РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД
Сектор за стручни и управни надзор
Одељење масовне процене вредности непокретности
И З В Е Ш Т А Ј
О СТАЊУ НА ТРЖИШТУ НЕПОКРЕТНОСТИ
ЗА ПРВИ КВАРТАЛ 2014. ГОДИНЕ
Април, 2014. године
Тржиште непокретности у Републици Србији
САДРЖАЈ
УВОД..................................................................................................................................................... 3
ЕВИДЕНЦИЈА ТРЖИШНИХ ЦЕНА НЕПОКРЕТНОСТИ.................................................................................................. 3
ОРГАНИЗАЦИЈА УНОСА У РЕГИСТАР ПРОМЕТА НЕПОКРЕТНОСТИ .............................................................................. 4
ОБИМ ТРЖИШТА НЕПОКРЕТНОСТИ ...................................................................................................... 5
ГЕОЛОКАЦИЈА ПРОМЕТОВАНИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ................................................................................................. 7
ПРИЛОЗИ .............................................................................................................................................. 9
ПРИЛОГ 1: ОРГАНИЗАЦИЈА РЕГИСТРАЦИЈЕ УГОВОРА............................................................................................. 9
ПРИЛОГ 2: БРОЈ ПРИМЉЕНИХ И РЕГИСТРОВАНИХ УГОВОРА ПО ОПШТИНАМА ........................................................ 10
ПРИЛОГ 3: БРОЈ РЕГИСТРОВАНИХ УГОВОРА ПРЕМА ВРСТАМА ПРАВНОГ ПОСЛА ПО ОПШТИНАМА.............................. 13
Одељење масовне процене
2
Тржиште непокретности у Републици Србији
УВОД
За потребе масовне процене вредности непокретности на тржишним основама Републички
геодетски завод је развио систем за прикупљање тржишних података. Успостављена је организација
доставе и регистрације уговора о промету и закупу непокретности.
Објавом прикупљених података са тржишта непокретности се постиже транспарентност тржишта
непокретности. Јавна објава се очекује током другог квартала 2014. године путем интернет странице
http://katastar.rgz.gov.rs/masovna-procena/.
Извештај о стању на тржишту непокретности за први квартал 2014. године је допринос расветљавању
стања на тржишту непокретности у Републици Србији. Извештај обухвата обим промета и закупа по
регионима, општинама, врсти правног посла, и прометованим непокретностима.
Евиденција тржишних цена непокретности
Републички геодетски завод (Завод), у складу са чланом 152. Закона о државном премеру и катастру
("Службени гласник РС", бр. 72/09 и 18/10), води евиденцију цена са тржишта непокретности за
потребе масовне процене вредности непокретности. За вођење евиденције тржишних цена развијен
је web орјентисан IT систем – Регистар промета непокретности.
Основна сврха Регистра промета непокретности је систематско праћење цена и закупнина
непокретности на тржишту у циљу процене тржишне вредности непокретности. Поред тога овај
регистар ствара услове за транспарентност тржишта непокретности у Републици Србији.
Систем обезбеђује прикупљање података из уговора о преносима права на непокретностима и
уговора о закупима на непокретностима. Прикупљају се основни подаци о промету непокретности и
подаци о карактеристикама непокретности које су од утицаја на цену непокретности.
Основни подаци обухватају:
− податке за идентификацију уговора (орган овере, број овере, датум овере);
− податке о цени наведеној у уговору (укупна цена и валута цене, са датумом уговора);
− податке о учесницима у правном послу (правна/физичка лица);
− податак о врсти промета (промет земљишта, објекта, посебног дела објеката, или
мешовити промет);
− податке о непокретности у промету (врста непокретности, општина, катастарска
општина, адреса, број парцеле, површина, прометовани део).
Подаци о карактеристикама прометоване непокретности се односе на квалитет непокретности у
тренутку промета. Прикупљају се подаци о постојању терета на непокретности, микролокацији,
комуналној опремљености, години изградње или адаптације објекта, тип грејања објекта, постојање
лифта, спратности објекта, постојању излога за пословне просторе, култури и класи пољопривредног
земљишта, систему за наводњавање/одводњавање, итд.
Због специфичне ситуације поводом нацрта Правилника о процени који је на разматрању у
Републичком секретаријату за законодавство у пракси није имплементирано прикупљање свих
предвиђених података о карактеристикама прометованих непокретности, за чије прикупљање је
систем Регистра промета непокретности спреман.
У систему Регистра промета непокретности се промети са тржишта непокретности групишу према
врсти правног посла и врсти непокретности у промету.
Према врсти правног посла уговори се групишу у:
1. Групу купопродаја у коју се сврставају:
- купопродаја;
- куповина од инвеститора;
- продаја између рођака;
Одељење масовне процене
3
Тржиште непокретности у Републици Србији
- продаја на јавној аукцији.
2. Групу закупа у коју се сврстава:
- закуп.
3. Групу осталих уговора у коју се сврставају:
- поклон;
- експропријација;
- откуп;
- размена;
- остало.
Према врсти непокретности у промету групишу се у:
1. Земљишта, у које се сврставају:
- грађевинско земљиште;
- пољопривредно земљиште;
- шумско земљиште;
- остало земљиште.
2. Објекти, у које се сврставају:
- стамбени објекти;
- гараже;
- пословни објекти;
- индустријски објекти и складишта;
- пољопривредни објекти;
- објекти посебне намене.
3. Посебни делови објекта, у које се сврставају:
- стан;
- гаражни простор;
- пословни простор;
- индустријски простор.
4. Мешовити промети, којима је прометовано више различитих врста непокретности, или су
прометоване непокретности и друга покретна имовина (пиштољ, трактор, ауто, итд.). У
пракси је најчешћи случај промет целог домаћинства: више парцела од којих су неке
изграђене (са стамбеним и помоћним објектима) а неке парцеле пољопривредног и
шумског земљишта.
Организација уноса у регистар промета непокретности
Функционисање система Регистра промета непокретности (РПН) је тестирано у периоду новембар
2012. – јануар 2013. године. Имплементација система РПН-а у организационом смислу на целој
територији Републике Србије почела је од октобра 2013. године, са укључивањем локалних
службеника. Током првог квартала 2014. године ангажовано је 4 службеника у седишту Завода и око
30 локалних катастарских службеника на уносу. У прилогу 1 овог документа се налази организациона
шема.
На основу сарадње са Министарством правде, а у складу са чланом 152. Закона о државном премеру
и катастру, успостављена је организација достављања копија оверених уговора о промету
непокретности и уговора о закупима на непокретностима. Копије оверених уговора Основни судови
достављају седишту Завода, односно службама/одсецима за катастар непокретности. Достава је
започела марта 2012. године са прекидима током 2013. године. Од јануара 2014. године поново је
успостављено континуирано достављање копија оверених уговора.
Одељење масовне процене
4
Тржиште непокретности у Републици Србији
ОБИМ ТРЖИШТА НЕПОКРЕТНОСТИ
Број достављених уговора о промету и закупу непокретности и регистрованих у РПН у првом
кварталу 2014. године, по регионима на територији Републике Србије дат је у табели 1., а по
општинама у прилогу 2 овог документа.
Регистровани уговори
Достављени уговори
Регион
јануар фебруар
март
укупно јануар фебруар
март
укупно
Град Београд
1.621
944
1.887
4.452
1.110
1.025*
678
2.813
Војводина
2.229
3.593
5.999
11.821
1.085
1.566 3.062
5.713
Шумадија и Западна
Србија
3.981
3.121
4.353
11.455
2.049
2.642 2.764
7.455
Јужна и Источна Србија
2.396
2.367
6.448
11.211
1.186
1.175 1.167
3.528
10.025 18.687
38.939
5.430
6.408 7.671
19.509
Укупно: 10.227
* Број регистрованих је већи од броја достављених јер је вршена регистрација уговора који су достављани раније
Табела 1 – Број достављених и регистрованих уговора по регионима
Достављани уговори у првом кварталу 2014. године су уговори из текуће 2014. године и
заостали уговори из 2013. године. Заостали уговори су достављени због постојања прекида
пријема у претходној години. Према евиденцији достављених уговора око 50% су уговори из
2013. године.
Приоритет регистровања уговора у РПН-у током првог кваратала 2014. године нису били сви
достављени уговори већ уговори из текуће године.
Број регистрованих уговора
Највећи број регистрованих уговора се односи на купопродаје (83%), док је број уговора о
закупима који се оверавају код судова веома мали (регистрованих 2%). Број регистрованих
уговора у РПН-у у првом кварталу 2014. године према врстама правног посла и регионима
приказан је на графику 1.
6000
5000
4000
3000
Купопродаје
2000
Закупи
1000
0
Остали уговори
Град Београд
Војводина
Шумадија и
Западна
Србија
Јужна и
Источна
Србија
Регион
График 1 - Број регистрованих уговора у I кварталу 2014. године по врстама правног посла
Број регистрованих уговора према врстама правног посла појединачно по свакој општини
дат је у прилогу 3.
Одељење масовне процене
5
Тржиште непокретности у Републици Србији
Просечни месечни број уговора, достављаних од Основних судова, за први квартал
2014. године (који су и оверени у том периоду) је око 6.500 уговора на целој територији
Републике Србије. Према процентуалном уделу, од тог броја је око 5.400 купопродајних
уговора. Уговори везани за куповине од инвеститора у укупном броју купопродајних уговора
имају учешће од 5-7%.
Према врстама непокретности најзаступљенији су уговори који за предмет уговора имају
земљиште (45%). Око 30 % уговора се односи на промете или закупе посебних делова
објеката, док је уговора који се односе на објекте или мешовитих нешто више од по 10%.
Број регистрованих уговора према врстама непокретности у промету или закупу у првом
кварталу 2014. године приказан је на графику 2.
Број уговора
2500
2000
1500
Земљиште
1000
Објекти
500
0
Посебни делови објекта
Мешовити
Град Београд
Војводина
Шумадија и
Западна
Србија
Јужна и
Источна
Србија
Регион
График 2 – Број регистрованих уговора у I кварталу 2014. године по врстама непокретности у промету и
регионима
У уговорима који се односе на промете и закупе земљишта далеко највеће учешће има
пољопривредно земљиште. Детаљан приказ удела различитих врста земљишта у прометима
и закупима је представљен на графику 3.
5%
ЗЕМЉИШТЕ
4%
8%
Грађевинско земљиште
Пољопривредно земљиште
83%
Шумско земљиште
Остало земљиште
График 3 – Удео различитих врста земљишта
У прометима и закупима објеката, у првом кварталу 2014. године, стамбени објекти
преовлађују са 92%. Преглед учешћа осталих врста објеката може се видети на графику 4.
Одељење масовне процене
6
Тржиште непокретности у Републици Србији
ОБЈЕКТИ
2% 4% 0%
1%
1%
Стамбени објекти
Гараже
Пословни објекти
Индустријски објекти и складишта
92%
Пољопривредни објекти
Објекти посебне намене
График 4 – Удео различитих врста објеката
Најзначајнији проценат у прометима и закупима посебних делова објеката имају станови.
Остале врсте посебних делова објеката са њиховим процентима учешћа су представљени на
графику 5.
ПОСЕБНИ ДЕЛОВИ ОБЈЕКТА
0%
8%
7%
Стан
Пословни простор
85%
Гаражни простор
Индустријски простор
График 5 – Удео различитих врста посебних делова објеката
Тржиште станова је најразвијеније подтржиште непокретности у Републици Србији што
показује и обим промета. Највећи утицај на развој тржишта станова је извршило значајно
учешће стамбених кредита у финансирању њиховог промета.
Геолокација прометованих непокретности
База података РПН је повезана са базама података катастра непокретности (операта и
дигиталног катастарског плана) и адресног регистра. На тај начин је обезбеђено да
регистровани уговори о промету и закупу имају геолокацију у простору. Слика 1 представља
прегледну карта промета непокретности по врстама прометованих непокретности.
Одељење масовне процене
7
Тржиште непокретности у Републици Србији
Слика 1 – Прегледна карта промета непокрености по врстама непокретности
Одељење масовне процене
8
ПРИЛОЗИ
Прилог 1: Организација регистрације уговора
Прилог 2: Број примљених и регистрованих уговора по општинама
Рбр.
Општина
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
Ада
Александровац
Алексинац
Алибунар
Апатин
Аранђеловац
Ариље
Бабушница
Бајина Башта
Барајево
Баточина
Бач
Бачка Паланка
Бачка Топола
Бачки Петровац
Бела Паланка
Бела Црква
Бечеј
Блаце
Богатић
Бојник
Бољевац
Бор
Босилеград
Брус
Бујановац
Ваљево
Варварин
Велика Плана
Велико Градиште
Владимирци
Владичин Хан
Власотинце
Вождовац
Врање
Врањска Бања
Врачар
Врбас
Врњачка Бања
Вршац
Голубац
Горњи Милановац
Гроцка
Деспотовац
Димитровград
Жабари
Жагубица
Житиште
Житорађа
Зајечар
Звездара
Земун
Зрењанин
Ивањица
Инђија
Ириг
Јагодина
Кањижа
јануар
0
18
50
55
0
58
27
145
544
32
0
0
77
77
0
11
303
0
0
12
0
0
992
7
0
25
79
64
93
39
0
5
50
3
Примљени
фебруар
март
0
0
29
52
198
169
42
40
10
59
119
305
21
37
5
27
63
138
0
0
0
0
0
0
134
117
76
168
0
0
8
8
42
90
74
98
0
92
52
37
34
0
0
0
66
110
4
5
32
22
4
93
174
206
20
56
75
193
3
33
0
0
17
27
24
34
0
2
укупно
0
99
417
137
69
482
85
177
745
32
0
0
328
321
0
27
435
172
92
101
34
0
1168
16
54
122
459
140
361
75
0
49
108
5
174
74
78
326
57
47
0
512
1
0
1
540
144
0
0
0
0
0
181
65
128
19
54
13
100
0
28
78
39
66
0
79
1
25
3
20
0
0
18
0
61
275
159
33
103
13
241
0
166
0
54
121
0
86
0
21
9
0
0
0
181
282
398
200
362
61
87
0
252
0
251
125
93
699
1
165
2
586
156
20
0
0
199
282
640
540
649
113
244
26
593
0
јануар
1
2
19
52
16
1
52
62
Регистровани
фебруар
март
29
25
46
86
76
60
82
159
201
271
42
17
35
4
349
116
35
21
13
23
4
0
0
31
10
87
1
0
0
38
60
21
125
131
0
8
37
1
15
46
17
38
62
5
7
13
2
21
18
55
6
4
2
16
1
8
110
79
12
22
21
92
3
299
49
5
2
16
11
6
144
13
59
43
83
3
47
4
6
16
11
1
3
17
97
23
52
9
102
147
27
5
37
2
136
73
4
15
33
12
47
4
19
1
25
13
111
19
92
43
53
51
8
39
74
25
38
117
189
122
325
21
149
15
укупно
30
71
162
144
379
365
68
5
517
118
0
44
235
136
0
8
106
61
0
63
38
56
190
15
22
50
12
47
55
40
4
49
134
6
334
44
173
64
96
226
14
86
303
74
6
41
38
131
18
0
388
292
404
35
0
2
322
15
Рбр.
Општина
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
Кикинда
Кладово
Кнић
Књажевац
Ковачица
Ковин
Косјерић
Коцељева
Крагујевац
Краљево
Крупањ
Крушевац
Кула
Куршумлија
Кучево
Лазаревац
Лајковац
Лапово
Лебане
Лесковац
Лозница
Лучани
Љиг
Љубовија
Мајданпек
Мали Зворник
Мали Иђош
Мало Црниће
Медвеђа
Мерошина
Мионица
Младеновац
Неготин
Нова Варош
Нова Црња
Нови Београд
Нови Бечеј
Нови Кнежевац
Нови Пазар
Нови Сад
Петроварадин
Беочин
Жабаљ
Србобран
Сремски Карловци
Темерин
Тител
Обреновац
Опово
Осечина
Оџаци
Палилула (Београд)
Нишка Бања
Палилула (Ниш)
Пантелеј
Медијана
Црвени Крст
Гаџин Хан
Дољевац
јануар
105
5
0
174
0
0
3
0
0
87
39
143
0
0
23
181
0
0
0
115
134
26
0
137
31
0
0
4
0
0
25
70
35
0
1
81
0
26
218
Примљени
фебруар
март
62
145
14
446
0
31
0
0
99
84
398
197
12
17
28
19
131
310
71
265
9
55
150
192
0
0
0
103
0
9
87
0
0
0
0
0
79
787
126
148
148
218
0
0
0
0
17
26
36
44
0
0
1
0
2
7
1
0
0
631
21
35
0
0
20
32
17
185
1
3
215
302
95
797
67
364
451
328
укупно
312
465
31
174
183
595
32
47
441
423
103
485
0
103
32
268
0
0
866
389
500
26
0
180
111
0
1
13
1
631
81
70
87
202
5
598
892
457
997
0
363
494
857
566
0
0
0
94
0
2
0
0
75
181
0
0
0
278
747
2
0
0
447
0
260
263
523
јануар
19
66
12
1
Регистровани
фебруар
март
16
41
15
15
3
5
15
95
1
238
66
180
19
28
43
129
51
250
1
1
8
65
7
75
1
127
174
3
88
18
1
3
21
71
279
4
15
83
269
2
15
14
8
26
4
1
7
22
1
221
26
28
184
11
24
4
10
61
84
1
335
20
47
77
3
6
92
12
3
19
15
27
7
1
5
128
325
6
234
166
11
1
2
11
7
48
53
351
441
30
3
1
2
14
10
29
7
2
3
7
30
144
1
86
130
300
7
2
1
142
106
8
57
41
48
20
7
14
175
122
11
62
47
66
26
6
11
укупно
76
30
74
12
114
180
118
29
279
250
80
672
11
0
16
141
0
0
37
281
722
9
88
59
15
17
92
23
4
22
24
20
42
196
0
409
54
54
920
607
41
4
2
60
14
2
3
22
42
0
317
372
20
205
218
414
53
15
26
Рбр.
Општина
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
Панчево
Параћин
Петровац на Млави
Пећинци
Пирот
Пландиште
Пожаревац
Костолац
Пожега
Прешево
Прибој
Пријепоље
Прокупље
Ражањ
Раковица
Рача
Рашка
Рековац
Рума
Савски Венац
Свилајнац
Сврљиг
Сента
Сечањ
Сјеница
Смедерево
Смедер. Паланка
Соко Бања
Сомбор
Сопот
Сремска Митровица
Стара Пазова
Стари Град
Суботица
Сурдулица
Сурчин
Топола
Трговиште
Трстеник
Тутин
Ћићевац
Ћуприја
Уб
Ужице
Црна Трава
Чајетина
Чачак
Чока
Чукарица
Шабац
Шид
Укупно:
јануар
124
69
3
0
45
137
Примљени
фебруар
март
254
240
72
52
0
85
0
0
46
95
228
65
укупно
618
193
88
0
186
430
61
283
288
632
24
13
7
158
55
2
0
0
0
0
68
37
17
0
0
0
27
0
18
64
47
192
88
109
40
190
12
20
34
0
45
226
0
0
59
866
0
46
130
0
1
0
68
10227
30
60
21
158
29
20
4
0
0
0
87
40
30
0
195
0
23
756
46
34
391
93
167
129
42
169
1
18
48
1
40
0
0
171
143
77
0
49
173
0
5
104
88
10025
50
43
13
49
1609
20
5
0
0
0
218
37
27
13
695
0
36
353
79
49
504
193
179
298
90
427
1
33
64
2
58
0
0
0
223
83
0
65
180
23
2
445
124
18687
104
116
41
365
1693
42
9
0
0
0
373
114
74
13
890
0
86
1109
143
147
942
478
434
536
172
786
14
71
146
3
143
226
0
171
425
1026
0
160
483
23
8
549
280
38939
јануар
79
2
4
10
86
7
24
11
4
106
28
Регистровани
фебруар
март
202
138
13
34
27
77
12
28
23
13
4
103
21
1
3
28
1
41
10
6
38
48
64
7
42
17
7
191
60
4
7
129
106
4
1
6
18
19
10
522
112
60
1
55
85
4
91
7
3
26
19
186
24
34
59
33
301
41
44
54
167
26
48
4
18
147
1
76
1
1
4
78
19
40
15
68
76
74
5
30
137
129
1
96
65
70
53
157
2
5430
1
112
160
6408
7671
укупно
419
2
23
0
38
85
227
26
94
51
24
301
191
25
35
0
0
0
4
76
0
14
1
6
253
0
104
62
1009
177
138
1
109
328
5
118
55
11
96
147
20
0
0
243
21
194
278
70
54
429
2
19509
Напомена:
На основу успостављене сарадње са Основним судовима/Судским јединицама, у првом кварталу
2014. године, поред редовне доставе оверених уговора из 2014. године достављани су и уговори
који су оверени у току 2013. године.
Прилог 3: Број регистрованих уговора према врстама правног посла по
општинама
Р.б.
Општина
1
Ада
2
Александровац
3
Алексинац
4
Алибунар
5
Купопродаје
Јан.
Феб.
1
16
Закупи
Јан.
Феб.
Март
Остали уговори
Март
Укупно
Укупно
22
23
0
26
42
0
1
1
Јан.
Феб.
Март
Укупно
7
7
9
20
29
2
18
13
31
1
25
23
48
67
62
129
2
35
58
95
Апатин
19
159
201
379
0
6
Аранђеловац
47
263
35
345
0
5
8
7
20
7
Ариље
5
5
8
18
6
11
12
21
44
8
Бабушница
1
3
4
1
1
9
Бајина Башта
41
240
56
337
26
125
10
Барајево
62
35
21
118
0
0
11
Баточина
0
0
0
12
Бач
13
10
15
38
0
13
Бачка Паланка
16
66
91
173
0
14
Бачка Топола
4
1
92
97
0
15
Бач. Петровац
0
0
16
Бела Паланка
5
5
0
17
Бела Црква
24
27
76
18
Беочин
1
3
4
0
19
Бечеј
45
1
46
0
20
Блаце
0
0
21
Богатић
22
Бојник
23
Бољевац
18
36
24
Бор
47
42
52
141
25
Босилеград
3
3
3
26
Брус
2
2
27
Бујановац
28
Ваљево
29
Варварин
30
Велика Плана
2
31
Вел. Градиште
32
25
10
1
6
0
0
5
16
34
55
1
1
46
2
58
0
17
21
38
0
54
6
7
21
6
6
34
62
39
39
0
5
14
3
3
10
29
0
15
15
0
5
5
0
1
1
93
1
1
2
7
20
20
47
9
0
3
2
1
6
4
0
5
13
18
0
8
1
1
12
21
21
29
10
10
1
1
1
1
3
3
4
4
40
40
43
4
49
16
5
17
38
Владимирци
1
2
1
4
33
Владичин Хан
7
16
24
47
1
34
Власотинце
98
11
13
122
12
35
Вождовац
36
Врање
37
Врањска Бања
38
4
5
1
1
2
1
5
5
5
5
2
0
0
0
2
0
12
0
0
1
1
50
114
69
233
5
27
30
39
96
9
11
14
34
0
3
2
5
10
Врачар
17
43
74
134
0
5
16
18
39
39
Врбас
19
24
43
0
2
19
21
40
Врњачка Бања
29
27
56
0
26
40
41
Вршац
83
51
226
0
92
2
3
14
0
Купопродаје
Закупи
Остали уговори
Р.б.
Општина
42
Гаџин Хан
2
43
Голубац
3
44
Г. Милановац
45
Гроцка
46
Деспотовац
47
Димитровград
48
Дољевац
49
Жабаљ
2
50
Жабари
16
51
Жагубица
52
Житиште
11
1
53
Житорађа
1
14
54
Зајечар
55
Звездара
86
90
56
Земун
18
57
Зрењанин
58
Ивањица
59
Инђија
60
Ириг
61
Јагодина
62
Кањижа
63
Кикинда
64
Кладово
65
Кнић
66
66
Књажевац
10
67
Ковачица
1
68
Ковин
69
Косјерић
21
70
Костолац
6
71
Коцељева
1
72
Крагујевац
221
73
Краљево
12
74
Крупањ
26
75
Крушевац
76
Кула
77
Куршумлија
78
Кучево
1
8
79
Лазаревац
1
57
80
Лајковац
0
0
0
81
Лапово
0
0
0
82
Лебане
0
0
83
1
2
0
84
50
108
Јан.
299
Феб.
Март
Укупно
6
6
14
3
6
12
47
37
84
0
303
0
4
23
4
1
10
9
Јан.
Феб.
Март
Укупно
Јан.
0
2
23
3
Феб.
Март
Укупно
1
1
2
0
2
2
0
3
48
4
0
2
20
0
4
2
0
48
2
2
6
0
14
30
16
16
0
84
96
0
2
15
0
3
0
0
157
333
0
11
12
32
55
98
87
203
1
5
48
35
88
51
15
250
316
4
4
1
12
71
84
9
5
20
34
1
1
0
0
0
0
2
0
0
85
203
0
14
14
0
12
29
57
0
6
11
17
2
2
2
35
16
180
83
1
1
1
22
35
3
0
1
1
4
12
19
0
9
4
13
70
0
1
3
4
10
0
67
101
55
11
87
1
12
5
23
1
27
28
0
13
32
266
0
45
62
119
7
32
58
1
128
453
1
145
22
33
119
43
2
3
0
13
10
2
2
6
20
2
3
9
1
4
87
0
59
117
82
279
1
Лозница
128
232
175
535
29
29
103
1
15
71
56
20
6
126
13
19
0
Лесковац
11
11
40
0
37
2
2
7
1
15
77
1
28
3
21
47
77
1
11
1
23
0
0
1
2
24
11
6
53
2
10
10
10
64
101
23
10
2
118
208
1
0
1
8
17
18
1
1
15
23
44
79
Р.б.
Општина
Купопродаје
Јан.
3
Закупи
Феб.
Март
Укупно
4
1
8
21
85
Лучани
86
Љиг
76
87
Љубовија
18
12
88
Мајданпек
1
11
89
Мали Зворник
3
8
90
Мали Иђош
91
Мало Црниће
3
92
Медвеђа
1
93
Медијана
298
94
Мерошина
95
Мионица
96
Младеновац
97
Неготин
98
76
Јан.
Феб.
Март
Укупно
1
1
0
12
0
8
0
12
51
3
Остали уговори
5
Јан.
Феб.
Март
Укупно
12
0
5
16
0
1
1
67
67
0
25
25
6
16
1
6
6
3
4
45
61
404
3
18
7
24
1
3
3
0
2
2
0
4
3
3
6
21
0
24
0
0
0
1
1
4
15
1
20
0
10
26
5
41
0
1
1
Нишка Бања
1
7
11
19
0
1
1
99
Нова Варош
61
7
128
196
0
0
100
Нова Црња
0
0
0
101
Нови Београд
318
0
102
Нови Бечеј
35
41
0
13
13
103
Нови Кнежевац
35
36
0
18
18
104
Нови Пазар
221
345
853
12
3
27
105
Нови Сад
139
400
539
0
27
41
68
106
Обреновац
1
13
7
21
0
1
107
Опово
2
9
19
30
0
1
108
Осечина
0
0
0
109
Оџаци
Палилула
(Београд)
Палилула
(Ниш)
0
112
75
243
6
1
287
36
1
3
40
142
175
317
0
132
83
95
310
0
86
48
57
191
Пантелеј
130
35
42
207
113
Панчево
79
113
84
276
114
Параћин
2
2
0
115
8
29
37
0
13
5
22
0
117
Петроварадин
Петровац на
Млави
Пећинци
0
0
118
Пирот
27
27
0
119
Пландиште
10
19
31
60
0
120
Пожаревац
70
66
47
183
16
11
121
Пожега
18
26
42
86
2
2
122
Прешево
7
5
1
123
Прибој
4
13
124
Пријепоље
106
125
Прокупље
28
126
Ражањ
110
111
116
4
1
2
2
12
9
12
91
82
1
11
12
23
27
62
1
9
4
13
0
6
5
11
4
87
52
139
3
1
4
1
1
12
0
0
8
39
11
11
17
25
5
5
4
4
13
0
4
7
24
0
0
4
191
301
0
0
84
43
155
17
4
21
1
4
18
1
18
0
4
16
17
38
35
4
Р.б.
Општина
127
Раковица
128
129
Купопродаје
Јан.
Феб.
Март
Закупи
Укупно
Јан.
Феб.
Март
Остали уговори
Укупно
Јан.
Феб.
Март
Укупно
35
0
0
Рача
0
0
0
Рашка
0
0
0
130
Рековац
0
0
0
131
Рума
4
0
0
132
Савски венац
133
Свилајнац
134
Сврљиг
135
Сента
136
Сечањ
137
Сјеница
138
Смедерево
139
Смед. Паланка
140
Сокобања
141
34
1
3
1
25
29
10
129
106
4
58
1
1
2
12
3
17
0
0
0
4
14
0
0
1
1
0
0
2
2
0
18
253
0
0
0
0
0
0
0
4
4
19
26
59
104
7
18
26
51
Сомбор
522
186
301
1009
142
Сопот
112
24
39
175
143
Србобран
16
8
22
46
0
144
Ср. Митровица
60
34
44
138
0
0
145
Ср. Карловци
7
7
14
0
0
146
Стара Пазова
1
0
0
147
Стари град
46
41
87
0
9
13
148
Суботица
58
119
51
228
0
27
48
149
Сурдулица
4
1
5
0
150
Сурчин
1
112
0
151
Темерин
2
2
0
152
Тител
153
Топола
4
26
154
Трговиште
1
3
155
Трстеник
5
156
Тутин
157
Ћићевац
158
Ћуприја
0
0
0
159
Уб
0
0
0
160
Ужице
30
49
91
170
161
Црвени Крст
7
16
22
45
162
Црна Трава
10
5
87
102
163
Чајетина
64
27
164
Чачак
76
136
165
Чока
166
Чукарица
167
Шабац
168
Шид
Сума:
1
89
22
10
0
0
2
0
4
3
7
14
22
25
100
0
2
6
4
0
3
22
2
6
0
2
1
2
5
8
13
0
13
70
83
147
0
4
5
1
1
2
2
0
1
5
5
91
14
9
36
68
4
4
8
8
8
1
6
1
1
3
4
1
1
13
13
4
57
57
0
53
0
1
9
16
383
1
2
6
5875
16095
7
3
273
133
1
21
0
140
103
14
23
61
1
25
0
0
2
5175
6
0
2
5045
1
0
53
94
3
3
147
156
2
1
30
3
1
1
204
447
37
0
245
1130
1592
2967
Download

Izveštaj tržište nepokretnosti