ОШ „Вожд Карађорђе“Ниш
Ул. Вожда Карађорђа бр.29
18ооо Ниш
Број: 01/2009
тел. 018/527-877
тел-Факс:018/526-581
Mail: [email protected] .
Датум:17. 12. 2014. године
________________________________________________________________________________________________________________
На основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС”,
бр. 124/2012 , у даљем тексту ЗЈН)
1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ОСНОВНА ШКОЛА „ВОЖД КАРАЂОРЂЕ“,ул.Вожда Карађорђа
бр.29, 18 000 Ниш
објављује:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
У поступку јавне набавке –услуге- услуга извођења екскурзије припремног
предшколског програма, екскурзије ученика од 1. до 8. разреда и наставе у природи
од 2.до 4.разреда- ЈН бр.1.2.2/2014
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
Назив наручиоца: ОСНОВНА ШКОЛА „ВОЖД КАРАЂОРЂЕ“НИШ
Адреса наручиоца: ВОЖДА КАРАЂОРЂА БР.29, НИШ 18000
ПИБ: 100335990
Матични број: 07174390
Шифра делатности: 85-20
Интернет страница Наручиоца: www.vozdova.edu.rs
Врста наручиоца: просвета
Врста поступка јавне набавке: отворени поступак
Поступак јавне набавке се спроводи по партијама
Врста предмета: је услуга извођења екскурзије ученика школе
Лица за контакт: Лидија Јовановић, секретар школе – дипл. правник,
Е - mail: [email protected]
ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Опис предмета набавке:
Назив и ознака из општег речника набавке: услуге организације путовања - 6351600
Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: најнижа понуђена цена
Начин преузимања конкурсне документације:
Конкурсна документација се може преузети:
- са Портала Управе за јавне набавке,
- са интернет странице http://vozdova.edu.rs/ наручиоца електронском облику,
- достављањем захтева за конкурсну документацију електронском поштом на еmail адресу: [email protected] или у просторијама наручиоца или
поштом на адресу заинтересованог лица након достављања писаног захтева.
Рок за достављање понуде је 16.01.2015. године. Благовременом ће се сматрати све
понуде које стигну на адресу наручиоца до 16.01.2015. године до 12:00 часова, без
обзира на начин на које су послате.
Понуђачи подносе понуде непосредно, или путем поште на адресу Основна школа
„Вожд Карађорђе„Ниш , ул. Вождова бр.29, 18000 Ниш.
Понуде се подносе у затвореној коверти или кутији, затвореној на начин да се
приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. На
предњој страни понуде понуђач је дужан да напише текст: „Понуда – за ЈН
бр.1.2.2/2014 - услуга извођења екскурзије деце припремног предшколског
програма и екскурзије ученика од 1. до 8. разеда и наставе у природи од 2.до 4.
разреда Основна школа „Вожд Карађорђе„ Ниш- НЕ ОТВАРАТИ”, за Наручиоца:
Основна школа „Вожд Карађорђе“Ниш а на полеђини назив, адресу понуђача, број
телефона и факса подносиоца понуде и име особе за контакт.
Неблаговремено поднете понуде ће по окончању поступка отварања понуда бити
враћене понуђачима неотворене са назнаком да су поднете неблаговремено.
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој
понуди.
ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Јавно отварање понуда обавиће се након истека рока за подношење понуда, дана
16.01.2015. године у 13:00 часова, на адреси Основна школа „Вожд Карађорђе“Ниш
,ул.Вождова бр. 29 18000 Ниш.
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени
представници понуђача.
Одлука о додели уговора биће донета у законксом року.
НАРУЧИЛАЦ ЗАДРЖАВА ПРАВО ДА ОДУСТАНЕ ОД ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ
ОБЈЕКТИВНИХ РАЗЛОГА У СВАКОМ ТРЕНУТКУ ПРЕ ПОТПИСИВАЊА
УГОВОРА.
Download

ул.Вожда Карађорђа бр.29, 18 000 Ниш ПОЗИВ