ИНСТИТУТ ЗА ПУТЕВЕ АД БЕОГРАД 1950. – 2012. БИЛТЕН ИСТРАЖИВАЧКЕ И СТРУЧНЕ АКТИВНОСТИ ИНСТИТУТА ЗА ПУТЕВЕ У 2011. ГОДИНИ БЕОГРАД септембар 2012. УРЕДНИК: МР БРАТИСЛАВ МИЛИЋ ТЕХНИЧКА ПРИПРЕМА: АЛЕКСАНДАР МИТИЋ 2 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години САДРЖАЈ 1. УРЕДБА О ОСНИВАЊУ ИНСТИТУТА ЗА ПУТЕВЕ И МОСТОВЕ 5
2. РЕШЕЊА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (ЛИЦЕНЦЕ) 6
3. ЧЛАНСТВО У FEHRL 12
4. СЕРТИФИКАТ О ПРИЗНАВАЊУ СИСТЕМА МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ ИЗДАТ ОД ФИРМЕ EVROCERT БРОЈ 1016/04 13
5. СЕРТИФИКАТ О ПРИЗНАВАЊУ СИСТЕМА МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ ИЗДАТ ОД СТРАНЕ QUALITY AUSTRIA БРОЈ 1432/0 14
6. ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ СЕРТИФИКАТ О ПРИЗНАВАЊУ СИСТЕМА МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ ИЗДАТ ОД СТРАНЕ IQNET БРОЈ АТ‐1432/0 15
7. РЕШЕЊЕ АКРЕДИТАЦИОНОГ ТЕЛА СРБИЈЕ О АКРЕДИТАЦИЈИ ИНСТИТУТА ЗА ПУТЕВЕ КАО СЕРТИФИКАЦИОНОГ ТЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЕ 16
8. РЕШЕЊА АКРЕДИТАЦИОНОГ ТЕЛА СРБИЈЕ О АКРЕДИТАЦИЈИ ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ 17
9. ШЕМА ОРГАНИЗАЦИОНИХ ВЕЗА И ШЕМА ВЕЗА У СИСТЕМУ КВАЛИТЕТА У ИНСТИТУТУ ЗА ПУТЕВЕ 21
10. ПОСЛОВОДНА СТРУКТУРА ИНСТИТУТА ЗА ПУТЕВЕ 23
11. ИСТРАЖИВАЧКО‐РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ 24
12. СТУДИЈЕ 25
13. ПРОЈЕКТИ ПУТЕВА ПРОЈЕКТИ АУТОПУТЕВА ПРОЈЕКТИ МАГИСТРАЛНИХ И РЕГИОНАЛНИХ ПУТЕВА ПРОЈЕКТИ АЕРОДРОМА ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА 29
35
36
36
14. ПРОЈЕКТИ МОСТОВА 37
15. ПРОЈЕКТИ ТУНЕЛА И ХИДРОТЕХНИЧКИХ КОНСТРУКЦИЈА 49
16. ПРОЈЕКТИ КОЛОВОЗНИХ КОНСТРУКЦИЈА АУТОПУТЕВИ МАГИСТРАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ПУТЕВИ АЕРОДРОМИ УЛИЦЕ ВАНГАБАРИТНИ ТЕРЕТ 51
60
62
65
66
17. ПРОЈЕКТИ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 73
18. ГЕОТЕХНИЧКИ ПРОЈЕКТИ И ПРОЈЕКТИ САНАЦИЈЕ ТЕРЕНА, КЛИЗИШТА, ОДРОНА, ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКАТА И ДР. 82
19. ГЕОДЕТСКИ ПОСЛОВИ Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години 109
3
20. ПРОЈЕКТИ ИСПИТИВАЊА ГРАЂЕВИНСКИХ МАТЕРИЈАЛА ПРЕТХОДНА ИСПИТИВАЊА САСТАВА АСФАЛТНИХ МЕШАВИНА ИСПИТИВАЊА АСФАЛТНИХ МЕШАВИНА СА РАЗНИМ ДОДАЦИМА ДИНАМИЧКА ИСПИТИВАЊА АСФАЛТНИХ МЕШАВИНА ИСПИТИВАЊА ХИДРОИЗОЛАЦИОНИХ ТРАКА ПРОЈЕКТИ ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕТОНА ИСПИТИВАЊА ВЕЗИВА, ДОДАТАКА, ВОДА, ГОТОВИХ МАЛТЕРА, БЕТОНА И БЕТОНСКИХ ПРОИЗВОДА И ДРУГА ХЕМИЈСКА ИСПИТИВАЊА КОНТРОЛНА ИСПИТИВАЊА БЕТОНА PULL‐OFF МЕТОДОМ ИСПИТИВАЊА КАМЕНА И КАМЕНИХ АГРЕГАТА ИСПИТИВАЊА ТЛА 21. СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 113
115
116
116
118
119
120
121
122
123
22. НАДЗОР И ТЕХНОЛОГИЈА ГРАЂЕЊА НАДЗОР И ТЕХНОЛОГИЈА ГРАЂЕЊА НА ОБЈЕКТИМА У ИЗГРАДЊИ НАДЗОР И ТЕХНОЛОГИЈА ГРАЂЕЊА НА ОДРЖАВАЊУ ПРОЈЕКТИ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАЂЕЊА И ПРОЈЕКТИ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА И БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ СПИСАК ПОСЛОВА ОБАВЉЕНИХ У ГЕОТЕХНИЧКО‐ГЕОМЕХАНИЧКОМ НАДЗОРУ И КОНТРОЛИ ГРАДЊЕ ЛАБОРАТОРИЈСКИ НАДЗОР НА ПРОИЗВОДЊИ И УГРАДЊИ АСФАЛТА И БЕТОНА ЛАБОРАТОРИЈСКИ НАДЗОР У ТОКУ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 129
131
131
134
140
141
23. СИСТЕМ КВАЛИТЕТА ПРЕМА СТАНДАРДУ SRPS ISO 9001:2001 143
24. АКРЕДИТОВАНЕ ИСПИТНЕ ЛАБОРАТОРИЈE ПРЕМА СТАНДАРДУ SRPS ISO/IEC 17025 144
25. СЕРТИФИКАЦИОНО ТЕЛО ЗА ПРОИЗВОДЕ ПРЕМА СТАНДАРДУ SRPS EN 45011:2004 149
26. ПУБЛИКАЦИЈЕ 151
27. СТРУЧНИ СКУПОВИ 152
28. РЕФЕРАТИ САОПШТЕНИ НА НАУЧНИМ И СТРУЧНИМ СКУПОВИМА У ЗЕМЉИ 153
29. РАДОВИ ОБЈАВЉЕНИ У НАУЧНИМ И СТРУЧНИМ ЧАСОПИСИМА У ЗЕМЉИ „ИНСТИТУТ ЗА ПУТЕВЕ“ „ПУТ И САОБРАЋАЈ“ 156
157
30. РАДОВИ САОПШТЕНИ НА НАУЧНИМ И СТРУЧНИМ СКУПОВИМА У ИНОСТРАНСТВУ 159
31. УЧЕШЋЕ СТРУЧЊАКА НА СКУПОВИМА И ОБУЦИ У ИНОСТРАНСТВУ 161
32. СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА И СТРУЧНА ПРАКСА ОБАВЉЕНА У ИНСТИТУТУ ЗА ПУТЕВЕ 163
33. ЧЛАНСТВО И ФУНКЦИЈЕ У ДОМАЋИМ И ИНОСТРАНИМ НАУЧНИМ И СТРУЧНИМ УДРУЖЕЊИМА И ЧАСОПИСИМА 164
34. ПОСЕТЕ ПРЕДСТАВНИКА НАУЧНИХ И СТРУЧНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗ ИНОСТРАНСТВА 168
35. ОБУКА УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА 169
36. ПРЕГЛЕД КВАЛИФИКАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ИНСТИТУТУ ЗА ПУТЕВЕ НА ДАН 31.12.2011. ГОДИНЕ 170
4 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години 1 УРЕДБА О ОСНИВАЊУ ИНСТИТУТА ЗА ПУТЕВЕ И МОСТОВЕ На основу чл. 79 Устава Народне Републике Србије, а на предлог министра саобраћаја, Влада Народне Републике Србије доноси УРЕДБУ О ОСНИВАЊУ ИНСТИТУТА ЗА ПУТЕВЕ И МОСТОВЕ Члан 1. При Министарству саобраћаја оснива се Институт за путеве и мостове са задатком да на научној основи проучава и предлаже решења за изградњу, одржавање и поправку путева и мостова у Народној Републици Србији, а нарочито a) да проучава путну мрежу са гледишта потреба привредне изградње; b) да ради на изналажењу нових путних праваца и проучавању потребе и начина изградње нових мостова, као и проучавање и решавање питања реконструкције постојећих путева и мостова; c) да проучава елементе путева и мостова и њихове примене; d) да проучава рационално коришћење појединих врста коловоза; e) да ради на прикупљању и анализирању података о оптерећењу путева и мостова и на доношењу потребних закључака; f) да изучава спољња дејства на путевима и мостовима; g) да ради на прикупљању података о материјалу за грађење путева и мостова и проучавању употребе тог материјала; h) да пручава механизацију рада на путевима и каменоломима као и производњу камене коцке. Члан 2. Радом Института непосредно руководи директор, који за свој рад одговара министру саобраћаја. Члан 3. Ради колективног стручног претресања важних питања из области рада Института и давања мишљења и предлога по њима образоваће се при Институту Стручни савет. Чланове Стручног савета именује министар саобраћаја из редова службеника и спољних сарадника Института и других истакнутих стручњака. Седнице савета сазива и њима председава директор Института. Члан 4. Институт има посебан предрачун прихода и расхода у саставу предрачуна Министарства саобраћаја. Наредбодавац за извршење предрачуна је директор Института. Члан 5. Ближе прописе о организацији Института донеће министар саобраћаја. Члан 6. Ова Уредба ступа на снагу даном обjављивања у „Службеном гласнику Народне Републике Србије“. (Извор: Службени гласник НР Србије бр. 14/24.04.1950.) Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години 5
2 ƒ
РЕШЕЊА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (ЛИЦЕНЦЕ) 02.06.1997. ГОДИНЕ У МИНИСТАРСТВУ ГРАЂЕВИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ИНСТИТУТУ ЗА ПУТЕВЕ УРУЧЕНО ЈЕ РЕШЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (ЛИЦЕНЦА). ЛИЦЕНЦУ ГЕНЕРАЛНОМ ДИРЕКТОРУ ИНСТИТУТА ЗА ПУТЕВЕ, ДР ПЕТРУ МИТРОВИЋУ, УРУЧИО ЈЕ МИНИСТАР ГРАЂЕВИНЕ ПРОФ. ДР БРАНИСЛАВ ИВКОВИЋ. ƒ 10.09.2002. ГОДИНЕ ПОСЛЕ ПЕТ ГОДИНА ПРЕТХОДНА ЛИЦЕНЦА ЈЕ ИСТЕКЛА И МИНИСТАРСТВО УРБАНИЗМА И ГРАЂЕВИНА ЈЕ ИЗДАЛО НОВО РЕШЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ­ ЛИЦЕНЦА ПОД БРОЈЕМ 351­02­
01571/2002­07. ƒ 16.07.2004. ГОДИНЕ ИЗВРШЕНО ЈЕ УСКЛАЂИВАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ СА ОДРЕДБАМА НОВОГ ЗАКОНА О ПЛАНИРАЊУ И ИЗГРАДЊИ И ИЗДАТА ЈЕ ЛИЦЕНЦА БРОЈ 351­02­00399/2004­02. ƒ 17.03.2005. ГОДИНЕ ИЗВРШЕНО ЈЕ УСКЛАЂИВАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ СА ОДРЕДБАМА ПОДЗАКОНСКИХ АКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ. ƒ 20.03.2008. ГОДИНЕ РЕШЕЊЕМ БРОЈ 351­02­00230/2008­07 МИНИСТАРСТВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ ЗАМЕЊУЈЕ СЕ РЕШЕЊЕ 351­02­
00153/2005­07 ОД 17.03.2005. ГОДИНЕ. ƒ 20.09.2010. ГОДИНЕ РЕШЕЊЕМ БРОЈ 351­02­01419/2010­07 МИНИСТАРСТВА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА ЗАМЕЊУЈЕ СЕ РЕШЕЊЕ 351­02­00230/2008­07 МИНИСТАРСТВА ЗА ИНФРАСТРУКТУРУ ОД 20.03.2008. ГОДИНЕ. 6 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години 7
8 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години 9
10 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години 11
3 ЧЛАНСТВО У FEHRL 18.10.2004. ГОДИНЕ НА САСТАНКУ ГЕНЕРАЛНЕ СКУПШТИНЕ У БУДИМПЕШТИ ИНСТИТУТ ЗА ПУТЕВЕ А.Д. ЈЕ ПРИМЉЕН ЗА ПУНОПРАВНОГ ЧЛАНА FEHRL (FORUM OF EUROPEAN HIGHWAY RESEARCH LABORATORIES) ЧИЈЕ ЈЕ СЕДИШТЕ У БРИСЕЛУ. НА ОВОЈ СЕДНИЦИ ИНСТИТУТ ЗА ПУТЕВЕ А.Д. ЈЕ ИЗАБРАН, КАО ЈЕДИНИ КОМПЕТЕНТАН ЧЛАН ИЗ ДРЖАВНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СРБИЈЕ И ЦРНЕ ГОРЕ, У ДРУШТВО 30 ЕВРОПСКИХ ИСТРАЖИВАЧКИХ ЦЕНТАРА ЗА ПУТЕВЕ ПО ПРИНЦИПУ ЈЕДНА ЗЕМЉА ­ ЈЕДАН ИНСТИТУТ. http://www.fehrl.org/ 12 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години 4 СЕРТИФИКАТ О ПРИЗНАВАЊУ СИСТЕМА МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ ИЗДАТ ОД ФИРМЕ EVROCERT број 1016/06 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години 13
5 СЕРТИФИКАТ О ПРИЗНАВАЊУ СИСТЕМА МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ ИЗДАТ ОД СТРАНЕ QUALITY AUSTRIA број 1432/0 14 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години 6 ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ СЕРТИФИКАТ О ПРИЗНАВАЊУ СИСТЕМА МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ ИЗДАТ ОД СТРАНЕ IQNet, број АТ­1432/0 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години 15
7 16 РЕШЕЊЕ АКРЕДИТАЦИОНОГ ТЕЛА СРБИЈЕ О АКРЕДИТАЦИЈИ ИНСТИТУТА ЗА ПУТЕВЕ КАО СЕРТИФИКАЦИОНОГ ТЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЕ Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години 8 РЕШЕЊА АКРЕДИТАЦИОНОГ ТЕЛА СРБИЈЕ О АКРЕДИТАЦИЈИ ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИСПИТИВАЊЕ Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години 17
18 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години 19
20 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години 9 ШЕМА ОРГАНИЗАЦИОНИХ ВЕЗА У ИНСТИТУТУ ЗА ПУТЕВЕ Скупштина
Управни одбор
Генерални директор
Технички директор Директор економско‐
финансијских послова Техничке службе Економско‐
финансијске службе Завод за саобраћај и економију Директор истраживања
и развоја и Предст. руководства за квалитет Служба квалитета Заједничке службе
Сертификационо тело за производе Завод за пројектовање "Траса" Провајдер МЛП Завод за пројектовање мостова и конструкција Завод за технологију грађења Завод за коловозне конструкције Завод за геотехнику Лабораторија за геомеханику Завод за грађевинске материјале Лабораторија за бетон Лабораторија за камен Легенда: ОЦ, службе, тела Лабораторија за асфалт Функције на нивоу Института Линија руковођења Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години 21
ШЕМА ВЕЗА У СИСТЕМУ КВАЛИТЕТА У ИНСТИТУТУ ЗА ПУТЕВЕ Генерални директор
Предст. руководства за квалитет Служба квалитета
Сертификационо тело Провајдер МЛП Завод за саобраћај и економију Руководећа структура Завод за пројектовање "Траса" Техничке службе Завод за пројектовање мостова и конструкција
Истраживања и развој Завод за технологију грађења Економско‐
финансијски послови Завод за коловозне конструкције Заједничке службе Завод за геотехнику Лабораторија
за геомеханику Завод за грађевинске материјале Лабораторија за бетон Лабораторија за камен Лабораторија за асфалт ЛЕГЕНДА: 22 ВЕЗА СА РУКОВОДИОЦИМА ОЦ ВЕЗА СА ЛИЦИМА ОДГОВОРНИМ ЗА КВАЛИТЕТ Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години 10 ПОСЛОВОДНА СТРУКТУРА ИНСТИТУТА ЗА ПУТЕВЕ СКУПШТИНА ДРУШТВА ПРЕДСЕДНИК МИРОСЛАВ БИРЂАНИН, ДИПЛ. ИНЖ. УПРАВНИ ОДБОР ПРЕДСЕДНИК МИЛИВОЈЕ ДУРКОВИЋ, ДИПЛ. ИНЖ. ГЕНЕРАЛНИ ДИРЕКТОР МИЛОШ НЕШИЋ, ДИПЛ. ИНЖ. СЕРТИФИКАЦИОНО ТЕЛО РУКОВОДИЛАЦ МР БРАТИСЛАВ МИЛИЋ, ДИПЛ. ИНЖ. СТРУЧНИ САВЕТ ПРЕДСЕДНИК ДУШАН МАТОВИЋ, ДИПЛ. ИНЖ. ДИРЕКТОР ЕКОНОМСКО ­ ДИРЕКТОР ТЕХНИЧКИ ДИРЕКТОР ФИНАНСИЈСКИХ ПОСЛОВА ИСТРАЖИВАЊА
И РАЗВОЈА ЗДРАВКО ДЕЛЕВИЋ, ДИПЛ. ИНЖ. ЈЕЛЕНА ВИЛОТИЈЕВИЋ, ДИПЛ. ЕКОН. МР Б РАТИСЛАВ МИЛИЋ, ДИПЛ. ИНЖ. ЗАВОД ЗА САОБРАЋАЈ ЗАВОД ЗА КОЛОВОЗНЕ И ЕКОНОМИЈУ КОНСТРУКЦИЈЕ ДИРЕКТОР ДИРЕКТОР ЕБОЈША Ч
УБРИЛО
,
ДИПЛ
.
ИНЖ
. ВАН А
НДРИЋ, ДИПЛ. ИНЖ. Н
И
ЗАВОД ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ ЗАВОД ЗА ГЕОТЕХНИКУ ПУТЕВА „ТРАСА“ ДИРЕКТОР ДИРЕКТОР МР ВЛАДЕТА ВУЈАНИЋ, ДИПЛ. ИНЖ. ДРАГУТИН КАЛЕЗИЋ, ДИПЛ. ИНЖ. ЗАВОД ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ ЗАВОД ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ МОСТОВА И КОНСТРУКЦИЈА МАТЕРИЈАЛЕ ДИРЕКТОР ДИРЕКТОР МР СЛОБОДАН ЈОКСИМОВИЋ, ДИПЛ. ИНЖ. ЂОРЂЕ ИЛИЋ, ДИПЛ. ИНЖ. ЗАВОД ЗА ТЕХНОЛОГИЈУ ГРАЂЕЊА ЗАЈЕДНИЧКЕ СЛУЖБЕ ДИРЕКТОР ДИРЕКТОР ЖИВОЈИН ЗОРНИЋ, ДИПЛ. ИНЖ. РАДМИЛА СТОЈКОВИЋ, ДИПЛ. ПРАВ. Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години 23
11 ИСТРАЖИВАЧКО­РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ Руководилац подпројекта: Сарадници на пројекту: Инвеститор: 24 ИСТРАЖИВАЧКО­РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКАТ DIRECT_MAT УКЛАЊАЊЕ И РЕЦИКЛАЖА МАТЕРИЈАЛА У ПУТОГРАДЊИ – РАЗМЕНА ЗНАЊА И ИСКУСТАВА ПОДПРОЈЕКАТ WP4: АСФАЛТНИ МАТЕРИЈАЛИ dr Konrad Mollenhauer, (TUBs) ­ Немачка др Милорад Смиљанић, виши научни сарадник Иван Андрић, дипл. грађ. инж. Европска комисија, Оквирни програм FP7 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години 12 СТУДИЈЕ Руководилац студије: СТУДИЈА О МОГУЋНОСТИ ПРОЈЕКТОВАЊА МЕШАВИНЕ ТВРДО ЛИВЕНОГ АСФАЛТА ЗА МОСТ „ГАЗЕЛА“ У БЕОГРАДУ И ПРАТЕЋИМ САОБРАЋАЈНИЦАМА др Милорад Смиљанић, дипл. инж. технол. Сарадници: др Имре Пап, дипл. инж. Урош Татић, дипл. инж. грађ. Јасмина Грбић, грађ. техн. Јадранка Матејић, хем. техн. Стојанка Петровић, хем. техн. Милош Лазовић, грађ. техн. Ана Јовановић, грађ. техн. Милан Срзентић, лаборант Инвеститор: ЈКП „БЕОГРАДПУТ“, Београд СТУДИЈА ПРОЦЕНЕ ВРЕДНОСТИ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА ПУТНЕ МРЕЖЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ – КОНАЧНА ВЕРЗИЈА Руководилац пројекта: Иван Андрић, дипл. инж. грађ. Руководилац стр. тима: мр Боривоје Алексић, дипл. инж. саобр. мр Боривоје Алексић, дипл. инж. саобр. Сузана Стефановић, дипл. инж. грађ. Иван Андрић, дипл. инж. грађ. Немања Веселиновић, дипл. инж. информ. Драган Стојнић, дипл. инж. грађ. Миленко Гороња, дипл. инж. грађ. Предраг Нишевић, дипл. инж. грађ.
Борка Дефранчески, грађ. техн. Ивона Слуга, грађ. техн. Драган Алексић, техн. Живко Гајић, техн. Јела Спасојевић, техн. Стручни тим: Сарадници: Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“, Београд Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години 25
СТУДИЈА ПРОЦЕНЕ ВРЕДНОСТИ ПУТНЕ МРЕЖЕ НА ОСНОВУ ПРОМЕЊЕНОГ СТАЊА 2011. ГОДИНЕ ­ ОБИЛАЗНИЦА БЕОГРАДА Руководилац пројекта: Иван Андрић, дипл. инж. грађ. Руководилац студије: мр Боривоје Алексић, дипл. инж. саобр. мр Боривоје Алексић, дипл. инж. саобр. Сузана Стефановић, дипл. инж. грађ. Иван Андрић, дипл. инж. грађ. Немања Веселиновић, дипл. инж. информ. Драган Стојнић, дипл. инж. грађ. Миленко Гороња, дипл. инж. грађ. Предраг Нишевић, дипл. инж. грађ. Борка Дефранчески, грађ. техн. Ивона Слуга, грађ. техн. Драган Алексић, техн. Живко Гајић, техн. Стручни тим: Сарадници: Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“, Београд СТУДИЈА ОПРАВДАНОСТИ АУТОПУТ Е­761 ПОЈАТЕ – ПРЕЉИНА ДЕОНИЦА: АДРАНИ ­ МРЧАЈЕВЦИ KM 79+000,00 – KM 97+000.00, L=18,00 KM ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ ­ КЊИГА 17 Руководилац пројекта: мр Милосав Рајковић, дипл. инж. грађ. Руководилац студије: мр Боривоје Алексић, дипл. инж. саобр. Консултант: Сарадник: Проф. др Љубиша Кузовић, дипл. саобр. инж. Борка Дефранчески, грађ. техн.
Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“, Београд СТУДИЈА ОПРАВДАНОСТИ АУТОПУТ Е­761 ПОЈАТЕ – ПРЕЉИНА ДЕОНИЦА: МРЧАЈЕВЦИ – ПРЕЉИНА KM 97+000,00 – KM 109+612.72, L=12,61 ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ ­ КЊИГА 17 Руководилац пројекта: Мирослав Бирђанин, дипл. инж. грађ. Руководилац студије: Консултант: Сарадник: мр Боривоје Алексић, дипл. инж. саобр. Проф. др Љубиша Кузовић, дипл. саобр. инж. Борка Дефранчески, грађ. техн.
Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“, Београд 26 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТ Е­761 ПОЈАТЕ – ПРЕЉИНА ДЕОНИЦА: АДРАНИ ­ МРЧАЈЕВЦИ KM 79+000,00 – KM 97+000.00, L=18,00 KM КЊИГА 4 ­ САОБРАЋАЈНЕ АНАЛИЗЕ И ПРОГНОЗЕ Руководилац пројекта: мр Милосав Рајковић, дипл. инж. грађ. Руководилац студије: мр Боривоје Алексић, дипл. инж. саобр. Консултант: Сарадник: Проф. др Љубиша Кузовић, дипл. саобр. инж. Борка Дефранчески, грађ. техн.
Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“, Београд ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е­761 ПОЈАТЕ – ПРЕЉИНА ДЕОНИЦА: МРЧАЈЕВЦИ – ПРЕЉИНА KM 97+000,00 – KM 109+612.72, L=12,61 КЊИГА 4 САОБРАЋАЈНЕ АНАЛИЗЕ И ПРОГНОЗЕ Руководилац пројекта: Мирослав Бирђанин, дипл. инж. грађ. Руководилац студије: мр Боривоје Алексић, дипл. инж. саобр. Консултант: Сарадник: Проф. др Љубиша Кузовић, дипл. саобр. инж. Борка Дефранчески, грађ. техн.
Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“, Београд ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ ДЕЛА МАГИСТРАЛНОГ ПУТА М­25, НИШ ­ ПРИШТИНА, ДЕОНИЦА: ОБИЛАЗАК ПРОКУПЉА САОБРАЋАЈНЕ АНАЛИЗЕ И ПРОГНОЗЕ Марко Младеновић, дипл. инж. саоб. Одговорни пројектант: Сарадници: Небојша Чубрило, дипл. инж. саоб. Јелена Станимировић, екон. Инвеститор: ЈП "Путеви Србије" ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ ДЕЛА МАГИСТРАЛНОГ ПУТА М­25, НИШ ­ ПРИШТИНА, ДЕОНИЦА: ОБИЛАЗАК ПРОКУПЉА СТУДИЈА ОПРАВДАНОСТИ ИЗГРАДЊЕ Марко Младеновић, дипл. инж. саоб. Одговорни пројектант: Сарадници: Небојша Чубрило, дипл. инж. саоб. Јелена Станимировић, екон. Инвеститор: ЈП "Путеви Србије" СТУДИЈА СИСТЕМА ЗА РАНО УОЧАВАЊЕ ПОЛЕДИЦЕ НА УЛИЧНОЈ МРЕЖИ ГРАДА БЕОГРАДА Небојша Чубрило, дипл. инж. саоб. Одговорни пројектант: Сарадници: Јелена Станимировић, екон. Богдан Стоисављевић, грађ. техн. Инвеститор: ЈКП "Београдпут" Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години 27
Одговорни пројектант: ЕЛАБОРАТ САОБРАЋАЈНИХ АНАЛИЗА И ПРОГНОЗА ЗА ПЕТЉУ "ОРЛОВАЧА" У ОКВИРУ ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА Небојша Чубрило, дипл. инж. саоб. Сарадници: Марко Младеновић, дипл. инж. саоб. Александар Јовић, дипл. инж. саоб. Тања Петровић, дипл. инж. саоб. Инвеститор: ЈП "Путеви Србије" ЕЛАБОРАТ САОБРАЋАЈНИХ АНАЛИЗА И ПРОГНОЗА ЗА ПЕТЉУ "ПЕТЛОВО БРДО" У ОКВИРУ ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА (УКРШТАЈ ДРЖАВНИХ ПУТЕВА М­22 И Р­251) Небојша Чубрило, дипл. инж. саоб. Одговорни пројектант: Сарадници: Марко Младеновић, дипл. инж. саоб. Александар Јовић, дипл. инж. саоб. Тања Петровић, дипл. инж. саоб. Инвеститор: ЈП "Путеви Србије" СТУДИЈА ОПРАВДАНОСТИ ИЗГРАДЊЕ ПЕТЉЕ "ПЕТЛОВО БРДО" У ОКВИРУ ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА (УКРШТАЈ ДРЖАВНИХ ПУТЕВА М­22 И Р­251) Одговорни пројектант: Небојша Чубрило, дипл. инж. саоб. Сарадници: Марко Младеновић, дипл. инж. саоб. Александар Јовић, дипл. инж. саоб. Тања Петровић, дипл. инж. саоб. Инвеститор: ЈП "Путеви Србије" ЕЛАБОРАТ САОБРАЋАЈНИХ АНАЛИЗА И ПРОГНОЗА ЗА 6. СЕКТОР ОБИЛАЗНИЦЕ БЕОГРАДА У ОКВИРУ ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА Небојша Чубрило, дипл. инж. саоб. Одговорни пројектант: Сарадници: Марко Младеновић, дипл. инж. саоб. Александар Јовић, дипл. инж. саоб. Тања Петровић, дипл. инж. саоб. Инвеститор: ЈП "Путеви Србије" 28 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години 13 ПРОЈЕКТИ ПУТЕВА 13.1 ПРОЈЕКТИ АУТОПУТЕВА ГЛАВНИ­ИП ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е­80 НИШ (ПРОСЕК) ­
ДИМИТРОВГРАД (ГРАНИЦА БУГАРСКЕ) ДЕОНИЦА 5Б: САРЛАХ ­ ПИРОТ (ИСТОК); KM 73 + 959.02 ­ KM 81 + 450.00 ГРАЂЕВИНСКИ ПРОЈЕКАТ ­ ФИНАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Руководилац пројекта: Милосав Рајковић, дипл. грaђ. инж. Милосав Рајковић, дипл. грaђ. инж. Душан Савковић, дипл. грађ. инж. Драган Поповић, грађ. тех. Ђорђе Момировић, грађ. тех Одговорни пројектант: Сарадници: Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е­80 НИШ (ПРОСЕК) ­ ДИМИТРОВГРАД (ГРАНИЦА БУГАРСКЕ) ДЕОНИЦА 5Б: САРЛАХ–ПИРОТ (ИСТОК); KM 73 + 959.02 ­ KM 81 + 450.00 ГРАЂЕВИНСКИ ПРОЈЕКАТ ­ ФИНАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Руководилац пројекта: Милосав Рајковић, дипл. грaђ. инж. Одговорни пројектант: Милосав Рајковић, дипл. грaђ. инж. Душан Савковић, дипл. грађ. инж. Драган Поповић, грађ. тех. Ђорђе Момировић, грађ. тех ЈП “Путеви Србије“ Сарадници: Инвеститор: ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТАУТОПУТА Е­761 ПОЈАТЕ ­ ПРЕЉИНА ДЕОНИЦА: АДРАНИ ­ МРЧАЈЕВЦИ; KM 79+000.00 ­ KM 87+000.00 ГРАЂЕВИНСКИ ПРОЈЕКАТ Руководилац пројекта: Милосав Рајковић, дипл. грaђ. инж. Душан Савковић, дипл. грађ. инж. Драган Поповић, грађ. тех. Ђорђе Момировић, грађ. тех ЈП “Путеви Србије“ Одговорни пројектант: Сарадници: Инвеститор: Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години 29
ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТАУТОПУТА Е­761 ПОЈАТЕ ­ ПРЕЉИНА ДЕОНИЦА: АДРАНИ ­ МРЧАЈЕВЦИ; KM 79+000.00 ­ KM 87+000.00 ГРАЂЕВИНСКИ ПРОЈЕКАТ Руководилац пројекта: Милосав Рајковић, дипл. грaђ. инж. Одговорни пројектант: Душан Савковић, дипл. грађ. инж. Драган Поповић, грађ. тех. Ђорђе Момировић, грађ. тех ЈП “Путеви Србије“ Сарадници: Инвеститор: ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е­761 ПОЈАТЕ – ПРЕЉИНА, ДЕОНИЦА МРЧАЈЕВЦИ – ПРЕЉИНА (KM 97+000­ KM 109+663,80) Руководилац пројекта: Бирђанин Мирослав, дипл. грађ. инж. Александар Стојановић, дипл. грађ. инж Одговорни пројектант: Сарадници: Бојана Ровчанин, грађ. инж. Стојанча Борисов, грађ. техн. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е­70/Е­75 ОБИЛАЗНИЦА БЕОГРАДА, ДЕОНИЦА: ДОБАНОВЦИ – БУБАЊ ПОТОК, СЕКТОР 4 ­ ПРОЈЕКАТ ПЕТЉЕ ОРЛОВАЧА НА KM 585+479,78 ­ 1 ФАЗА ­ Руководилац пројекта: Бирђанин Мирослав, дипл. грађ. инж. Александар Стојановић, дипл. грађ. инж. Одговорни пројектант: Сарадници: Бојана Ровчанин, грађ. инж. Стојанча Борисов, грађ. техн. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е­70/Е­75 ОБИЛАЗНИЦА БЕОГРАДА, ДЕОНИЦА: ДОБАНОВЦИ – БУБАЊ ПОТОК, СЕКТОР 4 ­ ПРОЈЕКАТ ПЕТЉЕ ОРЛОВАЧА НА KM 585+479,78 ­ 2 ФАЗА Руководилац пројекта: Бирђанин Мирослав, дипл. грађ. инж. Александар Стојановић, дипл. грађ. инж. Одговорни пројектант: Сарадници: Бојана Ровчанин, грађ. инж. Стојанча Борисов, грађ. техн. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ 30 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е­70/Е­75 ОБИЛАЗНИЦА БЕОГРАДА, ДЕОНИЦА: ДОБАНОВЦИ – БУБАЊ ПОТОК, СЕКТОР 4 ­ ПРОЈЕКАТ ПЕТЉЕ ОРЛОВАЧА НА KM 585+479,78 ­ 1 ФАЗА Руководилац пројекта: Бирђанин Мирослав, дипл. грађ. инж. Александар Стојановић, дипл. грађ. инж. Одговорни пројектант: Сарадници: Бојана Ровчанин, грађ. инж. Стојанча Борисов, грађ. техн. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е­70/Е­75 ОБИЛАЗНИЦА БЕОГРАДА, ДЕОНИЦА: ДОБАНОВЦИ – БУБАЊ ПОТОК, СЕКТОР 4 ­ ПРОЈЕКАТ ПЕТЉЕ ОРЛОВАЧА НА KM 585+479,78 ­ 2 ФАЗА Руководилац пројекта: Бирђанин Мирослав, дипл. грађ. инж. Александар Стојановић, дипл. грађ. инж. Одговорни пројектант: Сарадници: Бојана Ровчанин, грађ. инж. Стојанча Борисов, грађ. техн. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТ E–763 БЕОГРАД – ЈУЖНИ ЈАДРАН, СЕКТОР II: ЉИГ – ПОЖЕГА, ДЕОНИЦА 1: ЉИГ (ДОЊИ – БАЊАНИ) – БОЉКОВЦИ; KM 77+118.23 – KM 87+839 Руководилац пројекта: Душан Матовић, дипл. грађ. инж. Биљана Маљковић, дипл. грађ. инж. Одговорни пројектант: Сарадници: Иван Шеваљевић, дипл. грађ. инж. Славко Просеница, грађ. техн. Аница Ковачић, грађ. техн. Дамир Дробац, грађ. техн. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ ИДЕЈНИ / ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТ E­80 НИШ (ПРОСЕК) – ДИМИТРОВГРАД (ГРАНИЦА БУГАРСКЕ), ДЕОНИЦА 5А: СТАНИЧЕЊЕ – САРЛАХ KM 64+800.00 – KM 73+949.26 Руководилац пројекта: Одговорни пројектант: Милосав Рајковић, дипл. грађ. инж. Биљана Маљковић, дипл. грађ. инж. Сарадници: Иван Шеваљевић, дипл. грађ. инж. Славко Просеница, грађ. техн. Аница Ковачић, грађ. техн. Дамир Дробац, грађ. техн. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години 31
ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е­70/75 ОБИЛАЗНИЦА БЕОГРАДА; ДЕОНИЦА: ДОБАНОВЦИ ­ БУБАЊ ПОТОК СЕКТОР 5: ПЕТЉА ОРЛОВАЧА ­ ТУНЕЛ СТРАЖЕВИЦА, KM 585+867.00 ­ KM 588+916.30 ГРАЂЕВИНСКИ ПРОЈЕКАТ, ФИНАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Руководилац пројекта: Горан Шеница, дипл. грађ. инж. Горан Ђајић, дипл. грађ. инж. Одговорни пројектант: Сарадници: Дијана Милошевић, дипл. грађ. инж. Марија Стојановић, дипл. грађ. инж. Ђорђе Јаначков, грађ. техн. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е–70/75 ДОБАНОВЦИ – БУБАЊ ПОТОК; ВЕЗА I ФАЗЕ СЕКТОРА 5 И ДРЖАВНОГ ПУТА II РЕДА Р­251, СЕКТОР 5 I ФАЗА ГРАЂЕВИНСКИ ПРОЈЕКАТ, ФИНАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Руководилац пројекта: Горан Шеница, дипл. грађ. инж. Дијана Милошевић, дипл. грађ. инж. Одговорни пројектант: Сарадници: Марија Стојановић, дипл. грађ. инж. Ђорђе Јаначков, грађ. техн. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е­70/75 ОБИЛАЗНИЦА БЕОГРАДА; ДЕОНИЦА: ДОБАНОВЦИ – БУБАЊ ПОТОК СЕКТОР 6: ТУНЕЛ СТРАЖЕВИЦА – ЧВОР БУБАЊ ПОТОК, KM 588+916.30 ­ KM 598+489.89 ГРАЂЕВИНСКИ ПРОЈЕКАТ, ЧВОРОВИ И ПЕТЉЕ - ЧВОР „БУБАЊ ПОТОК“ - ПЕТЉА „АВАЛА“ - ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ Руководилац пројекта: Горан Шеница, дипл. грађ. инж. Дијана Милошевић, дипл. грађ. инж. Горан Ђајић, дипл. грађ. инж. Марија Стојановић, дипл. грађ. инж. Ђорђе Јаначков, грађ. техн. Одговорни пројектант: Сарадници: Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА АУТОПУТ Е­70 И Е­75, БРАТСТВО­ЈЕДИНСТВО; ДЕОНИЦА: ДОБАНОВЦИ – БУБАЊ ПОТОК, СЕКТОР 5, KM 585+867.00 ­ KM 591+270.00 ГРАЂЕВИНСКИ ПРОЈЕКАТ - ОСНОВНА ТРАСА - ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ Руководилац пројекта: Горан Шеница, дипл. грађ. инж. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ 32 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години ГЛАВНИПРОЈЕКАТ­ИП АУТОПУТА Е­75 БЕОГРАДА – НИШ – ГРАНИЦА СА МАКЕДОНИЈОМ, ДЕОНИЦА: ЦАРИЧИНА ДОЛИНА – ВЛАДИЧИН ХАН, ОД KM 885+772,79 ­KM 900+100,81 ИЗМЕШТАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ Руководилац пројекта: Одговорни пројектант: Горан Шеница, дипл. грађ. инж. Јовица Влачић, дипл. грађ. инж. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е–75 НОВИ САД – БЕОГРАД ­ НИШ; ДЕОНИЦА БАТАЈНИЦА – ДОБАНОВЦИ, ЧВОР „ДОБАНОВЦИ II ФАЗА Руководилац пројекта: Мирослав Зеленбаба, дипл. грађ. инж. Тамара Нешковић, дипл. грађ. инж. Одговорни пројектант: Сарадници: Милица Митић, грађ. инж. Оливера Спичановић, грађ. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е–75 НОВИ САД – БЕОГРАД ­ НИШ; ДЕОНИЦА БАТАЈНИЦА – ДОБАНОВЦИ, СЕКТОР 2: KM 188 + 680 ­ KM 194 + 782.94 Руководилац пројекта: Мирослав Зеленбаба, дипл. грађ. инж. Тамара Нешковић, дипл. грађ. инж. Одговорни пројектант: Сарадници: Милица Митић, грађ. инж. Оливера Спичановић, грађ. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТАУТОПУТА Е­761 ПОЈАТЕ ­ ПРЕЉИНА ДЕОНИЦА: АДРАНИ ­ МРЧАЈЕВЦИ; KM 88+000.00 ­ KM 97+000.00 ГРАЂЕВИНСКИ ПРОЈЕКАТ Руководилац пројекта: Милосав Рајковић, дипл. грaђ. инж. Владан Грујић, дипл. грађ. инж. Младен Капетановић, дипл.грађ. инж. Татјана Савковић, грађ. тех. ЈП “Путеви Србије“ Одговорни пројектант: Сарадници: Инвеститор: ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТАУТОПУТА Е­761 ПОЈАТЕ ­ ПРЕЉИНА ДЕОНИЦА: АДРАНИ ­ МРЧАЈЕВЦИ; KM 88+000.00 ­ KM 97+000.00 ГРАЂЕВИНСКИ ПРОЈЕКАТ Руководилац пројекта: Милосав Рајковић, дипл. грaђ. инж. Владан Грујић, дипл. грађ. инж. Младен Капетановић, дипл. грађ. инж. Татјана Савковић, грађ. тех. ЈП “Путеви Србије“ Одговорни пројектант: Сарадници: Инвеститор: Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години 33
ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е­763 БЕОГРАД – ЈУЖНИ ЈАДРАН СЕКТОР II: ЉИГ – ПОЖЕГА, ДЕОНИЦА 2: БОЉКОВЦИ – ТАКОВО ОД КМ 87+839.45 ДО КМ 100+412.01 ГРАЂЕВИНСКИ ПРОЈЕКАТ Руководилац пројекта: Душан Матовић, дипл. грaђ. инж. Слађан Митић, дипл. грaђ. инж. Ивана Габуровић, дипл. грaђ. инж. Иван Милинковић, дипл. грaђ. инж. Гордана Тирнанић, дипл. грaђ. инж. Зорица Ганић, грaђ. тех. ЈП “Путеви Србије“ Одговорни пројектант: Сарадници: Инвеститор: ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е­763 БЕОГРАД – ЈУЖНИ ЈАДРАН СЕКТОР II: ЉИГ – ПОЖЕГА, ДЕОНИЦА 2: БОЉКОВЦИ – ТАКОВО ОД КМ 87+839.45 ДО КМ 100+412.01 ПРОЈЕКАТ ПРАТЕЋИХ САДРЖАЈА Руководилац пројекта: Душан Матовић, дипл. грaђ. инж. Ивана Габуровић, дипл. грaђ. инж. Иван Милинковић, дипл. грaђ. инж. Гордана Тирнанић, дипл. грaђ. инж. Зорица Ганић, грaђ. тех. ЈП “Путеви Србије“ Одговорни пројектант: Сарадници: Инвеститор: ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТA E–763 БЕОГРАД – ЈУЖНИ ЈАДРАН, СЕКТОР II: ЉИГ – ПОЖЕГА, ДЕОНИЦА 1: ЉИГ (ДОЊИ – БАЊАНИ) – БОЉКОВЦИ, КМ 77+118.23 – КМ 87+839 Руководилац пројекта: Душан Матовић, дипл. грaђ. инж. Биљана Маљковић, дипл. грађ. инж. Иван Шеваљевић, дипл. грађ. инж. Славко Просеница, грађ. техн. Аница Ковачић, грађ. техн. Дамир Дробац, грађ. техн. ЈП “Путеви Србије“ Одговорни пројектант: Сарадници: Инвеститор: ИДЕЈНИ / ГЛАВНИ ПРОЈЕКАT АУТОПУТA E­80 НИШ (ПРОСЕК) – ДИМИТРОВГРАД (ГРАНИЦА БУГАРСКЕ) ДЕОНИЦА 5А: СТАНИЧЕЊЕ ­ САРЛАХ КМ 64+800.00 – КМ 73+949.26 Руководилац пројекта: Милосав Рајковић, дипл. грађ. инж. Биљана Маљковић, дипл. грађ. инж. Иван Шеваљевић, дипл. грађ. инж. Славко Просеница, грађ. техн. Аница Ковачић, грађ. техн. Дамир Дробац, грађ. техн. ЈП “Путеви Србије“ Одговорни пројектант: Сарадници: Инвеститор: 34 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години 13.2 ПРОЈЕКТИ МАГИСТРАЛНИХ И РЕГИОНАЛНИХ ПУТЕВА ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ПОЈАЧАНОГ ОДРЖАВАЊА (ПОБОЉШАЊА) РЕГИОНАЛНОГ ПУТА Р­267, KM 1+ 450 ­ KM 10 + 400 Руководилац пројекта: Мирослав Зеленбаба, дипл. грађ. инж. Гордана Петровић, дипл. грађ. инж. Одговорни пројектант: Сарадници: Горан Бирђанин, дипл,грађ. инж. МилеБорисов, грађ. тех. Влада Костић, грађ. тех. Миодраг Илић, грађ. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ ПАРАЛЕЛНОГ ­ НЕКОМЕРЦИЈАЛНОГ ПУТА УЗ АУТОПУТ Е­80 НИШ ­ ДИМИТРОВГРАД ДЕОНИЦА: БЕЛА ПАЛАНКА – ПИРОТ(ЗАПАД); KM 51+055,33 ­ KM 55+288,49, ГРАЂЕВИНСКИ ПРОЈЕКАТ Руководилац пројекта: Владан Грујић, дипл. грађ. инж. Владан Грујић, дипл. грађ. инж. Славко Просеница, грађ. тех. Аница Ковачић, грађ. тех. Татјана Савковић, грађ. тех. ЈП “Путеви Србије“ Одговорни пројектант: Сарадници: Инвеститор: Одговорни пројектант: Сарадници: Инвеститор: Одговорни пројектант: Сарадници: Инвеститор: Одговорни пројектант: Сарадници: Инвеститор: РЕГИОНАЛНИ ПУТ Р­117 СЈЕНИЦА – БАРЕ ДЕОНИЦА: ПРИЈЕВОРАЦ – ВИШЊЕВО ОД КМ 10+125.00 ДО КМ 17+620.00 ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ПОЈАЧАНОГ ОДРЖАВАЊА Слађан Митић, дипл. грaђ. инж. Зорица Ганић, грaђ. тех. Зорица Митић, арх. тех. ЈП “Путеви Србије“ ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ПУТА У ЗОНИ АБ МОСТА ПРЕКО РЕКЕ ДУЛЕНКЕ У РЕКОВЦУ, НА КМ 0+119,00 РЕГИОНАЛНОГ ПУТА Р­
102, ДЕОНИЦА: КРАГУЈЕВАЦ – РЕКОВАЦ Слађан Митић, дипл. грaђ. инж. Иван Милинковић, дипл. грaђ. инж. Зорица Ганић, грaђ. тех. ЈП “Путеви Србије“ ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ ПУТА У ЗОНИ АБ МОСТА ПРЕКО РЕКЕ ДУЛЕНКЕ У РЕКОВЦУ НА КМ 0+119,00 РЕГИОНАЛНОГ ПУТА Р­
102, ДЕОНИЦА: КРАГУЈЕВАЦ – РЕКОВАЦ Слађан Митић, дипл. грaђ. инж. Иван Милинковић, дипл. грaђ. инж. Зорица Ганић, грaђ. тех. ЈП “Путеви Србије“ Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години 35
13.3 ПРОЈЕКТИ АЕРОДРОМА ИДЕЈНИ ГРАЂЕВИНСКИ ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА ПРОШИРЕЊА ПЛАТФОРМЕ “С“ Одговорни пројектант: Инвеститор: Милосав Рајковић, дипл. грaђ. инж. Душан Савковић, дипл. грађ. инж. Драган Поповић, грађ. тех. Ђорђе Момировић, грађ. тех АЕРОДРОМ „НИКОЛА ТЕСЛА“, Београд ГЛАВНИ ГРАЂЕВИНСКИ ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА ПРОШИРЕЊА ПЛАТФОРМЕ “С“ Одговорни пројектант: Милосав Рајковић, дипл. грaђ. инж. Пројектант: Сарадници: Душан Савковић, дипл. грађ. инж. Драган Поповић, грађ. тех. Ђорђе Момировић, грађ. тех Инвеститор: АЕРОДРОМ „НИКОЛА ТЕСЛА“, Београд ГЛАВНИ ГРАЂЕВИНСКИ ПРОЈЕКАТ ПРИСТАНИШНЕ ПЛАТФОРМЕ, 1.ФАЗА ГЛАВНИ ГРАЂЕВИНСКИ ПРОЈЕКАТ ПРИСТАНИШНЕ ПЛАТФОРМЕ, 2.ФАЗА ГЛАВНИ ГРАЂЕВИНСКИ ПРОЈЕКАТ ПРИСТАНИШНЕ ПЛАТФОРМЕ, 3.ФАЗА Одговорни пројектант: Милосав Рајковић, дипл. грaђ. инж. Пројектант: Сарадници: Душан Савковић, дипл. грађ. инж. Драган Поповић, грађ. тех. Ђорђе Момировић, грађ. тех Инвеститор: ВОЈНО‐ГРАЂЕВИНСКИ ЦЕНТАР, Београд Пројектант: Сарадници: 13.4 ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТАУТОПУТА Е­80 НИШ (ПРОСЕК) ­ ДИМИТРОВГРАД (ГРАНИЦА БУГАРСКЕ), ДЕОНИЦА 3Б: ЦРВЕНА РЕКА ­ ЧИФЛИК; ОД KM: 50+946.00 ДО KM: 53+317.23 (L=2.37KM) ГРАЂЕВИНСКИ ПРОЈЕКАТ – ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА Руководилац пројекта: Душан Савковић, дипл. грaђ. инж. Инвеститор: ЈП “Путеви Србије“ ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТАУТОПУТА Е­80 НИШ (ПРОСЕК) ­ ДИМИТРОВГРАД (ГРАНИЦА БУГАРСКЕ) ДЕОНИЦА 4: ЧИФЛИК ­ СТАНИЧЕЊЕ; ОД KM: 52+727.65 ДО KM: 64+800,00 (L=12.07KM) ГРАЂЕВИНСКИ ПРОЈЕКАТ – ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА Руководилац пројекта: Душан Савковић, дипл. грaђ. инж. Инвеститор: ЈП “Путеви Србије“ 36 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години 14 ПРОЈЕКТИ МОСТОВА 14.1 ПРОЈЕКТИ МОСТОВА ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТА ПРЕКО ПРЕКО ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ И НИШАВЕ НА KM 51+855,75 ПАРАЛЕЛНОГ ПУТА ПРОСЕК ­ ДИМИТРОВГРАД НА АУТОПУТУ Е­80 НИШ – ДИМИТРОВГРАД Одговорни пројектант: Одговорни пројектант: Нада Јововић, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТОВА У ПЕТЉИ ДОБАНОВЦИ: МОСТ НА KM.1+440,98 КРАК 2, МОСТ НА KM.1+424,43 КРАК 1 И МОСТ НА KM.0+652,93 КРАК 11 НА АУТОПУТУ Е­75 НОВИ САД ­ БЕОГРАД ­ НИШ, ДЕОНИЦА: БАТАЈНИЦА ­ ДОБАНОВЦИ Ђорђе Илић, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ НАДВОЖЊАКА НА KM.191+795,20 АУТОПУТА Е­75 НОВИ САД ­ БЕОГРАД ­ НИШ, ДЕОНИЦА: БАТАЈНИЦА ­ ДОБАНОВЦИ Одговорни пројектант: Ђорђе Илић, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ НАДВОЖЊАКА НА KM.194+649,45 АУТОПУТА Е­75 НОВИ САД ­ БЕОГРАД ­ НИШ, ДЕОНИЦА: БАТАЈНИЦА ­ ДОБАНОВЦИ Ђорђе Илић, дипл. грађ. инж. Одговорни пројектант: Одговорни пројектант: Одговорни пројектант: ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТОВА НА KM.192+050,23 ЛЕВЕ ТРАКЕ И НА KM.192+052,09 ДЕСНЕ ТРАКЕ АУТОПУТА Е­75 НОВИ САД ­ БЕОГРАД ­ НИШ, ДЕОНИЦА: БАТАЈНИЦА ­ ДОБАНОВЦИ Ђорђе Илић, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТА НА KM.0+310,58 ЛОКАЛНОГ ПУТА БРОЈ 8 АУТОПУТА Е­75 НОВИ САД ­ БЕОГРАД ­ НИШ, ДЕОНИЦА: БАТАЈНИЦА ­ ДОБАНОВЦИ Ђорђе Илић, дипл. грађ. инж. Одговорни пројектант: ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТА НА KM.3+362,42 ЛОКАЛНОГ ПУТА БРОЈ 7 АУТОПУТА Е­75 НОВИ САД ­ БЕОГРАД ­ НИШ, ДЕОНИЦА: БАТАЈНИЦА ­ ДОБАНОВЦИ Ђорђе Илић, дипл. грађ. инж. Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години 37
Одговорни пројектант: ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТА НА KM.3+295,98 ЛОКАЛНОГ ПУТА БРОЈ 6 АУТОПУТА Е­75 НОВИ САД ­ БЕОГРАД ­ НИШ, ДЕОНИЦА: БАТАЈНИЦА ­ ДОБАНОВЦИ Ђорђе Илић, дипл. грађ. инж. Одговорни пројектант: ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ МОСТА ПРЕКО ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ ТОПЧИДЕР ­ МАЛА КРСНА НА KM. 0+619,40 КРАКА 7 У САСТАВУ ПЕТЉЕ ЗА ВЕЗУ АУТОПУТА Е­75 БЕОГРАД­НИШ СА СМЕДЕРЕВОМ Душан Исаков, дипл. грађ. инж. Одговорни пројектант: Одговорни пројектант: Одговорни пројектант: Одговорни пројектант: ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ МОСТОВА "ШАБАЗОВИЦА" НА KM.768+500,00 АУТОПУТА Е­75 БЕОГРАД ­ НИШ Горан Лазовић, дипл. грађ. инж. ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ МОСТОВА "ПЕРИЛОВАЦ" НА KM.764+125,00 АУТОПУТА Е­75 БЕОГРАД ­ НИШ Ђорђе Илић, дипл. грађ. инж. ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ МОСТА ПРЕКО РЕКЕ ДУЛЕНКЕ У РЕКОВЦУ НА РЕГИОНАЛНОМ ПУТУ R­102 КРАГУЈЕВАЦ ­ РЕКОВАЦ Славица Вучетић Абинун, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТА ПРЕКО РЕКЕ ДУЛЕНКЕ У РЕКОВЦУ НА РЕГИОНАЛНОМ ПУТУ R­102 КРАГУЈЕВАЦ ­ РЕКОВАЦ Славица Вучетић Абинун, дипл. грађ. инж. Одговорни пројектант: Одговорни пројектант: Одговорни пројектант: Одговорни пројектант: ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ИЗМЕНЕ КАБЛОВА ЗА НАДВОЖЊАК БРОЈ 25 НА АУТОПУТУ Е­75 ДОБАНОВЦИ ­ БУБАЊ ПОТОК, СЕКТОР 5 Душан Исаков, дипл. грађ. инж. ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ МОСТОВА НА АУТОПУТУ Е­70/Е­75 ДОБАНОВЦИ ­ БУБАЊ ПОТОК У САСТАВУ ПЕТЉЕ "ПЕТЛОВО БРДО", МОСТ БРОЈ 24А Ђорђе Илић, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТОВА НА АУТОПУТУ Е­70/Е­75 ДОБАНОВЦИ ­ БУБАЊ ПОТОК У САСТАВУ ПЕТЉЕ "ПЕТЛОВО БРДО", МОСТ БРОЈ 24А Ђорђе Илић, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТА БРОЈ 5 НА KM.569+502,75 ЛЕВЕ ТРАКЕ НА АУТОПУТУ Е­70/Е­75 ДОБАНОВЦИ – БУБАЊ ПОТОК, СЕКТОР 2 Ђорђе Илић, дипл. грађ. инж. 38 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години Одговорни пројектант: ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТА БРОЈ 6 НА KM.569+674,90 ЛЕВЕ ТРАКЕ АУТОПУТA Е­70/Е­75 ДОБАНОВЦИ – БУБАЊ ПОТОК, СЕКТОР 2 Ђорђе Илић, дипл. грађ. инж. Одговорни пројектант: Одговорни пројектант: ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТА БРОЈ 7 НА KM.574+450,35 ЛЕВЕ ТРАКЕ АУТОПУТA Е­70/Е­75 ДОБАНОВЦИ ­ БУБАЊ ПОТОК, СЕКТОР 3 Ђорђе Илић, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТА БРОЈ 9 НА KM.580+401,00 ЛЕВЕ ТРАКЕ АУТОПУТA Е­70/Е­75 ДОБАНОВЦИ ­ БУБАЊ ПОТОК, СЕКТОР 4 Ђорђе Илић, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТА БРОЈ 10 НА KM.582+699,50 ЛЕВЕ ТРАКЕ АУТОПУТA Е­70/Е­75 ДОБАНОВЦИ ­ БУБАЊ ПОТОК, СЕКТОР 4 Ђорђе Илић, дипл. грађ. инж. Одговорни пројектант: Одговорни пројектант: Одговорни пројектант: ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТА БРОЈ 11 НА KM.583+671,35 ЛЕВЕ ТРАКЕ АУТОПУТA Е­70/Е­75 ДОБАНОВЦИ ­ БУБАЊ ПОТОК, СЕКТОР 4 Ђорђе Илић, дипл. грађ. инж. ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ МОСТОВА (15 ОБЈЕКАТА) ­ СЕКТОР 6 НА АУТОПУТУ Е­70/Е­75 ДОБАНОВЦИ ­ БУБАЊ ПОТОК Ђорђе Илић, дипл. грађ. инж. Одговорни пројектант: Одговорни пројектант: ПРОЈЕКАТ ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА НАДВОЖЊАКА БРОЈ 18 У САСТАВУ ПЕТЉЕ "ДОБАНОВЦИ" НА АУТОПУТУ Е­70/Е­75 ДОБАНОВЦИ ­ БУБАЊ ПОТОК, СЕКТОР 1 Ђорђе Илић, дипл. грађ. инж. ПРОЈЕКАТ ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА МОСТА БРОЈ 1 НА KM.563+141,94 АУТОПУТA Е­70/Е­75 ДОБАНОВЦИ ­ БУБАЊ ПОТОК, СЕКТОР 1 Ђорђе Илић, дипл. грађ. инж. Одговорни пројектант: Одговорни пројектант: ПРОЈЕКАТ ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА МОСТОВА БРОЈ 2 НА KM.563+555,44 НА АУТОПУТУ Е­70/Е­75 ДОБАНОВЦИ ­ БУБАЊ ПОТОК, СЕКТОР 1 Ђорђе Илић, дипл. грађ. инж. ПРОЈЕКАТ ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА МОСТА БРОЈ 19 У САСТАВУ ПЕТЉE "ДОБАНОВЦИ" НА KM.564+382,27 АУТОПУТA Е­70/Е­75 ДОБАНОВЦИ ­ БУБАЊ ПОТОК, СЕКТОР 1 Ђорђе Илић, дипл. грађ. инж. Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години 39
Одговорни пројектант: ПРОЈЕКАТ ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА МОСТОВА БРОЈ 3 НА KM.565+130,00 АУТОПУТA Е­70/Е­75 ДОБАНОВЦИ ­ БУБАЊ ПОТОК, СЕКТОР 1 Ђорђе Илић. дипл.грађ. инж. Одговорни пројектант: Одговорни пројектант: Одговорни пројектант: ПРОЈЕКАТ ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА НАДВОЖЊАКА БРОЈ 21 НА KM.567+276,40 АУТОПУТA Е­70/Е­75 ДОБАНОВЦИ ­ БУБАЊ ПОТОК, СЕКТОР 1 Ђорђе Илић, дипл. грађ. инж. ПРОЈЕКАТ ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА МОСТОВА БРОЈ 4 НА KM.568+993,47 АУТОПУТA Е­70/Е­75 ДОБАНОВЦИ ­ БУБАЊ ПОТОК, СЕКТОР 1 Ђорђе Илић, дипл. грађ. инж. ПРОЈЕКАТ ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА МОСТА БРОЈ 5 НА KM.569+502,75 ДЕСНЕ ТРАКЕ АУТОПУТA Е­70/Е­75 ДОБАНОВЦИ ­ БУБАЊ ПОТОК, СЕКТОР 2 Ђорђе Илић, дипл. грађ. инж. Одговорни пројектант: Одговорни пројектант: ПРОЈЕКАТ ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА МОСТА БРОЈ 6 НА KM.569+674,90 ДЕСНЕ ТРАКЕ НА АУТОПУТУ Е­70/Е­75 ДОБАНОВЦИ ­ БУБАЊ ПОТОК, СЕКТОР 2 Ђорђе Илић, дипл. грађ. инж. ПРОЈЕКАТ ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА НАДВОЖЊАКА БРОЈ 22 НА KM.573+105,53 АУТОПУТA Е­70/Е­75 ДОБАНОВЦИ ­ БУБАЊ ПОТОК, СЕКТОР 2 Ђорђе Илић, дипл. грађ. инж. Одговорни пројектант: Одговорни пројектант: Одговорни пројектант: 40 ПРОЈЕКАТ ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА МОСТА БРОЈ 7 НА KM.574+450,35 ДЕСНЕ ТРАКЕ АУТОПУТA Е­70/Е­75 ДОБАНОВЦИ ­ БУБАЊ ПОТОК, СЕКТОР 3 Ђорђе Илић, дипл. грађ. инж. ПРОЈЕКАТ ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА НАДВОЖЊАКА БРОЈ 23 НА KM.577+756,37 У САСТАВУ ПЕТЉЕ "ОСТРУЖНИЦА" АУТОПУТA Е­70/Е­75 ДОБАНОВЦИ ­ БУБАЊ ПОТОК, СЕКТОР 3 Ђорђе Илић, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ НАДВОЖЊАКА БРОЈ 25 НА KM.589+101,10 АУТОПУТA Е­70/Е­75 ДОБАНОВЦИ ­ БУБАЊ ПОТОК, СЕКТОР 5 Ђорђе Илић, дипл. грађ. инж. Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години Одговорни пројектант: ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ НАДВОЖЊАКА НА KM.77+636,60 АУТОПУТА Е­763 БЕОГРАД ­ ЈУЖНИ ЈАДРАН, СЕКТОР 2: ЉИГ ­ ПОЖЕГА, ДЕОНИЦА: ЉИГ ­ БОЈКОВЦИ Горан Лазовић, дипл. грађ. инж. Одговорни пројектант: Одговорни пројектант: Одговорни пројектант: Одговорни пројектант: ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТОВА НА KM.77+739,52 АУТОПУТА Е­763 БЕОГРАД ­ ЈУЖНИ ЈАДРАН, СЕКТОР 2: ЉИГ ­ ПОЖЕГА, ДЕОНИЦА: ЉИГ ­ БОЈКОВЦИ Славица Вучетић Абинун, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТОВА НА KM.78+528,42 АУТОПУТА Е­763 БЕОГРАД ­ ЈУЖНИ ЈАДРАН, СЕКТОР 2: ЉИГ ­ ПОЖЕГА, ДЕОНИЦА: ЉИГ ­ БОЈКОВЦИ Душан Исаков, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТОВА НА KM.78+936,59 АУТОПУТА Е­763 БЕОГРАД ­ ЈУЖНИ ЈАДРАН, СЕКТОР 2: ЉИГ ­ ПОЖЕГА, ДЕОНИЦА: ЉИГ – БОЈКОВЦИ Александра Јањанин, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТОВА НА KM.79+309,41 АУТОПУТА Е­763 БЕОГРАД ­ ЈУЖНИ ЈАДРАН, СЕКТОР 2: ЉИГ ­ ПОЖЕГА, ДЕОНИЦА: ЉИГ ­ БОЈКОВЦИ Нада Јововић, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТОВА НА KM.79+517,02 АУТОПУТА Е­763 БЕОГРАД ­ ЈУЖНИ ЈАДРАН, СЕКТОР 2: ЉИГ ­ ПОЖЕГА, ДЕОНИЦА: ЉИГ ­ БОЈКОВЦИ Одговорни пројектант: Милорад Пецикоза, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ НАДВОЖЊАКА НА KM.79+972,68 АУТОПУТА Е­763 БЕОГРАД ­ ЈУЖНИ ЈАДРАН, СЕКТОР 2: ЉИГ ­ ПОЖЕГА, ДЕОНИЦА: ЉИГ ­ БОЈКОВЦИ Одговорни пројектант: Горан Лазовић, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТОВА НА KM.81+146,62 АУТОПУТА Е­763 БЕОГРАД ­ ЈУЖНИ ЈАДРАН, СЕКТОР 2: ЉИГ ­ ПОЖЕГА, ДЕОНИЦА: ЉИГ ­ БОЈКОВЦИ Одговорни пројектант: Александра Јањанин, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТОВА НА KM.81+792,01 АУТОПУТА Е­763 БЕОГРАД ­ ЈУЖНИ ЈАДРАН, СЕКТОР 2: ЉИГ ­ ПОЖЕГА, ДЕОНИЦА: ЉИГ ­ БОЈКОВЦИ Славица Вучетић Абинун, дипл. грађ. инж. Одговорни пројектант: Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години 41
ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ НАДВОЖЊАКА НА KM.82+146,18 АУТОПУТА Е­763 БЕОГРАД ­ ЈУЖНИ ЈАДРАН, СЕКТОР 2: ЉИГ ­ ПОЖЕГА, ДЕОНИЦА: ЉИГ ­ БОЈКОВЦИ Одговорни пројектант: Горан Лазовић, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТОВА НА KM.82+861,43 АУТОПУТА Е­763 БЕОГРАД ­ ЈУЖНИ ЈАДРАН, СЕКТОР 2: ЉИГ ­ ПОЖЕГА, ДЕОНИЦА: ЉИГ ­ БОЈКОВЦИ Одговорни пројектант: Слободан Матовић, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТОВА НА KM.83+961,91 АУТОПУТА Е­763 БЕОГРАД ­ ЈУЖНИ ЈАДРАН, СЕКТОР 2: ЉИГ ­ ПОЖЕГА, ДЕОНИЦА: ЉИГ ­ БОЈКОВЦИ Одговорни пројектант: Слободан Матовић, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ НАДВОЖЊАКА НА KM.84+537,30 АУТОПУТА Е­763 БЕОГРАД ­ ЈУЖНИ ЈАДРАН, СЕКТОР 2: ЉИГ ­ ПОЖЕГА, ДЕОНИЦА: ЉИГ ­ БОЈКОВЦИ Одговорни пројектант: Горан Лазовић, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТОВА НА KM.86+025,43 АУТОПУТА Е­763 БЕОГРАД ­ ЈУЖНИ ЈАДРАН, СЕКТОР 2: ЉИГ ­ ПОЖЕГА, ДЕОНИЦА: ЉИГ ­ БОЈКОВЦИ Одговорни пројектант: Нада Јововић, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ НАДВОЖЊАКА НА KM.86+124,06 АУТОПУТА Е­763 БЕОГРАД ­ ЈУЖНИ ЈАДРАН, СЕКТОР 2: ЉИГ ­ ПОЖЕГА, ДЕОНИЦА: ЉИГ ­ БОЈКОВЦИ Одговорни пројектант: Горан Лазовић, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТОВА НА KM. 86+310,92 АУТОПУТА Е­763 БЕОГРАД ­ ЈУЖНИ ЈАДРАН, СЕКТОР 2: ЉИГ ­ ПОЖЕГА, ДЕОНИЦА: ЉИГ ­ БОЈКОВЦИ Одговорни пројектант: Славица Вучетић Абинун, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТОВА НА KM.87+042,86 АУТОПУТА Е­763 БЕОГРАД ­ ЈУЖНИ ЈАДРАН, СЕКТОР 2: ЉИГ ­ ПОЖЕГА, ДЕОНИЦА: ЉИГ ­ БОЈКОВЦИ Одговорни пројектант: Милорад Пецикоза, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТОВА НА KM. 87+789,74 АУТОПУТА Е­763 БЕОГРАД ­ ЈУЖНИ ЈАДРАН, СЕКТОР 2: ЉИГ ­ ПОЖЕГА, ДЕОНИЦА: ЉИГ ­ БОЈКОВЦИ Одговорни пројектант: Славица Вучетић Абинун, дипл. грађ. инж. 42 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТА НА KM.0+092,00 РЕГИОНАЛНОГ ПУТА R­212В­2 АУТОПУТА Е­763 БЕОГРАД ­ ЈУЖНИ ЈАДРАН, СЕКТОР 2: ЉИГ ­ ПОЖЕГА, ДЕОНИЦА: ЉИГ­БОЈКОВЦИ Одговорни пројектант: Горан Лазовић, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТА НА KM.0+975,74 РЕГИОНАЛНОГ ПУТА R­212В­3 АУТОПУТА Е­763 БЕОГРАД ­ ЈУЖНИ ЈАДРАН, СЕКТОР 2: ЉИГ ­ ПОЖЕГА, ДЕОНИЦА: ЉИГ­БОЈКОВЦИ Одговорни пројектант: Горан Лазовић, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТА НА KM.0+052,02 ЛОКАЛНОГ ПУТА 6 АУТОПУТА Е­763 БЕОГРАД ­ ЈУЖНИ ЈАДРАН, СЕКТОР 2: ЉИГ ­ ПОЖЕГА, ДЕОНИЦА: ЉИГ­БОЈКОВЦИ Одговорни пројектант: Горан Лазовић, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТА НА KM.0+250,00 ЛОКАЛНОГ ПУТА 1­А АУТОПУТА Е­763 БЕОГРАД ­ ЈУЖНИ ЈАДРАН, СЕКТОР 2: ЉИГ ­ ПОЖЕГА, ДЕОНИЦА: ЉИГ­БОЈКОВЦИ Одговорни пројектант: Горан Лазовић, дипл. грађ. инж. ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ МОСТОВА (10 ОБЈЕКАТА) НА МАГИСТРАЛНОМ ПУТУ НИШ ­ ПРОКУПЉЕ ­ ПРИШТИНА, ДЕОНИЦА: ОБИЛАЗНИЦА ПРОКУПЉА Одговорни пројектант: Славица Вучетић Абинун, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТОВА НА KM.88+739,20 АУТОПУТА Е­763 БЕОГРАД ­ ЈУЖНИ ЈАДРАН, СЕКТОР 2: ЉИГ ­ ПОЖЕГА, ДЕОНИЦА: БОЉКОВЦИ ­ ТАКОВО Одговорни пројектант: Славица Вучетић Абинун, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТОВА НА KM.90+840,77 АУТОПУТА Е­763 БЕОГРАД – ЈУЖНИ ЈАДРАН, СЕКТОР 2: ЉИГ ­ ПОЖЕГА, ДЕОНИЦА: БОЉКОВЦИ ­ ТАКОВО Одговорни пројектант: Милорад Пецикоза, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТОВА НА KM.92+295,08 АУТОПУТА Е­763 БЕОГРАД ­ ЈУЖНИ ЈАДРАН, СЕКТОР 2: ЉИГ ­ ПОЖЕГА, ДЕОНИЦА: ЉИГ ­ БОЈКОВЦИ Одговорни пројектант: Милорад Пецикоза, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТОВА НА KM.93+221,23 АУТОПУТА Е­763 БЕОГРАД ­ ЈУЖНИ ЈАДРАН, СЕКТОР 2: ЉИГ ­ ПОЖЕГА, ДЕОНИЦА: ЉИГ ­ БОЈКОВЦИ Одговорни пројектант: Горан Лазовић, дипл. грађ. инж. Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години 43
ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТОВА НА KM.94+624,00 АУТОПУТА Е­763 БЕОГРАД ­ ЈУЖНИ ЈАДРАН, СЕКТОР 2: ЉИГ ­ ПОЖЕГА, ДЕОНИЦА: ЉИГ ­ БОЈКОВЦИ Одговорни пројектант: Славица Вучетић Абинун, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТОВА НА KM.95+650,00 АУТОПУТА Е­763 БЕОГРАД ­ ЈУЖНИ ЈАДРАН, СЕКТОР 2: ЉИГ ­ ПОЖЕГА, ДЕОНИЦА: ЉИГ ­ БОЈКОВЦИ Одговорни пројектант: Славица Вучетић Абинун, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТОВА НА KM.97+130,00 АУТОПУТА Е­763 БЕОГРАД ­ ЈУЖНИ ЈАДРАН, СЕКТОР 2: ЉИГ ­ ПОЖЕГА, ДЕОНИЦА: ЉИГ ­ БОЈКОВЦИ Одговорни пројектант: Милорад Пецикоза, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТОВА НА KM.97+786,34 АУТОПУТА Е­763 БЕОГРАД ­ ЈУЖНИ ЈАДРАН, СЕКТОР 2: ЉИГ ­ ПОЖЕГА, ДЕОНИЦА: ЉИГ ­ БОЈКОВЦИ Одговорни пројектант: Славица Вучетић Абинун, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТОВА НА KM.98+648,70 АУТОПУТА Е­763 БЕОГРАД ­ ЈУЖНИ ЈАДРАН, СЕКТОР 2: ЉИГ ­ ПОЖЕГА, ДЕОНИЦА: ЉИГ ­ БОЈКОВЦИ Одговорни пројектант: Александра Јањанин, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТОВА НА KM.98+758,53 АУТОПУТА Е­763 БЕОГРАД ­ ЈУЖНИ ЈАДРАН, СЕКТОР 2: ЉИГ ­ ПОЖЕГА, ДЕОНИЦА: ЉИГ ­ БОЈКОВЦИ Одговорни пројектант: Александра Јањанин, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ НАДВОЖЊАКА НА KM.99+310,37 АУТОПУТА Е­763 БЕОГРАД ­ ЈУЖНИ ЈАДРАН, СЕКТОР 2: ЉИГ ­ ПОЖЕГА, ДЕОНИЦА: ЉИГ ­ БОЈКОВЦИ Одговорни пројектант: Горан Лазовић, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТОВА НА KM.99+495,63 АУТОПУТА Е­763 БЕОГРАД ­ ЈУЖНИ ЈАДРАН, СЕКТОР 2: ЉИГ ­ ПОЖЕГА, ДЕОНИЦА: ЉИГ ­ БОЈКОВЦИ Одговорни пројектант: Милорад Пецикоза, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТОВА НА KM.99+871,27 ДЕСНЕ И НА KM.99+871,83 ЛЕВЕ ТРАКЕ АУТОПУТА Е­763 БЕОГРАД ­ ЈУЖНИ ЈАДРАН, СЕКТОР 2: ЉИГ ­ ПОЖЕГА, ДЕОНИЦА: БОЉКОВЦИ ­ ТАКОВО Одговорни пројектант: Душан Исаков, дипл. грађ. инж. 44 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТА НА KM.0+102,08 ЛОК. ПУТА 6 АУТОПУТА Е­763 БЕОГРАД ­ ЈУЖНИ ЈАДРАН, СЕКТОР 2: ЉИГ ­ ПОЖЕГА, ДЕОНИЦА: БОЉКОВЦИ­ТАКОВО Одговорни пројектант: Слободан Матовић, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТА НА КМ. 0+063,56 ЛОК. ПУТА 8 АУТОПУТА Е­763 БЕОГРАД ­ ЈУЖНИ ЈАДРАН, СЕКТОР 2: ЉИГ ­ ПОЖЕГА, ДЕОНИЦА: БОЉКОВЦИ­ТАКОВО Одговорни пројектант: Слободан Матовић, дипл. грађ. инж. ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ МОСТОВА (9 ОБЈЕКАТА) НА АУТОПУТУ Е­761 ПОЈАТЕ ­ ПРЕЉИНА, ДЕОНИЦА: МРЧАЈЕВЦИ ­ ПРЕЉИНА Одговорни пројектант: Нада Јововић, дипл. грађ. инж. ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ МОСТОВА (20 ОБЈЕКАТА) НА АУТОПУТУ Е­761 ПОЈАТЕ ­ ПРЕЉИНА, ДЕОНИЦА: АДРАНИ ­ МРЧАЈЕВЦИ Одговорни пројектант: Славица Вучетић Абинун, дипл. грађ. инж. ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ НАДВОЖЊАКА НА KM.691+216,00 АУТОПУТА Е­75 БЕОГРАД ­ НИШ, У САСТАВУ ПЕТЉЕ „ЛАПОВО“ Одговорни пројектант: Душан Исаков, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТОВА НА KM.97+629,03 АУТОПУТА Е­761 ПОЈАТЕ ­ ПРЕЉИНА, ДЕОНИЦА: МРЧАЈЕВЦИ ­ ПРЕЉИНА Одговорни пројектант: Душан Исаков, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТОВА НА KM.101+412,60 АУТОПУТА Е­761 ПОЈАТЕ ­ ПРЕЉИНА, ДЕОНИЦА: МРЧАЈЕВЦИ ­ ПРЕЉИНА Одговорни пројектант: Душан Исаков, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ НАДВОЖЊАКА НА KM.101+644,02 АУТОПУТА Е­761 ПОЈАТЕ ­ПРЕЉИНА, ДЕОНИЦА: МРЧАЈЕВЦИ ­ ПРЕЉИНА Одговорни пројектант: Горан Лазовић, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТОВА НА KM.106+620,46 АУТОПУТА Е­761 ПОЈАТЕ ­ ПРЕЉИНА, ДЕОНИЦА: МРЧАЈЕВЦИ ­ ПРЕЉИНА Одговорни пројектант: Горан Лазовић, дипл. грађ. инж. Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години 45
ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ НАДВОЖЊАКА НА KM.106+891,93 АУТОПУТА Е­761 ПОЈАТЕ ­ ПРЕЉИНА, ДЕОНИЦА: МРЧАЈЕВЦИ ­ ПРЕЉИНА Одговорни пројектант: Горан Лазовић, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ НАДВОЖЊАКА НА KM.107+263,46 АУТОПУТА Е­761 ПОЈАТЕ ­ ПРЕЉИНА, ДЕОНИЦА: МРЧАЈЕВЦИ ­ ПРЕЉИНА Одговорни пројектант: Горан Лазовић, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТОВА НА KM.108+618,95 ДЕСНЕ ТРАКЕ И НА KM.108+607,64 ЛЕВЕ ТРАКЕ АУТОПУТА Е­761 ПОЈАТЕ ­ ПРЕЉИНА, ДЕОНИЦА: МРЧАЈЕВЦИ ­ ПРЕЉИНА Одговорни пројектант: Нада Јововић, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТОВА НА KM.109+411,13 АУТОПУТА Е­761 ПОЈАТЕ ­ ПРЕЉИНА, ДЕОНИЦА: МРЧАЈЕВЦИ ­ ПРЕЉИНА Одговорни пројектант: Слободан Матовић, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТА НА KM.0+179,88 ПОПРЕЧНЕ ВЕЗЕ 1 ЧАЧАК ­ Е­761 АУТОПУТА Е­761 ПОЈАТЕ ­ ПРЕЉИНА, ДЕОНИЦА: МРЧАЈЕВЦИ ­ ПРЕЉИНА Одговорни пројектант: Александра Јањанин, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТОВА НА KM.79+650,00 АУТОПУТА Е­761 ПОЈАТЕ ­ ПРЕЉИНА, ДЕОНИЦА: АДРАНИ ­ МРЧАЈЕВЦИ Одговорни пројектант: Славица Вучетић Абинун, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТОВА НА KM.80+297,00 АУТОПУТА Е­761 ПОЈАТЕ ­ ПРЕЉИНА, ДЕОНИЦА: АДРАНИ ­ МРЧАЈЕВЦИ Одговорни пројектант: Милорад Пецикоза, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТОВА НА KM.80+595,54 АУТОПУТА Е­761 ПОЈАТЕ ­ ПРЕЉИНА, ДЕОНИЦА: АДРАНИ ­ МРЧАЈЕВЦИ Одговорни пројектант: Славица Вучетић Абинун, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТОВА НА KM.80+950,00 АУТОПУТА Е­761 ПОЈАТЕ ­ ПРЕЉИНА, ДЕОНИЦА: АДРАНИ ­ МРЧАЈЕВЦИ Одговорни пројектант: Милорад Пецикоза, дипл. грађ. инж. 46 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТОВА НА KM.81+575,00 АУТОПУТА Е­761 ПОЈАТЕ ­ ПРЕЉИНА, ДЕОНИЦА: АДРАНИ ­ МРЧАЈЕВЦИ Одговорни пројектант: Славица Вучетић Абинун, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТОВА НА KM.81+907,65 АУТОПУТА Е­761 ПОЈАТЕ ­ ПРЕЉИНА, ДЕОНИЦА: АДРАНИ ­ МРЧАЈЕВЦИ Одговорни пројектант: ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТОВА НА KM.82+558,53 АУТОПУТА Е­761 ПОЈАТЕ ­ ПРЕЉИНА, ДЕОНИЦА: АДРАНИ ­ МРЧАЈЕВЦИ Одговорни пројектант: Горан Лазовић, дипл. грађ. инж. Милорад Пецикоза, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТОВА НА KM.83+390,00 АУТОПУТА Е­761 ПОЈАТЕ ­ ПРЕЉИНА, ДЕОНИЦА: АДРАНИ ­ МРЧАЈЕВЦИ Одговорни пројектант: Славица Вучетић Абинун, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТОВА НА KM.84+025,00 АУТОПУТА Е­761 ПОЈАТЕ ­ ПРЕЉИНА, ДЕОНИЦА: АДРАНИ ­ МРЧАЈЕВЦИ Одговорни пројектант: Славица Вучетић Абинун, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТОВА НА KM.84+497,50 АУТОПУТА Е­761 ПОЈАТЕ ­ ПРЕЉИНА, ДЕОНИЦА: АДРАНИ ­ МРЧАЈЕВЦИ Одговорни пројектант: Милорад Пецикоза, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТОВА НА KM.85+350,00 АУТОПУТА Е­761 ПОЈАТЕ ­ ПРЕЉИНА, ДЕОНИЦА: АДРАНИ ­ МРЧАЈЕВЦИ Одговорни пројектант: ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТОВА НА KM.85+575,00 АУТОПУТА Е­761 ПОЈАТЕ ­ ПРЕЉИНА, ДЕОНИЦА: АДРАНИ ­ МРЧАЈЕВЦИ Одговорни пројектант: Славица Вучетић Абинун, дипл. грађ. инж. Славица Вучетић Абинун, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТОВА НА KM.86+000,73 АУТОПУТА Е­761 ПОЈАТЕ ­ ПРЕЉИНА, ДЕОНИЦА: АДРАНИ ­ МРЧАЈЕВЦИ Одговорни пројектант: Милорад Пецикоза, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТОВА НА KM.86+897,30 АУТОПУТА Е­761 ПОЈАТЕ ­ ПРЕЉИНА, ДЕОНИЦА: АДРАНИ ­ МРЧАЈЕВЦИ Одговорни пројектант: Славица Вучетић Абинун, дипл. грађ. инж. Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години 47
ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТОВА НА KM.88+242,00 АУТОПУТА Е­761 ПОЈАТЕ ­ ПРЕЉИНА, ДЕОНИЦА: АДРАНИ ­ МРЧАЈЕВЦИ Одговорни пројектант: Милорад Пецикоза, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТОВА НА KM.89+740,00 АУТОПУТА Е­761 ПОЈАТЕ ­ ПРЕЉИНА, ДЕОНИЦА: АДРАНИ ­ МРЧАЈЕВЦИ Одговорни пројектант: ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТОВА НА KM.91+535,74 АУТОПУТА Е­761 ПОЈАТЕ ­ ПРЕЉИНА, ДЕОНИЦА: АДРАНИ ­ МРЧАЈЕВЦИ Одговорни пројектант: Славица Вучетић Абинун, дипл. грађ. инж. Милорад Пецикоза, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТОВА НА KM.93+236,34 АУТОПУТА Е­761 ПОЈАТЕ ­ ПРЕЉИНА, ДЕОНИЦА: АДРАНИ ­ МРЧАЈЕВЦИ Одговорни пројектант: Милорад Пецикоза, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТОВА НА KM.93+655,00 АУТОПУТА Е­761 ПОЈАТЕ ­ ПРЕЉИНА, ДЕОНИЦА: АДРАНИ ­ МРЧАЈЕВЦИ Одговорни пројектант: Славица Вучетић Абинун, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТОВА НА KM.95+768,80 АУТОПУТА Е­761 ПОЈАТЕ ­ ПРЕЉИНА, ДЕОНИЦА: АДРАНИ ­ МРЧАЈЕВЦИ Одговорни пројектант: Милорад Пецикоза, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТА НА KM.0+582,24 НЕКАТЕГОРИСАНОГ ПУТА АУТОПУТА Е­763 БЕОГРАД ­ ЈУЖНИ ЈАДРАН, СЕКТОР 2: ЉИГ ­ ПОЖЕГА, ДЕОНИЦА: БОЉКОВЦИ ­ ТАКОВО Одговорни пројектант: Александра Јањанин, дипл. грађ. инж. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ НАДВОЖЊАКА НА KM.69+758,35 АУТОПУТА Е­80 НИШ ­ ДИМИТРОВГРАД, ДЕОНИЦА: СТАЊИЧЕЊЕ ­ ПИРОТ Одговорни пројектант: ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТА ПРЕКО РЕКЕ НИШАВЕ НА МАГИСТРАЛНОМ ПУТУ М­9 НА KM.0+246,66 АУТОПУТА Е­80 НИШ­ДИМИТРОВГРАД, ДЕОНИЦА: СТАНИЧЕЊЕ ­ ПИРОТ Одговорни пројектант: 48 Горан Лазовић, дипл. грађ. инж. Душан Исаков, дипл. грађ. инж. Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години 15 ПРОЈЕКТИ ТУНЕЛА И ХИДРОТЕХНИЧКИХ КОНСТРУКЦИЈА ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е­763 БЕОГРАД­ЈУЖНИ ЈАДРАН СЕКТОР 2 – ЉИГ – ПОЖЕГА ДЕОНИЦА 1 – ЉИГ (ДОЊИ БАЊАНИ) –БОЉКОВЦИ KM 77+118.23 ДО KM 87+839.45 ТУНЕЛ „ГОЛУБАЦ“ ­ДУЖИНА 125М Главни одг. пројектант: Слободан Савић, дипл. грађ. инж. Јелена Милосављевић, дипл. грађ. инж. Одговорни пројектант: Сарадници: Љиљана Радивојевић, грађ. инж. Милица Смиљанић, грађ. техн. Инвеститор: ЈП “Путеви Србије“ ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е­763 БЕОГРАД­ЈУЖНИ ЈАДРАН СЕКТОР 2 – ЉИГ – ПОЖЕГА ДЕОНИЦА 1 – ЉИГ (ДОЊИ БАЊАНИ) –БОЉКОВЦИ KM 77+118.23 ДО KM 87+839.45 ТУНЕЛ „ВЕЛИКИ КИК“ ­ ДУЖИНА 200 M Главни одг. пројектант: Слободан Савић, дипл. грађ. инж. Јелена Милосављевић, дипл. грађ. инж. Одговорни пројектант: Сарадници: Љиљана Радивојевић, грађ. инж. Милица Смиљанић, грађ. техн. Инвеститор: ЈП “Путеви Србије“ ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ – ОБИЛАЗНИЦА БЕОГРАДА СЕКТОР 6, ТУНЕЛ „БЕЛИ ПОТОК“ ­ ДУЖИНА 420 M Главни одг. пројектант: Слободан Савић, дипл. грађ. инж. Јелена Милосављевић, дипл. грађ. инж. Одговорни пројектант: Сарадници: Љиљана Радивојевић, грађ. инж. Милица Смиљанић, грађ. техн. Инвеститор: ЈП “Путеви Србије“ ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е­761 ПОЈАТЕ ­ ПРЕЉИНА ДЕОНИЦА: АДРАНИ ­ МРЧАЈЕВЦИ; KM 79+000.00 ­ KM 87+000.00, ПРОЈЕКАТ ОДВОДЊАВАЊА (У ОКВИРУ ГРАЂ.ПРОЈЕКТА) Руководилац пројекта: Милосав Рајковић, дипл. грaђ. инж. Душан Савковић, дипл. грађ. инж. Момчило Дракулић, дипл. грађ. инж. Данка Симић, грађ. инж. ЈП “Путеви Србије“ Одговорни пројектант: Пројектант: Сарадници: Инвеститор: Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години 49
ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е­761 ПОЈАТЕ ­ ПРЕЉИНА ДЕОНИЦА: АДРАНИ ­ МРЧАЈЕВЦИ; KM 79+000.00 ­ KM 87+000.00, ПРОЈЕКАТ ОДВОДЊАВАЊА Руководилац пројекта: Милосав Рајковић, дипл. грaђ. инж. Момчило Дракулић, дипл. грађ. инж. Данка Симић, грађ. инж. ЈП “Путеви Србије“ Одговорни пројектант: Сарадници: Инвеститор: ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е­763БЕОГРАД­ПОЖЕГА ­ ЈУЖНИ ЈАДРАН, СЕКТОР II: ДЕОНИЦА 1: ЉИГ (ДОЊИ БАЊАНИ) ­ БОЉКОВЦИ; KM 77 + 118.28 ­ KM 87 + 839.45 ПРОЈЕКАТ ОДВОДЊАВАЊА Руководилац пројекта: Душан Матовић, дипл. грађ. инж. Одговорни пројектант: Сарадници: Момчило Дракулић, дипл. грађ. инж. Данка Симић, грађ. инж. Инвеститор: ЈП “Путеви Србије“ ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е­763 БЕОГРАД ­ ПОЖЕГА ­ ЈУЖНИ ЈАДРАН, СЕКТОР II: ДЕОНИЦА 2: БОЉКОВЦИ ­ ТАКОВО; KM 87 + 839.45 ­ KM 100 + 411.54 ПРОЈЕКАТ ТЕХНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ­ПРОЈЕКАТ ИЗМЕШТАЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ­ Руководилац пројекта: Душан Матовић, дипл. грађ. инж. Момчило Дракулић, дипл. грађ. инж. Данка Симић, грађ. инж. ЈП “Путеви Србије“ Одговорни пројектант: Сарадници: Инвеститор: ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е­80 НИШ (ПРОСЕК) ­ ДИМИТРОВГРАД (ГРАНИЦА БУГАРСКЕ), ДЕОНИЦА 8: ОБИЛАЗАК ДИМИТРОВГРАДА; KM 92+905.55­ KM 101+578.12 ПРОЈЕКАТ ТЕХНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ­ПРОЈЕКАТ ПРИКЉУЧКА НА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ ­ Руководилац пројекта: Милосав Рајковић, дипл. грaђ. инж. Одговорни пројектант: Сарадници: Момчило Дракулић, дипл. грађ. инж. Данка Симић, грађ. инж. Инвеститор: ЈП “Путеви Србије“ ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ПОЈАЧАНОГ ОДРЖАВАЊА (ПОБОЉШАЊА) РЕГИОНАЛНОГ ПУТА Р­267; ДЕОНИЦА: БАТАЈНИЦА (АУТОБУСКА СТАНИЦА) – НАДВОЖЊАК ПРЕКО АУТОПУТА KM 1 + 450.00 ­ KM 10 + 400.00 ПРОЈЕКАТ ИЗМЕШТАЊА ВОДОВОДА Руководилац пројекта: Мирослав Зеленбаба, дипл. грaђ. инж. Момчило Дракулић, дипл. грађ. инж. Данка Симић, грађ. инж. ЈП “Путеви Србије“ Одговорни пројектант: Сарадници: Инвеститор: 50 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години 16 ПРОЈЕКТИ КОЛОВОЗНИХ КОНСТРУКЦИЈА 16.1 АУТОПУТЕВИ Одговорни пројектант: ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТ Е­75 НОВИ САД – БЕОГРАД ­ НИШ ДЕОНИЦА: БАТАЈНИЦА – ДОБАНОВЦИ ЧВОР „ДОБАНОВЦИ“ II ФАЗА (ОД СТАЦИОНАЖЕ KM 194+782.94 ДО УКЛАПАЊА У ИЗВЕДЕНИ ДЕО ЧВОРА ДОБАНОВЦИ) КЊИГА 6 – ПРАТЕЋИ ПРОЈЕКТИ КЊИГА 6.1 ­ ПРОЈЕКАТ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ Мирослав Зеленбаба, дипл. инж. грађ. Иван Андрић,дипл. грађ. инж. Пројектант: Јелена Гајичић,дипл.грађ. инж. Сарадници: Синиша Хаџи‐Антић, дипл. инж. грађ. Ивона Слуга, грађ. техн. Ана Недељковић, грађ. техн. Ненад Анђелковић, грађ. техн. Живко Гајић, техн. сарадник – возач Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ Руководилац пројекта: ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТ Е­75 НОВИ САД – БЕОГРАД ­ НИШ ДЕОНИЦА: БАТАЈНИЦА – ДОБАНОВЦИ СЕКТОР 2 ­ KM 188+680.00 – KM 194+782.94 КЊИГА 6 – ПРАТЕЋИ ПРОЈЕКТИ КЊИГА 6.1 – ПРОЈЕКАТ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ Мирослав Зеленбаба, дипл. инж. грађ. Одговорни пројектант: Иван Андрић, дипл. грађ. инж. Пројектант: Јелена Гајичић, дипл. грађ. инж. Сарадници: Синиша Хаџи‐Антић, дипл. инж. грађ. Ивона Слуга, грађ. техн. Ана Недељковић, грађ. техн. Ненад Анђелковић, грађ. техн. Живко Гајић, техн. сарадник – возач Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ Руководилац пројекта: Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години 51
Руководилац пројекта: ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТ Е­70/E­75 ДОБАНОВЦИ ­ БУБАЊ ПОТОК, СЕКТОР 4 ПЕТЉА „ОРЛОВАЧА“ НА KM 585+479.78 КЊИГА 4. ПРОЈЕКАТ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ Мирослав Бирђанин, дипл.грађ. инж. Одговорни пројектант: мр Славољуб Ерјавец, дипл. грађ. инж. Сарадници: Синиша Хаџи‐Антић, дипл. инж. грађ. Анђелка Адић, грађ. техн. Ана Недељковић, грађ. техн. Ненад Анђелковић, грађ. техн. Живко Гајић, техн. сарадник – возач Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ Руководилац пројекта: ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ – ФАЗА 1 АУТОПУТ Е­70/E­75 ДОБАНОВЦИ ­ БУБАЊ ПОТОК СЕКТОР 4 ПЕТЉА „ОРЛОВАЧА“ НА KM 585+479.78 КЊИГА 4. ПРОЈЕКАТ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ Мирослав Бирђанин, дипл.грађ. инж. Одговорни пројектант: мр Славољуб Ерјавец, дипл. грађ. инж. Сарадници: Синиша Хаџи‐Антић, дипл. инж. грађ. Анђелка Адић, грађ. техн. Ана Недељковић, грађ. техн. Ненад Анђелковић, грађ. техн. Живко Гајић, техн. сарадник – возач Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ Руководилац пројекта: ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТ Е­70/E­75 ОБИЛАЗНИЦА БЕОГРАДА, ДЕОНИЦА: ДОБАНОВЦИ – БУБАЊ ПОТОК СЕКТОР 4 ­ ПЕТЉА “ПЕТЛОВО БРДО“ КЊИГА 4. ПРОЈЕКАТ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ Mирослав Зеленбаба, дипл.грађ. инж. Одговорни пројектант: Мр Славољуб Ерјавец, дипл. грађ. инж. Сарадници: Синиша Хаџи‐Антић, дипл. инж. грађ. Анђелка Адић, грађ. техн. Ана Недељковић, грађ. техн. Ненад Анђелковић, грађ. техн. Живко Гајић, техн. сарадник – возач Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ Руководилац пројекта: ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТ Е­70/E­75 ОБИЛАЗНИЦА БЕОГРАДА, ДЕОНИЦА: ДОБАНОВЦИ – БУБАЊ ПОТОК СЕКТОР 4 ПЕТЉА “ПЕТЛОВО БРДО“ КЊИГА 4. ПРОЈЕКАТ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ Mирослав Зеленбаба, дипл.грађ. инж. Одговорни пројектант: мр Славољуб Ерјавец, дипл. грађ. инж. Сарадници: Синиша Хаџи‐Антић, дипл. инж. грађ. Анђелка Адић, грађ. техн. Ана Недељковић, грађ. техн. Ненад Анђелковић, грађ. техн. Живко Гајић, техн. сарадник – возач Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ 52 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години Руководилац пројекта: ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТ Е­763 БЕОГРАД – ЈУЖНИ ЈАДРАН СЕКТОР II: ЉИГ – ПОЖЕГА, ДЕОНИЦА 1: ЉИГ (ДОЊИ БАЊАНИ) – БОЉКОВЦИ ОД KM 77+118.28 – KM 87+839.45, L=10,72 KM, КЊИГА 4: ПРОЈЕКАТ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ Душан Матовић, дипл. инж. грађ. Одговорни пројектант: мр Славољуб Ерјавец, дипл. грађ. инж. Сарадници: Ивона Слуга, грађ. техн. Ненад Анђелковић, грађ. техн. Живко Гајић, техн. сарадник – возач Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ Руководилац пројекта: ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТ Е­763 БЕОГРАД – ЈУЖНИ ЈАДРАН СЕКТОР II: ЉИГ – ПОЖЕГА, ДЕОНИЦА 2: БОЉКОВЦИ– ТАКОВО, ОД KM 87+839.45 ДО KM 100+412.01 КЊИГА 4: ПРОЈЕКАТ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ Душан Матовић, дипл. инж. грађ. Одговорни пројектант: мр Славољуб Ерјавец, дипл. грађ. инж. Сарадници: Ивона Слуга, грађ. техн. Ненад Анђелковић, грађ. техн. Живко Гајић, техн. сарадник – возач Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ Руководилац пројекта: ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ДРУГЕ ФАЗЕ АУТОПУТ Е­70/E­75 ОБИЛАЗНИЦА БЕОГРАДА, ДЕОНИЦА: ДОБАНОВЦИ – БУБАЊ ПОТОК, СЕКТОР 1­ ДОБАНОВЦИ – СУРЧИН KM 565+175.00 ­ KM 569+150.00 КЊИГА 3. ПРОЈЕКАТ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ Горан Шеница, дипл.грађ. инж. Одговорни пројектант: мр Славољуб Ерјавец, дипл. грађ. инж. Сарадници: Синиша Хаџи‐Антић, дипл. инж. грађ. Анђелка Адић, грађ. техн. Ана Недељковић, грађ. техн. Ненад Анђелковић, грађ. техн. Живко Гајић, техн. сарадник ‐ возач Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ Руководилац пројекта: ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ДРУГЕ ФАЗЕ АУТОПУТ Е­70/E­75 ОБИЛАЗНИЦА БЕОГРАДА, ДЕОНИЦА: ДОБАНОВЦИ – БУБАЊ ПОТОК, СЕКТОР 2 СУРЧИН – ЗОНА МОСТА НА САВИ KM 569+150.00 ­ KM 574+050.00 КЊИГА 3. ПРОЈЕКАТ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ Горан Шеница, дипл. грађ. инж. Одговорни пројектант: мр Славољуб Ерјавец, дипл. грађ. инж. Сарадници: Синиша Хаџи‐Антић, дипл. инж. грађ. Анђелка Адић, грађ. техн. Ана Недељковић, грађ. техн. Ненад Анђелковић, грађ. техн. Живко Гајић, техн. сарадник ‐ возач Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години 53
Руководилац пројекта: ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ДРУГЕ ФАЗЕ АУТОПУТ Е­70/E­75 ОБИЛАЗНИЦА БЕОГРАДА, ДЕОНИЦА: ДОБАНОВЦИ – БУБАЊ ПОТОК, СЕКТОР 3 ­ ЗОНА МОСТА НА САВИ KM 574+050.00 ­ KM 578+150.00 КЊИГА 3. ПРОЈЕКАТ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ Горан Шеница, дипл. грађ. инж. Одговорни пројектант: мр Славољуб Ерјавец, дипл. грађ. инж. Сарадници: Синиша Хаџи‐Антић, дипл. инж. грађ. Анђелка Адић, грађ. техн. Ана Недељковић, грађ. техн. Ненад Анђелковић, грађ. техн. Живко Гајић, техн. сарадник ‐ возач Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ Руководилац пројекта: ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ДРУГЕ ФАЗЕ АУТОПУТ Е­70/E­75 ОБИЛАЗНИЦА БЕОГРАДА, ДЕОНИЦА: ДОБАНОВЦИ – БУБАЊ ПОТОК, СЕКТОР 4 ­ ЗОНА МОСТА НА САВИ ­ ПЕТЉА ОРЛОВАЧА KM 578+150.00­ KM 584+800.00 КЊИГА 3. ПРОЈЕКАТ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ Горан Шеница, дипл. грађ. инж. Одговорни пројектант: мр Славољуб Ерјавец, дипл. грађ. инж. Сарадници: Синиша Хаџи‐Антић, дипл. инж. грађ. Анђелка Адић, грађ. техн. Ана Недељковић, грађ. техн. Ненад Анђелковић, грађ. техн. Живко Гајић, техн. сарадник ‐ возач Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ Руководилац пројекта: ГЛАВНИ ПРОЈЕКAT АУТОПУТ Е­70/75 НОВИ САД ­ БЕОГРАД – НИШ, ДЕОНИЦА: ПЕТЉА „ОРЛОВАЧА“ – ТУНЕЛ „СТРАЖЕВИЦА“ СЕКТОР 5 ­ KM 585+867.00 – KM 588+916.30 КЊИГА 4 ­ ПРОЈЕКАТ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ Горан Шеница, дипл. грађ. инж. Одговорни пројектант: мр Славољуб Ерјавец, дипл. грађ. инж. Сарадници: Сузана Стефановић, дипл. инж. грађ. Ивона Слуга, грађ. техн. Ненад Анђелковић, грађ. техн. Живко Гајић, техн. сарадник ‐ возач Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ Руководилац пројекта: ИДЕЈНИ ПРОЈЕКAT АУТОПУТ Е­70/75 НОВИ САД ­ БЕОГРАД – НИШ, ДЕОНИЦА: ДОБАНОВЦИ – БУБАЊ ПОТОК СЕКТОР 6 ­ ТУНЕЛ „СТРАЖЕВИЦА“ ­ ЧВОР „БУБАЊ ПОТОК“ KM 588+916.30 ­ KM 598+489.89 КЊИГА 5 ­ ПРОЈЕКАТ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ Горан Шеница, дипл. грађ. инж. Одговорни пројектант: мр Славољуб Ерјавец, дипл. грађ. инж. Сарадници: Синиша Хаџи‐Антић, дипл. инж. грађ. Ивона Слуга, грађ. техн. Ненад Анђелковић, грађ. техн. Живко Гајић, техн. сарадник – возач Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ 54 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години Руководилац пројекта: ГЛАВНИ ПРОЈЕКAT АУТОПУТ Е­75, БЕОГРАД – НИШ ­ ГРАНИЦА СА БЈРМ, ДЕОНИЦА: ЦАРИЧИНА ДОЛИНА – ВЛАДИЧИН ХАН KM 885+772,79 – KM 900+100,81 ПОДДЕОНИЦА 1. ТУНЕЛ „МАНАЈЛЕ“ – ВЛАДИЧИН ХАН ОД KM 895+772.79 ­ KM 892+519.91 КЊИГА 4. ПРОЈЕКАТ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ Горан Шеница, дипл. грађ. инж. Одговорни пројектант: мр Славољуб Ерјавец, дипл. грађ. инж. Сарадници: Драган Стојнић, дипл. инж. грађ. Сузана Стефановић, дипл. инж. грађ. Ивона Слуга, грађ. техн. Ненад Анђелковић, грађ. техн. Живко Гајић, техн. сарадник – возач Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ Руководилац пројекта: ГЛАВНИ ПРОЈЕКAT АУТОПУТ Е­75, БЕОГРАД – НИШ ­ ГРАНИЦА СА БЈРМ, ДЕОНИЦА: ЦАРИЧИНА ДОЛИНА – ВЛАДИЧИН ХАН KM 885+772,79 – KM 900+100,81, ПОДДЕОНИЦА 2. ТУНЕЛ „МАНАЈЛЕ“ – ВЛАДИЧИН ХАН ОД KM 892+519.91 ­ KM 894+328.61 КЊИГА 4. ПРОЈЕКАТ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ Горан Шеница, дипл. грађ. инж. Одговорни пројектант: мр Славољуб Ерјавец, дипл. грађ. инж. Сарадници: Драган Стојнић, дипл. инж. грађ. Сузана Стефановић, дипл. инж. грађ. Ивона Слуга, грађ. техн. Ненад Анђелковић, грађ. техн. Живко Гајић, техн. сарадник – возач Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ Руководилац пројекта: ГЛАВНИ ПРОЈЕКAT АУТОПУТ Е­75, БЕОГРАД – НИШ ­ ГРАНИЦА СА БЈРМ, ДЕОНИЦА: ЦАРИЧИНА ДОЛИНА – ВЛАДИЧИН ХАН KM 885+772,79 – KM 900+100,81 ПОДДЕОНИЦА 3. ТУНЕЛ „МАНАЈЛЕ“ – ВЛАДИЧИН ХАН ОД KM 894+328.61 ­ KM 900+100.81 КЊИГА 4. ПРОЈЕКАТ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ Горан Шеница, дипл. грађ. инж. Одговорни пројектант: мр Славољуб Ерјавец, дипл. грађ. инж. Сарадници: Драган Стојнић, дипл. инж. грађ. Сузана Стефановић, дипл. инж. грађ. Ивона Слуга, грађ. техн. Ненад Анђелковић, грађ. техн. Живко Гајић, техн. сарадник – возач Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години 55
Руководилац пројекта: ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е­761 ПОЈАТЕ – ПРЕЉИНА ДЕОНИЦА: АДРАНИ – МРЧАЈЕВЦИ, KM 79+000,00 – KM 97+000.00, КЊИГА 6. ПРОЈЕКАТ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ мр Милосав Рајковић, дипл. инж. грађ. Одговорни пројектант: Иван Андрић, дипл. грађ. инж. Пројектант: Душица Дрндарски, дипл. грађ. инж. Сарадници: Ивона Слуга, грађ. техн. Ненад Анђелковић, грађ. техн. Живко Гајић, техн. сарадник – возач Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ Руководилац пројекта: ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е­761 ПОЈАТЕ – ПРЕЉИНА ДЕОНИЦА: АДРАНИ – МРЧАЈЕВЦИ, KM 79+000,00 – KM 97+000.00, КЊИГА 4. ПРОЈЕКАТ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ мр Милосав Рајковић, дипл. инж. грађ. Одговорни пројектант: Иван Андрић, дипл. грађ. инж. Пројектант: Душица Дрндарски, дипл. грађ. инж. Сарадници: Ивона Слуга, грађ. техн. Ненад Анђелковић, грађ. техн. Живко Гајић, техн. сарадник – возач Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ Руководилац пројекта: ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е­761 ПОЈАТЕ – ПРЕЉИНА ДЕОНИЦА: МРЧАЈЕВЦИ ­ ПРЕЉИНА KM 97+000.00 – KM 109+612.72, L=12,61 KM КЊИГА 6. ПРОЈЕКАТ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ Мирослав Бирђанин, дипл. инж. грађ. Одговорни пројектант: Иван Андрић, дипл. грађ. инж. Пројектант: Душица Дрндарски, дипл. грађ. инж. Сарадници: Ивона Слуга, грађ. техн. Ненад Анђелковић, грађ. техн. Живко Гајић, техн. сарадник – возач Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ Руководилац пројекта: ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е­761 ПОЈАТЕ – ПРЕЉИНА ДЕОНИЦА: МРЧАЈЕВЦИ – ПРЕЉИНА, KM 97+000.00 – KM 109+612.72, L=12,61 KM КЊИГА 4. ПРОЈЕКАТ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ Мирослав Бирђанин, дипл. инж. грађ. Одговорни пројектант: Иван Андрић, дипл. грађ. инж. Пројектант: Душица Дрндарски, дипл. грађ. инж. Сарадници: Ивона Слуга, грађ. техн. Ненад Анђелковић, грађ. техн. Живко Гајић, техн. сарадник – возач Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ 56 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години Руководилац пројекта: ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е­761 ПОЈАТЕ – ПРЕЉИНА ДЕОНИЦА: АДРАНИ ­ МРЧАЈЕВЦИ KM 79+000,00 – KM 97+000.00 КЊИГА AM­6. ПРОЈЕКАТ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ мр Милосав Рајковић, дипл. инж. грађ. Одговорни пројектант: Иван Андрић, дипл. грађ. инж. Пројектант: Душица Дрндарски, дипл. грађ. инж. Сарадници: Ивона Слуга, грађ. техн. Ненад Анђелковић, грађ. техн. Живко Гајић, техн. сарадник – возач Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ Руководилац пројекта: ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е­761 ПОЈАТЕ – ПРЕЉИНА ДЕОНИЦА: МРЧАЈЕВЦИ ­ ПРЕЉИНА KM 97+000.00 – KM 109+612.72, L=12,61 KM КЊИГА 6. ПРОЈЕКАТ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ Мирослав Бирђанин, дипл. инж. грађ. Одговорни пројектант: Иван Андрић, дипл. грађ. инж. Пројектант: Душица Дрндарски, дипл. грађ. инж. Сарадници: Ивона Слуга, грађ. техн. Ненад Анђелковић, грађ. техн. Живко Гајић, техн. сарадник – возач Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ Руководилац пројекта: ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ – ИП АУТОПУТ Е­80 НИШ (ПРОСЕК) – ДИМИТРОВГРАД (ГРАНИЦА БУГАРСКЕ) ДЕОНИЦА 5: СТАНИЧЕЊЕ – ПИРОТ (ИСТОК) KM 64+800.00 – KM 81+450.00, L=16.65 KM ДЕОНИЦА 5А: СТАНИЧЕЊЕ ­ САРЛАХ KM 64+800.00 ДО KM 73+949.26 KЊИГА 4. ПРОЈЕКАТ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ СВЕСКА 5А.4.1/1 ТЕКСТ, ГРАФИКА ФИНАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА мр Милосав Рајковић, дипл. грађ. инж. Одговорни пројектант: Иван Андрић, дипл. грађ. инж. Пројектант: Душица Дрндарски, дипл. грађ. инж. Сарадници: Ивона Слуга, грађ. техн. Ненад Анђелковић, грађ. техн. Живко Гајић, техн. сарадник – возач Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години 57
Руководилац пројекта: ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТ Е­80 НИШ (ПРОСЕК) – ДИМИТРОВГРАД (ГРАНИЦА БУГАРСКЕ) ДЕОНИЦА 5: СТАНИЧЕЊЕ – ПИРОТ (ИСТОК) KM 64+800.00 – KM 81+450.00, L=16.65 KM ДЕОНИЦА 5А: СТАНИЧЕЊЕ ­ САРЛАХ KM 64+800.00 ДО KM 73+949.26 KЊИГА 4. ПРОЈЕКАТ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ СВЕСКА 5А.4.1/1 ТЕКСТ, ГРАФИКА ФИНАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА мр Милосав Рајковић, дипл. грађ. инж. Одговорни пројектант: Иван Андрић, дипл. грађ. инж. Пројектант: Душица Дрндарски, дипл. грађ. инж. Сарадници: Ивона Слуга, грађ. техн. Ненад Анђелковић, грађ. техн. Живко Гајић, техн. сарадник – возач Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ Руководилац пројекта: ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ – ИП АУТОПУТ Е­80 НИШ (ПРОСЕК) – ДИМИТРОВГРАД (ГРАНИЦА БУГАРСКЕ) ДЕОНИЦА 5: СТАНИЧЕЊЕ – ПИРОТ (ИСТОК) KM 64+800.00 – KM 81+450.00, L=16.65 KM ДЕОНИЦА 5Б: САРЛАХ – ПИРОТ (ИСТОК) KM 73+949.26 ДО KM 81+450.00 KЊИГА 4. ПРОЈЕКАТ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ СВЕСКА 5Б.4.1/1 ТЕКСТ, ГРАФИКА ФИНАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА мр Милосав Рајковић, дипл. грађ. инж. Одговорни пројектант: Иван Андрић, дипл. грађ. инж. Пројектант: Душица Дрндарски, дипл. грађ. инж. Сарадници: Ивона Слуга, грађ. техн. Ненад Анђелковић, грађ. техн. Живко Гајић, техн. сарадник – возач Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ Руководилац пројекта: ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТ Е­80 НИШ (ПРОСЕК) – ДИМИТРОВГРАД (ГРАНИЦА БУГАРСКЕ) ДЕОНИЦА 5: СТАНИЧЕЊЕ – ПИРОТ (ИСТОК) KM 64+800.00 – KM 81+450.00, L=16.65 KM ДЕОНИЦА 5Б: САРЛАХ – ПИРОТ (ИСТОК) KM 73+949.26 ДО KM 81+450.00 KЊИГА 4. ПРОЈЕКАТ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ СВЕСКА 5Б.4.1/1 ТЕКСТ, ГРАФИКА ФИНАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА мр Милосав Рајковић, дипл. грађ. инж. Одговорни пројектант: Иван Андрић, дипл. грађ. инж. Пројектант: Душица Дрндарски, дипл. грађ. инж. Сарадници: Ивона Слуга, грађ. техн. Ненад Анђелковић, грађ. техн. Живко Гајић, техн. сарадник – возач Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ 58 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години Руководилац пројекта: ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТ Е­80 НИШ (ПРОСЕК) – ДИМИТРОВГРАД (ДРЖАВНА ГРАДНИЦА) ПАРАЛЕЛНИ – НЕКОМЕРЦИЈАЛНИ ПУТ ДЕОНИЦА: БЕЛА ПАЛАНКА – ПИРОТ (ЗАПАД) KM 51+055.33 ДО KM 73+061.59 КЊИГА 20.4. ­ ПРОЈЕКАТ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ СВЕСКА 20.4.1/1 ТЕКСТ, ГРАФИКА ФИНАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА мр Милосав Рајковић, дипл. грађ. инж. Одговорни пројектант: Иван Андрић, дипл. грађ. инж. Пројектант: Душица Дрндарски, дипл. грађ. инж. Сарадници: Ивона Слуга, грађ. техн. Ненад Анђелковић, грађ. техн. Живко Гајић, техн. сарадник – возач Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ Руководилац пројекта: ГЛАВНИ ПРОЈЕКAT 2. ФАЗЕ АУТОПУТА Е­75, БЕОГРАД – НИШ – СКОПЉЕ, ДЕОНИЦA: БУКУРЕВАЦ – ГРАНИЦА МАКЕДОНИЈЕ KM 965+996.51 – KM 976+250.30 КЊИГА 4.1 ­ ПРОЈЕКАТ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ Душан Матовић, дипл. грађ. инж. Одговорни пројектант: мр Славољуб Ерјавец, дипл. грађ. инж. Сарадници: Драган Стојнић, дипл.инж.грађ. Сузана Стефановић, дипл. инж. грађ. Ивона Слуга, грађ. техн. Живко Гајић, техн.сарадник‐ возач Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ ДОПУНА ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА НАПЛАТНЕ СТАНИЦЕ ПРЕШЕВО НА АУТОПУТУ Е­75, БЕОГРАД ­ НИШ ­ СКОПЉЕ ДЕОНИЦА: БУКУРЕВАЦ – ГРАНИЦА МАКЕДОНИЈЕ КЊИГА 2. ­ ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ Одговорни пројектант: Иван Андрић, дипл. грађ. инж. Пројектант: Драган Стојнић, дипл. грађ. инж. Сарадници: Сузана Стефановић, дипл. инж. грађ. Ивона Слуга, грађ. техн. Живко Гајић, техн.сарадник‐ возач Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години 59
16.2 МАГИСТРАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ ПУТЕВИ ДОПУНА ИЗМЕНЕ ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА ПОБОЉШАЊА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ПУТА М­5, ДЕЛА САОРАЋАЈНИЦЕ СТРАЖА­БОЉЕВАЦ, KM 777+744 – KM 783+144 (KM 11+400 – KM 16+800) Одговорни пројектант: Иван Андрић, дипл. грађ. инж. Пројектант: Јелена Гајичић, дипл. грађ. инж. Сарадници: Синиша Хаџи‐Антић, дипл. инж. грађ. Ивона Слуга, грађ. техн. Ана Недековић, грађ. техн. Ненад Анђелковић, грађ. техн. Живко Гајић, техн. сарадник ‐ возач Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ ДОПУНА ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ – ДОГРАДЊЕ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ НА ПУТНОМ ПРАВЦУ М­5 ПРОЈЕКТНА ДЕОНИЦА: БОЉЕВАЦ – СЕЛИШТЕ KM 789+456 – KM 807+874, L=18.418 KM Одговорни пројектант: Иван Андрић, дипл. грађ. инж. Пројектант: Јелена Гајичић, дипл. грађ. инж. Сарадници: Синиша Хаџи‐Антић, дипл. инж. грађ. Ивона Слуга, грађ. техн. Ана Недековић, грађ. техн. Ненад Анђелковић, грађ. техн. Живко Гајић, техн. сарадник ‐ возач Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ ИЗМЕНА И ДОПУНА ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ЗА ОБЈЕКАТ: ­ АУТОПУТ Е­75 (М­22), ДЕОНИЦА: НОВИ САД – БЕОГРАД ­ LOT 1.1 KM 108+000 ДО KM 117+000 ­ ПЕТЊА ЗРЕЊАНИН Одговорни пројектант: Сузана Стефановић, дипл. инж. грађ. Сарадници: Ивона Слуга, грађ. техн. Ненад Анђелковић, грађ. техн. Живко Гајић, техн. сарадник – возач Инвеститор: „Енергопројект“ ‐ Нискоградња АД Београд РЕХАБИЛИТАЦИЈА – ОЈАЧАЊЕ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ НА ДЕСНОЈ КОЛОВОЗНОЈ ТРАЦИ АУТОПУТА Е­75 (М­22) ДЕОНИЦА: НОВИ САД – БЕОГРАД ­ LOT 1.1 KM 108+000 ДО KM 117+000 Одговорни пројектант: Сузана Стефановић, дипл. инж. грађ. Сарадници: Ивона Слуга, грађ. техн. Ненад Анђелковић, грађ. техн. Живко Гајић, техн. сарадник – возач Инвеститор: „Енергопројект“ ‐ Нискоградња АД Београд 60 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ПОЈАЧАНОГ ОДРЖАВАЊА (ПОБОЉШАЊА) РЕГИОНАЛНОГ ПУТА Р­267 ОД KM 1+450 („БАТАЈНИЦА“ ­ АУТОБУСКА СТАНИЦА „ПРОЛЕТЕРСКА) ДО KM 10+400 (НАДВОЖЊАК ПРЕКО АУТОПУТА) L=8.950 KM КЊИГА 1 – ГЛАВНИ ГРАЂЕВИНСКИ ПРОЈЕКАТ ПОБОЉШАЊА ПУТА КЊИГА 1.2 – ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ КОЛОВОЗНЕ – ФИНАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Руководилац пројекта: Мирослав Зеленбаба, дипл. грађ. инж. Одговорни пројектант: Иван Андрић, дипл. грађ. инж. Пројектант: Јелена Гајичић, дипл. грађ. инж. Сарадници: Синиша Хаџи‐Антић, дипл. инж. грађ. Ивона Слуга, грађ. техн. Ана Недељковић, грађ. техн. Ненад Анђелковић, грађ. техн. Живко Гајић, техн. сарадник – возач Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ПУТА М­1.9 ПЕТЉА “КРЊАЧА“ ­ ГЛАВНИ ПРАВАЦ ­ СМЕР: БЕОГРАД – ПАНЧЕВО KM 0+000 – KM 0+881 Одговорни пројектант: Иван Андрић, дипл. грађ. инж. Пројектант: Душица Дрндарски, дипл. грађ. инж. Сарадници: Синиша Хаџи‐Антић, дипл. грађ. инж. Ивона Слуга, грађ. техн. Ана Недељковић, грађ. техн. Ненад Анђелковић, грађ. техн. Живко Гајић, техн. сарадник ‐ возач Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ ИЗВЕШТАЈ О ИСПИТИВАЊУ ОТПОРА КЛИЗАЊУ ПОВРШИНЕ КОЛОВОЗА НА МАГИСТРАЛНОМ ПУТУ М­1.8 ЛЕПНИЦА – ЛОНЧАРИ – ПЕЛАГИЋЕВО – БЛАЖЕВАЦ – РЕПУБЛИКА БИХ Извештај урадио ‐ Одговорни пројектант: Иван Андрић, дипл. грађ. инж. Сарадници: Ненад Анђелковић, грађ. техн. Анђелка Адић, грађ. техн. Инвеститор: Институт за путеве Бјељина ИЗВЕШТАЈ О МЕРЕЊУ ХРАПАВОСТИ ЗАВРШНОГ СЛОЈА АСФАЛТА (СРТ КЛАТНО) ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ ДОГРАДЊЕ КОЛОВОЗА НА МАГИСТРАЛНОМ ПУТУ М­4, ДЕОНИЦА: КАМЕНИЦА – ВАЉЕВО KM 784+175, KM 602+938, L=15.763 KM Одговорни пројектант: Иван Андрић, дипл. грађ. инж. Сарадници: Ненад Анђелковић, грађ. техн. Живко Гајић, техн.сарадник ‐ возач Инвеститор: ПЗП „Ваљево“ Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години 61
ЕЛАБОРАТ О СТАЊУ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ СА РЕШEЊЕМ САНАЦИЈЕ НА РЕГИОНАЛНОМ ПУТУ Р­113А ДЕОНИЦА: ЗАЈАЧА – ЛОЗНИЦА, KM 35+340 – KM 43+567, L=8.2 KM Одговорни пројектант: Иван Андрић, дипл. грађ. инж. Пројектант: Јелена Гајичић, дипл. грађ. инж. Инвеститор: ПЗП „Ваљево“ ЕЛАБОРАТ О МОГУЋНОСТИ ПРИМЕНЕ ШЉАКЕ У КОЛОВОЗНОЈ КОНСТРУКЦИЈИ НА ЛОКАЛНИМ ПУТЕВИМА У ОПШТИНИ ОБРЕНОВАЦ Елаборат урадили: Иван Андрић, дипл. грађ. инж. Драган Стојнић, дипл. грађ. инж. Инвеститор: ЈП за изградњу Обреновца 16.3 АЕРОДРОМИ Одговорни пројектант: Пројектанти: Сарадници: Наручилац: Инвеститор: ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ­ ПРИСТАНИШНА ПЛАТФОРМА НА АЕРОДРОМУ „МОРАВА“ – ЛАЂЕВЦИ КОД КРАЉЕВА Иван Андрић, дипл. грађ. инж. Сузана Стефановић, дипл. грађ. инж. Драган Стојнић, дипл. грађ. инж. Синиша Хаџи‐Антић, дипл. инж. грађ. Ивона Слуга, грађ. техн. Ана Недељковић, грађ. техн. Ненад Анђелковић, грађ. техн. Живко Гајић, техн. сарадник – возач „Машинопројект КОПРИНГ“ а.д. – Београд Војнограђевински центар „Београд“ Одговорни пројектант: Пројектант: Сарадници: Наручилац: Инвеститор: ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ПРОШИРЕЊА ПЛАТФОРМЕ „C“ НА АЕРОДРОМУ "НИКОЛА ТЕСЛА" БЕОГРАД Иван Андрић, дипл. грађ. инж. Душица Дрндарски, дипл. грађ. инж. Синиша Хаџи‐Антић, дипл. инж. грађ. Ивона Слуга, грађ. техн. Ана Недељковић, грађ. техн. Ненад Анђелковић, грађ. техн. Живко Гајић, техн. сарадник ‐ возач „Машинопројект КОПРИНГ“ а.д. – Београд Војнограђевински центар „Београд“ 62 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години Одговорни пројектант: Пројектант: Сарадници: Наручилац: Инвеститор: Одговорни пројектант: Kонсултант: Сарадници: Инвеститор: Руководилац пројекта: Одговорни пројектанти: ‐ Пројекат кол. конструк. ‐ Грађевински пројекат Сарадници: Инвеститор: ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ПРОШИРЕЊА ПЛАТФОРМЕ „C“ НA AEРОДРОМУ "НИКОЛА ТЕСЛА" БЕОГРАД Иван Андрић, дипл. грађ. инж. Душица Дрндарски, дипл. грађ. инж. Синиша Хаџи‐Антић, дипл. инж. грађ. Ивона Слуга, грађ. техн. Ана Недељковић, грађ. техн. Ненад Анђелковић, грађ. техн. Живко Гајић, техн. сарадник ‐ возач „Машинопројект КОПРИНГ“ а.д. – Београд АД Аеродром „Никола Тесла“ Београд ИСПИТИВАЊЕ КОЛОВОЗНИХ КОНСТРУКЦИЈА МАНЕВАРСКИХ ПОВРШИНА И ПЛАТФОРМИ АЕРОДРОМА “ВРШАЦ” Душица Дрндарски, дипл. грађ. инж. Ђорђе Лукић, дипл. грађ. инж. Драган Стојнић, дипл. инж. грађ. Сузана Стефановић, дипл. инж. грађ. Синиша Хаџи‐Антић, дипл. инж. грађ. Ивона Слуга, грађ. техн. Ана Недељковић, грађ. техн. Ненад Анђелковић, грађ. техн. Живко Гајић, техн.сарадник ‐ возач Агенција за контролу летења Србије и Црне Горе ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ КОЛОВОЗНЕ КОНСТУРКЦИЈЕ СПОЈНИЦЕ „G“ АЕРОДРОМА „НИКОЛА ТЕСЛА“ НА ПОТЕЗУ ИЗМЕЂУ РУЛНЕ СТАЗЕ „А“ И СОПЈНИЦЕ „Ј“ (TWY G ПОТЕЗ TWJA – TWYJ) Иван Андрић, дипл. грађ. инж. Љиљана Тривић, дипл. грађ. инж. Душан Матовић, дипл. инж. грађ. Синиша Хаџи‐Антић, дипл. инж. грађ. Зоран Радовић,дипл.инж.геодез. Ивона Слуга, грађ. техн. Ана Недељковић, грађ. техн. Бранислав Милутиновић,геометар Милан Станковић,геометар Ненад Анђелковић, грађ. техн. Живко Гајић, техн. сарадник АД Аеродром „Никола Тесла“ Београд Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години 63
Руководилац пројекта: Одговорни пројектанти: ‐ Пројекат кол. конструк. ‐ Грађевински пројекат Сарадници: Инвеститор: Руководилац пројекта: Одговорни пројектанти: ‐ Пројекат кол. конструк. ‐ Грађевински пројекат Пројектант кол. конструкц.: Сарадници: Инвеститор: ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ СПОЈНИЦЕ „H” АЕРОДРОМА „НИКОЛА ТЕСЛА” НА ПОТЕЗУ ИЗМЕЂУ РУЛНЕ СТАЗЕ „А” И СПОЈНИЦЕ „Ј” (TW H: ПОТЕЗ TWYА ­ TWYЈ) Иван Андрић, дипл. грађ. инж. Љиљана Тривић, дипл. грађ. инж. Душан Матовић, дипл. инж. грађ. Синиша Хаџи‐Антић, дипл. инж. грађ. Зоран Радовић,дипл.инж.геодез. Ивона Слуга, грађ. техн. Ана Недељковић, грађ. техн. Бранислав Милутиновић,геометар Милан Станковић,геометар Ненад Анђелковић, грађ. техн. Живко Гајић, техн. сарадник АД Аеродром „Никола Тесла“ Београд ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ СПОЈНИЦЕ „C” (TWY C) АЕРОДРОМА „НИКОЛА ТЕСЛА” Иван Андрић, дипл. грађ. инж. Иван Андрић, дипл. грађ. инж. Душан Матовић, дипл. инж. грађ. Сузана Стефановић, дипл. инж. грађ. Синиша Хаџи‐Антић, дипл. инж. грађ. Зоран Радовић, дипл. инж. геодез. Ивона Слуга, грађ. техн. Ана Недељковић, грађ. техн. Бранислав Милутиновић, геометар Милан Станковић, геометар Ненад Анђелковић, грађ. техн. Живко Гајић, техн. сарадник АД Аеродром „Никола Тесла“ Београд 64 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години Руководилац пројекта: Одговорни пројектанти: ‐ Пројекат кол. конструк. ‐ Грађевински пројекат Пројектант кол. конструкц.: Сарадници: Инвеститор: ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ СПОЈНИЦЕ „D” (TWY D) АЕРОДРОМА „НИКОЛА ТЕСЛА” Иван Андрић, дипл. грађ. инж. Иван Андрић, дипл. грађ. инж. Душан Матовић, дипл. инж. грађ. Сузана Стефановић, дипл. инж. грађ. Синиша Хаџи‐Антић, дипл. инж. грађ. Зоран Радовић, дипл. инж. геодез. Ивона Слуга, грађ. техн. Ана Недељковић, грађ. техн. Бранислав Милутиновић, геометар Милан Станковић, геометар Ненад Анђелковић, грађ. техн. Живко Гајић, техн. сарадник АД Аеродром „Никола Тесла“ Београд 16.4 УЛИЦЕ Одговорни пројектант: Сарадници: Инвеститор: ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА УЛИЦА ВЕЛИСАВА ВУЛОВИЋА И МИЛАНА БЛАГОЈЕВИЋА ШПАНЦА ПРОЈЕКАТ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ Сузана Стефановћ, дипл. грађ. инж. Ивона Слуга, грађ. техн. Ненад Анђелковић, грађ. техн. Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП Одговорни пројектант: Сарадници: Инвеститор: ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА УЛИЦА ВЕЛИСАВА ВУЛОВИЋА И МИЛАНА БЛАГОЈЕВИЋА ШПАНЦА ПРОЈЕКАТ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ Сузана Стефановћ, дипл. грађ. инж. Ивона Слуга, грађ. техн. Ненад Анђелковић, грађ. техн. Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години 65
16.5 ВАНГАБАРИТНИ ТЕРЕТ Мишљење урадили: Наручилац: МИШЉЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ И УСЛОВИМА ИЗВРШЕЊА ВАНРЕДНОГ ПРЕВОЗА ВАНГАБАВИТНОГ ТЕРЕТА УКУПНЕ МАСЕ 63 T, НА РЕЛАЦИЈИ: УБ (БАЈЕВАЦ) ОБРЕНОВАЦ – ОСТРУЖНИЧКИ МОСТ – ОБИЛАЗНИЦА БЕОГРАДА – АУТОПУТ БЕОГРАД – ЗАГРЕБ ­ ШИМАНОВЦИ Иван Андрић, дипл. грађ. инж. Драган Бебић, дипл. инж. грађ. „Глобал Караван “ д.о.о. Мишљење урадили: Наручилац: МИШЉЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ И УСЛОВИМА ИЗВРШЕЊА ВАНРЕДНОГ ПРЕВОЗА ВАНГАБАРИТНОГ ТЕРЕТА УКУПНЕ МАСЕ 107 T, НА РЕЛАЦИЈИ: ГП ХОРГОШ – ПОЛУАУТОПУТ – ПЕТЉА “КАЋ” – АУТОПУТ – ПЕТЉА ЗМАЈ – БАТАЈНИЦА – ОСТРУЖНИЦА – НОВИ ОБРЕНОВАЧКИ ПУТ – БЕОГРАД Иван Андрић, дипл. грађ. инж. Драган Бебић, дипл. инж. грађ. „Ремонсттранс“ д.о.о. Мишљење урадили: Наручилац: МИШЉЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ И УСЛОВИМА ИЗВРШЕЊА ВАНРЕДНОГ ПРЕВОЗА ВАНГАБАРИТНОГ ТЕРЕТА УКУПНЕ МАСЕ 89,90 T, НА РЕЛАЦИЈИ: ЦАРИНСКА ИСПОСТАВА ПАНЧЕВО – ЗРЕЊАНИН – НОВА ЦРЊА – КИКИНДА – ЦАРИНСКА ИСПОСТАВА СЕНТА Иван Андрић, дипл. грађ. инж. Драган Бебић, дипл. инж. грађ. „Треф“ д.о.о. Мишљење урадили: Наручилац: Мишљење урадили: Наручилац: МИШЉЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ И УСЛОВИМА ИЗВРШЕЊА ВАНРЕДНОГ ПРЕВОЗА ВАНГАБАВИТНОГ ТЕРЕТА УКУПНИХ ДИМЕНЗИЈА 20.25X4.50X4.25 M МАСЕ 75.50 T, НА РЕЛАЦИЈИ ГП КЕЛЕБИЈА ­ СУБОТИЦА ­ АУТОПУТ Е.75 ­ ПЕТЉА ИНЂИЈА ­ ИНЂИЈА ­ РУМА ­ ШАБАЦ ­ ЛОЗНИЦА ­ ЗВОРНИК ­ БАЈИНА БАШТА Иван Андрић, дипл. грађ. инж. Драган Бебић, дипл. инж. грађ. „Holleman Транспорт“ d.о.о. МИШЉЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ И УСЛОВИМА ИЗВРШЕЊА ВАНРEДНОГ ПРЕВОЗА ВАНГАБАРИТНОГ ТЕРЕТА УКУПНЕ МАСЕ 80 T НА РЕЛАЦИЈИ: ГП БАТРОВЦИ ­ АУТОПУТ ­ ПЕТЉА "ОБИЛАЗНИЦА" ­ ПЕТЉА ОСТРУЖНИЦА ­ ОБИЛАЗНИЦА ­ ПЕТЉА ОРЛОВАЧА ­ КРУЖНИ ПУТ ­ ПЕТЉА БУБАЊ ПОТОК ­ АУТОПУТ ­ ПЕТЉА ПОЖАРЕВАЦ ­ КОВИНСКИ МОСТ ­ КОВИН ­ БАВАНИШТЕ ­ ПАНЧЕВО (РАФИНЕРИЈА) Иван Андрић, дипл. грађ. инж. Драган Бебић, дипл. инж. грађ. „Ремонттранс“ д.о.о. 66 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години Мишљење урадили: Наручилац: Мишљење урадили: Наручилац: Мишљење урадили: Наручилац: МИШЉЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ И УСЛОВИМА ИЗВРШЕЊА ВАНРЕДНОГ ПРЕВОЗА ВАНГАБАРИТНОГ ТЕРЕТА УКУПНЕ МАСЕ 79 T НА РЕЛАЦИЈИ: ГП ВРШКА ЧУКА ­ ЗАЈЕЧАР­
ПАРАЋИН­АУТОПУТ­ПЕТЉА ПОЖАРЕВАЦ ­ СМЕДЕРЕВО Иван Андрић, дипл. грађ. инж. Драган Бебић, дипл. инж. грађ. „Трансиснг“ д.о.о. МИШЉЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ И УСЛОВИМА ИЗВРШЕЊА ВАНРЕДНОГ ПРЕВОЗА ВАНГАБАРИТНОГ ТЕРЕТА УКУПНЕ МАСЕ 108 T НА РЕЛАЦИЈИ: БАТРОВЦИ ­ КИЈЕВО (СТРАЖЕВИЦА) Иван Андрић, дипл. грађ. инж. Драган Бебић, дипл. инж. грађ. „Holleman Transport“ d.о.о. МИШЉЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ И УСЛОВИМА ИЗВРШЕЊА ВАНРЕДНОГ ПРЕВОЗА ВАНГАБАРИТНОГ ТЕРЕТА УКУПНЕ МАСЕ 148,50 T НА РЕЛАЦИЈИ: ГП ХОРГОШ­ПОЛУАУТОПУТ ­ ПЕТЉА КАЋ ­ ЗРЕЊАНИН ­СТАЈИЋЕВО ­ БЕОГРАД (КРЊАЧА) ­ АУТОПУТ БЕОГРАД ­ ПАНЧЕВО ­ ПАНЧЕВО (РАФИНЕРИЈА) Иван Андрић, дипл. грађ. инж. Драган Бебић, дипл. инж. грађ. „Ремонттранс“ д.о.о. Мишљење урадили: Наручилац: Мишљење урадили: Наручилац: МИШЉЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ И УСЛОВИМА ИЗВРШЕЊА ВАНРЕДНОГ ПРЕВОЗА ВАНГАБАРИТНОГ ТЕРЕТА УКУПНЕ МАСЕ 141 T НА РЕЛАЦИЈИ: ГП ХОРГОШ – НОВИ САД ­ ЗРЕЊАНИН – ЛАЗАРЕВО – СУТЈЕСКА – ПЛАНДИШТЕ Иван Андрић, дипл. грађ. инж. Драган Бебић, дипл. инж. грађ. „Центротранст“ д.о.о. МИШЉЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ И УСЛОВИМА ИЗВРШЕЊА ВАНРЕДНОГ ПРЕВОЗА ВАНГАБАРИТНОГ ТЕРЕТА УКУПНЕ МАСЕ 67 ТОНА НА РЕЛАЦИЈИ: АВАЛСКИ ДРУМ – ПЕТЉА МАЛИ ПОЖАРЕВАЦ Иван Андрић, дипл. грађ. инж. Драган Бебић, дипл. инж. грађ. „Глобал Караван “ д.о.о. Мишљење урадили: Наручилац: МИШЉЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ И УСЛОВИМА ИЗВРШЕЊА ВАНРЕДНОГ ПРЕВОЗА ВАНГАБАРИТНОГ ТЕРЕТА УКУПНЕ МАСЕ 70 T НА РЕЛАЦИЈИ ГП ХОРГОШ ­ ПАНЧЕВО Иван Андрић, дипл. грађ. инж. Драган Бебић, дипл. инж. грађ. „Центротранс“ д.о.о. Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години 67
Мишљење урадили: Наручилац: МИШЉЕЊЕ ЗА ПРОЛАЗАК ВАНГАБАРИТНОГ ТРАНСПОРТА НА РЕЛАЦИЈИ: ШАБАЦ („ЗОРКА­ЂУБРИВА“) – ХРТКОВЦИ – ПЕТЉА „РУМА“ – РУМА – ПУТИНЦИ – ИНЂИЈА – СТАРИ НОВОСАДСКИ ПУТ – ИСКЉУЧЕЊЕ ПРЕМА СЛАНКАМЕНУ – ПЕТЉА „БЕШКА“ – АУТОПУТ – ПЕТЉА „КОВИЉ“ – ИСКЉУЧЕЊЕ ПРЕМА ШАЈКАШУ – ШАЈКАШ ­ ЂУРЂЕВО – ЖАБАЉ – БАЧКО ГРАДИШТЕ – БЕЧЕЈ („СОЈАПРОТЕИН“) Иван Андрић, дипл. грађ. инж. Драган Бебић, дипл. инж. грађ. „Саватранс“ Мишљење урадили: Наручилац: МИШЉЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ И УСЛОВИМА ИЗВРШЕЊА ВАНРЕДНОГ ПРЕВОЗА ВАНГАБАРИТНОГ ТЕРЕТА УКУПНЕ МАСЕ 150 T НА РЕЛАЦИЈИ ГП ХОРГОШ ­ ПАНЧЕВО Иван Андрић, дипл. грађ. инж. Драган Бебић, дипл. инж. грађ. „Центротранс“ д.о.о. Мишљење урадили: Наручилац: МИШЉЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ И УСЛОВИМА ИЗВРШЕЊА ВАНРЕДНОГ ПРЕВОЗА ВАНГАБАРИТНОГ ТЕРЕТА УКУПНЕ МАСЕ 40 T НА РЕЛАЦИЈИ ПОЖАРЕВАЦ ­ КОВАЧИЦА Иван Андрић, дипл. грађ. инж. Драган Бебић, дипл. инж. грађ. „Глобал Караван“ д.о.о. Мишљење урадили: Наручилац: Мишљење урадили: Наручилац: Мишљење урадили: Наручилац: МИШЉЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ И УСЛОВИМА ИЗВРШЕЊА ВАНРЕДНОГ ПРЕВОЗА ВАНГАБАРИТНОГ ТЕРЕТА УКУПНЕ МАСЕ 78,42 T НА РЕЛАЦИЈИ ГП ВРШКА ЧУКА ­ БЕОГРАД Иван Андрић, дипл. грађ. инж. Драган Бебић, дипл. инж. грађ. „Holleman Транспорт“ д.о.о. МИШЉЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ И УСЛОВИМА ИЗВРШЕЊА ВАНРЕДНОГ ПРЕВОЗА ВАНГАБАРИТНОГ ТЕРЕТА УКУПНЕ МАСЕ 89,90 T НА РЕЛАЦИЈИ ПАНЧЕВО – БАЧ Иван Андрић, дипл. грађ. инж. Драган Бебић, дипл. инж. грађ. „ТРЕФ“ д.о.о. МИШЉЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ И УСЛОВИМА ИЗВРШЕЊА ВАНРЕДНОГ ПРЕВОЗА ВАНГАБАРИТНОГ ТЕРЕТА НА РЕЛАЦИЈИ АРАНЂЕЛОВАЦ – МАЈДАН Иван Андрић, дипл. грађ. инж. Драган Бебић, дипл. инж. грађ. „Вемус“ Транспорт и ремонт 68 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години Мишљење урадили: Наручилац: Мишљење урадили: Наручилац: Мишљење урадили: Наручилац: Мишљење урадили: Наручилац: Мишљење урадили: Наручилац: Мишљење урадили: Наручилац: МИШЉЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ И УСЛОВИМА ИЗВРШЕЊА ВАНРЕДНОГ ПРЕВОЗА ВАНГАБАРИТНОГ ТЕРЕТА НА РЕЛАЦИЈИ ПРЕШЕВО – ОСТРОВИЦА Иван Андрић, дипл. грађ. инж. Драган Бебић, дипл. инж. грађ. „Вемус“ Транспорт и ремонт, Београд МИШЉЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ И УСЛОВИМА ИЗВРШЕЊА ВАНРЕДНОГ ПРЕВОЗА ВАНГАБАРИТНОГ ТЕРЕТА НА РЕЛАЦИЈИ ДРМНО – КОВАЧИЦА Иван Андрић, дипл. грађ. инж. Драган Бебић, дипл. инж. грађ. „Гоша Монтажа“ АД МИШЉЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ И УСЛОВИМА ИЗВРШЕЊА ВАНРЕДНОГ ПРЕВОЗА ВАНГАБАРИТНОГ ТЕРЕТА НА РЕЛАЦИЈИ БАТРОВЦИ ­ А.П. РУДНИЦА Иван Андрић, дипл. грађ. инж. Драган Бебић, дипл. инж. грађ. „Центротранс“ МИШЉЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ И УСЛОВИМА ИЗВРШЕЊА ВАНРЕДНОГ ПРЕВОЗА ВАНГАБАРИТНОГ ТЕРЕТА НА РЕЛАЦИЈИ ХОРГОШ ­ ПАНЧЕВО (РАФИНЕРИЈА) Иван Андрић, дипл. грађ. инж. Драган Бебић, дипл. инж. грађ. "Ремонттранс" МИШЉЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ И УСЛОВИМА ИЗВРШЕЊА ВАНРЕДНОГ ПРЕВОЗА ВАНГАБАРИТНОГ ТЕРЕТА 68 T НА РЕЛАЦИЈИ ГП ХОРГОШ ­ ПАНЧЕВО (РАФИНЕРИЈА) Иван Андрић, дипл. грађ. инж. Драган Бебић, дипл. инж. грађ. „Holleman Transport“ d.о.о. МИШЉЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ И УСЛОВИМА ИЗВРШЕЊА ВАНРЕДНОГ ПРЕВОЗА ВАНГАБАРИТНОГ ТЕРЕТА УКУПНЕ МАСЕ 120, 108 И 85 Т НА РЕЛАЦИЈИ ГП БАТРОВЦИ ­ КРАГУЈЕВАЦ Иван Андрић, дипл. грађ. инж. Драган Бебић, дипл. инж. грађ. "Ремонттранс" Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години 69
Мишљење урадили: Наручилац: Мишљење урадили: Наручилац: Мишљење урадили: Наручилац: Мишљење урадили: Наручилац: Мишљење урадили: Наручилац: Мишљење урадили: Наручилац: МИШЉЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ И УСЛОВИМА ИЗВРШЕЊА ВАНРЕДНОГ ПРЕВОЗА ВАНГАБАРИТНОГ ТЕРЕТА УКУПНЕ МАСЕ 83,5 T НА РЕЛАЦИЈИ ГП БАТРОВЦИ ­ АП МЕРДАРЕ Иван Андрић, дипл. грађ. инж. Драган Бебић, дипл. инж. грађ. „Глобал Караван“ д.о.о. МИШЉЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ И УСЛОВИМА ИЗВРШЕЊА ВАНРЕДНОГ ПРЕВОЗА ВАНГАБАРИТНОГ ТЕРЕТА УКУПНЕ МАСЕ 107 T НА РЕЛАЦИЈИ ГП ХОРГОШ – БЕОГРАД Иван Андрић, дипл. грађ. инж. Драган Бебић, дипл. инж. грађ. "Ремонттранс" МИШЉЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ И УСЛОВИМА ИЗВРШЕЊА ВАНРЕДНОГ ПРЕВОЗА ВАНГАБАРИТНОГ ТЕРЕТА УКУПНЕ МАСЕ 60,03 Т НА РЕЛАЦИЈИ БАТАЈНИЦА­РУМА­ШАБАЦ Иван Андрић, дипл. грађ. инж. Драган Бебић, дипл. инж. грађ. „Интер‐Коп“ д.о.о. МИШЉЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ И УСЛОВИМА ИЗВРШЕЊА ВАНРЕДНОГ ПРЕВОЗА ВАНГАБАРИТНОГ ТЕРЕТА УКУПНЕ МАСЕ 94,3 Т НА РЕЛАЦИЈИ КОВАЧИЦА­ВЕЛИКА ПЛАНА Иван Андрић, дипл. грађ. инж. Драган Бебић, дипл. инж. грађ. „Гоша Монтажа“ АД МИШЉЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ И УСЛОВИМА ИЗВРШЕЊА ВАНРЕДНОГ ПРЕВОЗА ВАНГАБАРИТНОГ ТЕРЕТА УКУПНЕ МАСЕ 40 Т НА РЕЛАЦИЈИ ГП ХОРГОШ ­ ГП ГРАДИНА Иван Андрић, дипл. грађ. инж. Драган Бебић, дипл. инж. грађ. „Дипломат П/Е“ д.о.о. МИШЉЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ И УСЛОВИМА ИЗВРШЕЊА ВАНРЕДНОГ ПРЕВОЗА ВАНГАБАРИТНОГ ТЕРЕТА УКУПНЕ МАСЕ 92 Т НА РЕЛАЦИЈИ ГП БАТРОВЦИ ­ БОРЧА Иван Андрић, дипл. грађ. инж. Драган Бебић, дипл. инж. грађ. „Глобал Караван“ д.о.о. 70 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години Мишљење урадили: Наручилац: Мишљење урадили: Наручилац: Мишљење урадили: Наручилац: МИШЉЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ И УСЛОВИМА ИЗВРШЕЊА ВАНРЕДНОГ ПРЕВОЗА ВАНГАБАРИТНОГ ТЕРЕТА УКУПНЕ МАСЕ 57,96 Т НА РЕЛАЦИЈИ ЛОЗНИЦА­БЕЛА ЦРКВА Иван Андрић, дипл. грађ. инж. Драган Бебић, дипл. инж. грађ. „Феромонт Инжењеринг“ АД МИШЉЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ И УСЛОВИМА ИЗВРШЕЊА ВАНРЕДНОГ ПРЕВОЗА ВАНГАБАРИТНОГ ТЕРЕТА УКУПНЕ МАСЕ 69,5 Т НА РЕЛАЦИЈИ УЖИЦЕ­БАЈИНА БАШТА Иван Андрић, дипл. грађ. инж. Драган Бебић, дипл. инж. грађ. „Сава Транс“ МИШЉЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ И УСЛОВИМА ИЗВРШЕЊА ВАНРЕДНОГ ПРЕВОЗА ВАНГАБАРИТНОГ ТЕРЕТА УКУПНЕ МАСЕ 57,96 Т НА РЕЛАЦИЈИ ЗЕМУН ПОЉЕ­БОЉЕВАЦ;­ Иван Андрић, дипл. грађ. инж. Драган Бебић, дипл. инж. грађ. Предузеће за изградњу и реконструкцију путева, производњу, трговину и услуге Београд Мишљење урадили: Наручилац: МИШЉЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ И УСЛОВИМА ИЗВРШЕЊА ВАНРЕДНОГ ПРЕВОЗА ВАНГАБАРИТНОГ ТЕРЕТА УКУПНЕ МАСЕ 99.5 Т НА РЕЛАЦИЈИ БАТРОВЦИ­МИЉЕВИЋ Иван Андрић, дипл. грађ. инж. Драган Бебић, дипл. инж. грађ. „Holleman Тransport“ d.о.о. Мишљење урадили: Наручилац: Мишљење урадили: Наручилац: МИШЉЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ И УСЛОВИМА ИЗВРШЕЊА ВАНРЕДНОГ ПРЕВОЗА ВАНГАБАРИТНОГ ТЕРЕТА УКУПНЕ МАСЕ 75,60 Т НА РЕЛАЦИЈИ РАФИНЕРИЈА ПАНЧЕВО БЕОГРАД (ИЗЛАЗ СТУДЕНТСКИ ГРАД) Иван Андрић, дипл. грађ. инж. Драган Бебић, дипл. инж. грађ. „БМД Кран –Транс“ МИШЉЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ И УСЛОВИМА ИЗВРШЕЊА ВАНРЕДНОГ ПРЕВОЗА ВАНГАБАРИТНОГ ТЕРЕТА УКУПНЕ МАСЕ 74,40 Т НА РЕЛАЦИЈИ ГП БАЧКА ПАЛАНКА ­ БЕЧЕЈ Иван Андрић, дипл. грађ. инж. Драган Бебић, дипл. инж. грађ. „Глобал Караван“ д.о.о. Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години 71
Мишљење урадили: Наручилац: Мишљење урадили: Наручилац: МИШЉЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ И УСЛОВИМА ИЗВРШЕЊА ВАНРЕДНОГ ПРЕВОЗА ВАНГАБАРИТНОГ ТЕРЕТА УКУПНЕ МАСЕ 72,09 Т НА РЕЛАЦИЈИ СМЕДЕРЕВО – ЛУЧАНИ Иван Андрић, дипл. грађ. инж. Драган Бебић, дипл. инж. грађ. „Гоша Монтажа“ АД МИШЉЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ И УСЛОВИМА ИЗВРШЕЊА ВАНРЕДНОГ ПРЕВОЗА ВАНГАБАРИТНОГ ТЕРЕТА УКУПНЕ МАСЕ 103 Т НА РЕЛАЦИЈИ ХОРГОШ ­ МАЛА КРСНА – СМЕДЕРЕВО Иван Андрић, дипл. грађ. инж. Драган Бебић, дипл. инж. грађ. „Центротранс“ Мишљење урадили: Наручилац: Мишљење урадили: Наручилац: Мишљење урадили: Наручилац: Мишљење урадили: Наручилац: МИШЉЕЊА О МОГУЋНОСТИ И УСЛОВИМА ИЗВРШЕЊА ВАНРЕДНОГ ПРЕВОЗА ВАНГАБАРИТНОГ ТЕРЕТА УКУПНЕ МАСЕ 99,23 ТОНА НА РЕЛАЦИЈИ: ЗЕМУН ПОЉЕ – ПЕТЉА ТЕЛЕОПТИК – ПЕТЉА ДОБАНОВЦИ – ПЕТЉА ОРЛОВАЧА – ПЕТЉА БУБАЊ ПОТОК – ПЕТЉА ПОЈАТЕ – СТРАЖА ­ БОЉЕВАЦ Иван Андрић, дипл. грађ. инж. Драган Бебић, дипл. инж. грађ. ,,Реконструкција и изградња путева“ ‐ Београд МИШЉЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ И УСЛОВИМА ИЗВРШЕЊА ВАНРЕДНОГ ПРЕВОЗА ВАНГАБАРИТНОГ ТЕРЕТА УКУПНЕ МАСЕ 100,7 T НА РЕЛАЦИЈИ НОВИ БЕОГРАД (БРОДАРСКА ББ ­ ПОГОДНА ПЕТЉА НА М­1 ­ ПЕТЉА ДОБАНОВЦИ ­ ПЕТЉА ОСТРУЖНИЦА ­ ПЕТЉА ОРЛОВАЧА ­ РУШАЊ Иван Андрић, дипл. грађ. инж. Драган Бебић, дипл. инж. грађ. ГП „Мoстоградња“ а.д. у реструктурирању СТРУЧНО МИШЉЕЊЕ ЗА КРЕТАЊЕ ВАНГАБИТНОГ ТЕРЕTА НА РЕЛАЦИЈИ: СУБОТИЦА (ЧАНТАВИРСКИ ПУТ 14), АУТОПУТ Е­
75, ИЗЛАЗ ЗА БАТОЧИНУ, КРАГУЈЕВАЦ – ЗАВОДИ ЗАСТАВА Иван Андрић, дипл. грађ. инж. Драган Бебић, дипл. инж. грађ. AД “СМБ – Mеханизација и транспорт“ – Суботица МИШЉЕЊЕ О МОГУЋНОСТИ И УСЛОВИМА ИЗВРШЕЊА ВАНРЕДНОГ ПРЕВОЗА ВАНГАБАРИТНОГ ТЕРЕТА УКУПНЕ МАСЕ 150 T НА РЕЛАЦИЈИ ГП ХОРГОШ ­ ПЕТЉА САВА ЦЕНТАР Иван Андрић, дипл. грађ. инж. Драган Бебић, дипл. инж. грађ. "Ремонттранс" 72 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години 17 ПРОЈЕКТИ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ Одговорни пројектант: ПРОЈЕКАТ ПРИВРЕМЕНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ ОЗНАЧАВАЊА И ОБЕЗБЕЂЕЊА МОСТА НА ДРЖАВНОМ ПУТУ II РЕДА Р­105, ДЕОНИЦА: САЛАКОВАЦ ­ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ Марко Младеновић, дипл. инж. саоб. Сарадници: Александар Јовић, дипл. инж. саоб. Тања Петровић, дипл. инж. саоб. Инвеститор: ЈП "Путеви Србије" ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ ОЗНАЧАВАЊА И ОБЕЗБЕЂЕЊА МОСТА НА ДРЖАВНОМ ПУТУ II РЕДА Р­105, ДЕОНИЦА: САЛАКОВАЦ ­ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ Марко Младеновић, дипл. инж. саоб. Одговорни пројектант: Сарадници: Александар Јовић, дипл. инж. саоб. Тања Петровић, дипл. инж. саоб. Инвеститор: ЈП "Путеви Србије" ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ ОЗНАЧАВАЊА И ОБЕЗБЕЂЕЊА МОСТА "МУСТАПИЋ", KM 318+600, ДРЖАВНИ ПУТ I РЕДА М­24, ДЕОНИЦА: ПОЖАРЕВАЦ ­ КУЧЕВО Марко Младеновић, дипл. инж. саоб. Одговорни пројектант: Сарадници: Александар Јовић, дипл. инж. саоб. Тања Петровић, дипл. инж. саоб. Инвеститор: ЈП "Путеви Србије" ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ ОЗНАЧАВАЊА И ОБЕЗБЕЂЕЊА МОСТА "САЛАКОВАЦ", KM 290+523, ДРЖАВНИ ПУТ М­24, ДЕОНИЦА: ПОЖАРЕВАЦ ­ КУЧЕВО Марко Младеновић, дипл. инж. саоб. Одговорни пројектант: Сарадници: Александар Јовић, дипл. инж. саоб. Тања Петровић, дипл. инж. саоб. Инвеститор: ЈП "Путеви Србије" Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години 73
Одговорни пројектант: ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ ДРЖАВНОГ ПУТА I РЕДА М­24, ДЕОНИЦА: НС "ПОЖАРЕВАЦ" – ТАБЛА "ПОЖАРЕВАЦ" KM 263+083 – KM 278+736 Марко Младеновић, дипл. инж. саоб. Сарадници: Небојша Чубрило, дипл. инж. саоб. Александар Јовић, дипл. инж. саоб. Тања Петровић, дипл. инж. саоб. Инвеститор: ПЗП "Пожаревац" Одговорни пројектант: ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ПОЈАЧАНОГ ОДРЖАВАЊА ДРЖАВНОГ ПУТА II РЕДА Р­117, СЈЕНИЦА ­ БАРЕ, ДЕОНИЦА: ПРИЈЕВОРАЦ – ВИШЊЕВО, KM 10+125 ­ KM 17+628 Милица Кувељић, дипл. инж. саоб. Сарадници: Наско Мешић, грађ. техн. Инвеститор: ЈП "Путеви Србије" ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е­75, НОВИ САД ­ БЕОГРАД – НИШ, ДЕОНИЦА: БАТАЈНИЦА ­ ДОБАНОВЦИ, ЧВОР ДОБАНОВЦИ ­ II ФАЗА, ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНО­ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ Надежда Станковић, дипл. инж. саоб. Одговорни пројектант: Сарадници: Милица Кувељић, дипл. инж. саоб. Жарко Секулић, дипл. инж. саоб. Инвеститор: Strabag ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е­75, НОВИ САД ­ БЕОГРАД – НИШ, ДЕОНИЦА: БАТАЈНИЦА ­ ДОБАНОВЦИ, ЧВОР ДОБАНОВЦИ ­ II ФАЗА ПРОЈЕКАТ ОДВИЈАЊА САОБРАЋАЈА У ТОКУ ИЗГРАДЊЕ Надежда Станковић, дипл. инж. саоб. Одговорни пројектант: Сарадници: Татјана Весковић‐Дуковски, грађ. техн. Лидија Загорац‐Никачевић, саоб. техн. Инвеститор: Strabag ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е­75, НОВИ САД ­ БЕОГРАД – НИШ, ДЕОНИЦА: БАТАЈНИЦА ­ ДОБАНОВЦИ, СЕКТОР 2: KM 188+680.00 – KM 194+782.94, ПРОЈЕКАТ ОДВИЈАЊА САОБРАЋАЈА У ТОКУ ИЗГРАДЊЕ Надежда Станковић, дипл. инж. саоб. Одговорни пројектант: Сарадници: Татјана Весковић‐Дуковски, грађ. техн. Лидија Загорац‐Никачевић, саоб. техн. Инвеститор: Strabag 74 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години Одговорни пројектант: ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е­75, НОВИ САД ­ БЕОГРАД – НИШ, ДЕОНИЦА: БАТАЈНИЦА ­ ДОБАНОВЦИ, СЕКТОР 2: KM 188+680.00­KM 194+782.94 ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНО­ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ Милица Кувељић, дипл. инж. саоб. Сарадници: Жарко Секулић, дипл. инж. саоб. Татјана Весковић‐Дуковски, грађ. техн. Инвеститор: Strabag Одговорни пројектант: ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е­70/Е­75, ДОБАНОВЦИ ­ БУБАЊ ПОТОК, СЕКТОР 5, ДЕОНИЦА: ПЕТЉА "ОРЛОВАЧА" ­ ТУНЕЛ "СТРАЖЕВИЦА" KM 585+867.00 ­ KM 588+916.3 Надежда Станковић, дипл. инж. саоб. Сарадници: Милица Мирковић, грађ. техн. Инвеститор: ЈП "Путеви Србије" Одговорни пројектант: ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ НА МОСТУ ПРЕКО РЕКЕ ДУЛЕНКЕ, НА ДРЖАВНОМ ПУТУ II РЕДА Р­102 У РЕКОВЦУ Марко Младеновић, дипл. инж. саоб. Сарадници: Александар Јовић, дипл. инж. саоб. Инвеститор: ЈП "Путеви Србије" ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е­70/Е­75, ДОБАНОВЦИ – БУБАЊ ПОТОК, ВЕЗА I ФАЗЕ СЕКТОРА 5 И ДРЖАВНОГ ПУТА Р­
251, САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМА Надежда Станковић, дипл. инж. саоб. Одговорни пројектант: Сарадници: Милица Кувељић, дипл. инж. саоб. Татјана Стојановић, техн. Инвеститор: ЈП "Путеви Србије“ ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е­70/E­75, ДОБАНОВЦИ – БУБАЊ ПОТОК, ВЕЗА I ФАЗЕ СЕКТОРА 5 И ДРЖАВНОГ ПУТА Р­
251, ПРОЈЕКАТ ПРИВРЕМЕНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ Надежда Станковић, дипл. инж. саоб. Одговорни пројектант: Сарадници: Милица Кувељић, дипл. инж. саоб. Лидија Загорац‐Никачевић, саоб. техн. Инвеститор: ЈП "Путеви Србије" Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години 75
Одговорни пројектант: ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ ДЕЛА МАГИСТРАЛНОГ ПУТА М­25, ДЕОНИЦА: ОБИЛАЗАК ПРОКУПЉА, KM 0+000.00 ­ KM 7+879.29 ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ Надежда Станковић, дипл. инж. саоб. Сарадници: Милица Кувељић, дипл. инж. саоб. Инвеститор: ЈП "Путеви Србије" ПРОЈЕКАТ ПРИВРЕМЕНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ У ТОКУ САНАЦИЈЕ КОСИНЕ ПУТА НА ЛОКАЦИЈИ "БЛАГОЈЕВ КАМЕН", НА ДРЖАВНОМ ПУТУ I РЕДА М­24 Марко Младеновић, дипл. инж. саоб. Одговорни пројектант: Сарадници: Александар Јовић, дипл. инж. саоб. Тања Петровић, дипл. инж. саоб. Инвеститор: ПЗП "Пожаревац" ПРОЈЕКАТ ПРИВРЕМЕНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ У ТОКУ САНАЦИЈЕ НЕСТАБИЛНЕ КОСИНЕ НА ДРЖАВНОМ ПУТУ II РЕДА Р­105, KM 72+300, ДЕОНИЦА: ПЕТРОВАЦ – КРЕПОЉИН Марко Младеновић, дипл. инж. саоб. Одговорни пројектант: Сарадници: Александар Јовић, дипл. инж. саоб. Тања Петровић, дипл. инж. саоб. Инвеститор: ПЗП "Пожаревац" ПРОЈЕКАТ УТВРЂИВАЊА ИЗГЛЕДА, ДИМЕНЗИЈА И ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОВА III­23, III­24, III­
23.1 И III­24.1 ПОРЕД ДРЖАВНИХ ПУТЕВА I И II РЕДА У БРАНИЧЕВСКОМ ОКРУГУ Надежда Станковић, дипл. инж. саоб. Одговорни пројектант: Сарадници: Жарко Секулић, дипл. инж. саоб. Богдан Стоисављевић, грађ. техн. Инвеститор: Србијапут ПРОЈЕКАТ УТВРЂИВАЊА ИЗГЛЕДА, ДИМЕНЗИЈА И ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОВА III­23, III­24, III­
23.1 И III­24.1 ПОРЕД ДРЖАВНИХ ПУТЕВА I И II РЕДА У ПОДУНАВСКОМ ОКРУГУ Надежда Станковић, дипл. инж. саоб. Одговорни пројектант: Сарадници: Жарко Секулић, дипл. инж. саоб. Богдан Стоисављевић, грађ. техн. Инвеститор: Србијапут 76 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години Одговорни пројектант: ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ II ФАЗЕ АУТОПУТА Е­70/75, ДОБАНОВЦИ – БУБАЊ ПОТОК, СЕКТОР 1: ДЕОНИЦА: ДОБАНОВЦИ – СУРЧИН, KM 565+175.00 ­ KM 569+150.00 САОБРАЋАЈНА СИГАНЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМА Милица Кувељић, дипл. инж. саоб. Сарадници: Марко Младеновић, дипл. инж. саоб. Љиљана Томовић, инж.саоб. Александар Јовић, дипл. инж. саоб. Тања Петровић, дипл. инж. саоб. Инвеститор: ЈП "Путеви Србије" ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е­70/Е­75, ДОБАНОВЦИ ­ БУБАЊ ПОТОК, СЕКТОР 6, ДЕОНИЦА: ТУНЕЛ "СТРАЖЕВИЦА" ­ БУБАЊ ПОТОК, KM 588+900,00 – KM 598+489,57 САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМА Одговорни пројектант: Милица Кувељић, дипл. инж. саоб. Сарадници: Жарко Секулић, дипл. инж. саоб. Милица мирковић, саоб. техн. Татјана Стојановић, техн. Љиљана Марсенић, техн. Инвеститор: ЈП "Путеви Србије" ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ II ФАЗЕ АУТОПУТА Е­70/E­75, ДОБАНОВЦИ – БУБАЊ ПОТОК, СЕКТОР 2: ДЕОНИЦА: СУРЧИН – ЗОНА МОСТА НА САВИ, KM 569+150.00 – KM 574+050.00 САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМА Милица Кувељић, дипл. инж. саоб. Одговорни пројектант: Сарадници: Марко Младеновић, дипл. инж. саоб. Љиљана Томовић, инж.саоб. Александар Јовић, дипл. инж. саоб. Тања Петровић, дипл. инж. саоб. Инвеститор: ЈП "Путеви Србије" ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ II ФАЗЕ АУТОПУТА Е­70/E­75, ДОБАНОВЦИ – БУБАЊ ПОТОК, СЕКТОР 3: ДЕОНИЦА: ЗОНА МОСТА НА САВИ KM 574+050.00 – KM 578+150.00 САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМА Милица Кувељић, дипл. инж. саоб. Одговорни пројектант: Сарадници: Марко Младеновић, дипл. инж. саоб. Љиљана Томовић, инж.саоб. Александар Јовић, дипл. инж. саоб. Тања Петровић, дипл. инж. саоб. Инвеститор: ЈП "Путеви Србије" Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години 77
Одговорни пројектант: ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ II ФАЗЕ АУТОПУТА Е­70/E­75, ДОБАНОВЦИ – БУБАЊ ПОТОК, СЕКТОР 4, ДЕОНИЦА: ЗОНА МОСТА НА САВИ – ПЕТЉА "ОРЛОВАЧА", KM 578+150.00 – KM 584+800.00 САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМА Милица Кувељић, дипл. инж. саоб. Сарадници: Марко Младеновић, дипл. инж. саоб. Љиљана Томовић, инж.саоб. Александар Јовић, дипл. инж. саоб. Тања Петровић, дипл. инж. саоб. Инвеститор: ЈП "Путеви Србије" Одговорни пројектант: ПРОЈЕКАТ ПРИВРЕМЕНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ У ТОКУ ИЗГРАДЊЕ АУТОПУТА Е­80, НИШ ­ ДИМИТРОВГРАД ­ ДРЖАВНА ГРАНИЦА, ДЕОНИЦА: 5А СТАНИЧЕЊЕ ­ САРЛАХ (ИЗГРАДЊА ДЕОНИЦЕ ПОД САОБРАЋАЈЕМ ­ 3 ФАЗЕ) Милица Кувељић, дипл. инж. саоб. Сарадници: Жарко Секулић, дипл. инж. саоб. Инвеститор: Коридори Србије Одговорни пројектант: ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ НА СЛУЖБЕНИМ ПРОЛАЗИМА АУТОПУТА Е­75, БЕОГРАД ­ НИШ, СЛУЖБЕНИ ПРОЛАЗИ: "ВОДАЊ", "ЛУГОМИР", "РАЖАЊ" 1 И "РАЖАЊ 2" Надежда Станковић, дипл. инж. саоб. Сарадници: Жарко Секулић, дипл. инж. саоб. Инвеститор: Србијааутопут ПРОЈЕКАТ ПРИВРЕМЕНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ ЗА ОБИЛАЗАК ПРИЛИКОМ ПОТПУНОГ ЗАТВАРАЊА САОБРАЋАЈА НА ДРЖАВНОМ ПУТУ Р­107, СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА ­ ВЕЛИКА ПЛАНА, KM 99+020 ­ KM 100+380 Марко Младеновић, дипл. инж. саоб. Одговорни пројектант: Сарадници: Александар Јовић, дипл. инж. саоб. Тања Петровић, дипл. инж. саоб. Инвеститор: ПЗП "Пожаревац" ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ПОБОЉШАЊА ОПАСНОГ МЕСТА НА ПУТУ Р­251, РАСКРСНИЦА "1000 РУЖА" Марко Младеновић, дипл. инж. саоб. Одговорни пројектант: Сарадници: Александар Јовић, дипл. инж. саоб. Тања Петровић, дипл. инж. саоб. Инвеститор: МВ ПУТПРОЈЕКТ 78 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години Одговорни пројектант: ПРОЈЕКАТ ПРИВРЕМЕНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ ЗА ВРЕМЕ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА ДРЕНАЖНОМ СИСТЕМУ НА ДРЖАВНОМ ПУТУ Р­108Б, ДЕОНИЦА: БРАНИЧЕВО ­ РАСКРСНИЦА "ЗЕЛЕНИК" (УКРШТАЈ ПУТЕВА Р­108А И Р­
108Б) Марко Младеновић, дипл. инж. саоб. Сарадници: Александар Јовић, дипл. инж. саоб. Тања Петровић, дипл. инж. саоб. Инвеститор: ПЗП "Пожаревац" ПРОЈЕКАТ УТВРЂИВАЊА ИЗГЛЕДА, ДИМЕНЗИЈА И ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОВА: III­23, III­24, III­
23.1 И III­24.1 ПОРЕД ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ГОЛУБАЦ Небојша Чубрило, дипл. инж. саоб. Одговорни пројектант: Сарадници: Љиљана Томовић, инж.саоб. Јелена Станимировић, екон. Богдан Стоисављевић, грађ. техн. Инвеститор: ЈП "Дирекција за изградњу општине Голубац" ПРОЈЕКАТ ПРИВРЕМЕНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ ЗА ВРЕМЕ ОДВИЈАЊА САОБРАЋАЈА ПРЕКО ДЕВИЈАЦИЈЕ У ЗОНИ ТУНЕЛА "СТРАЖЕВИЦА" ­ СЕКТОР 5 Одговорни пројектант: Надежда Станковић, дипл. инж. саоб. Сарадници: Жарко Секулић, дипл. инж. саоб. Инвеститор: Енергопројект ‐ нискоградња ПРОЈЕКАТ УТВРЂИВАЊА ИЗГЛЕДА, ДИМЕНЗИЈА И ЛОКАЦИЈА ЗА ПОСТАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈНИХ ЗНАКОВА: III­23, III­24, III­
23.1 И III­24.1 ПОРЕД ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ Небојша Чубрило, дипл. инж. саоб. Одговорни пројектант: Сарадници: Љиљана Томовић, инж. саоб. Јелена Станимировић, екон. Богдан Стоисављевић, грађ. техн. Инвеститор: ЈП "Дирекција за изградњу општине В. Градиште" ДОПУНА ПРОЈЕКТА ПРИВРЕМЕНОГ РЕГУЛИСАЊА САОБРАЋАЈА У ТОКУ САНАЦИЈЕ РАМПИ СМЕДЕРЕВО ­ БЕОГРАД, СМЕДЕРЕВО ­ НИШ И БЕОГРАД ­ СМЕДЕРЕВО У ОКВИРУ ПЕТЉЕ "СМЕДЕРЕВО" НА АУТОПУТУ Е­75 Надежда Станковић, дипл. инж. саоб. Одговорни пројектант: Сарадници: Жарко Секулић, дипл. инж. саоб. Лидија Загорац‐Никачевић, саоб. техн. Инвеститор: Србијааутопут Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години 79
Одговорни пројектант: ПРОЈЕКАТ ПРИВРЕМЕНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ ИЗМЕНЕ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА (ЗАТВАРАЊЕ УЛАЗНОГ КРАКА НА АУТОПУТ КА БЕОГРАДУ) ТОКОМ САНАЦИЈЕ ШЉУНЧАНОГ КЛИНА МОСТА ПРЕКО РЕКЕ РАЉЕ НА ДРЖАВНОМ ПУТУ Р­202, KM 13+165, ДЕОНИЦА: "ВОДАЊСКА ПЕТЉА" Марко Младеновић, дипл. инж. саоб. Сарадници: Александар Јовић, дипл. инж. саоб. Тања Петровић, дипл. инж. саоб. Инвеститор: ПЗП "Пожаревац" ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ ДЕЛА МАГИСТРАЛНОГ ПУТА М­25, ДЕОНИЦА: ОБИЛАЗАК ПРОКУПЉА KM 0+000.00 ­ KM 7+879.29 ПРОЈЕКАТ РЕГУЛИСАЊА САОБРАЋАЈА У ТОКУ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА Надежда Станковић, дипл. инж. саоб. Одговорни пројектант: Сарадници: Жарко Секулић, дипл. инж. саоб. Милица Кувељић, дипл. инж. саоб. Инвеститор: ЈП "Путеви Србије" ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ У ОКВИРУ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ДРЖАВНОГ ПУТА II РЕДА Р­267, ДЕОНИЦА: БАТАЈНИЦА (АС "ПРОЛЕТЕРСКА") ­ ПЕТЉА "ДОБАНОВЦИ" (АС "ИЗЛАЗ"), L=9,0 KM Милица Кувељић, дипл. инж. саоб. Одговорни пројектант: Сарадници: Жарко Секулић, дипл. инж. саоб. Татјана Стојановић, техн. Инвеститор: Strabag ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ ПУТОКАЗНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА АУТОПУТЕВИМА Е­70, Е­75 И Е­80 Небојша Чубрило, дипл. инж. саоб. Одговорни пројектант: Сарадници: Надежда Станковић, дипл. инж. саоб. Милица Кувељић, дипл. инж. саоб. Љиљана Томовић, инж. саоб. Инвеститор: ЈП "Путеви Србије" ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ПОБОЉШАЊА ДРЖАВНОГ ПУТА Р­211А, ДЕОНИЦА: РАДАЉ ­ РАДАЉСКА БАЊА, KM 3+500 ­ KM 8+200 Марко Младеновић, дипл. инж. саоб. Одговорни пројектант: Сарадници: Александар Јовић, дипл. инж. саоб. Тања Петровић, дипл. инж. саоб. Инвеститор: МВ ПУТПРОЈЕКТ 80 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години Одговорни пројектант: ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ ДРЖАВНОГ ПУТА I РЕДА М­25.1, ДЕОНИЦА: ДОЊИ МИЛАНОВАЦ ­ ГОЛУБАЦ, KM 52+570 ­ KM 108+128 Марко Младеновић, дипл. инж. саоб. Сарадници: Александар Јовић, дипл. инж. саоб. Тања Петровић, дипл. инж. саоб. Инвеститор: ПЗП "Зајечар" ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е­763, БЕОГРАД (ОСТРУЖНИЦА) – ЉИГ, ДЕОНИЦА: ЉИГ (ДОЊИ БАЊАНИ) ­ БОЉКОВЦИ, KM 77+118,28 ­ KM 87+839,45 САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМА Милица Кувељић, дипл. инж. саоб. Одговорни пројектант: Сарадници: Жарко Секулић, дипл. инж. саоб. Љиљана Марсенић, техн. Инвеститор: ЈП "Путеви Србије" ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е­763, БЕОГРАД (ОСТРУЖНИЦА) – ЉИГ, ДЕОНИЦА: БОЉКОВЦИ ­ ТАКОВО, KM 87+839,45 ­ KM 100+411,54 САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМА Надежда Станковић, дипл. инж. саоб. Одговорни пројектант: Сарадници: Милица Кувељић, дипл. инж. саоб. Милица Мирковић, грађ. техн. Инвеститор: ЈП "Путеви Србије" ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е­761, ПОЈАТЕ – ПРЕЉИНА, ДЕОНИЦА: АДРАНИ ­ МРЧАЈЕВЦИ, KM 79+000 ­ KM 97+000 САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМА Надежда Станковић, дипл. инж. саоб. Одговорни пројектант: Сарадници: Жарко Секулић, дипл. инж. саоб. Милица Мирковић, грађ. техн. Инвеститор: ЈП "Путеви Србије" ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е­761, ПОЈАТЕ – ПРЕЉИНА, ДЕОНИЦА: МРЧАЈЕВЦИ ­ ПРЕЉИНА, KM 97+000,00 ­ KM 109+612,72, САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМА Милица Кувељић, дипл. инж. саоб. Одговорни пројектант: Сарадници: Жарко Секулић, дипл. инж. саоб. Милица Мирковић, грађ. техн. Инвеститор: ЈП "Путеви Србије" Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години 81
ГЕОТЕХНИЧКИ ПРОЈЕКТИ И ПРОЈЕКТИ САНАЦИЈЕ ТЕРЕНА, КЛИЗИШТА, ОДРОНА, ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКАТА И ДР. 18 ПРОЈЕКАТ ПОБОЉШАЊА РЕГИОНАЛНОГ ПУТА Р­227, КРАЉЕВО – КАОНА – ГУЧА СА САНАЦИЈОМ КЛИЗИШТА „ВРДИЛА“, KM: 4+956 И ГЕОТЕХНИЧКИМ ЕЛАБОРАТОМ Одговорни пројектанти на изради преојектне и геотехничке документације: др Петар Митровић, дипл.инђж.грађ. Бошко Убипарип, дипл.инж.геол. Стручна сарадња и консултације: Mилован Јотић, дипл.инж.геол. Сарадници: Јадранка Милић, дипл. инж. грађ. Светлана Јотић, дипл. инж. геол. Бранко Росић, дипл. инж. геол. Зорица Јеремић, арх. тех. Мирјана Јаковљвић, геол. тех. Миланка Стојић, грађ. тех. Инвеститор: Ј.П. „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТ Е­75, НОВИ САД – БЕОГРАД – НИШ, ДЕОНИЦА: БАТАЈНИЦА – ДОБАНОВЦИ СЕКТОР II: KM: 188+680 – KM: 194+782.94, КЊИГА 5 ПРАТЕЋИ ЕЛАБОРАТИ СВЕСКА 5.1 ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКИ И ГЕОТЕХНИЧКИ ЕЛАБОРАТ 5.1.1. ТРАСА И ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ Координатор на изради геотехничке документације: Милован Јотић, дипл. инж. геол. Одговорни пројектант на изради геотехничке документације: Снежана Гојковић, дипл. инж. геол. Стручна сарадња и консултације: мр Владета Вујанић, дипл. инж. геол. др Петар Митровић, дипл. инж. грађ. Сарадници: Душан Тошић, дипл. инж. геол. Бранко Росић, дипл. инж. геол. Душан Панић, дипл. инж. геол. Зоран Берисављвић, дипл. инж. геол. Витомир Станковић, геол. тех. Мишко Марковић, геол. тех. Драгица Стојановић, арх. тех. Бранка Томашевић, арх. тех. Сава Томашевић, програмер Синиша Војиновић, геол. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ 82 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТ Е­75, НОВИ САД – БЕОГРАД – НИШ, ДЕОНИЦА: БАТАЈНИЦА – ДОБАНОВЦИ СЕКТОР II: KM: 188+680 – KM: 194+782.94, КЊИГА 5 ПРАТЕЋИ ЕЛАБОРАТИ, СВЕСКА 5.1 ИНЖЕЊЕРСКО­
ГЕОЛОШКИ И ГЕОТЕХНИЧКИ ЕЛАБОРАТ, 5.1.2. ОБЈЕКТИ – МОСТОВИ БР 18 – КРАК 1,2 И 11 Координатор на изради геотехничке документације: Милован Јотић, дипл. инж. геол. Одговорни пројектант на изради Светлана Јотић, дипл. инж. геол. геотехничке документације: Сарадници: Бошко Убипарип, дипл. инж. геол. Зоран Берисављевић, дипл. инж. геол. Бранко Росић, дипл. инж. геол. Душан Панић, дипл. инж. геол. Мишко Марковић, геол. тех. Мирјана Јаковљевић, геол. тех. Миланка Стојић, грађ. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТ Е­75 НОВИ САД – БЕОГРАД – НИШ, ДЕОНИЦА: БАТАЈНИЦА – ДОБАНОВЦИ СЕКТОР II: KM: 188+680 – KM: 194+782.94 КЊИГА 5 ПРАТЕЋИ ЕЛАБОРАТИ, СВЕСКА 5.1 ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКИ И ГЕОТЕХНИЧКИ ЕЛАБОРАТ 5.2. ЕЛАБОРАТ ХИДРОЛОШКИХ И ХИДРАУЛИЧКИХ АНАЛИЗА Одговорни пројектант на изради студије: Проф. др Стеван Прохаска, дипл. инж. грађ. Сарадници: Мирјана Јаковљевић, геол. тех. Миланка Стојић, грађ. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТ Е­75 НОВИ САД – БЕОГРАД – НИШ, ДЕОНИЦА: БАТАЈНИЦА – ДОБАНОВЦИ, ЧВОР „ДОБАНОВЦИ“ II ФАЗА, КЊИГА 5 ПРАТЕЋИ ЕЛАБОРАТИ СВЕСКА 5.1 ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКИ И ГЕОТЕХНИЧКИ ЕЛАБОРАТ, 5.1.1. ПЕТЉА И ПРАТЕЋЕ САОБРАЋАЈНИЦЕ Координатор на изради Милован Јотић, дипл. инж. геол. геотехничке документације: Одговорни пројектант на изради Светлана Јотић, дипл. инж. геол. геотехничке документације: Сарадници: Бошко Убипарип, дипл. инж. геол. Зоран Берисављевић, дипл. инж. геол. Бранко Росић, дипл. инж. геол. Душан Панић, дипл. инж. геол. Мишко Марковић, геол. тех. Мирјана Јаковљевић, геол. тех. Миланка Стојић, грађ. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години 83
ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТ Е­75, НОВИ САД – БЕОГРАД – НИШ, ДЕОНИЦА: БАТАЈНИЦА – ДОБАНОВЦИ, ЧВОР „ДОБАНОВЦИ“ II ФАЗА, КЊИГА 5 ПРАТЕЋИ ЕЛАБОРАТИ СВЕСКА 5.1 ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКИ И ГЕОТЕХНИЧКИ ЕЛАБОРАТ, 5.2. ЕЛАБОРАТ ХИДРОЛОШКИХ И ХИДРАУЛИЧКИХ АНАЛИЗА Одговорни пројектант на изради студије: Проф. др Стеван Прохаска, дипл. инж. грађ. Сарадници: Мирјана Јаковљевић, геол. тех. Миланка Стојић, грађ. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ПОЈАЧАНОГ ОДРЖАВАЊА (ПОБОЉШАЊА) РЕГИОНАЛНОГ ПУТА Р­267 „БАТАЈНИЦА“ (АУТОБУСКА СТАНИЦА „ПРОЛЕТЕРСКА“) – ДОБАНОВЦИ (АУТОБУСКА СТАНИЦА „УЛАЗ“) L= 9,4 KM КЊИГА 1.2. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ, ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНИМ РАДОВИМА И ЛАБОРАТОРИЈСКИМ ИСПИТИВАЊИМА Одговорни пројектант на изради Светлана Јотић, дипл. инж. геол. геотехничке документације: Стручна сарадња и консултације: Милован Јотић, дипл. инж. геол. Mр Владета Вујанић, дипл. инж. геол. Сима Тошовић, дипл. инж. геол. Сарадници: Бранко Росић, дипл. инж. геол. Бранко Гојгић, дипл. инж. геол. Мирјана Јаковљевић, геол. тех. Миланка Стојић, грађ. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ АУТОПУТ Е­70/Е­75 НОВИ САД – БЕОГРАД – НИШ, ДЕОНИЦА: ПЕТЉА „ОРЛОВАЧА“ – ТУНЕЛ „СТРАЖЕВИЦА“ KM: 585+867,00 – KM: 588+916,30; СЕКТОР V; ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ; ­ ФИНАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КЊИГА 2: ЕЛАБОРАТ ГЕОЛОШКО­ГЕОТЕХНИЧКИХ ИСПИТИВАЊА, ИСТРАЖИВАЊА И АНАЛИЗА; СВЕСКА 2.1. ГЕОТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ПРОВОЂЕЊА АУТОПУТА Координатор на изради геотехничке документације: Милован Јотић, дипл. инж. геол. Одговорни пројектант на изради Бошко Убипарип, дипл. инж. геол. геотехничке документације: Стручна сарадња и консултације: мр Владета Вујанић, дипл. инж. геол. др Петар Митровић, дипл. инж. грађ. Сарадници: Сандра Милосављевић, дипл. инж. геол. Мирјана Јаковљевић, геол. тех. Миланка Стојић, грађ. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ 84 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години АУТОПУТ Е­70/Е­75 НОВИ САД – БЕОГРАД – НИШ, ДЕОНИЦА: ПЕТЉА „ОРЛОВАЧА“ – ТУНЕЛ „СТРАЖЕВИЦА“ KM: 585+867,00 – KM: 588+916,30; СЕКТОР V; ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ; ­ ФИНАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КЊИГА 2: ЕЛАБОРАТ ГЕОЛОШКО­ГЕОТЕХНИЧКИХ ИСПИТИВАЊА, ИСТРАЖИВАЊА И АНАЛИЗА; СВЕСКА 2.2. ГЕОТЕХНИЧКИ УСЛОВИ САНАЦИЈЕ КЛИЗИШТА Одговорни пројектант на изради геотехничке документације: Бошко Убипарип, дипл. инж. геол. Стручна сарадња и консултације: мр Владета Вујанић, дипл. инж. геол. Милован Јотић, дипл. инж. геол. др Петар Митровић, дипл. инж. грађ. Сарадници: Бранко Росић, дипл. инж. геол. Бранко Гојгић, дипл. инж. геол. Мирјана Јаковљевић, геол. тех. Миланка Стојић, грађ. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ АУТОПУТ Е­70/Е­75 НОВИ САД – БЕОГРАД – НИШ, ДЕОНИЦА: ПЕТЉА „ОРЛОВАЧА“ – ТУНЕЛ „СТРАЖЕВИЦА“ KM: 585+867,00 – KM: 588+916,30; СЕКТОР В; ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ; ­ ФИНАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КЊИГА 3: ПРОЈЕКАТ РАЗРАДЕ ПОЗАЈМИШТА МАТЕРИЈАЛА Одговорни пројектант на изради Бошко Убипарип, дипл. инж. геол. геотехничке документације: Стручна сарадња и консултације: мр Владета Вујанић, дипл. инж. геол. Милован Јотић, дипл. инж. геол. др Петар Митровић, дипл. инж. грађ. Сарадници: Светлана Јотић, дипл. инж. геол. Мирјана Јаковљевић, геол. тех. Миланка Стојић, грађ. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ 5К­6.11.03 ОБЕЗБЕЂЕЊА ДЕСНЕ КОСИНЕ ЗАСЕКА ПРИ ИЗЛАСКУ ИЗ ТУНЕЛА „СТРАЖЕВИЦА“ ОД KM: 588+940.10 ДО KM: 589+035.40 НА АУТОПУТУ Е­75, ДЕОНИЦА: ДОБАНОВЦИ – БУБАЊ ПОТОК Одговорни пројектант на изради пројектне документације: др Петар Митровић, дипл. инж. грађ. Сарадници: Јадранка Милић, дипл. инж. грађ. Славица Шљиванчанин, грађ. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години 85
АУТОПУТ Е­70/Е­75 ДОБАНОВЦИ – БУБАЊ ПОТОК ВЕЗА И ФАЗЕ СЕКТОРА В И ДРЖАВНОГ ПУТА II РЕДА Р­251 СЕКТОР V I ФАЗА ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ; КЊИГА 7: ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКИ И ГЕОТЕХНИЧКИ УСЛОВИ Координатор на изради геотехничке документације: Милован Јотић, дипл. инж. геол. Одговорни пројектант на изради геотехничке документације: Бошко Убипарип, дипл. инж. геол. Стручна сарадња и консултације: мр Владета Вујанић, дипл. инж. геол. Милован Јотић, дипл. инж. геол. Сарадници: Светлана Јотић, дипл. инж. геол. Мирјана Јаковљевић, геол. тех. Миланка Стојић, грађ. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ АУТОПУТ Е­75 НОВИ САД – БЕОГРАД НОВИ МОСТ „БЕШКА“ – ДЕСНА ОБАЛА РЕЗУЛТАТИ ОСМАТРАЊА ИНКЛИНОМЕТАРА У ПЕРИОДУ ОКТОБАР 2010­ФЕБРУАР 2011 Одговорни пројектант на изради геотехничке документације: Бранко Јелисавац, дипл. инж. геол. Стручна сарадња и консултације: мр Владета Вујанић, дипл. инж. геол. Милован Јотић, дипл. инж. геол. Сарадници: Светозар Миленковић, дипл. инж. геол. Срђан Живковић, дипл. инж. геол. Витомир Станковић, геол. тех. Зорица Јеремић, арх. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ЗАШТИТЕ МОСТА НА РЕЦИ ПЕК ОД КЛИЗИШТА У СЕЛУ МИЉЕВИЋИ НА ПУТУ Р­108А, ДЕОНИЦА: СРЕДЊЕВО – МИЉЕВИЋИ СА ГЕОТЕХНИЧКИМ ЕЛАБОРАТОМ Координатор на изради геотехничке документације: Одговорни пројектанти на изради прој. и геотех. докум. Милован Јотић, дипл. инж. геол. др Петар Митровић, дипл. инж. грађ. Бранко Јелисавац, дипл. инж. геол. Стручна сарадња и консултације: мр Владета Вујанић, дипл. инж. геол. др Петар Митровић, дипл. инж. грађ. Сарадници: Јадранка Милић, дипл. инж. грађ. Срђан Спасојевић, дипл. инж. грађ. Небојша Васковић, дипл. инж. грађ. Светозар Миленковић, дипл. инж. геол. Срђан Живковић, дипл. инж. геол. Душан Тошић, дипл. инж. геол. Бранко Росић, дипл. инж. геол. Душан Панић, дипл. инж. геол. Немања Димитријевић, грађ. тех. Мишко Марковић, геол. тех. Зорица Јеремић, арх. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ 86 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години ГЕОТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ МОСТА ПРЕКО РЕКЕ ДУЛЕНКЕ У РЕКОВЦУ, НИВО ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА Одговорни пројектант на изради Душан Тошић, дипл. инж. геол. геотехничке документације: Сарадници: Инвеститор: Бранко Росић, дипл. инж. геол. Душан Панић, дипл. инж. геол. Драгица Стојановић, арх. тех. Драган Павловић, бушач ЈП „Путеви Србије“ ГЕОТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ МОСТА ПРЕКО РЕКЕ ДУЛЕНКЕ У РЕКОВЦУ, НИВО ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА Одговорни пројектант на изради Душан Тошић, дипл. инж. геол. геотехничке документације: Сарадници: Инвеститор: Бранко Росић, дипл. инж. геол. Душан Панић, дипл. инж. геол. Драгица Стојановић, арх. тех. Драган Павловић, бушач ЈП „Путеви Србије“ АУТОПУТ Е­70/Е­75 ДОБАНОВЦИ – БУБАЊ ПОТОК СЕКТОР 4 „ПЕТЉА ОРЛОВАЧА“ НА KM: 585+479.78 ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ; КЊИГА 2: ЕЛАБОРАТ ГЕОЛОШКОГЕОТЕХНИЧКИХ ИСПИТИВАЊА, ИСТРАЖИВАЊА И АНАЛИЗА Координатор на изради геотехничке документације: Милован Јотић, дипл. инж. геол. Одговорни пројектант на изради геотехничке документације: Бошко Убипарип, дипл. инж. геол. Стручна сарадња и консултације: мр Владета Вујанић, дипл. инж. геол. Милован Јотић, дипл. инж. геол. др Петар Митровић, дипл. инж. грађ. Сарадници: Светлана Јотић, дипл. инж. геол. Мирјана Јаковљевић, геол. тех. Миланка Стојић, грађ. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години 87
ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТ Е­75 НОВИ САД – БЕОГРАД – НИШ, ДЕОНИЦА: БАТАЈНИЦА – ДОБАНОВЦИ, СЕКТОР II KM: 188+680,00 – KM: 194+782,94; КЊИГА 5 ПРАТЕЋИ ЕЛАБОРАТИ; СВЕСКА 5.1 ИНЖЕЊЕРСКО­ГЕОЛОШКИ И ГЕОТЕХНИЧКИ ЕЛАБОРАТ; 5.1.2 ОБЈЕКТИ – МОСТОВИ Координатор на изради геотехничке документације: Милован Јотић, дипл. инж. геол. Одговорни пројектант на изради геотехничке документације: Снежана Гојковић, дипл. инж. геол. Стручна сарадња и консултације: мр Владета Вујанић, дипл. инж. геол. др Петар Митровић, дипл. инж. грађ. Сарадници: Душан Тошић, дипл. инж. геол. Бранко Росић, дипл. инж. геол. Душан Панић, дипл. инж. геол. Зоран Берисављевић, дипл. инж. геол. Витомир Станковић, геол. тех. Мишко Марковић, геол. тех. Драгица Стојановић, арх тех. Бранка Томашевић, арх. тех. Сава Томашевић, арх тех. Станиша Војиновић, геол. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ АУТОПУТ Е­75 НОВИ САД – БЕОГРАД – НИШ, ДЕОНИЦА: БАТАЈНИЦА – ДОБАНОВЦИ, СЕКТОР 4: ПЕТЉА „ПЕТЛОВО БРДО“, ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ КЊИГА 2 ЕЛАБОРАТ ГЕОЛОШКО – ГЕОТЕХНИЧКИХ ИСПИТИВАЊА, ИСТРАЖИВАЊА И АНАЛИЗА Координатор на изради геотехничке документације: Милован Јотић, дипл. инж. геол. Одговорни пројектант на изради Бошко Убипарип, дипл. инж. геол. геотехничке документације: Стручна сарадња и консултације: мр Владета Вујанић, дипл. инж. геол. Милован Јотић, дипл. инж. геол. др Петар Митровић, дипл. инж. грађ. Сарадници: Светлана Јотић, дипл. инж. геол. Мирјана Јаковљевић, геол. тех. Миланка Стојић, грађ. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ 88 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години АУТОПУТ Е­75 НОВИ САД – БЕОГРАД – НИШ, ДЕОНИЦА: БАТАЈНИЦА – ДОБАНОВЦИ, СЕКТОР 4: ПЕТЉА „ПЕТЛОВО БРДО“ ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ МОСТОВА НА АУТОПУТУ Е­70/Е­75 ДОБАНОВЦИ – БУБАЊ ПОТОК У САСТАВУ ПЕТЉЕ „ПЕТЛОВО БРДО“ МОСТ БР.24А КЊИГА 2 ЕЛАБОРАТ ГЕОЛОШКО – ГЕОТЕХНИЧКИХ ИСПИТИВАЊА, ИСТРАЖИВАЊА И АНАЛИЗА (ДЕСНА И ЛЕВА СТРАНА 2 КЊИГЕ), СВЕСКА 2.2, МОСТ БР 24. У САСТАВУ ПЕТЉЕ „ПЕТЛОВО БРДО“ Координатор на изради Милован Јотић, дипл. инж. геол. геотехничке документације: Одговорни пројектант на изради Светлана Јотић, дипл. инж. геол. геотехничке документације: Стручна сарадња и консултације: мр Владета Вујанић, дипл. инж. геол. Милован Јотић, дипл. инж. геол. др Петар Митровић, дипл. инж. грађ. Сарадници: Бошко Убипарип, дипл. инж. геол. Зорица Јеремић, арх. тех. Миланка Стојић, грађ. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ РЕГИОНАЛНИ ПУТ Р­118А НОВИ ПАЗАР – ТУТИН ДЕОНИЦА: ПАЗАРИШТЕ – ТУТИН KM: 4+355.10– KM: 10+854.51, ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ПОЈАЧАНОГ ОДРЖАВАЊА КЊИГА 1 ГРАЂЕВИНСКИ ПРОЈЕКАТ СВЕСКА 1.3.1. ГЕОТЕХНИЧКИ ЕЛАБОРАТ Координатор на изради геотехничке документације: Одговорни пројектанти на изради геотехничке документације: Светлана Јотић, дипл. инж. геол. Бошко Убипарип, дипл. инж. геол. Зоран Жарковић, дипл. инж. геол. Стручна сарадња и консултације: мр Владета Вујанић, дипл. инж. геол. Милован Јотић, дипл. инж. геол. Проф. др. Ласло Чаки, дипл. инж. геол. Сарадници: Зоран Берисављевић, дипл. инж. геол. Витомир Станковић, геол. тех. Бранко Росић, дипл. инж. геол. Мирјана Јаковљевић, геол. тех. Миланка Стојић, грађ. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години 89
РЕГИОНАЛНИ ПУТ Р­118А НОВИ ПАЗАР – ТУТИН ДЕОНИЦА: ПАЗАРИШТЕ – ТУТИН KM: 10+850.00 – KM: 14+502.72, ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ПОЈАЧАНОГ ОДРЖАВАЊА КЊИГА 1 ГРАЂЕВИНСКИ ПРОЈЕКАТ СВЕСКА 1.3.4. ГЕОТЕХНИЧКИ ЕЛАБОРАТ Координатор на изради геотехничке документације: Одговорни пројектанти на изради геотехничке документације: Светлана Јотић, дипл. инж. геол. Бошко Убипарип, дипл. инж. геол. Зоран Жарковић, дипл. инж. геол. Стручна сарадња и консултације: мр Владета Вујанић, дипл. инж. геол. Милован Јотић, дипл. инж. геол. Проф. др. Ласло Чаки, дипл. инж. геол. Сарадници: Зоран БерисавЉевић, дипл. инж. геол. Витомир Станковић, геол. тех. Бранко Росић, дипл. инж. геол. Мирјана Јаковљевић, геол. тех. Миланка Стојић, грађ. тех. ЈП „Путеви Србије“ Инвеститор: РЕГИОНАЛНИ ПУТ Р­118А НОВИ ПАЗАР – ТУТИН ДЕОНИЦА: ПАЗАРИШТЕ – ТУТИН KM: 14+500 ­ KM: 24+889.56, ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ПОЈАЧАНОГ ОДРЖАВАЊА КЊИГА 1 ГРАЂЕВИНСКИ ПРОЈЕКАТ СВЕСКА 1.3.5. ГЕОТЕХНИЧКИ ЕЛАБОРАТ Координатор на изради геотехничке документације: Одговорни пројектанти на изради геотехничке документације: Светлана Јотић, дипл. инж. геол. Бошко Убипарип, дипл. инж. геол. Зоран Жарковић, дипл. инж. геол. Стручна сарадња и консултације: мр Владета Вујанић, дипл. инж. геол. Милован Јотић, дипл. инж. геол. Проф. др. Ласло Чаки, дипл. инж. геол. Сарадници: Зоран БерисавЉевић, дипл. инж. геол. Витомир Станковић, геол. тех. Бранко Росић, дипл. инж. геол. Мирјана ЈаковЉевић, геол. тех. Миланка Стојић, грађ. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ РЕГИОНАЛНИ ПУТ Р­118А НОВИ ПАЗАР – ТУТИН ДЕОНИЦА: ПАЗАРИШТЕ – ТУТИН KM: 4+355.10– KM: 10+854.51, ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ПОЈАЧАНОГ ОДРЖАВАЊА КЊИГА 1 ГРАЂЕВИНСКИ ПРОЈЕКАТ СВЕСКА 1.5.1.1 ПРОЈЕКАТ САНАЦИЈЕ КЛИЗИШТА Одговорни пројектант на изради преојектне документације: Јадранка Милић, дипл. инж. грађ. Сарадници: др Петар Митровић, дипл. инж. грађ. Срђан Спасојевић, дипл. инж. грађ. Славица Шљиванчанин, грађ. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ 90 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години РЕГИОНАЛНИ ПУТ Р­118А НОВИ ПАЗАР – ТУТИН ДЕОНИЦА: ПАЗАРИШТЕ – ТУТИН KM: 4+355.10 – KM: 10+854.1, ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ПОЈАЧАНОГ ОДРЖАВАЊА КЊИГА 1 ГРАЂЕВИНСКИ ПРОЈЕКАТ СВЕСКА 1.5.2 ПРОЈЕКАТ САНАЦИЈЕ КЛИЗИШТА Одговорни пројектант на изради преојектне документације: Јадранка Милић, дипл. инж. грађ. Стручна сарадња и консултације: др Петар Митровић, дипл. инж. грађ. Срђан Спасојевић, дипл. инж. грађ. Славица Шљиванчанин, грађ. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ РЕГИОНАЛНИ ПУТ Р­118А НОВИ ПАЗАР – ТУТИН ДЕОНИЦА: ПАЗАРИШТЕ – ТУТИН KM: 10+850.00 – KM: 14+502.72, ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ПОЈАЧАНОГ ОДРЖАВАЊА КЊИГА 1 ГРАЂЕВИНСКИ ПРОЈЕКАТ СВЕСКА 1.5.4 ПРОЈЕКАТ САНАЦИЈЕ КЛИЗИШТА Одговорни пројектант на изради преојектне документације: Јадранка Милић, дипл. инж. грађ. Стручна сарадња и консултације: др Петар Митровић, дипл. инж. грађ. Срђан Спасојевић, дипл. инж. грађ. Славица Шљиванчанин, грађ. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ РЕГИОНАЛНИ ПУТ Р­118А НОВИ ПАЗАР – ТУТИН ДЕОНИЦА: ПАЗАРИШТЕ – ТУТИН KM: 14+500 ­ KM: 24+889.56, ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ПОЈАЧАНОГ ОДРЖАВАЊА КЊИГА 1 ГРАЂЕВИНСКИ ПРОЈЕКАТ СВЕСКА 1.5.5 ПРОЈЕКАТ САНАЦИЈЕ КЛИЗИШТА Одговорни пројектант на изради геотехничке документације: Ведрана Лазић, дипл. инж. грађ. Сарадници: др Петар Митровић, дипл. инж. грађ. Срђан Спасојевић, дипл. инж. грађ. Славица Шљиванчанин, грађ. тех. Немања Димитријевић, грађ. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ АУТОПУТ Е­70/Е­75 ДОБАНОВЦИ – БУБАЊ ПОТОК СЕКТОР 4 „ПЕТЉА ОРЛОВАЧА“ НА KM: 585+479.78 ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ – ФАЗА 1; КЊИГА 2: ЕЛАБОРАТ ГЕОЛОШКОГЕОТЕХНИЧКИХ ИСПИТИВАЊА, ИСТРАЖИВАЊА И АНАЛИЗА Одговорни пројектант на изради геотехничке документације: Бошко Убипарип, дипл. инж. геол. Стручна сарадња и консултације: мр Владета Вујанић, дипл. инж. геол. Милован Јотић, дипл. инж. геол. др Петар Митровић, дипл. инж. грађ. Сарадници: Светлана Јотић, дипл. инж. геол. Мирјана Јаковљевић, геол. тех. Миланка Стојић, грађ. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години 91
АУТОПУТ Е­70/Е­75 ДОБАНОВЦИ – БУБАЊ ПОТОК СЕКТОР 4 „ПЕТЉА ОРЛОВАЧА“ НА KM: 585+479.78 ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ – ФАЗА 2; КЊИГА 2: ЕЛАБОРАТ ГЕОЛОШКОГЕОТЕХНИЧКИХ ИСПИТИВАЊА, ИСТРАЖИВАЊА И АНАЛИЗА Одговорни пројектант на изради геотехничке документације: Бошко Убипарип, дипл. инж. геол. Стручна сарадња и консултације: мр Владета Вујанић, дипл. инж. геол. Милован Јотић, дипл. инж. геол. др Петар Митровић, дипл. инж. грађ. Сарадници: Светлана Јотић, дипл. инж. геол. Мирјана Јаковљевић, геол. тех. Миланка Стојић, грађ. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ АУТОПУТ Е­70/Е­75 ДОБАНОВЦИ – БУБАЊ ПОТОК СЕКТОР 4 ПЕТЉА „ПЕТЛОВО БРДО“, ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ КЊИГА 2: ЕЛАБОРАТ ГЕОЛОШКОГЕОТЕХНИЧКИХ ИСПИТИВАЊА, ИСТРАЖИВАЊА И АНАЛИЗА Координатор на изради Милован Јотић, дипл. инж. геол. геотехничке документације: Одговорни пројектант на изради Бошко Убипарип, дипл. инж. геол. геотехничке документације: Стручна сарадња и консултације: Светлана Јотић, дипл. инж. геол. Сарадници: Мирјана Јаковљевић, геол. тех. Миланка Стојић, грађ. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ ГЕОТЕХНИЧКИ ЕЛАБОРАТ О УСЛОВИМА ИЗГРАДЊЕ ФАБРИКЕ „GRUNDFOS“ У ИНЂИЈИ – ГМС I ­ ФЕБРУАР Одговорни пројектант на изради Светозар Миленковић, дипл. инж. геол. геотехничке документације: Стручна сарадња и консултације: Проф. др Ласло Чаки, дипл. инж. геол. мр Владета Вујанић, дипл. инж. геол. Светлана Јотић, дипл. инж. геол. Сарадници: Бранко Росић, дипл. инж. геол. Душан Панић, дипл. инж. геол. Мишко Марковић, геол. тех. Витомир Станковић, геол. тех. Мирјана Јаковљевић, геол. тех. Зорица Јеремић, арх. тех. Инвеститор: „GRUNDFOS“ Србија 92 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години АУТОПУТ Е­70/Е­75 – ОБИЛАЗНИЦА БЕОГРАДА ДОБАНОВЦИ – БУБАЊ ПОТОК, СЕКТОР 3 ЗОНА МОСТА НА САВИ KM: 574+050.00 – KM: 578+150.00 ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ДРУГЕ ФАЗЕ КЊИГА 2: ЕЛАБОРАТ ГЕОЛОШКОГЕОТЕХНИЧКИХ ИСПИТИВАЊА, ИСТРАЖИВАЊА И АНАЛИЗА СВЕСКА 2.2. ГЕОТЕХНИЧКИ ЕЛАБОРАТ МОСТА ПРЕКО САВЕ – 2 ФАЗА Координатор на изради геотехничке документације: Милован Јотић, дипл. инж. геол. Одговорни пројектант на изради геотехничке документације: Светлана Јотић, дипл. инж. геол. Сарадници: Бошко Убипарип, дипл. инж. геол. Мирјана Јаковљевић, геол. тех. Миланка Стојић, грађ. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ АУТОПУТ Е­70/Е­75 – ОБИЛАЗНИЦА БЕОГРАДА ДОБАНОВЦИ – БУБАЊ ПОТОК, СЕКТОР 1 ДОБАНОВЦИ ­ СУРЧИН KM: 565+175.00 – KM: 569+150.00 ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ДРУГЕ ФАЗЕ КЊИГА 2: ЕЛАБОРАТ ГЕОЛОШКОГЕОТЕХНИЧКИХ ИСПИТИВАЊА, ИСТРАЖИВАЊА И АНАЛИЗА Координатор на изради Милован Јотић, дипл. инж. геол. геотехничке документације: Одговорни пројектант на изради геотехничке документације: Светлана Јотић, дипл. инж. геол. Стручна сарадња и консултације: мр Владета Вујанић, дипл. инж. геол. Сарадници: Бошко Убипарип, дипл. инж. геол. Мирјана Јаковљевић, геол. тех. Миланка Стојић, грађ. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ АУТОПУТ Е­70/Е­75 – ОБИЛАЗНИЦА БЕОГРАДА ДОБАНОВЦИ – БУБАЊ ПОТОК, СЕКТОР 2 СУРЧИН – ЗОНА МОСТА НА САВИ, KM: 565+150.00 – KM: 574+050.00 ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ДРУГЕ ФАЗЕ КЊИГА 2: ЕЛАБОРАТ ГЕОЛОШКОГЕОТЕХНИЧКИХ ИСПИТИВАЊА, ИСТРАЖИВАЊА И АНАЛИЗА Координатор на изради геотехничке документације: Милован Јотић, дипл. инж. геол. Одговорни пројектант на изради геотехничке документације: Светлана Јотић, дипл. инж. геол. Стручна сарадња и консултације: мр Владета Вујанић, дипл. инж. геол. Сарадници: Бошко Убипарип, дипл. инж. геол. Мирјана Јаковљевић, геол. тех. Миланка Стојић, грађ. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години 93
АУТОПУТ Е­70/Е­75 – ОБИЛАЗНИЦА БЕОГРАДА ДОБАНОВЦИ – БУБАЊ ПОТОК, СЕКТОР 3 ЗОНА МОСТА НА САВИ KM: 574+050.00 – KM: 578+150.00 ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ДРУГЕ ФАЗЕ КЊИГА 2: ЕЛАБОРАТ ГЕОЛОШКОГЕОТЕХНИЧКИХ ИСПИТИВАЊА, ИСТРАЖИВАЊА И АНАЛИЗА СВЕСКА 2.1. ТРАСА ПУТА И МОСТ БР.7 Координатор на изради Милован Јотић, дипл. инж. геол. геотехничке документације: Одговорни пројектант на изради геотехничке документације: Светлана Јотић, дипл. инж. геол. Стручна сарадња и консултације: мр Владета Вујанић, дипл. инж. геол. др Петар Митровић, дипл. инж. грађ. Милован Јотић, дипл. инж. геол. Снежана Гојковић, дипл. инж. геол. Сарадници: Бошко Убипарип, дипл. инж. геол. Сима Тошовић, дипл. инж. геол. Маријана Николић Ивановић, дипл. инж. геол. Бранко Росић, дипл. инж. геол. Татјана Убовић, геол. тех. Бранислав Бошњаковић, геол. тех. Миланка Стојић, грађ. тех. Немања Јотић, инж.електр. Бојана Бељић, маш.тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ АУТОПУТ Е­70/Е­75 – ОБИЛАЗНИЦА БЕОГРАДА ДОБАНОВЦИ – БУБАЊ ПОТОК, СЕКТОР 4 ЗОНА МОСТА НА САВИ – ПЕТЉА ОРЛОВАЧА KM: 578+150.00 – KM: 584+800 ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ДРУГЕ ФАЗЕ КЊИГА 2: ЕЛАБОРАТ ГЕОЛОШКОГЕОТЕХНИЧКИХ ИСПИТИВАЊА, ИСТРАЖИВАЊА И АНАЛИЗА Координатор на изради геотехничке документације: Милован Јотић, дипл. инж. геол. Одговорни пројектант на изради Светлана Јотић, дипл. инж. геол. геотехничке документације: Стручна сарадња и консултације: мр Владета Вујанић, дипл. инж. геол. др Петар Митровић, дипл. инж. грађ. Милован Јотић, дипл. инж. геол. Снежана Гојковић, дипл. инж. геол. Сарадници: Бошко Убипарип, дипл. инж. геол. Сима Тошовић, дипл. инж. геол. Маријана Николић Ивановић, дипл. инж. геол. Бранко Росић, дипл. инж. геол. Татјана Убовић, геол. тех. Бранислав Бошњаковић, геол. тех. Миланка Стојић, грађ. тех. Немања Јотић, инж.електр. Бојана Бељић, маш.тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ 94 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години АУТОПУТ Е­70/Е­75 – ОБИЛАЗНИЦА БЕОГРАДА ДОБАНОВЦИ – БУБАЊ ПОТОК, СЕКТОР 6 ТУНЕЛ „СТРАЖЕВИЦА“ – ЧВОР „БУБАЊ ПОТОК“ KM: 588+916 – KM: 598+489.89, ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ КЊИГА 15: ГЕОТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ СВЕСКА 15.3 ТУНЕЛ „БЕЛИ ПОТОК“ Координатор на изради геотехничке документације: Милован Јотић, дипл. инж. геол. Одговорни пројектант на изради Светлана Јотић, дипл. инж. геол. геотехничке документације: Стручна сарадња и консултације: мр Владета Вујанић, дипл. инж. геол. Милован Јотић, дипл. инж. геол. др Петар Митровић, дипл. инж. грађ. Сарадници: Бошко Убипарип, дипл. инж. геол. Мирјана Јаковљевић, геол. тех. Миланка Стојић, грађ. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ АУТОПУТ Е­70/Е­75 – ОБИЛАЗНИЦА БЕОГРАДА ДОБАНОВЦИ – БУБАЊ ПОТОК, СЕКТОР 6 ТУНЕЛ „СТРАЖЕВИЦА“ – ЧВОР „БУБАЊ ПОТОК“ KM: 588+916 – KM: 598+489.89, ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ КЊИГА 15: ГЕОТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ СВЕСКА 15.2 МОСТОВИ Координатор на изради геотехничке документације: Милован Јотић, дипл. инж. геол. Одговорни пројектант на изради геотехничке документације: Светлана Јотић, дипл. инж. геол. Стручна сарадња и консултације: мр Владета Вујанић, дипл. инж. геол. Милован Јотић, дипл. инж. геол. Снежана Гојковић, дипл. инж. геол. др Петар Митровић, дипл. инж. грађ. Сарадници: Бошко Убипарип, дипл. инж. геол. Мирјана ЈаковЉевић, геол. тех. Миланка Стојић, грађ. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години 95
АУТОПУТ Е­70/Е­75 – ОБИЛАЗНИЦА БЕОГРАДА ДОБАНОВЦИ – БУБАЊ ПОТОК, СЕКТОР 6 ТУНЕЛ „СТРАЖЕВИЦА“ – ЧВОР „БУБАЊ ПОТОК“ KM: 588+916 – KM: 598+489.89, ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ; КЊИГА 15: ГЕОТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ СВЕСКА 15.1 ТРАСА ПУТА, ЧВОРОВИ И ПЕТЉЕ Координатор на изради геотехничке документације: Милован Јотић, дипл. инж. геол. Одговорни пројектант на изради Светлана Јотић, дипл. инж. геол. геотехничке документације: Стручна сарадња и консултације: мр Владета Вујанић, дипл. инж. геол. Милован Јотић, дипл. инж. геол. др Петар Митровић, дипл. инж. грађ. Сарадници: Бошко Убипарип, дипл. инж. геол. Мирјана Јаковљевић, геол. тех. Миланка Стојић, грађ. тех. Сава Томашевић, арх. тех. Оливера Ђуровић, арх. тех. Бојана Бељић, маш.тех. Немања Јотић, инж.електр. Тања Убовић, геол. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ПОЈАЧАНОГ ОДРЖАВАЊА (ПОБОЉШАЊА) РЕГИОНАЛНОГ ПУТА Р­267 ОД KM: 1+450 „БАТАЈНИЦА“ (АУТОБУСКА СТАНИЦА „ПРОЛЕТЕРСКА“) – ДО KM: 10+400 (НАДВОЖЊАКА ПРЕКО АУТОПУТА), L= 8,950 KM ОД KM 1+450 ДО KM 10+400 КЊИГА 1.2. ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ, ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНИМ ИСТРАЖНИМ РАДОВИМА И ЛАБОРАТОРИЈСКИМ ИСПИТИВАЊИМА. Одговорни пројектант на изради Светлана Јотић, дипл. инж. геол. геотехничке документације: Стручна сарадња и консултације: мр Владета Вујанић, дипл. инж. геол. Милован Јотић, дипл. инж. геол. Сима Тошовић, дипл. инж. геол. Сарадници: Зоран Берисављевић, дипл. инж. геол. Бранко Росић, дипл. инж. геол. Бранко Гојгић, дипл. инж. геол. Душан Панић, дипл. инж. геол. Мишко Марковић, геол. тех. Мирјана Јаковљевић, геол. тех. Миланка Стојић, грађ. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ 96 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години ПРОЈЕКАТ ПОБОЉШАЊА РЕГИОНАЛНОГ ПУТА Р­221, РИБАРЕ – ВУКАЊА СА САНАЦИЈОМ КЛИЗИШТА „ВУКАЊА“ KM: 33+070,00 И ГЕОТЕХНИЧКИМ ЕЛАБОРАТОМ Одговорни пројектанти на изради преојектне и геотехничке документације: др Петар Митровић, дипл. инж. грађ. Владан Влајковић, дипл. инж. геол. Сарадници: Јадранка Милић, дипл. инж. грађ. Милован Јотић, дипл. инж. геол. Немања Димитријевић, грађ. тех. Бранка Томашевић, арх. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ ПРОЈЕКАТ ПОБОЉШАЊА РЕГИОНАЛНОГ ПУТА Р­261, ДЕОНИЦА: ЗАЈЕЧАР – БОЉЕВАЦ СА САНАЦИЈОМ КЛИЗИШТА „ЛУБНИЦА“ ОД KM: 6+412,70 ДО KM: 6+540,30, И ГЕОТЕХНИЧКИМ ЕЛАБОРАТОМ Одговорни пројектанти на изради преојектне и геотехничке документације: др Петар Митровић, дипл. инж. грађ. Бошко Убипарип, дипл. инж. геол. Стручна сарадња и консултације: Милован Јотић, дипл. инж. геол. Проф. др. Чаки Ласло, дипл. инж. геол. Сарадници: Јадранка Милић, дипл. инж. грађ. Небојша Васковић, дипл. инж. грађ. Светлана Јотић, дипл. инж. геол. Зоран Берисављевић, дипл. инж. геол. Душан Панић, дипл. инж. геол. Миланка Стојић, грађ. тех. Мирјана Јаковљевић, геол. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ АУТОПУТ Е­70/Е­75 – ОБИЛАЗНИЦА БЕОГРАДА ДОБАНОВЦИ – БУБАЊ ПОТОК, СЕКТОР 5, ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ, ГЕОТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ НАДВОЖЊАКА НА KM: 589+101,10 – БРОЈ 25 Координатор на изради геотехничке документације: Милован Јотић, дипл. инж. геол. Одговорни пројектант на изради Светлана Јотић, дипл. инж. геол. геотехничке документације: Сарадници: Бошко Убипарип, дипл. инж. геол. Мирјана Јаковљевић, геол. тех. Миланка Стојић. грађ. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години 97
АУТОПУТ Е­70/Е­75 – ДОБАНОВЦИ – БУБАЊ ПОТОК СЕКТОР 4 KM: 578+150 – KM: 585+867 ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ИЗВЕДЕНОГ СТАЊА ПРВЕ ФАЗЕ ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ СНАЦИЈЕ КЛИЗИШТА НА KM: 579+690 СА ГЕОТЕХНИЧКИМ ЕЛАБОРАТОМ Координатор на изради геотехничке документације: Одговорни пројектанти на изради преојектне и геотехничке документације: Милован Јотић, дипл. инж. геол. др Петар Митровић, дипл. инж. грађ. Светлана Јотић, дипл. инж. геол. Сарадници: Јадранка Милић, дипл. инж. грађ. Милован Јотић, дипл. инж. геол. Бошко Убипарип, дипл. инж. геол. Немања Димитријевић, грађ. тех. Мирјана Јаковљевић, геол. тех. Миланка Стојић. грађ. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ АУТОПУТ Е­763 БЕОГРАД – ЈУЖНИ ЈАДРАН СЕКТОР II: ЉИГ – ПОЖЕГА, ДЕОНИЦА: ЉИГ (ДОЊИ БАЊАНИ) – БОЉКОВЦИ KM: 77+118.23 – 87+839.45 ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ, КЊИГА 2: ЕЛАБОРАТ ГЕОТЕХНИЧКИХ ИСПИТИВАЊА И ИСТРАЖИВАЊА СВЕСКА 2.1 ГЕОТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ ТРАСЕ АУТОПУТА Одговорни пројектанти на изради геотехничке документације: Стручна сарадња и консултације: Зоран Жарковић, дипл. инж. геол. Ненад Басурић, дипл. инж. геол. Снежана Гојковић, дипл. инж. геол. Сарадници Сандра Милосављевић, дипл. инж. геол. Миланка Стојић, грађ. тех. Бранка Томашевић, арх. тех. Тијана Гојковић, д.и.а. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ АУТОПУТ Е­763 БЕОГРАД – ЈУЖНИ ЈАДРАН СЕКТОР II: ЉИГ – ПОЖЕГА, ДЕОНИЦА: ЉИГ (ДОЊИ БАЊАНИ) – БОЉКОВЦИ KM: 77+118.23 – 87+839.45 ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ, КЊИГА 2: ЕЛАБОРАТ ГЕОТЕХНИЧКИХ ИСПИТИВАЊА И ИСТРАЖИВАЊА СВЕСКА 2.2 ГЕОТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ МОСТОВА Одговорни пројектант на изради геотехничке документације: Зоран Жарковић, дипл. инж. геол. Сарадници: Милован Јотић, дипл. инж. геол. Снежана Гојковић, дипл. инж. геол. Миланка Стојић, грађ. тех. Тијана Гојковић, д.и.а. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ 98 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години АУТОПУТ Е­763 БЕОГРАД – ЈУЖНИ ЈАДРАН СЕКТОР II: ЉИГ – ПОЖЕГА, ДЕОНИЦА: ЉИГ (ДОЊИ БАЊАНИ) – БОЉКОВЦИ KM: 77+118.23 – 87+839.45 ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ КЊИГА 2: ЕЛАБОРАТ ГЕОТЕХНИЧКИХ ИСПИТИВАЊА И ИСТРАЖИВАЊА СВЕСКА 2.5 ДОКУМЕНТАЦИЈА ИЗВЕДЕНИХ ИСТРАЖИВАЊА И ИСПИТИВАЊА Одговорни пројектант на изради геотехничке документације: Зоран Жарковић, дипл. инж. геол. Сарадници: Милован Јотић, дипл. инж. геол. Ненад Басурић, дипл. инж. геол. Миланка Сојић, грађ. тех. Бранка Томашевић, арх. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ АУТОПУТ Е­763 БЕОГРАД – ЈУЖНИ ЈАДРАН СЕКТОР II: ЉИГ – ПОЖЕГА, ДЕОНИЦА: ЉИГ (ДОЊИ БАЊАНИ) – БОЉКОВЦИ KM: 77+118.23 – 87+839.45 ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ КЊИГА 3: ПРОЈЕКАТ РАЗРАДЕ ИЗВОРИШТА МАТЕРИЈАЛА Одговорни пројектант на изради Зоран Жарковић, дипл. инж. геол. геотехничке документације: Сарадници: Милован Јотић, дипл. инж. геол. Ненад Басурић, дипл. инж. геол. Миланка Сојић, грађ. тех. Бранка Томашевић, арх. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ АУТОПУТ Е­763 БЕОГРАД – ЈУЖНИ ЈАДРАН СЕКТОР II: ЉИГ – ПОЖЕГА, ДЕОНИЦА: ЉИГ (ДОЊИ БАЊАНИ) – БОЉКОВЦИ KM: 77+118.23 – 87+839.45 ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ КЊИГА 2: ЕЛАБОРАТ ГЕОТЕХНИЧКИХ ИСТРАЖИВАЊА И ИСПИТИВАЊА СВЕСКА 2.3. ГЕОТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ ТУНЕЛА „ГОЛУБАЦ“ И ТУНЕЛА „ВЕЛИКИ КИК“ Одговорни пројектант на изради геотехничке документације: Ненад Басурић, дипл. инж. геол. Сарадници: Милован Јотић, дипл. инж. геол. Зоран Жарковић, дипл. инж. геол. Бранка Томашевић, арх. тех. Сава Томашевић, пројектант Зорица Јеремић, арх. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години 99
АУТОПУТ Е­763 БЕОГРАД – ЈУЖНИ ЈАДРАН, СЕКТОР II: БЕОГРАД – ПОЖЕГА, ДЕОНИЦА: БОЉКОВЦИ – ТАКОВО, KM: 87+839,45 – KM: 100,412,01; ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ, КЊИГА 2 ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКИ И И ГЕОТЕХНИЧКИ УСЛОВИ СВЕСКА 2.1. ГЕОТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ ТРАСЕ АУТОПУТА, ПЕТЉЕ „ТАКОВО“ И ДЕВИЈАЦИЈА Координатор на изради геотехничке документације: Милован Јотић, дипл. инж. геол. Одговорни пројектант на изради геотехничке документације: Владан Влајковић, дипл. инж. геол. Стручна сарадња и консултације: мр Владета Вујанић, дипл. инж. геол. Проф др Ласло Чаки, дипл. инж. геол. Сарадници: Снежана Гојковић, дипл. инж. геол. Ненад Басурић, дипл. инж. геол. Бранко Росић, дипл. инж. геол. Душан Панић, дипл. инж. геол. Зорица Јеремић, арх. тех. Сава Томашевић, арх. тех. Станиша Војићновић, геол. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ АУТОПУТ Е­763 БЕОГРАД – ЈУЖНИ ЈАДРАН, СЕКТОР II: БЕОГРАД – ПОЖЕГА, ДЕОНИЦА 2: БОЉКОВЦИ – ТАКОВО, KM: 87+839,45 – KM: 100,412.01; ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ, КЊИГА 2 ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКИ И ГЕОТЕХНИЧКИ УСЛОВИ СВЕСКА 2.1. ГЕОТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ МОСТОВА Одговорни пројектант на изради геотехничке документације: Снежана Гојковић, дипл. инж. геол. Сарадници: Светлана Јотић, дипл. инж. геол. Владан Влајковић, дипл. инж. геол. Драгица Стојановић, арх. тех. Бранка Томашевић, арх. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ САНАЦИЈЕ КЛИЗИШТА У НАСЕЉУ ГОРЊИ ДРЕНОВАЦ, ОПШТИНА ЖИТОРАЂА (ДОМАЋИНСТВА ВОЈИНОВИЋ ЂОКИЦЕ И МИОДРАГА СА ГЕОТЕХНИЧКИМ ЕЛАБОРАТОМ) Одговорни пројектанти на изради преојектне и геотехничке др Петар Митровић, дипл. инж. грађ. документације: Бошко Убипарип, дипл. инж. геол. Стручна сарадња и консултације: Милован Јотић, дипл. инж. геол. Сарадници: Јадранка Милић, дипл. инж. грађ. Небојша Васковић, дипл. инж. грађ. Срђан Спасојевић, дипл. инж. грађ. Светлана Јотић, дипл. инж. геол. Бранко Росић, дипл. инж. геол. Славица Шљиванчанин, грађ. тех. Мирјана Јаковљевић, геол. тех. Миланка Стојић, грађ. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ 100 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години АУТОПУТ Е­763 БЕОГРАД – ЈУЖНИ ЈАДРАН, СЕКТОР II: ЉИГ – ПОЖЕГА, ДЕОНИЦА 1: ЉИГ (ДОЊИ БАЊАНИ) – БОЉКОВЦИ, KM: 77+118.23 – KM: 87+839.45; ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ КЊИГА 2 ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКИ И И ГЕОТЕХНИЧКИ УСЛОВИ СВЕСКА 2.4 ГЕОТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ИЗМЕШТАЊА ПОСТОЈЕЋЕ ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ Координатор на изради геотехничке документације: Милован Јотић, дипл.инжгеол. Одговорни пројектант на изради геотехничке документације: Зоран Жарковић, дипл. инж. геол. Стручна сарадња и консултације: Ненад Басурић, дипл. инж. геол. Снежана Гојковић, дипл. инж. геол. Сарадници: Сандра Милосављевић, дипл. инж. геол. Миланка Стојић, грађ. тех. Бранка Томашевић, арх. тех. Тијана Гојковић, д.и.а. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ АУТОПУТ Е­763 БЕОГРАД – ЈУЖНИ ЈАДРАН, СЕКТОР II: БЕОГРАД – ПОЖЕГА, ДЕОНИЦА 2: БОЉКОВЦИ – ТАКОВО, KM: ХХХ,45 – KM: 100,412,01; ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ КЊИГА 2 ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКИ И ГЕОТЕХНИЧКИ УСЛОВИ, СВЕСКА 2.3. ДОКУМЕНТАЦИЈА ИЗВЕДЕНИХ ИСТРАЖИВАЊА И ИСПИТИВАЊА Координатор на изради геотехничке документације: Милован Јотић, дипл. инж. геол. Одговорни пројектант на изради Владан Влајковић, дипл. инж. геол. геотехничке документације: Стручна сарадња и консултације: мр Владета Вујанић, дипл. инж. геол. Проф. др Чаки Ласло, дипл. инж. геол. Сарадници: Снежана Гојковић, дипл. инж. геол. Ненад Басурић, дипл. инж. геол. Бранко Росић, дипл. инж. геол. Душан Панић, дипл. инж. геол. Бранка Томашевић, арх. тех. Зорица Јеремић, арх. тех. Сава Томашевић, арх. тех. Станиша Војиновић, геол. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ПОТПОРНИХ КОНСТРУКЦИЈА ПОБОЉШАЊА РЕГИОНАЛНОГ ПУТА Р­103Б, ДЕОНИЦА: ОД РАСКРСНИЦЕ СА Р­103Б ДО СИСЕВЦА Одговорни пројектант на изради др Петар Митровић, дипл. инж. грађ. преојектне документације: Сарадници: Небојша Васковић, дипл. инж. грађ. Срђан Спасојевић, сипл.инж.грађ. Тијана Гојковић, д.и.а. Славица Шљиванчанин, грађ. тех. Немања Димитријевић, грађ. тех. Инвеститор: П.З.П. „КРАГУЈЕВАЦ“ Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години 101
ГЕОТЕХНИЧКИ ЕЛАБОРАТ ПОБОЉШАЊА РЕГИОНАЛНОГ ПУТА Р­103Б, ДЕОНИЦА: ОД РАСКРСНИЦЕ СА Р­103Б ДО СИСЕВЦА Одговорни пројектант на изради геотехничке документације: Сандра Милосављевић, дипл. инж. геол. Сарадници: Зоран Жарковић, дипл. инж. геол. Зоран Берисављевић, дипл. инж. геол. Миланка Стојић, грађ. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ ПРОЈЕКАТ ПОБОЉШАЊА МАГИСТРАЛНОГ ПУТА М­22, ДЕОНИЦА: ЗАГРАЂЕ – СВРАЧКОВИЦА СА ИЗРАДОМ ПРОЈЕКТА САНАЦИЈЕ КЛИЗИШТА „РУДНИК“ НА KM: 315+200 И ГЕОТЕХНИЧКИМ ЕЛАБОРАТОМ Одговорни пројектанти на изради преојектне и геотехничке документације: Јадранка Милић, дипл. инж. грађ. Светлана Јотић, дипл. инж. геол. Сарадници: Небојша Васковић, дипл. инж. грађ. Дијана Милошевић, дипл. инж. грађ. Зоран Берисављевић, дипл. инж. геол. Бранко Росић, дипл. инж. геол. Миланка Стојић, грађ. тех. Мирјана Јаковљевић, геол. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ ПРОЈЕКАТ ПОБОЉШАЊА РЕГИОНАЛНОГ ПУТА Р­113 ПЕЦКА – ЉУБОВИЈА, СА САНАЦИЈОМ КЛИЗИШТА ОД KM: 5+690 ­ KM: 5+780, И ГЕОТЕХНИЧИМ ЕЛАБОРАТОМ Одговорни пројектанти на изради преојектне и геотехничке документације: др Петар Митровић, дипл. инж. грађ. Бошко Убипарип, дипл. инж. геол. Стручна сарадња и консултације: Милован Јотић, дипл. инж. геол. Светлана Јотић, дипл. инж. геол. Сарадници: Дијана Милошевић, дипл. инж. геол. Бошко Убипарип, дипл. инж. геол. Душан Панић, дипл. инж. геол. Немања Димитријевић, грађ. тех. Славица ШЉиванчанин, грађ. тех. Мирјана ЈаковЉевић, геол. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ ГЕОТЕХНИЧКИ ЕЛАБОРАТ О УСЛОВИМА ИЗГРАДЊЕ ФАБРИКЕ „ГРУНДФОС“ У ИНЂИЈИ – ГМС I ­ ЈУЛ Одговорни пројектант на изради Светозар Миленковић, дипл. инж. геол. геотехничке документације: Сарадници: Бранко Јелисавац, дипл. инж. геол. Зорица Јеремић, арх. тех. Инвеститор: „GRUNDFOS“ 102 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години АУТОПУТ Е­75 НОВИ САД – БЕОГРАД ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ НОВОГ МОСТА „БЕШКА“ ДЕСНА ОБАЛА, РЕЗУЛТАТИ ОСМАТРАЊА ИНКЛИНОМЕТАРА У ПЕРИОДУ ОКТОБАР 2010 – СЕПТЕМБАР 2011 – ЗАВРШНИ ИЗВЕШТАЈ Одговорни пројектант на изради геотехничке документације: Бранко Јелисавац, дипл. инж. геол. Сарадници: Срђан Живковић, дипл. инж. геол. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ АУТОПУТ Е­763 БЕОГРАД – ЈУЖНИ ЈАДРАН, СЕКТОР II: БЕОГРАД – ПОЖЕГА, ДЕОНИЦА: БОЉКОВЦИ – ТАКОВО, KM: 87+839,45 – KM: 100,412,01; ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ, КЊИГА 3 ПРОЈЕКАТ РАЗРАДЕ ИЗВОРИШТА Координатор на изради геотехничке документације: Милован Јотић, дипл. инж. геол. Одговорни пројектант на изради геотехничке документације: Владан Влајковић, дипл. инж. геол. Стручна сарадња и консултације: мр Владета Вујанић, дипл. инж. геол. Проф. др Ласло Чаки, дипл. инж. геол. Сарадници: Мр Слободан Недељовић, дипл. инж. геол. Ненад Басурић, дипл. инж. геол. Снежана Гојковић, дипл. инж. геол. Бранко Росић, дипл. инж. геол. Душан Панић, дипл. инж. геол. Бранка Томашевић, арх. тех. Зорица Јеремић, арх. тех. Станиша Војиновић, геол. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ САНАЦИЈЕ ТЕМЕЉ КОМПЛЕКСА ОБЈЕКАТА И БЕДЕМСКОГ ЗИДА У ЈУГОЗАПАДНОМ ДЕЛУ СВЕТОГ МАНАСТИРА ХИЛАНДАРА НА СВЕТОЈ ГОРИ Одговорни пројектант на изради др Петар Митровић, дипл. инж. геол. геотехничке документације: Милован Јотић, дипл. инж. геол. Стручна сарадња и консултације: мр Владета Вујанић, дипл. инж. геол. Сарадници: Зоран Берисављевић, дипл. инж. геол. Зорица Јеремић, арх. тех. ДОПУНСКИ ГЕОСТАТИЧКИ ПРОРАЧУНИ НА ЛОКАЦИЈИ ГМС II Одговорни пројектант на изради Светозар Миленковић, дипл. инж. геол. геотехничке документације: Сарадници: Бранко Јелисавац, дипл. инж. геол. Зорица Јеремић, арх. тех. Инвеститор: „GRUNDFOS“ Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години 103
АУТОПУТ Е­761 ПОЈАТЕ (ВЕЗА СА Е­75) – ПРЕЉИНА (ВЕЗА СА Е­763) ДЕОНИЦА: АДРАНИ – МРЧАЈЕВЦИ ОД KM: 79+000.00 ДО KM: 97+000.00, ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ КЊИГА АМ­3 ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКИ И ГЕОТЕХНИЧКИ УСЛОВИ, СВЕСКА АМ­3 ТЕКСТ, ГРАФИКА Одговорни пројектант на изради геотехничке документације: Бранко Јелисавац, дипл. инж. геол. Сарадници: Светозар Миленковић, дипл. инж. геол. Срђан Живковић, дипл. инж. геол. Зорица Јеремић, арх тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ ПРОЈЕКАТ ПОБОЉАЊАРЕГИОНАЛНОГ ПУТА Р­113, ДЕОНИЦА: ПЕЦКА – ЉУБОВИЈА СА САНАЦИЈОМ КЛИЗИШТА ОД KM: 5+230 – KM: 5+250 И ГЕОТЕХНИЧКИМ ЕЛАБОРАТОМ Одговорни пројектанти на изради преојектне и геотехничке документације: др Петар Митровић, дипл. инж. грађ. Бошко Убипарип, дипл. инж. геол. Стручна сарадња и консултације: Милован Јотић, дипл. инж. геол. Сарадници: Јадранка Милић, дипл. инж. грађ. Светлана Јотић, дипл. инж. геол. Срђан Спасојевић, дипл. инж. грађ. Зоран Берисављвић, дипл. инж. геол. Душан Панић, дипл. инж. геол. Немања Димитријевић, грађ. тех. Мирјана Јаковљвић, геол. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ САНАЦИЈЕ КЛИЗИШТА У УЛИЦИ ВАРВАРИНСКОЈ У ВАЉЕВУ Одговорни пројектанти на изради преојектне и геотехничке документације: др Петар Митровић, дипл. инж. грађ. Милован Јотић, дипл. инж. геол. Инвеститор: ПЗП „Ваљево“ МОНИТОРИНГ И ДОПУНСКА ГЕОТЕХНИЧКА ИСТРАЖИВАЊА КЛИЗИШТА „БЕГАЉКО БРДО I“ НА АУТОПУТУ Е­75 БЕОГРАД – НИШ, KM 608+300 Одговорни пројектант на изради Бранко Јелисавац, дипл. инж. геол. геотехничке документације: Стручна сарадња и консултације: мр Владета Вујанић, дипл. инж. геол. Милован Јотић, дипл. инж. геол. Сарадници: Светозар Миленковић, дипл. инж. геол. Зорица Јеремић, арх. тех. Витомир Станковић, геол. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ 104 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е­80, НИШ – ДИМИТРОВГРАД ДЕОНИЦА 5А: СТАНИЧЕЊЕ – ПИРОТ (ИСТОК) ОД KM: 64+800.00 – KM: 959.02 ГЕОТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ МОСТА ПРЕКО РЕКЕ НИШАВЕ У ПЕТЉИ „ПИРОТ“ (ЗАПАД) НА KM: 0+258,16 Одговорни пројектант на изради геотехничке документације: Ненад Басурић, дипл. инж. геол. Сарадници: Зоран Жарковић, дипл. инж. геол. Снежана Гојковић, дипл. инж. геол. Сандра Милосављевић, дипл. инж. геол. Миланка Стојић, грађ. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ РЕГИОНАЛНИ ПУТ Р­213 ВАЉЕВО – ВАРДА, ДЕОНИЦА: СЕДЛАРЕ – ЋЕЛИЈЕ; ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ, ГЕОТЕХНИЧКИ ЕЛАБОРАТ Одговорни пројектант на изради Бошко Убипарип, дипл. инж. геол. геотехничке документације: Стручна сарадња и консултације: мр Владета Вујанић, дипл. инж. геол. Милован Јотић, дипл. инж. геол. Др. Петар Митровић, дипл. инж. геол. Сарадници: Зоран Берисављевић, дипл. инж. геол. Миланка Стојић, грађ. тех. Мирјана Јаковљевић, геол. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ ГЕОЛОШКО – ГЕОТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОТРЕБЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ 11 БЛОКА (ПРОСТОР ХОТЕЛА ЈУГОСЛАВИЈА), НА НОВОМ БЕОГАРДУ – ОСНОВНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Одговорни пројектант на изради геотехничке документације: Светлана Јотић, дипл. инж. геол. Сарадници: Бошко Убипарип, дипл. инж. геол. Мирјана Јаковљевић, геол. тех. Миланка Стојић, грађ. тех. Инвеститор: „Alpe Adria Hoteli“ d.o.o. ГЕОЛОШКО – ГЕОТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОТРЕБЕ ПЛАНА ДЕТАЉЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НА ПОДРУЧЈУ 11 БЛОКА (ПРОСТОР ХОТЕЛА ЈУГОСЛАВИЈА), НА НОВОМ БЕОГАРДУ – ИЗВОД ИЗ ОСНОВНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ Одговорни пројектант на изради Светлана Јотић, дипл. инж. геол. геотехничке документације: Сарадници: Бошко Убипарип, дипл. инж. геол. Мирјана Јаковљевић, геол. тех. Миланка Стојић, грађ. тех. Инвеститор: „Alpe Adria Hoteli“ d.o.o. Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години 105
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕНИМ ИСТРАЖНИМ РАДОВИМА И ЛАБОРАТОРИЈСКИМ ИСПИТИВАЊИМА НА ЛОКАЦИЈИ ПОЛЕТНО – СЛЕТНЕ СТАЗЕ, РУЛНИХ СТАЗА И ПЛАТФОРМЕ МЕЂУНАРОДНОГ АЕРОДРОМА „ВРШАЦ“ Одговорни пројектант на изради Светлана Јотић, дипл. инж. геол. геотехничке документације: Сарадници: Бошко Убипарип, дипл. инж. геол. Мирјана Јаковљевић, геол. тех. Миланка Стојић, грађ. тех. Инвеститор: С.О. Вршац ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ СНАЦИЈЕ НЕСТАБИЛНЕ КОСИНЕ НА МАГИСТРАЛНОМ ПУТУ М­22, ДЕОНИЦА: МАТАРУШКА БАЊА – УШЋЕ KM: 392+663 – KM: 392+738, СА ГЕОТЕХНИЧКИМ ЕЛАБОРАТОМ Одговорни пројектант на изради пројектне и геотехничке др Петар Митровић, дипл. инж. грађ. Владан Влајковић, дипл. инж. геол. документације: Стручна сарадња и консултације: Милован Јотић, дипл.инж.геол Јадранка Милић, дипл. инж. грађ. Сарадници: Немања Димитријевић, грађ. тех. Драгица Стојановић, арх. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ СНАЦИЈЕ НЕСТАБИЛНЕ КОСИНЕ НА МАГИСТРАЛНОМ ПУТУ М­22, ДЕОНИЦА: МАТАРУШКА БАЊА – УШЋЕ KM: 405+793.31 – KM: 406+019.03, СА ГЕОТЕХНИЧКИМ ЕЛАБОРАТОМ Одговорни пројектант на изради пројектне и геотехничке др Петар Митровић, дипл. инж. грађ. Владан Влајковић, дипл. инж. геол. документације: Стручна сарадња и консултације: Милован Јотић, дипл.инж.геол Јадранка Милић, дипл. инж. грађ. Сарадници: Немања Димитријевић, грађ. тех. Драгица Стојановић, арх. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ СНАЦИЈЕ НЕСТАБИЛНЕ КОСИНЕ НА МАГИСТРАЛНОМ ПУТУ М­22, ДЕОНИЦА: МАТАРУШКА БАЊА – УШЋЕ KM: 407+768 – KM: 407+893, СА ГЕОТЕХНИЧКИМ ЕЛАБОРАТОМ Одговорни пројектант на изради пројектне и геотехничке др Петар Митровић, дипл. инж. грађ. документације: Владан Влајковић, дипл. инж. геол. Стручна сарадња и консултације: Милован Јотић, дипл.инж.геол Јадранка Милић, дипл. инж. грађ. Сарадници: Немања Димитријевић, грађ. тех. Драгица Стојановић, арх. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ 106 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ СНАЦИЈЕ НЕСТАБИЛНЕ КОСИНЕ НА МАГИСТРАЛНОМ ПУТУ М­22, ДЕОНИЦА: МАТАРУШКА БАЊА – УШЋЕ KM: 408+410.26 – KM: 408+516.21, СА ГЕОТЕХНИЧКИМ ЕЛАБОРАТОМ Одговорни пројектант на изради др Петар Митровић, дипл. инж. грађ. пројектне и геотехничке документације: Владан Влајковић, дипл. инж. геол. Стручна сарадња и консултације: Милован Јотић, дипл.инж.геол Јадранка Милић, дипл. инж. грађ. Сарадници: Немања Димитријевић, грађ. тех. Драгица Стојановић, арх. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ СНАЦИЈЕ НЕСТАБИЛНЕ КОСИНЕ НА МАГИСТРАЛНОМ ПУТУ М­22, ДЕОНИЦА: МАТАРУШКА БАЊА – УШЋЕ KM: 410+106 – KM: 410+433, СА ГЕОТЕХНИЧКИМ ЕЛАБОРАТОМ Одговорни пројектант на изради др Петар Митровић, дипл. инж. грађ. пројектне и геотехничке документације: Владан Влајковић, дипл. инж. геол. Стручна сарадња и консултације: Милован Јотић, дипл.инж.геол Јадранка Милић, дипл. инж. грађ. Сарадници: Немања Димитријевић, грађ. тех. Драгица Стојановић, арх. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ АУТОПУТ Е­761 ПОЈАТЕ – КРАЉЕВО – ПРЕЉИНА ДЕОНИЦА: МРЧАЈЕВЦИ – ПРЕЉИНА, KM: 97+000.00 – KM: 109+663.80, ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ, КЊИГА 3 ИНЖЕЊЕРСКОГЕОЛОШКИ И ГЕОТЕХНИЧКИ УСЛОВИ Координатор на изради Милован Јотић, дипл. инж. геол. геотехничке документације: Одговорни пројектант на изради геотехничке документације: Светозар Миленковић, дипл. инж. геол. Стручна сарадња и консултације: мр Владета Вујанић, дипл. инж. геол. др Петар Митровић, дипл. инж. грађ. Мр Слободан Недељковић, дипл. инж. геол. Сарадници: Душан Тошић, дипл. инж. геол. Миодраг Поповић, дипл. инж. геол. Бранко Росић, дипл. инж. геол. Душан Панић, дипл. инж. геол. Витомир Станковић, геол. тех. Зорица Јеремић, арх,тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години 107
АУТОПУТ Е­70/Е­75 – ОБИЛАЗНИЦА БЕОГРАДА ДОБАНОВЦИ – БУБАЊ ПОТОК ­ СЕКТОР 5 ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ­ ТУНЕЛ „СТРАЖЕВИЦА“ KM: 588+170,00 – KM: 588+903.00 – ЛЕВА ЦЕВ КЊИГА 15 – ГЕОТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА СВЕСКА 5К­15.8* ТУНЕЛ „СТРАЖЕВИЦА“ Координатор на изради геотехничке документације: Милован Јотић, дипл. инж. геол. Одговорни пројектант на изради Светлана Јотић, дипл. инж. геол. геотехничке документације: Сарадници: Зоран Жарковић, дипл. инж. геол. Бошко Убипарип, дипл. инж. геол. Сандра Милосављевић, дипл. инж. геол. Бранко Росић, дипл. инж. геол. Мишко Марковић, геол. тех. Мирјана Јаковљевић, геол. тех. Миланка Стојић, грађ. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ 108 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години 19 ГЕОДЕТСКИ ПОСЛОВИ ГЛАВНИПРОЈЕКАТ ФАЗА1АУТОПУТА Е­75/E75 ДЕОНИЦА: ДОБАНОВЦИ – БУБАЊ ПОТОК СЕКТОР 4: ПЕТЉА „ОРЛОВАЧА“, KM 585 + 479.78 ПРОЈЕКАТ ГЕОДЕТСКИХ РАДОВА Руководилац пројекта: Мирослав Бирђанин, дипл. грaђ. инж. Часлав Круљ, дипл. геод. инж. ЈП “Путеви Србије“ Одговорни пројектант: Инвеститор: ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ФАЗА 2 АУТОПУТА Е­75/E75 ДЕОНИЦА: ДОБАНОВЦИ – БУБАЊ ПОТОК СЕКТОР 4: ПЕТЉА „ОРЛОВАЧА“, KM 585 + 479.78 ПРОЈЕКАТ ГЕОДЕТСКИХ РАДОВА Руководилац пројекта: Мирослав Бирђанин, дипл. грaђ. инж. Часлав Круљ, дипл. геод. инж. ЈП “Путеви Србије“ Одговорни пројектант: Инвеститор: ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е­75/E75 ДЕОНИЦА: ДОБАНОВЦИ – БУБАЊ ПОТОК СЕКТОР 4: ПЕТЉА „ПЕТЛОВО БРДО“ ПРОЈЕКАТ ГЕОДЕТСКИХ РАДОВА Руководилац пројекта: Мирослав Зеленбаба, дипл. грaђ. инж. Одговорни пројектант: Часлав Круљ, дипл. геод. инж. Инвеститор: ЈП “Путеви Србије“ ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ I ФАЗА АУТОПУТА Е­75/E75 ДЕОНИЦА: ДОБАНОВЦИ – БУБАЊ ПОТОК СЕКТОР 5: ВЕЗА I ФАЗЕ СЕКТОРА 5 И ДРЖАВНОГ ПУТА II РЕДА Р­251, KM 585+ 867.00 ­ KM 588 + 916.30 ПРОЈЕКАТ ГЕОДЕТСКИХ РАДОВА Руководилац пројекта: Горан Шеница, дипл. грaђ. инж. Одговорни пројектант: Часлав Круљ, дипл. геод. инж. Инвеститор: ЈП “Путеви Србије“ ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е­75/E75 ОБИЛАЗНИЦА БЕОГРАДА, ДЕОНИЦА: ДОБАНОВЦИ – БАТАЈНИЦА СЕКТОР 5: ПЕТЉА „ОРЛОВАЧА“ – ТУНЕЛ „СТРАЖЕВИЦА" KM 585+ 867.00 ­ KM 588 + 916.30 ПРОЈЕКАТ ГЕОДЕТСКИХ РАДОВА Руководилац пројекта: Горан Шеница, дипл. грaђ. инж. Одговорни пројектант: Часлав Круљ, дипл. геод. инж. Инвеститор: ЈП “Путеви Србије“ Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години 109
ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е­75/E75 ОБИЛАЗНИЦА БЕОГРАДА, ДЕОНИЦА: ДОБАНОВЦИ – БУБАЊ ПОТОК СЕКТОР 6:ТУНЕЛ „СТРАЖЕВИЦА“ –ЧВОР „ЧВОР БУБАЊ ПОТОК“, KM 588+ 916.30 ­ KM 598 + 489.89 ПРОЈЕКАТ ГЕОДЕТСКИХ РАДОВА Руководилац пројекта: Горан Шеница, дипл. грaђ. инж. Одговорни пројектант: Часлав Круљ, дипл. геод. инж. ЈП “Путеви Србије“ Инвеститор: ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е­763 БЕОГРАДА – ЈУЖНИ ЈАДРАН, ДЕОНИЦА 1: ЉИГ ­ БОЉКОВЦИ KM 77+ 118.23 ­ KM 87 + 839.45 ПРОЈЕКАТ ГЕОДЕТСКИХ РАДОВА Руководилац пројекта: Душан Матовић, дипл. грaђ. инж. Одговорни пројектант: Александар Миловановић, дипл. геод. инж. Сарадници: Милица Исаковић, дипл. геод. инж. Инвеститор: ЈП “Путеви Србије“ ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е­763 БЕОГРАДА – ЈУЖНИ ЈАДРАН, ДЕОНИЦА2: БОЉКОВЦИ ­ ТАКОВО KM 87+ 839.45 ­ KM 100 + 412.00 ПРОЈЕКАТ ГЕОДЕТСКИХ РАДОВА Руководилац пројекта: Душан Матовић, дипл. грaђ. инж. Одговорни пројектант: Александар Миловановић, дипл. геод. инж. Сарадници: Милица Исаковић, дипл. геод. инж. Инвеститор: ЈП “Путеви Србије“ ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е­761ПОЈАТЕ – ПРЕЉИНА ДЕОНИЦА: АДРАНИ ­ МРЧАЈЕВЦИ KM 79+ 000.00 ­ KM 97 + 000.00 ПРОЈЕКАТ ГЕОДЕТСКИХ РАДОВА Руководилац пројекта: Мирослав Рајковић, дипл. грaђ. инж. Одговорни пројектант: Александар Миловановић, дипл. геод. инж. Сарадници: Милица Исаковић, дипл. геод. инж. Инвеститор: ЈП “Путеви Србије“ ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е­761ПОЈАТЕ – ПРЕЉИНА ДЕОНИЦА:МРЧАЈЕВЦИ ­ ПРЕЉИНА KM 97 + 000.00­ KM 109 + 663.80 ПРОЈЕКАТ ГЕОДЕТСКИХ РАДОВА Руководилац пројекта: Мирослав Бирђанин, дипл. грaђ. инж. Одговорни пројектант: Александар Миловановић, дипл. геод. инж. Сарадници: Небојша Николић,геод. тех. Инвеститор: ЈП “Путеви Србије“ 110 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е­75/E75 ОБИЛАЗНИЦА БЕОГРАДА, ДЕОНИЦА: БАТАЈНИЦА ­ ДОБАНОВЦИ ЧВОР „ДОБАНОВЦИ“ II ФАЗА ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ОСМАТРАЊА ТЛА И ОБЈЕКТА У ТОКУ ГРАЂЕЊА И ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ Руководилац пројекта: Мирослав Зеленбаба, дипл. грaђ. инж. Одговорни пројектант: Александар Миловановић, дипл. геод. инж. Сарадници: Милица Исаковић, дипл. геод. инж. Инвеститор: ЈП “Путеви Србије“ ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е­75/E75 ОБИЛАЗНИЦА БЕОГРАДА, ДЕОНИЦА: БАТАЈНИЦА ­ ДОБАНОВЦИ СЕКТОР 2: КМ 188+680.00 – КМ 194+782.94 ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ОСМАТРАЊА ТЛА И ОБЈЕКТА У ТОКУ ГРАЂЕЊА И ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ Руководилац пројекта: Мирослав Зеленбаба, дипл. грaђ. инж. Одговорни пројектант: Александар Миловановић, дипл. геод. инж. Сарадници: Милица Исаковић, дипл. геод. инж. Инвеститор: ЈП “Путеви Србије“ ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е­763 БЕОГРАДА – ЈУЖНИ ЈАДРАН, ДЕОНИЦА 1: ЉИГ ­ БОЉКОВЦИ KM 77+ 118.23 ­ KM 87 + 839.45, ПРОЈЕКАТ ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ Руководилац пројекта: Душан Матовић, дипл. грaђ. инж. Одговорни пројектант: Александар Миловановић, дипл. геод. инж. Сарадници: Милица Исаковић, дипл. геод. инж. Инвеститор: ЈП “Путеви Србије“ ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е­763 БЕОГРАДА – ЈУЖНИ ЈАДРАН, ДЕОНИЦА2: БОЉКОВЦИ ­ ТАКОВО KM 87+ 839.45 ­ KM 100 + 412.00 ПРОЈЕКАТ ЕКСПРПРИЈАЦИЈЕ Руководилац пројекта: Душан Матовић, дипл. грaђ. инж. Одговорни пројектант: Александар Миловановић, дипл. геод. инж. Сарадници: Милица Исаковић, дипл. геод. инж. Инвеститор: ЈП “Путеви Србије“ ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е­761 ПОЈАТЕ – ПРЕЉИНА ДЕОНИЦА: АДРАНИ – МРЧАЈЕВЦИ, KM 79+ 000.00 ­ KM 97 + 000.00, ПРОЈЕКАТ ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ Руководилац пројекта: Мирослав Рајковић, дипл. грaђ. инж. Одговорни пројектант: Александар Миловановић, дипл. геод. инж. Сарадници: Милица Исаковић, дипл. геод. инж. Инвеститор: ЈП “Путеви Србије“ Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години 111
ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е­761 ПОЈАТЕ – ПРЕЉИНА ДЕОНИЦА: МРЧАЈЕВЦИ ­ ПРЕЉИНА KM 97 + 000.00­ KM 109 + 663.80 ПРОЈЕКАТ ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ Руководилац пројекта: Мирослав Рајковић, дипл. грaђ. инж. Одговорни пројектант: Александар Миловановић, дипл. геод. инж. Сарадници: Небојша Николић, геод. тех. Инвеститор: ЈП “Путеви Србије“ 112 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години 20 ПРОЈЕКТИ ИСПИТИВАЊА ГРАЂЕВИНСКИХ МАТЕРИЈАЛА 20.1 ПРЕТХОДНА ИСПИТИВАЊА САСТАВА АСФАЛТНИХ MЕШАВИНА АB­11, BNS­22s(А) Укупан број мешавина: 3 асфалтне мешавине Објекти: Саобраћајнице у Београду и околини Аутопут Е‐75, Хоргош‐Нови Сад, лева трака Путеви на територији асфалтне базе Мала Крсна Инвеститор: ПЗП „Београд“ – Београд Укупан број мешавина: BNS­22(А), BNS­22s(А), BNS­32 s(А), АB­11s, AB­16s, SMA 0/8, SMA 0/11, SMA 0/16 11 асфалтних мешавина Објекти: Градске саобаћајнице у Београду Инвеститор: ЈКП „Београдпут“ ‐ Београд BNS­22s(A), BNS 32s(A), АB­11, АB­11s, AB­16s, BNHS­16 Укупан број мешавина: 8 асфалтних мешавина Објекат: Путеви у региону Ниша и околине Инвеститор: ПЗП „Ниш“ – Ниш АB­8, АB­11s, BNS­22 s(A), BNS 32s(A), BNHS­16 Укупан број мешавина: 8 асфалтних мешавина Објекти: Путеви у региону Новог Пазара Путеви у региону Краљева Инвеститор: „Нови Пазар‐пут“ – Нови Пазар АB­11, BNS­22 s(A) Укупан број мешавина: 2 асфалтне мешавине Објекти: Путеви у региону Рипња и околине Инвеститор: "Шумадијапут“ д.о.о. – Рипањ BNS­22(С), BNS 32s(A), BNHS­16, АB­11, АB­16 Укупан број мешавина: 6 асфалтних мешавина Објекти: Саобраћајнице у Јагодини и околини Инвеститор: "Јагодинапут" д.о.о. ‐ Јагодина Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години 113
Укупан број мешавина: BNS­22(A), BNS­32(A), BNS­32s(A), АB­11, АB­11 s, BNHS­16. 9 асфалтних мешавина Објекти: Саобраћајнице у Крушевцу и околини Инвеститор: АД „Крушевацпут – Крушевац BNS­32s(A), BNS­22 s(A), BNHS­16, АB­8, АB­11, АB­11s, АB­16, АB­16s 13 асфалтних мешавина Укупан број мешавина: Објекти: Асфалтна база у Дуваништу, Асфалтна база у Врању, саобраћајнице у Ваљеву и околини Инвеститор: ПЗП „Ваљево“ – Ваљево BNS­32s(A), АB­11, АB­11s, АB­16 Укупан број мешавина: 5 асфалтних мешавина Објекти: Саобраћајнице у региону Крагујевца и околини Инвеститор: ПЗП "Крагујевац" – Крагујевац BNS­22 s(A), AB­11 s Укупан број мешавина: 2 асфалтне мешавине Објекти: Саобраћајнице у Београду и околини аутопут Е‐75, г.п.“Хоргош“‐ Нови Сад Инвеститор: ГП „Планум“ – Земун АB­11, BNS­22 s(A) Укупан број мешавина: 2 асфалтне мешавине Објекти: аутопут Е‐75, г.п.“Хоргош“‐ Нови Сад Саобраћајнице у Врању и околини Инвеститор: ПЗП „Врање“ – Врање BNS­22(А), BNHS­16, АB­11 Укупан број мешавина: 3 асфалтне мешавине Објекти: Саобраћајнице у Параћину и околини Инвеститор: "ТРАНСКОП" д.о.о. – Параћин BNS­32s(A), BNS­22 s(A), АB­11, АB­11s, АB­16, АB­16s 16 асфалтних мешавина Укупан број мешавина: Објекти: Регионални пут Нова Варош – Аљиновићи, Магистрални пут М‐21 Пожега‐Ужице аутопута Е‐75, Нови Сад ‐ г.п.“Хоргош“ Инвеститор: "ПУТЕВИ" а.д. ‐ Ужице 114 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години BNS­22 s(А), BNS­32 s A) BNHS­16, АB­8, АB­11 s, АB­11, АB­16s Укупан број мешавина: 9 асфалтних мешавина Објекти: Саобраћајнице у Пожаревцу и околини Инвеститор: П.З.П. „ПОЖАРЕВАЦ“ а.д.‐ Пожаревац BNS­22 s(А), BNS­32 s(A), АB­16s Укупан број мешавина: 3 асфалтне мешавине Објекти: Градске саобраћајнице у Београду и околини Инвеститор: „СРБИЈААУТОПУТ“ д.о.о. ‐ београд BNS­22 (А), BNS­32 s(A), АB­11s, АB­16s Укупан број мешавина: 4 асфалтне мешавине Објекти: Путеви на територији Краљева и околини ЈКП "ПУТЕВИ"‐ Краљево BNS­22 s(А), BNS­32 A), АB­11 s, АB­11 Укупан број мешавина: 4 асфалтне мешавине Објекти: Саобраћајнице у Београду и околини Инвеститор: МБА МИЉКОВИЋ д.о.о.–Нови Београд Руководилац контроле: Др Имре Пап, дипл. инж. Сарадници: др Милорад Смиљанић, дипл. инж. Урош Татић, дипл. инж. Јасмина Грбић, грађ. техн. Јадранка Матејић, хем. техн. Стојанка Петровић, хем. техн. Милош Лазовић, грађ. техн. Ана Јовановић, грађ. техн. Милан Срзентић, лаборант Стојна Петровић, техничка обрада извештаја 20.2 ИСПИТИВАЊА АСФАЛТНИХ MЕШАВИНА СА РАЗНИМ ДОДАЦИМА ИЗВЕШТАЈ О ИСПИТИВАЊУ МОГУЋНОСТИ ПРИМЕНЕ ПРИРОДНОГ АСФАЛТНОГ ПРАХА 0/5 И АСФАЛТНОГ МАСТИКСА ИЗ СИРИЈЕ ЗА ИЗРАДУ АСФАЛТНИХ МЕШАВИНА Инвеститор: „UNIJA‐trade“, d.o.o ‐ Сплит Руководилац контроле: др Имре Пап, дипл. инж. Сарадници: др Милорад Смиљанић, дипл. инж. Урош Татић, дипл. инж. Стојанка Петровић, хем. техн. Јадранка Матејић, хем. техн. Милош Лазовић, грађ. техн. Милан Срзентић, лаборант Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години 115
20.3 ДИНАМИЧКА ИСПИТИВАЊА АСФАЛТНИХ МЕШАВИНА BNS­22 s(A), АB­11s Објекат: Побољшање магистралног пута М‐4, Каменица‐Ваљево Инвеститор: ПЗП „ВАЉЕВО“ – Ваљево АB­11 s Објекат: Лева трака аутопута Е‐75, г.п.“Хоргош“‐ Нови Сад, III деоница Инвеститор: ГП "ПЛАНУМ" а.д. – Земун, градња Ниш АB­11 s Објекат: М‐5, Пожега‐Ужице, деоница: Пожега‐Ужићи, лева трака аутопута Е‐75, г.п.“Хоргош“‐ Нови Сад. Инвеститор: "ПУТЕВИ" а.д. ‐ Ужице BNS­22 s(A) Објекат: аутопута Е‐75, г.п.“Хоргош“‐ Нови Сад Инвеститор: ПЗП „Београд“ – Београд 20.4 ИСПИТИВАЊА ХИДРОИЗОЛАЦИОНИХ ТРАКА Наручилац: KONDORFLEX Р­4, IZOELAST REFLEX P­5, KONDOR V­4, IZOELAST V­4, KONDORIN Al­4, KONDORFLEX REFLEX P­4, KONDORFLEX P­4 P/F, BITULIT­M ТИМ „Изолирка“ – Шид SCUDOPLAST CAR 5 mm Наручилац: "ITALIANA MEMBRANE" ‐ Италија FLAGON SR 150, FLAGON BSL. Наручилац: FLAG S.p.A., ‐ Италија Наручилац: ISOVILL Р­5­АВ, ISOVILL Е­5­В, ELASTOVILL E­KV­4, ELASTOVILL E­KV­5, PORMEX RAPID ZTV, Villas Austria GmbH – Аустрија 116 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години VERBIT­30, VERBIT­40, KROVNA LJEPENKA­150/100, BITULIT M, POLIAZBITOL. " BITUMENKA "‐ Сарајево, БиХ Наручилац: Наручилац: Firestone Rubbergard EPDM 1,14 mm, Firestone Rubbergard EPDM 1,5 mm FIRESTONE BUILDING PRODUCTS ‐ Белгија ELASTOBIT PV TOP FIX 52 Наручилац: ICOPAL A.S. Slovačka BAUDER THERMOFOL U 15 Наручилац: Paul Bauder GmbH & Co. KG, Nemačka SIKAPLAN­SgmA (Trocal SgmA 1.5) Наручилац: SIKA, Švajcarska Руководилац контроле: др Имре Пап, дипл. инж. Сарадници: Татјана Бошковић, дипл. инж. Јадранка Матејић, хем. техн. Стојанка Петровић, хем. техн. Душан Бошковић, грађ. техн. Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години 117
20.5 ПРОЈЕКТИ ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕТОНА Руководиоци пројекта: Учесници: Инвеститор: ПРОЈЕКТИ ТЕХНОЛОГИЈЕ БЕТОНА (17 РЕЦЕПТУРА) СА РЕЦЕПТУРАМА ЗА: MB 15, MB 20, MB 25, MB 30, MB 35, MB 40, MB 45 И MB 50 ­ ЗА КЛАСИЧНЕ, САМОУГРАДИВЕ, ТРОФРАКЦИЈСКЕ, ПУМПАНЕ И БЕТОНЕ ПОСЕБНИХ СВОЈСТАВА мр Михаило Ршумовић, дипл. хем. Татјана Станковић, дипл. грађ. инж. Ирена Равић, грађ. инж. Дејан Стаменковић, грађ. инж. Радомир Латиновић, грађ. техн. мр Михаило Ршумовић, дипл. хем. Невенка Вукелић, дипл. грађ. инж. Марија Зец, дипл. инж. технол. Татјана Станковић, дипл. грађ. инж. Ирена Равић, грађ. инж. Дејан Стаменковић, грађ. инж. Радомир Латиновић, грађ. техн. Драган Топаловић, хем. техн. Соња Лукић, грађ. техн. Адис Медић, грађ. техн. Никола Вучковић, лаборант Зоран Грбић. бушач на инж. констр. Дејан Цветановић, помоћни лаборант Грађевинска оператива Србије Руководиоци пројекта: Учесници: Инвеститор: УПОРЕДНА ИСПИТИВАЊА ЦЕМЕНТА НА БЕТОНУ И УПОРЕДНА ИСПИТИВАЊА АГРЕГАТА СА ИСПИТИВАЊИМА НА БЕТОНУ мр Михаило Ршумовић, дипл. хем. Ирена Равић, грађ. инж. Дејан Стаменковић, грађ. инж. Никола Вучковић, лаборант Адис Медић, грађ. техн. Зоран Грбић, лаборант Дејан Цветановић, помоћни лаборант Holcim (Srbija), Поповац 118 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години 20.6 ИСПИТИВАЊА ВЕЗИВА, ДОДАТАКА, ВОДА, ГОТОВИХ МАЛТЕРА, БЕТОНА И БЕТОНСКИХ ПРОИЗВОДА, И ДРУГА ХЕМИЈСКА ИСПИТИВАЊА • ЛАБОРАТОРИЈСКА ИСПИТИВАЊА ВЕЗИВА, ДОДАТАКА, И ГОТОВИХ МАЛТЕРА -
ИСПИТИВАЊА ФИЗИЧКО‐ХЕМИЈСКИХ И МЕХАНИЧКИХ СВОЈСТАВА И ХЕМИЈСКЕ АНАЛИЗЕ ЦЕМЕНТА (28 УЗОРАКА); ИСПИТИВАЊА ФИЗИЧКО‐ХЕМИЈСКИХ СВОЈСТАВА ДОДАТАКА БЕТОНУ (29 УЗОРАКА); ИСПИТИВАЊЕ ФИЗИЧКО‐МЕХАНИЧКИХ СВОЈСТАВА ГОТОВИХ МАЛТЕРА И СЛИЧНИХ ГРАЂЕВИНСКИХ ПРОИЗВОДА (38 УЗОРАКА); -
ИНЈЕКЦИОНЕ СМЕШЕ (134 УЗОРКА). • ЛАБОРАТОРИЈСКА КОНТРОЛНА ИСПИТИВАЊА БЕТОНА И БЕТОНСКИХ ПРОИЗВОДА -
ИСПИТИВАЊА ЧВРСТОЋЕ ПРИ ПРИТИСКУ БЕТОНА (5022 УЗОРАК); ИСПИТИВАЊЕ ВОДОНЕПРОПУСТЉИВОСТИ БЕТОНА (72 СЕРИЈЕ); ИСПИТИВАЊЕ ОТПОРНОСТИ БЕТОНА НА ДЕЈСТВО МРАЗА И СОЛИ (19 СЕРИЈA); ИСПИТИВАЊЕ ОТПОРНОСТИ БЕТОНА НА ДЕЈСТВО МРАЗА (23 СЕРИЈЕ); ИСПИТИВАЊЕ БЕТОНСКИХ ИВИЧЊАКА (54 АНАЛИЗА); РИГОЛЕ (4 АНАЛИЗЕ); ИСПИТИВАЊЕ БЕТОНСКИХ ПЛОЧА И БЛОКЕТА ЗА ПОПЛОЧАВАЊЕ (79 АНАЛИЗA); ИСПИТИВАЊЕ ШУПЉИХ БЕТОНСКИХ БЛОКОВА (1 АНАЛИЗА); ИСПИТИВАЊЕ БЕТОНСКИХ ЦЕВИ (16 АНАЛИЗА); КЕРНОВИ (84 УЗОРКА) • ХЕМИЈСКА ИСПИТИВАЊА ВОДА, КАМЕНИХ МАТЕРИЈАЛА, СОЛИ И ДРУГО -
ХЕМИЈСКА ИСПИТИВАЊА ВОДА (13 УЗОРАКА); -
ИСПИТИВАЊА СОЛИ ЗА ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА (4 УЗОРКА). ХЕМИЈСКА ИСПИТИВАЊА КАМЕНИХ МАТЕРИЈАЛА (252 УЗОРКА); Руководилац лабораторијских мр Михаило Ршумовић, дипл. хем. испитивања: Одговорни мр Михаило Ршумовић, дипл. хем. стручњаци Невенка Вукелић, дипл. грађ. инж. и испитивачи: Марија Зец, дипл. инж. технол. Татјана Станковић, дипл. грађ. инж. Ирена Равић, грађ. инж. Дејан Стаменковић, грађ. инж. Радомир Латиновић, грађ. техн. Драган Топаловић, хем. техн. Соња Лукић, грађ. техн. Адис Медић, грађ. техн. Никола Вучковић, лаб. Зоран Грбић, бушач на инж. констр. Дејан Цветановић, помоћни лаборант Инвеститор: Произвођачи грађевинских материјала Грађевинска оператива Србије Јавна комунална предузећа Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години 119
20.7 КОНТРОЛНА ИСПИТИВАЊА БЕТОНА PULL­OFF МЕТОДОМ Објекат: Лица задужена за испитивања: Инвеститор: КОНТРОЛНА ИСПИТИВАЊА БЕТОНА Објекат: „КОРИДОР X“, бетонски објекти
Лице задужено за испитивања: Инвеститор: КОНТРОЛНА ИСПИТИВАЊА БЕТОНА И ИСПИТИВАЊА ПРИОНЉИВОСТИ ХИДРОИЗОЛАЦИЈЕ PULL­OFF МЕТОДОМ „МОСТОВИ ПЕТЉЕ ХИПОДРОМ У БЕОГРАДУ“ „ЧВОР БАТАЈНИЦА“ АУТОПУТ Е­75, Н. Сад­Београд мр Михаило Ршумовић, дипл. хем. Татјана Станковић, дипл. грађ. инж. Дејан Стаменковић, грађ. инж. Соња Лукић, грађ. техн. Никола Вучковић, лаборант Зоран Грбић. лаборант „МБА Миљковић“ д.о.о. ‐ Београд „Изолација Холдинг“ д.о.о. ‐ Београд Објекат: Лица задужена за испитивања: Инвеститор: Радомир Латиновић, грађ. техн. ЈП „Путеви Србије“, Београд КОНТРОЛНА ИСПИТИВАЊА БЕТОНА PULL­OFF МЕТОДОМ, ИСПИТИВАЊЕ ПРИОНЉИВОСТИ ХИДРОИЗОЛАЦИЈЕ И СИСТЕМА BRIDGEMASTER „САНАЦИЈА МОСТА ГАЗЕЛА“
мр Михаило Ршумовић, дипл.хем. Дејан Стаменковић, грађ. инж. Зоран Грбић, лаборант „Изолација Холдинг“ д.о.о., Београд 120 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години 20.8 ИСПИТИВАЊА КАМЕНА И КАМЕНИХ АГРЕГАТА ЛАБОРАТОРИЈСКА ИСПИТИВАЊА КАМЕНА И ПРИРОДНОГ АГРЕГАТА ƒ ИСПИТИВАЊА КВАЛИТЕТА ТЕХНИЧКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ КАМЕНА СА ИЗДАВАЊЕМ УВЕРЕЊА О КВАЛИТЕТУ 159 АНАЛИЗА. ƒ ИСПИТИВАЊА КВАЛИТЕТА ТЕХНИЧКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ КАМЕНА И АГРЕГАТА (ТЕХНОЛОШКА АНАЛИЗА) 3 НАЛАЗИШТА. ƒ ИСПИТИВАЊЕ КВАЛИТЕТА АРХИТЕКТОНСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ КАМЕНА СА ИЗДАВАЊЕМ УВЕРЕЊА 2 АНАЛИЗЕ. ƒ ИСПИТИВАЊЕ КВАЛИТЕТА ПРИРОДНИХ МЕШАВИНА ШЉУНКА СА ИЗДАВАЊЕМ УВЕРЕЊА 39 АНАЛИЗА. ЛАБОРАТОРИЈСКА ИСПИТИВАЊА ФРАКЦИОНИСАНОГ АГРЕГАТА ƒ ИСПИТИВАЊА ФРАКЦИОНИСАНОГ КАМЕНОГ АГРЕГАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ СЕРТИФИКАТА ПРЕМА НАРЕДБИ О ОБАВЕЗНОМ АТЕСТИРАЊУ ФРАКЦИОНИСАНОГ КАМЕНОГ АГРЕГАТА ЗА БЕТОН И АСФАЛТ ЗА 49 СЕПАРАЦИЈА: (97 АНАЛИЗА И 205 МЕСЕЧНИХ КОНТРОЛНИХ ИСПИТИВАЊА) ƒ ИСПИТИВАЊЕ АГРЕГАТА ЗА ИЗРАДУ ДОЊИХ НОСЕЋИХ ТАМПОНСКИХ СЛОЈЕВА СА ИЗДАВАЊЕМ УВЕРЕЊА: 97 АНАЛИЗА ƒ ИСПИТИВАЊЕ АГРЕГАТА ЗА ИЗРАДУ АСФАЛТНИХ МЕШАВИНА (ГОРЊИХ НОСЕЋИХ СЛОЈЕВА ОД БИТУМЕНИЗИРАНОГ МАТЕРИЈАЛА И АСФАЛТНИХ КОЛОВОЗНИХ ЗАСТОРА) СА ИЗДАВАЊЕМ УВЕРЕЊА: 6 АНАЛИЗА ƒ ИСПИТИВАЊЕ АГРЕГАТА ЗА ИЗРАДУ ЦЕМЕНТБЕТОНСКИХ МЕШАВИНА СА ИЗДАВАЊЕМ УВЕРЕЊА О КВАЛИТЕТУ: 32 АНАЛИЗЕ ƒ ИСПИТИВАЊЕ ТУЦАНИКА ЗА ИЗРАДУ ЗАСТОРА ЖЕЛЕЗНИЧКИХ ПРУГА СА ИЗДАВАЊЕМ УВЕРЕЊА О КВАЛИТЕТУ: 22 АНАЛИЗЕ Руководилац лабораторијских Бранко Муњас, дипл. инж. геол. испитивања: Сарадници: Владимир Милићевић, дипл. инж. геол. Оливера Ђокић, дипл. инж. геол. Ненад Матовић, дипл. инж. геол. Никола Анакијев, геол. техн. Радосав Радовић, геол. техн. Миодраг Данчетовић, грађ. техн Светлана Ршумовић, геол. техн. Мејди Медић, лаборант Небојша Стојановић, лаборант Бранко Јевремовић, КВ радник Милан Кандић, КВ радник Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години 121
20.9 ИСПИТИВАЊА ТЛА ГЕОМЕХАНИЧКА ИСПИТИВАЊА ПО 287 ЗАХТЕВА НА 1939 УЗОРАКА ТЛА, ОДНОСНО НА ОКО 8.000 ПОЈЕДИНАЧНА ОПИТА, АНАЛИЗА ПРИКАЗАНИХ У 290 ИЗВЕШТАЈА (ИДЕНТИФИКАЦИОНО ­ КЛАСИФИКАЦИОНА ИСПИТИВАЊА, ОТПОРНА И ДЕФОРМАБИЛНА СВОЈСТВА, ИСПИТИВАЊА ЗБИЈЕНОСТИ И НОСИВОСТИ ТЛА И СВОЈСТВА ГЕОСИНТЕТИЧКИХ МАТЕРИЈАЛА) Руководиоци испитивања: Бранко Росић, дипл. инж. геол. Весна Шијаковић, дипл. инж. геол. Душан Панић, дипл. инж. геол. Бранко Гојгић, дипл. инж. геол. Сарадници: Горан Ристић, грађ. тех. Љиљана Ремовић, геол. тех. Татјана Живковић, грађ. тех. Татјана Убовић, грађ. тех. Предраг Стојановић, пом. лаборант Томислав Савић, пом. лаборант Бранислав Станојевић, пом. лаборант Инвеститори: Grundfos Geoing group – Beograd Mpro‐intex – Mladenovac ГП Ратко Mитровић GP Primorje – Beograd ГП Нови пазар пут ГП Планум а.д. Rio SAVA ‐ Beograd STRABAG ‐ Beograd 122 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години 21 СТУДИЈЕ И ПРОЈЕКТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е­763 БЕОГРАД­ПОЖЕГА ­ ЈУЖНИ ЈАДРАН, СЕКТОР II: ДЕОНИЦА 1: ЉИГ (ДОЊИ БАЊАНИ) ­ БОЉКОВЦИ; KM 77 + 118.28 ­ KM 87 + 839.45 ПРОЈЕКАТ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ­ ФИНАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Руководилац пројекта: Снежaнa Рaдуловић­Јевремовић, дипл. грaђ. инж. Ђорђе Митровић, дипл. грaђ. инж. Влaдaн Тaсић, дипл. инж. хидрогеол. Aлексaндрa Јовaновић, дипл. прост. плaн. Мирослaв Мaрић, дипл. прост. плaн. Владимир Бабић, дипл. грaђ. инж. Нада Драговић, дипл. шум. инж. Оливерa Пешић, грaђ. тех. ЈП “Путеви Србије“ Сарадници: Инвеститор: ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е­80 НИШ (ПРОСЕК) ­ ДИМИТРОВГРАД (ГРАНИЦА БУГАРСКЕ) ДЕОНИЦА 5Б: САРЛАХ ­ ПИРОТ (ИСТОК); KM 73 + 959.02 ­ KM 81 + 450.00 ПРОЈЕКАТ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ­ ФИНАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Руководилац пројекта: Снежaнa Рaдуловић­Јевремовић, дипл. грaђ. инж. Ђорђе Митровић, дипл. грaђ. инж. Влaдaн Тaсић, дипл. инж. хидрогеол. Aлексaндрa Јовaновић, дипл. прост. плaн. Мирослaв Мaрић, дипл. прост. плaн. Владимир Бабић, дипл. грaђ. инж. Нада Драговић, дипл. шум. инж. Оливерa Пешић, грaђ. тех. ЈП “Путеви Србије“ Сарадници: Инвеститор: ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е­80 НИШ (ПРОСЕК) ­ ДИМИТРОВГРАД (ГРАНИЦА БУГАРСКЕ) ДЕОНИЦА 5А: СТАНИЧЕЊЕ – САРЛАХ; KM 64 + 800.00 ­ KM 73 + 949.26 ПРОЈЕКАТ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Руководилац пројекта: Снежaнa Рaдуловић­Јевремовић,дипл. грaђ. инж. Ђорђе Митровић, дипл. грaђ. инж. Влaдaн Тaсић, дипл. инж. хидрогеол. Aлексaндрa Јовaновић, дипл. прост. плaн. Мирослaв Мaрић, дипл. прост. плaн. Владимир Бабић, дипл. грaђ. инж. Нада Драговић, дипл. шум. инж. Оливерa Пешић, грaђ. тех. ЈП “Путеви Србије“ Сарадници: Инвеститор: Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години 123
ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ПОЈАЧАНОГ ОДРЖАВАЊА (ПОБОЉШАЊА) РЕГИОНАЛНОГ ПУТА Р­267; ДЕОНИЦА: БАТАЈНИЦА (АУТОБУСКА СТАНИЦА) – НАДВОЖЊАК ПРЕКО АУТОПУТА KM 1 + 450.00 ­ KM 10 + 400.00 ЕЛАБОРАТ МЕРА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ­ ФИНАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Руководилац пројекта: Ђорђе Митровић, дипл. грaђ. инж. Снежaнa Рaдуловић ‐ Јевремовић, дипл. грaђ. инж. Влaдaн Тaсић, дипл. инж. хидрогеол. Aлексaндрa Јовaновић, дипл. прост. плaн. Мирослaв Мaрић, дипл. прост. плaн. Нада Драговић, дипл. шум. инж. Владимир Бабић, дипл. грaђ. инж. Оливерa Пешић, грaђ. тех. ЈП “Путеви Србије“ Сарадници: Инвеститор: ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е­763 БЕОГРАД ­ ПОЖЕГА ­ ЈУЖНИ ЈАДРАН, СЕКТОР II: ДЕОНИЦА 2: БОЉКОВЦИ ­ ТАКОВО; KM 87 + 839.45 ­ KM 100 + 411.54 ПРОЈЕКАТ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Руководилац пројекта: Владимир Бабић,дипл. грaђ. инж. Ђорђе Митровић, дипл. грaђ. инж. Снежaнa Рaдуловић ‐ Јевремовић, дипл. грaђ. инж. Влaдaн Тaсић, дипл. инж. хидрогеол. Aлексaндрa Јовaновић, дипл. прост. плaн. Мирослaв Мaрић, дипл. прост. плaн. Нада Драговић, дипл. шум. инж. Оливерa Пешић, грaђ. тех. Сарадници: Инвеститор: ЈП “Путеви Србије“ ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е – 70/75 ОБИЛАЗНИЦА БЕОГРАДА; ДЕОНИЦА: ДОБАНОВЦИ – БУБАЊ ПОТОК СЕКТОР 1 ДОБАНОВЦИ – СУРЧИН, ДРУГА ФАЗА KM 565 + 175.00 ­ KM 569 + 150.00 ПРОЈЕКАТ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Руководилац пројекта: Владимир Бабић,дипл. грaђ. инж. Ђорђе Митровић, дипл. грaђ. инж. Снежaнa Рaдуловић ‐ Јевремовић, дипл. грaђ. инж. Влaдaн Тaсић, дипл. инж. хидрогеол. Aлексaндрa Јовaновић, дипл. прост. плaн. Мирослaв Мaрић, дипл. прост. плaн. Нада Драговић, дипл. шум. инж. Оливерa Пешић, грaђ. тех. ЈП “Путеви Србије“ Сарадници: Инвеститор: 124 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е – 70/75 ОБИЛАЗНИЦА БЕОГРАДА; ДЕОНИЦА: ДОБАНОВЦИ – БУБАЊ ПОТОК СЕКТОР 2 СУРЧИН – ЗОНА МОСТА НА САВИ, ДРУГА ФАЗА KM 569 + 150.00­ KM 574 + 050.00 ПРОЈЕКАТ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Руководилац пројекта: Владимир Бабић, дипл. грaђ. инж. Ђорђе Митровић, дипл. грaђ. инж. Снежaнa Рaдуловић ‐ Јевремовић, дипл. грaђ. инж. Влaдaн Тaсић, дипл. инж. хидрогеол. Aлексaндрa Јовaновић, дипл. прост. плaн. Мирослaв Мaрић, дипл. прост. плaн. Нада Драговић, дипл. шум. инж. Оливерa Пешић, грaђ. тех. Сарадници: Инвеститор: ЈП “Путеви Србије“ ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е – 70/75 ОБИЛАЗНИЦА БЕОГРАДА; ДЕОНИЦА: ДОБАНОВЦИ – БУБАЊ ПОТОК СЕКТОР ЗОНА МОСТА НА САВИ, ДРУГА ФАЗА KM 574 + 050.00­ KM 578 + 150.00 ПРОЈЕКАТ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Руководилац студије: Владимир Бабић, дипл. грaђ. инж. Ђорђе Митровић, дипл. грaђ. инж. Снежaнa Рaдуловић ‐ Јевремовић, дипл. грaђ. инж. Влaдaн Тaсић, дипл. инж. хидрогеол. Aлексaндрa Јовaновић, дипл. прост. плaн. Мирослaв Мaрић, дипл. прост. плaн. Нада Драговић, дипл. шум. инж. Оливерa Пешић, грaђ. тех. ЈП “Путеви Србије“ Сарадници: Инвеститор: ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е – 70/75 ОБИЛАЗНИЦА БЕОГРАДА; ДЕОНИЦА: ДОБАНОВЦИ – БУБАЊ ПОТОК СЕКТОР 4 ЗОНА МОСТА НА САВИ ­ ПЕТЉА ОРЛОВАЧА KM 578 + 150.00 ­ KM 584 + 800.00 ПРОЈЕКАТ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Руководилац пројекта: Владимир Бабић, дипл. грaђ. инж. Ђорђе Митровић, дипл. грaђ. инж. Снежaнa Рaдуловић ‐ Јевремовић, дипл. грaђ. инж. Влaдaн Тaсић, дипл. инж. хидрогеол. Aлексaндрa Јовaновић, дипл. прост. плaн. Мирослaв Мaрић, дипл. прост. плaн. Нада Драговић, дипл. шум. инж. Оливерa Пешић, грaђ. тех. Сарадници: Инвеститор: ЈП “Путеви Србије“ Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години 125
ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е – 70/75 ОБИЛАЗНИЦА БЕОГРАДА; ДЕОНИЦА: ДОБАНОВЦИ – БУБАЊ ПОТОК СЕКТОР 4 ПЕТЉА ПЕТЛОВО БРДО ПРОЈЕКАТ ТЕХНИЧКИХ МЕРА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Руководилац пројекта: Ђорђе Митровић, дипл. грaђ. инж. Снежaнa Рaдуловић ‐ Јевремовић, дипл. грaђ. инж. Влaдaн Тaсић, дипл. инж. хидрогеол. Aлексaндрa Јовaновић, дипл. прост. плaн. Мирослaв Мaрић, дипл. прост. плaн. Нада Драговић, дипл. шум. инж. Владимир Бабић, дипл. грaђ. инж. Оливерa Пешић, грaђ. тех. Сарадници: Инвеститор: ЈП “Путеви Србије“ ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е – 70/75 ОБИЛАЗНИЦА БЕОГРАДА; ДЕОНИЦА: ДОБАНОВЦИ – БУБАЊ ПОТОК СЕКТОР 4 ПЕТЉА ПЕТЛОВО БРДО ПРОЈЕКАТ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Руководилац пројекта: Ђорђе Митровић, дипл. грaђ. инж. Снежaнa Рaдуловић ‐ Јевремовић, дипл. грaђ. инж. Влaдaн Тaсић, дипл. инж. хидрогеол. Aлексaндрa Јовaновић, дипл. прост. плaн. Мирослaв Мaрић, дипл. прост. плaн. Нада Драговић, дипл. шум. инж. Владимир Бабић, дипл. грaђ. инж. Оливерa Пешић, грaђ. тех. Сарадници: Инвеститор: ЈП “Путеви Србије“ ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е – 70/75 ОБИЛАЗНИЦА БЕОГРАДА; ДЕОНИЦА: ДОБАНОВЦИ – БУБАЊ ПОТОК СЕКТОР 4 ПЕТЉА ОРЛОВАЧА, НА KM 585 + 479.78 – ФАЗА 1 ПРОЈЕКАТ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Руководилац пројекта: Ђорђе Митровић, дипл. грaђ. инж. Снежaнa Рaдуловић ‐ Јевремовић, дипл. грaђ. инж. Влaдaн Тaсић, дипл. инж. хидрогеол. Aлексaндрa Јовaновић, дипл. прост. плaн. Мирослaв Мaрић, дипл. прост. плaн. Нада Драговић, дипл. шум. инж. Владимир Бабић, дипл. грaђ. инж. Оливерa Пешић, грaђ. тех. Сарадници: Инвеститор: ЈП “Путеви Србије“ ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е – 70/75 ОБИЛАЗНИЦА БЕОГРАДА; ДЕОНИЦА: ДОБАНОВЦИ – БУБАЊ ПОТОК СЕКТОР 4 ПЕТЉА ОРЛОВАЧА, НА KM 585 + 479.78 – ФАЗА 2 ПРОЈЕКАТ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Руководилац пројекта: Ђорђе Митровић, дипл. грaђ. инж. Снежaнa Рaдуловић ‐ Јевремовић, дипл. грaђ. инж. Влaдaн Тaсић, дипл. инж. хидрогеол. Aлексaндрa Јовaновић, дипл. прост. плaн. Мирослaв Мaрић, дипл. прост. плaн. Нада Драговић, дипл. шум. инж. Владимир Бабић, дипл. грaђ. инж. Оливерa Пешић, грaђ. тех. Сарадници: Инвеститор: 126 ЈП “Путеви Србије“ Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е – 70/75 ОБИЛАЗНИЦА БЕОГРАДА; ДЕОНИЦА: ДОБАНОВЦИ – БУБАЊ ПОТОК СЕКТОР 5: ПЕТЉА ОРЛОВАЧА – ТУНЕЛ СТРАЖЕВИЦА, KM 585 + 867.00 ­ KM 588 + 916.30, ПРОЈЕКАТ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ­ ФИНАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА Руководилац пројекта: Владимир Бабић,дипл. грaђ. инж. Ђорђе Митровић, дипл. грaђ. инж. Снежaнa Рaдуловић ‐ Јевремовић, дипл. грaђ. инж. Влaдaн Тaсић, дипл. инж. хидрогеол. Aлексaндрa Јовaновић, дипл. прост. плaн. Мирослaв Мaрић, дипл. прост. плaн. Нада Драговић, дипл. шум. инж. Оливерa Пешић, грaђ. тех. Сарадници: Инвеститор: ЈП “Путеви Србије“ ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е – 75 НОВИ САД – БЕОГРАД ­ НИШ; ДЕОНИЦА: БАТАЈНИЦА – ДОБАНОВЦИ СЕКТОР 2: KM 188 + 680.00 ­ KM KM 194 + 782.94 ПРОЈЕКАТ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Руководилац пројекта: Ђорђе Митровић, дипл. грaђ. инж. Снежaнa Рaдуловић ‐ Јевремовић, дипл. грaђ. инж. Влaдaн Тaсић, дипл. инж. хидрогеол. Aлексaндрa Јовaновић, дипл. прост. плaн. Мирослaв Мaрић, дипл. прост. плaн. Нада Драговић, дипл. шум. инж. Владимир Бабић, дипл. грaђ. инж. Оливерa Пешић, грaђ. тех. Сарадници: Инвеститор: ЈП “Путеви Србије“ ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е­761, ПОЈАТЕ ­ ПРЕЉИНА ДЕОНИЦА: АДРАНИ ­ МРЧАЈЕВЦИ; KM 79 + 000.00 ­ KM 97 + 000.00, СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦAЈA НA ЖИВОТНУ СРЕДИНУ Руководилац студије: Влaдaн Тaсић, дипл. инж. хидрогеол. Ђорђе Митровић, дипл. грaђ. инж. Снежaнa Рaдуловић ‐ Јевремовић, дипл. грaђ. инж. Aлексaндрa Јовaновић, дипл. прост. плaн. Мирослaв Мaрић, дипл. прост. плaн. Нада Драговић, дипл. шум. инж. Владимир Бабић, дипл. грaђ. инж. Оливерa Пешић, грaђ. тех. Сарадници: Инвеститор: ЈП “Путеви Србије“ ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТАУТОПУТА Е­761, ПОЈАТЕ ­ ПРЕЉИНА ДЕОНИЦА: МРЧАЈЕВЦИ ­ ПРЕЉИНА; KM 97 + 000.00 ­ KM 109 + 663.80 СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦAЈA НA ЖИВОТНУ СРЕДИНУ Руководилац пројекта: Aлексaндрa Јовaновић, дипл. прост. плaн. Ђорђе Митровић, дипл. грaђ. инж. Снежaнa Рaдуловић ‐ Јевремовић, дипл. грaђ. инж. Влaдaн Тaсић, дипл. инж. хидрогеол. Мирослaв Мaрић, дипл. прост. плaн. Нада Драговић, дипл. шум. инж. Владимир Бабић, дипл. грaђ. инж. Оливерa Пешић, грaђ. тех ЈП “Путеви Србије“ Сарадници: Инвеститор: Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години 127
ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ АУТОПУТА Е – 70/75 ОБИЛАЗНИЦА БЕОГРАДА; ДЕОНИЦА Б: ДОБАНОВЦИ – БУБАЊ ПОТОК KM 561 + 350.00 ­ KM 598 + 717.00 СТУДИЈА О ПРОЦЕНИ УТИЦAЈA НA ЖИВОТНУ СРЕДИНУ Руководилац студије: Ђорђе Митровић, дипл. грaђ. инж. Снежaнa Рaдуловић ‐ Јевремовић, дипл. грaђ. инж. Влaдaн Тaсић, дипл. инж. хидрогеол. Aлексaндрa Јовaновић, дипл. прост. плaн. Мирослaв Мaрић, дипл. прост. плaн. Нада Драговић, дипл. шум. инж. Владимир Бабић, дипл. грaђ. инж. Оливерa Пешић, грaђ. тех ЈП “Путеви Србије“ Сарадници: Инвеститор: ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТАУТОПУТА Е – 70/75 ОБИЛАЗНИЦА БЕОГРАДА; ДЕОНИЦА: ДОБАНОВЦИ – БУБАЊ ПОТОК СЕКТОР 6: ТУНЕЛ СТРАЖЕВИЦА – ЧВОР БУБАЊ ПОТОК, KM 588 + 916.30 ­ KM 598 + 489.89 ПРОЈЕКАТ ТЕХНИЧКИХ МЕРА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Руководилац студије: Ђорђе Митровић, дипл. грaђ. инж. Снежaнa Рaдуловић ‐ Јевремовић, дипл. грaђ. инж. Влaдaн Тaсић, дипл. инж. хидрогеол. Aлексaндрa Јовaновић, дипл. прост. плaн. Мирослaв Мaрић, дипл. прост. плaн. Нада Драговић, дипл. шум. инж. Владимир Бабић, дипл. грaђ. инж. Оливерa Пешић, грaђ. тех ЈП “Путеви Србије“ Сарадници: Инвеститор: 128 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години 22 НАДЗОР И ТЕХНОЛОГИЈА ГРАЂЕЊА 22.1 НАДЗОР И ТЕХНОЛОГИЈА ГРАЂЕЊА НА ОБЈЕКТИМА У ИЗГРАДЊИ СТРУЧНИ НАДЗОР НАД ИЗВОЂЕЊЕМ ПРЕОСТАЛИХ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ТУНЕЛА „СТРАЖЕВИЦА“, ОБИЛАЗНИЦА БЕОГРАДА,СЕКТОР Б5 Одговорни надзорни орган: Слободан Ђурђевић, дипл. грађ. инж. Пурошки Ђорђе, грађ. тех. Електро надзор: Радомир Елез, дипл. инж. еле. Извођач радова ЕНЕРГОПРОЈЕКТ Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ СТРУЧНИ НАДЗОР НАД ИЗВОЂЕЊЕМ ДОДАТНИХ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ЛЕВЕ ТРАКЕ АУТОПУТА Е75 ДЕОНИЦА:ГП „ХОРГОШ“­НОВИ САД Одговорни надзорни орган: Мирко Стефановић, дипл. грађ. инж. Небојша Јованопвић, дипл. грађ. инж. Зоран Бабић, дипл. грађ. инж. Небојша Равић, дипл. грађ. инж. Извођач радова: Путеви Ужице, ГП Планум, Боровица Инвеститор: „Коридор 10“ д.о.о. СТРУЧНИ НАДЗОР НАД ИЗВОЂЕЊЕМ ПРЕОСТАЛИХ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ДЕСНЕ ТРАКЕ АУТОПУТА Е75 ДЕОНИЦА: ЛЕВОСОЈЕ­ГР МАКЕДОНИЈЕ Одговорни надзорни орган: Мирко Стефановић, дипл. грађ. инж. Драгиша Рађенловић, дипл. грађ. инж. Пантић Ненад, дипл. грађ. инж. Извођач радова: Путеви Ужице Инвеститор: „Коридор 10“ д.о.о. СТРУЧНИ НАДЗОР НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ АУТОПУТА Е75 ДЕОНИЦА: УБ ­ ЛАЈКОВАЦ Одговорни надзорни орган: Драган Вукојичић, дипл. грађ. инж. Небојша Ђорђевић, дипл. грађ. инж. Зоран Злонога, дипл. грађ. инж. Извођачи радова: Путеви Ужице, ГП Планум, ПЗП Београд Инвеститор: „Коридор 10“ д.о.о. Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години 129
СТРУЧНИ НАДЗОР НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА РЕХАБИЛИТАЦИЈИ ПУТЕВА И МОСТОВА – Б2 ЛОТ XVII: БЕРАЊЕ ­ ПОЖАРЕВАЦ Одговорни надзорни орган: Злонога Зоран, дипл. грађ. инж. Жељко Милићевић, дипл. грађ. инж. Благоје Михајловић, дипл. инж. гео. Надзорни орган за сигнализацију: Петраш Дејан, дипл. инж. Извођач радова: „Приморје“, ПЗП Пожаревац Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ СТРУЧНИ НАДЗОР НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА РЕХАБИЛИТАЦИЈИ ПУТЕВА И МОСТОВА –Б2 ЛОТ XV:ДЕОНИЦА УВАЦ­НОВА ВАРОШ И ЛОТXVI ДЕОНИЦА БИЉАНОВАЦ­БАЉЕВАЦ Одговорни надзорни орган: Поповић Славољуб, дипл. грађ. инж. мр Борко Булајић, дипл. грађ. инж. Благоје Михајловић, дипл. инж. гео. Велимир Стојковић, грађ. инж. Извођач радова: Алпина, Путеви Ужице Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ СТРУЧНИ НАДЗОР НАД ПОЈАЧАНИМ ОДРЖАВАЊЕМ (ПОБОЉШАЊЕМ) МАГИСТРАЛНОГ ПУТА М­19, ДЕОНИЦА: РАСКРСНИЦА НА УЛАЗУ У ТЕНТ Б­МИШАР, ПОБОЉШАЊУ РАСКРСНИЦА У ДЕБРЦУ И СТРПЉЕНУ, ИЗГРАДЊИ КРУЖНЕ РАСКРСНИЦЕ У ШАПЦУ И ПОПРАВКОМ КОЛОВОЗА НА М­21 НА ПРОЛАЗУ КРОЗ ШАБАЦ Одговорни надзорни орган: Славољуб Поповић, дипл. инж. грађ. Зоран Стојановић, дипл. грађ. инж. Бора Крсмановић, дипл. грађ. инж. Благоје Михајловић, дипл. инж. гео. Извођач радова: Страбаг, Интеркоп Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ СТРУЧНИ НАДЗОР НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ДЕСНЕ ТРАКЕ АУТОПУТА Е75, ДЕОНИЦА: БЕШКА ­ БАТАЈНИЦА Главни надзорни орган: Пантић Ненад дипл. инж. грађ. Одговорни надзорни орган: Штулић Драган, дипл. грађ. инж. Стојковић Стојко, грађ. тех. Пантић Ненад, дипл. грађ. инж. Инжењер за уговоре: Борислав Крсмановић, дипл. грађ. инж. Инжењер за материјале и технологију: Немања Пипа, грађ. тех. Геодезија Спасенић Зоран, дипл. инж. геод. Извођач радова: АЛПИНА‐ПЗП Београд Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ 130 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години СТРУЧНИ НАДЗОР НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ДРУМСКОГ МОСТА У БРОДАРЕВУ, ПРИЈЕПОЉЕ Одговорни надзорни орган: Вараклић Зоран, дипл. грађ. инж. Предраг Иванић дипл. грађ. инж. Инвеститор: Национални инвестициони план 22.2 НАДЗОР И ТЕХНОЛОГИЈА ГРАЂЕЊА НА ОДРЖАВАЊУ ОДРЖАВАЊЕ НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА I И II КАТЕГОРИЈЕ У МАЧВАНСКОМ И КОЛУБАРСКОМ РЕОНУ „ПИЛОТ ПРОЈЕКАТ“ И РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ НА ДРЖАВНИМ ПУТЕВИМА I КАТЕГОРИЈЕ У ОКВИРУ ТРП­А Одговорни надзорни орган: Жељко Милићевић, дипл. грађ. инж. Слободан Басурић, дипл. грађ. инж. Благоје Михајловић, дипл. инж. гео. Младен Мирић, грађ. тех. Андреја Младеновић, грађ. тех. Надзорни органи: Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ НАДЗОР НА ОДРЖАВАЊУ АУТОПУТА Е75 Одговорни надзорни орган: Веско Стијовић, дипл. грађ. инж. Одговорни надзорни орган за објекте: Милорад Карић, дипл. грађ. инж. Никола Стојић, дипл. грађ. инж. Надзорни органи: Миодраг Ђурђевић, грађ. тех. Зоран Станковић, грађ. тех. Душан Пајић, грађ. тех. Вукосав Милосављевић, грађ. тех. Дане Грујичић, грађ. тех. Извођач радова: Србија Аутопут Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ НАДЗОР НА ОДРЖАВАЊУ МОСТОВА НА МАГИСТРАЛНИМ И РЕГИОНАЛНИМ ПУТЕВИМА У СРБИЈИ Надзорни орган: Златомир Николић, дипл. грађ. инж. Срећко Поповић, дипл. грађ. инж. Раденко Грујичић, дипл. грађ. инж. Стојић Никола, дипл. грађ. инж Милош Илић, инж. грађ. Извођач радова: ПЗП Ваљево‐Ваљево, ПЗП Путеви‐ Ужице, Пожега, Чачак, Ивањица, Пријепоље, ПЗП Зајечар‐Зајечар, ПЗП Крушевацпут‐Крушевац, ПЗП Нови Пазар‐Нови Пазар, ПЗП Врање‐Врање, ПЗП Ниш‐Ниш, МОСТОГРАДЊА, ИНТЕРМОСТ Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години 131
НАДЗОР НА ОДРЖАВАЊУ МАГИСТРАЛНИХ И РЕГИОНАЛНИХ ПУТЕВА У СРБИЈИ Руководилац надзора: Живојин Зорнић, дипл. грађ. инж. Надзорни органи: Срећко Поповић, дипл. грађ. инж. Бранко Веланац, дипл. грађ. инж. Драгољуб Михајловић, дипл. грађ. инж Зоран Вараклић, дипл. грађ. инж Раде Ранђеловић, дипл. грађ. инж Ненад Симић, дипл. грађ. инж Блажо Јовановић, дипл. грађ. инж Велимир Стојковић, грађ. тех. Ранковић Рашко, грађ. тех. Миле Младеновић, грађ. тех. Петар Јаначков, грађ. тех. Љубиша Станојевић, грађ.тех Предраг Ђуровић, дипл. грађ. инж. Александра Фиданчевић, грађ. тех. Горан Такић, грађ. тех. Зоран Здравковић, грађ. тех. Љубисав Тадић, грађ. тех. Драгутин Љујић, грађ. тех. Миле Станковић, грађ. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ НАДЗОР НА ОДРЖАВАЊУ УЛИЦА У БЕОГРАДУ Надзорни орган: Ђорђе Илић, дипл. грађ. инж. Гордана Веселиновић, дипл. грађ. инж. Бранко Маринковић, дипл. инж. руд­гео. Никола Татовић, дипл. грађ. инж Игор Вјештица, дипл. грађ. инж. Александар Милентијевић, дипл. грађ. инж. Владимир Станојевић, дипл. грађ. инж. Марко Симовић, дипл. грађ. инж. Владимир Косовац, дипл. грађ. инж. Владимир Кунарац, дипл. грађ. инж. Марко Давидовић, дипл. грађ. инж. Ивица Весић, грађ. тех. Горан Живановић, грађ. тех. Радослав Настасић, грађ. тех. Братислав Стаменковић, грађ. тех. Мирослав Јовчић, грађ. тех. Ђорђе Наумовски, грађ. тех. Драган Стојиљковић, дипл. грађ. инж. Боград Јовановић, грађ. тех. Владимир Вукотић, грађ. тех. Надзор на сигнализацији Драган Сечивановић, дипл. инж. саоб. Никола Глишовић, дипл. инж. саоб. Ђорђе Јовановић, дипл. инж. саоб. Асфалт Милан Гладић, грађ. тех. Дејан Аћимовић, инж. грађ. Милан Војиновић, грађ. тех. Јован Јовановић, грађ. тех. Дејан Павишић, грађ. тех. Владан Глишовић, инж. грађ. Извођач радова: „Београд Пут“ Инвеститор: „Градски секретаријат за саобраћај“, Дирекција за путеве 132 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ­РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЛОГЕ ТУНЕЛА ИД 61, ИД 62, ИД 63 НА МАГИСТРАЛНОМ ПУТУ М­21, ДЕОНИЦА: ПРИЈЕПОЉЕ – ГОСТУН ­ ГРАНИЦА ЦРНА ГОРА Надзорни орган: Зоран Вараклић, дипл. грађ. инж. Драган Стојиљковић, дипл. грађ. инж. Милан Рољић, дипл. инж.геол. Предраг Иванић, дипл. грађ. инж. Извођач радова: ПЗП Путеви‐ Ужице Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ ЛАБОРАТОРИЈСКИ НАДЗОР У ТОКУ ИЗВОЂЕЊА БЕТОНСКИХ РАДОВА НА ТУНЕЛУ СТРАЖЕВИЦА Надзорни орган: Радмила Лукић, грађ. инж. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ ЛАБОРАТОРИЈСКИ НАДЗОР У ТОКУ ИЗВОЂЕЊА АСФАЛТНИХ И БЕТОНСКИХ РАДОВА НА РАДОВИМА САОБРАЋАЈНИЦА – МОСТ БЕШКА Надзорни орган: Немања Пипа, грађ. инж. Инвеститор: Scott Wilson 22.3 ПРОЈЕКТИ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАЂЕЊА И ПРОЈЕКТИ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА И БЕЗБЕДНОСТИИ ЗДРАВЉА НА РАДУ АУТОПУТ Е 8 СТАНИЧЕЊЕ – ПИРОТ,НИШ ­ ДИМИТРОВГРАД АУТОПУТ Е 75 ВЛАДИЧИН ХАН­ ДОЊИ НЕРАДОВАЦ, ОБИЛАЗНИЦА ОКО БЕОГРАДА, АУТОПУТ Е 763 ЛАЈКОВАЦ­ ЉИГ, ЉИГ – БОЈКОВАЦ, БОЈКОВАЦ – ТАКОВО Пројектанти: Злонога Зоран, дипл. грађ. инж. Милићевић Жељко, дипл. грађ. инж. Ђурђевић Слободан, дипл. грађ. инж. Драган Стојиљковић, дипл. грађ. инж. Владимир Кунарац, дипл. инж. грађ. Бранка Дедић, дипл.грађ. инж. Ненад Симић, дипл. грађ. инж. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години 133
22.4 СПИСАК ПОСЛОВА ОБАВЉЕНИХ У ГЕОТЕХНИЧКО­ГЕОМЕХАНИЧКОМ НАДЗОРУ И КОНТРОЛИ ГРАДЊЕ 22.4.1 ПОСЛОВИ КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ГЕОМЕХАНИЧКИХ РАДОВА НА ГРАДЊИ АУТОПУТЕВА АУТОПУТ Е­75, ДЕОНИЦА: ЛЕВОСОЈ – БУКУРЕВАЦ, TЕКУЋА КОНТРОЛА Извођач радова: „НИБЕНС“ (ПЗП „Врање“ и „Партизански пут“) Руководилац контроле: Симо Тошовић, дипл. инж. геол. Сарадници: Љубиша Милосављевић, грађ. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ АУТОПУТ Е­75, ЛОТ А1, ИЗГРАДЊА ПЕТЉЕ БАТАЈНИЦА, ТЕКУЋА КОНТРОЛА Извођач радова: ГП „Планум“ Руководилац контроле: Симо Тошовић, дипл. инж. геол. Сарадници: Милан Скендер, геол. тех. Инвеститор: ГП „Планум“ АУТОПУТ Е­75, ДЕОНИЦА: КОРИДОР 10 (СЕВЕР) ХОРГОШ – НОВИ САД, ТЕКУЋА КОНТРОЛА Извођач радова: „Путеви“ а.д. ‐ Ужице Руководилац контроле: Симо Тошовић, дипл. инж. геол. Сарадници: Бојан Васиљевић,арх. тех. Светозар Париповић, грађ. тех. Инвеститор: „Путеви“ а.д. ‐ Ужице АУТОПУТ Е­75, ХОРГОШ ­ НОВИ САД, ЛАБОРАТОРИЈСКИ НАДЗОР Извођач радова: ПЗП „Београд“ ‐ Београд, ГП „ПЛАНУМ“, „ПУТЕВИ“ Ужице а.д., ПЗП „Бачкапут“, „Војводинапут“ Зрењанин, „Боровица“, ПЗП „Београд“ А.Д. „Нови Пазар‐ пут“ Руководилац контроле: Симо Тошовић, дипл. инж. геол. Сарадници: Драган Петровић, грађ. тех. Небојша Хубер,инж. грађ. Александар Илинчић, грађ. тех. Мирјана Војиновић, дипл. инж. грађ. Инвеститор: Министарство за инфраструктуру, Коридор 10 АУТОПУТ Е­763, БЕОГРАД – ЈУЖНИ ЈАДРАН, ДЕОНИЦА: УБ­ ЛАЈКОВАЦ, ЛАБОРАТОРИЈСКИ НАДЗОР Извођач радова: ГП „ПЛАНУМ“, „ПУТЕВИ“ Ужице а.д Руководилац контроле: Симо Тошовић, дипл. инж. геол. Сарадници: Борис Илијев, грађ. тех. Илија Станковић, грађ. тех. Инвеститор: Министарство за инфраструктуру 134 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години ОБИЛАЗНИЦА БЕОГРАДА­ СЕКТОР 5, ДЕСНА ТРАКА ДЕОНИЦА: ТУНЕЛ СТРАЖЕВИЦА И ВЕЗА I ФАЗЕ СЕКТОРА 5 И ДРЖАВНОГ ПУТА II РЕДА Р ­251, ЛАБОРАТОРИЈСКИ НАДЗОР Извођач радова: „Енергопројект – нискоградња“ Руководилац контроле: Тошовић Симо, дипл. инж. геол. Сарадници: Маријана Николић Ивановић, дипл. инж. геол. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ 22.4.2
ПОСЛОВИ КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ГЕОМЕХАНИЧКИХ РАДОВА НА РЕКОНСТУКЦИЈИ, ПОПРАВЦИ И ОДРЖАВАЊУ ПУТЕВА I И II РЕДА ПУТЕВИ НА ПОДРУЧЈУ ПЗП „ПОЖАРЕВАЦ“ Извођач радова: ПЗП „Пожаревац“ ­ и ВИГ Смедерево Руководилац контроле: Симо Тошовић, дипл. инж. геол. Сарадник: Бранислав Бошњаковић, геол. тех., текућа контрола Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ ПУТЕВИ НА ПОДРУЧЈУ ПЗП „НОВИ ПАЗАР­ПУТ“ Извођач радова: ПЗП „Нови Пазар­пут“ ­ Нови Пазар Руководилац контроле: Симо Тошовић, дипл. инж. геол. Сарадник: Александар Андријашевић, грађ. тех., текућа контрола Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ ПУТЕВИ И УЛИЦЕ НА ПОДРУЧЈУ ПЗП „НИШ“ Извођач радова: ПЗП „Ниш“ ­ Ниш Руководилац контроле: Симо Тошовић, дипл. инж. геол. Сарадник: Марјан Китановић, грађ. тех., текућа контрола Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ ПУТЕВИ И УЛИЦЕ НА ПОДРУЧЈУ ПЗП „ВРАЊЕ“ Извођач радова: ПЗП „Врање“ ‐ Врање Руководилац контроле: Симо Тошовић, дипл. инж. геол. Сарадник: Љубиша Милосављевић, грађ. тех., текућа контрола Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ ПУТЕВИ НА ПОДРУЧЈУ КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА Извођач радова: ПЗП „Ваљево“ Руководилац контроле: Симо Тошовић, дипл. инж. геол. Сарадник: Зоран Костић, грађ. тех., текућа контрола Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години 135
ПУТЕВИ НА ПОДРУЧЈУ ПЗП „БЕОГРАД“ Извођач радова: ПЗП „Београд“ Руководилац контроле: Симо Тошовић, дипл. инж. геол. Сарадник: Инвеститор: Чедомир Стојановић, грађ. тех. ЈП „Путеви Србије“ 22.4.3
ПОСЛОВИ ЛАБОРАТОРИЈСКОГ НАДЗОРА ГЕОМЕХАНИЧКИХ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ, ПОПРАВЦИ И ОДРЖАВАЊУ ПУТЕВА I И II РЕДА ПУТЕВИ НА ПОДРУЧЈУ ПЗП „КРУШЕВАЦ ПУТ“ Извођач радова: ПЗП „Крушевац пут“ ‐ Крушевац Руководилац контроле: Живко Јовић, дипл. инж. грађ. Сарадници: Бобан Стојановић, грађ. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ ПУТЕВИ НА ПОДРУЧЈУ ПЗП „НИШ“ Извођач радова: ПЗП „Ниш“ ‐ Ниш Руководилац контроле: Живко Јовић, дипл. инж. грађ. Сарадници: Милија Јовановић, грађ. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ ПУТЕВИ НА ПОДРУЧЈУ ПЗП „КРАГУЈЕВАЦ“ Извођач радова: ПЗП „Крагујевац“ Руководилац контроле: Живко Јовић, дипл. инж. грађ. Сарадници: Драгутин Љујић, грађ. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ ПУТЕВИ НА ПОДРУЧЈУ „КОСОВО“ Извођач радова: „МБА“ ‐ Миљковић Руководилац контроле: Живко Јовић, дипл. инж. грађ. Сарадници: Бранислав Рајк, геол. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ ПУТЕВИ НА ПОДРУЧЈУ ПЗП „ВАЉЕВО“ Извођач радова: ПЗП „Чачак“ Руководилац контроле: Живко Јовић, дипл. инж. грађ. Сарадници: Негован Станковић,инж. грађ. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ 136 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години ПУТЕВИ НА ПОДРУЧЈУ ПЗП „НОВИ ПАЗАР­ПУТ“ Извођач радова: ПЗП „Нови Пазар‐пут“ ‐ Нови Пазар Руководилац контроле: Живко Јовић, дипл. инж. грађ. Сарадници: Никола Јовановић, грађ. инж. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ РЕГИОН „СЕВЕР“ ПУТЕВИ НА ПОДРУЧЈУ А.Д. „ВОЈВОДИНАПУТ ­ ЗРЕЊАНИН“, „ ВОЈПУТ“ СУБОТИЦА ­ ИСТОЧНИ ДЕО ДО АУТОПУТА Извођач радова: АД „Војводинапут ‐ Зрењанин“, „Војпут“ Суботица Руководилац контроле: Живко Јовић, дипл. инж. грађ. Сарадници: Чедомир Таталовић, грађ. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ РЕГИОН „ЗАПАД“ ПУТЕВИ НА ПОДРУЧЈУ „ПУТЕВИ УЖИЦЕ“, П.З.П. „ПОЖЕГА“И П.З.П. „ЧАЧАК“ Извођач радова: „Путеви Ужице“, ПЗП „Пожега“и ПЗП „Чачак“ Руководилац контроле: Живко Јовић, дипл. инж. грађ. Сарадници: Гордана Веланац, дипл. инж. геол. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ РЕГИОН „ЦЕНТАР“ ПУТЕВИ НА ПОДРУЧЈУ ПЗП“БЕОГРАД“, ЈКП „БЕОГРАДПУТ“ И ПЗП „ПОЖАРЕВАЦ“ Извођач радова: ПЗП „Београд“, ЈКП „Београдпут“ и ПЗП „Пожаревац“ Руководилац контроле: Живко Јовић, дипл. инж. грађ. Сарадници: Драган Петровић, грађ. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ РЕГИОН „СЕВЕР“ ПУТЕВИ НА ПОДРУЧЈУ ПЗП „БАЧКА ПУТ“, „ВОЈПУТ“ СУБОТИЦА ­ ИСТОЧНИ ДЕО ДО АУТОПУТА Извођач радова: ПЗП „Бачка пут“, „Војпут“ Суботица Руководилац контроле: Живко Јовић, дипл. инж. грађ. Сарадници: Бојан Васиљевић, арх. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ РЕГИОН „СЕВЕР“ ПУТЕВИ НА ПОДРУЧЈУ ПЗП „ПАНЧЕВО“ И „СРЕМПУТ“ Извођач радова: ПЗП „Панчево“ и „Сремпут“ Руководилац контроле: Живко Јовић, дипл. инж. грађ. Сарадници: Светозар Париповић, грађ. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години 137
22.4.4
ПОСЛОВИ НАДЗОРА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ, ПОПРАВЦИ И ОДРЖАВАЊУ ПУТЕВА I И II РЕДА ПУТЕВИ НА ПОДРУЧЈУ ПЗП „ЗАЈЕЧАР“ Извођач радова: ПЗП „Зајечар“ Руководилац контроле: Живко Јовић, дипл. инж. грађ. Сарадници: Љубисав Тадић, грађ. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ 22.4.5
ПОСЛОВИ КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ГЕОМЕХАНИЧКИХ РАДОВА КОД ДИРЕКЦИЈА ЗА ПУТЕВЕ ГРАДОВА ПУТЕВИ И УЛИЦЕ НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БЕОГРАДА Извођач радова: „Београдпут“, ГП „Планум“, „Партизански пут“, „Гемакс“ и „Еуропарк“ Руководилац контроле: Симо Тошовић, дипл. инж. геол. Сарадници: Дејан Павишић, грађ. тех. Владан Глишовић, инж. грађ. Инвеститор: Дирекција за путеве – Београд ПУТЕВИ И УЛИЦЕ НА ПОДРУЧЈУ С.О. ЛАЈКОВАЦ Извођач радова: ПЗП „Београд“, „Инграп‐омни“ Руководилац контроле: Живко Јовић, дипл. инж. грађ. Сарадници: Чедомир Стојановић, грађ. тех. Инвеститор: Дирекција за путеве С.О. Лајковац 138 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години 22.4.6
ПОСЛОВИ КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ГЕОМЕХАНИЧКИХ РАДОВА НА ОБЈЕКТИМА ИНФРАСТРУКТУРЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ У ГРАДУ БЕОГРАДУ, ТТ ИНСТАЛАЦИЈЕ, ВОДОВОДНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ, КАНАЛИЗАЦИОНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ, ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ, ТОПЛОВОД Извођачи радова: “Интерградња‐кооп”, “Пројектомонтажа”, “Колубара Инвест”, “Комградња”, „Техно‐инжењеринг“,“Каблпројект”, “Енергомонтажа”, „Делта инжењеринг“,“Тишма Монтажа“, „Колубара инвест‐градња“, „Пек‐инг“, „Београђевина“, „Грађевинар‐ Коцић“, „Монтера“, „Феникс“, „Беомаркинг“, „Партнер‐инжењеринг“, „Фербилд“, „Шумадија пут“, „Биодекор“, „Бета‐инжењеринг“, „Градхем“, „Грејање“, „Инфрастуктура вис“, „Југославија“, „Зеленило‐Београд“, „Хидропромет‐инжењеринг“, „Телефонкабл“, „Вук‐инг“, „TQ‐
Лозница“ итд. Руководилац контроле: Симо Тошовић, дипл. инж. геол. Сарадници: Мирослав Јовановић, грађ. тех. Марина Марјановић, грађ. инж. Инвеститор: Дирекција за путеве – Београд, Дирекција за грађевинско земљиште – Београд, Електране – Београд, ПТТ – Србије, ЕПС и ЕДБ Београд, Водовод и канализација – Београд 22.4.7
ПОСЛОВИ КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ГЕОМЕХАНИЧКИХ РАДОВА НА ОБЈЕКТИМА ВИСОКОГРАДЊЕ, ТЕМЕЉИ ОБЈЕКАТА, БЕНЗИНСКЕ ПУМПЕ, СПОРСТКИ ЦЕНТРИ, КРАНСКЕ СТАЗЕ ТРАСА ПЕПЕЛОВОДА НА СЕРВИСНОМ ПУТУ ОД МОСТА НА МЛАВИ ДО ПК „ЋИРИКОВАЦ“ Извођач радова: „Аутотранспорт“ Костолац Руководилац контроле: Симо Тошовић, дипл. инж. геол. Сарадници: Бранислав Бошњаковић, геол. тех. Инвеститор: ПД термоелектране и копови – „КОСТОЛАЦ“ д.о.о. АУТОПУТ Е­763, БЕОГРАД – ЈУЖНИ ЈАДРАН, ДЕОНИЦА: УБ ­ ЛАЈКОВАЦ, ГЕОТЕХНИЧКИ НАДЗОР Извођач радова: „Путеви“ ‐ Ужице Руководилац контроле: Симо Тошовић, дипл. инж. геол. Сарадници: Милан Рољић, дипл. инж. геол. Инвеститор: Министарство за инфраструктуру Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години 139
22.5 ЛАБОРАТОРИЈСКИ НАДЗОР НА ПРОИЗВОДЊИ И УГРАДЊИ АСФАЛТА И БЕТОНА 22.5.1 КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ХИДРОИЗОЛАЦИОНИХ РАДОВА МОСТ ПРЕКО РЕКЕ ТАМИШ КОД СЕЧЊА НА М 7.1 ДЕОНИЦА: ВРШАЦ ­ СЕЧАЊ Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ Татјана Бошковић, дипл. инж. технол. Душан Бошковић, грађ. техн. МОСТ „БУБАЊ ПОТОК“ НА ДЕСНОЈ СТРАНИ АУТОПУТА Е­75 БЕОГРАД ­ НИШ, КОД БЕОГРАДА Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ Татјана Бошковић, дипл. инж. технол. Душан Бошковић, грађ. техн. 22.5.2
КОНТРОЛНА ИСПИТИВАЊА ИЗВЕДЕНИХ ХИДРОИЗОЛАЦИОНИХ РАДОВА МОСТ ПРЕКО РЕКЕ ДУНАВ КОД БЕШКЕ НА АУТОПУТУ Е­75, ДЕОНИЦА: НОВИ САД­БЕОГРАД, ЛОТ 3 Инвеститор: OGRANAK ALPINE BAU GMBH, BEOGRAD Татјана Бошковић, дипл. инж. технол. Душан Бошковић, грађ. техн. МОСТ НА РЕЦИ ЦРНИ ТИМОК ID 2139 НА ПУТУ М­5, ДЕОНИЦА: СЕЛИШТЕ­ЛУБНИЦА, КМ 817+717,60 Инвеститор: STRABAG D.O.O. NISKOGRADNJA, BEOGRAD Татјана Бошковић, дипл. инж. технол. Душан Бошковић, грађ. техн. МОСТ ПРЕКО РЕКЕ САВЕ КОД АДЕ ЦИГАНЛИЈЕ У БЕОГРАДУ Инвеститор: DSD KONSTRUKTION D.O.O. ‐ NOVI SAD Татјана Бошковић, дипл. инж. технол. Душан Бошковић, грађ. техн. ЈУЖНИ ПРИСТУПНИ ПУТЕВИ ПРЕМА МОСТУ ПРЕКО РЕКЕ САВА У БЕОГРАДУ Инвеститор: OGRANAK PORR BAU GMBH, BEOGRAD Татјана Бошковић, дипл. инж. технол. Душан Бошковић, грађ. техн. СЕВЕРНИ ПРИСТУПНИ ПУТЕВИ ПРЕМА МОСТУ ПРЕКО РЕКЕ САВА У БЕОГРАДУ Инвеститор: OGRANAK PORR BAU GMBH, BEOGRAD Татјана Бошковић, дипл. инж. технол. Душан Бошковић, грађ. техн. 140 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години 22.5.3
КОНТРОЛА ПРОИЗВОДЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ АСФАЛТНИХ ПОСТРОЈЕЊА ТЕКУЋА КОНТРОЛА ПРОИЗВОДЊЕ АСФАЛТНИХ ПОСТРОЈЕЊА Рукодовилац посла: Владимир Радосављевић, дипл. инж. Руководиоци лабораторија: Ана Врањеш, инж. (асф. база у Београду) Миодраг Огњановић, тех. (асф. база у Јагодини) Мирослав Мишић, тех. (асф. база у Пожаревцу) Соња Шуменковић,тех. (асф. база Гемакс и Еуропарк) Станислав Виријевић,тех. (асф.база Н.Пазар) Предраг Црномарковић, инж.(асф. база Дуваниште, асф.база у Ваљеву)
Драган Радисављевић, тех. (асф. база МБА Космет) Зоран Ненадовић, грађ. тех.(асф.база Крушевацпут) Александар Хранисављевић, грађ. тех.(асф.база Путеви Ужице) 22.5.4
КОНТРОЛА ПРОИЗВОДЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ БЕТОНСКИХ ПОСТРОЈЕЊА ТЕКУЋА КОНТРОЛА ПРОИЗВОДЊЕ БЕТОНСКИХ ПОСТРОЈЕЊА Рукодовилац посла: Владимир Радосављевић, дипл. инж. Руководиоци лабораторија: Љубиша Сечивановић, тех (б.базе у окол. Београда) Томислав Јовановић, тех. (бет. база околина Ниша) Рашко Лазаров, тех. (бет. база Београд пут) Милош Кулић, тех. (бет. базе у Параћину) Драган Кулић, тех. (Нови Пазар) Момчило Јанковић, грађ. тех. (бет. базе Чачак) Дарко Хранисављевић, грађ. инж. (В. Хан) Руковаоци керн гарнитуре: Драган Вучинић, тех. Ивица Митић, тех. Техничка администрација: Драгиња Шарковић, тех. Александра Иванић, тех. 22.6 ЛАБОРАТОРИЈСКИ НАДЗОР У ТОКУ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА ЛАБОРАТОРИЈСКИ НАДЗОР НА ОДРЖАВАЊУ МАГИСТРАЛНИХ И РЕГИОНАЛНИХ ПУТЕВА НА ПОДРУЧЈУ СРБИЈЕ Извођач радова: Предузећа за путеве на подручју Србије Помоћници надз. органа: Небојша Пипа, инж. грађ. Зоран Здравковић, грађ. тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ ЛАБОРАТОРИЈСКИ НАДЗОР ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА БЕТОНА НА ДЕОНИЦИ ЛЕВОСОЈЕ ­ БУКУРЕВАЦ Извођач радова: Предузећа за путеве на подручју Србије Помоћник надз. органа: Горан Такић, дипл. инж. грађ. Инвеститор: Коридори Србије Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години 141
ЛАБОРАТОРИЈСКИ НАДЗОР ЗА КОНТРОЛУ КВАЛИТЕТА БЕТОНА НА ТУНЕЛУ ГОСТУН Извођач радова: Путеви Ужице Помоћник надз. органа: Феђа Иванић, тех. Инвеститор: ЈП „Путеви Србије“ ЛАБОРАТОРИЈСКИ НАДЗОР НА ОДРЖАВАЊУ ГРАДСКИХ УЛИЦА У ГРАДУ БЕОГРАДУ Извођач радова: ЈКП за одржавање "Београд"; ЈКП "Београд пут" Надзорни органи: Дејан Аћимовић, дипл. инж. Јован Јовановић, грађ. инж. Милан Војиновић, тех. Инвеститор: Дирекција за саобраћај града Београда ЛАБОРАТОРИЈСКИ НАДЗОР НА ИЗГРАДЊИ АУТОПУТА НОВИ САД – СУБОТИЦА (КОРИДОР 10) Извођач радова: Грађевинска предузећа на подручју Србије Координатор: Дејан Букумировић,дипл. инж. грађ. Надзорни органи Веља Капетанов, грађ. тех. Зоран Огњановић, грађ. тех. Љубиша Сечивановић, грађ. тех. Лаборант: Саша Јованчић Инвеститор: Коридори Србије ЛАБОРАТОРИЈСКИ НАДЗОР НА ИЗГРАДЊИ АУТОПУТА УБ – ЛАЈКОВАЦ; Е­763 Извођач радова: Грађевинска предузећа на подручју Србије Координатор: Дејан Церовац,дипл. инж. грађ. Надзорни орган: Зоран Јанковић,инж. грађ. Рашко Лазаров,тех. Инвеститор: Коридори Србије 142 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години 23 СИСТЕМ КВАЛИТЕТА ПРЕМА СТАНДАРДУ SRPS ISO 9001:2008 НАДЗОРНИ АУДИТ 9001:2008 QMS­А УСПОСТАВЉЕНОГ У ОБАВИО ЈЕ АУДИТ ТИМ ИНСТИТУТУ ЗА ПУТЕВЕ САГЛАСНО СТАНДАРДУ EVROCERT­А 08.02.2011. ГОДИНЕ. SRPS ISO НЕУСАГЛАШЕНОСТИ НИСУ УСТАНОВЉЕНЕ. Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години 143
24 АКРЕДИТОВАНЕ ИСПИТНЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ SRPS ISO/IEC 17025 У ТОКУ 2011. ГОДИНЕ OД СТРАНЕ АКРЕДИТАЦИОНОГ ТЕЛА СРБИЈЕ – АТС ИЗВРШЕНА ЈЕ РЕАКРЕДИТАЦИЈА ИСПИТНИХ ЛАБОРАТОРИЈА, САГЛАСНО СТАНДАРДУ SRPS ISO/IEC 17025:2006; ПРАВИЛИМА АКРЕДИТАЦИЈЕ AТС­ПА 01, ПРИРУЧНИЦИМА КВАЛИТЕТА ЛАБОРАТОРИЈА, ПРИЛОЗИМА ПРИРУЧНИКА И РЕФЕРЕНТНИМ СТАНДАРДИМА ПРЕМА ОБИМУ АКРЕДИТАЦИЈЕ. НА ОСНОВУ УКУПНИХ ПОЗИТИВНИХ НАЛАЗА ОБНОВЉЕНА ЈЕ АКРЕДИТАЦИЈА ЗА СВЕ ЧЕТИРИ ИСПИТНЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ, И ТО: ƒ
ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ГЕОМЕХАНИКУ, АУДИТ ОБАВЉЕН 19.07.2011. ­ АКРЕДИТАЦИОНИ БРОЈ 01­009, АКРЕДИТАЦИЈА ДОДЕЉЕНА 30.10.2011. ГОДИНЕ АКРЕДИТАЦИЈА ВАЖИ ДО 29.10.2015. ГОДИНЕ ƒ
ЛАБОРАТОРИЈА ЗА КАМЕН И КАМЕНЕ АГРЕГАТЕ, АУДИТ ОБАВЉЕН 15.07.2011. ­ АКРЕДИТАЦИОНИ БРОЈ 01­013, АКРЕДИТАЦИЈА ДОДЕЉЕНА 30.10.2011. ГОДИНЕ АКРЕДИТАЦИЈА ВАЖИ ДО 29.10.2015. ГОДИНЕ ƒ
ЛАБОРАТОРИЈА ЗА БЕТОН И ВЕЗИВА, АУДИТ ОБАВЉЕН 29.08.2011. ­ АКРЕДИТАЦИОНИ БРОЈ 01­014, АКРЕДИТАЦИЈА ДОДЕЉЕНА 30.10.2011. ГОДИНЕ АКРЕДИТАЦИЈА ВАЖИ ДО 29.10.2015. ГОДИНЕ ƒ
ЛАБОРАТОРИЈА ЗА АСФАЛТ, УГЉОВОДОНИЧНА ВЕЗИВА И ХИДРОИЗОЛАЦИЈЕ, АУДИТ ОБАВЉЕН 06.06.2011. ­ АКРЕДИТАЦИОНИ БРОЈ 01­015, АКРЕДИТАЦИЈА ДОДЕЉЕНА 30.10.2011. ГОДИНЕ АКРЕДИТАЦИЈА ВАЖИ ДО 29.10.2015. ГОДИНЕ 144 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години 145
146 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години 147
148 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години 25 СЕРТИФИКАЦИОНО ТЕЛО ЗА ПРОИЗВОДЕ SRPS EN 45011:2004 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години 149
НАДЗОРНО ОЦЕЊИВАЊЕ СЕРТИФИКАЦИОНОГ ТЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЕ УСПЕШНО ЈЕ ОБАВЉЕНО ОД СТРАНЕ АТС­А 26.04.2011. ИНСТИТУТ ЗА ПУТЕВЕ ЈЕ АКРЕДИТОВАН ПРЕМА СТАНДАРДУ SRPS EN 45011:2004 КАО СЕРТИФИКАЦИОНО ТЕЛО ЗА ПРОИЗВОДЕ, ПРЕМА РЕШЕЊУ ОД 02.02.2009. ГОДИНЕ И ТО: ƒ
ФРАКЦИОНИСАНИ КАМЕНИ АГРЕГАТ ЗА БЕТОН И АСФАЛТ, ПРЕМА НАРЕДБИ О ОБАВЕЗНОМ АТЕСТИРАЊУ ФРАКЦИОНИСАНОГ КАМЕНОГ АГРЕГАТА ЗА БЕТОН И АСФАЛТ (СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СФРЈ БР. 41/87). 150 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години 26 ПУБЛИКАЦИЈЕ ƒ СЕРИЈСКЕ ПУБЛИКАЦИЈЕ ЧАСОПИС „ИНСТИТУТ ЗА ПУТЕВЕ“, БРОЈ 40/2011 Издавач: Институт за путеве, а.д. Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години 151
27 СТРУЧНИ СКУПОВИ FEHRL ­ САСТАНАК КООРДИНАТОРА ИСТРАЖИВАЊА И ДИРЕКТОРА ИЗ ЗЕМАЉА ЦЕНТРАЛНЕ И ИСТОЧНЕ ЕВРОПЕ 29.­30. јун, хотел „Балкан“ – Београд Oрганизатор: Институт за путеве, а.д. ‐ Београд OMV BITUMEN AKADEMIJA 18. новембар, Институт за путеве ­ Београд Oрганизатор: Институт за путеве, а.д. ‐ Београд и „ОMV – Србија“ д.о.о. 152 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години 28 РЕФЕРАТИ САОПШТЕНИ НА НАУЧНИМ И СТРУЧНИМ СКУПОВИМА У ЗЕМЉИ КОНФЕРЕНЦИЈА „ХАРМОНИЈА ПРИРОДЕ И ДУХОВНОСТИ У КАМЕНУ“ 17.­18. Март, Крагујевац ЗНАЧАЈ ОПТИЧКИХ ИСПИТИВАЊА У ОДРЕДБИ КВАЛИТЕТА УКРАСНОГ КАМЕНА В. Матовић, Д. Срећковић­Батоћанин, С. Ерић, Н. Матовић, К. Шарић БАЗАЛТИ ПОВЛЕНА КАО ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ Д. Срећковић­Батоћанин, М. Савић, Н. Матовић, Б. Муњас, М. Младеновић РАСПАДАЊЕ ПЕШЧАРА НА ГЛАВНОМ УЛАЗУ МАНАСТИРА МАНАСИЈА М. Радивојевић, В. Матовић, Н. Матовић, И. Ракић, Н. Васковић 7. СТРУЧНО НАУЧНО­САВЕТОВАЊЕ „ОЦЕНА СТАЊА, ОДРЖАВАЊЕ И САНАЦИЈА ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКАТА И НАСЕЉА“ 9.­11. мај, Златибор ЗАШТИТА БЕТОНСКИХ ПОВРШИНА НА ПЕШАЧКИМ СТАЗАМА МОСТОВСКИХ КОНСТРУКЦИЈА Т. Бошковић, М. Зец, М. Ршумовић ГЕОТЕХНИЧКА ИСТРАЖИВАЊА И САНАЦИЈА КОСИНЕ НА ГРАНИЧНОМ ПРЕЛАЗУ „МЕХОВ КРШ“ НА ПУТУ М­2, РОЖАЈЕ – КОСОВСКА МИТРОВИЦА П. Митровић, Б. Јелисавац ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ АРМИРАНО БЕТОНСКОГ МОСТА ПРЕКО РЕКЕ ДУЛЕНКЕ У РЕКОВЦУ С. Вучетић Абинун 3. САВЕТОВАЊЕ СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ „СТАЊЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ ДЕПОНИЈА ПЕПЕЛА, ШЉАКЕ И ЈАЛОВИНЕ У ТЕРМОЕЛЕКТРАНАМА И РУДНИЦИМА“ 20.­23. септембар, Палић ЗАШТО ПЕПЕО ЈОШ НИЈЕ УПОТРЕБЉЕН У ПУТНОМ ИНЖЕЊЕРСТВУ И КАКО ГА УПОТРЕБИТИ В.Вујанић, С.Тошовић, Б.Росић, С.Јотић Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години 153
МОГУЋИ НАЧИНИ УГРАДЊЕ ПЕПЕЛА ПРИ ИЗГРАДЊИ ПУТЕВА С.Тошовић, В.Вујанић, Б.Вуксановић, П.Митровић МЕЂУНАРОДНИ СИМПОЗИЈУМ О ИСТРАЖИВАЊИМА И ПРИМЕНИ САВРЕМЕНИХ ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ У ОБЛАСТИ МАТЕРИЈАЛА И КОНСТРУКЦИЈА Тара, 19.­21. октобар ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ПРОШИРЕЊА МОСТА ПРЕКО РЕКЕ НИШАВЕ НА КМ.66+014,20 – ДЕСНЕ ТРАКЕ АУТОПУТА Е­80 НИШ ­ ДИМИТРОВГРАД Ј. Дамњановић, И. Стефановић 4. НАУЧНО­СТРУЧНО САВЕТОВАЊЕ „ГЕОТЕХНИЧКИ АСПЕКТИ ГРАЂЕВИНАРСТВА“ 1.­3. новембар, Златибор ДЕСЕТОГОДИШЊЕ ИСКУСТВО У РАДУ АКРЕДИТОВАНЕ ЛАБОРАТОРИЈЕ ЗА ГЕОМЕХАНИКУ ИНСТИТУТА ЗА ПУТЕВЕ А.Д. Б. Росић, В. Шијаковић, С. Тошовић СПРОВОЂЕЊЕ ИНТЕРНЕ КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА У ЛАБОРАТОРИЈАМА В. Шијаковић ГЕОТЕХНИЧКА ИСТРАЖИВАЊА ТЕРЕНА ­ БАЛАСТ ИЛИ ПОТРЕБА С. Миленковић, В. Вујанић, Б. Јелисавац, С. Милосављевић ЛАБОРАТОРИЈСКО ИСПИТИВАЊЕ ГЕОСИНТЕТИЧКИХ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ПУТОГРАДЊЕ Б. Росић, Б. Гојгић, Д. Панић GNSS МОНИТОРИНГ КЛИЗИШТА УМКА У РЕАЛНОМ ВРЕМЕНУ Б. Аболмасов, С. Миленковић, Б. Јелисавац, В. Вујанић АНАЛИЗА СТАБИЛНОСТИ ОТВОРЕНОГ ИСКОПА ЗА ТУНЕЛ „БЕЛИ ПОТОК“ З.Берисављевић, Б. Убипарип, С. Јотић ГЕОТЕХНИЧКА ИСТРАЖИВАЊА И МЕРЕ ЗАШТИТЕ МОСТОВА НА РЕЦИ ПЕК У СЕЛУ МИЉЕВИЋИ Б. Јелисавац, П. Митровић, М. Јотић 154 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години МОГУЋНОСТИ УПОТРЕБЕ „JET GROUTING“ ЗА САНАЦИЈУ ПЛИТКИХ КЛИЗИШТА С. Спасојевић, П. Митровић, Н. Васковић ГЕОТЕХНИЧКИ УСЛОВИ И НАЧИН САНИРАЊА КЛИЗИШТА „ВИДОВАЧА 1“ НА ПУТУ R­223, ПРОКУПЉЕ – ЖИТНИ ПОТОК, НА km: 56+928 М. Јотић, Б. Убипарип, С. Спасојевић ПОЧЕЦИ ГЕОТЕХНИЧКОГ ПРОЈЕКТОВАЊА СА ПРИМЕНОМ ЕПС­А, И ПРВА ИЗВЕДЕНА КОНСТРУКЦИЈА У СРБИЈИ, УПОТРЕБОМ ЕПС ­ БЛОКОВА С. Спасојевић, П. Митровић, В. Вујанић, М. Јотић, Д. Милошевић АНАЛИЗА МЕЂУСОБНОГ ОДНОСА СТАТИЧКИХ МОДУЛА И ДИНАМИЧКОГ МОДУЛА ДЕФОРМАЦИЈЕ ­ ОПИТ ПЛОЧОМ С.Тошовић, В.Вујанић ЛАБОРАТОРИЈСКА ИСПИТИВАЊА ЦЕМЕНТОМ СТАБИЛИЗОВАНИХ МАТЕРИЈАЛА СА РАЗЛИЧИТИМ АДИТИВИМА С. Тошовић, М. Николић Ивановић НЕКИ АСПЕКТИ ЗНАЧЕЊА И ТУМАЧЕЊА ПОЈМОВA ШТА ЈЕ ТО ГЕОТЕХНИЧКО ИНЖЕЊЕРСТВО, ОДНОСНО ГЕОТЕХНИКА, А ШТА ЈЕ ТО ГЕОТЕХНИЧКО МОДЕЛИРАЊЕ В. Вујанић САВЕТОВАЊЕ Врњачка Бања НОВЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У КОЛОВОЗНОЈ КОНСТРУКЦИЈИ Иван Андрић Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години 155
29 30.1
РАДОВИ ОБЈАВЉЕНИ У НАУЧНИМ И СТРУЧНИМ ЧАСОПИСИМА У ЗЕМЉИ ЧАСОПИС „ИНСТИТУТ ЗА ПУТЕВЕ“ БРОЈ 40/2011 ПРИКАЗ ГЛАВНОГ ПРОЈЕКТА СЕКТОРА 6 ОБИЛАЗНИЦЕ БЕОГРАДА, ТУНЕЛ „СТРАЖЕВИЦА“ – БУБАЊ ПОТОК Горан Шеница, Дијана Милошевић, Горан Ђајић, Марија Стојановић, Ђорђе Јаначков АУТОПУТ Е­80 НИШ ­ ДИМИТРОВГРАД, ДЕОНИЦА 5Б: СТАНИЧЕЊЕ ­ ПИРОТ (ИСТОК), КМ 73+959,02 – КМ 81+450,00; МОСТОВИ НА КМ 80+364,36 ­ ПРИМЕР РЕШАВАЊА ПРОБЛЕМА ПРОЈЕКТОВАЊА КРАЈЊИХ СТУБОВА МОСТА КОД ВИСОКИХ НАСИПА ТРАСЕ АУТОПУТА Горан Лазовић, Јасмина Ракић, Марија Лазаревић ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ПРОШИРЕЊА МОСТА ПРЕКО РЕКЕ НИШАВЕ, НА КМ 66+014,20 ­ ДЕСНЕ ТРАКЕ АУТОПУТА Е­80 НИШ ­ ДИМИТРОВГРАД Јасмина Дамњановић, Игор Стефановић ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ МОСТА ПРЕКО ИВАНОВОГ ПОТОКА НА МАГИСТРАЛНОМ ПУТУ М­2 ДЕОНИЦА: РИБАРИЋИ – КОСОВСКА МИТРОВИЦА Душан Исаков ПРИКАЗ ВАРИЈАНТНИХ РЕШЕЊА ДЕНИВЕЛИСАНЕ РАСКРСНИЦЕ „ПИРОТ – ЗАПАД“, АУТОПУТ Е­80 Душан Савковић ПРИМАРНА ТУНЕЛСКА ПОДГРАДА ­ ПРИМАРНА ОБЛОГА ТУНЕЛА “ПРОГОН“ НА ОБИЛАЗНИЦИ ДИМИТРОВГРАДА Слободан Савић, Јелена Милосављевић САНАЦИЈА ТЕРЕНА ГЛИНИШТА НА АУТОПУТУ Е­75, ДЕОНИЦА ЦАРИЧИНА ДОЛИНА – ВЛАДИЧИН ХАН, КМ 898+731 др Петар Митровић ХИДРОТЕХНИЧКИ ОБЈЕКТИ СИСТЕМА ЕВАКУАЦИЈЕ ОТИЦАЊА СА КОЛОВОЗА ИЗ ТУНЕЛА „МАНАЈЛЕ“ Бојан Бркић АНАЛИЗА СТАБИЛНОСТИ ОТВОРЕНОГ ИСКОПА ЗА ТУНЕЛ „БЕЛИ ПОТОК“ Зоран Берисављевић, Бошко Убипарип, Светлана Јотић 156 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години ФИТОРЕМЕДИЈАЦИЈА КАО МЕТОД ЗА ЧИШЋЕЊЕ ЗАГАЂЕНИХ ЗЕМЉИШТА И ПОДЗЕМНИХ ВОДА Владан Тасић ИНФОРМАЦИОНА ПИСМЕНОСТ У СПЕЦИЈАЛНИМ БИБЛИОТЕКАМА мр Јелена Добриловић ПУБЛИКАЦИЈЕ ИНСТИТУТА ЗА ПУТЕВЕ НА САЈМУ КЊИГА мр Јелена Добриловић 30.2
ЧАСОПИС „ПУТ И САОБРАЋАЈ“ БРОЈ 1/2011 РЕГИСТАР КЛИЗИШТА И ДРУГИХ НЕСТАБИЛНИХ ПОЈАВА У ФУНКЦИЈИ ПОБОЉШАЊА СТАЊА ДРЖАВНИХ ПУТЕВА СРБИЈЕ М. Јотић, Б. Убипарип, В. Вујанић, Ј. Милић, С. Јотић, П. Митровић ФОРЕНЗИЧКA ГЕОТЕХНИЧКA АНАЛИЗА НЕСТАБИЛНОСТИ НАСИПА И ПРОГНОЗА ЊЕГОВОГ ПОНАШАЊА НАКОН САНАЦИЈЕ ЛАКОТЕЖЕЋИМ МАТЕРИЈАЛОМ, НУМЕРИЧКИМ МОДЕЛИРАЊЕМ С. Спасојевић ДРУМСКИ АРМИРАНО БЕТОНСКИ МОСТ ПРЕКО РЕКЕ РАСИНЕ НА КМ 59+117 ДРЖАВНОГ ПУТА ДРУГОГ РЕДА БР. 222 (Р­222) ДЕОНИЦЕ БРУС ­ РАЗБОЈНА З. Николић БРОЈ 2/2011 ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПРОЛАЗА ЗА ЖИВОТИЊЕ Н. Драговић БРОЈ 3/2011 АНАЛИЗА СТАБИЛНОСТИ ОТВОРЕНОГ ИСКОПА ЗА ТУНЕЛ „БЕЛИ ПОТОК" З. Берисављевић САВРЕМЕНА ПРИМЕНА ПЛАСТИЧНИХ ТРАКА ПРИ АНКЕРОВАЊУ ПОТПОРНИХ КОНСТРУКЦИЈА Н. Васковић Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години 157
БРОЈ 4/2011 ODRŽIVI RAZVOJ I ODRŽAVANJE KOLOVOZNIH KONSTRUKCIJA U VELIKOJ BRITANIJI Ph.D. Murray Reid, Senior Technical Manager Izbor: I. Andrić, D. Stojnić, S. Hadži‐Antić ФИТОРЕМЕДИЈАЦИЈА КАO МЕТОД ЗА ЧИШЋЕЊЕ ЗАГАЂЕНИХ ЗЕМЉИШТА И ПОДЗЕМНИХ ВОДА В. Тасић ЗНAЧАЈ ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ БИБЛИОТЕЧКЕ ГРАЂЕ У СПЕЦИЈАЛНИМ БИБЛИОТЕКАМА мр Ј. Добриловић 158 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години 30 „DRUHOTNE A RECYKLOVANE MATERIALY V ZEMNIM TELESE POZEMNICH KOMUNIKACI“ Praha ­ Czech Republic, February ŠTA SE DANAS SMATRA U SVETU POD POJMOM GEOTEHNIČKOG INŽENJERSTVA V. Vujanić GEOTEHNIČKA ISTRAŽIVANJA I SANACIJA KOSINE NA GRANIČNOM PRELAZU „MEHOV KRŠ“ NA PURU M­2, ROŽAJE – K. MITROVICA P. Mitrović, B. Jelisavac, S. Milenković V INTERNATIONAL CONFERENCE BITUMINOUS MIXTURES AND PAVEMENTS Thessaloniki ­ Greece, 1­3 June UTILIZATION OF FLY­ASH AND SLAG FROM THERMO­ELECTRIC POWER PLANTS IN OBRENOVAC AND KOSTOLAC AS ROAD­BUILDING MATERIAL IN THE REPUBLIC OF SERBIA S. Cmiljanić, V. Vujanić, B. Vuksanović, S. Jotić, B. Rosić, S. Tomašević VII MEĐUNARODNI NAUČNO­ STRUČNI SKUP „SAVREMENA TEORIJA I PRAKSA U GRAĐEVINARSTVU“, Banja Luka, April РАДОВИ САОПШТЕНИ НА НАУЧНИМ И СТРУЧНИМ СКУПОВИМА У ИНОСТРАНСТВУ POTENTIAL OF USING THE POLYFUNCTIONAL ADDITIVE REDISET WMX FOR ASPHALT MIXTURES M. Smiljanić, I. Pap, U. Tatić, M. Štrbić, S. Milinska, B. Marković 4TH INTERNATIONAL CONFERENCE O GEOFOAM BLOCKS IN CONSTRUCTION APPLICATIONS, EPS 2011 Lillestrom ­ Norway, 6­8 June THE APLICATION OF EPS GEOTECHNICAL PRACTICE A CASE STUDY FROM SERBIA S. Spasojević, P. Mitrović, V. Vujanić, M. Jotić, Z. Berisavljević Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години 159
XV EUROPEAN CONFERENCE ON SOIL MECHANICS & GEOTECHNICAL ENGINEERING, Athens ­ Greece, 12­15 September GEOTECHNICAL CONDITIONS FOR THE CONSTRUCTION OF TUNNEL “PROGON” ON THE DIMITROVGRAD BYPASS IN SERBIA S. Milenković, B. Jelisavac, V. Vujanić, M. Jotić GEOTECHNICAL CONDITIONS FOR E­763 MOTORWAY CONSTRUCTION FROM BELGRADE TO SOUTH ADRIATIC ACROSS THE LANDSLIDE UMKA ­ DUBOKO B. Jelisavac, P. Mitrović, V. Vujanić, S. Milenković, M. Jotić THE SECOND WORLD LANDSLIDE FORUM Rome – Italy, 3­9 October MONITORING OF THE "RAŽANJ" LANDSLIDE CATANI F., MARGOTTINI C., TRIGLIA A. IADANZA C (EDS) S.Milenković, B.Jelisavac, V.Vujanić, M.Jotić PREVENCIJA, MONITORING I INTERVENTNA SANACIJA KLIZIŠTA Tuzla – BIH, 17. Novembar MONITORING KLIZIŠTA NA KORIDORU 10 ­ KLIZIŠTE RAŽANJ S.Milenković, B.Jelisavac, V.Vujanić, M.Jotić GEOTEHNIČKI USLOVI IZGRADNJE AUTOPUTA E­763 BEOGRAD ­ JUŽNI JADRAN PREKO KLIZIŠTA UMKA ­ DUBOKO B. Jelisavac, P. Mitrović, V. Vujanić, S. Milenković REAL TIME MONITORING KLIZIŠTA UMKA KOD BEOGRADA B. Abolmasov, S. Milenković, B. Jelisavac, V. Vujanić CROATIA­JAPAN PROJECT ON RISK IDENTIFICATION AND LAND­USE PLANNING FOR DISASTER MITIGATION OF LANDSLIDES AND FLOODS IN CROATIA Rijeka – Croatia, 15­17 December LANDSLIDE UMKA­THE FIRST AUTOMATED MONITORING PROJECT IN SERBIA 2ND PROJECT WORKSHOP­MONITORING AND ANALYSIS FOR DISASTER MITIGATION OF LANDSLIDES, DEBRIS FLOW AND FLOODS S. Milenković, B. Abolmasov, B. Jelisavac, V. Vujanić 160 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години Семинар о употреби рециклираних материјала у изградњи трупа пута Састанак у вези пројекта DIRECT_MAT Семинар о сигнализацији, опреми, обнови и одржавању путева Семинар DETRA – развијање копненог саобраћаја Конгрес о градњи тунела Научно­стручни скуп „Савремена теорија и пракса у градитељству“ Скупштина FEHRL Семинар о пројектовању путева Симпозијум „V међународна конференција о битумену и битуменским мешавинама“ Предавање Проф. Бартона Конференција „ЕПС 2011: Примена блокова стиропора у изградњи“ Семинар младих истраживача 2011 Копенхаген, Данска, 15.­19.03. Пореч и Пула, Хрватска, 15.­18.03. Брисел, Белгија, 16.­19.03. Дубровник, Хрватска, 06.­08.04. Бања Лука, БиХ, 13.­16.04. Брисел, Белгија, 11.­14.04. Љубљана, Словенија, 10.­13.04. Солун, Грчка, 31.05.­04.06. Загреб, Хрватска, 04.­06.06. Копенхаген, Данска, 04.­11.06. Копенхаген, Данска, 07.­12.06. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Разлог путовања Праг, Чешка, 22.­25.02. Место и датум путовања 1 Ред. бр. 31 УЧЕШЋЕ СТРУЧЊАКА НА НАУЧНО­СТРУЧНИМ СКУПОВИМА И ОБУЦИ У ИНОСТРАНСТВУ Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години 161
162 Саветовање о систему квалитета 14. међународни симпозијум Друштва грађевинских конструктора Македоније Светски кворум о клизиштима Састанак FERRM 11 – испитивања у области путева Годишња скупштина FEHRL Семинар „Тихи коловози – заштита од буке“ Сајам грађевинарства Округли сто „Превенција, мониторинг, интервенција и санација клизишта“ Међународни скуп о клизиштима Атина, Грчка, 10.­17.09. Тиват, Црна Гора, 21.­24.09. Охрид, БЈРМ, 28.09.­01.10. Рим, Италија, 02.­07.10. Брисел, Белгија, 17.­21.10. Париз, Француска, 29.10. Холандија, 30.10.­02.11. Париз, Француска, 07.­12.11. Сарајево, БиХ, 17.­19.11. Ријека, Хрватска, 14.­16.12­ 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Завршно тестирање челичне одбојне ограде у TUV лабораторији XV Европска конференција механике тла и геотехни­
чког инжењерства о тврдом тлу и слабим теренима Разлог путовања Минхен, Немачка, 22­25.08. Место и датум путовања 13 Ред. бр. Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години 32 СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА И СТРУЧНА ПРАКСА ОБАВЉЕНА У ИНСТИТУТУ ЗА ПУТЕВЕ СТУДЕНТСКУ ПРАКСУ (ПРЕКО IASTE) У ИНСТИТУТУ ЗА ПУТЕВЕ ОБАВИЛИ СУ: ОД 13. ЈУНА ДО 08. АВГУСТА MR. GOPIKRISHNA MUSUNURU HYDERABAD, INDIA ОД 1. ЈУЛА ДО 31. АВГУСТА MR. DAWOOD ABDULLAH ALQATAM KUWAIT Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години 163
ЧЛАНСТВО И ФУНКЦИЈЕ У ИНОСТРАНИМ И ДОМАЋИМ НАУЧНИМ И СТРУЧНИМ УДРУЖЕЊИМА И ЧАСОПИСИМА 33 МИЛОШ НЕШИЋ, ДИПЛ. ГРАЂ. ИНЖ. ƒ Потпредседник СДП ƒ члан ДИМК МР ВЛАДЕТА ВУЈАНИЋ, ДИПЛ. ИНЖ. ГЕОЛ. ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Редовни члан Инжењерске академије Србије – ИАС; члан УО и скупштине Удружења инжењера Београда – УИБ‐а; Члан УО „ДГЕИТС“‐а Друштва геолошких инжењера и техничара Србије, члан Одбора комитета за инжењерску геологију и геотехнику у оквиру ДГЕИТС‐а; члан Радне групе привредне коморе Србије, за припрему нацрта прописа о депонијама пепела, шљаке и јаловине из термо‐енергетских, металуршких и рудничких постројења и њиховој примени у путоградњи и грађевинарству; члан Скупштине (делегат Института за путеве а.д.), Српског друштва за путеве „VIA ‐ VITA“; члан Председништва Српског друштва за механику тла и геотехничко инжењерство; члан међународног друштва за механику тла и геотехничко инжењерство (ISSMFE); члaн међунaродног Друштвa зa инжењерску геологију (IAEG/AIGI) члaн међунaродног комитетa о нaјновијим помaцимa у геотехничком инжењерству и динaмици тлa” (U.M.R.); члан Друштва за тунеле и подземне грађевине „ITA“ Србије; члан Српског (Међународног ISRM) друштва за механику система члaн Комисије зa стaндaрде БX ‐ 001 Геолошке ознaке ‐ симболи Зaводa зa стaндaрдизaцију Србије; члан Републичке комисије, за праћење, припрему и редакцију Основне инжењерскогеолошке карте Србије, размере 1:100 000; члaн Испитивaчa зa облaст геотехничкa истрaживaњa у ”Комисији зa геолошку струку, којa је од стрaне Србије (Службa зa прaвно ‐ оргaнизaционе и кaдровске послове), именовaнa зa полaгaње стручног испитa за дипломиране инжењере и техничаре који рaде у облaстимa: геологије, рудaрства и енергетике; члан уређивачког одбора часописа Института за путеве а.д. ДР ИМРЕ ПАП, ДИПЛ. ИНЖ. ТЕХНОЛ. ƒ Координатор Института за путеве у FEHRL (Forum of European Highway Research Laboratories ­ Brussels, Belgium) ƒ члан редакционог одбора часописа „Институт за путеве“ ДР МИЛОРАД СМИЉАНИЋ, ДИПЛ. ИНЖ. ТЕХНОЛ. ƒ члан Техничког комитета за угљоводонична везива TC152‐PMB RILEM (International Union Of Testing And Research Laboratories For Materials And Structures – Cachan, France) МР МИХАИЛО РШУМОВИЋ, ДИПЛ. ХЕМ. ƒ Члан радне Групе за геохемију Српске академије наука и уметности, Београд ƒ Члан комисије за стандарде Института за стандардизацију Србије из области бетон и бетонски производи ƒ Члан комисије за стандарде Института за стандардизацију Србије из области цемента и креча ƒ Члан СДП 164 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години НЕВЕНКА ВУКЕЛИЋ, ДИПЛ. ГРАЂ. ИНЖ. ƒ Члан Скупштине Института за стандардизацију Србије ƒ Члан комисије за стандарде Института за стандардизацију Србије из области бетон и бетонски производи ƒ Члан ДИМК ƒ Члан СДП ƒ Члан Удружења инжењера Београда МИЛОВАН ЈОТИЋ, ДИПЛ. ИНЖ. ГЕОЛ. ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
члaн Удружењa инжењерa Беогрaдa члан међународног друштва за механику тла и геотехничко инжењерство (ISSMFE); члан Друштва геолошких инжењера и техничара Србије ДГЕИТС‐а; члан Српског друштва за путеве „VIA ‐ VITA“; СВЕТЛАНА ЈОТИЋ, ДИПЛ. ИНЖ. ГЕОЛ. ƒ
ƒ
ƒ
члан Друштва геолошких инжењера и техничара Србије ДГЕИТС‐а; члан Српског друштва за путеве „VIA ‐ VITA“; члaн међунaродног Друштвa зa мехaнику тлa и геотехничко инжењерство (ISSMFE); БРАНКО РОСИЋ, ДИПЛ. ИНЖ. ГЕОЛ. ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
члaн Друштвa зa мехaнику тлa и фундирaње Србије члaн Друштвa зa путеве Србије и члaн Удружењa инжењерa Беогрaдa члaн међунaродног Друштвa зa мехaнику тлa и геотехничко инжењерство (ISSMFE); члaн комисије за стандарде КС У 182 Геотехника председник комисије за стандарде F221 Geosintetika БРАНКО ЈЕЛИСАВАЦ, ДИПЛ. ИНЖ. ГЕОЛ. ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Дописни члан инжењерске академије Србије – ИАС; члан Друштва геолошких инжењера и техничара Србије ДГЕИТС‐а; члан Српског друштва за путеве „VIA ‐ VITA“; члан Друштва за тунеле и подземне грађевине „ITA“ Србије; члан српског друштва за механику стена. СНЕЖАНА ГОЈКОВИЋ, ДИПЛ. ИНЖ. ГЕОЛ. ƒ
ƒ
ƒ
члан Друштва геолошких инжењера и техничара Србије ДГЕИТС‐а; члан Српског друштва за путеве „VIA ‐ VITA“; члaн међунaродног Друштвa зa мехaнику тлa геотехничко инжењерство (ISSMFE); НЕНАД БАСУРИЋ, ДИПЛ. ИНЖ. ГЕОЛ. ƒ
ƒ
члан Српског друштва за путеве „VIA ‐ VITA“; члан Друштва геолошких инжењера и техничара Србије ДГЕИТС‐а; СВЕТОЗАР МИЛЕНКОВИЋ, ДИПЛ. ИНЖ. ГЕОЛ. ƒ
ƒ
члан Српског друштва за путеве „VIA ‐ VITA“; члан Друштва геолошких инжењера и техничара Србије ДГЕИТС‐а; ТАТЈАНА БОШКОВИЋ, ДИПЛ. ИНЖ. ТЕХНОЛ. ƒ члан Српског хемијског друштва ƒ редседник комисије Института за стандардизацију Србије ISS/KS U254 ‐ Флексибилне траке за хидроизолацију ƒ члан комисије Института за стандардизацију Србије ISS/KS B336 – Битумен и битуменска везива Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години 165
ИВАН АНДРИЋ, ДИПЛ. ГРАЂ. ИНЖ. ƒ Инжењерска комора Р. Србије ƒ Српско друштво за путеве ƒ PIARC MР БОРИВОЈЕ АЛЕКСИЋ, ДИПЛ. ИНЖ. САОБ. ƒ Инжењерска комора Р. Србије ƒ Српско друштво за путеве MР СЛАВОЉУБ ЕРЈАВЕЦ, ДИПЛ. ГРАЂ. ИНЖ. ƒ Инжењерска комора Р. Србије ƒ PIARC СУЗАНА СТЕФАНОВИЋ, ДИПЛ. ГРАЂ. ИНЖ. ƒ Инжењерска комора Р. Србије ДУШИЦА ДРНДАРСКИ, ДИПЛ. ГРАЂ. ИНЖ. ƒ Инжењерска комора Р. Србије ДРАГАН СТОЈНИЋ, ДИПЛ. ГРАЂ. ИНЖ. ƒ Инжењерска комора Р. Србије ЈЕЛЕНА ГАЈИЧИЋ, ДИПЛ. ГРАЂ. ИНЖ. ƒ Инжењерска комора Р. Србије АЛЕКСАНДРА ЈОВАНОВИЋ, ДИПЛ. ПРОСТ. ПЛАНЕР ƒ члан Надзорног одбора Асоцијације просторних планера Србије МИРОСЛАВ МАРИЋ, ДИПЛ. ПРОСТ. ПЛАНЕР ƒ заменик председника Асоцијације просторних планера Србије ТАТЈАНА СТАНКОВИЋ, ДИПЛ. ГРАЂ. ИНЖ. ƒ Члан ДИМК ƒ Члан СДП ƒ Члан Удружења инжењера Београда МАРИЈА ЗЕЦ, ДИПЛ. ГРАЂ. ИНЖ. ƒ Члан ДИМК ƒ Члан СДП РАДМИЛА СТОЈКОВИЋ, ДИПЛ. ПРАВНИК ƒ Аудитор квалитета, члан „ЕVROCERT“‐а ƒ Менаџер система квалитета, члан „ЕVROCERT“‐а МР ЈЕЛЕНА ДОБРИЛОВИЋ, ПРОФЕСОР ƒ члан комисије Савезног завода за стандардизацију за стандарде из области документације и библиотекарства, А046 166 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години БРАНКО МУЊАС, ДИПЛ. ИНЖ. ГЕОЛ. ƒ Стручни известиоц‐ревидент у Комисији за утврђивање и оверу резерви минералних сировина Републике Србије ВЛАДИМИР МИЛИЋЕВИЋ, ДИПЛ. ИНЖ. ГЕОЛ. ƒ Члан комисије за стандарде Института за стандардизацију Србије из области камена и агрегата Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години 167
34 ПОСЕТЕ ПРЕДСТАВНИКА НАУЧНИХ И СТРУЧНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗ ИНОСТРАНСТВА GETINSA INGENIERÍA, S.L., SPAIN 24. мај Фирма је била у Београду у склопу делегације Привредне коморе Мадрида из Шпаније. Фирму је представљала Anna Terekhina – Регионални менаџер. KV CONSULTORES, S.A., SPAIN 25. мај FEHRL 29. јун RIVOLI S.P.A., ITALY 27. јул ROADSCANNERS, FINLAND 21. октобар Презентација хардвера и софтвера за ласерско скенирање путева DATALOOP, ENGLАND 15. децембар ELSAMEX, EUROESTUDIOS, SPAIN 22. децембар 168 Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години 35 ОБУКА УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА У ЛАБОРАТОРИЈАМА ИНСТИТУТА ЗА ПУТЕВЕ СТАЛНУ И ПОВРЕМЕНУ ПРАКСУ ОБАВЉАЛИ СУ УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ: -
ГРАЂЕВИНСКЕ ШКОЛЕ ИЗ БЕОГРАДА -
ГРАЂЕВИНСКЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ИЗ БЕОГРАДА -
ГРАЂЕВИНСКЕ ШКОЛЕ ИЗ ЈАГОДИНЕ -
ГЕОЛОШКЕ И ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ ИЗ БЕОГРАДА -
ГРАЂЕВИНСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ -
ГЕОГРАФСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ, СМЕР ЖИВОТНА СРЕДИНА -
РУДАРСКО­ГЕОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА ИЗ БЕОГРАДА -
ВИСОКЕ ШКОЛА СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ ЗА УМЕТНОСТ И КОНСЕРВАЦИЈУ Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години 169
170 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 2 ‐ ЗАВОД ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПУТЕВА „ТРАСА“ ЗАВОД ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ МОСТОВА ЗАВОД ЗА ТЕХНОЛОГИЈУ ГРАЂЕЊА ЗАВОД ЗА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ЗАВОД ЗА ГЕОТЕХНИКУ ЗАВОД ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ МАТЕРИЈАЛЕ ЗАЈЕДНИЧКИ ПОСЛОВИ 2 ‐ ЗАВОД ЗА САОБРАЋАЈ И ЕКОНОМИЈУ УКУПНО ‐ Др 9 1 2 1 2 1 ‐ 1 ‐ 1 Мр 176 15 15 27 6 50 14 36 10 3 ВСС 40 9 10 8 ‐ 3 1 4 5 ‐ ВШС 169 24 37 38 5 24 6 26 9 ‐ ССС 43 20 7 12 1 1 ‐ 1 ‐ 1 НСС ­ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ВКВ К ВА ЛИ Ф ИКА Ц ИЈА 30 11 8 8 ‐ ‐ ‐ 1 1 1 КВ ­ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ПК ­ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ НК 469 80 81 94 14 79 21 69 25 6 УКУПНО 36 ПОСЛОВОДНА СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА ПРЕГЛЕД КВАЛИФИКАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ ЗАПОСЛЕНИХ У ИНСТИТУТУ ЗА ПУТЕВЕ, НА ДАН 31.12.2011. Билтен научне и стручне активности Института за путеве у 2011. години 
Download

Билтен истраживачке и стручне активности Института за путеве