29
ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА ЈП
Број: 79462 /96000-VI-8
Датум: 19.12.2012.
На основу члана 27. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.116/08) и члана 26. Статута Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда, ЈП бр. 74359/91006-I-8
од 17.12.2008.године, Програма уређивања и давања у закуп грађевинског земљишта за 2012. годину, Измена и допуна Програма уређивања и давања у закуп грађевинског
земљишта за 2012. год.("Службени лист града Београда" бр.51/12.), Програма пословања и финансијског плана за 2012.годину, Ребаланса Програма пословања и финансијског
плана за 2012.годину (Одлукa Градског већа града Београда број 023-3396/12-ГВ од 06.09.2012. год.), доносим
ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2012. ГОДИНУ
Пречишћен текст
ред.бр.
План набавки резултат је пословне политике Дирекције, утврђене Програмом уређивања и давања у закуп грађевинског земљишта за 2012. годину, Изменoм и допуном Програма
уређивања и давања у закуп грађевинског земљишта за 2012. год., Програмом пословања и финансијским планом за 2012.годину и Ребалансом Програма пословања и
финансијског плана за 2012. годину . План набавки ће се, у складу са потребама, a у оквиру планираног обима финансијских средстава ажурирати . Процењена вредност набавки
исказана је у нето износу у складу са чланом 37. Закона о јавним набавкама. Одлуке о покретању поступка јавне набавке садржаће позицију из Измена и допуна Програма
уређивања и давања у закуп грађевинског земљишта за 2012. годину и Ребаланса Програма пословања и финансијског плана за 2012. годину.
предмет набавке
процењена вредност
укупно
по годинама
врста
поступка
оквирно
време
оквирно
време
конто
покретања
поступка
реализације
уговора
(планска
година)
износ на
конту
извор
финансирања
(планска година)
(планска година)
УСЛУГЕ
1
2
3
4
геодетско снимање и израда ажурних топограф.планова у анал. и дигит.
облику-за потребе проширења обухвата ПДР Бул. Краља Александра
за подручје од ул. Станислава Сремчевића до ул. Господара вучићаблокови Ц21, Ц27-29, КО ЗВездара и КО Врачар
230,000
отворени
поступак
јануар
мај
I.1.Ц.3.
25,094,469
буџет
2,900,000
отворени
поступак
фебруар
септембар
I.1.А.36.
12,779,549
буџет
2,900,000
отворени
поступак
фебруар
новембар
I.1.А.41.
24,535,600
буџет
1,600,000
отворени
поступак
март
новембар
I.1.А.42.
3,823,100
буџет
израда геолошко геотехничке документације за потребе ПДР насеља
Батајница, општина Земун (измена и допуна важећег плана)
израда геолошко геотехничке документације за потребе ПГР подручје
Рипањ
израда геолошко геотехничке документације за потребе ПГР Угиновце
1
ред.бр.
предмет набавке
5
израда геолошко геотехничке документације за потребе ПДР блока
18а у Новом Београду
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
процењена вредност
укупно
по годинама
врста
поступка
оквирно
време
оквирно
време
конто
покретања
поступка
реализације
уговора
(планска
година)
износ на
конту
извор
финансирања
(планска година)
(планска година)
590,000
отворени
поступак
јануар
мај
I.1.A.44.
1,730,330
буџет
762,000
отворени
поступак
јануар
јул
I.1.A.48.1.
1,614,215
буџет
отворени
поступак
новембар
децембар
2013.
I.1.A.50.
1,194,750
буџет
2,100,000
отворени
поступак
март
новембар
I.1.А.56.
3,423,783
буџет
израда геолшко геотехничке документације за потребе ПДР комплекса
бензинских станица са прат. садржајима на орјентационој стационажи
км 557 + 634 до км 560 + 220 инфраструктурног коридора аутопута Е-70
граница Хрватске - Београд Добановци)
423,000
отворени
поступак
фебруар
мај
I.1.A.59.
3,539,851
буџет
израда геолошко геотехничке документације за потребе ПДР за
изградњу обилазнице од пута за ПК "Младост" до петље на аутопут Е763 у Мислођину у Обреновцу са мостом преко Колубаре
423,000
отворени
поступак
септембар
фебруар
2013.
I.1.A.60.
3,302,500
буџет
1,271,000
отворени
поступак
јануар
април
I.1.A.61.
1,611,880
буџет
1,271,000
отворени
поступак
јануар
април
I.1.A.62.
1,526,920
буџет
593,000
отворени
поступак
мај
август
I.1.A.71
1,648,974
буџет
3,000,000
2012.- 300.000;
2013.-1.800.000;
2014.- 900.000;
отворени
поступак
април
новембар
2014.
I.1.Б
50,609,844
буџет
2,540,000
2012.-1.540.000;
2013.-1.000.000;
отворени
поступак
април
јул 2013.
I.1.Ц.3
25,094,469
буџет
израда геолошко геотехничке документације за потребе ПДР за улицу
Сурчинску и Војвођанску од раскрснице са саобраћајницом Т6 до
аутобуске обилазнице општина Сурчин
геодетско снимање и израда ажурних топограф.планова у анал. и дигит.
облику-ПГР за део насеља Добановци, општина Сурчин
23,500,000
2012.- 1.000.000;
2013.-22.500.000
израда геолошко геотехничке документације за потребе ПДР Болечког
колекторњ -Винча до ППОВ Винча
израда геолошко геотехничке документације за потребе ПДР
индустријске зоне Скела, општина Обреновац
израда геолошко геотехничке документације за потребе ПДР
индустријске зоне Ушће, општина Обреновац
израда геолошко геотехничке документације за потребеПДР за подручје
између улица: Учитеља Михајловића, Београдске, Стевана Белића,
Бранка Радичевића, Милорада Ћирића и Ђорђа Миловановића у
Железнику, општина Чукарица
ПДР блока између планиране саобраћајнице северна тангента, улице
Цара Душана, продужетак планиране саобраћајнице С-8 и реке Дунав,
КО Земун
Елаборат о резервама минералних вода на поручју Овче
2
ред.бр.
предмет набавке
16
Саобраћајнице са припадајућом инфраструктуром на територији
општине Младеновац
Технички преглед Краљице Марије
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
процењена вредност
укупно
по годинама
поступка
оквирно
време
оквирно
време
конто
покретања
поступка
реализације
уговора
(планска
година)
254,000
отворени
поступак
јануар
јул
I.2.А.22.1
128,000
преговарачки
без
објављивања
фебруар
јун
додатне услуге за техничку контролу главног пројекат денивелисане
раскрснице Панчевачки мост са прил. Саобраћајницама
Саобраћајнице за спортски центар - идејни пројекат КЦС Галовица
Нова
Саобраћајнице на подручју привредне зоне аутопут у Новом Београду,
Земуну и Сурчину-Остале саобраћајнице
главни пројекат други део
врста
износ на
конту
извор
финансирања
(планска година)
(планска година)
3,454,805
буџет
I.2.Б.1.
274,167,317
буџет
1,700,000
2012.- 420.000
2013.-1.280.000
отворени
поступак
октобар
октобар 2013.
I.2.Б.4.2
1,883,525
буџет
10,000,000
2012.-2.700.000;
2013.-7.300.000;
отворени
поступак
октобар
октобар 2013.
I.2.Б.7.2
45,077,680
буџет
847,000
отворени
поступак
фебруар
децембар
I.2.Б.7.2
45,077,680
буџет
296,000
отворени
поступак
јануар
мај
I.2.Б.15.1
23,615,179
буџет
375,000
ј.н.м.в.
новембар
децембар
I.2.Б.15.2
450,000
буџет
254,000
отворени
поступак
мај
октобар
I.2.Б.17
20,357,856
буџет
5,951,340
буџет
Техничка контрола главног пројекта саобраћајница у привредној зони
„Аутопут“ са припадајућом инфраструктуром-први део
Саобраћајнице у оквиру макрограђевинских блокова на локацији
Миријево-Технички преглед-пут за Смрдан
записник о легализацији улице Јованке Радаковић и дела Драгослава
Срејовића
Технички преглед Саобраћајнице на подручју Регулационог плана
блока између улица: П. Срећковића, Супилове, В. Дугошевића и
продужетка Ул. Д. Лапчевића
Главни пројекат улице Нове, са припадајућом инфраструктуром
1,200,000
2012.-600.000
2013.-600.000
отворени
поступак
јун
март 2013.
I.2.Б.19
350,000
2012.-250.000;
2013.-100.000
отворени
поступак
октобар
мај 2013.
I.2.Б.21.2
300,000
буџет
300,000
2012.-208.000;
2013.- 92.000
отворени
поступак
октобар
мај 2013.
I.2.Б.21.3
250,000
буџет
формирање гр. Парцел.-Улица С.Немање И Ђ. Ковачевића
формирање гр. Парцел.-Улица М. Којића од Светосавске до краља
Петра, л=180м
3
ред.бр.
предмет набавке
27
формирање гр. Парцел.-Подручје ПДР Рајковац
28
29
30
процењена вредност
укупно
по годинама
32
33
34
35
36
покретања
поступка
реализације
уговора
(планска
година)
износ на
конту
извор
финансирања
(планска година)
(планска година)
октобар
децембар
2013.
I.2.Б.22.6
300,000
буџет
650,000
2012.-250.000
2013.-400.000
отворени
поступак
октобар
децембар
2013.
I.2.Б.22.7
300,000
буџет
900,000
2012.-120.000
2013.-780.000
отворени
поступак
новембар
мај 2013.
I.2.Б.23.1
204,868,184
буџет
отворени
поступак
март
октобар
I.2.Б.23.1
204,868,184
буџет
Технички преглед извдених радова Подручје ПДР централне зоне
Обреновац- С5
формирање гр. Парцел.-Наставак улице Здравковићеве од
М.Обреновића до Тамнавске
300,000
2012.-135.000
2013.-165.000
отворени
поступак
мај
фебруар 2013
I.2.Б.23.3
200,000
буџет
400,000
2012.-165.000
2013.-235.000
отворени
поступак
новембар
октобар 2013.
I.2.Б.23.4
200,000
буџет
400,000
2012.-165.000
2013.-235.000
отворени
поступак
новембар
октобар 2013.
I.2.Б.23.5
200,000
буџет
300,000
2012.-165.000
2013.-135.000
отворени
поступак
новембар
октобар 2013.
I.2.Б.23.6
200,000
буџет
отворени
поступак
јануар
мај
I.2.Б.23.7
1,519,680
буџет
преговарачки
без
објављивања
јануар
април
I.2.Ц.5
198,737,212
буџет
формирање гр. Парцел.-Улица Колубарска у Белом Пољу
формирање гр. Парцел.-Новопројектоване улице у насељу Беглук
Дудови
додатне услуге за формирање грађевинских парцела са израдом
протокола регулације и елаборатом за реш.имов.прваних односа , за гр.
Парцеле ради изградње П1,П2,П3 и П4 према ПДР за ул. Борску од
Пере Велимировића до Црнотравске("Сл.Лист града Београда" 58/09)
конто
отворени
поступак
идејни пројекат кишне канализације Подручје ПДР централне зоне
Обреновац
Техничка контрола главног пројекта саоб.Вашариште
оквирно
време
2012.-250.000
2013.-300.000
формирање гр. Парцел.-Подручје ПДР Међулужје (Таковска и
Колубарска)
формирање гр. Парцел.- Улица Немањина од новог суда до
Београдског Батаљона
поступка
оквирно
време
550,000
381,000
31
врста
150,000
80,000
4
ред.бр.
предмет набавке
37
формирање грађевинских парцела са израдом елабората за решавање
имовинско-правних односа, за саобраћајницу Патријарха Димитрија са
припадајућом инфраструктуром, сагласно ПДР за просторно – културно историјску целину Топчидер – I фаза (саобраћајница Патријарха Павла
од улице Топчидерске до улице Пере Велимировића - „Сл. лист града
Београда“, бр. 9/12 )
38
39
40
41
42
43
44
45
46
главни пројекат саобраћајница Патријарха Димитрија са припад.
Инфраструктуром
одвајање јавног земљишта од осталог грађевинског земљишта са
израдом елабората за решавање имовинско-правних односа за део
саобраћајнице Нова Мокролушка сагласно Детаљном урбанистичком
плану Мокролушке улице од Јужне магистрале до улице Војислава
Илића (измене и допуне) ("Сл. лист града Београда" бр. 2/73 и 14/80)
процењена вредност
укупно
по годинама
формирање гр. Парцел.- Блок уз Булевар краља Александра - прилаз
из Старца Вујадина
оквирно
време
конто
покретања
поступка
реализације
уговора
(планска
година)
износ на
конту
извор
финансирања
(планска година)
(планска година)
2012.-762.000
2013.-438.000
отворени
поступак
мај
април 2013.
I.2.Ц.7
8,100,000
буџет
2012.- 4.700.000;
2013.-13.300.000
отворени
поступак
фебруар
март 2013.
I.2.Ц.7
8,100,000
буџет
50,000
2012.- 25.000;
2013.-25.000
отворени
поступак
август
март 2013.
I.2.Ц.11
650,000
буџет
1,000,000
2012.-150.000
2013.-850.000
отворени
поступак
децембар
јун 2013.
I.2.Ц.11
650,000
буџет
300,000
2012.-84.000
2013.-216.000
отворени
поступак
октобар
октобар2013
I.2.Ц.24
230,000
буџет
300,000
2012.-166.000
2013.-134.000
отворени
поступак
новембар
новембар
2013.
I.2.Ц.30
200,000
буџет
150,000
2012.-36.000
2013.-114.000
отворени
поступак
новембар
новембар
2013.
I.2.Ц.32
44,250
буџет
700,000
2012.-416.000;
2013.-284.000
отворени
поступак
октобар
децембар
2013.
I.2.Ц.37
500,000
буџет
482,000
2012.-333.000;
2013.-149.000
отворени
поступак
октобар
децембар
2013.
I.2.Ц.40
400,000
буџет
отворени
поступак
фебруар
април
I.2.Ц.41
1,884,332
буџет
отворени
поступак
новембар
новембар
2013.
I.2.Ц.58
4,912,900
буџет
18,000,000
формирање гр. Парцел.- подручје 8. и прве МЗ Франц Розман СтанеВрачар
формирање гр. Парцел.-ПГР Јелезовац - Сунчани брег
формирање гр. Парцел.-Саобраћајнице за локације у Блоку 5 - Нови
Београд
Техничка контрола техн.док.Саобраћајнице у Блоку 67-а, Нови Београд
200,000
47
поступка
оквирно
време
1,200,000
Главни пројекат Саобраћајница Нова мокролушка са прип.инфраст.
формирање гр. Парцел.--Подручје ПДР Блока између: Д. Туцовића, Ж.
Жујовића, Љубљанске и Чегарске
врста
главни пројекат Саобраћајнице на локацији "Михајловац"
1,200,000
2012.-100.000;
2013.-1.100.000
5
ред.бр.
предмет набавке
48
формирање гр. Парцел.- Улица Славка Родића, насеље Кнежевац Кијево
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
процењена вредност
укупно
по годинама
главни пројекат заштите од пожара за адаптацију постројења за
неутрализацију хлора - централни магацин хлора/ППВ "Беле воде" - реконструкција/
измена гл. пројекта (Цевовод "Зучка капија - Калуђерица", ф800мм,
л=3750м; ф600мм, л=3800м са резервоаром "Калуђерица")
Главни пројекат цевовода ф1000мм од ЦС "Железник" до резервоара
"Железник"
покретања
поступка
реализације
уговора
(планска
година)
износ на
конту
извор
финансирања
(планска година)
(планска година)
новембар
октобар 2013.
I.2.Ц.64
150,000
буџет
600,000
2012.-100.000
2013.-500.000
отворени
поступак
новембар
децембар
2013.
I.2.Ц.69
500,000
буџет
2,800,000
2012.-416.000
2013.-2.384.000
отворени
поступак
октобар
октобар 2013.
I.2.Ц.70.2
650,000
буџет
10,000,000
2012.- 10.000
2013.-9.990.000
отворени
поступак
новембар
децембар
2013.
I.2.Ц.72
5,115,000
буџет
540,000
2012.- 40.000
2013.-500.000
отворени
поступак
октобар
март 2013.
I.2.Ц.72
5,115,000
буџет
500,000
2012.-100.000
2013.-400.000
отворени
поступак
новембар
децембар
2013.
I.2.Ц.75
300,000
буџет
5,000,000
2012.-100.000
2013.-4.900.000
отворени
поступак
новембар
октобар 2013.
I.3.A.1.1.
6,989,639
буџет
1,000,000
2012.-100.000
2013.-900.000
отворени
поступак
октобар
октобар 2013.
I.3.A.1.2.
2,634,100
буџет
5,000,000
2012.- 100.000
2013.-4.900.000
отворени
поступак
октобар
октобар 2013.
I.3.A.1.3.
22,041,200
буџет
ј.н.м.в.
март
јун
I.3.A.5.
15,250,000
буџет
2012.-400.000
2013.-2.600.000
отворени
поступак
новембар
јун 2013.
I.3.A.6.
750,330
буџет
2012.- 80.000
2013.-520.000
преговарачки
без
објављивања
новембар
мај 2013.
I.3.A.7.
150,000
буџет
отворени
поступак
јануар
април
I.3.A.9.
16,219,177
буџет
идејни пројекат сервисне саобраћајнице за одржавање водовода-"Зучка
капија - ЦС "Врчин" (4. етапа), ф1200мм, л=8900м
идејни пројекат сервисне саобраћајнице за одржавање водовода/Тунел
"Врчин" - тунел "Мали Поповић" (6. етапа), ф1100мм, л=9200м/
конто
отворени
поступак
формирање гр. Парцел.-Подручје ПДР центра Барајева
идејни пројекат сервисне саобраћајнице за одржавање водовода /ЦС
"Врчин" - тунел "Врчин" (5. етапа), ф2500мм, л= 2600м/
оквирно
време
2012.-125.000
2013.-375.000
главни пројекат Уралске са инфраструктуром
Техничка контрола геолошко геотехничке докуметације и главни
пројекат дренажног система на локацији Вишњичко поље
поступка
оквирно
време
500,000
формирање гр. Парцел.- Саобраћајнице у насељу Сремчица
главни пројекат саобраћајница са инфрструктуром на локацији
Вишњичко поље-прва фаза
врста
169,000
3,000,000
600,000
Технички преглед- резервоар "Врелине"
338,000
6
ред.бр.
предмет набавке
61
главни пројекaт заштите од пожара за реконструкцију ЦС „Студентски
град
62
63
64
65
300,000
67
главни пројекат-Изградња система за аутоматско управљање и надзор
на бунарима 1. фаза
70
71
72
покретања
поступка
реализације
уговора
(планска
година)
извор
финансирања
(планска година)
(планска година)
I.3.Б.1.
50,162,290
буџет
150,000,000
отворени
поступак
новембар
децембар
2015.
I.3.Ц.1
12,659,728
буџет
2,000,000
2012.-240.000
2013.-1.760.000
отворени
поступак
новембар
мај 2013.
I.3.Ц.4
559,300
буџет
2,000,000
2012.-240.000
2013.-1.760.000
отворени
поступак
новембар
мај 2013.
I.3.Ц.5
535,700
буџет
350,000
2012.-245.000;
2013.-105.000
отворени
поступак
јун
фебруар 2013
I.3.Ц.7
900,000
буџет
1,500,000
2012.-400.000
2013.-1.100.000
отворени
поступак
новембар
децембар
2013.
I.3.Ц.8.1
1,500,000
буџет
2012.-320.000
2013.-480.000
отворени
поступак
новембар
јун 2013.
I.3.Ц.9.1.
500,000
буџет
2012.-800.000
2013.-1.200.000
отворени
поступак
новембар
децембар
2013.
I.4.А.1.2
1,200,000
буџет
1,600,000
отворени
поступак
јануар
јун
I.4.Б.3
102,202,400
буџет
1,000,000
отворени
поступак
фебруар
јун
I.4.Б.4
489,289,315
буџет
152,000
отворени
поступак
фебруар
мај
I.4.Б.5
16,469,600
буџет
300,000
отворени
поступак
новембар
април 2013.
I.4.Б.5
16,469,600
буџет
800,000
главни пројекат (новелирање) 2. фаза-Тунел "Карабурма", л=950м
Техничка контрола главног пројекта Кумодрашког кишног колектора
Техничка контрола гл.пр. Ретензија Р1 на Кумодрашком потоку
Техничка контрола гл. пројекта канализације у Звездарској
Технички преглед - канализација у Локрумској улици од улице Лазе
Стефановића до ул. Друговачке
поступка
износ на
конту
април
2,000,000
69
конто
фебруар
Техничка документација-Реконструкција водовода у Тимочкој улици
главни пројекат-Водоснабдевање МЗ Брајковац 1. фаза,
хидромашинска опрема и уређење терена
оквирно
време
ј.н.м.в.
главни пројекат /Реконструкција водовода у Сазоновој улици/
формирање грађевинских парцела Г.П. 1б, 1в, 2.2, 2.3, 2.4, 3, 4, 5, 5.2,
5.3, са израдом елабората за решавање имовинско-правних односа,
сагласно Плану детаљне регулације за изградњу примарних објеката
водоводног система за насеља Пиносаву и Бели поток, општина
Вождовац ( „Сл. лист града Београда“, бр. 11/11 )
оквирно
време
врста
2012.-1.600.000
2013.-49.000.000
2014.-50.400.000
2015.-49.000.000
генерални пројекат-Развој Београдског водововног система
66
68
процењена вредност
укупно
по годинама
7
ред.бр.
предмет набавке
73
идејни и главни пројекат КЦС Батајница
процењена вредност
укупно
по годинама
76
77
конто
покретања
поступка
реализације
уговора
(планска
година)
износ на
конту
извор
финансирања
(планска година)
(планска година)
новембар
децембар
2013.
I.4.Б.6
20,750,000
буџет
2012.-240.000
2013.-360.000
отворени
поступак
децембар
октобар 2013.
I.4.Б.11
1,350,000
буџет
2,000,000
2012.- 80.000
2013.-1.920.000
отворени
поступак
новембар
децембар
2013.
I.4.Ц.7.
150,000
буџет
2,000,000
2012.- 800.000
2013.-1.200.000
отворени
поступак
октобар
децембар
2013.
I.4.Ц.12.
1,000,000
буџет
6,000,000
2012.-677.000
2013.-5.333.000
отворени
поступак
јул
новембар
2013.
I.4.Ц.24.
950,000
буџет
формирање гр. Парцел.-Канализација у насељу Плави хоризонти
главни пројекат-Фекалног колектоар КЦС "Мостар - Хитна помоћ"
формирање гр. Парцел.-Канализација у насељу Мали Мокри Луг
идејни пројекат- Фекални колектор "Јелезовац"
оквирно
време
отворени
поступак
600,000
75
поступка
оквирно
време
2012.- 420.000
2013.-2.580.000
3,000,000
74
врста
формирање гр. Парцел.-Збирни фекални колектор ДН 800 отпадних
вода Лазаревца
600,000
2012.-200.000
2013.-400.000
отворени
поступак
октобар
октобар 2013.
I.4.Ц.25.1
500,000
буџет
формирање гр. Парцел.--Постројење за пречишћавање отпадних вода
Лазаревца
600,000
2012.-200.000
2013.-400.000
отворени
поступак
октобар
октобар 2013. I.4.Ц.25.2.
500,000
буџет
80
формирање гр. Парцел.--Канализациона мрежа на подручју МЗ Бело
Поље
800,000
2012.-400.000
2013.-400.000
отворени
поступак
новембар
март 2013.
I.4.Ц.26.1.
500,000
буџет
81
формирање гр. Парцел.--Канализациона мрежа на подручју МЗ Звечка
800,000
2012.-400.000
2013.-400.000
отворени
поступак
новембар
март 2013.
I.4.Ц.26.2
500,000
буџет
отворени
поступак
фебруар
мај
I.6.3.
35,240,738
буџет
78
79
82
83
техничке контроле Главног пројекта дистрибутивног гасовода за
прикључење Сабирне капеле – мртвачнице на Бежанијском гробљу у
Београду
Услуга физичког обезбеђења станова, пословног простора и објеката
предвиђених за рушење у поступку привођења земљишта намени
84
Израда студије социо-економског вредновања концепта дефинисаног
Мастер планом метро система
85
услуга геодетског снимања и израда ажурних топографских планова,
прибављање планова водова и катастраских планова све у аналогном и
дигиталном облику за потребе израде идејног пројекта београдског
метроа-део техничке гране -депо
120,000
ј.н.м.в.
јул
август 2013.
позиције
решавања
имовинско правних
односа
2,500,000
отворени
поступак
јануар
март
II.2.
64,387,120
буџет
900,000
отворени
поступак
април
август
II.2.
64,387,120
буџет
3,000,000
8
буџет
ред.бр.
предмет набавке
86
саветодавне услуге-ангажовање
др Вукана Вучића
у својству члана Стручне комисије и израда експертског мишљења на
концепт развоја беогрaдског метроа у 2012.
87
саветодавне услуге-ангажовање
Градимира Стефановића
у својству члана Стручне комисије и израда експертског мишљења на
концепт развоја беогрaдског метроа у 2012.
88
89
90
91
Комисија за оцену Скупштине града - II фаза донације, Идејни пројекат
Прве линије метроа
техничка контрола допуне инжењерско геолошке документације у зони
трасе лаког метроа по варијанти "Академија"
Пружање услуга техничког одржавања, техничког управљања и
заједничких трошкова по основу коришћења пословних просторија у
послвној згради палата "Београд" , Масарикова бр.5/16. спрат - 189 м2
93
94
формирање грађевинских парцела са израдом протокола регулације и
елабората за решавање имовинско-правних односа, за грађевинске
парцеле С1, С2 и С3, сагласно Плану Генералне Регулације
грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе - град
Београд - сепарат С-13 Интермодални терминал, К.О. Батајница
реализације
уговора
(планска
година)
500,000
преговарачки
без
објављивања
јануар
март
II.2.
64,387,120
буџет
410,000
преговарачки
без
објављивања
јануар
март
II.2.
64,387,120
буџет
преговарачки
без
објављивања
октобар
септембар
2013.
II.2.
64,387,120
буџет
2,000,000
отворени
поступак
фебруар
септембар
II.2.
64,387,120
буџет
1,500,000
преговарачки
без
објављивања
јануар
децембар
II.2.
64,387,120
буџет
отворени
поступак
октобар
децембар
II.5.
10,000,000
буџет
2012.-165.000
2013.-1.835.000
отворени
поступак
октобар
октобар 2013.
II.7
197,462,785
буџет
2012.-250.000
2013.-450.000
отворени
поступак
август
април 2013
II.9
1,110,000
буџет
2012.- 80.000
2013.-2.420.000
отворени
поступак
новембар
децембар
2013.
II.9
1,110,000
буџет
септембар
септембар
2013.
II.10
1,450,000,000
буџет
октобар 2013.
I.2;
I.3;
I.4;
I.5;
I.6
I.7
I.8
I.9.
II
2.023.300
171.178.000
2.090.601.835
990.000
59.755.800
5.000.000
597.232.900
15.000.000
10.135.000.000
буџет
3,400,000
2,000,000
700,000
техничка документација-интермодални терминал у Батајници
96
Селидбе-исељења
(планска година)
покретања
поступка
2,500,000
95
(планска година)
конто
2012.- 680.000;
2013.-2.720.000;
технички преглед бициклистичких стаза на Новом Београду -фаза 1 -19
главни пројекат атмосфеске канализације "Сремска газела"-1.деоница
извор
финансирања
оквирно
време
500,000
92
износ на
конту
оквирно
време
процењена вредност
укупно
по годинама
3,000,000
врста
поступка
ј.н.м.в.
Главни пројекти рушења
отворени
поступак
3,000,000
9
октобар
ред.бр.
97
предмет набавке
процењена вредност
укупно
по годинама
99
поступка
Осигурање имовине и лица
100 одржавања хигијене
извор
финансирања
(планска година)
(планска година)
оквирно
време
конто
покретања
поступка
реализације
уговора
(планска
година)
2.023.300
171.178.000
2.090.601.835
990.000
59.755.800
5.000.000
597.232.900
15.000.000
10.135.000.000
буџет
отворени
поступак
септембар
децембар
2013.
4,000,000
ј.н.м.в.
август
октобар 2013.
III.421
113,500,000
буџет
сопствена средства
1,700,000
ј.н.м.в.
јул
септембар
2013.
III.421
113,500,000
буџет
сопствена средства
отворени
поступак
март
јул 2013.
III.423
51,000,000
буџет
сопствена средства
400,000
ј.н.м.в.
јануар
фебруар
2013.
III.423
51,000,000
буџет
сопствена средства
2,400,000
ј.н.м.в.
јануар
децембар
III.424
3,500,000
буџет
сопствена средства
услуге вештачења израдом стручног описа и пописа непокретности и
процене вредности накнада за потребе решавања имовинско правних
односа
Физичко техничко обезбеђење зграде Дирекције
износ на
конту
оквирно
време
I.2;
I.3;
I.4;
I.5;
I.6
I.7
I.8
I.9.
II
15,000,000
98
врста
4,000,000
2012.-2.000.000
2013.-2.000.000
101 Услуге прања аутомобила
102 Систематски преглед запослених
1,800,000
2012-900.000
2013-900.000
ј.н.м.в.
април
мај 2013.
III.425
10,900,000
буџет
сопствена средства
2,200,000
2012- 825.000
2013-1.375.000
ј.н.м.в.
јул
август 2013.
III.425
10,900,000
буџет
сопствена средства
преговарачки
без
објављивања
јануар
децембар
III.426
16,400,000
буџет
сопствена средства
2,300,000
2012.- 175.000;
2013.-2.125.000;
преговарачки
без
објављивања
септембар
децембар
2013
III 423
51,000,000
буџет
сопствена средства
1,000,000
2012.- 500.000;
2013.- 500.000;
преговарачки
без
објављивања
мај
јул 2013
III 423
51,000,000
буџет
сопствена средства
103 Услуге сервисирања, одржавања и поправки клима уређаја и чилера
Сервисирање, одржавање и поправка возила
• 1.партија- возила марке „Škoda“ и „Volkswagen”-1.100.000 дин.
104
• 2.партија-возила марке "Lada niva"-300.000 дин.
• 3.партија- возила марке "Peugeot"-800.000 дин
105 претплата на електронско издање "Службеног гласника РС" за 2012.
155,000
106 услуга Одржавања апликације ESRI ArcGIS "Планови и зоне Београда"
107 услуга Одржавања софтвера за IP централу
10
ред.бр.
предмет набавке
процењена вредност
укупно
по годинама
108 услуга Одржавања апликације за финансијско књиговодство "FINPACK"
300,000
износ на
конту
извор
финансирања
(планска година)
(планска година)
оквирно
време
оквирно
време
конто
покретања
поступка
реализације
уговора
(планска
година)
преговарачки
без
објављивања
јануар
март 2013
III 423
51,000,000
буџет
сопствена средства
врста
поступка
350,000
2012.- 86.400;
2013.- 263.600;
преговарачки
без
објављивања
септембар
децембар
2013.
III 423
51,000,000
буџет
сопствена средства
3,000,000
2012.- 2.400.000;
2013.- 600.000;
отворени
поступак
април
јун 2013
III 425
10,900,000
буџет
сопствена средства
ј.н.м.в.
јануар
јануар 2013
III - 423
51,000,000
буџет
сопствена средства
ј.н.м.в.
новембар
новембар
2013.
III - 422
4,950,000
буџет
сопствена средства
109 Одржавање софтвера "Hermes" за писарницу
110 Одржавање штампача, плотера и мултиф.уређаjа
111 услуге клипинга и анализе медијског садржаја за 2012.
850,000
112
услуга хотела и авио карата поводом учествовања на међународним
сајмовима
2,500,000
2012.0;
2013.-2.500.000;
геодетско снимање и израда ажурних катастарско топографских
113 планова у аналогном и дигиталном облику за потребе проширења
обухвата ПДР Нови Кумодрашки колектор КО Вождовац и КО Кумодраж
70,000
отворени
поступак
фебруар
јун
I.1.Ц.3.
25,094,469
буџет
геодетско снимање терена и израда ажурних топографских планова у
114 аналогном и дигиталном облику оверених од стране РГЗ, за потребе
проширења обухвата ПДР стамбеног насеља Алтина II КО Земун поље
400,000
отворени
поступак
фебруар
јун
I.1.Ц.3.
25,094,469
буџет
израда анализе могућности парцијалне реализације саобраћајне
115 инфраструктурне мреже на подручју регулационог плана централне
зоне Обреносва, са израдом елабората фазности изградње
500,000
ј.н.м.в.
март
мај
I.2.Б.23.1
24,868,184
буџет
преговарачки
без
објављивања
март
јун
III.423
51,000,000
буџет
сопствена средства
116 одржавање хигијене
1,000,000
израда геолошко-геотехичке документације за потребе израде Плана
117 детаљне регулације потеза уз улицу Стражарска коса у Великом
Мокром Лугу, општина Звездара и Вождовац
700,000
преговарачки са
објављивањем
март
јул
I.1.A.32
3,147,936
буџет
формирање грађевинских парцела са израдом елабората за решавање
имовинско-прваних односа за грађ. Парцеле бр. 1 до 6-јавне
саобраћајне површине и грађевинску парцелу бр.7-јавна површина за
118
техничку инфраструктуру на локацији "Сланачки пут" сагласно ПДР
Сл.пут са прип.инфр. од Р.Ћуприје до гробља Лешће ("Сл.лист
г.Београда" 38/11)
700,000
отворени
поступак
март
децембар
I.2.Ц.10
881,700
буџет
11
ред.бр.
119
предмет набавке
процењена вредност
укупно
по годинама
идејни пројекат канализације за подручје ПДР а стамбеног насеља
Вишњичко поље
2,000,000
додатне услуге геодетског снимања и израде ажурних топографског
плана у аналогном и дигиталном облику (оверено од стране РГЗ-а) за
120 потребе израде ПДР за изградњу обилазнице од пута за П.К. "Младост"
до петље на аутопуту Е-763 у Моислођину са мостом преко Колубаре,
градска општина Обреновац
121
250,000
израда геолошко-геотехничке документације и главног пројекта
дренажног система на локацији "Вишњичко поље"
5,500,000
Формирање грађевинских парцела са израдом елабората за решавање
имовинско правних односа за грађевиснке парцеле:
123 С1а,С1в,С2,КИ5а,КИ5б,КИ5в,КИ5г и КИ5д, сагласно ПДР стамбеног
насеља Вишњичко поље ("Сл.лист града Београда" бр. 26/11)-прва
фаза
124
Формирање грађевинских парцела са израдом елабората за решавање
имовинско правних односа за грађевиснке парцеле: С3а, С3б, С4а, С4б,
С5, С6, С7а, С9,С11, 3Е2, 3Е6 и 3Е11, сагласно ПДР стамбеног насеља
Вишњичко поље ("Сл.лист града Београда" бр. 26/11)-друга фаза
125 израда главног пројекта колског пропуста (раскрсница Кошутњак)
процена вредности објекта и инсталација НИС-а у улици Радничкој бр.1
126
у Београду
(планска година)
(планска година)
конто
покретања
поступка
реализације
уговора
(планска
година)
отворени
поступак
март
септембар
I.1.Ц.3
25,094,469
буџет
преговарачки
без
објављивања
март
август
I.1.А.60
3,302,500
буџет
ј.н.м.в.
март
мај
I.3.Б.1.
50,162,290
буџет
отворени
поступак
март
децембар
I.2.А.3.
60,450,000
буџет
поступка
600,000
2012.-320.000
2013.-280.000
отворени
поступак
април
март 2013.
I.2.Ц.72
5,115,000
буџет
950,000
2012.-525.000
2013.-425.000
отворени
поступак
април
март 2013.
I.2.Ц.72
5,115,000
буџет
2012.-2.000.000
2013.-3.000.000
отворени
поступак
јул
јун 2013.
I.2.Ц.7
8,100,000
буџет
преговарачки
без
објављивања
април
април
II.1.2
5,403,045,754
буџет
ј.н.м.в.
септембар
октобар
2013
III . 423
51,000,000
април
август
I.4.А.3
45,400,000
5,000,000
1,000,000
127 курсеви енглеског језика за запослене у Дирекцији
1,500,000
128
извор
финансирања
оквирно
време
Анализа документационе основе и истражних радова за потребе
изградње другог тунелског довода за ЦС „Студентски град“
60,000
122
износ на
конту
оквирно
време
врста
вештачење о техничкој исправности и испуњености услова за употребу
објекта –фекална канализација у насељу Мали Збег
2012.- 250.000;
2013.-1-250.000;
отворени
поступак
400,000
12
буџет
сопствена средства
буџет
ред.бр.
предмет набавке
Услуга геодетског снимања и израде ажурних топографских планова у
аналогном и дигиталном облику оверене од РГЗ-а, за потребе израде
129
Плана детаљне регулације дела Зрењанинског пута од Панчевачког
пута до саобраћајнице Северна тангента - допуна топографског плана.
130
131
Додатне услуге на изради Главног пројекта водовода у улици Чарли
Чаплина
извор
финансирања
(планска година)
(планска година)
оквирно
време
конто
покретања
поступка
реализације
уговора
(планска
година)
отворени
поступак
април
јул
I.1.Ц.3
25,094,469
буџет
преговарачки
без
објављивања
април
јул
I.2.Б.20
15,992,500
буџет
ј.н.м.в.
април
мај
II.1.1.
1,916,357,055
буџет
преговарачки
без
објављивања
мај
јун 2013
III.423
51,000,000
60,000
преговарачки
без
објављивања
април
август
I.1.A.71.
1,648,974
буџет
200,000
преговарачки
без
објављивања
април
август
I.4.Б.4.
489,289,315
буџет
отворени
поступак
мај
фебруар
2013.
II.1.0
100,000
75,000
врста
поступка
Стручна анализа пратеће пројектне документације за прву фазу УПМ-а
од КМ5+736,00 до КМ6+700,00
2,750,000
132 одржавање апликације RedIS и LegallS
2,500,000
2012.- 1.200.000;
2013.- 1.300.000;
додатне услуге геодетског снимања и израда ажурних
топограф.планова у анал. и дигит. облику(оверено од стране РГЗ-а) -за
133 потребе израде ПДР за подручје између улица: Учитеља Михајловића,
Београдске, Стевана Белића , Бранка Радичевића , Милорада Ћирића
и Ђорђа Миловановића , у Железнику, општина Чукарица
134
износ на
конту
оквирно
време
процењена вредност
укупно
по годинама
Додатне услуге на изради главног пројекта ретензије на Кумодрашком
потоку
формирање грађевинских парцела са израдом елабората за решавање
имовинско-правних односа за грађ. Парцеле С15,С29 и РЕТ у КО
Чукарица и С16,С18,С22,С26,С27,С28,С33,ЦС,ИНФ1,ИНФ2,ТР1,ТР2 и
ТР3у КО Савски венац, на локацији УМП од саобраћајнице Т6 до
135 Панчевачког моста -деоница од Радничке улице до чвора
"Аутокоманде" сагласно Измени Допуни ПДР за саобраћајни потез
унутрашњег магистралног полупрстена од саобраћајнице Т6 до
Панчевачког моста деоница од улице Тошин бунар до чвора
"Аутокоманда"("Сл.лист г.Београда" 39/11 од 22.09.2011.)
буџет
сопствена средства
600,000
2012.-420.000
2013.-180.000
13
3,286,529
буџет
ред.бр.
предмет набавке
процењена вредност
укупно
по годинама
формирање грађевинских парцела са израдом елабората за решавање
имовинско-правних односа на локацијама:
• Грађевинска парцела С9 (улица Нова 1) у КО Вождовац, сагласно
Плану детаљне регулације подручја између улица: Струмичке,
Војислава Илића, Краља Остоје, Бачванске, Рада Неимара и Махмута
Ибрахимпашића, на територији општине Вождовац („Сл. лист града
Београда“, бр.15/04) --процењена вредност 40.000 дин.и
• Грађевинске парцеле П1 и П2 у КО Шопић, сагласно Плану детаљне
136 регулације за изградњу дела улице Станислав Сремчевић Црни у
Лазаревцу („Сл. лист града Београда“, бр. 33/10)- процењена вредност
300.000 дин. и
• одвајање јавног земљишта од осталог грађевинског земљишта са
израдом елабората за решавање имовинско-правних односа на
локацији „Део саобраћајнице 45 нова у насељу Ресник, КО Ресник,
сагласно Детаљном урбанистичком плану стамбеног насеља Ресник измене и допуне („Сл. лист града Београда“, бр. 4/78, 7/82, 18/82, 15/88
и 26/90)-процењена вредност 50.000 дин
390,000
Израда Плана Генералне Регулације за подручје Градске општине
137 Палилула ван Обухвата Генералног плана Београда 2021. и Извештаја
о стратешкој процени утицаја предметног плана на животну средину
30,000,000
одвајање јавног земљишта од осталог грађевинског земљишта са
израдом елабората за решавање имовинско правних односа за део
138 саобраћајница стамбеног комплекса "Радничко насељу" у насељу
Железник, сагласно рег.плану стамб. комплекса "Радничко насеље у
Железнику ("Сл.лист града Београда" бр. 24/95)
поступка
оквирно
време
оквирно
време
конто
покретања
поступка
реализације
уговора
(планска
година)
I.2.Б.19
2012.-1.500.000
2013.-15.000.000
2014.-10.500.000
2015.-3.000.000
износ на
конту
извор
финансирања
(планска година)
(планска година)
5.951.340
I.2.Б.21.4.
300.000
I.2.Ц.65
200.000
отворени
поступак
јун
децембар
отворени
поступак
јун
мај 2015.
I.1.Б.
50,609,844
буџет
отворени
поступак
јул
децембар
I.2.Д.2
0
буџет
ј.н.м.в.
септембар
децембар
I.8.4.
24,716,426
буџет
отворени
поступак
јул
децембар
I.1.Б
50,609,844
буџет
преговарачки
без
објављивања
август
фебруар
2013.
I.1.Ц.3.
буџет
100,000
прикупљање и транспорт демонтираних азбестих плоча након рушења
139 објеката у ул. Бело Врело 48-50, Бело Врело 52-54 и Бело Врело 56-58
у Жаркову -Беле воде
3,300,000
геодетско снимање и израда ажурних топографских планова у
аналогном и дигиталном облику оверене од РГЗ-а, за потребе израде
140 Плана детаљне регуације блока између планиране саобраћајнице
Северна тангента, улице цара Душана , продужетка планиране
саобраћајнице С-8 и реке Дунав, градска општина Земун
1,120,000
услуга пружања техничког одржавања, техничког управљања и
141 заједничких трошкова по основу коришћења пословних просторија у
пословној згради Палата "Београд", Масарикова 5 спрат XIX (118м2)
врста
1,500,000
14
25,094,469
буџет
ред.бр.
предмет набавке
додатне услуге у поступку формирања грађевиснких парцела са
израдом протокола регулације и елабората за решавање имовинско
142
правних односа за изградњу општинског пута "Сремска газела-I
деоница" КО Прогар
143 приступ online правном информационом систему "Propisi.net"
процењена вредност
укупно
по годинама
42,000
150,000
износ на
конту
извор
финансирања
(планска
година)
(планска година)
(планска година)
новембар
II.7
197,462,785
буџет
јул
август 2013.
III.423
51,000,000
буџет
сопствена средства
преговарачки
без
објављивања
јул
август 2013.
III.423
51,000,000
буџет
сопствена средства
оквирно
време
оквирно
време
конто
покретања
поступка
реализације
уговора
преговарачки
без
објављивања
јул
преговарачки
без
објављивања
врста
поступка
144 приступ правноj бази Paragraf Lex са Paragraf E Press-oм
200,000
Израда Сепарата Главног пројекта саобраћајнице Бојанске са
припадајућом инфраструктуром-Пројекат семафорске сигнализације и
145 линијске координације семаф. уређаја на раскрсници ул Бојанске и ул.
Јужни булевар
420,000
ј.н.м.в.
август
новембар
I.2.Б.13
69,098,670
буџет
120,000
отворени
поступак
октобар
децембaр
I.2.А.8.2.
97,478,825
буџет
2012.- 100.000;
2013.-1.900.000;
отворени
поступак
октобар
децембaр 2013.
I.2.А.8.2.
97,478,825
буџет
2012.-250.000
2013.-450.000
отворени
поступак
септембар
мај 2013
II.9
1,110,000
буџет
преговарачки
без
објављивања
септембар
јул
2013
I.2.Б.7.2.
45,077,680
буџет
146
147
техничкa контролa Главног пројекта улице Пушкинове, са припадајућом
инфраструктуром
техничка контрола Главног пројекта саобраћајнице Патријарха
Димитрија, са припадајућом инфраструктуром
формирање грађевинских парцела са израдом елабората за решавање
148 имовинско-правних односа, за изградњу Интермодалног терминала у
К.О. Батајница
149
150
151
152
153
2,000,000
700,000
додатне услуге на изради Главног пројекта саобраћајница у привредној
зони „Аутопут“ са припадајућом инфраструктутом
1,800,000
технички преглед -фекална канализација у саобраћајници у блоку 11а Нови Београд
254,000
отворени
поступак
септембар
децембар
I.2.Б.6
12,122,080
буџет
500,000
отворени
поступак
септембар
фебруар
2013.
II.7
197,462,785
буџет
отворени
поступак
децембар
април 2013.
I.1.Б.
50,609,844
буџет
отворени
поступак
октобар
децембар
I.1.Б.
50,609,844
буџет
технички преглед саобраћајница Сремска газела-друга деоница од
пута Р-276 (Бољевци Прогар) до пута Р153А (Бечмен Петровчић)
геолошко геотехничка документација за потребе израде Плана
детаљне регулације блока између планиране саобраћајнице Северна
тангента , ул. Цара Душана, продужетка саобраћајнице С-8 и реке
Дунав, градска општина Земун
геодетско снимање и израда ажурних топографских планова за потребе
ПДР-а блока између планиране саобраћајнице Северна тангента , ул.
Цара Душана, продужетка саобраћајнице С-8 и реке Дунав, градска
општина Земун
900,000
2012.- 10.000
2013.-890.000
1,180,000
15
ред.бр.
154
155
156
157
158
предмет набавке
техничка контрола главног пројекта улице Нова са припадајућом
инфраструктуром
главни пројекат фекалне каланизације у улици Миријевски булевар од
прилаза I до Вишњичке
Измена и допуна ПДР централне зоне Обреновца за подручје блока
"3Д", општина Обреновац
формирање грађевинске парцеле са израдом елабората за решавање
имовинско-правних односа за саобраћајницу Опатијска, сагласно Плану
детаљну регулацију насеља "Пашина чесма" ("Сл.лист града Београда"
бр. 05/09)
Додатне услуге на изради главног пројекта ретензије Р1 на
Кумодрашком потоку
процењена вредност
укупно
по годинама
врста
поступка
оквирно
време
оквирно
време
конто
покретања
поступка
реализације
уговора
(планска
година)
износ на
конту
извор
финансирања
(планска година)
(планска година)
2012.- 10.000
2013.-70.000
отворени
поступак
децембар
март 2013.
I.2.Б.19
5,951,340
буџет
1,700,000
2012.- 10.000
2013.-1.690.000
отворени
поступак
новемар
октобар 2013.
I.2.Б.15
39,513,319
буџет
1,100,000
2012.0;
2013.-880.000;
2014.- 220.000
отворени
поступак
октобар
децембар
2014.
I.1.Б.
50,609,844
буџет
отворени
поступак
октобар
јун 2013.
I.2.Ц.31
525,800
буџет
преговарачки
без
објављивања
октобар
април 2013.
I.4.Б.4
489,289,315
буџет
отворени
поступак
новембар
март 2013.
I.2.А.8.2.
97,478,825
буџет
ј.н.м.в.
новембар
јануар 2013.
III.423
51,000,000
буџет
сопствена средства
80,000
2012.-50.000
2013.-50.000
100,000
1,500,000
2012.- 150.000
2013.-1.350.000
159
Целина "Сењак"- Технички преглед саобраћајница Пушкинова са
инфраструктуром
160
Израда студије о правном и финансијском стању ДП "Завод за изградњу
града Београда" д.о.о. из Београда, Пaлмотићева 30
3,100,000
Студија доступности за пројекат Доступан Град за део територије
161 Београда, анализа, валоризација и предлог могућности за неопходна
поступања – Идејни пројекат пасажа ка Зеленом венцу и Сремске улице
1,000,000
2012.0
2013.-1.000.000
отворени
поступак
новембар
мај 2013.
II.11.
10,000,000
буџет
Студија доступности за пројекат Доступан Град за део територије
Београда, анализа, валоризација и предлог могућности за неопходна
162
поступања – Идејни пројекат повезивања Доњег и Горњег града
Београдске тврђаве, пешачка комуникација и лифт
1,000,000
2012.0
2013.-1.000.000
отворени
поступак
новембар
мај 2013.
II.11.
10,000,000
буџет
Студија доступности за пројекат Доступан Град за део територије
Београда, анализа, валоризација и предлог могућности за неопходна
поступања – Валоризација података постојећег стања за централну
територију Београда о доступности најфреквентнијих сервисних услуга
163
републичког, градског и општинског ранга, сервисних услуга од великог
интереса за особе које отежано приступају, као и јавних површина које
их сервисирају са дефинисањем типичних решења, критичних тачака и
приоритета
2,000,000
2012.0
2013.-2.000.000
отворени
поступак
новембар
мај 2013.
II.11.
10,000,000
буџет
2012.0
2013.-500.000
преговарачки
без
објављивања
новембар
децембар
2013.
III.423
51,000,000
буџет
сопствена средства
новембар
фебруар
2013.
II.1.2
5,403,045,754
164
165
Услуга менаџментског консалтинга - ангажовање спољњег сарадника
професора др Дејана Петровића (ванредног професора на Факултету
организационох наука) на пословима планирања и праћења активности
Дирекције помоћу софтверског пакета MS Project, за 2013. годину
Акциони план расељавања пројектом угрожених насеља на траси УМПа – фаза 1
296,000
500,000
ј.н.м.в.
3,000,000
16
буџет
ред.бр.
предмет набавке
процењена вредност
укупно
по годинама
врста
поступка
оквирно
време
оквирно
време
конто
покретања
поступка
реализације
уговора
(планска
година)
износ на
конту
извор
финансирања
(планска година)
(планска година)
РАДОВИ
1
2
3
извођење радова на саобраћајници са припадајућом инфраструктуром
у блоковима 22,12,8 И 7 на локацији Бежанијска коса трећа МЗсаобраћајница уз паркинг број 3 у оквиру блока 12
16,900,000
отворени
поступак
јануар
август
I.2.А.10
15,850,000
буџет
Извођење радова на изградњи противпожарне стазе на локацији
"Бежанијска коса" друга МЗ групација Ф у Новом Београду -ламела 27
2,500,000
отворени
поступак
јануар
април
I.2.А.11
2,532,697
буџет
2012.-1.500.000;
2013.-1.500.000;
ј.н.м.в.
август
август 2013.
I.2.А.19
3,864,070
буџет
132,322,000
2012.-11.720.000
2013.-120.602.000
преговарачки
без
објављивања
април
април 2013.
I.2.Б.1.
274,167,317
буџет
10,000,000
2012.-8.500.000;
2013.-1.500.000;
отворени
поступак
јул
јануар 2013.
I.2.Б.6
12,122,080
буџет
отворени
поступак
август
фебруар 2013.
I.2.Б.9
29,117,000
буџет
отворени
поступак
август
јануар 2013.
I.2.Б.9
29,117,000
буџет
49,900,000
2012.-16.000.000
2013.-33.900.000
преговарачки
без
објављивања
фебруар
јануар 2013.
I.2.Б.10.
244,162,065
буџет
45,000,000
2012.-15.000.000
2013.-30.000.000
преговарачки
без
објављивања
фебруар
јануар 2013.
I.2.Б.10.
244,162,065
буџет
преговарачки
без
објављивања
фебруар
јануар 2013.
I.2.Б.10.
244,162,065
буџет
санација подземног пешачког прoлаза код "Сајма"
4
Денивелисана раскрсница Панчевачки мост са прилазним
саобраћајницама ; Извођење радова - саобраћајне површине са
припадајућом инфраструктуром
5
Саобраћајнице за блок 11 а-Нови Београд- извођење радова на
изградњи фекалне канализације у интерној саобраћајници дела блока
11А
6
3,000,000
Саобраћајнице на територији ДУП-а потеза дуж Војводе Степе –
Извођење радова на изградњи линијских инфраструктурних објеката:
улице Гостиварске, Петровачке, нар. хероја Н. Ђурковића, Г.
Возаревића, Санске и Подравске ,Општина Вождовац
2012.- 4.000.000;
2013.-17.000.000;
21,000,000
7
Саобраћајнице на територији ДУП-а потеза дуж Војводе Степе –
Извођење радова на санацији и адаптацији канализације на подручју
слива којем припада Гостиварска улица – I фаза
8
Саобраћајнице за подручје између улица: Кумодрашка, Кружни пут и
блокова уз ул. Војводе Степе - извођење радова на изградњи кишне и
фекалне канализације са потпорним зидом СУ 1 од км 0+862,58 до км
1+340
9
10
Саобраћајнице за подручје између улица: Кумодрашка, Кружни пут и
блокова уз ул. Војводе Степе - извођење радова на изградњи водовода
и канализације СУ 1 од км 1+340 до км 1+700
Саобраћајнице за подручје између улица: Кумодрашка, Кружни пут и
блокова уз ул. Војводе Степе - извођење радова на изградњи водовода
и канализације на делу саобраћајницеПУ 3 од км 0+000 до км 0+299,23
и саобраћајнице ПУ 1
12,000,000
2012.-3.000.000;
2013.-9.000.000;
2012.-15.000.000
2013.-25.000.000
40,000,000
17
ред.бр.
предмет набавке
11
Саобраћајнице на подручју Регулационог плана блока између улица: П.
Срећковића, Супилове, В. Дугошевића и продужетка Ул. Д. ЛапчевићаИзвођење радова на изградњи канализације у ул. Вељка дугошевића,
на потезу од Северног булевара до продужетка ул. Д.Лапчевића
12
13
14
15
Канализација на територији ПДР подручја градске парк шуме Звездара Извођење радова на изградњи канализације у Локрумској улици од
улице Лазе Стефановића до ул. Друговачке
Извођење радова на гасоводу за прикључење СКМ--Гробље
"Бежанијска коса"
17
сеча стабала тополе у Лештанима, улица кружни пут ББ
18
Санација стана бр.32 у ул. Стевана Ђурђевића Трошаринца 1
19
Санација стана бр.13 у ул. Стевана Ђурђевића Трошаринца 7
20
рушење објекта и рашчишћавање терена у улици Прегревица бр 213
(главни и помоћни објкети)
21
Санација стана бр.28 у ул. Стевана Ђурђевића Трошаринца 1
Санација стана бр. 8, у ул. Младена Митрића бр.18
23
Санација стана бр. 7 у ул. Стругарска 4
24
Санација стана бр. 26 у ул. Стругарска 4
25
Санација стана бр. 36 у ул. Стругарска 4
поступка
оквирно
време
оквирно
време
конто
покретања
поступка
реализације
уговора
(планска
година)
износ на
конту
извор
финансирања
(планска година)
(планска година)
отворени
поступак
јануар
јул
I.2.Б.17
20,357,856
буџет
9,200,000
отворени
поступак
август
октобар
I.4.Б.5
16,469,600
буџет
11,000,000
отворени
поступак
март
октобар
I.6.3.
35,240,738
буџет
15,000,000
отворени
поступак
јануар
јул
I.8.4.
24,716,426
буџет
45,000,000
преговарачки
без
објављивања
јануар
април
I.8.7
397,140,984
буџет
150,000
II фаза
рестрикт.
фебруар
фебруар
I.8.9.
5,000,000
буџет
750,000
ј.н.м.в.
фебруар
фебруар
I.8.9.
5,000,000
буџет
200,000
II фаза
рестрикт.
фебруар
децембар
II.10
1,450,000,000
буџет
250,000
II фаза
рестрикт.
фебруар
децембар
II.10
1,450,000,000
буџет
15,000,000
II фаза
рестрикт.
јануар
април
II.10
1,450,000,000
буџет
200,000
II фаза
рестрикт.
фебруар
децембар
II.10.
1,450,000,000
буџет
470,000
II фаза
рестрикт.
фебруар
март
II.10.
1,450,000,000
буџет
200,000
II фаза
рестрикт.
фебруар
март
II.10.
1,450,000,000
буџет
200,000
II фаза
рестрикт.
фебруар
децембар
II.10.
1,450,000,000
буџет
220,000
II фаза
рестрикт.
фебруар
март
II.10.
1,450,000,000
буџет
извођење додатних радова -ГП"1" Гостиварска
рушење објекта и рашчишћавање терена у улици Ђакома Авакума 37
врста
14,400,000
Рушење објеката у насељу Беле воде у Жаркову и то: објеката у ул.
Бело Врело 48-50, Бело Врело 52-54 и Бело Врело 56-58 у Београду
16
22
процењена вредност
укупно
по годинама
18
ред.бр.
предмет набавке
26
Санација стана бр. 8 у ул. Обалских радника 25
27
Санација и поправка стана бр. 29 у ул. Обалских радника 25а у
Београду
28
29
30
31
Санација стана бр. 32 у ул. Обалских радника 25
Санација стана бр. 33 у ул. Обалских радника 25
Санација стана бр. 37 у ул. Обалских радника 27
Санација стана и поправка бр. 31 у ул. Обалских радника 33 у Београду
32
Санација и поправка стана бр. 38 у ул. Обалских радника 43 у Београду
33
Санација и поправка стана бр. 9 у улици Лазаревачки друм 12Ц у
Београду
34
Санација стана 29 у улици Николе Вучете 5
35
Санација и поправка стана бр. 3 у улици Љешка 4 у Београду
36
Саобраћајнице за подручје између улица: Кумодрашка, Кружни пут и
блокова уз ул. Војводе Степе - извођење радова на изградњи кишног
колектора за стамбено-пословни комплекс касарне "Степа Степановић"
на Вождовцу
37
38
извођење додатних (вишкова и непредвиђених) радова на изградњи
саобраћајнице С5 у Обреновцу са припадајућом инфрструктуром
процењена вредност
укупно
по годинама
врста
поступка
оквирно
време
оквирно
време
конто
покретања
поступка
реализације
уговора
(планска
година)
износ на
конту
извор
финансирања
(планска година)
(планска година)
200,000
II фаза
рестрикт.
фебруар
децембар
II.10.
1,450,000,000
буџет
60,000
II фаза
рестрикт.
фебруар
март
II.10.
1,450,000,000
буџет
450,000
II фаза
рестрикт.
фебруар
март
II.10.
1,450,000,000
буџет
450,000
II фаза
рестрикт.
фебруар
март
II.10.
1,450,000,000
буџет
300,000
II фаза
рестрикт.
фебруар
март
II.10.
1,450,000,000
буџет
220,000
II фаза
рестрикт.
фебруар
март
II.10.
1,450,000,000
буџет
300,000
II фаза
рестрикт.
фебруар
нарт
II.10.
1,450,000,000
буџет
400,000
II фаза
рестрикт.
фебруар
нарт
II.10.
1,450,000,000
буџет
200,000
II фаза
рестрикт.
фебруар
март
II.10.
1,450,000,000
буџет
400,000
II фаза
рестрикт.
фебруар
нарт
II.10.
1,450,000,000
буџет
19,500,000
преговарачки
без
објављивања
март
децембар
I.2.Б.10.
244,162,065
буџет
31,220,000
преговарачки
без
објављивања
март
април 2013.
I.2.Б.23.1
204,868,184
буџет
отворени
поступак
март
мај 2013.
разне
поз.Програма
рушење зграда
5,000,000
19
буџет
ред.бр.
предмет набавке
39
санација станова
процењена вредност
укупно
по годинама
8,000,000
40
41
42
43
44
45
извођење додатних (непредвиђених) радова на изградњи
канализационо -црпне станице "Крњача I"са доводно-одводним
колектором од Панчевачког пута до излива у Дунав и приступном
саобрачајницом , I партија-изградња КЦС "Крњача I" са насипањем
терена (7.700.000 дин. је обавеза Дирекција, а остатак у складу са
Законом о подстицању грађевинсаке индустрије РС у условима
економске кризе)
извођење преосталих радова на изградњи УМП: Iб фаза, Пожешка
улица од раскрснице са Улицом Владимира Радовановића, до места
спајања са рампама Пожешка - Паштровићева и Паштровићева Пожешка и реконструкција Паштровићеве улице од Васе Стајића до
везе на новопројектовану Пожешку улицу, са припадајућом
инфраструктуром у Београду и I ц фаза, веза петље Хиподром и петље
Радничка са припадајућом инфраструктуром у Београду
Фекална канализација у насељу Мали Збег-Извођење радова на
изградњи фекалне канализације у ул. Марине Цветајеве
извођење додатних (вишкова и непредвиђених) радова на изградњи
улице Пушкинове 38, улице 88 и улице 44 са припадајућом
инфраструктуром у Београду
Додатни радови за извођење радова на изградњи УМП - Iц фаза - Веза
петље "Хиподром" и петље Радничка, са припадајућом
инфраструктуром у Београду
Додатни радови за извођење радова на изградњи УМП- Iб фаза,
Пожешка улица од раскрснице са Улицом Владимира Радовановића, до
места спајања са рампама Пожешка-Паштровићева и ПаштровићеваПожешка и Реконструкција Паштровићеве улице од улице Васе Стајића
до везе на новопројектовану Пожешку улицу, са припадајућом
инфраструктуром у Београду
77,000,000
2012.-3.500.000
2013.-3.500.000
извор
финансирања
(планска година)
(планска година)
оквирно
време
конто
покретања
поступка
реализације
уговора
(планска
година)
отворени
поступак
март
мај 2013.
разне
поз.Програма
преговарачки
без
објављивања
април
јун
I.4.Б.2
46,020,000
буџет
октобар
децембар
II.1.3.
1,009,125,742
буџет
поступка
отворени
поступак
70,000,000
износ на
конту
оквирно
време
врста
буџет
отворени
поступак
август
јануар 2013.
I.4.А.3
45,400,000
буџет
15,000,000
преговарачки
без
објављивања
август
октобар
I.2.А.8.2
97,478,825
буџет
септембар
децембар
110,000,000
преговарачки
без
објављивања
II.1.3.
1,009,125,742
буџет
II.1.3.
1,009,125,742
буџет
7,000,000
септембар
преговарачки
без
објављивања
181,000,000
20
децембар
ред.бр.
46
47
48
49
50
51
52
53
предмет набавке
процењена вредност
укупно
по годинама
врста
поступка
износ на
конту
извор
финансирања
(планска година)
(планска година)
оквирно
време
оквирно
време
конто
покретања
поступка
реализације
уговора
(планска
година)
2.023.300
171.178.000
2.090.601.835
990.000
59.755.800
5.000.000
597.232.900
15.000.000
10.135.000.000
буџет
8,000,000
отворени
поступак
октобар
новембар
2013.
I.2;
I.3;
I.4;
I.5;
I.6
I.7
I.8
I.9.
II
Фекална канализација у насељу Мали Збег-Извођење радова на
изградњи фекалне канализације у ул. Мирковачкој
9,800,000
отворени
поступак
јануар
октобар
I.4.А.3
45,400,000
буџет
Фекална канализација у насељу Мали Збег-Извођење радова на
изградњи фекалне канализације у ул. Вукана Немањића
11,490,000
отворени
поступак
јануар
октобар
I.4.А.3
45,400,000
буџет
Фекална канализација у насељу Мали Збег-Извођење радова на
изградњи фекалне канализације у ул.Јакова Ненадовића
12,600,000
отворени
поступак
јануар
октобар
I.4.А.3
45,400,000
буџет
Фекална канализација у насељу Мали Збег-Извођење радова на
изградњи фекалне канализације у ул. Марине Цветајеве
7,000,000
преговарачки са
објављивањем
октобар
јануар 2013.
I.4.А.3
45,400,000
буџет
49,500,000
преговарачки
без
објављивања
октобар
децембар
I.2.Б.10.
244,162,065
буџет
49,000,000
преговарачки
без
објављивања
октобар
децембар
I.2.Б.10.
244,162,065
буџет
49,000,000
преговарачки
без
објављивања
октобар
децембар
I.2.Б.10.
244,162,065
буџет
преговарачки
без
објављивања
новембар
април 2013.
I.2.Б.10.
244,162,065
буџет
преговарачки
без
објављивања
новембар
април 2013.
I.2.Б.10.
244,162,065
буџет
Извођење грађевинско, занатских и инсталатерских радова на
санацијама станова
Саобраћајнице за подручје између улица: Кумодрашка, Кружни пут и
блокова уз ул. Војводе Степе - извођење радова на изградњи водовода
и канализације СУ 1 од км 1+340 до км 1+700 са израдом постељице
Саобраћајнице за подручје између улица: Кумодрашка, Кружни пут и
блокова уз ул. Војводе Степе - извођење радова на изградњи кишне и
фекалне канализације са потпорним зидом СУ 1 од км 0+862,58 до км
1+340 са израдом постељице
Саобраћајнице за подручје између улица: Кумодрашка, Кружни пут и
блокова уз ул. Војводе Степе - извођење радова на изградњи водовода
и канализације на делу саобраћајницеПУ 3 од км 0+000 до км 0+299,23
и саобраћајнице ПУ 1 са израдом постељице
54
Саобраћајнице за подручје између улица: Кумодрашка, Кружни пут и
блокова уз ул. Војводе Степе - извођење радова на изградњи
саобраћајнице СУ 1 од км 1+267,87 до км 1+700 јавне расвете и
озелењавања паркинга
55
Саобраћајнице за подручје између улица: Кумодрашка, Кружни пут и
блокова уз ул. Војводе Степе - извођење радова на изградњи
саобраћајнице СУ 1 од км 0+862,58 до км 1+267,87 јавне расвете и
озелењавања паркинга
2012.- 3.700.000
2013.-45.300.000
49,000,000
49,500,000
2012.- 3.742.000
2013.-45.758.000
21
(планска година)
реализације
уговора
(планска
година)
преговарачки
без
објављивања
новембар
април 2013.
I.2.Б.10.
244,162,065
буџет
преговарачки
без
објављивања
новембар
април 2013.
I.2.Б.10.
244,162,065
буџет
преговарачки
без
објављивања
новембар
децембар
I.2.Б.10.
244,162,065
буџет
ј.н.м.в.
октобар
децембар
2013.
I.8.9.
5,000,000
буџет
2,500,000
ј.н.м.в.
април
јул 2013.
III.423
51,000,000
буџет
сопствена средства
1,600,000
ј.н.м.в.
фебруар
април 2013.
III.423
III.425
51.000.000
10.900.000
буџет
сопствена средства
700,000
ј.н.м.в.
јун
август 2013.
III.426
16,400,000
буџет
сопствена средства
отворени
поступак
септембар
децембар
2013.
III.426
16,400,000
буџет
сопствена средства
отворени
поступак
март
јул 2013.
III.426
16,400,000
буџет
сопствена средства
550,000
ј.н.м.в.
септембар
септембар
2013.
III.426
16,400,000
буџет
сопствена средства
1,000,000
ј.н.м.в.
март
мај 2013.
III.426
16,400,000
буџет
сопствена средства
500,000
ј.н.м.в.
март
март 2013.
III.512
12,100,000
буџет
сопствена средства
фебруар
децембар
III.512
12,100,000
буџет
сопствена средства
мај
јун
I.2.Б.23.1
204,868,184
ред.бр.
покретања
поступка
56
40,000,000
Саобраћајнице за подручје између улица: Кумодрашка, Кружни пут и
блокова уз ул. Војводе Степе - извођење радова на изградњи
саобраћајнице ПУ 1 јавне расвете и озелењавања паркинга
47,000,000
Саобраћајнице за подручје између улица: Кумодрашка, Кружни пут и
блокова уз ул. Војводе Степе - извођење додатних радова на изградњи
кишног колектора за стамбено пословни комплекс касарне "Степа
Степановића" на Вождовцу
(планска година)
конто
Саобраћајнице за подручје између улица: Кумодрашка, Кружни пут и
блокова уз ул. Војводе Степе - извођење радова на изградњи
саобраћајнице ПУ 3 од км 0+000 до км 0+299,23 јавне расвете и
озелењавања паркинга
58
извор
финансирања
оквирно
време
предмет набавке
57
износ на
конту
оквирно
време
процењена вредност
укупно
по годинама
2012.- 3.023.000
2013.-36.977.000
2012.- 3.550.000
2013.-43.450.000
4,500,000
врста
поступка
ДОБРА
1
сигурносна врата
2
Сировине за рад кафе кухиња
3
Сировине за апарате за самопослуживање и сервисирање апарата
4
Ауто козметика
5
набавка нафтних деривата путем картица за гориво
6
Канцеларијски материјал
Партија 1-Папир (пр.вредност-2.500.000)
Партија 2-Ситан канцеларијски материјал (пр.вредност-1.500.000)
Партија 3 -Тонери(пр.вредност-2.700.000)
7
8
9
400,000
5,000,000
2012.0;
2013.-400.000
2012.- 500.000
2013.-4.500.000
6,700,000
Вода и чаше за watercooler апарате
Средства за одржавање хигијене
Мобилни и фиксни телефонски апарати
10
набавка и уградња система аутоматске детекције и дојаве пожара у
пословној згради Дирекције
3,250,000
ј.н.м.в.
11
Подручје ПДР централен зоне Обреновац-набавка и монтажа кишних
сепаратора на саобраћајници С5 у Обреновцу
3,250,000
ј.н.м.в.
22
буџет
ред.бр.
предмет набавке
12
Лиценце Esri GIS softver
13
14
Лиценце Мicrosoft 2013. - 2015.
набавка „Службеног гласника РС“ за 2013. (штампано и електронско
издање)
процењена вредност
укупно
по годинама
поступка
преговарачки
без
објављивања
2,000,000
20,000,000
врста
2012.0;
2013.-6.666.667;
2014.-6.666.667;
2015.-6.666.666;
отворени
поступак
оквирно
време
оквирно
време
конто
покретања
поступка
реализације
уговора
(планска
година)
септембар
децембар
2013.
септембар
(планска година)
(планска година)
11,000,000
буџет
сопствена средства
III 515
11,000,000
буџет
сопствена средства
16,400,000
буџет
сопствена средства
новембар
2015.
новембар
децембар 2013.
III.426
1,061,730
чл.7 ст.1.т.1
новембар
новембар
II.7
2,500,000
чл.7 ст.1.т.1
јануар
март
II.2.
чл.7 ст.1.т.1
фебруар
јун 2013.
I.1.A.48.2.
чл.7 ст.1.т.1
октобар
јун 2014.
I.1.A.58.5.
I.1.Б.
400,000
извор
финансирања
III 515
преговарачки
без
објављивања
2012.- 400.000;
2013.0;
износ на
конту
НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ
1
2
3
4
5
6
7
8
мост у Обеновцу-технички преглед
Израда информационе основе за коридор друге линије београдског
метроа
ПДР за ул. Сурчинску и Војвођанску од раскрснице са саобраћајницом
Т6 до аутопутске обилазнице -друга фаза
ПДР просторно културно историјске целине Топчидер -друга фазацелина 3
2,540,000
Саобраћајнице на подручју ПДР-а комерцијалне зоне западно од
Ибарске магистрале-Технички преглед - С1
33,900,000
14,000,000
2012.0;
2013-9.800.000;
2014.-4.200.000
чл.7 ст.1.т.1
новембар
децембар
2014.
6,500,000
2012.- 800.000
2013.-5.700.000
чл.7 ст.1.т.1
новембар
децембар
2013.
I.1.Ц.1
чл.7 ст.1.т.1
децембар
децембар
I.2.А.21
Брисање објеката са катастарске парцеле 10302, КО Чукарица, у ул.
Владимира Радовановића бр.8, из катастарског операта и дигиталног
катастарског плана
чл.26 ст.2
јануар
фебруар
I.9.15
9
Пројекат парцелације- Локација за бензинску станицу у блоку 66а
јануар
април
10
Пројекат парцелације- Локације у оквиру ПДР-а привредне зоне
"Аутопут"
новембар
април 2013
750,000
18,000
847,000
1,271,000
чл.7 ст.1.т.1
2012.-271.000;
2013.-1.000.000
23
буџет
64,387,120
буџет
буџет
2012.- 906.000;
2013.-25.000.000;
2014. - 7.994.000;
ПДР бање у Овчи, градска општина Палилула
Еколошка карта Београда (идентификација и квантфикација извора
загађења ваздуха у Београду) - СЕЕКА Б
2012.-1.290.000;
2013.-1.250.000;
197,462,785
чл.7 ст.1.т.1
1,524,000
3,500,000
буџет
50,609,844
буџет
1,000,000
буџет
32,157,680
буџет
4,236,351
буџет
I.9.12.
1,000,000
буџет
I.9.7.
1,500,000
буџет
ред.бр.
предмет набавке
11
Услуге дезинсекције и дератизације
процењена вредност
укупно
по годинама
оквирно
време
оквирно
време
конто
поступка
покретања
поступка
реализације
уговора
(планска
година)
чл.26 ст.2
јануар
децембар
III.421
врста
100,000
12
сервисирање машине за франкирање поште
Чл.26 ст. 2
јануар
децембар
14
услуге друмског и железничког превоза за одлазак на службена
путовања
чл.26 ст.2
јануар
децембар
чл.26 ст.2
јануар
децембар
услуге котизације
чл.26 ст.2
јануар
децембар
Преглед и контрола против пожарних апарата и редовно сервисирање
централе за дојаву пожара
17
Прање фасадних стакала на згради Дирекције
200,000
чл.26 ст.2
јануар
децембар
III.423
чл.26 ст.2
јануар
децембар
III.423
200,000
18
услуге Агенције за регистрацију возила
чл.26 ст.2
јануар
децембар
монтажа и демонтажа декоративног осветљења за Нову Годину
20
одржавање зеленила у Дирекцији
21
санитарни прегледи за запослене у кафе кухињи
22
периодични преглед за возаче
23
Сервисирање, одржавање и поправка лифтова, покретних врата и
аутоматских рампи
24
Сервисирање кухињских апарата
25
Вулканизирање гума
26
сервисирање дизел агрегата
200,000
чл.26 ст.2
децембар
децембар
III.423
чл.26 ст.2
јануар
децембар
III.423
330,000
20,000
60,000
230,000
120,000
чл.26 ст.2
јануар
децембар
III.424
чл.26 ст.2
јануар
децембар
III.424
чл.26 ст.2
јун
јул 2013
III.425
чл.26 ст.2
јануар
децембар
III.425
чл.26 ст.2
јануар
децембар
III.425
јануар
децембар
III.425
150,000
чл.26 ст.2
100,000
24
буџет
сопствена средства
113,500,000
буџет
сопствена средства
4,950,000
буџет
сопствена средства
51,000,000
буџет
сопствена средства
51,000,000
буџет
сопствена средства
51,000,000
буџет
сопствена средства
51,000,000
буџет
сопствена средства
51,000,000
буџет
сопствена средства
51,000,000
буџет
сопствена средства
51,000,000
буџет
сопствена средства
3,500,000
буџет
сопствена средства
3,500,000
буџет
сопствена средства
10,900,000
буџет
сопствена средства
10,900,000
буџет
сопствена средства
10,900,000
буџет
сопствена средства
10,900,000
буџет
сопствена средства
III.423
30,000
19
113,500,000
III.423
330,000
16
(планска година)
III.423
300,000
15
(планска година)
III.422
315,000
услуге ресторана
извор
финансирања
III. 421
250,000
13
износ на
конту
ред.бр.
предмет набавке
27
одржавање телефонског система и опреме
процењена вредност
укупно
по годинама
оквирно
време
оквирно
време
конто
поступка
покретања
поступка
реализације
уговора
(планска
година)
чл.26 ст.2
јануар
децембар
III.425
врста
100,000
28
Стручна литература-штампана издања у 2012.
чл.26 ст.2
јануар
децембар
Ситан инвентар за кафе кухиње
30
аутомобилске гуме
31
објављивање огласа о јавним набавкама у "Сл.гл.РС"
чл.26 ст.2
100,000
чл.26 ст.2
33
Адаптибилни систем управљања саобраћајем на коридору УМП-а на
делу од улице Тошин бунар до зоне петље „Хиподром“ са припадајућим
саобраћајницама -главни пројект и извођење
Изградња трамвајске пруге преко новог моста преко реке Саве
Услуге интернета
3,700,000
35
III.426
јануар
децембар
III.426
децембар
37
39
лимарско фарбарске поправке возила Дирекције
16,400,000
буџет
сопствена средства
16,400,000
буџет
сопствена средства
16,400,000
буџет
сопствена средства
51,000,000
буџет
сопствена средства
октобар
децембар
2013.
II .1.2
5,403,045,754
EBRD/EIB
2012.-335.000.000
2013.-649.000.000
чл.7 ст.1 т.2 б)
октобар
децембар
2013.
II .1.2
5,403,045,754
EBRD/EIB
2012.-2.411.200;
2013.-1.205.600;
чл. 7 ст. 1 т.9
март
април 2013
III 421
чл.26 ст.2
500,000
2012.- 420.000;
2013.- 80.000;
услуга одржавања IT опреме
услугa израдe ситуационог плана фактичког стања на терену за потребе
реализације Ретензије Р1 на Кумодрашком потоку –локација
позајмишта
буџет
сопствена средства
чл.7 ст.1 т.2 б)
јануар
март
чл. 7 ст. 1 т.1
чл.26 ст.2
јануар
јануар
фебруар 2013
децембар
чл.26 ст.2
мај
јун
113,500,000
буџет
сопствена средства
113,500,000
буџет
сопствена средства
51,000,000
буџет
сопствена средства
10,900,000
буџет
сопствена средства
III 421
III 423
III 425
300,000
38
10,900,000
2012.-335.000.000
2013.-600.000.000
регистрација .СОМ домена beoland.com за наредних 10 година
услуга приступа просторним подацима катастра непокретности путем
МАР и WMS сервиса
(планска година)
III . 423
чл.7 ст.1.т.1
15,000
36
(планска година)
935,000,000
984,000,000
34
децембар
јануар
2,000,000
32
јануар
230,000
извор
финансирања
III.426
330,000
29
износ на
конту
I.4.Б.4
489,289,315
42,300
буџет
чл.26 ст.2
330,000
25
јануар
децембар
III .425
10,900,000
буџет
сопствена средства
ред.бр.
предмет набавке
40
услуга штампе брошура са логом Дирекције
41
услуга штампе календара за 2013.
42
одржавање подстанице грејања за период октобар 2012.-април 2013.
процењена вредност
укупно
по годинама
врста
поступка
оквирно
време
оквирно
време
конто
покретања
поступка
реализације
уговора
(планска
година)
децембар
III .423
децембар
III. 423
чл.26 ст.2
220,000
септембар
чл.26 ст.2
новембар
250,000
Чл.26 ст. 2
октобар
април 2013.
Новогодишње честитке (UNICEF)
44
Пропуснице за сајам - "MIPIM 2012" у Кану
45
претплата на штампу за 2012. годину
чл.26 ст.2
децембар
децембар
150,000
330,000
извор
финансирања
(планска година)
(планска година)
51,000,000
буџет
сопствена средства
51,000,000
буџет
сопствена средства
51,000,000
буџет
сопствена средства
51,000,000
буџет
сопствена средства
51,000,000
буџет
сопствена средства
III. 423
250,000
43
износ на
конту
III . 423
Чл.26 ст. 2
јануар
јануар
III . 423
Чл.26 ст. 2
јануар
јануар 2013
III . 426
чл.26 ст.2
јануар
децембар
III . 423
чл.7 ст.1 т.1)
фебруар
фебруар
II.1.2.
5,403,045,754
буџет
5,403,045,754
буџет
16,400,000
250,000
46
услуга израде визит карти
47
услуга измештања и уклапања електроенергетских инсталација и
реализација пуштања у рад електроенергетских објеката на локацији
изградње УМП-а силазна рампа са моста , уклапање са Радничком
улицом
80,000
51,000,000
надокнада за посечена –уклоњена стабла због извођења радова на
изградњи саобраћајнице од улице Тошин бунар до ул. Шпанских
бораца, део УМП
892,000
чл.7 ст.1 т.1)
фебруар
март
II.1.2.
49
услуге превођења
310,000
Чл.26 ст. 2
фебруар
децембар
III . 423
51,000,000
51
52
додатне услуге на изради ПДР за Нови кумодрашки колектор (прва и
друга фаза) од преливне грађевине у улици Мирче Ацева до везе на
Нови мокролушки колектпр и ретензија "Кумодрашки1"
батерије и машина за канцеларијско пословање
буџет
сопствена средства
11,000,000
48
50
буџет
сопствена средства
буџет
сопствена
средства
2012.- 52.350;
2013.-122.150:
174,500
чл.7 ст.1.т.1
март
март 2013.
I.1.A.52.
796,926
50,000
Чл.26 ст. 2
март
децембар
III.426
16,400,000
буџет
сопствена средства
150,000
Чл.26 ст. 2
март
децембар
III.421
113,500,000
буџет
сопствена средства
преузимање и испорука пошиљака куриром по принципу "од врата до
врата"
26
буџет
ред.бр.
предмет набавке
53
набавка IDC картица за евиденцију доласка/одласка запослених
54
55
56
57
58
59
60
(планска година)
(планска година)
конто
поступка
покретања
поступка
реализације
уговора
(планска
година)
30,000
Чл.26 ст. 2
март
децембар
III.426
16,400,000
буџет
сопствена средства
300,000
Чл.26 ст. 2
март
јун
III.423
51,000,000
буџет
сопствена средства
Стручна контрола (ревизиона комисија ) студије оправданости и идејног
пројекта за изградњу прве фазе дела Булевар Деспота Стефана од
улице Митрополита Петра до ул. М.Ковачевића са деницелисаном
раскрсницом "Панчевачки мост" са припадајућом инфраструктуром
буџет
1,036,200
чл.7 ст.1.т.1
март
април
I.2.Б.1.
274,167,317
1,500,000
чл.7 ст.1.т.1
март
март
II.1.1.
1,916,357,055
буџет
330,000
Чл.26 ст. 2
март
март
II.1.2
5,403,045,754
буџет
180,000
Чл.26 ст. 2
март
март
III.423
51,000,000
600,000
чл.7 ст.1.т.1
април
јул
I.9.15
162,005
чл.7 ст.1.т.1
март
март
162,082.5
чл.7 ст.1.т.1
март
957,000.8
чл.7 ст.1.т.1
40,000
680,000
накнада трошкова у поступку издавања употребне дозволе за мост
преко реке Саве на позицији доњег шпица Аде Циганлије у Београду
адвокатске услуге и судски трошкови адвокату Саши Равнику
коричење пословних књига за 2011. год.
пројекат препарцелације -локација 3 ТПЦ 5 насеље Кијево-Кнежевац
буџет
сопствена средства
4,236,351
буџет
II.1.3.
1,009,125,742
буџет
март
II.1.3.
1,009,125,742
буџет
април
април
II.1.1.
1,916,357,055
буџет
Чл.26 ст. 2
април
април
III.423
51,000,000
чл.7 ст.1.т.1
април
април
I.2.Б.1.
274,167,317
услуга измештања надземног вода у ул. Пожешка и Паштровићева
услуга измештања надземног вода у ул.Пожешка 5
62
услуга издавања одобрења за прикључење на електродистрибутивну
мрежу моста преко реке Саве на нижем делу Аде Циганлије
64
извор
финансирања
оквирно
време
врста
сређивање архивске грађе и регистратурског материјала и излучивање
безвредног регистратурског материјал
61
63
износ на
конту
оквирно
време
процењена вредност
укупно
по годинама
мерење нивоа електромагнетне емисије
услуга трошкови система насталих због прикључења објекта на нн
мрежу -ормана јавног осветљења и семафора у склопу денивелисане
раскрснице Панчевачки мост -рампа прва фаза
27
буџет
сопствена средства
буџет
износ на
конту
извор
финансирања
(планска година)
(планска година)
оквирно
време
конто
поступка
покретања
поступка
реализације
уговора
(планска
година)
330,000
Чл.26 ст. 2
април
децембaр
III.512
12,100,000
800,000
чл.7 ст.1.т.1
април
април
II.1.3.
1,009,125,742
буџет
уклањање сеча 1 стабла у комплексу "Царичин град" у Пожешкој улици
у Београду због изградње и реконструкције Пожешке улице, као дела
УМП-а
30,400
чл.7 ст.1.т.1
април
април
II.1.3.
1,009,125,742
буџет
брисање објекта са катастраских парцела 6696/13 и 3347/69 КО Нови
Београда у ул. Војвођанска бр.7 из катастарског операта и дигиталног
катастраског плана
20,000
Чл.26 ст. 2
април
април
I.2.А.1
62,643,180
буџет
18,000
Чл.26 ст. 2
април
мај
III.423
51,000,000
буџет
сопствена средства
Трошкови стручне контроле Претходне студије оправданости и
генералног пројекта београдског канализационог система
1,409,616
чл.7 ст.1.т.1
април
април
I.4.Ц.1.
17,756,444
71
услуге-трошкови прикључења на електродистрибутивну мрежу
канализационе црпне станице КЦС-2 у насељу Пиносава, 3.Нова у
Београду
3,700,000
72
услуга стручне контроле Студије оправданости и идејног пројекта за
изградњу дела унутрашњег магистралног полупрстена-денивелисана
петља „Радничка“ са припадајућом инфраструктуром
73
Техничка контрола гл.пр. Ретензија Р1 на Кумодрашком потоку
74
услуге оглашавања у штампаним медијима "Данас", "Вечерње
носвости", "Политика" и осталим дневним новинама
ред.бр.
оквирно
време
предмет набавке
65
набавка канцеларијског намештаја
66
надокнада за посечена –уклоњена стабла због извођења радова на
изградњи Iб фазе УМП-а „петља Хиподром“: Пожешка улица од
раскрснице са улицом В.Радовановића до места спајања са рампом
Пожешка –Паштровићева и Паштровићева-Пожешка са прип.
Инфраструктуром
67
68
69
70
процењена вредност
укупно
по годинама
врста
дизајн, израда и монтажа билборда Војвођанска
буџет
сопствена средства
буџет
7,500,000
1,000,000
1,200,000
чл.7 ст.1.т.1
мај
мај
I.4.Б.1.
5,000,000
буџет
чл.7 ст.1.т.1
мај
јун
II.1.2
5,403,045,754
буџет
чл.7 ст.1.т.1
јун
октобар
I.4.Б.4
489,289,315
мишљ. Мин.фин.
011-00-00311/201027 од 19.07.2010.и
011-00-574/2011 од
24.01.2012.
јун
децембар
III - 423
51,000,000
буџет
буџет
сопствена средства
75
накнада за провођење промена снимљене трасе регионалног водовода
Макиш-Младеновац у дигиталном плану и катастарском операту за КО
Сопот , на локацији „Макиш- Младенова“ VII етапа
450,000
чл.7 ст.1.т.1
август
септембар
I.3.А.1.4
348,336
буџет
76
брисање објеката са катастарских парцела 4135, 4136, 4137 и 4138 КО
Вождовац у ул. Стевана Првовенчаног бр.62, 64, 66 и 68 из
катастарских операта и дигиталног катастарског плана
35,000
Чл.26 ст. 2
август
август
I.4.Б.3
102,202,400
буџет
28
ред.бр.
предмет набавке
77
брисање објеката са катастарских парцела 2168/1, 2172/1, 2172/3,
2174/1, 2174/3 и 2174/5 КО Нови Београд у ул. Тошин бунар бр. 262, 258
и 254 из катастарсог операта и дигиталног катастарског плана
78
79
трошкови прикључења на н.н. Мрежу јавне расвете улице С-40 и С-39
Привредна зона "Аутопут" на електроенергетски систем
Мобилни и фиксни телефони
80
набавка стоне лампе
81
10 комада даљинских управљача за гаражна врата у Денковој башти у
ул. Љубе Давидовића 53, 55 и 57
82
уклањање и трајно складиштење 28 јонизујућих детектора пожара са
радиоактивним елементом
83
Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана
детаљне регулације просторно културно историјске целине Топчидер –
II фаза, целина 5 – простор између улица: Булевар војводе Путника,
Мила Милуновића, Жупана Часлава и Пушкинове, градска општина
Савски венац (Решење о приступању стратешкој процени утицаја на
животну средину Плана детаљне регулације просторно културно
историјске целине Топчидер "Сл. лист града Београда" бр. 6/11)
84
85
86
87
Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину Плана
детаљне регулације просторно-културно-историјске целине Топчидер –
II фаза, целина 2 – шира зона "Хиподрома Београд", градске општине
Чукарица и Савски венац (Решење о приступању стратешкој процени
утицаја на животну средину Плана детаљне регулације просторно
културно историјске целине Топчидер "Сл. лист града Београда" бр.
6/11)
увођење и претплата на кабловску телевизију
набавка снимача -ДВД рекордера
износ на
конту
извор
финансирања
(планска година)
(планска година)
оквирно
време
оквирно
време
конто
поступка
покретања
поступка
реализације
уговора
(планска
година)
35,000
Чл.26 ст. 2
август
септембар
I.2.А.3
60,450,000
буџет
1,500,000
чл.7 ст.1.т.1
август
август
I.2.Б.7.2
45,077,680
буџет
септембар
јануар 2013.
260,000
Чл.26 ст. 2
III.512
12,100,000
буџет
сопствена средства
5,000
Чл.26 ст. 2
септембар
новембар
III.426
60,000
Чл.26 ст. 2
септембар
новембар
III.426
195,000
Чл.26 ст. 2
септембар
новембар
III.425
10,900,000
процењена вредност
укупно
по годинама
врста
16,400,000
буџет
сопствена средства
16,400,000
буџет
сопствена средства
буџет
сопствена средства
410,000
2012.- 246.000;
2013.-164.000;
чл.7 ст.1.т.1
септембар
децембaр 2013.
I.1.A.58.5.
3,500,000
буџет
1,100,000
2012.- 660.000;
2013.-440.000;
чл.7 ст.1.т.1
септембар
децембaр 2013.
I.1.A.58.5.
3,500,000
буџет
30,000
Чл.26 ст. 2
септембар
септембар
III.421
113,500,000
буџет
сопствена средства
90,000
Чл.26 ст. 2
септембар
септембар
III.512
12,100,000
буџет
сопствена средства
90,000
Чл.26 ст. 2
јануар
децембар
III 512
12,100,000
буџет
сопствена средства
уређаји за бежични приступ интернету
29
ред.бр.
предмет набавке
88
ПДР станице за снабдевање горивом у улици Чарли Чаплина , градска
општина Палилула
89
90
91
ПДР комплекса станице за снабдевање горивом у улици Џона Кенедија
, градска општина Земун
ПДР комплекса станице за снабдевање горивом у улици Француској ,
градска општина Стари град
технички преглед-периодично контролисање лифтова
93
додaтна услуга на вршењу теничке контроле главног пројекта ретензије
Р1на Кумодрашком потоку
94
накнада за посечено-уклоњено стабло због извођења радова на
изградњи УМП-а- петља Радничка између улице Булевар војводе
Мишића и паркинга Београдског сајма
95
услугa израдe ситуационог плана уклапања планског решења са
фактичким стањем на терену за потребе реализације саобраћајнице С5
у Обреновцу
96
новогодишња представа за децу
97
набавка услуга продужење гаранције за Hp производе- Blejd servera,
SAN storidža, ..."
98
накнада трошкова "Железнице Србије" насталих због одобравања
затвора пруге , увођења лаганих вожњи, искључења напона и
постројења контактне мреже, давање потребног надзора и
организовања измена у организацији железничког саобраћаја, те
посебне мере заштите у смислу онемогућавања уласка у зону
опасности (2м) елемената електрифициране пруге система 25KV, 50Hz,
као и остале услуге предузимања мера заштите ради обезбеђења од
струје високог напона
извор
финансирања
(планска година)
(планска година)
оквирно
време
конто
поступка
покретања
поступка
реализације
уговора
(планска
година)
2,150,000
2012.- 215.000;
2013.-1.720.000;
2014.- 215.000
чл.7 ст.1.т.1
октобар
мај 2014.
I.1.Б.
2,150,000
2012.0;
2013.-1.935.000;
2014.- 215.000
чл.7 ст.1.т.1
октобар
мај 2014.
I.1.Б.
2,500,000
2012.0;
2013.-2.250.000;
2014.- 250.000
чл.7 ст.1.т.1
октобар
мај 2014.
I.1.Б.
1,000,000
2012.- 100.000;
2013.-800.000;
2014.- 100.000
чл.7 ст.1.т.1
октобар
јануар 2014.
I.1.Б.
чл.26 ст.2
октобар
новембар
III 423
51,000,000
чл.7 ст.1.т.1
новембар
март 2014.
I.4.Б.4
489,289,315
буџет
чл.7 ст.1.т.1
новембар
децембар
II.1.2
5,403,045,754
буџет
250,000
чл.26 ст.2
новембар
децембар
I.2.Б.23.1
204,868,184
буџет
120,000
чл.26 ст.2
децембар
децембар
III 423
51,000,000
буџет
сопствена средства
300,000
чл.26 ст.2
новембар
новембар
2013.
III.425
10,900,000
буџет
сопствена средства
чл.7 ст.1.т.1
новембар
децембар
2013.
II.1.3.
1,009,125,742
ПДР за интермодални терминал и логистички центар "Батајница",
општина Земун
92
износ на
конту
оквирно
време
процењена вредност
укупно
по годинама
13,000
240,000
2012.- 50.000;
2013.-190.000;
44,050
врста
50,609,844
буџет
50,609,844
буџет
50,609,844
буџет
50,609,844
буџет
буџет
сопствена средства
2012.-10.000.000
2013.-10.000.000
20,000,000
30
буџет
ред.бр.
предмет набавке
99
набавка пословно судских адвокатских роковника
100 набавка клима уређаја
101
израда урбанистичког пројекта са пројектом парцелације за социјално
становање у насељу Глогоњски рит, ГО Палилула
брисање објеката са катастарских парцела 2173/1 и 2173/3 КО Нови
102 Београд у ул. Тошин бунар 256 из катастарског операта и дигиталног
катастраског плана
процењена вредност
укупно
по годинама
60,000
44,000
оквирно
време
оквирно
време
конто
поступка
покретања
поступка
реализације
уговора
(планска
година)
чл.26 ст.2
децембар
децембар
врста
чл.26 ст.2
5,000,000
децембар
децембар
децембар
март 2013.
чл.7 ст.1.т.1
20,000
Чл.26 ст. 2
децембар
Татјана Поповић, дипл.инж.грађ.
31
извор
финансирања
(планска година)
(планска година)
III.426
16,400,000
буџет
сопствена средства
III.512
12,100,000
буџет
сопствена средства
II.1.2
5,403,045,754
буџет
60,450,000
буџет
децембар
I.2.А.3.
в.д.директора Дирекције
износ на
конту
Download

Извештај о поступцима јавних набавки за 2012. годину