ADMINISTRATIVNA ZABRANA ZA ZAPOSLENE U MINISTARSTVU ODBRANE I VOJSCI SRBIJE
zaposlenom se daju 3 overena primerka
32103 Čačak, Konjevidi bb
PIB: 101116926 032 5371-476
www.bolago-m.rs emajl: [email protected]
MINISTARSTVO ODBRANE RS VP ___________________ , MESTO _________________, TEL ______________________ _,
ŠIFRA ISPLATNOG MESTA/ŠIM/
_______________,
Na zahtev ______________________________________, iz ___________________, ul. ____________________, br. _____,
JMBG/KUPCA-fizičkog lica/__________________________ broj LK ___________, MUP __________
potvrdjujemo da je imenovani zaposlen: /zaokružiti i popuniti/
1.na neodredjeno vreme;
2.na odredjeno vreme do _________________/zaokružiti broj i upisati datum prestanka/
prima neto zaradu u iznosu od _______________________________ dinara mesečno. Korisnik se na ime
kupovine robe kod “BOLAGO-M”DOO može zaduziti preuzimanjem robe do iznosa __________________ dinara
mesečne rate. Potvrdjujemo da ukupna kreditna zaduženost imenovanog ne prelazi 1/3 mesečne zarade. Rešenje o
administrativnoj zabrani dostaviti na adresu ____________________________________________
Isto demo realizovati sa prvom narednom isplatom zarade po prijemu zabrane, prema dinamici mesečnih rata, do isplate
kredita u celosti. U slučaju eventualnog prestanka radnog odnosa zaposlenog iz bilo kog razloga, obavestidemo “BOLAGO-M”
DOO i dostaviti mu iznos nenapladenih potraživana. Izvestaje o uplati po fizickim licima dostavljademo na email
[email protected] ili na tel/faks 032/ 5371 476 Overena Administrativna zabrana vazi 15 dana.
________________________
_______________________
MP
(MESTO I DATUM)
(OVLAŠĆENO LICE)
IZJAVA KUPCA
Saglasan sam da se od moje zarade, na ime kupovine i preuzete robe kod preduzeda “BOLAGO-M” DOO stavi administrativna
zabrana u datom iznosu. Obavezujem se, da u slučaju eventualnog prestanka mog radnog odnosa iz bilo kog razloga, preostali
dug lično uplatim “BOLAGO-M”-u, najkasnije 15 dana od momenta prestanka mog radnog odnosa.
__________________
(MESTO I DATUM)
___________ _______________________________
(PUN I ČITAK ČITAK POTPIS KUPCA)
R E Š E NJ E O
ADMINISTRATIVNOJ
ZABRANI
_________
dinara, u korist preduzeda “BOLAGO-M”DOO radi obezbedjenja naplate u 6 mesečnih rata, od po ______________
Na zaradu zaposlenog (korisnika prodajom na rate), stavlja se administrativna zabrana za ukupan iznos od
dinara, za kupovinu putem administrativne zabrane, preuzete robe. Iznos obustavljenih rata upladuje se na tekudi račun broj
275-220020364-88 kod SOCIETEGENERAL BANK Beograd
_________________________________
(PUN i ČITAK POTPIS KUPCA)
“BOLAGO-M” DOO
32103 Čačak, Konjevidi bb.
Br. LK _______________ MUP _________
JMBG ___________________________
Adresa ___________________________
________________________________
( PEČAT I POTPIS PRODAVCA )
Telefon kudni fiksni____________________
Telefon mobilni_____________________
Datum kupovine___________________
Download

Administrativna zabrana Vojska Srbije