Program škola
„Latinska duprija“
Informacije za supervizore učeničkog putovanja
This project is funded by the European Union
Dragi supervizori učeničkog putovanja,
Program škola „Latinska duprija” je program razmjene učenika škola iz zemalja Evropske unije (EU) i Bosne i
Hercegovine (BiH). Program je namijenjen, prvenstveno, učenicima svih srednjih škola u BiH i EU, uzrasta od 14
do 18 godina.
Programi razmjene učenika su u evropskim i svjetskim školama uobičajen segment obrazovanja, kako bi se
učenicima omogudilo sticanje internacionalnih iskustava, poboljšanje poznavanja stranih jezika, upoznavanje
drugih kultura, razlikâ obrazovnih sistema, učenja kulture dijaloga i sticanje kontakata. Ovakav vid obrazovanja
pokazao se kao vrlo koristan.
Sretni smo da je Program razmjene škola sada dostupan i učenicima iz BiH, zajedno sa učenicima iz EU!
Program razmjene škola finansira Njemačko ministarstvo vanjskih poslova i EU, a realizuje se u saradnji
Njemačke ambasade u BiH i Fondacije Schüler Helfen Leben (SHL).
Učenici srednjih škola imaju priliku upoznati svoje vršnjake iz EU, ugostiti ih u svojim porodicama, a zatim
putovati u povratnu posjetu svojim novim prijateljima.
This project is funded by the European Union
Kako Program funkcioniše?
1. Pomažemo zainteresovanim školama u EU i BiH da pronađu odgovarajudu partnersku školu.
2. Grupa učenika iz EU dolazi u posjetu partnerskoj školi u BiH. Supervizori partnerskih škola odlučuju o
datumima i dužini posjeta.
3. Učesnici bivaju smješteni kod porodica i pohađaju nastavu u partnerskoj školi. I učesnici i porodice
primaju finansijsku podršku.
4. Tokom razmjene, supervizori podržavaju učenike u organiziranju dodatnih aktivnosti. Kao podršku,
pripremili smo i dodatne informativne materijale.
5. Nakon prev posjete, partnerske škole organizuju drugu, povratnu posjetu, kako bi i učesnici iz EU mogli
posjetiti partnersku školu u EU.
U Programu mogu učestvovati škole koje ved imaju partnerstvo sa nekom školom iz EU. Također, mogu
učestvovati i škole koje nemaju partnerstvo. U tom slučaju, Njemačka ambasada i Fondacija SHL pomažu
školama u pronalaženju partnerske škole.
Tokom posjete učenici pohađaju nastavu sa svojim prijateljima i sudjeluju u aktivnostima koje su organizovali
supervizori. Supervizori de dobiti didaktičke materijale na temu Prvog svjetskog rata. Dok borave u porodicama
učenika iz BiH, internacionalni gosti imaju priliku direktno upoznati običaje, tradiciju, kulturu i lokalne atrakcije
BiH.
Roditelji se mogu informisati o partnerskoj školi i konsultovati sa supervizorom. Učesnicima se preporučuje da
ostvare kontakt prije same posjete, kako bi se upoznali i što kvalitetnije i zabavnije proveli zajedničko vrijeme.
Hode li učesnici Programa biti finansijski podržani?
Da. Osigurana je finansijska podrška, za prvu posjetu, kako za učesnike iz EU, tako i za porodice u BiH.
Koje su prednosti učešda u Programu?
Učenici i njihove porodice imaju priliku biti domadini tokom posjete učenika partnerske škole, te im na taj način
detaljnije predstaviti društvo u kojem žive. Također, imaju priliku direktno upoznati mlade iz drugačije sredine i
njihova interesovanja. Tako mladi uče o drugačijim kulturološkim kontekstima, historiji, geografiji, jeziku,
tradiciji, religiji, ili socio-ekonomskoj situaciji, upoznajudi sličnosti i razlike između historijske pozadine,
kulturološkog i religijskog konteksta.
Učenici iz BiH i EU se mogu detaljno upoznati sa razlikama obrazovnih sistema, uočiti sličnosti i razlike
porodičnih običaja, poboljšati poznavanje stranih jezika. Učenici domadini imaju priliku poboljšati svoje
organizacijske vještine, te razviti samostalnost i odgovornost prilikom osmišljavanja aktivnosti za svoje vršnjake
koji im dolaze u goste.
Nakon posjet epartnerskoj školi u BiH, poželjno je da supervizori planiraju povratnu posjetu iz BiH u EU. I
prilikom te posjete se koristi model smještaja učenika u porodicama. Povratna posjeta omogudava detaljniji uvid
i bolje razumijevanje sličnosti i razlika kulturoloških konteksta u BiH i EU.
Koliko traje učenička razmjena?
Planiran je boravak učenika u trajanju od minimalno pet nodi, a mogud je i duži boravak učenika. Dužina trajanja
posjete precizira se u dogovoru supervizora partnerskih škola i porodica učenika koji de ugostiti učenike iz EU.
Predlažemo da se razmotri i mogudnost dužeg boravka, npr. dvije sedmice.
This project is funded by the European Union
Kojim prevoznim sredstvom učesnici putuju?
Učesnici sa supervizorom/icom putovanja razmatraju opcije prevoznih sredstava. Grupe samostalno odlučuju o
tome, a u skladu sa potrebama i mogudnostima.
Supervizor/ica učeničkog putovanja:
Kako bi posjete vršnjaka iz BiH i EU bile uspješne, potrebno je da putuju uz supervizora/icu. Ta osoba možete
biti Vi, kao nastavnik/ca ili profesor/ica, predstavnik/ca omladinskog centra/organizacije ili udruženja roditelja –
neko ko poznaje učesnike Programa razmjene, odgovorna osoba koju učenici poštuju i cijene, a koja je u prilici
podržati učenike u sticanju ovakvog iskustva.
Vaša uloga je ključna u realizaciji Programa razmjene učenika. Ukoliko vaša škola ima partnersku školu u EU, u
Programu razmjene škola možete učestvovati zajedno sa postojedom partnerskom školom. Ukoliko vaša škola
nema partnersku školu, Njemačka ambasada i SHL de tražiti odgovarajudu partnersku školu. Po pronalasku,
proslijedit de Vama kontakt podatke. U dogovoru sa učenicima i njihovim roditeljima, te supervizorom/icom
partnerske škole, ili omladinske organizacije iz EU, precizirate datume posjeta i dogovarate pojedinosti
putovanja.
Svaki sudionik razmjene de dobiti finansijsku podršku u vidu paušala, koji de pokriti veliki dio putnih troškova.
Kako bi razmjena bila uspješno organizovana, supervizori de biti detaljno i blagovremeno informisani o potrebnoj
dokumentaciji, uz detaljna objašnjenja narednih koraka.
Odgovornosti SHL-a:
Ukoliko vaša škola nema partnersku školu u EU, koordinatori Programa razmjene škola de zajednički iz ureda u
Sarajevu i Berlinu, posredovati u pronalaženju partnerske škole u EU, kao i kontakt osobe zadužene za
uspješnu realizaciju učeničkog putovanja. Nakon pronalaska partnerske škole i kontakt osobe, njemačka
ambasada i SHL de kontakt podatke proslijediti supervizoru/ici učeničke grupe iz BiH. U komunikaciji supervizora
partnerskih škola preciziraju se detalji prve – dolazak učesnika iz EU u BiH i druge posjete – odlazak učesnika iz
BiH u posjetu partnerskoj školi u EU.
Školama koje budu izabrane za učešde, SHL de blagovremeno prije putovanja uplatiti predviđeni novčani iznos
za učesnike učeničkog putovanja, a prema ranije utvrđenim i dogovorenim koracima i procedurama.
U cilju što lakše i preciznije organizacije projekta, supervizori de blagovremeno biti informisani o potrebnoj
dokumentaciji, sa preciznim uputama o narednim koracima.
Odgovornosti supervizorâ učeničkog putovanja:
UPRAVLJANJE FINANSIJAMA
Supervizorima se upladuje iznos predviđen za učeničku grupu. Supervizor/ica potpisuje Ugovor kojim se jasno i
detaljno regulišu prava i obaveze. Nakon primitka novca, supervizor/ica je dužan/a isti podijeliti učesnicima
projekta.
This project is funded by the European Union
MOTIVISANOST
Kao ključna osoba, zadužena za komunikaciju i dogovor sa partnerskom školom i porodicama domadinima u BiH,
od supervizora/ice učeničke razmjene očekuje se entuzijazam i motivisanost za putovanje.
Ovakav vid edukacije za učenike je vrlo koristan, a kako bi posjeta bila što uspješnija, potrebno je da
supervizor/ica aktivno učestvuje u razgovorima sa predstavnikom/icom partnerske ustanove, razmjeni
mišljenja i iskustava, te podstiče učenike na dijalog i upoznavanje. Kao takvi, supervizori su uzor za učenike
prilikom njihovog međusobnog upoznavanja i komunikacije. Svojim kontaktom i saradnjom sa predstavnicima
partnerskih škola/organizacija i porodica, supervizori nude učenicima uzoran primjer timskog rada i
konstruktivne, profesionalne saradnje.
Za uspješnu posjetu, potrebno je da učesnici budu zainteresovani za upoznavanje drugačije kulture, običaja,
načina života, kao i za predstavljanje svoje kulture i načina života.
KONTAKT SA SUPERVIZORIMA PARTNERSKE ŠKOLE
Od supervizora se očekuje da sa partnerima komuniciraju na nekom zajedničkom jeziku (npr. Engleski,
Njemački, Francuski, Španski, Italijanski itd.).
Komunikacija sa partnerima (predstavnicima partnerskih škola/organizacija i, eventualno, porodica) treba biti
redovna, precizna i organizovana, u cilju upoznavanja i razmjene informacija o datumima posjete, broju učenika
i njihovih interesovanja. Supervizori iz BiH i EU razmjenjuju informacije o porodicama koje učestvuju u Programu
razmjene učenika, kao i njihove kontakt podatke, te podstiču učenike na upoznavanje i ostvarivanje kontakta
prije same realizacije Programa, kako bi vrijeme provedeno zajedno bilo što uspješnije.
Supervizori/profesori su u redovnoj komunikaciji sa SHL koordinatoricom, te se mogu informisati o prevozu,
programskim aktivnostima i sl.
ODNOS PREMA UČENICIMA
Od supervizora/ice se očekuje da upuduju učenike na stvaranje internacionalnih kontakata.
This project is funded by the European Union
Također, od supervizora/ice se očekuje da prije posjete upoznaju učenike sa rasporedom programskih
aktivnosti, da razmotre eventualne prijedloge učenika, nastojedi ih uvrstiti u raspored planiranih aktivnosti
tokom posjete, ukoliko je to mogude.
Potrebno je da supervizori i učenici razmisle o načinima na koje bi mogli što adekvatnije predstaviti gradove iz
kojih dolaze, te pripremiti teme o kojima de sa partnerima razgovarati tokom posjeta.
UČEŠDE U NASTAVI I POHAĐANJE ŠKOLE TOKOM BORAVKA NA RAZMJENI
Tokom posjete partnerske škole, učenici de pohađati nastavu i sudjelovati u različitim aktivnostima sa svojim
vršnjacima i njihovim porodicama. Nekeod tih aktivnosti bi mogle biti:
- ručak sa porodicom,
- kafa uz neke tradicionalne kolače, šetnja gradom sa porodicom,
- izlet u prirodu,
- razgledanje znamenitosti,
- kulturne večeri, internacionalne večere,
- posjedivanje sakralnih objekata različitih religija.
Tako učesnici imaju aktivnu ulogu u procesu učenja, ali i direktnu komunikaciju na stranom jeziku, a tako
upoznaju obrazovni sistem i pedagoške metode.
TEHNIČKI I ADMINISTRATIVNI ASPEKT
Od supervizora/ice se očekuje da sa učesnicima preciziraju datume posjeta.
Osim toga, supervizori trebaju voditi računa, te naglasiti i učenicima i roditeljima važnost čuvanja dokumenata i
putnih isprava, te pripreme istih na vrijeme. Također, potrebno je uplatiti putno zdravstveno osiguranje, a u
slučaju maloljetnih učenika potrebno je imati i saglasnost roditelja. Od supervizora/ice se očekuje i
posvedenost, te odgovoran odnos prema potrebnoj dokumentaciji i načinima pravdanja zaprimljenih novčanih
sredstava. 1 Osim toga, razumijemo da je biti supervizor odgovoran zadatak, pa smo nastojali olakšati tu poziciju
koliko je mogude i minimizirali smo potrebnu dokumentaciju.
PRAKTIČNA KORIST I REZULTAT PROGRAMA
Kako bi posjeta bila što uspješnija, prijedlog je da učenici zajedno naprave konkretan rezultat. Prije i tokom
samog boravka učenika u posjeti, učesnici mogu osmisliti konkretan proizvod – prezentaciju putovanja
(newsletter, priče učenika, plakat, kolaž, izvještaj, kratki video, pjesma, kratka predstava, performans, instalacija,
kulinarske zanimljivosti i recepti, itd.), za koji tokom boravka skupljaju materijale (fotografije, priče učesnika). Taj
materijal mogu potom predstaviti ostatku škole i poslati SHL-u.
Supervizori i učenici trebaju razmisliti o načinu na koji mogu kreativno i praktično predstaviti svoju saradnju sa
učesnicima iz inostranstva, te pripremiti neku zajedničku uspomenu. Neki od prijedloga su:





1
napraviti plakat o iskustvima tokom posjete,
pokrenuti blog,
napraviti twitter profil za razmjenu i informisati porodicu i prijatelje o iskustvima,
izabrati naj fotku za svaki dan i poslati je SHL-u,
svaki dan poslati FB status o vašoj posjeti ili nam twitnuti...
O samom načinu vođenja evidencije i predaje potrebne dokumentacije, SHL de blagovremeno detaljno informisati supervizore.
This project is funded by the European Union
Smještaj kod porodica učenicima iz BiH i EU omogudava:
-
sudjelovanje u svakodnevnom životu porodice, upoznavanje druge kulture i jezika,
komunikaciju sa vršnjacima, a time i poboljšanje znanja stranih jezika,
razvoj i jačanje samopouzdanja,
bliski kontakt sa životom vršnjaka u drugačijoj sredini, razmjenu iskustava, mišljenja i interesovanja uz
učenje kulture dijaloga, stvaranje povjerenja i razumijevanja,
učenje o važnosti direktne komunikacije i postavljanja pitanja u slučaju dilema,
upoznavanje razlika obrazovnih sistema u BiH i EU,
učenje o važnosti praktične nastave i sticanja praktičnog iskustva,
direktan doprinos rušenju predrasuda spram jedne i druge kulture.
U slučaju dodatnih pitanja, stojimo Vam na raspolaganju.
Fondacija/Stiftung Schüler Helfen Leben BiH, Topal Osman Paše 22, 71000 Sarajevo, BiH
tel: +387 (0)33 550 660, fax: +387 (0)33 550 661, e-mail: [email protected], web: www.shl.ba
Stiftung Schüler Helfen Leben Deutschland, Axel Springer Straße 40, 10969 Berlin, Njemačka
tel: +49 (0)30 30 83 16 90, fax: +49 (0)30 30 83 16 99, e-mail: [email protected],
web: www.schueler-helfen-leben.de
German Embassy Sarajevo, Skenderija 3, 71000 Sarajevo, BiH
tel: +387 33 565 340, e-mail: [email protected] , web: www.sarajevo.diplo.de
S poštovanjem,
Leila Kulenovid Hadžid,
projekt koordinatorica
Ova publikacija je urađena uz pomoć Evropske unije. Sadržaj ove publikacije je isključiva odgovornost Njemačke
ambasade i Fondacije Schüler Helfen Leben i ni u kom slučaju ne predstavlja stanovišta Evropske unije.
This project is funded by the European Union
Download

Program škola „Latinska duprija“