2
5623/3
5623/4
Ливада 4.класе
Ливада 4.класе
Пашњак 4.класе
Њива 4.класе
Њива 5.класе
148
148
985
5601/1
5601/2
Њива 5.класе
Ливада 4.класе
149
149
985
985
5557
5599/2
Њива 5.класе
Њива 5.класе
150
621
5897/2
Њива 4.класе
151
985
5764
Ливада 3.класе
152
152
621
621
9662/2
9662/3
Њива 4.класе
Ливада 3.класе
153
985
5918/2
Њива 4.класе
154
985
6674/9
Њива 3.класе
155
985
6369/1
Ливада 3.класе
156
985
7789/1
Ливада 4.класе
Укупно 136
Укупно 137
Укупно 138
Укупно 139
Укупно 140
Укупно 141
Укупно 142
Укупно 143
Укупно 144
Укупно 145
Укупно 146
Укупно 147
Укупно 148
Укупно 149
Укупно 150
Укупно 151
Укупно 152
Укупно 153
Укупно 154
Укупно 155
0,3474
1,4504
1,4504
2,6332
2,6332
0,0025
0,0025
0,0147
0,0172
0,0458
0,0774
0,0462
0,2013
0,4730
0,4730
0,0297
0,0431
0,0267
0,0809
0,0144
0,0307
0,2255
0,0403
0,0644
0,1047
0,0283
0,1050
0,1333
0,0560
0,0126
0,0510
0,1196
0,4721
0,3306
0,8027
2,7296
2,7296
0,8816
1,0466
0,2329
0,8400
0,5556
3,5567
1,3586
0,2953
1,6539
0,8994
2,3819
3,2813
0,4778
0,4778
0,2047
0,2047
0,3325
0,2095
0,5420
1,5376
1,5376
0,3954
0,3954
0,1175
0,1175
0,3108
92
156
985
7789/3
Њива 4.класе
Њива 3.класе
0,0201
0,3309
1,0645
0,7825
1,8470
0,1804
0,1804
0,5379
0,5379
0,1829
0,0943
0,0149
0,2921
0,4269
0,4269
0,4269
0,1684
1,4491
3,9715
3,9715
0,2000
0,2000
0,6037
0,6037
1,9568
1,9568
0,4584
0,1900
0,6584
0,4312
0,0200
1,3843
0,7374
0,4626
1,2000
1,3888
0,0950
7,0261
0,1250
0,1428
0,1735
0,0014
0,0374
0,0047
0,4848
1,1600
157
157
985
985
7722/1
7722/7
Воћњак 3.класе
Воћњак 3.класе
158
5790
7399
Њива 5.класе
159
985
7157/2
Пашњак 5.класе
160
160
160
987
5755
5788
7566/5
7146/10
7146/11
Њива 6.класе
Њива 7.класе
Њива 7.класе
161
161
161
161
9539
9540
9541
9542
8185/1
8185/5
8185/6
8185/7
Њива
Њива
Њива
Њива
162
985
7923/1
Њива 6.класе
163
987
9035/2
Пашњак 5.класе
164
985
8684/3
Њива 5.класе
165
985
8678/1
Њива 5.класе
166
166
166
166
166
166
166
166
166
166
985
985
985
985
9544
9544
9545
8511
8512/1
9546
9547
6311/3
6311/4
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 5.класе
Њива 4.класе
Њива 5.класе
Њива 6.класе
Њива 5.класе
Њива 6.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
ОСТАЛО ЗЕМ.
167
167
167
167
167
167
5939
5939
5939
5939
5939
5939
4881/1
4881/2
4881/3
4881/6
168
985
5769
Њива 4.класе
0,7658
Укупно 156
Укупно 157
Укупно 158
Укупно 159
Укупно 160
5.класе
5.класе
5.класе
5.класе
Укупно 161
Укупно 162
Укупно 163
Укупно 164
Укупно 165
8512/2
6311/1
6311/2
Укупно 166
4881/7
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
5.класе
5.класе
5.класе
5.класе
5.класе
5.класе
Укупно 167
Укупно 168
169
169
169
169
169
169
Укупно 169
Укупно КО
Рипањ
*Извор података РГЗ
985
985
985
985
985
5631/1
5634/1
5635/2
5636
5637/1
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
3.класе
4.класе
1,9258
0,9897
2,0980
0,0715
0,3860
0,0500
0,1567
3,7519
Под правоснажном
одлуком по
Годишњем програму
за 2010.
годину(јавно
надметање бр. 176)
решити до огласа за
2011. год.
Под правоснажном
одлуком по
Годишњем програму
за 2010. годину
(јавно надметање
бр. 177) решити до
огласа за 2011. год.
164,9872
93
ТАБЕЛА 16. ЗБИРНА ТАБЕЛА
Из плана коришћења за 2011.години
Укупно
пољопривредно
земљиште у
државној својини
(ха)
Издато у
закуп по
програму
200_.(ха)
Јајинци
0,0317
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0
Кумодраж
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0
Рaковица село
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0
437,9082
0,0000
0,0000
164,9872
0,0025
21,2362
1,9878
83
Бели Поток
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0
Пиносава
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0
85,5253
0,0000
0,0000
55,5411
0,0197
3,8045
0,6458
86
Вождовац
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0
УКУПНО
523,4652
0,0000
0,0000
220,5283
1,3049
169
0,0000
0,9487
99,0926
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
КО
Рипањ
Зуце
Трајање
закупа
(од-до)
Издато у
закуп по
програму
2010.(ха)
Трајање
закупа
(од-до)
Планирано
за закуп у
2011.(ха)
Најмања
површина
за
надметање
(ха)
Највећа
површина за
надметање(ха)
Просечна
површина за
надметање(ха)
Број
надметања
Дато на бесплатно коришћење
Дато у закуп по основу власништва инфраструктуре
Дато у закуп по основу узгајања животиња
*Извор података РГЗ
94
ТАБЕЛА 16а
Укупна површина пољопривредног земљишта у државној својини која није обухваћена надметањима
Разлог изузимања
Правно и фактичко стање се
разликује - на терену није
пољопривредно земљиште
Корисник
КО
Коментар
Зуце, Јајинци и
Рипањ
Записници Републичког
пољопривредног инспектора од
18.12.2009.године, 22.12.2009. године
и 25.12.2009. године. Записници радне
групе од 25.12.2009. године и
08.11.2010. године.
Површина
(ха)
203,8443
Укупно
203,8443
Контрола из табеле 16
203,8443
95
ТАБЕЛА 17. Величине јавних надметања
Величина (ха)
Брпј јавних надметаоа
Дп 5
161
Од 5 дп 25
8
Од 25 дп 50
Од 50 дп 100
Од 100 дп 200
Од 200 дп 500
Прекп 500
Укупно
169
•ппдаци се пднпсе на план кпришћеоа у 2011.гпдини
96
ГРАДСКА ОПШТИНА
ГРОЦКА
97
Табела 1. Преглед површина пољопривредног земљишта по катастарским општинама
Пољопривредно земљиште у ха
Обрадиво пољопривредно земљиште у ха
Катастарска
Р.бр.
Пашњаци
општина
Њиве
Вртови
Воћњаци Виногради
Ливаде
Укупно
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
БЕГАЉИЦА
БРЕСТОВИК
ВРЧИН
ГРОЦКА
ДРАЖАЊ
ЗАКЛОПАЧА
КАЛУЂЕРИЦА
КАМЕНДОЛ
ПУДАРЦИ
РИТОПЕК
УМЧАРИ
БОЛЕЧ
ВИНЧА
ЛЕШТАНЕ
Укупно
1
1965,4092
490,8846
3081,0112
992,7076
971,6531
1154,0697
109,7012
858,8935
706,0331
935,8151
1631,3138
678,1072
856,0452
328,7165
14760,3610
2
1,2664
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1,2836
0,0000
0,0000
0,0000
0,6431
0,0000
4,5944
10,1950
9,7727
27,7552
3
129,0865
40,3220
233,0428
114,1308
86,7705
226,2067
3,4280
55,1719
119,6293
233,3605
62,6455
154,8377
58,6458
128,4354
1645,7134
4
172,4371
69,5302
116,5074
47,2803
39,5725
169,8089
6,9795
87,1907
38,4395
305,7843
75,8750
56,1300
43,4828
37,0566
1266,0748
5
41,0357
10,7064
207,0293
27,2671
85,3051
40,8796
2,8975
73,7975
46,1780
9,0710
109,4481
37,3439
23,7472
16,1899
730,8963
6(1+2+3+4+5)
2309,2349
611,4432
3637,5907
1181,3858
1183,3012
1592,2485
123,0062
1075,0536
910,2799
1484,6740
1879,2824
931,0132
992,1160
520,1711
18430,8007
7
32,2147
7,9112
34,0796
26,4777
10,6954
27,2130
2,0822
8,1185
12,1646
33,1488
58,4727
2,8639
12,8940
15,8637
284,2000
Трстици
и
мочваре
8
0,0000
0,0000
0,2134
0,0000
7,4935
0,0000
0,0260
0,0174
0,0000
0,5127
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
8,2630
Остало
земљиште
9
3,0115
3,6428
8,0576
8,3643
0,2599
4,3280
0,1015
1,0862
7,6085
3,3408
0,7294
10,7914
6,4409
31,4934
89,2562
Укупно
10(6+7+8+9)
2344,4611
622,9972
3679,9413
1216,2278
1201,7500
1623,7895
125,2159
1084,2757
930,0530
1521,6763
1938,4845
944,6685
1011,4509
567,5282
18812,5199
*Извор података РГЗ
98
Табела 2. Преглед површина пољопривредног земљишта по облицима својине
Р.бр.
Катастарска
општина
БЕГАЉИЦА
1
БРЕСТОВИК
2
ВРЧИН
3
Облик својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
Њиве
Пољопривредно земљиште у ха
Обрадиво пољопривредно земљиште у ха
Пашњаци
Вртови Воћњаци Виногради
Ливаде
Укупно
4
5
6(1+2+3+4+5)
7
Трстици
и
мочваре
8
Остало
земљиште
Укупно
9
10(6+7+8+9)
1
2
3
1905,9095
1,2664
111,9264
140,0529
38,7746
2197,9298
30,1010
0,0000
3,0115
2231,0423
6,2248
0,0000
0,0660
1,0785
0,0000
7,3693
1,1476
0,0000
0,0000
8,5169
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
50,3982
0,0000
17,0941
31,2001
2,2611
100,9535
0,9661
0,0000
0,0000
101,9196
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
2,8767
0,0000
0,0000
0,1056
0,0000
2,9823
0,0000
0,0000
0,0000
2,9823
486,4053
0,0000
40,2147
69,5302
10,7064
606,8566
7,0322
0,0000
1,1529
615,0417
4,6115
0,0000
0,1073
0,0000
0,0000
4,7188
0,8790
0,0000
2,4899
8,0877
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,8087
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,8087
0,0000
0,0000
0,0000
0,8087
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
3039,5112
0,0000
226,0776
116,3580
196,2980
3578,2448
31,5142
0,2134
7,8809
3617,8533
26,7730
0,0000
2,1383
0,1494
6,0500
35,1107
1,3264
0,0000
0,1586
36,5957
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
14,7270
0,0000
4,8269
0,0000
4,6813
24,2352
1,2390
0,0181
0,0000
25,4923
99
ГРОЦКА
4
ДРАЖАЊ
5
ЗАКЛОПАЧА
6
својина
задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
922,0677
0,0000
104,2874
46,9862
19,9376
1093,2789
20,1412
0,0000
3,8698
1117,2899
11,0830
0,0000
0,6420
0,0000
2,1020
13,8270
2,6576
0,0000
0,2699
16,7545
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
59,5569
0,0000
9,2014
0,2941
5,2275
74,2799
3,6789
4,2246
0,0000
82,1834
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
919,4585
0,0000
85,1586
39,5725
67,8759
1112,0654
8,8164
5,8583
0,2492
1126,9893
52,3754
0,0000
1,6119
0,0000
17,6781
71,6654
2,0184
1,6564
0,0107
75,3509
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,2565
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,2565
0,0000
0,0000
0,0000
0,2565
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1048,0818
1,2836
172,5519
165,9006
39,0296
1426,8475
23,4447
0,0000
4,3280
1454,6202
1,0908
0,0000
0,0636
0,0933
0,0000
1,2477
1,8897
0,0000
0,0000
3,1374
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
104,8971
0,0000
53,5912
3,8150
1,8500
164,1533
1,8786
0,0000
0,0000
166,0319
100
КАЛУЂЕРИЦА
7
КАМЕНДОЛ
8
ПУДАРЦИ
9
задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
задружна
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
92,9498
0,0000
3,3502
5,2436
1,0217
102,5653
0,5646
0,0000
0,0870
103,2169
16,6060
0,0000
7,7392
8,1945
1,8758
34,4155
1,5176
0,0000
4,8634
40,7965
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,1454
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,1454
0,0000
0,0000
0,0260
0,1714
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
838,9950
0,0000
54,7528
81,7740
72,3409
1047,8627
7,8736
0,0174
1,0809
1056,8346
23,5671
0,0000
0,4191
5,4167
1,7080
31,1109
0,2449
0,0000
0,0159
31,3717
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
692,2462
0,0000
119,5661
38,4395
45,4677
895,7195
8,2523
0,0000
7,6085
911,5803
6,0205
0,0000
0,0632
0,0000
0,7103
6,7940
3,9123
0,0000
0,0000
10,7063
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
7,7664
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
7,7664
0,0000
0,0000
0,0000
7,7664
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
101
РИТОПЕК
10
УМЧАРИ
11
БОЛЕЧ
12
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
задружна
својина
Мешовита
својина
Други облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
задружна
својина
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
543,1885
0,6144
227,1998
286,4626
2,6998
1060,1651
29,9971
0,5127
3,0573
1093,7322
34,5089
0,0287
2,1473
3,4192
0,6544
40,7585
2,5707
0,0000
0,0020
43,3312
2,2951
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
2,2951
0,0000
0,0000
0,0000
2,2951
358,1177
0,0000
4,0134
15,9025
5,7168
383,7504
0,5810
0,2815
0,0000
384,6129
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1401,6723
0,0000
59,6387
74,2747
72,2718
1607,8575
48,1041
0,0000
0,4195
1656,3811
15,0886
0,0000
0,8257
0,8031
1,7672
18,4846
4,2318
0,0000
0,0584
22,7748
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
214,5529
0,0000
2,1811
0,7972
35,5795
253,1107
6,1368
0,0000
0,2894
259,5369
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
395,7413
3,6898
69,3256
37,0550
32,2423
538,0539
0,8900
0,0000
9,6304
548,5743
2,2619
0,0000
0,3154
0,3571
0,0915
3,0259
0,0000
0,0000
0,0505
3,0764
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
279,0579
0,9046
85,4333
18,9857
5,0101
389,3916
1,6729
1,1378
0,0000
392,2023
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
102
13
14
Мешовита
1,1211 0,0000
0,0000
својина
Други облици
0,0000 0,0000
0,0000
својине
Приватна
ВИНЧА
676,8501 9,3431
47,9378
својина
Државна
64,4264 0,7005
16,6140
својина РС
Државна
0,0000 0,0000
0,0000
својина СРЈ
Друштвена
112,8535 0,1514
2,6406
својина
задружна
0,0000 0,0000
0,0000
својина
Мешовита
2,6256 0,0000
0,0000
својина
Други облици
0,0000 0,0000
0,0000
својине
Приватна
ЛЕШТАНЕ
269,4253 7,2554
12,2294
својина
Државна
56,1052 2,5173
116,2359
својина РС
Државна
0,0000 0,0000
0,0000
својина СРЈ
Друштвена
5,5467 0,0000
0,0611
својина
задружна
0,0000 0,0000
0,0000
својина
Мешовита
0,0000 0,0000
0,0000
својина
Други облици
0,0000 0,0000
0,0000
својине
*Извор података РГЗ, Служба за катастар непокретности Гроцка
0,0000
0,0000
1,1211
0,3010
0,0000
0,0045
1,4266
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
39,3008
23,3297
796,7615
0,3631
0,0000
4,8885
802,0131
2,7199
0,5364
84,9972
11,7037
0,0000
3,8550
100,5559
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1,4622
0,0000
117,1077
0,8272
0,0000
0,0000
117,9349
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0154
2,6410
0,0000
0,0000
0,0045
2,6455
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
7,0945
11,8249
307,8295
4,6662
0,0000
8,5118
321,0075
30,0380
5,7406
210,6370
10,7410
0,0000
16,1255
237,5035
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
5,6078
0,4565
6,8680
0,0000
12,9323
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
103
Табела 3. Површине пољопривредног земљишта по класама
Култура
Њиве
Вртови
Воћњаци
Виногради
Ливаде
Пашњаци
Трстицимочваре
Укупно
I
98,1618
2,3532
695,6267
89,9133
22,1264
8,6147
II
772,5092
12,1121
432,7254
484,5732
167,4563
49,9384
Пољопривредно земљиште у ха
Класа
III
IV
2582,7690
12,3446
456,9784
500,9205
337,3347
87,6249
5224,4820
0,9453
57,6551
190,0425
87,4614
79,0538
0,5301
7,7329
0,0000
0,0000
917,3262 1927,0475 3977,9721 5639,6401
V
4743,7195
0,0000
2,7278
0,6253
89,1716
44,8977
VI
VII
VIII
1264,9445
0,0000
0,0000
0,0000
27,3459
10,0892
71,6158
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
3,9813
2,1592
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
4881,1419 1302,3796
0,0000
75,5971
0,0000
2,1592
*Извор података РГЗ
104
ТАБЕЛА 4.
Одводњавање
Каналска мрежа
Изграђено у ха
У функцији у ха
ТАБЕЛА 5.
Широкозахватне
машине у ха
Цевна дренажа
Изграђено у ха
У функцији у ха
Укупно у ха
Изграђено у ха
У функцији у ха
0,0000
0,0000
Наводњавање
Тифони у ха
Кап по кап
(миниорошавање)у
ха
Кишна крила у ха
Остало у ха
Укупно у ха
0,0000
ТАБЕЛА 6.
Физичке
мелиорације у ха
Побољшање квалитета пољопривредног земљишта и мелиорације ливада и пашњака
Мелиорације
Хемијске
Биолошке
ливада и пашњака
Остало у ха
мелиорације у ха
мелиорације у ха
у ха
Укупно у ха
0,0000
105
Табела 7. Корисници пољопривредног земљишта у државној својини
Р.бр.
Назив корисника
Адреса корисника
1
2
"ДЕУС СИСТЕМ" ПРЕД.ЗА УН И СПОЉ.ТРГ
"ЕТАЖ"Д.О.О. БЕОГРАД
"МОНТЕР-СС"ДОО ПРОИЗВ.МОН ПРЕД.ЗА ГР
АЂ.И ИНДУСТРИЈУ
"МОÇ-АçТ"Ç.О.О. ИНСТИТУТ ЗА МОДУ
"ПТТ"
"СРБИЈАПУТ" БЕОГРАД
"ВЕМУС ТРАНСПОР И РЕМОНТ" АД
ЖИВКОВИЋ МЛАДЕН ЦВЕТА
ЖИВКОВИЋ РАДОЈЕ БРАНИСЛАВ
АЛБИА-АЛОУИ ЉУБИЦА ВУЈАСИНОВИЋ
АНТИЋ СТАНИСЛАВ ТОМАНИЈА
БАЈИЋ МИЛАНА БОРИВОЈЕ
БЕЋАГОВИЋ МИЈОДРАГ ЖИВОРАД
БЕЋАГОВИЋ МИОДРАГ СЛОБОДАНКА
БОГДАНОВИЋ ЖИВАН МЛАДЕН
ЦЕНТАР ЗА ПРЕДВ УКУ ОЈНИЧКУ ОБ
ЦВЕЈИЋ ЖАРКО НИКОЛА
ДД "СРБОЛЕК"
ДИР.ЗА ГР.ЗЕМЉ. УРБ.И ИЗГ. О ГРОЦКА
ДИР.ЗА ИЗГРАД. ГРАД.БГД. И РЕКОНСТ. РАДИ
ИЗГР.ОСН. СКОЛЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАДЊУ И РЕКОНСТРУКЦИЈУ
БЕОГРАД
ДОБАНОВЦИ 4.НОВА 7
БЕОГРАД СМИЉАНИЋЕВА 3
Површина земљишта
коју користи (ха)
0,0875
0,4948
ВРЧИН СТЕВАНА СРЕМЦА 3/А
БЕОГРАД МАКЕДОНСКА 5
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД ВОЖД.КРУЖНИ ПУТ 6
ЛЕШТАНЕ
ЛЕШТАНЕ МАЛО ПОЉЕ 23
БЕОГРАД КУМОДРАСКА 103
КАЛУЂЕРИЦА БУЛ.РЕВОЛУЦИЈЕ 58
ВРЧИН МИШАРСКА 5
ГРОЦКА ГРОБЉАНСКА 24
ГРОЦКА ГРОБЉНАСКА 8
ЛЕШТАНЕ КРЕМЕЊЕ 35
БЕОГРАД
БЕГАЉИЦА БОРИСА КИДРИЧА 112
БЕОГРАД САРАЈЕВСКА 82
ГРОЦКА ЗЛАТИБОРСКА 2/А
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
УРБАНИЗАМ И ИЗГРНА ГРОЦКА
ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО
ЗЕМЉИШТЕ,УРБАНИЗАМ И ИЗГРНА ГРОЦКА
ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗ РЕКОНСТРУК ГРАДЊУ И
ЦИЈУ ГР.БЕОГРАД А
ДОБРО ОПШТИНЕ УМЧАРИ
ДОМ ЗДРАВЉА
ДП "САВА ТРАНСПОРТ"
ДП "ТРАНСПОРТ ВОЖДОВАЦ"
ДП "ТРАНСПОРТ- ЗЕМУН"
ДП ГИК "1.МАЈ"
ДРЖАВНИ СЕКРЕТА РАШЊИХ ПО РИЈАТ УНУТ
СЛОВА СФРЈ
ДРЖАВНИ СЕКРЕТА РИЈАТ УНУТ РАШЊИХ
ПОС ЛОВА
ДРАГУТИНОВИЋ ЖИВОТА ТОМИСЛАВ
ДРАГУТИНОВИЋ Б ЖИВОТА
ДУШКОВИЋ БРАНИСЛАВ ЈЕЛЕНА
ВРЧИН
ВРЧИН
Поседовни лист или
лист непокретности
7846
8307
0,2876
ВРЧИН
8171
0,2876
0,1032
0,0153
0,8645
2,6177
0,2034
0,2296
0,0518
0,1468
0,1622
0,1932
0,1932
0,1891
3,1960
1,4335
3,5441
0,1602
ВРЧИН
ВИНЧА
БЕГАЉИЦА
ВРЧИН
ЛЕШТАНЕ
ЛЕШТАНЕ
КАЛУЂЕРИЦА
КАЛУЂЕРИЦА
ВРЧИН
ГРОЦКА
ГРОЦКА
ЛЕШТАНЕ
КАЛУЂЕРИЦА
БЕГАЉИЦА
ВРЧИН
ВРЧИН
5341
3345
2347
7822
2398
9
1531
772
7758
6156
6156
2796
660
2184
7607
6753
0,1032
0,0153
0,8645
2,6177
0,2034
0,2296
0,0518
0,1468
0,1622
0,1932
0,1932
0,1891
3,1960
1,4335
3,5441
0,1602
КАЛУЂЕРИЦА
0,0150
КАЛУЂЕРИЦА
2201
0,0150
БЕОГРАД ПАЛМОТИЋЕВА 30
1,6920
ВИНЧА
1638
1,4407
ВИНЧА
3578
0,2513
Катастарска општина
Површина на
листу
0,0875
0,4948
ГРОЦКА ЗЛАТИБОРСКА 2
0,5822
ЛЕШТАНЕ
1550
0,5822
ГРОЦКА ЗЛАТИБОРСКА 2
0,8925
ВИНЧА
2557
0,8925
БЕОГРАД ЊЕГОСЕВА 48
0,0899
ВРЧИН
2438
0,0899
УМЧАРИ
ГРОЦКА
БЕОГРАД КАРАЂОРЂЕВА 53
БЕОГРАД ВОЖД.КРУЖНИ ПУТ 6
ЗЕМУН ДАЛМАТИНСКА 69
ЛАПОВО ЊЕГОШЕВА 1
11,1323
0,2859
2,6177
2,6177
2,6177
1,0104
УМЧАРИ01
ВРЧИН
ВРЧИН
ВРЧИН
ВРЧИН
ВРЧИН
143
2612
7822
7822
7822
7685
11,1323
0,2859
2,6177
2,6177
2,6177
1,0104
БЕОГРАД
2,3344
КАЛУЂЕРИЦА
549
2,3344
БЕОГРАД
0,1468
КАЛУЂЕРИЦА
772
0,1468
ЛЕШТАНЕ ГОРЊОМАЛСКА 70
ЛЕШТАНЕ
ГРОЦКА БУЛЕВАР РЕВОЛУЦИЈЕ 90
0,1200
0,1200
0,1932
ЛЕШТАНЕ
ЛЕШТАНЕ
ГРОЦКА
920
920
6156
0,1200
0,1200
0,1932
106
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
ДУШКОВИЋ ЈЕЛИЦА
ГАВРИЛОВИЋ ЈЕЛИЦА
ГРАД БЕОГРАД
ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКИ СИЗ ЗА КОМ.ДЕЛАТ. ГРАЂ.ЗЕМЉ. И
ПУТЕВЕ
ГВС ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИСТРАЖ. РАЗВОЈ,ПРО
ИЗВ.ИНЖЕЊЕРИНГ
ХОЛДИНГ "ГЕОСОНДА"
ИЛИЋ ВОЈИСЛАВ СМИЉА
ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ ВИНЧА СА
ПО БЕОГРАД
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"
ГРОЦКА
БЕОГРАД
БЕОГРАД ДРАГОСЛАВА ЈОВАНОВИЋ 2
ГРОЦКА
0,1932
0,1932
41,4468
12,0715
ГРОЦКА
ГРОЦКА
ЛЕШТАНЕ
КАЛУЂЕРИЦА
6156
6156
344
760
0,1932
0,1932
41,4468
12,0715
БЕОГРАД
0,5424
КАЛУЂЕРИЦА
2795
0,5424
БЕОГРАД КНЕЗ=ДАНИЛОВА 46
0,6934
ВРЧИН
2038
0,6934
БЕОГРАД 27.МАРТА 99
ГРОЦКА БУЛЕВАР РЕВОЛУЦИЈЕ 45
0,0060
0,1932
ЛЕШТАНЕ
ГРОЦКА
412
6156
0,0060
0,1932
ВИНЧА МИХАЈИЛА ПЕТРОВИЋА-А 12
0,3369
ВИНЧА
563
0,3369
БЕОГРАД НЕМАЊИНА 6
0,8621
УМЧАРИ
УМЧАРИ01
УМЧАРИ
257
3431
4167
0,5954
0,2546
0,0121
ГРОЦКА
0,5855
БОЛЕЧ
2609
0,5855
47
48
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ДИРЕКЦИЈА ЗА
ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕРОЦКА"
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
БЕОГРАД БУЛ.КРАЉА АЛЕКСА 282
БЕОГРАД БУЛ.КРАЉА АЛЕКСАНДРА 282
0,2979
1,1262
49
50
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ СРБИЈАШУМЕ
БЕОГРАД БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСА 282
БЕОГРАД КНЕЗА МИЛОША 55
0,2114
5,1371
КАЛУЂЕРИЦА
РИТОПЕК
ВРЧИН
УМЧАРИ
ВИНЧА
БЕГАЉИЦА
ГРОЦКА
2200
4
7528
3288
560
1117
1542
0,2979
0,0190
1,1072
0,2114
2,1539
1,7875
1,1957
ГРОЦКА ЗЛАТИБОРСКА 2
0,0367
БЕГАЉИЦА
3155
0,0367
БЕОГРАД
2,5151
РИТОПЕК
671
2,5151
БЕОГРАД СВЕТОЗАРА ЋОРОВИЋА 15
0,5727
ЛЕШТАНЕ
162
0,5727
ЛЕШТАНЕ
КАЛУЂЕРИЦА И БЛАГОЈЕВИЋА 8
ЛЕШТАНЕ МАЛО ПОЉЕ 5
ГРОЦКА ЗЛАТИБОРСКА 2/А
БЕОГРАД ЊЕГОШЕВА 84
ВРЧИН МИЛЕТА ЦЕРОВЦА 48
КАЛУЂЕРИЦА Ж.Ј.ШПАНЦА 21
БЕОГРАД КУМОДРАСКА 103
ВРЧИН БРАЦЕ ЈУГОВИЦА 6
ВРЧИН
ВРЧИН
ГРОЦКА
РИТОПЕК ПОДУНАВСКА 5
РИТОПЕК М.ТИТА 88/2
БОЛЕЧ 20 ОКТОБРА 1
ВРЧИН БРАЦЕ ЈУГОВИЦА 1
ВРЧИН 29.НОВЕМБРА 23
КАМЕНДОЛ 21.МАЈА 107
0,1190
0,1863
0,1190
0,3016
0,1413
0,8245
0,0660
0,0518
0,5951
0,0330
0,0330
0,1932
0,5721
0,1206
0,1468
0,5951
1,8497
0,0557
ЛЕШТАНЕ
КАЛУЂЕРИЦА
ЛЕШТАНЕ
БЕГАЉИЦА
ВРЧИН
ВРЧИН
КАЛУЂЕРИЦА
КАЛУЂЕРИЦА
ВРЧИН
ВРЧИН
ВРЧИН
ГРОЦКА
РИТОПЕК
РИТОПЕК
КАЛУЂЕРИЦА
ВРЧИН
ВРЧИН
КАМЕНДОЛ
2400
2898
2400
3333
7984
2058
2906
1531
7017
2237
2237
6156
2537
2862
772
7017
3545
731
0,1190
0,1863
0,1190
0,3016
0,1413
0,8245
0,0660
0,0518
0,5951
0,0330
0,0330
0,1932
0,5721
0,1206
0,1468
0,5951
1,8497
0,0557
46
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ГРАЂЕВ. ЗЕМЉИШТЕ И
ИЗГРАДЊУ
ЈВП Србијаводе са П.О.
ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"БЕОГРАДВОДЕ"
ЈОВАНОВИЋ ЖИВКА
ЈОВАНОВИЋ МИЛИВОЈЕ БОРИВОЈЕ
ЈОВАНОВИЋ ПЕТАР ЖИВОРАД
ЈП ДИРЕЦИЈА ЗА ГРАЂ.ЗЕМЉ. УРБ.И ИЗГР
ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂ.ЗЕМ.И ИЗ.БЕОГРАД
КНЕЖЕВИЋ МИЛОЈЕ СИМЕУН
КОСТИЋ КРСТА МИОДРАГ
КОВАЧЕВИЋ ЛАЗАР МИЛОРАД
КОYИЋ ДРАГОЉУБ МИЛКА
КОYИЋ НИКОЛА СВЕТОЗАР
КОYИЋ ПАНТА ВУКАШИН
КРСТИЋ ЉУБИЦА
ЛУКИЋ БОГОСАВ МИЛКА СТАНКОВИЋ
ЛУКИЋ ДРАГИША ДОБРИВОЈЕ
ЛУКИЋ СТАНИСЛАВ ЈЕЛЕНА
МАРИНКОВИЋ ДРАГОЉУБ ЉИЉАНА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КАМЕНДОЛ
107
72
73
74
75
76
77
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
МИЈАИЛОВИЋ ЖИВОТА МИЛОСАВ
МИЛИЋ ЖИВКО ИЛИЈА
МИЛИЋ СРЕТЕН БОЖИДАР
МИЛИЋ ТРИФУН ДИМИТРИЈЕ
МИЛОСАВЉЕВИЋ ДИМИТРИЈЕ СТАНОЈЕ
МИЛОВАНОВИЋ РАДМИЛО АЛЕКСАНДАР
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
МЛАДЕНОВИЋ ДИМИТРИЈЕ ЗОРАН
МЛАДЕНОВИЋ СЛОБОДАН РАДОСЛАВ
МУП РС ВИША ШКО ЛА УНУТРАШ ЊИХ ПОСЛ.
НАРОДНИ ОДБОР КАНЦЕЛАРИА ОПШТИНА
НАРОДНИ ОДБОР О ПШТИНЕ
НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ
НЕДИЋ МИЛАН СТАНА
НЕШИЋ РАДИВОЈЕ ПЕТАР
НИКОЛИЋ РАДОЈКО БРАНКО
НОО ГРОЦКА МЕСН ИЈА А КАНЦЕЛАР
ОПШ ГРОЦКА
ОПШТЕНАРОДНА ИМОВИНА
ОПШТИНА ГРОЦКА
92
93
78
ДРАЖАЊ 152
В. М. ЛУГ БИЛЦЕ 2
В. М. ЛУГ ЦВЕТКОВА ЦУПР. 77
В. М. ЛУГ 108
КАЛУЂЕРИЦА
УМЧАРИ КОСОВСКА 17
0,1706
0,1901
0,4018
0,1474
0,1005
1,3000
ДРАЖАЊ
КАЛУЂЕРИЦА
КАЛУЂЕРИЦА
КАЛУЂЕРИЦА
КАЛУЂЕРИЦА
УМЧАРИ
110
385
388
387
2864
3091
0,1706
0,1901
0,4018
0,1474
0,1005
1,3000
БЕОГРАД МИХАЈЛА ПУПИНА 2
0,0241
ЛЕШТАНЕ
267
0,0241
ЛЕШТАНЕ
ВИНЧА Х.ВОДА 14
ЗЕМУН ЦАРА ДУШАНА 196
ВРЧИН САВЕ КОВАЧЕВИЋА 2
УМЧАРИ
ГРОЦКА БУЛ.НАР.ОСЛОБОЂЕЊА
ГРОЦКА САВЕ КОВАЧЕВИЋА 2
ЛЕШТАНЕ
БОЛЕЧ СМЕДЕРЕВСКИ ПУТ 16
РИТОПЕК 174
ГРОЦКА
ВРЧИН
ГРОЦКА
0,1615
0,0264
0,0725
1,4372
0,8989
1,0066
0,1932
0,8047
0,3695
2,0693
0,1005
0,8245
2,2811
ОПШТИНА ГРОЦКА
ГРОЦКА БУЛЕВАР ОСЛОБОЂЕЊА 39
3,8270
ОПШТИНА ГРОЦКА
ГРОЦКА БУЛЕВАР ОСЛОБОЂЕЊА 42
111,6835
ЛЕШТАНЕ
ЛЕШТАНЕ
ВРЧИН
ВРЧИН
УМЧАРИ01
ВРЧИН
ГРОЦКА
ЛЕШТАНЕ
КАЛУЂЕРИЦА
РИТОПЕК
КАЛУЂЕРИЦА
ВРЧИН
БЕГАЉИЦА
РИТОПЕК
КАЛУЂЕРИЦА
ВРЧИН
КАМЕНДОЛ
ДРАЖАЊ
ГРОЦКА
ЛЕШТАНЕ
ВИНЧА
БОЛЕЧ
БРЕСТОВИК
БРЕСТОВИК
КАМЕНДОЛ
ЛЕШТАНЕ
ЛЕШТАНЕ
ЛЕШТАНЕ
КАМЕНДОЛ
ПУДАРЦИ
КАМЕНДОЛ
БРЕСТОВИК
БОЛЕЧ
ЛЕШТАНЕ
УМЧАРИ
БОЛЕЧ
ЛЕШТАНЕ
БОЛЕЧ
БОЛЕЧ
1152
928
97
1331
1744
94
6156
341
2755
178
2864
2058
115
1209
541
4352
49
96
148
161
171
178
192
228
335
341
343
347
410
508
795
1046
2251
2496
2656
2727
2782
2844
2850
0,1615
0,0264
0,0725
1,4372
0,8989
1,0066
0,1932
0,8047
0,3695
2,0693
0,1005
0,8245
1,4206
0,8605
0,1180
3,7090
6,1041
6,5035
13,7668
29,9601
24,8478
1,0475
0,4013
1,3560
1,4602
0,8047
0,7891
0,6938
3,7789
10,6547
0,4557
0,3944
0,7725
0,6963
6,9963
0,0171
0,0132
0,0037
0,0171
108
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
ОПШТИНА ГРОЦКА
ОПШТИНА ГРОЦКА
ОПШТИНА ГРОЦКА ПУТЕВИ
ОПШТИНА ГРОЦКА САМОВЛАСНА ЗАУЗЕЋА
УЗУРПАЦИЈЕ
ОСМОГОДИШЊА ШК ОЛА
ОШ "МИРОСЛАВ ЈОВАНОВИЋ- ЦЕРОВАЦ"
П.ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЦИГЛЕ "ЦИГЛАР"
ПАВЛОВИЋ ПАЈО НЕДЕЉКА
ПЕТРОВИЋ БЛАГОЈЕ РАДОМИР
ПЕТРОВИЋ БЛАГОЈЕ РАДОМИР СО ГРОЦКА
ПЕТРОВИЋ БЛАГОЈЕ СВЕТИМИР
ПЕТРОВИЋ БЛАГОЈЕ СВЕТОМИР ВИДИ СТАРИ
П.Л. 714
ПЕТРОВИЋ МИХАЈЛО ВЛАДИМИР
ПЕТРОВИЋ МИХАЈЛО ВЛАДИМИР ВИДИ
СТАРИ П.Л. 714
ПЕТРОВИЋ РАДОМИР СЛОБОДАН
ПЕШИЋ БЛАГОЈЕ ВЛАДИМИР
ПЕШИЋ ТРИФУН ЦВЕТКО
ПКБ "ВОЋАРСКЕ П ЛАНТАЖЕ" А .Д.
ПКБ "ВОЋАРСКЕ ПЛАНТАЖЕ" А.Д.
ПКБ "ВОЋАРСКЕ ПЛАНТАЖЕ" БОЛЕЧ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ
У БЕОГРАДУ
ПП ХЕМОЛ ПП
ПРЕДУЗЕЋЕ " ПТТ" САОБРАЋАЈА
ПРЕДУЗЕЋЕ ПКБ "ВОЋАРСКЕ ПЛАНТАЖЕ"
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ ГРАЂЕВИСКОГ
МАТЕРИЈАЛА И ТЕХНИД "ИСКРА"
ПРИВ.ПРЕДУЗЕЋЕ ПРОИЗ.ПРОМ АСПРОМ
ПРИВРЕДНО ДРУШТВО "ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ
УМЧАРИ
ГРОЦКА
ВИНЧА
ЗАКЛОПАЧА
РИТОПЕК
ЗАКЛОПАЧА
ВРЧИН
РИТОПЕК
4167
10934
553
124
672
716
1895
2862
0,0121
0,1366
0,1911
1,7169
0,7211
0,1200
0,1914
0,1206
ВИНЧА
ЗАКЛОПАЧА БУЛАВАР ЈНА 22
ГРОЦКА
0,1911
1,7169
1,1531
ГРОЦКА
1,2437
БЕГАЉИЦА
1089
1,2437
ЗАКЛОПАЧА
ВРЧИН 29.НОВЕМБРА 13
ВИНЧА
РЕСНИК 8.СЕПТЕМБРА 27
М.М. ЛУГ ЂОРЂА ИЛИЦА
М.М.ЛУГ ЂОРЂА ИЛИЦА
ЗАКЛОПАЧА 1.МАЈА 26
0,3888
1,7549
2,9698
1,2420
0,8766
0,0351
0,8766
ЗАКЛОПАЧА
ВРЧИН
ВРЧИН
ВИНЧА
ЗАКЛОПАЧА
ЗАКЛОПАЧА
ЗАКЛОПАЧА
426
487
139
2934
708
714
708
0,3888
1,7549
2,9698
1,2420
0,8766
0,0351
0,8766
ЗАКЛОПАЧА 1.МАЈА 26
0,0351
ЗАКЛОПАЧА
714
0,0351
ЗАКЛОПАЧА 1.МАЈА 17
0,8766
ЗАКЛОПАЧА
708
0,8766
ЗАКЛОПАЧА 1.МАЈА 17
0,0351
ЗАКЛОПАЧА
714
0,0351
РИТОПЕК АВАЛСКА 53
ЛЕШТАНЕ
ЛЕШТАНЕ КРУЖНИ ПУТ 3
БОЛЕЧ СМЕДЕРЕВСКИ ПУТ 120
БОЛЕЧ СМЕДЕРЕВСКИ ПУТ 120
1,0740
0,0262
0,3179
0,9906
249,1138
БОЛЕЧ СМЕДЕРЕВСКИ ПУТ 120
3,1755
РИТОПЕК
ЛЕШТАНЕ
ЛЕШТАНЕ
КАЛУЂЕРИЦА
БРЕСТОВИК
ДРАЖАЊ
ДРАЖАЊ
ДРАЖАЊ
КАМЕНДОЛ
ДРАЖАЊ
ДРАЖАЊ
ДРАЖАЊ
ЛЕШТАНЕ
УМЧАРИ
ВИНЧА
2699
146
145
3391
44
250
265
653
700
738
991
1088
2140
4599
3596
1,0740
0,0262
0,3179
0,9906
3,8644
66,6105
0,0735
0,3763
19,5171
1,1183
0,4039
0,0943
155,6817
1,3738
3,1755
ЗЕМУН НЕМАЊИНА 6
53,4354
ВИНЧА
558
53,4354
ВИНЧА МИЛИЦЕ СРПКИЊЕ 6
БОЛЕЧ
БОЛЕЧ СМЕДЕРЕВСКИ ПУТ
0,0907
0,1092
34,2492
ВРЧИН
БОЛЕЧ
РИТОПЕК
БЕГАЉИЦА
7395
755
2964
3206
0,0907
0,1092
32,8204
1,4288
БЕОГРАД ХЕРЦЕГОВАЧКА 4/6
0,8177
ВИНЧА
3511
0,8177
ВРЧИН БЕОГРАДСКА 28
КЛАДОВО ТРГ КРАЉА ПЕТРА 1
0,4262
2,4359
ВРЧИН
БРЕСТОВИК
7190
1121
0,4262
1,9966
109
ЂЕРДАП"ПО
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
Укупно
РАЈИЋ МИХАИЛО СТЕВАН
РАКИЋ МИРКО БРАНИСЛАВА
РАНИСАВЉЕВИЋ СТАНИСЛАВ ВЕРА
РИСТИЋ СТАМЕНКА МИЛОСАВЉЕВИЋ
РИСТОВ ГЛИГОР БЛАЖО
РО ПАРТИЗАНСКИ ПУТ
САВЕЗНА ЈАВНА УСТАНОВА ГЕОМАГНЕТСКИ
ЗАВОД
САВЕЗНО МИНИСТА РСТВО ЗА ОДБРАНУ И ВЈ
СИМИЋ ДРАГИЊА НЕБОЈША
СИМИЋ СТАНИСЛАВ ЖИВКА
СО.ГРОЦКА ОСИЗ-ДЕЧЈЕ ЗАШТИТЕ ЛАНЕ
СПАСОЈЕВИЋ МИЛИЦА
СПАСОЈЕВИЋ ЗАГОРКА
СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА
АРХИЕПИСКОПИЈЕ БЕОГРАДСКОЕ
СТАНИМИРОВИЋ РАДОЈЕ РАДМИЛА
СТАРЧЕВИЋ МИЛИВОЈЕ ГОРАН
СТАРЧЕВИЋ ПЕТАР ДРАГИВОЈЕ
СТАРЧЕВИЋ ЉУБОМИР БОРИВОЈЕ
СТАРЧЕВИЋ ЉУБОМИР БРАНИСЛАВ
СТЕВАНОВИЋ БЛАГОЈЕ ЖИВАН
СТЕВАНОВИЋ ДИМИТРИЈЕ ИЛИЈА
СТЕВАНОВИЋ НАТАЛИЈА
СТЕВИЋ САВИНА РАДМИЛА
СТОЈАДИНОВИЋ ДАНИЦА
СТОЈАНОВИЋ СТАНОЈКО ВЛАДА
ТОДОРОВИЋ ЖИВОЈИН БОГДАН
ТРГОВ.ПРЕДУЗЕЋЕ ЗВЕЗДАРА
УЖИВАЛАЦ: СПОРТСКО ФУДБАЛСКО
ДРУШТВО
ВАЉАОНИЦА БАКР АН ПЕНЕЗИЋ А "СЛОБОД
КРЦУН
ВАСИЋ БЛАГОЈЕ РАДОЈИЦА
ВЕЉКОВИЋ МИХАИЛО ВИДОЈЕ
ВОЋАР.ВИНОГРАД. ПЛАНТАЖА У ИЗГРАДЊИ
САМОВЛ.ЗАУЗЕЋА УЗУРПАЦИЈЕ
ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА "ГРОЦКА"
ЂОКАНОВИЋ ЖЕЛИМИР МИЛАН
ЋИРИЋ АНДРИЈА ДРАГОЉУБ
ЋИРИЋ АНДРИЈА ТОДОР
ВРЧИН МИЛЕТА ЦЕРОВЦА 27
БЕОГРАД ПРОТЕ ЂУРИЋА 17
КАЛУЂЕРИЦА БУЛ.РЕВОЛУЦИЈЕ 9
БЕОГРАД ИВАНКОВСКА 8
Калуђерица ДРАГОЉ.СТОЈАНОВИЋА 25
БЕОГРАД ТАКОВСКА 6
1,2236
0,2141
0,1468
0,1005
0,0500
7,9444
ВИНЧА
ГРОЦКА
ГРОЦКА
ЛЕШТАНЕ
КАЛУЂЕРИЦА
КАЛУЂЕРИЦА
КАЛУЂЕРИЦА
ВРЧИН
1443
6230
1424
895
772
2864
2446
7226
0,2007
0,2386
1,2236
0,2141
0,1468
0,1005
0,0500
7,9444
БРЕСТОВИК ПУТ ЗА УМЧАРЕ 3
0,0750
БРЕСТОВИК
144
0,0750
БЕОГРАД
ГРОЦКА ХАЈДУК-СТАНКА 68
КАЛУЂЕРИЦА БУЛ.РЕВОЛУЦИЈЕ 7
ГРОЦКА
БЕОГРАД ФИЛИПА ФИЛИПОВИЋА 35
БЕОГРАД РАЉСКА 1
2,2951
0,1932
0,1468
0,0080
0,1054
0,1054
РИТОПЕК
ГРОЦКА
КАЛУЂЕРИЦА
КАЛУЂЕРИЦА
ЛЕШТАНЕ
ЛЕШТАНЕ
2520
6156
772
2701
1045
1045
2,2951
0,1932
0,1468
0,0080
0,1054
0,1054
БЕОГРАД КРАЉА ПЕТРА 5
0,4515
БОЛЕЧ
2551
0,4515
ВРЧИН ЖЕЛЕЗНИЧКА 17
ВРЧИН МОСТАРСКА 18/А
ВРЧИН МОСТАРСКА 18
ВРЧИН МОСТАРСКА 10
ВРЧИН МОСТАРСКА 10
ЛЕШТАНЕ ГРОБЉАНСКА 14
ЛЕШТАНЕ
БОЛЕЧ ЈУМБИНА 11
ВРЧИН ДУНАВСКА 14
БЕОГРАД ВАТРОСЛАВА ИЛИНСКОГ 6/3
БОРЧА Р.МИЉИЦА 35
ЛЕШТАНЕ ИСИДОРА БОГДАНОВИЋА 2
БЕОГРАД ВЈЕКОСЛАВА КОВАЧА 20
0,1406
1,4267
1,4267
1,4267
1,4267
0,8576
0,8576
0,0485
0,5270
0,0485
0,0600
0,8954
0,6902
ВРЧИН
ВРЧИН
ВРЧИН
ВРЧИН
ВРЧИН
ЛЕШТАНЕ
ЛЕШТАНЕ
КАЛУЂЕРИЦА
ВРЧИН
КАЛУЂЕРИЦА
ЛЕШТАНЕ
ЛЕШТАНЕ
ВРЧИН
6366
7423
7423
7423
7423
948
948
3608
6198
3608
861
967
2613
0,1406
1,4267
1,4267
1,4267
1,4267
0,8576
0,8576
0,0485
0,5270
0,0485
0,0600
0,8954
0,6902
ЗАКЛОПАЧА
0,8766
ЗАКЛОПАЧА
708
0,8766
СЕВОЈНО
0,1208
ВРЧИН
2903
0,1208
УМЧАРИ ПРОЛЕТЕРСКА 27
БЕОГРАД САМАЦКА 7
1,3000
0,2640
УМЧАРИ
РИТОПЕК
3091
2102
1,3000
0,2640
БОЛЕЧ
0,1862
КАЛУЂЕРИЦА
543
0,1862
ПУДАРЦИ
БЕОГРАД СУСЕДГРАДСКА 14/А
В. М. ЛУГ ЛИВАДСКА 14
В.М.ЛУГ ЛИВАДСКА 16
0,0516
0,0723
0,2040
0,1049
ПУДАРЦИ
БОЛЕЧ
КАЛУЂЕРИЦА
КАЛУЂЕРИЦА
401
1448
401
2965
0,0516
0,0723
0,2040
0,1049
627,4875
*Извор података РГЗ
110
Табела 12
КО
Коришћење без плаћања
накнаде
Назив корисника
Пољопривредни факултет Универзитета у
Бограду
Број
поседовног
листа/листа
непокретности
Број
катастарске
парцеле
Култура
Класа
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
628/4
678/100
778/2
1074/1
1412
1418/2
1420/1
1420/2
1421/1
1421/2
1422/1
1422/2
1423/1
1423/2
1424
1425
1426
1427
1428/1
1428/2
1429
1430
1431
1432
1433/1
1433/2
1434/1
1434/2
1441/1
1528
2261/1
2264/8
2264/9
2264/12
2264/13
2264/14
2264/15
2265/1
2265/3
2265/16
2265/19
2348/1
2493/3
2494
2507/1
2507/2
2508
Виноград
Воћњак
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Воћњак
Воћњак
Воћњак
Воћњак
Воћњак
Воћњак
Њива
Њива
Њива
Њива
Ливада
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
1
2
2
3
4
5
4
4
5
5
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
5
5
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
4
5
4
4
4
Површина
(ха)
КО Винча
0,4235
0,0671
0,0712
0,4683
3,3919
1,1820
0,2607
0,2767
1,2510
0,4291
0,1905
0,2346
0,2767
0,2606
0,8694
0,6697
0,5494
0,5163
0,2040
0,2025
0,4181
0,2246
0,3375
0,3910
0,2406
0,0186
0,8221
0,7499
1,4089
0,0843
0,0524
0,0475
0,0224
0,0078
0,0058
0,0168
0,0184
0,1075
0,4425
0,1020
0,0060
0,0892
0,0560
0,3486
0,1166
0,1413
0,5907
111
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
558
2509
2510
2511
2512
2513
2515
2516
2517
2518
2520
2521/1
2521/2
2522/1
2523
2524/1
2524/2
2524/3
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531/2
2532
2533
2534/1
2534/2
2535
2592
2593/1
2593/2
2594/1
2594/2
2594/3
2594/4
2595
2596/1
2596/2
2597
2599/3
2600/1
2600/2
2601/1
2601/2
2601/3
2601/4
2601/5
2601/8
2601/9
2608/1
2608/6
2610/1
2610/2
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Воћњак
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Пашњак
Воћњак
Виноград
Воћњак
Воћњак
Виноград
Воћњак
Њива
Њива
Њива
Воћњак
Воћњак
Њива
Воћњак
Воћњак
Њива
Воћњак
Виноград
Пашњак
Врт
Њива
Воћњак
Воћњак
Воћњак
Воћњак
3
5
5
3
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
4
4
4
1
4
3
4
4
4
1
1
2
1
1
2
1
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
0,0689
0,2186
0,1971
0,0578
0,2301
0,5832
0,4676
0,4525
0,5990
1,1810
0,7280
0,6980
1,4135
1,4923
0,2620
0,3007
0,0250
0,5681
0,6838
1,5355
1,5536
0,8045
1,0994
6,3170
1,1169
0,6440
1,2377
0,6239
0,5333
0,0911
1,3535
0,2466
1,0265
0,6239
0,2541
0,4277
2,4228
1,3586
0,4025
2,1109
0,0394
3,4753
0,2551
0,3445
0,4606
0,2563
0,0869
0,0874
0,1859
0,8031
0,5729
0,1608
0,1287
0,1181
112
558
558
558
558
558
558
558
2610/3
2610/4
2610/5
2610/6
2611/2
2612/2
2661/4
Воћњак
Воћњак
Воћњак
Воћњак
Воћњак
Воћњак
Њива
1
1
1
1
1
1
3
Укупно КО
Винча
КО Калуђерица
0,0412
0,0226
0,0387
0,0236
0,2171
0,2412
0,2860
62,5189
1375
1375
1375
1375
1375
1375
1375
1375
1375
1375
1375
1375
1375
1375
1375
1375
1375
1375
1375
1375
1375
1375
1375
1375
366/1
366/2
366/3
366/4
366/5
366/6
366/7
366/8
366/10
366/11
366/12
366/13
366/14
366/15
366/18
366/19
366/20
366/21
366/22
366/23
366/26
366/27
366/28
366/29
Виноград
Воћњак
Воћњак
Виноград
Виноград
Виноград
Виноград
Виноград
Воћњак
Воћњак
Воћњак
Воћњак
Воћњак
Воћњак
Виноград
Виноград
Виноград
Виноград
Виноград
Виноград
Виноград
Виноград
Виноград
Воћњак
2
1
1
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
Укупно КО
Калуђерица
КО Лештане
2,2860
1,4751
2,5469
0,5447
0,0130
1,0314
0,6649
0,9688
0,0920
0,0900
0,8821
0,8391
0,8426
0,8886
0,3452
0,0020
0,0055
0,0040
0,0220
0,4747
0,0055
0,0060
0,0849
0,0050
14,1200
423
423
423
423
423
423
423
423
423
423
41/3
41/6
41/8
41/9
50/7
50/8
50/10
51/1
51/5
1128/1
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Ливада
Њива
Ливада
Ливада
Њива
Укупно КО
Лештане
Укупно ГО Гроцка
*Извор података РГЗ, Служба за катастар непокретности Гроцка
2
3
2
3
2
2
2
4
4
3
0,3098
0,3505
0,1329
0,3114
0,0600
0,2000
0,0277
1,1671
0,0085
0,1314
2,6993
79,3382
113
ТАБЕЛА 15
КО
Бегаљица
Потес
Број јавног
надметања
1
Преглед груписаних надметања
Број поседовног
Број
листа /листа
катастарске
Култура и класа
непокретности
парцеле
115
4810/1
Њива 5.класе
Укупно 1
2
3206
5150/2
Њива 3.класе
3
2347
5082/1
Њива 3.класе
4
115
3010/2
Воћњак 2.класе
5
1089
3/2
Њива 4.класе
6
1117
3283
Њива 5.класе
Укупно 2
Укупно 3
Укупно 4
Укупно 5
Укупно 6
Површина
(ха)
Напомена
0,4703
0,4703
1,3752
1,3752
0,8645
0,8645
0,0400
0,0400
0,5035
0,5035
1,5357
1,5357
7
1089
375/1
Виноград 2.класе
0,4261
7
1089
375/3
Виноград 2.класе
0,3141
Укупно 7
Боја
Под правоснажном
одлуком по
Годишњем
програму за
2010.годину (јавно
надметање број 2)
решити до огласа
за давање у закуп
за 2011.годину
Под правоснажном
одлуком по
Годишњем
програму за
2010.годину (јавно
надметање број 2)
решити до огласа
за давање у закуп
за 2011.годину
0,7402
8
3333
376/2
Виноград 2.класе
0,2059
8
3333
376/12
Виноград 2.класе
0,0957
Укупно 8
Укупно КО
Бегаљица
Под правоснажном
одлуком по
Годишњем
програму за
2010.годину (јавно
надметање број 3)
решити до огласа
за давање у закуп
за 2011. годину
Под правоснажном
одлуком по
Годишњем
програму за 2010.
годину (јавно
надметање број 3)
решити до огласа
за давање у закуп
за 2011. годину
0,3016
5,8310
*Извор података РГЗ
114
ТАБЕЛА 15
КО
Брестовик
Потес
Број јавног
надметања
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Преглед груписаних надметања
Број поседовног
Број
листа /листа
катастарске
непокретности
парцеле
44
1477/3
44
1477/4
44
1477/6
44
1480/2
44
1481/4
44
1482/1
44
1482/3
44
1482/6
44
1483/4
44
1483/6
44
1484/2
44
1484/4
Култура и
класа
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
Укупно 9
10
10
1046
1046
170/6
170/8
Њива 6.класе
Њива 6.класе
Укупно 10
Површина
(ха)
Напомена
0,1430
0,0627
0,0230
0,0240
0,1149
0,3444
0,1180
0,0060
0,0660
0,1200
0,0050
0,0880
1,1150
0,1885
0,2059
0,3944
11
228
1497/2
Њива 3.класе
0,1201
11
228
1497/4
Њива 3.класе
0,0549
Укупно 11
Боја
Под
правоснажном
одлуком по
Годишњем
програму за
2010. годину
(јавно
надметање број
11) решити до
огласа за давање
у закуп за 2011.
годину
Под
правоснажном
одлуком по
Годишњем
програму за
2010. годину
(јавно
надметање број
11) решити до
огласа за давање
у закуп за 2011.
годину
0,1750
12
Укупно 12
Укупно КО
Брестовик
*Извор података РГЗ
228
1497/3
Њива 3.класе
1,1810
Под
правоснажном
одлуком по
Годишњем
програму за
2010. годину
(јавно
надметање број
14) решити до
огласа за давање
у закуп за 2011.
годину
1,1810
2,8654
115
ТАБЕЛА 15
КО
Болеч
Потес
Број јавног
надметања
13
13
13
13
Преглед груписаних надметања
Број поседовног
Број
листа /листа
катастарске
Култура и класа
непокретности
парцеле
2251
1050/1
Виноград 3.класе
2251
1050/2
Воћњак 2.класе
2251
1050/3
Њива 4.класе
2251
1050/4
Воћњак 2.класе
Укупно 13
14
14
2609
2609
953/1
Њива 2.класе
Њива 3.класе
15
178
906
Њива 4.класе
178
949/2
Њива 3.класе
Укупно 14
Укупно 15
16
Укупно 16
Укупно
КО Болеч
*Извор података РГЗ
Површина (ха)
Боја
Напо
мена
0,3571
0,2773
0,1000
0,0381
0,7725
0,1620
0,4235
0,5855
0,2360
0,2360
0,2028
0,2028
1,7968
116
ТАБЕЛА 15
КО
Винча
Потес
Број јавног
надметања
17
17
Преглед груписаних надметања
Број поседовног
Број
листа /листа
катастарске
Култура и класа
непокретности
парцеле
171
2506/2
Њива 4.класе
171
2506/3
Њива 3.класе
Укупно 17
18
3511
1854/43
Њива 2.класе
19
3511
1854/55
Њива 2.класе
20
171
1041/2
Њива 4.класе
21
21
171
171
2114/3
2114/4
Њива 3.класе
Њива 3.класе
22
171
900/67
Њива 3.класе
23
171
645/9
Њива 5.класе
24
24
171
171
1778/22
1778/33
Њива 3.класе
Њива 3.класе
25
25
171
171
1189/5
1189/8
Њива 3.класе
Врт 2.класе
26
26
171
171
1560/2
27
171
1854/4
Њива 1.класе
28
171
1854/52
Њива 2.класе
29
29
29
171
171
171
2752/1
2752/3
2753/2
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
30
30
30
3596
3596
3596
976/2
976/4
976/5
Воћњак 1.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
31
31
2557
2557
1474/2
1474/3
Виноград 3.класе
Њива 2.класе
3596
391/7
Њива 2.класе
Укупно 18
Укупно 19
Укупно 20
Укупно 21
Укупно 22
Укупно 23
Укупно 24
Укупно 25
Њива 3.класе
Остало земљиште
Укупно 26
Укупно 27
Укупно 28
Укупно 29
Укупно 30
Укупно 31
32
Укупно 32
Укупно КО
Винча
*Извор података РГЗ
Површина
(ха)
Напо
мена
Боја
0,6012
0,2620
0,8632
0,4058
0,4058
0,4119
0,4119
0,0445
0,0445
0,0551
0,0932
0,1483
0,1868
0,1868
0,2180
0,2180
0,1786
0,1706
0,3492
0,0993
0,0617
0,1610
0,4187
0,0202
0,4389
0,2110
0,2110
0,2194
0,2194
0,0879
0,0914
0,3436
0,5229
1,3122
0,3496
0,5031
2,1649
0,3544
0,0785
0,4329
0,1120
0,1120
6,8907
117
ТАБЕЛА 15
КО
Врчин
Потес
Број јавног
надметања
33
33
Преглед груписаних надметања
Број поседовног
Број
листа /листа
катастарске
Култура и класа
непокретности
парцеле
6198
3159/7
Ливада 2.класе
6198
3159/8
Њива 3.класе
Укупно 33
34
34
34
34
34
34
34
34
2058
2058
2058
2058
7423
7423
7423
7423
5412
5413/1
5413/2
5413/3
5410
5411/1
5411/2
5411/3
Ливада 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Воћњак 3.класе
Воћњак 3.класе
Воћњак 3.класе
Воћњак 3.класе
35
7528
5562/1
Пашњак 3.класе
36
36
36
36
7423
7423
7423
7423
5425/1
5425/2
5425/4
5425/5
Воћњак 3.класе
Воћњак 3.класе
Воћњак 3.класе
Воћњак 3.класе
37
487
1466/1
Њива 4.класе
38
7607
654/6
Њива 3.класе
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
7607
7607
7607
7607
7607
7607
7607
7607
7607
7607
7607
7607
7607
7607
7607
7607
7607
7607
7607
7607
7607
661/1
661/2
662/2
662/3
662/4
821/1
821/2
821/3
821/4
821/5
821/6
821/7
821/8
822/1
822/2
823/1
823/2
823/3
825/1
825/2
825/3
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Ливада 2.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
40
40
40
40
4352
4352
4352
4352
2769/4
2769/5
2769/6
2770/2
Њива
Њива
Њива
Њива
41
41
41
4352
4352
4352
2767/5
2767/6
2768/5
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
42
42
8171
8171
5169/2
5169/3
Воћњак 3.класе
Воћњак 3.класе
43
6366
904/3
Њива 3.класе
44
7017
997/1
Њива 4.класе
Укупно 34
Укупно 35
Укупно 36
Укупно 37
Укупно 38
Укупно 39
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
Укупно 40
Укупно 41
Укупно 42
Укупно 43
Површина
(ха)
Напо
мена
Боја
0,2847
0,1575
0,4422
0,2895
0,2730
0,1343
0,1277
0,1276
0,0917
0,0618
0,0618
1,1674
1,0084
1,0084
0,8004
0,1599
0,0709
0,0526
1,0838
0,7074
0,7074
0,5758
0,5758
0,1986
0,1494
0,1184
0,1204
0,1238
0,1474
0,1353
0,2598
0,0311
0,0316
0,1210
0,1153
0,0261
0,2041
0,2102
0,2534
0,4303
0,1319
0,0324
0,0492
0,0786
2,9683
0,1104
0,0773
0,0306
0,1182
0,3365
0,0530
0,0520
0,0379
0,1429
0,2494
0,0382
0,2876
0,1406
0,1406
0,5951
118
Укупно 44
45
7190
2975/3
Њива 5.класе
7190
3270/5
Ливада 2.класе
Укупно 45
46
Укупно 46
Укупно КО
Врчин
*Извор података РГЗ
ТАБЕЛА 15
КО
Гроцка
Потес
Број јавног
надметања
47
47
9,8822
Преглед груписаних надметања
Број поседовног
Број
листа /листа
катастарске
Култура и класа
непокретности
парцеле
1424
2625/2
Њива 3.класе
2625/3
Њива 3.класе
Укупно 47
48
148
3108/18
Њива 4.класе
49
49
148
148
3108/8
3108/35
Њива 3.класе
Њива 3.класе
50
148
3108/15
Њива 3.класе
51
148
2301/2
Воћњак 1.класе
52
148
2545/3
Пашњак 2.класе
53
148
2545/1
Пашњак 2.класе
54
54
54
148
148
148
2220/5
2220/59
2220/60
Њива 4.класе
Њива 5.класе
Њива 4.класе
55
148
2017/2
Њива 2.класе
56
56
56
56
148
148
148
148
2005
2006
2007
2008
Њива 2.класе
Ливада 2.класе
Њива 2.класе
Ливада 2.класе
57
57
57
57
148
148
148
148
2012/2
2013/2
2013/3
2013/4
Њива 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
58
148
2049
Воћњак 1.класе
148
1289
Њива 2.класе
Укупно 48
Укупно 49
Укупно 50
Укупно 51
Укупно 52
Укупно 53
Укупно 54
Укупно 55
Укупно 56
Укупно 57
Укупно 58
59
Укупно 59
Укупно КО
Гроцка
*Извор података РГЗ
0,5951
0,2143
0,2143
0,2119
0,2119
Површина
(ха)
Боја
0,6157
0,6079
1,2236
0,5896
0,5896
0,3258
0,6392
0,9650
0,7972
0,7972
0,1749
0,1749
0,3323
0,3323
0,5961
0,5961
0,2407
0,2057
0,3904
0,8368
3,1731
3,1731
0,3286
0,4461
0,3324
0,5933
1,7004
0,9405
0,3448
0,0643
0,114
1,4636
0,1422
0,1422
0,2716
0,2716
12,2664
119
Напо
мена
ТАБЕЛА 15
КО
Дражањ
Потес
Број јавног
надметања
60
60
60
Преглед груписаних надметања
Број поседовног
Број
листа /листа
катастарске
Култура и класа
непокретности
парцеле
250
170/1
Њива 5.класе
250
328
Њива 5.класе
250
329
Њива 5.класе
Укупно 60
61
250
382/2
Њива 5.класе
62
250
384
Њива 5.класе
63
63
63
250
250
250
132/1
132/3
132/4
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
64
64
64
64
96
96
96
96
495/2
495/3
495/4
495/5
Њива
Њива
Њива
Њива
65
65
250
250
615/4
616/5
Њива 5.класе
Њива 5.класе
66
250
607/1
Њива 4.класе
67
250
616/1
Њива 5.класе
68
68
250
250
428/2
431
Њива 5.класе
Њива 5.класе
69
69
250
250
134/5
1719/1
Њива 5.класе
Њива 5.класе
70
70
70
70
70
70
70
70
250
250
250
250
250
250
250
250
1663/2
1665/1
1665/2
1667/1
1667/2
1667/3
1668
1669
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
71
96
1720/1
Њива 6.класе
72
72
72
72
250
250
250
250
48
1699
1700
1705
73
73
73
73
73
250
250
250
250
250
2887/5
2887/14
2887/15
2887/17
2887/18
Воћњак 4.класе
Њива 3.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Воћњак 4.класе
74
250
2887/2
Њива 3.класе
75
250
2894/2
Ливада 3.класе
76
250
2109/5
Њива 5.класе
77
77
250
250
1342/3
1342/4
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Укупно 61
Укупно 62
Укупно 63
5.класе
6.класе
5.класе
5.класе
Укупно 64
Укупно 65
Укупно 66
Укупно 67
Укупно 68
Укупно 69
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
Укупно 70
Укупно 71
Њива
Њива
Њива
Њива
6.класе
6.класе
6.класе
6.класе
Укупно 72
Укупно 73
Укупно 74
Укупно 75
Укупно 76
Површина
(ха)
Боја
Напо
мена
0,3676
0,2092
0,2101
0,7869
0,1315
0,1315
0,1796
0,1796
1,6719
0,4397
0,4736
2,5852
0,6111
0,5477
0,6001
0,5574
2,3163
0,0579
0,0468
0,1047
0,4545
0,4545
0,0592
0,0592
0,4455
0,6271
1,0726
0,3338
0,0751
0,4089
0,0307
0,6860
0,0141
0,2146
0,1243
0,0750
0,4143
0,0480
1,6070
0,5190
0,5190
0,8839
0,9480
0,9549
0,5784
3,3652
0,6246
0,8453
0,1923
0,1934
0,2611
2,1167
0,2383
0,2383
0,7395
0,7395
0,3150
0,3150
0,0763
0,0863
120
Укупно 77
78
250
1304/2
Ливада 3.класе
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
79
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
13/1
13/2
13/3
13/4
14/1
14/2
14/3
15/1
15/2
15/3
16/1
16/2
17/1
17/2
17/3
1653/1
1653/2
1653/3
1654/1
1654/2
1654/5
1654/6
1655/1
1655/2
1655/3
1656
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Ливада 3.класе
Ливада 3.класе
Ливада 3.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Ливада 3.класе
Ливада 3.класе
Ливада 3.класе
Ливада 3.класе
Ливада 3.класе
Ливада 3.класе
Ливада 3.класе
Ливада 3.класе
Ливада 3.класе
Ливада 3.класе
Ливада 3.класе
80
250
1693
Њива 6.класе
81
250
1695
Њива 6.класе
82
250
1694
Њива 6.класе
83
250
1685
Њива 6.класе
84
84
84
84
84
250
250
250
250
250
1658/2
1659/2
1660/2
1661
1662
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
85
250
1355/4
Њива 5.класе
86
86
86
96
96
96
1494/1
1494/2
1494/3
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
87
250
1510/4
Њива 4.класе
88
250
1593/2
Њива 4.класе
89
89
89
89
89
250
250
250
250
250
1166/2
1166/4
1167/1
1169/1
1169/10
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
90
96
559
Њива 5.класе
91
250
1193/3
Њива 5.класе
Укупно 78
Укупно 79
Укупно 80
Укупно 81
Укупно 82
Укупно 83
6.класе
6.класе
6.класе
6.класе
6.класе
Укупно 84
Укупно 85
Укупно 86
Укупно 87
Укупно 88
3.класе
3.класе
3.класе
4.класе
4.класе
Укупно 89
Укупно 90
Укупно 91
0,1626
0,2546
0,2546
0,4121
0,6832
0,0107
0,0317
1,0848
0,1901
0,1132
0,5057
0,1457
0,0432
0,9577
0,0503
0,0372
0,0601
0,0806
0,0156
0,0701
0,0292
0,9342
0,0362
0,0268
0,0173
0,3155
0,1515
0,1439
0,0627
6,2093
1,7015
1,7015
3,7611
3,7611
0,2837
0,2837
1,1865
1,1865
0,0671
0,2230
0,1087
0,6921
2,3980
3,4889
0,2975
0,2975
0,7865
0,7471
0,4167
1,9503
0,3340
0,3340
0,1282
0,1282
0,2014
0,0086
0,2832
0,3219
0,1224
0,9375
0,1925
0,1925
0,1557
0,1557
121
92
250
1195/1
Њива 5.класе
93
93
250
250
3445
3446/1
Ливада 5.класе
Њива 3.класе
94
738
3450/2
Ливада 6.класе
95
250
3034/3
95
250
3037/1
95
250
3038/1
95
250
3038/3
95
95
738
738
3035
3036/1
Њива 4.класе
Трстик-мочвара
2.класе
Трстик-мочвара
2.класе
Трстик-мочвара
2.класе
Пашњак 6.класе
Ливада 4.класе
96
250
3034/1
Укупно 92
Укупно 93
Укупно 94
Укупно 95
Трстик-мочвара
2.класе
Укупно 96
1,2055
1,2055
0,1531
0,0221
0,1752
0,1403
0,1403
0,1675
0,3012
0,1366
0,1505
0,4182
0,5598
1,7338
0,2253
0,2253
97
250
3042/1
97
250
3043/1
Трстик-мочвара
2.класе
Трстик-мочвара
2.класе
Укупно 97
0,0760
0,0706
0,1466
98
250
3051/1
Трстик-мочвара
2.класе
99
99
250
250
3057/1
3058/1
Њива 3.класе
Њива 3.класе
100
250
3049
100
250
3052
Укупно 98
Укупно 99
Трстик-мочвара
2.класе
Трстик-мочвара
2.класе
Укупно 100
0,0504
0,0504
0,0736
0,0912
0,1648
0,0557
0,1430
0,1987
Трстик-мочвара
2.класе
Трстик-мочвара
2.класе
Трстик-мочвара
2.класе
101
250
3041
101
250
3044
101
265
3045
102
265
3055
Ливада 5.класе
103
103
250
250
3053/3
3226
Ливада 4.класе
Ливада 4.класе
104
250
3222/3
Ливада 3.класе
105
250
3222/1
Ливада 3.класе
106
106
250
1088
3233/1
3233/2
Њива 3.класе
Њива 3.класе
107
107
991
991
3232/1
3232/2
Њива 3.класе
Њива 3.класе
108
250
3243/1
Њива 3.класе
109
250
3196
Ливада 5.класе
110
110
250
250
3178
3179
Ливада 5.класе
Ливада 5.класе
Укупно 101
Укупно 102
Укупно 103
Укупно 104
Укупно 105
Укупно 106
Укупно 107
Укупно 108
Укупно 109
0,1824
0,2223
0,0424
0,4471
0,0311
0,0311
0,1106
0,9398
1,0504
0,2344
0,2344
0,7582
0,7582
1,3008
0,0943
1,3951
0,1933
0,2106
0,4039
0,4492
0,4492
0,3121
0,3121
0,3262
0,1666
122
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
3180/1
3180/2
3180/3
3180/4
3181/1
3181/2
3204/3
3204/4
3205
3206
Ливада 5.класе
Ливада 5.класе
Ливада 5.класе
Ливада 5.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Ливада 5.класе
Ливада 5.класе
Ливада 5.класе
Ливада 5.класе
111
250
3080
Ливада 5.класе
112
653
3165
Њива 5.класе
103
103
103
250
250
250
3153/1
3158
3175/1
Ливада 5.класе
Ливада 5.класе
Ливада 5.класе
114
114
114
114
250
250
250
250
3075/1
3079
3087/3
3088
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Ливада 3.класе
115
115
115
115
250
250
250
250
3086/2
3087/1
3087/4
3087/5
Ливада 4.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
116
250
3100
Ливада 4.класе
117
117
117
117
117
117
117
117
250
250
250
250
250
250
250
250
3103/1
3103/2
3103/3
3103/4
3108
3110
3121/2
3122
Њива 3.класе
Ливада 5.класе
Ливада 5.класе
Њива 3.класе
Ливада 4.класе
Ливада 4.класе
Ливада 5.класе
Ливада 5.класе
118
250
3106
Њива 3.класе
119
250
3115/1
Ливада 5.класе
120
120
120
120
120
120
250
250
250
250
250
250
3116/2
3117/1
3118/1
3118/2
3118/3
3119
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
121
250
3140/2
Њива 5.класе
122
122
250
250
28
28
Њива 6.класе
Пашњак 3.класе
123
123
250
250
41
42
Ливада 3.класе
Њива 4.класе
124
124
124
124
124
250
250
250
250
250
31/2
33/1
33/2
34
35
Укупно 110
Укупно 111
Укупно 112
Укупно 113
Укупно 114
Укупно 115
Укупно 116
Укупно 117
Укупно 118
Укупно 119
5.класе
5.класе
5.класе
5.класе
5.класе
5.класе
Укупно 120
Укупно 121
Укупно 122
Укупно 123
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
6.класе
6.класе
6.класе
6.класе
6.класе
0,1733
0,2548
0,1909
0,2447
0,0531
0,0916
0,1234
0,0884
0,1578
0,1727
2,0435
0,8958
0,8958
0,3763
0,3763
0,0218
0,1039
0,1853
0,3110
0,4150
0,7817
0,3420
0,3492
1,8879
0,0910
0,1084
0,1015
0,1020
0,4029
0,3264
0,3264
0,2467
0,4585
0,3754
0,1746
0,2085
0,1655
0,4070
0,1072
2,1434
0,3335
0,3335
0,5586
0,5586
0,5082
0,4657
0,4648
0,2302
0,2562
0,6713
2,5964
0,5363
0,5363
0,6617
0,6040
1,2657
0,2220
0,2432
0,4652
0,9255
0,5455
0,5641
0,8977
0,4648
123
124
124
124
250
250
250
36
45/1
1696
Њива 5.класе
Њива 6.класе
Њива 6.класе
125
250
1
Ливада 2.класе
126
250
1205/2
Њива 4.класе
127
250
1590/6
Њива 4.класе
128
250
3033/2
Ливада 4.класе
Укупно 124
Укупно 125
Укупно 126
Укупно 127
Укупно 128
129
96
1785
Пашњак 3.класе
Укупно 129
0,9245
0,3350
1,6140
6,2711
0,5953
0,5953
0,2930
0,2930
0,0574
0,0574
0,0363
0,0363
0,2857
Под
правоснажн
ом одлуком
по
Годишњем
програму за
2010.
годину
(јавно
надметање
број 232)
решити до
огласа за
давање у
закуп за
2011.
годину
0,2857
130
Укупно 130
Укупно КО
Дражањ
*Извор података РГЗ
250
1748
Њива 5.класе
1,6192
Под
правоснажн
ом одлуком
по
Годишњем
програму за
2010.
годину
(јавно
надметање
број 208)
решити до
огласа за
давање у
закуп за
2011.
годину
1,6192
70,4670
124
ТАБЕЛА 15
КО
Заклопача
Потес
Број јавног
надметања
131
Преглед груписаних надметања
Број поседовног
Број
листа /листа
катастарске
непокретности
парцеле
124
909/3
Култура и
класа
Њива 5.класе
Укупно 131
132
716
586/6
Њива 5.класе
714
1718/3
Њива 5.класе
Укупно 132
133
Укупно 133
Укупно КО
Заклопача
*Извор података РГЗ
Површина
(ха)
Напо
мена
Боја
0,6105
0,6105
0,0265
0,0265
0,0351
0,0351
0,6721
125
ТАБЕЛА 15
КО
Камендол
Потес
Број јавног
надметања
134
Преглед груписаних надметања
Број поседовног
Број
листа /листа
катастарске
Култура и класа
непокретности
парцеле
700
710/2
Њива 5.класе
Укупно 134
135
700
710/3
Ливада 3.класе
136
49
2121/4
Њива 6.класе
137
731
1314/2
Виноград 2.класе
138
138
138
700
700
700
1315/1
1315/2
1338/1
Њива 3.класе
Виноград 2.класе
Воћњак 2.класе
139
700
1337/1
Виноград 2.класе
140
700
1341
Њива 4.класе
141
700
1313/2
Њива 3.класе
142
700
1306
Виноград 2.класе
143
143
700
700
1304/2
1467
Њива 3.класе
Виноград 2.класе
144
700
1406/2
Њива 5.класе
145
700
419
Виноград 2.класе
146
700
407
Њива 4.класе
147
700
330
Њива 4.класе
148
700
460
Њива 4.класе
149
700
471
Њива 3.класе
150
700
428/2
Виноград 2.класе
151
49
379/1
Њива 5.класе
152
700
1226
Њива 3.класе
153
153
700
700
1464/1
1464/2
Њива 5.класе
Виноград 2.класе
154
49
1521/2
Њива 4.класе
155
155
700
700
1486/1
1486/2
Њива 4.класе
Њива 4.класе
156
156
700
700
1381/5
1381/9
Њива 4.класе
Њива 4.класе
157
157
157
700
700
700
1412/1
1412/2
Њива 4.класе
Виноград 2.класе
Њива 5.класе
158
49
1096/5
Ливада 2.класе
159
700
2137/2
Воћњак 3.класе
Укупно 135
Укупно 136
Укупно 137
Укупно 138
Укупно 139
Укупно 140
Укупно 141
Укупно 142
Укупно 143
Укупно 144
Укупно 145
Укупно 146
Укупно 147
Укупно 148
Укупно 149
Укупно 150
Укупно 151
Укупно 152
Укупно 153
Укупно 154
Укупно 155
Укупно 156
Укупно 157
Укупно 158
Укупно 159
Површина
(ха)
Боја
0,5780
0,5780
0,6094
0,6094
1,2195
1,2195
0,0557
0,0557
0,5865
0,2732
0,1901
1,0498
0,5147
0,5147
0,3295
0,3295
0,7905
0,7905
1,0440
1,0440
0,1434
0,7099
0,8533
0,1985
0,1985
0,2213
0,2213
0,3859
0,3859
0,5081
0,5081
0,2586
0,2586
0,5017
0,5017
0,1201
0,1201
0,3871
0,3871
0,3035
0,3035
1,4269
0,4386
1,8655
0,3355
0,3355
0,4302
0,4455
0,8757
0,0770
0,0432
0,1202
0,4340
0,1182
0,5650
1,1172
0,1695
0,1695
0,2290
0,2290
126
Напо
мена
160
795
954
Њива 5.класе
161
700
2857
Њива 5.класе
162
335
2668/1
Њива 4.класе
163
700
1682/5
Њива 5.класе
164
700
1735/2
Њива 4.класе
165
700
1800
Њива 5.класе
166
166
166
166
166
166
410
410
410
410
410
410
1805/1
1805/4
Ливада 2.класе
Њива 5.класе
1805/6
Њива 5.класе
167
167
167
410
410
410
1805/2
1805/3
1808/2
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
168
168
700
700
1808/5
1808/6
Њива 5.класе
Њива 5.класе
169
700
1808/8
Њива 5.класе
170
49
1820
Њива 5.класе
171
700
1714/2
Њива 6.класе
172
700
1888/2
Њива 4.класе
173
173
49
49
1850
Њива 4.класе
Ливада 3.класе
174
700
2999/3
Њива 5.класе
700
1770/3
Њива 5.класе
Укупно 160
Укупно 161
Укупно 162
Укупно 163
Укупно 164
Укупно 165
Остало земљиште
1805/5
Њива 5.класе
Остало земљиште
Укупно 166
Укупно 167
Укупно 168
Укупно 169
Укупно 170
Укупно 171
Укупно 172
Укупно 173
Укупно 174
175
Укупно 175
Укупно КО
Камендол
*Извор података РГЗ
0,4557
0,4557
0,4577
0,4577
1,4602
1,4602
0,2400
0,2400
0,1492
0,1492
1,1749
1,1749
0,3771
0,0839
0,0041
0,3509
0,0118
0,7345
1,5623
1,0977
1,1189
1,4703
3,6869
0,1762
0,4759
0,6521
0,1897
0,1897
0,6205
0,6205
0,6575
0,6575
0,4504
0,4504
0,5222
0,2583
0,7805
0,6343
0,6343
0,1205
0,1205
27,9342
127
ТАБЕЛА 15
КО
Ритопек
Потес
Број јавног
надметања
176
176
Преглед груписаних надметања
Број поседовног
Број
листа /листа
катастарске
Култура и класа
непокретности
парцеле
2964
1476
Њива 3.класе
2964
1477
Њива 3.класе
Укупно 176
177
2964
1457
Њива 4.класе
178
2964
1489/1
Виноград 3.класе
179
179
179
2964
2964
2964
1694/8
1694/9
1694/10
Воћњак 1.класе
Воћњак 1.класе
Воћњак 1.класе
180
2964
1670
Њива 5.класе
181
181
181
2964
2964
2964
1810/1
1810/2
Виноград 2.класе
Њива 3.класе
Виноград 2.класе
182
2964
1674/1
Њива 5.класе
183
2964
1675/3
Њива 5.класе
184
2699
1858
Њива 7.класе
185
185
185
185
2520
2520
2520
2520
2689/1
2690/1
2690/2
2693/2
186
672
2532/1
Виноград 2.класе
187
187
2964
2964
2986/1
2986/2
Њива 3.класе
Ливада 2.класе
188
188
188
188
2964
2964
2964
2964
2989/1
2989/2
2989/3
2990
Њива
Њива
Њива
Њива
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
189
189
189
189
189
2964
2964
2964
2964
2964
2991/1
2991/2
2992/1
2992/2
2992/3
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
190
190
190
190
190
190
190
2964
2964
2964
2964
2964
2964
2964
2994
2995
2996
2998/1
2998/2
2999
3000
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
2.класе
2.класе
4.класе
3.класе
3.класе
4.класе
4.класе
191
191
191
191
2964
2964
2964
2964
3003/1
3003/2
3004/1
3004/2
Њива 3.класе
Виноград 2.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
192
2964
3102/2
Њива 2.класе
193
2964
1787
Њива 4.класе
Укупно 177
Укупно 178
Укупно 179
Укупно 180
Укупно 181
Укупно 182
Укупно 183
Укупно 184
Њива
Њива
Њива
Њива
6.класе
6.класе
6.класе
6.класе
Укупно 185
Укупно 186
Укупно 187
Укупно 188
Укупно 189
Укупно 190
Укупно 191
Укупно 192
Површина
(ха)
Боја
Напо
мена
0,5268
0,5370
1,0638
0,9375
0,9375
0,4675
0,4675
0,4630
0,2465
0,2405
0,9500
0,8340
0,8340
0,1000
0,3990
0,6235
1,1225
1,1100
1,1100
0,5275
0,5275
0,8110
0,8110
1,0110
0,1693
0,1877
0,3743
1,7423
0,1380
0,1380
1,2752
0,0343
1,3095
0,2630
0,4890
0,2630
0,7940
1,8090
1,3200
1,0990
1,1300
0,5545
0,4535
4,5570
0,8500
0,6575
0,9825
2,6250
0,2600
0,8230
0,6770
6,8750
1,1330
0,4235
1,1141
1,0418
3,7124
0,4898
0,4898
0,4630
128
Укупно 193
194
2964
1830
Њива 4.класе
195
2964
3278/2
Њива 3.класе
196
2964
1407/3
Њива 3.класе
197
4
148/2
Њива 4.класе
198
198
2964
2964
1507/1
1508/2
Воћњак 1.класе
Воћњак 1.класе
199
2964
1605
Њива 4.класе
200
200
200
200
2964
2964
2964
2964
3001/1
3001/2
3001/3
3001/4
Њива 3.класе
Виноград 2.класе
Виноград 2.класе
Њива 3.класе
0,4630
0,7173
0,7173
0,4545
0,4545
0,2700
0,2700
0,0190
0,0190
0,1735
0,4345
0,6080
0,0941
0,0941
1,0730
0,4265
0,3670
0,4505
200
2964
3001/5
Њива 3.класе
0,4700
Укупно 194
Укупно 195
Укупно 196
Укупно 197
Укупно 198
Укупно 199
Укупно 200
Под
правосна
жном
одлуком
по
Годишње
м
програму
за 2010.
годину
(јавно
надмета
ње број
365)
решити
до
огласа
за
давање у
закуп за
2011.
годину
2,7870
201
2964
3001/6
Виноград 2.класе
Укупно 201
0,3480
Под
правосна
жном
одлуком
по
Годишње
м
програму
за 2010.
годину
(јавно
надмета
ње број
387)
решити
до
огласа
за
давање у
закуп за
2011.
годину
0,3480
202
2964
3002/1
Њива 3.класе
1,3110
Под
правосна
жном
одлуком
по
Годишње
129
м
програму
за 2010.
годину
(јавно
надмета
ње број
366)
решити
до
огласа
за
давање у
закуп за
2011.
годину
Укупно202
Укупно КО
Ритопек
*Извор података РГЗ
1,3110
35,5287
130
ТАБЕЛА 15
КО
Пударци
Потес
Број јавног
надметања
203
203
Преглед груписаних надметања
Број поседовног
Број
листа /листа
катастарске
непокретности
парцеле
508
414/1
508
414/2
Култура и
класа
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Пашњак
2.класе
203
508
414/3
204
508
616/1
Њива 4.класе
205
508
143/2
Њива 5.класе
206
508
17/1
Њива 5.класе
207
401
307/1
Њива 3.класе
208
508
3167/1
Њива 3.класе
209
508
2176
209
508
2177
Њива 5.класе
Воћњак
3.класе
210
508
2322/2
Њива 3.класе
211
508
864
Њива 5.класе
212
508
872
Њива 5.класе
Укупно 203
Укупно 204
Укупно 205
Укупно 206
Укупно 207
Укупно 208
Укупно 209
Укупно 210
Укупно 211
Укупно 212
213
Укупно 213
Укупно КО
Пударци
508
3152/1
Њива 4.класе
Површина
(ха)
Боја
Напо
мена
0,1062
0,1586
0,2068
0,4716
0,3846
0,3846
0,4125
0,4125
0,3933
0,3933
0,0516
0,0516
0,9360
0,9360
0,0606
0,0632
0,1238
0,2103
0,2103
0,9234
0,9234
0,3003
0,3003
1,1976
Под
правоснажном
одлуком по
Годишњем
програму за
2010. годину
(јавно
надметање
број 346)
решити до
огласа за
давање у
закуп за 2011.
годину
1,1976
5,4050
*Извор података РГЗ
131
ТАБЕЛА 15
КО
Умчари
Потес
Број јавног
надметања
214
Преглед груписаних надметања
Број
Број
поседовног
катастарске
Култура и класа
листа /листа
парцеле
непокретности
2656
86
Њива 4.класе
Укупно 214
215
4599
85/6
Њива 6.класе
216
216
143
143
2320/2
2321
Пашњак 5.класе
Пашњак 5.класе
217
143
2319
Пашњак 5.класе
218
218
218
2656
2656
3091
2331/9
2331/10
Њива 5.класе
Виноград 4.класе
Њива 5.класе
219
4599
824
Пашњак 3.класе
220
220
220
2656
2656
2656
1021
Њива 3.класе
Воћњак 3.класе
Виноград 3.класе
221
4599
280/1
Њива 4.класе
222
1744
280/9
Њива 4.класе
223
223
223
257
257
257
6540/2
6541/2
6542/2
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
224
1744
3925
Њива 3.класе
225
3288
4727/4
Ливада 4.класе
226
143
4799
Њива 6.класе
227
143
4947/6
Њива 4.класе
228
143
5198/1
Њива 4.класе
229
229
2656
2656
6230/8
6230/9
Њива 5.класе
Њива 5.класе
230
2656
6230/13
Њива 5.класе
231
2656
6229
Њива 5.класе
232
2656
4293
Ливада 6.класе
233
2656
4351
Ливада 4.класе
Укупно 215
Укупно 216
Укупно 217
Укупно 218
Укупно 219
Укупно 220
Укупно 221
Укупно 222
Укупно 223
Укупно 224
Укупно 225
Укупно 226
Укупно 227
Укупно 228
Укупно 229
Укупно 230
Укупно 231
Укупно 232
Укупно 233
Укупно КО
Умчари
Површина
(ха)
Боја
Напо
мена
1,2293
1,2293
0,5700
0,5700
0,0858
0,0679
0,1537
0,1058
0,1058
0,5333
0,1274
1,3000
1,9607
0,3635
0,3635
0,1232
0,0556
0,6757
0,8545
0,4050
0,4050
0,3239
0,3239
0,2580
0,1801
0,0305
0,4686
0,4745
0,4745
0,2114
0,2114
0,7053
0,7053
0,0952
0,0952
0,5300
0,5300
0,1100
0,3700
0,4800
0,3700
0,3700
1,2400
1,2400
0,0726
0,0726
0,3530
0,3530
10,9670
*Извор података РГЗ
132
ТАБЕЛА 16. ЗБИРНА ТАБЕЛА
КО
Бегаљица
Брестовик
Болеч
Винча
Врчин
Гроцка
Дражањ
Заклопача
Камендол
Пударци
Ритопек
Умчари
Калуђерица
Лештане
УКУПНО
Укупно
пољопривредно
земљиште у
државној својини
(ха)
8,5169
8,0877
3,0764
100,5559
36,5957
16,7545
75,3509
3,1374
31,3717
10,7063
43,3312
22,7748
40,7965
237,5035
638,5594
Издато у
закуп по
програму
200_.(ха)
Трајање
закупа
(од-до)
Издато у
закуп по
програму
2010.(ха)
Трајање
закупа
(од-до)
Планирано
за закуп у
2011.
(ха)
0,0000
0,0000
5,8310
2,8654
1,7968
6,8907
9,8822
12,2664
70,4670
0,6721
27,9342
5,4050
35,5287
10,9670
0,0000
0,0000
190,5065
0,0000
0,0000
79,3382
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
*Извор података РГЗ, Служба за катастар непокретности Гроцка
0,0000
Из плана коришћења за 2011.годину
Најмања
Највећа
Просечна
површина
површина
површина за
за
за
надметање
надметање
надметање
(ха)
(ха)
(ха)
0,0400
1,5357
0,7289
0,1750
1,1810
0,7164
0,2028
0,7725
0,4492
0,0445
2,1649
0,4307
0,1406
2,9683
0,7059
0,1422
3,1731
0,9436
0,0311
6,2711
0,9925
0,0265
0,6105
0,2240
0,0557
3,6869
0,6651
0,0516
1,1976
0,4914
0,0190
6,8750
1,3159
0,0726
1,9607
0,5484
0,8176
Број
надметања
8
4
4
16
14
13
71
3
42
11
27
20
0
0
233
Дато на бесплатно коришћење
Дато у закуп по основу власништва инфраструктуре
Дато у закуп по основу узгајања животиња
133
ТАБЕЛА 16а
Укупна површина пољопривредног земљишта у државној својини која није обухваћена надметањима
Разлог изузимања
Корисник
КО
Коментар
Правно и фактичко стање на
Записници Републичког пољопривредног инспектора
терену се разликују. На терену није
од 16.12.2009. године и 12.07.2010. године. Записник
пољопривредно земљиште
радне групе од 10.11.2010. године
Укупно
Контрола из табеле 16
Површина (ха)
368,7147
368,7147
368,7147
134
ТАБЕЛА 17 Величине јавних надметања
Величина (ха)
До 5
Од 5 до 25
Од 25 до 50
Од 50 до 100
Од 100 до 200
Од 200 до 500
Преко 500
Укупно
Број јавних надметања
230
3
233
•подаци се односе на план коришћења у 2011.години
135
ГРАДСКА ОПШТИНА
ЗЕМУН
136
Табела 1. Преглед површина пољопривредног земљишта по катастарским општинама
Р.бр.
1
2
3
4
Катастарска
општина
БАТАЈНИЦА
ЗЕМУН
ЗЕМУН
ПОЉЕ
УГРИНОВЦИ
Укупно
Њиве
1
2506,9112
0,0000
0,0000
4004,3180
6511,2292
Пољопривредно земљиште у ха
Обрадиво пољопривредно земљиште у ха
Пашњаци
Вртови Воћњаци Виногради
Ливаде
Укупно
2
3
4
5
6(1+2+3+4+5)
7
0,0000
5,4518
63,6743
28,4776
2604,5149
5,2730
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
Трстици и
мочваре
8
0,0000
0,0000
Остало
земљиште
9
0,9215
0,0000
10(6+7+8+9)
2610,7094
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
110,3528
110,3528
0,0000
0,3985
1,3200
0,0000
4266,3167
6877,0261
0,0000
2,5960
8,0478
0,0000
26,5850
90,2593
0,0000
92,6587
121,1363
0,0000
4126,1577
6730,6726
0,0000
29,4077
34,6807
Укупно
*Извор података РГЗ
137
Табела 2. Преглед површина пољопривредног земљишта по облицима својине
Р.бр.
Катастарска
општина
БАТАЈНИЦА
1
ЗЕМУН
2
ЗЕМУН ПОЉЕ
3
Облик
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Њиве
1
Пољопривредно земљиште у ха
Обрадиво пољопривредно земљиште у ха
Пашњаци
Вртови
Воћњаци
Виногради
Ливаде
Укупно
2
3
4
5
6(1+2+3+4+5)
7
Трстици и
мочваре
8
Остало
земљиште
9
10(6+7+8+9)
Укупно
1802,3717
0,0000
5,1740
62,6908
1,5288
1871,7652
1,8842
0,0000
0,4597
1874,1091
388,2408
0,0000
0,2778
1,0548
20,8480
410,4214
3,1248
0,0000
0,4618
414,0080
0,3404
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,3404
0,2032
0,0000
0,0175
0,5611
316,0069
0,0000
0,0000
0,0000
6,1008
322,1077
0,2640
0,0000
0,0000
322,3717
1,7899
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1,7899
0,0000
0,0000
0,0000
1,7899
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
179,4188
13,1244
0,0000
0,0000
0,0000
192,5432
1,0644
0,0000
6,1800
199,7876
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
179,4188
13,1244
0,0000
0,0000
0,0000
192,5432
1,0644
0,0000
6,1800
199,7876
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
138
4
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
својине
Приватна
УГРИНОВЦИ
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
својине
*Извор података РГЗ, Служба за
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
2434,4515
0,0000
2,5839
23,4089
75,8397
2536,2840
7,3963
88,6935
0,1918
2632,5656
1283,0215
0,0000
0,0121
0,0000
14,4478
1297,4814
22,0114
21,6593
0,2067
1341,3588
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
288,7226
0,0000
0,0000
3,1761
2,3712
294,2699
0,0000
0,0000
0,0000
294,2699
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
катастар непокретности Земун
139
Табела 3. Површине пољопривредног земљишта по класама
Пољопривредно земљиште у ха
Класа
Култура
I
II
III
IV
Њиве
389,1940
1313,9018
2740,3450
1679,9187
Вртови
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
Воћњаци
0,7006
5,2032
2,1440
0,0000
Виногради
63,6743
0,0370
24,7590
1,7890
Ливаде
0,0000
0,0000
15,1492
59,3880
пашњаци
0,0000
2,0106
19,2946
13,3755
Трстици-мочваре
0,0000
110,3528
0,0000
0,0000
Укупно
453,5689
1431,5054
2801,6918
1754,4712
V
368,9591
0,0000
0,0000
0,0000
46,5991
0,0000
0,0000
415,5582
VI
23,0155
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
23,0155
VII
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
VIII
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
*Извор података РГЗ
140
Табела 4.
Одводњавање
Каналска мрежа
Цевна дренажа
Укупно у ха
Изграђено у ха
У функцији у ха Изграђено у ха
У функцији у ха
Изграђено у ха
У функцији у ха
166,0843
166,0843
166,0843
Извор података Записник пољопривредног инспектора од 14.12.2009.године за „БД Агро“ АД
Добановци
Табела 5.
Широкозахватне
машине у ха
Наводњавање
Тифони у ха
Кап по кап
(миниорошавање)
у ха
Кишна крила у ха
Остало у ха
Укупно у ха
0,0000
Табела 6.
Физичке
мелиорације у
ха
Побољшање квалитета пољопривредног земљишта и мелиорације ливада и пашњака
Мелиорације
Хемијске мелиорације
Биолошке
ливада и пашњака
Остало у ха
у ха
мелиорације у ха
у ха
Укупно у ха
0,0000
141
Табела 7. Корисници пољопривредног земљишта у државној својини
р.бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Назив корисника
ЗЕМУН БАТАЈНИЧКИ ДРУМ 14км
БАТАЈНИЦА
УГРИНОВЦИ КОСАНЧИЋ ИВАНА 41
БАТАЈНИЦА ВОЈВОЂАНСКИХ БРИГАДА 141
БЕОГРАД РАКОВАЧКИ ПУТ 9
БАТАЈНИЦА МАРШАЛА ТИТА 270
БЕНКОВАЦ СЕЛО БРГУД
БАТАЈНИЦА ФРУШКОГОРСКА 63
БАТАЈНИЦА ЗЕНАНОВА
БЕЖАНИЈА ВОЈВОЂАНСКА 96
НОВИ БЕОГРАД НИКОЛЕ ДОБРОВИЋА 42
НОВА ПАЗОВА ПИОНИРСКА 24
БАТАЈНИЦА МАРШАЛА ТИТА 161
БАТАЈНИЦА ШАНГАЈСКА 9
БАТАЈНИЦА ШАНГАЈСКА 9
БАТАЈНИЦА ПРОЛЕТЕРСКА 9
БАТАЈНИЦА МИТРАЉЕТИНА 118
БАТАЈНИЦА МАРШАЛА ТИТА 158
БАТАЈНИЦА ЈОСИПА БРОЗА ТИТА 264
БАТАЈНИЦА ЈОСИПА БРОЗА ТИТА 264
БАТАЈНИЦА ПИОНИРСКОГ ОДРЕДА 48
БАТАЈНИЦА ПИОНИРСКОГ ОДРЕДА 48
Површина
земљишта коју
користи (ха)
0,5000
0,0779
1,2012
0,0400
0,0749
0,0454
0,0980
0,1960
0,5875
0,0554
0,1768
0,2891
0,0769
0,1429
0,1429
0,1429
1,2701
1,2990
0,5875
0,5875
0,0010
0,0010
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
УГРИНОВЦИ
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
Поседовни лист
или лист
непокретности
4654
1978
2835
4695
3172
703
4601
3026
698
3387
2708
6258
782
881
881
881
951
740
698
698
1697
1697
НОВИ БЕОГРАД ЈУРИЈА ГАГАРИНА 201
0,1160
БАТАЈНИЦА
4536
0,1160
НОВИ БЕОГРАД ЈУРИЈА ГАГАРИНА 201
0,1160
БАТАЈНИЦА
4536
0,1160
ВЛАДИМИРЦИ СУТЈЕСКА 14
ЗЕМУН БАТАЈНИЧКИ ДРУМ 14км
0,0432
12,7894
БАТАЈНИЦА
УГРИНОВЦИ
ЗЕМУН ПОЉЕ
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
710
271
1869
4360
3321
1103
1103
1265
6364
1265
6364
0,0432
8,6845
4,1049
0,0320
2,8878
1,1130
1,1130
0,1116
0,7781
0,1116
0,7781
Адреса корисника
25
26
"ПИК" ЗЕМУН
АЛАВУК ГЕОРГИЈЕ НАДА
АШИЋ МИЛАН ПЕТАР
БАЦКОВИЋ ДУШАН БОЖА
БАЛАБАН ДРАГАН
БАЛАШ ВАСА НИКОЛА
БАЉАК КОСАРА
БАЉАК ВИДА ИЛИЈА
БАСАРА ЈОВАН ДУШАНКА
БАТОС ЖИВАНА ИВАНИШЕВИЋ
БАЊАНИН ИЛИЈА НЕДЕЉКА ДРАГИЋ
БОЖОВИЋ ЛУКА РАДОЈКА
БОДРАЖИЋ ЛАЗАР СТЕВАН
БУДИМИРОВИЋ ИВАНА
БУДИМИРОВИЋ ЈОВАНА
БУДИМИРОВИЋ МИТАР НЕБОЈША
БУЛАЈИЋ РАДЕ ДУШИЦА ПУТИНЧАНИН
БУНОШ СРЕТЕН ПЕТАР
БУРСАЋ ЈОВАН БРАНКО
БУРСАЋ ЈОВАН СЛОБОДАН
БУРСАЋ МИЛОШ МИРОСЛАВ
БУРСАЋ МИЛОШ ЂУРА
ЦРНОМАРКОВИЋ ИЛИЈА ДРАГАН
МАЛОДОБНИ
ЦРНОМАРКОВИЋ ИЛИЈА МАРКО
МАЛОДОБНИ
ЦВЕТИЋ МИЛИЦА
Д.П. ПИК "ЗЕМУН"
27
28
29
30
31
ДЕРЕТА ЗОРИЦА
ДИРЕКЦИЈА ЗА ПУТЕВЕ БЕОГРАД
ДМИЈОВИЋ МИЛОРАД БРАНИСЛАВ
ДМИЈОВИЋ МИЛОРАД САВА
ДОБРИЋ ЖИВКА
БАТАЈНИЦА БАНОВАЧКА 24
БЕОГРАД
БАТАЈНИЦА МОШЕ ПИЈАДЕ 74
БАТАЈНИЦА МОШЕ ПИЈАДЕ 74
БАТАЈНИЦА НОВОСАДСКА 21
0,0320
2,8878
1,1130
1,1130
0,8897
32
ДОБРИЋ АНИЦА
БАТАЈНИЦА НОВОСАДСКА 21
0,8897
23
24
Катастарска
општина
Површина
на листу
0,5000
0,0779
1,2012
0,0400
0,0749
0,0454
0,0980
0,1960
0,5875
0,0554
0,1768
0,2891
0,0769
0,1429
0,1429
0,1429
1,2701
1,2990
0,5875
0,5875
0,0010
0,0010
142
33
ДОБРИЋ АНЂЕЛКА
БАТАЈНИЦА НОВОСАДСКА 21
0,8897
34
ДОБРИЋ ДИМИТРИЈЕ ЖИВАН
БАТАЈНИЦА НОВОСАДСКА 21
0,8897
35
ДОБРИЋ ГОРАН
БАТАЈНИЦА НОВОСАДСКА 21
0,8897
36
ДОБРИЋ ГОРДАНА
БАТАЈНИЦА НОВОСАДСКА 21
0,8897
37
ДОБРИЋ ЈЕЛИЦА
БАТАЈНИЦА НОВОСАДСКА 21
0,8897
38
ДОБРИЋ ЈОВАНКА
БАТАЈНИЦА НОВОСАДСКА 21
0,8897
39
ДОБРИЋ ЛЕЛА
БАТАЈНИЦА НОВОСАДСКА 21
0,8897
40
ДОБРИЋ НАДА
БАТАЈНИЦА НОВОСАДСКА 21
0,8897
41
ДОБРИЋ НЕВЕНА ДОЈКОВИЋ
БАТАЈНИЦА НОВОСАДСКА 21
0,8897
42
ДОБРИЋ НЕВЕНКА
БАТАЈНИЦА НОВОСАДСКА 21
0,8897
43
ДОБРИЋ НЕВЕНКА ТРИФУНОВИЋ
БАТАЈНИЦА НОВОСАДСКА 21
0,8897
44
45
ДОБРИЋ РАДОСЛАВ СЛАВКО
ДОБРИЋ РУЖИЦА
БАТАЈНИЦА НОВОСАДСКА 19
БАТАЈНИЦА НОВОСАДСКА 21
0,6599
0,8897
46
47
ДОБРИЋ САВА ЖЕЉКО
ДОБРИЋ ВЕЛИНКА
ЗЕМУН ПУК.М.ПАВЛОВИЋА 114
БАТАЈНИЦА НОВОСАДСКА 19
0,4016
0,8897
48
ДОБРИЋ ВЛАДА
БАТАЈНИЦА НОВОСАДСКА 21
0,8897
49
ДОБРИЋ ЗЛАТИЦА
БАТАЈНИЦА НОВОСАДСКА 21
0,8897
50
ДОБРИЋ ЂОРЂЕ
БАТАЈНИЦА НОВОСАДСКА 21
0,8897
51
52
53
54
55
56
57
58
ДОМЈАН ЗОРИЦА
ДРАГИЋ ИЛИЈА ЈОВАН
ДРОЊАК ЖАРКО СТЕВАН
ДРОЊАК ДУШАН ЖАРКО
ДУБАЈИЋ ЗОРА
ЕРАКОВИЋ КРСТА ЖАРКО
ЕРАКОВИЋ КРСТА БОЖИДАР
ЕРАКОВИЋ ПЕТАР ЈОВАН
БАТАЈНИЦА ДОБАНОВАЧКА 24
БАТАЈНИЦА ЈАДРАНСКА 81
БАТАЈНИЦА МОШЕ ПИЈАДЕ 64
БАТАЈНИЦА МОШЕ ПИЈАДЕ 64
БАТАЈНИЦА БОРИСА КИДРИЧА 69
БАТАЈНИЦА ВОЈВОЂАНСКИХ БРИГАДА 145
БАТАЈНИЦА ДАЛМАТИНСКА 85
БАТАЈНИЦА ГРОБЉАНСКА 142
0,0368
0,1768
0,1554
0,1554
1,1134
0,0911
0,0911
0,1571
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
1265
6364
1265
6364
1265
6364
1265
6364
1265
6364
1265
6364
1265
6364
1265
6364
1265
6364
1265
6364
1265
6364
1264
1265
6364
4199
1265
6364
1265
6364
1265
6364
1265
6364
4100
2708
1094
1094
3771
3515
3515
2479
0,1116
0,7781
0,1116
0,7781
0,1116
0,7781
0,1116
0,7781
0,1116
0,7781
0,1116
0,7781
0,1116
0,7781
0,1116
0,7781
0,1116
0,7781
0,1116
0,7781
0,1116
0,7781
0,6599
0,1116
0,7781
0,4016
0,1116
0,7781
0,1116
0,7781
0,1116
0,7781
0,1116
0,7781
0,0368
0,1768
0,1554
0,1554
1,1134
0,0911
0,0911
0,1571
143
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
ЕРАКОВИЋ ПЕТАР МИЛЕВА
ГАГРЧИН МИЛИЈА
ГАЈИЋ БРАНКО
ГАЧИЋ ЛЕПА
ГР. ПРЕДУЗЕЋЕ "ШУМАДИЈА'
ГРАНИТ ЗА ПРОМЕТ ПРЕДУЗЕРЋЕ ЦИГЛЕ
И ЦРЕПА
ГРАОВАЦ ЂУРА СТЕВАН
ГРУБНИЋ ЂУРА ШПИРА
ГРУБОР ТАНАСИЈЕ ДРАГАН
ИГИЋ МИЛАН МИРА
ИГМ ЗЕМУН
ЈАНИЋ ЈОВАН ТАТЈАНА
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПР. СРБИЈА
ЈОВАНОВИЋ БРАНИСЛАВ
ЈОВИЧИЋ ЈОВАН ГАВРИЛО
ЈОВИЧИЋ ПЕТАР МОМЧИЛО
ЈОВЧИЋ МИЛАН БОСИЉКА
КАЛАБА СТОЈАН ДРАГАН
КАНАЗИР БОЖА МОМЧИЛО
КАТИЋ БРАНКО
КАТИЋ ЈОВАН ЈОВАНКА
КАТИЋ СТЕВАН
КЕРЕЧКИ ЖИВАНА
КЕРЕЧКИ МАКСИМ ВЛАДИМИР
КЕРЕЧКИ РАНКО ДРАГАН
КЕРЕЧКИ РУЖИЦА
КЕРЕЧКИ СПОМЕНКА
КЕРЕЧКИ ТОМИСЛАВ
КОСТУР СИМА КРСТА
КОВАЧЕВИЋ НОВАК МИЛАН
КРСТИЋ ЦВИЈА
КРСТИЋ МИЛИЈАНА
КРУНИЋ ЦВИЈЕТА
КУРИYА МИРКО МИРЈАНА КАРЛАШ
КУРИYА ЂОРЂЕ ПЕТАР
КУРОБАША ДУШАН БОЖО
КУРОБАША ДУШАН СЛАВКО
ЛЕКИЋ БРАНКО МАРИЈА
ЛОНЧАР НИКОЛА
ЛОВРЕНОВИЋ СЛАВИЦА
ЛУКИЋ ДУШАН МИЛАН
СЕВОЈНО З.ПЕТРОВИЋА 2
БАТАЈНИЦА ВОЈВОЂАНСКИХ БРИГАДА 76
ВЛАДИМИРЦИ СУТЈЕСКА 14
РАКОВИЦА БОРСКА 38
БЕОГРАД МАКСИМА ГОРКОГ 16
0,1571
0,0462
0,0432
0,0499
0,1066
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
2479
4569
710
3514
3912
0,1571
0,0462
0,0432
0,0499
0,1066
БАТАЈНИЦА МАРШАЛА ТИТА 302
1,3758
БАТАЈНИЦА
715
1,3758
БАТАЈНИЦА МАРШАЛА ТИТА 278
МИТРОВИЋИ МИТРОВАЧКА 72
БЕОГРАД ВЛАДИМИРА РОЛОВИЋА 178
ЗЕМУН ЗАГОРСКА 20
ЗЕМУН
ПАНЧЕВО КРАЉЕВАЧКА 50
БЕОГРАД МАСАРИКОВА 1
УГРИНОВЦИ БЕОГРАДСКА 50
БАТАЈНИЦА МАРШАЛА ТИТА 270
БАТАЈНИЦА МАРШАЛА ТИТА 270
БАТАЈНИЦА ДАЛМАТИНСКЕ ЗАГОРЕ 78
НОВА ПАЗОВА ВЕЉКА ВЛАХОВИЋА 27
БАТАЈНИЦА ХЕРЦЕГОВАЧКА 6
БАТАЈНИЦА МАРШАЛА ТИТА 288
ЗЕМУН ЂОКЕ КОВАЧЕВИЋА 14
БАТАЈНИЦА МАРШАЛА ТИТА 288
БАТАЈНИЦА 23.ЈУЛА 171
БАТАЈНИЦА ЈОВАНА БРАНКОВИЋА 23
БАТАЈНИЦА МАРШАЛА ТИТА 125
БАТАЈНИЦА МАРШАЛА ТИТА 157
БАТАЈНИЦА ЛОЛЕ РИБАРА 40
БАТАЈНИЦА МАТРОЗОВА 17
БАТАЈНИЦА ХЕРЦЕГОВАЧКА 3
БЕОГРАД МОКРОЛУШКА 22
УГРИНОВЦИ В.ОБРАДОВИЋА-КАМЕНОГ 12
ЗЕМУН ЦАРА ДУШАНА 210
БАТАЈНИЦА РАТАРСКА 15
БАТАЈНИЦА ШАНГАЈСКА 66
БАТАЈНИЦА ШАНГАЈСКА 66
БЕОГРАД КОСМАЈСКА 17
КНИН ЦЕТИНА
ЗЕМУН ПАВЛА ЗАРИЋА 8
ЗЕМУН МАКСИМА ГОРКОГ 114
АУСТРАЛИЈА
СР.МИТРОВИЦА НАСЕЉЕ "СТАРИ МОСТ" 27
0,0291
0,2891
0,3170
0,1429
3,2483
0,1137
0,0436
1,5831
0,0643
0,0643
0,0778
0,0489
0,0188
0,0432
0,3170
0,0432
0,3517
2,6853
0,8370
0,2307
0,2307
0,2307
0,1061
0,8395
0,0062
0,0368
0,0432
0,1000
0,1000
0,0498
0,0498
0,0704
0,0698
0,0368
0,0755
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
УГРИНОВЦИ
УГРИНОВЦИ
БАТАЈНИЦА
УГРИНОВЦИ
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
УГРИНОВЦИ
УГРИНОВЦИ
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
707
6258
1643
881
2092
2216
1673
1922
2655
2655
4705
4739
3486
710
1643
710
4661
858
4299
648
648
648
1987
593
2504
4100
710
3264
3264
2444
2444
4181
3174
4100
1599
0,0291
0,2891
0,3170
0,1429
3,2483
0,1137
0,0436
1,5831
0,0643
0,0643
0,0778
0,0489
0,0188
0,0432
0,3170
0,0432
0,3517
2,6853
0,8370
0,2307
0,2307
0,2307
0,1061
0,8395
0,0062
0,0368
0,0432
0,1000
0,1000
0,0498
0,0498
0,0704
0,0698
0,0368
0,0755
144
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
МАЦУРА МИЛО ДУШАН
МАЛЕШИЋ ЈЕЛЕНКО
МАРИЋ ЖИВАН КАТИЦА СТУБЛИНАЦ
МАРИЋ МИРКО ПРЕДРАГ
МАРЈАНОВИЋ И. НИКОЛА
МАРКОВИЋ ЛАЗАР РАДОВАН
МАРКОВИЋ МИЛОШ СЛАВКА
МАРКОВИЋ МИЛОШ СЛАВКО
МАРЧЕТА СТЕВА
МАТИЋ ЂУРА ВУЈО
МИХАЈЛОВИЋ ЖИКИЦА
МИХАЈЛОВИЋ ЖИВАН БОРА
МИХАЈЛОВИЋ РАДИСЛАВ ЖИВАН
МИЛОЈЕВИЋ РАНКО ГОРДАНА КЕРЕЧКИ
МИЛОШЕВИЋ ЦВЕТИН МИЛОРАД
МИЛОШЕВИЋ ДУШАН
МИЛОШЕВИЋ ЈАСНА
МИЛОШЕВИЋ ЈОВАН
МИЛОШЕВИЋ МАРИКА
МИЛОШЕВИЋ ВИКТОРИЈА
МИНИСРАСТВО ПОЉОПРИВР.
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПР. ШУМАРСТВА
И ВОДОПРИВРЕДЕ
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВР.
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
НАРОДНИ ОДБОР ОПШТИНЕ ЗЕМУН
НЕДЕЉКОВИЋ БРАНКО
НЕДЕЉКОВИЋ СТАНКО САВА
НЕСТОРОВИЋ ТИХОМИР ГОРАН
НЕШИЋ ЖИВАН МИРОСЛАВА ЈОВАНОВИЋ
НИКОЛИЋ БОРИВОЈЕ НАТАША
НИНКОВИЋ БОРА СЛАВИЦА
НОВАК ЂУРО РАДЕ
ОПАЧИЋ АНДРИЈА
БАТАЈНИЦА ХЕРЦЕГОВАЧКА 8
ЗЕМУН БАТАЈНИЧК. ИЛЕГАЛАЦА 4
УГРИНОВЦИ 48
УГРИНОВЦИ СКЕЉАНСКА 48
БАТАЈНИЦА МАРШАЛА ТИТА 285
БАТАЈНИЦА МАРШАЛА ТИТА 12
БАТАЈНИЦА ДРАГЕ МИХАЈЛОВИЋ 6
БАТАЈНИЦА ФРУШКОГОРСКА 6
БАТАЈНИЦА БРАЋЕ ГАВРИЛОВИЋ 26
БАТАЈНИЦА СТАНКА ТИШМЕ 68
БАТАЈНИЦА ДРАГЕ МИХАЈЛОВИЋ 39
БАТАЈНИЦА МАРШАЛА ТИТА 61
БАТАЈНИЦА МАРШАЛА ТИТА 61
БАТАЈНИЦА МАРШАЛА ТИТА 125
БАТАЈНИЦА 3.НОВА 6
СУРЧИН НОВА УЛИЦА 56
СУРЧИН НОВА УЛИЦА 56
СУРЧИН НОВА УЛИЦА 56
СУРЧИН НОВА УЛИЦА 56
СУРЧИН НОВА УЛИЦА 56
0,0719
0,0600
2,6480
2,6480
0,6811
0,5656
0,8408
0,1831
0,0678
0,2891
0,1372
0,0320
0,0320
0,8370
0,0420
3,0572
3,0572
3,0572
3,0572
3,0572
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
УГРИНОВЦИ
УГРИНОВЦИ
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
УГРИНОВЦИ
УГРИНОВЦИ
УГРИНОВЦИ
УГРИНОВЦИ
УГРИНОВЦИ
3487
4738
677
677
2063
3756
3419
1349
4726
6258
4658
4360
4360
4299
4735
2620
2620
2620
2620
2620
0,0719
0,0600
2,6480
2,6480
0,6811
0,5656
0,8408
0,1831
0,0678
0,2891
0,1372
0,0320
0,0320
0,8370
0,0420
3,0572
3,0572
3,0572
3,0572
3,0572
БЕОГРАД НЕМАЊИНА 22
136,3441
БАТАЈНИЦА
7423
136,3441
БЕОГРАД НЕМАЊИНА 22
2,6480
УГРИНОВЦИ
677
2,6480
БЕОГРАД НЕМАЊИНА 22
768,8510
УГРИНОВЦИ
593
0,8395
4,1312
0,0538
0,0938
0,1158
1,5831
0,7781
0,0545
0,0934
0,3274
УГРИНОВЦИ
УГРИНОВЦИ
УГРИНОВЦИ
УГРИНОВЦИ
УГРИНОВЦИ
УГРИНОВЦИ
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
УГРИНОВЦИ
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
1922
2459
2620
2951
2994
3280
7569
1403
1935
570
6220
1922
6364
3349
3145
669
1,5831
1,7537
3,0572
0,2935
254,8901
504,6009
1,8330
4,1312
0,0538
0,0938
0,1158
1,5831
0,7781
0,0545
0,0934
0,3274
ЗЕМУН ТРГ ПОБЕДЕ 1
БАТАЈНИЦА 23.ЈУЛА 57
БАТАЈНИЦА МАРШАЛА ТИТА 95
НОВИ БЕОГРАД ПАРИСКЕ КОМУНЕ 5
УГРИНОВЦИ СКЕЉАНСКА 35
ЗЕМУН КАРЛОВАЧКА 33
БАТАЈНИЦА БРАЋЕ ГАВРИЛОВИЋ 8
БАТАЈНИЦА ПИОНИРСКИХ ОДРЕДА 56
НОВИ БЕОГРАД Б.МАРЈАНОВИЋА-МОШЕ 20
145
132
133
134
135
136
ОПАЧИЋ ЂУРА АЛЕКСАНДАР
ОПАЧИЋ ЂУРА СЛАВКО
ОПШТИНА НОВИ БЕ ОГРАД
ОПШТИНА З Е М У Н
ОПШТИНА ЗЕМУН
137
145
146
147
148
149
ОРЛОВИЋ НИКОЛА ГОЈКО
ПАЛУНКО МАРКО ЉУБИЦА
ЦРНОМАРКОВИЋ
ПАРОХИЈСКА СЕСИ ПРАВОСЛАВН ЈА
СРПСКЕ Е ЦРКВЕ
ПЕРИЋ ЖИВОЈИН МИЛЕНКО
ПЕРИЋ ЖИВОЈИН СЛОБОДАН
ПЕТКОВИЋ ДРАГАН
ПЕТРОВИЋ МИЛКА ЛАЗИЋ
ПОЉОПРИВРЕДНИ КОМБИНАТ
"НАПРЕДАК"
ПОЉОПРИВРЕДНО ДОБРО НОВА ПАЗОВА
ПРАЖИЋ САВА МОМИР
ПРАЖИЋ СРЕТА СТЕВАН
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУ ГРАД" ТЕВЕ ''БЕО
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПУТЕВЕ "БЕОГРАД"
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
ПУНЦЕР МАТИЈА ИЛИЈА
ПУТИНЧАНИН РАДЕ ДЕСАНКА
РАЦИЋ ИРЕНА
РАЦИЋ ЂУРАЂ
РАЦИЋ ЧЕДА ЈАСНА
РАЦИЋ ЧЕДА ЈЕЛЕНА
РАДОИЧИЋ БОСИЉКА
РАНИСАВ МИЛАН ВЕРИЦА
РАНКОВИЋ НИКОЛА БОГДАН
РАШУЛА ДУШАН
РАШУЛА СТЕВАН РАДИСЛАВ
РУСИЋ ЈОВАН МИЛАН
РУСИЋ ЈОВАН СЛОБОДАН
РУСИЋ ЛУКА
РУСИЋ ЛУКА МИЛОРАД
С.О. ЗЕМУН
138
139
140
141
142
143
144
НОВИ БЕОГРАД БУЛ. ЕДВАРДА КАРДЕЉА 20
БАТАЈНИЦА МАРШАЛА ТИТА 300
НОВИ БЕОГРАД БУЛЕВАР ЛЕЊИНА 167
ЗЕМУН ТРГ ПОБЕДЕ 1
ЗЕМУН ТРГ ПОБЕДЕ 1
0,0507
0,1567
0,1680
192,7608
68,6360
0,0146
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
УГРИНОВЦИ
БАТАЈНИЦА
УГРИНОВЦИ
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
713
3446
3592
269
163
273
1400
699
0,0507
0,1567
0,1680
192,7608
65,3603
0,3038
2,9719
0,0146
ЗЕМУН БАНОВАЧКА 4/А
НОВИ БЕОГРАД ПАРИСКЕ КОМУНЕ 4
0,1160
БАТАЈНИЦА
4536
0,1160
БАТАЈНИЦА МОШЕ ПИЈАДЕ 2
2,0462
БАТАЈНИЦА
1165
2,0462
БАТАЈНИЦА ДОБАНОВАЧКА 4
БАТАЈНИЦА ДОБАНОВАЧКА 4
БАТАЈНИЦА БРАЋЕ ГАВРИЛОВИЋ 26
БЕОГРАД ЗМАЈА ОД НОЋАЈА 13
3,8133
3,8133
0,0678
0,0374
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
226
226
4726
4076
3,8133
3,8133
0,0678
0,0374
СТАРА ПАЗОВА БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 6
359,5301
УГРИНОВЦИ
272
359,5301
СТАРА ПАЗОВА БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 6
БАТАЈНИЦА МАРШАЛА ТИТА 86
БАТАЈНИЦА МИТРАЉЕТИНА 82
БЕОГРАД ВИДСКА 24
БЕОГРАД
125,8320
0,0467
1,4579
4,4987
10,4088
БЕОГРАД СТОЈАНА НОВАКОВИЋА 29
БАТАЈНИЦА МИТРАЉЕТИНА 118
БАТАЈНИЦА ДАЛМАТИНСКЕ ЗАГОРЕ 99
БАТАЈНИЦА БОСАНСКА 86
БАТАЈНИЦА ДАЛМАТИНСКЕ ЗАГОРЕ 99
БАТАЈНИЦА ДАЛМАТИНСКЕ ЗАГОРЕ 99
БАТАЈНИЦА БАТАЈНИЧКИ ДРУМ 6
БАТАЈНИЦА МАРШАЛА ТИТА 143
БАТАЈНИЦА ЛОЛЕ РИБАРА 70
БАТАЈНИЦА МАРШАЛА ТИТА 14
БАТАЈНИЦА МОШЕ ПИЈАДЕ 22
ЗЕМУН ЂОКЕ КОВАЧЕВИЋА 14
ЗЕМУН ЂОКЕ КОВАЧЕВИЋА 14
БАТАЈНИЦА МАРШАЛА ТИТА 157
БАТАЈНИЦА МАРШАЛА ТИТА 253
ЗЕМУН МАГИСТРАТСКИ ТРГ 1
0,1692
1,2701
0,3842
0,0660
0,3842
0,3842
0,3842
0,0499
0,4999
0,1528
0,5093
0,3170
0,3170
0,1928
0,1928
5,1675
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
УГРИНОВЦИ
1493
3338
915
3737
3602
4342
4344
4350
3151
951
184
4055
184
184
184
3514
2730
493
1052
1643
1643
2193
2193
3165
125,8320
0,0467
1,4579
4,4987
9,5607
0,2356
0,2780
0,3345
0,1692
1,2701
0,3842
0,0660
0,3842
0,3842
0,3842
0,0499
0,4999
0,1528
0,5093
0,3170
0,3170
0,1928
0,1928
5,1675
146
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
САНТРАЧ ЈЕЛКА
САНТРАЧ МИХАЈЛО ЂУРА
САВЕЗНИ СЕКРЕТ. ЗА НАРОДНУ ОДБРАНУ
САВЕЗНИ СЕКРЕТА РИЈАТ ЗА НАРОДНУ
ОДБРАНУ
САВИЋ ВЛАДА
СМУЂА МИОДРАГ
СПАСОЈЕВИЋ МИРОСЛАВА
СРЕДАНОВИЋ МАРКО МАРИЈА
ЦРНОМАРКОВИЋ
СРПСКА ПРАВОСЛ. АРХАНГЕЛ М ЦРКВА
СВ. ИХАЈЛО
ССНО БЕОГРАД
СТАЈИН ВЕЉКО
СТАМБЕНА ЗАДРУГА "БЕОГРАД"
СТАНИСАВЉЕВИЋ ЈЕЛИЦА
СТАНКОВИЋ РАНКО ДАНИЦА КЕРЕЧКИ
СТЕФАНОВИЋ НЕБОЈША
СТЕВАНОВИЋ АЛЕКСАНДРА
СТЈЕПАНОВИЋ ЖИВОЈИН ВЕРИЦА
СТОШИЋ ЧАСЛАВ
СТРАЖИВУК ЖИВАН ЗДРАВКО
СТРАЖИВУК ЖИВАН ЂОРЂЕ
СТРАЖИВУК МИЛОВАН НИКОЛА
СТРАЖИВУК МИРКО ПЕТАР
СТРИЧЕВИЋ ЈОВАН РУЖИЦА
ТАСИЋ АЛЕКСАНДАР МИЛИВОЈЕ
ТАТАЛОВИЋ ЛАЗА НИКОЛА
ТОЛИМИР СТОЈАН ДРАГАН
ТРГОВ.ПРЕДУЗЕЋЕ ''ЛОВАЦ''
ТРИФУНОВИЋ ТОМА МАНОЈЛО
ТУТУШ ЛУКА ДУШАН
ТУТУШ ЛУКА МИЛАН
ТУТУШ ПЕТАР ЂУРО
УЗЕЛАЦ ЖИВАН РАДИСЛАВ
УЗЕЛАЦ ЖИВАН РАДИСЛАВА
УЗЕЛАЦ ЖИВАН СЛАВИЦА
УЗЕЛАЦ МИЛОРАД ЖИКА
УЗЕЛАЦ ВЛАДА ЗАГОРКА СТЕПАНОВИЋ
ВЕЛИЦКИ ЂОРЂЕ СРЕЋКО
ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ГАЛОВИЦА" ДП
БАТАЈНИЦА ПРОЛЕТЕРСКА 58
БАТАЈНИЦА ПРОЛЕТЕРСКА 58
БЕОГРАД КНЕЗА МИЛОША
0,1000
0,1000
0,2207
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
3264
3264
1402
0,1000
0,1000
0,2207
БЕОГРАД
0,3404
БАТАЈНИЦА
4238
0,3404
БАТАЈНИЦА ВОЈВОЂАНСКИХ БРИГАДА 73
БАТАЈНИЦА МАРШАЛА ТИТА 23
БАТАЈНИЦА ДИВЕРЗАНТСКА 4
0,0560
0,2046
0,0368
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
3374
502
4100
0,0560
0,2046
0,0368
НОВИ БЕОГРАД ОМЛАДИНСКИХ БРИГАДА 83
0,1160
БАТАЈНИЦА
4536
0,1160
БАТАЈНИЦА МОШЕ ПИЈАДЕ 2
8,7879
БАТАЈНИЦА
1033
8,7879
СУРЧИН
БАТАЈНИЦА ДР. БРАНИС.БАРИШИЋА 5
БЕОГРАД ГОСПОДАР ЈЕВРЕМОВА 38
БАТАЈНИЦА НЕСВРСТАНИХ ЗЕМАЉА 47
БАТАЈНИЦА МАРШАЛА ТИТА 125
ЗЕМУН
БАТАЈНИЦА БРАЋЕ РИБАРА 49
УГРИНОВЦИ ГРОБЉАНСКА 60
ЗЕМУН ВОЈНИ ПУТ 121
БАТАЈНИЦА ЈОСИПА БРОЗА ТИТА 137
БАТАЈНИЦА МОШЕ ПИЈАДЕ 100
БАТАЈНИЦА ЦАРИЦЕ ЈЕЛЕНЕ 55
БАТАЈНИЦА ЖАРКА БОКУНА 9
БАТАЈНИЦА ЈАДРАНСКА 8
БЕОГРАД
БЈЕЛКОВАЦ
ЗЕМУН НАСЕЉЕ "ЕКОНОМИЈА" 15
БЕОГРАД 7.ЈУЛА 20
БАТАЈНИЦА ЖЕЛЕЗНИЧКА 17
БАТАЈНИЦА ПИОНИРСКОГ ОДРЕДА 38
БАТАЈНИЦА ПИОНИРСКОГ ОДРЕДА 38
БАТАЈНИЦА МАРШАЛА ТИТА 259
БАТАЈНИЦА МОШЕ ПИЈАДЕ 86
БАТАЈНИЦА МОШЕ ПИЈАДЕ 86
БАТАЈНИЦА МОШЕ ПИЈАДЕ 86
БАТАЈНИЦА МОШЕ ПИЈАДЕ 86
БАТАЈНИЦА МОШЕ ПИЈАДЕ 86
ЗЕМУН БРАЋЕ РИБАРА 15
0,4762
0,0645
0,0560
0,3517
0,8370
0,0654
0,4435
0,2935
0,0490
1,9777
0,1513
0,1909
1,9777
0,1100
0,2089
0,0964
0,1158
1,6555
0,1663
0,2891
0,2891
0,1933
2,7212
2,7212
2,7212
2,7212
2,7212
0,9971
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
УГРИНОВЦИ
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
4377
3333
3550
4661
4299
2552
3560
2951
2592
2360
557
7523
2360
3861
3478
2180
6220
1663
3422
6258
6258
1776
1113
1113
1113
1113
1113
401
0,4762
0,0645
0,0560
0,3517
0,8370
0,0654
0,4435
0,2935
0,0490
1,9777
0,1513
0,1909
1,9777
0,1100
0,2089
0,0964
0,1158
1,6555
0,1663
0,2891
0,2891
0,1933
2,7212
2,7212
2,7212
2,7212
2,7212
0,9971
ЗЕМУН АВИЈАТИЧАРСКИ ТРГ 10
0,6767
УГРИНОВЦИ
274
0,6767
147
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
ВУКАДИНОВИЋ ЈЕЛЕНА
ВУКАДИНОВИЋ МИЛЕНКО СЛОБОДАН
ВУКАДИНОВИЋ МИРКО ПЕРИЦА
ВУКАДИНОВИЋ НИКОЛА БОРИСЛАВ
ВУЛЕТИЋ ЂУКА НЕВЕНКА
ВУЧЕНОВИЋ МИЛОШ ЛУКА
ВУЧЕНОВИЋ МИЛОШ СТЕВАН
ВУЧИЋЕВИЋ ПЕТРИЈА
ЗАГОРАЦ ФИЛИП
ЗАГОРАЦ ТОДОР ФИЛИП
ЗЕЛЕНОВИЋ БОЖО ИЛИЈА
ЗЕЛЕНОВИЋ ИЛИЈА
ЗЕЛЕНОВИЋ ИЛИЈА БОЖО
ЗЕЛЕНОВИЋ МИЛАН СИМА
ЗЕЛЕНОВИЋ МИЛАН СЛАВКО
ЗЕЛЕНОВИЋ МИЛИЦА
ЗЕЛЕНОВИЋ МИЛОШ БОЈАНА
ЗЕЛЕНОВИЋ МИЛОШ БРАНИСЛАВ
ЗЕЛЕНОВИЋ НИКОЛА САВА
ЗЕЛЕНОВИЋ ЉУБИЦА
ЗЕЛЕНОВИЋ С. ДМИТАР
ЗЕЛЕНОВИЋ СИМА НИКОЛА
ЗЕЛЕНОВИЋ ШПИРА МИЛИЦА
ЗЕЛЕНОВИЋ ШПИРА МИТАР
ЗЕЛЕНОВИЋ ШПИРА ПЕТАР
ЗЕЛЕНОВИЋ ШПИРА ШПИРА
ЗЕМЉ.ЗАДРУГА У БАТАЈНИЦИ
ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА
ЗУКАНОВИЋ МИЛО РАЈКО
ЗУКАНОВИЋ НИКОЛА МИЛЕ
ШКРБИЋ ДУШАНКА
ШКРБИЋ РУЖИЦА
ШТЕГЕР АМАЛИЈА
ЂАПИЋ ПЕТАР
ЂОРЂЕВИЋ ЦВЕТИН РАДОМИР
ЂУРИЋ ЈОВАН СТЕВАНИЈА
ЂУРИЋ МИЛАН
ЂУРИЋ МИЛОШ ДУШАН
ЂУРИЋ НИКОЛА САВА
ЂУРИЋ ПЕТАР ЈОВАН
ЂУРИЋ ЋУРО
ЋОСО ЛУКА ПАНТЕЛИЈА
БАТАЈНИЦА ФРУШКОГОРСКА 14
БАТАЈНИЦА ДРАГЕ МИХАЈЛОВИЋ 10
БАТАЈНИЦА ПУК.М.ПАВЛОВИЋА 113
БАТАЈНИЦА ФРУШКОГОРСКА
ИВАНКОВАЦ ПОЉАНЕ,СО ЋУПРИЈА
БАТАЈНИЦА МАРШАЛА ТИТА 207
БАТАЈНИЦА ХЕРЦЕГОВАЧКА 4
БАТАЈНИЦА ИРИШКА 13
БАТАЈНИЦА ФРУШКОГОРСКА 62
БАТАЈНИЦА ФРУШКОГОРСКА 62
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА МАРШАЛА ТИТА 132
БЕОГРАД
БАТАЈНИЦА МАРШАЛА ТИТА 267
БАТАЈНИЦА МАРШАЛА ТИТА 267
БАТАЈНИЦА МАРШАЛА ТИТА 267
БАТАЈНИЦА ДАЛМАТИНСКЕ ЗАГОРЕ 101
БАТАЈНИЦА ДАЛМАТИНСКЕ ЗАГОРЕ 101
БАТАЈНИЦА МАРШАЛА ТИТА 269
БАТАЈНИЦА МАРШАЛА ТИТА 266
БАТАЈНИЦА МАРШАЛА ТИТА 269
БАТАЈНИЦА МАРШАЛА ТИТА 269
БАТАЈНИЦА МАРШАЛА ТИТА 266
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА МАРШАЛА ТИТА 266
БАТАЈНИЦА МАРШАЛА ТИТА 266
БАТАЈНИЦА МИТРАЉЕТИНА 2
СТАРА ПАЗОВА
БАТАЈНИЦА МАРШАЛА ТИТА 274
БАТАЈНИЦА МАРШАЛА ТИТА 274
БАТАЈНИЦА ДАЛМАТИНСКА 6
БАТАЈНИЦА СТАНКА ТИШМЕ 8/1
БЕОГРАД БУЛЕВАР РЕВОЛУЦИЈЕ 53
БЕОГРАД С.МАРКОВИЋА 54
ЗЕМУН 22.ОКТОБРА 12
БАТАЈНИЦА ЈОСИПА БРОЗА ТИТА 259
ЗЕМУН ЈОСИПА БРОЗА ТИТА 299
ФРАНЦУСКА
БАТАЈНИЦА МАРШАЛА ТИТА 263
ОůТАçâО,САů 42 САТАäâůА Ç.ä8é 2М 5
ЗЕМУН ЈОСИПА БРОЗА ТИТА 299
БАТАЈНИЦА ВОЈАЧКА 66
0,2720
1,3144
1,3033
0,2720
0,2891
0,3274
0,3274
0,2527
0,0980
0,1960
0,0116
0,1911
0,0560
0,1691
0,1691
0,1691
0,0143
0,0143
0,0419
0,0390
0,0419
0,0419
0,0390
0,0390
0,0390
0,0390
0,1754
1,3164
0,6974
0,0521
0,1296
0,4435
0,3800
0,0560
0,0548
0,5875
0,2335
0,2335
0,0029
0,0253
0,2335
0,1960
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
1353
6110
2015
1353
6258
669
669
4717
4601
3026
4723
607
4561
4317
4317
4317
5668
5668
4213
701
4213
4213
701
701
701
701
837
2308
4095
683
4635
3560
3520
3106
3107
698
716
716
2061
4378
716
3026
0,2720
1,3144
1,3033
0,2720
0,2891
0,3274
0,3274
0,2527
0,0980
0,1960
0,0116
0,1911
0,0560
0,1691
0,1691
0,1691
0,0143
0,0143
0,0419
0,0390
0,0419
0,0419
0,0390
0,0390
0,0390
0,0390
0,1754
1,3164
0,6974
0,0521
0,1296
0,4435
0,3800
0,0560
0,0548
0,5875
0,2335
0,2335
0,0029
0,0253
0,2335
0,1960
148
246
ЋОСО ПАНТЕЛИЈА
247
ЋОСО ПАНТЕЛИЈА ЗДРАВКА
248
ЋОСО ЗДРАВКО
249
ЋУК НАДА
250
ЋУК ВОЈИСЛАВ ДЕЈАН
251
ЋУЛУМ БОГДАН
252
ЋУЛУМ ИВАНКА
253
ЋУЛУМ МИЛАН
254
ЋУЛУМ ТОДОР АЛЕКСАНДАР
255
ЧАНЧАР МИЛИЈА ЈОКА
256
ЧАТИРИЋ ШПИРА АНИЦА ЗЕЛЕНОВИЋ
257
ЧИКОШ МИРА
258
ЧИЧА ПЕТАР ИВАНКА СТЕПАНОВИЋ
259
ЧОДАНОВИЋ ЛАЗАР ЖИВАН
260
ЧОДАНОВИЋ ЛАЗАР НИКОЛА
Укупно
БАТАЈНИЦА ВОЈАЧКА 66
БАТАЈНИЦА ВОЈАЧКА 66
БАТАЈНИЦА ВОЈАЧКА 66
БАТАЈНИЦА МАРШАЛА ТИТА 228
БАТАЈНИЦА МАРШАЛА ТИТА 278
БАТАЈНИЦА МАРШАЛА ТИТА 65
БАТАЈНИЦА МАРШАЛА ТИТА 65
БАТАЈНИЦА МАРШАЛА ТИТА 65
БАТАЈНИЦА МАРШАЛА ТИТА 71
БЕОГРАД РАДОВАНА ДРАГОВИЋА 14
БЕОГРАД САРАЈЕВСКА 11
БАТАЈНИЦА НЕСВРСТАНИХ ЗЕМАЉА 95
ЗЕМУН ОХРИДСКА 7
НОВИ БАНОВЦИ РАНКОВИЋЕВА 31
НОВИ БАНОВЦИ РАНКОВИЋЕВА 31
0,0980
0,1960
0,0980
0,0368
0,0138
0,5239
0,5239
0,5239
1,2590
0,2891
0,0390
0,8186
0,1956
1,2594
1,2594
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
БАТАЈНИЦА
4601
3026
4601
4100
4263
544
544
544
549
6258
701
3851
4240
1590
1590
0,0980
0,1960
0,0980
0,0368
0,0138
0,5239
0,5239
0,5239
1,2590
0,2891
0,0390
0,8186
0,1956
1,2594
1,2594
1835,6429
*Извор података РГЗ
149
Табела 12
КО Земун
Поље
Коришћење без плаћања накнаде
Број
поседовног
листа/листа
непокретности
1271
1271
1271
1271
1271
1271
1271
1271
1271
1271
1271
1271
1271
1271
1271
Институт за сточарство
Број
катастарске
парцеле
Култура
Класа
949
951/1
581
581
594
594
946/2
948
951/4
951/5
953
954/1
954/2
957/1
957/2
Пашњак
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Врт
Врт
Врт
Врт
1
2
3
4
2
3
2
4
2
2
2
2
2
2
2
Површина
(ха)
1,0644
6,2431
2,7000
34,3546
6,9540
9,2905
71,9167
8,8138
17,9538
3,4132
13,6742
0,4064
2,8481
8,1860
1,6839
Укупно
189,5027
Извор података : Републички геодетски завод, Служба за катастар непокретности Земун.
150
ТАБЕЛА 15
КО
Угриновци
Потес
Преглед груписаних надметања
Број
Број
поседовног
Број кат.
надметања
листа/листа
парцеле
непокретности
1
272
1863
1
272
1866
1
272
1867
1
272
1868
1
272
1869
1
272
1870
Култура и класа
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
4.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
Укупно 1
2
269
2992
Њива 4.класе
3
269
2285
Њива 2.класе
4
4
4
4
4
4
4
3280
3280
3280
3280
3280
3280
3280
1950/1
1950/1
1950/2
1950/2
1948
1948
1949
5
5
3280
3280
2041
2042
Њива 3.класе
Њива 3.класе
6
6
6
3280
3280
3280
2040/1
2040/2
2040/3
Њива 4.класе
Њива 3.класе
Њива 4.класе
7
7
7
7
7
7
3280
3280
3280
3280
3280
3280
2797
2798
2798
2799
2800
2800
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
2994
2994
2994
2994
2994
2994
2994
2994
2994
292
4123
4124
4137/2
4137/2
4153/1
4153/1
4153/2
4154
4154
4155
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
4.класе
4.класе
3.класе
4.класе
4.класе
5.класе
4.класе
4.класе
5.класе
5.класе
9
271
1407/1
Њива 5.класе
10
271
3247
Њива 3.класе
11
11
11
271
271
271
2941
2949
2950
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
12
12
271
2952/1
2952/2
Њива 4.класе
Њива 4.класе
13
271
2980
Њива 3.класе
14
14
271
271
3076
3077/1
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Укупно 2
Укупно 3
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
4.класе
5.класе
4.класе
4.класе
4.класе
5.класе
5.класе
Укупно 4
Укупно 5
Укупно 6
Укупно 7
Укупно 8
Укупно 9
Укупно 10
Укупно 11
Укупно 12
Укупно 13
Површина
(ха)
1,1766
1,3316
0,7251
0,8282
0,8626
0,8986
5,8227
0,8845
0,8845
1,7251
1,7251
0,9011
0,0989
2,6789
0,4031
4,0555
4,8400
6,7609
19,7384
1,3853
1,5580
2,9433
0,6738
0,8126
0,6960
2,1824
0,8499
0,6206
0,6206
0,9820
0,9890
0,9888
5,0509
7,6565
1,3459
0,9543
0,0064
1,6599
6,5620
6,1200
4,9150
2,7636
1,0363
33,0199
0,6921
0,6921
1,8442
1,8442
0,2861
1,0657
2,3353
3,6871
2,6481
2,6481
5,2962
1,3732
1,3732
1,8194
2,5538
Боја
Напомена
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
151
14
14
14
14
271
271
271
271
3077/2
3079
3080
3081
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Ливада 5.класе
15
15
15
15
271
271
271
271
2961
2962
3075
3074
Њива
Њива
Њива
Њива
16
16
16
271
271
271
3067
3068
3069
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
17
271
3964
Њива 4.класе
18
18
18
18
18
272
272
272
272
272
1853
1854
1855
1856
1857
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
19
19
19
19
272
272
272
272
1859
1860
1861
1862
Њива
Њива
Њива
Њива
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
20
20
20
20
20
20
272
272
272
272
272
272
1881
1884
1882
1930
1932
1934
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
21
21
271
271
1967
1968
Ливада 5.класе
Њива 3.класе
22
22
271
271
1980/1
1981/1
Ливада 5.класе
Њива 3.класе
23
23
23
23
23
23
271
271
271
271
271
271
1988/1
1988/2
1989/2
1989/2
1990/1
1990/2
Ливада 5.класе
Ливада 5.класе
Њива 3.класе
Њива 4.класе
Ливада 4.класе
Ливада 4.класе
24
271
2027
Њива 3.класе
25
25
25
25
106
106
106
106
2808
2808
2809
2809
Њива
Њива
Њива
Њива
26
26
26
26
26
26
271
271
271
271
271
271
1838
1838
1839
1841/3
1841/3
1841/4
Њива 3.класе
Њива 4.класе
Ливада 4.класе
Њива 4.класе
Њива 5.класе
Њива 4.класе
27
271
1847
Њива 4.класе
28
271
1843/1
Ливада 4.класе
Укупно 14
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
Укупно 15
Укупно 16
Укупно 17
Укупно 18
Укупно 19
Укупно 20
Укупно 21
Укупно 22
Укупно 23
Укупно 24
3.класе
4.класе
4.класе
3.класе
Укупно 25
Укупно 26
Укупно 27
1,4387
1,5294
3,0086
0,1358
10,4857
1,0644
1,2566
1,6681
1,6619
5,6510
1,2369
1,2323
0,4858
2,9550
3,9226
3,9226
0,1833
0,2614
0,1568
0,1557
0,5133
1,2705
0,6068
1,3915
0,7472
0,8226
3,5681
0,8215
1,0607
0,8869
1,0605
1,1262
0,2209
5,1767
0,2495
1,1782
1,4277
0,1128
0,5552
0,6680
0,0844
0,3745
0,7605
0,9148
0,0629
0,2896
2,4867
0,8188
0,8188
1,6960
2,5519
0,5628
0,3090
5,1197
0,8270
0,8067
0,0410
0,4164
0,4600
0,0631
2,6142
0,7254
0,7254
0,6450
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
152
28
28
28
28
28
28
271
271
271
271
271
271
1843/1
1843/2
1843/2
1843/4
1843/4
1844
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
5.класе
5.класе
4.класе
4.класе
5.класе
4.класе
29
29
29
29
3280
3280
3280
3280
1953/1
1953/4
1954/1
1954/1
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Ливада 4.класе
Ливада 5.класе
30
30
30
3280
3280
3280
1959
1960
1960
Ливада 5.класе
Њива 3.класе
Њива 4.класе
31
31
31
31
31
272
272
272
272
272
2123/3
2123/3
2123/4
2123/4
2123/6
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
32
32
272
272
2123/1
2123/1
Њива 3.класе
Њива 4.класе
33
33
3280
3280
2022
2023
Њива 3.класе
Ливада 5.класе
34
3280
2135
Њива 4.класе
35
3280
2156
Њива 3.класе
36
36
3280
3280
2050/1
2050/1
Њива 3.класе
Њива 4.класе
37
37
37
37
3280
3280
3280
3280
2050/2
2050/2
2050/4
2050/4
Њива
Њива
Њива
Њива
38
38
38
271
271
271
1507
1509/1
1671/4
39
39
39
39
271
271
271
271
1830/1
1831/1
1831/3
1850/1
Њива
Њива
Њива
Њива
40
271
2037/2
Њива 4.класе
41
271
2368
Њива 4.класе
42
42
271
271
2440
2442/2
Њива 3.класе
Њива 4.класе
43
43
271
271
2441/2
2442/1
Њива 4.класе
Њива 4.класе
44
44
44
44
271
271
271
271
2447
2452
2457
2458
Укупно 28
Укупно 29
Укупно 30
3.класе
4.класе
3.класе
4.класе
4.класе
Укупно 31
Укупно 32
Укупно 33
Укупно 34
Укупно 35
Укупно 36
3.класе
3.класе
3.класе
4.класе
Укупно 37
Ливада 3.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Укупно 38
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
Укупно 39
Укупно 40
Укупно 41
Укупно 42
Укупно 43
Укупно 44
Њива
Њива
Њива
Њива
4.класе
5.класе
5.класе
5.класе
0,1628
0,1480
0,2320
1,3944
0,6348
0,2880
3,5050
0,3307
0,0555
0,8689
1,5640
2,8191
1,2991
0,4600
0,5332
2,2923
0,1919
0,2435
0,1771
0,5864
0,3819
1,5808
4,0905
0,0390
4,1295
1,5403
0,3527
1,8930
2,6115
2,6115
1,7429
1,7429
0,8028
0,2391
1,0419
1,8815
0,8806
0,6244
0,2388
3,6253
0,2949
0,1710
2,7721
3,2380
2,1508
0,7938
0,3603
10,0457
13,3506
0,5092
0,5092
0,8666
0,8666
0,4826
1,5673
2,0499
1,1913
0,3771
1,5684
1,0514
0,8421
0,2608
0,3048
2,4591
*
*
153
45
45
45
271
271
271
2448
2449
2450
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 5.класе
46
271
2445/2
Њива 5.класе
47
271
2446
Њива 5.класе
48
48
48
48
271
271
271
271
2465
2466
2468
2469
Њива
Њива
Њива
Њива
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
271
271
271
271
271
271
271
271
271
271
271
2470
2471
2472
2473
2474
2476
2477
2478
2479
2480
2481/1
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
50
50
50
271
271
271
2506
2506
2507
Њива 3.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
51
51
51
51
51
51
51
51
51
271
271
271
271
271
271
271
271
271
2508
2508
2509
2509
2510
2511
2512
2512
2513
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
52
52
52
271
271
271
2536
2538
2539
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Ливада 3.класе
53
53
53
53
53
271
271
271
271
271
2556
2557
2562
2563
2591/1
Ливада 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Ливада 4.класе
Њива 4.класе
54
54
54
271
271
271
2570
2571
2574
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
55
55
55
55
55
55
55
271
271
271
271
271
271
271
2576
2577/1
2578/1
2578/2
2579/1
2579/2
2580
56
56
271
271
2660
2661
Укупно 45
Укупно 46
Укупно 47
Укупно 48
Укупно 49
Укупно 50
3.класе
4.класе
3.класе
4.класе
3.класе
3.класе
3.класе
4.класе
3.класе
Укупно 51
Укупно 52
Укупнo 53
Укупно 54
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
5.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
Укупно 55
Укупно 56
Њива 4.класе
Њива 4.класе
1,0381
0,9778
0,8145
2,8304
14,9099
14,9099
16,9114
16,9114
0,3469
1,4177
3,2094
2,0017
6,9757
0,4866
0,9769
1,0895
0,6111
0,3197
0,2072
0,5464
0,2219
0,4922
0,1705
1,3713
6,4933
0,6090
0,6410
3,4339
4,6839
2,5270
1,4613
2,7530
0,8865
2,6439
2,7315
0,3310
0,8294
3,0780
17,2416
0,6968
0,7477
0,2069
1,6514
0,1160
0,3402
0,8063
0,3226
0,5114
2,0965
0,3398
0,4410
0,6468
1,4276
0,6825
1,8131
0,9687
1,0374
0,2841
0,1087
0,5076
5,4021
0,8261
2,7544
3,5805
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
154
57
57
271
271
2683/1
2683/3
58
58
58
58
58
58
271
271
271
271
271
271
2694
2695
59
59
59
59
59
59
59
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Укупно 57
2707
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
3.класе
3.класе
4.класе
3.класе
4.класе
4.класе
271
271
271
271
271
271
271
2739/4
2739/5
2739/6
2739/7
2739/12
2739/13
2739/14
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
60
60
60
271
271
271
2793
2794
2795
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 3.класе
61
271
2801
Њива 4.класе
62
62
62
62
62
271
271
271
271
271
2802
2804
2805
2806
2807
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
63
63
63
271
271
271
2810
Њива 3.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
64
64
64
64
64
64
64
64
64
271
271
271
271
271
271
271
271
271
2812
2813
2816
2818
2819
2820
65
2994
2998
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
271
271
271
271
271
271
271
271
271
271
271
2826
2839
2841
2843
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
67
67
271
271
2829
2840
Њива 5.класе
Њива 4.класе
68
68
68
271
271
271
2832
2833
2834
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
2703/2
Укупно 58
Укупно 59
Укупно 60
Укупно 61
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
5.класе
Укупно 62
2811
Укупно 63
2821
2822
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
3.класе
3.класе
4.класе
4.класе
4.класе
Укупно 64
Пашњак 4.класе
Укупно 65
2827
2830
2831
4.класе
5.класе
4.класе
5.класе
4.класе
5.класе
4.класе
5.класе
4.класе
3.класе
4.класе
Укпно 66
Укупно 67
0,3284
0,7698
1,0982
1,0170
0,9320
0,5000
0,1763
0,3635
0,4471
3,4359
1,2547
0,2975
1,4678
5,3390
1,0000
1,5998
0,6600
11,6188
0,5708
1,8351
0,5792
2,9851
8,5270
8,5270
2,7897
3,1972
1,6058
4,6358
5,3864
17,6149
1,7310
0,7202
4,4188
6,8700
6,2964
3,3540
0,5847
1,7662
0,4900
0,9409
0,6450
1,0961
1,0421
16,2154
0,2355
0,2355
0,5590
0,7593
1,5991
0,6990
0,6910
1,1000
0,7900
1,0570
0,9751
1,4295
0,7067
10,3657
0,3731
1,0194
1,3925
1,2355
0,7295
1,6007
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
155
68
271
2835
Њива 4.класе
69
69
69
271
271
271
2836
2837
2838
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
70
70
70
70
271
271
271
271
2943
2944
2945
2946
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Ливада 3.класе
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
3280
3280
3280
3280
3280
3280
3280
3280
3280
3280
3280
3280
3280
3136/1
3138/1
3139/1
3140/1
3142/1
3145
3146
3147
3148
3149
3150/1
3150/3
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 4.класе
Њива 5.класе
Ливада 4.кла
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
72
72
72
3280
3280
3280
3161
3175/1
3175/2
Њива 3.класе
Трстик 2.класе
Трстик 2.класе
73
73
3280
3280
3245/2
3279
Њива 3.класе
Њива 4.класе
74
74
74
74
3280
3280
3280
3280
3404
3409/1
3409/2
3411
Трстик
Трстик
Трстик
Трстик
75
75
75
75
75
75
75
75
3280
3280
3280
3280
3280
3532
3541
3548
3554
3555
3675
3280
3676
Трстик 2.класе
Трстик 2.класе
Трстик 2.класе
Трстик 2.класе
Трстик 2.класе
Њива 3.класе
Њива 4.класе
Трстик 2.класе
76
3280
3895
Трстик 2.класе
77
3280
2935
Ливада 3.класе
78
78
3280
3280
3512
3517
Трстик 2.класе
Трстик 2.класе
79
3280
3944
Њива 3.класе
80
3280
2294/2
Њива 3.класе
81
3280
2384/4
Њива 3.класе
82
3280
2687
Њива 4.класе
83
83
3280
3280
2528
2528
Њива 4.класе
Њива 5.класе
Укупно 68
Укупно 69
Укупно 70
Укупно 71
Укупно 72
Укупно 73
2
2
2
2
класе
класе
класе
класе
Укупно 74
Укупно 75
Укупно 76
Укупно 77
Укупно 78
Укупно 79
Укупно 80
Укупно 81
Укупно 82
Укупно 83
6,6239
10,1896
0,8027
1,4549
2,1309
4,3885
0,3134
1,8128
2,3262
0,1786
4,6310
0,7453
0,4007
2,4192
0,3818
0,7666
0,8039
0,3560
0,3457
0,4217
0,4880
0,5508
0,2010
0,3679
8,2486
1,0982
10,0643
1,4082
12,5707
0,7391
0,0360
0,7751
0,1461
0,2310
0,2310
0,5176
1,1257
0,3388
0,1579
0,2493
0,4112
0,3970
0,6253
0,9060
0,2563
3,3418
0,3478
0,3478
0,1350
0,1350
0,6000
1,0478
1,6478
1,3614
1,3614
2,2823
2,2823
1,3380
1,3380
0,3914
0,3914
7,3680
4,1905
11,5585
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
156
84
84
84
84
84
84
3280
3280
3280
3280
3280
3280
1955
1955
1956
1957
1958
1958
Ливада 3.класе
Ливада 5.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Ливада 4.класе
Ливада 5.класе
85
85
85
3280
3280
3280
1671/4
1671/6
1671/6
Њива 4.класе
Њива 2.класе
Њива 4.класе
86
3280
3549
Трстик-мочвара
2.клаce
87
272
2048
Њива 3.класе
88
269
2285
Њива 2.класе
89
89
272
272
1873
1874
Њива 3.класе
Њива 3.класе
0,8395
6,8581
6,8581
1,7251
1,7251
0,9036
1,1054
89
272
1875
Њива 3.класе
1,8340
90
90
90
90
90
90
90
90
90
272
272
272
272
272
272
272
272
272
1944
1944
2046
2046
2045
2045
2045
2044
2044
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
3.класе
4.класе
3.класе
4.класе
3.класе
5.класе
4.класе
3.класе
4.класе
3,8430
25,2050
1,8326
9,5918
5,7740
6,4619
1,8032
9,7470
0,6756
0,7877
90
272
2043
Њива 3.класе
4,4689
91
272
2051
Њива 3.класе
66,3477
10,1257
91
272
2052
Њива 3.класе
4,8332
92
272
2053
Њива 3.класе
14,9589
8,8523
92
272
2054
Њива 3.класе
9,0686
Укупно 84
Укупно 85
Укупно 86
Укупно 87
Укупно 88
Укупно 89
Укупно 90
Укупно 91
0,1120
0,1831
0,2268
0,8533
0,5600
0,8271
2,7623
0,6701
2,3900
0,3971
3,4572
0,8395
Под
правоснажном
одлуком по
годишњем
програму за
2010. годину (
јавно
надметање број
1) решити до
огласа за
давање у закуп
за 2011. годину.
Под
правоснажном
одлуком по
годишњем
програму за
2010. годину (
јавно
надметање број
9) решити до
огласа за
давање у закуп
за 2011. годину.
Под
правоснажном
одлуком по
годишњем
програму за
2010. годину (
јавно
надметање број
10) решити до
огласа за
давање у закуп
за 2011. годину.
Под
правоснажном
одлуком по
годишњем
програму за
2010. годину (
јавно
надметање број
157
11) решити до
огласа за
давање у закуп
за 2011. годину.
Укупно 92
93
93
93
93
93
93
272
272
272
272
272
272
1939
1940
1941
1941
1942
1945
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
3.класе
3.класе
3.класе
4.класе
4.класе
4.класе
17,9209
2,5993
0,4272
11,5649
3,1560
2,3780
7,4650
93
272
1945
Њива 5.класе
6,7750
94
272
1943/4
Њива 3.класе
34,3654
8,3480
94
272
1943/4
Њива 3.класе
2,4307
Укупно 93
Укупно 94
Под
правоснажном
одлуком по
годишњем
програму за
2010. годину (
јавно
надметање број
12) решити до
огласа за
давање у закуп
за 2011. годину.
Под
правоснажном
одлуком по
годишњем
програму за
2010. годину (
јавно
надметање број
13) решити до
огласа за
давање у закуп
за 2011. годину.
10,7787
95
272
2047
Њива 3.класе
11,3742
96
96
272
273
1850/2
1850/2
Њива 3.класе
Њива 4.класе
11,3742
5,1300
12,9348
273
1929
Њива 4.класе
0,3837
97
272
1947
Њива 4.класе
18,4485
8,1816
97
272
1946
Њива 4.класе
3,4111
Укупно 95
Укупно 96
Под
правоснажном
одлуком по
годишњем
програму за
2010. годину (
јавно
надметање број
14) решити до
огласа за
давање у закуп
за 2011. годину.
Под
правоснажном
одлуком по
годишњем
програму за
2010. годину (
јавно
надметање број
34) решити до
огласа за
давање у закуп
за 2011. годину.
Под
правоснажном
одлуком по
годишњем
програму за
2010. годину (
јавно
надметање број
35) решити до
158
огласа за
давање у закуп
за 2011. годину.
Укупно 97
98
98
98
272
272
272
1848
1849
1832
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 4.класе
11,5927
5,9088
3,5842
19,9923
98
272
1832
Њива 5.класе
5,4450
99
99
99
272
272
272
2055
2055
2056
Њива 3.класе
Њива 4.класе
Њива 3.класе
34,9303
21,0024
0,8250
16,2348
99
272
2056
Њива 3.класе
2,5850
100
100
271
271
2504
2504
Њива 3.класе
Њива 4.класе
40,6472
16,9288
7,4460
100
271
271
Њива 5.класе
4,0990
101
271
2514/1
2514/2
Њива 3.класе
Њива 4.класе
28,4738
0,3995
1,6120
101
271
2515
Њива 3.класе
2,4975
102
102
271
271
2516
2517
Њива 4.класе
Њива 4.класе
4,5090
7,6357
4,0222
102
271
2518
Њива 5.класе
4,8655
Укупно 98
Укупно 99
Укупно 100
Укупно 101
Под
правоснажном
одлуком по
годишњем
програму за
2010. годину (
јавно
надметање број
36) решити до
огласа за
давање у закуп
за 2011. годину.
Под
правоснажном
одлуком по
годишњем
програму за
2010. годину (
јавно
надметање број
37 ) решити до
огласа за
давање у закуп
за 2011. годину.
* Под
правоснажном
одлуком по
годишњем
програму за
2010. годину (
јавно
надметање број
68) решити до
огласа за
давање у закуп
за 2011. годину.
Под
правоснажном
одлуком по
годишњем
програму за
2010. годину (
јавно
надметање број
71) решити до
огласа за
давање у закуп
за 2011. годину.
* Под
правоснажном
одлуком по
годишњем
програму за
2010. годину (
јавно
надметање број
72) решити до
огласа за
159
давање у закуп
за 2011. годину.
Укупно 102
4.класе
4.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
16,5234
2,0411
1,8325
1,9953
0,3819
1,1062
1,1329
1,0760
0,6225
2527
Њива 3.класе
0,2359
271
271
2855
2857
Њива 4.класе
Њива 4.класе
10,4243
1,9031
0,6051
104
271
2858
Њива 4.класе
1,7078
105
105
105
105
105
105
105
105
105
3280
3280
3280
3280
3280
3280
3280
3280
3280
2953
2954
2955/1
105
105
105
105
105
105
105
105
3280
3280
3280
3280
3280
3280
3280
3280
Ливада 3.класе
Ливада 3.класе
Њива 4.класе
Њива 5.класе
Њива 4.класе
Њива 5.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Њива 4.класе
Ливада 3.класе
Ливада 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Ливада 3.класе
Њива 3.класе
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
3280
107
2994
103
103
103
103
103
103
103
103
271
271
271
271
271
271
271
271
2519
2520/2
2521
2522
2523
2524
2525
2526
103
271
104
104
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Укупно 103
Укупно 104
2955/2
2956/1
2960
2964/1
2964/2
2965/1
2965/2
2966
2967
2968
2969
2970
2971
Укупно 105
3280
3280
3280
3280
3280
3280
3280
3280
3280
3280
3280
3280
3280
2973
2974
2975/1
2975/2
2978
2981
2983
2984
2985
2986
3071
3072
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Ливада 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 4.класе
Ливада 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 4.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 4.класе
Ливада 3.класе
Њива 4.класе
Укупно 106
4108
Њива 5.класе
4,2160
0,1810
0,2770
1,5811
1,6414
2,0209
0,3444
2,3151
2,0242
2,2393
2,3228
0,0683
0,1237
0,8942
1,3111
1,6735
0,1260
1,1819
4,1641
24,4900
3,3562
1,2082
1,4010
1,1837
0,9521
0,2100
1,1751
1,4678
1,8240
0,7326
2,6912
3,0690
2,8204
0,4538
0,3100
22,8551
8,5132
* Под
правоснажном
одлуком по
годишњем
програму за
2010. годину (
јавно
надметање број
73) решити до
огласа за
давање у закуп
за 2011. годину.
* Под
правоснажном
одлуком по
годишњем
програму за
2010. годину (
јавно
надметање број
88) решити до
огласа за
давање у закуп
за 2011. годину.
* Под
правоснажном
одлуком по
годишњем
програму за
2010. годину (
јавно
надметање број
90) решити до
огласа за
давање у закуп
за 2011. годину.
* Под
правоснажном
одлуком по
годишњем
програму за
2010. годину (
јавно
надметање број
91) решити до
огласа за
давање у закуп
за 2011. годину.
Под
160
107
107
107
107
2994
2994
2994
2994
4109
4110
4110
4111
Њива
Њива
Њива
Њива
4.класе
3.класе
4.класе
3.класе
2,5020
24,1208
12,7636
33,3820
107
2994
4111
Њива 4.класе
14,4610
108
108
108
108
108
108
108
108
108
2994
2994
2994
2994
2994
2994
2994
2994
2994
4118
4118
4119
4119
4120
4120
4121
4121
4122
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
3.класе
3.класе
3.класе
4.класе
4.класе
4.класе
5.класе
5.класе
5.класе
95,7426
4,3080
2,1300
17,6230
3,6369
6,3206
3,1600
5,5720
2,1887
21,8020
108
2994
4122
Њива 3.класе
3,6005
Укупно 107
правоснажном
одлуком по
годишњем
програму за
2010. годину (
јавно
надметање број
19) решити до
огласа за
давање у закуп
за 2011. годину.
Под
правоснажном
одлуком по
годишњем
програму за
2010. годину (
јавно
надметање број
20) решити до
огласа за
давање у закуп
за 2011. годину.
Укупно 108
70,3417
Укупно КО
967,7553
Угриновци
Извор података РГЗ
*Предметне парцеле су у поступку доношења Закључка, Владе РС којим ће се пољопривредно земљиште у
државној својини дати на коришћење правном лицу које послује са већинским капиталом у власништву РС
ТАБЕЛА 15
КО
Земун Поље
Потес
Укупно 109
Укупно КО
Земун Поље
Извор података РГЗ
Преглед груписаних надметања
Број
Број поседовног
Број кат.
јавног
листа/листа
парцеле
надметања
непокретности
109
1869
269/14
Култура и
класа
Њива 3.класе
Површина
(ха)
Боја
Напомена
4,1049
4,1049
4,1049
161
ТАБЕЛА 15
Катастарска
општина
Батајница
Потес
Преглед груписаних надметања
Број
Број
Број
поседовног
jавног
кат.
листа/листа
надметања
парцеле
непокретности
110
163
838/2
Култура и класа
Њива 2.класе
Укупно 110
111
111
163
163
1245
1246
Њива 3.класе
Њива 3.класе
112
112
1493
7423
1132
1133
Њива 3.класе
Њива 3.класе
113
1493
1128
Њива 3.класе
114
163
1174
Њива 3.класе
115
163
4530/3
Њива 4.класе
116
116
163
1403
4479/4
4480
Њива 4.класе
Њива 4.класе
117
163
4263
Њива 3.класе
118
7423
4712
Њива 3.класе
119
7423
4709
Њива 3.класе
120
120
120
7423
7423
7423
4735
4736
4739
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
121
121
1406
7423
4768
4763
Њива 4.класе
Њива 4.класе
122
122
122
1406
1406
1406
2877
2878
2880
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
123
123
123
123
123
7423
7423
7423
7423
7423
2748/7
2748/10
2748/11
2748/8
2748/13
124
163
4632
Њива 3.класе
125
125
1406
163
4382
4384
Њива 3.класе
Њива 3.класе
126
163
4408
Њива 3.класе
127
127
127
127
7423
7423
7423
7423
4415
4419
4423
4423
Ливада 4.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Ливада 4.класе
128
1406
7423
Њива 4.класе
129
129
129
129
129
1493
1493
1493
1493
1493
1003
1014
1014
1015
1015
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Ливада 4.класе
Њива 4.класе
Ливада 4.класе
Укупно 111
Укупно 112
Укупно 113
Укупно 114
Укупно 115
Укупно 116
Укупно 117
Укупно 118
Укупно 119
Укупно 120
Укупно 121
Укупно 122
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
Укупно 123
Укупно 124
Укупно 125
Укупно 126
Укупно 127
Укупно 128
Површина
(ха)
Боја
Напомена
0,1080
0,1080
0,3397
0,5550
0,8947
0,5868
0,4541
1,0409
0,5747
0,5747
0,6246
0,6246
0,3470
0,3470
0,2880
1,1764
1,4644
0,1454
0,1454
1,3612
1,3612
0,9488
0,9488
1,5722
0,5840
2,1460
4,3022
1,1219
1,8836
3,0055
2,2742
1,8563
0,8763
5,0068
1,9973
1,7265
1,7265
1,7265
2,1899
9,3667
0,1580
0,1580
0,8370
0,9264
1,7634
1,3310
1,3310
0,0295
0,6471
0,1325
0,5500
1,3591
0,5454
0,5454
1,7993
2,6698
2,6698
1,0889
1,0889
162
Укупно 129
130
7423
4701
Њива 3.класе
131
7423
2455
Њива 2.класе
132
132
2308
7423
106
156/2
Њива 2.класе
Њива 2.класе
133
3338
294/2
Виноград 1.класе
134
3387
353/2
Виноград 1.класе
135
135
7423
7423
446
453/1
Њива 1.класе
Њива 1.класе
136
4377
899/2
Њива 2.класе
137
1406
982
Њива 3.класе
138
138
138
1493
1493
1493
1016/1
1016/2
1016/3
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
139
139
139
7423
7423
1493
1071
1073
1076
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 2.класе
140
3419
1142
Њива 3.класе
141
163
2364
Њива 2.класе
142
3280
2441/1
Њива 2.класе
143
163
2454
Њива 2.класе
144
4181
2483
Њива 2.класе
145
7423
2529/3
Виноград 1.класе
146
3151
2624/1
Њива 2.класе
147
7423
2651
Виноград 1.класе
148
184
3027/4
Њива 1.класе
149
226
4407
Њива 3.класе
150
1033
4540
Њива 4.класе
151
1165
4619
Њива 3.класе
152
152
1403
1403
4647
4649
Њива 4.класе
Њива 4.класе
153
7423
4658
Њива 4.класе
154
154
1165
1165
4685
4686
Њива 4.класе
Њива 4.класе
155
155
155
155
155
3771
915
2015
2360
2730
4794
4795
4796/3
4796/1
4796/8
Укупно 130
Укупно 131
Укупно 132
Укупно 133
Укупно 134
Укупно 135
Укупно 136
Укупно 137
Укупно 138
Укупно 139
Укупно 140
Укупно 141
Укупно 142
Укупно 143
Укупно 144
Укупно 145
Укупно 146
Укупно 147
Укупно 148
Укупно 149
Укупно 150
Укупно 151
Укупно 152
Укупно 153
Укупно 154
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
3.класе
4.класе
4.класе
4.класе
3.класе
9,3167
0,9328
0,9328
0,8733
0,8733
1,3164
1,1734
2,4898
0,0467
0,0467
0,0554
0,0554
1,4671
0,7792
2,2463
0,4762
0,4762
0,6398
0,6398
3,3909
1,1509
2,0327
6,5745
0,5507
0,5608
0,5875
1,6990
0,8408
0,8408
1,3317
1,3317
0,6684
0,6684
0,3409
0,3409
0,0704
0,0704
0,0950
0,0950
0,1692
0,1692
0,1505
0,1505
0,3842
0,3842
1,2988
1,2988
1,8342
1,8342
0,7964
0,7964
0,4939
1,7774
2,2713
1,4242
1,4242
0,4534
1,0382
1,4916
0,7423
0,9719
0,5120
1,3177
0,3679
163
Укупно 155
156
4717
4717
4717
5330/1
5330/2
5330/3
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
157
157
157
163
163
163
894/1
896
901/1
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
158
158
1406
1406
4768
4770
Њива 4.класе
Њива 4.класе
159
159
159
159
159
159
1493
1493
1493
1493
1493
1493
1008
1009
1009
1011
1013
1013
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Ливада 5.класе
Њива 4.класе
Њива 3.класе
Њива 4.класе
3,9118
0,0600
0,1732
0,0195
0,2527
0,7239
0,1884
0,5852
1,4975
1,1219
0,7580
1,8799
10,0017
9,7633
9,7631
2,5478
22,4050
3,7000
159
1493
1017
Њива 2.класе
46,5587
160
160
1493
1493
1032
1036
Њива 3.класе
Њива 3.класе
104,7396
0,6250
1,1613
160
1493
1037
Њива 3.класе
0,5910
161
161
1493
1406
1058
1060
Њива 3.класе
Њива 3.класе
2,3773
0,6080
0,6345
161
1493
1061
Њива 3.класе
0,6310
Укупно 156
Укупно 157
Укупно 158
Укупно 159
Укупно 160
Укупно 161
Под
правоснажном
одлуком по
годишњем
програму за
2010. годину
(јавно
надметање број
144) решити до
огласа за
давање у закуп
за 2011. годину.
Под
правоснажном
одлуком по
годишњем
програму за
2010. годину
(јавно
надметање број
161) решити до
огласа за
давање у закуп
за 2011. годину.
Под
правоснажном
одлуком по
годишњем
програму за
2010. годину
(јавно
надметање број
162) решити до
огласа за
давање у закуп
за 2011. годину.
1,8735
162
3851
4776
Њива 3.класе
0,8186
162
162
1264
4199
4777
4778
Њива 3.класе
Њива 3.класе
0,6599
0,4016
Под
правоснажном
одлуком по
годишњем
програму за
2010. годину
(јавно
надметање број
190) решити до
огласа за
давање у закуп
за 2011. годину.
164
162
162
162
162
162
162
162
162
162
544
549
2063
1103
740
1113
4299
401
401
4779/2
4780
4781
4784
4785
4786
4788
4791/1
4791/2
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Пашњак 3.класе
Пашњак 3.класе
163
163
163
163
163
163
1043
1044
1045
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
0,5239
1,2590
0,6811
0,1554
1,2990
1,3606
0,5610
0,7106
0,2865
8,7172
0,6087
1,1023
0,6629
163
163
1046
Њива 3.класе
0,5871
164
164
164
1406
1406
1406
4787
4787
4789
Њива 3.класе
Пашњак 3.класе
Њива 3.класе
2,9610
1,0172
0,5090
0,5610
164
1406
4789
Пашњак 3.класе
0,2760
165
165
165
165
1406
1406
1406
1406
4792/1
4792/1
4792/2
4793
Њива 3.класе
Пашњак 3.класе
Пашњак 3.класе
Њива 4.класе
2,3632
0,3903
0,1951
0,1997
0,4990
165
1406
4793
Њива 3.класе
0,9978
Укупно 162
Укупно 163
Укупно 164
Укупно 165
Под
правоснажном
одлуком по
годишњем
програму за
2010. годину
(јавно
надметање број
196) решити до
огласа за
давање у закуп
за 2011. годину.
Под
правоснажном
одлуком по
годишњем
програму за
2010. годину
(јавно
надметање број
198) решити до
огласа за
давање у закуп
за 2011 годину.
Под
правоснажном
одлуком по
годишњем
програму за
2010. годину
(јавно
надметање број
199) решити до
огласа за
давање у закуп
за 2011 годину.
2,2819
166
1406
4796/2
Њива 3.класе
0,5780
166
1406
4796/2
Њива 4.класе
167
167
1406
1406
4796/4
4796/4
Њива 3.класе
Њива 4.класе
0,2889
0,8669
0,8673
0,4100
Укупно 166
Под
правоснажном
одлуком по
годишњем
програму за
2010. годину
(јавно
надметање број
200) решити до
огласа за
давање у закуп
за 2011. годину.
Под
правоснажном
165
167
167
167
167
167
1406
1406
1406
1406
1406
4796/5
4796/5
4796/6
4796/6
4796/7
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
3.класе
4.класе
3.класе
4.класе
3.класе
0,7274
0,3640
0,8535
0,4268
1,0717
167
1406
4796/7
Њива 4.класе
0,5360
одлуком по
годишњем
програму за
2010. годину
(јавно
надметање број
201) решити до
огласа за
давање у закуп
за 2011. годину.
Укупно 167
5,2567
УКУПНО KO
211,8451
БАТАЈНИЦА
Извор података РГЗ
*Предметне парцеле су у поступку доношења Закључка, Владе РС којим ће се пољопривредно земљиште у
државној својини дати на коришћење правном лицу које послује са већинским капиталом у власништву РС
166
ТАБЕЛА 16. ЗБИРНА ТАБЕЛА
Из плана коришћења за 2011.годину
КО
Батајница
Земун поље
Угриновци
УКУПНО
Укупно
пољопривредно
земљиште у
државној својини
(ха)
414,0080
199,7876
1341,3588
1955,1544
Издато у
закуп по
програму
200_.(ха)
Трајање
закупа
(од-до)
Издато у
закуп по
програму
2010.(ха)
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
Трајање
закупа (оддо)
Планирано за
закуп у 2011.
(ха)
211,8451
4,1049
967,7553
1183,7053
189,5027
Најмања
површина за
надметање
(ха)
Највећа
површина за
надметање
(ха)
0,0467
4,1049
0,1350
104,7396
4,1049
95,7426
Просечна
површина за
надметање
(ха)
Број
надметања
3,6525
4,1049
8,9607
7,0881
58
1
108
167
Дато на бесплатно коришћење
Дато у закуп по основу власништва инфраструктуре
0,0000
Дато у закуп по основу узгајања животиња
*Извор података РГЗ, Служба за катастар непокретности Земун.
167
ТАБЕЛА 16а
Укупна површина пољопривредног земљишта у државној својини која није обухваћена надметањима
Катастарска
Разлог изузимања
Корисник
Коментар
општина
Записник пољопривредног
Физичка лица,
Правно и фактичко стање се разликују
инспектора од 24.12.2009.
Републичка дирекција
- на терену није пољопривредно
Батајница, Угриновци
године. Записници радне
за путеве, Република
земљиште
групе од 27.12.2009.године и
Србија
29.10.2010 године
Укупно Земун
Контрола из табеле 16
Површина
581,9464
581,9464
581,9464
168
Табела 17 Величина надметања
Општина Земун
Број надметања
До 5 хектара
112
Од 5 до 25 хектара
44
Од 25 до 50 хектара
7
Од 50 до 100 хектара
3
Од 100 до 200 хектара
1
Од 200 до 500 хектара
Преко 500 хектара
Укупно
167
169
ГРАДСКА ОПШТИНА
ЛАЗАРЕВАЦ
170
Табела 1. Преглед површина пољопривредног земљишта по катастарским општинама
Пољопривредно земљиште у ха
Обрадиво пољопривредно земљиште у ха
Катастарска
Р.бр.
Пашњаци
општина
Њиве
Вртови
Воћњаци Виногради
Ливаде
Укупно
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
1
БАРЗИЛОВИЦА
664,5726
БИСТРИЦА
386,0647
БРАЈКОВАЦ
889,5077
БУРОВО
147,2333
ВЕЛИКИ
884,2648
ЦРЉЕНИ
ВРБОВНО
635,5870
ВРЕОЦИ
916,1149
ДРЕН
236,5147
ДУДОВИЦА
496,1334
ЗЕОКЕ
517,7820
ЈУНКОВАЦ
755,9994
КРУШЕВИЦА
522,5689
ЛУКАВИЦА
297,1741
МАЛИ ЦРЉЕНИ
251,5603
МЕДОШЕВАЦ
691,3935
ПЕТКА
398,3784
ПРКОСАВА
32,3351
РУДОВЦИ
551,7479
САКУЉА
300,3667
СОКОЛОВО
402,8702
СТЕПОЈЕВАЦ
1270,7336
СТРМОВО
0,0000
ТРБУШНИЦА
865,9545
ЦВЕТОВАЦ
270,7517
ЧИБУТКОВИЦА
889,6682
ШОПИЋ
489,1962
ШУШЊАР
105,1356
АРАПОВАЦ
622,3659
БАРОШЕВАЦ
542,8509
МИРОСАЉЦИ
835,2266
СТУБИЦА
169,5499
ЛЕСКОВАЦ
662,2210
ЖУПАЊАЦ
294,5888
Укупно
16996,4125
*Извор података РГЗ
2
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
3
96,9953
49,0631
113,5302
6,2548
4
6,7331
5,6265
5,4292
0,7648
5
127,3523
139,6558
348,6743
13,4925
6(1+2+3+4+5)
895,6533
580,4101
1357,1414
167,7454
7
87,1969
59,5899
156,2419
1,4711
Трстици
и
мочваре
8
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
31,0086
0,2661
103,5249
1019,0644
64,1822
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
21,9833
33,6891
16,8455
49,9673
30,5391
40,2691
68,9576
25,9357
35,0112
26,3976
34,7132
0,6859
38,1567
23,1959
16,7611
41,0711
0,0000
137,1321
3,1148
73,4817
2,7779
24,5080
29,3367
41,7088
27,0304
36,3534
24,9552
29,9857
1231,4161
2,9516
3,2354
2,1864
6,2174
14,8719
0,7153
5,3596
6,6650
2,8133
0,8379
1,8336
0,3054
5,9531
3,9970
0,4398
2,1506
0,0000
6,2854
0,1663
8,1903
0,0000
1,2045
3,8932
5,6077
9,9623
3,1437
1,5963
1,1330
120,5357
68,8900
80,1837
23,0413
90,6441
16,2242
118,2593
90,6108
23,5647
31,8168
18,4502
85,3604
0,0000
99,5251
16,9980
64,7957
132,0586
0,0000
314,7758
7,2388
130,9629
63,6222
6,0656
48,6894
51,7156
69,7410
12,2647
155,7947
45,8834
2599,8768
729,4119
1033,2231
278,5879
642,9622
579,4172
915,2431
687,4969
353,3395
321,2016
737,0792
520,2856
33,3264
695,3828
344,5576
484,8668
1446,0139
0,0000
1324,1478
281,2716
1102,3031
555,5963
136,9137
704,2852
641,8830
941,9603
221,3117
844,5672
371,5909
20948,2411
12,4336
61,1578
19,7489
33,2033
27,1029
38,3951
53,1911
36,9990
22,7219
18,9912
23,3649
0,7380
48,4319
10,9401
6,0240
57,8433
0,0000
160,0842
24,7360
58,2905
36,8175
13,6948
13,0433
28,6434
21,0125
15,5746
28,1219
32,8069
1272,7946
Остало
земљиште
Укупно
9
7,7696
1,7229
7,5250
1,3185
10(6+7+8+9)
990,6198
641,7229
1520,9083
170,5350
2,0742
8,6406
1093,9614
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,2739
1,0959
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,2562
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
2,4025
3,1544
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
9,2571
2,7073
16,9832
0,6337
4,1530
3,2871
2,9101
2,7112
5,1045
0,8555
4,1246
2,9017
0,0876
11,9665
1,2351
0,0948
6,0025
0,0000
6,5635
5,6504
7,5275
10,0408
1,2164
2,9661
2,2399
2,5687
1,5323
4,2696
0,8575
138,1677
744,5528
1111,3641
298,9705
680,3185
610,0811
957,6442
743,3992
395,4430
344,7790
760,1950
546,8084
34,1520
755,7812
356,7328
490,9856
1509,8597
0,0000
1490,7955
311,6580
1170,5236
605,6090
151,8249
720,2946
672,7663
965,5415
238,4186
876,9587
405,2553
22368,4605
171
Табела 2. Преглед површина пољопривредног земљишта по облицима својине
Р.бр.
Катастарска
општина
БАРЗИЛОВИЦА
1
БИСТРИЦА
2
БРАЈКОВАЦ
3
Облик
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
Њиве
1
Пољопривредно земљиште у ха
Обрадиво пољопривредно земљиште у ха
Пашњаци
Вртови
Воћњаци
Виногради
Ливаде
Укупно
2
3
4
5
6(1+2+3+4+5)
7
Трстици и
мочваре
8
Остало
земљиште
9
Укупно
10(6+7+8+9)
662,3575
0,0000
96,5768
6,7331
126,4523
892,1197
86,9195
0,0000
7,7488
986,7880
2,0864
0,0000
0,4185
0,0000
0,9000
3,4049
0,2774
0,0000
0,0000
3,6823
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,1287
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,1287
0,0000
0,0208
0,0000
0,1495
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
382,1229
0,0000
48,9218
5,5985
134,2826
570,9258
55,4283
0,0000
1,7229
628,0770
3,9418
0,0000
0,1413
0,0280
5,3732
9,4843
4,1166
0,0000
0,0000
13,6009
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0450
0,0000
0,0000
0,0450
853,4352
0,0000
107,6421
5,4292
315,8818
1282,3883
152,5811
0,0000
7,4992
1442,4686
11,9370
0,0000
0,0000
0,0000
1,7565
13,6935
3,3414
0,0000
0,0258
17,0607
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
24,1355
0,0000
5,8881
0,0000
31,0360
61,0596
0,3194
0,0000
0,0000
61,3790
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
172
БУРОВО
4
ВЕЛИКИ
ЦРЉЕНИ
5
ВРБОВНО
6
ВРЕОЦИ
7
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
146,4301
0,0000
6,2548
0,7648
12,4762
165,9259
1,4711
0,0000
0,9978
168,3948
0,8032
0,0000
0,0000
0,0000
1,0163
1,8195
0,0000
0,0000
0,3207
2,1402
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
761,4164
0,0000
30,9527
0,2661
83,3015
875,9367
58,6370
2,0742
6,9182
943,5661
78,5278
0,0000
0,0559
0,0000
13,6792
92,2629
5,0986
0,0000
1,6950
99,0565
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
44,3206
0,0000
0,0000
0,0000
6,5442
50,8648
0,4466
0,0274
0,0000
51,3388
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
609,3026
0,0000
21,9833
2,9516
66,6176
700,8551
12,4336
0,0000
2,7073
715,9960
1,6307
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1,6307
0,0000
0,0000
0,0000
1,6307
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
24,6537
0,0000
0,0000
0,0000
2,2724
26,9261
0,0000
0,0000
0,0000
26,9261
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
553,6892
0,0000
22,9372
2,8262
64,4949
643,9475
28,7675
0,0000
8,7292
681,4442
282,0173
0,0000
10,7519
0,4092
14,1153
307,2937
31,0180
0,0000
8,1240
346,4357
173
ДРЕН
8
ДУДОВИЦА
9
ЗЕОКЕ
10
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
80,4084
0,0000
0,0000
0,0000
1,5735
81,9819
1,3723
0,1300
0,0000
83,4842
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
226,2063
0,0000
16,8455
2,1864
22,0927
267,3309
19,7489
0,0000
0,6337
287,7135
8,5197
0,0000
0,0000
0,0000
0,9731
9,4928
0,0000
0,0000
0,0000
9,4928
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1,7887
0,0000
0,0000
0,0000
0,4276
2,2163
0,0000
0,0000
0,0000
2,2163
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
482,3287
0,0000
49,9673
6,2174
88,7966
627,3100
31,7193
0,0000
3,9170
662,9463
0,5348
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,5348
1,0071
0,0000
0,0550
1,5969
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
13,2699
0,0000
0,0000
0,0000
1,8475
15,1174
0,4769
0,1810
0,0000
15,7753
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
299,0197
0,0000
24,7810
12,7483
9,8725
346,4215
22,5153
0,2739
2,9804
372,1911
218,7623
0,0000
5,7581
2,1236
6,3517
232,9957
4,5876
0,0000
0,3067
237,8900
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
174
ЈУНКОВАЦ
11
КРУШЕВИЦА
12
ЛУКАВИЦА
13
својина
Мешовита
својина
Други
облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
562,1578
0,0000
22,8791
0,6193
85,8531
671,5093
23,3289
0,8837
2,2047
697,9266
147,3729
0,0000
9,8497
0,0960
14,0503
171,3689
12,6791
0,2122
0,5012
184,7614
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
46,4687
0,0000
7,5403
0,0000
18,3559
72,3649
2,3871
0,2042
0,0000
74,9562
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
508,9402
0,0000
68,9576
5,1592
85,0767
668,1337
49,6667
0,0000
2,7112
720,5116
6,8217
0,0000
0,0000
0,2004
5,5341
12,5562
2,6644
0,0000
0,0000
15,2206
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
6,8070
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
6,8070
0,8600
0,0000
0,0000
7,6670
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
282,9315
0,0000
25,4360
6,5503
23,4284
338,3462
35,7051
0,0000
5,0750
379,1263
14,2426
0,0000
0,4997
0,1147
0,0000
14,8570
1,2939
0,0000
0,0295
16,1804
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,1363
0,1363
0,0000
0,0000
0,0000
0,1363
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
175
МАЛИ ЦРЉЕНИ
14
МЕДОШЕВАЦ
15
ПЕТКА
16
ПРКОСАВА
17
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
247,9853
0,0000
34,8315
2,8133
28,7024
314,3325
21,0154
0,0000
0,8555
336,2034
3,5750
0,0000
0,1797
0,0000
3,1144
6,8691
1,7065
0,0000
0,0000
8,5756
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
264,3260
0,0000
2,9356
0,1231
10,2666
277,6513
4,5305
0,0000
0,7580
282,9398
399,3747
0,0000
23,4620
0,7148
8,1836
431,7351
14,4607
0,0000
3,2956
449,4914
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
27,6928
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
27,6928
0,0000
0,0710
0,0000
27,7638
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
388,2288
0,0000
34,5486
1,8315
83,9562
508,5652
23,0283
0,2562
2,3367
534,1864
10,7115
0,0000
0,2766
0,0696
1,5552
12,6129
0,3366
0,0000
0,5650
13,5145
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,1561
0,0000
0,0000
0,1561
0,0000
0,0000
0,0000
0,1561
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
31,1248
0,0000
0,6859
0,3054
0,0000
32,1161
0,7380
0,0000
0,0876
32,9417
1,2103
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1,2103
0,0000
0,0000
0,0000
1,2103
176
РУДОВЦИ
18
САКУЉА
19
СОКОЛОВО
20
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
467,9499
0,0000
37,2831
5,9531
73,1215
584,3076
40,3550
0,0000
4,6835
629,3461
21,4717
0,0000
0,2724
0,0000
8,8147
30,5588
6,6476
0,0000
2,5369
39,7433
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
62,3263
0,0000
0,6012
0,0000
17,5889
80,5164
1,4293
4,7461
0,0000
86,6918
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
3,1149
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
3,1149
0,0000
0,0000
0,0000
3,1149
297,2518
0,0000
23,1959
3,9970
16,9980
341,4427
10,9401
0,0000
1,2351
353,6179
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
359,0280
0,0000
15,3076
0,4398
45,9698
420,7452
4,9091
0,0000
0,0878
425,7421
39,4966
0,0000
1,4535
0,0000
16,1023
57,0524
1,1149
0,0000
0,0070
58,1743
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
5,1348
0,0000
0,0000
0,0000
2,8796
8,0144
0,0000
0,0000
0,0000
8,0144
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
177
СТЕПОЈЕВАЦ
21
СТРМОВО
22
ТРБУШНИЦА
23
својина
Мешовита
својина
Други
облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1100,7821
0,0000
40,5208
2,1506
115,9972
1259,4507
47,4578
0,0000
4,9809
1311,8894
57,1634
0,0000
0,4299
0,0000
11,0571
68,6504
8,6124
0,0000
0,8078
78,0706
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
112,3346
0,0000
0,1204
0,0000
5,0043
117,4593
1,7731
0,2138
0,0000
119,4462
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,4535
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,4535
0,0000
0,0000
0,0000
0,4535
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
822,2002
0,0000
133,9117
6,2854
298,3413
1260,7386
157,4245
0,0000
6,5532
1424,7163
8,0523
0,0000
0,0000
0,0000
3,0579
11,1102
2,1593
0,0000
0,0000
13,2695
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
35,7020
0,0000
3,2204
0,0000
13,3766
52,2990
0,5004
0,0103
0,0000
52,8097
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
178
ЦВЕТОВАЦ
24
ЧИБУТКОВИЦА
25
ШОПИЋ
26
ШУШЊАР
27
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
28,3087
0,0000
0,0000
0,0000
0,1623
28,4710
0,3458
0,0000
1,0451
29,8619
238,8677
0,0000
3,1148
0,1663
7,0765
249,2253
24,3902
0,0000
4,6053
278,2208
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
3,5753
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
3,5753
0,0000
0,0000
0,0000
3,5753
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
851,2367
0,0000
73,3433
8,1903
124,8524
1057,6227
55,9937
2,4025
7,3946
1123,4135
14,2576
0,0000
0,1384
0,0000
0,0000
14,3960
2,2968
0,0000
0,0500
16,7428
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
24,1739
0,0000
0,0000
0,0000
6,1105
30,2844
0,0000
0,0829
0,0000
30,3673
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
477,0898
0,0000
2,7383
0,0000
62,0028
541,8309
34,9612
3,1544
9,8346
589,7811
12,1064
0,0000
0,0396
0,0000
1,6194
13,7654
1,8563
0,0000
0,2062
15,8279
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
104,8925
0,0000
23,5554
1,2045
4,4565
134,1089
13,5481
0,0000
1,2043
148,8613
0,2431
0,0000
0,9526
0,0000
1,6091
2,8048
0,1467
0,0000
0,0121
2,9636
179
АРАПОВАЦ
28
БАРОШЕВАЦ
29
МИРОСАЉЦИ
30
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
562,7220
0,0000
29,3367
3,7732
26,5280
622,3599
12,5525
0,0000
2,6113
637,5237
59,9278
0,0000
0,0000
0,1200
22,1614
82,2092
0,4908
0,0000
0,3548
83,0548
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
270,2655
0,0000
20,3461
3,1512
31,4282
325,1910
17,3772
0,0000
1,9829
344,5511
269,5753
0,0000
21,4627
2,4565
20,2874
313,7819
11,2662
0,0000
0,2570
325,3051
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
2,0383
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
2,0383
0,0000
0,0000
0,0000
2,0383
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,9718
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,9718
0,0000
0,0000
0,0000
0,9718
829,1981
0,0000
26,9704
9,9623
66,6928
932,8236
20,2451
0,0000
2,5687
955,6374
6,0285
0,0000
0,0600
0,0000
2,5355
8,6240
0,7674
0,0000
0,0000
9,3914
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
180
СТУБИЦА
31
ЛЕСКОВАЦ
32
ЖУПАЊАЦ
33
својина
Мешовита
својина
Други
облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,5127
0,5127
0,0000
0,0000
0,0000
0,5127
169,2814
0,0000
36,3534
3,1437
12,2647
221,0432
15,5746
0,0000
1,5323
238,1501
0,2685
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,2685
0,0000
0,0000
0,0000
0,2685
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
632,6082
0,0000
24,9552
1,5963
152,6470
811,8067
27,6328
0,0000
4,2696
843,7091
28,0593
0,0000
0,0000
0,0000
3,1477
31,2070
0,4891
0,0000
0,0000
31,6961
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1,5535
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1,5535
0,0000
0,0000
0,0000
1,5535
280,2806
0,0000
29,9857
1,1330
45,5819
356,9812
30,9705
0,0000
0,8575
388,8092
14,3082
0,0000
0,0000
0,0000
0,3015
14,6097
1,8364
0,0000
0,0000
16,4461
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
181
својине
*Извор података РГЗ
182
Табела 3. Површине пољопривредног земљишта по класама
Пољопривредно земљиште у ха
Класа
Култура
I
II
III
IV
V
Њиве
115,9727
2215,7944
3099,7473
3044,1622
4230,9768
Вртови
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
Воћњаци
8,9875
100,6519
435,3786
649,3968
34,4170
Виногради
0,0000
4,7829
49,0597
65,5126
1,1805
Ливаде
28,2735
268,3972
667,1969
386,1520
526,1184
Пашњаци
86,2798
194,1237
196,6326
209,6833
317,6609
Трстици-мочваре
1,6542
4,3023
3,3006
0,0000
0,0000
Укупно
241,1677
2788,0524
4451,3157
4354,9069
5110,3536
*Извор података РГЗ
VI
3035,6788
0,0000
2,5843
0,0000
549,7396
228,2179
0,0000
3816,2206
VII
1058,3117
0,0000
0,0000
0,0000
172,1282
39,7233
0,0000
1270,1632
VIII
195,7686
0,0000
0,0000
0,0000
1,8710
0,4731
0,0000
198,1127
183
ТАБЕЛА 4.
Одводњавање
Каналска мрежа
Изграђено у
ха
У функцији у
ха
Цевна дренажа
Изграђено у
ха
Укупно у ха
У функцији у
ха
Изграђено у
ха
0,0000
ТАБЕЛА 5.
Наводњавање
Широкозахватне
машине у ха
Тифони у ха
Кап по кап
(миниорошавање)
У ха
Кишна
крила у ха
Остало у ха
У функцији у
ха
0,0000
Укупно у
ха
0,0000
ТАБЕЛА 6.
Физичке
мелиорације у
ха
Побољшање квалитета пољопривредног земљишта и мелиорације ливада и
пашњака
Хемијске
Биолошке
Мелиорације
мелиорације у мелиорације у
ливада и
Остало у ха
Укупно у ха
ха
ха
пашњака у ха
0,0000
184
Табела 7. Корисници пољопривредног земљишта у државној својини
Р.бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Назив корисника
Адреса корисника
Површина
земљишта
коју користи
(ха)
1,5110
1,5110
Катастарска
општина
КОЛУБАРА '
АРСИЋ НЕНАД МИОДРАГ
БЕОГРАДСКА ПОСА ЗАЈЕДНИЦА ВСКА
ВОДНА
ДАВИДОВИЋ ГОРДАНА ЈЕРЕМИЋ
ЛАЗАРЕВАЦ
БЕОГРАД А.ГЕПРАТА 11
ВРЕОЦИ
РУДОВЦИ
0,4990
0,8658
ДМИТРОВИЋ ЉИЉАНА
ДОМ НАРОДНОГ ЗД РАВЉА
ДОМ ЗДРАВЉА " ДР. ЂОРЂЕ
КОВАЧЕВИЋ"
ДРУШТВЕНА СВОЈИНА
ЕЛ.СРБ.ЈП"ТЕНТ" ДЕО ПРЕДУЗ
ОБРЕНОВАЦ ТЕ КОЛУБАРА
В.ЦРЉЕНИ
ЕПС ЈП "ТЕРМОЕЛЕКТРАНА НИКОЛА
ТЕСЛА" са п.о. ТЕ "К
БЕОГРАД ЈЕДРЕНСКА 10
ЛАЗАРЕВАЦ
0,0491
0,0485
ВРЕОЦИ
РУДОВЦИ
РУДОВЦИ
ПЕТКА
СТЕПОЈЕВАЦ
ЛАЗАРЕВАЦ
РУДОВЦИ
0,0591
0,4013
МИРОСАЉЦИ
РУДОВЦИ
В.ЦРЉЕНИ
ОБРЕНОВАЦ БОГОЉУБА
УРОШЕВИЋА-Ц
1,3205
СТЕПОЈЕВАЦ
ЕПС ЈП ЕЛЕКТРОСРБИЈА-КРАЉЕВО
ГРАДСКА ОПШТИНА ЛАЗАРЕВАЦ
ВРБОВНО
ВРБОВНО
Поседовни
лист или лист
непокретности
1641
1641
1840
1007
1110
448
515
710
1007
Површина на
листу
1,5110
1,5110
0,4990
0,4013
0,4645
0,0491
0,0485
0,0591
0,4013
2593
КРАЉЕВО
ЛАЗАРЕВАЦ КАРАЂОРЂЕВА 42
33,5108
1,9623
54,8576
СОКОЛОВО
СОКОЛОВО
СОКОЛОВО
СОКОЛОВО
ПЕТКА
САКУЉА
ПЕТКА
ЗЕОКЕ
АРАПОВАЦ
ПЕТКА
ДРЕН
БУРОВО
СОКОЛОВО
АРАПОВАЦ
БИСТРИЦА
АРАПОВАЦ
МАЛИ ЦРЉЕНИ
БАРОШЕВАЦ
ЖУПАWАЦ
1,3205
224
406
407
408
522
5
39
75
117
131
155
217
306
363
383
390
456
479
519
32,1403
0,3880
0,6403
0,3422
1,9623
0,8611
0,7707
5,6179
0,1627
0,4150
2,5852
0,3207
1,0286
4,1743
8,5941
0,3785
2,6827
2,5731
5,6903
185
ШОПИЋ
МИРОСАЉЦИ
ЛЕСКОВАЦ
ДРЕН
ЛУКАВИЦА
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
ИНД.ГРАЂ.МАТ. ПР.НЕМЕТ. РУДНИЦИ
И "ПРОГРЕС"
Ј.П. СРБИЈАШУМЕ
Ј.П.ЗА ГАЗДОВАЊЕ ШУМАМА
"СРБИЈАШУМЕ" БЕОГРАД ДЕО
ПРЕД."БОРАЊ
ЈАВНИ И НЕКАТЕГ ТЕВИ ОРИСАНИ ПУ
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЖЕЛЕЗНИЦЕ
СРБИЈЕ"
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ГАЗДОВАЊЕ
ШУМАМА "СРБИЈАШУМЕ" С
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ
ПРИВРЕДУ ЛАЗАРЕВАЦ
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕЕ СРБИЈЕ"
"ЖЕЛЕЗНИЦ
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕЛНУ ПРИВРЕДУ ЛА
ЗА КОМУНАЗАРЕВАЦ
ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"СРБИЈАВОДЕ" СА П.О.
ЈЕРЕМИЋ ЖИВКО РАДОСАВ
ЈЕРЕМИЋ МЛАДЕН АЛЕКСАНДАР
ЈЕРЕМИЋ ВОЈИСЛАВ МЛАДЕН
ЈЕРЕМИЋ ВОЈИСЛАВ ПЕТАР
ЈП "ЕПС"СА П.О. "ЕЛЕКТРОСР КРАЉЕВО"
ЛАЗАРЕВАЦ
БЕОГРАД КНЕЗА МИЛОША 55
0,6837
15,2279
КРУШЕВИЦА
ТРБУШНИЦА
ВЕЛИКИ ЦРЉЕНИ
МЕДОШЕВАЦ
РУДОВЦИ
СТЕПОЈЕВАЦ
ЧИБУТКОВИЦА
ЛОЗНИЦА
БРАЈКОВАЦ
3,2564
0,4023
ЛУКАВИЦА
БРАЈКОВАЦ
БЕОГРАД НЕМАЊИНА 6
БЕОГРАД МИХАИЛА ПУПИНА
113
0,0160
РУДОВЦИ
4,9457
БИСТРИЦА
АРАПОВАЦ
ДРЕН
ЛАЗАРЕВАЦ НИКОЛЕ ВУЈАЧИЋА
28
0,1400
ВРЕОЦИ
БЕОГРАД НЕМАЊИНА 6
ЛАЗАРЕВАЦ НИКОЛЕ ВУЈАЧИЋА
28
0,0134
ШОПИЋ
0,5697
ПЕТКА
НОВИ БЕОГРАД БРОДАРСКА 3
5,7634
В.ЦРЉЕНИ
ЗЕОКЕ
РУДОВЦИ
РУДОВЦИ
0,1052
0,5288
0,4013
0,4013
СОКОЛОВО
ЛЕСКОВАЦ
ПЕТКА
ШОПИЋ
ВЕЛИКИ ЦРЉЕНИ
ШОПИЋ
РУДОВЦИ
РУДОВЦИ
КРАЉЕВО
0,0900
ВЕЛИКИ ЦРЉЕНИ
585
832
898
933
1278
365
419
434
955
1048
1350
1406
1304
301
202
121
558
738
2151
141
316
69
117
220
389
1775
1713
1007
1007
1299
1,0592
3,2660
3,8036
0,9731
9,9008
0,6837
8,7772
0,3754
0,0223
2,9016
0,5223
2,6291
3,2564
0,4023
0,0160
1,3493
0,3386
3,2578
0,1400
0,0134
0,5697
2,9657
1,2680
0,3531
1,1766
0,1052
0,5288
0,4013
0,4013
0,0900
186
28
ЈП "СРБИЈАШУМЕ" БЕОГРАД
БЕОГРАД КНЕЗА МИЛОША 55
10,2324
29
30
31
32
ЈП ЕПС БЕОГРАД
ЈП ПТТ "СРБИЈА" СА П.О. БЕОГРАД
ЈП ПТТ"СРБИЈА" СА П.О. БЕОГРАД
ЈВП СРБИЈАВОДЕ СА П.О.
БЕОГРАД ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ 2
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД БРОДАРСКА 3
4,3448
0,0952
0,0270
22,8833
33
КГЛ ДОО ЛАЗАРЕВАЦ
ЛАЗАРЕВАЦ НИКОЛЕ ВУЈАЧИЋ
36
34
КОЛУБАРА МЕТАЛ ДОО
ВРЕОЦИ Д.ЂУРЂЕВИЋА РУСА 32
1,7212
35
36
37
38
39
40
41
М.З.ШУШЊАР
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
АРАПО
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
БАРОШ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
БИСТР
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ЛЕСКО
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ЗЕОКЕ
ШУШЊАР
ЦВЕТОВАЦ
ДУДОВИЦА
ЈУНКОВАЦ
СТЕПОЈЕВАЦ
ВРЕОЦИ
ЧИБУТКОВИЦА
0,6170
0,5960
0,2555
2,1077
5,2164
1,5250
2,5749
ШУШWАР
БАРОШЕВАЦ
БРАЈКОВАЦ
ЈУНКОВАЦ
МЕДОШЕВАЦ
ШУШWАР
ЦВЕТОВАЦ
ДУДОВИЦА
ЈУНКОВАЦ
СТЕПОЈЕВАЦ
ВРЕОЦИ
ЧИБУТКОВИЦА
АРАПОВАЦ
1,2610
АРАПОВАЦ
БАРОШЕВАЦ 113
0,8965
БАРОШЕВАЦ
БИСТРИЦА
0,9523
БИСТРИЦА
ЛЕСКОВАЦ
1,2116
ЛЕСКОВАЦ
ЗЕОКЕ
0,1726
ЗЕОКЕ
42
43
44
45
46
5,4110
БАРЗИЛОВИЦА
БРАЈКОВАЦ
СТЕПОЈЕВАЦ
СТЕПОЈЕВАЦ
ВРЕОЦИ
ДУДОВИЦА
ЦВЕТОВАЦ
ДУДОВИЦА
ВЕЛИКИ ЦРЉЕНИ
ЦВЕТОВАЦ
СТЕПОЈЕВАЦ
ВЕЛИКИ ЦРЉЕНИ
ВРЕОЦИ
СТЕПОЈЕВАЦ
ВРЕОЦИ
СТЕПОЈЕВАЦ
378
449
2230
2096
1773
154
155
160
328
419
455
682
854
878
1411
1584
68
169
563
1024
1033
63
121
1
109
54
177
137
95
66
403
114
263
0,6560
9,5764
4,3448
0,0952
0,0270
0,1798
0,0530
0,4960
0,6018
0,3840
0,9225
0,4512
2,4069
3,4494
0,3160
13,6227
1,6091
0,0245
3,7774
0,4305
1,2907
0,6170
0,5960
0,2555
2,1077
5,2164
1,5250
2,5749
1,2610
0,8965
0,9523
1,2116
0,1726
187
47
48
49
50
51
52
53
54
МЕСНА
МЕСНА
МЕСНА
МЕСНА
МЕСНА
МЕСНА
МЕСНА
МЕСНА
55
56
57
58
59
60
61
68
69
70
71
72
73
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПРКОСАВА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА РУДОВЦИ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ТРБУШНИЦА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ВЕЛИКИ ЦРЉЕНИ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ШОПИЋ
МИЛАНОВИЋ ДУШАН БОРКА
МИЛЕНКОВИЋ НЕНАД
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
МЗ БРАЈКОВАЦ
МЗ СЕЛА БАРЗИЛО ВИЦА
МЗ СОКОЛОВО
НЕШИЋ ЉУБИСАВ ТОМИСЛАВ
О.Ш."МИХАИЛО М СЕЉА"
ЛАДЕНОВИЋО.Ш."МИХАИЛО М СЕЉО"
ЛАДЕНОВИЋО.Ш."МИХАЈЛО М ' ЛАДЕНОВИЋ'
О.Ш."СЛОБОДАН ЦУН" ПЕНЕЗИЋ-КР
ОПШТЕНАРОДНА ИМОВИНА
ОПШТИНА ЛАЗАРЕВ АЦ
ОПШТИНА ЛАЗАРЕВ АЦ
74
75
76
77
62
63
64
65
66
67
ЗАЈЕДНИЦА
ЗАЈЕДНИЦА
ЗАЈЕДНИЦА
ЗАЈЕДНИЦА
ЗАЈЕДНИЦА
ЗАЈЕДНИЦА
ЗАЈЕДНИЦА
ЗАЈЕДНИЦА
МИРОСАЉЦИ
ЖУПАЊАЦ
АРНАЈЕВО
БУРОВО
КРУШЕВИЦА
МАЛИ ЦРЉЕНИ
МЕДОШЕВАЦ
ПЕТКА
МИРОСАЉЦИ
ЖУПАWАЦ
АРНАЈЕВО
БУРОВО
КРУШЕВИЦА
МАЛИ ЦРЉЕНИ
МЕДОШЕВАЦ
ПЕТКА
ПРКОСАВА
РУДОВЦИ
ТРБУШНИЦА
В.ЦРЉЕНИ
ШОПИЋ
В.ЦРЉЕНИ
БРАЈКОВАЦ
0,3617
0,1300
0,4222
1,7776
0,6216
2,0805
1,8033
0,9559
0,0627
0,7787
2,5335
10,1629
1,8769
1,5907
0,5282
МИРОСАЉЦИ
ЖУПАWАЦ
ЛЕСКОВАЦ
БУРОВО
КРУШЕВИЦА
МАЛИ ЦРЉЕНИ
МЕДОШЕВАЦ
ПЕТКА
ШОПИЋ
ПРКОСАВА
РУДОВЦИ
ТРБУШНИЦА
ВЕЛИКИ ЦРЉЕНИ
ШОПИЋ
ВЕЛИКИ ЦРЉЕНИ
БРАЈКОВАЦ
Београд УЛ. НЕМАЊИНА БР. 22БРАЈКОВАЦ
БАРЗИЛОВИЦА
СОКОЛОВО
ВРЕОЦИ
1,0495
0,1143
0,5481
0,5000
0,4822
ЗЕОКЕ
БРАЈКОВАЦ
БАРЗИЛОВИЦА
СОКОЛОВО
ВРЕОЦИ
ДУДОВИЦА
0,5580
ДУДОВИЦА
БАРЗИЛОВИЦА
ДУДОВИЦА
ЈУНКОВАЦ
РУДОВЦИ
ЛАЗАРЕВАЦ
ЛАЗАРЕВАЦ 13.ПРОЛЕТЕРСКА
0,3502
0,6968
2,3011
0,4645
1,4944
4,7837
БАРЗИЛОВИЦА
БРАЈКОВАЦ
ЈУНКОВАЦ
РУДОВЦИ
ТРБУШНИЦА
КРУШЕВИЦА
ВЕЛИКИ ЦРЉЕНИ
ДУДОВИЦА
ОПШТИНА ЛАЗАРЕВ ВИЦА АЦ
БАРЗИЛО
ОПШТИНА ЛАЗАРЕВАЦ
ОПШТИНА ЛАЗАРЕВАЦ
ЛАЗАРЕВАЦ 13.ПРОЛЕТЕРСКА
ЛАЗАРЕВАЦ 13.ПРОЛЕТЕРСКА 41
ЛАЗАРЕВАЦ 13.ПРОЛЕТЕРСКА 42
1,9358
4,0294
0,0927
ОПШТИНА ЛАЗАРЕВАЦ
ЛАЗАРЕВАЦ 13.ПРОЛЕТЕРСКЕ 42
2,0850
БАРЗИЛОВИЦА
ВРЕОЦИ
БАРЗИЛОВИЦА
СТЕПОЈЕВАЦ
БРАЈКОВАЦ
1
85
899
22
210
63
82
121
189
28
201
10
47
6
1785
1142
108
10
252
252
1956
8
193
1
185
1110
831
415
541
547
731
1711
253
454
878
0,3617
0,1300
0,4222
1,7776
0,6216
2,0805
1,8033
0,0563
0,8996
0,0627
0,7787
2,5335
10,1629
1,8769
1,5907
0,5282
1,0495
0,1143
0,5481
0,5000
0,4822
0,5580
0,3502
0,6968
2,3011
0,4645
1,4944
4,3191
0,3570
0,1076
1,9358
4,0294
0,0796
0,0131
1,9653
188
78
79
83
84
ОПШТИНА ЛАЗАРЕВАЦ
ОПШТИНА ЛАЗРЕВАЦ
ОСНОВ. ШКОЛА " АДЕНОВИЋ С
МИХАИЛО МЛ ЕЉА"
ОСНОВНА ШКОЛА " СВЕТИ САВА "
ОСНОВНА ШКОЛА "ДУЛЕ
КАРАКЛАЈИЋ"
ОСНОВНА ШКОЛА "МИЛОРАД
ЛАБУДОВИЋ ЛАБУД" БАРОШЕВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА "РУДОВЦИ" СА ПО
85
ОСНОВНА ШКОЛА "СЛОБОДАН
ПЕНЕЗИЋ КРЦУН"
80
81
82
86
87
88
89
90
91
92
93
ОСНОВНА ШКОЛА "СВЕТИ САВА"
ОСНОВНА ШКОЛА "ВОЈИСЛАВ ВОКА
САВИЋ"
ПАВЛОВИЋ МИЛАН СЛОБОДАН
ПАВЛОВИЋ СВЕТЛАНА
ПЕТРОВИЋ МИЛОРАД СЛОБОДАНКА
ПОПОВИЋ ДУШАНКА НЕШИЋ
ПРЕДУЗЕЋЕ"ПИК' '
ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ВОЋНО
ЛОЗНИ РАСАДНИК ДОО
ЛАЗАРЕВАЦ КАРАЂОРЂЕВА 42
ЛАЗАРЕВАЦ 13.ПРОЛЕТЕРСКЕ 42
0,0144
0,5282
ВРБОВНО
ЈУНКОВАЦ
БРАЈКОВАЦ
ДУДОВИЦА
ВЕЛ. ЦРЉЕНИ
1,2684
0,0839
ЧИБУТКОВИЦА
ЦВЕТОВАЦ
ЛАЗАРЕВАЦ
0,2316
ПЕТКА
СТРМОВО
РУДОВЦИ
0,2530
1,8490
БАРОШЕВАЦ
КРУШЕВИЦА
ТРБУШНИЦА
РУДОВЦИ
ЈУНКОВАЦ
0,2923
ВЕЛИКИ ЦРЉЕН
0,6018
МИРОСАЉЦИ
АРАПОВАЦ
СОКОЛОВО
ЛАЗАРЕВАЦ
Лазаревац КОЛУБАРСКИ ТРГ 46
МАЛИ БОРАК
ЖЕЛЕЗНИК Б.РАДОВИЋА 1
БЕОГРАД Д.ТУЦОВИЦА 24
БЕОГРАД
1,3131
0,0548
0,4990
0,0298
0,4822
0,2500
ШОПИЋ
СТУБИЦА
ВРЕОЦИ
СТУБИЦА
ВРЕОЦИ
РУДОВЦИ
ЛАЗАРЕВАЦ КОЛУБАРСКИ ТРГ 7
18,0670
94
95
РЕИК КОЛУБАРА "КОСМАЈ"
РЕИК'КОЛУБАРА'П АЈ' ОГОН 'КОСМ
В.ЦРЉЕНИ
В.ЦРЉЕНИ
0,2395
1,6963
96
97
РЕИК'КОЛУБАРА'П Ј' ОГОН'КОСМА
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РО"КОЛУБАРА-ПО ОПОВИ"ООУ
ВРШИНСКИ К Р"ТАМНАВА ИСТО ЧНО
ПОЉЕ'
РУДАРСКИ БАСЕН "КОЛУБАРА" Д.О.О.
В.ЦРЉЕНИ
БЕОГРАД
0,3721
0,6170
98
99
ПЕТКА
ПЕТКА
ШОПИЋ
ВЕЛИКИ ЦРЉЕНИ
ВЕЛИКИ ЦРЉЕНИ
ВЕЛИКИ ЦРЉЕНИ
ВЕЛИКИ ЦРЉЕНИ
ШУШWАР
1081
188
1142
747
245
142
100
13
13
49
226
317
86
482
1232
1840
805
1956
695
113
152
2419
1776
1774
1775
1784
863
0,1197
0,0144
0,5282
1,2684
0,0839
0,2316
0,2530
0,8731
0,4644
0,5115
0,2803
0,0120
0,6018
1,3131
0,0548
0,4990
0,0298
0,4822
0,2500
0,6029
8,5038
8,9603
0,2395
1,5911
0,1052
0,3721
0,6170
655
СТЕПОЈЕВАЦ
ЛАЗАРЕВАЦ СВЕТОГ САВЕ 1
48,3544
2333,8644
ЦВЕТОВАЦ
САКУЉА
ПРКОСАВА
МАЛИ ЦРЉЕНИ
14
48
98
48,3544
352,7169
1,1476
3,8124
189
100
ЛАЗАРЕВАЦ 13 ПРОЛЕТЕРСКА 42
0,1205
101
102
103
С.О.ЛАЗАРЕВАЦ
СЕЉАЧКА РАДНА ЗАДРУГА "НОВИ Ж
ИВОТ"
СИМИЋ БОГДАН ВИНКО
СО ЛАЗАРЕВАЦ
ЛЕСКОВАЦ
В.ЦРЉЕНИ
ЛАЗАРЕВАЦ
3,9836
0,3721
4,6461
104
105
106
107
108
109
110
СО ЛАЗАРЕВАЦ МЕСНА ЗАЈ.
СТАНКОВИЋ ЛАЗАР ЈОВИЦА
СТЕПАНОВИЋ БРАНИСАВ ЖИВОМИР
СТЕВАНОВИЋ ЉУБОМИР ДРАГОЉУБ
СТОИСАВЉЕВИЋ САВА ДУШАН
СТОЈАНОВИЋ ЧЕДОМИР МИЛАДИН
СТОЈАНОВИЋ ЧЕДОМИР МИЛИСАВ
СТЕПОЈЕВАЦ
ОБИЛИЋ ТРАЈКА ГРКОВИЋ 8
В.ЦРЉЕНИ
ЛАЗАРЕВАЦ 1300 КАПЛАРА 47
СТУБИЦА
В.ЦРЉЕНИ
В.ЦРЉЕНИ
0,9805
0,0700
0,2395
0,1000
0,0560
1,0096
1,0096
111
112
СТОЧАРСКО ВЕТЕР АНИЦА ИНАРСКА СТ
ТЕНТ Д.О.О.
ЛАЗАРЕВАЦ
Обреновац Б.Урошевића Црног 44
0,1126
2,3590
113
ТЕНТ Д.О.О. ОГРАНАК ТЕ КОЛУБАРА
ВЕЛ.ЦРЉЕНИ 3.ОКТОБРА 146
6,2998
ЗЕОКЕ
БАРОШЕВАЦ
АРАПОВАЦ
ЈУНКОВАЦ
МИРОСАЉЦИ
МЕДОШЕВАЦ
РУДОВЦИ
БУРОВО
КРУШЕВИЦА
ВЕЛИКИ ЦРЉЕНИ
ЈУНКОВАЦ
ВРЕОЦИ
ЦВЕТОВАЦ
БАРОШЕВАЦ
СТЕПОЈЕВАЦ
ВЕЛИКИ ЦРЉЕНИ
ВЕЛИКИ ЦРЉЕНИ
ВЕЛИКИ ЦРЉЕНИ
ВРЕОЦИ
ВРЕОЦИ
СТЕПОЈЕВАЦ
ВРЕОЦИ
ШУШWАР
120
171
192
262
271
305
311
332
344
432
461
505
582
759
1601
1772
1774
1785
1829
1833
1838
2027
815
900
231,0500
321,3661
73,0176
3,6410
5,4059
446,1853
25,9657
0,0419
8,7231
80,1485
176,2667
332,3812
228,5375
0,1919
15,0639
1,0096
1,5911
1,5907
0,1350
0,0511
19,7783
4,0454
0,1205
ЛЕСКОВАЦ
ВЕЛИКИ ЦРЉЕНИ
МЕДОШЕВАЦ
СТЕПОЈЕВАЦ
СТЕПОЈЕВАЦ
СТУБИЦА
ВЕЛИКИ ЦРЉЕНИ
ЛУКАВИЦА
СТУБИЦА
ВЕЛИКИ ЦРЉЕНИ
ВЕЛИКИ ЦРЉЕНИ
1784
278
1525
1349
779
1776
324
1095
1772
1772
3,9836
0,3721
0,1898
4,4563
0,9805
0,0700
0,2395
0,1000
0,0560
1,0096
1,0096
БАРЗИЛОВИЦА
ВЕЛИКИ ЦРЉЕНИ
497
1196
0,1126
1,9615
ВРЕОЦИ
СТЕПОЈЕВАЦ
1260
2578
0,3975
6,2998
190
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
Укупно
ТЕРМОЕЛЕКТРАНА ' 'ОБРЕНОВАЦ
ТЕРМОЕЛЕКТРАНА ОБРЕНОВАЦ
ВЕЉКОВИЋ БУДИМИР ЗОРКА
ВЕСИЋ ЧЕДОМИР ЗОРКА ТОПАЛОВИЋ
ВОЋНО-ЛОЗНИ РАСАДНИК
ВУКАДИНОВИЋ МЛАДЕН СВЕТОМИР
ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА
СТЕПОЈЕВАЦ
ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА
"19.СЕПТЕМБАР"
ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА
"ЈУНКОВАЦ"
ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА
"КОЛУБАРА" У СТЕЧАЈУ
ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА
"КОЛУБАРА"У СТЕЧАЈУ
ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА У
ТРБУШНИЦИ
ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ВЕЛИКИ
ЦРЉЕНИ
ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗЛУБАРА"У
СТЕЧАЈАДРУГА "КОУ
ШАМОТ РУДНИК ДОО АРАНЂЕЛОВ.
ШУМАДИЈА ДРВО
ЂУКИЋ БРАНКА ЈЕРЕМИЋ
ОБРЕНОВАЦ
В.ЦРЉЕНИ
ВРЕОЦИ
ЛАЗАРЕВАЦ
ЛАЗАРЕВАЦ КОЛУБАРСКИ ТРГ 7
ЗВЕЧАН НОВА КОЛОНИЈА 7
1,2048
0,2120
0,1350
0,0511
5,8942
0,0500
СТЕПОЈЕВАЦ
ЦВЕТОВАЦ
ВРЕОЦИ
ВРЕОЦИ
ЧИБУТКОВИЦА
СТУБИЦА
СТЕПОЈЕВАЦ
21,0071
ЛЕСКОВАЦ
ЛАЗАРЕВАЦ
5,5999
ЛУКАВИЦА
ДРЕН
ЈУНКОВАЦ
0,0399
САКУЉА
ЛАЗАРЕВАЦ КОЛУБАРСКИ ТРГ 7
0,7316
СТЕПОЈЕВАЦ
ЛАЗАРЕВАЦ КОЛУБАРСКИ ТРГ 7
10,6442
ЖУПАWАЦ
МИРОСАЉЦИ
ЛАЗАРЕВАЦ
ВЕЛИКИ ЦРЉЕН
ЛАЗАРЕВАЦ КОЛУБАРСКИ ТРГ 7
АРАНЂЕЛОВАЦ ВАСЕ САВИЋА 10
ЧИБУТКОВИЦА
РУДОВЦИ
2,7052
БИСТРИЦА
19,5674
СОКОЛОВО
3,7101
8,4540
4,3762
0,4013
АРАПОВАЦ
РУДОВЦИ
ЧИБУТКОВИЦА
РУДОВЦИ
1792
387
1829
1833
760
990
147
164
524
10
2767
114
238
154
405
143
342
857
1007
1,2048
0,2120
0,1350
0,0511
5,8942
0,0500
21,0071
2,9232
2,6767
0,0399
0,7316
10,6258
0,0184
2,7052
19,5674
3,7101
8,4540
4,3762
0,4013
2755,5197
*Извор података РГЗ
191
ТАБЕЛА 15
КО
Араповац
Потес
Број јавног
надметања
1
Преглед груписаних надметања
Број
Број
поседовног
Култура и
катастарске
листа/листа
класа
парцеле
непокретности
363
363/2
Њива 5.класе
Укупно 1
2
2
363
363
960/6
960/7
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Укупно 2
Укупно КО
Араповац
*Извор података РГЗ
Потес
Број јавног
надметања
3
Преглед груписаних надметања
Број
Број
поседовног
катастарске Култура и класа
листа/листа
парцеле
непокретности
154
948
Њива 7.класе
Укупно 3
4
4
154
383
1202
1190
Ливада 7.класе
Ливада 7.класе
5
5
403
633/4
634/4
Пашњак 5.класе
Пашњак 5.класе
Укупно 4
Укупно 5
Укупно КО
Бистрица
*Извор података РГЗ
Потес
Број јавног
надметања
6
6
Преглед груписаних надметања
Број
Број
поседовног
катастарске Култура и класа
листа/листа
парцеле
непокретности
878
822/1
Њива 6.класе
878
822/2
Ливада 6.класе
Укупно 6
7
1142
1436
Ливада 6.класе
8
878
2394/2
Њива 5.класе
Укупно 7
Укупно 8
Укупно КО
Брајковац
*Извор података РГЗ
Напо
мена
наранџаста
браон
браон
Површина
(ха)
0,8298
0,8298
1,8754
1,3050
3,1804
0,4433
0,5090
0,9523
Боја
Напо
мена
жута
љубичаста
љубичаста
браон
браон
4,9625
ТАБЕЛА 15
КО
Брајковац
0,4750
0,4750
1,0000
0,5798
1,5798
Боја
2,0548
ТАБЕЛА 15
КО
Бистрица
Површина
(ха)
Површина
(ха)
0,9254
0,7555
1,6809
0,4160
0,4160
0,2463
0,2463
Боја
Напо
мена
зелена
зелена
црвена
плава
2,3432
192
ТАБЕЛА 15
КО
Бурово
Потес
Број јавног
надметања
9
Преглед груписаних надметања
Број
Број
поседовног
катастарске Култура и класа
листа/листа
парцеле
непокретности
22
214/1
Њива 3.класе
Укупно 9
Укупно КО
Бурово
*Извор података РГЗ
Потес
Број јавног
надметања
10
Преглед груписаних надметања
Број
Број
поседовног
Култура и
катастарске
листа/листа
класа
парцеле
непокретности
47
787/1
Њива 3.класе
Укупно 10
Укупно КО
Велики Црљени
*Извор података РГЗ
Потес
Број јавног
надметања
11
Преглед груписаних надметања
Број
Број
поседовног
Култура и
катастарске
листа/листа
класа
парцеле
непокретности
155
91/1
Њива 6.класе
Укупно 11
Укупно КО
Дрен
*Извор података РГЗ
Потес
Број јавног
надметања
12
Преглед груписаних надметања
Број
Број
поседовног
Култура и
катастарске
листа/листа
класа
парцеле
непокретности
75
793/3
Њива 3.класе
Укупно 12
13
108
619/5
Њива 4.класе
14
108
752/4
Њива 6.класе
Укупно 13
Укупно 14
Укупно КО
Зеоке
*Извор података РГЗ
црвена
Површина
(ха)
6,8099
6,8099
Боја
Напо
мена
зелена
Површина
(ха)
0,5832
0,5832
Боја
Напо
мена
црвена
0,5832
ТАБЕЛА 15
КО
Зеоке
Напо
мена
6,8099
ТАБЕЛА 15
КО
Дрен
0,7613
0,7613
Боја
0,7613
ТАБЕЛА 15
КО
Велики
Црљени
Површина
(ха)
Површина
(ха)
0,2445
0,2445
0,4000
0,4000
0,3565
0,3565
Боја
Напо
мена
црвена
зелена
плава
1,0010
193
ТАБЕЛА 15
КО
Јунковац
Преглед груписаних надметања
Број
Број
поседовног
катастарске Култура и класа
листа/листа
парцеле
непокретности
109
270
Ливада 4.класе
Број јавног
надметања
Потес
15
Укупно 15
Укупно КО
Јунковац
*Извор података РГЗ
Потес
Број јавног
надметања
16
Преглед груписаних надметања
Број
Број
поседовног
Култура и
катастарске
листа/листа
класа
парцеле
непокретности
164
132/2
Њива 5.класе
Укупно 16
Укупно КО
Лукавица
*Извор података РГЗ
Потес
Број јавног
надметања
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
Укупно 17
Укупно КО
Рудовци
*Извор података РГЗ
Напо
мена
црвена
Површина
(ха)
0,9720
0,9720
Боја
Напо
мена
црвена
0,9720
ТАБЕЛА 15
КО
Рудовци
0,5519
0,5519
Боја
0,5519
ТАБЕЛА 15
КО
Лукавица
Површина
(ха)
Преглед груписаних надметања
Број
Број
поседовног
катастарске
Култура и класа
листа/листа
парцеле
непокретности
311
37
Њива 5.класе
311
50/1
Њива 5.класе
311
50/2
Пашњак 3.класе
311
54
Њива 5.класе
311
55/1
Њива 5.класе
311
55/2
Њива 5.класе
311
57
Њива 5.класе
311
58
Њива 5.класе
311
59
Ливада 5.класе
311
Њива 5.класе
311
Остало земљиште
311
70
Њива 5.класе
311
79/2
Њива 5.класе
311
517/1
Њива 5.класе
311
Остало земљиште
311
518
Њива 5.класе
311
Остало земљиште
Површина
(ха)
Боја
Напомена
0,6782
0,5048
0,4767
0,4097
0,4186
0,4186
0,2408
0,1292
0,5850
0,5006
1,2361
1,5215
0,9900
0,3540
0,5890
0,0540
0,0462
9,1530
9,1530
194
ТАБЕЛА 15
КО
Соколово
Потес
Број јавног
надметања
18
18
18
18
18
18
18
18
18
Преглед груписаних надметања
Број
Број
поседовног
Култура и
катастарске
листа/листа
класа
парцеле
непокретности
Ливада 2.класе
405
682/2
Ливада 2.класе
405
682/4
405
685
Њива 4.класе
405
686/1
Њива 4.класе
405
687/1
Њива 4.класе
405
687/2
Њива 3.класе
405
687/3
Њива 3.класе
405
690/3
Њива 3.класе
405
690/6
Њива 3.класе
Укупно 18
19
405
718/4
Ливада 2.класе
20
405
731/2
Њива 4.класе
21
21
405
405
734/1
734/2
Њива 3.класе
Њива 3.класе
22
22
22
405
405
405
745
750
752
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Укупно 19
Укупно 20
Укупно 21
Укупно 22
Укупно КО
Соколово
*Извор података РГЗ
ТАБЕЛА 15
КО
Степојевац
Потес
Укупно 23
Укупно КО
Степојевац
*Извор података РГЗ
Површина
(ха)
2,0610
1,1668
1,1030
0,6829
0,3006
0,2115
0,2558
0,3317
0,1127
6,2260
0,7549
0,7549
1,1347
1,1347
0,4079
0,5038
0,9117
1,4514
0,1530
0,1380
1,7424
Боја
Напомена
плава
плава
плава
плава
плава
плава
плава
плава
плава
зелена
црвена
љубичаста
љубичаста
браон
браон
браон
10,7697
Преглед груписаних надметања
Број
Број
Број јавног
поседовног
Култура и
катастарске
надметања
листа/листа
класа
парцеле
непокретности
Њива 2.класе
23
2767
71
Површина
(ха)
0,3781
0,3781
Боја
Напомена
црвена
0,3781
195
ТАБЕЛА 15
КО
Трбушница
Потес
Број јавног
надметања
24
Преглед груписаних надметања
Број
Број
поседовног
Култура и
катастарске
листа/листа
класа
парцеле
непокретности
Ливада 5.класе
10
558/1
Укупно 24
25
10
1022/3
Пашњак 4.класе
26
13
1023/4
Пашњак 4.класе
27
831
1103/2
Њива 6.класе
28
831
2524/3
Њива 7.класе
Укупно 25
Укупно 26
Укупно 27
Укупно 28
Укупно КО
Трбушница
*Извор података РГЗ
Потес
Број јавног
надметања
29
29
Преглед груписаних надметања
Број
Број
поседовног
катастарске Култура и класа
листа/листа
парцеле
непокретности
585
965/5
Њива 3.класе
585
965/6
Њива 3.класе
Укупно 29
30
Укупно 30
Укупно КО
Шопић
*Извор података РГЗ
1,0300
1,0300
0,2347
0,2347
0,4644
0,4644
1,0444
1,0444
0,4500
0,4500
Боја
Напомена
црвена
зелена
плава
жута
браон
3,2235
ТАБЕЛА 15
КО
Шопић
Површина
(ха)
585
4422
Њива 4.класе
Површина
(ха)
0,2687
0,2508
0,5195
0,2722
0,2722
Боја
Напомена
црвена
црвена
зелена
0,7917
196
ТАБЕЛА 16. ЗБИРНА ТАБЕЛА
КО
Араповац
Барзиловица
Барошевац
Бистрица
Брајковац
Бурово
Велики Црљени
Врбовно
Вреоци
Дрен
Дудовица
Жупањац
Зеоке
Јунковац
Крушевица
Лесковац
Лукавица
Мали Црљени
Медошевац
Миросаљци
Петка
Пркосава
Рудовци
Сакуља
Соколово
Степојевац
Стубица
Трбушница
Цветовац
Чибутковица
Шопић
Шушњар
Стрмовац
Укупно
Укупно
пољопривредно
земљиште у
државној својини
(ха)
83,0548
3,6823
325,3051
13,6009
17,0607
2,1402
99,0565
1,6307
346,4357
9,4928
1,5969
16,4461
237,8900
184,7614
15,2206
31,6961
16,1804
8,5756
449,4914
9,3914
13,5145
1,2103
39,7433
353,6179
58,1743
78,0706
0,2685
13,2695
278,2208
16,7428
15,8279
2,9636
0,0000
2744,3336
Издато у закуп
по програму
200_.(ха)
Трајање
закупа
(од-до)
Издато у
закуп по
програму
200_.(ха)
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
Трајање
закупа
(од-до)
Из плана коришћења за 2011.години
Највећа
Просечна
Планирано за
Најмања
површина
површина
Број
закуп у
површина за
за
за
надметања
2011.(ха)
надметање(ха)
надметање надметање
(ха)
(ха)
2,0548
0,4750
1,5798
1,0274
2
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
4,9625
0,8298
3,1804
1,6542
3
2,3432
0,2463
1,6809
0,7811
3
0,7613
0,7613
0,7613
0,7613
1
6,8099
6,8099
6,8099
6,8099
1
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,5832
0,5832
0,5832
0,5832
1
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1,0010
0,2445
0,4000
0,3337
3
0,5519
0,5519
0,5519
0,5519
1
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,9720
0,9720
0,9720
0,9720
1
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
9,1530
9,1530
9,1530
9,1530
1
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
10,7697
0,7549
6,2260
2,1539
5
0,3781
0,3781
0,3781
0,3781
1
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
3,2235
0,2347
1,0444
0,6447
5
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,7917
0,2722
0,5195
0,3959
2
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
44,3558
1,4785
30
0,0000 Дато на бесплатно коришћење
0,0000
Дато у закуп по основу власништва инфраструктуре
0,0000
Дато у закуп по основу узгајања животиња
*Извор података РГЗ
197
ТАБЕЛА 16а
Укупна површина пољопривредног земљишта у државној својини која није обухваћена надметањима
Разлог изузимања
Корисник
КО
Коментар
Површина (ха)
Правно и фактичко стање на
терену се разликују. На терену није
Записник радне групе од 12.11.2010. године
2699,9778
пољопривредно земљиште
Укупно
2699,9778
Контрола из табеле 16
2699,9778
198
ТАБЕЛА 17 Величине јавних надметања
Број јавних
Величина (ха)
надметања
До 5
27
Од 5 до 25
3
Од 25 до 50
Од 50 до 100
Од 100 до 200
Од 200 до 500
Преко 500
Укупно
30
*подаци се односе на план коришћења у 2011.години
199
ГРАДСКА ОПШТИНА
МЛАДЕНОВАЦ
200
Табела 1. Преглед површина пољопривредног земљишта по катастарским општинама
Р.бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Пољопривредно земљиште у ха
Обрадиво пољопривредно земљиште у ха
1
415,5300
1555,9430
3134,6987
1447,1088
293,1903
1285,9772
1989,3902
949,4215
230,4868
785,2101
2
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
3
12,3353
82,4889
78,6143
90,7092
21,5304
126,7050
59,8262
44,5989
26,5935
4,3431
4
31,3957
41,4996
96,6081
56,9199
16,6902
87,0127
58,4620
51,4185
7,5134
4,7209
5
58,0086
268,6322
441,2458
103,2074
57,1033
78,3275
253,7607
193,5276
51,2070
40,9408
6(1+2+3+4+5)
517,2696
1948,5637
3751,1669
1697,9453
388,5142
1578,0224
2361,4391
1238,9665
315,8007
835,2149
7
16,2335
102,3980
89,8046
90,5955
7,1553
74,4937
80,7574
81,8833
11,9722
1,3445
Трстици
и
мочваре
8
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,4300
0,0850
0,0000
0,0000
0,0000
7,5690
0,0000
0,8096
0,0000
6,5691
14,9477
1,1406
0,0000
0,0454
209,0080
0,9816
13,0927
15,5255
15,4204
254,0282
20,6420
0,0000
1,5408
981,4577
402,6186
209,3835
506,7975
579,8770
481,8069
15465,4748
Укупно
*Извор података РГЗ
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,9816
57,8767
25,7248
49,4965
58,6258
19,8086
17,5306
790,7101
34,0691
8,8154
6,0307
25,6810
8,4074
13,3328
564,1029
182,5758
41,7665
14,1828
57,1694
57,7620
51,8532
1973,2601
1255,9793
478,9253
279,0935
648,2737
665,8550
564,5235
18794,5295
33,2356
3,3418
6,7419
27,8467
4,4996
12,2204
666,3066
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,5150
2,9277
1,5511
5,4680
3,0651
1,8647
1,1944
92,8664
Катастарска
општина
АМЕРИЋ
ВЕЛИКА ИВАНЧА
ВЕЛИКА КРСНА
ВЛАШКА
ГРАНИЦЕ
ДУБОНА
КОВАЧЕВАЦ
КОРАЋИЦА
МАЛА ВРБИЦА
МЕЂУЛУЖЈЕ
МЛАДЕНОВАЦ
ВАРОШ
МЛАДЕНОВАЦ
СЕЛО
РАБРОВАЦ
РАЈКОВАЦ
СЕНАЈА
ШЕПШИН
МАРКОВАЦ
ПРУЖАТОВАЦ
Њиве
Вртови
Воћњаци
Виногради
Ливаде
Укупно
Пашњаци
Остало
земљиште
9
0,2719
8,0971
8,3796
10,0185
1,3754
11,9536
4,7950
5,2882
24,7018
0,3281
Укупно
10(6+7+8+9)
533,7750
2059,0588
3849,3511
1798,5593
397,0449
1664,8997
2447,0765
1326,1380
352,4747
836,8875
16,1337
276,2110
1292,1426
483,8182
291,3034
679,1855
672,2193
577,9383
19554,2175
201
Табела 2. Преглед површина пољопривредног земљишта по облицима својине
Р.бр.
Катастарска
општина
Облик
својине
Њиве
1
АМЕРИЋ
1
ВЕЛИКА
ИВАНЧА
2
ВЕЛИКА КРСНА
3
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Пољопривредно земљиште у ха
Обрадиво пољопривредно земљиште у ха
Пашњаци
Вртови
Воћњаци
Виногради
Ливаде
Укупно
2
3
4
5
6(1+2+3+4+5)
7
Трстици
и
мочваре
8
Остало
земљиште
Укупно
9
10(6+7+8+9)
407,6680
0,0000
12,3353
31,2891
57,6701
508,9625
14,9440
0,0000
0,2719
524,1784
8,1438
0,0000
0,0000
0,1066
0,9859
9,2363
0,3841
0,0000
0,0000
9,6204
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,1134
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,1134
0,9054
0,0000
0,0000
1,0188
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1536,0984
0,0000
82,1125
39,7132
258,0938
1916,0179
101,1957
0,0000
8,0611
2025,2747
7,1574
0,0000
0,2164
0,0799
1,4480
8,9017
0,4708
0,0000
0,0360
9,4085
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
9,5082
0,0000
0,1600
1,7065
9,0904
20,4651
0,5753
0,0000
0,0000
21,0404
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
3,1790
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
3,1790
0,1562
0,0000
0,0000
3,3352
3042,2397
0,0000
78,6143
96,0131
432,9616
3649,8287
89,2751
0,0000
8,3796
3747,4834
9,6418
0,0000
0,0000
0,1169
0,3791
10,1378
0,3590
0,0000
0,0000
10,4968
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
78,7556
0,0000
0,0000
0,3154
7,7333
86,8043
0,1705
0,0000
0,0000
86,9748
202
ВЛАШКА
4
ГРАНИЦЕ
5
ДУБОНА
6
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
4,0616
0,0000
0,0000
0,1627
0,1718
4,3961
0,0000
0,0000
0,0000
4,3961
1416,9685
0,0000
89,8371
56,5860
102,2972
1665,6888
89,2891
0,0000
9,5136
1764,4915
8,3218
0,0000
0,7264
0,0000
0,8410
9,8892
0,5421
0,0000
0,0130
10,4443
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
21,7947
0,0000
0,1156
0,3339
0,0692
22,3134
0,7643
0,4919
0,0000
23,5696
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0238
0,0000
0,0301
0,0000
0,0000
0,0539
0,0000
0,0000
0,0000
0,0539
293,0951
0,0000
21,5304
16,6902
56,9539
388,2696
5,2710
0,0000
1,3677
394,9083
0,0952
0,0000
0,0000
0,0000
0,3031
0,3983
2,0577
0,0000
0,0077
2,4637
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1241,8714
0,0000
107,6704
85,5191
77,4642
1512,5251
55,2144
0,4300
11,9536
1580,1231
8,5940
0,0000
3,6113
0,5099
0,0000
12,7152
0,0000
0,0000
0,0000
12,7152
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
203
КОВАЧЕВАЦ
7
КОРАЋИЦА
8
МАЛА ВРБИЦА
9
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
32,4429
0,0000
15,4233
0,6902
0,8633
49,4197
19,2793
0,0000
0,0000
68,6990
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
3,0689
0,0000
0,0000
0,2935
0,0000
3,3624
0,0000
0,0000
0,0000
3,3624
1945,8847
0,0000
59,7235
58,4620
248,3604
2312,4306
78,0695
0,0850
4,6450
2395,2301
6,0116
0,0000
0,1027
0,0000
1,4844
7,5987
2,5458
0,0000
0,0000
10,1445
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
25,0783
0,0000
0,0000
0,0000
3,4159
28,4942
0,0801
0,0000
0,0000
28,5743
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
13,3423
0,0000
0,0000
0,0000
0,5000
13,8423
0,0620
0,0000
0,1500
14,0543
909,7289
0,0000
44,5539
51,2152
188,3715
1193,8695
79,1822
0,0000
5,1168
1278,1685
8,6125
0,0000
0,0000
0,1081
2,3481
11,0687
2,3643
0,0000
0,0232
13,4562
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
29,5264
0,0000
0,0450
0,0952
2,8080
32,4746
0,2481
0,0000
0,0000
32,7227
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1,5537
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1,5537
0,0887
0,0000
0,1482
1,7906
229,2253
0,0000
25,7565
7,5134
50,8653
313,3605
11,6520
0,0000
6,2486
331,2611
1,2152
0,0000
0,8370
0,0000
0,3079
2,3601
0,3202
0,0000
18,0577
20,7380
204
МЕЂУЛУЖЈЕ
10
МЛАДЕНОВАЦ
ВАРОШ
11
12
МЛАДЕНОВАЦ
СЕЛО
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
својине
Приватна
својина
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0463
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0463
0,0000
0,0000
0,0024
0,0487
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0338
0,0338
0,0000
0,0000
0,3931
0,4269
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
736,6812
0,0000
4,3431
4,7209
39,4312
785,1764
1,3445
0,0000
0,3173
786,8382
26,3066
0,0000
0,0000
0,0000
1,3457
27,6523
0,0000
0,0000
0,0108
27,6631
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
22,2223
0,0000
0,0000
0,0000
0,1639
22,3862
0,0000
0,0000
0,0000
22,3862
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
7,5690
0,0000
0,8096
0,0000
6,5691
14,9477
1,1406
0,0000
0,0454
16,1337
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
206,9277
0,9816
13,0834
15,2571
14,9894
251,2392
18,8679
0,0000
1,5408
271,6479
205
РАБРОВАЦ
13
РАЈКОВАЦ
14
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
својине
2,9737
0,0000
0,0093
0,2684
0,6634
3,9148
1,7741
0,0000
0,0000
5,6889
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
961,8490
0,0000
57,7392
34,0691
175,4718
1229,1291
31,8963
0,0000
2,9019
1263,9273
2,6796
0,0000
0,1375
0,0000
0,0000
2,8171
0,5494
0,0000
0,0000
3,3665
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
16,9291
0,0000
0,0000
0,0000
7,1040
24,0331
0,7899
0,0258
0,0000
24,8488
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
399,4464
0,0000
25,6983
8,8154
40,3868
474,3469
3,2075
0,0000
1,5488
479,1032
1,7440
0,0000
0,0265
0,0000
0,5282
2,2987
0,0488
0,0000
0,0023
2,3498
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1,4282
0,0000
0,0000
0,0000
0,8515
2,2797
0,0855
0,0000
0,0000
2,3652
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
206
СЕНАЈА
15
ШЕПШИН
16
МАРКОВАЦ
17
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
својине
196,5360
0,0000
49,0733
6,0145
14,1335
265,7573
5,8418
0,0000
5,4680
277,0671
1,0290
0,0000
0,1916
0,0162
0,0000
1,2368
0,0000
0,0000
0,0000
1,2368
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
10,4123
0,0000
0,2040
0,0000
0,0493
10,6656
0,9001
0,0000
0,0000
11,5657
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1,4062
0,0000
0,0276
0,0000
0,0000
1,4338
0,0000
0,0000
0,0000
1,4338
499,1391
0,0000
58,5133
25,6810
49,0277
632,3611
24,3346
0,0000
3,0651
659,7608
2,1144
0,0000
0,1125
0,0000
0,0000
2,2269
0,2126
0,0000
0,0000
2,4395
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
5,5250
0,0000
0,0000
0,0000
7,5353
13,0603
2,3145
0,0000
0,0000
15,3748
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,7512
0,0000
0,0563
0,0000
0,6064
1,4139
0,9850
0,0000
0,0000
2,3989
572,0148
0,0000
17,9867
8,3110
57,6996
656,0121
3,3708
0,0000
1,8647
661,2476
6,8172
0,0000
27,2901
0,0964
0,1459
34,3496
1,1288
0,0000
0,0000
35,4784
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1,7078
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1,7078
0,0000
0,0000
0,0000
1,7078
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
207
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
својине
*Извор података РГЗ
ПРУЖАТОВАЦ
18
464,5396
0,0000
17,5306
13,3328
50,8919
546,2949
11,8230
0,0000
1,1944
559,3123
15,9751
0,0000
0,0000
0,0000
0,9613
16,9364
0,3974
0,0000
0,0000
17,3338
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
2,3323
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
2,3323
0,0000
0,0000
0,0000
2,3323
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
208
Табела 3. Површине пољопривредног земљишта по класама
Пољопривредно земљиште у ха
Класа
Култура
I
II
III
IV
V
Њиве
248,5672
1385,8849
3319,6324
2979,3660
3616,3343
Вртови
0,0000
0,9816
0,0000
0,0000
0,0000
Воћњаци
3,5703
88,7859
495,7792
145,0561
87,0057
Виногради
9,9994
60,9436
312,7419
179,3248
1,0932
Ливаде
8,7183
385,0266
776,5364
529,8633
251,7366
пашњаци
20,6199
41,0179
149,5162
187,1173
80,1640
Трстици-мочваре
0,0850
0,4300
0,0000
0,0000
0,0000
Укупно
291,5601
1963,0705
5054,2061
4020,7275
4036,3338
*Извор података РГЗ
VI
2514,0497
0,0000
0,0000
0,0000
20,4759
99,1744
0,0000
2633,7000
VII
1232,9375
0,0000
0,0000
0,0000
0,9030
79,0100
0,0000
1312,8505
VIII
168,7028
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
9,6869
0,0000
178,3897
209
ТАБЕЛА 5.
Наводњавање
Кап по кап
Широкозахватне Тифони у
(миниорошавање)
машине у ха
ха
у ха
200,0000
Кишна
крила у ха
Остало у
ха
Укупно у ха
200,0000
*Извор података из листа непокретности, увиђаја на лицу места, записника пољопривредног
инспектора, број 320-13-1814/2009-02 од 30.10.2009.год.
210
Табела 7. Корисници пољопривредног земљишта у државној својини
Р.бр.
1
2
Назив корисника
АД "РАСАДНИК"
3
4
5
БУКВИЋ БОГОЉУБ СВЕТОЗАР
ГРАДСКИ СЕКРЕТА НУТРАШЊЕ РИЈАТ ЗА
У ПОСЛОВЕ
ИНСТИТУТ ЗЕМЉИШТА ЗА ПРОУЧАВ
ЈАНОШЕВИЋ МИЛИВОЈЕ ВЛАДИМИР
6
ЈКП " МЛАДЕНОВАЦ "
Адреса корисника
МЛАДЕНОВАЦ КРАЉА ПЕТРА
ПРВОГ 372
ВЛАШКА
БЕОГРАД
БЕОГРАД ТОПЦИДЕР
МАЛА ВРБИЦА
МЛАДЕНОВАЦ КРАЉИЦЕ
МАРИЈЕ 32
7
ЈКП "12ОКТОБАР" МЛАДЕНОВАЦ
8
9
ЈКП "ПИЈАЦЕ" МЛАДЕНОВАЦ
ЈП " ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ"
МЛАДЕНОВАЦ ЖИВОМИРА
САВКОВИЋА
МЛАДЕНОВАЦ ЖИВОМИРА
САВКОВИЋА 1
БЕОГРАД НЕМАЊИНА 6
ЈП "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"
БЕОГРАД
БЕОГРАД ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ 2
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВ.ЗЕМ
"ДИП"МЛАД.
ЈП" СРБИЈАШУМЕ" БЕОГРАД
ЈП"СРБИЈАШУМЕ" СА П.О. БЕОГРАД
ЈВП"СРБИЈАВОДЕ" СА П.О.
ЛОВАЧКО УДРУЖЕЊЕ ВАРОВНИЦЕ
МАРИНКОВИЋ ПЕТАР МИЛОРАД
МАРИНКОВИЋ ПЕТАР МИЛОВАН
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА "ЦЕНТАР"
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ГРАНИЦЕ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КОВАЧЕВАЦ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА МАРКОВАЦ
МЛАДЕНОВАЦ КРАЉА ПЕТРА
ПРВОГ 246
БЕОГРАД КНЕЗА МИЛОША 55
БЕОГРАД КНЕЗА МИЛОША 55
БЕОГРАД
МЛАДЕНОВАЦ
ВЕЛИКА КРСНА
ВЕЛИКА КРСНА
ПРУЖАТОВАЦ
СЕНАЈА
В.ИВАНЧА
ВЕЛИКА КРСНА
ШЕПШИН
МЛАДЕНОВАЦ
ГРАНИЦЕ
КОВАЧЕВАЦ
МАРКОВАЦ
Површина
земљишта коју
користи (ха)
3,7934
1,1427
0,2416
11,9749
0,5010
0,7945
Катастарска општина
МАЛА ВРБИЦА
АМЕРИЋ
МЛАДЕНОВАЦ СЕЛО
ВЛАШКА
ВЛАШКА
МЕЂУЛУЖЈЕ
МАЛА ВРБИЦА
РАЈКОВАЦ
ГРАНИЦЕ
0,9509
МЕЂУЛУЖЈЕ
0,6876
1,6812
СЕНАЈА
ВЛАШКА
КОВАЧЕВАЦ
0,0145
МАЛА ВРБИЦА
МЛАДЕНОВАЦ СЕЛО
0,5427
1,8375
2,9392
0,6542
0,1720
1,0188
1,0188
0,0500
0,0733
0,2555
0,0251
0,0360
0,1573
1,0250
0,5357
0,9766
ВЛАШКА
ВЕЛИКА ИВАНЧА
КОРАЋИЦА
КОВАЧЕВАЦ
КОРАЋИЦА
ВЕЛИКА КРСНА
ВЕЛИКА КРСНА
ПРУЖАТОВАЦ
СЕНАЈА
ВЕЛИКА ИВАНЧА
ВЕЛИКА КРСНА
ШЕПШИН
КОВАЧЕВАЦ
ГРАНИЦЕ
КОВАЧЕВАЦ
МАРКОВАЦ
Поседовни лист или
лист непокретности
160
348
1061
983
2108
1343
359
399
595
1403
626
565
835
381
688
4156
617
644
1797
4234
3864
3864
525
476
1036
2990
1135
4047
492
604
600
Површина на
листу
0,2709
3,2541
0,2684
1,1427
0,2416
11,9749
0,5010
0,6444
0,1501
0,9509
0,6876
1,4812
0,2000
0,0052
0,0093
0,5427
1,8375
2,9392
0,6542
0,1720
1,0188
1,0188
0,0500
0,0733
0,2555
0,0251
0,0360
0,1573
1,0250
0,5357
0,9766
211
27
28
29
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
НИНКОВИЋ ДЕСАНКА ЧЕДОМИР
ОПШТЕНАРОДНА ИМОВИНА
ОРГ.УПРАВЉ
30
31
32
БЕОГРАД БИРЧАНИНОВА 5
ВЛАШКА
17,2476
0,8893
1,6647
МАЛА ВРБИЦА
ВЛАШКА
ОПШТИНА МЛАДЕНО ВАЦ
ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ
КОРАЋИЦА
МЛАДЕНОВАЦ ЈАНКА КАТИЋА
6
МЛАДЕНОВАЦ
КОРАЋИЦА
1,0109
35,0884
КОВАЧЕВАЦ
ВЛАШКА
СЕНАЈА
ШЕПШИН
СЕНАЈА
ВЕЛИКА ИВАНЧА
МЕЂУЛУЖЈЕ
ДУБОНА
РАБРОВАЦ
ВЛАШКА
ВЛАШКА
ВЕЛИКА ИВАНЧА
КОРАЋИЦА
КОВАЧЕВАЦ
КОВАЧЕВАЦ
ВЕЛИКА КРСНА
ВЕЛИКА КРСНА
РАБРОВАЦ
ДУБОНА
ОПШТИНА МЛАДЕНОВАЦ
МЛАДЕНОВАЦ ЈАНКА КАТИЋА
6
30,1707
ПРУЖАТОВАЦ
ГРАНИЦЕ
ГРАНИЦЕ
МАЛА ВРБИЦА
МАРКОВАЦ
РАЈКОВАЦ
МАРКОВАЦ
АМЕРИЋ
АМЕРИЋ
МЛАДЕНОВАЦ СЕЛО
ГРАНИЦЕ
МЛАДЕНОВАЦ СЕЛО
МЛАДЕНОВАЦ СЕЛО
МАРКОВАЦ
ПРУЖАТОВАЦ
РАЈКОВАЦ
МЛАДЕНОВАЦ СЕЛО
135
804
641
4662
2
31
89
174
185
266
314
351
380
566
618
645
836
837
950
951
1039
1323
24
46
51
58
65
66
82
83
120
129
254
322
362
658
720
931
1095
17,2476
0,8893
1,6647
1,0109
4,6591
0,3726
0,3681
0,0388
2,5203
5,4260
0,3690
0,0368
0,2514
0,1855
0,1128
0,2917
6,4867
0,1199
7,8726
0,0213
2,9477
3,0081
10,4156
0,8894
0,1825
2,4789
1,7259
0,1040
0,7541
1,3033
4,4193
3,8426
0,2167
0,7842
0,4070
0,4025
1,1102
0,7571
0,3774
212
33
37
38
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ
ОСНОВНА ШКОЛА "МОМЧИЛО
ЖИВОЈИНОВИ Ћ"
ОСНОВНА ШКОЛА "БИСА СИМИЋ"
ОСНОВНА ШКОЛА "БОРА ЛАЗИЋ"
ОСНОВНА ШКОЛА "МИЛИЦА
МИЛОШЕВИЋ"
ОСНОВНА ШКОЛА "СРЕТЕН ЛОМИЋ"
39
ПАУНОВИЋ ЖИВОТА ЖИВОЈИН
40
ПАУНОВИЋ ДОБРОСАВ РАДМИЛО
41
ПАУНОВИЋ ДОБРОСАВ РАДОСЛАВ
42
ПАУНОВИЋ ОГЊЕН ЉУБИЦА ДОБРОСАВ
ПОЉОПРИВРАДНИ КОМБИНАТ
МЛАДЕНОВАЦ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФОНД ЗЕМЉ.
ПОЉОПРИВРЕДНО ФОНД ЗЕМЉИШНИ
ПОЉОПРИВРЕДНО
ПРЕДУЗЕЋЕ"МЛАДЕНОВАЦ"
34
35
36
43
44
45
46
47
48
ПРЕД 'УЉАРИЦЕ- -РАСАДНИК' Д О О
ПРЕД ЗА ПУТЕВЕ "БЕОГРАД" Д.П.
49
ПРЕД'УЉАРИЦЕ - -РАСДНИК' Д О О
50
51
52
53
54
55
ПРЕД'УЉАРИЦЕ' - -РАСДНИК' Д О О
ПРЕД'УЉАРИЦЕ- -РАСАДНИК Д О О
ПРЕД'УЉАРИЦЕ- -РАСАДНИК' Д О О
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ПОЉ.ПРОИЗВОДЊУ,ТРГОВИНУ И
КООПЕРАЦ ДОО "УЉАРИЦЕ
РАДНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА
ПОЉОПРИВРЕДНУ ПРОИЗВОДЊУ
"РАСАДНИК"
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Младеновац ЈАНКА КАТИЋА 6
3,5735
КОРАЋИЦА
МЛАДЕНОВАЦ
В.КРСНА
ВЛАШКА
0,4585
0,1041
0,0645
ШЕПШИН
ВЕЛИКА КРСНА
СЕНАЈА
ЈАГЊИЛО
В.ИВАНЧА
С ПАЛАНКА НЕЗНАНОГ ЈУНАКА
49
МЛАДЕНОВАЦ МИЛОРАДА
МАРКОВИЋА 4
СМЕД ПАЛАНКА ИВЕ АНДРИЋА
28
ВЕЛИКА КРСНА РЕОН
СТЕПАЊЕ
0,3820
0,2164
РАБРОВАЦ
ВЕЛИКА ИВАНЧА
0,8274
ВЕЛИКА КРСНА
0,6275
ВЕЛИКА КРСНА
0,6275
ВЕЛИКА КРСНА
0,6275
ВЕЛИКА КРСНА
МЛАДЕНОВАЦ
МЕЂУЛУЖЈЕ
В.ИВАНЧА
2,4838
1,9734
0,2750
ПРУЖАТОВАЦ
МЕЂУЛУЖЈЕ
ВЕЛИКА ИВАНЧА
МЛАДЕНОВАЦ
МЛАДЕНОВАЦ КРАЉА
ПРВОГ 372
БЕОГРАД ВИДСКА 24
МЛАДЕНОВАЦ КРАЉА
ПРВОГ 372
МЛАДЕНОВАЦ КРАЉА
ПРВОГ 372
МЛАДЕНОВАЦ КРАЉА
ПРВОГ 372
МЛАДЕНОВАЦ КРАЉА
ПРВОГ 372
0,1800
ПРУЖАТОВАЦ
27,0526
0,0080
МАРКОВАЦ01
КОВАЧЕВАЦ
ПЕТРА
ПЕТРА
ПЕТРА
ПЕТРА
4,8151
КОРАЋИЦА
7,3379
МЕЂУЛУЖЈЕ
0,9718
КОВАЧЕВАЦ
ПЕТРА
МЛАДЕНОВАЦ КРАЉА ПЕТРА
ПРВОГ 372
13,5291
1,4880
ДУБОНА
ВЕЛИКА ИВАНЧА
АМЕРИЋ
РАЈКОВАЦ
1789
92
822
268
981
326
3752
3751
3751
3751
207
780
971
757
1209
2592
4159
2574
4490
1695
2521
1062
1337
3,5735
0,4585
0,1041
0,0645
0,3820
0,2164
0,8274
0,6275
0,6275
0,6275
2,4838
1,9734
0,2750
0,1800
27,0526
0,0080
4,8151
7,3379
0,9718
9,3381
4,1910
0,6437
0,8443
682
МЛАДЕНОВАЦ
БЕОГРАД
3,0942
4,8011
ПРУЖАТОВАЦ
МАРКОВАЦ
МАЛА ВРБИЦА
198
436
3,0942
4,5667
0,2344
213
56
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАШКА
2,1935
57
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ШЕПШИН
1,5769
Укупно
ВЛАШКА
ВЛАШКА
ВЛАШКА
ШЕПШИН
251
983
3723
639
0,6548
1,1427
0,3960
1,5769
198,4609
*Извор података РГЗ
214
ТАБЕЛА 12
КО
Међулужје
Међулужје
Међулужје
Међулужје
Међулужје
Међулужје
Међулужје
Међулужје
Међулужје
Међулужје
Међулужје
Међулужје
Међулужје
Међулужје
Међулужје
УКУПНО КО
Међулужје
*Извор података РГЗ
Коришћење без плаћања накнаде
Број поседовног
листа/листа
непокретности
1343
1343
1343
1343
1343
1343
1343
1343
1343
1343
1343
1343
1343
1343
1343
Број катастарске
парцеле
808
809
810
811/1
811/2
811/3
812
813/1
813/2
813/3
813/4
814
815
816
817
Институт за земљиште
Култура
Класа
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Површина
(ха)
0,6780
0,6500
1,4500
0,3571
0,8002
0,3572
1,1355
1,9840
0,3167
0,3167
0,2890
0,8265
0,7152
0,1565
1,9315
11,9641
215
ТАБЕЛА 15
КО
Марковац
Потес
Црквине
Црквине
Преглед груписаних надметања
Број поседовног
Број
Број јавног
листа/листа
катастарске
надметања
непокретности
парцеле
1
1209
98/1
1
1209
98/2
Култура и класа
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Укупно 1
Црквине
Црквине
Црквине
2
2
2
65
65
65
334/2
334/3
334/4
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Лекића
крај
3
1209
127
Њива 3.класе
Укупно 2
Укупно 3
Површина
(ха)
Боја
Напомена
Дет. лист
0,6778
0,1876
0,8654
0,2866
0,2867
0,2867
0,8600
црвена
црвена
3
3
зелена
зелена
зелена
4
4
4
0,6851
жута
3
0,6851
4
1209
477
Воћњак 3.класе
Укупно 4
Укупно КО
Марковац
Под
правоснажном
одлуком по
Годишњем
програму за
2010.
годину(јавно
надметање
бр. 28)
решити до
огласа за
2011. год.
0,2037
0,2037
2,6142
*Извор података РГЗ
ТАБЕЛА 15
КО
Велика
Иванча
Потес
Мали луг
Мали луг
Преглед груписаних надметања
Број
Број
Број јавног
поседовног
катастарске
надметања
листа/листа
парцеле
непокретности
5
2521
3988
5
2521
3989
Култура и класа
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Укупно 5
Сикиљевац
6
185
425/1
Сикиљевац
6
185
425/3
Сикиљевац
Сикиљевац
6
6
185
185
428/1
428/2
Њива 6.класе
Виноград
3.класе
Њива 6.класе
Њива 6.класе
Попадија
7
2521
3729/2
Њива 4.класе
8
971
232/4
Њива 6.класе
1036
2424
Ливада 3.класе
Укупно 6
Укупно 7
Укупно 8
9
Укупно 9
Укупно КО Велика
Иванча
*Извор података РГЗ
Површина
(ха)
Боја
Напомена
Дет. лист
0,5000
0,5000
1,0000
0,0928
љубичаста
љубичаста
12
12
црвена
3
0,0799
црвена
3
0,5288
0,2109
0,9124
0,2021
0,2021
0,2750
0,2750
0,2555
0,2555
црвена
црвена
3
3
плава
11
зелена
3
бордо
8
2,6450
216
ТАБЕЛА 15
КО
Влашка
Потес
Варовнице
Преглед груписаних надметања
Број
Број
Број јавног
поседовног
катастарске
надметања
листа/листа
парцеле
непокретности
10
2
978/2
Култура и класа
Њива 7.класе
Укупно 10
Напомена
Дет. лист
розе
5
жута
3
браон
14
2
576/1
Њива 6.класе
12
2
5691
Ливада 3.класе
13
804
4502/1
Њива 6.класе
0,1011
Св.
зелена
10
14
14
14
14
14
14
14
14
565
565
565
565
565
565
565
565
5407
5408/1
5408/2
5414
5415
5416
5417
5418
Ливада 4 класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 4.класе
Воћњак 3.класе
Воћњак 3.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
0,1011
0,0777
0,0843
0,0325
0,0370
0,0200
0,0215
0,0410
0,0550
0,3690
црна
црна
црна
црна
црна
црна
црна
црна
14
14
14
14
14
14
14
14
Укупно 12
Укупно 13
Укупно 14
Укупно КО
Влашка
*Извор података РГЗ
0,2359
0,2359
0,8572
0,8572
0,5291
0,5291
Боја
11
Укупно 11
Бусија
Површина
(ха)
2,0923
217
ТАБЕЛА 15
КО
Велика
Крсна
Потес
Маковица
Преглед груписаних надметања
Број
Број
Број јавног
поседовног
катастарске
надметања
листа/листа
парцеле
непокретности
15
950
2030
Култура и класа
Њива 7.класе
Укупно 15
Цуцањ
Цуцањ
16
16
950
950
8018/1
8018/2
Њива 5.класе
Ливада 5. класе
Цуцањ
Цуцањ
Цуцањ
17
17
17
950
950
950
8121
8122/1
8122/2
Ливада 3.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Новаци
18
950
8589
Њива 5.класе
Маковица
19
950
3020
Њива 7.класе
Укупно 16
Укупно 17
Укупно 18
Укупно 19
20
950
4924
ЊИВА 5.класе
Укупно 20
0,9475
0,9475
0,6384
0,2222
0,8606
0,1569
0,1920
0,1910
0,5399
0,5283
0,5283
0,1497
0,1497
0,4823
Боја
Напомена
Дет. лист
наранџ.
8
беж
беж
18
18
браон
браон
браон
18
18
18
црвена
20
браон
11
Под
правоснажном
одлуком по
Годишњем
програму за
2010. годину
(јавно
надметање
бр. 28)
решити до
огласа за
2011. год.
0,4823
21
950
4787
ЊИВА 5.класе
Укупно 21
Укупно 22
Укупно КО
Велика Крсна
*Извор података РГЗ
Површина
(ха)
0,2296
Под
правоснажном
одлуком по
Годишњем
програму за
2010. годину
(јавно
надметање
бр. 32)
решити до
огласа за
2011. год.
0,2296
22
950
4853
ВИНОГРАД
3.класе
22
950
4854
ЊИВА 5.класе
0,1169
Под
правоснажном
одлуком по
Годишњем
програму за
2010. годину
(јавно
надметање
бр. 33)
решити до
огласа за
2011. год.
0,1189
0,2358
3,9737
218
ТАБЕЛА 15
КО
Амерић
Преглед груписаних надметања
Број
Број
Број јавног
поседовног
катастарске
надметања
листа/листа
парцеле
непокретности
23
120
374
Потес
Њиве
Култура и класа
Њива 2.класе
Укупно 23
Боја
Напомена
Дет. лист
бордо
ДКП
наранџаста
наранџаста
ДКП
ДКП
тамно
плава
ДКП
небо плава
небо плава
ДКП
ДКП
жута
жута
жута
ДКП
ДКП
0,1889
жута
ДКП
0,3869
0,3869
0,0306
0,4343
0,4649
Река
Река
24
24
120
120
648/5
650/1
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Шиб
25
120
1028
Њива 3.класе
Кошутица
Кошутица
26
26
120
348
1573
1168
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Грабовац
Грабовац
Грабовац
27
27
27
120
120
120
2383/2
2383/3
2383/5
Грабовац
27
120
2383/7
Њива 6.класе
Њива 6.класе
Њива 6.класе
Пашњак
8.класе
Кошутица
Кошутица
Кошутица
28
28
28
348
120
348
1171
1170
1173
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
0,4597
0,3918
0,1513
0,3672
0,9103
браон
браон
браон
ДКП
ДКП
Брестова
међа
29
348
2012/8
Њива 2.класе
0,3408
црна
ДКП
Укупно 24
Укупно 25
Укупно 26
Укупно 27
Укупно 28
Укупно 29
0,5981
0,5981
0,3451
0,3541
0,6992
0,0999
0,0694
0,1015
0,3408
Букова
вода
Букова
вода
30
348
2014/1
Њива 4.класе
0,8839
црвена
ДКП
30
348
2021
Њива 3.класе
0,9130
црвена
ДКП
беж
ДКП
жута
ДКП
бордо
ДКП
Укупно 30
1,7969
Букова
вода
31
1062
2013/6
Њива 3.класе
Равнице
32
120
1674/5
Ливада 4.класе
120
1191
Њива 4.класе
Укупно 31
Укупно 32
Брљочевац
33
Укупно 33
Укупно КО
Амерић
*Извор података РГЗ
ТАБЕЛА 15
КО
Ковачевац
Површина
(ха)
Потес
Поље
Култура и класа
836
5734/3
Површина
(ха)
Њива 3.класе
0,1423
0,1423
Њива 3.класе
0,2089
Укупно 34
35
0,2975
0,1766
0,1766
0,1315
0,1315
6,2624
Преглед груписаних надметања
Број
Број
Број јавног
поседовног
катастарске
надметања
листа/листа
парцеле
непокретности
34
836
5734/2
Поље
0,2975
Укупно 35
Боја
Напомена
Дет. лист
љубичаста
17
тамно
зелена
17
0,2089
Црквенац
36
836
6487/1
Пашњак 5.класе
0,8939
Црквенац
36
836
6487/2
Њива 3.класе
0,0400
Кленић
37
4490
1431
Њива 4.класе
0,9339
0,2827
0,2827
Укупно 36
Укупно 37
Укупно КО
Ковачевац
светло
зелена
светло
зелена
19
19
црвена
6
1,5678
*Извор података РГЗ
219
ТАБЕЛА 15
КО
Шепшин
Потес
Преглед груписаних надметања
Број
Број
Број јавног
поседовног
катастарске
надметања
листа/листа
парцеле
непокретности
Горња
маковица
38
89
2164
Култура и класа
Њива 7.класе
Укупно 38
Укупно КО
Шепшин
*Извор података РГЗ
ТАБЕЛА 15
КО
Рајковац
Потес
Серава
Култура и класа
Површина
(ха)
Њива 2.класе
0,7234
0,7234
0,1943
Кијачке
ливаде
40
931
2965
Ливада 2.класе
Село
41
931
1816
Пашњак 3.класе
Трстена
Укупно 42
Укупно КО
Рајковац
*Извор података РГЗ
42
1337
2667/2
Ливада 3.класе
ТАБЕЛА 15
Преглед груписаних надметања
Број
Број
Број јавног
поседовног
катастарске
надметања
листа/листа
парцеле
непокретности
43
58
44
Укупно 40
Укупно 41
Село
Напомена
Дет. лист
тамно
зелена
9
0,1555
Преглед груписаних надметања
Број
Број
Број јавног
поседовног
катастарске
надметања
листа/листа
парцеле
непокретности
39
1337
2035
Потес
0,1555
Боја
0,1555
Укупно 39
КО
Мала
Врбица
Површина
(ха)
0,1943
0,0488
0,0488
0,1209
0,1209
Боја
Напомена
Дет. лист
браон
ДКП
Там.
плава
ДКП
беж
ДКП
црвена
ДКП
1,0874
Култура и класа
Пашњак 3.класе
Укупно 43
Село
44
58
61
Њива 4.класе
Брестова
међа
45
58
76/1
Воћњак 3.класе
Укупно 44
Укупно 45
Површина
(ха)
Боја
Напомена
Дет. лист
0,1736
0,1736
0,1917
0,1917
црвена
ДКП
зелена
ДКП
0,8370
црна
ДКП
тамно
плава
ДКП
беж
ДКП
0,8370
Кијачке
ливаде
46
160
474/3
Њива 4.класе
Укупно 46
0,2343
0,2343
Брестова
међа
Укупно 47
Укупно КО
Мала Врбица
*Извор података РГЗ
47
58
174
Пашњак 3.класе
0,1162
0,1162
1,5528
220
ТАБЕЛА 15
КО
Границе
Потес
Јациће
Преглед груписаних надметања
Број
Број
Број јавног
поседовног
катастарске
надметања
листа/листа
парцеле
непокретности
48
46
270/2
Култура и класа
49
46
2301/1
КО
Село
Младеновац
Потес
зелена
ДКП
Пашњак 1.класе
0,2147
жута
ДКП
0,2147
0,2804
Преглед груписаних надметања
Број
Број
Број јавног
поседовног
катастарске
надметања
листа/листа
парцеле
непокретности
Жуто
брдо
50
1061
222
Култура и класа
Површина
(ха)
Виноград 3.класе
0,2684
Укупно 50
Укупно КО
Село Младеновац
*Извор података РГЗ
ТАБЕЛА 15
Напомена
Дет. лист
0,0657
0,0657
Укупно 49
Укупно КО
Границе
*Извор података РГЗ
ТАБЕЛА 15
Боја
Њива 4.класе
Укупно 48
Деда
Васина
Површина
(ха)
Боја
Напомена
Дет. лист
браон
ДКП
Боја
Напомена
Дет. лист
црвена
4
0,2684
0,2684
Преглед груписаних надметања
КО
Сенаја
Потес
Број јавног
надметања
Број поседовног
листа/листа
непокретности
Број
катастарске
парцеле
Култура и класа
Сенаја
Жуто
брдо
51
31
754
Њива 6.класе
Укупно 51
Укупно КО
Сенаја
*Извор података РГЗ
Површина
(ха)
0,2653
0,2653
0,2653
221
ТАБЕЛА 15
КО
Пружатовац
Потес
Гај
Преглед груписаних надметања
Број
Број
Број јавног
поседовног
катастарске
надметања
листа/листа
парцеле
непокретности
52
24
1297/11
Култура и класа
Њива 3.класе
Укупно 52
Гај
53
24
1297/5
Њива 3.класе
Забој
54
24
1221
Пашњак 3.класе
Ивовица
55
24
40/6
Њива 2.класе
Брешће
56
24
124/2
Њива 3.класе
Карабаре
57
24
1666/1
Њива 2.класе
Церје
58
682
1637/1
Њива 2.класе
Карабаре
Карабаре
Карабаре
59
59
59
682
682
682
1647/2
1650/2
1650/4
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Церје
60
682
1659/3
Њива 3.класе
61
757
1660/3
Њива 3.класе
Укупно 53
Укупно 54
Укупно 55
Укупно 56
Укупно 57
Укупно 58
Укупно 59
Укупно 60
Карабаре
Укупно 61
Укупно КО
Пружатовац
*Извор података РГЗ
ТАБЕЛА 15
КО
Рабровац
Потес
Језерац
Језерац
0,5925
0,5925
0,5000
0,5000
0,1463
0,1463
2,0445
2,0445
0,5517
0,5517
1,1993
1,1993
0,6323
0,6323
0,4555
0,5303
0,3224
1,3082
0,4739
0,4739
0,1800
0,1800
Боја
Напомена
Дет. лист
жута
7
црна
7
зелена
7
црвена
3
браон
3
беж
8
љубичаста
8
жута
жута
жута
8
8
8
црна
8
плава
8
7,6287
Преглед груписаних надметања
Број поседовног
Број
Број јавног
листа/лист
катастарске
надметања
непокретности
парцеле
62
1039
3333
62
1039
3334
Култура и класа
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Укупно 62
Језерац
63
1039
3346
Њива 3.класе
Језерац
Језерац
64
64
1039
1039
3353/2
3353/2
Њива 3.класе
Њива 4.класе
Укупно 63
Укупно 64
Укупно КО
Рабровац
*Извор података РГЗ
Површина
(ха)
Површина
(ха)
0,1438
0,1258
0,2696
0,3000
0,3000
1,4308
0,2517
1,6825
Боја
Напомена
Дет. лист
љубичаста
љубичаста
1
1
зелена
2
жута
1
2,2521
222
ТАБЕЛА 15
КО
Кораћица
Потес
Оглавци
Преглед груписаних надметања
Број
Број
Број јавног
поседовног
катастарске
надметања
листа/лист
парцеле
непокретности
65
1789
1761
Култура и класа
Њива 7.класе
Укупно 65
Пландиште
66
1789
1288/1
Пашњак 6.класе
Пландиште
67
1789
1288/3
Пашњак 6.класе
Друмине
Друмине
68
68
4159
4159
4599/9
4591/1
Њива 3.класе
Њива 4.класе
Друмине
69
4159
4594/1
Њива 4.класе
Друмине
Друмине
70
70
4159
4159
4524/1
4524/2
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Мијовац
Мијовац
71
71
1789
1789
2181
2182
Њива 7.класе
Њива 7.класе
Тјановац
72
4159
2179
Њива 6.класе
Оглавци
73
1789
2147
Њива 7.класе
Оглавци
74
1789
2113
Виноград
3.класе
Оглавци
75
641
2097/6
Пашњак 6.класе
Оглавци
76
641
2096/4
Њива 7.класе
Друмине
Друмине
77
77
4159
4159
4519/3
4520/3
Њива 4.класе
Њива 4.класе
78
4159
3536
Њива 3.класе
Укупно 66
Укупно 67
Укупно 68
Укупно 69
Укупно 70
Укупно 71
Укупно 72
Укупно 73
Укупно 74
Укупно 75
Укупно 76
Укупно 77
Благојевица
Укупно 78
Укупно КО
Кораћица
*Извор података РГЗ
Површина
(ха)
0,0742
0,0742
0,0843
0,0843
0,0522
0,0522
0,2786
0,2175
0,4961
1,4453
1,4453
0,4893
0,0836
0,5729
0,0680
0,0620
0,1300
0,1360
0,1360
0,7870
0,7870
0,1081
0,1081
0,1588
0,1588
0,1077
0,1077
0,3950
0,2952
0,6902
0,3730
0,3730
Боја
Напомена
Дет. лист
црвена
6
црна
6
зелена
6
жута
жута
14
13
плава
14
браон
браон
14
14
љубичаста
љубичаста
8
8
црвена
8
жута
8
Св. плава
8
окер
8
црвена
8
црна
црна
14
14
браон
10
5,2158
223
ТАБЕЛА 15
КО
Међулужје
Потес
Милатовића
Преглед груписаних надметања
Број
Број
Број јавног
поседовног
катастарске
надметања
листа/листа
парцеле
непокретности
79
780
1091/2
Култура и класа
њива 2.класе
Укупно 79
Гај
80
266
678
Њива 3.класе
Рит
81
266
2325
Њива 3.класе
Пушкаревац
82
780
1660/3
Њива 2.класе
Милотовачки
луг
83
2574
1481/2
Њива 3.класе
Поље
Поље
Поље
84
84
84
2574
2574
2574
1610/2
1610/3
1610/4
Њива 1.класе
Њива 1.класе
Њива 1.класе
Дреновац
Дреновац
85
85
2574
2574
1645/2
1647/1
Њива 1.класе
Њива 1.класе
Дреновац
Дреновац
Дреновац
Дреновац
Дреновац
86
86
86
86
86
2574
2574
2574
2574
2574
1820/1
1820/3
1820/4
1820/11
1820/12
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Дреновац
87
2574
1818/11
Њива 3.класе
Дреновац
88
2574
1968/1
Ливада 3.класе
Кораћићка
кап
89
780
691/4
Њива 3.класе
Лештар
90
266
2650
Њива 3.класе
Луг
91
266
2503
Њива 4.класе
Лештар
92
266
2628
Њива 3.класе
Лештар
93
266
2592
Њива 2.класе
Лештар
94
266
2597
Њива 2.класе
Лештар
95
266
2584
Њива 2.класе
Лештар
96
266
2558
Њива 4.класе
Пушкаревац
97
266
2434
Њива 4.класе
Пушкаревац
98
266
2392
Њива 4.класе
Пушкаревац
99
Укупно 99
Укупно КО
Међулужје
*Извор података РГЗ
266
2388
Њива 4.класе
Укупно 80
Укупно 81
Укупно 82
Укупно 83
Укупно 84
Укупно 85
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
Укупно 86
Укупно 87
Укупно 88
Укупно 89
Укупно 90
Укупно 91
Укупно 92
Укупно 93
Укупно 94
Укупно 95
Укупно 96
Укупно 97
Укупно 98
Површина
(ха)
1,0926
1,0926
0,1836
0,1836
0,6181
0,6181
0,2019
0,2019
0,6804
0,6804
0,5890
0,3234
0,3862
1,2986
0,3190
1,3400
1,6590
0,3984
0,4295
1,0770
0,3843
0,3803
2,6695
0,3686
0,3686
0,3413
0,3413
0,1278
0,1278
0,3576
0,3576
0,1493
0,1493
0,5437
0,5437
0,7855
0,7855
1,1859
1,1859
0,4638
0,4638
0,3920
0,3920
0,1300
0,1300
0,0714
0,0714
0,1404
0,1404
Боја
Напомена
Дет. лист
црвена
ДКП
браон
ДКП
наранџаста
ДКП
црна
ДКП
црвена
ДКП
плава
плава
плава
ДКП
ДКП
ДКП
зелена
зелена
ДКП
ДКП
жута
жута
жута
жута
жута
ДКП
ДКП
ДКП
ДКП
ДКП
окер
ДКП
црна
ДКП
наранџаста
ДКП
црвена
ДКП
плава
ДКП
жута
ДКП
окер
ДКП
љубичаста
ДКП
жута
ДКП
црна
ДКП
браон
ДКП
црвена
ДКП
плава
ДКП
13,4610
224
ТАБЕЛА 15
КО
Дубона
Потес
Липар
Липар
Преглед груписаних надметања
Број
Број
Број јавног
поседовног
катастарске
надметања
листа/листа
парцеле
непокретности
100
1323
156
100
1323
1085
Култура и класа
Њива 6.класе
Виноград 4.класе
Укупно 100
Трлина
101
1695
610/7
Њива 5.класе
Брестова
бара
102
1695
778/2
Њива 6.класе
Укупно 101
Укупно 102
Површина
(ха)
Боја
Напомена
Дет. лист
1,4465
0,2467
1,6932
3,5838
3,5838
црвена
црвена
3
3
жута
4и6
2,5120
црна
6
2,5120
Брестова
бара
Брестова
бара
103
1695
716/3
Воћњак 5.класе
2,4077
плава
6
103
1695
776/3
Воћњак 4 класе
0,4364
плава
6
Сипаћа
104
1323
2928/2
Њива 7.класе
2,8441
0,6476
0,6476
нараџаста
11
Брестова
бара
105
1695
618/2
Воћњак 5 класе
0,3982
жута
4
Маковица
106
1323
3328/7
Њива 7.класе
0,3982
0,1900
0,1900
браон
14
Кречана
предео
107
1323
3125
Њива 8.класе
0,1433
црна
12
Укупно 103
Укупно 104
Укупно 105
Укупно 106
Укупно 107
0,1433
Кречана
предео
Кречана
предео
108
1323
3127/1
Њива 8.класе
0,0508
црвена
12
108
1323
3127/2
Њива 8.класе
0,0120
црвена
12
109
109
1323
1323
3114/1
3114/2
Виноград 4.класе
Виноград 4.класе
0,0628
0,1215
0,1417
0,2632
окер
окер
12
12
Укупно 108
Раван гај
Раван гај
Укупно 109
Укупно КО
Дубона
*Извор података РГЗ
12,3382
225
ТАБЕЛА 16. ЗБИРНА ТАБЕЛА
Из плана коришћења за 2011.години
КО
Амерић
Велика Иванча
Велика Крсна
Влашка
Границе
Дубона
Јагњило
Ковачевац
Кораћица
Мала Врбица
Марковац
Међулужје
Варош
Младеновац
Село
Младеновац
Пружатовац
Рабровац
Рајковац
Сенаја
Шепшин
УКУПНО
Укупно
пољопривредно
земљиште у
државној
својини (ха)
9,6204
9,4085
10,4968
10,4443
2,4637
12,7152
0,0000
10,1445
13,4562
20,7380
35,4784
27,6631
Издато у
закуп по
Програму
200_.(ха)
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
Трајање
закупа
(од-до)
*
*
Издато у
закуп по
Програму
2010.(ха)
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
8,1150
0,0000
0,0000
0,0000
43,8426
0,0000
Трајање
закупа (оддо)
2010.-2020.
2010.-2020.
Планирано
за закуп у
2011 (ха)
Најмања
површина за
надметање(ха)
Највећа
површина за
надметање
(ха)
Просечна
површина за
надметање
(ха)
6,2624
2,6450
3,9737
2,0923
0,2804
12,3382
0,0000
1,5678
5,2158
1,5528
2,6142
13,4610
0,1315
0,2021
0,1497
0,1011
0,0657
0,0628
0,0000
0,1423
0,0522
0,1162
0,6851
0,0714
1,7969
1,0000
0,9475
0,8572
0,2147
3,5838
0,0000
0,9339
1,4453
0,8370
0,8654
2,6695
0,9642
0,6011
0,5486
0,4792
0,1402
1,8233
0,0000
0,5381
0,7488
0,4766
0,7753
1,3705
11
5
8
5
2
10
0
4
14
5
4
21
Број
надметања
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0
5,6889
0,0000
0,0000
0,2684
0,2684
0,2684
0,2684
1
17,3338
3,3665
2,3498
1,2368
2,4395
195,0444
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
51,9576
7,6287
2,2521
1,0874
0,2653
0,1555
63,6610
0,1463
0,2696
0,0488
0,2653
0,1555
2,0445
1,6825
0,7234
0,2653
0,1555
1,0954
0,9761
0,3861
0,2653
0,1555
0,6112
10
3
4
1
1
109
0,0000
0,0000
11,9641
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
Дато на бесплатно коришћење
Дато у закуп по основу власништва инфраструктуре
Дато у закуп по основу узгајања животиња
*Код КО Јагњило и КО Марковац је већа површина планираног и издатог пољопривредног земљишта у државној својини, због разлике у евиденцији РГЗ-а и
Службе за катастар непокретности градске општине Младеновац, што укупно износи за КО Јагњило 8,1150 ха и за КО Марковац 17,3114 ха.
226
ТАБЕЛА 16а
Укупна површина пољопривредног земљишта у државној својини која није обухваћена надметањима
Разлог изузимања
Правно и фактичко стање се
разликује - на терену није
пољопривредно земљиште
Корисник
КО
Коментар
Амерић, Велика Иванча, Велика Крсна,
Влашка, Границе, Дубона, Ковачевац,
Кораћица, Мала Врбица, Марковац,
Међулужје, Село Младеновац, Пружатовац,
Рабровац, Рајковац, Сенаја и Шепшин
Записник Републичког
пољопривредног
инспектора од
16.12.2009.године и
записник радне групе од
08.11.2010. године
Укупно
92,8881
92,8881
Податак из СКН Младеновац
Контрола из табеле 16
Површина (ха)
67,4617
25,4264
92,8881
227
Табела 17. Величине јавних надметања
Величина (ха)
До 5
Од 5 до 25
Од 25 до 50
Од 50 до 100
Од 100 до 200
Од 200 до 500
Преко 500
Укупно
Број јавних надметања
109
109
228
ГРАДСКА ОПШТИНА
НОВИ БЕОГРАД
229
Табела 1. Преглед површина пољопривредног земљишта по катастарским општинама
Р.бр.
1
Катастарска
општина
Њиве
1
НОВИ БЕОГРАД
730,6152
*Извор података РГЗ
Пољопривредно земљиште у ха
Обрадиво пољопривредно земљиште у ха
Пашњаци
Вртови
Воћњаци
Виногради
Ливаде
Укупно
2
3
4
5
6(1+2+3+4+5)
7
2,3947
4,2876
4,3514
79,1729
820,8218
24,8665
Трстици и
мочваре
8
2,2344
Остало
земљиште
9
28,5403
Укупно
10(6+7+8+9)
876,4630
230
Табела 2. Преглед површина пољопривредног земљишта по облицима својине
Пољопривредно земљиште у ха
Обрадиво пољопривредно земљиште у ха
Катастарска
Облик
Р.бр.
Пашњаци
општина
својине
Њиве
Вртови Воћњаци Виногради Ливаде
Укупно
НОВИ
БЕОГРАД
1
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина
СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
својине
*Извор података РГЗ
3
4
5
6(1+2+3+4+5)
7
Трстици
и
мочваре
8
Остало
земљиште
Укупно
9
10(6+7+8+9)
1
2
443,3146
1,3255
4,0176
3,2770
36,5358
488,4705
8,6150
0,2849
19,9403
517,3107
297,1228
1,0692
0,2700
1,0744
44,4951
344,0315
16,9323
2,2800
8,7858
372,0296
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1,0978
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1,0978
0,0000
0,0774
0,0000
1,1752
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,3749
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,3749
0,0000
0,0000
0,0000
0,3749
231
Табела 3. Површине пољопривредног земљишта по класама
Пољопривредно земљиште у ха
Класа
Култура
I
II
III
IV
V
Њиве
120,1753
290,4456
184,0837
129,7037
8,5239
Вртови
0,0000
1,8216
0,5731
0,0000
0,0000
Воћњаци
1,6733
0,6226
1,9917
0,0000
0,0000
Виногради
1,3666
2,4188
0,5660
0,0000
0,0000
Ливаде
3,0256
12,6843
15,2587
23,0019
25,2024
пашњаци
2,2812
15,3764
7,2089
0,0000
0,0000
Трстици-мочваре
0,0000
2,5649
0,0000
0,0000
0,0000
Укупно
128,5220
325,9342
209,6821
152,7056
33,7263
*Извор података РГЗ
VI
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
VII
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
VIII
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
232
Табела 4.
Одводњавање
Каналска мрежа
Изграђено у ха
У функцији у ха
Цевна дренажа
Изграђено у ха
У функцији у ха
Укупно у ха
Изграђено у ха
0,0000
Табела 5.
Широкозахватне
машине у ха
У функцији у ха
0,0000
Наводњавање
Тифони у ха
Кап по кап
(миниорошавање)у Кишна крила у ха
ха
Остало у ха
Укупно у ха
0,0000
Табела 6.
Побољшање квалитета пољопривредног земљишта и мелиорације ливада и пашњака
Мелиорације
Физичке
Хемијске
Биолошке
ливада и
Остало у ха
Укупно у ха
мелиорације у ха мелиорације у ха мелиорације у ха
пашњака у ха
0,0000
233
Табела 7. Корисници пољопривредног земљишта у државној својини
Р.бр.
Назив корисника
1
2
3
4
5
6
7
8
ЖИВАНОВИЋ ЖИВОТА
ЖИВАНОВИЋ МИЛЕВА
ЖУНИЋ ХУСЕИН ЕМИНА
ЖУНИЋ ХУСЕИН ШЕХЕРЕЗАДА
ЖУТИЋ МЛАДЕН НИКОЛА
ЖУТИЋ ВЛАДАН НИКОЛА
АБДУЛОВСКИ АЗИР
АНДРЕЈИЋ МИРЈАНА
9
АНДРИЋ ПАВЛЕ МИРОСЛАВ
10
АНДРИЋ ПАВЛЕ НЕБОЈША
11
12
13
14
15
16
АНДРИЋ ПАВЛЕ ПАВЛЕ
АНЂЕЛИЋ ДУШАН АНИЦА
БАБОВИЋ МИША ПЕРИША
БАЈИЋ ЈАНКО ВОЈИСЛАВ
БАШКОТ ДРАГУТИН ОЛГИЦА
БЕГИЋ ХУСО ФАТА
БЕЛАНОВИЋ СВЕТОЗАР
БРАНИСЛАВ
БЛАГОЈЕВИЋ БРАНИСЛАВ
АНЂЕЛКА
БЛАГОЈЕВИЋ ЗЛАТА
БОЈАНОВИЋ ДРАГОМИР
ВЕРИЦА
БОШЊАКОВИЋ МИЛОШ
БОЂА ЗОРАН ЖИВКО
БРКИЋ РАДОВАН
БУЛБАШИЋ ФИКА
БУНЧИЋ ЂУРО ЉУБИЦА
ЦАРАН МИЛОРАД ЂОРЂЕ
ЦЕРКВЕНИК НИКОЛА ОЛГИЦА
ЦРНОГОРАЦ КОСТА ГОРДАНА
ЦРВЕНКОВИЋ СМИЉАНА
ЦВЕТИНОВИЋ ЛАЗАР МИЛОШ
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Адреса корисника
ЗЕМУН
БЕОГРАД КРАЉА МИЛУТИНА 57/А
НОВИ БЕОГРАД ВИНОГРАДСКА 64
САРАЈЕВО ЧИЧИН ХАН 37
ЗЕМУН КРАЈИШКА 40/А
БЕЖАНИЈА
ЗЕМУН
СУРЧИН ГРОБЉАНСКА 34
НОВИ БЕОГРАД БЕЖАНИЈСКИХ
ИЛЕГАЛАЦ 17
Површина
земљишта коју
користи (ха)
0,8145
5,0625
0,2220
0,2220
0,1451
0,0710
1,8930
0,4840
Катастарска
општина
Површина на
листу
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
5326
608
204
204
942
1036
3737
214
0,8145
5,0625
0,2220
0,2220
0,1451
0,0710
1,8930
0,4840
НОВИ БЕОГРАД
197
1,7394
НОВИ БЕОГРАД
924
0,8235
2,5629
НОВИ БЕОГРАД
197
1,7394
НОВИ БЕОГРАД ВОЈВОЂАНСКА 35
БЕОГРАД ВИШЕГРАДСКА 6
БЕЖАНИЈА СУРЧИНСКА 11
НОВИ БЕОГРАД СУРЧИНСКА 7/В
НОВИ БЕОГРАД ВИНОГРАДСКА 8
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД БЕЖАНИЈСКИХ
ИЛЕГАЛАЦ 34
1,0988
0,4162
0,1102
0,0481
0,0853
0,2786
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
924
169
5913
5980
2046
6013
5327
0,8235
1,0988
0,4162
0,1102
0,0481
0,0853
0,2786
0,2566
НОВИ БЕОГРАД
843
0,2566
НОВИ БЕОГРАД ВОЈВОЂАНСКА 6
0,7525
НОВИ БЕОГРАД
201
0,7525
ЗЕМУН ТИРШОВА 3
0,2692
НОВИ БЕОГРАД
983
0,2692
СТАРА ПАЗОВА ВУКА КАРАЏИЋА 118
0,5614
НОВИ БЕОГРАД
198
0,5614
БЕЖАНИЈА
НОВИ БЕОГРАД ВИНОГРАДСКА 2
НОВИ БЕОГРАД СУРЧИНСКИ ПУТ 7
ЗЕМУН
НОВИ БЕОГРАД ВИНОГРАДСКА 20
НОВИ БЕОГРАД ВОЈВОЂАНСКА 140
НОВИ БЕОГРАД ЈУРИЈА ГАГАРИНА 271
НОВИ БЕОГРАД ЗЕМУНСКА 25
БЕЖАНИЈА ВОЈВОЂАНСКА 6
БЕЧМЕН ДОБАНОВАЧКА 61
0,2261
0,1480
0,1679
1,8930
0,0609
3,5748
0,6493
0,6797
0,7525
0,1288
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
903
5618
2048
3737
5903
164
826
885
201
350
0,2261
0,1480
0,1679
1,8930
0,0609
3,5748
0,6493
0,6797
0,7525
0,1288
НОВИ БЕОГРАД БЕЖАНИЈСКИХ
ИЛЕГАЛАЦ 17
2,5629
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
Поседовни лист или
лист непокретности
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
234
31
32
33
34
35
ЦВЕТКОВИЋ БЛАГОЈЕ ДРАГАН
ЦВЕТКОВИЋ ВЛАДА НАДА
ЦВИТКОВИЋ КРСТА
Д.П. ПИК "ЗЕМУН"
Д.П. ПИК ЗЕМУН
БЕОГРАД ЈУРИЈА ГАГАРИНА 173
НОВИ БЕОГРАД НЕХРУОВА 54
БЕОГРАД
ЗЕМУН БАТАЈНИЧКИ ДРУМ 14.
ЗЕМУН БАТАЈНИЧКИ ДРУМ 14км
0,5572
0,3059
2,6783
26,1689
39,2233
36
ДАНЧУЛА СТЕВО ГОЈКО
ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО
ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ
БЕОГРАДА, Ј.П.
ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ
Н.БЕОГРАДА
НОВИ БЕОГРАД ВИНОГРАДСКА 38
37
38
0,1678
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
3731
5653
609
387
2481
5699
5815
5816
5910
0,5572
0,3059
2,6783
26,1689
6,1615
0,0100
27,3911
5,6607
0,1678
БЕОГРАД ЊЕГОШЕВА 84
0,7939
НОВИ БЕОГРАД
920
0,7939
НОВИ БЕОГРАД
13,1220
НОВИ БЕОГРАД
274
0,3791
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
339
842
905
906
1039
5447
0,7349
3,1704
0,7811
0,5513
0,0975
7,4077
40
41
42
ДИВЉАКОВИЋ БОГОЉУБ
МИЛИЋ
ДОДИГ ГОЈКО ГОРДАНА
ДОДИГ ГОРДАНА
ДОДИГ ГОРДАНА
43
ДОЗЕТ ЛАЗАР ЛАЗАР
44
ДОЗЕТ МИЛЕНКО
НОВИ БЕОГРАД БЕЖАНИЈСКИХ
ИЛЕГАЛАЦ 31
БЕЖАНИЈА
45
ДОЗЕТ ЉУБИЦА
БЕЖАНИЈА
0,6864
46
ДОЗЕТ РАНКО МИЛЕНКО
НОВИ БЕОГРАД БЕЖАНИЈСКИХ
ИЛЕГАЛАЦ 35
2,4722
47
ДОЗЕТ СЛАВИЦА
БЕЖАНИЈА
0,6864
48
49
ДОЗЕТ СЛАВИЦА
ДОЗЕТ СРЕТА ЉУБИЦА
БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД БЕЖАНИЈСКИХ
0,5792
0,5792
39
НОВИ БЕОГРАД СУРЧИНСКИ ПУТ 13/Б
0,0300
НОВИ БЕОГРАД
6195
0,0300
ЗЕМУН НУШИЋЕВА 16
НОВИ БЕОГРАД
ЗЕМУН НУШИЋЕВА 16
1,8268
0,4840
3,1873
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
56
214
105
856
889
890
978
1014
1,8268
0,4840
0,1166
0,5644
0,7101
1,6662
0,0285
0,1015
2,4843
НОВИ БЕОГРАД
776
2,4843
0,6864
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
72
945
72
945
0,4660
0,2204
0,4660
0,2204
НОВИ БЕОГРАД
195
0,5792
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
3737
72
945
195
195
1,8930
0,4660
0,2204
0,5792
0,5792
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
235
50
51
ДРАЖЕТА ЉУБИЦА
ДРАГИЧЕВИЋ ДРАГАН
52
53
55
56
57
58
ДРАГИЧЕВИЋ ЗОРА
ДУКИЋ КАТА
ФОНД ЗА ФИНАНСИРАЊЕ
ИЗГРАДЊЕ СТАНОВА
СОЛИДАРНОСТИ
ГАГИЋ ЉИЉАНА
ГАЈИН ЗАКС ЛУКА
ГАЈИЋ БОГДАН ЈАСМИНКА
ГАВРАНЧИЋ ЛЕПОСАВА
59
ГАВРИЋ ВЕРИЦА
60
ГАВРИЋ ВЕРИЦА
61
ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ
БЕОГРАД
54
62
64
65
66
67
ГРЕГОВ ГЛИША РУЖА
ГРОБЉЕ - ДИРЕКЦИЈА ЗА
ИЗРАДУ И ОДРЖАВАЊЕ
ЗЕЛЕНИЛА
ГРОБЉЕ НОВИ БЕОГРАД
ХАЏИПАШИЋ ХУСЕИН ФАТМА
ХАЏИПАШИЋ ХУСЕИН ЈАСМИНА
ХЕС ЖАРКО НАДА
68
ХУСЕНИ ХАМДУШ БАЈРАМ
69
ИЛИЋ КРСТА ДУШАН
ИВАНИШЕВИЋ МОМЧИЛО
ПЕТАР
ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО
ПРЕДУЗЕЋЕ "СРБИЈАВОДЕ" СА
П.О.
63
70
71
72
73
74
75
ЈЕКИЋ ЗДРАВКО
ЈЕКИЋ ЗОРАН
ЈКП ЗЕЛЕНИЛО-БЕОГРАД
ЈОКИЋ ВЛАСТИМИР
ИЛЕГАЛАЦ 35
БЕЖАНИЈА
НОВИ БЕОГРАД ВОЈВОЂАНСКА 94
0,5644
2,4697
БЕЖАНИЈА
БЕЖАНИЈА
0,5644
0,5644
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
856
95
980
1036
856
856
0,5644
2,2960
0,1027
0,0710
0,5644
0,5644
БЕОГРАД КОСОВСКА 17
0,1991
НОВИ БЕОГРАД
4105
0,1991
СУРЧИН БАШТОВАНСКА 21
НОВИ БЕОГРАД СКАДАРСКА 6
ЗЕМУН БЕЖАНИЈСКА 58
НОВИ БЕОГРАД
0,4840
0,4696
0,2662
5,2374
БЕОГРАД
БЕОГРАД ИВАНА МИЧУРИНОВИЋА
21/8
НОВИ БЕОГРАД БУЛЕВАР МИХАИЛА
ПУПИ 167
0,0710
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
214
645
205
241
3737
1036
0,4840
0,4696
0,2662
3,3444
1,8930
0,0710
0,1451
НОВИ БЕОГРАД
942
0,1451
0,3256
НОВИ БЕОГРАД
105
0,1166
ЗЕМУН ЦЕТИЊСКА 5
0,4660
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
896
72
0,2090
0,4660
НОВИ БЕОГРАД
0,7217
НОВИ БЕОГРАД
385
0,7217
НОВИ БЕОГРАД
САРАЈЕВО ИВАНА КРНДЕЉА 6
НОВИ БЕОГРАД ВИНОГРАДСКА 64
НОВИ БЕОГРАД ПРВОМАЈСКА 18
НОВИ БЕОГРАД СЛАВКА ШЛАНДЕРА
53/А
НОВИ БЕОГРАД СУРЧИНСКА 7/Д
НОВИ БЕОГРАД ЖИВОЈИНА ЛУКИЋА
16
0,7217
0,2220
0,2220
3,3444
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
385
204
204
241
0,7217
0,2220
0,2220
3,3444
0,0520
НОВИ БЕОГРАД
6096
0,0520
0,0925
НОВИ БЕОГРАД
2045
0,0925
0,7756
НОВИ БЕОГРАД
737
0,7756
10,8951
НОВИ БЕОГРАД
68
10,4188
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
191
946
103
103
508
33
0,1413
0,3350
1,3052
1,3052
2,1504
0,5551
НОВИ БЕОГРАД БУЛЕВАР УМЕТНОСТИ
2/А
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД МАЛИ КАЛЕМЕГДАН 8
БЕЖАНИЈА
1,3052
1,3052
2,1504
0,5551
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
236
76
77
78
79
ЈОВАНОВ ЈОВАН БОШКО
ЈОВАНОВИЋ ЖАРКО ДУШАН
ЈОВАНОВИЋ ЖИВКО БОШКО
ЈОВАНОВИЋ БЕРИСЛАВ ДУШАН
НОВИ БЕОГРАД ВУКА КАРАЏИЋА 55
БЕЖАНИЈА БРАНКА РАДИЧЕВИЋА 43
БЕЖАНИЈА
БЕОГРАД ЗМАЈ ЈОВИНА 21/А
1,8866
0,2633
0,3120
2,3393
80
81
82
83
ЈОВАНОВИЋ
ЈОВАНОВИЋ
ЈОВАНОВИЋ
ЈОВАНОВИЋ
84
ЈОВАНОВИЋ БОГОСЛАВ
85
86
ЈОВАНОВИЋ БРАНИСЛАВ
ЈОВАНОВИЋ БРАНКО
БЕОГРАД ЛОЛЕ РИБАРА 10
НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД ВОЈВОЂАНСКА 40
БЕОГРАД ВОЈВОЂАНСКА 40
НОВИ БЕОГРАД ОТОНА ЖУПАНЧИЧА
31
НОВИ БЕОГРАД
БЕЖАНИЈА
87
89
ЈОВАНОВИЋ БРАНКО
ЈОВАНОВИЋ БРАНКО
ДРАГОЉУБ
ЈОВАНОВИЋ ДРАГАН БРАНКО
ЗЕМУН ТОШИН БУНАР 4
НОВИ БЕОГРАД БЕЖАНИЈСКИХ
ИЛЕГАЛАЦ 52
НОВИ БЕОГРАД ТОШИН БУНАР 4
90
ЈОВАНОВИЋ ДУШАН СМИЉКА
НОВИ БЕОГРАД ГАНДИЈЕВА 73
0,5184
91
ЈОВАНОВИЋ ЈОВАН ВУКОСАВА
92
ЈОВАНОВИЋ КРСТА
93
ЈОВАНОВИЋ МАЛ МАРИЈА
НОВИ БЕОГРАД ГАНДИЈЕВА 39/Б
НОВИ БЕОГРАД БУЛЕВАР АРСЕНИЈА
ЧАР 126
НОВИ БЕОГРАД ВОЈВОЂАНСКА 28
88
БОГДАН
БОГДАН
БОГДАН ПЕТАР
БОГДАН СОФИЈА
96
ЈОВАНОВИЋ МАЛ СЛАВКО
БОГОЉУБ
ЈОВАНОВИЋ МАЛ СЛАВКО
РАДИНКА
ЈОВАНОВИЋ МАРИЈА
97
98
99
ЈОВАНОВИЋ МИЛАН
ЈОВАНОВИЋ МИЛЕНКО
ЈОВАНОВИЋ МИЛИЦА
94
95
0,4830
0,2850
0,2662
0,2662
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
389
1
114
56
214
978
208
1019
205
205
1,8866
0,2633
0,3120
1,8268
0,4840
0,0285
0,4830
0,2850
0,2662
0,2662
0,4830
НОВИ БЕОГРАД
208
0,4830
0,4830
0,1725
0,4849
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
208
1014
1036
1012
0,4830
0,1015
0,0710
0,4849
0,2622
НОВИ БЕОГРАД
163
0,2622
3,5699
0,7522
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
71
105
856
889
890
891
3711
3729
3732
0,2693
0,1166
0,5644
0,7101
1,6662
0,2433
0,1928
0,3256
0,7522
0,4830
НОВИ БЕОГРАД
208
0,4830
2,9407
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
856
889
890
0,5644
0,7101
1,6662
НОВИ БЕОГРАД
0,7522
НОВИ БЕОГРАД
3732
0,7522
НОВИ БЕОГРАД
0,7522
НОВИ БЕОГРАД
3732
0,7522
ЗЕМУН ГЛАВНА 16
2,9407
СЛАВОНСКИ БР
НОВИ БЕОГРАД ГАНДИЈЕВА 79
БЕОГРАД ЉУБЕ ДИДИЋА 23
0,2611
0,4830
2,9407
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
856
889
890
2
208
856
889
0,5644
0,7101
1,6662
0,2611
0,4830
0,5644
0,7101
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
237
100
ЈОВАНОВИЋ МИЛУТИН ПЕТАР
НОВИ БЕОГРАД НЕХРУОВА 196
102
103
104
105
106
107
108
ЈОВАНОВИЋ МИТРОВИЋ
НИКОЛА ЈЕЛИЦА
ЈОВАНОВИЋ НАЈДАН
ЈОВАНОВИЋ НАЈДАН
ЈОВАНОВИЋ НАУМ БРАНКО
ЈОВАНОВИЋ НАУМ НИКОЛА
ЈОВАНОВИЋ НИКОЛА
ЈОВАНОВИЋ НИКОЛА
ЈОВАНОВИЋ НИЋИФОР ПЕТАР
НОВИ БЕОГРАД МИЛЕНТИЈА
ПОПОВИЋА 15
БЕОГРАД ПАУНОВА 57
БЕОГРАД ПАУНОВА 57/4
БЕЖАНИЈА БЕНЗИНСКА ПУМПА 2
БЕЖАНИЈА ВОЈВОЂАНСКА 105
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД ВОЈВОЂАНСКА 105
БЕЖАНИЈА
109
110
111
112
ЈОВАНОВИЋ
ЈОВАНОВИЋ
ЈОВАНОВИЋ
ЈОВАНОВИЋ
ПЕТАР
ПЕТАР БОГДАН
ПЕТАР ГОЈКО
ПЕТАР ВОЈИСЛАВ
113
114
115
116
ЈОВАНОВИЋ
ЈОВАНОВИЋ
ЈОВАНОВИЋ
ЈОВАНОВИЋ
ПЕТАР ЗОРАН
ПЕТАР ЗОРАН
ПЕТАР ЗОРАН
РАТКО
117
101
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
890
71
856
889
890
891
1036
1,6662
0,2693
0,5644
0,7101
1,6662
0,2433
0,0710
0,5502
НОВИ БЕОГРАД
181
0,5502
0,3071
2,2960
0,6493
0,6493
0,2206
0,4830
0,5126
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
159
95
826
826
3710
208
71
891
1036
160
1012
160
205
214
56
978
216
907
216
907
216
907
216
907
0,3071
2,2960
0,6493
0,6493
0,2206
0,4830
0,2693
0,2433
0,0710
0,2352
0,4849
0,2352
0,2662
0,4840
1,8268
0,0285
0,2536
0,1048
0,2536
0,1048
0,2536
0,1048
0,2536
0,1048
3,5243
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
БЕЖАНИЈА
БЕЖАНИЈА ВОЈВОЂАНСКА 40
БЕЖАНИЈА
БЕЖАНИЈА ВОЈВОЂАНСКА 40
0,0710
0,2352
0,4849
0,5014
БЕЖАНИЈА
БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД
0,4840
1,8268
0,0285
0,3584
ЈОВАНОВИЋ СТЕВАН РАДОВАН
БЕОГРАД
0,3584
118
ЈОВАНОВИЋ СТЕВАН ВУКАДИН
БЕОГРАД
0,3584
119
ЈОВАНОВИЋ ВЕЛИМИР
НОВИ БЕОГРАД
0,3584
НОВИ БЕОГРАД ДР ИВАНА РИБАРА 84
0,4319
НОВИ БЕОГРАД
5956
0,4319
НОВИ БЕОГРАД ВОЈВОЂАНСКА 71
0,3059
НОВИ БЕОГРАД
5653
0,3059
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД ДУШАНА
ВУКАСОВИЋА 59
БЕЖАНИЈА
0,2850
НОВИ БЕОГРАД
1019
0,2850
0,4830
НОВИ БЕОГРАД
208
0,4830
3,5243
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
71
856
889
0,2693
0,5644
0,7101
122
ЈОВАНОВИЋ ВЕСЕЛИН
МИРЈАНА
ЈОВАНОВИЋ ВЛАДИМИР
НАЈДАН
ЈОВАНОВИЋ ВОЈИСЛАВ
123
ЈОВАНОВИЋ ЂОРЂЕ
124
ЈОВАНОВИЋ ЂОРЂЕ МИЛЕНКО
120
121
238
ЗЕМУН ГЛАВНА 16
2,9407
ЈОВАНОВИЋ-СТАЈИЋ ЈЕЛЕНА
НОВИ БЕОГРАД ВОЈВОЂАНСКА 28
2,9407
127
128
129
130
ЈОВИЧИН РАДОЈКА
ЈОВИЧИН СЛАВКО
ЈОВИЧИЋ СТЕВО БОГДАНКА
ЈУРИШИЋ КАТИЦА
0,3094
0,3094
0,0505
0,6266
131
КАЈАЛИЋ БОШКО ЈЕЛЕНА
0,5026
НОВИ БЕОГРАД
245
0,5026
132
КАЈАЛИЋ БОШКО НЕНАД
0,5026
НОВИ БЕОГРАД
245
0,5026
133
КАЈАЛИЋ МОМЧИЛО
0,5026
НОВИ БЕОГРАД
245
0,5026
134
135
136
137
138
КАЈАЛИЋ ЗДРАВКО САВА
КАЗИМИРОВИЋ МАРКО
КАЗИМИРОВИЋ МАРКО
КАЗИМИРОВИЋ ЂОРЂЕ
КАЗИМИРОВИЋ ЂОРЂЕ МАРКО
НОВИ БЕОГРАД ВИНОГРАДСКА 20
НОВИ БЕОГРАД ВИНОГРАДСКА 20
НОВИ БЕОГРАД СУРЧИНСКИ ПУТ 9/К
БАТАЈНИЦА
НОВИ БЕОГРАД ДР. ИВАНА РИБАРА
59
НОВИ БЕОГРАД ДР. ИВАНА РИБАРА
59
НОВИ БЕОГРАД МИЛУТИНА
МИЛАНКОВИЋА 86
БЕЖАНИЈА ВОЈВОЂАНСКА 105
БЕЖАНИЈА
БЕЖАНИЈА ЛОЛЕ РИБАРА 11
БЕЖАНИЈА ЛОЛЕ РИБАРА 11
БЕЖАНИЈА ЛОЛЕ РИБАРА 11
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
0,3828
0,0710
0,1074
0,1451
0,3505
139
НОВИ БЕОГРАД СТУДЕНТСКА 15
0,4319
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
984
1036
909
942
982
1016
5956
0,3828
0,0710
0,1074
0,1451
0,2284
0,1221
0,4319
НОВИ БЕОГРАД ВОЈВОЂАНСКА 138
0,6797
НОВИ БЕОГРАД
885
0,6797
141
142
143
144
145
146
147
КОЈИЋ ЈОВАН ИВАН
КОКОТОВИЋ ДРАГУТИН
СВЕТИСЛАВ
КОКОТОВИЋ ЛЕПОСАВА
КОКОТОВИЋ ЛЕПОСАВА
КОКОТОВИЋ ПАВЛЕ МИРЈАНА
КОКОТОВИЋ СИМА
КОКОТОВИЋ СИМА СТЕВАН
КОКОТОВИЋ СИМА СТЕВАН
КОКОТОВИЋ ЂОРЂЕ БОЖАНА
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД ПРВА НОВА 14
НОВИ БЕОГРАД ЗЕМУНСКА 25
БЕЖАНИЈА ВУКА КАРАЏИЋА 38
БЕЖАНИЈА ВУКА КАРАЏИЋА 38
БЕОГРАД 1.НОВА 25
НОВИ БЕОГРАД ДР ИВАНА РИБАРА 67
0,6126
0,9416
0,6797
0,5318
0,5318
0,7873
1,3292
148
149
150
151
152
КОЛАРИЋ СИНИША
КОМАЗЕЦ МИЛАДИН НИКОЛА
КОРИЦА СТОЈАН МИЛКА
КОРИЦА СТОЈАН МИЛКА
КОРОЛИЈА РАНКО ЖИВКО
0,1257
0,2626
0,7710
0,8634
0,0710
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
1018
229
885
23
23
53
59
213
981
568
554
439
1036
0,6126
0,9416
0,6797
0,5318
0,5318
0,7873
0,8213
0,5079
0,1257
0,2626
0,7710
0,8634
0,0710
153
КОРОЛИЈА САВА ДАРИНКА
БЕЖАНИЈА
БЕЖАНИЈА ПЕРИНЕ БАРЕ 5
БЕЖАНИЈА ВОЈВОЂАНСКА 155
НОВИ БЕОГРАД ВОЈВОЂАНСКА 155
БЕЖАНИЈА ШПАНСКИХ БОРАЦА 29
НОВИ БЕОГРАД БЕЖАНИЈСКИХ
ИЛЕГАЛАЦ 23
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
3,2584
НОВИ БЕОГРАД
590
1,7881
125
ЈОВАНОВИЋ-ЈОЦИЋ ЗОРАН
126
140
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
890
891
1036
856
889
890
856
889
890
3718
3718
5789
18
1,6662
0,2433
0,0710
0,5644
0,7101
1,6662
0,5644
0,7101
1,6662
0,3094
0,3094
0,0505
0,6266
239
154
КОРОЛИЈА СТЕВАН ДУШИЦА
155
156
157
КОРОЛИЈА ЂОКА ЛАЗАР
КОВАЧЕВИЋ ЖИВОЈИН
КОВАЧЕВИЋ БЕРИСЛАВ МИЛАН
158
159
160
161
162
163
164
165
166
КОВАЧЕВИЋ БЕРИСЛАВ
МИЛАНКА
КОВАЧЕВИЋ БРАНИСЛАВ
ЖАРКО
КОВАЧЕВИЋ
МИЛЕНА
КОВАЧЕВИЋ
МИЛОРАД
КОВАЧЕВИЋ
СЛАВКО
КОВАЧЕВИЋ
СТЕВАН
КОВАЧЕВИЋ
КОВАЧЕВИЋ
КОВАЧЕВИЋ
ДИМИТРИЈЕ
ДИМИТРИЈЕ
ДИМИТРИЈЕ
ДИМИТРИЈЕ
ДРАГИЦА
МИХАЈЛО
МИЛАН
168
КОВАЧЕВИЋ МИРОСЛАВ
БОРИСЛАВ
КОВАЧЕВИЋ НИКОЛА НАДА
169
КОВАЧЕВИЋ ПАВЛЕ СРЕТА
170
171
172
КОВАЧЕВИЋ ПЕРА
КОВАЧЕВИЋ ЉУБИЦА
КОВАЧЕВИЋ СТАНИСЛАВ
173
КОВАЧЕВИЋ СТЕВАН ЛАЗАР
174
КОВАЧЕВИЋ СТЕВАН
ЉУБОМИР
175
176
177
178
КОВАЧЕВИЋ СВЕТОЗАР МИЛАН
КРИШИНИЋ ОЛГА
КУЈУНЏИЋ ДРАГУТИН ДРАГАН
КУРЕПА МИЛУТИН ЈЕЛЕНА
167
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
6249
24
947
3709
1036
825
2146
1,4703
0,1640
0,3244
0,4442
0,0710
1,7208
0,3527
1,7208
НОВИ БЕОГРАД
825
1,7208
1,8788
НОВИ БЕОГРАД
165
0,2480
НОВИ БЕОГРАД
575
1,6308
БЕЖАНИЈА
0,4884
НОВИ БЕОГРАД ЗЕМУНСКА 37
БЕЖАНИЈА
НОВИ БЕОГРАД ВОЈВОЂАНСКА 150/А
0,4442
0,0710
2,0735
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД МАРКА
ЧЕЛЕБОНОВИЋА 61
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
БЕЖАНИЈА
0,1214
НОВИ БЕОГРАД
64
0,1214
БЕЖАНИЈА ЗЕМУНСКА 33
0,1214
НОВИ БЕОГРАД
64
0,1214
БЕЖАНИЈА ЗЕМУНСКА 35
0,1214
НОВИ БЕОГРАД
64
0,1214
БЕЖАНИЈА ЗЕМУНСКА 35
0,1214
НОВИ БЕОГРАД
64
0,1214
БЕЖАНИЈА
НОВИ БЕОГРАД ВОЈВОЂАНСКА 159
НОВИ БЕОГРАД ВОЈВОЂАНСКА 159
0,0710
0,4641
2,8995
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
1036
3708
84
180
926
0,0710
0,4641
0,4109
1,2080
1,2806
БЕЖАНИЈА ЗЕМУНСКА 33
0,4840
НОВИ БЕОГРАД
214
0,4840
НОВИ БЕОГРАД ВОЈВОЂАНСКА 157
НОВИ БЕОГРАД ЈУРИЈА ГАГАРИНА
216/2
БЕЖАНИЈА
БЕЖАНИЈА ЗЕМУНСКА 33
БЕЖАНИЈА
НОВИ БЕОГРАД БЕЖАНИЈСКИХ
ИЛЕГАЛАЦ 29
0,2029
НОВИ БЕОГРАД
3716
0,2029
0,2204
НОВИ БЕОГРАД
3743
0,2204
0,0710
0,4840
0,0710
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
1036
214
1036
0,0710
0,4840
0,0710
3,5601
НОВИ БЕОГРАД
241
3,3444
НОВИ БЕОГРАД
3742
0,2157
НОВИ БЕОГРАД БЕЖАНИЈСКИХ
ИЛЕГАЛАЦ 29
3,5601
НОВИ БЕОГРАД
241
3,3444
НОВИ БЕОГРАД
ЗЕМУН ЈАКУБА КУБУРОВИЋА 50
НОВИ БЕОГРАД ДР ИВАНА РИБАРА 69
БЕЖАНИЈА
0,0300
0,2850
1,7315
0,0710
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
3742
6196
988
446
1036
0,2157
0,0300
0,2850
1,7315
0,0710
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
240
179
КУРЕПА МИЛУТИН ЈЕЛЕНА
180
181
182
183
184
185
186
187
ЛАУШЕВИЋ НИКОЛА АНЂЕЛКО
ЛАУШЕВИЋ ЗАДРУГА
ЛАЗИЋ СЛАВИЦА
ЛЕЖАЈА ГОЈКО АНКА
ЛЕЖАЈА ЧЕДОМИР ДРАГАН
ЛЕВИК НАТАЛИЈА
ЛОНЧАРИЋ ЈОСИП
ЛОНЧАРИЋ НИКОЛА ЈОВА
ЛОНЧАРИЋ ВАЛЕНТИН
НИКОЛА
ЛОНЧАРИЋ ВАЛЕНТИНА
ЛУКИЋ АНЂА
ЛУКИЋ АНЂЕЛКА
МАЦУРА ЖИВОЈИН РАНКО
МАЦУРА ДУШАН
188
189
190
191
192
193
194
197
МАЦУРА РАДОВАН ДУШИЦА
МАКСИМОВИЋ ДРАГОЉУБ
ГОРДАНА
МАКСИМОВИЋ МИОДРАГ
ПРЕДРАГ
МАКСИН ВЕЉКО РУЖИЦА
198
МАРТИНОВИЋ МИРОСЛАВ
199
МАТАНОВИЋ САВА ПАВЛЕ
200
МАТКОВИЋ ЛАЗАР ЖИКИЦА
201
МАТКОВИЋ МИЛОШ ЂОРЂЕ
202
МАТКОВИЋ СПОМЕНКА
195
196
203
204
205
206
МАТКОВИЋ ЗОРАН
МАЧВАНСКИ ЛЕПОСАВА
МАЧВАНСКИ МИЛЕВА
МЕТЛИЋ НИКОЛА ГОРДАНА
БЕОГРАД М.АВРАМОВИЋА 24
3,4533
5,0772
3,3444
0,5614
0,5063
0,5063
0,0971
0,8703
0,8703
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
71
856
889
890
891
562
241
198
132
132
908
620
620
0,2693
0,5644
0,7101
1,6662
0,2433
5,0772
3,3444
0,5614
0,5063
0,5063
0,0971
0,8703
0,8703
НОВИ БЕОГРАД ВОЈВОЂАНСКА 88
БЕЖАНИЈА
БЕЖАНИЈА ВОЈВОЂАНСКА 30
НОВИ БЕОГРАД ВОЈВОЂАНСКА 134
НОВИ БЕОГРАД ВОЈВОЂАНСКА 134
БЕОГРАД
НЕМАЧКА
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД ЈУРИЈА ГАГАРИНА 172
0,8703
НОВИ БЕОГРАД
620
0,8703
ОСИЈЕК
БЕЖАНИЈА
ЗЕМУН ЊЕГОШЕВА 31
НОВИ БЕОГРАД ВОЈВОЂАНСКА 98
НОВИ БЕОГРАД ЛОЛЕ РИБАРА 27
0,8703
0,0264
0,0264
0,5602
0,4247
БЕЖАНИЈА ВОЈВОЂАНСКА 98
0,5572
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
620
976
976
930
903
904
1013
563
0,8703
0,0264
0,0264
0,5602
0,2261
0,1314
0,0672
0,5572
НОВИ БЕОГРАД
0,8703
НОВИ БЕОГРАД
620
0,8703
НОВИ БЕОГРАД СУРЧИНСКИ ПУТ 15/Д
0,0200
НОВИ БЕОГРАД
5788
0,0200
БОРЧА ЈНА 97
НОВИ БЕОГРАД МИЛУТИНА
МИЛАНКОВИЋА 130
БЕЖАНИЈА
НОВИ БЕОГРАД БЕЖАНИЈСКИХ
ИЛЕГАЛАЦ 22
НОВИ БЕОГРАД ВОЈВОЂАНСКА 148
НОВИ БЕОГРАД БЕЖАНИЈСКИХ
ИЛЕГАЛАЦ 22
0,3094
НОВИ БЕОГРАД
3718
0,3094
0,1656
НОВИ БЕОГРАД
74
0,1656
0,5644
НОВИ БЕОГРАД
856
0,5644
0,0687
НОВИ БЕОГРАД
6024
0,0687
0,2352
НОВИ БЕОГРАД
1017
0,2352
2,1786
НОВИ БЕОГРАД
926
1,2806
0,2352
0,0978
0,0978
5,0772
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
948
3714
5655
1017
979
979
562
0,0852
0,2121
0,6007
0,2352
0,0978
0,0978
5,0772
БЕЖАНИЈА
БЕЖАНИЈА
БЕЖАНИЈА
БЕОГРАД ВОЈВОЂАНСКА 88
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
241
207
МИХАЈЛОВИЋ РАДИНКА
208
209
МИЈАИЛОВИЋ СЛАВКО САНДРА
МИЈАТОВИЋ ДОБРИНКА
213
МИЈАТОВИЋ ДУШАН
РАДОСЛАВ
МИЈАТОВИЋ ЉУБОМИР
МИЈАТОВИЋ СЛОБОДАН
ЉУБОМИР
МИЛАТОВИЋ ДУШАН ЗОРКА
214
215
216
217
218
МИЛИНКОВИЋ МИЛИЈА
МИЛИСАВ ЛУКА
МИЛОСАВЉЕВИЋ ЖИВКО
МИЛОСАВЉЕВИЋ ЖИВКО
МИЛОСАВЉЕВИЋ ЖИВКО
210
211
212
219
220
221
222
223
224
225
226
227
МИЛОСАВЉЕВИЋ
СЛОБОДАН
МИЛОСАВЉЕВИЋ
МИРОСЛАВ
МИЛОСАВЉЕВИЋ
МИЛИВОЈ
МИЛОСАВЉЕВИЋ
ЖИВКО
ЛАЗАР
ПЕТАР
САВИНКА
МИЛОСАВЉЕВИЋ ЂОКА
ЖИВКО
МИЛОВАНОВИЋ АВРАМ
СТАНКО
МИЛОВАНОВИЋ ВЛАСТИМИР
СТАНКО
МИНИСТАРСТВО
ПОЉОПРИВРЕДЕ
МИНИСТАРСТВО
ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА
И ВОДОПРИВРЕДЕ
БЕЖАНИЈА
0,2161
БЕОГРАД СТАХИЊИЋА БАНА 52
НОВИ БЕОГРАД ВОЈВОЂАНСКА 10
0,2787
1,8813
НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
942
1036
882
926
5655
0,1451
0,0710
0,2787
1,2806
0,6007
0,4098
НОВИ БЕОГРАД
3712
0,4098
НОВИ БЕОГРАД ВОЈВОЂАНСКА 10
0,0852
НОВИ БЕОГРАД
948
0,0852
НОВИ БЕОГРАД ВОЈВОЂАНСКА 10
0,2121
НОВИ БЕОГРАД
3714
0,2121
БЕОГРАД СВЕТОГОРСКА 25
0,3570
НОВИ БЕОГРАД
БАТАЈНИЦА ПОСАВСКОГ ОДРЕДА 13
БЕЖАНИЈА ВУКА КАРАЏИЋА 94
БЕОГРАД ВУКА КАРАЏИЋА 94
НОВИ БЕОГРАД ВУКА КАРАЏИЋА 94
0,9143
0,0480
0,3173
0,9180
1,8359
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
882
6101
655
2040
989
43
564
987
0,2787
0,0783
0,9143
0,0480
0,3173
0,9180
1,1464
0,6895
НОВИ БЕОГРАД БЕЖАНИЈСКИХ
ИЛЕГАЛЦА 12
2,2557
НОВИ БЕОГРАД
250
2,2557
НОВИ БЕОГРАД ВОЈВОЂАНСКА 26
0,0279
НОВИ БЕОГРАД
977
0,0279
0,0710
НОВИ БЕОГРАД
1036
0,0710
0,3011
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
970
971
0,2957
0,0054
БЕЖАНИЈА
0,5644
НОВИ БЕОГРАД
856
0,5644
БЕЖАНИЈА ВИНОГРАДСКА 16
0,3396
НОВИ БЕОГРАД
133
0,3396
БЕЖАНИЈА ВИНОГРАДСКА 16
0,3034
НОВИ БЕОГРАД
123
0,3034
БЕОГРАД НЕМАЊИНА 26
4,7949
НОВИ БЕОГРАД
527
0,6054
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
3706
3737
2,2965
1,8930
НОВИ БЕОГРАД
23
0,5318
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
34
59
76
84
1,1696
0,8213
0,4974
0,4109
НОВИ БЕОГРАД
БЕЖАНИЈСК.ИЛЕГАЛАЦА 13
БЕЖАНИЈА
БЕОГРАД НЕМАЊИНА 22-26
30,1576
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
242
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
228
229
МИРКАЈЛОВИЋ ВЕСЕЛИН
СЛОБОДАН
МИШИЋ ЈОВАН ВОЈИСЛАВ
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
95
122
126
169
185
209
241
255
264
280
834
856
864
865
866
867
871
872
880
883
896
904
917
924
935
936
948
950
965
966
969
989
994
995
1000
1007
1020
1036
1039
5907
2,2960
4,4653
0,4900
1,0988
0,1306
0,0175
3,3444
0,5755
0,9872
0,9929
0,1225
0,5644
0,0064
0,0133
0,0042
0,0084
0,0066
0,0091
0,7691
0,0099
0,2090
0,1314
2,5346
0,8235
0,2546
0,1962
0,0852
0,3988
1,5497
0,0729
0,3462
0,3173
0,0781
1,6142
0,3925
0,5717
0,0395
0,0710
0,0975
1,0306
ЖАБАРИ КНЕЗА МИЛОША 32
0,0615
НОВИ БЕОГРАД
271
0,0615
НОВИ БЕОГРАД ДР ИВАНА РИБАРА
0,4319
НОВИ БЕОГРАД
5956
0,4319
243
230
МЛАЂЕН ДУШАН МИЛИЦА
231
МРДАЉ ДУШАН ДРАГО
232
МРДАЉ ДУШАН МАРКО
233
МРДАЉ ДУШАНА НИКОЛА
234
235
236
237
238
239
МРДАЉ ГОЈКО ЖЕЉКО
МУЦА БЕРИСЛАВ ЖИВКО
НЕСТОРОВИЋ БОРКА ЗОРАН
НЕШКОВИЋ БОЈАНА
НЕШКОВИЋ ЛЕКИЦА
НЕШКОВИЋ НАДА
240
НЕШКОВИЋ НИКОЛА ПЕТАР
241
242
243
245
НЕШКОВИЋ
НЕШКОВИЋ
НЕШКОВИЋ
НЕШКОВИЋ
РУЖИЦА
НЕШКОВИЋ
246
НИКОЛИЋ АНАСТАС ДАНИЦА
247
248
249
250
НИКОЛИЋ
НИКОЛИЋ
НИКОЛИЋ
НИКОЛИЋ
251
НОВАКОВИЋ МИЛАН ЖИВКА
252
253
254
255
257
НОВАКОВИЋ НАСТА
НОВАКОВИЋ НАСТАС ЛАЗАР
ОБРАДОВИЋ ДРАГОСЛАВ
ОБРАДОВИЋ МАРИЈА
ОБРАДОВИЋ РАНИСЛАВ
ДРАГАН
ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД
258
ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД
259
ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД
244
256
ПАВЛЕ
РАНКО СЛОБОДАН
СЛОБОДАН РАНКО
СЛОБОДАН
СТЕВАН
ЦВЕТКО ЖИВКО
ДРАГОМИР СТОЈАН
ДУШАН ГОРА
ЉУБИША
146
НОВИ БЕОГРАД ДРАГИШЕ
БРАШОВАНА 9
НОВИ БЕОГРАД ДР АГОСТИНА НЕТА
50
НОВИ БЕОГРАД ДАНИЛА ЛЕКИЋА 13
НОВИ БЕОГРАД БУЛЕВАР ЗОРАНА
ЂИНЂИ 161
НОВИ БЕОГРАД ВИНОГРАДСКА 23
НОВИ БЕОГРАД ВОЈВОЂАНСКА 128
БЕОГРАД ДОБОЈСКА 39
БЕЖАНИЈА ВУКА КАРАЏИЋА 49
БЕЖАНИЈА
БЕЖАНИЈА
НОВИ БЕОГРАД БЕЖАНИЈСКИХ
ИЛЕГАЛАЦ 60
БЕЖАНИЈА
БЕЖАНИЈА ВУКА КАРАЏИЋА 49
БЕЖАНИЈА ВУКА КАРАЏИЋА 49
0,0705
НОВИ БЕОГРАД
6099
0,0705
0,5824
НОВИ БЕОГРАД
740
0,5824
0,5824
НОВИ БЕОГРАД
740
0,5824
0,5824
НОВИ БЕОГРАД
740
0,5824
0,5824
1,7315
0,4319
0,6097
0,2652
0,2652
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
740
446
5956
190
985
985
0,5824
1,7315
0,4319
0,6097
0,2652
0,2652
0,2782
НОВИ БЕОГРАД
879
0,2782
0,2652
0,6097
0,6097
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
985
190
190
0,2652
0,6097
0,6097
БЕЖАНИЈА ВУКА КАРАЏИЋА 49
0,6097
НОВИ БЕОГРАД
190
0,6097
БЕЖАНИЈА
0,7542
ЦРВЕНКА ЛЕЊИНОВА 21
1,1323
МИРИЈЕВО КАРАЂОРЂЕВА 73
НОВИ БЕОГРАД СУРЧИНСКИ ПУТ 15/Д
НОВИ БЕОГРАД СУРЧИНСКИ ПУТ 123
НОВИ БЕОГРАД ЈУРИЈА ГАГАРИНА 210
НОВИ БЕОГРАД ДУШАНА
ВУКАСОВИЋА 59
БЕЖАНИЈА
НОВИ БЕОГРАД ЛОЛЕ РИБАРА 21
БЕОГРАД ДУШАНА БОГДАНОВИЋ 12
БЕОГРАД ДУШАНА БОГДАНОВИЋ 12
1,0235
0,0200
0,0530
0,0710
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
71
1012
208
826
1134
5787
2507
1036
0,2693
0,4849
0,4830
0,6493
1,0235
0,0200
0,0530
0,0710
0,7691
НОВИ БЕОГРАД
880
0,7691
0,2278
0,7363
0,1656
0,1656
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
916
402
74
74
0,2278
0,7363
0,1656
0,1656
БЕОГРАД ТАНЕТА ТОМАШИЋА 2
0,1656
НОВИ БЕОГРАД
74
0,1656
НОВИ БЕОГРАД
5,5014
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
95
841
2,2960
3,2054
0,9929
НОВИ БЕОГРАД
280
0,9929
56,4566
НОВИ БЕОГРАД
214
0,4840
НОВИ БЕОГРАД БУЛ. МИХАЈИЛА
ПУПИНА 167
НОВИ БЕОГРАД БУЛЕВАР ЛЕЊИНА
167
244
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
260
ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД БУЛЕВАР МИХАИЛА
ПУПИ 167
60,0627
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
838
860
861
862
863
870
5435
5716
5717
5718
5719
5720
5721
5722
5723
5724
5725
5814
49,7401
0,0068
0,0066
0,0077
0,0066
0,0072
5,9638
0,0058
0,0123
0,0107
0,0090
0,0087
0,0049
0,0051
0,0040
0,0090
0,0095
0,1548
34
1,1696
199
367
381
590
875
942
950
965
966
970
972
994
1002
1006
1008
1012
1013
1014
1016
1018
1020
1036
3704
1,2451
45,4479
1,2703
1,7881
0,1414
0,1451
0,3988
1,5497
0,0729
0,2957
0,2667
0,0781
0,3882
0,9681
0,5105
0,4849
0,0672
0,1015
0,1221
0,6126
0,0395
0,0710
0,8289
245
261
262
263
ОШТРИЋ ЈЕРКО
ПАЛЕВИЋ ДРАГУТИН
ПАУНЕСКУ ТАТЈАНА
264
265
ПАВИЋЕВИЋ АНКА
ПАВИЧЕВИЋ СМИЉКА
266
ПАВЛОВИЋ ЈОВАНКА
267
ПЕЈАНОВИЋ СТЕВО АНКА
268
269
270
ПЕЛИЧИЋ БОЖИДАР НЕНАД
ПЕЛИЧИЋ ДИМИТРИЈЕ МИЛЕНА
ПЕЛИЧИЋ-ДРАШКОВ МАЈА
ПЕЛИЧИЋ-ДРАШКОВИЋ
БОЖИДАР МАЈА
271
НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД МИЛАНА РАКИЋА 5
УСА ЧИКАГО 230Е ИЛ 60611 СТ 302
0,3619
1,3866
2,9407
БЕЖАНИЈА
НОВИ БЕОГРАД ВОЈВОЂАНСКА 18
БЕОГРАД ЉУБОМИРА ИВКОВИЋА ШУ
14
3,3444
3,3444
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
2,9407
НОВИ БЕОГРАД
856
0,5644
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
889
890
0,7101
1,6662
0,0505
НОВИ БЕОГРАД
5789
0,0505
0,7991
0,8176
0,0100
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
753
308
5699
0,7991
0,8176
0,0100
БЕОГРАД БУЛ. КРАЉА АЛЕКСА 290
0,7773
НОВИ БЕОГРАД
272
0,7674
НОВИ БЕОГРАД
БЕОГРАД ЂУРЂЕВДАНСКА 34
0,5515
0,8218
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
883
206
76
947
993
982
888
993
0,0099
0,5515
0,4974
0,3244
0,0416
0,2284
0,5144
0,0416
НОВИ БЕОГРАД
203
0,7658
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
888
203
888
993
181
203
888
993
931
117
608
618
0,5144
0,7658
0,5144
0,0416
0,5502
0,7658
0,5144
0,0416
1,0352
0,2665
5,0625
0,1782
НОВИ БЕОГРАД ДУШАНА
ВУКАСОВИЋА 54
БЕОГРАД БУЛ. КРАЉА АЛЕКСА 257
БЕОГРАД БУЛ. КРАЉА АЛЕКСА 243
БЕОГРАД
272
273
ПЕТРОНИЈЕВИЋ ГОЈКО
ПЕТРОВИЋ ЖИВОРАД ТАТЈАНА
274
275
276
ПЕТРОВИЋ БОРИВОЈЕ
ПЕТРОВИЋ БРАНИСЛАВ
ПЕТРОВИЋ ДРАГОЉУБ
БЕЖАНИЈА
БЕЖАНИЈА
БЕЖАНИЈА
0,0416
0,2284
0,5560
277
ПЕТРОВИЋ ДРАГОЉУБ
БОРИВОЈ
НОВИ БЕОГРАД БЕЖАНИЈСКИХ
ИЛЕГАЛАЦ 25
1,2802
278
279
ПЕТРОВИЋ ДУШАН ДУШИЦА
ПЕТРОВИЋ ДУШИЦА
БЕЖАНИЈА
БЕЖАНИЈА
0,7658
0,5560
280
281
282
ПЕТРОВИЋ НИКОЛА ДУШИЦА
ПЕТРОВИЋ ПАНТА ДРАГОЉУБ
ПЕТРОВИЋ РАКИЛА
ЗЕМУН СТАРЦА ВУЈАДИНА 6
БЕЖАНИЈА ВОЈВОЂАНСКА 67
БЕЖАНИЈА
0,5502
0,7658
0,5560
283
284
285
ПЕТРОВИЋ ЗОРАН БИЉАНА
ПЕШЕВ РАДОВАН ДРАГИЈАНА
ПИК "ЗЕМУН"
НОВИ БЕОГРАД ВИНОГРАДСКА 84
СРЕМЧИЦА ОБРЕНОВАЧКА Хââ 31
ЗЕМУН БАТАЈНИЧКИ ДРУМ 14 К
1,0352
0,2665
5,6023
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
3716
3729
6249
1176
121
856
889
890
241
241
0,2029
0,3256
1,4703
0,3619
1,3866
0,5644
0,7101
1,6662
3,3444
3,3444
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
246
286
ПИК СРЕМ
287
288
289
290
ПОДУНАВАЦ ЛАЗАР СЛАВИЦА
ПОПОВИЋ НИКОЛА МЕЛАНИЈА
ПОПОВИЋ ОБРАД МИРЈАНА
ПОПОВИЋ РАДОЈКА
ПОЉОПРИВРЕДНИ КОМБИНАТ
БЕОГРАД
291
ЗЕМУН БАТАЈНИЧКИ ДРУМ
2,0607
БЕОГРАД КНЕЗА МИХАИЛА 51
БЕОГРАД ОГЊЕНА ПРИЦЕ 80
НОВИ БЕОГРАД ЈУРИЈА ГАГАРИНА 255
БЕОГРАД ВОЈВОДЕ ДРАГОМИРА 18
0,0279
5,0772
0,0300
0,5026
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
2759
5066
6099
6100
6101
534
1036
977
562
5733
245
0,0706
0,0717
0,0705
0,0705
0,0783
1,9897
0,0710
0,0279
5,0772
0,0300
0,5026
БЕОГРАД ПАДИНСКА СКЕЛА ББ
3,7725
НОВИ БЕОГРАД
11
0,1823
НОВИ БЕОГРАД ГАНДИЈЕВА 83
НОВИ БЕОГРАД ЈУРИЈА ГАГАРИНА 50
ДОБАНОВЦИ СЕСТАРА
РАДОВАНОВИЋ 4
БЕЖАНИЈА
0,3024
1,7315
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
58
556
597
1021
1036
3745
446
0,3849
1,3851
1,7240
0,0252
0,0710
0,3024
1,7315
0,3795
НОВИ БЕОГРАД
1390
0,3795
0,2872
БЕЖАНИЈА
БЕЖАНИЈА
0,0348
0,5644
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
1015
1036
991
856
0,2162
0,0710
0,0348
0,5644
292
293
ПУПОВАЦ НИКОЛА БОГДАН
ПУЗОВИЋ МИЛОЈЕ МИРОЉУБ
294
ЉУБИНКОВИЋ САВА РУЖИЦА
295
РАДИЋ ЛЕПА
296
297
ЗЕМУН МАЈАКОВСКОГ 4
2,4843
НОВИ БЕОГРАД
776
2,4843
299
300
301
РАДИЋ ЛЕПОСАВА
РАДОСАВЉЕВИЋ ЖИВАНА
РАДОСАВЉЕВИЋ ЈОВАН
МИЛОРАД
РАДОСАВЉЕВИЋ МИРА
РАСТОВИЋ ЖИВКО ВЕМА
РАСТОВИЋ ЈУЛИЈАНА
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД ВОЈВОЂАНСКА 36
БЕЖАНИЈА
0,5515
0,3621
0,5864
302
303
304
РАСТОВИЋ ЈУЛИЈАНА
РАСТОВИЋ НИКОЛА ПЕТАР
РАСТОВИЋ ЂОРЂЕ ЈУЛИЈАНА
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД ВОЈВОЂАНСКА 36
БЕЖАНИЈА
0,1166
0,3621
3,5243
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
206
219
1012
1014
105
219
71
856
889
890
891
1036
0,5515
0,3621
0,4849
0,1015
0,1166
0,3621
0,2693
0,5644
0,7101
1,6662
0,2433
0,0710
НОВИ БЕОГРАД ЈУРИЈА ГАГАРИНА 277
0,8703
НОВИ БЕОГРАД
620
0,8703
НОВИ БЕОГРАД ЈУРИЈА ГАГАРИНА 277
0,8703
НОВИ БЕОГРАД
620
0,8703
298
305
306
РАТКОВИЋ НИКОЛА
СЛОБОДАН
РАТКОВИЋ РИСТАН НИКОЛА
247
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
РАШКОВИЋ ЖИВОТА
РАШКОВИЋ КАТИЦА
РАШКОВИЋ МИЛОШ
МИРОСЛАВА
РАШКОВИЋ ПАВЛЕ ВЕРА
РАШКОВИЋ ПАВЛЕ ВЕРА
РАШКОВИЋ САВА
РАШКОВИЋ ЗАГОРКА
РАШКОВИЋ ЗАГОРКА
РАЂЕНОВИЋ ЈОВАНКА
РАЂЕНОВИЋ МИЛОРАД
РАЂЕНОВИЋ САВА МИЛОРАД
РАЂЕНОВИЋ СВЕТИСЛАВ
ЈОВАНКА
РАЂЕНОВИЋ СВЕТИСЛАВ
ЈОВАНКА
320
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
321
322
РОМИЋ НИКОЛА ДРАГАН
САВИН ПЕТАР МАРИЈА
САВИЧЕВИЋ БЕРИСЛАВ
БОГДАН
323
324
САВИЧЕВИЋ БЕРИСЛАВ
БОГДАН
325
326
САВИЧЕВИЋ МИЛЕНКО
САВИЧЕВИЋ МИЛЕНКО ПЕТАР
327
САВИЧЕВИЋ ПАВЛЕ
328
329
САВИЧЕВИЋ РАДИНКА
САВИЧЕВИЋ САВА МИРОСЛАВ
БЕЖАНИЈА
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД БЕЖАНИЈСКИХ
ИЛЕГАЛАЦ 27
БЕЖАНИЈА
ЗЕМУН 22 ОКТОБРА 10
НОВИ БЕОГРАД
ЗЕМУН
ЗЕМУН ТРГ ЈНА
БЕЖАНИЈА
БЕЖАНИЈА
НОВИ БЕОГРАД ВОЈВОЂАНСКА 132
0,1225
0,0971
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
834
908
0,1225
0,0971
0,3849
НОВИ БЕОГРАД
25
0,3849
0,0710
0,1451
0,0971
0,0710
0,1451
0,2162
0,4849
2,6646
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
1036
942
908
1036
942
1015
1012
449
570
0,0710
0,1451
0,0971
0,0710
0,1451
0,2162
0,4849
1,4385
1,2261
БЕЖАНИЈА
0,0710
НОВИ БЕОГРАД
1036
0,0710
НОВИ БЕОГРАД ВОЈВОЂАНСКА 132
1,4423
НОВИ БЕОГРАД
570
1,2261
БЕОГРАД
7,6568
НОВИ БЕОГРАД ДР ИВАНА РИБАРА 59
ЗЕМУН ТИРШОВА 7
0,9088
0,8556
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
1015
11
241
605
3729
3732
5939
270
85
0,2162
0,1823
3,3444
2,6677
0,3256
0,7522
0,3846
0,9088
0,8556
НОВИ БЕОГРАД
2,3044
НОВИ БЕОГРАД
587
0,8341
НОВИ БЕОГРАД
6249
1,4703
НОВИ БЕОГРАД
255
0,5755
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
441
255
587
588
590
587
588
590
6249
3713
590
6249
2,2140
0,5755
0,8341
0,0749
1,7881
0,8341
0,0749
1,7881
1,4703
0,4494
1,7881
1,4703
НОВИ БЕОГРАД ВОЈВОЂАНСКА 108
2,7895
БЕЖАНИЈА
Н. БЕОГРАД БЕЖАНИЈСКИХ ИЛЕГАЛАЦА 5
0,5755
2,6971
НОВИ БЕОГРАД ВОЈВОЂАНСКА 283
4,1674
ЗЕМУН
НОВИ БЕОГРАД ЈУРИЈА ГАГАРИНА 245
0,4494
3,2584
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
248
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
САВОВСКИ БОРИСЛАВ КИРИЛ
САВОВСКИ ДРАГОСЛАВ БРАНКА
СЕКУЛИЋ АНА
СИМИЋ ЛАЗАР СЛОБОДАНКА
СИМИЋ РАДОВАНКА
СИЋЕВИЋ РАДИША ЗОРАН
СПАСИЋ РАЈНА
СПИШИЋ ЗОРАН СЛАВИЦА
СРПСКА ПРАВОСЛАВНА
ЦРКВЕНА ОПШТИНА
СРПСКА ПРАВОСЛАВНА
ЦРКВЕНА ОПШТИНА БЕЖАНИЈА
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
СТАМАТОВИЋ БОШКО
ДРАГИЦА
СТАМАТОВИЋ БОШКО
ДРАГОЉУБ
СТАМАТОВИЋ БОШКО ЂОРЂЕ
СТАМАТОВИЋ ИВАН
СТАНКОВИЋ СТЕВАН
СТАНОЈЕВИЋ КАТИЦА
СТЕФАНОВИЋ БОЈАНА
СТЕФАНОВИЋ БОШКО
СТЕФАНОВИЋ ДАНИЦА
СТЕФАНОВИЋ ДАНИЦА
СТЕФАНОВИЋ ИВАНКА
СТЕФАНОВИЋ ЛЕПОСАВА
СТЕФАНОВИЋ МИРКА ПЕРИЦА
353
СТЕФАНОВИЋ МИРКО ЗДРАВКО
354
СТЕФАНОВИЋ СЛОБОДАН
ПАЈИЦА
340
341
355
356
357
358
359
360
361
СТЕФАНОВИЋ
СТЕФАНОВИЋ
СТЕФАНОВИЋ
СТЕФАНОВИЋ
СТЕФАНОВИЋ
СТЕФАНОВИЋ
БОГОЉУБ
СТАНКО
СТЕВАН
ВИДА
ЗОРИЦА
ЗОРИЦА
ЂОРЂЕ
СТЕПАНОВИЋ САВА ЕВИЦА
БЕОГРАД МАРШАЛА БИРЈУЗОВА 53
БЕОГРАД МАРШАЛА БИРЈУЗОВА 53
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД ВОЈВОЂАНСКА 3
БЕЖАНИЈА
НОВИ БЕОГРАД ГАНДИЈЕВА 177
НОВИ БЕОГРАД
СУРЧИН ВОЈВОЂАНСКА 289
0,5572
0,5572
0,0975
0,4900
0,5644
1,7813
0,3235
1,0352
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ БЕОГРАД ВОЈВОЂАНСКА 83
2,2960
БЕЖАНИЈА ВОЈВОЂАНСКА 70
3,6340
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
3731
3731
1039
126
856
855
3717
931
0,5572
0,5572
0,0975
0,4900
0,5644
1,7813
0,3235
1,0352
НОВИ БЕОГРАД
95
2,2960
НОВИ БЕОГРАД
75
0,1926
НОВИ БЕОГРАД
228
3,4414
НОВИ БЕОГРАД
0,1306
НОВИ БЕОГРАД
185
0,1306
НОВИ БЕОГРАД ВИНОГРАДСКА 76
0,1306
НОВИ БЕОГРАД
185
0,1306
НОВИ БЕОГРАД ВИНОГРАДСКА 76
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД ВОЈВОЂАНСКА 159
БЕЖАНИЈА
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
БЕЖАНИЈА ВОЈВОЂАНСКА 14
НОВИ БЕОГРАД ВОЈВОЂАНСКА 145
БЕЖАНИЈА
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД ВИНОГРАДСКА 22
0,1306
0,1306
0,0502
0,1257
0,5515
0,5515
0,9416
0,6126
0,5515
0,5515
1,1204
НОВИ БЕОГРАД ВИНОГРАДСКА 22
1,1204
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
185
185
2049
981
206
206
229
1018
206
206
227
229
227
229
0,1306
0,1306
0,0502
0,1257
0,5515
0,5515
0,9416
0,6126
0,5515
0,5515
0,1788
0,9416
0,1788
0,9416
Н. БЕОГРАД ДР ИВАНА РИБАРА 106
1,1204
НОВИ БЕОГРАД
227
0,1788
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД ГАНДИЈЕВА 202
НОВИ БЕОГРАД ВОЈВОЂАНСКА 145
0,5515
0,5515
0,5515
0,9416
0,6126
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
229
206
206
206
229
1018
0,9416
0,5515
0,5515
0,5515
0,9416
0,6126
Н. БЕОГРАД НАРОДНИХ ХЕРОЈА 17
1,3292
НОВИ БЕОГРАД
59
0,8213
НОВИ БЕОГРАД ВОЈВОЂАНСКА 12
0,2662
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
213
215
0,5079
0,2662
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
249
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
Стојановић Милутин Стеван
СТОЈАНОВИЋ-ВЛАЈИЋ ЛУКА
МИЛУНКА
СУРЧУЛИЈА БОГДАН ВИДОСАВА
ТЕРЗИЋ ВЛАСТИМИР
ДОБРИНКА
ТОМАШЕВИЋ СТАНА
ТОМИЋ ДУШАН ЈОВАНКА
1,3774
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
375
943
0,8422
0,5352
5,0625
НОВИ БЕОГРАД
608
5,0625
0,2662
НОВИ БЕОГРАД
205
0,2662
БЕОГРАД 29.НОВЕМБРА 95
0,5551
НОВИ БЕОГРАД
33
0,5551
НОВИ БЕОГРАД
Н. БЕОГРАД ДР. ИВАНА РИБАРА 94
0,5515
0,3493
НОВИ БЕОГРАД ЈУРИЈА ГАГАРИНА 57
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД ВИНОГРАДСКА 40
БЕОГРАД ЈУРИЈА ГАГАРИНА 188
НОВИ БЕОГРАД ВУКА КАРАЏИЋА 14
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД ВОЈВОЂАНСКА 149
Н. БЕОГРАД ОТОНА ЖУПАНЧИЋА 8
СТАРА ПАЗОВА КОМЕНСКОВА 12
0,6797
0,5515
0,9198
0,5572
1,8704
1,8704
1,6142
1,6142
0,8562
0,5614
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
206
882
2759
885
206
814
3731
388
388
995
995
743
198
0,5515
0,2787
0,0706
0,6797
0,5515
0,9198
0,5572
1,8704
1,8704
1,6142
1,6142
0,8562
0,5614
НОВА ПАЗОВА КОЗАРАЧКА 46
0,5614
НОВИ БЕОГРАД
198
0,5614
Н. БЕОГРАД БЕЖАНИЈСКИХ ИЛЕГАЛАЦА 9
1,4215
НОВИ БЕОГРАД
830
1,4215
Н. БЕОГРАД БЕЖАНИЈСКИХ ИЛЕГАЛАЦА 9
0,5678
НОВИ БЕОГРАД
211
0,5678
БЕОГРАД
ЗЕМУН ДОБРОВОЉАЧКА 2
1,3052
3,0254
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
103
103
892
893
894
895
973
103
892
893
894
895
973
973
893
894
895
3737
1,3052
1,3052
0,8191
0,4320
0,3386
0,0265
0,1040
1,3052
0,8191
0,4320
0,3386
0,0265
0,1040
0,1040
0,4320
0,3386
0,0265
1,8930
Н. БЕОГРАД БЕЖАНИЈСКИХ ИЛЕГАЛАЦА 6
НОВИ БЕОГРАД ОМЛАДИНСКИХ
БРИГАДА 124
ЗЕМУН ПАЛМИРА ТОЉАТИЈА 64
381
382
ТОМОВИЋ САВА ЈАСНА
ТОПОЛСКИ НАДА
ТРАЈКОВИЋ ДИМИТРИЈЕ КРСТА
ТРИФУНОВИЋ НОВО ЉИЉАНА
ТРИВИЋ НИКОЛА ДАНИЦА
ТРИВИЋ НИКОЛА ПЕТАР
ТРЛАЈИЋ МИЛОШ
ТРЛАЈИЋ ЗЛАТА
УГАРКОВИЋ МИЛАН НАДА
УЛЕМЕК ДРАГОМИР СЛОБОДАН
УЛЕМЕК-РАЦИЋ ДРАГОМИР
СНЕЖАНА
Умичевић Живко Драгослав
УМИЧЕВИЋ ДРАГОСЛАВ
МИРОСЛАВ
УРОШЕВИЋ ЈЕЛЕНА
УРОШЕВИЋ ЛАЗАР МИЛАН
383
УРОШЕВИЋ ЛАЗАР СЛОБОДАН
ЗЕМУН ДОБРОВОЉАЧКА 2
3,0254
384
385
УРОШЕВИЋ ЛАЗАР ЗОРАН
УРОШЕВИЋ ПАВЛЕ
ЗЕМУН ДОБРОВОЉАЧКА 2
БЕОГРАД
0,1040
0,7971
386
УРОШЕВИЋ ВЕРИЦА
НОВИ БЕОГРАД ВОЈВОЂАНСКА 12
1,8930
378
379
380
Н. Београд БЕЖАНИЈСКИХ ИЛЕГАЛАЦА 21
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
250
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
ВАСКОВИЋ ЖАРКО ПЕТАР
ВАСКОВИЋ ИВАН РАДИНКА
ВАСКОВИЋ ВИДОСАВА
ВЕКОВИЋ ЛАЗАР ЗОРИЦА
ВЕСИЋ ДИВНА
ВЕЗИРОВИЋ СОКИЦА
ВИЗИРОВИЋ СОКИЦА
ВРЦЕЉ МИХАЈЛО
ВУЈНОВИЋ ЗОРАН СПОМЕНКА
ВУКАШИНОВИЋ ДРАГОЉУБ
БРАНИСЛАВА
ВУКМИРОВИЋ ЖРКО ВЕРА
ВУКОЈЕВИЋ МАРИЈА
ВУКОСАВЉЕВИЋ
АНЂЕЛКА
ВУКОСАВЉЕВИЋ
ГОРДАНА
ВУКОСАВЉЕВИЋ
БЕРИСЛАВ
ВУКОСАВЉЕВИЋ
НИКОЛА
ВУКОСАВЉЕВИЋ
КОСТА
ЖАРКО
ЖИВАН
КОНСТАНТИН
КОНСТАНТИН
МОМИР
НОВИ БЕОГРАД ДР ИВАНА РИБАРА 75
БЕЖАНИЈА
ЗЕМУН ТОШИН БУНАР 47
БЕЖАНИЈА
БЕОГРАД
СУРЧИН БАШТОВАНСКА 232
3,3444
2,2596
3,3444
0,4900
0,0264
0,1451
0,0710
2,6783
1,0352
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
241
886
241
126
976
942
1036
609
931
3,3444
2,2596
3,3444
0,4900
0,0264
0,1451
0,0710
2,6783
1,0352
НОВИ БЕОГРАД
0,8703
НОВИ БЕОГРАД
620
0,8703
НОВИ БЕОГРАД ДР ИВАНА РИБАРА 75
ЗЕМУН ГОЦЕ ДЕЛЧЕВА 2
3,3444
0,3492
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
241
882
6100
3,3444
0,2787
0,0705
Н. БГД БЕЖАНИЈСКИХ ИЛЕГАЛАЦА 56
0,7749
НОВИ БЕОГРАД
188
0,7749
НОВИ БЕОГРАД ГАНДИЈЕВА 224
0,7749
НОВИ БЕОГРАД
188
0,7749
БЕЖАНИЈА ВИНОГРАДСКА 18
0,1428
НОВИ БЕОГРАД
5450
0,1428
БЕЖАНИЈА ВУКА КАРАЏИЋА 83
0,1428
НОВИ БЕОГРАД
5450
0,1428
Н. БЕОГРАД БЕЖАНИЈСКИХ
ИЛЕГАЛАЦА 56
0,6780
НОВИ БЕОГРАД
943
0,5352
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
5450
5326
211
54
71
856
889
890
0,1428
0,8145
0,5678
0,0041
0,2693
0,5644
0,7101
1,6662
56
1,8268
214
978
219
10
960
964
999
2044
659
0,4840
0,0285
0,3621
0,5686
0,8172
0,6420
0,0909
0,0959
0,3202
Н. БЕОГРАД БЕЖАНИЈСКИХ ИЛЕГАЛАЦ 28
НОВИ БЕОГРАД
Н. БЕОГРАД БУЛ. АРСЕНИЈА ЧАРНОЈ 166
404
405
406
407
408
ВУКОВИЋ МИРОСЛАВ
ВУКОВИЋ МИРОСЛАВ АНЂЕЛКА
ЏАНИЋ ДУШАН БОГДАНА
ЏЕКУЛИЋ МИЛАН
ЗДРАВКОВИЋ БРАНИСЛАВ
БЕЖАНИЈА
НОВИ БЕОГРАД ВОЈВОЂАНСКА 116
СУРЧИН
Н. БЕОГРАД НАРОДНИХ ХЕРОЈА 38
БЕОГРАД ГОСПОДАР ЈЕВРЕМОВА 2
0,8145
0,5678
0,0041
0,2693
2,9407
409
ЗДРАВКОВИЋ МИОДРАГ
БРАНИСЛАВ
БЕОГРАД ГОСПОДАР-ЈЕВРЕМОВА 2
2,3393
410
411
412
ЗЕКОВИЋ ЈЕВРЕМ ВЕРА
ЗЕКОВИЋ МИРОСЛАВ ДРАГИЦА
ЗЕМ. ЗАДРУГА БЕЖАНИЈА
413
414
ЗОРИЋ ЛАЗАР МОМЧИЛО
ШИНИЋ МАРИЈА
БЕЖАНИЈА ВОЈВОЂАНСКА 100
НОВИ БЕОГРАД ВОЈВОЂАНСКА 2
НОВИ БЕОГРАД НАСЕЉЕ ПУСТАРА 1
0,3621
0,5686
1,5501
НОВИ БЕОГРАД ЈУРИЈА ГАГАРИНА 216
НОВИ БЕОГРАД
0,0959
0,3202
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
251
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
ШИНИЋ ОСТОЈА ПЕТАР
ШОРГИЋ БЛАГОЈЕ НИКОЛА
ШОРГИЋ НИКОЛА ДРАГАН
ШРГИЋ ШПИРО СТАНА
ШУИЦА ВАСИЉ ВЕЉКО
ШУЊКА ВОЈИН
ЂАЈИЋ РАДОМИР ПРЕДРАГ
ЂАКОВИЋ РАНКО ПЕТАР
ЂАКОВИЋ РАНКО ПЕТАР
ЂОРЂЕВИЋ НИКОЛА ЉИЉАНА
ЂОРЂЕВИЋ РАДОМИР
СНЕЖАНА
НОВИ БЕОГРАД
БЕЖАНИЈА ВИНОГРАДСКА 27
БЕЖАНИЈА ВИНОГРАДСКА 27
СУРЧИН ВИНОГРАДСКА 85
НОВИ БЕОГРАД ВИНОГРАДСКА 34
СУРЧИН ВОЈВОЂАНСКА 239
НОВИ БЕОГРАД ПАРИСКЕ КОМУНЕ 37
БЕЖАНИЈА ВОЈВОЂАНСКА 127
НОВИ БЕОГРАД ВОЈВОЂАНСКА 127
НОВИ БЕОГРАД ГАНДИЈЕВА 33
0,3202
0,5886
0,5886
1,3866
1,2132
0,4203
1,7315
1,2451
0,2849
0,2782
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
659
109
109
121
380
5954
446
199
901
879
0,3202
0,5886
0,5886
1,3866
1,2132
0,4203
1,7315
1,2451
0,2849
0,2782
ЗЕМУН ЗАГОРСКА 40
2,0735
НОВИ БЕОГРАД
825
1,7208
426
427
428
429
430
ЂУКИЋ ДОСИТЕЈ
ЂУРИЋ ЗОРИЦА
ЂУРЂЕВИЋ МИЛЕВА
ЂУРЂЕВИЋ ВЕЛИСАВ ВЕРИЦА
ЋУРЧИЋ МИРОСЛАВ
0,5572
0,8703
1,0500
1,0500
0,2693
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
НОВИ
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
2146
3731
620
622
622
71
0,3527
0,5572
0,8703
1,0500
1,0500
0,2693
431
ЧЕХИЋ ДРАГО
0,7921
НОВИ БЕОГРАД
440
0,7921
432
ЧЕХИЋ МЕХО ХЕДО
Н. БЕОГРАД ДР.ИВАНА РИБАРА 109
КАНАДА РВОХ 819 РОМ1ůО
БЕОГРАД
БЕОГРАД
Н. БЕОГРАД НИКОЛЕ ДОБРОВИЋА 26
Н. БЕОГРАД БЕЖАНИЈСКИХ
ИЛЕГАЛАЦ 2
Н. БГД БЕЖАНИЈСКИХ ИЛЕГАЛАЦА 2
0,7921
НОВИ БЕОГРАД
440
425
Укупно
0,7921
643,7212
*Извор података РГЗ
252
ТАБЕЛА 15
КО
Нови
Београд
Потес
Преглед груписаних надметања
Број
Број
Број
поседовног
јавног
катастарске Култура и класа
листа/листа
надметања
парцеле
непокретности
1
387
603
Њива 2.класе
1
387
604
Њива 2.класе
1
387
605
Њива 2.класе
1
387
606
Њива 2.класе
1
367
1675/3
Њива 2.класе
1
387
1682
Њива 2.класе
1
605
1683
Њива 2.класе
1
387
1684
Њива 2.класе
1
605
1685
Њива 2.класе
1
387
1686
Њива 2.класе
1
367
1687
Њива 2.класе
1
367
1688
Њива 2.класе
1
367
1689
Њива 2.класе
1
367
1690
Њива 2.класе
1
367
1691
Њива 2.класе
1
367
1692
Њива 2.класе
1
367
1693
Њива 2.класе
1
367
1694
Њива 2.класе
1
367
1695
Њива 2.класе
1
367
1696
Њива 2.класе
1
367
1697
Њива 2.класе
1
387
1700
Њива 2.класе
1
387
1701
Њива 2.класе
1
387
1702
Њива 2.класе
1
367
1704/1
Њива 2.класе
1
367
1698/3
Њива 2.класе
Укупно 1
2
2
2
2
2
2
367
367
367
367
367
367
1704/4
1704/5
1714/2
1715/2
1716
1717/1
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
3
387
3925/4
Њива 2.класе
4
367
1640/2
Њива 2.класе
5
5
5
5
5
5
5
5
5
534
556
387
387
387
367
367
367
527
1644
1645
1674
1747
1750
1757
1758
1759
1761
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
6
367
1777
Њива 2.класе
7
367
1736
Њива 1.класе
8
8
5447
5447
4029/1
4029/2
Њива 1.класе
Њива 1.класе
Укупно 2
Укупно 3
Укупно 4
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
Укупно 5
Укупно 6
Укупно 7
Површина
парцеле
(ха)
Боја
Напомена
1,0981
0,7587
1,3916
0,3719
14,3467
1,0563
0,8467
1,8631
1,8210
1,8876
1,7805
0,6295
1,1442
1,9417
2,4059
1,8069
1,1229
0,8119
0,7760
1,0627
1,9342
0,9865
1,9176
0,7400
0,3386
1,4626
46,3034
0,5811
0,1795
1,3812
1,8708
0,8953
1,3506
6,2585
0,6475
0,6475
1,3285
1,3285
1,1196
1,3851
6,6770
1,1412
1,5010
0,3655
0,3604
0,3612
0,6054
13,5164
1,2969
1,2969
0,5758
0,5758
0,7218
0,7294
253
8
8
8
8
5447
5447
5907
5907
4029/3
4029/4
5831/1
5831/4
Њива
Њива
Њива
Њива
1.класе
1.класе
1.класе
4.класе
9
5939
5848
10
10
10
10
10
838
68
838
838
228
5980
5988
5989
5966/1
5971/1
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
11
11
5815
838
2535/1
5903/1
Њива 4.класе
Њива 4.класе
12
12
12
12
12
12
12
842
842
906
842
842
842
228
5643
5645
5647
5648
5649
5650
5657
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
13
228
5638
Њива 3.класе
14
14
14
14
14
14
5815
5815
5815
5815
917
838
2149
2150
2155
2157
5608
5612
Пашњак 2. класе
Пашњак 3. класе
Пашњак 2. класе
Пашњак 2. класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
15
15
15
5816
960
1002
2162
5599
5601
Пашњак 3. класе
Пашњак 3. класе
Њива 3.класе
16
16
5815
5815
2142
2144
Пашњак 2. класе
Пашњак 2. класе
17
17
17
17
17
17
838
838
838
5815
842
228
5909
5910
5911
2691
5915
5916
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
18
18
838
838
5933
5934
Њива 4.класе
Њива 4.класе
19
19
19
19
5815
838
5815
11
2710
5926
2704
6253
Њива
Њива
Њива
Њива
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
20
20
20
20
838
838
838
920
6248
6249
6244
5944
Њива
Њива
Њива
Њива
4.класе
4.класе
4.класе
3.класе
Укупно 8
Њива 2.класе
Укупно 9
3.класе
3.класе
3.класе
4.класе
4.класе
Укупно 10
Укупно 11
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
Укупно 12
Укупно 13
Укупно 14
Укупно 15
Укупно 16
5.класе
5.класе
5.класе
5.класе
5.класе
4.класе
Укупно 17
Укупно 18
Укупно 19
0,9593
0,8580
0,4603
0,1627
3,8915
0,3846
0,3846
0,4745
0,5667
0,2378
0,3093
0,2709
1,8592
0,9179
0,4363
1,3542
0,0675
0,4549
0,5513
0,5346
0,4908
0,5124
0,2811
2,8926
1,1068
1,1068
0,4256
1,0343
0,4332
1,2804
2,5346
0,5015
6,2096
1,5004
0,3196
0,3882
2,2082
0,9883
0,4581
1,4464
0,7043
0,3336
0,3720
0,5172
0,3452
0,2937
2,5660
0,2944
0,8271
1,1215
0,5564
0,2843
0,2664
0,1823
1,2894
0,6019
0,5824
0,5030
0,6521
5902/1
5578
5579
5584
5586
5591
5571
5573
5913
5924
5929
254
20
20
20
Њива 4.класе
Њива 3.класе
Њива 4.класе
339
5947
21
21
228
6067
Њива 3.класе
Њива 4.класе
22
22
22
22
22
22
22
22
1008
1008
1006
1006
1007
6054
838
838
6232
6233
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
228
946
838
228
838
935
936
838
228
972
838
6039
6038
6037
6035
6033
6032
6213/1
6214/1
6216/1
6218
6220
Њива 3.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Ливада 3. класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
24
24
24
24
24
24
838
838
964
960
960
960
6077
6078
6079/1
6080/1
6080/2
6081/1
Ливада 3. класе
Ливада 3. класе
Ливада 3. класе
Пашњак 2. класе
Пашњак 2. класе
Ливада 3. класе
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
5815
838
838
838
838
5815
68
838
999
838
5815
838
969
58
5816
5815
2303/1
6183/1
6184
6185
6166
2329
6205/2
6191
6206
6207
2315
6197
6198
6202
2307
2304
Ливада 5. Класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Ливада 5. Класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Ливада 5. Класе
Ливада 5. Класе
Ливада 5. Класе
Ливада 5. Класе
Ливада 4. Класе
Ливада 5. Класе
26
26
26
26
26
26
26
838
5816
896
838
5815
5816
5815
6265
2733
6269
6270
2749
2750
2753
Укупно 20
Укупно 21
6050
6051
3.класе
4.класе
3.класе
4.класе
3.класе
4.класе
4.класе
3.класе
Укупно 22
Укупно 23
Укупно 24
Укупно 25
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
5.класе
0,1418
0,5961
0,1388
3,2161
0,2433
0,0446
0,2879
0,4644
0,0461
0,8805
0,0876
0,5122
0,0595
0,5766
0,5915
3,2184
0,3620
0,3350
0,1522
0,0352
0,0976
0,2546
0,1962
0,1538
0,2874
0,2667
0,2631
2,4038
0,4305
0,4883
0,6420
0,0527
0,0011
0,1451
1,7597
0,6350
0,2520
0,2648
0,2555
1,3838
0,2763
2,4642
0,2536
0,0909
1,1123
0,2168
0,3036
0,3462
0,3849
0,2442
0,1245
8,6086
0,0892
0,1129
0,2090
0,1847
0,2669
0,2859
0,2779
6205/1
6186
6195
6203
6205/4
6266
6392
6391
6387
255
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
5815
2758
838
6377
228
6375
838
6367
5815
2775
5815
838
838
2845
6413
6415
Ливада 4. Класе
Ливада 5. Класе
Ливада 4. Класе
Ливада 5. Класе
Ливада 4. Класе
Ливада 5. Класе
Ливада 4. Класе
Ливада 5. Класе
Ливада 4. Класе
Ливада 5. Класе
Ливада 5. Класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
5816
5816
838
838
5816
5816
5816
5816
838
838
5816
5816
5816
838
838
5815
838
838
838
838
5815
5816
5816
838
228
5815
5815
838
5815
5815
5815
5815
838
2776
2778
6284
6285
2782
2784
2788
2790
6296
6299
2797
2798
2800
6308
6309
2830
6319
6320
6321
6333
2811
2810
2809
6347
6349
2803
2857
6353
2848
2971
2965/2
2960
6518
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Ливада 5. Класе
Ливада 5. Класе
Ливада 5. Класе
Ливада 5. Класе
Ливада 5. Класе
Ливада 5. Класе
Ливада 5. Класе
28
28
28
28
838
838
838
838
6428
6429
6430
6432
29
29
29
29
838
838
838
838
6407
6408
6405
6457
Њива 3.класе
Ливада 5.класе
Њива 3.класе
Њива 4.класе
30
838
6497
Ливада 5.класе
Укупно 26
Укупно 27
Њива
Њива
Њива
Њива
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
Укупно 28
Укупно 29
0,1219
0,1400
0,1364
0,1384
0,1991
0,1554
0,1504
0,1469
0,1179
0,1560
0,2807
0,3062
0,5849
4,0607
0,0306
0,0039
0,0054
0,0075
0,0231
0,0251
0,1196
0,0923
0,1116
0,0935
0,1198
0,1160
0,1258
0,2466
0,2291
0,2546
0,0858
0,0870
0,0996
0,0873
0,4100
0,1470
0,1485
0,1259
0,1551
0,4570
0,1584
0,2496
0,5213
0,5312
0,2296
0,3745
0,0942
5,5665
0,7003
0,8784
2,9203
0,4780
4,9770
0,6537
0,1271
0,6268
1,1177
2,5253
0,2465
6382
6365
6364
6280
6282
6286
6288
6293
6295
6302
6303
6305
6310
6342
6343
6344
6350
6352
6361
6532
6526
6520
256
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
838
838
838
838
838
838
838
838
5815
5815
838
5815
838
838
6498
6485
6486
6488
6489
6492
6465
6463
2939
2943
6502
2949
6511
6512
Ливада 5.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Ливада 4.класе
Ливада 5.класе
Ливада 5.класе
Ливада 5.класе
Њива 5.класе
Ливада 5.класе
31
31
31
31
838
5815
5815
5815
6442
2264
2265
2267
Њива 1.класе
Ливада 5.класе
Ливада 5.класе
Ливада 5.класе
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
5815
2888
838
6469
838
6450
838
6471
34
6449
838
5816
6479
2900
5815
2901
5816
5816
842
5816
1000
5816
122
5815
2910
2923/1
6136
2906
6156
2914
6130/1
2917
Њива 3.класе
Њива 4.класе
Њива 3.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 5.класе
Њива 3.класе
Њива 4.класе
Њива 3.класе
Њива 4.класе
Ливада 4.класе
Њива 3.класе
Њива 4.класе
Њива 3.класе
Њива 4.класе
Њива 3.класе
Ливада 4.класе
Ливада 3.класе
Њива 4.класе
Ливада 4.класе
Ливада 3.класе
Њива 3.класе
Ливада 2.класе
33
33
33
33
33
33
33
838
960
838
838
838
965
838
6083/1
6083/3
6093/1
6097/1
6126
6105/1
6110/1
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
34
34
5815
5815
2139/1
2139/4
Њива 3.класе
Њива 3.класе
35
35
35
264
5815
5815
6613/1
2989
2987
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Укупно 30
Укупно 31
Укупно 32
3.класе
3.класе
3.класе
4.класе
4.класе
4.класе
3.класе
Укупно 33
Укупно 34
Укупно 35
0,2411
0,3066
0,2735
0,3829
0,7425
0,2415
0,6672
0,0997
0,0509
0,2726
0,2751
0,2107
0,0792
0,1620
4,2520
0,6162
0,4573
0,3316
0,0948
1,4999
0,3799
0,1200
0,4515
0,1128
0,2220
0,0950
0,4714
0,1517
0,9419
0,2277
0,2674
0,2594
0,0750
0,2459
0,0720
1,3016
0,2830
0,3319
0,2593
0,3925
0,2778
4,4653
0,8360
12,2410
2,1221
0,1142
0,5994
0,5485
0,5635
1,5497
0,2757
5,7731
3,3186
1,8380
5,1566
0,9872
0,6540
1,1673
2,8085
6491
6499
6505
6160
6161
6163
6468
6447
6446
6134
6476
6135
6139
6119
5436/1
5436/4
6555
6552
257
36
36
597
387
3928/1
3932
Њива 2.класе
Њива 2.класе
37
37
37
534
534
387
3939
3940
3941
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
38
38
838
5815
6536
2976
Ливада 5.класе
Ливада 5.класе
39
39
5815
5815
6017/1
6017/2
Њива 4.класе
Њива 4.класе
0,6649
0,6093
1,2742
0,3845
0,4856
0,4513
1,3214
0,3214
0,2337
0,5551
0,4338
0,0260
39
838
6018
Њива 4.класе
0,1287
40
5815
6042
Њива 3.класе
0,5885
0,6065
40
838
6227
Њива 4.класе
0,2618
Укупно 36
Укупно 37
Укупно 38
Укупно 39
Укупно 40
Укупно КО
Нови Београд
6537
Под
правоснажном
одлуком по
годишњем
програму за
2010. годину
(јавно
надметање
број 12)
решити до
огласа за
давање у
закуп за 2011.
годину
Под
правоснажном
одлуком по
годишњем
програму за
2010. годину
(јавно
надметање
број 24)
решити до
огласа за
давање у
закуп за 2011.
годину
0,8683
169,2196
*Извор података РГЗ
Напомена: У табели у рубрици напомена исписани су нови катастарски бројеви парцела у поседовним листовима
5815 и 5816 за КО Нови Београд
258
ТАБЕЛА 16. ЗБИРНА ТАБЕЛА
Из плана коришћења за 2011. годину
КО
Укупно
пољопривред
но земљиште
у државној
својини (ха)
Нови
Београд
372,0296
Укупно
372,0296
Издато у
закуп по
програму
200_.(ха)
Трајање
закупа
(од-до)
Издато у
закуп по
програму
2010.(ха)
Трајање
закупа
(од-до)
Планирано
за закуп у
2011.(ха)
169,2196
0,0000
0,0000
169,2196
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
Најмања
површина за
надметање
(ха)
0,2879
Највећа
површина за
надметање
(ха)
Просечна
површина за
надметање
(ха)
46,3034
Број
надметања
4,2305
40
4,2305
40
Дато на бесплатно коришћење
Дато у закуп по основу власништва инфраструктуре
Дато у закуп по основу узгајања животиња
*Извор података РГЗ
259
ТАБЕЛА 16а. Укупна површина пољопривредног земљишта у државној својини која није обухваћена надметањима
Разлог изузимања
Правно и фактичко стање
се разликују. На терену
није пољопривредно
земљиште
Укупно Нови Београд
Контрола из табеле 16
Корисник
Катастарска
општина
Коментар
Површина
Нови Београд
Записник радне групе од
23.11.2010. године
202,8100
202,8100
202,8100
260
Табела 17.Подела по величинама комплекса у надметању
Градска општина Нови Београд
До 5 хектара
Од 5 до 25 хектара
Од 25 до 50 хектара
Од 50 до 100 хектара
Од 100 до 200 хектара
Од 200 до 500 хектара
Преко 500
Укупно
Број надметања
31
8
1
40
261
ГРАДСКА ОПШТИНА
ОБРЕНОВАЦ
262
Табела 1. Преглед површина пољопривредног земљишта по катастарским општинама
Р.бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Катастарска општина
БАЉЕВАЦ
БАРИЧ
БЕЛО ПОЉЕ
БРГУЛИЦЕ
БРОВИЋ
ВЕЛИКО ПОЉЕ
ВУКИЋЕВИЦА
ГРАБОВАЦ
ДРАЖЕВАЦ
ДРЕН
ЗАБРЕЖЈЕ
ЗВЕЧКА
КОНАТИЦЕ
КРТИНСКА
ЉУБИНИЋ
МАЛА МОШТАНИЦА
МИСЛОЂИН
ОБРЕНОВАЦ01
ОРАШАЦ
ПИРОМАН
ПОЉАНЕ
РАТАРИ
РВАТИ
СКЕЛА
СТУБЛИНЕ
ТРСТЕНИЦА
УРОВЦИ
УШЋЕ
ЈАСЕНАК
Укупно
*Извор података РГЗ
Њиве
1
135,0311
320,6348
0,0000
191,1448
425,9174
1195,2398
637,1773
1864,5014
855,0396
1053,8148
0,0000
987,7612
701,6734
1277,1828
905,3961
261,6478
202,1813
0,0000
767,0503
520,9765
521,5269
354,4264
0,0000
1386,6739
903,0279
809,9850
519,5505
898,6674
332,6496
18028,8780
Пољопривредно земљиште у ха
Обрадиво пољопривредно земљиште у ха
Пашњаци
Вртови Воћњаци Виногради
Ливаде
Укупно
2
0,0000
0,0000
0,0000
3,5215
0,0000
0,4460
0,0000
5,4222
0,0000
0,9769
0,0000
0,4880
0,0000
7,7681
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0500
4,0384
0,0000
13,0395
0,1464
0,0000
1,1566
1,3987
0,0000
38,4523
3
1,1866
1,7885
0,0000
0,5453
4,0715
8,2688
11,4815
36,1870
15,3875
18,8706
0,0000
33,3267
2,7361
0,4735
6,5666
0,6576
22,0512
0,0000
13,7220
0,6531
13,1149
6,6732
0,0000
68,7466
18,7763
2,9606
5,3064
192,4001
1,0521
487,0043
4
0,1880
22,6536
0,0000
0,0000
0,0000
0,0749
0,9819
1,5899
0,8716
0,8313
0,0000
0,2518
0,0530
0,0000
0,0535
0,0412
1,2829
0,0000
0,3064
0,0000
0,3689
0,0000
0,0000
0,1029
0,2166
0,2789
0,0000
0,6684
0,0310
30,8467
5
15,9891
1,1579
0,0000
0,0000
55,8162
58,1986
17,9085
81,1622
49,0189
43,9055
0,0000
10,0908
9,2491
0,0000
14,7948
11,4853
1,9671
0,0000
38,9215
60,6239
7,3786
0,0000
0,0000
0,9308
27,1863
16,7465
0,9619
65,9663
7,8711
597,3309
6(1+2+3+4+5)
152,3948
346,2348
0,0000
195,2116
485,8051
1262,2281
667,5492
1988,8627
920,3176
1118,3991
0,0000
1031,9185
713,7116
1285,4244
926,8110
273,8319
227,4825
0,0000
820,0002
582,2535
542,4393
365,1380
0,0000
1469,4937
949,3535
829,9710
526,9754
1159,1009
341,6038
19182,5122
7
5,4350
15,0172
0,0000
0,4220
13,4819
35,4264
5,7405
40,1168
67,1250
16,8603
0,0000
4,2012
12,2696
2,0650
15,7146
4,4282
35,5700
0,0000
12,3718
42,6578
17,7493
0,3663
0,0000
2,5778
18,4307
7,7441
2,6136
31,2950
14,1595
423,8396
Трстици
и
мочваре
8
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
2,0677
0,3621
71,7962
0,0000
0,0404
0,0000
33,6749
0,0000
0,0000
0,4102
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,6966
0,8830
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
5,7238
0,0000
115,6549
Остало
земљиште
9
0,5359
0,2190
0,0000
5,5113
1,2090
0,6777
0,7518
1,4475
7,6023
0,3506
0,0000
0,0883
12,4066
9,2260
0,4183
1,0646
0,6297
0,0000
0,8982
0,0810
43,1108
47,3896
0,0000
12,6414
0,2294
1,5944
24,6859
266,8450
0,6264
440,2407
Укупно
10(6+7+8+9)
158,3657
361,4710
0,0000
201,1449
500,4960
1300,3999
674,4036
2102,2232
995,0449
1135,6504
0,0000
1069,8829
738,3878
1296,7154
943,3541
279,3247
263,6822
0,0000
833,2702
625,6889
604,1824
412,8939
0,0000
1484,7129
968,0136
839,3095
554,2749
1462,9647
356,3897
20162,2474
263
Табела 2. Преглед површина пољопривредног земљишта по облицима својине
Р.бр.
Катастарска
општина
БАЉЕВАЦ
1
БАРИЧ
2
БЕЛО ПОЉЕ
3
Облик
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
Њиве
Пољопривредно земљиште у ха
Обрадиво пољопривредно земљиште у ха
Пашњаци
Вртови Воћњаци Виногради
Ливаде
Укупно
3
4
5
6(1+2+3+4+5)
7
Трстици
и
мочваре
8
Остало
земљиште
Укупно
9
10(6+7+8+9)
1
2
135,0311
0,0000
1,1866
0,1880
15,9891
152,3948
5,4350
0,0000
0,5359
158,3657
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
308,2016
0,0000
1,7885
14,8434
1,1579
325,9914
13,7063
0,0000
0,2190
339,9167
13,6243
0,0000
0,0000
7,8102
0,0000
21,4345
1,3109
0,0000
0,0000
22,7454
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
264
БРГУЛИЦЕ
4
БРОВИЋ
5
6
ВЕЛИКО
ПОЉЕ
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
својине
Приватна
својина
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
191,1448
3,5215
0,5453
0,0000
0,0000
195,2116
0,4220
0,0000
0,4078
196,0414
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1,5644
1,5644
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
3,5391
0,0000
3,5391
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
411,1239
0,0000
4,0715
0,0000
55,0526
470,2480
12,2695
0,0000
0,7383
483,2558
14,7935
0,0000
0,0000
0,0000
0,7636
15,5571
1,2124
0,0000
0,6208
17,3903
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1024,454
5
0,4460
7,8996
0,0749
47,5339
1080,4089
24,3561
1,7240
0,5741
1107,0631
265
ВУКИЋЕВИЦА
7
ГРАБОВАЦ
8
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
својине
171,4229
0,0000
0,3692
0,0000
10,6647
182,4568
11,0703
0,3437
0,1036
193,9744
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,3657
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,3657
0,0000
0,0000
0,0000
0,3657
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
3,4764
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
3,4764
0,0000
0,0000
0,0000
3,4764
614,6126
0,0000
11,4815
0,9819
17,9085
644,9845
5,7405
0,3621
0,7518
651,8389
22,5418
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
22,5418
0,0000
0,0000
0,0000
22,5418
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0229
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0229
0,0000
0,0000
0,0000
0,0229
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1632,986
6
5,4222
36,1870
1,5899
73,3914
1749,5771
37,5453
7,9465
0,6146
1795,6835
197,1760
0,0000
0,0000
0,0000
5,0536
202,2296
2,6560
63,3886
0,7892
269,0634
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
43,3952
0,0000
0,0000
0,0000
2,7172
46,1124
0,0422
0,0437
0,4611
46,6594
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
266
ДРАЖЕВАЦ
9
ДРЕН
10
ЗАБРЕЖЈЕ
11
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
839,9793
0,0000
15,3875
0,8716
46,7281
902,9665
65,8629
0,0000
7,6023
976,4317
10,6575
0,0000
0,0000
0,0000
1,8543
12,5118
1,2621
0,0000
0,0000
13,7739
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
5,2882
0,0000
0,0000
0,0000
0,4365
5,7247
0,0000
0,0000
0,0000
5,7247
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
764,0908
0,7159
18,0723
0,8313
33,1086
816,8188
14,1050
0,0404
0,3475
831,3117
208,3567
0,0000
0,3786
0,0000
5,9275
214,6628
1,6579
0,3705
0,0031
216,6943
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
126,1770
0,2610
0,6515
0,0000
5,2066
132,2961
1,0974
0,0000
0,0000
133,3935
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
267
ЗВЕЧКА
12
КОНАТИЦЕ
13
КРТИНСКА
14
Други
облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
755,7420
0,4880
17,8284
0,2518
6,4866
780,7968
1,9976
0,7554
0,0678
783,6176
178,1259
0,0000
15,4983
0,0000
3,3880
197,0122
2,2036
32,9195
0,0213
232,1566
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
59,0799
0,0000
0,0000
0,0000
0,2162
59,2961
0,0000
0,0000
0,0000
59,2961
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
555,1488
0,0000
2,7361
0,0530
8,9816
566,9195
11,1321
0,0000
11,3967
589,4483
107,7968
0,0000
0,0000
0,0000
0,2675
108,0643
1,1310
0,0000
0,0000
109,1953
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
50,2754
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
50,2754
0,0065
1,0099
0,0000
51,2918
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1,6674
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1,6674
0,0000
0,0000
0,0000
1,6674
602,1686
7,7681
0,4735
0,0000
0,0000
610,4102
1,6355
0,0000
7,7882
619,8339
674,3058
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
674,3058
0,4295
0,0000
0,0191
674,7544
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
30,0776
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
30,0776
0,0188
1,4187
0,0000
31,5151
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
268
ЉУБИНИЋ
15
МАЛА
МОШТАНИЦА
16
МИСЛОЂИН
17
Мешовита
својина
Други
облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
815,1486
0,0000
6,5666
0,0535
14,6055
836,3742
15,3169
0,4102
0,4083
852,5096
87,2576
0,0000
0,0000
0,0000
0,1388
87,3964
0,3977
0,0000
0,0000
87,7941
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
4,1526
0,0000
0,0000
0,0000
0,0505
4,2031
0,0000
0,0100
0,0000
4,2131
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
238,0334
0,0000
0,6576
0,0412
11,4853
250,2175
3,3257
0,0000
1,0646
254,6078
23,6144
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
23,6144
1,1025
0,0000
0,0000
24,7169
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
189,9417
0,0000
3,9960
1,2829
1,9267
197,1473
33,2580
0,0000
0,6297
231,0350
12,2396
0,0000
18,3769
0,0000
0,0404
30,6569
2,3120
0,0000
0,0000
32,9689
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
269
ОБРЕНОВАЦ01
18
ОРАШАЦ
19
ПИРОМАН
20
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
680,5485
0,0000
13,7220
0,3064
37,5831
732,1600
11,9235
0,0000
0,7122
744,7957
52,9569
0,0000
0,0000
0,0000
1,2414
54,1983
0,3953
0,0000
0,1860
54,7796
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
41,1451
0,0000
0,0000
0,0000
0,0970
41,2421
0,0530
0,0000
0,0000
41,2951
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
462,7379
0,0000
0,6531
0,0000
54,6805
518,0715
28,0060
0,6966
0,0638
546,8379
54,4780
0,0000
0,0000
0,0000
4,5274
59,0054
13,2488
0,0000
0,0172
72,2714
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
270
ПОЉАНЕ
21
РАТАРИ
22
РВАТИ
23
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
3,7606
0,0000
0,0000
0,0000
1,5431
5,3037
1,4575
0,0000
0,0000
6,7612
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
469,1049
0,0500
12,9159
0,3689
6,8876
489,3273
17,0809
0,4590
6,7027
513,5699
40,6610
0,0000
0,1990
0,0000
0,0000
40,8600
0,6684
0,1090
36,3941
78,0315
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
14,8741
0,0000
0,0000
0,0000
0,4910
15,3651
0,0000
0,0140
0,3150
15,6941
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
299,0723
4,0384
6,6732
0,0000
0,0000
309,7839
0,3663
0,0000
3,3473
313,4975
55,3541
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
55,3541
0,0000
0,0000
44,0423
99,3964
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
2,7622
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
2,7622
0,0000
1,5093
0,0000
4,2715
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
271
СКЕЛА
24
СТУБЛИНЕ
25
26
ТРСТЕНИЦА
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
својине
Приватна
својина
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
949,9621
13,039
5
13,3049
0,1029
0,9308
977,3402
0,4580
0,0000
2,9300
980,7282
435,4463
0,0000
55,4417
0,0000
0,0000
490,8880
2,1198
0,0000
9,7114
502,7192
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
342,5997
0,0000
43,6825
0,0000
0,0000
386,2822
0,0000
0,2992
0,0000
386,5814
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
840,9778
0,1464
18,6641
0,2166
21,0532
881,0581
17,6532
0,0000
0,2294
898,9407
45,2494
0,0000
0,1122
0,0000
1,9146
47,2762
0,7775
0,0000
0,0000
48,0537
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
18,6484
0,0000
0,0000
0,0000
4,4780
23,1264
0,0000
0,0000
0,0000
23,1264
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
649,4176
0,0000
2,9606
0,2789
16,5825
669,2396
7,7441
0,0000
1,3898
678,3735
272
УРОВЦИ
27
УШЋЕ
28
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
својине
17,9930
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
17,9930
0,0000
0,0000
0,0000
17,9930
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
145,4310
0,0000
0,0000
0,0000
0,1640
145,5950
0,0000
0,2046
0,0000
145,7996
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
495,0361
1,1566
5,3064
0,0000
0,9619
502,4610
1,5105
0,0000
14,1721
518,1436
3,0153
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
3,0153
1,1031
0,0000
4,8837
9,0021
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
21,1194
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
21,1194
0,0000
2,3721
0,0000
23,4915
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,3797
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,3797
0,0000
0,0000
3,4358
3,8155
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
697,3266
1,3987
51,7078
0,5238
25,2047
776,1615
26,1144
4,9464
2,5359
809,7582
172,9948
0,0000
140,5983
0,1446
25,6894
339,4271
5,6841
0,8732
264,3091
610,2935
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
31,0266
0,0000
0,0940
0,0000
15,1121
46,2328
0,3185
0,0000
0,0000
46,5513
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
273
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
29
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
својине
*Извор података РГЗ
ЈАСЕНАК
324,0058
0,0000
1,0521
0,0310
7,8711
332,9600
13,5799
0,0000
0,6264
347,1663
10,8188
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
10,8188
2,3184
0,0000
0,0000
13,1372
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
274
Табела 3. Површине пољопривредног земљишта по класама
Култура
I
Њиве
546,8663
Вртови
3,8973
Воћњаци
283,4108
Виногради
1,1063
Ливаде
40,8418
пашњаци
226,9779
Трстици-мочваре
99,5340
Укупно
1202,6344
*Извор података РГЗ
II
2573,8775
30,6056
162,4491
24,2913
128,5427
112,2124
16,6904
3048,6690
Пољопривредно земљиште у ха
Класа
III
IV
V
5139,3916
4857,9039
3355,2003
3,9494
0,0000
0,0000
41,1444
0,0000
0,0000
5,4491
0,0000
0,0000
278,3697
124,8500
24,7267
55,8706
28,7787
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
5524,1748
5011,5326
3379,9270
VI
1547,6701
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1547,6701
VII
10,2413
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
10,2413
VIII
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
275
Табела 4.
Одводњавање
Каналска мрежа
Изграђено у ха
У функцији у ха
26400,0000
5580,0000
Цевна мрежа
Изграђено у ха
У функцији у ха
нема
нема
Укупно
Изграђено у ха
У функцији у ха
26400,0000
5580,0000
*Извор података JП ”Београд воде“
Табела 5.
Наводњавање
Широко
Захватне
Машине(ха)
Тифони(ха)
Изграђено у ха
У функцији у ха
Кап по кап
(мини орошавање)
Кишна
Крила(ха)
Остало(ха)
Укупно(ха)
Изграђено у ха
200,0000
У функцији у ха
Изграђено у ха
У функцији у ха
200,0000
Остало у ха
Укупно(ха)
*Извор података А.Д. “Драган Марковић“
Табела 6.
Побољшавање квалитета пољопривредног земљишта и мелиорације ливада и пашњака
Физичке
Мелиорације
(ха)
10000,0000
Хемијске
Мелиорације
(ха)
10000,0000
Биолошке
Мелиорације
(ха)
10000,0000
Мелиорација
Ливада и
Пашњака
10000,0000
*Извор података JП ”Београд воде“
276
Табела 7. Корисници пољопривредног земљишта у државној својини
Р.бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Назив корисника
А.Д." ДРАГАН МАРКОВИЋ "
ОБРЕНОВАЦ
БРАНКОВИЋ ТИХОМИР МИЛАН
БРАНКОВИЋ ТИХОМИР ЗОРАН
БРАНКОВИЋ ВЕЛИСАВ БРАНИБОР
ДРЖАВА СРЈ САВЕЗНО МИНИСТАРСТ
ЗА ОДБРАНУ И В.Ј
ДРЕЊАНИН ЖИВОТА
ДРЕЊАНИН ДРАГИША
ДРУГА МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА
ОБРЕНОВАЦ
ФИЛИПОВИЋ ГОРДАНА
ФИЛИПОВИЋ СЛАВКА
ФИЛИПОВИЋ СЛОБОДАН
ФИЛИПОВИЋ СРЂАН
ФИЛИПОВИЋ ЗОРИЦА
ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ
ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ
Адреса корисника
Површина
земљишта
коју користи
(ха)
Катастарска
општина
Поседовни лист или
лист непокретности
Површина
на листу
ОБРЕНОВАЦ МИЛА МАНИЋА 27
1,6905
СТУБЛИНЕ
627
1,6905
ГРАБОВАЦ
ГРАБОВАЦ
ГРАБОВАЦ
3,8197
3,8197
3,8197
ГРАБОВАЦ
ГРАБОВАЦ
ГРАБОВАЦ
2319
2319
2319
3,8197
3,8197
3,8197
БЕОГРАД
41,5687
ГРАБОВАЦ
1471
41,5687
Мала Моштаница Пут за Дубоко 13
Мала Моштаница Пут за Дубоко 13
0,3910
0,3910
МАЛА МОШТАНИЦА
МАЛА МОШТАНИЦА
2060
2060
0,3910
0,3910
Обреновац Војводе Мишића 189
0,1305
УРОВЦИ
952
0,1305
БЕОГРАД 14 ДЕЦЕМБРА 27
0,3910
0,3910
0,3910
0,3910
0,3910
2,9390
42,8566
МОШТАНИЦА
МОШТАНИЦА
МОШТАНИЦА
МОШТАНИЦА
МОШТАНИЦА
УРОВЦИ
ЉУБИНИЋ
ВЕЛИКО ПОЉЕ
ПИРОМАН
КОНАТИЦЕ
ВЕЛИКО ПОЉЕ
БРОВИЋ
ОРАШАЦ
ПИРОМАН
ОРАШАЦ
УШЋЕ
УШЋЕ
МАЛА МОШТАНИЦА
БРОВИЋ
КОНАТИЦЕ
МИСЛОЂИН
КОНАТИЦЕ
ДРАЖЕВАЦ
СТУБЛИНЕ
ВЕЛИКО ПОЉЕ
ЗВЕЧКА
2060
2060
2060
2060
2060
701
65
134
156
181
190
200
215
222
296
322
336
341
406
454
456
539
621
651
859
869
0,3910
0,3910
0,3910
0,3910
0,3910
2,9390
0,5089
5,5517
0,1090
1,9930
1,2041
0,4005
0,2333
0,0414
1,4700
2,4582
0,2060
0,0696
0,2203
7,0929
1,0521
2,8243
1,6823
0,8091
0,3828
2,3317
Обреновац Милоша Обреновића 216
БЕОГРАД 14 ДЕЦЕМБРА 27
Обреновац Милоша Обреновића 28
БЕОГРАД 14 ДЕЦЕМБРА 27
ОБРЕНОВАЦ В.КАРАЏИЋА 74
ОБРЕНОВАЦ ВУКА КАРАЏИЋА 74
МАЛА
МАЛА
МАЛА
МАЛА
МАЛА
277
16
17
18
ГО ОБРЕНОВАЦ ЈАВНО ДОБРО
ПУТЕВИ
ИЛИЋ ЖИВОТА ЉУБИША
Ј.П.ЗА ГАЗДОВАЊЕ
ШУМАМА"СРБИЈАШУМЕ"СА
П.О.ШУМСКО ГАЗДИНСТВО
ГРАБОВАЦ
ГРАБОВАЦ
СКЕЛА
ГРАБОВАЦ
БАРИЧ
КОНАТИЦЕ
СТУБЛИНЕ
ЗВЕЧКА
БАРИЧ
БАРИЧ
ДРАЖЕВАЦ
ЗВЕЧКА
871
875
1085
1104
1174
1186
1221
1251
1362
1762
2772
3450
0,9326
0,0250
3,5548
1,0818
1,5481
1,9500
0,2282
0,1432
0,5022
0,2315
1,0860
0,9320
ОБРЕНОВАЦ ВУКА КАРАЏИЋА 74
0,0035
ДРАЖЕВАЦ
625
0,0035
ГРАБОВАЦ
3,8197
ГРАБОВАЦ
2319
3,8197
БЕОГРАД ЊЕГОШЕВА 44
1,2729
КРТИНСКА
350
0,1698
УРОВЦИ
УРОВЦИ
МИСЛОЂИН
СТУБЛИНЕ
ГРАБОВАЦ
ПОЉАНЕ
УШЋЕ
УШЋЕ
УШЋЕ
УШЋЕ
УШЋЕ
УШЋЕ
УШЋЕ
УШЋЕ
УШЋЕ
УШЋЕ
УШЋЕ
УШЋЕ
УШЋЕ
УШЋЕ
УШЋЕ
КОНАТИЦЕ
ДРЕН
ВЕЛИКО ПОЉЕ
679
880
2605
653
2647
374
779
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
1032
2479
627
1,1031
0,7351
0,2340
0,2271
1,8020
35,1711
5,6793
1,1550
0,6456
4,9310
0,0419
2,3019
2,0525
0,4000
0,3832
0,3672
0,3518
1,7943
1,1148
2,5356
0,4043
4,6746
0,7628
0,5930
19
20
21
22
23
Ј.П.ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА
ЈАГЛИЧИЋ ЖИВОТА
ЈП "ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"
ЈП Електропр ивреда Србије Београд
ЈП Електропривреда Србије Београд
ОБРЕНОВАЦ ВУКА КАРАЏИЋА 99
МИСЛОЂИН ОБРЕНОВАЧКИ ПУТ 50
БЕОГРАД НЕМАЊИНА 6
БЕОГРАД ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ 2
БЕОГРАД ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ 2
0,7351
0,2340
0,2271
1,8020
64,7669
24
ЈП СРБИЈАШУМЕ СА П.О.
БЕОГРАД ЊЕГОШЕВА 44
12,2648
278
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
ЈП СРБИЈАШУМЕ СА П.О.
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ГАЗДОВАЊЕ
ШУМАМА "СРБИЈАШУМЕ" СА П.О.БЕОГ
ЈП ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА
ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"СРБИЈАВОДЕ" СА П.О.БЕОГРАД
ЈЕЛИЋ ДОБРИЛА РАДИВОЈЕ
ЈЕВЂЕНОВИЋ ДРАГОЉУБ МИЛАН
ЈП ЕПС КОЛУБАРА ТАМНАВСКИ КОП
КОЛУБАРА СА П.О.БЕОГРАД
ЈВП "СРБИЈАВОДЕ " СА П.О.
ЈВП "СРБИЈАВОДЕ" СА П.О.
ЈВП "СРБИЈАВОДЕ" СА П.О.
ЈВП"СРБИЈАВОДЕ" СА П.О.
ЈВП"СРБИЈАВОДЕ" СА П.О.
КОЈАДИНОВИЋ МИЛИНА
КОЈИЋ МИОДРАГ ЖИВОРАД
КОЈИЋ МИОДРАГ МИЛОМИР
КОЈИЋ ВОЈИСЛАВ МИОДРАГ
КОЈИЋ ВОЈИСЛАВ МОМЧИЛО
КОЛОС РР ТРГОВИНА,УСЛУГЕ ИЗВОЗУВОЗ ДОО
ЛУПУЛОВ ЖАРКО ДУШАН
МАНДИЋ ЉИЉАНА
МАТИЈЕВИЋ БРАНИМИР ДРАГОВАН
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КРТИНСКА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СЕЛА РАТАРИ
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ВУКИЋЕВИЦА
МИЛОШЕВИЋ МИХАИЛО
МИЛОШЕВИЋ НЕНАД МИЛОСАВ
МИЛОШЕВИЋ ПРОДАН ДРАГАН
МИЛОШЕВИЋ ПРОДАН МИЛАН
МИЛОШЕВИЋ ЉУБИСАВ
МИЛОШЕВИЋ ВЕРИЦА
МИН. ОДБРАНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
МИНИСТАРСТВО ЗА ПОЉОПРИВР
ЕДУ,ВОДОПР ИВРЕДУ И ШУМАРС ТВО
СТУБЛИНЕ
ЗВЕЧКА
МАЛА МОШТАНИЦА
МИСЛОЂИН
656
3254
340
810
5,4561
6,2157
1,1280
0,1650
БЕОГРАД ЊЕГОШЕВА 44
1,2930
БЕОГРАД КНЕЗА МИЛОША 55
0,2163
ВУКИЋЕВИЦА
176
0,2163
ОБРЕНОВАЦ ВУКА КАРАЏИЋА 99/Д
0,2374
СКЕЛА
1644
0,2374
НОВИ БЕОГРАД БРОДАРСКА 3
63,8505
УШЋЕ
325
63,8505
СТУБЛИНЕ 100
БАРИЧ
2,1701
0,1798
ВЕЛИКО ПОЉЕ
БАРИЧ
1727
170
2,1701
0,1798
ЛАЗАРЕВАЦ
0,5990
ПОЉАНЕ
314
0,5990
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД КНЕЗА МИЛОША 101
БЕОГРАД
13,4789
2,1640
26,2503
1,1987
БЕОГРАД СВЕТ.ЋОРОВИЋА 15
ПАНЧЕВО ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА 99/А
ГРАБОВАЦ
ГРАБОВАЦ
ГРАБОВАЦ
ГРАБОВАЦ
0,3339
0,3910
1,7524
1,7524
1,7524
1,7524
ВЕЛИКО ПОЉЕ
БРОВИЋ
ПИРОМАН
МИСЛОЂИН
ДРАЖЕВАЦ
ГРАБОВАЦ
МАЛА МОШТАНИЦА
ГРАБОВАЦ
ГРАБОВАЦ
ГРАБОВАЦ
ГРАБОВАЦ
654
201
430
598
818
873
2060
2391
2391
2391
2391
13,4789
2,1640
26,2503
0,7860
0,4127
0,3339
0,3910
1,7524
1,7524
1,7524
1,7524
ОБРЕНОВАЦ ВОЈВОДЕ МИШИЋА 85
0,9920
УРОВЦИ
1056
0,9920
ОБРЕНОВАЦ ВОЈВОДЕ МИШИЋА 219
ОБРЕНОВАЦ МЛАДЕНА ПАНТИЋА 3
ОБРЕНОВАЦ ВУКА КАРАЏИЋА 99/1
КРТИНСКА ВИШЊИЦА 1
РАТАРИ САВСКА 68
ВУКИЋЕВИЦА
Мислођин М.Милошевић Сеље 154
Мислођин М.Милошевић Сеље 152
Мислођин М.Милошевића Сеље 89
Мислођин М.Милошевића Сеље 89
Мислођин М.Милошевић Сеље 50
ВЕЛИКИ ЦРЉЕ
БЕОГРАД БИРЧАНИНОВА 5
0,1283
1,0226
0,1468
2,0904
1,5644
1,1952
2,0829
1,7330
2,0829
2,0829
2,0829
0,3910
1,3806
ДРАЖЕВАЦ
ВЕЛИКО ПОЉЕ
ДРАЖЕВАЦ
КРТИНСКА
БРГУЛИЦЕ
ВУКИЋЕВИЦА
МИСЛОЂИН
МИСЛОЂИН
МИСЛОЂИН
МИСЛОЂИН
МИСЛОЂИН
МАЛА МОШТАНИЦА
ПОЉАНЕ
2554
1713
2557
641
223
268
2606
1588
2606
2606
2606
2060
153
0,1283
1,0226
0,1468
2,0904
1,5644
1,1952
2,0829
1,7330
2,0829
2,0829
2,0829
0,3910
1,3806
БЕОГРАД НЕМАЊИНА 22
853,3368
МАЛА МОШТАНИЦА
102
0,2006
МИСЛОЂИН
126
1,2866
279
57
58
МИНИСТАРСТВО ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
МИНИСТАРСТВО ЗА
ПОЉОПРИВРЕДУ,ВОДОПРИВРЕДУ И
ШУМАРСТВО
ВЕЛИКО ПОЉЕ
ДРЕН01
СТУБЛИНЕ
СТУБЛИНЕ
ДРЕН01
ДРЕН01
ГРАБОВАЦ
ГРАБОВАЦ
ЗВЕЧКА
ГРАБОВАЦ
ВЕЛИКО ПОЉЕ
ВЕЛИКО ПОЉЕ
ГРАБОВАЦ
ДРЕН01
ДРЕН01
ДРЕН01
ДРЕН01
ДРЕН01
ВЕЛИКО ПОЉЕ
ДРАЖЕВАЦ
ГРАБОВАЦ
ГРАБОВАЦ
ГРАБОВАЦ
ГРАБОВАЦ
СТУБЛИНЕ
ДРЕН01
ГРАБОВАЦ
МИСЛОЂИН
ДРАЖЕВАЦ
ДРАЖЕВАЦ
ЗВЕЧКА
ЗВЕЧКА
БАРИЧ
ЗВЕЧКА
202
526
624
655
719
755
769
821
864
872
879
931
976
980
1034
1073
1389
1390
1455
1479
1886
1887
1897
2151
2226
2462
2567
2643
2706
2721
2799
2801
3618
3740
164,7270
1,6688
0,6305
35,0680
2,4269
2,1168
0,2112
0,1521
172,8194
201,1274
2,0454
2,1015
0,9577
1,8570
0,8560
0,4641
81,7352
36,9770
0,6973
0,0110
0,9973
0,9892
1,3986
1,3040
1,6811
79,5628
6,4160
25,6293
0,1110
9,0412
0,1213
1,1831
6,1770
8,5874
БЕОГРАД НЕМАЊИНА 22
8,6438
ЈАСЕНАК
290
8,6438
БЕОГРАД НЕМАЊИНА 22
1408,9256
ПОЉАНЕ
150
1,0406
ПОЉАНЕ
ВУКИЋЕВИЦА
БРОВИЋ
152
175
199
31,6988
21,1303
14,6055
280
ОРАШАЦ
ПИРОМАН
ЉУБИНИЋ
ТРСТЕНИЦА
ТРСТЕНИЦА
РАТАРИ
ПОЉАНЕ
ПОЉАНЕ
ПОЉАНЕ
УШЋЕ
УШЋЕ
КОНАТИЦЕ
ОРАШАЦ
ОРАШАЦ
ОРАШАЦ
КРТИНСКА
УШЋЕ
ЉУБИНИЋ
ПОЉАНЕ
ОРАШАЦ
УШЋЕ
ПИРОМАН
УШЋЕ
УШЋЕ
УШЋЕ
УШЋЕ
УШЋЕ
ДРЕН
УШЋЕ
ТРСТЕНИЦА
ТРСТЕНИЦА
ТРСТЕНИЦА
ТРСТЕНИЦА
ТРСТЕНИЦА
ТРСТЕНИЦА
ДРЕН
КОНАТИЦЕ
ДРЕН
КОНАТИЦЕ
КОНАТИЦЕ
КОНАТИЦЕ
КОНАТИЦЕ
219
219
231
239
268
272
288
307
309
314
321
327
392
401
419
438
473
477
525
601
652
671
688
689
690
761
763
764
764
822
823
824
825
826
828
998
999
1123
1163
1243
1248
1249
42,1533
0,5085
81,4450
1,5403
10,1832
85,5997
0,7457
0,7105
0,0390
1,2256
264,6905
76,8400
0,6804
0,9741
0,6764
672,4942
0,6579
2,4587
6,2858
8,5921
3,3472
45,3622
0,3489
0,1845
0,4953
3,1240
0,7156
1,0381
0,1959
0,9490
1,3890
2,3166
0,7441
0,8418
0,0290
1,0137
3,5710
3,4636
2,3784
1,0481
1,0293
0,6069
281
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
МЛАДЕНОВИЋ СТЈЕПАН МАРИЈА
ОБРАДОВИЋ ВОЈИСЛАВ РАДОЈКА
ОСНОВНА ШКОЛА "НИКОЛА ТЕСЛА"
ПЕТРОВИЋ СРЕТЕН РАДОВАН
ПРЕДБЕЛЕЖБА ЈВП"СРБИЈАВОДЕ"
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНУ
ПРОИЗВОДЊУ И КООПЕРАЦИЈУ
УЉАРИЦАК
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ
"ИВА-28",Д.О.О.
ПРЕПЕЛЕЦ МИЛИЈА ЗДРАВКО
ПРИВРЕДНО ДРУШТ ВО ТЕРМО
ЕЛЕКТРАНЕ НИ КОЛА ТЕСЛА Д.О. О.
Уровци Богољуб Урошевић-Црн 36
ГРАБОВАЦ
СКЕЛА МИЛА МАНИЋА АЛБАНТЕ 5
ОБРЕНОВАЦ ВУКА КАРАЏИЋА 99/1
БЕОГРАД КНЕЗА МИЛОША 101
0,0512
1,7524
1,5700
0,1227
13,7967
КОНАТИЦЕ
КОНАТИЦЕ
КОНАТИЦЕ
ДРЕН
ДРЕН
ДРЕН
УРОВЦИ
ГРАБОВАЦ
СКЕЛА
ДРАЖЕВАЦ
РАТАРИ
БЕОГРАД БУЛЕВАР ВОЈВОДЕ МИШИ
37
1,6915
ЉУБИНИЋ
405
1,6915
0,6156
УРОВЦИ
357
0,6156
0,1545
ДРАЖЕВАЦ
2552
0,1545
5,4265
СТУБЛИНЕ
946
1,9442
ГРАБОВАЦ
1633
3,4823
ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЕКТРАНЕ
НИКОЛА ТЕРМОЕЛТЕСЛА Д.О.О.
ПРИВР. ДРУШТВО ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ
НИКОЛА ТЕСЛА Д.О.О.
ОБРЕНОВАЦ БОГОЉУБА
УРОШЕВИЋА-Ц 44
ОБРЕНОВАЦ БОГОЉУБА
УРОШЕВИЋА-Ц 44
244,6350
УШЋЕ
410
244,6350
26,5966
УРОВЦИ
697
0,0440
2,3916
0,2340
УШЋЕ
УШЋЕ
УШЋЕ
УШЋЕ
УШЋЕ
УШЋЕ
УШЋЕ
УШЋЕ
УШЋЕ
УШЋЕ
УШЋЕ
УШЋЕ
УШЋЕ
УШЋЕ
ДРЕН
СКЕЛА
УРОВЦИ
МИСЛОЂИН
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
895
1183
468
2605
1,1550
0,6456
4,9310
0,0419
2,3019
2,0525
0,4000
0,3832
0,3672
0,3518
1,7943
1,1148
2,5356
0,4043
0,1810
7,8925
2,3916
0,2340
РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА СРБИЈЕ БЕОГРАД
РАШКОВИЋ ТИХОМИР
НОВИ БЕОГРАД ЈУРИЈА ГАГАРИНА
231
ОБРЕНОВАЦ ВУКА КАРАЏИЋА 99
ОБРЕНОВАЦ БОГОЉУБА
УРОШЕВИЋА-Ц 44
БЕОГРАД
Обреновац ВЛАДЕ АКСЕНТИЈЕВИЋ 6
1250
1251
1252
1476
1520
1548
134
2391
1026
2556
266
1,5449
2,1832
1,4587
0,9607
0,5107
1,0991
0,0512
1,7524
1,5700
0,1227
13,7967
282
72
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
БЕОГРАД
492,1433
73
РОМИЋ МИЛЕНА
САВЕЗНА ЈАВНА УСТАНОВА РАДИО
ЈУГОСЛАВИЈА
Н. БЕОГРАД ТРЕЋИ БУЛЕВАР 166/9
СИМИЋ ЖИВОЈИН ГОРДАНА
СТЕВАНОВИЋ ЖИВОЈИН СНЕЖАНА
СУСТИЋ ЛУКА ИГОР
ТРАЈКОВИЋ НОВИЦА
ТРГОВИНСКО ,ПОСАВИНА,
ПРЕДУЗЕЋЕ
ВАСИЉЕВ ЉУБИНА БРАНКОВИЋ
ВИЛОТИЋ СРЕТЕН БОШКО
ВИЛОТИЋ СРЕТЕН СЛАВКО
ВИЛОТИЋ СРЕТЕН СЛОБОДАН
ВРАНИЧИЋ НАТАЛИЈА СТЕВАНОВИЋ
РАДОВАН
ЗЕМЉ.ЗАДРУГА ПКБ ЧУКАРИ ЗА
ПОЉ.ПР ЦА
ЗЕМ. ЗАДРУГА МИ СЛОЂИН
ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА ЗА
ПОЉОП. ПРОИЗВОДЊУ ПКБ
ЧУКАРИЦА
ЗЕМ. ЗАДРУГА ЉУБИНИЋ
ШИПРАГА ЂОРЂЕ ДРАГАН
ЋУРЧИЋ МИЛЕ
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
Укупно
0,3910
СКЕЛА
ПОЉАНЕ
СКЕЛА
ЈАСЕНАК
МАЛА МОШТАНИЦА
130
543
1024
1149
2060
0,4228
0,3604
489,0417
2,3184
0,3910
БЕОГРАД ХИЛЕНДАРСКА 2
40,0717
СТУБЛИНЕ
660
0,2489
ДРАЖЕВАЦ
ДРАЖЕВАЦ
ОБРЕНОВАЦ ВУКА КАРАЏИЋА 99
ПАДИНСКА СКЕ 82/7
0,4104
0,4104
0,1096
0,1033
ЗВЕЧКА
ДРАЖЕВАЦ
ДРАЖЕВАЦ
ДРАЖЕВАЦ
ДРАЖЕВАЦ
865
2541
2541
2558
1817
39,8228
0,4104
0,4104
0,1096
0,1033
ОБРЕНОВАЦ
0,0700
СТУБЛИНЕ
1885
0,0700
ОБРЕНОВАЦ ВУКА КАРАЏИЋА 99/Б
РВАТИ УЛ.17 11
ОБРЕНОВАЦ М.ТИТА 72
ОБРЕНОВАЦ М.ТИТА 73
3,8197
0,7115
0,7115
0,7115
ГРАБОВАЦ
ГРАБОВАЦ
ГРАБОВАЦ
ГРАБОВАЦ
2319
2367
2367
2367
3,8197
0,7115
0,7115
0,7115
М.МОШТАНИЦА
2,1750
ЈАСЕНАК01
312
2,1750
Железник Стевана Филиповића 2/Б
22,9277
МАЛА МОШТАНИЦА
498
22,9277
МИСЛОЂИН
2,1750
ЈАСЕНАК01
312
2,1750
Железник Стевана Филиповића 2/Б
14,1068
БАРИЧ
795
14,1068
ЉУБИНИЋ 97
Обреновац Војводе Мишића 182
ЗЕМУН
1,6900
0,1256
0,1250
ЉУБИНИЋ
ДРАЖЕВАЦ
ДРАЖЕВАЦ
75
2555
2551
1,6900
0,1256
0,1250
3479,7893
*Извор података РГЗ
283
Табела 14. Предложени бројеви јавног надметања по праву пречег - сточари
Ред.бр.
1
Назив
правног/физичког
лица
АД "Драган Марковић"
Обреновац у
реструктуирању
Број условних
грла по
документацији
КО
Број
јавног
надметања
3942
Грабовац
Грабовац
Грабовац
Грабовац
Грабовац
Дрен
Дрен
Дрен
Дрен
Дрен
Дрен
Дрен
Дрен
Дрен
Дрен
Дрен
Дрен
Дрен
Дрен
Дрен
Дрен
Дрен
Дрен
Дрен
Дрен
Дрен
Дрен
Дрен
Мислођин
Пољане
Пољане
Пољане
Пољане
Пољане
Пољане
Трстеница
Трстеница
Трстеница
Трстеница
Трстеница
Трстеница
Трстеница
Стублине
Стублине
Стублине
Стублине
Стублине
Љубинић
Љубинић
Љубинић
Љубинић
Пироман
8
9
10
11
22
76
78
80
81
82
83
85
87
88
91
93
96
99
115
117
122
124
126
135
142
143
145
147
153
155
157
158
159
165
170
199
200
202
203
204
206
208
213
215
220
224
227
238
240
241
242
244
Површина
јавних
надметања
(ха)
9,6993
54,6733
11,9795
20,1488
1,6412
3,8864
0,2465
0,4342
0,6801
3,0225
3,0822
0,0925
0,1766
9,6891
1,3544
1,4620
0,7012
12,6295
3,2013
1,4133
2,4090
0,2695
3,5138
0,7796
0,8948
0,1684
0,8736
0,3264
4,0160
0,4140
1,4800
4,3900
3,5716
1,9120
2,5421
1,3078
0,3288
0,6852
0,9950
0,2482
1,2440
0,1182
0,0431
0,1312
1,2625
0,0802
0,9737
0,0465
0,4131
5,9907
2,2533
2,3452
Укупна реална
површина
(ха)
778,0176
284
Пироман
Пироман
Пироман
Пироман
Пироман
Пироман
Велико
поље
Велико
поље
Велико
поље
Велико
поље
Конатице
Конатице
Конатице
Конатице
Конатице
Конатице
Конатице
Конатице
Конатице
Конатице
Конатице
Конатице
Конатице
Конатице
Ушће
Ушће
Ушће
Ушће
Ушће
Ушће
Ушће
Ушће
Ушће
Ушће
Кртинска
Кртинска
Кртинска
Кртинска
Кртинска
Кртинска
Кртинска
Ратари
Ратари
Ратари
Скела
Скела
Скела
Скела
Скела
Скела
Скела
Укупно
Извор података РГЗ
246
248
251
252
254
256
10,4112
1,0723
0,7365
0,6618
0,4195
0,7660
279
6,4555
282
20,4847
284
0,3111
286
0,1589
306
307
309
311
313
314
315
316
318
319
320
323
324
329
351
353
354
356
357
367
374
382
386
390
400
401
402
403
418
421
426
431
432
434
437
438
439
440
441
445
453
0,7649
5,5916
7,4113
3,3696
3,0541
1,1377
0,6069
1,1746
1,6973
2,6897
1,2030
2,5120
2,3791
1,2587
2,0019
1,9460
1,0946
0,2753
3,0832
31,8464
0,3254
0,6606
0,9649
0,5518
3,7981
109,8178
42,1974
73,7405
15,2161
80,7446
4,5736
0,1155
14,1131
3,1798
25,7125
41,5183
3,3708
5,5255
21,4439
20,9208
6,7098
778,0176
285
ТАБЕЛА 15
КО
Грабовац
Потес
Број јавног
надметања
1
Преглед груписаних надметања
Број поседовног
Број
листа /листа
катастарске
непокретности
парцеле
873
182
Култура и класа
Њива 5.класе
Укупно 1
2
2
2
872
872
872
122
144/1
145/1
Њива 5.класе
Њива 6.класе
Њива 6.класе
3
872
88/4
Њива 5.класе
4
4
872
872
209
210
Њива 4.класе
Њива 5.класе
5
5
5
872
872
872
298
303/1
304
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
6
872
341/2
Њива 4.класе
7
7
7
872
872
872
342/1
343/1
347/1
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 4.класе
8
872
511/1
Њива 4.класе
9
872
514/4
9
872
516/1
10
872
517/1
10
872
518/1
11
11
11
11
872
872
872
872
522/1
522/11
522/16
522/18
Њива
Њива
Њива
Њива
12
872
522/6
Њива 2.класе
13
13
13
872
872
872
540/4
540/11
540/13
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
14
872
576
Њива 3.класе
15
872
540/10
Њива 3.класе
16
16
16
16
16
16
872
872
872
872
872
872
522/17
527
528
529
530
532
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
17
872
524/1
Њива 2.класе
Укупно 2
Укупно 3
Укупно 4
Укупно 5
Укупно 6
Укупно 7
Укупно 8
Трстик-мочвара
1.класе
Њива 3.класе
Укупно 9
Трстик-мочвара
1.класе
Њива 3.класе
Укупно 10
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
Укупно 11
Укупно 12
Укупно 13
Укупно 14
Укупно 15
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
Укупно 16
Површина
(ха)
0,3339
0,3339
0,1322
0,0760
0,3006
0,5088
0,1346
0,1346
0,5379
0,1986
0,7365
0,3755
0,5350
0,2523
1,1628
0,1933
0,1933
0,9598
0,1803
0,2400
1,3801
9,6993
9,6993
50,9718
Боја
Напомена
*
Сточар 1*
Сточар 1*
3,7015
54,6733
8,7711
3,2084
11,9795
18,6578
0,8222
0,0692
0,5996
20,1488
0,6316
0,6316
1,7898
0,7566
0,1702
2,7166
0,0728
0,0728
0,0400
0,0400
5,0825
0,2321
0,3422
0,3122
0,3262
1,5368
7,8320
26,1775
Сточар 1*
Сточар 1*
*
*
*
*
*
*
*
*
286
17
872
526
Њива 3.класе
18
18
18
872
872
872
330/1
331
332/1
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
19
19
19
872
872
872
364/1
365/1
366
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
20
872
361/3
Њива 3.класе
21
872
354/1
Ливада 4.класе
22
872
513/1
Њива 3.класе
23
872
661/1
Пашњак 1.класе
24
24
872
872
641/4
641/5
Њива 3.класе
Њива 3.класе
25
25
25
872
872
2367
642/4
644/2
643/1
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
26
872
645/2
Њива 2.класе
27
872
1343/1
Њива 5.класе
28
872
1490/2
Пашњак 1.класе
29
872
1490/1
Пашњак 1.класе
30
872
1608/1
Ливада 5.класе
31
872
1608/2
Ливада 5.класе
32
872
1674
Њива 5.класе
33
33
872
872
1711/2
1712/2
Њива 5.класе
Ливада 3.класе
34
872
1702
Њива 5.класе
35
872
2242
Њива 4.класе
36
36
872
872
2379/2
2380/2
Ливада 3.класе
Ливада 3.класе
37
872
2412
Њива 4.класе
38
38
872
2319
2415
2417
Њива 4.класе
Њива 4.класе
39
872
2443
Ливада 3.класе
40
872
2482
Трстик-мочвара
Укупно 17
Укупно 18
Укупно 19
Укупно 20
Укупно 21
Укупно 22
Укупно 23
Укупно 24
Укупно 25
Укупно 26
Укупно 27
Укупно 28
Укупно 29
Укупно 30
Укупно 31
Укупно 32
Укупно 33
Укупно 34
Укупно 35
Укупно 36
Укупно 37
Укупно 38
Укупно 39
0,8384
27,0159
0,1248
0,1355
0,1532
0,4135
0,2013
0,1806
0,1723
0,5542
0,2631
0,2631
0,2960
0,2960
1,6412
1,6412
0,0674
0,0674
1,0725
0,7721
1,8446
0,2211
0,0050
0,7115
0,9376
0,3154
0,3154
0,2288
0,2288
0,0307
0,0307
0,1879
0,1879
0,8245
0,8245
0,6011
0,6011
0,6764
0,6764
0,0562
0,0513
0,1075
0,3986
0,3986
0,7345
0,7345
0,5239
0,5479
1,0718
0,0975
0,0975
0,6766
1,3037
1,9803
0,2147
0,2147
0,2820
*
Сточар 1*
*
*
*
*
*
*
*
287
2.класе
Ливада 3.класе
40
872
2483
41
872
2494
41
872
2495
41
872
2496
Ливада 3.класе
Трстик-мочвара
2.класе
Ливада 3.класе
42
872
2579/12
Њива 3.класе
43
872
2619/1
Њива 3.класе
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
872
872
872
872
872
872
872
872
872
872
872
872
872
3721/4
3721/7
3721/11
3721/14
3721/17
3724/1
3724/2
3724/5
3726/3
3726/7
3727/1
3727/4
3727/8
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
45
872
3726/1
Њива 2.класе
46
872
4009
Њива 3.класе
47
872
4013
Њива 3.класе
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
872
872
872
872
872
872
872
872
872
872
872
872
872
872
872
872
4029
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
49
49
49
872
872
872
4073/1
4080/1
4083/1
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Ливада 3.класе
50
872
4079/1
Њива 3.класе
51
872
5005/2
Њива 3.класе
Укупно 40
Укупно 41
Укупно 42
Укупно 43
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
Укупно 44
Укупно 45
Укупно 46
Укупно 47
4030
4031
4034
4036
4037
4038
4040
4041
4043
4045
4048
3.класе
4.класе
3.класе
4.класе
3.класе
4.класе
3.класе
3.класе
4.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
Укупно 48
Укупно 49
Укупно 50
Укупно 51
0,5017
0,7837
0,2246
*
0,2471
0,1697
0,6414
0,1862
0,1862
1,5182
1,5182
0,1173
0,0724
0,1972
0,0674
0,1098
0,4019
0,1581
0,0985
0,0617
0,1434
0,1311
0,0378
0,0555
1,6521
0,0223
0,0223
0,9379
0,9379
0,7201
0,7201
0,2488
0,1020
0,3980
0,1420
0,5055
0,1160
0,4477
0,4637
0,0720
0,1609
0,1069
0,8815
1,0154
0,8175
1,1814
0,6458
7,3051
0,6760
0,9882
0,1782
1,8424
1,0883
1,0883
0,2900
0,2900
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
288
52
872
5185/4
Њива 3.класе
53
53
53
53
53
53
872
872
1471
1471
1471
1471
5177/3
5226/3
5178
5181
5182
5184
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
54
1471
5176
Њива 3.класе
55
872
5198
Њива 3.класе
56
872
5790/1
56
56
872
872
5796/1
5796/2
56
872
5797/1
57
57
57
57
57
57
57
57
872
872
872
872
872
872
872
872
6026
6027
6041
58
2319
6045
Њива 4.класе
59
872
6206/5
Њива 3.класе
60
872
6463
Њива 3.класе
61
872
6542/1
Њива 5.класе
62
872
6637/4
Њива 5.класе
63
872
6659/1
Њива 4.класе
64
64
64
872
872
872
6729
6730
Њива 5.класе
Њива 4.класе
Њива 5.класе
65
65
872
872
6800/1
6802
Њива 3.класе
Њива 3.класе
66
66
872
872
6879/2
6879/3
Њива 6.класе
Њива 6.класе
67
872
6900
Њива 6.класе
68
872
6906
Њива 5.класе
69
872
6909
Њива 5.класе
Укупно 52
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
Укупно 53
Укупно 54
Укупно 55
Трстик-мочвара
2.класе
Ливада 4.класе
Ливада 4.класе
Трстик-мочвара
2.класе
Укупно 56
6043
6044
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
4.класе
4.класе
3.класе
4.класе
3.класе
4.класе
3.класе
4.класе
Укупно 57
Укупно 58
Укупно 59
Укупно 60
Укупно 61
Укупно 62
Укупно 63
Укупно 64
Укупно 65
Укупно 66
Укупно 67
Укупно 68
Укупно 69
0,1250
0,1250
0,4520
0,0879
1,4973
0,7016
2,3235
1,0244
6,0867
1,1870
1,1870
1,4055
1,4055
*
*
0,1953
0,2766
0,1022
0,4404
1,0145
0,0839
0,0874
0,2280
0,1831
0,1200
0,2745
0,1060
0,2735
1,3564
0,3529
0,3529
0,1873
0,1873
0,1884
0,1884
1,9659
1,9659
0,5073
0,5073
0,4040
0,4040
0,4932
0,2720
0,4513
1,2165
0,2600
0,2780
0,5380
0,2955
0,6689
0,9644
2,1706
2,1706
0,5768
0,5768
1,2559
1,2559
*
*
*
*
289
70
2319
2422/2
Њива 4.класе
71
2319
2422/7
Њива 4.класе
72
72
2319
2319
6397
6398/1
Њива 3.класе
Њива 3.класе
73
2319
6471
Њива 4.класе
74
74
2391
2391
4065/1
4070/4
Њива 3.класе
Њива 3.класе
75
75
2647
2647
1662/2
2549/2
Њива 4.класе
Њива 5.класе
Укупно 70
Укупно 71
Укупно 72
Укупно 73
Укупно 74
0,2218
0,2218
0,3082
0,3082
0,5272
0,4024
0,9296
0,7035
0,7035
1,4147
0,3377
1,7524
0,4545
0,7316
1,1861
Укупно 75
Укупно КО
196,3395
Грабовац
Извор података РГЗ
*Предметне парцеле су у поступку доношења Закључка, Владе РС којим ће се пољопривредно земљиште у државној
својини дати на коришћење правном лицу које послује са већинским капиталом у власништву РС
290
ТАБЕЛА 15
КО
Дрен
Потес
Број јавног
надметања
76
76
76
76
Преглед груписаних надметања
Број поседовног
Број
листа /листа
катастарске
Култура и класа
непокретности
парцеле
2462
110/3
Њива 4.класе
2462
112/1
Њива 4.класе
2462
113/3
Њива 4.класе
2462
114/1
Ливада 5.класе
Укупно 76
77
2462
115/4
Ливада 4.класе
78
2462
115/1
Ливада 4.класе
79
2462
115/3
Ливада 4.класе
80
2462
128/1
Њива 4.класе
81
2462
150
Њива 4.класе
82
82
82
82
2462
2462
2462
2462
126/1
158
159
160
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Пашњак 1.класе
83
83
83
83
2462
2462
2462
2462
164
165/1
165/2
167/1
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Ливада 2.класе
84
2462
173
Њива 5.класе
85
2462
167/3
Ливада 2.класе
86
86
86
86
2462
2462
2462
2462
181/2
181/3
181/4
639
Њива
Њива
Њива
Њива
87
2462
183/2
Њива 4.класе
88
1390
182
Њива 4.класе
89
1390
192/9
Њива 4.класе
90
90
90
90
90
90
2462
2462
2462
1390
1390
1390
192/12
192/12
192/13
192/1
192/1
192/1
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
91
91
2462
2462
212/1
212/1
Њива 4.класе
Њива 3.класе
92
2462
265/4
Њива 4.класе
93
2462
265/3
Њива 4.класе
Укупно 77
Укупно 78
Укупно 79
Укупно 80
Укупно 81
Укупно 82
Укупно 83
Укупно 84
Укупно 85
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
Укупно 86
Укупно 87
Укупно 88
Укупно 89
3.класе
4.класе
4.класе
3.класе
4.класе
5.класе
Укупно 90
Укупно 91
Укупно 92
Површина
(ха)
0,2696
0,2822
2,5920
0,7426
3,8864
0,0835
0,0835
0,2465
0,2465
0,0473
0,0473
0,4342
0,4342
0,6801
0,6801
0,9350
0,6551
0,7152
0,7172
3,0225
0,6691
0,9151
0,3050
1,1930
3,0822
0,6620
0,6620
0,0925
0,0925
0,2380
0,0373
0,0817
0,5057
0,8627
0,1766
0,1766
9,6891
9,6891
0,4294
0,4294
0,5400
0,1410
1,5029
0,2137
3,8496
2,0155
8,2627
0,6824
0,6720
1,3544
0,4735
0,4735
1,4620
Боја
Напо
мена
Сточар 1*
Сточар 1*
Сточар 1*
Сточар 1*
Сточар 1*
Сточар 1*
Сточар 1*
Сточар 1*
Сточар 1*
Сточар 1*
Сточар 1*
291
Укупно 93
94
2462
286/1
Њива 4.класе
95
95
95
95
1390
1390
1390
1390
211/1
211/1
211/2
211/2
Њива
Њива
Њива
Њива
96
1390
155
Њива 4.класе
97
1548
647
Њива 4.класе
98
98
2462
2462
670/3
670/4
Њива 4.класе
Њива 4.класе
99
99
99
1390
1390
1390
670/7
670/7
670/7
Њива 3.класе
Њива 4.класе
Њива 5.класе
100
100
1390
1390
715
715
Њива 3.класе
Њива 5.класе
101
1389
655/1
Њива 4.класе
102
102
102
755
755
2462
635/1
635/4
635/3
Њива 3.класе
Воћњак 3.класе
Њива 3.класе
103
103
2462
2462
589/12
589/13
Њива 4.класе
Њива 4.класе
104
104
2462
2462
563
564
Ливада 3.класе
Њива 5.класе
105
2462
589/10
Њива 4.класе
106
2462
587
106
2462
589/2
Трстик-мочвара
2.класе
Њива 4.класе
107
2462
583/2
Њива 5.класе
108
1073
360/1
Њива 5.класе
109
109
109
109
2462
2462
2462
2462
1294/1
1294/4
1294/5
1294/11
110
110
110
110
110
110
110
110
2462
2462
2462
2462
2462
2462
2462
2462
600/1
600/2
600/3
601/3
1002/1
1003/1
1003/2
1004/3
Укупно 94
3.класе
4.класе
3.класе
4.класе
Укупно 95
Укупно 96
Укупно 97
Укупно 98
Укупно 99
Укупно 100
Укупно 101
Укупно 102
Укупно 103
Укупно 104
Укупно 105
Укупно 106
Укупно 107
Укупно 108
Њива
Њива
Њива
Њива
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
Укупно 109
Ливада 4.класе
Ливада 4.класе
Ливада 4.класе
Њива 4.класе
Ливада 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Ливада 5.класе
1,4620
0,2965
0,2965
0,2570
0,3624
0,2850
0,4025
1,3069
0,7012
0,7012
1,0991
1,0991
5,0431
0,9045
5,9476
4,3149
7,6209
0,6937
12,6295
5,6461
0,9254
6,5715
2,0355
2,0355
1,7691
0,3477
0,5808
2,6976
1,9257
3,4316
5,3573
0,5407
0,9031
1,4438
0,8394
0,8394
Сточар 1*
Сточар 1*
0,3705
0,9765
1,3470
0,6764
0,6764
0,4641
0,4641
1,4972
0,7024
1,2259
0,4196
3,8451
0,3429
0,3385
0,1644
0,4942
0,2311
0,4541
0,1622
0,2630
292
110
2462
1004/4
Њива 5.класе
111
111
111
111
2462
2462
2462
2462
1343/6
1343/24
1343/25
1343/27
Њива
Њива
Њива
Њива
112
2462
1343/7
Њива 3.класе
113
113
113
113
113
113
113
113
113
2462
2462
2462
2462
2462
2462
2462
2462
2462
1343/11
1343/12
1343/14
1343/15
1343/16
1343/19
1343/20
1343/22
1343/23
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
114
2462
670/9
Њива 4.класе
115
115
115
115
115
2462
2462
2462
2462
2462
939/7
937/1
937/2
938/1
938/1
Њива 5.класе
Њива 4.класе
Ливада 4.класе
Њива 4.класе
Њива 5.класе
116
980
941
Њива 4.класе
117
2462
939/1
Њива 5.класе
118
2462
719
Њива 5.класе
119
2462
737
Њива 4.класе
120
2462
924/1
Њива 4.класе
121
121
2462
2462
912
913
Њива 3.класе
Њива 3.класе
122
2462
782
Њива 4.класе
123
2462
765
Њива 3.класе
124
2462
767
Њива 3.класе
125
1476
836/1
Њива 2.класе
126
126
126
126
126
2462
2462
2462
2462
2462
824
826
827
832
833/1
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
127
2462
830
Њива 3.класе
128
2462
837/2
Њива 2.класе
Укупно 110
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
Укупно 111
Укупно 112
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
Укупно 113
Укупно 114
Укупно 115
Укупно 116
Укупно 117
Укупно 118
Укупно 119
Укупно 120
Укупно 121
Укупно 122
Укупно 123
Укупно 124
Укупно 125
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
Укупно 126
Укупно 127
0,2934
2,7438
0,0705
0,0110
0,0705
0,0460
0,1980
0,3405
0,3405
0,5830
0,4328
0,4949
0,5174
0,3255
0,2987
0,3190
0,2256
0,9756
4,1725
0,6637
0,6637
0,7009
0,9327
0,3032
1,0085
0,2560
3,2013
1,8570
1,8570
1,4133
1,4133
0,4539
0,4539
0,4434
0,4434
0,8780
0,8780
0,2146
0,1825
0,3971
2,4090
2,4090
0,2354
0,2354
0,2695
0,2695
0,9607
0,9607
0,8667
0,8987
0,0691
0,4343
1,2450
3,5138
0,3726
0,3726
0,3317
Сточар 1*
Сточар 1*
Сточар 1*
Сточар 1*
Сточар 1*
293
128
2462
838/2
Њива 2.класе
129
2462
2839/3
Њива 4.класе
130
130
2462
2462
2654/1
2654/2
Њива 4.класе
Њива 4.класе
131
1034
2598/2
Ливада 2.класе
132
1034
2598/1
Ливада 2.класе
133
1034
2598/5
Ливада 2.класе
134
2462
2563/1
Њива 4.класе
135
2462
2593/1
Њива 4.класе
136
136
2462
2462
2615
2617
Њива 4.класе
Њива 5.класе
137
2462
2721
Њива 4.класе
138
2462
2736/2
Њива 4.класе
139
139
719
719
2696/1
2696/3
Њива 4.класе
Њива 4.класе
140
140
2462
2462
1801/2
1801/3
Њива 3.класе
Њива 3.класе
141
2462
3200
Њива 5.класе
142
142
2462
2462
1863/1
1863/2
Њива 6.класе
Њива 6.класе
143
2462
1853
Њива 6.класе
144
144
2462
2462
1826/1
1827/1
Њива 6.класе
Њива 6.класе
145
2462
1845
Њива 6.класе
146
2462
3178
Њива 6.класе
147
2462
3180
Њива 6.класе
148
1520
3184
Њива 6.класе
149
2462
300/3
Њива 4.класе
150
150
1123
1123
753/1
753/2
Њива 4.класе
Њива 4.класе
151
2462
428/1
Њива 2.класе
Укупно 128
Укупно 129
Укупно 130
Укупно 131
Укупно 132
Укупно 133
Укупно 134
Укупно 135
Укупно 136
Укупно 137
Укупно 138
Укупно 139
Укупно 140
Укупно 141
Укупно 142
Укупно 143
Укупно 144
Укупно 145
Укупно 146
Укупно 147
Укупно 148
Укупно 149
Укупно 150
Укупно 151
Укупно КО
Дрен
0,0295
0,3612
0,5199
0,5199
1,3795
0,4072
1,7867
0,2990
0,2990
0,2524
0,2524
0,3046
0,3046
1,0244
1,0244
0,7796
0,7796
0,6061
0,4806
1,0867
1,1474
1,1474
0,2337
0,2337
1,4269
1,0000
2,4269
0,5468
0,0220
0,5688
0,4087
0,4087
0,8628
0,0320
0,8948
0,1684
0,1684
0,7278
0,7728
1,5006
0,8736
0,8736
0,4946
0,4946
0,3264
0,3264
0,5107
0,5107
0,4400
0,4400
2,4492
1,0144
3,4636
0,9256
0,9256
Сточар 1*
Сточар 1*
Сточар 1*
Сточар 1*
Сточар 1*
127,5279
Извор података РГЗ
294
ТАБЕЛА 15
КО
Мислођин
Потес
Број јавног
надметања
152
Преглед груписаних надметања
Број
Број
поседовног
катастарске
Култура и класа
листа /листа
парцеле
непокретности
2643
476
Воћњак 1.класе
Површина
(ха)
153
153
153
153
2643
2643
2643
2643
1286
1291
1293
1297
154
154
154
154
2643
2643
2643
2643
1360/1
1365
1370
1387
Воћњак 1.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њивa 4.класе
8,2527
8,2527
0,2130
0,4790
0,4375
2,8865
4,0160
1,7328
0,0418
6,7709
0,6625
154
2643
1388
Њива 4.класе
0,8262
Укупно 152
Воћњак
Воћњак
Воћњак
Воћњак
1.класе
1.класе
1.класе
1.класе
Укупно 153
Боја
Напо
мена
*
Сточар 1*
** Под
правоснажном
одлуком по
Годишњем
програму за
2010. годину
(јавно
надметање
број 134)
решити до
огласа за
давање у
закуп за 2011.
годину*
Укупно 154
10,0342
Укупно КО
22,3029
Мислођин
Извор података РГЗ
*Предметне парцеле су у поступку доношења Закључка, Владе РС којим ће се пољопривредно земљиште у државној
својини дати на коришћење правном лицу које послује са већинским капиталом у власништву РС
** Најповољнији понуђач за закуп пољопривредног земљишта АД "Драган Марковић" Обреновац
295
ТАБЕЛА 15
КО
Пољане
Потес
Број јавног
надметања
155
Преглед груписаних надметања
Број поседовног
Број
листа /листа
катастарске Култура и класа
непокретности
парцеле
152
246
Њива 3.класе
Укупно 155
156
156
543
543
330
331
Пашњак 1.класе
Пашњак 1.класе
157
157
152
152
396/1
396/1
Њива 2.класе
Њива 3.класе
158
158
158
158
152
152
525
525
435/1
435/3
399
399
Њива 2.класе
Пашњак 1.класе
Њива 2.класе
Њива 3.класе
159
159
159
152
152
152
439/1
648
653
Њива 2.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
160
152
796/3
Њива 3.класе
161
161
152
525
566/1
566/2
Њива 3.класе
Њива 3.класе
162
152
763
Њива 2.класе
163
152
749
Њива 1.класе
164
152
878/3
Њива 1.класе
165
165
152
152
895/2
896/2
Њива 2.класе
Њива 1.класе
166
166
166
152
152
152
896/3
896/4
896/7
Њива 1.класе
Њива 1.класе
Њива 1.класе
167
152
925/10
Њива 1.класе
168
168
152
152
902/1
902/4
Њива 1.класе
Њива 1.класе
169
169
169
169
152
152
525
525
620/1
916/2
620/9
915/16
Њива
Њива
Њива
Њива
170
525
619/1
Њива 2.класе
171
171
171
171
171
171
152
152
152
152
152
152
619/3
620/2
620/3
620/5
620/6
916/5
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Укупно 156
Укупно 157
Укупно 158
Укупно 159
Укупно 160
Укупно 161
Укупно 162
Укупно 163
Укупно 164
Укупно 165
Укупно 166
Укупно 167
Укупно 168
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
Укупно 169
Укупно 170
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
Површина
(ха)
0,4140
0,4140
0,2683
0,0921
0,3604
1,3800
0,1000
1,4800
1,4140
0,0880
1,4780
1,4100
4,3900
0,6000
1,2260
1,7456
3,5716
2,2974
2,2974
0,9901
0,6046
1,5947
2,0802
2,0802
0,8612
0,8612
0,9316
0,9316
0,1485
1,7635
1,9120
0,5570
0,3921
0,2474
1,1965
0,4628
0,4628
1,3200
0,6800
2,0000
1,8935
0,6819
0,0431
0,2080
2,8265
2,5421
2,5421
0,0470
0,2284
0,5000
0,2420
0,2764
0,2243
Боја
Напо
мена
Сточар 1*
Сточар 1*
Сточар 1*
Сточар 1*
Сточар 1*
Сточар 1*
296
Укупно 171
172
172
172
152
152
152
917/1
917/2
919
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
173
173
173
152
152
152
954
958/2
958/4
Њива 1.класе
Њива 1.класе
Њива 1.класе
174
152
563/2
Њива 3.класе
Укупно 172
Укупно 173
Укупно 174
Укупно КО
Пољане
Извор података РГЗ
1,5181
0,4900
0,3612
1,0488
1,9000
0,9993
1,1940
0,3805
2,5738
0,4843
0,4843
35,3972
297
ТАБЕЛА 15
КО
Орашац
Потес
Број јавног
надметања
175
Преглед груписаних надметања
Број
Број
поседовног
катастарске Култура и класа
листа /листа
парцеле
непокретности
215
1609
Пашњак 3.класе
УКУПНО 175
176
219
977
Њива 6.класе
Укупно 176
Површина
(ха)
Бо
ја
Напо
мена
0,2333
0,2333
0,3085
Под правоснажном
одлуком по
Годишњем програму
за 2010. годину
(јавно надметање
број 161) решити до
огласа за давање у
закуп за 2011.
годину
0,3085
177
219
984/6
Њива 5.класе
4,4582
178
178
178
178
219
219
219
219
1265/1
1265/2
1265/3
1265/4
Ливада 2.класе
Њива 3.класе
Пашњак 1.класе
Њива 3.класе
4,4582
0,4416
0,3400
0,1620
0,2760
178
219
1265/5
Ливада 2.класе
0,4396
Укупно 177
Укупно 178
* Под
правоснажном
одлуком по
Годишњем програму
за 2010. годину
(јавно надметање
број 162) решити до
огласа за давање у
закуп за 2011.
годину
Под правоснажном
одлуком по
Годишњем програму
за 2010. годину
(јавно надметање
број 163) решити до
огласа за давање у
закуп за 2011.
годину
1,6592
179
219
1346
Ливадa 3.класе
Укупно 179
0,3602
Под правоснажном
одлуком по
Годишњем програму
за 2010. годину
(јавно надметање
број 164) решити до
огласа за давање у
закуп за 2011.
годину
0,3602
180
219
1397/4
Њива 3.класе
1,0499
181
219
1533/1
Њива 4.класе
1,0499
1,1522
Укупно 180
Под правоснажном
одлуком по
Годишњем програму
за 2010. годину
(јавно надметање
број 165) решити до
огласа за давање у
закуп за 2011.
годину
** Под
298
181
181
219
219
1533/9
1537/23
Њива 4.класе
Њива 4.класе
0,0806
0,6697
181
219
1537/25
Њива 4.класе
2,5017
182
182
182
182
182
182
182
182
182
182
182
182
182
182
182
219
219
219
219
219
219
219
219
219
219
219
219
219
219
219
1737
1752
1758
1759
1760
1765
1765
1769
1770
1776
1777
1779
1782
1783
1786
Укупно 181
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
6.класе
6.класе
6.класе
6.класе
6.класе
5.класе
6.класе
5.класе
5.класе
5.класе
5.класе
6.класе
6.класе
6.класе
6.класе
Укупно 182
* Под
правоснажном
одлуком по
Годишњем програму
за 2010. годину
(јавно надметање
број 167) решити до
огласа за давање у
закуп за 2011.
годину
** Под
правоснажном
одлуком по
Годишњем програму
за 2010. годину
(јавно надметање
број 168) решити до
огласа за давање у
закуп за 2011.
годину*
219
1739/2
Њива 6.класе
0,8155
184
184
219
219
1808
1812
Њива 4.класе
Њива 4.класе
0,8155
1,2017
0,3889
184
219
1814
Њива 4.класе
0,3423
УКУПНО 184
** Под
правоснажном
одлуком по
Годишњем програму
за 2010. годину
(јавно надметање
број 169) решити до
огласа за давање у
закуп за 2011.
годину*
1,9329
185
УКУПНО 185
4,4042
0,7184
0,6449
0,3681
0,3542
1,3446
0,7744
0,7620
0,4100
0,4173
0,3096
0,3063
0,2728
0,3609
0,7650
1,5660
9,3745
183
Укупно 183
правоснажном
одлуком по
Годишњем програму
за 2010. годину
(јавно надметање
број 166) решити до
огласа за давање у
закуп за 2011.
годину*
219
1942
Њива 6.класе
0,6108
** Под
правоснажном
одлуком по
Годишњем програму
за 2010. годину
(јавно надметање
број 170) решити до
огласа за давање у
закуп за 2011.
годину*
0,6108
299
186
186
219
219
1946
1947
Њива 6.класе
Њива 6.класе
1,1517
1,2068
186
219
1949
Њива 5.класе
0,2869
УКУПНО 186
** Под
правоснажном
одлуком по
Годишњем програму
за 2010. годину
(јавно надметање
број 171) решити до
огласа за давање у
закуп за 2011.
годину*
2,6454
187
219
1954/2
Њива 5.класе
УКУПНО 187
0,6000
** Под
правоснажном
одлуком по
Годишњем програму
за 2010. годину
(јавно надметање
број 172) решити до
огласа за давање у
закуп за 2011.
годину*
0,6000
188
219
1960
Њива 5.класе
0,8896
189
219
1964
Њива 5.класе
0,8896
0,5850
189
219
1970
Њива 6.класе
1,3946
190
190
219
219
1979
1980
Њива 6.класе
Њива 6.класе
1,9796
1,3346
1,1824
190
219
1981/2
Њива 6.класе
1,0522
191
219
1992
Њива 6.класе
3,5692
2,9008
191
219
1993
Њива 6.класе
1,2063
УКУПНО 188
УКУПНО 189
УКУПНО 190
** Под
правоснажном
одлуком по
Годишњем програму
за 2010. годину
(јавно надметање
број 173) решити до
огласа за давање у
закуп за 2011.
годину*
** Под
правоснажном
одлуком по
Годишњем програму
за 2010. годину
(јавно надметање
број 174) решити до
огласа за давање у
закуп за 2011.
годину*
** Под
правоснажном
одлуком по
Годишњем програму
за 2010. годину
(јавно надметање
број 175) решити до
огласа за давање у
закуп за 2011.
годину*
* Под
правоснажном
одлуком по
Годишњем програму
за 2010. годину
300
(јавно надметање
број 176) решити до
огласа за давање у
закуп за 2011.
годину
Укупно 191
192
192
219
219
2036/1
2036/2
Њива 6.класе
Њива 6.класе
4,1071
0,1500
0,1544
192
219
2037
Њива 6.класе
0,3122
УКУПНО 192
Под правоснажном
одлуком по
Годишњем програму
за 2010. годину
(јавно надметање
број 177) решити до
огласа за давање у
закуп за 2011.
годину
0,6166
193
219
2115
УКУПНО 193
Њива 6.класе
0,6990
Под правоснажном
одлуком по
Годишњем програму
за 2010. годину
(јавно надметање
број 178) решити до
огласа за давање у
закуп за 2011.
годину
0,6990
194
219
822/1
0,9190
Под правоснажном
одлуком по
Годишњем програму
за 2010. годину
(јавно надметање
број 180) решити до
огласа за давање у
закуп за 2011.
годину
УКУПНО 194
0,9190
Укупно
41,2327
КО ОРАШАЦ
Извор података РГЗ
*Предметне парцеле су у поступку доношења Закључка, Владе РС којим ће се пољопривредно земљиште у државној
својини дати на коришћење правном лицу које послује са већинским капиталом у власништву РС
** Најповољнији понуђач за закуп пољопривредног земљишта АД "Драган Марковић" Обреновац
301
ТАБЕЛА 15
КО
Вукићевица
Потес
Број јавног
надметања
195
Преглед груписаних надметања
Број
Број
поседовног
Култура и
катастарске
листа /листа
класа
парцеле
непокретности
175
885/3
Њива 6.класе
Укупно 195
196
196
175
175
56/2
58/1
Њива 6.класе
Њива 6.класе
197
175
73/1
Њива 6.класе
Укупно 196
Укупно 197
Површина
(ха)
Боја
Напомена
4,0020
4,0020
0,0552
0,8063
0,8615
16,1627
16,1627
* Под
правоснажном
одлуком по
Годишњем
програму за
2010. годину
(јавно надметање
број 182) решити
до огласа за
давање у закуп за
2011. годину
Укупно
21,0262
КО ВУКИЋЕВИЦА
Извор података РГЗ
*Предметне парцеле су у поступку доношења Закључка, Владе РС којим ће се пољопривредно земљиште у државној
својини дати на коришћење правном лицу које послује са већинским капиталом у власништву РС
302
ТАБЕЛА 15
КО
Трстеница
Потес
Број јавног
надметања
198
198
Преглед груписаних надметања
Број поседовног
Број
листа /листа
катастарске
Култура и класа
непокретности
парцеле
268
1926
Њива 4.класе
268
1927
Њива 4.класе
Укупно 198
199
268
1616
Њива 4.класе
200
268
157
Њива 6.класе
201
268
80
Њива 5.класе
202
202
268
268
101/1
101/2
Њива 6.класе
Њива 6.класе
203
203
268
268
20
21
Њива 6.класе
Њива 6.класе
204
268
29
Њива 6.класе
205
268
259/2
Њива 5.класе
206
268
309
Њива 6.класе
207
268
325/3
Њива 5.класе
208
268
326
Њива 6.класе
209
209
209
268
268
268
462/1
462/2
462/3
Њива 6.класе
Њива 6.класе
Њива 6.класе
210
210
268
268
469
470/2
Њива 6.класе
Њива 6.класе
Укупно 199
Укупно 200
Укупно 201
Укупно 202
Укупно 203
Укупно 204
Укупно 205
Укупно 206
Укупно 207
Укупно 208
Укупно 209
Укупно 210
Површина
(ха)
0,0640
0,4631
0,5271
1,3078
1,3078
0,3288
0,3288
0,6053
0,6053
0,3726
0,3126
0,6852
0,4845
0,5105
0,9950
0,2482
0,2482
0,2687
0,2687
1,2440
1,2440
0,0438
0,0438
0,1182
0,1182
0,5992
1,2243
0,9544
2,7779
0,3440
0,0355
0,3795
0,3547
0,3547
Боја
Напо
мена
Сточар 1*
Сточар 1*
Сточар 1*
Сточар 1*
Сточар 1*
*
Сточар 1*
Сточар 1*
211
268
547
Њива 5.класе
Укупно 211
Укупно КО
9,8842
Трстеница
Извор података РГЗ
*Предметне парцеле су у поступку доношења Закључка, Владе РС којим ће се пољопривредно земљиште у државној
својини дати на коришћење правном лицу које послује са већинским капиталом у власништву РС
303
ТАБЕЛА 15
КО
Стублине
Потес
Број јавног
надметања
212
212
212
212
212
Преглед груписаних надметања
Број
Број
поседовног
Култура и
катастарске
листа /листа
класа
парцеле
непокретности
655
33/1
Ливада 3.класе
655
33/1
Ливада 4.класе
655
33/4
Ливада 4.класе
655
34/2
Њива 1.класе
655
37/1
Њива 3.класе
Укупно 212
213
655
33/2
Ливада 4.класе
214
655
41/2
Ливада 3.класе
215
655
49
Ливада 2.класе
216
216
655
655
34/4
34/7
Њива 1.класе
Њива 1.класе
217
655
193/3
Њива 1.класе
218
655
193/10
Њива 1.класе
219
219
219
219
219
655
655
655
655
655
282/1
282/31
282/32
282/33
282/37
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
220
220
655
655
282/36
282/36
Њива 1.класе
Њива 2.класе
221
655
3121/4
Њива 3.класе
222
655
3110/1
Њива 4.класе
223
655
3390
Њива 4.класе
224
655
2262
Њива 4.класе
225
225
655
655
2224/3
2226/2
Њива 5.класе
Њива 5.класе
226
655
2214/1
Њива 6.класе
227
227
655
655
2191/1
2191/3
Њива 5.класе
Њива 5.класе
228
655
2192
Њива 5.класе
229
229
229
655
655
655
682/2
682/3
682/4
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
230
655
676/1
Њива 5.класе
Укупно 213
Укупно 214
Укупно 215
Укупно 216
Укупно 217
Укупно 218
1.класе
1.класе
1.класе
1.класе
1.класе
Укупно 219
Укупно 220
Укупно 221
Укупно 222
Укупно 223
Укупно 224
Укупно 225
Укупно 226
Укупно 227
Укупно 228
Укупно 229
Површина
(ха)
0,4000
0,1752
0,0340
0,1118
0,5886
1,3096
0,0431
0,0431
0,6657
0,6657
0,1312
0,1312
0,4137
0,4412
0,8549
1,1317
1,1317
0,8227
0,8227
8,0086
0,3162
0,3115
0,6358
0,3085
9,5806
1,1683
0,0942
1,2625
0,4300
0,4300
0,3810
0,3810
0,5040
0,5040
0,0802
0,0802
1,0000
0,4715
1,4715
0,4419
0,4419
0,7337
0,2400
0,9737
0,0187
0,0187
0,4850
0,4800
0,5094
1,4744
0,5850
Боја
Напомена
Сточар 1*
Сточар 1*
Сточар 1*
Сточар 1*
Сточар 1*
304
230
655
676/2
Њива 5.класе
Укупно 230
231
655
3213/1
Њива 2.класе
Укупно 231
6,3974
Под
правоснажном
одлуком по
Годишњем
програму за
2010. годину
(јавно
надметање број
211) решити до
огласа за
давање у закуп
за 2011. годину
6,3974
232
Укупно 232
Укупно КО
Стублине
Извор података РГЗ
0,6500
1,2350
655
3206/2
Њива 2.класе
1,8935
Под
правоснажном
одлуком по
Годишњем
програму за
2010. годину
(јавно
надметање број
212) решити до
огласа за
давање у закуп
за 2011. годину
1,8935
31,1033
305
ТАБЕЛА 15
КО
Љубинић
Потес
Број јавног
надметања
233
233
233
233
233
233
233
233
233
233
Преглед груписаних надметања
Број
Број
поседовног
катастарске
листа /листа
парцеле
непокретности
231
140
231
141
231
142
231
143
231
147/1
231
147/2
231
148/1
231
148/2
231
149
231
150
Култура и
класа
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Површина
(ха)
5.класе
5.класе
5.класе
5.класе
6.класе
6.класе
6.класе
2.класе
6.класе
8,8560
0,0618
1,2995
12,5380
1,4741
1,0147
0,0575
0,0250
2,4696
Њива 6.класе
0,0580
Укупно 233
Боја
Напомена
* Под
правоснажном
одлуком по
Годишњем
програму за
2010. годину
(јавно
надметање
број 214)
решити до
огласа за
давање у закуп
за 2011. годину
27,8542
234
75
1442
Њива 5.класе
Укупно 234
0,6612
Под
правоснажном
одлуком по
Годишњем
програму за
2010. годину
(јавно
надметање
број 225)
решити до
огласа за
давање у закуп
за 2011. годину
0,6612
235
405
288
Њива 6.класе
236
236
236
231
231
231
2022/1
2022/1
2022/1
Њива 3.класе
Њива 4.класе
Њива 5.класе
237
237
75
75
1037/2
1037/2
Њива 4.класе
Њива 5.класе
238
238
231
231
245/2
245/2
Њива 5.класе
Њива 6.класе
239
231
245/1
Њива 5.класе
Укупно 235
Укупно 236
Укупно 237
Укупно 238
1,6915
1,6915
3,6290
20,2243
12,8437
36,6970
0,0114
0,1822
0,1936
0,0296
0,0169
0,0465
0,9876
Под
правоснажном
одлуком по
Годишњем
програму за
2010. годину
(јавно
надметање
број 226)
решити до
огласа за
давање у закуп
за 2011. годину
*
*
*
Сточар 1*
306
239
239
239
231
231
231
246
246
249
Њива 5.класе
Њива 6.класе
Њива 6.класе
240
231
201/2
Њива 6.класе
241
241
241
241
241
241
231
231
231
231
231
231
209
210
212
213
214
215
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
242
242
242
231
231
231
153
153
154
Њива 4.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Укупно 239
Укупно 240
6.класе
5.класе
5.класе
5.класе
5.класе
5.класе
Укупно 241
0,2815
0,7465
0,9455
2,9611
0,4131
0,4131
0,6582
1,3260
0,0581
0,9294
0,5553
2,4637
5,9907
1,3272
0,8900
0,0361
2,2533
Сточар 1*
Сточар 1*
Сточар 1*
Укупно 242
Укупно КО
78,7622
Љубинић
Извор података РГЗ
*Предметне парцеле су у поступку доношења Закључка, Владе РС којим ће се пољопривредно земљиште у државној
својини дати на коришћење правном лицу које послује са већинским капиталом у власништву РС
307
ТАБЕЛА 15
КО
Пироман
Потес
Број јавног
надметања
243
243
243
243
243
243
243
243
Преглед груписаних надметања
Број
Број
поседовног
катастарске
Култура и класа
листа /листа
парцеле
непокретности
671
31
Њива 2.класе
671
32
Њива 4.класе
671
101
Њива 2.класе
671
103
Њива 2.класе
671
104
Њива 2.класе
671
105
Њива 2.класе
671
106
Њива 2.класе
671
107
Њива 2.класе
Укупно 243
244
244
671
671
46
61
Њива 2.класе
Њива 2.класе
245
245
245
245
245
245
245
671
671
671
671
671
671
671
69
70/1
73
74/1
78
98
99
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
246
671
94/1
Њива 2.класе
247
247
247
247
247
671
671
671
671
671
112
113
114
115
116
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
248
248
248
671
671
671
118
119/2
119/3
Ливада 3.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
249
671
144/3
Њива 4.класе
250
671
1014
Ливада 3.класе
251
251
671
671
168/5
168/5
Њива 4.класе
Њива 5.класе
252
252
671
671
324
326
Пашњак 2.класе
Пашњак 2.класе
253
671
536
Пашњак 2.класе
254
671
506/1
Њива 4.класе
255
255
255
255
255
671
671
671
671
671
604/3
604/4
604/6
604/8
604/9
Укупно 244
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
Укупно 245
Укупно 246
3.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
Укупно 247
Укупно 248
Укупно 249
Укупно 250
Укупно 251
Укупно 252
Укупно 253
Укупно 254
Укупно 255
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
Површина
(ха)
15,4756
0,1701
3,6090
0,2872
0,2948
0,9934
1,0608
0,7763
22,6672
2,2097
0,1355
2,3452
0,4785
0,1785
0,0325
0,0360
0,1140
0,3120
0,5515
1,7030
10,4112
10,4112
0,7962
0,3864
0,3854
0,2651
1,4527
3,2858
0,9068
0,1266
0,0389
1,0723
0,0300
0,0300
0,0300
0,0300
0,2600
0,4765
0,7365
0,4008
0,2610
0,6618
0,2367
0,2367
0,4195
0,4195
0,0398
0,0083
0,2104
0,0102
0,0870
0,3557
Боја
Напо
мена
Сточар 1*
Сточар 1*
Сточар 1*
Сточар 1*
Сточар 1*
Сточар 1*
308
256
Укупно 256
Укупно КО
Пироман
Извор података РГЗ
671
2015
Њива 5.класе
0,7660
0,7660
Сточар 1*
44,7209
309
ТАБЕЛА 15
КО
Велико поље
Потес
Број јавног
надметања
Преглед груписаних надметања
Број поседовног
Број
листа /листа
катастарске Култура и класа
непокретности
парцеле
Површина
(ха)
257
202
2881/6
Њива 4.класе
258
258
258
258
258
258
258
258
258
258
258
258
258
258
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
2910
2911
2912
2913/1
2913/2
2914
2915
2918
2919
2920
2921
2922
2925/1
2925/2
Ливада 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 5.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
259
202
2928
Њива 4.класе
2,1106
0,0630
0,5552
0,2387
0,5820
0,9260
0,3685
0,0859
0,1827
0,6372
1,6120
1,9804
0,1748
1,4779
0,5105
9,3948
8,7100
259
202
2928
Њива 5.класе
2,4000
260
260
202
202
2943/3
2944
Њива 4.класе
Ливада 4.класе
11,1100
6,1585
0,3280
260
202
2946
Ливада 4.класе
0,3509
Укупно 257
Укупно 258
Укупно 259
Укупно 260
2,1106
Боја
Напомена
* Под
правоснажном
одлуком по
Годишњем
програму за 2010.
годину (јавно
надметање број
264) решити до
огласа за давање
у закуп за 2011.
годину
* Под
правоснажном
одлуком по
Годишњем
програму за 2010.
годину (јавно
надметање број
265) решити до
огласа за давање
у закуп за 2011.
годину
* Под
правоснажном
одлуком по
Годишњем
програму за 2010.
годину (јавно
надметање број
266) решити до
огласа за давање
у закуп за 2011.
годину
* Под
правоснажном
одлуком по
Годишњем
програму за 2010.
годину (јавно
надметање број
267) решити до
огласа за давање
у закуп за 2011.
годину
6,8374
261
202
2948
Њива 3.класе
9,5633
* Под
правоснажном
одлуком по
Годишњем
310
програму за 2010.
годину (јавно
надметање број
268) решити до
огласа за давање
у закуп за 2011.
годину
Укупно 261
9,5633
262
202
2950
Њива 5.класе
263
263
263
263
263
263
263
263
263
263
263
263
263
263
263
263
263
263
263
263
263
263
263
263
263
263
263
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
2952/3
2953/2
2954/2
2955/1
2956/1
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965/1
2965/1
2966
2967
2969
2972
2973
2974
2975
2976
3033
3034
3035
3036
Ливада 3.класе
Њива 4.класе
Ливада 3.класе
Њива 4.класе
Ливада 3.класе
Ливада 3.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Ливада 3.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Ливада 3.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Ливада 3.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Ливада 3.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Ливада 3.класе
264
202
209/1
Ливада 3.класе
265
202
493/3
Пашњак 2.класе
266
202
493/1
Пашњак 2.класе
267
202
549/1
Пашњак 2.класе
268
268
202
202
1179/1
1179/2
Пашњак 2.класе
Пашњак 2.класе
Укупно 262
Укупно 263
Укупно 264
Укупно 265
Укупно 266
Укупно 267
4,8424
4,8424
1,0566
0,1533
0,2120
0,2850
0,6327
0,0205
0,1441
1,1551
0,7127
0,2202
2,8126
0,8929
0,0776
10,5444
24,6781
0,2342
1,2972
0,2402
0,0770
0,0415
3,9316
0,1201
0,2442
0,3355
0,5104
0,2806
0,1567
51,0670
0,2137
0,2137
0,3027
0,3027
0,5839
0,5839
0,5819
0,5819
0,2254
0,0092
* Под
правоснажном
одлуком по
Годишњем
програму за 2010.
годину (јавно
надметање број
269) решити до
огласа за давање
у закуп за 2011.
годину
* Под
правоснажном
одлуком по
Годишњем
програму за 2010.
годину (јавно
надметање број
270) решити до
огласа за давање
у закуп за 2011.
годину
311
Укупно 268
269
269
202
202
1178/1
1178/2
Пашњак 2.класе
Пашњак 2.класе
270
202
1181/1
Пашњак 2.класе
271
202
1180
Пашњак 2.класе
272
272
202
202
1322
1324/3
Њива 4.класе
Њива 4.класе
273
202
1528/4
Ливада 4.класе
274
274
202
202
1556
1556
Њива 3.класе
Њива 4.класе
275
275
275
275
202
202
202
202
1544/1
1544/3
1546/3
1546/4
276
276
202
202
1902/2
1903
Њива 3.класе
Пашњак 3.класе
277
202
1913/4
Њива 3.класе
278
202
2587/2
Њива 3.класе
279
279
279
279
279
202
202
202
202
202
2595/1
2595/1
2595/2
2595/3
2599
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
5.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
280
280
280
280
280
202
202
202
202
202
2056/1
2057/1
2057/2
2058
2059/1
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
281
202
2031
Њива 4.класе
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
282
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
202
2033
2034/1
2038
2039/1
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2047
2048
2050/1
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Ливада 3.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 5.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Укупно 269
Укупно 270
Укупно 271
Укупно 272
Укупно 273
Укупно 274
Њива
Њива
Њива
Њива
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
Укупно 275
Укупно 276
Укупно 277
Укупно 278
Укупно 279
Укупно 280
Укупно 281
0,2346
0,3750
0,2226
0,5976
0,2357
0,2357
0,2954
0,2954
0,0541
0,6883
0,7424
0,7660
0,7660
0,3500
0,6068
0,9568
0,2898
0,5256
0,3447
0,8804
2,0405
0,0765
0,1503
0,2268
0,2280
0,2280
0,1950
0,1950
2,5866
1,4250
1,5740
0,0537
0,8162
6,4555
2,5874
1,9115
0,7159
0,1994
1,2582
6,6724
0,9126
0,9126
0,7131
3,0308
0,2525
1,9306
0,2124
0,0905
0,3005
0,9133
0,9257
1,2482
0,1037
0,7800
1,4113
0,0506
4,0330
Сточар 1*
*
*
*
*
*
Сточар 1*
312
282
282
282
282
282
282
282
202
202
202
202
202
202
202
2051
2052/2
2053/1
2054
2055/1
2056/2
2061/3
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
283
283
283
202
202
202
2607/1
2607/3
2611/4
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
284
202
2607/2
Њива 4.класе
285
285
202
202
2610/1
2611/1
Њива 4.класе
Њива 4.класе
286
286
202
202
2612/1
2612/3
Њива 4.класе
Њива 4.класе
287
287
202
202
2617/3
2617/4
Њива 4.класе
Њива 4.класе
288
202
2634
Њива 4.класе
289
289
202
202
3777/2
3778
Њива 4.класе
Њива 4.класе
290
202
3989/1
Њива 5.класе
291
202
3123/1
Њива 3.класе
292
292
292
292
202
202
202
202
3093
3094
3096
3109
Ливада 3.класе
Ливада 3.класе
Ливада 3.класе
Њива 4.класе
293
202
3141/2
Ливада 3.класе
294
202
3082
Ливада 3.класе
295
202
3061/5
Њива 4.класе
296
202
3040
Ливада 3.класе
297
202
2455/1
Њива 4.класе
298
202
934/1
Њива 5.класе
Укупно 282
Укупно 283
Укупно 284
Укупно 285
Укупно 286
Укупно 287
Укупно 288
Укупно 289
Укупно 290
Укупно 291
Укупно 292
Укупно 293
Укупно 294
Укупно 295
Укупно 296
Укупно 297
Укупно 298
0,8846
0,2000
0,2811
0,0531
2,6034
0,2388
0,2275
20,4847
1,2722
0,0132
0,0354
1,3208
0,3111
0,3111
0,0275
0,3910
0,4185
0,0894
0,0695
0,1589
1,3874
1,3523
2,7397
3,3167
3,3167
0,3904
0,0444
0,4348
0,0784
0,0784
0,5670
0,5670
0,0345
0,0475
0,0715
0,5510
0,7045
0,0744
0,0744
0,2755
0,2755
0,4870
0,4870
0,4449
0,4449
0,4729
0,4729
0,2213
0,2213
0,1352
0,1352
Сточар 1*
*
*
Сточар 1*
*
*
299
202
890
Ливада 4.класе
Укупно 299
Укупно КО
149,8133
Велико поље
Извор података РГЗ
*Предметне парцеле су у поступку доношења Закључка, Владе РС којим ће се пољопривредно земљиште у државној
својини дати на коришћење правном лицу које послује са већинским капиталом у власништву РС
313
ТАБЕЛА 15
КО
Конатице
Потес
Број јавног
надметања
300
Преглед груписаних надметања
Број
Број
поседовног
катастарске
Култура и класа
листа /листа
парцеле
непокретности
327
264/1
Њива 1.класе
Укупно 300
301
301
327
1243
866/4
865/1
Њива 2.класе
Њива 2.класе
302
302
302
302
302
302
302
302
302
302
1032
1032
1032
1032
1032
1032
1032
1032
1032
1032
678/7
679/4
679/6
681/2
681/3
681/8
687/4
687/5
688/1
688/2
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Ливада 2.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
303
327
675/1
Њива 2.класе
304
304
304
304
304
327
327
327
327
327
723/1
723/5
723/6
723/8
723/8
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
305
305
327
327
907/1
907/1
Њива 1.класе
Њива 2.класе
306
327
949
Њива 3.класе
307
307
307
307
307
307
307
307
307
307
307
307
307
327
327
327
327
327
327
327
327
327
327
327
327
327
950/1
950/2
951/1
951/2
952
952
954
955
956
957
958
959
960
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
308
327
1028
Њива 2.класе
309
309
309
309
309
309
309
327
327
327
327
327
327
327
1029
1030
1031
1032/1
1032/2
1034
1035
Укупно 301
Укупно 302
Укупно 303
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
3.класе
Укупно 304
Укупно 305
Укупно 306
2.класе
2.класе
1.класе
2.класе
1.класе
2.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
Укупно 307
Укупно 308
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
Површина
(ха)
1,4200
1,4200
0,4243
1,0481
1,4724
0,1451
0,1328
0,2675
1,0922
0,1267
0,0515
0,7457
0,8468
0,9159
0,3504
4,6746
0,6423
0,6423
0,6026
0,2591
0,4058
0,1450
1,2281
2,6406
2,2437
1,0950
3,3387
0,7649
0,7649
0,6618
0,3200
0,3263
0,1250
1,2830
0,7180
0,5643
0,0879
0,0979
0,5512
0,3435
0,0839
0,4288
5,5916
1,5578
1,5578
0,5060
0,2500
0,5279
0,4659
0,2200
0,4820
3,5137
Боја
Напомена
Сточар 1*
Сточар 1*
Сточар 1*
314
309
309
327
327
1036
1129/5
Њива 2.класе
Њива 2.класе
310
310
327
327
1129/3
1129/4
Њива 2.класе
Њива 2.класе
311
311
311
311
327
327
327
327
1097/2
1102
1103/1
1103/1
Њива
Њива
Њива
Њива
312
327
1110/1
Њива 3.класе
313
313
313
313
313
313
327
327
327
327
327
327
1103/2
1103/3
1103/5
1103/5
1108
1109
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
314
314
327
327
1110/2
1111/4
Њива 3.класе
Њива 2.класе
315
327
1132/1
Њива 2.класе
316
316
327
327
1133
1134
Њива 2.класе
Њива 2.класе
317
317
317
317
317
327
327
327
327
327
1142/1
1274
1337/1
1337/2
1357
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
318
318
327
327
1142/2
1142/3
Њива 3.класе
Њива 3.класе
319
319
327
327
1277
1278/2
Њива 3.класе
Њива 3.класе
320
320
320
320
320
320
327
327
327
327
327
327
1355/1
1355/2
1355/6
1355/7
1355/8
1355/9
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
321
327
1324/2
Њива 5.класе
322
322
322
327
327
327
1436/1
1437/4
1437/7
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
323
323
323
327
327
327
1353/1
1353/2
1353/3
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Укупно 309
Укупно 310
3.класе
2.класе
2.класе
3.класе
Укупно 311
Укупно 312
2.класе
2.класе
2.класе
3.класе
3.класе
3.класе
Укупно 313
Укупно 314
Укупно 315
Укупно 316
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
Укупно 317
Укупно 318
Укупно 319
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
Укупно 320
Укупно 321
Укупно 322
Укупно 323
0,7079
0,7379
7,4113
0,4650
0,4680
0,9330
0,7327
0,1159
1,9820
0,5390
3,3696
0,5576
0,5576
0,5770
0,5770
0,0662
0,5907
1,0913
0,1519
3,0541
0,6377
0,5000
1,1377
0,6069
0,6069
1,0687
0,1059
1,1746
1,6757
1,5602
0,4751
0,3140
1,1868
5,2118
0,5717
1,1256
1,6973
1,6632
1,0265
2,6897
0,4665
0,6325
0,0050
0,0140
0,0200
0,0650
1,2030
1,0700
1,0700
1,0659
1,0095
0,4177
2,4931
1,2560
0,6250
0,6310
2,5120
Сточар 1*
Сточар 1*
Сточар 1*
Сточар 1*
Сточар 1*
Сточар 1*
Сточар 1*
Сточар 1*
Сточар 1*
315
324
324
324
327
327
327
1391
1392
1393
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
325
325
325
327
327
327
1460/1
1460/2
1463/3
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
326
326
326
326
326
327
327
327
327
327
1112/1
1112/2
1112/3
1112/6
1112/7
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
327
327
1112/5
Њива 3.класе
328
328
328
328
327
327
327
327
1525/1
1525/1
1525/2
1525/2
Њива
Њива
Њива
Њива
329
327
1554/2
Њива 3.класе
330
330
327
327
1396/4
1396/4
Њива 2.класе
Њива 3.класе
331
331
327
327
736/1
748/2
Њива 2.класе
Њива 2.класе
332
332
1186
1186
870
870
Њива 2.класе
Њива 3.класе
Укупно 324
Укупно 325
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
Укупно 326
Укупно 327
1.класе
3.класе
1.класе
3.класе
Укупно 328
Укупно 329
Укупно 330
Укупно 331
Укупно 332
Укупно КО
Конатице
Извор података РГЗ
1,4757
0,2048
0,6986
2,3791
1,2642
0,0969
0,4670
1,8281
1,0744
1,1476
0,6405
0,1872
0,0447
3,0944
1,0070
1,0070
0,4880
0,4620
0,4310
0,5190
1,9000
1,2587
1,2587
0,2900
1,0660
1,3560
0,7690
0,3205
1,0895
0,7750
1,1750
1,9500
Сточар 1*
Сточар 1*
73,0874
316
ТАБЕЛА 15
КО
Дражевац
Потес
Број јавног
надметања
333
Преглед груписаних надметања
Број
Број
поседовног
катастарске Култура и класа
листа /листа
парцеле
непокретности
621
441
Пашњак 2.класе
Укупно 333
334
334
2721
2721
215/1
215/4
Њива 6.класе
Њива 6.класе
335
335
335
335
2551
2551
2552
2552
692/4
692/5
692/8
692/9
Ливада 3.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Ливада 3.класе
336
336
2556
2556
692/18
692/19
Њива 5.класе
Ливада 3.класе
337
337
621
621
1029/2
1030
Њива 4.класе
Ливада 3.класе
338
338
338
2721
2721
2721
627/2
627/8
627/15
Њива 2.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
339
339
339
339
2721
2721
2721
2721
627/4
627/5
627/14
627/19
Њива
Њива
Њива
Њива
340
340
340
2721
2721
2721
599/3
604/1
604/2
Њива 3.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
341
341
2772
2772
2007/1
2007/1
Њива 2.класе
Њива 3.класе
Укупно 334
Укупно 335
Укупно 336
Укупно 337
Укупно 338
3.класе
3.класе
4.класе
3.класе
Укупно 339
Укупно 340
Укупно 341
Укупно КО
Дражевац
Површина
(ха)
Боја
Напомена
0,1885
0,1885
1,3890
0,9000
2,2890
0,0620
0,0630
0,0587
0,0958
0,2795
0,0617
0,0610
0,1227
0,2283
0,5519
0,7802
0,1150
1,2779
0,1000
1,4929
0,2806
0,8020
0,4693
0,1802
1,7321
0,1880
0,3439
0,3120
0,8439
0,5860
0,5000
1,0860
8,8148
Извор података РГЗ
317
ТАБЕЛА 15
КО
Барич
Потес
Број јавног
надметања
342
342
342
342
342
Преглед груписаних надметања
Број
Број
поседовног
катастарске
Култура и класа
листа /листа
парцеле
непокретности
795
199/2
Виноград 2.класе
795
200
Виноград 2.класе
795
201/1
Виноград 2.класе
795
201/2
Виноград 2.класе
795
202
Виноград 2.класе
Укупно 342
343
343
343
343
343
343
343
343
343
343
343
343
343
343
343
343
795
795
795
795
795
795
795
795
795
795
795
795
795
795
795
795
717/1
717/2
718
719/1
719/2
719/3
720
721/1
721/2
722
723
724
725
726
727/1
727/2
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Виноград 2.класе
Виноград 2.класе
Виноград 2.класе
Виноград 2.класе
Виноград 2.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
344
795
197
Виноград 2.класе
Укупно 343
Укупно 344
Укупно КО
Барич
Извор података РГЗ
Површина
(ха)
Боја
Напомена
0,2769
1,7041
0,4046
0,4300
0,6665
3,4821
0,3004
0,3004
0,3851
0,0980
0,2994
0,2994
1,3142
0,3958
0,4000
0,5626
0,9444
1,1810
1,1810
1,4333
0,5663
0,2523
9,9136
0,7111
0,7111
14,1068
318
ТАБЕЛА 15
КО
Ушће
Потес
Број јавног
надметања
345
345
Преглед груписаних надметања
Број
Број
поседовног
катастарске Култура и класа
листа /листа
парцеле
непокретности
321
973/1
Ливада 3.класе
321
974
Ливада 3.класе
Укупно 345
346
321
931/3
Њива 5.класе
347
347
321
321
907/1
908/3
Њива 6.класе
Њива 6.класе
348
321
735/2
Њива 5.класе
349
321
763/1
Њива 6.класе
350
350
321
321
515/1
516/1
Њива 5.класе
Ливада 4.класе
351
351
351
321
321
321
251
252
259/2
Ливада 4.класе
Њива 4.класе
Ливада 4.класе
352
352
321
321
260
260
Њива 4.класе
Њива 5.класе
353
353
321
321
261
262/1
Ливада 4.класе
Њива 5.класе
354
354
321
321
274/1
276/2
Њива 5.класе
Ливада 4.класе
355
321
276/1
Ливада 4.класе
356
321
283
Ливада 4.класе
357
357
357
357
357
357
357
357
357
357
357
357
357
357
321
321
321
321
321
321
321
321
321
321
321
321
321
321
290
291
292
293/1
294/1
295/1
296
297
298
299
300/1
301/1
302
303
Ливада 4.класе
Њива 6.класе
Њива 6.класе
Ливада 4.класе
Ливада 4.класе
Ливада 4.класе
Њива 6.класе
Ливада 4.класе
Ливада 4.класе
Њива 6.класе
Ливада 4.класе
Ливада 4.класе
Њива 6.класе
Ливада 4.класе
358
321
309/2
Њива 3.класе
359
359
359
321
321
321
310/1
313/1
314
Њива 6.класе
Њива 6.класе
Ливада 4.класе
Укупно 346
Укупно 347
Укупно 348
Укупно 349
Укупно 350
Укупно 351
Укупно 352
Укупно 353
Укупно 354
Укупно 355
Укупно 356
Укупно 357
Укупно 358
Површина
(ха)
0,2305
0,4900
0,7205
0,3573
0,3573
0,1121
0,0432
0,1553
0,3490
0,3490
0,3953
0,3953
0,7088
0,3159
1,0247
0,4746
1,5003
0,0270
2,0019
0,2620
0,8563
1,1183
0,3325
1,6135
1,9460
0,2629
0,8317
1,0946
1,1525
1,1525
0,2753
0,2753
0,3602
0,1836
0,3750
0,5420
0,5701
0,0284
0,2175
0,0783
0,0830
0,1989
0,0312
0,0340
0,2781
0,1029
3,0832
0,3372
0,3372
1,2970
1,1298
0,2015
Боја
Напомена
Сточар 1*
Сточар 1*
Сточар 1*
*
Сточар 1*
Сточар 1*
*
*
*
319
Укупно 359
360
321
323/1
Ливада 3.класе
361
321
381/1
Њива 4.класе
362
362
362
321
321
321
445/1
445/1
445/1
Њива 4.класе
Њива 5.класе
Њива 6.класе
363
321
406/1
Њива 5.класе
364
321
2345/1
Ливада 4.класе
365
365
321
321
1842/1
1842/3
Њива 5.класе
Њива 5.класе
366
366
366
314
314
321
2316/1
2316/2
2317/8
Пашњак 2.класе
Њива 5.класе
Пашњак 2.класе
367
367
367
367
367
367
367
321
321
321
321
321
321
321
2319/1
2319/1
2327
2330
2330
2365/3
2385
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
368
368
321
321
2317/4
2317/4
Њива 4.класе
Њива 5.класе
369
321
2394/5
Њива 6.класе
370
370
321
321
2305/1
2305/1
Њива 5.класе
Њива 6.класе
371
371
321
321
2397
2398
Њива 5.класе
Ливада 4.класе
372
372
321
321
2381
2382/3
Ливада 5.класе
Њива 4.класе
373
321
2411
Њива 4.класе
374
374
321
321
2176/5
2176/5
Њива 3.класе
Њива 6.класе
375
375
321
321
2136/1
2136/2
Њива 5.класе
Њива 5.класе
376
376
321
321
2513/1
2513/2
Њива 5.класе
Њива 5.класе
377
321
1604/1
Њива 5.класе
378
378
321
321
2748/1
2748/2
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Укупно 360
Укупно 361
Укупно 362
Укупно 363
Укупно 364
Укупно 365
Укупно 366
4.класе
5.класе
5.класе
4.класе
5.класе
5.класе
5.класе
Укупно 367
Укупно 368
Укупно 369
Укупно 370
Укупно 371
Укупно 372
Укупно 373
Укупно 374
Укупно 375
Укупно 376
Укупно 377
2,6283
0,6928
0,6928
0,8767
0,8767
0,1120
0,2674
0,0810
0,4604
1,6931
1,6931
0,3381
0,3381
0,3220
0,1270
0,4490
0,4521
0,7735
0,1549
1,3805
4,4273
11,3388
2,1604
2,1479
10,9743
0,2296
0,5681
31,8464
0,7188
0,2115
0,9303
0,1532
0,1532
1,8208
0,2400
2,0608
0,2100
0,1900
0,4000
1,0802
0,0616
1,1418
0,7441
0,7441
0,2643
0,0611
0,3254
0,6373
0,3926
1,0299
0,7910
0,2691
1,0601
0,2603
0,2603
2,3460
0,2696
Сточар 1*
*
*
*
*
Сточар 1*
320
378
321
2748/6
Њива 4.класе
379
379
379
321
321
321
2648/1
2648/1
2649/2
Њива 4.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
380
321
2577
Њива 5.класе
381
321
2653/1
Њива 5.класе
382
382
321
321
3037/4
3037/5
Њива 3.класе
Њива 3.класе
383
383
383
321
321
321
2670/1
2672/1
2674/1
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 5.класе
384
321
3054
Њива 3.класе
385
385
385
321
321
321
3058
3062
3067
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
386
321
3069/4
Њива 3.класе
387
321
3074
Њива 3.класе
388
388
321
321
3096
3097
Њива 3.класе
Њива 3.класе
389
321
3109
Њива 3.класе
390
321
3100/2
Њива 3.класе
391
391
321
321
2991/2
2991/3
Њива 3.класе
Њива 3.класе
392
392
321
321
2840/3
2840/3
Њива 4.класе
Њива 3.класе
393
321
2866
Њива 4.класе
394
321
1087/1
Њива 4.класе
Укупно 378
Укупно 379
Укупно 380
Укупно 381
Укупно 382
Укупно 383
Укупно 384
Укупно 385
Укупно 386
Укупно 387
Укупно 388
Укупно 389
Укупно 390
Укупно 391
Укупно 392
Укупно 393
Укупно 394
0,9072
3,5228
0,7270
0,6928
1,3920
2,8118
0,2467
0,2467
1,3387
1,3387
0,4599
0,2007
0,6606
0,1843
0,2568
2,4149
2,8560
0,5124
0,5124
0,3038
0,5116
0,4523
1,2677
0,9649
0,9649
0,4197
0,4197
0,9501
0,6354
1,5855
1,0946
1,0946
0,5518
0,5518
0,7446
0,0510
0,7956
0,6552
1,0650
1,7202
0,9338
0,9338
1,7677
1,7677
Граник
395
437
42/1
Воћњак 1.класе
11,9883
Источни
396
437
639/1
Воћњак 1.класе
11,9883
64,9964
Укупно 395
*
Сточар 1*
*
*
*
*
Сточар 1*
Сточар 1*
** Под
правоснажном
одлуком по
Годишњем
програму за
2010. годину
(јавно
надметање број
324) решити до
огласа за давање
у закуп за 2011.
годину*
** Под
321
савски
потес
правоснажном
одлуком по
Годишњем
програму за
2010. годину
(јавно
надметање број
336) решити до
огласа за давање
у закуп за 2011.
годину*
Укупно 396
64,9964
Западни
савски
потес
397
437
1000/1
Воћњак 1.класе
35,3273
** Под
правоснажном
одлуком по
Годишњем
програму за
2010. годину
(јавно
надметање број
342) решити до
огласа за давање
у закуп за 2011.
годину*
Укупно 397
35,3273
Укупно КО
197,8448
Ушће
Извор података РГЗ
*Предметне парцеле су у поступку доношења Закључка, Владе РС којим ће се пољопривредно земљиште у државној
својини дати на коришћење правном лицу које послује са већинским капиталом у власништву РС
** Најповољнији понуђач за закуп пољопривредног земљишта АД "Драган Марковић" Обреновац
322
ТАБЕЛА 15
КО
Кртинска
Потес
Број јавног
надметања
398
398
Преглед груписаних надметања
Број
Број
поседовног
катастарске Култура и класа
листа /листа
парцеле
непокретности
438
845
Њива 4.класе
438
853
Њива 4.класе
Укупно 398
399
438
865
Њива 4.класе
400
438
838
Њива 4.класе
401
401
401
438
438
438
886
886
887
Њива 3.класе
Њива 4.класе
Њива 3.класе
402
402
438
438
888
888
Њива 2.класе
Њива 3.класе
403
403
438
438
889
1314
Њива 3.класе
Њива 4.класе
404
438
1315/1
Њива 4.класе
405
405
438
438
1512/3
1512/3
Њива 2.класе
Њива 3.класе
406
438
1529/1
Њива 3.класе
407
438
1531
Њива 3.класе
408
438
1315/2
Њива 3.класе
409
438
894
Њива 3.класе
410
438
895
Њива 4.класе
411
438
1129
Пашњак 2.класе
412
438
1226
Њива 3.класе
413
438
1227
Њива 3.класе
414
438
1252
Пашњак 2.класе
415
438
1253/1
Њива 3.класе
416
416
438
438
1828/1
1828/1
Њива 3.класе
Њива 4.класе
417
438
1981/1
Њива 3.класе
418
438
1982
Њива 3.класе
419
438
1983
Њива 3.класе
420
438
1984
Њива 3.класе
Укупно 399
Укупно 400
Укупно 401
Укупно 402
Укупно 403
Укупно 404
Укупно 405
Укупно 406
Укупно 407
Укупно 408
Укупно 409
Укупно 410
Укупно 411
Укупно 412
Укупно 413
Укупно 414
Укупно 415
Укупно 416
Укупно 417
Укупно 418
Укупно 419
Површина
(ха)
12,2909
0,1964
12,4873
1,7612
1,7612
3,7981
3,7981
15,8000
30,2762
63,7416
109,8178
18,5610
23,6364
42,1974
33,1489
40,5916
73,7405
7,6780
7,6780
1,5849
6,4400
8,0249
2,5450
2,5450
0,2957
0,2957
6,6036
6,6036
15,4080
15,4080
11,6895
11,6895
0,1828
0,1828
22,4604
22,4604
14,0963
14,0963
0,2467
0,2467
3,0798
3,0798
0,7111
0,2120
0,9231
38,4203
38,4203
15,2161
15,2161
57,8567
57,8567
32,8408
Боја
Напомена
*
*
*
Сточар 1*
Сточар 1*
Сточар 1*
Сточар 1*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Сточар 1*
*
*
323
Укупно 420
421
438
1225
Њива 3.класе
422
438
1224
Њива 3.класе
423
438
1223
Њива 3.класе
424
438
1222
Њива 4.класе
425
438
1221
Њива 4.класе
426
438
1220/1
Њива 4.класе
427
438
1638
Њива 2.класе
428
438
890
Њива 3.класе
Укупно 421
Укупно 422
Укупно 423
Укупно 424
Укупно 425
Укупно 426
Укупно 427
Укупно 428
32,8408
80,7446
80,7446
30,1105
30,1105
21,7303
21,7303
4,4695
4,4695
24,2543
24,2543
4,5736
4,5736
0,1057
0,1057
4,2961
4,2961
8,6111
8,6111
Сточар 1*
*
*
*
*
Сточар 1*
*
429
438
965
Њива 3.класе
*
Укупно 429
Укупно КО
660,2657
Кртинска
Извор података РГЗ
*Предметне парцеле су у поступку доношења Закључка, Владе РС којим ће се пољопривредно земљиште у државној
својини дати на коришћење правном лицу које послује са већинским капиталом у власништву РС
ТАБЕЛА 15
КО
Ратари
Потес
Број јавног
надметања
430
Преглед груписаних надметања
Број
Број
поседовног
катастарске Култура и класа
листа /листа
парцеле
непокретности
272
1041
Њива 4.класе
Укупно 430
431
272
1020/1
Њива 4.класе
432
272
1042
Њива 4.класе
433
272
842
Њива 4.класе
Укупно 431
Укупно 432
Укупно 433
Површина
(ха)
13,3790
13,3790
0,1155
0,1155
14,1131
14,1131
9,0706
9,0706
3,1798
3,1798
Боја
Напомена
*
Сточар 1*
Сточар 1*
*
434
272
839/1
Њива 4.класе
Сточар 1*
Укупно 434
Укупно КО
39,8580
Ратари
Извор података РГЗ
*Предметне парцеле су у поступку доношења Закључка, Владе РС којим ће се пољопривредно земљиште у државној
својини дати на коришћење правном лицу које послује са већинским капиталом у власништву РС
324
ТАБЕЛА 15
КО
Скела
Потес
Број јавног
надметања
435
Преглед груписаних надметања
Број
Број
поседовног
катастарске
Култура и класа
листа /листа
парцеле
непокретности
1026
2235
Њива 4.класе
Укупно 435
436
1024
3362
Њива 5.класе
437
437
1024
1024
3363
3363
Њива 4.класе
Њива 5.класе
438
1024
3644
438
1024
3644
438
1024
3464
Њива 5.класе
Остало природно
неплодно земљ.
Њива 5.класе
439
1024
3645
Њива 5.класе
440
1024
3646
Њива 5.класе
441
441
441
1024
1024
1024
3647
3648
3649
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
442
1024
3643
Њива 4.класе
443
443
1024
1024
3650
3651
Њива 5.класе
Њива 5.класе
444
444
1024
1024
3677/1
3677/2
Њива 6.класе
Њива 6.класе
445
1024
3364
Њива 5.класе
446
1024
3366
Њива 4.класе
447
1024
3365
447
1024
3365
Њива 5.класе
Остало природно
неплодно земљ.
448
1024
3367
449
449
449
449
1024
1024
1024
1024
3477/1
3477/1
3448/1
3448/2
450
1024
3468
450
1024
3468
451
1024
3465
Њива 4.класе
452
1024
3577
Њива 4.класе
453
1024
3582
Њива 4.класе
Укупно 436
Укупно 437
Укупно 438
Укупно 439
Укупно 440
Укупно 441
Укупно 442
Укупно 443
Укупно 444
Укупно 445
Укупно 446
Укупно 447
Њива 5.класе
Укупно 448
Њива
Њива
Њива
Њива
5.класе
6.класе
5.класе
5.класе
Укупно 449
Њива 5.класе
Остало природно
неплодно земљ.
Укупно 450
Укупно 451
Укупно 452
Укупно 453
Површина
(ха)
1,5700
1,5700
8,8675
8,8675
10,9610
14,7515
25,7125
25,4749
0,1848
15,8586
41,5183
3,3708
3,3708
5,5255
5,5255
3,8086
6,3308
11,3045
21,4439
14,4610
14,4610
5,1994
12,3106
17,5100
0,9221
0,6903
1,6124
20,9208
20,9208
12,2739
12,2739
11,6592
0,0960
11,7552
6,3616
6,3616
2,0602
18,0480
3,9170
0,6251
24,6503
12,8837
0,0990
12,9827
6,3887
6,3887
6,0517
6,0517
6,7098
6,7098
Боја
Напомена
*
Сточар 1*
Сточар 1*
Сточар 1*
Сточар 1*
Сточар 1*
*
*
*
*
*
Сточар 1*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Сточар 1*
325
454
1024
3493/4
Њива 3.класе
0,7483
0,7483
Укупно 454
Укупно КО
Скела
*
250,4349
Извор података РГЗ
*Предметне парцеле су у поступку доношења Закључка, Владе РС којим ће се пољопривредно земљиште у државној
својини дати на коришћење правном лицу које послује са већинским капиталом у власништву РС
ТАБЕЛА 15
КО
Јасенак
Потес
Број јавног
надметања
455
455
Преглед груписаних надметања
Број
Број
поседовног
катастарске Култура и класа
листа /листа
парцеле
непокретности
1149
459/1
Пашњак 3.класе
1149
459/2
Пашњак 3.класе
Површина
(ха)
Укупно 455
Укупно КО
Јасенак
Извор података РГЗ
Потес
Број јавног
надметања
456
Укупно 456
Укупно КО
Мала моштаница
Извор података РГЗ
Напомена
1,2161
1,1023
2,3184
2,3184
ТАБЕЛА 15
КО
Мала
моштаница
Боја
Преглед груписаних надметања
Број
Број
поседовног
Култура и
катастарске
листа /листа
класа
парцеле
непокретности
498
73/1
Њива 5.класе
Површина
(ха)
22,6494
Боја
Напомена
Под правоснажном
одлуком по
Годишњем
програму за 2010.
годину (јавно
надметање број
320) решити до
огласа за давање у
закуп за 2011.
годину
22,6494
22,6494
326
ТАБЕЛА 16. ЗБИРНА ТАБЕЛА
Из плана коришћења за 2011.годину
Укупно
пољопривредно
земљиште у државној
својини (ха)
КО
ГРАБОВАЦ
ДРЕН
МИСЛОЂИН
ПОЉАНЕ
ОРАШАЦ
ВУКИЋЕВИЦА
ТРСТЕНИЦА
СТУБЛИНЕ
ЉУБИНИЋ
ПИРОМАН
ВЕЛИКО ПОЉЕ
КОНАТИЦЕ
ДРАЖЕВАЦ
БАРИЧ
УШЋЕ
КРТИНСКА
РАТАРИ
СКЕЛА
ЈАСЕНАК
БРГУЛИЦЕ
БРОВИЋ
ЗВЕЧКА
МАЛА МОШТАНИЦА
УРОВЦИ
Укупно
269,0634
216,6943
32,9689
78,0315
54,7796
22,5418
17,9930
48,0537
87,7941
72,2714
193,9744
109,1953
13,7739
22,7454
610,2935
674,7544
99,3964
502,7192
13,1372
1,5644
17,3903
232,1566
24,7169
9,0021
3425,0117
Издато у
закуп по
програму
200_.(ха)
Трајање
закупа
(од-до)
Издато у
закуп по
програму
2010.(ха)
Трајање
закупа
(од-до)
Планирано за
закуп у 2011.
(ха)
0,0000
0,0000
196,3395
127,5279
22,3029
35,3972
41,2327
21,0262
9,8842
31,1033
78,7622
44,7209
149,8133
73,0874
8,8148
14,1068
197,8448
660,2657
39,8580
250,4349
2,3184
0,0000
0,0000
0,0000
22,6494
0,0000
2027,4905
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
778,0176
Најмања
површина за
надметање
(ха)
0,0223
0,0473
4,0160
0,3604
0,2333
0,8615
0,0438
0,0187
0,0465
0,0300
0,0744
0,5576
0,1227
0,7111
0,1532
0,1057
0,1155
0,7483
2,3184
0,0000
0,0000
0,0000
22,6494
0,0000
Највећа
површина за
надметање
(ха)
54,6733
12,6295
10,0342
4,3900
9,3745
16,1627
2,7779
9,5806
36,6970
22,6672
51,0670
7,4113
2,2890
9,9136
64,9964
109,8178
14,1131
41,5183
2,3184
0,0000
0,0000
0,0000
22,6494
0,0000
Просечна
површина за
надметање
(ха)
Број
надметањ
а
2,6179
1,6780
7,4343
1,7699
2,0616
7,0087
0,7060
1,4811
7,8762
3,1944
3,4840
2,2148
0,9794
4,7023
3,7329
20,6333
7,9716
12,5217
2,3184
0,0000
0,0000
0,0000
22,6494
75
76
3
20
20
3
14
21
10
14
43
33
9
3
53
32
5
20
1
0
0
0
1
0
456
4,4463
Дато на бесплатно коришћење
Дато у закуп по основу власништва инфраструктуре
Дато у закуп по основу узгајања животиња
Извор података РГЗ
Код КО Мислођин је већа површина планираног пољопривредног земљишта у државној својини за давање у закуп, због разлике у подацима добијених од РГЗ-а
2009. и 2010. године за катастарске парцеле 1360/1 и 1365 укупне површине 1,7746 хектара. Код КО Орашац је већа површина планираног пољопривредног
земљишта у државној својини за давање у закуп, због разлике у подацима добијених од РГЗ-а 2009. и 2010. године за катастарску парцелу 822/1 површине
0,9190 хектара. За ГО Обреновац збир тих површина укупно износи 2,6936 хектара.
327
ТАБЕЛА 16а
Укупна површина пољопривредног земљишта у државној својини која није обухваћена надметањима
Разлог изузимања
Правно и фактичко стање се
разликују. На терену није
пољопривредно
земљиште
Корисник
ГО Обреновац, ЈВП
«Србијаводе», ЈП
«Србијашуме»,
Савезно
Министарство за
Одбрану, СРЈ, ПД
«ТЕНТ», АД
«Драган
Марковић»,
земљорадничке
задруге, ЈП за
Изградњу, Месне
заједнице, ЈП ЕПСКолубара
Лазаревац ...
Ко
Барич, Бргулице,
Бровић, Велико
Поље,
Вукићевица,
Грабовац,
Дражевац, Дрен,
Звечка, Конатице,
Кртинска,
Љубинић, Мала
Моштаница,
Мислођин,
Орашац,
Пироман, Пољане,
Ратари, Скела,
Стублине,
Трстеница,
Уровци, Ушће и
Јасенак.
Коментар
Радна група
радила је два
записника о
утврђивању
фактичког начина
коришћења
пољопривредног
земљишта у
државној својини
на подручју ГО
Обреновац и то:
23.12.2009. године
и 15.07.2010.
године.
Укупно
Контрола из табеле 16
Површина (ха)
1400,2148
1400,2148
1397,5212
Податак из РГЗ за 2010.
2,6936
1400,2148
328
Табела 17 Величина јавних надметања
Величина (ха)
Број јавних надметања
До 5
375
Од 5 дo 25
63
Од 25 до 50
11
Од 50 до 100
6
Од 100 до 200
1
Од 200 до 500
Преко 500
Укупно
456
*подаци се односе на план коришћења у 2011.години
329
ГРАДСКА ОПШТИНА
ПАЛИЛУЛА
330
Табела 1. Преглед површина пољопривредног земљишта по катастарским општинама
Катастарска
општина
Р.бр.
Њиве
1
1
БОРЧА
0,0000
ВЕЛИКО
2 СЕЛО
638,9989
3 ВИШЊИЦА
0,0000
4 СЛАНЦИ
0,0000
5 БЕСНИ ФОК
4233,3220
6 ЛЕПУШНИЦА
2243,4492
7 ОВЧА
1976,4346
8 КОВИЛОВО
7735,6725
9 КРЊАЧА01
3,3354
КОМАРЕВА
10 ХУМКА
3738,9609
11 ПАЛИЛУЛА
0,0000
Укупно
20570,1735
*Извор података РГЗ
Пољопривредно земљиште у ха
Обрадиво пољопривредно земљиште у ха
Пашњаци
Вртови
Воћњаци Виногради
Ливаде
Укупно
2
3
4
5
6(1+2+3+4+5)
7
Трстици
и
мочваре
Остало
земљиште
Укупно
8
9
10(6+7+8+9)
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
167,0269
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0978
1,3462
0,0000
95,8802
0,0000
0,0000
5,9279
3,3498
29,0547
1,0832
0,0000
39,1845
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
13,0906
0,0000
0,0000
66,4874
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
38,3753
0,0000
0,0000
1007,5779
0,0000
0,0000
4239,2499
2246,7990
2057,0530
7738,1019
3,3354
45,5064
0,0000
0,0000
2,9847
0,0000
218,6083
114,4832
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,6917
0,0000
0,0000
1,6463
0,0000
0,0000
167,2578
96,4502
48,3083
0,0777
0,0321
1054,7306
0,0000
0,0000
4409,4924
2343,2492
2324,6613
7852,6628
3,3675
47,3652
0,0000
215,8361
35,8280
0,0000
171,1238
0,0000
0,0000
52,2751
837,1064
0,0000
941,9691
4659,2605
0,0000
21951,3776
471,8583
0,0000
853,4409
10,4255
0,0000
11,1172
1,4613
0,0000
315,2337
5143,0056
0,0000
23131,1694
331
Табела 2. Преглед површина пољопривредног земљишта по облицима својине
Р.бр.
Катастарска
општина
Облик
својине
Њиве
1
БОРЧА
1
ВЕЛИКО
СЕЛО
2
ВИШЊИЦА
3
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина
СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина
СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Пољопривредно земљиште у ха
Обрадиво пољопривредно земљиште у ха
Пашњаци
Вртови
Воћњаци Виногради
Ливаде
Укупно
2
3
4
5
6(1+2+3+4+5)
7
Трстици
и
мочваре
8
Остало
земљиште
Укупно
9
10(6+7+8+9)
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
18,1303
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
18,1303
0,0000
0,0000
0,0000
18,1303
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
551,6421
154,2117
4,0268
37,9561
55,6419
803,4786
18,1774
0,0000
1,0080
822,6640
86,2257
12,9607
91,8534
1,2284
10,8455
203,1137
27,3290
0,0000
0,6683
231,1110
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1,9138
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1,9138
0,0000
0,0000
0,0000
1,9138
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
332
СЛАНЦИ
4
БЕСНИ ФОК
5
Државна
својина
СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина
СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина
СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
својине
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
728,6050
0,0000
5,3775
0,0000
0,0000
733,9825
0,0000
0,0000
6,0710
740,0535
2400,2700
0,0000
0,1330
0,0000
0,0000
2400,4030
2,9847
0,0000
159,6031
2562,9908
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1104,4470
0,0000
0,4174
0,0000
0,0000
1104,8644
0,0000
1,5949
0,0000
1106,4593
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
333
ЛЕПУШНИЦА
6
ОВЧА
7
КОВИЛОВО
8
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина
СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина
СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина
СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
756,8103
0,0000
3,3498
0,0000
0,0000
760,1601
0,0000
0,0000
0,3799
760,5400
790,1282
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
790,1282
0,0000
0,0000
96,0703
886,1985
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
695,9519
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
695,9519
0,0000
0,0000
0,0000
695,9519
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,5588
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,5588
0,0000
0,0000
0,0000
0,5588
1447,1742
0,0978
27,3860
12,9100
2,2035
1489,7715
13,7967
0,4444
3,2458
1507,2584
509,8200
0,0000
1,9048
0,1806
36,1718
548,0772
211,1898
0,0333
45,1981
804,4984
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
41,8609
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
41,8609
0,0443
0,0000
0,2140
42,1192
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
5,3915
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
5,3915
0,0000
0,0000
0,0000
5,3915
131,4962
0,0000
0,6706
0,0000
0,0000
132,1668
0,0000
0,0000
0,0454
132,2122
7364,4074
0,0000
0,4126
0,0000
0,0000
7364,8200
113,1719
0,0000
0,0323
7478,0242
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
276,2786
1,3462
0,0000
0,0000
0,0000
277,6248
1,3113
0,0000
0,0000
278,9361
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
334
КРЊАЧА01
9
КОМАРЕВА
ХУМКА
10
ПАЛИЛУЛА
11
Други
облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина
СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина
СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина
СРЈ
Друштвена
својина
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
3,3354
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
3,3354
0,0000
0,0000
0,0321
3,3675
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
14,1590
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
14,1590
0,0000
0,0000
0,0000
14,1590
3724,8019
47,3652
35,8280
0,0000
837,1064
4645,1015
471,8583
10,4255
1,4613
5128,8466
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
335
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
својине
*Извор података РГЗ
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
336
Табела 3. Површине пољопривредног земљишта по класама
Култура
I
Њиве
2473,3881
Вртови
23,9880
Воћњаци
37,3535
Виногради
4,9156
Ливаде
0,1471
пашњаци
143,4904
Трстици-мочваре
5,3810
Укупно
2688,6637
*Извор података РГЗ
II
5065,9944
67,7080
43,0676
31,8943
320,4434
331,2152
5,0445
5865,3674
Пољопривредно земљиште у ха
Класа
III
IV
V
8110,4858
3467,5915
1345,2076
111,8831
12,2570
0,0000
65,4838
25,2189
0,0000
15,3413
0,1239
0,0000
517,9186
77,4683
23,9840
263,4655
87,7659
6,2112
0,6917
0,0000
0,0000
9085,2698 3670,4255
1375,4028
VI
121,7796
0,0000
0,0000
0,0000
2,0077
18,0097
0,0000
141,7970
VII
4,4937
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
3,2830
0,0000
7,7767
VIII
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
337
Табела 4.
Одводњавање
Каналска мрежа
Изграђено у ха
У функцији у ха
Цевна дренажа
Изграђено у ха
У функцији у ха
Укупно у ха
Изграђено у ха
0,0000
Табела 5.
Широкозахватне
машине у ха
У функцији у ха
0,0000
Наводњавање
Тифони у ха
Кап по кап
(миниорошавање)
У ха
Кишна крила у ха
Остало у ха
Укупно у ха
0,0000
Табела 6.
Физичке
мелиорације у ха
Побољшање квалитета пољопривредног земљишта и мелиорације ливада и пашњака
Мелиорације
Хемијске
Биолошке
ливада и пашњака
Остало у ха
мелиорације у ха
мелиорације у ха
у ха
Укупно у ха
0,0000
338
Табела 7. Корисници пољопривредног земљишта у државној својини
Р.бр.
Назив корисника
Адреса корисника
1
2
3
ЗАВЛАКА
КАЧАРЕВО КОСОВСКА 12
ОВЧА ПРВОГ МАЈА 76
В.СЕЛО ТЕСЛИНА 6
23
24
25
26
27
28
29
30
ЖИВАНОВИЋ ДАМЈАН ДОЈНА
АНДРИЈЕВСКИ РАФАЈЛО БЕВЦЕН
БАНЧ РОМАН КРИСТИНА
БЛАГОЈЕВИЋ СВЕТОЗАР ДЕСАНКА
ЖИВОТИЋ
БОГДАНОВИЋ МИЛОРАД СТЕВКА
РАШИЋ
БОЉАНЦУ ЂОРЂЕ МАРИЦА
БРАЂАН АНА ВАСА
БРАЂАН ДАМЈАН ТРАЈАН
БРАЂАН ЈОНЕЛ
БРАЂАН КУЗМАН
БРАЂАН ПЕТАР
БУРСА ВАЛЕРИЈЕ ТРАЈАН
БУРЧА ЈОН СТЕЛУЦА
ЦВЕЈИЋ БЛАГОЈЕ МИЛОРАД
ЦВЕЈИЋ МИЛОРАД ЖИВОРАД
ДАВИДОВИЋ МАРКО РАДИВОЈЕ
ДИМИТРИЈЕВИЋ РАДОМИР МИЛИЦА
МАРИЋ
ДИРЕКЦИЈА ЗА ГР НИЛО АДСКО ЗЕЛЕ
ДРАЖИЋ МИОДРАГ ЉИЉАНА
ДРАГОЈ ГЕОРГЕ СТЕЛУЦА
ДРАГОЈ РОМАН ЛАЗАР
ДУНАВСКО-ТАМИШКА ВОДНА
ЗАЈЕДНИЦА
ГАЈИЋ МИЛАНКА
ГАЈИЋ СТЕВАН ДРАГАН
ГАЈИЋ СТЕВАН РАДИВОЈЕ
ГАВАНСКИ МИЛИЦА
ГАВАНСКИ СИМА ЈОВАН
ГОБЕЉИЋ ДРАГОЉУБ МИЛАН
ГОБЕЉИЋ МИЛОРАД ЖИВОЈИН
ГРАД БЕОГРАД
Површина
земљишта
коју користи
(ха)
1,3165
0,2441
0,3169
31
ХЕ 'ЂЕРДАП'
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Катастарска
општина
Поседовни лист
или лист
непокретности
ОВЧА
ОВЧА
ОВЧА
2087
1414
1776
1,3165
0,2441
0,3169
0,1023
ВЕЛИКО СЕЛО
1050
0,1023
ВИШЊИЦА РАМАДАНСКА 16
0,2105
ВЕЛИКО СЕЛО
592
0,2105
ОВЧА 1.МАЈА 96
ОВЧА ПРВОГ МАЈА 74
ОВЧА ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА 5
ОВЧА
ОВЧА
ОВЧА
ОВЧА ПРВОГ МАЈА 105
ОВЧА БОРИСА КИДРИЧА 14
ВЕЛИКО СЕЛО ТЕСЛИНА 79/А
ВЕЛИКО СЕЛО ШКОЛСКА 17
СЛАНЦИ С.КОВАЦЕВИЦА 15
0,4876
1,4104
0,4261
1,4104
1,4104
1,4104
0,0340
1,4084
0,0419
0,2134
0,2203
ОВЧА
ОВЧА
ОВЧА
ОВЧА
ОВЧА
ОВЧА
ОВЧА
ОВЧА
ВЕЛИКО СЕЛО
ВЕЛИКО СЕЛО
ВЕЛИКО СЕЛО
1254
585
1775
585
585
585
1702
167
1119
1117
1038
0,4876
1,4104
0,4261
1,4104
1,4104
1,4104
0,0340
1,4084
0,0419
0,2134
0,2203
ВРШАЦ ДУСЕВНА БОЛНИЦА
0,4708
ВЕЛИКО СЕЛО
610
0,4708
БЕОГРАД МАЛИ КАЛЕМЕГДАН
КРЊАЧА
ОВЧА БОРИСА КИДРИЧА 108
ОВЧА БОРИСА КИДРИЧА 108
1,9118
3,3675
0,6463
0,6463
ВЕЛИКО СЕЛО
КРЊАЧА01
ОВЧА
ОВЧА
779
1569
107
107
1,9118
3,3675
0,6463
0,6463
ПАНЧЕВО
0,0068
ОВЧА
3
0,0068
ПАНЧЕВО СВЕТОЗАРА МИЛЕТИЋА 11
ВИШЊИЦА РАМАДАНСКА 18
ВИШЊИЦА РАМАДАНСКА 18
ОВЧА
ОВЧА
ВЕЛИКО СЕЛО ВИШЊИЧКА 19
В.СЕЛО ОМЛАДИНСКА 18
БЕОГРАД ДРАГОСЛАВА ЈОВАНОВИЋ 2
3,9812
0,5662
0,5490
0,3385
0,3385
1,0505
0,2940
260,6103
БЕОГРАД
29,5035
ОВЧА
ОВЧА
ОВЧА
ОВЧА
ОВЧА
ВЕЛИКО СЕЛО
ВЕЛИКО СЕЛО
КОВИЛОВО
ЛЕПУШНИЦА
БЕСНИ ФОК
ОВЧА
ВЕЛИКО СЕЛО
807
694
2318
1983
1983
1118
1040
89
193
647
2299
843
Површина на
листу
3,9812
0,5662
0,5490
0,3385
0,3385
1,0505
0,2940
26,0272
72,9906
154,1144
7,4781
29,5035
339
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
ИДВОРИЈАН ЈОЦА КУЗМАН
ИЛИЋ ВЛАДИМИР ЉУБОМИР
ЈАКОВЉЕВИЋ ЉУБИВОЈЕ
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СРБИЈАШУМЕ"
ШУМСКО ГАЗДИНСТВО "БЕОГРАД"
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЖЕЛЕЗНИЦЕ
СРБИЈЕ
ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"СРБИЈАВОДЕ" СА П.О.
ЈОВАНОВИЋ ДУШАН ЉИЉАНА
ЈОВАНОВИЋ ЂУРА МИОДРАГ
КАЗАНYИЋ ДИМИТРИЈЕ ИЛИЈА
КАЗАНYИЋ МИЛОРАД ДРАГАН
КАЗАНYИЋ НИКОЛА РАДОВАН
М.К. НОО ПАЛИЛУ ЛА
МАРИЋ Живана НАДЕЖДА
МАРЈАНОВИЋ РАДИВОЈЕ НИКОЛА
ОВЧА БЕОГРАДСКА 1
ОВЧА БОРИСА КИДРИЧА 57
БЕОГРАД ЉЕРМОНТОВА 22
0,1580
0,4507
0,0671
ОВЧА
ОВЧА
ОВЧА
5
2327
924
0,1580
0,4507
0,0671
БЕОГРАД КНЕЗА МИЛОША 55
42,7305
КОВИЛОВО
100
3,4743
ЛЕПУШНИЦА
БЕСНИ ФОК
192
646
4,5032
34,7530
БЕОГРАД НЕМАЊИНА 6
17,4846
ОВЧА
675
17,4846
БЕОГРАД БУЛЕВАР УМЕТНОСТИ 2
10,5302
ЛЕПУШНИЦА
194
6,1468
БЕСНИ ФОК
БЕСНИ ФОК
БЕСНИ ФОК
БЕСНИ ФОК
ВЕЛИКО СЕЛО
ВЕЛИКО СЕЛО
ВЕЛИКО СЕЛО
ВЕЛИКО СЕЛО
ВЕЛИКО СЕЛО
ВЕЛИКО СЕЛО
ВЕЛИКО СЕЛО
ВЕЛИКО СЕЛО
ВЕЛИКО СЕЛО
506
507
509
649
1038
1120
1279
1279
1091
556
1138
911
912
0,0053
0,0063
0,0077
4,3641
0,2203
0,2034
0,1892
0,1892
0,3350
0,1481
1,7496
0,1753
0,1771
СЛАНЦИ МАРШАЛА ТИТА 33
ВЕЛИКО СЕЛО БЕОГРАДСКА 58
СЛАНЦИ МАРШАЛА ТИТА 88
СЛАНЦИ МАРШАЛА ТИТА 86
СЛАНЦИ СВЕТОЗАРА МАРКОВИЦА 3
В.СЕЛО БЕОГРАДСКА 43
ВЕЛИКО СЕЛО ВИШЊИЧКА 17
ВЕЛИКО СЕЛО БЕОГРАДСКА 61
0,2203
0,2034
0,1892
0,1892
0,3350
0,1481
1,7496
0,3524
В.СЕЛО
0,2940
ВЕЛИКО СЕЛО
1040
0,2940
47
48
МАРКОВИЋ ЖИВАН НАТАЛИЈА
ЈАБЛАНОВИЋ
МАРКОВИЋ ЖИВАН ВЕРА
МАРКОВИЋ ЖИВОЈИН
ВЕЛ.СЕЛО ТЕСЛИНА 25
ВЕЛИКО СЕЛО ТЕСЛИНА 20
0,1931
2,0708
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
МАРКОВИЋ ЖИВОЈИН ЉУБИША
МАРКОВИЋ МИЛИЦА
МАРКОВИЋ МИЛОРАД МОМЧИЛО
МАРКОВИЋ МИЛОРАД РАДИВОЈЕ
МАРКОВИЋ МИОДРАГ
МАРКОВИЋ РАДИВОЈЕ МИЛОРАД
МАРКОВИЋ ВОЈИСЛАВ ТОМИСЛАВ
МЕНДРЕУ ЖАРКО ЈОЊЕЛ
МЕНДРЕУ МАТЕЈА ТУЈКА
МЕНДРЕУ СОФИЈА
МИЛЕТИЋ ПЕТАР МИЛОРАД
МИЛОЈКОВИЋ СВЕТОЗАР ПЕТАР
МИЛОШЕВ ИВИЦА
МИЛОШЕВИЋ ЖИВОЈИН ДРАГАН
ВЕЛИКО СЕЛО ТЕСЛИНА 20
НОВИ БЕОГРАД ТРЕЋИ БУЛЕВАР 104
СЛАНЦИ МАРШАЛА ТИТА 87
СЛАНЦИ САВЕ КОВАЧЕВИЋА 22
НОВИ БЕОГРАД ТРЕЋИ БУЛЕВАР 104
ВЕЛИКО СЕЛО БЕОГРАДСКА 87
СЛАНЦИ МАРШАЛА ТИТА 89
ОВЧА МИХАЈА ЕМИНЕСКУА 40
ОВЧА БОРИСА КИДРИЧА 22
ОВЧА БОРИСА КИДРИЧА 111
ВЕЛИКО СЕЛО ДУНАВСКА 20
КРЊАЧА ПАНЧЕВАЧКИ ПУТ 104
СЕФКЕРИН ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА 138
ВЕЛИКО СЕЛО ДУНАВСКА 16
1,6504
0,0671
0,4275
0,4275
0,0671
0,6807
0,4275
0,6915
0,3669
0,1464
0,2256
0,0064
1,9607
0,8950
ВЕЛИКО СЕЛО
ВЕЛИКО СЕЛО
ВЕЛИКО СЕЛО
ВЕЛИКО СЕЛО
ОВЧА
ВЕЛИКО СЕЛО
ВЕЛИКО СЕЛО
ОВЧА
ВЕЛИКО СЕЛО
ВЕЛИКО СЕЛО
ОВЧА
ОВЧА
ОВЧА
ВЕЛИКО СЕЛО
ОВЧА
ЛЕПУШНИЦА
ВЕЛИКО СЕЛО
1039
923
1063
336
924
1276
1276
924
861
1276
1765
2328
838
1294
308
587
1144
0,1931
1,1306
0,9402
1,6504
0,0671
0,4275
0,4275
0,0671
0,6807
0,4275
0,6915
0,3669
0,1464
0,2256
0,0064
1,9607
0,6694
46
340
63
МИЛЧИЋ КОСТА
НОВИ БЕОГРАД Г.ГЕОРГИ ДЕЖА 1
0,0671
64
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
БЕОГРАД БИРЧАНИНОВА 5
173,5566
ВЕЛИКО СЕЛО
ОВЧА
КОМАРЕВА
ХУМКА
КОВИЛОВО
ОВЧА
1294
924
0,2256
0,0671
9
26,0401
135
2022
132,8391
14,6774
КОМАРЕВА
ХУМКА
56
10,3157
МИНИСТАРСТВО
ПОЉОПРИВРЕДЕ,ШУМАРСТВА И
ВОДОПРИВРЕДЕ
БЕОГРАД НЕМАЊИНА 22
65,3299
КРЊАЧА
ВИШЊИЦА ЛОВАЧКА 1
КРЊАЧА
ОВЧА БОРИСА КИДРИЧА 163/1
КРЊАЧА
ОВЧА
НОВИ БЕОГРАД МИЛЕНТИЈА
ПОПОВИЋА 1
ПАНЧЕВО ДИМИТРИЈА ТУЦОВИЋА 93
БАН.НОВО СЕЛ ЛОЛЕ РИБАРА 52
ВЛАДИМИРЦИ ВЕЉКА ВЛАХОВИЋА 34
ОВЧА МИХАЈА ЕМИНЕСКУА 53
БЕОГРАД ТАКОВСКА 12
1,4392
0,2105
1,4392
1,3165
3,3675
0,3385
КОВИЛОВО
ОВЧА
ВЕЛИКО СЕЛО
ОВЧА
ОВЧА
КРЊАЧА01
ОВЧА
422
982
592
982
2087
1569
1983
55,0142
1,4392
0,2105
1,4392
1,3165
3,3675
0,3385
0,3989
БЕСНИ ФОК
697
0,3989
73
74
75
76
77
МИЉКОВИЋ МАРИЈА
МИЉКОВИЋ МИЛОРАД ДОБРИНКА
МИЉКОВИЋ ПЕТАР
МИТРОВИЋ ДАМЈАН ВИОРИКА
НИКОЛИЋ МИОДРАГ ВЕРА
НИКОЛИЋ РАДОМИР САВА
НИС-ДЕО ПРЕД. ЗА ПРОМЕТ НАФТЕ И
НАФТНИХ ДЕРИВАТА, ИЗВОЗ-УВОЗ
НОВАКОВИЋ Борислава ЉУБИНКА
ОКОЛИШАН ДАМЈАН КУЗМАН
ОКОЛИШАН ДАМЈАН ТРАЈАН
ОПРИЈАН ТРАЈАН ТРАЈАНУЦ
ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА
1,7496
1,3165
1,3165
0,1195
307,5652
78
79
80
81
82
83
84
ОПШТИНА ПАНЧЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА "ОЛГА ПЕТРОВ"
ОСНОВНА ШКОЛА "ВАСА ПЕЛАГИЋ"
ПАСКУ САВА ТОДОР
ПЕРИШИЋ Д МОМЧИЛО
ПЕТРОВИЋ Борислава МЛАДЕН
ПЕТРОВИЋ ВОЈИСЛАВ ЈАГОДА
ПАНЧЕВО
ПАДИНСКА СКЕ 9
КОТЕЖ МИЛАНА ЗЕЧАРА 2
ОВЧА 1.МАЈА 92
ВЕЛИКО СЕЛО ТЕСЛИНА 20
ВЕЛОКО СЕЛО ВИНЧАНСКА 19
БОРЧА 201.НОВА 4/5
0,3346
0,0968
1,3047
0,2810
0,1270
1,7496
0,6057
ВЕЛИКО СЕЛО
ОВЧА
ОВЧА
ОВЧА
ОВЧА
КОВИЛОВО
ЛЕПУШНИЦА
ОВЧА
БЕСНИ ФОК
ОВЧА
ОВЧА
ОВЧА
ОВЧА
ОВЧА
ОВЧА
ОВЧА
ОВЧА
ОВЧА
ОВЧА
БЕСНИ ФОК
ОВЧА
ОВЧА
ВЕЛИКО СЕЛО
ВЕЛИКО СЕЛО
ОВЧА
1138
2087
2087
1230
82
145
190
519
650
927
947
1723
1742
2015
2122
2263
2291
2302
1445
651
77
492
577
1138
430
1,7496
1,3165
1,3165
0,1195
271,8333
0,1728
10,8436
1,7097
1,6186
0,4047
2,6409
0,7081
0,9250
0,2980
11,8381
1,2963
1,3541
1,9220
0,3346
0,0968
1,3047
0,2810
0,1270
1,7496
0,6057
65
66
67
68
69
70
71
72
341
85
ПКБ"ВОЋАРСКЕ ПЛАНТАЖЕ" А.Д.
БОЛЕЧ СМЕДЕРЕВСКИ ПУТ 120
183,5383
86
87
ПОПЕСКУ АУРЕЛ ВАСА
ПОПОВИЋ ЈОН АНГЕЛИНА
ПОЉОПРИВРЕДНА КОРПОРАЦ.
"БЕОГРАД" а.д.
ПОЉОПРИВРЕДНА КОРПОРАЦИЈА
"БЕОГРАД" А.Д.
ОВЧА БОРИСА КИДРИЧА 39
ОВЧА БОРИСА КИДРИЧА 69
ПАДИН.СКЕЛА ИНДУСТРИЈСКО
НАС.Б.Б
ПАДИНСКА СКЕ ИНДУСТРИЈСКО
НАСЕЉЕ
88
89
90
91
92
ПОЗНАН-ПОПОВИЋ ЈОН АНГЕЛИНА
РАНКОВИЋ ТОДОР ПАУНА
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ПАНЧЕВО
ОВЧА ПРВОГ МАЈА 19
БЕОГРАД
0,1444
0,6111
ВЕЛИКО СЕЛО
ВЕЛИКО СЕЛО
ОВЧА
ОВЧА
795
1124
42
813
169,2890
14,2493
0,1444
0,6111
18,1303
БОРЧА
1096
18,1303
15885,3506
0,6111
0,6057
75,6484
КОМАРЕВА
ХУМКА
КОВИЛОВО
ЛЕПУШНИЦА
КОВИЛОВО
КОВИЛОВО
КОВИЛОВО
БЕСНИ ФОК
ОВЧА
ОВЧА
ОВЧА
ОВЧА
ОВЧА
ОВЧА
ОВЧА
ОВЧА
ОВЧА
ОВЧА
ОВЧА
ОВЧА
ОВЧА
ОВЧА
ОВЧА
ОВЧА
ОВЧА
ОВЧА
ОВЧА
ОВЧА
ОВЧА
ОВЧА
ОВЧА
ОВЧА
ОВЧА
ОВЧА
ОВЧА
ОВЧА
ОВЧА
1
5092,4908
20
191
412
419
426
642
879
926
2193
2272
2312
813
430
225
443
623
628
641
888
1077
1186
1548
1639
1654
1718
1765
1987
1990
1991
1998
2001
2002
2086
2087
2120
5,5485
788,5487
91,3630
86,7621
7076,8230
2367,6257
341,2138
2,4957
15,6403
1,4684
15,3706
0,6111
0,6057
1,2589
0,4692
0,6621
1,3225
0,7143
0,2798
1,0782
0,8068
1,1079
0,7362
1,1079
0,7906
0,6915
0,6075
1,1159
1,1867
55,7198
1,1595
0,1973
3,1980
1,3165
0,1213
342
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
ВЕЛИКО СЕЛО ДУНАВСКА 7
БЕОГРАД КОРНАЦКА 6
ОВЧА ПРВОГ МАЈА 9
БЕОГРАД
БЕОГРАД ТАКОВСКА 12
КРЊАЧА ПАНЧЕВАЧКИ ПУТ 86
ВИНЧА М.ТИТА 70
СЕФКЕРИН ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА 36
КРЊАЧА САВЕ КОВАЧЕВИЋА УЛ.2 33
МИРИЈЕВО
БЕОГРАД
КРЊАЧА
БЕОГРАД ВОЈВОДЕ БРАНЕ 19
ВЕЛИКО СЕЛО БЕОГРАДСКА 25
ВЕЛИКО СЕЛО БЕОГРАДСКА 25
СЕФКЕРИН ВУКА КАРАYИЋА 38
БЕОГРАД РУЗВЕЛТОВА 2
ВЕЛИКО СЕЛО ШКОЛСКА 15
В.СЕЛО СКОЛСКА 7
В.СЕЛО ОМЛАДИНСКА 41
0,0410
1,1193
0,5598
0,0671
0,1150
0,5856
0,2203
0,4428
3,3675
3,3675
3,3675
3,3675
0,0671
1,5521
1,5521
0,7621
0,0671
0,0715
1,2740
1,2740
ВЕЛИКО СЕЛО
ВЕЛИКО СЕЛО
ОВЧА
ОВЧА
ВЕЛИКО СЕЛО
ОВЧА
ВЕЛИКО СЕЛО
ЛЕПУШНИЦА
КРЊАЧА01
КРЊАЧА01
КРЊАЧА01
КРЊАЧА01
ОВЧА
ВЕЛИКО СЕЛО
ВЕЛИКО СЕЛО
ЛЕПУШНИЦА
ОВЧА
ВЕЛИКО СЕЛО
ВЕЛИКО СЕЛО
ВЕЛИКО СЕЛО
1078
1034
420
924
559
717
1038
588
1569
1569
1569
1569
924
9
9
586
924
1179
1021
1021
0,0410
1,1193
0,5598
0,0671
0,1150
0,5856
0,2203
0,4428
3,3675
3,3675
3,3675
3,3675
0,0671
1,5521
1,5521
0,7621
0,0671
0,0715
1,2740
1,2740
БОРЧА
0,4943
ОВЧА
2108
0,4943
114
115
РИСТИЋ ИЛИЈА БОЖИДАР
РОК-ПКБ-НАПРЕД. ПОВРТАР
РОШУ ЈОН ВАСА
РУПИЋ МАРИНКО ПЕРКА
СО ПАЛИЛУЛА
СПАСОЈЕВИЋ АЛЕКСАНДАР МИЛИЦА
СРЕЋКОВИЋ ЖИВАН РАДИВОЈЕ
СТАЈИЋ ЈОВАН ИВАНКА
СТАНИЋ ПЕРКА НАДА
СТОЈАНОВИЋ МИОДРАГ ВЕСЕЛА
ТАЈДИЋ МЕЛАНИЈА
ТАЈДИЋ ПЕРКА
ТОДОРОВИЋ МИЛАДИН
ТОДОРОВИЋ МИЛОРАД БРАНИМИР
ТОДОРОВИЋ МИЛОРАД ДЕЈАН
УРС НИКОЛА
ВЛАДИСАВЉЕВИЋ ЗОРАН
ВУКОЈЕВИЋ МИТА РАДИВОЈЕ
ВУКОЈЕВИЋ ПЕТАР САВА
ВУКОЈЕВИЋ ПЕТАР ВЛСДИМИР
ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА "ПКБНАПРЕДАК" БЕОГРАД
ЗЛАТАНОВИЋ ВОЈИСЛАВ ДУШАН
ЂОКИЋ МИЛОРАД ВОЈИСЛАВ
БОРЧА 201.НОВА 4/5
ВЕЛИКО СЕЛО ВИШЊИЧКА 7
0,6057
0,3586
ОВЧА
ВЕЛИКО СЕЛО
430
1267
0,6057
0,3586
116
ЧУРЛИЋ ДУШАН РУЖИЦА
СЛАНЦИ САВЕ КОВАЧЕВИЋ 19
0,2203
ВЕЛИКО СЕЛО
1038
0,2203
113
Укупно
17153,9416
*Извор података РГЗ
343
ТАБЕЛА 12
Коришћење без плаћања накнаде
КО
Овча
Број поседовног
листа/листа
непокретности
1998
УКУПНО КО
Овча
Навести назив корисника
Број катастарске
парцеле
960
Култура
Њива
Класа
Школа ПК “Београд“
3
Површина(ха)
1,0445
1,0445
*Извор података РГЗ
344
ТАБЕЛА 15
КО
Бесни фок
Потес
Преглед груписаних надметања
Број
Број
Број
поседовног
јавног
катастарске Култура и класа
листа/листа
надметања
парцеле
непокретности
1
646
13
Њива 5. класе
Укупно 1
2
646
62/3
Њива 2. класе
3
646
340/3
Њива 2. класе
4
4
646
355
Њива 4. класе
Њива 5. класе
5
5
646
357
Њива 4. класе
Њива 5. класе
6
6
646
646
1352
1353
Њива 2. класе
Пашњак 2. класе
7
646
424
Њива 5. класе
8
8
646
646
429
430
Њива 5. класе
Њива 5. класе
9
646
432
Њива 5. класе
10
646
436
Њива 5. класе
11
11
11
646
646
646
441
442
443
Њива 5. класе
Њива 5. класе
Њива 5. класе
12
646
454
Њива 5. класе
13
646
460
Њива 5. класе
14
14
14
646
646
646
463
464
465
Њива 5. класе
Њива 5. класе
Њива 5. класе
15
646
473
Њива 5. класе
16
650
679
Њива 1. класе
Њива 2. класе
17
17
650
880
Њива 1. класе
Њива 3. класе
18
18
650
650
910
Њива 2. класе
Њива 3. класе
19
19
650
650
967
968
Њива 2. класе
Воћњак 2. класе
20
646
359
Њива 5. класе
21
646
506
Њива 3. класе
Укупно 2
Укупно 3
Укупно 4
Укупно 5
Укупно 6
Укупно 7
Укупно 8
Укупно 9
Укупно 10
Укупно 11
Укупно 12
Укупно 13
Укупно 14
Укупно 15
Укупно 16
Укупно 17
Укупно 18
Укупно 19
Укупно 20
Укупно 21
Површина
Боја
(ха)
Напомена
19,8330
19,8330
0,5158
0,5158
0,4543
0,4543
0,2526
0,1537
0,4063
0,4311
0,3093
0,7404
1,2814
2,5809
3,8623
0,1763
0,1763
0,2020
0,1851
0,3871
0,3719
0,3719
0,1929
0,1929
0,1586
0,1417
0,1566
0,4569
0,1701
0,1701
2,0824
2,0824
2,7642
0,5292
0,5295
3,8229
1,0829
1,0829
0,1525
0,1870
0,3395
0,3281
0,0733
0,4014
0,2902
0,0291
0,3193
0,0621
0,1330
0,1951
0,0651
0,0651
0,0922
0,0922
345
22
Укупно 22
Укупно КО
Бесни фок
646
449
Њива 5. класе
0,1324
0,1324
36,1005
*Извор података РГЗ
346
ТАБЕЛА 15
КО
Велико село
Потес
Број јавног
надметања
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
Преглед груписаних надметања
Број
Број
поседовног
катастарске Култура и класа
листа/листа
парцеле
непокретности
795
2636/1
Њива 5. класе
Воћњак 3. класе
795
2636/4
Воћњак 3. класе
795
2636/5
Воћњак 3. класе
795
2636/6
Воћњак 3. класе
795
2636/7
Воћњак 3. класе
795
2636/8
Воћњак 3. класе
795
2636/9
Воћњак 3. класе
795
2636/10
Воћњак 3. класе
795
2636/11
Воћњак 3. класе
795
2637
Воћњак 3. класе
795
3323
Воћњак 3. класе
795
3324
Воћњак 3. класе
795
3341
Воћњак 3. класе
795
3343
Воћњак 3. класе
795
3349
Воћњак 3. класе
795
3350
Воћњак 3. класе
795
3352
Воћњак 3. класе
795
3368
Воћњак 3. класе
795
3351
Воћњак 3. класе
795
2628/1
Воћњак 3. класе
795
2628/2
Њива 3. класе
795
2628/5
Њива 3. класе
795
2628/6
Њива 3. класе
795
2628/9
Њива 3. класе
795
2628/10
Њива 3. класе
795
2628/12
Њива 3. класе
795
2628/18
Њива 3. класе
795
2628/19
Њива 3. класе
795
2628/26
Њива 3. класе
795
2628/28
Њива 3. класе
795
2628/29
Њива 3. класе
795
2628/30
Њива 3. класе
795
2628/31
Њива 3. класе
795
2628/34
Њива 3. класе
795
2628/35
Њива 3. класе
795
2633
Њива 3. класе
795
2634/1
Пашњак 2. класе
795
2634/2
Пашњак 4. класе
795
2635/1
Воћњак 3. класе
795
2635/2
Воћњак 3. класе
1138
3322/3
Њива 3. класе
1138
3321
Њива 3. класе
1138
3320/1
Њива 3. класе
1138
3320/2
Њива 3. класе
1138
3319/1
Њива 3. класе
1138
3319/2
Њива 3. класе
1138
3318/1
Њива 3. класе
1138
3318/2
Њива 3. класе
1138
3317/1
Њива 3. класе
1138
3317/2
Њива 3. класе
1138
3317/3
Њива 3. класе
795
3295/2
Воћњак 3. класе
795
3295/6
Воћњак 2. класе
Површина
Боја
(ха)
Напомена
15,3000
8,5635
0,2610
0,2810
0,2379
0,1475
0,1155
0,2679
0,5432
0,0932
0,1475
0,3703
0,4105
0,2835
0,3529
0,4300
0,3825
0,9560
0,1687
0,4255
9,3253
0,1294
0,0672
0,0622
0,0652
0,1329
0,1926
0,0512
0,0712
0,0868
0,0767
0,1144
0,0426
0,1545
0,0853
0,2037
0,1020
0,1635
0,0095
0,0505
0,0540
0,3024
0,0454
0,1753
0,1774
0,2293
0,1142
0,1971
0,1054
0,2056
0,1951
0,0024
14,5951
0,0456
347
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
795
795
795
795
795
795
795
795
795
795
795
795
795
795
795
795
795
1040
1039
1050
795
795
795
795
795
795
795
795
795
795
3295/35
3295/40
3295/41
3295/42
3330
3329
3325
3326
3327
3328
3322/1
3322/2
3322/4
3319/3
3353
3354
3389/2
2628/32
2628/33
3295/31
3294/2
3294/3
3294/4
3305/1
3305/3
3306/1
3306/2
3307
3318/3
3318/4
Воћњак 3. класе
Воћњак 3. класе
Воћњак 3. класе
Воћњак 3. класе
Њива 4. класе
Њива 4. класе
Воћњак 3. класе
Њива 5. класе
Њива 3. класе
Њива 4. класе
Њива 3. класе
Њива 3. класе
Њива 3. класе
Њива 3. класе
Њива 5. класе
Њива 5. класе
Њива 3. класе
Њива 3. класе
Њива 3. класе
Њива 4. класе
Пашњак 2. класе
Пашњак 2. класе
Пашњак 2. класе
Воћњак 3. класе
Воћњак 3. класе
Воћњак 3. класе
Воћњак 3. класе
Пашњак 3. класе
Њива 3. класе
Њива 3. класе
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
795
795
795
795
795
795
795
795
795
795
795
795
795
795
795
795
795
795
795
795
795
795
795
795
795
795
795
795
803/1
803/2
804
1035/2
1050
1087/1
1089
1090
1091
1092/1
1092/3
1092/4
1092/5
1093/1
1093/2
Њива 5. класе
Њива 5. класе
Њива 5. класе
Пашњак 5. класе
Воћњак 4. класе
Воћњак 2. класе
Воћњак 4. класе
Пашњак 5. класе
Воћњак 3. класе
Воћњак 3. класе
Воћњак 3. класе
Пашњак 4. класе
Воћњак 2. класе
Воћњак 4. класе
Воћњак 3. класе
Пашњак 6. класе
Воћњак 4. класе
Виноград 3. класе
Воћњак 4. класе
Њива 6. класе
Воћњак 3. класе
Пашњак 5. класе
Воћњак 4. класе
Пашњак 5. класе
Пашњак 3. класе
Пашњак 6. класе
Воћњак 3. класе
Пашњак 7. класе
Укупно 23
1093/3
1093/5
1093/6
1093/8
1097
1098
1503/3
1504
1496
0,3001
0,0760
0,0044
2,2535
1,2645
0,5085
0,1569
0,1771
2,0003
0,3979
0,2134
0,2474
0,1913
0,0598
0,2888
2,1567
0,0907
0,1931
0,2940
0,1023
0,0466
0,0066
0,1420
0,3030
0,0650
0,6282
0,0436
0,0300
0,0025
0,0800
69,6933
2,1545
0,8770
0,4825
0,5211
0,3190
0,6255
0,1950
0,0585
0,5215
15,3447
0,1094
0,4175
4,3600
14,1178
0,4000
0,6000
0,2230
0,2065
0,1975
0,3500
1,8120
0,8700
1,3127
0,3400
0,1230
0,2713
1,0153
0,2860
348
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
559
795
795
795
795
795
795
9
9
9
795
795
795
1114
3153
3154
3155
3137/1
3137/2
3137/18
3137/12
3137/13
3137/20
3138
3139
3141
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
795
795
795
795
795
1279
795
795
795
795
336
1038
1276
923
1091
336
336
1411/1
1411/2
1411/6
1411/7
1411/8
1411/9
1411/10
1411/12
1411/13
1411/14
1403/1
1411/5
1411/4
1379/1
1411/11
1405
1406
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
923
923
843
843
843
843
843
843
843
843
843
843
843
843
843
843
843
843
843
843
843
843
843
843
843
843
843
3629
3630
3631
3632
3636/1
3636/2
3636/3
3637/1
3637/2
3637/3
3638/1
3638/2
3638/3
3643
3644
3647/1
3647/2
3648/1
3648/2
3651/1
3651/2
3654
3659/1
3659/2
3660/2
3661/1
3661/2
Воћњак 3. класе
Воћњак 3. класе
Воћњак 4. класе
Воћњак 4. класе
Њива 6. класе
Воћњак 4. класе
Воћњак 4. класе
Њива 2. класе
Њива 5. класе
Њива 5. класе
Воћњак 4. класе
Воћњак 4. класе
Воћњак 4. класе
Укупно 24
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
5.
4.
4.
4.
4.
5.
5.
класе
класе
класе
класе
класе
класе
класе
класе
класе
класе
класе
класе
класе
класе
класе
класе
класе
Укупно 25
Њива 5. класе
Њива 5. класе
Њива 4. класе
Врт 3. класе
Врт 3. класе
Њива 5. класе
Њива 4. класе
Врт 3. класе
Њива 5. класе
Њива 5. класе
Њива 5. класе
Њива 5. класе
Њива 5. класе
Њива 5. класе
Њива 4. класе
Њива 5. класе
Њива 5. класе
Њива 5. класе
Њива 4. класе
Њива 5. класе
Њива 5. класе
Њива 4. класе
Пашњак 5. класе
Пашњак 5. класе
Њива 5. класе
Врт 3. класе
Њива 5. класе
0,0680
0,5254
0,9128
0,1622
9,3530
0,5865
0,0782
0,0352
0,0523
0,0352
0,2067
0,1294
0,1917
60,4479
5,5213
0,3541
0,3000
0,3553
0,1728
0,1892
0,1401
0,3512
4,4647
1,1296
0,4299
0,2203
0,4275
0,0987
0,3350
0,2135
0,1973
14,9005
0,2267
0,0194
0,0352
0,2188
0,1903
0,0891
0,1016
0,1839
0,0940
0,0980
0,0340
0,0182
0,0196
0,1670
0,0267
0,0523
0,0442
0,2289
0,1708
0,0828
0,0792
0,4246
0,0101
0,0141
0,1231
0,0389
0,0404
349
26
843
3671
Њива 4. класе
27
27
27
27
27
843
843
843
843
843
737/1
737/3
737/4
738/2
739/2
Њива 4. класе
Њива 4. класе
Њива 4. класе
Врт 3. класе
Њива 4. класе
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
843
843
843
843
843
743/1
743/2
743/3
743/4
743/5
843
843
843
843
843
843
843
843
843
843
743/6
743/7
743/8
743/9
744/1
744/2
744/3
744/4
744/5
744/6
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
4.
4.
4.
5.
5.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
класе
класе
класе
класе
класе
класе
класе
класе
класе
класе
класе
класе
класе
класе
класе
класе
29
29
29
29
29
843
843
843
843
843
746/1
746/2
747/1
747/2
747/3
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
4.
4.
4.
4.
4.
класе
класе
класе
класе
класе
30
30
795
795
3335
3338
Њива 5. класе
Њива 5. класе
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
843
3496
843
3497
843
3498
843
3499/1
843
3499/2
843
843
843
3501/1
3501/3
3590/2
Ливада 4. класе
Ливада 5. класе
Ливада 4. класе
Ливада 5. класе
Ливада 4. класе
Ливада 5. класе
Ливада 4. класе
Ливада 5. класе
Ливада 4. класе
Ливада 5. класе
Њива 4. класе
Ливада 4. класе
Ливада 4. класе
Ливада 5. класе
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
843
843
843
843
843
843
843
3503/1
3503/2
3504/1
3504/2
3504/3
3504/4
3505
843
843
3508
3509/1
Укупно 26
Укупно 27
Укупно 28
Укупно 29
Укупно 30
Укупно 31
Њива 4. класе
Ливада 5 класе
Њива 4. класе
Њива 4. класе
Ливада 5. класе
Ливада 5. класе
Ливада 4. класе
Ливада 5. класе
Њива 4. класе
Ливада 5. класе
0,0030
2,8349
0,2328
0,0431
0,0381
0,1111
0,1232
0,5483
0,2820
0,1325
0,1364
0,2268
0,0372
0,0180
0,1114
0,0252
0,1183
0,0280
0,1298
0,1424
0,1058
0,0280
0,1226
0,0289
1,6733
0,0675
0,0739
0,0340
0,0315
0,0641
0,2710
0,5105
0,5587
1,0692
0,1000
0,0961
0,2700
0,1364
0,1263
0,0900
0,0544
0,0500
0,0544
0,0500
0,1326
0,1371
0,1454
0,0900
1,5327
0,4114
0,1245
0,2132
0,2238
0,0792
0,0711
0,1500
0,1127
0,1875
0,0539
350
32
32
32
32
843
843
843
843
3509/2
3510
3513/1
3513/2
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
5.
5.
5.
5.
класе
класе
класе
класе
33
843
1638
Њива 4. класе
34
34
34
843
843
843
1640
1641/1
1641/2
Њива 4. класе
Њива 4. класе
Њива 4. класе
35
35
35
35
35
35
35
35
843
843
843
843
843
843
843
843
1653/1
1653/2
1654/1
1655
1656/3
1657/1
1657/2
1659
Ливада 3. класе
Ливада 3. класе
Њива 4. класе
Ливада 3. класе
Врт 3. класе
Ливада 3. класе
Ливада 3. класе
Њива 3. класе
36
36
36
36
843
843
843
843
1663
1664/1
1664/2
1665
Њива 4. класе
Врт 3. класе
Врт 3. класе
Њива 3. класе
37
37
9
9
622/4
622/5
Њива 5. класе
Њива 5. класе
38
38
38
38
38
38
38
38
38
795
795
795
795
795
795
795
795
795
1/1
½
1/15
1/16
4
5/1
13/2
15/2
Пашњак 3. класе
Врт 3. класе
Пашњак 3. класе
Врт 3. класе
Врт 3. класе
Врт 3. класе
Врт 3. класе
Врт 3. класе
Врт 3. класе
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
39
610
610
795
795
1124
1124
1124
1124
1124
795
795
795
795
1267
452/1
452/2
451
474/2
474/1
474/3
474/5
474/6
474/7
690
778/1
778/2
761/1
475
Пашњак 3. класе
Пашњак 3. класе
Пашњак 4. класе
Пашњак 6. класе
Пашњак 6. класе
Пашњак 5. класе
Пашњак 6. класе
Пашњак 6. класе
Пашњак 6. класе
Њива 5. класе
Виноград 2. класе
Њива 4. класе
Пашњак 7. класе
Њива 5. класе
40
40
40
40
40
40
843
843
843
843
843
843
3614/1
3614/2
3614/3
3615/1
3615/2
3615/3
Укупно 32
Укупно 33
Укупно 34
Укупно 35
Укупно 36
Укупно 37
Укупно 38
Укупно 39
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
6.
6.
4.
4.
4.
4.
класе
класе
класе
класе
класе
класе
0,0474
0,0887
0,0444
0,0469
1,8547
0,0818
0,0818
0,0540
0,0343
0,0353
0,1236
0,2433
0,2182
0,3049
0,4891
0,1550
0,2958
0,3453
0,5779
2,6295
0,1565
0,0994
0,0934
0,2307
0,5800
0,0593
0,1086
0,1679
3,0453
2,5684
0,5550
0,5000
0,2436
0,7405
0,5730
0,0898
0,0357
8,3513
0,3045
0,1663
0,1256
0,2999
11,6445
0,9080
0,6400
0,5917
0,3083
1,1180
0,2538
0,1182
2,9970
0,3586
19,8344
0,1823
0,0859
0,0920
0,1385
0,0768
0,0758
351
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
843
843
843
843
843
843
843
843
3616/1
3616/2
3616/3
3618
3563/1
3563/2
3564
3565
Њива 5. класе
Њива 5. класе
Њива 5. класе
Ливада 6. класе
Ливада 5. класе
Ливада 5. класе
Ливада 5. класе
Њива 4. класе
Ливада 5. класе
Њива 4. класе
Ливада 5. класе
Ливада 4. класе
Ливада 4. класе
Њива 4. класе
Ливада 4. класе
Ливада 5. класе
843
843
843
843
843
843
3566/1
3566/2
3562/1
3562/2
3559
3558
41
795
3159
Њива 5. класе
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
843
843
843
843
843
843
843
843
843
843
843
1688
1689
1690
1691
1692
1693/1
1693/2
1694
1695
1696
1697
Врт 3. класе
Врт 3. класе
Врт 3. класе
Врт 3. класе
Њива 4. класе
Врт 3. класе
Врт 3. класе
Врт 3. класе
Њива 4. класе
Врт 3. класе
Врт 3. класе
43
43
43
43
843
843
843
843
1715
1718/1
1718/2
1723
Њива 4. класе
Њива 4. класе
Њива 4. класе
Пашњак 5. класе
44
44
44
44
843
843
843
843
1613/2
1614/2
1615
1616
Врт 3. класе
Врт 3. класе
Њива 4. класе
Врт 3. класе
45
843
1635/2
Врт 3. класе
46
46
46
46
843
843
843
843
1636
1637/1
1637/2
1637/3
Врт 3. класе
Њива 3. класе
Њива 3. класе
Њива 3. класе
47
843
3625/2
Њива 4. класе
48
48
48
843
3543/1
843
3543/2
Ливада 4. класе
Ливада 5. класе
Ливада 4.класе
Ливада 5. класе
49
843
3555
Ливада 5. класе
50
50
843
843
3602
3599/1
Ливада 5. класе
Ливада 4. класе
Укупно 40
Укупно 41
Укупно 42
Укупно 43
Укупно 44
Укупно 45
Укупно 46
Укупно 47
Укупно 48
Укупно 49
0,0258
0,0258
0,0460
0,3315
0,0277
0,0287
0,0560
0,1805
0,0700
0,3901
0,3700
0,1172
0,1020
0,2198
0,5345
0,2500
3,4269
0,2011
0,2011
0,0888
0,0954
0,1110
0,1156
0,2241
0,1140
0,1085
0,1231
0,0394
0,0373
0,0323
1,0895
1,1053
0,1044
0,1120
0,1600
1,4817
0,3495
0,2850
0,3726
0,2085
1,2156
0,1765
0,1765
0,1359
0,0450
0,0490
0,0510
0,2809
0,1930
0,1930
0,1600
0,0860
0,1290
0,0700
0,4450
0,2234
0,2234
0,2527
0,2121
352
50
50
50
843
843
3599/2
3486/2
Ливада 4. класе
Ливада 4. класе
Ливада 5. класе
51
51
51
51
51
51
51
795
795
795
795
795
1309/1
1309/2
1309/3
1309/4
1309/5
795
1309/6
Њива 5. класе
Врт 4. класе
Њива 5. класе
Врт 4. класе
Њива 5. класе
Врт 4. класе
Врт 4. класе
52
52
911
843
2072/4
2119
Врт 3.класе
Њива 4.класе
53
53
53
53
843
843
843
843
2068/1
2068/2
2068/3
2068/4
54
54
54
54
54
54
54
54
54
1118
3477
1118
1118
1118
1118
1118
1118
1118
3478
3479/1
3479/2
3480/1
3480/2
3480/3
3480/4
Њива 3.класе
Виноград 1.класе
Њива 2. класе
Њива 2. класе
Њива 2. класе
Виноград 1. класе
Виноград 1. класе
Њива 4. класе
Њива 4. класе
55
55
1063
1063
3246
3247/1
Њива 4. класе
Њива 3. класе
56
1034
3269/23
Воћњак 3. класе
57
795
1158/1
Пашњак 4. класе
58
795
2208/2
Врт 3 класе
59
59
843
843
3512/1
3512/2
Њива 4. класе
Њива 4. класе
60
843
3528/1
Њива 4. класе
61
61
61
843
3520/1
843
3520/2
Ливада 4. класе
Ливада 5. класе
Њива 4. класе
62
62
843
843
725/1
725/2
Њива 5. класе
Њива 5. класе
63
63
843
843
733/1
733/2
Њива 5. класе
Њива 5. класе
64
843
736/2
Врт 3. класе
65
843
3521/1
Ливада 4. класе
Ливада 5. класе
Укупно 50
Укупно 51
Укупно 52
Врт
Врт
Врт
Врт
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
Укупно 53
Укупно 54
Укупно 55
Укупно 56
Укупно 57
Укупно 58
Укупно 59
Укупно 60
Укупно 61
Укупно 62
Укупно 63
Укупно 64
Укупно 65
0,2167
0,1359
0,1000
0,9174
0,0570
0,0304
0,1255
0,0290
0,1583
0,1498
0,0908
0,6408
0,1753
0,5364
0,7117
0,0866
0,0706
0,0821
0,0776
0,3169
0,1182
0,0600
0,4387
0,0646
0,0671
0,0490
0,0555
0,1020
0,0954
1,0505
0,4795
0,4607
0,9402
1,1193
1,1193
0,4367
0,4367
0,1799
0,1799
0,1876
0,1638
0,3514
0,2087
0,2087
0,1500
0,0693
0,2425
0,4618
0,0225
0,1452
0,1677
0,1953
0,0922
0,2875
0,1610
0,1610
0,1800
0,0585
0,2385
353
66
66
9
9
48/2
49/1
Њива 5. класе
Њива 4. класе
67
336
559
Њива 2. класе
68
336
1006/1
Њива 5. класе
69
69
779
779
233/1
234
Њива 5. класе
Њива 6. класе
70
70
779
779
529
533
Њива 7. класе
Њива 7. класе
71
795
213/2
Њива 5. класе
72
72
795
795
291
295/1
Њива 5. класе
Виноград 3. класе
73
795
757
Врт 3. класе
74
795
899
Њива 6. класе
75
795
922
Њива 5. класе
76
795
925/2
Њива 5. класе
77
795
1003/2
Њива 5. класе
78
795
1580
Врт 3. класе
79
795
1658
Врт 3. класе
80
80
843
843
2074/2
2074/3
Ливада 3. класе
Ливада 3. класе
81
843
2082/1
Њива 3. класе
82
843
2124
Њива 4. класе
83
83
843
2852
Ливада 4. класе
Ливада 5. класе
84
843
2853
Ливада 5. класе
85
843
2855/1
Њива 4. класе
Ливада 4. класе
86
86
86
86
86
86
843
843
843
843
843
843
2971
2972/1
2972/2
2982
2977/1
2977/2
87
843
3056
Њива 4. класе
88
843
3494
Ливада 4. класе
Ливада 5. класе
Укупно 66
Укупно 67
Укупно 68
Укупно 69
Укупно 70
Укупно 71
Укупно 72
Укупно 73
Укупно 74
Укупно 75
Укупно 76
Укупно 77
Укупно 78
Укупно 79
Укупно 80
Укупно 81
Укупно 82
Укупно 83
Укупно 84
Укупно 85
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
5.
5.
1.
4.
4.
4.
класе
класе
класе
класе
класе
класе
Укупно 86
Укупно 87
Укупно 88
0,2380
0,6236
0,8616
0,1800
0,1800
0,1870
0,1870
0,5278
0,5405
1,0683
0,5630
0,2805
0,8435
0,2079
0,2079
0,9332
0,4110
1,3442
0,3324
0,3324
1,0050
1,0050
0,9045
0,9045
0,1975
0,1975
0,1980
0,1980
0,1700
0,1700
0,5482
0,5482
0,1305
0,0967
0,2272
0,2367
0,2367
0,1517
0,1517
0,5477
0,3200
0,8677
0,2359
0,2359
0,2100
0,6756
0,8856
0,1915
0,1383
0,1837
0,3292
0,1125
0,1675
1,1227
0,2180
0,2180
0,3000
0,1402
0,4402
354
89
861
1660
Врт 3. класе
90
861
2272/1
Ливада 3. класе
91
912
2656
Њива 4. класе
92
923
1343
Њива 4. класе
93
923
3375
Њива 5. класе
94
94
1021
1021
806/1
806/2
Њива 4. класе
Њива 4. класе
95
1117
3411
Њива 3. класе
96
1120
1624/1
Врт 3. класе
97
1124
2450
Пашњак 2. класе
98
1144
1178
Њива 4. класе
99
1144
1989
Њива 2. класе
100
795
9
Врт 3. класе
101
101
9
9
662/1
662/2
Њива 6. класе
Њива 7. класе
102
843
3621/2
Њива 5. класе
103
843
3528/2
Ливада 5. класе
104
843
3580/2
Њива 4. класе
105
795
1158/2
Пашњак 4. класе
106
795
3401/1
Њива 6. класе
107
107
9
9
655/3
655/4
Виноград 2. класе
Њива 5. класе
108
843
714
Пашњак 3. класе
109
9
108/2
Њива 3. класе
110
9
1573/3
Врт 3. класе
111
9
1606/3
Врт 3. класе
112
112
592
795
1/5
1/6
Врт 3. класе
Врт 3. класе
113
113
843
843
3626/1
3626/2
Њива 5. класе
Њива 5. класе
114
795
1495/2
Врт 3. класе
115
795
2272/2
Њива 3. класе
Укупно 89
Укупно 90
Укупно 91
Укупно 92
Укупно 93
Укупно 94
Укупно 95
Укупно 96
Укупно 97
Укупно 98
Укупно 99
Укупно 100
Укупно 101
Укупно 102
Укупно 103
Укупно 104
Укупно 105
Укупно 106
Укупно 107
Укупно 108
Укупно 109
Укупно 110
Укупно 111
Укупно 112
Укупно 113
Укупно 114
Укупно 115
0,5037
0,5037
0,1770
0,1770
0,1771
0,1771
0,1686
0,1686
0,3827
0,3827
0,6770
0,5970
1,2740
0,1653
0,1653
0,2034
0,2034
0,1568
0,1568
0,1929
0,1929
0,1678
0,1678
0,0898
0,0898
0,0436
0,0712
0,1148
0,1101
0,1101
0,0606
0,0606
0,0640
0,0640
0,0045
0,0045
0,0574
0,0574
0,0722
0,0211
0,0933
0,0600
0,0600
0,0675
0,0675
0,0323
0,0323
0,0222
0,0222
0,2105
0,6000
0,8105
0,0081
0,0083
0,0164
0,0784
0,0784
0,0655
0,0655
355
116
116
843
843
1336/1
1336/2
Њива 4. класе
Њива 4. класе
117
336
1155/1
Њива 6. класе
118
336
1521
Њива 4. класе
119
336
1769/1
Њива 1. класе
120
336
3548/2
Ливада 4. класе
121
556
2536
Пашњак 4. класе
122
122
336
336
414/3
414/4
Виноград 2. класе
Виноград 2. класе
123
559
3672
Воћњак 3. класе
124
577
3395
Њива 2. класе
125
795
509/2
Врт 3. класе
126
843
2135
Њива 4. класе
127
843
2848/2
Њива 4. класе
128
843
2855/2
Ливада 5. класе
129
129
843
843
2857/3
2857/4
Ливада 5. класе
Ливада 4. класе
130
843
2858/2
Ливада 4. класе
131
923
1708/1
Врт 3. класе
132
1078
1872/2
Врт 1. класе
133
1078
1874/2
Врт 1. класе
134
1117
3206
Врт 1. класе
135
135
1119
1119
1548/2
1548/3
Врт 3. класе
Врт 3. класе
136
1144
1169
Врт 3. класе
137
1144
1969/1
Врт 3. класе
138
1144
1981
Врт 3. класе
139
1144
2287
Врт 3. класе
140
140
140
140
843
843
843
843
3544/1
3544/2
3545/1
3545/2
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
141
556
1834/2
Њива 2. класе
Укупно 116
Укупно 117
Укупно 118
Укупно 119
Укупно 120
Укупно 121
Укупно 122
Укупно 123
Укупно 124
Укупно 125
Укупно 126
Укупно 127
Укупно 128
Укупно 129
Укупно 130
Укупно 131
Укупно 132
Укупно 133
Укупно 134
Укупно 135
Укупно 136
Укупно 137
Укупно 138
Укупно 139
4.
4.
5.
5.
класе
класе
класе
класе
Укупно 140
Укупно 141
0,0600
0,0600
0,1200
0,1247
0,1247
0,0472
0,0472
0,0792
0,0792
0,0712
0,0712
0,0715
0,0715
0,0764
0,0440
0,1204
0,0470
0,0470
0,1270
0,1270
0,0055
0,0055
0,1365
0,1365
0,0385
0,0385
0,1339
0,1339
0,0177
0,0217
0,0394
0,0338
0,0338
0,1145
0,1145
0,0260
0,0260
0,0150
0,0150
0,0481
0,0481
0,0202
0,0217
0,0419
0,1010
0,1010
0,0824
0,0824
0,0730
0,0730
0,0550
0,0550
0,0247
0,0197
0,0519
0,0449
0,1412
0,0466
0,0466
356
142
795
939
Њива 5. класе
143
795
1821
Пашњак 3. класе
144
795
1834/3
Њива 2. класе
145
795
1889
Пашњак 2. класе
146
146
146
146
795
795
795
795
3156
3157
3158/1
3162
Воћњак 4. класе
Пашњак 5. класе
Пашњак 5. класе
Пашњак 3. класе
147
1179
1823
Њива 2. класе
148
1294
2051
Врт 3. класе
Укупно 142
Укупно 143
Укупно 144
Укупно 145
Укупно 146
Укупно 147
Укупно 148
Укупно КО
Велико село
*Извор података РГЗ
ТАБЕЛА 15
КО
Ковилово
Потес
229,5498
Преглед груписаних надметања
Број
Број
Број јавног
поседовног
катастарске Култура и класа
надметања
листа/листа
парцеле
непокретности
149
100
191
Њива 2. класе
149
89
228/2
Њива 4. класе
Укупно 149
150
135
1692
151
151
151
135
135
135
1693
1694
1696
152
145
652/4
153
145
652/9
Укупно 150
Укупно 151
Укупно 152
Укупно 153
Укупно КО
КОВИЛОВО
*Извор података РГЗ
0,2990
0,2990
0,0530
0,0530
0,0050
0,0050
0,0210
0,0210
4,9335
0,2237
0,2563
0,2614
5,6749
0,0625
0,0625
0,2256
0,2256
Површина
Боја
(ха)
Напо
мена
3,4743
6,2485
9,7228
Њива 2. класе
1,3334
1,3334
Њива 3. класе
20,5656
Пашњак 2. класе
99,8032
Њива 3. класе
11,1396
131,5084
Њива 3. класе
0,1117
0,1117
Њива 3. класе
0,0611
0,0611
142,7374
357
ТАБЕЛА 15
КО
Комарева
хумка
Потес
Преглед груписаних надметања
Број
Број
Број јавног
поседовног
катастарске Култура и класа
надметања
листа/листа
парцеле
непокретности
154
56
663
Њива 3. класе
Укупно 154
155
56
665
Њива 3. класе
156
56
669
Ливада 3. класе
157
9
249/1
Пашњак 3. класе
158
9
249/5
Пашњак 1. класе
Укупно 155
Укупно 156
Укупно 157
Укупно 158
Укупно КО
КОМАРЕВА ХУМКА
*Извор података РГЗ
ТАБЕЛА 15
КО
Крњача
Потес
Укупно 159
Укупно КО
КРЊАЧА
*Извор података РГЗ
Површина
Боја
(ха)
Напо
Мена
2,2500
2,2500
6,0084
6,0084
2,0771
2,0771
25,8738
25,8738
0,1663
0,1663
36,3756
Преглед груписаних надметања
Број
Број
Број јавног
поседовног
катастарске Култура и класа
надметања
листа/листа
парцеле
непокретности
159
1569
29
Њива 4. класе
Површина
Боја
(ха)
Напо
Мена
3,3354
3,3354
3,3354
358
ТАБЕЛА 15
КО
Лепушница
Потес
Преглед груписаних надметања
Број
Број
Број јавног
поседовног
катастарске Култура и класа
надметања
листа/листа
парцеле
непокретности
160
190
111
Њива 2. класе
Укупно 160
161
190
764
Њива 5. класе
162
190
772/1
Њива 3. класе
163
192
122
Њива 2. класе
164
192
124
Њива 3. класе
165
192
800
Њива 3. класе
166
166
586
587
364/11
364/12
Њива 3. класе
Њива 3. класе
167
588
671
Њива 2. класе
Укупно 161
Укупно 162
Укупно 163
Укупно 164
Укупно 165
Укупно 166
Укупно 167
168
Укупно 168
Укупно КО
ЛЕПУШНИЦА
*Извор података РГЗ
192
763/11
Њива 3. класе
Површина
Боја
(ха)
Напомена
0,2034
0,2034
10,4029
10,4029
0,2334
0,2334
0,1714
0,1714
0,2837
0,2837
1,4489
1,4489
0,7621
1,9607
2,7228
0,4428
0,4428
2,5992
Под
правоснажном
одлуком по
Годишњем
програму за
2010.годину
(јавно
надметање
број 161)
решити до
огласа за
давање у
закуп за
2011.годину
2,5992
18,5085
359
ТАБЕЛА 15
КО
Овча
Потес
Преглед груписаних надметања
Број
Број
Број јавног
поседовног
катастарске Култура и класа
надметања
листа/листа
парцеле
непокретности
169
82
1129
Њива 5. класе
Укупно 169
170
82
1131
Њива 5. класе
171
82
1136
Њива 5. класе
172
172
172
172
82
82
82
82
1141/1
1141/2
1140
1139
173
82
1146
Њива 5. класе
174
82
1147
Њива 5. класе
175
82
1153
Њива 5. класе
176
176
82
82
1157
1159
Њива 5. класе
Њива 5. класе
177
177
177
177
82
82
82
1998
1152
1156
1160
1155
Њива
Њива
Њива
Њива
178
1998
1158
Њива 5. класе
179
179
1998
1998
1168
1169
Њива 5. класе
Њива 5. класе
180
180
1998
1998
1173
1174
Њива 5. класе
Њива 5. класе
181
181
82
82
1166/3
1166/4
Њива 5. класе
Њива 5. класе
182
2022
1189/13
Пашњак 4. класе
183
492
1189/7
Њива 4. класе
184
82
1134
Њива 5. класе
185
82
1138/1
Њива 5. класе
186
82
4
Њива 3. класе
187
82
26
Ливада 4. класе
188
82
27
Ливада 4. класе
189
189
82
82
29
30
Пашњак 3. класе
Њива 5. класе
Укупно 170
Укупно 171
Њива
Њива
Њива
Њива
5.
5.
5.
5.
класе
класе
класе
класе
Укупно 172
Укупно 173
Укупно 174
Укупно 175
Укупно 176
5.
5.
5.
5.
класе
класе
класе
класе
Укупно 177
Укупно 178
Укупно 179
Укупно 180
Укупно 181
Укупно 182
Укупно 183
Укупно 184
Укупно 185
Укупно 186
Укупно 187
Укупно 188
Укупно 189
Површина
Боја
(ха)
Напомена
0,5920
0,5920
0,4245
0,4245
0,4860
0,4860
1,9386
0,8398
0,6072
0,6581
4,0437
1,9432
1,9432
0,4414
0,4414
1,1809
1,1809
0,7186
0,8850
1,6036
0,2643
0,1284
0,1991
0,0985
0,6903
0,1765
0,1765
0,2970
0,3942
0,6912
0,3921
0,4121
0,8042
0,3101
0,3616
0,6717
14,6699
14,6699
0,2810
0,2810
0,9941
0,9941
0,9845
0,9845
0,4750
0,4750
0,3820
0,3820
0,2625
0,2625
0,0868
0,8837
0,9705
360
190
190
82
1776
32
31
Њива 5. класе
Њива 5. класе
191
1639
59
Њива 4. класе
192
192
1998
1998
968
969
Њива 5. класе
Њива 5. класе
193
1998
909
Њива 5. класе
194
1998
907
Њива 5. класе
195
82
896
Пашњак 4. класе
196
1998
899
Њива 6. класе
197
82
913
Њива 6. класе
198
82
916
Њива 6. класе
199
82
919
Њива 6. класе
200
200
82
1998
933
932
Њива 6. класе
Њива 6. класе
201
201
201
82
82
1998
989
991
990
Њива 5. класе
Њива 5. класе
Њива 5. класе
202
202
82
82
998/1
998/2
Њива 5. класе
Њива 5. класе
203
82
1011
Њива 6. класе
204
204
204
82
82
82
1013
1014
1015
Ливада 4. класе
Њива 6. класе
Њива 6. класе
205
1998
902
Њива 5. класе
206
420
1101
Њива 4. класе
207
1998
949
Њива 4. класе
208
208
1998
1998
940
941
Њива 5. класе
Њива 5. класе
209
1998
925
Њива 6. класе
210
210
210
1998
1998
1998
993
994
995
Њива 5. класе
Њива 5. класе
Њива 5. класе
211
1998
1109
Њива 3. класе
212
2291
1104/1
Њива 4. класе
213
213
2263
82
1111/1
1115
Пашњак 4. класе
Њива 5. класе
Укупно 190
Укупно 191
Укупно 192
Укупно 193
Укупно 194
Укупно 195
Укупно 196
Укупно 197
Укупно 198
Укупно 199
Укупно 200
Укупно 201
Укупно 202
Укупно 203
Укупно 204
Укупно 205
Укупно 206
Укупно 207
Укупно 208
Укупно 209
Укупно 210
Укупно 211
Укупно 212
0,2193
0,3169
0,5362
0,7362
0,7362
0,5238
0,3036
0,8274
0,6627
0,6627
0,4464
0,4464
3,9701
3,9701
0,6277
0,6277
0,9859
0,9859
1,1035
1,1035
0,3035
0,3035
0,6098
0,4398
1,0496
0,4395
0,3991
0,3471
1,1857
1,5782
1,2308
2,8090
0,7507
0,7507
1,0829
1,2134
0,4431
2,7394
0,5349
0,5349
0,5598
0,5598
1,1074
1,1074
0,2780
1,1038
1,3818
0,6410
0,6410
1,0849
0,6847
0,0350
1,8046
0,8435
0,8435
1,3541
1,3541
1,2963
0,3998
361
213
213
213
82
82
82
1116
1117
1119/1
Њива 5. класе
Њива 5. класе
Њива 5. класе
214
82
1042
Пашњак 4. класе
215
82
1082
Њива 5. класе
216
82
1085
Њива 5. класе
217
82
1089
Њива 5. класе
218
82
1092
Њива 5. класе
219
219
82
82
1094
1095
Њива 5. класе
Њива 5. класе
220
82
1098
Њива 5. класе
221
221
82
82
764
765
Пашњак 3. класе
Њива 5. класе
222
1998
770/49
222
1998
770/48
222
1998
770/47
Њива 4. класе
Трстик-мочвара
3. класе
Њива 5. класе
223
1998
746
Њива 4. класе
224
224
1998
1998
787
788
Њива 5. класе
Њива 5. класе
225
225
225
82
2087
2087
744
734
735
Њива 4. класе
Њива 5. класе
Њива 4. класе
226
82
624
Пашњак 3. класе
227
82
350
Пашњак 3. класе
228
82
344/2
Пашњак 4. класе
229
229
82
82
255/1
255/2
Њива 5. класе
Њива 5. класе
230
82
258/1
Њива 5. класе
231
1998
979
Њива 5. класе
232
1998
257
Њива 4. класе
233
1998
184
Њива 3. класе
234
1998
193
Њива 4. класе
235
1998
264/2
Њива 4. класе
236
1998
275
Њива 4. класе
Укупно 213
Укупно 214
Укупно 215
Укупно 216
Укупно 217
Укупно 218
Укупно 219
Укупно 220
Укупно 221
Укупно 222
Укупно 223
Укупно 224
Укупно 225
Укупно 226
Укупно 227
Укупно 228
Укупно 229
Укупно 230
Укупно 231
Укупно 232
Укупно 233
Укупно 234
Укупно 235
Укупно 236
0,8066
1,1461
0,7912
4,4400
14,0768
14,0768
0,7595
0,7595
1,5469
1,5469
1,2362
1,2362
0,7575
0,7575
1,3776
1,5112
2,8888
3,9025
3,9025
25,4053
2,1065
27,5118
0,4301
0,0333
0,1097
0,5731
0,5903
0,5903
0,2811
1,1110
1,3921
0,3759
0,3380
0,9785
1,6924
1,9191
1,9191
7,0376
7,0376
0,2821
0,2821
0,2725
0,4961
0,7686
0,8431
0,8431
0,3623
0,3623
0,2969
0,2969
0,8829
0,8829
0,3552
0,3552
0,3775
0,3775
1,4706
1,4706
362
237
1998
282
Њива 4. класе
238
1998
288
Њива 4. класе
239
239
1998
1998
295
294
Њива 3. класе
Њива 4. класе
240
1998
250
Њива 5. класе
241
241
241
241
1998
1998
1998
1998
186
187
188
189
Њива
Њива
Њива
Њива
242
1998
221/1
Њива 3. класе
243
243
243
82
1998
1998
143
142
146
Њива 3. класе
Њива 3. класе
Њива 3. класе
244
244
244
82
1998
1998
144
141
145
Њива 4. класе
Њива 4. класе
Њива 4. класе
245
1998
138
Њива 3. класе
246
1998
137
Њива 4. класе
247
1998
177
Њива 4. класе
248
1998
166
Њива 3. класе
249
1998
165
Њива 4. класе
250
1998
155
Њива 3. класе
251
1998
83
Њива 3. класе
252
82
124/21
Њива 3. класе
253
1723
124/13
Њива 3. класе
254
82
771
Пашњак 3. класе
255
255
82
82
770/3
770/4
Њива 5. класе
Пашњак 3. класе
256
82
770/1
Њива 5. класе
257
257
257
82
82
82
352
353
354/2
Њива 6. класе
Њива 6. класе
Њива 5. класе
258
258
82
82
369/1
370
Њива 6. класе
Пашњак 3. класе
259
259
82
1998
484
483
Њива 6. класе
Њива 3. класе
Укупно 237
Укупно 238
Укупно 239
Укупно 240
3.
3.
3.
3.
класе
класе
класе
класе
Укупно 241
Укупно 242
Укупно 243
Укупно 244
Укупно 245
Укупно 246
Укупно 247
Укупно 248
Укупно 249
Укупно 250
Укупно 251
Укупно 252
Укупно 253
Укупно 254
Укупно 255
Укупно 256
Укупно 257
Укупно 258
Укупно 259
0,5343
0,5343
1,2287
1,2287
0,2857
0,3071
0,5928
1,0800
1,0800
1,0673
0,5957
0,5922
0,6666
2,9218
0,8455
0,8455
0,4647
0,3523
0,2850
1,1020
0,1943
0,1443
0,1246
0,4632
0,5009
0,5009
0,1788
0,1788
0,2296
0,2296
0,3867
0,3867
0,2199
0,2199
0,2592
0,2592
0,2223
0,2223
0,4062
0,4062
0,7081
0,7081
30,4593
30,4593
0,2747
0,1335
0,4082
0,6258
0,6258
1,0477
1,6461
0,6423
3,3361
0,9489
1,8688
2,8177
0,6085
0,6381
1,2466
363
260
1998
487
Њива 4. класе
261
261
1998
1998
492
Њива 3. класе
Њива 4. класе
262
1998
374
Њива 5. класе
263
1998
321
Њива 4. класе
264
1998
504
Њива 3. класе
265
265
265
1998
510
Њива 3. класе
Њива 3. класе
Њива 4. класе
266
1998
547
Њива 3. класе
267
1998
576
Њива 3. класе
268
82
519
Њива 4. класе
269
269
82
82
316/1
316/2
Њива 6. класе
Њива 6. класе
270
82
314
Њива 5. класе
271
82
318/4
Њива 6. класе
272
82
356/2
Њива 5. класе
273
82
358
Пашњак 3. класе
274
167
311
Њива 4. класе
275
585
308
Њива 4. класе
276
276
1742
418
Њива 3. класе
Њива 4. класе
277
277
2086
299
Њива 3. класе
Њива 4. класе
278
1990
444
Њива 3. класе
279
813
369/2
Њива 6. класе
280
1998
1021
Њива 5. класе
281
281
281
927
1998
1998
1034
1028
1032
Њива 5. класе
Њива 5. класе
Њива 5. класе
282
282
282
282
282
282
1998
1036/1
1998
1036/2
1998
1037
Укупно 260
Укупно 261
Укупно 262
Укупно 263
Укупно 264
Укупно 265
Укупно 266
Укупно 267
Укупно 268
Укупно 269
Укупно 270
Укупно 271
Укупно 272
Укупно 273
Укупно 274
Укупно 275
Укупно 276
Укупно 277
Укупно 278
Укупно 279
Укупно 280
Укупно 281
Укупно 282
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
4.
5.
4.
5.
4.
5.
класе
класе
класе
класе
класе
класе
0,6575
0,6575
0,3579
0,2259
0,5838
0,8538
0,8538
0,8405
0,8405
0,6522
0,6522
0,5877
0,2729
0,2735
1,1341
0,5821
0,5821
0,8020
0,8020
0,7912
0,7912
0,3630
0,2248
0,5878
0,5622
0,5622
0,8082
0,8082
0,4722
0,4722
1,8761
1,8761
1,4084
1,4084
0,8135
0,8135
0,4462
0,4788
0,9250
1,5066
1,6914
3,1980
1,1159
1,1159
0,6111
0,6111
0,5282
0,5282
0,4047
0,8383
0,2825
1,5255
0,2058
0,0759
0,4241
0,1350
0,2158
0,0829
1,1395
364
283
283
1998
1039
Њива 4. класе
Њива 5. класе
284
1998
1057
Њива 4. класе
285
1998
1064
Њива 4. класе
286
1998
1072
Њива 4. класе
287
1998
1096
Њива 5. класе
288
585
1003
Њива 5. класе
289
82
4430
Ливада 2. класе
290
290
290
82
1998
4420/2
4421
Ливада 2. класе
Њива 2. класе
Њива 3. класе
291
807
4490
Њива 3. класе
292
292
807
1445
4498
4500/3
Ливада 3. класе
Њива 3. класе
293
293
82
82
3569
3570
Њива 4. класе
Њива 4. класе
294
294
982
82
3557/1
3557/2
Њива 5. класе
Њива 5. класе
295
1654
3548/2
Њива 6. класе
296
82
3597/14
Њива 4. класе
297
82
3597/21
Њива 5. класе
298
82
3671/5
Њива 5. класе
299
888
3530
Њива 1. класе
300
628
3546/4
Њива 4. класе
301
1186
3508
Њива 3. класе
302
1254
3543
Њива 3. класе
303
303
1998
82
3601
3602
Њива 4. класе
Њива 5. класе
304
2001
3527
Њива 3. класе
305
430
2222
Њива 3. класе
306
306
306
306
82
3840/2
1998
3840/1
82
3890/11
Укупно 283
Укупно 284
Укупно 285
Укупно 286
Укупно 287
Укупно 288
Укупно 289
Укупно 290
Укупно 291
Укупно 292
Укупно 293
Укупно 294
Укупно 295
Укупно 296
Укупно 297
Укупно 298
Укупно 299
Укупно 300
Укупно 301
Укупно 302
Укупно 303
Укупно 304
Укупно 305
Њива
Њива
Њива
Њива
3.
4.
3.
4.
класе
класе
класе
класе
Укупно 306
307
Пашњак 3. класе
0,1544
0,0519
0,2063
0,2822
0,2822
0,3412
0,3412
0,9887
0,9887
0,8435
0,8435
0,5969
0,5969
2,0514
2,0514
0,5219
0,2249
0,3355
1,0823
1,2411
1,2411
1,5127
0,3346
1,8473
0,5384
0,4957
1,0341
1,4392
0,7891
2,2283
1,1079
1,1079
1,4739
1,4739
0,9967
0,9967
0,7790
0,7790
0,2798
0,2798
0,5284
0,5284
0,8068
0,8068
0,4711
0,4711
0,3806
0,8830
1,2636
1,1595
1,1595
0,2385
0,2385
0,2228
0,2504
0,3951
0,3808
1,2491
0,7139
365
307
1998
3891
Њива 4. класе
308
82
3986/18
Пашњак 2. класе
309
1765
3880
Њива 3. класе
310
1998
3680/1
Њива 5. класе
311
1998
3680/4
Њива 5. класе
312
107
3379
Њива 3. класе
313
2015
3893
Воћњак 2. класе
314
1998
3687
Њива 5. класе
315
1998
3957
Њива 4. класе
316
2328
3963
Њива 3. класе
317
317
42
82
1422
1421
Њива 3. класе
Њива 3. класе
318
82
1417/4
Њива 4. класе
319
319
319
319
82
82
82
82
1325
1326/1
1326/2
1327
Њива 5. класе
Њива 5. класе
320
82
1334
Њива 4. класе
321
82
1575/1
Њива 4. класе
322
82
1603
Њива 4. класе
323
82
1611
Њива 4. класе
324
82
1821
Њива 5. класе
325
82
1861
Њива 4. класе
326
82
1911/1
Њива 3. класе
327
82
1192
Пашњак 3. класе
328
82
1194
Пашњак 3. класе
329
82
2001
Њива 4. класе
330
82
2004/1
Њива 4. класе
331
331
82
82
3741/2
3741/3
Њива 4. класе
Њива 4. класе
332
82
3768/3
Њива 5. класе
333
82
3823
Њива 4. класе
Укупно 307
Укупно 308
Укупно 309
Укупно 310
Укупно 311
Укупно 312
Укупно 313
Укупно 314
Укупно 315
Укупно 316
Укупно 317
Укупно 318
Виноград 3. класе
Њива 5. класе
Укупно 319
Укупно 320
Укупно 321
Укупно 322
Укупно 323
Укупно 324
Укупно 325
Укупно 326
Укупно 327
Укупно 328
Укупно 329
Укупно 330
Укупно 331
Укупно 332
Укупно 333
0,2737
0,9876
3,4703
3,4703
0,6915
0,6915
0,2330
0,2330
0,1676
0,1676
0,6463
0,6463
0,2980
0,2980
0,4809
0,4809
0,3071
0,3071
0,3669
0,3669
0,1444
0,0652
0,2096
0,1396
0,1396
0,4905
0,4210
0,0497
0,1600
1,1212
1,1969
1,1969
0,8320
0,8320
0,3116
0,3116
0,2815
0,2815
0,5359
0,5359
0,6623
0,6623
0,4823
0,4823
0,3322
0,3322
0,7210
0,7210
0,1830
0,1830
0,3276
0,3276
0,7382
1,1184
1,8566
0,1608
0,1608
0,3839
0,3839
366
334
82
3825
Њива 4. класе
335
225
1865
Њива 4. класе
336
430
2248
Њива 3. класе
337
443
3855
Њива 3. класе
338
519
3846
Њива 3. класе
339
623
1856
Њива 4. класе
340
641
3882
Њива 3. класе
341
838
1725
Њива 5. класе
342
1077
3889
Њива 3. класе
343
1718
3510
Њива 3. класе
344
1775
1607
Њива 4. класе
345
1983
1593
Њива 3. класе
346
1987
2133/2
Њива 3. класе
347
1991
1389
Њива 4. класе
348
348
1998
1998
1284/1
1284/2
Њива 5. класе
Њива 5. класе
349
1998
1319
Њива 5. класе
350
1998
1853
Њива 4. класе
351
1998
1892
Њива 4. класе
352
1998
1894/1
Њива 4. класе
353
1998
1895
Њива 4. класе
354
1998
1902/2
Њива 4. класе
355
1998
1959
Њива 3. класе
356
356
1998
2037
Њива 3. класе
Њива 4. класе
357
2002
3490
Њива 4. класе
358
1998
2132/24
Њива 4. класе
359
2302
1396
Њива 3. класе
360
2327
1581
Њива 3. класе
361
1998
1008
Њива 6. класе
362
807
1447
Њива 2. класе
Укупно 334
Укупно 335
Укупно 336
Укупно 337
Укупно 338
Укупно 339
Укупно 340
Укупно 341
Укупно 342
Укупно 343
Укупно 344
Укупно 345
Укупно 346
Укупно 347
Укупно 348
Укупно 349
Укупно 350
Укупно 351
Укупно 352
Укупно 353
Укупно 354
Укупно 355
Укупно 356
Укупно 357
Укупно 358
Укупно 359
Укупно 360
Укупно 361
0,9096
0,9096
1,2589
1,2589
0,3672
0,3672
0,4692
0,4692
1,7097
1,7097
0,6621
0,6621
0,7143
0,7143
0,0979
0,0979
1,0782
1,0782
0,7906
0,7906
0,4261
0,4261
0,3385
0,3385
0,6075
0,6075
1,1867
1,1867
0,4213
0,3384
0,7597
0,6973
0,6973
0,2183
0,2183
0,1533
0,1533
0,1680
0,1680
0,1759
0,1759
0,1883
0,1883
0,5268
0,5268
0,7892
0,7549
1,5441
0,1973
0,1973
0,2450
0,2450
1,9220
1,9220
0,4507
0,4507
0,6179
0,6179
1,2000
367
Укупно 362
363
1998
683
Њива 4. класе
364
364
1998
1998
695
696
Њива 4. класе
Њива 4. класе
365
1998
249
Њива 4. класе
366
1998
342/3
Њива 4. класе
367
1998
156
Њива 4. класе
368
82
334
Њива 5. класе
369
82
705
Пашњак 3. класе
370
82
958/3
Пашњак 3. класе
371
371
82
1998
1912
1913
Њива 3. класе
Њива 3. класе
372
1998
931
Њива 6. класе
373
1998
1920
Њива 3. класе
374
1998
1932
Њива 3. класе
375
3
4450/2
Њива 3. класе
376
82
1048
Њива 4. класе
377
377
82
838
1727
1724
Њива 5. класе
Њива 5. класе
378
1998
1050
Њива 4. класе
379
82
1142
Њива 5. класе
380
82
1165
Њива 5. класе
381
381
82
2022
1184/1
1184/2
Бара
Бара
382
82
1969/4
Њива 4. класе
383
82
3111
Њива 4. класе
384
82
3550/2
Пашњак 3. класе
385
385
82
82
3555
3558
Пашњак 3. класе
Пашњак 3. класе
386
82
3561
Њива 4. класе
387
82
3562
Пашњак 3. класе
388
388
82
82
3568
3571
Пашњак 3. класе
Пашњак 3. класе
Укупно 363
Укупно 364
Укупно 365
Укупно 366
Укупно 367
Укупно 368
Укупно 369
Укупно 370
Укупно 371
Укупно 372
Укупно 373
Укупно 374
Укупно 375
Укупно 376
Укупно 377
Укупно 378
Укупно 379
Укупно 380
Укупно 381
Укупно 382
Укупно 383
Укупно 384
Укупно 385
Укупно 386
Укупно 387
Укупно 388
1,2000
0,0121
0,0121
0,0453
0,0258
0,0711
0,3071
0,3071
0,0806
0,0806
0,1360
0,1360
0,1489
0,1489
0,1583
0,1583
0,0073
0,0073
0,0163
0,0741
0,0904
0,0638
0,0638
0,0614
0,0614
0,0451
0,0451
0,0068
0,0068
0,0881
0,0881
0,0883
0,0485
0,1368
0,0662
0,0662
0,0351
0,0351
0,1033
0,1033
2,3911
0,0075
2,3986
0,0074
0,0074
0,0513
0,0513
0,0652
0,0652
0,0197
0,0339
0,0536
0,5306
0,5306
0,0066
0,0066
0,0068
0,0062
0,0130
368
389
82
3597/15
Њива 5. класе
390
82
3597/20
Њива 5. класе
391
82
3913
Пашњак 2. класе
392
82
4476/1
Њива 2. класе
393
308
4458/2
Њива 3. класе
394
394
1998
1998
1944
1945
Њива 3. класе
Њива 3. класе
395
1998
1940
Њива 3. класе
396
924
4502/23
Воћњак 2. класе
397
1230
2022
Њива 5. класе
398
1254
3477
Њива 4. класе
399
947
3694/1
Њива 5. класе
400
947
3694/3
Њива 5. класе
401
947
3694/4
Њива 5. класе
402
1702
3480
Њива 4. класе
403
1998
2074/2
Њива 5. класе
404
1998
3483
Њива 4. класе
405
1998
3492
Њива 4. класе
406
1998
3495
Њива 4. класе
407
1998
3550/1
Пашњак 3. класе
408
1998
3795
Њива 4. класе
409
2120
3459
Њива 4. класе
410
82
895/1
Пашњак 4. класе
411
82
1189/1
Пашњак 4. класе
412
82
1188
Пашњак 4. класе
413
82
3890/10
Пашњак 3. класе
414
82
4443/1
Ливада 2. класе
415
807
1447
Њива 2. класе
416
416
82
82
3420/1
3420/2
Пашњак 3. класе
Пашњак 3. класе
Укупно 389
Укупно 390
Укупно 391
Укупно 392
Укупно 393
Укупно 394
Укупно 395
Укупно 396
Укупно 397
Укупно 398
Укупно 399
Укупно 400
Укупно 401
Укупно 402
Укупно 403
Укупно 404
Укупно 405
Укупно 406
Укупно 407
Укупно 408
Укупно 409
Укупно 410
Укупно 411
Укупно 412
Укупно 413
Укупно 414
Укупно 415
Укупно 416
0,1459
0,1459
0,0039
0,0039
0,0143
0,0143
0,1270
0,1270
0,0064
0,0064
0,0888
0,0357
0,1245
0,1173
0,1173
0,0671
0,0671
0,1195
0,1195
0,0165
0,0165
1,6812
1,6812
0,0901
0,0901
0,7706
0,7706
0,0340
0,0340
0,1058
0,1058
0,0290
0,0290
0,0261
0,0261
0,1042
0,1042
0,0756
0,0756
0,6668
0,6668
0,1213
0,1213
12,5807
12,5807
22,2725
22,2725
5,8999
5,8999
3,0289
3,0289
3,1240
3,1240
1,2220
1,2220
3,4953
1,8270
5,3223
369
Укупно 417
Укупно КО
ОВЧА
*Извор података РГЗ
417
77
895/2
Њива 4. класе
1,3036
417
82
895/6
Њива 4. класе
0,2936
Под
правоснажном
одлуком по
Годишњем
програму за
2010.годину
(јавно
надметање
број 374)
решити до
огласа за
давање у
закуп за
2011.годину
1,5972
333,3413
370
ТАБЕЛА 16. ЗБИРНА ТАБЕЛА
Из плана коришћења за 2011.годину
КО
Укупно
пољопривред
но земљиште
у државној
својини (ха)
Издато у
закуп по
програму
200_.(ха)
Трајање
закупа
(од-до)
Издато у
закуп по
програму
2010.(ха)
Трајање
закупа
(од-до)
Планирано
за закуп у
2011.
(ха)
Најмања
површина
за
надметање
(ха)
Највећа
површина
за
надметање
(ха)
Просечна
површина
за
надметање
(ха)
Број
надметања
18,1303
0,0000
231,1110
229,5498
0,0045
69,6933
1,8218
126
2562,9908
36,1005
0,0651
19,8330
1,6409
22
ЛЕПУШНИЦА
886,1985
18,5085
0,1714
10,4029
2,0565
9
ОВЧА
804,4984
333,3413
0,0039
30,4593
1,3387
249
КОВИЛОВО
7478,0242
142,7374
0,0611
131,5084
28,5475
5
КРЊАЧА
КОМАРЕВА
ХУМКА
3,3675
3,3354
3,3354
3,3354
3,3354
1
5128,8466
36,3756
0,1663
25,8738
7,2751
5
1,9183
417
БОРЧА
ВЕЛИКО СЕЛО
БЕСНИ ФОК
УКУПНО
17113,1673
0,0000
0,0000
799,9485
0,0000
19,7787
1,0445
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0
Дато на бесплатно коришћење
Дато у закуп по основу власништва инфраструктуре
Дато у закуп по основу узгајања животиња
*Извор података РГЗ
371
ТАБЕЛА 16а
Укупна површина пољопривредног земљишта у државној својини која није обухваћена надметањима
Разлог изузимања
Корисник
КО
Коментар
Закључак Владе Републике Србије 05 Број:
ПКБ
У свим К.О. ГО
46-3585/2009-1 од 18. јуна 2009. године
КОРПОРАЦИЈА
Палилула
Записници Републичког пољопривредног
Правно и фактичко стање на терену се разликују.
инспектора од 15.12.2009. године и
На терену није пољопривредно земљиште
13.07.2010. године. Записник радне групе
од 15.11.2010. године
План детаљне регулације за саобраћајницу
Северна тангента од саобраћајнице Т6
до панчевачког пута Сектор 1 и Сектор 2
Укуно за градску општину Палилула
Контрола из табеле 16
Површина (ха)
15958,4951
271,3562
62,5443
16292,3956
16292,3956
372
ТАБЕЛА 17 Величине јавних надметања
Величина (ха)
До 5
Број јавних надметања
396
Од 5 до 25
15
Од 25 до 50
3
Од 50 до 100
2
Од 100 до 200
1
Од 200 до 500
Преко 500
Укупно
417
•подаци се односе на план коришћења у 2011. Години
373
ГРАДСКА ОПШТИНА
РАКОВИЦА
374
Табела 1. Преглед површина пољопривредног земљишта по катастарским општинама
Р.бр.
1
2
3
Катастарска
општина
КНЕЖЕВАЦ
СТАРА
РАКОВИЦА
РЕСНИК
Укупно
Пољопривредно земљиште у ха
Обрадиво пољопривредно земљиште у ха
Пашњаци
Вртови Воћњаци Виногради
Ливаде
Укупно
1
0,0000
2
0,0000
3
0,0000
4
0,0000
5
0,0000
6(1+2+3+4+5)
0,0000
7
0,0000
Трстици
и
мочваре
8
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
775,4531
775,4531
4,5918
4,5918
6,1996
6,1996
8,3215
8,3215
72,3591
72,3591
866,9250
866,9250
14,0122
14,0122
Њиве
Остало
земљиште
Укупно
9
0,0000
10(6+7+8+9)
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1,5796
1,5796
5,5311
5,5311
888,0479
888,0479
*Извор података РГЗ
375
Табела 2. Преглед површина пољопривредног земљишта по облицима својине
Р.бр.
Катастарска
општина
Облик
својине
Њиве
1
КНЕЖЕВАЦ
1
СТАРА
РАКОВИЦА
2
РЕСНИК
3
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина
СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина
СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Пољопривредно земљиште у ха
Обрадиво пољопривредно земљиште у ха
Пашњаци
Вртови Воћњаци Виногради Ливаде
Укупно
2
3
4
5
6(1+2+3+4+5)
7
Трстици
и
мочваре
8
Остало
земљиште
Укупно
9
10(6+7+8+9)
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
573,5403
4,1297
5,0624
6,9610
51,3588
641,0522
6,6829
1,4162
4,2067
653,3580
192,5548
0,4621
1,1372
1,3605
19,9250
215,4396
6,8683
0,1634
1,2562
223,7275
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
376
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
својине
*Извор података РГЗ
1,5175
0,0000
0,0000
0,0000
0,8022
2,3197
0,0000
0,0485
0,0000
2,3682
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
8,9815
0,0000
0,0000
0,0000
0,2731
9,2546
0,4610
0,0000
0,0287
9,7443
377
Табела 3. Површине пољопривредног земљишта по класама
Пољопривредно земљиште у ха
Класа
Култура
I
II
III
IV
V
Њиве
0,6855
12,5742
310,4245
276,7790
151,6258
Вртови
2,2096
1,3288
1,0534
0,0000
0,0000
Воћњаци
0,0000
0,0166
5,2179
0,9651
0,0000
Виногради
0,0000
0,8636
7,0040
0,4539
0,0000
Ливаде
6,2004
42,9163
15,6720
7,5703
0,0000
пашњаци
1,0139
1,5789
7,8165
3,2916
0,3113
Трстици-мочваре
0,0000
1,5796
0,0000
0,0000
0,0000
Укупно
10,1094
60,8580 347,1883 289,0599
151,9371
*Извор података РГЗ
VI
23,3641
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
23,3641
VII
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
VIII
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
378
Табела 4.
Одводњавање
Каналска мрежа
Изграђено у ха
У функцији у ха
Цевна дренажа
Изграђено у ха
У функцији у ха
Укупно у ха
Изграђено у ха
У функцији у ха
0,0000
Табела 5.
Широкозахватне
машине у ха
Наводњавање
Тифони у ха
Кап по кап
(миниорошавање)
У ха
Кишна крила у ха
Остало у ха
Укупно у ха
0,0000
Табела 6.
Физичке
мелиорације у ха
Побољшање квалитета пољопривредног земљишта и мелиорације ливада и пашњака
Мелиорације
Хемијске
Биолошке
ливада и пашњака
Остало у ха
мелиорације у ха
мелиорације у ха
у ха
Укупно у ха
0,0000
379
Табела 7. Корисници пољопривредног земљишта у државној својини
Р.бр.
Назив корисника
Адреса корисника
1
ЖИВОЈИНОВИЋ ЖИВАН ЉУБИША
ЖИВОЈИНОВИЋ АЛЕКСАНДАР
РАДМИЛА
РЕСНИК 13 ОКТОБРА 69
Површина
земљишта коју
користи (ха)
0,2837
РЕСНИК 13 ОКТОБРА 83
8
9
10
11
12
13
ЖИВОЈИНОВИЋ БОРИВОЈЕ БОРКА
ЖИВОЈИНОВИЋ ДРАГОСЛАВ
ЖИВОЈИНОВИЋ ИЛИЈА АЛЕКСАНДАР
ЖИВОЈИНОВИЋ МИЛИСАВ ИВАН
ЖИВОЈИНОВИЋ МИЛИСАВ
СЛОБОДАН
АЛБИЈАНИЋ РАДИСАВ РУЖИЦА
ЦВЕТКОВИЋ ЉУБОМИР БИЉАНА
ЦВЕТКОВИЋ СТЕВАН ДЕСАНКА
ДЕНИЋ ДОБРИВОЈЕ ЖИКИЦА
ДОКИЋ ЖИВАН ДУШАНКА
ГРАДСКА ОПШТИНА РАКОВИЦА
14
15
16
17
18
19
20
ИВАНОВИЋ БОЖИДАР МИЛОСИЈА
ИВАНОВИЋ МИЛИВОЈЕ ЗЛАТИЈА
ИВАНОВИЋ МИЛОСИЈА
ИВКОВИЋ СВЕТИСЛАВ
ЈАНИЋ ДАНИЛО ИВАНА
ЈАНКОВИЋ МИЛОСАВ МИЛОРАД
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
2
3
4
5
6
7
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЖЕЛЕЗНИЦЕ
СРБИЈЕ
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ГАЗДОВАЊЕ
ШУМАМА "СРБИЈАШУМЕ" СА П.О
ЈЕРЕМИЋ ЖИВКО ЉУБОДРАГ
ЈЕРЕМИЋ ДРАГОМИР МИОДРАГ
ЈЕРЕМИЋ ИВАН ЖИВОЈИН
ЈЕРЕМИЋ СЛОБОДАН
ЈОВАНКИЋ МИЛОШ
ЈОВАНКИЋ МЛАДЕН МИРОСЛАВ
ЈОВИЋ ВЕЛИЧКО ЉУБИНКА
ЈОВИЋ ВЛАДИМИР ВОЈИСЛАВ
РЕСНИК
Поседовни лист
или лист
непокретности
799
0,7991
РЕСНИК
1579
0,5294
РЕСНИК ДЕЛОВИ 5
РЕСНИК
БЕОГРАД 13 ОКТОБРА 83
РЕСНИК ПАЛИХ БОРАЦА 28
0,0030
0,5294
0,5294
0,0019
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
2467
1578
1579
1579
477
0,2697
0,0030
0,5294
0,5294
0,0019
РЕСНИК
0,0019
РЕСНИК
477
0,0019
ЖАРКОВО
БЕОГРАД БОРИВОЈА МИЛОЈЕВИЋА 7
БЕОГРАД ПАЛИХ БОРАЦА 14
КОС.ПОЉЕ БРЕНИЦЕВСКА 5
РЕСНИК
БЕОГРАД МИШКА КРАЊЦА 12
0,0290
0,2428
0,7476
0,0733
0,4940
161,6971
БЕОГРАД ЈОСИПА ТЕЛАРЕВИЋА 42/А
РЕСНИК ПАЛИХ БОРАЦА 11
РЕСНИК
БРЕЗОВИЦА ОПШТИНА ШТРПЦЕ
БЕОГРАД
РЕСНИК 180
БЕОГРАД БУЛ.КРАЉА АЛЕКСАНДРА 282
0,3502
2,5006
0,0510
0,0600
0,7476
0,0004
3,7801
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
3815
270
2955
1615
2958
519
545
4008
6083
1599
247
640
3089
2955
146
156
4282
0,0290
0,2428
0,7476
0,0733
0,4940
0,2442
0,0871
0,1876
161,1782
0,3502
2,5006
0,0510
0,0600
0,7476
0,0004
0,3373
3,4428
БЕОГРАД НЕМАЊИНА 6
0,5650
РЕСНИК
292
0,5650
НОВИ БЕОГРАД МИХАЈЛА ПУПИНА 113
34,1939
РЕСНИК
3450
34,1939
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
0,7335
0,1987
1,1577
0,7335
0,7335
0,7335
0,0010
0,0010
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
1617
3212
223
1617
1617
1617
3113
3113
0,7335
0,1987
1,1577
0,7335
0,7335
0,7335
0,0010
0,0010
Катастарска
општина
Површина на
листу
0,2837
380
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
ЈОВИЋ ВОЈИСЛАВ ДРАГАН
ЈОВИЋ ВОЈИСЛАВ СНЕЖАНА
ЛАЗАРЕВИЋ ЖИВАН АЛЕКСАНДАР
ЛАЗАРЕВИЋ ЖИВАН МИЛАДИНКА
ЛАЗАРЕВИЋ БОРИВОЈЕ ИВАН
ЛАЗАРЕВИЋ НИКОЛА МИЛАН
ЛАЗАРЕВИЋ РАДОМИР БРАНИСЛАВ
ЛАЗАРЕВИЋ РАДОМИР ЗОРАН
ЛАЗИЋ МИЛЕВА
ЛУКИЋ БЛАГОЈЕ МИЛОВАН
ЛУКИЋ ИВАН ЉУБИНКА
ЛУКИЋ ИВАН ЉУБИНКА
ЛУКИЋ ЉУБОМИРА ЉУБИЦА
МАНДИЋ МИЛОВАН НЕГОСАВ
МАРИНКОВИЋ ВЛАДИМИР МАРИЦА
МАРЈАНОВИЋ ТОМИСЛАВ МОМЧИЛО
МАРЈАНОВИЋ ТОМИСЛАВ ЉУБИНКО
МАРКОВИЋ МИЛАН СТЕВАН
МАРКОВИЋ ВИТОМИР МИХАИЛО
МИЛАНОВИЋ ДРАГОСЛАВ СНЕЖАНА
МИЛЕНКОВИЋ ДРАГАНА
МИЛЕНКОВИЋ ИЛИЈА НИКОЛА
МИЛЕНКОВИЋ МИЛИВОЈЕ ЗЛАТИЈА
МИЛЕНКОВИЋ МИЛИВОЈЕ ЧЕДОМИР
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК ГАЈСКИ ПУТ 12
РЕСНИК ПОДАВАЛСКА 11/А
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК 13 ОКТОБАР 6
РЕСНИК
РЕСНИК
БЕОГРАД ДИМИТРИЈЕ КОТУРОВИЋА 9
БЕОГРАД ПАЛИХ БОРАЦА 29
РЕСНИК
БЕОГРАД СТЕВАНА ФИЛИПОВИЋА 31
РЕСНИК БРЕСТОВАЦКА 7
РЕСНИК
БЕОГРАД ПОДАВАЛСКА 50
РЕСНИК ПОДАВАЛСКА 50
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
БЕОГРАД
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
0,0010
0,0010
0,1360
0,2218
0,0221
1,0266
0,0491
0,0491
0,0006
0,1314
0,3502
0,0510
0,1314
0,2819
0,1770
2,5006
2,5006
1,1225
1,1225
0,1013
0,0627
0,7476
0,6225
1,2809
55
56
МИЛЕНКОВИЋ МИЛОСАВ МИЛАН
МИЛЕНКОВИЋ НИКОЛА ПЕТРОНИЈЕ
БЕОГРАД ПАЛИХ БОРАЦА 17
РЕСНИК
0,5333
1,2809
57
58
59
60
61
62
МИЛЕНКОВИЋ ПЕТАР ЖИВКО
МИЛЕТИЋ МИЛОВАН МИЛИЈА
МИЛЕТИЋ МИЛОВАН МИЛИСАВ
МИЛИЋ БЛАГОЈЕ ЖИВАН
МИЛИЋ РАДИВОЈЕ ПАВЛЕ
МИЛИЋ РАДОЈЕ ДРАГОСЛАВ
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК СЛАВКА МИЉКОВИЋА 62
РЕСНИК С.МИЉКОВИЋА 58
БЕОГРАД СЛАВКА МИЉКОВИЋА 66
1,0266
0,0005
0,0005
0,5268
0,2819
0,6370
63
64
65
66
МИЛИЋ РАДОСЛАВ ЖИВКО
МИЛИЋ ВЛАДИМИР ДАНИЦА
МИЛИЋЕВИЋ ОБРЕН БРАНКО
МИЛЛЕНКОВИЋ ДАНИЛО ДУШАНКА
МИЛОВАНОВИЋ БОРИВОЈЕ
ЗЛАТИБОР
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
РЕСНИК СЛАВКА МИЉКОВИЋА 64
РЕСНИК
БЕОГРАД ЛАБУДА ШЋЕКОВИЋА 6
БЕОГРАД
67
68
0,1102
0,1770
0,0092
0,7476
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
3113
3113
2082
170
22
712
4181
4181
3471
2937
1599
640
2937
908
4219
247
247
1592
1592
3356
1639
2955
3708
219
2955
219
219
2955
712
762
762
93
908
93
3424
3424
4219
3303
2955
0,0010
0,0010
0,1360
0,2218
0,0221
1,0266
0,0491
0,0491
0,0006
0,1314
0,3502
0,0510
0,1314
0,2819
0,1770
2,5006
2,5006
1,1225
1,1225
0,1013
0,0627
0,7476
0,6225
0,5333
0,7476
0,5333
0,5333
0,7476
1,0266
0,0005
0,0005
0,5268
0,2819
0,5268
0,1102
0,1102
0,1770
0,0092
0,7476
БЕОГРАД ПОДАВАЛСКА 3
0,0618
РЕСНИК
3666
0,0618
БЕОГРАД БИРЧАНИНОВА 5
0,4563
РЕСНИК
581
0,4563
381
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
МИТИЋ ДЕЈАН
МИТИЋ ЛАЗАР ТОМИСЛАВ
МИТИЋ МИЛАН БЛАГОЈЕ
МИТИЋ МИЛАН ЛАЗАР
МИТИЋ МИЛУТИН ЖИВКО
МИТИЋ ПАВЛЕ МИХАИЛО
МИТИЋ ПАВЛЕ МИЛОВАН
МИТИЋ ЗОРИЦА
МИТРОВИЋ РАЈКО ДРАГОСЛАВА
МИЋОВИЋ АНЂЕЛИЈА
МЛАДЕНОВИЋ ДРАГОМИР
МРЂЕНОВИЋ ВЛАДИМИР СПОМЕНКА
НЕДЕЉКОВИЋ ЖИВКО ЉУБИНКА
НЕДЕЉКОВИЋ ЖИВОЈИН МИЛОРАД
НЕДЕЉКОВИЋ БРАНИСЛАВ МЛАДЕН
НЕДЕЉКОВИЋ ИЛИЈА МИЛОШ
НЕДЕЉКОВИЋ МИОДРАГ ЖИВАН
НЕДЕЉКОВИЋ МЛАДЕН ПЕТАР
НЕДЕЉКОВИЋ МОМЧИЛО СЛАВОМИР
НЕДЕЉКОВИЋ ПЕТАР ЖИВКА
НЕДЕЉКОВИЋ РАЈКО МИОДРАГ
НЕДЕЉКОВИЋ ТОМИСЛАВ ЗОРАН
НИКОЛИЋ МИЛОЈЕ БОРИВОЈЕ
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК БРЕСТОВАЧКА 12
БЕОГРАД БРАЋЕ ЈЕРЕМИЋ 17
РЕСНИК ЈОСИПА ТЕЛАРЕВИЋА 36
РЕСНИК БРАЋЕ ЈЕРЕМИЋА 13
РЕСНИК
РЕСНИК
БЕОГРАД ПОДАВАЛСКА 50
РЕСНИК С.МИЉКОВИЋА 59
БЕОГРАД БРАЋЕ ЈЕРЕМИЋА 11
РЕСНИК
0,0510
0,3502
0,0510
0,0510
0,0510
0,0510
0,0510
0,0510
0,2124
0,3481
0,0076
0,0584
0,7335
0,0020
0,1607
0,0383
0,0319
0,0319
0,0319
2,5006
0,0290
0,0319
0,7158
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
НИКОЛИЋ ЉУБОМИР СНЕЖАНА
ПАУНОВИЋ ДРАГОМИР МИЛИВОЈЕ
ПАУНОВИЋ МИЛОРАД ЖИВАНКА
ПАУНОВИЋ МИРОСЛАВ ДРАГАН
ПАУНОВИЋ ПРЕДРАГА ЗОРАН
ПАУНОВИЋ ТИХОМИР БЛАГОЈЕ
ПАУНОВИЋ ТИХОМИР РАДОЈЕ
ПАВЛОВИЋ ЖИВАН МИЛАНКА
ПЕТРОВИЋ МИЛОШ ИВАН
ПЕТРОВИЋ СТАНИЦА
ПЕЋАРАНИН ТРИФУН СЛАВИЦА
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈУ
МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА КИЈЕВО
Д.О.О
ЉУБИЧИЋ МИОДРАГ ЖИВКА
РАДЕНКОВИЋ ВЛАДИМИР БИЉАНА
РАДОИЧИЋ ЖИВАДИН ВЕЛИБОР
РАДОЈИЧИЋ НЕГОВАН ДРАГОСЛАВ
РАДОЈИЧИЋ НЕГОВАН РАДОСЛАВ
РЕСНИК СЛАВКА МИЉКОВИЋА 100
БЕОГРАД ЈОСИПА ТЕЛАРЕВИЋА 30
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК ЈОСИПА ТЕЛАРЕВИЋА 21/А
РЕСНИК
РЕСНИК
ЛЕШТАНЕ КРУЖНИ ПУТ 1/Г
БЕОГРАД 17 ОКТОБРА 31
РЕСНИК
РЕСНИК ЛУГОВАЧКА 24
103
104
105
106
107
108
0,2428
0,1122
0,1770
0,9288
0,9288
0,2162
0,2162
0,0705
0,0260
0,1770
0,0017
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
640
1599
640
640
640
640
640
640
68
2138
3301
3205
1617
2035
465
202
2117
2117
2117
247
3815
2117
170
2958
270
3542
4219
681
681
2860
2860
4124
3920
4219
1540
0,0510
0,3502
0,0510
0,0510
0,0510
0,0510
0,0510
0,0510
0,2124
0,3481
0,0076
0,0584
0,7335
0,0020
0,1607
0,0383
0,0319
0,0319
0,0319
2,5006
0,0290
0,0319
0,2218
0,4940
0,2428
0,1122
0,1770
0,9288
0,9288
0,2162
0,2162
0,0705
0,0260
0,1770
0,0017
БЕОГРАД КЕЈ ОСЛОБОЂЕЊА 52
2,6798
РЕСНИК
2986
2,6798
БЕОГРАД ЦАРА ДУШАНА 20
РЕСНИК ЛУГОВАЧКА 30
РЕСНИК ПОДАВАЛСКА 38
РЕСНИК ПОДАВАЛСКА 40
РЕСНИК
0,0319
0,0584
0,0626
0,0626
0,0626
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
2117
3205
3956
3956
3956
0,0319
0,0584
0,0626
0,0626
0,0626
382
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
РЕСНИК ПОДАВАЛСКА 51
РЕСНИК БРЂАНСКА 1
РЕСНИК
БЕОГРАД
РЕСНИК 13 ОКТОБАР 18
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК 13 ОКТОБАР 58
РЕСНИК
РЕСНИК СЛАВКА МИЉКОВИЋА 136
РЕСНИК СЛАВКА МИЉКОВИЋА 39/А
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК П.БОРАЦА 5
РЕСНИК П.БОРАЦА 7
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК ЛАБУДА ШЋЕКОВИЋА 13
РЕСНИК
0,0626
0,0626
0,0626
0,5540
0,2251
0,0842
0,0842
0,2251
0,7476
0,0032
0,2697
0,1876
0,1987
0,0559
0,0559
0,0510
0,2162
0,0026
0,1770
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
3956
3956
3956
2805
1585
2947
2947
1585
2955
2565
2467
4008
3212
1917
1917
640
2860
3949
4219
0,0626
0,0626
0,0626
0,5540
0,2251
0,0842
0,0842
0,2251
0,7476
0,0032
0,2697
0,1876
0,1987
0,0559
0,0559
0,0510
0,2162
0,0026
0,1770
БЕОГРАД
3,3957
РЕСНИК
659
3,3957
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
РАДОЈИЧИЋ РАДОМИР МИРОСЛАВ
РАДОЈИЧИЋ РАДОМИР ЗЛАТИБОР
РАДОЈИЧИЋ ВУКАШИН ПРЕДРАГ
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
САВИЋ МОМИР
САВИЋ МОМЧИЛО МИЛОМИР
САВИЋ МОМЧИЛО СТЕВАН
САВИЋ СТЕВАН
СТАНКОВИЋ ДАНИЛО МИЛАНКА
СТОЈАНОВИЋ ДРАГОМИР ЛЕПОСАВА
ТАЦИЋ ЖИВОРАД МИЛАНКА
ТАЦИЋ ДУШАН ЖИВАН
ТАЦИЋ РАДОВАН БОРИВОЈЕ
ТАНАСИЈЕВИЋ РАЈКО ЖИВАН
ТАНАСИЈЕВИЋ РАЈКО МИЛИСАВ
ТОДОРОВИЋ БОГОЉУБ МИЛКА
ТОДОРОВИЋ ТИХОМИР БОРКА
ВАСИЋ ДРАГИША
ВИЋЕНТИЈЕВИЋ ЉУБИЦА
ЗАЈЕДНИЦА ЕЛЕКТРОПРИВРЕДНИХ
ПРЕДУЗЕЋА СРБИЈЕ
ШАРГИЋ БОРИВОЈЕ ЖИВКО
ШАРГИЋ БОРИВОЈЕ БОШКО
ШАРГИЋ БОРИВОЈЕ МАРИНКО
ШАРГИЋ ЈОВАН МИЛАН
ШАРГИЋ КАТАРИНА
ШАРГИЋ МИЛИВОЈЕ СПАСОЈЕ
ШАРГИЋ МИЛИВОЈЕ ТИХОМИР
ШАРГИЋ МИЛИВОЈЕ ВОЈИСЛАВ
ШАРГИЋ МИЛОШ ДРАГОЉУБ
ЂОРЂЕВИЋ ДРАГИЦА
ЂУКАНОВИЋ РАДМИЛА
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК АВАЛСКА 13
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
0,0217
0,0177
0,0161
0,1636
0,1207
0,1207
0,1207
0,1207
0,1212
0,6225
0,0584
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
РЕСНИК
3649
3650
2369
1560
2209
2209
2209
2209
274
3708
3205
0,0217
0,0177
0,0161
0,1636
0,1207
0,1207
0,1207
0,1207
0,1212
0,6225
0,0584
140
ЧАЛОШЕВИЋ КОСТА ИЛИЈА
БЕОГРАД
0,3714
РЕСНИК
1630
0,3714
128
Укупно
250,8076
*Извор података РГЗ
383
ТАБЕЛА 15
КО
Ресник
Укупно 1
Укупно 2
Укупно 3
Укупно 4
Укупно 5
Укупно 6
Укупно 7
Укупно 8
Укупно 9
Укупно 10
Укупно 11
Укупно 12
Укупно 13
Укупно 14
Укупно 15
Потес
Преглед груписаних надметања
Број
Број
Број јавног
поседовног
Површина
катастарске Култура и класа
надметања листа/листа
(ха)
парцеле
непокретности
1
93
2153/1
Њива 3.класе
0,3886
1
93
2153/2
Њива 3.класе
0,1382
0,5268
2
146
1475/9
Виноград 3.класе
0,0004
0,0004
3
223
899/1
Њива 3.класе
0,3530
3
170
909/1
Њива 4.класе
0,1016
3
170
909/2
Њива 4.класе
0,1202
0,5748
4
202
290/1
Њива 4.класе
0,0383
0,0383
5
219
900/1
Њива 4.класе
0,2579
5
219
900/2
Њива 4.класе
0,0851
5
219
900/3
Њива 4.класе
0,1903
0,5333
6
223
2712/1
Њива 4.класе
0,0785
0,0785
7
247
2082/1
Њива 4.класе
0,6259
0,6259
8
247
2420/1
Врт 2.класе
0,0294
8
247
2420/2
Врт 2.класе
0,0137
0,0431
9
292
1365/1
Њива 3.класе
0,0709
9
292
1365/2
Њива 3.класе
0,0739
9
292
1369/1
Њива 3.класе
0,1828
9
292
1369/5
Њива 3.класе
0,2374
9
4282
1369/2
Њива 3.класе
0,1096
9
4282
1369/3
Њива 3.класе
0,1550
9
4282
1369/4
Њива 3.класе
0,1262
9
659
1373/2
Њива 3.класе
0,0103
9
659
0,0105
Остало земљиште
9
4282
1369/6
Њива 3.класе
0,0166
0,9932
10
465
171/8
Виноград 3.класе
0,0550
0,0550
11
477
2392/4
Врт 3.класе
0,0019
0,0019
12
659
1375/2
Њива 3.класе
0,0381
12
659
1375/3
Њива 3.класе
0,0452
0,0833
13
6083
2770/6
Њива 4.класе
0,0096
13
6083
2770/8
Њива 4.класе
0,0091
13
6083
2770/12
Њива 4.класе
0,0032
13
6083
2770/14
Њива 4.класе
0,0443
13
6083
2770/16
Њива 4.класе
0,0248
0,0910
14
1578
30/511
Њива 3.класе
0,0030
0,0030
15
1630
30/67
Воћњак 3.класе
0,3714
15
1579
30/68
Њива 5.класе
0,5294
0,9008
16
908
1885/1
Њива 3.класе
0,2819
16
1585
1886/1
Њива 3.класе
0,2083
Боја
Напомена
384
16
1585
1886/5
Њива 3.класе
17
17
1592
1592
19/24
19/45
Њива 5.класе
Њива 5.класе
18
18
1599
1599
156/4
156/5
Њива 3.класе
Њива 3.класе
19
19
19
1617
1617
6083
30/90
30/91
30/147
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 3.класе
20
1639
30/550
Њива 4.класе
21
21
21
21
1917
1917
1917
1917
363/9
363/10
363/14
363/15
Њива
Њива
Њива
Њива
22
2082
719/1
Њива 2.класе
23
2467
1421/141
Њива 3.класе
24
24
24
2805
2805
2805
2015/3
2016/2
2017/7
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
25
2860
1479/3
Њива 3.класе
26
26
2937
2937
715/2
715/5
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
27
2138
2671/1
Њива 4.класе
28
28
28
28
28
2955
2955
2955
2955
223
1125/1
1125/2
1125/3
1125/4
1126/1
Врт
Врт
Врт
Врт
Врт
29
29
29
29
2955
2955
2955
2955
2261/1
2261/2
2261/3
2261/4
Њива
Њива
Њива
Њива
30
2958
2150/1
Њива 4.класе
31
31
3205
3205
2447/48
2447/81
Ливада 1.класе
Ливада 1.класе
32
32
3212
3212
2010/3
2010/6
Њива 3.класе
Њива 3.класе
33
33
3301
3303
2176/5
2176/4
Њива 3.класе
Њива 3.класе
34
34
3356
3356
1087/1
1087/2
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Укупно 16
Укупно 17
Укупно 18
Укупно 19
Укупно 20
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
Укупно 21
Укупно 22
Укупно 23
Укупно 24
Укупно 25
Укупно 26
Укупно 27
1.класе
1.класе
1.класе
1.класе
1.класе
Укупно 28
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
Укупно 29
Укупно 30
Укупно 31
Укупно 32
Укупно 33
0,0168
0,5070
0,3676
0,3718
0,7394
0,1756
0,1746
0,3502
0,2380
0,2590
0,5150
1,0120
0,0627
0,0627
0,0114
0,0122
0,0142
0,0181
0,0559
0,1018
0,1018
0,2697
0,2697
0,0869
0,3761
0,0910
0,5540
0,2162
0,2162
0,1237
0,0077
0,1314
0,3481
0,3481
0,0110
0,0174
0,0154
0,0136
0,0276
0,0850
0,1851
0,1771
0,1811
0,1469
0,6902
0,4940
0,4940
0,0210
0,0374
0,0584
0,0264
0,1723
0,1987
0,0076
0,0092
0,0168
0,0572
0,0441
385
Укупно 34
35
35
35
3450
3450
3450
2828/3
2828/4
2828/5
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
3450
3450
3450
3450
3450
3450
3450
3450
3450
3450
3450
3450
3450
3450
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
799
3450
3450
3450
2833/2
2833/5
2833/6
2833/7
2833/8
2833/9
2833/10
2833/11
2833/12
2833/13
2833/14
2833/15
2833/16
2844/1
2844/2
2860/1
2860/2
2860/3
2860/4
2860/5
2860/6
2928/2
2929/1
2929/6
2929/7
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
37
37
37
3450
3450
3450
2929/9
2929/8
2929/10
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
38
3542
905/3
Њива 5.класе
39
39
39
1615
3708
3708
2141/3
2149/2
2149/4
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
40
270
921/1
Њива 4.класе
41
3949
2176/7
Њива 3.класе
42
3956
1205/4
Ливада 2.класе
43
4282
207
Њива 3.класе
44
44
4282
465
1366/3
1367/1
Њива 3.класе
Њива 3.класе
45
4282
1396/6
Њива 3.класе
46
4282
1396/7
Њива 3.класе
47
4282
1409/3
Виноград 3.класе
Укупно 35
Њива 5.класе
Остало земљиште
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
6.класе
5.класе
5.класе
5.класе
5.класе
5.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
Укупно 36
Укупно 37
Укупно 38
Укупно 39
Укупно 40
Укупно 41
Укупно 42
Укупно 43
Укупно 44
Укупно 45
Укупно 46
Укупно 47
0,1013
0,1029
0,0315
0,0348
0,1692
16,7431
0,0050
0,0402
0,0191
0,0233
0,0201
0,0211
0,0716
0,0531
0,1722
0,0305
0,0164
0,0097
0,0118
0,0340
0,0320
1,3025
0,0180
0,0270
0,0365
0,0409
0,3068
0,2837
5,2675
0,0495
0,1473
24,7829
0,0215
0,0370
0,0255
0,0840
0,1002
0,1002
0,0733
0,0856
0,5369
0,6958
0,2428
0,2428
0,0026
0,0026
0,0626
0,0626
0,1037
0,1037
0,0725
0,0941
0,1666
0,0754
0,0754
0,0060
0,0060
0,0648
0,0648
386
48
4282
1409/7
Њива 3.класе
49
6083
2906/3
Воћњак 3.класе
50
50
50
6083
6083
4282
1430/3
1430/4
1439/4
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
51
4282
1447/6
Њива 3.класе
52
4282
1480/4
Воћњак 3.класе
53
53
53
53
53
53
6083
6083
6083
4282
4282
4282
1821/2
1822/3
1824
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
54
6083
19/29
Њива 5.класе
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
30/9
30/10
30/11
30/12
30/13
30/14
30/15
30/16
30/17
30/229
30/230
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
56
56
6083
6083
30/47
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
30/31
Укупно 48
Укупно 49
Укупно 50
Укупно 51
Укупно 52
1823/2
5.класе
4.класе
5.класе
4.класе
5.класе
5.класе
Укупно 53
Укупно 54
3.класе
3.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
3.класе
3.класе
Укупно 55
Њива 4.класе
Остало земљиште
Укупно 56
30/32
30/33
30/57
30/59
105/1
105/2
105/3
105/4
105/5
105/6
105/7
105/8
105/9
105/10
106/1
106/2
106/3
106/4
106/5
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
4.класе
5.класе
4.класе
5.класе
4.класе
5.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
4.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
0,1651
0,1651
0,0272
0,0272
0,0020
0,0040
0,0473
0,0533
0,0449
0,0449
0,0473
0,0473
0,0050
0,0165
0,0520
0,0082
0,0470
0,0220
0,1507
0,5653
0,5653
0,3790
0,3750
0,2630
0,2279
0,4808
0,0175
0,0215
0,0180
0,0270
0,1258
0,1318
2,0673
0,3625
0,0110
0,3735
0,6951
0,0420
0,6359
0,0410
0,5768
0,0500
0,6022
0,6019
0,4353
0,2373
0,0939
0,4233
0,4393
0,3030
0,4120
0,4241
0,4291
0,0216
0,4773
0,3342
0,4673
0,4572
0,4698
387
57
57
57
57
57
57
57
57
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
106/6
106/7
106/8
106/9
106/10
105/11
105/12
105/13
105/14
105/15
106/11
106/12
106/13
106/14
106/15
106/16
106/17
106/18
106/19
106/20
106/21
106/22
106/23
106/24
106/25
106/26
106/27
106/28
106/29
106/30
106/31
106/32
106/33
106/34
106/35
106/36
106/37
106/38
106/39
106/40
106/41
106/42
106/43
106/44
106/45
106/46
106/47
106/48
106/49
106/50
106/51
106/52
106/53
106/54
106/55
106/56
106/57
106/58
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Трстик-мочвара
2.класе
Ливада 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
0,4020
0,4397
0,4100
0,2175
0,2121
0,0313
0,0225
0,0532
0,0590
0,0090
0,0320
0,4743
0,3387
0,4562
0,4602
0,3981
0,2268
0,4519
0,4346
0,4381
0,4522
0,4190
0,4462
0,4472
0,4523
0,4402
0,4071
0,4453
0,4297
0,3668
0,4825
0,4065
0,5028
0,4165
0,4526
0,4366
0,4618
0,4215
0,4446
0,4356
0,4525
0,3844
0,3954
0,4005
0,4467
0,3914
0,4557
0,4466
0,4015
0,4497
0,4005
0,4366
0,4366
0,4537
0,4456
0,3091
0,4366
0,4175
388
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
106/59
106/60
106/61
106/62
106/63
106/64
106/65
106/66
106/67
106/68
107/1
107/2
107/3
107/4
107/5
107/6
107/7
107/8
107/9
107/10
107/11
107/12
107/13
107/14
107/15
107/16
107/17
107/18
107/19
107/20
107/21
107/22
107/23
107/24
107/25
107/26
107/27
107/28
107/29
107/30
107/31
107/32
107/33
107/34
107/35
107/36
107/37
107/38
107/39
107/40
107/41
107/42
107/43
107/44
107/45
107/46
107/47
107/48
107/49
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
0,3452
0,3452
0,4266
0,3172
0,2911
0,4125
0,3814
0,4607
0,4415
0,3814
0,4931
0,3676
0,3321
0,2552
0,2859
0,2678
0,2794
0,1994
0,2826
0,2313
0,2766
0,2563
0,2007
0,2941
0,3153
0,3278
0,2544
0,3369
0,3433
0,3262
0,3078
0,3143
0,2435
0,2960
0,2600
0,3020
0,3045
0,3150
0,2796
0,3191
0,1384
0,1661
0,3215
0,3133
0,2989
0,2254
0,1299
0,1642
0,4425
0,4025
0,1610
0,1690
0,2739
0,0857
0,0808
0,0196
0,0182
0,0258
0,0173
389
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
107/50
107/99
107/100
107/101
107/102
107/103
107/104
107/105
107/106
107/107
107/108
107/109
107/110
107/111
107/112
107/113
107/114
107/115
107/116
107/117
107/118
107/119
107/120
107/121
107/122
107/123
107/124
107/125
107/126
107/127
107/128
107/129
107/130
107/131
107/132
107/133
107/66
107/67
107/68
107/69
107/70
107/71
107/72
107/73
107/74
107/75
107/76
107/77
107/78
107/82
107/86
107/87
107/88
107/89
107/55
107/56
107/57
107/58
107/62
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
0,0218
0,1734
0,1800
0,1709
0,1683
0,1226
0,1728
0,1410
0,1671
0,1356
0,0992
0,1386
0,1335
0,1208
0,0848
0,1029
0,1175
0,1196
0,1310
0,1464
0,1311
0,1496
0,1355
0,1579
0,1453
0,1438
0,1359
0,1386
0,1383
0,1414
0,1355
0,1659
0,2254
0,0052
0,0048
0,3036
0,2107
0,3211
0,4686
0,3613
0,4416
0,3613
0,4516
0,4641
0,2860
0,4516
0,4466
0,4716
0,2158
0,0234
0,4255
0,4637
0,0316
0,0248
0,0941
0,3569
0,4444
0,3494
0,4276
390
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
681
247
659
659
659
659
659
107/97
107/98
108/1
108/2
108/3
108/4
108/5
108/6
108/7
108/8
108/9
108/10
108/11
108/12
108/13
108/14
108/18
108/20
108/21
108/22
108/23
108/24
108/27
108/28
108/29
108/30
108/31
108/32
108/33
108/34
108/35
144
148/1
199/1
199/2
199/3
200/1
200/2
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
58
6083
30/81
Њива 5.класе
59
59
6083
519
30/95
30/96
Њива 5.класе
Њива 5.класе
60
6083
30/121
Њива 4.класе
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
2825/1
2825/2
2825/3
2825/4
2825/5
2825/6
2825/7
2825/8
2825/9
2825/10
2825/11
2825/12
2825/13
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Укупно 57
Укупно 58
Укупно 59
Укупно 60
5.класе
5.класе
5.класе
5.класе
5.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
5.класе
0,0198
0,0852
0,4063
0,4525
0,4224
0,3520
0,4676
0,2869
0,3576
0,2992
0,4176
0,4576
0,3760
0,3426
0,4525
0,2815
0,4022
0,4041
0,3218
0,3970
0,4624
0,4624
0,1257
0,1064
0,2220
0,2586
0,0747
0,0363
0,1000
0,1178
0,0021
0,9288
0,2947
0,2536
0,0655
0,0016
0,0306
0,0998
69,8333
0,2710
0,2710
0,1522
0,2442
0,3964
0,2508
0,2508
0,0394
0,0392
0,0674
0,0905
0,1148
0,0654
0,0382
0,0372
0,0785
0,1006
0,2239
0,2339
0,0225
391
61
61
61
61
61
61
6083
6083
3450
6083
6083
6083
2825/14
2825/15
2829
2830/1
2830/2
2830/3
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
5.класе
5.класе
5.класе
5.класе
5.класе
5.класе
62
6083
211
Пашњак 3.класе
63
63
63
6083
6083
6083
212/2
212/4
227/3
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Пашњак 4.класе
64
64
64
6083
6083
6083
241/1
241/3
241/4
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Пашњак 3.класе
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
367/4
374/3
374/4
375/2
375/5
375/6
375/7
375/10
379/1
379/2
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 3.класе
Пашњак 3.класе
Ливада 3.класе
Ливада 2.класе
Пашњак 3.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
66
66
66
66
66
66
66
66
66
66
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
377/2
377/4
377/5
377/6
442/2
443/2
443/5
443/6
443/7
444/2
442/9
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
67
67
6083
6083
384/7
384/8
Њива 6.класе
Њива 6.класе
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
392/2
392/3
392/4
392/5
392/7
392/8
392/9
392/10
392/11
392/12
392/13
392/14
392/15
392/16
392/17
392/18
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Укупно 61
Укупно 62
Укупно 63
Укупно 64
Укупно 65
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
Укупно 66
Укупно 67
5.класе
5.класе
4.класе
4.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
0,0175
0,0125
4,9665
0,1276
0,1065
0,1075
6,4896
0,0161
0,0161
0,0100
0,1450
0,0910
0,2460
0,4802
0,6543
0,1361
1,2706
0,2530
0,1492
0,1942
0,0797
0,0509
0,1029
0,1261
0,1182
0,0554
0,0234
1,1530
0,0140
0,0559
0,0240
0,0075
0,0231
0,0241
0,0626
0,0246
0,0006
0,0266
0,0045
0,2675
0,0565
0,0240
0,0805
0,2113
0,3652
0,3338
0,4424
0,3837
0,4456
0,4570
0,4369
0,4078
0,3334
0,2027
1,0331
0,1659
0,4230
0,2119
0,1463
392
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
712
712
712
712
712
712
712
712
712
6083
6083
6083
6083
6083
392/19
392/20
392/21
392/22
392/23
392/24
392/25
392/26
392/27
392/32
392/33
392/34
392/37
392/38
392/39
392/40
392/41
392/42
69
6083
401/7
Ливада 4.класе
70
6083
402/2
Ливада 4.класе
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
413/1
413/2
414/1
414/2
414/3
414/4
414/5
414/6
414/7
430
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
392/43
392/44
392/45
392/46
392/47
392/48
392/49
392/50
392/51
392/52
2236/1
2236/2
2236/3
2241
2740
2741/1
2741/2
2755
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
3.класе
3.класе
4.класе
4.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
6.класе
6.класе
6.класе
6.класе
6.класе
6.класе
6.класе
6.класе
5.класе
6.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
3.класе
3.класе
6.класе
5.класе
4.класе
5.класе
6.класе
4.класе
5.класе
6.класе
4.класе
5.класе
6.класе
4.класе
4.класе
3.класе
3.класе
5.класе
Укупно 68
Укупно 69
Укупно 70
Укупно 71
4.класе
4.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
0,7590
0,4466
0,2069
0,0489
0,4567
0,4400
0,3759
0,4239
0,3305
0,0637
0,0318
0,0622
0,0722
0,0772
0,0722
0,0525
0,2996
0,0350
0,2350
0,0303
0,0469
0,0590
0,1413
0,0257
0,0278
0,0278
0,0363
0,0300
0,4042
0,1501
0,0910
0,0910
0,1804
0,0900
0,0760
0,1891
0,0890
0,0700
0,4085
0,0971
0,4272
0,3317
0,7849
14,3951
0,0030
0,0030
0,0050
0,0050
0,2341
0,0818
0,0911
0,0226
0,0448
0,0030
0,0015
0,0133
0,0030
0,0293
0,5245
393
72
6083
423
Виноград 3.класе
73
73
223
6083
434/2
434/3
Њива 3.класе
Њива 3.класе
74
74
6083
6083
437/5
438/5
Њива 5.класе
Њива 5.класе
75
75
6083
6083
438/3
440
Ливада 3.класе
Ливада 3.класе
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
376/1
376/4
382/2
442/1
442/3
442/5
443/1
443/3
443/4
444/1
444/3
444/4
444/5
444/6
444/7
444/8
444/9
444/10
446/1
446/2
446/3
447/1
447/2
447/3
447/4
447/5
450/1
451/1
451/2
451/3
452/2
452/3
452/4
453/1
453/2
453/3
453/4
453/5
453/6
454/1
454/2
454/3
454/4
454/5
454/6
454/7
454/8
454/9
Виноград 4.класе
Виноград 4.класе
Пашњак 3.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Њива 4.класе
Пашњак 4.класе
Пашњак 4.класе
Пашњак 4.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Укупно 72
Укупно 73
Укупно 74
Укупно 75
0,1207
0,1207
0,2909
0,0210
0,3119
0,0159
0,0085
0,0244
0,0022
0,0226
0,0248
0,0080
0,0135
0,1050
0,0350
0,0386
0,0501
0,0496
0,0521
0,1002
0,0876
0,0946
0,0931
0,0211
0,0251
0,0008
0,0106
0,0010
0,0240
0,1433
0,0521
0,1413
0,2144
0,2225
0,0180
0,1223
0,0010
0,1791
0,0626
0,0521
0,0080
0,2012
0,0025
0,0479
0,2656
0,2989
0,0201
0,0180
0,0371
0,0168
0,0763
0,0341
0,0561
0,0088
0,0235
0,0528
0,0110
0,0255
0,0045
394
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
76
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
22
22
6083
454/10
456/1
456/2
456/3
457/1
457/2
457/3
458
459/1
459/2
459/3
459/4
460/1
460/2
473/1
473/2
474/1
465/4
465/5
474/2
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Њива 2.класе
Ливада 2.класе
Њива 2.класе
Ливада 2.класе
Њива 2.класе
Ливада 2.класе
Њива 3.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Ливада 2.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Ливада 2.класе
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
445
455/1
455/2
455/3
455/4
455/5
475/1
475/2
475/3
475/5
476/1
476/2
476/3
476/4
477/1
699/1
703/1
703/3
703/5
767/1
767/2
767/3
768
769
770
772
773/1
773/2
774
775/1
775/2
776
780/1
780/2
782/1
782/2
783/1
783/2
Њива 3.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Њива 3.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
Њива 2.класе
Ливада 2.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Укупно 76
0,0229
0,1176
0,0016
0,0812
0,2062
0,0009
0,0735
0,2606
0,4307
0,0424
0,0440
0,0465
0,2395
0,2635
0,0055
0,0175
0,0463
0,0101
0,0120
0,0083
5,1582
0,1169
0,2251
0,0045
0,2592
0,1176
0,1135
0,0407
0,0392
0,0607
0,0054
0,1707
0,1983
0,1933
0,1656
0,1506
0,0250
0,0849
0,0271
0,0285
0,1223
0,1127
0,1349
0,1289
0,0906
0,1007
0,0594
0,0227
0,0211
0,1127
0,1047
0,1057
0,2175
0,0634
0,0666
0,0136
0,0646
0,0215
0,0299
395
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
77
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
784/1
784/2
784/3
785
786
790/1
790/2
791/1
791/2
788/2
789/1
792/2
792/3
793
794/1
794/2
795
796
800/3
801/8
801/9
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
78
6083
706/5
Виноград 3.класе
79
6083
817/2
Њива 5.класе
80
6083
997/1
Пашњак 4.класе
81
6083
997/2
Пашњак 3.класе
82
6083
1049/3
Ливада 2.класе
83
83
6083
6083
1050/3
1050/4
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
84
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
1052/3
1052/4
1053/1
1053/3
1053/4
1054/1
1054/2
1063/1
1063/2
1063/3
1064/3
1064/4
1065/2
1066/2
1067/2
1068/2
1095/2
1098/2
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
85
6083
1307/3
Њива 3.класе
86
6083
1395/14
Њива 3.класе
87
6083
1395/13
Њива 3.класе
Укупно 77
Укупно 78
Укупно 79
Укупно 80
Укупно 81
Укупно 82
Укупно 83
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
Укупно 84
Укупно 85
Укупно 86
0,1780
0,0799
0,0038
0,0469
0,0529
0,0895
0,1111
0,0552
0,1148
0,0260
0,0899
0,0830
0,0770
0,1982
0,2341
0,0807
0,2021
0,1401
0,1601
0,0279
0,0884
5,7599
0,0151
0,0151
0,0451
0,0451
0,0451
0,0451
0,0266
0,0266
0,0100
0,0100
0,0438
0,0519
0,0957
0,0271
0,0292
0,0190
0,0137
0,0091
0,0321
0,0120
0,0445
0,0006
0,0150
0,0037
0,0057
0,0113
0,0107
0,0106
0,0244
0,0461
0,0430
0,3578
0,0300
0,0300
0,3789
0,3789
0,3087
396
87
87
6083
6083
1395/15
1395/16
Њива 3.класе
Њива 3.класе
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
88
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
2768
2769/1
2769/2
2769/3
2769/4
2769/5
2769/6
2769/7
2769/8
2769/9
2769/10
2769/11
2769/12
2769/13
2769/14
2769/15
2769/16
2769/17
2769/19
2769/21
2769/22
2769/23
2769/24
2769/25
2769/26
2769/27
2769/28
2769/29
2769/30
2769/31
2769/32
2769/33
2769/34
2769/35
2769/36
2769/37
2769/38
2769/39
2769/40
2769/41
2769/42
2769/43
2769/44
2769/45
2769/49
2770/1
2770/2
2770/3
2770/4
2770/5
2770/7
2770/9
2770/10
2770/11
2770/13
2770/15
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Укупно 87
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
5.класе
5.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
0,0848
0,0949
0,4884
0,2682
0,5287
0,2656
0,4535
0,4385
0,4460
0,4585
0,4410
0,4460
0,4460
0,3758
0,4084
0,4685
0,4335
0,4485
0,4485
0,4059
0,4310
0,4410
0,4335
0,4034
0,4535
0,4059
0,4259
0,4260
0,4435
0,2424
0,4764
0,3833
0,4172
0,4385
0,4560
0,3683
0,4184
0,4109
0,3808
0,4585
0,4585
0,3934
0,3458
0,3583
0,4109
0,4484
0,5318
0,0250
1,0125
0,0174
0,0535
0,0304
0,0169
0,0095
0,0086
0,0351
0,0117
0,0488
0,0704
397
88
88
88
88
88
88
88
6083
6083
6083
6083
6083
6083
223
2770/17
2770/18
2770/19
2770/20
2770/22
2770/23
2795/2
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
89
89
6083
6083
1417/1
1417/2
Њива 4.класе
Њива 4.класе
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
1421/51
1421/52
1421/53
1421/54
1421/55
1421/56
1421/57
1421/58
1421/59
1421/60
1421/61
1421/62
1421/63
1421/65
1421/70
1421/71
1421/72
1421/75
1421/76
1421/77
1421/78
1421/79
1421/80
1421/81
1421/82
1421/83
1421/85
1421/86
1421/87
1421/90
1421/91
1421/94
1421/95
1421/98
1421/102
1421/104
1421/107
1421/108
1421/109
1421/112
1421/113
1421/117
1421/118
1421/119
1421/120
1421/121
1421/122
1421/124
Укупно 88
Укупно 89
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
6.класе
6.класе
6.класе
6.класе
6.класе
6.класе
6.класе
6.класе
6.класе
6.класе
6.класе
6.класе
6.класе
6.класе
6.класе
5.класе
6.класе
6.класе
4.класе
4.класе
4.класе
6.класе
6.класе
6.класе
6.класе
6.класе
6.класе
6.класе
6.класе
6.класе
6.класе
6.класе
6.класе
6.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
0,0304
0,0647
0,0729
0,0225
0,0107
0,0139
0,4077
20,4052
0,2822
0,0218
0,3040
0,3191
0,2849
0,3717
0,4164
0,7965
0,2306
0,0251
0,1119
0,1019
0,1746
0,1098
0,4689
0,3933
0,3049
0,1286
0,2211
0,2964
0,1654
0,0952
0,0463
0,1774
0,2374
0,0321
0,1294
0,1324
0,3792
0,0619
0,0832
0,1502
0,1677
0,1895
0,1759
0,2405
0,2708
0,2306
0,3121
0,2383
0,2606
0,2336
0,3145
0,2200
0,2130
0,0392
0,0588
0,1539
0,0342
0,0624
0,1704
398
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
4282
4282
4282
4282
4282
4282
4282
4282
247
247
6083
6083
4008
6083
6083
4008
6083
6083
6083
6083
1421/127
1421/128
1421/129
1421/130
1421/132
1421/134
1421/144
1421/178
1421/197
1421/209
1421/310
1421/311
1421/312
1421/313
1421/314
1421/315
1421/317
1422/15
1422/16
1423/1
1423/2
1423/3
1423/4
1423/11
1424/1
1424/3
1425/1
1801/4
1803/4
1805/1
1805/2
1805/3
1805/4
1807/4
1808/4
1809/3
1810/4
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 3.класе
Њива 4.класе
Њива 6.класе
Њива 6.класе
Њива 4.класе
Њива 6.класе
Њива 6.класе
Њива 6.класе
Њива 6.класе
Њива 5.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Ливада 4.класе
Ливада 4.класе
Ливада 4.класе
Ливада 4.класе
Ливада 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Ливада 4.класе
Њива 4.класе
Ливада 3.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 3.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
91
91
91
91
91
91
6083
6083
6083
6083
6083
6083
1420/1
1420/2
1421/66
1421/67
1421/68
1421/69
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Ливада 3.класе
Врт 2.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
92
6083
1421/135
Њива 3.класе
93
93
93
93
93
93
93
6083
6083
6083
6083
6083
6083
2117
1421/137
1421/138
1421/143
1421/292
1421/293
1421/294
1421/295
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
94
6083
1421/191
Виноград 3.класе
95
95
6083
6083
1421/74
1421/208
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Укупно 90
Укупно 91
Укупно 92
4.класе
4.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
Укупно 93
Укупно 94
0,1344
0,0302
0,0372
0,0322
0,1106
0,0664
0,0933
0,0180
0,0332
0,2580
0,0408
0,0843
0,0591
0,0663
0,0248
0,0035
0,0206
0,0310
0,0170
0,1621
0,1328
0,1240
0,1319
0,0684
0,1387
0,0626
0,1535
0,0899
0,0360
0,1265
0,1536
0,0682
0,0611
0,0580
0,0314
0,0215
0,1589
12,9718
0,0164
0,0185
0,0251
0,3321
0,0535
0,0292
0,4748
0,2496
0,2496
0,0201
0,0937
0,1814
0,0406
0,0893
0,0176
0,0319
0,4746
0,0320
0,0320
0,1505
0,0502
399
Укупно 95
96
6083
1427/1
Ливада 2.класе
97
6083
1435/3
Њива 3.класе
98
98
98
98
98
98
98
6083
6083
6083
6083
6083
4282
4282
1799/1
1799/2
1801/1
1801/2
1801/3
1799/3
1799/4
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Виноград 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
99
6083
1803/1
Ливада 3.класе
100
100
100
100
6083
6083
6083
4282
1807/2
1808/2
1810/2
1812
Њива 4.класе
Њива 3.класе
Ливада 3.класе
Пашњак 2.класе
101
6083
1817
Пашњак 2.класе
102
102
6083
6083
1818/3
Њива 4.класе
Њива 5.класе
103
103
103
6083
6083
6083
1820/1
1820/3
1821/1
Пашњак 2.класе
Пашњак 2.класе
Пашњак 2.класе
104
104
6083
6083
1827/2
1828/2
Њива 4.класе
Њива 4.класе
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
6083
247
247
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
6083
1888/3
1909/1
1909/3
1910/4
1910/7
1910/8
1910/9
1910/10
1910/11
2083/2
2087/4
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
106
106
6083
6083
1950/3
1951/1
Пашњак 4.класе
Пашњак 4.класе
107
107
107
6083
6083
6083
2111/3
2112
2114/2
Њива 4.класе
Њива 3.класе
Њива 4.класе
108
6083
2206/5
Пашњак 4.класе
109
109
109
109
6083
6083
6083
6083
2309/1
2309/2
2309/5
2309/6
Укупно 96
Укупно 97
Укупно 98
Укупно 99
Укупно 100
Укупно 101
Укупно 102
Укупно 103
Укупно 104
4.класе
4.класе
4.класе
3.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
5.класе
5.класе
Укупно 105
Укупно 106
Укупно 107
Укупно 108
Укупно 109
Њива
Њива
Њива
Њива
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
0,2007
0,4013
0,4013
0,0321
0,0321
0,1094
0,1203
0,0379
0,0309
0,0897
0,0059
0,0114
0,4055
0,1893
0,1893
0,0359
0,0030
0,1578
0,0365
0,2332
0,0414
0,0414
0,0214
0,0310
0,0524
0,0148
0,0118
0,0060
0,0326
0,0222
0,0018
0,0240
0,0410
0,8947
0,0425
0,0498
0,0240
0,0155
0,0106
0,0903
0,0070
0,4360
0,6548
0,1417
2,4079
0,0020
0,0038
0,0058
0,0755
0,0283
0,0968
0,2006
0,0039
0,0039
0,6299
0,3461
0,4185
0,6520
2,0465
400
110
110
Укупно 110
Укупно КО
Ресник
6083
6083
2530/2
2531
Пашњак 5.класе
Пашњак 5.класе
0,0801
0,1734
0,2535
190,1310
*Извор података РГЗ
401
ТАБЕЛА 16. ЗБИРНА ТАБЕЛА
Из плана коришћења за 2011.годину
КО
Укупно
пољопривредно
земљиште у
државној
својини (ха)
Ресник
Кнежевац
Стара Раковица
Укупно
223,7275
0,0000
190,1310
Најмања
површина
за
надметање
(ха)
0,0004
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0
1,7285
110
223,7275
Издато у
закуп по
програму
200_.(ха)
Трајање
закупа
(од-до)
Издато у
закуп по
програму
2009.(ха)
Трајање
закупа
(од-до)
Планирано
за закуп у
2011.
(ха)
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
Највећа
површина
за
надметање
(ха)
69,8333
Просечна
површина
за
надметање
(ха)
1,7285
190,1310
Број
надметања
110
Дато на бесплатно коришћење
Дато у закуп по основу власништва инфраструктуре
Дато у закуп по основу узгајања животиња
*Извор података РГЗ
402
ТАБЕЛА 16а
Укупна површина пољопривредног земљишта у државној својини која није обухваћена надметањима
Разлог изузимања
Корисник
КО
Коментар
Правно и фактичко стање се
Записник радне групе од
разликују. На терену није
Ресник
17.12.2010. године
пољопривредно земљиште
Укупно
Контрола из табеле 16
Површина (ха)
33,5965
33,5965
33,5965
403
ТАБЕЛА 17 Величине јавних надметања
Величина (ха)
До 5
Од 5 до 25
Број јавних надметања
102
7
Од 25 до 50
Од 50 до 100
1
Од 100 до 200
Од 200 до 500
Преко 500
Укупно
110
•подаци се односе на план коришћења у 2011. Години
404
ГРАДСКА ОПШТИНА
СОПОТ
405
Табела 1. Преглед површина пољопривредног земљишта по катастарским општинама
Катастарска
општина
Р.бр.
1
2
3
4
5
БАБЕ
ГУБЕРЕВАЦ
ДРЛУПА
ДУЧИНА
ЂУРИНЦИ
МАЛИ
6 ПОЖАРЕВАЦ
7 НЕМЕНИКУЋЕ
8 ПАРЦАНИ
9 РАЉА
10 РОГАЧА
11 СИБНИЦА
12 СЛАТИНА
13 СОПОТ
14 СТОЈНИК
МАЛА
15 ИВАНЧА
16 ПОПОВИЋ
Укупно
Пољопривредно земљиште у ха
Обрадиво пољопривредно земљиште у ха
Пашњаци
Вртови
Воћњаци
Виногради
Ливаде
Укупно
1
221,2105
699,8799
453,5718
397,6935
379,2326
2
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
3
4,1785
5,2180
3,5218
4,5959
7,3389
4
3,2263
1,1361
2,3293
0,9033
8,1027
5
24,9961
36,3073
36,5713
43,2303
13,9482
6(1+2+3+4+5)
253,6114
742,5413
495,9942
446,4230
408,6224
7
76,2140
62,8633
11,0587
9,3463
7,0623
Трстици
и
мочваре
8
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
785,2994
925,3949
327,7068
0,1770
500,0794
1035,3824
31,0092
683,8672
964,0965
0,0000
0,0283
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0797
118,3898
11,8303
18,4949
0,0000
3,6133
15,5153
1,5997
29,6771
8,3332
17,1679
20,7562
3,7499
0,0000
3,8476
2,6440
0,0000
3,2883
1,8845
149,8300
127,9590
19,7812
0,0000
44,1704
129,1248
21,8725
121,0967
86,4769
1070,6871
1085,9687
369,7328
0,1770
551,7107
1182,6665
54,4814
837,9293
1060,8708
34,1334
62,3100
22,1152
0,0000
18,0358
18,3190
1,1712
8,8880
48,1650
626,5481
456,9733
8488,1225
0,4696
0,0000
0,5776
41,3997
23,8172
297,5236
6,9965
5,9939
82,0265
61,3159
78,9189
995,5995
736,7298
565,7033
9863,8497
8,3612
7,2634
395,3068
Њиве
Остало
земљиште
Укупно
9
1,8800
0,1494
0,0000
0,0000
1,9279
10(6+7+8+9)
331,7054
805,5540
507,0529
455,7693
417,6126
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
4,7957
1,4776
3,2136
0,0000
1,1725
6,8638
0,0000
1,4995
1,5633
1109,6162
1149,7563
395,0616
0,1770
570,9190
1207,8493
55,6526
848,3168
1110,5991
0,0000
0,0000
0,0000
6,9258
2,3729
33,8420
752,0168
575,3396
10292,9985
*Извор података РГЗ
406
Табела 2. Преглед површина пољопривредног земљишта по облицима својине
Р.бр.
Катастарска
општина
БАБЕ
1
ГУБЕРЕВАЦ
2
ДРЛУПА
3
Облик
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина
СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
мешовита
својина
Други
облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина
СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
мешовита
својина
Други
облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина
Њиве
Пољопривредно земљиште у ха
Обрадиво пољопривредно земљиште у ха
Пашњаци
Вртови Воћњаци Виногради
Ливаде
Укупно
3
4
5
6(1+2+3+4+5)
7
Трстици
и
мочваре
8
Остало
земљиште
Укупно
9
10(6+7+8+9)
1
2
215,5921
0,0000
4,1595
3,1430
24,0377
246,9323
8,5506
0,0000
1,8800
257,3629
4,4150
0,0000
0,0381
0,0833
0,0000
4,5364
67,6634
0,0000
0,0000
72,1998
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1,2034
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1,2034
0,0000
0,0000
0,0000
1,2034
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,9584
0,9584
0,0000
0,0000
0,0000
0,9584
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
681,9545
0,0000
5,2180
1,1361
36,3073
724,6159
9,7938
0,0000
0,1426
734,5523
26,7988
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
26,7988
53,0695
0,0000
0,0382
79,9065
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
431,0915
0,0000
3,5041
2,2918
36,5713
473,4587
9,9684
0,0000
0,0000
483,4271
24,5635
0,0000
0,0177
0,0796
0,0000
24,6608
1,0903
0,0000
0,0000
25,7511
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
407
ДУЧИНА
4
ЂУРИНЦИ
5
6
МАЛИ
ПОЖАРЕВАЦ
СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
мешовита
својина
Други
облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина
СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
мешовита
својина
Други
облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина
СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
мешовита
својина
Други
облици
својине
Приватна
својина
0,2062
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,2062
0,0000
0,0000
0,0000
0,2062
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
351,1982
0,0000
4,5959
0,9033
41,9747
398,6722
8,8619
0,0000
0,0000
407,5341
25,8356
0,0000
0,0000
0,0000
1,7773
27,6129
0,4194
0,0000
0,0000
28,0323
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
21,0747
0,0000
0,0000
0,0000
0,3262
21,4009
0,1042
0,0000
0,0000
21,5051
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
319,6130
0,0000
7,3389
7,7224
13,1723
347,8466
7,0081
0,0000
1,9279
356,7826
41,1866
0,0000
0,0000
0,2087
0,0723
41,4676
0,0542
0,0000
0,0000
41,5218
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
19,9781
0,0000
0,0000
0,1716
0,7036
20,8533
0,0000
0,0000
0,0000
20,8533
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
754,7522
0,0000
116,0619
16,7494
123,8061
1011,3696
23,8630
0,0000
4,3243
1039,5569
408
НЕМЕНИКУЋЕ
7
ПАРЦАНИ
8
Државна
својина РС
Државна
својина
СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
мешовита
својина
Други
облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина
СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
мешовита
својина
Други
облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина
СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
мешовита
својина
Други
28,9135
0,0000
2,5843
0,5433
16,6182
48,6593
10,5398
0,0000
0,4508
59,6499
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
3,9027
0,0000
0,0000
0,0000
2,5023
6,4050
0,0834
0,0206
0,0000
6,5090
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,6405
0,0000
0,0000
0,0000
7,6532
8,2937
0,0000
0,0000
0,0000
8,2937
0,9546
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,9546
0,0000
0,0000
0,0000
0,9546
891,6246
0,0283
11,8241
20,4454
125,1510
1049,0735
45,0191
0,0000
1,4558
1095,5484
31,2479
0,0000
0,0742
0,3379
3,3440
35,0040
18,2978
0,0000
0,0218
53,3236
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
6,1856
0,0000
0,0000
0,0000
0,1286
6,3142
0,0713
0,0000
0,0000
6,3855
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0625
0,0625
0,0000
0,0000
0,0000
0,0625
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
3,4870
0,0000
0,0000
0,0000
0,6860
4,1730
0,0000
0,0000
0,0000
4,1730
313,2715
0,0000
11,6461
3,7499
19,7812
348,4487
15,4114
0,0000
3,1928
367,0529
17,0123
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
17,0123
6,7038
0,0000
0,2079
23,9240
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1,0465
0,0000
6,8488
0,0000
0,0000
7,8953
0,0000
0,0000
0,0000
7,8953
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
409
РАЉА
9
РОГАЧА
10
СИБНИЦА
11
облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина
СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
мешовита
својина
Други
облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина
СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
мешовита
својина
Други
облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина
СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,1770
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,1770
3,3418
0,0000
0,0000
3,5188
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
476,5286
0,0000
3,6133
3,8476
43,7006
527,6901
18,0358
0,0000
1,1613
546,8872
24,5732
0,0000
0,0000
0,0000
0,4698
25,0430
0,0000
0,0000
0,0112
25,0542
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,6920
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,6920
0,0000
0,0000
0,0000
0,6920
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,8444
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,8444
0,0000
0,0000
0,0000
0,8444
953,1316
0,0000
14,3871
2,6440
125,5729
1095,7356
15,3620
0,0000
6,8638
1117,9614
63,5836
0,0000
1,1282
0,0000
3,5519
68,2637
2,1396
0,0000
0,0000
70,4033
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
21,3585
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
21,3585
0,8174
0,0000
0,0000
22,1759
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
410
СЛАТИНА
12
СОПОТ
13
СТОЈНИК
14
својина
мешовита
својина
Други
облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина
СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
мешовита
својина
Други
облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина
СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
мешовита
својина
Други
облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1,5641
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1,5641
0,0000
0,0000
0,0000
1,5641
29,7322
0,0000
1,5997
0,0000
21,8725
53,2044
0,5236
0,0000
0,0000
53,7280
1,2770
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1,2770
0,6476
0,0000
0,0000
1,9246
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
673,3947
0,0000
29,5796
3,2697
114,7482
820,9921
6,8831
0,0000
1,3867
829,2619
9,8976
0,0000
0,0480
0,0000
4,9038
14,8494
1,3779
0,0000
0,1128
16,3401
0,5207
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,5207
0,0000
0,0000
0,0000
0,5207
3,7296
0,0000
0,0496
0,0186
1,9063
5,7041
0,6270
0,0000
0,0000
6,3311
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
915,9031
0,0797
8,3332
1,8845
84,9656
1011,1661
9,2894
0,0000
1,5148
1021,9703
39,0202
0,0000
0,0000
0,0000
1,4957
40,5159
38,4525
0,0000
0,0000
78,9684
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
411
15
16
Друштвена
својина
Задружна
својина
мешовита
својина
Други
облици
својине
МАЛА
Приватна
ИВАНЧА
својина
Државна
својина РС
Државна
својина
СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
мешовита
својина
Други
облици
својине
Приватна
ПОПОВИЋ
својина
Државна
својина РС
Државна
својина
СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
мешовита
својина
Други
облици
својине
*Извор података РГЗ
13,0305
0,0000
0,0000
0,0000
0,0787
13,1092
0,4231
0,0485
0,0000
13,5808
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
2,5407
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
2,5407
0,0000
0,0000
0,0000
2,5407
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
605,2833
0,4696
41,3997
6,9965
58,2694
712,4185
5,5638
0,0000
6,8645
724,8468
22,9668
0,0000
0,0000
0,0000
3,0465
26,0133
4,5517
0,0000
1,7537
32,3187
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
3,1930
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
3,1930
0,0000
0,0000
0,0000
3,1930
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
380,4269
0,0000
16,1929
5,4402
72,0934
474,1534
6,1006
0,0000
2,3664
482,6204
48,7010
0,0000
1,7622
0,5537
5,0844
56,1013
1,1628
0,0000
0,0065
57,2706
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
28,8458
0,0000
5,8621
0,0000
1,9604
36,6683
0,0000
0,0000
0,0000
36,6683
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
412
Табела 3. Површине пољопривредног земљишта по класама
Култура
Њиве
Вртови
Воћњаци
Виногради
Ливаде
пашњаци
Трстици-мочваре
Укупно
I
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
II
15,8447
0,0000
42,1788
16,0340
171,0798
20,3933
0,0000
265,5306
Пољопривредно земљиште у ха
Класа
III
IV
V
488,4258
2401,0302
3726,8413
0,5776
0,0000
0,0000
194,0994
59,8546
1,3908
46,2291
18,2816
1,4818
340,3053
357,0733
104,8536
39,0199
87,3913
11,9223
0,0000
0,0000
0,0000
1108,6571 2923,6310
3846,4898
VI
1488,6253
0,0000
0,0000
0,0000
17,5816
104,2297
0,0000
1610,4366
VII
334,1910
0,0000
0,0000
0,0000
3,9262
79,1215
0,0000
417,2387
VIII
33,1642
0,0000
0,0000
0,0000
0,7797
56,5706
0,0000
90,5145
*Извор података РГЗ
ТАБЕЛА 4.
Одводњавање
Каналска мрежа
Изграђено у ха
У функцији у ха
Цевна дренажа
Изграђено у ха
У функцији у ха
Укупно у ха
Изграђено у ха
0,0000
ТАБЕЛА 5.
Широкозахватне
машине у ха
У функцији у
ха
0,0000
Наводњавање
Тифони у ха
Кап по кап
(миниорошавање)
у ха
Кишна крила у ха
Остало у ха
Укупно у ха
0,0000
ТАБЕЛА 6.
Физичке
мелиорације у ха
Побољшање квалитета пољопривредног земљишта и мелиорације ливада и пашњака
Хемијске
мелиорације у ха
Биолошке мелиорације
у ха
Мелиорације ливада и
пашњака у ха
Остало у ха
Укупно у ха
0,0000
413
Табела 7. Корисници пољопривредног земљишта у државној својини
Р.бр.
1
2
3
4
5
6
Назив корисника
"МАКС-ТРАНС" Д.Д
О.О.БЕОГРА
"НИС-ЕНЕРГОГАС"
АЛИМПИЈЕВИЋ МИЛИВОЈЕ
РАДИВОЈЕ
Д.Г.П. "ПАРТИЗАНСКИ ПУТ"
БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА ПАЛИЛУЛА
ГРАДСКА ОПШТИНА СОПОТ
Адреса корисника
Површина
земљишта коју
користи (ха)
Катастарска општина
Поседовни лист
или лист
непокретности
Површина на
листу
РАЉА ШУМАДИЈСКА 50/А
2,4940
МАЛИ ПОЖАРЕВАЦ
1604
2,4940
БЕОГРАД АУТОПУТ 11
0,0035
ЂУРИНЦИ
848
0,0035
СИБНИЦА
2,0196
СИБНИЦА
992
2,0196
БЕОГРАД
2,4435
МАЛИ ПОЖАРЕВАЦ
2071
2,4435
0,1908
176,1293
РОГАЧА
НЕМЕНИКУЋЕ
ДРЛУПА
ДУЧИНА
ДУЧИНА
БАБЕ
ДРЛУПА
ЂУРИНЦИ
МАЛИ ПОЖАРЕВАЦ
БАБЕ
ДРЛУПА
ПАРЦАНИ
СТОЈНИК
МАЛИ ПОЖАРЕВАЦ
СТОЈНИК
СИБНИЦА
СИБНИЦА
ГУБЕРЕВАЦ
МАЛИ ПОЖАРЕВАЦ
НЕМЕНИКУЋЕ
ГУБЕРЕВАЦ
СТОЈНИК
СТОЈНИК
НЕМЕНИКУЋЕ
ДРЛУПА
РАЉА
ПАРЦАНИ
СЛАТИНА
ДУЧИНА
МАЛА ИВАНЧА
ЂУРИНЦИ
РОГАЧА
419
45
100
111
121
137
141
169
191
195
199
226
229
230
230
243
244
246
259
268
299
301
305
321
330
343
360
386
417
433
449
451
0,1908
1,6665
0,8599
0,3844
0,0407
0,0381
1,4120
6,6823
0,1928
0,7277
1,0259
13,8003
0,5376
0,0829
0,2687
9,0340
0,9522
1,4924
18,5407
0,0945
0,1538
10,8424
0,9006
0,2037
0,4794
3,4880
2,3154
1,2770
1,5787
1,6422
0,9384
3,1703
БЕОГРАД
СОПОТ КОСМАЈСКИ ТРГ 5
414
ГУБЕРЕВАЦ
СТОЈНИК
ГУБЕРЕВАЦ
ГУБЕРЕВАЦ
НЕМЕНИКУЋЕ
СТОЈНИК
НЕМЕНИКУЋЕ
НЕМЕНИКУЋЕ
СТОЈНИК
СТОЈНИК
ДРЛУПА
МАЛИ ПОЖАРЕВАЦ
МАЛИ ПОЖАРЕВАЦ
СОПОТ
СТОЈНИК
ГУБЕРЕВАЦ
РОГАЧА
СИБНИЦА
НЕМЕНИКУЋЕ
РОГАЧА
МАЛА ИВАНЧА
МАЛИ ПОЖАРЕВАЦ
СТОЈНИК
МАЛИ ПОЖАРЕВАЦ
МАЛИ ПОЖАРЕВАЦ
МАЛИ ПОЖАРЕВАЦ
МАЛИ ПОЖАРЕВАЦ
СОПОТ
МАЛИ ПОЖАРЕВАЦ
МАЛИ ПОЖАРЕВАЦ
МАЛИ ПОЖАРЕВАЦ
МАЛИ ПОЖАРЕВАЦ
МАЛИ ПОЖАРЕВАЦ
МАЛИ ПОЖАРЕВАЦ
МАЛИ ПОЖАРЕВАЦ
МАЛИ ПОЖАРЕВАЦ
МАЛИ ПОЖАРЕВАЦ
ПОПОВИЋ
НЕМЕНИКУЋЕ
МАЛА ИВАНЧА
ПАРЦАНИ
НЕМЕНИКУЋЕ
ПОПОВИЋ
476
486
490
492
492
618
651
652
671
673
675
682
747
753
811
838
847
992
1035
1155
1278
1303
1341
1441
1475
1690
1719
1774
1856
1992
1995
2007
2013
2023
2075
2087
2099
2132
2164
2191
2221
2362
2417
6,7033
0,4895
1,2674
0,6485
13,3452
1,9192
3,3831
0,1450
2,5188
1,3684
0,6069
0,8072
0,1908
4,4061
1,4162
0,8118
1,1122
2,0196
0,0619
1,7749
7,1214
0,6071
1,0141
0,9162
0,2279
0,2510
0,9891
2,9473
0,1928
0,1295
0,0229
2,0636
0,3880
3,0780
1,6062
0,0792
0,6172
7,5645
0,4254
6,9948
1,8668
0,8202
0,4598
415
НЕМЕНИКУЋЕ
НЕМЕНИКУЋЕ
НЕМЕНИКУЋЕ
НЕМЕНИКУЋЕ
СОПОТ
СОПОТ
СОПОТ
2453
2455
2573
2624
2916
2954
2996
0,2476
2,4035
1,1832
0,3963
0,7289
0,6718
0,2955
7
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
СОПОТ
СОПОТ КНЕЗА МИЛОША
45/А
1,2216
ПОПОВИЋ
2422
0,7070
8
9
ЈП "ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"
ЈП "ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"
БЕОГРАД НЕМАЊИНА 6
БЕОГРАД НЕМАЊИНА 6
4,4353
2,4034
СОПОТ
СОПОТ
ПАРЦАНИ
ПОПОВИЋ
3123
802
225
305
0,5146
4,4353
2,1159
0,2875
10
ЈП ЗА ГАЗДОВАЊЕ ШУМАМА
"СРБИЈАШУМЕ" СА П.О. ШУМСКО
ГАЗДИНСТВ
БЕОГРАД ЊЕГОШЕВА 44
226,1476
СЛАТИНА
78
0,6476
БАБЕ
ДУЧИНА
МАЛА ИВАНЧА
РОГАЧА
СТОЈНИК
ГУБЕРЕВАЦ
ПАРЦАНИ
НЕМЕНИКУЋЕ
СОПОТ
88
149
286
289
304
358
389
491
644
71,3507
3,3072
8,1325
0,5896
47,2649
68,8293
3,8256
20,6910
1,5092
0,3775
МАЛИ ПОЖАРЕВАЦ
257
0,3775
0,8324
0,1665
0,2087
ДРЛУПА
МАЛА ИВАНЧА
ЂУРИНЦИ
669
1347
638
0,8324
0,1665
0,2087
0,0308
РАЉА
565
0,0308
0,2234
МАЛИ ПОЖАРЕВАЦ
1439
0,2234
2,2344
СИБНИЦА
1198
2,2344
244,2802
ЂУРИНЦИ
89
0,9573
ДУЧИНА
ДРЛУПА
СИБНИЦА
МАЛИ ПОЖАРЕВАЦ
РОГАЧА
МАЛА ИВАНЧА
112
123
245
261
288
288
17,8803
20,5346
51,8281
20,7055
18,2164
7,4751
11
ЈП"ПУТЕВИ СРБИЈЕ"
12
13
14
МАТИЋ МИЛИСАВ РАДИСАВ
МЕСНА ЗАЈЕДИНЦА МАЛА ИВАНЧА
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ЂУРИНЦИ
15
МИТРОВИЋ ЉУБИСАВ БРАНКА
16
НИС ЈУГОПЕТРОЛ
17
ПАУНОВИЋ БОЖИДАР МИЛОСАВ
18
ПКБ ВОЋАРСКЕ ПЛАНТАЖЕ ДОО
БЕОГРАД БУЛЕВАР КРАЉА
АЛЕКСА 282
ДРЛУПА
МАЛА ИВАНЧА
ЂУРИНЦИ
РАЉА ПРОФЕСОРА
АНДОНОВИЋА 2/А
БЕОГРАД МИЛЕНТИЈА
ПОПОВИЋА 1
БЕОГРАД
БОЛЕЧ СМЕДЕРЕВСКИ ПУТ
120
416
19
20
21
22
23
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
САВЕЗНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
НАРОДНУ ОДБРАНУ
СИНЂЕЛИЋ ТОМА ЗОРАН
ЗЕМЉОРАДНИЧКА ЗАДРУГА
"СОПОТ"
ЂОРЂЕВИЋ ГРУЈИЦА САША
Укупно
ЂУРИНЦИ
ПОПОВИЋ
НЕМЕНИКУЋЕ
СТОЈНИК
ПОПОВИЋ
ДРЛУПА
МАЛИ ПОЖАРЕВАЦ
СИБНИЦА
СИБНИЦА
СИБНИЦА
СИБНИЦА
МАЛИ ПОЖАРЕВАЦ
МАЛИ ПОЖАРЕВАЦ
МАЛИ ПОЖАРЕВАЦ
ПОПОВИЋ
МАЛИ ПОЖАРЕВАЦ
МАЛИ ПОЖАРЕВАЦ
МАЛИ ПОЖАРЕВАЦ
МАЛИ ПОЖАРЕВАЦ
ПОПОВИЋ
ЂУРИНЦИ
СИБНИЦА
ЂУРИНЦИ
ДУЧИНА
НЕМЕНИКУЋЕ
СИБНИЦА
ЂУРИНЦИ
ЂУРИНЦИ
ДУЧИНА
СИБНИЦА
БАБЕ
МАЛА ИВАНЧА
ПОПОВИЋ
294
470
493
537
537
669
696
1079
1081
1198
1400
1698
1765
1804
1806
2037
2075
2087
2099
3009
8
247
276
407
654
677
849
852
872
1079
1169
2330
3043
30,5903
44,7329
7,3686
10,4280
0,4385
0,8324
0,9439
0,4069
1,4187
2,2344
1,1949
0,1110
0,3818
0,8361
2,3107
0,1501
1,6062
0,0792
0,6172
0,0011
0,0334
0,6241
0,3676
1,9699
0,8879
0,6904
0,9611
0,7792
1,7333
0,4069
0,0833
0,7862
0,7686
БЕОГРАД ГРАЧАНИЧКА 8
10,0919
БЕОГРАД
0,5207
СОПОТ
503
0,5207
СОПОТ ЊЕГОШЕВА 8
0,3107
СОПОТ
3541
0,3107
СОПОТ КНЕЗА МИЛОША 24
1,1378
ДУЧИНА
289
1,1378
МАЛИ ПОЖАРЕВ СРЕЋКА
ЈОВАНОВИЋА 22
0,2279
МАЛИ ПОЖАРЕВАЦ
1475
0,2279
678,1315
*Извор података РГЗ
417
ТАБЕЛА 15
КО
Дрлупа
Потес
Преглед груписаних надметања
Број поседовног
Број
Број
листа/листа
катастарске
јавног
надметања
непокретности
парцеле
1
123
20/1
1
123
22/3
1
123
25/5
Култура и класа
Њива 6.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Укупно 1
2
2
123
123
22/6
25/4
Њива 5.класе
Њива 5.класе
3
123
26/2
Њива 5.класе
4
4
4
4
123
123
123
123
845/1
845/2
845/3
848/4
Њива
Њива
Њива
Њива
6.класе
6.класе
6.класе
6.класе
5
5
5
5
5
123
123
123
123
123
851/3
856/3
857/1
857/3
858/1
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
5.класе
5.класе
5.класе
5.класе
5.класе
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
859/2
859/3
859/4
863/1
863/4
863/5
864/1
864/2
864/3
865/1
865/2
865/3
865/5
863/2
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
5.класе
5.класе
5.класе
5.класе
5.класе
5.класе
5.класе
5.класе
5.класе
5.класе
5.класе
5.класе
5.класе
5.класе
7
123
860/1
Њива 5.класе
8
8
123
123
1137/1
1137/3
Њива 7.класе
Њива 7.класе
9
9
9
123
123
123
1145/1
1145/3
Њива 5.класе
Пашњак 4.класе
Њива 6.класе
10
10
10
123
123
123
1828/1
1828/5
1828/6
Њива 7.класе
Воћњак 4.класе
Њива 7.класе
11
123
1998
Њива 5.класе
12
123
2004/1
Њива 5.класе
13
123
1/5
Њива 5.класе
14
141
938/1
Њива 6.класе
Укупно 2
Укупно 3
Укупно 4
Укупно 5
Укупно 6
Укупно 7
Укупно 8
Укупно 9
Укупно 10
Укупно 11
Укупно 12
Укупно 13
Површина
(ха)
1,4973
0,1540
0,0644
1,7157
0,1069
0,1050
0,2119
0,4961
0,4961
0,4410
0,1686
0,0150
0,2872
0,9118
0,0224
0,2194
0,4439
0,0144
0,3076
1,0077
0,2125
0,0011
0,0042
0,3643
0,1292
0,1445
0,2689
0,2747
0,2623
0,1514
0,1582
0,1618
0,0119
0,1813
2,3263
0,4921
0,4921
1,4354
0,3037
1,7391
0,7446
0,4834
1,8447
3,0727
0,9223
0,0177
0,0045
0,9445
0,5885
0,5885
1,8994
1,8994
0,8040
0,8040
0,1537
Боја
Напомена
зелена
зелена
зелена
сива
сива
розе
жуто
жуто
жуто
жуто
плаво
плаво
плаво
плаво
плаво
индиго
индиго
индиго
индиго
индиго
индиго
индиго
индиго
индиго
индиго
индиго
индиго
индиго
индиго
циклама
зелена
зелена
црвена
црвена
црвена
љубичаста
љубичаста
љубичаста
бела
црна
418
Укупно 14
15
141
1119/3
Виноград 3.класе
16
141
1122/2
Њива 5.класе
Укупно 15
Укупно 16
Укупно
КО Дрлупа
*Извор података РГЗ
0,1537
0,0439
0,0439
1,2144
1,2144
17,6218
419
ТАБЕЛА 15
КО Дучина
Потес
Преглед груписаних надметања
Број поседовног
Број
Број јавног
листа/листа
катастарске
надметања
непокретност
парцеле
17
112
144/1
Култура и класа
Ливада 4.класе
Укупно 17
18
112
173
Њива 5.класе
19
112
187
Њива 6.класе
20
112
240
Њива 4.класе
21
21
112
112
1166
1167
Пашњак 4.класе
Њива 5.класе
22
112
1187
Њива 5.класе
23
112
1841
Њива 6.класе
24
112
1929
Њива 4.класе
25
112
1955/4
Њива 5.класе
26
112
2056
Њива 5.класе
27
112
2143/1
Њива 5.класе
28
112
2203/2
Њива 6.класе
29
29
112
112
2209
2210/1
Њива 6.класе
Њива 6.класе
30
30
30
30
30
112
112
112
112
112
2211
2212/1
2213/3
2215/2
2217/2
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
31
112
2212/3
Њива 6.класе
32
112
2216/1
Њива 4.класе
33
33
33
33
33
33
112
112
112
112
112
112
2223
2224
2225/3
2238
2243/1
2243/2
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
34
289
1774
Њива 5.класе
35
35
289
289
2057/1
2057/3
Њива 5.класе
Њива 5.класе
36
36
407
407
1918/3
1918/7
Њива 4.класе
Њива 4.класе
37
872
1820/2
Њива 5.класе
Укупно 18
Укупно 19
Укупно 20
Укупно 21
Укупно 22
Укупно 23
Укупно 24
Укупно 25
Укупно 26
Укупно 27
Укупно 28
Укупно 29
6.класе
6.класе
6.класе
5.класе
5.класе
Укупно 30
Укупно 31
Укупно 32
5.класе
5.класе
5.класе
5.класе
5.класе
5.класе
Укупно 33
Укупно 34
Укупно 35
Укупно 36
Укупно 37
Површина
(ха)
0,3842
0,3842
0,2243
0,2243
0,3671
0,3671
0,4539
0,4539
0,1229
0,2370
0,3599
0,9056
0,9056
0,3273
0,3273
1,6600
1,6600
0,3065
0,3065
0,3455
0,3455
0,4848
0,4848
0,4524
0,4524
0,4010
0,3814
0,7824
0,3684
0,6605
1,4197
0,4879
0,1442
3,0807
0,1885
0,1885
0,3226
0,3226
0,6299
0,2313
0,5611
0,8578
0,8907
0,7765
3,9473
0,4287
0,4287
0,4875
0,2216
0,7091
0,9942
0,9757
1,9699
0,0933
0,0933
Боја
Напомена
жута
розе
св. жута
мас.зелено
зелена
зелена
љубичаста
црна
св.плава
св.зелена
браон
црна
плава
наранџаст
наранџаст
сива
сива
сива
сива
сива
св. сива
црвена
браон
браон
браон
браон
браон
браон
љубичаста
пинк
пинк
жута
жута
розе
420
38
111
1758
Пашњак 4.класе
39
111
2192
Ливада 4.класе
40
111
2313/11
Њива 5.класе
41
112
310/1
Њива 3.класе
42
112
316/1
Њива 3.класе
43
112
316/4
Ливада 4.класе
44
112
1820/1
Њива 5.класе
45
872
2046
Њива 4.класе
46
872
2047
Њива 4.класе
47
872
2257
Њива 6.класе
Укупно 38
Укупно 39
Укупно 40
Укупно 41
Укупно 42
Укупно 43
Укупно 44
Укупно 45
Укупно 46
Укупно 47
Укупно
КО Дучина
*Извор података РГЗ
0,2558
0,2558
0,1261
0,1261
0,0025
0,0025
0,1415
0,1415
0,0308
0,0308
0,2071
0,2071
0,0887
0,0887
1,1005
1,1005
0,1427
0,1427
0,3968
0,3968
20,2865
421
ТАБЕЛА 15
КО
Ђуринци
Потес
Преглед груписаних надметања
Број поседовног
Број јавног
листа/листа
надметања
непокретности
48
294
Број
катастарске
парцеле
385
Култура и класа
Њива 5.класе
Укупно 48
49
49
294
294
395/1
405/1
Њива 4.класе
Њива 4.класе
50
294
416
Њива 4.класе
51
294
422
Њива 5.класе
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
294
294
294
294
294
294
294
294
294
294
294
294
294
294
294
294
294
294
294
294
294
294
693
701
702
704/2
705
706
707
708
709
712
713/6
714
715
716
717
718
719
721
722/1
722/2
723
725/2
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
53
294
751/2
Њива 5.класе
54
54
294
294
753
754
Њива 5.класе
Њива 5.класе
55
55
55
55
55
294
294
294
294
294
756
757
758
759
760
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
56
294
1481/1
Њива 6.класе
57
169
364/3
Њива 5.класе
58
58
169
169
363/2
364/4
Њива 5.класе
Њива 5.класе
59
169
387
Њива 4.класе
Укупно 49
Укупно 50
Укупно 51
4.класе
5.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
5.класе
5.класе
5.класе
5.класе
Укупно 52
Укупно 53
Укупно 54
4.класе
4.класе
3.класе
3.класе
3.класе
Укупно 55
Укупно 56
Укупно 57
Укупно 58
Укупно 59
Површина
(ха)
0,4895
0,4895
0,0795
0,4162
0,4957
1,1371
1,1371
0,7959
0,7959
0,4376
0,6854
0,4470
0,4529
0,2197
0,2092
0,2002
0,2034
3,5325
1,3541
1,6997
0,1927
0,4021
0,3402
0,5624
0,4856
0,7493
0,2988
0,7407
0,1568
0,1029
0,2446
13,7178
1,1858
1,1858
0,5987
0,5800
1,1787
1,1612
0,6138
0,1480
0,1534
0,8935
2,9699
2,3531
2,3531
0,1368
0,1368
0,0553
0,1651
0,2204
0,2857
Боја
Напомена
жута
зелена
зелена
циклама
сива
плава
плава
плава
плава
плава
плава
плава
плава
плава
плава
плава
плава
плава
плава
плава
плава
плава
плава
плава
плава
плава
плава
црвена
светло љуб
светло љуб
љубичаста
љубичаста
љубичаста
љубичаста
љубичаста
црна
Нарануаста
жута
жута
светло
зелена
0,2857
422
60
169
388
Њива 4.класе
61
169
404
Њива 5.класе
62
169
418
Њива 5.класе
63
169
578/3
Њива 6.класе
64
169
751/3
Њива 5.класе
65
169
751/4
Њива 5.класе
66
66
66
66
169
169
169
169
120/1
120/2
129/1
129/2
Њива
Њива
Њива
Њива
67
449
408
Њива 6.класе
68
169
521
Пашњак 2.класе
69
276
273
Њива 5.класе
Укупно 60
Укупно 61
Укупно 62
Укупно 63
Укупно 64
Укупно 65
5.класе
5.класе
5.класе
5.класе
Укупно 66
Укупно 67
Укупно 68
Укупно 69
Укупно КО
Ђуринци
*Извор података РГЗ
0,0687
0,0687
0,2479
0,2479
0,4225
0,4225
0,0749
0,0749
0,7156
0,7156
0,2796
0,2796
0,2182
0,6275
2,4275
0,7577
4,0309
0,9384
0,9384
0,0542
0,0542
0,3676
0,3676
тамно
зелено
розе
плава
црвена
љубичаста
зелена
сива
сива
сива
сива
розе
32,1667
423
ТАБЕЛА 15
КО Рогача
Потес
Преглед груписаних надметњаа
Број
Број
Број јавног
поседовног
катастарске
надметања
листа/листа
парцеле
непокретност
70
288
336/1
Култура и
класа
Њива 4.класе
Укупно 70
71
71
71
71
288
288
288
288
446/2
446/4
446/5
446/6
Њива
Њива
Њива
Њива
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
72
72
72
72
72
288
288
288
288
288
667/1
667/2
667/3
667/4
667/5
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
6.класе
6.класе
6.класе
6.класе
6.класе
73
288
1836
Њива 7.класе
74
288
1860
Њива 6.класе
75
288
1872/2
Њива 6.класе
76
288
1896/2
Њива 6.класе
77
288
1896/11
Њива 6.класе
78
288
2043/2
Њива 5.класе
79
79
288
288
2061/4
2061/4
Њива 5.класе
Њива 6.класе
80
288
2348/5
Њива 5.класе
81
288
2348/4
Њива 5.класе
82
82
82
288
288
288
2604/3
2605/1
2606
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Ливада 4.класе
83
288
2642/1
Њива 5.класе
84
288
2816/2
Њива 5.класе
85
451
2051
Њива 5.класе
86
451
2090
Њива 6.класе
87
451
2394/2
Њива 5.класе
88
288
119/3
Њива 3.класе
89
89
89
89
89
89
288
288
288
288
288
288
292/1
292/2
292/3
292/4
292/5
293/1
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Укупно 71
Укупно 72
Укупно 73
Укупно 74
Укупно 75
Укупно 76
Укупно 77
Укупно 78
Укупно 79
Укупно 80
Укупно 81
Укупно 82
Укупно 83
Укупно 84
Укупно 85
Укупно 86
Укупно 87
Укупно 88
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
Површина
(ха)
0,3821
0,3821
0,5528
0,4587
0,4771
0,4871
1,9757
0,5795
0,5316
0,1994
0,6946
0,7058
2,7109
0,7298
0,7298
0,5645
0,5645
1,3166
1,3166
1,3959
1,3959
0,5596
0,5596
2,0850
2,0850
0,5353
0,0889
0,6242
0,1273
0,1273
0,9566
0,9566
0,2220
1,2380
0,4698
1,9298
1,1368
1,1368
1,1701
1,1701
0,9840
0,9840
0,7097
0,7097
1,1302
1,1302
0,5178
0,5178
0,5407
0,5015
0,4994
0,9691
0,9470
0,9839
Боја
Напомена
жута
зелена
зелена
зелена
зелена
тамно пла.
тамно пла.
тамно пла
тамно пла
тамно пла
циклама
св плаво
масл.зелен
наранџаст
црвена
св. сива
св. плава
св. плава
бела
браон
розе
розе
розе
бела
св. плава
лила
жута
зелена
тамно
тамно
тамно
тамно
тамно
тамно
сива
сива
сива
сива
сива
сива
Под
правоснажном
одлуком по
Годишњем
програму за
2010.
424
89
89
89
89
89
89
89
Укупно 89
Укупно
КО Рогача
*Извор података РГЗ
288
288
288
288
288
288
288
293/2
288
289
290
291/1
291/2
291/3
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
3.класе
4.класе
3.класе
0,9400
0,8497
1,0840
0,4172
3,4326
3,5226
3,0205
17,7082
тамно
тамно
тамно
тамно
тамно
тамно
тамно
сива
сива
сива
сива
сива
сива
сива
годину(јавно
надметање
бр. 295)
решити до
огласа за
2011. год.
38,7148
425
ТАБЕЛА 15
КО
Сибница
Потес
Преглед груписаних надметања
Број
Број
Број јавног
поседовног
катастарске
надметања
листа/листа
парцеле
непокретност
90
245
54/1
Култура и класа
Њива 5.класе
Укупно 90
91
245
114/1
Њива 5.класе
92
245
63/1
Њива 6.класе
93
93
245
245
122/3
122/4
Њива 4.класе
Њива 4.класе
94
245
431/13
Њива 6.класе
95
95
245
245
431/9
431/10
Њива 6.класе
Њива 6.класе
96
245
517/1
Њива 5.класе
97
245
1185
Њива 5.класе
98
245
1191/1
Њива 5.класе
99
99
99
99
245
245
245
245
1194
1195
1196
1198
Ливада 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
100
100
245
245
1212
1214
Ливада 3.класе
Ливада 5.класе
101
101
245
245
1217
1219
Ливада 4.класе
Ливада 4.класе
102
245
1236/2
Њива 5.класе
103
103
103
103
103
245
245
245
245
245
1246
1247
1249/1
1249/2
1258/1
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Воћњак 4.класе
104
104
245
245
1347/1
1347/2
Њива 5.класе
Њива 5.класе
105
245
1363/1
Њива 5.класе
106
106
245
245
1367/1
1369
Њива 5.класе
Њива 5.класе
107
245
1370
Њива 5.класе
108
108
245
245
1374
1375
Њива 5.класе
Њива 5.класе
109
109
245
245
1379
1381
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Укупно 91
Укупно 92
Укупно 93
Укупно 94
Укупно 95
Укупно 96
Укупно 97
Укупно 98
Укупно 99
Укупно100
Укупно101
Укупно102
Укупно103
Укупн 104
Укупно105
Укупно106
Укупно 107
Укупно 108
Површина
(ха)
0,5162
0,5162
2,0821
2,0821
0,9771
0,9771
0,4618
0,0747
0,5365
0,3059
0,3059
0,4447
1,2516
1,6963
1,1774
1,1774
0,6984
0,6984
1,0560
1,0560
0,8493
0,3763
1,1261
0,4461
2,7978
0,3975
0,4011
0,7986
0,6796
0,6663
1,3459
0,6885
0,6885
0,6302
0,6361
0,4326
0,4942
1,1282
3,3213
0,6341
0,2391
0,8732
1,4203
1,4203
1,4414
0,3464
1,7878
1,1649
1,1649
0,8173
0,4951
1,3124
0,3304
0,8357
Боја
Напомена
св. црвена
црвена
св.браон
св.плаво
св.плаво
св.љуб.
розе
розе
сива
жута
наранџаста
зелена
зелена
зелена
зелена
тамно плава
тамно плава
сиво-црна
сиво-црна
браон
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
црвена
црвена
плава
љубичаста
љубичаста
циклама
црвена
црвена
св.љубич.
св.љубич.
426
109
245
1385
Њива 5.класе
110
245
1506/3
Њива 5.класе
111
245
1919/5
Њива 5.класе
112
112
245
245
2133/2
2133/2
Њива 5.класе
Пашњак 3.класе
113
245
2169/2
Њива 6.класе
114
245
2179/1
Пашњак 5.класе
115
115
115
115
245
245
245
245
2419
2422/1
2422/2
2423/1
116
116
245
245
36/1
36/7
Њива 4.класе
Њива 4.класе
117
245
1182
Њива 5.класе
118
245
1230
Њива 5.класе
119
245
1357/7
Њива 5.класе
120
245
2036/2
Ливада 3.класе
121
243
1173/1
Њива 5.класе
122
243
1173/3
Њива 5.класе
123
243
1493/1
Њива 5.класе
124
243
1514/3
Њива 6.класе
125
244
1506/1
Њива 5.класе
126
247
1465
Њива 6.класе
127
247
1495
Њива 5.класе
Укупно 109
Укупно 110
Укупно 111
Укупно112
Укупно113
Укупно114
Њива
Њива
Њива
Њива
5.класе
5.класе
5.класе
5.класе
Укупно115
Укупно116
Укупно117
Укупно118
Укупно119
Укупно120
Укупно121
Укупно122
Укупно123
Укупно124
Укупно125
Укупно126
Укупно127
Укупно
КО Сибница
*Извор података РГЗ
0,4374
1,6035
0,3359
0,3359
0,8379
0,8379
0,7862
0,5988
1,3850
0,8667
0,8667
0,7008
0,7008
2,0428
1,6343
0,9184
1,3892
5,9847
2,4114
0,1962
2,6076
0,3817
0,3817
0,3177
0,3177
0,4148
0,4148
0,0893
0,0893
1,0168
1,0168
0,9404
0,9404
1,2227
1,2227
1,3137
1,3137
0,9522
0,9522
0,5484
0,5484
0,0757
0,0757
св.љубич.
розе
браон
жута
жута
жута
зелена
црвена
црвена
црвена
црвена
жута
жута
сива
љубичаста
наранџаста
зелена
плава
розе
плава
плава
зелена
розе
46,1521
427
ТАБЕЛА 15
КО
Стојник
Потес
Преглед груписаних надметања
Број
Број
Број јавног
поседовног
катастарске
надметања
листа/листа
парцеле
непокретности
128
537
922
128
537
923
128
537
924/1
128
537
925
Култура и класа
Њива
Њива
Њива
Њива
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
Укупно128
129
537
929/2
Њива 4.класе
130
537
1116
Њива 5.класе
131
537
2516
Ливада 5.класе
132
537
2520
Њива 5.класе
133
133
537
537
2543/1
2543/2
Њива 5.класе
Њива 5.класе
134
537
3394
Њива 5.класе
135
135
135
135
537
537
537
537
3435
3445
3446
3447
Њива
Њива
Њива
Њива
136
537
3443
Њива 4.класе
137
537
3602
Њива 5.класе
138
138
138
138
138
138
537
537
537
537
537
537
3403/2
3405
3414
3415
3423
3424
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
139
537
3573/1
Њива 5.класе
140
140
301
301
14/4
15/2
Њива 5.класе
Њива 5.класе
141
301
80/1
Њива 5.класе
142
301
163/2
Њива 4.класе
143
301
528
Њива 5.класе
144
301
541/2
Њива 5.класе
145
145
301
301
575/3
576/2
Њива 4.класе
Њива 5.класе
146
301
597/2
Њива 5.класе
Укупно 129
Укупно 130
Укупно 131
Укупно 132
Укупно 133
Укупно134
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
Укупно 135
Укупно 136
Укупно 137
5.класе
5.класе
5.класе
5.класе
4.класе
4.класе
Укупно 138
Укупно 139
Укупно 140
Укупно 141
Укупно 142
Укупно 143
Укупно 144
Укупно 145
Укупно 146
Површина
(ха)
0,4216
0,4841
0,2660
0,4793
1,6510
0,0361
0,0361
0,5716
0,5716
1,1378
1,1378
0,4397
0,4397
0,3203
0,3332
0,6535
0,2786
0,2786
0,6720
0,4436
0,4133
0,4287
1,9576
0,5413
0,5413
0,3106
0,3106
0,2759
0,3086
0,7578
0,6476
0,3525
0,2518
2,5942
0,2161
0,2161
0,6921
0,1583
0,8504
0,1791
0,1791
0,8124
0,8124
0,5274
0,5274
0,1386
0,1386
0,5016
0,1156
0,6172
1,5433
1,5433
Боја
цигла
цигла
цигла
цигла
Напомена
Боја
Боја
Боја
Боја
бела
жута
тамно плава
светло плава
тамно зелена
тамно зелена
светло зелена
циклама
циклама
циклама
циклама
љубич.
браон
плава
плава
плава
плава
плава
плава
црна
428
147
301
710/1
Њива 5.класе
148
301
715/1
Њива 5.класе
149
301
821
Њива 4.класе
150
150
301
301
824/1
824/1
Њива 4.класе
Њива 6.класе
151
301
919/2
Њива 4.класе
152
301
921
Њива 4.класе
153
301
1419
Пашњак 6.класе
154
301
1985/1
Пашњак 4.класе
155
301
1985/2
Њива 4.класе
156
301
2527/2
Њива 5.класе
157
301
2933
Њива 5.класе
158
301
3123
Ливада 5.класе
159
301
3395
Њива 5.класе
160
305
2866
Ливада 2.класе
161
305
3509
Њива 4.класе
162
486
2977/1
Њива 5.класе
163
618
2972
Њива 4.класе
164
671
1399/1
Њива 5.класе
165
165
165
671
671
671
2617/1
2617/2
2617/3
Њива 6.класе
Њива 6.класе
Њива 6.класе
166
166
166
671
671
671
2624/1
2624/2
2624/3
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
167
673
611/1
Њива 4.класе
168
168
811
811
1399/2
1399/3
Њива 5.класе
Њива 5.класе
169
1341
2426
Њива 5.класе
Укупно 147
Укупно 148
Укупно 149
Укупно 150
Укупно 151
Укупно 152
Укупно 153
Укупно 154
Укупно 155
Укупно 156
Укупно 157
Укупно 158
Укупно 159
Укупно 160
Укупно 161
Укупно 162
Укупно 163
Укупно 164
Укупно 165
Укупно 166
Укупно 167
Укупно 168
Укупно 169
Укупно
КО Стојник
*Извор података РГЗ
0,6812
0,6812
0,3527
0,3527
0,0778
0,0778
0,4189
0,1863
0,6052
0,1997
0,1997
0,3527
0,3527
0,1534
0,1534
0,7311
0,7311
0,0535
0,0535
0,6452
0,6452
0,6555
0,6555
0,2318
0,2318
1,1645
1,1645
0,1261
0,1261
0,7745
0,7745
0,4895
0,4895
1,9192
1,9192
0,7486
0,7486
0,4795
0,3118
0,3780
1,1693
0,1972
0,1767
0,2270
0,6009
1,3684
1,3684
0,9015
0,5147
1,4162
1,0141
1,0141
30,5876
429
ТАБЕЛА 15
КО Мали
Пожаревац
Потес
Преглед груписаних надметања
Број поседовног
Број јавног
листа/листа
надметања
непокретности
170
261
Број
катастарске
парцеле
154
Култура и класа
Ливада 2.класе
Укупно170
171
261
160
Ливада 2.класе
172
261
571
Ливада 4.класе
173
261
581/2
Ливада 4.класе
174
174
261
261
743
747
Ливада 5.класе
Ливада 4.класе
Ливада 5.класе
175
261
763
Ливада 4.класе
176
261
769
Ливада 4.класе
177
261
773
Ливада 4.класе
178
178
178
178
178
261
261
261
261
261
779
780
797
805
806
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
179
261
795
Ливада 4.класе
180
261
801
Њива 3.класе
181
261
3235/1
Пашњак 3.класе
182
261
3265
Њива 4.класе
183
183
261
261
3946
3948/4
Пашњак 2.класе
Њива 4.класе
184
184
261
261
4016
4041
Ливада 2.класе
Њива 3.класе
185
261
4051
Ливада 2.класе
186
186
186
261
261
261
4316
4317
4318
Воћњак 2.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
187
261
4459
Њива 4.класе
188
188
188
188
188
188
261
261
261
261
261
261
4660
4663
4664
4665
4666
4667
Пашњак 3.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Пашњак 2.класе
Њива 4.класе
189
261
4854/2
Њива 4.класе
Укупно171
Укупно172
Укупно173
Укупно 174
Укупно 175
Укупно 176
Укупно 177
4.класе
4.класе
4.класе
3.класе
3.класе
Укупно 178
Укупно 179
Укупно 180
Укупно 181
Укупно 182
Укупно 183
Укупно 184
Укупно 185
Укупно 186
Укупно 187
Укупно 188
Укупно 189
Површина
(ха)
Боја
Напомена
0,2968
0,2968
0,1393
0,1393
0,2135
0,2135
0,0894
0,0894
0,5291
0,3559
0,1901
1,0751
0,1692
0,1692
0,1317
0,1317
0,1748
0,1748
0,0217
0,1640
0,0508
0,1772
0,1794
0,5931
0,1266
0,1266
0,1444
0,1444
0,0588
0,0588
0,7555
0,7555
0,2781
0,1753
0,4534
0,2697
0,4292
0,6989
0,2461
0,2461
0,4432
0,1140
0,5056
1,0628
0,2606
0,2606
0,4874
0,4716
0,0958
0,1948
0,0661
0,1526
1,4683
1,1169
1,1169
430
190
261
4854/5
Пашњак 3.класе
191
261
4956/1
Ливада 2.класе
192
192
261
261
4979
4981
Њива 2.класе
Ливада 2.класе
193
261
5012
Ливада 2.класе
194
261
5014
Ливада 2.класе
195
261
5330
Њива 5.класе
196
261
5349
Њива 5.класе
197
197
261
261
5353
5354
Њива 5.класе
Воћњак 3.класе
198
261
5571
Њива 5.класе
199
261
5656
Ливада 2.класе
200
200
261
261
5662
5693
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
201
201
261
261
5671/2
5682
Ливада 2.класе
Ливада 2.класе
202
261
5698
Ливада 3.класе
203
203
203
203
261
261
261
261
5703/1
5703/2
5703/3
5703/4
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
204
204
261
261
5715
5719/3
Ливада 3.класе
Ливада 3.класе
205
261
5728
Ливада 4.класе
206
261
5740
Ливада 4.класе
207
261
6076
Њива 5.класе
208
261
6333
Њива 6.класе
209
261
6423
Ливада 3.класе
210
261
6425
Ливада 3.класе
211
259
5292
Њива 4.класе
212
259
5672
Њива 3.класе
213
213
259
259
5708
5709
Ливада 3.класе
Ливада 3.класе
214
214
259
259
5817
5818
Пашњак 2.класе
Њива 5.класе
Укупно 190
Укупно 191
Укупно 192
Укупно 193
Укупно 194
Укупно 195
Укупно 196
Укупно 197
Укупно 198
Укупно 199
Укупно 200
Укупно 201
Укупно 202
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
Укупно 203
Укупно 204
Укупно 205
Укупно 206
Укупно 207
Укупно 208
Укупно 209
Укупно 210
Укупно 211
Укупнo 212
Укупно 213
0,7288
0,7288
0,1236
0,1236
0,2508
0,2518
0,5026
0,5032
0,5032
0,2310
0,2310
0,3211
0,3211
0,3482
0,3482
0,1380
0,1555
0,2935
0,7439
0,7439
0,3876
0,3876
0,1255
0,3237
0,4492
0,1265
0,1742
0,3007
0,3233
0,3233
0,1687
0,2098
0,7034
0,0020
1,0839
0,6321
0,3873
1,0194
0,1709
0,1709
0,1430
0,1430
0,5375
0,5375
0,4285
0,4285
0,1303
0,1303
0,4181
0,4181
0,3371
0,3371
0,6095
0,6095
0,0823
0,0697
0,1520
0,5164
0,5530
црна
браон
431
214
259
5819
Њива 5.класе
215
259
6083/1
Њива 5.класе
216
216
259
259
6094
6095
Пашњак 3.класе
Воћњак 3.класе
217
259
6328
Њива 6.класе
218
259
6710
Пашњак 3.класе
219
259
6785
Пашњак 3.класе
220
220
1441
4298/1
4298/1
Њива 4.класе
Њива 5.класе
221
1475
6396
Њива 5.класе
222
1690
5501
виноград 2.класе
223
1698
163
Ливада 2.класе
224
224
224
224
224
224
224
224
224
2023
3100
2023
3101
2023
3102
2023
3102
225
2099
667/1
Укупно 214
Укупно 215
Укупно 216
Укупно 217
Укупно 218
Укупно 219
Укупно 220
Укупно 221
Укупно 222
Укупнo 223
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
4.класе
5.класе
6.класе
4.класе
5.класе
6.класе
4.класе
5.класе
6.класе
Укупно 224
Ливада 3.класе
Укупно 225
Укупно КО
Мали Пожаревац
*Извор података РГЗ
ТАБЕЛА 15
КО
Слатина
Потес
Укупно 226
Укупно
КО Слатина
*Извор података РГЗ
0,7850
1,8544
0,8994
0,8994
0,0984
0,3800
0,4784
0,7769
0,7769
0,3754
0,3754
0,4869
0,4869
0,8750
0,0412
0,9162
0,2279
0,2279
0,2510
0,2510
0,1110
0,1110
0,6018
0,2067
0,1880
0,7211
0,2312
0,2044
0,6295
0,1980
0,0973
3,0780
0,4132
0,4132
29,4308
Преглед груписаних надметања
Број
Број
Број јавног
поседовног
катастарске
надметања
листа/листа
парцеле
непокретности
226
386
1
Култура и класа
Њива 4.класе
Површина
(ха)
Боја
Напомена
1,0556
1,0556
1, 0556
432
ТАБЕЛА 15
КО
Сопот
Потес
Преглед груписаних надметања
Број
Број
Број јавног
поседовног
катастарске
надметања
листа/листа
парцеле
непокретности
227
753
4124
227
753
227
753
4125
227
753
4128/1
227
753
4134
Култура и класа
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
4.класе
5.класе
4.класе
6.класе
6.класе
Укупно 227
228
2916
3668
Њива 3.класе
229
2954
4178
Ливада 4.класе
230
753
7747
Њива 5.класе
Укупно 228
Укупно 229
Укупно 230
Укупно
КО Сопот
*Извор података РГЗ
ТАБЕЛА 15
КО
Парцани
Потес
Боја
Напомена
0,4005
0,4078
0,6710
0,3528
0,1333
1, 9654
0,7289
0,7289
0,6718
0,6718
0,4163
0,4163
3,7824
Преглед груписаних надметања
Број
Број
Број јавног
поседовног
катастарске
надметања
листа/листа
парцеле
непокретности
231
226
885/1
Култура и класа
Њива 6.класе
Укупнo 231
232
232
226
226
1378
1379
Њива 6.класе
Њива 6.класе
233
226
2198
Њива 7.класе
234
226
2222
Пашњак 7.класе
235
226
2283/1
Њива 6.класе
236
226
2412/2
Њива 7.класе
237
226
2487/5
Њива 7.класе
238
238
226
226
2492
2493
Њива 7.класе
Њива 7.класе
Укупно 232
Укупно 233
Укупно 234
Укупно 235
Укупно 236
Укупно 237
Укупно 238
Укупно
КО Парцани
*Извор података РГЗ
Површина
(ха)
Површина
(ха)
Боја
Напомена
0,4060
0,4060
0,7338
0,3141
1, 0479
0,2584
0,2584
0,7889
0,7889
0,7655
0,7655
0,7051
0,7051
0,2963
0,2963
0,8318
0,8434
1, 6752
5,9433
433
ТАБЕЛА 15
КО Мала
Иванча
Потес
Број јавног
надметања
239
Преглед груписаних надметања
Број
Број
поседовног
катастарске
Култура и класа
листа/листа
парцеле
непокретности
288
1136
Њива 5.класе
Укупно 239
240
288
1140/2
Њива 5.класе
241
288
1144/3
Њива 5.класе
242
288
1146/1
Њива 5.класе
243
243
288
288
1148/3
1148/4
Њива 5.класе
Њива 5.класе
244
244
244
288
288
288
1149/1
1149/2
1149/3
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
245
245
245
245
288
288
288
288
1152
1153/1
1153/2
1153/3
Њива
Њива
Њива
Њива
246
246
246
246
288
288
288
288
2017
2019/2
2019/3
2019/5
Ливада 3.класе
Пашњак 2.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
247
288
2347
Ливада 2.класе
248
2191
175/2
Њива 4.класе
249
2191
232
Њива 4.класе
250
2191
333/3
Њива 6.класе
251
2191
456/2
Њива 5.класе
252
252
252
2191
2191
2191
471
471
471
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Пашњак 3.класе
253
253
2191
2191
678/3
680/1
Њива 5.класе
Њива 5.класе
254
2191
1142/4
Њива 5.класе
255
2191
1793
Њива 4.класе
Укупно 240
Укупно 241
Укупно 242
Укупно 243
Укупно 244
5.класе
4.класе
4.класе
4.класе
Укупно 245
Укупно 246
Укупно 247
Укупно 248
Укупно 249
Укупно 250
Укупно 251
Укупно 252
Укупно 253
Укупно 254
Укупно 255
Укупно КО
Мала Иванча
*Извор података РГЗ
Површина
(ха)
Боја
Напомена
0,3795
0,3795
0,5960
0,5960
0,2842
0,2842
0,1428
0,1428
0,8382
0,0563
0,8945
0,1274
0,2382
0,1076
0,4732
0,0616
0,1389
0,1644
0,1310
0,4959
0,8537
1,8534
0,3811
0,0601
3,1483
1,0607
1,0607
0,1165
0,1165
0,0912
0,0912
0,5110
0,5110
0,4302
0,4302
0,2494
0,8449
0,1491
1, 2434
0,3325
1,6988
2,0313
0,2295
0,2295
0,2531
0,2531
12,3813
434
ТАБЕЛА 15
КО
Неменикуће
Потес
Преглед груписаних надметања
Број
Број
Број јавног
поседовног
катастарске
надметања
листа/листа
парцеле
непокретности
256
45
2660
Култура и класа
Њива 4.класе
Укупно 256
257
45
4033
Њива 6.класе
258
258
45
45
4048/1
4048/2
Њива 6.класе
Виноград 3.класе
259
259
45
45
5340
5341
Пашњак 7.класе
Пашњак 6.класе
260
268
3758
Њива 4.класе
261
321
5427
Пашњак 6.класе
262
492
142/2
Њива 5.класе
263
492
259/2
Њива 4.класе
264
492
452/4
Ливада 3.класе
265
492
474
Њива 3.класе
266
492
770/4
Њива 4.класе
267
267
492
492
796/7
798/1
Њива 6.класе
Њива 4.класе
268
268
268
268
268
268
268
493
493
493
493
493
493
493
442/1
442/2
443/3
443/4
444/2
445/1
445/2
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
269
269
269
493
493
493
443/1
443/2
444/1
Ливада 5.класе
Ливада 5.класе
Ливада 4.класе
270
270
493
493
733
734
Ливада 5.класе
Њива 6.класе
271
493
802/1
Њива 6.класе
272
493
834/3
Њива 5.класе
273
273
493
493
860/1
860/2
Њива 4.класе
Њива 4.класе
274
274
493
493
874/1
874/2
Њива 4.класе
Њива 4.класе
275
493
900/2
Њива 4.класе
Укупно 257
Укупно 258
Укупно 259
Укупно 260
Укупно 261
Укупно262
Укупно 263
Укупно 264
Укупно 265
Укупно 266
Укупно 267
3.класе
3.класе
5.класе
5.класе
4.класе
3.класе
3.класе
Укупно 268
Укупно 269
Укупно 270
Укупно 271
Укупно 272
Укупно 273
Укупно 274
Укупно 275
Површина
(ха)
Боја
Напомена
0,1723
0,1723
0,1623
0,1623
0,2228
0,0542
0,2770
0,5680
0,4869
1,0549
0,0945
0,0945
0,2037
0,2037
0,4675
0,4675
0,1149
0,1149
0,0259
0,0259
0,0545
0,0545
0,8432
0,8432
0,2950
0,5339
0,8289
0,0712
0,0743
0,0422
0,0317
0,1010
0,0633
0,0699
0,4536
0,0558
0,0618
0,0761
0,1937
0,0328
0,1123
0,1451
0,4881
0,4881
0,4834
0,4834
0,5215
0,5749
1, 0964
0,7698
0,4741
1, 2439
0,3094
0,3094
435
276
276
493
493
900/9
900/10
Њива 4.класе
Ливада 4.класе
277
493
905/1
Њива 4.класе
278
493
1186/4
Њива 6.класе
279
493
4631
Њива 8.класе
280
280
493
493
5108/2
5108/3
Њива 5.класе
Њива 5.класе
281
493
5218/3
Ливада 4.класе
Укупно 276
Укупно 277
Укупно 278
Укупно 279
Укупно 280
Укупно 281
Укупно КО
Неменикуће
*Извор података РГЗ
0,2369
0,0918
0,3287
0,2732
0,2732
0,6684
0,6684
0,6127
0,6127
0,4215
0,2843
0,7058
0,3662
0,3662
11,6682
436
ТАБЕЛА 15
КО
Поповић
Потес
Преглед груписаних надметања
Број
Број
Број јавног
поседовног
катастарске
надметања
листа/листа
парцеле
непокретности
282
470
418
282
470
419
282
470
422/3
282
470
423/2
Култура и класа
Ливада
Ливада
Ливада
Ливада
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
Укупно 282
283
283
470
470
538/2
539/2
Ливада 3.класе
Ливада 3.класе
284
470
571
Ливада 4.класе
285
470
1946
Ливада 3.класе
286
286
286
470
470
470
2838
2839/2
2839/3
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
287
470
2893
Њива 4.класе
288
288
288
288
288
288
288
288
288
288
470
470
470
470
470
470
470
470
470
470
2919
2920
2921/3
2922/2
2922/3
2923
2924
2925
2935/1
2935/5
289
289
470
470
2930
2932
Њива 4.класе
Њива 4.класе
290
290
470
470
2934/1
2934/2
Њива 4.класе
Њива 4.класе
291
470
2938/2
Њива 3.класе
292
292
470
470
2945/1
2945/2
Њива 3.класе
Њива 3.класе
293
470
2954
Њива 4.класе
294
294
294
294
294
294
470
470
470
470
470
470
2967/2
2967/5
2969
2970
2973/1
2973/2
Њива 4.класе
Воћњак 3.класе
Њива 5.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
295
295
470
470
2982
2983
Њива 4.класе
Њива 4.класе
296
470
2989/3
Њива 5.класе
Укупно 283
Укупно 284
Укупно 285
Укупно 286
Укупно 287
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
Укупно 288
Укупно 289
Укупно 290
Укупно 291
Укупно 292
Укупно 293
Укупно 294
Укупно 295
Укупно 296
Површина
(ха)
Боја
Напомена
0,0863
0,1148
0,1734
0,2731
0,6476
0,2065
0,2601
0,4666
0,7361
0,7361
0,1198
0,1198
1,6556
0,9933
0,2772
2,9261
0,4788
0,4788
0,5193
2,6304
0,1001
0,0273
0,0660
1,9349
0,2191
0,0888
0,5314
0,0056
6,1229
0,9126
0,3561
1,2687
0,9087
0,0722
0,9809
0,9888
0,9888
1,7949
0,2279
2,0228
0,9065
0,9065
0,4459
0,0458
0,1492
1,0271
0,6384
0,1357
2,4421
0,3013
0,3037
0,6050
0,9940
0,9940
437
297
470
2990/2
Њива 5.класе
298
298
298
298
470
470
470
470
2992/1
2992/2
2992/5
2993/2
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Пашњак 4.класе
299
299
470
470
2995
2997
Воћњак 3.класе
Њива 4.класе
300
300
300
300
300
300
300
300
470
470
470
470
470
470
470
470
2999/1
2999/2
2999/3
2999/4
2999/5
2999/6
2999/7
2999/8
Виноград 3.класе
Виноград 3.класе
Виноград 3.класе
Виноград 3.класе
Воћњак 4.класе
Воћњак 4.класе
Воћњак 4.класе
Њива 4.класе
301
470
2917/3
Њива 3.класе
302
470
2959/4
Њива 4.класе
303
470
3411/5
Њива 3.класе
Укупно 297
Укупно 298
Укупно 299
Укупно 300
Укупно 301
Укупно 302
Укупно 303
Укупно
КО Поповић
*Извор података РГЗ
0,4249
0,4249
0,1937
0,1157
0,1114
0,1924
0,6132
0,3704
0,5221
0,8925
0,1158
0,1110
0,1311
0,1225
0,2673
0,5287
0,4466
0,4928
2,2158
0,1894
0,1894
0,2210
0,2210
0,5317
0,5317
26,7952
438
ТАБЕЛА 16. ЗБИРНА ТАБЕЛА
КО
БАБЕ
ГУБЕРЕВАЦ
ДРЛУПА
ДУЧИНА
ЂУРИНЦИ
МАЛИ ПОЖАРЕВАЦ
НЕМЕНИКУЋЕ
ПАРЦАНИ
РАЉА
РОГАЧА
СИБНИЦА
СЛАТИНА
СОПОТ
СТОЈНИК
МАЛА ИВАНЧА
ПОПОВИЋ
Укупно
Укупно
пољопривредно
земљиште у
државној својини
(hа)
72,1998
79,9065
25,7511
28,0323
41,5218
59,6499
53,3236
23,9240
3,5188
25,0542
70,4033
1,9246
16,3401
78,9684
32,3187
57,2706
0,0000
0,0000
17,6218
20,2865
32,1667
29,4308
11,6682
5,9433
0,0000
38,7148
46,1521
1,0556
3,7824
30,5876
12,3813
26,7952
Из плана коришћења за 2011.годину
Највећа
Просечна
Најмања
површина
површина
површина за
за
за
надметање(hа) надметање надметање
(hа)
(hа)
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0439
3,0727
1,5583
0,0025
3,9473
1,9749
0,0542
13,7178
6,8860
0,0894
3,0780
1,5837
0,0259
1,2439
0,6349
0,2584
1,6752
0,9668
0,0000
0,0000
0,0000
0,1273
2,7109
1,4191
0,0757
5,9847
3,0302
1,0557
1,0558
1,0558
0,4163
1,9654
1,1909
0,0361
2,5942
1,3152
0,0912
3,1483
1,6198
0,1198
6,1229
3,1214
0,0000
276,5863
0,9128
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
Издато у
закуп по
програму
2009.(hа)
670,1077
Трајање
закупа
(од-до)
Издато у
закуп по
програму
2010.(hа)
Трајање
закупа
(од-до)
Планирано
за закуп у
2011.(hа)
Број
надметања
0
0
17
31
22
56
26
8
0
19
38
1
4
42
17
22
303
Дато на бесплатно коришћење
Дато у закуп по основу власништва инфраструктуре
0,0000
0,0000
0,0000 Дато у закуп по основу узгајања животиња
*Извор података РГЗ
Код КО Рогача је већа површина планираног пољопривредног земљишта у државној својини за давање у закуп, због разлике у евиденцији РГЗ-а и Службе за
катастар непокретности градске општине Сопот, за 17,7082 хектара.
439
ТАБЕЛА 16а
Разлог
изузимања
Укупна површина пољопривредног земљишта у државној својини која није обухваћена надметањима
Правно и
фактичко стање
се разликују. На
терену није
пољопривредно
земљиште
Корисник
КО
Бабе, Губеревац, Дрлупа,
Дучина, Ђуринци, Мали
Пожаревац, Неменикуће,
Парцани, Раља, Рогача,
Сибница,Слатина, Сопот,
Стојник, Мала Иванча и
Поповић
Укупно
Коментар
Записници
Републичког
пољопривредног
инспектора од
23.12.2009.
године и радне
групе од
29.11.2010.
године
Површина (ха)
411,2296
411,2296
Контрола из табеле 16
393,5214
Податак из СКН Сопот
17,7082
411,2296
440
Табела 17 Величине јавних надметања
Величина (ха)
До 5
Од 5 до 25
Број јавних надметања
299
4
Од 25 до 50
Од 50 до 100
Од 100 до 200
Од 200 до 500
Преко 500
Укупно
303
•подаци се односе на план коришћења у 2011.години
441
ГРАДСКА ОПШТИНА
СУРЧИН
442
Табела 1. Преглед површина пољопривредног земљишта по катастарским општинама
Пољопривредно земљиште у ха
Катастарска
Р.бр.
Обрадиво пољопривредно земљиште у ха
општина
Пашњаци
Њиве
Вртови
Воћњаци Виногради
Ливаде
Укупно
1
БЕЧМЕН
1367,5534
0,1504
0,0357
0,0000
0,0000
1367,7395
10,1173
2
БОЉЕВЦИ
3386,5082
0,0000
18,7885
18,1916
35,2507
3458,7390
47,1841
3
ДОБАНОВЦИ
3776,5406
0,0000
16,7729
3,9917
16,6045
3813,9097
52,3899
4
ПЕТРОВЧИЋ
1548,9225
0,0000
2,0160
0,6286
41,0165
1592,5836
0,9811
5
ПРОГАР
2277,1780
0,0000
6,8832
3,8742
28,3876
2316,3230
51,6405
6
СУРЧИН
4366,3412
1,2166
64,9586
15,3619
0,0740
4447,9523
58,8183
7
ЈАКОВО
2314,0463
1,1596
1,2575
6,5551
0,0000
2323,0185
8,3602
Укупно
19037,0902 2,5266 110,7124
48,6031 121,3333 19320,2656 229,4914
*Извор података РГЗ
Трстици и
мочваре
0,0000
200,7466
35,0555
5,6910
43,8404
34,1531
0,3882
319,8748
Остало
земљиште
165,9369
0,4179
5,5590
66,4963
14,0471
3,8792
12,4838
268,8202
Укупно
1543,7937
3707,0876
3906,9141
1665,7520
2425,8510
4544,8029
2344,2507
20138,4520
443
Табела 2. Преглед површина пољопривредног земљишта по облицима својине
Р.бр.
Катастарска
општина
БЕЧМЕН
1
БОЉЕВЦИ
2
ДОБАНОВЦИ
3
Облик
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
Њиве
1
Пољопривредно земљиште у ха
Обрадиво пољопривредно земљиште у ха
Пашњаци
Вртови
Воћњаци Виногради
Ливаде
Укупно
2
3
4
5
6(1+2+3+4+5)
7
Трстици и
мочваре
8
Остало
земљиште
9
10(6+7+8+9)
Укупно
559,1751
0,1504
0,0357
0,0000
0,0000
559,3612
0,0000
0,0000
1,9741
561,3353
798,9427
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
798,9427
10,1173
0,0000
163,9628
973,0228
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
9,4356
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
9,4356
0,0000
0,0000
0,0000
9,4356
1264,7516
0,0000
10,8810
17,1540
5,7821
1298,5687
1,5861
0,0000
0,2361
1300,3909
1029,0577
0,0000
3,2124
0,5056
18,7480
1051,5237
36,3783
38,6023
0,0027
1126,5070
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1101,1579
0,0000
4,6951
0,5320
10,7206
1117,1056
9,2197
0,1791
162,1443
1288,6487
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1763,4114
0,0000
5,5454
3,4224
1,2669
1773,6461
3,5678
0,0000
0,5746
1777,7885
763,3888
0,0000
10,2905
0,5693
11,9637
786,2123
45,7374
22,1215
0,2578
854,3290
1,7990
397,7021
0,0000
0,0000
0,0000
0,9370
0,0000
0,0000
0,0000
0,0453
1,7990
398,6844
0,0000
0,3922
0,0000
0,0048
0,0000
0,0000
1,7990
399,0814
444
ПЕТРОВЧИЋ
4
ПРОГАР
5
СУРЧИН
6
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
859,0925
0,0000
0,0000
0,0000
3,3286
862,4211
2,7256
12,9340
4,7218
882,8025
667,8009
0,0000
2,0160
0,6286
6,2336
676,6791
0,2137
0,0000
0,6484
677,5412
880,9738
0,0000
0,0000
0,0000
34,7829
915,7567
0,7674
5,6910
65,8479
988,0630
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,1478
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,1478
0,0000
0,0000
0,0000
0,1478
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
9,2453
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
9,2453
0,0000
0,0000
0,0000
9,2453
783,1916
0,0000
6,0151
3,8509
8,4772
801,5348
1,4873
0,0000
7,8531
810,8752
1025,1073
0,0000
0,6775
0,0000
6,9382
1032,7230
48,2970
32,4140
6,1280
1119,5620
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
468,6172
0,0000
0,1906
0,0233
12,9722
481,8033
1,8562
0,0660
11,4264
495,1519
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
8,0887
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
8,0887
0,0000
0,0000
0,0000
8,0887
1925,2588
0,8770
56,7987
14,4575
0,0740
1997,4660
1,9642
19,4033
1,7979
2020,6314
1739,6787
0,3396
8,1599
0,9044
0,0000
1749,0826
56,8541
14,7498
2,0813
1822,7678
445
ЈАКОВО
7
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
својине
Приватна
својина
Државна
својина РС
Државна
својина СРЈ
Друштвена
својина
Задружна
својина
Мешовита
својина
Други
облици
својине
56,3452
0,1811
6,5608
0,0000
0,0000
63,0871
1,3339
14,7498
0,1605
79,3313
701,4492
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
701,4492
0,0000
0,0000
0,0000
701,4492
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1290,4740
1,1596
1,2575
5,5263
0,0000
1298,4174
2,6439
0,3882
10,9772
1312,4267
743,6736
0,0000
0,0000
1,0288
0,0000
744,7024
1,5077
0,0000
1,7476
747,9577
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
18,1166
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
18,1166
0,0000
0,0000
0,0000
18,1166
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
267,2592
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
267,2592
4,2086
0,0000
0,0053
271,4731
*Извор података РГЗ
446
Табела 3. Површине пољопривредног земљишта по класама
Пољопривредно земљиште у ха
Класа
Култура
I
II
III
IV
V
Њиве
328,0700
3201,9141
7630,3669
5252,8066
1706,2760
Вртови
0,9801
1,3961
0,1504
0,0000
0,0000
Воћњаци
18,3731
63,1996
22,2428
6,8969
0,0000
Виногради
5,5657
10,2362
31,4735
1,3277
0,0000
Ливаде
0,0000
2,1096
14,1314
71,1509
33,9414
пашњаци
2,3192
111,3816
108,1545
7,6361
0,0000
Трстици-мочваре
180,2934
139,5814
0,0000
0,0000
0,0000
Укупно
535,6015
3529,8186 7806,5195 5339,8182
1740,2174
VI
917,6566
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
917,6566
VII
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
VIII
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
*Извор података РГЗ
447
Табела 4.
Одвпдоаваое
Каналска мрежа
Изграђенп у ха
1205,2484
Табела 5.
Ширпкпзахватне
машине у ха
Табела 6.
Физичке
мелипрације у ха
У функцији у ха
Цевна дренажа
У функцији у
Изграђенп у ха
ха
Укупнп у ха
Изграђенп у ха
1205,2484
1205,2484
У функцији у ха
1205,2484
Навпдоаваое
Тифпни у ха
Кап пп кап
(минипрпшаваое)у
ха
Кишна крила
у ха
Осталп у ха
Ппбпљшаое квалитета ппљппривреднпг земљишта и мелипрације ливада и пашоака
Мелипрације
Хемијске
Биплпшке
ливада и
Осталп у ха
мелипрације у ха
мелипрације у ха
пашоака у ха
Укупнп у ха
Укупнп у ха
448
Табела 7. Корисници пољопривредног земљишта у државној својини
Р.бр.
Назив корисника
Адреса корисника
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
БЕОГРАД БУЛЕВАР Ј.Н.А. 61
БЕОГРАД ТОПЛИЧИН ВЕНАЦ 11
ДОБАНОВЦИ
БЕОГРАД
БЕОГРАД КАРАЂОРЂЕВА 65
СУРЧИН НОВА УЛИЦА 27
ДОБАНОВЦИ ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА 110
ЈАКОВО САВСКА 41
СУРЧИН ВОЈВОЂАНСКА 348
СУРЧИН ВОЈВОЂАНСКА 326
СУРЧИН НОВА УЛИЦА 135
СУРЧИН МАРКА РАБА 80
ДОБАНОВЦИ ЛОВАЧКА 1
ЗЕМУН РАЈАЧИЋЕВА 7
СУРЧИН БРАЋЕ НИКОЛИЋ 12
СУРЧИН НОВА УЛИЦА 75
СУРЧИН НОВА УЛИЦА 75
ДОБАНОВЦИ ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА 110
ДОБАНОВЦИ МОРАВСКА 82
ДОБАНОВЦИ УГРИНОВАЧКА 61
ПРОГАР ШПРИНГЕРОВА 9
СУРЧИН ВОЈВОЂАНСКА 94
СУРЧИН ВОЈВОЂАНСКА 136
СУРЧИН ВОЈВОЂАНСКА 136
СУРЧИН ВОЈВОЂАНСКА 184
СУРЧИН ВОЈВОЂАНСКА 184
28
29
30
31
"ЕYПОРТ-ИМПОРТ" ЈУГОАУТО
"ЈУГОШПЕД"
"ППК" БУДУЋНОСТ Д.П.
"СРБИЈАВОДЕ"
"ůЕäТ СО."
ЖИВИЋ БРАНКО ДРАГИША
АЛЕКСИЋ ЕЉЕНКА
АЛЕКСИЋ СРЕТА
АПТ ВЕНЦЕЛ ЈОСИП
БАЛОК СТЕФАНИЈА ГОЛИЋ
БАСАРА ЈОВА МИЛКА
БАСАРА ЈОВАН МИЛИВОЈЕ
БЕКИЋ МИЛАН РОБЕРТ
БЕКИЋ МИЛЕ
БЕЛАЈЕВ ДРАГОЉУБ
БЕРАР ДРАГАН ЖЕЉКО
БЕРАР СЛАВКА
БИСЕНИЋ ВЕРОНИКА
БЛАГОЈЕВИЋ ЛАЗАР
БЛАНУША ВЛАДИМИР ДРАГОМИР
БОГДАНОВ МИЛАН ИЛИЈА
БОГДАНОВИЋ МАНАСИЈЕ ДУШАН
БОЈИЋ ЖАРКО БРАНИСЛАВ
БОЈИЋ ЖАРКО ДРАГОЉУБ
БОЈИЋ ЖАРКО ДУШАН
БОЈИЋ ЖАРКО СПАСОЈЕ
БОЈИЋ НИКОЛА МИЛЕНА
РОЂ.ТРИФУНОВИЋ
БОЈИЋ ТОДОР ЖАРКО
БРЛЕТИЋ ИВАН НИКОЛА
ЦВЈЕТАН БОРИСЛАВ
Д.П. "ЦЕНТРОПРО ИЗВОД"
32
33
ДАНЧИЋ АЛЕКСАНДАР БУДИМИР
ДЕСПОТ ЖЕЉКО
27
Површина
земљишта
коју користи
(ха)
4,3346
0,3436
0,9906
86,7421
1,1862
1,0005
0,0711
0,0578
0,3176
1,7910
0,9741
0,9741
0,0534
0,0534
1,0005
0,4097
0,4097
0,0711
0,0521
3,0000
0,0035
0,8980
0,4803
0,4803
0,4803
0,4803
Катастарска
општина
Поседовни лист или
лист непокретности
Површина на
листу
СУРЧИН
СУРЧИН
БОЉЕВЦИ
БЕЧМЕН
СУРЧИН
СУРЧИН
ДОБАНОВЦИ
ЈАКОВО
СУРЧИН
СУРЧИН
СУРЧИН
СУРЧИН
ДОБАНОВЦИ
ДОБАНОВЦИ
СУРЧИН
СУРЧИН
СУРЧИН
ДОБАНОВЦИ
ДОБАНОВЦИ
ДОБАНОВЦИ
ПРОГАР
СУРЧИН
СУРЧИН
СУРЧИН
СУРЧИН
СУРЧИН
2988
2501
2814
800
3177
83
3644
1422
25
310
63
63
3655
3655
83
3339
3339
3644
3677
98
1191
107
124
124
124
124
4,3346
0,3436
0,9906
86,7421
1,1862
1,0005
0,0711
0,0578
0,3176
1,7910
0,9741
0,9741
0,0534
0,0534
1,0005
0,4097
0,4097
0,0711
0,0521
3,0000
0,0035
0,8980
0,4803
0,4803
0,4803
0,4803
СУРЧИН ВОЈВОЂАНСКА 136
0,4803
СУРЧИН
124
0,4803
СУРЧИН ВОЈВОЂАНСКА 136
СУРЧИН ЈАКОВАЧКА 21
ДОБАНОВЦИ ГРОБЉАНСКА 24
СУРЧИН ДОБАНОВАЧКИ ПУТ
0,4803
0,2000
0,0952
18,4791
СУРЧИН БАШТОВАНСКА 40
ДОБАНОВЦИ ГРОБЉАНСКА 24
0,5374
0,0904
СУРЧИН
СУРЧИН
ДОБАНОВЦИ
СУРЧИН
СУРЧИН
СУРЧИН
СУРЧИН
ДОБАНОВЦИ
124
4353
3654
5202
5203
5204
177
3653
0,4803
0,2000
0,0952
0,3409
9,1649
8,9733
0,5374
0,0904
449
34
35
36
37
38
ДЕСПОТ КОСА
ДМИТРАШИНОВИЋ БОРИВОЈЕ МИОДРАГ
ДМИТРАШИНОВИЋ ЛАЗАР ДРАГОЉУБ
ДОБРИЧИЋ ТЕША БОЖА
ДОЈКИЋ МАРА
ДОБАНОВЦИ ГРОБЉАНСКА 24
СТАРА ПАЗОВА КАМБЕРОВА 14/А
СУРЧИН ЖАРКА САМАРYИЋА 21
Нови Београд ДР. ИВАНА РИБАРА 111
ДОБАНОВЦИ СРЕМСКА 10
0,0904
1,5144
2,4876
0,5644
0,3332
39
40
41
ДОНЧИЋ АЛЕКСАНДАР ЧАСЛАВ
ДОШЕН ГОЈКО МИЛОШ
ДП ПОЉОПРИВРЕДНО ГАЗДИНСТВО ПКБ
ДРАГОСАВЉЕВИЋ РОСА
РОЂ.СИМОНОВИЋ
ДУБОВСКИ АНКА
СУРЧИН ЖЕЛЕЗНИЧКА 39
НОВИ БЕОГРАД НЕХРУОВА 80
ДОБАНОВЦИ
42
43
44
45
46
47
48
0,5374
0,3717
2,3473
ДОБАНОВЦИ
СУРЧИН
СУРЧИН
СУРЧИН
ДОБАНОВЦИ
ДОБАНОВЦИ
СУРЧИН
СУРЧИН
ЈАКОВО
3653
424
418
4275
2875
3642
177
4446
2221
0,0904
1,5144
2,4876
0,5644
0,2678
0,0654
0,5374
0,3717
2,3473
ЗЕМУН КОСТЕ ДРАГИЋЕВИЋА 44
0,5644
СУРЧИН
4275
0,5644
ДОБАНОВЦИ ИВЕ ЛОЛЕ РИБАРА 93
0,3332
НОВИ БЕОГРАД ЈУРИЈА ГАГАРИНА 214
ДОБАНОВЦИ ВОЈВОЂАНСКА 131
ДОБАНОВЦИ ВОЈВОЂАНСКА 131
ЗЕМУН ВОЈНИ ПУТ 27
СУРЧИН ВОЈВОЂАНСКА 136
0,4803
2,5962
2,5962
0,0750
1,1510
ДОБАНОВЦИ
ДОБАНОВЦИ
СУРЧИН
ДОБАНОВЦИ
ДОБАНОВЦИ
СУРЧИН
СУРЧИН
2875
3643
124
2930
2930
3636
2663
0,2678
0,0654
0,4803
2,5962
2,5962
0,0750
1,1510
ЈАКОВО ЖЕЛЕЗНИЧКА
7,7050
ЈАКОВО
124
7,7050
50
51
52
53
ЕРДЕЉАН ЖАРКО ЗОРКА РОЂ.БОЈИЋ
ФАБРИ АНДРИЈА
ФАБРИ СТЈЕПАН ПАВЛЕ
ФЕРАТИ АЈРЕДИН БАЈРАМ
ФИЛИП РАНКО НАДА
ФИСКУЛТУРНО СПОРТСКО ДРУШТВО
"СРЕМ"
ГАНИЋ РУЖАНА АНА
ГОГИЋ РАНКО ЛУКА
ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА СУРЧИН
БЕОГРАД БУЛЕВАР ОСЛОБОЂЕЊА 166
СУРЧИН ОБИЛИЋЕВ ВЕНАЦ 36
БЕОГРАД
СУРЧИН
1,6917
1,8560
74,3573
93,3050
54
ГРАДСКА ОПШТИНА СУРЧИН
СУРЧИН ВОЈВОЂАНСКА 79
354,4434
ДОБАНОВЦИ
СУРЧИН
ЈАКОВО
ДОБАНОВЦИ
БОЉЕВЦИ
БОЉЕВЦИ
СУРЧИН
СУРЧИН
ПРОГАР
ЈАКОВО
ПРОГАР
ЈАКОВО
ЈАКОВО
БЕЧМЕН
3426
341
1810
400
546
711
2428
3010
121
126
1191
2263
2309
3903
1,6917
1,8560
74,3573
37,2652
0,5651
9,7032
44,3312
1,4403
26,0972
3,5446
0,0035
0,0037
1,3496
323,4448
БЕЧМЕН
47,5656
БЕЧМЕН
1178
47,5656
ПРОГАР
ЗЕМУН
НОВИ БЕОГРАД 2.БУЛЕВАР 173
ДОБАНОВЦИ ЛОЛЕ РИБАРА 4
ЈАЊА ЂУРЕ ПУЦАРА ББ
5,8995
0,1782
1,0172
0,0811
0,1234
ПРОГАР
ДОБАНОВЦИ
СУРЧИН
ДОБАНОВЦИ
СУРЧИН
1176
367
4653
3650
4202
5,8995
0,1782
1,0172
0,0811
0,1234
49
55
56
57
58
59
60
ГРАДСКА ОПШТИНА СУРЧИН М.З.БЕЧМЕН
ГРАДСКА ОПШТИНА СУРЧИН- МЗ ПРОГАР
ГРАЂЕВИНСКО ПР ПЛАНУМ" ЕДУЗЕЋЕ "
ГРГУР МИХАЈЛО ЈЕЛИСАВКА
ГУЛИЋ ЉУБОМИР
ХАЈТИЋ БЕГИН ШЕФКИ
450
61
62
63
64
65
66
БОЉЕВЦИ МАРШАЛА ТИТА 180
БЕОГРАД СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА 24
БОЉЕВЦИ БРАЋЕ СТОЈАДИНОВИЋ 50
НОВИ БЕОГРАД ХО ШИ МИНОВА 35
БАТУНАЦ МИХАЉЕВАЦ
БАТУНАЦ МИХАЉЕВАЦ
0,9664
0,2454
1,5717
0,0957
3,5763
3,5763
БОЉЕВЦИ
ДОБАНОВЦИ
БОЉЕВЦИ
СУРЧИН
ДОБАНОВЦИ
ДОБАНОВЦИ
2429
2090
1945
4560
1753
1753
0,9664
0,2454
1,5717
0,0957
3,5763
3,5763
ЗЕМУН МАРИЈЕ БУРСАЋ
1,3074
ДОБАНОВЦИ
409
1,3074
ЗЕМУН ПОЉЕ
СУРЧИН ГРОБЉАНСКА 52
ЗЕМУН ЗАГОРСКА 8
ЗЕМУН ЗАГОРСКА 8
СУРЧИН КОСОВСКА 149
ДОБАНОВЦИ ЛОЛЕ РИБАРА 8
БЕОГРАД НЕМАЊИНА 6
164,0388
0,5730
1,1138
1,1138
0,5887
0,1548
1,8003
ДОБАНОВЦИ
СУРЧИН
СУРЧИН
СУРЧИН
СУРЧИН
ДОБАНОВЦИ
ЈАКОВО
ДОБАНОВЦИ
ЈАКОВО
411
662
323
323
3413
607
121
380
2263
164,0388
0,5730
1,1138
1,1138
0,5887
0,1548
0,1796
1,6170
0,0037
БЕОГРАД
34,4346
СУРЧИН
3012
34,4346
БЕОГРАД КНЕЗА МИЛОША 55
Нови Београд Булевар уметности 2/А
74,0421
2,3746
НОВИ БЕОГРАД ЈУРИЈА ГАГАРИНА 132
ДОБАНОВЦИ Стевана Јовановића 81
0,5642
0,3431
1693
119
122
4114
3801
74,0421
1,7523
0,6223
0,5642
0,3431
ЗЕМУН КЕЈ ОСЛОБОЂЕЊА 29
0,4882
СУРЧИН
743
0,4882
81
82
83
84
ЈЕЛИЧИЋ МИЛАН
ЈОВАНОВИЋ ДРАГАН ВЛАДИМИР
ЈОВАНОВИЋ МИЛИВОЈЕ ЗАГОРКА
РОЂ.ДМИТРАШИНОВИЋ
ЈОВАНОВИЋ ВЛАДИМИР
ЈОВАНЧИЋ БОРИВОЈ ЂОРЂЕ
ЈОВАНЧИЋ СТЕВАН МИТАР
ЈП "СРБИЈАШУМЕ"
БОЉЕВЦИ
ПРОГАР
ЈАКОВО
СУРЧИН
ДОБАНОВЦИ
СКРАПЕЖ
ДОБАНОВЦИ УГРИНОВАЧКА 17
ДОБАНОВЦИ МАРШАЛА ТИТА 10
НОВИ БЕОГРАД Булевар Лењина 113
1,0202
0,9650
0,9650
135,6239
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
ЈУГОСЛОВЕНСКИ АЕРО-ТРАНС ПОРТ
ЈУТИЋ СТИПАН ЗВОНИМИР
КАРДЕЉ ЂУРА МАРА КРАЈЦИ
КНЕЖЕВИЋ ДУШАН ДРАГА
КНЕЖЕВИЋ ДУШАН ЈОВИЦА
КОЖИК ФЕРО СТЕВАН
КОЖИК ЗУЗАНА
КОХУТ АНДРИЈА ЗУЗАНА РОЂ.ЧАПЕЉА
КОХУТ ЗУЗАНА ЧАПЕЉА
БЕОГРАД КНЕЗА МИЛОША 27
БЕОГРАД
СУРЧИН ВОЈВОЂАНСКА 219
ЗЕМУН СИНЂЕЛИЋЕВА 46
СУРЧИН РАДНИЧКА 42
СУРЧИН РАДНИЧКА 42
БОЉЕВЦИ БРАЋЕ ВЕСЕЛИНОВИЋ
БОЉЕВЦИ БРАЋЕ ИКЕР 84
ДОБАНОВЦИ УГРИНОВАЧКА 102
ДОБАНОВЦИ ЈАНКА ЧМЕЛИКА 40
0,4053
17,9854
1,1876
0,2159
0,2873
0,2873
0,7735
0,7735
1,5570
0,9633
СУРЧИН
ДОБАНОВЦИ
ДОБАНОВЦИ
ПРОГАР
ПЕТРОВЧИЋ
ПРОГАР
СУРЧИН
СУРЧИН
ДОБАНОВЦИ
СУРЧИН
СУРЧИН
БОЉЕВЦИ
БОЉЕВЦИ
ДОБАНОВЦИ
ДОБАНОВЦИ
848
2209
2209
125
381
938
504
794
697
235
235
721
721
1702
2658
1,0202
0,9650
0,9650
37,8147
97,8092
0,4053
17,9854
1,1876
0,2159
0,2873
0,2873
0,7735
0,7735
1,5570
0,9633
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
ХРУШКАР АНА
ИДЕАЛ ГРОУП ДОО БЕОГРАД
ИКЕР ЈОЗЕФ АНДРИЈА
ИЛИБАШИЋ ПАВЛЕ СТЕВА
ИЛИЋ СИМА ДРАГА
ИЛИЋ СИМА МИЛОШ
ИНДУСТРИЈА МЕТАЛНИХ ПРОИЗВОДА
"ИМПА"
ИНСТИТУТ ЗА СТО ЧАРСТВО
ИЊАЦ МИТАР РАДЕ
ЈАКШИЋ ДЕСАНКА
ЈАКШИЋ МАТЕ
ЈАНАЧКОВИЋ ЗОРКА
ЈАНКОВИЋ МИЛАН СВЕТИСЛАВ
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ"
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ АЕРОДРОМ "БЕОГРАД"
СА П.О.
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ СРБИЈАШУМЕ
ЈВП "СРБИЈАВОДЕ"
451
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
КОВАЧЕВИЋ МИЛИЦА
КОВАЧЕВИЋ МИРКО МИЛАН
КУКОЛЕЧА ЂУРАЂ МИЛАН
КУПРЕШАНИН ПАЈО МАРКО
ЛОНЧАР ПЕТАР РАДЕ
ЛОВАЧКО ДРУШТВО ОПШТИНЕ ЗЕМУН
МАНОЈЛОВИЋ КРИСТИНА
МАЉКОВИЋ МИРКО ВЛАДИМИР
МАРКОВИЋ ЖАРКО СТЕВАН
МАРКОВИЋ СМИЉА
МАТОВИЋ ПЕРО
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА БОЉЕВЦИ
МИЛЕТИЋ ЈУГОСЛАВ АЛЕКСАНДАР
МИЛЕТИЋ ЈУГОСЛАВ БРАНИСЛАВ
МИЛИЋ ГОРЧИН РАЈКО
МИЛИЧЕВИЋ МИЛАН ЖИВАН
МИЛИЧЕВИЋ ПЕТАР ЈОВАН
МИЛИЧЕВИЋ ПЕТАР МИЛОРАД
МИЛИЧЕВИЋ ТИОСАВ
МИЛОШЕВИЋ МИЛЕ
МИЛУТИН НИКОЛА ДУШАН
МИЛУТИНОВИЋ МИЛУТИН
Министарство одбране Републике Србије
СУБОТИЦА ХАЈДУКОВО 120
ДОБАНОВЦИ ЗЕМУНСКА 105
ДОБАНОВЦИ УГРИНОВАЧКА 89
ЗЕМУН ТИМОЧКА 18
СУРЧИН УДАРНЕ ДЕСЕТИНЕ 15
ЗЕМУН ТРГ ПОБЕДЕ 1
НОВИ БЕОГРАД
СУРЧИН КОСОВСКА 6
СУРЧИН БРАЋЕ САМАРYИЋ 12
БОРОВО ЦАРА ЛАЗАРА 2
ДОБАНОВЦИ Стевана Јовановића 1
БОЉЕВЦИ МАРШАЛА ТИТА 1
НОВИ БЕОГРАД 3.БУЛЕВАР 28
НОВИ БЕОГРАД 3.БУЛЕВАР 28
НОВИ БЕОГРАД ДР. ИВАНА РИБАРА 57
ДОБАНОВЦИ МАРШАЛА ТИТА 77
СУРЧИН БАШТОВАНСКА 38
СУРЧИН БАШТОВАНСКА 38
ДОБАНОВЦИ УГРИНОВАЧКА 126
СКРАПЕЖ
СУРЧИН ВОЈВОЂАНСКА 431
ЗЕМУН ПОЉОП.ДОБРО "13.МАЈ" 19
БЕОГРАД БАЛКАНСКА 53
118
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ,
ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ
БЕОГРАД НЕМАЊИНА 22-26
1,4931
1,4931
0,2229
1,5944
0,2379
2,3564
0,1090
0,5412
1,1804
0,0686
0,0513
4,4472
0,5642
0,5642
2,0000
3,2622
0,2500
0,2500
0,0529
1,0202
1,0039
0,2500
85,6457
3028,8888
ДОБАНОВЦИ
ДОБАНОВЦИ
ДОБАНОВЦИ
ДОБАНОВЦИ
СУРЧИН
ДОБАНОВЦИ
БОЉЕВЦИ
СУРЧИН
СУРЧИН
ДОБАНОВЦИ
ДОБАНОВЦИ
БОЉЕВЦИ
СУРЧИН
СУРЧИН
СУРЧИН
ДОБАНОВЦИ
СУРЧИН
СУРЧИН
ДОБАНОВЦИ
СУРЧИН
СУРЧИН
СУРЧИН
ПРОГАР
ЈАКОВО
721
721
2577
1776
2391
412
2427
3084
2833
3651
3676
1320
4114
4114
5181
950
1106
1106
3649
848
269
4417
995
1575
1,4931
1,4931
0,2229
1,5944
0,2379
2,3564
0,1090
0,5412
1,1804
0,0686
0,0513
4,4472
0,5642
0,5642
2,0000
3,2622
0,2500
0,2500
0,0529
1,0202
1,0039
0,2500
9,3815
76,2642
ЈАКОВО
125
16,1742
ДОБАНОВЦИ
СУРЧИН
ДОБАНОВЦИ
ПЕТРОВЧИЋ
ДОБАНОВЦИ
БЕЧМЕН
ПРОГАР
ДОБАНОВЦИ
ДОБАНОВЦИ
ДОБАНОВЦИ
ДОБАНОВЦИ
БОЉЕВЦИ
ДОБАНОВЦИ
ДОБАНОВЦИ
ДОБАНОВЦИ
289
310
413
413
721
752
1030
1702
1753
1862
2658
2776
2930
3127
3308
1,8641
1,7910
8,5256
877,5440
1,4931
474,1979
960,2933
1,5570
3,5763
1,4074
0,9633
220,1453
2,5962
0,7095
3,0264
452
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
МИТРОВИЋ БЛАГОЈЕ НИКОЛА
МИТРОВИЋ НИКОЛА БОЖА
МОРАЧА МИЛАН ДУШАН
МОРАЧА СЛАВКО ДУШАН
МРАОВИЋ ЖИВКО АНЂЕЛКА
МУРАР ЖИВКО ЛАЗАР
МУРАР ЖИВКО МИЛОРАД
МУРАР ДАНИЦА
МУРАР СЛОБОДАН ЉУБОМИР
МУРАР СЛОБОДАН СВЕТЛАНА
МЗ ДОБАНОВЦИ
Нафтна Индустрија Србије А.Д.Нови
Сад,НИС-ПЕТРОЛ
ПРОКУПЉЕ ЖИТОРОЂА
НОВИ БЕОГРАД ЈУРИЈА ГАГАРИНА 44
СУРЧИН КОСОВСКА 112
СУРЧИН КОСОВСКА 44
СУРЧИН ВОЈВОЂАНСКА 43
СУРЧИН ЖАРКА САМАРYИЋА 25
СУРЧИН ЖАРКА САМАРYИЋА 25
СУРЧИН СКОПЉАНСКА 8
СУРЧИН ЦИГИНЕ ЧЕТЕ 55
СУРЧИН ЦИГИНЕ ЧЕТЕ 55
ДОБАНОВЦИ
0,5403
1,0172
0,5642
0,5642
2,0350
2,0350
2,0350
2,0350
2,0350
2,0350
0,0076
ДОБАНОВЦИ
ДОБАНОВЦИ
ДОБАНОВЦИ
СУРЧИН
СУРЧИН
СУРЧИН
СУРЧИН
СУРЧИН
СУРЧИН
СУРЧИН
СУРЧИН
СУРЧИН
СУРЧИН
СУРЧИН
СУРЧИН
ДОБАНОВЦИ
БЕОГРАД МИЛЕНТИЈА ПОПОВИЋА 1
1,8601
ЈАКОВО
1007
1,8263
ЈАКОВО
ЈАКОВО
СУРЧИН
СУРЧИН
СУРЧИН
СУРЧИН
СУРЧИН
СУРЧИН
СУРЧИН
СУРЧИН
СУРЧИН
СУРЧИН
СУРЧИН
СУРЧИН
СУРЧИН
СУРЧИН
БОЉЕВЦИ
БЕЧМЕН
ПЕТРОВЧИЋ
БЕЧМЕН
ПРОГАР
БОЉЕВЦИ
ДОБАНОВЦИ
2382
2383
4491
1253
1253
4653
4653
4653
4653
1253
2585
3832
4275
4583
1385
3455
1321
12
439
706
120
721
3657
0,0268
0,0070
0,6703
2,0231
2,0231
1,0172
1,0172
1,0172
1,0172
2,0231
1,1498
0,2500
0,5644
0,1400
0,7815
0,6458
0,4340
1,3000
0,3828
39,7724
0,8325
0,7735
0,0929
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
НАФТНА ИНДУСТРИЈА СРБИЈЕ СА П.О.
НАГЛИЋ ФИЛИП АНИЦА
НАГЛИЋ ФИЛИП ИВАН
НАГЛИЋ ЈОСИП ЈЕЛЕНА
НАГЛИЋ ЈОСИП ЈОСИП
НАГЛИЋ ЈОСИП КАТА
НАГЛИЋ ЈОСИП ЗДЕНКА
НАГЛИЋ МАРИЈА ФЛАЊАК
НАГЛИЋ МАТИЈА МАРКО
НЕДЕЉКОВИЋ РАДОЈКО
НЕШИЋ КОНСТАНТИН РАДМИЛА
НОВАКОВИЋ ДУШАН ЂОРЂЕ
ОПАЧИЋ БРАНИСЛАВ ВОЈИСЛАВ
ОПАЧИЋ ИЛИЈА БРАНИСЛАВ
ОПШТИНА СУРЧИН
ОПШТИНА ЗЕМУН
НОВИ САД
СУРЧИН ВОЈВОЂАНСКА 205
СУРЧИН ВОЈВОЂАНСКА 205
СУРЧИН ВОЈВОЂАНСКА 270
СУРЧИН ВОЈВОЂАНСКА 270
СУРЧИН ВОЈВОЂАНСКА 270
СУРЧИН ВОЈВОЂАНСКА 270
СУРЧИН ВОЈВОЂАНСКА 254
СУРЧИН ВОЈВОЂАНСКА 232
ЗЕМУН ТРГ Ј.Н.А. 2
Нови Београд Милентија Поповића 48
БЕОГРАД ЈОВЕ ИЛИЋА 157
СУРЧИН ВОЈВОЂАНСКА 142
СУРЧИН ЖАРКА САМАРYИЋА 3
ЗЕМУН ТРГ ПОБЕДЕ 1
ЗЕМУН ТРГ ПОБЕДЕ 1
0,6703
2,0231
2,0231
1,0172
1,0172
1,0172
1,0172
2,0231
1,1498
0,2500
0,5644
0,1400
0,7815
0,6458
0,4340
41,4552
147
148
149
ОШ"ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ"
П.К. "БЕОГРАД" "
ПАЈЧИН МАРКО
ПРОГАР ЖРТАВА ФАШИЗМА 1
БЕОГРАД
ДОБАНОВЦИ ЖАРКА ЈЕЛИЋА 61
0,8325
0,7735
0,0929
3627
3628
3729
5181
5201
120
4653
4114
4114
4579
4579
4579
4579
4579
4579
383
189,2518
244,2573
1,2551
2,0000
16,2600
0,5403
1,0172
0,5642
0,5642
2,0350
2,0350
2,0350
2,0350
2,0350
2,0350
0,0076
453
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
ПАПИЋ МИЛИВОЈЕ ЈЕЛЕНА
РОЂ.ДМИТРАШИНОВИЋ
ПАВЛОВСКИ АНТИЈЕ ПАВЛЕ
ПЕТОШЕВИЋ МИЛАН СЛОБОДАН
ПЕТРОВИЋ НЕГОВАН РУЖИЦА
РОЂ.ПОПОВ
ПЕТРОВИЋ СРЕТА БРАНИСЛАВ
ПКБ БЕОГРАД ООУР БУДУЋНОСТ
ПКБ КОРПОРАЦИЈА БЕОГРАД АД
ПЛАВШИЋ ЉУБОМИР БРАНКО
ПОЉОПРИВРЕДНО ИНДУСТРИЈСКИ
КОМБИНАТ "ЗЕМУН"
ПОЉОПРИВРЕДНО-ИНДУСТРИЈСКИ
КОМБИНАТ "БЕОГРАД"
ПОЉОПРИВРЕДНО-ИНДУСТРИЈСКИ
КОМБИНАТ "СРЕМ"
СУРЧИН ГАЛОВАЧКА 12
0,4882
СУРЧИН
743
0,4882
СУРЧИН ВОЈВОЂАНСКА 177
НОВИ БЕОГРАД ГАНДИЈЕВА 212
0,9581
4,3315
СУРЧИН
СУРЧИН
1414
3510
0,9581
4,3315
СУРЧИН ВОЈВОЂАНСКА 226
2,7148
СУРЧИН
1469
2,7148
1469
585
119
123
863
1015
1194
1426
1507
1573
1816
1927
1939
2005
2011
2135
2351
2361
2362
2510
2618
2643
2828
2848
3010
2042
2,7148
12,3270
1,8361
63,0948
2,4037
2,1082
738,8375
0,4802
1470,2300
0,2199
553,6459
2,2049
6,8726
0,8500
1,4006
0,0910
1,4626
0,1525
0,1446
21,2917
0,7950
0,9798
1,2475
12,8336
1,4403
1,7250
СУРЧИН ВОЈВОЂАНСКА 226
ДОБАНОВЦИ МАРШАЛА ТИТА 2
БЕОГРАД П.СКЕЛА, ИНДУСТРИЈКО ББ
2,7148
12,3270
2884,6230
НОВИ САД КЕЈ МОШЕ ПИЈАДЕ 6
1,7250
СУРЧИН
ПЕТРОВЧИЋ
ЈАКОВО
ПРОГАР
ПРОГАР
ПРОГАР
БОЉЕВЦИ
БОЉЕВЦИ
СУРЧИН
БОЉЕВЦИ
ЈАКОВО
БОЉЕВЦИ
БОЉЕВЦИ
БОЉЕВЦИ
ЈАКОВО
СУРЧИН
ЈАКОВО
ЈАКОВО
ЈАКОВО
БОЉЕВЦИ
БОЉЕВЦИ
БОЉЕВЦИ
БОЉЕВЦИ
БОЉЕВЦИ
СУРЧИН
ДОБАНОВЦИ
ЗЕМУН БАТАЈНИЧКИ ДРУМ 14 К
9,4755
ПРОГАР
492
0,9665
ПРОГАР
ПРОГАР
ПРОГАР
902
1096
1099
1,2935
3,4972
3,7183
БЕОГРАД
1,5717
БОЉЕВЦИ
1945
1,5717
СУРЧИН
4,8497
ЈАКОВО
1803
2,8488
454
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОМЕТ ЧЕЛИКА "ЧЕЛИК"
ПРОКОПЉЕВИЋ ЛАЗАР ПЕТАР
ПУРИЋ РОСКА
ПУТНИК М. МИРКО
ПУЗАВАЦ ИВАН БРАНИСЛАВ
ПУЗАВАЦ ИВАН ГОРДАНА
ПУЗАВАЦ СОФИЈА БАЛАШ
ПУЗАВАЦ ВАСИЛИЈЕ ИВАН
РАДОЈЕВИЋ СВЕТОЗАР ДРАГОЉУБ
РАДОВАНОВИЋ СТЕВАН БРАНИСЛАВ
РАДОВИЋ ВОЈКО ДУШАН
РАЈИЋ КОСТА МИРКО
РАЈИЋ МИРКО ЈОВИЦА
РАЈИЋ МИРКО ЗОРИЦА
РЕПАЦ СТАНКО ДРАГИЦА
РИМОКАТОЛИЧКА ЦРКВЕНА ОПШТИНА
САВЕЗНА УПРАВА ЗА ЦИВИЛНУ
ВАЗДУШНУ ПЛОВИДБУ
САВЕЗНА УПРАВА ЗА ВАЗДУШНУ
ПЛОВИДБУ
САВЕЗНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ
САВЕЗНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАРОДНУ
ОДБРАНУ
САВЕЗНИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАРОДНУ
ОДБРАНУ
САВИЋ САВА
СЕКЦИЈА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПРУГЕ
СФРЈ СС ЗА НО
СРДАНОВИЋ ВАСА ЛАЗАР
СРДИЋ ИВАН СЛАВКО
СРЕМСКА ВОДНА ЗАЈЕДНИЦА
СС ЗА НАРОДНУ ОДБРАНУ
СТЕФАНОВИЋ БРАНКО МИЛИСАВ
СТЕФАНОВИЋ РОСА
СТЕФАНОВИЋ СТАНИСЛАВ ДРАГОСЛАВ
СТОЈАНОВИЋ ЈОВАН
СТРИШКО АНДРИЋ АНДРЕЈ
СУП БЕОГРАД
Т.Д.Д. "Ц МАРКЕТ"
БЕОГРАД КАРАЂОРЂЕВА 67
ДОБАНОВЦИ МАРШАЛА ТИТА 74
С.МОРАВИЦА ПАЧИРСКИ ПУТ ББ
СУРЧИН РАДНИЧКА 70
СУРЧИН ВОЈВОЂАНСКА 128
СУРЧИН ВОЈВОЂАНСКА 128
СУРЧИН ВОЈВОЂАНСКА 128
СУРЧИН ВОЈВОЂАНСКА 128
СУРЧИН ЖАРКА САМАРYИЋА 8
ДОБАНОВЦИ УГРИНОВАЧКА 35
КОТЕЖ ШАТОР ПЛАНИНЕ 12
СУРЧИН ВОЈВОЂАНСКА 204
СУРЧИН ВОЈВОЂАНСКА 154
СУРЧИН ВОЈВОЂАНСКА 154
НОВИ БЕОГРАД ЈУРИЈА ГАГАРИНА 26
СУРЧИН ВОЈВОЂАНСКА 227
11,9566
2,8263
0,5887
1,0005
0,7478
0,7478
0,7478
0,7478
0,8164
0,6728
0,2500
0,2835
0,2835
0,2835
0,5644
7,4377
ЈАКОВО
СУРЧИН
ДОБАНОВЦИ
СУРЧИН
СУРЧИН
СУРЧИН
СУРЧИН
СУРЧИН
СУРЧИН
СУРЧИН
ДОБАНОВЦИ
СУРЧИН
СУРЧИН
СУРЧИН
СУРЧИН
СУРЧИН
СУРЧИН
2359
2307
1909
3413
83
1547
1547
1547
1547
2849
1309
3752
1615
1615
1615
4275
1636
2,0009
11,9566
2,8263
0,5887
1,0005
0,7478
0,7478
0,7478
0,7478
0,8164
0,6728
0,2500
0,2835
0,2835
0,2835
0,5644
7,4377
БЕОГРАД БРАНКОВА 25
1,2013
СУРЧИН
3224
1,2013
БЕОГРАД БРАНКОВА 25
0,7990
ДОБАНОВЦИ
408
0,7990
БЕОГРАД
1,0000
ДОБАНОВЦИ
2575
1,0000
БЕОГРАД
60,1446
СУРЧИН
2426
60,1446
СУРЧИН
26,3508
СУРЧИН
2472
26,3508
СУРЧИН ЈАКОВАЧКА 3
БЕОГРАД НЕМАЊИНА 6
БЕОГРАД
СУРЧИН ВОЈВОЂАНСКА 234
СУРЧИН ВОЈВОЂАНСКА 295
СР.МИТРОВИЦА
БЕОГРАД
СУРЧИН КОСОВСКА 92
СУРЧИН КОСОВСКА 149
НОВИ БЕОГРАД ГАНДИЈЕВА 7/А
СУРЧИН ВИНОГРАДСКА 73
БОЉЕВЦИ Б.СТОЈАДИН 20
БЕОГРАД
БЕОГРАД ЧИКА ЉУБИНА 9
0,1190
3,1520
13,9934
0,4248
1,9201
56,6644
155,7519
0,3574
0,5887
4,3315
0,1422
3,3398
0,1128
18,1994
СУРЧИН
БОЉЕВЦИ
БОЉЕВЦИ
СУРЧИН
СУРЧИН
СУРЧИН
ДОБАНОВЦИ
СУРЧИН
СУРЧИН
СУРЧИН
СУРЧИН
БОЉЕВЦИ
ДОБАНОВЦИ
СУРЧИН
СУРЧИН
1295
426
2477
1811
1813
501
382
88
3413
3510
602
2107
414
3016
5203
0,1190
3,1520
13,9934
0,4248
1,9201
56,6644
155,7519
0,3574
0,5887
4,3315
0,1422
3,3398
0,1128
0,0612
9,1649
455
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
ТОПИЋ ПЕРА КОСА
ВАГИЋ ЉУБИНКА
ВЕЛИМИРОВИЋ ВЛАДИМИР МИЛАН
ВЕЛИЧКОВИЋ ПЕТКАНА
ВЕЛИЧКОВИЋ ЂОРЂЕ
ВЕЉКОВИЋ РАДЕ МОМИР
ВЕЉКОВИЋ ЂОРЂЕ СТОЈАН
ВИДАНОВИЋ ДАВИД БОЈАНА
РОЂ.ТОЉАГИЋ
ВИДИЋ ДРАГАН
ВИДИЋ МИЛЕ
ВЛАДИСАВЉЕВИЋ ДУШАН НИКОЛА
ВЛАДИСАВЉЕВИЋ СИМА МИЛЕНА
РОЂ.МАРИНКОВИЋ
ВЛАДИСАВЉЕВИЋ СТЕВАН НЕБОЈША
ВОДЕНИЧАР АНИЦА ЈЕЛЕНА
Водопривредна организација "Галовица"
ВУЈИЋ ЈОВАН ВЕЛИМИР
ВУЈИЋ КОСТА ЈОВАНКА
ВУЈИЋ ВАСИЛИЈЕ МИЛЕНКО
ВУЈИЋ ВАСИЛИЈЕ СМИЉА
ВУКАШИНОВИЋ ТРИВА БОШКО
ВУКОБРАТОВИЋ МИРКО СМИЉА
РОЂ.КОВАЧЕВИЋ
ВУЧЕНОВИЋ МИОДРАГ ЉИЉАНА
ЗДРУЖЕНО ОПШТЕ ВОДОПРИВРЕДНО
ПРЕД.САВА ВОДОПРИВР.ОРГ.
"ГАЛОВИЦА"
ШТИМЕЦ ЖАРКО ЉУБИЦА РОЂ.БОЈИЋ
ЂОРЂЕВИЋ СЛОБОДАН РОБЕРТ
ЋЕПЛИ ПАВЛЕ СТЕВАН
ЋИРОВИЋ БУДИМИР МАРКО
ЋУРИЋ ХАМДИЈА МУХАМЕД
ЋУРИЋ МАРИЈА РОЂ.МАНОЈЛОВИЋ
ЋУРЋИЋ МИЛОВАН ИСАЈЛО
ЧОБАНОВИЋ ЛАЗАР ПЕТАР
ЧОВИЋ ЉУБОМИР БРАНИСЛАВА
219
220
221
222
223
224
225
226
227
Укупно
*Извор података РГЗ
ЗЕМУН ЕМИЛИЈЕ ЈАКШИЋ 31
СУРЧИН БАШТОВАНСКА 162
ДОБАНОВЦИ ЛОВАЧКА 138/Д
СУРЧИН ВОЈВОЂАНСКА 333
СУРЧИН ВОЈВОЂАНСКА 333
ДОБАНОВЦИ ВЛАДЕ ВУЈИЋА 1/Б
ДОБАНОВЦИ ВЛАДЕ ВУЈИЋА 1
0,5642
0,5887
0,0506
0,5887
0,5887
1,0772
1,0772
СУРЧИН
СУРЧИН
СУРЧИН
ДОБАНОВЦИ
СУРЧИН
СУРЧИН
ДОБАНОВЦИ
ДОБАНОВЦИ
5204
4114
3413
3652
3413
3413
155
155
8,9733
0,5642
0,5887
0,0506
0,5887
0,5887
1,0772
1,0772
БЕОГРАД ПАВЛА НЕНАДОВИЋА 59
0,1559
ДОБАНОВЦИ
2669
0,1559
ДОБАНОВЦИ СРЕМСКА 8
ДОБАНОВЦИ СРЕМСКА 8
ДОБАНОВЦИ УГРИНОВАЧКА 145
1,6638
1,6638
3,1854
ДОБАНОВЦИ
ДОБАНОВЦИ
ДОБАНОВЦИ
3341
3341
190
1,6638
1,6638
3,1854
ДОБАНОВЦИ УГРИНОВАЧКА 98
1,4074
ДОБАНОВЦИ
1862
1,4074
ДОБАНОВЦИ СТЕВЕ ЈОВАНОВИЋА 19
ПАНЧЕВО КАРАЂОРЂЕВА 2/Е
ЗЕМУН ТРГ Ј.Н.А. 2
1,6000
2,8158
1,6766
СУРЧИН ВОЈВОЂАНСКА 167
СУРЧИН ВОЈВОЂАНСКА 167
СУРЧИН ВОЈВОЂАНСКА 167
СУРЧИН ВОЈВОЂАНСКА 167
НОВИ БЕОГРАД ГАНДИЈЕВА 188
0,5140
0,5140
0,5140
0,5140
0,1500
ДОБАНОВЦИ
ДОБАНОВЦИ
ДОБАНОВЦИ
БОЉЕВЦИ
СУРЧИН
СУРЧИН
СУРЧИН
СУРЧИН
СУРЧИН
2579
3875
376
1892
4430
4430
4430
4430
3660
1,6000
2,8158
0,4709
1,2057
0,5140
0,5140
0,5140
0,5140
0,1500
СУБОТИЦА ЗМАЈ ЈОВИНА 28
1,4931
ДОБАНОВЦИ
721
1,4931
ЗЕМУН М.З.РАДОСАВЉЕВИЋА 215
0,5642
СУРЧИН
4114
0,5642
ЗЕМУН ТРГ Ј.Н.А. 6
4,3840
БОЉЕВЦИ
471
4,3840
НОВИ БЕОГРАД ЈУРИЈА ГАГАРИНА 130
БЕОГРАД ЛИЧКА 1/А
ДОБАНОВЦИ ЛОЛЕ РИБАРА 13
ДОБАНОВЦИ Стевана Јовановића 91
НОВИ БЕОГРАД ЈУРИЈА ГАГАРИНА 73
НОВИ БЕОГРАД ЈУРИЈА ГАГАРИНА 73
ДОБАНОВЦИ ВЛАДЕ ВУЈИЋА 6
ДОБАНОВЦИ Анђелка Чобановића 30
НОВИ САД Драгише Брашована 14/Б
0,4803
0,7184
0,2507
0,0396
0,0713
0,0713
0,0746
2,8158
1,7250
СУРЧИН
СУРЧИН
ДОБАНОВЦИ
ДОБАНОВЦИ
БОЉЕВЦИ
БОЉЕВЦИ
ДОБАНОВЦИ
ДОБАНОВЦИ
ДОБАНОВЦИ
124
4464
2131
1605
2435
2435
2815
3875
2042
0,4803
0,7184
0,2507
0,0396
0,0713
0,0713
0,0746
2,8158
1,7250
7737,4291
456
Табела 12
КО Добановци
Коришћење без плаћања накнаде
Број поседовног
листа/листа
непокретности
411
411
411
411
411
411
411
411
411
411
411
411
411
411
411
411
411
411
411
411
411
411
411
411
411
Укупно
*Извор података РГЗ
Број
катастарске
парцеле
3715
3716/1
3772/1
3772/3
3773
3774
3782
3783
3917
3918/1
3965
3966/1
3966/7
3971
3972
3974
3975/5
3980
3981
3982
3983
3985
3986
3988/1
Институт за сточарство
Култура
Класа
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 4.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 2.класе
Пашњак 2.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Воћњак 1.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
3
3
3
3
3
3
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
Површина
(ха)
8,2010
14,0990
44,7412
4,8628
8,0927
19,1115
4,7165
1,1703
1,4801
18,8193
4,4490
0,0610
3,9475
4,0335
1,3927
0,0785
3,6345
0,6180
0,5079
0,1345
0,0510
3,5663
4,8428
0,6173
5,9614
159,1903
457
ТАБЕЛА 15
КО
Јаково
Потес
Број јавног
надметања
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Преглед груписаних надметања
Број
Број
поседовног
катастарске Култура и класа
листа/листа
парцеле
непокретности
125
2168
Њива 4.класе
125
2169
Њива 4.класе
125
2181
Њива 3.класе
125
2185/1
Њива 4.класе
125
2185/2
Њива 4.класе
125
2185/3
Њива 4.класе
125
2284/3
Њива 3.класе
1803
2179
Њива 3.класе
1803
Њива 4.класе
2
2
2
2
2
2
125
125
125
125
2221
2221
2195/3
2196/1
2209/1
2217/1
2216
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
4.класе
3
3
3
3
3
125
125
125
125
126
2246
2247
2248
2264/2
2236/2
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
3.класе
4
4
4
4
125
2359
2359
2359
2594
2357/26
2359/10
2359/16
Њива
Њива
Њива
Њива
4.класе
2.класе
2.класе
2.класе
5
5
5
5
5
126
126
126
126
1816
1416/5
1588
1591
1599
2311/5
Њива 2.класе
Њива 2.класе
6
6
6
6
126
1816
1816
1816
1760
1764
1765
1766
7
7
126
1816
2717
2745/14
Њива 3.класе
Њива 3.класе
8
1007
1655/2
Њива 3.класе
0,6834
0,5135
0,5171
0,5906
0,4728
0,8075
0,6150
0,8700
1,9788
7,0487
0,8983
0,4799
1,0043
1,7250
0,7500
1,5973
6,4548
0,4864
0,8577
1,1192
0,4669
0,1250
3,0552
4,7528
0,9729
0,4499
0,5781
6,7537
0,0159
0,1953
0,1274
0,2355
1,0986
1,6727
0,1831
0,2159
0,3664
0,6163
1,3817
1,7872
0,5161
2,3033
0,8302
8
1007
1656/2
Њива 3.класе
0,9915
Укупно 1
Укупно 2
Укупно 3
Укупно 4
Пашњак 3.класе
Пашњак 3.класе
Њива 3.класе
Укупно 5
Њива
Њива
Њива
Њива
2.класе
3.класе
3.класе
3.класе
Укупно 6
Укупно 7
Укупно 8
Укупно КО
Јаково
Извор података РГЗ
Површина
(ха)
Боја
Напомена
плава
плава
плава
плава
плава
плава
плава
плава
плава
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
љубичаста
љубичаста
љубичаста
љубичаста
љубичаста
браон
браон
браон
браон
жута
жута
жута
жута
жута
роза
роза
роза
роза
црвена
црвена
зелена
зелена
Под
правоснажном
одлуком по
годишњем
Програму за
2010.год.
(јавно
надметање
бр.13) решити
до огласа за
2011.год.
1,8217
30,4918
458
ТАБЕЛА 15
КО
Бољевци
Потес
Број јавног
надметања
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Преглед груписаних надметања
Број
Број
поседовног
катастарске Култура и класа
листа/листа
парцеле
непокретности
711
3619/2
Њива 3.класе
711
3708/2
Њива 3.класе
711
3708/3
Њива 3.класе
711
3709/2
Њива 3.класе
Трстик-мочвара
711
4938/1
2.класе
711
4939/2
Пашњак 2.класе
1693
4446/2
Пашњак 2.класе
1693
4446/5
Пашњак 2.класе
1321
3757
Њива 3.класе
Укупно 9
10
2429
4427/2
Њива 4.класе
11
1945
4611
Њива 4.класе
12
1693
3584/1
12
12
1693
2107
3584/2
3578/11
13
13
13
13
1320
2776
2776
2776
3528/8
2593
2598
2647
Њива
Њива
Њива
Њива
3.класе
4.класе
5.класе
3.класе
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
721
721
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2515
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
5.класе
6.класе
5.класе
6.класе
5.класе
6.класе
5.класе
6.класе
5.класе
6.класе
5.класе
6.класе
5.класе
6.класе
5.класе
6.класе
5.класе
6.класе
5.класе
6.класе
5.класе
6.класе
5.класе
6.класе
5.класе
6.класе
5.класе
6.класе
5.класе
6.класе
5.класе
6.класе
Укупно 10
Укупно 11
Трстик-мочвара
2.класе
Пашњак 2.класе
Њива 3.класе
Укупно 12
Укупно 13
2493
2494
2496
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2508
2509
2510
Површина
(ха)
Боја
0,0310
0,0275
2,0337
0,3026
црвена
црвена
црвена
црвена
6,7269
црвена
0,5425
1,5538
0,1712
0,4340
11,8232
0,9664
0,9664
1,5717
1,5717
црвена
црвена
црвена
црвена
14,2722
св.плава
0,1797
3,3398
17,7917
0,0552
0,9636
1,3560
0,2876
2,6624
0,4092
0,3643
0,9234
0,6597
0,0814
0,1106
0,5508
0,7198
0,3195
0,3944
0,1784
0,2139
0,3532
0,4157
0,1418
0,1620
0,1063
0,1203
0,2131
0,2362
0,3182
0,3459
0,2650
0,2810
0,0891
0,0911
0,1761
0,1801
0,1212
0,1212
0,1763
0,1743
св.плава
св.плава
Напомена
жута
плава
зелена
зелена
зелена
зелена
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
459
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2511
2512
2513
2514
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2528
2529
2530
2532
2533
2535
2536
2537
2538
2539
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2555
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
5.класе
6.класе
5.класе
6.класе
5.класе
6.класе
5.класе
6.класе
5.класе
6.класе
5.класе
6.класе
5.класе
6.класе
5.класе
6.класе
5.класе
6.класе
5.класе
6.класе
5.класе
6.класе
5.класе
6.класе
5.класе
6.класе
5.класе
6.класе
5.класе
6.класе
5.класе
6.класе
5.класе
6.класе
5.класе
6.класе
5.класе
6.класе
5.класе
6.класе
5.класе
6.класе
5.класе
6.класе
5.класе
6.класе
5.класе
6.класе
6.класе
6.класе
6.класе
6.класе
6.класе
6.класе
6.класе
6.класе
6.класе
6.класе
6.класе
5.класе
6.класе
4.класе
6.класе
0,1765
0,1704
0,1499
0,1425
0,2346
0,2200
0,1377
0,1268
0,1475
0,1264
0,1078
0,0918
0,0524
0,0444
0,4386
0,3636
0,4515
0,3510
0,1122
0,0861
0,3462
0,2569
0,1190
0,0860
0,1199
0,0853
0,4847
0,3338
0,2232
0,1436
0,1997
0,1260
0,1760
0,1082
0,1228
0,2256
0,1402
0,2582
0,1440
0,2551
0,2892
0,5102
0,3873
0,6520
0,1385
0,2308
0,2276
0,3776
0,6750
0,8661
0,7986
0,6780
0,8630
0,6425
2,0581
0,5264
0,8965
0,7397
0,2592
0,3858
0,7841
0,1497
0,2236
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
460
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2814
2814
2556/1
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2812
2562
2564
2565
2566
2568
2573
2574
2576
2579
2580
2581
2583
2584
2585
2588
2735/1
2735/2
2735/3
2735/4
2735/5
2735/6
2735/7
2735/8
2451/2
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
4.класе
6.класе
4.класе
6.класе
4.класе
6.класе
4.класе
6.класе
4.класе
6.класе
4.класе
6.класе
5.класе
5.класе
5.класе
5.класе
5.класе
5.класе
5.класе
5.класе
5.класе
4.класе
5.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
6.класе
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
4.класе
6.класе
4.класе
6.класе
4.класе
6.класе
5.класе
6.класе
5.класе
6.класе
5.класе
6.класе
5.класе
6.класе
5.класе
6.класе
5.класе
6.класе
5.класе
6.класе
5.класе
6.класе
5.класе
6.класе
5.класе
6.класе
5.класе
6.класе
5.класе
Укупно 14
2814
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2831
0,3353
0,4404
0,1102
0,0925
0,1090
0,0804
0,2470
0,1707
0,1062
0,0711
0,1141
0,0644
2,1359
0,3989
0,9702
0,3090
0,4861
0,2454
0,6462
0,3074
0,4127
2,5570
0,9612
0,1812
0,2342
0,3500
0,1956
0,1729
0,1756
0,1777
0,0474
0,5453
0,4453
43,9556
0,7666
0,6344
0,5445
0,4243
0,1779
0,1319
1,1072
0,8728
0,2811
0,2972
0,3571
0,3893
0,3980
0,4139
0,1922
0,1901
0,2752
0,2650
0,1083
0,1032
0,0825
0,0775
0,1962
0,1819
0,2990
0,2641
0,2952
0,2470
0,1878
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
браон
браон
браон
браон
браон
браон
браон
браон
браон
браон
браон
браон
браон
браон
браон
браон
браон
браон
браон
браон
браон
браон
браон
браон
браон
браон
браон
браон
браон
461
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2208
2209
2210
2211
2212
2213/2
2216
2217
2218
2219
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229/2
2231
2234/1
2234/2
2235
2240
2241
2242
2243
2245
17
17
17
17
17
17
17
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2254
2832
2833
2835
2836
2837
2838
2840
2842
2845
2846/1
2846/2
2847
2849
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
6.класе
5.класе
6.класе
5.класе
6.класе
5.класе
6.класе
5.класе
6.класе
5.класе
6.класе
5.класе
6.класе
5.класе
6.класе
5.класе
6.класе
5.класе
6.класе
4.класе
4.класе
4.класе
5.класе
4.класе
5.класе
4.класе
6.класе
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
4.класе
5.класе
5.класе
5.класе
5.класе
6.класе
5.класе
5.класе
5.класе
5.класе
5.класе
5.класе
5.класе
5.класе
5.класе
5.класе
5.класе
5.класе
5.класе
5.класе
5.класе
5.класе
4.класе
5.класе
5.класе
5.класе
4.класе
Укупно 15
Укупно 16
2255
2256
2257
2258
2259
Њива 4.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Ливада 5.класе
Ливада 5.класе
Њива 5.класе
0,1522
0,1787
0,1445
0,6026
0,5067
0,2750
0,2414
0,1320
0,1191
0,2099
0,1896
0,2617
0,2359
0,1304
0,1253
0,1449
0,1449
0,3924
0,3602
0,1207
0,1443
0,1443
0,1207
0,3364
0,2657
0,6743
0,3908
16,5060
0,3836
0,1943
0,1500
0,3000
0,4693
2,0800
0,5249
0,3151
0,4462
0,2062
0,6471
0,8725
0,1768
1,0389
1,0246
0,2881
4,4770
1,7893
0,6109
0,5783
0,5784
2,8202
2,0930
1,2211
0,2638
1,5118
1,2091
26,2705
0,1180
0,2439
0,5600
0,6079
0,5271
0,9878
0,1858
браон
браон
браон
браон
браон
браон
браон
браон
браон
браон
браон
браон
браон
браон
браон
браон
браон
браон
браон
браон
браон
браон
браон
браон
браон
браон
браон
сива
сива
сива
сива
сива
сива
сива
сива
сива
сива
сива
сива
сива
сива
сива
сива
сива
сива
сива
сива
сива
сива
сива
сива
сива
сива
сива
жута
жута
жута
жута
жута
жута
жута
462
17
17
17
17
17
17
17
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2260
2261
2263
2264
2266
2269
2272
Њива 5.класе
Ливада 4.класе
Ливада 4.класе
Ливада 4.класе
Ливада 4.класе
Ливада 4.класе
Ливада 4.класе
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2281
2285
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2295
2296
2297
2299
2300
2301
2302
2303
2305
2307
2308
2312
2313
2314
2315
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2329
2330
2331
2332
Ливада 4.класе
Ливада 4.класе
Ливада 4.класе
Ливада 4.класе
Ливада 4.класе
Ливада 4.класе
Ливада 4.класе
Ливада 4.класе
Ливада 4.класе
Ливада 4.класе
Ливада 4.класе
Ливада 4.класе
Ливада 4.класе
Ливада 4.класе
Ливада 4.класе
Ливада 4.класе
Ливада 4.класе
Ливада 4.класе
Ливада 4.класе
Ливада 4.класе
Ливада 4.класе
Ливада 4.класе
Ливада 4.класе
Ливада 4.класе
Ливада 4.класе
Ливада 4.класе
Ливада 4.класе
Ливада 4.класе
Ливада 4.класе
Ливада 4.класе
Ливада 4.класе
Ливада 4.класе
Ливада 4.класе
Ливада 4.класе
Ливада 4.класе
Ливада 4.класе
Ливада 4.класе
Њива 5.класе
19
1693
2079
Пашњак 2.класе
20
20
20
20
20
20
20
1693
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2080
2102
Ливада 4.класе
Њива 3.класе
Њива 5.класе
Њива 3.класе
Њива 4.класе
Њива 3.класе
Њива 4.класе
21
1693
2082
Њива 4.класе
22
22
22
22
2776
2776
2776
2776
2145
2148
Њива
Њива
Њива
Њива
Укупно 17
Укупно 18
Укупно 19
2108
2110
Укупно 20
Укупно 21
2151
3.класе
3.класе
4.класе
3.класе
0,3526
0,6372
0,2378
0,2489
0,4160
0,3566
0,6993
6,1789
0,3535
0,2793
0,1330
0,1638
0,1322
0,1678
0,2342
0,3350
0,2829
0,1343
0,0319
0,2009
0,3353
0,2681
0,1342
0,2679
0,2342
0,2681
0,3351
0,1677
0,1676
0,3426
0,2740
0,2397
0,2397
0,3336
0,3194
0,3072
0,2409
0,6105
0,1847
0,3072
0,3067
0,1842
0,1847
0,1842
0,2351
2,5079
11,6293
0,2601
0,2601
2,4348
0,1677
0,3555
2,1362
0,8064
0,9129
0,2756
7,0891
7,8222
7,8222
0,3905
0,5775
0,2040
2,7772
жута
жута
жута
жута
жута
жута
жута
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
св.плава
плава
плава
плава
плава
плава
плава
плава
црвена
св.плава
св.плава
св.плава
св.плава
463
22
22
22
22
2776
2776
2776
2776
23
23
23
23
23
23
23
1320
1320
1320
1320
2776
2776
2776
23
2776
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2165/2
2172
Њива
Њива
Њива
Њива
4.класе
4.класе
3.класе
4.класе
св.плава
св.плава
св.плава
св.плава
4.класе
4.класе
3.класе
3.класе
4.класе
5.класе
4.класе
1,6279
1,1534
0,4313
0,1090
7,2708
0,6691
1,5953
0,2150
1,0136
0,6645
0,1855
0,8988
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива 5.класе
0,3105
сива
5,5523
0,8555
0,8915
0,8377
1,7577
0,6119
0,7447
0,5018
0,4730
0,6642
0,5191
0,5113
0,7436
0,5745
0,2642
0,8543
1,1627
0,5384
0,5048
0,4920
0,2303
0,2297
0,5859
0,3593
0,2980
0,2605
0,6595
0,4150
0,4023
0,6104
0,5123
0,6828
0,8708
1,0024
0,6616
0,7859
0,8037
0,9905
0,3235
0,6594
0,8362
0,2538
0,6502
0,5988
0,3595
0,3854
1,1508
1,3111
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
Укупно 22
2433
2434
2453
2454
2437
2440
Укупно 23
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2382
2383
2384
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2412
2414
2415
2416
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
6.класе
6.класе
6.класе
6.класе
6.класе
6.класе
6.класе
6.класе
6.класе
6.класе
6.класе
6.класе
6.класе
6.класе
6.класе
6.класе
6.класе
6.класе
6.класе
6.класе
6.класе
5.класе
5.класе
5.класе
5.класе
5.класе
5.класе
5.класе
5.класе
5.класе
5.класе
5.класе
5.класе
5.класе
5.класе
5.класе
5.класе
5.класе
5.класе
5.класе
6.класе
5.класе
6.класе
5.класе
6.класе
5.класе
6.класе
сива
сива
сива
сива
сива
сива
сива
Под
правоснажном
одлуком по
годишњем
Програму за
2010.год.(јавно
надметање
бр.34)решити
до огласа за
2011.год.
Под
правоснажном
одлуком по
годишњем
Програму за
2010.год.(јавно
надметање
бр.47)решити
до огласа за
2011.год.
464
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2417
2418
2419/1
2419/2
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2428
2429
2430/1
2430/2
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
5.класе
6.класе
5.класе
6.класе
5.класе
6.класе
5.класе
6.класе
5.класе
6.класе
5.класе
6.класе
5.класе
6.класе
6.класе
6.класе
3.класе
6.класе
6.класе
6.класе
6.класе
6.класе
Укупно 24
2274
2278
2279
2282
2284
2286
2334
2335
2338
2341
2342
2343
2344/1
2344/2
2346/1
2346/2
2347
2348/1
2348/2
2349
2350
2351
2355
2356
2358
2359
Ливада 4.класе
Ливада 4.класе
Ливада 4.класе
Ливада 4.класе
Ливада 4.класе
Ливада 4.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 4.класе
Њива 3.класе
Њива 4.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 4.класе
Њива 3.класе
Њива 4.класе
Њива 3.класе
Њива 4.класе
Њива 3.класе
Њива 4.класе
Њива 3.класе
Њива 4.класе
Њива 3.класе
Њива 4.класе
Њива 3.класе
Њива 4.класе
Њива 3.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 4.класе
Њива 5.класе
Њива 4.класе
Њива 5.класе
Њива 5.класе
Њива 6.класе
Њива 5.класе
Њива 6.класе
Њива 5.класе
Њива 6.класе
0,9690
1,1546
0,3373
0,4144
0,2916
0,3854
0,6363
0,7991
0,1977
0,2620
0,2420
0,3251
0,3514
0,4843
0,5492
0,3308
0,4912
1,5828
2,3021
5,9146
1,6867
1,2743
51,3744
0,0944
1,8231
0,1081
0,1749
0,1050
0,2111
3,2251
3,0273
0,7490
0,5076
0,1340
1,2323
1,2400
1,4872
0,2760
0,3428
0,2050
0,2475
0,3180
0,4292
0,0940
0,1360
0,8740
1,3475
0,3118
0,5257
1,1300
1,9993
0,7116
1,3268
4,1989
0,4464
0,8100
1,7683
1,1895
0,5198
1,0553
0,6702
0,3371
0,2413
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
црвена
црвена
црвена
црвена
црвена
црвена
црвена
црвена
црвена
црвена
црвена
црвена
црвена
црвена
црвена
црвена
црвена
црвена
црвена
црвена
црвена
црвена
црвена
црвена
црвена
црвена
црвена
црвена
црвена
црвена
црвена
црвена
црвена
црвена
црвена
црвена
црвена
црвена
црвена
црвена
Под
правоснажном
одлуком по
годишњем
Програму за
2010.год.(јавно
надметање
бр.46)решити
до огласа за
2011.год.
465
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
Укупно 25
Укупно КО
Бољевци
Извор података РГЗ
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2776
2360
2361
2362
2363
2364/1
2364/2
2365
2366
2368/1
2368/2
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
5.класе
6.класе
5.класе
6.класе
5.класе
6.класе
5.класе
6.класе
5.класе
6.класе
5.класе
6.класе
5.класе
6.класе
5.класе
6.класе
5.класе
5.класе
0,5638
0,4490
0,7697
0,7247
0,8116
1,4323
0,6756
1,1258
0,7142
1,1836
0,5192
0,8087
0,1799
0,2673
0,2872
0,4387
1,4104
1,4103
49,4031
црвена
црвена
црвена
црвена
црвена
црвена
црвена
црвена
црвена
црвена
црвена
црвена
црвена
црвена
црвена
црвена
црвена
црвена
268,1277
466
ТАБЕЛА 15
КО
Прогар
Потес
Број
јавног
надметања
26
26
26
26
26
26
Преглед груписаних надметања
Број
Број
поседовног
катастарске Култура и класа
листа/листа
парцеле
непокретности
120
2421
Њива 2.класе
121
2735/1
Њива 4.класе
121
2735/2
Њива 4.класе
121
2742/1
Њива 4.класе
121
2742/2
Њива 4.класе
492
2290
Њива 4.класе
Укупно 26
27
27
121
121
1598/2
1780/2
Њива 3.класе
Њива 4.класе
28
902
1338
Њива 4.класе
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
1030
1030
1030
1030
1030
1030
1030
1030
1030
1030
1030
1030
1030
1030
1030
1030
1030
1030
939/1
939/2
939/6
939/10
939/15
939/16
939/18
939/22
939/23
939/27
939/28
939/29
939/31
939/33
939/36
939/38
939/39
939/40
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
1030
1030
1030
1030
1030
1030
1030
1030
1030
1030
1030
934
935/17
935/23
935/24
935/25
935/28
935/29
935/33
935/38
935/42
935/43
Пашњак 2.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
31
31
1030
1030
940
941
Ливада 5.класе
Њива 6.класе
32
32
32
125
1030
1030
950/3
952
953
Ливада 3.класе
Њива 2.класе
Њива 6.класе
33
33
1030
1030
974
976
Њива 5.класе
Њива 5.класе
34
1030
966
34
1030
967
Трстик-мочвара
2.класе
Њива 6.класе
35
1030
969
Трстик-мочвара
Укупно 27
Укупно 28
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
4.класе
Укупно 29
Укупно 30
Укупно 31
Укупно 32
Укупно 33
Укупно 34
Површина
(ха)
0,8325
0,7789
0,0216
1,2286
0,0446
0,9665
3,8727
0,0130
0,0319
0,0449
1,2935
1,2935
0,9027
0,8995
0,4548
0,7199
0,5323
0,5316
0,5315
0,4651
0,3532
0,5178
1,8548
0,3100
2,3031
1,7261
1,3781
1,2763
1,9179
0,1060
16,7807
1,4187
1,1509
1,0712
1,0710
1,0716
1,1309
0,7645
1,7411
1,0388
1,2170
1,7651
13,4408
2,5181
42,4058
44,9239
1,1431
11,2317
53,3691
65,7439
19,8294
39,4511
59,2805
Боја
Напомена
црвена
црвена
црвена
црвена
црвена
црвена
жута
жута
плава
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
сива
сива
сива
сива
сива
сива
сива
сива
сива
сива
сива
браон
браон
зелена
зелена
зелена
св.плава
св.плава
7,6914
љубичаста
33,8994
41,5908
5,2869
љубичаста
црвена
467
2.класе
Трстик-мочвара
2.класе
Њива 5.класе
35
1030
970
1,8828
црвена
35
1030
971
црвена
Њива 3.класе
Њива 4.класе
101,2072
108,3769
1,6396
0,0125
1,2397
2,4786
5,3704
4,8630
20,5467
36
36
36
36
121
121
1099
1099
2361/1
2361/2
2340/1
2340/2
Њива
Њива
Њива
Њива
37
37
1030
1030
935/1
37
1030
935/41
Њива 3.класе
11,5031
црвена
38
1030
945
Њива 6.класе
36,9128
34,3000
зелена
38
1030
946
Ливада 5.класе
2,2122
зелена
5,5868
наранџаста
Укупно 35
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
Укупно 36
Укупно 37
Укупно 38
црвена
црвена
Под
правоснажном
одлуком по
годишњем
Програму за
2010.год.(јавно
надметање
бр.74)решити
до огласа за
2011.год.
Под
правоснажном
одлуком по
годишњем
Програму за
2010.год.(јавно
надметање
бр.78)решити
до огласа за
2011.год.
36,5122
39
1030
942
Трстик-мочвара
2.класе
39
1030
943
Њива 5.класе
28,0307
наранџаста
40
1030
947/1
Њива 6.класе
33,6175
47,8376
плава
40
1030
947/11
Њива 6.класе
27,0532
плава
Укупно 39
Укупно 40
Под
правоснажном
одлуком по
годишњем
Програму за
2010.год.(јавно
надметање
бр.79)решити
до огласа за
2011.год.
Под
правоснажном
одлуком по
годишњем
Програму за
2010.год.(јавно
надметање
бр.80)решити
до огласа за
2011.год.
74,8908
41
Укупно 41
зелена
зелена
зелена
зелена
1030
956
Њива 5.класе
143,9771
зелена
Под
правоснажном
одлуком по
годишњем
Програму за
2010.год.(јавно
надметање
бр.83)решити
до огласа за
2011.год.
143,9771
468
42
1030
960
Њива 6.класе
2,9164
плава
42
1030
962
Њива 6.класе
177,5716
плава
Укупно 42
180,4880
43
Укупно 43
Укупно КО
Прогар
Извор података РГЗ
Под
правоснажном
одлуком по
годишњем
Програму за
2010.год.(јавно
надметање
бр.84)решити
до огласа за
2011.год.
1030
973
Њива 5.класе
104,9005
љубичаст
Под
правоснажном
одлуком по
годишњем
Програму за
2010.год.(јавно
надметање
бр.87)решити
до огласа за
2011.год.
104,9005
972,0179
469
ТАБЕЛА 15
КО
Петровчић
Потес
Број јавног
надметања
44
44
Преглед груписаних надметања
Број
Број
поседовног
Култура и
катастарске
листа/листа
класа
парцеле
непокретности
413
1317
Њива 4.класе
413
Њива 5.класе
Укупно 44
45
413
1319
Њива 6.класе
46
46
46
413
413
413
1316
Њива 4.класе
Њива 5.класе
Њива 6.класе
47
47
47
413
413
413
1296
Њива 4.класе
Њива 5.класе
Њива 6.класе
48
48
48
48
48
413
413
413
413
413
1295
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
49
49
413
413
1293/2
Њива 4.класе
Њива 6.класе
50
50
413
413
1294
Њива 4.класе
Њива 5.класе
51
51
51
51
51
51
413
413
413
413
413
413
1297/1
1298
1312
1313
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
52
413
1103
Њива 5.класе
53
53
413
439
1135
1196
Њива 4.класе
Њива 4.класе
54
54
54
54
54
54
54
54
413
413
413
413
413
413
413
413
1145
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
4.класе
5.класе
4.класе
5.класе
4.класе
5.класе
4.класе
5.класе
55
55
55
55
55
381
413
413
413
413
1270/2
1260
1267
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
4.класе
4.класе
3.класе
4.класе
5.класе
56
56
413
413
1268
1269
Њива 5.класе
Њива 5.класе
57
57
57
413
413
413
1291
Њива 4.класе
Њива 5.класе
Њива 6.класе
Укупно 45
Укупно 46
Укупно 47
2.класе
3.класе
4.класе
5.класе
6.класе
Укупно 48
Укупно 49
Укупно 50
4.класе
5.класе
6.класе
4.класе
4.класе
4.класе
Укупно 51
Укупно 52
Укупно 53
1152
1153
1154
Укупно 54
Укупно 55
Укупно 56
Површина
(ха)
58,9460
17,1169
76,0629
51,5246
51,5246
38,7633
25,3007
23,2920
87,3560
21,1014
22,1068
38,1159
81,3241
11,2589
4,0663
8,3598
8,8985
23,2202
55,8037
0,1828
9,3433
9,5261
16,2718
42,9926
59,2644
66,9418
22,5120
9,4026
0,4611
0,5440
0,1580
100,0195
0,2414
0,2414
0,1338
0,2248
0,3586
0,0912
0,1246
0,4844
0,1023
1,3339
0,2990
0,4606
0,1093
3,0053
3,4648
0,3307
14,3268
10,0029
4,3095
32,4347
9,2196
6,7549
15,9745
36,1312
23,4885
4,4315
Боја
Напомена
зелена
зелена
браон
жута
жута
жута
плава
плава
плава
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
св.плава
св.плава
роза
роза
браон
браон
браон
браон
браон
браон
зелена
жута
жута
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
св.плава
св.плава
св.плава
св.плава
св.плава
црвена
црвена
жута
жута
жута
470
Укупно 57
58
381
1292/1
Њива 6.класе
64,0512
1,1705
1,1705
59
413
1281/1
Трстик-мочвара
1.класе
1,5705
роза
59
59
59
59
59
59
413
413
413
413
413
413
1281/2
роза
роза
роза
роза
роза
роза
60
60
413
413
907
Њива 3.класе
Њива 4.класе
0,5039
0,6808
0,8889
0,7039
7,5266
18,2097
30,0843
1,2588
0,3395
браон
браон
60
413
1236
Њива 4.класе
3,6750
браон
61
61
61
61
61
413
413
413
413
413
971
1012
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
6.класе
4.класе
6.класе
5.класе
6.класе
5,2733
1,2912
5,1537
7,5413
5,7803
2,7657
браон
браон
браон
браон
браон
61
585
1013
Њива 4.класе
3,0818
браон
62
62
62
413
413
413
1015/7
Њива 3.класе
Њива 4.класе
Њива 3.класе
25,6140
0,3352
0,0746
3,1555
зелена
зелена
зелена
62
413
Њива 4.класе
1,3834
зелена
Укупно 58
1285
1290
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
4.класе
5.класе
3.класе
5.класе
4.класе
6.класе
Укупно 59
Укупно 60
1020
Укупно 61
1015/15
Укупно 62
плава
Под
правоснажном
одлуком по
годишњем
Програму за
2010.год.(јавно
надметање
93)решити до
огласа за
2011.год.
Под
правоснажном
одлуком по
годишњем
Програму за
2010.год.(јавно
надметање
100)решити до
огласа за
2011.год.
Под
правоснажном
одлуком по
годишњем
Програму за
2010.год.(јавно
надметање
102)решити до
огласа за
2011.год.
4,9487
63
413
1318
Њива 5.класе
Трстик-мочвара
1.класе
1,5617
црвена
Укупно 63
8,3201
црвена
Под
правоснажном
одлуком по
годишњем
Програму за
2010.год.(јавно
надметање
116)решити до
огласа за
2011.год.
8,3201
64
413
894
64
413
896
Њива 5.класе
2,3749
црвена
2,5588
црвена
0,3765
0,0796
6,9515
1,0730
1,0730
0,8867
0,7180
1,6047
0,0754
црвена
црвена
64
413
897
Трстик-мочвара
1.класе
64
64
413
413
898/1
898/2
Њива 4.класе
Њива 4.класе
65
413
891/10
Њива 6.класе
66
66
413
413
911/9
Њива 3.класе
Њива 5.класе
67
413
912/2
Њива 4.класе
Укупно 64
Укупно 65
Укупно 66
жута
зелена
зелена
св.плава
471
67
67
67
67
67
67
67
67
67
413
413
413
413
413
413
413
413
413
1271/1
Њива 4.класе
Њива 5.класе
Њива 4.класе
985/2
Пашњак 3.класе
413
413
413
413
413
1014/7
1019/2
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
71
413
1096
Њива 4.класе
72
413
1102
Њива 4.класе
0,0952
0,2939
0,8719
0,2140
0,6163
1,0415
0,6289
1,2352
0,6351
5,7074
2,0365
11,3865
0,7002
14,1232
0,7674
0,7674
0,6738
0,2466
3,2746
0,1170
0,3106
4,6226
2,2196
2,2196
6,7642
68
68
68
69
413
413
413
413
413
70
70
70
70
70
72
413
Њива 5.класе
12,4166
розе
73
413
Њива 4.класе
19,1808
8,4101
наранџаста
73
413
Њива 5.класе
8,2446
наранџаста
74
413
Њива 4.класе
16,6547
86,0309
жута
74
413
Њива 5.класе
6,8933
жута
912/11
912/17
1229/2
1245
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
5.класе
4.класе
5.класе
4.класе
5.класе
3.класе
5.класе
5.класе
6.класе
Укупно 67
Укупно 68
1237
Укупно 69
1028
3.класе
4.класе
6.класе
4.класе
5.класе
Укупно 70
Укупно 71
Укупно 72
1314
Укупно 73
Укупно 74
Укупно КО
ПЕТРОВЧИЋ
Извор података РГЗ
1315
св.плава
св.плава
св.плава
св.плава
св.плава
св.плава
св.плава
св.плава
св.плава
плава
плава
плава
роза
сива
сива
сива
сива
сива
св.плава
розе
Под
правоснажном
одлуком по
годишњем
Програму за
2010.год.(јавно
надметање
бр.110)решити
до огласа за
2011.год.
Под
правоснажном
одлуком по
годишњем
Програму за
2010.год.(јавно
надметање
бр.112)решити
до огласа за
2011.год.
Под
правоснажном
одлуком по
годишњем
Програму за
2010.год.(јавно
надметање
бр.113)решити
до огласа за
2011.год.
92,9242
878,1870
472
ТАБЕЛА 15
КО
Бечмен
Потес
Преглед груписаних надметања
Број јавног
надметања
Број
поседовног
листа/листа
непокретности
75
75
75
75
75
75
75
75
752
752
752
752
752
752
752
752
Број
катастарске
парцеле
1677
1678
1687
1702/1
1702/2
Култура и
класа
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
3.класе
4.класе
4.класе
4.класе
3.класе
4.класе
4.класе
5.класе
Укупно 75
1,9871
1,6839
1,5117
1,1786
0,5416
0,5733
1,0067
0,7655
9,2484
Боја
12
1282/2
Њива 5.класе
1,3000
црвена
77
752
1263
Њива 3.класе
1,3000
3,4896
наранџаста
77
752
Њива 4.класе
67,1647
наранџаста
78
78
752
752
1264/1
Њива 3.класе
Њива 4.класе
70,6543
61,0779
4,0427
зелена
зелена
78
752
1264/2
Њива 1.класе
3,4890
зелена
Укупно 77
Укупно 78
Напомена
жута
жута
жута
жута
жута
жута
жута
жута
76
Укупно 76
Под
правоснажном
одлуком по
годишњем
Програму за
2010.год.(јавно
надметање
129)решити до
огласа за
2011.год.
Под
правоснажном
одлуком по
годишњем
Програму за
2010.год.(јавно
надметање
130)решити до
огласа за
2011.год.
Под
правоснажном
одлуком по
годишњем
Програму за
2010.год.(јавно
надметање
131)решити до
огласа за
2011.год.
68,6096
79
752
1282/1
Њива 5.класе
Укупно 79
32,1266
розе
Под
правоснажном
одлуком по
годишњем
Програму за
2010.год.(јавно
надметање
бр.132)решити
до огласа за
2011.год.
жута
Под
правоснажном
одлуком по
годишњем
Програму за
2010.год.(јавно
надметање
бр.133)решити
до огласа за
2011.год.
32,1266
80
Укупно 80
Површина
(ха)
752
1283
Њива 5.класе
12,0890
12,0890
473
81
752
81
752
82
752
82
752
83
752
83
752
84
752
84
752
85
85
752
752
85
752
86
3903
86
3903
1284
Њива 4.класе
11,8267
зелена
Њива 5.класе
41,3607
зелена
Њива 4.класе
53,1874
39,5754
црвена
Њива 5.класе
9,7916
црвена
Њива 4.класе
49,3670
24,3821
наранџаста
Њива 5.класе
12,7920
наранџаста
Њива 3.класе
37,1741
19,3150
сива
Њива 4.класе
29,5743
сива
Њива 2.класе
Њива 3.класе
48,8893
1,3483
7,5592
плава
плава
Њива 4.класе
2,3485
плава
Њива 3.класе
11,2560
23,0818
розе
Њива 4.класе
3,8908
розе
Укупно 81
1287
Укупно 82
1288
Укупно 83
1304
Укупно 84
1337/2
Укупно 85
1338
Укупно 86
Под
правоснажном
одлуком по
годишњем
Програму за
2010.год.(јавно
надметање
бр.134)решити
до огласа за
2011.год.
Под
правоснажном
одлуком по
годишњем
Програму за
2010.год.(јавно
надметање
бр.135)решити
до огласа за
2011.год.
Под
правоснажном
одлуком по
годишњем
Програму за
2010.год.(јавно
надметање
бр.136)решити
до огласа за
2011.год.
Под
правоснажном
одлуком по
годишњем
Програму за
2010.год.(јавно
надметање
бр.137)решити
до огласа за
2011.год.
Под
правоснажном
одлуком по
годишњем
Програму за
2010.год.(јавно
надметање
бр.138)решити
до огласа за
2011.год.
Под
правоснажном
одлуком по
годишњем
Програму за
2010.год.(јавно
надметање
бр.139)решити
до огласа за
2011.год.
26,9726
87
752
1582/1
Њива 5.класе
11,8797
плава
Под
правоснажном
одлуком по
годишњем
Програму за
2010.год.(јавно
надметање
474
бр.140)решити
до огласа за
2011.год.
Укупно 87
88
88
88
88
88
752
752
752
752
752
88
752
89
89
89
89
752
752
752
752
89
752
90
752
90
752
91
91
91
752
752
752
91
752
1609
1613
1617
3.класе
4.класе
4.класе
5.класе
3.класе
11,8797
1,2468
0,4404
0,3332
0,2209
9,4458
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
Њива 4.класе
1,9598
зелена
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Укупно 88
3.класе
4.класе
5.класе
3.класе
13,6469
12,5533
0,9870
1,8253
4,5460
сива
сива
сива
сива
Њива 4.класе
1,7387
сива
Њива 3.класе
21,6503
6,5753
црвена
Њива 4.класе
1,8235
црвена
1621
Њива 3.класе
Њива 4.класе
Њива 5.класе
8,3988
7,2945
1,8662
3,7599
наранџаста
наранџаста
наранџаста
1622
Њива 4.класе
12,3979
наранџаста
1618
1619
Њива
Њива
Њива
Њива
Укупно 89
1620
Укупно 90
Укупно 91
Укупно КО
БЕЧМЕН
Извор података РГЗ
Под
правоснажном
одлуком по
годишњем
Програму за
2010.год.(јавно
надметање
бр.141)решити
до огласа за
2011.год.
Под
правоснажном
одлуком по
годишњем
Програму за
2010.год.(јавно
надметање
бр.142)решити
до огласа за
2011.год.
Под
правоснажном
одлуком по
годишњем
Програму за
2010.год.(јавно
надметање
бр.143)решити
до огласа за
2011.год.
Под
правоснажном
одлуком по
годишњем
Програму за
2010.год.(јавно
надметање
бр.144)решити
до огласа за
2011.год.
25,3185
501,7685
475
ТАБЕЛА 15
КО
Сурчин
Потес
Број јавног
надметања
92
92
92
92
Преглед груписаних надметања
Број
Број
поседовног
катастарске
Култура и класа
листа/листа
парцеле
непокретности
1295
4366/1
Виноград 2.класе
1295
4366/5
Виноград 2.класе
1295
4366/6
Виноград 2.класе
3177
4372/1
Виноград 2.класе
Укупно 92
93
93
93
93
93
2988
2988
2988
3455
3455
4386/1
4387/1
4388/1
4403
4404
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
2.класе
2.класе
2.класе
1.класе
1.класе
94
94
94
94
94
94
94
120
124
341
418
418
1615
2391
3528
3649
3535/2
3562/1
3562/2
3556/1
3550/2
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
95
95
95
5201
5201
5201
3703/1
3709/1
3711/14
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Њива 3.класе
96
96
96
96
96
5201
5201
5201
5201
5201
3765/2
3877
3878
3880
3890/1
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
97
5201
5201
5201
5201
5201
5201
5201
5201
5201
4464
4464
3785/20
3785/21
3785/29
3785/30
3785/32
3814/5
3814/10
3814/19
3814/20
3816/2
3817/2
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Воћњак 2.класе
Воћњак 2.класе
98
98
98
98
98
98
98
98
2428
2663
3510
3832
310
4653
5201
5201
3959
3953/1
3941
3843/8
3931
3911
3953/3
3962/1
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Воћњак 2.класе
Њива 3.класе
Њива 2.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
99
99
99
99
99
99
99
99
1813
1813
2428
2585
2585
2585
2833
2833
4223/1
4223/2
4113/2
4224/2
4224/3
4224/5
4246/1
4246/2
Укупно 93
Укупно 94
Укупно 95
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
Укупно 96
Укупно 97
Укупно 98
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
1.класе
1.класе
Површина
(ха)
0,0388
0,0672
0,0130
0,1023
0,2213
0,9167
0,3806
1,5245
0,4965
0,1493
3,4676
0,5403
0,4803
0,8519
1,4853
1,0023
0,2835
0,2379
4,8815
0,8951
0,4654
1,1804
2,5409
1,7300
1,0429
0,7768
0,2533
0,5263
4,3293
0,8560
0,1576
0,0660
0,2581
0,5024
0,2137
1,2000
0,3152
2,0054
0,6411
0,0773
6,2928
0,4365
1,1510
4,3315
0,2500
1,7910
1,0172
1,0470
0,8394
10,8636
1,3788
0,5413
0,9347
1,0175
0,0833
0,0490
1,1371
0,0433
Боја
Напомена
црвена
црвена
црвена
црвена
жута
жута
жута
жута
жута
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
св.плава
св.плава
св.плава
плава
плава
плава
плава
плава
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
браон
браон
браон
браон
браон
браон
браон
браон
црвена
црвена
црвена
црвена
црвена
црвена
црвена
црвена
476
99
4579
4006
Њива 2.класе
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
25
794
1253
1253
1469
1547
1547
2428
2428
2428
2428
2428
2428
2428
2428
2428
2428
2428
2428
3413
4147/2
4128
4149/1
4149/2
4161/2
4150/2
4150/5
4150/1
4150/4
4150/6
4150/7
4152/1
4152/2
4156
4158/3
4159/1
4160/1
4161/1
4182
4191/1
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
101
63
63
83
83
83
88
88
88
107
107
107
177
235
269
323
323
323
341
424
662
662
1106
1414
1414
1811
1811
2428
2428
2428
2428
2428
2428
2428
3084
3339
4430
4430
3392/1
3392/2
3361/1
3361/2
3361/3
3363/1
3363/2
3363/3
3364/1
3364/2
3364/3
3329
3299
3370
3389
3390/1
3390/2
3371
3414
3393/1
3393/2
3288
3394/1
3394/2
3396/1
3396/2
3366
3381/2
3388/2
3420/1
3420/2
3421/6
3421/8
3401
3354
3322/1
3322/2
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Њива 1.класе
Њива 1.класе
Њива 2.класе
Виноград 2.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Њива 1.класе
Њива 1.класе
Њива 1.класе
Њива 1.класе
Њива 1.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Њива 1.класе
Њива 1.класе
Њива 1.класе
Њива 1.класе
102
102
2428
2428
4535
4607
Пашњак 3.класе
Њива 5.класе
Укупно 99
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
2.класе
3.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
2.класе
Укупно 100
Укупно 101
2,0350
7,2200
0,3176
1,1876
1,8172
0,2059
2,7148
0,3859
0,3619
2,7056
0,4022
0,3330
0,3000
2,8990
0,0768
1,0000
0,0024
0,0041
0,1287
0,9281
2,2061
0,5887
18,5656
0,7044
0,2697
0,5228
0,4745
0,0032
0,1078
0,1993
0,0503
0,1935
0,5377
0,1668
0,5374
0,2873
1,0039
0,5889
0,1047
0,4202
1,0041
1,5144
0,4433
0,1297
0,2500
0,7889
0,1692
0,3788
0,0460
0,9834
0,5129
0,3775
0,8899
0,1276
0,2300
0,0605
0,5412
0,4097
0,0002
0,5138
15,5435
0,1378
1,3816
црвена
жута
жута
жута
жута
жута
жута
жута
жута
жута
жута
жута
жута
жута
жута
жута
жута
жута
жута
жута
жута
сива
сива
сива
сива
сива
сива
сива
сива
сива
сива
сива
сива
сива
сива
сива
сива
сива
сива
сива
сива
сива
сива
сива
сива
сива
сива
сива
сива
сива
сива
сива
сива
сива
сива
сива
сива
сива
св.плава
св.плава
477
102
102
102
102
Укупно 102
Укупно КО
Сурчин
Извор података РГЗ
2428
2428
2428
848
4608
4611
4622
4614
Њива
Њива
Њива
Њива
5.класе
5.класе
5.класе
5.класе
1,2620
1,3223
1,1752
1,0202
6,2991
св.плава
св.плава
св.плава
св.плава
80,2252
478
ТАБЕЛА 15
КО Добановци
Потес
Број јавног
надметања
103
103
Преглед груписаних надметања
Број
Број
поседовног
Култура и
катастарске
листа/листа
класа
парцеле
непокретности
382
5541
Њива 4.класе
382
5542
Њива 4.класе
Укупно 103
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
104
413
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
4279
4235
4236
4239
4242
4243
4270
4271
4273
4274
4275
4276
4277
4278/2
4281
4282
4283
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
413
413
1862
2930
3127
3308
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
4356
4366
4351
4469
4350
4473
4342
4343
4344
4345
4346
4347
4348
4349
4352
4354/1
4354/2
4358
4359
4361
4362
4363
4368
4369
4370
4372
4373/1
4411
4412
4413
4414
4416
4426/2
4430/3
4431
4434/2
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
1.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
Укупно 104
Површина
(ха)
2,3160
0,7317
3,0477
0,4830
0,6242
0,4717
1,6658
0,4169
1,1618
1,7147
0,5916
0,7837
0,1467
1,1205
1,7704
2,8982
1,0948
3,6224
0,9791
3,6867
23,2322
0,7320
0,5126
1,4074
2,5962
0,7095
3,0264
1,2786
1,6018
1,7060
0,8370
0,6154
1,9283
1,2407
0,4794
1,5073
0,5395
0,5388
1,3862
1,0945
0,8062
1,6807
2,5114
2,3723
1,6307
0,5548
1,2964
1,0134
1,4249
1,8591
1,9665
1,1181
1,5007
0,1967
0,2300
0,9828
1,8126
Боја
Напо
мена
браон
браон
наранџаста
наранџаста
наранџаста
наранџаста
наранџаста
наранџаста
наранџаста
наранџаста
наранџаста
наранџаста
наранџаста
наранџаста
наранџаста
наранџаста
наранџаста
наранџаста
наранџаста
* Под
правоснажном
одлуком по
годишњем
Програму за
2010.год.(јавно
надметање
181)решити до
огласа за
2011.год.
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
* Под
правоснажном
одлуком по
годишњем
Програму за
2010.год.(јавно
надметање
182)решити до
огласа за
2011.год.
479
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
105
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3729
4506
4507
4512
4513/1
4515
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
721
1753
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
4404
4405
4396
4397
4398
4399
4400
4401
4403
4406
4407
4408
4409
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
1702
2658
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
4188
4187
4183
4184
4185
4186
4189
4244
4247
4248
4249
4250
4251
4252
4253
4254
4255/1
4255/2
4256
4257
4258/1
4258/2
4259
4260
4261
4262/1
4262/2
4263
4264
4265
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
4516
4517
4518
4519
4521
4522
4524
4525
4526
4527
4575
4365
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
4.класе
3.класе
Пашњак 3.класе
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
4.класе
4.класе
3.класе
3.класе
4.класе
4.класе
Пашњак 2.класе
Њива 3.класе
Ливада 3.класе
Њива 3.класе
Укупно 105
Укупно 106
1,5440
0,3665
1,0646
0,1956
0,5076
0,3245
0,5823
0,2780
0,2931
0,0789
0,1538
0,3601
0,1482
0,0854
0,1870
0,2362
0,6119
1,2551
54,9677
1,4931
3,5763
2,5660
1,5690
3,1348
0,4095
2,4836
1,2316
0,9430
1,5193
0,7289
1,1375
2,0583
22,8509
1,5570
0,9633
1,4472
1,7531
1,1522
1,4166
0,5281
0,8519
1,0470
1,0653
0,7206
1,1504
1,0821
0,6996
1,5425
0,6869
0,5319
0,5755
0,9280
1,0478
0,4528
1,5368
1,6570
1,6597
0,5228
1,0312
1,2521
0,8221
2,6193
0,4022
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
црвена
црвена
црвена
црвена
црвена
црвена
црвена
црвена
црвена
црвена
црвена
црвена
црвена
* Под
правоснажном
одлуком по
годишњем
Програму за
2010.год.(јавно
надметање
184)решити до
огласа за
2011.год.
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
* Под
правоснажном
одлуком по
годишњем
Програму за
2010.год.(јавно
надметање
186)решити до
огласа за
2011.год.
480
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
4266
4267
4268
4269
4374
4375
4378
4380
4381
4382
4383
4384
4385
4386
4387
4388
4389
4390
4391
4392
4393
4394
4395
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
108
108
108
1776
3341
3875
5230
5218/1
5197
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Њива 3.класе
109
1909
5079
Њива 2.класе
Укупно 107
Укупно 108
109
3627
5040
Виноград
3.класе
109
2577
5070/1
Њива 2.класе
110
110
2090
3627
4961/4
5039/3
Њива 2.класе
Њива 2.класе
111
111
111
111
111
111
380
380
3628
3628
3628
400
6071/5
6071/6
4221/1
4222
4223
4213/2
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Пашњак 2.класе
112
112
112
98
98
2579
4068/1
4068/2
4047
Њива 2.класе
Њива 2.класе
Њива 2.класе
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3777
3778/1
3778/2
3779/1
3779/2
3779/3
3784/1
3784/2
3872/1
3872/3
3872/4
3874
3889
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
114
114
3628
3628
3687
3689
Укупно 109
Укупно 110
2.класе
2.класе
3.класе
4.класе
3.класе
Укупно 111
Укупно 112
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
Укупно 113
Њива 3.класе
Њива 3.класе
1,3790
3,9037
1,0861
2,1504
1,1314
2,6970
2,2627
1,3334
1,2038
1,7290
1,0261
2,5069
0,3108
1,3467
0,9138
2,8243
2,0068
0,6706
2,8326
0,2492
1,0042
1,2730
1,0059
69,5504
1,5944
1,6638
2,8158
6,0740
2,8263
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
црвена
црвена
црвена
жута
0,1998
жута
0,2229
3,2490
0,2454
0,5136
0,7590
0,1742
0,9789
0,6657
1,0491
0,3358
0,0291
3,2328
2,7714
0,2286
1,6000
4,6000
1,1045
0,4307
0,6899
1,0000
0,4090
0,8180
1,9283
1,9076
0,9520
0,5773
0,2148
1,8199
0,8948
12,7468
1,2344
0,9126
жута
зелена
зелена
жута
жута
жута
жута
жута
жута
плава
плава
плава
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
браон
браон
481
Укупно 114
115
115
115
115
950
3628
3628
3628
3660
3672/1
3672/2
3837
Њива
Њива
Њива
Њива
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
116
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3635/1
3635/2
3636/1
3636/4
3637/1
3637/3
3637/6
3638/2
3638/4
3646/1
3646/2
3646/3
3646/4
3646/5
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
117
117
117
117
117
117
117
117
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
4151
4190/3
4190/5
4190/6
4191/1
4191/2
4165/1
4166
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
2.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
118
413
413
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
4155
4206
4154
4197/1
4198
4199
4200
4204
4205
4208
4209/1
4209/2
4210/1
4225
4226
4227
4228
4229
4230
4231
4232
4233
4234
Њива
Њива
Њива
Њива
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
119
119
289
289
4201
4202
120
120
120
120
120
120
413
413
3628
3628
3628
3628
4549/3
4550/3
4539
4540
4542
4543
Укупно 115
Укупно 116
Укупно 117
Пашњак 2.класе
Њива 3.класе
Пашњак 2.класе
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
Укупно 118
Њива 2.класе
Пашњак 2.класе
Укупно 119
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
2,1470
3,2622
1,2048
0,1915
3,9108
8,5693
0,0737
0,2013
0,4238
0,0821
0,4045
0,9181
0,0117
0,4902
0,8441
0,6073
0,0938
0,4929
0,6236
0,0092
5,2763
1,7603
0,6660
0,3330
0,4842
0,4843
0,1512
3,1663
1,1826
8,2279
2,4960
2,7894
0,8462
0,7988
0,0300
0,7734
0,1075
2,6343
0,5653
3,9032
0,4520
0,8420
1,2216
0,5480
5,6546
1,3439
0,6109
0,6109
0,7363
2,0664
3,5238
1,8826
1,6471
36,0842
1,8200
0,0441
1,8641
1,0000
0,5126
1,6537
0,4336
0,2920
0,3782
црвена
црвена
црвена
црвена
жута
жута
жута
жута
жута
жута
жута
жута
жута
жута
жута
жута
жута
жута
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
роза
св.плава
св.плава
св.плава
св.плава
св.плава
св.плава
св.плава
св.плава
св.плава
св.плава
св.плава
св.плава
св.плава
св.плава
св.плава
св.плава
св.плава
св.плава
св.плава
св.плава
св.плава
св.плава
св.плава
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
роза
роза
плава
плава
плава
плава
плава
плава
482
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
3628
4544/1
4545
4549/2
4550/2
4553/2
4554
4555
4558/1
4558/2
4558/3
4558/4
4558/5
4559/1
4559/2
4560
4561
4566
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
1,1874
1,3893
0,5029
0,4103
0,4925
0,3119
1,1826
0,5269
1,0544
1,0541
0,4453
0,5272
0,6744
0,1486
0,6592
1,7845
1,0000
17,6216
1,6223
1,0000
0,8245
1,2137
0,2555
4,9160
0,3138
0,3138
2,9083
1,6748
0,3052
0,0518
0,3088
0,0482
4,3430
0,6527
0,9556
0,1328
0,1647
0,0239
0,1675
0,0218
121
121
121
121
121
190
2575
3628
3628
3628
4624/2
4577/2
4625
4626
4627
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
122
3627
4886/1
Њива 3.класе
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
3627
3627
3627
3627
3627
3627
3627
3627
3627
3627
3627
3627
3627
3627
4636/1
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
црвена
црвена
црвена
црвена
црвена
црвена
црвена
црвена
црвена
црвена
црвена
црвена
црвена
црвена
123
3627
4638
Трстик-мочвара
2.класе
0,3800
црвена
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
123
3627
3627
3627
3627
3627
3627
3627
3627
3627
3627
3627
3627
3627
3627
3627
3627
3627
3627
3627
3627
3627
4639/1
4639/2
4639/3
4639/4
4639/7
4639/8
4639/9
4639/12
4639/13
4639/14
4641/5
4642/1
4642/2
4642/3
4643/1
4643/2
4643/3
4643/4
4643/6
4644/3
4644/4
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
2,1409
0,7137
1,9976
0,9987
1,1917
1,1917
1,1918
1,3238
1,3238
0,4908
0,6507
1,7234
0,6531
0,6523
1,3093
1,6005
1,6002
1,6007
0,3019
1,9233
1,9653
црвена
црвена
црвена
црвена
црвена
црвена
црвена
црвена
црвена
црвена
црвена
црвена
црвена
црвена
црвена
црвена
црвена
црвена
црвена
црвена
црвена
Укупно 120
Укупно 121
Укупно 122
4636/2
4636/3
4636/4
4636/9
4636/11
4636/13
3.класе
4.класе
3.класе
4.класе
3.класе
4.класе
3.класе
4.класе
3.класе
4.класе
3.класе
4.класе
3.класе
4.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
плава
плава
плава
плава
плава
плава
плава
плава
плава
плава
плава
плава
плава
плава
плава
плава
плава
жута
жута
жута
жута
жута
браон
483
123
123
123
123
3627
3627
3627
3627
4644/5
4644/6
4644/7
4644/9
Њива
Њива
Њива
Њива
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
124
124
124
124
124
124
124
3627
3627
3627
3627
3627
3627
3627
4649/1
4649/2
4649/3
4649/5
4649/9
4649/10
4649/11
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
125
125
125
125
125
125
125
190
400
607
697
1309
1546
4912/3
1545
1539
1540
1541
1551
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
2.класе
3.класе
2.класе
1.класе
1.класе
1.класе
2.класе
126
126
126
2209
3426
3627
4778
4804
4807/3
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
127
127
127
127
127
127
127
127
127
127
155
400
400
1605
2815
2875
2875
3642
3643
3801
4738
4728
4830
1097
1148/3
1151/1
1151/4
1151/2
1151/3
1114/1
128
128
128
128
128
128
128
128
412
412
412
412
412
2042
2042
2131
5433/2
5434
5435
5436
5456
5458
5459/2
5476/5
128
2131
128
2131
5477/1
128
128
2131
2131
5477/2
Њива 3.класе
Њива 3.класе
129
3627
5421/2
Пашњак 3.класе
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
3627
3627
3627
3627
3627
3627
3627
3627
3627
3627
3627
5555
5556
5557/2
5557/3
5557/4
5557/9
5557/10
Укупно 123
Укупно 124
Укупно 125
Укупно 126
Њива 3.класе
Пашњак 3.класе
Њива 4.класе
Воћњак 2.класе
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
3.класе
Укупно 127
Пашњак 2.класе
Пашњак 2.класе
Њива 3.класе
Воћњак 3.класе
Пашњак 2.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Њива 3.класе
Виноград
3.класе
Виноград
3.класе
Укупно 128
Укупно 129
5557/12
5558
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
Њива
4.класе
4.класе
4.класе
3.класе
3.класе
4.класе
3.класе
4.класе
3.класе
4.класе
3.класе
1,9653
0,4907
0,4908
0,2474
41,8785
2,3470
1,1741
1,1739
1,4402
3,9275
2,3580
1,1792
13,5999
1,5371
0,2490
0,1548
0,0956
0,0935
0,0268
0,6728
2,8296
0,9650
1,6917
0,3140
2,9707
0,9825
3,2356
0,9183
0,0396
0,0746
0,2374
0,0304
0,0654
0,0654
0,3431
5,9923
0,1320
0,7133
0,4450
0,4382
0,3589
1,1510
0,5740
0,0769
црвена
црвена
црвена
црвена
св.плава
св.плава
св.плава
св.плава
св.плава
св.плава
св.плава
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
роза
роза
роза
црвена
црвена
црвена
црвена
црвена
црвена
црвена
црвена
црвена
црвена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
зелена
0,0932
зелена
0,0269
зелена
0,0445
0,0092
4,0631
4,4863
4,4863
0,2194
0,2231
3,1650
2,0005
2,0760
0,3796
0,7608
0,4838
0,9761
1,0250
4,8672
зелена
зелена
св.плава
плава
плава
плава
плава
плава
плава
плава
плава
плава
плава
плава
484
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130