ЗАПИСНИК ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
О УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА ГЛАСАЊА
ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА ОДБОРА И СИНДИКАЛНИХ АКТИВИСТА
СИНДИКАЛНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ДИРЕКЦИЈЕ БАСЕНА ''КОЛУБАРА“ ЛАЗАРЕВАЦ
ОД 27.12.2012. ГОДИНЕ
Седница Изборне комисије одржана је 27.12.2012. године у просторијама Синдиката
Карађорђева 22 у Лазаревцу, са почетком у 20,20 часова.
ул.
Изборна комисија је радила у проширеном саставу и истој су присуствовали: Данијела Арсенијевић,
председник Изборне комисије у својству председавајућег, Костадиновић Љиљана - заменик председника,
Радмила Обрадовић-члан, Гордана Вићентијевић-заменик члана, Стана Раковић-члан, Живка Пантелићзаменик члана.
Седници Изборне комисије све време рада присуствовао је и Милован Дамњановић у својству
опуномоћеног представника Синдикалне изборне листе под називом „Јелица Милосављевић“, који није имао
примедбе на утврђене резултате гласања.
Изборна комисија је утврдила следеће:
1. Да се гласало на 6 (шест) бирачких места и да је од свих 6 (шест) Бирaчких одбора формираних
од стране Изборне комисије Синдикалне оганизације Дирекције Басена „Колубара“ Лазаревац примила
комплетан изборни материјал.
2. Да се гласало за 2 (две) синдикалне изборне листе, под називом:
1. Синдикална изборна листа „Дејана Мијатовић“ и
2. Синдикална изборна листа „Јелица Милосављевић“.
3. На основу примљеног изборног материјала од свих бирачких одбора утврђено је следеће:
- да је укупан број уписаних бирача у бирачки списак: ..... 915,
- да је број бирача који су гласали........................................ 720 (718 на бирачком месту, а 2 писмом)
- да је број неупотребљених гласачких листића.................. 195
- да је број употребљених гласачких листића...................... 720
- да је број неважећих гласачких листића................................28
- да је број важећих гласачких листића..................................692
- да је укупан број одштампаних и оверених гласачких листића 924, од којих је 915 уручено Бирачким
одборима, 6 залепљено на гласачке кутије и 3 неупотребљена резервна гласачка листића који су код
Изборне комисије.
4. Према резултатима гласања на свим бирачким местима Изборна комисија је утврдила да је:
1. Синдикална изборна листа под називом „Дејана Мијатовић“ добила укупно 485 гласова, а
2. Синдикална изборна листа под називом „Јелица Милосављевић“ добила укупно 207 гласова.
1
Број гласова по бирачким местима
Бирачко места број 1 - Синдикална подружница Сектора за правне, кадровске и опште послове
1. Синдикална изборна листа под називом „Дејана Мијатовић“ добила укупно 92 гласа, а
2. Синдикална изборна листа под називом „Јелица Милосављевић“ добила укупно 74 гласа.
Бирачко место број 2 - Синдикална подружница Сектора за производно - техничке послове
1. Синдикална изборна листа под називом „Дејана Мијатовић“ добила укупно 45 гласова, а
2. Синдикална изборна листа под називом „Јелица Милосављевић“ добила укупно 8 гласова.
Бирачко место број 3 - Синдикална подружница Сектора за финансијско-књиговодствене послове
1. Синдикална изборна листа под називом „Дејана Мијатовић“ добила укупно 131 глас, а
2. Синдикална изборна листа под називом „Јелица Милосављевић“ добила укупно 46 гласова.
Бирачко место број 4 - Синдикална подружница Комерцијалног сектора
1. Синдикална изборна листа под називом „Дејана Мијатовић“ добила укупно 80 гласова, а
2. Синдикална изборна листа под називом „Јелица Милосављевић“ добила укупно 28 гласова.
Бирачко место број 5 - Синдикална подружница Сектора за аутоматску обраду података
1. Синдикална изборна листа под називом „Дејана Мијатовић“ добила укупно 64 гласа, а
2. Синдикална изборна листа под називом „Јелица Милосављевић“ добила укупно 18 гласова
Бирачко место број 6 - Синдикална подружница Огранка „Пројект“
1. Синдикална изборна листа под називом „Дејана Мијатовић“ добила укупно 73 гласа, а
2. Синдикална изборна листа под називом „Јелица Милосављевић“ добила укупно 33 гласа.
5. Записник Изборне комисије, са по једним примерком копије записника о раду Бирачких одбора
доставља се Централној Изборној комисији Синдикалне организације ''КОЛУБАРА''.
Комисија је завршила са радом 27.12.2012. године у 22,00 часа.
ИЗБОРНА КОМИСИЈА
1. Данијела Арсенијевић,
2. Радмила Обрадовић,
3. Стана Раковић,
______________________,
(потпис)
______________________,
(потпис)
_________________
(потпис)
4. Љиљана Костадиновић,
5. Гордана Вићентијевић,
6. Живка Пантелић,
_______________________,
потпис
_______________________,
потпис,
_________________
потпис,
2
Download

OVDE