ПЛАН РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ
„ВЕЛЕФАРМ АД ХОЛДИНГ“
компанија за промет лековима и другом
медицинском робом Београд у стечају
Београд, 20. мај 2013. године
ПОДНОСИЛАЦ ПЛАНА РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ
СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК
ИВАН СТАНКОВИЋ
ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ
ПУНО ПОСЛОВНО ИМЕ
Назив
Скраћено пословно име
Седиште предузећа
Адреса предузећа
Правна форма
Величина предузећа
Датум регистрације у АПР
Заступник
Шифра основне делатности предузећа
Назив основне делатности предузећа
Матични број јединственог регистра
ПИБ
ПОДАЦИ О ПРОГРАМУ
Датум последњег финансијског
извештаја
План рађен у периоду
Званични девизни курс на дан
26.04.2012.
Велефарм ад холдинг компанија за
промет
лековима
и
другом
медицинском
робом
Београд
(Вождовац) – у стечају
ВЕЛЕФАРМ ад у стечају
Београд
Војводе Степе 414 а
Отворено акционарско друштво
Велико
30.09.2003. године
Иван СТАНКОВИЋ, стечајни управник
6420
Делатност холдинг компанија
07073712
101736368
31.12.2012.
Април – Мај 2013.
111,8340
Садржај:
1.
Увод ..................................................................................................................... 1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
Историјат Велефарма ................................................................................... 1
Облик организовања ..................................................................................... 2
Пословни капацитети .................................................................................... 3
Пословање Велефарма пре уласка у стечај ............................................... 6
Околности које су довеле до финансијских тешкоћа ................................ 10
2.
Попис мера и средстава за реализацију Плана и начин на који ће се
реорганизација спровести .......................................................................................... 13
3.
Листа поверилаца са поделом на класе поверилаца и критеријуми на основу којих
су класе формиране ................................................................................................... 17
4.
Висина новчаних износа или имовина која ће служити за потпуно или делимично
намирење према исплатном реду, као и поступак за измирење потраживања и
временска динамика тих плаћања........................................................................... 133
5.
Опис поступка продаје имовине .............................................................................. 136
6.
Рокови за извршење Плана реорганизације и рокови за реализацију главних
елемената Плана реорганизације ........................................................................... 137
7.
Јасно назначење да се усвајањем Плана реорганизације сва права и обавезе
поверилаца из Плана дефинишу искључиво у складу са одредбама усвојеног
Плана, укључујући и ситуацију у којој План није у потпуности извршен, односно у
којој се извршење Плана обуставља ...................................................................... 138
8.
Списак чланова органа управљања и износ њихових накнада ............................. 140
9.
Име
независног
стручног
лица
које
ће
пратити
спровођење
Плана ........................................................................................................................ 141
10. Финансијска анализа ................................................................................................ 142
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
10.6.
10.7.
10.8.
10.9.
Анализа структуре средстава ................................................................... 146
Анализа структуре извора средстава ...................................................... 152
Нето обртни капитал ................................................................................. 156
Показатељи солвентности ........................................................................ 159
Показатељи ликвидности ......................................................................... 160
Структура прихода, расхода и резултата ................................................ 161
Анализа обрта ........................................................................................... 165
Рентабилитет и зарађивачка способност ................................................ 166
Резиме ....................................................................................................... 167
11. Финансијске пројекције............................................................................................. 171
11.1.
11.2.
11.3.
Почетни биланс за пројекције .................................................................. 171
Тржишна позиција Велефарма и стратегија развоја............................... 176
Финансијске пројекције ............................................................................. 180
Опште напомене о финансијским пројекцијама....................................... 180
Пројектовани приходи од продаје............................................................. 180
Пројектовани пословни расходи ............................................................... 181
Пројектована улагања у стална и обртна средства ................................ 186
Пројектовани биланс успеха ..................................................................... 188
Пројектовани биланс стања ...................................................................... 191
Тестирање пројектованих перформанси рацио анализом ...................... 194
Пројектовани токови готовине .................................................................. 195
12. Процена очекиваног новчаног износа од продаје имовине дужника у банкротству198
12.1. Стална имовина ........................................................................................ 198
Нематеријална улагања ............................................................................ 198
Некретнине и постројења.......................................................................... 199
Опрема ....................................................................................................... 201
Инвестициона земљишта .......................................................................... 202
Инвестиционе некретнине – објекти......................................................... 202
Остале НПО, аванси, средства у припреми и улагања у туђа
основна средства ...................................................................................... 205
Дугорочни финансијски пласмани ............................................................ 207
12.2. Рекапитулација вредности сталне имовине ............................................ 210
12.3. Обртна имовина ........................................................................................ 210
Залихе ........................................................................................................ 210
Потраживања ............................................................................................. 212
12.4. Рекапитулација вредности обртне имовине ............................................ 218
12.5. Процењена ЛВ имовине у спору .............................................................. 219
12.6. Укупно процењена ЛВ имовине стечајног дужника ................................. 220
13. Датум почетка примене Плана реорганизације ...................................................... 222
14. Рок за спровођење Плана ........................................................................................ 223
15. Стратегија развоја и тржишног позиционирања ..................................................... 224
15.1. Анализа канала маркетинга фармацеутских производа у свету ............ 224
Позиција произвођача у каналима маркетинга фармацеутских
производа .................................................................................................. 227
Неопходност постојања веледрогерија у фармацеутским
каналима маркетинга ................................................................................ 229
Функције и карактеристике велепродаје у каналима маркетинга ........... 229
Веледрогерије као институција велепродаје у каналима
маркетинга фармацеутских производа .................................................... 232
15.2. Анализа канала маркетинга фармацеутских производа у Србији.......... 237
Позиција произвођача у каналима маркетинга фармацеутских
производа у Србији ................................................................................... 241
Позиција веледрогерија у каналима маркетинга
фармацеутских производа у Србији ......................................................... 242
Малопродаја фармацеутских производа у Србији .................................. 245
15.3. Стратегија развоја и анализа тржишне позиције Велефарма пре
одласка у стечај 2012................................................................................ 248
Историјат Велефарма ............................................................................... 248
Тржишна позиција Велефарма у односу на главне конкуренте
до 2012. године .......................................................................................... 249
Стратегија развоја компаније до 2012. године......................................... 252
15.4. Тренутна тржишна позиција и стратегија развоја Велефарма .............. 255
Тренутна тржишна позиција Велефарма ................................................ 255
Стратегија развоја Велефарма ................................................................ 262
16. Прилози ..................................................................................................................... 271
1.
УВОД
Делатност друштва
Претежна делатност „Велефарм“ АД Холдинг Компаније Београд била је 6420Делатност холдинг компанија.
„Велефарм“ АД Холдинг Компанија Београд је поред свих осталих
регистрованих делатности, обављала и делатност 4646- трговине на велико
фармацеутским производима, а поред тога се бавила и пружањем услуга у
спољнотрговинском промету, регистрацијом лекова, увозом лекова и сл.
1.1. Историјат Велефарма
Велефарм је званично почео са радом 4. априла 1979. године и имао је 16
запослених и 800 m² изнајмљеног складишног простора и то као организациони
део Велефармације из Сарајева.
Велефарм се осамостаљује 1988. године, а 1989. добија статус предузећа.
Предузеће убрзано расте у наредним годинама и 1992. године постаје највећи
увозник лекова и средстава за лечење у бившој СФРЈ. У првих неколико година
од осамостаљења предузећа, Велефарм је отворио више пословних центара у
већим градовима Србије.
Компанија је 1994. године постала акционарско друштво у приватној својини. У
1998. години се формира Xолдинг са четири зависна предузећа.
Званично почиње да ради «Велефармова школа» која има за циљ да
континуирано едукује кадрове предузећа и која је ангажовала еминентне
стручњаке у току свог рада. Велефарм је прва веледрогерија у Србији и једна
од првих у Европи која је добила међународни сертификат за управљање
квалитетом ISO 9001.
Велефарм је први пут ушао у стечај у априлу 2000. године, пре свега из
политичких разлога, а у октобру 2000. године се поново кренуло са пословањем
које се заснивало на принципима који су примењивани пре стечаја.
У 2002. се кренуло у ширење у иностранству кроз оснивање првог регионалног
предузећа и пословног центра у Бијељини, за снабдевање здравствених
установа у Републици Српској и целој територији Федерације БиХ. Исте године
је добијен међународни сертификат за систем управљања заштитом животне
средине ISO 14001.
Велефарм 2003.године постаје компанија са 100% приватним власништвом и
почиње да се котира на Београдској берзи.
У наредним годинама компанија наставља да расте и да успешно послује.
Значајна средства се улажу у модернизацију постојећих капацитета, као и у
отварање нових објеката. У 2009. години је изграђен централни дистрибутивни
центар – високорегално сладиште са 4000 палетних места и хладним коморама
1
по најсавременијим светским стандардима. Пре тога ниједан такав објекат није
постојао у Србији. Сви капацитети Велефарма су после модернизације
задовољавали услове ГДП – добре дистрибутивне праксе.
У 2010. је завршена изградња пословно дистрибутивног центра у Бања Луци.
Исте године је почео и процес реструктурирања компаније.
У 2011. долази до промене у топ менаџменту компаније и Велефарм први пут
после 32 године мења генералног директора.
Решењем Привредног суда у Београду, 21-Ст.бр.267/12 од дана
26.04.2012.године, отворен је стечајни поступак над „Велефарм“ А.Д. Холдинг
компанијом Београд. Разлози за одлазак Велефарма у стечај ће бити
детаљније образложени у наредним тачкама.
1.2. Облик организовања
Од самог оснивања „ВЕЛЕФАРМ“ А.Д. Холдинг компанија Београд је имала за
циљ непрекидан развој пословања и повећање свог утицаја на тржишту. За 33
године постојања у зависности од ситуације на тржишту, као и тежњи ка све
већем развоју компаније и побољшању целокупног пословања, оснивана су
нова потпуно зависна привредна друштва или су куповане акције и удели у
другим привредним друштвима, која су на тај начин постала власништво
„ВЕЛЕФАРМ“ А.Д. Холдинг компаније Београд.
Последњих неколико година у циљу прилагођавања тешкој финансијској
ситуацији у којој се компанија налазила, долазило је до статусних и
организационих промена у оквиру компаније, промена услед којих су нека од
зависних привредних друштава спојена са матичном „ВЕЛЕФАРМ“ А.Д. Холдинг
компанијом Београд, тако да су у периоду непосредно пре отварања стечаја у
оквиру система Велефарм АД Холдинг компаније пословала следећа
привредна друштва:








„Велефарм-Пролек“д.о.о. Београд;
„Велефарм-Инвест“ д.о.о. Београд;
„Велефарм-ВФБ“ д.о.о. Београд;
„Велефарм-Финанце“д.о.о. Београд;
„Велефарм“ д.о.о. Бања Лука;
„Велефарм“ д.о.о. Бијељина;
„Baypharm“ д.о.о. Подгорица;
АД „Санитарија“ Нови Сад.
Тешка финансијска ситуација у којој се налазила матична „ВЕЛЕФАРМ“ А.Д.
Холдинг компанија Београд, није заобишла ни зависна друштва, која су у
великој мери делила судбину матичне компаније.

02.04.2012.године, Решењем Привредног суда у Београду
Ст.бр.269/2012, отворен је поступак стечаја над „Велефарм-ВФБ“д.о.о.
Београд.
2


21.05.2012.године, Решењем Привредног суда у Београду
Ст.бр.3217/2012, отворен је поступак стечаја над „ВелефармИнвест“д.о.о. Београд.
17.07.2012.године, Решењем Привредног суда у Београду
Ст.бр.2738/2012, отворен је поступак стечаја над „ВелефармПролек“д.о.о. Београд.
Поступком стечаја над „ВЕЛЕФАРМ-ВФБ“ д.о.о. Београд и над „ВЕЛЕФАРМ“
А.Д. Холдинг компанијом руководи исти стечајни управник, а стечајним
поступцима над „Велефарм – Пролек“ д.о.о. Београд и над „Велефарм – Инвест
„д.о.о. Београд, руководе други стечајни управници.
1.3. Пословни капацитети
„Велефарм“ А.Д. Холдинг компанија Београд је, у периоду који је претходио
отварању стечаја, био највећи домаћи партнер највећим домаћим и иностраним
произвођачима лекова, медицинске опреме и средстава, помоћних лековитих
средстава, као и специјализованих програма. Регионална дистрибутивна мрежа
у Србији, Републици Српској и Црној Гори, омогућавала је доставу производа у
најкраћем могућем року.
Велефарм је имао највеће појединачно тржишно учешће, које је у једном
тренутку достизало и 39% заступљености на тржишту.
Као лидер на домаћем тржишту компанија Велефарм била је свесна значаја
константног усавршавања и модернизације пословања и праћења светских
трендова и у овој области перманентно се усавршавао и развијао.
Као резултат предузетих инвестиционих активности „ВЕЛЕФАРМ“ А.Д. Холдинг
компанија Београд је стекла могућност да наступи и на неким околним
тржиштима: Црна Гора, БиХ, са намером да се шири и даље.
Пословни процеси Велефарма одвијали су се по принципима Добре
дистрибутивне праксе, а од 1999. године Велефарм постаје прва веледрогерија
у региону са сертификованим системом менаџмента квалитетом који је 26.
фебруара 2010. године, ресертификован по захтевима новог издања европског
стандарда EN ISO 9001: 2008 (TUV NORD).
Друга два стандарда, заснована на управљању ризицима, дају потврду
зрелости организације и њене свести о сопственој друштвеној одговорности, а
то су:


ISO 14001 који се односи на управљање заштитом животне средине и
OHSAS 18001 који пажњу усмерава на здравље запослених и
пословних партнера и безбедност на раду.
Имплементирани системи поставили су солидан темељ за успостављање
интегрисаног система менаџмента пословним процесима у складу са
спецификацијом PAS 99 (Specification of common management system
requirements as a framework for integration, BSI - British Standards Institution), која
3
је објављена као национални стандард.
Пословна оријентација и организација у потпуности је била подређена
максималној ефикасности у раду и задовољењу потреба произвођача и купаца.
Велефарм је увек имао за циљ да задржи своју позицију лидера и због тога је
константно усавршавао професионалне стандарде у свим сегментима свога
рада и унапређивао продајни портфолио ширећи визију здравља.
Велефарм А.Д. Холдинг компанија Београд је прва компанија која је на
територију Србије увела концепт пословног центра са интегрисаном
комплетном инфраструктуром и људским ресурсима, неопходним да
функционише као самодовољна јединица, надлежна за одређену територију на
тржишту. Осим основне службе набавке, сваки пословни центар чине и пратеће
службе, као и високорегална складишта и канцеларијски простори. У Србији
послује 10 пословних центара, а као друштва у оквиру Холдинга послују центри
у Бања Луци и Бијељини за подручје Републике Српске и федерације БиХ, као
и центар у Подгорици за Црну Гору.
Ред.бр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Списак пословних центара у Републици
Србији
ПЦ БЕОГРАД
ПЦ УЖИЦЕ
ПЦ СУБОТИЦА
ПЦ ВРАЊЕ
ПЦ НИШ
ПЦ ВАЉЕВО
ПЦ КРАГУЈЕВАЦ
ПЦ НОВИ САД
ПЦ ЗАЈЕЧАР
ПЦ КОСОВСКА МИТРОВИЦА
Површина складишта
m2
4.511,58
1.002,33
540,21
791,67
1.109,12
1.138,18
1.052,11
1.169,05
747,63
740,00
4
Узимајући у обзир све складишне капацитете компаније, како складишта
Пословних центара тако и све остале објекте у власништву компаније,
Велефарм поседује око 27.000 m² најмодернијег складишног простора,
опремљеног специјализованим коморама по највишим стандардима. Систем
складиштења заснован је на централном и локалним дистрибутивним
центрима. Сва складишта су под режимом контролисаних услова чувања са
стандардизованим техничким ресурсима са расхладним коморама и
специјализованим складиштима што омогућава адекватну манипулацију и
очување својстава производа.
Као последица тешке финансијске ситуације у којој се „ВЕЛЕФАРМ“ А.Д.
Холдинг компанија налазила последњих година, у периоду који је претходио
отварању стечаја дошло је до продаје пословног објекта у Београду под
називом Централни дистрибутивни центар, пословног објекта у Београду под
називом Колонаде II, као и пословног објекта у Ужицу, а самим тим су и укупни
5
складишни капацитети умањени за површине отуђених објеката.
Возни парк компаније тренутно броји више од 150 теретних и путничких возила.
Транспортна средства су опремљена и прилагођена свим специфичним
захтевима превоза производа из делатности Велефарма. Возила су
одговарајуће дефинисана у погледу различите носивости, габарита,
температурних режима (хладан ланац) , АДР опреме и других неопходних
стандарда.
У систему „ВЕЛЕФАРМ“ А.Д. Холдинг компаније Београд, у месецу који је
претходио отварању стечаја било је 576 запослених (подаци на дан
01.03.2012.године), од чега је било 193 запослених са високим образовањем.
Након отварања стечаја у „ВЕЛЕФАРМ“ А.Д. Холдинг компанији Београд је
наставило да ради 303 запослена (подаци на дан 01.08.2012.године), од чега је
111 запослених са високим образовањем.
1.4. Пословање Велефарма пре уласка у стечај
У току свог историјата компанија Велефарм је прошла пут од најуспешније
компаније у веледрогеријском бизнису у Србији до уласка у стечај. Ово је други
пут да се Велефарм у својој историји налази у стечају. При томе треба истаћи
да је после првог стечаја успео брзо да се врати на лидерску позицију на
веледрогеријском тржишту Србије.
Велефарм је у периоду пре отварања стечаја бележио успехе у бројним
сегментима пословања, а посебно се истицао у следећим сегментима:

највећи асортиман лекова, опреме и средстава за дијагностику и
лечење;

највећи број купаца у здравственим и апотекарским установама;

највећи и најмодернији складишни капацитети;

најмодернији возни парк за доставу лекова и осталих средстава;

велики број стручњака различитих профила;

највећа мрежа пословно-дистрибутивних центара у Србији и региону;

усклађеност пословања са свим принципима добре дистрибутивне
праксе;

највећи пословни приход и пословна добит;

лидер у увођењу система квалитета од 1999. године.
Велефарм је дуги низ година био водећа веледрогерија у Србији. Позицију
тржишног лидера је компанија држала до 2011. године, када је ту позицију
преузео PHOENIX PHARMA.
Тржишно учешће Велефарма је падало из године у годину, почевши од 2008
године. С тим што треба нагласити да је 2007. и 2008. године Велефарм био
убедљиви тржишни лидер који је покривао трећину српског тржишта. Први
пратиоци су имали око 10%-13% у ове две године, што значи да су били далеко
иза лидера.
6
У 2009. години је тржишно учешће Велефарма пало на 25%, а пратиоци су се
кретали у распону од 9%-13%. Велефарм је био тржишни лидер и у 2010. са
18,5% тржишног учешћа, али му се PHOENIX PHARMA опасно приближила са
15% тржишног учешћа.
У 2011. години је PHOENIX PHARMA преузела лидерску позицију на тржишту са
скоро 24% тржишног учешћа, а Велефарм је пао на четврто место са 8,6%
тржишног учешћа. Први пратилац лидера у 2011. је била компанија
Фармалогист са 13,77% тржишног учешћа. Криза у компанији је драстично
утицала на смањење промета Велефарма и у 2011. а нарочито у 2012. години
када је компанија ушла у стечај.
У наредном тексту ће бити детаљније објашњени разлози за различиту
тржишну позицију Велефарма током протеклих неколико година.
У својој стратегији развоја Велефарм је стављао акценат на развијање
неколико значајних извора конкурентске предности на основу којих је годинама
имао лидерску позицију на тржишту. Овде се пре свега ради о оријентацији на
купце и стратешким партнерствима са њима, логистичкој супериорности у
односу на конкуренте, стратешким партнерствима са добављачима,
квалитетним људским ресурсима, као и широком асортиману производа и
високом нивоу услуга које су пружане купцима.
Велефарм је одувек придавао велики значај купцима. Чак и у време
нестабилних периода, као што су биле деведесете године, Велефарм се
позиционирао као сигуран партнер који је гарантовао брзу и квалитетну
испоруку купцима. Предузеће је у почетку имало ужи асортиман, али је тај
асортиман морао касније да прошири због захтева купаца. У циљу задовољења
захтева купаца, Велефарм је у протеклих неколико година имао јако широк
асортиман који је бројао преко 15000 артикала. Велефарм је ширио асортиман
и због ширења портфолија купаца. Наиме, у почетку Велефарм није био толико
јак на болничком тржишту и због тога је морао да прошири асортиман како би
придобио и ову категорију купаца, а истовремено смањио зависност од
апотекарских установа.
Велефарм је у великој мери успео да смањи зависност од апотекарских
установа тј. државних апотека. У 2008. години Велефарм је 28,9% својих
прихода остваривао од болница, а скоро 20% од приватних апотека. Ако се
наведеним процентима дода чињеница да је Велефарм у 2008. години био
убедљиви лидер на тржишту по промету, то показује да је Велефарм
остваривао значајне приходе у сва три главна сегмента тржишта. Велефарм је
био лидер и на болничком тржишту, као и на тржишту државних апотека, а са
PHOENIX PHARMA се борио за лидерску позицију код приватних апотека. У
наредним годинама, државне апотеке су имале још мање релативно учешће у
промету Велефарма, али промена у структури промета је ишла у корист
веледрогерија. Наиме, притиснут кризом ликвидности у 2010. а нарочито у
2011. години Велефарм је почео да продаје значајне количине робе другим
веледрогеријама, што је утицало на погоршање позиције компаније. Наиме,
Велефарм је одобравао велике попусте веледрогеријским купцима и то је
значајно угрозило профитабилност компаније. Такође је ликвидност компаније
7
била доведена у питање, као и односи са добављачима.
Велефарм је свој наступ организовао у 8 пословних програма: домаћи лекови,
увозни лекови, медицинска средства, парафармација, лабораторијска
дијагностика, медицинска опрема и инструменти, дентал, ветерина и заштита
биља. У најбоље време, Велефарм је имао на залихама све најзначајније
домаће и увозне лекове. Компанија је била поуздани партнер страним
компанијама још од почетка деведесетих година и стратешка партнерства која
су тада склопљена су се одржавала све док компанија није упала у кризу
ликвидности. Дуги низ година Велефарм је имао велики број консигнација
страних партнера. Последњих година, компанија се више оријентисала на
домаће лекове, с обзиром на финансијске проблеме које је имала. Домаћи лек
је подигао своје учешће у промету Велефарма са 42,1% у 2008. на 78,8% у
2011, док је увозни лек пао са 36,9% на 10,9%. Све друге категорије су такође
смањиле своје учешће у промету. Наведено кретање показује да је Велефарм
постепено сужавао свој асортиман и то, пре свега, због немогућности да
редовно сервисира своје обавезе према иностраним партнерима. Услед тога,
они су се окренули другим партнерима на веледрогеријском тржишту и почели
код њих да отварају консигнације које су раније биле код Велефарма. Значајан
раст домаћег лека у 2011. је резултат доста дискутабилне и претеране
оријентације на сарадњу са ХЕМОФАРМ, чији су производи чинили преко 50%
промета Велефарма у овој години.
Логистичка супериорност над конкурентима се огледала у чињеници да је
Велефарм имао и да и даље има далеко највеће и добро лоциране складишне
капацитете у земљи. У питању су модерни складишни капацитети који
покривају целокупну територију Србије. Велефарм има и складишта која
испуњавају услове који су прописани за чување лекова под посебним режимом
(одређена температура и сл.). Наведени складишни капацитети су покривени
са информационом технологијом, тако да је управљање њима значајно
олакшано.
Поред тога, Велефарм је имао велики број транспортних возила (преко 150),
која су служила за доставу робе купцима. Пословање Велефарма је било
организовано у 10 пословних центара и омогућавало је да се роба доставља
купцима два пута дневно у градовима у којима су постојали пословни центри, а
неколико пута недељно у другим местима. Роба је до најзначајнијих купаца
могла да стигне за два сата. На овај начин је Велефарм у највећој мери
преузео функцију држања залиха на себе, што је купцима значило веома много.
Наиме, мање новца им је било уложено у залихе, а такође нису имали ни
проблема са недостатком складишног или продајног простора које чување
високих нивоа залиха изазива. Ова погодност је посебно долазила до изражаја
у случају скупих нискообртних лекова који су могли да заробе значајна
средства Велефармових малопродајних партнера.
Значајна улагања у људске ресурсе су омогућила Велефарму да има јако
квалитетне кадрове који су јако добри познаваоци прилика на фармацеутском
тржишту. Постојала је и посебна «Велефармова школа» која је функционисала
дуги низ година и у оквиру које су предавали еминентни предавачи из разних
области. На тај начин је омогућено Велефармовим кадровима да добију знања
8
која су им по природи дефицитарна, а то су пре свега знања из маркетинга,
менаџмента, финансија и других области.
Своју корпоративну друштвену одговорност, Велефарм је увек доживаљавао
као обавезу поделе свог пословног резултата и успеха са окружењем. Од свог
оснивања, у свим друштвено-економским сегментима, Велефарм је помагао
појединцима, удружењима, установама да изађу из тешкоћа или реализују неку
активност, тешко спроводиву без помоћи великих и успешних.
Свој пословни углед је стекао и на напред наведени начин, а не само кроз
високи пословни професионализам у области којом се бави. Осим бројних
плакета, признања, захвалница, награда, Велефарм као компанија и његови
запослени, свакодневно су у прилици да чују похвале и захвалност оних којима
је пружена материјална подршка. Готово да не постоји здравствена установа у
Србији коју Велефарм није подржао у набавци опреме, хуманизовању простора
за боравак пацијената и запослених, реализацији едукативних програма у
земљи и иностранству итд. Уређеност пословних процеса и успешно
имплементиран систем квалитета су такође једна од значајних предности које је
Велефарм имао у протеклом периоду. Наиме, Велефарм је у овом сегменту био
лидер на тржишту Србије, а у многим елементима није заостајао ни за
најбољом европском праксом.
Стратегија екстерног ширења је имала значајну улогу у стратегији Велефарма,
тако да је компанија направила неколико аквизиција у земљи и окружењу.
Проблем је настао зато што је тај раст делом финансиран из кредита.
Један од већих проблема Велефарма је што никада није био превише
фокусиран на трошкове и што је компанија у неким елементима инвестирала
изнад сопствених финансијских могућности. Део инвестиција је финансиран из
обртног капитала и због тога је компанија морала да узима скупе кредите, што
је била у основи крупна грешка. Економска криза је негативно утицала на
тржиште фармацеутских производа у 2009. и 2010. години и то је значајно
погодило компанију. Терет финансијских расхода је био јако велики. С друге
стране криза ликвидности код главних купаца је узроковала застоје у
плаћањима, тако је компанија постала неликвидна, а то је утицало на односе са
добављачима и немогућност добијања високих cassa sconto-а, која су кључна
за ценовну конкурентност веледрогерија. Главни купци Велефарма су у 2010. и
2011. години били државне апотеке и болнице, код којих је период чекања на
наплату био јако дуг. Значајна категорија купаца су биле и веледрогерије, али
због великих попуста који су им давани, профитабилност је у овом случају била
дискутабилна. Учешће Велефарма код приватних апотека, које најбрже плаћају
се значајно смањило у периоду 2008.- 2011. У Тачки 1.5. ће бити детаљније
анализиране околности које су довеле до финансијских тешкоћа.
Поред тога, треба додати да је на тржишну позицију Велефарма утицала и
нелојална конкуренција. Наиме, настајање изузетно великог броја
веледрогерија и децентрализовани систем набавки за болнице су омогућили да
у одређеним случајевима веледрогерије и са незнатним капацитетима добијају
одређене послове са државним установама које у нормалним условима никако
не би могле да добију, већ би их добила нека од веледрогерија са значајним
9
капацитетима.
Такође, Велефарм је имао око 600 запослених, а с обзиром на пад промета, то
је постало значајан терет за компанију.
Сви наведени елементи су довели до тога да Велефарм није више могао да
сервисира своје обавезе, рачун Холдинга је дуже од годину дана био у блокади,
да би у априлу 2012. године компанија ушла у стечај.
1.5. Околности које су довеле до финансијских тешкоћа
На основу анализе финансијских извештаја предузећа у посматраним годинама
(2007-11.) могу се дати синтетичке оцене о финансијском положају и
рентабилитету предузећа у посматраном периоду. Међутим, анализа биланса
само Холдинга у стечају не може на довољан начин дати праву слику ствари,
без јасног потцртавања хронологије најважнијих пословних догађаја у зависним
предузећима. Пре свега, анализа билансних података Холдинга је довољна да
се схвати да је предузеће ушло у проблем, због чега је и завршило у стечају.
Међутим, стварну анализу узрока тих проблема предузећа није могуће схватити
само на основу билансних података, чак не и на нивоу троцифрених конта из
бруто биланса, већ су потребна петоцифрена конта из бруто биланса и то не
само матичног, него и зависних предузећа, што је временски веома захтевно.
При томе, напомињемо да биланси токова готовине нису одражавали право
стање ствари и да нису могли у пуној мери бити коришћени у овој анализи.
Такође, треба истаћи да ће се синтетичке оцене више бавити инвестиционим и
организационим, а много мање пословним активностима предузећа. Иако су
ове активности у међусобној повезаности, инвестиционе активности предузећа
су биле кључне за улазак предузећа у стечај.
Но, почнимо редом, од године која треба да буде по законским прописима прва
у анализи.
1. Холдинг у 2007. години послује позитивно, као и два највећа зависна
предузећа преко којих се одвија највећи део промета у оквиру система.
Преко Холдинга се обавља промет увозном робом (увозни програм), а
преко једног зависног предузећа промет с државним купцима, а преко
другог промет с приватним купцима. Тржиште фармацеутике у 2007. је у
успону и перспективе су извесне да ће промет расти по веома високим
стопама (као и претходних година). Финансијска позиција Холдинга је
релативно стабилна, а ситуација у зависним предузећима је доста
лошија.
2. Два зависна предузећа Велефарм Холдинга ад (Велефарм Лекови –
Продаја, доо и Велефарм Медицина – Продаја доо), припојена су
матичном предузећу крајем 2008. године. Напомињемо да су обе фирме
у моменту припајања (30.11.2008.) имала високе губитке из пословања,
као и губитке изнад капитала, које су унеле у Холдинг. Обе фирме су
имале краткорочне пласмане у предузећа које су куповале акције
Велефарм ад, дакле у време када је вредност акција расла и берза била
у успону. Ради се о следећим предузећима: Лекови Ким доо, Београд, и
10
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Медицина В доо, Београд. Вредност ових пласмана у моменту припајања
је износила око 2.5 милијарди РСД, што је било у противвредности од око
30 милиона ЕУР.
Након припајања зависних предузећа, крајем 2008. године, Холдинг
краткорочне финансијске пласмане, који су унети од зависних предузећа,
претвара у дугорочнe финансијске пласмане (грејс период 5 година, рок
отплате десет година) и повећава их за око 600 милиона РСД. Тако
дугорочни финансијски пласмани нарастају на око 3.1 милијарду РСД
(око 35 милиона ЕУР). Пошто Холдинг има уделе у предузећима у која
пласира средства он практично врши куповину сопствених акција.
Током 2008. године Холдинг инвестира значајна средства у НПО
(грађевинске објекте), ради испуњавања ЕУ стандарда, као и ради
испуњавања претпоставки за даље повећање учешћа на тржишту
Србије, на коме је имало лидерску позицију (самостално или преко
зависних предузећа свеједно). Током 2008. Холдинг купује Baypharm,
предузеће из Црне Горе, које успешно послује, и оснива зависно
предузеће у Бања Луци. На ова улагања је утрошено преко 400 милиона
РСД.
Холдинг је током 2008. инвестирао много средстава у сталну имовину
(књигодствено око 5 милијарди РСД, ефективно око 4 милијарде РСД) за
које није имао адекватне финансијске изворе и ушао у финансијски
дебаланс. Према томе, 2008. година је била кључна година с аспекта
пословних одлука које су предузеће одвели у кризу.
Осим улагања у стална средства, предузеће је добило „нове“ – меничне
обавезе према добављачима, који су након припајања два зависна
предузећа Холдингу активирали своја менична потраживања у 2009.
години и довели предузеће у проблем ликвидности. Овај дебаланс
„испеглан“ је тако што је основано и пословно активирано ново зависно
предузеће Велефарм ВФБ, које се одмах задужило код банака и
намирило текуће обавезе Холдинга, а ради се о суми од око 4 милијарде
РСД. Отприлике колико је Холдинг инвестирао у сталну имовину у 2008.
години. Али тиме су, практично, финансијски дебаланси само пресељени
у билансе предузећа ВФБ, које је одмах дошло у проблем с измирењем
сопствених добављача у истом износу.
Пошто је највећи део промета у систему Велефарма пресељен у ВФБ
(пословни приход у 2009. је износио око 15 милијарди РСД), ВФБ је по
том основу постао „капацитивна“ фирма за задуживање и задужила се
код пословних банака са хипотекарним обезбеђењима које је дао
Холдинг. У суштини ВФБ је с Холдингом чинио систем „спојених судова“ и
преливао финансијска средства у Холдинг. Према званичним
финансијским извештајима ВФБ је у 2009. години пословао с релативно
малим добитком. По истим принципима су се задуживала и друга
зависна предузећа Холдинга која су сада такође у стечајном поступку.
У 2010. години ВФБ је намирио додатних око 4 милијарде РСД обавеза
Холдинга чиме драстично погоршава своју финансијску ситуацију. Након
што је ВФБ спровео ове финансијске операције и практично „крахирао“
крајем 2010. године, систем финансијских „спојених судова“ се, по истом
принципу као и код ВФБ, шири на Велефарм – Инвест, предузеће које је
основано раније, али није било много пословно активно. Сада је ова
фирма требала да замени ВФБ и да послужи за ново задуживање, које
11
би спасло живот целог система.
9. Међутим, тако није могло у недоглед. У систему финансијски „спојених
судова“ могућности задуживања и ликвидност почињу драматично да
опадају. У 2011. години Холдинг на различите начине отуђује део
основних средстава (ради смањења обавеза), али је већ било касно.
Током марта месеца 2011. године и Холдинг и кључна зависна предузећа
(изузимајући Baypharm) су били у дубоким губицима и финансијским
проблемима и улазе у блокаду. Након отприлике годину дана наступио је
стечај.
10. Током 2011. године предузећа која су новцем позајмљеним од Холдинга
куповала акције Велефарм ад, продају своја зависна предузећа у која су
унела купљене акције као оснивачки капитал. Ти удели у зависним
предузећима су продати по ценама које су значајно мање од цена по
којима су те акције куповане, а након тога се спајају са ВФБ у чији биланс
уносе губитке изнад капитала и обавезе према Холдингу. Пошто је
Холдинг ионако имао велике обавезе према ВФБ, долази до пребијања
ових обавеза, а ВФБ који је потраживања од Холдинга отписао у 2010.
години сада приходује око 3 милијарде РСД (као наплаћена потраживања
отписана ранијих година). И ту се затвара круг. Најважнији „продукт“
инвестиционе активности предузећа, финансиран извлачењем новца из
текућег пословања, завршио је ван система. Тиме је реална имовина
Холдинга смањена за преко 3 милијарде РСД. Наравно, стоји отворено
питање цене акција у периоду када су оне куповане и њихове вредности
у периоду продаје, јер је општепознато да су у периоду 2009-11. година
цене акција готово свих предузећа на берзи биле у великом паду. Али у
сваком случају, остаје чињеница да је предузеће у овим инвестиционим
операцијама остало без 3 милијарде РСД, што је очигледан и директан
губитак. Индиректни негативни ефекти ових инвестиционих активности
настали су по основу повећаних финансијских расхода услед
задуживања по сваку цену, да би се могло финансирати текуће
пословање, као и услед смањења обима пословних активности којим је
био лимитиран обим набавки робе од добављача, а коју је предузеће
могло да пласира на тржишту.
11. Као што се види, кључни узроци који су довели до стечаја предузећа тичу
се инвестицоне сфере пословања Холдинга. Треба ипак нагласити да су
се инвестиционе активности одиграле у 2008. години, дакле у години која
је на неки начин била предкризна, јер криза је започела у јесен 2008.
године, а свој пуни замах је добила у 2009. и продужила се у наредним
годинама. Према томе, накнадно гледајући, може се рећи да се
предузеће преинвестирало баш у години избијања кризе, након чега је и
општи пословни амбијент значајно погоршан.
12
2.
ПОПИС МЕРА И СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ
ПЛАНА И НАЧИН НА КОЈИ ЋЕ СЕ РЕОРГАНИЗАЦИЈА
СПРОВЕСТИ
Полазећи од тога да се повериоци стечајног дужника Велефарм ад Холдинг у
стечају , на првом поверилачком рочишту нису изјаснили за банкротство
стечајног дужника, и у складу са реалним тржишним околностима и
пројекцијама за период од осам година, детаљно описаних у Тачки 11 овог
Плана реорганизације, План реорганизације је сачињен и он се базира на
следећим мерама:
1. Продаја дела имовине по најповољнијим тржишним условима
Анализом досадашњег и пројекцијом будућег пословања идентификовани су
делови имовине које је потребно продати ради прибављања обртних средстава
неопходних за пословање предузећа и смањење свих трошкова везаних за ту
имовину. Имовина која ће бити продата у првој години спровођења Плана
реорганизације је учешће у капиталу Baypharm doo Подгорица, као и основна
средства која нису потребна за обављање делатности а нису под залогом –
хипотеком. Удео у Baypharm doo Подгорица је процењен од стране Економског
факултета у Подгорици на 4,97 милона ЕУР или око 565 милиона динара, што
би представљало почетну цену за надметање (односно тендер) које ће бити
спроведено у првој години примене Плана реорганизације.
Опис поступка продаје, процењене тржишне вредности и намена тако
добијених средстава описани су у посебном поглављу овог Плана.
2. Намирење признатих потраживања поверилаца I и II исплатног реда у
100% износу одмах након правоснажности решења о усвајању плана
реорганизације а пре почетка примене Плана
У први исплатни ред спадају:


неисплаћене нето зараде запослених и бивших запослених са
каматом од дана доспећа до дана отварања стечајног поступка у
износу минималних зарада за последњих годину дана пре отварања
стечајног поступка и
неисплаћени доприноси за пензијско-инвалидско осигурање
запослених за последње две године пре отварања стечаја чија
основица и обрачун чини износ минималне зараде.
У други исплатни ред спадају потраживања по основу јавних прихода
доспелих у последњих три месеца пре отварања стечајног поступка, осим
доприноса за пензијско-инвалидско осигурање запослених.
Од поверилаца првог и другог исплатног реда су направљене посебне класе
као што је описано у посебном поглављу овог Плана и обзиром на износе које
ове класе потражују предвиђа се њихово пуно намирење одмах након
правоснажности Решења о усвајању Плана реорганизације а пре почетка
13
примене Плана реорганизације, па сходно томе ове класе не гласају на
рочишту за усвајање Плана реорганизације.
3. Делимични опрост дуга свих поверилаца за призната и оспорена
потраживања необезбеђених поверилаца III исплатног реда у проценту
од 50%.
Једна од важних мера за спровођење Плана реорганизације је делимични
опрост дуга од стране необезбеђених поверилаца трећег исплатног реда од
50%, док би се преосталих 50% намирило у седам једнаких годишњих рата
главнице дуга уз грејс период од две године и камату у висини од 5% на
годишњем нивоу која би била исплаћивана на преостали износ дуга и то од
истека прве године плана. Укупно призната потраживања III исплатног реда
износе 9,509,612,471.68 динара од чега су повезана лица у износу од
5,954,725,490.42 динара која су сврстана у посебну класу која не гласа у складу
са чланом 165. Закона о стечају. Ово, међутим не утиче на равномерно
намирење свих поверилаца III исплатног реда јер су овим повезаним лицима
потраживања призната и они ће бити намирени под истим условима као и други
повериоци III исплатног реда. Оспорена потраживања у том исплатном реду
износе 1,249,090,586.05 динара и предвиђена је резервација средстава за
потенцијалну исплату ових поверилаца у случају да успеју у споровима на које
су упућени. За оспорена потраживања је предвиђена резервација у износу од
50%, то јест опрост дуга као и за призната потраживања необезбеђених
поверилаца трећег исплатног реда.
4. Намирење дуга свих разлучних поверилаца за призната и оспорена
потраживања у пуном износу уз фиксну годишњу камату
Укупна потраживања једанаест разлучних поверилаца износе 7,792,644,975.90
динара од чега је стечајни управник признао 7,107,985,125.11 динара а оспорио
684,659,850.79 динара. Тржишна вредност објеката на којима је успостављена
хипотека разлучних поверилаца је око 28,1 милион ЕУР што значи да би се
разлучни повериоци активирањем хипотека намирили са мање од 50% својих
потраживања у банкроту (вероватнији проценат је око 40%), а за преостала
потраживања би били сврстани у трећи исплатни ред необезбеђених стечајних
поверилаца. На основу анализе преостале имовине стечајног дужника
(власништво над зависним предузећима, потраживања према Фонду за
здравствено осигурање, остала потраживања и преостала основна средства и
залихе) може се закључити да би се разлучни повериоци уз остале стечајне
повериоце трећег исплатног реда наплатили максимално још 5%. То значи да
би њихов степен намирења у случају банкрота износио око 50% потраживања.
Међутим, овде је потребно напоменути да нису сви разлучни повериоци у
истом положају и то из следећих разлога:
-
Готово сви објекти на којима су разлучни повериоци засновали хипотеке
су значајно прецењени у књигама предузећа у односу на реалне
тржишне цене и то неки у мањој, а неки у веома великој мери. Из овога
произлази да би код веома прецењених објеката намирење разлучних –
хипотекарних поверилаца било у веома малом проценту у односу на
потраживања.
14
-
Неки хипотекарни повериоци имају хипотеке првог реда на објектима, а
неки повериоци хипотеке које иду и до једанаестог реда. Повериоци који
имају хипотеке вишег реда по продаји истих би могли након намирења
трошкова продаје и разлучних поверилаца са хипотекама нижег реда
остати потпуно без могућности за намирење по основу свог разлучног
права. То би изазвало претварање потраживања тих разлучних
поверилаца у необезбеђена – стечајна потраживања са извесним веома
малим процентом наплате.
Сходно наведеним чињеницама јасно је да нису сви разлучни повериоци у
истом положају што се тиче могућности наплате својих потраживања из
стечајне масе и самим тим немају исте интересе у погледу оправданости
спровођења Плана реорганизације, односно банкрота у случају да План не
буде изгласан. Самим тим, у Плану је могуће дати процене процената наплате
потраживања разлучних поверилаца у случају банкрота само као групе односно
класе, док сваки појединачни разлучни поверилац мора направити сопствену
процену предности и мана спровођења Плана реорганизације у односу на
банкрот. Јасно је да повериоци који имају лошији положај у хијерархији
хипотека и код веома прецењених објеката имају већи интерес за спровођење
Плана у односу на банкрот. Према овим критеријумима ће се и сваки
појединачни разлучни поверилац определити при гласању за овај План, док се
овде само може давати оцена могућности наплате свих разлучних поверилаца
као комплетне класе.
Имајући у виду претходно изнете чињенице предложено је да се разлучних
повериоци намире у пуном номиналном износу (без валутне клаузуле) у седам
једнаких годишњих рата главнице дуга уз грејс период од две године и камату у
висини од 5% на годишњем нивоу која би била исплаћивана на преостали
износ дуга и то од истека прве године плана.
5. Одржање свих залога – хипотека разлучних поверилаца након
усвајања Плана реорганизације
Као једна од мера за спровођење Плана реорганизације предвиђа се и
одржање свих хипотека разлучних поверилаца због њихове сигурности у
случају да се из неких разлога План реорганизације не успе спровести у
предложеном облику.
6. Узимање нових кредита за неопходна
најповољнијим тржишним условима
обртна
средства
под
7. У периоду спровођења и праћења Плана реорганизације, скупштина
Друштва ће вршити овлашћења у складу са усвојеним Планом
реорганизације и одредбама Закона о привредним друштвима
8. У периоду реорганизације број запослених ће зависити од потреба
предузећа, што значи да ће се кадровска и бројчана структура
запослених прилагодити потребама везаним за обим и раст обима
пословања. Током досадашњег стечајног поступка увидело се да ће за
15
одређеним бројем радника престати потреба за ангажовањем, а с
обзиром на нову организацију предузећа биће запошљавана нова лица
ради што квалитетнијег остварења циљева из Плана реорганизације.
9. Друге мере од значаја за реализацију Плана реорганизације
-
-
-
-
Испитивање трећих тржишта у циљу стварања амбијента за
излазак на нова тржишта,
Куповина нових погона и пословних објеката уколико дође до
знатног повећања обима пословања и финансијски услови то
дозволе,
Усавршавање кадрова у циљу унапређења целокупног пословања
друштва ,
Формирање тима за јавне набавке у условима постојања законске
регулативе која захтева да се на нивоу Републике врши
централизовано снабдевање здравствених установа,
Унапређивање софтвера у циљу побољшања ефикасности у
обављању делатности друштва ,
Улагања у циљу увећања и побољшања возног парка (набавке
теретних возила са термокинг уређајима, виљушкара и сл.), а све у
циљу побољшања ефикасности у обављању делатности друштва,
Одржавање високог нивоа услуга по којима је Велефарм
препознатљив,
Побољшање маркетинга у циљу повећања обима пословања,
Регистрација и анализа лекова и медицинских средстава,
Увоз лекова и медицинских средстава,
Неопходне инвестиције уколико дође до знатног повећања обима
пословањa
Сва остала улагања у циљу повећања обима пословања која су
посебно наведена и образложена у Тачки 15 као и све остале мере
неопходне за нормално функционисање предузећа.
16
3.
ЛИСТА ПОВЕРИЛАЦА СА ПОДЕЛОМ НА КЛАСЕ
ПОВЕРИЛАЦА И КРИТЕРИЈУМИ НА ОСНОВУ КОЈИХ
СУ КЛАСЕ ФОРМИРАНЕ
Према Закону о стечају дефинисано је да се стечајни повериоци у зависности
од њихових потраживања сврставају у исплатне редове.
Закон прописује три исплатна реда.
У први исплатни ред спадају:
-
неисплаћене нето зараде запослених и бивших запослених са
каматом од дана доспећа до дана отварања стечајног поступка у
износу минималних зарада за последњих годину дана пре
отварања стечајног поступка и
-
неисплаћени доприноси за пензијско-инвалидско осигурање
запослених за последње две године пре отварања стечаја чија
основица и обрачун чини износ минималне зараде.
У други исплатни ред спадају потраживања по основу јавних прихода
доспелих у последња три месеца пре отварања стечајног поступка, осим
доприноса за пензијско-инвалидско осигурање запослених.
У трећи исплатни ред спадају потраживања свих осталих стечајних
поверилаца.
Овој листи се додају и потраживања која спадају у трошкове стечајног поступка
у које улазе: судски трошкови, трошкови зарада, закупа и комуналија после
покретања стечајног поступка, награде и накнаде за стечајног управника, као и
други издаци за које је законом предвиђено да се намирују као трошкови
стечајног поступка. Један део тих потраживања је већ исплаћен из текућег
прилива средстава у поступку стечаја, а целокупан износ средстава за
наведене намене биће обезбеђен из текућег пословања стечајног дужника.
Мере из овог Плана реорганизације које дефинишу намирење поверилаца
рађене
су
на
основу
ПРЕГЛЕДА
КЛАСА
ПОВЕРИЛАЦА
СА
РЕКАПИТУЛАЦИЈОМ И ПРОЦЕНТУАЛНИМ УЧЕШЋЕМ који је сачињен од
стране стечајног управника на дан 9.11.2012. године .
А.
Критеријум поделе на класе
Предлагач је водио рачуна о критеријумима прописаним чланом 165. став
3., 4. и 5. Закона о стечају, као и о могућности отплате у наредном периоду,
па је све повериоце сврстао у ШЕСТ класа и то:
I
Класа поверилаца првог исплатног реда који се намирују након
правоснажности Решења о усвајању Плана реорганизације а пре
почетка примене Плана реорганизације у пуном износу од 5,986,376.08
17
динара. Ова класа не учествује у гласању због пуног намирења након
правоснажности Решења о усвајању Плана реорганизације а пре
почетка примене Плана реорганизације.
II
Класа поверилаца другог исплатног реда који се намирују након
правоснажности Решења о усвајању Плана реорганизације а пре
почетка примене Плана реорганизације у пуном износу од
22,038,886.49 динара. Ова класа не учествује у гласању због пуног
намирења након правоснажности Решења о усвајању Плана
реорганизације а пре почетка примене Плана реорганизације.
III
Класа разлучних поверилаца која се састоји од безусловно и условно
признатих разлучних потраживања у износу од 4,954,611,556.59
динара.
IV
Класа разлучних поверилаца – повезана лица која се састоји од
безусловно и условно признатих разлучних потраживања у износу од
2,153,373,568.52 динара. Ова класа поверилаца не гласа за План
реорганизације у складу са чланом 165. став 6. Закона о стечају.
V
Класа необезбеђених – стечајних поверилаца трећег исплатног реда у
износу од 3,554,886,981.26 динара.
VI
Класа необезбеђених – стечајних поверилаца трећег исплатног реда
која су повезана лица стечајног дужника у складу са чланом 165. став
5. Закона о стечају у износу од 5,954,725,490.42 динара. Ова класа
поверилаца не гласа за План реорганизације у складу са чланом 165.
став 6. Закона о стечају.
Потребно је напоменути да постоје пријаве потраживања 49 акционара –
власника стечајног дужника у износу од 916,390,000.00 динара која по својој
суштини не представљају пријаве потраживања (јер акционари предузећа нису
његови повериоци) већ захтев за исплату остатка стечајне масе након
намирења свих поверилаца. Према члану 147. став 1. Закона о стечају ови
акционари би добили сразмерни износ преосталих средстава након окончања
поступка стечаја, односно банкрота, међутим дугови далеко превазилазе
имовину односно стечајну масу и предузеће има негативан капитал, па самим
тим престаје основ за потраживања од стране акционара. Осим тога усвајањем
овог Плана реорганизације предузеће наставља са пословањем и након
завршетка спровођења Плана и опоравка предузећа власници акција ће поново
бити у прилици да валоризују акције које су им у поседу па с тога и не могу бити
повериоци.
Ова потраживања није могуће сврстати ни у једну класу па је њихов списак
само дат у прилозима овог Плана.
18
Б.
Класе поверилаца
Б.1 КЛАСА ПОВЕРИЛАЦА ПРВОГ ИСПЛАТНОГ РЕДА
Класу поверилаца првог исплатног реда чини 358 поверилаца у укупном износу
5,986,376.08 динара. Ова класа поверилаца биће измирена у целости након
правоснажности Решења о усвајању Плана реорганизације а пре почетка
примене Плана реорганизације, те сходно томе не учествује у гласању за План
реорганизације. У наставку је дат списак поверилаца првог исплатног реда:
19
Br.
Prijave
1
484
217
102
427
426
425
424
423
422
420
421
419
418
417
Naziv i adresa poverioca
2
ERČIĆ MAJA, BEOGRAD,
VIDIKOVAČKI VENAC 92
GLADOVIĆ DEJAN, NOVI
BEOGRAD, OMLADINSKIH
BRIGADA 44
KURTIĆ SLOBODAN,
BEOGRAD, VOŽDOVAC,
VOJVODE STEPE 272
STEFANOVIĆ RAJKA,
SUBOTICA, BIKOVO,
BRATSTVA JEDINSTVA 17
SEKULIĆ BRANKO,
SUBOTICA, JOA LAJOŠA 72
GAJINOV SLOBODAN, 21472
KULPIN, MARŠALA TITA 125
MANDOVIĆ JELENA,
SUBOTICA, ŠAJKAŠKA 5
BOBIĆ GORDAN, SUBOTICA,
ŽETELAČKA 9
TEČER ŽOLT, SUBOTICA,
BELE ČIKOŠA 14
SLOBODA ILIJA, 24224 STARI
ŽEDNIK, BRATSTVA
JEDINSTVA 17
VUKIČEVIĆ SANJA,
SUBOTICA, BAJSKI PUT 129
BOGUNOVIĆ OLIVERA, NOVI
SAD, MIHAJLA LALIĆA 11
VIĆANOVIĆ BORISLAV, NOVI
SAD, BULEVAR S.
JOVANOVIĆA 13
VOJINOVIĆ LJUBOMIR, NOVI
SAD, PARISKE KOMUNE 33
Osnovni dug I
isplatnog reda
Kamata I
isplatnog
reda
Troškovi I
isplatnog
reda
3
4
5
Kamata na
troškove I
isplatnog
reda
6
Ukupno
potraživanja I
isplatnog reda
3+4+5+6
7
%I
isplatnog
reda
% od ukupnih
potraživanja
8
9
4,600.00
0.00
0.00
0.00
4,600.00
0.0768411
0.0000237
4,600.00
0.00
0.00
0.00
4,600.00
0.0768411
0.0000237
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
20
Br.
Prijave
1
416
415
414
428
430
429
431
118
104
105
106
107
440
438
Naziv i adresa poverioca
2
VOJINOVIĆ MIRJANA, NOVI
SAD, PARISKE KOMUNE 33
GAŠI ALI, NOVI SAD,
TEMERINSKI PUT 6
SAVIĆ NEVENKA, NIŠ,
DRUGOG SRPSKOG
USTANKA 3
POPOVIĆ SLAVICA,
SUBOTICA, PETRA LEKOVIĆA
11
MOMČILOVIĆ ALEKSANDAR,
BEOGRAD, ARČIBALDA
RAJSA 54 A
DESPENIĆ RADOVAN, 24206
BIKOVO, BIKOVO SALAŠ 327/c
GEZ ĐULA, NOVI SAD,
VOJVOĐANSKA 25, BUDISAVA
ŠĆEPANOVIĆ BILJANA,
BEOGRAD, VIŠEVAČKA 82
IVANOVIĆ VLADIMIR,
BEOGRAD, POŽEŠKA 55
JOVIĆ ZDENKA, BEOGRAD,
VINČA, BEOGRADSKA 177
BUNČIĆ BOJANA, BEOGRAD,
OPOVO, BRATSTVA I
JEDINSTVA 27
SREĆKOVIĆ MARIJA,
BEOGRAD, 17. OKTOBRA 96
RADAKOVIĆ MARINA, NOVI
SAD, NOVOSADSKOG SAJMA
54
OLJAČA ANITA, NOVI SAD,
DANILA KIŠA 9
Osnovni dug I
isplatnog reda
Kamata I
isplatnog
reda
Troškovi I
isplatnog
reda
3
4
5
Kamata na
troškove I
isplatnog
reda
6
Ukupno
potraživanja I
isplatnog reda
3+4+5+6
7
%I
isplatnog
reda
% od ukupnih
potraživanja
8
9
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
21
Br.
Prijave
1
439
432
437
436
435
434
433
117
108
413
109
387
391
390
Naziv i adresa poverioca
2
RADICA PLOHL, NOVI SAD,
BULEVAR KNEZA MILOŠA 2
ĐEKIĆ SLAĐANA, NOVI SAD,
SELJAČKIH BUNA 35
NIKOLAŠ MILAN, NOVI SAD,
VETERNIČKA 38
MLADENOVIĆ DEJAN, NOVI
SAD, VETERNIK, NOVA 54
KOSTIN MARIJA, ZRENJANIN,
BULEVAR VELJKA
VLAHOVIĆA 71
ILIĆ ZORAN, NOVI SAD, IRIG,
KARAĐORĐEVA 92
ILIĆ LJUBIŠA, NOVI SAD,
STOJANA NOVAKOVIĆA 23
TODOROVIĆ RADMILA,
BEOGRAD, ŽELEZNIK,
MILOVANA NIĆIFOROVIĆA 38
A
RAJIĆ VESNA, BEOGRAD,
KANAREVO BRDO 14
STOJANOV VALENTINA,
NIŠKA BANJA, VIDOJA
JOVANOVIĆA 22 B
TUROVIĆ ĐOLE, BEOGRAD,
RITOPEK, SUNČANA 15
MATIJAŠEVIĆ GORAN,
BEOGRAD, MEŠE
SELIMOVIĆA 14
JOVANOVIĆ SNEŽANA, NIŠ,
DIMITRIJA TUCOVIĆA 73
TRAŠEVIĆ STANISLAVA, NIŠ,
4 JULI 5 D
Osnovni dug I
isplatnog reda
Kamata I
isplatnog
reda
Troškovi I
isplatnog
reda
3
4
5
Kamata na
troškove I
isplatnog
reda
6
Ukupno
potraživanja I
isplatnog reda
3+4+5+6
7
%I
isplatnog
reda
% od ukupnih
potraživanja
8
9
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
22
Br.
Prijave
1
116
389
388
385
386
393
384
378
379
115
381
Naziv i adresa poverioca
2
ŽIVKOVIĆ ALEKSANDAR,
BEOGRAD, ĐURĐEVDANSKA
11
STOJANOVIĆ ZORAN, UŽICE,
ŽELEZNIČKA 77
MOJSILOVIĆ SLAVICA,
BEOGRAD, ZVEZDARA,
ULOFA PALMEA 3
SIBINOVIĆ GORAN,
KRAGUJEVAC, MILOJA ĐAKA
22
PETROVIĆ GORICA,
BEOGRAD, ZAKLOPAČA,
BORISA KIDRIČA 4
STEFANOVIĆ TOMISLAV,
BEOGRAD, LUKE VOJVODIĆA
71 A
DESPOTOVIĆ PREDRAG,
UŽICE, VOJVODE MASLAĆA
17
ĐURIČIĆ MILOVAN,
BEOGRAD, KUMODRAŠKA
318
BATOVAC DARKO, BEOGRAD,
BELE VODE 23
TOMANIĆ DRAGIŠA,
BEOGRAD, MILOŠEV
KLADENAC 18 B
JOVANOVIĆ NADA,
BEOGRAD, SREMČICA,
CRVENE STRANE 1A
Osnovni dug I
isplatnog reda
Kamata I
isplatnog
reda
Troškovi I
isplatnog
reda
3
4
5
Kamata na
troškove I
isplatnog
reda
6
Ukupno
potraživanja I
isplatnog reda
3+4+5+6
7
%I
isplatnog
reda
% od ukupnih
potraživanja
8
9
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
23
Br.
Prijave
1
392
395
394
110
112
409
408
407
406
111
402
403
396
Naziv i adresa poverioca
2
MILJKOVIĆ DRAGANA,
LESKOVAC, PREDEJANE,
SELO SUŠEVLJE
MOSIĆ ZORAN, BEOGRAD,
LEPOSAVE MIHAJLOVIĆ 19
STEFANOVIĆ NARCISA,
BEOGRAD, LUKE VOJVODIĆA
71 A
CVEJIĆ SLAVIŠA, BEOGRAD,
HANIBALA LUCIĆA 2
LUŽANIN BOŽO, BEOGRAD,
SKENDERA KULENOVIĆA 6
MILADINOVIĆ STANOJEVIĆ
GORDANA, BEOGRAD,
ALEKSINAČKIH RUDARA 16
KRČEDINAC SANDRA, 11307
BOLEČ, MAJEVAČKA 10
LUKOVIĆ BRANKA,
BEOGRAD, KRUŠEVAČKA 45
ČEBEDŽIĆ NETA, BEOGRAD,
MILUTINA MILANKOVIĆA 58
ŠAULIĆ MIHAJLO, BEOGRAD,
VINOGRADSKI VENAC 27
SEKULIĆ VASILIJA, UŽICE,
ZLATIBORSKA BB
STEVANOVIĆ DRAGANA,
BEOGRAD, HANIBALA LUCIĆA
2
GEORGIJEV DUŠICA,
BEOGRAD, BORIVOJA
STEVANOVIĆA 39
Osnovni dug I
isplatnog reda
Kamata I
isplatnog
reda
Troškovi I
isplatnog
reda
3
4
5
Kamata na
troškove I
isplatnog
reda
6
Ukupno
potraživanja I
isplatnog reda
3+4+5+6
7
%I
isplatnog
reda
% od ukupnih
potraživanja
8
9
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
24
Br.
Prijave
1
113
400
114
398
397
103
153
101
497
84
502
501
500
Naziv i adresa poverioca
2
KOSTIĆ MILOŠ, BEOGRAD,
RAKOVICA, STEVANA
OPAČIĆA 118
PLAVŠIĆ MILICA, BEOGRAD,
ZAPLANJSKA 86 A
GRAJIĆ MLADEN, BEOGRAD,
ZUCA, XII NOVA 28 A
VUKOVIĆ MOMIR, BEOGRAD,
LJUBA VUČKOVIĆA 9
MILOVANOVIĆ MIROSLAV,
BEOGRAD, BULEVAR
OSLOBOĐENJA 88
ALEKSIĆ DOBRIVOJE,
BEOGRAD, MIRIJEVO,
PREDRAGA VASIĆA 17 A
ĐURIĆ VLADIMIR, BEOGRAD,
VOJVODE DRAGOMIRA 31
MILUTINOVIĆ IVAN,
BEOGRAD, ZVEZDARA,
KOSTE NAĐA 15
ŽIVADINOVIĆ BRANISLAVA,
BEOGRAD, BULEVAR
OSLOBOĐENJA 164
BURGIĆ VLADIMIR,
BEOGRAD, PETRA
JOVANOVIĆA 14
VASIĆ DRAGAN, BEOGRAD,
NIKOLAJA GOGOLJA 102
DRAGAN ĐURĐEVIĆ,
BEOGRAD, DOBRAČINA 31
REPIJA OLGA, BEOGRAD,
MILJAKOVAČKE STAZE 34 B
Osnovni dug I
isplatnog reda
Kamata I
isplatnog
reda
Troškovi I
isplatnog
reda
3
4
5
Kamata na
troškove I
isplatnog
reda
6
Ukupno
potraživanja I
isplatnog reda
3+4+5+6
7
%I
isplatnog
reda
% od ukupnih
potraživanja
8
9
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
25
Br.
Prijave
1
85
498
496
82
86
494
493
491
87
489
83
81
487
Naziv i adresa poverioca
2
SPASEVSKI SLAVKO,
BEOGRAD, ŽELEZNIK,
STJEPANA SUPANCA 44
PETROVIĆ ALEKSANDAR,
BEOGRAD, BRAĆE JERKOVIĆ
221
PEŠTI PETER, SUBOTICA,
JASENOVAČKA 17
ĐORĐEVIĆ PREDRAG,
BEOGRAD, ZEMUN, JOVANA
STOJSAVLJEVIĆA 29
STIJOVIĆ MIODRAG,
BEOGRAD, RADA KONDIĆA 2
JEVTIĆ MIROSLAV, VALJEVO,
25 JUN 9
MILOŠEVIĆ GORAN,
BEOGRAD, PAUNOVA 77
KOVAČEVIĆ BORO,
SUBOTICA, ZADARSKA 14 A
BELOŠEVIĆ MILAN,
BEOGRAD, ZEMUN,
DRAGANA RAKIĆA 11
MRGIĆ MIROSLAVA,
BEOGRAD, BLAGOJA
PAROVIĆA 12
MIHOJEVIĆ MILAN,
BEOGRAD, IVANA MIČURINA
44
HAJDUK MILAN, 26204
OPOVO, SVETOZARA
MARKOVIĆA 24
FILIPOVSKI VLADIMIR,
BEOGRAD, MAČVANSKA 25
Osnovni dug I
isplatnog reda
Kamata I
isplatnog
reda
Troškovi I
isplatnog
reda
3
4
5
Kamata na
troškove I
isplatnog
reda
6
Ukupno
potraživanja I
isplatnog reda
3+4+5+6
7
%I
isplatnog
reda
% od ukupnih
potraživanja
8
9
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
26
Br.
Prijave
1
542
347A
339A
286A
276A
267A
562
76
80
518
517
514
513
77
79
Naziv i adresa poverioca
2
REMEŠ BRANKIĆA,
SUBOTICA, BEOGRADSKI
PUT 103
LAINOVIĆ ANITA, BEOGRAD,
RUŽE JOVANOVIĆ 9
ANDREJEVIĆ DRAGOSLAV,
NIŠ, PUŠKINOVA 31
KELNAR ZORAN, BEOGRAD,
PAUNOVA 75
LUKIĆ VLADIMIR, BEOGRAD,
MILANA RASPOPOVIĆA 10
MILOVIĆ GORDANA, 38227
ZVEČAN, SVETOG SAVE 15
TOMIĆ MILOŠ, BEOGRAD,
KUMODRAŠKA 99
SARIĆ BRANKO, BEOGRAD,
KOLONIJA 18/10A
POPOVIĆ LJILJANA,
BEOGRAD, BORIVOJA
STEVANOVIĆA 37
BOGDANOVIĆ SLAVICA, NIŠ,
VIZANTIJSKI BULEVAR 122
MOMČILOVIĆ ZORAN, NIŠ,
JABLANIČKA 23 B
KUVEKALOVIĆ ZORAN, NIŠ,
BRANKA KRSMANOVIĆA 15
ARSIĆ NEBOJŠA, BEOGRAD,
DR IVANA RIBARA 62
SIMOVLJEVIĆ VLADIMIR,
BEOGRAD, VELJKA
DUGOŠEVIĆA 24
GLAVINIĆ SANJA, BEOGRAD,
RALJSKA 3
Osnovni dug I
isplatnog reda
Kamata I
isplatnog
reda
Troškovi I
isplatnog
reda
3
4
5
Kamata na
troškove I
isplatnog
reda
6
Ukupno
potraživanja I
isplatnog reda
3+4+5+6
7
%I
isplatnog
reda
% od ukupnih
potraživanja
8
9
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
27
Br.
Prijave
1
488
485
486
100
458
464
463
92
93
460
459
457
466
94
Naziv i adresa poverioca
2
LUČIĆ ILJA, 11215 BEOGRAD,
MARŠALA TITA 22
ĐORĐEVIĆ IVANA, BEOGRAD,
ŽIVOTE STEPANOVIĆA 29
RADONJIĆ ANA, BEOGRAD,
JURIJA GAGARINA 63
SREDANOVIĆ SVETLANA,
BEOGRAD, BULEVAR
ZORANA ĐINĐIĆA 66
KARAPETRIĆ ĐORĐE,
BEOGRAD, SINĐELIĆEVA 22
RADOMIR DANILO, NOVI SAD,
BUKOVAČKI DO 30,
PETROVARADIN
STOJIČIĆ IVANA, NIŠ,
OBLAČINSKA 17 A
MIRČETIĆ SLAVKO,
BEOGRAD, ŽILA VERNA 17
NOVAKOVIĆ NIKOLA,
BEOGRAD, LJ.I.ŠUCE 26
GRUBIŠIĆ LIVIJA, SUBOTICA,
DEBARSKA 22
JOTIĆ MIJAT, NIŠ, BULEVAR
NEMANJIĆA 58
SIVIĆ MIODRAG, SUBOTICA,
DEBARSKA 16
SIMIĆ DRAGICA, NOVI SAD,
ZETSKA 2 A
MILOSAVLJEVIĆ JOVANKA,
BEOGRAD, ZEMUN, MILANA
UZELCA 2/6
Osnovni dug I
isplatnog reda
Kamata I
isplatnog
reda
Troškovi I
isplatnog
reda
3
4
5
Kamata na
troškove I
isplatnog
reda
6
Ukupno
potraživanja I
isplatnog reda
3+4+5+6
7
%I
isplatnog
reda
% od ukupnih
potraživanja
8
9
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
28
Br.
Prijave
1
95
96
97
98
99
465
467
119
476
88
89
480
479
478
Naziv i adresa poverioca
2
ĐURĐEVIĆ NENAD,
BEOGRAD, MIHAJLA
BULGAKOVA 37
BUNČIĆ VERA, BEOGRAD,
BORČA, IVANA MILUTINOVIĆA
44
DRAGOJLO ZVJEZDANA,
BEOGRAD, TUZLANSKA 22
ALEKSANDRIĆ VOISLAVKA,
BEOGRAD, SAVSKI VENAC,
STJEPANA FILIPOVIĆA 28
JOVANOVIĆ DUŠAN,
BEOGRAD, SARAJEVSKA 31
RADANOVIĆ MIRA, NOVI SAD,
BRAĆE POPOVIĆ 2
SREJIĆ NIKOLA, NOVI SAD,
GOGOLJEVA 4
PANČIĆ SUZANA, BEOGRAD,
SARE BERNAR 30
IVANOVIĆ ROSA, BEOGRAD,
VOJVODE STEPE 120
BOGDANOVIĆ NEBOJŠA,
BEOGRAD, BULEVAR
DESPOTA STEFANA 114
BELECKI MILICA, BEOGRAD,
BELE BARTOKA 32
FILIPOVIĆ MILENA,
BEOGRAD, CRNOTRAVSKA
11
JURIŠIĆ VERICA, ZEMUN,
MILANA UZELCA 10
VUČETIĆ TATJANA,
BEOGRAD, IČKOVA 27
Osnovni dug I
isplatnog reda
Kamata I
isplatnog
reda
Troškovi I
isplatnog
reda
3
4
5
Kamata na
troškove I
isplatnog
reda
6
Ukupno
potraživanja I
isplatnog reda
3+4+5+6
7
%I
isplatnog
reda
% od ukupnih
potraživanja
8
9
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
29
Br.
Prijave
1
90
475
468
474
91
472
471
470
469
373
120
371
Naziv i adresa poverioca
2
ZOGOVIĆ BOJAN, BEOGRAD,
BULEVAR ARSENIJA
ČARNOJEVIĆA 87
PERUNOVIĆ SLAVICA,
BEOGRAD, KUMODRAŠKA
304
STANIĆ OLGICA, SREMSKI
KARLOVCI, KARLOVAČKOG
MIRA 2
ĐORĐEVIĆ BEĆIROVIĆ
DRAGANA, BEOGRAD,
BULEVAR ARSENIJA
ČARNOJEVIĆA 88
VUKOLIĆ DUŠICA, BEOGRAD,
HANIBALA LUCIĆA 2
IVANOVIĆ KATARINA,
BEOGRAD, MARIČKA 27/17
HRĆAN MILINKA, KISAČ,
JANOŠIKOVA 46
STRUGAR VLADIMIR, NOVI
SAD, BULEVAR CARA LAZARA
44
STOJADINOVIĆ OLIVER, NOVI
SAD, STOJANA
BRANOVAČKOG 11
JANIĆIJEVIĆ SLAĐANA, NIŠ,
DONJOVREŽINSKA 1
ĐURĐEVIĆ DODEVSKI
SNEŽANA, BEOGRAD,
S.MLADENOVIĆA MIKE 23
TOMLJENOVIĆ ANA,
BEOGRAD, MILIVOJA
PEROVIĆA 10
Osnovni dug I
isplatnog reda
Kamata I
isplatnog
reda
Troškovi I
isplatnog
reda
3
4
5
Kamata na
troškove I
isplatnog
reda
6
Ukupno
potraživanja I
isplatnog reda
3+4+5+6
7
%I
isplatnog
reda
% od ukupnih
potraživanja
8
9
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
30
Br.
Prijave
1
225
147
223
224
227
226
220
228
229
230
221
219
Naziv i adresa poverioca
2
RADIĆ DRAGAN, NOVI
BEOGRAD, BULEVAR
ARSENIJA ČARNOJEVIĆA 173
ĐURIĆ DUŠAN, BEOGRAD,
ZUCE, 12. NOVA 1 A
SIMONOVIĆ VESNA,
KRAGUJEVAC, ILINDENSKA
29
MARKOVIĆ VLADIMIR,
KRAGUJEVAC, NEZNANOG
JUNAKA 6
PEROVIĆ SVETLANA,
KRAGUJEVAC, MIHAJLA
VIKSANOVIĆA 3
SRETKOVIĆ BORKA,
KRAGUJEVAC, GUSTAVA
KRKLECA 1 A
OBRADOVIĆ JASMINA,
KRAGUJEVAC, NIKOLE
PAŠIĆA 12
STEPANOVIĆ VOJISLAV,
VALJEVO, PROTE MATEJE 3
STANIMIROVIĆ VESNA,
BEOGRAD, JURIJA GAGARINA
185
ĐOKIĆ ALEKSANDAR,
KRAGUJEVAC, KRALJA
MILANA 86
LEKOVAC NIKOLA, BEOGRAD,
ZEMUN, GOCE DELČEVA 9
NOVAKOVIĆ ZORICA,
VALJEVO, VOJVODE MIŠIĆA
35
Osnovni dug I
isplatnog reda
Kamata I
isplatnog
reda
Troškovi I
isplatnog
reda
3
4
5
Kamata na
troškove I
isplatnog
reda
6
Ukupno
potraživanja I
isplatnog reda
3+4+5+6
7
%I
isplatnog
reda
% od ukupnih
potraživanja
8
9
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
31
Br.
Prijave
1
232
211
208
209
210
213
212
218
214
148
216
231
234
146
Naziv i adresa poverioca
2
POPOVIĆ RADOMIR,
KOSOVO, GRAČANICA
MILIĆEVIĆ JASMINA,
KRAGUJEVAC, EPISKOPA
SAVE 7
JOVANOVIĆ DRAGAN,
BEOGRAD, JURIJA GAGARINA
136
PASTUOVIĆ VESNA,
BEOGRAD, BAČVANSKA 17 A
ACIĆ JELENA, BEOGRAD,
UMKA, KARAĐORĐEVA 19
POPOVIĆ JELENA, BEOGRAD,
ANTIFAŠISTIČKE BORBE 38
DUMANOVIĆ ŽELJKO, NOVI
BEOGRAD, LJUBINKE BOBIĆ
34
GUŽVIĆ DRAGAN,
KRAGUJEVAC
RUNIĆ MARIJA, ZEMUN,
KARAĐORĐEV TRG 16
ĐORĐEVIĆ ZORICA,
KRAGUJEVAC, ŠANTIĆEVA 7
SAVIĆ SANDRA, BEOGRAD,
MARŠALA BIRJUZOVA 53
RAŠKOVIĆ BILJANA, RAŠKA,
36344 BOLJEVAC, JNA 54
TURNIĆ VIOLETA,
MLADENOVAC, VUKA
KARADŽIĆA 74
LAZIĆ MILJAN, KRAGUJEVAC,
BAGRDANSKA 13
Osnovni dug I
isplatnog reda
Kamata I
isplatnog
reda
Troškovi I
isplatnog
reda
3
4
5
Kamata na
troškove I
isplatnog
reda
6
Ukupno
potraživanja I
isplatnog reda
3+4+5+6
7
%I
isplatnog
reda
% od ukupnih
potraživanja
8
9
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
32
Br.
Prijave
1
150
253
250
251
252
141
254
248
257
258
259
249
247
235
Naziv i adresa poverioca
2
NOVAKOVIĆ SLOBODAN,
VALJEVO, OPLENAČKA 17
RADONJIĆ ILIJA, BEOGRAD,
MILENTIJA POPOVIĆA 40
ĆURČIĆ MARIJANA,
BEOGRAD, KIMODRAŽ,
VOJVODE STEPE 579 A
VUJINOVIĆ MIROSLAVA,
BEOGRAD, VIDIKOVAČKI
VENAC 45
GAJIĆ MIODRAG, BEOGRAD,
BRAĆE JERKOVIĆ 141
ZLATIĆ SAŠA, KRAGUJEVAC,
34230 GRUŽA
TUCOVIC SANJA, BEOGRAD,
KRALJA PETRA 8
RADIVOJEVIĆ NEVENKA,
BEOGRAD, DOKTORA IVANA
RIBARA 122
STOŠIĆ MILOŠ, NIŠ,
PASJAČKIH PARTIZANA 25
NIKOLIĆ DUŠAN, NIŠ, 12.
FEBRUAR 55
GRUJIĆ DRAGAN, BEOGRAD,
PROMINSKA 25
BAČANEK SANJA, BEOGRAD,
VLADIMIRA NIKOLIĆA 6
KOVAČEVIĆ BOGOSAV,
VALJEVO, GRADSKI TRG 31
SAVIĆ MILAN, KOSOVSKA
MITROVICA, KRALJA PETRA I
15/7
Osnovni dug I
isplatnog reda
Kamata I
isplatnog
reda
Troškovi I
isplatnog
reda
3
4
5
Kamata na
troškove I
isplatnog
reda
6
Ukupno
potraživanja I
isplatnog reda
3+4+5+6
7
%I
isplatnog
reda
% od ukupnih
potraživanja
8
9
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
33
Br.
Prijave
1
143
236
145
144
241
240
246
242
142
244
149
205
Naziv i adresa poverioca
2
STEVANOVIĆ VINKA,
KRAGUJEVAC, VOJE RADIĆA
2
MILIVOJEVIĆ TOPLICA,
ZAJEČAR, KURSULINA 22
DAGOVIĆ VLADETA,
KRAGUJEVAC, SOFIJE RISTIĆ
2/3
ANĐELKOVIĆ SLAĐANA,
ZVEČAN, PROTE STOJANA
BB
ŽIVANOVIĆ MIRJANA,
BEOGRAD, VOJVODE STEPE
497
BARAĆ GORDANA,
BEOGRAD, BAGREMOVA 11
DŽEKIĆ BRANKO,
KRAGUJEVAC, KOPAONIČKA
3
JANKOVIĆ JULIJA, BEOGRAD,
KUMODRAŠKA 362
PRODANOVIĆ ALEKSANDAR,
VALJEVO, SUVOBORSKA 243
VOJINOVIĆ MILICA, NIŠ,
TOPLIČKA 37, DONJA
VREŽINA
SREĆKOVIĆ VESNA,
VALJEVO, ŽIKICE JOVANOVIĆ
39
RISTIĆ OLIVERA,
KRAGUJEVAC, DRAGOSLAVA
SREJOVIĆA 2
Osnovni dug I
isplatnog reda
Kamata I
isplatnog
reda
Troškovi I
isplatnog
reda
3
4
5
Kamata na
troškove I
isplatnog
reda
6
Ukupno
potraživanja I
isplatnog reda
3+4+5+6
7
%I
isplatnog
reda
% od ukupnih
potraživanja
8
9
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
34
Br.
Prijave
1
140
171
168
169
170
173
172
166
152
175
176
167
Naziv i adresa poverioca
2
CVETKOVIĆ LJILJANA,
KRAGUJEVAC, GORANA
KOVAČEVIĆA 2
VELIČKOVIĆ JELICA, VRANJE,
OMLADINSKA 25
MILOŠEVIĆ MILKA,
BEOGRAD, RASTKA
PETROVIĆA 68
MLADENOVIĆ GORAN,
VRANJE, BRANKA
TAŠKOVIĆA 5
ILIĆ SLAĐAN, VRANJE,
GORNJI VRTOGOŠ,
RADNIČKA 7
VIŠNJEVSKI DUŠICA,
BEOGRAD, KOČE KAPETANA
26
STANIMIROVIĆ BILJANA,
VRANJE, BORE STANKOVIĆA
47
GLIŠIĆ DRAGAN, BEOGRAD,
DJURE GAJIĆA 20
LOVRE MIROSLAV,
BEOGRAD, BORČA . LIČKA 27
KNEŽEVIĆ KIKANOVIĆ
LJILJANA, LOZNICA, 27.
MARTA 6
STEPANOVIĆ ALEKSANDAR,
BEOGRAD, VLADIMIRA
KARIĆA 3
NOVAKOVIĆ ĐORĐE,
BEOGRAD, MILUTINA
MILANKOVIĆA 146
Osnovni dug I
isplatnog reda
Kamata I
isplatnog
reda
Troškovi I
isplatnog
reda
3
4
5
Kamata na
troškove I
isplatnog
reda
6
Ukupno
potraživanja I
isplatnog reda
3+4+5+6
7
%I
isplatnog
reda
% od ukupnih
potraživanja
8
9
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
35
Br.
Prijave
1
165
178
158
155
156
157
160
159
164
161
162
163
177
Naziv i adresa poverioca
2
NEGOVETIĆ ZORAN,
BEOGRAD, VOJVODE
PRIJEZDE 4
ANIĆ VALENTINA, BEOGRAD,
RADA KONDIĆA 60
DRAKULIĆ DUŠAN,
BEOGRAD, OHRIDSKA 5 B
BUKVIĆ NJEGOŠ, BEOGRAD,
KALUĐERICA, MILOŠA
OBILIĆA 14
VJEŠTICA IGOR, BEOGRAD,
MILANA JOVANOVIĆA 51
RADOVIĆ BOGDAN,
BEOGRAD, SURČIN, RADIO
FAR 1 BROJ 45 A
SAVIĆ PETAR, BEOGRAD,
RADE VRANJEŠEVIĆ 7
RANKOVIĆ ALEKSANDAR,
BEOGRAD, VELJKA
DUGOŠEVIĆA 20
VUKSANOVIĆ BOŽIDAR,
BEOGRAD, VOJVODE STEPE
463 G
ILIĆ GORAN, BEOGRAD, PUT
ZA ŠUPLJU STENU 17
BUBANJA ŽELJKO, BEOGRAD,
GOLUBINAČKA 7 B, LEDINE
BUBANJA DRAGAN,
BEOGRAD, SEMBERIJSKA 12
ZAVIŠIĆ SNEŽANA,
BEOGRAD, MIHAJLA
GAVRILOVIĆA 29
Osnovni dug I
isplatnog reda
Kamata I
isplatnog
reda
Troškovi I
isplatnog
reda
3
4
5
Kamata na
troškove I
isplatnog
reda
6
Ukupno
potraživanja I
isplatnog reda
3+4+5+6
7
%I
isplatnog
reda
% od ukupnih
potraživanja
8
9
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
36
Br.
Prijave
1
180
179
204
198
195
196
197
200
199
193
151
202
203
Naziv i adresa poverioca
2
GAČIĆ NENAD, BEOGRAD,
POŽEŠKA 120
STOJANOVIĆ BRANISLAV,
BEOGRAD, DANICE
MAKSIMOVIĆ 1
VUČKOVIĆ DRAGIŠA,
KRAGUJEVAC, VOJE RADIĆA
2
OBRENOVIĆ ŽIVKO,
VALJEVO, KARAĐORĐEVA 90
PAUNOVIĆ DRAGAN,
BEOGRAD, JASMINA 14
TEOFILOVIĆ ŽIVADIN,
KRAGUJEVAC, DRAGOSLAVA
SREJOVIĆA 50
OBRENOVIĆ MIHAILO,
VALJEVO, KARAĐORĐEVA 90
KOSTIĆ BRANKA, BEOGRAD,
STEVANA OPAČIĆA 18
JOVANOVIĆ TATJANA,
KRAGUJEVAC, VOJE
MANOJLOVIĆA 2
NASTIĆ DOMAZET TATJANA,
BEOGRAD, ILIJE
GARAŠANINA 3
ILIĆ BRATISLAV, BEOGRAD,
KOZARČEVA 72
ANĐELKOVIĆ VIDANOVIĆ
JOVANKA, PANČEVO,
KNIĆANINOVA 57
CRNJANSKI ALEKSANDAR,
SUBOTICA, MATIJE KORVINA
22 A
Osnovni dug I
isplatnog reda
Kamata I
isplatnog
reda
Troškovi I
isplatnog
reda
3
4
5
Kamata na
troškove I
isplatnog
reda
6
Ukupno
potraživanja I
isplatnog reda
3+4+5+6
7
%I
isplatnog
reda
% od ukupnih
potraživanja
8
9
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
37
Br.
Prijave
1
194
192
181
185
182
183
184
187
186
191
188
189
Naziv i adresa poverioca
2
MILOŠEVIĆ SVETLANA,
BEOGRAD, PORUČNIKA
SPASIĆA I MAŠERE 108
BARALIĆ IVANA, BEOGRAD,
VATROSLAVA LISINSKOG 19
MILOJEVIĆ ALEKSANDAR,
BEOGRAD, KRALJICE
NATALIJE 60
JANKOVIĆ NAĐA, BEOGRAD,
OMLADINSKIH BRIGADA 71
RADIVOJEVIĆ RIBIĆ
ZAGORKA, BEOGRAD,
MARKA ČELEBONOVIĆA 33
RAČIĆ SINIŠA, BEOGRAD,
MILANA TANKOSIĆA 14
SPASOJEVIĆ MILORAD,
BEOGRAD, DIMITRIJA
KOTUROVIĆA 23
MARINKOVIĆ DEJAN,
BEOGRAD, VIDIKOVAČKI
VENAC 12 B
BOGDANOVIĆ MARKOVIĆ
DRAGANA, BEOGRAD,
KAPETAN MIŠINA 3
ŠOBOTOVIĆ MILENA,
BEOGRAD, NIKOLAJA
GOGOLJA 86
VUČIĆEVIĆ ALEKSANDRA,
BEOGRAD, VOJVODE STEPE
220
ŠKREBIĆ BRANKA,
BEOGRAD, OSTRUŽNICA, 7.
JULI 42 A
Osnovni dug I
isplatnog reda
Kamata I
isplatnog
reda
Troškovi I
isplatnog
reda
3
4
5
Kamata na
troškove I
isplatnog
reda
6
Ukupno
potraživanja I
isplatnog reda
3+4+5+6
7
%I
isplatnog
reda
% od ukupnih
potraživanja
8
9
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
38
Br.
Prijave
1
190
260
263
370
336
333
334
335
338
337
331
126
Naziv i adresa poverioca
2
MILOŠEVIĆ SANJA,
BEOGRAD, KRUNSKA 47
VIRIJEVIĆ SAŠA, NIŠ,
RADOJA DAKIĆA 47 A
KONDIĆ SANJA, BEOGRAD,
DANILA LEKIĆA 7
RADULOVIĆ SLAVKA,
BEOGRAD, JURIJA GAGARINA
200
STANKOVIĆ MARIJA,
BEOGRAD, RIPANJ, TIMOČKI
PUT 29
PEJIĆ DRAGICA,
OBRENOVAC, 31.SRPSKE
BRIGADE 54C
STANKOVIĆ JELICA,
BEOGRAD, BERANSKA 36A
JELIĆ DUŠICA, BOLJEVCI,
BRANKA OSTOJIĆA 4
PANTELIĆ SVETLANA,
BEOGRAD, KRNJAČA,
ZRENJANINSKI PUT 17
ŽIVKOVIĆ JASMINA,
BEOGRAD, BULEVAR JNA 86
S, RAKOVICA
KRSTEVSKI VANJA,
BEOGRAD, NIKOLE
MARAKOVIĆA 4
KOVAČEVIĆ MILAN,
BEOGRAD, OMLADINSKIH
BRIGADA 256
Osnovni dug I
isplatnog reda
Kamata I
isplatnog
reda
Troškovi I
isplatnog
reda
3
4
5
Kamata na
troškove I
isplatnog
reda
6
Ukupno
potraživanja I
isplatnog reda
3+4+5+6
7
%I
isplatnog
reda
% od ukupnih
potraživanja
8
9
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
39
Br.
Prijave
1
125
341
332
330
343
323
320
321
322
325
324
329
Naziv i adresa poverioca
2
BOGDANOVIĆ MLADENKA,
BEOGRAD, JAŠE
IGNJATOVIĆA 11
RADOJIČIĆ ALEKSANDRA,
BEOGRAD, PORUČNIKA
SPASIĆA I MAŠERE 4
TIOSAVLJEVIĆ SLAĐANA,
MLADENOVAC, PUT ZA KRAK
8, SENAJA
MLAĐEN MIRA, BEOGRAD,
VOJVODE STEPE 453
JOKIĆ ŽELJKA, BEOGRAD,
JOVANA BIJELIĆA 17
ĆIRKOVIĆ MARINA,
BEOGRAD, LJUBIŠE
MIODRAGOVIĆA 73E
VUKOJEVIĆ DRAGAN,
BEOGRAD, MIJE DIMIĆ 8
TOŠIĆ JADRANKA, BEOGRAD,
SURČINSKA 16D
STJEPANOVIĆ VJERA,
ZEMUN, RATARSKI PUT 24
KNEŽEVIĆ MIRJANA,
BEOGRAD, SMEDEREVSKI
PUT 104
ZDRAVKOVIĆ MIRJANA,
BEOGRAD, ŽIVKA
GAVRILOVIĆA 18B
JOKSIMOVIĆ SAMARDŽIĆ
BRANKA, BEOGRAD,
NEHRUOVA 89
Osnovni dug I
isplatnog reda
Kamata I
isplatnog
reda
Troškovi I
isplatnog
reda
3
4
5
Kamata na
troškove I
isplatnog
reda
6
Ukupno
potraživanja I
isplatnog reda
3+4+5+6
7
%I
isplatnog
reda
% od ukupnih
potraživanja
8
9
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
40
Br.
Prijave
1
326
327
328
342
345
344
318
363
360
361
362
365
122
Naziv i adresa poverioca
2
JOVANOVIĆ JELENA,
BEOGRAD, DOKTORA
AGOSTINA NETA 34
SPASOJEVIĆ ZORAN,
BEOGRAD, 20 OKTOBRA 42 V
NOVAKOVIĆ DANIJELA,
BEOGRAD, ZEMUN. KOSTE
DRAGIĆEVIĆA 7
JANIĆIJEVIĆ MAJA,
BEOGRAD, VIDIKOVAČKI
VENAC 69
KNEŽEVIĆ MARKO,
BEOGRAD, JOSIPA
SLAVENSKOG 23
MARJANOVIĆ GORDANA,
BEOGRAD, BORSKA 9C
MANČIĆ ALEKSANDAR,
BEOGRAD, DOBANOVCI,
SURČIN, SLOVAČKA 2
VELJKOVIĆ NENAD, NIŠ,
KURSULINA 7
TOMIĆ MARIJANA, BEOGRAD,
VOJVODE STEPE 485 A
RONČEVIĆ ISIDORA,
BEOGRAD, ISIDORE SEKULIĆ
5
DODIK VESNA, BEOGRAD,
BERANSKA 28A
VUJINOVIĆ GORDANA,
BEOGRAD, KRALJEVAČKA 64
KRSTIĆ TATJANA, BEOGRAD,
ZAPLANJSKA 84 A
Osnovni dug I
isplatnog reda
Kamata I
isplatnog
reda
Troškovi I
isplatnog
reda
3
4
5
Kamata na
troškove I
isplatnog
reda
6
Ukupno
potraživanja I
isplatnog reda
3+4+5+6
7
%I
isplatnog
reda
% od ukupnih
potraživanja
8
9
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
41
Br.
Prijave
1
358
366
121
154
359
123
346
350
124
348
349
352
Naziv i adresa poverioca
2
PETROVIĆ ROZITA,
MLADENOVAC, ČIKA LJUBINA
13
STANKOVIĆ SLAVKO,
BEOGRAD, TIMOČKI PUT 29,
RIPANJ
RAKIĆ ALEKSANDAR,
BEOGRAD, MIJE
KOVAČEVIĆA 4 B
GAJIĆ VLADIMIR, BEOGRAD,
SLANAČKI PUT 101 R
KOSANOVIĆ KATARINA,
BEOGRAD, ALEKSINAČKIH
RUDARA 49
TOMIĆ NENAD, BEOGRAD,
RADA KONČARA 7
KAPOR LJUBICA, BEOGRAD,
BALKANSKA 47
RADOVANOVIĆ KRISTINA,
BEOGRAD, KALUĐERICA,
BEOGRADSKA 12
MILOŠEVIĆ SAŠA, BEOGRAD,
RATKA MITROVIĆA 75 D
DOSTANIĆ MILUTINOVIĆ
LJILJANA, BEOGRAD, 11.
KRAJIŠKE DIVIZIJE 67
VUJATOVIĆ MIRELA,
BEOGRAD, KRNJAČA, DRUGA
SUTJESKA 1
RAKITA IVANA, BEOGRAD,
JAJINCI, DRAGINJE
RADOVANOVIĆ 12
Osnovni dug I
isplatnog reda
Kamata I
isplatnog
reda
Troškovi I
isplatnog
reda
3
4
5
Kamata na
troškove I
isplatnog
reda
6
Ukupno
potraživanja I
isplatnog reda
3+4+5+6
7
%I
isplatnog
reda
% od ukupnih
potraživanja
8
9
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
42
Br.
Prijave
1
351
356
353
354
355
319
316
317
138
281
278
279
280
Naziv i adresa poverioca
2
CVETKOVIĆ MAJA,
BEOGRAD, OBRENOVAC,
GVOZDENOVIĆA PUT 11
JOVANOVIĆ ADRIJANA,
BEOGRAD, 20 OKTOBRA 19
OTAŠEVIĆ VESNA,
BEOGRAD, RADOVANA
SIMIĆA CIGE 18
GLEĐA BILJANA, NOVI
BEOGRAD, ŠPANSKIH
BORACA 18
STEPANOVIĆ RISTIĆ MARINA,
BEOGRAD, LUKE VOJVODIĆA
17 B
RAŠOVIĆ JELENA, BEOGRAD,
RAJKA RUŽIĆA 52
ŠAVIJA DOSTA, BEOGRAD,
BATAJNICA,
RASTOVIĆ DARKO,
BEOGRAD, BORIVOJA
STEVANOVIĆA 12B
MITIĆ NEBOJŠA, VRANJE,
SELO TIBUDŽE
TANIĆ SAŠA, ZAJEČAR,
NIKOLE PAŠIĆA 293
HAMZIĆ NEDŽAD, ZAJEČAR,
PERE RADOVANOVIĆA e 5
BRKOVIĆ BRANKO, ZAJEČAR,
NIKOLE PAŠIĆA 87/6
KAMENOVIĆ ŽELJKO,
ZAJEČAR, SVETOZARA
MARKOVIĆA 1
Osnovni dug I
isplatnog reda
Kamata I
isplatnog
reda
Troškovi I
isplatnog
reda
3
4
5
Kamata na
troškove I
isplatnog
reda
6
Ukupno
potraživanja I
isplatnog reda
3+4+5+6
7
%I
isplatnog
reda
% od ukupnih
potraživanja
8
9
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
43
Br.
Prijave
1
283
282
276
284
133
287
277
275
289
268
265
137
267
135
136
Naziv i adresa poverioca
2
CANIĆ SLOBODAN, 19000
ZAJEČAR, VRAŽOGRNAC
STANKOVIĆ SUZANA,
ZAJEČAR, LJUBE NEŠIĆA 53
RANČIĆ MIMA, ZAJEČAR,
RTANJSKA 30
STANKOVIĆ NADICA,
ZAJEČAR, RESAVSKA 13
DIMČIĆ SLAĐAN, VRANJE,
LAMARTINOVA 11
SAVIĆ MARIJA, NIŠ, JUSTINA
POPOVIĆA 2
JOVANOVIĆ DEJAN,
ZAJEČAR, KUMANOVSKA 27
STANOJEVIĆ DANIJELA,
ZAJEČAR, IVANA
MAŽURANIĆA 11
ĆIRIĆ NATAŠA, MEDOŠEVAC,
SVETOZARA MARKOVIĆA 13
BADNJAR MIROSLAV,
BEOGRAD, STEVANA
FILIPOVIĆA 30
MIHAJLOVIĆ GORAN,
VALJEVO, DRAČIĆ BB
CVETKOVIĆ JOVAN, VRANJE,
DEČANSKA 9
KAČAVENDA NEBOJŠA,
BEOGRAD, DOKTORA IVANA
RIBARA 158
PEŠIĆ DEJAN, VRANJE,
PROLETERSKIH BRIGADA 78
VUČKOVIĆ BILJANA, VRANJE,
22 UDARNA DIVIZIJA 22
Osnovni dug I
isplatnog reda
Kamata I
isplatnog
reda
Troškovi I
isplatnog
reda
3
4
5
Kamata na
troškove I
isplatnog
reda
6
Ukupno
potraživanja I
isplatnog reda
3+4+5+6
7
%I
isplatnog
reda
% od ukupnih
potraživanja
8
9
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
44
Br.
Prijave
1
274
134
272
273
132
290
315
127
306
307
308
311
310
303
Naziv i adresa poverioca
2
RAJKOVIĆ ANA, ZAJEČAR,
ALBANSKE SPOMENICE 18
NIKOLIĆ SUZANA, VRANJE,
USTANIČKA 8 A
DESPOTOVIĆ GORDANA,
BEOGRAD, BULEVAR DR
ZORANA ĐINĐIĆA 4
ĐORĐEVIĆ SLOBODAN,
ZAJEČAR, KRUŠEVAČKA 9
STALETOVIĆ SVETLANA,
KRAGUJEVAC, SUVOBORSKA
3
SIMONOVIĆ KATARINA, NIŠ,
DRAGIŠE CVETKOVIĆA 14
KUZMANOVIĆ DEJAN,
BEOGRAD, BARAJEVO,
BRĐANSKA 60
RAFAEL SLAVICA, BEOGRAD,
KNEZA BOGOSAVA 21
ISAILOVIĆ MIODRAG,
BEOGRAD, MILIĆA RAKIĆA 7
DIMIĆ IVAN, BEOGRAD,
VESELINA ČAJKANOVIĆA 74
ŠORGIĆ MARIJA, BEOGRAD,
BOGDANA ŽERAJIĆA 36
ĆIROVIĆ JELENA, BEOGRAD,
KUMODRAŠKA 328
RADENKOVIĆ JASMINA,
BEOGRAD, VOJVODE STEPE
451
ĆOSIĆ DUŠAN, BEOGRAD,
DIMITRIJA TUCOVIĆA 54/6
Osnovni dug I
isplatnog reda
Kamata I
isplatnog
reda
Troškovi I
isplatnog
reda
3
4
5
Kamata na
troškove I
isplatnog
reda
6
Ukupno
potraživanja I
isplatnog reda
3+4+5+6
7
%I
isplatnog
reda
% od ukupnih
potraživanja
8
9
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
45
Br.
Prijave
1
312
313
314
304
301
302
291
130
292
131
294
297
Naziv i adresa poverioca
2
PAVLOVIĆ MIROSLAV,
BEOGRAD ZEMUN DRAGANA
RAKIĆA 30A
MORAVČEVIĆ SANJA,
BEOGRAD, BULEVAR
DESPOTA STEFANA 68A
KRČEDINAC BOŽO,
BEOGRAD, VOJVODE STEPE
459B
HADŽI ARSIĆ NOVAKOVIĆ
SNEŽANA, BEOGRAD,
LJUBOMIRA IVKOVIĆA ŠUCE
26
PUZOVIĆ IVAN, BEOGRAD,
INDIRE GANDI 15/26
LOVRE IVANA, BEOGRAD,
VOJVODE STEPE 488
MILOVANČEVIĆ JASMINA,
BEOGRAD, STANKA
PAUNOVIĆA VELJKA 58
ROKNIĆ MIRJANA, BEOGRAD,
KALEMARSKA 3. PRILAZ BR.
11
DAVIDOVIĆ INDIRA,
BEOGRAD, MARIČKA 22
PEŠIĆ DANIJELA, VRANJE, 29.
NOVEMBAR 4
JEROTIĆ JORDANKA,
BEOGRAD, LADNE VODE 36
PROKOPIJEVIĆ JELENA,
BEOGRAD, VOJVODE STEPE
249
Osnovni dug I
isplatnog reda
Kamata I
isplatnog
reda
Troškovi I
isplatnog
reda
3
4
5
Kamata na
troškove I
isplatnog
reda
6
Ukupno
potraživanja I
isplatnog reda
3+4+5+6
7
%I
isplatnog
reda
% od ukupnih
potraživanja
8
9
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
46
Br.
Prijave
1
296
298
129
300
295
245
Naziv i adresa poverioca
2
RADOJIČIĆ RADOJICA, NIŠ,
BALKANSKA 15/1
GAČIĆ DUŠANKA, UŽICE,
LJUBICE ČAKAREVIĆ 23
NIKOLIĆ DRAGAN, VALJEVO,
GRADSKI TRG 25
HAMADTO NAZAR, BEOGRAD,
BULEVAR OSLOBOĐENJA
164/95
LAZAREVIĆ BRANKO,
OBRENOVAC, KUZMANOVIĆA
VINOGRADIĆ 1
PORESKA UPRAVA
VOŽDOVAC, BEOGRAD,
USTANIČKA 130
UKUPNO:
Osnovni dug I
isplatnog reda
Kamata I
isplatnog
reda
Troškovi I
isplatnog
reda
3
4
5
Kamata na
troškove I
isplatnog
reda
6
Ukupno
potraživanja I
isplatnog reda
3+4+5+6
7
%I
isplatnog
reda
% od ukupnih
potraživanja
8
9
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
16,647.62
0.00
0.00
0.00
16,647.62
0.2780918
0.0000856
62,403.48
5,981,508.58
4,867.50
4,867.50
0.00
0.00
0.00
0.00
67,270.98
5,986,376.08
1.1237346
100.00
0.000346
0.0307814
47
Б.2
КЛАСА ПОВЕРИЛАЦА ДРУГОГ ИСПЛАТНОГ РЕДА
Класу поверилаца другог исплатног реда чини 16 поверилаца у укупном износу
од 22,038,886.49 динара. Ова класа поверилаца биће измирена у целости
након правоснажности Решења о усвајању Плана реорганизације а пре почетка
примене Плана реорганизације, те сходно томе не учествује у гласању за План
реорганизације. У наставку је дат списак поверилаца другог исплатног реда:
48
Br.
Prijave
1
46
53
66
72
245
293
368
376
399
411
477
481
Naziv i adresa poverioca
2
OPŠTINA VRNJAČKA BANJA,
VRNJAČKA BANJA,
KRUŠEVAČKA 17
GRAD KRUŠEVAC,
KRUŠEVAC, BALKANSKA 18
GRAD KRAGUJEVACGRADSKA UPRAVA ZA
FINANSIJE, KRAGUJEVAC,
CARA LAZARA 15
JP DIREKCIJA ZA
IZGRADNJU GRADA NIŠA,
NIŠ, 7. JULI 6
PORESKA UPRAVA
VOŽDOVAC, BEOGRAD,
USTANIČKA 130
GRAD KRALJEVO-GRADSKA
UPRAVA-ODELENJE ZA
PORESKU ADMINISTRACIJU,
KRALJEVO, TRG JOVANA
SARIĆA1
OPŠTINA IVANJICA,
IVANJICA, VENJAMINA
MARINKOVIĆA 1
GRAD VALJEVO, VALJEVO
GRADSKA UPRAVA GRADA
BEOGRADA-SEKRETARIJAT
ZA FINANSIJE, BEOGRAD,
TRG NIKOLE PAŠIĆA 6
GRAD SUBOTICA, SUBOTICA
GRADSKA UPRAVA
ZAJEČAR, ZAJEČAR, TRG
OSLOBOĐENJA 1
GRAD VRANJE-ODSEK LPA,
Osnovni dug II
isplatnog reda
Kamata II
isplatnog reda
Troškovi II
isplatnog
reda
3
4
5
Kamata na
troškove II
isplatnog
reda
6
Ukupno
potraživanja II
isplatnog reda
3+4+5+6
7
% II
isplatnog
reda
% od ukupnih
potraživanja
8
9
62,501.28
13,798.30
0.00
0.00
76,299.58
0.3462043
0.0003924
37,091.00
22,933.52
0.00
0.00
60,024.52
0.2723573
0.0003087
764,223.81
309,197.88
0.00
0.00
1,073,421.69
4.8705804
0.0055211
476,861.36
207,856.72
0.00
0.00
684,718.08
3.1068633
0.0035218
167,737.03
10,086,733.81
0.00
0.00
10,254,470.84
46.5289880
0.0527439
53,584.74
52,679.71
0.00
0.00
106,264.45
0.4821680
0.0005466
904,622.60
343,953.74
258,021.87
165,260.25
0.00
0.00
0.00
0.00
1,162,644.47
509,213.99
5.2754229
2.3105250
0.0059801
0.0026191
3,744,121.73
470,963.17
315,268.88
0.00
0.00
0.00
0.00
4,059,390.61
470,963.17
18.4192183
2.1369645
0.0208795
0.0024224
365,199.56
439,940.14
65,561.87
18,583.30
0.00
0.00
0.00
0.00
430,761.43
458,523.44
1.9545517
2.0805200
0.0022156
0.0023584
49
Br.
Prijave
1
573
574
581
590
Naziv i adresa poverioca
2
VRANJE, PETI KONGRES
BROJ 1
MINISTARSTVO
POLJOPRIVREDE,
TRGOVINE, ŠUMARSTVA I
VODOPRIVREDE, BEOGRAD,
NEMANJINA 22-26
MINISTARSTVO
POLJOPRIVREDE,
TRGOVINE, ŠUMARSTVA I
VODOPRIVREDE, BEOGRAD,
NEMANJINA 22-26
GRAD NOVI SAD-PORESKA
UPRAVA, NOVI SAD,
BULEVAR MIHAJLA PUPINA 3
GRAD NIŠ-UPRAVA ZA
FINANSIJE, NIŠ
UKUPNO:
Kamata na
troškove II
isplatnog
reda
6
Ukupno
potraživanja II
isplatnog reda
3+4+5+6
7
Osnovni dug II
isplatnog reda
Kamata II
isplatnog reda
Troškovi II
isplatnog
reda
3
4
5
1,499.34
3,838.59
0.00
0.00
5,337.93
0.0242205
0.0000275
1,550.07
71.65
0.00
0.00
1,621.72
0.0073584
0.0000083
745,751.79
1,153,149.41
0.00
0.00
1,898,901.20
8.6161395
0.0097670
763,181.38
9,342,782.74
23,147.99
12,696,103.75
0.00
0.00
0.00
0.00
786,329.37
22,038,886.49
3.5679179
100.00
0.0040445
0.1133569
% II
isplatnog
reda
% od ukupnih
potraživanja
8
9
50
Б.3
КЛАСА РАЗЛУЧНИХ ПОВЕРИЛАЦА
Класу разлучних поверилаца чине повериоци чија су потраживања обезбеђена
успостављањем заложног права на имовини стечајног дужника, осим
повериоца (Хемофарм) који је лице повезано са стечајним дужником у складу
са чланом 165. став 5. Закона о стечају. У овој класи се налазе безусловни
разлучни повериоци којима је потраживање признато, као и условни разлучни
повериоци. Наиме, условно и безусловно призната разлучна потраживања су
сврстана у исту класу због чињенице да разлучни повериоци чија су
потраживања условно призната према процени стечајног управника немају
готово никаквих изгледа да се наплате у стечајним поступцима зависних
предузећа Велефарм холдинга и Хабит Пхарма. Такође је потребно напоменути
да ће условни разлучни повериоци бити намирени под истим условима као и
безусловни, али ће се њихово намирење умањити за износ који буду наплатили
(ако нешто наплате) од својих примарних дужника, што је у овом моменту
будућа неизвесна околност коју је немогуће квантификовати.
У овој класи налази се десет разлучних поверилаца са укупним износом
признатих потраживања од 4,954,611,556.59 динара.
Потребно је напоменути да су делимично оспорена разлучна потраживања ове
класе у износу од 109,659,850.79 динара, што значи да се врши резервација
средстава у случају да успеју у парници на коју су упућени.
За повериоце класе разлучних поверилаца предвиђено је намирење у пуном
износу и то у седам једнаких годишњих рата главнице дуга уз грејс период од
две године и камату у висини од 5% на годишњем нивоу која би била
исплаћивана на преостали износ дуга и то од истека прве године Плана.
У наставку је дат списак разлучних поверилаца од којих је формирана класа:
51
Br.
Prijave
Naziv i adresa
poverioca
1
2
FOND ZA RAZVOJ
REPUBLIKE SRBIJE
BEOGRAD
BANKA
POŠTANSKA
ŠTEDIONICA
BEOGRAD
AIK BANKA AD NIŠ
BAYER
FARMACEUTSKA
DRUZBA
REPUBLIKA
SLOVENIJA
SOCIETE
GENERALE BANKA
BEOGRAD
UNIVERZAL BANKA
AD BEOGRAD
PRIVREDNA BANKA
BEOGRAD AD
NOVA AGROBANKA
AD
u
stečaju
,BEOGRAD,
Sremska 3-5
GALENIKA AD
HYPO ALPE-ADRIABANK
AD
BIH
BANJA LUKA
UKUPNO:
7
69
78
441
492
506
531
536
555
575
3
19,974,339.90
4
4,125,375.51
5
0.00
6
24,099,715.41
7
24,099,715.41
%
od razlucnih
priznatih
potrazivanja
za glasanje
8
0.4864098
415,098,910.10
58,864,346.98
0.00
473,963,257.08
473,963,257.08
9.5661032
2.4378314
729,994,702.99
176,573,139.82
167,655,581.87
2,547,084.50
0.00
0.00
897,650,284.86
179,120,224.32
850,922,163.45
170,193,128.00
17.1743466
3.4350448
4.3767207
0.8753889
314,793,000.00
46,029,283.74
0.00
360,822,283.74
360,822,283.74
7.2825544
1.8558905
85,073,282.40
15,697,693.48
0.00
100,770,975.88
100,526,729.30
2.0289528
0.5170595
593,666,890.93
129,597,133.39
0.00
723,264,024.32
723,264,024.32
14.5977947
3.7201107
1,404,984,974.39
328,772,738.66
0.00
1,733,757,713.05
1,679,997,326.57
33.9077505
8.6410713
462,617,946.74
86,406,664.67
1,472,116.34
20,321,054.79
0.00
5,146.18
464,090,063.08
106,732,865.64
464,090,063.08
106,732,865.64
9.3668304
2.1542126
2.3870486
0.5489808
4,289,183,851.94
775,082,409.26
5,146.18
5,064,271,407.38
4,954,611,556.59
100.00
25.48
Osnovna
prijavljena razlucna
potrazivanja
Kamata
Troškovi
Ukupno
prijavljena
razlucna
potrazivanja
Ukupno
priznata razlucna
potrazivanja
%
od ukupnih
potraživanja
9
0.1239570
52
Б.4
КЛАСА РАЗЛУЧНИХ ПОВЕРИЛАЦА – ПОВЕЗАНА ЛИЦА
У Класу разлучних поверилаца трећег исплатног реда – повезана лица у износу
од 2,153,373,568.52 динара је сврстано једно лице (Хемофарм) повезано са
стечајним дужником у складу са чланом 165. став 5. Закона о стечају. Ова класа
поверилаца не гласа за План реорганизације у складу са чланом 165. став 6.
Закона о стечају.
Потребно је напоменути да су делимично оспорена разлучна потраживања ове
класе у износу од 575,000,000.00 динара, што значи да се врши резервација
средстава у случају да успеју у парници на коју су упућени.
За повериоце Класе разлучних поверилаца трећег исплатног реда – повезана
лица предвиђено је намирење у пуном износу и то у седам једнаких годишњих
рата главнице дуга уз грејс период од две године и камату у висини од 5% на
годишњем нивоу која би била исплаћивана на преостали износ дуга и то од
истека прве године Плана, тј. исти услови као и за Класу разлучних
поверилаца.
У наставку је дат списак разлучних поверилаца од којих је формирана класа:
53
Br. Prijave
1
507
Naziv i adresa
poverioca
2
HEMOFARM
AD VRŠAC
Osnovna
prijavljena
razlučna
potraživanja
3
2,728,373,568.52
Kamata
Troškovi
4
5
0.00
0.00
Ukupno
prijavljena
razlučna
potraživanja povezana lica
6
2,728,373,568.52
Ukupno priznata
razlučna
potraživanja povezana lica
7
2,153,373,568.52
% od
razlučnih
priznatih
potraživanja
8
30.2951333
% od ukupnih
potraživanja
9
11.0758834
54
Б.5 КЛАСА НЕОБЕЗБЕЂЕНИХ
ИСПЛАТНОГ РЕДА
– СТЕЧАЈНИХ ПОВЕРИЛАЦА ТРЕЋЕГ
У Класу необезбеђених – стечајних поверилаца трећег исплатног реда у износу
од 3,554,886,981.26 динара сврстани су сви необезбеђени повериоци трећег
исплатног реда, осим поверилаца који су лица повезана са стечајним дужником
у складу са чланом 165. став 5. Закона о стечају.
За повериоце Класе необезбеђених – стечајних поверилаца трећег исплатног
реда предвиђено је намирење у износу од 50% потраживања и то у седам
једнаких годишњих рата главнице дуга уз грејс период од две године и камату у
висини од 5% на годишњем нивоу која би била исплаћивана на преостали
износ дуга и то од истека прве године Плана
Такође је према Плану извршена резервација средстава за повериоце Класе
необезбеђених – стечајних поверилаца трећег исплатног реда којима је
стечајни управник оспорио потраживања у износу од 1,249,090,586.05 динара у
случају да успеју у парници на коју су упућени.
У наставку је дат списак необезбеђених – стечајних поверилаца трећег
исплатног реда који чине ову класу:
55
Br.
Prijave
1
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
Naziv i adresa poverioca
2
NINA MEDIA DOO, NOVI SAD,
VOJVODE MIŠIĆA 9
AREM DOO, BEOGRAD,
VOJVODE STEPE 275/D
AREM DOO, BEOGRAD,
VOJVODE STEPE 275/D
JKP VODOVOD I
KANALIZACIJA KRAGUJEVAC,
KRAGUJEVAC
TAFF LINE DOO, BEOGRAD,
MILANA GROLA 7
ELKOMS DOO, BEOGRAD,
JUŽNI BULEVAR 144, LOKAL
303 A
HYPO ALPE-ADRIA-LEASING
DOO, BEOGRAD, BUL.
MIHAJLA PUPINA BR. 6
JANKOVIĆ ALEKSANDAR,
BEOGRAD, KOSOVSKA 35/9
ELEKTROVOJVODINA DOO
ED NOVI SAD, NOVI SAD,
BULEVAR OSLOBOĐENJA 100
HAGLEITNER, 11147
BEOGRAD, KRALJEVAČKIH
ŽRTAVA 5
MINISTARSTVO ODBRANEVOJNOMEDICINSKA
AKADEMIJA,
BEOGRAD,CRNOTRAVSKA 17
Osnovni dug III
isplatnog reda
Kamata III
isplatnog reda
Troškovi III
isplatnog reda
3
4
5
Kamata
na
troškove
III
isplatnog
reda
6
Ukupno
potraživanja III
isplatnog reda
3+4+5+6
% III
isplatnog
reda
% od
ukupnih
potraživanja
7
8
9
354,838.08
118,952.75
29,776.00
0.00
503,566.83
0.0141655
0.0025901
644,172.99
58,233.88
37,859.00
0.00
740,265.87
0.0208239
0.0038076
1,397,692.28
438,858.67
82,326.00
0.00
1,918,876.95
0.0539786
0.0098697
22,444.58
0.00
0.00
0.00
22,444.58
0.0006314
0.0001154
3,051,869.60
956,989.26
116,618.00
0.00
4,125,476.86
0.1160509
0.0212194
12,016,810.16
1,157,596.10
0.00
0.00
13,174,406.26
0.3705999
0.0677626
11,067,225.72
358,831.69
0.00
0.00
11,426,057.41
0.3214183
0.0587700
5,037,115.19
233,102.23
0.00
0.00
5,270,217.42
0.1482527
0.0271074
97,548.26
562.68
0.00
0.00
98,110.94
0.0027599
0.0005046
1,722,828.70
0.00
0.00
0.00
1,722,828.70
0.0484637
0.0088614
738,057.00
465,880.59
0.00
0.00
1,203,937.59
0.0338671
0.0061925
56
Br.
Prijave
1
14
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
28
Naziv i adresa poverioca
2
PHARMA SOFT AGENCIJA,
NOVI SAD, Ilije Ognjanovića
br.4
JKP GRADSKA TOPLANA
KRUŠEVAC, KRUŠEVAC,
Jasički put bb
PIANO COM DOO, NOVI
BEOGRAD, ANTIFAŠISTIČKE
BORBE 73
UNIKUM-GRAF DOO, NOVI
SAD, RADNIČKA 49
ELKTROSRBIJA KRALJEVO,
ED VALJEVO, VALJEVO
PHONECO DOO, SUBOTICA,
PRVOMAJSKA 20
SZR FRIGO PIRKE,
BEOGRAD, RASTISLAVA
MARIĆA 10
SIGURNOST VRAČAR AD,
BEOGRAD, CERSKA 76A
SZR MAP+, KRUŠEVAC,
VARŠAVSKA 17
FON INŽINJERING DOO,
NIŠ,BEOGRADSKA 7
AVICOM DOO, BEOGRAD,
CVIJIĆEVA 125
GRAFOLIK DOO BROGRAD,
BEOGRAD, VOJVODE STEPE
375
ZR MONTELS, KRUŠEVAC,
BALKANSKA 70 B/2
Osnovni dug III
isplatnog reda
Kamata III
isplatnog reda
Troškovi III
isplatnog reda
3
4
5
Kamata
na
troškove
III
isplatnog
reda
6
Ukupno
potraživanja III
isplatnog reda
3+4+5+6
% III
isplatnog
reda
% od
ukupnih
potraživanja
7
8
9
9,250,090.98
128,411.29
0.00
0.00
9,378,502.27
0.2638200
0.0482384
20,055.13
0.00
0.00
0.00
20,055.13
0.0005642
0.0001032
110,453.70
13,753.35
0.00
0.00
124,207.05
0.0034940
0.0006389
1,061,000.00
225,390.97
85,460.00
0.00
1,371,850.97
0.0385906
0.0070561
212,757.46
3,197.37
0.00
0.00
215,954.83
0.0060749
0.0011108
270,305.80
0.00
0.00
0.00
270,305.80
0.0076038
0.0013903
100,266.26
11,046.65
0.00
0.00
111,312.91
0.0031313
0.0005725
547,695.10
94,721.59
34,054.00
0.00
676,470.69
0.0190293
0.0034794
550,307.11
0.00
0.00
0.00
550,307.11
0.0154803
0.0028305
899,600.45
34,514.05
0.00
0.00
934,114.50
0.0262769
0.0048046
286,467.97
0.00
0.00
0.00
286,467.97
0.0080584
0.0014734
1,691,335.80
0.00
71,514.00
0.00
1,762,849.80
0.0495895
0.0090672
95,438.60
9,207.94
0.00
0.00
104,646.54
0.0029437
0.0005382
57
Br.
Prijave
1
29
30
31
32
33
36
37
38
39
40
41
Naziv i adresa poverioca
2
BIRO AG PLAN, KRUŠEVAC,
NEMANJINA 18
PANTEON PLUS DOO,
BEOGRAD, BULEVAR
ZORANA ĐINĐIĆA 73
SAVREMENA
ADMINISTRACIJA AD,
BEOGRAD, CRNOTRAVSKA 79
PAREZANOVIĆ DUŠICA
DIJAGFARM DOO, BEOGRAD,
KRALJA MILUTINA 73
ALPHA BANK SRBIJA AD,
BEOGRAD, KRALJA MILANA
11
JKP SUBOTICA GAS,
SUBOTICA
ELEKTROSRBIJA DOO
KRALJEVO-ED KRUŠEVAC,
KRUŠEVAC, KOSANČIĆEVA
32
JAVNO VODOPRIVREDNO
PREDUZEĆE SRBIJAVODE,
BEOGRAD, BRODARSKA 3
JKP ČISTOĆA KRAGUJEVAC,
KRAGUJEVAC,
INDUSTRIJSKA 12
DIREKCIJA ZA IZGRADNJU
GRADA SUBOTICE,
SUBOTICA, TRG REPUBLIKE
16
Osnovni dug III
isplatnog reda
Kamata III
isplatnog reda
Troškovi III
isplatnog reda
3
4
5
Kamata
na
troškove
III
isplatnog
reda
6
Ukupno
potraživanja III
isplatnog reda
3+4+5+6
% III
isplatnog
reda
% od
ukupnih
potraživanja
7
8
9
50,000.00
977.48
0.00
0.00
50,977.48
0.0014340
0.0002622
59,280.71
6,925.93
0.00
0.00
66,206.64
0.0018624
0.0003405
35,000.00
25,500.00
0.00
84.06
0.00
0.00
0.00
0.00
35,000.00
25,584.06
0.0009846
0.0007197
0.0001800
0.0001316
1,191,613.03
787,147.03
211,730.00
0.00
2,190,490.06
0.0616191
0.0112668
98,604.12
0.00
0.00
0.00
98,604.12
0.0027738
0.0005072
113,079.53
1,965.25
0.00
0.00
115,044.78
0.0032362
0.0005917
58,143.12
0.00
0.00
0.00
58,143.12
0.0016356
0.0002991
1,148.16
279.72
0.00
0.00
1,427.88
0.0000402
0.0000073
23,162.72
0.00
0.00
0.00
23,162.72
0.0006516
0.0001191
202,190.15
6,743.18
0.00
0.00
208,933.33
0.0058774
0.0010746
58
Br.
Prijave
1
42
43
44
46
47
48
49
50
51
52
53
54
Naziv i adresa poverioca
2
MEILAB DOO, BEOGRAD,
ANTIFAŠISTIČKE BORBE 36/1
JUGOISTOK DOO NIŠ ED NIŠ,
NIŠ, BULEVAR DR ZORANA
ĐINĐIĆA 46A
G4S SECURE SOLUTIONS
DOO, BEOGRAD,
KUMODRAŠKA 240
OPŠTINA VRNJAČKA BANJA,
VRNJAČKA BANJA,
KRUŠEVAČKA 17
EUNET DOO, BEOGRAD,
DUBROVAČKA 35
PRIVREDNI SUD U
BEOGRADU, BEOGRAD,
MASARIKOVA 2
MEHANOPRINT DOO,
POŽEGA, GODOVIČKI PUT BB
OMNIS DOO, NOVI BEOGRAD,
GOCE DELČEVA 44
ELEKTRODISTRIBUCIJA
BEOGRAD, BEOGRAD,
MASARIKOVA 1-3
SOLOMON INTERNATIONAL
DOO, NOVI BEOGRAD,
SURČINSKA 11 F
GRAD KRUŠEVAC,
KRUŠEVAC, BALKANSKA 18
A-MEDIA DOO, BEOGRAD,
PRIZRENSKA 6/3
Osnovni dug III
isplatnog reda
Kamata III
isplatnog reda
Troškovi III
isplatnog reda
3
4
5
Kamata
na
troškove
III
isplatnog
reda
6
Ukupno
potraživanja III
isplatnog reda
3+4+5+6
% III
isplatnog
reda
% od
ukupnih
potraživanja
7
8
9
73,120.91
34,560.33
0.00
0.00
107,681.24
0.0030291
0.0005539
111,446.73
296.19
0.00
0.00
111,742.92
0.0031434
0.0005748
49,867.28
2,942.97
0.00
0.00
52,810.25
0.0014856
0.0002716
128,015.91
74,048.07
0.00
0.00
202,063.98
0.0056841
0.0010393
224,200.00
3,248.06
0.00
0.00
227,448.06
0.0063982
0.0011699
585,000.00
0.00
0.00
0.00
585,000.00
0.0164562
0.0030089
692,827.80
84,478.36
0.00
0.00
777,306.16
0.0218658
0.0039981
2,802,239.93
157,556.42
0.00
0.00
2,959,796.35
0.0832599
0.0152237
575,846.28
874.86
0.00
0.00
576,721.14
0.0162233
0.0029664
1,919,518.67
319,669.90
0.00
0.00
2,239,188.57
0.0629890
0.0115173
300,165.89
73,147.62
0.00
0.00
373,313.51
0.0105014
0.0019201
555,518.32
207,205.61
76,795.02
0.00
839,518.95
0.0236159
0.0043181
59
Br.
Prijave
1
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
Naziv i adresa poverioca
2
TRANSPORTŠPED DOO, NOVI
BEOGRAD, OMLADINSKIH
BRIGADA 19
UNICREDIT LEASING DOO,
BEOGRAD, TREŠNJINOG
CVETA 1
ELEKTROSRBIJA DOO
KRALJEVO-ED UŽICE, UŽICE,
M. TEŠIĆA 13
AERODROM NIKOLA TESLA
AD, 11180 BEOGRAD 59
JKP KOMRAD VRANJE,
VRANJE, SIME
POGARČEVIĆA 97
KLINIČKI CENTAR SRBIJE,
BEOGRAD, PASTEROVA 2
JKP VODOVOD-VALJEVO,
VALJEVO, VUKA KARADŽIĆA
26
INTERCITY BROKER AD,
BEOGRAD, MAKSIMA
GORKOG 52
ANTIĆ KLIMATIZACIJA DOO,
BEOGRAD, JURIJA
GAGARINA 229, LOKAL 260
SAVA OSIGURANJE AD,
BEOGRAD, BULEVAR
VOJVODE MIŠIĆA 51
BEOGRADSKI SAJAM,
BEOGRAD, BULEVAR
VOJVODE MIŠIĆA 14
Osnovni dug III
isplatnog reda
Kamata III
isplatnog reda
Troškovi III
isplatnog reda
3
4
5
Kamata
na
troškove
III
isplatnog
reda
6
Ukupno
potraživanja III
isplatnog reda
3+4+5+6
% III
isplatnog
reda
% od
ukupnih
potraživanja
7
8
9
3,436,328.58
1,018,183.70
0.00
0.00
4,454,512.28
0.1253067
0.0229118
21,779,016.87
0.00
0.00
0.00
21,779,016.87
0.6126501
0.1120204
170,708.12
1,508.91
0.00
0.00
172,217.03
0.0048445
0.0008858
255,547.42
43,385.51
20,710.00
0.00
319,642.93
0.0089916
0.0016441
143,769.60
2,977.92
0.00
0.00
146,747.52
0.0041281
0.0007548
1,121,956.05
302,404.70
0.00
0.00
1,424,360.75
0.0400677
0.0073262
11,952.00
0.00
0.00
0.00
11,952.00
0.0003362
0.0000615
362,700.00
27,456.80
0.00
0.00
390,156.80
0.0109752
0.0020068
3,020,730.54
357,941.65
0.00
0.00
3,378,672.19
0.0950430
0.0173782
66,598.40
4,331.29
0.00
0.00
70,929.69
0.0019953
0.0003648
540,000.00
187,569.42
65,772.00
0.00
793,341.42
0.0223169
0.0040806
60
Br.
Prijave
1
66
67
68
70
71
72
73
74
75
76
Naziv i adresa poverioca
2
GRAD KRAGUJEVACGRADSKA UPRAVA ZA
FINANSIJE, KRAGUJEVAC,
CARA LAZARA 15
PARALLEL DOO, NOVI
BEOGRAD, PARISKE
KOMUNE 24
MEDJUNARODNI CENTAR ZA
RAZVOJ FINANSIJSKOG
TRŽIŠTA DOO, BEOGRAD,
NEBOJŠINA 12
KOVAČIĆ & SPAIĆ DOO
BEOGRAD, BEOGRAD,
PRIZRENSKA 7
ELEKTROVOJVODINA-ED
SUBOTICA, SUBOTICA,
SEGEDINSKI PUT 22-24
JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU
GRADA NIŠA, NIŠ, 7. JULI 6
NASSEH PECIĆ MILANKA,
NEMAČKA, VETZLAR
DUNAV BANKA AD,
BEOGRAD, BULEVAR
FRANŠE D EPEREA 88
JKP ZELENILO BEOGRAD,
BEOGRAD, MALI
KALEMEGDAN 8
SARIĆ BRANKO, BEOGRAD,
KOLONIJA 18/10A
Osnovni dug III
isplatnog reda
Kamata III
isplatnog reda
Troškovi III
isplatnog reda
3
4
5
Kamata
na
troškove
III
isplatnog
reda
6
Ukupno
potraživanja III
isplatnog reda
3+4+5+6
% III
isplatnog
reda
% od
ukupnih
potraživanja
7
8
9
4,296,983.07
717,938.35
0.00
0.00
5,014,921.42
0.1410712
0.0257943
2,389,685.79
348,604.03
0.00
0.00
2,738,289.82
0.0770289
0.0140844
592,016.68
37,099.59
0.00
0.00
629,116.27
0.0176972
0.0032359
1,393,830.90
391,404.26
178,576.00
0.00
1,963,811.16
0.0552426
0.0101009
21,082.36
0.00
0.00
0.00
21,082.36
0.0005931
0.0001084
2,935,465.40
626,333.83
0.00
0.00
3,561,799.23
0.1001944
0.0183201
178,934.40
16,831.94
0.00
0.00
195,766.34
0.0055070
0.0010069
8,958.65
0.00
0.00
0.00
8,958.65
0.0002520
0.0000461
112,269.58
26,573.54
0.00
0.00
138,843.12
0.0039057
0.0007141
35,229.97
0.00
3,098.00
0.00
38,327.97
0.0010782
0.0001971
61
Br.
Prijave
1
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
Naziv i adresa poverioca
2
SIMOVLJEVIĆ VLADIMIR,
BEOGRAD, VELJKA
DUGOŠEVIĆA 24
AIK BANKA AD NIŠ, NIŠ,
NIKOLE PAŠIĆA 42
GLAVINIĆ SANJA, BEOGRAD,
RALJSKA 3
POPOVIĆ LJILJANA,
BEOGRAD, BORIVOJA
STEVANOVIĆA 37
HAJDUK MILAN, 26204
OPOVO, SVETOZARA
MARKOVIĆA 24
ORĐEVIĆ PREDRAG,
BEOGRAD, ZEMUN, JOVANA
STOJSAVLJEVIĆA 29
MIHOJEVIĆ MILAN,
BEOGRAD, IVANA MIČURINA
44
BURGIĆ VLADIMIR,
BEOGRAD, PETRA
JOVANOVIĆA 14
SPASEVSKI SLAVKO,
BEOGRAD, ŽELEZNIK,
STJEPANA SUPANCA 44
STIJOVIĆ MIODRAG,
BEOGRAD, RADA KONDIĆA 2
BELOŠEVIĆ MILAN,
BEOGRAD, ZEMUN,
DRAGANA RAKIĆA 11
Osnovni dug III
isplatnog reda
Kamata III
isplatnog reda
Troškovi III
isplatnog reda
3
4
5
Kamata
na
troškove
III
isplatnog
reda
6
Ukupno
potraživanja III
isplatnog reda
3+4+5+6
% III
isplatnog
reda
% od
ukupnih
potraživanja
7
8
9
18,292.85
0.00
58,378.00
0.00
76,670.85
0.0021568
0.0003944
105,405,264.90
22,532,662.50
0.00
0.00
127,937,927.40
3.5989309
0.6580491
18,292.85
0.00
113,658.00
0.00
131,950.85
0.0037118
0.0006787
29,186.17
0.00
3,098.00
0.00
32,284.17
0.0009082
0.0001661
28,607.12
0.00
3,098.00
0.00
31,705.12
0.0008919
0.0001631
28,028.07
0.00
3,098.00
0.00
31,126.07
0.0008756
0.0001601
98,476.48
0.00
0.00
0.00
98,476.48
0.0027702
0.0005065
79,881.73
0.00
3,098.00
0.00
82,979.73
0.0023342
0.0004268
58,936.62
0.00
9,294.00
0.00
68,230.62
0.0019193
0.0003509
47,381.03
0.00
9,294.00
0.00
56,675.03
0.0015943
0.0002915
99,557.46
0.00
9,294.00
0.00
108,851.46
0.0030620
0.0005599
62
Br.
Prijave
1
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
Naziv i adresa poverioca
2
BOGDANOVIĆ NEBOJŠA,
BEOGRAD, BULEVAR
DESPOTA STEFANA 114
BELECKI MILICA, BEOGRAD,
BELE BARTOKA 32
ZOGOVIĆ BOJAN, BEOGRAD,
BULEVAR ARSENIJA
ČARNOJEVIĆA 87
VUKOLIĆ DUŠICA, BEOGRAD,
HANIBALA LUCIĆA 2
MIRČETIĆ SLAVKO,
BEOGRAD, ŽILA VERNA 17
NOVAKOVIĆ NIKOLA,
BEOGRAD, LJ.I.ŠUCE 26
MILOSAVLJEVIĆ JOVANKA,
BEOGRAD, ZEMUN, MILANA
UZELCA 2/6
URĐEVIĆ NENAD, BEOGRAD,
MIHAJLA BULGAKOVA 37
BUNČIĆ VERA, BEOGRAD,
BORČA, IVANA
MILUTINOVIĆA 44
DRAGOJLO ZVJEZDANA,
BEOGRAD, TUZLANSKA 22
ALEKSANDRIĆ VOISLAVKA,
BEOGRAD, SAVSKI VENAC,
STJEPANA FILIPOVIĆA 28
JOVANOVIĆ DUŠAN,
BEOGRAD, SARAJEVSKA 31
Osnovni dug III
isplatnog reda
Kamata III
isplatnog reda
Troškovi III
isplatnog reda
3
4
5
Kamata
na
troškove
III
isplatnog
reda
6
Ukupno
potraživanja III
isplatnog reda
3+4+5+6
% III
isplatnog
reda
% od
ukupnih
potraživanja
7
8
9
52,077.48
0.00
9,294.00
0.00
61,371.48
0.0017264
0.0003157
64,259.63
0.00
64,574.00
0.00
128,833.63
0.0036241
0.0006627
53,377.63
0.00
9,294.00
0.00
62,671.63
0.0017630
0.0003224
64,513.01
0.00
9,294.00
0.00
73,807.01
0.0020762
0.0003796
45,472.72
0.00
9,294.00
0.00
54,766.72
0.0015406
0.0002817
60,780.42
0.00
3,098.00
0.00
63,878.42
0.0017969
0.0003286
73,018.44
0.00
9,294.00
0.00
82,312.44
0.0023155
0.0004234
53,762.30
0.00
9,294.00
0.00
63,056.30
0.0017738
0.0003243
29,041.41
0.00
3,098.00
0.00
32,139.41
0.0009041
0.0001653
28,751.88
0.00
3,098.00
0.00
31,849.88
0.0008959
0.0001638
22,400.46
0.00
3,098.00
0.00
25,498.46
0.0007173
0.0001312
83,628.38
0.00
9,294.00
0.00
92,922.38
0.0026139
0.0004779
63
Br.
Prijave
1
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
Naziv i adresa poverioca
2
SREDANOVIĆ SVETLANA,
BEOGRAD, BULEVAR
ZORANA ĐINĐIĆA 66
MILUTINOVIĆ IVAN,
BEOGRAD, ZVEZDARA,
KOSTE NAĐA 15
KURTIĆ SLOBODAN,
BEOGRAD, VOŽDOVAC,
VOJVODE STEPE 272
ALEKSIĆ DOBRIVOJE,
BEOGRAD, MIRIJEVO,
PREDRAGA VASIĆA 17 A
IVANOVIĆ VLADIMIR,
BEOGRAD, POŽEŠKA 55
JOVIĆ ZDENKA, BEOGRAD,
VINČA, BEOGRADSKA 177
BUNČIĆ BOJANA, BEOGRAD,
OPOVO, BRATSTVA I
JEDINSTVA 27
SREĆKOVIĆ MARIJA,
BEOGRAD, 17. OKTOBRA 96
RAJIĆ VESNA, BEOGRAD,
KANAREVO BRDO 14
TUROVIĆ ĐOLE, BEOGRAD,
RITOPEK, SUNČANA 15
CVEJIĆ SLAVIŠA, BEOGRAD,
HANIBALA LUCIĆA 2
ŠAULIĆ MIHAJLO, BEOGRAD,
VINOGRADSKI VENAC 27
LUŽANIN BOŽO, BEOGRAD,
SKENDERA KULENOVIĆA 6
Osnovni dug III
isplatnog reda
Kamata III
isplatnog reda
Troškovi III
isplatnog reda
3
4
5
Kamata
na
troškove
III
isplatnog
reda
6
Ukupno
potraživanja III
isplatnog reda
3+4+5+6
% III
isplatnog
reda
% od
ukupnih
potraživanja
7
8
9
22,147.13
0.00
3,098.00
0.00
25,245.13
0.0007102
0.0001298
21,893.79
0.00
3,098.00
0.00
24,991.79
0.0007030
0.0001285
21,767.13
0.00
3,098.00
0.00
24,865.13
0.0006995
0.0001279
53,600.82
0.00
9,294.00
0.00
62,894.82
0.0017692
0.0003235
18,184.27
0.00
3,098.00
0.00
21,282.27
0.0005987
0.0001095
21,640.46
0.00
3,098.00
0.00
24,738.46
0.0006959
0.0001272
21,260.46
0.00
3,098.00
0.00
24,358.46
0.0006852
0.0001253
21,767.13
0.00
3,098.00
0.00
24,865.13
0.0006995
0.0001279
44,024.25
0.00
3,098.00
0.00
47,122.25
0.0013256
0.0002424
19,052.84
0.00
3,098.00
0.00
22,150.84
0.0006231
0.0001139
27,304.26
0.00
3,098.00
0.00
30,402.26
0.0008552
0.0001564
18,184.27
0.00
3,098.00
0.00
21,282.27
0.0005987
0.0001095
17,207.13
0.00
3,098.00
0.00
20,305.13
0.0005712
0.0001044
64
Br.
Prijave
1
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
Naziv i adresa poverioca
2
KOSTIĆ MILOŠ, BEOGRAD,
RAKOVICA, STEVANA
OPAČIĆA 118
GRAJIĆ MLADEN, BEOGRAD,
ZUCA, XII NOVA 28 A
TOMANIĆ DRAGIŠA,
BEOGRAD, MILOŠEV
KLADENAC 18 B
ŽIVKOVIĆ ALEKSANDAR,
BEOGRAD, ĐURĐEVDANSKA
11
TODOROVIĆ RADMILA,
BEOGRAD, ŽELEZNIK,
MILOVANA NIĆIFOROVIĆA 38
A
ŠĆEPANOVIĆ BILJANA,
BEOGRAD, VIŠEVAČKA 82
PANČIĆ SUZANA, BEOGRAD,
SARE BERNAR 30
URĐEVIĆ DODEVSKI
SNEŽANA, BEOGRAD,
S.MLADENOVIĆA MIKE 23
RAKIĆ ALEKSANDAR,
BEOGRAD, MIJE
KOVAČEVIĆA 4 B
KRSTIĆ TATJANA, BEOGRAD,
ZAPLANJSKA 84 A
TOMIĆ NENAD, BEOGRAD,
RADA KONČARA 7
MILOŠEVIĆ SAŠA, BEOGRAD,
RATKA MITROVIĆA 75 D
Osnovni dug III
isplatnog reda
Kamata III
isplatnog reda
Troškovi III
isplatnog reda
3
4
5
Kamata
na
troškove
III
isplatnog
reda
6
Ukupno
potraživanja III
isplatnog reda
3+4+5+6
% III
isplatnog
reda
% od
ukupnih
potraživanja
7
8
9
37,039.49
0.00
3,098.00
0.00
40,137.49
0.0011291
0.0002064
16,989.99
0.00
3,098.00
0.00
20,087.99
0.0005651
0.0001033
27,738.55
0.00
3,098.00
0.00
30,836.55
0.0008674
0.0001586
16,664.28
0.00
3,098.00
0.00
19,762.28
0.0005559
0.0001016
28,462.36
0.00
3,098.00
0.00
31,560.36
0.0008878
0.0001623
23,160.46
0.00
113,658.00
0.00
136,818.46
0.0038487
0.0007037
23,920.46
0.00
3,098.00
0.00
27,018.46
0.0007600
0.0001390
22,527.13
0.00
3,098.00
0.00
25,625.13
0.0007208
0.0001318
24,553.79
0.00
58,378.00
0.00
82,931.79
0.0023329
0.0004266
24,991.79
0.00
0.00
0.00
24,991.79
0.0007030
0.0001285
16,989.99
0.00
3,098.00
0.00
20,087.99
0.0005651
0.0001033
17,098.56
0.00
3,098.00
0.00
20,196.56
0.0005681
0.0001039
65
Br.
Prijave
1
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
Naziv i adresa poverioca
2
BOGDANOVIĆ MLADENKA,
BEOGRAD, JAŠE
IGNJATOVIĆA 11
KOVAČEVIĆ MILAN,
BEOGRAD, OMLADINSKIH
BRIGADA 256
RAFAEL SLAVICA, BEOGRAD,
KNEZA BOGOSAVA 21
AUTOCENTAR INTERSREM
DOO, VETERNIK,
NOVOSADSKI PUT 112
NIKOLIĆ DRAGAN, VALJEVO,
GRADSKI TRG 25
ROKNIĆ MIRJANA, BEOGRAD,
KALEMARSKA 3. PRILAZ BR.
11
PEŠIĆ DANIJELA, VRANJE,
29. NOVEMBAR 4
STALETOVIĆ SVETLANA,
KRAGUJEVAC, SUVOBORSKA
3
DIMČIĆ SLAĐAN, VRANJE,
LAMARTINOVA 11
NIKOLIĆ SUZANA, VRANJE,
USTANIČKA 8 A
PEŠIĆ DEJAN, VRANJE,
PROLETERSKIH BRIGADA 78
VUČKOVIĆ BILJANA, VRANJE,
22 UDARNA DIVIZIJA 22
CVETKOVIĆ JOVAN, VRANJE,
DEČANSKA 9
Osnovni dug III
isplatnog reda
Kamata III
isplatnog reda
Troškovi III
isplatnog reda
3
4
5
Kamata
na
troškove
III
isplatnog
reda
6
Ukupno
potraživanja III
isplatnog reda
3+4+5+6
% III
isplatnog
reda
% od
ukupnih
potraživanja
7
8
9
22,147.13
0.00
3,098.00
0.00
25,245.13
0.0007102
0.0001298
17,641.42
0.00
3,098.00
0.00
20,739.42
0.0005834
0.0001067
40,374.01
0.00
3,098.00
0.00
43,472.01
0.0012229
0.0002236
15,599.84
735.49
0.00
0.00
16,335.33
0.0004595
0.0000840
17,858.56
0.00
3,098.00
0.00
20,956.56
0.0005895
0.0001078
23,667.13
0.00
3,098.00
0.00
26,765.13
0.0007529
0.0001377
23,287.13
0.00
113,658.00
0.00
136,945.13
0.0038523
0.0007044
49,018.53
0.00
3,098.00
0.00
52,116.53
0.0014661
0.0002681
46,054.19
0.00
9,294.00
0.00
55,348.19
0.0015570
0.0002847
36,548.88
0.00
64,574.00
0.00
101,122.88
0.0028446
0.0005201
43,754.87
0.00
64,574.00
0.00
108,328.87
0.0030473
0.0005572
24,300.46
0.00
113,658.00
0.00
137,958.46
0.0038808
0.0007096
66,987.08
0.00
3,098.00
0.00
70,085.08
0.0019715
0.0003605
66
Br.
Prijave
1
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
Naziv i adresa poverioca
2
MITIĆ NEBOJŠA, VRANJE,
SELO TIBUDŽE
TODOROVIĆ ŽAKLINA,
VRANJE, RUDI ČAJAVCA 18
CVETKOVIĆ LJILJANA,
KRAGUJEVAC, GORANA
KOVAČEVIĆA 2
ZLATIĆ SAŠA, KRAGUJEVAC,
34230 GRUŽA
PRODANOVIĆ ALEKSANDAR,
VALJEVO, SUVOBORSKA 243
STEVANOVIĆ VINKA,
KRAGUJEVAC, VOJE RADIĆA
2
ANĐELKOVIĆ SLAĐANA,
ZVEČAN, PROTE STOJANA
BB
DAGOVIĆ VLADETA,
KRAGUJEVAC, SOFIJE RISTIĆ
2/3
LAZIĆ MILJAN, KRAGUJEVAC,
BAGRDANSKA 13
URIĆ DUŠAN, BEOGRAD,
ZUCE, 12. NOVA 1 A
ORĐEVIĆ ZORICA,
KRAGUJEVAC, ŠANTIĆEVA 7
SREĆKOVIĆ VESNA,
VALJEVO, ŽIKICE JOVANOVIĆ
39
NOVAKOVIĆ SLOBODAN,
VALJEVO, OPLENAČKA 17
Osnovni dug III
isplatnog reda
Kamata III
isplatnog reda
Troškovi III
isplatnog reda
3
4
5
Kamata
na
troškove
III
isplatnog
reda
6
Ukupno
potraživanja III
isplatnog reda
3+4+5+6
% III
isplatnog
reda
% od
ukupnih
potraživanja
7
8
9
44,083.74
0.00
9,294.00
0.00
53,377.74
0.0015015
0.0002745
38,161.41
0.00
3,098.00
0.00
41,259.41
0.0011606
0.0002122
28,751.88
0.00
3,098.00
0.00
31,849.88
0.0008959
0.0001638
16,881.42
0.00
3,098.00
0.00
19,979.42
0.0005620
0.0001028
22,780.46
0.00
58,378.00
0.00
81,158.46
0.0022830
0.0004174
49,669.95
0.00
3,098.00
0.00
52,767.95
0.0014844
0.0002714
21,007.13
0.00
3,098.00
0.00
24,105.13
0.0006781
0.0001240
27,883.31
0.00
3,098.00
0.00
30,981.31
0.0008715
0.0001594
16,881.42
0.00
3,098.00
0.00
19,979.42
0.0005620
0.0001028
69,045.50
0.00
9,294.00
0.00
78,339.50
0.0022037
0.0004029
24,427.12
0.00
3,098.00
0.00
27,525.12
0.0007743
0.0001416
42,431.87
0.00
3,098.00
0.00
45,529.87
0.0012808
0.0002342
28,607.12
0.00
3,098.00
0.00
31,705.12
0.0008919
0.0001631
67
Br.
Prijave
1
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
Naziv i adresa poverioca
2
ILIĆ BRATISLAV, BEOGRAD,
KOZARČEVA 72
LOVRE MIROSLAV,
BEOGRAD, BORČA . LIČKA 27
URIĆ VLADIMIR, BEOGRAD,
VOJVODE DRAGOMIRA 31
GAJIĆ VLADIMIR, BEOGRAD,
SLANAČKI PUT 101 R
BUKVIĆ NJEGOŠ, BEOGRAD,
KALUĐERICA, MILOŠA
OBILIĆA 14
VJEŠTICA IGOR, BEOGRAD,
MILANA JOVANOVIĆA 51
RADOVIĆ BOGDAN,
BEOGRAD, SURČIN, RADIO
FAR 1 BROJ 45 A
DRAKULIĆ DUŠAN,
BEOGRAD, OHRIDSKA 5 B
RANKOVIĆ ALEKSANDAR,
BEOGRAD, VELJKA
DUGOŠEVIĆA 20
SAVIĆ PETAR, BEOGRAD,
RADE VRANJEŠEVIĆ 7
ILIĆ GORAN, BEOGRAD, PUT
ZA ŠUPLJU STENU 17
BUBANJA ŽELJKO,
BEOGRAD, GOLUBINAČKA 7
B, LEDINE
BUBANJA DRAGAN,
BEOGRAD, SEMBERIJSKA 12
Osnovni dug III
isplatnog reda
Kamata III
isplatnog reda
Troškovi III
isplatnog reda
3
4
5
Kamata
na
troškove
III
isplatnog
reda
6
Ukupno
potraživanja III
isplatnog reda
3+4+5+6
% III
isplatnog
reda
% od
ukupnih
potraživanja
7
8
9
17,424.27
0.00
3,098.00
0.00
20,522.27
0.0005773
0.0001056
26,435.69
0.00
3,098.00
0.00
29,533.69
0.0008308
0.0001519
18,618.56
0.00
3,098.00
0.00
21,716.56
0.0006109
0.0001117
16,664.28
0.00
3,098.00
0.00
19,762.28
0.0005559
0.0001016
20,341.22
0.00
3,098.00
0.00
23,439.22
0.0006594
0.0001206
27,593.79
0.00
3,098.00
0.00
30,691.79
0.0008634
0.0001579
17,098.56
0.00
3,098.00
0.00
20,196.56
0.0005681
0.0001039
18,409.42
0.00
3,098.00
0.00
21,507.42
0.0006050
0.0001106
16,664.28
0.00
3,098.00
0.00
19,762.28
0.0005559
0.0001016
18,184.27
0.00
3,098.00
0.00
21,282.27
0.0005987
0.0001095
17,098.56
0.00
3,098.00
0.00
20,196.56
0.0005681
0.0001039
18,727.13
0.00
3,098.00
0.00
21,825.13
0.0006139
0.0001123
27,738.55
0.00
3,098.00
0.00
30,836.55
0.0008674
0.0001586
68
Br.
Prijave
1
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
Naziv i adresa poverioca
2
VUKSANOVIĆ BOŽIDAR,
BEOGRAD, VOJVODE STEPE
463 G
NEGOVETIĆ ZORAN,
BEOGRAD, VOJVODE
PRIJEZDE 4
GLIŠIĆ DRAGAN, BEOGRAD,
DJURE GAJIĆA 20
NOVAKOVIĆ ĐORĐE,
BEOGRAD, MILUTINA
MILANKOVIĆA 146
MILOŠEVIĆ MILKA,
BEOGRAD, RASTKA
PETROVIĆA 68
MLADENOVIĆ GORAN,
VRANJE, BRANKA
TAŠKOVIĆA 5
ILIĆ SLAĐAN, VRANJE,
GORNJI VRTOGOŠ,
RADNIČKA 7
VELIČKOVIĆ JELICA, VRANJE,
OMLADINSKA 25
STANIMIROVIĆ BILJANA,
VRANJE, BORE STANKOVIĆA
47
VIŠNJEVSKI DUŠICA,
BEOGRAD, KOČE KAPETANA
26
SAVIČEVIĆ VLADO,
BEOGRAD, SVETOZARA
RADOJIČIĆA 38
Osnovni dug III
isplatnog reda
Kamata III
isplatnog reda
Troškovi III
isplatnog reda
3
4
5
Kamata
na
troškove
III
isplatnog
reda
6
Ukupno
potraživanja III
isplatnog reda
3+4+5+6
% III
isplatnog
reda
% od
ukupnih
potraživanja
7
8
9
49,887.10
0.00
3,098.00
0.00
52,985.10
0.0014905
0.0002725
19,595.70
0.00
58,378.00
0.00
77,973.70
0.0021934
0.0004011
17,532.85
0.00
3,098.00
0.00
20,630.85
0.0005804
0.0001061
19,378.56
0.00
3,098.00
0.00
22,476.56
0.0006323
0.0001156
22,653.79
0.00
3,098.00
0.00
25,751.79
0.0007244
0.0001325
26,290.93
0.00
3,098.00
0.00
29,388.93
0.0008267
0.0001512
27,304.36
0.00
3,098.00
0.00
30,402.36
0.0008552
0.0001564
52,601.38
0.00
113,658.00
0.00
166,259.38
0.0046769
0.0008552
54,012.81
0.00
113,658.00
0.00
167,670.81
0.0047166
0.0008624
19,522.18
0.00
0.00
0.00
19,522.18
0.0005492
0.0001004
138,200.00
0.00
0.00
0.00
138,200.00
0.0038876
0.0007108
69
Br.
Prijave
1
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
Naziv i adresa poverioca
2
KNEŽEVIĆ KIKANOVIĆ
LJILJANA, LOZNICA, 27.
MARTA 6
STEPANOVIĆ ALEKSANDAR,
BEOGRAD, VLADIMIRA
KARIĆA 3
ZAVIŠIĆ SNEŽANA,
BEOGRAD, MIHAJLA
GAVRILOVIĆA 29
ANIĆ VALENTINA, BEOGRAD,
RADA KONDIĆA 60
STOJANOVIĆ BRANISLAV,
BEOGRAD, DANICE
MAKSIMOVIĆ 1
GAČIĆ NENAD, BEOGRAD,
POŽEŠKA 120
MILOJEVIĆ ALEKSANDAR,
BEOGRAD, KRALJICE
NATALIJE 60
RADIVOJEVIĆ RIBIĆ
ZAGORKA, BEOGRAD,
MARKA ČELEBONOVIĆA 33
RAČIĆ SINIŠA, BEOGRAD,
MILANA TANKOSIĆA 14
SPASOJEVIĆ MILORAD,
BEOGRAD, DIMITRIJA
KOTUROVIĆA 23
JANKOVIĆ NAĐA, BEOGRAD,
OMLADINSKIH BRIGADA 71
Osnovni dug III
isplatnog reda
Kamata III
isplatnog reda
Troškovi III
isplatnog reda
3
4
5
Kamata
na
troškove
III
isplatnog
reda
6
Ukupno
potraživanja III
isplatnog reda
3+4+5+6
% III
isplatnog
reda
% od
ukupnih
potraživanja
7
8
9
44,136.54
0.00
0.00
0.00
44,136.54
0.0012416
0.0002270
59,825.09
0.00
0.00
0.00
59,825.09
0.0016829
0.0003077
45,616.63
0.00
3,098.00
0.00
48,714.63
0.0013704
0.0002506
22,653.79
0.00
3,098.00
0.00
25,751.79
0.0007244
0.0001325
35,642.54
0.00
3,098.00
0.00
38,740.54
0.0010898
0.0001993
17,098.56
0.00
3,098.00
0.00
20,196.56
0.0005681
0.0001039
184,646.74
0.00
64,574.00
0.00
249,220.74
0.0070107
0.0012819
62,610.75
0.00
0.00
0.00
62,610.75
0.0017613
0.0003220
44,534.63
0.00
0.00
0.00
44,534.63
0.0012528
0.0002291
18,727.13
0.00
3,098.00
0.00
21,825.13
0.0006139
0.0001123
43,340.35
0.00
0.00
0.00
43,340.35
0.0012192
0.0002229
70
Br.
Prijave
1
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
Naziv i adresa poverioca
2
BOGDANOVIĆ MARKOVIĆ
DRAGANA, BEOGRAD,
KAPETAN MIŠINA 3
MARINKOVIĆ DEJAN,
BEOGRAD, VIDIKOVAČKI
VENAC 12 B
VUČIĆEVIĆ ALEKSANDRA,
BEOGRAD, VOJVODE STEPE
220
ŠKREBIĆ BRANKA,
BEOGRAD, OSTRUŽNICA, 7.
JULI 42 A
MILOŠEVIĆ SANJA,
BEOGRAD, KRUNSKA 47
ŠOBOTOVIĆ MILENA,
BEOGRAD, NIKOLAJA
GOGOLJA 86
BARALIĆ IVANA, BEOGRAD,
VATROSLAVA LISINSKOG 19
NASTIĆ DOMAZET TATJANA,
BEOGRAD, ILIJE
GARAŠANINA 3
MILOŠEVIĆ SVETLANA,
BEOGRAD, PORUČNIKA
SPASIĆA I MAŠERE 108
PAUNOVIĆ DRAGAN,
BEOGRAD, JASMINA 14
TEOFILOVIĆ ŽIVADIN,
KRAGUJEVAC, DRAGOSLAVA
SREJOVIĆA 50
Osnovni dug III
isplatnog reda
Kamata III
isplatnog reda
Troškovi III
isplatnog reda
3
4
5
Kamata
na
troškove
III
isplatnog
reda
6
Ukupno
potraživanja III
isplatnog reda
3+4+5+6
% III
isplatnog
reda
% od
ukupnih
potraživanja
7
8
9
46,629.96
0.00
3,098.00
0.00
49,727.96
0.0013989
0.0002558
56,785.09
0.00
0.00
0.00
56,785.09
0.0015974
0.0002921
43,340.35
0.00
0.00
0.00
43,340.35
0.0012192
0.0002229
35,179.40
0.00
0.00
0.00
35,179.40
0.0009896
0.0001809
30,238.90
0.00
0.00
0.00
30,238.90
0.0008506
0.0001555
42,033.77
0.00
0.00
0.00
42,033.77
0.0011824
0.0002162
48,425.10
0.00
0.00
0.00
48,425.10
0.0013622
0.0002491
115,358.42
0.00
0.00
0.00
115,358.42
0.0032451
0.0005933
203,462.26
0.00
0.00
0.00
203,462.26
0.0057235
0.0010465
12,885.99
0.00
3,098.00
0.00
15,983.99
0.0004496
0.0000822
10,046.00
0.00
3,098.00
0.00
13,144.00
0.0003697
0.0000676
71
Br.
Prijave
1
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
Naziv i adresa poverioca
2
OBRENOVIĆ MIHAILO,
VALJEVO, KARAĐORĐEVA 90
OBRENOVIĆ ŽIVKO,
VALJEVO, KARAĐORĐEVA 90
JOVANOVIĆ TATJANA,
KRAGUJEVAC, VOJE
MANOJLOVIĆA 2
KOSTIĆ BRANKA, BEOGRAD,
STEVANA OPAČIĆA 18
ANĐELIĆ BOŽA, BEOGRAD,
NEHRUOVA 59
ANĐELKOVIĆ VIDANOVIĆ
JOVANKA, PANČEVO,
KNIĆANINOVA 57
CRNJANSKI ALEKSANDAR,
SUBOTICA, MATIJE KORVINA
22 A
VUČKOVIĆ DRAGIŠA,
KRAGUJEVAC, VOJE RADIĆA
2
RISTIĆ OLIVERA,
KRAGUJEVAC, DRAGOSLAVA
SREJOVIĆA 2
DANILOVIĆ MILINKO, NOVI
BEOGRAD, DR IVANA RIBARA
84
DHL INTERNATIONAL DOO,
BEOGRAD, JURIJA
GAGARINA 36 V
Osnovni dug III
isplatnog reda
Kamata III
isplatnog reda
Troškovi III
isplatnog reda
3
4
5
Kamata
na
troškove
III
isplatnog
reda
6
Ukupno
potraživanja III
isplatnog reda
3+4+5+6
% III
isplatnog
reda
% od
ukupnih
potraživanja
7
8
9
63,074.89
0.00
3,098.00
0.00
66,172.89
0.0018615
0.0003404
22,147.13
0.00
3,098.00
0.00
25,245.13
0.0007102
0.0001298
23,413.79
0.00
3,098.00
0.00
26,511.79
0.0007458
0.0001364
35,953.78
0.00
3,098.00
0.00
39,051.78
0.0010985
0.0002009
0.00
0.00
55,280.00
0.00
55,280.00
0.0015550
0.0002843
38,757.35
0.00
0.00
0.00
38,757.35
0.0010903
0.0001993
178,725.05
0.00
0.00
0.00
178,725.05
0.0050276
0.0009193
64,175.08
0.00
3,098.00
0.00
67,273.08
0.0018924
0.0003460
22,020.46
0.00
3,098.00
0.00
25,118.46
0.0007066
0.0001292
0.00
0.00
138,200.00
0.00
138,200.00
0.0038876
0.0007108
6,269.24
1,711.06
8,900.00
0.00
16,880.30
0.0004748
0.0000868
72
Br.
Prijave
1
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
Naziv i adresa poverioca
2
JOVANOVIĆ DRAGAN,
BEOGRAD, JURIJA
GAGARINA 136
PASTUOVIĆ VESNA,
BEOGRAD, BAČVANSKA 17 A
ACIĆ JELENA, BEOGRAD,
UMKA, KARAĐORĐEVA 19
MILIĆEVIĆ JASMINA,
KRAGUJEVAC, EPISKOPA
SAVE 7
DUMANOVIĆ ŽELJKO, NOVI
BEOGRAD, LJUBINKE BOBIĆ
34
POPOVIĆ JELENA, BEOGRAD,
ANTIFAŠISTIČKE BORBE 38
RUNIĆ MARIJA, ZEMUN,
KARAĐORĐEV TRG 16
ABD KOMERC DOO,
BEOGRAD, BORČA, 301.
NOVA 3
SAVIĆ SANDRA, BEOGRAD,
MARŠALA BIRJUZOVA 53
GLADOVIĆ DEJAN, NOVI
BEOGRAD, OMLADINSKIH
BRIGADA 44
GUŽVIĆ DRAGAN,
KRAGUJEVAC
NOVAKOVIĆ ZORICA,
VALJEVO, VOJVODE MIŠIĆA
35
Osnovni dug III
isplatnog reda
Kamata III
isplatnog reda
Troškovi III
isplatnog reda
3
4
5
Kamata
na
troškove
III
isplatnog
reda
6
Ukupno
potraživanja III
isplatnog reda
3+4+5+6
% III
isplatnog
reda
% od
ukupnih
potraživanja
7
8
9
340,998.10
0.00
9,294.00
0.00
350,292.10
0.0098538
0.0018017
73,305.74
0.00
147,494.00
0.00
220,799.74
0.0062112
0.0011357
74,178.10
0.00
9,294.00
0.00
83,472.10
0.0023481
0.0004293
64,725.18
0.00
3,089.00
0.00
67,814.18
0.0019076
0.0003488
56,220.42
0.00
3,098.00
0.00
59,318.42
0.0016686
0.0003051
68,145.17
0.00
3,098.00
0.00
71,243.17
0.0020041
0.0003664
231,067.57
0.00
9,294.00
0.00
240,361.57
0.0067614
0.0012363
16,656.46
0.00
0.00
0.00
16,656.46
0.0004686
0.0000857
26,146.17
0.00
3,098.00
0.00
29,244.17
0.0008226
0.0001504
8,737.71
0.00
3,098.00
0.00
11,835.71
0.0003329
0.0000609
20,138.56
0.00
3,098.00
0.00
23,236.56
0.0006537
0.0001195
38,280.77
0.00
9,294.00
0.00
47,574.77
0.0013383
0.0002447
73
Br.
Prijave
1
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
Naziv i adresa poverioca
2
OBRADOVIĆ JASMINA,
KRAGUJEVAC, NIKOLE
PAŠIĆA 12
LEKOVAC NIKOLA,
BEOGRAD, ZEMUN, GOCE
DELČEVA 9
GRADINA DOO, ZVEČAN,
ŽIROVNICA 81
SIMONOVIĆ VESNA,
KRAGUJEVAC, ILINDENSKA
29
MARKOVIĆ VLADIMIR,
KRAGUJEVAC, NEZNANOG
JUNAKA 6
RADIĆ DRAGAN, NOVI
BEOGRAD, BULEVAR
ARSENIJA ČARNOJEVIĆA 173
SRETKOVIĆ BORKA,
KRAGUJEVAC, GUSTAVA
KRKLECA 1 A
PEROVIĆ SVETLANA,
KRAGUJEVAC, MIHAJLA
VIKSANOVIĆA 3
STEPANOVIĆ VOJISLAV,
VALJEVO, PROTE MATEJE 3
STANIMIROVIĆ VESNA,
BEOGRAD, JURIJA
GAGARINA 185
OKIĆ ALEKSANDAR,
KRAGUJEVAC, KRALJA
MILANA 86
Osnovni dug III
isplatnog reda
Kamata III
isplatnog reda
Troškovi III
isplatnog reda
3
4
5
Kamata
na
troškove
III
isplatnog
reda
6
Ukupno
potraživanja III
isplatnog reda
3+4+5+6
% III
isplatnog
reda
% od
ukupnih
potraživanja
7
8
9
49,452.81
0.00
3,098.00
0.00
52,550.81
0.0014783
0.0002703
59,513.75
0.00
3,098.00
0.00
62,611.75
0.0017613
0.0003220
552,438.00
26,807.97
0.00
0.00
579,245.97
0.0162944
0.0029794
49,308.05
0.00
3,098.00
0.00
52,406.05
0.0014742
0.0002696
26,290.93
0.00
3,098.00
0.00
29,388.93
0.0008267
0.0001512
49,887.10
0.00
3,098.00
0.00
52,985.10
0.0014905
0.0002725
38,669.87
0.00
9,294.00
0.00
47,963.87
0.0013492
0.0002467
35,275.62
0.00
9,294.00
0.00
44,569.62
0.0012538
0.0002292
98,961.33
0.00
113,658.00
0.00
212,619.33
0.0059810
0.0010936
63,754.97
0.00
9,294.00
0.00
73,048.97
0.0020549
0.0003757
41,038.54
0.00
3,098.00
0.00
44,136.54
0.0012416
0.0002270
74
Br.
Prijave
1
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
Naziv i adresa poverioca
2
RAŠKOVIĆ BILJANA, RAŠKA,
36344 BOLJEVAC, JNA 54
POPOVIĆ RADOMIR,
KOSOVO, GRAČANICA
AL-MAK FLOWER, USA
TURNIĆ VIOLETA,
MLADENOVAC, VUKA
KARADŽIĆA 74
SAVIĆ MILAN, KOSOVSKA
MITROVICA, KRALJA PETRA I
15/7
MILIVOJEVIĆ TOPLICA,
ZAJEČAR, KURSULINA 22
JKP INFORMATIKA, NOVI
SAD, BULEVAR CARA
LAZARA 3
VELEFARM AD SINDIKALNA
ORGANIZACIJA, BEOGRAD,
VOJVODE STEPE 414 A
GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO
ZDRAVLJE BEOGRAD,
BEOGRAD, BULEVAR
DESPOTA STEFANA 54 A
BARAĆ GORDANA,
BEOGRAD, BAGREMOVA 11
ŽIVANOVIĆ MIRJANA,
BEOGRAD, VOJVODE STEPE
497
JANKOVIĆ JULIJA, BEOGRAD,
KUMODRAŠKA 362
Osnovni dug III
isplatnog reda
Kamata III
isplatnog reda
Troškovi III
isplatnog reda
3
4
5
Kamata
na
troškove
III
isplatnog
reda
6
Ukupno
potraživanja III
isplatnog reda
3+4+5+6
% III
isplatnog
reda
% od
ukupnih
potraživanja
7
8
9
33,221.40
0.00
3,098.00
0.00
36,319.40
0.0010217
0.0001868
30,054.74
13,121,779.32
0.00
0.00
3,098.00
0.00
0.00
0.00
33,152.74
13,121,779.32
0.0009326
0.3691195
0.0001705
0.0674919
31,636.27
0.00
0.00
0.00
31,636.27
0.0008899
0.0001627
98,961.33
0.00
3,098.00
0.00
102,059.33
0.0028710
0.0005249
33,709.97
0.00
3,098.00
0.00
36,807.97
0.0010354
0.0001893
16,627.50
230.57
16,858.07
0.00
33,716.14
0.0009484
0.0001734
250,000.00
0.00
0.00
0.00
250,000.00
0.0070326
0.0012859
703,688.00
104,501.03
106,625.00
0.00
914,814.03
0.0257340
0.0047053
67,688.84
0.00
9,294.00
0.00
76,982.84
0.0021655
0.0003960
150,000.85
0.00
64,574.00
0.00
214,574.85
0.0060361
0.0011037
57,105.43
0.00
119,854.00
0.00
176,959.43
0.0049779
0.0009102
75
Br.
Prijave
1
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
Naziv i adresa poverioca
2
BCA MOSAIC DOO,
BEOGRAD, VUČEDOLSKA 4
VOJINOVIĆ MILICA, NIŠ,
TOPLIČKA 37, DONJA
VREŽINA
PORESKA UPRAVA
VOŽDOVAC, BEOGRAD,
USTANIČKA 130
DŽEKIĆ BRANKO,
KRAGUJEVAC, KOPAONIČKA
3
KOVAČEVIĆ BOGOSAV,
VALJEVO, GRADSKI TRG 31
RADIVOJEVIĆ NEVENKA,
BEOGRAD, DOKTORA IVANA
RIBARA 122
BAČANEK SANJA, BEOGRAD,
VLADIMIRA NIKOLIĆA 6
ĆURČIĆ MARIJANA,
BEOGRAD, KIMODRAŽ,
VOJVODE STEPE 579 A
VUJINOVIĆ MIROSLAVA,
BEOGRAD, VIDIKOVAČKI
VENAC 45
GAJIĆ MIODRAG, BEOGRAD,
BRAĆE JERKOVIĆ 141
RADONJIĆ ILIJA, BEOGRAD,
MILENTIJA POPOVIĆA 40
TUCOVIC SANJA, BEOGRAD,
KRALJA PETRA 8
Osnovni dug III
isplatnog reda
Kamata III
isplatnog reda
Troškovi III
isplatnog reda
3
4
5
Kamata
na
troškove
III
isplatnog
reda
6
Ukupno
potraživanja III
isplatnog reda
3+4+5+6
% III
isplatnog
reda
% od
ukupnih
potraživanja
7
8
9
1,411,994.30
494,644.54
79,720.00
0.00
1,986,358.84
0.0558768
0.0102168
34,506.16
0.00
3,098.00
0.00
37,604.16
0.0010578
0.0001934
136,633,202.59
29,248,893.28
0.00
0.00
165,882,095.87
4.6663114
0.8532151
44,675.67
0.00
3,098.00
0.00
47,773.67
0.0013439
0.0002457
20,305.13
0.00
0.00
0.00
20,305.13
0.0005712
0.0001044
83,560.70
0.00
9,294.00
0.00
92,854.70
0.0026120
0.0004776
88,487.06
0.00
9,294.00
0.00
97,781.06
0.0027506
0.0005029
77,510.59
0.00
9,294.00
0.00
86,804.59
0.0024418
0.0004465
81,239.40
0.00
9,294.00
0.00
90,533.40
0.0025467
0.0004657
100,540.67
0.00
9,294.00
0.00
109,834.67
0.0030897
0.0005649
99,165.21
0.00
119,854.00
0.00
219,019.21
0.0061611
0.0011265
129,433.87
0.00
9,294.00
0.00
138,727.87
0.0039025
0.0007135
76
Br.
Prijave
1
255
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
267A
Naziv i adresa poverioca
2
JOHNSON&JOHNSON
CONSUMER ZUG EUROPE,
ŠVAJCARSKA
STOŠIĆ MILOŠ, NIŠ,
PASJAČKIH PARTIZANA 25
NIKOLIĆ DUŠAN, NIŠ, 12.
FEBRUAR 55
GRUJIĆ DRAGAN, BEOGRAD,
PROMINSKA 25
VIRIJEVIĆ SAŠA, NIŠ,
RADOJA DAKIĆA 47 A
RAJIČIN ZORICA, BEOGRAD,
USTANIČKA 177
IGNJATIJEVIĆ JELENA,
BEOGRAD, CVIJIĆEVA 63
KONDIĆ SANJA, BEOGRAD,
DANILA LEKIĆA 7
INSTITUT 1. MAJ-CENTAR ZA
OPREMU DOO, NIŠ, NIŠ,
KNEGINJE LJUBICE 1
MIHAJLOVIĆ GORAN,
VALJEVO, DRAČIĆ BB
BEOGRADSKA BERZA AD
BEOGRAD, BEOGRAD,
OMLADINSKIH BRIGADA 1
KAČAVENDA NEBOJŠA,
BEOGRAD, DOKTORA IVANA
RIBARA 158
MILOVIĆ GORDANA, 38227
ZVEČAN, SVETOG SAVE 15
Osnovni dug III
isplatnog reda
Kamata III
isplatnog reda
Troškovi III
isplatnog reda
3
4
5
Kamata
na
troškove
III
isplatnog
reda
6
Ukupno
potraživanja III
isplatnog reda
3+4+5+6
% III
isplatnog
reda
% od
ukupnih
potraživanja
7
8
9
10,062,349.14
260,130.36
0.00
0.00
10,322,479.50
0.2903743
0.0530937
25,856.65
0.00
3,098.00
0.00
28,954.65
0.0008145
0.0001489
45,354.71
0.00
9,294.00
0.00
54,648.71
0.0015373
0.0002811
54,041.54
0.00
0.00
0.00
54,041.54
0.0015202
0.0002780
28,317.60
0.00
3,098.00
0.00
31,415.60
0.0008837
0.0001616
148,591.79
0.00
0.00
0.00
148,591.79
0.0041799
0.0007643
50,174.83
0.00
0.00
0.00
50,174.83
0.0014114
0.0002581
111,234.60
0.00
0.00
0.00
111,234.60
0.0031291
0.0005721
15,340.00
745.86
0.00
0.00
16,085.86
0.0004525
0.0000827
21,767.13
0.00
3,098.00
0.00
24,865.13
0.0006995
0.0001279
11,800.00
314.80
0.00
0.00
12,114.80
0.0003408
0.0000623
100,564.47
0.00
0.00
0.00
100,564.47
0.0028289
0.0005173
38,792.37
0.00
9,294.00
0.00
48,086.37
0.0013527
0.0002473
77
Br.
Prijave
1
268
269
270
271
272
273
274
275
276
276A
277
278
279
Naziv i adresa poverioca
2
BADNJAR MIROSLAV,
BEOGRAD, STEVANA
FILIPOVIĆA 30
ALEKSIĆ MILOVIĆ MIRJANA,
BEOGRAD, NASTIĆEVA 22
JP SRBIJAGAS, NOVI
BEOGRAD, AUTO PUT 11
ED ELEKTROŠUMADIJA
KRAGUJEVAC, KRAGUJEVAC,
UL. SLOBODE 7
DESPOTOVIĆ GORDANA,
BEOGRAD, BULEVAR DR
ZORANA ĐINĐIĆA 4
ORĐEVIĆ SLOBODAN,
ZAJEČAR, KRUŠEVAČKA 9
RAJKOVIĆ ANA, ZAJEČAR,
ALBANSKE SPOMENICE 18
STANOJEVIĆ DANIJELA,
ZAJEČAR, IVANA
MAŽURANIĆA 11
RANČIĆ MIMA, ZAJEČAR,
RTANJSKA 30
LUKIĆ VLADIMIR, BEOGRAD,
MILANA RASPOPOVIĆA 10
JOVANOVIĆ DEJAN,
ZAJEČAR, KUMANOVSKA 27
HAMZIĆ NEDŽAD, ZAJEČAR,
PERE RADOVANOVIĆA e 5
BRKOVIĆ BRANKO, ZAJEČAR,
NIKOLE PAŠIĆA 87/6
Osnovni dug III
isplatnog reda
Kamata III
isplatnog reda
Troškovi III
isplatnog reda
3
4
5
Kamata
na
troškove
III
isplatnog
reda
6
Ukupno
potraživanja III
isplatnog reda
3+4+5+6
% III
isplatnog
reda
% od
ukupnih
potraživanja
7
8
9
214,298.47
0.00
0.00
0.00
214,298.47
0.0060283
0.0011022
55,280.00
0.00
0.00
0.00
55,280.00
0.0015550
0.0002843
74,962.02
625.98
0.00
0.00
75,588.00
0.0021263
0.0003888
79,738.57
34,318.13
0.00
0.00
114,056.70
0.0032084
0.0005867
57,902.53
0.00
9,294.00
0.00
67,196.53
0.0018903
0.0003456
28,462.36
0.00
3,098.00
0.00
31,560.36
0.0008878
0.0001623
35,953.78
0.00
3,098.00
0.00
39,051.78
0.0010985
0.0002009
17,641.42
0.00
3,098.00
0.00
20,739.42
0.0005834
0.0001067
34,849.97
0.00
3,098.00
0.00
37,947.97
0.0010675
0.0001952
130,639.42
0.00
9,294.00
0.00
139,933.42
0.0039364
0.0007197
28,462.36
0.00
3,098.00
0.00
31,560.36
0.0008878
0.0001623
46,574.81
0.00
9,294.00
0.00
55,868.81
0.0015716
0.0002874
44,675.67
0.00
3,098.00
0.00
47,773.67
0.0013439
0.0002457
78
Br.
Prijave
1
280
281
282
283
284
286
286A
287
288
289
290
291
292
Naziv i adresa poverioca
2
KAMENOVIĆ ŽELJKO,
ZAJEČAR, SVETOZARA
MARKOVIĆA 1
TANIĆ SAŠA, ZAJEČAR,
NIKOLE PAŠIĆA 293
STANKOVIĆ SUZANA,
ZAJEČAR, LJUBE NEŠIĆA 53
CANIĆ SLOBODAN, 19000
ZAJEČAR, VRAŽOGRNAC
STANKOVIĆ NADICA,
ZAJEČAR, RESAVSKA 13
INSTITUT 1. MAJ AD NIŠ, NIŠ,
KNEGINJE LJUBICE 1
KELNAR ZORAN, BEOGRAD,
PAUNOVA 75
SAVIĆ MARIJA, NIŠ, JUSTINA
POPOVIĆA 2
JELIČIĆ BRATISLAV,
BEOGRAD, CRNOTRAVSKA
13 B
ĆIRIĆ NATAŠA, MEDOŠEVAC,
SVETOZARA MARKOVIĆA 13
SIMONOVIĆ KATARINA, NIŠ,
DRAGIŠE CVETKOVIĆA 14
MILOVANČEVIĆ JASMINA,
BEOGRAD, STANKA
PAUNOVIĆA VELJKA 58
DAVIDOVIĆ INDIRA,
BEOGRAD, MARIČKA 22
Osnovni dug III
isplatnog reda
Kamata III
isplatnog reda
Troškovi III
isplatnog reda
3
4
5
Kamata
na
troškove
III
isplatnog
reda
6
Ukupno
potraživanja III
isplatnog reda
3+4+5+6
% III
isplatnog
reda
% od
ukupnih
potraživanja
7
8
9
38,768.68
0.00
9,294.00
0.00
48,062.68
0.0013520
0.0002472
16,989.99
0.00
3,098.00
0.00
20,087.99
0.0005651
0.0001033
36,432.97
0.00
9,294.00
0.00
45,726.97
0.0012863
0.0002352
48,127.98
0.00
9,294.00
0.00
57,421.98
0.0016153
0.0002954
34,306.19
0.00
9,294.00
0.00
43,600.19
0.0012265
0.0002243
28,910.00
276.36
0.00
0.00
29,186.36
0.0008210
0.0001501
68,759.68
0.00
9,294.00
0.00
78,053.68
0.0021957
0.0004015
50,013.76
0.00
3,098.00
0.00
53,111.76
0.0014940
0.0002732
45,085.41
0.00
0.00
0.00
45,085.41
0.0012683
0.0002319
33,278.18
0.00
64,574.00
0.00
97,852.18
0.0027526
0.0005033
32,732.83
0.00
3,098.00
0.00
35,830.83
0.0010079
0.0001843
72,372.97
0.00
9,294.00
0.00
81,666.97
0.0022973
0.0004201
54,308.80
0.00
9,294.00
0.00
63,602.80
0.0017892
0.0003271
79
Br.
Prijave
1
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
Naziv i adresa poverioca
2
GRAD KRALJEVO-GRADSKA
UPRAVA-ODELENJE ZA
PORESKU ADMINISTRACIJU,
KRALJEVO, TRG JOVANA
SARIĆA1
JEROTIĆ JORDANKA,
BEOGRAD, LADNE VODE 36
LAZAREVIĆ BRANKO,
OBRENOVAC, KUZMANOVIĆA
VINOGRADIĆ 1
RADOJIČIĆ RADOJICA, NIŠ,
BALKANSKA 15/1
PROKOPIJEVIĆ JELENA,
BEOGRAD, VOJVODE STEPE
249
GAČIĆ DUŠANKA, UŽICE,
LJUBICE ČAKAREVIĆ 23
PFIZER H.C.P.
CORPORATION, USA
HAMADTO NAZAR,
BEOGRAD, BULEVAR
OSLOBOĐENJA 164/95
PUZOVIĆ IVAN, BEOGRAD,
INDIRE GANDI 15/26
LOVRE IVANA, BEOGRAD,
VOJVODE STEPE 488
ĆOSIĆ DUŠAN, BEOGRAD,
DIMITRIJA TUCOVIĆA 54/6
Osnovni dug III
isplatnog reda
Kamata III
isplatnog reda
Troškovi III
isplatnog reda
3
4
5
Kamata
na
troškove
III
isplatnog
reda
6
Ukupno
potraživanja III
isplatnog reda
3+4+5+6
% III
isplatnog
reda
% od
ukupnih
potraživanja
7
8
9
643,276.61
226,632.75
0.00
0.00
869,909.36
0.0244708
0.0044744
81,338.56
0.00
147,494.00
0.00
228,832.56
0.0064371
0.0011770
124,746.48
0.00
9,294.00
0.00
134,040.48
0.0037706
0.0006894
46,237.30
0.00
119,854.00
0.00
166,091.30
0.0046722
0.0008543
38,581.72
0.00
0.00
0.00
38,581.72
0.0010853
0.0001984
44,144.67
0.00
0.00
0.00
44,144.67
0.0012418
0.0002271
838,224,655.21
18,111,157.51
0.00
0.00
856,335,812.72
24.0889743
4.4045658
83,142.55
0.00
0.00
0.00
83,142.55
0.0023388
0.0004276
71,826.10
0.00
0.00
0.00
71,826.10
0.0020205
0.0003694
4,908.94
0.00
0.00
0.00
4,908.94
0.0001381
0.0000252
93,560.88
0.00
64,574.00
0.00
158,134.88
0.0044484
0.0008134
80
Br.
Prijave
1
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
Naziv i adresa poverioca
2
HADŽI ARSIĆ NOVAKOVIĆ
SNEŽANA, BEOGRAD,
LJUBOMIRA IVKOVIĆA ŠUCE
26
ABBOTT LOGISTICS BV,
HOLANDIJA, 8011 BZ
ZWOLLE, MEEUWENLAAN 4
ISAILOVIĆ MIODRAG,
BEOGRAD, MILIĆA RAKIĆA 7
DIMIĆ IVAN, BEOGRAD,
VESELINA ČAJKANOVIĆA 74
ŠORGIĆ MARIJA, BEOGRAD,
BOGDANA ŽERAJIĆA 36
MIJAJLOVIĆ VIOLETA,
BEOGRAD, IVANA MIČURINA
16A
RADENKOVIĆ JASMINA,
BEOGRAD, VOJVODE STEPE
451
ĆIROVIĆ JELENA, BEOGRAD,
KUMODRAŠKA 328
PAVLOVIĆ MIROSLAV,
BEOGRAD ZEMUN DRAGANA
RAKIĆA 30A
MORAVČEVIĆ SANJA,
BEOGRAD, BULEVAR
DESPOTA STEFANA 68A
KRČEDINAC BOŽO,
BEOGRAD, VOJVODE STEPE
459B
Osnovni dug III
isplatnog reda
Kamata III
isplatnog reda
Troškovi III
isplatnog reda
3
4
5
Kamata
na
troškove
III
isplatnog
reda
6
Ukupno
potraživanja III
isplatnog reda
3+4+5+6
% III
isplatnog
reda
% od
ukupnih
potraživanja
7
8
9
130,265.04
0.00
175,134.00
0.00
305,399.04
0.0085910
0.0015708
117,149,310.10
60,447,068.78
12,508,661.40
0.00
190,105,040.28
5.3477098
0.9778058
220,751.34
0.00
0.00
0.00
220,751.34
0.0062098
0.0011354
109,419.04
0.00
0.00
0.00
109,419.04
0.0030780
0.0005628
46,727.29
0.00
0.00
0.00
46,727.29
0.0013145
0.0002403
55,280.00
0.00
0.00
0.00
55,280.00
0.0015550
0.0002843
47,211.53
0.00
0.00
0.00
47,211.53
0.0013281
0.0002428
178,520.39
0.00
0.00
0.00
178,520.39
0.0050218
0.0009182
185,143.57
0.00
0.00
0.00
185,143.57
0.0052081
0.0009523
57,729.56
0.00
0.00
0.00
57,729.56
0.0016239
0.0002969
83,790.45
0.00
0.00
0.00
83,790.45
0.0023570
0.0004310
81
Br.
Prijave
1
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
Naziv i adresa poverioca
2
KUZMANOVIĆ DEJAN,
BEOGRAD, BARAJEVO,
BRĐANSKA 60
ŠAVIJA DOSTA, BEOGRAD,
BATAJNICA,
RASTOVIĆ DARKO,
BEOGRAD, BORIVOJA
STEVANOVIĆA 12B
MANČIĆ ALEKSANDAR,
BEOGRAD, DOBANOVCI,
SURČIN, SLOVAČKA 2
RAŠOVIĆ JELENA, BEOGRAD,
RAJKA RUŽIĆA 52
VUKOJEVIĆ DRAGAN,
BEOGRAD, MIJE DIMIĆ 8
TOŠIĆ JADRANKA,
BEOGRAD, SURČINSKA 16D
STJEPANOVIĆ VJERA,
ZEMUN, RATARSKI PUT 24
ĆIRKOVIĆ MARINA,
BEOGRAD, LJUBIŠE
MIODRAGOVIĆA 73E
ZDRAVKOVIĆ MIRJANA,
BEOGRAD, ŽIVKA
GAVRILOVIĆA 18B
KNEŽEVIĆ MIRJANA,
BEOGRAD, SMEDEREVSKI
PUT 104
JOVANOVIĆ JELENA,
BEOGRAD, DOKTORA
AGOSTINA NETA 34
Osnovni dug III
isplatnog reda
Kamata III
isplatnog reda
Troškovi III
isplatnog reda
3
4
5
Kamata
na
troškove
III
isplatnog
reda
6
Ukupno
potraživanja III
isplatnog reda
3+4+5+6
% III
isplatnog
reda
% od
ukupnih
potraživanja
7
8
9
111,307.50
0.00
0.00
0.00
111,307.50
0.0031311
0.0005725
62,305.99
0.00
0.00
0.00
62,305.99
0.0017527
0.0003205
80,550.97
0.00
0.00
0.00
80,550.97
0.0022659
0.0004143
62,607.30
0.00
0.00
0.00
62,607.30
0.0017612
0.0003220
46,458.28
0.00
0.00
0.00
46,458.28
0.0013069
0.0002390
128,205.28
0.00
0.00
0.00
128,205.28
0.0036065
0.0006594
121,181.28
0.00
0.00
0.00
121,181.28
0.0034089
0.0006233
57,233.04
0.00
9,294.00
0.00
66,527.04
0.0018714
0.0003422
59,187.17
0.00
64,574.00
0.00
123,761.17
0.0034814
0.0006366
134,260.90
0.00
0.00
0.00
134,260.90
0.0037768
0.0006906
51,622.92
0.00
0.00
0.00
51,622.92
0.0014522
0.0002655
46,715.37
0.00
0.00
0.00
46,715.37
0.0013141
0.0002403
82
Br.
Prijave
1
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
Naziv i adresa poverioca
2
SPASOJEVIĆ ZORAN,
BEOGRAD, 20 OKTOBRA 42 V
NOVAKOVIĆ DANIJELA,
BEOGRAD, ZEMUN. KOSTE
DRAGIĆEVIĆA 7
JOKSIMOVIĆ SAMARDŽIĆ
BRANKA, BEOGRAD,
NEHRUOVA 89
MLAĐEN MIRA, BEOGRAD,
VOJVODE STEPE 453
KRSTEVSKI VANJA,
BEOGRAD, NIKOLE
MARAKOVIĆA 4
TIOSAVLJEVIĆ SLAĐANA,
MLADENOVAC, PUT ZA KRAK
8, SENAJA
PEJIĆ DRAGICA,
OBRENOVAC, 31.SRPSKE
BRIGADE 54C
STANKOVIĆ JELICA,
BEOGRAD, BERANSKA 36A
JELIĆ DUŠICA, BOLJEVCI,
BRANKA OSTOJIĆA 4
STANKOVIĆ MARIJA,
BEOGRAD, RIPANJ, TIMOČKI
PUT 29
ŽIVKOVIĆ JASMINA,
BEOGRAD, BULEVAR JNA 86
S, RAKOVICA
Osnovni dug III
isplatnog reda
Kamata III
isplatnog reda
Troškovi III
isplatnog reda
3
4
5
Kamata
na
troškove
III
isplatnog
reda
6
Ukupno
potraživanja III
isplatnog reda
3+4+5+6
% III
isplatnog
reda
% od
ukupnih
potraživanja
7
8
9
58,122.66
0.00
0.00
0.00
58,122.66
0.0016350
0.0002990
46,250.77
0.00
0.00
0.00
46,250.77
0.0013010
0.0002379
97,624.65
0.00
0.00
0.00
97,624.65
0.0027462
0.0005021
47,964.56
0.00
0.00
0.00
47,964.56
0.0013493
0.0002467
99,490.62
0.00
0.00
0.00
99,490.62
0.0027987
0.0005117
45,720.55
0.00
0.00
0.00
45,720.55
0.0012861
0.0002352
48,703.91
0.00
0.00
0.00
48,703.91
0.0013701
0.0002505
45,973.49
0.00
0.00
0.00
45,973.49
0.0012932
0.0002365
46,961.96
0.00
0.00
0.00
46,961.96
0.0013211
0.0002415
46,219.77
0.00
0.00
0.00
46,219.77
0.0013002
0.0002377
46,578.66
0.00
0.00
0.00
46,578.66
0.0013103
0.0002396
83
Br.
Prijave
1
338
339
339A
34
340
341
342
343
344
345
346
Naziv i adresa poverioca
2
PANTELIĆ SVETLANA,
BEOGRAD, KRNJAČA,
ZRENJANINSKI PUT 17
TRKULJA MILANKA,
BEOGRAD, BATAJNICA,
KRALJA RADOSLAVA 121
ANDREJEVIĆ DRAGOSLAV,
NIŠ, PUŠKINOVA 31
CITY EXPRESS DOO,
BEOGRAD, KUMODRAŠKA
240
KECOJEVIĆ NEVENA,
BEOGRAD, VINOGRADSKI
VENAC 29
RADOJIČIĆ ALEKSANDRA,
BEOGRAD, PORUČNIKA
SPASIĆA I MAŠERE 4
JANIĆIJEVIĆ MAJA,
BEOGRAD, VIDIKOVAČKI
VENAC 69
JOKIĆ ŽELJKA, BEOGRAD,
JOVANA BIJELIĆA 17
MARJANOVIĆ GORDANA,
BEOGRAD, BORSKA 9C
KNEŽEVIĆ MARKO,
BEOGRAD, JOSIPA
SLAVENSKOG 23
KAPOR LJUBICA, BEOGRAD,
BALKANSKA 47
Osnovni dug III
isplatnog reda
Kamata III
isplatnog reda
Troškovi III
isplatnog reda
3
4
5
Kamata
na
troškove
III
isplatnog
reda
6
Ukupno
potraživanja III
isplatnog reda
3+4+5+6
% III
isplatnog
reda
% od
ukupnih
potraživanja
7
8
9
44,385.99
0.00
0.00
0.00
44,385.99
0.0012486
0.0002283
110,560.00
0.00
0.00
0.00
110,560.00
0.0031101
0.0005687
40,296.04
0.00
119,854.00
0.00
160,150.04
0.0045051
0.0008237
12,318.46
1,421.60
0.00
0.00
13,740.06
0.0003865
0.0000707
49,572.85
0.00
6,196.00
0.00
55,768.85
0.0015688
0.0002868
59,279.50
0.00
9,294.00
0.00
68,573.50
0.0019290
0.0003527
73,475.18
0.00
9,294.00
0.00
82,769.18
0.0023283
0.0004257
89,572.39
0.00
147,494.00
0.00
237,066.39
0.0066687
0.0012194
91,752.81
0.00
147,494.00
0.00
239,246.81
0.0067301
0.0012306
83,036.00
0.00
9,294.00
0.00
92,330.00
0.0025973
0.0004749
189,636.84
0.00
9,294.00
0.00
198,930.84
0.0055960
0.0010232
84
Br.
Prijave
1
347
347A
35
348
349
350
351
352
353
354
Naziv i adresa poverioca
2
UNIONBEST DOO,
BEOGRAD,MATICE SRPSKE
47
LAINOVIĆ ANITA, BEOGRAD,
RUŽE JOVANOVIĆ 9
JKP GRADSKA ČISTOĆA
BEOGRAD, BEOGRAD, MIJE
KOVAČEVIĆA 4
DOSTANIĆ MILUTINOVIĆ
LJILJANA, BEOGRAD, 11.
KRAJIŠKE DIVIZIJE 67
VUJATOVIĆ MIRELA,
BEOGRAD, KRNJAČA, DRUGA
SUTJESKA 1
RADOVANOVIĆ KRISTINA,
BEOGRAD, KALUĐERICA,
BEOGRADSKA 12
CVETKOVIĆ MAJA,
BEOGRAD, OBRENOVAC,
GVOZDENOVIĆA PUT 11
RAKITA IVANA, BEOGRAD,
JAJINCI, DRAGINJE
RADOVANOVIĆ 12
OTAŠEVIĆ VESNA,
BEOGRAD, RADOVANA
SIMIĆA CIGE 18
GLEĐA BILJANA, NOVI
BEOGRAD, ŠPANSKIH
BORACA 18
Osnovni dug III
isplatnog reda
Kamata III
isplatnog reda
Troškovi III
isplatnog reda
3
4
5
Kamata
na
troškove
III
isplatnog
reda
6
Ukupno
potraživanja III
isplatnog reda
3+4+5+6
% III
isplatnog
reda
% od
ukupnih
potraživanja
7
8
9
293,691.79
0.00
0.00
0.00
293,691.79
0.0082616
0.0015106
18,622.52
0.00
0.00
0.00
18,622.52
0.0005239
0.0000958
1,942,950.80
332,269.47
78,041.00
0.00
2,353,261.27
0.0661979
0.0121040
81,956.30
0.00
0.00
0.00
81,956.30
0.0023055
0.0004215
27,285.89
0.00
0.00
0.00
27,285.89
0.0007676
0.0001403
43,928.62
0.00
0.00
0.00
43,928.62
0.0012357
0.0002259
28,355.63
0.00
0.00
0.00
28,355.63
0.0007977
0.0001458
25,632.49
0.00
0.00
0.00
25,632.49
0.0007210
0.0001318
47,893.49
0.00
0.00
0.00
47,893.49
0.0013473
0.0002463
82,543.17
0.00
9,294.00
0.00
91,837.17
0.0025834
0.0004724
85
Br.
Prijave
1
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
Naziv i adresa poverioca
2
STEPANOVIĆ RISTIĆ MARINA,
BEOGRAD, LUKE VOJVODIĆA
17 B
JOVANOVIĆ ADRIJANA,
BEOGRAD, 20 OKTOBRA 19
KUJUNDŽIĆ KATARINA,
BEOGRAD, DOKTORA IVANA
ROBARA 106
PETROVIĆ ROZITA,
MLADENOVAC, ČIKA LJUBINA
13
KOSANOVIĆ KATARINA,
BEOGRAD, ALEKSINAČKIH
RUDARA 49
TOMIĆ MARIJANA, BEOGRAD,
VOJVODE STEPE 485 A
RONČEVIĆ ISIDORA,
BEOGRAD, ISIDORE SEKULIĆ
5
DODIK VESNA, BEOGRAD,
BERANSKA 28A
VELJKOVIĆ NENAD, NIŠ,
KURSULINA 7
PRIVREDNI SUD U
BEOGRADU, BEOGRAD,
MASARIKOVA 2
VUJINOVIĆ GORDANA,
BEOGRAD, KRALJEVAČKA 64
STANKOVIĆ SLAVKO,
BEOGRAD, TIMOČKI PUT 29,
RIPANJ
Osnovni dug III
isplatnog reda
Kamata III
isplatnog reda
Troškovi III
isplatnog reda
3
4
5
Kamata
na
troškove
III
isplatnog
reda
6
Ukupno
potraživanja III
isplatnog reda
3+4+5+6
% III
isplatnog
reda
% od
ukupnih
potraživanja
7
8
9
37,023.65
0.00
0.00
0.00
37,023.65
0.0010415
0.0001904
61,793.56
0.00
64,574.00
0.00
126,367.56
0.0035548
0.0006500
44,188.24
0.00
6,196.00
0.00
50,384.24
0.0014173
0.0002592
80,100.29
0.00
9,294.00
0.00
89,394.29
0.0025147
0.0004598
30,191.77
0.00
55,280.00
0.00
85,471.77
0.0024043
0.0004396
58,520.53
0.00
64,574.00
0.00
123,094.53
0.0034627
0.0006331
75,248.34
0.00
9,294.00
0.00
84,542.34
0.0023782
0.0004348
82,728.94
0.00
9,294.00
0.00
92,022.94
0.0025886
0.0004733
47,867.14
0.00
9,294.00
0.00
57,161.14
0.0016080
0.0002940
363,166.50
0.00
0.00
0.00
363,166.50
0.0102160
0.0018679
78,736.55
0.00
64,574.00
0.00
143,310.55
0.0040314
0.0007371
111,252.16
0.00
0.00
0.00
111,252.16
0.0031296
0.0005722
86
Br.
Prijave
1
367
368
370
371
372
373
374
375
376
378
379
380
Naziv i adresa poverioca
2
SANMED GMBH, AUSTRIA,
2500 BADEN,
VALERIESTRASSE 12/2
OPŠTINA IVANJICA,
IVANJICA, VENJAMINA
MARINKOVIĆA 1
RADULOVIĆ SLAVKA,
BEOGRAD, JURIJA
GAGARINA 200
TOMLJENOVIĆ ANA,
BEOGRAD, MILIVOJA
PEROVIĆA 10
JKP VODOVOD ZAJEČAR,
ZAJEČAR, BULEVAR DR
ZORANA ĐINĐIĆA 5
JANIĆIJEVIĆ SLAĐANA, NIŠ,
DONJOVREŽINSKA 1
JKP MEDIJANA NIŠ, NIŠ,
MRAMORSKA 10
GRAD UŽICE, UŽICE
GRAD VALJEVO, VALJEVO
URIČIĆ MILOVAN, BEOGRAD,
KUMODRAŠKA 318
BATOVAC DARKO, BEOGRAD,
BELE VODE 23
GLAXOSMITHKLINE EXPORT
LIMITED, UJEDINJENO
KRALJEVSTVO, 980 GREAT
WEST ROAD, BRENTFORD,
MIDDLESEX
Osnovni dug III
isplatnog reda
Kamata III
isplatnog reda
Troškovi III
isplatnog reda
3
4
5
Kamata
na
troškove
III
isplatnog
reda
6
Ukupno
potraživanja III
isplatnog reda
3+4+5+6
% III
isplatnog
reda
% od
ukupnih
potraživanja
7
8
9
15,597,376.15
821,841.91
1,048,517.00
0.00
17,467,735.06
0.4913724
0.0898453
3,618,490.40
308,202.76
0.00
0.00
3,926,693.16
0.1104590
0.0201970
72,450.22
0.00
9,294.00
0.00
81,744.22
0.0022995
0.0004205
64,758.84
0.00
64,574.00
0.00
129,332.84
0.0036382
0.0006652
22,749.78
0.00
0.00
0.00
22,749.78
0.0006400
0.0001170
37,798.75
0.00
9,294.00
0.00
47,092.75
0.0013247
0.0002422
116,173.44
4,341,610.41
2,158,454.65
2,329.91
1,553,421.68
449,227.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
118,503.35
5,895,032.09
2,607,682.12
0.0033335
0.1658290
0.0733549
0.0006095
0.0303211
0.0134126
160,658.01
0.00
9,294.00
0.00
169,952.01
0.0047808
0.0008741
116,195.60
0.00
9,294.00
0.00
125,489.60
0.0035301
0.0006455
365,027,870.29
10,314,452.06
0.00
0.00
375,342,322.35
10.5584882
1.9305744
87
Br.
Prijave
1
381
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
Naziv i adresa poverioca
2
JOVANOVIĆ NADA,
BEOGRAD, SREMČICA,
CRVENE STRANE 1A
DESPOTOVIĆ PREDRAG,
UŽICE, VOJVODE MASLAĆA
17
SIBINOVIĆ GORAN,
KRAGUJEVAC, MILOJA ĐAKA
22
PETROVIĆ GORICA,
BEOGRAD, ZAKLOPAČA,
BORISA KIDRIČA 4
MATIJAŠEVIĆ GORAN,
BEOGRAD, MEŠE
SELIMOVIĆA 14
MOJSILOVIĆ SLAVICA,
BEOGRAD, ZVEZDARA,
ULOFA PALMEA 3
STOJANOVIĆ ZORAN, UŽICE,
ŽELEZNIČKA 77
TRAŠEVIĆ STANISLAVA, NIŠ,
4 JULI 5 D
JOVANOVIĆ SNEŽANA, NIŠ,
DIMITRIJA TUCOVIĆA 73
MILJKOVIĆ DRAGANA,
LESKOVAC, PREDEJANE,
SELO SUŠEVLJE
STEFANOVIĆ TOMISLAV,
BEOGRAD, LUKE VOJVODIĆA
71 A
Osnovni dug III
isplatnog reda
Kamata III
isplatnog reda
Troškovi III
isplatnog reda
3
4
5
Kamata
na
troškove
III
isplatnog
reda
6
Ukupno
potraživanja III
isplatnog reda
3+4+5+6
% III
isplatnog
reda
% od
ukupnih
potraživanja
7
8
9
65,419.03
0.00
9,294.00
0.00
74,713.03
0.0021017
0.0003843
44,962.34
0.00
9,294.00
0.00
54,256.34
0.0015262
0.0002791
22,653.79
0.00
3,098.00
0.00
25,751.79
0.0007244
0.0001325
65,989.52
0.00
64,574.00
0.00
130,563.52
0.0036728
0.0006716
53,447.84
0.00
9,294.00
0.00
62,741.84
0.0017649
0.0003227
54,565.55
0.00
64,574.00
0.00
119,139.55
0.0033514
0.0006128
46,932.79
0.00
9,294.00
0.00
56,226.79
0.0015817
0.0002892
31,267.12
0.00
58,378.00
0.00
89,645.12
0.0025217
0.0004611
24,173.79
0.00
3,098.00
0.00
27,271.79
0.0007672
0.0001403
21,133.79
0.00
30,098.00
0.00
51,231.79
0.0014412
0.0002635
99,154.83
0.00
147,494.00
0.00
246,648.83
0.0069383
0.0012686
88
Br.
Prijave
1
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
Naziv i adresa poverioca
2
STEFANOVIĆ NARCISA,
BEOGRAD, LUKE VOJVODIĆA
71 A
MOSIĆ ZORAN, BEOGRAD,
LEPOSAVE MIHAJLOVIĆ 19
GEORGIJEV DUŠICA,
BEOGRAD, BORIVOJA
STEVANOVIĆA 39
MILOVANOVIĆ MIROSLAV,
BEOGRAD, BULEVAR
OSLOBOĐENJA 88
VUKOVIĆ MOMIR, BEOGRAD,
LJUBA VUČKOVIĆA 9
GRADSKA UPRAVA GRADA
BEOGRADA-SEKRETARIJAT
ZA FINANSIJE, BEOGRAD,
TRG NIKOLE PAŠIĆA 6
PLAVŠIĆ MILICA, BEOGRAD,
ZAPLANJSKA 86 A
LA FANTANA DOO,
BEOGRAD, PATRIJARHA
DIMITRIJA 12 G
SEKULIĆ VASILIJA, UŽICE,
ZLATIBORSKA BB
STEVANOVIĆ DRAGANA,
BEOGRAD, HANIBALA LUCIĆA
2
BELUPO DD, REPUBLIKA
HRVATSKA, KOPRIVNICA,
DANICA 5
Osnovni dug III
isplatnog reda
Kamata III
isplatnog reda
Troškovi III
isplatnog reda
3
4
5
Kamata
na
troškove
III
isplatnog
reda
6
Ukupno
potraživanja III
isplatnog reda
3+4+5+6
% III
isplatnog
reda
% od
ukupnih
potraživanja
7
8
9
73,258.72
0.00
9,294.00
0.00
82,552.72
0.0023222
0.0004246
184,794.13
0.00
9,294.00
0.00
194,088.13
0.0054598
0.0009983
153,925.55
0.00
9,294.00
0.00
163,219.55
0.0045914
0.0008395
312,856.78
0.00
9,294.00
0.00
322,150.78
0.0090622
0.0016570
310,180.06
0.00
9,294.00
0.00
319,474.06
0.0089869
0.0016432
5,108,028.02
337,422.10
0.00
0.00
5,445,450.12
0.1531821
0.0280087
20,907.80
0.00
0.00
0.00
20,907.80
0.0005881
0.0001075
62,482.01
23,217.76
0.00
0.00
85,699.77
0.0024108
0.0004408
14,525.08
0.00
147,494.00
0.00
162,019.08
0.0045576
0.0008333
48,758.59
0.00
0.00
0.00
48,758.59
0.0013716
0.0002508
17,599,054.89
10,099,892.94
287,626.83
0.00
27,986,574.66
0.7872704
0.1439490
89
Br.
Prijave
1
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
Naziv i adresa poverioca
2
NYCOMED GERMANY
HOLDING GMBH, KONSTANZ
ČEBEDŽIĆ NETA, BEOGRAD,
MILUTINA MILANKOVIĆA 58
LUKOVIĆ BRANKA,
BEOGRAD, KRUŠEVAČKA 45
KRČEDINAC SANDRA, 11307
BOLEČ, MAJEVAČKA 10
MILADINOVIĆ STANOJEVIĆ
GORDANA, BEOGRAD,
ALEKSINAČKIH RUDARA 16
MLADENOVIĆ MARKO,
BEOGRAD, ZEMUN,
PEĆINAČKA 21
GRAD SUBOTICA, SUBOTICA
JKP ČISTOĆA I ZELENILO
SUBOTICA, SUBOTICA,
JOŽEFA ATILE 4
STOJANOV VALENTINA,
NIŠKA BANJA, VIDOJA
JOVANOVIĆA 22 B
SAVIĆ NEVENKA, NIŠ,
DRUGOG SRPSKOG
USTANKA 3
GAŠI ALI, NOVI SAD,
TEMERINSKI PUT 6
VOJINOVIĆ MIRJANA, NOVI
SAD, PARISKE KOMUNE 33
VOJINOVIĆ LJUBOMIR, NOVI
SAD, PARISKE KOMUNE 33
Osnovni dug III
isplatnog reda
Kamata III
isplatnog reda
Troškovi III
isplatnog reda
3
4
5
Kamata
na
troškove
III
isplatnog
reda
6
Ukupno
potraživanja III
isplatnog reda
3+4+5+6
% III
isplatnog
reda
% od
ukupnih
potraživanja
7
8
9
128,433,867.31
2,065,462.15
0.00
0.00
130,499,329.46
3.6709839
0.6712237
31,273.02
0.00
6,196.00
0.00
37,469.02
0.0010540
0.0001927
62,659.29
0.00
9,294.00
0.00
71,953.29
0.0020241
0.0003701
22,066.44
0.00
9,294.00
0.00
31,360.44
0.0008822
0.0001613
232,142.41
0.00
9,294.00
0.00
241,436.41
0.0067917
0.0012418
51,329.79
3,214,043.51
0.00
698,957.65
6,196.00
0.00
0.00
0.00
57,525.79
3,913,001.16
0.0016182
0.1100739
0.0002959
0.0201265
32,191.78
715.87
0.00
0.00
32,907.65
0.0009257
0.0001693
23,287.13
0.00
3,098.00
0.00
26,385.13
0.0007422
0.0001357
24,173.79
0.00
3,098.00
0.00
27,271.79
0.0007672
0.0001403
46,513.56
0.00
9,294.00
0.00
55,807.56
0.0015699
0.0002870
55,189.00
0.00
3,098.00
0.00
58,287.00
0.0016396
0.0002998
30,199.50
0.00
3,098.00
0.00
33,297.50
0.0009367
0.0001713
90
Br.
Prijave
1
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
Naziv i adresa poverioca
2
VIĆANOVIĆ BORISLAV, NOVI
SAD, BULEVAR S.
JOVANOVIĆA 13
BOGUNOVIĆ OLIVERA, NOVI
SAD, MIHAJLA LALIĆA 11
SLOBODA ILIJA, 24224 STARI
ŽEDNIK, BRATSTVA
JEDINSTVA 17
VUKIČEVIĆ SANJA,
SUBOTICA, BAJSKI PUT 129
TEČER ŽOLT, SUBOTICA,
BELE ČIKOŠA 14
BOBIĆ GORDAN, SUBOTICA,
ŽETELAČKA 9
MANDOVIĆ JELENA,
SUBOTICA, ŠAJKAŠKA 5
GAJINOV SLOBODAN, 21472
KULPIN, MARŠALA TITA 125
SEKULIĆ BRANKO,
SUBOTICA, JOA LAJOŠA 72
STEFANOVIĆ RAJKA,
SUBOTICA, BIKOVO,
BRATSTVA JEDINSTVA 17
POPOVIĆ SLAVICA,
SUBOTICA, PETRA LEKOVIĆA
11
DESPENIĆ RADOVAN, 24206
BIKOVO, BIKOVO SALAŠ 327/c
MOMČILOVIĆ ALEKSANDAR,
BEOGRAD, ARČIBALDA
RAJSA 54 A
Osnovni dug III
isplatnog reda
Kamata III
isplatnog reda
Troškovi III
isplatnog reda
3
4
5
Kamata
na
troškove
III
isplatnog
reda
6
Ukupno
potraživanja III
isplatnog reda
3+4+5+6
% III
isplatnog
reda
% od
ukupnih
potraživanja
7
8
9
21,387.13
0.00
3,098.00
0.00
24,485.13
0.0006888
0.0001259
24,047.12
0.00
3,098.00
0.00
27,145.12
0.0007636
0.0001396
31,849.88
0.00
0.00
0.00
31,849.88
0.0008959
0.0001638
45,935.84
0.00
0.00
0.00
45,935.84
0.0012922
0.0002363
29,823.22
0.00
0.00
0.00
29,823.22
0.0008389
0.0001534
18,509.99
0.00
3,098.00
0.00
21,607.99
0.0006078
0.0001111
35,505.12
0.00
0.00
0.00
35,505.12
0.0009988
0.0001826
29,533.69
0.00
0.00
0.00
29,533.69
0.0008308
0.0001519
33,713.69
0.00
0.00
0.00
33,713.69
0.0009484
0.0001734
26,131.79
0.00
0.00
0.00
26,131.79
0.0007351
0.0001344
59,825.09
0.00
0.00
0.00
59,825.09
0.0016829
0.0003077
46,412.82
0.00
3,098.00
0.00
49,510.82
0.0013928
0.0002547
59,649.57
0.00
0.00
0.00
59,649.57
0.0016780
0.0003068
91
Br.
Prijave
1
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
447
451
456
Naziv i adresa poverioca
2
GEZ ĐULA, NOVI SAD,
VOJVOĐANSKA 25,
BUDISAVA
EKIĆ SLAĐANA, NOVI SAD,
SELJAČKIH BUNA 35
ILIĆ LJUBIŠA, NOVI SAD,
STOJANA NOVAKOVIĆA 23
ILIĆ ZORAN, NOVI SAD, IRIG,
KARAĐORĐEVA 92
KOSTIN MARIJA, ZRENJANIN,
BULEVAR VELJKA
VLAHOVIĆA 71
MLADENOVIĆ DEJAN, NOVI
SAD, VETERNIK, NOVA 54
NIKOLAŠ MILAN, NOVI SAD,
VETERNIČKA 38
OLJAČA ANITA, NOVI SAD,
DANILA KIŠA 9
RADICA PLOHL, NOVI SAD,
BULEVAR KNEZA MILOŠA 2
RADAKOVIĆ MARINA, NOVI
SAD, NOVOSADSKOG SAJMA
54
RISTIĆ OLIVERA, BEOGRAD,
BLAGAJSKA 15
BRKOVIĆ GORDANA,
BEOGRAD, SAVE
JOVANOVIĆA 72
BEL COMPUTERS DOO,
BEOGRAD, ŽARKOVAČKA 2
D, pf 17
Osnovni dug III
isplatnog reda
Kamata III
isplatnog reda
Troškovi III
isplatnog reda
3
4
5
Kamata
na
troškove
III
isplatnog
reda
6
Ukupno
potraživanja III
isplatnog reda
3+4+5+6
% III
isplatnog
reda
% od
ukupnih
potraživanja
7
8
9
36,047.75
0.00
9,294.00
0.00
45,341.75
0.0012755
0.0002332
49,543.29
0.00
3,098.00
0.00
52,641.29
0.0014808
0.0002708
30,489.02
0.00
3,098.00
0.00
33,587.02
0.0009448
0.0001728
17,641.42
0.00
3,098.00
0.00
20,739.42
0.0005834
0.0001067
40,839.49
0.00
58,378.00
0.00
99,217.49
0.0027910
0.0005103
44,545.01
0.00
9,294.00
0.00
53,839.01
0.0015145
0.0002769
39,074.40
0.00
9,294.00
0.00
48,368.40
0.0013606
0.0002488
50,249.00
0.00
58,278.00
0.00
108,527.00
0.0030529
0.0005582
33,872.83
0.00
141,298.00
0.00
175,170.83
0.0049276
0.0009010
24,553.79
0.00
168,938.00
0.00
193,491.79
0.0054430
0.0009952
165,840.00
0.00
0.00
0.00
165,840.00
0.0046651
0.0008530
110,560.00
0.00
0.00
0.00
110,560.00
0.0031101
0.0005687
3,040,415.82
467,496.83
0.00
0.00
3,507,912.65
0.0986786
0.0180430
92
Br.
Prijave
1
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
Naziv i adresa poverioca
2
SIVIĆ MIODRAG, SUBOTICA,
DEBARSKA 16
KARAPETRIĆ ĐORĐE,
BEOGRAD, SINĐELIĆEVA 22
JOTIĆ MIJAT, NIŠ, BULEVAR
NEMANJIĆA 58
GRUBIŠIĆ LIVIJA, SUBOTICA,
DEBARSKA 22
BHL PROJEKT DOO,
BEOGRAD, VOJVODE STEPE
249
KOMPANIJA DUNAV
OSIGURANJE ADO,
BEOGRAD, MAKEDONSKA 4,
STOJIČIĆ IVANA, NIŠ,
OBLAČINSKA 17 A
RADOMIR DANILO, NOVI SAD,
BUKOVAČKI DO 30,
PETROVARADIN
RADANOVIĆ MIRA, NOVI SAD,
BRAĆE POPOVIĆ 2
SIMIĆ DRAGICA, NOVI SAD,
ZETSKA 2 A
SREJIĆ NIKOLA, NOVI SAD,
GOGOLJEVA 4
STANIĆ OLGICA, SREMSKI
KARLOVCI, KARLOVAČKOG
MIRA 2
STOJADINOVIĆ OLIVER, NOVI
SAD, STOJANA
BRANOVAČKOG 11
Osnovni dug III
isplatnog reda
Kamata III
isplatnog reda
Troškovi III
isplatnog reda
3
4
5
Kamata
na
troškove
III
isplatnog
reda
6
Ukupno
potraživanja III
isplatnog reda
3+4+5+6
% III
isplatnog
reda
% od
ukupnih
potraživanja
7
8
9
55,590.86
0.00
0.00
0.00
55,590.86
0.0015638
0.0002859
47,337.49
0.00
9,294.00
0.00
56,631.49
0.0015931
0.0002913
49,452.81
0.00
3,098.00
0.00
52,550.81
0.0014783
0.0002703
29,967.98
0.00
0.00
0.00
29,967.98
0.0008430
0.0001541
325,400.00
6,236.24
0.00
0.00
331,636.24
0.0093290
0.0017058
518,465.00
200.80
0.00
0.00
518,665.80
0.0145902
0.0026678
41,237.58
0.00
3,098.00
0.00
44,335.58
0.0012472
0.0002280
44,154.23
0.00
64,574.00
0.00
108,728.23
0.0030586
0.0005592
34,849.97
0.00
3,098.00
0.00
37,947.97
0.0010675
0.0001952
29,318.43
0.00
64,574.00
0.00
93,892.43
0.0026412
0.0004829
44,024.25
0.00
3,098.00
0.00
47,122.25
0.0013256
0.0002424
33,383.11
0.00
64,574.00
0.00
97,957.11
0.0027556
0.0005038
17,967.13
0.00
3,098.00
0.00
21,065.13
0.0005926
0.0001083
93
Br.
Prijave
1
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
Naziv i adresa poverioca
2
STRUGAR VLADIMIR, NOVI
SAD, BULEVAR CARA
LAZARA 44
HRĆAN MILINKA, KISAČ,
JANOŠIKOVA 46
IVANOVIĆ KATARINA,
BEOGRAD, MARIČKA 27/17
LUČIĆ SLAVEN, BEOGRAD,
STRHINIĆA BANA 41
ORĐEVIĆ BEĆIROVIĆ
DRAGANA, BEOGRAD,
BULEVAR ARSENIJA
ČARNOJEVIĆA 88
PERUNOVIĆ SLAVICA,
BEOGRAD, KUMODRAŠKA
304
IVANOVIĆ ROSA, BEOGRAD,
VOJVODE STEPE 120
GRADSKA UPRAVA ZAJEČAR,
ZAJEČAR, TRG
OSLOBOĐENJA 1
VUČETIĆ TATJANA,
BEOGRAD, IČKOVA 27
JURIŠIĆ VERICA, ZEMUN,
MILANA UZELCA 10
FILIPOVIĆ MILENA,
BEOGRAD, CRNOTRAVSKA
11
GRAD VRANJE-ODSEK LPA,
VRANJE, PETI KONGRES
BROJ 1
Osnovni dug III
isplatnog reda
Kamata III
isplatnog reda
Troškovi III
isplatnog reda
3
4
5
Kamata
na
troškove
III
isplatnog
reda
6
Ukupno
potraživanja III
isplatnog reda
3+4+5+6
% III
isplatnog
reda
% od
ukupnih
potraživanja
7
8
9
92,193.72
0.00
3,098.00
0.00
95,291.72
0.0026806
0.0004901
35,714.03
0.00
9,294.00
0.00
45,008.03
0.0012661
0.0002315
41,111.18
0.00
0.00
0.00
41,111.18
0.0011565
0.0002115
0.00
0.00
55,280.00
0.00
55,280.00
0.0015550
0.0002843
93,760.12
0.00
64,574.00
0.00
158,334.12
0.0044540
0.0008144
112,315.95
0.00
9,294.00
0.00
121,609.95
0.0034209
0.0006255
126,349.93
0.00
9,294.00
0.00
135,643.93
0.0038157
0.0006977
886,398.55
54,602.23
0.00
0.00
941,000.78
0.0264706
0.0048400
220,618.97
0.00
0.00
0.00
220,618.97
0.0062061
0.0011348
57,890.27
0.00
9,294.00
0.00
67,184.27
0.0018899
0.0003456
59,707.14
0.00
119,854.00
0.00
179,561.14
0.0050511
0.0009236
1,068,803.60
285,883.76
0.00
0.00
1,354,687.36
0.0381077
0.0069678
94
Br.
Prijave
1
484
485
486
487
488
489
491
493
494
495
496
497
498
Naziv i adresa poverioca
2
ERČIĆ MAJA, BEOGRAD,
VIDIKOVAČKI VENAC 92
ORĐEVIĆ IVANA, BEOGRAD,
ŽIVOTE STEPANOVIĆA 29
RADONJIĆ ANA, BEOGRAD,
JURIJA GAGARINA 63
FILIPOVSKI VLADIMIR,
BEOGRAD, MAČVANSKA 25
LUČIĆ ILJA, 11215 BEOGRAD,
MARŠALA TITA 22
MRGIĆ MIROSLAVA,
BEOGRAD, BLAGOJA
PAROVIĆA 12
KOVAČEVIĆ BORO,
SUBOTICA, ZADARSKA 14 A
MILOŠEVIĆ GORAN,
BEOGRAD, PAUNOVA 77
JEVTIĆ MIROSLAV, VALJEVO,
25 JUN 9
PORSCHE INTER AUTO S
DOO, BEOGRAD,
ZRENJANINSKI PUT 11
PEŠTI PETER, SUBOTICA,
JASENOVAČKA 17
ŽIVADINOVIĆ BRANISLAVA,
BEOGRAD, BULEVAR
OSLOBOĐENJA 164
PETROVIĆ ALEKSANDAR,
BEOGRAD, BRAĆE JERKOVIĆ
221
Osnovni dug III
isplatnog reda
Kamata III
isplatnog reda
Troškovi III
isplatnog reda
3
4
5
Kamata
na
troškove
III
isplatnog
reda
6
Ukupno
potraživanja III
isplatnog reda
3+4+5+6
% III
isplatnog
reda
% od
ukupnih
potraživanja
7
8
9
17,623.49
0.00
0.00
0.00
17,623.49
0.0004958
0.0000906
89,347.31
0.00
9,294.00
0.00
98,641.31
0.0027748
0.0005074
129,521.91
0.00
0.00
0.00
129,521.91
0.0036435
0.0006662
132,092.20
0.00
9,294.00
0.00
141,386.20
0.0039772
0.0007272
91,940.91
0.00
9,294.00
0.00
101,234.91
0.0028478
0.0005207
33,751.13
0.00
0.00
0.00
33,751.13
0.0009494
0.0001736
109,300.61
0.00
0.00
0.00
109,300.61
0.0030747
0.0005622
97,859.37
0.00
9,294.00
0.00
107,153.37
0.0030143
0.0005511
46,574.81
0.00
9,294.00
0.00
55,868.81
0.0015716
0.0002874
0.00
0.00
11,010.00
0.00
11,010.00
0.0003097
0.0000566
56,847.08
0.00
0.00
0.00
56,847.08
0.0015991
0.0002924
113,556.87
0.00
9,294.00
0.00
122,850.87
0.0034558
0.0006319
78,381.01
0.00
0.00
0.00
78,381.01
0.0022049
0.0004032
95
Br.
Prijave
1
499
500
501
502
503
505
506
513
514
517
518
519
Naziv i adresa poverioca
2
JP PTT SRBIJA BEOGRAD,
BEOGRAD, TAKOVSKA 2
REPIJA OLGA, BEOGRAD,
MILJAKOVAČKE STAZE 34 B
DRAGAN ĐURĐEVIĆ,
BEOGRAD, DOBRAČINA 31
VASIĆ DRAGAN, BEOGRAD,
NIKOLAJA GOGOLJA 102
ABBOTT GMBH & CO,
NEMAČKA, 65205
WIESBADEN
JKP BEOGRADSKI VODOVOD
I KANALIZACIJA, BEOGRAD,
KNEZA MILOŠA 27
UNIVERZAL BANKA AD
BEOGRAD, BEOGRAD,
FRANCUSKA 29
ARSIĆ NEBOJŠA, BEOGRAD,
DR IVANA RIBARA 62
KUVEKALOVIĆ ZORAN, NIŠ,
BRANKA KRSMANOVIĆA 15
MOMČILOVIĆ ZORAN, NIŠ,
JABLANIČKA 23 B
BOGDANOVIĆ SLAVICA, NIŠ,
VIZANTIJSKI BULEVAR 122
RS MINISTARSTVO
FINANSIJA - UPRAVA CARINA,
BEOGRAD, BULEVAR
ZORANA ĐINĐIĆA 155 A
Kamata
na
troškove
III
isplatnog
reda
6
Ukupno
potraživanja III
isplatnog reda
3+4+5+6
% III
isplatnog
reda
% od
ukupnih
potraživanja
7
8
9
Osnovni dug III
isplatnog reda
Kamata III
isplatnog reda
Troškovi III
isplatnog reda
3
4
5
20,087.00
2,265.22
5,754.00
0.00
28,106.22
0.0007906
0.0001446
60,493.55
0.00
9,294.00
0.00
69,787.55
0.0019631
0.0003590
129,312.80
0.00
9,294.00
0.00
138,606.80
0.0038990
0.0007129
144,831.99
0.00
9,294.00
0.00
154,125.99
0.0043356
0.0007927
9,399,119.84
3,467,511.58
0.00
0.00
12,866,631.42
0.3619421
0.0661796
53,740.23
12,897.00
0.00
0.00
66,637.23
0.0018745
0.0003427
446,332,548.96
63,244,083.07
0.00
0.00
509,576,632.03
14.3345382
2.6210089
200,375.15
0.00
9,294.00
0.00
209,669.15
0.0058981
0.0010784
22,020.46
0.00
3,098.00
0.00
25,118.46
0.0007066
0.0001292
39,563.79
0.00
9,294.00
0.00
48,857.79
0.0013744
0.0002513
24,427.12
0.00
3,098.00
0.00
27,525.12
0.0007743
0.0001416
12,887,843.72
317.69
0.00
0.00
12,888,161.41
0.3625477
0.0662903
96
Br.
Prijave
1
526
536
539
540
542
543
547
549
553
555
556
Naziv i adresa poverioca
2
PRIVREDNA KOMORA
SRBIJE, BEOGRAD,
RESAVSKA 13-15
NOVA AGROBANKA AD u
stečaju, BEOGRAD, Sremska 35
GAJ INŽENJERING DOO,
ZEMUN, CARA DUŠANA 266
PRIVREDNA BANKA
BEOGRAD AD, BEOGRAD,
BULEVAR KRALJA
ALEKSANDRA 70
REMEŠ BRANKIĆA,
SUBOTICA, BEOGRADSKI
PUT 103
OSNOVNI SUD U PANČEVU,
PANČEVO
SANOFI AVENTIS PRIVATE
CO, REPUBLIKA MAĐARSKA,
11045 BUDAPEST, TO U. 1-5
RADIODIFUZNA USTANOVA
RADIO TELEVIZIJA SRBIJE,
BEOGRAD, TAKOVSKA 10
ORTAČKO ADVOKATSKO
DRUŠTVO MORAVČEVIĆ
VOJNOVIĆ & PARTNERI,
BEOGRAD, FRANCUSKA 27
GALENIKA AD, BEOGRAD,
BATAJNIČKI DRUG BB
BAXTER AG, ŠVAJCARSKA
Osnovni dug III
isplatnog reda
Kamata III
isplatnog reda
Troškovi III
isplatnog reda
3
4
5
Kamata
na
troškove
III
isplatnog
reda
6
Ukupno
potraživanja III
isplatnog reda
3+4+5+6
% III
isplatnog
reda
% od
ukupnih
potraživanja
7
8
9
11,328.00
0.00
0.00
0.00
11,328.00
0.0003187
0.0000583
44,632,026.40
9,155,466.48
0.00
0.00
53,787,492.88
1.5130577
0.2766561
90,000,000.00
0.00
0.00
0.00
90,000,000.00
2.5317261
0.4629153
37,339.36
4,895.56
0.00
0.00
42,234.92
0.0011881
0.0002172
30,289.98
0.00
0.00
0.00
30,289.98
0.0008521
0.0001558
20,339.85
0.00
0.00
0.00
20,339.85
0.0005722
0.0001046
27,399,330.00
235,245.06
0.00
0.00
27,634,575.06
0.7773686
0.1421385
60,500.00
4,017.34
0.00
0.00
64,517.34
0.0018149
0.0003318
1,445,921.78
165,031.91
69,060.00
0.00
1,680,013.69
0.0472593
0.0086412
548,741,931.07
62,582,496.52
6,510,168.04
936,048.34
0.00
0.00
0.00
0.00
555,252,099.11
63,518,544.86
15.6194023
1.7867951
2.8559408
0.3267078
97
Br.
Prijave
1
557
558
559
562
563
570
571
572
573
574
Naziv i adresa poverioca
2
TELEKOM SRBIJA AD,
BEOGRAD, TAKOVSKA 2
M&N AGENCIJA DOO, 28220
KOSOVSKA MITROVICA,
LOLE RIBARA 28220
POPOVIĆ RADOMIR,
KOSOVO, GRAČANICA
TOMIĆ MILOŠ, BEOGRAD,
KUMODRAŠKA 99
FHKI ALKALOID AD SKOPLJE,
REPUBLIKA MAKEDONIJA,
SKOPLJE, BULEVAR
ALEKSANDRA
MAKEDONSKOG 12
ZAVIŠIĆ SNEŽANA,
BEOGRAD, MIHAJLA
GAVRILOVIĆA 29
POZITIV PRINT SZR, ZEMUN,
UGRINOVAČKI PUT 16 K
JKP KRALJEVICA, ZAJEČAR,
VOJVODE PUTNIKA 7 A
MINISTARSTVO
POLJOPRIVREDE, TRGOVINE,
ŠUMARSTVA I
VODOPRIVREDE, BEOGRAD,
NEMANJINA 22-26
MINISTARSTVO
POLJOPRIVREDE, TRGOVINE,
ŠUMARSTVA I
VODOPRIVREDE, BEOGRAD,
NEMANJINA 22-26
Osnovni dug III
isplatnog reda
Kamata III
isplatnog reda
Troškovi III
isplatnog reda
3
4
5
Kamata
na
troškove
III
isplatnog
reda
6
Ukupno
potraživanja III
isplatnog reda
3+4+5+6
% III
isplatnog
reda
% od
ukupnih
potraživanja
7
8
9
2,484,630.98
9,812.09
0.00
0.00
2,494,443.07
0.0701694
0.0128302
64,150.00
0.00
0.00
0.00
64,150.00
0.0018046
0.0003300
1,600.00
0.00
0.00
0.00
1,600.00
0.0000450
0.0000082
93,647.51
0.00
6,196.00
0.00
99,843.51
0.0028086
0.0005135
55,694,674.01
964,711.40
0.00
0.00
56,659,385.41
1.5938449
0.2914277
0.00
0.00
175,395.00
0.00
175,395.00
0.0049339
0.0009021
1,388,050.58
357,197.27
71,480.00
0.00
1,816,727.85
0.0511051
0.0093443
77,296.60
3,304.14
0.00
0.00
80,600.74
0.0022673
0.0004146
31,262.73
18,605.71
0.00
0.00
49,868.44
0.0014028
0.0002565
463.51
13.80
0.00
0.00
477.31
0.0000134
0.0000025
98
Br.
Prijave
1
576
578
579
580
581
583
586
587
590
591
593
595
Naziv i adresa poverioca
2
PRIVREDNI SUD U NIŠU, NIŠ,
SVETOSAVSKA 7A
JP ELEKTROKOSMET
PRIŠTINA, KOSOVSKA
MITROVICA, FILIPA VIŠNJIĆA
BB
POLITIKA NOVINE I MAGAZINI
DOO, BEOGRAD,
MAKEDONSKA 29
ADV GOVEDARICA BALŠA,
BEOGRAD, JOVE ILIĆA BR. 10
GRAD NOVI SAD-PORESKA
UPRAVA, NOVI SAD,
BULEVAR MIHAJLA PUPINA 3
KONIM DOO, BEOGRAD,
SUVOBORSKA 28
PRIVREDNI SUD U NIŠU, NIŠ,
SVETOSAVSKA 7A
JKP VODOVOD I
KANALIZACIJA NOVI SAD,
NOVI SAD, MASARIKOVA 17
GRAD NIŠ-UPRAVA ZA
FINANSIJE, NIŠ
GRAD NIŠ-JKP OBJEDINJENA
NAPLATA, NIŠ, NADE TOMIĆ 7
BOSNALIJEK DD SARAJEVO,
BIH, SARAJEVO, JUKIĆEVA 53
JKP BEOGRADSKE
ELEKTRANE, NOVI
BEOGRAD, SAVSKI NASIP 11
Osnovni dug III
isplatnog reda
Kamata III
isplatnog reda
Troškovi III
isplatnog reda
3
4
5
Kamata
na
troškove
III
isplatnog
reda
6
Ukupno
potraživanja III
isplatnog reda
3+4+5+6
% III
isplatnog
reda
% od
ukupnih
potraživanja
7
8
9
6,630.00
0.00
0.00
0.00
6,630.00
0.0001865
0.0000341
87,999.49
0.00
0.00
0.00
87,999.49
0.0024755
0.0004526
205,055.64
21,261.94
0.00
0.00
226,317.58
0.0063664
0.0011641
562,500.00
0.00
0.00
0.00
562,500.00
0.0158233
0.0028932
10,181,245.56
4,259,491.39
0.00
0.00
14,440,736.95
0.4062221
0.0742760
13,353,929.23
59,928.27
0.00
0.00
13,413,857.50
0.3773357
0.0689942
220,248.00
0.00
0.00
0.00
220,248.00
0.0061956
0.0011328
37,838.28
842.86
0.00
0.00
38,681.14
0.0010881
0.0001990
3,304.00
1,573.30
0.00
0.00
4,877.30
0.0001372
0.0000251
14,254.00
2,093.86
0.00
0.00
16,347.86
0.0004599
0.0000841
1,408,493.31
45,307.31
0.00
0.00
1,453,800.62
0.0408958
0.0074776
2,535,830.22
43,174.79
0.00
0.00
2,579,005.01
0.0725482
0.0132651
99
Br.
Prijave
1
597
598
600
603
9A
Naziv i adresa poverioca
2
JUGOISTOK DOO
NIŠ,ELEKTROTIMOK
ZAJEČAR, ZAJEČAR, TRG
OSLOBOĐENJA 37
HABIT PHARM AD U
STEČAJU, IVANJICA, PRILIKE
BB
INSTRUMENTARIA DD
ZAGREB, REPUBLIKA
HRVATSKA, ZAGREB, 10360
SESVETE, RIMSKI PUT 31
MEGA SHOP DOO BEOGRAD,
BEOGRAD, VOJVODE STEPE
120
ELEKTROSRBIJA DOO
KRALJEVO-ED KRALJEVO,
KRALJEVO, DIMITRIJA
TUCOVIĆA 5
UKUPNO:
Osnovni dug III
isplatnog reda
Kamata III
isplatnog reda
Troškovi III
isplatnog reda
3
4
5
Kamata
na
troškove
III
isplatnog
reda
6
Ukupno
potraživanja III
isplatnog reda
3+4+5+6
% III
isplatnog
reda
% od
ukupnih
potraživanja
7
8
9
364,913.41
4,865.79
0.00
0.00
369,779.20
0.0104020
0.0019020
29,012,005.00
4,418,712.45
0.00
0.00
33,430,717.45
0.9404158
0.1719510
4,669,665.58
46,774.57
0.00
0.00
4,716,440.15
0.1326748
0.0242590
47,320.65
2,226.90
0.00
0.00
49,547.55
0.0013938
0.0002548
138,594.51
3,269,998,025.11
0.00
263,494,504.83
0.00
21,394,451.32
0.00
0.00
138,594.51
3,554,886,981.26
0.0038987
100.00
0.0007129
18.2845707
100
Б.6 КЛАСА НЕОБЕЗБЕЂЕНИХ – СТЕЧАЈНИХ ПОВЕРИЛАЦА ТРЕЋЕГ
ИСПЛАТНОГ РЕДА – ПОВЕЗАНА ЛИЦА
У Класу необезбеђених – стечајних поверилаца трећег исплатног реда –
повезана лица у износу од 5,954,725,490.42 динара сврстана су лица повезана
са стечајним дужником у складу са чланом 165. став 5. Закона о стечају. Ова
класа поверилаца не гласа за План реорганизације у складу са чланом 165.
став 6. Закона о стечају.
За повериоце Класе необезбеђених – стечајних поверилаца трећег исплатног
реда – повезана лица предвиђено је намирење у износу од 50% потраживања и
то у у седам једнаких годишњих рата главнице дуга уз грејс период од две
године и камату у висини од 5% на годишњем нивоу која би била исплаћивана
на преостали износ дуга и то од истека прве године Плана, тј. исти услови као и
за друге необезбеђене повериоце трећег исплатног реда.
У наставку је дат списак необезбеђених – стечајних поверилаца трећег
исплатног реда - који чине ову класу:
101
Br.
Prijave
1
507
538
588
589
Naziv i adresa
poverioca
2
HEMOFARM AD,
VRŠAC,
BEOGRADSKI PUT
BB
VELEFARM VFB
DOO U STEČAJU,
BEOGRAD,
VOJVODE STEPE
414 A
VELEFARMFINANCE DOO,
BEOGRAD
VELEFARM INVEST
DOO U STEČAJU,
BEOGRAD,
VOJVODE STEPE
414 A
UKUPNO:
Osnovni dug III
isplatnog reda
neobezbeđenih
povezanih lica
Kamata III
isplatnog reda
neobezbeđenih
povezanih lica
Troškovi III
isplatnog reda
neobezbeđenih
povezanih lica
Kamata na
troškove III
isplatnog reda
neobezbeđenih
povezanih lica
3
4
5
6
Ukupno
potraživanja III
isplatnog reda
neobezbeđenih
povezanih lica
3+4+5+6
7
% III isplatnog
reda
neobezbeđenih
povezanih lica
% od
ukupnih
potraživanja
8
9
846,102,320.60
0.00
0.00
0.00
846,102,320.60
14.2089223
4.3519298
4,757,547,467.90
112,955,234.85
0.00
0.00
4,870,502,702.75
81.7922289
25.0514452
1,441,883.64
37,804.83
0.00
0.00
1,479,688.47
0.0248490
0.0076108
236,309,899.67
5,841,401,571.81
330,878.93
113,323,918.61
0.00
0.00
0.00
0.00
236,640,778.60
5,954,725,490.42
3.9739998
100.00
1.2171626
30.6281484
102
Ц.
Оспорена потраживања
У до сада спроведеном стечајном поступку поред признатих потраживања
раврстаних у класе у тачки Б, постоје у законом предвиђеном року пријављено
још 350 потраживања која су оспорена или делимично оспорена од стране
стечајног управника, у укупном износу од 1,879,990,050.36 динара.
Повериоци којима наведена потраживања буду призната у судским поступцима
имају право намирења у складу са одредбама овог Плана.
Преглед оспорених потраживања разлучних поверилаца:
103
Br.
Prijave
1
78
441
506
507
536
Naziv i adresa poverioca
2
AIK BANKA AD NIŠ,
NIŠ, NIKOLE PAŠIĆA 42
BAYER FARMACEUTSKA
DRUBA DOO,
REPUBLIKA SLOVENIJA, 1000
LJUBLJANA, BRAVNIARJEVA 13
UNIVERZAL BANKA AD
BEOGRAD,
BEOGRAD, FRANCUSKA 29
HEMOFARM AD, VRŠAC,
BEOGRADSKI PUT BB
NOVA AGROBANKA AD u
stečaju,
BEOGRAD, Sremska 3-5
UKUPNO
Osnovna prijavljena
osporena razlučna
potraživanja
3
Kamata
Troškovi
4
5
Ukupno prijavljena
osporena razlučna
potraživanja
6
% u osporenim
razlučnim
potraživanjima
7
0.00
46,728,121.41
0.00
46,728,121.41
6.8250126
8,800,153.26
126,943.06
0.00
8,927,096.32
1.3038732
0.00
244,246.58
0.00
244,246.58
0.0356741
575,000,000.00
0.00
0.00
575,000,000.00
83.9833093
44,604,920.00
628,405,073.26
9,155,466.48
56,254,777.53
0.00
0.00
53,760,386.48
684,659,850.79
7.8521307
100.00
104
Преглед оспорених потраживања необезбеђених - стечајних поверилаца:
Br.
Prijave
1
1
5
9
10
12
17
21
22
27
29
33
35
42
45
47
49
Naziv i adresa poverioca
2
NINA MEDIA DOO, NOVI SAD, VOJVODE
MIŠIĆA 9
TAFF LINE DOO, BEOGRAD, MILANA
GROLA 7
Janković Aleksandar, Beograd, KOSOVSKA
35/9
ARSIĆ NEBOJŠA
HAGLEITNER, 11147 BEOGRAD,
KRALJEVAČKIH ŽRTAVA 5
UNIKUM-GRAF DOO, NOVI SAD,
RADNIČKA 49
SIGURNOST VRAČAR AD, BEOGRAD,
CERSKA 76A
RZZO, BEOGRAD, JOVANA
MARINKOVIĆA 2
MIĆANOVIĆ ZDRAVKO
BIRO AG PLAN, KRUŠEVAC, NEMANJINA
18
DIJAGFARM DOO, BEOGRAD, KRALJA
MILUTINA 73
JKP GRADSKA ČISTOĆA BEOGRAD,
BEOGRAD, MIJE KOVAČEVIĆA 4
MEILAB DOO, BEOGRAD,
ANTIFAŠISTIČKE BORBE 36/1
JKP VODOVOD UŽICE, UŽICE, HEROJA
LUNA 2
EUNET DOO, BEOGRAD, DUBROVAČKA
35
MEHANOPRINT DOO, POŽEGA,
GODOVIČKI PUT BB
Osnovna prijavljena
osporena
potraživanja
Kamata
Troškovi
3
4
5
Ukupno prijavljena
osporena
potraživanja
3+4+5
6
% ucešća u
osporenim
potraživanjima
7
100,000.00
76,104.42
0.00
176,104.42
0.0140986
1,150,000.00
393,204.38
0.00
1,543,204.38
0.1235462
85,796,237.67
406,598.60
4,329,709.86
0.00
0.00
0.00
90,125,947.53
406,598.60
7.2153252
0.0325516
1,895,000.00
0.00
0.00
1,895,000.00
0.1517104
650,000.00
249,002.24
0.00
899,002.24
0.0719725
0.00
7,438.52
0.00
7,438.52
0.0005955
39,085,685.22
2,338,927.73
0.00
979,059.43
0.00
0.00
39,085,685.22
3,317,987.16
3.1291314
0.2656322
399,000.00
32,809.97
0.00
431,809.97
0.0345699
37,000.00
338,556.25
20,400.00
395,956.25
0.0316996
0.00
75,200.43
0.00
75,200.43
0.0060204
0.00
9,775.52
0.00
9,775.52
0.0007826
26,687.92
527.34
0.00
27,215.26
0.0021788
0.00
1,816.68
0.00
1,816.68
0.0001454
250,000.00
50,741.69
0.00
300,741.69
0.0240769
105
Br.
Prijave
1
51
52
54
55
58
59
60
62
63
65
66
68
70
75
76
Naziv i adresa poverioca
2
ELEKTRODISTRIBUCIJA BEOGRAD,
BEOGRAD, MASARIKOVA 1-3
SOLOMON INTERNATIONAL DOO, NOVI
BEOGRAD, SURČINSKA 11 F
A-MEDIA DOO, BEOGRAD, PRIZRENSKA
6/3
TRANSPORTŠPED DOO, NOVI
BEOGRAD, OMLADINSKIH BRIGADA 19
AERODROM NIKOLA TESLA AD, 11180
BEOGRAD 59
JKP KOMRAD VRANJE, VRANJE, SIME
POGARČEVIĆA 97
KLINIČKI CENTAR SRBIJE, BEOGRAD,
PASTEROVA 2
INTERCITY BROKER AD, BEOGRAD,
MAKSIMA GORKOG 52
ANTIĆ KLIMATIZACIJA DOO, BEOGRAD,
JURIJA GAGARINA 229, LOKAL 260
BEOGRADSKI SAJAM, BEOGRAD,
BULEVAR VOJVODE MIŠIĆA 14
GRAD KRAGUJEVAC-GRADSKA UPRAVA
ZA FINANSIJE, KRAGUJEVAC, CARA
LAZARA 15
MEDJUNARODNI CENTAR ZA RAZVOJ
FINANSIJSKOG TRŽIŠTA DOO,
BEOGRAD, NEBOJŠINA 12
KOVAČIĆ & SPAIĆ DOO BEOGRAD,
BEOGRAD, PRIZRENSKA 7
JKP ZELENILO BEOGRAD, BEOGRAD,
MALI KALEMEGDAN 8
SARIĆ BRANKO, BEOGRAD, KOLONIJA
18/10A
Osnovna prijavljena
osporena
potraživanja
Kamata
Troškovi
3
4
5
Ukupno prijavljena
osporena
potraživanja
3+4+5
6
% ucešća u
osporenim
potraživanjima
7
4,246.74
5,208.29
0.00
9,455.03
0.0007570
0.00
40,151.25
0.00
40,151.25
0.0032144
100,000.00
114,189.05
0.00
214,189.05
0.0171476
100,000.00
212,087.94
0.00
312,087.94
0.0249852
0.00
3,983.96
0.00
3,983.96
0.0003189
26,887.98
4,296.85
0.00
31,184.83
0.0024966
0.00
39,462.99
0.00
39,462.99
0.0031593
0.00
1,014.84
0.00
1,014.84
0.0000812
3,126,298.80
327,441.49
0.00
3,453,740.29
0.2765004
506,298.44
207,124.74
0.00
713,423.18
0.0571154
2,284,626.93
0.00
0.00
2,284,626.93
0.1829032
0.00
1,701.75
0.00
1,701.75
0.0001362
0.00
65,676.01
0.00
65,676.01
0.0052579
0.00
5,519.94
0.00
5,519.94
0.0004419
20,916.05
0.00
0.00
20,916.05
0.0016745
106
Br.
Prijave
1
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
Naziv i adresa poverioca
2
SIMOVLJEVIĆ VLADIMIR, BEOGRAD,
VELJKA DUGOŠEVIĆA 24
AIK BANKA AD NIŠ, NIŠ, NIKOLE PAŠIĆA
42
GLAVINIĆ SANJA, BEOGRAD, RALJSKA 3
POPOVIĆ LJILJANA, BEOGRAD,
BORIVOJA STEVANOVIĆA 37
HAJDUK MILAN, 26204 OPOVO,
SVETOZARA MARKOVIĆA 24
ORĐEVIĆ PREDRAG, BEOGRAD, ZEMUN,
JOVANA STOJSAVLJEVIĆA 29
MIHOJEVIĆ MILAN, BEOGRAD, IVANA
MIČURINA 44
BURGIĆ VLADIMIR, BEOGRAD, PETRA
JOVANOVIĆA 14
SPASEVSKI SLAVKO, BEOGRAD,
ŽELEZNIK, STJEPANA SUPANCA 44
STIJOVIĆ MIODRAG, BEOGRAD, RADA
KONDIĆA 2
BELOŠEVIĆ MILAN, BEOGRAD, ZEMUN,
DRAGANA RAKIĆA 11
BOGDANOVIĆ NEBOJŠA, BEOGRAD,
BULEVAR DESPOTA STEFANA 114
BELECKI MILICA, BEOGRAD, BELE
BARTOKA 32
ZOGOVIĆ BOJAN, BEOGRAD, BULEVAR
ARSENIJA ČARNOJEVIĆA 87
VUKOLIĆ DUŠICA, BEOGRAD, HANIBALA
LUCIĆA 2
MIRČETIĆ SLAVKO, BEOGRAD, ŽILA
VERNA 17
NOVAKOVIĆ NIKOLA, BEOGRAD,
LJ.I.ŠUCE 26
Osnovna prijavljena
osporena
potraživanja
Kamata
Troškovi
3
4
5
Ukupno prijavljena
osporena
potraživanja
3+4+5
6
% ucešća u
osporenim
potraživanjima
7
13,691.79
0.00
0.00
13,691.79
0.0010961
0.00
13,691.79
1,217,536.12
0.00
0.00
0.00
1,217,536.12
13,691.79
0.0974738
0.0010961
18,338.16
0.00
0.00
18,338.16
0.0014681
18,091.18
0.00
0.00
18,091.18
0.0014483
17,844.20
0.00
0.00
17,844.20
0.0014286
46,571.41
0.00
0.00
46,571.41
0.0037284
39,961.53
0.00
0.00
39,961.53
0.0031992
30,890.42
0.00
0.00
30,890.42
0.0024730
25,780.27
0.00
0.00
25,780.27
0.0020639
48,041.44
0.00
0.00
48,041.44
0.0038461
27,816.42
0.00
0.00
27,816.42
0.0022269
33,101.75
0.00
0.00
33,101.75
0.0026501
28,367.75
0.00
0.00
28,367.75
0.0022711
33,210.10
0.00
0.00
33,210.10
0.0026587
24,990.27
0.00
0.00
24,990.27
0.0020007
31,814.18
0.00
0.00
31,814.18
0.0025470
107
Br.
Prijave
1
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
Naziv i adresa poverioca
2
MILOSAVLJEVIĆ JOVANKA, BEOGRAD,
ZEMUN, MILANA UZELCA 2/6
URĐEVIĆ NENAD, BEOGRAD, MIHAJLA
BULGAKOVA 37
BUNČIĆ VERA, BEOGRAD, BORČA,
IVANA MILUTINOVIĆA 44
DRAGOJLO ZVJEZDANA, BEOGRAD,
TUZLANSKA 22
ALEKSANDRIĆ VOISLAVKA, BEOGRAD,
SAVSKI VENAC, STJEPANA FILIPOVIĆA
28
JOVANOVIĆ DUŠAN, BEOGRAD,
SARAJEVSKA 31
SREDANOVIĆ SVETLANA, BEOGRAD,
BULEVAR ZORANA ĐINĐIĆA 66
MILUTINOVIĆ IVAN, BEOGRAD,
ZVEZDARA, KOSTE NAĐA 15
KURTIĆ SLOBODAN, BEOGRAD,
VOŽDOVAC, VOJVODE STEPE 272
ALEKSIĆ DOBRIVOJE, BEOGRAD,
MIRIJEVO, PREDRAGA VASIĆA 17 A
IVANOVIĆ VLADIMIR, BEOGRAD,
POŽEŠKA 55
JOVIĆ ZDENKA, BEOGRAD, VINČA,
BEOGRADSKA 177
BUNČIĆ BOJANA, BEOGRAD, OPOVO,
BRATSTVA I JEDINSTVA 27
SREĆKOVIĆ MARIJA, BEOGRAD, 17.
OKTOBRA 96
RAJIĆ VESNA, BEOGRAD, KANAREVO
BRDO 14
TUROVIĆ ĐOLE, BEOGRAD, RITOPEK,
SUNČANA 15
Osnovna prijavljena
osporena
potraživanja
Kamata
Troškovi
3
4
5
Ukupno prijavljena
osporena
potraživanja
3+4+5
6
% ucešća u
osporenim
potraživanjima
7
36,732.45
0.00
0.00
36,732.45
0.0029407
28,533.24
0.00
0.00
28,533.24
0.0022843
18,276.42
0.00
0.00
18,276.42
0.0014632
18,152.93
0.00
0.00
18,152.93
0.0014533
15,443.83
0.00
0.00
15,443.83
0.0012364
7,935.71
0.00
0.00
7,935.71
0.0006353
15,335.78
0.00
0.00
15,335.78
0.0012278
15,227.73
0.00
0.00
15,227.73
0.0012191
15,173.69
0.00
0.00
15,173.69
0.0012148
28,561.39
0.00
0.00
28,561.39
0.0022866
13,645.49
0.00
0.00
13,645.49
0.0010924
15,119.67
0.00
0.00
15,119.67
0.0012105
14,957.59
0.00
0.00
14,957.59
0.0011975
15,173.69
0.00
0.00
15,173.69
0.0012148
24,667.10
0.00
0.00
24,667.10
0.0019748
14,015.97
0.00
0.00
14,015.97
0.0011221
108
Br.
Prijave
1
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
123
124
125
126
Naziv i adresa poverioca
2
CVEJIĆ SLAVIŠA, BEOGRAD, HANIBALA
LUCIĆA 2
ŠAULIĆ MIHAJLO, BEOGRAD,
VINOGRADSKI VENAC 27
LUŽANIN BOŽO, BEOGRAD, SKENDERA
KULENOVIĆA 6
KOSTIĆ MILOŠ, BEOGRAD, RAKOVICA,
STEVANA OPAČIĆA 118
GRAJIĆ MLADEN, BEOGRAD, ZUCA, XII
NOVA 28 A
TOMANIĆ DRAGIŠA, BEOGRAD, MILOŠEV
KLADENAC 18 B
ŽIVKOVIĆ ALEKSANDAR, BEOGRAD,
ĐURĐEVDANSKA 11
TODOROVIĆ RADMILA, BEOGRAD,
ŽELEZNIK, MILOVANA NIĆIFOROVIĆA 38
A
ŠĆEPANOVIĆ BILJANA, BEOGRAD,
VIŠEVAČKA 82
PANČIĆ SUZANA, BEOGRAD, SARE
BERNAR 30
URĐEVIĆ DODEVSKI SNEŽANA,
BEOGRAD, S.MLADENOVIĆA MIKE 23
RAKIĆ ALEKSANDAR, BEOGRAD, MIJE
KOVAČEVIĆA 4 B
TOMIĆ NENAD, BEOGRAD, RADA
KONČARA 7
MILOŠEVIĆ SAŠA, BEOGRAD, RATKA
MITROVIĆA 75 D
BOGDANOVIĆ MLADENKA, BEOGRAD,
JAŠE IGNJATOVIĆA 11
KOVAČEVIĆ MILAN, BEOGRAD,
OMLADINSKIH BRIGADA 256
Osnovna prijavljena
osporena
potraživanja
Kamata
Troškovi
3
4
5
Ukupno prijavljena
osporena
potraživanja
3+4+5
6
% ucešća u
osporenim
potraživanjima
7
17,535.48
0.00
0.00
17,535.48
0.0014039
13,645.49
0.00
0.00
13,645.49
0.0010924
13,228.71
0.00
0.00
13,228.71
0.0010591
21,687.88
0.00
0.00
21,687.88
0.0017363
13,136.09
0.00
0.00
13,136.09
0.0010517
17,720.71
0.00
0.00
17,720.71
0.0014187
12,997.15
0.00
0.00
12,997.15
0.0010405
18,029.44
0.00
0.00
18,029.44
0.0014434
15,768.00
0.00
0.00
15,768.00
0.0012624
16,092.16
0.00
0.00
16,092.16
0.0012883
15,497.86
0.00
0.00
15,497.86
0.0012407
16,362.30
0.00
0.00
16,362.30
0.0013099
13,136.09
0.00
0.00
13,136.09
0.0010517
13,182.40
0.00
0.00
13,182.40
0.0010554
15,335.78
0.00
0.00
15,335.78
0.0012278
13,413.94
0.00
0.00
13,413.94
0.0010739
109
Br.
Prijave
1
128
129
130
132
140
141
143
144
145
146
147
148
151
152
153
154
Naziv i adresa poverioca
2
AUTOCENTAR INTERSREM DOO,
VETERNIK, NOVOSADSKI PUT 112
NIKOLIĆ DRAGAN, VALJEVO, GRADSKI
TRG 25
ROKNIĆ MIRJANA, BEOGRAD,
KALEMARSKA 3. PRILAZ BR. 11
STALETOVIĆ SVETLANA, KRAGUJEVAC,
SUVOBORSKA 3
CVETKOVIĆ LJILJANA, KRAGUJEVAC,
GORANA KOVAČEVIĆA 2
ZLATIĆ SAŠA, KRAGUJEVAC, 34230
GRUŽA
STEVANOVIĆ VINKA, KRAGUJEVAC,
VOJE RADIĆA 2
ANĐELKOVIĆ SLAĐANA, ZVEČAN,
PROTE STOJANA BB
DAGOVIĆ VLADETA, KRAGUJEVAC,
SOFIJE RISTIĆ 2/3
LAZIĆ MILJAN, KRAGUJEVAC,
BAGRDANSKA 13
URIĆ DUŠAN, BEOGRAD, ZUCE, 12.
NOVA 1 A
ORĐEVIĆ ZORICA, KRAGUJEVAC,
ŠANTIĆEVA 7
ILIĆ BRATISLAV, BEOGRAD, KOZARČEVA
72
LOVRE MIROSLAV, BEOGRAD, BORČA .
LIČKA 27
URIĆ VLADIMIR, BEOGRAD, VOJVODE
DRAGOMIRA 31
GAJIĆ VLADIMIR, BEOGRAD, SLANAČKI
PUT 101 R
Osnovna prijavljena
osporena
potraživanja
Kamata
Troškovi
3
4
5
Ukupno prijavljena
osporena
potraživanja
3+4+5
6
% ucešća u
osporenim
potraživanjima
7
0.00
0.00
6,000.00
6,000.00
0.0004803
13,506.56
0.00
0.00
13,506.56
0.0010813
15,984.10
0.00
0.00
15,984.10
0.0012797
26,797.33
0.00
0.00
26,797.33
0.0021453
18,152.93
0.00
0.00
18,152.93
0.0014533
13,089.77
0.00
0.00
13,089.77
0.0010479
27,075.20
0.00
0.00
27,075.20
0.0021676
14,849.53
0.00
0.00
14,849.53
0.0011888
17,782.46
0.00
0.00
17,782.46
0.0014236
13,089.77
0.00
0.00
13,089.77
0.0010479
35,070.87
0.00
0.00
35,070.87
0.0028077
16,308.28
0.00
0.00
16,308.28
0.0013056
13,321.33
0.00
0.00
13,321.33
0.0010665
17,165.00
0.00
0.00
17,165.00
0.0013742
13,830.72
0.00
0.00
13,830.72
0.0011073
12,997.15
0.00
0.00
12,997.15
0.0010405
110
Br.
Prijave
1
155
156
157
158
160
161
162
163
164
165
166
167
168
173
178
179
180
Naziv i adresa poverioca
2
BUKVIĆ NJEGOŠ, BEOGRAD,
KALUĐERICA, MILOŠA OBILIĆA 14
VJEŠTICA IGOR, BEOGRAD, MILANA
JOVANOVIĆA 51
RADOVIĆ BOGDAN, BEOGRAD, SURČIN,
RADIO FAR 1 BROJ 45 A
DRAKULIĆ DUŠAN, BEOGRAD,
OHRIDSKA 5 B
SAVIĆ PETAR, BEOGRAD, RADE
VRANJEŠEVIĆ 7
ILIĆ GORAN, BEOGRAD, PUT ZA ŠUPLJU
STENU 17
BUBANJA ŽELJKO, BEOGRAD,
GOLUBINAČKA 7 B, LEDINE
BUBANJA DRAGAN, BEOGRAD,
SEMBERIJSKA 12
VUKSANOVIĆ BOŽIDAR, BEOGRAD,
VOJVODE STEPE 463 G
NEGOVETIĆ ZORAN, BEOGRAD,
VOJVODE PRIJEZDE 4
GLIŠIĆ DRAGAN, BEOGRAD, DJURE
GAJIĆA 20
NOVAKOVIĆ ĐORĐE, BEOGRAD,
MILUTINA MILANKOVIĆA 146
MILOŠEVIĆ MILKA, BEOGRAD, RASTKA
PETROVIĆA 68
VIŠNJEVSKI DUŠICA, BEOGRAD, KOČE
KAPETANA 26
ANIĆ VALENTINA, BEOGRAD, RADA
KONDIĆA 60
STOJANOVIĆ BRANISLAV, BEOGRAD,
DANICE MAKSIMOVIĆ 1
GAČIĆ NENAD, BEOGRAD, POŽEŠKA 120
Osnovna prijavljena
osporena
potraživanja
Kamata
Troškovi
3
4
5
Ukupno prijavljena
osporena
potraživanja
3+4+5
6
% ucešća u
osporenim
potraživanjima
7
14,565.51
0.00
0.00
14,565.51
0.0011661
17,658.96
0.00
0.00
17,658.96
0.0014137
13,182.40
0.00
0.00
13,182.40
0.0010554
13,730.10
0.00
0.00
13,730.10
0.0010992
13,645.49
0.00
0.00
13,645.49
0.0010924
13,182.40
0.00
0.00
13,182.40
0.0010554
13,877.04
0.00
0.00
13,877.04
0.0011110
17,720.71
0.00
0.00
17,720.71
0.0014187
27,167.81
0.00
0.00
27,167.81
0.0021750
14,247.51
0.00
0.00
14,247.51
0.0011406
13,367.63
0.00
0.00
13,367.63
0.0010702
14,154.89
0.00
0.00
14,154.89
0.0011332
15,551.89
0.00
0.00
15,551.89
0.0012451
23,385.59
0.00
0.00
23,385.59
0.0018722
15,551.89
0.00
0.00
15,551.89
0.0012451
21,092.03
13,182.40
0.00
0.00
0.00
0.00
21,092.03
13,182.40
0.0016886
0.0010554
111
Br.
Prijave
1
184
194
195
196
199
200
203
204
205
209
210
211
215
218
219
220
221
Naziv i adresa poverioca
2
SPASOJEVIĆ MILORAD, BEOGRAD,
DIMITRIJA KOTUROVIĆA 23
MILOŠEVIĆ SVETLANA, BEOGRAD,
PORUČNIKA SPASIĆA I MAŠERE 108
PAUNOVIĆ DRAGAN, BEOGRAD,
JASMINA 14
TEOFILOVIĆ ŽIVADIN, KRAGUJEVAC,
DRAGOSLAVA SREJOVIĆA 50
JOVANOVIĆ TATJANA, KRAGUJEVAC,
VOJE MANOJLOVIĆA 2
KOSTIĆ BRANKA, BEOGRAD, STEVANA
OPAČIĆA 18
CRNJANSKI ALEKSANDAR, SUBOTICA,
MATIJE KORVINA 22 A
VUČKOVIĆ DRAGIŠA, KRAGUJEVAC,
VOJE RADIĆA 2
RISTIĆ OLIVERA, KRAGUJEVAC,
DRAGOSLAVA SREJOVIĆA 2
PASTUOVIĆ VESNA, BEOGRAD,
BAČVANSKA 17 A
ACIĆ JELENA, BEOGRAD, UMKA,
KARAĐORĐEVA 19
MILIĆEVIĆ JASMINA, KRAGUJEVAC,
EPISKOPA SAVE 7
ABD KOMERC DOO, BEOGRAD, BORČA,
301. NOVA 3
GUŽVIĆ DRAGAN, KRAGUJEVAC
NOVAKOVIĆ ZORICA, VALJEVO,
VOJVODE MIŠIĆA 35
OBRADOVIĆ JASMINA, KRAGUJEVAC,
NIKOLE PAŠIĆA 12
LEKOVAC NIKOLA, BEOGRAD, ZEMUN,
GOCE DELČEVA 9
Osnovna prijavljena
osporena
potraživanja
Kamata
Troškovi
3
4
5
Ukupno prijavljena
osporena
potraživanja
3+4+5
6
% ucešća u
osporenim
potraživanjima
7
13,877.04
0.00
0.00
13,877.04
0.0011110
9,294.00
0.00
0.00
9,294.00
0.0007441
11,385.60
0.00
0.00
11,385.60
0.0009115
37,065.32
0.00
0.00
37,065.32
0.0029674
15,876.06
0.00
0.00
15,876.06
0.0012710
21,224.78
0.00
0.00
21,224.78
0.0016992
82,121.47
0.00
0.00
82,121.47
0.0065745
33,262.12
0.00
0.00
33,262.12
0.0026629
15,281.75
0.00
0.00
15,281.75
0.0012234
36,874.37
0.00
0.00
36,874.37
0.0029521
37,181.46
0.00
0.00
37,181.46
0.0029767
33,496.75
0.00
0.00
33,496.75
0.0026817
60,000.00
14,479.05
0.00
0.00
0.00
0.00
60,000.00
14,479.05
0.0048035
0.0011592
14,522.64
0.00
0.00
14,522.64
0.0011627
26,982.57
0.00
0.00
26,982.57
0.0021602
31,273.91
0.00
0.00
31,273.91
0.0025037
112
Br.
Prijave
1
222
223
224
226
227
229
230
231
232
235
239
240
241
242
243
244
Naziv i adresa poverioca
2
GRADINA DOO, ZVEČAN, ŽIROVNICA 81
SIMONOVIĆ VESNA, KRAGUJEVAC,
ILINDENSKA 29
MARKOVIĆ VLADIMIR, KRAGUJEVAC,
NEZNANOG JUNAKA 6
SRETKOVIĆ BORKA, KRAGUJEVAC,
GUSTAVA KRKLECA 1 A
PEROVIĆ SVETLANA, KRAGUJEVAC,
MIHAJLA VIKSANOVIĆA 3
STANIMIROVIĆ VESNA, BEOGRAD,
JURIJA GAGARINA 185
OKIĆ ALEKSANDAR, KRAGUJEVAC,
KRALJA MILANA 86
RAŠKOVIĆ BILJANA, RAŠKA, 36344
BOLJEVAC, JNA 54
POPOVIĆ RADOMIR, KOSOVO,
GRAČANICA
SAVIĆ MILAN, KOSOVSKA MITROVICA,
KRALJA PETRA I 15/7
GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE
BEOGRAD, BEOGRAD, BULEVAR
DESPOTA STEFANA 54 A
BARAĆ GORDANA, BEOGRAD,
BAGREMOVA 11
ŽIVANOVIĆ MIRJANA, BEOGRAD,
VOJVODE STEPE 497
JANKOVIĆ JULIJA, BEOGRAD,
KUMODRAŠKA 362
BCA MOSAIC DOO, BEOGRAD,
VUČEDOLSKA 4
VOJINOVIĆ MILICA, NIŠ, TOPLIČKA 37,
DONJA VREŽINA
0.00
Ukupno prijavljena
osporena
potraživanja
3+4+5
6
42,055.53
0.00
0.00
26,920.83
0.0021552
17,103.25
0.00
0.00
17,103.25
0.0013693
22,112.22
0.00
0.00
22,112.22
0.0017703
20,753.91
0.00
0.00
20,753.91
0.0016615
38,630.05
0.00
0.00
38,630.05
0.0030927
23,393.60
0.00
0.00
23,393.60
0.0018729
20,059.33
0.00
0.00
20,059.33
0.0016059
18,708.64
0.00
0.00
18,708.64
0.0014978
48,099.62
0.00
0.00
48,099.62
0.0038508
0.00
8,297.97
0.00
8,297.97
0.0006643
34,547.62
0.00
0.00
34,547.62
0.0027658
69,547.34
0.00
0.00
69,547.34
0.0055678
30,135.81
0.00
0.00
30,135.81
0.0024126
0.00
92,610.42
0.00
92,610.42
0.0074142
20,607.33
0.00
0.00
20,607.33
0.0016498
Osnovna prijavljena
osporena
potraživanja
Kamata
3
35,760.00
4
6,295.53
26,920.83
Troškovi
5
% ucešća u
osporenim
potraživanjima
7
0.0033669
113
Br.
Prijave
1
245
246
254
255
258
259
262
263
267A
268
270
272
273
276A
28
278
280
Naziv i adresa poverioca
2
PORESKA UPRAVA VOŽDOVAC,
BEOGRAD, USTANIČKA 130
DŽEKIĆ BRANKO, KRAGUJEVAC,
KOPAONIČKA 3
TUCOVIC SANJA, BEOGRAD, KRALJA
PETRA 8
JOHNSON&JOHNSON CONSUMER ZUG
EUROPE, ŠVAJCARSKA
NIKOLIĆ DUŠAN, NIŠ, 12. FEBRUAR 55
GRUJIĆ DRAGAN, BEOGRAD,
PROMINSKA 25
IGNJATIJEVIĆ JELENA, BEOGRAD,
CVIJIĆEVA 63
KONDIĆ SANJA, BEOGRAD, DANILA
LEKIĆA 7
MILOVIĆ GORDANA, 38227 ZVEČAN,
SVETOG SAVE 15
BADNJAR MIROSLAV, BEOGRAD,
STEVANA FILIPOVIĆA 30
JP SRBIJAGAS, NOVI BEOGRAD, AUTO
PUT 11
DESPOTOVIĆ GORDANA, BEOGRAD,
BULEVAR DR ZORANA ĐINĐIĆA 4
ORĐEVIĆ SLOBODAN, ZAJEČAR,
KRUŠEVAČKA 9
LUKIĆ VLADIMIR, BEOGRAD, MILANA
RASPOPOVIĆA 10
ZR MONTELS, KRUŠEVAC, BALKANSKA
70 B/2
HAMZIĆ NEDŽAD, ZAJEČAR, PERE
RADOVANOVIĆA e 5
KAMENOVIĆ ŽELJKO, ZAJEČAR,
SVETOZARA MARKOVIĆA 1
Osnovna prijavljena
osporena
potraživanja
Kamata
Troškovi
3
4
5
Ukupno prijavljena
osporena
potraživanja
3+4+5
6
% ucešća u
osporenim
potraživanjima
7
1,000,000.00
226,115.28
0.00
1,226,115.28
0.0981606
24,944.97
0.00
0.00
24,944.97
0.0019971
60,877.46
0.00
0.00
60,877.46
0.0048737
876,778.56
26,041.61
0.00
0.00
0.00
0.00
876,778.56
26,041.61
0.0701934
0.0020848
68,973.01
0.00
0.00
68,973.01
0.0055219
72,375.36
0.00
0.00
72,375.36
0.0057942
123,000.28
0.00
0.00
123,000.28
0.0098472
22,164.41
0.00
0.00
22,164.41
0.0017744
50,137.22
0.00
0.00
50,137.22
0.0040139
11,184.54
2,534.51
0.00
13,719.05
0.0010983
30,434.55
0.00
0.00
30,434.55
0.0024365
0.00
0.00
55,280.00
55,280.00
0.0044256
61,308.03
0.00
0.00
61,308.03
0.0049082
30,000.00
2,894.39
0.00
32,894.39
0.0026335
16,317.84
0.00
0.00
16,317.84
0.0013064
16,605.84
0.00
0.00
16,605.84
0.0013294
114
Br.
Prijave
1
282
283
284
286
286A
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
Naziv i adresa poverioca
2
STANKOVIĆ SUZANA, ZAJEČAR, LJUBE
NEŠIĆA 53
CANIĆ SLOBODAN, 19000 ZAJEČAR,
VRAŽOGRNAC
STANKOVIĆ NADICA, ZAJEČAR,
RESAVSKA 13
INSTITUT 1. MAJ AD NIŠ, NIŠ, KNEGINJE
LJUBICE 1
KELNAR ZORAN, BEOGRAD, PAUNOVA
75
SAVIĆ MARIJA, NIŠ, JUSTINA POPOVIĆA
2
JELIČIĆ BRATISLAV, BEOGRAD,
CRNOTRAVSKA 13 B
ĆIRIĆ NATAŠA, MEDOŠEVAC,
SVETOZARA MARKOVIĆA 13
SIMONOVIĆ KATARINA, NIŠ, DRAGIŠE
CVETKOVIĆA 14
MILOVANČEVIĆ JASMINA, BEOGRAD,
STANKA PAUNOVIĆA VELJKA 58
DAVIDOVIĆ INDIRA, BEOGRAD, MARIČKA
22
GRAD KRALJEVO-GRADSKA UPRAVAODELENJE ZA PORESKU
ADMINISTRACIJU, KRALJEVO, TRG
JOVANA SARIĆA1
JEROTIĆ JORDANKA, BEOGRAD, LADNE
VODE 36
LAZAREVIĆ BRANKO, OBRENOVAC,
KUZMANOVIĆA VINOGRADIĆ 1
RADOJIČIĆ RADOJICA, NIŠ, BALKANSKA
15/1
Osnovna prijavljena
osporena
potraživanja
Kamata
Troškovi
3
4
5
Ukupno prijavljena
osporena
potraživanja
3+4+5
6
% ucešća u
osporenim
potraživanjima
7
2,847.62
0.00
0.00
2,847.62
0.0002280
7,834.69
0.00
0.00
7,834.69
0.0006272
2,831.59
0.00
0.00
2,831.59
0.0002267
0.00
363.99
0.00
363.99
0.0000291
47,439.45
0.00
0.00
47,439.45
0.0037979
27,221.84
0.00
0.00
27,221.84
0.0021793
68,538.74
0.00
0.00
68,538.74
0.0054871
46,986.58
0.00
0.00
46,986.58
0.0037617
19,850.94
0.00
0.00
19,850.94
0.0015892
129,603.53
0.00
0.00
129,603.53
0.0103758
33,718.84
0.00
0.00
33,718.84
0.0026995
0.00
25,327.62
0.00
25,327.62
0.0020277
40,277.02
0.00
0.00
40,277.02
0.0032245
60,394.92
0.00
0.00
60,394.92
0.0048351
61,571.82
0.00
0.00
61,571.82
0.0049293
115
Br.
Prijave
1
297
298
299
300
301
302
306
307
308
310
311
312
313
314
315
316
317
Naziv i adresa poverioca
2
PROKOPIJEVIĆ JELENA, BEOGRAD,
VOJVODE STEPE 249
GAČIĆ DUŠANKA, UŽICE, LJUBICE
ČAKAREVIĆ 23
PFIZER H.C.P. CORPORATION, USA
HAMADTO NAZAR, BEOGRAD, BULEVAR
OSLOBOĐENJA 164/95
PUZOVIĆ IVAN, BEOGRAD, INDIRE
GANDI 15/26
LOVRE IVANA, BEOGRAD, VOJVODE
STEPE 488
ISAILOVIĆ MIODRAG, BEOGRAD, MILIĆA
RAKIĆA 7
DIMIĆ IVAN, BEOGRAD, VESELINA
ČAJKANOVIĆA 74
ŠORGIĆ MARIJA, BEOGRAD, BOGDANA
ŽERAJIĆA 36
RADENKOVIĆ JASMINA, BEOGRAD,
VOJVODE STEPE 451
ĆIROVIĆ JELENA, BEOGRAD,
KUMODRAŠKA 328
PAVLOVIĆ MIROSLAV, BEOGRAD ZEMUN
DRAGANA RAKIĆA 30A
MORAVČEVIĆ SANJA, BEOGRAD,
BULEVAR DESPOTA STEFANA 68A
KRČEDINAC BOŽO, BEOGRAD, VOJVODE
STEPE 459B
KUZMANOVIĆ DEJAN, BEOGRAD,
BARAJEVO, BRĐANSKA 60
ŠAVIJA DOSTA, BEOGRAD, BATAJNICA,
RASTOVIĆ DARKO, BEOGRAD,
BORIVOJA STEVANOVIĆA 12B
Osnovna prijavljena
osporena
potraživanja
Kamata
Troškovi
3
4
5
Ukupno prijavljena
osporena
potraživanja
3+4+5
6
% ucešća u
osporenim
potraživanjima
7
36,381.97
0.00
0.00
36,381.97
0.0029127
20,292.00
56,036,682.51
0.00
2,613,000.09
0.00
0.00
20,292.00
58,649,682.60
0.0016245
4.6953907
91,595.71
0.00
0.00
91,595.71
0.0073330
136,927.12
0.00
0.00
136,927.12
0.0109621
7,983.12
0.00
0.00
7,983.12
0.0006391
90,896.76
0.00
0.00
90,896.76
0.0072770
61,136.28
0.00
0.00
61,136.28
0.0048945
51,401.81
0.00
0.00
51,401.81
0.0041151
51,973.33
0.00
0.00
51,973.33
0.0041609
494.99
0.00
0.00
494.99
0.0000396
82,131.55
0.00
0.00
82,131.55
0.0065753
120,466.32
0.00
0.00
120,466.32
0.0096443
92,305.27
0.00
0.00
92,305.27
0.0073898
63,750.97
71,431.02
0.00
0.00
0.00
0.00
63,750.97
71,431.02
0.0051038
0.0057186
88,757.45
0.00
0.00
88,757.45
0.0071058
116
Br.
Prijave
1
318
319
320
321
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
Naziv i adresa poverioca
2
MANČIĆ ALEKSANDAR, BEOGRAD,
DOBANOVCI, SURČIN, SLOVAČKA 2
RAŠOVIĆ JELENA, BEOGRAD, RAJKA
RUŽIĆA 52
VUKOJEVIĆ DRAGAN, BEOGRAD, MIJE
DIMIĆ 8
TOŠIĆ JADRANKA, BEOGRAD,
SURČINSKA 16D
ZDRAVKOVIĆ MIRJANA, BEOGRAD,
ŽIVKA GAVRILOVIĆA 18B
KNEŽEVIĆ MIRJANA, BEOGRAD,
SMEDEREVSKI PUT 104
JOVANOVIĆ JELENA, BEOGRAD,
DOKTORA AGOSTINA NETA 34
SPASOJEVIĆ ZORAN, BEOGRAD, 20
OKTOBRA 42 V
NOVAKOVIĆ DANIJELA, BEOGRAD,
ZEMUN. KOSTE DRAGIĆEVIĆA 7
JOKSIMOVIĆ SAMARDŽIĆ BRANKA,
BEOGRAD, NEHRUOVA 89
MLAĐEN MIRA, BEOGRAD, VOJVODE
STEPE 453
KRSTEVSKI VANJA, BEOGRAD, NIKOLE
MARAKOVIĆA 4
TIOSAVLJEVIĆ SLAĐANA, MLADENOVAC,
PUT ZA KRAK 8, SENAJA
PEJIĆ DRAGICA, OBRENOVAC,
31.SRPSKE BRIGADE 54C
STANKOVIĆ JELICA, BEOGRAD,
BERANSKA 36A
JELIĆ DUŠICA, BOLJEVCI, BRANKA
OSTOJIĆA 4
Osnovna prijavljena
osporena
potraživanja
Kamata
Troškovi
3
4
5
Ukupno prijavljena
osporena
potraživanja
3+4+5
6
% ucešća u
osporenim
potraživanjima
7
70,563.60
0.00
0.00
70,563.60
0.0056492
51,192.00
0.00
0.00
51,192.00
0.0040983
74,744.54
0.00
0.00
74,744.54
0.0059839
70,879.35
0.00
0.00
70,879.35
0.0056745
87,308.56
0.00
0.00
87,308.56
0.0069898
57,163.35
0.00
0.00
57,163.35
0.0045764
62,070.90
0.00
0.00
62,070.90
0.0049693
63,883.69
0.00
0.00
63,883.69
0.0051144
63,711.73
0.00
0.00
63,711.73
0.0051006
55,466.76
0.00
0.00
55,466.76
0.0044406
52,777.03
0.00
0.00
52,777.03
0.0042252
47,329.08
0.00
0.00
47,329.08
0.0037891
50,332.31
0.00
0.00
50,332.31
0.0040295
50,811.05
0.00
0.00
50,811.05
0.0040678
50,591.41
0.00
0.00
50,591.41
0.0040503
51,702.00
0.00
0.00
51,702.00
0.0041392
117
Br.
Prijave
1
336
337
338
339A
340
347
348
349
350
351
352
353
354
357
358
359
Naziv i adresa poverioca
2
STANKOVIĆ MARIJA, BEOGRAD, RIPANJ,
TIMOČKI PUT 29
ŽIVKOVIĆ JASMINA, BEOGRAD,
BULEVAR JNA 86 S, RAKOVICA
PANTELIĆ SVETLANA, BEOGRAD,
KRNJAČA, ZRENJANINSKI PUT 17
ANDREJEVIĆ DRAGOSLAV, NIŠ,
PUŠKINOVA 31
KECOJEVIĆ NEVENA, BEOGRAD,
VINOGRADSKI VENAC 29
UNIONBEST DOO, BEOGRAD,MATICE
SRPSKE 47
DOSTANIĆ MILUTINOVIĆ LJILJANA,
BEOGRAD, 11. KRAJIŠKE DIVIZIJE 67
VUJATOVIĆ MIRELA, BEOGRAD,
KRNJAČA, DRUGA SUTJESKA 1
RADOVANOVIĆ KRISTINA, BEOGRAD,
KALUĐERICA, BEOGRADSKA 12
CVETKOVIĆ MAJA, BEOGRAD,
OBRENOVAC, GVOZDENOVIĆA PUT 11
RAKITA IVANA, BEOGRAD, JAJINCI,
DRAGINJE RADOVANOVIĆ 12
OTAŠEVIĆ VESNA, BEOGRAD,
RADOVANA SIMIĆA CIGE 18
GLEĐA BILJANA, NOVI BEOGRAD,
ŠPANSKIH BORACA 18
KUJUNDŽIĆ KATARINA, BEOGRAD,
DOKTORA IVANA ROBARA 106
PETROVIĆ ROZITA, MLADENOVAC, ČIKA
LJUBINA 13
KOSANOVIĆ KATARINA, BEOGRAD,
ALEKSINAČKIH RUDARA 49
Osnovna prijavljena
osporena
potraživanja
Kamata
Troškovi
3
4
5
Ukupno prijavljena
osporena
potraživanja
3+4+5
6
% ucešća u
osporenim
potraživanjima
7
50,874.76
0.00
0.00
50,874.76
0.0040729
49,691.04
0.00
0.00
49,691.04
0.0039782
52,466.57
0.00
0.00
52,466.57
0.0042004
70,046.59
0.00
0.00
70,046.59
0.0056078
0.00
0.00
3,098.00
3,098.00
0.0002480
202,132.80
0.00
0.00
202,132.80
0.0161824
22,110.03
0.00
0.00
22,110.03
0.0017701
20,037.36
0.00
0.00
20,037.36
0.0016042
52,538.68
0.00
0.00
52,538.68
0.0042062
9,932.62
0.00
0.00
9,932.62
0.0007952
21,479.90
0.00
0.00
21,479.90
0.0017196
52,599.33
0.00
0.00
52,599.33
0.0042110
41,096.72
0.00
0.00
41,096.72
0.0032901
18,846.76
0.00
3,098.00
21,944.76
0.0017569
40,054.74
0.00
0.00
40,054.74
0.0032067
30,510.65
0.00
0.00
30,510.65
0.0024426
118
Br.
Prijave
1
360
361
362
363
366
367
369
370
373
375
378
380
382
383
384
385
386
Naziv i adresa poverioca
2
TOMIĆ MARIJANA, BEOGRAD, VOJVODE
STEPE 485 A
RONČEVIĆ ISIDORA, BEOGRAD, ISIDORE
SEKULIĆ 5
DODIK VESNA, BEOGRAD, BERANSKA
28A
VELJKOVIĆ NENAD, NIŠ, KURSULINA 7
STANKOVIĆ SLAVKO, BEOGRAD,
TIMOČKI PUT 29, RIPANJ
SANMED GMBH, AUSTRIA, 2500 BADEN,
VALERIESTRASSE 12/2
JP VODOVOD VRANJE, VRANJE,
BEOGRADSKA 63
RADULOVIĆ SLAVKA, BEOGRAD, JURIJA
GAGARINA 200
JANIĆIJEVIĆ SLAĐANA, NIŠ,
DONJOVREŽINSKA 1
GRAD UŽICE, UŽICE
URIČIĆ MILOVAN, BEOGRAD,
KUMODRAŠKA 318
GLAXOSMITHKLINE EXPORT LIMITED,
UJEDINJENO KRALJEVSTVO, 980 GREAT
WEST ROAD, BRENTFORD, MIDDLESEX
SMB MONT BEOGRAD, BEOGRAD,
BANOVAČKA 13
JKP KRALJEVICA, ZAJEČAR, VOJVODE
PUTNIKA 7 A
DESPOTOVIĆ PREDRAG, UŽICE,
VOJVODE MASLAĆA 17
SIBINOVIĆ GORAN, KRAGUJEVAC,
MILOJA ĐAKA 22
PETROVIĆ GORICA, BEOGRAD,
ZAKLOPAČA, BORISA KIDRIČA 4
Osnovna prijavljena
osporena
potraživanja
Kamata
Troškovi
3
4
5
Ukupno prijavljena
osporena
potraživanja
3+4+5
6
% ucešća u
osporenim
potraživanjima
7
30,850.26
0.00
0.00
30,850.26
0.0024698
37,985.23
0.00
0.00
37,985.23
0.0030410
41,175.96
27,244.85
0.00
0.00
0.00
0.00
41,175.96
27,244.85
0.0032965
0.0021812
63,136.64
0.00
0.00
63,136.64
0.0050546
317,013.03
51,766.35
0.00
368,779.38
0.0295238
94,562.16
113,051.71
25,540.75
233,154.62
0.0186659
29,561.62
0.00
0.00
29,561.62
0.0023667
21,837.99
324,982.98
0.00
331,354.83
0.00
0.00
21,837.99
656,337.81
0.0017483
0.0525453
160,038.79
0.00
0.00
160,038.79
0.0128124
0.00
7,056,337.33
0.00
7,056,337.33
0.5649180
15,107,131.72
1,755,864.62
0.00
16,862,996.34
1.3500219
77,296.60
3,304.14
0.00
80,600.74
0.0064528
41,505.49
0.00
0.00
41,505.49
0.0033229
15,551.89
0.00
0.00
15,551.89
0.0012451
89,927.72
0.00
0.00
89,927.72
0.0071995
119
Br.
Prijave
1
387
388
389
390
393
394
395
397
398
400
401
402
403
404
405
408
409
Naziv i adresa poverioca
2
MATIJAŠEVIĆ GORAN, BEOGRAD, MEŠE
SELIMOVIĆA 14
MOJSILOVIĆ SLAVICA, BEOGRAD,
ZVEZDARA, ULOFA PALMEA 3
STOJANOVIĆ ZORAN, UŽICE,
ŽELEZNIČKA 77
TRAŠEVIĆ STANISLAVA, NIŠ, 4 JULI 5 D
STEFANOVIĆ TOMISLAV, BEOGRAD,
LUKE VOJVODIĆA 71 A
STEFANOVIĆ NARCISA, BEOGRAD, LUKE
VOJVODIĆA 71 A
MOSIĆ ZORAN, BEOGRAD, LEPOSAVE
MIHAJLOVIĆ 19
MILOVANOVIĆ MIROSLAV, BEOGRAD,
BULEVAR OSLOBOĐENJA 88
VUKOVIĆ MOMIR, BEOGRAD, LJUBA
VUČKOVIĆA 9
PLAVŠIĆ MILICA, BEOGRAD,
ZAPLANJSKA 86A
LA FANTANA DOO, BEOGRAD,
PATRIJARHA DIMITRIJA 12 G
SEKULIĆ VASILIJA, UŽICE, ZLATIBORSKA
BB
STEVANOVIĆ DRAGANA, BEOGRAD,
HANIBALA LUCIĆA 2
BELUPO DD, REPUBLIKA HRVATSKA,
KOPRIVNICA, DANICA 5
NYCOMED GERMANY HOLDING GMBH,
KONSTANZ
KRČEDINAC SANDRA, 11307 BOLEČ,
MAJEVAČKA 10
MILADINOVIĆ STANOJEVIĆ GORDANA,
BEOGRAD, ALEKSINAČKIH RUDARA 16
Osnovna prijavljena
osporena
potraživanja
Kamata
Troškovi
3
4
5
Ukupno prijavljena
osporena
potraživanja
3+4+5
6
% ucešća u
osporenim
potraživanjima
7
74,386.74
0.00
0.00
74,386.74
0.0059553
73,862.21
0.00
0.00
73,862.21
0.0059133
42,753.49
19,225.76
0.00
0.00
0.00
0.00
42,753.49
19,225.76
0.0034228
0.0015392
47,869.75
0.00
0.00
47,869.75
0.0038324
36,835.17
0.00
0.00
36,835.17
0.0029490
84,433.77
0.00
0.00
84,433.77
0.0067596
148,654.60
0.00
0.00
148,654.60
0.0119010
136,197.83
0.00
0.00
136,197.83
0.0109038
24,180.07
0.00
0.00
24,180.07
0.0019358
12,186.45
12,084.23
0.00
24,270.68
0.0019431
37,985.50
0.00
0.00
37,985.50
0.0030411
78,315.81
0.00
0.00
78,315.81
0.0062698
357,696.11
205,277.06
3,804.04
566,777.21
0.0453752
0.00
1,786,274.15
0.00
1,786,274.15
0.1430060
16,512.54
0.00
0.00
16,512.54
0.0013220
104,575.52
0.00
0.00
104,575.52
0.0083721
120
Br.
Prijave
1
410
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
Naziv i adresa poverioca
2
MLADENOVIĆ MARKO, BEOGRAD,
ZEMUN, PEĆINAČKA 21
STOJANOV VALENTINA, NIŠKA BANJA,
VIDOJA JOVANOVIĆA 22 B
SAVIĆ NEVENKA, NIŠ, DRUGOG
SRPSKOG USTANKA 3
GAŠI ALI, NOVI SAD, TEMERINSKI PUT 6
VOJINOVIĆ MIRJANA, NOVI SAD,
PARISKE KOMUNE 33
VOJINOVIĆ LJUBOMIR, NOVI SAD,
PARISKE KOMUNE 33
VIĆANOVIĆ BORISLAV, NOVI SAD,
BULEVAR S. JOVANOVIĆA 13
BOGUNOVIĆ OLIVERA, NOVI SAD,
MIHAJLA LALIĆA 11
SLOBODA ILIJA, 24224 STARI ŽEDNIK,
BRATSTVA JEDINSTVA 17
VUKIČEVIĆ SANJA, SUBOTICA, BAJSKI
PUT 129
TEČER ŽOLT, SUBOTICA, BELE ČIKOŠA
14
BOBIĆ GORDAN, SUBOTICA, ŽETELAČKA
9
MANDOVIĆ JELENA, SUBOTICA,
ŠAJKAŠKA 5
GAJINOV SLOBODAN, 21472 KULPIN,
MARŠALA TITA 125
SEKULIĆ BRANKO, SUBOTICA, JOA
LAJOŠA 72
STEFANOVIĆ RAJKA, SUBOTICA,
BIKOVO, BRATSTVA JEDINSTVA 17
POPOVIĆ SLAVICA, SUBOTICA, PETRA
LEKOVIĆA 11
Osnovna prijavljena
osporena
potraživanja
Kamata
Troškovi
3
4
5
Ukupno prijavljena
osporena
potraživanja
3+4+5
6
% ucešća u
osporenim
potraživanjima
7
0.00
0.00
3,098.00
3,098.00
0.0002480
15,822.02
0.00
0.00
15,822.02
0.0012667
16,200.22
121,830.54
0.00
0.00
0.00
0.00
16,200.22
121,830.54
0.0012970
0.0097535
29,429.25
0.00
0.00
29,429.25
0.0023561
18,770.39
0.00
0.00
18,770.39
0.0015027
15,011.61
0.00
0.00
15,011.61
0.0012018
16,146.20
0.00
0.00
16,146.20
0.0012926
18,152.93
0.00
0.00
18,152.93
0.0014533
103,911.60
0.00
0.00
103,911.60
0.0083190
17,288.49
0.00
0.00
17,288.49
0.0013841
13,784.41
0.00
0.00
13,784.41
0.0011036
19,712.01
0.00
0.00
19,712.01
0.0015781
17,165.00
0.00
0.00
17,165.00
0.0013742
18,947.91
0.00
0.00
18,947.91
0.0015169
15,713.97
0.00
0.00
15,713.97
0.0012580
30,085.30
0.00
0.00
30,085.30
0.0024086
121
Br.
Prijave
1
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
456
457
458
460
Naziv i adresa poverioca
2
DESPENIĆ RADOVAN, 24206 BIKOVO,
BIKOVO SALAŠ 327/c
MOMČILOVIĆ ALEKSANDAR, BEOGRAD,
ARČIBALDA RAJSA 54 A
GEZ ĐULA, NOVI SAD, VOJVOĐANSKA
25, BUDISAVA
EKIĆ SLAĐANA, NOVI SAD, SELJAČKIH
BUNA 35
ILIĆ LJUBIŠA, NOVI SAD, STOJANA
NOVAKOVIĆA 23
ILIĆ ZORAN, NOVI SAD, IRIG,
KARAĐORĐEVA 92
KOSTIN MARIJA, ZRENJANIN, BULEVAR
VELJKA VLAHOVIĆA 71
MLADENOVIĆ DEJAN, NOVI SAD,
VETERNIK, NOVA 54
NIKOLAŠ MILAN, NOVI SAD, VETERNIČKA
38
OLJAČA ANITA, NOVI SAD, DANILA KIŠA
9
RADICA PLOHL, NOVI SAD, BULEVAR
KNEZA MILOŠA 2
RADAKOVIĆ MARINA, NOVI SAD,
NOVOSADSKOG SAJMA 54
BEL COMPUTERS DOO, BEOGRAD,
ŽARKOVAČKA 2 D, pf 17
SIVIĆ MIODRAG, SUBOTICA, DEBARSKA
16
KARAPETRIĆ ĐORĐE, BEOGRAD,
SINĐELIĆEVA 22
GRUBIŠIĆ LIVIJA, SUBOTICA, DEBARSKA
22
Osnovna prijavljena
osporena
potraživanja
Kamata
Troškovi
3
4
5
Ukupno prijavljena
osporena
potraživanja
3+4+5
6
% ucešća u
osporenim
potraživanjima
7
25,685.91
0.00
0.00
25,685.91
0.0020564
65,859.79
0.00
0.00
65,859.79
0.0052726
87,642.35
0.00
0.00
87,642.35
0.0070165
27,021.16
0.00
0.00
27,021.16
0.0021633
18,893.88
0.00
0.00
18,893.88
0.0015126
13,413.94
0.00
0.00
13,413.94
0.0010739
23,308.70
0.00
0.00
23,308.70
0.0018661
117,786.70
0.00
0.00
117,786.70
0.0094298
129,322.13
0.00
0.00
129,322.13
0.0103533
27,322.18
0.00
0.00
27,322.18
0.0021874
20,337.18
0.00
0.00
20,337.18
0.0016282
16,362.30
0.00
0.00
16,362.30
0.0013099
82,555.99
63,381.14
0.00
145,937.13
0.0116835
120,371.18
0.00
0.00
120,371.18
0.0096367
63,933.87
0.00
0.00
63,933.87
0.0051184
17,350.23
0.00
0.00
17,350.23
0.0013890
122
Br.
Prijave
1
464
465
466
467
468
469
470
471
472
479
480
484
485
486
488
489
491
Naziv i adresa poverioca
2
RADOMIR DANILO, NOVI SAD,
BUKOVAČKI DO 30, PETROVARADIN
RADANOVIĆ MIRA, NOVI SAD, BRAĆE
POPOVIĆ 2
SIMIĆ DRAGICA, NOVI SAD, ZETSKA 2 A
SREJIĆ NIKOLA, NOVI SAD, GOGOLJEVA
4
STANIĆ OLGICA, SREMSKI KARLOVCI,
KARLOVAČKOG MIRA 2
STOJADINOVIĆ OLIVER, NOVI SAD,
STOJANA BRANOVAČKOG 11
STRUGAR VLADIMIR, NOVI SAD,
BULEVAR CARA LAZARA 44
HRĆAN MILINKA, KISAČ, JANOŠIKOVA 46
IVANOVIĆ KATARINA, BEOGRAD,
MARIČKA 27/17
JURIŠIĆ VERICA, ZEMUN, MILANA
UZELCA 10
FILIPOVIĆ MILENA, BEOGRAD,
CRNOTRAVSKA 11
ERČIĆ MAJA, BEOGRAD, VIDIKOVAČKI
VENAC 92
ORĐEVIĆ IVANA, BEOGRAD, ŽIVOTE
STEPANOVIĆA 29
RADONJIĆ ANA, BEOGRAD, JURIJA
GAGARINA 63
LUČIĆ ILJA, 11215 BEOGRAD, MARŠALA
TITA 22
MRGIĆ MIROSLAVA, BEOGRAD,
BLAGOJA PAROVIĆA 12
KOVAČEVIĆ BORO, SUBOTICA,
ZADARSKA 14A
Osnovna prijavljena
osporena
potraživanja
Kamata
Troškovi
3
4
5
Ukupno prijavljena
osporena
potraživanja
3+4+5
6
% ucešća u
osporenim
potraživanjima
7
118,046.02
0.00
0.00
118,046.02
0.0094506
20,753.97
102,454.36
0.00
0.00
0.00
0.00
20,753.97
102,454.36
0.0016615
0.0082023
24,667.10
0.00
0.00
24,667.10
0.0019748
82,958.31
0.00
0.00
82,958.31
0.0066415
13,552.87
0.00
0.00
13,552.87
0.0010850
45,213.00
87,070.14
0.00
0.00
0.00
0.00
45,213.00
87,070.14
0.0036197
0.0069707
37,956.41
0.00
0.00
37,956.41
0.0030387
30,375.01
0.00
0.00
30,375.01
0.0024318
31,147.81
0.00
0.00
31,147.81
0.0024936
14,777.94
0.00
0.00
14,777.94
0.0011831
43,998.97
0.00
0.00
43,998.97
0.0035225
92,097.44
0.00
0.00
92,097.44
0.0073732
111,400.26
0.00
0.00
111,400.26
0.0089185
146,681.47
0.00
0.00
146,681.47
0.0117431
117,259.15
0.00
0.00
117,259.15
0.0093876
123
Br.
Prijave
1
493
494
495
496
498
500
504
506
507
513
517
538
539
540
542
547
Naziv i adresa poverioca
2
MILOŠEVIĆ GORAN, BEOGRAD,
PAUNOVA 77
JEVTIĆ MIROSLAV, VALJEVO, 25 JUN 9
PORSCHE INTER AUTO S DOO,
BEOGRAD, ZRENJANINSKI PUT 11
PEŠTI PETER, SUBOTICA,
JASENOVAČKA 17
PETROVIĆ ALEKSANDAR, BEOGRAD,
BRAĆE JERKOVIĆ 221
REPIJA OLGA, BEOGRAD,
MILJAKOVAČKE STAZE 34 B
MEDIS doo, SLOVENIJA, LJUBLJANAČRNUČE, BRČIĆEVA BR. 1 p.p. 2646
UNIVERZAL BANKA AD BEOGRAD,
BEOGRAD, FRANCUSKA 29
HEMOFARM AD, VRŠAC, BEOGRADSKI
PUT BB
ARSIĆ NEBOJŠA, BEOGRAD, DR IVANA
RIBARA 62
MOMČILOVIĆ ZORAN, NIŠ, JABLANIČKA
23 B
VELEFARM VFB DOO U STEČAJU,
BEOGRAD, VOJVODE STEPE 414 A
GAJ INŽENJERING DOO, ZEMUN, CARA
DUŠANA 266
PRIVREDNA BANKA BEOGRAD AD,
BEOGRAD, BULEVAR KRALJA
ALEKSANDRA 70
REMEŠ BRANKIĆA, SUBOTICA,
BEOGRADSKI PUT 103
SANOFI AVENTIS PRIVATE CO,
REPUBLIKA MAĐARSKA, 11045
BUDAPEST, TO U. 1-5
Osnovna prijavljena
osporena
potraživanja
Kamata
Troškovi
3
4
5
Ukupno prijavljena
osporena
potraživanja
3+4+5
6
% ucešća u
osporenim
potraživanjima
7
47,316.62
41,697.49
0.00
0.00
0.00
0.00
47,316.62
41,697.49
0.0037881
0.0033382
35,159.87
0.00
0.00
35,159.87
0.0028148
122,860.78
0.00
0.00
122,860.78
0.0098360
86,047.08
0.00
0.00
86,047.08
0.0068888
31,398.43
0.00
0.00
31,398.43
0.0025137
5,698,888.42
161,893.14
1,231,640.00
7,092,421.56
0.5678068
0.00
12,427,795.87
0.00
12,427,795.87
0.9949475
15,641,964.04
0.00
0.00
15,641,964.04
1.2522682
102,229.87
0.00
0.00
102,229.87
0.0081843
53,074.59
0.00
0.00
53,074.59
0.0042491
0.00
20,120,946.51
0.00
20,120,946.51
1.6108477
0.00
30,658,545.34
0.00
30,658,545.34
2.4544693
0.00
381.44
0.00
381.44
0.0000305
18,808.97
0.00
0.00
18,808.97
0.0015058
5,929.00
30,894.68
0.00
36,823.68
0.0029480
124
Br.
Prijave
1
548
553
555
556
558
560
562
563
566
568
571
573
578
Naziv i adresa poverioca
2
KPMG DOO Podgorica, REPUBLIKA CRNA
GORA, PODGORICA, BULEVAR SVETOG
PETRA CETINJSKOG 1 A
ORTAČKO ADVOKATSKO DRUŠTVO
MORAVČEVIĆ VOJNOVIĆ & PARTNERI,
BEOGRAD, FRANCUSKA 27
GALENIKA AD, BEOGRAD, BATAJNIČKI
DRUG BB
BAXTER AG, ŠVAJCARSKA
M&N AGENCIJA DOO, 28220 KOSOVSKA
MITROVICA, LOLE RIBARA 28220
TELEKOM SRBIJA AD, BEOGRAD,
TAKOVSKA 2
TOMIĆ MILOŠ, BEOGRAD, KUMODRAŠKA
99
FHKI ALKALOID AD SKOPLJE,
REPUBLIKA MAKEDONIJA, SKOPLJE,
BULEVAR ALEKSANDRA MAKEDONSKOG
12
PETRUŠIĆ STANKO, BEOGRAD, BRAĆE
NEDIĆA 12
PD KLIMARENT DOO, BELANOVICA,
RUDNIČKA 10
POZITIV PRINT SZR, ZEMUN,
UGRINOVAČKI PUT 16 K
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE,
TRGOVINE, ŠUMARSTVA I
VODOPRIVREDE, BEOGRAD, NEMANJINA
22-26
JP ELEKTROKOSMET PRIŠTINA,
KOSOVSKA MITROVICA, FILIPA VIŠNJIĆA
BB
Osnovna prijavljena
osporena
potraživanja
Kamata
Troškovi
3
4
5
Ukupno prijavljena
osporena
potraživanja
3+4+5
6
% ucešća u
osporenim
potraživanjima
7
10,741,109.00
200,993.52
0.00
10,942,102.52
0.8760055
0.00
8,808.42
0.00
8,808.42
0.0007052
681,377,249.72
0.00
161,396,927.35
100,192.08
0.00
0.00
842,774,177.07
100,192.08
67.4710214
0.0080212
8,000.00
0.00
0.00
8,000.00
0.0006405
557,245.16
0.00
0.00
557,245.16
0.0446121
45,833.09
0.00
0.00
45,833.09
0.0036693
75,994.88
19,606.94
0.00
95,601.82
0.0076537
26,508,478.00
0.00
0.00
26,508,478.00
2.1222222
9,702.83
1,987.58
0.00
11,690.41
0.0009359
300,000.00
242,558.28
0.00
542,558.28
0.0434363
4,536.75
2,618.04
0.00
7,154.79
0.0005728
41,387.11
0.00
0.00
41,387.11
0.0033134
125
Br.
Prijave
1
579
587
589
590
591
593
598
600
Naziv i adresa poverioca
2
POLITIKA NOVINE I MAGAZINI DOO,
BEOGRAD, MAKEDONSKA 29
JKP VODOVOD I KANALIZACIJA NOVI
SAD, NOVI SAD, MASARIKOVA 17
VELEFARM INVEST DOO U STEČAJU,
BEOGRAD, VOJVODE STEPE 414 A
GRAD NIŠ-UPRAVA ZA FINANSIJE, NIŠ
GRAD NIŠ-JKP OBJEDINJENA NAPLATA,
NIŠ, NADE TOMIĆ 7
BOSNALIJEK DD SARAJEVO, BIH,
SARAJEVO, JUKIĆEVA 53
HABIT PHARM AD U STEČAJU, IVANJICA,
PRILIKE BB
INSTRUMENTARIA DD ZAGREB,
REPUBLIKA HRVATSKA, ZAGREB, 10360
SESVETE, RIMSKI PUT 31
UKUPNO:
Osnovna prijavljena
osporena
potraživanja
Kamata
Troškovi
3
4
5
Ukupno prijavljena
osporena
potraživanja
3+4+5
6
% ucešća u
osporenim
potraživanjima
7
0.00
1,423.17
0.00
1,423.17
0.0001139
5,141.07
0.00
0.00
5,141.07
0.0004116
0.00
2,281,123.69
13,152,898.21
0.00
0.00
0.00
13,152,898.21
2,281,123.69
1.0529979
0.1826228
0.00
1,420.43
0.00
1,420.43
0.0001137
11,711,874.93
5,526,761.35
0.00
17,238,636.28
1.3800950
0.00
340,402.95
0.00
340,402.95
0.0272521
1,159,786.79
979,558,877.94
637,216.71
268,179,749.32
0.00
1,351,958.79
1,797,003.50
1,249,090,586.05
0.1438649
100.00
Напомена: Нова Агробанка АД у стечају је оспорена као разлучни поверилац за износ од 53,760,386.48 динара, а призната
као необезбеђени за исти износ па стога се укупан збир оспорених потраживања разликује од збира разлучних оспорених и
необезбеђених оспорених потраживања.
126
Д.
Преглед потраживања акционара по основу акција:
Br.
Prijave
1
544
545
582
454
442
537
532
530
535
534
449
444
482
Naziv i adresa poverioca
2
BRANKOVIĆ SNEŽANA,
VALJEVO, SUVOBORSKA 70
BRANKOVIĆ ZORAN,
VALJEVO, SUVOBORSKA 70
BRKOVIĆ BRANKO, ZAJEČAR,
NIKOLE PAŠIĆA 87
BRKOVIĆ GORDANA,
BEOGRAD, SAVE
JOVANOVIĆA 72
BRKOVIĆ PERIŠA, BEOGRAD,
SAVE JOVANOVIĆA 72
CRNJANSKI ALEKSANDAR,
SUBOTICA, MATIJA KORVINA
22A
CVETKOVIĆ GORDANA,
VRANJE, DEČANSKA 9
CVETKOVIĆ JOVAN, VRANJE,
DEČANSKA 9
DANILOVIĆ MILINKO,
BEOGRAD, DOKTORA IVANA
RIBARA 84
DŽIKNIĆ ZORICA, BEOGRAD,
MILANA RASPOPOVIĆA 6
FARMAHOLDING DOO,
BEOGRAD, OSMANA ĐIKIĆA
30
FILIPOVIĆ LJILJANA,
BEOGRAD, DRINČIĆEVA 32
IGNJATOVIĆ SAŠA,
BEOGRAD, PAVLA JURIŠIĆA
ŠTURMA 6
Osnovni dug
potraživanja od
akcija
Kamata
potraživanja
od akcija
Troškovi
potraživanja
od akcija
3
4
5
Kamata na
troškove
potraživanja
od akcija
6
Ukupno
potraživanja
potraživanja od
akcija 3+4+5+6
7
%
potraživanja
od akcija
% od
ukupnih
potraživanja
8
9
132,500.00
0.00
0.00
0.00
132,500.00
0.0144589
0.0006815
172,500.00
0.00
0.00
0.00
172,500.00
0.0188239
0.0008873
500,000.00
0.00
0.00
0.00
500,000.00
0.0545619
0.0025718
390,000.00
0.00
0.00
0.00
390,000.00
0.0425583
0.0020060
95,000.00
0.00
0.00
0.00
95,000.00
0.0103668
0.0004886
95,000.00
0.00
0.00
0.00
95,000.00
0.0103668
0.0004886
367,500.00
0.00
0.00
0.00
367,500.00
0.0401030
0.0018902
490,000.00
0.00
0.00
0.00
490,000.00
0.0534707
0.0025203
880,000.00
0.00
0.00
0.00
880,000.00
0.0960290
0.0045263
1,497,500.00
0.00
0.00
0.00
1,497,500.00
0.1634130
0.0077024
897,112,500.00
0.00
0.00
0.00
897,112,500.00
97.8963651
4.6143008
252,500.00
0.00
0.00
0.00
252,500.00
0.0275538
0.0012987
217,500.00
0.00
0.00
0.00
217,500.00
0.0237344
0.0011187
127
Br.
Prijave
1
527
511
448
443
452
585
453
529
512
446
510
525
546
Naziv i adresa poverioca
2
IGNJATOVIĆ ZORICA,
ZAJEČAR, BRANKA PARIĆA
15
JANJIĆ OSTOJA, VALJEVO,
KOSTE ABRAŠEVIĆA 11
JELIČIĆ BRATISLAV,
BEOGRAD, CRNOTRAVSKA
13 B
JELIČIĆ LJUBICA, BEOGRAD,
BRAĆE SRNIĆA 51
JELIČIĆ ĐURĐINA, BEOGRAD,
BRAĆE SRNIĆA 51
JOVANOVIĆ DEJAN,
ZAJEČAR, KUMANOVSKA 27
JOVIĆEVIĆ SNEŽANA,
BEOGRAD, JOVANA RAJIĆA 5
D
JOŠIĆ BISERKA, GROCKA,
BRESTOVIK, PARTIZANSKI
PUT 26 A
LAZAREVIĆ RADE, BEOGRAD,
LJUBA VUČKOVIĆA 22
MARINKOVIĆ TOMKA,
BEOGRAD, VIDIKOVAČKI
VENAC 12
MOHORKO VERICA,
REPUBLIKA SLOVENIJA, 2000
MARIBOR, RAJKOVA 22
NIŠAVIĆ RADOJICA, UŽICE,
DIMITRIJA TUCOVIĆA 46/16
NOVAKOVIĆ ZORICA,
VALJEVO,VOJVODE MIŠIĆA
35
Osnovni dug
potraživanja od
akcija
Kamata
potraživanja
od akcija
Troškovi
potraživanja
od akcija
3
4
5
Kamata na
troškove
potraživanja
od akcija
6
Ukupno
potraživanja
potraživanja od
akcija 3+4+5+6
7
%
potraživanja
od akcija
% od
ukupnih
potraživanja
8
9
447,500.00
0.00
0.00
0.00
447,500.00
0.0488329
0.0023017
305,000.00
0.00
0.00
0.00
305,000.00
0.0332828
0.0015688
102,500.00
0.00
0.00
0.00
102,500.00
0.0111852
0.0005272
375,000.00
0.00
0.00
0.00
375,000.00
0.0409214
0.0019288
355,000.00
0.00
0.00
0.00
355,000.00
0.0387390
0.0018259
240,000.00
0.00
0.00
0.00
240,000.00
0.0261897
0.0012344
180,000.00
0.00
0.00
0.00
180,000.00
0.0196423
0.0009258
100,000.00
0.00
0.00
0.00
100,000.00
0.0109124
0.0005144
147,500.00
0.00
0.00
0.00
147,500.00
0.0160958
0.0007587
2,612,500.00
0.00
0.00
0.00
2,612,500.00
0.2850860
0.0134374
230,000.00
0.00
0.00
0.00
230,000.00
0.0250985
0.0011830
2,000,000.00
0.00
0.00
0.00
2,000,000.00
0.2182477
0.0102870
270,000.00
0.00
0.00
0.00
270,000.00
0.0294634
0.0013887
128
Br.
Prijave
1
521
524
523
508
455
554
565
445
533
509
522
520
528
Naziv i adresa poverioca
2
OBRENOVIĆ MIHAILO,
VALJEVO, KARAĐORĐEVA 90
OBRENOVIĆ NADEŽDA,
VALJEVO, KARAĐORĐEVA
106
OBRENOVIĆ ŽIVKO,
VALJEVO, KARAĐORĐEVA 90
PRODANOVIĆ ALEKSANDAR,
VALJEVO, SUVOBORSKA 243
PRODANOVIĆ JASNA,
BEOGRAD, NARODNOG
FRONTA 46-48
RADIČEVIĆ DUŠKA, UŽICE,
JUG BOGDANOVA 39
RISTIĆ ALEKSANDAR,
BEOGRAD, VOJVODE STEPE
74
RISTIĆ OLIVERA, BEOGRAD,
BLAGAJSKA 15
RISTIĆ SVETLANA,
BEOGRAD, BULEVAR KRALJA
ALEKSANDRA 239
SAVKOVIĆ LJUBICA,
VALJEVO, KARAĐORĐEVA
84/3
SREĆKOVIĆ MIROSLAV,
VALJEVO. ŽIKICE
JOVANOVIĆA 37
SREĆKOVIĆ VESNA,
VALJEVO, ŽIKICE JOVANOVIĆ
39
STANIĆ DANIJELA,
BEOGRAD, 16. OKTOBRA 19
Osnovni dug
potraživanja od
akcija
Kamata
potraživanja
od akcija
Troškovi
potraživanja
od akcija
3
4
5
Kamata na
troškove
potraživanja
od akcija
6
Ukupno
potraživanja
potraživanja od
akcija 3+4+5+6
7
%
potraživanja
od akcija
% od
ukupnih
potraživanja
8
9
130,000.00
0.00
0.00
0.00
130,000.00
0.0141861
0.0006687
90,000.00
0.00
0.00
0.00
90,000.00
0.0098211
0.0004629
27,500.00
0.00
0.00
0.00
27,500.00
0.0030009
0.0001414
92,500.00
0.00
0.00
0.00
92,500.00
0.0100940
0.0004758
280,000.00
0.00
0.00
0.00
280,000.00
0.0305547
0.0014402
835,000.00
0.00
0.00
0.00
835,000.00
0.0911184
0.0042948
20,000.00
0.00
0.00
0.00
20,000.00
0.0021825
0.0001029
127,500.00
0.00
0.00
0.00
127,500.00
0.0139133
0.0006558
425,000.00
0.00
0.00
0.00
425,000.00
0.0463776
0.0021860
207,500.00
0.00
0.00
0.00
207,500.00
0.0226432
0.0010673
107,500.00
0.00
0.00
0.00
107,500.00
0.0117308
0.0005529
95,000.00
0.00
0.00
0.00
95,000.00
0.0103668
0.0004886
355,000.00
0.00
0.00
0.00
355,000.00
0.0387390
0.0018259
129
Br.
Prijave
1
584
550
490
585A
450
564
551
552
541
561
Naziv i adresa poverioca
2
STANKOVIĆ DRAGICA,
ZAJEČAR, BITOLJSKA 25 A
STEPANOVIĆ NATAŠA,
BEOGRAD, VINOGRADSKI
VENAC 38
STEPANOVIĆ VOJISLAV,
VALJEVO, PROTE MATEJE 3
VERMEZOVIĆ SLOBODAN,
UŽICE, MILOVANA GLIŠIĆA 44
VUČETIĆ TATJANA,
BEOGRAD, IČKOVA 27
VUČKOVIĆ DRAGIŠA,
KRAGUJEVAC, VOJE RADIĆA
2/1
ĐORĐEVIĆ DUŠICA,
KRAGUJEVAC, MIODRAGA
SUKOVICA 22
ĐORĐEVIĆ MIROSLAV,
KRAGUJEVAC, MIODRAGA
SUKOVICA 22
ĐUKIĆ LJUBICA, VALJEVO,
GRADSKI TRG 25/2
ZLATANOVIĆ MARICA,
BEOGRAD, MILANA
STANIVUKOVIĆA 12
UKUPNO:
Osnovni dug
potraživanja od
akcija
Kamata
potraživanja
od akcija
Troškovi
potraživanja
od akcija
3
4
5
Kamata na
troškove
potraživanja
od akcija
6
Ukupno
potraživanja
potraživanja od
akcija 3+4+5+6
7
%
potraživanja
od akcija
% od
ukupnih
potraživanja
8
9
357,500.00
0.00
0.00
0.00
357,500.00
0.0390118
0.0018388
832,500.00
0.00
0.00
0.00
832,500.00
0.0908456
0.0042820
695,000.00
0.00
0.00
0.00
695,000.00
0.0758411
0.0035747
230,000.00
0.00
0.00
0.00
230,000.00
0.0250985
0.0011830
125,000.00
0.00
0.00
0.00
125,000.00
0.0136405
0.0006429
200,000.00
0.00
0.00
0.00
200,000.00
0.0218248
0.0010287
217,500.00
0.00
0.00
0.00
217,500.00
0.0237344
0.0011187
352,500.00
0.00
0.00
0.00
352,500.00
0.0384662
0.0018131
107,500.00
0.00
0.00
0.00
107,500.00
0.0117308
0.0005529
912,500.00
916,390,000.00
0.00
0.00
0.00
912,500.00
916,390,000.00
0.0995755
100.00
0.0046934
4.7134544
130
Ради пружања што потпунијих информација свим повериоцима које су им
потребне због одлучивања на који начин ће гласати о предложеном Плану
потребно је дати још неколико врло важних напомена:
Одређена потраживања условних разлучних поверилаца који имају основно
потраживање према зависном предузећу Велефарм холдинга, ВФБ који је
такође у стечајном поступку су у одређеној мери „дуплирана“ (односно
преклопљена) са потраживањима које ВФБ има према Велефарм холдингу.
Наиме, из потраживања које је признато ВФБ у стечају у износу од
4,870,502,702.75 динара а које ће се исплатити према Плану реорганизације уз
отпуст дуга од 50% у наредних осам година као и свим другим повериоцима, ће
се делимично наплатити и условни разлучни повериоци Велефарм холдинга. То
ће довести до смањивања обавеза Велефарм холдинга према усвојеном Плану
реорганизације за износ који условни разлучни повериоци наплате из стечаја
ВФБ-а. Наравно врло је тешко прецизно квантификовати ова „преклопљена“
потраживања јер није могуће прецизно у овом моменту утврдити са којим
процентом ће се условни разлучни повериоци Велефарм холдинга који су и
повериоци у стечају ВФБ-а намирити из ових исплата према Плану
реорганизације јер они нису једини повериоци ВФБ-а. Но, у сваком случају је
важно ову чињеницу истаћи јер ће исплате условним разлучним повериоцима
Велефарм холдинга бити умањене за износ за који се они наплате од
оригиналниг дужника, тј. ВФБ у стечају.
Одређена потраживања условних разлучних поверилаца се односе на јемства
која су дата Хабит Пхарму и другим повезаним лицима који се такође налазе у
стечајном поступку и ту је процена да ће намирење од стране примарних
дужника бити занемарљиво па је велика вероватноћа да ће се тим условним
разлучним повериоцима исплатити готово целокупан износ који условно
потражују па код тих условних разлучних потраживања неће бити „преклапања“
са оригиналним дужником
За потраживања условних разлучних поверилаца чији су примарни дужници
Галеника и Ветфарм (које су „живе“ фирме и нису у стечајном поступку за
разлику од претходно изнетих) још је теже квантификовати који део ће бити
наплаћен од њих као примарних дужника и самим тим умањити обавеза
Велефарм холдинга према Плану реорганизације. За ове две фирме се не би
усудили да дамо било какву процену умањења будућих обавеза Велефарм
холдинга током спровођења Плана реорганизације по основу намирења
разлучних условних поверилаца од истих. Ипак, сматрамо да је важно дати
информацију повериоцима да се будуће обавезе Велефарм холдинга по Плану
реорганизације могу смањити и по овом основу и то свакако утиче на већу
могућност испуњења Плана, а такође је битно и као информација поверицима
при одлучивању да ли да гласају за План.
Такође је важно подвући да овај ефекат није уношен у пројекције за наредне
године јер није могао бити квантификован, а такође ни ефекат резервација по
основу оспорених потраживанја из истих разлога. Наиме, у овом тренутку је
немогуће проценити у којој мери би од 350 појединачних поверилаца чија су
потраживања оспорена или делимично оспорена од стране стечајног
управника, у укупном износу од 1,879,990,050.36 динара могли успети у
131
парницама (уколико их уопште покрену). Сматрамо да би ова два ефекта у
великој мери могла бити поништена једна другим и то је разлог што нису
квантификовани у пројекцијама.
132
4.
ВИСИНА НОВЧАНИХ ИЗНОСА ИЛИ ИМОВИНА КОЈА
ЋЕ СЛУЖИТИ ЗА ПОТПУНО ИЛИ ДЕЛИМИЧНО
НАМИРЕЊЕ ПРЕМА ИСПЛАТНОМ РЕДУ, КАО И
ПОСТУПАК ЗА ИЗМИРЕЊЕ ПОТРАЖИВАЊА И
ВРЕМЕНСКА ДИНАМИКА ТИХ ПЛАЋАЊА
Укупна потраживања износе:
Призната потраживања
Повериоци
Разлучни повериоци
I исплатни ред
II исплатни ред
III исплатни ред
Укупно:
7,107,985,125.11
5,986,376.08
22,038,886.49
9,509,612,471.68
16,645,622,859.36
Оспорена потраживања
Повериоци
Разлучни повериоци
III исплатни ред
Укупно:
684,659,850.79
1,249,090,586.05
1,933,750,436.84
У наставку су дати износи и начин намирења поверилаца различитих класа и
исплатних редова у складу са мерама за спровођење Плана реорганизације:
1. Планом реорганизације се предвиђа намирење трошкова стечајног
поступка укључујући и награду стечајном управнику из средстава текућег
пословања.
2. Намирење обезбеђених разлучних поверилаца у износу 7,792,644,975.90
динара од чега је стечајни управник признао 7,107,985,125.11 динара, а
оспорио 684,659,850.79 динара предвиђeно је на следећи начин: да се
исплати комплетан номинални износ дуга (без валутне клаузуле) у
седам једнаких годишњих рата главнице дуга уз грејс период од две
године и камату у висини од 5% на годишњем нивоу која би била
исплаћивана на преостали износ дуга и то од истека прве године Плана.
Од признатих 7,107,985,125.11 динара, на повериоце који су сврстани у
класу разлучних поверилаца – повезана лица која не гласају за План се
односи 2,153,373,568.52 динара, док је у класи обезбеђених разлучних
поверилаца који гласају 4,954,611,556.59 динара. Ово, међутим не утиче
на равномерно намирење свих разлучних поверилаца јер је и за једну и
за другу класу предвиђено истоврсно намирење.
3. Намирење признатих необезбеђених потраживања поверилаца I
исплатног реда у 100% износу од 5,986,376.08 динара , предвиђа се из
текућих средстава стечајног дужника одмах по правоснажности Решења
о усвајању Плана реорганизације.
133
4. Намирење признатих необезбеђених потраживања поверилаца II
исплатног реда у 100% износу од 22,038,886.49 динара , предвиђа се из
текућих средстава стечајног дужника одмах по правоснажности Решења
о усвајању Плана реорганизације.
5. Потраживања свих осталих необезбеђених признатих и оспорених
потраживања поверилаца III исплатног реда морају трпети делимични
опрост дуга, јер из финансијих извештаја као и реалне процене пословне
имовине произилази да су дугови стечајног дужника изнад вредности
имовине и да се повериоци не могу наплатити у целости. Нагомилани
губици стечајног дужника су толики да прелазе висину трајног капитала.
Уновчавање (банкрот) би довело до још веће ерозије потраживања, а
повериоци III исплатног реда би могли очекивати намирење не веће од
5% својих потраживања. Ово поготову што би се у случају банкрота у
истом исплатном реду појавили и разлучни повериоци са најмање 50%
својих потраживања јер је тржишна вредност имовине под хипотекама
испод половине укупних потраживања разлучних поверилаца. Сходно
наведеном предлаже се опрост дуга од стране необезбеђених
поверилаца трећег исплатног реда од 50%, док би се преосталих 50%
намирило у седам једнаких годишњих рата главнице дуга уз грејс период
од две године и камату у висини од 5% на годишњем нивоу која би била
исплаћивана на преостали износ дуга и то од истека прве године Плана.
Укупно призната потраживања III исплатног реда износе 9,509,612,471.68
динара од чега су повезана лица у износу од 5,954,725,490.42 динара
која су сврстана у посебну класу која не гласа у складу са чланом 165.
Закона о стечају. Ово, међутим не утиче на равномерно намирење свих
поверилаца III исплатног реда јер су овим повезаним лицима
потраживања призната и они ће бити намирени под истим условима као
и други повериоци III исплатног реда. Оспорена потраживања у том
исплатном реду износе 1,249,090,586.05 динара и предвиђена је
резервација средстава за потенцијалну исплату ових поверилаца у
случају да успеју у споровима на које су упућени. За оспорена
потраживања је предвиђена резервација у износу од 50%, то јест опрост
дуга као и за призната потраживања необезбеђених поверилаца трећег
исплатног реда
6. Четрдесет девет акционара – власника стечајног дужника пријавили су
потраживања у износу од 916,390,000.00 динара која по својој суштини
не представљају пријаве потраживања већ захтев за исплату остатка
стечајне масе након намирења свих поверилаца. Према члану 147. став
1. Закона о стечају ови акционари би добили сразмерни износ
преосталих средстава након окончања поступка стечаја, међутим дугови
далеко превазилазе имовину, па самим тим престаје основ за
потраживања од стране акционара.
У наставку је дата табела намирења обезбеђених – разлучних и необезбеђених
– стечајних поверилаца у свакој години извршења Плана и са аналитички
раздвојеном главницом и припадајућом каматом:
134
РАЗЛУЧНИ
ПОВЕРИОЦИ
7,107,985,125.11
7,107,985,125.11
НЕОБЕЗБЕЂЕНИ
ПОВЕРИОЦИ
9,509,612,471.68
4,754,806,235.84
16,617,597,596.79
11,862,791,360.95
355,399,256.26
355,399,256.26
237,740,311.79
237,740,311.79
593,139,568.05
593,139,568.05
II ГОДИНА ГЛАВНИЦА
II ГОДИНА КАМАТА
УКУПНО II ГОДИНА
1,015,426,446.44
355,399,256.26
1,370,825,702.70
679,258,033.69
237,740,311.79
916,998,345.48
1,694,684,480.14
593,139,568.05
2,287,824,048.18
III ГОДИНА ГЛАВНИЦА
III ГОДИНА КАМАТА
УКУПНО III ГОДИНА
1,015,426,446.44
304,627,933.93
1,320,054,380.38
679,258,033.69
203,777,410.11
883,035,443.80
1,694,684,480.14
508,405,344.04
2,203,089,824.18
IV ГОДИНА ГЛАВНИЦА
IV ГОДИНА КАМАТА
УКУПНО IV ГОДИНА
1,015,426,446.44
253,856,611.61
1,269,283,058.06
679,258,033.69
169,814,508.42
849,072,542.11
1,694,684,480.14
423,671,120.03
2,118,355,600.17
V ГОДИНА ГЛАВНИЦА
V ГОДИНА КАМАТА
УКУПНО V ГОДИНА
1,015,426,446.44
203,085,289.29
1,218,511,735.73
679,258,033.69
135,851,606.74
815,109,640.43
1,694,684,480.14
338,936,896.03
2,033,621,376.16
VI ГОДИНА ГЛАВНИЦА
VI ГОДИНА КАМАТА
УКУПНО VI ГОДИНА
1,015,426,446.44
152,313,966.97
1,167,740,413.41
679,258,033.69
101,888,705.05
781,146,738.75
1,694,684,480.14
254,202,672.02
1,948,887,152.16
VII ГОДИНА ГЛАВНИЦА
VII ГОДИНА КАМАТА
УКУПНО VII ГОДИНА
1,015,426,446.44
101,542,644.64
1,116,969,091.09
679,258,033.69
67,925,803.37
747,183,837.06
1,694,684,480.14
169,468,448.01
1,864,152,928.15
VIII ГОДИНА ГЛАВНИЦА
VIII ГОДИНА КАМАТА
УКУПНО VIII ГОДИНА
1,015,426,446.44
50,771,322.32
1,066,197,768.77
679,258,033.69
33,962,901.68
713,220,935.38
1,694,684,480.14
84,734,224.01
1,779,418,704.14
ПРИЗНАТА ПОТРАЖИВАЊА
ЗА ВРАЋАЊЕ ПРЕМА ПЛАНУ
I ГОДИНА КАМАТА
УКУПНО I ГОДИНА
УКУПНО
Утврђено је да вредност пословне имовине стечајног дужника износи 4,924,114
хиљада динара.
Увидом у биланс стања на дан отварања стечаја констатовано је да стечајни
дужник има знатно више обавеза од процењене тржишне вредности имовине.
То указује на недостатак капитала, тј. колико би још имовине било потребно да
би се измириле обавезе према повериоцима .
Будући да су дугови већи од имовине, повериоци морају рачунати на дисконт
својих потраживања како би стечајни дужник могао да крене у програм
реорганизације са здравим билансним позицијама, растерећен тешког бремена
нагомиланих дугова.
135
5.
ОПИС ПОСТУПКА ПРОДАЈЕ ИМОВИНЕ
Продаја имовине ће се вршити путем јавног прикупљања понуда.
Оглас о продаји имовине ће бити објављен у два дневна листа која се
дистрибуирају на територији целе Републике Србије.
.
Оглас мора да садржи:
1)
2)
3)
4)
место и адресу на којој се имовина налази;
детаљан опис имовине и њене функције;
процену вредности имовине;
процедуру и услове за избор понуда.
136
6.
РОКОВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ
И РОКОВИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ГЛАВНИХ ЕЛЕМЕНАТА
ПЛАНА РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ
У овом поглављу биће приказани услови и рокови намирења поверилаца, као и
рокови спровођења потребних мера ради реализације Плана реорганизације.
Намирење признатих поверилаца I Одмах по правоснажности Решења о
исплатног реда
усвајању Плана реорганизације а
пре
почетка
примене
Плана
реорганизације
Намирење признатих поверилаца II Одмах по правоснажности Решења о
исплатног реда
усвајању Плана реорганизације а
пре
почетка
примене
Плана
реорганизације
Продаја делова имовине предвиђене У првој години од почетка примене
мерама из поглавља 2. овог Плана Плана реорганизације
реорганизације
Намирење признатих необезбеђених Од краја прве године до краја осме
поверилаца III исплатног реда уз године
спровођења
Плана
дисконт од 50% у седам једнаких реорганизације
годишњих рата главнице дуга уз
грејс период од две године и камату
у висини од 5% на годишњем нивоу
која би била исплаћивана на
преостали износ дуга и то од истека
прве године Плана
Намирење признатих обезбеђених Од краја прве године до краја осме
поверилаца III исплатног реда у године
спровођења
Плана
пуном износу у седам једнаких реорганизације
годишњих рата главнице дуга уз
грејс период од две године и камату
у висини од 5% на годишњем нивоу
која би била исплаћивана на
преостали износ дуга и то од истека
прве године Плана
137
7.
ЈАСНО НАЗНАЧЕЊЕ ДА СЕ УСВАЈАЊЕМ ПЛАНА
РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ
СВА
ПРАВА
И
ОБАВЕЗЕ
ПОВЕРИЛАЦА ИЗ ПЛАНА ДЕФИНИШУ ИСКЉУЧИВО
У СКЛАДУ СА ОДРЕДБАМА УСВОЈЕНОГ ПЛАНА,
УКЉУЧУЈУЋИ И СИТУАЦИЈУ У КОЈОЈ ПЛАН НИЈЕ У
ПОТПУНОСТИ ИЗВРШЕН, ОДНОСНО У КОЈОЈ СЕ
ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА ОБУСТАВЉА
По доношењу решења о потврђивању усвајања Плана реорганизације, сва
потраживања и права поверилаца и других лица и обавезе стечајног дужника
одређене Планом реорганизације уређују се искључиво према условима из
Плана реорганизације. Усвојени План реорганизације је извршна исправа и
сматра се новим уговором за измирење потраживања која су у њему наведена.
Послови и радње које предузима стечајни дужник морају бити у складу са
усвојеним Планом реорганизације.
Стечајни дужник је дужан да предузме све мере прописане усвојеним Планом
реорганизације.
Доношењем решења о потврђивању усвајању Плана реорганизације престају
све последице отварања стечајног поступка, а у називу стечајног дужника
брише се ознака „ у стечају“.
Извршењем мера Плана реорганизације којим је стечајни дужник испунио све
обавезе предвиђене Планом реорганизације престају потраживања поверилаца
утврђена Планом реорганизације.
Повериоци обухваћени усвојеним Планом, као и повериоци чија су
потраживања настала пре усвајања Плана а нису обухваћени Планом, могу
поднети предлог за покретање стечајног поступка и у случају да:
1)
2)
је План реорганизације издејствован на преваран или незаконит
начин;
стечајни дужник не поступа по Плану или поступа супротно Плану
реорганизације ако се тиме битно угрожава спровођење Плана
реорганизације
Сматра се да је спровођење Плана битно угрожено ако је услед непоступања
по Плану или поступања супротно усвојеном Плану дошло до:
1)
2)
3)
негативног одражавања на новчане токове субјекта реорганизације;
онемогућавања субјекта реорганизације да обавља пословну
делатност;
значајног угрожавања интереса једне или више класа поверилаца.
У овом случају стечајни судија може ангажовати стручно лице или именовати
привременог стечајног управника ради утврђивања чињеница од значаја за
138
оцену постојања стечајног разлога током претходног стечајног поступка.
Ако утврди да је План реорганизације издејствован на преваран или незаконит
начин стечајни судија ће Решењем о отварању стечајног поступка одредити да
се стечајни поступак спроводи банкротством стечајног дужника.
139
8.
СПИСАК ЧЛАНОВА ОРГАНА УПРАВЉАЊА И ИЗНОС
ЊИХОВИХ НАКНАДА
Директор : Досадашњи стечајни управник Иван Станковић, који ће у случају
усвајања Плана реорганизације , замрзнути функцију стечајног управника по
питању нових стечајних поступака, све до окончања примене Плана
реорганизације.
Висина нето месечне накнаде за рад РСД 300.000,00
Надзорни одбор:
Др Ненад Ђорђевић - висина нето месечне накнаде РСД 100.000,00
Лука Томић – висина нето месечне накнаде РСД 100.000,00
Владимир Баћовић – висина нето месечне накнаде РСД 100.000,00
Представник компаније PFIZER,USA – висина нето месечне накнаде РСД
100.000,00
5. Представник компаније GlaxoSmithKline, UK – висина нето месечне
накнаде РСД 100.000,00
1.
2.
3.
4.
У току трајања спровођења Плана реорганизације биће ангажовани стручњаци
као спољни сарадници било као правна или физичка лица у зависности од
степена реализације Плана као и потребама које буде захтевао обим посла.
140
9.
ИМЕ НЕЗАВИСНОГ СТРУЧНОГ
ПРАТИТИ СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
ЛИЦА
КОЈЕ
ЋЕ
Мр Бојан Бранковић
Висина нето месечне накнаде РСД 150.000,00 .
Повериоци ће бити обавештавани шестомесечним и годишњим извештајима о
пословању компаније у писаном облику а исти ће бити доступни на сајту
компаније Велефарм. Дати извештаји биће након тога разматрани на
састанцима са свим повериоцима који су обухваћени Планом реорганизације.
141
10. ФИНАНСИЈСКА АНАЛИЗА
Оцена финансијског положаја претпоставља испитивање дугорочне и
краткорочне финансијске сигурности односно солвентности и ликвидности
предузећа, као и пословно-финансијског успеха односно рентабилности
предузећа. Основа за оцену финансијског положаја и финансијских резултата
предузећа били су подаци из званичних биланса стања и успеха за протеклих
пет пословних година, тј. за период од 2007. до 2011. године.
Главни индикатори финансијског положаја предузећа изведени су на основу
исказаних вредности у билансима стања и успеха, а овде ћемо истаћи само оне
најбитније, релевантне за оцену стања и развоја финансијског положаја
предузећа у наредном периоду. Они се односе на:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Анализу структуре средстава, капитала и обавеза;
Анализу дугорочног финансијског еквилибријума, односно солвентности;
Анализу ликвидности, односно краткорочне финансијске сигурности;
Анализу структуре прихода, расхода и добитка и губитка;
Анализу обрта средстава, капитала и обавеза и
Анализу профитабилности и анализу стопа приноса на средства и
капитал.
Историјски биланси стања и успеха предузећа на бази којих је извршена
анализа приказани су за период 2007-11. година (Табеле 1 и 2).
Напомињемо да су сви апсолутни новчани износи у приложеним табелама у
којима су приказани историјски биланси стања и успеха, због величине цифара,
исказани у милионима (000,000) РСД.
Приликом анализирања финансијског положаја у протеклом петогодишњем
периоду имали смо у виду да је Велефарм АД Холдинг матично друштво у
оквиру кога послује више зависних друштава. С обзиром да је током
анализираног периода долазило до промене броја зависних друштава овде
ћемо навести хронологију најважнијих промена од почетка па до краја
анализираног периода. Без овога није могуће пратити нити добро схватити
промене финансијског положаја друштва у анализираном периоду. У том
смислу наводимо следеће:
1. У 2007. години у оквиру матичног друштва Велефарм ад пословала су
следећа зависна друштва:
а)
б)
ц)
д)
е)
Велефарм – Пролек доо, Београд
Велефарм – Лекови Продаја доо, Београд
Велефарм – Медицина Продаја доо, Београд
Велефарм доо, Бијељина и
Санитарија АД, Нови Сад
2. Током 2008. године дешавале су се следеће промене:
а)
У мају месецу Велефарм Холдинг је постао већински власник
142
б)
ц)
д)
предузећа Baypharm doo, Цетиње (касније Подгорица)
Почетком октобра компанија Велефарм ад је основала зависно
друштво Фармација – Велефарм доо, Бања Лука.
Крајем октобра Компанија је купила удео у предузећу Велефарм –
Агенција доо, Београд, које је касније променило назив у
Фармација – Инвест доо, па потом у Велефарм – Инвест доо.
Крајем новембра, односно почетком децембра Компанија је донела
одлуку о статусној промени спајања уз припајање на основу које
предузећа Велефарм – Лекови Продаја доо, Београд, и Велефарм
– Медицина Продаја доо, Београд, престају да постоје, без
спровођења ликвидације, преносећи сву имовину и обавезе
друштву стицаоцу односно Велефарм Холдингу ад које наставља
да послује. Ова операција у билансу друштва стицаоца је
спроведена 01.12.2008.
3. Крајем 2008. године основано је ново зависно предузеће Велефарм –
ВФБ доо, Београд.
4. Велефарм – ВФБ доо, Београд, је започело с активним пословањем
почетком 2009. године.
5. Током 2011. године предузећу Велефарм ВФБ доо припојена су следећа
предузећа:
а)
б)
ц)
Инвест – инвест доо, Београд, и то 12.04.2011. године.
Инвестфарм доо, Београд, (ранији назив Медицина В доо), и то
12.04.2011. године и
Фармација плус доо, Београд, (ранији назив Лекови ким доо,
Београд), и то 24.05.2011.
6. Током 2011. године основано је зависно друштво Велефарм Финанце
доо, Београд, које се бави консултантским услугама.
7. На крају треба напоменути да је стечајни поступак над предузећима
Велефарм – Пролек доо и Велефарм – Инвест доо, одвојен од стечајног
поступка над Велефарм Холдингом ад.
143
Табела 1. Биланси стања за период 2011-2007. године у (мил РСД)
31.12.2011
31.12.2010
31.12.2009
ПОЗИЦИЈА
%
%
%
Износ
Износ
Износ
АКТИВА
А. СТАЛНА ИМОВИНА
8,627 83.2 12,315 88.7 13,053 78.6
НЕУПЛАЋ. УПИСАНИ КАПИТАЛ
0
0.0
0
0.0
0
0.0
GOODWILL
0
0.0
0
0.0
0
0.0
НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА
49
57
49
0.5
0.4
0.3
НПО И БИОЛОШКА СРЕДСТВА
7,765 74.9 8,837 63.7 8,551 51.5
1. НПО
5,299 51.1 5,687 41.0 5,849 35.2
2. Инвестиционе некретнине
2,463 23.8 3,147 22.7 2,702 16.3
3. Биолошка средства
3
3
0
0.0
0.0
0.0
В. ДУГОР. ФИНАНС. ПЛАСМАНИ
813
7.8 3,421 24.7 4,453 26.8
1. Учешћа у капиталу
807
7.8
407
2.9 1,231
7.4
2. Остали дуг. финанс. пласмани
6
0.1 3,015 21.7 3,222 19.4
Б. ОБРТНА ИМОВИНА
304
2.9 1,564 11.3 3,555 21.4
Залихе
11
125
655
0.1
0.9
3.9
Стална средства нам. продаји
0
0.0
0
0.0
0
0.0
Кратк. потраж., пласмани и готовина
293
2.8 1,440 10.4 2,900 17.5
1. Потраживања
256
2.5 1,366
9.8 1,914 11.5
2. Потраж. за више плаћен порез
18
18
15
0.2
0.1
0.1
3. Кратк.финансијски пласмани
0
0.0
22
0.2
621
3.7
4. Готовински еквив.и готовина
5. Порез на додату вредност и АВР
ОДЛОЖ. ПОРЕСКА СРЕДСТВА
В. ПОСЛОВНА ИМОВИНА
Г. ГУБИТАК ИЗНАД КАПИТАЛА
Д. УКУПНА АКТИВА
Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА
ПАСИВА
А. КАПИТАЛ
ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ
НЕУПЛАЋ. УПИСАНИ КАПИТАЛ
РЕЗЕРВЕ
РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗ.
НЕРАСПОРЕДЈЕНА ДОБИТ
НЕРЕАЛ. ДОБИЦИ ПО ХОВ
НЕРЕАЛ. ГУБИЦИ ПО ХОВ
ГУБИТАК
ОТКУП. СОПСТВ. АКЦИЈЕ
Б. ДУГ. РЕЗЕРВ. И ОБАВЕЗЕ
ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА
ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
1. Дугорочни кредити
2. Остале дугорочне обавезе
КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
1. Кратк. финансијске обавезе
2. Обав. по осн. ср. нам. продаји .
3. Обавезе из пословања
4. Остале кратк. обавезе
5. Обавезе по основу ПДВ и осталих
јавних прихода и ПВР
6. Обав. по осн. пореза на добитак
ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВ.
В. УКУПНА ПАСИВА
Г.ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА
31.12.2008
Износ %
12,725
0
250
507
7,793
6,007
1,785
0
4,176
917
3,260
13,912
5,220
0
8,692
7,370
0
260
47.8
0.0
0.9
1.9
29.3
22.6
6.7
0.0
15.7
3.4
12.2
52.2
19.6
0.0
32.6
27.7
0.0
1.0
31.12.2007
Износ %
3,888
0
95
53
3,455
3,408
46
0
285
242
43
6,508
909
0
5,599
3,609
0
1,646
37.4
0.0
0.9
0.5
33.2
32.8
0.4
0.0
2.7
2.3
0.4
62.6
8.7
0.0
53.9
34.7
0.0
15.8
0.0
3
3
0.0
13
0.1
76 0.3
214 2.1
16
30
336
986 3.7
130 1.3
0.2
0.2
2.0
0
0
0
0 0.0
0 0.0
0.0
0.0
0.0
8,931 86.2 13,879 100.0 16,609 100.0 26,638 100.0 10,396 100.0
1,432 13.8
0
0.0
0
0.0
0 0.0
0 0.0
10,363 100.0 13,879 100.0 16,609 100.0 26,638 100.0 10,396 100.0
705
6.8 1,670 12.0 1,516
9.1 1,725
6.5 1,382 13.3
0
3,898
0
269
2,460
0
0
122
6,749
0
10,276
9
170
157
13
10,096
5,945
0
3,780
20
0.0
67
37.6 3,898
0
0.0
2.6
269
23.7 2,913
0
0.0
0
0.0
1.2
41
65.1 7,054
0
0.0
99.2 13,684
0.1
0
1.6
282
235
1.5
47
0.1
97.4 13,403
57.4 9,458
0
0.0
36.5 3,840
0.2
19
0.5 2,834
28.1 3,898
0
0.0
1.9
269
21.0 2,463
0
0.0
384
0.0
0.3
0
50.8 3,412
0
0.0
98.6 13,690
0.0
0
2.0
215
136
1.7
79
0.3
96.6 13,475
68.1 8,009
0
0.0
27.7 5,368
0.1
54
17.1 7,029
23.5 3,898
0
0.0
1.6
247
14.8 2,762
1
0.0
297
2.3
0.0
418
20.5
0
0
0.0
82.4 19,607
0.0
0
1.3 1,338
0.8 1,220
118
0.5
81.1 18,269
48.2 4,197
0
0.0
32.3 14,006
0.3
16
26.4
14.6
0.0
0.9
10.4
0.0
1.1
1.6
0.0
0.0
73.6
0.0
5.0
4.6
0.4
68.6
15.8
0.0
52.6
0.1
4,637
3,499
0
647
192
0
0
300
0
0
5,759
0
1,764
1,732
32
3,993
1,714
0
2,199
14
44.6
33.7
0.0
6.2
1.8
0.0
0.0
2.9
0.0
0.0
55.4
0.0
17.0
16.7
0.3
38.4
16.5
0.0
21.2
0.1
334
3.2
86
0.6
44
0.3
42 0.2
60 0.6
18
0
0
7 0.0
5 0.0
0.2
0.0
0.0
87
128
85
2 0.0
2 0.0
0.8
0.9
0.5
10,363 100.0 13,879 100.0 16,609 100.0 26,638 100.0 10,396 100.0
705
6.8 1,670 12.0 1,516
9.1 1,725
6.5 1,382 13.3
144
Табела 2. Биланси успеха за период 2011-2007. година (у мил РСД)
2011
2010
2009
2008
ПОЗИЦИЈА
Износ
% Износ
% Износ
% Износ %
А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА
И. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ
900 100.0 2,292 100.0 5,648 100.0 11,545 100.0
1. Приходи од продаје
637 70.8 2,010 87.7 5,402 95.6 9,846 85.3
2. Приходи од активирања учинака и
робе
1
0.1
3. Повећање вредности залиха учинака
4. Смањење вредности залиха учинака
5. Остали пословни приходи
263 29.2
281 12.3
246
4.4 1,699 14.7
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ
1,162 129.1 2,424 105.7 5,447 96.4 10,327 89.4
1. Набавна вредност продате робе
345 38.4 1,391 60.7 4,531 80.2 9,037 78.3
2. Трошкови материјала
59
6.5
103
4.5
88
1.6
106 0.9
3. Трошкови зарада, накнада и остали
лични расходи
238 26.4
304 13.3
325
742 6.4
5.8
4. Трошкови амортизације и
резервисања
163 18.1
163
165
106 0.9
7.1
2.9
5. Остали пословни расходи
357 39.6
463 20.2
338
335 2.9
6.0
ПОСЛОВНА ДОБИТ
0
0.0
0
0.0
201
3.6 1,218 10.6
ПОСЛОВНИ ГУБИТАК
262 29.1
131
0
0 0.0
5.7
0.0
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ
355 39.4
450 19.6
185
3.3
480 4.2
ФИНАНСИЈКИ РАСХОДИ
538 59.7 1,184 51.6 2,162 38.3 1,114 9.6
ОСТАЛИ ПРИХОДИ
1,065 118.2
116
43
5.0
0.8 1,258 10.9
ОСТАЛИ РАСХОДИ
1,541 171.1 1,928 84.1
188
3.3 1,721 14.9
ДОБИТ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА
121 1.1
ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ
ПОСЛОВАЊА
921 102.3 2,678 116.8 1,921 34.0
НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА
КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА
НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА
КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА
34
1.5
Б. ДОБИТ ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА
121 1.1
В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА
921 102.3 2,712 118.3 1,921 34.0
Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТ
1. Порески расход периода
16 0.1
2. Одложени порески расходи периода
6
5
0.6
0.2
3. Одложени приходи периода
191
3.4
Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА
ПОСЛОДАВЦУ
Ђ. НЕТО ДОБИТАК
106 0.9
Е. НЕТО ГУБИТАК
927 102.9 2,716 118.5 1,730 30.6
Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА
МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА
З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА
ВЛАСНИЦИМА МАТ. ПРАВНОГ ЛИЦА
И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ
1. Основна зарада по акцији
2. Умањена (разводњена) зарада по
акцији
2007
Износ %
6,380 100.0
5,865 91.9
515 8.1
6,042 94.7
4,910 77.0
81 1.3
685 10.7
94 1.5
272 4.3
338 5.3
0 0.0
208 3.3
490 7.7
735 11.5
657 10.3
133 2.1
133
2.1
7
1
0.1
0.0
126
2.0
145
10.1. Анализа структуре средстава
Анализом одговарајућих билансних позиција могу се извести најважнији
закључци и оцене о финансијском положају, као и о резултатима пословања
предузећа у периоду 2007-2011. година, са нагласком на период 2010-2011.
година. Најважнији показатељи структуре средстава предузећа приказани су у
Табели 3.
Табела 3. Показатељи структуре средстава у периоду 2007-2011. година у %
Опис
2007
Учешће сталних средстава у пословној имовини
37.4
Учешће обртних средстава у пословној имовини
62.6
Учешће Гоодwилл-а у сталним средствима
2.5
Учешће немат. улагања у сталним средствима
1.4
Учешће НПО у сталним средствима
88.9
Учешће дуг. фин. пласмана у сталним средствима
7.3
Учешће земљишта у НПО
6.7
Учешће шума и засада у НПО
0.0
Учешће грађевинских објеката у НПО
77.0
Учешће инвестиционих некретнина у НПО
1.3
Учешће опреме у НПО
7.9
Учешће осталих основ. средстава у НПО
0.1
Учешће аванса и средстава у припреми у НПО
6.6
Учешће улагања на туђим НПО у НПО
0.4
Учешће залиха у обртним средствима
14.0
Учешће кратк. потраживања обртним сред.
55.4
Учешће кратк. пласмана у обртним сред.
25.3
Учешће новчаних у обртним средствима
3.3
Учешће АВР и ПДВ у обртним средствима
2.0
Учешће материјала у залихама
1.2
Учешће робе у залихама
75.7
Учешће датих аванса у залихама
23.1
Година
2008 2009 2010
47.8 78.6 88.7
52.2 21.4 11.3
2.0 0.0 0.0
4.0 0.4 0.5
61.2 65.5 71.8
32.8 34.1 27.8
3.4 3.1 3.0
0.0 0.0 0.0
66.9 60.8 58.0
22.9 31.6 35.5
5.1 4.1 3.1
0.0 0.0 0.0
1.6 0.2 0.2
0.2 0.1 0.1
37.5 18.4 8.0
53.0 54.3 88.5
1.9 17.5 1.4
0.5 0.4 0.2
7.1 9.5 1.9
0.3 2.4 10.1
86.2 84.5 50.6
13.5 13.1 39.2
2011
96.6
3.4
0.0
0.6
90.0
9.4
3.3
0.0
62.0
31.7
2.5
0.0
0.3
0.1
3.5
90.2
0.0
0.9
5.4
25.2
0.0
74.8
У оквиру посматраног периода у глобалној имовинској структури предузећа
обртна средства су чинила главнину у периоду 2007-2008. година, док су стална
средства доминирала у пословним средствима у периоду 2009-2011. Наиме,
учешће обртних средстава у пословним средствима предузећа износило је
преко 62% у 2007. години, 52% у 2008. години, док у каснијим годинама учешће
обртних средстава у пословној имовини предузећа нагло опада: на 21.4% у
2009., на 11.3% у 2010. и на свега 3.4% у 2011. години (видети прве две алинеје
претходне табеле).
Ако се погледају историјски биланси стања Холдинга (у овом случају активе)
уочљиво је да је укупна пословна имовина у 2008. години у односу на претходну
годину повећана за око 2.6 пута (на око 26.6 милијарди РСД са око 10.3
милијарде РСД у 2007. години), при чему је дошло до повећања и сталних и
обртних средстава, мада неједнаким интензитетом. Стална имовина је расла
146
брже и повећана је за преко три пута и то са око 3.9 милијарди на преко 12.7
милијарди РСД, док је обртна имовина повећана за нешто преко два пута (са
око 6.5 на преко 13.9 милијарди РСД). Може се, дакле, констатовати да је у
2008. години забележен нагли скок укупних средстава у односу на 2007. годину,
као и рекордан обим ангажованих средстава у целом посматраном периоду.
Након тога, од 2009. године обим ангажованих пословних средстава Холдинга
се нагло и непрекидно смањује, пре свега обим ангажованих обртних
средстава.
Који су главни разлози за оваква кретања у обиму и структури ангажованих
средстава Холдинга у периоду 2008-2009. година?
Најпре ћемо погледати шта се дешавало током 2008. године. Наиме, крајем
новембра 2008. године Холдингу су припојена два зависна предузећа
(Велефарм Лекови Продаја доо и Велефарм Медицина Продаја доо), тако да
биланс Холдинга крајем 2008. године обухвата билансе сва три предузећа, за
разлику од биланса 2007. године који је био „само“ биланс Холдинга. У том
смислу су подаци из биланса за 2007. и 2008. годину донекле методолошки
неупоредиви, јер биланс Холдинга за 2008. годину представља „ширу слику“
укупног система Велефарма у односу на претходну годину. Да би се стекла
представа колико је та слика проширена приказаћемо у наставку збирну активу
два поменута зависна предузећа на дан 30.11.2008. која је интегрисана у
биланс Холдинга на 01.12.2008. године. Она је приказана у табели бр. 4.
Табела 4. Збирна актива два зависна предузећа у периоду 30.11.2008-31.12.2007. год.
ПОЗИЦИЈА
АКТИВА
А. СТАЛНА ИМОВИНА
ИВ. НПО И БИОЛОШКА
СРЕДСТВА
В. ДУГОР. ФИНАНС. ПЛАСМАНИ
Б. ОБРТНА ИМОВИНА
Залихе
Кратк. потраж., пласмани и
готовина
1. Потраживања
2. Потраж. за више плаћен порез
на добитак
3. Краткорочни финансијски
пласмани
4. Готовински еквиваленти и
готовина
5. Порез на додату вредност и
АВР
В. ПОСЛОВНА ИМОВИНА
Г. ГУБИТАК ИЗНАД КАПИТАЛА
Д. УКУПНА АКТИВА
30.11.2008
000 РСД
31.12.2007
000 РСД
%
%
83,505
0.8
90,041
1.1
35,618
0.4
38,110
0.5
47,887
9,163,598
71,825
0.5
91.6
0.7
51,931
7,819,652
1,657,287
0.7
98.9
21.0
9,091,773
90.8
6,162,365
77.9
4,989,997
49.9
2,824,266
35.7
1,901
0.0
194
0.0
3,293,808
32.9
2,491,601
31.5
2,460
0.0
376,550
4.8
803,607
8.0
469,754
5.9
9,247,104
762,220
10,009,324
92.4
7.6
100.0
7,909,693
0
7,909,693
100.0
0.0
100.0
На основу приложених података у претходној табели уочљиво је следеће: а)
збир пословне имовине два зависна предузећа која су припојена Холдингу
износио је око 9.2 милијарде РСД; б) ова имовина се готово у целости (са око
147
99%) односила на обртна средства (мисли се на учешће у реалној пословној
имовини, јер губитак изнад капитала и није средство већ само изравнавајући
део укупне активе) и ц) у оквиру обртних средстава око 5 милијарди РСД (око
55%) се односило на потраживања, око 3.3 милијарде РСД (око 36%) на
краткорочне финансијске пласмане, док се око 800 милиона РСД (око 14%)
односило на остала обртна средства, при чему треба приметити да је учешће
залиха у овим осталим обртним средствима било веома ниско.
Према томе, може се констатовати да је до наглог пораста укупних средстава у
билансу Холдинга крајем 2008. године дошло понајвише због припајања
зависних предузећа. Но, с друге стране, пошто су се ова средства готово у
целини односила на обртна средства, поставља се питање како је у билансу
Холдинга крајем 2008. године дошло до осетно бржег раста сталних средстава
у односу на обртна?
Што се тиче сталне имовине предузећа у њој су најзаступљеније биле
некретнине, постројења и опрема (НПО) у сви периодима, мада треба
нагласити да су и дугорочни финансијски пласмани чинили значајан део
сталних средстава у периоду 2008-10. година. Учешће НПО у сталним
средствима је опало са око 89% крајем 2007. године на око 61.2% крајем 2008.
године, док је учешће дугорочних финансијских пласмана у истом периоду
повећано са 7.3% на око 33% (видети алинеје три до шест претходне табеле).
Ако се погледају апсолутне цифре из активе биланса стања Холдинга уочава се
да су НПО повећане са око 3.5 милијарди крајем 2007. на око 7.8 милијарди
РСД крајем 2008., док су у истом периоду дугорочни финансијски пласмани
повећани са око 285 милиона РСД на чак око 4.2 милијарде РСД. Увидом у
аналитичке извештаје предузећа установљено је да је пораст вредности НПО у
2008. години највећим делом последица процене вредности НПО (ефекат
повећања преко 3.5 милијарди РСД), док су ефективна улагања у НПО била
значајно мања. Такође треба рећи да се највећи део улагања у НПО односио на
улагања у пословне објекте ради усклађивања са правилима ЕУ, односно
достизања стадарда добре дистрибутивне праксе – ГДП. Рок за испуњење ових
стандарда је био крај 2009. године, тако да су најинтензивнија улагања по овом
основу предузета у 2008. години, док су током 2009. углавном само завршавани
послови заостали из претходне године.
С друге стране, инвестиције у дугорочне пласмане током 2008. су се односиле:
а) на повећање учешћа у капиталу зависних правних лица (најкрупнији:
Baypharm Цетиње око 380 милиона РСД и Велефарм Бања Лука око 53
милиона РСД),
б) затим на прекомпоновање краткорочних на дугорочне финансијске
пласмане хартија од вредности (акција) банака (највише акција Универзал
банке око 563 милиона РСД током 2008. године, с тим што је вредност
акција крајем године пала за више него дупло, па је вредност ових
пласмана крајем године износила свега око 250 милиона РСД) и
ц) на дугорочне кредите осталим правним лицима у земљи у износу од око 3.2
милијарде РСД (од тога у три предузећа Лекови КИМ доо, Београд,
Медицина В доо, Београд и Инвест–Инвест доо, Београд, која су куповала
148
акције Велефарма, ови пласмани су збирно износили преко 3.1 милијарду
РСД) 1 . Рок враћања ових кредита је износио десет година уз грејс период
од пет година.
На основу наведених податка може се закључити да је један део повећања
укупних средстава у билансу Холдинга настао по основу усклађивања
(повећања) књиговодствених са фер вредностима вредности НПО крајем 2008.
године и тај ефекат је износио око 3.5 милијарди РСД, док су ефективна
улагања у НПО износила око 800 милиона РСД. Ефекат на повећање НПО
Холдинга по основу припајања зависних предузећа је, као што смо видели, био
готово миноран.
С друге стране, повећање дугорочних финансијских пласмана у износу од око 4
милијарде РСД (од чега готово 3.7 милијарди за куповину акција у сопственој
или режији других предузећа) није много утицало на повећање укупне активе
биланса стања у 2008. години, јер је ово повећање извршено на рачун
смањења краткорочних финансијских пласмана. Овде, се дакле ради углавном
о конверзији краткорочних у дугорочне финансијске пласмане, односно о
смањењу обртних и повећању сталних средства. Отуда потиче и највећи
ефекат бржег раста сталних средстава у односу на обртна средства у билансу
Холдинга за 2008. годину, а овај факт је, као што се испоставило касније, имао
кључни значај за судбину предузећа у наступајућим годинама.
Но, пре него што пређемо на анализу података за 2009. годину, треба истаћи
још и то да је крајем 2008. године Холдинг значајно повећао и обим
ангажованих залиха, тако да њихова вредност достиже око 5.2 милијарде РСД.
Залихе су имале далеко најбржи раст у оквиру обртних средстава (повећање за
преко пет пута), мада је у апсолутном износу њихова вредност била нижа од
вредности потраживања. Као што је већ речено, највећа промена, односно
смањење, се десила код краткорочних финансијских пласмана, па се може
рећи да је дошло и до великих промена у структури обртних средстава крајем
2008. године.
У 2009. години и даље расту НПО (бруто повећање за око 900 милиона, а нето
за око 750 милиона РСД ) 2, као и дугорочни финансијски пласмани, али знатно
слабијим интензитетом .
У оквиру дугорочних финансијских пласмана расту само учешћа у капиталу за
нето око 314 милиона РСД (исплата другог дела цене за куповину Баyпхарма од
око 256 милиона РСД, повећање удела у Велефарм Бања Лука и Велефарм
Бијељина од око 82 милиона РСД односно 65 милиона РСД и смањење
вредности акција Универзал банке за око 88 милиона РСД). С друге стране
смањена је вредност нематеријалних улагања за око 700 милиона РСД, која су
у билансу 2008. године порасла или се појавила по основу интерне процене
ефеката припајања зависних предузећа (евидентираних као гудвил и улагања у
истраживање и развој, што је био још један од разлога бржег раста сталне
1
Напомињемо такође да су на дан припајања у билансима припојених фирми пласмани у три наведене фирме
износили око 2.5 милијарди, само су тада ти пласмани били евидентирани као краткорочни пласмани. Све три
наведене фирме су куповале акције Велефарм Холдинга.
2
Стварно повећање НПО у 2009. је износило свега око 60 милиона РСД, а разлика до наведених износа односи се
само на корекцију вредности НПО у 2008. години. Према томе најкрупнији догађаји су се одиграли у 2008. години.
149
имовине у односу на обртну у 2008.). С обзиром да се показало да
„капитализација“ ових ставки по основу припајања зависних предузећа
Холдингу није имала упориште у реалности, извршена је корекција
(обезвређење) ових позиција у 2009. години. 3 Тако је, након свих побројаних
ефеката, стална имовина крајем 2009. године достигла износ од око 13.1
милијарду РСД и била је у нето износу за око 330 милиона РСД већа него
крајем 2008. године.
Међутим, најкрупнија промена у билансу Холдинга за 2009. везана је за сегмент
обртних средстава. Та средства су крајем 2009. године износила око 3.6
милијарди РСД и у односу на претходну годину (13.9 милијарди РСД) смањена
су за око 10.3 милијарде РСД. У оквиру овога залихе су смањене са око 5.2
милијарде РСД на око 650 милиона РСД, потраживања са око 7.4 милијарде
РСД на испод 2 милијарде РСД, док су краткорочни финансијски пласмани
повећани са око 260 милиона РСД на око 620 милиона РСД . 4
Нагли пад учешћа обртних средстава у 2009. години последица је преноса
пословања с Холдинга на новоосновано зависно предузеће Велефарм ВФБ.
Према томе, зависно предузеће ВФБ појављује се у 2009. години практично као
замена за два припојена предузећа у 2008. години, што треба имати у виду
приликом поређења билансних података у периоду 2007-2009. година. У
формалном смислу подаци из 2007. и 2009. године су компатибилнији и могу
боље да се пореде када се ради о самом Холдингу, док подаци из 2008. године,
захватајући једну ширу слику система, просто „штрче“ у анализираном периоду
и на први поглед збуњују. Међутим, да би се колико толико разумела
хронологија догађаја, у којој су нарочито 2008., а затим и 2009. кључне године,
као и да би се постигла колика толика упоредивост између података из ове две
године, потребно је приказати и билансе, конкретно овде средства (активу),
зависног предузећа ВФБ и то не само у 2009. (која нас сада највише
интересује), већ и у периоду до 2011. године (ово ради рационализације
простора, јер ће нам неки подаци требати и за накнадне коментаре). Актива
биланса стања Велефарм ВФБ приказана је у наредној табели.
Табела 5. Актива Велефарм ВФБ у периоду 2011-2009. година
ПОЗИЦИЈА
АКТИВА
А. СТАЛНА ИМОВИНА
НПО И БИОЛОШКА СРЕДСТВА
В. ДУГОР. ФИНАНС. ПЛАСМАНИ
Б. ОБРТНА ИМОВИНА
Залихе
Кратк. потраж., пласмани и готовина
1. Потраживања
2. Потраж. за више плаћен порез на
доб.
3. Краткорочни финансијски пласмани
31.12.2011
000 РСД
%
31.12.2010
000 РСД
%
166,091
166,091
0
949,731
6,100
943,631
835,932
1.1
1.1
0.0
6.3
0.0
6.2
5.5
1,885
1,072
813
5,586,339
1,004,210
4,582,129
4,316,106
0
11,163
0.0
0.1
20,834
52,945
31.12.2009
000 РСД
%
0.0
3,209
0.0
0.0
187
0.0
0.0
3,022
0.0
30.9 16,786,821 100.0
5.6 5,142,066 30.6
25.4 11,644,755 69.4
23.9 6,085,479 36.2
0.1
0.3
9,120
4,677,758
0.1
27.9
3
Извршена је и корекција финансијског извештаја за 2008. годину, али пошто смо за 2008. узели првобитни официјелни
извештај сви ефекти корекција се третирају као да су спроведени у билансу за 2009. годину. Ово ништа не мења на
суштини, а уплитање коригованог извештаја за 2008. годину у финансијску анализу само би компликовало праћење
ионако компликованог случаја.
4
Повећање краткорочних финансијских пласмана за око 550 милиона РСД у Хабитфарм, неки други пласмани су
смањени.
150
4. Готовински еквиваленти и готовина
5. Порез на додату вредност и АВР
ОДЛОЖ. ПОРЕСКА СРЕДСТВА
В. ПОСЛОВНА ИМОВИНА
Г. ГУБИТАК ИЗНАД КАПИТАЛА
Д. УКУПНА АКТИВА
2,859
0.0
1,605
0.0
91,200
0.5
93,677
0.6
190,639
1.1
781,198
4.7
0
0.0
17
0.0
0
0.0
1,115,822
7.4 5,588,241 30.9 16,790,030 100.0
13,999,975 92.6 12,474,853 69.1
0
0.0
15,115,797 100.0 18,063,094 100.0 16,790,030 100.0
Подаци из претходне табеле показују да је крајем прве године пословања
(2009.) пословна имовина ВФБ износила око 16.8 милијарди РСД. Пошто је
вредност сталне имовине била занемарива, може се констатовати да се готово
у целини радило о обртним средствима. У оквиру обртне имовине залихе су
износиле нешто преко 5 милијарди РСД (око 30%), потраживања око 6
милијарди РСД (око 36%) и краткорочни финансијски пласмани око 4.7
милијарди РСД (око 28%). Ако се ови подаци придодају подацима у билансу
Холдинга за 2009. (а то није прост збир јер је могуће да постоје и интерни
односи), добија се много упоредивија „шира“ слика података о средствима у
2008. и 2009. години, при чему као базна (основа за поређење) служи 2008.
година.Остављајући по страни залихе и потраживања ВФБ у 2009. години (што
наравно уопште није небитно), овде ћемо се само фокусирати на краткорочне
финансијске пласмане ВФБ у делу у којем се они односе на финансирање
Холдинга. А ради се о износу од око 4 милијарде РСД крајем 2009.
У 2010. години, што се може видети у активи биланса стања Холдинга, долази
до даљег раста вредности НПО (бруто за преко 600 милиона РСД, нето за око
300 милиона РСД), вредност дугорочних финансијских пласмана је смањена за
милијарду РСД, а вредност обртних средстава је такође смањена и то за око 2
милијарде РСД (са око 3,5 милијарде крајем 2009. на свега 1.5 милијарду РСД
крајем 2010.). Укупна пословна имовина је смањена са око 16.6 милијарди РСД
крајем 2009. на око 13.9 милијарди РСД крајем 2010. године.
И коначно у 2011. години долази до даљег осетног смањења пословних
средстава Холдинга за око 5 милијарди РСД, тако да она крајем 2011. износе
око 8.9 милијарди РСД. При томе, долази до смањења и НПО (за преко
милијарду РСД нето, односно за око 1.8 милијарди бруто)5, дугорочних
финансијских пласмана (за око 2.6 милијарди РСД) и обртних средстава (за
преко 1.2 милијарде РСД). Збир укупне активе је наравно већи од пословних
средстава јер се појављује губитак изнад капитала у износу од око 1.4
милијарду РСД.
Резимирајући напред изложено, а имајући у виду и сва методолошка
објашњења, може се закључити да су глобална структура и обим пословних
средстава Холдинга у посматраном периоду били веома нестабилни и
променљиви. Почетак посматраног периода карактерише висок обим улагања у
сталну имовину, док је крајем посматраног периода предузеће готово остало
без обртних средстава. То се види из податка да су обртна средства са око 13.9
милијарди у 2008. години смањена на свега око 304 милиона РСД крајем 2011.
године, дакле за преко 45 пута. Такође, крајем 2011. предузеће је имало губитак
5
Ради спашавања ликвидности предузеће је продало један део НПО чија је књиговодствена вредност била нешто
преко 1.8 милијарди РСД, па је део основних средстава претворен у обртна. С друге стране, предузеће је на име
потраживања (око 1.3 милијардеРСД) од Хабитфарма коме је претио стечај купило два нова објекта по цени од око 950
милиона РСД.
151
изнад висине капитала.
У структури НПО у свим периодима доминирали су објекти и то било као
грађевински објекти или инвестиционе некретнине. У периоду 2008-2011.
година грађевински објекти су учествовали у НПО између 58% и 67%, а
инвестиционе некретнине између 23% и 35%. Збирно учешће ових објеката у
НПО у периоду 2008-2011. година се кретало од најнижих око 90% у 2008.
години па до око 94% крајем 2011. године. Учешће земљишта у структури НПО
се кретало изнад 3% у посматраном периоду, док је учешће опреме и свих
осталих основних средстава у укупним НПО било релативно много мањег
материјалног значаја, а то учешће је имало и опадајући тренд током времена
(видети алинеје седам до четрнаест претходне табеле). Према томе, може се
закључити да у оквиру НПО предузећа најзначајнију вредност представљају
некретнине (објекти и земљиште збирно), које су крајем 2011. у укупним НПО
предузећа учествовале чак са око 97%.
Обим и структура обртних средстава предузећа у посматраном периоду су
такође били изразито нестабилни и променљиви. Ово је највећим делом
проузроковано пословном комбинаториком предузећа (форсирано улагање у
сталну имовину, припајање и оснивање предузећа), али и општим условима
привређивања који су доста измењени већ од друге половине 2008. године. У
обртним средствима су доминирала потраживања у свим периодима, при чему
је приметно нагло повећање учешћа потраживања у укупним обртним
средствима предузећа у периоду 2010-2011. година. Овај тренд раста учешћа
потраживања у укупним обртним средствима у том периоду, међутим, највише
је последица смањивања укупних обртних средстава предузећа, када
финансијски колапс компаније постаје потпуно видљив (детаљнији подаци о
структури обртних средстава дати су у једној од претходних табела).
10.2. Анализа структуре извора средстава
Учешће сопственог капитала у укупним изворима Холдинга било је релевантно
само у 2007. години када је износило нешто испод 45%. Након тога наступио је
оштар опадајући тренд овог учешћа, тако да крајем 2010. године учешће
капитала у укупним изворима средстава готово пало на готово нулти ниво, да
би већ крајем 2011. године предузеће имало губитак изнад висине капитала
(негативан капитал). То значи да су укупне обавезе предузећа премашиле
укупна средства којим је предузеће располагало, па је стечај био неминован
(видети прве три алинеје наредне табеле).
152
Табела 6. Показатељи структуре извора средстава у периоду 2007-2011. (у %)
Опис
Нето капитал
Дугорочна резервисања
Обавезе
Учешће сопственог капитала
у трајним и дугорочним изворима
Учешће сопственог капитала
у финансирању укупних средстава
Рацио сигурности поверилаца
(коефицијент: обавезе/капитал)
2007
44.6
0.0
55.4
2008
26.4
0.0
73.6
Година
2009
17.1
0.0
82.9
2010
0.5
0.0
99.5
2011
0.0
0.1
99.9
72.4
84.0
90.4
14.0
-
44.6
26.4
17.1
0.5
-
1.242
2.790
4.861 207.411
-
Ако се погледају апсолутне цифре уочљиво је да су укупне обавезе повећане са
око 5.8 милијарди РСД крајем 2007. на око 19.6 милијарди крајем 2008. године.
Наравно, и овде треба имати у виду спецификум 2008. године, када је
извршено спајање уз припајање, о чему је већ било говора. Том операцијом
основу обавезе Холдинга су повећане за око 10 милијарди РСД, што се и може
видети из наредне табеле.
Табела 7. Збирна пасива два зависна предузећа у периоду 30.11.2008-07. год.
ПОЗИЦИЈА
ПАСИВА
А. КАПИТАЛ
Б. ДУГ. РЕЗЕРВ. И ОБАВЕЗЕ
ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
1. Краткорочне финансијске обавезе
3. Обавезе из пословања
4. Остале кратк. обавезе
5. Обав. по осн. ПДВ и осталих јавних
прихода и ПВР
6. Обав. по осн. пореза на добитак
ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ
В. УКУПНА ПАСИВА
30.11.2008
000 РСД
%
31.12.2007
000 РСД
%
0
0.0
19,567
10,009,208 100.0 7,890,126
23,716
0.2
16,129
9,985,492 99.8 7,873,983
31
0.0 974,946
9,984,861 99.8 6,886,663
363
0.0
655
0.2
99.8
0.2
99.5
12.3
87.1
0.0
91
0.0
11,465
0.1
146
0.0
254
0.0
116
0.0
14
0.0
10,009,324 100.0 7,909,693 100.0
У 2009. години укупне обавезе Холдинга падају на око 13.6 милијарди РСД, на
том нивоу приближно остају и крајем 2010. године, док крајем 2011. падају на
око 10.3 милијарде РСД. Овакво кретање обавеза у билансу Холдинга од 2009.
године условљено је, о чему је такође већ било говора, оснивањем предузећа
ВФБ, које с Холдингом практично чини систем спојених судова (ово важи и за
сва друга предузећа у систему, али ВФБ издвајамо због материјално
најзначајнијих ефеката). Стога се стварна представа о укупним обавезама и не
може стећи без увида у пасиву биланса ВФБ-а, коју у скраћеној форми
приказујемо у наредној табели.
153
Табела 8. Пасива Велефарм ВФБ у периоду 2011-2009. година
ПОЗИЦИЈА
ПАСИВА
А. КАПИТАЛ
Б. ДУГ. РЕЗЕРВ. И ОБАВЕЗЕ
ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
1. Дугорочни кредити
2. Остале дугорочне обавезе
КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
1. Краткорочне финансијске
обавезе
3. Обавезе из пословања
4. Остале кратк. обавезе
5. Обавезе по основу ПДВ и
осталих јавних прихода и ПВР
ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВ.
В. УКУПНА ПАСИВА
31.12.2011
000 РСД
%
31.12.2010
000 РСД
%
31.12.2009
000 РСД
%
0
0.0
0
0.0
119,895
15,115,645 100.0 18,063,093 100.0 16,670,134
0
0.0
308,691
1.7 2,055,662
0
0.0
308,691
1.7
0
0
0.0
0
0.0 2,055,662
15,115,645 100.0 17,754,402 98.3 14,614,472
0.7
99.3
12.2
0.0
12.2
87.0
3,697,059
11,300,547
31,052
9.2
75.8
0.5
24.5 4,422,456
74.8 12,727,963
0.2
24,662
24.5 1,541,487
70.5 12,733,998
0.1
85,903
86,987
0.6
579,321
3.2
253,084
1.5
152
0.0
1
0.0
1
0.0
15,115,797 100.0 18,063,094 100.0 16,790,030 100.0
Из табеле је видљиво да су обавезе ВФБ крајем 2009. године износиле око 16.8
милијарди РСД, чиме се добија реалнија представа о износу обавеза Холдинга
крајем 2009., као и када се упоређују подаци о висини обавеза за 2008. и 2009.
годину (и овде напомињемо да се не ради о простом збиру обавеза Холдинга и
ВФБ, јер постоје интерни односи). Овде само напомињемо да су остале
краткорочне обавезе Холдинга према ВФБ крајем 2009. износиле око 4
милијарде РСД, а у 2010. су повећане за још око 3.7 милијарди РСД, па су
крајем 2010. ове обавезе Холдинга према ВФБ износиле око 7.7 милијарди
РСД. Евидентно је да Холдинг своје финансијске дебалансе пегла повећаним
задуживањем зависних предузећа, при чему се, билансно посматрано, ти
дебаланси само премештају из биланса Холдинга у билансе фирми ћерки, у
овом случају ВФБ. У том смислу треба рећи и да сви финансијски показатељи
Холдинга (обрачунати на бази само биланса Холдинга и приказани у
приложеним табелама), који су углавном били неповољни и уз то имали и
опадајуће вредности током посматраног периода, имају ограничену вредност,
јер не приказују довољно реално финансијску структуру предузећа или боље
рећи система. Да би ово замагљивање било колико толико анулирано, било је
неопходно анализирати и билансе зависних предузећа, или макар оних
најкрупнијих, и битне налазе инкорпорирати у финансијску анализу Холдинга.
Колико је био брз и оштар финансијски суноврат предузећа (само Холдинга, не
обухватајући при том податке који се односе на ВФБ) најбоље се може видети
преко кретања вредности рациа сигурности поверилаца који се добија када се у
однос ставе обавезе према капиталу предузећа: крајем 2007. године на један
динар капитала долазило 1.2 динара обавеза, а крајем 2010. године на један
динар капитала је долазило чак 207 динара обавеза (видети последњу алинеју
Табеле 6).
У структури укупних обавеза предузећа од самог почетка посматраног периода
доминирале су краткорочне обавезе са учешћем од нешто преко 69%, док у
каснијим година учешће краткорочних у укупним обавезама износи и преко
90%. Крајем 2011. године учешће краткорочних у укупним обавезама предузећа
154
је износило преко 98%. Према томе, може се констатовати да је рочна
структура обавеза предузећа била релативно неповољна и на почетку
анализираног периода, а током времена се још осетно погоршала. Ова
напомена о рочности извора је посебно значајна у светлу чињенице да је
предузеће интензивно инвестирало у сталну имовину која захтева дугорочне
изворе финасирања.
Дугорочне обавезе предузећа биле су највише крајем 2007. када су износиле
око 1.7 милијарди РСД, током година ове обавезе се смањују, а крајем 2011.
износиле су око 170 милиона РСД.
Што се тиче саме структуре краткорочних обавеза у њој су у последње три
посматране године доминирале краткорочне финансијске обавезе са учешћем
између 60% и 70%, док се остатак углавном односио на обавезе из пословања
(обавезе према добављачима) Остале краткорочне обавезе, релативно
посматрано, нису биле материјално значајне. И овде треба напоменути да су у
2008. години у структури краткорочних обавеза предузећа доминирале обавезе
из пословања (њихово учешће је достигло скоро 77%), што је добрим делом
последица већ поменутог спајања уз припајање. Након поменуте године учешће
ових обавеза у краткорочним обавезама се нагло смањује јер је највећи део
промета пренет на ново предузеће ВФБ, па је логично да се и обавезе из
пословања односно обавезе према добављачима појављују у билансу овог
предузећа. (детаљније податке видети у Табелама 9 и 10).
Табела 9. Рочна структура обавеза Холдинга у периоду 2007-2011. година у %
Опис
Дугорочне обавезе
Краткорочне обавезе
УКУПНО
2007
30.6
69.4
100.0
2008
6.8
93.2
100.0
Година
2009
1.6
98.4
100.0
2010
2.1
97.9
100.0
2011
1.7
98.3
100.0
Табела 10. Структура краткорочних обавеза Холдинга у периоду 2007-2011. година у %
Опис
Краткорочне финансијске обавезе
Обавезе из пословања
Остале краткорочне обавезе
Обавезе. по основу ПДВ и осталих јавних
прихода и ПВР
Обавезе. по основу пореза на добитак
УКУПНО
2007
42.9
55.1
0.3
2008
23.0
76.7
0.1
Година
2009
59.4
39.8
0.4
2010
70.6
28.7
0.1
2011
58.9
37.4
0.2
1.5
0.1
100.0
0.2
0.0
100.0
0.3
0.0
100.0
0.6
0.0
100.0
3.3
0.2
100.0
Да би се стекла комплетнија слика о краткорочним обавезама предузећа треба
навести и апсолутне износе ових обавеза. Тако на пример, крајем 2007. године
краткорочне обавезе предузећа су износиле нешто испод 4 милијарде РСД,
крајем 2008. године чак преко 18 милијарди РСД, док су крајем 2011. године ове
обавезе износиле нешто преко 10 милијарди РСД. При томе треба само истаћи
да су обавезе из пословања са око 2.2 милијарде РСД крајем 2007. године
повећане на чак око 14 милијарди крајем 2008. године, дакле за преко 6 пута.
155
10.3. Нето обртни капитал
Ако се финансијски положај предузећа посматра кроз формирање, употребу и
кретање нето обртног капитала, може се приметити да је предузеће (Холдинг)
само у 2007. години имало позитиван сопствени и укупни НОК. У свим осталим
годинама сопствени и укупни НОК су имали високе негативне вредности, што
најбоље сведочи о поремећеној финансијској структури предузећа од 2008.
године па надаље. Пошто стање НОК има синтетичку и кључну улогу у
сагледавању стања пре свега дугорочног, али и краткорочног финансијског
положаја предузећа, мора му се посветити и адекватна пажња у оквиру
финансијске анализе. При томе у фокусу ће нарочито бити подаци који се
односе на 2008. годину.
Крајем 2007. године сопствени капитал предузећа је износио око 4.6 милијарди
РСД, стална средства око 3.9 милијарди РСД, тако да је сопствени НОК
износио око 750 милиона РСД. С обзиром да су дугорочне обавезе износиле
око 1.8 милијарди РСД, укупни НОК је износио око 2.5 милијарди РСД, што је
било сасвим довољно за покриће укупних залиха (нешто преко милијарду РСД),
па је постојао и вишак НОК-а од око 1.5 милијарди РСД за покриће осталих
обртних средстава (нпр. потраживања). Ово је било, за наше прилике,
релативно повољно полазно стање у оквиру анализираног периода. Додуше,
треба додати да су ове релације у оквиру консолидованог биланса на нивоу
целог система биле мање повољне, што значи да су зависна предузећа имала
у просеку неповољнију финансијску структуру у односу на матично предузеће.
Али, током 2007. године највећа зависна предузећа су пословала позитивно, а
укупне перспективе на тржишту су указивале на даљи раст обима пословних
активности и прихода.
Међутим, већ у 2008. години, која у суштини представља годину „заплета“,
уочава се потпуно другачија билансна слика нето обртног капитала. Крајем
2008. године сопствени НОК је имао негативну вредност од чак 5.7 милијарди
РСД, што је смањење за око 6.4 милијарде РСД у односу на 2007. годину. Овај
износ практично показује за колико су улагања у сталну имовину премашивала
сопствени капитал, као и да су улагања у сталну имовину у 2008. години била
изузетно висока. Наиме стална средства су у 2008. години достигла износ од
око 12.7 милијарди РСД (3.9 милијарди РСД крајем 2007.), док је сопствени
капитал износио свега око 7 милијарди РСД (4.6 милијарди РСД крајем 2007.).
Према томе, може се констатовати да је дошло до драматично негативних
промена на плану сопственог НОК-а у 2008. години превасходно због
непримерено високих улагања у сталну имовину у тој години.
С обзиром да је сопствени НОК само један, мада веома важан, чинилац у
формирању укупног НОК-а, потребно је сагледати и друге изворе који су битни
за стање укупног НОК-а, а то су позајмљени дугорочни извори који би могли
послужити за финансирање сталне имовине. Према расположивим подацима
дугорочни позајмљени извори у 2008. години су износили свега око 1.3
милијарде РСД и били су чак и нижи у односу на 2007. годину за око 430
милиона РСД. Из тога даље произилази да је укупни НОК крајем 2008. године
износио негативних око 4.4 милијарде РСД, што даље значи да је дошло до
смањења укупног НОК-а крајем 2008. године за чак око 6.9 милијарди РСД у
156
односу на 2007. годину (када је износио позитивних око 2.5 милијарде РСД). На
основу расположивих података може се констатовати да је крајем 2008. године
дугорочна финансијска позиција предузећа доспела у дубоку структурну
неравнотежу која је наступила услед високих улагања у сталну имовину за која
нису били обезбеђени адекватни дугорочни извори финансирања (детаљнији
подаци о кретању НОК-а приказани су у Табели 11)
Табела 11. Нето обртни капитал у периоду 2007-2011. година у 000 РСД
Опис
Сопствени капитал (бруто)
Неуплаћени уписани капитал
Откупљене сопствене акције
Нереализовани губици по
основу ХОВ
Губитак
Сопствени капитал (нето)
Стална средства
СОПСТВЕНИ НЕТО ОБРТНИ
КАПИТАЛ
Дугорочна резервисања
Дугорочне обавезе
Одложене пореске обавезе
УКУПНИ НЕТО ОБРТНИ
КАПИТАЛ
Залихе + АВР
ВИШАК (НЕДОСТАЈУЋИ
ИЗНОС) НЕТО ОБРТНОГ
КАПИТАЛА
Краткорочне финансијске
обавезе
Вишак (недостатак)
краткорочних финансијских
извора за финанс. залиха
2007
4,637,355
0
0
2008
7,325,597
0
0
Година
2009
6,629,816
0
0
2010
7,120,668
0
0
2011
6,748,723
0
0
0
4,637,355
3,887,626
296,748
0
7,028,849
12,725,445
383,753
3,412,146
2,833,917
13,053,498
0
7,054,072
66,596
12,315,136
0
8,180,987
-1,432,264
8,627,154
749,729
0
1,764,129
2,055
-5,696,596
0
1,337,861
1,907
-10,219,581
0
215,021
84,717
-12,248,540
0
281,586
128,403
-10,059,418
9,325
170,401
87,144
2,515,913
1,039,770
-4,356,828
6,206,588
-9,919,843
991,722
-11,838,551
154,913
-9,792,548
27,058
1,476,143
-10,563,416
-10,911,565
-11,993,464
-9,819,606
1,714,449
4,197,473
8,009,429
9,457,698
5,944,980
3,190,592
-6,365,943
-2,902,136
-2,535,766
-3,874,626
Даља анализа открива да је осим повећања сталних стредстава, предузеће у
2008. години повећало и улагања у залихе (и АВР) и то за преко 5 милијарди
РСД. Наиме, крајем 2007. године залихе су износиле око милијарду РСД, а
крајем 2008. године чак око 6.2 милијарде РСД. Имајући у виду да је укупни
НОК у 2008. години износио негативних око 4.4 милијарде РСД, произилази да
је да је крајем 2008. године недостајући износ укупног НОК-а достигао око 10.6
миљарди РСД. Наиме, толики је био дефицит трајних и дугорочних извора
финансирања неопходних за постизање дугорочне финансијске равнотеже, која
би подразумевала потпуно покриће сталне имовине и укупих залиха трајним и
дугорочним изворима. Ако би се овај захтев могао оценити престрогим за наше
услове пословања и рећи да се део залиха може финансирати и краткорочним
финансијским обавезама (а те обавезе су у 2008. години износиле око 4.2
милијарде РСД), произилази да је према подацима из официјелних биланса
предузећа дефицит адекватних извора финансирања крајем 2008. године
износио око 6.4 милијарде РСД.
Такође, треба додати и напоменути да је у 2008. години извршена процена
вредности НПО, при чему су ефекти повећања вредности инвестиционих
некретнина од око 1.2 милијарде РСД обухваћени као остали приходи у
157
билансу успеха, што је и правилно, па је због тога предузеће и успело да
искаже позитиван финансијски резултат за ту годину. Међутим, треба нагласити
да су ови приходи рачунска категорија и да нису праћени новчаним токовима,
па су финансијске тензије предузећа биле и знатно веће него што показују
подаци који нису базирани на праћењу стварних токова готовине.
У 2009. години формирање и промене НОК-а предузећа крећу се у правцу
даљег драматичног погоршања. Наиме сопствени и укупни НОК још више
увећавају минусне вредности у односу на 2008. годину. Тако, на пример, крајем
2009. сопствени НОК је достигао негативних око 10.2 милијарде РСД (за око 5.4
милијарде више него претходне године), а укупни НОК око 10 милијарди РСД
(за око 5.5 милијарди више него претходне године). На погоршање сопственог и
укупног НОК-а у овој години примарно су утицали кумулирани губици због којих
је сопствени капитал смањен за око 3.8 милијарди РСД (на свега 2.8 милијарди
РСД), док је пораст сталне имовине од око 325 милиона РСД тек од
секундарног значаја. Овоме треба додати и утицај смањења дугорочних
финансијских обавеза за преко милијарду РСД на повећање негативне
вредности укупног НОК-а.
Анализа акумулираног губитка у билансу предузећа за 2009. годину открива да
је његов износ знатно већи (3.4 милијарде) од губитка који је исказан у билансу
успеха предузећа за ту годину (1.7 милијарди РСД). Наиме, током 2009. године
извршена је корекција на капиталу у билансу стања предузећа на почетку
године, што је практично корекција резултата из 2008. године која није била
евидентирана у билансу успеха предузећа за ту годину. Ово даље индицира да
је предузеће суштински било у губитку већ у 2008. години (у официјелном
билансу успеха резултат је био позитиван), што значи да је финансијска
позиција предузећа у 2008. години била и знатно лошија него што показују
официјелни подаци за 2008., а који су садржани у претходној табели. У сваком
случају, скривени губици из 2008. године у пуној мери су се ефектуирали у
2009. години, а ово појашњење је овде само у функцији истицања пресудног
значаја одлука пословодства Велефарма из 2008. године на даљу судбину
предузећа.
Упркос смањењу залиха за преко 5 милијарди РСД (са 6.2 милијарде крајем
2008. на око милијарду крајем 2009.) недостајући износ укупног НОК-а је
порастао у односу на претходну годину за око 450 милиона РСД и достигао
крајем 2009. близу 11 милијарди РСД. С друге стране, краткорочне финансијске
обавезе достигле су око 8 милијарди РСД, а у односу на 2008. годину повећане
су за око 3.8 миљарди РСД. Предузеће је било у великим финансијским
проблемима што се тиче новачаних токова и ликвидности пошто су добављачи
активирали менице (између осталог реч је о обавезама које су у биланс
Холдинга унела и припојена друштва), па је излаз нађен у даљем повећању
краткорочних обавеза.
Међутим, ово повећање краткорочних финансијских обавеза од око 3.8
милијарди РСД су обавезе према новооснованом зависном предузећу ВФБ. Ово
предузеће које је почело с пословањем почетком 2009. године одмах се
задужило код банака и тим средствима практично сервисирало обавезе
Холдинга. На тај начин су сервисирани добављачи Холдинга, а финансијски
158
дефицит је „пресељен“ у билансе ВФБ , што је за ВФБ значило немогућност
сервисирања сопствених обавеза из пословања. Слична операција са
приближно истим износом је поновљена и током 2010. године, али тако није
могло у недоглед. Немогућност уредног измирења обавеза према добављачима
морала је довести до пада обима пословних активности односно продаје, што
се и десило, упркос томе што су постојале могућности за повећање пласмана
на тржишту. Пад продаје започиње готово у свим предузећима у систему и
готово сва предузеће улазе у зону пословања с губицима (изузев Baypharm-a).
Холдинг и сам смањује обим прихода и продаје, а због губитака зависних
предузећа изостају и приходи од дивиденди. Високи фиксни финансијски и
остали расходи (који се у текућем пословању повећавају сразмерно
скраћивању периода наплате због давања попуста) чине своје и директно
повећавају губитке. Сопствени капитал предузећа (услед брзог кумулирања
губитака) крајем 2010. пада готово на нулти ниво. Према томе, крајем 2010.
године окончава се узалудан покушај предузећа да се некако ишчупа из
невоља у које је запало, јер постаје јасно и потпуно видљиво да је реч о
финансијском слому предузећа. Сви предуслови за овакав епилог, као што смо
видели из података, стекли су се још у 2008. години.
Податке за 2011. годину и није потребно посебно коментарисати, пошто је
предузеће само наставило да тоне. Почетком 2011. и Холдинг и готово сва
зависна предузећа су се нашла у блокади, па је процес ишао ка свом логичном
крају. Треба само рећи да је крајем 2011. године губитак изнад висине капитала
Холдинга износио преко 1.4 милијарде РСД, а на нивоу консолидованог
биланса губитак изнад капитала је износио чак преко 13 миљарди РСД.
10.4. Показатељи солвентности
Имајући у виду позицију нето обртног капитала предузећа, јасно је да ни
показатељи дугорочне финансијске сигурности с изузетком почетне посматране
године нису могли имати задовољавајуће вредности. Наиме, у 2007. години
готово сви показатељи солвентности су имали релативно задовољавајуће
вредности, али већ у 2008. години они се нагло погоршавају и доспевају у зону
врло ниских вредности. Тако, на пример, степен покрића сталних средстава
сопственим капиталом смањен је са око 119% крајем 2007. на свега око 55%
крајем 2008. године, степен покрића сталних средстава, залиха и АВР
сопственим капиталом и дугорочним изворима је смањен са 130% на свега
44%, а степен покрића залиха и АВР нето обртним капиталом је смањен са око
242% на минусних 70%.
Овај изузетно оштар пад вредности свих показатеља солвентности наступио је
као последица интензивног инвестирања у сталну имовину, а да при томе
предузеће није обезбедило дугорочне изворе финансирања, већ је гро ових
улагања финансиран краткорочним изворима. Према томе, структурна
финансијска неравнотежа је наступила већ у 2008. години, а у каснијим
годинама ова неравнотежа је само још више продубљена. О томе сведоче и
кретања вредности свих показатеља солвентности (дугорочне финансијске
сигурности) у периоду 2009-2011. где се примећује њихово убрзано смањивање
ка нултим и негативним вредностима (детаљнији подаци су дати у Табели 12).
159
Табела 12. Показатељи солвентности у периоду 2007-2011. година (у %)
Опис
Степен покрића сталних средстава
сопственим капиталом
Степен покрића сталних
средстава,залиха и АВР сопственим
капиталом и дугорочним изворима
Степен покрића залиха и АВР сопственим
НОК
Степен покрића залиха и АВР НОК
Степен покрића залиха и АВР НОК и
краткорочним финансијским обавезама
Степен покрића укупних обртних
средстава НОК
Степен покрића укупних обртних
средстава НОК-ом и краткорочним
финансијским обавезама
Година
2009
2010
2007
2008
2011
119.3
55.2
21.7
0.5
-16.6
130.0
44.2
22.3
3.8
-13.5
72.1 -91.8 -1,030.5 -7,906.7 -37,177.2
242.0 -70.2 -1,000.3 -7,642.1 -36,191.0
406.9
-2.6
38.7 -31.3
65.0
-1.1
-192.6 -1,536.9 -14,219.7
-279.0
-756.8
-3,225.9
-53.7
-152.2
-1,267.5
Према томе, може се констатовати да је до кључног поремећаја на плану
солвентности предузећа дошло у 2008. години, а у каснијим годинама је
ситуација на овом плану само погоршавана практично до потпуног
финансијског слома.
10.5. Показатељи ликвидности
Имајући у виду оцене о кретању солвентности предузећа, логично је да и на
плану ликвидности предузеће није могло да стоји много боље. Коефицијенти
ликвидности предузећа су само у 2007. години имали вредности које се и по
теоријским критеријумима могу сматрати условном нормалом. Наиме, у тој
години однос обртних средства према краткорочним обавезама је износио око
163% (условна нормала око 200%), а однос потраживања и новчаних средстава
према краткорочним обавезама око 140% (условна нормала око 100%). У
наредној години вредности ових показатеља падају за преко два пута и
предузеће већ улази у зону текуће неликвидности, која се само продубљује у
периоду 2009-2011. Ово је потпуно логично с обзиром да због пословних одлука
предузећа није била реч о пролазној неликвидности, већ о неликвидности
структурног типа као последици поремећене финансијске структуре (детаљнији
подаци дати су у Табели 13).
160
Табела 13. Показатељи ликвидности у периоду 2007-2011. година (у %)
Опис
Обртна средства према краткорочним обавезама
Потраживања и новчана средства према
краткорочним обавезама
Новчана средства према краткорочним обавезама
Година
2007 2008 2009 2010 2011
163.0 76.2 26.4 11.7
3.0
140.2
5.4
47.6
0.4
21.5
0.1
10.7
0.0
2.9
0.0
Према томе, закључак је да је предузеће на плану ликвидности доспело у
проблеме већ у 2008. години, а у каснијим годинама је тај проблем само
интензивиран. Крајем 2011. године обртна средства предузећа су била за преко
30 пута мања од краткорочних обавеза, што довољно говори о размерама
неликвидности предузећа.
10.6. Структура прихода, расхода и резултата
Након што је предузеће остварило укупан приход од око 7.3 милијарде РСД у
2007. години, укупан приход бележи изузетно висок скок од преко 80% у 2008.
години, када достиже око 13.3 милијарде РСД. Ово је рекордан ниво прихода у
целокупном посматраном периоду, јер већ у 2009. години укупни приходи
предузећа су смањени на свега око 5.9 милијарди РСД и били су више него
двоструко нижи него претходне године, а по номиналним износима су били
нижи него и 2007. године . Јасно је да је реални пад прихода у 2009. био и
знатно већи од њиховог номиналног пада. Већ следеће године укупни приходи
су опет више него двоструко мањи у односу на претходну (2009. годину), па су
укупни приходи износили свега око 2.9 милијарди РСД у 2010. години, да би у
2011. години укупни приходи пали на свега око 2.3 милијарде РСД.
Према томе, након рекордног обима прихода у 2008. години присутан је оштар
тренд пада прихода предузећа, а као што се може видети из податка нарочито
је тај пад био присутан код пословних прихода.
Веома интензивне промене током посматраних година биле су присутне и у
структури укупних прихода. У прве две посматране године пословни приходи су
чинили око 87% укупних прихода, остали приходи око десетак одсто, док је
учешће финансијских прихода у укупним приходима било релативно ниско и у
просеку је износило нешто изнад 3%. У 2009. години опадају сви појединачни
приходи, али највише остали приходи, тако да учешће пословних прихода у
укупним приходима достиже чак преко 96%, док учешће осталих прихода пада
на свега 0.7%. Међутим од 2010. године учешће пословних прихода у укупним
приходима почиње осетније да пада (на око 80%), да би у 2011. години ово
учешће пало на испод 40%. Ако се погледају апсолутне цифре види се да су
пословни приходи 2010. године износили око 2.3 милијарде РСД, а у 2011. свега
око 900 милиона РСД. С друге стране, учешће финансијских прихода у укупним
приходима у последње две године износило је око 15%, док је учешће осталих
прихода повећано са око 4% у 2010. години на чак око 46% у 2011. години.
Чињеница је да је ова промена учешћа осталих прихода у укупним приходима
резултат повећања осталих прихода у последњој години за око 9 пута, али исто
тако и последица драстичног смањења пословних прихода. А то је у суштини
најнеповољнија чињеница, јер је предузеће због финансијских тешкоћа било
161
приморано да значајно редукује обим пословних активности. (видети Табеле 14
и 15).
Табела 14. Структура прихода у периоду 2007-2011. година у 000 РСД
Опис
Укупни приходи
Пословни приходи
Финансијски приходи
Остали приходи
Редовни приходи
2007
2008
7,323,003 13,282,341
6,380,074 11,544,989
207,856
479,820
735,073 1,257,532
7,323,003 13,282,341
Година
2009
2010
2011
5,876,254 2,858,064 2,319,623
5,648,375 2,292,153
900,451
185,167
450,232
354,585
42,712
115,679 1,064,587
5,876,254 2,858,064 2,319,623
Табела 15. Структура прихода у периоду 2007-2011. година (у %)
Опис
Укупни приходи
Пословни приходи
Финансијски приходи
Остали приходи
Редовни приходи
2007
100.0
87.1
2.8
10.0
100.0
2008
100.0
86.9
3.6
9.5
100.0
Година
2009
100.0
96.1
3.2
0.7
100.0
2010
100.0
80.2
15.8
4.0
100.0
2011
100.0
38.8
15.3
45.9
100.0
Укупни расходи предузећа такође су скоковито порасли у 2008. у односу на
2007. годину (са око 7.2 на око 13.2 милијарде РСД), а у наредним годинама
укупни расходи почињу да се смањују, али споријим темпом у односу на укупне
приходе. Тако на пример, укупни расходи у 2009. години су износили око 7.8
милијарди РСД, око 5.5 милијарди у 2010. и око 3.2 милијарде у 2011. години.
У структури укупних расхода уочљив је константан пад учешћа пословних
расхода: ово учешће је смањено с почетних 84% у 2007. па до најнижих око
36% у последњој години посматраног периода. Ово смањење је последица
смањења обима пословних активности у последње три посматране године, али
и наглог нарастања финансијских и осталих расхода већ од 2008. године.
Наиме финансијски расходи су са око 490 милиона РСД у 2007. години
повећани на преко 1.1 милијарду РСД у 2008., да би у 2009. години финансијски
расходи достигли скоро 2.2 милијарде РСД. И док се финансијски расходи
полако смањују у последње две године, долази до праве ескалације осталих
расхода који су у 2010. достигли преко 1.9 милијарди РСД, а у 2011. преко 1.5
милијарди РСД. Може се констатовати да је учешће финансијских у укупним
расходима било највише у 2009. години када је износило око 28%, док је то
учешће било најниже у почетној посматраној години (6.8%). Учешће осталих у
укупним расходима је било релативно ниско само у 2009. години (2.4%), док је у
осталим годинама било доста значајно, нарочито у 2010. (34.8%) и 2011. години
(чак 47.5%) (детаљнији подаци о структури расхода приказани су у табелама 16
и 17).
162
Табела 16. Структура расхода у периоду 2007-2011. година у 000 РСД
Опис
2007
2008
7,189,531 13,160,924
6,042,213 10,326,548
489,935 1,113,831
657,383 1,720,545
7,189,531 13,160,924
Укупни расходи
Пословни расходи
Финансијски расходи
Остали расходи
Редовни расходи
Година
2009
7,797,250
5,447,107
2,161,832
188,311
7,797,250
2010
5,535,714
2,423,599
1,183,705
1,928,410
5,535,714
2011
3,240,594
1,162,181
537,663
1,540,750
3,240,594
Година
2009
100.0
69.9
27.7
2.4
100.0
2010
100.0
43.8
21.4
34.8
100.0
2011
100.0
35.9
16.6
47.5
100.0
Табела 17. Структура расхода у периоду 2007-2011. година (у %)
Опис
2007
100.0
84.0
6.8
9.1
100.0
Укупни расходи
Пословни расходи
Финансијски расходи
Остали расходи
Редовни расходи
2008
100.0
78.5
8.5
13.1
100.0
У структури пословних расхода у свим периодима највеће учешће имала је
набавна вредност продате робе (између 87.5% и 29.7%). Међутим, треба
приметити да од 2008. године, дакле упоредо с падом обима продаје учешће
набавне вредности продате робе у пословним расходима веома оштро и
константно опада. Са смањењем обима продаје испливава ефекат фиксних
трошкова који се не прилагођавају смањеном обиму пословања и продаје.
Може се констатовати да је структура пословних расхода за ову врсту
предузећа била релативно нормална само у прве три посматране године: у
њима је доминирала набавна вредност продате робе (између 81% и 87.5%), а
затим трошкови бруто зарада (између 6% и 11%), нематеријални трошкови без
пореза и доприноса (између 1.9 и 3.9%), трошкови производних услуга (између
1% и 1.7%) и трошкови амортизације (између 1.5% и 3%).
У последње две посматране године у структури пословних расхода дошло је до
смањења учешћа набавне вредности продате робе (између 57.4% и 29.7%), док
је учешће свих осталих трошкова, који у фирмама овог типа имају углавном и
претежно фиксни карактер, у пословним расходима углавном значајно
повећано: трошкови бруто зарада (између 12.5% и 20.5%), нематријални
трошкови без трошкова пореза и доприноса (од 10.8% до 20.3%) и трошкови
амортизације (између 6.7% и 14%). Наравно дошло је до пораста учешћа и свих
осталих трошкова осим побројаних, али те трошкове не наводимо појединачно
јер су од много мањег материјалног значаја у односу на трошкове који су
непосредно поменути. Детаљнији подаци су дати у Табели 18.
Табела 18. Структура пословних расхода у периоду 2007-2011. година (у %)
Опис
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ
Набавна вредност продате робе
Трошкови материјала израде
Трошкови осталог материјала
Трошкови горива и енергије
2007 2008
100.0 99.9
81.3 87.5
0.0
0.0
0.6
0.5
0.8
0.5
Година
2009 2010
100.1 99.8
83.2 57.4
0.0
0.0
0.6
1.2
1.1
3.0
2011
100.0
29.7
0.0
1.0
4.1
163
Трошкови зарада, накнада и остали лични расходи
Трошкови производних услуга
Трошкови амортизације
Трошкови резервисања
Нематеријални трошкови
Трошкови пореза и доприноса
11.3
1.7
1.5
0.0
2.3
0.5
7.2
1.0
1.0
0.0
1.9
0.3
6.0
1.6
3.0
0.0
3.9
0.7
12.5
6.2
6.7
0.0
10.8
2.0
20.5
6.0
14.0
0.0
20.3
4.4
Нето резултати пословања предузећа пре пореза у периоду 2007-08. година
били су позитивни, мада релативно ниски, док у периоду 2009-11. ови резултати
бележе високе негативне вредности. Позитивни нето резултат пре пореза је
износио око 133 милиона РСД у 2007. односно око 121 милион РСД у 2008.
години. Већ у 2009. години негативни нето резултат пре пореза је износио преко
1.9 милијарди РСД, у 2010. негативних око 2.7 милијарди РСД и у 2011.
негативних преко 920 милиона РСД. Према томе, у прве две године остварен је
кумулативан позитиван резултат пре пореза од око 255 милиона РСД, а у
последње три посматране године исказан је негативан кумулативни резултат у
износу од око 5.5 милијарди РСД. Укупан кумулативни негативни резултат пре
пореза у посматраном петогодишњем периоду, према подацима из биланса
успеха, је износио око 5.3 милијарде РСД. Међутим, овде треба напоменути да
је укупан кумулирани губитак у билансу стања крајем 2011. године (за период
2009-2011.) износио око 8.2 милијарде РСД, што говори да је износ
кумулираних губитака већи за око 2.9 милијарди РСД од оних који су приказани
у билансима успеха, с тим што је овај износ губитка спроведен преко корекција
на капиталу и није био видљив из биланса успеха. То додатно индицира да су
официјелни биланси успеха Холдинга у неким годинама били нереално
приказивани (нпр. 2008. година).
Сегментацијом укупног резултата уочава се да је у периоду 2007-2009. година
пословни резултат предузећа имао позитивне вредности, при чему је пословни
резултат био нарочито значајан у 2008. години (преко 1.2 милијарде РСД) када
је имао и најзначајнији допринос формирању укупног резултата. У последње
две посматране године пословни резултат је већ био у зони негативних
вредности.
Осим у 2008. години када је пословни резултат преовлађујуће утицао на укупни
резултат, у свим осталим годинама, резултат финансирања и остали резултат
су имали преовлађујући допринос формирању укупног резултата предузећа.
Резултат финасирања је био негативан у свим посматраним годинама (највећи
је био у 2009. када је износио негативних близу 2 милијарде РСД, што са своје
стране сведочи о финансијским тешкоћама предузећа), док је остали резултат
био позитиван само у 2007. години. Нарочито високу негативну вредност остали
резултат је имао у 2010. години када је износио преко 1.8 милијарди РСД, а
настао је највише по основу обезвређења потраживања и дугорочних
финансијских пласмана.
У последње две посматране године сви међурезултати предузећа су били
негативни, а највише негативне вредности и највећи допринос укупном
резултату имао је остали резултат (детаљнији подаци су дати у Табелама 19 и
20).
164
Табела 19. Структура нето резултата пре пореза у периоду 2007-2011. (у 000 РСД)
Опис
Нето резултат пре пореза
Пословни резултат
Резултат финансирања
Остали резултат
Редовни резултат
Добитак из посл
које се обуставља
2007
2008
133,472
121,417
337,861 1,218,441
-282,079 -634,011
77,690 -463,013
133,472
121,417
0
Година
2009
2010
2011
-1,920,996 -2,711,573 -920,971
201,268 -131,446 -261,730
-1,976,665 -733,473 -183,078
-145,599 -1,812,731 -476,163
-1,920,996 -2,677,650 -920,971
0
0
-33,923
0
Табела 20. Структура нето резултата пре пореза у периоду 2007-2011. год. (у %)
Опис
Нето резултат пре пореза
Пословни резултат
Резултат финансирања
Остали резултат
Редовни резултат
Добитак из посл. које се обуставља
2007
100.0
253.1
-211.3
58.2
100.0
0.0
2008
100.0
1003.5
-522.2
-381.3
100.0
0.0
Година
2009
100.0
-10.5
102.9
7.6
100.0
0.0
2010
100.0
4.8
27.0
66.9
98.7
1.3
2011
100.0
28.4
19.9
51.7
100.0
0.0
Према томе, може се констатовати да су највећи (негативни) допринос укупним
резултатима предузећа дали резултат финансирања и остали резултат, а
изузетак од овога је 2008. година када је предузеће исказало значајан пословни
добитак. С обзиром да су остали резултати финансирања били негативни
готово у свим годинама, с падом пословног резултата предузеће је
дефинитивно ушло у зону високих негативних укупних резултата.
10.7. Анализа обрта
Готово сви коефицијенти обрта средстава предузећа у периоду 2009-2011.
година показују стрмоглав пад, што указује на чињеницу да је предузеће
убрзано смањивало ефикасност коришћења средстава. Тако, на пример,
коефицијент обрта укупних средстава (пословне имовине) смањен је са нивоа
од око 0.613-0.623 у прве две посматране године на 0.261 у 2009., на 0.150 у
2010. и на свега 0.007 у 2011. години. То говори да је на 100 динара
ангажованих средстава пословни приход у прве две године износио нешто
преко 60 динара, а у 2011. свега око 8 динара, што је смањење за преко 7 пута.
То што коефицијенти обрта обртних средстава укупно и по појединим
сегментима обртних средстава (нарочито залихе) показују, након осетног пада у
2009. години, поновно повећање вредности у периоду 2010-2011. година је
више последица топљења обртних средстава у билансу предузећа услед
губитака и смањења обима пословних активности него њиховог ефикаснијег
коришћења. Стога и нема потребе да их посебно коментаришемо. Ако се
погледају коефицијенти обрта потраживања (како од купаца тако и укупних)
уочава се да су они били генерално ниски у свим посматраним годинама, чак и
у 2007. и 2008. које би се условно могле назвати „добрим пословним годинама“,
јер је просечно време наплате потраживања од купаца износило око 140 до 150
165
дана. Када се погледа просечно време наплате укупних потраживања ово
време је било још и дуже и износило је чак и преко 200 дана. Генерално се
може констатовати да ову браншу карактерише релативно дуг период наплате
потраживања (исти случај је био и са другим веледрогеријама у земљи).
Детаљнији подаци о коефицијентима обрта приказани су у Табели 21.
Табела 21. Коефицијенти обрта у периоду 2007-2011. година (коефицијенти)
Опис
Рацио обрта пословне имовине
Рацио обрта пословне имовине (без
фин. пласмана)
Рацио обрта обртних средстава
Рацио обрта укупних залиха
Рацио обрта укупних залиха + АВР
Рацио обрта залиха робе (преко
прихода од продаје)
Рацио обрта залиха робе (преко
набавне вредности)
Рацио обрта потраживања од купаца
Рацио укупних потраживања
Рацио обрта сопственог капитала
нето
Рацио обрта добављача
2007*
0.613
2008
0.623
Година
2009
0.261
2010
0.150
2011
0.079
0.754
0.981
6.136
6.136
0.753
1.131
3.767
3.186
0.335
0.647
1.923
1.569
0.209
0.895
5.877
3.998
0.097
0.964
13.312
9.897
7.586
3.621
1.896
5.260
10.848
7.134
2.376
1.768
3.482
2.616
2.103
1.793
1.427
1.217
4.510
1.987
1.398
10.946
2.477
1.110
1.376
3.036
1.979
2.446
1.145
0.063
1.581
0.489
0.256
•
Коефицијенти обрта су рачунати на бази просечног стања средстава
(збир почетног и завршног стања подељен са два) за све године сем за 2007.
(рачунати на бази стања крајем године).
С друге стране, треба уочити и кретање вредности коефицијената обрта
добављача који имају изразито оштар пад, нарочито у 2009. години. Вредност
овог коефицијента је износила око 3 у 2007. години, око 2.4 у 2008., док у 2009.
пада на свега 0.063, па произилази да је просечно време потребно за измирење
добављача износило око 5,700 дана. Овај показатељ се потом нешто поправља
у 2010. и износи 0.489 (736 дана) и поново пада у 2011. години на 0.256 (1,400
дана). Коефицијенти обрта добављача су имали много ниже вредности од
кооефицијената потраживања у периоду 2009-2011. година.
Наведени подаци са своје стране можда и најбоље сведоче о размерама
финансијских проблема у које је предузеће доспело већ крајем 2008. године.
10.8. Рентабилитет и зарађивачка способност
На крају, пошто смо већ коментарисали најбитиније догађаје у животу
предузећа, мислимо да не треба посебно коментарисати ове показатеље
предузећа које је завршило у стечају (показатељи су дати у Табели 22).
166
Табела 22. Показатељи рентабилитета и приносне снаге 2007-2011. год. (у %)
Опис
Финансијски расходи/пословни добитак
Остварена разлика у цени продате робе
Стопа бруто резултата у приходу од продаје
Стопа резултата по основу продате робе
Стопа контрибуционог резултата у приходу
од продаје
Стопа пословног резултата у приходу од
продаје
Стопа резултата финансирања у приходу од
продаје
Стопа редовног добитка у приходу од
продаје
Стопа добитка пре пореза у приходу од
продаје
Стопа добитка после пореза у приходу од
продаје
Оперативна стопа приноса
Стопа нето приноса пре пореза на укупну
имовину
Стопа нето приноса после пореза на укупну
имовину
Стопа нето приноса на сопствени капитал
Година
2009
2010
1074.1 -900.5
5.8
16.6
19.8
39.3
5.5
14.3
2007
145.0
6.3
23.0
6.0
2008
91.4
4.0
21.7
3.8
2011
-205.4
-0.9
61.6
-0.9
22.9
21.4
19.3
39.1
61.3
5.3
10.6
3.6
-5.7
-29.1
-4.4
-5.5
-35.0
-32.0
-20.3
2.1
1.1
-34.0
-116.8
-102.3
2.1
1.1
-34.0
-118.3
-102.3
2.0
4.0
0.9
8.0
-30.6
1.2
-118.5
-1.2
-102.9
-2.8
1.3
0.7
-8.9
-17.7
-8.1
1.2
2.8
0.6
1.8
-8.0
-35.0
-17.8
-187.3
-8.1
-
10.9. Резиме
На основу анализе финансијских извештаја предузећа у посматраним годинама
(2007-2011.) могу се дати синтетичке оцене о финансијском положају и
рентабилитету предузећа у посматраном периоду. Међутим, анализа биланса
само Холдинга у стечају не може на довољан начин дати праву слику ствари,
без јасног потцртавања хронологије најважнијих пословних догађаја у зависним
предузећима. Пре свега, анализа билансних података Холдинга је довољна да
се схвати да је предузеће ушло у проблем, због чега је и завршило у стечају.
Међутим, стварну анализу узрока тих проблема предузећа није могуће схватити
само на основу билансних података, чак не и на нивоу троцифрених конта из
бруто биланса, већ су потребна петоцифрена конта из бруто биланса и то не
само матичног, него и зависних предузећа, што је временски веома захтевно.
При томе, напомињемо да биланси токова готовине нису одражавали право
стање ствари и да нису могли у пуној мери могли бити коришћени у овој
анализи.
Такође, треба истаћи да ће се синтетичке оцене више бавити инвестиционим и
организационим, а много мање пословним активностима предузећа. Иако су
ове активности у међусобној повезаности, инвестиционе активности предузећа
су биле кључне за улазак предузећа у стечај.
Но, почнимо редом, од године која треба да буде по законским прописима прва
у анализи.
167
1. Холдинг у 2007. години послује позитивно, као и два највећа зависна
предузећа преко којих се одвија највећи део промета у оквиру система.
Преко Холдинга се обавља промет увозном робом (увозни програм), а
преко једног зависног предузећа промет с државним купцима, а преко
другог промет с приватним купцима. Тржиште фармацеутике у 2007. је у
успону и перспективе су извесне да ће промет расти по веома високим
стопама (као и претходних година). Финансијска позиција Холдинга је
релативно стабилна, а ситуација у зависним предузећима је доста
лошија.
2. Два зависна предузећа Велефарм Холдинга ад (Велефарм Лекови –
Продаја, доо и Велефарм Медицина – Продаја доо), припојена су
матичном предузећу крајем 2008. године. Напомињемо да су обе фирме
у моменту припајања (30.11.2008.) имала високе губитке из пословања,
као и губитке изнад капитала, које су унеле у Холдинг. Обе фирме су
имале краткорочне пласмане у предузећа које су куповале акције
Велефарм ад, дакле у време када је вредност акција расла и берза била
у успону. Ради се о следећим предузећима: Лекови Ким доо, Београд, и
Медицина В доо, Београд. Вредност ових пласмана у моменту припајања
је износила око 2.5 милијарди РСД, што је било у противредности од око
30 милиона ЕУР.
3. Након припајања зависних предузећа, крајем 2008. године, Холдинг
краткорочне финансијске пласмане, који су унети од зависних предузећа,
претвара у дугорочне финансијске пласмане (грејс период 5 година, рок
отплате десет година) и повећава их за око 600 милиона РСД. Тако
дугорочни финансијски пласмани нарастају на око 3.1 милијарду РСД
(око 35 милиона ЕУР). Пошто Холдинг има уделе у предузећима у која
пласира средства он практично врши куповину сопствених акција.
4. Током 2008. године Холдинг инвестира значајна средства у НПО
(грађевинске објекте), ради испуњавања ЕУ стандарда, као и ради
испуњавања претпоставки за даље повећање учешћа на тржишту
Србије, на коме је имало лидерску позицију (самостално или преко
зависних предузећа свеједно). Током 2008. Холдинг купује Baypharm,
предузеће из Црне Горе, које успешно послује, и оснива зависно
предузеће у Бања Луци. На ова улагања је утрошено преко 400 милиона
РСД.
5. Холдинг је током 2008. инвестирао много средстава у сталну имовину
(књиговодствено око 5 милијарди РСД, ефективно око 4 милијарде РСД)
за које није имао адекватне финансијске изворе и ушао у финансијски
дебаланс. Према томе, 2008. година је била кључна година с аспекта
пословних одлука које су предузеће одвели у кризу.
6. Осим улагања у стална средства, предузеће је добило „нове“ – меничне
обавезе према добављачима, који су након припајања два зависна
предузећа Холдингу активирали своја менична потраживања у 2009.
години и довели предузеће у проблем ликвидности. Овај дебаланс
„испеглан“ је тако што је основано и пословно активирано ново зависно
168
предузеће Велефарм ВФБ, које се одмах задужило код банака и
намирило текуће обавезе Холдинга, а ради се о суми од око 4 милијарде
РСД. Отприлике колико је Холдинг инвестирао у сталну имовину у 2008.
години. Али тиме су, практично, финансијски дебаланси само пресељени
у билансе предузећа ВФБ, које је одмах дошло у проблем с измирењем
сопствених добављача у истом износу.
7. Пошто је највећи део промета у систему Велефарма пресељен у ВФБ
(пословни приход у 2009. је износио око 15 милијарди РСД), ВФБ је по
том основу постао „капацитивна“ фирма за задуживање и задужила се
код пословних банака са хипотекарним обезбеђењима које је дао
Холдинг. У суштини ВФБ је с Холдингом чинио систем „спојених судова“ и
преливао финансијска средства у Холдинг. Према званичним
финансијским извештајима ВФБ је у 2009. години пословао с релативно
малим добитком. По истим принципима су се задуживала и друга
зависна предузећа Холдинга која су сада такође у стечајном поступку.
8. У 2010. години ВФБ је намирио додатних око 4 милијарде РСД обавеза
Холдинга чиме драстично погоршава своју финансијску ситуацију. Након
што је ВФБ спровео ове финансијске операције и практично „крахирао“
крајем 2010. године, систем финансијских „спојених судова“ се, по истом
принципу као и код ВФБ, шири на Велефарм – Инвест, предузеће које је
основано раније, али није било много пословно активно. Сада је ова
фирма требала да замени ВФБ и да послужи за ново задуживање, које
би спасло живот целог система.
9. Међутим, тако није могло у недоглед. У систему финансијски „спојених
судова“ могућности задуживања и ликвидност почињу драматично да
опадају. У 2011. години Холдинг на различите начине отуђује део
основних средстава (ради смањења обавеза), али је већ било касно.
Током марта месеца 2011. године и Холдинг и кључна зависна предузећа
(изузимајући Baypharm) су били у дубоким губицима и финансијским
проблемима и улазе у блокаду. Након отприлике годину дана наступио је
стечај.
10. Током 2011. године предузећа која су новцем позајмљеним од Холдинга
куповала акције Велефарм ад продају своја зависна предузећа у која су
унела купљене акције као оснивачки капитал. Ти удели у зависним
предузећима су продати по ценама које су значајно мање од цена по
којима су те акције куповане, а након тога се спајају са ВФБ у чији биланс
уносе губитке изнад капитала и обавезе према Холдингу. Пошто је
Холдинг ионако имао велике обавезе према ВФБ, долази до пребијања
ових обавеза, а ВФБ који је потраживања од Холдинга отписао у 2010.
години сада приходује око 3 милијарде РСД (као наплаћена потраживања
отписана ранијих година). И ту се затвара круг. Најважнији „продукт“
инвестиционе активности предузећа, финансиран извлачењем новца из
текућег пословања, завршио је ван система. Тиме је реална имовина
Холдинга смањена за преко 3 милијарде РСД. Наравно, стоји отворено
питање цене акција у периоду када су оне куповане и њихове вредности
у периоду продаје, јер је општепознато да су у периоду 2009-11. година
169
цене акција готово свих предузећа на берзи биле у великом паду. Али у
сваком случају, остаје чињеница да је предузеће у овим инвестиционим
операцијама остало без 3 милијарде РСД, што је очигледан и директан
губитак. Индиректни негативни ефекти ових инвестиционих активности
настали су по основу повећаних финансијских расхода услед
задуживања по сваку цену, да би се могло финансирати текуће
пословање, као и услед смањења обима пословних активности којим је
био лимитиран обим набавки робе од добављача, а коју је предузеће
могло да пласира на тржишту.
11. Као што се види, кључни узроци који су довели до стечаја предузећа тичу
се инвестицоне сфере пословања Холдинга. Треба ипак нагласити да су
се инвестиционе активности одиграле у 2008. години, дакле у години која
је на неки начин била предкризна, јер криза је започела у јесен 2008.
године, а свој пуни замах је добила у 2009. и продужила се у наредним
годинама. Према томе, накнадно гледајући, може се рећи да се
предузеће преинвестирало баш у години избијања кризе, након чега је и
општи пословни амбијент значајно погоршан.
170
11. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ
11.1. Почетни биланс за пројекције
Да би се приступило ваљаним пројекцијама будућих пословних перформанси
предузећа, било је неопходно размотрити питање реалности почетног биланса
стања. Почетни биланс је полазна основа за пројекције и у великој мери
опредељује њихову употребљивост.
Стечајни управник је сачинио стечајни биланс предузећа на дан 26.04.2012.
године и тај биланс је база за све даље активности. У међувремену, пошто је
предузеће наставило да послује, су завршени и финансијски извештаји за 2012.
годину. Преузеће је за 2012. годину исказало губитак од око 3.5 милијарди РСД
у 2012. години. Пословни губитак је износио свега око 341 милион РСД, док је
највећи део губитка настао као последица обезвређења некретнина,
постројења и опреме, а у мањој мери и финансијских расхода.
Из приказаних података је уочљиво да постоје велике разлике у вредности
сталне имовине у стечајном билансу и билансу на 31.12.2012. године, што је
пре свега последица процене некретнина, постројења и опреме према МРС која
је урађена и укњижена крајем 2012. године. Наиме, вредност ове позиције је
мања у билансу на 31.12.2012. године у односу на вредност у стечајном
билансу за преко 4 милијарде РСД. Такође, дошло је и до одређеног смањења
вредности дугорочних финансијских пласмана (за близу 170 милиона РСД), док
је вредност обртне имовине повећана за близу 310 милиона РСД.
С обзиром да је и вредност обавеза повећана на 31.12.2012. за око 727
милиона РСД, произилази да је губитак изнад висине капитала повећан са око
1.7 милијарди у стечајном билансу на преко 6.3 милијарди РСД у билансу
књиговодствене вредности на 31.12.2012. године.
Стечајни биланс и биланс књиговодствене вредности на 31.12.2012. године
приказани су у табели на наредној страни.
171
Табела: Стечајни биланс на 26.04.2012. и биланс на 31.12.2012. године (у 000 РСД)
АКТИВА
А
IV
V
Б
I
II
В
Г
Д
Ђ
Е
СТАЛНА ИМОВИНА
НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА
НПО И БИОЛОШКА СРЕДСТВА
1. Некретнине, постројења и опрема
2. Инвестиционе некретнине
3. Биолошка средства
ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ
1. Учешћа у капиталу
2. Остали дугорочни финансијски пласмани
ОБРТНА ИМОВИНА
ЗАЛИХЕ
СТАЛНА СРЕДСТВА НАМ. ПРОДАЈИ.
КРАТК. ПОТРАЖ., ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА
1. Потраживања
2. Потраж. за више плаћен порез на добитак
3. Краткорочни финансијски пласмани
4. Готовински еквиваленти и готовина
5. ПДВ и АВР
ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА
ПОСЛОВНА ИМОВИНА
ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА
УКУПНА АКТИВА
ВАНБИЛАНСНА АКТИВА
ПАСИВА
А
I
IV
В
IX
Б
I
II
В
Г
Д
КАПИТАЛ
ОСНОВНИ КАПИТАЛ
РЕЗЕРВЕ
РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ
НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК
ГУБИТАК
ОТКУПЉЕЊЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ
ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ
ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА
ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
1. Дугорочни кредити
2. Остале дугорочне обавезе
КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
1. Краткорочне финансијске обавезе
2. Обавезе по осн. средст.намењених прод.
3. Обавезе из пословања
4. Остале краткорочне обавезе
5. Обав. по осн. ПДВ и ост. јавних прих. и ПВР
6. Обавезе по основу пореза на добитак
ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ
УКУПНА ПАСИВА
ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА
Стечајни
биланс
8,568,548
45,228
7,713,675
5,247,619
2,463,206
2,850
809,645
806,980
2,665
263,635
13,632
0
250,003
228,962
0
81
6,135
14,825
0
8,832,183
1,737,135
10,569,318
52,010
Књиговодств.
вредност
4,351,799
36,328
3,674,975
2,905,088
767,037
2,850
640,496
637,832
2,664
572,315
12,581
0
559,734
511,175
0
2,036
29,693
16,830
0
4,924,114
6,331,658
11,255,772
14,583
Стечајни
биланс
Књиговодств.
вредност
0
3,897,738
269,232
1,014,807
74
122,152
5,304,003
0
11,209,092
0
0
0
0
11,209,092
6,313,675
0
4,301,999
67,503
525,915
0
46,680
11,255,772
14,583
0
3,897,738
269,232
2,459,543
58
122,152
6,748,723
0
10,482,174
9,323
13,379
0
13,379
10,459,472
5,967,123
0
4,082,556
61,272
347,442
1,079
87,144
10,569,318
52,010
172
Имајући у виду да биланс књиговодствене вредности много реалније одражава
стварно финансијско стање предузећа у односу на стечајни биланс, од њега
смо кренули да би дошли до биланса кориговане књиговодствене вредности
који треба да послужи као подлога за пројекције од почетка примене Плана (од
прве до осме године које смо означили као период од 2013. до 2020. године).
Но, кренимо редом пратећи цифре које су садржане у билансима на наредној
страни.
1. Укупна имовина по билансу књиговодствене вредности на дан
31.12.2012. године је реално исказана и није било потребе за додатним
корекцијама вредности. Извршена је само корекција у структури
пословне имовине која обухвата премештање тј рекласификовање
вредности удела са сталне на обртну имовину, јер се ради о уделу у
фирми Baypharm која је предвиђена за продају. Реч је о износу од око 637
милиона РСД, за колики износ је повећана обртна, а смањена стална
имовина.
2. Најкрупније корекције су извршене у оквиру обавеза пасиве биланса
стања. У оквиру позиције дугорочних кредита извршен је унос обавеза
према разлучним повериоцима, који треба да се намире са 100%,
стечајним повериоцима III исплатног реда, који треба да се намире са око
50%, а што заједно износи нешто око 11.8 милијарди РСД. Детаљне
цифре о висини ових обавеза дате су претходним поглављима Плана.
Све промене у обиму и структури дугорочних обавеза су приказане у
пасиви коригованог биланса. Такође треба напоменути да у коригованом
билансу не постоје краткорочне финансијске обавезе по основу отплате
дугорочних кредита које доспевају у наредној години, јер грејс период
износи 2 године. Према томе укупне обавезе по основу разлучних и
стечајних поверилаца обухваћене су у оквиру позиције дугорочни
кредити.
3. Стања краткорочних обавеза која су приказана у пасиви коригованог
биланса стања добијена су од стручних служби предузећа.
4. На основу свих приказаних ефеката произилази да укупне кориговане
обавезе предузећа износе око 12.3 милијарди РСД. С обзиром да
вредност пословне имовине износи нешто преко 4.9 милијарди РСД,
произилази да губитак изнад висине капитала у коригованом билансу
стања износи нешто изнад 7.4 милијарде РСД.
Све напред наведено се може видети у наредној табели у којој су садржани
биланс књиговодствене вредности на дан 31.12.2012. и почетни (кориговани)
биланс за пројекције са краја априла 2013. године. Сви износи су дати у 000
РСД.
173
Табела: Биланс књиговодствене вредности на 31.12.2012. и кориговани биланс за пројекције (у 000 РСД)
АКТИВА
А
IV
V
Б
I
II
В
Г
Д
Ђ
Е
СТАЛНА ИМОВИНА
НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА
НПО И БИОЛОШКА СРЕДСТВА
1. Некретнине, постројења и опрема
2. Инвестиционе некретнине
3. Биолошка средства
ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ
1. Учешћа у капиталу
2. Остали дугорочни финансијски пласмани
ОБРТНА ИМОВИНА
ЗАЛИХЕ
СТАЛНА СРЕДСТВА НАМ. ПРОДАЈИ
КРАТК. ПОТРАЖ., ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА
1. Потраживања
2. Потраживања за више плаћен порез на добитак
3. Краткорочни финансијски пласмани
4. Готовински еквиваленти и готовина
5. ПДВ и АВР
ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА
ПОСЛОВНА ИМОВИНА
ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА
УКУПНА АКТИВА
ВАНБИЛАНСНА АКТИВА
ПАСИВА
А
I
III
IV
V
VII
VIII
IX
Б
I
II
III
В
Г
Д
КАПИТАЛ
ОСНОВНИ КАПИТАЛ
РЕЗЕРВЕ
РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ
НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК
ГУБИТАК
ОТКУПЉЕЊЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ
ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ
ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА
ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
1. Дугорочни кредити
2. Остале дугорочне обавезе
КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
1. Краткорочне финансијске обавезе
2. Обавезе по осн. средст.намењених прод.
3. Обавезе из пословања
4. Остале краткорочне обавезе
5. Обавезе по основу ПДВ и ост. јавних прихода и ПВР
6. Обавезе по основу пореза на добитак
ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ
УКУПНА ПАСИВА
ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА
Књиговодств.
вредност
4,351,799
36,328
3,674,975
2,905,088
767,037
2,850
640,496
637,832
2,664
572,315
12,581
0
559,734
511,175
0
2,036
29,693
16,830
0
4,924,114
6,331,658
11,255,772
14,583
Разлика за
корекцију
-637,000
0
0
0
0
0
-637,000
-637,000
0
637,000
0
637,000
0
0
0
0
0
0
0
0
1,117,267
1,117,267
0
Коригована
вредност
3,714,799
36,328
3,674,975
2,905,088
767,037
2,850
3,496
832
2,664
1,209,315
12,581
637,000
559,734
511,175
0
2,036
29,693
16,830
0
4,924,114
7,448,925
12,373,039
14,583
Књиговодств.
вредност
0
3,897,738
269,232
1,014,807
74
122,152
5,304,003
0
11,209,092
0
0
0
0
11,209,092
6,313,675
0
4,301,999
67,503
525,915
0
46,680
11,255,772
14,583
Разлика за
корекцију
0
Коригована
вредност
0
3,897,738
269,232
1,014,807
74
122,152
5,304,003
0
12,326,359
0
11,862,791
11,862,791
0
463,568
346,552
0
75,331
6,231
35,454
0
46,680
12,373,039
14,583
0
0
0
0
0
0
1,117,267
0
11,862,791
11,862,791
0
-10,745,524
-5,967,123
0
-4,226,668
-61,272
-490,461
0
0
1,117,267
0
174
Напомињемо да ефекти по основу повраћаја објеката предузећу (ЦДЦ –
централни дистрибутивни центар и зграда у Бања Луци) нису укључени у
приказани почетни биланс, као ни ефекти по основу наплате потраживања од
РЗЗО. Они су обухваћени пројекцијама.
175
11.2. Тржишна позиција Велефарма и стратегија развоја
У циљу формулисања адекватне стратегије развоја компаније у будућем
периоду извршена је анализа тржишне позиције у којој се Велефарм налази. За
оцену тржишне позиције коришћена је SWОТ анализа која је показала следеће
резултате:
СНАГЕ
 Логистички капацитети - велики и
савремени складишни и
транспортни капацитети
 Стручни кадрови
 Непостојање потребе за већим
инвестиционим улагањима
 Рационализација броја запослених
и значајно смањивање трошкова
радне снаге
 Рационализације у трошковима
логистике путем давања дела
складишних капацитета у закуп ради
обезбеђења потребног обртног
капитала
 Mогућности компаније за
обезбеђење обртног капитала
 Уређен систем пословних процеса и
систем квалитета компаније
 Оријентисаност на купце
 Добар имиџ компаније у прошлости
препознатљивост на тржишту
 Значајна улагања у здравстени
систем Србије у прошлости
ШАНСЕ
 Централизација набавки у
здравству и све већи оправдани
интерес државе да у будућем
периоду има већу ингеренцију на
тржишту фармацеутских производа
 Потенцијал за ширење портфолија
купаца
 Лекови на рецепт у прив. апотекама
 Скраћивање рокова плаћања
 Повољни демографски трендови
 Афирмација трговинске марке у
фармацији и улазак у производњу
 Улазак у малопродају
 Извесно укрупњавање и
концентрација на фармацеутском
тржишту
 Неопходност куповине већине
фармацеутских производа
 Приближавање ЕУ и раст стандарда
становништва
 Већа издвајања за здравствену
заштиту
СЛАБОСТИ
 Ослабљен имиџ предузећа у стечају
 Финансијска позиција – недостатак
обртног капитала
 Низак промет
 Узак асортиман
 Прекид сарадње са многим купцима
 Прекид сарадње са многим
добављачима
 Прекид сарадње са банкама и
осталим стејкхолдерима
ОПАСНОСТИ
 Конкуренција која је заузела
Велефармове позиције на тржишту
 Нелојална конкуренција
 Укрупњавање малопродаје и
нестанак ситних купаца
 Директна дистрибуција произвођача
 Задржавање веледрогеријских
маржи на садашњем нивоу и високе
банкарске камате
 Продубљење економске кризе у
Србији – нестабилан курс
 Политичка и економска
нестабилност и питање Косова
Слика 1. SWОТ анализа Велефарма
176
Детаљна анализа тржишне позиције Велефарма, као и трендови на
фармацеутском тржишту у Србији и свету који се могу наћи у Тачки 15 показују
да постоји реалан потенцијал да Велефарм успешно послује, јер има доста
позитивних и интерних и екстерних фактора који се могу искористити. С друге
стране, постоје и слабости компаније, као и опасности из окружења, али би
њихов утицај требало да се минимализује адекватном новом стратегијом
развоја компаније у складу са укупним решењима у Плану реогранизације.
У својој стратегији развоја у будућем периоду Велефарм мора да се ослони на
неколико кључних конкурентских предности које има и да максимизира ефекте
које те конкурентске предности могу да му донесу на тржишту.
С обзиром на тренутни низак ниво пословне активности у виду оствареног
промета, Велефарм мора да оствари значајне стопе раста у наредном периоду.
Предузеће може да одабере неку од следећих основних стратегија раста које су
на располагању, а које су такође детаљно објашњене у Тачки 15:
1.
2.
3.
4.
5.
Стратегија пенетрације тржишта;
Стратегија развоја тржишта ;
Стратегија развоја производа (асортимана) ;
Стратегије хоризонталне и вертикалне интеграције; и
Неповезана диверсификација.
У наредном периоду се може очекивати примена неколико наведених
стратегија од стране Велефарма. Наиме, у периоду док је још обртни капитал
низак и нема простора за даље ширење асортимана или ширења на нове
тржишне сегменте доминираће стратегија пенетрације тржишта. Велефарм
треба да са постојећим или незнатно ширим асортиманом максимално
искористи потенцијал тржишних сегмената које сада таргетира. Међутим, ова
стратегија не може дугорочно да пружи значајне резултате. С обзиром да је
фокус на најфреквентнијим артиклима у асортиману оваква стратегија
омогућава брз обрт залиха и захтева мања обртна средства. Такође
фокусирање на купце који брже плаћају робу омогућава Велефарму да одржи
задовољавајући ниво ликвидности.
Стратегију ширења асортимана Велефарм треба да примени чим то буде
дозволила финансијска ситуација. Наиме, с обзиром на логистичке капацитете
које Велефарм има, тј. велики и модерни складишни простор и бројну флоту
транспортних возила, а све то у комбинацији са стручним кадровима, предузеће
има могућност да поново постане веледрогерија са потпуним асортиманом и
пуном услугом.
Велефарм би требало да уведе трговинску марку у своје пословање.
Предности за Велефарм од укључивања трговинске марке у асортиман би биле
значајне, а најбитнија је могућност веће зараде по основу нижих набавних цена.
Изложена стратегија ширења асортимана чинила би једну од кључних
компаративних предности у односу на директне конкуренте приликом
конкурисања за све будуће јавне набавке. Ово постаје нарочито битно ако се
узме у обзир најављења централизација набавки за све државне болнице у
177
Србији. Због својих капацитета Велефарм ће бити јако интересантан свима који
желе да учествују на овим набавкама, јер је једно од ретких предузећа које
логистички могу да покрију цело тржиште Србије. Иако већ у првој години
спровођења Плана реорганизације Велефарм треба да обезбеди довољно
финансијских средстава да учествује на овим тендерима, стратегија склапања
партнерства за одређене тендере може да буде јако исплатива за Велефарм.
Повезано са горе наведеним је и стратегија изнајмљивања логистичких
капацитета. Наиме, Велефарм има предимензиониране складишне и
транспортне капацитете за садашњи обим промета. С обзиром да се ради о
модерним складиштима, она могу да буду интересантна за издавање.
Велефармови капацитети су толики да се у њима могу складиштити и државне
робне резерве лекова. Уколико би Велефарм добио посао складиштења робних
резерви то би био значајан подстицај за ликвидност предузећа. Складишни
капацитети Велефарма су такође погодни за консигнациона складишта за
стране произвођаче. У Велефармовим складиштима може да се чува и друга
роба осим лекова, тако да овај потенцијал у сваком случају треба искористити у
будућности.
Велефарм може да буде и дистрибутер нових страних произвођача на нашем
тржишту, а и појединих произвођача који су већ присутни у Србији. Наиме,
постоје велики светски произвођачи који нису довољно добро репрезентовани
на нашем тржишту и ту шансу треба искористити.
Велефарм треба да буде отворен за процесе вертикалне интеграције.
Стратешка сарадња са произвођачима треба да постоји, а уколико то
финансијске могућности дозволе, Велефарм чак може да направи и аквизицију
неког од домаћих произвођача. Интеграцију унапред Велефарм може да врши
уколико буде имао довољно финансијских средстава и стабилну тржишну
позицију, али само уколико се укаже повољна прилика за то. Када је у питању
хоризонтална интеграција, Велефарм има јако велике капацитете и она за сада
не би требало да буде приоритет.
Оно што Велефарму свакако не би ишло у прилог је да уђе у интегрисани
вертикални маркетинг систем са само једним произвођачем, тј. да буде преузет
од стране само једног произвођача или да постане дистрибутер само једног
произвођача. У том случају би компанија доста изгубила на конкурентској
снази. Наиме, уколико би се Велефарм фокусирао на асортиман само једног
произвођача не би могао да буде веледрогерија са потпуним асортиманом и да
својим купцима нуди комплетну услугу. Чак и у ситуацији када би и производи
других произвођача били у асортиману, сарадња са другим добављачима би
била угрожена јер нико не жели да послује са компанијом која фаворизује
једног од њихових конкурената.
Европска пракса показује да на тржишту доминирају веледрогерије са потпуним
асортиманом које сарађују са великим бројем произвођача и са још већим
бројем малопродаваца, с обзиром да апотекама по правилу нуде потпуни
асортиман производа и висок ниво услуге. С обзиром да Велефарм има
потенцијал и капацитете да буде једна од водећих, ако не и водећа
веледрогерија на тржишту, не би било добро да ограничи свој стратешки наступ
178
на тржишту тиме што ће се фокусирати на сарадњу са само једним
произвођачем.
Као што је већ напоменуто, Велефарм треба да буде лидер у процесима
вертикалне интеграције, а не да буде интегрисан у систем неког од
произвођача. Циљ Велефарма треба да буде остваривање стратешког
партнерства са више великих домаћих и иностраних произвођача како би што
више унапредили канале маркетинга фармацеутских производа и повећали
њихову ефикасност, тј. смањили трошкове доставе робе од произвођача до
финалног потрошача како би се свим учесницима у каналима маркетинга
повећали своју профитабилност.
На основу изложеног се може јасно закључити да би свођење Велефарма у
пуког дистрибутера само једног произвођача у основи деградирало позицију
компаније као модерног гросисте на фармацеутском тржишту. Потпуно је
извесно да би поменуто решење у значајној мери деформисало
функционисање фармацеутског тржишта Србије. У складу са тим, препоручује
се независним државним институцијама, као што су: Комисија за заштиту
конкуренције и Комисија за хартије од вредности да на изложене потенцијалне
деформације фармацеутског тржишта у наредном периоду обрате посебну
пажњу.
Оријентација на купце треба да буде приоритет у маркетиншкој стратегији
компаније. Све ресурсе компаније треба упослити у правцу задовољења
потреба купаца. Велефарм је био познат по високом нивоу услуге који је пружао
купцима, од достављања широког асортимана робе више пута дневно, до
давања повољних услова набавке и помоћи купцима када је у питању
осавремењавање њиховог пословања кроз информатизацију и помоћ у
уређењу пословног простора апотека. С обзиром да Велефарм и сада има
квалитетне људске ресурсе и логистичке капацитете, добар део високе услуге
купцима може и даље да пружи, а у будућности тај ниво треба да се повећа.
Понуда трговинске марке и проширење асортимана ће бити значајни подстицај
за купце. "Just in time" системи испоруке ће омогућити да купци сведу залихе на
минимум, решавање проблема медицинског отпада, електронско поручивање и
развој B2B електронског пословања су само неки од праваца развоја којима
Велефарм може да повећа ниво услуге купцима. Електронско пословање и са
купцима и са добављачима треба да постане значајан сегмент услуге коју нуди
Велефарм.
Целокупна стратегија коју Велефарм буде примењивао у наредном периоду, а
која је детаљно разрађена у Тачки 15, треба да омогући компанији да се врати
на лидерску позицију у сектору веледрогерија или да барем буде први пратилац
лидера. То се може постићи само ако се постигне стратешка сарадња са
домаћим и иностраним добављачима и купцима понуди одговарајући
асортиман производа уз висок ниво услуге и квалитетну подршку од стране
запослених у компанији. Поред тога компанија мора јако да води рачуна о
трошковима и да остварује трошковне уштеде, али не по цену знатног
смањења квалитета услуге.
Горе наведени, као и други елементи стратегије развоја Велефарма су
179
детаљније приказани у Тачки 15.
Услов свих услова за ефикасно и ефективно спровођење изложених
стратегијских опредељења јесте да већ у првој години спровођења Плана
реорганизације Велефарм обезбеди адекватан обртни капитал. До сопственог
почетног обртног капитала који треба да у првој фази опоравка буде замајац
новом развоју и новим пословним активностима компанија треба да дође путем
наплате потраживања од државе дужника, продајом предузећа BAYPHARM у
Црној Гори, као и путем издавања вишка постојећих капацитета и др.
Имајући све изложено у виду, постоји много аргумената за закључак да
Велефарм има све реалне шансе за излазак из кризе и за остваривање
успешног тржишног и профитабилног пословања већ у првој години Плана
реорганизације. Све предложене мере у домену изградње финансијске
консолидације и тржишног репозиционирања дају реално остварив План
будућег успешног и профитабилног пословања.
11.3. Финансијске пројекције
Опште напомене о финансијским пројекцијама
Главни токови обухваћени пројекцијама за период 2013-2020. година су:
(а)
пројекције прихода;
(б)
пројекције пословних расхода;
(ц)
пројекције разлике у цени
(д)
пројекције инвестиција у стална и обртна средства;
(е)
пројекције биланса успеха;
(ф) пројекције биланса стања,
(г)
пројекције токова готовине предузећа.
Исказивање вредности
Све новчане величине у пројекцијама исказане су у РСД, односно у милионима
РСД због величине цифара.
Пројекције нису дате у сталним већ у инфлационираним износима.
Пројектоване су годишње стопе инфлације од 8% у 2013. и 2014. години,
док је од 2015. до 2020. године пројектована инфлација у висини од 5%
годишње.
У наредном тексту дајемо сажете коментаре пројекција и резултата.
Пројектовани приходи од продаје
Пројектовани обим пословних прихода по основу продаје робе за прву
пројектну годину (2013.) износи 5.милијарде РСД, у наредне четири године
износ прихода је повећаван за око 25% годишње реално (преко 30%
номинално), док је у последње три пројектне године (период 2018-2020.)
пројектован раст пословних прихода од око 10% годишње реално (око 15.5%
номинално) . Пројектовани приход у 2017. години износи око 16.5 милијарди
180
РСД, а у 2020. години око 25.4 милијарде РСД. Сматрамо да су пројектоване
годишње стопе раста прихода реалне имајући у виду капацитете, делатност и
могућности тржишног позиционирања предузећа. О томе постоји посебно
поглавље у Плану реорганизације, па нема потребе да то овде понављамо.
Овде само напомињемо да је Велефарм у стечају, практично за пола године
остварио око 786 милиона РСД пословних прихода, односно око 807 милиона
РСД укупних прихода. Имајући у виду да је стечај уведен крајем априла 2012.
године и да неколико месеци после тога предузеће није ни функционисало у
пословном смислу, произилази да је у другој половини године Велефарм
остварио преко 800 милиона РСД прихода, што проста рачуница доводи на
годишњи ниво прихода од око 1.6 милијарди РСД и то у стечају. При томе треба
напоменути да је изражен тренд раста прихода с протоком времена (о чему
сведоче и подаци с почетка јануара 2013. године), па у том контексту треба и
посматрати пројектоване величине које се односе на приходе предузећа.
Пројекција пословних прихода предузећа приказана је у наредној табели.
Табела 1. Пројекција пословних прихода у периоду 2013-2020. (у мил. РСД)
Приходи од продаје
2013 2014 2015 2016
1. Приходи од продаје робе
2. Остали пословни приходи
УКУПНО ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ
Реална ст. раста посл. прихода у %
Номинална ст. раста посл. прих. у %
5,400 7,290 9,568 12,558 16,483 19,037 21,988 25,396
12
13
13
14
15
16
16
17
5,412 7,303 9,582 12,572 16,497 19,053 22,005 25,414
24.9 25.0 25.0 25.0 10.0 10.0 10.0
34.9 31.2 31.2 31.2 15.5 15.5 15.5
2017
2018
2019
2020
Напомињемо да су у претходној табели приказани и пројектовани остали
пословни приходи (закупнине), али су они од неупоредиво мањег значаја у
односу на приходе од продаје робе и нећемо их посебно образлагати.
Пројектовани пословни расходи
Имајући у виду да се у овом случају ради о велетрговцу, јасно је да је
најважнија ставка пословних расхода набавна вредност продате робе. Набавна
вредност продате робе је пројектована тако да у приходима од продате робе
учествује са 88%, што подразумева разлику у цени од око 13.6% (стопа разлике
у цени је обрачуната у односу на набавну вредност продате робе). Наведена
разлика у цени, као просечна, задржана је у свим пројектним годинама, иако је
познато да при вишим нивоима промета веледрогерије добијају и разне
додатне бонусе и рабате од произвођача и добављача, а ови бенефити се код
веледрогерија најчешће евидентирају у оквиру осталих прихода. Ове додатне
погодности дају могућности и за постизање знатно веће разлике у цени од
просечне, чиме се финансијски ефекти значајно побољшавају. Набавна
вредност продате робе пројектована је у првој години у износу од 4.7 милијарди
РСД, а у последњој у износу од око 22.3 милијарде РСД. Детаљни подаци по
појединим годинама садржани су у пројектованим билансима успеха.
У сврху израде Плана извршено је детаљно пројектовање и осталих пословних
181
расхода и то по врстама, као и њихово подвајање на фиксну и варијабилну
компоненту. Приказано подвајање осталих трошкова на фиксну и варијабилну
компоненту треба схватити крајње условно, јер у предузећима овог типа већина
осталих трошкова има претежно фиксни карактер. Осим тога, фиксни или
претежно фиксни карактер трошка не значи да ове трошкове треба
пројектовати у апсолутно истим износима. При пројекцији трошкова коришћени
су и најновији подаци који се односе на период од после стечаја до краја 2012.
године који су добијени од стручних служби предузећа.
Сви расходи су приказани засебно у аналитичкој форми у пројектованом
билансу успеха, а овде ћемо се усредсредити на оне материјално најзначајније.
Ту су, по материјалној значајности, на првом месту трошкови бруто зарада.
Пројектовани трошкови бруто зарада приказани су у наредној табели.
Табела 2. Пројектовани трошкови бруто зарада и броја запослених
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Број запослених на почетку године
Повећање броја запослених
Укупан број запослених
Просечна месечна бруто зарада по
запосленом (у 000 РСД)
Повећање бруто зараде по запосленом
(коеф.)
Укупна маса бруто зарада (у мил РСД)
Учешће бруто зарада у приходу (у %)
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
82.1 94.9 109.6 126.6 146.2 161.2 177.7 195.9
1.08 1.16 1.16 1.16 1.16 1.10 1.10 1.10
295.6 341.6 394.6 455.7 526.4 580.3 639.8 705.4
5.5
4.7
4.1
3.6
3.2
3.0
2.9
2.8
У предузећу тренутно ради око 300 запослених, а процењујемо да је за
успешно пословање предузећа у наредном периоду тај број сасвим довољан. У
каснијим периодима, иако је пројектован пораст промета, није пројектовано
повећање укупног броја запослених, мада ће бити потребна промена у
структури запослених. То што је Велефарм у периоду пре стечаја имао много
већи број радника више сведочи да је предузеће имало превелики број
запослених из разних разлога, а пројектовани број извршилаца уз побољшање
квалитативне структуре је сасвим довољан за функционисање предузећа.
Почетна бруто зарада по запосленом у 2013. години пројектована на нивоу од
око 82,000 РСД, дакле отприлике колика је тренутно просечна бруто зарада. У
каснијим годинама све до 2017. пројектовано је повећање бруто зарада по
стопи од 10% годишње реално (номинално око 16%), што је знатно ниже од
стопе раста пројектованих прихода. У петој пројектној години просечна бруто
зарада по запосленом пројектована је у износу од око 146,000 РСД. У каснијим
годинама пројектовано је повећање просечне бруто зараде по запосленом од
око 5% годишње реално (око 10% номинално) што је опет знатно ниже од
пројектованих стопа раста прихода у тим годинама. У последњој пројектној
години просечна номинална бруто зарада по запосленом износи око 195
хиљада РСД. Овде треба нагласити да просечни ниво бруто зарада по
извршиоцу у многоме зависи и од квалификационе структуре, која је у
предузећу доста повољна. Наиме више од сто запослених је са високом
стручном спремом, а ова квалификациона структура ће се још и побољшати,
јер ће бити потребно појачати структуру запослених који покривају сегмент
182
продаје, док, с друге стране, један број постојећих запослених неће бити
потребан предузећу у наредним периодима.
Из табеле је такође уочљиво да би трошкови бруто зарада у пословном
приходу у 2013. години учествовали са око 5.5%, док би у последњој пројектној
години ово учешће опало на око 2.8%. Пројектовано учешће трошкова бруто
зарада у пословном приходу је уобичајено за предузећа из ове бранше, с тим
што треба рећи да се пројектована маса бруто зарада не односи само на чисте
бруто зараде већ обухвата и трошкове службених путовања и друга лична
примања.
Трошкови осталог материјала су претежно фиксног карактера, а обухватају
трошкове канцеларијског материјала, трошкове средстава за хигијену, али и
утрошене ауто гуме, као и други алат и инвентар и сл. Ови трошкови су
пројектовани у износу од око 15 милиона РСД у 2013. години, а касније су
повећавани за око два или изнад два милиона динара сваке године, тако да у
последњој пројектној години износе око 28 милиона РСД.
Трошкови горива и енергије пројектовани су тако да су рашчлањени на фиксну
и варијабилну компоненту. Износ фиксних трошкова горива и енергије
(електрична енергија и грејање) пројектован је на око 21 милион РСД у првој
пројектној години, док у последњој пројектној години износи око 31 милион РСД.
Варијабилна компонента трошкова која се највећим делом односи на трошкове
горива за возила пројектована је у 2013. години на око 16 милиона РСД, док у
каснијим годинама расте тако да је за 2020. годину пројектован износ од око 56
милиона РСД. Ови подаци су садржани и у пројектованим билансима успеха.
Према томе, укупни трошкови енергије износе око 37 милиона РСД у 2013.
години, односно око 87 милиона РСД у последњој пројектној години.
Пројектовани трошкови материјалних услуга приказани су у наредној табели .
Табела 3. Пројектовани трошкови материјалних услуга
Трошк. произв. усл. на изради учинака
Трошкови транспортних услуга
Фиксни
Варијабилни
Трошкови услуга одржавања
Фиксни
Варијабилни
Трошкови закупнина
Трошкови сајмова
Трошкови рекламе и пропаганде
Трошкови осталих услуга
Фиксни
Варијабилни
УКУПНО
Фиксни
Варијабилни
2013
0.0
19.4
19.4
0.0
14.6
6.5
8.1
17.3
1.6
2.3
10.8
10.8
0.0
66.0
57.9
8.1
2014
0.0
22.1
22.1
0.0
17.1
7.0
10.1
18.7
1.8
2.9
12.2
12.2
0.0
74.8
64.7
10.1
2015
0.0
24.3
24.3
0.0
20.1
7.9
12.2
19.6
1.8
3.6
13.5
13.5
0.0
82.9
70.7
12.2
2016
0.0
26.7
26.7
0.0
23.4
8.8
14.6
20.6
1.9
3.8
14.7
14.7
0.0
91.1
76.5
14.6
(у мил. РСД)
2017 2018 2019 2020
0.0
0.0
0.0
0.0
29.1 31.6 34.3 37.2
29.1 31.6 34.3 37.2
0.0
0.0
0.0
0.0
27.2 29.9 33.1 37.2
9.8 10.9 12.0 13.7
17.3 19.1 21.1 23.5
21.6 22.7 23.8 25.0
2.0
2.1
2.2
2.3
4.0
4.2
4.4
4.6
16.0 17.3 18.8 20.2
16.0 17.3 18.8 20.2
0.0
0.0
0.0
0.0
99.8 107.9 116.6 126.5
82.5 88.8 95.5 103.0
17.3 19.1 21.1 23.5
183
Трошкови материјалних услуга пројектовани су на нивоу од око 66 милиона
РСД у 2013. години, односно око 127 милиона РСД у 2020. години. У оквиру ове
групе трошкова доминирају трошкови транспортних услуга, трошкови услуга
одржавања, трошкови закупнина и остали нематеријални трошкови. У оквиру
трошкова транспортних услуга (који су пројектовани у зони од 19 до 37 милиона
РСД у пројектном периоду) најзначајнији су трошкови ПТТ услуга, док су далеко
после њих трошкови интернета, РТВ претплата, такси и rent a car услуга и
слично. Трошкови услуга одржавања обухватају трошкове текућег одржавања
објеката и опреме, а подељени су на фиксну и варијабилну компоненту. Фиксни
трошкови односе се углавном на одржавање објеката, док су варијабилни
трошкови везани за одржавање опреме највише возила, који су важан чинилац
у пословном функционисању предузећа. Имајући у виду делатност предузећа,
сва возила морају бити у беспрекорном стању, а то кошта. Фиксна компонента
трошкова услуга одржавања пројектована је у износу од 6 до 14 милиона РСД,
а варијабилни трошкови у износу од 8 милиона РСД у почетној до 24 милиона
РСД у последњој пројектној години. У ове трошкове спадају и трошкови
одржавања и прања возила, а зависе наравно и од броја возила и њихове
активности. Трошкови прања возила су у основи фиксни трошкови јер се возила
перу сваки дан, али овде је битно истаћи да предузеће има могућност да уз
минорну инвестицију само организује прање возила чиме би се оствариле
велике уштеде у односу на ранији период. Трошкови закупнина пројектовани су
у износу од око 17 до 25 милиона РСД, а односе се на трошкове закупа
лиценци за заштиту софтвера и закупнине пословног простора од других
правних лица. Трошкови осталих услуга који су пројектовани као фиксни
трошкови (између 11 и 20 милиона РСД) у највећој мери се односе на
комуналне трошкове (вода - смеће), накнада за коришћење ауто пута, трошкове
заштите на раду – ХТЗ, трошкове за екологију и сл.
Пројекција наведених трошкова извршена је на основу искуствених остварења
предузећа, као и текућих информација у вези с овим трошковима које су
добијене од стечајног управника и стручних служби предузећа.
Пројектовани нематеријални трошкови (без трошкова пореза) приказани су у
наредној табели.
Табела 4. Пројектовани нематеријални трошкови
(у мил РСД)
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Трошкови непроизводних услуга
Трошкови репрезентације
Трошкови премије осигурања
Трошкови платног промета
Трошкови чланарина
Остали нематеријални трошкови
УКУПНО
Фиксни
Варијабилни
43.2
3.2
9.7
5.4
0.5
5.4
67.5
62.1
5.4
40.8
4.1
11.1
6.9
0.6
6.4
69.9
63.0
6.9
40.4
4.8
11.9
8.9
0.6
7.3
73.9
65.0
8.9
42.4
5.6
12.9
11.4
0.6
8.2
81.2
69.8
11.4
44.6
6.4
14.4
14.8
0.7
9.1
90.1
75.3
14.8
46.8 51.3 56.1
6.8
7.1
7.5
16.5 17.9 19.4
16.8 19.1 21.9
0.7
0.7
0.8
10.2 11.2 12.3
97.6 107.5 118.0
80.9 88.3 96.1
16.8 19.1 21.9
Укупни нематеријални трошкови пројектовани су у износу од око 67 милиона
РСД у 2013. години односно око 118 милиона РСД у 2020. години. У оквиру ове
184
групе трошкова пројектована је награда за рад стечајног управника. Награда за
рад стечајног управника је обрачуната сходно одредбама Правилника о
основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова
стечајног управника („Сл.гласник РС“ бр.1/2011 и 10/2012). Сходно Правилнику
о основама и мерилима за одређивање награде за рад и накнаде трошкова
стечајног управника, у вези са прописаним одредбама, укупна награда стечајног
управника усвајањем Плана реорганизације, износи 700,000.00 ЕУР. Износ
награде стечајном управнику ће бити исплаћиван квартално у периоду од 8
година почев од истека првог квартала од дана почетка примене усвојеног
Плана реорганизације, што у конкретном случају значи у 32 једнаке рате.
Такође у ове трошкове је урачуната и накнада Агенцији за лиценцирање
стечајних управника у износу од 1,000,000.00 РСД према Тарифи о одређивању
цена услуга које пружа Агенција за лиценцирање стечајних управника
(„Сл.гласник РС“бр. 54 од 04.08.2010.).
Као што се види и ова група трошкова има претежно фиксни карактер, а
изузетак представљају само трошкови платног промета. Нематеријални
трошкови представљају разнородну групу трошкова од трошкова
непроизводних услуга до трошкова пореза, који су издвојено приказани.
Трошкови непроизводних услуга су најзначајнија врста трошка у оквиру
нематеријалних трошкова, а обухватају награду стечајном управнику, трошкове
ревизијских, адвокатских, консултантских услуга, осталих друштвених
делатности, услуга које се врше на променама на постојећим програмима за
рачунаре, семинара и стручног усавршавања запослених, чишћења просторија
итд. Ови трошкови су пројектовани у износу од око 43 до 56 милиона РСД.
Трошкови премије осигурања се односе на осигурање објеката, опреме
(нарочито каско осигурање за возила), а затим и осигурање робе. Ови трошкови
су пројектовани у износу од 10 до 19 милиона РСД. Остали нематеријални
трошкови обухватају трошкове разних такси, судске трошкове и трошкове
вештачења, трошкове огласа у медијима и сл. Ови трошкови су пројектовани у
износу од 5 па до 12 милиона РСД.
Трошкови пореза (у оквиру којих се највећи трошак односи на порез на имовину,
затим на накнаде за уређење земљишта, порезе за регистрацију возила и
остале порезе), који су такође нематеријални трошкови, пројектовани су на
нивоу од око 32 милиона РСД у првој пројектној години, односно око 46
милиона РСД у последњој пројектниј години. Може се рећи да трошкови пореза
спадају у појединачно високе трошкове. Ови трошкови су били знатно виши у
протеклим периодима, али је у пројекцијама узето у обзир да је предузеће кроз
процену смањило нереално високе вредности некретнина. Осим тога,
предузеће ће се ослободити и једног непотребног броја луксузнијих возила, што
ће утицати на смањење како трошкова пореза, тако и трошкова осигурања.
На крају, треба додати да су пројектовани и трошкови амортизације који за
2013. годину износе око 95 милионa РСД, а касније се током времена остају на
том нивоу (реално се смањују) или се благо повећавају (номинално) тако да у
последњој години износе око 105 милионa РСД. Ово реално смањење је
последица бржег отписа нематеријалних улагања и опреме јер ове ставке имају
много веће стопе амортизације у односу на објекте. Ту се може говорити и о
реалности појединих стопа амортизације нарочито код појединих врста опреме
185
која у пракси може да се користи и много дуже него што то показују стопе
амортизације. Такође, напомињемо да је реалан обрачун трошкова
амортизације добијен појединачним обрачуном свих ставки некретнина, али и
опреме и нематеријалних улагања која постоје у предузећу.
Према овако извршеним пројекцијама произилази да би пројектовани укупни
пословни расходи предузећа у 2013. години износили испод 5.4 милијарде РСД,
а у 2020. години око 23.6 милијарди РСД. Детаљнији подаци приказани су у
пројектованом билансу успеха.
Пројектована улагања у стална и обртна средства
Предузеће има довољно основних средстава за вршење делатности, при чему
се пре свега мисли на складишне капацитете, али и потребну опрему. Ипак, у
пројекцијама су предвиђена одређена улагања у основна средства, а ради се о
следећим улагањима:
Најкрупнија ставка била би куповина једног производног погона (као правног
лица) за производњу лекова у износу од око милијарду РСД. Улагања у овај
погон би доносила предузећу профит од најмање 2 милиона ЕУР годишње што
је приказано у пројектованом билансу успеха за период 2014-2020. година у
алинеји која се односи на финансијске приходе.
Очекује се да предузеће добије судски спор којим ће му бити враћена зграда
ЦДЦ, која је битна за пословање Велефарма, вредности од око 216 милиона
РСД. Ово је такође укључено у пројекцију пословних перформанси, а није
садржано у почетном билансу стања (за 216 милиона РСД су повећани остали
приходи у пројектованом билансу успеха у 2014).
Очекује се да предузеће добије судски спор којим ће му бити враћена зграда у
Бања Луци, али ова зграда је намењена продаји. Очекивана вредност за
предузеће износи око 160 милиона РСД, што је такође укључено у пројекцију
јер није било садржано у почетном билансу стања (за 160 милиона РСД су
повећани остали приходи у пројектованом билансу успеха у 2015. години).
Пројектована су улагања и у занављање опреме, као и у нематеријална
улагања, али ова улагања су релативно мања и пројектована су у износу од око
30 до 43 милиона РСД у свим пројектним годинама код опреме, док су улагања
у нематеријалну имовину пројектована у износу од 3 милиона РСД у свакој
пројектној години.
Предузеће има изразито велике потребе за ликвидним обртним средствима
ради набавке робе, што је кључно за оживљавање предузећа. Због ових
потреба је и предвиђена продаја дела сталне имовине која није под хипотеком,
а односи се на учешће у капиталу зависног предузећа у Црној гори. Износ
књиговодствене вредности сталне имовине предузећа која ће постати
предметом продаје износи око 637 милиона РСД (зависно предузеће Baypharm,
Подгорица).
Продаја поменутог зависног предузећа је претпоставка за добијање ликвидних
186
средстава ради набавке робе и покретања обрта. Тиме би се веома брзо
вратили у функцију и сви преостали инфраструктурни капацитети предузећа и
предузеће би стекло претпоставке за почетак успешног пословања.
По материјалној значајности у оквиру обртних средстава веледрогерија
доминирају залихе робе и потраживања од продаје робе. Пројектовање ових
величина методолошки је извршено применом одговарајућих коефицијената
обрта, а сматрамо да за залихе тај реални коефицијент обрта износи 10 у првој
години када треба да дође до наглог дизања промета, па би се овај
коефицијент постепено смањивао до нивоа од 6 у последње четири пројектне
године. За потраживања од купаца у почетној години је предвиђен коефицијет
обрта 6, који би се након тога смањио на 4.5.
У складу с овим коефицијентима пројектоване залихе робе у 2013. износе око
475 милиона РСД (од 495 милиона јколико износе укупне залихе), а у 2020.
нешто близу 3.7 милијарди РСД (видети пројектовани биланс стања). Наравно,
нешто већи износи су пројектовани за потраживања по основу продаје и она
износе око 0.95 милијарди у 2013. па до 5.7 милијарди у 2020. години.
Сва остала обртна средства су од малог материјалног значаја и није их
потребно посебно коментарисати. Коефицијенти обрта укупних обртних
средстава, који су добијени након свих пројекција обрта појединачних обртних
средстава имају следеће вредности: 3.64 у 2013., 2.97 у 2014., док у последње
четири године ови коефицијенти би износили око 2.63.
Што се тиче пројектовања обавеза из пословања, у којима доминирају обавезе
према добављачима, примењен је у почетној години коефицијент обрта од 4
који је касније повећан на 5, па онда на 6 с поправљањем финансијске позиције
предузећа. Пројектоване обавезе према добављачима у 2013. години износе
око 1.4 милијарде РСД, а у 2020. око 3,9 милијарди РСД. Пројектовани износи
других обавеза из пословања, (као што су аванси и остале обавезе из
пословања) придодати су обавезама према добављачима и приказани су у
пројектованом билансу стања. Ове обавезе укупно износе око 1.8 милијарди
РСД у првој пројектној години, односно око 4.9 милијарди РСД у последњој
пројектној години.
Наравно, битно је погледати и кретање нето обртних средстава. Наиме, у 2013.
години прираст нето обртних средстава је негативан у износу од око 1.4
милијарде РСД, у другој је пројектовано повећање од око 550 милиона РСД, док
би овај прираст у 2020 износио око 681 милион РСД. Изгледа парадоксално да
предузеће коме недостају залихе и обртна средства има дезинвестиције у
обртна средства у почетној години. Међутим, ово је последица пројектоване
продаје зависног предузећа (која су такође део обртних средстава у износу од
близу 637 милиона РСД) у првој пројектној години, као и последица
пројектоване наплате старих потраживања од РФЗЗО у износу од око 2.3
милијарде РСД. Међутим, у периоду 2014-20. година пројектована улагања у
нето обртна средства кумулативно износе око 5 милијарди РСД.
Напомињемо да предузеће за финансирање обртних и основних средстава
може користити кредитне изворе под најповољнијим тржишним условима
187
Пројектовани биланс успеха
Интеграцијом свих до сада пројектованих величина добијени се пројектовани
биланси успеха у периоду 2013-20. година, који су приказани у наставку. Као
што се може видети, предузеће би у свим периодима пословало позитивно и са
релативно стабилним маржама добитка (прва година је атипична, па треба
упоређивати остале године).
Пословни добици пре и после амортизације били би позитивни у свим
пројектованим годинама и били би нешто нижи у почетним годинама у односу
на касније године када дође до пораста промета. Маржа пословног добитка би
у 2013. години износила свега око 1%, а у последњој пројектној години преко
7%. Посматрано у апсолутним износима пословни добитак после амортизације
би у првој пројектној години износио око 52 милиона РСД, а у последњој
пројектној години преко 1.8 милијарди РСД.
Од 2014. до 2020. године пројектовани су финансијски приходи у износу од око
256 до 344 милиона РСД који представљају само нето ефекте (профит)
улагања у погон за производњу лекова, а за који у овом моменту није могуће
радити пројекције. Погон би био купљен као правно лице, па су пројектована
улагања у дугорочне финансијске пласмане. Према томе, финансијски приходи
су у ствари приходи од пројектованих дивиденди.
Истовремено с пројектовањем финансијских прихода извршено је пројектовање
и финансијских расхода. Ови финансијски расходи обухватају трошкове камата
по годинама према разлучним и необезбеђеним повериоцима како је то
дефинисано Планом, али и финансијске расходе по основу додатних кредита
које ће предузеће, извесно је, бити принуђено да користи у периоду
спровођења Плана. У свим пројектним годинама финансијски расходи ће
износити између 530 и 750 милиона РСД (видети пројектоване билансе успеха).
Но, пре самог сагледавања пројектованог коначног резултата, треба објаснити
цифре на позицијама осталих прихода и расхода. У сложеним случајевима, као
што је овај, потребно је аналитички раздвојити једне ствари од других. Основно
пословање предузећа је приказано у подбилансу пословних прихода и расхода,
као и у подбилансу финансијских прихода и расхода. Да не би залазили у ту
сферу, све остале пројектоване вредности смо приказали у подбилансу осталих
прихода и расхода, просто да би биле транспарентније. У њима је обухваћено
следеће:
У првој пројектној години је пројектована наплата потраживања од Фонда у
износу од 2.3 милијарду РСД као остали приход, па је прва пројектна година
сасвим атипична.
У 2013. пројектован је повраћај ЦДЦ вредности око 216 милиона РСД, а у 2014.
повраћај и објекта у Бања Луци Велефарму, чија вредност износи око 162
милиона РСД, па смо ове вредности уврстили у остале приходе.
Осим ових осталих прихода, пројектовани су и други остали приходи, јер ће
188
предузеће моћи да користи и разне бонусе и рабате. Познато је да остали
приходи у билансима веледрогерија често имају и пресудну улогу када се ради
о укупном резултату. Поред тога, предузеће ће остваривати и приходе и по
неким другим основама, а те приходе нисмо обухватили кроз пројекцију
пословних прихода (нпр. Приходи од консигнације).
Пројектовани нето добитак после пореза у 2013. години износио би око 1.9
милијарди РСД, у 2014. око 252 милиона РСД, у 2015. око 579 милиона РСД, у
2016. око 855 милиона РСД, у 2017. години око 1.3 милијарде РСД, у 2018. око
1.4 милијарде РСД, у 2019. око 1.5 милијарди РСД и у 2020. око 1.8 милијарди
РСД. Маржа нето добитка после пореза износила би око 3.4% у 2014. години,
док би у 2020. години износила око 7.0%. Мањи раст марже нето добитка у
последњим годинама последица је појаве нових финансијских расхода. Наиме,
велики одлив готовине из предузећа по основу измирења обавеза и камата
према разлучним и стечајним повериоцима, с једне, и снажан наставак раста
пословних активности, с друге стране, захтевају додатне екстерне изворе
финансирања, који коштају. Али то није ништа алармантно, јер би предузеће у
тој позицији могло да прихвати додатне трошкове камата (трошкови камата
према повериоцима који усвајају План се временом смањују сразмерно отплати
дуга), што се може видети из кретања пословног добитка пре и после
амортизације, као и из чињенице да нето добитак у апсолутном износу
наставља да расте. Све то је приказано у наредној табели.
189
Табела 5. Пројектовани биланси успеха у периоду 2013-2020. година
(у милионима РСД)
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Износ
%
Износ
%
Износ
%
Износ
%
Износ
%
Износ
%
Износ
%
Износ
%
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ
5,411.9 100.0 7,302.8 100.0 9,581.6 100.0 12,572.3 100.0 16,497.4 100.0 19,053.0 100.0 22,004.6 100.0 25,413.6 100.0
Набавна вредност продате робе
4,752.0 87.8 6,415.2 87.8 8,420.0 87.9 11,051.2 87.9 14,504.7 87.9 16,752.9 87.9 19,349.6 87.9 22,348.8 87.9
БРУТО ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ
659.9 12.2 887.6 12.2 1,161.6 12.1 1,521.1 12.1 1,992.8 12.1 2,300.1 12.1 2,655.0 12.1 3,064.8 12.1
ОСТАЛИ ВАРИЈАБИЛНИ ТРОШКОВИ
29.8
37.5
46.0
57.5
71.8
80.6
89.8
101.5
0.6
0.5
0.5
0.5
0.4
0.4
0.4
0.4
Трошкови горива и енергије
16.2
0.3
20.4
0.3
24.9
0.3
31.4
0.3
39.6
0.2
44.8
0.2
49.5
0.2
56.2
0.2
Трошкови материјалних услуга
8.1
0.2
10.1
0.1
12.2
0.1
14.6
0.1
17.3
0.1
19.1
0.1
21.1
0.1
23.5
0.1
Нематеријални трошкови
5.4
0.1
6.9
0.1
8.9
0.1
11.4
0.1
14.8
0.1
16.8
0.1
19.1
0.1
21.9
0.1
КОНТРИБУЦИОНА ДОБИТ
630.1 11.6 850.2 11.6 1,115.7 11.6 1,463.7 11.6 1,921.0 11.6 2,219.5 11.6 2,565.2 11.7 2,963.2 11.7
ФИКСНИ ТРОШКОВИ ПОСЛОВАЊА
483.4
686.7
773.7
844.6
923.4
8.9 544.2
7.5 610.0
6.4
5.5
4.7
4.4
4.2 1,009.8
4.0
Трошкови бруто зарада
295.6
5.5 341.6
4.7 394.6
4.1
455.7
3.6
526.4
3.2
580.3
3.0
639.8
2.9
705.4
2.8
Трошкови осталог материјала
15.1
0.3
17.4
0.2
19.3
0.2
21.3
0.2
23.0
0.1
24.7
0.1
26.5
0.1
28.3
0.1
Трошкови горива и енергије
21.1
0.4
23.3
0.3
24.5
0.3
25.8
0.2
27.1
0.2
28.4
0.1
29.8
0.1
31.2
0.1
Трошкови материјалних услуга
57.9
1.1
64.7
0.9
70.7
0.7
76.5
0.6
82.5
0.5
88.8
0.5
95.5
0.4
103.0
0.4
Нематеријални трошкови
62.1
1.1
63.0
0.9
65.0
0.7
69.8
0.6
75.3
0.5
80.9
0.4
88.3
0.4
96.1
0.4
Трошкови пореза
31.6
0.6
34.1
0.5
35.8
0.4
37.6
0.3
39.5
0.2
41.5
0.2
43.5
0.2
45.7
0.2
ПОСЛОВНИ ДОБИТАК
ПРЕ АМОРТИЗАЦИЈЕ
146.7
776.9
2.7 306.0
4.2 505.6
5.3
6.2 1,147.3
7.0 1,374.9
7.2 1,641.8
7.5 1,953.4
7.7
АМОРТИЗАЦИЈА
94.5
1.7
96.1
1.3
94.8
1.0
99.0
0.8
85.0
0.5
96.5
0.5
99.8
0.5
104.7
0.4
ПОСЛОВНИ ДОБИТАК
ПОСЛЕ АМОРТИЗАЦИЈЕ
52.2
678.0
1.0 209.9
2.9 410.9
4.3
5.4 1,062.3
6.4 1,278.4
6.7 1,541.9
7.0 1,848.7
7.3
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ
0.0
256.6
269.4
282.9
297.1
311.9
327.5
343.9
ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ
621.9
593.1
529.7
555.7
572.2
641.9
746.7
724.3
НЕТО РЕЗУЛТАТ ФИНАНСИРАЊА
-621.9 -11.5 -336.5 -4.6 -260.3 -2.7
-272.8 -2.2
-275.1 -1.7
-330.0 -1.7
-419.2 -1.9
-380.4 -1.5
ОСТАЛИ ПРИХОДИ
2,538.0 46.9 378.0
5.2 428.7
4.5
450.1
3.6
472.6
2.9
496.2
2.6
521.0
2.4
547.1
2.2
ОСТАЛИ РАСХОДИ
82.0
1.5
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
ДОБИТАК ИЗ
РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА
1,886.3 34.9 251.4
855.3
3.4 579.2
6.0
6.8 1,259.7
7.6 1,444.6
7.6 1,643.8
7.5 2,015.4
7.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
131.5
241.9
ПОРЕЗИ ИЗ ДОБИТКА (15%)
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.6
1.0
НЕТО ДОБИТАК - ГУБИТАК
1,886.3 34.9 251.4
855.3
3.4 579.2
6.0
6.8 1,259.7
7.6 1,444.6
7.6 1,512.3
6.9 1,773.6
7.0
Позиција
190
Приликом обрачуна нето добитака у периоду 2013-18. година није примењена
законска стопа пореза на добитак од 15%, јер ће предузеће моћи да има
пореске кредите по основу кумулираних губитака у претходном периоду (50%
од око 12,5 милијарди РСД колико су износили кумулирани губици у почетном
билансу). Пројектовани порез на добитак се појављује тек у периоду 2019-20.
година, али ни тада није примењена пуна стопа пореза на добитак јер ће
предузеће имати и пореске кредите по основу улагања у основна средства.
Пројектовани биланс стања
Пројектовани биланси стања са методолошког аспекта представљају
незаобилазан контролни ослонац у поступку пројектовања пословних
перформанси. Без пројектованих биланса стања не може се у довољној мери
сагледати реалност пројекција нити стећи валидна представа о потребним
екстерним изворима финансирања, структури средстава, обавеза и капитала,
као и о другим битним параметрима предузећа.
У наредној табели приказани су пројектовани биланси стања предузећа у
периоду 2013-2020.
191
Табела 6. Пројектовани биланси стања у периоду 2013-2020. година
АКТИВА
31.12.12
Износ
3,714.8
36.3
3,675.0
3.5
1,209.3
12.6
637.0
511.2
2.0
29.7
16.8
4,924.1
0.0
7,448.9
12,373.0
СТАЛНА ИМОВИНА
Нематеријална улагања
НПО
Дугорочни фин. пласмани
ОБРТНА ИМОВИНА
Залихе
Стална средства нам. продаји
Потраживања
Краткорочни фин. пласмани
Готовина
ПДВ и АВР
ПОСЛОВНА ИМОВИНА
НЕТО НОВЧАНИ ТОК
ГУБИТАК ИЗНАД КАПИТАЛА
УКУПНА ИМОВИНА
ПАСИВА
КАПИТАЛ
0.0
ОСНОВНИ КАПИТАЛ
3,897.7
РЕЗЕРВЕ
269.2
РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ
1,014.8
НЕРЕАЛ. ДОБИЦИ ПО ХОВ
0.1
НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ
122.2
ГУБИТАК
5,304.0
ДУГОРОЧНА РЕЗ. И ОБАВЕЗЕ
12,373.0
ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА
0.0
ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
11,862.8
КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
463.6
Краткорочне финансијске обавезе
346.6
Обавезе из пословања
75.3
Остале кратк. обавезе и ПВР
6.2
Обав. за ПДВ и јавне приходе
35.5
УКУПНА ПАСИВА
12,373.0
2013
Износ
5,018.3
31.0
3,903.8
1,083.5
1,485.4
495.6
0.0
946.7
2.0
22.6
18.6
6,503.8
1,964.8
5,277.5
13,746.1
0.0
3,897.7
269.2
1,299.9
0.1
2,008.5
7,475.4
13,746.1
0.0
10,168.1
3,529.0
1,694.7
1,641.8
24.7
167.8
13,746.1
%
36.5
0.2
28.4
7.9
10.8
3.6
0.0
6.9
0.0
0.2
0.1
47.3
14.3
38.4
100.0
2014
Износ
5,540.2
26.1
4,344.6
1,169.5
2,461.3
737.7
0.0
1,671.1
2.0
30.4
20.1
8,001.5
0.0
4,745.6
12,747.1
0.0
28.4
2.0
9.5
0.0
14.6
54.4
100.0
0.0
74.0
25.7
12.3
11.9
0.2
1.2
100.0
0.0
3,897.7
269.2
1,580.4
0.1
2,259.9
8,007.3
12,747.1
0.0
8,473.4
4,221.7
1,961.1
2,050.9
28.5
181.2
12,747.1
%
43.5
0.2
34.1
9.2
19.3
5.8
0.0
13.1
0.0
0.2
0.2
62.8
0.0
37.2
100.0
2015
Износ
5,718.9
20.6
4,470.8
1,227.5
3,326.8
1,083.8
0.0
2,179.9
2.0
39.9
21.1
9,045.6
0.0
3,987.9
13,033.6
0.0
30.6
2.1
12.4
0.0
17.7
62.8
100.0
0.0
66.5
33.1
15.4
16.1
0.2
1.4
100.0
0.0
3,897.7
269.2
1,758.9
0.1
2,839.1
8,765.0
13,033.6
0.0
6,778.7
6,199.8
3,345.4
2,631.3
32.9
190.3
13,033.6
%
43.9
0.2
34.3
9.4
25.5
8.3
0.0
16.7
0.0
0.3
0.2
69.4
0.0
30.6
100.0
2016
Износ
5,897.2
14.5
4,595.2
1,287.5
4,542.2
1,618.6
0.0
2,847.0
2.0
52.4
22.1
10,439.4
0.0
2,954.1
13,393.5
0.0
29.9
2.1
13.5
0.0
21.8
67.2
100.0
0.0
52.0
47.6
25.7
20.2
0.3
1.5
100.0
0.0
3,897.7
269.2
1,937.4
0.1
3,694.3
9,798.8
13,393.5
0.0
5,084.1
8,251.4
4,610.5
3,403.1
38.0
199.8
13,393.5
(у милионима РСД)
44.0
0.1
34.3
9.6
33.9
12.1
0.0
21.3
0.0
0.4
0.2
77.9
0.0
22.1
100.0
2017
Износ
%
6,101.7
43.9
10.8
0.1
4,741.4
34.1
1,349.5
9.7
6,284.5
45.2
2,468.6
17.8
0.0
0.0
3,721.9
26.8
2.0
0.0
68.7
0.5
23.2
0.2
12,386.3
89.2
0.0
0.0
1,507.4
10.8
13,893.6 100.0
2018
Износ
%
6,303.8
46.5
8.4
0.1
4,881.9
36.0
1,413.5
10.4
7,247.0
53.5
2,848.6
21.0
0.0
0.0
4,292.6
31.7
2.0
0.0
79.4
0.6
24.4
0.2
13,550.8 100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
13,550.8 100.0
2019
Износ
%
6,509.8
43.8
8.1
0.1
5,021.2
33.8
1,480.5
10.0
8,359.8
56.2
3,289.0
22.1
0.0
0.0
4,951.5
33.3
2.0
0.0
91.7
0.6
25.6
0.2
14,869.6 100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
14,869.6 100.0
2020
Износ
%
6,718.1
41.1
7.6
0.0
5,160.0
31.5
1,550.5
9.5
9,644.6
58.9
3,797.7
23.2
0.0
0.0
5,712.1
34.9
2.0
0.0
105.9
0.6
26.9
0.2
16,362.7 100.0
0.0
0.0
0.0
0.0
16,362.7 100.0
0.0
29.1
2.0
14.5
0.0
27.6
73.2
100.0
0.0
38.0
61.6
34.4
25.4
0.3
1.5
100.0
0.0
3,897.7
269.2
2,124.5
0.1
4,954.0
11,245.6
13,893.6
0.0
3,389.4
10,443.3
6,541.4
3,648.2
43.9
209.8
13,893.6
129.4
3,897.7
269.2
2,316.7
0.1
6,398.6
12,882.3
13,421.4
0.0
1,694.7
11,662.7
7,910.1
3,483.9
48.4
220.3
13,550.8
1,836.1
3,897.7
269.2
2,511.2
0.1
7,910.9
12,882.3
13,033.5
0.0
2,000.0
10,966.5
6,688.9
3,993.0
53.3
231.3
14,869.6
3,806.3
3,897.7
269.2
2,707.8
0.1
9,684.4
12,882.3
12,556.4
0.0
5,000.0
7,486.4
2,605.2
4,579.6
58.8
242.9
16,362.7
%
0.0
28.1
1.9
15.3
0.0
35.7
80.9
100.0
0.0
24.4
75.2
47.1
26.3
0.3
1.5
100.0
1.0
28.8
2.0
17.1
0.0
47.2
95.1
99.0
0.0
12.5
86.1
58.4
25.7
0.4
1.6
100.0
12.3
26.2
1.8
16.9
0.0
53.2
86.6
87.7
0.0
13.5
73.8
45.0
26.9
0.4
1.6
100.0
192
23.3
23.8
1.6
16.5
0.0
59.2
78.7
76.7
0.0
30.6
45.8
15.9
28.0
0.4
1.5
100.0
Као што се види из пројектоване активе биланса стања, постепено (из
године у годину) би долазило до промене структуре ангажованих
средства предузећа у којој би обртна средства брзо расла. Ово је
предуслов да би предузеће могло не само несметано да функционише,
већ и да још брже крене узлазном путањом до позиције лидерске
веледрогерије у Србији и региону, где је до скора и било. Према
извршеним пројекцијама у 2020. години обртна средства би у структури
пословне имовине требала да учествују са око 59%, а у даљим годинама
би ово учешће свакако требало још и више да порасте.
У оквиру пројектоване пасиве је потребно сагледати учешће капитала и
његову структуру, као и учешће обавеза и њихову структуру. Из претходне
табеле је уочљиво да би укупан капитал предузећа био негативан све до
краја 2018. године, након чега би требало убрзано да расте. Наиме, још
једном треба подсетити да предузеће стартује с негативним капиталом
од око 7.4 милијарде РСД. Према томе, акумулирани добитак предузећа
за пројектних осам година износио би преко 9.7 милијарди РСД, с
перспективом даљег раста. Упоредо с растом нераспоређеног добитка
дато је и кретње укупног губитка у пасиви који се такође повећава, али
спорије по основу смањења губитка изнад висине капитала који је
приказан у активи биланса стања у периоду 2013-2017. година.
У року од осам година у оквиру Плана реорганизације учешће капитала у
укупним изворима средстава требало би да се повећа од негативног
процента у почетној години на око 23% крајем 2020. године. Иако на први
поглед може изгледати да би ово било недовољно повећање учешћа
капитала у укупним изворима финансирања, лако је уочити да такав
закључак не би био ваљан. Наиме, предузеће би стартовало с високим
нивоом финансијских обавеза од око 12.4 милијарде РСД према свим
разлучним и необезбеђеним повериоцима (без обавеза за камате, као и
једним делом краткорочних кредита које је предузеће узело након
стечаја), које треба да врати у року од осам година с две године грејс
периода. Такође би стартовало с готово никаквим нивоом обавеза из
пословања, односно обавезама према добављачима. Крајем осме
пројектне године финансијске обавезе предузећа би износиле око 7.6
милијарди РСД (након враћених око 11.8 милијарди) у року од осам
година, док би обавезе према добављачима износиле око 4.6 милијарди
РСД. Према томе, финансијска структура предузећа крајем осме
пројектне године не би била потпуно нормализована, али код
веледрогерија није ништа необично када су укупне обавезе веће од
капитала. Овде је, као што смо видели, веома битна структура обавеза, у
смислу односа финансијских обавеза (ми смо пројектовали нове
краткорочне финансијске обавезе у првих шест година и нове дугорочне у
последње две посматране године) и обавеза из пословања, али је још
битније да би били створени услови за веома брзо побољшање
финансијске структуре предузећа у блиској будућности, јер крајем седме
године би се почеле смањивати краткорочне финансијске обавезе.
Све наведене констатације биће много видљивије кроз показатеље који
су дати у наставку овог текста у оквиру тестирања пројектованих
193
перформанси рацио анализом.
Тестирање пројектованих перформанси рацио
анализом
У наредној таблели дати су најважнији пројектовани рацио бројеви, који
се тичу солвентности, ликвидности и рентабилности будућег пословања
предузећа, а који треба да потврде или оспоре методолошку валидност
извршених пројекција. Због тога, код читања ових бројева није битно
гледати само њихово кретање, већ и њихове пројектоване нивое, како би
могли да се упоређују с истим показатељима других фирми из исте или
сличних бранши, а на основу чега би могли да закључујемо да ли је
нешто реално или нереално.
Најважнији показатељи тестирања пројектованих перформанси рацио
анализом приказани су у наредној табели.
Табела 7. Тестирања пројектованих перформанси рацио анализом
Показатељ
2013 2014 2015 2016 2017
2018 2019 2020
1. Стопа покрића сталне имовине
сопственим капиталом (у %)
-105.2 -85.7 -69.7 -50.1 -24.7
2.1 28.2 56.7
2. Стопа покрића сталне имовине,
залиха и АВР дугор. капиталом (у %)
89.3
60.0
41.7
29.0
22.6
20.6 39.7 84.2
3. Рацио сигурности поверилаца
(дугови/капитал)
-2.595 -2.675 -3.254 -4.514 -9.177 103.236 7.062 3.280
4. Могућност враћања дугова из cash
flow-a (коефицијент)
0.167 0.033 0.067 0.098 0.135
0.160 0.186 0.247
5. Рацио текуће ликвидности
(коефицијент)
0.421 0.583 0.537 0.550 0.602
0.621 0.762 1.288
6. Рацио редуциране ликвидности
(коефицијент)
0.280 0.408 0.362 0.354 0.365
0.377 0.462 0.781
7. Стопа покрића залиха и АВР нето
обртним капиталом (у %)
-15.3 -232.3 -260.0 -226.1 -166.9 -153.7 -78.6 56.4
8. Стопа покрића обртних средстава и
АВР НОК-ом (у%)
-5.3 -71.5 -86.4 -81.7 -66.2
-60.9 -31.2 22.4
9. Стопа пословног резултата (у %)
10. Стопа нето резултата после
пореза (у %)
1.0
2.9
4.3
5.4
6.4
6.7
7.0
7.3
34.9
3.4
6.0
6.8
7.6
7.6
6.9
7.0
11. Рацио обрта пословне имовине
1.05
1.19
1.31
1.48
1.64
1.65
1.72
1.80
12. Рацио обрта сопственог капитала
-0.85
13. Стопа приноса на пословну
имовину
1.0
14. Стопа приноса на сопствени
капитал
-29.6
15. Преломна тачка без покрића фин
и осталих расхода (у мил РСД)
4,965
16. Преломна тачка са покрићем фин.
и осталих расхода (у мил РСД)
17. Маржа сигурности (без покрића
финанс. и осталих расхода) (у %)
8.26
18. Маржа сигурности (са покрићем
финанс. и осталих расхода) (у %)
299.42
-1.46
-2.19
-3.62
-7.40
-27.65 22.39
9.01
3.4
5.6
8.0
10.5
-5.0
-13.3
-24.6
-56.5
19. Фактор пословног ризика
11.0
12.1
13.1
-209.7 153.9
62.9
5,501 6,055 6,750 7,377
8,078 8,776 9,558
5,144 4,608 5,227 5,681
6,652 7,902 8,129
24.68 36.81 46.31 55.28
57.60 60.12 62.39
29.56 51.90 58.43 65.56
65.09 64.09 68.01
12.07
4.05
2.72
2.16
1.81
1.74
1.66
1.60
20. Фактор финансијског ризика
0.03
0.84
0.71
0.79
0.84
0.88
0.94
0.92
21. Фактор укупног ризика
0.36
3.40
1.93
1.71
1.52
1.53
1.56
1.47
194
На основу података из претходне табеле уочљиво је следеће:
Сви показатељи солвентости показују тренд побољшања и на крају осме
године имају најбоље вредности, мада те вредности још увек нису на
нивоу пожељних величина (видети алинеје 1, 2, 3, 7 и 8 претходне
табеле).
Сви показатељи ликвидности (видети алинеје 5 и 6 претходне табеле)
имају такође растуће вредности, али ће требати још времена за
достизање жељених вредности.
Показатељи рентабилитета (алинеје 9 и 10 претходне табеле) показују
раст или стабилност током периода, али имају релативно нормалне
вредности крајем осме пројектне године
Показатељ обрта пословне имовине (видети алинеју 11 претходне
табеле) показује доста умерена кретања, а његов пораст током времена
је последица пројектованог повећања обима пословних активности и
улагања углавном само у обртна средства, а веома мало у основна
средства. Рацио обрта сопственог капитала има вредност какве има јер
је капитал предузећа у стартној, али и у каснијим годинама (до 2018.)
негативан.
Показатељи зарађивачке способности предузећа (видети алинеје 13 и 14
претходне табеле) показују да најбрже расте стопа приноса на пословну
имовину, док је стопа приноса на сопствени капитал има вредности које
условљава чињеница да је капитал негативан у већем броју пројектних
година.
На основу свега може се констатовати да су при наведеним
претпоставкама у извршеним пројекцијама углавном заступљено
побољшање готово свих параметрара који се односе на показатеље
финансијске структуре, ликвидности и рентабилитета у поступку
сагледавања пословних перформанси предузећа у оквиру Плана
реорганизације.
Треба још истаћи и веома високе марже сигурности, које се крећу између
25% и 68%. То значи да при овим претпоставкама предузеће може да
смањи обим активности у датим процентима, а да не уђе у зону губитка.
Пројектовани токови готовине
На крају, остаје нам приказ токова готовине који проистиче из свих до
сада предузетих пројекција. Пројектовани биланси токова готовине су
саставни део пројектованих биланса стања и успеха и с њима чине
логичку целину.
У методолошком приказу део дугорочних кредита који доспева у текућој
години приказан је као део краткорочних обавеза .
195
Пројектовани токови готовине предузећа приказани су у наредној Табели.
Табела 8. Пројектовани токови готовине у периоду 2013-20. (у мил РСД)
Позиција
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
I ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ
5,685.6 1,043.2 2,655.1 3,008.8 3,539.6 2,927.8 4,140.1 5,484.9
1 Нето добитак
1,886.3
251.4
579.2
94.5
96.1
94.8
99.0
85.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2 Амортизација
Смањење сталних средстава
3 намењених продаји
4 Повећање дугорочних кредита
96.5
99.8
104.7
637.0
0.0
5 Повећање краткорочних кредита 1,348.1
Повећање обавеза из
6 пословања
1,566.5
Повећање осталих кратк.
7 обавеза и ПВР
18.4
Повећање обавеза по основу
8 ПДВ и ост. јавних расхода
132.3
II ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ
Повећање нематеријалних
1 улагања
Улагања у НПО и биолошка
2 средства
855.3 1,259.7 1,444.6 1,512.3 1,773.6
0.0 2,000.0 3,000.0
266.4 1,384.3 1,265.2 1,930.9 1,368.7
409.0
580.4
771.8
245.1
3.8
4.4
5.1
5.9
13.4
9.1
9.5
10.0
509.0
586.6
4.5
5.0
5.5
10.5
11.0
11.6
3,727.9 3,000.1 2,645.7 2,996.4 3,523.2 2,917.1 4,127.8 5,470.7
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
30.0
248.4
34.0
35.7
37.5
39.4
41.4
43.4
3 Повећање дугорочних пласмана 1,080.0
86.0
58.0
60.0
62.0
64.0
67.0
70.0
4 Повећање залиха
483.0
242.1
346.1
534.8
850.0
380.0
440.4
508.7
5 Повећање потраживања
435.5
724.4
508.8
667.1
874.9
570.7
658.8
760.6
6 Повећање АВР и ПДВ
1.7
7 Смањење дугорочних кредита 1,694.7 1,694.7 1,694.7 1,694.7 1,694.7 1,694.7 1,694.7
0.0
8 Смањење краткорочних кредита
1,221.3 4,083.6
Смањење обавеза из
9 пословања
164.2
ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ
III ПЕРИОДА
ПОВЕЋАЊЕ (СМАЊЕЊЕ)
IV ГОТОВИНЕ
ГОТОВИНА НА КРАЈУ
V ПЕРИОДА
29.7 1,987.3
30.4
39.9
52.4
68.7
79.4
91.7
1,957.7 -1,956.9
9.5
12.5
16.4
10.6
12.3
14.2
39.9
52.4
68.7
79.4
91.7
105.9
1,987.3
30.4
Пратећи табелу новчаних токова може се закључити следеће:
Предузеће би требало да послује рентабилно и да буде ликвидно.
Повећање краткорочних кредита је повезано с књигодственим правилима
да се дугорочне обавезе које доспевају у току једне године евидентирају
као краткорочне.
На основу пројектованих прилива и одлива готовине произилази да ће
предузеће бити у стању да сервисира обавезе које треба да преузме. То
се најбоље види у алинеји 7 Одлива готовине, а која се односи на
отплату дугорочних кредита, где је приказано кретање обавеза према
повериоцима током дефинисаног времена отплате. Јасно је да се већ
крајем прве године умањују дугорочне обавезе предузећа, које се
пребацују на краткорочне финансијске обавезе које се онда измирују у
196
поериоду од друге до осме пројектне године. Овде се види само кретање
отплате главнице. С обзиром да у пројектованим токовима готовине нису
приказане камате, јер се у њима стартује с нето добитком (дакле
добитком након плаћених камата), кретање камата по основу преузетих
обавеза према разлучним и необезбеђеним повериоцима се може видети
у пројектованом билансу успеха. Пошто су сви пројектовани нето добици
позитивни, јасно је да су претходно измирени сви расходи по основу
камата.
На крају можемо још једном да истакнемо да је целовита тржишна и
финансијска анализа показала пуно убедљивих аргумената за усвајање
Плана реорганизације Велефарма.
Извесно је да постоје све реалне материјалне и људске претпоставке за
остваривање пројектованих позитивних финансијских перформанси
пословања.
197
12. Процена очекиваног новчаног износа
продаје имовине дужника у банкротству
од
Ликвидациона вредност капитала је вредност која би се постигла
продајом пословне имовине предузећа у редовном поступку ликвидације,
по тржишним ценама и након покривања укупних обавеза и трошкова
ликвидације. Проценом ликвидационе вредности обухваћене су све
ставке имовине и обавеза које су исказане у билансу стања сачињеном
на дан стечаја.
Ликвидациона вредност имовине је процењена на основу очекиваних
тржишних цена које би се могле постићи у поступку редовне ликвидације.
Вредности обавеза и трошкова ликвидације су процењене уважавајући
принцип највише вредности.
У табелама су коришћене следеће скраћенице:
ККВ – коригована књиговодствена вредност
ЛВ – ликвидациона вредност
Напомена: број у загради уз назив средства односи се на конто.
12.1. Стална имовина
Нематеријална улагања
Конто 0142 – улагања у туђа основна средства која немају карактер
трошка. Износ од 2.221 хиљада РСД односи се на фактуре од извођача
радова за пословни објекат Бања Лука.Обавезе по фактурама измирене
су током 2011. и до 26.04.2012. године. Ликвидациона вредност је 0.
Табела 1. Процена ЛВ нематеријалних улагања на 26.04.2012.
Нематеријална улагања (014)
Улагања у туђа основна
средства која немају карактер
трошка (0142)
Програми за рачунаре апликативни софтвер
Укупно
ККВ
(у 000
РСД)
Корекција Процењена Процњена
(у 000
ЛВ
ЛВ
РСД)
(у 000 РСД) (у ЕУР)
2,221
-2,221
0
0
43,007
45,228
-43,007
-45,228
0
0
0
0
Што се тиче друге ставке – Програми за рачунаре – апликативни
софтвери, Предузеће има 57 ставки ових софтвера различитих врста
укупне вредности око 43 милиона РСД. Јасно је да би у случају банкрота
вредност ових позиција износила 0 РСД.
198
Некретнине и постројења
Грађевинска земљишта
Предузеће поседује 9 ставки које се односе на грађевинска земљишта.
Књиговодствена и процењена вредност приказане су у наредној табели.
Табела 2. Процена ЛВ грађевинских земљишта на 26.04.2012.
Грађевинска земљишта (020)
ЗЕМЉИСТЕ-В. СТЕПЕ 414А
БЕОГРАД КП-7996/1
ЗЕМЉИШТЕ-П.Ц.ВАЉЕВО КП2040
ЗЕМЉИШТЕ-П.Ц.НИШ КП-8011
ЗЕМЉИШТЕ-БИСТРИЦА -Н
САД КП- 704/10
ЗЕМЉИШТЕ-ЗАЈЕЦАР КП-9065
ЗЕМЉИШТЕ-БИЈЕЉИНА КП36/2
ЗЕМЉИШТЕ П.Ц.СУБОТИЦА
КП-3426 2/5
ЗЕМЉИШТЕ-КРАГУЈЕВАЦ КП10412/15
ЗЕМЉИШТЕ-БАЊА ЛУКА КП525/14
Укупно
ККВ
(у 000
РСД)
Корекција Процењена Процњена
(у 000
ЛВ
ЛВ
РСД)
(у 000 РСД) (у ЕУР)
107,242
137,859
245,101
2,191,650
35,765
15,968
-23,875
12,762
11,890
28,730
106,320
256,900
19,557
4,800
44,309
1,964
63,866
6,764
571,080
60,480
17,500
6,365
23,865
213,400
5,458
4,386
9,844
88,020
5,909
13,187
19,096
170,750
46,236
258,435
-13,195
183,762
33,041
442,197
295,450
3,954,050
Књиговодствена вредност наведених ставки земљишта износи око 258
милиона РСД, а процењена ЛВ износи око 442 милиона РСД. Према
томе, ликвидациона корекција износи око 184 милиона РСД.
Напомињемо да ћемо квадратуре земљишта и јединичне процењене
вредности приказати у рекапитулацији вредности објеката и земљишта у
тексту који следи.
Дугогодишњи засади
Вредност дугогодишњих засада је релативно мала. Књиговодствена
вредност износи око 2.8 милиона РСД, а процењена ликвидациона
вредност је упола мања.
199
Табела 3. Процена ЛВ дугогодишњих засада на 26.04.2012.
Вишегодишњи засади (021)
УКРАСНО И ОСТАЛО ДРВЕЋЕ ВРАЊЕ
УКРАСНО И ОСТАЛО ДРВЕЋЕ ЗАЈЕЧАР
УКРАСНО И ОСТАЛО ДРВЕЋЕ БЕОГРАД
УКРАСНО И ОСТАЛО ДРВЕЋЕ ЦДЦ
Укупно
ККВ
(у 000
РСД)
Корекција Процењена Процњена
(у 000
ЛВ
ЛВ
РСД)
(у 000 РСД) (у ЕУР)
633
-317
317
2,830
771
-386
386
3,447
890
-445
445
3,979
556
2,850
-278
-1,425
278
1,425
2,486
12,742
Ликвидациона вредност вишегодишњих засада процењена је на око 1.4
милиона РСД.
Грађевински објекти
Предузеће у евиденцији стварно има 24 ставке грађевинских објеката
књиговодствене вредности око 4.8 милијарди РСД. Процењена вредност
ових објеката износи око 2 милијарде РСД, што значи да је
књиговодствена
вредност
умањена
за
2.8
милијарди
РСД.
Књиговодствене и ликвидационе вредности су приказане у наредној
табели.
Табела 4. Процена ЛВ грађевинских објеката на 26.04.2012.
Грађевински објекти (022)
КЛИЗНА КАПИЈА-АУТОМАТСКА
БЕНЗИНСКА ПУМПА
НАДСТРЕШНИЦА ЗА ПАРКИРАЊЕ
ВОЗИЛА М-В/2003
АСФАЛТНА-САОБР.ПОВР.У КРУГУ
КОМПЛЕКСА ВФ-ЗАЈЕЧАР
ЗГРАДА ПОСЛОВНОГ ЦЕНТРАКОСОВСКА МИТРОВИЦА
ГАРАЖЕ ФАСТ ПАРК
МОНТАЖ.КОНСТР.
ЗГРАДА ПОСЛОВНОГ ЦЕНТРАБИЈЕЉИНА
АСФАЛТНА-ПОВРШИНА У КРУГУ
ВЕЛЕФАРМА
СКЛАДИШТЕ ЛЕКОВА-СУБОТИЦА
СКЛАДИШТЕ ЛЕКОВА-ЗАЈЕЧАР
СКЛАДИШТЕ ЛЕКОВА-ВРАЊЕ
СКЛАДИШТЕ ЛЕКОВА-ВАЉЕВО
СКЛАДИШТЕ ЛЕКОВАКРАГУЈЕВАЦ
СКЛАДИШТЕ ЛЕКОВА-НОВИ САД
514
1,708
Процењена
Процњена
ЛВ
ЛВ
(у 000
(у ЕУР)
РСД)
-290
224
2,000
-1,401
308
2,750
5,744
-1,271
4,473
40,000
10,548
-8,156
2,391
21,384
12,787
472
13,259
118,560
16,941
-166
16,775
150,000
20,647
26,413
47,060
420,800
25,627
68,796
70,285
79,018
78,612
-17,239
-39,982
-42,304
-44,260
-24,268
8,388
28,814
27,981
34,758
54,344
75,000
257,648
250,200
310,800
485,932
88,506
124,093
-24,761
-42,103
63,745
81,991
570,000
733,146
ККВ
(у 000
РСД)
Корекција
(у 000
РСД)
200
ЗГРАДА ПОСЛОВНОГ ЦЕНТРАКРАГУЈЕВАЦ
СКЛАДИШТЕ ЛЕКОВА-НИШ
ЗГРАДА ПОСЛОВНОГ ЦЕНТРАВАЉЕВО
ЗГРАДА ПОСЛОВНОГ ЦЕНТРАЗАЈЕЧАР
ЗГРАДА ПОСЛОВНОГ ЦЕНТРА
ВРАЊЕ
ЗГРАДА ПОСЛОВНОГ ЦЕНТРАСУБОТИЦА
ЗГРАДА ПОСЛОВНОГ ЦЕНТРАНИШ
ЗГРАДА ПОСЛОВНОГ ЦЕНТРАНОВИ САД
СКЛАДИШТЕ ЛЕКОВАПРИЗЕМЉЕ БГ
ЗГРАДА ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР
БЕОГРАД
Укупно
141,297
193,037
-74,733
-129,907
66,564
63,130
595,200
564,500
207,796
-181,582
26,214
234,402
213,393
-191,160
22,233
198,800
245,848
-224,175
21,673
193,800
250,908
-229,598
21,310
190,554
260,145
-208,791
51,354
459,200
328,181
-246,274
81,907
732,400
450,224
152,404
1,894,752 1,221,874
4,789,407 2,775,006
602,628 5,388,590
672,878 6,016,755
2,014,401 18,012,421
Напомињемо да смо једну ставку која је обухваћена у грађевинским
објектима пребацили у средства у припреми јер се не ради о активној
ставци. Реч је о материјалу за пасарелу, која није направљена и која ће
бити приказана у табели која се односи на средства у припреми. По
књиговодственој вредности разлика у односу на бруто биланс износи 84
хиљаде РСД.
Пошто овде само пратимо објекте према књиговодственој евиденцији и
књигодствене и процењене ликвидационе вредности, напомињемо да ће
појединачно вредновање појединих објеката бити приказано у
рекапитулацији процене свих некретнина која је много прегледнија за
повериоце.
Опрема
Пратећи бруто биланс предузећа на дан стечаја процену вредности
опреме обухватили смо кроз процену 4 групе опреме. То су 1. Опрема, 2.
Средства саобраћаја и везе, 3. Уређаји и инсталације и 4. Алат и
инвентар.
Према књиговодственој евиденцији Опрема садржи 2.033 ставке
књиговодствене вредности око 82 милиона РСД, а процењена
ликвидациона вредност износи око 33 милиона РСД.
Средства саобраћаја и везе садрже укупно 215 ставки. Књиговодствена
вредност ових ставки износи око 95 милиона РСД, а процењена
ликвидациона вредност око 126 милиона РСД. Напомињемо да је 25
возила накнадно укључено у листу опреме из ове групе, а реч је о
возилима која су требала бити продата зависном предузећу Велефарм
201
Инвесту, али тај уговор није реализован. Стога је ових 25 ставки
укључено у основна средства Холдинга и за тај износ се разликује износ
у почетном бруто билансу на дан стечаја, који нам је контролни ослонац,
у односу на износ ККВ који је овде приказан.
Табела 5. Процена ЛВ опреме на 26.04.2012
Опрема (023)
ОПРЕМА
САОБРАЋАЈ И ВЕЗЕ
УРЕЂАЈИ И ИНСТАЛАЦИЈЕ
АЛАТ И ИНВЕНТАР
Укупно
ККВ
Корекција Процењена Процњена
(у 000
(у 000
ЛВ
ЛВ
РСД)
РСД)
(у 000 РСД) (у ЕУР)
82,415
-49,435
32,980
294,902
94,855
31,410
126,265 1,129,039
2,330
852
3,182
28,456
2,025
-1,185
840
7,515
181,625
-18,357
163,268 1,459,912
Укупно процењена вредност опреме износи око 163 милиона РСД и мања
је од књиговодствене вредности за око 18 милиона РСД.
Пошто поједине ставке опреме садрже више комада, број појединачних
ставки је већи од ставки у књиговодству. Тај број ставки је умањен за
мањкове који евидентирани по попису и увећан за вишкове ставки
опреме које нису биле у почетној листи. Према томе, све ставке опреме
којима располаже предузеће су обухваћене проценом.
Инвестициона земљишта
Предузеће има 4 ставке инвестиционих земљишта. Књиговодствена
износи око 566 милиона РСД, а процењена ликвидациона вредност око
175 милиона РСД. Књииговодствене и процењене ликвидационе
вредности приказане су у наредној табели.
Табела 6. Процена ЛВ инвестиционих земљишта на 26.04.2012.
Инвестициона земљишта (0240)
ЗЕМЉИШТЕ ЉУБАЊЕ БЕЛА
ЗЕМЉА КП-651/14
ЗЕМЉИШТЕ БЕРАНСКА
БЕОГРАД КП 7999/1
ЗЕМЉИШТЕ БЕРАНСКА ДОЊИ ДЕО КП-7992/2
ЗЕМЉИШТЕ БИСТРИЦА
В.С.НОВИ САД КП 704/6
Укупно
ККВ
(у 000
РСД)
Корекција Процењена Процњена
(у 000
ЛВ
ЛВ
РСД)
(у 000 РСД) (у ЕУР)
24,083
-17,203
6,880
61,520
220,069
-119,150
100,919
902,400
146,799
-94,645
52,154
466,350
175,074
566,025
-160,513
-391,511
14,561
174,514
130,200
1,560,470
Према томе, ликвидациона вредност инвестиционих земљишта је
смањена за око 392 милиона РСД у односу на књиговодствену вредност.
Инвестиционе некретнине – објекти
Предузеће има 11 ставки Инвестиционих некретнина књиговодствене
202
вредности око 1.9 милијарди РСД, а процењена ликвидациона вредност
износи око 511 милиона РСД.
Табела 7. Процена ЛВ инвестиционих некретнина објекти - на 26.04.2012.
Инвестиционе некретнине објекти (0241)
ЗГРАДА ВРЊАЧКА БАЊА
ЗГРАДА КРАЉЕВО
ПОСЛОВНА ЗГРАДА
КРУШЕВАЦ П /74,90М2/
КРАЉЕВО-МАГАЦИН
КОЛОНАДЕ И КОНС.СКЛАД.
СПОРТСКА ХАЛА
ПОСЛ.ПРОС.БР.4 Н.БЕОГРАД
И.РИБАРА
ПОСЛ. ОБЈЕКАТ -НИШ
СТАН ЈЕДНОСОБНИ БР.4
УЛ.В.СТЕПЕ416 СА ЗЕМЉ.К.П.7
ОБЈЕКАТ ПРЕХ.ИНДУСТРИЈЕ
К.П.796/3
ОБЈЕКАТ ПРИЛИКЕ К.П.1014
Укупно
ККВ
Корекција Процењена Процњена
(у 000
(у 000
ЛВ
ЛВ
РСД)
РСД)
(у 000 РСД)
(у ЕУР)
59,547
-35,212
24,335
217,600
51,537
-37,558
13,979
125,000
29,137
2,048
241,047
244,488
-21,599
189
-142,857
-130,976
7,539
2,237
98,190
113,512
67,410
20,000
878,000
1,015,000
21,681
289,284
-15,977
-235,033
5,704
54,251
51,000
485,100
66,077
-64,735
1,342
12,000
419,631 -345,261
472,704 -356,788
1,897,181 -1,385,808
74,370
115,916
511,373
665,000
1,036,500
4,572,610
Ликвидациона вредност инвестиционих некретнина - објекти је смањена
за око 1,386 милиона РСД.
Рекапитулација вредности грађевинских земљишта, грађевинских
објеката, инвестиционих земљишта и инвестиционих некретнина –
објекти
Као што је речено, овде дајемо рекапитулацију вредности материјално
најзначајније имовине предузећа. Она се састоји из грађевинских
земљишта, грађевинских објеката, инвестицоних земљишта и
инвестиционих некретнина – објекти. Предузеће располаже са 27.000 м2
објеката простора (не рачунајући надстрешнице и асфалтиране
површине) и са близу 7 ha земљишта. Све процењене вредности
приказане су у наредној табели.
Шифра
Табела 8. Рекапитулација процене вредности грађевинских земљишта,
грађевнских објеката, инвестиционих земљишта и инвестиционих
некретнина - објекти - на 26.04.2012.
280
3796
Назив ОС
ЗГРАДА ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР
БЕОГРАД
СКЛАДИШТЕ ЛЕКОВА-
Реалне
површине
објеката
м²
4,011
5,389
Реалне
површине
земљишта
м²
еур/m²
Процењена
вредност
укупно еур
1,500
1,000
6,016,755
5,388,590
203
2007
3675
3986
1921
2617
278
3396
3776
516
3888
515
576
3889
575
647
3890
646
3958
712
3891
3333
711
1205
1204
1222
3886
1936
3887
1951
ПРИЗЕМЉЕ БГ
АСФАЛТНА-ПОВРШИНА У
КРУГУ ВЕЛЕФАРМА
БЕНЗИСКА ПУМПА
КЛИЗНА КАПИЈА-АУТОМАТСКА
ГАРАЖЕ ФАСТ ПАРК
МОНТАЖ.КОНСТР.
НАДСТРЕШНИЦА ЗА
ПАРКИРАЊЕ ВОЗИЛА М-В/2003
ЗЕМЉИСТЕ-В. СТЕПЕ 414А
БЕОГРАД КП-7996/1
ЗЕМЉИШТЕ БЕРАНСКА
БЕОГРАД КП 7999/1и 7999/2
ЗЕМЉИШТЕ БЕРАНСКА -ДОЊИ
ДЕО КП-7992/2
УКУПНО - БЕОГРАД
ЗГРАДА ПОСЛОВНОГ ЦЕНТРАВАЉЕВО
СКЛАДИШТЕ ЛЕКОВА-ВАЉЕВО
ЗЕМЉИШТЕ-П.Ц.ВАЉЕВО КП2040
УКУПНО - ВАЉЕВО
ЗГРАДА ПОСЛОВНОГ ЦЕНТРАНИШ
СКЛАДИШТЕ ЛЕКОВА-НИШ
ЗЕМЉИШТЕ-П.Ц.НИШ КП-8011
УКУПНО - НИШ
ЗГРАДА ПОСЛОВНОГ ЦЕНТРАНОВИ САД
СКЛАДИШТЕ ЛЕКОВА-НОВИ
САД
ЗЕМЉИШТЕ-БИСТРИЦА -Н САД
КП- 704/10
ЗЕМЉИШТЕ БИСТРИЦА
В.С.НОВИ САД КП 704/6
УКУПНО - НОВИ САД
ЗГРАДА ПОСЛОВНОГ ЦЕНТРАЗАЈЕЧАР
СКЛАДИШТЕ ЛЕКОВА-ЗАЈЕЧАР
АСФАЛТНА-САОБР.ПОВР.У
КРУГУ КОМПЛЕКСА ВФЗАЈЕЧАР
ЗЕМЉИШТЕ-ЗАЈЕЦАР КП-9065
УКУПНО - ЗАЈЕЧАР
ЗГРАДА ПОСЛОВНОГ ЦЕНТРАБИЈЕЉИНА
ЗЕМЉИШТЕ-БИЈЕЉИНА КП36/2
УКУПНО - БИЈЕЉИНА
ЗГРАДА ПОСЛОВНОГ ЦЕНТРА
ВРАЊЕ
СКЛАДИШТЕ ЛЕКОВА-ВРАЊЕ
УКУПНО - ВРАЊЕ
ЗГРАДА ПОСЛОВНОГ ЦЕНТРАКРАГУЈЕВАЦ
СКЛАДИШТЕ ЛЕКОВАКРАГУЈЕВАЦ
ЗЕМЉИШТЕ-КРАГУЈЕВАЦ КП10412/15
5,000
11
15
250
75,000
2,750
2,000
750
200
150,000
400
100
40,000
14,611
150
2,191,650
6,016
150
902,400
3,109
150
466,350
15,235,495
700
400
234,402
485,932
5,316
20
106,320
826,654
5,138
800
500
50
459,200
564,500
256,900
1,280,600
732
1,000
732,400
1,222
600
733,146
4,759
120
571,080
1,085
120
130,200
2,166,826
400
300
198,800
250,200
12
20
21,384
60,480
530,864
400
420,800
20
213,400
634,200
323
777
600
400
193,800
310,800
504,600
744
800
595,200
1,140
500
570,000
50
170,750
335
1,215
574
1,129
497
834
1,782
3,024
1,052
10,670
3,415
204
3797
3884
1949
799
2109
3389
3391
3390
3394
3395
3416
3930
3959
3984
3985
3455
2672
УКУПНО - КРАГУЈЕВАЦ
ЗГРАДА ПОСЛОВНОГ ЦЕНТРАСУБОТИЦА
СКЛАДИШТЕ ЛЕКОВАСУБОТИЦА
ЗЕМЉИШТЕ П.Ц.СУБОТИЦА
КП-3426 2/5
УКУПНО - СУБОТИЦА
ЗГРАДА ПОСЛОВНОГ ЦЕНТРАКОСОВСКА МИТРОВИЦА
ЗГРАДА ВРЊАЧКА БАЊА
ЗГРАДА КРАЉЕВО
КРАЉЕВО-МАГАЦИН
ПОСЛОВНА ЗГРАДА КРУШЕВАЦ
П /74,90М2/
КОЛОНАДЕ И КОНС.СКЛАД.
СПОРТСКА ХАЛА
ПОСЛ.ПРОС.БР.4 Н.БЕОГРАД
И.РИБАРА
ПОСЛ. ОБЈЕКАТ -НИШ
СТАН ЈЕДНОСОБНИ БР.4
УЛ.В.СТЕПЕ416 СА ЗЕМЉ.-К.П.7
ОБЈЕКАТ ПРЕХ.ИНДУСТРИЈЕ
К.П.796/3
ОБЈЕКАТ ПРИЛИКЕ К.П.1014
ЗЕМЉИШТЕ-БАЊА ЛУКА КП525/14
ЗЕМЉИШТЕ ЉУБАЊЕ БЕЛА
ЗЕМЉА КП-651/14
ВЕЛЕФАРМ НЕКРЕТНИНЕ
УКУПНО
1,335,950
318
600
190,554
644
400
257,648
30
88,020
536,222
148
272
125
25
800
800
1,000
800
118,560
217,600
125,000
20,000
75
878
1,015
900
1,000
1,000
67,410
878,000
1,015,000
51
441
1,000
1,100
51,000
485,100
400
12,000
700
500
665,000
1,036,500
5,909
50
295,450
3,076
20
61,520
2,934
950
2,073
27,000
Укупно процењена ликвидациона вредност
Холдинга износи око 28 милиона ЕУР.
69,062
28,099,551
некретнина
Велефарм
Остале НПО, аванси, средства у припреми и
улагања у туђа основна средства
Остале НПО спадају у материјално безначајне
процењена вредност приказана је у наредној табели.
ставке.
Њихова
Табела 9. Процена ЛВ осталих НПО на 26.04.2012.
Остале НПО (026)
Дела ликовне, вајарске, филмске и
друге уметности (0261)
Дела ликовне, вајарске, филмске и
друге уметности ПС (02610)
Вишак слика по попису 140 ком
Укупно
ККВ
(у 000
РСД)
Корекција Процењена Процњена
(у 000
ЛВ
ЛВ
РСД)
(у 000 РСД) (у ЕУР)
2,331
-51
2,280
20,387
226
0
2,557
-226
783
506
0
783
3,063
0
7,000
27,387
У процену је укључена и вредност слика по попису. Укупна вредност ових
ставки износи око 3.1 милиона РСД.
205
Конто 0272 – грађевински објекти у изградњи односно у прибављању
Износ од 9.660 хиљада РСД састоји се од
а)
б)
в)
г)
3.025 хиљаде РСД односи се на укалкулисане обавезе за извођача
радова СМБ монт на пословном објекту у Београду. Наведени
износ потраживања оспорен је приликом анализе пријаве
потраживања, тако да неће доћи до фактурисања ових обавеза.
Ликвидациона вредност ове ставке је 0,
6.635 хиљаде РСД односи се на плаћене обавезе извођачима
радова за пословни објекат у Бања Луци највећим делом током
2008. и 2009. године. Ликвидациона вредност ове ставке је 0,
процењени материјал за незавршену пасарелу износи око 537
хиљада динара (2.4 тоне је тежина материјала помножено са 2
ЕУР по килограму),
износ од 2.739 хиљаде динара односи се на делимичну исплату
нарученог генератор сета од 2.672 хиљаде РСД и више плаћене
обавезе извођачима радова од 67 хиљада РСД. Генератор сет није
испоручен јер обавеза није измирена у целости. Ликвидациона
вредност ове ставке је 0.
Табела 10. Процена ЛВ НПО у прибављању и аванса за НПО на
26.04.2012.
НПО у прибављању и аванси
за НПО
(027 и 028)
Холдинг
Незавршена пасарела
Бања Лука
Аванси за основна средства
Укупно
ККВ
Корекција Процењена Процњена
(у 000
(у 000
ЛВ
ЛВ
РСД)
РСД)
(у 000 РСД)
(у ЕУР)
3,025
-3,025
0
0
84
453
537
4,800
6,635
-6,635
0
0
2,739
0
12,483
-9,207
537
4,800
Процењена ликвидациона вредност НПО у прибављању и аванса за НПО
износи 537 хиљада РСД.
Конто – 029 Улагања на туђим објектима узетим у закуп
Износ од 15.551 хиљаду РСД састоји се од
а)
б)
12.534 хиљаде РСД која представљају износ улагања у складиште
лекова за пословни објакат у Митровици. Објекат је узет у закуп
2004. године и да би се прилагодио стандардима Велефарма и
режиму чувања фармацеутских производа била је неопходна
адаптација истог. Радови на адаптацији извођени су до 2006.
године. Објекат је и даље у закупу. С обзиром да није власништво
Велефарма, у случају ликвидације привредног друштва не може се
очекивати прилив новца по овом основу. Ликвидациона вредност је
0.
3.017 хиљаде РСД односи се на улагања у закупљени пословни
простор на Златибору. Пословни простор је узет у закуп
206
25.06.2008. године и захтевао је додатна улагања током 2008.
године ради привођења намени – отварању апотеке. Простор је
након адаптирања издат у подзакуп 22.08.2008. године пословном
партнеру Велефарма, а ради даље успешне пословне сарадње.
Уговор о закупу, а такође и подзакупу раскинут је 12.08.2011.
године. С обзиром да су улагања саставни део објекта,
ликвидациона вредност износи 0 РСД.
Износ улагања је амортизован тако да је на дан 26.04.2012. године нето
износ улагања 8,178 хиљада РСД (15,551 умањено за припадајућу
амортизацију од 7,373 хиљада РСД).
Табела 11. Процена ЛВ улагања на туђим објектима узетим у закуп на
26.04.2012.
Улагања на туђим објектима
узетим у закуп (029)
УЛАГАЊЕ У ТУЂЕ НЕКРЕТНИНЕ
- ПЦ КОСОВСКА МИТРОВИЦА
УЛАГАЊА У ТУЂЕ НЕКРЕТНИНЕ
- АПОТЕКА НА ЗЛАТИБОРУ
Укупно
ККВ Корекција Процењена Процњена
(у 000
(у 000
ЛВ
ЛВ
РСД)
РСД)
(у 000 РСД)
(у ЕУР)
7,103
-7,103
0
0
1,076
8,178
-1,076
-8,178
0
0
0
0
Процењена ликвидациона вредност улагања у туђа основна средства
износи 0 РСД.
Дугорочни финансијски пласмани
Сва зависна предузећа, сем BAYPHARM Црна Гора имају губитак изнад
висине капитала, те је у складу с тим процењена и ликвидациона
вредност улагања у зависна правна лица.
Табела 12. Процена ЛВ учешћа у капиталу ЗПЛ на 26.04.2012.
Учешћа у капиталу зависних
правних лица (030)
Учешће у кап. зав. прав. лица у
акцијама - САНИТАРИЈА АД,
Нови Сад
Учешће у кап. зав. прав. лица у
уделима - ПРОЛЕК
Учешће у кап. зав. прав. лица у
уделима - ВЕЛЕФАРМ - ВФБ
Учешће у кап. зав. прав. лица у
уделима - ВЕЛЕФАРМ - ИНВЕСТ
Учешће у кап. зав. прав. лица у
уделима - ВЕЛЕФАРМ ФИНАНЦЕ
Учешће у кап. зав. прав. лица у
уделима - ВЕЛЕФАРМ БИЈЕЉИНА
ККВ
(у 000
РСД)
Корекција Процењена Процњена
(у 000
ЛВ
ЛВ
РСД)
(у 000 РСД)
(у ЕУР)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43
-43
0
56
0
56
0
0
0
0
0
207
Учешће у кап. зав. прав. лица у
уделима - BAYPHARM - ЦРНА
ГОРА
Учешће у кап. зав. прав. лица у
уделима - ВЕЛЕФАРМ - БАЊА
ЛУКА
Укупно
636,620
0
636,620
5,692,544
168,916
805,635
-168,916
-168,959
0
636,676
0
5,692,544
Процењена ЛВ улагања у зависна правна лица износи око 637 милиона
РСД.
Конто 032 - учешћа у капиталу осталих правних лица
Велефарм АД Холдинг у стечају има следећи број акција код банака: 269
акција емитента Привредна банка Београд, 540 акција емитента
Комерцијална банка Београд, 71 акцију емитента Credy банка Крагујевац
и 59 акција емитента ДП Аик Врање. Фер вредност овог учешћа на дан
26.04.2012. је 1.345 хиљада РСД (8.015 умањено за исправку вредности
6.670 хиљада РСД).
Све акције су обичне акције са правом гласа. Акције банака котирају се
на берзи и у случају ликвидације, може се очекивати њихова продаја по
тренутној цени на дан трговања. Акције ДП АИК Врање процењене су по
номиналној вредности.
Такође Велефарм АД има власништво од 40% у привредном друштву
Торвел, које послује позитивно. Ликвидациона вредност једнака је
книговодственој вредности и износи 164 хиљаде РСД.
208
Табела 13. Процена ЛВ учешћа у капиталу ОПЛ на 26.04.2012.
Учешћа у капиталу осталих
правних лица (032)
Учешће у капиталу банака Привредна банка, Београд, 269
ком
Учешће у капиталу банака Комерцијална банка, Београд,
540 ком
Учешће у капиталу банака Цредy банка Крагујевац, 71 ком
Учешће у капиталу банака - ДП
АИК Врање, 59 ком
Учешће у капиталу осталих
правних лица у уделима ТОРВЕЛ
Укупно
ККВ Корекција Процењена Процњена
(у 000
(у 000
ЛВ
ЛВ
РСД)
РСД)
(у 000 РСД)
(у ЕУР)
928
-880
48
433
5,287
-4,399
888
7,943
1,578
-1,435
143
1,276
59
0
59
528
164
8,016
0
-6,714
164
1,302
1,466
11,646
Конто 03408 – дугорочни зајам ЗУ Апотека Равфарм Нови Београд. Износ
од 1.286 хиљада динара односи се на преостали неотплаћени износ
зајма који је уплаћен на текући рачун Апотеке током 2007. године ,а на
основу потписаног уговора о зајму. С обзиром да је дошло до прекида
отплате зајма од стране Апотеке, Велефарм АД је покренуо тужбени
захтев у циљу наплате својих потраживања. Отварањем стечаја даљи
поступак је обустављен. Истовремено рачун Апотеке је у непрекидној
блокади дужој од 365 дана. Ликвидациона вредност је 0.
Конто 0381 – дугорочно орочен депозит код Унион банке. Износ од 3.990
хиљаде РСД односи се на депозит код Унион банке АД. Над банком је
спроведен поступак ликвидације (В-Л-83/2001) и припадајући износ из
ликвидационе масе је током ранијих година уплаћен Велефарму.
Ликвидациона вредност је 0.
Конто 0387 – дугорочно дати стамбени кредити запосленима. Износ од
30.619 односи се на 43 кредита дата запосленим закључно са 2007.
годином. Кредити се готово и не отплаћују, а већина корисника кредита
није више у радном односу код Велефарма. Ликвидациона вредност је 0
РСД.
Табела 14. Процена ЛВ дуг. кредита у земљи и осталих дуг. ФП 26.04.12.
Дугорочни кредити у земљи (034)
и Остали дуг. финансијски
пласмани (038)
Дугорочни зајам - З.У. АПОТЕКА
РАВФАРМ НОВИ БЕОГРАД
Дугорочно орочени депозит код
банака - УНИОН БАНКА
Дугорочно дати стамбени кредити
запосленима
Укупно
ККВ Корекција Процењена Процњена
(у 000
(у 000
ЛВ
ЛВ
РСД)
РСД)
(у 000 РСД)
(у ЕУР)
0
0
0
0
0
0
0
0
2,665
2,665
-2,665
-2,665
0
0
0
0
209
12.2. Рекапитулација вредности сталне имовине
Овде дајемо ликвидациону вредност сталне имовине.
Табела 15. Рекапитулација ЛВ сталне имовине на 26.04.2012.
Рекапитулација вредности
сталне имовине
ККВ
Корекција Процењена Процњена
(у 000
(у 000
ЛВ
ЛВ
РСД)
РСД)
(у 000 РСД)
(у ЕУР)
45,228
-45,228
0
0
258,435
183,762
442,197 3,954,050
2,850
-1,425
1,425
12,742
4,789,407 -2,775,006
2,014,401 18,012,421
181,625
-18,357
163,268 1,459,912
566,025 -391,511
174,514 1,560,470
1,897,181 -1,385,808
511,373 4,572,610
2,557
506
3,063
27,387
Нематеријална улагања
Грађевинска земљишта
Вишегодишњи засади
Грађевински објекти
Опрема
Инвестициона земљишта
Инвестициони објекти
Остала основна средства
НПО у прибављању и аванси
за НПО
12,483
-11,946
Улагања на туђим објектима
узетим у закуп
8,178
-8,178
Учешћа у капиталу зависних
правних лица
805,635 -168,959
Учешћа у капиталу осталих
правних лица
1,346
-44
Дугорочни кредити у земљи и
Остали дугорочни пласмани
2,665
-2,665
Укупно - Стална имовина
8,573,616 -4,624,860
537
4,800
0
0
636,676
5,692,544
1,302
11,646
0
0
3,948,756 35,308,583
Ликвидациона вредност сталне имовине износи око 35 милиона ЕУР
односно око 3.9 милијарди РСД.
12.3. Обртна имовина
Залихе
Процена ликвидационе вредности залиха материјала дата је у наредној
табели.
Табела 16. Процена ЛВ залиха материјала на 26.04.2012.
Залихе материјала (101)
Репрезентација у сопственим
просторијама
Средства за хигијену
Горива за возила
Гориво за грејање, агрегате,
косачице
Канцеларијски материјал
Репрезентација - поклони
Укупно
ККВ
(у 000
РСД)
Корекција
(у 000
РСД)
Процењена
ЛВ
(у 000 РСД)
Процњена
ЛВ
(у ЕУР)
14
22
1,806
-4
0
0
10
22
1,806
89
197
16,149
590
294
318
3,044
0
0
-159
-163
590
294
159
2,881
5,276
2,629
1,422
25,761
210
Процена ликвидационе вредности залиха материјала дата је у наредној
табели.
Табела 17. Процена ЛВ алата и инвентара на 26.04.2012..
Процењена Процњена
ЛВ
ЛВ
(у 000 РСД)
(у ЕУР)
-89
650
5,812
-183
900
8,048
-272
1,550
13,860
Залихе алата и инвентара
ККВ
Корекција
(103)
(у 000 РСД) (у 000 РСД)
ХТЗ опрема у складишту
Ауто гуме на складишту
Укупно
739
1,083
1,822
Конто 1320 – роба у складишту. Износ од 3.851 хиљаде динара односи се
на лекове са кратким роком. Део од 562 хиљаде РСД већ је искњижен са
залиха и физички одвојен на складишту као лекови са истеклим роком
важности. Остатку лекова рок истиче у наредних неколико месеци и нису
конкурентни за продају на тржишту. Ликвидациона вредност је 0 РСД.
Табела 18. Процена ЛВ залиха робе на 26.04.2012.
Залихе робе (132)
Роба у складишту
Исправка вредности робе спороходне и застареле залихе
Укупно
ККВ
Корекција Процењена Процњена
(у 000
(у 000
ЛВ
ЛВ
РСД)
РСД)
(у 000 РСД)
(у ЕУР)
3,850
-3,850
0
0
-398
3,452
398
-3,452
0
0
Процењена ЛВ залиха робе износи 0 РСД.
Конто 1503- аванси правним лицима у иностранству. Износ од 17.266
хиљада РСД највећим делом (15.231 хиљаду РСД) чини аванс уплаћен
током 2007 и 2008. Године повезаном лицу Велефарм Бијељина. С
обзиром да Велефарм Бјељина има исказан губитак изнад висине
капитала, ликвидациона вредност је 0 РСД.
Остатак се односи на плаћене рачуне за услуге предузећима у
иностранству, а за које и поред ургенција није испостављен рачун.
Ликвидациона вредност је 0.
Конто 1505 – аванси за услуге у земљи. Од износа 1.272 хиљада РСД
део аванса је исплаћен или регулисан у износу од 738 хиљаде РСД.
Остатак се односи на исплате за које није испостављен рачун а у
међивремену су нека привредна друштва и угашена. Ликвидациона
вредност је 738 хиљаде динара.
Табела 19. Процена ЛВ датих аванса за залихе и услуге на 26.04.2012.
Дати аванси за залихе и услуге
(150)
Аванси за робу правним лицима у
земљи
ККВ
(у 000
РСД)
1,947
Корекција Процењена Процњена
(у 000
ЛВ
ЛВ
РСД)
(у 000 РСД)
(у ЕУР)
-1,947
0
0
211
Аванси правним лицима у
иностранству
17,267
Аванси за услуге правним лицима
у земљи
1,727
Исправка аванса датих
повезаним правним лицима за
робу у иностранству
-15,231
Исправка аванса датих правним
лицима у иностранству за робу
-396
Укупно
5,314
-17,267
0
0
-989
738
6,599
738
6,599
15,231
396
-4,576
Потраживања
Конто 20010 – потраживања од купаца зависних правних лица у земљи
У структури потраживања износ од 81.704
потраживања од повезаних правних лица и то од:
Велефарм Пролек у стечају
Велефарм Инвест у стечају
Санитарија АД
хиљаде
РСД
чине
49.682 хиљаде РСД
31.142 хиљаде РСД
880 хиљада РСД
С обзиром да су ова привредна друштва или у стечају или имају губитак
изнад висине капитала и знатно већи износ обавеза од износа
потраживања, нереално је очекивати да Велефарм АД наплати износ
својих потраживања. До 30.09.2012. године књиговодствено је затворен
део ових потраживања на тај начин што су заложени купци са Велефарм
Инвеста измирили обавезу Велефарм АД Холдинга. Ликвидациона
вредност овог дела потраживања од купаца је 8.466 хиљаде РСД.
Табела 20. Процена ЛВ потраживања од купаца ЗПЛ на 26.04.2012.
Купци - зависна правна лица
(200)
Потраживања од купаца зависна правна лица у земљи
Потраживања од купаца зависна правна лица у
иностранству
Исправка потраживања од
купаца - зависна правна лица у
земљи
Исправка потраживања од
купаца - зависна правна лица у
иностранству
Укупно
ККВ
(у 000
РСД)
Корекција Процењена Процњена
(у 000
ЛВ
ЛВ
РСД)
(у 000 РСД)
(у ЕУР)
81,704
-73,238
8,466
75,701
118,569
-118,569
0
0
-81,214
81,214
-118,569
490
118,569
7,976
8,466
75,701
Конто 20011 – потраживања од купаца зависних правних лица у
иностранству.Износ од 118.569 хиљаде РСД у целости се односи на
потраживање од Велефарм Бијељина.
212
Наведено привредно друштво има губитак изнад висине капитала и
знатно већи износ обавеза од износа потраживања, тако да је нереално
очекивати да Велефарм АД наплати износ својих потраживања.
Ликвидациона вредност овог дела потраживања од купаца је 0.
Конто 202- потраживања од купаца у земљи. Укупан износ потраживања
од купаца у земљи умањен за исправку вредности на дан 26.04.2012.
године износи 161.696 хиљада РСД. Након усвајања корекција по
извршеном попису књиговодствено је искњижен део потраживања у
износу од 42.399 хиљада РСД (спецификација за отпис потраживања од
купаца дата је у наредној табели).
Табела 21. Спецификација за отпис потраживања од купаца на 26.04.12.
Шифра
5160
Седиште
БЕОГРАД
9382
18234
Назив купца
ВЕТПРОМ
ХЕМИКАЛИЈЕ
ЗУ АПОТ СВ НИКОЛА
ЗУ АПОТ НОВОФАРМ
ЗУ АПОТ МСГ РИО
ФАРМ
МВС ПХАРМАЦY
YУ НАРОДНА АПОТЕКА
ДОО
ДРАГОН ПХАРМ
АXМАX ДОО
ЗУ АОЗА
ЗУ АПОТ АУРОРА
ЈЕЛ МАРК
ГОЛД QУЕЕН
БАРНАРЕЛА НАТУРА
ЗУ АРСИЦ ЛЕК
ГЕНЕРАЛ ТРАДЕ
ЗУ АПОТ НАНА ФАРМ
АПОТ ДИМИДИА
МЕДАКПХАРМ
ГОЛД ВИСИОН
РАДУЛОВИЦ
ЦОМПАНY
АГРОМЕРКАНТИЛИЈА
ЗЛАТНА МЕДИЦ
КУЛА
БЕОГРАД
258,663.21
139,229.28
81318
6917
6918
24412
САНА АПОТЕКА
АПОТ ГАГА И
АПОТ ТАЊА 2
АПОТ ХАРМОНИЈА
НИС
БАВАНИШТЕ
ОМОЉИЦА
БЕОГРАД
534,347.77
317,901.45
134,985.70
893,645.67
17550
3242
23352
20124
8182
20541
23190
19871
18060
1369
4360
9284
18445
18919
20231
20846
7328
21359
6153
ТОТАЛ
Салдо (у рсд)
1,000,000.00
Напомена
стечај
Н. БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
6,735,269.94
5,520,285.28
4,268,680.99
закључен стечај
закључен стечај
закључен стечај
КИКИНДА
БЕОГРАД
4,140,025.48
2,727,381.76
закључен стечај
закључен стечај
БЕОГРАД
БЕОГРАД
УБ
БЕОГРАД
НИШ
ЗЕМУН
ВИШЊИЦА
Н САД
НИШ
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
БЕОГРАД
НИС
2,611,213.83
2,393,330.18
1,542,909.96
1,491,364.81
1,372,004.77
1,061,236.25
993,552.35
990,901.30
871,139.25
679,230.15
678,921.42
501,033.28
281,087.31
260,753.73
закључен стечај
закључен стечај
закључен стечај
закључен стечај
закључен стечај
закључен стечај
закључен стечај
закључен стечај
закључен стечај
закључен стечај
закључен стечај
закључен стечај
закључен стечај
претходни стецај
у ликвидацији
закљуцен стечај,
брисан из АПР
брисан из АПР
брисан из АПР
брисан из АПР
непотпуни подаци
на порталу Прив.
суда
42,399,095.12
Овај износ односи се на потраживања од купаца која су ненаплатива из
разлога што је над купцима закључен поступак стечаја и не поседују
имовину за измирење својих дуговања и што су избрисани из АПР и више
не постоје као правни субјекти.
Процењена вредност свих других потраживања од купаца приказана је у
213
наредној табели.
Табела 22. Процена ЛВ потраживања од купаца у земљи на 26.04.2012.
Купци у земљи (202)
Потраживања од купаца правна лица у земљи
Укупно
ККВ
(у 000
РСД)
Корекција
(у 000
РСД)
161,696
161,696
-42,399
-42,399
Процењена
ЛВ
(у 000 РСД)
119,297
119,297
Процњена
ЛВ
(у ЕУР)
1,066,733
1,066,733
Према томе, процењена ликвидациона вредност потраживања од купаца
износи 119.297 хиљада РСД (161.696 – 42.399).
Напомињемо да су потраживања од Републичког завода за здравствено
осигурање у износу од 1.2 милијарди РСД процењена посебно у наставку
текста.
Конто 203 – купци у иностранству
Износ од 11.606 хиљада РСД односи се на потраживања од купаца у
иностранству. До 31.10.2012 године наплаћен је износ од 910 хиљада
РСД. Ликвидациона вредност је 910 хиљада РСД.
Табела 23. Процена ЛВ потраживања од купаца у иностранству на
26.04.2012.
Купци у иностранству (203)
Потраживања од купаца у
иностранству - извоз сопствених
производа
Укупно
ККВ
(у 000
РСД)
Корекција Процењена Процњена
(у 000
ЛВ
ЛВ
РСД)
(у 000 РСД)
(у ЕУР)
11,606
11,606
-10,696
-10,696
910
910
8,137
8,137
Конто 2203 – потраживања од купаца за камату
Износ од 22.883 хиљаде РСД чине потраживања за обрачунату камату
купцима:
РЗЗО у износу од 21.002 хиљаде РСД (ова камата је процењена заједно
с основним потраживањем као посебна ставка у наставку текста).
ДЗ Гроцка у износу од 1.881 хиљаду РСД. Камата је обрачуната на
кашњење у фактурама током 2007 и 2008 године и није измирена.
Процењена ликвидациона вредност је 0 РСД.
Конто 2208 – потраживања за дивиденде:
Износ од 234.852 хиљаде РСД односи се на потраживање за дивиденду
од повезаног лица Baypharm из Црне Горе, а на основу одлуке од
31.12.2010. године. Део наведеног износа у пословним књигама
214
Baypharm затворен је бесплатном испоруком лекова Велефарму.
Ликвидациона вредност износи око 103 милиона РСД, односно око 921
хиљаду ЕУР, колико је евидентирано у билансу Baypharm као обавеза.
Процена ЛВ ових позиција је приказана у наредној табели.
Табела 24. Процена ЛВ потраживања за камату и дивиденде 26.04.2012.
Потраживања за
камату и дивиденде
(220)
Потраживања
камата - купци НПЛ
Потраживања за
дивиденде улагања капитала у
повезана ПЛ
Исправка других
великих
потраживања од
матичних правних
лица
Укупно
ККВ
Ликвидациона
вредност у 000
РСД
Корекција
Ликвидациона
вредност (у
ЕУР)
22,883
-22,883
0
0
234,852
-131,883
102,969
920,729
234,852
22,883
234,852
80,086
102,969
920,729
Конто 221 – потраживања од запослених
Износ од 39 хиљада РСД односи се на исплаћене аконтације за
службени пут. Износ аконтације од 11 хиљада РСД није враћен а радник
више није запослен у Велефарму. Остатак од 28 хиљада РСД регулисан
је током маја 2012. Ликвидациона вредност 28 хиљаде РСД.
Табела 25. Процена ЛВ потраживања од запослених на 26.04.2012.
Потраживања од
запослених (221)
Аконације за
службено путовање
у ДВЛ
Остале аконације
дате запосленим у
ДВЛ
Аконације за
службено путовање
у ИВЛ
Укупно
ККВ Корекција
Ликвидациона
вредност у 000
РСД
Ликвидациона
вредност (у ЕУР)
6
-6
0
0
28
0
28
250
5
39
-5
-11
0
28
0
250
Конто 2280 – потраживања за исплаћена боловања
Износ од 6.969 хиљада РСД односи се рефундацију износа од Фонда за
исплаћена боловања. До 30.09.2012. Фонд је уплатио по овом основу 582
хиљаде РСД. За одређивање ликвидационе вредности треба урадити
корекцију очекиваног износа за 35%, тако да ликвидациона вредност
износи 4.530 хиљада РСД.
215
Конта 228820 и 228821 – остала разграничена потраживања по
споразумима Pharma soft и Коним
Износ од 9.279 хиљаде РСД односи се на остатак разграничених
потраживања насталих по потписаним споразумима са привредним
друштвима Pharma soft (4.255 хиљаде РСД) и Коним (5.024 хиљаде РСД)
током 2011 године. Потраживање се односи на опрост дуга, тј књижно
одобрење које би Велефарм добио након плаћања дефинисаног у
месечним ратама. С обзиром да рате нису уредно сервисиране,
ликвидациона вредност је 0.
Конто 22887 – остала разграничена потраживања од Бања Луке
Износ од 16.000 хиљада РСД односи се на потраживања од повезаног
лица Велефарм Бања Лука по основу уговора о приступању дугу и
Уговора о јемству који је закључен током 2010. са Гај инжењеринг и
опремање Земун, а ради израде опреме за пословни објекат у Бања
Луци.Привредно друштво има губитак изнад висине капитала.
Ликвидациона вредност 0.
Табела 26. Процена ЛВ осталих потраживања на 26.04.2012.
Остала потраживања (228)
Потраживања од фондова за
исплаћена боловања
Потраживања од других правних
лица за плаћене обавезе - Хабит
Пхарм Ивањица
Остала разна краткорочна
потраживања из пословања споразум Пхарма Софт
Остала разна краткорочна
потраживања из пословања споразум Коним
Остала разна краткорочна
потраживања из пословања Пхармација Б. Лука - Гај
Исправка других великих
потраживања од осталих правних
лица Хабит Пхарм Ивањица
Укупно
ККВ
Корекција
ЛВ
ЛВ
(у 000 РСД) (у ЕУР)
6,969
-2,439
4,530
40,505
564,353
-564,353
0
0
4,255
-4,255
0
0
5,024
-5,024
0
0
16,000
-16,000
0
0
564,353
32,248
564,353
-27,718
4,530
0
40,505
Конто 236000 – акције намењене продаји
Износ од 81 хиљада РСД односи се на 35 обичних акција емитента
Универзал банка АД Београд. Акције се котирају на берзи. Ликвидациона
вредност је једнака берзанској цени на дан продаје акција.
Конто 238312 – краткорочни пласмани ЗУ Апотека Хигија Крушевац
216
Износ од 1.296 хиљада РСД односи се на остатак потраживања по зајму
потписаном и одобреном 2007. године. С обзиром да је дошло до
прекида отплате зајма од стране Апотеке, Велефарм АД је покренуо
тужбени захтев у циљу наплате својих потраживања. Рачун ЗУ је био у
непрекидној блокади дужој од 365 дана. Над ЗУ је закључен стечајни
поступак. Ликвидациона вредност 0.
Табела 27. Процена ЛВ краткорочних финансијских пласмана на
26.04.2012.
Краткорочни финансијски пласмани
(023)
Акције намењене продаји - Универзал
банка (236), 35 комада обичних акција
Краткорочни пласмани у земљи - ЗУ
Хигија Крушевац (238)
Спорни остали краткорочни пласмани Медитец (238)
Исправка вредности краткорочних
кредита у земљи - Медитец
Исправка вредности краткорочних
кредита у земљи - ЗУ Хигија Крушевац
Укупно
ККВ
Корекција
ЛВ
(у 000
РСД)
ЛВ
(у
ЕУР)
81
-11
70
626
1,296
-1,296
0
0
140,660
140,660
-132,660
8,000
71,535
140,660
0
-1,296
81
1,296
7,989
0
72,161
8,070
ЛВ новчаних средстава процењена је по књиговодственој вредности.
Табела 28. Процена ЛВ новчаних средстава на 26.04.2012.
Готовина и готовински еквиваленти
(024)
Текући (пословни) рачуни (241)
Девизни рачун (244)
Укупно
ККВ
4,436
1,699
6,135
Корекција
ЛВ
ЛВ
(у 000 РСД) (у ЕУР)
0
0
0
4,436
1,699
6,135
39,666
15,192
54,858
Конто 270 до 274 – потраживања за ПДВ
Износ је затворен кроз месечну ПДВ пријаву за месец април 2012.
године. Ликвидациона вредност 1.120 хиљада РСД.
Конто 2790 – потраживања за ПДВ по другим основама
Износ од 9.617 хиљада РСД односи се на укалкулисани ПДВ по
споразумима закљученим током 2011 године (Адвокат Александар М.
Јанковић, Коним и сл). С обзиром да су потраживања ових субјеката
оспорена треба урадити корекцију целог износа. Ликвидациона вредност
0.
217
Табела 29. Процена ЛВ пореза на додату вредност на 26.04.2012
Порез на додату вредност (027)
ККВ
ПДВ у примљеним фактурама општа стопа (270)
ПДВ у примљеним фактурама посебна стопа (271)
ПДВ у датим авансима - општа
стопа (272)
ПДВ у датим авансима - посебна
стопа (273)
ПДВ плаћен при увозу добара општа стопа (274)
Потраживања за ПДВ по другим
основама (279)
Укупно
Корекција
ЛВ
ЛВ
(у 000 РСД) (у ЕУР)
379
0
379
3,389
323
0
323
2,888
-566
566
0
0
-2
2
0
0
418
0
418
3,738
9,616
10,168
-9,616
-9,048
0
1,120
0
10,015
Конто 2831 – наплата потраживања са територије Косова
Износ од 4.657 хиљада РСД односи се на потраживања за ПДВ који је
информативно садржан у фактурама купцима са Косова. Затвара се кроз
месечне ПДВ пријаве када купци са Косова уплате фактуре. До
30.09.2012. године затворен је износ од 513 хиљада РСД. Ликвидациона
вредност 513 хиљада РСД
Табела 30.
26.04.2012.
Процена
ЛВ
Активна временска
разграничења (028)
Наплата потраживања са
територије Косова и Црне
Горе (283)
Укупно
активних
ККВ
временских
Корекција
4,657
4,657
разграничења
ЛВ
(у 000 РСД)
-4,144
-4,144
513
513
на
ЛВ
(у ЕУР)
4,587
4,587
12.4. Рекапитулација вредности обртне имовине
Табела 31. Рекапитулација ликвидационе вредности обртне имовине на
26.04.2012.
Рекапитулација ликвидационе
вредности обртне имовине
Залихе материјала (101)
Алат и инвентар (103)
Залихе робе (132)
Дати аванси за залихе и услуге
(150)
Купци - зависна правна лица
(200)
Купци у земљи (202)
Купци у иностранству (203)
Корекција
ЛВ
(у 000 РСД)
3,044
1,822
3,452
-163
-272
-3,452
2,881
1,550
0
25,761
13,860
0
5,314
-4,576
738
6,599
490
161,696
11,606
7,976
-42,399
-10,696
ККВ
ЛВ
(у ЕУР)
8,466
75,701
119,297 1,066,733
910
8,137
218
Потраживања за камату и
дивиденде (220)
Потраживања од запослених
(221)
Остала потраживања (228)
Краткорочни финасијски
пласмани (023)
Готовина и гот. еквиваленти
(024)
Порез на додату вредност (027)
Активна временска
разграничења (028)
Укупно - Обртна имовина
22,883
80,086
102,969
920,729
39
32,248
-11
-27,718
28
4,530
250
40,505
81
7,989
8,070
72,161
6,135
10,168
0
-9.048
6,135
1,120
54,858
10,015
4,657
263,635
-4,144
-6.428
513
4,587
257,207 2,299,897
Процењена ликвидациона вредност обртних средстава износи око 2,3
милиона ЕУР.
12.5. Процењена ЛВ имовине у спору
1. Зграда у Бања Луци
Стечајни дужник је у судском поступку пред Вишим судом у Бања Луци,
преко свог заступника успео да поништи незакониту продају зграде
пословног центра у Бања Луци, која је у власништву стечајног дужника.
Ефекат овакве судске одлуке биће далеко већа остварена продајна цена
објекта у другој продаји, имајући у виду да је продаја објекта у Бања Луци
предвиђена Планом реорганизације.
2. Централни дистрибутивни центар- ЦДЦ
Извесност успеха у побојној тужби према „ВЕЛЕФАРМ-ИНВЕСТ“ д.о.о.
Београд и „ВЕЛЕКСФАРМ“ д.о.о. Београд је потпуна с обзиром да је
објекат Централни дистрибутивни центар који је био у власништву
стечајног дужника „ВЕЛЕФАРМ“ АД у стечају, отуђен на недозвољен и
незаконит начин, и то:
-
-
Објекат је продат у време када то није дозвољено сходно
одредбама Закона о стечају имајући у виду да је стечајни дужник
увелико био у блокади, тј. презадужен, чиме су поред стечајног
дужника оштећени и остали повериоци.
Уговорена продајна цена од ЕУР 10 милиона, није ни уплаћена.
Наиме, уплаћено је само ЕУР 4,25 милиона, док остатак уговорене
цене није никад исплаћен.
Имајући у виду напред наведено успех стечајног дужника у предметној
побојној тужби је потпуно известан.
219
3. Спор са Републичким фондом за здравствено осигурање
Потраживање које стечајни дужник има од Републичког фонда за
здравствено осигурање по основу чувања ускладиштених лекова, који су
власништво РФЗО у овом тренутку износе око 1,8 милијарди динара. У
току су разговори да се судски поступак, који је у току по том основу
оконча мирним путем, тј. судским поравнањем, у којем би се РФЗО
обавезао да наведени износ уплати на рачун стечајног дужника путем
више сукцесивних уплата.
Табела 32. Рекапитулација ЛВ имовине у спору на 26.04.2012.
Имовина у спору
Зграда у Бања Луци
ЦДЦ
Потраживање од
РФЗО
Укупно
ККВ
0
150,000
200,000
Ликвидациона
вредност у 000
РСД
150,000
200,000
Ликвидациона
вредност (у
ЕУР)
1,341,274
1,788,365
1,200,000
1,550,000
1,200,000
1,550,000
10,730,189
13,859,828
Корекција
Процењена ликвидациона вредност имовине у спору , процењена је на
13,9 милиона ЕУР.
12.6. Укупно процењена ЛВ имовине стечајног дужника
Укупно процењена ликвидациона вредност имовине стечајног дужника
износи 51,4 милиона евра на дан 26.04.2012. године.
Табела 33. Рекапитулација укупно процењене ЛВ имовине на 26.04.2012
Укупно процењена ЛВ
ККВ
Корекција
ЛВ
ЛВ
имовине
(у 000 РСД)
(у ЕУР)
Стална имовина
8,573,616 -4,624,860
3,948,756 35,308,583
Обртна имовина
263,635
-6.428
257,207 2,299,897
Укупно стална и обртна 8,837,251 -4,631,288
4,205,963 37,608,480
имовина
Имовина у спору
0 1,550,000
1,550,000 13,859,828
Укупно
8,837,251 -3,081,288
5,755,963 51,468,308
Иако процењена ликвидациона вредност имовине на први поглед
изгледа прилично висока, уколико би се стечајни поступак окончао
банкротством стечајног дужника, ефекти за све повериоце били би
далеко неповољнији него што изгледа . Следећи негативни ефекти
дошли би до изражаја:
-
Средства добијена продајом имовине у банкротству, с обзиром на
изражене неповољне тржишне услове, била би знатно мања него
што је то иначе процењено.
-
Извесно је да би поступак продаје имовине текао јако дуго, што би
условило да се и стечајни поступак оптерети додатним високим
220
трошковима.
-
Посебно треба истаћи да би у поступку банкротства били
намирени само разлучни повериоци и то само они који имају
успостављене хипотеке првог реда, а проблематично је да ли би и
они били намирени у 100% износу.
-
Разлучни повериоци који имају успостављене хипотеке другог реда
били би намирени у далеко мањем проценту него што би се то
десило реализацијом Плана.
-
На основу напред изнетог са приличном сигурношћу могуће је
истаћи да би повериоци који имају успостављене хипотеке трећег
реда и даље, били намирени у проценту који је готово нула.
221
13. ДАТУМ
ПОЧЕТКА
РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ
ПРИМЕНЕ
ПЛАНА
Почетак реализације усвојеног Плана реорганизације је предвиђен десет
дана након правоснажности Решења о усвајању Плана реорганизације.
222
14. РОК ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА
Рок за спровођење Мера из Плана реорганизације је пет годинa изузев
Мера за намирење у ратама необезбеђених и обезбеђених поверилаца
трећег исплатног реда које ће трајати осам година у складу са чланом
156. став 2. Закона о стечају.
Наиме члан 156. став 2. Закона о стечају предвиђа изузетак од општег
максималног рока за спровођење Плана реорганизације (који је пет
година) за мере које се односе на намирење поверилаца у ратама.
223
15. СТРАТЕГИЈА
РАЗВОЈА
ПОЗИЦИОНИРАЊА
15.1. Анализа
канала
производа у свету
И
ТРЖИШНОГ
маркетинга
фармацеутских
Анализа канала маркетинга фармацеутских производа у развијеним
земљама показује висок степен концентрације на страни производње,
али и код веледрогерија. С друге стране, малопродавци су доста
фрагментирани, сем у појединим земљама као што су Велика Британија
и Холандија.
Тржиште фармацеутских производа је једно од најпрофитабилнијих,
најризичнијих и најрегулисанијих тржишта на светском нивоу. Вредност
фармацеутског тржишта се процењује на 1000 милијарди УСД. Лекови
који се издају на рецепт чине најзначајнији део фармацеутског тржишта.
Они се деле на патентиране лекове и генеричке лекове. Изузетно важна
компонента фармацеутског тржишта су и ОТЦ фармацеутски производи
који се издају без лекарског рецепта.
Grafikon 1. Svetsko farmaceutsko tržište
$1,000
$956
$881
$900
$833
$800
$800
$729
mlrd. USD
$700
$658
$611
$600
$565
$503
$500
$400
$300
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Извор: ИМС
Из графикона 1. се може видети да је у 2011. години вредност
фармацеутског тржишта износила 956 милијарди УСД. Процена је да ће
у 2012. години достићи износ од 1000 милијарди УСД с обзиром на
високе стопе раста које се из године у годину остварују. Стопе раста
светског фармацеутског тржишта су представљене на графикону 2.
224
Grafikon 2. Stope rasta svetskog farmaceutskog tržišta
14.00%
12.33%
12.00%
10.79%
9.74%
10.00%
8.51%
8.14%
7.69%
8.00%
5.76%
6.00%
4.13%
4.00%
2.00%
0.00%
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Извор: ИМС
Наведене стопе раста су више од просечног раста светског ГДП-а.
Просечна стопа раста фармацеутског тржишта у периоду 2004-2011. је
износила 8,39%. Демографски трендови, пре свега старење
становништва утичу позитивно на раст у фармацеутској индустрији.
Привредни развој појединих земаља, као што су Кина и Индија, такође
утиче на раст фармацеутског тржишта.
Фармацеутско тржиште има много специфичности, али овде ћемо истаћи
само неколико главних:
-
-
Тражња за лековима је изведена тражња јер се она јавља као
решење за медицинску потребу коју има пацијент. Главни
доносилац одлуке о употреби лека је лекар, док лек плаћају
пацијенти или приватна/државна осигурања, а користе га
пацијенти. Тако да је на тржишту лекова доносилац одлуке о
куповини одвојен од корисника производа, а често и од лица које
лек плаћа.
Тражња за лековима је негативна тражња тј. циљ је да она буде
што мања, уз услов да се тиме здравље пацијената не угрожава.
Лекови су стратешки производи јер имају изузетно важну намену и
значајно утичу на квалитет живота корисника, а некада од њих и
зависи сам живот корисника. Зато се у друштву мора водити
рачуна да лекови буду доступни онима који су потребни и то има
посебну психолошку тежину за кориснике, али и политичку
вредност за доносиоце одлука од државног значаја.
С обзиром да фармацеутски производи, а посебно лекови, имају
стратешки значај, државна регулатива је веома присутна у каналима
маркетинга фармацеутских производа, а пре свега лекова у већини
225
земаља света. Разлог је висока осетљивост становништва на кретања на
овом тржишту и спречавање социјалних тензија. Регулатива је донекле
блажа у САД.
У већини европских земаља и у Јапану држава је највећи купац
фармацеутских производа и то је додатни разлог за високу регулацију
тржишта фармацеутских производа. Држава у већини земаља користи
своју позицију највећег купца и директно или индиректно утиче на цену
лекова.
У САД тржиште превасходно утиче на формирање цене лекова и то је
један од разлога високе профитабилности америчких компанија.
Тржишна утакмица по правилу доводи до виших цена за нове,
иновативне лекове, али може да утиче и на смањење цена генеричких
лекова.
Зато су америчке компаније у предности, јер немају друга ограничења
сем тржишних за формирање цена својих производа, док европске
компаније то не могу да ураде и то утиче на положај европских
компанија.
Држава контролише фармацеутско тржиште на различите начине, а један
од најчешћих је контрола цена која се може спровести кроз:
-
Замрзавање цена
Ограничење маржи
Редукцију цена
Државно одређивање почетних цена за нове производе
Потребу за државним одобрењем за подизање цена
Формирање цена на основу корпе производа
Ограничење цена у смислу да не могу да расту више од трошкова
живота
Препоручене цене-износ цене лека који финансира држава, а
разлику сноси пацијент.
Треба нагласити да фармацеутско тржиште спада у ризична тржишта јер
су трошкови истраживања и развоја веома високи, а резултати су
неизвесни. Веома често се дешава да се велике суме новца уложе у
истраживање, а да то не резултира новим производом. Додатни проблем
за велике компаније представља што је век ексклузивног коришћења
производа до кога су дошле компаније, ограничен. На пример, у САД је
право коришћења патента за лекове ограничено на 20 година од дана
пријаве патента, а од дана пријаве патента па до комерцијализације лека
може проћи неколико година, тако да је период коришћења патента доста
краћи.
Наравно, патентни лекови доносе и високе профите по јединици, док је
код генеричких лекова та стопа знатно мања, али је мањи и ризик.
Производња и промет генеричких лекова све више добијају на значају
последњих година. Главни разлог за то је истицање патентних права
226
многих лекова, али и економска криза која је утицала да се траже
јефтиније алтернативе скупих лекова. Поред тога, велике количине
генеричких лекова које се произведу доводе и до ниских трошкова
производње.
Позиција произвођача у каналима маркетинга
фармацеутских производа
Произвођачи фармацеутских производа су међу најуспешнијим и
највећим светским компанијама.
Тржишни лидер је компанија PFIZER, која је у 2011. остварила 56
милијарди УСД промета, што се може видети у Табели 1. где је дат
приказ водећих светских компанија по промету у периоду 2006 – 2011.
Табела 1. Водећи произвођачи фармацеутских производа (у милионима
УСД)
Компанија
2011
2010
2009
2008
2007
2006
PFIZER
56,427
56,801
58,628
60,558
62,234
61,665
NOVARTIS
51,632
46,911
41,937
39,544
36,949
33,575
MERCK & CO
40,119
37,521
37,980
38,487
38,368
35,066
SANOFI
39,478
38,534
38,164
38,963
36,372
33,403
ASTRAZENECA
36,974
35,921
34,710
32,658
30,041
27,350
ROCHE
34,869
32,993
32,592
30,115
27,037
22,971
GLAXOSMITHKLINE
34,491
34,034
35,356
36,920
37,473
35,981
JOHNSON & JOHNSON
27,664
27,676
27,419
30,212
29,470
27,962
ABBOTT
25,871
24,274
23,263
22,663
20,316
18,630
TEVA
23,872
24,480
21,791
20,805
18,187
16,349
LILLY
23,716
22,098
20,336
19,037
17,125
15,112
TAKEDA
17,767
16,751
18,109
18,110
16,904
15,499
BRISTOL-MYERS SQB.
16,446
14,987
14,118
13,539
11,974
11,286
BAYER
16,390
15,719
15,648
15,728
13,943
12,164
AMGEN
16,323
15,609
15,127
15,381
15,958
15,977
BOEHRINGER INGEL
16,186
14,595
15,209
14,025
12,459
11,250
NOVO NORDISK
11,213
9,726
8,602
7,937
6,732
5,755
DAIICHI SANKYO
10,416
9,747
8,710
8,070
7,107
6,698
OTSUKA
9,980
8,739
7,883
6,462
5,299
4,647
MYLAN
8,983
8,019
6,891
6,116
5,959
5,058
Svetsko tržište
855,455 794,797 753,814 727,260 669,740 608,052
Извор: ИМС
Напомена : Наведене цифре укључују продају коју произвођачи и
веледрогерије остваре према малопродајним и институционалним
купцима по произвођачким ценама. Промет укључује све лекове на
рецепт и део ОТЦ промета.
Као што се може видети из Табеле 1. пратиоци су се значајно
приближили тржишном лидеру у последњих неколико година. Америчка
компанија PFIZER је и даље тржишни лидер, али се NOVARTIS
приближио. Водећих 20 фармацеутских компанија има 60,6% светског
тржишта према проценама ИМС-a, тако да се ово тржиште може
227
окарактерисати као концентрисано.
Лидери на тржишту послују веома профитабилно, тако да су и PFIZER и
NOVARTIS остварили око 10 милијарди УСД нето профита. Веома је
мали број индустрија у којима нето профитна маржа (проценат профита
од промета) тржишних лидера прелази 15% као што је то случај са
фармацеутском индустријом.
На графикону 3. се могу видети 10 најпродаванијих фармацеутских
производа у свету у 2011. години.
Grafikon 3. Najprodavaniji farmaceutski proizvodi u svetu u 2011. godini
14
12.2
12
10
9.3
8.7
8
mlrd. USD
8
7.9
7.6
7.3
6.8
6.8
6.3
6
4
2
0
Lipitor
Plavix
Seretide
Crestor
Nexium
Serquel
Humira
Enbrel
Remicade
Abilify
Извор: ИМС
Оно што је јако интересантно је да је водећи лек на наведеној листи
Липитор са преко 12 милијарди УСД промета. Ово је уједно
најпродаванији лек свих времена, који је како се процењује донео око 100
милијарди УСД за петнаест година патентне експлоатације. Патентно
право на наведени медикамент за снижавање холестерола до децембра
2011. је имао PFIZER , али пошто је он истекао и други произвођачи су се
заинтересовали за овај производ.
Фармацеутске компаније имају две различите стратегије за достизање
својих профитних циљева. Једна група компанија се фокусира на
патентне лекове и захваљујући њиховим високим ценама остварује
високе профите. Пример за наведене компаније су PFIZER,
NOVONORDISK, ROCHE и др. Друга група водећих фармацеутских
компанија се оријентисала на производњу великих произвођачких серија
генеричких лекова које доносе и ниске трошкове производње (TEVA,
ACTAVIS, STADA и др.). Према подацима компаније ИМС, трошак
генеричких лекова у Канади, по једном рецепту је 2,5 пута мањи него
када се преписују патентирани лекови.
228
Произвођачи фармацеутских производа највећи део своје производње
стављају у промет преко веледрогерија, али се такође користе и
алтернативни канали дистрибуције фармацеутских производа.
Неопходност
постојања
веледрогерија
фармацеутским каналима маркетинга
у
Веледрогерије су носиоци велепродајних функција у каналима
маркетинга фармацеутских производа. У циљу потпуније анализе
њиховог пословања, наредни део текста ће бити посвећен велепродаји
уопште и посебно велепродаји у фармацеутској индустрији.
Функције и карактеристике
каналима маркетинга
велепродаје
у
Сви институционални токови канала маркетинга односе се на
малопродају или велепродају. Ако је одредиште тока власништва
финални потрошач тада се ради о малопродаји. Сви остали токови чије
је одредиште усмерено на остале чланове канала маркетинга обухватају
велепродају.
Велепродајни канали и токови преноса власништва су:
-
произвођач - велепродавац - малопродавац;
произвођач - велепродавац - произвођач - малопродавац;
велепродавац - институционални потрошач и
велепродавац 1 – велепродавац 2.
Трговина на велико односно њени привредни субјекти набављају робу од
произвођача или других трговинских организација (спољна трговина,
трговина на велико) и то у великим количинама. Набављену робу
трговина на велико продаје малопродавцима, прерађивачима,
контракторима, и другим институционалним и професионалним купцима.
Према томе, промет на велико врши се између чланова канала
маркетинга како у набавци тако и у продаји. За дефиницију је потребно
нагласити да субјекти трговине на велико не продају (у највећем броју
случајева) робу крајњим потрошачима. Зато гросистичке испоруке
означавају продају у великим количинама. Осим предузећа, њихови
купци су још и разни институционални купци који немају статус предузећа
(административне установе, болнице, студентски домови и сл.).
Великопродајно трговинско предузеће је прометна организација која
посредује у купопродаји робе између предузећа - добављача и предузећа
- купаца. Добављачи су пре свега произвођачи, али и друге трговинске
организације, а купци, трговина на мало и друге трговинске организације,
предузећа прерађивачке индустрије и крупни потрошачи.
Прометом на велико баве се пре свега трговинска предузећа на велико
(тзв. институционална трговина), али и друге трговинске организације
које су актом о регистрацији стекле право да се баве и овом врстом
промета. Ово право стиче се испуњавањем законом прописаних услова.
229
Сличан је и третман произвођачких организација. Директном испоруком
робе, произвођачка предузећа фактички обављају гросистичку функцију у
сфери промета.
Трговину на велико не треба поистовећивати са великим предузећима,
иако је њихова улога у обављању гросистичке функције веома значајна.
Послове трговине на велико обављају велика, али и мала трговинска
предузећа која су испунила услове и стекла право да се баве пословима
тзв. гросирања. Величина је често условљена степеном специјализације
и локацијом трговинског предузећа на велико. Специјализација у промету
ограничена је на мањи број сродних робних струка или на одређене
категорије потрошача (на пример, снабдевање занатства). У мањим
потрошачким центрима има гросиста са мешовитом структуром. Оваква
предузећа се обично снабдевају од специјализованих трговинских
предузећа на велико и структурирају асортиман према потребама
локалних трговинских организација на мало које су по правилу
мешовитог типа.
Веома битан фактор за трговину на велико је локација. Велике испоруке
у набавци и продаји претпостављају не само технички опремљен већ и
погодно лоциран складишни простор. Није случајно да се локација убраја
у инструменте marketing mix-a трговинских организација. При избору
локације трговинских предузећа на велико посебан значај има
развијеност малопродајне мреже јер је у питању њен главни купац,
транспортне могућности, могућност изградње и даљег ширења
смештајног простора (складишта, дистрибутивни центри на велико).
Добро одабрана локација утиче на трошкове физичке дистрибуције
(транспорт, складиштење), али је важна и са становишта тржишта. Није
случајно да су највећа трговинска предузећа на велико лоцирана у
великим градовима и саобраћајним центрима који су по правилу и велики
дистрибутивни центри.
Бројне су функције трговине на велико у каналима маркетинга.
Маркетиншки карактер пословних функција трговине посебно долази до
изражаја у набавци, продаји, складиштењу, транспорту, прикупљању и
обради тржишних информација итд. Ту спада свакако и неизбежна
финансијска функција. У операционализацији ових функција долазе до
изражаја специфичности које намеће подела рада и технологија
гросирања робе. Треба разликовати традиционалне од нових функција
трговине на велико у каналима маркетинга.
У традиционалне функције трговине на велико (које се односе и на
фармацеутско тржиште) могу се убројати:
-
груписање и рашчлањавање хомогених роба;
асортиман и избор хомогених роба;
складиштење;
повезивање и трговинско посредовање и
финансирање.
230
Груписање или комплетирање може се убројати у типичне функције
трговине на велико. У питању је групација хомогених или претежно
хомогених роба које треба сакупити од већег броја произвођача, као што
је нпр. груписање лекова различитих произвођача. Груписањем и
комплетирањем хомогених роба трговина на велико успоставља
економичнију лотизацију и прилагођавање потребама трговине,
транспорта, складиштења и сл. Усмерена према трговини на мало и
другим купцима, трговина на велико врши рашчлањавање хомогених
роба са индустријских на трговинске количине.
Функција асортимана омогућује трговини на велико да својим купцима
понуди хетерогени низ производа који су повезани одређеним
карактеристикама (робним, функционалним и сл.). Захваљујући овом
рашчлањавању купцима се отвара могућност да у процесу гросирања
остваре разноврснији избор робе исте врсте (типови, марке, мере, боје).
Складиштење је типична функција за гросистичко посредовање. Ова
функција омогућује савладавање временске неподударности између
производње и потрошње. Робна приправност велетрговине ствара
"временску корисност", како за произвођаче тако и за детаљисте и
остале професионалне купце. Без чекања наруџби из малопродаје,
"превременом продајом" произвођач преноси комерцијални ризик на
гросисте. Детаљиста се са своје стране ослања на робне залихе гросиста
и усклађује наруџбу са захтевима тржишта и могућностима продаје.
Повезивање и трговинско посредовање представља глобалну функцију
трговине на велико. Она смањује број контаката и поједностављује
пословне контакте и делује као фактор рационализације у каналима
маркетинга.
Финансирање представља функцију која је увек имала своје место у
историjи велетрговине. Поред преузимања функција маркетинга од
произвођача које немају изграђен "слух" према тржишту, трговци на
велико, предузимљиви и способни за капитализацију, финансирали су
комерцијални развој произвођача (добављача). По том истом основу
трговина на велико имала је активан однос и према малопродаји.
Нове функције трговине на велико настале су у процесу савлађивања
економске кризе у којој се нашла под утицајем различитих фактора,
посебно развијања непосредних псоловних веза између трговине на
мало и произвођача. У нове функције трговине на велико у каналима
маркетинга могу се уврстити:
-
асистенција и саветовање;
комерцијалне гаранције и развој приватне трговинске марке;
информисање и...
промоција продаје.
У придобијању верности пословних партнера, трговина је афирмисала
функцију асистенције и саветовања. Ова функција добро је прихваћена и
231
од произвођача и од малопродаваца. Стратешки положај трговине на
велико у каналима маркетинга омогућује још шири увид у проблеме
трговинских предузећа на мало у односу на појединачно предузеће. Увид
у кретања на гросистичком тржишту омогућује трговини на велико да
саветује произвођаче (добављаче) у погледу прилагођавања и њихове
тактике и стратегије у зони деловања трговинског предузећа на велико.
Зато саветовања, посебно она која су у оквиру пословног партнерства,
доприносе учвршћивању пословних односа и тржишне позиције трговине
на велико у каналима маркетинга.
Комерцијална гаранција представља додатну функцију која је такође
настала у процесу одржавања позиција трговине на велико у каналима
маркетинга. На бази ових гаранција детаљисти смањују ризик који
настаје одабирањем производа по основу количине, квалитета и
асортимана. Највећи степен партнерства и сарадње гросисти остварују и
условима развоја приватне марке.
Информације добијају на значају због растућег ризика на савременом
тржишту. Трговина на велико може и треба да доприноси објективном
информисању својих добављача и купаца. Информисање повратно
делује на сопствену продуктивност и ефикасност.
Промоција продаје коју обавља трговина на велико све више добија на
важности. У склопу заједничких интереса, ове акције треба да су
међусобно синхронизоване. Недовољна координација промоције доводи
до "прескакања" гросистичког посредовања. С друге стране, одустајање
од промоционе аутономије угрозило би имиџ трговине на велико. Из тога
произилази потреба за лансирањем неких посебних, гросистички
обојених, комерцијалних порука.
Иако институционални гросисти у појединим секторима губе на значају,
то никако не значи да ће нестати са тржишта. Оно што се може
закључити за велепродају је да значај традиционално велепродајних
функција у каналима маркетинга расте и њихово ефикасно обављање
често представља круцијалну конкурентску предност.
Веледрогерије као институција велепродаје у
каналима маркетинга фармацеутских производа
Веледрогерије имају веома значајну улогу у каналима маркетинга
фармацеутских производа. Наиме, у фармацеутским каналима
маркетинга доминира мали број великих произвођача на страни понуде, а
на страни тражње је велики број ситних малопродаваца (апотека),
институционалних купаца (болница) и још већи број финалних потрошача
тј. корисника лекова. У таквим условима, значај велепродајних функција
посебно долази до изражаја. Наиме, у појединим индустријама, као што
је нпр. прехрамбена малопродаја, малопродавци су постали толико јаки
да су по величини и прометима које остварују далеко надмашили
велепродавце, а и многе произвођаче. Тако да су данас у развијеним
привредама, али и у многим земљама у развоју малопродавци
232
доминантни на тржишту и преузимају многе традиционално велепродајне
функције. Међутим, у фармацеутским каналима маркетинга је потпуно
другачија ситуација. Наиме, у већини земаља је малопродаја уситњена и
недовољно јака да преузме традиционално велепродајне функције, а
произвођачи теже да се специјализују у производњи и мали број њих
преузима на себе обављање наведених функција. Из наведеног се може
закључити да су велепродавци тј. веледрогерије неизоставни учесник у
каналима маркетинга фармацеутских производа јер су они једини
носиоци веома битних функција које се морају обавити у каналима
маркетинга. Поред тога, чак и када малопродаја није превише уситњена,
већ се јављају крупнији играчи на тржишту, добар део њих не жели да
преузима традиционално велепродајне функције као што су транспорт и
складиштење, јер не могу да их обављају ефикасно као веледрогерије.
Класични канал маркетинга фармацеутских производа изгледа као на
слици 1.
ПРОИЗВОЂАЧ
PROIZVOĐAČ
ВЕЛЕДРОГЕРИЈА
АПОТЕКА ИЛИ
БОЛНИЦА
КРАЈЊИ КОРИСНИК
Слика 1. Класични канал маркетинга фармацеутских производа
Сврха канала маркетинга је да пренесе производ од произвођача до
крајњег корисника. У прошлости је у највећој мери доминирао класични
канал маркетинга фармацеутских производа који је представљен на
слици 1., а у коме су се фармацеутски производи кретали од произвођача
преко веледрогерија до апотека и других институционалних купаца па
све до крајњих корисника.
Висок степен регулације фармацеутских канала маркетинга, као и
притисци од стране потрошача и државе да се снизе цене
фармацеутских производа су довели до еволуције класичног у
конвенционални канал маркетинга фармацеутских производа. Притисци
за смањењем издатака за здравствену заштиту становништва су довели
до тога да генерички лекови мењају брендиране лекове, али и до већег
увоза лекова, као и до избацивања скупих лекова са позитивних листа
лекова.
233
Наведени ценовни притисци су захтевали повећану ефикасност у
каналима маркетинга и канали су морали да се трансформишу. Међутим,
наведена трансформација ни у ком случају није умањила значај
веледрогерија. Наведене промене су натерале веледрогерије да се
консолидују и да се међусобно спајају и преузимају како би постале веће
и јаче компаније и имале већу преговарачку снагу у односу са
произвођачима, али и малопродавцима.
У конвенционалном каналу маркетинга произвођачи користе услуге две
различите врсте веледрогерија како би своје производе ставили на
располагање малопродаји и крајњим корисницима, а то су веледрогерије
са потпуним асортиманом и веледрогерије са ограниченим асортиманом.
Веледрогерије са потпуним асортиманом имају широк асортиман
производа у коме се налази јако велики број разноврсних лекова и имају
логистичке капацитете да испоруче лекове на широкој територији у
кратком временском периоду. Малопродаја је имала све већи проблем да
складишти лекове пошто се њихов број из године у годину повећавао.
Услед ограниченог продајног и складишног простора апотеке су
снижавале нивое залиха. Ниски нивои залиха могу да угрозе редовно
снабдевање пацијената, нарочито када су у питању мање фреквентни
лекови. Веледрогерије су морале да дају одговор на овај проблем који се
јавио и да омогуће нормално функционисање апотека. У ту сврху
развијени су напредни системи испорука који подразумевају и
снабдевање апотека неколико пута дневно и ово је пракса која је
заживела у појединим земљама ЕУ. Употреба информационе технологије
је овде одиграла веома значајну улогу и електронским путем се поручи
преко 90% лекова. Модерне веледрогерије поред изражене
асортиманске функције активно обављају и функцију финансирања
апотека, а врше улагање и у едукације запослених и пацијената. «One
stop shopping» је концепт који је карактеристичан за модерну
малопродају и велепродају. Савремени купац жели да на једном месту
нађе све производе који га интересују. Тако је и са фармацеутским
производима. Веледрогерије са потпуним асортиманом се труде да
пруже ово куповно искуство својим купцима. Оне на залихама имају јако
широк и дубок асортиман лекова који укључује и високообртне лекове,
али и оне нискофреквентне који су обично скупљи, а имају релативно
малу тражњу. Међутим, с обзиром да су у питању лекови, недостатак
неког од њих може да угрози здравље и живот пацијената тако да је и
интерес државе и пацијената да се ови лекови држе на залихама.
Посебан проблем се јавља када чување одређених лекова захтева
посебне услове као што су нпр. расхладне коморе и специјална возила,
као и мали ручни фрижидери. Специјални услови чувања повећавају
значајно логистичке трошкове веледрогерија. Веледрогерије са потпуним
асортиманом могу да послују по принципу ексклузивне и слободне
дистрибуције. Код екслузивног дистрибутивног система произвођачи за
цео свој асортиман склапају ексклузивне уговоре са појединачном
веледрогеријом за одређени период времена и на одређеној територији,
најчешће у одређеној земљи. Наведени систем функционише у Шведској
и Финској. Код слободне дистрибуције, веледрогерије могу да
234
дистрибуирају лекове различитих произвођача
заступљен у већини развијених земаља.
и
овај
систем
је
Други тип су веледрогерије са ограниченим асортиманом. Њихова
карактеристика је да имају ужи асортиман који се састoји пре свега од
високообртних лекова који се брзо продају. Проблем који се јавља у овом
случају је да оне не могу у потпуности задовољити потребе купаца и да
један део тражње остаје незадовољен. Међутим, њихова конкурентска
предност није асортиман, већ цена. С обзиром да имају ужи асортиман
високообртних производа њихови трошкови држања залиха су нижи, а
оперативна ефикасност је већа. Ако се томе дода чињеница да често у
свој асортиман не укључују лекове који захтевају посебне услове чувања,
добија се значајна уштеда у трошковима. Уштеде у трошковима се
преносе на цене и тиме се купци компензирају за слабији асортиман. Код
ових веледрогерија је такође нижи ниво продајне услуге, па се дешава да
се наплаћује превоз, роба се ређе испоручује него код других
веледрогерија, а такође се захтева минимални износ наруџбине.
Проблем код ових веледрогерија је што би се са њиховом доминацијом
на тржишту, фокус ставио на високообртне лекове. Нискообртни лекови,
чија је тражња нередовна и ниска би били значајно запостављени и то би
могло да доведе до угрожавања здравља пацијената. Зато се у
појединим земљама, као што су Италија, Немачка и Француска захтева
од веледрогерија да имају потпуни асортиман производа. Наравно, овде
се ради o мешању државе у процес доношења стратешких одлука
веледрогерија, што још једном показује високу регулисаност
фармацеутског тржишта.
С обзиром да су се јавили алтернативни канали маркетинга
фармацеутских производа, у оквиру којих произвођачи некада покушавају
да заобиђу велепродавце, веледрогерије су почеле да се више
оријентишу на потребе купаца и да модернизују своје капацитете,
акценат се ставља и на стратешка партнерства са осталим члановима
канала маркетинга фармацеутских производа. Посебно треба нагласити
велика улагања у информационе системе и електронско пословање
веледрогерија које има за циљ да повећа ниво услуге које велепродаје
пружају пре свега ситним малопродавцима, а нарочито на подручју
управљања залихама.
Директна дистрибуција је највећа претња за опстанак веледрогерија.
Наиме, стални притисци на снижавање издвајања за фармацеутске
производе, су довели до тога да поједини произвођачи, али и владе
појединих земаља теже да избаце веледрогерије из канала маркетинга
фармацеутских производа. Директна дистрибуција се у првом моменту
односила на болничке апотеке, али касније и на класичне апотеке.
Интерес произвођача је био да се на овај начин приближе тржишту и
крајњим корисницима, као и да повећају продају сопствених лекова,
пошто за разлику од веледрогерија, само њих нуде апотекама.
Информације које добијају о крајњим корисницима су веома значајне за
произвођаче. Међутим, треба нагласити да се оваква стратегија исплати
произвођачима само ако могу да доставе производ до апотека по цени
235
која је нижа од велепродајне марже веледрогерија. У супротном,
директна дистрибуција се не исплати. Поред тога, овакав начин
дистрибуције захтева од апотека да имају већи складишни простор у
објектима, као и да контактирају са већим бројем произвођача уместо са
малим бројем веледрогерија, што им уситњава набавке и доводи до
смањења њихове набавне моћи. Такође им усложњава процес
наручивања робе. Степен директне дистрибуције је повезан са
величином субјеката у малопродаји и што су они већи, може се очекивати
и већа директна дистрибуција, мада постоје и изузеци од ове тврдње.
Велики малопродавци понекад теже да директно набављају робу од
произвођача фармацеутских производа, али та пракса, пре свега, зависи
од исплативости тог процеса. Проценат директне дистрибуције углавном
не прелази 15% од укупног промета фармацеутских производа у већини
земаља, а у многима од њих износи 2-3%. У будућности се може
очекивати раст директне дистрибуције, али ће дистрибуција
фармацеутских производа преко веледрогерија и даље доминирати
фармацеутским каналима маркетинга.
Наручивање поштом и преко интернета, као и паралелни увоз лекова су
други видови алтернативних канала маркетинга, али они на светском
тржишту још увек имају релативно мањи значај. Међутим, треба
нагласити да ће електронска трговина имати већи значај у будућности
када је у питању фармацеутско тржиште.
У Европској унији (без Малте и Кипра) и Швајцарској и Норвешкој,
функционишу 772 веледрогерије са пуним асортиманом и оне су
подељене у две групе:
1. Паневропске веледрогерије – то су велике веледрогерије које су
настале укрупњавањем у циљу већег утицаја у каналима
маркетинга и ради постизања што веће логистичке ефикасности.
Оне послују у већем броју земаља Европске уније;
2. Националне и регионалне веледрогерије – послују у једној или
неколико земаља. Њихов број је из године у годину у паду. У
будућности се могу очекивати процеси концентрације и
интеграције код националних и регионалних веледрогерија.
Треба нагласити да 186 веледрогерија покрива шест најзначајнијих
тржишта у Европској унији (Немачку, Шпанију, Француску, Италију, Велику
Британију и Холандију). С тим што треба нагласити да их у Шпанији има
58, Италији 85, а у Холандији 5, Француској 6, Великој Британији 9 и
Немачкој 13 (Извор: ГИРП). Наведени подаци показују да је
веледрогеријско тржиште високо концентрисано у већини развијених
европских земаља. Наведени процеси концентрације и интеграције се
настављају и може се очекивати њихово интензивирање у будућности.
Веледрогерије су саставни део канала маркетинга фармацеутских
производа и то ће и остати у будућем периоду. Једино се могу очекивати
даље трансформације веледрогерија и њихово даље укрупњавање у
циљу јачања преговарачке позиције са великим произвођачима и
236
малопродајом која има тенденцију да се укрупњава.
15.2. Анализа
канала
производа у Србији
маркетинга
фармацеутских
Фармацеутско тржиште у Србији се сматра недовољно развијеним и у
европским, али и у регионалним оквирима. Криза деведесетих у Србији,
као и светска економска криза која се прелила на Србију су значајно
утицали на наше фармацеутско тржиште.
И поред наведене чињенице, канали маркетинга фармацеутских
производа у Србији имају доста сличности са светским каналима
маркетинга, али и велике специфичности по којима одступају. Наиме,
виши степен концентрације производње лекова, као и уситњеност
малопродаје су сличности са развијеним светом. Оно по чему евидентно
одступамо је постојање великог броја веледрогерија, којих има значајно
више него у земљама Европске уније.
Процењена величина тржишта је око 750 милиона евра, а наведена
процена подразумева поред тржишта лекова, потрошњу и свих осталих
медицинских производа који се троше у болницама, као и парафармацију
и ОТЦ производе. Оно што треба истаћи је да око 80% вредности
тржишта чине лекови на рецепт, док се око 20% односи на ОТЦ
производе и парафармацију. Што се може видети на Графикону 4.
Grafikon 4. Tržišno učešće pojedinih grupa farmaceutskih proizvoda u
S
r
b
i
j
i
u
2
0
1
1
.
90.00%
80.83%
80.00%
75.53%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
14.83%
20.00%
10.28%
9.60%
8.84%
10.00%
0.03%
0.04%
0.00%
Rx
OTC
Dijet. Supl.
Količinsko
Homeopatski
Vrednosno
Извор: Pharmexpert
Када је у питању количинско тржишно учешће, ОТЦ производи имају
нешто већи значај и достижу 14,83%, али је то још увек далеко од 75%
које имају лекови. Наведена структура је веома битна са аспекта
државне регулације тржишта.
237
Тржиште фармацеутских производа, а пре свега тржиште лекова је
високорегулисано у Србији. Држава уређује канале маркетинга лекова и
прописује услове за промет лекова. Законом о лековима и медицинским
средствима је одређено да држава одређује цене лекова, а у складу са
наведеним законом, држава је донела и Уредбу о критеријумима за
формирање цена лекова, као и Одлуку о ценама лекова за хуману
употребу. Наведеним актима, држава контролише цене свих
регистрованих лекова, а такође и малопродајне и велепродајне марже
које се могу зарачунавати на лекове. Прописана велепродајна маржа
износи 6% од велепродајне цене лека, а малопродајна маржа 12%.
Самим тим, држава значајно утиче на учеснике канала маркетинга
лекова и на њихову профитабилност.
Држава је највећи купац лекова, јер се поред болница у њеном
власништву налази и преко 30 апотекарских установа са преко 900
апотека. Велики проблем и за веледрогерије и за произвођаче
представља чињеница да држава нередовно исплаћује своје обавезе
када су у питању лекови који се издају на рецепт и да се дуго чека на
исплату јер постоји хроничан недостатак новца предвиђеног за ове
намене.
На тржишту преовлађују генерички лекови, када су у питању количине
потрошених лекова, што је уобичајено за земље са сличним степеном
привредне развијености. Међутим, треба нагласити да оригинални
лекови имају значајно вредносно учешће.
На тржишту преовлађују домаћи лекови, када је у питању количинско
тржишно учешче, али зато увозни лекови имају већи проценат
вредносног тржишног учешћа, што се може видети на графиконима 5 и 6.
Grafikon 5. Domaći i uvozni lekovi na tržištu Srbije - količina
100%
90%
35.84%
40.02%
41.54%
59.98%
58.46%
80%
70%
60%
50%
40%
64.16%
30%
20%
10%
0%
2010
2011
Domaći lekovi
2012
Uvozni lekovi
Извор: ИМС
238
На Графикону 5. се може видети да домаћи лекови учествују са око 60%
у укупној количини лекова која се прода на тржишту Србије. Треба
нагласити да ово тржишно учешће пада из године у годину, па је тако
пало са 64% у 2010. на 58% у првих осам месеци 2012. године.
Истоветне податке за првих осам месеци 2012. су објавиле две
најпознатије истраживачке куће које се баве фармацеутском индустријом
у Србији, а то су ИМС и Pharmexpert. Наведени тренд је између осталог
резултат проблема које су поједини домаћи произвођачи лекова имали у
протекле две године.
Grafikon 6. Domaći i uvozni lekovi - vrednost
100%
90%
80%
59.29%
61.90%
62.54%
40.71%
38.10%
37.46%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2010
2011
Domaći lekovi
2012
Uvozni lekovi
Извор: ИМС
Када је у питању вредносно тржишно учешће, доминирају увозни лекови,
који су у првих 8 месеци 2012. имали 62,5% тржишног учешћа према
ИМС-у, а 61% према Pharmexpert-у. У сваком случају, у 2012. години је
вредносно тржишно учешће страних лекова премашило 60% што је раст
у односу на претходне 2 године. Наведени подаци показују да домаћи
произвођачи слабе и да полако постајемо тржиште које је високо зависно
од увоза лекова. Увозни лекови су знатно скупљи од домаћих, тако да то
утиче и на повећање трошкова здравствене заштите у Србији.
Генерички лекови су доминантно заступљени када је у питању
количинско тржишно учешће у Србији, али је та разлика много мања код
вредносног тржишног учешћа. Што се може видети на Графиконима 7. и
8.
239
Grafikon 7. Originalni vs. Generički lekovi - količina
100%
90%
80%
70%
77.64%
76.66%
77.49%
22.36%
23.34%
22.51%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2010
2011
Originalni
2012
Generički
Извор: ИМС ( подаци за 2012. обухватају период јануар – август )
Grafikon 8. Originalni vs. Generički lekovi - vrednost
100%
90%
80%
51.28%
51.65%
51.64%
48.72%
48.35%
48.36%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2010
2011
Originalni
2012
Generički
Извор: ИМС ( подаци за 2012. обухватају период јануар – август )
Оригинални лекови су скоро изједначени са генеричким по величини
вредносног тржишног учешћа и њихов однос је мање више константан у
протекле три године. Међутим, када је у питању количинско тржишно
учешће, значај генеричких лекова долази до изражаја, јер се три пута
више генеричких лекова потроши у Србији него оригиналних. Наведени
однос показује да су оригинални лекови значајно скупљи од генеричких,
што је случај и у свету. Такође, битна је чињеница да водећи домаћи
прозвођачи фаворизују производњу јефтинијих, генеричких лекова, што
ће се видети у наредном тексту који се односи на позицију произвођача у
каналима маркетинга.
240
Позиција произвођача у каналима маркетинга
фармацеутских производа у Србији
На тржишту Србије доминирају велики произвођачи лекова. Првих 10
произвођача има преко 60% количинског тржишног учешћа, што се може
видети на Графиконима 9. и 10., а првих 20 произвођача преко 80%
тржишног учешћа у 2011. години.
Grafikon 9. Tržišno učešće proizvođača lekova - jan. - avg. 2012.
35%
33%
30%
25%
20%
19%
15%
12%
10%
9%
7%
7%
5%
5%
3%
5%
6%
5%
4%
2%
2%
2%
NOVARTIS
GSK
SANOFI
AVENTIS
3%
3%
4%
3%
0%
0%
STADA
GALENIKA
ACTAVIS
PFIZER
Količinsko tržišno učešće
NOVO
NORDISK
BAYER
ALKALOID
Vrednosno tržišno učešće
Grafikon 10. Tržišno učešće proizvođača lekova u 2011.
35%
34%
30%
25%
20%
20%
15%
12%
10%
8%
8%
6%
5%
6%
5%
5%
5%
3%
3%
5%
3%
2%
2%
2%
3%
3%
0%
0%
STADA
GALENIKA
ACTAVIS
PFIZER
NOVARTIS
Količinsko trž. učešće
GSK
SANOFI
AVENTIS
NOVO
NORDISK
BAYER
ALKALOID
Vrednosno trž. učešće
Извор за оба графикона: ИМС – у наведене податке нису укључени
подаци појединих произвођача који чине око 20% тржишта.
Као што се може видети из наведена два графикона, тржишни лидер је
241
HEMOFARM STADA, који је имао 33% количинског и 19% тржишног
учешћа у првих осам месеци 2012., а слично учешће је имао и у 2011.
години. Велика разлика између количинског и тржишног учешћа показује
да се HEMOFARM оријентисао на производњу јефтинијих лекова.
HEMOFARM је значајан раст протеклих година остварио путем
преузимања неких домаћих произвођача као што су PANFARM и ZORKA
FARM. Преузимање компаније HEMOFARM од стране велике немачке
фармацеуске компаније STADA је дало додатни импулс развоју
компаније. С друге стране, тржишно учешће првог пратиоца, GALENIKE,
је значајно пало у протеклих неколико година, услед многобројних
проблема са којима се компанија сусретала. GALENIKA је у већинском
државном власништву. Трећи значајан произвођач је ZDRAVLJE ACTAVIS,
које је преузео један од водећих светских произвођача ACTAVIS и у
великој мери рационализовао производњу и дистрибуцију. По
вредносном тржишном учешћу, ZDRAVLJE ACTAVIS је достигло
GALENIKU , али GALENIKA још увек има предност када је у питању
количинско тржишно учешће. Преостале компаније на листи водећих су
углавном познате међународне компаније које продају скупље лекове.
Један од изузетака је македонски ALKALOID који има значајно
количинско тржишно учешће од 6%, а вредносно од 3%, што говори да су
њихови лекови ценовно испод просека српског тржишта.
На тржишту Србије, произвођачи имају веома значајну улогу у каналима
маркетинга фармацеутских производа. С обзиром на регулисане цене
лекова и малопродајне и велепродајне марже, они често пресудно утичу
на профитабилност веледрогерија кроз давање великих попуста, пре
свега у виду cassa sconto који могу бити и неколико пута већи од
велепродајне марже. Величина произвођача такође значајно утиче на
њихову преговарачку моћ са осталим члановима канала маркетинга
фармацеутских производа.
Међутим, неповољни тржишни токови у склопу са различитим другим
проблемима су довели до тога да су неки од највећих домаћих
произвођача лекова дошли у веома тешку ситуацију (GALENIKA,
JUGOREMEDIJA). Неопходно је да се предузму кораци у циљу
стабилизације пословања наведених произвођача, јер су лекови
стратешки производ и битно је да држава барем у одређеној мери има
значајан утицај у овом сектору, као што га има у малопродаји лекова.
Позиција веледрогерија у каналима маркетинга
фармацеутских производа у Србији
Веледрогерије имају веома значајну улогу у каналима маркетинга
фармацеутских производа у Србији. Практично целокупан промет лекова
се врши преко веледрогерија, а директно снабдевање малопродаје од
стране произвођача, иако није забрањено, практично, није присутно на
нашем тржишту.
У Србији, у највећој мери, фармацеутски призводи се продају преко
конвенционалних канала маркетинга, док су алтернативни канали
242
маркетинга
занемарљиви.
Конвенционални
канал
маркетинга
подразумева да произвођачи своју робу пласирају на тржиште преко
веледрогерија које снабдевају малопродају, приватне и државне апотеке
и болнице. На тржишту доминира пракса слободне дистрибуције тј. један
произвођач склапа уговоре са више веледрогерија преко којих пласира
своје производе, а такође веледрогерије у свом асортиману имају
производе више произвођача.
На нашем тржишту лидери су веледрогерије са потпуним асортиманом
које у своју понуду укључују и високообртне, али и нискообртне лекове.
Њихови трошкови држања залиха су већи због тога, али са осталим
аспектима логистичке ефикасности успевају да надокнаде део трошкова.
Конкурентност остварују нуђењем потпуног асортимана, али и већим
спектром услуга које нуде својим купцима као што су нпр. управљање
залихама, транспорт лекова, информациона подршка и сл. Процена је да
оне имају преко 80% тржишног учешћа у Србији. Веледрогерије са
ограниченим асортиманом имају знатно мање производа у свом
асортиману, и то претежно високообртних лекова. У питању су, претежно,
јефтини, домаћи, генерички лекови. Њихова главна конкурентска
предност је ниска цена, и тиме успевају да опстану на тржишту и да
задрже своје позиције.
Степен фрагментације на веледрогеријском тржишту Србије је значајно
већи него што је то у развијеним земљама. На тржишту Србије послује
преко 200 веледрогерија. Оно што треба истаћи је да неколико водећих
веледрогерија има значајно тржишно учешће, што се може видети из
Графикона 11.
Grafikon 11. Veledrogerije - tržišno učešće u 2011.
25.00%
23.77%
20.00%
15.00%
10.00%
13.77%
9.19%
8.63%
8.15%
7.07%
6.40%
5.05%
5.00%
3.76%
2.54%
0.00%
Ve
le
f
ar
m
Ph
o
en
ix
Fa
rm
ph
ar
m
a
al
og
is
t
Ph
a
Er
m
rm
as
w
is
s
a
Ad
o
c,
k
Ve
g
on
s
G
a
lo
s
Ju
ar
ij-
Fa
rm
ac
ija
go
he
m
ija
Ko
rp
D
el
ta
fa
rm
fa
rm
ac
ija
Извор: АПР ( у оквиру наведених података се налази и промет који је
243
остварен између веледрогерија , као и њихови други приходи, што
делимично умањује вредност наведених података )
Из приложеног графикона јасно се уочава да наведених 10 највећих
веледрогерија има 88,33% учешћа на фармацеутском тржишту. То
практично значи да преосталих 100 и више веледрогерија имају нешто
изнад 10% на фармацеутском тржишту. Овај податак у довољној мери
показује висок степен фрагментираности веледрогеријског тржишта у
нашој земљи. Велико је питање како уситњене веледрогерије са
скромним кадровским и материјалним капацитетима могу бити прави
партнер на тржишту и то како у односу на произвођаче, тако исто и у
односу на купце.
Као што се може видети из Графикона 11., тржишни лидер у сектору
веледрогерија на фармацеутском тржишту Србије је PHOENIX PHARMA,
која је део велике европске веледрогерије PHOENIX GROUP која послује
у 23 европске земље. PHOENIX GROUP је на српско тржиште ушла
путем аквизиције домаће веледрогерије.
Први пратилац лидера у 2011. је била компанија FARMALOGIST која је
имала тржишно учешће од 13,77%. Иначе, FARMALOGIST је основан
2002. и имао је врло динамичан развој, а поред веледрогеријског
бизниса, има и сопствену производњу. PHARMASWISS је други пратилац
лидера са 9,19% тржишног учешћа, а затим следи Велефарм са 8,63%.
Треба истаћи да се тржишно учешће Велефарма значајно смањило у
2011. у односу на претходне године када је он био неприкосновени
тржишни лидер, о чему ће бити више речи у Тачки 15.3 а да се учешће
других веледрогерија, пре свега PHOENIX PHARMA драстично повећало.
У 2012. је дошло до додатног смањења тржишног учешћа компаније
Велефарм због уласка у стечајни поступак.
Вредност целокупног веледрогеријског тржишта је пала у 2011. у односу
на 2010. за 7%, што је веома значајно смањење. На Графикону 12. је
приказана вредност веледрогеријског тржишта у Србији.
244
Grafikon 12. Vrednost veledrogerijskog tržišta u Srbiji
100,000,000
90,000,000
80,000,000
70,000,000
60,000,000
u 000 din
50,000,000
40,000,000
30,000,000
20,000,000
10,000,000
0
2011
2010
2009
2008
2007
Извор: АПР ( у оквиру наведених података се налази и промет који је
остварен између веледрогерија , као и њихови други приходи, што
делимично умањује вредност наведених података )
Промене на веледрогеријском тржишту у последњих неколико година су
биле јако динамичне и велики број компанија је нестао са тржишта или
драстично смањио свој утицај, док су неке нове веледрогерије настале и
значајно се прошириле на тржишту.
На пословање веледрогерија у значајној мери утиче прописана цена
лекова која се издаје на рецепт и њихова прописана маржа. Наиме, као
што је напоменуто, веледрогеријама се признаје маржа од 6% на
велепродајну цену, што значи да оне у укупној цени лека учествују са
5,36% што значајно утиче на профитабилност компанија. Када се овоме
додају дуги рокови плаћања, профитабилност и ликвидност
веледрогерија је угрожена. Олакшавајућа околност за веледрогерије су
бонуси које добијају од произвођача и који им фактички омогућавају да
профитабилно послују. Најчешће се користи cassa sconto који може да
буде и неколико пута већи од прописане марже. Много већи cassa sconto
се добија на домаће лекове него на увозне.
У сваком случају, у будућности се може очекивати даља концентрација у
сектору веледрогерија. У 2011. је првих десет веледрогерија имало 88,3%
учешћа у промету, а у будућности се може очекивати да се тај проценат
повећа и да дође до даље концентрације и интеграције у овом сектору,
што је иначе и изразити тренд на европском тржишту.
Малопродаја
Србији
фармацеутских
производа
у
Највећи део промета лекова у Србији се реализује преко апотека.
245
Државне апотеке су у промету учестовале са 54% у 2011., док је учешће
приватних апотека износило 25%, што значи да апотеке учествују са
скоро 80% у укупном промету на мало.
Grafikon 13. Maloprodajni kanali lekova u Srbiji - vrednosno učešće
60%
54%
52%
50%
40%
30%
25%
23%
22%
20%
20%
10%
3%
1%
0%
Privatne apoteke
Državne apoteke
B
Vrednost 2010
o
l
n
i
c
e
D
r
u
g
o
Vrednost 2011
Извор: ИМС
Grafikon 14. Maloprodajni kanali lekova u Srbiji - količinsko učešće
60%
53%
51%
50%
40%
32%
31%
30%
20%
15%
14%
10%
2%
2%
0%
Privatne apoteke
Državne apoteke
B
2010
o
l
n
i
c
e
D
r
u
g
o
2011
Извор: ИМС
С обзиром да је количинско учешће апотека у малопродаји лекова још
веће него вредносно и износи 84% у 2011. години, може се закључити да
су апотеке кључни канал малопродаје за веледрогерије. Учешће болница
износи 14% у количинском малопродајном промету лекова и лекови који
се преко њих продају су скупљи од оних који се продају преко апотека.
246
У државном власништву се налази више од 30 апотекарских установа
које имају више од 900 апотека и преко којих су се до сада искључиво
продавали лекови који су ишли на рецепт тј. на терет Републичког фонда
здравственог осигурања, а пацијенти су били делимично или у
потпуности ослобођени плаћања лекова. Највећи ланац државних
апотека је Aпотекарска установа Београд, а значајне су и АУ Ниш, АУ
Крагујевац, АУ Нови Сад и др. Велики проблем државних апотека је
ликвидност с обзиром на дуго чекање на наплату потраживања од
државе по основу издавања лекова на рецепт.
Приватних апотека има око 1500 и у њима се продаје сличан асортиман
као и у државним апотекама, с тим што могућност подизања лекова на
рецепт још увек није дозвољена, иако постоје оправдане најаве да ће се
то у блиској будућности догодити.
Сектор приватних апотека је уситњен и у питању су углавном мањи
објекти. По броју апотека по глави становника Србија се налази у врху
европске лествице. Међутим, не треба то мешати са развијеношћу
апотека, пошто код нас доминирају мале апотеке.
Треба напоменути, да је и сектор малопродаје тј. aпотека,
високорегулисан али степен регулације је у неким сегментима нижи него
што је то у појединим земљама ЕУ. Приликом отварања апотеке није
неопходно да власник буде фармацеут, али је неопходно да има
запосленог фармацеута у апотеци. Формирање ланца апотека је
дозвољено, а такође је дозвољено да велепродаје имају сопствене
апотеке. Постоји неколико ланаца приватних апотека, као и апотеке које
су у власништву веледрогерија. По закону, лекови се морају продавати у
апотекама, тако да нема продаје лекова у супермаркетима као нпр. у
САД-у, али се и код нас све више дијететских производа може наћи у
малопродаји робе широке потрошње.
Маржа која се у апотекама зарачунава на лекове је законски прописана и
износи 12%. Додатни приход апотека је и cassa sconto које добијају од
веледрогерија и који може да буде и већи од прописане малопродајне
марже. Висина cassa sconto је често у директној сразмери са онима које
веледрогерије добијају од произвођача. Маржа на остале производе који
се продају у апотекама се слободно формира.
С обзиром на низак проценат законски прописане марже, апотеке у
великој мери зависе од бонуса које добијају од стране веледрогерија.
Због тога, као и због све јаче конкурнеције на тржишту мале приватне
апотеке се често удружују како би оствариле јачу преговарчку моћ у
односу на веледрогерије и набавиле лекове и друге производе под
бољим условима.
У будућности се може очекивати повећани степен концентрације апотека
и даљи развој ланаца апотека, али и нових пословних концепата на
нашем тржишту, као што је нпр. концепт који примењује компанија Lilly,
која има 121 дрогерију на територији Србије, у којима се поред
247
асортимана који има стандардна апотека продају и козметички и други
производи.
Болнице су такође значајан сегмент преко кога лекови долазе до крајњих
корисника. Оно што је позитивно за веледрогеријски бизнис у Србији је
што болнице не набављају лекове директно од произвођача већ користе
услуге веледрогерија. Као што је напоменуто, болнице чине око 20%
тржишта лекова у Србији и представљају значајан сегмент тржишта за
веледрогерије.
Најава централизације набавки лекова за државне установе ће имати
значајне ефекте на канале маркетинга фармацеутских производа, као и
на пословање веледрогерија. Само велике веледрогерије са значајним
капацитетима ће моћи да одговоре на захтеве цетрализованих набавки и
то ће утицати на даље укрупњавање у веледрогеријском бизнису.
Сви сегменти канала маркетинга лекова трпе значајне промене у
последњих неколико година и тај тренд ће се наставити и у будућности.
Оно што се може закључити је да ће процеси концентрације и
интеграције да се наставе и у сфери производње и код веледрогерија,
али и у сектору малопродаје. Наведена укрупњавања ће имати значајне
ефекте на функционисање целокупног фармацеутског тржишта, које ће и
даље остати високорегулисано.
15.3. Стратегија развоја и анализа тржишне позиције
Велефарма пре одласка у стечај 2012.
У току свог историјата компанија Велефарм је прошла пут од
најуспешније компаније у веледрогеријском бизнису у Србији до
уласка у стечај. Ово је други пут да се Велефарм у својој
историји налази у стечају. При томе треба истаћи да је после
првог стечаја успео брзо да се врати на лидерску позицију на
веледрогеријском тржишту Србије.
Историјат Велефарма
Велефарм је званично почео са радом 4. априла 1979. године и имао је
16 запослених и 800 m² изнајмљеног складишног простора и то као
организациони део Велефармације из Сарајева. Велефарм се
осамостаљује 1988. године, а 1989. добија статус предузећа. Предузеће
убрзано расте у наредним годинама и 1992. године постаје највећи
увозник лекова и средстава за лечење у бившој СФРЈ. У првих неколико
година од осамостаљења предузећа, Велефарм је отворио више
пословних центара у већим градовима Србије.
Компанија је 1994. године постала акционарско друштво у приватној
својини. У 1998. години се формира Xолдинг са четири зависна
предузећа. Званично почиње да ради «Велефармова школа» која има за
циљ да континуирано едукује кадрове предузећа и која је ангажовала
еминентне стручњаке у току свог рада. Велефарм је прва веледрогерија
у Србији и једна од првих у Европи која је добила међународни
248
сертификат за управљање квалитетом ISO 9001.
Велефарм је први пут ушао у стечај у априлу 2000. године, пре свега из
политичких разлога, а у октобру 2000. године се поново кренуло са
пословањем које се заснивало на принципима који су примењивани пре
стечаја. У 2002. се кренуло у ширење у иностранству кроз оснивање
првог регионалног предузећа и пословног центра у Бијељини, за
снабдевање здравствених установа у Републици Српској и целој
територији Федерације БиХ. Исте године је добијен међународни
сертификат за систем управљања заштитом животне средине ISO 14001.
У наредним годинама компанија наставља да расте и да успешно
послује. Значајна средства се улажу у модернизацију постојећих
капацитета, као и у отварање нових објеката. У 2009. години је изграђен
централни дистрибутивни центар – високорегално сладиште са 4000
палетних места и хладним коморама по најсавременијим светским
стандардима. Пре тога ниједан такав објекат није постојао у Србији. Сви
капацитети Велефарма су после модернизације задовољавали услове
ГДП – добре дистрибутивне праксе. У 2010. је завршена изградња
пословно дистрибутивног центра у Бања Луци. Исте године је почео и
процес реструктурирања компаније. У 2011. долази до промене у топ
менаџменту компаније, а 26. априла 2012. компанија поново одлази у
стечај. У јулу 2012. повериоци су одобрили израду Плана реорганизације
компаније која сада послује у стечају.
Тржишна позиција Велефарма у
главне конкуренте до 2012. године
односу
на
Велефарм је дуги низ година био водећа веледрогерија у Србији.
Позицију тржишног лидера је компанија држала до 2011. године, када је
ту позицију преузео PHOENIX PHARMA. На следећим графиконима се
може видети како се кретало тржишно учешће Велефарма у периоду
2007. до 2010. године. На Графикону 11. који се налази у оквиру Тачке
15.2 је дато тржишно учешће веледрогерија у 2011. години.
249
Grafikon 15. Veledrogerije - tržišno učešće 2010.
20.0%
18.5%
18.0%
16.0%
14.9%
14.0%
12.0%
11.1%
9.7%
10.0%
8.4%
8.0%
5.9%
6.0%
6.2%
5.7%
3.9%
4.0%
2.0%
0.0%
Velefarm
Phoenix
pharma
Farmalogist
Pharmaswiss
Erma
Adoc, kons
Vega
Jugohemija
farmacija
Pharmanari Unihemkom
Извор: АПР
Grafikon 16. Veledrogerije - tržišno učešće 2009.
24.9%
25.0%
20.0%
15.0%
13.0%
12.7%
9.9%
10.0%
9.0%
6.7%
5.7%
5.5%
4.2%
5.0%
0.0%
Velefarm
Phoenix
pharma
Farmalogist
Pharmaswiss
Erma
Adoc, kons
Jugohemija
farmacija
Vetfarm
Pharmanari Unihemkom
Извор: АПР
250
Grafikon 17. Veledrogerije - tržišno učešće 2008.
35.0%
33.2%
30.0%
25.0%
20.0%
15.0%
13.2%
9.6%
10.0%
8.4%
8.2%
7.6%
6.1%
5.0%
5.0%
0.0%
Velefarm
Phoenix pharma
Farmalogist
Pharmaswiss
Erma
Adoc, kons
Jugohemija
farmacija
Vetfarm
Извор: АПР
Grafikon 18. Veledrogerije - tržišno učešće 2007.
35.0%
33.8%
30.0%
25.0%
20.0%
15.0%
11.6%
10.6%
10.1%
8.8%
10.0%
7.4%
6.5%
5.2%
5.0%
0.0%
Velefarm
Phoenix pharma
Farmalogist
Pharmaswiss
Erma
Adoc, kons
Jugohemija
farmacija
Vetfarm
Извор: АПР
Као што се може видети из наведена четири графикона, тржишно учешће
Велефарма је падало из године у годину, почевши од 2008 године.
С тим што треба нагласити да је 2007. и 2008. године Велефарм био
убедљиви тржишни лидер који је покривао трећину српског тржишта.
Први пратиоци су имали око 10%-13% у ове две године, што значи да су
били далеко иза лидера.
У 2009. години је тржишно учешће Велефарма пало на 25%, а пратиоци
251
су се кретали у распону од 9%-13%. Велефарм је био тржишни лидер и у
2010. са 18,5% тржишног учешћа, али му се PHOENIX PHARMA опасно
приближила са 15% тржишног учешћа.
У 2011. години је PHOENIX PHARMA преузела лидерску позицију на
тржишту, а Велефарм је пао на 8,6% тржишног учешћа. Криза у
компанији је драстично утицала на смањење промета Велефарма и у
2011. а нарочито у 2012. години када је компанија ушла у стечај.
Проблеме у пословању Велефарма је на најбољи начин искористила
PHOENIX PHARMA која је у 2011. остварила скоро 24% тржишног
учешћа, а у 2012. је наставила са даљим растом. FARMALOGIST је
такође подигао своје тржишно учешће у 2011. у односу на 2010. годину.
Стратегија развоја компаније до 2012. године
У својој стратегији развоја Велефарм је стављао акценат на развијање
неколико значајних извора конкурентске предности на основу којих је
годинама имао лидерску позицију на тржишту. Овде се пре свега ради о
оријентацији на купце и стратешким партнерствима са њима, логистичкој
супериорности у односу на конкуренте, стратешким партнерствима са
добављачима, квалитетним људским ресурсима, као и широком
асортиману производа и високом нивоу услуга које су пружане купцима.
Велефарм је одувек придавао велики значај купцима. Чак и у време
нестабилних периода, као што су биле деведесете године, Велефарм се
позиционирао као сигуран партнер који је гарантовао брзу и квалитетну
испоруку купцима. Велефарм је у почетку имао ужи асортиман, али је тај
асортиман морао касније да прошири због захтева купаца. У циљу
задовољења захтева купаца, Велефарм је у протеклих неколико година
имао јако широк асортиман који је бројао преко 15000 артикала.
Велефарм је ширио асортиман и због ширења портфолија купаца.
Наиме, у почетку Велефарм није био толико јак на болничком тржишту и
због тога је морао да прошири асортиман како би придобио и ову
категорију купаца, а истовремено смањио зависност од апотекарских
установа.
Табела 2. Структура купаца Велефарма у периоду 2008. – 2012.
Тип купца
2008
2009
2010
2011
Државне апотеке
48.4%
42.5%
34.7%
32.0%
Стационари (болнице)
28.9%
30.3%
24.4%
28.2%
Приватне апотеке
19.9%
17.1%
14.6%
11.2%
Веледрогерије
2.5%
9.7%
25.9%
28.5%
Остало
0.4%
0.4%
0.4%
0.1%
Укупно
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Извор: интерни подаци предузећа
I-IX 12
17.2%
31.3%
21.0%
30.5%
0.0%
100.0%
Као што се може видети из Табеле 2. Велефарм је у великој мери успео
да смањи зависност од апотекарских установа тј. државних апотека. У
252
2008. години Велефарм је 28,9% својих прихода остваривао од болница,
а скоро 20% од приватних апотека. Ако се наведеним процентима дода
чињеница да је Велефарм у 2008. години био убедљиви лидер на
тржишту по промету, то показује да је Велефарм остваривао значајне
приходе у сва три главна сегмента тржишта. Велефарм је био лидер и на
болничком тржишту, као и на тржишту државних апотека, а са PHOENIX
PHARMA се борио за лидерску позицију код приватних апотека. У
наредним годинама, државне апотеке су имале још мање релативно
учешће у промету Велефарма, али промена у структури промета је ишла
у корист веледрогерија. Наиме, притиснут кризом ликвидности у 2010. а
нарочито у 2011. години Велефарм је почео да продаје значајне количине
робе другим веледрогеријама, што је утицало на погоршање позиције
компаније. Наиме, Велефарм је одобравао велике попусте
веледрогеријским купцима и то је значајно угрозило профитабилност
компаније. Такође је ликвидност компаније била доведена у питање, као
и односи са добављачима.
У најбоље време, Велефарм је имао на залихама све најзначајније
домаће и увозне лекове. Компанија је била поуздани партнер страним
компанијама још од почетка деведесетих година и стратешка
партнерства која су тада склопљена су се одржавала све док компанија
није упала у кризу ликвидности. Дуги низ година Велефарм је имао
велики број консигнација страних партнера. Последњих година,
компанија се више оријентисала на домаће лекове, с обзиром на
финансијске проблеме које је имала.
Табела 3. Структура промета Велефарма по програмима у %.
ПРОГРАМ
2008 2009 2010 2011
Домаћи лек
42.
56.6
70.0
78.8
Увозни лек
Медицинска средства
Помоћна лековита средства
Лабораторијска дијагностика
Медицинска опрема
Дентал
Ветерина
Нерегистровани лек
Укупно
36.9
4.1
7.8
1.5
5.5
0.8
1.0
0.4
100
26.3
3.8
5.0
1.6
5.0
0.9
0.6
0.2
100
18.3
2.9
4.9
0.8
2.5
0.5
0.1
0.1
100
10.9
3.1
5.7
0.2
0.8
0.5
0.0
0.0
100
I-IX 12
74.0
18.5
1.8
4.6
0.1
0.6
0.2
0.0
0.1
100
Као што се може видети из Табеле 3. домаћи лек је подигао своје учешће
у промету Велефарма са 42,1% у 2008. на 78,8% у 2011, док је увозни лек
пао са 36,9% на 10,9%. Све друге категорије су такође смањиле своје
учешће у промету. Наведено кретање показује да је Велефарм постепено
сужавао свој асортиман и то, пре свега, због немогућности да редовно
сервисира своје обавезе према иностраним партнерима. Услед тога, они
су се окренули другим партнерима на веледрогеријском тржишту и
почели код њих да отварају консигнације које су раније биле код
Велефарма. Значајан раст домаћег лека у 2011. је резултат доста
253
дискутабилне и претеране оријентације на сарадњу са HEMOFARMOM,
чији су производи чинили преко 50% промета Велефарма у овој години.
Логистичка супериорност над конкурентима се огледала у чињеници да
је Велефарм имао и да и даље има далеко највеће и добро лоциране
складишне капацитете у земљи. У питању су модерни складишни
капацитети који покривају целокупну територију Србије. Велефарм има и
складишта која испуњавају услове који су прописани за чување лекова
под посебним режимом (одређена температура и сл.). Наведени
складишни капацитети су покривени са информационом технологијом,
тако да је управљање њима значајно олакшано. Поред тога, Велефарм је
имао велики број транспортних возила (тренутно их је 177), која су
служила за доставу робе купцима. Пословање Велефарма је било
организовано у 10 пословних центара и омогућавало је да се роба
доставља купцима два пута дневно у градовима у којима су постојали
пословни центри, а неколико пута недељно у другим местима. Роба је до
најзначајнијих купаца могла да стигне за два сата. На овај начин је
Велефарм у највећој мери преузео функцију држања залиха на себе, што
је купцима значило веома много. Наиме, мање новца им је било уложено
у залихе, а такође нису имали ни проблема са недостатком складишног
или продајног простора које чување високих нивоа залиха изазива. Ова
погодност је посебно долазила до изражаја у случају скупих
нискообртних лекова који су могли да заробе значајна средства
Велефармових малопродајних партнера.
Значајна улагања у људске ресурсе су омогућила Велефарму да има јако
квалитетне кадрове који су јако добри познаваоци прилика на
фармацеутском тржишту. Постојала је и посебна «Велефармова школа»
која је функционисала дуги низ година и у оквиру које су предавали
еминентни предавачи из разних области. На тај начин је омогућено
Велефармовим кадровима да добију знања која су им по природи
дефицитарна, а то су пре свега знања из маркетинга, менаџмента,
финансија и других области.
Уређеност пословних процеса и успешно имплементиран систем
квалитета су такође једна од значајних предности које је Велефарм имао
у протеклом периоду. Наиме, Велефарм је у овом сегменту био лидер на
тржишту Србије, а у многим елементима није заостајао ни за најбољом
европском праксом.
Стратегија екстерног ширења је имала значајну улогу у стратегији
Велефарма, тако да је компанија направила неколико аквизиција у
земљи и окружењу. Проблем је настао зато што је тај раст делом
финансиран из кредита.
Један од већих проблема Велефарма је што никада није био превише
фокусиран на трошкове и што је компанија у неким елементима
инвестирала изнад сопствених финансијских могућности. Део
инвестиција је финансиран из обртног капитала и због тога је компанија
морала да узима скупе кредите, што је била у основи крупна грешка.
254
Економска криза је негативно утицала на тржиште фармацеутских
производа у 2009. и 2010. години и то је значајно погодило компанију.
Терет финансијских расхода је био јако велики. С друге стране криза
ликвидности код главних купаца је узроковала застоје у плаћањима, тако
је компанија постала неликвидна, а то је утицало на односе са
добављачима и немогућност добијања високих cassa sconto, која су
кључна за ценовну конкурентност веледрогерија. Главни купци
Велефарма су у 2010. и 2011. години били државне апотеке и болнице,
код којих је период чекања на наплату био јако дуг. Значајна категорија
купаца су биле и веледрогерије, али због великих попуста који су им
давани, профитабилност је у овом случају била дискутабилна. Учешће
Велефарма код приватних апотека, које најбрже плаћају се значајно
смањило у периоду 2008-2011.
Поред тога, треба додати да је на тржишну позицију Велефарма утицала
и нелојална конкуренција. Наиме, настајање изузетно великог броја
веледрогерија и децентрализовани систем набавки за болнице су
омогућили да у одређеним случајевима веледрогерије и са незнатним
капацитетима добијају одређене послове са државним установама које у
нормалним условима никако не би могле да добију, већ би их добила
нека од веледрогерија са значајним капацитетима.
Такође, Велефарм је имао више од 600 запослених, а с обзиром на пад
промета, то је постало значајан терет за компанију.
Сви наведени елементи су довели до тога да Велефарм није више могао
да сервисира своје обавезе, рачун Холдинга је дуже од годину дана био у
блокади, да би у априлу 2012. године компанија ушла у стечај.
15.4. Тренутна
тржишна
позиција
стратегија њеног развоја
Велефарма
и
У циљу формулисања адекватне стратегије развоја компаније у будућем
периоду, неопходно је анализирати тренутну тржишну позицију у којој се
Велефарм налази. За оцену тренутне тржишне позиције користиће се
веома позната техника менаџмента која се назива SWОТ анализа.
Тренутна тржишна позиција Велефарма
Велефарм тренутно послује у стечају који је отворен 26. априла 2012. У
јулу 2012. је одобрена израда Плана реорганизације. Предузеће послује
у стечају и циљ је да оствари што боље резултате и да се поново
адекватно позиционира и на продајном и на набавном тржишту.
Као што је наведено, аналитичко средство за процену тренутне тржишне
позиције Велефарма ће бити SWОТ матрица. Путем SWОТ анализе ће
се идентификовати интерне снаге и слабости предузећа, као и позитивни
и негативни фактори из екстерног окружења који утичу или могу
значајније да утичу на пословање предузећа. Шансе и опасности из
окружења се односе и на будући период. Циљ је да се повежу главне
255
снаге предузећа са шансама које се јављају у екстерном окружењу, као и
да се избегну опасности које долазе из окружења и да се минимализује
утицај слабости које Велефарм данас има.
У наставку је дата SWOT анализа Велефарма – Слика 2.
СНАГЕ
 Логистички капацитети - велики и
савремени складишни и транспортни
капацитети
 Стручни кадрови
 Непостојање потребе за већим
инвестиционим улагањима
 Рационализација броја запослених и
значајно смањивање трошкова радне
снаге
 Рационализације у трошковима
логистике
 Mогућности компаније за обезбеђење
обртног капитала
 Уређен систем пословних процеса и
систем квалитета компаније
 Оријентисаност на купце
 Добар имиџ компаније у прошлости
препознатљивост на тржишту
 Значајна улагања у здравстени систем
Србије у прошлости
ШАНСЕ
 Централизација набавки у здравству и
све већи оправдани интерес државе
да у будућем периоду има већу
ингеренцију на тржишту
фармацеутских производа
 Потенцијал за ширење портфолија
купаца
 Лекови на рецепт у прив. апотекама
 Скраћивање рокова плаћања
 Повољни демографски трендови
 Афирмација трговинске марке у
фармацији и улазак у производњу
 Улазак у малопродају
 Извесно укрупњавање и
концентрација на фармацеутском
тржишту
 Неопходност куповине већине
фармацеутских производа
 Приближавање ЕУ и раст стандарда
становништва
 Већа издвајања за здравствену
заштиту
СЛАБОСТИ
 Ослабљен имиџ предузећа у
стечају
 Финансијска позиција –
недостатак обртног капитала
 Низак промет
 Узак асортиман
 Прекид сарадње са многим
купцима
 Прекид сарадње са многим
добављачима
 Прекид сарадње са банкама и
осталим стејкхолдерима
ОПАСНОСТИ
 Конкуренција која је заузела
Велефармове позиције на
тржишту
 Нелојална конкуренција
 Укрупњавање малопродаје и
нестанак ситних купаца
 Директна дистрибуција
произвођача
 Задржавање веледрогеријских
маржи на садашњем нивоу и
високе банкарске камате
 Продубљење економске кризе у
Србији – нестабилан курс
 Политичка и економска
нестабилност и питање Косова
256
Када су у питању снаге које компанија има тј. интерне предности
компаније, Велефарм их има јако пуно с обзиром да послује у стечају.
Логистички капацитети и стручни кадрови су највеће предности које
компанија има. Наиме, ниједна веледрогерија на тржишту нема тако
развијен логистички систем који се састоји из значајних складишних и
транспортних капацитета.
Велефарм поседује око 27.000 m² најсавременијег складишног простора.
Складиштење лекова и осталих производа из асортимана постављено је
по принципу централног дистрибутивног центра и локалних
дистрибутивних центара. У целини је усвојен концепт високорегалних
складишта у којима се складишти палетизована роба. Високорегални
палетни систем складиштења и контролисани услови чувања производа
омогућавају адекватну манипулацију и очување својстава производа. Сви
центри имају стандардизоване рампе и виљушкаре за утовар и истовар
робе из камиона и манипулацију палетама унутар складишта.
Дистрибутивни центри су опремљени расхладним коморама и другим
техничким средствима довољног капацитета за чување оног дела
асортимана који захтева посебан температурни режим, а то су следећа
складишта:
1. Специјализована складишта

Хладна комора (2 – 8ºC)

Складишта са температуром до 15ºC

Складиште наркотика
2. Издвојена складишта

Складиште за лако запаљиве и експлозивне материје

Складиште отровних материја

Складиште ветерине

Складиште стоматологије
3. Складишта са посебном наменом

Карантин

Приватна царинска складишта

Консигнациона складишта
Складишни капацитети које Велефарм има далеко превазилазе тренутне
потребе компаније, па се добар део складишних капацитета може и
издавати или продати. Велефарм још увек чува 520 тона кинеских лекова
за потребе државе Србије.
Поред значајних складишних капацитета, Велефарм има и 177 доставних
возила. Комбинација модерних складишних капацитета и великог броја
доставних возила омогућава Велефарму да брзо и квалитетно достави
робу до купаца.
Значајна предност Велефарма су стручни кадрови. Наиме, предузеће је
257
годинама улагало у развој својих кадрова и, иако су неки од запослених
отишли из предузећа, то је још увек велики потенцијал који предузеће
има. Нешто мање од 600 људи је радило у Велефарму пре стечаја.
Тренутно у Велефарму ради око 300 људи, што је значајно смањење.
Међутим, 300 радника је довољно за тренутни обим активности, па чак и
за драстично повећање промета. Наиме, добар део радника је био вишак
јер се последњих година Велефарму промет смањивао, а број радника је
остајао исти. Смањење броја радника је предност за Велефарм, јер су
тиме значајно смањени трошкови, а то не утиче на квалитет обављања
радних задатака пошто је руководство компаније имало прилику да
изабере људе који су адекватни за обављање посла.
Једна од великих предности Велефарма је што има уређен систем
квалитета пословних процеса. Наиме, компанија је у прошлости доста
улагала у систем квалитета и развој пословних процеса и била је пионир
и лидер по овом питању на тржишту Србије, а слободно се може рећи и у
бившој Југославији.
У Табели 4. су приказани подаци о сертификацији ВЕЛЕФАРМ ад
Холдинг компаније
Стандард
EN ISO
9001:2008
EN ISO
14001:2004
BS OHSAS
18001:2007
Сертификационо
тело
TÜV NORD CERT
GmbH
Langemarckstraße
20
45141 Essen
GERMANY
Акредитација за
сертификационо
тело
Аудит
извештај
бр.
РЕГИСТАРСКИ
БРОЈ
СЕРТИФИКАТА
Важи до:
TGA-ZM-07-0600
3509
6031
04 100 990457
14.02.2015.
TGA-ZM-07-0660
3509
6032
04 104 990457
14.02.2015.
TGA-ZM-07-0664
3504
3553
04 116 990457
22.03.2015.
Оно што је битно је да наведени сертификати важе до 2015. године.
Велефарм има квалитетан систем пословних процеса који је јако битан
како за ефикасност саме компаније, тако и за партнере који сарађују са
Велефармом или који би потенцијално могли да сарађују. Посебну пажњу
овим елементима посвећују инострани партнери.
Велефарм је дуго био лидер на тржишту и најуспешнија веледрогерија у
Србији. И произвођачи и малопродавци који су сарађивали са
Велефармом су у њему дуго година имали поузданог партнера. Такође,
треба истаћи да је Велефарм много уложио у здравствени систем Србије,
пре свега у осавремењавање пословања апотека. Улагање у
модернизацију пословног простора и информациони систем су били
пракса коју је компанија примењивала. Поред тога, оријентисаност на
купце и брзо и квалитетно задовољење њихових потреба су и данас
остали филозофија коју компанија примењује у свом пословању.
Главне слабости компаније се односе на пословање у стечају. Наиме,
имиџ предузећа које послује у стечају је увек нарушен, а проблем је и
258
период пословања пре стечаја, када компанија није могла да извршава
своје обавезе. Тиме су нарушене позиције које је Велефарм имао код
многих партнера. Финансијска снага предузећа је значајна слабост, пре
свега недостатак обртних средстава. Међутим, држава има значајна
дуговања према Велефарму по основу чувања 520 тона кинеских лекова.
Са наплатом наведеног дуга, у значајној мери би се решио проблем са
обртним капиталом, што би дало нови импулс да се значајно повећа
обим пословне активности.
Узак асортиман и фокусирање на мање, пре свега приватне купце, су
директна последица недостатка обртног капитала и слабије финансијске
позиције. Наиме, Велефарм се у периоду непосредно по уласку у стечај
фокусирао на најфреквентније артикле, њих око 70, које претежно
продаје приватним купцима код којих су рокови плаћања знатно краћи,
него што је то случај код државних апотека и болница. Разлог је тај што
компанија не сме превише дуго да зароби обртни капитал, јер би јој то
довело у питање пословање.
Услед тога, ни промети које Велефарм остварује не могу да буду
превисоки. Оно што је позитивно је да предузеће бележи раст промета. С
обзиром на логистичке капацитете и стручност запослених, Велефарм би
требало значајно да повећа промет када се реше проблеми са обртним
капиталом.
Када су у питању шансе из окружења, поједина законска решења која су
ступила на снагу ће највероватније ићи у корист Велефарму. Наиме,
централизација набавки у здравству, према којој болнице немогу да
набављају самостално лекове и опрему, довешће до укрупњавања
тржишта веледрогерија. Наиме, само веледрогерије које имају велике
капацитете и средства да опслуже целокупан здравствени систем могу
да учествују на овим тендерима, а познато је да Велефарм и даље има
највеће логистичке капацитете у Србији. Тако да ће Велефарм било
самостално, било партнерски највероватније бити незаобилазан на
већини тендера. С друге стране, многе ситне веледрогерије, које су до
сада биле, некада и нелојална конкуренција, неће моћи више да добију
послове од појединачних болница, а самим тим њихова позиција на
тржишту ће бити значајно угрожена.
Такође је предвиђено да се постепено скраћују рокови плаћања које има
Републички фонд за здравствено осигурање и да они са садашњих 200
дана буду сведени на 150 дана у 2013., 120 дана у 2014. и 90 дана у
2015. години. Ово је позитиван корак за целу фармацеутску индустрију,
мада рокови и даље остају прилично дуги.
Додатна шанса је и у очекиваном и оправданом интересу државе да у
будућем периоду има већу ингеренцију на тржишту фармацеутских
производа. Држава не сме да допусти да се спроводи потпуна
либерализација тржишта фармацеутских производа. То у исто време
подразумева да држава са знатно већом диоптријом у односу на остале
сегменте тржишта треба да посвети пажњу функционисању
259
фармацеутског тржишта. Посебно се има у виду активност на плану
заштите од нелојалне конкуренције и спречавања корупције у овом делу
тржишта. Велико је питање да ли је држава и требала уопште да
приватизује Велефарм. С обзиром да су фармацеутски производи
стратешки ресурс и да у појединим земљама постоје државне
веледрогерије, не би било нелогично да и данас постоји државна
веледрогерија у Србији. Нарочито ако се узме у обзир да постоји велики
произвођач лекова који је у државном власништву, као и читав низ
малопродаваца који су у власништву државе. Испада да од свих
примарних учесника у каналима маркетинга фармацеутских производа
једино веледрогеријски сектор није до сада имао јаког државног играча.
Данас смо сведоци да је то била велика грешка и за државу и укупне
интересе скоро свих stejkholdera, а нарочито финалних купаца.
Грађани у Србији имају могућност да лекове на рецепт подижу и у
приватним апотекама од почетка 2013. године. Наведена мера ће
утицати на укрупњавање у сектору приватних апотека с обзиром да
подизање лекова на рецепт подразумева одређена улагања, а такође и
чекање на наплату средстава од Републичког фонда за здравствено
осигурање према горе наведеним роковима плаћања. Многе ситне
апотеке неће имати снаге да прихвате те услове, а с друге стране
изгубиће на конкурентности ако не буду пружале услугу подизања лекова
на рецепт, тако да се може очекивати да неке од њих и нестану са
тржишта. У сваком случају и овај корак води ка укрупњавању тржишта
малопродаје, али и тржишта веледрогерија. С обзиром да у Србији
послује преко 200 веледрогерија, а у шест највећих земаља Европске
уније 176 веледрогерија са потпуним асортиманом, очигледно је да и
наше тржиште мора да се уреди и да је укрупњавање неминовно.
Демографски трендови у свету су генерално наклоњени фармацеутској
индустрији, с обзиром на повећање просечне старости у развијеним
земљама и продужење просечног људског живота. Наведени трендови
директно утичу на продају фармацеутских производа. У Србији је слична
ситуација и оба показатеља расту из године у годину. Тако да се може
очекивати повећање тражње за фармацеутским производима по овом
основу.
Још једна од могућих шанси за развој будућег пословања је улазак у
производњу одређених фармацеутских производа, као и развијање
трговинске марке која би била у власништву Велефарма. Треба истаћи
да је тренд развоја трговинске марке јако присутан у светској трговини, и
то и у велепродаји и у малопродаји.
Шанса може да буде и улазак у малопродају. За овај стратешки правац су
се већ одлучиле одређене водеће светске веледрогерије. На пример
PHOENIX GROUP има своје велепродајне операције у 23 земље, а у 12
земаља има малопродајне активности.
Приближавање Србије Европској унији би требало да утиче на раст
стандарда становништва, али и на повећање издатака за здравствену
260
заштиту, тако да су то шансе за целокупну фармацеутску индустрију.
Када су у питању опасности за Велефарм, конкуренција је значајан
фактор. Наиме, кризу у Велефарму су поједини конкуренти искористили
да заузму позиције и код купаца, али и код добављача. Највећи
конкурент је PHOENIX PHARMA која је део велике паневропске
веледрогерије PHOENIX GROUP и представља највећег конкурента.
Међутим, опасност прети и од мањих веледрогерија, а нарочито од
нелојалне конкуренције којој је Велефарм био изложен у ранијем
периоду. Међутим, централизација набавки у болницама би требало да
разреши проблем нелојалне конкуренције у највећој мери.
Значајна опасност може да буде укрупњавање малопродаје јер се тиме
јача њихова преговарачка позиција у односу на велепродавце. Међутим,
овај тренд може чак и да користи Велефарму, јер велики малопродавци
траже и велике партнере у сектору веледрогерија. С друге стране, крупна
малопродаја је адекватнији партнер за директно снабдевање од стране
произвођача, тако да је то додатна потенцијална опасност. Међутим, с
обзиром на велики број значајних функција које велепродаја обавља у
каналима маркетинга фармацеутских производа, као и на трендове у
развијеним земљама и праксу у Србији, ова опасност није реална претња
у наредних неколико година.
Задржавање велепродајне марже на нивоу од 6% од велепродајне цене
је опасност за Велефарм јер повећава зависност веледрогерија од
бонуса које добијају од произвођача и самим тим им погоршавају положај
у каналима маркетинга.
Продубљење економске кризе у Србији може негативно да се одрази на
пословање Велефарма и представља опасност. Међутим, с обзиром да
су лекови производ чија тражња је нееластична, утицај је мањи него у
другим секторима. Оно што може да буде проблем је криза ликвидности
код главних партнера. Такође, велике осцилације курса динара могу да
доведу до губитака код учесника у каналима маркетинга фармацеутских
производа, јер је учешће увозних лекова јако велико на тржишту Србије.
Потенцијална политичка и економска нестабилност реално чине
опасност за стабилност пословања на дужи и краћи рок. При томе треба
имати у виду да у таквом амбијенту послују и сви остали учесници у
каналима маркетинга на фармацеутском тржишту Србије.
Анализа тренутне тржишне позиције Велефарма показује да постоји
потенцијал да предузеће успешно послује, јер има доста позитивних и
интерних и екстерних фактора који се могу искористити. С друге стране,
постоје и слабости компаније, као и опасности из окружења, али би
њихов утицај требало да се минимализује адекватном новом стратегијом
развоја компаније у складу са укупним решењима у Плану
реогранизације.
261
Стратегија развоја Велефарма
У својој стратегији развоја у будућем периоду Велефарм мора да се
ослони на неколико кључних конкурентских предности које има и да
максимизира ефекте које те конкурентске предности могу да му донесу
на тржишту.
С обзиром на тренутни низак ниво пословне активности у виду
оствареног промета, Велефарм мора да оствари значајне стопе раста у
наредном периоду. Предузеће може да одабере неку од следећих
основних стратегија раста које су на располагању:
1.
Стратегија пенетрације тржишта је стратегија којом предузеће
намерава да оствари раст тако што повећава продају постојећих
производа на постојећем тржишту. У случају Велефарма, то би значило
да предузеће са постојећим асортиманом треба да преузме део тржишта
од конкурената. Постоје две опције за примену ове стратегије, а то је: да
повећање продаје постојећим купцима који купују од предузећа кроз
њихову повећану куповину (њихов повећан обим активности) или
преузимање купаца који купују код конкуренције производе које
Велефарм има у асортиману. Јефтније је да постојећи купци повећају
наруџбине него да се придобију нови купци, али и ту постоје ограничења
у томе колико фармацеутских производа може апотека или болница да
апсорбује. С друге стране, придобијање нових купаца у одређеним
ситуацијама не мора да буде толико проблематично за Велефарм, с
обзиром да су многи од њих раније већ били купци који су само прешли
код конкурената јер је Велефарм фактички престао да послује.
Предности ове стратегије су што се остаје у постојећим оквирима
пословања и што компетенције које је предузеће већ освојило у
потпуности долазе до изражаја. С друге стране, ово може да буде опасна
стратегија ако се искључиво на њој заснива дугорочни развој предузећа.
2.
Стратегија развоја тржишта је логичан наставак стратегије
пенетрације тржишта када се исцрпе могућности раста на постојећем
тржишту, а нарочито ако је постојеће тржиште јако ограничено као што је
то тренутно ситуација код Велефарма, јер се не покривају одређени
значајни тржишни сегменти и када су у питању категорије купаца, али и
када је у питању географска територорија. Велефарм би требало да се
оријентише на тржишне сегменте са којима је већ пословао, као и да
искористи потенцијал који има када су у питању расположиви логистички
капацитети и људски потенцијали са којима објективно има све шансе да
покрије целу територију Србије.
3.
Стратегија развоја производа (асортимана) подразумева
увођење нових производа у асортиман и њихову продају на постојећем
тржишту. Велефарм тренутно има узак асортиман производа и у
будућности је неопходно његово проширење како би могао да буде
конкурентан водећим веледрогеријама на тржишту. У трговинским
предузећима је лакше реализовати ову стратегију, јер додавање нових
производа у асортиман не захтева улагање у истраживање и развој и
262
технолошке и производне иновације. Потребно је, с друге стране,
успостављање партнерских односа са произвођачима фармацеутских
производа и укључивања њихових производа у асортиаман. Када је у
питању асортиман, укључивање производа под трговинском марком је
једна од реалних опција развоја пред којом стоји компанија Велефарм.
4.
Стратегије хоризонталне и вертикалне интеграције могу такође
да буду извор раста. Међутим, с обзиром на велике капацитете којима
Велефарм располаже, у овом тренутку хоризонтална интеграција тј.
спајање са другим веледрогеријама или њихово преузимање није реална
опција. С друге стране вертикална интеграција може да буде
интересантна јер је тренд у фармацеутској индустрији. У фармацеутској
индустрији су присутна оба типа вертикалне интеграције. Вертикална
интеграција уназад је када веледрогерија преузме производне функције и
уђе у производњу. Вертикална интеграција унапред се јавља у случају
када веледрогерије улазе у сферу малопродаје.
5.
Неповезана диверсификација - улазак у потпуно ново тржишно
подручје са новим производима који немају везе са досадашњим
бизнисом. Када би Велефарм ушао у трговину прехрамбеним
производима и продавао је потпуно другим купцима него што их сада
има, то би била неповезана диверсификација. Ово је најмање реална
варијанта за Велефарм јер постоји опасност да се изгуби фокус
пословања. С друге стране ова стратегија се примењује када се жели
диверсификовати ризик пословања у само једној области и када се
исцрпе могућности раста у постојећем бизнису.
У наредном периоду се може очекивати примена неколико наведених
стратегија од стране Велефарма. Наиме, у периоду док је још обртни
капитал низак и нема простора за даље ширење асортимана или
ширења на нове тржишне сегменте доминираће стратегија пенетрације
тржишта. Велефарм треба да са постојећим или незнатно ширим
асортиманом максимално искористи потенцијал тржишних сегмената које
сада таргетира. Међутим, ова стратегија не може дугорочно да пружи
значајне резултате. С обзиром да је фокус на најфреквентнијим
артиклима у асортиману оваква стратегија омогућава брз обрт залиха и
захтева мања обртна средства. Такође фокусирање на купце који брже
плаћају робу омогућава Велефарму да одржи задовољавајући ниво
ликвидности.
Стратегију ширења асортимана Велефарм треба да примени чим то
буде дозволила финансијска ситуација. Наиме, с обзиром на логистичке
капацитете које Велефарм има тј. велики и модерни складишни простор
и бројну флоту транспортних возила, а све то у комбинацији са стручним
кадровима, предузеће има могућност да поново постане веледрогерија
са потпуним асортиманом и пуном услугом. Велефарм полако поново
стиче поверење добављача и полако успоставља партнерске односе који
су дешавањима у последње две године нарушени. Великим
произвођачима је такође у интересу да се Велефарм што пре у пуном
капацитету врати на тржиште веледрогерија. Наиме, лидер на тржишту
263
веледрогерија, PHOENIX PHARMA је сувише доминантан у односу на
остале веледрогерије и има велику преговарачку снагу што слаби
позицију произвођача у каналима маркетинга фармацеутских производа.
Постојање још једне веледрогерије сличне снаге би довело до
уравнотежења односа снага на тржишту. Када је у питању проширење
асортимана, оно може да се односи и на домаће лекове, али је јако
битно да Велефарм у свом асортиману има и увозне лекове који су били
ниско заступљени последњих година. Средства која Велефарму дугује
држава по основу вишегодишњег чувања кинеских лекова, али и по
другим основама би могла да буду неопходна ињекција за обезбеђивање
потребног обртног капитала која би омогућила Велефарму да прошири
асортиман у свом "пакету понуде" робе и услуга.
Када је у питању стратегија асортимана, Велефарм би требало да уведе
трговинску марку у своје пословање. Производи који се продају под
трговинском (сопственом) марком дефинишу се као потрошна добра
произведена од стране или по налогу трговца, а која се продају под
његовим именом или заштићеним трговачким знаком који је у његовом
власништву. Трговинска марка је веома популарна у трговини
прехрамбеним и модним производима, али значајно место има и у
трговини фармацеутским производима. У развијеним земљама, а и код
нас, присутне су на тржишту трговинске робне марке које су у
власништву веледрогерија и па чак и апотека. Производњу производа
под трговинском робном марком могу да врше услужно други
произвођачи, а чак може и Велефарм да има своје производне
капацитете уколико се процени да је то исплативо. У првој фази би
производња производа под трговинском марком била outsource-ована тј.
неко од произвођача би производио за Велефарм. С обзиром на значајно
учешће генеричких лекова на нашем тржишту, као и да 20% тржишта
отпада на не-лекове, реално је да би Велефармова трговинска марка
могла у наредном периоду да заживи.
У Табели 5. су приказане предности и недостаци развоја трговинске
марке са аспекта трговца и са аспекта произвођача.
Табела 5. Предности и недостаци развоја трговинске марке
ПРЕДНОСТИ
НЕДОСТАЦИ
За произвођача:
-дугорочни уговор смањује
стратешки ризик;
-боље коришћење капацитета
и снижавање трошкова по
јединици производа ;
-избегавање великих трошкова
за увођење новог производа на
тржиште ;
-могућност да се уз производ
са трговинском марком
пласира и сопствена марка.
За произвођача:
- удаљавање од тржишта;
- зависност од трговца који управља
маркетингом;
- могућност прекида уговора онда када
трговац нађе повољнији извор
снабдевања или се промени тражња
264
За трговца :
- већа разлика у цени по
основу њених набавних цена ;
- ексклузивност;
- контрола извора снабдевања;
- контрола асортимана марки.
За трговца :
- преузимање активности и везаних
трошкова који су традиционално били у
надлежности произвођа, као што су:
- истраживање тржишта;
- развој производа;
- контрола квалитета;
- паковање и дизајн;
- промоција производа.
Као што се може видети, предности за Велефарм од укључивања
трговинске марке у асортиман би биле значајне, а најбитнија је могућност
веће зараде по основу нижих набавних цена. Наиме, производи који се
продају под трговинском марком имају ниску набавну цену и чак и када се
зарачуна виши проценат марже они могу да буду јефтинији. Поред тога,
једино би Велефарм на тржишту Србије имао производе који се продају
под његовом трговинском марком. Могуће су различите стратегије
трговинске марке, да се производе артикли који се масовно продају и
намењени су целом тржишту или да се производе производи који су
намењени тржишним нишама, односно тржишним сегментима који нису
задовољени. Поред овога, производња под трговинском марком би
донела Велефарму и контролу извора снабдевања, тако да би предузеће
било сигурно у квалитет сировина од којих су направљени производи које
има у асортиману. Недостатак за Велефарм би био што би морао да
преузме део трошкова који су раније били у надлежности произвођача, а
то су пре свега различите категорије трошкова маркетинга. Произвођачи
имају своје разлоге за и против трговинске марке, али у ситуацији када је
економска криза и када капацитети нису у потпуности упослени они су
много вољнији да прихвате аранжмане са трговинском марком.
Након што спроведе стратегију ширења асортимана Велефарм треба да
примени и стратегију развоја тржишта. Иако је Велефарм тренутно
присутан на сва три главна тржишна сегмента у Србији, а то су приватне
апотеке, државне апотеке и болнице, промет који остварује је релативно
мали.Такође, велики део територије Србије није покривен, иако има
логистичких капацитета. Да би се у потпуности задовољили већи
државни купци као што су апотекарске установе, клинички центри и веће
болнице, неопходно је да се има шири асортиман производа.
Изложена стратегија ширења асортимана чинила би једну од кључних
компаративних предности у односу на директне конкуренте приликом
конкурисања за све будуће јавне набавке. Ово постаје нарочито битно
ако се узме у обзир најављења централизација набавки за све државне
болнице у Србији. Због својих капацитета Велефарм ће бити јако
интересантан свима који желе да учествују на овим набавкама, јер је
једно од ретких предузећа које логистички могу да покрију цело тржиште
Србије. Иако већ у првој години спровођења Плана реорганизације
Велефарм треба да обезбеди довољно финансијских средстава да
учествује на овим тендерима, стратегија склапања партнерства за
одређене тендере може да буде јако исплатива за Велефарм.
265
Повезано са горе наведеним је и стратегија изнајмљивања логистичких
капацитета. Наиме, Велефарм има предимензиониране складишне и
транспортне капацитете за садашњи обим промета. С обзиром да се
ради о модерним складиштима, она могу да буду интересантна за
издавање.. Велефармови капацитети су толики да се у њима могу
складиштити и државне робне резерве лекова. Уколико би Велефарм
добио посао складиштења робних резерви то би био значајан подстицај
за ликвидност предузећа. Складишни капацитети Велефарма су такође
погодни за консигнациона складишта за стране произвођаче. Тренутно се
у складиштима Велефарма налазе мале количине производа два позната
страна произвођача, али је потенцијал много већи. У прошлости је
Велефарм остваривао значајну зараду по овом основу, тако да очигледно
постоји реалан потенцијал да тако буде и у будућности. У Велефармовим
складиштима може да се чува и друга роба осим лекова, тако да овај
потенцијал у сваком случају треба искористити у будућности.
Поред тога, Велефарм може да буде и дистрибутер нових страних
произвођача на нашем тржишту, а и појединих произвођача који су већ
присутни у Србији. Наиме, постоје велики светски произвођачи који нису
довољно добро репрезентовани на нашем тржишту и ту шансу треба
искористити.
Потенцијал за вертикалну интеграцију постоји на фармацеутском
тржишту Србије. Учесници у каналима маркетинга су посебно
мотивисани да уђу у процес вертикалне интеграције у условима
економске кризе и смањивања платежно способне тражње. Спремност за
интеграцију посебно у тим условима показују трговинска предузећа која
су специјализована за одређену категорију производа на тржишту као
што су фармацеутски производи.
Вертикална интеграција било унапред било уназад је веома присутна на
фармацеутском тржишту. У Великој Британији је познати ланац апотека
»BOOTS« направио интеграцију уназад путем развоја сопствене
трговинске марке. Америчка компанија WALGREENS је преузела
компанију која је у свом власништву имала 400 клиника и ушла у бизнис
лечења пацијената и тако спровела интеграцију унапред. У Бугарској су
процеси вертикалне интеграције узели маха, па су формирана два
вертикална маркетинга система, која укључују и произвођаче и
велетрговце и апотеке. ACTAVIS је направио вертикалну интеграцију са
веледрогеријом на бугарском тржишту. Велике европске веледрогерије
као што је нпр. PHOENIX GROUP су такође ушле у вертикалну
интеграцију унапред. Произвођачи такође могу да иницирају интеграцију
унапред, али је њима велики проблем непознавање малопродајног
тржишта и зато се чешће одлучују да се код интеграције зауставе на
веледрогеријама. Веледрогерије у Европи су посебно мотивисане да
улазе у сектор малопродаје, јер су малопродајне марже значајно више
него веледрогеријске. Вертикална интеграција је такође захватила и
Србију и постоји доста веледрогерија које имају своје апотеке.
Оно што треба истаћи је да су произвођачи генеричких производа много
266
чешћи учесници вертикалних интеграционих процеса. На тржишту Србије
је значајно учешће генеричких производа, тако да се може очекивати
процес даљих вертикалних интеграција
Тржиште фармацеутских производа Србије је погодно тло за вертикалне
интеграције из следећих разлога:
1. Фрагментираност веледрогеријског тржишта и постојање великог
броја веледрогерија, као и уситњеност малопродајног тржишта су
погодно тле за процесе хоризонталне и вертикалне интеграције.
2. Централизација набавки у државним болницама ће још више
повећати значај државе као купца и форсирање набавки јефтиних
домаћих генеричких лекова. Наведени тренд снижавања државних
издатака за лекове је присутан и у развијеним земљама.
3. Вертикална интеграција олакшава контролисање комплетног
процеса од производње до потрошње лекова, кроз јединствен
систем производње, велепродаје и малопродаје. На овај начин
најлакше се остварује сигурно снабдевање и доступност лекова.
Уколико је овај систем под државном контролом онда је држава
обезбеђена када су у питању лекови као стратешки производ.
4. Вертикална интеграција доводи до смањења појединих категорија
трошкова, а познато је да су учесници на фармацеутском тржишту,
нарочито у веледрогеријском сектору веома осетљиви на
трошкове. Економска криза је још више појачала овај тренд,
нарочито у земљама које су у сличној фази привредног развоја као
што је Србија.
Сви наведени разлози говоре у прилог да Велефарм треба да буде
отворен за процесе вертикалне интеграције. У сваком случају стратешка
сарадња са произвођачима треба да постоји, а уколико то финансијске
могућности дозволе, Велефарм чак може да направи и аквизицију неког
од домаћих произвођача. Битно је истаћи да Велефарм поседује опрему
за производњу одређених дезинфекционих медицинских средстава и то
би свакако требало искористити. Када је у питању интеграција уназад,
Велефарм би прво требало да се фокусира на производњу производа
под трговинском марком које би за њих радили одређени произвођачи, а
касније и на евентуалне аквизиције произвођача уколико то финансијски
услови дозволе. Интеграцију унапред Велефарм може да врши уколико
буде имао довољно финансијских средстава и стабилну тржишну
позицију, али само уколико се укаже повољна прилика за то. Када је у
питању хоризонтална интеграција, Велефарм има јако велике капацитете
и она за сада не би требало да буде приоритет.
Оно што Велефарму свакако не би ишло у прилог је да уђе у интегрисани
вертикални маркетинг систем са само једним произвођачем, тј. да буде
преузет од стране само једног произвођача или да постане дистрибутер
само једног произвођача. У том случају би компанија доста изгубила на
конкурентској снази. Наиме, уколико би се Велефарм фокусирао на
асортиман само једног произвођача не би могао да буде веледрогерија
са потпуним асортиманом и да својим купцима нуди комплетну услугу.
267
Чак и у ситуацији када би и производи других произвођача били у
асортиману, сарадња са другим добављачима би била угрожена јер нико
не жели да послује са компанијом која фаворизује једног од њихових
конкурената.
Европска пракса показује да на тржишту доминирају веледрогерије са
потпуним асортиманом које сарађују са великим бројем произвођача и са
још већим бројем малопродаваца, с обзиром да апотекама по правилу
нуде потпуни асортиман производа и висок ниво услуге. С обзиром да
Велефарм има потенцијал и капацитете да буде једна од водећих, ако не
и водећа веледрогерија на тржишту, не би било добро да ограничи свој
стратешки наступ на тржишту тиме што ће се фокусирати на сарадњу са
само једним произвођачем.
Као што је већ напоменуто, Велефарм треба да буде лидер у процесима
вертикалне интеграције, а не да буде интегрисан у систем неког од
произвођача. Циљ Велефарма треба да буде остваривање стратешког
партнерства са више великих домаћих и иностраних произвођача како би
што више унапредили канале маркетинга фармацеутских производа и
повећали њихову ефикасност, тј. смањили трошкове доставе робе од
произвођача до финалног потрошача како би се свим учесницима у
каналима маркетинга повећали своју профитабилност.
На основу изложеног се може јасно закључити да би свођење
Велефарма у пуког дистрибутера само једног произвођача у основи
деградирало позицију компаније као модерног гросисте на
фармацеутском тржишту. Потпуно је извесно да би поменуто решење у
значајној мери деформисало функционисање фармацеутског тржишта
Србије. У складу са тим, препоручује се независним државним
институцијама, као што су: Комисија за заштиту конкуренције и Комисија
за хартије од вредности да на изложене потенцијалне деформације
фармацеутског тржишта у наредном периоду обрате посебну пажњу.
С обзиром да је финансијска позиција предузећа слаба, Велефарм мора
јако пуно рачуна да води о трошковима пословања. Уштеде које су
остварене смањењем броја запослених су први корак у контролисању
трошкова. Компанија мора да води рачуна о уштедама на трошковима
транспорта и складиштења, кроз оптимално управљање овим
капацитетима, кроз повећање коефицијента обрта залиха и укупног
обртног капитала. Значајне уштеде су такође остварене када су у питању
општи и административни трошкови и планска рационализација
трошкова и чврста њихова контрола мора да постоји и у наредном
периоду. Уштеде које се остваре у набавкама су такође јако битне. У
овом сегменту је јако битно успостављање стратешке сарадње са
добављачима. Мора да постоји централизација набавки без обзира да ли
се набавља за све или за поједине пословне центре.
Строга финансијска контрола мора да буде присутна. Пословно
планирање мора да буде заступљено и мора да се води рачуна о
поштовању пословних процеса. План продаје по програмима, по
268
продајним центрима, по купцима, све до нивоа артикла мора да се
примењује. Такође и план набавки по програмима, по добављачима, као
и план бонитета морају да се остваре. План трошкова се подразумева.
Стриктно праћење остваривања планова је неопходно. У процесу
повезивања плана набавки и продаје неопходно је да се у унутрашњој
макро и микро организацији новог Велефарма у пуној мери афирмише
модерни концепт менаџмента категорије производа.
Када је у питању стратегија промоције, Велефарм мора да стави акценат
на неколико битних елемената. Кризни PR треба да реши проблем са
имиџом који Велефарм има као компанија која је у стечају и за коју се
везују поједине афере из прошлости. Треба ставити до знања купцима
(државним и приватнима апотекама, болницама, приватним клиникама и
др.), добављачима (иностраним и домаћим), банкама, доносиоцима
одлука у државној администрацији (РФЗО и др), стручној јавности
(Фармацеутски и Медицински факултет, институти, и др.), медијима и
целокупној екстерној јавности да Велефарм послује на новим основама и
да је циљ компаније да поврати позиције које је компанија имала у
прошлости. То се може урадити кроз наступе у медијима, али треба
искористити и сопствени web site као јако промоционо средство. Наравно
ово подразумева значајан редизајн постојећег Интернет наступа
компаније, а први корак је израда новог wеб сајта. Слање директних
мејловима stakeholde-рима такође треба да се користи. У јавним
наступима треба што више истицати предности које компанија има.
Комуникација са интерном јавношћу је такође битна. Запослене треба
мотивисати да поново изграде културу успеха коју је Велефарм дуго
година имао. Целокупне промотивне активности треба да се обављају у
координацији са активностима продаје, али и набавке.
Велефарм треба да настави да улаже у запослене и њихову едукацију
како би у потпуности могао да одговори захтевима купаца и осталих
stakeholdera. Компанија треба да буде маркетиншки оријентисана и да
буде фокусирана на сарадњу са произвођачима и купцима у области
маркетинга. Циљ је да комплетан маркетинг буде атрактивнији, али да
мање кошта све учеснике у каналима маркетинга.
Оријентација на купце у сваком случају треба да буде приоритет у
маркетиншкој стратегији компаније. Све ресурсе компаније треба
упослити у правцу задовољења потреба купаца. Велефарм је био познат
по високом нивоу услуге који је пружао купцима, од достављања широког
асортимана робе више пута дневно, до давања повољних услова
набавке и помоћи купцима када је у питању осавремењавање њиховог
пословања кроз информатизацију и помоћ у уређењу пословног простора
апотека. С обзиром да Велефарм и сада има квалитетне људске ресурсе
и логистичке капацитете, добар део високе услуге купцима може и даље
да пружи, а у будућности тај ниво треба да се повећа. Понуда трговинске
марке и проширење асортимана ће бити значајни подстицај за купце.
"Just in time" системи испоруке ће омогућити да купци сведу залихе на
минимум, решавање проблема медицинског отпада, електронско
поручивање и развој B2B електронског пословања су само неки од
269
праваца развоја којима Велефарм може да повећа ниво услуге купцима.
Електронско пословање и са купцима и са добављачима треба да
постане значајан сегмент услуге коју нуди Велефарм.
Целокупна стратегија коју Велефарм буде примењивао у наредном
периоду треба да омогући компанији да се врати на лидерску позицију у
сектору веледрогерија или да барем буде први пратилац лидера. То се
може постићи само ако се постигне стратешка сарадња са домаћим и
иностраним добављачима и купцима понуди одговарајући асортиман
производа уз висок ниво услуге и квалитетну подршку од стране
запослених у компанији. Поред тога компанија мора јако да води рачуна
о трошковима и да остварује трошковне уштеде, али не по цену знатног
смањења квалитета услуге.
Услов свих услова за ефикасно и ефективно спровођење изложених
стратегијских опредељења јесте да већ у првој години спровођења Плана
реорганизације Велефарм обезбеди адекватан обртни капитал. До
сопственог почетног обртног капитала који треба да у првој фази
опоравка буде замајац новом развоју и новим пословним активностима
компанија треба да дође путем наплате потраживања од државе
дужника, продајом предузећа BAYPHARM у Црној Гори, као и путем
издавања вишка постојећих капацитета и др.
Имајући све изложено у виду, постоји много аргумената за закључак да
Велефарм има реалне шансе за излазак из кризе и за остваривање
успешног тржишног и профитабилног пословања већ у првој години
Плана реорганизације. Све предложене мере у домену финансијске
консолидације и тржишног репозиционирања дају реално остварив План
будућег успешног и профитабилног пословања.
270
16. ПРИЛОЗИ
1. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ И МИШЉЕЊА РЕВИЗОРА
2. ПРОЦЕЊЕНА
ЛИКВИДАЦИОНА
ВРЕДНОСТ
ЗЕМЉИШТА,
ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКАТА И ОПРЕМЕ
3. БИЛАНСИ ХОЛДИНГА И ЗАВИСНИХ ПРЕДУЗЕЋА У ПЕРИОДУ ОД
2007-2011.
4. ТЕХНИЧКИ ОПИСИ И ФОТОГРАФИЈЕ ОБЈЕКАТА
271
VELEFARM HOLDING AD - PROCENA VREDNOSTI NEKRETNINA 26.04.2012.
u EUR
Sifra
280
3796
2007
3675
3986
1921
2617
278
3396
3776
516
3888
515
576
3889
575
647
3890
646
3958
712
3891
3333
711
1205
1204
1222
3886
Naziv OS
ZGRADA POSLOVNI CENTAR BEOGRAD
SKLADIŠTE LEKOVA-PRIZEMLJE BG
ASFALTNA-POVRŠINA U KRUGU VELEFARMA
BENZISKA PUMPA
KLIZNA KAPIJA-AUTOMATSKA
GARAŽE FAST PARK MONTAŽ.KONSTR.
NADSTREŠNICA ZA PARKIRANJE VOZILA M-V/2003
ZEMLJISTE-V. STEPE 414A BEOGRAD KP-7996/1
ZEMLJIŠTE BERANSKA BEOGRAD KP 7999/1i 7999/2
ZEMLJIŠTE BERANSKA -DONJI DEO KP-7992/2
UKUPNO - BEOGRAD
ZGRADA POSLOVNOG CENTRA-VALJEVO
SKLADIŠTE LEKOVA-VALJEVO
ZEMLJIŠTE-P.C.VALJEVO KP-2040
UKUPNO - VALJEVO
ZGRADA POSLOVNOG CENTRA-NIŠ
SKLADIŠTE LEKOVA-NIŠ
ZEMLJIŠTE-P.C.NIŠ KP-8011
UKUPNO - NIŠ
ZGRADA POSLOVNOG CENTRA-NOVI SAD
SKLADIŠTE LEKOVA-NOVI SAD
ZEMLJIŠTE-BISTRICA -N SAD KP- 704/10
ZEMLJIŠTE BISTRICA V.S.NOVI SAD KP 704/6
UKUPNO - NOVI SAD
ZGRADA POSLOVNOG CENTRA-ZAJEČAR
SKLADIŠTE LEKOVA-ZAJEČAR
ASFALTNA-SAOBR.POVR.U KRUGU KOMPLEKSA VF-ZAJE
ZEMLJIŠTE-ZAJECAR KP-9065
UKUPNO - ZAJEČAR
ZGRADA POSLOVNOG CENTRA-BIJELJINA
ZEMLJIŠTE-BIJELJINA KP-36/2
UKUPNO - BIJELJINA
ZGRADA POSLOVNOG CENTRA VRANJE
SKLADIŠTE LEKOVA-VRANJE
Naziv objekta EFI
CENTRALNA ZGRADA BEOGRAD
realne
realne
površine površine
Adresa lokacije
objekata zemljišta
m²
m²
4.011
5.389
5.000
11
750
400
V.STEPE 414 A
V.STEPE 414A
V.STEPE 414A
V.STEPE 414A
V.STEPE 414A
V.STEPE 414A
V.STEPE 414A
14.611 V.STEPE 414A
6.016 BERANSKA
3.109 BERANSKA-DONJI
Nabavna
vrednost
Ispravka
vrednosti
1.983.098.495,65
471.228.312,86
29.142.929,68
1.854.880,00
534.000,00
18.554.338,69
6.144.918,87
107.241.789,49
220.069.061,59
146.799.091,67
86.135.010,47
20.479.131,43
3.454.769,69
142.917,89
18.912,50
1.590.487,92
392.833,07
0,00
0,00
0,00
Trenutna vrednost
eur/m²
1.500
1.896.963.485,18
1.000
450.749.181,43
15
25.688.159,99
250
1.711.962,11
515.087,50 022
200
16.963.850,77
100
5.752.085,80
150
107.241.789,49
150
220.069.061,59
150
146.799.091,67
Procenjena
vrednost
ukupno eur
6.016.755
5.388.590
75.000
2.750
2.000
150.000
40.000
2.191.650
902.400
466.350
15.235.495
POSLOVNI CENTAR VALjEVO
335
1.215
GORIĆ BB
GORIĆ BB
5.316 GORIĆ BB
221.266.835,46
83.727.945,00
35.764.526,13
13.132.796,73
4.988.398,00
0,00
208.134.038,73
78.739.547,00
35.764.526,13
700
400
20
POSLOVNI CENTAR NIŠ
574
1.129
B.MEDIANA 10
B.MEDIANA 10
5.138 B.MEDIANA 10
270.981.466,39
201.301.472,00
15.967.941,13
10.557.957,60
8.057.570,68
0,00
260.423.508,79
193.243.901,32
15.967.941,13
800
500
50
POSLOVNI CENTAR NOVI SAD
732
1.222
BUL.V.STEPE 62
BUL.V.STEPE 62
4.759 BUL.V.STEPE 62
1.085 NS ZEMLJIŠTE-BI
341.974.333,60
129.313.159,00
19.557.240,43
175.074.609,94
13.448.271,60
5.089.194,36
0,00
0,00
328.526.062,00
124.223.964,64
19.557.240,43
175.074.609,94
1.000
600
120
120
POSLOVNI CENTAR ZAJEČAR
497
834
1.782
KARADZICEVA 18
KARADŽIĆEVA 18
KARADZICEVA 18
3.024 KARADZICEVA 18
226.673.465,31
74.764.663,00
11.559.113,90
4.800.000,00
12.940.466,06
4.367.899,80
987.341,08
0,00
213.732.999,25
70.396.763,20
10.571.772,82
4.800.000,00
400
300
12
20
VELEFARM DOO BIJELjINA
1.052
R. BANIČIĆA 157
10.670 R. BANIČIĆA 157
24.148.643,88
17.500.000,00
3.471.304,07
0,00
20.677.339,81
17.500.000,00
400
20
POSLOVNI CENTAR VRANjE
323
777
J.JANK LUNGE 3E
J.JANK. LUNGE 3
257.552.302,24
82.815.354,00
11.408.827,76
3.702.438,56
246.143.474,48
79.112.915,44
600
400
234.402
485.932
106.320
826.654
459.200
564.500
256.900
1.280.600
732.400
733.146
571.080
130.200
2.166.826
198.800
250.200
21.384
60.480
530.864
420.800
213.400
634.200
193.800
310.800
504.600
UKUPNO - VRANJE
1936 ZGRADA POSLOVNOG CENTRA-KRAGUJEVAC
3887 SKLADIŠTE LEKOVA-KRAGUJEVAC
1951 ZEMLJIŠTE-KRAGUJEVAC KP-10412/15
POSLOVNI CENTAR KRAGUJEVAC
744
1.140
M.VLAJIĆA ŠUKE
M.VLAJIĆA ŠUKE
3.415 M.VLAJIĆA ŠUKE
147.669.464,83
92.499.444,00
5.908.675,51
6.196.575,49
3.882.652,76
0,00
141.472.889,34
88.616.791,24
5.908.675,51
800
500
50
IZVORSKA 40
IZVORSKA 40
2.934 IZVORSKA 40
267.743.454,34
73.361.628,00
5.458.105,17
16.493.076,80
4.471.963,80
0,00
251.250.377,54
68.889.664,20
5.458.105,17
600
400
30
190.554
257.648
88.020
KRALJA PETRA169
V.BANJA
J.BOGDANOVA 112
J.BOGDANOVA 112
V.KORČAGINA 43/
V.SPEPE 414B
V.STEPE 522A
DR.I.RIBARA 168
M.LEŠJANINA 17
V.STEPE 416
LISA ,IVANJICA
PRILIKE,IVANJIC
5.909 BANJA LUKA
3.076 BELE ZEMLJE BB
15.617.949,02
59.547.032,04
51.537.094,06
2.047.642,50
29.137.249,05
241.047.447,20
244.487.885,08
21.680.573,00
289.284.154,54
66.077.300,00
419.631.060,32
472.703.540,20
46.236.540,00
24.082.731,08
2.813.162,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.804.786,95
59.547.032,04
51.537.094,06
2.047.642,50
29.137.249,05
241.047.447,20
244.487.885,08
21.680.573,00
289.284.154,54
66.077.300,00
419.631.060,32
472.703.540,20
46.236.540,00
24.082.731,08
800
800
1.000
800
900
1.000
1.000
1.000
1.100
400
700
500
50
20
7.755.169.859,85
238.223.960,19
7.516.945.899,66
536.222
118.560
217.600
125.000
20.000
67.410
878.000
1.015.000
51.000
485.100
12.000
665.000
1.036.500
295.450
61.520
28.099.551
1.335.950
UKUPNO - KRAGUJEVAC
3797 ZGRADA POSLOVNOG CENTRA-SUBOTICA
3884 SKLADIŠTE LEKOVA-SUBOTICA
1949 ZEMLJIŠTE P.C.SUBOTICA KP-3426 2/5
799
2109
3389
3391
3390
3394
3395
3416
3930
3959
3984
3985
3455
2672
POSLOVNI CENTAR SUBOTICA
UKUPNO - SUBOTICA
nema ga u EFI
ZGRADA POSLOVNOG CENTRA-KOSOVSKA MITROVICA
VILA GAVRIĆ
ZGRADA VRNJAČKA BANJA
ZGRADA KRALJEVO
POSLOVNI PROSTOR KRALjEVO
KRALJEVO-MAGACIN
POSLOVNI PROSTOR KRUŠEVAC
POSLOVNA ZGRADA KRUŠEVAC P /74,90M2/
KOLONADE 1
KOLONADE I KONS.SKLAD.
SPORTSKA HALA TORVEL
SPORTSKA HALA
POSLOVNI PROSTOR N.BEOGRAD
POSL.PROS.BR.4 N.BEOGRAD I.RIBARA
POSLOVNI PROSTOR NIŠ
POSL. OBJEKAT -NIŠ
STAN BR.3
STAN JEDNOSOBNI BR.4 UL.V.STEPE416 SA ZEMLJ.-K.P.7
OBJEKAT PREH.INDUSTRIJE K.P.796/3
OBJEKAT PREH.INDUSTRIJE "HLADNAČ
POSLOVNI OBJEKAT PRILIKE
OBJEKAT PRILIKE K.P.1014
ZEMLJIŠTE-BANJA LUKA KP-525/14
ZEMLJIŠTE LJUBANJE BELA ZEMLJA KP-651/14
VELEFARM NEKRETNINE UKUPNO
595.200
570.000
170.750
318
644
148
272
125
25
75
878
1.015
51
441
950
2.073
27.000
69.062
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
VELEFARM AD HOLDING KOMPANIJA - PROCENA VREDNOSTI OPREME I NEMAT. ULAGANJA 26.04.2012.
BEOGRAD
u RSD
KoliNabavna
Trenutna
Procenjena
čina Dat akt
vrednost
vrednost
vrednost
Sifra
Naziv OS
2323 ZLATIĆ"OBALA"
1
01.11.07.
300.000,00
300.000,00
300.000
2324 NN "PANORAMA GRADA"-ULJE NA PLATNU
1
01.11.07.
240.000,00
240.000,00
240.000
657 UMETNIČKA SLIKA
1
01.04.99.
208.678,85
208.678,85
208.679
40 BOŽA ILIĆ "DVA DRVETA"-ULJE NA PLATNU
1
01.01.95.
121.532,66
121.532,66
121.533
3132 PERIŠIĆ "KNEZ MIHAJLOVA"-ULJE NA PLATNU
1
01.05.08.
100.000,00
100.000,00
100.000
658 UMETNIČKA SLIKA
1
01.05.95.
89.257,27
89.257,27
89.257
2265 Z.STANIĆ "OBALA REKE" -ULJE NA OLATNU
1
01.09.07.
84.500,00
84.500,00
84.500
2325 Z.STANIĆ "POBEDNIK"-ULJE NA PLATNU
1
01.11.07.
60.000,00
60.000,00
60.000
42 SKULPTURA
1
01.03.99.
56.951,74
56.951,74
56.952
39 RAJKOVIĆ "SEOSKI PEJSAŽ"-ULJE NA PLATNU
1
01.01.95.
55.748,93
55.748,93
55.749
44 Z.STANIĆ " ZIMSKI PEJSAŽ"-ULJE NA PLATNU
1
01.05.98.
50.022,42
50.022,42
50.022
1556 NN "KUĆA NA RECI"-ULJE NA PLATNU
1
01.02.06.
47.000,00
47.000,00
47.000
43 Z.STANIĆ "SEOSKI PEJSAŽ"-ULJE NA PLATNU
1
01.04.98.
46.166,49
46.166,49
46.166
3408 UMET.SLIKA BEOGRAD- SLIKAR P.PERIŠIĆ
1
01.01.09.
45.000,00
45.000,00
45.000
2077 UMETNICKE SLIKE
1
01.02.07.
43.499,98
43.499,98
43.500
2248 UMETNICKE SLIKE
1
01.07.07.
39.500,00
39.500,00
39.500
39.000,00
39.000
2349 UMETNIČKA SLIKA
1
01.08.07.
39.000,00
45 NN "ZIMSKI PEJSAŽ"-ULJE NA PLATNU
1
01.11.02.
37.728,16
37.728,16
37.728
2317 NN "ŠUMSKI PEJSAŽ"-ULJE NA PLATNU
1
01.09.07.
36.000,00
36.000,00
36.000
3193 NN "SEOSKI PEJSAŽ"1
01.06.08.
31.500,00
31.500,00
31.500
1553 DOBRIĆ "SKUPŠTINA"-ULJE NA PLATNU
1
01.02.06.
29.000,00
29.000,00
29.000
2312 MARKOVIĆ "SPLAVOVI"
1
01.09.07.
29.000,00
29.000,00
29.000
3131 NN "GRAD NOĆU"
1
01.05.08.
30.000,00
30.000,00
30.000
2311 NN "OGRADA"-PASTEL
1
01.09.07.
29.000,00
29.000,00
29.000
2756 NN "PEJSAŽ"-ULJE NA PLATNU
1
01.01.08.
29.000,00
29.000,00
29.000
1554 NN "PLAVO CVEĆE"-ULJE NA PLATNU
1
01.02.06.
29.000,00
29.000,00
29.000
2240 NN "REKA"-ULJE NA PLATNU
1
01.07.07.
29.000,00
29.000,00
29.000
01.02.06.
29.000,00
29.000,00
29.000
1555 RAJKOVIĆ "PANORAMA GRADA"-ULJE NA PLATNU 1
1243 UMETNIČKE SLIKE
1
01.02.97.
27.880,77
27.880,77
27.881
2321 NN,"MOTIV BEOGRADA"
1
01.11.07.
26.000,00
26.000,00
26.000
2616 V.KESIĆ "ŽETELAC"
1
01.12.07.
24.524,50
24.524,50
24.525
2319 DUŠAN "KALEMEGDAN"-VOŠTANE BOJE
1
01.11.07.
24.000,00
24.000,00
24.000
3177 KOSOVKA "CVEĆE"-ULJE NA PLATNU
1
01.06.08.
24.000,00
24.000,00
24.000
2322 TAŠKO, "ŠETALIŠTE-PARIZ"-ULJE NA PLATNU
1
01.11.07.
24.000,00
24.000,00
24.000
41 RAJKOVIĆ "PEJSAŽ"-ULJE NA PLATNU
1
01.12.97.
21.601,57
21.601,57
21.602
2320 BANOVIĆ-GRAFIKA
1
01.11.07.
20.000,00
20.000,00
20.000
2318 NN " PEJSAŽ"-AKVAREL
1
01.11.07.
20.000,00
20.000,00
20.000
2415 UMETNIČKA SLIKA ANE ANRMUŠ SA M-V/2005 1
01.12.07.
19.980,14
19.980,14
19.980
2176 UMETNICKE SLIKE
1
01.04.07.
19.100,00
19.100,00
19.100
2302 NN "PEJSAŽ"
1
01.09.07.
16.000,00
16.000,00
16.000
3328 UMETNIČKA SLIKA ULJE NA PLATNU
1
01.11.08.
15.000,00
15.000,00
15.000
3007 UMETNIČKA SLIKA ATELJE BRAČINAC
1
01.02.08.
14.500,00
14.500,00
14.500
1870 UMETNIČKE SLIKE MARAVIĆ
1
01.06.06.
13.500,00
13.500,00
13.500
395 UMETNIČKA SLIKA
1
01.01.93.
2.218,79
2.218,79
2.219
3250 KNJIGE-PROMET I POTROŠNJA LEKOVA 2007
3
01.09.08.
54.000,00
54.000,00
3.000
2018 ŽARDINJERA
50
01.11.06.
830.000,00
373.499,79
108.000
2056 ZAVESE SA ŠTAMP.MOTIVOM
48
01.01.07.
617.280,00
146.961,94
47.040
2930 ZAVESE SA ŠTAMP.MOTIVOM 200/200CM
21
01.01.08.
302.820,00
115.360,00
38.430
01.02.09.
201.630,00
108.016,00
30.550
3635 ZAVESE SA ŠTAMP. MOTIVOM PROZ.DIM.180/20013
1999 KORPA ZA OTPATKE
30
01.12.06.
394.479,00
89.221,45
30.000
2526 ZASTAVA REP.SRBIJE SA L-K2004
4
01.12.07.
124.514,08
69.520,22
19.200
2928 ZAVESE SA ŠTAMP.MOTIVOM 200/200CM
9
01.01.08.
139.590,00
53.176,92
18.000
01.02.09.
86.400,00
46.285,76
13.200
3578 ZAVESE SA ŠTAMPANIM MOTIVOM PROZ.240/2004
2655 ZAVESE SA ŠTAMP.MOTIVOM250/200
9
01.01.08.
97.335,00
37.080,00
12.600
3124 ŽARDINJERA PVC 80/42/40
6
01.05.08.
99.000,00
42.428,63
12.600
2244 KANTA ZA OTPATKE25X32
100 01.07.07.
215.800,00
7.193,16
11.000
2281 ŽARDINJERA PVC 052
10
01.08.07.
105.000,00
33.750,00
10.800
2246 ČIVILUK
8
01.07.07.
160.256,40
5.341,88
8.400
Page 3
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
3575
2057
3035
2299
2670
2060
2238
2239
1982
2236
3034
3059
1760
2237
2671
2209
1252
3685
2938
3255
1907
2245
2002
3033
2383
3228
2300
2594
3576
3122
1278
1266
3933
3182
3946
3121
2931
2282
3268
3903
2652
2100
2172
3947
2482
2001
2000
2280
1277
3058
673
2285
2203
1352
2642
2654
3036
3061
1929
2129
2936
2298
ZAVESE SA ŠTAMPANIM MOTIVOM PROZ.20/140 8
ČIVILUK ZA GARDAROBU
4
ŽARDINJERA PVC 058
4
ŽARDINJERA PVC 052
7
ZAVESE SA ŠTAMP.MOTIVOM/200/200CM
1
OTIRAČ SENIOR GUMA+ČETKICE
1
ŽARDINJERA PVC 052
6
ŽARDINJERA PVC 058
4
OGLEDALA
1
ŽARDINJERA PVC 046
9
ŽARDINJERA PVC 052
4
ŽARDINJERA PVC 052
4
ZAVESE SA ŠTAMP.MOTIVOM
1
ŽARDINJERA PVC 052
5
ZAVESE SA ŠTAMP.MOTIVOM200/200
3
OGLEDALA ZA I SPRAT
1
PP APARATI S-9 CO2-5
31
PP APARAT S-9A
11
BAŠTENSKA GARNITURA STO I KLUPA
4
PP APARAT HN- 3
3
ALUM.MERDEVINE NA IZVLACENJE
8
DRŽAČI ZA KIŠOBRANE 506GMF
20
DRŽAČI ZA KIŠOBRANE 506GMF
14
ŽARDINJERA PVC 046
4
FOTO APARATSA SA M-V/2007-EKONOMAT
3
HIDRANTNI ORMAR SA HIDRANTNIM CREVOM 3
ŽARDINJERA PVC 058
3
LANCI ZA SNEG SA L-K/2006
1
ZAVESE SA ŠTAMPANIM MOTIVOM PROZ.400/1201
ROLO ZAVESE
11
SVETILJKE
5
STOJECA LAMPA
4
SLUŽBENA TAŠNA CA 104W17-N
1
KERAMIČKA GREJNA PLOČA SA DVA KOLA
1
MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU
1
PROD.KAB.SA 6.UTIČ.APC PH6T3-GR
30
ZAVESE SA ŠTAMP.MOTIVOM 100/200
3
ŽARDINJERA PVC 058
2
ŽARDINJERA PVC 052
2
SITAN INV ALAT-OTIRAČ
1
ZAVESE SA ŠTAMP.MOTIVOMPROZOR350/200
1
OGLEDALA
1
MAKAZE ZA BASTE I DRVECE
1
TESTERA -MOTORNA LANČANA
1
INF.KOM.-MAXTOR MX6LO SA L-K/2005
4
KANTA ZA OTPATKE-442-AE
3
KANTA ZA OTPATKE-ZIDNA
3
ŽARDINJERA PVC 046
3
POSUDA ZA KISOBRANE
2
ŽARDINJERA PVC 046
2
OTIRAC ISPRED ULAZNIH VRATA
1
FOTO APARATCANON POWER SHOT 31S
1
KANTA POLARIS 90L
1
ORMAR.ZA KLJUČEVE
1
KERAMIČKA GREJNA PLOČA SA DVE RINGLE
1
ZAVESE SA ŠTAMP.MOTIVOM PROZ.250/200
1
ŽARDINJERA 0 70CM
1
ŽARDINJERA 070
1
PERAČ POD VISOKIM PRITISKOM
1
PP APARAT S-1,S-2
10
SKLOPIVE STOLICE
3
ŽARDINJERA PVC 046
2
Page 4
01.02.09.
01.01.07.
01.02.08.
01.10.07.
01.01.08.
01.01.07.
01.07.07.
01.07.07.
01.11.06.
01.07.07.
01.02.08.
01.02.08.
01.05.06.
01.07.07.
01.01.08.
01.06.07.
01.05.99.
01.03.09.
01.01.08.
01.06.08.
01.07.06.
01.07.07.
01.12.06.
01.02.08.
01.12.07.
01.08.08.
01.10.07.
01.12.07.
01.02.09.
01.05.08.
01.07.99.
01.07.99.
01.06.10.
01.04.08.
01.06.10.
01.02.08.
01.01.08.
01.08.07.
01.09.08.
01.02.09.
01.01.08.
01.02.07.
01.04.07.
01.06.10.
01.12.07.
01.12.06.
01.12.06.
01.08.07.
01.07.99.
01.02.08.
01.06.99.
01.09.07.
01.06.07.
01.06.05.
01.01.08.
01.01.08.
01.02.08.
01.02.08.
01.08.06.
01.03.07.
01.01.08.
01.10.07.
54.400,00
102.173,00
59.440,00
73.500,00
57.680,00
55.299,66
63.000,00
63.000,00
51.327,70
67.500,00
46.240,00
46.240,00
116.000,00
52.500,00
43.260,00
55.043,10
109.686,18
37.180,00
35.536,00
64.100,00
35.355,59
82.402,40
53.455,63
33.040,00
86.696,49
54.900,00
40.500,00
80.577,99
28.600,00
27.966,10
65.942,08
65.677,30
30.500,00
27.376,00
19.048,31
56.880,00
21.630,00
27.000,00
23.120,00
36.622,98
25.235,00
24.988,80
19.127,13
14.397,46
42.942,61
32.282,77
33.523,27
22.500,00
42.942,58
16.520,00
44.107,31
45.052,40
21.380,00
22.195,00
19.200,00
18.025,00
19.820,00
19.820,00
16.522,88
12.000,00
13.800,00
15.000,00
29.142,83
24.325,33
23.351,39
25.375,00
21.973,20
25.806,53
19.500,00
19.500,00
19.961,20
20.892,93
18.165,56
18.165,56
16.472,21
16.250,00
16.480,00
16.382,14
0,00
13.632,57
16.213,76
13.888,47
14.731,49
2.746,92
12.090,28
12.980,13
10.114,67
13.725,00
13.982,29
0,00
15.321,32
11.985,46
0,00
0,00
11.013,93
11.406,86
11.746,49
8.532,00
8.240,00
8.678,50
11.009,45
8.138,58
9.613,20
10.411,91
9.404,32
8.878,40
5.009,98
7.301,32
7.582,42
7.231,99
0,00
6.489,87
0,00
3.003,67
6.363,29
6.843,35
7.314,34
6.866,80
7.786,52
7.786,52
7.022,27
5.800,00
5.256,97
5.178,65
8.400
7.800
7.800
7.210
7.200
7.200
6.600
6.600
6.600
6.570
6.000
6.000
6.000
5.400
5.400
5.400
5.270
4.840
4.800
4.800
4.240
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
3.630
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
1.800
1.800
1.800
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
2929
1251
1249
1255
1245
3322
2182
2247
3044
3045
3046
2277
3944
3060
3123
3973
3577
3040
1276
3969
2396
2130
2151
2350
2573
2674
3140
3187
3188
2202
1557
2653
2935
3050
3051
1947
2058
3854
3041
3237
2418
1230
3026
2585
2580
1250
2357
3945
1265
2419
2479
2381
2939
3042
3232
3273
2105
2098
2593
3820
3821
3822
ZAVESE SA ŠTAMP.MOTIVOM 100/200CM
2
KUTIJA ZA ALAT
1
SANDUK SA ALATOM- 12 DELOVA
1
SANDUK SA ALATOM- 12 DELOVA
1
SANDUK SA ALATOM-12 DELOVA
1
OTIRAČ SENIOR GUMA+ČETKICE
1
B-KOSAČICE ALKO SILVER
1
TAŠNA CA 1172/MO/N
1
OTIRAČ SENIOR GUMA+ČETKICE
1
OTIRAČ SENIOR GUMA+ČETKICE
1
OTIRAČ SENIOR GUMA+ČETKICE
1
OGLEDALA
1
MAKAZE ZA ŽIVU OGRADU I RASTINJE
1
ŽARDINJERA 058
1
ŽARDINJERA PVC 058
1
LEDOMAT HZB-12
1
ZAVESE SA ŠTAMPANIM MOTIVOM PROZ.140/2001
PP APARAT-9A
8
STONA LAMPA
6
MERDEVINE ALUM. SAMOSTOJEĆE
3
KONTEJNERI SA M-V/2006
2
KOLICA ZA AKUMULATOR
1
PALETNI KONTEJNER
1
AKT TAŠNA
1
PODLOGA ZA POD
1
MOBILNI TELEFONI -ZA EKONOMAT
1
KOLICA FRED 2X25L MET.DRŠKA
1
HIDRANTNI ORMAR SA HIDRANTNIM CREVOM 1
HIDRANTNI ORMAR SA HIDRANTNIM CREVOM 1
KOLICA FRED 2X25L
1
RUDA ZA VUČU
1
ZAVESE SA ŠTAMP.MOTIVOMPROZ.150/200
1
SKLOPIVI STO- 80/60/85- ZA ČAJNU KUHINJU
1
ŽARDINJERA PVC 052
1
ŽARDINJERA PVC 052-EXTERIJER
1
ALUM.MERDEVINE NA IZVLACENJE
1
BOJLER PROHROM
1
OGLEDALO 50/200CM
1
PP APARAT S-9A
7
PP APARAT-VATROGASNO CREVO 052
17
RAČUNSKA MAŠINASA M-V/2003
7
PP APARAT S-1,S-2
15
PP APARAT S-2 POD STAL.PRIT.
6
STOJEĆE PIKSLE L-K/04
5
SET-5 MAŠINA L-K/04
4
ALUM.MERDEVINE NA IZVLACENJE
3
GREJALICA BEKO 2000
3
MAKAZE ZA VRT
3
ZIDNA LAMPA
2
KALKULATOR OLIMPIA CPD53212 SA M-K/2006 2
NOTEBOK TORBA SA L-K/2005
2
TARGUS LC55 TORBE SA M-V/2006
2
STONI KALKULATORI OLIMPIA CPD 512ER
2
PP APARATSC02-5KG
2
PP APARAT S-9
2
POLICA U SKLADIŠTU
2
KOFER SA TOČKIĆIMA
1
REZAČ DVD
1
ALUM.MERDEVINE L-K/2005
1
BAR KOD ČITAČ
1
BAR KOD ČITAČ
1
BAR KOD ČITAČ
1
Page 5
01.01.08.
01.02.97.
01.02.97.
01.02.97.
01.02.97.
01.10.08.
01.05.07.
01.07.07.
01.03.08.
01.03.08.
01.03.08.
01.09.07.
01.05.10.
01.02.08.
01.05.08.
01.09.10.
01.02.09.
01.03.08.
01.07.99.
01.07.10.
01.12.07.
01.03.07.
01.03.07.
01.11.07.
01.12.07.
01.01.08.
01.04.08.
01.06.08.
01.06.08.
01.06.07.
01.02.06.
01.01.08.
01.01.08.
01.03.08.
01.03.08.
01.10.06.
01.01.07.
01.02.09.
01.03.08.
01.08.08.
01.12.07.
01.04.03.
01.02.08.
01.12.07.
01.12.07.
01.12.03.
01.11.07.
01.06.10.
01.11.97.
01.12.07.
01.12.07.
01.12.07.
01.01.08.
01.03.08.
01.08.08.
01.10.08.
01.04.06.
01.02.07.
01.12.07.
01.02.09.
01.02.09.
01.02.09.
15.520,00
37.042,49
37.042,49
37.042,49
37.042,49
31.026,24
36.991,53
30.632,80
35.475,26
35.475,26
35.475,26
17.339,80
19.000,00
14.860,00
14.860,00
12.980,00
12.600,00
20.800,00
24.567,16
10.001,58
19.571,40
27.427,93
25.140,00
27.517,60
25.870,00
23.800,00
12.000,00
17.865,20
17.865,20
11.900,00
8.260,00
10.815,00
10.800,00
11.560,00
8.260,00
11.523,73
7.118,64
9.000,00
18.200,00
9.600,00
16.247,28
15.029,30
7.200,00
11.856,00
11.189,77
14.280,00
10.075,42
4.099,99
7.296,91
9.422,78
13.560,22
6.650,00
10.166,00
6.400,00
6.311,80
6.355,93
16.252,00
8.987,20
9.366,07
16.754,24
16.754,24
16.754,24
5.912,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.020,92
5.912,72
5.912,72
5.912,72
5.779,74
6.333,30
5.838,05
6.368,76
5.768,82
6.750,00
3.466,53
0,00
3.889,53
2.283,33
0,00
0,00
2.751,59
3.017,99
3.173,20
2.200,00
3.870,93
3.870,93
3.541,49
3.097,71
4.120,00
4.114,34
4.679,01
3.343,47
5.089,72
3.322,14
4.821,51
3.033,47
2.400,00
1.895,41
0,00
1.080,00
1.383,20
1.305,27
714,00
1.007,73
1.480,53
0,00
1.099,13
1.582,22
776,01
1.355,64
1.066,53
1.577,82
1.800,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.190
680
630
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
239
240
241
242
243
244
245
2264
2227
2291
3761
2597
2527
2589
2423
2755
2993
1785
3043
3176
3738
1795
1796
1797
1536
1551
1552
1562
3970
1909
1930
3988
3998
3202
2587
2586
1262
2588
3025
3327
2397
3339
3458
1253
2106
3208
2582
3207
3824
3825
1254
2080
2103
2079
2107
3201
3407
2995
3190
3488
3880
3271
2411
2422
2417
2988
2940
3174
3180
TELEFAX PANASONIK ZA SEKTOR UVOZA
1
KOSAČICA G&G 5200 B35EM
1
MONITORI SAMSUNG 740N
1
BAR KOD ČITAČ MS5145-71A47-VOJ.APOT.-CERAK1
BUŠILICA HR2440XFUTER780W SA L-K/2004
1
KONTEJNER SA L-K/2004
1
ZASTAVA REP.SRBIJE L-K/05
1
TRANS.KOL.ZA SERVIRANJE SA M-V/2004
1
USISIVAČ SAMSUNG SC-8451
1
MONITORI LG L222WS-BN
1
ZAVESE SA ŠTAMP.MOTIVOM
1
PP APARATSC02-5KG
1
ORMARIĆ ZA KLJUČEVE
1
DISK ZA ZAŠTITU PODATAKA 29.08.08.IB-3277
1
OGLEDALA
1
OGLEDALA
1
OGLEDALA
1
LANCI OBRUČ 70
1
RUDA ZA VUČU
1
RUDA ZA VUČU
1
REŠO SA 2 RINGLE
1
RUČNA KOLICA
1
BUŠILICAPNEUMATSKA BBH1500
1
ZASTAVA REP.SRBIJE DRZAVNA
1
GREJALICA
1
TRANSPORTNA KOLICA
1
ALUMINISKE MERDEVINE 3X4
1
SANDUK ZA ALAT L-K/04
1
TABLA MAGNETNA 90X120 L-K/04
1
MOTALICA 25M
1
DIGITRON CASIO L-K/05
2
PP APARAT
2
PROTOČNI BOJLER 10L
1
RAZLEPLJIVAČ ETIKETA SA M-V/2003
1
TAŠNA ZA LAPTOP
1
MIŠ LOGITECH
5
MAKAZE ZA BASTE I DRVECE
2
UTOVARNA KOLICA 150KG
1
BEŽIČNI MIŠ SA TASTATUROM 967557-0138
1
CILKULAR KGS.210 L-K/04
1
ZVUČNICI -SONICGEAR EVO 5 BLACK
1
ZVUČNICI
1
ZVUČNICI
1
KOFE ZA VECI I MANJI ALAT
2
PEGLA
1
REZAČ DVD
1
RUČNA KOLICA TK-200
1
ZVUČNICI
1
ALUM.MERDEVINE 5+1
1
ALUMINISKE MERDEVINE
1
DISK ZA ZAŠTITU PODATAKA
1
MIŠ
1
RAČ.DODATNA OPREMA-USB DISKETA
1
RUČNA KOLICA POLJSKA
1
SKLOPIVA KOLICA ZA PIK AP
1
POLICA ZA PAPIR SA M-V/2007
1
TRANSPORTNA.KOL SA M-V/2005
1
RAČUNSKA MAŠINA OLIMPIA SA M-V/2003
1
APARAT ZA NAPITKE -ESPRESO ES 2970
1
STONI KALKULATORI OLIMPIA CPD 420ER
1
ZVUČNICI
1
PP APARATSC02-5KG
1
Page 6
01.09.07.
01.07.07.
01.09.07.
01.08.09.
01.12.07.
01.12.07.
01.12.07.
01.12.07.
01.01.08.
01.01.08.
01.05.06.
01.03.08.
01.06.08.
01.05.09.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.01.06.
01.02.06.
01.02.06.
01.03.06.
01.07.10.
01.07.06.
01.08.06.
01.11.10.
01.01.93.
01.07.08.
01.12.07.
01.12.07.
01.01.05.
01.12.07.
01.02.07.
01.10.08.
01.12.07.
01.11.08.
01.02.09.
01.10.01.
01.06.06.
01.08.08.
01.12.07.
01.07.08.
01.02.09.
01.02.09.
01.10.01.
01.02.07.
01.03.07.
01.02.07.
01.07.06.
01.07.08.
01.12.08.
01.12.07.
01.06.08.
01.03.09.
01.02.09.
01.04.08.
01.12.07.
01.12.07.
01.12.07.
01.01.08.
01.01.08.
01.05.08.
01.06.08.
9.890,00
15.921,40
12.734,60
7.291,46
11.146,72
14.997,53
6.862,80
6.301,49
7.455,93
17.297,08
13.500,00
6.400,00
4.250,00
4.680,17
6.700,00
6.700,00
7.200,00
4.000,00
7.000,00
7.000,00
4.130,00
2.834,00
5.083,90
4.200,00
1.999,00
0,00
5.846,50
5.364,13
5.589,97
3.792,00
4.171,00
4.900,00
5.245,76
4.462,30
4.400,00
3.341,80
3.813,36
4.093,50
3.460,21
3.884,83
2.364,41
1.908,90
1.908,90
2.881,19
2.384,50
2.211,30
2.415,25
2.230,00
2.698,00
2.289,00
2.370,06
517,65
2.046,11
2.029,66
1.799,00
2.718,95
2.383,06
2.654,85
2.890,00
2.480,00
1.464,12
1.320,00
0,00
530,54
849,15
607,64
1.300,38
1.749,65
800,66
735,43
993,89
2.306,52
1.916,68
1.066,53
920,97
1.245,97
2.277,79
2.277,79
2.448,00
1.466,88
2.625,21
2.625,21
1.582,95
1.102,15
2.118,02
1.785,00
999,46
0,00
0,00
0,00
651,96
1.011,20
0,00
653,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
453,08
551,57
667,97
667,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
316,99
277,90
309,60
385,16
330,84
292,90
286,00
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
300
300
300
300
240
240
240
240
240
200
180
180
180
180
180
180
180
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
2596
1239
1241
1261
3696
2997
2996
3186
3403
1238
2410
2424
1260
3023
1227
2053
2263
2051
1010
2045
3
2015
347
2022
2406
2013
250
2070
2071
2050
2054
2600
858
689
687
1645
1646
2037
3642
2399
2398
3688
2524
622
2052
2020
640
334
2454
2452
2537
2101
650
680
623
1644
3312
2541
2121
876
2044
713
REFLEKTOR SA POSTOLJEM L-K/05
1
KLJUC OKASTI-VILJUSKASTI 13MM
2
SET INBUS-KLJUCEVI 5-6MM
1
CEKIC
1
GREJALICA-KAN.U LUCI
1
LOGITECH 931477-0600
1
MIŠ
1
MIŠ
1
RUČNA KOLICA TRANS.250 KG
1
KLJESTA ZAKRIVLJENA SPICASTA
1
GRABULJE SA DRSKOM SA M-V/2005
1
TRANSPORTNA KOLICA SA M-V/2004.
1
MAKAZE SRAF.LOP.KLES.MENG.
1
LOPATA ZA SNEG
1
DRVENE PALETE 1200X800X144
3700
PARAPETNE ODB.DAS.BG/06
174
KONFERENCIJSKA FOTELJA NA TOČKIĆIMA
170
POTPROZORNE POLICE SA HOR.PREG.BG-06.
148
RAČUNAR- CELERON TC A30 IBM
131
ADMINIS.PLAKAR SA UGAONIM ZAVRŠ.ELEM.80-7 106
METALNI REGAL
100
RADNA FOTELJA NISKI NASLON-CRNA KOŽA-GAJ 80
METALNI REGAL- U SKLADIŠTU
78
RADNI STO VELEF.2006 150/190/75 DUBL SA NAD77
KANCELARIJSKA STOLICA- GAJ SA M-V/04,05.
76
RADNA FOTELJA NISKI NASLON-ŠTOF-GAJ
75
KANCELARIJSKA STOLICA KTITOR-2004
64
TELEFON EUROSET 5005
60
TELEFON EUROSET 5015
60
POTPROZORNE KOMODE BG/06.
56
RADIJATOR MASKE BG/06.
54
TRANSPORTNA KOLICA SA L-K/04
52
KONFERENCIJSKA STOLICA
51
KONFER.STOLICE-PLAVE
50
KANCELARIJSKA STOLICA-TIRKIZ
50
KANC. STOLICA NA TOČKIĆE B333GA
47
KANC.STOLICA B222/D ZA SASTANKE
47
PREGR.ORMARIĆ 40/100/140 IZMEÐU STOL.DUBL44
KONF.STOL.SA RUKONASL.CLASSICO-CRVENE
44
KANCELARIJSKI STO SA M-V/2004
41
FOTELJA 200S CRNA KOŽNA SA M-V/2003.G
35
FOTELJA CRNA-BEZ RUKON.-BRIO-50X48X92/101 534
RESTORANSKA STOLICA SA L-K/2004
34
ŽARDINJERA
33
POKLOPNE PLOČE/PREKO POT.POL.BG/06.
31
SLUŠALICE SA KABLOM
30
KANCELARIJSKA STOLICA30
RESTORANSKA STOLICA
30
RAČUNARI-PC PENTIUM-4-3 SA L-K/04/05/
29
L-K- 04/05/06- MONITORI
29
STOLICE LUX MY HOME SA L-K/2004
27
GARDAROBNI ČETVORODELNI ORMARI
26
RESTORANSKA STOLICA
26
KANCELARIJSKI STO
25
EKSPEDICIJSKI STO
25
FOTELJA A610K KOŽNA
25
RAD.FOT. BEZ RUK..BRIO 50X48X92/101
24
KOMODA +KOM.OKRUG. L-K
24
TRPEZARISKE STOLICE TIP-TONET
24
GARNITURA STOLICA-BAMBUS
24
GARDER.PLAKAR 80/40-47/270-223/
23
METALNI REGAL
23
Page 7
01.12.07.
01.01.04.
01.01.04.
01.01.05.
01.02.09.
01.01.08.
01.01.08.
01.06.08.
01.06.08.
01.01.04.
01.12.07.
01.12.07.
01.01.05.
01.01.08.
01.01.07.
01.09.07.
01.01.07.
01.01.05.
01.01.07.
01.01.93.
01.12.06.
01.01.93.
01.01.07.
01.12.07.
01.12.06.
01.07.04.
01.01.07.
01.01.07.
01.01.07.
01.01.07.
01.12.07.
01.07.99.
01.06.99.
01.06.99.
01.05.06.
01.05.06.
01.01.07.
01.02.09.
01.12.07.
01.12.07.
01.02.09.
01.12.07.
01.05.97.
01.01.07.
01.12.06.
01.05.97.
01.04.96.
01.12.07.
01.12.07.
01.12.07.
01.02.07.
01.06.99.
01.05.99.
01.05.97.
01.05.06.
01.10.08.
01.12.07.
01.02.07.
01.07.99.
01.01.07.
01.06.94.
1.129,22
398,00
339,00
316,00
1.199,00
937,40
1.481,76
1.277,64
1.758,00
1.577,00
643,66
645,18
1.027,00
499,00
484.243,00
1.025.730,00
5.287.662,55
973.460,00
7.741.224,91
4.255.660,00
7.676.763,40
1.478.894,00
264.822,20
6.013.865,00
1.145.469,82
2.672.059,00
451.578,24
183.540,00
95.820,00
798.880,00
488.700,00
443.871,31
2.149.937,46
1.090.008,48
532.329,72
162.400,00
159.800,00
1.163.712,00
358.600,00
582.086,83
240.753,68
716.380,00
57.319,30
427.147,88
680.285,00
271.336,31
212.279,58
127.759,91
869.981,20
518.668,45
81.714,60
993.386,40
292.020,86
1.380.508,40
845.500,92
212.500,00
497.424,00
394.835,52
175.200,00
412.137,66
835.040,00
2.904.025,00
416,90
26,32
22,28
84,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
105,24
74,97
75,43
273,76
190,11
0,00
661.008,02
2.545.912,06
627.323,66
0,00
2.745.668,83
0,00
677.826,20
0,00
3.875.495,06
513.074,88
1.224.693,60
68.391,66
6.118,00
3.194,00
514.819,79
314.931,09
163.809,77
0,00
0,00
0,00
55.215,79
54.332,21
749.927,04
229.105,57
408.794,59
107.837,63
457.687,18
29.190,61
0,00
438.393,80
124.362,21
0,00
0,00
101.497,63
60.511,54
9.533,37
645.683,74
0,00
0,00
0,00
59.464,65
299.375,47
277.289,74
73.000,81
0,00
538.122,20
0,00
120
100
100
100
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
133.200
210.540
671.500
198.320
395.620
863.900
390.000
186.400
13.260
1.199.660
143.640
342.000
23.040
9.600
4.800
161.840
102.060
56.160
108.120
55.000
27.000
16.920
15.980
234.080
72.160
150.060
30.450
144.160
8.840
21.450
137.950
34.200
10.800
6.600
44.370
26.390
4.320
204.100
15.080
72.000
43.250
16.250
102.000
102.000
22.320
21.120
167.900
149.960
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
2485
580
2534
2019
1794
2403
988
2540
617
323
2379
2757
2118
1992
2404
1574
3343
383
1680
629
2386
3311
319
1889
820
1135
552
2220
3307
2533
3665
690
377
337
14
232
2481
3011
2453
2016
2024
2043
852
728
2368
259
369
3309
3310
1068
1087
2120
2014
651
678
2133
613
332
3937
1
1601
2543
INFORMATIČKE KOM.SA L-K/2006
23
RESTORANSKI STOLICE
23
KANCELARIJSKI RADNI STO L-K
22
TELEFON OPTIPOINT500 STANDARD
22
GARDER.ORMAR 30/55/190
22
KANC.STOLICA SA M-V/2003
22
CISCO MODUL WIC
21
ŽARDINJERE.SA L-K/2004
21
KONFERENCIJSKA STOLICA
21
ŽARDINJERA
21
RAČUNAR. MREŽNA OPREMA SA M-V/2005
21
RUČNA KOLICA SA TRI PLATFORME 800X500
20
PARAPETNE ODB.DAS.BG/06-PRIZEMLJE
20
POLICE ZA ARHIVU
20
KANCELARIJSKA STOLICA SA M-V/2003
20
TELEFON-SIMENS A 35
20
TELEFONI SIEMENS EUROSET 2015-174
20
METALNI REGAL
19
LUČNI ELEMENAT/32/32/220 -ZA PLAKAR
19
GARDER.ORMAR SA JEDNOM KABINOM
19
TELEFONI NOKIA 3330 SA M-V /2003
19
RAD.FOT. BEZ RUK..BRIO 50X48X92/101
18
KANCELARIJSKI STO
18
RADNI STO 120X80X200 PULT ZA PRIP.
18
KANCELARIJSKA STOLICA-KLUB FOTELJE
18
RAČUNAR CELERON TC A30 IBM
17
KAN.STOL.SA RUKON.-CRNE KOŽNE
17
KANCELARISKA FOTELJA NIS.NASLON I SPRAT
16
RAD.FOT.SA RUKO.BRIO-B 50X48X92/101
16
KANCELARIJSKI STO SA L-K/2004
16
STOLICE TRPEZARIJSKE-TONET U GAJU
16
KONFERENCIJSKI STO-RASKLAP.
16
FOTELJA KOŽNA BEZ I SA RUKOHVAT.
16
GARDER.ORMAR SA JEDNOM KABINOM
16
RESTORANSKI STO
15
KANCELARIJSKA STOLI-PRESVUČENE
15
FLESH MEMORIJA USB2.0 SA L-K /2005
15
STO TIP TWISTER TW TIA 180080
14
L-K-04/05/06- RAČUNARI
14
FOTELJA STEFANIA -CRNA KOŽA-GAJ
14
RADNI STO 180/80/75 SA KOMOD120/40/70 ZA D 13
ADMINISTRATIVNI PLAK.40/40/270/BG/06.
13
TELEFONSKA CENTRALA-SIMENS
13
TELEFONSKA CENTRALA-PANASONIK
13
PC PENTIUM SA M-V/2003.G
13
RAČUNSKA MAŠINA
13
MANIPULATIVNI STOLOVI
13
RAD.FOT. BEZ RUK..BRIO 50X48X92/101
12
RAD.FOT. BEZ RUK..BRIO 50X48X92/101
12
RAČUNAR CELERON TC A30 IBM
12
RAČUNAR IBM A30 MT-M 8191 KGM
12
STO 60/60/75-TREŠ.MET.NOGE
12
RADNA FOTELJA VISOKI NASLON-CRNA KOŽA-GAJ 12
KUHINJSKI ELE.SA SUD.IŠPORET
12
KAN.STOL.KOŽNE MANJE
12
RADNI STO 175-90-85-SKLADIŠTE11+1
12
KANCELARIJSKI STO
12
KANCELARIJSKA STOLICA-KLUB FOTELJE
12
DAKTILO STOLICA-M.F. V-25
12
EKSPEDICIJSKI STO
12
EPSON LQ 680
12
GARD. ORMARI L-K/2004 9+3+14+3
11
Page 8
01.12.07.
01.05.97.
01.12.07.
01.12.06.
01.05.06.
01.12.07.
01.10.03.
01.12.07.
01.05.97.
01.04.96.
01.12.07.
01.01.08.
01.02.07.
01.11.06.
01.12.07.
01.01.06.
01.10.08.
01.01.93.
01.05.06.
01.05.97.
01.12.07.
01.10.08.
01.04.96.
01.06.06.
01.04.04.
01.01.05.
01.01.93.
01.07.07.
01.10.08.
01.12.07.
01.02.09.
01.06.99.
01.11.94.
01.04.96.
01.01.93.
01.03.02.
01.12.07.
01.08.07.
01.12.07.
01.12.06.
01.01.07.
01.01.07.
01.09.04.
01.06.94.
01.12.07.
01.11.98.
01.01.93.
01.10.08.
01.10.08.
01.01.05.
01.01.05.
01.02.07.
01.12.06.
01.06.99.
01.06.99.
01.03.07.
01.05.97.
01.04.96.
01.06.10.
01.01.93.
01.02.06.
01.12.07.
177.457,32
105.190,54
392.556,03
293.972,11
103.400,00
19.733,25
2.163.348,22
98.512,01
321.243,47
156.906,34
56.084,73
689.000,00
117.900,00
140.400,00
78.990,01
91.300,00
45.000,00
545.927,48
90.250,00
337.480,70
84.921,29
373.068,00
823.600,07
225.000,00
58.320,00
1.060.855,38
16.478,04
793.134,72
363.520,00
145.168,93
134.400,00
306.621,93
164.790,87
92.705,73
68.419,05
46.732,59
41.949,77
724.192,00
991.197,65
306.166,00
711.100,00
280.800,00
250.015,00
219.859,48
139.314,44
47.439,50
19.004,77
248.712,00
248.712,00
707.236,92
707.236,92
268.800,00
260.414,00
430.426,60
384.798,34
295.450,00
240.152,81
203.372,89
38.988,00
86.407,68
77.344,80
483.170,27
21.016,71
0,00
275.688,67
134.737,06
66.635,70
8.839,10
0,00
69.505,64
0,00
0,00
6.542,98
262.476,24
76.633,08
30.083,64
35.381,08
0,00
12.750,00
0,00
58.161,10
0,00
9.907,74
224.531,80
0,00
109.035,40
5.807,70
0,00
0,00
537.568,76
218.785,02
101.950,97
85.866,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.894,29
514.980,92
115.639,77
140.326,30
458.251,96
180.954,90
115.840,34
13.075,52
16.253,21
0,00
0,00
149.687,73
149.687,73
0,00
0,00
112.001,78
119.356,20
0,00
0,00
14.586,15
0,00
0,00
30.685,00
0,00
0,00
339.326,27
8.970
5.290
102.080
37.180
20.900
2.420
107.940
25.200
16.170
7.770
2.940
90.000
24.000
10.800
10.200
4.800
4.800
27.550
18.620
17.480
4.180
77.940
41.940
28.800
3.060
54.060
680
162.080
72.000
37.280
27.680
15.680
8.480
4.800
3.600
2.400
2.400
186.060
50.400
39.060
144.040
56.940
31.850
11.440
7.150
2.340
1.170
50.400
50.400
36.000
36.000
34.200
33.000
21.600
19.800
15.000
12.000
10.200
10.200
4.200
4.200
120.010
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
2645
1075
3558
697
694
1191
2353
2026
2152
3006
612
2039
3662
866
2450
2405
1603
2542
2815
152
2967
2474
233
569
837
2116
1194
823
2028
2055
2538
1111
1178
3643
1943
2611
2119
877
150
331
821
1944
1900
1899
944
2505
2378
632
3142
2387
2676
1962
2932
325
3663
2231
2523
2749
336
2494
2619
3656
ORMANI OD PLASTIFICIRANOG LIMA-GAR.
11
RAČUNAR CELERON TC A30 IBM
11
TRPEZARISKE STOLICE SILUET
11
GARDAROBNI ORMAR
11
ORMAN ZA GARD.MUŠKA GARD.
11
RAČUNAR SIEMENS - PROC6
10
STOLOVI TWISTER TOP -SALA I SPRAT
10
KONF.STO 180/80/75 /2006.G.
10
PARAVANI OPTIMAL-SKLADIŠTE
10
RUČNA KOL.SA TRI PLATF.800X500
10
KANCELARIJSKI STO
10
KOMODA 80/40/90 BG/06.G
10
KANCELARIJSKA STOLICA VELEFARM-R
10
KLUB FOTELJA BAMBUS-RATAN
10
MATRIČNI ŠTAMPAČ 2180 SA L-K 01.01.06.I.B.619 10
KANCELARIJSKA STOLICA TIP 1120 MAXI SA M-V/210
CANON CUSB18 USB CONNECTION CABLE
10
ADMIN.PLAKAR L-K/2004 8+1
9
ADMINISTRATIVNI PLAKAR 80/40/265
9
POLUFOTELJA 268 TRESNJA
9
RAD.FOT.NIS.NAS.CRNA KOŽA ANAKS SLC 281
9
L-K/04,05/ PC PENTIUM-4-3
9
FOTELJA SA TOCKOVIMA
9
METALNI EKSPEDICISKI STO
9
STOLICE SA RUKONASLONOM
9
DUBL.RAD.STO150/190/75 SA NADOG.SA PREG.O 8
RAČUNAR SERVER
8
KOMODA
8
KLUB STO 45/45/65-2006.G.
8
ČAJNA KUHINJA-ELEMENTI /BG/2006
8
FOTELJA ŠIF 02887 V.B SA L-K/2006
8
RAČUNAR CELERON TC A30 IBM
8
RAČUNAR CELERON TC A30 IBM
8
KONFERENCISKI STO-FLEXIBEL 120/50
8
RAČUNAR IBM TCE50 POB71CR
8
SKLOPIVI STOLOVI1250X450X750-GAJ SA I-I/05 8
RADNE-KAN. STOLICE NA TOČ.U ŠTOFU-GAJ
8
STOLOVI OKRUGLI-BAMBUS
8
KANCELARIJSKA STOLICA-KLUB FOTELJE
8
KANCELARIJSKA STOLICA-KLUB FOTELJE
8
KANCELARIJSKI STO
8
MONITOR IBM-LENOVO T17N6EU
8
RADNI STO 147X80 NI
8
POKRETNA KASETA
8
VIDEO JEDINICA-SIC
8
MOBILNI TELEFON SA L-K/2004
8
MREŽNI SKLOP-ZENIT SA M-V/2003
8
KANCELARIJSKA STOLICA KOŽNA CRNA
8
LASERSKI ŠTAMPAČ -SPEC.BOL.BELA CRKVA
8
TELEFON-PANASONIK 2315 SA M-V/2004
8
FOTELJA MASCHERONI AMERIKA V.PELLE
7
ŠTAMPAČ TALLY GENICOM T2280
7
ČAJNA KUHINJA DONJI KOMPL.ELEM. 3M1
7
KANCELARIJSKI STO-STO ZA PAKOVANJE LEKOVA 7
KANCELARIJSKA STOLICA VELEFARM-R
7
KAMERA AVC-565R COLOR-CENTRALNO SKLAD. 7
RESTORANSKI STO SA L-K/2004
7
MOBILNI TEL. NOKIA
7
KLUB STOCIC
7
SKENERI1200PI488 SA L-K/04,05
7
RADNI STO VELEFARM 2006. DUBL150/190/75 TR 6
ORMARI OD PLASTIFICIRANOG LIMA-90/55/190 6
Page 9
01.01.08.
01.01.05.
01.02.09.
01.07.99.
01.06.99.
01.12.99.
01.11.07.
01.01.07.
01.03.07.
01.02.08.
01.05.97.
01.01.07.
01.02.09.
01.07.99.
01.12.07.
01.12.07.
01.02.06.
01.12.07.
01.01.08.
01.05.98.
01.01.08.
01.12.07.
01.05.02.
01.01.93.
01.07.04.
01.02.07.
01.04.02.
01.07.04.
01.01.07.
01.01.07.
01.12.07.
01.01.05.
01.01.05.
01.02.09.
01.10.06.
01.12.07.
01.02.07.
01.07.99.
01.05.98.
01.04.96.
01.07.04.
01.10.06.
01.07.06.
01.07.06.
01.09.02.
01.12.07.
01.12.07.
01.01.98.
01.02.08.
01.12.07.
01.12.07.
01.10.06.
01.01.08.
01.04.96.
01.02.09.
01.06.07.
01.12.07.
01.01.08.
01.04.96.
01.12.07.
01.01.08.
01.02.09.
193.600,00
677.321,05
83.930,00
203.228,23
90.850,95
2.422.644,32
470.068,00
370.338,00
369.059,00
373.500,00
676.403,08
156.000,00
149.000,00
419.439,11
326.546,20
74.910,32
885,00
376.324,56
354.600,00
1.664.080,13
189.450,00
406.088,10
357.097,50
305.648,36
301.278,35
340.908,00
837.835,40
169.769,00
152.552,00
147.041,00
562.888,90
471.491,28
471.933,21
89.100,00
402.598,40
68.108,88
131.144,00
251.663,48
220.386,95
205.607,81
116.160,00
164.441,60
44.000,00
41.136,00
82.659,10
77.256,97
62.686,39
47.660,70
37.200,00
12.233,52
1.099.488,60
1.656.153,84
193.800,00
718.975,78
104.300,00
116.709,77
90.148,00
155.946,08
83.124,58
64.050,51
528.420,00
297.600,00
137.670,93
0,00
44.962,41
0,00
0,00
0,00
329.047,54
238.655,49
241.932,34
215.387,96
0,00
100.530,56
95.194,44
0,00
38.096,88
33.553,36
0,00
264.289,58
252.160,00
0,00
107.355,00
47.376,68
0,00
5.499,88
24.740,76
221.584,13
0,00
109.359,32
98.308,76
94.756,90
65.670,46
0,00
0,00
69.795,00
0,00
47.832,27
54.644,31
0,00
0,00
0,00
25.825,87
0,00
21.837,59
20.415,86
0,00
9.013,11
7.313,58
0,00
5.580,00
1.427,35
613.880,87
0,00
137.813,19
0,00
66.636,13
59.327,54
45.908,90
20.792,88
0,00
7.472,48
375.765,18
233.120,08
49.170
34.210
12.650
10.230
4.840
126.000
120.000
78.000
78.000
57.000
34.200
31.800
30.600
21.600
16.800
9.600
100
96.030
90.000
83.970
28.800
20.430
18.000
15.570
15.570
72.000
42.640
34.800
31.200
30.000
28.800
24.000
24.000
22.800
20.400
17.440
16.800
12.640
11.440
10.240
9.040
8.400
6.640
6.000
4.240
4.240
3.040
2.400
1.840
640
168.000
84.000
49.210
36.610
21.000
17.990
13.790
7.770
4.200
3.010
132.000
78.000
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
1048
2025
2620
3249
2574
3689
827
3308
3569
3640
3141
677
2968
2971
2189
3658
863
2472
2477
3299
649
2957
2961
2962
2969
2141
3710
3670
330
860
2370
2355
619
615
2429
2142
1287
2380
3261
333
382
1535
2154
2612
2621
2883
2809
3550
3080
2038
2042
3570
3572
2933
856
691
2174
2947
2960
3708
3667
3938
TALLY MATRIX PRINTER T2250
6
RADNI STO150/80/75/-SA KOM.120/40/70-SEKRE 6
PREGRADNI ORMARIĆ NA KRAJU RADNIH STOLOV 6
KOLICA OD NERÐ.ČEL.800X500
6
GARDAROBNI ORMAR GALENSKA LABORAT.
6
RADNA FOTELJA-SA RUKONAS.50X48X92/101-BAN6
ARHIVSKI PLAKAR
6
RAD.FOT. BEZ RUK..BRIO 50X48X92/101
6
RADNA FOTELJA U KOŽI SA NISKIM NASLONOM 6
RADNA FOTELJA U KOŽI SA NISKIM NASLONOM 6
RAČUNARI-RAD. STA.P4CEL.3.2GHZ -SPEC.BOL.B.C6
KONFERENCIJSKI STO-RASKLAPAJ.
6
RAD.FOT.NIS.NAS.CRNA KOŽA ANAKS SLC 281
6
RAD.FOT.NIS.NAS.CRNA KOŽA ANAKS SLC 281
6
ORMARI ZA SPREMANJE-ARHIVA
6
KANCELARIJSKA STOLICA VELEFARM-R
6
URAMLJENA OGLEDALA
6
RAČUNAR IBM SA L-K/2006
6
L-K/05,06-RAČUNARI IBM 8148Y19
6
FISKALNI ŠTAMPAČ GALEB FP-550A AP.ZLA.
6
RESTORANSKI STO 120X80+180X80
6
RADNA FOTELJA NISKI NASL.KOŽA MET.ZVEZDA 6
RADNA FOTELJA NISKI NASL.KOŽA MET.ZVEZDA 6
RADNA FOTELJA NISKI NASL.KOŽA MET.ZVEZDA 6
RAD.FOT.NIS.NAS.CRNA KOŽA ANAKS SLC 281
6
RAČUNAR IBM-LENOVO VOX7FCR
6
RUČNI PALETNI VILJUŠKAR 03.10.07. IB-2316
6
RADNA FOTELJA-BEZ RUKON..DIM.46X45X42X48 6
POLUFOTELJE KOZNE
6
NOCNI ORMARICI
6
PC PENTIUM SA M-V/2005
6
STOLOVI TWISTER DESK SALA I SPRAT
6
KANCELARIJSKA STOLICA-KLUB FOTELJE
6
KLUB STOCIC
6
ŠTAMPAČ LASER JET SA L-K
6
RAČUNAR IBM-LENOVO T17DAEU
6
TELEFON-MOTOROLE
6
KOMUN.MREŽ. SKLOP SA M-V/2003
6
TELEFONI SIEMENS 500 ECONOMY
6
RESTORANSKI STO
6
EKSPEDICIJSKI STO
6
DAKTILO STOLICA STOF V-25-VIZOR
6
RAD.STO 344KRONOSPAN SA MET.NOG.I KOMOD 5
KANC. STO OD MEDIJAP.SA I-I/05-GAJ
5
ADMINISTRATIVNI PLAKAR80/40/265
5
ADMINISTRATIVNI PLAKAR-TREŠNJA 80/40/265 5
ADMINISTRATIVNI PLAKAR 80/40/265
5
ADMINISTRATIVNI PLAKAR-TREŠNJA 80/40/240 5
LAP-TOP NOTEBOOK HP COMGAP6715
5
ORMARIĆI NA KRJU STOLOVA /BG-06.
5
ADMINIS.PREG.ORM./EKONOMAT/BG-06.G
5
RADNA FOTELJA U KOŽI SA NISKIM NASLONOM 5
RADNA FOTELJA U KOŽI SA NISKIM NASLONOM 5
ČAJNA KUHINJA-VISEĆI ELEMENTI
5
TELEVIZOR
5
KLUB GARNI.MY HOME-MALI STO SA 2.STOLICE 5
PRINT SER.PERLE R29 3301027
5
RADNA FOTELJA NISKI NASL.KOŽA MET.ZVEZDA 5
RADNA FOTELJA NISKI NASL.KOŽA MET.ZVEZDA 5
RUČNI PALETNI VILJUŠKAR TVH 11.05.07. IB-2208 5
RADNA FOTELJA-BEZ RUKON..DIM.46X45X42X48 5
DAKTILO STOLICA-M.F. V-25
5
Page 10
01.05.04.
01.01.07.
01.01.08.
01.08.08.
01.12.07.
01.02.09.
01.07.04.
01.10.08.
01.02.09.
01.02.09.
01.02.08.
01.06.99.
01.01.08.
01.01.08.
01.05.07.
01.02.09.
01.07.99.
01.12.07.
01.12.07.
01.10.08.
01.06.99.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.04.07.
01.04.09.
01.02.09.
01.04.96.
01.07.99.
01.12.07.
01.11.07.
01.05.97.
01.05.97.
01.12.07.
01.04.07.
01.03.02.
01.12.07.
01.08.08.
01.04.96.
01.01.93.
01.01.06.
01.04.07.
01.12.07.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.02.09.
01.04.08.
01.01.07.
01.01.07.
01.02.09.
01.02.09.
01.01.08.
01.07.99.
01.06.99.
01.05.07.
01.01.08.
01.01.08.
01.04.09.
01.02.09.
01.06.10.
1.282.078,80
316.800,00
219.000,00
267.500,00
124.380,00
149.640,00
168.432,00
124.356,00
119.880,00
119.880,00
301.253,60
423.835,86
126.300,00
126.300,00
90.150,00
89.400,00
302.595,37
305.539,74
281.165,42
191.698,50
273.870,98
86.130,00
86.130,00
86.130,00
81.657,90
226.896,00
175.200,00
43.200,00
170.719,01
134.220,51
106.792,50
21.588,00
90.607,10
89.273,54
92.353,39
86.553,00
64.971,29
65.647,84
47.520,00
61.458,88
38.934,27
20.400,00
442.040,00
265.607,58
206.000,00
195.825,00
197.000,00
196.000,00
600.444,30
166.690,00
107.100,00
99.900,00
99.900,00
74.740,00
327.062,65
281.881,26
226.950,00
71.775,00
71.775,00
146.000,00
36.000,00
25.992,00
0,00
204.154,26
155.733,19
170.268,52
87.351,14
95.603,21
89.379,92
74.844,07
76.590,00
76.590,00
55.229,96
0,00
71.570,00
71.570,00
60.100,17
57.116,61
0,00
35.646,25
32.802,65
54.314,37
0,00
48.807,00
48.807,00
48.807,00
46.272,94
0,00
17.419,37
27.600,00
0,00
0,00
12.458,86
15.111,77
0,00
0,00
10.774,73
0,00
0,00
7.658,95
11.880,00
0,00
0,00
6.188,00
292.230,09
186.534,00
146.488,66
139.253,16
140.089,12
153.533,30
110.081,25
107.419,58
69.018,08
63.825,00
63.825,00
53.148,53
0,00
0,00
0,00
40.672,24
40.672,24
0,00
23.000,09
20.456,61
66.000
66.000
55.800
54.600
31.800
30.600
25.800
25.200
24.600
24.600
22.800
21.600
19.200
19.200
18.600
18.000
15.600
15.600
14.400
14.400
13.800
13.200
13.200
13.200
12.600
11.400
9.000
9.000
8.400
6.600
5.400
5.400
4.800
4.800
4.800
4.200
3.600
3.600
3.600
3.000
1.800
1.800
90.000
66.000
52.200
49.800
49.800
49.800
45.600
34.200
21.600
20.400
20.400
19.200
16.800
14.400
11.400
10.800
10.800
7.200
7.200
6.600
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
197
2601
2369
3646
2647
2651
2561
2923
149
2811
2927
3525
3549
2818
3235
1049
2147
3654
2197
2922
814
3573
3638
2155
582
2970
3659
2563
3559
3248
2948
2953
2954
2955
2956
2958
840
822
3645
681
3664
579
1163
3260
2134
2602
3929
620
2149
621
1997
899
819
1539
371
979
3262
2908
2909
2910
2911
862
GARDEROBNI ORMAN
5
KOLICA ZA SERVI.L-K/04
5
RAČUNAR 256MB SA M-V/2004
5
TRPEZARISKE STOLICE SILUET
5
KAN.STOLICE BEZ RUKONASLON.PLAS-ŠTOF
5
KAN.STOLICE SA RUKONAS.5
MONITOR SAMSUNG 720N SEK.UVOZ-IZVOZ
5
RADNI STO VELEFARM 2006. DUBL150/190/75 4
KANCELARIJSKA STOLICA-KLUB FOTELJE
4
ADMINISTRATIVNI PLAKAR 80/40/265
4
ADMINISTRATIVNI PLAKAR-TREŠNJA 80/40/265 4
ADMINISTRATIVNI PLAKAR-TREŠNJA 80/40/240 4
ADMINISTRATIVNI PLAKAR-TREŠNJA 80/40/240 4
ADMINISTRATIVNI PLAKAR 80/40/225
4
KOLICA OD NERÐAJ. ČELIKA 800X500
4
TALLY MATRIX PRINTER
4
GARDAROBNI ORMAR
4
ORMARI OD PLASTIFICIRANOG LIMA-30/55/190 4
KAMERA SAMSUNG S415 ZA SPOLJNO OBEZB.OBJ 4
KOMODA TREŠNJA 80/40/77
4
VIDEO KAMERA
4
RADNA FOTELJA U KOŽI SA NISKIM NASLONOM 4
RADNA FOTELJA U KOŽI SA NISKIM NASLONOM 4
ADMIN.PLAK.344KRONOSPAN40/40/220
4
RESTORANSKI SUDOPER-GORNJI ELEMENTIU
4
RAD.FOT.NIS.NAS.CRNA KOŽA ANAKS SLC 281
4
KANCELARIJSKA STOLICA VELEFARM-R
4
RAČUNAR IBM-LENOVO VOG77CR
4
TRPEZARIJSKI STO/ 60
4
RUČNI PALETNI VILJUŠKAR 2.5T
4
RADNA FOTELJA NISKI NASL.KOŽA MET.ZVEZDA 4
RADNA FOTELJA NISKI NASL.KOŽA MET.ZVEZDA 4
RADNA FOTELJA NISKI NASL.KOŽA MET.ZVEZDA 4
RADNA FOTELJA NISKI NASL.KOŽA MET.ZVEZDA 4
RADNA FOTELJA NISKI NASL.KOŽA MET.ZVEZDA 4
RADNA FOTELJA NISKI NASL.KOŽA MET.ZVEZDA 4
KANCELARIJSKI STO
4
KANCELARIJSKI STO-DAKTILO STOLOVI
4
TRPEZARIJSKI STO IDEAL 070
4
KANCELARIJSKI STO-SA 2- UG.DODATKA
4
STOLICE TRPEZARIJSKE-TONET
4
RESTORANSKI STO
4
TALLY MATRIX PRINTER
4
TELEFONI SIEMENS 500 STANDARD
4
POMOĆNI SKLAPAJUĆI RADNI STO 80-60 SKLADIŠT4
TRAN.KOL.NA 2.TOČKA L-K/04
4
STO ZA PRIHV. PAPIRA SA ŠTAMPAČA
4
TAP.STOLICE 900-A-C 73
4
PRETINAC ZA BROŠURE P.NA MLAVI
4
ŽARDINJERA
4
KLUB FOTELJA
4
FAKS MODEM
4
KANCELARIJSKI STO
4
DAKTILO STOLICA STOF V-25-VIZOR
4
POLUFOTELJE KOZNE
4
SLUSALICE US BLASTER 370 MAXTO
4
TELEFONI SIEMENS EUROSET 5020
4
ADMINISTRATIVNI PLAKAR-TREŠNJA 80/40/266 3
ADMINISTRATIVNI PLAKAR-TREŠNJA 80/40/266 3
ADMINISTRATIVNI PLAKAR-TREŠNJA 80/40/266 3
ADMINISTRATIVNI PLAKAR-TREŠNJA 80/40/266 3
GARDEROBNI ORMAN
3
Page 11
01.09.97.
01.12.07.
01.12.07.
01.02.09.
01.01.08.
01.01.08.
01.12.07.
01.01.08.
01.05.98.
01.01.08.
01.01.08.
01.02.09.
01.02.09.
01.01.08.
01.08.08.
01.05.04.
01.04.07.
01.02.09.
01.06.07.
01.01.08.
01.07.04.
01.02.09.
01.02.09.
01.04.07.
01.05.97.
01.01.08.
01.02.09.
01.12.07.
01.02.09.
01.08.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.07.04.
01.07.04.
01.02.09.
01.06.99.
01.02.09.
01.05.97.
01.05.04.
01.08.08.
01.04.07.
01.12.07.
01.02.10.
01.05.97.
01.04.07.
01.05.97.
01.11.06.
01.09.01.
01.01.93.
01.01.06.
01.01.93.
01.10.03.
01.08.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.07.99.
90.300,04
38.762,78
81.990,84
28.250,00
23.000,00
23.000,00
61.956,85
240.420,00
977.728,36
157.600,00
156.660,00
156.800,00
156.800,00
133.812,00
137.800,00
470.967,70
114.341,60
90.400,00
123.763,00
71.200,00
211.359,60
79.920,00
79.920,00
78.320,00
244.913,81
84.200,00
59.600,00
189.231,40
62.400,00
116.800,00
57.420,00
57.420,00
57.420,00
57.420,00
57.420,00
57.420,00
97.240,00
96.548,00
47.160,00
132.321,96
33.600,00
92.331,62
94.193,54
62.400,00
46.120,00
25.129,20
11.200,00
47.978,61
21.110,00
36.870,39
26.240,00
25.782,29
21.377,35
13.600,00
11.602,18
11.522,28
11.200,00
293.730,00
293.730,00
293.730,00
293.730,00
422.934,44
0,00
14.305,40
9.565,81
15.133,92
11.926,04
11.926,04
7.228,52
170.965,16
0,00
112.070,88
111.402,84
122.826,69
122.826,69
95.155,20
86.125,13
0,00
75.590,71
70.813,39
63.642,21
50.630,88
43.519,53
51.060,00
51.060,00
51.777,04
0,00
47.713,16
38.077,83
23.495,38
33.428,49
29.199,87
32.538,00
32.538,00
32.538,00
32.538,00
32.538,00
32.538,00
21.619,28
22.978,94
25.264,25
0,00
21.466,70
0,00
0,00
15.600,00
12.627,35
9.273,72
9.520,04
0,00
10.378,91
4.559,80
5.622,27
0,00
0,00
4.125,12
0,00
0,00
2.799,87
208.874,84
208.874,84
208.874,84
208.874,84
224.577,24
4.800
4.800
4.200
4.200
3.600
3.600
3.000
60.000
49.800
40.200
39.600
39.600
39.600
34.200
28.200
24.000
23.400
22.800
18.600
18.000
16.200
16.200
16.200
16.200
12.600
12.600
12.000
9.600
9.600
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
7.200
7.200
7.200
6.600
6.600
4.800
4.800
4.800
3.600
3.000
3.000
2.400
2.400
1.800
1.800
1.200
1.200
1.200
600
600
600
72.000
72.000
72.000
72.000
66.000
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
870
3603
3560
3625
2808
2810
2812
2813
2814
2877
2878
2881
2882
2884
2889
3598
3599
2032
3647
3648
2117
2925
3234
861
3644
2376
3657
2392
3612
2102
859
2964
2972
3574
817
2359
2644
1154
2466
2074
2476
3015
3927
2430
2427
688
2605
3671
3672
2459
695
2132
980
2464
2127
3723
2567
2503
2669
258
3052
3344
KOMODA-VITRINE
3
ADMINISTRATIVNI PLAKAR-TREŠNJA 80/40/265 3
GARNITURA Z A SEDENJE- 3STOLA+12 STOLICA 3
ADMINISTRATIVNI PLAKAR-TREŠNJA 80/40/265 3
ADMINISTRATIVNI PLAKAR 80/40/265
3
ADMINISTRATIVNI PLAKAR 80/40/265
3
ADMINISTRATIVNI PLAKAR 80/40/265
3
ADMINISTRATIVNI PLAKAR 80/40/265
3
ADMINISTRATIVNI PLAKAR 80/40/265
3
ADMINISTRATIVNI PLAKAR-TREŠNJA 80/40/265 3
ADMINISTRATIVNI PLAKAR-TREŠNJA 80/40/265 3
ADMINISTRATIVNI PLAKAR-TREŠNJA 80/40/265 3
ADMINISTRATIVNI PLAKAR-TREŠNJA 80/40/265 3
ADMINISTRATIVNI PLAKAR-TREŠNJA 80/40/265 3
ADMINISTRATIVNI PLAKAR-TREŠNJA 80/40/265 3
ADMINISTRATIVNI PLAKAR-TREŠNJA 70/40/265 3
ADMINISTRATIVNI PLAKAR-TREŠNJA 70/40/265 3
KONFER.STO 200/90/75-06.G.
3
METALNI ORMAN TRODELNI 90/55/175-SIVA BOJA3
METALNI ORMAN TRODELNI 90/55/175-SIVA BOJA3
GARD.I ADM.PLAK.TREŠ.90/40/270
3
NADGRADNJA ZA 1 DUBL 140/2*70
3
KOLICA OD NERÐAJ.ČELIKA 800X500
3
KOMBINOVANA KOMODA
3
TRPEZARIJSKI STO SILUET 3STOLA+12STOLICE
3
RAČUNAR LKN 220100-00 SA M-V/2007-EKONOM 3
TRPEZARI.STO SILUET /3STOLA+12STOLICA
3
KAMERA SPD 2500 SA M-V/2007-EKONOMAT
3
KOMODA SA PESKIR.STAKLOM 90/40/90
3
GARDAROBNI ORMAR
3
KREVETI SA JOGI DUSECIMA VR.B.
3
RAD.FOT.VIS.NAS.CRNA KOŽA ANAKS SLC 381
3
RAD.FOT.NIS.NAS.CRNA KOŽA ANAKS SLC 281
3
KANCELARIJSKA STOLICA TIP VELEFARM-R
3
KANCELARIJSKI STO
3
RAČUNAR IBM-LENOVO VOG77CR
3
KUH.VIS.ELEM.SA KRILIMA I OTVOR.POLICAMA 3
RAČUNAR SIMENS+MON+TAS+MIS
3
RAČUNARI PC PENTIUM L-K /05G.3
MOBILNI TELEFON SONY ERICSONK800I
3
PENTIUM IV BLAGAJNA SA L-K/2006
3
KOLICA NA TRI NIVOA SA TOČKIĆIMA
3
OTVORENE KOMODE SA POLICAMA
3
LASERSKI ŠTAMPAČ 1200 JET USB L-K
3
LASERSKI ŠTAMPAČ 1200 JET USB SA L-K 04G,05G 3
KANCEL.STOLICA-KOŽNE VEĆE
3
KOLICA NA TRI NIVOA L-K/06
3
RADNA FOTELJA-BEZ RUKON..DIM.46X45X42X48 3
RADNA FOTELJA-BEZ RUKON..DIM.46X45X42X48 3
L-K/04,04,05- PC PENTIUM,LCD
3
ŽARDINJ.TERAK SREDNJE
3
MONITOR SAMSUNG
3
RAČUNAR SIMENS+MON.+TAS.+MIŠ
3
L-K 2004 RAČUNAR PC PENTIUM
3
MOBILNI TELEFON NOKIA N6230I
3
TRANSPORTNA KOLICA 15.07.05. IB-1367,1368,13 3
NOKIA 6500 CLASSIC
3
TELEF.APAR.SA LEK-KIM/2004
3
KAN.STOLICE BEZ RUKONASLON.PLAS-ŠTOF
3
RAČUNSKA MAŠINA-OLIMYA
3
MOBILNI TELEFON NOKIA
3
TELEFONI SIEMENS OPTIPOINT 500ECONOMY 1843
Page 12
01.07.99.
01.02.09.
01.02.09.
01.02.09.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.02.09.
01.02.09.
01.01.07.
01.02.09.
01.02.09.
01.02.07.
01.01.08.
01.08.08.
01.07.99.
01.02.09.
01.12.07.
01.02.09.
01.12.07.
01.02.09.
01.02.07.
01.07.99.
01.01.08.
01.01.08.
01.02.09.
01.01.93.
01.12.07.
01.01.08.
01.04.03.
01.12.07.
01.01.07.
01.12.07.
01.08.07.
01.02.10.
01.12.07.
01.12.07.
01.06.99.
01.12.07.
01.02.09.
01.02.09.
01.12.07.
01.06.99.
01.03.07.
01.10.03.
01.12.07.
01.03.07.
01.04.09.
01.12.07.
01.12.07.
01.01.08.
01.04.99.
01.03.08.
01.09.08.
392.090,56
145.980,00
139.140,00
127.200,00
118.200,00
118.200,00
118.200,00
118.200,00
118.200,00
117.495,00
117.495,00
117.495,00
117.495,00
117.495,00
117.495,00
113.535,00
113.535,00
138.720,00
99.100,00
99.100,00
121.740,00
91.065,00
103.350,00
402.661,55
130.250,00
367.690,71
105.450,00
106.404,02
52.800,00
61.927,60
241.177,49
66.900,00
63.150,00
44.700,00
150.655,11
143.859,00
29.200,00
116.885,49
118.312,39
103.500,00
104.409,80
44.700,00
22.300,00
92.353,39
92.353,39
79.088,99
34.270,00
21.600,00
21.600,00
71.613,60
64.792,13
53.325,00
54.672,85
63.000,96
50.486,16
44.700,00
44.616,43
49.985,55
13.800,00
32.346,81
30.785,59
26.880,00
148.717,61
114.351,00
108.993,00
99.639,90
84.053,16
84.053,16
84.053,16
84.053,16
84.053,16
83.552,00
83.552,00
83.552,00
83.552,00
83.552,00
83.552,00
88.935,75
88.935,75
89.394,62
77.628,21
77.628,21
79.128,72
64.757,16
64.593,75
0,00
69.776,94
42.897,17
56.491,00
59.408,92
41.360,09
40.251,83
0,00
37.910,00
35.785,00
28.558,30
0,00
16.783,55
20.764,53
0,00
13.803,28
3.450,00
12.181,32
17.028,72
18.954,98
10.774,73
10.774,73
0,00
12.647,06
13.800,00
13.800,00
8.354,92
0,00
0,00
0,00
7.400,12
0,00
0,00
5.205,10
5.831,78
7.155,47
0,00
5.131,06
7.168,00
49.800
37.200
35.400
32.400
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
30.000
28.800
28.800
28.200
25.200
25.200
24.600
23.400
21.000
20.400
19.800
18.600
16.200
16.200
13.200
12.600
12.000
10.200
9.600
9.000
7.800
7.200
7.200
6.000
6.000
5.400
5.400
5.400
5.400
4.800
4.800
4.200
4.200
4.200
4.200
3.600
3.000
3.000
3.000
3.000
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
1.800
1.800
1.800
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
2603
838
2512
1109
1970
2550
2458
558
523
1965
3133
1964
3477
2287
2517
2903
3623
2836
2840
2835
3565
2625
692
2049
3241
2040
2516
3605
3279
2660
3626
2622
2630
2880
2816
2915
2916
3527
3528
3548
3566
871
3596
3597
3610
3600
3601
2385
3655
1050
1610
157
3331
2819
2820
3633
2156
2850
3544
2529
2805
2806
KOLICA ZA SERVIRANJE L-K/04
3
RESTORANSKI STO
3
TELEF.AP.SENOA SA L-K/2004
3
PRINT SER.PLANET FPS-5P-M
3
TELEFON-PANASONIK TS 500
3
KINGSTON KVR400X64C25/512
3
CANYON CN-MP4RCDFM MP3 TUNER RECORDER 3
STO ZA ŠTAMPAČ BINA
3
RESTORANSKI SUDOPER-GORNJI ELEMENTIU
3
ŠTAMPAČ TALLY GENICOM T6212
2
RAČUNAR IBM SERVER X3650
2
SERVER IBM 8840EDG-PO1
2
RASHLADNI ORMAN 1500L-INOX
2
RASHLADNI ORMAN 1500 L INOX
2
UGRADNA RERNA AKM950 SA L-K/2006
2
KLUB STO -TREŠNJA 45/45/65
2
RADNI STO140/80/75 SA KOMODOM140/45/75 2
RADNI STO 140/80/75 SA KOMODOM 120/40/70- 2
RADNI STO 140/80/75 SA KOMODOM 120/40/70- 2
RADNI STO 140/80/75 SA KOMODOM 120/40/70- 2
RADNI STO 140/70/75 SA KOMODOM 100/40/70 2
RADNI STO/140-70-75/ SAKOMODOM
2
KANCEL.STO SA MET.NOGAMA
2
KORPUS SA LEDOMAT-RASHLADNA VITRINA
2
RAČUNAR IBM SERVER 419022G
2
KOMODA 240/40/90/BG-06.
2
FRIŽIDER ARC750 SA L-K/2006
2
ADMINISTRATIVNI PLAKAR-TREŠNJA 80/40/265 2
KOM.OPREMA CISCO C2960
2
ADMINISTRATIVNI PLAKAR 75/40/265
2
ADMINISTRATIVNI PLAKAR-TREŠNJA 80/40/265 2
ADMINISTRATIVNI PLAKAR80/40/265
2
GARDEROBNI PLAKAR 80/40/265
2
ADMINISTRATIVNI PLAKAR-TREŠNJA 80/40/265 2
ADMINISTRATIVNI PLAKAR 80/40/265
2
KOMODA TREŠNJA 80/40/90
2
KOMODA TREŠNJA 80/40/90
2
ADMINISTRATIVNI PLAKAR-TREŠNJA 80/40/240 2
ADMINISTRATIVNI PLAKAR-TREŠNJA 80/40/240 2
ADMINISTRATIVNI PLAKAR-TREŠNJA 80/40/240 2
ADMINISTRAT. PLAKAR-TREŠNJA 80/40/240
2
KOMODA
2
PREGRADNI ORMARIĆI DUBL 40/100/120
2
PREGRADNI ORMARIĆI DUBL 40/100/120
2
KOMODA SA STAKLENOM PREGRADOM 90/35/10 2
ADMINISTRATIVNI PLAKAR-TREŠNJA 70/40/265 2
ADMINISTRATIVNI PLAKAR-TREŠNJA 70/40/265 2
TELEFONSKA CEN.TWIN SA M-V/2003
2
ORMARI OD PLASTIFICIRANOG LIMA -60/55/190 2
TALLY MATRIX PRINTER
2
VIDEO NADZOR CENTR SKLADIŠTE
2
KANCELARIJSKA STOLICA-KLUB FOTELJE
2
KOLICA OD NERÐ.ČEL.800X500
2
ADMINISTRATIVNI PLAKAR 80/40/225
2
ADMINISTRATIVNI PLAKAR 80/40/225
2
ORMAR 80/58/237 ZA HIGIJENU
2
STO ZA ŠTAMPAČ SA 2 ODVOJENA POSTOLJA
2
KLUB STO -TREŠNJA 45/45/65
2
GARDAROBNI PLAKAR TRŠNJA 60/40/240
2
MAŠ. ZA PRA. SUD. + UGR.SA L-K/2006
2
PREGRADNI ORMARIĆI DUBL 40/100/120
2
PREGRADNI ORMARIĆI DUBL 40/100/120
2
Page 13
01.12.07.
01.07.04.
01.12.07.
01.11.03.
01.10.06.
01.12.07.
01.12.07.
01.01.93.
01.01.93.
01.11.06.
01.05.08.
01.10.06.
01.03.09.
01.09.07.
01.12.07.
01.01.08.
01.02.09.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.02.09.
01.01.08.
01.06.99.
01.01.07.
01.08.08.
01.01.07.
01.12.07.
01.02.09.
01.09.08.
01.01.08.
01.02.09.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.02.09.
01.02.09.
01.02.09.
01.02.09.
01.07.99.
01.02.09.
01.02.09.
01.02.09.
01.02.09.
01.02.09.
01.12.07.
01.02.09.
01.05.04.
01.03.06.
01.05.98.
01.11.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.02.09.
01.04.07.
01.01.08.
01.02.09.
01.12.07.
01.01.08.
01.01.08.
15.540,00
23.460,00
29.380,60
9.375,17
7.589,83
12.912,00
8.076,80
4.344,30
3.679,43
1.360.480,00
896.355,82
1.205.600,00
298.320,00
252.570,00
278.326,01
119.700,00
120.730,00
117.180,00
117.180,00
117.180,00
112.800,00
111.760,00
546.525,18
129.500,00
330.535,00
125.200,00
160.286,42
97.320,00
288.000,00
84.400,00
84.800,00
82.400,00
82.400,00
78.330,00
78.800,00
78.320,00
78.320,00
78.400,00
78.400,00
78.400,00
77.600,00
377.547,34
74.460,00
74.460,00
75.900,00
75.690,00
75.690,00
122.442,28
71.600,00
341.890,70
137.190,00
329.216,87
84.000,00
66.906,00
66.906,00
64.800,00
75.800,00
59.850,00
58.198,00
111.693,19
56.880,00
56.880,00
5.735,00
3.069,35
3.629,75
0,00
55,78
1.506,40
942,47
0,00
0,00
0,00
215.168,92
0,00
203.852,00
134.704,00
103.315,96
85.120,00
94.571,89
83.328,00
83.328,00
83.328,00
88.359,90
79.473,73
0,00
83.453,27
83.162,95
80.682,24
89.493,26
76.233,90
76.800,00
60.017,73
66.426,70
58.595,46
58.595,46
55.701,16
56.035,44
55.694,28
55.694,28
61.413,21
61.413,21
61.413,21
60.786,70
60.941,84
58.326,90
58.326,90
59.454,90
59.290,50
59.290,50
68.363,73
56.086,60
0,00
52.589,50
0,00
54.600,00
47.577,60
47.577,60
50.760,00
50.111,05
42.560,00
45.588,49
41.220,15
40.448,00
40.448,00
1.800
1.200
1.200
600
600
600
600
240
180
72.000
66.000
60.000
60.000
38.400
35.400
30.600
30.600
30.000
30.000
30.000
28.800
28.200
27.600
26.400
25.200
25.200
24.600
24.600
22.200
21.600
21.600
21.000
21.000
19.800
19.800
19.800
19.800
19.800
19.800
19.800
19.800
19.200
19.200
19.200
19.200
19.200
19.200
18.600
18.000
17.400
17.400
16.800
16.800
16.800
16.800
16.200
15.600
15.000
15.000
14.400
14.400
14.400
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
2807
2825
3794
578
2821
2822
3630
3016
3018
3020
2400
252
996
2226
841
2823
2824
1061
2857
2858
3649
1141
1198
2890
2891
2892
2893
3936
815
2973
2974
2976
3639
2856
1143
2451
2712
2243
3955
878
864
170
2126
2157
1122
2140
849
3686
2965
1090
2374
2354
3631
2565
2536
246
6
1202
2288
2566
2428
2431
PREGRADNI ORMARIĆI DUBL 40/100/120
2
ADMINISTRATIVNI PLAKAR 80/40/178
2
ARHIVSKI ORMAN 55/35/240 U HODNIKU
2
FRIŽIDER
2
ADMINISTRATIVNI PLAKAR 60/40/225
2
ADMINISTRATIVNI PLAKAR 60/40/225
2
RADNI STO-ZA ŠTAMPAČ 75/46/113
2
ŠTAMPAČ TALLY GENICOM T2250
2
ŠTAMPAČ TALLY GENICOM T2250
2
ŠTAMPAČ TALLY GENICOM T2250
2
KONFERENCIJSKI STO SA M-V/2004
2
SIGURN.ORMAN-ZA NARKOTIKU
2
CISCO MODUL WIC
2
STOLICE OPERAT. 685X595X245-MODENA
2
ARHIVSKI PLAKAR
2
ADMINISTRATIVNI PLAKAR 100/40/110
2
ADMINISTRATIVNI PLAKAR 100/40/110
2
RAČUNAR-QUANTUM HDD 4,3 GB
2
ADM.PLAK.40/40/230/PORED KOMODA STOL.
2
ADM.PLAK.40/40/230/PORED KOMODA STOL.
2
METALNI ORMAN DVODELNI 60/55/175-SIVA BOJ 2
PASCH PANEL 24-PORTO ZA REK
2
REUTER
2
KOMODA TREŠNJA 80/40/90
2
KOMODA TREŠNJA 80/40/90
2
KOMODA TREŠNJA 80/40/90
2
KOMODA TREŠNJA 80/40/90
2
OTVORENE POLICE
2
KONFERENCIJSKI STO
2
KLUB FOTELJA STEFANI KOŽA
2
KLUB FOTELJA STEFANI KOŽA
2
KLUB FOTELJA STEFANI KOŽA
2
RADNA FOTELJA U KOŽI SA NISKIM NASLONOM 2
ADM.PLAK.40/40/230/PORED KOMODA STOL.
2
REK -INFOR.ORM.
2
ŠTAMPAČ TALLY GENICOM T2250 L-K/01.010.06.I 2
ROUTER CISCO2801 U REK ORM.
2
KONFERENCIJSKA FOTELJA 58X54X45X80 I SPRAT 2
VISOKA POTPORNA STOLICA
2
KOMODA ZA TELEVIZOR
2
TROSAD BAMBUS-RATAN
2
KLUB FOTELJA KOZA-GENER.DIREKTOR
2
RAČUNSKI SKLOP AMD
2
KOMPIJUTERSKI STO UMAGAC.630/550/900
2
PC PENTIUM
2
RAČUNAR IBM-LENOVO T17DAEU
2
FOTOKOPIR-CANON
2
KAMERA SAMSUNG S415 ZA SPOLJNO OBEZB.OBJ 2
RAD.FOT.VIS.NAS.CRNA KOŽA ANAKS SLC 381
2
STAMPAC MT 340-330
2
LAP-TOP MSI S270B-056YU SA M-V/2006
2
STOLOVI TWISTER TECTNGULAR 90 -SALA I SPRAT 2
RADNI STO-ZA ŠTAMPAČ 69/46/39
2
MOBILNI TEL. MITAC MIO C520
2
KONFERE. STO V.B. SA L-K/2006
2
KANCELARIJSKI STO
2
FRIŽIDER
2
TALLY MATRIX PRINTER T2340
2
KOLICA VITLO
2
MOBILNI TEL. NOKIA N95
2
LASERSKI ŠTAMPAČ 1200 JET USB SA L-K
2
ŠTAMPAČ LASER LET 1300 SA L-K
2
Page 14
01.01.08.
01.01.08.
01.07.09.
01.04.97.
01.01.08.
01.01.08.
01.02.09.
01.10.07.
01.08.07.
01.08.07.
01.12.07.
01.01.93.
01.01.04.
01.07.07.
01.07.04.
01.01.08.
01.01.08.
01.12.98.
01.01.08.
01.01.08.
01.02.09.
01.12.99.
01.04.04.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.04.10.
01.01.93.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.02.09.
01.01.08.
01.12.99.
01.12.07.
01.01.08.
01.07.07.
01.07.10.
01.07.99.
01.07.99.
01.07.98.
01.02.07.
01.04.07.
01.01.03.
01.04.07.
01.07.04.
01.03.09.
01.01.08.
01.01.99.
01.12.07.
01.11.07.
01.02.09.
01.12.07.
01.12.07.
01.06.03.
01.01.93.
01.05.04.
01.09.07.
01.12.07.
01.12.07.
01.12.07.
56.880,00
52.900,00
51.400,00
243.100,48
50.200,00
50.200,00
48.600,00
220.780,00
220.780,00
220.780,00
41.382,45
198.869,63
197.600,00
81.907,50
67.074,00
40.900,00
40.900,00
193.625,39
37.380,00
37.380,00
37.180,00
174.322,70
178.068,00
35.600,00
35.600,00
35.600,00
35.600,00
34.600,00
159.586,11
56.520,00
56.520,00
56.520,00
39.960,00
32.370,00
149.230,80
153.141,56
152.000,00
62.058,87
29.830,00
139.813,03
145.006,09
142.986,37
138.135,59
36.800,00
125.153,37
134.739,68
86.232,00
51.925,14
44.600,00
118.971,03
118.848,66
23.026,00
23.200,00
107.997,98
44.098,62
93.180,84
89.354,41
94.193,54
94.000,00
91.523,77
92.353,39
92.353,39
40.448,00
37.617,72
41.690,99
0,00
35.697,72
35.697,72
38.070,00
29.437,16
29.437,16
29.437,16
29.062,53
0,00
0,00
37.920,28
35.593,47
29.084,56
29.084,56
0,00
26.581,16
26.581,16
29.124,21
0,00
0,00
25.315,44
25.315,44
25.315,44
25.315,44
29.794,48
0,00
32.028,00
32.028,00
32.028,00
25.530,00
23.018,84
0,00
17.866,48
20.266,80
28.730,92
23.753,58
0,00
0,00
0,00
0,00
24.328,51
0,00
0,00
16.312,22
19.039,19
25.273,16
0,00
13.865,73
16.118,32
18.173,30
12.599,57
16.987,94
0,00
0,00
0,00
6.266,49
10.677,57
10.774,73
10.774,73
14.400
13.200
13.200
12.600
12.600
12.600
12.600
11.400
11.400
11.400
10.800
10.200
10.200
10.200
10.200
10.200
10.200
9.600
9.600
9.600
9.600
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
8.400
8.400
8.400
8.400
8.400
8.400
7.800
7.800
7.800
7.800
7.800
7.200
7.200
7.200
7.200
7.200
6.600
6.600
6.600
6.600
6.600
6.000
6.000
6.000
6.000
5.400
5.400
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
3002
1990
3115
3116
875
696
1076
3167
880
3165
2945
2946
2951
2952
2963
1114
1126
2438
2554
2487
2564
265
614
2478
2461
2371
321
710
626
257
1969
2471
2468
1989
3345
29
2604
320
618
634
198
587
2131
101
261
2072
2446
2444
2390
2436
1988
3653
633
625
254
255
247
1940
2185
1259
2555
2486
RAČUNARI IBM-LENOVO VOX86CR
2
STO PLSTIF.METAL KG
2
FRIŽIDER TROPICOOL CLASSIC 35L 12/220V
2
FRIŽIDER TROPICOOL CLASSIC 35L 12/220V
2
GARDAROBNI ORMAN
2
KANCELARIJSKI STO-E3 SA DODAT.E-5
2
ŠTAMPAČ TALLY GENICOM T2250
2
RUČNI PALETNI VILJUŠKAR TVH
2
LEZAJ PRESVUCEN STOFOM
2
KLUB FOTELJA KOŽA
2
RADNA FOTELJA NISKI NASL.KOŽA MET.ZVEZDA 2
RADNA FOTELJA NISKI NASL.KOŽA MET.ZVEZDA 2
RADNA FOTELJA NISKI NASL.KOŽA MET.ZVEZDA 2
RADNA FOTELJA NISKI NASL.KOŽA MET.ZVEZDA 2
RADNA FOTELJA NISKI NASL.KOŽA MET.ZVEZDA 2
LASERSKI ŠTAMPAČ 1200 JET USB
2
PC PENTIUM
2
PRINT SER.PLANET SA L-K
2
RAČUNAR IBM-LENOVO VOG77CR
2
RAČ.MREŽ.SA 25RAD.MPRECESOR SEM2200BOX-S2
MOBILNI TEL. NOKIA N95 DEEP-PLUM
2
-KASA
2
KONFERENCIJSKI STO
2
L-K/06 - RAČUNAR BEL P4 CEL 2.66
2
L-K /04,05- PC PENTIUM
2
RAČUNAR P4 SA M-V/2005
2
KOMODA
2
-KASA
2
KANCELARIJSKI STO
2
RAČUNSKA MAŠINA-OLIMYA
2
LASERSKI ŠTAMPAČ HP 1320
2
L-K/2005- PC PENTIUM-4-3
2
L-K/2005 -PC PENTIUM-4-3
2
KASETE SA 4.FIOKE
2
TELEFONI SIEMENS OPTIPOINT 500STANDARD1862
RAZLEPLJIVAČ ETIKETA
2
KOLICA NA TRI NIVOA L-K/06
2
KOMODA
2
KLUB FOTELJA KOZA-GENER.DIREKTOR
2
KANCELARIJSKI STO-DAKTILO STOLOVI
2
ŽARDINJERA
2
KONTEJNER
2
MONITOR LG L1770
2
TELEFON-NOKIA 2600-6230
2
FAKS MODEM-PANASONIK
2
TELEFON-NOKIA 2600-6230
2
ŠTAMPAČ TALLY MATRIX PRINTER 2340
2
ŠTAMPAČ TALLY2340 L-K
2
FAKS MODEM PANASONIC KX-FT938 SA M-V/20062
HP 1320 LASER JET SA L-K
2
POLICE SA METALNOM NOGOM
2
KLUPA METAL-DRVO 100/35/40
2
GARDEROBNI ORMAN
2
GARDEROBNI ORMAN-KLUPA
2
PISAĆA MAŠINA
2
PISAĆA MAŠINA
2
KANCELARIJSKI STO-POKRETNE KASETE
2
MONITOR SAMSUNG 710N
2
MONITOR IBM-LENOVO T17DAEU
2
ZASTAVA
2
MONITOR SAMSUNG 720N
2
SAMSUNG 997MB SA L-K/2005
2
Page 15
01.02.08.
01.11.06.
01.05.08.
01.05.08.
01.07.99.
01.06.99.
01.05.04.
01.05.08.
01.08.02.
01.02.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.12.01.
01.04.03.
01.12.07.
01.12.07.
01.12.07.
01.12.07.
01.06.98.
01.05.97.
01.12.07.
01.12.07.
01.12.07.
01.04.96.
01.03.94.
01.01.98.
01.05.97.
01.11.06.
01.12.07.
01.12.07.
01.11.06.
01.09.08.
01.07.04.
01.12.07.
01.04.96.
01.05.97.
01.02.99.
01.09.97.
01.05.97.
01.03.07.
01.01.05.
01.08.02.
01.01.07.
01.12.07.
01.12.07.
01.12.07.
01.12.07.
01.11.06.
01.02.09.
01.06.95.
01.05.97.
01.11.98.
01.04.97.
01.06.03.
01.09.06.
01.05.07.
01.08.04.
01.12.07.
01.12.07.
99.533,98
66.200,00
38.634,40
38.634,40
78.894,51
82.130,87
85.471,92
58.400,00
41.682,10
28.600,00
28.710,00
28.710,00
28.710,00
28.710,00
28.710,00
64.907,57
68.383,32
75.806,71
68.370,00
66.046,40
69.998,02
64.094,93
60.898,95
63.714,36
55.442,59
57.851,03
50.822,51
50.233,53
45.884,52
42.975,75
41.750,00
49.998,45
46.492,73
31.400,00
31.680,00
35.084,40
20.400,00
31.660,70
34.171,85
30.554,70
40.813,29
39.223,88
33.819,00
33.575,00
38.199,17
36.200,00
31.337,82
31.337,82
36.060,18
32.038,44
21.600,00
9.980,00
18.172,27
25.887,77
22.966,62
17.981,50
22.010,18
27.913,56
29.382,00
25.662,00
25.331,89
25.690,45
15.028,87
14.184,74
16.557,73
16.557,73
0,00
0,00
0,00
11.680,13
12.538,05
15.094,64
16.269,00
16.269,00
16.269,00
16.269,00
16.269,00
0,00
0,00
8.843,86
7.976,50
7.705,59
8.166,63
0,00
0,00
7.433,13
6.468,47
6.791,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.833,02
5.424,09
6.727,89
8.448,00
9.736,26
7.528,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.136,64
3.655,92
3.655,92
4.207,18
3.738,03
4.628,10
6.376,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.822,50
2.955,29
2.997,44
4.800
4.800
4.800
4.800
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
2754
850
2648
3935
324
1110
1573
2114
2437
831
520
832
3276
1572
800
89
3454
3296
3975
2198
3846
851
205
1337
3027
3845
3304
2346
3971
3972
664
2917
3300
1301
1338
2407
3150
3151
3848
2356
869
1145
3995
2201
3676
2035
3346
2918
3160
3161
1966
2033
2897
2048
2297
2401
2896
2034
2894
2895
1979
3302
MOBILNI TELEFON OLIMPUS 700/SP-510
2
FAKS MODEM-PANASONIK
2
KAN.STOLICE BEZ RUKONASLON.PLAS-ŠTOF
2
POKRETNI NOSAČ KUĆIŠTA 25X52X11
2
GARDEROBNI ORMAN-KLUPA
2
MONITOR
2
TELEFON-NOKIA 6110
2
TELEFON PANASONIK KX-T2371
2
LASERSKI ŠTAMPAČ HP 1020 SA L-K
2
KANCELARIJSKI STO-OKRUGLI STOLOVI
2
FRIŽIDER
2
POLUFOTELJE KOZNE
2
TASTATURA
2
SERVER XSER 360 1X20-GLAVNA MASINA
1
METALNI REGAL-SKLADIŠTE
1
TELEFONSKA CENTRALA-SIMENS
1
SISTEM ZA SATEL. PRAĆENJE VOZILA IB40/L-P/08 1
TEL.CENTRALA SIEMENS HIPATH 3800
1
STORAGE SYSTEM EMC AX4
1
TELEFONSKA CENTRALA VALJEVO
1
REGAL ZA SMEŠTAJ LEKOVA VIS.220CMDUB.35/251
METALNI REGAL-SKLADIŠTE
1
EKSPEDICIJSKI STO
1
RASHLADNE KOMORE VECE
1
KUHINJSKI ELEMENTI KUHINJA ESPACE
1
RECEPTURA VIS.100CM ŠIR.45CM -8.M
1
TEL.CENTRALA SIEMENS HIPATH 3500
1
TELEFONSKA CENTRALA ZAJEČAR
1
SERVER IBMX3650M3XEON 6CX5680
1
SERVER IBMX3650M3XEON 6CX5680
1
TELEFONSKA CENTRALA-SIMENS
1
KONFERENCISKI STO TREŠNJA 600/220/85
1
RAČUNARSKA I TELEF.MREŽA 170 UT.MESTA
1
SISTEM ZA NAVODNJAVANJE
1
RASHLADNE KOMORE MANJE
1
IZLOZBENA VITRINA 800X40X240 SA M-V/2004. 1
ŠTAMPAČI ZA ŠTAMPU NALOGA I FAKTURISANJE 1
ŠTAMPAČI ZA ŠTAMPU NALOGA I FAKTURISANJE 1
REGAL ZA SMEŠTAJ LEKOVA 9.85M
1
DLP PROJEKTOR U7-132HSF SA OPREMOM
1
KONFERENCIJSKI STO ZA 30 OSOBA
1
INFORMATIČKE KOMPONENTE
1
FOTOKOPIR CANON IR3570
1
MAŠINA ZA PRANJE PODOVA
1
MAŠINA ZA PRANJE PODOVA RA 561 NA BATERIJE 1
PRIJEMNI PULT SA 2.KASETE
1
VIDEO NADZOR SAMSUNG SVR-950D H160
1
KONF.STO 180/180/85 SA POLUKRUGOM
1
MATRIČNI-ŠTAMPAČ-TALLY GENICOM T2280
1
ŠTAMPAČ-TALLY GENICOM T2280
1
KOMUNAKACIONA OPREMA CISCO MDS
1
INFO PULT SA RAD.PLOČOM I KASETOM
1
RADNI STO 130/80/75/SA 2 KOM.SEKRE.
1
PLAKAR ZA ODLAG.SRED.ZA HIGIJ.
1
APARAT ZA NAPITKEBVM 952 E 4S
1
KONF.STO 160/70/75 SA M-V/2005
1
RADNI STO 130/80/75/SA KOM.SEKRETARICE
1
FAX PULT SA KASETOM I REGAL.ZA POŠTU
1
RADNI STO 210/90/75 SA KOMODOM140/40/70 1
RADNI STO 210/90/75 SA KOMODOM140/40/70 1
KAMERA SAMSUNG SPD 2500
1
RACK ORMAN MXL 42HE-800
1
Page 16
01.01.08.
01.07.04.
01.01.08.
01.04.10.
01.04.96.
01.10.03.
01.01.06.
01.02.07.
01.12.07.
01.07.04.
01.02.94.
01.07.04.
01.09.08.
01.01.06.
01.06.04.
01.01.98.
01.01.09.
01.09.08.
01.09.10.
01.06.07.
01.02.09.
01.07.04.
01.05.98.
01.05.05.
01.08.07.
01.02.09.
01.02.08.
01.11.07.
01.09.10.
01.09.10.
01.04.99.
01.01.08.
01.09.08.
01.10.96.
01.05.05.
01.12.07.
01.04.08.
01.04.08.
01.02.09.
01.12.07.
01.07.99.
01.12.99.
01.03.11.
01.06.07.
01.02.09.
01.01.07.
01.11.08.
01.01.08.
01.05.08.
01.05.08.
01.11.06.
01.01.07.
01.01.08.
01.01.07.
01.09.07.
01.12.07.
01.01.08.
01.01.07.
01.01.08.
01.01.08.
01.11.06.
01.02.08.
22.814,46
29.040,00
9.200,00
4.600,00
17.278,86
14.849,45
14.067,80
6.864,41
13.830,49
7.100,00
5.426,89
3.000,00
1.738,00
21.107.620,36
2.765.351,15
13.797.264,73
3.106.209,51
1.606.347,00
1.182.386,87
1.239.769,30
962.000,00
959.587,80
4.025.354,10
2.006.718,00
802.223,60
793.600,00
967.664,00
881.507,00
883.465,00
883.465,00
2.157.661,92
612.800,00
600.015,09
2.606.769,16
819.098,50
328.484,50
388.080,00
388.080,00
283.680,00
525.829,19
1.283.247,39
1.220.300,80
238.030,00
380.000,00
380.000,00
281.440,00
266.855,16
209.600,00
256.590,00
245.990,00
957.330,00
237.740,00
183.000,00
226.632,95
440.065,43
176.357,97
172.400,00
207.264,00
164.600,00
164.600,00
324.733,00
156.628,20
3.041,98
5.493,40
4.770,18
3.961,04
0,00
0,00
0,00
283,78
1.613,46
1.578,66
0,00
392,50
463,33
0,00
1.995.661,62
1.708.628,56
1.553.073,86
1.017.352,90
985.322,45
850.132,29
753.566,48
700.499,07
0,00
616.258,11
570.470,00
621.653,28
573.695,61
595.449,65
588.976,61
588.976,61
502.969,02
435.768,60
456.360,65
0,00
256.867,90
230.691,70
229.614,00
229.614,00
222.215,99
235.527,52
0,00
0,00
182.489,65
193.166,49
203.571,43
181.367,64
173.455,97
149.048,60
155.431,87
150.929,69
0,00
153.206,19
130.133,19
146.048,57
146.688,70
123.854,53
122.595,46
133.566,67
117.049,12
117.049,12
146.621,41
112.250,07
1.200
1.200
1.200
1.200
600
600
600
600
600
600
300
180
120
1.080.000
702.000
702.000
474.000
324.000
300.000
252.000
246.000
246.000
204.000
204.000
204.000
204.000
198.000
180.000
180.000
180.000
162.000
156.000
150.000
132.000
84.000
84.000
78.000
78.000
72.000
66.000
66.000
60.000
60.000
58.200
58.200
57.000
54.000
53.400
52.200
49.800
48.600
48.600
46.800
46.200
45.000
45.000
43.800
42.000
42.000
42.000
41.400
39.600
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
990
2345
2211
3762
3997
2294
2966
3471
3907
3908
2136
3405
3862
2303
868
809
3473
3532
2304
3801
2841
2900
2901
2919
1328
2675
2351
3961
3954
3472
3474
2029
3990
1815
2225
2905
2906
2907
2030
1335
2539
2667
3192
2678
2898
2899
3847
2530
3980
3981
3982
3983
2904
3031
3459
2017
2394
2041
2913
2273
2352
3460
CISCO MODUL WIC
1
MAŠINA ZA PRANJE PODA
1
RASHLADNI ORMAN 1500L INOX
1
RAČUNARSKA MREŽA
1
POLIČNI REGALI ZA REGISTRATORE
1
DLP PROJEKTOR U7-132HSF
1
RAD.FOT.VIS.NAS.CRNA KOŽA ANAKS SLC 381
1
RAČUNAR -SERVER IBM 7979D3V/16GB
1
MATRIČNI ŠTAMPAČ TALLY GENICOM T2280
1
MATRIČNI ŠTAMPAČ TALLY GENICOM T2280
1
TELEVIZOR-PLAZMA
1
PULT 200X60X75/90CM
1
RADNI ELEMENT U LABAR.2.6M
1
PP OPREMA CENTRALE NCS SOLUTION F-1 NSC 1
STAMPANE ZAVESE
1
TELEFONSKA CENTRALA-SIMENS
1
SERVER IBM 7979D3V
1
KOMODA SA STAKLENOM VITRINOM 90/140/180 1
PP OPREMA CENTRALE DETEKTOR DIMA
1
POLUAUT.MAŠ.ZA PAKOVANJE PP TRAKOM-STRA 1
RADNI STO 140/80/75 SA KOMODOM 120/40/70 1
KONFERENCISKI STO TREŠNJA 270/130/75
1
KONFERENCISKI STO TREŠNJA 270/130/75
1
VITRINA 142/44/268
1
APARAT SA KARTICAMA -EV.DOLASKA NA POSAO 1
FOTELJA MASCHERONI SA TOKIČIĆIMA KAB.GENE 1
RACK ORMAN 42U STOJEĆI
1
ŠTAMPAČ MULTIF.UREÐ.SKEN.KOP.FAKS
1
LAPTOP TP T510 C2D 2.66GHZ 2GB DDR3 320BG 1
RAČUNAR -SERVER IBM 7979D3V
1
SERVER IBM 7979D3V
1
STO KONFERENCISKI370/170/75/SALON 06
1
APARAT TETO ZA MERENJE KVALITETA VAZDUHA 1
PALETNI VILJUŠKAR-VAGA-SITRA/2002G.
1
MULTIFUNKCIONALNI ŠTAMPAČ-ZA TENDERE
1
GARDAROBNI PLAKAR TRŠNJA 80/40/270
1
GARDAROBNI PLAKAR TRŠNJA 80/40/270
1
GARDAROBNI PLAKAR TRŠNJA 80/40/270
1
STO KONFERENCISKI330/130/75-06
1
APARAT SA KARTICAMA -EV.DOLASKA NA POSAO 1
KOLPOSKOP VIDEO MYSCOPE II SA L-K/2005
1
KOMODA TEŠNJA 120/40/270
1
RAČUNAR SERVER IBM 7976KCG
1
MAŠINA ZA PRANJE PODA RA 430E
1
KONFERENCISKI STO TREŠNJA 210/90/75
1
KONFERENCISKI STO TREŠNJA 210/90/75
1
DEKORATIVNA VIRINA 100/100/200CM-USTAKLJE 1
ČISTAČ SNEGA MTD SA L-K/2006
1
SWITCH CISKO 2960
1
SWITCH CISKO 2960
1
SWITCH CISKO 2960
1
SWITCH CISKO 2960
1
GARDAROBNI PLAKAR TRŠNJA 65/40/265
1
M4345 MFP-MAŠ.ZA SKEN. PRINTANJE MULT.434 1
RAČUNAR SERVER IBM X3650 -ZA CDC
1
APARAT ZA NAPITKE-KAFU
1
CAJNA KUHINJA SA ŠPOR.I FRIŽ.SA M-V/2004
1
DEKORATIVNE VETRINE160/40/270 BG/06.
1
ADMINISTRATIVNI PLAKAR TREŠNJA 65/40/266 1
KOMUNAKACIONA OPREMA CISCO2821
1
RACK ORMAN 42U STOJEĆI PROŠIRENI
1
KOM.OPREMA C2960-SWITCH ZA VEZU SA CDC 1
Page 17
01.12.03.
01.11.07.
01.06.07.
01.06.09.
01.06.11.
01.10.07.
01.01.08.
01.03.09.
01.03.10.
01.03.10.
01.03.07.
01.11.08.
01.02.09.
01.09.07.
01.07.99.
01.09.04.
01.03.09.
01.02.09.
01.10.07.
01.09.09.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.03.05.
01.12.07.
01.11.07.
01.09.10.
01.08.10.
01.03.09.
01.03.09.
01.01.07.
01.01.11.
01.03.06.
01.06.07.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.07.
01.03.05.
01.12.07.
01.01.08.
01.07.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.02.09.
01.12.07.
01.09.10.
01.09.10.
01.09.10.
01.09.10.
01.01.08.
01.03.08.
01.02.09.
01.12.06.
01.12.07.
01.01.07.
01.01.08.
01.09.07.
01.11.07.
01.02.09.
761.937,40
380.000,00
252.570,00
150.702,00
147.593,15
290.904,57
245.300,00
281.862,60
230.300,00
230.300,00
344.899,00
136.000,00
135.200,00
656.342,00
632.753,84
254.508,00
249.800,00
124.800,00
608.100,00
121.100,00
117.180,00
112.980,00
112.980,00
113.940,00
558.620,00
185.355,67
111.736,50
181.595,20
133.464,55
208.980,00
208.980,00
129.650,00
124.298,95
485.772,79
243.721,88
97.910,00
97.910,00
97.910,00
117.800,00
456.675,00
183.363,48
91.800,00
293.555,60
173.000,00
87.880,00
87.880,00
86.500,00
171.911,49
107.031,75
107.031,75
107.031,75
107.031,75
85.250,00
279.200,80
208.550,00
268.020,49
161.061,70
99.400,00
79.550,00
373.572,00
75.958,00
183.350,00
0,00
135.714,26
128.389,75
121.398,92
140.828,47
124.240,28
139.003,16
104.766,17
130.503,39
130.503,39
122.151,62
104.266,49
105.906,69
43.756,31
0,00
117.922,04
92.005,50
97.760,09
50.675,00
88.806,57
83.328,00
80.341,16
80.341,16
81.024,00
0,00
103.490,28
78.215,46
95.121,22
86.751,94
76.626,00
76.626,00
83.550,11
82.865,99
0,00
72.863,10
69.625,12
69.625,12
69.625,12
75.913,31
0,00
67.669,78
65.280,00
74.950,70
65.904,92
62.492,56
62.492,56
67.758,21
63.443,81
71.354,54
71.354,54
71.354,54
71.354,54
60.622,28
60.492,42
72.992,59
60.619,79
59.439,50
64.056,00
56.569,12
24.904,80
53.170,54
64.172,59
39.000
38.400
38.400
38.400
37.800
37.200
37.200
36.000
35.400
35.400
34.800
34.800
34.200
33.600
32.400
32.400
31.800
31.800
31.200
30.600
30.000
28.800
28.800
28.800
28.200
28.200
28.200
27.600
27.000
26.400
26.400
26.400
25.200
24.600
24.600
24.600
24.600
24.600
24.000
23.400
23.400
23.400
22.200
22.200
22.200
22.200
22.200
21.600
21.600
21.600
21.600
21.600
21.600
21.000
21.000
20.400
20.400
20.400
20.400
19.200
19.200
18.600
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
2153
2978
3535
3771
3772
3773
3778
3779
1054
1380
2635
2633
3537
3536
3579
564
3266
3022
3588
3589
3590
3591
3592
3593
3509
3510
3511
3512
3513
3514
3515
3791
2473
3989
3538
3580
3581
3582
3583
3584
873
1063
2921
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
RAD.STO140/70 SA MET.KASETOM OD INOXA 3441
UGAONI GARD.PLA.144/93/214
1
RADNI STO 220/80/75 SA KOMODOM 120/40/70 1
RADNI STO VELEFARM 2006. DUBL150/190/75 1
RADNI STO VELEFARM 2006. DUBL150/190/75 1
RADNI STO VELEFARM 2006. DUBL150/190/75 1
RADNI STO VELEFARM 2006. DUBL150/190/75 1
RADNI STO VELEFARM 2006. DUBL150/190/75 1
RAČUNAR-HARD SOFT.PROSIR.HICOM
1
FOTOKOPIR APARAT RICOH AF1113
1
KONFERENCISKI STO TREŠNJA 300/120/75ELIPSA 1
RADNI STO 210/90/75 SA KOMODOM140/40/70 Z1
RADNI STO 180//0/75 SA KOMODOM 150/40/70 1
RADNI STO 180/80/75 SA KOMODOM 120/40/70 1
RADNI STO 180/90/75 SA KOMODOM 140/40/70 1
LABORATOR.STO SA FIOKAMA
1
KOM.OPREMA- ROUTER CISCO2821
1
MAŠINA ZA PRANJE PODA RA 400E
1
RADNI STO VELEFARM 2006. DUBL 150/190/75 1
RADNI STO VELEFARM 2006. DUBL 150/190/75 1
RADNI STO VELEFARM 2006. DUBL 150/190/75 1
RADNI STO VELEFARM 2006. DUBL 150/190/75 1
RADNI STO VELEFARM 2006. DUBL 150/190/75 1
RADNI STO VELEFARM 2006. DUBL 150/190/75 1
RADNI STO VELEFARM 2006. DUBL 150/190/75 SA1
RADNI STO VELEFARM 2006. DUBL 150/190/75 SA1
RADNI STO VELEFARM 2006. DUBL 150/190/75 SA1
RADNI STO VELEFARM 2006. DUBL 150/190/75 SA1
RADNI STO VELEFARM 2006. DUBL 150/190/75 SA1
RADNI STO VELEFARM 2006. DUBL 150/190/75 SA1
RADNI STO VELEFARM 2006. DUBL 150/190/75 SA1
RADNI STO 205/60 SA KASETOM 73/40/72
1
XSER 360 1X20-SERVER SA L-K/2006
1
LAPTOP LENOVO THINK NVLFFCD
1
RADNI STO 160//0/75 SA KOMODOM 120/40/70 1
RADNI STO 160/80/75 SA KOMODOM 120/40/70 1
RADNI STO 160/80/75 SA KOMODOM 120/40/70 1
RADNI STO 160/80/75 SA KOMODOM 120/40/70 1
RADNI STO 160/80/75 SA KOMODOM 120/40/70 1
RADNI STO 160/80/75 SA KOMODOM 120/40/70 1
ŽARDINJERA
1
PC SERVER
1
KONFERENCISKI STO TREŠNJA 270/130/75
1
RADNI STO VELEFARM 2006. DUBL150/190/75 1
RADNI STO VELEFARM 2006. DUBL150/190/75 1
RADNI STO VELEFARM 2006. DUBL150/190/75 1
RADNI STO VELEFARM 2006. DUBL150/190/75 1
RADNI STO VELEFARM 2006. DUBL150/190/75 1
RADNI STO VELEFARM 2006. DUBL150/190/75 1
RADNI STO VELEFARM 2006. DUBL150/190/75 1
RADNI STO VELEFARM 2006. DUBL150/190/75 1
RADNI STO VELEFARM 2006. DUBL150/190/75 1
RADNI STO VELEFARM 2006. DUBL150/190/75 1
RADNI STO VELEFARM 2006. DUBL150/190/75 1
RADNI STO VELEFARM 2006. DUBL150/190/75 1
RADNI STO VELEFARM 2006. DUBL150/190/75 1
RADNI STO VELEFARM 2006. DUBL150/190/75 1
RADNI STO VELEFARM 2006. DUBL150/190/75 1
RADNI STO VELEFARM 2006. DUBL150/190/75 1
RADNI STO VELEFARM 2006. DUBL150/190/75 1
RADNI STO VELEFARM 2006. DUBL150/190/75 1
RADNI STO VELEFARM 2006. DUBL150/190/75 1
Page 18
01.04.07.
01.01.08.
01.02.09.
01.07.09.
01.07.09.
01.07.09.
01.07.09.
01.07.09.
01.10.04.
01.11.05.
01.01.08.
01.01.08.
01.02.09.
01.02.09.
01.02.09.
01.11.95.
01.09.08.
01.07.07.
01.02.09.
01.02.09.
01.02.09.
01.02.09.
01.02.09.
01.02.09.
01.02.09.
01.02.09.
01.02.09.
01.02.09.
01.02.09.
01.02.09.
01.02.09.
01.07.09.
01.12.07.
01.01.11.
01.02.09.
01.02.09.
01.02.09.
01.02.09.
01.02.09.
01.02.09.
01.07.99.
01.01.02.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
87.500,00
69.900,00
70.800,00
69.780,00
69.780,00
69.780,00
67.260,00
67.260,00
333.447,56
166.895,00
64.900,00
67.100,00
65.690,00
65.690,00
65.690,00
313.236,31
214.840,00
127.000,00
63.450,00
63.450,00
63.450,00
63.450,00
63.450,00
63.450,00
63.450,00
63.450,00
63.450,00
63.450,00
63.450,00
63.450,00
63.450,00
64.000,00
304.084,95
60.540,00
60.365,00
60.365,00
60.365,00
60.365,00
60.365,00
60.365,00
299.599,36
294.459,69
58.600,00
60.105,00
60.105,00
60.105,00
60.105,00
60.105,00
60.105,00
60.105,00
60.105,00
60.105,00
60.105,00
60.105,00
60.105,00
60.105,00
60.105,00
60.105,00
60.105,00
60.105,00
60.105,00
60.105,00
58.295,61
49.706,84
55.460,09
56.599,24
56.599,24
56.599,24
54.555,24
54.555,24
0,00
58.413,36
46.150,93
47.715,46
51.457,29
51.457,29
51.457,29
0,00
57.290,53
48.381,20
49.702,50
49.702,50
49.702,50
49.702,50
49.702,50
49.702,50
49.702,50
49.702,50
49.702,50
49.702,50
49.702,50
49.702,50
49.702,50
51.910,99
35.476,71
44.396,00
47.285,95
47.285,95
47.285,95
47.285,95
47.285,95
47.285,95
0,00
0,00
41.670,88
42.741,16
42.741,16
42.741,16
42.741,16
42.741,16
42.741,16
42.741,16
42.741,16
42.741,16
42.741,16
42.741,16
42.741,16
42.741,16
42.741,16
42.741,16
42.741,16
42.741,16
42.741,16
42.741,16
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
18.000
17.400
17.400
16.800
16.800
16.800
16.800
16.800
16.800
16.800
16.200
16.200
16.200
16.200
16.200
16.200
16.200
16.200
16.200
16.200
16.200
16.200
16.200
16.200
16.200
16.200
16.200
15.600
15.600
15.600
15.600
15.600
15.600
15.600
15.600
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
2778
2779
2780
2781
2782
2634
2902
3000
3001
2837
2838
2839
2829
2830
2831
2832
2833
2834
3790
3767
3768
3769
3770
3269
2525
2599
3812
2977
2656
2657
2626
2627
3634
3882
3270
3926
1073
1377
263
3032
2069
1971
3196
3978
3979
3977
3976
2783
2641
3012
3553
3615
3539
3774
3881
1895
2023
2912
3303
3586
3604
3606
RADNI STO VELEFARM 2006. DUBL150/190/75 1
RADNI STO VELEFARM 2006. DUBL150/190/75 1
RADNI STO VELEFARM 2006. DUBL150/190/75 1
RADNI STO VELEFARM 2006. DUBL150/190/75 1
RADNI STO VELEFARM 2006. DUBL150/190/75 1
RADNI STO 160/80/75 SA KOMODOM 120/40/70/ 1
KLUB STO -TREŠNJA 45/45/65
1
RADNI STO 160/80/75 SA KOMODOM 120/40/70 1
RADNI STO 160/80/75 SA KOMODOM 120/40/70 1
RADNI STO160/80/75SAKOM.120/40/70-SEK.
1
RADNI STO160/80/75SAKOM.120/40/70-SEK.
1
RADNI STO160/80/75SAKOM.120/40/70-SEK.
1
RADNI STO 180/80/75 SA KOMODOM 120/40/70- 1
RADNI STO 180/80/75 SA KOMODOM 120/40/70- 1
RADNI STO 180/80/75 SA KOMODOM 120/40/70- 1
RADNI STO 180/80/75 SA KOMODOM 120/40/70- 1
RADNI STO 180/80/75 SA KOMODOM 120/40/70- 1
RADNI STO 180/80/75 SA KOMODOM 120/40/70- 1
RADNI STO 165/70 SA KASETOM 73/40/72
1
RADNI STO 140X70X75 SA FIKSNOM KASETOM 1
RADNI STO 140X70X75 SA FIKSNOM KASETOM 1
RADNI STO 140X70X75 SA FIKSNOM KASETOM 1
RADNI STO 140X70X75 SA FIKSNOM KASETOM 1
ŠTAMPAČ TALLY GENICOM T2280
1
ELEM.ZA KUHINJU SA L-K/2004 6.DELOVA
1
TELEVIZOR-SONY LCD
1
RAČUNAR NN650EA/XP PRO 320GB,2GB,DVDRW. 1
GOVORNICA 122/54/120 DEZ.UNIV.I INOKS
1
RADNI STO 180/80/75 SA KOMODOM 120/40/70 1
RADNI STO 180/80/75 SA KOMODOM 120/40/70 1
RADNI STO/140-70-75/ SAKOMODOM
1
RADNI STO/140-70-75/ SAKOMODOM
1
KONFERENCISKI STO 200/90/75
1
RADNI STO 240X90X75
1
RAČUNAR -SERVER HP 470064-629
1
GARDAROBNI ORMAR 140X55X200
1
PC SERVER
1
BATERIJA 48 V 480 AH - VILJUŠKAR
1
FOTOKOPIR-APARAT SELEX GR 5010
1
TELEFONI SA SLUŠAL.HEAD SET PLANTRONICS H 9 1
TELEVIZOR-SONY
1
FOTOKOPIR RICHON AF FX200
1
FOTOKOPIR COPYCENTRE C118
1
ROUTER- CISCO 871-SEC-K-9
1
ROUTER- CISCO 871-SEC-K-9
1
ROUTER- CISCO 876-SEC-K-9
1
ROUTER- CISCO 876-SEC-K-9 U SANITAR.
1
RADNI STO JEDNO RADNO MESTO 190/74/75
1
KUH.RAD.ELEM.SA KRILIMA 80/60/90 SA SUDOPE 1
STO TIP TWISTER TW TIA 160080
1
KUHINJ ELEMENTZA SUDOP.SA KRILIMA 80/50/90 1
KUHINJ. ELEM.DONJI ZA SUDOPERU 80/56/85
1
KONFERENCISKI STO 210/130/75
1
NADGRADNJA ZA 2 DUBL 2*140/2*70
1
RADNI STO 180X90X75
1
RAČUNAR IBM XSER 226
1
RADNI STO 210/90/75 SA KOMODOM 140/40/70 1
ADMINISTRATIVNI PLAKAR-TREŠNJA 40/40/266 1
RACK ORMAN MXL 42HE-600X800 CRNI
1
KONFERENCISKI STO 220/100/75
1
ADMINISTRATIVNI PLAKAR-TREŠNJA 80/40/265 1
ADMINISTRATIVNI PLAKAR-TREŠNJA 80/40/265 1
Page 19
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.07.09.
01.07.09.
01.07.09.
01.07.09.
01.07.09.
01.08.08.
01.12.07.
01.12.07.
01.11.09.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.02.09.
01.12.09.
01.09.08.
01.02.10.
01.01.02.
01.10.05.
01.07.01.
01.02.08.
01.01.07.
01.11.06.
01.07.08.
01.09.10.
01.09.10.
01.09.10.
01.09.10.
01.01.08.
01.01.08.
01.08.07.
01.02.09.
01.02.09.
01.02.09.
01.07.09.
01.12.09.
01.07.06.
01.01.07.
01.01.08.
01.02.08.
01.02.09.
01.02.09.
01.02.09.
60.105,00
60.105,00
60.105,00
60.105,00
60.105,00
59.180,00
59.850,00
58.590,00
58.590,00
58.590,00
58.590,00
58.590,00
59.980,00
59.980,00
59.980,00
59.980,00
59.980,00
59.980,00
59.000,00
58.590,00
58.590,00
58.590,00
58.590,00
189.600,00
112.775,82
110.998,99
94.925,59
56.000,00
55.880,00
55.880,00
55.880,00
55.880,00
55.510,00
57.500,00
182.205,60
54.200,00
256.946,71
254.560,00
258.518,58
254.430,00
132.513,98
102.978,00
65.749,50
66.037,35
66.037,35
66.037,35
66.037,35
51.510,00
52.500,00
50.902,00
51.400,00
51.400,00
51.900,00
51.200,00
51.400,00
251.633,55
61.000,00
48.950,00
49.426,20
49.600,00
48.660,00
48.660,00
42.741,16
42.741,16
42.741,16
42.741,16
42.741,16
42.083,46
42.560,00
41.664,00
41.664,00
41.664,00
41.664,00
41.664,00
42.652,56
42.652,56
42.652,56
42.652,56
42.652,56
42.652,56
47.855,49
47.523,00
47.523,00
47.523,00
47.523,00
47.400,00
41.619,61
49.718,27
51.854,59
39.822,28
39.737,06
39.737,06
39.737,06
39.737,06
43.482,80
48.236,24
48.588,16
46.070,02
0,00
0,00
0,00
38.164,50
44.171,58
46.340,10
40.545,62
44.024,94
44.024,94
44.024,94
44.024,94
36.629,16
37.333,20
36.196,92
40.263,21
40.263,21
40.655,09
41.529,01
43.118,76
0,00
39.309,81
34.809,12
35.422,11
38.853,21
38.117,09
38.117,09
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
14.400
14.400
14.400
14.400
14.400
14.400
14.400
14.400
14.400
14.400
14.400
13.800
13.800
13.200
13.200
13.200
13.200
13.200
13.200
13.200
13.200
13.200
13.200
13.200
13.200
13.200
13.200
13.200
13.200
13.200
13.200
13.200
12.600
12.600
12.600
12.600
12.600
12.600
12.600
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
3780
284
1193
924
3152
2233
2518
2210
2500
3910
2219
2639
3608
3609
3855
3516
3517
3518
3594
3595
3627
3628
1095
2286
2758
1871
2979
2934
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2924
2842
2843
2844
2845
2846
2914
3119
3850
1340
1142
3701
2666
2658
2659
3531
3542
3540
3541
20
970
986
987
1923
1148
1972
NADGRADNJA ZA 2 DUBL 2*140/2*70
1
FRIŽIDER
1
RACUNAR CELERON 1,7
1
STAMPAC MANESMANN MT 660
1
CISCO C2960 SWITCH
1
UPS 3000VA SA APC - AGREGAT
1
MAŠINA ZA PRANJE SUDOVA SA L-K/2005
1
RASHLADNI ORMAN 650L INOX
1
FOTOKOPIR-CANON SA L-K/2006
1
KORPA ZA VILJUŠKAR-ZA TRANSP. NARKOTIKA
1
KANCELARISKA FOTELJA VIS.NASLON-I SPRAT
1
KOMODA TEŠNJA 240/40/90
1
GARDAROBNI PLAKAR TRŠNJA 80/40/265
1
GARDAROBNI PLAKAR TRŠNJA 80/40/265
1
ADMINIST.PLAK.90/40/220CM SA UGAO.POLIC.30 1
NADGRADNJA ZA 2 DUBL 2*140/2*70
1
NADGRADNJA ZA 2 DUBL 2*140/2*70
1
NADGRADNJA ZA 2 DUBL 2*140/2*70
1
NADGRADNJA ZA 2 DUBL 2*140/2*70
1
NADGRADNJA ZA 2 DUBL 2*140/2*70
1
NADGRADNJA ZA RADNI STO
1
NADGRADNJA ZA RADNI STO
1
RACUNAR-SERVER
1
DIGITAL CAMERA BODY NIKON D80 10.2
1
KOMIJUTER ZA SNIM.SAMSUNG SVR 1650WDW 1
SKENER-ŠTAMPAČ HP4345
1
OTVORENE KASETE -POLICE 177X40X189
1
KUH.PLAK.ELEMENT ALUM.VRATA SA OGLEDALOM1
NADGRADNJA ZA 2 DUBL 2*140/2*70
1
NADGRADNJA ZA 2 DUBL 2*140/2*70
1
NADGRADNJA ZA 2 DUBL 2*140/2*70
1
NADGRADNJA ZA 2 DUBL 2*140/2*70
1
NADGRADNJA ZA 2 DUBL 2*140/2*70
1
NADGRADNJA ZA 2 DUBL 2*140/2*70
1
NADGRADNJA ZA 2 DUBL 2*140/2*70
1
NADGRADNJA ZA 2 DUBL 2*140/2*70
1
NADGRADNJA ZA 2 DUBL 2*140/2*70
1
KONFERENCISKI STO TREŠNJA 210/80/75
1
KONFERENCISKI STO TREŠNJA 210/80/75
1
KONFERENCISKI STO TREŠNJA 210/80/75
1
KONFERENCISKI STO TREŠNJA 210/80/75
1
KONFERENCISKI STO TREŠNJA 210/80/75
1
ADMINISTRATIVNI PLAKAR-TREŠNJA 40/40/240 1
ORMAR-KASETA 190X1300X400
1
ADMINIST. PLAKAR 85/40/220 SA UGA.POLICOM31
APARAT ZA NAPITKE-KAFU
1
REK ORMAR RITTAL
1
LAP-TOP FU378ES/XP
1
KONFERENCIJSKI STO 180/120/75
1
ADMINISTRATIVNI PLAKAR 80/40/265
1
ADMINISTRATIVNI PLAKAR 80/40/265
1
KONFERENCISKI STO TREŠNJA 200/90/75
1
KONFERENCISKI STO 160/100/75
1
KONFERENCISKI STO 140/80/75
1
KONFERENCISKI STO 140/80/75
1
ELEKTRIČNI ŠPORET
1
MATRIČNI ŠTAMPAČ-MT 660 PRINTER
1
MATRIČNI ŠTAMPAČ-MT 660 PRINTER
1
MATRIČNI ŠTAMPAČ-MT 660 PRINTER
1
RAČUNAR IBM P4 INTEL 1.8GHZ
1
RAČUNAR SERVER
1
MAŠINA ZA PRANJE PODOVA RA 400E
1
Page 20
01.07.09.
01.01.93.
01.12.99.
01.01.02.
01.04.08.
01.07.07.
01.12.07.
01.06.07.
01.12.07.
01.04.10.
01.07.07.
01.01.08.
01.02.09.
01.02.09.
01.02.09.
01.02.09.
01.02.09.
01.02.09.
01.02.09.
01.02.09.
01.02.09.
01.02.09.
01.11.00.
01.09.07.
01.01.08.
01.06.06.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.04.08.
01.02.09.
01.06.05.
01.12.99.
01.06.09.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.02.09.
01.02.09.
01.02.09.
01.02.09.
01.12.98.
01.04.03.
01.12.03.
01.12.03.
01.08.06.
01.01.02.
01.11.06.
50.100,00
230.596,21
240.316,28
231.247,17
156.420,00
118.690,00
93.537,11
79.380,00
80.166,70
58.000,00
57.817,80
48.300,00
47.230,00
47.230,00
46.100,00
47.240,00
47.240,00
47.240,00
47.240,00
47.240,00
47.240,00
47.240,00
227.262,88
223.315,00
229.320,00
223.926,30
45.300,00
43.900,00
45.270,00
45.270,00
45.270,00
45.270,00
45.270,00
45.270,00
45.270,00
45.270,00
45.270,00
43.940,00
43.940,00
43.940,00
43.940,00
43.940,00
44.160,00
46.000,00
44.900,00
215.454,72
218.047,95
86.263,68
41.900,00
42.200,00
42.200,00
42.300,00
42.900,00
41.300,00
41.300,00
194.907,24
204.945,00
202.500,00
202.500,00
199.178,28
196.215,19
132.711,50
40.636,76
0,00
0,00
0,00
28.677,00
36.737,19
34.519,49
40.351,50
44.759,52
33.833,28
39.187,62
34.346,80
36.996,80
36.996,80
36.111,70
37.004,79
37.004,79
37.004,79
37.004,79
37.004,79
37.004,79
37.004,79
0,00
14.887,49
30.576,00
35.409,52
32.213,16
31.217,73
32.192,00
32.192,00
32.192,00
32.192,00
32.192,00
32.192,00
32.192,00
32.192,00
32.192,00
31.246,28
31.246,28
31.246,28
31.246,28
31.246,28
31.402,84
33.477,60
35.171,79
0,00
0,00
35.943,14
29.795,47
30.009,07
30.009,07
33.135,00
33.605,09
32.351,79
32.351,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.613,50
12.600
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
11.400
11.400
11.400
11.400
11.400
11.400
11.400
11.400
11.400
11.400
11.400
11.400
11.400
11.400
11.400
11.400
11.400
11.400
11.400
11.400
11.400
11.400
11.400
10.800
10.800
10.800
10.800
10.800
10.800
10.800
10.800
10.800
10.800
10.200
10.200
10.200
10.200
10.200
10.200
10.200
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
2123
1974
3872
2047
2853
2854
2855
2623
2624
2662
2663
2664
2629
2631
2847
2848
2875
2876
2879
2885
2886
2887
2888
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
3870
3526
3529
3530
3763
3793
1108
3863
2646
1759
2999
3521
3522
3523
3546
3547
3602
3551
3520
138
857
1144
1977
1978
2167
2166
3078
3120
MAŠINA ZA PRANJE SUDOVA
1
FOTOKOPIR APARAT AX RIKOH AFICIO FX 200
1
KLUPA U VIDU ČEŠLJA 500/40/47
1
GARDER.PLAKAR 110/60/270/BG/06
1
PREGRADE 160/61/125/IZMEÐ.STOLOVA
1
PREGRADE 160/61/125/IZMEÐ.STOLOVA
1
PREGRADE 160/61/125/IZMEÐ.STOLOVA
1
ADMINISTRATIVNI PLAKAR80/40/265
1
ADMINISTRATIVNI PLAKAR80/40/265
1
GARDAROBNI PLAKAR 80/40/230
1
GARDAROBNI PLAKAR 80/40/265
1
GARDAROBNI PLAKAR75/40/265
1
GARDEROBNI PLAKAR 80/40/265
1
GARDEROBNI PLAKAR 80/40/265
1
KONFERENCISKI STO TREŠNJA 140/80/75
1
KONFERENCISKI STO TREŠNJA 140/80/75
1
ADMINISTRATIVNI PLAKAR-TREŠNJA 80/40/265 1
ADMINISTRATIVNI PLAKAR-TREŠNJA 80/40/265 1
ADMINISTRATIVNI PLAKAR-TREŠNJA 80/40/265 1
ADMINISTRATIVNI PLAKAR-TREŠNJA 80/40/265 1
ADMINISTRATIVNI PLAKAR-TREŠNJA 80/40/265 1
ADMINISTRATIVNI PLAKAR-TREŠNJA 80/40/265 1
ADMINISTRATIVNI PLAKAR-TREŠNJA 80/40/265 1
GARDAROBNI PLAKAR TRŠNJA 80/40/265
1
GARDAROBNI PLAKAR TRŠNJA 80/40/265
1
GARDAROBNI PLAKAR TRŠNJA 80/40/265
1
GARDAROBNI PLAKAR TRŠNJA 80/40/265
1
GARDAROBNI PLAKAR TRŠNJA 80/40/265
1
GARDAROBNI PLAKAR TRŠNJA 80/40/265
1
GARDAROBNI PLAKAR TRŠNJA 80/40/265
1
GARDAROBNI PLAKAR TRŠNJA 80/40/265
1
GARDAROBNI PLAKAR TRŠNJA 80/40/265
1
GARDAROBNI PLAKAR TRŠNJA 80/40/265
1
GARDAROBNI PLAKAR TRŠNJA 80/40/265
1
ADMINISTR. PLAKAR SA PUNIM LEÐIMA 100/230/ 1
ADMINISTRATIVNI PLAKAR-TREŠNJA 80/40/240 1
ADMINISTRATIVNI PLAKAR-TREŠNJA 80/40/240 1
ADMINISTRATIVNI PLAKAR-TREŠNJA 80/40/240 1
ADMINISTRATIVNI PLAKAR-TREŠNJA 80/40/265 1
ARHIVSKI ORMAN SA GARD.DELOM I POLICAMA 71
PC SERVER
1
FRIŽIDER U LABARARATORIJI
1
KUHINJSKA RASHLADNA VITRINA
1
ORMAR 230/50/140 KG-STAK.VETRINA
1
KONFERENCISKI STO 120/90/75
1
GARDAROBNI PLAKAR TRŠNJA 80/40/240
1
GARDAROBNI PLAKAR TRŠNJA 80/40/240
1
GARDAROBNI PLAKAR TRŠNJA 80/40/240
1
GARDAROBNI PLAKAR TRŠNJA 80/40/240
1
GARDAROBNI PLAKAR TRŠNJA 80/40/240
1
ADMINISTRATIVNI PLAKAR-TREŠNJA 70/40/265 1
KOMODA TREŠNJA DVOKRILNA 200/40/90
1
PREGRADNI ORMARIĆI DUBL 40/100/120 NA KRAJ1
VIDEO PROJKTOR MUSTEC 20
1
TELEVIZOR
1
INFORMATIČKI ORMAR REK RITTAL
1
KOMUNAKACIONA OPREMA CISCO2960
1
KOMUNAKACIONA OPREMA CISCO2960
1
KOMUNAKACIONA OPREMA CISCO2960/24
1
KOMUNAKACIONA OPREMA CISCO2960/48TT
1
APC-UPS -BESPREKIDNO NAPAJANJE SERVERA
1
UPS 3000VA AGREGAT
1
Page 21
01.02.07.
01.11.06.
01.02.09.
01.01.07.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.02.09.
01.02.09.
01.02.09.
01.02.09.
01.07.09.
01.07.09.
01.03.03.
01.02.09.
01.01.08.
01.05.06.
01.01.08.
01.02.09.
01.02.09.
01.02.09.
01.02.09.
01.02.09.
01.02.09.
01.02.09.
01.02.09.
01.08.01.
01.07.99.
01.12.99.
01.11.06.
01.11.06.
01.04.07.
01.04.07.
01.02.08.
01.05.08.
131.280,13
82.050,00
50.400,00
48.700,00
40.870,00
40.870,00
40.870,00
41.200,00
41.200,00
41.200,00
41.200,00
41.200,00
41.200,00
41.200,00
39.100,00
39.100,00
39.165,00
39.165,00
39.165,00
39.165,00
39.165,00
39.165,00
39.165,00
39.165,00
39.165,00
39.165,00
39.165,00
39.165,00
39.165,00
39.165,00
39.165,00
39.165,00
39.165,00
39.165,00
39.000,00
39.200,00
39.200,00
39.200,00
39.200,00
39.150,00
183.040,62
62.000,00
63.400,00
48.200,00
37.100,00
38.800,00
38.800,00
38.800,00
38.800,00
38.800,00
37.845,00
38.900,00
37.230,00
174.690,85
176.264,30
178.548,69
177.480,00
177.480,00
174.150,00
174.150,00
174.629,50
119.010,36
32.818,06
36.922,50
32.199,91
31.383,53
29.062,88
29.062,88
29.062,88
29.297,73
29.297,73
29.297,73
29.297,73
29.297,73
29.297,73
29.297,73
27.804,56
27.804,56
27.850,84
27.850,84
27.850,84
27.850,84
27.850,84
27.850,84
27.850,84
27.850,84
27.850,84
27.850,84
27.850,84
27.850,84
27.850,84
27.850,84
27.850,84
27.850,84
27.850,84
27.850,84
30.549,91
30.706,60
30.706,60
30.706,60
31.795,49
31.755,00
0,00
33.214,15
35.926,80
31.062,10
26.382,28
30.393,21
30.393,21
30.393,21
30.393,21
30.393,21
29.645,25
30.471,70
29.163,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.194,49
23.801,91
10.200
10.200
10.200
10.200
10.200
10.200
10.200
10.200
10.200
10.200
10.200
10.200
10.200
10.200
10.200
10.200
10.200
10.200
10.200
10.200
10.200
10.200
10.200
10.200
10.200
10.200
10.200
10.200
10.200
10.200
10.200
10.200
10.200
10.200
10.200
10.200
10.200
10.200
10.200
10.200
9.600
9.600
9.600
9.600
9.600
9.600
9.600
9.600
9.600
9.600
9.600
9.600
9.600
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
3156
3159
3154
3155
3157
3158
3197
2046
2926
2628
3851
3567
2569
2688
3475
3468
1980
3740
3942
3943
2668
2817
2859
2860
2861
2862
2863
3463
3464
3849
3764
128
312
412
540
736
2003
2991
2998
2708
2709
2710
2711
2713
2714
3076
3242
3280
2673
1975
3556
3614
2522
3904
2036
2161
2638
2665
2792
2793
2794
2795
MAT.ŠTAM.TALLY 2250
1
MAT.ŠTAM.TALLY2250
1
ŠTAMPAČI ZA ŠTAMPU NALOGA I FAKTURISANJE 1
ŠTAMPAČI ZA ŠTAMPU NALOGA I FAKTURISANJE 1
ŠTAMPAČI ZA ŠTAMPU NALOGA I FAKTURISANJE 1
ŠTAMPAČI ZA ŠTAMPU NALOGA I FAKTURISANJE 1
LAP-TOP LENOVO NH3DACX
1
GARDER.PLAKAR 80/60/270/BG-06.
1
PREGRADNI ORMARIĆI DUBL 40/100/120 NA KRAJ1
KONFERENCISKI STO 120/70/75
1
STOČIĆ ZA PRIJEM PACIJENATA 50/50/75
1
OTVORENE POLICE 110/256/30
1
KOM.OPREMA CISCO2960 SA 116 UTIČ.MESTA 1
KOMUNAKACIONA OPREMA CISCO2960
1
RAČUNARI-RADNE STANICE HP GV901EA/XP PRO 1
RADNA STANICA-HP GY396AV/19 SA MON.MIŠ TA1
KUĆIŠTE SNCA-HRZ25 ZA KAMERU
1
RAČUNAR-HP GY396AV/XP PRO-PETROS G.
1
RAČUNAR HP COMPAG 500B MT
1
RAČUNAR HP COMPAG 500BMT
1
ADMINISTRATIVNI PLAKAR 80/40/210
1
ADMINISTRATIVNI PLAKAR 80/40/225
1
GARDAROBNI PLAKAR TRŠNJA 60/40/265
1
GARDAROBNI PLAKAR TRŠNJA 60/40/265
1
GARDAROBNI PLAKAR TRŠNJA 60/40/265
1
GARDAROBNI PLAKAR TRŠNJA 60/40/265
1
GARDAROBNI PLAKAR TRŠNJA 60/40/265
1
EKSPED.MANIPULATIVNI STO-RADNA PLOČA PRES1
EKSPED.MANIPULATIVNI STO-RADNA PLOČA PRES1
RADNO-MANIPULATIVNI STO 150/75/75
1
GARDAROBNI PLAKAR 50X40X260
1
USISIVAC KIRBI
1
USISIVAC KIRBI
1
USISIVAC KIRBI
1
USISIVAC KIRBI
1
USISIVAC KIRBI
1
TELEFON-NOKIA 2610
1
KOM.OPREMA CISCO WS-C2960-2477-L
1
SERVERI IBM 7976E1G
1
ROUTER CISCO2801
1
ROUTER CISCO2801
1
ROUTER CISCO2801
1
ROUTER CISCO2801
1
ROUTER CISCO2801
1
ROUTER CISCO2801
1
KOM.OPREMA CISCO C2960
1
RAČUNAR IBM SERVER 419022G
1
KOM.OPREMA-UPS BESP.NAP.SERVERA
1
FOTOKOPIR APARAT CANON IR 1018 ZA ARHIVU 1
RUČNI LASERSKI DALJINOMETAR
1
FRIŽIDER GORENJE
1
FRIŽIDER GORENJE H-143
1
ALTO-MAŠ. PRANJE MERMERA SA L-K/2005
1
RAČUNAR-HP NN650 EA/XP PRO
1
KOMODA IZ 3.DELA U SASTAVU PULTA 220/30/80 1
ORMAR ZA SPREMAČICE 70/43/190
1
KOMODA TEŠNJA 150/40/90
1
GARDAROBNI PLAKAR 60/40/265
1
NADGRADNJA ZA 1 DUBL 140/2*70
1
NADGRADNJA ZA 1 DUBL 140/2*70
1
NADGRADNJA ZA 1 DUBL 140/2*70
1
NADGRADNJA ZA 1 DUBL 140/2*70
1
Page 22
01.05.08.
01.05.08.
01.05.08.
01.05.08.
01.05.08.
01.05.08.
01.07.08.
01.01.07.
01.01.08.
01.01.08.
01.02.09.
01.02.09.
01.12.07.
01.01.08.
01.03.09.
01.03.09.
01.11.06.
01.07.09.
01.06.10.
01.06.10.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.02.09.
01.02.09.
01.02.09.
01.07.09.
01.11.94.
01.11.94.
01.11.94.
01.11.94.
01.11.94.
01.12.06.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.02.08.
01.08.08.
01.09.08.
01.12.07.
01.11.06.
01.02.09.
01.02.09.
01.12.07.
01.03.10.
01.01.07.
01.04.07.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
117.455,00
117.455,00
117.455,00
117.455,00
117.455,00
117.455,00
118.800,00
42.900,00
35.850,00
35.600,00
34.900,00
34.600,00
169.330,60
169.600,00
65.660,00
67.914,38
67.290,00
65.521,04
40.788,00
40.788,00
32.680,00
33.453,00
34.100,00
34.100,00
34.100,00
34.100,00
34.100,00
33.250,00
33.250,00
33.000,00
34.100,00
151.807,02
151.806,92
151.806,92
151.806,92
151.809,46
147.900,00
156.420,00
156.330,00
152.000,00
152.000,00
152.000,00
152.000,00
152.000,00
152.000,00
156.420,00
104.712,50
104.000,00
59.500,00
62.842,00
52.000,00
52.000,00
50.735,00
52.376,10
36.950,00
38.304,00
30.700,00
30.900,00
30.355,00
30.355,00
30.355,00
30.355,00
23.491,13
23.491,13
23.491,13
23.491,13
23.491,13
23.491,13
27.720,00
27.645,66
25.493,16
25.315,47
27.338,30
27.103,39
19.879,35
22.613,20
24.075,43
25.113,35
30.280,50
29.072,06
25.152,60
25.152,60
23.238,93
23.788,80
24.249,12
24.249,12
24.249,12
24.249,12
24.249,12
26.045,89
26.045,89
25.850,09
27.659,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.457,31
20.856,00
20.844,00
20.266,80
20.266,80
20.266,80
20.266,80
20.266,80
20.266,80
23.463,00
26.471,92
27.733,47
21.958,51
28.279,11
27.857,08
27.857,08
28.327,13
29.679,71
23.811,46
25.322,58
21.830,93
21.973,20
21.585,72
21.585,72
21.585,72
21.585,72
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
8.400
8.400
8.400
8.400
8.400
8.400
8.400
8.400
8.400
8.400
8.400
8.400
8.400
8.400
8.400
8.400
8.400
8.400
8.400
7.800
7.800
7.800
7.800
7.800
7.800
7.800
7.800
7.800
7.800
7.800
7.800
7.800
7.800
7.800
7.800
7.800
7.800
7.800
7.800
7.800
7.800
7.800
7.800
7.800
7.800
7.800
7.800
7.800
7.800
7.800
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
2796
2797
2798
2849
2851
2852
2661
3519
3858
3859
3729
607
2559
3365
3687
3744
3745
3746
3747
3748
3739
818
2027
2122
2799
2800
2801
2802
2803
2804
3166
3624
3622
3524
3545
3585
3727
3923
3924
3925
641
262
277
1044
109
581
19
806
2295
1162
3370
3410
3411
3414
3415
3705
3704
3818
3817
2391
2920
3164
NADGRADNJA ZA 1 DUBL 140/2*70
1
NADGRADNJA ZA 1 DUBL 140/2*70
1
NADGRADNJA ZA 1 DUBL 140/2*70
1
KLUB STO - TREŠNJA 45/45/65
1
KLUB STO -TREŠNJA 45/45/65
1
KLUB STO -TREŠNJA 45/45/65
1
ADMINISTRATIVNI PLAKAR 60/40/265
1
NADGRADNJA ZA 1 DUBL 140/2*70
1
KOMODA 120/71/40
1
KOMODA 120/71/40
1
KOMODA TREŠNJA TROKRILNA 120/42/125
1
USISIVAČ ZA TVRDE POVRŠINE
1
CISCO MODUL WIC 1T MODUL
1
RAČUNARI-RADNE STANICE HP GV977EA/2GB/2X11
RAČUNAR-RADNA STANICA-HP GY396AV/17
1
RAČUNAR-HP GY396AV17
1
RAČUNAR-HP GY396AV17
1
RAČUNAR-HP GY396AV17
1
RAČUNAR-HP GY396AV17
1
RAČUNAR-HP GY396AV17
1
ŠTAMPAČ MULTIF.HP M2727 NF CB532A
1
ARHIVSKI PLAKAR
1
RADNI STO 140/80/75 -2006.G.
1
ČETVORODELNI ORMAR
1
PREGRADNI ORMARIĆI DUBL 40/100/120
1
PREGRADNI ORMARIĆI DUBL 40/100/120
1
PREGRADNI ORMARIĆI DUBL 40/100/120
1
PREGRADNI ORMARIĆI DUBL 40/100/120
1
PREGRADNI ORMARIĆI DUBL 40/100/120
1
PREGRADNI ORMARIĆI DUBL 40/100/120
1
DUBL KOMODA 40X84X75
1
KOMODA TREŠNJA 140/45/75
1
ORMAR U PORTIR.120/65
1
GARDAROBNI PLAKAR TRŠNJA 60/40/240
1
GARDAROBNI PLAKAR TRŠNJA 60/40/240
1
KONFERENCISKI STO 75/80/75
1
RADNI STO 120/80 SA KASETOM 42/70/70
1
MANIPULATIVNI STO 120X95X95/INOX LIM/
1
MANIPULATIVNI STO 120X95X95/INOX LIM/
1
MANIPULATIVNI STO 120X95X95/INOX LIM/
1
KOMODA-VITRINE
1
FOTOKOPIR-OLIVETI COPIA 8516
1
LEDOMAT
1
PROJEKTOR EPSON EMP-53
1
APARAT ZA NAPITKE-KAFU
1
RESTORANSKA SUDOPERA-DONJI ELEM.
1
RESTORANSKA SUDOPERA-TOPLA KUPKA
1
USISIVAČ ZA TVRDE POVRŠINE-WAP
1
ROUTER SKLOP 020707 -TEHNOMEDIA
1
TALLY MATRIX PRINTER T2250
1
RAČUNARI-PAKOM-INTEL LGA
1
RAČUNAR-RADNA STANICA-HP GY396AV/17
1
RAČUNAR-RADNA STANICA-HP GY396AV/17
1
RAČUNAR-RADNA STANICA-HP GY396AV/17
1
RAČUNAR-RADNA STANICA-HP GY396AV/17
1
RAČUNAR-RADNA STANICA-HP GY396AV/PRO
1
RAČUNAR-RADNA STANICA-HP GY396AV/XP PRO 1
NOKIA N97-A.RISTIĆ
1
NOKIA N97-R.LAZAREVIĆ
1
KOLOR KAMERA C-A16 SA M-V/2003.
1
RADNI STO SA KASETOM SA FIOK.120/100/75
1
KLUB STO -TREŠNJA 45/45/65
1
Page 23
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.02.09.
01.02.09.
01.02.09.
01.06.09.
01.01.93.
01.12.07.
01.12.08.
01.03.09.
01.05.09.
01.05.09.
01.05.09.
01.05.09.
01.05.09.
01.06.09.
01.01.93.
01.01.07.
01.02.07.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.02.08.
01.02.09.
01.02.09.
01.02.09.
01.02.09.
01.02.09.
01.06.09.
01.02.10.
01.02.10.
01.02.10.
01.07.95.
01.09.98.
01.12.98.
01.02.04.
01.07.01.
01.05.97.
01.12.98.
01.07.04.
01.08.07.
01.05.04.
01.11.08.
01.02.09.
01.02.09.
01.02.09.
01.02.09.
01.06.09.
01.06.09.
01.09.09.
01.09.09.
01.12.07.
01.01.08.
01.02.08.
30.355,00
30.355,00
30.355,00
29.925,00
29.925,00
29.925,00
31.650,00
31.620,00
31.000,00
31.000,00
29.700,00
142.321,03
147.374,50
71.725,33
56.350,00
56.350,00
56.350,00
56.350,00
56.350,00
56.350,00
55.124,88
48.352,43
35.600,00
36.382,70
28.440,00
28.440,00
28.440,00
28.440,00
28.440,00
28.440,00
27.300,00
27.370,00
27.900,00
29.099,00
29.099,00
28.970,00
28.800,00
28.800,00
28.800,00
28.800,00
133.809,69
127.040,73
131.536,00
134.550,00
132.039,06
133.580,82
133.107,15
128.000,00
135.690,00
134.671,92
62.597,00
63.050,00
63.050,00
63.050,00
63.050,00
52.580,68
52.580,68
54.152,54
54.152,54
44.131,69
25.800,00
26.900,00
21.585,72
21.585,72
21.585,72
21.280,00
21.280,00
21.280,00
22.506,80
24.768,91
24.283,39
24.283,39
23.925,00
0,00
17.193,78
23.044,72
20.661,57
22.539,91
22.539,91
22.539,91
22.539,91
22.539,91
22.968,64
26.442,17
22.941,47
23.647,92
20.224,00
20.224,00
20.224,00
20.224,00
20.224,00
20.224,00
19.564,87
21.439,71
21.855,00
22.794,25
22.794,25
22.693,29
23.200,00
24.480,00
24.480,00
24.480,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.046,00
13.666,62
18.779,23
22.067,59
22.067,59
22.067,59
22.067,59
22.026,03
22.026,03
25.271,25
25.271,25
24.640,41
18.346,84
19.278,51
7.800
7.800
7.800
7.800
7.800
7.800
7.800
7.800
7.800
7.800
7.800
7.200
7.200
7.200
7.200
7.200
7.200
7.200
7.200
7.200
7.200
7.200
7.200
7.200
7.200
7.200
7.200
7.200
7.200
7.200
7.200
7.200
7.200
7.200
7.200
7.200
7.200
7.200
7.200
7.200
6.600
6.600
6.600
6.600
6.600
6.600
6.600
6.600
6.600
6.600
6.600
6.600
6.600
6.600
6.600
6.600
6.600
6.600
6.600
6.600
6.600
6.600
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
3185
3607
3728
3781
3782
3783
3784
3785
3786
3787
3788
3789
3775
1018
7
1081
3447
2272
3069
3178
2061
3335
3375
3366
3406
3839
3483
3484
3480
2064
2520
2519
3641
2163
3465
3466
3874
3621
3792
3921
294
140
639
1096
1115
1149
1150
1151
1195
3724
1215
1160
3451
139
2284
3017
3019
3021
3301
3376
3476
1784
KLUB STO -TREŠNJA 45/45/65
1
ADMINISTRATIVNI PLAKAR-TREŠNJA 50/40/265 1
ADMINISTRATIVNI PLAKAR 77/71/175
1
GARDAROBNI PLAKAR TRŠNJA 60/40/220
1
GARDAROBNI PLAKAR TRŠNJA 60/40/220
1
GARDAROBNI PLAKAR TRŠNJA 60/40/220
1
GARDAROBNI PLAKAR TRŠNJA 60/40/220
1
GARDAROBNI PLAKAR TRŠNJA 60/40/220
1
GARDAROBNI PLAKAR TRŠNJA 60/40/220
1
GARDAROBNI PLAKAR TRŠNJA 60/40/220
1
GARDAROBNI PLAKAR TRŠNJA 60/40/220
1
GARDAROBNI PLAKAR TRŠNJA 60/40/220
1
NADGRADNJA ZA 1 DUBL 140/2*70
1
PROJEKTOR EPSON EMP-53
1
KOMPRESOR ZA HLADJENJE
1
STAMPAC MATRIČNI 266
1
ŠTAMPAČ HP-500 RQ260AA IB-1/L-P/06
1
KOMUNAKACIONA OPREMA CISCO1841
1
UPS -BESPREKIDNO NAPAJANJE SERVERA
1
RAČUNAR P4 DC E4600-NADGLEDANJE VOZILA 1
FRIŽIDER -RASHLADNA VETRINA
1
RAČUNARI-RADNE STANICE HP GV977EA/2GB/2X31
RAČUNAR-RADNA STANICA-HP GY396AV/17
1
RAČUNARI-HP KV322EA/2048MB/19/XP
1
RAČUNAR-RADNA STANICA-HP GY396AV/17
1
PC SERVER
1
RAČUNAR-RADNA STANICA-HP GY396AV/XP PRO 1
RAČUNAR-RADNA STANICA-HP GY396AV/XP PRO 1
RAČUNAR-RADNA STANICA-HP GY396AV/XP PRO 1
KAMERA SAMSUNG S415 ZA SPOLJNO OBEZB.OBJ 1
USISIVAČ ZA TVRDE POVR.-WAP SA L-K/2004
1
USISIVAČ ZA TVRDE POVRŠ-WAP SA L-K/2004
1
KLUB FOTELJA U KOŽI
1
ORMAR U PRODUŽ.PREG.VRATA 80/40/225
1
STO-POLICA ZA ŠTAMPAČ-RAČUNAR
1
STO-POLICA ZA ŠTAMPAČ-RAČUNAR
1
OTVORENA POLICA 150
1
KUH.PLAKAR 50/58/156
1
ARHIVSKI ORMAN SA GARD.DELOM 84/40/158 1
RADNI STO 110X80X75 +DVE POKR.KASETE 43X50 1
KANTA-METALNE KORPE
1
VIDEO REKORDER
1
KANCELARIJSKI STO-POKRETNE KASETE
1
RAČUNAR SERVER
1
RAČUNAR SERVER
1
RAČUNAR SERVER
1
RAČUNAR SERVER
1
RAČUNAR SERVER
1
RAČUNAR SERVER
1
TRANSPORTNA KOLICA 15.08.05-IB1376-GUTMAN1
INFORMATIČKE KOMPONENTE
1
RAČ.-PC FUJICK SIEMENS +MONITOR
1
LAP-TOP IBM-LENOVO V100 IB-5/ L-P/07
1
VIDEO Z.KASTOR-SAMSUNG
1
RAČUNAR IBM 8648
1
ŠTAMPAČ TALLY GENICOM T2250
1
ŠTAMPAČ TALLY GENICOM T2250
1
ŠTAMPAČ TALLY GENICOM T2250
1
LAP-TOP MSI EX610X-046EU+MIS
1
RAČUNAR-RADNA STANICA-HP GY396AV/19
1
MULTIF.UREÐ.ŠTAM.SKEN.KOP.FAKS-HP M2727 1
FRIŽIDER 350L
1
Page 24
01.04.08.
01.02.09.
01.06.09.
01.07.09.
01.07.09.
01.07.09.
01.07.09.
01.07.09.
01.07.09.
01.07.09.
01.07.09.
01.07.09.
01.07.09.
01.11.03.
01.01.00.
01.01.93.
01.01.09.
01.09.07.
01.03.08.
01.06.08.
01.01.07.
01.11.08.
01.12.08.
01.12.08.
01.01.09.
01.02.09.
01.03.09.
01.03.09.
01.03.09.
01.01.07.
01.12.07.
01.12.07.
01.02.09.
01.04.07.
01.02.09.
01.02.09.
01.02.09.
01.02.09.
01.07.09.
01.02.10.
01.10.99.
01.01.03.
01.02.99.
01.04.02.
01.04.02.
01.04.02.
01.04.02.
01.04.02.
01.04.02.
01.04.09.
01.11.04.
01.02.04.
01.01.09.
01.07.02.
01.09.07.
01.08.07.
01.08.07.
01.08.07.
01.10.08.
01.12.08.
01.02.09.
01.05.06.
26.900,00
27.100,00
25.600,00
26.150,00
26.150,00
26.150,00
26.150,00
26.150,00
26.150,00
26.150,00
26.150,00
26.150,00
26.800,00
121.444,20
115.710,85
116.822,23
120.058,20
119.880,00
116.187,50
75.400,50
77.880,00
58.310,20
59.655,45
58.008,85
56.350,00
57.165,93
49.143,36
49.143,36
49.242,24
45.900,00
38.162,50
38.162,50
28.600,00
28.800,00
22.800,00
22.800,00
23.800,00
23.300,00
23.800,00
24.400,00
106.758,91
106.253,70
101.891,80
104.729,42
109.794,27
104.729,42
104.729,42
104.729,42
108.022,42
101.520,00
104.655,10
102.860,00
105.780,00
105.336,83
102.500,00
110.390,00
110.390,00
110.390,00
53.462,44
52.536,50
54.549,00
41.000,00
19.577,40
21.228,21
20.622,28
21.210,49
21.210,49
21.210,49
21.210,49
21.210,49
21.210,49
21.210,49
21.210,49
21.210,49
21.737,75
0,00
0,00
0,00
0,00
7.992,00
19.364,52
16.336,57
18.541,76
17.492,93
19.125,18
18.753,58
18.783,20
20.007,95
18.019,12
18.019,12
18.055,60
21.420,00
21.307,44
21.307,44
18.272,36
19.039,41
17.859,91
17.859,91
18.643,39
18.251,79
19.304,51
20.739,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.656,88
6.833,51
14.718,84
14.718,84
14.718,84
15.147,72
16.636,49
19.092,15
16.399,79
6.600
6.600
6.600
6.600
6.600
6.600
6.600
6.600
6.600
6.600
6.600
6.600
6.600
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
5.400
5.400
5.400
5.400
5.400
5.400
5.400
5.400
5.400
5.400
5.400
5.400
5.400
5.400
5.400
5.400
5.400
5.400
5.400
5.400
5.400
5.400
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
3699
3753
3754
2514
3864
3461
2347
1804
3960
2614
3412
3413
3543
3587
643
153
683
839
385
1146
2469
3153
3073
3074
3075
3104
3105
3340
3274
3336
3337
2257
1540
242
3932
3798
1687
3811
2162
2640
2643
3650
3533
3534
3871
3552
442
514
572
1299
686
271
2006
1579
1866
1633
1102
1060
1089
1112
1136
2170
NOKIA N96-D.JOVANOVIĆ
RAČUNAR-BELLUM-AP.POŽ
RAČUNAR-BELLUM-AP.POŽ.
DIGITAL CAMERA-CANON SA L-K/2005
TREPEZARIJSKI STO 70/70/75
KERAMIČKA KUHINJSKA PLOČA BOSCH
FRIŽIDER SAMSUNG RL-36SBSM
PLAKAR ZA ODL.SRED.ZA HIG/ 2.8M /40CM
LASERSKI ŠTAMPAČ HP CP1515N
KANC. STO SA KOMODOM SA I-I/05-GAJ
KONFERENCIJSKI STO 200X100X75 CM
KONFERENCIJSKI STO 200X100X75 CM
KLUB STO -TREŠNJA 45/45/65
KLUB STO -TREŠNJA 45/45/65
FOTOKOPIR-CANON
FOTELJA SA TOCKOVIMA
KANC. STO SA DVE KOMODE
RESTORANSKA SUDOPERA-DONJI ELEM.
FRIŽIDER
RAČUNAR SIEMENS+MON+TAS+MIŠ
RAČUNAR P4 CEL 2.53GHZ CELERON 2.53 L-K
CISCO WS-C2960-2477-L
FISKALNI ŠTAMPAČ-GALEB FP-550
FISKALNI ŠTAMPAČ-GALEB FP-550
FISKALNI ŠTAMPAČ-GALEB FP-550
RAČUNARI-RADNE STANICE
RAČUNARI-RADNE STANICE
RAČUNARI-RADNE STANICE- PAKOM COMP.
RAČUNAR HP KV314EA SA MON.L1710
RAČUNARI-RAD.STAN.HP KV301EA/17TFT
RAČUNARI-RAD.STAN.HP KV301EA/17TFT
MULTIFUNKCIONALNI ŠTAMPAČ HP Q6501A
RASHLADNE VITRINE TIP WXPO 42OPT
ARHIVSKI PLAKAR
NOKIA-N.MIJAJLOVIĆ
LASERSKI ŠTAMPAČ HP P2055D
RADNI STO/140-70-75/SA LUČNIM ZAVRŠETKOM
MAŠINA POD PRITISKOM ALTO C 120.2-6
ORM.SA PREG.VRAT.103/225
KUH.RAD.ELEM.SA KRILIMA 80/60/90
KUH.RAD.ELEM.SA FIOKAMA
METALNI ORMAN DVODELNI 60/55/175
KOMODA TREŠNJA 90/40/90
KOMODA TREŠNJA 90/40/90
OTVORENA POLICA 80/230/30
KOMODA DVOKRILNA 60/40/90
FOTOKOPIR
FOTOKOPIR-CANON
FOTOKOPIR-CANON
APARAT ZA SECKANJE PAPIRA
KANC. STO +OKRUGLI MANJI
BROJAČICA NOVCA BILLCON
LASERSKI ŠTAMPAČ HP P2015DN
RAČUNAR IBM MT-M 9216-71G
RAČUNAR IBM TCE50 DVD/17
RAČUNAR-CUATRO 7330
ŠTAMPAČ-TALLY MATRIX T2250
TALLY MATRIX PRINTER T2250
TALLY MATRIX PRINTER T2250
TALLY MATRIX PRINTER T2250
TALLY MATRIX PRINTER T2250
LAP-TOP MSI M635X-027EU
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Page 25
01.05.09.
01.07.09.
01.07.09.
01.12.07.
01.02.09.
01.02.09.
01.11.07.
01.05.06.
01.08.10.
01.12.07.
01.02.09.
01.02.09.
01.02.09.
01.02.09.
01.06.98.
01.05.98.
01.06.99.
01.07.04.
01.09.94.
01.12.04.
01.12.07.
01.04.08.
01.04.08.
01.04.08.
01.04.08.
01.04.08.
01.04.08.
01.08.08.
01.09.08.
01.11.08.
01.11.08.
01.07.07.
01.01.06.
01.04.03.
01.06.10.
01.10.09.
01.05.06.
01.11.09.
01.04.07.
01.01.08.
01.01.08.
01.02.09.
01.02.09.
01.02.09.
01.02.09.
01.02.09.
01.10.94.
01.10.94.
01.10.94.
01.11.96.
01.06.99.
01.08.99.
01.12.06.
01.05.06.
01.06.06.
01.05.06.
01.05.04.
01.05.04.
01.05.04.
01.05.04.
01.05.04.
01.05.07.
43.764,00
44.201,00
44.201,00
44.463,32
37.000,00
37.146,40
35.999,00
27.440,00
25.715,00
20.475,73
20.532,00
20.532,00
21.400,00
21.400,00
95.199,83
96.297,89
94.805,39
93.110,00
90.132,21
92.400,00
88.667,40
65.570,00
64.510,00
64.510,00
64.510,00
63.989,30
65.227,60
62.891,00
59.645,00
46.689,00
46.689,00
46.480,00
46.020,00
40.015,00
35.508,47
29.605,80
29.800,00
24.000,00
22.600,00
19.000,00
18.400,00
18.590,00
19.800,00
19.800,00
18.800,00
17.900,00
87.616,57
82.450,52
82.450,52
84.432,86
79.088,99
78.973,09
81.508,00
79.273,00
82.383,95
79.391,41
85.471,92
85.471,92
85.471,92
85.471,92
85.471,92
86.320,00
17.505,60
19.153,86
19.153,86
19.915,84
19.821,32
19.899,83
19.799,54
17.683,70
16.714,80
14.379,75
16.083,31
16.083,31
16.763,30
16.763,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.344,53
12.021,30
11.867,26
11.867,26
11.867,26
11.922,43
12.273,09
15.722,88
15.905,47
14.006,70
14.006,70
14.386,84
16.874,00
15.085,53
12.822,45
14.309,47
16.074,75
15.428,69
14.940,82
13.510,93
13.084,53
14.562,10
15.510,00
15.510,00
14.726,79
14.021,79
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.400
5.400
5.400
5.400
5.400
5.400
5.400
5.400
5.400
5.400
5.400
5.400
5.400
5.400
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
2373
2467
1873
3169
3077
3168
3125
3137
3199
3200
3198
3341
3210
3233
3305
3321
3278
3378
241
3487
3751
3813
3183
3184
2975
3951
3952
3636
3637
3568
3571
2031
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
RAČUNAR PROHARD SA M-V/2006
1
RAČUNAR IBM-HORIZON. SA L-K/2005
1
LASER ŠTAM.HP 2420
1
RAČUNARI IBM-LENOVO A55
1
KOM.OPREMA CISCO WS-C2960-24TT-L
1
RAČUNARI IBM-LENOVO ACCESS SERVER
1
RAČUNARI IBM-LENOVO VOX86CR-VERTIKALNI 1
RAČUNARI-RADNE STANICE P4 C2DE4500/2*2GB/1
RAČUNARI-RADNE STANICE LENOVO O85D779 1
RAČUNARI-RADNE STANICE LENOVO O85D779 1
RAČUNARI-RADNE STANICE LENOVO 085D779
1
ŠTAMPAČ SAMSUNG 22-PAKOM
1
RAČUNARI-RADNE STANICE HP GK611EA
1
RAČUNARI HP DX2250
1
RAČUNARI-RADNE STANICE HP DX2400 19FTF
1
RAČUNARI-RADNE STANICE HP DX2400 19TFT
1
KOM.OPREMA CISCO WS-C2960-2477-L
1
NOKIA N95-M.LUKIĆ
1
ARHIVSKI PLAKAR
1
TELEFON OPTIPOINT ADVANCE PLUS
1
NAVIGATOR BECKER TRAFFIC ASSIST 7928 WEST 1
MOTORNA KOSAČICA R534TRB 5KMXTE50
1
KLUB FOTELJE U EKO KOŽI
1
KLUB FOTELJE U EKO KOŽI
1
KLUB FOTELJA STEFANI KOŽA
1
TELEFON SIEMENS OPTIPOINT 500
1
TELEFON SIEMENS OPTIPOINT 500
1
RADNA FOTELJA U KOŽI SA VISOKIM NASLONOM 1
RADNA FOTELJA U KOŽI SA VISOKIM NASLONOM 1
RADNA FOTELJA U KOŽI VISOKI NASLON
1
RADNA FOTELJA U KOŽI SA NISKIM NASLONOM 1
STO ZA KOPIR APARAT 190/90/75 2006.G.
1
ADMINIS.PLAKAR/90/40/230
1
ADMINIS.PLAKAR/90/40/230
1
ADMINIS.PLAKAR/90/40/230
1
ADMINIS.PLAKAR/90/40/230
1
ADMINIS.PLAKAR/90/40/230
1
ADMINIS.PLAKAR/90/40/230
1
ADMINIS.PLAKAR/90/40/230
1
ADMINIS.PLAKAR/90/40/230
1
ADMINIS.PLAKAR/90/40/230
1
ADMINIS.PLAKAR/90/40/230
1
ADMINIS.PLAKAR/90/40/230
1
ADMINIS.PLAKAR/90/40/230
1
ADMINIS.PLAKAR/90/40/230
1
ADMINIS.PLAKAR/90/40/230
1
ADMINIS.PLAKAR/90/40/230
1
ADMINIS.PLAKAR/90/40/230
1
ADMINIS.PLAKAR/90/40/230
1
ADMINIS.PLAKAR/90/40/230
1
GARDER.PLAKAR 90/40/230CM
1
GARDER.PLAKAR 90/40/230CM
1
GARDER.PLAKAR 90/40/230CM
1
GARDER.PLAKAR 90/40/230CM
1
GARDER.PLAKAR 90/40/230CM
1
GARDER.PLAKAR 90/40/230CM
1
GARDER.PLAKAR 90/40/230CM
1
GARDER.PLAKAR 90/40/230CM
1
GARDER.PLAKAR 90/40/230CM
1
GARDER.PLAKAR 90/40/230CM
1
GARDER.PLAKAR 90/40/230CM
1
GARDER.PLAKAR 90/40/230CM
1
Page 26
01.12.07.
01.12.07.
01.06.06.
01.02.08.
01.02.08.
01.02.08.
01.04.08.
01.05.08.
01.07.08.
01.07.08.
01.07.08.
01.08.08.
01.08.08.
01.08.08.
01.09.08.
01.09.08.
01.09.08.
01.12.08.
01.04.03.
01.03.09.
01.07.09.
01.08.09.
01.04.08.
01.04.08.
01.01.08.
01.06.10.
01.06.10.
01.02.09.
01.02.09.
01.02.09.
01.02.09.
01.01.07.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
85.646,50
79.968,25
87.220,00
76.737,44
84.576,65
77.755,08
52.504,00
56.250,03
51.435,00
51.435,00
54.530,78
52.913,00
53.115,30
51.508,50
53.878,00
53.878,00
57.600,00
38.971,00
34.101,41
34.300,00
32.400,00
32.567,80
28.900,00
28.900,00
28.260,00
21.630,00
21.630,00
21.250,00
21.250,00
21.250,00
19.980,00
21.800,00
19.600,00
19.600,00
19.600,00
19.600,00
19.600,00
19.600,00
19.600,00
19.600,00
19.600,00
19.600,00
19.600,00
19.600,00
19.600,00
19.600,00
19.600,00
19.600,00
19.600,00
19.600,00
19.600,00
19.600,00
19.600,00
19.600,00
19.600,00
19.600,00
19.600,00
19.600,00
19.600,00
19.600,00
19.600,00
19.600,00
9.992,18
9.596,36
13.424,72
11.544,84
12.736,95
11.760,01
9.884,14
11.299,07
12.001,50
12.001,50
12.761,12
13.228,38
13.364,65
13.103,75
14.367,33
14.367,33
15.360,00
12.340,68
12.855,96
12.576,57
14.040,00
14.655,42
15.788,07
15.788,07
16.014,00
13.338,50
13.338,50
13.576,37
13.576,37
13.576,37
12.765,00
14.048,35
12.631,10
12.631,10
12.631,10
12.631,10
12.631,10
12.631,10
12.631,10
12.631,10
12.631,10
12.631,10
12.631,10
12.631,10
12.631,10
12.631,10
12.631,10
12.631,10
12.631,10
12.631,10
12.631,10
12.631,10
12.631,10
12.631,10
12.631,10
12.631,10
12.631,10
12.631,10
12.631,10
12.631,10
12.631,10
12.631,10
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1758
2826
2827
2828
2637
3868
3869
3928
342
268
269
270
763
652
2063
1124
1200
1583
1582
1580
1581
1038
2005
2084
2145
1619
2173
2192
2196
2206
2241
2242
2276
2372
2551
2457
2549
2994
2992
3064
3127
3128
3211
3212
3213
3247
3209
3243
3227
3875
3681
3842
3843
3844
3840
3841
2408
2544
3470
3478
3462
3697
KOMODA 200/40/75 KG
1
UGAONI ZAVRŠ.ELEM.35/35/255
1
UGAONI ZAVRŠ.ELEM.35/35/255
1
UGAONI ZAVRŠ.ELEM.35/35/255
1
UGAONI ZAVRŠNI ELEM UZ PLAKAR.35/35/255 1
GARDAROBNI ORMAN 35/60/220
1
GARDAROBNI ORMAN 35/60/220
1
RADNI STO 110X80X75
1
FAKS MODEM-PANASONIK
1
-KASA
1
-KASA
1
-KASA
1
-KASA
1
FRIŽIDER CANDY
1
LAP-TOP MSI S271-065YU
1
PC PENTIUM
1
PC PENTIUM
1
RAČUNAR IBM MT-M 9216-71G
1
RAČUNAR IBM MT-M-17G
1
RAČUNAR IBM MT-M-71G
1
RAČUNAR IBM MT-M-71G
1
RAČUNAR INTEL CEL MON+TAS+MIŠ
1
RAČUNAR TCE50
1
RAČUNAR IBM-LENOVO A55
1
RAČUNAR IBM-LENOVO VOX7FCR -SOBA 101/DIRE1
RAČUNAR P4 CEL 2 8GHZ 256C
1
RAČUNAR IBM-LENOVO VSG75EU-1
1
LAP-TOP RH498ES
1
RAČUNAR IBM VOV78CR
1
RAČUNAR IBM-LENOVO VOV78CR/TFT 17 /2GB 1
EPSON LQ2180
1
EPSON LQ2180
1
RAČUNAR IBM-LENOVO VOV78CR/TFT 17 /2GB 1
RAČUNAR COMPAQ NX8220 SA M-V/2006
1
RAČUNAR IBM-LENOVO VOG77CR SOBA 103
1
LAP-TOP DTK /SA L-K/
1
LAP-TOP IBM-LENOVO V100 L-K
1
RAČUNAR BEL P4 C2D-E6550
1
KOM.OPREMA CISCO C2960
1
RAČUNARI IBM-LENOVO VOXGRCR
1
RAČUNARI IBM-LENOVO O87D313
1
RAČUNARI IBM-LENOVO O87D313
1
RAČUNARI-RADNE STANICE HP GK611EA
1
RAČUNARI-RADNE STANICE HP GK611EA
1
RAČUNARI-RADNE STANICE HP GK611EA
1
ZAMRZIVAČ USPRAVNI F 61300E
1
RAČUNARI-RADNE STANICE- HP DX2300MT
1
LASERSKI ŠTAMPAČ HP3392 AIO
1
LAP-TOP HP- GR794ES
1
RAČUNAR B566/2
1
RUČNI PALETNI VILJUŠKAR TVH KRAĆA VILJ.
1
PC RADNA STANICA
1
PC RADNA STANICA
1
PC RADNA STANICA
1
PC RADNA STANICA
1
PC RADNA STANICA
1
PISAĆA MAŠINA ELEKTRIČNA OLYMPIA SA M-V 1
PISAĆA MAŠINA ELEKTRIČNA L-K/2004
1
LASERSKI ŠTAMPAČ HP P2015DN
1
LASERSKI ŠTAMPAČ HP P2055D
1
ŠTAMPAČ HP P2015DN LASER JET
1
PRINT SERVER TGNET ZA ŠTAMPAČE
1
Page 27
01.05.06.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.02.09.
01.02.09.
01.02.10.
01.05.95.
01.01.93.
01.01.93.
01.04.96.
01.05.94.
01.02.94.
01.01.07.
01.04.03.
01.04.04.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.03.04.
01.12.06.
01.02.07.
01.04.07.
01.04.06.
01.05.07.
01.05.07.
01.06.07.
01.06.07.
01.07.07.
01.07.07.
01.09.07.
01.12.07.
01.12.07.
01.12.07.
01.12.07.
01.01.08.
01.01.08.
01.03.08.
01.04.08.
01.04.08.
01.08.08.
01.08.08.
01.08.08.
01.08.08.
01.08.08.
01.08.08.
01.08.08.
01.02.09.
01.02.09.
01.02.09.
01.02.09.
01.02.09.
01.02.09.
01.02.09.
01.12.07.
01.12.07.
01.03.09.
01.03.09.
01.03.09.
01.04.09.
21.100,00
16.430,00
16.430,00
16.430,00
16.940,00
16.000,00
16.000,00
15.400,00
68.761,16
67.319,72
67.319,72
73.460,99
74.277,29
75.033,31
67.716,00
75.935,67
75.816,00
72.406,00
72.406,00
70.640,00
70.640,00
68.796,00
68.373,00
66.024,24
66.208,00
68.284,67
72.765,00
68.117,60
69.081,60
68.259,20
73.800,00
73.800,00
67.107,84
75.920,80
66.780,00
73.045,88
75.655,00
65.049,78
65.570,00
69.471,23
43.764,00
43.764,00
48.195,00
48.195,00
48.195,00
51.000,00
47.897,50
43.550,50
45.023,04
36.385,60
34.500,00
33.142,41
33.142,41
33.142,41
33.142,42
33.142,42
27.072,30
28.050,22
30.384,53
26.443,80
30.291,80
27.000,00
13.597,90
11.683,44
11.683,44
11.683,44
12.046,27
12.533,30
12.533,30
13.089,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.151,36
1.137,83
2.460,00
2.460,00
4.474,06
8.857,25
7.791,00
8.522,09
8.843,23
8.673,46
8.742,84
11.637,15
8.023,40
8.023,40
12.048,75
12.048,75
12.048,75
12.750,00
11.974,44
10.887,69
11.255,92
12.734,87
12.075,00
11.599,94
11.599,94
11.599,94
11.599,95
11.599,95
9.990,93
10.351,93
11.140,96
9.696,06
11.107,09
10.350,00
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
4.200
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
3698
3731
1798
3795
3892
828
3920
1807
1677
1678
1679
1757
3873
3894
3895
3896
3897
3898
3561
3554
3618
3555
3619
3620
3856
3857
3730
3766
3765
693
213
341
245
631
679
243
684
685
583
286
918
1072
1057
1617
1627
1031
925
1120
961
949
1875
2009
2010
2011
2091
2158
1585
2004
1620
1549
1916
1397
PRINT SERVER TGNET ZA ŠTAMPAČE
LASERSKI ŠTAMPAČ HP P2055D
TABLA-PULT ZA PRED.U SALI 220/80/75
LASERSKI ŠTAMPAČ HP P2055D
PRINT SERVER -TALLY GENICOM TGNET
GARDER.ORMAR SA JEDNOM KABINOM
TELEFON SIEMENS OPTIPOINT 500 BASIC
STO KOMODA UGAONA 160/40/75
ADMINIS.PLAKAR/80/40/230
ADMINIS.PLAKAR/80/40/230
ADMINIS.PLAKAR/80/40/230
KOMODA 180/50/80 KG
METAL.ORMARIĆ-KASA 60/100/42
STOLICA SA KLIZ.NOG.SEDIŠTA 530-780MM
STOLICA SA KLIZ.NOG.SEDIŠTA 530-780MM
STOLICA SA KLIZ.NOG.SEDIŠTA 530-780MM
STOLICA SA KLIZ.NOG.SEDIŠTA 530-780MM
STOLICA SA KLIZ.NOG.SEDIŠTA 530-780MM
RADNI STO 150/60/75 PORTIRNICA
KUHINJSKI ELEMENTI VISEĆI 95/30/100
KUHINJSKI GORNJI ELEMENTI 60/58/67
KUHINJSKI ELEMENTI 60/60/100
KUHINJSKI GORNJI ELEMENTI 52/30/77
KUHONJ.OTVORENA POLICA 12/30/25
RADNI STO 140/70/75CM
RADNI STO 140/70/75CM
KOMODA TREŠNJA ZA ŠTAMPAČ 100/62/75
KOMODA TREŠNJA 40-35-88
KOMODA TREŠNJA 40X35X88
KOMODAE25
KOMODA
FAKS MODEM-PANASONIK
KANCELARIJSKI STO
KONFERENCIJSKI STO
KONFERENCIJSKI STO E-7
KRUZNI STO SA HRAST.FUR.
STO SEKRET. PISACI UGAONI STO E6
STO ZA RAD.PREDSEDNIŠTVO
RESTORANSKA SUDOPERA
FRIŽIDER
CISCO MODUL WIC
INFOR. KOMP.CISKO
LASERSKI ŠTAMPAČ 1200 JET USB
LASERSKI ŠTAMPAČ 1200 JET USB
LASERSKI ŠTAMPAČ 3390AIO
MONITOR LITEON 17 TFT
MP PLYER-DIKTAFON
PC PENTIUM
PC PENTIUM+MON+TAS+MIŠ+ZVUČ.
PENTIUM IV -BLAGAJNA
RAČUNAR BEL P4 CEL 2.66
RAČUNAR IBM TCE50 POB71CR
RAČUNAR IBM TCE50 POB71CR
RAČUNAR IBM TCE50 POB71CR
RAČUNAR IBM-LENOVO A55
RAČUNAR IBM-LENOVO-RAZVOJ
RAČUNAR PROHARD STNADARD PC
RAČUNAR TCE50
ŠTAMPAČ HP EK201EA NX6110
FOTOKOPIR RICHON AF FX16
RAČUNAR IBM MT-M 9216-71G
RAČUNAR BEL P4 CEL 2.66
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Page 28
01.04.09.
01.06.09.
01.05.06.
01.09.09.
01.12.09.
01.07.04.
01.04.10.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.02.09.
01.01.10.
01.01.10.
01.01.10.
01.01.10.
01.01.10.
01.02.09.
01.02.09.
01.02.09.
01.02.09.
01.02.09.
01.02.09.
01.02.09.
01.02.09.
01.06.09.
01.07.09.
01.07.09.
01.06.99.
01.07.99.
01.01.93.
01.05.03.
01.01.98.
01.06.99.
01.04.03.
01.06.99.
01.06.99.
01.05.97.
01.01.93.
01.08.01.
01.02.00.
01.11.04.
01.04.06.
01.05.06.
01.02.04.
01.10.01.
01.01.03.
01.11.02.
01.01.03.
01.06.06.
01.01.07.
01.01.07.
01.01.07.
01.02.07.
01.04.07.
01.02.06.
01.12.06.
01.04.06.
01.02.06.
01.07.06.
01.12.05.
27.000,00
28.603,96
27.300,00
30.281,02
24.500,00
24.578,40
16.480,00
19.000,00
18.900,00
18.900,00
18.900,00
17.700,00
19.000,00
13.875,00
13.875,00
13.875,00
13.875,00
13.875,00
14.860,00
13.100,00
13.100,00
14.900,00
14.900,00
13.000,00
15.200,00
15.200,00
14.960,00
14.300,00
14.300,00
64.386,56
54.022,76
57.223,62
60.219,56
57.799,70
63.879,56
54.271,78
53.232,97
63.879,56
64.719,40
61.111,68
58.770,26
55.570,84
64.079,50
57.395,00
54.746,00
61.924,83
57.977,27
58.975,28
63.486,03
58.468,73
64.098,32
60.516,00
60.516,00
60.516,00
63.960,00
62.865,00
58.007,63
62.703,00
58.874,40
59.640,00
57.692,00
60.386,20
10.350,00
11.918,39
12.958,11
14.131,25
12.658,43
13.042,66
9.613,28
12.244,30
12.180,00
12.180,00
12.180,00
11.406,80
12.825,09
10.277,84
10.277,84
10.277,84
10.277,84
10.277,84
11.640,21
10.261,60
10.261,60
11.671,60
11.671,60
10.183,40
11.906,79
11.906,79
12.051,14
11.599,01
11.599,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
2112
1398
2193
2181
2191
2204
2254
2253
3453
2259
2260
2269
2275
2289
2234
3709
1324
2393
2484
2456
2388
2680
2750
2751
2752
2716
2717
2718
2715
3013
3030
3067
3163
826
2075
3313
3314
3315
3334
3399
3931
3877
3677
3678
3679
3680
3694
3876
2609
2608
3469
3485
3486
2632
3682
3117
1786
1753
1754
3008
3557
3902
RAČUNAR OD KOMPONENTI
1
RAČUNAR BEL P4 CEL 2.66
1
RAČUNAR IBM VOV78CR
1
RAČUNAR IBM-LENOVO VOX7DEU
1
LAP-TOP RH411EA
1
RAČUNAR IBM-LENOVO VOV78 CR+LCD T17DAEU 1
RAČUNAR IBM-LENOVO VOX7FCR -JELENA
1
RAČUNAR IBM-LENOVO VOX7QCR-KONDIĆ SANJA 1
LAP-TOP S260X-231EU IB-6 L-P/07
1
RAČUNAR IBM VOV78CR
1
RAČUNAR IBM VOV78CR
1
LAP-TOP FUJITSU
1
RAČUNAR IBM-LENOVO A55
1
RAČUNAR BEL P4 C2D-2
1
RAČUNAR IBM-LENOVO VOV78CR SA MONITORO 1
RUČNI PALETNI VILJUŠKAR TVH 28.09.07. IB-2315 1
PISAĆA MAŠINA
1
DIKTAFON OLYMPUS VN 480 PC SA M-V/2004
1
ROUTER MREŽNI SISTEM SA L-K/2005
1
LAP-TOP FUJITSU AMILO L1300/ SA L-K/
1
TELEFON QTEK 9600 HTC SA M-V/2007-EKONOMA1
MOBILNI TEL. NOKIA E90 MOCA
1
LASER.TAM.M2727 NSS
1
MULTIFUNKCIONALNI ŠTAMPAČ
1
MULTIFUNKCIONALNI ŠTAMPAČ
1
MULTIFUNKCIONALNI ŠTAMPAČM2727NFS
1
MULTIFUNKCIONALNI ŠTAMPAČM2727NFS
1
MULTIFUNKCIONALNI ŠTAMPAČM2727NFS
1
ŠTAMPAČ LASER JET M 2727NSF
1
MOBILNI TEL. NOKIA N95
1
MULTIFUNKCIONALNI ŠTAMPAČ HP M2727NFS 1
RAČUNARI IBM-LENOVO VOX86CR
1
ŠTAMPAČ EPSON LQ680
1
KONFERENCIJSKI STO
1
MAŠINA ZA PRANJE SUDOVA
1
NOKIA E66-M.MILOVANOVIĆ
1
NOKIA E66-ŠEBREK
1
NOKIA E71-Z.MOSIĆ
1
RUČNI PALETNI VILJUŠKAR 2.5T
1
ORMARIĆ ZA KUPATILO
1
NOKIA E52-A.PETROVIĆ
1
RAČUNARSKI SISTEM H586/2
1
RUČNI PALETNI VILJUŠKAR TVH
1
RUČNI PALETNI VILJUŠKAR TVH
1
RUČNI PALETNI VILJUŠKAR TVH
1
RUČNI PALETNI VILJUŠKAR TVH
1
LASERSKI ŠTAMPAČ HP P2015DN
1
RAČUNARSKI SISTEM H586/2
1
RUČNI VILJUŠKAR
1
RUČNI VILJUŠKAR-KRATKI EUROLIFT L-K/2003
1
MONITOR KR145AA LCD
1
MONITOR L1950
1
MONITOR L1950
1
RADNI STO 120/80/75/ PORTIRNICA
1
LASERSKI ŠTAMPAČ HP P2055D
1
FRIŽIDER SA TERMOMETROM
1
PULT 3,5M -ULAZNI HOL
1
KONFERENCIJSKI 240/90/75 KG
1
KONFERENCIJSKI 240/90/75 KG
1
STOLICA 5143H CRNA KOŽNA -TOT ALEXA
1
KERAMIČKA GREJNA PLOČA
1
PASIVNA KOM.MREŽNA OPREMA-ZA ČAČALICU 1
Page 29
01.02.07.
01.12.05.
01.05.07.
01.05.07.
01.05.07.
01.06.07.
01.07.07.
01.07.07.
01.01.09.
01.07.07.
01.07.07.
01.08.07.
01.09.07.
01.09.07.
01.07.07.
01.04.09.
01.03.05.
01.12.07.
01.12.07.
01.12.07.
01.12.07.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.08.07.
01.02.08.
01.03.08.
01.05.08.
01.07.04.
01.01.07.
01.10.08.
01.10.08.
01.10.08.
01.11.08.
01.11.08.
01.05.10.
01.02.09.
01.02.09.
01.02.09.
01.02.09.
01.02.09.
01.02.09.
01.02.09.
01.12.07.
01.12.07.
01.03.09.
01.03.09.
01.03.09.
01.01.08.
01.04.09.
01.05.08.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.02.08.
01.02.09.
01.07.09.
64.511,88
62.095,92
59.466,76
63.140,00
62.930,19
63.031,45
55.110,00
55.110,00
64.011,78
57.502,40
57.502,40
58.320,00
62.320,00
63.451,60
57.782,00
54.200,00
58.540,00
60.350,11
58.199,95
55.407,70
62.570,27
57.287,29
55.524,00
55.524,00
55.524,00
55.524,00
55.524,00
55.524,00
55.524,00
57.456,78
55.524,00
53.985,73
35.553,38
39.687,60
37.689,20
30.500,00
30.500,00
30.500,00
29.200,00
27.508,48
27.711,86
28.000,00
29.200,00
29.200,00
29.200,00
29.200,00
30.527,84
28.635,60
22.445,00
22.445,00
21.756,00
22.365,00
22.365,00
24.640,00
25.111,99
25.285,11
23.450,00
25.800,00
25.800,00
18.673,47
18.340,00
18.669,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.050,74
1.837,00
1.837,00
2.133,88
1.916,92
1.916,92
2.916,00
4.154,49
4.229,93
4.815,30
4.516,80
6.098,02
7.040,59
6.789,95
6.464,32
7.730,13
7.638,23
7.403,20
7.403,20
7.403,20
7.403,20
7.403,20
7.403,20
7.403,20
7.661,06
8.328,60
9.320,70
7.110,53
8.823,86
8.973,04
8.641,80
8.641,80
8.641,80
8.759,87
8.252,73
9.237,35
9.799,91
10.219,91
10.219,91
10.219,91
10.219,91
10.684,67
10.022,46
8.283,40
8.283,40
7.977,20
8.200,50
8.200,50
9.386,80
9.626,35
10.836,61
11.130,70
12.246,22
12.246,22
9.855,54
9.825,09
9.957,40
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
3749
3750
3919
3661
1799
1772
1783
1683
1684
2613
3632
3651
3617
3616
3611
3934
1298
253
264
357
10
12
365
416
609
676
315
364
415
610
675
872
637
108
648
1147
2021
2150
1083
3449
2078
1917
2093
2164
2169
1077
2092
2190
2270
2301
2293
249
3726
2361
2327
2360
2560
2463
2395
2499
2488
3372
PRODUŽENE VILJUŠKE-DUŽE-ZA VILJUŠKARE
1
PRODUŽENE VILJUŠKE-KRAĆE ZA VILJUŠKARE
1
TELEFON SIEMENS OPTIPOINT 500 ECONOMY
1
KANCELARIJSKA STOLICA VELEFARM-R
1
GARDER.PLAKAR 90/60/200CM
1
KUH.EL.UGAONI SA KRILOM 100/60/90
1
KUH.EL.100/40/210
1
KOMODA ZA STO/150/40/70-DIREK.
1
KOMODA ZA STO/150/40/70-DIREK.
1
DAKTILO STO OD MEDIJAP 800X500X750 SA I-I/05 1
RADNI STO-ZA ŠTAMPAČ 46/40/69
1
METALNI ORMAN JEDNODELNI 30/55/175
1
KUHINJ. ELEM.DONJI 60/56/85
1
KUHINJ. ELEM.DONJI 68/56/85
1
RADNI STO 100/60/75 PORTIRNICA
1
TRAPEZASTA RADNA PLOČA159X35X4CM
1
APARAT ZA KORIČENJE
1
-KASA
1
-KASA
1
TELEFON PANASONIK KX-FT 77
1
RESTORANSKI STO-ZA POSLUZIVANJE
1
RESTORANSKI STO-ZA POSLUZIVANJE
1
TELEVIZOR-COLOR FENIX
1
TELEVIZOR-COLOR FENIX
1
TELEVIZOR-COLOR FENIX
1
TELEVIZOR-COLOR FENIX
1
VIDEO REKORDER
1
VIDEO REKORDER
1
VIDEO REKORDER
1
VIDEO REKORDER
1
VIDEO REKORDER
1
FOTELJA XA RADNO PREDSEDNISTVO
1
KANCELARIJSKI STO
1
APARAT ZA NAPITKE-MLEVENJE KAFE
1
FRIŽIDER
1
INFORMATIČKE KOMPONENTE
1
LAP-TOP FUJITSU V2055-512 AMILO CM410
1
PALETNA KOLICA S
1
PC PENTIUM
1
RAČUNAR BEL AMD 28000BOX+AM2 /IB-3 L-P/07/1
RAČUNAR HP IPAQ HW 6500 SERIE
1
RAČUNAR IBM -MR-M-898586H
1
RAČUNAR IBM-LENOVO E50 -ZA REF.PROLEKA
1
RAČUNAR IBM-LENOVO VOX7FCR
1
RAČUNAR IBM-LENOVO VOX7FCR
1
ŠTAMPAČ TALLY GENICOM T2280
1
RAČUNAR IBM-LENOVO E50-ZA REF.PROLEKA
1
LAP-TOP EK107ES
1
RAČUNAR IBM-LENOVO T17DEU
1
QTEKP3300
1
RAČUNAR IBM-LENOVO A55 VOX7FCR
1
KANCELARIJSKA STOLICA -PRESVUČENA
1
RAČUNARI IBM-LENOVO
1
RAČUNAR IBM-LENOVO VOG77CR
1
MOBILNI TEL. NOKIA N95
1
RAČUNAR IBM-LENOVO VOG77CR
1
RAČUNAR IBM-LENOVO VOX83CR-SEK.UVOZ-IZVO1
L-K/06.- RAČUNAR BEL P4 CEL 2.66
1
USISIVAČ ZA TVRDE POVRŠINE-WAP SA M-V/2004 1
FOTOKOPIR-CANON SA L-K/2004
1
ORMAN 24-PORT R.MREŽA SA 37 RAD.MES.SA L-K1
TELEFONI MOBILNI IB-2545
1
Page 30
01.05.09.
01.05.09.
01.04.10.
01.02.09.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.12.07.
01.02.09.
01.02.09.
01.02.09.
01.02.09.
01.02.09.
01.04.10.
01.11.96.
01.01.97.
01.07.98.
01.08.94.
01.12.98.
01.12.98.
01.01.95.
01.01.95.
01.01.95.
01.01.95.
01.01.95.
01.01.95.
01.01.95.
01.01.95.
01.01.95.
01.07.99.
01.02.99.
01.07.01.
01.05.04.
01.02.00.
01.01.07.
01.03.07.
01.05.02.
01.01.09.
01.02.07.
01.07.06.
01.02.07.
01.04.07.
01.04.07.
01.05.04.
01.02.07.
01.05.07.
01.08.07.
01.10.07.
01.10.07.
01.04.04.
01.04.09.
01.11.07.
01.11.07.
01.12.07.
01.12.07.
01.12.07.
01.12.07.
01.12.07.
01.12.07.
01.11.08.
18.500,00
18.500,00
13.390,00
14.900,00
15.100,00
13.680,00
15.810,00
14.100,00
14.100,00
11.042,65
10.900,00
12.350,00
12.300,00
12.300,00
12.860,00
11.400,00
47.418,02
47.967,77
44.195,99
46.147,84
43.549,42
45.382,50
49.354,51
49.354,28
49.354,51
49.354,28
42.385,95
42.394,03
42.385,66
42.394,03
42.385,66
46.437,90
41.652,29
43.086,43
43.441,20
52.766,77
48.600,00
42.845,00
47.762,13
44.329,00
45.100,00
49.984,00
43.886,40
52.882,50
52.882,50
47.096,77
47.449,68
52.047,18
52.488,00
48.304,24
52.562,00
45.360,00
51.040,00
48.256,50
47.456,80
47.953,00
44.355,50
48.452,98
46.651,32
47.097,76
51.723,24
46.711,70
10.571,38
10.571,38
7.810,78
9.519,53
9.731,10
8.816,00
10.188,80
9.086,80
9.086,80
7.755,21
8.538,21
9.674,20
9.635,09
9.635,09
10.073,79
9.816,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.624,40
4.025,39
4.380,34
4.517,10
5.074,62
4.825,39
4.745,51
5.594,34
5.174,72
5.652,83
5.442,76
5.494,88
6.034,59
5.838,98
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
3014
2684
2707
3062
3063
3126
3057
3065
3066
3068
3146
3118
3088
3138
3162
3240
3205
3258
3259
2348
3878
3879
3743
3467
1635
2636
3506
3700
3702
1932
3742
2683
1801
1805
1806
2212
3905
2943
2944
2949
2950
2959
3941
3939
3996
1770
1776
1686
1808
1809
1771
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
MOBILNI TEL. NOKIA N6300
1
MIKROFON DUAL VOKAL SET AKG WMS-40 PRO V 1
RAČUNAR IBM-LENOVO VOG77CR SA MON.SAM.71
RAČUNARI IBM-LENOVO VOX86CR
1
RAČUNARI IBM-LENOVO VOX86CR
1
RAČUNARI IBM-LENOVO VOX86CR
1
RAČUNARI IBM-LENOVO VOX86CR
1
RAČUNARI IBM-LENOVO VOX86CR
1
RAČUNARI IBM-LENOVO VOX86CR
1
RAČUNARI IBM-LENOVO VOX86CR
1
RAČUNAR IBM-LENOVO VOX86CR
1
RUČNA PALETNI VILJUŠKAR TVH
1
MOBILNI TELEFON NOKIA N76ICE WITE
1
MONITORI-BENQ G240WA
1
LASERSKI ŠTAMPAČ HP P2015DN
1
DIGITALNI DIKTAFON OLIMPUS DS-50
1
RUČNI PALETNI VILJUŠKAR 2.5T
1
NOKIA N95-A.RISTIĆ
1
NOKIA N95-PAREZANOVIĆ
1
ELEKTRIČNI ŠPORET
1
RAČUNARSKI SISTEM H586/2
1
RAČUNARSKI SISTEM H586/2
1
ŠTAMPAČ MFP M1522NF
1
LASERSKI ŠTAMPAČ HP CP1515N
1
FOTO APARAT-CANON
1
KLUB STO 45/45/65 SA STOLI.
1
ŠTAMPAČ MFP M1522N
1
MTD KOSAČICA 51 BC
1
ŠTAMPAČ MULTIF.UREÐ.SKEN.KOP.FAKS HP M1521
TELEFON-NOKIA 6310 I
1
TELEFAKS APARAT- KX-FL613
1
RADNA FOTELJA BEZ RUKONASLONA
1
RADNI STO/40/2.5M ZA DOMARA
1
RADNI STO SA OTVOR.POLICOM/PORTIRA
1
OKRUGLI STO NA TARASI/KG-METALNI
1
ZAMRZIVAČ F3101
1
TELEFAKS APARAT KX-FT983
1
RADNA FOTELJA NISKI NASL.KOŽA MET.ZVEZDA 1
RADNA FOTELJA NISKI NASL.KOŽA MET.ZVEZDA 1
RADNA FOTELJA NISKI NASL.KOŽA MET.ZVEZDA 1
RADNA FOTELJA NISKI NASL.KOŽA MET.ZVEZDA 1
RADNA FOTELJA NISKI NASL.KOŽA MET.ZVEZDA 1
LASERJET HP1006-LASERSKI ŠTAMPAČ
1
FAKS PANASONIK KX-FT 983
1
NOKIA 6303-S.KONDIĆ
1
KUH.EL.SA FIOKAMA/40/60/90
1
KUH.EL.SA KRILOM 90/60/90
1
KOMODA ZA STO/95/50/701
MASKE ZA RADIJATORE 80/25/100
1
MASKE ZA RADIJATORE 80/25/100
1
KUH.EL.SA SUDOPERU 90/60/90
1
KOMODA ZA STO/120/40/70
1
KOMODA ZA STO/120/40/70
1
KOMODA ZA STO/120/40/70
1
KOMODA ZA STO/120/40/70
1
KOMODA ZA STO/120/40/70
1
KOMODA ZA STO/120/40/70
1
KOMODA ZA STO/120/40/70
1
KOMODA ZA STO/120/40/70
1
KOMODA ZA STO/120/40/70
1
KOMODA ZA STO/120/40/70
1
KOMODA ZA STO/120/40/70
1
Page 31
01.08.07.
01.01.08.
01.01.08.
01.03.08.
01.03.08.
01.03.08.
01.03.08.
01.03.08.
01.03.08.
01.03.08.
01.03.08.
01.04.08.
01.04.08.
01.05.08.
01.06.08.
01.07.08.
01.07.08.
01.08.08.
01.08.08.
01.10.07.
01.02.09.
01.02.09.
01.02.09.
01.03.09.
01.03.06.
01.01.08.
01.04.09.
01.05.09.
01.06.09.
01.08.06.
01.06.09.
01.01.08.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.06.07.
01.02.10.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.01.08.
01.06.10.
01.06.10.
01.03.11.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
46.492,00
42.504,38
46.922,09
48.925,50
48.925,50
50.866,13
51.693,72
49.771,35
49.771,35
49.771,35
46.632,32
29.200,00
34.268,00
27.640,17
28.135,80
28.606,50
29.200,00
33.645,60
33.645,60
22.490,00
23.500,00
23.500,00
25.367,44
20.074,32
18.980,00
20.980,00
20.597,28
18.644,10
20.762,72
17.725,00
19.900,00
20.640,00
17.100,00
19.800,00
18.900,00
15.998,00
14.375,00
14.355,00
14.355,00
14.355,00
14.355,00
14.355,00
12.911,05
11.008,49
13.200,00
11.350,00
11.350,00
11.300,00
11.300,00
11.300,00
12.513,00
12.900,00
12.900,00
12.900,00
12.900,00
12.900,00
12.900,00
12.900,00
12.900,00
12.900,00
12.900,00
12.900,00
6.198,76
5.667,10
6.256,47
8.154,05
8.154,05
8.477,64
8.615,70
8.295,32
8.295,32
8.295,32
8.056,67
5.353,20
6.282,60
5.548,79
6.096,09
6.674,65
6.813,20
8.411,40
8.411,40
7.764,31
8.224,91
8.224,91
8.878,62
7.360,64
7.275,45
7.992,46
7.895,57
7.457,50
8.651,00
7.533,02
8.291,57
9.460,00
8.116,68
9.398,41
8.971,26
8.132,14
7.906,30
8.134,24
8.134,24
8.134,24
8.134,24
8.134,24
7.961,88
6.788,65
8.066,65
7.314,30
7.314,30
7.282,10
7.282,10
7.282,10
8.063,80
8.313,20
8.313,20
8.313,20
8.313,20
8.313,20
8.313,20
8.313,20
8.313,20
8.313,20
8.313,20
8.313,20
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1793
1814
3713
206
344
645
211
136
326
328
287
288
8
285
1392
2165
1632
1918
1945
2081
2082
1106
1967
1042
3734
3732
3733
1101
1161
1920
1919
2089
2090
1527
1092
1137
1138
1190
1203
1935
1071
293
141
2261
KOMODA ZA STO/120/40/70
1
KOMODA ZA STO/120/40/70
1
KOMODA ZA STO/120/40/70
1
KOMODA ZA STO/120/40/70
1
KOMODA ZA STO/120/40/70
1
KOMODA ZA STO/120/40/70
1
KOMODA ZA STO/120/40/70
1
KOMODA ZA STO/120/40/70
1
KOMODA ZA STO/120/40/70
1
KOMODA ZA STO/120/40/70
1
KOMODA ZA STO/120/40/70
1
KOMODA ZA STO/120/40/70
1
KOMODA ZA STO/120/40/70
1
KOMODA ZA STO/120/40/70
1
KOMODA ZA STO/120/40/70
1
KOMODA ZA STO/120/40/70
1
KOMODA ZA STO/120/40/70
1
KOMODA ZA STO/120/40/70
1
MASKE ZA RADIJATORE100/25/100
1
MASKE ZA RADIJATORE100/25/100
1
RUČNI PALETNI VILJUŠKAR 22.06.01. IB-104
1
KOMODA
1
-KASA
1
SIGURNOSNI ORMAN-ZA NARKOTIKU
1
STOCIC U CAJNOJ KUHINJI NA SPRATU
1
TELEVIZOR-SAMSUNG
1
KANCELARIJSKI STO
1
KONFERENCIJSKI STO
1
RESTORANSKA SUDOPERA
1
RESTORANSKI SUDOPER-GORNJI ELEMENTIU
1
FRIŽIDER
1
FRIŽIDER
1
TELEFON-MOBILNI SAMSUNG D500
1
LASERSKI ŠTAMPAČ 3390AIO
1
LASERSKI ŠTAMPAČ HP 1320
1
LASERSKI ŠTAMPAČ HP 1320
1
LASERSKI ŠTAMPAČ HP 2600N
1
LASERSKI ŠTAMPAČ HP P2015DN
1
LASERSKI ŠTAMPAČ HP P2015DN
1
MATRIČNI ŠTAM.2340
1
MONITOR SAMSUNG 204B
1
MONITOR-PIVOT 1280-1024
1
PALETNA KOLICA EUROLIFT 10.03.06 IB-1561
1
PALETNA KOLICA TVH KRAĆA VILJUŠKA-10.03.06.I 1
PALETNA KOLICA TVH KRAĆA VILJUŠKA-10.03.06.I 1
RAČUNAR CELERON TC A30 IBM
1
RAČUNAR FUJITSU SIENENS+TAS+MON+MIŠ
1
RAČUNAR IBM MT-M 9216-75G
1
RAČUNAR IBM MT-M-9216-71G
1
RAČUNAR IBM-LENOVO A55
1
RAČUNAR IBM-LENOVO A55
1
REK ORMAN
1
STAMPAC EPSON FX 1170
1
STAMPAC EPSON FX 1170
1
STAMPAC EPSON FX 1170
1
STAMPAC EPSON FX 1170
1
STAMPAC EPSON FX 1170
1
ŠTAMPAČ HP T1936AA
1
UPS 1000 VA
1
USISIVAČ ZA TVRDE POVRŠINE-WAP
1
FOTO APARAT-FUJITSU SIMENS
1
MAŠINA ZA DUBINSKO ČIŠĆENJE SEBO-DUO
1
Page 32
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.04.09.
01.07.99.
01.01.93.
01.12.94.
01.07.99.
01.03.99.
01.04.96.
01.04.96.
01.04.96.
01.04.96.
01.01.93.
01.04.96.
01.11.05.
01.04.07.
01.05.06.
01.07.06.
01.10.06.
01.02.07.
01.02.07.
01.12.97.
01.11.06.
01.02.04.
01.04.09.
01.04.09.
01.04.09.
01.12.03.
01.02.04.
01.07.06.
01.07.06.
01.02.07.
01.02.07.
01.07.05.
01.12.97.
01.01.01.
01.01.01.
01.12.97.
01.01.01.
01.08.06.
01.07.99.
01.01.98.
01.06.04.
01.07.07.
12.900,00
12.900,00
12.900,00
12.900,00
12.900,00
12.900,00
12.900,00
12.900,00
12.900,00
12.900,00
12.900,00
12.900,00
12.900,00
12.900,00
12.900,00
12.900,00
12.900,00
12.900,00
12.200,00
11.900,00
33.173,78
34.453,00
33.116,26
33.346,81
30.459,27
37.967,84
35.530,31
30.212,08
33.895,48
38.737,34
32.577,73
37.444,38
33.069,58
33.346,50
38.498,80
38.104,00
30.655,60
30.422,00
30.422,00
32.856,28
30.600,00
33.707,50
32.400,00
34.500,00
34.500,00
40.800,00
33.707,50
31.504,00
31.504,00
40.180,00
40.180,00
31.747,50
32.856,28
38.516,64
38.516,64
32.856,28
38.516,64
35.600,00
39.181,59
39.783,34
37.007,00
34.072,50
8.313,20
8.313,20
8.313,20
8.313,20
8.313,20
8.313,20
8.313,20
8.313,20
8.313,20
8.313,20
8.313,20
8.313,20
8.313,20
8.313,20
8.313,20
8.313,20
8.313,20
8.313,20
7.862,10
7.668,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.135,49
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
2252
3452
2268
2279
2681
2326
2377
2443
2442
2445
2441
2470
2571
2440
2547
2366
2679
2447
2448
3145
3144
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3072
3172
3173
3139
3195
3191
3189
3257
3264
3319
3320
3381
3379
3380
1300
3819
3491
3493
3495
3492
3498
3500
3497
3494
3499
3496
3479
3481
3706
3707
1755
1761
1762
1763
1764
LASERSKI ŠTAMPAČ HP 2600N -I SKENER
1
RAČUNAR INTEL C2D-1.6/ IB-7 L-P/07
1
HP 1320 LASER JET
1
TELEFON-NOKIA N 7373
1
USISIVAČ HYNDAI 1400W
1
MOBILNI TEL. NOKIA E61 I
1
DWD LEGEND SA M-V/2007-EKONOMAT
1
ŠTAMPAČ TALLY 2340
1
ŠTAMPAČ TALLY MATRIX PRINTER 2340
1
ŠTAMPAČ TALLY MATRIX PRINTER 2340 SA L-K
1
ŠTAMPAČ TALLY MATRIX PRINTER 2340SA L-K
1
L-K/2005 TER.SERVER-HUB-1528
1
TELEFON-NOKIA 6120
1
PRINT SER.PERLE R29 3301027 SA L-K
1
RAČUNAR IBM-LENOVO VOG77CR L-K
1
LASERSKI ŠTAMPAČ SA M-V/2003
1
MOB.TEL.NOKIA 6110 BLAK NAVIGATOR ZA SLUŽ.A1
ŠTAMPAČ TALLY MATRIX PRINTER
1
ŠTAMPAČ TALLY MATRIX PRINTER 2340
1
RAČUNAR IBM-LENOVO VOX86CR
1
RAČUNAR IBM-LENOVO VOX86CR
1
KORPE-KARANTINI
1
KORPE-KARANTINI
1
KORPE-KARANTINI
1
KORPE-KARANTINI
1
KORPE-KARANTINI
1
KORPE-KARANTINI
1
NOKIA N5310-M.VIRIJEVIĆ
1
NOKIA N5610-D.MAJSTOROVIĆ
1
NOKIA-S.HAÐŽIARSIĆ
1
LASERSKI ŠTAMPAČ
1
LASERJET 1200DPI 26PPM 32MB
1
ŠTAMPAČ-COLOR HP2600N I
1
ŠTAMPAČ-COLOR HP2600N I SKENER
1
NOKIA E 65 SLIDE-Z.MOSIĆ
1
SAMSUNG D880-G.MATIJAŠEVIĆ
1
TELEFONI SIEMENS 500 STANDARD
1
MULTIF.UREÐ.ŠTAM.SKEN.KOP.FAKS HP M1522NF1
NOKIA 7610-KONDIĆ
1
TELEFON-NOKIA 6120
1
TELEFON-NOKIA 6120
1
APARAT ZA KORIČENJE
1
LASERSKI ŠTAMPAČ HP P2014
1
NOKIA N6120 C-B.STAMATOVIĆ
1
NOKIA N6120 C-I.JANJUŠEVIĆ
1
NOKIA N6120 C-M.BAJOVIĆ
1
NOKIA N6120 C-M.GORAŠEVIĆ
1
NOKIA N6120 C-M.NIKOLIN
1
NOKIA N6120 C-M.RUNIĆ
1
NOKIA N6120 C-M.VASILJEVIĆ
1
NOKIA N6120 C-N.KONTIĆ
1
NOKIA N6120 C-S.HRELJA
1
NOKIA N6120 C-V.ILIĆ
1
MONITOR L1710
1
LEDOMAT HZB-12
1
MONITOR GS917AA-L-1710
1
MONITOR GS917AA-L-1710
1
KONFERENCIJSKI 140/70/75 KG
1
TRPEZARIJSKI STO
1
TRPEZARIJSKI STO
1
TRPEZARIJSKI STO
1
TRPEZARIJSKI STO
1
Page 33
01.07.07.
01.01.09.
01.08.07.
01.09.07.
01.11.07.
01.11.07.
01.12.07.
01.12.07.
01.12.07.
01.12.07.
01.12.07.
01.12.07.
01.12.07.
01.12.07.
01.12.07.
01.12.07.
01.01.08.
01.12.07.
01.12.07.
01.03.08.
01.03.08.
01.04.08.
01.04.08.
01.04.08.
01.04.08.
01.04.08.
01.04.08.
01.04.08.
01.05.08.
01.05.08.
01.05.08.
01.06.08.
01.06.08.
01.06.08.
01.08.08.
01.09.08.
01.10.08.
01.11.08.
01.12.08.
01.12.08.
01.12.08.
01.12.04.
01.02.09.
01.03.09.
01.03.09.
01.03.09.
01.03.09.
01.03.09.
01.03.09.
01.03.09.
01.03.09.
01.03.09.
01.03.09.
01.03.09.
01.03.09.
01.06.09.
01.06.09.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
30.261,00
37.773,30
30.439,80
40.899,00
34.220,00
33.050,00
32.885,80
31.337,82
31.337,82
31.337,82
31.337,82
36.572,25
34.050,00
34.799,00
34.400,00
31.808,59
32.202,54
41.227,82
41.227,82
35.442,96
36.543,15
22.000,00
22.000,00
22.000,00
22.000,00
22.000,00
22.000,00
21.727,86
22.356,60
22.356,60
21.874,91
23.814,00
23.736,26
23.736,26
22.633,60
20.338,98
16.040,00
19.406,40
18.396,00
15.540,00
15.540,00
19.000,00
19.257,60
13.912,00
13.912,00
13.912,00
13.912,00
13.912,00
13.912,00
13.912,00
13.912,00
13.912,00
13.912,00
14.940,00
12.980,00
14.955,00
14.955,00
15.100,00
13.680,00
13.680,00
13.680,00
13.680,00
1.008,70
1.888,41
1.521,99
2.726,60
3.422,17
3.305,17
3.836,50
3.655,92
3.655,92
3.655,92
3.655,92
4.266,63
3.972,50
4.060,06
4.013,51
3.711,17
4.293,63
5.501,43
5.501,43
5.907,00
6.100,08
4.033,20
4.033,20
4.033,20
4.033,20
4.033,20
4.033,20
3.983,48
4.471,32
4.471,32
4.375,06
5.159,70
5.143,03
5.143,03
5.658,27
5.423,85
4.544,80
5.821,92
5.825,40
4.921,00
4.921,00
6.233,58
6.740,16
5.100,97
5.100,97
5.100,97
5.100,97
5.100,97
5.100,97
5.100,97
5.100,97
5.100,97
5.100,97
5.478,00
4.759,43
6.231,25
6.231,25
7.167,49
6.493,55
6.493,55
6.493,55
6.493,55
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1765
1766
1767
1768
1769
1811
1812
1892
3799
3800
3297
3332
1813
1792
1802
1803
1810
1774
1775
1773
1777
3860
3861
3906
3922
644
1118
322
316
627
335
439
700
292
526
584
15
16
17
18
289
835
836
290
22
577
802
804
31
585
1125
1158
1131
1634
2144
1578
1901
1902
1130
3450
2177
1941
TRPEZARIJSKI STO
TRPEZARIJSKI STO
TRPEZARIJSKI STO
TRPEZARIJSKI STO
TRPEZARIJSKI STO
TRPEZARIJSKI STO
TRPEZARIJSKI STO
RADNI STO 175X80X110 PULT
NOKIA 6303-S.POPOVIĆ
NOKIA 6303-SANITARIJA D.DRAŠKOVIĆ
FRIŽIDER GORENJE R3141W-AP.ZLAT.
VISOKA POTPORNA STOLICA-CRNA
MASKE ZA RADIJATOR 160/25/100
MASKE ZA RADIJATORE160/25/100
KOMODA 80/40/90
KOMODA 80/40/90
OTVORENA POLICA 64/120/58
KUH.EL.SA KRILOM 60/60/90
KUH.EL.SA KRILOM 60/60/90
KUH.EL.SA KRILOM 40/60/9
KUH.EL.SA KRILOM 40/60/9
RADN STOLICA
RADN STOLICA
RADNI STO ZA ŠTAMPAČ 70X50X50
RADNI STO ZA ŠTAMPAČ 70X50X50
ARHIVSKI PLAKAR
MODEM EXTERNI
KLUB FOTELJA KOZA-GENER.DIREKTOR
TELEVIZOR-COLOR FENIX
KANCELARIJSKI STO-DAKTILO STOLOVI
KLUB STOCIC
PISAĆA MAŠINA ELEKTRIČNA
PISAĆA MAŠINA ELEKTRIČNA
ELEKTRIČNI ŠPORET
ELEKTRIČNI ŠPORET
ELEKTRIČNI ŠPORET
RESTORANSKA SUDOPERA
RESTORANSKA SUDOPERA
RESTORANSKA SUDOPERA
RESTORANSKA SUDOPERA
RESTORANSKA SUDOPERA-DONJI ELEM.
RESTORANSKA SUDOPERA-DONJI ELEM.
RESTORANSKA SUDOPERA-DONJI ELEM.
RESTORANSKI SUDOPER-GORNJI ELEMENTIU
FRIŽIDER
FRIŽIDER
FRIŽIDER
FRIŽIDER
KONTEJNER
KONTEJNER
HUB SW-800
LASERSKI ŠTAMPAČ HP 1020
LASERSKI ŠTAMPAČ HP 1300 JET
LASERSKI ŠTAMPAČ HP 1320
LASERSKI ŠTAMPAČ HP 260N
LASERSKI ŠTAMPAČ SAMSUNGSCX 4100
MOBILNI TELEFON SAMSUNG E720
MOBILNI TELEFON SAMSUNG E720
MONITOR LITEON 17 TFT
MONITOR SAMSUNG 920N IB-4/L-P/07
NOKIA N 6280 A.PETOVIC
SKENER HP SCAN JET 3010
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Page 34
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.06.06.
01.10.09.
01.10.09.
01.10.08.
01.11.08.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.02.09.
01.02.09.
01.03.10.
01.02.10.
01.12.94.
01.01.03.
01.04.96.
01.01.96.
01.01.98.
01.04.96.
01.01.93.
01.03.94.
01.04.96.
01.10.95.
01.05.97.
01.01.93.
01.01.93.
01.01.93.
01.01.93.
01.04.96.
01.07.04.
01.07.04.
01.04.96.
01.09.01.
01.05.97.
01.07.04.
01.07.04.
01.01.93.
01.07.98.
01.04.03.
01.02.04.
01.02.04.
01.05.06.
01.04.07.
01.03.06.
01.07.06.
01.07.06.
01.02.04.
01.01.09.
01.04.07.
01.09.06.
13.680,00
13.680,00
13.680,00
13.680,00
13.680,00
13.680,00
13.680,00
12.500,00
14.725,00
14.725,00
9.957,65
9.735,00
9.100,00
9.100,00
9.200,00
9.200,00
9.200,00
8.050,00
8.050,00
8.540,00
8.540,00
9.000,00
9.000,00
6.800,00
6.800,00
19.533,28
28.707,84
27.128,74
22.413,46
17.761,73
26.094,17
25.087,05
20.532,33
25.918,30
28.368,18
18.121,41
26.006,58
25.852,74
27.590,42
27.636,17
24.531,82
21.480,00
18.480,00
27.232,25
24.658,57
25.024,84
26.520,00
26.250,00
24.034,57
19.642,70
23.910,25
18.765,00
24.865,50
26.313,40
24.568,50
17.800,00
20.887,65
20.887,65
28.975,50
27.054,00
21.915,37
29.260,40
6.493,55
6.493,55
6.493,55
6.493,55
6.493,55
6.493,55
6.493,55
6.057,37
7.116,99
7.116,99
4.860,42
5.949,12
5.864,30
5.864,30
5.928,90
5.928,90
5.928,90
5.187,90
5.187,90
5.503,70
5.503,70
6.075,00
6.075,00
5.326,61
5.779,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
1082
1098
1117
1197
1107
1067
1908
1993
1991
3712
1586
1587
1622
1623
1624
1530
1339
1925
1926
2205
2207
2195
2229
2258
2232
2222
2012
2267
2296
1961
2290
2328
667
105
2568
2382
2433
2435
2434
2367
2389
2556
2553
2449
2498
2439
2552
2462
2497
2719
2753
3010
3143
3113
3114
3134
1994
844
825
842
843
3263
STAMPAC HP 1000W
1
STAMPAC HP 1000W
1
STAMPAC HP 1000W
1
STAMPAC HP 1000W
1
STAMPAC HP 1000W SOBA 01
1
SWITCH
1
USISIVAČ ALTO ATTIX 3-HIDROIND.
1
USISIVAČ ALTO ATTIX 3-HIDROIND.
1
VISEĆI ORMARIĆ
1
MOTORNA KOSA
1
TELEFON-MOBILNI SAMSUNG E530
1
TELEFON-MOBILNI SAMSUNG E530
1
TELEFON-NOKIA 2600-6230
1
TELEFON-NOKIA 2600-6230
1
TELEFON-NOKIA 2600-6230
1
TELEFON-MOBILNI SAMSUNG D500
1
MOBILNI TELEFON SIEMENS S65
1
TELEFON-MOBILNI SAMSUNG E530
1
MOBILNI TELEFON SAMSUNG D800
1
LASERSKI ŠTAMPAČ HP P2015D-ZA ATESTE
1
SONY ERICSSON W 810-N.RADOVANOVIC
1
ŠTAMPAČ HP P2015D
1
KAMERA COLOR AVC687 BULIT
1
LASERSKI ŠTAMPAČ P2015D
1
SAMSUNG U600-D.PAREZANOVIĆ
1
MONITOR M1917A-BZ- SIC SOBA 232
1
TELEFON-NOKIA N 6288
1
HPLASERJETP2015 N
1
ADAPTER SKLOP 030707-TAHNOM.ZA ROUTER 1
KONTEJNER
1
LASERSKI ŠTAMPAČ HP 2600N COLORJET
1
MOBILNI TEL. NOKIA 7390
1
KANTA-METALNA KORPA
1
KANTA-METALNE KORPE
1
NOKIA N76 ICE
1
SKENERSA SA M-V/2003
1
LASERSKI STAMPAC 600 SA L-K
1
LASERSKI STAMPAC 600 SA L-K/2004G
1
SKENER HP SCAN JET3670 SA L-K
1
LASERSKI ŠTAMPAČ HP PSC 1610 - SA M-V /2006 1
FAKS MODEM-PANASONIK SA M-V /03G
1
HP 1320 LASER JETP2015
1
HP P2015D LASER JET 1020
1
MATRIČNI ŠTAMPAČ-MT 660 PRINTER SA L-K I.B.61
FOTOKOPIR-CANON SA L-K/2004
1
LASERSKI ŠTAMPAČ HP 2600N SA L-K
1
MONITOR SAMSUNG 720N -SOBA-103
1
RAČUNAR INTEL CEL.2,4 256MB SA L-K/2005
1
FOTOKOPIR-CANON IR 1018 SA L-K/2003
1
MONITOR
1
MOBILNI TELEFON OLIMPUS MJU-780 SILVER
1
SAMSUNG L760-D.VUJOVIĆ
1
ŠTAMPAČ LASERJET 1200
1
MOBILNI TELEFON NOKIA N 6233
1
NOKIA N 6233-A.CRNJANSKI
1
KOSAČICA MTD 51BC
1
RADNI STO -POSTOLJE ZA ŠTAMPAČ
1
KONFERENCIJSKI STO
1
KANCELARIJSKI STO
1
KONFERENCIJSKI STO
1
KONFERENCIJSKI STO
1
ŠTAMPAČ-COLOR HP2600N I SKENER
1
Page 35
01.04.02.
01.04.02.
01.04.02.
01.04.02.
01.04.02.
01.04.04.
01.07.06.
01.12.06.
01.11.06.
01.04.09.
01.02.06.
01.02.06.
01.04.06.
01.04.06.
01.04.06.
01.12.05.
01.05.05.
01.08.06.
01.08.06.
01.06.07.
01.06.07.
01.06.07.
01.06.07.
01.07.07.
01.07.07.
01.07.07.
01.01.07.
01.08.07.
01.08.07.
01.10.06.
01.09.07.
01.11.07.
01.01.05.
01.01.05.
01.12.07.
01.12.07.
01.12.07.
01.12.07.
01.12.07.
01.12.07.
01.12.07.
01.12.07.
01.12.07.
01.12.07.
01.12.07.
01.12.07.
01.12.07.
01.12.07.
01.12.07.
01.01.08.
01.01.08.
01.02.08.
01.02.08.
01.04.08.
01.04.08.
01.04.08.
01.11.06.
01.07.04.
01.07.04.
01.07.04.
01.07.04.
01.06.08.
28.052,52
28.052,52
28.052,52
28.052,52
28.052,52
25.063,00
23.600,00
28.000,00
22.700,00
28.368,66
26.823,71
26.823,71
24.626,74
24.626,74
24.626,74
26.941,00
20.423,73
23.407,00
27.117,41
21.721,10
22.140,00
21.982,80
18.349,98
21.580,00
27.965,25
25.099,20
26.017,91
24.215,25
27.990,00
25.000,00
22.960,00
24.575,40
25.920,00
25.920,00
26.813,18
20.117,25
19.178,33
19.178,33
19.178,33
23.326,72
26.496,55
28.620,00
20.352,00
21.735,00
23.548,88
22.582,30
24.474,88
19.950,23
28.074,94
28.220,00
27.569,00
18.934,59
24.592,00
14.882,55
14.882,55
14.745,76
14.500,00
14.340,00
14.700,00
16.100,00
16.800,00
17.238,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
361,93
369,00
366,38
305,99
719,16
932,04
836,64
867,34
1.210,63
1.399,50
1.735,59
1.530,49
2.457,54
3.110,40
3.110,40
3.128,01
2.346,88
2.237,41
2.237,41
2.237,41
2.721,38
3.091,22
3.339,00
2.374,40
2.535,75
2.747,44
2.634,69
2.855,65
2.327,73
3.532,48
3.762,80
3.676,04
2.840,05
3.688,67
2.728,57
2.728,57
2.703,50
3.107,07
3.188,04
3.268,13
3.579,61
3.735,34
3.734,89
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
3181
3194
3179
3231
230
3245
3246
3226
3254
3275
3229
1640
1641
3683
3684
3826
3827
3828
3838
3829
3830
3831
3482
3081
1934
1957
3741
2606
2059
1789
1790
1787
1788
1756
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1681
1682
1685
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
ŠTAMPAČ-COLOR HP LASERJET600
MOBILNI TELEFON -NOKIA N6233
ŠTAMPAČ-COLOR HP 1600
FAX PANASONIC FX-FC 966
KOMODA
NOKIA N6555 G.MILADINOVIĆ
LASERSKI ŠTAMPAČ HP P2015DN
ŠTAMPAČ LASER JET/COPI HP M1522N MFP
SAMSUNG D780 DUOS-M.ÐURIČIĆ
SAMSUNG D780 DUOS-M.ÐURIČIĆ
NOKIA N6555 -V.TANJA
FOTELJA A360K KOŽNA SA RUKOHVATOM
FOTELJA A360K KOŽNA SA RUKOHVATOM
MONITOR SAMSUNG 943N LCD
MONITOR SAMSUNG 943N LCD
MONITOR NEC17 LCD73V
MONITOR NEC17 LCD73V
MONITOR NEC17 LCD73V
INFORMATIČKE KOMPONENTE
MONITOR NEC19 LCD 93V
MONITOR NEC19 LCD93V
MONITOR NEC19 LCD93V
SKENER-ŠTAMPAČ 4800
FRIŽIDER-LG GC-151SA
KAMERA IP-01
KAMERA IP-01
LASERSKI ŠTAMPAČ HPP1005-PETROS
MOTORNA KOSAČICA L-K/04
TELEFON-NOKIA 2610
MASKE ZA HIDRANT/80/80/16
MASKE ZA HIDRANT/80/80/16
KASETA/UNIVER/45/80/40 ZA PULT U HOLU
KASETA/UNIVER/45/80/40 ZA PULT U HOLU
KLUB STOČIĆ 45/65 KG
RADNI STO/140-70-75/SA LUČNIM ZAVRŠETKOM
RADNI STO/140-70-75/SA LUČNIM ZAVRŠETKOM
RADNI STO/140-70-75/SA LUČNIM ZAVRŠETKOM
RADNI STO/140-70-75/SA LUČNIM ZAVRŠETKOM
RADNI STO/140-70-75/SA LUČNIM ZAVRŠETKOM
RADNI STO/140-70-75/SA LUČNIM ZAVRŠETKOM
RADNI STO/140-70-75/SA LUČNIM ZAVRŠETKOM
RADNI STO/210/100/75/ZA DIREK.
RADNI STO/210/100/75/ZA DIREK.
RADNI STO/140/75/75/ZA SEKRETARICU
LUČNI ELEMENAT STOLA/140/70/75
LUČNI ELEMENAT STOLA/140/70/75
LUČNI ELEMENAT STOLA/140/70/75
LUČNI ELEMENAT STOLA/140/70/75
LUČNI ELEMENAT STOLA/140/70/75
LUČNI ELEMENAT STOLA/140/70/75
RADNI STO/140-70-75/
RADNI STO/140-70-75/
RADNI STO/140-70-75/
RADNI STO/140-70-75/
RADNI STO/140-70-75/
RADNI STO/140-70-75/
RADNI STO/140-70-75/
RADNI STO/140-70-75/
RADNI STO/140-70-75/
RADNI STO/140-70-75/
RADNI STO/140-70-75/
RADNI STO/140-70-75/
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Page 36
01.06.08.
01.06.08.
01.06.08.
01.07.08.
01.03.02.
01.08.08.
01.08.08.
01.08.08.
01.09.08.
01.09.08.
01.09.08.
01.05.06.
01.05.06.
01.02.09.
01.02.09.
01.02.09.
01.02.09.
01.02.09.
01.02.09.
01.02.09.
01.02.09.
01.02.09.
01.03.09.
01.01.08.
01.08.06.
01.10.06.
01.07.09.
01.12.07.
01.01.07.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
16.366,19
14.882,55
14.348,64
16.300,00
14.135,17
15.600,00
18.144,70
18.123,80
17.400,00
17.400,00
17.300,00
13.000,00
13.000,00
12.925,00
12.925,00
12.356,48
12.356,48
12.356,48
12.309,16
14.324,07
14.324,07
14.324,07
7.807,37
11.008,47
10.920,00
9.775,00
7.577,39
8.176,00
7.395,00
9.100,00
9.100,00
8.200,00
8.200,00
9.220,00
9.800,00
9.800,00
9.800,00
9.800,00
9.800,00
9.800,00
9.800,00
9.630,00
9.630,00
7.800,00
7.760,00
7.760,00
7.760,00
7.760,00
7.760,00
7.760,00
7.300,00
7.300,00
7.300,00
7.300,00
7.300,00
7.300,00
7.300,00
7.300,00
7.300,00
7.300,00
7.300,00
7.300,00
3.546,00
3.224,65
3.116,73
3.803,20
3.661,57
3.900,00
4.536,24
4.531,08
4.640,00
4.640,00
4.613,47
3.637,74
3.637,74
4.523,66
4.523,66
4.324,81
4.324,81
4.324,81
4.308,28
5.013,55
5.013,55
5.013,55
2.862,78
4.193,83
4.641,00
4.317,18
3.283,53
3.661,99
3.450,74
4.319,28
4.319,28
3.892,13
3.892,13
4.376,33
4.651,69
4.651,69
4.651,69
4.651,69
4.651,69
4.651,69
4.651,69
4.571,01
4.571,01
3.702,39
3.683,41
3.683,41
3.683,41
3.683,41
3.683,41
3.683,41
3.465,09
3.465,09
3.465,09
3.465,09
3.465,09
3.465,09
3.465,09
3.465,09
3.465,09
3.465,09
3.465,09
3.465,09
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1716
1717
1800
1890
1891
1893
3865
3866
3867
3940
3652
1782
1780
1781
3852
3853
196
628
933
1116
272
343
443
708
698
816
1307
1308
318
742
636
1314
524
834
291
1310
1311
1349
701
702
1325
512
384
458
1942
97
1113
1086
3737
3735
3736
1604
2086
2159
RADNI STO/140-70-75/
1
RADNI STO/140-70-75/
1
RADNI STO/140-70-75/
1
RADNI STO/140-70-75/
1
RADNI STO/140-70-75/
1
RADNI STO/140-70-75/
1
RADNI STO/140-70-75/
1
RADNI STO/140-70-75/
1
RADNI STO/140-70-75/
1
RADNI STO/160/70/75
1
RADNI STO/60/2.5M ZA DOMARA
1
RADNI STO 120X60X260 PULT ZA PRIP.
1
RADNI STO 120X60X260 PULT ZA PRIP.
1
RADNI STO -POSTOLJE ZA ŠTAMPAČ
1
TRPEZARISKE STOLICE
1
TRPEZARISKE STOLICE
1
TRPEZARISKE STOLICE
1
HP SCENER 2410
1
KLUPA METAL-DRVO 100/35/40
1
KUH.EL.OTVORENI SA POLI.90/60/80
1
KUH.EL.SA KRILOM 60/30/80
1
KUH.EL.SA KRILOM 90/60/80
1
RADN STOLICA U ŠTOFU
1
RADN STOLICA U ŠTOFU
1
GARDER.ORMAR SA JEDNOM KABINOM
1
KOMODA-VITRINE
1
FAKS MODEM EXTERNI
1
FAKS MODEM EXTERNI
1
-KASA
1
-KASA
1
-KASA METALNA
1
SIGURNOSNI ORMAN-ZA NARKOTIKU
1
KANCEL. STO SA MET.NOGAMA
1
KANCELARIJSKI STO
1
KANCELARIJSKI STO-POKRETNE KASETE VECE
1
KANCELARIJSKI STO-POKRETNE KASETE VECE
1
KANCELARIJSKI STO-STO ZA STAMPAC
1
KANCELARIJSKI STO-STO ZA STAMPAC
1
KLUB STOCIC
1
MEGA PLEJER ZA SNIMANJE PODATAKA
1
RESTORANSKA SUDOPERA
1
RESTORANSKI SUDOPER-GORNJI ELEMENTIU
1
RESTORANSKI SUDOPER-ZA NAP.I FIL.
1
APARAT ZA SELOTEJP-TOVA
1
APARAT ZA SELOTEJP-TOVA
1
APARAT ZA SELOTEJP-TOVA
1
KALKULATOR AURORA 2800E
1
RACUNSKA MASINA-CARERA
1
RAČUNSKA MASINA-CARERA
1
RAČUNSKA MAŠINA-BROTNER 3712
1
FRIŽIDER
1
FRIŽIDER FRINKO
1
KONTEJNER
1
TELEFON-SIMENS S55
1
CISCO MODUL WIC
1
INFORMATIČKI ORMAR REK SA VENTILATOROM 1
KOLICA NA TRI NIVOA SA TOČKIĆIMA 10.03.06 IB- 1
KOLICA NA TRI NIVOA SA TOČKIĆIMA 10.03.06.IB- 1
KOLICA NA TRI NIVOA SA TOČKIĆIMA 10.03.06.IB- 1
LASERSKI ŠTAMPAČ HP 1020
1
MONITOR IBM-LENOVO T17 DAUK
1
MONITOR IBM-LENOVO T17DAEU
1
Page 37
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.06.06.
01.06.06.
01.06.06.
01.02.09.
01.02.09.
01.02.09.
01.06.10.
01.02.09.
01.05.06.
01.05.06.
01.05.06.
01.02.09.
01.02.09.
01.09.97.
01.01.98.
01.08.02.
01.03.02.
01.10.01.
01.01.93.
01.01.93.
01.02.94.
01.01.99.
01.01.93.
01.02.05.
01.02.05.
01.02.95.
01.02.95.
01.02.99.
01.04.05.
01.01.93.
01.07.04.
01.04.96.
01.04.05.
01.04.05.
01.03.05.
01.12.97.
01.08.95.
01.04.05.
01.09.94.
01.01.93.
01.01.93.
01.09.06.
01.06.04.
01.08.01.
01.05.04.
01.04.09.
01.04.09.
01.04.09.
01.03.06.
01.02.07.
01.04.07.
7.300,00
7.300,00
7.300,00
7.300,00
7.300,00
7.300,00
7.300,00
7.300,00
7.300,00
9.500,00
10.750,00
10.935,00
10.935,00
8.490,00
7.800,00
7.800,00
7.800,00
6.989,58
4.990,00
4.660,00
4.950,00
5.240,00
5.600,00
5.600,00
10.600,45
8.732,84
13.436,20
6.416,12
11.537,83
17.068,09
12.382,38
13.937,27
13.379,77
13.547,46
11.475,00
11.475,00
6.507,12
14.529,48
17.051,70
15.059,00
6.970,30
17.640,00
15.312,94
16.900,00
16.900,00
16.900,00
10.379,60
15.433,26
5.980,00
7.588,25
14.963,84
12.543,52
6.778,00
12.325,00
14.494,37
10.222,50
15.600,00
15.600,00
15.600,00
10.087,68
15.088,00
14.842,00
3.465,09
3.465,09
3.465,09
3.465,09
3.465,09
3.465,09
3.465,09
3.465,09
3.465,09
4.509,41
5.102,77
5.299,09
5.299,09
4.114,36
4.178,49
4.178,49
4.178,49
4.310,29
3.188,16
3.003,10
3.190,00
3.376,90
3.779,91
3.779,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2160
2139
2146
2087
2095
2085
2094
2138
1074
1085
1127
939
2128
1157
1084
99
100
1550
98
1505
1330
1331
1332
1333
1334
260
3371
2180
2186
2187
2175
2178
1958
1973
2221
1381
2073
2255
2256
2235
2271
1045
2562
2557
2615
2570
2425
2548
2572
2558
801
1872
3005
3009
3039
3037
3038
3029
3147
3148
3149
1939
MONITOR IBM-LENOVO T17DAEU
1
MONITOR- IBM-LENOVO T17DAEU
1
MONITOR IBM-LENOVO T17DAEU 101-SEKRETARI 1
MONITOR IBM-LENOVO T17DAUK
1
MONITOR IBM-LENOVO T17DAUK -ZA REF.PROLEK1
MONITOR LG 17LCD
1
MONITORI IBM-LENOVO T17DAUK -ZA REF.PROLE 1
MONITORIBM-LENOVO T17DAEU
1
PRINT.SERV.PLANET
1
PRINT.SERV.PLANET
1
PRINT.SERV.PLANET
1
PROJEKCIONO PLATNO
1
SONI ERIKSON W300-Ž.PEŠUT
1
STAMPAC EPSON LQ 2180
1
UPS 1000 VA
1
TELEFON-NOKIA 6110
1
TELEFON-NOKIA 6110
1
FAX PANASONIC KC-FT902
1
TELEFON-SIMENS S55
1
TELEFON-NOKIA 6100
1
TELEFON-NOKIA 2600-6230
1
TELEFON-NOKIA 2600-6230
1
TELEFON-NOKIA 2600-6230
1
TELEFON-NOKIA 2600-6230
1
TELEFON-NOKIA 2600-6230
1
FAXS MODEM-PANASONIK
1
TELEFON-MOBILNI NOKIA 7373 IB-2313
1
FOTOKOPIR PIONEER DEH 2920MP
1
SAMSUNG D520-ÐINA
1
SAMSUNG D570-M.CVETANOVIĆ
1
ŠTAMPAČ CANON PIXMA A4
1
TELEFAX PANAS.KXFP145
1
NOKIA 6230 I
1
MOBILNI TELEFON 199HF-6W BT ZA SLUŽ.AUTO 1
NOKIA N 6151-M.LUKIĆ
1
WATERCOOLER APARAT ZA VODU
1
TELEFON-NOKIA 2610
1
MONITORI IBM-LENOVO T17/DAEU ZA SANJU KON1
MONITORI IBM-LENOVO T17DAEU ZA JELENU
1
MONITOR LG L1770HQ-BF
1
MONITORIIBM-LENOVO T17 DAEU
1
FAKS MODEM EXTERNI
1
FAX PANASONIC KC-FT902
1
LASERSKI ŠTAMPAČ 1200 JET USB
1
FAKS PANASONIC KX-F908 SA I-I/05
1
NOKIA 6300
1
MOTORNA KOSAČICA SA M-V/2003
1
MONITOR SAMSUNG 720N
1
FAKS MODEM PANASONIC KX-FT937
1
SCANJET UP HP 3800 SKENER
1
RESTORANSKI STO
1
SKENER HP 4370 PHOTO
1
TELEFAX PANASONIK KX-FT937
1
MONITORI
1
TELEFONI PLANTRONIKS S12/A-576
1
TELEFONI -PLANTRONIKS S12/A-576
1
TELEFONI-PLANTRONIKS S12/A-576
1
TELEFAX PANASONIC KX-FT937
1
MONITOR IBM-LENOVO
1
MONITOR IBM-LENOVO
1
MONITOR IBM-LENOVO
1
SKENER HP 4370 PHOTO
1
Page 38
01.04.07.
01.04.07.
01.04.07.
01.02.07.
01.02.07.
01.02.07.
01.02.07.
01.04.07.
01.11.03.
01.12.04.
01.11.03.
01.08.02.
01.03.07.
01.12.03.
01.08.02.
01.01.05.
01.01.05.
01.02.06.
01.06.04.
01.09.05.
01.02.05.
01.02.05.
01.02.05.
01.02.05.
01.02.05.
01.02.02.
01.11.08.
01.05.07.
01.05.07.
01.05.07.
01.05.07.
01.05.07.
01.10.06.
01.11.06.
01.06.07.
01.11.05.
01.01.07.
01.07.07.
01.07.07.
01.07.07.
01.08.07.
01.04.04.
01.12.07.
01.12.07.
01.12.07.
01.12.07.
01.12.07.
01.12.07.
01.12.07.
01.12.07.
01.07.04.
01.06.06.
01.02.08.
01.02.08.
01.02.08.
01.02.08.
01.02.08.
01.03.08.
01.03.08.
01.03.08.
01.03.08.
01.09.06.
14.842,00
14.425,50
14.425,50
15.088,00
16.383,60
12.710,00
16.383,60
14.425,50
9.375,17
17.195,17
9.375,17
16.273,66
13.600,00
12.512,00
9.597,28
13.600,00
13.600,00
12.512,50
12.325,00
10.423,73
10.750,00
10.750,00
10.750,00
10.750,00
10.750,00
17.448,08
12.429,39
5.923,73
15.999,00
15.899,00
9.797,00
11.008,47
17.513,56
13.550,00
15.900,00
12.510,00
7.395,00
14.602,50
14.602,50
17.496,00
14.337,00
15.500,00
9.937,50
6.956,25
11.405,86
16.780,00
15.263,34
12.398,40
9.822,03
8.892,72
7.820,00
7.209,00
14.760,00
17.516,52
8.393,00
8.393,00
8.393,00
9.700,00
14.700,00
14.700,00
14.700,00
7.352,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
128,41
208,24
265,00
312,43
232,36
486,49
486,49
583,20
716,85
1.808,12
1.159,11
811,43
1.330,56
1.957,49
1.780,67
1.446,48
1.145,93
1.037,59
1.081,98
1.109,41
2.214,00
2.627,56
1.259,08
1.259,08
1.259,08
1.616,53
2.450,00
2.450,00
2.450,00
1.394,35
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
3171
2108
3265
3239
3256
2515
3267
1642
1643
3382
3693
3823
3629
3833
3834
3835
3836
3837
3832
2535
3758
3759
2650
829
830
845
3948
1778
1779
1896
1995
1153
967
345
573
1302
1303
1304
1305
1306
440
3720
3721
3718
3719
3722
1904
1905
1906
1903
3373
2179
2230
2266
3711
847
1996
1987
3203
3244
1867
3757
RAČUNSKA MAŠINA-OLIMYA
1
DVD PLER
1
TELEFAX PANASONIK KX-FT933
1
CANON MP 210-MULTIFUNK.UREÐ.ŠTAM.SKEN.KO1
NOKIA 3110-M.PANDRC
1
FRIŽIDERSA L-K/2004
1
LASERSKI ŠTAMPAČ HP P1006
1
FOTELJA A600K KOŽNA
1
FOTELJA A600K KOŽNA
1
SCANJET 4800 HP G3110PHOTO
1
SKENER-HP G3110
1
TELEFAX PANASONIK KX-FT931
1
ORMARIĆ 60/60/12 ZA KLUČEVE
1
KOM.OPREMA-UPS BESP.NAP.RAČUNARA
1
KOM.OPREMA-UPS BESP.NAP.RAČUNARA
1
KOM.OPREMA-UPS BESP.NAP.RAČUNARA
1
KOM.OPREMA-UPS BESP.NAP.RAČUNARA
1
KOM.OPREMA-UPS BESP.NAP.RAČUNARA
1
KOM.OPREMA-UPS BESP.NAP.SERVERA
1
KLUB STOČIĆ SA L-K/2003
1
TELEFON PANASONIK -AP.POŽ.
1
TELEFON PANASONIK KX-T2373-AP.POŽ.
1
KAN.STOLICE BEZ RUKONASLON.PLAS-ŠTOF
1
ARHIVSKI PLAKAR
1
GARDEROBNI ORMAN
1
GARDER.ORMAR SA JEDNOM KABINOM
1
TELEFON-PANASONIK KX-TG 1312
1
KUH.EL.SA KRILOM 40/30/80
1
KUH.EL.SA KRILOM 40/30/80
1
KOMODA SA 5 FIOKA ZA DIREK.SU
1
KOMODA
1
FAKS MODEM EXTERNI
1
FAKS MODEM ROCKWELL 56K
1
-KASA
1
-KASA
1
KANCELARIJSKI STO-POKRETNE KASETE
1
KANCELARIJSKI STO-POKRETNE KASETE
1
KANCELARIJSKI STO-POKRETNE KASETE
1
KANCELARIJSKI STO-POKRETNE KASETE
1
KANCELARIJSKI STO-POKRETNE KASETE
1
RACUNSKA MASINA-CARERA
1
TRANSPORTNA KOLICA 11.02.05 IB-1346
1
TRANSPORTNA KOLICA 11.02.05 IB-1347
1
TRANSPORTNA KOLICA 11.02.05. IB1344
1
TRANSPORTNA KOLICA 11.02.05. IB1345
1
TRANSPORTNA KOLICA 11.02.05.IB-1348
1
TELEFON-SIMEN EUROSET 2015
1
TELEFON-SIMEN EUROSET 2015
1
TELEFON-SIMEN EUROSET 2015
1
TELEFON-SIMEN EUROSET 815
1
TELEFON-MOBILNI NOKIA IB-3272
1
USISIVAC BOSCH BSM 1200
1
KAMERA COLOR AVC687 BULIT
1
LASERSKI ŠTAMPAČ SAMSUNG ML-2010P
1
UTOVARNA KOLICA
1
KANCELARIJSKI STO
1
STO SKLOPIVI 1250X450X750
1
POLICA ZA TELEFON
1
TELEFON PANASONIK KX-TR 7200
1
TELEFON G.E.29398
1
KANCELARIJSKA STOLICA NA TOČKIĆE B333
1
TELEFON-PANASONIK KX-TG 1311-AP.POŽ
1
Page 39
01.06.08.
01.07.06.
01.08.08.
01.08.08.
01.08.08.
01.12.07.
01.09.08.
01.05.06.
01.05.06.
01.01.09.
01.02.09.
01.02.09.
01.02.09.
01.02.09.
01.02.09.
01.02.09.
01.02.09.
01.02.09.
01.02.09.
01.12.07.
01.07.09.
01.07.09.
01.01.08.
01.07.04.
01.07.04.
01.07.04.
01.04.10.
01.05.06.
01.05.06.
01.07.06.
01.11.06.
01.09.02.
01.04.03.
01.01.93.
01.01.93.
01.02.05.
01.02.05.
01.02.05.
01.02.05.
01.02.05.
01.01.93.
01.04.09.
01.04.09.
01.04.09.
01.04.09.
01.04.09.
01.07.06.
01.07.06.
01.07.06.
01.07.06.
01.11.08.
01.05.07.
01.06.07.
01.08.07.
01.04.09.
01.07.04.
01.11.06.
01.11.06.
01.07.08.
01.07.08.
01.06.06.
01.07.09.
5.990,00
9.270,00
9.700,00
6.762,00
9.571,20
5.804,25
6.018,22
9.840,00
9.840,00
6.137,18
7.311,47
8.716,10
7.200,00
4.511,44
4.511,44
4.511,44
4.511,44
4.511,44
8.067,80
2.782,89
2.891,30
2.891,30
4.600,00
3.600,00
3.600,00
5.890,00
3.389,83
3.880,00
3.880,00
2.987,03
3.000,00
5.510,61
941,70
2.871,11
1.158,46
3.375,00
3.375,00
3.375,00
3.375,00
3.375,00
4.181,22
3.360,00
3.360,00
3.360,00
3.360,00
3.360,00
2.714,00
2.714,00
2.714,00
2.714,00
2.944,05
5.076,27
5.323,62
5.820,28
3.870,00
2.158,00
2.000,00
2.700,00
2.541,53
1.379,66
1.500,00
2.143,55
1.297,97
2.206,96
2.424,87
1.690,50
2.392,80
1.531,92
1.605,01
2.753,47
2.753,47
2.045,58
2.558,95
3.050,59
2.520,00
1.579,02
1.579,02
1.579,02
1.579,02
1.579,02
2.823,82
1.027,00
1.252,85
1.252,85
2.385,29
1.910,30
1.910,30
3.125,63
1.977,36
2.500,30
2.500,30
1.938,82
1.974,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88,57
291,26
516,00
444,25
428,54
578,75
592,98
322,09
523,75
928,75
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
300
60
120
60
180
180
180
180
180
240
180
180
180
180
180
120
120
120
120
120
240
300
300
180
180
180
180
180
120
180
300
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
833
824
2689
4005
3987
1924
3446
3422
4000
3814
1998
3443
3421
3094
3091
3095
1293
592
352
1207
724
3223
3220
3222
3221
3999
660
3219
56
1288
4004
4002
4009
4008
4013
4007
4011
4001
3810
3100
3101
1856
1857
1859
3949
3950
3217
3214
3444
3111
3109
3108
3806
1391
1319
3206
4021
4015
4017
4016
4012
4006
GARDEROBNI ORMAN
1
KOMODA
1
AUTOMOBIL-SKODA FEL.1,6 BG.201-135/ AU GNJI 1
IVECO RIVAL BG 543-194
1
LADA NIVA1.7 I 4X4 BG 529-69 BG242-OÐ ZC LESK1
MERCEDES BG762-562 BG276-ÐV
1
PEUGEOT BG-883-087 BG 095-WH* TER.DOS.IB-391
ŠKODA BG 841-996 L-K/07 IB-14 BG468-KZ ZC GNJ1
ŠKODA CLAS.1,4 BG.569-648 BG540-UT
1
ŠKODA ELEG.BG 157-53 AU-K.MITROVICA BG499- 1
ŠKODA ELEG.BG785-010 KBC KRAG. BG509-HL
1
FABIA BG876-329 IB-37-INVESTF.U AU PANČEVO B1
ŠKODA FABIA L-P/07IB-13 BG 379-YH ZC SMEDERE1
ŠKODA FAB.CLSSIC BG.660-447 BG465-UE*
1
SKODA FABIA COM.1,2 BG.660-351 BG465-TY
1
ŠKODA FABIA COM.1,2 BG.670-813 BG473-WF
1
FABIA 1,4 BG.629-411 U AU VRANJE BG 008-ŠČ* 1
ŠKODA FABIA CL.1,4 BG.543-196 BG 092-ŽC*
1
ŠKODA FABIA CL.1,4 BG.543-197 BG 096-ŽC*
1
ŠKODA FABIA CLAS. BG.543-195 BG 094-ŽF*
1
ŠKODA FABIA CLAS.1,4 BG.543-198 BG 078-WU* 1
ŠKODA FABIA 1.6 BG 892-694 BG137-WŽ
1
ŠKODA FABIA 1.6 BG892-693 BG123-WŽ
1
ŠKODA FABIA 1.6 BG892-733 BG167-WX
1
ŠKODA FABIA 1.6 BG892-735 BG214-ĆA
1
ŠKODA F CLASSIC 1,2 BG.603-821
1
SKODA F CLSSIC 1,2 BG.603-835 BG376-ČV
1
ŠKODA FABIA AMB1.2 BG908-764 BG304-CČ ZC VA1
ŠKODA FAB.1,4 BG570-502 BG057-NG -KBC PRIŠT 1
ŠKODA FABIA BG.569-645 A.U.GNJILANE BG509-H 1
ŠKODA FABIA PRACTIC BG 571-975
1
ŠKODA FABIA PRACTIC BG 571-976
1
ŠKODA FABIA PRACTIC BG 571-979
1
ŠKODA FABIA PRACTIC BG 571-986
1
ŠKODA FABIA PRACTIC BG 571-988
1
ŠKODA FELICIA PIK BG 491-701
1
ŠKODA FELICIA PIK BG 525-619
1
SKODA FELICIJA UP 1,9D BG.525-621
1
ŠKODA OCTAVIA A5 ELEG.BG127-13 DZ GRAČANIC1
ŠKODA OCTAVIA CL.1,6 BG.645-984 BG217-TĆ
1
ŠKODA OCTAVIA1,8 P BG660-301 BG840-080 BG 41
ŠKODA OKTAVIA A5 BG 696-494 BG242-MF ZC VR 1
ŠKODA OKTAVIA A5 BG 696-497 BG237-EC
1
SKODA SUPERB 1.9 BG.695-089 BG237-CO -ZC ŠAB1
ŠKODA SUPERB BG 416-95 BG 097-ŽF* ZC K.MITRO1
ŠKODA SUPERB BG 529-53 BG237-KČ URGENTNI C1
ŠKODA SUPERB BG709-648 BG328-FD AU KRUŠEV 1
ŠKODA SUPERLAB 2.8 KC NS/ BG774-260/ BG465- 1
CITROEN C4 BG874-545 AU ZAJEČAR BG 073-ZU 1
CITROEN JUMPY FT BG884-719 BG237-ÐW ŠAS.641
CITROEN JUMPY FT BG884-720 BG242-EK ŠAS.6411
CITROEN JUMPY FT BG884-723 BG237-HX ŠAS.6411
KOMBI CITROEN JUMPER BG131-13 BG465-PF
1
TER.JUMPER2,8 718-174 KC NS BG465-PČ
1
FIAT DOBLO CARG.1,9 BG.695-061 BG214ĆM
1
DOBLO 0.8T BG.631-920 NOV BG 939-762 BG 098 1
DOBLO 1,9 BG.596-286 BG242-MJ
1
FIAT DOBLO CARGO BG 242-MI
1
FIAT DOBLO CARGO BG 275-DX
1
FIAT DOBLO CARGO BG 299-TI
1
FIAT DOBLO CARGO BG 601-094
1
FIAT DOBLO CARGO BG 607-937
1
Page 40
01.07.04.
01.07.04.
01.12.07.
01.06.12.
01.07.10.
01.08.06.
01.01.09.
01.01.09.
01.06.12.
01.11.09.
01.12.06.
01.01.09.
01.01.09.
01.02.08.
01.02.08.
01.02.08.
01.03.04.
01.04.02.
01.04.02.
01.04.02.
01.04.02.
01.06.08.
01.06.08.
01.06.08.
01.06.08.
01.06.12.
01.08.03.
01.08.08.
01.12.02.
01.12.02.
01.06.12.
01.06.12.
01.06.12.
01.06.12.
01.06.12.
01.06.12.
01.06.12.
01.06.12.
01.11.09.
01.02.08.
01.02.08.
01.03.06.
01.03.06.
01.03.06.
01.05.10.
01.07.10.
01.08.08.
01.08.08.
01.01.09.
01.04.08.
01.04.08.
01.04.08.
01.10.09.
01.11.05.
01.05.05.
01.06.08.
01.06.12.
01.06.12.
01.06.12.
01.06.12.
01.06.12.
01.06.12.
1.800,00
1.480,00
184.702,00
193.825,95
843.177,51
10.399.743,60
1.556.688,30
1.451.503,36
199.231,86
1.712.834,90
2.658.339,40
1.134.145,20
1.082.243,49
239.515,24
229.852,08
257.388,70
1.041.426,00
612.346,11
612.346,11
909.268,06
629.826,11
1.120.286,10
1.135.886,10
1.120.286,10
1.143.686,10
224.790,60
723.509,99
874.492,77
654.912,63
1.022.767,82
140.870,45
140.870,45
140.870,47
140.870,45
140.870,45
85.083,90
85.084,01
85.084,01
1.712.834,90
348.565,38
503.087,69
1.383.380,69
1.383.380,69
2.313.192,79
2.832.999,46
1.514.100,00
1.240.511,48
1.919.897,00
1.385.160,00
1.596.768,68
1.850.985,08
1.830.358,08
1.877.136,53
1.738.519,52
1.018.875,00
1.512.124,77
186.145,01
208.081,16
183.377,85
185.268,73
187.159,20
187.158,85
955,15
785,57
41.293,90
193.825,95
585.539,90
1.130.972,21
667.134,51
362.854,17
199.231,86
999.153,50
258.401,60
362.281,01
345.704,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
388.988,17
395.376,97
388.988,17
398.379,77
224.790,60
0,00
327.934,49
0,00
0,00
140.870,45
140.870,45
140.870,47
140.870,45
140.870,45
85.083,90
85.084,01
85.084,01
999.153,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.888.666,16
1.051.458,25
465.191,63
719.961,19
442.462,74
668.702,27
774.678,63
762.649,54
1.186.229,03
0,00
0,00
0,00
186.145,01
208.081,16
183.377,85
185.268,73
187.159,20
187.158,85
300
240
60.000
480.000
480.000
1.440.000
840.000
480.000
360.000
840.000
420.000
480.000
480.000
420.000
420.000
420.000
180.000
120.000
120.000
120.000
120.000
420.000
420.000
420.000
420.000
120.000
120.000
420.000
120.000
120.000
600.000
600.000
600.000
600.000
600.000
60.000
60.000
120.000
840.000
600.000
600.000
480.000
480.000
480.000
1.440.000
1.440.000
840.000
840.000
480.000
960.000
960.000
960.000
1.080.000
720.000
420.000
540.000
360.000
360.000
360.000
360.000
360.000
360.000
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
4014
595
84
1318
1320
4010
536
302
596
3347
1532
3102
3098
3505
3504
3503
1864
1863
1861
1860
726
4023
4020
4019
3350
4022
3099
4018
3097
3964
3966
3965
3963
3962
4003
2694
2986
3445
2705
670
1637
1869
1948
655
531
1343
37
295
38
119
115
310
734
408
810
733
605
669
538
309
1835
1836
FIAT DOBLO CARGO BG 607-940
1
FIAT DOBLO CARG.1,9 BG.595-454 BG253-ZŠ
1
FIAT DOBLO CARG.1,9 BG.596-149 BG253-ZV
1
FIAT DUCATO FURG.BG.695-059 BG214-ĆÐ
1
FIAT DUCATO FURG.BG.695-060 BG214ČG
1
FIAT DUCATO BG 596-287
1
FIAT DUCATO FURG.BG.595-455
1
FIAT DUCATO FURG.BG.596-288 BG275-GJ
1
FIAT DUCATO 2,8 BG.601-097 BG299-ZC
1
FIAT DUCATO FURG.BG.769-973-LEASING
1
FIAT DUCATO 723-787 KC N SAD BG 473-ŠD
1
IVECO DAILY 50C13V BG660-354 BG 427-HČ
1
IVECO DAILY 50C15V BG648-641 BG243-UA
1
IVECO DAILY 50C13V BG.627-335 BG 057-SN*
1
IVECO DAILY 50C13V BG.627-341 BG 046-NČ*
1
IVECO RAILY 50C13V BG.627-336 BG 052-SN*
1
IVECO DAILY 35S10V BG-730-013 BG237-DŠ
1
IVECO DAILY 35S12V BG 718-150 BG217-TV
1
IVECO DAILY 50C13V BG.708-253 BG376-ČU
1
KAMION IVECO DAILY 50C13V BG 708-252 BG376-1
IVECO DAILY 35C11V BG.584-268 BG 094-ŽB*
1
IVECO DAILY BG 729-056 BG217-ŠY
1
IVECO DAILY RANGE BG 055-ŠO
1
IVECO DALY BG 070-WH
1
IVECO DAILY BG795-677 NOVI BG 988-474 BG 1601
IVECO EUROCARGO BG 217-SČ
1
IVECO EUROCARGO BG654-193 BG348-CD*
1
IVECO EUROKARGO BG 209-BĆ
1
IVECO EUROKARGO ML 150E21 BG648-642 BG2431
RENAULT CLIO 3 BG 949-664 BG 015-ST*
1
RENAULT CLIO 3 BG 949-665 BG 042-SO*
1
RENAULT CLIO 3 BG 949-666 BG 044-SO*
1
RENAULT CLIO 3 BG 949-667 BG 051-ST*
1
RENAULT CLIO 3 BG 949-668 BG949-668 BG014-ST1
FAP 2235 BG 410-772
1
REGALNI VILJUŠKAR MX10 STILL-IB-113/GOD.19981
DIZEL VILJUŠKAR -IB-117 GOD.1999.
1
EKOL.VOZILO NA ELEK.POGON -IB-35 KC N.SAD 1
ELEKTRO VILJUŠKAR EV 695.28 IB-671-GOD.1994. 1
ELEKTRO VILJUŠKAR STOLL TIMMX
1
KOSAČICA G&G 5200B35EM
1
KOSAČICA MOTORNA 37663 56 CM
1
KOSAČICA MOTORNA MB 443
1
MOTORNA KOSAČICA
1
MOTORNA KOSAČICA
1
MOTORNA KOSAČICA
1
MOTORNA KOSAČICA
1
MOTORNA KOSAČICA
1
MOTORNA KOSAČICA
2
PALETNA KOLICA 2TPNE
2
RUČNI HIDR.VILJUŠ.V-2000E
5
RUČNI VILJUŠKAR
1
RUČNI VILJUŠKAR
1
RUČNI VILJUŠKAR
2
RUČNI VILJUŠKAR
2
RUČNI VILJUŠKAR
1
RUČNI VILJUŠKAR
3
RUČNI VILJUŠKAR
4
RUČNI VILJUŠKAR
2
RUČNI VILJUŠKAR
2
RUČNI VILJUŠKAR-SITRA-2002.G.
1
RUČNI VILJUŠKAR-SITRA-2003.G.
1
Page 41
01.06.12.
01.07.03.
01.07.03.
01.05.05.
01.05.05.
01.06.12.
01.07.03.
01.07.03.
01.08.03.
01.10.08.
01.12.05.
01.02.08.
01.02.08.
01.02.09.
01.02.09.
01.02.09.
01.03.06.
01.03.06.
01.03.06.
01.03.06.
01.04.03.
01.06.12.
01.06.12.
01.06.12.
01.10.08.
01.06.12.
01.02.08.
01.06.12.
01.02.08.
01.09.10.
01.09.10.
01.09.10.
01.09.10.
01.09.10.
01.06.12.
01.12.07.
01.12.07.
01.01.09.
01.12.07.
01.10.99.
01.05.06.
01.06.06.
01.09.06.
01.10.02.
01.07.97.
01.06.05.
01.05.01.
01.07.96.
01.05.04.
01.03.03.
01.10.98.
01.02.03.
01.02.02.
01.01.93.
01.07.04.
01.06.94.
01.03.99.
01.03.99.
01.01.93.
01.01.93.
01.03.06.
01.03.06.
187.158,85
993.626,26
810.393,68
1.665.468,75
1.665.468,75
281.257,49
2.327.142,81
1.941.301,81
2.127.680,06
947.264,19
2.296.575,00
930.923,60
671.011,74
585.611,52
585.608,28
585.608,28
2.585.231,54
2.895.708,50
3.012.321,65
3.012.321,65
1.916.870,33
561.815,14
312.372,35
312.372,35
1.121.144,27
758.241,53
1.570.416,03
1.030.010,14
1.530.213,30
862.312,76
862.312,76
862.312,76
862.312,76
871.459,51
411.100,45
1.957.412,91
2.843.672,80
672.000,00
428.320,30
5.186.176,54
17.076,60
59.580,00
24.385,59
12.239,54
12.383,08
16.093,22
18.174,51
20.109,43
230.806,80
53.323,20
153.575,71
26.762,40
30.534,13
41.811,70
50.400,00
59.721,16
69.229,07
69.229,07
78.237,67
81.314,93
59.438,33
59.638,60
187.158,85
0,00
0,00
0,00
0,00
281.257,49
65.792,19
0,00
0,00
268.391,38
12.440,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47.396,17
0,00
104.678,37
104.678,37
0,00
561.815,14
312.372,35
312.372,35
390.701,56
758.241,53
0,00
1.030.010,14
0,00
542.937,75
542.937,75
542.937,75
542.937,75
548.696,72
411.100,45
723.640,50
1.524.981,76
271.992,00
161.370,87
0,00
3.756,63
13.753,05
6.421,36
0,00
0,00
1.622,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
360.000
300.000
300.000
600.000
600.000
480.000
480.000
480.000
480.000
720.000
600.000
960.000
960.000
1.080.000
1.080.000
1.080.000
720.000
720.000
720.000
720.000
480.000
600.000
600.000
600.000
960.000
1.200.000
1.560.000
1.200.000
1.560.000
420.000
420.000
420.000
420.000
420.000
720.000
480.000
360.000
120.000
240.000
120.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
6.000
12.000
12.000
60.000
12.000
12.000
24.000
24.000
12.000
36.000
48.000
24.000
24.000
12.000
12.000
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
1834
2687
2685
2984
811
2720
2700
539
2695
2696
1358
2703
121
2686
1543
2702
2701
120
3287
3110
3106
3107
3054
3056
3055
3294
2339
2340
2336
2337
2341
2338
3357
3352
3351
3354
3356
3353
3355
2342
2343
3348
3349
3397
3398
3049
3364
3428
3427
3426
3362
3363
3432
3435
3433
3436
3429
3430
3437
3434
3441
3439
RUČNI VILJUŠKAR-SITRA-2003.G.
1
TRAKTOR -ČISTAČ SNEGA SA L-K/07
1
VILJUŠ. BALKANCAR EV 2500.33 L-K/2004.GOD. I.B1
VILJUŠKAR BAL.695.33 I.B.-110 GOD.1998.
1
VILJUŠKAR BALKANCAR ČEONI
1
VILJUŠKAR BALKANCAR ČEONI EV-48 I.B.1212 GOD1
VILJUŠKAR BALKANCAR IB-306 GOD.1994.
1
VILJUŠKAR EKS-1000
1
VILJUŠKAR EKS-1000 SA BAT.I IS /IB-116 GOD.19951
VILJUŠKAR KOTTGEN I.B.-118 GOD.2000.
1
VILJUŠKAR REGALNI STILL MX10
1
VILJUŠKAR STIL MX-10 IB604 GOD.1997G. 2.KOMA2
VILJUŠKAR STILL GX10
1
VILJUŠKAR STILL MX10 STIL-L-K/2004.GOD. I.B.1311
VILJUŠKAR STILL RX50-15
1
VILJUŠKAR VISOKOREG. ESK-1000 I.B.409 /1993G. 1
VILJUŠKAR VISOKOREG.FK-ESK 100-4 I.B.307/19951
VILJUŠKAR-STILL
1
CITROEN BERLINGO 1.6 T BG913-376 BG 427-YÐ-L1
CITROEN BG884-718 ŠAS.64149335 BG237-ÐY-LEA1
CITROEN FT BG884-721 BG242-EG Š-64149899-LE 1
CITROEN FT BG884-722 BG242-DV ŠAS.64151042-1
CITROEN JUMPY FT BG 874-463 BG237-HO /LEASI 1
CITROEN JUMPY FT BG 874-465 BG242-MG /LEAS 1
CITROEN JUMPY FT BG 874-466 BG242-EĆ /LEASIN1
CITROEN NEMO 1.4HDI BG913-379 BG 427-YE-LEA1
FIAT DOBLO CARG.1,9 BG 840-042 /LEASING/
1
FIAT DOBLO CARG.1,9 BG 840-047 /LEASING/
1
FIAT DOBLO CARG.1,9 BG 840-048 /LEASING/
1
FIAT DOBLO CARG.1,9 BG 840-049 /LEASING/
1
FIAT DOBLO CARG.1,9 BG 840-053 /LEASING/
1
FIAT DOBLO CARG.1,9 BG 840-054 /LEASING/
1
FIAT DOBLO CARG.1,9 BG797-138 BG 159 WL*/LE 1
FIAT DOBLO CARG.1,9 BG797-140 BG209-LI /LEAS 1
FIAT DOBLO CARG.1,9 BG797-143 BG 162-WL*-LE 1
FIAT DOBLO CARG.1,9 BG797-144 BG 157-WL*/LE 1
FIAT DOBLO CARG.1,9 BG797-146 BG 158-WL*/LE 1
FIAT DOBLO CARG.1,9 BG797-147 BG 161-WL*/LE 1
FIAT DOBLO CARG.1,9 BG797-148 BG321-ŽS /LEAS1
FIAT DUCATO FURGON 2.3JTD 35 BG 847-974/LEA1
FIAT DUCATO FURGON 2.3JTD 35 BGBG 847-973/ 1
IVECO DAILY 35S12V BG795-678 BG 142-WK*N SA1
IVECO DAILY 35S12V BG795-679 BG 164-ŠŽ*-LEAS 1
KOMBI CITROEN JUMPY BG 377-LČ /LEASING/
1
MERCEDES ATEGO BG 908-626 SA NADGR.BG468-1
MERCEDES TER.VOZ.BG 381-83 BG190-TL /LEASIN1
ŠKODA FABIA AMB.BG 934-357 ZC ČAČAK BG509- 1
ŠKODA FABIA AMB.BG839-970 IB-20 BG465-ŠY /LE1
ŠKODA FABIA AMB.BG839-972 IB 19 BG465-TZ /LE1
ŠKODA FABIA AMB.BG839-973 IB18 BG 465-YŠ /LE1
ŠKODA FABIA AMB.BG934-360 ZC ČAČAK BG509-K1
ŠKODA FABIA AMB.BG934-361 ZC ČAČAK BG509-K1
ŠKODA FABIA AMBI.BG 847-991 IB-24 /LEASING/ 1
ŠKODA FABIA AMBI.BG 847-994 IB 27 /LEASING/ 1
ŠKODA FABIA AMBI.BG 847-995 IB-25 /LEASING/ 1
ŠKODA FABIA AMBI.BG 847-996 IB28 /LEASING/ 1
ŠKODA FABIA AMBI.BG839-971 IB-21 BG465-TR /L1
ŠKODA FABIA AMBI.BG839-974 IB-22 BG465-TV /L1
ŠKODA FABIA AMBI.BG847-992 IB-29 /LEASING/ 1
ŠKODA FABIA AMBI.BG847-993 IB-26 /LEASING/ 1
ŠKODA OCTAVIA A5 BG354-60 IB-33 BG354-60 / L 1
ŠKODA OCTAVIA A5 BG839-978 IB-31 BG465-RL /L1
Page 42
01.03.06.
01.01.08.
01.01.08.
01.12.07.
01.06.04.
01.12.07.
01.12.07.
01.01.93.
01.12.07.
01.12.07.
01.08.05.
01.12.07.
01.01.05.
01.01.08.
01.01.06.
01.12.07.
01.12.07.
01.01.04.
01.08.08.
01.04.08.
01.04.08.
01.04.08.
01.03.08.
01.03.08.
01.03.08.
01.08.08.
01.09.07.
01.09.07.
01.09.07.
01.09.07.
01.09.07.
01.09.07.
01.11.08.
01.11.08.
01.11.08.
01.11.08.
01.11.08.
01.11.08.
01.11.08.
01.11.07.
01.11.07.
01.10.08.
01.10.08.
01.06.08.
01.08.08.
01.03.08.
01.12.08.
01.01.09.
01.01.09.
01.01.09.
01.12.08.
01.12.08.
01.01.09.
01.01.09.
01.01.09.
01.01.09.
01.01.09.
01.01.09.
01.01.09.
01.01.09.
01.01.09.
01.01.09.
75.600,00
407.827,18
536.461,43
957.121,10
2.387.920,00
52.666,00
832.666,00
1.027.770,56
2.061.610,01
2.406.537,90
5.522.706,57
2.569.619,69
5.339.051,46
1.527.268,92
1.765.960,28
92.512,28
1.537.967,25
4.857.555,20
1.155.254,85
1.809.173,38
1.688.556,52
1.576.141,68
1.834.045,20
1.834.045,20
1.834.045,20
940.523,42
1.116.331,58
1.116.331,58
1.116.331,58
1.116.331,58
1.116.331,58
1.116.331,58
731.114,87
718.300,68
718.300,68
719.289,10
731.114,87
719.289,10
718.300,68
1.883.446,68
1.883.446,68
1.121.144,27
1.121.144,27
1.567.539,18
6.497.912,67
8.347.504,68
1.261.820,69
1.120.810,83
1.120.810,83
1.120.810,83
1.261.820,69
1.261.820,69
1.088.535,08
1.088.535,08
1.088.535,08
1.088.535,08
1.120.810,83
1.120.810,83
1.088.535,08
1.088.535,08
1.512.813,98
1.743.587,79
0,00
155.362,97
303.994,89
372.231,40
0,00
19.470,33
472.121,52
0,00
762.161,31
889.678,38
457.133,40
1.123.804,59
0,00
865.452,43
303.417,71
34.200,86
568.574,58
0,00
536.368,50
753.822,63
708.232,09
656.725,81
742.352,15
742.352,15
742.352,15
436.671,90
372.110,63
372.110,63
372.110,63
372.110,63
372.110,63
372.110,63
265.859,87
261.200,39
261.200,39
261.559,66
265.859,87
261.559,66
261.200,39
676.131,15
676.131,15
390.701,56
390.701,56
690.463,75
3.019.344,37
3.394.324,27
543.283,80
264.618,69
264.618,69
264.618,69
543.283,80
543.283,80
287.236,04
287.236,04
287.236,04
287.236,04
264.618,69
264.618,69
287.236,04
287.236,04
420.204,02
411.653,88
12.000
240.000
360.000
360.000
360.000
360.000
360.000
240.000
600.000
600.000
600.000
600.000
600.000
600.000
600.000
240.000
240.000
600.000
550.122
775.360
728.514
675.489
764.186
764.186
764.186
447.869
385.400
385.400
385.400
385.400
385.400
385.400
276.937
272.084
272.084
272.458
276.937
272.458
272.084
698.669
698.669
407.689
407.689
709.125
3.096.763
3.493.923
560.809
280.186
280.186
280.186
560.809
560.809
302.355
302.355
302.355
302.355
280.186
280.186
302.355
302.355
441.216
435.871
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
3442
3440
3431
3425
3423
3424
3358
3360
3359
3361
3286
3289
3285
3288
3283
3282
3284
3292
3291
3293
3290
2335
3456
3384
2344
3053
3385
3386
2332
2333
2334
414
674
1257
1258
1960
1981
3306
803
805
1312
1313
1341
1360
1361
1362
3387
812
1315
1316
1506
2412
3953
3956
3957
3490
3252
1363
1364
1365
3048
1938
ŠKODA OCTAVIA A5 BG845-703 IB-34 /LEASING/ 1
ŠKODA OCTAVIA A5 IB-32 BG 377-ZJ /LEASING/ 1
ŠKODA OCTAVIA BG 845-706 IB-23 /LEASING/
1
ŠKODA OCTAVIA BG845-702 IB-17 /LEASING/
1
ŠKODA OCTAVIA BG845-708 IB-15 /LEASING/
1
ŠKODA OCTAVIA BG845-712 IB-16 /LEASING/
1
ŠKODA SUPERB BG 934-385 BG509-KW /LEASING/1
ŠKODA SUPERB BG 934-386 BG 509-LI /LEASING/ 1
ŠKODA SUPERB BG 934-387 BG509-KŽ /LEASING/ 1
ŠKODA SUPERB BG 934-388 BG509-LČ /LEASING/ 1
TER.CITROEN BERLINGO BG 377-KŽ-LEASING
1
TER.CITROEN BERLINGO BG 377-LA -LEASING
1
TER.CITROEN BERLINGO BG 377-NĆ-LEASING
1
TER.CITROEN BERLINGO BG 377-SC-LEASING
1
TER.CITROEN BERLINGO BG 377-TČ-LEASING
1
TER.CITROEN BERLINGO BG 377-TĆ-LEASING
1
TER.CITROEN BERLINGO BG 377-ZG-LEASING
1
TER.CITROEN NEMO FG 4HDI BG 377-LF-LEASING 1
TER.CITROEN NEMO FG1.4HDI BG 377-MU-LEASIN1
TER.CITROEN NEMO FG1.4HDI BG 377-NČ-LEASIN 1
TER.CITROEN NEMO FG1.4HDI BG 377-RN-LEASIN 1
VILJUŠKAR STILL DIZEL RX-70-30 /LEASING/
1
VILJUŠKAR STILL GASNI-CEN APOT.KC SRBIJE /LEAS1
VILJUŠKAR STILL MXX VISOKOREGALNI /LEASING/ 1
VILJUŠKAR STILL MX-X VISOKOREGALNI /LEASING/1
VILJUŠKAR STILL MX-X VISOKOREGALNI /LEASING/1
VILJUŠKAR STILL MX-X VISOKOREGALNI /LEASING/1
VILJUŠKAR STILL RX20-16 ČEONI /LEASING/
1
VILJUŠKAR STILL RX50-15D-ČEONI /LEASING/
1
VILJUŠKAR STILL RX50-15D-ČEONI /LEASING/
1
VILJUŠKAR STILL RX50-15D-ČEONI /LEASING/
1
GREJNA -KVARCNA PEĆ
1
KVARCNA PEĆ
1
KVARCNE PECI I GREJALICE
2
KVARCNE PECI I GREJALICE
1
KVARCNE PECI I GREJALICE
1
GREJNA PEĆ-ULJANI RADIJATOR
1
ULJANI RADIJATOR VOX LS1220T
2
GREJNA PLOCA SA 2 RINGLE
1
GREJNA PLOCA SA 2 RINGLE
1
KALORIFER
1
KALORIFER
1
KLIMA UREÐAJ
1
KLIMA UREÐAJ
1
KLIMA UREÐAJ
1
KLIMA UREÐAJ
1
KLIMA UREÐAJ GALANZ12000
1
GREJNA PEĆ
1
KLIMA UREÐAJ
1
KLIMA UREÐAJ
1
KLIMA UREÐAJ MITSUBISHI
1
KLIMA UREÐAJ ASY 12USCCW SA M-V/2005
1
KLIMA UREÐAJ SAMSUNG AQ12
1
KLIMA UREÐAJ 12
1
KLIMA UREÐAJ 12
1
ULJANI RADIJATOR
7
KLIMA UREÐAJ LG12 DC
1
KLIMA UREÐAJ
1
KLIMA UREÐAJ
1
KLIMA UREÐAJ
1
KLIMA UREÐAJ LG-BS H12
1
KLIMA UREÐAJ HAS-09HQ
2
Page 43
01.01.09.
01.01.09.
01.01.09.
01.01.09.
01.01.09.
01.01.09.
01.11.08.
01.11.08.
01.11.08.
01.11.08.
01.08.08.
01.08.08.
01.08.08.
01.08.08.
01.08.08.
01.08.08.
01.08.08.
01.08.08.
01.08.08.
01.08.08.
01.08.08.
01.09.07.
01.01.09.
01.12.08.
01.11.07.
01.04.08.
01.01.09.
01.01.09.
01.09.07.
01.09.07.
01.09.07.
01.11.97.
01.01.99.
01.02.97.
01.01.02.
01.10.06.
01.11.06.
01.10.08.
01.07.04.
01.07.04.
01.04.05.
01.04.05.
01.06.05.
01.08.05.
01.08.05.
01.08.05.
01.09.08.
01.01.05.
01.06.05.
01.06.05.
01.10.05.
01.12.07.
01.07.10.
01.08.10.
01.08.10.
01.03.09.
01.09.08.
01.08.05.
01.08.05.
01.08.05.
01.03.08.
01.09.06.
1.512.813,98
1.743.587,79
1.712.317,01
1.702.955,15
1.712.317,01
1.712.317,01
2.750.390,46
2.937.471,86
2.750.390,46
2.937.471,86
1.155.254,85
1.155.254,85
1.155.254,85
1.155.254,85
1.155.254,85
1.155.254,85
1.155.254,85
940.523,42
940.523,42
940.523,42
940.523,42
2.409.704,93
1.895.354,78
8.090.281,85
5.780.152,11
6.634.853,07
7.845.791,68
2.466.617,23
1.377.666,96
1.413.535,98
1.396.666,96
2.740,46
4.480,94
7.100,28
2.326,50
1.930,00
3.457,63
6.762,72
14.472,00
14.472,00
14.985,00
14.985,00
14.110,00
14.525,00
14.525,00
14.525,00
16.300,00
18.000,00
18.052,50
18.052,50
18.508,47
21.154,67
16.940,73
25.800,00
25.800,00
28.050,84
35.880,00
40.260,00
40.260,00
40.260,00
37.844,00
44.880,00
420.204,02
411.653,88
451.836,04
449.365,76
451.836,04
451.836,04
1.145.995,51
1.223.946,20
1.145.995,51
1.223.946,20
536.368,50
536.368,50
536.368,50
536.368,50
536.368,50
536.368,50
536.368,50
436.671,90
436.671,90
436.671,90
436.671,90
1.248.626,08
1.263.569,98
5.333.840,55
2.064.341,36
3.947.253,35
5.235.596,41
1.646.652,89
713.578,65
733.086,38
723.911,84
0,00
0,00
0,00
0,00
583,29
741,06
4.339,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.338,84
1.050,00
0,00
0,00
0,00
5.582,74
11.764,36
18.275,05
18.275,05
15.361,14
13.953,47
0,00
0,00
0,00
11.563,49
2.917,20
441.216
435.871
475.619
473.018
475.619
475.619
1.184.195
1.264.744
1.184.195
1.264.744
550.122
550.122
550.122
550.122
550.122
550.122
550.122
447.869
447.869
447.869
447.869
1.268.765
1.279.365
5.401.323
2.133.153
4.002.817
5.301.041
1.667.226
725.088
744.910
735.588
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
3.600
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
4.800
6.000
6.000
7.200
8.400
9.600
9.600
9.600
9.600
10.800
2466
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
127
3695
3047
2414
3251
3967
3968
1955
2413
411
1985
2076
130
410
735
1984
606
813
3079
1336
1959
881
890
923
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1140
1167
1199
1390
1528
1529
1531
1533
1534
1537
1538
1542
1544
1558
1568
1571
1600
1613
1618
1638
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
KLIMA UREÐAJ
1
ULJANI RADIJATOR
6
KLIMA UREÐAJ LG BS H18
1
KALORIFER GREJALICA 2000W TERM SA M-V/20064
KLIMA UREÐAJ LG 12 DC
1
KLIMA UREÐAJ LG 24
1
KLIMA UREÐAJ LG 24
1
KLIMA UREÐAJ GALANTZ
4
KLIMA UREÐAJ LG-G12AH SA M-V/2006
9
KLIMA UREÐAJ
3
PROD.KAB.APC PH6T3-GR 5M
41
KLIMA FUJITSU
1
AGREGAT
1
AGREGAT
1
AGREGAT
1
PROD.KAB.APC PH6T3-GR 5M
14
KLIMA UREÐAJ
4
AGREGAT
1
AGREGAT GENERATOR SET 22KVA
1
SENZOR ZA MERENJE TEMPERATURE I VLAGE
74
AGREGAT GENERATOR SET 200KW/250KVA
1
APLIKATIVNI SOFTVER-UNIX VARE DOKUM.
1
APLIKATIVNI SOFTVER-UNIX VARE DOKUM.
1
KOMUNIKACIONI SOFTVER
3
APLIKATIVNI SOFTVER-TIME ACCES
10
APLIKATIVNI SOFTVER-MULTIK ZA PR ID
10
APLIKATIVNI SOFTVER-READER
1
APLIKATIVNI SOFTVER-SMART
12
KOMUNIKACIONI SOFTVER
10
APLIKATIVNI SOFTVER-PROGRAMI
1
APLIKATIVNI SOFTVER-EVIDENCIJA DOLASKA
4
KOMUNIKACIONI SOFTVER
2
ASUS NA MEMORIJU
1
KOMUNIKACIONI SOFTVER
2
APLIKATIVNI SOFTVER PULLS
1
REXX DOCUMENTUM ZA KREIRANJE ISO DOKUME 1
BAZA ZAKONSKIH PROPISA ISO9000/14000
1
MICROSOFT LICENCE
1
PROGRAMSKI PAKET LEKAS MILLENNIUM CIP 615 1
MICROSOFT LICENCE
1
SOFTVER SINGI LINUX MAIL I DNS
1
APLIKATIVNI SOFTVER PULLS UG 778/97
1
ORACLE LICENCE PO UGOVORU 825/04
1
VISUAL WEB TIME SOFVER (JONIK)
1
INDOK2006 (ZA 10 KORISNIKA LICENCA)
1
MICROSOFT LICENCE R18-00134 WIND SERV
1
APLIKATIVNI SOFTVER-PROGRAMI
1
MICROSOFT LICENCE
1
MICROSOFT LICENCE WINDOWS XP
1
UNIXWARE25 LICENCE
1
MICROSOFT REXX KADROVI
1
PROG.COREL DRAV-H.SNEŽANA
1
PROG.COREL DRAV-H.SNEŽANA
1
PROG.COREL DRAV-H.SNEŽANA
1
PROG.ADOBE CREATIVE /RAZVOJ/S.HAÐŽIAR.
1
PROG.ADOBE CREATIVE /RAZVOJ/S.HAÐŽIAR.
1
PROG.ADOBE CREATIVE /RAZVOJ/S.HAÐŽIAR.
1
PROG.MICROSOFT D87-01543
1
PROG.MICROSOFT D87-01543
1
PROG.MICROSOFT D87-01543
1
PROG.MICROSOFT ZAM-00420
1
PROG.MICROSOFT ZAM-00420
1
Page 44
01.06.03.
01.02.09.
01.03.08.
01.12.07.
01.09.08.
01.07.10.
01.07.10.
01.10.06.
01.12.07.
01.07.02.
01.11.06.
01.01.07.
01.02.00.
01.02.00.
01.02.00.
01.11.06.
01.01.96.
01.01.05.
01.04.08.
01.04.05.
01.10.06.
01.05.98.
01.03.04.
01.11.01.
01.05.04.
01.05.04.
01.05.04.
01.05.04.
01.05.04.
01.05.04.
01.01.05.
01.12.99.
01.07.04.
01.04.04.
01.08.05.
01.06.05.
01.06.05.
01.06.05.
01.02.04.
01.02.04.
01.01.06.
01.01.06.
01.01.06.
01.01.06.
01.02.06.
01.01.06.
01.01.06.
01.02.06.
01.04.06.
01.04.06.
01.04.06.
01.06.06.
01.06.06.
01.06.06.
01.06.06.
01.06.06.
01.06.06.
01.06.06.
01.06.06.
01.06.06.
01.06.06.
01.06.06.
47.274,50
48.500,00
55.625,00
69.166,70
69.300,00
70.367,25
75.215,80
124.321,00
126.614,03
150.791,20
146.547,25
155.000,00
323.867,45
323.867,45
323.867,45
422.244,00
749.763,54
1.178.734,50
1.228.719,95
1.476.820,00
2.523.380,99
110.875,80
12.987,00
59.253,52
1.310.999,60
256.340,70
49.074,63
492.174,12
424.793,20
298.814,40
35.639,00
904.070,65
21.449,00
44.226,00
2.425.927,56
240.000,00
35.000,00
867.281,48
1.898.618,00
137.850,00
17.000,00
47.499.151,32
3.349.472,53
4.407.998,29
125.080,00
352.271,25
5.440.652,27
12.213,00
12.432,00
340.524,00
744.337,50
37.527,50
37.527,50
37.527,50
86.534,00
86.534,00
98.934,00
31.964,60
31.964,60
31.964,60
1.059,60
1.059,60
0,00
25.982,17
16.996,50
8.069,36
26.950,00
48.866,19
52.233,26
8.630,77
33.411,94
0,00
0,00
17.219,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
137.518,93
728.959,93
0,00
1.114.493,59
0,00
0,00
0,00
43.699,77
8.544,85
1.635,52
16.405,87
14.159,99
9.960,48
5.939,94
0,00
1.430,04
737,10
765.385,70
60.000,00
8.749,79
216.820,09
316.436,12
22.975,00
6.233,12
26.602.762,29
1.172.315,46
1.929.664,05
49.158,55
117.424,11
0,00
4.579,55
4.869,20
147.860,93
340.204,18
15.323,68
15.323,68
15.323,68
35.334,50
35.334,50
41.328,04
13.052,32
13.052,32
13.052,32
432,67
432,67
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
24.000
36.000
36.000
36.000
36.000
36.000
84.000
84.000
84.000
108.000
240.000
240.000
360.000
360.000
1.200.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
1922
2183
2184
2194
2362
2363
2364
2576
2577
2578
2579
2677
3323
3402
3507
3974
MICROSOFT LICENCE
1
SOFTVER MANAGER MENICA
1
SOFTVER MANAGER KREDITA
1
SOFTVER REXX TENDERI
1
SOFTVER ZA EVID PLAĆANJA SA M-V/2003
1
APLIKATIVNI SOF. ELŠPED V SA M-V/2004
1
SOFTVER ZA PRAĆENJE TELEF SAOBRAĆA SA M-V/ 1
ZAŠTITA OD VIRUSA SA L-K/05
1
ZAŠTITA OD VIRUSA SA L-K/05
1
SOFTVER BIT PROJEKT SLUŽBA MARK.SA L-K/05 1
APL.SOFTVER SA L-K/2005
1
ORACLE LICENCE UG.866/07 I TEHNIČKA PODRŠKA1
LICENCE AUTO CAD LITE 2009
1
LICENCA ZA PROJECT MANAGER
1
SOFTVER ZA ISA-SERVER E84-909
1
SOFTVER VMWARE VSPHERE 4 ESSENTIALS PLUS B1
Page 45
01.07.06.
01.05.07.
01.05.07.
01.04.07.
01.12.07.
01.12.07.
01.12.07.
01.12.07.
01.12.07.
01.12.07.
01.12.07.
01.12.07.
01.10.08.
01.12.08.
01.03.09.
01.09.10.
3.052.032,98
1.342.441,46
0
363.411,90
192.772,04
0
484.549,20
255.699,61
0
4.128.258,00
1.121.845,38
0
21.945,00
12.252,36
0
33.300,00
18.592,50
0
80.745,00
45.082,36
0
56.166,00
31.359,35
0
56.166,00
31.359,35
0
1.062.240,00
593.084,00
0
1.064.072,11
595.954,52
0
11.525.530,38
6.435.087,61
0
90.280,40
57.929,79
0
31.036,20
0,00
0
58.637,00
21.500,33
0
279.125,58
186.083,77
0
700.457.823,47 226.963.414,58 165.548.238,25
Скраћени назив предузећа:
VELEFARM MEDICINA - PRODAJA DOO
Седиште предузећа:
Mesto
БИЛAНС СTAЊA
1
u 000 RSD
ПOЗИЦИJA
AOП
2
3
AKTИВA
А СТАЛНА ИМОВИНА
30.11.2008
000 дин.
%
12
13
2007
000 дин.
14
%
15
001
50.857
1,3
56.459
1,7
I
НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ
002
0
0,0
0
0,0
II
GOODWILL
003
0
0,0
0
0,0
III
НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА
004
0
0,0
0
0,0
IV НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛО 005
1. Некретнине, постројења и опрема
006
2. Инвестиционе некретнине
007
2.970
0,1
4.528
0,1
2.970
0,1
4.528
0,1
0
0,0
0
0,0
3. Биолошка средства
008
0
0,0
0
0,0
ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ
1. Учешћа у капиталу
009
47.887
1,2
51.931
1,6
010
0
0,0
0
0,0
2. Остали дугорочни финансијски пласмани
011
47.887
1,2
51.931
1,6
Б ОБРТНА ИМОВИНА
012
3.663.662
91,3
3.292.274
98,3
I
ЗАЛИХЕ
013
42.877
1,1
525.393
15,7
II
СТАЛНА СРЕДСТВА НАМ. ПРОДАЈИ И СР. ПОСЛ. 014
0
0,0
0
0,0
III
КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И Г 015
1. Потраживања
016
3.620.785
90,2
2.766.881
82,6
35,9
V
1.654.923
41,2
1.200.623
2. Потраживања за више плаћен порез на добитак
017
737
0,0
194
0,0
3. Краткорочни финансијски пласмани
018
1.709.319
42,6
1.371.255
40,9
4. Готовински еквиваленти и готовина
019
1.565
0,0
37.593
1,1
020
254.241
6,3
157.216
4,7
В
5. ПДВ и АВР
ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА
021
1
0,0
0
0,0
Г
Д
Ђ
Е
ПОСЛОВНА ИМОВИНА
ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА
УКУПНА АКТИВА
ВАНБИЛАНСНА АКТИВА
022
3.714.520
92,6
023
297.597
7,4
1
А КАПИТАЛ
024
025
ПOЗИЦИJA
AOП
2
3
ПАСИВА
4.012.117 100,0
0
0
13
0,0
3.348.733 100,0
0,0
30.11.2008
000 дин.
%
12
3.348.733 100,0
0
2007
000 дин.
14
0,0
%
15
101
0
0,0
7.337
0,2
ОСНОВНИ КАПИТАЛ
102
41
0,0
41
0,0
II
НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ
103
0
0,0
0
0,0
III
РЕЗЕРВЕ
104
0
0,0
0
0,0
IV РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ
105
0
0,0
0
0,0
V
НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ
106
0
0,0
I
VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ
107
0
0,0
VII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТAK
108
7.296
0,2
7.296
0,2
VIII ГУБИТАК
109
7.337
0,2
0
0,0
IX ОТКУПЉЕЊЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ
110
0
0,0
0
0,0
Б ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ
111
4.012.103 100,0
3.341.396
99,8
I
ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА
112
0
0,0
0
0,0
II
ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
113
0
0,0
0
0,0
1. Дугорочни кредити
114
0
0,0
0
0,0
2. Остале дугорочне обавезе
115
0
0,0
0
0,0
КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
116
4.012.103 100,0
3.341.382
99,8
1. Краткорочне финансијске обавезе
117
0
0,0
370.226
11,1
2. Обавезе по осн.средст.намењених прод. и средс 118
0
0,0
0
0,0
2.964.342
88,5
III
В
3. Обавезе из пословања
119
4.011.851 100,0
4. Остале краткорочне обавезе
120
114
0,0
496
0,0
5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних приход 121
91
0,0
6.318
0,2
6. Обавезе по основу пореза на добитак
122
47
0,0
0
0,0
ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ
123
14
0,0
14
0,0
124
4.012.117 100,0
Г УКУПНА ПАСИВА
Д ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА
125
0
0,0
3.348.733 100,0
0
0,0
Скраћени назив предузећа:
VELEFARM MEDICINA - PRODAJA DOO
Седиште предузећа:
Mesto
БИЛАНС УСПЕХА
u 000 RSD
ПOЗИЦИJA
AOП
2
3
1
01.01.-30.11.08
000 дин.
%
12
13
2007
000 дин.
14
%
15
А. ВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА
I
II
III
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ
201
5.147.887 100,0
5.685.912 100,0
1. Приходи од продаје
202
4.868.512
94,6
5.285.734
93,0
2. Приходи од активирања учинака и робе
203
0
0,0
0
0,0
3. Повећање вредности залиха учинака
204
0
0,0
0
0,0
4. Смањење вредности залиха учинака
205
0
0,0
0
0,0
5. Остали пословни приходи
206
279.375
5,4
400.178
7,0
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ
207
4.950.175
96,2
5.353.205
94,1
1. Набавна вредност продате робе
208
4.719.734
91,7
5.067.523
89,1
2. Трошкови материјала
209
1.259
0,0
1.187
0,0
3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали личн 201
62.188
1,2
50.042
0,9
4. Трошкови амортизације и резервисања
211
746
0,0
347
0,0
5. Остали пословни расходи
212
166.248
3,2
234.106
4,1
ПОСЛОВНИ ДОБИТАК
213
197.712
3,8
332.707
5,9
214
0
0,0
0
0,0
IV ПОСЛОВНИ ГУБИТАК
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ
215
95.947
1,9
25.570
0,4
VI ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ
V
216
179.875
3,5
8.807
0,2
VII ОСТАЛИ ПРИХОДИ
217
89.807
1,7
203.863
3,6
VIII ОСТАЛИ РАСХОДИ
218
508.525
9,9
547.282
9,6
IX ДОБИТ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕ 219
0
0,0
6.051
0,1
ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПО 220
304.934
5,9
0
0,0
XI НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТА 221
0
0,0
0
0,0
XII НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВ 222
0
0,0
0
0,0
Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА
223
0
0,0
6.051
0,1
В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА
224
304.934
5,9
0
0,0
0
0,0
0
0,0
X
Г.
ПОРЕЗ НА ДОБИТАК
1. Порески расход периода
225
0
0,0
592
0,0
2. Одложени порески расходи периода
226
0
0,0
14
0,0
3. Одложени порески приходи периода
227
0
0,0
0
0,0
Д. 4. Исплаћена лична примања послодавцу
228
0
0,0
0
0,0
Ђ. НЕТО ДОБИТАК
229
0
0,0
5.445
0,1
Е. НЕТО ГУБИТАК
230
304.934
5,9
0
0,0
Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ У 231
0
0,0
0
0,0
З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛ. МАТИЧНОГ 232
0
0,0
0
0,0
И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ
0
0,0
0
0,0
1. Основна зарада по акцији
233
0
0
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији
234
0
0
Скраћени назив предузећа:
VELEFARM AD
Седиште предузећа:
Beograd
БИЛAНС СTAЊA
1
u 000 RSD
ПOЗИЦИJA
AOП
2
3
AKTИВA
А СТАЛНА ИМОВИНА
I
НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ
II
GOODWILL
001
002
003
III НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА
004
IV НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И Б 005
1. Некретнине, постројења и опрема
006
2. Инвестиционе некретнине
007
3. Биолошка средства
V ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ
1. Учешћа у капиталу
2. Остали дугорочни финансијски пласмани
008
009
010
011
Б ОБРТНА ИМОВИНА
012
I
ЗАЛИХЕ
013
II
СТАЛНА СРЕДСТВА НАМ. ПРОДАЈИ И СР. П 014
III КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАН 015
1. Потраживања
016
2. Потраживања за више плаћен порез на доб 017
3. Краткорочни финансијски пласмани
018
4. Готовински еквиваленти и готовина
019
5. ПДВ и АВР
В ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА
Г
Д
Ђ
Е
ПОСЛОВНА ИМОВИНА
ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА
УКУПНА АКТИВА
ВАНБИЛАНСНА АКТИВА
1
А КАПИТАЛ
020
021
022
023
024
025
ПOЗИЦИJA
AOП
2
3
ПАСИВА
I
ОСНОВНИ КАПИТАЛ
II
НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ
101
102
103
III РЕЗЕРВЕ
104
IV РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ
105
V НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХО 106
VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХО 107
VII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТAK
108
VIII ГУБИТАК
109
IX ОТКУПЉЕЊЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ
110
Б ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕ 111
I
ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА
II
ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
113
1. Дугорочни кредити
114
2. Остале дугорочне обавезе
III КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
1. Краткорочне финансијске обавезе
112
115
116
117
2. Обавезе по осн.средст.намењених прод. и 118
3. Обавезе из пословања
119
4. Остале краткорочне обавезе
120
5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних п 121
6. Обавезе по основу пореза на добитак
122
В ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ
123
Г УКУПНА ПАСИВА
Д ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА
124
125
2011
000 дин.
6
%
7
2010
000 дин.
8
%
9
2009
000 дин.
10
%
11
2008
000 дин.
12
%
13
2007
000 дин.
14
%
15
8.627.154 83,2 12.315.136 88,7 13.053.498 78,6 12.725.445 47,8 3.887.626 37,4
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
249.956
0,9
95.348
0,9
49.246
0,5
56.571
0,4
49.482
0,3
506.582
1,9
52.659
0,5
7.764.965 74,9 8.837.239 63,7 8.550.908 51,5
7.792.512 29,3 3.454.691 33,2
5.298.909 51,1 5.687.183 41,0 5.849.095 35,2
6.007.083 22,6 3.408.432 32,8
6,7
0,4
2.463.206 23,8 3.147.206 22,7 2.701.813 16,3
1.785.429
46.259
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.850
2.850
0
0
0
7,8
2,7
812.943
3.421.326 24,7 4.453.108 26,8
4.176.395 15,7
284.928
7,8
2,9
7,4
3,4
2,3
806.979
406.823
1.230.744
916.627
242.109
0,1
0,4
5.964
3.014.503 21,7 3.222.364 19,4
3.259.768 12,2
42.819
2,9
303.559
1.564.220 11,3 3.555.457 21,4 13.912.157 52,2 6.508.426 62,6
10.591
0,1
124.694
0,9
655.333
3,9
5.220.213 19,6
909.315
8,7
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
292.968
2,8
1.439.526 10,4 2.900.124 17,5
8.691.944 32,6 5.599.111 53,9
256.187
2,5
1.365.696
9,8
1.914.246 11,5
7.369.536 27,7 3.608.901 34,7
17.551
0,0
0
0,0
0,2
18.248
0,1
15.248
0,1
0
81
0,0
22.342
0,2
621.361
3,7
259.578
1,0
1.645.982 15,8
2.682
0,0
3.021
0,0
12.880
0,1
76.455
0,3
213.773
2,1
16.467
0,2
30.219
0,2
336.389
2,0
986.375
3,7
130.455
1,3
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
8.930.713 86,2 13.879.356 100,0 16.608.955 100,0 26.637.602 100,0 10.396.052 100,0
1.432.264 13,8
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
10.362.977 100,0 13.879.356 100,0 16.608.955 100,0 26.637.602 100,0 10.396.052 100,0
705.028
6,8
1.670.211 12,0 1.515.545
9,1
1.725.090
6,5
1.381.899 13,3
2011
000 дин.
6
%
7
2010
000 дин.
8
%
9
2009
000 дин.
10
%
11
0
0,0
66.596
0,5
2.833.917 17,1
3.897.738 37,6 3.897.738 28,1 3.897.738 23,5
0
0,0
0
0,0
0
0,0
269.232
2,6
269.232
1,9
269.232
1,6
2.459.543 23,7 2.912.639 21,0 2.462.846 14,8
58
0,0
253
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
383.753
2,3
122.152
1,2
40.806
0,3
0
0,0
6.748.723 65,1 7.054.072 50,8 3.412.146 20,5
0
0,0
0
0,0
0
0,0
10.275.833 99,2 13.684.357 98,6 13.690.321 82,4
9.325
0,1
0
0,0
0
0,0
170.401
1,6
281.586
2,0
215.021
1,3
157.022
1,5
234.516
1,7
135.527
0,8
13.379
0,1
47.070
0,3
79.494
0,5
10.096.107 97,4 13.402.771 96,6 13.475.300 81,1
5.944.980 57,4 9.457.698 68,1 8.009.429 48,2
0
0,0
0
0,0
0
0,0
3.779.600 36,5 3.840.393 27,7 5.368.362 32,3
19.550
0,2
18.656
0,1
53.929
0,3
333.623
3,2
86.024
0,6
43.580
0,3
18.354
0,2
0
0,0
0
0,0
87.144
0,8
128.403
0,9
84.717
0,5
10.362.977 100,0 13.879.356 100,0 16.608.955 100,0
705.028
6,8
1.670.211 12,0 1.515.545
9,1
2008
000 дин.
12
%
13
2007
000 дин.
14
%
15
7.028.849 26,4 4.637.355 44,6
3.897.738 14,6 3.499.115 33,7
0
0,0
0
0,0
246.949
0,9
646.949
6,2
2.762.345 10,4
191.729
1,8
1.003
0,0
296.748
1,1
417.562
1,6
299.562
2,9
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
19.606.846 73,6 5.758.697 55,4
0
0,0
0
0,0
1.337.861
5,0
1.764.129 17,0
1.219.643
4,6
1.731.759 16,7
118.218
0,4
32.370
0,3
18.268.985 68,6 3.992.513 38,4
4.197.473 15,8 1.714.449 16,5
0
0,0
0
0,0
14.006.282 52,6 2.199.208 21,2
15.919
0,1
13.883
0,1
42.382
0,2
60.367
0,6
6.929
0,0
4.606
0,0
1.907
0,0
2.055
0,0
26.637.602 100,0 10.396.052 100,0
1.725.090
6,5
1.381.899 13,3
Скраћени назив предузећа:
VELEFARM AD
Седиште предузећа:
Beograd
БИЛАНС УСПЕХА
u 000 RSD
ПOЗИЦИJA
AOП
2
3
1
2011
000 дин.
6
%
7
А. И ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА
I
II
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ
201
1. Приходи од продаје
202
2. Приходи од активирања учинака и робе
203
3. Повећање вредности залиха учинака
204
4. Смањење вредности залиха учинака
205
5. Остали пословни приходи
206
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ
207
1. Набавна вредност продате робе
208
2. Трошкови материјала
209
3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали 201
4. Трошкови амортизације и резервисања
211
5. Остали пословни расходи
212
III ПОСЛОВНИ ДОБИТАК
213
IV ПОСЛОВНИ ГУБИТАК
214
V ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ
215
VI ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ
216
VII ОСТАЛИ ПРИХОДИ
217
VIII ОСТАЛИ РАСХОДИ
218
IX ДОБИТ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ О 219
X ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ 220
XI НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБ 221
XII НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУ 222
Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА
223
В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА
224
Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК
1. Порески расход периода
225
2. Одложени порески расходи периода
226
3. Одложени порески приходи периода
227
Д. 4. Исплаћена лична примања послодавцу 228
Ђ. НЕТО ДОБИТАК
229
Е. НЕТО ГУБИТАК
230
Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСК 231
З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛ. МАТИ 232
И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ
1. Основна зарада по акцији
233
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији 234
900.451
637.281
415
0
0
262.755
1.162.181
345.361
58.925
237.965
162.919
357.011
0
261.730
354.585
537.663
1.064.587
1.540.750
0
920.971
0
0
0
920.971
0
0
5.847
0
0
0
926.818
0
0
0
0
0
100,0
70,8
0,0
0,0
0,0
29,2
129,1
38,4
6,5
26,4
18,1
39,6
0,0
29,1
39,4
59,7
118,2
171,1
0,0
102,3
0,0
0,0
0,0
102,3
0,0
0,0
0,6
0,0
0,0
0,0
102,9
0,0
0,0
0,0
2010
000 дин.
8
2.292.153
2.009.966
1.249
0
0
280.938
2.423.599
1.390.611
102.990
303.852
163.356
462.790
0
131.446
450.232
1.183.705
115.679
1.928.410
0
2.677.650
0
33.923
0
2.711.573
0
0
4.885
0
0
0
2.716.458
0
0
0
0
0
%
9
100,0
87,7
0,1
0,0
0,0
12,3
105,7
60,7
4,5
13,3
7,1
20,2
0,0
5,7
19,6
51,6
5,0
84,1
0,0
116,8
0,0
1,5
0,0
118,3
0,0
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
118,5
0,0
0,0
0,0
2009
000 дин.
10
%
11
2008
000 дин.
12
%
13
5.648.375 100,0 11.544.989 100,0
5.402.261 95,6
9.845.659 85,3
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0,0
0,0
0
0
4,4
246.114
1.699.330 14,7
5.447.107 96,4 10.326.548 89,4
4.531.127 80,2
9.036.882 78,3
1,6
0,9
87.783
106.335
5,8
6,4
325.052
742.217
164.749
2,9
105.831
0,9
338.396
6,0
335.283
2,9
201.268
3,6
1.218.441 10,6
0
0,0
0
0,0
4,2
185.167
3,3
479.820
2.161.832 38,3
1.113.831
9,6
42.712
0,8
1.257.532 10,9
188.311
3,3
1.720.545 14,9
0
0,0
121.417
1,1
1.920.996 34,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
121.417
1,1
1.920.996 34,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
15.973
0,1
0
0,0
0
0,0
190.839
3,4
163
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
105.607
0,9
1.730.157 30,6
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0
0
0
2007
000 дин.
14
%
15
6.380.074 100,0
5.864.718 91,9
0
0,0
0
0,0
0,0
0
8,1
515.356
6.042.213 94,7
4.910.329 77,0
1,3
81.143
685.184 10,7
93.570
1,5
271.987
4,3
337.861
5,3
0
0,0
207.856
3,3
489.935
7,7
735.073 11,5
657.383 10,3
133.472
2,1
0
0,0
0
0,0
0
0,0
133.472
2,1
0
0,0
0
0,0
7.031
0,1
845
0,0
0
0,0
0
0,0
125.596
2,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0
Скраћени назив предузећа:
VELEFARM AD - KONSOLIDOVANI
Седиште предузећа:
Mesto
БИЛAНС СTAЊA
1
u 000 RSD
ПOЗИЦИJA
AOП
2
3
AKTИВA
А СТАЛНА ИМОВИНА
2011
000 дин.
6
%
7
2010
000 дин.
8
%
9
33,9 14.052.131
2009
000 дин.
10
%
11
48,1 13.228.390
2008
000 дин.
12
%
13
42,3 13.526.858
2007
000 дин.
14
%
15
001
9.136.657
48,2
4.184.362
22,8
I
НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ
002
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
II
GOODWILL
003
282.071
1,0
282.071
1,0
566.156
1,8
407.111
1,4
193.264
1,1
III
НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА
004
56.317
0,2
57.190
0,2
50.656
0,2
508.154
1,8
53.331
0,3
IV НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛО 005
1. Некретнине, постројења и опрема
006
2. Инвестиционе некретнине
007
8.790.452
32,6 11.095.276
37,9
9.140.379
29,2
9.082.432
32,3
3.813.489
20,8
6.071.393
22,5
6.798.036
23,3
6.756.799
21,6
5.934.134
21,1
3.743.260
20,4
0,4
2.716.209
10,1
4.294.390
14,7
2.383.580
7,6
3.148.298
11,2
70.229
3. Биолошка средства
008
2.850
0,0
2.850
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ
1. Учешћа у капиталу
009
7.817
0,0
2.617.594
9,0
3.471.199
11,1
3.529.161
12,6
124.278
0,7
010
1.425
0,0
109.500
0,4
245.813
0,8
269.784
1,0
29.089
0,2
2. Остали дугорочни финансијски пласмани
011
6.392
0,0
2.508.094
8,6
3.225.386
10,3
3.259.377
11,6
95.189
0,5
Б ОБРТНА ИМОВИНА
012
4.646.093
17,3
9.045.863
57,7 14.563.250
51,8 14.186.130
77,2
I
ЗАЛИХЕ
013
642.347
2,4
2.342.469
8,0
6.263.077
20,0
6.022.887
21,4
3.065.959
16,7
II
СТАЛНА СРЕДСТВА НАМ. ПРОДАЈИ И СР. ПОСЛ. 014
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
III
КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И Г 015
1. Потраживања
016
4.003.746
14,9
6.703.394
22,9 11.807.197
37,7
8.540.363
30,4 11.120.171
60,5
31,3
V
30,9 18.070.274
3.664.922
13,6
6.120.616
20,9
9.174.426
29,3
7.235.470
25,8
5.754.798
2. Потраживања за више плаћен порез на добитак
017
19.155
0,1
40.689
0,1
63.354
0,2
207
0,0
639
0,0
3. Краткорочни финансијски пласмани
018
10.736
0,0
92.433
0,3
1.245.034
4,0
318.059
1,1
4.005.019
21,8
4. Готовински еквиваленти и готовина
019
95.583
0,4
59.617
0,2
170.497
0,5
228.187
0,8
698.104
3,8
020
213.350
0,8
390.039
1,3
1.153.886
3,7
758.440
2,7
661.611
3,6
В
5. ПДВ и АВР
ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА
021
1.746
0,0
1.408
0,0
667
0,0
252
0,0
0
0,0
Г
Д
Ђ
Е
ПОСЛОВНА ИМОВИНА
ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА
УКУПНА АКТИВА
ВАНБИЛАНСНА АКТИВА
022
13.784.496
51,2 23.099.402
79,0 31.299.331 100,0 28.090.360 100,0 18.370.492 100,0
023
13.141.420
48,8
21,0
024
26.925.916 100,0 29.237.627 100,0 31.299.331 100,0 28.090.360 100,0 18.370.492 100,0
1
А КАПИТАЛ
025
705.028
ПOЗИЦИJA
AOП
2011
000 дин.
2
3
ПАСИВА
6
2,6
%
7
6.138.225
1.670.211
2010
000 дин.
8
0
5,7
%
9
0
2009
000 дин.
10
0,0
0
0,0
%
11
0
2008
000 дин.
12
0,0
0
0,0
%
13
0
2007
000 дин.
14
0,0
0,0
%
15
101
0
0,0
0
0,0
2.214.439
7,1
6.229.834
22,2
4.708.894
25,6
I
ОСНОВНИ КАПИТАЛ
102
3.921.293
14,6
3.921.293
13,4
3.921.292
12,5
3.920.365
14,0
3.522.670
19,2
II
НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ
103
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
III
РЕЗЕРВЕ
104
291.925
1,1
334.732
1,1
278.596
0,9
255.599
0,9
647.415
3,5
IV РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ
105
2.464.224
9,2
3.372.389
11,5
2.549.605
8,1
2.224.324
7,9
234.512
1,3
V
НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ
106
58
0,0
253
0,0
0
0,0
1.003
0,0
1,1
VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ
107
0
0,0
0
0,0
383.753
1,2
296.748
VII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТAK
108
1.034.797
3,8
368.840
1,3
363.334
1,2
125.291
0,4
304.297
1,7
VIII ГУБИТАК
109
7.709.845
28,6
7.989.332
27,3
4.514.635
14,4
0
0,0
0
0,0
0,0
8.175
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
77,8 13.661.598
74,4
IX ОТКУПЉЕЊЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ
110
2.452
Б ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ
111
26.836.512
I
ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА
112
9.323
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
II
ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
113
486.811
1,8
978.071
3,3
3.032.190
9,7
1.577.716
5,6
1.793.782
9,8
1. Дугорочни кредити
114
446.382
1,7
868.078
3,0
874.577
2,8
1.451.910
5,2
1.734.622
9,4
2. Остале дугорочне обавезе
115
40.429
0,2
109.993
0,4
2.157.613
6,9
125.806
0,4
59.160
0,3
КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
116
26.340.378
1. Краткорочне финансијске обавезе
117
2. Обавезе по осн.средст.намењених прод. и средс 118
III
В
99,7 29.107.677
99,6 29.000.144
92,7 21.858.302
97,8 28.129.606
96,2 25.967.954
83,0 20.280.586
72,2 11.865.352
64,6
5.479.588
20,4
7.509.431
25,7
6.242.995
19,9
4.355.697
15,5
2.568.318
14,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
61,4 15.040.295
53,5
9.195.402
50,1
3. Обавезе из пословања
119
19.950.683
74,1 19.779.741
67,7 19.230.653
4. Остале краткорочне обавезе
120
96.329
0,4
69.192
0,2
170.077
0,5
19.314
0,1
15.879
0,1
5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних приход 121
736.194
2,7
743.050
2,5
323.649
1,0
853.173
3,0
80.875
0,4
6. Обавезе по основу пореза на добитак
122
77.584
0,3
28.192
0,1
580
0,0
12.107
0,0
4.878
0,0
ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ
123
89.404
0,3
129.950
0,4
84.748
0,3
2.224
0,0
2.464
0,0
Г УКУПНА ПАСИВА
Д ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА
124
125
26.925.916 100,0 29.237.627 100,0 31.299.331 100,0 28.090.360 100,0 18.370.492 100,0
705.028
2,6
1.670.211
5,7
0
0,0
0
0,0
0
0,0
Скраћени назив предузећа:
VELEFARM AD - KONSOLIDOVANI
Седиште предузећа:
Mesto
БИЛАНС УСПЕХА
u 000 RSD
ПOЗИЦИJA
AOП
2
3
1
2011
000 дин.
6
%
7
2010
000 дин.
8
%
9
2009
000 дин.
10
%
11
2008
000 дин.
12
%
13
2007
000 дин.
14
%
15
А. ВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА
I
II
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ
201
8.419.686 100,0 17.376.934 100,0 20.478.340 100,0 22.793.503 100,0 17.372.191 100,0
1. Приходи од продаје
202
8.042.410
2. Приходи од активирања учинака и робе
203
1.610
0,0
8.767
0,1
0
0,0
0
0,0
0
0,0
3. Повећање вредности залиха учинака
204
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
4. Смањење вредности залиха учинака
205
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
5. Остали пословни приходи
206
375.666
4,5
140.879
0,8
144.515
0,7
1.838.548
8,1
1.763.748
10,2
97,6 21.549.500
94,5 16.151.723
93,0
87,2 19.885.534
87,2 14.739.981
84,8
95,5 17.227.288
99,1 20.333.825
99,3 20.954.955
91,9 15.608.443
89,8
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ
207
1. Набавна вредност продате робе
208
2. Трошкови материјала
209
92.544
1,1
132.338
0,8
116.110
0,6
124.261
0,5
90.323
0,5
3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали личн 201
931.385
11,1
1.121.678
6,5
1.268.502
6,2
973.796
4,3
893.688
5,1
4. Трошкови амортизације и резервисања
211
234.129
2,8
227.314
1,3
216.039
1,1
140.742
0,6
107.197
0,6
5. Остали пословни расходи
212
734.822
8,7
716.055
4,1
524.103
2,6
425.167
1,9
320.534
1,8
ПОСЛОВНИ ДОБИТАК
213
0
0,0
0
0,0
490.876
2,4
1.244.003
5,5
1.220.468
7,0
IV ПОСЛОВНИ ГУБИТАК
214
2.178.924
25,9
1.572.738
9,1
0
0,0
0
0,0
0
0,0
V
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ
215
708.604
8,4
302.827
1,7
217.827
1,1
563.924
2,5
332.572
1,9
VI ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ
216
2.065.174
24,5
3.136.040
18,0
2.790.572
13,6
1.513.519
6,6
507.553
2,9
VII ОСТАЛИ ПРИХОДИ
217
1.338.806
15,9
203.435
1,2
54.051
0,3
2.604.260
11,4
1.015.242
5,8
VIII ОСТАЛИ РАСХОДИ
10,6
III
10.598.610 125,9 18.949.672 109,1 19.987.464
8.605.730 102,2 16.752.287
96,4 17.862.710
218
4.683.864
55,6
3.962.884
22,8
444.000
2,2
2.819.789
12,4
1.836.761
IX ДОБИТ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕ 219
0
0,0
0
0,0
0
0,0
78.879
0,3
223.968
1,3
ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПО 220
6.880.552
81,7
8.165.400
47,0
2.471.818
12,1
0
0,0
0
0,0
XI НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТА 221
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
XII НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВ 222
0
0,0
27.107
0,2
0
0,0
0
0,0
0
0,0
X
Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА
223
0
0,0
0
0,0
0
0,0
78.879
0,3
223.968
1,3
В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА
224
6.880.552
81,7
8.192.507
47,1
2.471.818
12,1
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
1. Порески расход периода
225
51.741
0,6
32.992
0,2
0
0,0
27.023
0,1
9.509
0,1
2. Одложени порески расходи периода
226
5.873
0,1
9.076
0,1
0
0,0
0
0,0
936
0,0
3. Одложени порески приходи периода
227
0
0,0
0
0,0
0
0,0
448
0,0
0
0,0
Д. 4. Исплаћена лична примања послодавцу
228
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
Ђ. НЕТО ДОБИТАК
229
0
0,0
0
0,0
0
0,0
52.304
0,2
213.523
1,2
Е. НЕТО ГУБИТАК
230
6.938.166
82,4
8.234.575
47,4
2.471.818
12,1
0
0,0
0
0,0
Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ У 231
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
11.876
0,1
З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛ. МАТИЧНОГ 232
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
201.647
1,2
И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
Г.
ПОРЕЗ НА ДОБИТАК
1. Основна зарада по акцији
233
0
0
0
0
0
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији
234
0
0
0
0
0
Скраћени назив предузећа:
VFB
Седиште предузећа:
Beograd
БИЛAНС СTAЊA
1
u 000 RSD
ПOЗИЦИJA
AOП
2
3
AKTИВA
А СТАЛНА ИМОВИНА
2011
000 дин.
6
%
7
2010
000 дин.
8
%
9
2009
000 дин.
10
%
11
2008
000 дин.
%
12
13
001
166.091
1,1
1.885
0,0
3.209
0,0
0
0,0
НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ
002
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
II
GOODWILL
003
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
III
НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА
004
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
IV НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛО 005
1. Некретнине, постројења и опрема
006
2. Инвестиционе некретнине
007
166.091
1,1
1.072
0,0
187
0,0
0
0,0
6.914
0,0
1.072
0,0
187
0,0
0
0,0
159.177
1,1
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
I
V
3. Биолошка средства
008
ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ
1. Учешћа у капиталу
009
0
0,0
813
0,0
3.022
0,0
0
0,0
010
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0,0
3.022
0,0
0
0,0
011
0
0,0
813
Б ОБРТНА ИМОВИНА
2. Остали дугорочни финансијски пласмани
012
949.731
6,3
5.586.339
30,9 16.786.821 100,0
44 100,0
I
ЗАЛИХЕ
013
6.100
0,0
1.004.210
5,6
5.142.066
30,6
0
0,0
II
СТАЛНА СРЕДСТВА НАМ. ПРОДАЈИ И СР. ПОСЛ. 014
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
III
КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И Г 015
1. Потраживања
016
943.631
6,2
4.582.129
25,4 11.644.755
69,4
835.932
5,5
4.316.106
23,9
6.085.479
36,2
0
0,0
017
0
0,0
20.834
0,1
9.120
0,1
0
0,0
0
0,0
2. Потраживања за више плаћен порез на добитак
44 100,0
3. Краткорочни финансијски пласмани
018
11.163
0,1
52.945
0,3
4.677.758
27,9
4. Готовински еквиваленти и готовина
019
2.859
0,0
1.605
0,0
91.200
0,5
5. ПДВ и АВР
ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА
020
93.677
0,6
190.639
1,1
781.198
4,7
0
0,0
В
021
0
0,0
17
0,0
0
0,0
0
0,0
Г
Д
Ђ
Е
ПОСЛОВНА ИМОВИНА
ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА
УКУПНА АКТИВА
ВАНБИЛАНСНА АКТИВА
022
1.115.822
7,4
5.588.241
023
13.999.975
024
15.115.797 100,0 18.063.094 100,0 16.790.030 100,0
1
А КАПИТАЛ
025
0
ПOЗИЦИJA
AOП
2011
000 дин.
2
3
ПАСИВА
6
92,6 12.474.853
0,0
%
7
0
2010
000 дин.
8
44 100,0
30,9 16.790.030 100,0
69,1
0
0,0
%
9
0
2009
000 дин.
10
44 100,0
0,0
0
0,0
%
11
0,0
44 100,0
0
0,0
2008
000 дин.
%
12
13
101
0
0,0
0
0,0
119.895
0,7
44 100,0
I
ОСНОВНИ КАПИТАЛ
102
44
0,0
44
0,0
44
0,0
44 100,0
II
НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ
103
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
III
РЕЗЕРВЕ
104
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
IV РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ
105
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
V
НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ
106
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ
107
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
VII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТAK
108
99.812
0,7
0
0,0
119.851
0,7
0
0,0
VIII ГУБИТАК
109
99.856
0,7
44
0,0
0
0,0
0
0,0
IX ОТКУПЉЕЊЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ
110
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
Б ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ
111
15.115.645 100,0 18.063.093 100,0 16.670.134
99,3
0
0,0
I
ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА
112
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
II
ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
113
0
0,0
308.691
1,7
2.055.662
12,2
0
0,0
1. Дугорочни кредити
114
0
0,0
308.691
1,7
0
0,0
0
0,0
2. Остале дугорочне обавезе
115
0
0,0
0
0,0
2.055.662
12,2
0
0,0
КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ
116
98,3 14.614.472
87,0
0
0,0
1. Краткорочне финансијске обавезе
117
9,2
0
0,0
0,0
III
2. Обавезе по осн.средст.намењених прод. и средс 118
В
15.115.645 100,0 17.754.402
3.697.059
0
24,5
4.422.456
0,0
0
74,8 12.727.963
24,5
1.541.487
0,0
0
0,0
0
70,5 12.733.998
75,8
0
0,0
3. Обавезе из пословања
119
11.300.547
4. Остале краткорочне обавезе
120
31.052
0,2
24.662
0,1
85.903
0,5
0
0,0
5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних приход 121
86.987
0,6
579.321
3,2
253.084
1,5
0
0,0
6. Обавезе по основу пореза на добитак
122
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ
123
152
0,0
1
0,0
1
0,0
0
0,0
Г УКУПНА ПАСИВА
Д ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА
124
125
15.115.797 100,0 18.063.094 100,0 16.790.030 100,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
44 100,0
0
0,0
Скраћени назив предузећа:
VFB
Седиште предузећа:
Beograd
БИЛАНС УСПЕХА
u 000 RSD
ПOЗИЦИJA
AOП
2
3
1
2011
000 дин.
6
%
7
2010
000 дин.
8
%
9
2009
000 дин.
10
%
11
2008
000 дин.
%
12
13
А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА
I
II
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ
201
2.165.107 100,0 12.341.359 100,0 15.576.664 100,0
0 #####
1. Приходи од продаје
202
2.162.981
0 #####
2. Приходи од активирања учинака и робе
203
238
0,0
6.172
0,1
0
0,0
0 #####
3. Повећање вредности залиха учинака
204
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0 #####
4. Смањење вредности залиха учинака
205
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0 #####
5. Остали пословни приходи
206
1.888
0,1
645
0,0
0
0,0
0 #####
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ
207
3.019.796 139,5 13.758.522 111,5 14.929.972
95,8
0 #####
1. Набавна вредност продате робе
208
2.318.808 107,1 12.814.802 103,8 13.834.303
88,8
0 #####
2. Трошкови материјала
209
2.615
0,1
9.378
0,1
8.439
0,1
0 #####
3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали личн 201
424.308
19,6
490.327
4,0
591.137
3,8
0 #####
99,9 12.334.542
99,9 15.576.664 100,0
4. Трошкови амортизације и резервисања
211
877
0,0
220
0,0
26
0,0
0 #####
5. Остали пословни расходи
212
273.188
12,6
443.795
3,6
496.067
3,2
0 #####
ПОСЛОВНИ ДОБИТАК
213
0
0,0
0
0,0
646.692
4,2
0 #####
IV ПОСЛОВНИ ГУБИТАК
214
854.689
39,5
1.417.163
11,5
0
0,0
0 #####
V
III
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ
215
273.039
12,6
75.999
0,6
27.543
0,2
1 #####
VI ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ
216
1.111.504
51,3
1.571.309
12,7
433.228
2,8
1 #####
VII ОСТАЛИ ПРИХОДИ
217
4.170.971 192,6
18.080
0,1
2.817
0,0
0 #####
VIII ОСТАЛИ РАСХОДИ
218
3.703.020 171,0
9.372.490
75,9
123.972
0,8
0 #####
0
0,0
119.852
0,8
0 #####
56,6 12.266.883
0 #####
IX ДОБИТ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕ 219
0
0,0
ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПО 220
1.225.203
99,4
0
0,0
XI НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТА 221
292
0,0
0
0,0
0
0,0
0 #####
XII НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВ 222
0
0,0
14.495
0,1
0
0,0
0 #####
0,0
0
0,0
119.852
0,8
0 #####
56,6 12.281.378
99,5
0
0,0
0 #####
X
Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА
223
0
В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА
224
1.224.911
Г.
ПОРЕЗ НА ДОБИТАК
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0 #####
0 #####
1. Порески расход периода
225
0
0,0
0
0,0
0
0,0
2. Одложени порески расходи периода
226
0
0,0
0
0,0
1
0,0
0 #####
3. Одложени порески приходи периода
227
0
0,0
17
0,0
0
0,0
0 #####
Д. 4. Исплаћена лична примања послодавцу
228
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0 #####
Ђ. НЕТО ДОБИТАК
229
0
0,0
0
0,0
119.851
0,8
0 #####
Е. НЕТО ГУБИТАК
230
1.224.911
56,6 12.281.361
99,5
0
0,0
0 #####
Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ У 231
0
0,0
0
0,0
0 #####
0,0
0
З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛ. МАТИЧНОГ 232
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0 #####
И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0 #####
1. Основна зарада по акцији
233
0
0
0
0
2. Умањена (разводњена) зарада по акцији
234
0
0
0
0
Скраћени назив предузећа:
SANITARIJA AD - predstečajni postupak
Седиште предузећа:
Novi sad
БИЛAНС СTAЊA
1
u 000 RSD
ПOЗИЦИJA
AOП
2
3
AKTИВA
А СТАЛНА ИМОВИНА
2011
000 дин.
6
%
7
2010
000 дин.
8
%
9
2009
000 дин.
10
%
11
2008
000 дин.
%
12
13
001
51.297
18,7
652.457
83,2
266.520
24,4
345.718
30,1
НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ
002
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
II
GOODWILL
003
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
III
НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА
004
447
0,2
619
0,1
790
0,1
687
0,1
IV НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛО 005
1. Некретнине, постројења и опрема
006
2. Инвестиционе некретнине
007
50.770
18,5
641.522
81,9
265.645
24,3
344.572
30,0
I
9.470
3,5
600.222
76,6
240.790
22,0
255.352
22,2
41.300
15,1
41.300
5,3
23.970
2,2
89.220
7,8
3. Биолошка средства
008
0
0,0
0
0,0
885
0,1
0
0,0
ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ
1. Учешћа у капиталу
009
80
0,0
10.316
1,3
85
0,0
459
0,0
010
80
0,0
80
0,0
85
0,0
85
0,0
2. Остали дугорочни финансијски пласмани
011
0
0,0
10.236
1,3
0
0,0
374
0,0
Б ОБРТНА ИМОВИНА
012
36.645
13,4
109.046
13,9
613.519
56,1
802.441
69,9
21,0
V
I
ЗАЛИХЕ
013
1.000
0,4
2.123
0,3
96.516
8,8
241.194
II
СТАЛНА СРЕДСТВА НАМ. ПРОДАЈИ И СР. ПОСЛ. 014
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
III
КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И Г 015
1. Потраживања
016
35.645
13,0
106.923
13,6
517.003
47,3
561.247
48,9
45,2
33.960
12,4
98.244
12,5
488.919
44,7
519.072
2. Потраживања за више плаћен порез на добитак
017
196
0,1
196
0,0
196
0,0
196
0,0
3. Краткорочни финансијски пласмани
018
0
0,0
0
0,0
4.550
0,4
0
0,0
4. Готовински еквиваленти и готовина
019
15
0,0
6.248
0,8
15.849
1,4
8.779
0,8
020
1.474
0,5
2.235
0,3
7.4