REPUBLIKA SRBIJA
GRAD NOVI PAZAR
GRADSKA UPRAVA ZA NAPLATU JAVNIH PRIHODA
Ul. Sedmog jula bb, 36300 Novi Pazar
Obrazac:PKT
PRIJAVA
ZA UTVRĐIVANJE LOKALNE KOMUNALNE TAKSE
ZA ISTICANJE FIRME NA POSLOVNOM PROSTORU
I PODACI O PORESKOM OBVEZNIKU
1. Naziv (preduzeda, radnje)
______________________________________________________
2. PIB
Matični broj (preduzeda, radnje)
3. Adresa (sedište):
Mesto____________________ul._________________________________br.______
Sprat____stan/lok_____ tel.__________________ E-mail______________________
4. Podaci o odgovornom licu/vlasniku radnje
Ime i prezime____________________________ JMBG
Adresa:
Mesto____________________ul._________________________________br.______
Sprat____stan/lok_____ tel.__________________ E-mail______________________
5. Pretežna delatnost (šifra i naziv) __________________________________________
6. Datum upisa u odgovarajudi registar_______________________________________
7. Tekudi račun _____________________________banka________________________
_____________________________banka________________________
_____________________________banka________________________
8. Razvrstavanje po veličini pravnog lica(zaokružiti) -mikro -malo -srednje -veliko
9. Ukupno ostvareni prihod u prethodnoj godini_______________________________
(popunjavaju preduzetnici i mala pravna lica)
10. Osoba za kontakt___________________________tel._________________________
II PODACI O ISICANJU FIRME NA POSLOVNOM PROSTORU
1. Delatnost obavlja u:
- stanu
-poslovnom prostoru
2. Adresa:
Mesto____________________ul._________________________________br.______
Sprat____stan/lok_____ tel.__________________ E-mail______________________
3. Osnov korišdenja objekata ______________________ dokaz ___________________
(vlasništvo, zakup, podzakup i dr.)
(broj ugovora/rešenje)
4. Delatnost koja se obavlja u objektu (šifra i naziv) _____________________________
5. Obveznik ima istaknutu firmu (datum od kada)_______________________________
POPIS PRILOŽENIH DOKAZA:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
N A P O M E N A:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Dana ____________________
M.P.
PODNOSILAC PRIJAVE
______________________
*Prijava se podnosi Gradskoj upravi za naplatu javnih prihoda grada Novog Pazara za sve objekte koji se nalaze
na teritoriji grada Novog Pazara
Download

REPUBLIKA SRBIJA Obrazac:PKT GRAD NOVI PAZAR GRADSKA