ЗАПИСНИК
ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ДРЖАВНОГ ВЕЋА ТУЖИЛАЦА О УТВРЂИВАЊУ
РЕЗУЛТАТА У ПОСТУПКУ ПРЕДЛАГАЊА КАНДИДАТА ЗА ИЗБОРНЕ
ЧЛАНОВЕ ДРЖАВНОГ ВЕЋА ТУЖИЛАЦА
ЗА ЛИСТЕ КАНДИДАТА ИЗ
1. РЕПУБЛИЧКОГ ЈАВНОГ ТУЖИЛАШТВА
2. АПЕЛАЦИОНИХ ЈАВНИХ ТУЖИЛАШТАВА, ТУЖИЛАШТВА ЗА РАТНЕ
ЗЛОЧИНЕ И ТУЖИЛАШТВА ЗА ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ
3. ЈАВНИХ ТУЖИЛАШТАВА СА ТЕРИТОРИЈЕ АУТОНОМНИХ ПОКРАЈИНА
Састављен дана 23. марта 2011. године у 18,00 часова.
-
Присутни су:
Председник комисије Љубивоје Ђорђевић
Члан комисије Небојша Будић
Члан комисије Бруно Векарић
Члан комисије Небојша Поповић
Члан комисије Миодраг Плазинић
Заменик члана комисије Иван Јевтић
Изборна комисија је примила записнике о раду и други изборни материјал
од свих бирачких одбора са бирачких места (за наведене листе кандидата) која су
утврђена Решењем Изборне комисије о утврђивању бирачких места од 09.
фебруара 2011. године.
Изборна комисија констатује да су до 16,30 часова, сви бирачки одбори
предали изборни материјал. Чланови комисије су приступили бројању пристиглих
гласачких листића и сравњивању података са записницима о раду сваког
појединачног бирачког одбора.
На основу примљеног и пребројаног изборног материјала, утврђено је:
-
да је у бирачки списак укупно уписано 203 бирача;
да је на бирачким местима гласало 193 бирача;
да је ван бирачких места гласало 0 бирача;
да је укупно гласало 193 бирача;
да је било 11 контролних листова;
да је било 10 неупотребљених гласачких листића;
да је било 206 употребљених гласачких листића;
да је било 9 неважећих гласачких листића;
да је било 197 важећих гласачких листића.
Изборна комисија констатује је на бирачком месту Нови Сад 1 било
предвиђено да 13 гласача гласа на 26 гласачких листића имајући у виду да су
гласали за две изборне листе. Због наведног, укупан број бирача (203) није једнак
укупном броју гласачких листића (216).
На основу записника о раду бирачких одбора и извештаја о укупном броју
бирача који су гласали на утврђеним бирачким местима, Изборна комисија
утврђује да су поједини кандидати са утврђених листа кандидата добили следећи
број гласова:
Листа кандидата – Републичко јавно тужилаштво (бирачко тело – 13 гласача)
01.Зорица Стојшић
10 гласова
(заменик јавног тужиоца у Републичком јавном тужилаштву)
02.Гордана Јанићијевић
3 гласа
(заменик јавног тужиоца у Републичком јавном тужилаштву)
Листа кандидата – Апелациона јавна тужилаштва, Тужилаштво за ратне
злочине и Тужилаштво за организовани криминал (бирачко тело-79 гласача)
01.Миљко Радисављевић
55 гласова
(тужилац за организовани криминал)
02.Ђорђе Михаиловић
9 гласова
(заменик јавног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у Нишу)
03.Зоран Видаковић
6 гласова
(заменик јавног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у Крагујевцу)
Листа кандидата – Јавна тужилаштва са територије Аутономних покрајина
(бирачко тело – 124 гласача)
01.Драгољуб Барјамовић
83 гласа
(заменик јавног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у Новом Саду)
02.Борислав Миглински
22 гласа
(јавни тужилац у Вишем јавном тужилаштву у Зрењанину)
03.Јово Радовић
7 гласова
(заменик јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у К. Митровици)
04.Милан Биговић
2 гласа
(јавни тужилац у Вишем јавном тужилаштву у Косовској Митровици)
Сагласно члану 36. Правилника о раду Изборне комисије Државног већа
тужилаца, чланови Комисије сачињавају и потписују Записник о утврђивању
резултата избора и налажу Административној канцеларији да исти достави
Државном већу тужилаца 24. марта до 16.00 часова.
Чланови Изборне комисије Државног већа тужилаца имали су / нису имали
приговор на утврђивање резултата избора.
Примедбе на записник ставио је:
1.________________________,
(име и презиме)
______________________
(својство)
____________________________________________________________
(садржина примедбе)
Након утврђивања резултата избора, чланови Изборне комисије су сагласни
да се Записник достави Државном већу тужилаца без одлагања.
Записник је сачињен у два (2) примерка, од којих је један за Државно веће
тужилаца а други за Изборну комисију.
У Београду, 23. марта 2011. године
ПРЕДСЕДНИК ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
Љубивоје Ђорђевић с.р
ЧЛАНОВИ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ
Бруно Векарић с.р
Небојша Будић с.р
Миодраг Плазинић с.р
Небојша Поповић с.р
ЗАМЕНИК ЧЛАНА КОМИСИЈЕ
Иван Јевтић с.р
Download

записник изборне комисије државног већа тужилаца о