РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Извршитељ Александра Трешњев
Београд, ул. Хаџи Ђерина бр. 1/26
Посл. бр. I И. Ив. бр. 1/14
Дана: 12.06.2014. године
Извршитељ Александра Трешњев, у поступку спровођења извршења извршног
повериоца ''GRAIN INTERNATIONAL'' доо Београд, ул. Владимира Поповића бр. 38-40
Београд, ПИБ: 107114018, МБ: 20744618, кога заступа законски заступник директор
Љубиша Јовановић, а њега по пуномоћју адв. Танкосић Драган из Новог Сада, ул.
Максима Горког бр. 35/I, против извршног дужника ''VENTURA EXPORT-IМPORT'' доо
Београд, ул. Булевар Арсенија Чарнојевића бр. 132/6, МБ: 07538901, ПИБ: 100135786, кога
заступа законски заступник Дејан Гојковић на основу Решења Привредног суда у
Београду бр. 5 Ии 1164/13, у складу са одредбом чл. 20, 36, 95, 96, 97. и 98. Закона о
извршењу и обезбеђењу доноси следећи:
ЗАКЉУЧАК
ПРОДАЈУ СЕ пописане покретне ствари на записнику И.Ив 1/14 од 11.06.2014.
године, према коме су код извршног дужника пописане и процењене следеће покретне
ствари:
1. Фрижидер марке „Бира“, означен маркицом АА09268, утврђена вредност 12.750,00
динара
2. Машина за судове „Midea“, означена маркицом АА09270, утврђена вредност
21.250,00 динара
3. Столице, 24 комада, означене маркицом АА09271, утврђене вредности 142.800,00
динара
4. Комода, означена маркицом АА09272, утврђена вредност 29.750,00 динара
5. Три столице и фотеља, означене маркицом АА09273, утврђена вредност 4.958,00
динара
6. Електромотор, означен маркицом АА09274, утврђена вредност 34.000,00 динара
7. Електромотор, означен маркицом АА09275, утврђена вредност 34.000,00 динара
8. Гардеробни ормани 2 дела, укупно 16 комада, означени маркицом АА09276, утврђена
вредност 497.250,00 динара
9. Сушница BINDER са вагом, ексикатором, тигловима, машицама и млином, све
означено маркицом АА09277, утврђена вредност 467.500,00 динара
На првом надметању почетна цена износи 60% од процењене вредности.
Извршитељ Александра Трешњев, Београд, Хаџи Ђерина бр. 1/26,
[email protected] ,www.izvrsiteljtresnjev.com, тел. 011/2441-222, бр. легитимације
0001, именована решењем Министарства правде РСбр. 740-08-00476/2012-22 дана 09.05.2012.
Трошкови извршења падају на терет извршног дужника.
Продаја пописаних ствари извршиће се дана 27.06.2014. године у 12 часова у
просторијама Извршитеља Александре Трешњев, у Београду ул. Хаџи Ђерина бр. 1/26,
УСМЕНИМ ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ.
Ради разгледања ствари потребно је контактирати извршитеља на број: 011/2441486.
Право учешћа имају сва правна и физичка лица која се пријаве на јавном
надметању и која пре продаје уплате на име допозита 10% од процењене вредности на
наменски рачун извршитеља 205-178561-39 који се води код Комерцијалне банке ад
Београд, са напоменом ''јемство за учествовање на јавном надметању у предмету И.Ив.
1/14'' позив на број И.Ив. 1/14. Доказ о извршеној уплати депозита учесник ће донети
непосредно на дан продаје.
Понуђач са највећом понудом дужан је да плати цену за покретну ствар одмах
након објављивања резултата јавног надметања, а ако понуђач не плати одмах по позиву
извршитеља, други понуђач ће бити проглашен купцем и платити ону цену коју је он
понудио, исто правило се сходно примењује на остале понуђаче.
Купац је дужан да одмах након продаје уплати постигнути износ на наменски
рачун извршитеља 205-178561-39 који се води код Комерцијалне банке ад Београд, са
позивом на број И.Ив. 1/14
Купац преузима покретну ствар по уплати цене.
Продаја горе наведене покретне ствари извршиће се у виђеном стању, без додатних
гаранција на исправност.
О продаји јавним надметањем обавештавају се извршни дужник и извршни
поверилац.
Продаја покрених ствари извршног дужника објављује се истицањем Закључка о
продаји на огласној табли и на електронској огласној табли Привредног суда у Београду.
ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:
Против овог закључка није дозвољен приговор
Извршитељ Александра Трешњев, Београд, Хаџи Ђерина бр. 1/26,
[email protected] ,www.izvrsiteljtresnjev.com, тел. 011/2441-222, бр. легитимације
0001, именована решењем Министарства правде РСбр. 740-08-00476/2012-22 дана 09.05.2012.
Download

РЕПУБЛИКА СРБИЈА Извршитељ Александра Трешњев