На основу члана 34. Закона о избору народних посланика ("Службени гласник РС", бр. 35/00, 57/03 - одлука УС, 72/03 - др. закон, 18/04, 85/05 - др закон, 101/05 др. закон, 104/09 - др. закон, 28/11 - одлука УС и 36/11),
Републичка изборна комисија, на седници одржаној 16. марта 2012. године, донела је
УПУТСТВО
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ
НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ, РАСПИСАНИХ ЗА 6. МАЈ 2012. ГОДИНЕ
I. УВОДНА ОДРЕДБА
Члан 1.
Овим упутством ближе се уређује поступак спровођења избора за народне посланике Народне скупштине, расписаних за 6. мај 2012. године.
II. ОРГАНИ И ТЕЛА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
Члан 2.
Органи за спровођење избора су Републичка изборна комисија и бирачки одбори.
Органи за спровођење избора раде у сталном и проширеном саставу.
Чланове органа за спровођење избора у проширеном саставу, који су одређени у складу са Законом о избору народних посланика и Законом о локалним изборима,
именује Републичка изборна комисија на предлог подносилаца проглашених изборних листа.
Републичка изборна комисија
Члан 3.
Републичка изборна комисија обавља послове који су одређени Законом о избору народних посланика и овим упутством.
Републичка изборна комисија може да овласти свог члана или заменика члана (у даљем тексту: координатор Републичке изборне комисије) да у управном округу,
граду Београду или у иностранству обавља у име Републичке изборне комисије поједине радње које су везане за организацију и припрему избора.
Радна тела Републичке изборне комисије
Члан 4.
Републичка изборна комисија образује радна тела Републичке изборне комисије (у даљем тексту: радна тела) у општинама/градовима.
За град Београд, радна тела се образују у градским општинама града Београда.
Радна тела прикупљају и обједињују предлоге за стални и проширени састав бирачких одбора (изузев сталног и проширеног састава бирачких одбора унутар
завода за извршење заводских санкција и бирачких одбора у иностранству), примају изборни материјал од координатора Републичке изборне комисије, предају
изборни материјал бирачким одборима пре гласања, преузимају изборни материјал од бирачких одбора после гласања и предају га координатору Републичке
изборне комисије.
У општинама/градовима у којима се истовремено одржавају и избори за одборнике, послове радних тела обављају општинске/градске изборне комисије, осим у
граду Приштини и општинама на територији Аутономне покрајине Косово и Метохија (у даљем тексту: АП Косово и Метохија).
Радна тела нису органи за спровођење избора, већ искључиво обављају послове који су предвиђени овим упутством.
Рад радног тела организује и координира начелник општинске/градске управе.
Услове за рад радних тела обезбеђују општинске/градске управе.
Чланови радних тела и њихово именовање
Члан 5.
У општинама/градовима који имају до 30 бирачких места, радна тела имају три члана.
У општинама/градовима који имају од 30 до 60 бирачких места, радна тела имају пет чланова.
У општинама/градовима који имају преко 60 бирачких места, радна тела имају седам чланова.
Чланове радних тела именује Републичка изборна комисија на предлог посланичких група, сразмерно њиховој заступљености у Народној скупштини на дан
расписивања избора.
Број представника посланичких група у свим радним телима мора да буде сразмеран заступљености те посланичке групе у Народној скупштини на дан
расписивања избора.
Предлоге за именовање чланова радних тела, посланичке групе у Народној скупштини подносе непосредно Републичкој изборној комисији најкасније 4. априла
2012. године у 24 часа.
Предлог из става 6. овог члана за сваког предложеног члана треба да садржи: име и презиме, пребивалиште и адресу стана.
Предлог из става 6. овог члана подноси председник посланичке групе, или лице које он овласти.
Ако нека посланичка група благовремено не достави предлог за именовање члана радног тела, Републичка изборна комисија ће за члана радног тела именовати
лице одговарајуће за вршење ове дужности.
Републичка изборна комисија образује радна тела најкасније 6. априла 2012. године у 24 часа.
Републичка изборна комисија ће благовремено утврдити нумерички приказ мерила за именовање чланова радних тела.
Бирачки одбори
Члан 6.
У складу са чланом 8. став 4. Закона о локалним изборима, бирачки одбори образовани за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине
расписаних за 6. мај 2012. године обављају и послове бирачких одбора на спровођењу избора за одборнике скупштина јединица локалне самоуправе расписаних
за 6. мај 2012. године.
Бирачки одбори обављају послове који су одређени Законом о избору народних посланика, Законом о локалним изборима, овим упутством и Правилима о раду
бирачких одбора.
Стални састав бирачког одбора
Члан 7.
Бирачки одбор у сталном саставу чине председник, два члана и њихови заменици.
У општинама/градовима у којима се истовремено одржавају и избори за одборнике, бирачки одбор у сталном саставу чине председник, шест чланова и њихови
заменици.
Председнике, чланове и заменике чланова бирачких одбора у сталном саставу именује Републичка изборна комисија.
Решење о образовању бирачких одбора и именовању председника и чланова бирачких одбора у сталном саставу Републичка изборна комисија доноси најкасније
25. априла 2012. године у 24 часа.
Члан 8.
Председници, чланови и заменици чланова бирачких одбора у сталном саставу именују се на предлог посланичке групе сразмерно њеној заступљености у
Народној скупштини на дан расписивања избора.
У општинама/градовима у којима се истовремено одржавају и избори за одборнике, на предлог посланичких група у Народној скупштини именују се председник,
два члана и три заменика члана бирачког одбора.
На територији одређене општине/града, укупан број председника, чланова и заменика чланова у сталном саставу свих бирачких одбора који се именују на предлог
одређене посланичке групе, мора да буде сразмеран заступљености те посланичке групе у Народној скупштини на дан расписивања избора.
Члан 9.
У општинама/градовима у којима се истовремено одржавају и избори за одборнике, заменика председника, четири члана и три заменика члана бирачког одбора у
сталном саставу Републичка изборна комисија именује на предлог општинских/градских изборних комисија, односно изборних комисија градских општина града
Београда.
Изузетно од става 1. овог члана, у општинама/градовима у којима политичке странке националних мањина имају већину одборника у скупштини општине/града,
заменика председника бирачког одбора, три члана и два заменика члана бирачког одбора у сталном саставу Републичка изборна комисија именује на предлог
посланичких група сразмерно њиховој заступљености у Народној скупштини, док председника бирачког одбора, три члана и четири заменика члана бирачког
одбора у сталном саставу Републичка изборна комисија именује на предлог општинске/градске изборне комисије.
Приликом предлагања лица из ст. 1. и 2. овог члана, општинска/градска изборна комисија, односно изборна комисија градске општине града Београда, дужна је да
уважи предлог одборничке групе у скупштини општине/града, сразмерно њеној заступљености у скупштини општине/града. У име одборничке групе, предлог
подноси председник одборничке групе, или лице које он овласти.
У општинама/градовима у којима припадници једне националне мањине чине више од 5% од укупног броја становника или припадници свих националних мањина
чине више од 10% од укупног броја становника према последњем попису становништва у Републици Србији, општинска/градска изборна комисија је дужна да
приликом предлагања лица из ст. 1. и 2. овог члана, уважи и предлог политичке странке националне мањине чији одборници нису чланови ниједне одборничке
групе, сразмерно заступљености те политичке странке у скупштини општине/града. У име политичке странке националне мањине, предлог подноси лице које
политичка странка националне мањине на то овласти.
На територији одређене општине/града, укупан број председника, односно заменика председника, чланова и заменика чланова у сталном саставу свих бирачких
одбора који се именују на предлог одборничке групе, односно политичке странке националне мањине, мора да буде сразмеран заступљености одборничке групе,
односно политичке странке националне мањине у скупштини општине/града на дан расписивања локалних избора.
Ако нека одборничка група, односно политичка странка националне мањине у случајевима из ст. 3. и 4. овог члана благовремено не достави предлог за именовање
члана сталног састава бирачког одбора, општинска/градска изборна комисија, односно изборна комисија градске општине града Београда ће у стални састав
бирачког одбора предложити лице одговарајуће за вршење ове дужности.
Члан 10.
Предлоге из ст. 1. и 2. члана 9. овог упутства, општинске/градске изборне комисије, односно изборне комисије градских општина града Београда, достављају
Републичкој изборној комисији најкасније 22. априла 2012. године у 24 часа.
Предлоге за именовање чланова сталног састава бирачких одбора, посланичке групе у Народној скупштини достављају Републичкој изборној комисији, преко
радних тела, односно општинских/градских изборних комисија и изборних комисија градских општина града Београда, најкасније 22. априла 2012. године у 24 часа.
Предлог из става 2. овог члана подноси председник посланичке групе, или лице које он овласти.
У предлогу за именовање председника и чланова бирачких одбора и њихових заменика наводе се следећи подаци о предложеним члановима сталног састава
бирачких одбора: име и презиме, име једног родитеља, јединствени матични број грађана (у даљем тексту: ЈМБГ) и пребивалиште и адреса стана.
Ако нека посланичка група благовремено не достави предлог за именовање члана сталног састава бирачког одбора, Републичка изборна комисија у стални састав
бирачког одбора именује лице одговарајуће за вршење ове дужности.
Члан 11.
Републичка изборна комисија ће благовремено, за сваку општину/град, утврдити нумерички приказ мерила за именовање чланова бирачких одбора у сталном
саставу.
Члан 12.
Чланови бирачких одбора унутар завода за извршење заводских санкција именују се на предлог Министарства правде, тако да у њима не буде ниједно лице које
ради у Министарству правде или које гласа у заводу.
Чланови бирачких одбора у иностранству именују се на предлог Министарства спољних послова, по могућности из реда бирача који имају боравиште у
иностранству. Председник бирачког одбора у иностранству именује се, по правилу, из реда дипломираних правника запослених у дипломатско-конзуларном
представништву Републике Србије у иностранству (у даљем тексту: дипломатско-конзуларно представништво).
Предлоге за именовање чланова бирачких одбора унутар завода за извршење заводских санкција, односно у иностранству, Министарство правде, односно
Министарство спољних послова достављају Републичкој изборној комисији најкасније 22. априла 2012. године у 24 часа.
Проширени састав бирачког одбора
Члан 13.
Проширени састав бирачког одбора чине представници подносилаца изборних листа кандидата за народне посланике, одређени у складу са Законом о избору
народних посланика.
У општинама/градовима у којима се истовремено одржавају и избори за одборнике, право да предложе чланове и заменике чланова бирачких одбора у
проширеном саставу имају и подносиоци изборних листа кандидата за одборнике који нису поднели изборну листу кандидата за народне посланике, а предложили
су најмање две трећине кандидата од броја одборника који се бира, односно једну трећину у случају политичких странака и коалиција политичких странака
националних мањина.
У градовима у којима се, уз изборе за народне посланике, истовремено одржавају и избори за одборнике градских скупштина и избори за одборнике скупштина
градских општина, право да предложе чланове и заменике чланова бирачких одбора у проширеном саставу имају: подносиоци проглашених изборних листа
кандидата за одборнике скупштине града који нису поднели изборне листе кандидата за народне посланике, као и подносиоци изборних листа кандидата за
одборнике скупштине градске општине који нису поднели изборне листе кандидата за народне посланике, нити изборне листе кандидата за одборнике скупштине
града, под условом да су предложили најмање две трећине кандидата од броја одборника који се бира, односно једну трећину у случају политичких странака и
коалиција политичких странака националних мањина.
Члан 14.
Сваки подносилац изборне листе може да предложи само једног члана и једног заменика у проширени састав бирачког одбора.
Ако две или више политичких странака у коалицији поднесу изборну листу кандидата за народне посланике, а самостално поднесу изборну листу кандидата за
одборнике у скупштини општине/града, њима припада право да сви заједно предложе једног члана и једног заменика члана у проширени састав бирачког одбора.
Ако политичке странке самостално поднесу изборне листе кандидата за народне посланике, а у коалицији поднесу изборну листу кандидата за одборнике у
скупштини општине/града, свака политичка странка има право да предложи по једног члана и једног заменика члана у проширени састав бирачког одбора.
Ако две или више политичких странака у коалицији поднесу изборну листу кандидата за народне посланике и за одборнике у скупштини града, а самостално
поднесу изборну листу за одборнике у скупштини градске општине, њима припада право да сви заједно предложе једног члана и једног заменика члана у
проширени састав бирачког одбора.
Ако две или више политичких странака у коалицији поднесу изборну листу кандидата за народне посланике, а самостално поднесу изборне листе кандидата за
одборнике у скупштини града и за одборнике у скупштини градске општине, њима припада право да сви заједно предложе једног члана и једног заменика члана у
проширени састав бирачког одбора.
Ако две или више политичких странака, које нису поднеле изборне листе кандидата за народне посланике, у коалицији поднесу изборну листу кандидата за
одборнике у скупштини града, а самостално поднесу изборну листу кандидата за одборнике у скупштини градске општине, њима припада право да сви заједно
предложе једног члана и једног заменика члана у проширени састав бирачког одбора.
Ако политичке странке самостално поднесу изборне листе кандидата за народне посланике и за одборнике у скупштини града, а у коалицији поднесу изборну
листу кандидата за одборнике у скупштини градске општине, свака политичка странка има право да предложи по једног члана и једног заменика члана у
проширени састав бирачког одбора.
Ако политичке странке самостално поднесу изборне листе кандидата за народне посланике, а у коалицији поднесу изборну листу кандидата за одборнике у
скупштини града или градске општине, свака странка има право да предложи по једног члана и једног заменика члана у проширени састав бирачког одбора.
Ако политичке странке које нису поднеле изборне листе кандидата за народне посланике, самостално поднесу изборну листу кандидата за одборнике у скупштини
града, а у коалицији поднесу изборну листу кандидата за одборнике у скупштини градске општине, свака политичка странка има право предложи по једног члана и
једног заменика члана у проширени састав бирачког одбора.
Члан 15.
Након проглашења изборне листе кандидата за одборнике, општинска/градска изборна комисија, односно изборне комисије Београда и Ниша и изборна комисија
градске општине, Републичкој изборној комисији без одлагања достављају решење о испуњењу или неиспуњењу услова да подносилац те изборне листе
предложи своје представнике у проширени састав бирачких одбора.
Општинске/градске изборне комисије, односно изборне комисије Београда и Ниша и изборне комисије градских општина дужне су да Републичкој изборној комисији
доставе збирне изборне листе кандидата за одборнике одмах по утврђивању, а најкасније 26. априла 2012. године у 24 часа.
Републичка изборна комисија ће општинским/градским изборним комисијама, изборним комисијама Београда и Ниша и изборним комисијама градских општина
доставити решења о проглашењу изборних листа кандидата за народне посланике одмах по њиховом доношењу, како би општинске/градске изборне комисије,
изборне комисије Београда и Ниша и изборне комисије градских општина могле да утврде који подносиоци изборних листа за одборнике не испуњавају услове да
предложе чланове и заменике чланова у проширени састав бирачких одбора, у смислу члана 8. став 4. Закона о локалним изборима и члана 13. ст. 2. и 3. и члана
14. овог упутства.
У случају проглашења коалиционих изборних листа, општинске/градске изборне комисије, изборне комисије Београда и Ниша и изборне комисије градских
општина, уз решење из става 1. овог члана, дужне су да Републичкој изборној комисији доставе и споразум о образовању страначке коалиције.
Члан 16.
Предлог за именовање представника у проширени састав бирачких одбора, подносилац изборне листе кандидата за народне посланике доставља Републичкој
изборној комисији преко радног тела, односно општинске/градске изборне комисије и изборне комисије градске општине града Београда.
Изузетно од става 1. овог члана, предлог за именовање представника у проширени састав бирачких одбора унутар завода за извршење заводских санкција и
бирачких одбора у иностранству, подносилац изборне листе кандидата за народне посланике доставља непосредно Републичкој изборној комисији.
Предлог за именовање представника у проширени састав бирачких одбора, подносилац изборне листе кандидата за одборнике доставља Републичкој изборној
комисији преко општинске/градске изборне комисије, односно изборне комисије градске општине.
Члан 17.
Предлог за именовање представника у проширени састав бирачких одбора, за сваког члана и заменика члана бирачког одбора, треба да садржи: име и презиме,
име једног од родитеља, ЈМБГ и пребивалиште и адресу стана.
Републичка изборна комисија именује чланове и заменике чланова бирачких одбора у проширеном саставу најкасније 30. априла 2012. године у 24 часа.
Ако подносилац изборне листе не предложи представника у проширени састав бирачких одбора најкасније 30. априла 2012. године у 24 часа, бирачки одбор ради
и пуноважно одлучује без представника тог подносиоца изборне листе.
Провера изборног права за чланове бирачких одбора
Члан 18.
У бирачки одбор именују се лица која имају изборно право.
Пре подношења предлога за именовање чланова и заменика чланова бирачких одбора, овлашћени предлагач чланова и заменика чланова бирачких одбора је
дужан да од општинске/градске управе прибави доказ о изборном праву за свако предложено лице, тако што ће општинска/градска управа на писмени збирни
предлог за именовање чланова и заменика чланова бирачких одбора ставити печат којим потврђује да предложена лица имају изборно право. Ако неко лице које је
предложено у састав бирачког одбора нема изборно право, општинска/градска управа о томе обавештава предлагача.
Овлашћени предлагач чланова и заменика чланова у бирачким одборима доставља потврду о изборном праву Републичкој изборној комисији ако је члан, односно
заменик члана бирачког одбора уписан у бирачки списак неке друге општине/града или ако је предложен за члана бирачког одбора у иностранству.
Замена члана бирачког одбора
Члан 19.
Замену члана бирачког одбора врши Републичка изборна комисија на захтев предлагача.
После предаје изборног материјала радним телима, односно општинским/градским изборним комисијама и изборним комисијама градских општина града
Београда, координатор Републичке изборне комисије овлашћен је да, на захтев предлагача, замени члана или заменика члана бирачког одбора ако је члан или
заменик члана бирачког одбора спречен или одсутан, најкасније 4. маја 2012. године у 20 часова.
Законска ограничења
Члан 20.
Исто лице не може истовремено да буде члан два бирачка одбора.
Приликом именовања и замене чланова бирачког одбора, Републичка изборна комисија ће по службеној дужности пазити на законска ограничења из члана 29.
став 4. и члана 30. став 2. Закона о избору народних посланика.
У случају постојања односа из којег проистиче забрана приликом именовања или замене чланова бирачких одбора, у састав бирачког одбора биће именован
представник оног предлагача чији је предлог за именовање раније поднет.
III. ПОДНОШЕЊЕ ИЗБОРНЕ ЛИСТЕ
Ко може да поднесе изборну листу
Члан 21.
Изборну листу кандидата за народне посланике Народне скупштине (у даљем тексту: изборна листа) могу да поднесу регистроване политичке странке, страначке
коалиције и групе грађана (у даљем тексту: подносилац изборне листе).
Страначку коалицију образују најмање две регистроване политичке странке писменим споразумом овереним у складу са законом којим се уређује оверавање
потписа.
Групу грађана образује најмање десет бирача писменим споразумом овереним у складу са законом којим се уређује оверавање потписа. Споразум о образовању
групе грађана садржи циљеве образовања групе грађана и податке о лицима која су је образовала (име и презиме, ЈМБГ и пребивалиште и адреса стана,
наведени према подацима из личне карте). Споразумом се обавезно одређује лице које заступа групу грађана.
Изборну листу у име политичке странке подноси законски заступник политичке странке уписан у Регистар политичких странака, или лице које он овласти.
Изборну листу у име страначке коалиције подносе заједно законски заступници политичких странака које су образовале коалицију уписани у Регистар политичких
странака или лице које они заједно овласте. Изборну листу у име страначке коалиције могу поднети највише два овлашћена лица. У споразуму о образовању
страначке коалиције мора да буде наведено да ли овлашћена лица могу предузимати радње заједно или посебно.
Изборну листу у име групе грађана подноси лице одређено да заступа групу грађана, или лице које он овласти.
Лице које је овлашћено да поднесе изборну листу, овлашћено је и да у име подносиоца изборне листе врши све друге радње у изборима, осим ако подносилац
изборне листе друкчије не одреди.
Рок за подношење изборне листе
Члан 22.
Изборне листе подносе се Републичкој изборној комисији у згради Народне скупштине у Београду, Улица краља Милана 14, најкасније 20. априла 2012. године у 24
часа, на прописаном обрасцу НП-1/12 у писменој и електронској форми (ЦД или ДВД).
Садржина изборне листе у писменој форми и изборне листе у електронској форми мора бити истоветна.
Садржина изборне листе
Члан 23.
Изборна листа садржи:
1. назив подносиоца изборне листе,
2. назив изборне листе,
3. име и презиме носиоца изборне листе (ако је одређен),
4. податке о свим кандидатима за народне посланике (редни број на изборној листи, име и презиме, ЈМБГ, занимање, пребивалиште и адреса стана кандидата
наведени према подацима из уверења о пребивалишту),
5. име и презиме и потпис лица које подноси изборну листу.
Ако изборну листу подноси страначка коалиција, у изборној листи се наводи страначка припадност сваког кандидата са листе.
На изборној листи међу свака три кандидата по редоследу на изборној листи (прва три места, друга три места и тако до краја листе) мора да буде најмање по
један кандидат - припадник оног пола који је мање заступљен на изборној листи.
Ако изборна листа не испуњава садржинске услове из овог члана, сматраће се да садржи недостатке за проглашење.
Назив подносиоца изборне листе
Члан 24.
Ако изборну листу подноси политичка странка, дужна је да у изборној листи свој назив као подносиоца изборне листе наведе према називу из акта о регистрацији
политичке странке.
Ако изборну листу подноси страначка коалиција, дужна је да у изборној листи као назив подносиоца наведе назив страначке коалиције из споразума о образовању
страначке коалиције.
Ако изборну листу подноси група грађана, назив подносиоца мора да на почетку назива садржи ознаку "Група грађана". Ако група грађана има назив, дужна је да у
изборној листи као назив подносиоца, после ознаке "Група грађана", наведе свој назив из споразума о образовању групе грађана. Назив групе грађана не може да
садржи реч "странка" ни у једном падежу, нити назив регистроване политичке странке.
Назив изборне листе
Члан 25.
Ако изборну листу подноси политичка странка, назив изборне листе мора да садржи назив политичке странке из акта о регистрацији. У назив изборне листе може
се укључити и име и презиме лица које политичка странка одреди као носиоца изборне листе.
Ако изборну листу подноси страначка коалиција, назив изборне листе садржи назив утврђен споразумом о образовању страначке коалиције. У назив изборне листе
могу се укључити и имена највише два носиоца изборне листе.
Ако изборну листу подноси група грађана, назив изборне листе садржи назив утврђен споразумом о образовању групе грађана. У назив изборне листе може се
укључити име и презиме лица које група грађана одреди као носиоца изборне листе. Назив изборне листе групе грађана не може да садржи реч "странка" ни у
једном падежу, нити назив регистроване политичке странке.
Документација која се доставља уз изборну листу
Члан 26.
Уз изборну листу прилаже се следећа документација:
1. Овлашћење лица које је подносилац изборне листе овластио да поднесе изборну листу, на обрасцу НП-2/12;
2. Сагласност носиоца изборне листе (ако је одређен) да буде носилац изборне листе, на обрасцу НП-3/12;
3. Изјава сваког кандидата за народног посланика да прихвата да буде кандидат за народног посланика, на обрасцу НП-4/12;
4. Потврда о изборном праву, не старија од шест месеци, за сваког кандидата за народног посланика, на обрасцу надлежног органа;
5. Потврда о пребивалишту, не старија од шест месеци, за сваког кандидата за народног посланика, на обрасцу НП-5/12 или на обрасцу надлежног органа;
6. Уверење о држављанству, не старије од шест месеци, за сваког кандидата за народног посланика, на обрасцу надлежног органа;
7. Списак бирача који подржавају изборну листу, сређен по азбучном реду презимена бирача, израђен у писменом и електронском облику (ЦД или ДВД), тако да
списак у оба облика буде истоветан, а који потписује лице које подноси изборну листу, на обрасцу НП-6/12;
8. Најмање 10.000 судски оверених изјава бирача који подржавају изборну листу, сложених по азбучном реду презимена бирача, на обрасцу НП-7/12;
9. Оверен споразум о образовању страначке коалиције или о образовању групе грађана, ако изборну листу подноси страначка коалиција или група грађана;
10. Потврда о изборном праву, не старија од шест месеци, за свако лице које образује групу грађана, на обрасцу надлежног органа, ако изборну листу подноси
група грађана.
Члан 27.
Приликом подношења изборне листе, подносилац изборне листе који намерава да за финансирање изборне кампање користи средства из јавних извора,
Републичкој изборној комисији предаје писмену изјаву да ће користити средства из јавних извора за покриће трошкова изборне кампање.
Након проглашења изборне листе, Републичка изборна комисија изјаву из става 1. овог члана, уз решење о проглашењу изборне листе, без одлагања доставља
Министарству финансија.
Члан 28.
Подносилац изборне листе који намерава да стекне положај политичке странке националне мањине или коалиције политичких странака националних мањина
дужан је да приликом подношења изборне листе Републичкој изборној комисији приложи, уз осталу документацију, и писани предлог да му се при проглашењу
изборне листе утврди положај политичке странке националне мањине, односно коалиције политичких странака националних мањина.
IV. ЗБИРНА ИЗБОРНА ЛИСТА
Члан 29.
Збирна изборна листа садржи све изборне листе, са личним именима свих кандидата и подацима о години рођења, занимању и пребивалишту.
Редослед изборних листа на збирној изборној листи утврђује се према редоследу њиховог проглашавања.
Републичка изборна комисија утврђује и објављује збирну изборну листу кандидата за народне посланике у "Службеном гласнику Републике Србије", најкасније 25.
априла 2012. године у 24 часа.
V. БИРАЧКА МЕСТА
Надлежност за одређивање бирачких места
Члан 30.
Републичка изборна комисија одређује и оглашава у "Службеном гласнику Републике Србије" бирачка места на којима ће се гласати за избор народних посланика,
на основу предлога општинских/градских управа, као и градских управа Београда и Ниша.
Предлоге из става 1. овог члана, општинске/градске управе и градске управе Београда и Ниша Републичкој изборној комисији достављају најкасније 6. априла
2012. године.
Изузетно од става 1. овог члана, бирачка места на територији АП Косово и Метохија одређују се на предлог начелника управних округа са територије АП Косово и
Метохија, који се Републичкој изборној комисији достављају најкасније 6. априла 2012. године.
Бирачка места унутар завода за извршење заводских санкција одређују се на предлог Министарства правде, а бирачка места у иностранству одређују се на
предлог Министарства спољних послова који се достављају Републичкој изборној комисији најкасније 15. априла 2012. године.
Решење о одређивању бирачких места на којима ће се гласати за избор народних посланика Републичка изборна комисија доноси најкасније 15. априла 2012.
године у 24 часа.
Члан 31.
На територији АП Косово и Метохија, као делу Републике Србије, гласање ће се обавити на бирачким местима на којима су испуњени законски услови за
спровођење избора и на којима су потпуно безбедни сви учесници у спровођењу избора, изборни материјал и бирачи.
Члан 32.
Републичка изборна комисија, у сарадњи са Министарством одбране и општинским/градским управама, одређује на којим ће већ одређеним бирачким местима
гласати бирачи који су на одслужењу војног рока, војној вежби или на школовању у јединицама или установама Војске Србије.
Начин одређивања бирачких места
Члан 33.
Бирачка места одређују се с обзиром на број бирача и просторну удаљеност, тако да гласање без тешкоћа траје од 7 до 20 часова.
Бирачко место одређује се за гласање највише 2.500, а најмање 100 бирача.
У изузетним случајевима, може се одредити бирачко место и за мање од 100 бирача, ако би, због просторне удаљености или неповољног географског положаја,
становницима тог места гласање на другом бирачком месту било знатно отежано.
Бирачко место може да обухвати део насељеног места, једно насељено место или више насељених места.
За свако бирачко место одређује се: број бирачког места, назив бирачког места, адреса бирачког места и подручје с којег гласају бирачи на том бирачком месту
(улица, село, заселак, насеље и сл.).
Бирачко место не може да буде у: верском објекту, објекту у власништву политичке странке или који користи политичка странка, као и објекту у власништву
кандидата за народног посланика, односно одборника, или члана његове породице.
Приликом одређивања бирачког места, водити рачуна да бирачко место буде приступачно особама са инвалидитетом.
Републичка изборна комисија стараће се да број бирачких места и подручја бирачких места остану непромењени у односу на последње одржане изборе за
народне посланике Народне скупштине.
Уређивање бирачких места
Члан 34.
Општинска/градска управа дужна је да благовремено обезбеди да простор који је одређен као бирачко место буде припремљен и отворен за гласање.
Просторија за гласање мора да буде уређена на начин који омогућује несметано спровођење гласања.
На бирачком месту видно се истичу број и назив бирачког места, Државна застава Републике Србије, збирна изборна листа и извод из решења о одређивању
бирачких места.
На бирачком месту и на 50 м од бирачког места забрањено је истицање симбола подносилаца изборних листа (политичких странака, коалиција политичких
странака, група грађана) и другог пропагандног материјала.
Бирачки одбор обезбедиће лицима која прате рад бирачког одбора (посматрачима) одговарајуће место са кога могу да прате ток гласања и утврђивање резултата
гласања.
VI. ЈЕДИНСТВЕНИ БИРАЧКИ СПИСАК
Упис у бирачки списак
Члан 35.
Општинска/градска управа која је надлежна за ажурирање дела јединственог бирачког списка (у даљем тексту: бирачки списак), уписује бираче који нису уписани у
бирачки списак све до његовог закључења, односно до 20. априла 2012. године у 24 часа.
Од закључења бирачког списка, односно од 21. априла 2012. године, па до 2. маја 2012. године у 24 часа, односно до 72 часа пре дана одржавања избора, бираче
који нису уписани у бирачки списак уписује Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу.
Бирача са боравиштем у иностранству који није уписан у бирачки списак и који захтев за упис поднесе преко дипломатско-конзуларног представништа, у бирачки
списак уписује општинска/градска управа по месту његовог пребивалишта у земљи.
Промене у бирачком списку
Члан 36.
Решења на којима се заснивају промене у бирачком списку (решење о упису у бирачки списак, о брисању из бирачког списка или решење о измени, допуни или
исправци неке чињенице о бирачу) доноси општинска/градска управа до закључења бирачког списка, односно до 20. априла 2012. године у 24 часа.
Након закључења бирачког списка, односно од 21. априла 2012. године, решења из става 1. овог члана доноси Mинистарство за људска и мањинска права,
државну управу и локалну самоуправу.
Члан 37.
Бирачи могу поднети захтев за упис у бирачки списак податка о томе да ће на предстојећим изборима гласати према месту боравишта у земљи.
Захтев из става 1. овог члана подноси се општинској/градској управи на чијој територији бирач има боравиште, најкасније 14. априла 2012. године у 24 часа,
односно пет дана пре дана закључења бирачког списка.
Члан 38.
Бирачи који имају боравиште у иностранству могу поднети захтев за упис у бирачки списак податка о томе да ће гласати у иностранству.
Захтев за упис у бирачки списак податка о томе да ће гласати у иностранству подноси се преко дипломатско-конзуларног представништва Министарству за људска
и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу најкасније 14. априла 2012. године у 24 часа.
Захтев за упис у бирачки списак податка о томе да ће гласати у иностранству бирач може поднети и у земљи општинској/градској управи где има пребивалиште.
Члан 39.
Бирачи који имају боравиште у иностранству могу поднети захтев за давање обавештења о подацима који су о њему уписани у бирачки списак.
Захтев за давање обавештења подноси се преко дипломатско-конзуларног представништва Министарству за људска и мањинска права, државну управу и локалну
самоуправу.
Право подносиоца изборне листе на увид и подношење захтева за промену у бирачком списку
Члан 40.
Од проглашења изборне листе, право на увид и на подношење захтева за промену у бирачком списку има и подносилац изборне листе или лице које он овласти,
по истом поступку по коме то право имају и грађани, у складу са Упутством за спровођење Закона о јединственом бирачком списку ("Службени гласник РС", број
15/12).
Право на увид у бирачки списак обухвата право подносиоца изборне листе или лица које он овласти да изврши увид у део или цео бирачки списак. Право на увид у
бирачки списак подносилац изборне листе или лице које он овласти има до 2. маја 2012. године у 24 часа.
Закључење бирачког списка
Члан 41.
Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу решењем закључује бирачки списак и у решењу утврђује укупан број бирача у
Републици Србији, у свакој јединици локалне самоуправе и на сваком бирачком месту, 20. априла 2012. године.
Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу доставља Републичкој изборној комисији решење о закључењу бирачког списка
у року од 24 часа од закључења бирачког списка (21. априла 2012. године).
Објављивање укупног броја бирача
Члан 42.
Пошто прими решење о закључењу бирачког списка, Републичка изборна комисија одмах објављује у "Службеном гласнику Републике Србије" укупан број бирача
у Републици Србији.
Достављање извода и посебних извода из бирачког списка
Члан 43.
Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу припрема и оверава штампане изводе из бирачког списка разврстане по
јединицама локалне самоуправе и бирачким местима у земљи и иностранству, као и посебне изводе из бирачког списка за гласање бирача који се налазе на
одслужењу војног рока, на војној вежби или на школовању у јединицама или установама Војске Србије, односно гласање бирача који су на извршењу заводских
санкција и доставља их Републичкој изборној комисији најкасније 22. априла 2012. године.
Достава решења о накнадним променама у бирачком списку
Члан 44.
Министарство за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу доставља Републичкој изборној комисији сва решења на којима се заснивају
промене у бирачком списку и која обавезно садрже ознаку бирачког места на којем бирач гласа, које је донело од закључења бирачког списка, тј. од 20. априла
2012. године до 2. маја 2012. године у 24 часa.
Члан 45.
Републичка изборна комисија, на основу решења Министарства за људска и мањинска права, државну управу и локалну самоуправу из члана 44. овог упутства,
уноси измене у изводе из бирачког списка или у посебне изводе из бирачког списка, узимајући у обзир само она решења која примила најкасније 3. маја 2012.
године у 24 часа.
Упис промена у извод из бирачког списка или посебан извод из бирачког списка, уноси се према подацима из решења на којима се заснивају промене у бирачком
списку, почев од редног броја 1, на крају извода из бирачког списка, на посебној страни, под називом: "Накнадне промене".
Утврђивање и објављивање коначног броја бирача
Члан 46.
Републичка изборна комисија, одмах након уноса измена из члана 44. овог упутства, утврђује и објављује у "Службеном гласнику Републике Србије" коначан број
бирача у Републици Србији, у свакој јединици локалне самоуправе и на сваком бирачком месту.
VII. ОБАВЕШТЕЊЕ О ДАНУ И ВРЕМЕНУ ОДРЖАВАЊА ИЗБОРА
Члан 47.
Доставу обавештења бирачима у Републици Србији о дану и времену одржавања избора за народне посланике, са бројем и адресом бирачког места на коме
бирач гласа и бројем под којим је уписан у извод из бирачког списка, вршиће општинска/градска управа.
Достава обавештења из става 1. овог члана, бирачима за које је у бирачки списак уписан податак да ће на изборима за народне посланике гласати према месту
боравишта у иностранству, врши се преко Министарства спољних послова.
Достава обавештења из става 1. овог члана врши се најкасније пет дана пре дана одржавања избора.
VIII. ПРЕДАЈА ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА БИРАЧКИМ ОДБОРИМА
ПРЕ ГЛАСАЊА
Обезбеђивање изборног материјала
Члан 48.
Изборни материјал за спровођење избора за народне посланике обезбеђује Републичка изборна комисија.
Општинска/градска управа за сваки бирачки одбор, укључујући и бирачке одборе у заводима за извршење заводских санкција, благовремено обезбеђује:
1. гласачку кутију;
2. два сета паравана за обезбеђивање тајности гласања;
3. два спреја за обележавање прста бирача;
4. две УВ лампе;
5. врећу за одлагање изборног материјала;
6. прибор за писање;
7. прибор за печаћење гласачких кутија и другог изборног материјала (печат и печатни восак);
8. коверте за одлагање гласачких листића.
Материјал из става 2. тач. 1. до 4. овог члана за бирачке одборе у иностранству обезбеђује Републичка изборна комисија.
Општинска/градска управа, Министарство правде и Министарство спољних послова дужни су да благовремено обезбеде простор за безбедно чување изборног
материјала и да се старају о томе да простор који је одређен као бирачко место буде уређен на начин који је прописан Законом о избору народних посланика и
отворен за гласање.
Члан 49.
Републичка изборна комисија за сваки бирачки одбор обезбеђује следећи изборни материјал:
1. Збирну изборну листу;
2. Решење о одређивању бирачког места (извод);
3. Решење о образовању бирачког одбора у сталном саставу;
4. Решење о именовању чланова бирачког одбора у проширеном саставу;
5. Извод из бирачког списка за гласање на бирачком месту, односно посебан извод из бирачког списка за гласање бирача унутар завода за извршење заводских
санкција, односно извод из бирачког списка за гласање бирача у иностранству;
6. Посебан извод из бирачког списка, ако на бирачком месту гласају и бирачи који се налазе на одслужењу војног рока, на војној вежби или на школовању у
јединицама или установама Војске Србије;
7. Потребан број гласачких листића (образац НП-9/12), који одговара броју бирача који су уписани у изводе из тач. 5. и 6. овог члана;
8. Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије (образац НП-10/12);
9. Образац потврде о изборном праву за гласање ван бирачког места (образац НП-11/12);
10. Образац записника о раду бирачког одбора на спровођењу гласања и утврђивању резултата гласања за избор народних посланика Народне скупштине (у
даљем тексту: Записник о раду бирачког одбора), у шест примерака (образац НП-15/12);
11. Образац евиденције о присуству чланова и заменика чланова бирачког одбора на бирачком месту;
12. Овлашћења посматрача за праћење рада бирачких одбора;
13. Правила о раду бирачких одбора;
14. Државну заставу Републике Србије.
Предаја изборног материјала преко радног тела, односно општинске/градске изборне комисије
Члан 50.
Штампани изборни материјал координатор Републичке изборне комисије преузима од Јавног предузећа "Службени гласник" 2. маја 2012. године.
Изузетно од става 1. овог члана, изборни материјал за спровођење избора у иностранству, координатор Републичке изборне комисије преузима 30. априла 2012.
године, а изборни материјал за спровођење избора на територији АП Косово и Метохија преузима 1. маја 2012. године.
Изборни материјал из члана 49. овог упутства, координатор Републичке изборне комисије радном телу, односно општинској/градској изборној комисији предаје у
седишту управног округа, радном телу у граду Приштини/општини на територији АП Косово и Метохија у просторијама Министарства за Косово и Метохију у
Косовској Митровици, а радним телима, односно изборним комисијама градских општина града Београда у штампарији Јавног предузећа "Службени гласник".
Предаја из става 3. овог члана врши се најкасније 2. маја 2012. године у 24 часа. О обављеној примопредаји изборног материјала сачињава се записник на
прописаном обрасцу (НП-12/12).
Радно тело, односно општинска/градска изборна комисија и општинска изборна комисија градске општине града Београда, примљени материјал, заједно с
материјалом који је обезбедила општинска/градска управа (гласачке кутије, паравани за обезбеђивање тајности гласања, прибор за писање, прибор за печаћење
гласачких кутија и другог изборног материјала, спреј, УВ лампе и коверте за одлагање гласачких листића), предаје бирачким одборима, у седишту општине/града,
најкасније 3. маја 2012. године у 24 часа. О обављеној примопредаји изборног материјала сачињава се записник на прописаном обрасцу (НП-13/12).
Предаја изборног материјала непосредно бирачким одборима
Члан 51.
Координатор Републичке изборне комисије предаје изборни материјал непосредно бирачким одборима за гласање у иностранству, у седишту Министарства
спољних послова 30. априла 2012. године. О примопредаји изборног материјала сачињава се записник на прописаном обрасцу (НП-14/12).
Бирачки одбор преноси изборни материјал на бирачко место у иностранству на начин на који се доставља дипломатска пошиљка, а којим је осигурана безбедност
изборног материјала.
IX. ПРЕДАЈА ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА РЕПУБЛИЧКОЈ ИЗБОРНОЈ КОМИСИЈИ ПОСЛЕ ГЛАСАЊА
Предаја изборног материјала преко радног тела, односно општинске/градске изборне комисије
Члан 52.
Пошто утврди резултате гласања на бирачком месту, бирачки одбор без одлагања предаје радном телу, односно општинској/градској изборној комисији и изборној
комисији градске општине града Београда у згради општине/града, следећи изборни материјал:
1. први примерак Записника о раду бирачког одбора,
2. извод из бирачког списка по којем се гласало на бирачком месту,
3. посебан извод из бирачког списка, ако су на бирачком месту гласали и бирачи који се налазе на одслужењу војног рока, на војној вежби или на школовању у
јединицама или установама Војске Србије,
4. запечаћени коверат у којем је контролни лист за проверу исправности гласачке кутије,
5. запечаћени коверат у који су стављени неупотребљени гласачки листићи,
6. запечаћени коверат у који су стављени неважећи гласачки листићи,
7. запечаћени коверат у који су стављени важећи гласачки листићи,
8. запечаћени коверат у који су стављене потписане потврде о изборном праву за гласање ван бирачког места.
О примопредаји из става 1. овог члана саставља се записник на прописаном обрасцу (НП-16/12).
Радно тело, односно општинска/градска изборна комисија и изборна комисија градске општине града Београда записник о раду бирачког одбора, извод из бирачког
списка и потврде о бирачком праву за гласање ван бирачког места, пакује одвојено од осталог изборног материјала.
Пошто преузме изборни материјал од свих бирачких одбора, радно тело, односно општинска/градска изборна комисија преузети изборни материјал одмах предаје
координатору Републичке изборне комисије у седишту управног округа, односно у просторијама Министарства за Косово и Метохију у Косовској Митровици, о чему
се саставља записник на прописаном обрасцу (НП-17/12).
Радно тело, односно изборна комисија градске општине града Београда, изборни материјал преузет од свих бирачких одбора, координатору Републичке изборне
комисије предаје у згради Народне скупштине у Београду, Улица краља Милана 14, о чему се саставља записник на прописаном обрасцу (НП-17/12).
Предаја изборног материјала непосредно координатору Републичке изборне комисије
Члан 53.
После гласања у иностранству, бирачки одбор без одлагања преноси изборни материјал са бирачког места у иностранству у Републику Србију на начин на који се
доставља дипломатска пошиљка и изборни материјал из члана 52. став 1. овог упутства, предаје непосредно координатору Републичке изборне комисије у
просторијама Републичке изборне комисије у згради Народне скупштине у Београду, Улица краља Милана 14, о чему се саставља записник на прописаном
обрасцу (НП-18/12).
X. СТАНДАРДИ ЗА ИЗБОРНИ МАТЕРИЈАЛ
Гласачки листићи
Члан 54.
Гласачки листићи за избор народних посланика штампаће се у Београду, у штампарији Јавног предузећа "Службени гласник".
Гласачки листићи штампаће се на хартији заштићеној воденим жигом боје PANTONE 263 (светла љубичаста).
Број гласачких листића који се штампају мора да буде једнак броју бирача који су уписани у бирачки списак.
Републичка изборна комисија решењем, које се објављује у "Службеном гласнику Републике Србије", утврђује број гласачких листића који се штампа, као и број
резервних гласачких листића, који не може да буде већи од 0.5% од укупног броја бирача.
Републичка изборна комисија прописује текст, облик и изглед гласачких листића.
Употреба језика и писама
Члан 55.
Текст гласачког листића и осталог изборног материјала за спровођење избора штампа се на српском језику, ћирилицом.
У општинама/градовима у којима је на дан расписивања избора у службеној употреби језик националне мањине, текст збирне изборне листе, текст гласачког
листића и текст обрасца записника о раду бирачког одбора штампају се на српском језику и ћирилицом, а испод тог текста штампа се текст на језику и писму
националне мањине, у истом облику и са истом величином слова.
Ако је у општини/граду на дан расписивања избора у службеној употреби више језика националних мањина, текст на језицима националних мањина исписује се
после српског језика, по азбучном реду назива језика националне мањине.
Припрема за штампање гласачких листића
Члан 56.
Након доношења одлуке о тексту и изгледу гласачких листића, Републичка изборна комисија сачињава узорак гласачког листића који оверава председник
Републичке изборне комисије својим потписом и печатом Републичке изборне комисије.
На основу овереног узорка гласачког листића, штампарија израђује графичке плоче.
Процес штампања започиње стављањем графичких плоча у машине за штампање, у присуству овлашћених представника Републичке изборне комисије и
представника подносилаца изборних листа.
По пуштању у погон штампарских машина, први примерци гласачких листића се на лицу места уништавају све док се не одштампа гласачки листић који
задовољава оптималне графичке стандарде.
Први одштампани гласачки листић који испуњава оптималне графичке стандарде, председник Републичке изборне комисије упоређује са овереним узорком
гласачког листића.
Пошто утврди да је одштампани примерак гласачког листића подударан са овереним узорком, председник Републичке изборне комисије својим потписом одобрава
штампање гласачких листића у утврђеном броју примерака.
Одмах по завршетку штампања, комисија коју чине представници Републичке изборне комисије, подносилаца изборних листа и штампарије уништава компјутерску
припрему за израду графичких плоча и графичке плоче.
О уништавању компјутерске припреме и графичких плоча саставља се записник, а уништене графичке плоче се предају Републичкој изборној комисији.
Надзор над штампањем
Члан 57.
Штампање гласачких листића надзире Републичка изборна комисија.
Републичка изборна комисија је дужна да омогући јавност штампања гласачких листића.
Представници подносилаца изборних листа имају право да присуствују штампању, бројању и паковању гласачких листића и достављању гласачких листића
Републичкој изборној комисији, радним телима, односно општинским/градским изборним комисијама и бирачким одборима.
Републичка изборна комисија је дужна да благовремено обавести подносиоце изборних листа о томе да њихови представници имају право да присуствују
штампању, бројању, паковању и достављању гласачких листића, као и о томе где се одвијају и кад почињу те радње.
Гласачка кутија
Члан 58.
За гласање на изборима за народне посланике користи се гласачка кутија израђена према Упутству о облику и димензијама гласачке кутије ("Службени гласник
РС", број 42/00).
Спреј за обележавање прста бирача
Члан 59.
Обележавање прста бирача као знак да је бирач гласао врши се спрејом од специјалног нерастворљивог УВ мастила, видљивог под посебном светлошћу УВ
лампе.
XI. СТАТИСТИЧКА ОБРАДА ПОДАТАКА
Члан 60.
Статистичку обраду података при спровођењу избора за народне посланике обавља Републички завод за статистику, на основу записника о раду бирачких одбора,
које му доставља Републичка изборна комисија.
Републички завод за статистику одређује лице које ће, по завршетку гласања, присуствовати примопредаји изборног материјала између бирачких одбора и радних
тела, односно општинских/градских изборних комисија и изборне комисије градске општине града Београда и извршити логичко-рачунску контролу података у
записницима о раду бирачких одбора, као и припремити податке о привременим резултатима избора.
XII. ПРАЋЕЊЕ РАДА ОРГАНА И ТЕЛА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
Домаћи посматрачи
Члан 61.
Заинтересована удружења чији се циљеви остварују у области избора, којa желе да прате рад органа за спровођење избора за народне посланике и радних тела,
односно општинских/градских изборних комисија на обављању послова радних тела у складу са чланом 4. овог упутства, подносе пријаву Републичкој изборној
комисији до 30. априла 2012. године, на прописаном обрасцу (НП-19/12).
Уз пријаву се прилаже извод из Регистра удружења и списак лица која се пријављују за посматраче рада органа и тела на спровођењу избора за народне
посланике (домаћи посматрачи), на прописаном обрасцу (НП-20/12).
Удружење може за посматрача да пријави пунолетног држављанина Републике Србије.
Удружење не може за посматрача да пријави кандидата за народног посланика или члана органа и тела ангажованих на спровођењу избора за народне посланике.
За праћење рада Републичке изборне комисије, односно радног тела, удружење може да пријави највише два посматрача.
Испуњеност услова за праћење рада органа и тела на спровођењу избора за народне посланике, председавајући констатује на седници Републичке изборне
комисије.
Страни посматрачи
Члан 62.
Заинтересоване међународне и стране организације и удружења која желе да прате рад органа за спровођење избора за народне посланике и радних тела,
односно општинских/градских изборних комисија на обављању послова радних тела у складу са чланом 4. овог упутства, подносе пријаву Републичкој изборној
комисији до 30. априла 2012. године, на прописаном обрасцу (НП-21/12). Уз пријаву се прилаже и списак лица која се пријављују за посматраче рада органа и тела
на спровођењу избора за народне посланике (страни посматрачи), на прописаном обрасцу (НП-22/12).
У случају позитивног мишљења Министарства спољних послова, председавајући на седници Републичке изборне комисије констатује да је међународној или
страној организацији, односно удружењу одобрено праћење рада органа и тела на спровођењу избора за народне посланике.
Члан 63.
Заинтересовани представници страних држава који желе да прате рад бирачких одбора, подносе пријаву Републичкој изборној комисији, преко Министарства
спољних послова, до 30. априла 2012. године, на прописаном обрасцу (НП-21/12). Уз пријаву се прилаже и списак лица која се пријављују за посматраче рада
бирачких одбора на спровођењу избора за народне посланике (страни посматрачи), на прописаном обрасцу (НП-22/12).
Министарство спољних послова прослеђује пријаву и списак из става 1. овога члана са мишљењем Републичкој изборној комисији.
У случају позитивног мишљења Министарства спољних послова, председавајући на седници Републичке изборне комисије констатује да је представницима стране
државе одобрено праћење рада бирачких одбора на спровођењу избора за народне посланике.
Овлашћење и акредитације
Члан 64.
По констатацији о испуњености услова за праћење рада органа и тела на спровођењу избора за народне посланике, Републичка изборна комисија подносиоцу
пријаве издаје овлашћење за праћење рада органа и тела на спровођењу избора за народне посланике, а домаћим и страним посматрачима акредитације у које се
уписују неопходни подаци из списка приложеног уз пријаву.
Трошкове праћења рада органа и тела за спровођење избора за народне посланике сносе подносиоци пријаве чији посматрачи прате изборе.
Положај посматрача
Члан 65.
Посматрачи су дужни да акредитације носе на видном месту.
Органи и тела на спровођењу избора за народне посланике су дужни да посматрачима омогуће несметано праћење сваке изборне радње.
Републичка изборна комисија и бирачки одбори су дужни да у записницима о свом раду констатују присуство посматрача.
Посматрачи рада Републичке изборне комисије у седишту Републичке изборне комисије дужни су да се крећу у оквиру овлашћења која су добили од Републичке
изборне комисије.
Посматрачи су дужни да поступају по правилима о одржавању реда на бирачком месту.
У исто време на истом бирачком месту може да буде само један домаћи посматрач истог удружења.
Бирачки одбор може да са бирачког места удаљи посматрача ако се посматрач не придржава правила о одржавању реда на бирачком месту, ако на бирачком
месту користи мобилни телефон или друга средства веза и комуникација, а посебно ако се на било који начин меша у рад бирачког одбора.
Бирачки одбор је дужан да о удаљењу посматрача и разлозима за удаљење одмах обавести Републичку изборну комисију.
Републичка изборна комисија може да посматрачу одузме овлашћење и акредитацију уколико се посматрач не понаша у оквиру својих овлашћења.
XIII. СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА
Члан 66.
Средства за спровођење избора обезбеђена у буџету Републике Србије за 2012. годину према спецификацији укупних трошкова коју је утврдила Републичка
изборна комисија, могу да се користе за:
- набавку, штампање и превођење изборног материјала,
- накнаде за рад чланова Републичке изборне комисије у сталном и проширеном саставу,
- накнаде за рад чланова бирачких одбора у сталном и проширеном саставу,
- накнаде за рад на обављању послова радних тела из члана 4. овог упутства;
- накнаде за рад начелника општинских/градских управа на обављању послова утврђених овим упутством;
- накнаде за рад запослених у Служби Народне скупштине и других лица ангажованих да за Републичку изборну комисију обављају стручне и друге послове у вези
са спровођењем избора,
- накнаде за службена путовања председника и чланова Републичке изборне комисије и њихових заменика, као и запослених у Служби Народне скупштине и
других лица ангажованих у вези са спровођењем избора, у складу са важећим прописима,
- набавку канцеларијског и осталог потрошног материјала,
- превозничке, ПТТ, угоститељске и друге услуге.
Налогодавци за располагање средствима су председник Републичке изборне комисије и секретар Републичке изборне комисије.
XIV. ОБРАСЦИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЈЕДИНИХ ИЗБОРНИХ РАДЊИ
Члан 67.
Поједине радње при спровођењу избора за народне посланике вршиће се према обрасцима који су саставни део овог упутства:
1. изборна листа кандидата за народне посланике Народне скупштине (НП-1/12);
2. овлашћење да се поднесе изборна листа кандидата за народне посланике Народне скупштине (НП-2/12);
3. сагласност носиоца изборне листе да буде носилац изборне листе кандидата за народне посланике Народне скупштине (НП-3/12);
4. изјава којом се прихвата кандидатура за народног посланика Народне скупштине (НП-4/12);
5. потврда о пребивалишту кандидата за народног посланика Народне скупштине (НП-5/12);
6. списак бирача који својим потписима подржавају изборну листу кандидата за народне посланике Народне скупштине (НП-6/12);
7. изјава бирача да подржава изборну листу кандидата за народне посланике Народне скупштине (НП-7/12);
8. решење о утврђивању збирне изборне листе кандидата за народне посланике Народне скупштине (НП-8/12);
9. гласачки листић за избор народних посланика Народне скупштине (НП-9/12);
10. контролни лист за проверу исправности гласачке кутије (НП-10/12);
11. потврда о изборном праву за гласање ван бирачког места (НП-11/12);
12. записник о примопредаји изборног материјала пре гласања између координатора Републичке изборне комисије и радног тела, односно општинске/градске
изборне комисије или изборне комисије градске општине града Београда (НП-12/12);
13. записник о примопредаји изборног материјала пре гласања између радног тела, односно општинске/градске изборне комисије или изборне комисије градске
општине града Београда и бирачког одбора (НП-13/12);
14. записник о примопредаји изборног материјала пре гласања између координатора Републичке изборне комисије и бирачког одбора у иностранству (НП-14/12);
15. записник о раду бирачког одбора на спровођењу гласања и утврђивању резултата гласања за избор народних посланика Народне скупштине (НП-15/12);
16. записник о примопредаји изборног материјала после гласања између бирачког одбора и радног тела, односно општинске/градске изборне комисије или изборне
комисије градске општине града Београда (НП-16/12);
17. записник о примопредаји изборног материјала после гласања између радног тела, односно општинске/градске изборне комисије или изборне комисије градске
општине града Београда и координатора Републичке изборне комисије (НП-17/12);
18. записник о примопредаји изборног материјала после гласања између бирачког одбора у иностранству и координатора Републичке изборне комисије (НП-18/12);
19. пријава домаћих посматрача за праћење рада органа и тела за спровођење избора за народне посланике (НП-19/12);
20. списак лица пријављених за домаће посматраче рада органа и тела за спровођење избора за народне посланике (НП-20/12);
21. пријава страних посматрача за праћење рада органа и тела за спровођење избора за народне посланике (НП-21/12);
22. списак лица пријављених за стране посматраче рада органа и тела за спровођење избора за народне посланике (НП-22/12);
23. записник о раду Републичке изборне комисије на утврђивању резултата избора за народне посланике Народне скупштине одржаних 6. маја 2012. године (НП23/12);
24. уверење о избору за народног посланика Народне скупштине (НП-24/12).
XV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 68.
Ступањем на снагу овог упутства престаје да важи Упутство за спровођење Закона о избору народних посланика ("Службени гласник РС", бр. 28/08, 31/08, 37/08 др. пропис, 38/08, 46/08 - др. пропис и 48/08).
Члан 69.
Ово упутство ступа на снагу даном објављивања у"Службеном гласнику Републике Србије".
02 Број: 013-86/12
У Београду, 16. марта 2012. године
РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
ПРЕДСЕДНИК
Предраг Гргић
Download

Упутство републичке изборне комисије за спровођење избора