CENTAR ZA EDUKACIJU I KREATIVNI RAZVOJ
CENTER FOR EDUCATION AND CREATIVE DEVELOPMENT
Office 1: Trg Lazara Nešida 3/II-34, 24000 Subotica
Office 2: Resavska 28, 11000 Beograd
SERBIA
Tel: +381 (0)24 555-909, 060/602-333-0
www.centarzaedukaciju.com
[email protected]
PIB: 107101143 MBR: 28047959
ORGANIZOVANA PREDAJA ZAHTEVA I PREUZIMANJE PASOŠA
- za klijente koji su ved dobili državljanstvo i ID (Lakcim) karticu -
Kompletna procedura za predaju zahteva i preuzimanje pasoša se sastoji iz dva dela:
ORGANIZOVANI ODLAZAK NA PREDAJU ZAHTEVA
Kandidati koji su na svečanoj ceremoniji dobili potvrdu o državljanstvu, kao i ID (Lakcim) kartice,
potrebno je mailom ili telefonom da zatraže termin za organizovani odlazak u Mađarsku. U zavisnosti da
li prijavljuju i svoju decu ili ne, prilikom prijave de dobiti spisak potrebnih dokumenata koje je potrebno
da ponesu sa sobom.
Svi troškovi (organizacija, zakazivanje, cena pasoša na 10 godina za odrasle ili 5 godina za decu) su
objedinjeni na jednoj uplatnici i iznose:
14.400,00 din. za odrasle, odnosno 8.400,00 din. za decu, i upladuje se najmanje 3 dana pred odlazak.
Putni trošak se dogovorom utvrđuje!
Na put moraju i deca da pođu odnosno sve osobe koje podnose zahtev.
E-mail: [email protected]
PREUZIMANJE GOTOVIH PASOŠA
Pasoši su gotovi za 3-4 nedelje, ali postoje i mogudnosti doplate za bržu izradu (7 dana ili čak i 24 časa).
Nakon prijema obaveštenja o gotovom pasošu, potrebno je ponovo zatražiti termin od Centra za
organizovani odlazak. Nema nikakvih dodatnih pladanja ved samo putni troškovi koji se dogovorom
utvrđuju. Samo punoletna lica treba da pođu na preuzimanje gotovih pasoša.
Detaljne informacije:
http://www.centarzaedukaciju.com/madjarski.php
CENTAR ZA EDUKACIJU I KREATIVNI RAZVOJ
SUBOTICA: Trg Lazara Nešida 3 -Tel: 060/602-333-0
BEOGRAD: Resavska 28 - Tel: 060/602-333-0
WIEN: Columbus platz, 10. Bezirk - Tel: 068/890-91-775
CENTER FOR EDUCATION AND CREATIVE DEVELOPMENT
Download

- Centar za edukaciju