PREDLAGAĈ:
IZOLACIJA AD
UNAPRED PRIPREMLJEN PLAN REORGANIZACIJE
IZOLACIJA AD BEOGRAD
Beograd, novembar 2013. godine
SADRŢAJ
1
UVOD, OPŠTI PODACI I OKOLNOSTI KOJE SU DOVELE DO FINANSIJSKIH TEŠKOĆA 1
2
POPIS MERA I SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PLANA I NAĈIN NA KOJI ĆE SE
REORGANIZACIJA SPROVESTI ................................................................................................. 3
LISTA POVERILACA SA PODELOM NA KLASE POVERILACA I KRITERIJUMI NA
OSNOVU KOJIH SU KLASE FORMIRANE .............................................................................. 16
VISINA NOVĈANIH IZNOSA ILI IMOVINA KOJA ĆE SLUŢITI ZA POTPUNO ILI
DELIMIĈNO NAMIRENJE PREMA ISPLATNOM REDU, KAO I POSTUPAK ZA
IZMIRENJE POTRAŢIVANJA I VREMENSKA DINAMIKA TIH PLAĆANJA ...................... 25
OPIS POSTUPKA PRODAJE IMOVINE ..................................................................................... 28
3
4
5
6
ROKOVI ZA IZVRŠENJE PLANA REORGANIZACIJE I ROKOVI ZA REALIZACIJU
GLAVNIH ELEMENATA PLANA REORGANIZACIJE ........................................................... 34
7
NAZNAĈENJE PRAVA POVERILACA ..................................................................................... 35
8
9
SPISAK ĈLANOVA ORGANA UPRAVLJANJA I IZNOS NAKNADA ZA NJIHOV RAD .... 36
ANGAŢOVANJE STRUĈNJAKA................................................................................................ 37
10 NEZAVISNO STRUĈNO LICE ZA PRAĆENJE SPROVOĐENJA PLANA ............................. 38
11 GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA PRETHODNE TRI GODINE SA FINANSIJSKOM ANALIZOM .. 39
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
Analiza strukture sredstava ................................................................................................................ 42
Analiza strukture izvora sredstava ..................................................................................................... 43
Neto obrtni kapital ............................................................................................................................. 44
Pokazatelji solventnosti ..................................................................................................................... 45
Pokazatelji likvidnosti ....................................................................................................................... 46
Struktura prihoda, rashoda i rezultata ................................................................................................ 46
Analiza obrta ..................................................................................................................................... 51
Rentabilitet i zaraĊivaĉka sposobnost ................................................................................................ 52
12 IZVEŠTAJ I MIŠLJENJE REVIZORA ZA PRETHODNE TRI GODINE .................................. 53
13 FINANSIJSKE PROJEKCIJE........................................................................................................ 54
13.1
13.2
Projekcije poslovnih performansi ...................................................................................................... 56
Projekcije novĉanih tokova ............................................................................................................... 59
14 PROCENA NOVĈANOG IZNOSA ZA SLUĈAJ BANKROTSTVA ......................................... 61
15 DATUM POĈETKA PRIMENE PLANA ..................................................................................... 63
16 ROK SPROVOĐENJA PLANA .................................................................................................... 64
17 ODREDBA O NAMIRENJU POVERILACA KOJI NISU OBUHVAĆENI PLANOM
REORGANIZACIJE ...................................................................................................................... 65
18 POTPISANE IZJAVE VEĆINSKIH POVERILACA ................................................................... 66
19 IZJAVA STEĈAJNOG DUŢNIKA O VERODOSTOJNOSTI PODATAKA I INFORMACIJA 67
20 VANREDNI IZVEŠTAJ REVIZORA SA STANJEM NA DAN 30.09.2013. GODINE ............. 68
21 PODACI O POSTUPKU PRIPREME PLANA ............................................................................. 69
22 IZJAVA LICENCIRANOG STEĈAJNOG UPRAVNIKA O IZVODLJIVOSTI PLANA .......... 70
23 IZVEŠTAJ O OĈEKIVANIM DOGAĐAJIMA U POSLOVANJU NAKON SAĈINJAVANJA
PLANA I PREGLED OBAVEZA U NAREDNIH 90 DANA KAO I NAĈIN NJIHOVOG
NAMIRENJA ................................................................................................................................. 71
PRILOZI ............................................................................................................................................... 73
1
UVOD, OPŠTI PODACI I OKOLNOSTI KOJE SU DOVELE DO
FINANSIJSKIH TEŠKOĆA
OPŠTI PODACI, DELATNOST I ORGANIZACIJA DRUŠTVA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Naziv privrednog društva i adresa:, GRAĐEVINSKO SPECIJALIZOVANO
PREDUZEĆE IZOLACIJA A.D. BEOGRAD, Kumodraška 257
Matiĉni broj: 07015135
Poreski identifikacioni broj: 101739188
Šifra delatnosti: 4399
Naziv delatnosti: Ostali nepomenuti specifiĉni graĊevinski radovi
Organizacija: Akcionarsko društvo
Zakonski zastupnik društva: Aleš Slavec, izvršni direktor
ISTORIJAT PREDUZEĆA
Preduzeće „IZOLACIJA“ je osnovano 1959. godine . Organizovano je kao akcionarsko
društvo i specijalizovano za izvoĊenje izolaterskih radova. U toku pedesetogodišnjeg
postojanja, delilo je u velikoj meri sudbiu drţave Jugoslavije, sa ĉiji je i predznakom nastalo,
zato što je od poĉetka imalo radne jedinice, osnovane na teritorijanom princpu, gotovo u svim
Republikama i Pokrajinama tadašnje federalne drţave. Moglo bi se reći da je preduzeće
uspešno iskoristilo sve prednosti tadašnjeg sistema dok je drţava napredovala, ali i iskusilo
sve nedaće i padove, od trenutka kada je drţava poĉela da se dezintegriše.
Otvaranje ka inostranstvu već od 1974. do 1990. najpre u DDR-u, a zatim i u afriĉkim
zemljana i na Bliskom istoku imalo je dalekoseţne efekte jer je to bilo vreme kada je
kadrovski ojaĉana, kad su osvojena nova znanja i primenjene nove tehnologije, a broj
zaposlenih premašio 1.000 ljudi s jedne strane i kada su ugovoreni i realizovani poslovi
premašivali cifre od nekoliko desetina miliona dolara godišnje.
Teška vremena dezintegracije zemlje,sancije,ratovi, inflacija koji su obeleţili period 19902000. negativno su se odrazili i na poslovanje u tom periodu. Iako je imala ugovorene
poslove, sve su se teţe realizovali, a još teţe naplaćivali, a struĉni ljudi i radna snaga odlazili.
U kratkom vremenskom periodu promenjen je gotovo ceo rukovodeći tim, a broj zaposlenih
je do kraja decenije spao na 250-300 ljudi.
U periodu 2000-2008. godine, periodu tranzicije kroz koju su prošle sve zemlje koje su danas
ĉlanice Evropske Unije IZOLACIJA je postala Akcionarsko društvo, koje u ime i za raĉun
svojih akcionara ugovara i realizuje poslove, a postignuti rezultati su dali nadu da je moguće
u budućnosti povratiti ugled i renome preduzeća.
IZOLACIJA je 2008. godine privatizovana metodom javne aukcije – kupac 70% društvenog
kapitala je firma Unireal iz Slovenije. Nakon privatizacije zadatak novog menadţmenta je bio
oţiveti poslovanje i vratiti IZOLACIJU na lidersku poziciju, oslanjajući se prvenstveno na
sopstvene resurse, uz korišćenje integrisanog znanja i iskustva.
Put je trasiran konceptom: da se na osnovu višedecenijskog iskustva i integrisanog znanja,
upotrebom tehnološki naprednih rešenja i proizvoda, klijentima ponude funkcionalna rešenja
i proizvodi.
1
Iz koncepta je razvijena vizija: da IZOLACIJA postane liderska kompanija na trţištu koja na
osnovu tradicionalnih vrednosti unutar višedecenijske prakse nudi: klijentima vrhunsku
uslugu, najkvalitetnije proizvode, najoptimalnija i najracionalnija sistemska rešanja, a
zaposlenima stimulativno radno okruţenje, uz konstantni napredak i edukaciju.
SPEKTAR DELATNOSTI PRIVREDNOG DRUŠTVA
Delatnost kompanije je podeljena u više segmenata:
1.
Izolaterski radovi
 Hidroizolacija temelja,ravnih krovova i terasa
 Hidroizolacija tunela
 Hidroizolacija mostova, vijadukta
 Hidroizolacija kanala, laguna, rezervoara, retenzija, deponija i sl.
2.
Industrijski podovi
 Ferbetoni, podovi od epoksidnih, poliuretanskih, akrilastih masa-premaza,
kiselootporni podovi,antistatik podovi.
OKOLNOSTI KOJE SU DOVELE DO FINANSIJSKIH TEŠKOĆA
Novonastala kriza u poslovanju ima svoje ekterne i interne uzroke koji se najpre mogu
prepoznati u nelikvidnosti privrede, a naroĉito u našoj delatnosti što se odraţava na
nemogućnosti naplate potraţivanja u roku. Interni uzroci su kadrovska predimenzioniranost
firme u ovako kriznim uslovima, izuzetno visoki troškovi koji opterećuju rad kao i loše
ugovoreni poslovi što je imalo za posledicu zaduţenja kod banaka.
2
2
POPIS MERA I SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PLANA I NAĈIN
NA KOJI ĆE SE REORGANIZACIJA SPROVESTI
Vraćanje duga svim neobezbeĊenim poveriocima prvog isplatnog reda u punom iznosu
do dana poĉetka primene Plana reorganizacije.
U prvi isplatni red spadaju:
 neisplaćene neto zarade zaposlenih i bivših zaposlenih sa kamatom od dana
dospeća do dana otvaranja steĉajnog postupka u iznosu minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana pre otvaranja steĉajnog postupka i
 neisplaćeni doprinosi za penzijsko-invalidsko osiguranje zaposlenih za poslednje
dve godine pre otvaranja steĉaja ĉija osnovica i obraĉun ĉini iznos minimalne
zarade.
Poverioci po osnovu prvog isplatnog reda na dan pravljenja revizorskog izveštaja imaju
potraţivanje u iznosu od 9.782.102,51 dinara. Za ovu klasu je predviĊeno namirenje u punom
iznosu pre poĉetka primene plana i shodno tome ova klasa ne uĉestvuje u glasanju za Plan
reorganizacije.
Vraćanje duga svim neobezbeĊenim poveriocima drugog isplatnog reda u punom iznosu
do dana poĉetka primene Plana reorganizacije.
Poverioci po osnovu javnih prihoda na dan pravljenja revizorskog izveštaja imaju
potraţivanje u iznosu od 1.980.731,09 dinara. Za ovu klasu je predviĊeno namirenje u punom
iznosu pre poĉetka primene plana i shodno tome ova klasa ne uĉestvuje u glasanju za Plan
reorganizacije.
Vraćanje duga svim neobezbeĊenim poveriocima trećeg isplatnog reda u roku od tri
godine u punom iznosu sa kamatnom stopom od 5% godišnje
Unapred pripremljenim planom reorganizacije se predviĊa vraćanje duga svim
neobezbeĊenim poveriocima trećeg isplatnog reda u iznosu od 26.032.851,77 dinara u roku
od tri godine sa kamatnom stopom od 5% i bez valutne klauzule.
Predvidjen je grace period od devet meseci, a zatim 10 tromeseĉnih rata glavnice sa
obraĉunatom kamatom po prostom kamatnom raĉunu.
Vraćanje duga svim neobezbeĊenim poveriocima trećeg isplatnog reda - povezana lica u
roku od tri godine u punom iznosu sa kamatnom stopom od 5% godišnje
Unapred pripremljenim planom reorganizacije se predviĊa vraćanje duga svim
neobezbeĊenim poveriocima trećeg isplatnog reda - povezana lica u iznosu od 297.136.619
dinara u roku od tri godine sa kamatnom stopom od 5% i bez valutne klauzule.
Predvidjen je grace period od devet meseci, a zatim 10 tromeseĉnih rata glavnice sa
obraĉunatom kamatom po prostom kamatnom raĉunu.
3
Vraćanje duga svim razluĉnim poveriocima u roku od tri godine u punom iznosu sa
kamatnom stopom od 5% godišnje uvećanom za tromeseĉni EURIBOR
Unapred pripremljenim planom reorganizacije se predviĊa vraćanje duga svim razluĉnim
poveriocima u roku od tri godine u punom iznosu od 129.888.815,31 dinara sa valutnom
klauzulom sa kamatnom stopom od 5% godišnje uvećanom za tromeseĉni EURIBOR.
Predvidjen je grace period od devet meseci u kome bi se plaćala samo kamata na meseĉnom
nivou, a zatim 28 meseĉnih rata glavnice sa obraĉunatom kamatom po prostom kamatnom
raĉunu.
Za ovu klasu poverilaca predvidjeno je da se konaĉni obraĉun i plan otplate napravi na dan
pravosnaţnosti Rešenja o usvajanju Plana reorganizacije.
Prodaja nepokretnosti u vlasništvu Društva
Ovim planom je predvidjeno da se tokom primene Plana pristupi prodaji nekretnina Društva
koje su zajedno sa predvidjenim cenama i uslovima kao i rokovima prodaje detaljno opisane
u poglavlju 5. ovog plana Opis postupka prodaje imovine.
Ova mera je predvidjena zato što iz projekcija poslovanja Društva u naredne tri godine
proizlazi da dugove nije moguće vratiti iz redovnog poslovanja. Poslovanje Društva u
narednom periodu će biti pozitivno, ali analiza pokazuje da je iz tih prihoda moguće vratiti
smo manji deo postojećih dugova po uslovima predvidjenim ovim Planom.
Shodno navedenom predvidja se prodaja nekretnine u Miška Jovanovića u prvoj godini
primene Plana (opisano u poglavlju 5.) , a prodaja druge nekretnine u Kumodraškoj u drugoj
ili trećoj godini primene Plana (opisano u poglavlju 5.). Naravno, ovi rokovi prodaje su dati
opreza radi, jer je situacija na trţištu nekretnina vrlo teška sa aspekta prodavaca i vrlo malo
vrednijih poslovnih objekata se prodaje, a i cene su vrlo depresirane. No, ako se za nekretninu
u Miška Jovanovića predvidi rok od godinu dana za prodaju, a za nekretninu u Kumodraškoj
u drugoj ili trećoj godini Plana, Duţniku se omogućava primeren period za pronalaţenje
kupaca po trţišnim cenama. Ukoliko bi se prodaja obavljala ubrzano, velika je verovatnoća
da kupaca ne bi bilo, ili bi nudili znatno niţe cene, što nije u interesu kako duţnika tako ni
poverilaca.
Pravo razluĉnih poverilaca na prodaju u vansudskom postupku
Predvidja se da se prodaja vrši pod kontrolom i uz odobrenje razluĉnih poverilaca - banaka,
jer one moraju aktivno uĉestvovati u procesu. Stoga je vrlo vaţno formirati odbor razluĉnih
poverilaca koji bi imao punu kontrolu nad postupcima prodaje imovine. Razluĉnim
poveriocima se ovim planom dozvoljava da u skladu sa ĉlanom 31. Zakona o hipoteci izvrše
u registru nepokretnosti zabeleţbu hipotekarne prodaje u korist razluĉnih poverilaca, kao i da
na osnovu ove zabeleţbe sami traţe kupce za hipotekarne nepokretnosti i zakljuĉe ugovor o
kupoprodaji nepokretnosti, sve u skladu sa odredbama Zakona o hipoteci. Duţnik se ovim
planom izriĉito obavezuje da neće opstruirati prodaju nepokretnosti od strane razluĉnih
poverilaca, a posebno da neće izjavljivati ţalbu na rešenje registra nepokretnosti o upisu
zabeleţbe hipotekarne prodaje. Svaka opstrukcija prodaje nepokretnosti u vansudskom
postupku, a naroĉito izjavljivanje ţalbe na rešenje registra nepokretnosti o upis zabeleţbe
hipotekarne prodaje, smatraće se neispunjenjem ovog Plana reorganizacije. Ovakvim
4
predlogom duţnik omogućava razluĉnim povericima isti stepen kontrole nad procesom
prodaje kao kad bi pristupili izvršenju, tj. realizaciji hipoteka.
Promena pravne forme društva iz akcionarskog društva u društvo sa ograniĉenom
odgovornošću, usvajanje novog osnivaĉkog akta i upis društva u registar Agencije za
privredne registre.
Obzirom da Društvo ima jednog dominantnog vlasnika od preko 72% vlasništva predlaţe se
promena pravne forme iz akcionarskog društva u društvo sa ograniĉenom odgovornošću.
Akcijama Akcionarskog društva koje je kotirano na Beogradskoj berzi je u zadnjih godinu
dana trgovano u jednoj transakcije u obimu od ukupno 1 akcije što predstavlja oko 0,03% od
ukupnog broja akcija Društva i to 01.04.2013. godine, što znaĉi da je trgovina beznaĉajna
odnosno praktiĉno nepostojeća.
Ovakav broj trgovanih akcija (koji je beznaĉajan) ukazuje na ĉinjenicu da je kotacija na
Beogradskoj berzi bespotrebna i samo troškovima opterećuje Društvo koje je i onako u lošoj
finansijskoj situaciji. Shodno tome potrebno je usvojiti odgovarajuće izmene postojećih akata
u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima koje regulišu materiju promene
pravne forme. Nakon toga se novi organizacioni oblik upisuje u registar Agencije za
privredne registre Republike Srbije u skladu sa propisima o upisu. U prilozima ovog Plana je
data tabela sadašnjih akcionara.
Da bi ova mera mogla biti primenjena, većinski akcionar Izolacija ad, Unireal doo koja ima
72,3% akcija, i isto toliki procenat glasova u Skupštini Društva se obavezuje da glasa na
sednici Skupštine Društva koja će biti zakazana u roku od šest meseci za sve odluke koje su
potrebne da bi se ova mera mogla sprovesti.
U nastavku je data tabela ĉlanova društva sa ograniĉenom odgovornošću sa sadašnjim brojem
akcija, odnosno procentualnim uĉešćem svakog ĉlana u kapitalu Društva kako će biti upisani
u Agenciji za privredne registre Republike Srbije:
Rbr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Akcionar
UNIREAL D.O.O.
BEO HOME D.O.O.
VUKOTIĆ MARJAN
ĈOTRIĆ MILAN
CREPULJA MARA
DOBRILOVIĆ STOJŠA
ĐOKIĆ IVAN
ĐURIĈIĆ RADIVOJ
JAKŠIĆ MIHAJLO
JOVANOVIĆ STANI[A
KRSTIĆ DUŠAN
KUĈ VOJISLAV
LACMANOVIĆ MILE
MILENKOVIĆ VELIMIR
MILOŠEVIĆ VLADIMIR
MIŠIĆ JOVO
NIKOLIĆ MARINKO
Broj akcija % uĉešća u kapitalu doo
2169
72.30000
367
12.23333
5
0.16667
2
0.06667
2
0.06667
2
0.06667
2
0.06667
2
0.06667
2
0.06667
2
0.06667
2
0.06667
2
0.06667
2
0.06667
2
0.06667
2
0.06667
2
0.06667
2
0.06667
5
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
NIKOLIĆ MILOSAV
PAVLOVIĆ MIROSLAV
PETROVIĆ MIRKO
PETROVIĆ RATKO
POPOVIĆ ALEKSANDAR
RANKOVIĆ DRAGOSLAV
RATIĆ MOMĈILO
RISTIĆ ZDRAVKO
STAMENKOVIĆ MILUTIN
STANIĆ ANA
STEVANOVIĆ MILAN
STOJIĈIĆ MILENKO
STOJKOVIĆ SLAVKO
TODOSIJEVIĆ ZORAN
TRKLJA NEDELJKO
UROŠEVIĆ ŢIVKO
USTIĆ NIKOLA
VELJKOVIĆ RADOMIR
ZAGORAC MILAN
ADAMOVIĆ MIROSLAV
AKSIĆ MILAN
ALEKSIĆ ILIJA
ALEKSIĆ MILOŠ
ALEKSIĆ NOVICA
ALEKSIĆ SRBOLJUB
ALEKSIĆ ŢIVORAD
ANDREJEVIĆ DRAGOMIR
ANDRIĆ SLOBODAN
ANTONIJEVIĆ SVETLANA
ARSENIJEVIĆ ZORA
AVDIĆ FUAD
AVRAMOVIĆ NIKOLA
AVRAMOVIĆ STOJANKA
BAKIĆ SLOBODANKA
BARIŠIĆ NADA
BASURIĆ JULIJA
BELENZADA MOMĈILO
BELOŠEVIĆ SLAVOMIR
BOGIĆEVIĆ PETAR
BOŢIĆ LJUBOMIR
BULJIĆ SIMO
ĈARKIĆ RATKO
ĆIRIĆ MILOVAN
ĆIRKOVIĆ DUŠAN
ĆIRKOVIĆ MILORAD
ĈITLUĈANIN SLOBODAN
CIVIĆ JUGOSLAV
CORALIĆ DRAGUTIN
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.06667
0.06667
0.06667
0.06667
0.06667
0.06667
0.06667
0.06667
0.06667
0.06667
0.06667
0.06667
0.06667
0.06667
0.06667
0.06667
0.06667
0.06667
0.06667
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
6
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
ĈOVIĆ MILICA
ĈUGUROVIĆ MARKO
ĆULUM SLAVKO
CVIJETIĆ RATKO
CVITKOVAC NIKOLA
DAJIĆ ANA
DAMJANOVIĆ IVANKA
DANILOVIĆ MILORAD
DAVIDOVIĆ SREĆKO
DAVINIĆ PAVLE
DEDIĆ VERICA
DEDOVIĆ VESELIN
ĐEKIĆ ALEKSANDAR
DEKIĆ MIODRAG
DENIĆ JOVAN
ĐERASIMOVIĆ VESNA
DEVIĆ DRAGAN
DEVIĆ MILANKO
DIMIĆ JANĈA
DIMITRIJEVIĆ GORDANA
DINIĆ RADOMIR
ĐOKIĆ JOVAN
ĐORĐEVIĆ LJUBIŠA
ĐORĐEVIĆ MILAN
ĐORĐEVIĆ NOVICA
ĐORĐEVIĆ RADOMIR
ĐORĐEVIĆ RADOSLAV
ĐORĐEVIĆ TOMISLAV
ĐORĐEVIĆ ZORAN
ĐORĐIĆ PETAR
DOŠIĆ LJUBICA
DRAGIĆEVIĆ MILOŠ
DRAŠKOVIĆ RADOJKA
DRLJEVIĆ DRAGAN
ĐUKANOVIĆ MILORAD
ĐUKANOVIĆ ŢIVKO
ĐUKIĆ SLAVOLJUB
ĐUKOVIĆ MIRJANA
ĐURIĈIĆ RADOVAN
DURKOVIĆ SRETKO
ĐUROVIĆ BRANKO
DUŠANIĆ RANKO
FILIPOVIĆ MILISAV
FILIPOVIĆ ZLATINKA
GAJIĆ JOVO
GAJIĆ MILUTIN
GAJIĆ ZORAN
GALIĆ JOVICA
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
7
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
GALIĆ ŢIVOTA
GLIŠIĆ DRAGIĆ
GLIŠIĆ MILIVOJE
GLIŠOVIĆ VLADA
GLUMAC ĐORĐE
GORĈIĆ ŢIVOJIN
GRAHOVAC MILE
GRKOVIĆ JOVAN
GUJANIĈIĆ ZORKA
HADŢIĆ ISO
HAJDAROVIĆ OSMAN
IGNJATOVIĆ ŢIVAN
ILIĆ BRANISLAV
ILIĆ MILOJE
ILIĆ MILOSAV
ILIĆ MOMIR
ILIĆ SLOBODAN
IMER RAMADAN
JANKOVIĆ ALEKSANDAR
JANKOVIĆ DUŠANKA
JANKOVIĆ LJUBICA
JEKIĆ DRAGORAD
JEREMIĆ DRAGOMIR
JEREMIĆ JEREMIJA
JEREMIĆ MILAN
JEREMIĆ SRETEN
JEVRIĆ BOGOSAV
JEVRIĆ MILORAD
JEVTIĆ DRAGOSLAV
JOJIĆ PREDRAG
JOKIĆ MILKA
JOLOVIĆ RADOMIR
JOSIĆ STEVO
JOSIPOVIĆ MILOJKO
JOVANOVIĆ DUŠAN
JOVANOVIĆ GORAN
JOVANOVIĆ SVETLANA
JOVANOVIĆ ŢIVOSLAV
JOVAŠEVIĆ ŢIVKO
JOVIĆ ANGELINA
JOVIĆ DRAGO
JOVIĆ GOJKO
JOVIĆ MILADIN
JOVIĆ SNEŢANA
JOVIĆ STANIŠA
JOVIĈIĆ ŢIVOTA
KANTAR ŢARKO
KAPETANOVIĆ BORKA
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
8
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
KARANAC DOBRIVOJE
KARANAC DRAGO
KARANAC MILAN
KARANAC MILIVOJE
KARANAC MILOLJUB
KECMAN JUGOSLAV
KITIĆ RATKO
KNEŢEVIĆ NIKOLA
KOMATINA LAZAR
KOSTIĆ MOMIR
KOSTIĆ VELIMIR
KOVAĈEVIĆ DRAGOMIR
KOVAĈEVIĆ MILOŠ
KOVAĈEVIĆ RADOVAN
KRSMANOVIĆ RADENKO
KRSMANOVIĆ TOMISLAV
KRSTIĆ DRAGAN
KRSTIĆ NENAD
KRSTIĆ SRBOLJUB
KULEZIĆ IGNJAT
KULEZIĆ ZORAN
KUZMANOVIĆ ŢELIMIR
LAZAREVIĆ ĐORĐIJA
LAZAREVIĆ LAZAR
LAZAREVIĆ MILORAD
LAZAREVIĆ NOVICA
LAZAREVIĆ RADISAV
LAZAREVIĆ ZARIJE
LAZAREVSKI SLOBODAN
LAZIĆ NIKOLA
LAZOVIĆ BRANISLAV
LAZOVIĆ MOMĈILO
LJUBIĈIĆ MILENA
LJUBIĈIĆ ŢIVORAD
LUKIĆ MIODRAG
MAJSTOROVIĆ MARKO
MAKSIMOVIĆ BRATISLAV
MALIK EVICA
MANDIĆ BUDIMIR
MARJANOVIĆ MILISAV
MARJANOVIĆ ŢIVOSLAV
MARKOVLJEV DRAGAN
MATEJEVIĆ DRAGAN
MATIĆ BOŢIDAR
MATIĆ BRANKO
MATIĆ ŢIVKO
MATOVIĆ DRAGICA
MEDAK DRAGIŠA
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
9
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
MIĆANOVIĆ MIODRAG
MIĆANOVIĆ SLOBODAN
MIĈEV DIJANA
MIĆOVIĆ SNEŢANA
MIJIN SVETISLAV
MILADINOVIĆ RADOMIR
MILATOVIĆ RADOJICA
MILATOVIĆ SAVO
MILIĆ DRAGIŠA
MILIĆ MILJKO
MILIĆ SRBOBRAN
MILIĆ ZVONKO
MILIĆEVIĆ JOVAN
MILIĆEVIĆ RADOMIR
MILIVOJEVIĆ NADA
MILJKOVIĆ MIROLJUB
MILOJEVIĆ JAROSLAV
MILORADOVIĆ SELENA
MILOŠEVIĆ DRAGOSLAV
MILOŠEVIĆ MILOŠ
MILOŠEVIĆ PERO
MILOŠEVIĆ RISTO
MILOŠEVIĆ TIHOMIR
MILOVANOVIĆ LJUBOMIR
MILOVANOVIĆ MILISAV
MILOVANOVIĆ PREDRAG
MIRIĆ BRANISLAV
MIRIĆ GORDANA
MIŠIĆ PETAR
MITROVIĆ TOMISLAV
MLADENOVIĆ MIODRAG
MOMĈILOVIĆ SVETOMIR
MRKONJIĆ MILOVAN
NEDELJKOVIĆ BOŠKO
NEDELJKOVIĆ OLGA
NENADOVIĆ RADOVAN
NESTOROVIĆ VESNA
NIKOLIĆ DANIJELA
NIKOLIĆ DOBRIVOJE
NIKOLIĆ DOBRIVOJE
NIKOLIĆ OBRENIJA
NOVAKOVIĆ PAUN
OBRADOVIĆ VLADAN
OGNJANOVIĆ PRVOSLAV
OKNAREVIĆ GRADIMIR
PAJEVIĆ ZORAN
PAJIĆ GORAN
PANIĆ ŢIVOTA
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
10
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
PAUNOVIĆ NENED
PAVIĆEVIĆ DIMITRIJE
PAVLOVIĆ BRANKA
PAVLOVIĆ MOMĈILO
PAVLOVIĆ NIKOLA
PAVLOVIĆ NOVAK
PAVLOVIĆ RAJKO
PAVLOVIĆ SVETA
PEJIĆ DRAGUTIN
PERIĆ RADIVOJ
PERIĆ VLASTIMIR
PERIŠIĆ MILOŠ
PETKOVIĆ IVAN
PETKOVIĆ SLAVKO
PETKOVIĆ STANKO
PETROVIĆ BRATISLAV
PETROVIĆ LJUBO
PETROVIĆ MILUTIN
PETROVIĆ MOMĈILO
PETROVIĆ NADA
PETROVIĆ NIKOLA
PETROVIĆ RADE
PETROVIĆ RADOSLAV
PETRUSEVSKI CVETANKA
POPOVIĆ DUŠAN
POPOVIĆ RADIVOJ
POPOVIĆ SLOBODAN
POPOVIĆ TOMISLAV
PROSENICA VESELIN
RACIĆ BRANKO
RACIĆ DUŠAN
RAĐEN ILIJA
RADENKOVIĆ DOBRILA
RADIĆ RATKO
RADIŠA NIKO
RADOJEVIĆ GOJKO
RADOJEVIĆ MOMĈILO
RADOVANOVIĆ JORDAN
RAKIĆ MILORAD
RAMUSOVIĆ NSAT
RANĐELOVIĆ MILAN
RAŠIĆ LAZAR
RAŠIĆ ZORAN
RATIĆ MILAN
REĈEVIĆ DMITAR
REĈEVIĆ MILOMIR
REĈEVIĆ MIRKO
REKA KAPLAN
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
11
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
RISTIĆ JOVICA
RISTIĆ MILAN
RISTIĆ ŢIVORAD
ŠAKOTIĆ DUŠAN
ŠAKOTIĆ JEVREM
ŠARAC ZORAN
SAVIĆ DUŠAN
SAVIĆ NOVICA
SAVKOVIĆ RADOŠ
ŠĆEPANOVIĆ MIODRAG
SEDLAREVIĆ DRAGAN
SEKULIĆ MITAR
SERATLIĆ MIRJANA
SIMANIĆ GORDANA
SIMIĆ LAZAR
SIMIĆ MILAN
SIMIĆ RADIVOJE
SIMIĆ RADOVAN
SIMJONOVIĆ VELIBOR
SMAJOVIĆ MIODRAG
SMILJANIĆ VESNA
SOLOMON STEVAN
SPASOJEVIĆ ARSEN
SPASOJEVIĆ CVJETKO
SPREMIĆ SLOBODAN
STAKIĆ MILOVAN
STAMENKOVIĆ DRAGAN
STAMENKOVIĆ MIODRAG
STAMENKOVIĆ ŢIVKO
STANĈEVIĆ DRAGAN
STANISAVLJEVIĆ SLAVOLJUB
STANIŠIĆ NOVICA
STANKOVIĆ ĐORĐE
STANKOVIĆ SLAVICA
STANKOVIĆ SVETISLAV
STANOJEVIĆ SLAVICA
STEFANOVIĆ SLAVICA
STEVANOVIĆ ĐORĐE
STEVANOVIĆ KOSTADIN
STEVANOVIĆ MIJOSLAV
STEVANOVIĆ MILAN
STEVANOVIĆ MOMĈILO
STEVANOVIĆ STEVO
STEVANOVIĆ ZDRAVKO
STEVIĆ MILORAD
STOILJKOVIĆ MIODRAG
STOILJKOVIĆ NIKOLA
STOILJKOVIĆ SIMA
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
12
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
STOISAVLJEVIĆ BRANKO
STOJANOV ZDRAVĈO
STOJANOVIĆ BORA
STOJANOVIĆ BOŢIDAR
STOJANOVIĆ BUDIMIR
STOJANOVIĆ GRADIMIR
STOJANOVIĆ LJUBINKO
STOJANOVIĆ NIKOLA
STOJANOVIĆ NOVICA
STOJANOVIĆ VIDOJE
STOJANOVIĆ VLADIMIR
STOJANOVIĆ ZDRAVKO
STOJĈESKI LJILJANA
STOJKOVIĆ SLAVICA
STOJSAVLJEVIĆ MILAN
ŠTRBAC SLAVKO
SUBOTIĆ GOJKO
ŠUJDOVIĆ RADIŠA
SUKARA LJUBOMIR
SUROVI ANTAL
ŠUŠIĆ KRSTE
TADIĆ MILOJE
TANACKOVIĆ SLOBODAN
TERZIĆ SVETOMIR
TERZIĆ ŢIVADIN
TEŠMANOVIĆ LAZO
TEŠMANOVIĆ SAVO
TEŠMANOVIĆ VASILIJE
TEŠMANOVIĆ ZDRAVKO
TODOROVIĆ LJUBIVOJE
TODOSIJEVIĆ JOVAN
TOMIĆ DMITAR
TOMIĆ DRAGAN
TOMIĆ MILAN
TOMIĆ MOMIR
TRAJKOVIĆ BOŢIDAR
TRAJKOVIĆ NOVICA
TRESAĈ RADOVAN
TRIŠOVIĆ SLOBODANKA
TRIVUNIĆ RANKO
TURBEDARI TURKANA
UPCEV VERA
UROŠEVIĆ MILAN
UROŠEVIĆ MILUN
UROŠEVIĆ TIHOMIR
UROŠEVIĆ TOMISLAV
USTIĆ PETAR
UZUNOVIĆ MILUTIN
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
13
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
VAGIĆ LJILJANA
VASIĆ MILIVOJE
VASIĆ RATKO
VASIĆ SRETEN
VASILJEVIĆ RADOSLAV
VELIĈKOVIĆ DRAGI
VELIĈKOVIĆ ZORAN
VELJKOVIĆ DRAGOLJUB
VESELIĆ RATOMIR
VLAHOVIĆ-RADOJIĈIĆ MIRJANA
VLAISAVLJEVIĆ SNEŢANA
VORKAPIĆ NOVICA
VUJAĈIĆ MIROSLAV
VUJAĈIĆ VUK
VUKADINOVIĆ LJUBIŠA
VUKAJLOVIĆ MILOJE
VUKAJLOVIĆ MILOVAN
VUKIĆ NADA
VUKOTIĆ MILISAV
VUKOVIĆ STEVO
VUKSANOVIĆ DRAGUTIN
VULIĆ SLOBODAN
ZDRAVKOVIĆ DOBRICA
ZDRAVKOVIĆ TOMISLAV
ŢIVANOVIĆ CVETIN
ŢIVANOVIĆ DRAGOSLAV
ŢIVANOVIĆ STANISLAV
ŢIVKU PETAR
UKUPNO:
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3000
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
0.03333
100%
Delistiranje akcija sa Beogradske berze i njihovo poništavanje u Centralnom registru
hartija od vrednosti zbog njihovog pretvaranja u udele Društva
Obzirom da Društvo ima jednog dominantnog vlasnika od preko 72% vlasništva predlaţe se
mera koja je prateća uz promenu pravne forme iz akcionarskog društva u društvo sa
ograniĉenom odgovornošću.
Da bi ova mera mogla biti primenjena, većinski akcionar Izolacija ad, Unireal doo koja ima
72,3% akcija, i isto toliki procenat glasova u Skupštini Društva se obavezuje da glasa na
sednici Skupštine Društva koja će biti zakazana u roku od šest meseci za sve odluke koje su
potrebne da bi se ova mera mogla sprovesti.
Prevremeno vraćanje duga poveriocima
Ukoliko se prodaje nekretnina koje su predvidjene ovim Planom izvrše u kraćem roku nego
što je to predvidjeno planom (a aktivnosti na prodaji će poĉeti odmah po pravosnaţnosti
Plana) ili od strane razluĉnih poverilaca u vansudskom postupku moguće je prevremo
vraćanje dugova. U ovom sluĉaju je predvidjeno da se prevremeno namire poverioci iz klase
razluĉnih poverilaca (jer oni u ovom trenutku imaju hipoteke na te objekte).
14
Povlačenje predloga za izvršenje od strane poverilaca
Svi poverioci koji su podneli predloge za izvršenje povućiće iste u roku od 30 dana od dana
pravosnaţnosti Unapred pripremljenog plana reorganizacije.
Plan reorganizacije ne proizvodi dejstvo na vansudski postupak namirenja hipotekarnih
poverilaca u skladu sa Zakonom o hipoteci.
U periodu reorganizacije broj zaposlenih će zavisiti od potreba preduzeća, što znaĉi da
će se kadrovska i brojĉana struktura zaposlenih prilagoditi potrebama vezanim za obim
poslovanja.
15
3
LISTA POVERILACA SA PODELOM NA KLASE POVERILACA I
KRITERIJUMI NA OSNOVU KOJIH SU KLASE FORMIRANE
Prema Zakonu o steĉaju definisano je da se steĉajni poverioci u zavisnosti od njihovih
potraţivanja svrstavaju u isplatne redove.
Zakon propisuje tri isplatna reda.
U prvi isplatni red spadaju:
-
neisplaćene neto zarade zaposlenih i bivših zaposlenih sa kamatom od dana dospeća do
dana otvaranja steĉajnog postupka u iznosu minimalnih zarada za poslednjih godinu
dana pre otvaranja steĉajnog postupka i
-
neisplaćeni doprinosi za penzijsko-invalidsko osiguranje zaposlenih za poslednje dve
godine pre otvaranja steĉaja ĉija osnovica i obraĉun ĉini iznos minimalne zarade.
U drugi isplatni red spadaju potraţivanja po osnovu javnih prihoda dospelih u poslednjih tri
meseca pre otvaranja steĉajnog postupka, osim doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje
zaposlenih.
U treći isplatni red spadaju potraţivanja svih ostalih steĉajnih poverilaca.
A.
Kriterijum podele na klase
Predlagaĉ je vodio raĉuna o kriterijumima propisanih ĉlanom 165. stav 3., 4. i 5. zakona o
steĉaju, kao i o mogućnosti otplate u narednom periodu, pa je sve poverioce svrstao u pet
klasa i to:
-
Klasa neobezbeĊenih poverilaca prvog isplatnog reda za dug po osnovu minimalnih
zarada i poreza i doprinosa u iznosu od 9.782.102,51 dinara.
-
Klasa neobezbeĊenih poverilaca drugog isplatnog reda za dug po osnovu javnih
prihoda dospelih u prethodna tri meseca u iznosu od 1.980.731,09 dinara.
-
Klasa neobezbeĊenih poverilaca trećeg isplatnog reda u iznosu od 26.032.851,77
dinara.
-
Klasa neobezbeĊenih poverilaca trećeg isplatnog reda koja su povezana lica Steĉajnog
duţnika u skladu sa ĉlanom 165. stav 5. Zakona o steĉaju u iznosu od 297.136.619
dinara. Ova klasa poverilaca ne glasa za plan reorganizacije u skladu sa ĉlanom 165.
stav 6. Zakona o steĉaju.
-
Klasa razluĉnih poverilaca u ukupnom iznosu od 129.888.815,31 dinara.
16
B.
Klase poverilaca
B.1 KLASA NEOBEZBEĐENIH POVERILACA I ISPLATNOG REDA
U klasu neobezbeĊenih poverilaca prvog isplatnog reda su svrstani poverioci po osnovu
minimalnih liĉnih dohodaka u zadnjih godinu dana u skladu sa Zakonom o steĉaju, kao i
porezi i doprinosi u ukupnom iznosu od 9.782.102,51 dinara. Za ovu klasu je predviĊeno
namirenje u punom iznosu pre poĉetka primene plana i shodno tome ova klasa ne uĉestvuje u
glasanju za Plan reorganizacije.
U nastavku je dat spisak poverilaca od kojih je formirana klasa:
Redni
broj
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Poverilac
PORESKA UPRAVA -VOŢDOVAC 840-711111843-52
PORESKA UPRAVA -VOŢDOVAC 840-721111843-18
PORESKA UPRAVA -VOŢDOVAC 840-721121843-88
PORESKA UPRAVA -VOŢDOVAC 840-721212843-46
PORESKA UPRAVA -VOŢDOVAC 840-721121843-65
PORESKA UPRAVA -VOŢDOVAC 840-721222843-19
PORESKA UPRAVA -VOŢDOVAC 840-721232843-89
BABIC Vojislav DANIJELA
BIBIC Nikola SRBOBRAN
BOGDANOVSKI Radovan VESNA
BOGICEVIC Boro SLAVISA
BOGICEVIC Steva PETAR
CIRKOVIC Dragoljub MILORAD
DJUKANOVIC Milovan DRAGOMIR
DJUKIC Borisav MILOSAV
EKMECIC Djuro MILORAD
GALIC Milos MILAN
GLUMAC Mile DJORDJE
ILIC Nikola DRAGAN
JANKOVIC Miroslav SLAVITELJ
JANKOVIC SLAVITELJ ALEKSANDAR
JANKOVIC Slavitelj MARIO
JOVANOVIC Pane SVETLANA
JOVIC Lazar GOJKO
KARIMANOVIC Vlastimir LJUBISA
KULOVIC Adam DEJAN
KUPRESANIN Stanko SAVO
LAZAREVIC Ljubomir NOVICA
LAZAREVIC Radisav MILOS
LAZIC Sreten SRDJAN
Ukupan iznos
potraţivanja
863,468.42
1,025,236.36
497,756.65
67,614.36
990,427.76
602,558.65
67,614.12
117,193.95
163,434.69
131,994.34
117,143.38
123,500.88
13,338.00
12,615.00
120,974.38
138,757.60
167,911.80
114,210.51
125,106.75
120,204.51
126,472.27
117,287.00
122,562.49
104,630.00
20,152.34
79,695.49
108,982.36
13,558.00
147,099.48
95,959.22
Procentualno
uĉešće u klasi
poverilaca
8.83%
10.48%
5.09%
0.69%
10.12%
6.16%
0.69%
1.20%
1.67%
1.35%
1.20%
1.26%
0.14%
0.13%
1.24%
1.42%
1.72%
1.17%
1.28%
1.23%
1.29%
1.20%
1.25%
1.07%
0.21%
0.81%
1.11%
0.14%
1.50%
0.98%
17
31
32
33
34
35
36
MILJKOVIC Zlatimir NIKOLA
MILJKOVIC Zoran PREDRAG
MILOSEVIC Milun IVAN
PAVLOVIC Ivan ZORAN
POPADIC Slobodan JELENA
POPOVIC Vitomir SLOBODAN
37
38
39
40
RADISA Boza MARKO
RADOVIC Branislav MILENKO
RAKIC LJiljana DRAGAN
RAKIC Nenad MILORAD
41 RASIC Lazar ZORAN
42 RISTIC Velimir JOVICA
43 SAPONJIC Milan DUSKO
44 SAVIC Miodrag NOVICA
45 SIMATOVIC Cedo BILJANA
46 SIMIC Milisav ZORAN
47 STANKOVIC Svetozar SVETISLAV
48 STEPANOVIC Mladen GORDANA
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
STOILJKOVIC Nikola PETAR
STOJANOVIC Luka VLADIMIR
TERZIC Borivoje DUSAN
TODOROV Milorad LJUBINKA
TOMIC Drago MILAN
TRISOVIC Milutin SLOBODANKA
VIDAKOVIC Drago STOJA
VIDAKOVIC Milos BORISAV
VUKOTIC Ljubomir MILISAV
ZELIC Stanisa JOSIP
ZELIC Stanisa MILOS
ZELIC Stanisa NENAD
ZIVADINOVIC Dragomir IVAN
ZIVKU Jakov PETAR
ZIVKU Petar DANIJEL
UKUPNE OBAVEZE 31.07.2013.:
13,798.00
138,150.21
75,680.42
88,864.80
17,861.73
13,134.00
119,593.02
0.14%
1.41%
0.77%
0.91%
0.18%
0.13%
1.22%
92,562.38
106,457.87
107,729.75
114,300.93
0.95%
1.09%
1.10%
1.17%
140,783.50
1.44%
124,693.94
13,606.00
188,988.79
1.27%
0.14%
1.93%
115,744.05
1.18%
13,768.00
727.00
0.14%
0.01%
261.38
0.00%
122,876.23
128,897.27
136,479.88
121,551.44
140,190.36
132,111.49
160,597.44
100,228.00
119,089.95
112,836.48
119,452.28
133,717.93
111,915.38
137,991.85
1.26%
1.32%
1.40%
1.24%
1.43%
1.35%
1.64%
1.02%
1.22%
1.15%
1.22%
1.37%
1.14%
1.41%
9,782,102.51
100.00%
B.2 KLASA NEOBEZBEĐENIH POVERILACA II ISPLATNOG REDA
U klasu neobezbeĊenih poverilaca drugog isplatnog reda sa su svrstani poverioci po osnovu
javnih prihoda koji na dan pravljenja revizorskog izveštaja imaju potraţivanja u iznosu od
1.980.731,09 dinara. Za ovu klasu je predviĊeno namirenje u punom iznosu pre poĉetka
primene plana i shodno tome ova klasa ne uĉestvuje u glasanju za Plan reorganizacije.
U nastavku je dat spisak poverilaca od kojih je formirana klasa:
18
Redni
broj
Poverilac
1 PDV-BUDŢET REPUBLIKE SRBIJE
840-714112843-10
2 PO REZ, ŠUMAR.-BUDŢET REPUBLIKE SRBIJE
840-741527843-49
3 LOKALNA SAMOUPRAVA –VOŢDOVAC
840-713122843-64
4 LOKALNA SAMOUPRAVA –VOŢDOVAC
840-714562843-56
5 LOKALNA SAMOUPRAVA –VOŢDOVAC
840-741534843-98
6 LOKALNA SAMOUPRAVA –VOŢDOVAC
840-71611843,-35
7 LOKALNA SAMOUPRAVA -N SAD
840-713122843-64
8 LOKALNA SAMOUPRAVA -N SAD
840-741534843-98
9 LOKALNA SAMOUPRAVA -N SAD
840-741569843-52
10 LOKALNA SAMOUPRAVA –ĈAĈAK
840-713122843-64
11 LOKALNA SAMOUPRAVA –NIŠ
840-713122843-64
12 LOKALNA SAMOUPRAVA –NIŠ
840-711147843-13
13 LOKALNA SAMOUPRAVA-BOR
840-713122843-64
14 LOKALNA SAMOUPRAVA –BOR
840-741534843-98
UKUPNE OBAVEZE 30.09.2013.:
Ukupan iznos
potraţivanja
Pravni osnov
1,005,117.29 pdv
66,792.14
366,259.17 porez na imovinu
6,365.23 naknada za ţ. Sredinu
Procentualno uĉešće u klasi
poverilaca
50.74%
3.37%
18.49%
0.32%
75,093.00 nak .za ggzemljište
3.79%
25,376.92 taksa za ist. Firme
1.28%
8,615.36 porez na imovinu
0.43%
745.08 nak. Za gg zemljište
2,443.47 nak za slivne vode
0.04%
0.12%
170,953.50 porez na imovinu
8.63%
172,864.73 porez na imovinu
8.73%
35,915.91 porez na imovinu/ZEMLJIŠTE
6,038.19 porez na imovinu
38,151.10 nak. Za gg zemljište
1,980,731.09
1.81%
0.30%
1.93%
100.00%
19
B.3 KLASA NEOBEZBEĐENIH POVERILACA III ISPLATNOG REDA
Klasu neobezbeĊenih poverilaca trećeg isplatnog reda ĉini 186 poverioca sa ukupnim
potraţivanjima od 26.032.851,77 dinara. Ova klasa će biti namirena u punom iznosu u roku
od tri godine sa kamatnom stopom od 5% i bez valutne klauzule.
Predvidjen je grace period od devet meseci, a zatim 10 tromeseĉnih rata glavnice sa
obraĉunatom kamatom po prostom kamatnom raĉunu.
U nastavku je dat spisak poverilaca od kojih je formirana klasa:
Redni
broj
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Poverilac
YUTEC DOO
JUNIOR AUTO DOO
DUNAV STOCKBROKER A.D.
RAĈUNOVODSTVENI
INFORMATOR
GRADSKA ĈISTOĆA JKP
RATKO MITROVIĆ MEHAN. DOO
PROSISTEM INŢENJERING TIM
DOO
SERVIS ZONE III
ŠIM PROMET
VIP MOBIL DOO
TELEKOM SRBIJA BEOGRAD AD
RTS RADIO TELEVIZIJA SRBIJE
ELEKTRODISTRIBUCIJA
INKOP d.o.o.
VODOVOD I KANALIZACIJA
BEOGRAD
PEJO COLOR
ISKRA M DOO BEOGRAD
DELTA GENERALI OSIGURANJE
AUTORSKI BIRO
RADNIĈKO PRIHVATILIŠTE DP
INFORMATIKA JP
JUGOISTOK DOO NIŠ
ELEKTROTIMOK ED - BOR
OMV SRBIJA
COPYCO PLUS
TELEKOM SRBIJA AD NIŠ
TOPLANA NIŠ
VATROSPREM AD
ĐERDAP USLUGE AD
EJOT TEHNIKA SPAJANJA DOO
INSTITUT ZA PUTEVE
MOJA REKA DOO
MEGA LIMAR SZR
PZF ZARIĆ MILAN
TRIFUNOVIĆ MIRKO
JUGOIMPERT SDPR
Ukupan iznos
potraţivanja
1,044,725.08
7,500.00
452,000.00
28,190.00
Procentualno uĉešće u
klasi poverilaca
4.01%
0.03%
1.74%
0.11%
877,945.09
1,600.00
3,816.29
3.37%
0.01%
0.01%
74,880.00
4,620.00
125,213.71
53,125.17
5,500.00
115,066.21
5,340.00
28,423.90
0.29%
0.02%
0.48%
0.20%
0.02%
0.44%
0.02%
0.11%
470.00
39,600.00
73,781.80
197,390.33
5,252.00
5,876.40
50,588.88
1,591.34
502.75
11,000.00
13,897.29
14,443.05
20,064.00
510,622.86
41,766.96
152,888.00
18,660.00
437,087.34
83,948.30
568,591.50
411.20
0.00%
0.15%
0.28%
0.76%
0.02%
0.02%
0.19%
0.01%
0.00%
0.04%
0.05%
0.06%
0.08%
1.96%
0.16%
0.59%
0.07%
1.68%
0.32%
2.18%
0.00%
20
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
CINCOVIĆ DOO
BOLAGO-M DOO
ELEKTRODISTRIBUCIJA-NIŠ
AUTO JOVANOVIĆ
MOL SERBIJA
STRIDON GROUP DOO
ADING
NISKOGRADNJA JKP
SEMIOTIK DOO
BAGGIO PAPER DOO
IZOPROM DOO
SIKA DOO
AUTO SERVIS PANTER
ATELJE SLAVIJA PROJEKT DOO
MONO - PROMET DOO
NBN INŢENJERING DOO
EUROSABA doo
AS OSIGURANJE AD
UNIVERZAL
NARODNA BANKA PRINUDNA
NAPLATA
ŢELJKO KNEŢEVIĆ SAMOST.
RADNJA
TTD DOO EXPORT IMPORT
BDO -REVIZIJA doo
OPTICUS DOO
ADVOKAT MARJAN VUKOTIĆ
DOM ZDRAVLJA DR RISTIĆ
AUTOREMONT PIVAŠEVIĆ
RADAN ZANATSKA ZADRUGA
TDS LIMITED DOO
TKK DOO
ŢELEZN. INT. TRANSP. BEOGRAD
BETON PRO GROUP
MARMOR HOTAVLJE DOO
BEOGRAD
TELESIG DOO
UNIQA OSIGURANJE
MM NARCIS UTR
GORNJI MILANOVAC JKP
MEGALIT ŠUMNIK AD RAŠKA
GEJZIR DOO
EUROMONT TRGOVINSKA
RADNJA
WELL DONE CATERING DOO
GRAĐEVINSKO PREDUZ. NAPRED
AD
SR ADAMS
ING-PRO IZD. GRAFIĈKO DOO
SP KAPITAL PLUS DOO
AGRO-MAJEVICA
GEOKED GEODETSKA RADNJA
MARINKOVIĆ BRANISLAV SZ.
56,904.43
878.00
14,137.45
2,000.00
4,002.31
24,606.43
91.60
4,189.00
988,306.67
16,200.00
204,405.53
216,505.10
1,060.00
201,319.16
127,872.20
159,739.95
69,889.00
838,664.35
4,602.00
65,716.85
0.22%
0.00%
0.05%
0.01%
0.02%
0.09%
0.00%
0.02%
3.80%
0.06%
0.79%
0.83%
0.00%
0.77%
0.49%
0.61%
0.27%
3.22%
0.02%
0.25%
135,700.00
0.52%
5,800.00
1,057,829.79
336,021.05
179,480.80
131,019.00
74,655.85
34,975.20
4,374.02
13,461.56
473,122.75
297,003.82
213,589.77
0.02%
4.06%
1.29%
0.69%
0.50%
0.29%
0.13%
0.02%
0.05%
1.82%
1.14%
0.82%
9,925.92
204,632.13
55,850.00
3,661.03
78,234.00
13,280.00
1,500.00
0.04%
0.79%
0.21%
0.01%
0.30%
0.05%
0.01%
40,800.00
13,751.88
0.16%
0.05%
45.00
44,452.00
22,020.86
4.27
20,000.00
3,230.00
0.00%
0.17%
0.08%
0.00%
0.08%
0.01%
21
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
PER ŠPED DOO
GRAM PRED. ZA PROIZV.TR.
PRIRODNO MATEMATICKI FAK.
KLIMAS SERVIS RASHL. UR.
ECCO FINISHING SUPPL. LTD
DOM KOMERC DOO
KOTUR I OSTALI OD
INTER KOP DOO
KOVEX
ALEKSANDAR RESTORAN
UDRUŢENJE VLASNIKA LOK.
TRNIĆI INVEST d.o.o.
YU CONTACT COMMERCE
TECASI D.O.O.
FALKON SUSVEY DOO
HEMIGUM DOO
HILTI SMN DOO
KRUG WASH
BOKI TRAVEL PLUS AUR
ADV. KANC. VINKO KOLIĆ
LEVER INŢENJERING DOO
JKP VODOVOD I KANALIZACIJA
SKIJALIŠTE BESNA KOBILA
GAS EXPRES PLUS DOO
PLANTRAS DIJABAZ DOO
ART VISION PLUS SZTR
KLJUĈ SUZTR
MILMAR PUT DOO
BRZA VODA S.Z.R
GRAĐEVINSKA LIMARIJA SZR
BEO RESURS
POŠTA SITNI RAĈUNI
ADVOKATI TOMISLAV VIŠNJIĆ
MIM-TRANS DOO
GAGA DOO
RECA.D.O.O. BEOGRAD
PRIMORJE DOO OGRANAK PR.
LICA
TEHNOMAG KRALJEVO
DO ING DOO BEOGRAD
ENERGOPROJEKT
VISOKOGRADNJA
RTB BOR
BDM GRADNJA DOO
GORSKA
NEIMAR-V AD
IMK 14. OKTOBAR
GPD BANKOVIĆ
DMD TRADE
PROJMETAL
EPS ELEKTROKOSOVOKOSOVO
UNICREDIT BANKA
BABIC Vojislav DANIJELA
12,000.00
135,528.00
26,802.00
5,000.00
21,637.18
17,700.00
12,494.40
777.38
137,000.00
26,260.00
12,486.60
18,832.80
5,040.00
228,115.60
23,600.00
10,531.50
3,348.84
2,600.02
20,000.00
324,527.00
27.00
14,998.84
13,860.00
101,743.43
2,345.95
10,512.40
4,055.00
126,720.00
26,400.00
28,050.00
93,902.76
69.37
208,750.00
111,000.00
6,480.00
5,040.00
120,636.00
0.05%
0.52%
0.10%
0.02%
0.08%
0.07%
0.05%
0.00%
0.53%
0.10%
0.05%
0.07%
0.02%
0.88%
0.09%
0.04%
0.01%
0.01%
0.08%
1.25%
0.00%
0.06%
0.05%
0.39%
0.01%
0.04%
0.02%
0.49%
0.10%
0.11%
0.36%
0.00%
0.80%
0.43%
0.02%
0.02%
0.46%
11,442.52
127,822.55
1,235,111.46
0.04%
0.49%
4.74%
217,833.39
25,861.83
141,151.23
443,256.51
2,317,874.32
10,219.63
87,955.64
132,611.69
56,532.00
4,276.79
11,452.05
0.84%
0.10%
0.54%
1.70%
8.90%
0.04%
0.34%
0.51%
0.22%
0.02%
0.04%
22
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
BIBIC Nikola SRBOBRAN
BOGDANOVSKI Radovan VESNA
BOGICEVIC Boro SLAVISA
BOGICEVIC Steva PETAR
DJUKIC Borisav MILOSAV
EKMECIC Djuro MILORAD
GALIC Milos MILAN
GLUMAC Mile DJORDJE
ILIC Nikola DRAGAN
JANKOVIC Miroslav SLAVITELJ
JANKOVIC SLAVITELJ
ALEKSANDAR
JANKOVIC Slavitelj MARIO
JOVANOVIC Pane SVETLANA
JOVIC Lazar GOJKO
KARIMANOVIC Vlastimir LJUBISA
KULOVIC Adam DEJAN
KUPRESANIN Stanko SAVO
LAZAREVIC Radisav MILOS
LAZIC Sreten SRDJAN
MILJKOVIC Zlatimir NIKOLA
MILJKOVIC Zoran PREDRAG
MILOSEVIC Milun IVAN
PAVLOVIC Ivan ZORAN
POPADIC Slobodan JELENA
RADISA Boza MARKO
RADOVIC Branislav MILENKO
RAKIC LJiljana DRAGAN
RAKIC Nenad MILORAD
RASIC Lazar ZORAN
RISTIC Velimir JOVICA
SAPONJIC Milan DUSKO
SIMATOVIC Cedo BILJANA
SIMIC Milisav ZORAN
STOJANOVIC Luka VLADIMIR
TERZIC Borivoje DUSAN
TODOROV Milorad LJUBINKA
TOMIC Drago MILAN
TRISOVIC Milutin SLOBODANKA
VIDAKOVIC Drago STOJA
VIDAKOVIC Milos BORISAV
VUKOTIĆ MILISAV
ZELIC Stanisa JOSIP
ZELIC Stanisa MILOS
ZELIC Stanisa NENAD
ZIVADINOVIC Dragomir IVAN
ZIVKU Jakov PETAR
ZIVKU Petar DANIJEL
mišić nikola
dunĊerović jovan
joksimović natalija
FOND ZA RAZVOJ
UKUPNE OBAVEZE 30.09.2013.:
69,769.31
66,237.45
78,277.11
53,336.72
62,743.62
53,869.40
81,914.06
43,387.49
51,257.66
64,937.31
45,587.61
0.27%
0.25%
0.30%
0.20%
0.24%
0.21%
0.31%
0.17%
0.20%
0.25%
0.18%
9,331.71
56,627.51
55,521.00
1,070.66
71,583.70
45,742.64
102,870.32
61,326.81
27,995.17
270,098.70
10,799.58
39,265.34
27,592.27
56,154.98
18,228.62
53,888.13
59,829.25
33,822.95
35,631.50
49,557.06
319,045.61
177,270.90
32,340.77
62,352.73
50,426.12
55,507.56
56,545.64
48,459.51
96,643.74
35,796.00
67,979.42
82,304.29
162,850.04
56,096.77
41,924.62
73,369.55
39,193.24
126,683.83
13,997.58
4,387,644.35
26,032,851.77
0.04%
0.22%
0.21%
0.00%
0.27%
0.18%
0.40%
0.24%
0.11%
1.04%
0.04%
0.15%
0.11%
0.22%
0.07%
0.21%
0.23%
0.13%
0.14%
0.19%
1.23%
0.68%
0.12%
0.24%
0.19%
0.21%
0.22%
0.19%
0.37%
0.14%
0.26%
0.32%
0.63%
0.22%
0.16%
0.28%
0.15%
0.49%
0.05%
16.85%
100.00%
23
B.4 KLASA NEOBEZBEĐENIH POVERILACA III ISPLATNOG REDA – POVEZANA
LICA
U Klasu neobezbeĊenih poverilaca trećeg isplatnog reda – povezana lica u iznosu od
297.136.619 dinara svrstana su lica povezana sa steĉajnim duţnikom u skladu sa ĉlanom 165.
stav 5. Zakona o steĉaju. Ova klasa poverilaca ne glasa za plan reorganizacije u skladu sa
ĉlanom 165. stav 6. Zakona o steĉaju. U ovoj klasi se nalaze dva poverioca i to Unireal doo
Beograd i Unireal doo Ljubljana.
Za poverioce Klase neobezbeĊenih poverilaca trećeg isplatnog reda – povezana lica
predviĊeno je istovrsno namirenje kao i za klasu neobezbeĊenih poverilaca koji glasaju za
Plan.
U nastavku je dat spisak poverilaca od kojih je formirana klasa:
Redni
Poverilac
broj
1 UNIREAL DOO Beograd
2 UNIREAL DOO LJUBLJANA
UKUPNE OBAVEZE 30.09.2013.:
Ukupan iznos
potraţivanja
232.760.787,98
64.375.830,58
297.136.619,00
Procentualno uĉešće u klasi
poverilaca
78,33%
21,67%
100,00%
B.5 KLASA RAZLUĈNIH – OBEZBEDJENIH POVERILACA
Klasu razluĉnih – obezbedjenih poverilaca ĉine tri poverioca i to NLB Banka. Credy Banka i
Univerzal Banka u ukupnom iznosu od 129.888.815.31 dinara.
Unapred pripremljenim planom reorganizacije se predviĊa vraćanje duga svim razluĉnim
poveriocima u roku od tri godine u punom iznosu sa valutnom klauzulom sa kamatnom
stopom od 5% godišnje uvećanom za tromeseĉni EURIBOR.
Predvidjen je grace period od devet meseci u kome bi se plaćala samo kamata na meseĉnom
nivou. a zatim kroz 28 meseĉnih rata glavnice sa obraĉunatom kamatom po prostom
kamatnom raĉunu.
Za ovu klasu poverilaca predvidjeno je da se konaĉni obraĉun i plan otplate napravi na dan
pravosnaţnosti Rešenja o usvajanju Plana reorganizacije obzirom na valutnu klauzulu i
ĉinjenicu da ugovorene bankarke kamate teku sve do dana pravosnaţnosti Plana.
U nastavku je dat spisak poverilaca od kojih je formirana klasa na dan 30.09.2013. Iznosi
potraţivanja indeksirani u stranoj valuti su preraĉunati u RSD po srednjem kursu NBS na dan
30.09.2013. (1 EUR = 114,6044 RSD)
Redni
Poverilac
broj
1 NLB BANKA BEOGRAD
2 UNIVERZAL BANKA BEOGRAD
3 CREDY BANKA KRAGUJEVAC
UKUPNE OBAVEZE 30.09.2013.:
Ukupan iznos
Pravni
potraţivanja
osnov
60.889.201.82 KREDIT
24.123.722.58 KREDIT
44.875.890.91 KREDIT
129.888.815.31
Procentualno uĉešće
u klasi poverilaca
46.88%
18.57%
34.55%
100.00%
24
4
VISINA NOVĈANIH IZNOSA ILI IMOVINA KOJA ĆE SLUŢITI ZA
POTPUNO ILI DELIMIĈNO NAMIRENJE PREMA ISPLATNOM
REDU. KAO I POSTUPAK ZA IZMIRENJE POTRAŢIVANJA I
VREMENSKA DINAMIKA TIH PLAĆANJA
Ukupna dugovanja iznose 464.821.119.24 dinara.
U nastavku su dati iznosi i naĉin namirenja poverilaca razliĉitih klasa u skladu sa merama za
sprovoĊenje Plana reorganizacije:
1.
U klasu neobezbeĊenih poverilaca prvog isplatnog reda su svrstani poverioci za
liĉne dohotke i pripadajuće poreze i doprinose u iznosu od 9.782.102.51 dinara
prema revizorskom izveštaju. Za ovu klasu je predviĊeno namirenje u punom
iznosu pre poĉetka primene Plana reorganizacije.
2.
U klasu neobezbeĊenih poverilaca drugog isplatnog reda su svrstani poverioci po
osnovu javnih prihoda koji na dan pravljenja revizorskog izveštaja imaju
potraţivanje u iznosu od 1.980.731.09 dinara. Za ovu klasu je predviĊeno
namirenje u punom iznosu pre poĉetka primene plana.
3.
Klasu neobezbeĊenih poverilaca trećeg isplatnog reda ĉini 186 poverilaca sa
ukupnim potraţivanjima od 26.032.851.77 dinara. Ova klasa će biti namirena u
punom iznosu u roku od tri godine sa kamatnom stopom od 5% i bez valutne
klauzule. Predvidjen je grace period od devet meseci. a zatim 10 tromeseĉnih rata
glavnice sa obraĉunatom kamatom po prostom kamatnom raĉunu. U nastavku je
dat tabelarni prikaz vraćanja rata za klasu neobezbeĊenih poverilaca trećeg
isplatnog reda za period predviĊen Unapred pripremljenim planom reorganizacije
i to po ratama:
RATE
1 - nakon 9 meseci od poĉetka primene Plana
2 - nakon 12 meseci od poĉetka primene Plana
3 - nakon 15 meseci od poĉetka primene Plana
4 - nakon 18 meseci od poĉetka primene Plana
5 - nakon 21 mesec od poĉetka primene Plana
6 - nakon 24 meseca od poĉetka primene Plana
7 - nakon 27 meseci od poĉetka primene Plana
8 - nakon 30 meseci od poĉetka primene Plana
9 - nakon 33 meseca od poĉetka primene Plana
10 - nakon 36 meseci od poĉetka primene Plana
UKUPNO ZA TRI GODINE
4.
GLAVNICA
2.603.285.18
2.603.285.18
2.603.285.18
2.603.285.18
2.603.285.18
2.603.285.18
2.603.285.18
2.603.285.18
2.603.285.18
2.603.285.18
26.032.851.77
KAMATA
976.231.94
292.869.58
260.328.52
227.787.45
195.246.39
162.705.32
130.164.26
97.623.19
65.082.13
32.541.06
2.440.579.85
UKUPNO
3.579.517.12
2.896.154.76
2.863.613.69
2.831.072.63
2.798.531.57
2.765.990.50
2.733.449.44
2.700.908.37
2.668.367.31
2.635.826.24
28.473.431.62
Klasu razluĉnih – obezbedjenih poverilaca ĉine tri poverioca i to NLB Banka.
Credy Banka i Univerzal Banka u ukupnom iznosu od 129.888.815.31 dinara.
Unapred pripremljenim planom reorganizacije se predviĊa vraćanje duga svim
razluĉnim poveriocima u roku od tri godine u punom iznosu sa valutnom
klauzulom sa kamatnom stopom od 5% godišnje uvećanom za tromeseĉni
EURIBOR. Predvidjen je grace period od devet meseci u kome bi se plaćala samo
kamata. a zatim 28 meseĉnih rata glavnice sa obraĉunatom kamatom po prostom
25
kamatnom raĉunu. Za ovu klasu poverilaca predvidjeno je da se konaĉni obraĉun i
plan otplate napravi na dan pravosnaţnosti Rešenja o usvajanju Plana
reorganizacije obzirom na valutnu klauzulu i ĉinjenicu da ugovorene bankarke
kamate teku sve do dana pravosnaţnosti Plana. Shodno tome. konaĉan plan
otplate prema svakom od tri razluĉna poverica će biti napravljen na dan
pravosnaţnosti Plana. U nastavku je dat tabelarni prikaz vraćanja rata prema
iznosima koji su utvrdjeni revizorskim izveštajem na dan 30.9.2013:
RATE
1 - nakon 1 meseca od poĉetka primene Plana
2 - nakon 2 meseca od poĉetka primene Plana
3 - nakon 3 meseca od poĉetka primene Plana
4 - nakon 4 meseca od poĉetka primene Plana
5 - nakon 5 meseci od poĉetka primene Plana
6 - nakon 6 meseci od poĉetka primene Plana
7 - nakon 7 meseci od poĉetka primene Plana
8 - nakon 8 meseci od poĉetka primene Plana
9 - nakon 9 meseci od poĉetka primene Plana
10 - nakon 10 meseci od poĉetka primene Plana
11 - nakon 11 meseci od poĉetka primene Plana
12 - nakon 12 meseci od poĉetka primene Plana
PRVA GODINA UKUPNO
4.638.886.26
4.638.886.26
4.638.886.26
4.638.886.26
18.555.545.04
KAMATA
564.799.87
564.799.87
564.799.87
564.799.87
564.799.87
564.799.87
564.799.87
564.799.87
564.799.87
544.628.44
524.457.02
504.285.59
6.656.569.84
UKUPNO
564.799.87
564.799.87
564.799.87
564.799.87
564.799.87
564.799.87
564.799.87
564.799.87
5.203.686.13
5.183.514.70
5.163.343.28
5.143.171.86
25.212.114.88
13 - nakon 13 meseci od poĉetka primene Plana
14 - nakon 14 meseci od poĉetka primene Plana
15 - nakon 15 meseci od poĉetka primene Plana
16 - nakon 16 meseci od poĉetka primene Plana
17 - nakon 17 meseci od poĉetka primene Plana
18 - nakon 18 meseci od poĉetka primene Plana
19 - nakon 19 meseci od poĉetka primene Plana
20 - nakon 20 meseci od poĉetka primene Plana
21 - nakon 21 mesec od poĉetka primene Plana
22 - nakon 22 meseca od poĉetka primene Plana
23 - nakon 23 meseca od poĉetka primene Plana
24 - nakon 23 meseca od poĉetka primene Plana
DRUGA GODINA UKUPNO
4.638.886.26
4.638.886.26
4.638.886.26
4.638.886.26
4.638.886.26
4.638.886.26
4.638.886.26
4.638.886.26
4.638.886.26
4.638.886.26
4.638.886.26
4.638.886.26
55.666.635.13
484.114.17
463.942.75
443.771.32
423.599.90
403.428.48
383.257.05
363.085.63
342.914.20
322.742.78
302.571.36
282.399.93
262.228.51
4.478.056.07
5.123.000.43
5.102.829.01
5.082.657.58
5.062.486.16
5.042.314.74
5.022.143.31
5.001.971.89
4.981.800.46
4.961.629.04
4.941.457.62
4.921.286.19
4.901.114.77
60.144.691.21
25 - nakon 25 meseci od poĉetka primene Plana
26 - nakon 26 meseci od poĉetka primene Plana
27 - nakon 27 meseci od poĉetka primene Plana
28 - nakon 28 meseci od poĉetka primene Plana
29 - nakon 29 meseci od poĉetka primene Plana
30 - nakon 30 meseci od poĉetka primene Plana
31 - nakon 31 mesec od poĉetka primene Plana
32 - nakon 32 meseca od poĉetka primene Plana
33 - nakon 33 meseca od poĉetka primene Plana
34 - nakon 34 meseca od poĉetka primene Plana
35 - nakon 35 meseci od poĉetka primene Plana
36 - nakon 36 meseci od poĉetka primene Plana
TREĆA GODINA UKUPNO
4.638.886.26
4.638.886.26
4.638.886.26
4.638.886.26
4.638.886.26
4.638.886.26
4.638.886.26
4.638.886.26
4.638.886.26
4.638.886.26
4.638.886.26
4.638.886.26
55.666.635.13
242.057.09
221.885.66
201.714.24
181.542.81
161.371.39
141.199.97
121.028.54
100.857.12
80.685.70
60.514.27
40.342.85
20.171.42
1.573.371.05
4.880.943.35
4.860.771.92
4.840.600.50
4.820.429.07
4.800.257.65
4.780.086.23
4.759.914.80
4.739.743.38
4.719.571.96
4.699.400.53
4.679.229.11
4.659.057.68
57.240.006.19
UKUPNO ZA TRI GODINE
GLAVNICA
129.888.815.31 12.707.996.97 142.596.812.28
26
5.
Klasu neobezbeĊenih poverilaca trećeg isplatnog reda - povezana lica ĉini 2
pravna lica i to Unireal DOO Ljubljana i Unireal DOO Beograd sa ukupnim
potraţivanjima od 297.136.619 dinara. Ova klasa će biti namirena u punom iznosu
u roku od tri godine sa kamatnom stopom od 5% i bez valutne klauzule.
Predvidjen je grace period od devet meseci. a zatim 10 tromeseĉnih rata glavnice
sa obraĉunatom kamatom po prostom kamatnom raĉunu. U nastavku je dat
tabelarni prikaz vraćanja rata za klasu neobezbeĊenih poverilaca trećeg isplatnog
reda - povezana lica za period predviĊen Unapred pripremljenim planom
reorganizacije i to po ratama:
RATE
1 - nakon 9 meseci od poĉetka primene Plana
2 - nakon 12 meseci od poĉetka primene Plana
3 - nakon 15 meseci od poĉetka primene Plana
4 - nakon 18 meseci od poĉetka primene Plana
5 - nakon 21 mesec od poĉetka primene Plana
6 - nakon 24 meseca od poĉetka primene Plana
7 - nakon 27 meseci od poĉetka primene Plana
8 - nakon 30 meseci od poĉetka primene Plana
9 - nakon 33 meseca od poĉetka primene Plana
10 - nakon 36 meseci od poĉetka primene Plana
UKUPNO ZA TRI GODINE
GLAVNICA
29.713.661.86
29.713.661.86
29.713.661.86
29.713.661.86
29.713.661.86
29.713.661.86
29.713.661.86
29.713.661.86
29.713.661.86
29.713.661.86
297.136.618.56
KAMATA
11.142.623.20
3.342.786.96
2.971.366.19
2.599.945.41
2.228.524.64
1.857.103.87
1.485.683.09
1.114.262.32
742.841.55
371.420.77
27.856.557.99
UKUPNO
40.856.285.05
33.056.448.81
32.685.028.04
32.313.607.27
31.942.186.50
31.570.765.72
31.199.344.95
30.827.924.18
30.456.503.40
30.085.082.63
324.993.176.55
Finansijske projekcije poslovanja duţnika pokazuju da on nije u stanju da navedene godišnje
iznose vraća iz redovnog poslovanja. Shodno tome. predviĊena je prodaja imovine duţnika
radi namirenja obaveza kako je to detaljno opisano u poglavlju 5. Opis postupka prodaje
imovine
27
5
OPIS POSTUPKA PRODAJE IMOVINE
Prema predloţenom Unapred pripremljenom Planu reorganizacije predviĊena je prodaja
imovine duţnika i to sledećih nekretnina:
I. POSLOVNI PROSTOR “IZOLACIJA” A.D
U UL.MIŠKA JOVANOVIĆA BR. 9 U BEOGRADU
OPIS LOKACIJE
Lokacija je smeštena u delu ulice Vidske i delu ulice Miška Jovanovića 9. a koja se nalazi
izmeĊu dve Beogradske saobraćajnice – auto puta (Bulevar Stevana Prvovenĉanog) i
Ustaniĉke ulice. Objekat pripada opštini Voţdovac i prema generalnom urbanistiĉkom planu
nalazi se u zoni oznaĉenoj kao Komercijalne zone i gradski centri.
Objekat je izgraĊen 1970. a adaptiran 2010 godine. Objekat je prikljuĉen na elektromreţu.gradski vodovod. i kanalizaciju i fiksnu telefoniju. U suterenu zgrade se nalazi
kotlarnica sa pogonom za mazut koja obezbeĊuje grejanje u poslovnoj zgradi.
1.
POSLOVNI PROSTOR
Poslovni prostor se sastoji od podruma. prizemlja i dva sprata.
 PROSTOR U PODRUMU ZGRADE
o ukupna neto površina prostora u podrumu iznosi: PPOD = 382 m²
o prostor u podrumu se sastoji od: ulaz-hodnik.kotlarnica.mokri ĉvor.sala za
sastanke i deset prostorija (mogu se koristiti kao kancelarije ili skladište)
 PORTIRNICA U NIVOU PRIZEMLJA
o ukupna neto površina portirnice u prizemlju iznosi PPR =17.59 m²
 DRUGI SPRAT POSLOVNE ZGRADE
o korisna površina prostora na drugom spratu iznosi: PSPR2=691 m²
o prostor na II spratu se sastoji od:ulaz + hodnik. 21 kancelarija razliĉitih
veliĉina..
Ukupna korisna površina poslovnih prostorija u ul. Miška Jovanovića u vlasništvu Izolacija
a.d.
P=PPOD + PPR + PSP2 = 382 + 17.59 + 691 = 1090.59 m²
2.
GARAŢA:
o Garaţa je prizemni objekat. sazidan od ĉvrstog materijala i sastoji se od ĉetiri
odvojena parkirna mesta.
o Ukupna korisna površina garaţa iznosi P=246 m²
28
3.
PARKING PROSTOR
o Parking prostor – ispred zgrade se nalazi parking prostor.
PRAVNI STATUS NEPOKRETNOSTI
POSLOVNI PROSTOR
Poslovni prostor je uknjiţen.
List nepokretnosti br.3430 K.O. Voţdovac koji se izdao Republiĉki geodetski zavod.sluţba
za katastar nepokretnosti Beograd br. 952-1-2485/12 od 05.03.2012. godine sa sledećim
podacima:
o Na katastarskoj parceli br. 3933/3 poslovne prostorije ukupne površine
1.528.52 m².
o U vlasništvu IZOLACIJA AD su sledeći objekti:
 k.p. 3933/3, broj zgrade 1, ulaz 9, suteren, broj posebnog dela BB garaţa,
površine 246 m2 u vlasništvu IZOLACIJA HOLDING AD oblik svojine
privatna obim 1/1
 k.p. 3933/3, broj zgrade 1, ulaz 9, suteren, broj posebnog dela BB poslovni
prostor, površine 136 m2 u vlasništvu IZOLACIJA HOLDING AD oblik
svojine privatna, obim 1/1,
 k.p. 3933/3, broj zgrade 1, ulaz 9, drugi sprat, broj posebnog dela BB,
poslovni prostor, površine 691 m2 u vlasništvu IZOLACIJA HOLDING AD
oblik svojine privatna, obim 1/1,
o Vrsta prava: svojina
o Oblik svojine: privatna.
GARAŢA
Garaţa je uknjiţena.
List nepokretnosti 3412 K.O. Voţdovac koji se izdao Republiĉki geodetski zavod.sluţba za
katastar nepokretnosti Beograd br. 952-1-3314/12 od 16.03.2012. godine sa sledećim
podacima:
o Na katastarskoj parceli br. 3933/4 garaţa u ul. Miška Jovanovića ukupne
površine 99 m².
o Nosilac prava: IZOLACIJA A.D.
o Vrsta prava: svojina
o Oblik svojine: privatna. obim udela 1/1.
PROCENJENA TRŢIŠNA VREDNOST NEPOKRETNOSTI na dan 31.12.2012.
SVEGA POSLOV. ZGRADA:
SVEGA GARAŢA:
UKUPNO:
1.273.000 EUR
59.400 EUR
1.332.400 EUR
Za ove nekretnine je predvidjena prodaja u prvoj godini sprovodjenja Plana reorganizacije.
29
Obzirom na situaciju na trţištu nekretnina. jasno je da se prodaja ne moţe obaviti u vrlo
kratkom periodu pa je zato i predvidjena prodaja u prvoj godini. medjutim nije moguće
predvideti kada bi to taĉno moglo biti. No. smatramo da je godinu dana razuman rok kako bi
se animiralo što više potencijalnih kupaca i kako bi se dobila odgovarajuća cena. Naĉin
prodaje će biti definisan sa odborom poverilaca. ali smatramo da bi trebalo pristupiti sledećim
aktivnostima:
 Kontakti sa najvećim svetskim agencijama za nekretnine koje posluju u Srbiji npr.
Colliers
 Oglašavanje prodaje u dnevnim listovima i specijlazovanim listovima i
ĉasopisima
 Organizovanje javne prodaje putem skupljanja pismenih ponuda uz koordinaciju
sa odborom poverilaca
U projekcijama poslovanja je predvidjeno da se za ove objekte u Miška Jovanovića moţe
realno postići kupoprodajna cena oko 1.000.000 EUR što predstavlja oko 25% manje od
procenjene trţišne vrednosti. Ovakav pristup je odabran opreza radi jer smatramo da je
potraţnja za nekretninama vrlo niska i veliko je pitanje da li je moguće u realnosti postići
procenjenu trţišnu vrednost. Svedoci smo da postoji ponuda nekretnina. tj. poslovnih prostora
koji su u vlasništvu velikog broja steĉajnih duţnika (npr. Jugoeksport. Beko ...) koje steĉajni
upravnici (odnosno nadleţni sud) bezuspešno daju na licitacije. Po našem mišljenju najveći
problem kod ovih prodaja je to što su procene uradjene nerealno visoko (što je posledica
straha procenjivaĉa i nadleţnih u sudu da ne budu optuţeni da "jeftino rasprodaju" imovinu
steĉajnih duţnika). Shodno navedenom. pokušali smo da idemo u korak sa našom procenom
realne situacije na trţištu kako bi se prodaja zaista i sprovela. a samim tim i Plan
reorganizacije.
Nezavisno od plana prodaje razluĉnom poveriocu će biti omogućeno da prodaje ovu
nepokretnost u vansudskom postupku prodaje u skladu sa odredbama Zakona o hipoteci.
II. POSLOVNI PROSTOR “IZOLACIJA” A.D U UL.KUMODRAŠKA BR. 257 U
BEOGRADU
OPIS LOKACIJE
Lokacija je smeštena u Kumodraškoj ulici br. 257 u Beogradu . pripada opštini Voţdovac i
prema Generalnom urbanistiĉkom planu (2021. godina) nalazi se u zoni namenjenoj
privrednim delatnostima i privrednim zonama.
U neposrednoj okolini predmetne lokacije nalazi se više renomiranih firmi. a na suprotnoj
strani ulice nalazi se novoizgraĊeno stambeno-poslovno naselje “Stepa Stepanović”.
Komunalna i saobraćajna infrastruktura je u potpunosti razvijena.
Lokacija je odliĉno povezana sa glavnim saobraćajnicama i pravcima u gradu. Udaljenost od
centra Beograda iznosi oko 7.0 km.
Objekat je izgraĊen 1971.. a adaptiran 2010. godine. Objekat je prikljuĉen na elektromreţu.gradski vodovod. i kanalizaciju i fiksnu telefoniju. U proizvodnoj hali (magacinu) se
nalazi kotlarnica sa pogonom na ĉvrsto gorivo koja obezbeĊuje grejanje u poslovnoj zgradi i
proizvodnoj hali (magacinu).
30
POSLOVNI PROSTOR
Poslovna zgrada se sastoji od suterena. prizemlja i sprata.
Suteren poslovne zgrade
Ukupna neto površina prostora u suterenu iznosi: PSUT = 157.05 m²
o prostor u suterenu se sastoji od: stepenišnog prostora. hodnika. mokrog ĉvora.
ĉajne kuhinje. proizvodnog pogona. tri prostorije za skladištenje. kancelarije i
male ostave u prostoru ispod stepeništa.
Prizemlje poslovne zgrade
Ukupna neto površina prostora u prizemlju iznosi PPR =442.76 m².
o Prizemlje poslovne zgrade se sastoji od: ulaznog hodnika. hodnika.
stepenišnog prostora. mokrog ĉvora. ĉajne kuhinje. ostave. multifunkcionalne
sale. server sobe i dvanaest kancelarija razliĉitih veliĉina.
Sprat poslovne zgrade
Korisna površina prostora na spratu iznosi: PSPR=419.74 m²
o sprat je u funkcionalnom smislu podeljene na levo krilo koje se sastoji od hola.
hodnika.mokrog ĉvora i pet kancelarija razliĉitih veliĉina. središnji deo koji se
sastoji od hodnika. mokrog ĉvora. ĉajne kuhinje i tri sobe za smeštaj radnika i
desno krilo koje se sastoji od hodnika. ĉajne kuhinje i sedam kancelarija
raliĉite veliĉine.
PSP = PSP1 + PSP2 + PSP3 = 200.35 + 81.74 + 137.65 = 419.74 m²
Ukupna korisna površina poslovne zgrade u ul. Kumodraška 257 u vlasništvu Izolacija a.d.
P=PSUT + PPR + PSP = 157.05 + 442.76 + 419.74 = 1.019.55 m²
MAGACIN
Ukupna korisna površina prizemnog dela magacina koji se nalazi u vlasništvu Izolacija a.d
iznosi P=1.193.40 m²
PRAVNI STATUS NEPOKRETNOSTI
POSLOVNI PROSTOR
Poslovni prostor je uknjiţen.
List nepokretnosti 4058 K.O. Voţdovac koji se izdao Republiĉki geodetski zavod.sluţba za
katastar nepokretnosti Beograd br. 952-1-2484/12 od 05.03.2012. godine sa sledećim
podacima:
o Na katastarskoj parceli br. 7786/1 u ul. Kumodraška 257. upisana je poslovna
zgrada u korist Izolacija a.d 1/1
31
o Vrsta prava: svojina
o Oblik svojine: privatna.
MAGACIN
Magacin je uknjiţen.
List nepokretnosti 4058 K.O. Voţdovac koji se izdao Republiĉki geodetski zavod.sluţba za
katastar nepokretnosti Beograd br. 952-1-2484/12 od 05.03.2012. godine sa sledećim
podacima:
o Na katastarskoj parceli br. 7786/1 u ul. Kumodraška 257. magacin u
suvlasništvu Izolacija a.d. sa 1257/2500 i preduzeća Beoteleprom d.o.o sa
1243/2500
o Vrsta prava: svojina
o Oblik svojine: privatna.
PROCENJENA TRŢIŠNA VREDNOST NEPOKRETNOSTI na dan 31.12.2012.
SVEGA POSLOV. ZGRADA:
SVEGA MAGACIN:
1.130.000 EUR
716.000 EUR
UKUPNO PROCENJENA VREDNOST ZA OBA OBJEKTA 1.846.000 EUR
Za ove nekretnine je predvidjena prodaja u drugoj ili trećoj godini sprovodjenja Plana
reorganizacije. Obzirom na situaciju na trţištu nekretnina. jasno je da se prodaja ne moţe
obaviti u vrlo kratkom periodu pa je zato i predvidjena prodaja u drugoj ili trećoj godini.
medjutim nije moguće predvideti kada bi to taĉno moglo biti. No. smatramo da je dve godine
razuman rok kako bi se animiralo što više potencijalnih kupaca i kako bi se dobila
odgovarajuća cena. Naĉin prodaje će biti definisan sa odborom poverilaca. ali smatramo da bi
trebalo pristupiti sledećim aktivnostima:
-
Kontakti sa najvećim svetskim agencijama za nekretnine koje posluju u Srbiji npr.
Colliers
Oglašavanje prodaje u dnevnim listovima i specijlazovanim listovima i ĉasopisima
Organizovanje javne prodaje putem skupljanja pismenih ponuda uz koordinaciju sa
odborom poverilaca
U projekcijama poslovanja je predvidjeno da se za ove objekte u Kumodraškoj moţe realno
postići kupoprodajna cena oko 1.400.000 EUR što predstavlja oko 25% manje od procenjene
trţišne vrednosti. Ovakav pristup je odabran opreza radi jer smatramo da je potraţnja za
nekretninama vrlo niska i veliko je pitanje da li je moguće u realnosti postići procenjenu
trţišnu vrednost. Svedoci smo da postoji ponuda nekretnina. tj. poslovnih prostora koji su u
vlasništvu velikog broja steĉajnih duţnika (npr. Jugoeksport. Beko ...) koje steĉajni upravnici
(odnosno nadleţni sud) bezuspešno daju na licitacije. Po našem mišljenju najveći problem
kod ovih prodaja je to što su procene uradjene nerealno visoko (što je posledica straha
procenjivaĉa i nadleţnih u sudu da ne budu optuţeni da "jeftino rasprodaju" imovinu
steĉajnih duţnika). Shodno navedenom. pokušali smo da idemo u korak sa našom procenom
realne situacije na trţištu kako bi se prodaja zaista i sprovela. a samim tim i Plan
reorganizacije.
32
Nezavisno od plana prodaje razluĉnom poveriocu će biti omogućeno da prodaje ovu
nepokretnost u vansudskom postupku prodaje u skladu sa odredbama Zakona o hipoteci.
33
6
ROKOVI ZA IZVRŠENJE PLANA REORGANIZACIJE I ROKOVI
ZA REALIZACIJU GLAVNIH ELEMENATA PLANA
REORGANIZACIJE
U ovom poglavlju biće prikazani uslovi i rokovi namirenja poverilaca. kao i rokovi
sprovoĊenja potrebnih mera radi realizacije plana reorganizacije.
Namirenje poverilaca prvog isplatnog reda
Odmah po pravosnaţnosti rešenja o usvajanju
Plana reorganizacije. a pre poĉetka primene
Plana reorganizacije
Namirenje poverilaca drugog isplatnog reda
Odmah po pravosnaţnosti rešenja o usvajanju
po osnovu javnih prihoda
Plana reorganizacije. a pre poĉetka primene
Plana reorganizacije
Namirenje neobezbeĊenih poverilaca trećeg
U punom iznosu bez valutne klauzule sa 5%
isplatnog reda
godišnje kamate u 10 tromeseĉnih rata nakon
grejs perioda od devet meseci
Namirenje razluĉnih poverilaca
U punom iznosu sa valutnom klauzulom sa
kamatom od 5% uvećanom za tromeseĉni
EURIBOR u 28 meseĉnih rata nakon grejs
perioda od devet meseci u kome bi se
isplaćivala samo kamata u meseĉnim ratama
Namirenje neobezbeĊenih poverilaca trećeg
U punom iznosu bez valutne klauzule sa 5%
isplatnog reda - povezana lica
godišnje kamate u 10 tromeseĉnih rata nakon
grejs perioda od devet meseci
Prodaja nekretnine u Miška Jovanovića
Prodaja nekretnina u Kumodraškoj
U prvih godinu dana sprovodjenja Plana
reorganizacije ili ranije u sluĉaju prodaje od
strane razluĉnog poverioca
Tokom druge ili treće godine sprovodjenja
Plana reorganizacije ili ranije u sluĉaju
prodaje od strane razluĉnog poverioca
34
7
NAZNAĈENJE PRAVA POVERILACA
Na osnovu člana 156 stav 1 Zakona o stečaju predlagaĉ Plana reorganizacije Izolacija ad
jasno naznaĉuje da se usvajanjem Unapred pripremljenog plana reorganizacije sva prava i
obaveze poverilaca definišu iskljuĉivo u skladu sa odredbama usvojenog Unapred
pripremljenog plana reorganizacije. ukljuĉujući i situaciju u kojoj Unapred pripremljeni plan
reorganizacije nije u potpunosti izvršen. odnosno u kojoj se izvršenje Unapred pripremljenog
plana reorganizacije obustavlja.
35
8
SPISAK ĈLANOVA ORGANA UPRAVLJANJA I IZNOS NAKNADA
ZA NJIHOV RAD
Za vreme trajanja primene Unapred pripremljenog plana reorganizacije predvidjeno je da
preduzeće ima direktora i to Aleš Slavec. dosadašnji direktor preduzeća.
36
9
ANGAŢOVANJE STRUĈNJAKA
Za sprovodjenje Plana se ne predvidja angaţovanje struĉnjaka već samo nezavisnog struĉnog
lica za praćenje sprovodjenja Plana.
37
10 NEZAVISNO STRUĈNO LICE ZA PRAĆENJE SPROVOĐENJA
PLANA
Mr. dipl. ecc. Marinko Zeljković
Izveštaji poveriocima o praćenju sprovodjenja plana će biti saĉinjavani svakih šest meseci.
Takodje je predvidjeno formiranje Odbora poverilaca koji ima pravo na praćenje izvršenja
plana i na redovno izveštavanje od strane Duţnika i lica odredjenog za praćenje sprovodjenja
Plana. Odbor poverilaca je takodje ovlašćen da aktivno uĉestvuje u prodaji nekretnina koje su
za to predvidjene ovim Planom. Odbor poverilaca nema pravo da uĉestvuje u prodaji
nepokretnosti koju vrši razluĉni poverilac u vansudskom postupku shodno Zakonu o hipoteci.
38
11 GODIŠNJI IZVEŠTAJ ZA PRETHODNE TRI GODINE SA
FINANSIJSKOM ANALIZOM
Ocena finansijskog poloţaja pretpostavlja ispitivanje dugoroĉne i kratkoroĉne finansijske
sigurnosti odnosno solventnosti i likvidnosti preduzeća. kao i poslovno-finansijskog uspeha
odnosno rentabilnosti preduzeća. Osnova za ocenu finansijskog poloţaja i finansijskih
rezultata preduzeća bili su podaci iz zvaniĉnih bilansa stanja i uspeha preduzeća za proteklih
pet poslovnih perioda. tj. za period od 2009. do 30.09.2013. godine. kao i bruto bilansi za
period od 2010. do 30.09.2013. godine.
Glavni indikatori finansijskog poloţaja preduzeća izvedeni su na osnovu iskazanih vrednosti
u bilansima stanja i uspeha. a ovde ćemo istaći samo one najbitnije. relevantne za ocenu
stanja i razvoja finansijskog poloţaja preduzeća u narednom periodu. Oni se odnose na:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
analizu strukture sredstava. kapitala i obaveza;
analizu dugoroĉnog finansijskog ekvilibrijuma. odnosno solventnosti;
analizu likvidnosti. odnosno kratkoroĉne finansijske sigurnosti;
analizu strukture prihoda. rashoda i dobitka i gubitka;
analizu obrta sredstava. kapitala i obaveza i
analizu profitabilnosti i analizu stopa prinosa na sredstva i kapital.
Istorijski bilansi stanja i uspeha preduzeća na bazi kojih je izvršena analiza prikazani su za
period 2009-30.09.2013. godina (Tabele 5 i 6).
Napominjemo da su svi apsolutni novĉani iznosi u priloţenim tabelama iskazani u hiljadama
(000) RSD.
39
Tabela 5. Istorijski bilansi stanja
POZICIJA
AKTIVA
A. STALNA IMOVINA
I. NEUPLAĆ. UPISANI KAPITAL
II. GOODWILL
III. NEMATERIJALNA ULAGANJA
IV. NPO I BIOLOŠKA SREDSTVA
1. Nekretnine. postrojenja i oprema
2. Investicione nekretnine
3. Biološka sredstva
V. DUGOR. FINANS. PLASMANI
1. Uĉešća u kapitalu
2. Ostali dug. finansijski plasmani
B. OBRTNA IMOVINA
I. Zalihe
II. Stalna sredstva nam. prodaji
III. Kratk. potraţ.. plasmani i gotovina
1. Potraţivanja
2. Potraţ.za više plaćen porez na dob.
3. Kratkoroĉni finansijski plasmani
4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina
5. Porez na dodatu vrednost i AVR
IV. ODLOŢ. PORESKA SREDS.
V. POSLOVNA IMOVINA
G. GUBITAK IZNAD KAPITALA
D. UKUPNA AKTIVA
Đ. VANBILANSNA AKTIVA
PASIVA
A. KAPITAL
I. OSNOVNI I OSTALI KAPITAL
II. NEUPLAĆ. UPISANI KAPITAL
III. REZERVE
IV. REVALORIZACIONE REZ.
V. NEREAL. DOBICI PO HOV
VI. NEREAL. GUBICI PO HOV
VII. NERASPOREĐENA DOBIT
VIII. GUBITAK
IX. OTKUP. SOPSTV. AKCIJE
B. DUG. REZERV. I OBAVEZE
I. DUGOROĈNA REZERVISANJA
II. DUGOROĈNE OBAVEZE
1. Dugoroĉni krediti
2. Ostale dugoroĉne obaveze
III. KRATKOROĈNE OBAVEZE
1. Kratkoroĉne finansijske obaveze
2. Obav. po osn. sr. nam. prodaji .
3. Obaveze iz poslovanja
4. Ostale kratk. obaveze
5. Obaveze po osnovu PDV i PVR
6. Obav. po osn. poreza na dobitak
IV. ODLOŢENE PORESKE OBAV.
V. UKUPNA PASIVA
G.VANBILANSNA PASIVA
30.09.2013
000 RSD %
2012
000 RSD
2011
2010
000 RSD % 000 RSD %
2009
000 RSD %
400.260 79.2
0 0.0
0 0.0
236 0.0
395.853 78.3
142.066 28.1
253.787 50.2
0 0.0
4.171 0.8
724 0.1
3.447 0.7
30.233 6.0
20.159 4.0
0 0.0
10.074 2.0
9.583 1.9
221 0.0
0 0.0
4 0.0
266 0.1
0 0.0
430.493 85.2
75.077 14.8
505.570 100.0
176.825 35.0
473.484 78.8
0 0.0
0 0.0
333 0.1
466.033 77.6
164.786 27.4
301.247 50.2
0 0.0
7.118 1.2
2.999 0.5
4.119 0.7
93.145 15.5
40.993 6.8
0 0.0
52.152 8.7
44.531 7.4
221 0.0
0 0.0
6.106 1.0
1.294 0.2
0 0.0
566.629 94.3
33.940 5.7
600.569 100.0
177.909 29.6
508.172 69.2
0 0.0
0 0.0
274 0.0
503.515 68.5
178.748 24.3
324.767 44.2
0 0.0
4.383 0.6
672 0.1
3.711 0.5
226.366 30.8
43.721 6.0
0 0.0
182.645 24.9
178.675 24.3
221 0.0
0 0.0
2.680 0.4
1.069 0.1
0 0.0
734.538 100.0
0 0.0
734.538 100.0
246.448 33.6
485.173 81.1
0 0.0
0 0.0
101 0.0
477.999 79.9
198.026 33.1
279.973 46.8
0 0.0
7.073 1.2
910 0.2
6.163 1.0
91.149 15.2
50.689 8.5
0 0.0
40.460 6.8
20.676 3.5
221 0.0
0 0.0
15.266 2.6
4.297 0.7
22.263 3.7
598.585 100.0
0 0.0
598.585 100.0
81.687 13.6
73.883 22.5
0 0.0
0 0.0
165 0.1
67.374 20.5
58.727 17.9
8.647 2.6
0 0.0
6.344 1.9
0 0.0
6.344 1.9
19.771 6.0
6.308 1.9
0 0.0
13.463 4.1
8.627 2.6
221 0.1
0 0.0
344 0.1
4.271 1.3
0 0.0
93.654 28.6
234.311 71.4
327.965 100.0
10.230 3.1
0 0.0
3.000 0.6
0 0.0
480 0.1
260.495 51.5
0 0.0
0 0.0
31.152 6.2
295.127 58.4
0 0.0
488.119 96.5
23.293 4.6
91.984 18.2
20.556 4.1
71.428 14.1
372.842 73.7
246.899 48.8
0 0.0
101.617 20.1
20.182 4.0
4.144 0.8
0 0.0
17.451 3.5
505.570 100.0
176.825 35.0
0 0.0
3.000 0.5
0 0.0
480 0.1
312.381 52.0
0 0.0
0 0.0
31.152 5.2
347.013 57.8
0 0.0
577.500 96.2
23.823 4.0
184.565 30.7
59.565 9.9
125.000 20.8
369.112 61.5
236.112 39.3
0 0.0
112.920 18.8
13.645 2.3
6.435 1.1
0 0.0
23.069 3.8
600.569 100.0
177.909 29.6
146.123 19.9
3.000 0.4
0 0.0
480 0.1
337.068 45.9
0 0.0
0 0.0
31.121 4.2
225.546 30.7
0 0.0
571.562 77.8
24.661 3.4
304.470 41.5
54.470 7.4
250.000 34.0
242.431 33.0
61.050 8.3
0 0.0
167.511 22.8
7.912 1.1
5.958 0.8
0 0.0
16.853 2.3
734.538 100.0
246.448 33.6
136.812 22.9
3.000 0.5
0 0.0
296 0.0
333.802 55.8
0 0.0
0 0.0
25.260 4.2
225.546 37.7
0 0.0
422.158 70.5
15.282 2.6
253.647 42.4
3.647 0.6
250.000 41.8
153.229 25.6
20.436 3.4
0 0.0
127.060 21.2
5.423 0.9
310 0.1
0 0.0
39.615 6.6
598.585 100.0
81.687 13.6
0 0.0
85.767 26.2
0 0.0
39.736 12.1
0 0.0
0 0.0
0 0.0
10.742 3.3
136.245 41.5
0 0.0
326.397 99.5
12.771 3.9
16.580 5.1
4.520 1.4
12.060 3.7
297.046 90.6
260.610 79.5
0 0.0
29.013 8.8
6.660 2.0
763 0.2
0 0.0
1.568 0.5
327.965 100.0
10.230 3.1
40
Tabela 6. Istorijski bilansi uspeha
POZICIJA
A. PRIHODI I RASHODI IZ
REDOVNOG POSLOVANJA
I. POSLOVNI PRIHODI
1. Prihodi od prodaje
2. Prihodi od aktiviranja uĉinaka i robe
3. Povećanje vrednosti zaliha uĉinaka
4. Smanjenje vrednosti zaliha uĉinaka
5. Ostali poslovni prihodi
II. POSLOVNI RASHODI
1. Nabavna vrednost prodate robe
2. Troškovi materijala
3. Troškovi zarada. naknada i ostali liĉni
rashodi
4. Troškovi amortizacije i rezervisanja
5. Ostali poslovni rashodi
III. POSLOVNA DOBIT
IV. POSLOVNI GUBITAK
V. FINANSIJSKI PRIHODI
VI. FINANSIJKI RASHODI
VII. OSTALI PRIHODI
VIII. OSTALI RASHODI
IX. DOBIT IZ REDOVNOG
POSLOVANJA
X. GUBITAK IZ REDOVNOG
POSLOVANJA
XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA
KOJE SE OBUSTAVLJA
XI. NETO GUBITAK POSLOVANJA
KOJE SE OBUSTAVLJA
B. DOBIT PRE OPOREZIVANJA
V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA
G. POREZ NA DOBIT
1. Poreski rashod perioda
2. Odloţeni poreski rashodi perioda
3. Odloţeni prihodi perioda
01.01.-30.09.13
2012
2011
000 RSD % 000 RSD %
15.744 100.0
25.693 163.2
0 0.0
0 0.0
15.996 101.6
6.047 38.4
47.474 301.5
4.080 25.9
5.594 35.5
2010
139.088 100.0
120.064 86.3
0 0.0
11.040 7.9
0 0.0
7.984 5.7
243.836 175.3
6.818 4.9
118.228 85.0
396.570 100.0
406.409 102.5
0 0.0
0 0.0
24.193 6.1
14.354 3.6
381.754 96.3
10.407 2.6
208.213 52.5
20.200 128.3 75.777 54.5
6.301 40.0 12.449 9.0
11.299 71.8 30.564 22.0
0 0.0
0 0.0
31.730 201.5 104.748 75.3
2.067 13.1 19.609 14.1
14.831 94.2 48.446 34.8
11.541 73.3
5.899 4.2
13.800 87.7 16.745 12.0
78.440 19.8
20.662 5.2
64.032 16.1
14.816 3.7
0 0.0
4.368 1.1
16.479 4.2
11.599 2.9
9.839 2.5
0
39.326 100.0
35.289 89.7
0 0.0
0 0.0
0 0.0
4.037 10.3
101.714 258.6
346 0.9
17.594 44.7
63.156
12.517
36.769
0
49.363
1.103
1.764
75.710
21.731
35.0
6.9
20.4
0.0
27.4
0.6
1.0
42.0
12.1
40.665 103.4
9.889 25.1
33.220 84.5
0 0.0
62.388 158.6
429 1.1
6.238 15.9
20.354 51.8
26.219 66.7
4.465
1.1
3.955
2.2
0
46.753 297.0 144.431 103.8
0
0.0
0
0.0
74.062 188.3
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0 0.0
408 0.3
0 0.0
0 0.0
46.753 297.0 144.839 104.1
0
4.465
0
0.0
1.1
0.0
0
3.955
0
0.0
2.2
0.0
0 0.0
0 0.0
74.062 188.3
0 0.0
0 0.0
17.957 114.1
0
0
1.396
0.0
0.0
0.4
0 0.0
0 0.0
21.305 11.8
0
5.861
0
0.0
1.5
0.0
0 0.0
25.260 14.0
0 0.0
1.623
0.4
4.238
1.1
0.0
0
180.336 100.0
136.846 75.9
6.529 3.6
29.150 16.2
0 0.0
7.811 4.3
229.699 127.4
1.797 1.0
115.460 64.0
0.0
0
0.0
2009
000 RSD % 000 RSD % 000 RSD %
0
0
10.568
0
0.0
7.6
0.0
D. ISPLAĆENA LIĈNA PRIMANJA
POSLODAVCU
0 0.0
0 0.0
Đ. NETO DOBITAK
0 0.0
0 0.0
E. NETO GUBITAK
28.796 182.9 155.407 111.7
Ţ. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA
MANJINSKIM ULAGAĈIMA
0 0.0
0 0.0
Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA
0 0.0
0 0.0
VLASNICIMA MAT. PRAVNOG LICA
I. ZARADA PO AKCIJI
1. Osnovna zarada po akciji
0
0
2. Umanjena (razvodnjena)
0
0
zarada po akciji
3.907
0
1.064
0
0.0
0.0
0.0
2.7
0.0
0 0.0
0 0.0
75.126 191.0
2.2
0
0.0
21.353 11.8
0
0.0
2
8
0
0
0
0
41
11.1 Analiza strukture sredstava
Analizom odgovarajućih bilansnih pozicija mogu se izvesti najvaţniji zakljuĉci i ocene o
finansijskom poloţaju. kao i o rezultatima poslovanja preduzeća u periodu 2009-30.09.2013.
godina. a teţište analize je na tri poslednja posmatrana perioda. Napominjemo da ćemo
period koji se odnosi na prvih devet meseci 2013. oznaĉavati. radi jednostavnosti. kao 2013.
godinu.
Globalna struktura sredstava preduzeća u posmatranom periodu. posmatrana kroz odnos
izmeĊu stalnih i obrtnih sredstava bila je promenljiva. jer je izraţen trend jaĉanja stalnih
sredstava u ukupnoj poslovnoj imovini preduzeća. Uĉešće stalnih sredstava u poslovnoj
imovini preduzeća. nakon smanjenja na 69.2% u 2011. godini. povećano je na oko 93%
krajem posmatranog perioda. Prema tome. u celom posmatranom periodu stalna imovina je
imala dominantno uĉešće u strukturi poslovne imovine preduzeća. dok je uĉešće obrtnih
sredstava u poslovnoj imovini imalo najveće uĉešće u 2011. godini kada je iznosilo oko 31%.
da bi krajem posmatranog perioda ovo uĉešće palo na 7%.
Globalna struktura sredstava preduzeća prikazana je u prve dve alineje Tabele 7.
Tabela 7. Pokazatelji strukture sredstava
Opis
Uĉešće stalnih sredstava u poslovnoj imovini
Uĉešće obrtnih sredstava u poslovnoj imovini
Uĉešće nemat. ulaganja u stalnim sredstvima
Uĉešće NPO u stalnim sredstvima
Uĉešće dug. fin. plasmana u stalnim sredstvima
Uĉešće zemljišta u NPO
Uĉešće graĊevinskih objekata u NPO
Uĉešće investicionih nekrtetnina u NPO
Uĉešće opreme u NPO
Uĉešće zaliha u obrtnim sredstvima
Uĉešće kratk. potraţivanja obrtnim sred.
Uĉešće kratk. plasmana u obrtnim sred.
Uĉešće novĉanih u obrtnim sredstvima
Uĉešće AVR i PDV u obrtnim sredstvima
Uĉešće materijala u zalihama
Uĉešće nedovršene proizvodnje u zalihama
Uĉešće datih avansa u zalihama
u%
2009
78.9
21.1
0.2
91.2
8.6
31.9
44.8
0.0
1.7
21.6
2010
81.1
18.9
0.0
98.5
1.5
0.0
34.9
58.6
6.5
55.6
22.9
0.0
16.7
4.7
40.6
57.5
1.9
Godina
2011
69.2
30.8
0.1
99.1
0.9
0.9
27.8
64.5
6.8
19.3
79.0
0.0
1.2
0.5
87.3
11.3
1.3
2012
83.6
16.4
0.1
98.4
1.5
1.0
28.0
64.6
6.3
44.0
48.0
0.0
6.6
1.4
61.0
39.0
0.0
30.09.13
93.0
7.0
0.1
98.9
1.0
0.0
29.8
64.1
6.0
66.7
32.4
0.0
0.0
0.9
98.3
0.0
1.7
Iz podatka koji su prikazani u prethodnoj tabeli. kao i iz podataka koji su dati u istorijskim
bilansima uoĉljivo je da se ukupna poslovna imovina preduzeća neprekidno smanjuje (sa oko
735 miliona RSD u 2011.) na oko 506 miliona RSD krajem septembra 2013. godine. U
okviru ukupne imovine došlo je do smanjenja i stalne i obrtne imovine. ali je obrtna imovina
opadala mnogo brţe. Tako na primer obrtna imovina je sa oko 226 miliona RSD krajem
2011. smanjena na svega oko 30 miliona RSD krajem septembra 2013. godine.
U okviru stalne imovine preduzeća osnovna sredstva (NPO) su uĉestvovala sa oko 98% do
99% u poslednja ĉetiri posmatrana perioda. Samo u 2009. godini je bilo donekle materijalno
42
znaĉajno uĉešće dugoroĉnih finansijskih plasmana u stalnoj imovini preduzeća (8.6%). dok u
svim ostalim periodima njihovo uĉešće. kao i uĉešće nematerijalnih ulaganja u strukturi
stalnih sredstava preduzeća nije bilo materijalno znaĉajno.
Što se tiĉe strukture osnovnih sredstava. moţe se konstatovati da je ona bila relativno stabilna
jer su u njoj u celom posmatranom periodu dominirale investicione nekretnine sa blizu ili
preko 60% uĉešća. na graĊevinske odnose se odnosilo izmeĊu 28% i 35% uĉešća (dolazilo je
do odreĊenih preklasifikacija investicionih nekretnina u graĊevinske objekte i obrnuto tokom
pojedinih godina). dok je uĉešće opreme u NPO preduzeća bilo stabilno i kretalo se u zoni
6% do 7% godišnje. U okviru NPO zemljište se pojavljivalo u periodu 2011-12. godina. ali
nije bilo materijalno znaĉajno (videti podatke koji su prikazani u Tabeli 7).
U strukturi obrtnih sredstava u svim periodima su dominirali potraţivanja i zalihe. ali odnos
izmeĊu njih je vrlo intenzivno menjan u analiziranom periodu. Tako. na primer. uĉešće zaliha
u obrtnim sredstvima je povećano sa oko 19% krajem 2011. godine na oko 67% krajem
septembra 2013. godine. U istim periodima uĉešće potraţivanja u obrtnim sredstvima je
smanjeno sa 79% na svega oko 32%. Iz navedenih relacija je jasno da su svi ostali oblici
obrtnih sredstava bili materijalno zanemarivi. a izuzetak su jedino novĉana sredstva u 2010. i
donekle u 2012. godini.
11.2 Analiza strukture izvora sredstava
Uĉešće sopstvenog kapitala u ukupnim izvorima je bilo nepovoljno u svim godinama
analiziranog perioda. Pozitivan kapital je preduzeće imalo samo u periodu 2010-11. godina
kada je njegovo uĉešće u izvorima finansiranja iznosilo oko 20-23%. ali treba napomenuti da
je i ovaj pozitivan kapital formiran mnogo više iz revalorizacionih rezervi. a mnogo manje iz
tekućih dobitaka. U svim ostalim godinama kapital preduzeća je bio negativan. odnosno
preduzeće je ima gubitak iznad visine kapitala. S obzirom da su obaveze preduzeća bile veće
od imovine u ta tri posmatrana perioda smatramo da nije potrebno detaljnije komentarisati
globalnu strukturu izvora sredstava (detaljniji podaci su dati u Tabeli 8). već samo
napominjemo da je gubitak iznad visine kapitala krajem septembra 2013. godine iznosio oko
14.8% ukupne aktive. odnosno oko 75 miliona RSD.
Tabela 8. Pokazatelji strukture izvora sredstava
Opis
Neto kapital
Gubitak iznad visine kapitala
Dugoroĉna rezervisanja
Obaveze
Odloţene poreske obaveze
UKUPNO
2009
0.0
71.4
3.9
95.6
0.5
171.4
u%
2010
22.9
0.0
2.6
68.0
6.6
100.1
Godina
2011
19.9
0.0
3.4
74.5
2.3
100.1
2012
0.0
5.7
4.0
92.2
3.8
105.7
30.09.13
0.0
14.8
4.6
91.9
3.5
114.8
U strukturi obaveza preduzeća u poslednja dva posmatrana perioda dominirale su kratkoroĉne
obaveze. kada se kretalo od 66.7% (2012.) do 80.2% krajem posmatranog perioda. Prema
tome. moţe se zakljuĉiti da je zateĉena roĉna struktura obaveza preduzeća veoma nepovoljna.
(videti podatke u Tabeli 9).
43
Tabela 9. Roĉna struktura obaveza preduzeća
Opis
2009
5.3
94.7
100.0
Dugoroĉne obaveze
Kratkoroĉne obaveze
UKUPNO
u%
2010
62.3
37.7
100.0
Godina
2011
55.7
44.3
100.0
2012
33.3
66.7
100.0
31.07.13
19.8
80.2
100.0
Što se tiĉe strukture kratkoroĉnih finansijskih obaveza treba reći da se ona menjala tokom
vremena. ali uglavnom u nepovoljnom pravcu što se ogleda u stabilnom trendu rasta uĉešća
kratkoroĉnih finansijskih obaveza od 2010. godine. To uĉešće je sa oko 13% krajem 2010.
povećano na preko 66% krajem posmatranog perioda. a u suštini je bilo još i veće jer se
znaĉajan deo ostalih kratkoroĉnih obaveza odnosio na obaveze po neplaćenim kamatama. S
druge strane. uĉešće obaveza iz poslovanja u kratkoroĉnim obavezama je konstantno
smanjivano i to sa oko 83% krajem 2010. na svega oko 27% krajem posmatranog perioda.
Prema tome. moţe se konstatovati da se struktura kratkoroĉnih obaveza preduzeća konstantno
pogoršavala tokom posmatranog i da je krajem tog perioda bila veoma nepovoljna. Ostale
kratkoroĉne obaveze su od relativno malog materijalnog znaĉaja. što se moţe videti iz
podataka koji su prikazani u narednoj tabeli.
Detaljniji podaci o strukturi kratkoroĉnih obaveza preduzeća dati su u narednoj tabeli.
Tabela 10. Struktura kratkoroĉnih obaveza
Opis
Kratkoroĉne finansijske obaveze
Obaveze iz poslovanja
Ostale kratkoroĉne obaveze
Obaveze. po osnovu PDV i ostalih javnih prihoda i PVR
Obaveze. po osnovu poreza na dobitak
UKUPNO
u%
2009
87.7
9.8
2.2
0.3
0.0
100.0
2010
13.3
82.9
3.5
0.2
0.0
100.0
Godina
2011
2012 30.09.13
25.2
64.0
66.2
69.1
30.6
27.3
3.3
3.7
5.4
2.5
1.7
1.1
0.0
0.0
0.0
100.0 100.0
100.0
Na kraju analize strukture sredstava i izvora sredstava treba konstatovati da je preduzeće
imalo intenzivne dezinvesticije u stalnu i obrtnu imovinu u periodu 2010-13. godina. o ĉemu
svedoĉe i podaci o kretanju obima angaţovanih sredstava. koji su već navedeni u okviru
prethodne taĉke. Treba takoĊe istaći da je u 2013. godini i obim ukupnih obaveza za oko 89
miliona RSD veći u odnosu na kraj 2012. godine.
11.3 Neto obrtni kapital
Ako se finansijski poloţaj preduzeća posmatra kroz formiranje. upotrebu i kretanje neto
obrtnog kapitala (NOK-a). moţe se konstatovati da je pozicija preduzeća tokom posmatranog
perioda bila na nezadovoljavajućem nivou – u svim periodima preduzeća je imalo negativan
sopstveni i ukupni neto obrtni kapital. a u poslednja dva posmatrana perioda ova pozicija se i
rapidno pogoršala. Ovo je potpuno logiĉno s obzirom na visinu i predznak sopstvenog
kapitala. kao i na pogoršanje roĉne strukture izvora sredstava tokom vremena o ĉemu je već
bilo govora u prethodnoj taĉki analize. Ovde ćemo samo istaći da su negativni iznosi
sopstvenog i ukupnog NOK-a krajem septembra 2013. godine premašili 400 odnosno 267
miliona RSD (detaljnije podatke videti u Tabeli 11).
44
Tabela 11. Neto obrtni kapital
Opis
Sopstveni kapital (bruto)
Neuplaćeni upisani kapital
Otkupljene sopstvene akcije
Nerealizovani gubici po osnovu HOV
Gubitak
Sopstveni kapital (neto)
Stalna sredstva
SOPSTVENI NETO OBRTNI KAPITAL
Dugoroĉna rezervisanja
Dugoroĉne obaveze
Odloţene poreske obaveze
UKUPNI NETO OBRTNI KAPITAL
Zalihe + AVR
VIŠAK (NEDOSTAJUĆI IZNOS)
NETO OBRTNOG KAPITALA
Kratkoroĉne finansijske obaveze
Višak (nedostatak) kratkoroĉnih finansijskih
izvora za finansiranje zaliha
u 000 RSD
2009
2010
370.556 362.358
0
0
0
0
0
0
370.556 225.546
0 136.812
73.883 485.173
-73.883 -348.361
12.771
15.282
16.580 253.647
1.568
39.615
-42.964 -39.817
10.579
54.986
-53.543
260.610
-94.803
20.436
207.067
-74.367
Godina
2011
2012
30.09.13
371.669 380.953 370.204
0
0
0
0
0
0
0
0
0
225.546 380.953 370.204
146.123
0
0
508.172 473.484 400.260
-362.049 -473.484 -400.260
24.661
23.823
23.293
304.470 184.565
91.984
16.853
23.069
17.451
-16.065 -242.027 -267.532
44.790
42.287
20.425
-60.855 -284.314 -287.957
61.050 236.112 246.899
195
-48.202
-41.058
Iz prikazanih podataka je potpuno jasno da su obim i struktura sredstva preduzeća u velikom
neskladu s postojećim izvorima finansiranja i da je ovde reĉ o krupnoj finansijskoj
neravnoteţi i izrazito nepovoljnoj dugoroĉnoj finansijskoj poziciji preduzeća. Moţe se
zakljuĉiti da preduzeću nedostaju dugoroĉni izvori finansiranja da bi moglo da koliko toliko
uravnoteţi finansijsku strukturu i eventualno pokrene i poveća obim poslovne aktivnosti.
11.4 Pokazatelji solventnosti
Imajući u vidu poziciju neto obrtnog kapitala preduzeća. jasno je da su i pokazatelji
dugoroĉne finansijske sigurnosti morali imati nezadovoljavajuće. niske ili negativne
vrednosti. Smatramo da nema potrebe za detaljnijim komentarisanjem pokazatelja
solventnosti koji su prikazani u narednoj tabeli.
Tabela 12. Pokazatelji solventnosti
(u %)
Godina
Opis
2009
Stepen pokrića stalnih sredstava sopstvenim
kapitalom
Stepen pokrića stalnih sredstava. zaliha i AVR
sopstvenim kapitalom i dugoroĉnim izvorima
2011
0.0
28.2
28.8
0.0
0.0
36.6
82.4
633.5
89.0
808.3
44.9
1.119.7
-72.4
-35.9
-572.3
31.6
1.959.7
1.309.8
-35.2
-35.1
100.4
-7.1
-14.0
-259.8
-101.0
-884.9
Stepen pokrića zaliha i AVR sopstvenim NOK
-698.4
Stepen pokrića zaliha i AVR NOK
Stepen pokrića zaliha i AVR NOK i kratkoroĉnim
finansijskim obavezama
Stepen pokrića ukupnih obrtnih sredstava NOK
-406.1
2.057.
3
-217.3
2012
30.09.1
3
2010
45
Stepen pokrića ukupnih obrtnih sredstava NOK i
kratkoroĉnim finansijskim obavezama
1.100.
8
-17.1
19.9
-6.4
-68.2
Prema tome. moţe se konstatovati da na planu solventnosti krajem septembra 2013. godine
preduzeće stoji izrazito loše.
11.5 Pokazatelji likvidnosti
S obzirom na vrednosti pokazatelja solventnosti jasno je da i na planu likvidnosti preduzeće
veoma loše stoji u poslednjim godinama analiziranog perioda. U 2013. godini ovi pokazatelji
su bili dvadeset pet (opšti racio likvidnosti – prva alineja naredne tabele) do trideset sedam
puta niţi (rigorozni racio likvidnosti – druga alineja naredne tabele) u odnosu na uslovno
normalne vrednosti. Pokazatelji likvidnosti su prikazani u narednoj tabeli.
Tabela 13. Pokazatelji likvidnosti
(u %)
Opis
Obrtna sredstva prema kratkoroĉnim obavezama
Potraţivanja i novĉana sredstva. prema kratkoroĉnim
obavezama
Novĉana sredstva prema kratkoroĉnim obavezama
200
9
6.7
201
0
59.5
Godina
201 201
1
2
93.4 25.2
4.5
0.1
26.4
10.0
75.3
1.1
30.09.1
3
8.1
14.1
1.7
2.7
0.0
S obzirom na prikazane pokazatelje moţe se konstatovati da na planu likvidnosti krajem
septembra 2013. preduzeće izuzetno loše stoji. Vaţno je napomenuti da ova nelikvidnost nije
prolaznog već strukturnog tipa. jer proizilazi iz duboko poremećene dugoroĉne finansijske
strukture preduzeća.
11.6 Struktura prihoda. rashoda i rezultata
U 2009. godini ukupni prihodi preduzeća su iznosili oko 60 miliona RSD. da bi u 2010.
skoĉili na oko 257 miliona RSD. Nakon toga. u 2011. godini. ukupni prihodi su povećani na
oko 413 miliona RSD. da bi u sledeća dva perioda ukupni prihodi nastavili ubrzano da padaju
i to najpre na oko 165 miliona RSD. a potom i na svega oko 29 miliona RSD (u prvih devet
meseci 2013). U prve tri posmatrane godine ukupni prihodi su se najviše odnosili na poslovne
prihode (izmeĊu 70% i 96%). dok u poslednjem posmatranom periodu u strukturi ukupnih
prihoda iskaĉu ostali prihodi koji su tek nešto malo manji od poslovnih prihoda. Detaljniji
podaci o kretanju prihoda po godinama prikazani su tabelama 14. i 15 u nastavku.
Tabela 14. Struktura ukupnih prihoda
Opis
Ukupni prihodi
Poslovni prihodi
Finansijski prihodi
Ostali prihodi
u 000 RSD
2009
60.109
39.326
429
20.354
2010
257.149
180.336
1.103
75.710
Godina
2011
412.537
396.570
4.368
11.599
Tabela 15. Struktura ukupnih prihoda
Opis
2012
I-IX 2013
164.596
29.352
139.088
15.744
19.609
2.067
5.899
11.541
(u %)
Godina
46
Ukupni prihodi
Poslovni prihodi
Finansijski prihodi
Ostali prihodi
2009
100.0
65.4
0.7
33.9
2010
100.0
70.1
0.4
29.4
2011
100.0
96.1
1.1
2.8
2012
I-IX 2013
100.0
100.0
84.5
53.6
11.9
7.0
3.6
39.3
Iz prethodnih tabela je vidljivo da je preduzeće ostvarivalo vrlo visoke nivoe poslovnih
prihoda u periodu 2010-11. godina. u 2012. godini ovi prihodi su vrlo znaĉajno smanjeni. dok
u poslednjem posmatranom periodu ovi prihodi tendiraju skoro ka nultom nivou.
S obzirom da su poslovni prihodi kljuĉni prihodi preduzeća potrebno je da se nešto detaljnije
osvrnemo i na ove prihode. U okviru poslovnih prihoda od prodaje dominirali su prihodi od
prodaje proizvoda i usluga (izmeĊu 98% i 76%). a što se tiĉe strukture poslovnih prihoda po
trţištima uoĉljivo je velika zastupljenost prihoda od prodaje na domaćem trţištu.
Struktura poslovnih prihoda preduzeća u periodu 2010-13. godina prikazana je u narednim
tabelama.
Tabela 16. Struktura poslovnih prihoda: roba - usluge
Opis
2009
Prihodi od prodaje
a) Robe
b) Proizvoda i usluga
2010
100.0
1.5
98.5
Tabela 17. Struktura poslovnih prihoda po trţištima
Opis
1. Prihodi od prodaje
a) Na domaćem trţištu
b) Na inostranom trţištu
2. Od aktiviranja uĉinaka
3. Promena vrednosti zaliha uĉinaka
4. Ostali poslovni prihodi
Ukupni poslovni prihodi
2009
u%
Godina
2011
100.0
2.6
97.4
2012
I-IX 2013
100.0
100.0
6.9
23.7
93.1
76.3
(u %)
2010
75.9
75.9
0.0
3.6
16.2
4.3
100.0
Godina
2011
102.5
93.1
9.4
0.0
-6.1
3.6
100.0
2012
I-IX 2013
86.3
163.2
83.4
124.7
2.9
38.5
0.0
0.0
7.9
-101.6
5.7
38.4
100.0
100.0
Povećana zastupljenost prihoda od prodaje robe u prihodima od prodaje u 2012. i 2013.
godini nije posledica porasta ovih prihoda. već pre svega strmoglavog pada prihoda od
prodaje proizvoda i usluga u tim godinama. a to su najznaĉajniji prihodi preduzeća. Osim
toga. u 2013. godini smanjena je vrednost zaliha uĉinaka za oko 16 miliona RSD. a ostali
poslovni prihodi se odnose na prihode od zakupa. Prihodi od zakupa su bili najveći u 2011.
godini kada su iznosili oko 14.4 miliona RSD. dok su u prvih devet meseci 2013. godine
iznosili oko 6 miliona RSD. Prema tome. moţe se zakljuĉiti da su sve prikazane relacije u
poslednje dve posmatrane godine posledica pre svega enormnog pada prihoda od prodaje
proizvoda i usluga.
Ukupni rashodi preduzeća u posmatranom periodu nisu u potpunosti pratili dinamiku ukupnih
prihoda. već su imali neujednaĉenije kretanje. a što se naroĉito odnosi na poslednje dve
godine posmatranog perioda kada su ukupni rashodi znaĉajnije premašivali ukupne prihode.
47
Detaljni podaci o ukupnim rashodima preduzeća po pojedinim periodima dati su u Tabelama
18 i 19.
Tabela 18. Struktura ukupnih rashoda
Opis
Ukupni rashodi
Poslovni rashodi
Finansijski rashodi
Ostali rashodi
u 000 RSD
2009
134.171
101.714
6.238
26.219
Godina
2011
408.072
381.754
16.479
9.839
2010
253.194
229.699
1.764
21.731
2012
309.027
243.836
48.446
16.745
Tabela 19. Struktura ukupnih rashoda
Opis
Ukupni rashodi
Poslovni rashodi
Finansijski rashodi
Ostali rashodi
I-IX 2013
76.105
47.474
14.831
13.800
(u %)
2009
100.0
75.8
4.6
19.5
2010
100.0
90.7
0.7
8.6
Godina
2011
100.0
93.6
4.0
2.4
2012
100.0
78.9
15.7
5.4
I-IX 2013
100.0
62.4
19.5
18.1
MeĊutim veoma je bitno pogledati strukturu ukupnih rashoda preduzeća iz koje je uoĉljivo da
su poslovni rashodi dominirali u svim posmatranim periodima. MeĊutim. dok su u periodu
2010-11. godina poslovni rashodi u ukupnim rashodima uĉestvovali sa preko 90%. u periodu
2012-13. dolazi do osetnijeg pada poslovnih rashoda u ukupnim rashodima i to najpre na
svega oko 79%. a zatim na svega oko 62%. U ovim periodima uĉešće finansijskih rashoda
iznosi oko 15.7%. odnosno oko 19.5% respektivno. Posmatrano u apsolutnim iznosima
finansijski rashodi su iz godine u godinu stabilno rasli i to sa oko 16.5 miliona RSD u 2011.
godini pa do oko 48.5 miliona u 2012. godini. dok su u prvih devet meseci 2013. godine
iznosili oko 15 miliona RSD.
Struktura poslovnih rashoda bila je veoma dinamiĉna i promenljiva u posmatranom periodu.
što je posledica smanjenja obima poslovne aktivnosti u poslednje dve godine i efekta
rezistentnosti fiksnih troškova koji se pojavljuje u tom sluĉaju. Materijalno najznaĉajniji
poslovni rashodi u preduzeću jesu troškovi materijala izrade. a zatim dolaze troškovi bruto
zarada. Na trećem i ĉetvrtom mestu po znaĉaju dolaze troškovi proizvodnih usluga i
nematerijalni troškovi. Uĉešće najvaţnijih rashoda u poslovnim rashodima preduzeća bilo je
veoma promenljivo tokom pojedinih godina. što se vidi iz podataka koji su dati u narednim
tabelama. Detaljniji podaci o obimu i strukturi poslovnih rashoda dati su u Tabelama 20 i 21.
Tabela 20. Struktura poslovnih rashoda
Opis
POSLOVNI RASHODI
Nabavna vrednost prodate robe
Troškovi materijala izrade
Troškovi ostalog materijala
Troškovi goriva i energije
Troškovi zarada. naknada i ost. liĉni rash.
(u RSD)
2009
2010
229.699
1.797
111.393
682
3.385
63.156
Godina
2011
381.754
10.407
198.174
3.147
6.892
78.440
2012
I-IX 2013
243.836
47.474
6.818
4.080
109.991
3.979
2.283
141
5.954
1.474
75.777
20.200
48
Troškovi proizvodnih usluga
Troškovi amortizacije
Troškovi rezervisanja
Nematerijalni troškovi
Troškovi poreza
20.910
5.870
6.647
15.249
610
46.561
8.245
12.417
15.363
2.108
14.640
8.766
3.683
13.705
2.219
Tabela 21. Struktura poslovnih rashoda
Opis
5.320
6.193
108
4.505
1.474
(u %)
2009
POSLOVNI RASHODI
Nabavna vrednost prodate robe
Troškovi materijala izrade
Troškovi ostalog materijala
Troškovi goriva i energije
Troškovi zarada. naknada i ost. liĉni rash.
Troškovi proizvodnih usluga
Troškovi amortizacije
Troškovi rezervisanja
Nematerijalni troškovi
Troškovi poreza
2010
100.1
0.8
48.5
0.3
1.5
27.5
9.1
2.6
2.9
6.6
0.3
Godina
2011
100.0
2.7
51.9
0.8
1.8
20.5
12.2
2.2
3.3
4.0
0.6
2012
I-IX 2013
99.9
99.9
2.8
8.6
45.1
8.4
0.9
0.3
2.4
3.1
31.1
42.5
6.0
11.2
3.6
13.0
1.5
0.2
5.6
9.5
0.9
3.1
Iz prethodnih podataka je uoĉljiv je pad uĉešća troškova materijala izrade sa oko 52% u 2011.
godini na svega oko 9% u 2013. godini. dok je uĉešće troškova bruto zarada u istim
periodima povećano sa oko 20% na preko 42% i to uprkos ĉinjenici da su i broj zaposlenih i
bruto zarade smanjeni u apsolutnim iznosima. Rezistentnost fiksnih troškova najbolje se
moţe videti na primeru troškova amortizacije. koji su u ukupnim rashodima u 2011. godini
uĉestvovali sa svega 2.2% dok je njihovo uĉešće u ukupnim rashodima u 2013. godini bilo
gotovo pet puta veće. Sliĉni efekti. mada nešto manjeg intenziteta. prisutni su i kod
nematerijalnih troškova i troškova poreza.
Neto rezultati poslovanja preduzeća (pre poreza) u periodu 2010-11. godina su bili
ujednaĉeni i relativno niski. ali pozitivni. a u poslednja dva posmatrana perioda su bili
neujednaĉeni. ali i visoko negativni. Segmentacijom ukupnog rezultata uoĉava se da je
poslovni rezultat preduzeća imao pozitivnu vrednost samo u 2011. godini (oko 14.8 miliona
RSD). dakle u godini najvećeg obima poslovne aktivnosti. dok je u svim ostalim godinama
poslovni rezultat imao visoko negativne vrednosti (izmeĊu 62.4 i 104.7 miliona RSD). Pošto
se s padom obima aktivnosti i prometa aktivira i efekat finansijskih rashoda kao fiksnih
troškova jasno je da je negativni ukupni rezultat morao biti neminovan. Iz naredne tabele je
uoĉljivo da je rezultat finansiranja gotovo u svim godinama bio visoko negativan. što je i uz
negativne ostale rezultate (osim u periodu 2010-11. godina) u znaĉajnoj meri uslovilo
negativne vrednosti ukupnog rezultata (detaljniji podaci su dati u Tabelama 22 i 23).
Tabela 22. Struktura neto rezultata pre poreza
Opis
Neto rezultat pre poreza
Poslovni rezultat
Rezultat finansiranja
Ostali rezultat
Redovni rezultat
2009
-74.062
-62.388
-5.809
-5.865
-74.062
u 000 RSD
2010
3.955
-49.363
-661
53.979
3.955
Godina
2011
4.465
14.816
-12.111
1.760
4.465
2012
-144.839
-104.748
-28.837
-10.846
-144.431
I-IX 2013
-46.753
-31.730
-12.764
-2.259
-46.753
49
Dobitak iz posl. koje se obustavlja
0
0
0
-408
0
50
Tabela 23. Struktura neto rezultata pre poreza
Opis
Neto rezultat pre poreza
Poslovni rezultat
Rezultat finansiranja
Ostali rezultat
Redovni rezultat
Dobitak iz posl. koje se obustavlja
2009
100.0
84.2
7.8
7.9
100.0
0.0
(u %)
2010
100.0
-1.248.1
-16.7
1.364.8
100.0
0.0
Godina
2011
100.0
331.8
-271.2
39.4
100.0
0.0
2012
100.0
72.3
19.9
7.5
99.7
0.3
I-IX 2013
100.0
67.9
27.3
4.8
100.0
0.0
U svakom sluĉaju vidljivo je da su u svim posmatranim godinama negativni doprinosi
ukupnom poslovnom rezultatu dolazili iz negativnih rezultata finansiranja. MeĊutim. ono što
je najbitnije je da je poslovni rezultat bio negativan ĉak u ĉetiri od pet posmatranih perioda.
što ukazuje na ĉinjenicu da preduzeće nije uspevalo da ostvari dovoljno visok obim poslovne
aktivnosti pri kome bi ostvareni poslovni dobitak bio dovoljno visok da pokrije i rashode
finansiranja. Pozitivan rezultat u 2010. godini je posledica iskljuĉivo ostalog rezultata i ni u
kom sluĉaju ne moţe da ublaţi ĉinjenicu da su poslovni rezultati preduzeća u posmatranom
periodu bili loši.
11.7 Analiza obrta
Koeficijenti obrta ukupne poslovne imovine i poslovne imovine u uţem smislu imali su
strmoglav pad vrednosti u periodu 2012-13. godina. što je posledica poslovnih dogaĊaja koji
su već prethodno opisani i analizirani. Zato ih ovde nećemo ponavljati. samo napominjemo
da je ovaj pad vrednosti koeficijenata obrta iskljuĉiva posledica pada poslovnih prihoda. pri
ĉemu je ovaj pad donekle ublaţen smanjenjem obima angaţovanih sredstava u poslednje dve
godine.
Detaljniji podaci o koeficijentima obrta prikazani su u Tabeli 24.
Tabela 24. Koeficijenti obrta
(koeficijenti)
Godina
Opis
Racio obrta poslovne imovine
Racio obrta poslovne imovine (bez fin. plasmana)
Racio obrta obrtnih sredstava
Racio obrta ukupnih zaliha
Racio obrta zaliha materijala (s avansima)
200
9
2010
0.437
0.445
2.726
5.305
Racio obrta zaliha nedovršene proizvodnje
Racio obrta potraţivanja od kupaca
Racio ukupnih potraţivanja
Racio obrta sopstvenog kapitala (bez umanjenja za
gubitak)
Racio obrta avansa. depozita i kaucija
Racio obrta dobavljaĉa
10.31
8
0.507
2011
0.631
0.637
2.650
8.914
6.905
24.63
0
4.256
2012
0.197
0.199
0.802
3.023
3.708
I-IX
2013
0.085
0.086
0.686
1.384
0.330
9.611
1.152
5.933
1.581
4.221
1.147
1.564
1.655
16.12
8
2.474
0.486
33.15
6
1.040
0.209
9.493
0.209
51
Iste konstatacije u potpunosti vaţe i kada su u pitanju koeficijenti obrta izvora sredstava. ĉije
su vrednosti takoĊe prikazane u prethodnoj tabeli. Samo treba dodati da je racio obrta
dobavljaĉa bio nizak i u 2011. godini. dok su vrednosti ovog racia u poslednje dve
posmatrane godine samo potvrda veoma loše dugoroĉne i kratkoroĉne finansijske pozicije
preduzeća.
11.8 Rentabilitet i zarađivačka sposobnost
Profitabilnost prihoda preduzeća. posmatrana kroz stopu poslovnog rezultata u prihodu od
prodaje. je u i normalnoj poslovnoj godini (2011.) bila relativno niska (3.5%). što implicira
ostvarenje još većeg obima poslovnih prihoda da bi preduzeće moglo da pokrije sve troškove
i da stabilno pozitivno posluje. Ove stope u svim ostalim godinama su bile visoko negativne.
S obzirom da su već ranije opisani najvaţniji poslovni dogaĊaji ovde ih takoĊe nećemo
ponavljati. pri ĉemu dajemo detaljne pokazatelje rentabiliteta i prinosne snage preduzeća u
analiziranom periodu. Oni su sadrţani u Tabeli 25.
Tabela 25. Pokazatelji rentabiliteta i prinosne snage
Opis
Finansijski rashodi/poslovni dobitak
Ostvarena razlika u ceni prodate robe
Stopa bruto rezultata u prihodu od prodaje
Stopa rezultata po osnovu prodate robe
Stopa rezultata po osnovu prodaje proizvoda i usluge
Stopa poslovnog rezultata u prihodu od prodaje
Stopa rezultata finansiranja u prihodu od prodaje
Stopa redovnog dobitka u prihodu od prodaje
Stopa dobitka pre poreza u prihodu od prodaje
Stopa dobitka posle poreza u prihodu od prodaje
Operativna stopa prinosa
Stopa neto prinosa pre poreza na ukupnu imovinu
Stopa neto prinosa posle poreza na ukupnu imovinu
Stopa neto prinosa na sopstveni kapital
(u %)
2009
-10.0
-158.6
-14.8
-188.3
-188.3
-191.0
-
2010
-3.6
17.3
7.2
14.7
0.6
-32.7
-0.4
2.6
2.6
16.7
-14.6
1.1
7.3
-
Godina
2011
111.2
1.7
53.1
1.7
52.8
3.5
-2.9
1.1
1.1
1.4
2.2
0.7
0.9
4.2
2012 I-IX 2013
-46.3
-46.7
22.4
49.5
0.2
83.1
18.3
33.1
-9.2
88.8
-81.8
-100.0
-22.5
-40.2
-112.8
-147.3
-113.1
-147.3
-121.4
-90.7
-16.3
-8.6
-22.3
-12.5
-23.9
-7.7
-
Na kraju. samo da kaţemo da su što se tiĉe vrednosti stopa poslovnog dobitka (oko 3.5%) i
operativne stope prinosa (oko 2.2%) oni imali pozitivne. mada ne i zadovoljavajuće
vrednosti. samo u 2011. godini. Stopa prinosa na sopstveni kapital u ovoj godini je iznosila
4.2%. pri ĉemu treba istaći da je i u toj godini sopstveni kapital bio skoro ĉetiri puta manji od
obaveza preduzeća. Što se tiĉe 2010. godine. ona je specifiĉna (o tome je dato objašnjenje u
prethodnim taĉkama) i ne moţe da utiĉe na ocene o poslovanju preduzeća koje su ovde
iznete. U svim ostalim godinama. a što je najvaţnije u poslednje dve godine. gotovo svi
kljuĉni pokazatelji rentabiliteta i prinosne snage preduzeća su imali visoko negativne
vrednosti.
Prema tome. na osnovu svega iznetog moţe se zakljuĉiti da je aktuelna finansijska i trţišna
pozicija preduzeća takva da preduzeće ima šansi za nastavak poslovanja samo u sluĉaju
prodaje nekretnina koje nisu neophodne za nastavak poslovanja. a kao što je opisano u ovom
Planu.
52
12 IZVEŠTAJ I MIŠLJENJE REVIZORA ZA PRETHODNE TRI
GODINE
U prilozima ovog Plana su dati kompletni izveštaji i mišljenja revizora za prethodne tri
godine poslovanja. kao i vanredni izveštaj revizora sa stanjem na 30.09.2013. godine.
53
13 FINANSIJSKE PROJEKCIJE
Prema rokovima koje propisuje Zakon o steĉaju kada su u pitanju rokovi za predaju Unapred
pripremljenog plana reorganizacije. rok za donošenje rešenja o otvaranju predsteĉajnog
postupka. trajanje predsteĉajnog postupka i zakazivanje roĉišta za glasanje po predloţenom
Planu moţe se zakljuĉiti da se roĉište moţe odrţati do kraja januara 2014 godine. Takodje
treba imati u vidu rok za potencijanu ţalbu na Rešenje o usvajanju plana. i vreme potrebno za
odluku Višeg suda o potencijalnoj ţalbi. Iz svega navedenog procenjeno je da bi poĉetak
primene Plana (nakon pravosnaţnosti Rešenja) mogao biti do kraja Marta 2014 godine.
U skladu s prethodnim procenama. kao i merama za sprovoĊenje Plana i utvrĊenim stvarnim
obavezama preduzeća godine uraĊen je i korigovani bilans stanja na dan na datum
31.03.2014 kao potencijalni dan poĉetka primene Plana. Takav bilans stanja je prikazan na
narednoj strani.
Bilans knjigovodstvene vrednosti i projektovani bilans korigovane knjigovodstvene vrednosti
(KKV) na 31.03.2014. prikazani su na narednoj strani. Napominjemo da je bilans KKV
posluţio kao poĉetni bilans za projekcije.
54
Tabela 1. Knjigovodstveni i korigovani bilans stanja na 31.03.2014.
AKTIVA
1
A
I
II
III
IV
V
B
I
II
III
V
G
D
Đ
E
2
STALNA IMOVINA
NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL
GOODWILL
NEMATERIJALNA ULAGANJA
NPO I BIOLOŠKA SREDSTVA
1. Nekretnine. postrojenja i oprema
2. Investicione nekretnine
3. Biološka sredstva
DUGOROĈNI FINANSIJSKI PLASMANI
1. Uĉešća u kapitalu
2. Ostali dugoroĉni finansijski plasmani
OBRTNA IMOVINA
ZALIHE
STALNA SREDSTVA NAM. PRODAJI I SR. POSL. KOJE SE OBUST.
KRATKOROĈNA POTRAŢIVANjA. PLASMANI I GOTOVINA
1. Potraţivanja
2. Potraţivanja za više plaćen porez na dobitak
3. Kratkoroĉni finansijski plasmani
4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina
5. PDV i AVR
ODLOŢENA PORESKA SREDSTVA
POSLOVNA IMOVINA
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
UKUPNA AKTIVA
VANBILANSNA AKTIVA
PASIVA
1
A
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
B
I
II
III
V
G
D
2
KAPITAL
OSNOVNI KAPITAL
NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL
REZERVE
REVALORIZACIONE REZERVE
NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HOV
NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HOV
NERASPOREĐENI DOBITAK
GUBITAK
OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE
DUGOROĈNA REZERVISANJA I OBAVEZE
DUGOROĈNA REZERVISANJA
DUGOROĈNE OBAVEZE
1. Dugoroĉni krediti
2. Ostale dugoroĉne obaveze
KRATKOROĈNE OBAVEZE
1. Kratkoroĉne finansijske obaveze
2. Obaveze po osn. sredst. namenjenih prod. i sred. posl.koje obustavlja
3. Obaveze iz poslovanja
4. Ostale kratkoroĉne obaveze
5. Obaveze po osnovu PDV i ostalih javnih prihoda i PVR
6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak
ODLOŢENE PORESKE OBAVEZE
UKUPNA PASIVA
VANBILANSNA PASIVA
Knjigovodst
vena
vrednost
4
400.260
0
0
236
395.853
142.066
253.787
0
4.171
724
3.447
30.233
20.159
0
10.074
9.583
221
0
4
266
0
430.493
75.077
505.570
176.825
Knjigovodst
vena
vrednost
4
0
3.000
0
480
260.495
0
0
31.152
295.127
0
488.119
23.293
91.984
20.556
71.428
372.842
246.899
0
101.617
20.182
4.144
0
17.451
505.570
176.825
Razlika za
korekciju
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-11.768
-11.768
0
Razlika za
korekciju
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-11.768
0
277.885
349.313
-71.428
-289.653
-163.710
0
-101.617
-20.182
-4.144
0
0
-11.768
0
(u 000 dinara)
Korigovana
knjigovodstvena
vrednost
6
400.260
0
0
236
395.853
142.066
253.787
0
4.171
724
3.447
30.233
20.159
0
10.074
9.583
221
0
4
266
0
430.493
63.309
493.802
176.825
Korigovana
knjigovodstvena
vrednost
6
0
3.000
0
480
260.495
0
0
31.152
295.127
0
476.351
23.293
369.869
369.869
83.189
83.189
0
0
17.451
493.802
176.825
55
13.1 Projekcije poslovnih performansi
13.1.1 Opšte napomene o proceni i projekcijama
Period obuhvaćen procenom
Prvi korak u projektovanju poslovnih performansi preduzeća je odreĊivanje duţine perioda
diskretnih projekcija novĉanog toka. Kao što je već reĉeno period trajanja plana je tri godine.
Projekcije
Glavni tokovi obuhvaćeni projekcijama su:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
projekcije proizvodnje i prihoda;
projekcije poslovnih rashoda;
projekcije (dez) investicija u obrtna i osnovna sredstva;
projekcije bilansa uspeha;
projekcije bilansa stanja i
projekcije tokova gotovine preduzeća.
Iskazivanje vrednosti i prikazivanje
Sve novĉane veliĉine u projekcijama iskazane su u hiljadama RSD. U narednom delu ovog
poglavlja tabelarno su prikazane agregatne (na nivou preduzeća) projekcije i obraĉuni za koje
dajemo saţete komentare.
13.1.2 Projektovani obim prihoda
Na osnovu projekcija menadţmenta projektovani su sledeći prihodi (videti tabelu 3).
Tabela 3. Projekcija poslovnih prihoda u periodu primene plana tj. 31.03.2014-31.03.2017.
godina (u daljem tekstu Period primene Plana)
(u 000 RSD)
Prihodi
1. godina
2. godina
3. godina
Prihodi od prodaje robe
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga
Prihodi od zakupnina
8.133
245.000
8.063
8.133
257.250
8.466
8.133
270.113
8.889
UKUPNO
261.196
273.849
287.135
Projektovani obim poslovnih prihoda za prvu primene plana iznosi oko 261 milion RSD. u
drugoj godini oko 274 miliona RSD. a u trećoj. godini oko 287 miliona RSD
13.1.3 Projektovani poslovni rashodi
Imajući u vidu da se radi o proizvodnom preduzeću jasno je da je za preduzeće najvaţniji
trošak predstavlja materijal izrade.
56
Tabela 4. Projekcija troškova u periodu primene plana (u 000 RSD)
Troškovi
1. godina
Nabavna vrednost prodate robe
Troškovi materijala izrade
Ukupno direktni rashodi
2. godina
5.440
161.700
167.140
3. godina
5.440
169.785
175.225
5.440
178.275
183.715
U svrhu izrade Plana reorganizacije preduzeća izvršeno je detaljno projektovanje ostalih
poslovnih rashoda i to po vrstama. kao i njihovo podvajanje na fiksnu i varijabilnu
komponentu. mada treba odmah napomenuti da veliki deo ostalih troškova preduzeća ima
uglavnom fiksni karakter.
Svi rashodi će biti prikazani zasebno u analitiĉkoj formi ili u projektovanom bilansu uspeha.
a ovde ćemo se usredsrediti na one materijalno najznaĉajnije. U njih spadaju. pre svega.
troškovi bruto zarada. Ostali troškovi su prikazani u projektovanom bilansu uspeha.
Projektovani troškovi bruto zarada prikazani su u Tabeli 5.
Tabela 5. Projektovani troškovi bruto zarada i broja zaposlenih
Broj zaposlenih na poĉetku godine
Povećanje broja zaposlenih
Ukupan broj zaposlenih
Proseĉna meseĉna bruto zarada po zaposlenom (u RSD)
Povećanje bruto zarade po zaposlenom (koef.)
Ukupna masa bruto zarada (u 000 RSD)
Uĉešće bruto zarada u prihodu (u %)
1. godina
65
-30
35
78.469
1.0100
32.957
12.6
2. godina
35
3. godina
35
35
80.038
1.0200
33.616
12.3
35
81.639
1.0200
34.288
11.9
13.1.4 Projektovana ulaganja u osnovna i obrtna sredstva
Preduzeće nema potrebu za ulaganjem u osnovna i obrtna sredstva.
Projektovani iznosi obrtnih sredstava i tekućih obaveza po godinama sadrţani su
projektovanim bilansima stanja. dok su promene na ovim pozicijama sadrţane u
projektovanim bilansima tokova gotovine.
13.1.5 Projektovani bilans uspeha
Integracijom svih najvaţnijih projektovanih veliĉina dobijaju se projektovani bilansi uspeha u
periodu primene Plana. koji su prikazani u nastavku. Kao što se moţe videti. preduzeće bi u
svim periodima poslovalo pozitivno i sa relativno solidnim marţama dobitka.
Projektovani poslovni dobitak pre amortizacije bi iznosio oko 25 miliona RSD u prvoj godini.
primene Plana odnosno oko 41 miliona RSD u poslednjoj godini primene Plana.
57
Projektovani poslovni dobitak posle amortizacije iznosio bi oko 25 miliona RSD u prvoj
projektnoj godini. a u poslednjoj godini bi se iznosio oko 41 milion RSD. To znaĉi da bi se
marţe ovih dobitaka kretale u rasponu od oko 9% pa do oko 14%.
Osim poslovnih prihoda i rashoda. u projektovanim bilansima uspeha prikazani su i
projektovani rashodi finansiranja u iznosima koji su sadrţani u projektovanih planovima
otplate kako je i predviĊeno merama Plana reorganizacije.
Projektovani bilansi uspeha prikazani su u Tabeli 8.
Tabela 8. Projektovani bilansi uspeha u periodu Perioda primene Plana (u 000 RSD)
1. godina
2. godina
3. godina
000
000
000
%
%
%
RSD
RSD
RSD
100.
100.
100.
0 273.849
0 287.135
0
POSLOVNI PRIHODI
261.196
64.0
64.0
64.0
DIREKTNI RASHODI
167.140
175.225
183.715
BRUTO POSLOVNI REZULTAT
94.056 36.0 98.624 36.0 103.420 36.0
OSTALI VARIJABILNI TROŠK.
366 0.1
383 0.1
402 0.1
KONTRIBUCIONA DOBIT
26.167 30.8 46.557 31.4 46.557 31.4
FIKSNI TROŠK. POSLOVANJA
56.007 21.4 56.316 20.6 56.388 19.6
Troškovi bruto zarada
32.957 12.6 33.616 12.3 34.288 11.9
Troškovi ostalog materijala
3.000 1.1
3.000 1.1
3.000 1.0
Troškovi goriva i energije
6.000 2.3
6.000 2.2
6.000 2.1
Troškovi materijalnih usluga
7.410 2.8
7.610 2.8
7.710 2.7
Nematerijalni troškov
5.140 2.0
5.090 1.9
5.040 1.8
Troškovi poreza
1.500 0.6
1.000 0.4
350 0.1
POSLOVNI DOBITAK PRE AMORTIZACIJE 37.683 14.4 41.925 15.3 46.630 16.2
13.122 5.0 12.092 4.4
6.006 2.1
AMORTIZACIJA
POSLOVNI
DOBITAK
POSLE
AMORTIZACIJE
24.561 9.4 29.833 10.9 40.624 14.1
FINANSIJSKI PRIHODI
0
0
0
FINANSIJSKI RASHODI
22.411
14.981
5.613
NETO REZULTAT FINANSIRANJA
-22.411 -8.6 -14.981 -5.5 -5.613 -2.0
OSTALI PRIHODI
OSTALI RASHODI
2.150 0.8 14.852 5.4 35.011 12.2
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA
POREZI IZ DOBITKA (10%)
215 0.1
1.485 0.5
3.501 1.2
NETO DOBITAK - GUBITAK
1.935 0.7 13.367 4.9 31.510 11.0
Pozicija
Prilikom obraĉuna neto dobitaka primenjena je stopa poreza na dobitak od 10%. jer je uzeta u
obzir mogućnost korišćenja poreskih kredita po osnovu iskazanih gubitaka u prethodnim
poslovnim periodima pa je primenjena efektivna stopa od 10%.
13.1.6 Projektovani bilans stanja
Projektovani bilansi stanja sa metodološkog aspekta predstavljaju nezaobilazan kontrolni
oslonac u postupku procene vrednosti kapitala. Bez projektovanih bilansa stanja ne moţe se u
dovoljnoj meri sagledati realnost projekcija niti steći validna predstava o potrebnim
58
eksternim izvorima finansiranja i mnogim drugim bitnim parametrima.
U narednoj tabeli prikazani su projektovani bilansi stanja preduzeća u Periodu primene Plana.
Tabela 9. Projektovani bilansi stanja u Periodu primene Plana (u 000 RSD)
I godina
AKTIVA
II godina
000 RSD
%
272.137
0
STALNA IMOVINA
Nematerijalna ulaganja
NPO
Dugoroĉni fin. plasmani
OBRTNA IMOVINA
Zalihe
Potraživanja
Kratkoroĉni
fin.
plasmani
Gotovina
PDV i AVR
POSLOVNA IMOVINA
NETO NOVČANI TOK
UKUPNA IMOVINA
000 RSD
000 RSD
%
60.3
260.045
67.9
104.039
45.2
0.0
0
0.0
0
0.0
103
0.0
1
0.0
1
0.0
267.863
59.3
255.873
66.9
99.867
43.4
267.863
59.3
255.873
66.9
99.867
43.4
0
0.0
0
0.0
0
0.0
4.171
0.9
4.171
1.1
4.171
1.8
4.171
0.9
4.171
1.1
4.171
1.8
0
0.0
0
0.0
0
0.0
138.957
30.8
84.089
22.0
88.856
38.6
451.664 100.0
I godina
PASIVA
000 RSD
KAPITAL
Rezerve
382.704 100.0
230.157 100.0
II godina
%
-61.374 -13.6
OSNOVNI KAPITAL
III godina
%
000 RSD
%
III godina
000 RSD
-48.007 -12.5
%
-16.497
-7.2
3.000
0.7
3.000
0.8
3.000
1.3
0
0.0
0
0.0
0
0.0
Revalorizacione rezerve
480
0.1
480
0.1
480
0.2
NERASPOREĐ. DOBIT
-30.222
-6.7
-16.855
-4.4
14.655
6.4
Gubitak
DUG. REZ. I OBAVEZE
DUGOR.
REZERVISANJA
295.127
65.3
295.127
77.1
23.293
5.2
23.293
6.1
DUGOR. OBAVEZE
369.869
81.9
184.935
48.3
0
0.0
KRATK. OBAVEZE
102.425
22.7
205.032
53.6
205.910
89.5
Kratk. finans. obaveze
83.189
18.4
184.934
48.3
184.935
80.4
Obaveze iz poslovanja
16.470
3.6
17.277
4.5
18.098
7.9
2.746
0.0
2.801
0.0
2.857
0.0
20
0.0
20
0.0
20
0.0
17.451
3.9
17.451
4.6
17.451
7.6
Ostale kratk. obaveze
Obav. za PDV i javne
pr.i PVR
ODLOŢENE
OBAVEZE
295.127 128.2
23.293
10.1
PORESKE
UKUPNA PASIVA
451.664 100.0
382.704 100.0
230.157 100.0
13.2 Projekcije novčanih tokova
13.2.1 Projektovani tokovi gotovine
Projektovani tokovi gotovine preduzeća prikazani su u Tabeli 10.
59
Tabela 10. Projektovani tokovi gotovine preduzeća u periodu primene plana (u 000 RSD)
TOKOVI GOTOVINE PREDUZEĆA - PROJEKCIJA
Pozicije
I. PRILIVI GOTOVINE
I
P E R I O D
II
III
236.806
131.226
190.920
Neto dobitak
1.935
13.367
31.510
Amortizacija
13.122
12.092
6.006
4.102
3.160
2.526
115.000
0
150.000
Povećanje kratkoroĉnih kredita
83.189
101.745
1
Povećanje obaveza iz poslovanja
16.470
807
821
2.746
55
56
0
0
0
II. ODLIVI GOTOVINE
95.676
185.989
186.042
Povećanje potraživanja
12.483
1.055
1.107
Smanjenje zaliha
Smanjenje potraživanja za više plaćen porez na dobitak
Prodaja NPO i bioloških sredstava
Povećanje ostalih kratkoroĉnih obaveza i PVR
Povećanje obav. po osnovu PDV i ost. javnih prihoda
Povećanje vlasniĉkih uloga
Povećanje AVR i PDV
Otplata dugoroĉnih kredita
222
20
4
83.189
184.934
184.935
Smanjenje rezervisanja
0
0
0
Isplaćene dividende
0
0
0
86.371
III. GOTOVINA NA POĈETKU PERIODA (I-II)
4
141.134
IV. POVEĆANJE (SMANJENJE) GOTOVINE
141.130
-54.763
4.878
V. GOTOVINA NA KRAJU PERIODA (I-II)
141.134
86.371
91.249
Kao što se moţe videti iz prethodne tabele. saldo gotovine je pozitivan u svim periodima.
Najveći prilivi gotovine su prilivi po osnovu prodaje osnovnih sredstava. odnosno nekretnina.
a najveći odlivi po osnovu otplate dugoroĉnih kredita. Prema prikazanim projekcijama saldo
gotovine je pozitivan u svim godinama primene Plana. što ukazuje da bi poverioci. u sluĉaju
projektovane prodaje nekretnina. bili uredno servisirani.
60
14 PROCENA NOVĈANOG IZNOSA ZA SLUĈAJ BANKROTSTVA
Procena likvidacionih vrednosti imovine preduzeća je data u sledećoj tabeli:
Likvidaciona vrednost
30.09.2013.
BILANS STANJA
A) STALNA IMOVINA
NEMATERIJALNA ULAGANJA
u 000 din
289.500
0
NEKRETNINE. POSTROJENJA I OPREMA
288.000
GraĊevinski objekti i investicione nekretnine
263.000
Postrojenja i oprema
Nekretnine. postrojenja i oprema u pripremi
DUGOROĈNI FINANSIJSKI PLASMANI
25.000
0
1.500
B) OBRTNA IMOVINA
17.061
ZALIHE
10.000
Zalihe materijala
10.000
Dati avansi
0
KRATK. POTRAŢIVANJA. PLASMANI I GOTOVINA
7.061
Ukupna potraţivanja
7.000
Kratkoroĉni finansijski plasmani
0
Gotovina
4
Porez na dodatu vrednost
AVR
C) POSLOVNA IMOVINA
57
0
306.561
Obzirom da su vrednosti nekretnina nose najviše vrednosti u sledećoj tabeli su date
likvidacione vrednosti pojedinaĉnih pozicija nekretnina:
61
Pozicija
POSLOVNA ZGRADA KUMODRAŠKA
Površina
Jediniĉna
cena
m2
EUR/m2
Ukupno
EUR
815.640
Ukupno
u 000 RSD
1.019.55
1.193.40
800
400
477.360
1.090.59
850
927.002
99.00
400
39.600
4514400
147.19
300
44.157
5033898
LOKAL U BORU OD TVRDOG MATERIJ
27.00
250
6.750
769500
GARAŢA U BORU BR 26
UKUPNO OBJEKTI
12.50
50
625
MAGACIN KUMODRAŠKA
POSLOVNA ZGRADA MIŠKA JOVANOVI
GARAŢA MIŠKA JOVANOVIĆA
MAGACIN U UL. RADIVOJA LOLE Đ.
92.982.960
54419040
105678171
3.589.23
2.311.133.50
71250
263.469.219
Procena novĉanog iznosa koji bi se dobio unovĉenjem imovine sprovoĊenjem bankrotstva je
za oko 10% manja (troškovi sprovoĊenja steĉaja) od procenjene likvidacione vrednosti
imovine preduzeća i iznosi reperno oko 275 miliona dinara.
Prema napred navedenim podacima u sluĉaju bankrotstva procena novĉanog iznosa koji bi se
dobio prodajom imovine i naplatom potraţivanja bi iznosio oko 250 miliona RSD. Obzirom
da su dugovi preduzeća oko 464 miliona RSD proseĉni procenat naplate poverilaca u sluĉaju
bankrota bi iznosio nešto iznad 50%.
62
15 DATUM POĈETKA PRIMENE PLANA
Datum poĉetka primene Unapred pripremljenog plana reorganizacije odreĊuje se 10 dana od
dana donošenja pravosnaţnog rešenja kojim se potvrĊuje usvajanje Plana reorganizacije.
nakon ĉega se sva potraţivanja poverilaca i drugih lica. kao i sve obaveze Društva utvrĊuju
prema uslovima iz Plana reorganizacije.
Usvojeni Plan reorganizacije je izvršna isprava i smatra se novim ugovorom za izmirenje
potraţivanja koja su u njemu navedena.
63
16 ROK SPROVOĐENJA PLANA
Rok sprovoĊenja plana je 3 godine. Bliţi rokovi su dati u Taĉki 6. ovog Plana reorganizacije.
64
17 ODREDBA O NAMIRENJU POVERILACA KOJI NISU
OBUHVAĆENI PLANOM REORGANIZACIJE
Duţnik se jasno odreĊuje. da će sva potraţivanja poverilaca koja nisu obuhvaćena odredbama
plana o namirenju biti namirena na isti naĉin i pod istim uslovima kao i potraţivanja drugih
poverilaca njegove klase.
65
18 POTPISANE IZJAVE VEĆINSKIH POVERILACA
Potpisane izjave većinskih poverilaca iz klase poverilaca koja glasa o planu reorganizacije
date su u skladu sa ĉlanom 3. Pravilnika o naĉinu sprovoĊenja reorganizacije unapred
pripremljenim planom reorganizacije i sadrţini tog plana (Objavljen u „Sl. glasniku RS". br.
37 od 1. juna 2010.) i date su u Prilozima.
66
19 IZJAVA STEĈAJNOG DUŢNIKA O VERODOSTOJNOSTI
PODATAKA I INFORMACIJA
Izjava steĉajnog duţnika o verodostojnosti podataka i informacija navedenih u Unapred
pripremljenom planu reorganizacije data je u skladu sa Ĉlanom 4. Pravilnika o naĉinu
sprovoĊenja reorganizacije unapred pripremljenim planom reorganizacije i sadrţini tog plana
(Objavljen u „Sl. glasniku RS". br. 37 od 1. juna 2010.) data je u Prilozima i sastavni je deo
Plana reorganizacije.
67
20 VANREDNI IZVEŠTAJ REVIZORA SA STANJEM NA DAN
30.09.2013. GODINE
U skladu sa odredbama ĉlana 156. stav 3. taĉka 3. Zakona o steĉaju saĉinjen je vanredni
izveštaj revizora sa stanjem poslovnih knjiga na dan 30.09.2013. godine sa pregledom svih
potraţivanja i procentualnim uĉešćem svakog poverioca. Izveštaj revizora je dat u Prilozima.
68
21 PODACI O POSTUPKU PRIPREME PLANA
Plan reorganizacije je izradio Predlagaĉ uz pomoć spoljnih konsultanata na bazi vanrednog
izveštaja revizora sa stanjem poslovnih knjiga na dan 30.09.2013. godine
Plan reorganizacije predstavlja proizvod angaţmana svih relevantnih aktera u procesu
reorganizacije steĉajnog duţnika. ukljuĉujući odgovorna lica steĉajnog duţnika. konsultante.
revizore. i poverioce. velike i male.
Iznosi potraţivanja poverilaca su utvrĊeni prema stanju na dan 30.09.2013. godine. i to
uvidom u poslovne knjige. javne registre. ugovore i druge relevantne dokumente. kao i
razmenama izvoda otvorenih stavki sa poveriocima.
Svim kljuĉnim poveriocima je dostavljen na uvid Plan reorganizacije. na koje su poverioci u
dostavljali svoje primedbe. komentare i sugestije. Većina pristiglih predloga i primedbi je
uvaţena od predlagaĉa Plana. što je u krajnjoj liniji rezultiralo usaglašenim dokumentom i
potpisivanjem izjava o saglasnosti od strane većinskih poverilaca klase koja glasa o Planu.
69
22 IZJAVA LICENCIRANOG STEĈAJNOG UPRAVNIKA ILI
REVIZORA O IZVODLJIVOSTI PLANA
Kao sastavni deo Unapred pripremljenog plana reorganizacije priloţena je i izjava
licenciranog steĉajnog upravnika. kojom izjavljuje da je Unapred pripremljen plan
reorganizacije izvodljiv.
70
23 IZVEŠTAJ O OĈEKIVANIM DOGAĐAJIMA U POSLOVANJU
NAKON SAĈINJAVANJA PLANA I PREGLED OBAVEZA U
NAREDNIH 90 DANA KAO I NAĈIN NJIHOVOG NAMIRENJA
U periodu od 90 dana nakon dana saĉinjavanja Plana. ne oĉekuju se bitni dogaĊaji obzirom
da je preduzeće u blokadi raĉuna. U nastavku su data predvidjanja za obaveze u naredna tri
meseca:
mesečni troškovi
utrosen mat.za tekuce i inv.održavanje
troškovi u periodu od 90 dana
4.150.00
12.450.00
utrosen ostali materijal kancelarijski
15.000.00
45.000.00
utrosen ostali mat. za odrzavanje
15.000.00
45.000.00
utroseni naftni derivati
20.000.00
60.000.00
Troš.gor.i ener.-benzin i str.
10.000.00
30.000.00
elektricna energija
65.000.00
195.000.00
Ogrev
35.000.00
105.000.00
Porez na zarade
200.000.00
600.000.00
Neto zarade
800.000.00
2.400.000.00
Dop.na teret radnika
235.000.00
705.000.00
Dop.na teret poslodavca
215.000.00
645.000.00
naknada troskova prevoza u jav
80.000.00
240.000.00
Troskovi PTT
10.000.00
30.000.00
500.00
1.500.00
troskovi komunalnih usluga
63.400.00
190.200.00
troškovi knjigovodstvenih uslu
40.000.00
120.000.00
Troškovi advokatskih usluga
20.000.00
60.000.00
Tr.za izmene softvera(200+100)x12
34.500.00
103.500.00
Troškovi repr. u sop. prost
Troškovi premija osigur.
10.000.00
65.000.00
30.000.00
195.000.00
troskovi ostalih usluga rtv pr
71
troskovi provizije banke
5.000.00
15.000.00
137.000.00
411.000.00
8.000.00
24.000.00
naknada za uredjenje gradjevin
18.750.00
56.250.00
naknada za uredjenje gradjevin
333.00
999.00
takse sudske
8.300.00
24.900.00
ostale takse (konzularne.admin
4.200.00
12.600.00
2.119.133.00
6.357.399.00
troskovi poreza na imovinu
Troškovi takse za firmu
UKUPNI TROŠKOVI:
72
PRILOZI
-
Bilansi stanja i uspeha Duţnika za zadnje tri godine
-
Analitiĉki bilans za period 1.1.2013.-30.09.2013.
-
Vanredni revizorski izveštaj na dan 30.09.2013 godine
-
Potpisane izjave većinskih poverilaca
-
Spisak akcionara iz Centralnog registra hartija od vrednosti
-
Izvodi iz zemljišnih knjiga
-
Izveštaj Narodne banke Srbije – odeljenje za prinudnu naplatu o blokadi raĉuna
duţnika
-
Izjava steĉajnog duţnika o verodostojnosti podataka i informacija
-
Izjava licenciranog steĉajnog upravnika o izvodljivosti plana
73
Download

Plan reorganizacije