ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад
Број; 5.2-24050
Дана:27.08.2013.
На основу члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике
Србије“, број 124/12), доносим
ОДЛУКУ
О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ЈНВВ бр.16/13-С
Додељује се уговор агенцији за вештачење ''М Томин'', Народног фронта 73, 21000
Нови Сад, у заједничкој понуди са ''Cromnik-proworld''- агенција за пројектовање и
инжењеринг Нови Сад, ул Драге Спасић 2,у јавној набавци , надзор на извођењу радова
за: "Изградњу и реконструкцију примарне канализационе мреже од улице Руменачке до
ГЦ2" и "Реконструкцију постројења за прераду воде за пиће Штранд" у својству Фидик
Инжењера у преговарачком поступку без објављивања јавног позива члан 36. Став1. Тачка
2. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник 124/12), број 16/13-С.- Ознака из општег речника
набавке: 71700000-услуге праћења и надзора јер је понуда понуђача благовремена,
одговарајућа и прихватљива.
Образложење
Обавештење о покретању поступка и конкурсна документација објављена је дана
05.08.2013. године на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. Одлука о
додели уговора биће донета применом критеријума „најнижа понуђена цена“. Процењена
вредност јавне набавке износи 6.000.000,00 динара без пдв-а.
Средства за ову јавну набавку су предвиђена у Финансијском плану за 2013. годину на
позицији 5.990. и у Плану набавке добара, услуга и радова ЈКП Водовод и канализација
Нови Сад за 2013. годину, под редним бројем 214.ж. на позицији Плана набавке 5.990.- у
износу од 6.000.000,00 динара без пдв-а.
РАЗЛОГ ЗА ПРИМЕНУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА:
У оквиру ПРОЈЕКТА ГРАДСКИХ ВОДОВОДА, потписани су 2004. године Уговори о зајму
Европске инвестиционе банке на 25 милиона евра, од чега је 15 милиона намењено за
Нови Сад и 10 милиона за Ниш.
Реализација зајма била је одлагана у више наврата и у његову реализацију се кренуло тек
2011. Године, када је покренута израда међународних тендера, које је као грант
финансирала Европска комисија.
После објављена три међународна тендера и спроведене јавне набавке према ПРАГ
правилима ЕИБ, потписана су септембра 2012. године три уговора.
ПРАГ правила Европске комисије, по којима је обавезна да поступа и Европска
инвестициона банка, подразумевају међународне тендере према Фидик условима,
неопходан је надзор од стране Фидик Инжењера над сва три уговора.
ЈКП ВОДОВОД И KАНАЛИЗАЦИЈА
ПИБ 100237118
АИК БАНКА 105-32308-08
+381 (0) 21 488 3333
www.vikns.rs
Децембра 2012. године , у складу са програмом пословања и расположивим средствима,
покренута је јавна набавка мале вредности за потребе вршења услуге Надзора на
извођењу радова за "Изградњу и реконструкцију примарне канализационе мреже од улице
Руменачке до ГЦ2" и "Реконструкцију постројења за прераду воде за пиће Штранд" у
својству Фидик Инжењера. Најповољнији понуђач била је агенција за вештачење „М.Томин“
са којом је и склопљен Уговор о јавној набавци бр. 5.2-7265.
Пружалац услуге агенција „М.Томин“ је почетком 2013. године започела посао надзора над
радовима у својству Фидик инжењера, као и надзора над испоруком добара. У овом послу
неопходан је континуитет надзора и вођења документације, јер у супротном „вакуум“ у
реализацији који би се појавио проузроковао би несразмерно велике техничке потешкоће
као и трошкове стајања / чекања од стране Извођача радова и Добаљача опреме , што би
за последицу имало и отварања могућности плаћање пенала од стране Наручиоца.
Условом уговора са Европском инвестиционом банком, за послове надзора на позицијама
за Главног инжењера (CE) и Заменика Главног инжењера (DCE) обезбеђена је сагласност
кредитора, као предуслов за почетак реализације уговора. У случају замене Главног и
Заменика Главног инжењера поступак одобрења од стране ЕИБа би морао да буде
обновљен. Процена трајања поступка сагласности је 3 – 4 месеца што би изазвало прекид
радова и озбиљне проблеме на реализацији читавог уговора.
Одобрење на позицији CE и DCE је везана за персонална имена што се доказује изводом,
уговорима, АПР-ом и др. документацијом да у правним лицима, “М.Томин” и “CROMIC –
PRO WORLD“ не постоје други запослени сем наведених и да су у питању искључиво
личне квалификације двоје људи .
Имајући у виду одговарајуће стручне способности, односно референце, потврђене и од
стране банке кредитора , у овом тренутку искључиво већ двоје уведених у посао
инежењера могу на квалитетан начин наставити са започетим послом.
Захтев за мишљење о основаности примене преговарачког поступка је упућен
управи за јавне набавке и заведен под бројем 5.2.-19798 од 11.07.2013. године, на који
Управа за јавне набавке није одговорила у Законом предвиђеном року.
Подаци о понуђачу
Мирослав Томин, власник (без запослених) у Агенцији “М.Томин”, Нови Сад, ул. Народног
фронта 73 и
Гордана Бајић, власник и једини запослен у Агенцији „Cromic – Pro World“, Нови Сад, Драге
Спасића 2
3.) Пошто је прегледала понуде комисија је констатовала следеће:
I.- Да је до дана 20.08.2013. године до 12,00 часова као крајњег рока за подношење
понуда, благовремено поднета једна понуда и то понуда дата од понуђача:
1.- Агенција за вештачење ''М Томин'', Народног фронта 73, 21000 Нови Сад, са
матичним бројем 61031146, ПИБ 105453267 чији је законски заступник Мирослав Томин
у заједничкој понуди са ''Cromnik-proworld'' агенција за пројектовање и
инжењеринг Нови Сад, ул Драге Спасић 2, Нови Сад 21000 са матичним бројем
60568855, ПИБ 102376945. Понуда је поднета дана 16.08.2013. године у 12,44 часова и
заведена је под деловодним бројем 5.2.-23232 од 16.08.2013. године.
II.- Приступајући провери испуњености обавезних и додатних услова за учешће у
поступку предметне јавне набавке који услови су предвиђени члановима 75. и 76.ЗЈН, и Конкурсном документацијом у предметној јавној набавци , Комисија је
утврдила :
ЈКП ВОДОВОД И KАНАЛИЗАЦИЈА
21000 Нови Сад
Масарикова 17
+381 (0) 21 488 3333
www.vikns.rs
1.- Понуђач Агенција за вештачење ''М Томин'', Народног фронта 73, 21000 Нови
Сад, са матичним бројем 61031146, ПИБ 105453267 чији је законски заступник
Мирослав Томин у заједничкој понуди са ''Cromnik-proworld'' агенција за
пројектовање и инжењеринг Нови Сад, ул Драге Спасић 2, Нови Сад 21000 са
матичним бројем 60568855, ПИБ 102376945 је испунио све услове тражене чланом 75 и
76. Закона о јавним набавкама и конкурсном документацијом наручиоца, те Комисија
понуду наведеног понуђача оцењује као прихватљиву.
Комисија надаље констатује да је Понуђач понудио:
1. Понуђена цена за:
- Ангажовање главног инжењера надзорног тима 1 дан 16.700,00 дин. без Пдв-а
- Ангажовање замеика главног инжењера надзорног тима 1 дан 13.400,00 дин.
без Пдв-а
-Укупан збир јединичних цена: 30.100,00 динара без ПДВ-а
- Начин плаћања: налог за пренос
- Рок плаћања 15 дана рачунајући од дана пријема рачуна.
- Рок извршења услуге: 12 месеци
- Рок важења понуде: 60 дана
Непосредно после отварања понуда председник комисије Данијела Мусулин и представник
понуђача су преговарали о цени из понуде. Представник понуђача је остао при понуђеној
цени.
Поука о правном леку: Понуђачи могу поднети захтев за заштиту права сходно одредбама
чл. 149.став 7.-ЗЈН(Сл. гласник 124/12) у року од 10 дана објављивања одлуке о додели
уговора на Порталу јавних набавки.
ЈКП Водовод и канализација Н.Сад
Директор
мр Драган Божић
Доставити:
-
Агенцији “М.Томин”, Нови Сад, ул. Народног фронта 73
Служба јавних набавки
Архива
ЈКП ВОДОВОД И KАНАЛИЗАЦИЈА
21000 Нови Сад
Масарикова 17
+381 (0) 21 488 3333
www.vikns.rs
Download

Odluka o dodeli ugovora