РАДИОДИФУЗНА УСТАНОВА ВОЈВОДИНЕ
„РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА ВОЈВОДИНЕ“ НОВИ САД
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
Предмет:
Електроматеријал
Број јавне набавке:
ЈНВВ 6/14
Врста поступка:
Отворени поступак
Maj 2014.
ЈНBВ 6/14
1/71
1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
1.1. Подаци о Наручиоцу
- назив: Радиодифузна установа Војводине „Радио-телевизија Војводине“
- адреса: Игњата Павласа 3, 21000 Нови Сад
- интернет адреса: www.rtv.rs
1.2. Врста поступка
Јавна набавка спроводи се у отвореном поступку
1.3. Предмет јавне набавке су добра
1.4. Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци.
1.5. Није у питању резервисана јавна набавка.
1.6. Не спроводи се електронска лицитација.
1.7. Контакт (лице или служба):
Лица за контакт: Снежана Миљић, [email protected]
2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
2.1. Опис предмета набавке
Предмет јавне набавке су добра – електроматеријал.
Ознака из општег речника набавке:
31150000 – пригушнице за сијалице или цеви са пражњењем
31220000 – компоненте струјних кола
31300000 – изолациона жица и каблови
31500000 –расветна опрема и електричне светиљке
31680000 – електрични материјал и прибор
31700000 – електронски, електромеханички и електротехнички материјал
32500000 – комуникациона опрема и материјал
2.2 Предмет је обликован по партијама, 5 (партија).
Партија 1: Телекомуникациони каблови и конектори
Ознака из општег речника набавке:
31700000 – електронски, електромеханички и електротехнички материјал
32500000 – комуникациона опрема и материјал
Процењена вредност: 1.350.000, 00 динара
Партија 2: Енергетски каблови и конектори
Ознака из општег речника набавке:
31300000 – изолациона жица и каблови
31680000 – електрични материјал и прибор
31700000 – електронски, електромеханички и електротехнички материјал
Процењена вредност: 2.205.000,00 динара
Партија 3: Лампе, сијалице и опрема
Ознака из општег речника набавке:
31150000 – пригушнице за сијалице или цеви са пражњењем
31500000 –расветна опрема и електричне светиљке
31700000 – електронски, електромеханички и електротехнички материјал
Процењена вредност: 1.740.000,00 динара
Партија 4: Антенски каблови и конектори
Ознака из општег речника набавке:
31700000 – електронски, електромеханички и електротехнички материјал
32500000 – комуникациона опрема и материјал
Процењена вредност: 650.000,00 динара
ЈНBВ 6/14
2/71
Партија 5: Електронски елементи и пасивне компоненте
Ознака из општег речника набавке:
31220000 – компоненте струјних кола
31680000 – електрични материјал и прибор
31700000 – електронски, електромеханички и електротехнички материјал
32500000 – комуникациона опрема и материјал
Процењена вредност: 2.513.000,00 динара
2.3. Врста оквирног споразума
Предметни поступак се не спроводи ради закључења оквирног споразума
ЈНBВ 6/14
3/71
3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС
3.1. Врста добра: Партија 1: Телекомуникациони каблови и конектори
Партија 2: Енергетски каблови и конектори
Партија 3: Лампе, сијалице и опрема
Партија 4: Антенски каблови и конектори
Партија 5: Електронски елементи и пасивне компоненте
3.2.Техничке карактеристике
3.2.1. Техничке карактеристике (спецификације) за партију 1 - Телекомуникациони каблови и конектори
Предмет набавке ове партије су следећи телекомуникациони каблови и конектори:
р/б
типови одређених
Назив добра
карактеристике
произвођача или
„одговарајуће“
Koaksijalni video kabel 75Ω, prečnik
unutrašnjeg provodnika 0,58-0,6mm, širmovan
bakrom 95%, spoljnog prečnika 6 - 6,15mm, sa
plaštom od PVC-a
Koaksijalni video kabel 75Ω, prečnik
unutrašnjeg provodnika 0,64mm, širmovan
folijom i bakrom, spoljnog prečnika 4,45mm,
sa plaštom od PVC-a, zelene boje.
Koaksijalni video kabel 75Ω, prečnik
unutrašnjeg provodnika 0,64mm, širmovan
folijom i bakrom, spoljnog prečnika 4,45mm, sa
plaštom od PVC-a, crne boje.
Koaksijalni video kabel 75Ω, prečnik
unutrašnjeg provodnika 0,8 -1,1 mm, širmovan
dual folijom 100% i bakrom 95%, spoljnog
prečnika do 7mm, sa plaštom od PVC-a, zeleni
Fleksibilni koaksijalni video kabel 75Ω,
prečnik unutrašnjeg provodnika 0,75-0,85mm,
širmovan dva puta bakrom, spoljnog prečnika
6,15mm, sa plaštom od PVC-a, u boji (npr.
ljubičasti)
BELDEN
8241 Coax
DRAKA
COX36290
BELDEN
BE 1855 ENH.00500
Kamerni multikor
kabel 26 pinski
7.
1.
Video kabel
RG59b/u Cu
2.
Video kabel, zeleni
3.
Video kabel, crni
4.
Video kabel deblji
7mm
5.
Video kabel, fleksi
6.
Количи
нe
(оквирн
o)
500 m
300 m
BELDEN
BE 1855 ENH.08500
300 m
BELDEN
BE1694
300 m
BELDEN
BE1505F
200 m
Kabel mora da se sastoji od koaksijalnog videa 75Ω
6kom i SDI koaks 75Ω 1kom, nebalansiranog audia
bar 1kom, balansiranog audia 2kom, napajačkih
provodnika 1,5mm² bar 2kom, signalnih provodnika
bar 8kom, spoljni prečnik da je 13,2mm ili veći.
BELDEN
BD 612481,
DRAKA
757-12
150 m
Digitalni audio-dmx
kabel
Kabel za digitalni DMX/AES signal, impedanse
110Ω, balansiran, sa provodnicima od 0,22mm²,
širmovan bakrom i alu folijom.
400 m
8.
AUDIO KABEL
MIKROFONSKI
2X0,22mm²
Flaksibilni balansirani mikrofonski kabel
2X0,22mm², širmovan bakrom 99%, spoljašnjeg
prečnika 6,4mm, plašt od PVC-a. Boja unutrašnjih
provodnika: crvena i crna/bela, spoljna boja kabla:
crna.
BELDEN
BD 9180,
MOGAMI 3159,
SOMMER BINARY
234
KLOTZ MC 2001,
SOMMER
STAGE 22
9.
AUDIO KABEL
MIKROFONSKI
2X0,38mm²
Fleksibilni, balansirani, mikrofonski kabel
2X0,38mm², širmovan bakrom 100%,
spoljašnjeg prečnika 7mm, plašt od PVC-a,
unutrašnji provodnici treba da budu: crvene i
crne ili bele boje, a sam kabel crne.
KLOTZ MC5001,
SOMMER
SC GALILEO 238
200 m
ЈНBВ 6/14
400 m
4/71
10.
AUDIO KABEL
MIKROFONSKI
PATCH
11.
AUDIO KABEL
ČETVOROŽIČNI
12.
AUDIO KABEL
MULTIKOR,
OSMOŽILNI
13.
AUDIO KABEL
Šesnaest puta balansirani audio 2X0,14mm²,
MULTIKOR,
svaka parica bakrom širmovana i sve zajedno
ŠESNAESTOŽILNI bakrom širmovano 90%. Spoljnjni prečnik
14,5mm ili veći. PUR plašt crni.
14.
AUDIO KABEL
DVOSTRUKI
ASIMETRIČNI ZA
POVEZIVANJE
RAČUNARSKI
MREŽNI
KABLOVI UTP
CAT5e
RAČUNARSKI
MREŽNI HEAVY
DUTY UTP CAT5e
KABEL
RAČUNARSKI
MREŽNI
KABLOVI F/UTP
CAT6
RAČUNARSKI
MREŽNI
KABLOVI F/UTP
CAT7
Telefonski PGA
kabel
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Telefonska plavo
bela žica
Prespojni video
kablovi za CANARE
prespojna polja
Prespojni video
kablovi za CANARE
prespojna polja
BNC adapter za
CANARE prespojna
polja
Video BNC
konektor za kabel
RG59b/u Cu
ЈНBВ 6/14
Tanki balansirani audio kabel 2X0,22mm²,
širmovan bakrom 95% ili bolje. Spoljšnji
prečnik 3,3mm, plašt od PVC-a, crvene boje, sa
provodnicima: crvenim i crnim ili belim
Četvorožilni kabel 4X0,22mm², svaka žila
posebno bakrom širmovana, u zajedničkom
plaštu prečnika 7mm.
Osam puta balansirani audio 2X0,14mm², svaka
parica bakrom širmovana i sve zajedno bakrom
širmovano 90%. Spoljnjni prečnik 10mm ili
veći. PUR plašt crni.
MOGAMI
2552,
SOMMER
ISOPOD SO-F22
MOGAMI 2534,
NOVKABEL
NAUK300
MOGAMI 2932,
SOMMER
SCTRANSFER
HIGHFLEKS
AMCK08
MOGAMI 2934,
SOMMER
SCTRANSFER
HIGHFLEKS
AMCK16
SOMMER SC
ONIX 2025
100 m
U/UTP CAT 5e “fly cable”, PATCH neširmovani
kabel sa osam licnastih provodnika, međusobno
upleteni (4P), sa PVC plaštom 5,1mm , propusnog
opsega 300MHz, za montažu na RJ45 konektor.
DRAKA
UC300 26 Cat.5e
U/UTP 4P PVC
1800 m
Robustan elestičan UTP Cat5e kabel za rad na
niskim temperaturama u vlažnim sredinama,
spoljnog prečnika oko7,5mm, (4P)
BELDEN 1305A
305m
F/UTP CAT 6: folijom širmovani kabel sa osam
provodnika, međusobno upleteni (4P X 0,5mm),
prečnik plašta 7.2mm, propusnog opsega
450MHz.
S/FTP CAT7 4P, u malodimnom plaštu
(LSZH), impedanse 100Ω, 750MHz, za
10GBase mrežu, spoljnog preč. 7,6mm
R&M R319433
BELDEN 1685ENH
500 m
R&M R35257
BELDEN 1885 ENH
200 m
Kabel za povezivanje, dvostruki tanki
nebalansirani 2X1X0,25mm², svaki provodnik
posebno bakrom širmovan 90% , dva slepljena
kabla, PVC plašt.
PGA, pljosnati telefonski četvorožilni kabel, sa
licnastim provodnicima u boji, oklopljen PVC
plaštom bele ili crne boje.
Telefonska plavo bela žica, 0,6mm² ili više.
100 m
40 m
40 m
100 m
200 m
200 m
Prespojni kablovi “WECo-WECo” HD-SDI, za
ponuđena polja, dužine 300 mm (one feet).
Crne i crvene boje, po 6 komada.
Prespojni kablovi “WECo-WECo” HD-SDI, za
ponuđena polja, dužine 500-600 mm (two feet).
Crne i crvene boje, po 3 komada.
Adapter “WECo-BNCF” 75Ω, niklovan.
CANARE LV 61S12
12 kom.
CANARE LV 61 S24
6 kom.
CANARE
BCJ-VWP
12 kom.
BNC konektor: trodelni, za HD-SDI koji se
krimpuje na ponuđeni koaksialni video kabel
RG59b/u 75Ω, od nikla.
Belden
1505ABHD3 Neutrik
NBNC75BLP7
200
kom.
5/71
25.
Video BNC
konektor A
BNC konektor: trodelni (četvorodelni), za HDSDI koji se krimpuje na ponuđeni koaksialni
video kabel 75Ω, za video kabel pod r/b 2 i 3 u
ponudi, od nikla.
BELDEN
1855ABHD3
NEUTRIK
NBNC75BFG7
200
kom.
26.
Video BNC
konektor B
Video BNC
konektor za kabel
7mm
28.
Video BNC
konektor ugradni
BELDEN
1505ABHD3
NEUTRIK
NBNC75BLP9
NEUTRIK
NBNC75BRU11
BELDEN
1694ABHD3
Amphenol
31-10-75
100
kom.
27.
BNC konektor: trodelni (četvorodelni) za HDSDI koji se krimpuje na ponuđeni koaksialni
video kabel za video kabel 75Ω pod rednim
brojem 3 i 4 u pondi , od nikla.
BNC konektor: trodelni, za HD-SDI koji se
krimpuje na ponuđeni koaksialni video kabel
75Ω, za video kabel pod rednim brojem 4 u
ponudi, od nikla.
BNC video konektor za HD signal,ženski,
izolovan od kućišta, za ugradnju na šasiju, sa
navojem za učvršćenje od nikla, kabel se lemi.
29.
Digitalni audio
transformer
impedanse 110Ω75Ω
Digitalni audio
transformer
impedanse 110Ω75Ω
Konektor SCART
Konverter AES/EBU signala, balansirani muški
XLR na nebalansirani BNC: 5Vpp, 250mW,
0,1MHz-6MHz.
NEUTRIK
NADITBNC-M
BCJ-XP-TRC
5 kom.
Konverter AES/EBU signala, balansirani ženski
XLR na nebalansirani BNC: 5Vpp, 250mW,
0,1MHz-6MHz.
NEUTRIK
NADITBNC-F
BCJ-XJ-TRC
5 kom.
SCART konektor, kablovski, metalni, muški sa
21 kontaktom.
Prelaz muški SCART-RCAx3 ženska
konaktora, sa preklopnikom za IN/OUT
varijantu
“S” video konektor: kablovski, metalni, sa
pozlaćenim kontaktima na koje se leme
priključni kablovi.
REAN
5 kom.
REAN
10 kom
REAN
5 kom.
30.
31.
40 kom.
10 kom.
32.
Konektor SCARTRCA
33.
Konektor S video
34.
Konektor RJ45, sa
gumenim
navlakama
Plastični računarski konektor, tip RJ 45, za mrežne
UTP osmožične kablove, sa raznobojnim gumenim
navlakama. (Crnih 100 komada a sivih, crvenih,
zelenih i plavih po 50 komada)
35.
Priključnica za
RJ45/CAT5
konektor, (modul)
Priključnica za RJ45 konektor, oklopljena
metalom, predviđena za montažu kablova tipa
CAT5. Montaža kabla bez dodatnog alata ili
lemljenja.
R&M Connection
module CAT5e
50 kom
36.
Priključnica za
RJ45/CAT6
konektor, (modul)
Konektor RJ45 sa
metalnim oklopom i
gumenim
navlakama
XLR audio tropolni
konektor (male)
Priključnica za RJ45 konektor, oklopljena metalom,
predviđena za montažu kablova tipa CAT6. Montaža
kabla bez dodatnog alata ili lemljenja.
R&M Connection
Module REAL 10
CAT6
20 kom
37.
38.
39.
XLR audio tropolni
konektor (female)
ЈНBВ 6/14
300
kom.
Plastični računarski konektor, tip RJ45,
oklopljen metalom, za mrežne FTP CAT-5e
kablove, sa gumenim navlakama, boja nije
bitna.
XLR tropolni muški audio konektor za ugradnju na
kabel prečnika od 3,5mm pa do 8mm. Kabel se
konektuje lemljenjem, a konektor se sastoji iz četiri
dela.
XLR tropolni ženski audio konektor, za ugradnju na
kabel prečnika od 3,5-8mm. Kabel se konektuje
lemljenjem, konektor je četvododelni.
100
kom.
NEUTRIK
XLR NC3MXX
200
kom.
NEUTRIK
XLR NC3FXX
200
kom.
6/71
40.
XLR audio
četvoropolni
konektor (male)
41.
XLR audio
četvoropolni
konektor (female)
42.
XLR audio
petopolni konektor
(male)
43.
XLR audio
petopolni konektor
(female)
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
XLR audio tropolni
konektor ugradni
(male)
XLR audio tropolni
konektor ugradni
(female)
XLR audio
četvoropolni
konektor ugradni
(male)
XLR audio
četvoropolni
konektor ugradni
(female)
XLR audio
petopolni konektor
ugradni (male)
XLR audio
petopolni konektor
ugradni (female)
Ugradni ženski
konektor za CAT-5
kabel putem RJ45
konekcije
Audio konektor
6,3mm stereo,
kablovski
52.
Audio konektor
6,3mm mono,
kablovski
53.
Audio priključnica
6,3mm stereo,
ugradna
54.
55.
Audio priključnica
6,3mm stereo,ugradna
u XLR kućištu
Audio konektor BGAUGE stereo,
kablovski
ЈНBВ 6/14
XLR četvoropolni muški audio konektor za ugradnju
na kabel prečnika od 3,5mm pa do 8mm. Kabel se
konektuje lemljenjem, a konektor se sastoji iz četiri
dela.
XLR četvoropolni ženski audio konektor za ugradnju
na kabel prečnika od 3,5mm pa do 8mm. Kabel se
konektuje lemljenjem, a konektor se sastoji iz četiri
dela.
XLR petopolni muški audio konektor za ugradnju na
kabel prečnika od 3,5mm pa do 8mm. Kabel se
konektuje lemljenjem, a konektor se sastoji iz četiri
dela.
NEUTRIK
XLR NC4MXX
30 kom.
NEUTRIK
XLR NC4FXX
30 kom.
NEUTRIK
XLR NC5MXX
10 kom.
XLR petopolni ženski audio konektor za
ugradnju na kabel prečnika od 3,5mm pa do
8mm. Kabel se konektuje lemljenjem, a
konektor se sastoji iz četiri dela.
XLR tropolni muški audio konektor za ugradnju
na panel širine 24mm.
NEUTRIK
XLR NC5FXX
NEUTRIK
NC3MD-L-1
20 kom.
XLR tropolni ženski audio konektor za
ugradnju na panel širine 24mm.
NEUTRIK
NC3FD-L-1
20 kom.
XLR četvoropolni muški audio konektor za
ugradnju na panel širine 24mm.
NEUTRIK
NC4MD-L-1
XLR četvoropolni ženski audio konektor za
ugradnju na panel širine 24mm.
NEUTRIK
NC4FD-L-1
XLR petopolni muški audio
konektor za ugradnju na panel širine 24mm.
NEUTRIK
NC5MD-L-1
XLR petopolni ženski audio konektor za
ugradnju na panel širine 24mm.
NEUTRIK
NC5FD-L-1
5 kom.
Ženski ugradni konektor za priključenje RJ45
konektora spreda i CAT-5e kabela od pozadi.
Za ugradnju na panel širine 24mm.
NEUTRIK
NE8FDV-Y110
10 kom
6,3mm “jack” stereo audio konektor, metalni sa tri
kontakta. Kabel se montira lemljenjem. Kontakt
mase i “rukav “ moraju biti izliveni iz jednog
komada.
6,3mm “jack” mono audio konektor, metalni sa dva
kontakta. Kabel se montira lemljenjem. Kontakt
mase i “rukav “ moraju biti izliveni iz jednog
komada.
6,3mm ugradna stereo audio priključnica, plastična
sa tri kontakta. Mora da sadrži navoj za montiranje
na šasiju i kontakte za lemljenje na ploču.
NEUTRIK
NP3X
50 kom.
NEUTRIK
NP2X
30 kom.
NEUTRIK
NMJ3HF-S
10 kom.
6,3mm ugradna stereo audio priključnica,
metalna tropolna, ugradjena u XLR panelno
kućište.
B- GAUGE tropolni “jack” konektor za peč
polja, kablovski, metalni, crveni i crni po 6
komada
NEUTRIK
NJ3FP6C-B
10 kom.
NEUTRIK
NP3TB-R
NP3TB-B
12 kom.
10 kom.
5 kom.
5 kom.
5 kom.
7/71
Audio konektor
BANTAM 4,4mm,
stereo, kablovski
Audio konektor
3,5mm stereo,
kablovski
Audio konektor”
RCA” činč,
kablovski
BANTAM 4,4mm tropolni, kablovski metalni
konektor, crveni i crni po 10 komada.
RCA (činč) muški konektor: kablovski, metalni,
pozlaćeni, izliven iz jednog komada, sa srednjim
pinom ugrađenim u teflonski izolator. Za kabel
Ø6mm, crni i crveni po 50 kom.
NEUTRIK
NYS373-R
NYS373-B
Audio konektor”
RCA” činč, ugradni
Audio konektor
SPEAKON
Adapter BNCFPHM
Adapter BNCMPHF
Adapter XLRMPHF
Alat za priključenje
BNC konektora
(BNC Fitting tool)
Alat klešta za
krimpovanje
“RCA” činč ugradni ženski pozlaćeni konektor,
u panelnom XLR kućištu.
SPEAKON četvoropolni konektor, robusne
izrade sa metalnom kočnicomPrelaz BNC ženski na RCA (činč) muški sa
pozlaćenim srednjim pinom.
Prelaz BNC muški na RCA (činč) ženski.
NEUTRIK
NF2D-0
NEUTRIK
NL4FX
NEUTRIK
BNCF-PHM
BNCF-PHM
Prelaz XLR muški tropolni na RCA (činč)
ženski.
Specijalni alat (odvijač) za BNC konektore
dužine 300mm.
NEUTRIK
3MX-PHF
CANARE,
EXTRON,
2 kom.
Specijalna krimp klešta za montažu ponuđenih
BNC konektora za 1855 i 1505 kablove.
NEUTRIK
HX-R-BNC
1 kom.
66.
„F“ konektor
Kablovski „F“ konektor za RG6 kabel
67.
„RF“ konektor
Ženski
„RF“ konektor
muški
Telefonski RJ11
konektor
Telefonski RJ12
konektor
D-SUB konektori
9pin
RF metalni ženski kablovski konektor za RG6
kabel
RF metalni muški kablovski konektor za RG6
kabel
Plastični telefonski RJ11 konektor
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
68.
69.
70.
71.
3,5mm metalni kablovski konektor, pozlaćen.
Plastični telefonski RJ12 konektor
D-SUB konektori 9 pinski muški (5) i ženski (5)
sa plastičnim kućištem i sa niklovanim
kontaktima.
D-SUB konektori 15 pinski troredni (VGA),
muški (3) i ženski (3) sa plastičnim kućištem i
sa niklovanim kontaktima.
D-SUB konektori 25 pinski dvoredni muški (2)
i ženski (2) sa plastičnim kućištem i sa
niklovanim kontaktima.
72.
D-SUB konektori
15pin
73.
D-SUB konektori
25pin
74.
D-SUB konektori
36pin
D-SUB konektori 36 pinski dvoredni, muški (1) i
ženski (1), sa plastičnim kućištem i sa niklovanim
kontaktima.
75.
Banana konektori
„Banana“ konektori, kablovski, 4mm2,
raznobojni. Sa gumeno-plastičnom izolacijom.
Po deset od sve četiri boje.
ЈНBВ 6/14
NEUTRIK
NP3TT-P-B
NP3TT-P-R
REAN
NYS231BG
20 kom.
30 kom.
60 kom.
10 kom.
6 kom.
20 kom.
12 kom.
1 kom.
100
kom
30 kom
40 kom
100
kom
100
kom
10 kom.
6 kom.
4 kom.
2 kom.
40 kom
8/71
3.2.2. Техничке карактеристике (спецификације) за партију 2 - Енергетски каблови и конектори
Предмет набавке ове партије су следећи енергетски каблови и конектори:
типови одређених
произвођача или
р/б Назив добра
карактеристике
„одговарајуће“
1.
Kabel gumeni
Kabel gumeni laki GG/J, sitnolicnasti, za
3x1,5mm²
prenosna trošila 3X1,5mm², 300/500V, SRPS
HD 22.4 S4
2.
Kabel gumeni
Kabel gumeni laki GG/J, sitnolicnasti, za
3x2,5mm²
prenosna trošila 3X2,5mm², 300/500V. SRPS
HD 22.4 S4
Количинe
(оквирнo)
600m
500m
3.
Kabel gumeni
3x4mm²
Kabel gumeni laki GG/J, sitnolicnasti, za prenosna
trošila 3X4mm², 300/500V. SRPS HD 22.4 S4
100m
4.
Kabel gumeni
5x4mm²
100m
5.
Kabel gumeni
5x2,5 mm²
6.
PP-Y 3X1,5mm²
Kabel gumeni laki GG/J, sitnolicnasti, za
prenosna trošila 5X4mm², 300/500V. SRPS HD
22.4 S4
Kabel gumeni GG/J, sitnolicnasti, za prenosna
trošila 5X2,5mm², 300/500V. SRPS HD 22.4
S4
Kabel punog preseka za trajnu ugradnju PP-Y
3X1,5mm², SRPS N.C3.220
7.
PP-Y 3X2,5mm²
Kabel punog preseka za trajnu ugradnju PP-Y
3X2,5mm², SRPS N.C3.220
200m
8.
PP-Y 5X1,5mm²
Kabel punog preseka za trajnu ugradnju PP-Y
5X1,5mm², SRPS N.C3.220
50m
9.
PP-Y 5X2,5mm²
Kabel punog preseka za trajnu ugradnju PP-Y
5X2,5mm², SRPS N.C3.220
150m
10
PP-Y 5x4mm2
Kabel punog preseka za trajnu ugradnju PP-Y
5X4mm², SRPS N.C3.220
100m
11
PP-Y 5x6mm2
Kabel punog preseka za trajnu ugradnju PP-Y
5X6mm², SRPS N.C3.220
100m
12
PP/L Y 3X1mm²
Okrugli licnasti beli kabel PP/L Y 3X1mm²,
SRPS N.C3.220
150m
13
PP/L Y 3X1,5mm²
Okrugli licnasti beli kabel PP/L Y 3X1,5mm²,
SRPS N.C3.220
250m
100m
P/F Y 1,5mm²
Licnasti izolovani provodnik P/L Y 1,5mm²,
SRPS HD 21.3 S3
100m
P/F Y 2,5mm²
Licnasti izolovani provodnik P/L Y 2,5mm²,
SRPS HD 21.3 S3
100m
P/F Y 6mm²
Licnasti izolovani provodnik P/L Y 6mm²,
SRPS HD 21.3 S3
14
15
16
17
P/F Y 16mm²
18
19
S/F 1x1.5mm²
S/F 1x2.5mm²
ЈНBВ 6/14
Licnasti izolovani provodnik P/L Y 16mm²,
SRPS HD 21.3 S3
Licnasti provodnik 1x1.5mm², izolovan
silikonom
Licnasti provodnik 1x2.5mm², izolovan
silikonom
100m
200m
50m
100m
100m
9/71
20
Kabel GN50, (EPN Kabel gumeni, teški GN50, (EPN 50) 3x
50) 3x 1,5mm²
1,5mm2, 450/750V, SRPS HD 22.4 S4
200m
21
Kabel GN50, (EPN Kabel gumeni, teški GN50, (EPN 50) 3x
50) 3x 2,5mm²
2,5mm2, 450/750V, SRPS HD 22.4 S4
200m
22
Kabel GN50, (EPN Kabel gumeni, teški GN50, (EPN 50) 5x
50) 5x 1,5mm²
1,5mm2, 450/750V, SRPS HD 22.4 S4
100m
23
Kabel GN50, (EPN Kabel gumeni, teški GN50, (EPN 50) 5x6mm2
50) 5x6mm²
450/750V, SRPS HD 22.4 S4.
50m
24
Rudarski gumeni
kabel GN60
(EpN60) 5x16
mm²
Rudarski gumeni kabel GN60 (EpN60) 5X16
mm², 600/1000V.
SRPS HD 22.4 S4
50m
25
Produžna strujna
letva, za rek 8/3m
Produžna strujna letva, za montažu u rek, sa
osam kosih rupa, bez prekidača. Kabel
3x1,5mm² dužine 3m. Snaga 3,5KW pri 250V.
BACHMANN
20kom.
26
Produžna strujna
letva 3/1.5m
Produžna strujna letva, sa tri kose rupe, bez
prekidača, sa kablom dužine 1.5m. Snaga
3,5KW pri naponu 250V.
ELCO,
ALING CONEL
50 kom.
27
Produžna strujna
letva 5/5m
Produžna strujna letva, sa pet kosih rupa, bez
ELCO,
prekidača, sa kablom dužine 5m. Snaga 3,5KW ALING CONEL
pri naponu 250V.
50 kom.
28
Produžna strujna
letva 6/5m
Produžna strujna letva, sa šest kosih rupa, bez
ELCO,
prekidača, sa kablom dužine 5m. Snaga 3,5KW ALING CONEL
pri naponu 250V.
30 kom.
29
Strujni razvodnik
32A na 3X16A
5 kom.
30
Mašinski strujni
kabel (evropa)
3X1,5mm², 1,5m
Strujni razvodnik sa UKO-UTO 32A
PCE
monofaznim priključkom na tri šuko 16A
izvoda u plastičnom kućištu od ABS materijala,
- Usaglašeno sa IEC i SRPS
Strujni napojni kabel SCHUKO- IEC (evropa), ELCO,
za napajanje uređaja, sa ulivenim utikačima,
3X1mm² dužine 1,5m. SCHUKO utikač pod
uglom 90°
31
Mašinski strujni
kabel (evropa)
3X1,5mm², 3m
ELCO,
ALING CONEL
10 kom.
32
Izolir traka PVC
Strujni napojni kabel SCHUKO- IEC (evropa),
za napajanje uređaja, sa ulivenim utikačima,
3X1.5mm² dužine 3m. SCHUKO utikač bez
ugla.
Raznobojne PVC trake, za izolovanje u
energetici, širine 19mm, dužine 20m (izolir
trake)-žutozelena, crna, plava.
TESA
100 kom.
33
Utikač gumeni
kablovski šuko
ЈНBВ 6/14
Gumeni šuko utikač, sa izvodom za uzemljenje,
za montažu na kabel, za 16A, 250V , prav (bez
ugla «C»), IP44.
- Usaglašeno sa IEC 60884-1,
- Mogućnost ugradnje kabela prečnika do
11mm,
- Izrada od materijala otpornog na nagnječenja
ALING CONEL
10 kom.
150 kom.
10/71
34
Utičnica gumena
kablovska šuko
35
Utikač trofazni
kablovski
36
Instalacioni
prekidači,
jednopolni
Instalacioni
prekidači,
naizmenični
Instalacioni
prekidači, unakrsni
37
38
39
40
41
42
43
Prenosna dvopolna priključnica PVC - kuplung
ALING CONEL
16A 250V~, prav (bez ugla), IP44.
- Usaglašeno sa IEC 60884-1,
- Mogućnost ugradnje kabela prečnika do
11mm,
- Izrada od materijala otpornog na nagnječenja
Trofazni utikač za montažu na kabel 16A, 400V ALING CONEL
pod 90°, po SRPS-u.
150 kom.
Instalacioni prekidač, 10A, za ugradnju u Ø60
kutiju, jednopolni, po SRPS-u.
ALING CONEL
70 kom.
Instalacioni prekidač kućne rasvete, za ugradnju ALING CONEL
u Ø60 kutiju, naizmenični, po SRPS-u.
10 kom.
Instalacioni prekidač kućne rasvete, za ugradnju ALING CONEL
u Ø60 kutiju, unakrsni, po SRPS-u.
2 kom.
Instalacioni taster za stepenišnu rasvetu.
ALING CONEL
Predviđen za ugradnju u Ø60 kutiju, jednostruki
po SRPS-u.
Instalaciona šuko
Instalaciona uzidna šuko utičnica za ugradnju u ALING CONEL
utičnica
Ø60 kutiju, 16A 250V, sa keramičkim uloškom,
po SRPS-u
Nazidni jednopolni Instalacioni jednopolni prekidač 16A, za
ALING CONEL
prekidač (OG)
ugradnju na zid, OG-tip, po SRPS-u
10 kom.
Instalacioni naizmenični prekidač kućne rasvete ALING CONEL
za ugradnju na zid, OG-tip, po SRPS-u
10 kom.
Nazidna šuko utičnica; 16A, 250V, sa
keramičkim uloškom. Za ugradnju na zid, OG
tip, po SRPS-u.
Nazidna razvodna, OG, kutija, 80x80mm
20 kom.
Instalacioni taster
Nazidni
naizmenični
prekidač (OG)
Nazidna šuko
utičnica
44
Nazidna razvodna
kutija
45
Nazidna razvodna
kutija
Nazidna razvodna, OG, kutija, 150x110mm
46
Instalaciona šuko
utičnica, razvodna
47
Grebenasti
prekidač 0-1
Instalaciona zidna šuko utičnica dupla, za
ugradnju u Ø60 kutiju, 16A 250V, sa
keramičkim uloškom,za dva potrošača, po
SRPS-u.
Grebenasti prekidač, tropolni 40A, 400V, 0-1,
sa nazivnom pločicom, ugradni.
48
49
50
51
5 kom.
ALING CONEL
70 kom.
10 kom.
50kom
10kom
ALING CONEL
20 kom.
Schrack
4 kom.
Grebenasti
prekidač 1-0-2
Grebenasti
prekidač 0-1 za
DIN šinu
Strujna sklopka
(kontaktor)
Grebenasti prekidač, tropolni 40A, 400V, 1-0-2, Schrack
sa nazivnom pločicom, ugradni.
4 kom.
Grebenasti prekidač, tropolni 40A, 400V, 0-1,
sa nazivnom pločicom, za DIN šinu.
Schrack
4 kom.
Kontaktor četvoropolni: 40A, 400V, sa radnim i Schrack
mirnim kontaktima. Namotaj 230V.
4 kom.
Plastične kanalice
60X40x2000
Plastične (POK) kanalice za montažu na zid,
60X40x2000, sa poklopcem, bele
20kom.
ЈНBВ 6/14
11/71
52
Plastične kanalice
30X20x2000
Plastične (POK) kanalice za montažu na zid,
30X20x2000, sa poklopcem, bele
50kom.
53
Plastične kanalice
15X10x2000
Plastične (POK) kanalice za montažu na zid,
17X10x2000, sa poklopcem, bele
50kom.
54
Plastične kanalice Plastične (POK) kanalice za montažu na pod,
podne 50X12x2000 50X12x2000, sa poklopcem, bele
100kom.
55
Plastične kanalice Plastične (POK) kanalice za montažu na pod,
podne 75X20x2000 75X17x2000, sa poklopcem, bele
100kom.
56
Industrijski utikač
125A-5P
57
Industrijska
priključnica 125A5P
Industrijska
priključnica 125A5P nazidna
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
Industrijska
priključnica
63A-5P
Industrijski utikač
63A-5P
Industrijska
priključnica 63A5P
Industrijski utikač
32A-5P
Industrijska
priključnica 32A5P
Industrijski utikač
32A-3P
Industrijska
priključnica 32A3P
Industrijski utikač
16A-3P
Industrijska
priključnica 16A3P
Redna stezaljka
(luster klemna)
porcelanska 4mm²
Redna stezaljka
(luster klemna),
2,5mm²
ЈНBВ 6/14
Industrijski utikač za na kabel 125A-5P IP67
PCE
muški (UKO-UTO), - Usaglašeno sa IEC i
SRPS
Industrijska priključnica za na kabel 125A-5P
PCE
IP67 ženska (UKO-UTO), - Usaglašeno sa IEC
i SRPS
Industrijska priključnica nazidna 125A-5P IP67 PCE
ženska (UKO-UTO), - Usaglašeno sa IEC i
SRPS
3 kom.
Industrijska priključnica za na kabel 63A-5P
IP67 muški trofazni (UKO-UTO), - Usaglašeno
sa IEC i SRPS
Industrijski utikač za na kabel 63A-5P IP67
ženska trofazna (UKO-UTO), - Usaglašeno sa
IEC i SRPS
Industrijska priključnica nazidna 63A-5P IP67
ženska trofazna (UKO-UTO), - Usaglašeno sa
IEC i SRPS
Industrijski utikač za na kabel 32A-5P IP44
muški trofazni (UKO-UTO), - Usaglašeno sa
IEC i SRPS
Industrijska priključnica za na kabel 32A-5P
IP44 ženski trofazni (UKO-UTO), - Usaglašeno
sa IEC i SRPS
Industrijski utikač za na kabel 32A-3P IP44
muški monofazni (UKO-UTO), - Usaglašeno sa
IEC i SRPS
Industrijska priključnica za na kabel 32A-3P
IP44 ženska monofazna (UKO-UTO), Usaglašeno sa IEC i SRPS
Industrijski utikač za na kabel 16A-3P IP44
muški monofazni (UKO-UTO), - Usaglašeno sa
IEC i SRPS
Industrijska priključnica za na kabel 16A-3P
IP44 ženska monofazna (UKO-UTO), Usaglašeno sa IEC i SRPS
Redna stezaljka (luster klema) porcelanska sa
tri kontakta 4mm²
PCE
6 kom.
PCE
6 kom.
PCE
6 kom.
PCE
5 kom.
PCE
5 kom.
PCE
10 kom.
PCE
10 kom.
PCE
25 kom.
PCE
25 kom.
Redna stezaljka (luster klema) PVC sa deset
kontakta 2,5mm²
3 kom.
1 kom.
50 kom.
40 kom.
12/71
70
Redna stezaljka
(luster klemna),
4mm²
Redna stezaljka (luster klema) PVC sa deset
kontakta 4mm²
40 kom.
71
Redna stezaljka
(luster klemna),
6mm²
Redna stezaljka (luster klema) PVC sa deset
kontakta 6mm²
10 kom.
72
Redna stezaljka
(luster klemna),
10mm²
Redna stezaljka (luster klema) PVC sa deset
kontakta 10mm²
10 kom.
73
Osigurači topljivi
tipa DII 10A
Keramički topljivi osigurač obični tip DII,
struje 10A
ETI
200 kom.
74
Osigurači topljivi
16A
Keramički topljivi osigurač obični tip DII,
struje 16A
ETI
250 kom.
75
Osigurači topljivi
20A
Keramički topljivi osigurač obični tip DII,
struje 20A
ETI
50 kom.
76
Osigurači topljivi
25A
Keramički topljivi osigurač obični tip DII,
struje 25A
ETI
50 kom.
77
Osigurači topljivi
DIII 35A
Kalibracioni
umetak 10A
Kalibracioni
umetak 16A
Keramički topljivi osigurač obični tip DIII,
struje 35A
Kalibracioni umetak za topljivi osigurač DII
10A
Kalibracioni umetak za topljivi osigurač DII
16A
ETI
50 kom.
80
Kalibracioni
umetak 20A
Kalibracioni umetak za topljivi osigurač DII
20A
25 kom.
81
Kalibracioni
umetak 25A
Kalibracioni umetak za topljivi osigurač DII
25A
25 kom.
82
Kalibracioni
umetak DIII 35A
Kalibracioni umetak za topljivi osigurač DIII
35A
50 kom.
83
Kalibracioni
umetak DIII 50A
Kalibracioni umetak za topljivi osigurač DIII
50A
25 kom.
84
Kalibracioni
umetak DIII 63A
Kalibracioni umetak za topljivi osigurač DIII
63A
25 kom.
85
Kapa osigurača DII
Kapa topljivog osigurača tipa DII
50 kom.
86
Kapa osigurača
DIII
Podnožje osigurača
UZ63
Kapa topljivog osigurača tipa DIII
50 kom.
Podnožje topljivog osigurača UZ63
10 kom.
Nožasti osigurači
25A
Niskonaponski nožasti osigurači 25A, 400500V NV00
Nožasti osigurači
35A
Nožasti osigurači
40A
Niskonaponski nožasti osigurači 35A, 400500V NV00
Niskonaponski nožasti osigurači 40A 500V
NV00
78
79
87
88
89
90
ЈНBВ 6/14
100 kom.
100 kom.
ETI
10 kom.
ETI
40 kom.
ETI
40 kom.
13/71
91
Nožasti osigurači
63A
Niskonaponski nožasti osigurači 63A, 500V
NV00
ETI
10 kom.
92
Nožasti osigurači
80A
Niskonaponski nožasti osigurači 80A,
500V NV1
ETI
8 kom.
93
Nožasti osigurači
100A
Niskonaponski nožasti osigurači 100A, 500V
NV00
ETI
8 kom.
94
Nožasti osigurači
125A
Niskonaponski nožasti osigurači 125A, 500V
NV1
ETI
12 kom.
95
Nožasti osigurači
160A
Niskonaponski nožasti osigurači 160A, 500V,
NV1
ETI
12 kom.
96
Nožasti osigurači
250A
Niskonaponski nožasti osigurači 250A , 500V
NV1
ETI
16 kom.
97
Nožasti osigurači
315A
Niskonaponski nožasti osigurači 315A, 500V
NV2
ETI
4 kom.
98
Automatski
osigurači 10A
Automatski osigurač 10A, 1p, 6kA 230/400V,
tip C
Moeller, Schrack, Schneider 20 kom.
Automatski
osigurači 16A
100 Automatski
osigurači 20A
Automatski osigurač 16A, 1p, 6kA, 230/400V,
tip C
Automatski osigurač 20A, 1p, 6kA, 230/400V,
tip C
Moeller, Schrack, Schneider 20 kom.
101 Automatski
osigurači 25A
102 “T” račva
Automatski osigurač 25A, 1p, 6kA, 230/400V,
tip C
Strujna šuko “T” račva 16A, 400V sa dva
priključka
motalica za kabel prečnika 11mm, dužime
150m
Ručica za ponuđenu motalicu
Moeller, Schrack, Schneide
105 PVC razvodna
tabla
106 Razvodni orman ,
metalni
PVC razvodna tabla za 18 mesta, nadgradna
Elmark
2 kom
Metalni plastificirani orman dimenzija (VxSxD)
600x400x200mm.
Elmark
Na vratima ormana je postavljena specijalna
zaptivka
2 kom
107 Utičnica za UPS
prema IEC 320 C13
20 kom
108 Utikač za UPS
prema IEC 320 C14
20 kom
99
103 Motalica za kabel
104 RM dodatak za
motalicu
ЈНBВ 6/14
Moeller, Schrack, Schneider 20 kom.
10 kom.
20 kom.
sommer HT481
2 kom
2 kom
14/71
109 komplet
aluminijumski kofer za alat 450x330x150,
Alati Unior
električarskog alata odvijači ravni 1000V, sa prihvatima: 0.4x2.5,
0.5x3.0, 0.6x3.5, 1.0x5.5, 1.2x6.5, 1.2x8.0,
1.6x10.0, osovina izolovana, odvijači Philips,
1000V: prihvati H0, H1, H2, H3 i H4, osovina
izolovana, klešta: kombinovana L180mm,
sečice L=160mm, špic klješta pljosnata
okrugla L=210mm ravna i kriva, klješta za
skidanje izolacije-sečice sa vijkom za
podešavanje prečnika žice sa kojeg skidamo
izolaciju, sa oprugom za otvaranje L=160mm,
nož za skidanje izolacije, skalpel za skidanje
izolacije sa izmenjivim ulošcima, klešta za
papučice: otvorene i zatvorene, amper klešta
DC V: 1V-1000V AC V: 1V-750V AC A:
0,1A-1000A Otpornost: 0,1ohm-20kohm ,
digitalni univezalni instrument - Digitalni
displej sa maksimalnim čitanjem 1999,
automatsko isključivanje,
- Funkcije:
Jačina struje AC/DC: 2m/20mA/200mA/10A
Napon AC/DC: 2/20/200V/700V (1000V)
Frekvencija: 20kHz Otpornost:
200/2k/20k/200kΩ/2MΩ/20MΩ Kapacitet:
2n/20n/200n/2µ/20µF Tester dioda i
provodljivost, multimetar digitalni 380V
Indikator napona:
6V/12V/24V/50V/110V/220V/380V, led
indikator napona. Sva oprema sa izolacijom za
rad sa naponima do 1000V. Usaglašeno sa
IEC-om i SRPS-om.
110 Strujni razvodnik
Strujni razvodnik sa UKO-UTO 63A 5p utikača PCE
63A, 5p UKOna dve UKO-UTO 63A 5p utičnice u
UTO na 2X63A, 5p plastičnom kućištu od ABS materijala, UKO-UTO
Usaglašeno sa IEC i SRPS, IP54
6 kom
111 Strujni razvodnik
125A, 5p UKOUTO na 2X63A, 5p
UKO-UTO
Strujni razvodnik sa UKO-UTO 125A 5p
utikača na dve UKO-UTO 63A 5p utičnice u
plastičnom kućištu od ABS materijala, Usaglašeno sa IEC i SRPS, IP54
PCE
1 kom.
112 Strujni razvodnik
63A, 5p UKOUTO na 6X32A, 3p
UKO-UTO+63A,
5p
113 Strujni razvodnik
32A, 5p UKOUTO na 6X16A, 3p
UKO-UTO+32A,
5p
Strujni razvodnik sa UKO-UTO 63A 5p utikača PCE
na UKO-UTO 63A 5p utičnicu + 6xUKO-UTO
32A, 3p utičnica u plastičnom kućištu od ABS
materijala, - Usaglašeno sa IEC i SRPS, IP54
1 kom.
Strujni razvodnik sa UKO-UTO 32A 5p utikača PCE
na UKO-UTO 32A 5p utičnicu + 6xUKO-UTO
16A, 3p utičnica u plastičnom kućištu od ABS
materijala, - Usaglašeno sa IEC i SRPS, IP54
2 kom
ЈНBВ 6/14
2 kom
15/71
114 5A merna grupa, za Razvodni PVC orman, IP65, slobodnostojeći,
rad na terenu
prenosiv, pogodan za rad na terenu, sa
(mobilna)
sledećom opremom: 5A poluindirektan merna
grupa, 3x strujni transformatori 160A, na
kućištu ugraditi 125A, 5p, UKO-UTO, 2x63A,
5p utičnica i 2x16A, šuko utičnica, atestirana
115 obeleživač kablova, set obeleživača za prečnike 3-4.2mm, Sadrži:
PVC prsten
160kom. za obeležavanje , od svake po 10 kom.
A-B-C-D-E-F-1-2-3-4-5-6-7-8-9-0
1 kom.
116 obeleživač kablova, Za kablove debljine 5,2 - 10,0mm - 250 kom.
kotur, PVC prsten obeleživača - svaki kotur jedan broj. Po jedan
kotur za svaki broj od 0 do 9
117 kabel papučice
Za kablove preseka 1.5mm2, i 2.5mm2
okaste, izolovane, dimenzije okca 3, 4, 5, 6 mm, za svaku
čelične
dimenziju po 100kom, čelične
10 kom.
118 kabel papučice
okaste,
neizolovane,
čelične
119 auto kabel
papučice, izolovane
Za kablove preseka 10mm2, , 16mm2 i 25
mm2dimenzije okca 8 i 10 mm, za svaku
dimenziju po 100kom, čelične
300 kom
Za kablove preseka 1.5mm2, i 2.5mm2
dimenzije 2.8, 4.8, 6.3 mm muške, za svaku
dimenziju po 100kom, čelične
600 kom
120 auto kabel
Za kablove preseka 1.5mm2, i 2.5mm2
papučice, izolovane dimenzije 2.8, 4.8, 6.3mm ženske, za svaku
dimenziju po 100kom, čelične
600 kom
121 igličaste kabel
Za kablove preseka 1.5mm2, , 2.5mm2 i 6mm2
papučice, izolovane dimenzije, za svaku dimenziju po 100kom,
čelične
122 izolovane hilzne za Za kablove preseka 1.5mm2, , 2.5mm2 i 6mm2
finožičane
dimenzije, za svaku dimenziju po 100kom,
provodnike
čelične
600 kom
123 spojne cevčice
Za kablove preseka 1.5mm2, , 2.5mm2 i 6mm2
dimenzije, za svaku dimenziju po 100kom,
čelične
124 Odstojna obujmica, Kvalitetna univerzalna obujmica za pojedinačno Obo bettermann
PVC, nizajuća 6-13 pričvršćivanje kablova, provodnika i cevi
600 kom
Kvalitetna univerzalna obujmica za pojedinačno Obo bettermann
pričvršćivanje kablova, provodnika i cevi
100 kom.
Kvalitetna univerzalna obujmica za pojedinačno Obo bettermann
pričvršćivanje kablova, provodnika i cevi
50 kom.
125 Odstojna obujmica,
PVC,
nizajuća 12-20
126 Odstojna obujmica,
PVC,
nizajuća 18-30
ЈНBВ 6/14
10 kom.
800 kom
600 kom
100 kom.
16/71
3.2.3. Техничке карактеристике (спецификације) за партију 3 - Лампе, сијалице и опрема
Предмет набавке ове партије су следеће лампе, сијалице и опрема:
типови одређених
произвођача или
р/б Назив добра
карактеристике
„одговарајуће“
1. Lampa (sijalica) Halogena štapna sijalica predviđena za rad
OSRAM 64571
DXX P2/13
na 230V, snage 800W, za grlo R7s. Radni
PHILIPS, GE
vek min. 75h sv. fluks 24000Lm, temp
3200K, dužine 79mm.
2. Lampa (sijalica) Halogena ubodna sijalica, za napon 230V,
OSRAM 64747
CP71
snage 1000W, za grlo G22, temp 3200K.
PHILIPS 6995Z CP71
Radni vek min. 240h, fluks 25000Lm
3. Lampa (sijalica) Alu PAR64: ubodna sijalica, napon 240V,
OSRAM 64739/3 PHILIPS,
PAR64 CP62 FL snage 1000W, grlo Gx16d. Radni vek min.
GE
300h, temp 3200K, osvetljaj 138000cd.
Количинe
(оквирнo)
60 kom.
60 kom.
90 kom.
4.
Lampa (sijalica)
CP73
Sijalica ubodna: za napon 230V, snage
2000W, za grlo G38, temp 3200K. Radni
vek min. 480h, sv. fluks 50000Lm
OSRAM 64789 PHILIPS, GE 30 kom.
5.
Lampa (sijalica)
DYR650W
Sijalica ubodna: za napon 240V, snage
650W, radni vek min..300h, kućište Gy 9.5,
svetlosna snaga 3600Lm,
GE 26895, OSRAM,
PHILIPS
20 kom.
6.
Lampa (sijalica)
575W
Sijalica, min napon od 198V za paljenje,
snaga 575W, radni vek do 50% emisije
750h, kućište PGJX28, temp 7500K,
minifast-fit kućište.
PHILIPS MSR Gold 575/2
MiniFastFit1CT, za Varilight
Spot ROBE600
1 kom.
7.
Lampa (sijalica)
fluo 55W/930
PHILIPS MASTER PL-L 90
De Luxe 55W/930/4P 1CT
20 kom.
8.
Lampa (sijalica)
fluo 36W/830
Fluo lampa: ubodna, snage 55W,
temperature 3000K, kućište 2G11, radni vek
do 50% svetlosne snage bez predgrejanja
10000h, sv. fluks 3000 Lm.
Fluo lampa: ubodna, snage 36W,
temperature 3000K, kućište 2G11, radni vek
do 50% svetlosne snage bez predgrejanja
10000h, sv. fluks 2900 Lm.
PHILIPS PL-L 36W/830
2G11/4P 1CT
20 kom.
Lampa (sijalica)
HMI 4000W
HMI sijalica: štapna, snage 4000W, napona
1 kom.
200V, prosečan radni vek min. 500h, fluks
PHILIPS MSI 4000, OSRAM
380000Lm, temp 6000K, kućište SFA21,
HMI 4000 W
L=405mm
10. Lampa (sijalica)
HMI 2500W
HMI sijalica: štapna, snage 2500W, napona
2 kom.
115V, prosečan radni vek min. 600h, fluks
PHILIPS MSI 2500, OSRAM
240000Lm, temp 6000K, kućište SFA21-12, HMI 2500 W/GS
L=355mm
11. Lampa (sijalica)
HMI 1200W
HMI sijalica: štapna, snage 1200W, napona
115V, prosečan radni vek min. 700h, temp
6000K, kućište SFC15.5, L=220mm
9.
ЈНBВ 6/14
PHILIPS, OSRAM
HMI1200/GS, SILVANIA
3 kom.
17/71
12. Lampa (sijalica)
HMI 575W
HMI sijalica: štapna, snage 575W, napona
95V, prosečan radni vek min. 1000h, temp
6500K, kućište SFC10, L=135mm
PHILIPS, OSRAM HMI
575W/GS
3 kom.
13. Lampa (sijalica)
P2/7
Halogena štapna sijalica, predviđena za rad
na 230V, snage 1000W, za grlo R7s. Radni
vek min. 100h ili više, dužine 189mm, temp
3200K.
PHILIPS
20 kom.
14. Lampa (sijalica)
750W
Halogena sijalica ubodna, snage 750W,
napon 240V, sv. Fluks 15600Lm, temp
3200K, radni vek min. 1500h, oznaka
kućišta “special”.
GE HPL 750 XLL, PHILIPS,
OSRAM
6 kom.
15. Lampa (sijalica)
CP/81, 300W
Halogena sijalica ubodna, snage 300W,
napon 230V, GY 9.5
OSRAM 64673
10 kom
16. Lampa (sijalica)
CP82, 500W
Halogena sijalica ubodna, snage 500W,
napon 230V, GX 9.5
OSRAM 64674
10 kom.
17. Lampa (sijalica)
CP39, 650W
Halogena sijalica ubodna, snage 650W,
OSRAM 64721
napon 230V, G22, sv. Fluks 16800Lm, temp
3200K, radni vek min. 100h,
10 kom.
18. Sijalice 60W
Sijalice sa užarenim vlaknom snage 60W za
napon 230V, grlo E27.
PHILIPS, OSRAM,GE
50 kom.
19. Fluo cevi 36W
„day light“
Fluo cevi 36W, napona 230V, „day light“,
T8
PHILIPS, OSRAM,GE
600 kom.
20. Fluo cevi 18W
„day light“
Fluo cevi 18W, napona 230V, „day light“,
T8
PHILIPS, OSRAM,GE
360 kom.
21. Fluo cevi
58W„day light“
Fluo cevi 58W, napona 230V, „day light“,
T8
PHILIPS, OSRAM,GE
100 kom.
22. Fluo cevi 36W,
5600K, 90cm
dužina
23. Fluo cevi 36W,
5800K, 90cm
dužina
24. Štedljive sijalice
105W
Fluo cevi 36W, napon 230V, 90cm dužina,
T8
PHILIPS, OSRAM,GE
50 kom.
Fluo cevi 36W, napon 230V, 90cm dužina,
T8
PHILIPS, OSRAM,GE
50 kom.
Štedljiva sijalica 105W menja 500W, napon
230V, za grlo E27, temprature 6500K
11 kom.
25. Štedljive sijalice
20W
Štedljive sijalice 20W, napona 230V, za grlo PHILIPS, OSRAM,GE
E27, sv. Fluks 1000Lm, oblik spiralni,
temperature 6500K.
200 kom.
26. Štedljive sijalice
9W
Štedljive sijalice 9W, napona 230V, za grlo
E27, oblik spiralni, temperature 6500K.
PHILIPS, OSRAM,GE
50 kom.
27. Štedljive sijalice
5W
Štedljive sijalice 5W, napona 230V, za grlo
E14, oblik “U”.
PHILIPS, OSRAM,GE
100 kom.
28. led sijalica 3W,
GU10
led sijalica menja halogenu sijalicu 35W,
grlo GU10, 230V, toplo bela boja
PHILIPS, OSRAM,GE
60 kom.
ЈНBВ 6/14
OSRAM 64741
P2/13989R EMK
OSRAM 64741
18/71
29. LED sijalica 3W
za E27
Sijalica sa LED rasvetnim telima za grlo
E27, snage 3W
20 kom.
30. Grla za fluo cevi
Grla za fluo cevi sa mestom za starter.
200 kom
31. Grla za fluo cevi
Grla za fluo cevi bez mesta za starter.
200 kom
32. Starteri za fluo
cevi 4-65W
33. Prigušnice za
fluo cevi 18W
Starteri za fluo cevi 4-65W
400 kom.
Helvar
10 kom.
34. Prigušnice za
fluo cevi 36W
elektromagnetna za fluo cevi, radnog napona Helvar
230V, snage 36W
10 kom.
35. Prigušnice za
fluo cevi 58W
Elektromagnetna za fluo cevi, radnog
napona 230V, snage 58W
Helvar
36. Prigušnice za
fluo cevi 18W
Elektronska prigušnica za fluo cev 18W, sa
cosfi=0.98 visoke EEI A2 klase za
eliminisanje potrošnje reaktivne energije
Helvar, Osram, Philips
20 kom.
37. Prigušnice za
fluo cevi 36W
Elektronska prigušnica za fluo cev 36W, sa
cosfi=0.98 visoke EEI A2 klase za
eliminisanje potrošnje reaktivne energije
Helvar, Osram, Philips
50 kom.
38. Prigušnice za
fluo cevi 36W
Elektronska prigušnica za fluo cev 2x36W,
sa cosfi=0.98 visoke EEI A2 klase za
eliminisanje potrošnje reaktivne energije
Helvar, Osram, Philips
20 kom.
39. Prigušnice za
fluo cevi 58W
Elektronska prigušnica za fluo cev 58W, sa
cosfi=0.98 visoke EEI A2 klase za
eliminisanje potrošnje reaktivne energije
Helvar, Osram, Philips
20 kom.
40. Prigušnice za
fluo cevi 58W
Elektronska prigušnica za fluo cev 2x58W,
sa cosfi=0.98 visoke EEI A2 klase za
eliminisanje potrošnje reaktivne energije
Helvar, Osram, Philips
10 kom.
41. Grla za sijalice
E27 obična
42. Grla za sijalice
E27 porcelanska
43. Grla za sijalice
E14 obična
44. Panik lampa
LED
Grla za sijalice E27 obična, bakelitna
30 kom.
Grla za sijalice E27 porcelanska
40 kom.
Grla za sijalice E14 luster, bakelitna
20 kom.
Panik lampa sa LED rasvetom, autonomija
3 sata
Lancini
15 kom.
45. Fluo armature
1X18W
Armature za fluo cevi 1X18W sa
elektronskom prigušnicom.
Lancini
20 kom.
46. Fluo svetiljka,
nadgradna,
1x36W, sa
rasterom i
elektronskom
prigušnicom
Nagradna svetiljka za fluo sijalicu, 1x36W.
Telo svetiljke od čelika presvučenog
poliuretanskim prahom bele boje ili od
ekstrudiranog aluminijuma debljine 1.5mm.
Odsijač-raster od anodizovanog fino
poliranog-sjajnog aluminijuma čistoće
99,85%. Predspojna sprava elektronska sa
cosfi=0.98 visoke EEI A2 klase za
eliminisanje potrošnje reaktivne energije
Lancini
30 kom.
ЈНBВ 6/14
Elektromagnetne prigušnice za fluo cevi
radnog napona 230V snage 18W.
10 kom.
19/71
47. Fluo svetiljka,
nadgradna,
2x36W, sa
rasterom i
elektronskom
prigušnicom
Nagradna svetiljka za fluo sijalicu, 2x36W.
Telo svetiljke od čelika presvučenog
poliuretanskim prahom bele boje ili od
ekstrudiranog aluminijuma debljine 1.5mm.
Odsijač-raster od anodizovanog fino
poliranog-sjajnog aluminijuma čistoće
99,85%. Predspojna sprava elektronska sa
cosfi=0.98 visoke EEI A2 klase za
eliminisanje potrošnje reaktivne energije
Lancini
60 kom
48. Fluo svetiljka,
ugradna, 1x36W,
sa rasterom i
elektronskom
prigušnicom
Ugradna svetiljka za fluo sijalicu, 1x36W.
Telo svetiljke od čelika presvučenog
poliuretanskim prahom bele boje ili od
ekstrudiranog aluminijuma debljine 1.5mm.
Odsijač-raster od anodizovanog fino
poliranog-sjajnog aluminijuma čistoće
99,85%. Predspojna sprava elektronska sa
cosfi=0.98 visoke EEI A2 klase za
eliminisanje potrošnje reaktivne energije
Lancini
48
49. opal kugla sa
armaturom,
ravnom
50. opal kugla
Svetiljka za montažu na plafon sa grlom
E27, do 60W
10 kom.
10 kom.
51. brodska armatura brodska armatura, siluminsko kućište,
stakleni balon, žičana zaštita, E27, do 100W
5 kom
52. LED traka RGB
12V, RGB diode, bez silikonskog omotača,
gustina 3 diode na 10cm, samolepljive
250 m
53. LED traka RGB
12V, RGB diode, sa silikonskim omotačem,
gustina 3 diode na 10cm, samolepljive
50 m
54. Sijalica halogena Sijalica halogena sa „dichronic“ reflektorom
20W 12V
za grla GU5.3, 36⁰, 20W, 12V, očekivani
radni vek 4000h
5 kom.
55. PAR 38 FLOOD,
120W
56. HALOGEN 50W
PAR 20,
57. metalhalogrna
150W, SHP-TD
58. Sijalica reflekt
100W
59. Sijalica reflekt
150W
60. Sijalica 300W
sijalica za IC reflektor, 120W PAR 38
Philips
FLOOD, E27, 230V
sijalica za IC reflektor, HALOGEN 50W
Philips
PAR 20, E27, 230V
Sijalica reflekt 150W SHP-TD, napon 230V Silvania
5 kom
Sijalica reflekt 100W R80-D, napon 230V
Philips
10 kom.
Sijalica reflekt 150W R95-D, napon 230V
Philips
10 kom.
Sijalica 300W za grlo E40, napon 230V.
Philips
10 kom.
ЈНBВ 6/14
5 kom
5 kom
20/71
3.2.4. Техничке карактеристике (спецификације) за партију 4 - Антенски каблови и конектори
Предмет набавке ове партије су следећи антенски каблови и конектори:
р/б
типови одређених
Назив добра
карактеристике
произвођача или
„одговарајуће“
RF kabel
1. Kabel RG 11
RF kabel
2. RF kabel 7/8"
RF kabel
3. RF kabel 1/2"
RF kabel
4. RF kabel RG 213 50Ω
RF kabel
5. RF kabel RG 58U 50Ω
6. N priključak za kabel RG 58U VF konektor
VF konektor
7. N priljučak za kabel RG 213
VF konektor
8. N priključak za kabel 1/2"
VF konektor
9. N priključak za kabel 7/8"
VF konektor
10. 7/16 priključak za kabel 1/2"
VF konektor
11. 7/16 priključak za kabel
RG213
VF konektor
12. 7/16 priključak za kabel 7/8"
VF konektor za veće snage
13. ELA flanša za kabel RG 213
VF konektor za veće snage
14. ELA flanša 7/8 za kabel 1/2"
VF konektor za veće snage
15. ELA flanša 7/8 za kabel 7/8"
VF adapteri
16. Prelaz BNC(ž)-N(ž)
VF adapteri
17. Prelaz BNC(ž)-N(m)
VF adapteri
18. Prelaz N(ž)-7/16(Ž)
VF adapteri
19. Prelaz N(ž)-7/16(m)
VF adapteri
20. Prelaz N(ž)-ELA flanša
VF adapteri
21. Prelaz N(ž)-N(ž)
VF adapteri
22. Prelaz 7/16(ž)-7/16(ž)
VF adapteri
23. Prelaz F-N(m)
ЈНBВ 6/14
Количинe
(оквирнo)
200m
100m
100m
200m
200m
25kom
25kom
15kom
5kom
10kom
10kom
5kom
5kom
15kom
15kom
5kom
5kom
2kom
2kom
2kom
5kom
3kom
5kom
21/71
3.2.5. Техничке карактеристике (спецификације) за партију 5 –
Електронски елементи и пасивне компоненте
Предмет набавке ове партије су следећи електронски елементи и пасивне компоненте:
р/б
Одговарајући
Назив добра
карактеристике
типови или
„еквивалентно“
Čoper
30V
22A
PSP-600-27
Pretvarač
230V-promenljivi
napon
PSP600-27
1.
26-30V, 22A, u metalnom kućištu sa
ventilatorom i sa konekcijom na
zavrtnje. Dim 170X120X93mm
Čoper
30V
18,5A
SP
500
Pretvarač napona 230V- promenljivi
SP-500
2.
napon 26-30V, 18,5A u metalnom
kućištu SP 500 sa ventilatorom i
konekcijom na zvrtnje.
Čoper 30V PSS 350-27
Pretvarač napona 230V- promenljivi
PSS 350-27
3.
napon 26-30V, u kućištu PSS 350-27
Čoper 48V SP - 500 - 48
Pretvarač 230V-promenljivi napon
SP500-48
4.
46-50V, 12A, u metalnom kućištu sa
ventilatorom i sa konekcijom na
zavrtnje. Dim 170X120X93mm
Čoper
48V
SP
700
48
Pretvarač 230V-promenljivi napon
5.
46-50V, 15A, u metalnom kućištu sa
ventilatorom i sa konekcijom na
zavrtnje. Dim 170X120X93mm
Balast otpornici 50Ω 150W
VF balast otpornik 50Ω, 150W lemi
6.
se jednostrano i šrafi se na hladnjak.
Bipolarni
(RF)
tranzistori
Tranzistor TPV 8100
7.
Bipolarni (RF) tranzistori
Tranzistor SD 1490
8.
Bipolarni (RF) tranzistori
Tranzistor TPV 597
9.
Tranzistor TPV 593
10. Bipolarni (RF) tranzistori
Tranzistor PTF 102 060
11. Tranzistor sa efektom polja
Tranzistor BLV 25
12. Bipolarni (RF) tranzistori
Tranzistor BLV 861
13. Bipolarni (RF) tranzistori
Tranzistor BLF 278
14. Metal oksid polup tranzistori
Tranzistor BLF 177
15. Metal oksid polup tranzistori
Tranzistor IRFP 460
16. Metal oksid polup tranzistori
Tranzistor IRFPS 37N50A
17. Metal oksid polup tranzistori
Tranzistor 2SK 2082
18. Metal oksid polup tranzistori
Tranzistor 2SK 1358
19. Tranzistor sa efektom polja
Tranzistor 2SK 2611
20. Metal oksid polup tranzistori
SMD
integralno
kolo
HELA
10
IC HELA 10
21.
SMD induktivnost COIL SMD 0,33
22. Induktivnost SMD
Signalni tranzistor NPN tipa, 1A
23. Signalni tranzistori
BC 639
Signalni tranzistor PNP tipa, 1A
24. Signalni tranzistori
BC 640
Integralno
kolo
Integralno
kolo
SSM
2142
25.
Integralno kolo INA 10386
26. Integralno kolo
Integralno kolo INA 02186
27. Integralno kolo
ЈНBВ 6/14
Количинe
(оквирнo)
4kom
2kom
2kom
2kom
2kom
10 kom
10 kom
5 kom
5 kom
5 kom
5 kom
4 kom
10 kom
10 kom
2 kom
10 kom
10 kom
10 kom
10 kom
10 kom
10 kom
50 kom
100 kom
100 kom
5kom
4 kom
4kom
22/71
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
Integralno kolo
Integralno kolo
Integralno kolo
Integralno kolo
Integralno kolo
Integralno kolo
Integralno kolo
Integralno kolo
Integralno kolo
Integralno kolo
Integralno kolo
Integralno kolo
Integralno kolo
Integralno kolo
Triak
Prenaponska zaštita
Integralno kolo ERA-5
Integralno kolo LT1249
Integralno kolo CA3843
Integralno kolo oper poj, NE 5532
Integralno kolo oper poj,NE 5534
Integralno kolo SMD NE 5532
Integralno kolo SMD NE 5534
Integralno kolo audio amp, TDA 2030
Integralno kolo audio amp, TDA 7294
Integralno kolo audio amp, TDA 2003
Integralno kolo audio amp, TDA 2005
Integralno kolo SMPS tipa, IR 2153
Integralno kolo SMPS, TL 494
Integralno kolo SMPS, SMD TL 494
Triak BTA 40-700B
44.
Elektrolitski kondenzatori
istostrani (radial)
Elektrolitski kondenzatori
istostrani (radial)
Elektrolitski kondenzatori
istostrani (radial)
Elektrolitski kondenzatori
istostrani (radial)
Elektrolitski kondenzatori
istostrani (radial)
Elektrolitski kondenzatori
istostrani (radial)
Elektrolitski kondenzatori
istostrani (radial)
Elektrolitski kondenzatori
istostrani (radial)
Elektrolitski kondenzatori
istostrani (radial)
Elektrolitski kondenzatori
istostrani (radial)
Elektrolitski kondenzatori
istostrani (radial)
Elektrolitski kondenzatori
istostrani (radial)
Elektrolitski kondenzatori
istostrani (radial)
Elektrolitski kondenzatori
istostrani (radial)
Elektrolitski kondenzatori
istostrani (radial)
Elektrolitski kondenzatori
istostrani (radial)
Elektrolitski kondenzatori
istostrani (radial)
1μF, 16V, temp 105°
80 kom
1μF, 35V, temp 105°
60 kom
1μF, 100V, temp 105°
50 kom
1μF, 250V, temp 105°
20 kom
2,2μF, 16V, temp 105°
80 kom
2,2 μF,35V, temp 105°
60 kom
2,2μF,100V, temp 105°
50 kom
2,2μF,250V, temp 105°
20 kom
3,3μF, 16V, temp 105°
50 kom
3,3μF, 63V, temp 105°
50 kom
4,7μF, 16V, temp 105°
80 kom
4,7μF, 35V, temp 105°
60 kom
4,7μF, 100V, temp 105°
50 kom
4,7μF, 250V, temp 105°
20 kom
10μF, 16V, temp 105°
100 kom
10μF, 35V, temp 105°
50 kom
10μF, 63 V, temp 105°
50 kom
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
ЈНBВ 6/14
Prenaponska zaštita za koaksijalne
instalacije za BNC konektore CKL-3209
CKL-3209
4kom.
10 kom
5 kom
20 kom
20 kom
10 kom
10 kom
4 kom
4 kom
5 kom
4 kom
10 kom
10 kom
10 kom
20 kom
8 kom
23/71
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87
Elektrolitski kondenzatori
istostrani (radial)
Elektrolitski kondenzatori
istostrani (radial)
Elektrolitski kondenzatori
istostrani (radial)
Elektrolitski kondenzatori
istostrani (radial)
Elektrolitski kondenzatori
istostrani (radial)
Elektrolitski kondenzatori
istostrani (radial)
Elektrolitski kondenzatori
istostrani (radial)
Elektrolitski kondenzatori
istostrani (radial)
Elektrolitski kondenzatori
istostrani (radial)
Elektrolitski kondenzatori
istostrani (radial)
Elektrolitski kondenzatori
istostrani (radial)
Elektrolitski kondenzatori
istostrani (radial)
Elektrolitski kondenzatori
istostrani (radial)
Elektrolitski kondenzatori
istostrani (radial)
Elektrolitski kondenzatori
istostrani (radial)
Elektrolitski kondenzatori
istostrani (radial)
Elektrolitski kondenzatori
istostrani (radial)
Elektrolitski kondenzatori
istostrani (radial)
Elektrolitski kondenzatori
istostrani (radial)
Elektrolitski kondenzatori
istostrani (radial)
Elektrolitski kondenzatori
istostrani (radial)
Elektrolitski kondenzatori
istostrani (radial)
Elektrolitski kondenzatori
istostrani (radial)
Elektrolitski kondenzatori
istostrani (radial)
Elektrolitski kondenzatori
istostrani (radial)
Elektrolitski kondenzatori
istostrani (radial)
Elektrolitski kondenzatori
istostrani (radial)
ЈНBВ 6/14
10μF, 100 V, temp 105°
30 kom
10μF, 250V, temp 105°
20 kom
10μF, 400 V, temp 105°
20 kom
22μF, 16V, temp 105°
30 kom
22μF, 35V, temp 105°
30 kom
22μF, 100V, temp 105°
30 kom
22μF, 400V, temp 105°
20 kom
33μF, 16 V, temp 105°
50 kom
33μF, 35V, temp 105°
50 kom
33μF, 100V, temp 105°
30 kom
33μF, 250V, temp 105°
20 kom
33μF, 400V, temp 105°
20 kom
47μF, 16V, temp 105°
50 kom
47μF, 35V, temp 105°
50 kom
47μF, 100V, temp 105°
30 kom
47μF, 250V, temp 105°
20 kom
47μF, 400V, temp 105°
20 kom
100μF, 25V, temp 105°
50 kom
100μF, 100V, temp 105°
50 kom
100μF, 250V, temp 105°
20 kom
100μF, 400V, temp 105°
20 kom
150μF, 400V, temp 105°
20 kom
220μF, 25V, temp 105°
50 kom
220μF, 100V, temp 105°
50 kom
220μF, 400V, temp 105°
20 kom
330μF, 25V, temp 105°
50 kom
330μF, 100V temp 105°
30 kom
24/71
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
Elektrolitski kondenzatori
istostrani (radial)
Elektrolitski kondenzatori
istostrani (radial)
Elektrolitski kondenzatori
istostrani (radial)
Elektrolitski kondenzatori
istostrani (radial)
Elektrolitski kondenzatori
istostrani (radial)
Elektrolitski kondenzatori
istostrani (radial)
Elektrolitski kondenzatori
istostrani (radial)
Elektrolitski kondenzatori
istostrani (radial)
Elektrolitski kondenzatori
istostrani (radial)
Elektrolitski kondenzatori
istostrani (radial)
Elektrolitski kondenzatori
istostrani (radial)
Elektrolitski kondenzatori
istostrani (radial)
Elektrolitski kondenzatori
istostrani (radial)
Elektrolitski kondenzatori
istostrani (radial)
Elko za stalni rad
elektromotora 2,5μF
Elko za stalni rad
elektromotora 3,5μF
Elko za stalni rad
elektromotora 35μF
Elko za stalni rad
elektromotora 50μF
330μF, 400V, temp 105°
20 kom
470μF, 25V, temp 105°
50 kom
470μF, 100V, temp 105°
40 kom
470μF, 400V, temp 105°
25 kom
680μF,200V, temp 105°
20 kom
1000μF, 6,3V, temp 105°
50 kom
1000μF, 25V, temp 105°
50 kom
1000μF, 100V, temp 105°
30 kom
1000μF, 250V, temp 105°
20 kom
2200μF, 6,3V, temp 105°
30 kom
2200μF, 35V, temp 105°
30 kom
2200μF, 100V, temp 105°
20 kom
4700μF, 100V, temp 105°
30 kom
10000μF, 63V, temp 105°
10 kom
Elko za stalni rad elektromotora
2,5μF, 400V, sa navojem za ugradnju
Elko za stalni rad elektromotora
3,5μF, 400V, sa navojem za ugradnju
Elko za stalni rad elektromotora 35μF,
400V, sa navojem za ugradnju
Elko za stalni rad elektromotora 50μF,
400V, sa navojem za ugradnju
10 kom
10 kom
20 kom
10 kom
3.3. Квалитет
Понуђена добра мораjу у свим аспектима одговарати захтевима наручиоца и задатим техничким
карактеристикама.
3.4. Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета
У складу са понудом и моделом уговора који су саставни део конкурсне документације.
3.5. Рок испоруке.
Испорука добара се врши сукцесивно према захтеву Наручиоца франко складишта Наручиоца.
Рок испоруке је највише 21 дан од дана пријема захтева Наручиоца (Купца), са спецификацијом за испоруку.
Квалитет, количина и опис, начин сповођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок и место
испоруке морају бити у складу са условима из Понуде (Поглавље 7.) и Модела уговора (Поглавље 8.), који су
саставни део конкурсне документације.
3.6. Место испоруке добара: складишта наручиоца радним даном од 08:00 до 14.00 часова.
ЈНBВ 6/14
25/71
4. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ
Конкурсна документација не садржи техничку документацију и планове.
5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
(чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама)
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
5.1. Обавезни услови (члан 75. ЗЈН) - за све три партије
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
Доказ за правно Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра
лице: надлежног Привредног суда;
Доказ за
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно из одговарајућег регистра;
предузетнике:
Доказ за
/
физичко лице:
Напомена: Ако је доказ Извод из Агенције за привредне регистре, подносилац пријаве га не мора
достављати пошто је доступан на интернет адреси АПР-а
2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
1) Извод из казнене евиденције основног суда на чијем је подручју седиште домаћег
правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног
лица којим се потврђује да понуђач није осуђиван за кривична дела против привреде,
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита,
кривично дело преваре
2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал)
Вишег суда у Београду којим се потврђује да понуђач није осуђиван за неко од
Доказ за
кривичних дела организованог криминала
правно лице:
3) За законске заступнике правних лица – извод из казнене евиденције, односно
уверење надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова (према
месту рођења или према месту пребивалишта) да није осуђиван за неко од
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично
дело примања или давања мита, кривично дело преваре
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе
Доказ за
Министарства унутрашњих послова (према месту рођења или према месту
предузетника
пребивалишта) да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване
и физичко
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела
лице:
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре
Напомене: доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда; уколико понуђач има више
законских заступника дужан је да потврду достави за сваког законског заступника.
3) да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за
подношење понуда;
Потврда привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања
делатности,
Доказ за
или
правно лице:
Потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је
као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности
ЈНBВ 6/14
26/71
Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности
Доказ за или
предузетника: Потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је
као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности;
Доказ за Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених
физичко лице: послова;
Напомене: доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда и мора бити издат након
објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки
4) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије
или стране државе када има седиште на њеној територији,
1) Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе
и доприносе
и
Доказ за
2) Уверење надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних
правно лице и
локалних јавних прихода;
предузетника
или
Потврда надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације
Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и
Доказ за
доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по
физичко лице:
основу изворних локалних јавних прихода;
Напомене: доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда
НАПОМЕНА: Понуђач уписан у регистар понуђача који се води код Агенције за привредне регистре,
није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из дела 5.1
(подтачке 1 до 4) .
5) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (овај
услов постоји само ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом).
Доказ за правно лице,
Уколико је дозвола предвиђена посебним прописом
предузетника и физичко лице:
Напомене: Уколико је захтевани доказ јавно доступан на интернет страницама надлежних органа понуђач
треба да наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.
6) да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је
ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона)
Изјава о поштовању обавеза из чл. 75. став 2. Закона (образац 10. у
Доказ за правно лице,
конкурсној документацији) печатом оверена, потписана од
предузетника и физичко лице:
овлашћеног лица.
Напомене: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
5.2. Додатни услови (члан 76.став 2. ЗЈН) - за све партије
1) Финанијски капацитет
Остварени приход од продаје у пословној 2013. години – најмање у троструком износу висине понуђене цене.
Доказ за правно лице и Биланс успеха за обрачунску 2013. годину на прописаном обрасцу (АОП 202)
предузетника који имају или Потврду о регистрацији редовног годишњег финансијског извештаја за
обавезу вођења 2013. годину од Агенције за привредне регистре (АОП 202) или Извештај о
књиговодства бонитету за јавне набавке (БОН ЈН) Агенције за привредне регистре
Доказ за правна лица који Изјава печатом оверена, потписана од овлашћеног лица, дата под моралном,
немају обавезу вођења материјалном и кривичном одговорношћу да испуњава овај услов (слободна
књиговодства форма), документована изводом са банковног рачуна понуђача за 2013. годину
ЈНBВ 6/14
27/71
и потврдом о разврставању.
Доказ за предузетнике и Изјава печатом оверена, потписана од овлашћеног лица, дата под моралном,
физичка лица који немају материјалном и кривичном одговорношћу да испуњава овај услов (слободна
обавезу вођења форма), документована изводом са банковног рачуна понуђача за 2013. годину
књиговодства
2) Кадровски капацитет
Понуђач мора имати најмање 3 (три) запослена лица
Изјава понуђача печатом оверена, потписана од овлашћеног лица
Доказ за правно
(образац 1. у конкурсној документацији)
лице/предузетника/физичко
лице:
5.3. Услови које мора да испуни подизвођач
Подизвођач мора да испуни обавезне услове наведене за понуђача из дела 5.1 (подтачке 1 до 4), док додатне
услове понуђач испуњава самостално.
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из дела 5.1 (подтачке 1
до 4), а доказ о испуњености услова из подтачке 5) за део набавке који ће извршити преко подизвођача.
Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке
потребно испунити обавезан услов из подтачке 5) наведених услова понуђач може доказати испуњеност тог
услова преко тог подизвођача којем је поверио извршење тог дела набавке.
5.4. Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача
Сваки од понуђача из групе понуђача мора испуни све обавезне услове наведене у делу 5.1 (подтачка 1 до 4 и
подтачка 6), а додатне услове испуњавају заједно.
Услов из дела 5.1 подтачке 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено
извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.
5.5 Опште напомене
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може, пре доношења
одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку
оцењена као најповољнија да достави на увид доказе (оригинале или оверене фотокопије) прописане ЗЈН за
доказивање испуњености обавезних услова, као и одговарајуће доказе за доказивање испуњености додатних
услова. Рок за достављање је 5 (пет) дана од дана достављања захтева.
Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до
тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и
уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави
тражена документа у примереном року.
Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа,
као што је Извод из Агенције за привредне регистре.
Уколико има још захтеваних доказа који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа
понуђач треба да наведе интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.
Понуђач је дужан да без одлагања, писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу
услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно
током важења уговора и да је документује на прописани начин и достави на адресу седишта Наручиоца са
назнаком броја јавне набавке.
ЈНBВ 6/14
28/71
ОБРАЗАЦ 1.
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА КАДРОВСКОГ КАПАЦИТЕТА
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да понуђач:
Назив
подносиоца
понуде :
Седиште
(место,
улица и број):
Матични број:
испуњава услове кадровског капацитета утврђене конкурсном документацијом за учешће у отвореном
поступка јавне набавке број ЈНВВ 6/14 за ____________ ( уписати број партије ), чији је предмет набавка
електроматеријала, и то:
- да има најмање 3 (три) запослена лица
Датум
Потпис овлашћеног лица
М.П.
_________________________
________________________
НАПОМЕНЕ: Понуђач овом изјавом доказује да испуњава наведене услове.
Ако понуду подноси Група понуђача овом изјавом овлашћени представник Групе понуђача доказује да чланови
Групе понуђача испуњавју услове из изјаве заједно.
ЈНBВ 6/14
29/71
6. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
6.1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена понуда
Понуда мора бити сачињена на српском језику. Сви обрасци, изјаве и документи који се достављају уз
понуду морају бити на српском језику. Уколико су документи изворно на страном језику, морају бити
преведени на српски језик од стране овлашћеног судског тумача.
6.2. Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора да буде сачињена
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања
понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
Понуда мора бити дата на обрасцима из конкурсне документације. Понуда се саставља тако што понуђач
уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације. Обрасце дате у конкурсној
документацији, односно податке који морају да буду њихов саставни део, понуђачи попуњавају читко, а
овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава. Уколико постоје исправке морају бити
парафиране од лица које је потписало понуду и оверене печатом.
Пожељно је да сви документи поднети у понуди, буду повезани траком у целину и запечаћени, тако да се не
могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се
видно не оштете листови или печат.
Обрасци из конкурсне документације морају бити потписани од стране овлашћеног лица. Уколико су
обрасци потписани од стране лица које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно
је доставити овлашћење за потписивање уз понуду.
1)
Уколико понуђач наступа самостално или са групом понуђача, понуда се даје на обрасцима и
подношењем следећих документа чине обавезну садржину понуде, како следи.
Понуђач који наступа самостално, односно овлашћени представник Групе понуђача, попуњава, потписује и
печатом оверава следеће обрасце и доставља:
Р.бр. Назив образца
Поглавље
Образац понуде за сваку партију појединачно - попуњен,
1.
Поглавље 7.
потписан и оверен
Модел уговора за сваку партију појединачно - попуњен,
2.
Поглавље 8.
потписан и оверен
Образац изјаве о трошковима (напомена: овај образац није
3.
Поглавље 9.
обавезан)
Поглавље 5.
Доставља доказе о испуњености обавезних услова у складу са
4.
Упутством како се доказује испуњеност тих услова
(тачка 5.1)
Поглавље 5.
Доставља доказе о испуњености додатних услова у складу са
5.
Упутством како се доказује испуњеност тих услова
(тачка 5.2)
Понуђач који наступа самостално, сваки члан Групе понуђача укључујући и овлашћеног представника Групе
понуђача, попуњава, потписује и печатом оверава:
Р.бр. Назив образца
Поглавље
6.
Образац изјаве о независној понуди и о поштовању обавеза из
Поглавље 10.
члана 75. став 2. ЗЈН, за сваку партију појединачно
Сваки члан Групе понуђача, или овлашћени представник Групе понуђача за сваког понуђача, потписује и
печатом оверава:
Р.бр. Назив образца
Поглавље
Поглавље 7.
Прилог 2. Понуде
У случају састављања заједничке понуде саставни део понуде је споразум Групе понуђача, који се
доставља у понуди. Ближа садржина споразума је наведена у делу 6.8. конкурсне документације. Овлашћени
представник Групе понуђача је понуђач који је у споразуму из члана 81.ЗЈН, којим се понуђачи из групе
7.
Прилоге образца понуде за сваку партију појединачно
ЈНBВ 6/14
30/71
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, одређен као носилац посла, односно као
члан групе понуђача који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем.
2)
Уколико понуђач наступа са подизвођачем, понуђач попуњава, потписује и оверава печатом
следеће обрасце и доставља:
Р.бр. Назив образца
Поглавље
1.
Образац понуде за сваку партију појединачно
2.
Прилоге образца понуде за сваку партију појединачно
3.
Модел уговора за сваку партију појединачно
5.
6.
Образац изјаве о трошковима (напомена: овај образац није
обавезан)
Образац изјаве о независној понуди и о поштовању обавеза из
члана 75. став 2. ЗЈН за сваку партију појединчано
7.
Доставља доказе о испуњености обавезних услова у складу са
Упутством како се доказује испуњеност тих услова
8.
Доставља доказе о испуњености додатних услова у складу са
Упутством како се доказује испуњеност тих услова
9.
Доставља доказе о испуњености услова за подизвођача у
складу са Упутством како се доказује испуњеност тих услова
Поглавље 7.
Поглавље 7.
Прилог 1. Понуде
Поглавље 8.
Поглавље 9.
Поглавље 11.
Поглавље 5.
(тачка 5.1)
Поглавље 5.
(тачка 5.2 )
Поглавље 5.
(тачка 5.3)
6.3. Партије
Предметна јавна набавка је обликована у 5 (пет) партије.
Понуђач може да поднесе понуду за једну партију, за више партија или за све партије.
У случају да понуђач поднесе понуду за две и више партија, она мора бити поднета тако да се може
оцењивати за сваку партију посебно.
Понуђач који подноси понуде за више партија, доказе о испуњењу услова из члана 75. став 1. тачка од 1) до
5) ЗЈН као и доказ о испуњењу додатних услова који се тичу финансијског и кадровског капацитета, доставља
само уз једну понуду коју подноси, односно исте не мора да достави и уз друге понуде које подноси.
6.4. Понуда са варијантама није дозвољена.
6.5. Начин измене, допуне и опозива понуде
Понуђач може у року за подношење понуда да измени, допуни или опозове своју понуду након подношења,
под условом да Наручилац прими писано обавештење о измени или повлачењу понуде пре истека рока за
подношење понуда.
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Радиодифузна установа Војводине „Радиотелевизија Војводине“,Игњата Павласа 3, 21000 Нови Сад са назнаком:
„Измена понуде за јавну набавку добара –електроматеријал број ЈНВВ 6/14 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Допуна понуде за јавну набавку добара – електроматеријал број ЈНВВ 6/14 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара –електроматеријал број ЈНВВ 6/14 - НЕ ОТВАРАТИ” или
„Опозив понуде за јавну набавку добара – електроматеријал број ЈНВВ 6/14 - НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.
Ниједна понуда не може бити мењана нити повучена по истеку рока за подношење понуда.
6.6. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди
или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.
6.7. Подизвођач
Уколико понуђач ангажује подизвођача неопходно је да у понуди наведе проценат укупне вредности набавке
који ће извршити преко подизвођача (не више од 50%).
Понуђач је дужан да у понуди наведе део предмета који ће поверити подизвођачу.
ЈНBВ 6/14
31/71
Уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача.
Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача
након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања ако то лице испуњава све услове одређене
за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.
Наручилац може, на захтев подизвођача, пренети доспела потраживања директно подизвођачу за део набавке
која се извршава преко тог подизвођача. У том случају наручилац претходно обавештава добављача и дужан
је да му омогући да приговори ако потраживање није доспело у року од 3 дана од обавештења.
6.8. Обавештење о саставном делу заједничке понуде
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу
понуђача пред наручиоцем;
2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;
3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења;
4) понуђачу који ће издати рачун;
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;
6) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.
Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли да
поднесу заједничку понуду.
6.9. Захтеви у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока као и евентуалних других
околности од којих зависи исправност понуде
6.9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања за све партије
Понуђена добра морају у свим аспектима одговарати захтевима наручиоца и задатим техничким
карактеристикама.
Рок плаћања не може бити краћи од 15 (петнаест)дана.
Рок плаћања се прецизира од дана пријема рачуна са приложеним записником о квантитативном пријему
добара и/или отпремницом потписаном од стране представника Наручиоца.
Не може се прихватити понуђено авансно плаћање, односно понуда понуђача који понуди авансно плаћање
биће одбијена као неприхватљива.
Понуђач је дужан да у понуди назначи прецизан рок плаћања, који не сме бити краћи од 15 дана.
Рокове понуђач треба прецизно да одреди, у складу са обрасцем понуде. Не могу се прихватити непрецизно
одређени рокови (нпр. одмах, по договору, од-до, и сл.). У случају да понуђач непрецизно одреди рокове,
понуда ће се сматрати неприхватљивом.
6.9.3. Захтеви у погледу гарантног рока за све партије
Гарантни рок се рачуна од дана пријема рачуна са приложеним Записником о квантитативном пријему
добара и/или отпремницом потписаном од стране представника Наручиоца. Одабрани понуђач ће Наручиоцу
издати гаранцију на употребу купљених добара најмање у трајању који је предвидео произвођач, с тим да
гаранти рок не може бити краћи од 24 месеца почев од дана извршене испоруке.
Наручилац нема обавезу чувања оригиналне амбалаже у којој се испоручују добра, нити је обавеза чувања
оригиналне амбалаже услов гаранције.
Рокове понуђач треба прецизно да одреди, у складу са обрасцем понуде. Не могу се прихватити непрецизно
одређени рокови (нпр. одмах, по договору, од-до, и сл.). У случају да понуђач непрецизно одреди рокове,
понуда ће се сматрати неприхватљивом.
6.9.4. Захтев у погледу рока важења понуде
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача
продужење рока важења понуде.
ЈНBВ 6/14
32/71
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.
6.10. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди
Цена може бити исказана у динарима или у еврима, а према Обрасцу понуде.
Ако понуђена цена већ у себи садржи увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено
искаже у динарима.
Уколико су за тражена добра по позитивним законским прописма потребни одређени атести, трошкови
њиховог прибављања падају на терет понуђача тј. Продавца.
Уколико цена буде исказана у еврима, ради оцене понуда за прерачун у динаре користиће се одговарајући
средњи девизни курс Народне банке Србије на дан отварања понуда. Цена изражена у еврима платива је у
динарској противвредности по одговарајућем средњем девизном курсу НБС на дан плаћања.
Цена је фиксна и не може се мењати за време периода важења уговора.
У цени треба да су садржани сви пратећи трошкови.
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН, односно
тражиће образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним.
6.11. Добијање података надлежних органа у случају јавних набавки код којих је позив за подношење
понуде објављен на страном језику:
У предметној набавци позив за подношење понуда се не објављује на страном језику, у смислу члана 57. Став
4. ЗЈН.
6.12. Обезбеђење испуњења обавеза понуђача за све партије за све партије
У предметној јавној набавци захтевају се средства финансијског обезбеђења и то:
6.12.1. средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде:
Понуђач је дужан да уз понуду достави бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру
меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица
овлашћеног за заступање. Меница мора бити безусловна, платива на први позив, не може садржати додатне
услове за исплату, краће рокове од рокова које је одредио Наручилац, мањи износ од онога који је одредио
Наручилац, или промењену месну надлежност за решавање спорова.
Рок важења менице је до истека рока важења понуде. У случају истека овог рока из оправданих разлога
(заштита права и др.), Наручилац ће од понуђача тражити доставу меничног овлашћења са новим роком
важења менице.
Као доказ о регистрацији менице понуђач уз меницу доставља и копију захтева за регистрацију менице,
оверену од пословне банке.
Уз меницу понуђач је дужан да достави попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са
назначеним износом од 2% од укупне вредности понуде без пореза. Менично овлашћење се даје на Обрасцу
меничног овлашћења из Конкурсне документације.
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа издата од стране пословне банке
коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико:
- понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду;
- понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци;
- понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу
са захтевима из конкурсне документације.
Наручилац ће вратити менице понуђачима у року од 10 дана по закључењу уговора са изабраним понуђачем.
Уколико понуђач не достави меницу као средство обезбеђења за озбиљност понуде у склaду са захтевима
конкурсне документације, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.
6.12.2. средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла:
- 1 (једна) бланко соло меница у износу од 10% уговорене вредности
Понуђач којем буде додељен уговор, дужан је да приликом потписивања уговора, на име средства
финансијског обезбеђења уговора, достави уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без
жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности,
без пореза, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име доброг извршења посла, као и картон
депонованих потписа.
ЈНBВ 6/14
33/71
Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити
оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено
попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности
понуде без пореза. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од
стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.
Меница за добро извршење посла мора да важи још 10 (десет) дана од дана истека рока за коначно извршење
свих уговорених обавеза.
Наручилац ће вратити меницу понуђачу у року од 10 дана од дана истека рока за коначно извршење свих
уговорених обавеза.
Овлашћење за попуњавање менице мора бити потписано и оверено, сагласно Закону о платном промету
(„Службени лист СРЈ“, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС“, бр. 43/2004 и 62/2006, 111/2009др.закон и 31/2011).
6.13. Заштита поверљивих података
Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним
прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио речју „ПОВЕРЉИВО“ у понуди.
Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у
понуди.
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који
су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.
6.14. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште, електронске поште или факсом), тражити од
наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, уз назнаку броја јавне набавке,
најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуда. Наручилац ће заинтересованом лицу у року од три дана
од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор
доставити у писаном облику (поштом, телефаксом или путем електронске поште) и истовремено ће ту информацију
објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници .
Комуникација између понуђача и наручиоца се врши на начин описан у члану 20. ЗЈН, и то:
- путем поште, електронске поште или факсом;
- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште или
факсом, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог
документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.
Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.
6.15. Начин на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и
вршити контрола код понуђача, односно његовог подизвођача
Наручилац може приликом стручне оцене понуда да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му
помоћи при прегледу понуде, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу код понуђача, односно
његовог подизвођача.
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања
понуде по окончаном поступку отварања понуда.
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са
исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.
6.16. Захтев за додатно обезбеђење уколико предмет јавне набавке није истоврстан предмету за који је
понуђач добио негативну референцу
Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу,
Наручилац захтева додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза и то:
- Банкарску гаранцију за добро извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне у висини од
15% од вредности уговора.
Банкарска гаранција за добро извршење посла и евентуално плаћање уговорне казне мора бити безусловна и
платива на први позив. Иста не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди
наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање
спорова.
ЈНBВ 6/14
34/71
Банкарска гаранција мора трајати најмање 5 дана дуже од истека рока за извршење уговора. Ако се за време
трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе или друге околности које онемогућавају
извршење уговорних обавеза, важност банкарске гаранције мора се продужити.
Банкарску гаранцију изабрани понуђач предаје Наручиоцу истовремено са потписивањем уговора.
6.17. Елементи уговора о којима ће се преговарати и начин преговарања
Како предметни поступак није преговарачки, не постоје елементи о којима ће се преговарати.
6.18. Критеријуми за доделу уговора за све партије
Одлука о додели уговора донеће се применом критеријума економски најповољнија понуда.
Елементи критеријума на основу којих се додељује уговор:
Опис критеријума
Бр.пондера
1.
Понуђена цена (без ПДВ)
90
2.
Рок плаћања
Укупно
10
100
1) Понуђена цена
Понуда са најнижом понуђеном ценом (укупна цена без ПДВ-а) оствариће максимално предвиђени број
пондера – 90, а остале понуде вреднују се према формули:
(најнижа цена / понуђена цена) x 90 = број пондера за понуђену цену
2) Рок плаћања
Понуди са најдужим роком плаћања доделиће се максимално предвиђени број пондера – 10, а остале понуде
вреднују се према формули:
понуђени рок плаћања / најдужи рок плаћања x 10 = број пондера за понуђени рок плаћања
6.19. Додела уговора у случају када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера
Уколико две или више понуда имају исти број пондера, као најповољнија биће изабрана понуда оног
понуђача која има већи број пондера по основу критеријума – Понуђена цена .
У случају истог броја пондера и по овом елементу критеријума, као најповољнија биће изабрана понуда оног
понуђача која је раније примљена код наручиоца.
6.20. Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне
својине трећих лица сноси понуђач.
6.21. Начин и рок подношења захтева за заштиту права
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту
права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се може поднети у
току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије
одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне
набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од
2 дана од дана пријема захтева.
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или
конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца
најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају
подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из
чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке.
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су
подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за
подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца
захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао
знати приликом подношења претходног захтева.
ЈНBВ 6/14
35/71
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 80.000,00 динара
уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57,
шифра плаћања: 153, број модела: 97, позив на број: 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса
са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет
Републике Србије.
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 динара уколико
понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 %
понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од
момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи
80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда
или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене
вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.
6.22. Рок за закључење уговора
Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор у року од осам дана од
дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.
ЈНBВ 6/14
36/71
7. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ЈНВВ 6/14 –
ПАРТИЈА 1- Телекомуникациони каблови и конектори
ПОНУДА
Понуда број: ________________________________ од _____________________ 2014. године:
1) Општи подаци о понуђачу
Назив понуђача:
(пословно име, или скраћени
назив из регистра)
Седиште (место, улица и број):
Матични број:
ПИБ:
Овлашћено лице (име и презиме)
Особа за контакт:
Тел/факс
Електронска пошта
(e-mail):
Текући рачун:
Уписан у регистар понуђача
ДА
НЕ
(заокружити)
(У случају подношења заједничке понуде, овде се уписују подаци носиоца посла)
Понуду дајем:
(заокружити одговарајућу опцију а), б) ил в) и податке уписати за б) или в)
а) самостално
б) са подизвођачем
Број подизвођача: ____________,
Проценат укупне вредности набавке која се поверава подозвођачима: ______%.
В) као заједничку понуду:
Број учесника у заједничкој понуди: ____________.
ЈНBВ 6/14
37/71
2) Табеларни део понуде
р/б
Опис
1
2
Коли
чина
са јед.
мере
3
1.
Video kabel RG59b/u Cu
500 m
2.
Video kabel, zeleni
300 m
3.
Video kabel, crni
300 m
4.
Video kabel deblji 7mm
300 m
5.
Video kabel, fleksi
200 m
6.
Kamerni multikor kabel 26 pin
150 m
7.
Digitalni audio-dmx kabel
400 m
9.
Audio kabel mikrofonski
2x0,22mm²
Audio kabel mikrofonski
2x0,38mm²
10.
Audio kabel mikrofonski patch
100 m
11.
Audio kabel četvorožični
100 m
8.
19.
Telefonski PGA kabel
200 m
20.
Telefonska plavo bela žica
200 m
14.
15.
16.
17.
21.
22.
23.
Prespojni video kablovi za
CANARE prespojna polja,
kraći
Prespojni video kablovi za
CANARE prespojna polja, duži
BNC adapter za CANARE
prespojna polja
ЈНBВ 6/14
Укупна
цена
без ПДВ-а
Укупна
цена
са ПДВ-ом
4
5
6(3x4)
7(3х5)
200 m
18.
13.
Јединична
цена
са ПДВ-ом
400 m
Audio kabel
Multikor, osmožilni
Audio kabel multikor,
šesnaestožilni
Audio kabel dvostruki
asimetrični za povezivanje
Računarski mrežni kablovi utp
cat5e
Računarski mrežni heavy duty
kablovi utp cat5e
Računarski mrežni kablovi
f/utp cat6
Računarski mrežni kablovi
f/utp cat7
12.
Јединична
цена
без ПДВ-а
40 m
40 m
100 m
1800
m
305m
500 m
200 m
12
kom
6 kom.
12
kom.
38/71
24.
Video BNC konektor za kabel
RG59b/u Cu
25.
Video BNC konektor A
26.
Video BNC konektor B
27.
Video BNC konektor za kabel
7mm
28.
Video BNC konektor ugradni
30.
Digitalni audio transformer
impedanse 110Ω-75Ω
Digitalni audio transformer
impedanse 110Ω-75Ω
31.
Konektor SCART
32.
Konektor SCART-RCA
33.
Konektor S video
29.
200
kom.
200
kom.
100
kom.
40
kom.
10
kom.
5 kom.
5 kom.
5 kom.
10
kom
5 kom.
300
kom.
50
kom
20
kom
100
kom.
39.
Konektor RJ45, sa gumenim
navlakama
Priključnica za RJ45/CAT5
konektor, (modul)
Priključnica za RJ45/CAT6
konektor, (modul)
Konektor RJ45 sa metalnim
oklopom i gumenim
navlakama
XLR audio tropolni konektor
(male)
XLR audio tropolni konektor
(female)
40.
XLR audio četvoropolni
konektor (male)
30
kom.
41.
XLR audio četvoropolni
konektor (female)
30
kom.
42.
XLR audio petopolni konektor
(male)
10
kom.
43.
XLR audio petopolni konektor
(female)
44.
XLR audio tropolni konektor
ugradni (male)
20
kom.
XLR audio tropolni konektor
ugradni (female)
XLR audio četvoropolni
konektor ugradni (male)
XLR audio četvoropolni
konektor ugradni (female)
XLR audio petopolni konektor
ugradni (male)
20
kom.
34.
35.
36.
37.
38.
45.
46.
47.
48.
ЈНBВ 6/14
200
kom.
200
kom.
10
kom.
5 kom.
5 kom.
5 kom.
39/71
51.
XLR audio petopolni konektor
ugradni (female)
Ugradni ženski konektor za
CAT-5 kabel putem RJ45
konekcije
Audio konektor 6,3mm stereo,
kablovski
52.
Audio konektor 6,3mm mono,
kablovski
30
kom.
53.
Audio priključnica 6,3mm
stereo, ugradna
10
kom.
54.
Audio priključnica 6,3mm
stereo, ugradna u XLR kućištu
10
kom.
55.
Audio konektor B-GAUGE
stereo, kablovski
12
kom.
56.
Audio konektor BANTAM
4,4mm, stereo, kablovski
20
kom.
57.
Audio konektor 3,5mm stereo,
kablovski
30
kom.
58.
Audio konektor” RCA” činč,
kablovski
60
kom.
59.
Audio konektor” RCA” činč,
ugradni
10
kom.
60.
Audio konektor SPEAKON
6 kom.
61.
Adapter BNCF-PHM
20
kom.
62.
Adapter BNCM-PHF
12
kom.
63.
Adapter XLRM-PHF
2 kom.
64.
Alat za priključenje BNC
konektora (BNC Fitting tool)
1 kom.
65.
Alat klešta za krimpovanje
1 kom.
66.
„F“ konektor
100
kom
67.
„RF“ konektor Ženski
30
kom
68.
„RF“ konektor muški
40
kom
69.
Telefonski RJ11 konektor
100
kom
70.
Telefonski RJ12 konektor
100
kom
71.
D-SUB konektori 9pin
10
kom.
72.
D-SUB konektori 15pin
6 kom.
49.
50.
ЈНBВ 6/14
5 kom.
10
kom
50
kom.
40/71
73.
D-SUB konektori 25pin
4 kom.
74.
D-SUB konektori 36pin
2 kom.
75.
Banana konektori
40
kom
УКУПНО:
Цене у понуди су исказане у:
RSD
-
ЕUR
(обавезно заокружити)
Укупни увозни трошкови (без царине) исказани у
динарима, без ПДВ-а
- ови трошкови су садржани у понуђеној цени
Увозна царина , без ПДВ-а , исказана у динарима
-у случају да понуђена цена садржи у себи увозну царину
Гарантни рок: ___________________ месеци (не краћи од 24 месеца).
Рок испоруке: _________ дана од дана пријема захтева Наручиоца (не дужи од 21 дана).
Рок плаћања: _______ дана од дана пријема рачуна (не може бити краћи од 15 дана)
Рок важења понуде: _________ дана од дана отварања понуде (не може бити краћи од 60 дана)
Цене за јединицу мере су фиксне и непроменљиве до коначног извршења уговора. У цену су урачунати
сви трошкови.
Напомена: Количине дате у понуди су оквирне на основу процењених потреба Наручиоца.
Наручилац задржава право корекције количина појединих артикала, а у оквиру укупне понуђене
цене добара.
Датум
Потпис овлашћеног лица
М.П.
_________________________
________________________
Напомене: Уколико понуду подноси Група понуђача образац понуде попуњава, потписује и оверава печатом
овлашћени представник групе понуђача у складу са споразумом из 6.8. конкурсне документације.
Прилози обрасца понуде: Прилог 1.(подаци о подизвођачу) – уколико се део предмета набавке поверава
подизвођачу и Прилог 2. (подаци о члановима групе понуђача) – уколико се понуда даје као заједничка понуда.
ЈНBВ 6/14
41/71
7. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ЈНВВ 6/14 –
ПАРТИЈА 2 – Енергетски каблови и конектори
ПОНУДА
Понуда број: ________________________________ од _____________________ 2014. године:
1) Општи подаци о понуђачу
Назив понуђача:
(пословно име, или скраћени
назив из регистра)
Седиште (место, улица и број):
Матични број:
ПИБ:
Овлашћено лице (име и презиме)
Особа за контакт:
Тел/факс
Електронска пошта
(e-mail):
Текући рачун:
Уписан у регистар понуђача
ДА
НЕ
(заокружити)
(У случају подношења заједничке понуде, овде се уписују подаци носиоца посла)
Понуду дајем:
(заокружити одговарајућу опцију а), б) ил в) и податке уписати за б) или в)
а) самостално
б) са подизвођачем
Број подизвођача: ____________,
Проценат укупне вредности набавке која се поверава подозвођачима: ___ ___%.
в) као заједничку понуду:
Број учесника у заједничкој понуди: ____________.
ЈНBВ 6/14
42/71
2) Табеларни део понуде
р/б
Опис
1
2
Коли
чина
са јед.
мере
3
1.
Kabel gumeni 3x1,5mm²
600m
2.
Kabel gumeni 3x2,5mm²
500m
3.
Kabel gumeni 3x4mm²
100m
4.
Kabel gumeni 5x4mm²
100m
5.
Kabel gumeni 5x2,5 mm²
100m
6.
PP-Y 3X1,5mm²
200m
7.
PP-Y 3X2,5mm²
200m
8.
PP-Y 5X1,5mm²
50m
9.
PP-Y 5X2,5mm²
150m
10.
PP-Y 5x4mm2
100m
11.
PP-Y 5x6mm2
100m
12.
PP/L Y 3X1mm²
150m
13.
PP/L Y 3X1,5mm²
250m
14.
P/F Y 1,5mm²
100m
15.
P/F Y 2,5mm²
100m
16.
P/F Y 6mm²
100m
17.
P/F Y 16mm²
50m
18.
S/F 1x1.5mm²
100m
19.
S/F 1x2.5mm²
100m
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Kabel GN50, (EPN 50) 3x
1,5mm²
Kabel GN50, (EPN 50) 3x
2,5mm²
Kabel GN50, (EPN 50) 5x
1,5mm²
Kabel GN50, (EPN 50)
5x6mm²
Rudarski gumeni kabel GN60
(EpN60) 5x16 mm²
Produžna strujna letva, za rek
8/3m
ЈНBВ 6/14
Јединична
цена
без ПДВ-а
Јединична
цена
са ПДВ-ом
Укупна
цена
без ПДВ-а
Укупна
цена
са ПДВ-ом
4
5
6(3x4)
7(3х5)
200m
200m
100m
50m
50m
20kom
.
43/71
26.
Produžna strujna letva 3/1.5m
27.
Produžna strujna letva 5/5m
28.
Produžna strujna letva 6/5m
31.
Strujni razvodnik 32A na
3X16A
Mašinski strujni kabel (evropa)
3X1,5mm², 1,5m
Mašinski strujni kabel (evropa)
3X1,5mm², 3m
32.
Izolir traka PVC
29.
30.
34.
Utikač gumeni kablovski
šuko
Utičnica gumena kablovska
šuko
35.
Utikač trofazni kablovski
33.
38.
Instalacioni prekidači,
jednopolni
Instalacioni prekidači,
naizmenični
Instalacioni prekidači,
unakrsni
39.
Instalacioni taster
40.
Instalaciona šuko utičnica
36.
37.
50
kom.
50
kom.
30
kom.
5 kom.
10
kom.
10
kom.
100
kom.
150
kom.
150
kom.
5 kom.
70
kom.
10
kom.
2 kom.
10
kom.
70
kom.
10
kom.
10
kom.
20
kom.
42.
Nazidni jednopolni prekidač
(OG)
Nazidni naizmenični prekidač
(OG)
43.
Nazidna šuko utičnica
44.
Nazidna razvodna kutija
50kom
45.
Nazidna razvodna kutija
10kom
46.
Instalaciona šuko utičnica,
razvodna
47.
Grebenasti prekidač 0-1
4 kom.
48.
Grebenasti prekidač 1-0-2
4 kom.
49.
Grebenasti prekidač 0-1 za
DIN šinu
4 kom.
50.
Strujna sklopka (kontaktor)
4 kom.
Plastične kanalice
60X40x2000
Plastične kanalice
30X20x2000
20kom
.
50kom
.
41.
51.
52.
ЈНBВ 6/14
20
kom.
44/71
55.
Plastične kanalice
15X10x2000
Plastične kanalice podne
50X12x2000
Plastične kanalice podne
75X20x2000
50kom
.
100ko
m.
100ko
m.
56.
Industrijski utikač 125A-5P
3 kom.
53.
54.
58.
Industrijska priključnica
125A-5P
Industrijska priključnica
125A-5P nazidna
59.
Industrijski utikač 63A-5P
57.
3 kom.
1 kom.
6 kom.
61.
Industrijska priključnica 63A5P
Industrijska priključnica 63A5P
62.
Industrijski utikač 32A-5P
5 kom.
63.
Industrijska priključnica 32A5P
5 kom.
64.
Industrijski utikač 32A-3P
65.
Industrijska priključnica 32A3P
66.
Industrijski utikač 16A-3P
60.
72.
Industrijska priključnica 16A3P
Redna stezaljka (luster
klemna) porcelanska 4mm²
Redna stezaljka (luster
klemna), 2,5mm²
Redna stezaljka (luster
klemna), 4mm²
Redna stezaljka (luster
klemna), 6mm²
Redna stezaljka (luster
klemna), 10mm²
73.
Osigurači topljivi tipa DII 10A
74.
Osigurači topljivi 16A
75.
Osigurači topljivi 20A
76.
Osigurači topljivi 25A
77.
Osigurači topljivi DIII 35A
78.
Kalibracioni umetak 10A
67.
68.
69.
70.
71.
ЈНBВ 6/14
6 kom.
6 kom.
10
kom.
10
kom.
25
kom.
25
kom.
50
kom.
40
kom.
40
kom.
10
kom.
10
kom.
200
kom.
250
kom.
50
kom.
50
kom.
50
kom.
100
kom.
45/71
100
kom.
25
kom.
25
kom.
50
kom.
25
kom.
25
kom.
50
kom.
50
kom.
10
kom.
10
kom.
40
kom.
40
kom.
10
kom.
79.
Kalibracioni umetak 16A
80.
Kalibracioni umetak 20A
81.
Kalibracioni umetak 25A
82.
Kalibracioni umetak DIII 35A
83.
Kalibracioni umetak DIII 50A
84.
Kalibracioni umetak DIII 63A
85.
Kapa osigurača DII
86.
Kapa osigurača DIII
87.
Podnožje osigurača UZ63
88.
Nožasti osigurači 25A
89.
Nožasti osigurači 35A
90.
Nožasti osigurači 40A
91.
Nožasti osigurači 63A
92.
Nožasti osigurači 80A
8 kom.
93.
Nožasti osigurači 100A
8 kom.
94.
Nožasti osigurači 125A
95.
Nožasti osigurači 160A
96.
Nožasti osigurači 250A
12
kom.
12
kom.
16
kom.
97.
Nožasti osigurači 315A
98.
Automatski osigurači 10A
99.
Automatski osigurači 16A
100
Automatski osigurači 20A
101
Automatski osigurači 25A
102
“T” račva
103
Motalica za kabel
2 kom
104
RM dodatak za motalicu
2 kom
ЈНBВ 6/14
4 kom.
20
kom.
20
kom.
20
kom.
10
kom.
20
kom.
46/71
105
PVC razvodna tabla
2 kom
106
Razvodni orman , metalni
2 kom
107
Utičnica za UPS
108
Utikač za UPS
109
komplet električarskog alata
122
Strujni razvodnik 63A, 5p
UKO-UTO na 2X63A, 5p
UKO-UTO
Strujni razvodnik 125A, 5p
UKO-UTO na 2X63A, 5p
UKO-UTO
Strujni razvodnik 63A, 5p
UKO-UTO na 6X32A, 3p
UKO-UTO+63A, 5p
Strujni razvodnik 32A, 5p
UKO-UTO na 6X16A, 3p
UKO-UTO+32A, 5p
5A merna grupa, za rad na
terenu (mobilna)
obeleživač kablova, PVC
prsten
obeleživač kablova, kotur,
PVC prsten
kabel papučice okaste,
izolovane, čelične
kabel papučice okaste,
neizolovane, čelične
auto kabel papučice,
izolovane, muške
auto kabel papučice,
izolovane, ženske
igličaste kabel papučice,
izolovane
izolovane hilzne za finožičane
provodnike
123
spojne cevčice
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
124
125
126
Odstojna obujmica, PVC,
nizajuća 6-13
Odstojna obujmica, PVC,
nizajuća 12-20
Odstojna obujmica, PVC,
nizajuća 18-30
20
kom
20
kom
6 kom
2 kom
1 kom.
1 kom.
2 kom
1 kom.
10
kom.
10
kom.
800
kom
300
kom
600
kom
600
kom
600
kom
600
kom
600
kom
100
kom.
100
kom.
50
kom.
УКУПНО:
Цене у понуди су исказане у:
ЈНBВ 6/14
RSD
-
ЕUR
(обавезно заокружити)
47/71
Укупни увозни трошкови (без царине) исказани у
динарима, без ПДВ-а
- ови трошкови су садржани у понуђеној цени
Увозна царина , без ПДВ-а , исказана у динарима
-у случају да понуђена цена садржи у себи увозну царину
Гарантни рок: ___________________ месеци (не краћи од 24 месеца).
Рок испоруке: _________ дана од дана пријема захтева Наручиоца (не дужи од 21 дана).
Рок плаћања: _______ дана од дана пријема рачуна (не може бити краћи од 15 дана)
Рок важења понуде: _________ дана од дана отварања понуде (не може бити краћи од 60 дана)
Цене за јединицу мере су фиксне и непроменљиве до коначног извршења уговора. У цену су урачунати
сви трошкови.
Напомена: Количине дате у понуди су оквирне на основу процењених потреба Наручиоца.
Наручилац задржава право корекције количина појединих артикала, а у оквиру укупне понуђене
цене добара.
Датум
Потпис овлашћеног лица
М.П.
_________________________
________________________
Напомене: Уколико понуду подноси Група понуђача образац понуде попуњава, потписује и оверава печатом
овлашћени представник групе понуђача у складу са споразумом из 6.8. конкурсне документације.
Прилози обрасца понуде: Прилог 1.(подаци о подизвођачу) – уколико се део предмета набавке поверава
подизвођачу и Прилог 2. (подаци о члановима групе понуђача) – уколико се понуда даје као заједничка понуда.
ЈНBВ 6/14
48/71
7. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ЈНВВ 6/14 –
ПАРТИЈА 3 – Лампе, сијалице и опрема
ПОНУДА
Понуда број: ________________________________ од _____________________ 2014. године:
1) Општи подаци о понуђачу
Назив понуђача:
(пословно име, или скраћени
назив из регистра)
Седиште (место, улица и број):
Матични број:
ПИБ:
Овлашћено лице (име и презиме)
Особа за контакт:
Тел/факс
Електронска пошта
(e-mail):
Текући рачун:
Уписан у регистар понуђача
ДА
НЕ
(заокружити)
(У случају подношења заједничке понуде, овде се уписују подаци носиоца посла)
Понуду дајем:
(заокружити одговарајућу опцију а), б) ил в) и податке уписати за б) или в)
а) самостално
б) са подизвођачем
Број подизвођача: ____________,
Проценат укупне вредности набавке која се поверава подозвођачима: ___ ___%.
в) као заједничку понуду:
Број учесника у заједничкој понуди: ____________.
ЈНBВ 6/14
49/71
2) Табеларни део понуде
р/б
Опис
1
2
Коли
чина
са јед.
мере
3
60
kom.
60
kom.
90
kom.
30
kom.
20
kom.
1.
Lampa (sijalica) DXX P2/13
2.
Lampa (sijalica) CP71
3.
Lampa (sijalica)
PAR64 CP62 FL
4.
Lampa (sijalica) CP73
5.
Lampa (sijalica) DYR650W
6.
Lampa (sijalica) 575W
7.
Lampa (sijalica) fluo 55W/930
8.
Lampa (sijalica) fluo 36W/830
9.
Lampa (sijalica) HMI 4000W
1 kom.
10.
Lampa (sijalica) HMI 2500W
2 kom.
11.
Lampa (sijalica) HMI 1200W
3 kom.
12.
Lampa (sijalica) HMI 575W
13.
Lampa (sijalica) P2/7
3 kom.
20
kom.
14.
Lampa (sijalica) 750W
15.
Lampa (sijalica) CP/81, 300W
16.
Lampa (sijalica) CP82, 500W
17.
Lampa (sijalica) CP39, 650W
18.
Sijalice 60W
19.
Fluo cevi 36W „day light“
20.
Fluo cevi 18W „day light“
21.
Fluo cevi 58W„day light“
23.
Fluo cevi 36W, 5600K, 90cm
dužina
Fluo cevi 36W, 5800K, 90cm
dužina
24.
Štedljive sijalice 105W
22.
ЈНBВ 6/14
Јединична
цена
без ПДВ-а
Јединична
цена
са ПДВ-ом
Укупна
цена
без ПДВ-а
Укупна
цена
са ПДВ-ом
4
5
6(3x4)
7(3х5)
1 kom.
20
kom.
20
kom.
6 kom.
10
kom
10
kom.
10
kom.
50
kom.
600
kom.
360
kom.
100
kom.
50
kom.
50
kom.
11
kom.
50/71
25.
Štedljive sijalice 20W
26.
Štedljive sijalice 9W
27.
Štedljive sijalice 5W
28.
led sijalica 3W, GU10
29.
LED sijalica 3W za E27
31.
Grla za fluo cevi sa mestom za
starter
Grla za fluo cevi bez mesta za
starter
32.
Starteri za fluo cevi 4-65W
30.
40.
Elektromagnetne prigušnice za
fluo cevi 18W
Elektromagnetne prigušnice za
fluo cevi 36W
Elektromagnetne prigušnice za
fluo cevi 58W
Elektronske prigušnice za fluo
cevi 18W
Elektronske prigušnice za fluo
cevi 36W
Elektronske Prigušnice za fluo
cevi 36W
Elektronske prigušnice za fluo
cevi 58W
Elektronske prigušnice za fluo
cevi 2x58W
41.
Grla za sijalice E27 obična
42.
Grla za sijalice E27
porcelanska
43.
Grla za sijalice E14 obična
44.
Panik lampa LED
45.
Fluo armature 1X18W
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
46.
47.
48.
49.
Fluo svetiljka, nadgradna,
1x36W, sa rasterom i
elektronskom prigušnicom
Fluo svetiljka, nadgradna,
2x36W, sa rasterom i
elektronskom prigušnicom
Fluo svetiljka, ugradna, 1x36W,
sa rasterom i elektronskom
prigušnicom
opal kugla sa armaturom,
ravnom
ЈНBВ 6/14
200
kom.
50
kom.
100
kom.
60
kom.
20
kom.
200
kom
200
kom
400
kom.
10
kom.
10
kom.
10
kom.
20
kom.
50
kom.
20
kom.
20
kom.
10
kom.
30
kom.
40
kom.
20
kom.
15
kom.
20
kom
30
kom.
60
kom
48
kom
10
kom.
51/71
10
kom
50.
opal kugla
51.
5 kom.
53.
brodska armatura
LED traka RGB bez
silikonskog omotača
LED traka RGB
sa silikonom omotačem
54.
Sijalica halogena 20W 12V
5 kom.
55.
PAR 38 FLOOD, 120W
5 kom.
56.
HALOGEN 50W PAR 20,
5 kom.
57.
metalhalogrna 150W, SHP-TD
58.
Sijalica reflekt 100W
59.
Sijalica reflekt 150W
60.
Sijalica 300W
5 kom.
10
kom.
10
kom.
10
kom.
52.
250 m
50 m
УКУПНО:
Цене у понуди су исказане у:
RSD
-
ЕUR
(обавезно заокружити)
Укупни увозни трошкови (без царине) исказани у
динарима, без ПДВ-а
- ови трошкови су садржани у понуђеној цени
Увозна царина , без ПДВ-а , исказана у динарима
-у случају да понуђена цена садржи у себи увозну царину
Гарантни рок: ___________________ месеци (не краћи од 24 месеца).
Рок испоруке: _________ дана од дана пријема захтева Наручиоца (не дужи од 21 дана).
Рок плаћања: _______ дана од дана пријема рачуна (не може бити краћи од 15 дана)
Рок важења понуде: _________ дана од дана отварања понуде (не може бити краћи од 60 дана)
Цене за јединицу мере су фиксне и непроменљиве до коначног извршења уговора. У цену су урачунати
сви трошкови.
Напомена: Количине дате у понуди су оквирне на основу процењених потреба Наручиоца.
Наручилац задржава право корекције количина појединих артикала, а у оквиру укупне понуђене
цене добара.
Датум
Потпис овлашћеног лица
М.П.
_________________________
________________________
Напомене: Уколико понуду подноси Група понуђача образац понуде попуњава, потписује и оверава печатом
овлашћени представник групе понуђача у складу са споразумом из 6.8. конкурсне документације.
Прилози обрасца понуде: Прилог 1.(подаци о подизвођачу) – уколико се део предмета набавке поверава
подизвођачу и Прилог 2. (подаци о члановима групе понуђача) – уколико се понуда даје као заједничка понуда
ЈНBВ 6/14
52/71
7. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ЈНВВ 6/14 –
ПАРТИЈА 4 – Антенски каблови и конектори
ПОНУДА
Понуда број: ________________________________ од _____________________ 2014. године:
1)Општи подаци о понуђачу
Назив понуђача:
(пословно име, или скраћени
назив из регистра)
Седиште (место, улица и број):
Матични број:
ПИБ:
Овлашћено лице (име и презиме)
Особа за контакт:
Тел/факс
Електронска пошта
(e-mail):
Текући рачун:
Уписан у регистар понуђача
ДА
НЕ
(заокружити)
(У случају подношења заједничке понуде, овде се уписују подаци носиоца посла)
Понуду дајем:
(заокружити одговарајућу опцију а), б) ил в) и податке уписати за б) или в)
а) самостално
б) са подизвођачем
Број подизвођача: ____________,
Проценат укупне вредности набавке која се поверава подозвођачима: ___ ___%.
в) као заједничку понуду:
Број учесника у заједничкој понуди: ____________.
ЈНBВ 6/14
53/71
2)Табеларни део понуде
р/б
Опис
1
2
Коли
чина
са јед.
мере
3
1.
Kabel RG 11
200m
2.
RF kabel 7/8"
100m
3.
RF kabel 1/2"
100m
4.
RF kabel RG 213 50Ω
200m
5.
RF kabel RG 58U 50Ω
200m
6.
N priključak za kabel RG 58U
25kom
7.
N priljučak za kabel RG 213
25kom
8.
N priključak za kabel 1/2"
15kom
9.
N priključak za kabel 7/8"
5kom
10.
7/16 priključak za kabel 1/2"
10kom
11.
7/16 priključak za kabel
RG213
10kom
12.
7/16 priključak za kabel 7/8"
5kom
13.
ELA flanša za kabel RG 213
5kom
14.
ELA flanša 7/8 za kabel 1/2"
15kom
15.
ELA flanša 7/8 za kabel 7/8"
15kom
16.
Prelaz BNC(ž)-N(ž)
5kom
17.
Prelaz BNC(ž)-N(m)
5kom
18.
Prelaz N(ž)-7/16(Ž)
2kom
19.
Prelaz N(ž)-7/16(m)
2kom
20.
Prelaz N(ž)-ELA flanša
2kom
21.
Prelaz N(ž)-N(ž)
5kom
22.
Prelaz 7/16(ž)-7/16(ž)
3kom
23.
Prelaz F-N(m)
5kom
Јединична
цена
без ПДВ-а
Јединична
цена
са ПДВ-ом
Укупна
цена
без ПДВ-а
Укупна
цена
са ПДВ-ом
4
5
6(3x4)
7(3х5)
УКУПНО:
Цене у понуди су исказане у:
ЈНBВ 6/14
RSD
-
ЕUR
(обавезно заокружити)
54/71
Укупни увозни трошкови (без царине) исказани у
динарима, без ПДВ-а
- ови трошкови су садржани у понуђеној цени
Увозна царина , без ПДВ-а , исказана у динарима
-у случају да понуђена цена садржи у себи увозну царину
Гарантни рок: ___________________ месеци (не краћи од 24 месеца).
Рок испоруке: _________ дана од дана пријема захтева Наручиоца (не дужи од 21 дана).
Рок плаћања: _______ дана од дана пријема рачуна (не може бити краћи од 15 дана)
Рок важења понуде: _________ дана од дана отварања понуде (не може бити краћи од 60 дана)
Цене за јединицу мере су фиксне и непроменљиве до коначног извршења уговора. У цену су урачунати
сви трошкови.
Напомена: Количине дате у понуди су оквирне на основу процењених потреба Наручиоца.
Наручилац задржава право корекције количина појединих артикала, а у оквиру укупне понуђене
цене добара.
Датум
Потпис овлашћеног лица
М.П.
_________________________
________________________
Напомене: Уколико понуду подноси Група понуђача образац понуде попуњава, потписује и оверава печатом
овлашћени представник групе понуђача у складу са споразумом из 6.8. конкурсне документације.
Прилози обрасца понуде: Прилог 1.(подаци о подизвођачу) – уколико се део предмета набавке поверава
подизвођачу и Прилог 2. (подаци о члановима групе понуђача) – уколико се понуда даје као заједничка понуда
ЈНBВ 6/14
55/71
7. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ЈНВВ 6/14 –
ПАРТИЈА 5 – Електонски елементи и пасивне компоненте
ПОНУДА
Понуда број: ________________________________ од _____________________ 2014. године:
1) Општи подаци о понуђачу
Назив понуђача:
(пословно име, или скраћени
назив из регистра)
Седиште (место, улица и број):
Матични број:
ПИБ:
Овлашћено лице (име и презиме)
Особа за контакт:
Тел/факс
Електронска пошта
(e-mail):
Текући рачун:
Уписан у регистар понуђача
ДА
НЕ
(заокружити)
(У случају подношења заједничке понуде, овде се уписују подаци носиоца посла)
Понуду дајем:
(заокружити одговарајућу опцију а), б) ил в) и податке уписати за б) или в)
а) самостално
б) са подизвођачем
Број подизвођача: ____________,
Проценат укупне вредности набавке која се поверава подозвођачима: ___ ___%.
в) као заједничку понуду:
Број учесника у заједничкој понуди: ____________.
ЈНBВ 6/14
56/71
2) Табеларни део понуде
р/б
Опис
1
2
Коли
чина
са јед.
мере
3
1.
Čoper 30V 22A PSP-600-27
4kom
2.
Čoper 30V 18,5A SP - 500
2kom
3.
Čoper 30V PSS 350-27
2kom
4.
Čoper 48V SP - 500 - 48
2kom
5.
Čoper 48V SP - 700 - 48
2kom
6.
Balast otpornici 50Ω 150W
10
kom
10
kom
21.
Bipolarni (RF) tranzistori
TPV 8100
Bipolarni (RF) tranzistori
SD 1490
Bipolarni (RF) tranzistori
TPV 597
Bipolarni (RF) tranzistori
TPV 593
Tranzistor sa efektom polja
PTF 102 060
Bipolarni (RF) tranzistori
BLV 25
Bipolarni (RF) tranzistori
BLV 861
Metal oksid polup tranzistori
BLF 278
Metal oksid polup tranzistori
BLF 177
Metal oksid polup tranzistori
IRFP 460
Metal oksid polup tranzistori
IRFPS 37N50A
Metal oksid polup tranzistori
2SK 2082
Tranzistor sa efektom polja
2SK 1358
Metal oksid polup tranzistori
2SK 2611
SMD integralno kolo
HELA 10
22.
Induktivnost SMD
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
23.
24.
Signalni tranzistori
NPN tipa, 1A
Signalni tranzistori
PNP tipa, 1A
ЈНBВ 6/14
Јединична
цена
без ПДВ-а
Јединична
цена
са ПДВ-ом
Укупна
цена
без ПДВ-а
Укупна
цена
са ПДВ-ом
4
5
6(3x4)
7(3х5)
5 kom
5 kom
5 kom
5 kom
4 kom
10
kom
10
kom
2 kom
10
kom
10
kom
10
kom
10
kom
10
kom
10
kom
50
kom
100
kom
100
kom
57/71
25.
Integralno kolo SSM 2142
5kom
26.
Integralno kolo INA 10386
4 kom
27.
Integralno kolo INA 02186
4kom
28.
Integralno kolo ERA-5
4kom.
29.
Integralno kolo LT1249
10
kom
30.
Integralno kolo CA3843
5 kom
31.
Integralno kolo NE 5532
32.
Integralno kolo NE 5534
33.
Integralno kolo TDA 2030
34.
Integralno kolo TDA 7294
35.
Integralno kolo TDA 2003
4 kom
36.
Integralno kolo TDA 7294
4 kom
37.
Integralno kolo TDA 2003
5 kom
38.
Integralno kolo TDA 2005
4 kom
39.
Integralno kolo
SMPS, IR 2153
40.
Integralno kolo SMPS, TL 494
41.
Integralno kolo
SMPS, SMD TL 494
42.
Triak BTA 40-700B
43.
Prenaponska zaštita
44.
45.
46.
47.
48.
Elektrolitski kondenzatori
istostrani (radial)
1μF, 16V, temp 105°
Elektrolitski kondenzatori
istostrani (radial)
1μF, 35V, temp 105°
Elektrolitski kondenzatori
istostrani (radial)
1μF, 100V, temp 105°
Elektrolitski kondenzatori
istostrani (radial)
1μF, 250V, temp 105°
Elektrolitski kondenzatori
istostrani (radial)
2,2μF, 16V, temp 105°
ЈНBВ 6/14
20
kom
20
kom
10
kom
10
kom
10
kom
10
kom
10
kom
20
kom
8 kom
80
kom
60
kom
50
kom
20
kom
80
kom
58/71
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
Elektrolitski kondenzatori
istostrani (radial)
2,2 μF,35V, temp 105°
Elektrolitski kondenzatori
istostrani (radial)
2,2μF,100V, temp 105°
Elektrolitski kondenzatori
istostrani (radial)
2,2μF,250V, temp 105°
Elektrolitski kondenzatori
istostrani (radial)
3,3μF, 16V, temp 105°
Elektrolitski kondenzatori
istostrani (radial)
3,3μF, 63V, temp 105°
Elektrolitski kondenzatori
istostrani (radial)
4,7μF, 16V, temp 105°
Elektrolitski kondenzatori
istostrani (radial)
4,7μF, 35V, temp 105°
Elektrolitski kondenzatori
istostrani (radial)
4,7μF, 100V, temp 105°
Elektrolitski kondenzatori
istostrani (radial)
4,7μF, 250V, temp 105°
Elektrolitski kondenzatori
istostrani (radial)
10μF, 16V, temp 105°
Elektrolitski kondenzatori
istostrani (radial)
10μF, 35V, temp 105°
Elektrolitski kondenzatori
istostrani (radial)
10μF, 63V, temp 105°
Elektrolitski kondenzatori
istostrani (radial)
10μF, 100V, temp 105°
Elektrolitski kondenzatori
istostrani (radial)
10μF, 250V, temp 105°
Elektrolitski kondenzatori
istostrani (radial)
10μF, 400V, temp 105°
Elektrolitski kondenzatori
istostrani (radial)
22μF, 16V, temp 105
Elektrolitski kondenzatori
istostrani (radial)
22μF, 35V, temp 105°
ЈНBВ 6/14
60
kom
50
kom
20
kom
50
kom
50
kom
80
kom
60
kom
50
kom
20
kom
100
kom
50
kom
50
kom
30
kom
20
kom
20
kom
30
kom
30
kom
59/71
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
Elektrolitski kondenzatori
istostrani (radial)
22μF, 100V, temp 105°
Elektrolitski kondenzatori
istostrani (radial)
22μF, 400V, temp 105°
Elektrolitski kondenzatori
istostrani (radial)
33μF, 16v, temp 105°
Elektrolitski kondenzatori
istostrani (radial)
33μF, 35V, temp 105°
Elektrolitski kondenzatori
istostrani (radial)
33μF, 100V, temp 105°
Elektrolitski kondenzatori
istostrani (radial)
33μF, 250V, temp 105°
Elektrolitski kondenzatori
istostrani (radial)
33μF, 400V, temp 105°
Elektrolitski kondenzatori
istostrani (radial)
47μF, 16V, temp 105°
Elektrolitski kondenzatori
istostrani (radial)
47μF, 35V, temp 105°
Elektrolitski kondenzatori
istostrani (radial)
47μF, 100V, temp 105°
Elektrolitski kondenzatori
istostrani (radial)
47μF, 250V, temp 105
Elektrolitski kondenzatori
istostrani (radial)
47μF, 400V, temp 105
Elektrolitski kondenzatori
istostrani (radial)
100μF, 25V, temp 105°
Elektrolitski kondenzatori
istostrani (radial)
100μF, 100V, temp 105°
Elektrolitski kondenzatori
istostrani (radial)
100μF, 250V, temp 105°
Elektrolitski kondenzatori
istostrani (radial)
100μF, 400V, temp 105°
Elektrolitski kondenzatori
istostrani (radial)
150μF, 400V, temp 105°
ЈНBВ 6/14
30
kom
20
kom
50
kom
50
kom
30
kom
20
kom
20
kom
50
kom
50
kom
30
kom
20
kom
20
kom
50
kom
50
kom
20
kom
20
kom
20
kom
60/71
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
Elektrolitski kondenzatori
istostrani (radial)
220μF, 25V, temp 105°
Elektrolitski kondenzatori
istostrani (radial)
220μF, 100V, temp 105°
Elektrolitski kondenzatori
istostrani (radial)
220μF, 400V, temp 105°
Elektrolitski kondenzatori
istostrani (radial)
330μF, 25V, temp 105°
Elektrolitski kondenzatori
istostrani (radial)
330μF, 100V temp 105°
Elektrolitski kondenzatori
istostrani (radial)
330μF, 400V, temp 105°
Elektrolitski kondenzatori
istostrani (radial)
470μF, 25V, temp 105°
Elektrolitski kondenzatori
istostrani (radial)
470μF, 100V, temp 105°
Elektrolitski kondenzatori
istostrani (radial)
470μF, 400V, temp 105°
Elektrolitski kondenzatori
istostrani (radial)
680μF, 200V, temp 105°
Elektrolitski kondenzatori
istostrani (radial)
1000μF, 6,3V, temp 105°
Elektrolitski kondenzatori
istostrani (radial)
1000μF, 25V, temp 105°
Elektrolitski kondenzatori
istostrani (radial)
1000μF, 100V, temp 105°
Elektrolitski kondenzatori
istostrani (radial)
1000μF, 250V, temp 105°
Elektrolitski kondenzatori
istostrani (radial)
2200μF, 6,3V, temp 105°
Elektrolitski kondenzatori
istostrani (radial)
2200μF, 35V, temp 105°
Elektrolitski kondenzatori
istostrani (radial)
2200μF, 100V, temp 105°
ЈНBВ 6/14
50
kom
50
kom
20
kom
50
kom
30
kom
20
kom
50
kom
40
kom
25
kom
20
kom
50
kom
50
kom
30
kom
20
kom
30
kom
30
kom
20
kom
61/71
102
Elektrolitski kondenzatori
istostrani (radial)
4700μF, 100V, temp 105
Elektrolitski kondenzatori
istostrani (radial)
10000μF, 63V, temp 105°
Elko za stalni rad
elektromotora 2,5μF
103
Elko za stalni rad
elektromotora 3,5μF
10
kom
104
Elko za stalni rad
elektromotora 35μF
20
kom
105
Elko za stalni rad
elektromotora 50μF
10
kom
100
101
30
kom
10
kom
10
kom
УКУПНО:
Цене у понуди су исказане у:
RSD
-
ЕUR
(обавезно заокружити)
Укупни увозни трошкови (без царине) исказани у
динарима, без ПДВ-а
- ови трошкови су садржани у понуђеној цени
Увозна царина , без ПДВ-а , исказана у динарима
-у случају да понуђена цена садржи у себи увозну царину
Гарантни рок: ___________________ месеци (не краћи од 24 месеца).
Рок испоруке: _________ дана од дана пријема захтева Наручиоца (не дужи од 21 дана).
Рок плаћања: _______ дана од дана пријема рачуна (не може бити краћи од 15 дана)
Рок важења понуде: _________ дана од дана отварања понуде (не може бити краћи од 60 дана)
Цене за јединицу мере су фиксне и непроменљиве до коначног извршења уговора. У цену су урачунати
сви трошкови.
Напомена: Количине дате у понуди су оквирне на основу процењених потреба Наручиоца.
Наручилац задржава право корекције количина појединих артикала, а у оквиру укупне понуђене
цене добара.
Датум
Потпис овлашћеног лица
М.П.
_________________________
________________________
Напомене: Уколико понуду подноси Група понуђача образац понуде попуњава, потписује и оверава печатом
овлашћени представник групе понуђача у складу са споразумом из 6.8. конкурсне документације.
Прилози обрасца понуде: Прилог 1.(подаци о подизвођачу) – уколико се део предмета набавке поверава
подизвођачу и Прилог 2. (подаци о члановима групе понуђача) – уколико се понуда даје као заједничка понуда.
ЈНBВ 6/14
62/71
ПРИЛОГ 1. ПОНУДЕ
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА
(јавна набавка бр. ЈНВВ 6/14)
Изјављујем да ћу, као понуђач у јавној набавци ЈНВВ 6/14 за ПАРТИЈУ број ______ (унети број Партије),
поверити подизвођачу (подизвођачима) делимично извршење набавке, и то:
Назив подизвођача
(пословно име, или скраћени
назив из регистра)
Седиште (место, ул. и бр.):
Матични број:
ПИБ:
Овлашћено лице:
(име и презиме)
Особа за контакт:
(име и презиме)
Тел/факс
Електронска пошта (е-маил):
Учешће подизвођача у
понуди (у %)
Део понуде који ће извршити
подизвођач
Уписан у регистар понуђача
ДА
НЕ
Датум
(заокружити)
Потпис овлашћеног лица
М.П.
_________________________
________________________
Напомена: Овај образац попуњава и оверава понуђач само у случају ангажовања подизвођача (максимално
учешће подизвођача је 50% од укупне вредности понуде)
Образац по потреби фотокопирати у довољном броју примерака и доставити за све подизвођаче.
ЈНBВ 6/14
63/71
ПРИЛОГ 2. ПОНУДЕ
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧИМА КОЈИ СУ УЧЕСНИЦИ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
(јавна набавка бр. ЈНВВ 6/14)
Подаци о члану Групе понуђача који подноси заједничку понуду у јавној набавци ЈНВВ 6/14 за ПАРТИЈУ
број ______ (унети број Партије):
Назив члана Групе понуђача
(пословно име, или скраћени
назив из регистра)
Седиште (место, ул. и бр.):
Матични број:
ПИБ:
Овлашћено лице:
(име и презиме)
Особа за контакт:
(име и презиме)
Тел/факс:
Електронска пошта (е-маил):
Уписан у регистар понуђача
ДА
Датум
НЕ
(заокружити)
Потпис овлашћеног лица
М.П.
_________________________
________________________
Напомена: Овај образац се попуњава и оверава само у случају подношења заједничке понуде.
Образац потписује и оверава печатом овлашћено лице носиоца посла који заступа Групу понуђача у складу
са споразумом из 6.8. конкурсне документације, или овлашћено лице члана Групе понуђача.
Уколико има више учесника у заједничкој понуди овај образац по потреби фотокопирати у довољном броју
примерака и доставити за све учеснике у заједничкој понуди.
Подаци о члану Групе понуђача који је носилац посла се уносе у Образац понуде, па се стога не мора
доставити овај образац и за носиоца посла
ЈНBВ 6/14
64/71
8. МОДЕЛ УГОВОРА
УГОВОР за партију _____________(уписати број партије)
Закључен у Новом Саду између:
РАДИОДИФУЗНЕ УСТАНОВЕ ВОЈВОДИНЕ „РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА ВОЈВОДИНЕ“ из Новог
Сада, ул. Игњата Павласа, бр. 3, Матични број: 08859230, ПИБ: 104423678 (у даљем тексту: Купац), кога
заступа Срђан Михајловић, генерални директор
и
_______________________________________________________________________________ са седиштем у
______________________________________ул._____________________________________________,
бр.
_________, Матични број ____________________, ПИБ: _______________________ (у даљем тексту:
Продавац),
кога
заступа
_______________________________________________,
по
функцији
______________________________________.
Напомена:
Уговорну страну попуњава понуђач који подноси самосталну понуду, понуду са
подизвођачем, односно понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор у складу са
споразумом из 6.8. конкурсне документације.
Уговорне стране сагласно констатују да је:
- да је Купац, на основу Закона о јавним набавкама спровео поступак јавне набавке у отвореном поступку
чији је предмет набавка добара – Електроматеријал, број ЈНВВ 6/14,
- да је Продавац доставио (самосталну/заједничку/са подизвођачем) понуду број (попуњава Купац -биће
преузето из понуде) за партију (попуњава Купац),;
- да је Купац Одлуком о додели уговора број (попуњава Купац), доделио уговор за јавну набавку добара
(попуњава Купац ),за партију (попуњава Купац);
- да ће Продавац извршење уговорених обавеза по овом Уговору делимично поверити Подизвођачу
(попуњава Купац уколико се део предмета поверава Подизвођачу);
- да су чланови Групе понуђача закључили споразум којим су се међусобно и према наручиоцу обавезали на
извршење премета уговора са следећим подацима (попуњава Купац у случају заједничке понуде).
Предмет уговора
Члан 1.
Предмет овог уговора је набавка добра – (у даљем тексту: добра), према понуди Продавца број
______________________ од __________ 2014. године (напомена: овде понуђач уноси број и датум који
одговара броју и датуму Понуде унетом у Обрасцу понуде) и Техничким спецификацијама (Поглавље 3.
Конкурсне документације тачка 3.2.1), које се налази се у прилогу Уговора и саставни је део Уговора.
Динамика и рокови испоруке добара
Члан 2.
Испорука добара која су предмет овог уговора врши се сукцесивно, по захтеву Купца са спецификацијом
за испоруку.
Продавац се обавезује да испоруку добара по захтеву Купца изврши у року од (попуњава Купац - биће
преузето из понуде) дана рачунајући од дана пријема захтева.
Купац ће након закључења уговора доставити Продавцу захтев за испоруку добара у вредности од око
40% укупно уговореног износа, која добра морају бити испоручена у року из става 2. овог члана.
Након првог захтева и испоруке, уговорене стране су сагласне да за преосталу вредност (око 60%) број
захтева неће бити већи од 2 (два) месечно.
Сва испоручена добра морају имати декларацију.
Продавац се обавезује да испостави рачун за испоручена добра по извршеној испоруци са назнаком
јавне набавке на коју се односи ( ЈНВВ 6/14 за партију) попуњава Купац -биће преузето из понуде)
ЈНBВ 6/14
65/71
Уколико Продавац не изврши испоруку, односно не испоручи добра у уговореном року, Купац ће га
позвати да то учини и дати му накнадни рок за испоруку. Уколико Продавац не изврши испоруку ни у
накнадно остављеном року, који не може бити дужи од 5 дана, Купац може раскинути уговор.
Купац може да раскине уговор и без остављања накнадног рока ако га је Продавац обавестио да неће
испунити уговор, односно када је очигледно да Продавац неће моћи да испуни уговор ни у накнадном року.
Место испоруке
Члан 3.
Продавац се обавезује да добрo испоручи на адресе складишта Купца у Новом Саду, радним даном од
08:00 до 14:00 часова.
Квалитет
Члан 4.
Продавац је дужан да испоручи добро у складу са важећим прописима, стандардима и правилима
струке за ову врсту посла, сходно датој понуди и у складу са Техничким спецификацијама, које су прилог
овог уговора.
Начин спровођења контроле и обезбеђење гаранције квалитета
Члан 5.
Купац и Продавац ће констатовати испоруку добара потписивањем Записника о примопредаји добара
и/или отпремнице, чиме се потврђује да је испорука извршена у уговореном месту испоруке и да испоручена
добра немају видљивих недостатака.
У случају евентуално утврђених недостатака у квалитету испорученог добра, Продавац је дужан да у
року од пет дана, од дана пријема писмене рекламације, отклони недостатке, односно изврши замену добра
које не одговара техничким карактеристикама. У противном Купац задржава право да раскине уговор.
Цена и услови плаћања
Члан 6.
Укупна цена добара из члана 1. овог уговора износи (попуњава Купац - биће преузето из понуде),
без пореза на додату вредност, односно (попуњава Купац - биће преузето из понуде) са урачунатим ПДВ-ом.
Једнинична цена је фиксна и непроменљива до коначног извршења угвора.
Цена која је изражена у EUR-има или у USD исплаћује се у динарској противвредности по
одговарајућем средњем девизном курсу НБС на дан плаћања.
Члан 7.
Купац се обавезује да цену испоручених добара плати у року од (попуњава Купац- биће преузето из
понуде) дана, по пријему исправне фактуре испостављене након испоруке добара.
Продавац се обавезује да испостави фактуру за испоручена добра по извршеној испоруци са назнаком
јавне набавке на коју се односи ( ЈНВВ 6/14 за партију) попуњава Купац -биће преузето из понуде)
Уговорна казна
Члан 8.
Уколико Продавац у уговореном року не изврши испоруку, обавезан је да за сваки дан закашњења плати
Купцу износ од 0,5 % вредности појединачне испоруке, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи
износ од 5 % вредности појединачне испоруке.
Уговорне стране су сагласне да обавеза Продавца за плаћање уговорне казне за кашњење у испоруци
доспева самим падањем у доцњу, без обавезе Купца да га о томе упозори. Купац је овлашћен да уговорну
казну наплати, односно да износ уговорне казне одбије на терет Продавчевих потраживања од Купца
насталих по овом Уговору, с тим да је Купац дужан да о извршеној наплати/одбијању, обавести Продавца,
достављањем обрачуна.
ЈНBВ 6/14
66/71
Гаранције
Члан 9.
Извршилац гарантује квалитет испорученог добра у гарантном року који je одређен Понудом из члана
1. овог уговора
Средства обезбеђења
Члан 10.
Продавац се обавезује да истовремено са закључењем уговора достави Наручиоцу сопствену бланко
соло меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од
уговорене вредности, без ПДВ-а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име доброг извршења посла,
којом гарантује уредно испуњење свих својих уговорних обавеза и евентуално плаћање уговорне казне.
Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница
мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити
достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне
вредности понуде без ПДВ-а.
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.
Меница за добро извршење посла мора да важи још 10 (десет) дана од дана истека рока за коначно
извршење свих уговорених обавеза.
Наручилац ће вратити меницу понуђачу у року од 10 дана од дана истека рока за коначно извршење
свих уговорених обавеза.
Овлашћење за попуњавање менице мора бити потписано и оверено, сагласно Закону о платном
промету („Службени лист СРЈ“, бр. 3/2002 и 5/2003 и „Службени гласник РС“, бр. 43/2004 и 62/2006,
111/2009-др.закон и 31/2011).
Важење уговора
Члан 11.
Овај уговор се закључује на одређено време тј. до испуњења обавеза уговорних страна.
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају када друга страна не
испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.
О раскиду Уговора, уговорна страна је дужна писаним путем обавестити другу уговорну страну, уз
давање накнадног примереног рока за испуњење који не може бити дужи од 5 дана од дана пријема
обавештења.
Овлашћено лице и комуникација
Члан 12.
Међусобна комуникација ће се вршити у писаној форми на адресе из уговора или путем e-mail адресе:
- Пружалац услуге: (попуњава Купац - биће преузето из понуде)
- Наручилац: (попуњава Купац)
Сва питања и тражења и примопредаја између Купца и Продавца у току извршења уговора, вршиће се
преко овог лица
У случају комуникације (достављање захтева, одобрења и сл.) електронским путем у складу са овим
чланом уговора, дан слања захтева електонском поштом се сматра даном пријема истог од друге уговорне
стране.
Свака уговорна страна се обавезује другој да у случају промене података за комуникацију
(овлашћеног лица или промене електронске адресе), обавести одмах другу страну. Измена података се
примењује на уговорни однос од пријема писаног обавештења, без закључења анекса уговора.
ЈНBВ 6/14
67/71
Завршне одредбе
Члан 13.
Продавац је дужан да без одлагања писмено обавести Купца о било којој промени у вези са
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења
Уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.
Све евентуалне спорове, настале из овог уговора, уговорне стране су сагласне да решавају
споразумно, а уколико то није могуће, уговарају надлежност стварно надлежног суда у Новом Саду.
Овај уговор је сачињен у 6 истоветних примерака, од којих је за Купца 4 примерка, а Продавца 2
примерка.
за Продавца
за Купца
Генерални директор
_____________________
_________________
Срђан Михајловић
Напомена: Модел уговора који је саставни део конкурсне документације, Понуђач попуњава у складу са
понудом, оверава печатом и потписује, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора.
Понуђач који подноси понуде за више партија, образац модела уговора копира у потребном броју примерака
ЈНBВ 6/14
68/71
9. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
ИЗЈАВА
О ТРОШКОВИМА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ
ЗА ЈНВВ 6/14 за ПАРТИЈУ БРОЈ _________
Ред. бр.
1.
ВРСТА ТРОШКОВА
ИЗНОС (у дин)
2.
3.
4.
5.
УКУПНО (динара)
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца
накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је
дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким
спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио
накнаду тих трошкова у својој понуди.
Потпис овлашћеног лица
М.П.
НАПОМЕНА:
Образац трошкова припемања понуде не представља обавезну садржину понуде.
Уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан и печатом оверен овај Образац
трошкова припремања понуде, сматраће се да је понуђач доставио захтев за надокнаду трошкова.
Образац по потреби фотокопирати
ЈНBВ 6/14
69/71
10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
И О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН
На основу члана 26. и у вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама као заступник понуђача
дајем следећу
ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
И О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН
Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је у отвореном поступку јавне
набавке ЈНВВ 6/14 за ПАРТИЈУ БР. __________ (унети број партије за коју се даје изјава) понуђач
-
__________________________________________________________________________
(пословно име или скраћени назив)
понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима,
је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.
Датум
Потпис овлашћеног лица
понуђача
М.П.
_________________________
________________________
Напомена: Овај образац попуњава понуђач, односно сви чланови Групе понуђача (у случају подношења
заједничке понуде).
Образац по потреби фотокопирати.
ЈНBВ 6/14
70/71
11.0БРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА
На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“ бр.104/46, „Сл. лист СФРЈ“ бр.16/65, 54/70 и 57/89, „Сл. лист
СРЈ“ бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003-Уставна повеља)
МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ бр.___________________
МЕНИЧНИ ДУЖНИК –
ПРАВНО ЛИЦЕ:
Седиште и адреса:
Матични број:
Порески број:
МЕНИЧНИ
ПОВЕРИЛАЦ
Радиодифузна установа Војводине “Радио-телевизија Војводине”
Седиште и адреса:
Нови Сад, Игњата Павласа бр. 3
Матични број:
08859230
Порески број:
Текући рачун:
104423678
325-9500700011108-45; ОТП банка Србија А.Д.- Нови Сад
Менични дужник предаје Меничном повериоцу бланко, соло меницу серијског броја:
________________________ која је безусловна, платива на први позив и без додатних услова за исплату.
Меница и менично овлашћење се издају као финансијска гаранција за озбиљност понуде деловодни
број:__________________ коју је менични дужник поднео у поступку јавне набавке добара ред. бр. ЈНВВ
6/14, ________________(унети број партије) са роком важности 5 дана након истека рока важења понуде.
Менични дужник је сагласан да Менични поверилац може попунити меницу на коју се односи менично
овлашћење
на
износ
од
_______________________________________________
(словима:________________________________________________________________________)
што
представља 2% од износа понуде без пдв-а коју је Менични дужник поднео.
Менични дужник овим изричито овлашћује банке код којих има отворен рачун да безусловно и неопозиво,
без трошкова и вансудски изврше наплату на терет рачуна Меничног дужника код тих банака, односно
овлашћује ове банке да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију редоследа чекања због евентуалног
недостатка средстава на рачуну или због обавеза поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом
о платном промету и прописима донетим на основу овог Закона.
Меница и менично овлашћење су важећи и у случају да у току трајања важења дође до промене лица
овлашћених за заступање, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна Меничног дужника и
других промена које су од значаја за платни промет. За све спорове који евентуално настану надлежан је суд
у Новом Саду.
Датум издавања: ______________
М.П.
____________________________
Потпис овлашћеног лица
Меничног дужника
Напомена: овај образац по потреби фотокопирати (уколико понуђач подноси понуде за више партија)
ЈНBВ 6/14
71/71
Download

KONKURSNA DOKUMENTACIJA