PROJEKAT PODRŠKE INOVACIJA U SRBIJI
(u daljem tekstu Projekat)
OKVIRNI PROGRAM ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
22. jun 2011.
Ovaj dokument sačinjen je za potrebe ocene Projekta Svetske banke u pripremi Komponente 2
Projekta IPA 1 2011 pod nazivom “Podrška razvoju ljudskog kapitala i istraživanjima”, sa čijom
implementacijom de Svetska banka početi u julu 2011. godine.*
*Pod uslovom da se potpiše Sporazum o finansiranju između Vlade Republike Srbije i Evropske
Komisije o nacionalnom programu za Srbiju u okviru IPA – tranzicione pomodi i komponente
institucionalne izgradnje za 2011. godinu
Okvirni program zaštite životne sredine
PROJEKAT PODRŠKE INOVACIJA U SRBIJI, Komponente 2 Projekta IPA 1 2011 pod nazivom “Podrška razvoju ljudskog kapitala i istraživanjima”,
koji de implementirati Svetska banka
PREGLED
Okvirni program zaštite životne sredine (dalje u tekstu: EMF) daje opis procedura koje de Fond za
inovacionu delatnost (dalje u tekstu: Fond) uspostaviti tokom realizacije Projekta podrške inovacijama u
Srbiji kako bi se ispunili zahtevi koji se odnose na pitanja Procene potreba i mera zaštite životne sredine
(EA). Svrha ovog okvira je da se opišu politike i procesi Fonda kao i da se nazanče nadležnosti korisnika
po pitanju procene i kategorizacije predloženih aktivnosti prema njihovom mogudem uticaju na životnu
sredinu, ublažavanju rizika i definisanju aktivnosti nadzora Fonda, ako i kada to bude potrebno.
Opis Projekta
Razvojni cilj Projekta je pružanje pomodi u izgradnji institucionalnih kapaciteta kako bi se stimulisale
inovativne aktivnosti u sektoru malih i srednjih preduzeda i to na slededi način:
1. pružanjem podrške operacionalizaciji Fonda (sprovodi Fond);
2. pilotiranjem finansijskih instrumenata za tehnološki razvoj i inovacije u malim i srednjim
preduzedima (sprovodi Fond); i
3. stimulisanje odabranih istraživačko-razvojnih instituta kako bi se ohrabrio transfer tehnologija i
komercijalizacija i izrada preporuka reformi istraživačko-razvojnih instituta (sprovodi Svetska
banka).
Osnovna briga kada je reč o životnoj okolini odnosi se na program dodele grantova tj. bespovratnih
sredstava koja je predviđena projektnom komponentom 2, koja de pružiti pomod razvoju novih ili
značajno unapređenih tehnologija, proizvoda ili procesa. Predloženo je da Fond i njegova nezavisna
Ekspertska komisija administriraju te grantove.
PROGRAM RANOG RAZVOJA (MINI GRANT PROGRAM): Program ranog razvoja predviđa sufinansiranje u
maksimalnom iznosu do €80.000 (do 85% ukupnih odobrenih projektnih troškova) za potrebe dodatnog
dokazivanja primenjivosti koncepta, fazu izrade prototipa, zaštitu intelektualne svojine i pripremu plana
poslovanja za mobilizaciju početnog kapitala. Vedi deo sredstava bide korišden za isplatu zarada,
savetnika, troškova patenta i aktivnosti poslovnog razvoja. Predviđeno je da se samo iznos do 20% (do
€20.000) može koristiti za troškove istraživanja i razvoja kao što su oprema, pribor i usluge koji se
odnose na istraživanje i razvoj.
Usled ograničenog obima grantova i stoga ograničenog opsega aktivnosti, nema značajnijih aktivnosti i
sa njima povezanih uticaja na životnu sredinu kroz program ranog razvoja. Opšti proces inovacija u
okviru ove komponente nede podržavati tehnnologije i prakse koje ne poštuju životnu sredinu, i u ovoj
fazi anticipirani uticaji na životnu sredinu se u najvedoj meri odnose na korišdenje i odlaganje otpadnih
materijala (uključujudi i biološki opasne materije). Proces prijavljivanja za program ranog razvoja
obuhvatide procenu uticaja na životnu sredinu kao što je to definisano u nastavku ovog dokumenta.
PROGRAM PARTNERSTVA (MATCHING GRANTS): Program Partnerstva predviđa sufinansiranje u
maksimalnom iznosu do €300.000 (do 70% ukupnih odobrenih projektnih troškova) koji se mogu koristiti
Okvirni program zaštite životne sredine
PROJEKAT PODRŠKE INOVACIJA U SRBIJI, Komponente 2 Projekta IPA 1 2011 pod nazivom “Podrška razvoju ljudskog kapitala i istraživanjima”,
koji de implementirati Svetska banka
za projekte koji se odnose na istraživanje i razvoj (razvoj tehnologija) novih ili značajno unapređenih
tehnologija, proizvoda ili procesa.
Procedura provere za Program ranog razvoja i Program Partnerstva zasniva se na politici Svetske banke o
proceni potreba i mera zaštite životne sredine (OP/BP/GP 4.01 on Environmental Assessment), politici
Svetske banke o sprečavanju i ublažavanju zagađenja (PPAH) i relevantnim zakonskim i podzakonskim
aktima Republike Srbije, što se u najvedoj meri odnosi na Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu
(„Službenom glasnik“ RS br. 135/2004 i 36/2009). Procedura provere uticaja na životnu sredinu data je u
EMF i bide integralni deo operativnog priručnika za Program ranog razvoja i za Program Partnerstva.
Od primalaca svih grantova tražide se da se pridržavaju zakona i regualtiva Republike Srbije koji se
odnose na zaštitu životne sredine (http://www.ekoplan.gov.rs/src/1-Usvojeni-propisi-112document.htm).
Komponenta 3 uglavnom se svodi na tehničku pomod i nede imati uticaja na životnu sredinu koji bi bili
povezani sa komponentom koju sprovodi Svetska banka.
ZABRANE
U skladu sa politikom Svetske banke o oceni zaštite životne sredine, Projekat spada u B kategoriju.
Projekat nede finansirati:

aktivnosti koje bi imale nepovratan i veliki uticaj na životnu srtedinu ili koje odgovaraju projektu
kategorije A prema kategorizaciji Svetske banke, što znači da Projekat nede finansirati aktivnosti
za koje se traži kompletna studija uticaja na životnu sredinu prema Zakonu o proceni uticaja na
životnu sredinu („Službenom glasnik“ RS br. 135/2004 i 36/2009);

aktivnosti koje predviđaju kupovinu zemljišta ili bilo koju vrstu raseljavanja;

aktivnosti koje su navedene na Listi zabrana Grupe Svetska banka/IFC koja je data u Aneksu A;

aktivnosti izgradnje ili rehabilitacije, uključujudi čak i najmanje prepravke ili renoviranje ili bilo
koje građevinske radove.
Celokupna lista zabrana data je u Aneksu A.
Nezavisni stručnjak za životnu sredinu, koji de biti angažovan na Projektu, bide zadužen za proveru podprojekata/grantova koji su odabrani da budu finansirani kako bi se: (1) osiguralo poštovanje pravila sa
liste zabrana Grupe Svetska banka (IFC); (2) osiguralo da se ne finansiraju pod-projekti koji imaju
značajan uticaj tj. koji spadaju u kategoriju A; (3) da pod-projekti/grantovi ne podrazumevaju
neophodnu kupovinu zemljišta; i (4). da pod-projekti/grantovi ne finansiraju aktivnosti koje
podrazumevaju kupovinu zemljišta ili bilo koji oblik raseljavanja.
Okvirni program zaštite životne sredine
PROJEKAT PODRŠKE INOVACIJA U SRBIJI, Komponente 2 Projekta IPA 1 2011 pod nazivom “Podrška razvoju ljudskog kapitala i istraživanjima”,
koji de implementirati Svetska banka
PROCEDURA PROCENE ŽIVOTNE SREDINE ZA PROGRAM RANOG RAZVOJA I PROGRAM PARTNERSTVA
Proceduru čini pet dole navedenih koraka:

Provera

Objavljivanje i javne konsultacije

Pregled i odobravanje

Ispunjavanje uslova

Nadzor i izveštavanje
Više detalja o procedurama potrebnim za svaki od navedenih koraka je dato i opisano u Aneksu B.
Provera
Svaki projekat kome je odobreno finansiranje ima obavezu popunjavanja upitnika o proveri uticaja na
životnu sredinu i to de biti deo projektne prijave.
Aplikant de snositi odgovornost da svi odgovarajudi dokumenti budu podneti i evidentirani, uključujudi:
(a) kompletnu dokumentaciju koja se odnosi na studiju procene životne sredine (RS EA); (b) zvanična
odobrenja za dokumentaciju koja su izdali nadležni organi za zaštitu životne sredine, i (c) primerke
dozvola koje se odnose na životnu srediinu. Aplikant je odgovoran za ispunjenje svih zakonski propisanih
uslova kao i za podnošenje dokaza o tome – putem dokumentacije koja je gore navedena. Nekompletne
prijave nede biti uzete u razmatranje za finansiranje.
U okviru sistema Svetske banke, aktivnosti de biti svrstane po kategorijama u skladu sa sledede tri
kategorije provere:

kategorija I (nizak rizik): aktivnosti za koje se očekuje da de imati zanemarljv uticaj na životnu
sredinu, i za koje nede biti potrebno raditi procenu uticaja na životnu sredinu, što odgovara
kategoriji C prema kategorizaciji Svetske banke.
Aktivnosti u kategoriji I ne podležu daljim zahtevima koji se odnose na procenu uticaja na
životnu sredinu.

Kategorija II (srednji rizik): aktivnosti sa uticajem na životnu sredinu koji se odmah može utvrditi
a za koji je mogude odrediti standardne preventivne i/ili popravne mere bez izvođenja
kompletne studije uticaja na životnu sredinu prema Zakonu o proceni uticaja na životnu sredinu
(„Službenom glasnik“ RS br. 135/2004 i 36/2009); Mere ublažavanja su standardne mere i
obično podrazumevaju dobru praksu održavanja ili dobrog inžinjeringa. Ova kategorija odgovara
kategoriji B prema kategorizaciji Svetske banke.

Kategorija III (nepodobna za finansiranje): aktivnosti koje imaju potencijalno veliki ili nepovratan
uticaj na životnu sredinu, čije je razmere teško utvrditi u fazi identifikacije projekta (oni de
verovatno biti identifikovani tokom prvog koraka) – odgovara kategoriji A prema kategorizaciji
Okvirni program zaštite životne sredine
PROJEKAT PODRŠKE INOVACIJA U SRBIJI, Komponente 2 Projekta IPA 1 2011 pod nazivom “Podrška razvoju ljudskog kapitala i istraživanjima”,
koji de implementirati Svetska banka
Svetske banke. Pored toga, aktivnosti koje uključuju raseljavanje ili kupovinu zemlje kao i
aktivnosti izgradnje ili rehabilitacije, uključujudi čak i najmanje prepravke ili renoviranje ili bilo
koje građevinske radove, kao i aktivnosti koje su na spisku zabranjenih aktivnosti IFC-a nisu
podobne za finansiranje.
Za aplikacije za dobijanje grantova koji spadaju u Kategoriju II (ili Kategoriju B Svetske banke) tražide se
izrada Plana upravljanja životnom sredinom (EMP). Obrazac kompletnog Plana upravljanja životnom
sredinom dat je u Aneksu C. Aplikanti su odgovorni za pripremu EMP-a. Ako aplikant/korisnik granta
odbije da pripremi EMP, aktivnost/aplikacija nede biti podobna za pristupanje sredstvima sa projekta.
Ako je aplikant pripremio zahtev za dobijanje ekološke dozvole za potrebe ispunjenja zahteva procene
uticaja na životnu sredinu prema regulativi Republike Srbije, taj dokument bi trebalo da se koristi za
pripremu EMP-a. Nezavisni stručnjak za životnu sredinu angažovan na Projektu, treba da proveri zahtev
i EMP kako bi se osigurala minimalna ujednačenost po pitanju: (a) utvrđivanja da li se radi o istim
prioritetnim pitanjima zaštite životne sredine, merama ublažavanja uticaja i odgovornostima za
implementaciju, (b) programa nadzora, (c) institucionalnih aranžmana za upravljanje životnom
sredinom.
Objavljivanje i javne konsultacije
Aplikant/primalac granta odgovoran je za objavljivanje EMP-a (i za nacrt EMP-a koji je korišden za
potrebe konsultacija i za finalnu revidiranu verziju urađenu nakon dobijanja komentara tokom
konsultacija) na javnom mestu (biblioteka, opština, zgrada državnih organa, isl.) u blizini lokacije projekta
kao i na internet stranici preduzeda i objaviti obaveštenje u lokalnim medijima (npr. dnevne novine) gde
se EMP može pogledati a mora postojati i adekvatni mehanizam za prikupljanje povratnih komentara ili
pitanja (i on-line i štampani primerak). Podatak o tome gde i kako je EMP objavljen mora biti deo
finalnog EMP-a.
Projekat podrške inovacija u Srbiji podrazumeva bespovratna sredstva namenjena inovacijama. Inovacije
i razvoj tehnologija predstavljaju veoma osetljivu temu kada je reč o objavljivanju detalja o obuhvadenim
procesima i aktivnostima. Kao takvi, aplikanti/korisnici zadržavaju pravo da skrate EMP tako da
objavljene informacije nede sadržati poverljive inforamcije o samom procesu inovacija, ali de u dovoljnoj
meri objasniti na koji način de finansirane aktivnosti ublažiti sa njima povezane uticaje na životnu
sredinu. Zbog same prirode projekta, od aplikanata može da se ne zahteva da održe javne konsultacije,
ako objavljeni EMP na internet stranici pruža odgovarajudi mehanizam za dostavljivanje komentara i
pitanja.
Pregled i odobravanje
Fondje odgovoran za preliminarni pregled predloženih grantova ili za proveru upitnika koji je aplikant
prethodno popunio. Fond de preneti obavezu na stručnjaka za životnu sredinu koji de biti angažovan da
pregleda upitnik i revidira EMP formulare. Fond ne snosi bilo kakvu odgovornost za informacije koje su
netačne i koje je aplikant namerno dao.
Okvirni program zaštite životne sredine
PROJEKAT PODRŠKE INOVACIJA U SRBIJI, Komponente 2 Projekta IPA 1 2011 pod nazivom “Podrška razvoju ljudskog kapitala i istraživanjima”,
koji de implementirati Svetska banka
Nezavisni stručnjak za životnu sredinu angažovan na Projektu de takođe biti zadužen za pregled i
odobravanje EMP-a. Fond de podneti prvu grupu aplikacija za dobijanje bespovratnih sredstava timu
Svetske banke na odobrenje.
ISPUNJAVANJE USLOVA
Fond de u svaki sporazum o grantu uključiti i obavezu aplikanta/korisnika granta da ispoštuje zahteve
navedene u EMP. Aplikant/korisnik granta de morati da uloži najbolje napore kako bi obezbedio da se
finansirane aktivnosti sprovode u skladu sa adekvatnim upravljanjem životnom sredinom.
Aplikant/korisnik granta bide odgovoran za sve mere ublažavanja uticaja koje su navedene u EMP.
NADZOR I IZVEŠTAVANJE
U sklopu redovnih aktivnosti monitoringa, Fond i nezavisni stručnjak za životnu sredinu angažovan na
Projektu de obaviti nadzor funkcija na radnom mestu i na terenu kako bi se obezbedila usklađenost
korisnika granta sa opštim obavezama kao i obavezama koje se odnose na životnu sredinu koje proizilaze
iz sporazuma o grantu. Izveštaji o učinku sadržade detalje o superviziji potencijalnih uticaja na životnu
sredinu i izveštaj o primeni EMP-a za sve grantove za koje je priprema EMP bila obavezna. Zahvaljujudi
ovom izveštaju, Fond i nezavisni stručnjak za životnu sredinu angažovan na Projektu de verifikovati da li
su ispunjeni zahtevi po pitanju životne sredine koji su navedeni u sporazumu o grantu. Ako zahtevi nisu
ispunjeni, Fond de preporučiti preduzimanje daljih aktivnosti u tom smeru. U zavisnosti od ozbiljnosti
neispunjenja zahteva, Fond može odlučiti da prekine projektno finansiranje.
Okvirni program zaštite životne sredine
PROJEKAT PODRŠKE INOVACIJA U SRBIJI, Komponente 2 Projekta IPA 1 2011 pod nazivom “Podrška razvoju ljudskog kapitala i istraživanjima”,
koji de implementirati Svetska banka
DETALJI JAVNIH KONSULTACIJA I ZAPISNIK SA SASTANAKA ZA POTREBE OKVIRNI PROGRAM ZAŠTITE
ŽIVOTNE SREDINE (PRILOŽENI U ANEKSU F)
Konačna verzija EMFa sadržade:








Način na koji je objavljena informacija o održavanju javnih konsultacija: koji medij(i), datum(i), opis
ili kopija objave;
Datum(i) održanih konsultacija;
Lokacije održanih konsultacija;
Ko je bio pozvan (ime, organizacija ili zanimanje, telefon/fax/e-mail/adresa (kuda i/ili posao);
Spisak učesnika (ime, organizacija ili zanimanje, kontakt podaci);
Dnevni red;
Rezime zapisnika sa sastanka (komentari, pitanja i odgovori nadležnih);
Spisak donesenih odluka i svih dogovorenih aktivnosti sa rasporedom, rokovima i podelom
odgovornosti.
Okvirni program zaštite životne sredine
PROJEKAT PODRŠKE INOVACIJA U SRBIJI, Komponente 2 Projekta IPA 1 2011 pod nazivom “Podrška razvoju ljudskog kapitala i istraživanjima”,
koji de implementirati Svetska banka
ANEKS A: ZABRANE
IFC Lista zabrana:














proizvodnja ili trgovina proizvodima ili aktivnosti koje se po lokalnim zakonima i
propisima odnosno međunarodnim konvencijama i sporazumima smatraju ilegalnim ili
su predmet međunarodne zabrane, kao što su lekovi, presticidi/herbicidi, supstance koje
uništavaju ozon, poliklorini bifenili (PCBs), divlje biljke i životinje ili proizvodi obuhvadeni
CITES-om;
proizvodnja ili trgovina oružjem ili municijom;
proizvodnja ili trgovina alkoholnim pidima (osim piva i vina);
proizvodnja ili trgovina duvanom;
kockanje, kockarnice i slična preduzeda;
proizvodnja ili trgovina radioaktivnim supstancama (ovo se ne odnosi na kupovinu
medicinske opreme, opreme za kontrolu kvaliteta (merenje) i bilo koje opreme za koju
IFC smatra da je izvor radioaktivnosti neznačajan i/ili da postoji adekvatna zaštita).
proizvodnja ili trgovina slobodnim azbestnim vlaknima. Ovo se odnosi na nabavku i
korišdenje oplata od vezanih azbestnih vlakana sa sadržajem azbesta manjim od 20%;
pecanje pomodu plutajude mreže u morskom okruženju korišdenjem mreža dužih od 2,5
km;
proizvodnja ili aktivnosti koje uključuju štetne ili izrabljujude vidove prisilnog/nasilnog
rada dece;
komercijalna seča drva u primarno tropskim vlažnim šumama;
proizvodnja ili trgovina drvetom ili drugim drvoprerađivačkim proizvodima koji ne potiču
iz kontrolisano uzgajanih šuma;
proizvodnja ili aktivnosti koje uključuju štetne ili izrabljujude vidove prisilnog/nasilnog
rada dece;
proizvodnja, trgovina ili transport značajnih količina opasnih hemikalija ili industrijska
upotreba opasnih hemikalija (uključujudi benzin, kerozin i druge naftne derivate);
proizvodnja ili aktivnosti koje ugrožavaju imanja koja su u posedu lokalnog stanovništva
ili na koja polažu zakonsko pravo, bez temeljno dokumentovanog pristanka tog
stanovništva.
Okvirni program zaštite životne sredine
PROJEKAT PODRŠKE INOVACIJA U SRBIJI, Komponente 2 Projekta IPA 1 2011 pod nazivom “Podrška razvoju ljudskog kapitala i istraživanjima”,
koji de implementirati Svetska banka
REGULATIVA U SRBIJI – LISTA ZA KOJU JE JE NEOPODAN EIA U POTPUNOSTI
Okvirni program zaštite životne sredine
PROJEKAT PODRŠKE INOVACIJA U SRBIJI, Komponente 2 Projekta IPA 1 2011 pod nazivom “Podrška razvoju ljudskog kapitala i istraživanjima”, koji de implementirati Svetska banka
Okvirni program zaštite životne sredine
PROJEKAT PODRŠKE INOVACIJA U SRBIJI, Komponente 2 Projekta IPA 1 2011 pod nazivom “Podrška razvoju ljudskog kapitala i istraživanjima”, koji de implementirati Svetska banka
Okvirni program zaštite životne sredine
PROJEKAT PODRŠKE INOVACIJA U SRBIJI, Komponente 2 Projekta IPA 1 2011 pod nazivom “Podrška razvoju ljudskog kapitala i istraživanjima”, koji de implementirati Svetska banka
Okvirni program zaštite životne sredine
PROJEKAT PODRŠKE INOVACIJA U SRBIJI, Komponente 2 Projekta IPA 1 2011 pod nazivom “Podrška razvoju ljudskog kapitala i istraživanjima”, koji de implementirati Svetska banka
ANEKS B
Procedura procene uticaja na životnu sredinu u okviru Projekta
Aplikacije
se
podnose
Fondu
FOND i stručnjak
za životnu
sredinu*
PREGLEDAJU
PROCENU
aplikacija u
skladu sa
zakonima u RS
DA,
potrebna
je
kompletn
a EIA
NE,
kompletna EIA
nije potrebna
STOP
Ovaj projekat
ili aktivnost
NISU podobni
za
finansiranje
bespovratnim
sredstvima
FOND i stručnjak za
životnu sredinu* sprovode
KATEGORIZACIJU
UPITNIKA projekata ili
aktivnosti:
Kategorija I
(nizak rizik)
Kategorija II
(srednji rizik)
NISU potrebna
dodatna
dokumenta ili
procedure
vezane za zaštitu
životnu sredinu.
Korisnici pripremaju
EMP, Fond i
stručnjak za živ.
sredinu* pregledaju
i odobravaju u
skladu sa zakonima
Srbije.
Kategorija III
nisu podobni
za
finansiranje u
okviru ovog
Projekta
Objavljivanje
i javne
konsultacije
Vođenje
evidencije o
UPITNIKU; EMP
i lokalnim
dozvoloma.
Sprovođenje
redovnog
nadzora i
izveštavanja.
Slika 1: Procedure procene uticaja na životnu sredinu u okviru Projekta
* nezavisni stručnjak za životnu sredinu angažovan na Projektu
Okvirni program zaštite životne sredine
PROJEKAT PODRŠKE INOVACIJA U SRBIJI, Komponente 2 Projekta IPA 1 2011 pod nazivom “Podrška razvoju ljudskog kapitala i istraživanjima”, koji de
implementirati Svetska banka
ANEKS C
UPITNIK O PROCENI UTICAJA AKTIVNOSTI KOJE SE FINANSIRAJU IZ GRANTA NA
ŽIVOTNU SREDINU
Naziv projekta (referentni broj):
Grad/opština:
Ime aplikanta:
Kontakt:
UPITNIK O EKOLOŠKIM I SOCIJALNIM PITANJIMA
(mora se popuniti i evidentirati za svaku aplikaciju)
KRITERIJUMI
Da li je za predloženu aktivnost potrebna KOMPLETNA ocena uticaja na životnu sredinu
prema zakonu RS o oceni uticaja na životnu sredinu (spisak projekata za koje je EIA
obavezna)? Ako je potrebna, ovakva aktivnost se ne može finansirati.
Da li preduzede ima važede radne dozvole, licence, odobrenja, itd.? Ako nema, molimo vas
da objasnite. Dozvole koje de se pratiti obuhvataju: građevinsku dozvolu, dozvolu za
rad/upotrebnu dozvolu, urbanističku dozvolu, dozvolu za upravljanje vodom…
Ako ne, da li de ovo finansiranje kroz grant koristiti za rešavanje ovog problema?
Da li postojede preduzede poseduje važedu ekološku dozvolu (ili je u procesu dobijanja iste
u skladu sa zakonima RS) i da li predložena aktivnost potpada pod aktivnosti za koje je
dozvola izdata?
Da li postojede preduzede poseduje važedu dozvolu za upravljanje vodom koja nalaže
posebna ulaganja ili mere za ispuštanje otpadnih voda preduzeda (ili je u procesu dobijanja
iste u skladu sa zakonima RS )?
Da li postojede preduzede mora da primenjuje posebne regualtive RS u oblasti životne
sredine a po pitanju emisija u vazduh, korišdenja vode ili ispuštanja otpadnih voda i
upravljanja čvrstim otpadom?
Da li postoje neke neizmirene obaveze za takse, novčane kazne ili prekršaje ili neka druga
odgovornost za zaštituu životne sredine (npr. aktuelni sudski postupci koji se odnose na
životnu sredinu, itd.)
Ako je tako, da li de se finansiranje kroz grant koristiti za rešavanje ovog problema? Molimo
da objasnite.
Da li je bilo pritužbi lokalnog ugroženog stanovništva ili nevladinih organizacija u vezi sa
stanjem postrojenja?
Ako je tako, da li de se finansiranje kroz grant koristiti za rešavanje ovih pritužbi?
Predložena aktivnost
Da li de aktivnost generisati otpadne vode koje treba posebno tretirati, kontrolisati ili je
potrebno posedovanje dozvole za upravljanje vodom?
DA
NE
Da li de aktivnost proizvesti isparenja koja zahtevaju posebnu kontrolu kako bi se
obezbedilo poštovanje standarda RS?
Da li de aktivnost generisati nivoe buke koji bi zahtevali kontrolne mere kako bi se
obezbedilo poštovanje standarda RS?
Da li de nivoi buke uticati na posebno osetljive jedinke (prirodna staništa, bolnice, škole,
naseljena mesta)?
Da li de aktivnost trošiti, koristiti, skladištiti ili proizvoditi opasne materije koje:






zahtevaju posebne dozvole;
zahtevaju licenciran i obučen kadar;
su nezakonite ili zabranjene u EU ili zapadnim zemljama;
je teško, skupo i komplikovano kontrolisati;
nisu u skaldu sa PPAH preporukama;
mogu uzrokovati zagađenje zemljišta i vode ili opasnost po zdravlje u slučaju
nepostojanja adekvatnih kontrolnih merenja.
Da li de aktivnost generisati čvrst otpad koji se može smatrati opasnim, teškim za
kontrolisanje ili može biti van okvira redovnog otpada od domadinstava?
(Ovo može obuhvatiti, ali ne i biti ograničeno na tela uginulih životinja, toksični materijal,
pesticide, medicinski otpad, materijal za čišdenje, zapaljive supstance, itd.)
Da li de se aktivnost nalaziti unutar ili u blizini zaštidenih zona ili zona koje su u razmatranju
da budu zaštidene? Da li de aktivnost potencijalno uticati na područja od poznatog značaja
za lokalno, regionalno ili nacionalno kulturno nasleđe?
Da li aktivnost obuhvata uvoz živih organizama, npr. mladica, insekata, životinja, itd. ili
radove koji mogu uitcati na senzitivne jedinke?
Da li je lokalno stanovništvo ili neka NVO izrazila zabrinutost zbog uticaja predložene
aktivnosti na životnu sredinu ili izrazilo protivljenje?
Da li ima drugih aspekata ove aktivnosti koji bi mogli – normalnim funkcionisanjem ili pod
posebnim okolnostima – da uzrokuju rizik ili da utiču na životnu sredinu, stanovništvo ili bi
se mogli smatrati problemom?
Aplikant, potpisivanjem ovog formulara dokazuje da aktivnosti koje se finansiraju bespovratnim sredstvima
nede uključiti kupovinu zemlje, bilo kakvu gradnju niti de promovisati aktivnosti koje su na listi zabrana
Grupe Svetska banka/IFC. Pored toga, aplikant je svestan zahteva koji proističu iz EIA u skladu sa zakonom RS
i potvrđuje da nije potrebna kompletna analiza procene uticaja na životnu sredinu.
Formular je kontrolisao (nezavisni stručnjak za
životnu sredinu):
Formular je popunio (aplikant):
Datum:
Ime:
Funkcija:
Potpis:
Datum:
Ime:
Funkcija:
Potpis:
Okvir za upravljanje životnom sredinom
PROJEKAT PODRŠKE INOVACIJA U SRBIJI, Komponente 2 Projekta IPA 1 2011 pod nazivom “Podrška razvoju ljudskog kapitala i
istraživanjima”, koji de implementirati Svetska b anka
ANEKS D: FORMULAR PLANA ZA UPRAVLJANJE ŽIVOTNOM SREDINOM
I.
Faza
Izgradnja
Problem
PLAN UBLAŽAVANJA UTICAJA
Mere ublažavanja
Troškovi
ublažavanja
(ako su značajni)
Nadležnost*
Zapažanja i komentari
supervizije
(popunjava se tokom
supervizije)





Rad




*
One stavke za koje je nadležan izvođač radova treba da budu navedene u dokumentaciji ponude.
Okvir za upravljanje životnom sredinom
PROJEKAT PODRŠKE INOVACIJA U SRBIJI, Komponente 2 Projekta IPA 1 2011 pod nazivom “Podrška razvoju ljudskog kapitala i istraživanjima”, koji de implementirati Svetska banka
II.
Faza
Koji
parametri se
prate?
PLAN MONITORINGA
Gde
Kako
Kada
de se vršiti
pradenje
parametra?
de se
parametar
pratiti /
vrsta
opreme za
monitoring?
de parametar biti
praden – koliko
često ili
neprekidno?
Troškovi
monitoringa
Koja je cena
opreme ili visina
naknade
unajmljenog
izvođača za
obavljanje
monitoringa?
Nadležnosti
Zapažanja i
komentari sa
supervizije
(popunjava se
tokom supervizije i
vezano za
adekvatne
izveštaje o
merenju)
Izgradnja
Rad
Okvir za upravljanje životnom sredinom
PROJEKAT PODRŠKE INOVACIJA U SRBIJI, Komponente 2 Projekta IPA 1 2011 pod nazivom “Podrška razvoju ljudskog kapitala i istraživanjima”, koji de implementirati Svetska banka
ANEKS E: PRIMER PLANA ZA UPRAVLJANJE ŽIVOTNOM SREDINOM
PRIMER: KORIŠDENJE SOLARNIH PANELA U PROIZVODNJI ELEKTRIČNE ENERGIJE
Faza
Faza projektovanja
Problem
Neke solarne delije mogu tražiti
više energije i sirovina ili mogu
koristiti otpadne i štetne
materije tokom proizvodnje.
Mere ublažavanja
Prikupiti dovoljno informacija od
proizvođača
Troškovi
ublažavanja
(ako su značajni)
Može dodi do
varijacija u ceni
panela
Korisnik granta
/
Korisnik granta
Ovo može imati
uticaj na ukupno
projektovanje i
samim tim
nametnuti
dodatne
troškove
Korisnik granta
Nadležnost*
Zapažanja i komentari
supervizije
(popuniti tokom supervizije)
Potražiti potvrde ili svedočenja o tome
kako se paneli proizvode
Odabrati opciju koja u najvedoj meri
poštuje principe zaštite životne
sredine
Faza projektovanja
Faza projektovanja
Postavljanje solarnih panela na
krovove zgrada u naseljenim
mestima može estetski narušiti
ambijent ili može uticati na
spomenike ili zaštidene objekte.
Postavljanje solarnih panela u
prirodnim staništima mora biti
pažljivo projektivano kako bi se
negativan estetski uticaj
smanjio na najmanju mogudu
meru kao i ometanje zemljišta ,
uključujudi tu i efekat visoke
temperature ili magnetnog
polja iz panela/instalacija.
Pažljivo postaviti panele
Osigurati da zgrada nema istorijski
značaj, da nema posebnih zahteva koji
bi se odnosili na fasadu i izgled, i
obezbediti da su svi relevantni organi
obavešteni kao i da je traženo njihovo
mišljenje
Idealno je postavljanje solarnih panela
u udaljenim oblastima koja su prazna i
koje se ne koristi. Pored toga, lokacija
postavljanja ne bi trebalo da bude u
blizini zaštidenih zona, pašnjaka ili
važnih staništa kao ni u blizini
osetljivih primalaca / površinskih i
podzemnih voda.
Okvir za upravljanje životnom sredinom
PROJEKAT PODRŠKE INOVACIJA U SRBIJI, Komponente 2 Projekta IPA 1 2011 pod nazivom “Podrška razvoju ljudskog kapitala i istraživanjima”, koji de implementirati Svetska banka
Faza
Izgradnja
*
Problem
Mere ublažavanja
Prašina, buka, emisije i vibracije
tokom faze izgradnje mogu
predstavljati smetnju za okolno
stanovništvo i životinje
Uložiti napore da se ograniči buka i
raditi u intervalima
Ne dozvoliti da mašine budu u mrtvom
hodu
Zalivati prostor na kome se radi kako
bi se ograničilo stvaranje prašine
Troškovi
ublažavanja
(ako su značajni)
Manji troškovi
Nadležnost*
Zapažanja i komentari
supervizije
(popuniti tokom supervizije)
Izvođač /korisnik
granta
Troškovi dolaska
cisterne za vodu
na gradilište:
150-250 €
Izgradnja
Curenje ili izlivanje iz mašina
mogu negativno uticati na
zemljište ili podzemne vode
Bide postavljeni mehanizmi za
kontrolu izlivanja
Mašine koje se koriste nede se ni
servisirati ni popravljati na gradilištu
Manji troškovi
Izvođač /korisnik
granta
Izgradnja
Neadekvatno upravljanje
otpadom može dovesti do
zagađenja životne sredine i
ugroziti životinjski svet u blizini
gradilišta
Obezbediti brzo sakupljanje otpada
kako bi se izbeglo raštrkavanje
Sav generisani otpad odlagade se na
autorizovanoj deponiji
Nede biti spaljivanja otpada na
otvorenom prostoru
Odlaganje na
odobreno mesto
1 tone (sa
transportom -50
km): 150€
Izvođač /korisnik
granta
Rad
Korišdenje pesticida i drugih
opasnih hemikalija u tretiranju
ili čišdenju solarnih panela utiče
na životnu sredinu
Može nametnuti
dodatne
troškove skupljih
eko rešenja
Izvođač /korisnik
granta
Demontiranje
Opasne materije koje su
sadržane u panelima mogu se
ispustiti u prirodu i uticati na
životnu sredinu (zemljište,
površinske i podzemne vode) u
slučaju lomljenja ili povlačenja
panela iz upotrebe
Koristiti supstance koje poštuju
principe očuvanja životne sredine
Osigurati da ne dođe do izlivanja u
okolini
Hemikalije de se čuvati na adekvatan
način na podlozi koja ne propušta I
koristide ga samo obučeno
profesionalno osoblje
Obezbediti da su radnici obučeni po
pitanju adekvatne procedure
povlačenja iz upotrebe panela uz
kontrolna merenja izlivanja
Neznačajni
Izvođač /korisnik
granta
One stavke za koje je nadležan izvođač radova moraju se navesti u dokumentaciji ponude
Okvir za upravljanje životnom sredinom
PROJEKAT PODRŠKE INOVACIJA U SRBIJI, Komponente 2 Projekta IPA 1 2011 pod nazivom “Podrška razvoju ljudskog kapitala i istraživanjima”, koji de implementirati Svetska banka
II.
Faza
Faza
projektovanja
PLAN MONITORINGA
Koji
Gde
Kako
Kada
parametri se prate?
de se vršiti pradenje
parametra?
de se parametar pratiti
/ vrsta opreme za
monitoring?
de parametar biti
praden – koliko
često ili neprekidno?
Pribavljanjem i
čuvanjem svih
specifikacija
Pribavljanjem i
čuvanjem svih
neophodnih dozvola
Pre nabavke
Proces proizvodnje panela
koji poštuje standarde
očuvanja životne sredine
Postavljanje solarnih
panela treba da odobri
nadležni lokalni organ
Korišdenjem tehničke
specifikacije panela
Izgradnja
Prašina, buka, emisije i
vibracije
Na gradilištu
Vizuelno, putem žalbi
(ako je u pitanju
naseljena zona) i
putem lokalnih
dozvola
Izgradnja
Curenje ili izlivanje iz
mašina
Na gradilištu
Vizuelno u okolnim
zonama,potrebno je
voditi dnevnik svih
nezgoda na gradilištu
Konstantno tokom
građevinskih radova
Izgradnja
Adekvatno sakupljanje i
upravljanje otpadom
Na gradilištu
Dnevna supervizija
sakupljanja otpada.
Osigurati da ne dođe
do spaljivanja otpada
na otvorenom.
Čuvanje faktura
autorizovanih
deponija
Na dnevnom nivou
Faza
projektovanja
Korišdenjem
adekvatne propratne
dokumentacije
Pre početka
građevinskih radova
i po mogudstvu pre
dostavljanja zahteva
za dobijanje granta
Konstantno tokom
građevinskih radova
Troškovi
monitoringa
Nadležno
sti
Koja je cena
opreme ili visina
naknade
unajmljenog
izvođača za
obavljanje
monitoringa?
Može uticati na
opšte povedanje
troškova
Nema ih
Korisnik
granta
Manji troškovi –
trebalo bi da
budu uključeni u
ugovor o
izvođenju
radova
Manji troškovi –
trebalo bi da
budu uključeni u
ugovor o
izvođenju
radova
Manji troškovi –
trebalo bi da
budu uključeni u
ugovor o
izvođenju
radova
Izvođač
/Supervizor
Zapažanja I
komentari sa
supervizije
(popunjava se
tokom supervizije i
vezano za izveštaje
o merenjima)
Korisnik
granta
Izvođač
/Supervizor
Izvođač
/Supervizor
20
Faza
Rad
Demontiranje
Koji
Gde
Kako
Kada
parametri se prate?
de se vršiti pradenje
parametra?
de se parametar pratiti
/ vrsta opreme za
monitoring?
de parametar biti
praden – koliko
često ili neprekidno?
Pregled svih hemikalija
koje de se koristiti,
pregled i čuvanje
podataka o
bezbednosti
Vizuelna kontrola
gradilišta nakon
održavanja
Obezbediti da ne dođe
do lomljenja i izlivanja
U slučaju izlivanja
obezbediti poštovanje
procedura za
upravljanje izlivanjem
Vizuelno, evidencija
svih kvarova i
izlivanja
Korišdenje manje opasnih
pesticida i drugih
hemikalija za tretiranje i
čišdenje solarnih panela
Opasne materije koje su
sadržane u panelima mogu
se ispustiti tokom
demontiranja
Na gradilištu
Na gradilištu
Troškovi
monitoringa
Nadležno
sti
Koja je cena
opreme ili visina
naknade
unajmljenog
izvođača za
obavljanje
monitoringa?
Može uticati na
opšte povedanje
troškova
Operater /
korisnik
granta
Manji troškovi –
trebalo bi da
budu uključeni u
ugovor o
izvođenju
radova
Izvođač/on
aj ko
obavlja
demontiran
je
Zapažanja I
komentari sa
supervizije
(popunjava se
tokom supervizije i
vezano za izveštaje
o merenjima)
Vođenje evidencije
21
ANEKS F: ZAPISNIK SA JAVNE RASPRAVE PROGRAMA OKVIRNE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Informacija o održavanju javnih konsultacija je objavljena javnim oglasom u dnevnom listu
Politika dana 26.05.2011.godine na strani 35 (Prilog 1).

Javna konsultacija je održana dana 02.06.2011.godine u Rektoratu Univerziteta Beograd, u
Beogradu.

Spisak pozvanih lica (Prilog 2)

Spisak učesnika (Prilog 3)

Dnevni red:
1. Prezentacija o Okvirnom programu zaštite životne sredine (prilog 4)
2. Javna konsultacija
3. Zaključak
Prezentacija o Okvirnom programu zaštine životne sredine
Prof Dr Anđelka Mihajlov je održala prezentaciju Okvirni program zaštite životne sredine.
Okvirni program zaštite životne sredine daje opis procedura koje de se uspostaviti tokom realizacije
Projekta podrške inovacija u Srbiji, Komponente 2 Projekta IPA 1 2011 pod nazivom »Podrška razvoju
ljudskog kapitala i istraživanjima«, koji de implementirati Svetska banka, kako bi se ispunili zahtevi koji se
odnose na pitanja procene potreba i mera zaštite životne sredine.
Prezentacija Prof. Dr. Andjelke Mihajlov sadrzala je sledece:
A) Upoznavanje sa programima finansiranja Fonda za Inovacionu delatnost na koje se Okvir programa
zastite zivotne sredine odnosi:

Mini Grants Program predviđa sufinansiranje u maksimalnom iznosu do €80.000 (do 85%
ukupnih odobrenih projektnih troškova) za potrebe dodatnog dokazivanja primenjivosti
koncepta, fazu izrade prototipa, zaštitu intelektualne svojine i pripremu plana poslovanja za
mobilizaciju početnog kapitala. U ovoj fazi anticipirani uticaji na životnu sredinu se u najvedoj
meri odnose na korišdenje i odlaganje otpadnih materijala (uključujudi i biološki opasne
materije).

Program Partnerstva predviđa sufinansiranje u maksimalnom iznosu do €300.000 (do 70%
ukupnih odobrenih projektnih troškova) koji se mogu koristiti za projekte koji se odnose na
22
istraživanje i razvoj (razvoj tehnologija) novih ili značajno unapređenih tehnologija, proizvoda ili
procesa.
B) Objasnjenje procedure za provere uticaja na životnu sredinu:

Procedura za procenu potreba i mera zastite zivotne sredine data je u dokumentu Okvirni Plan
Zastite Zivotne Sredine i ona ce biti integralni deo operativnog priručnika za Program ranog
razvoja kompanija i za Program Partnerstva.

Okvirni Plan Zastite Zivotne Sredine zasnivan je na politici Svetske Banke o proceni potreba i
mera zaštite životne sredine, politici Svetske Banke o sprečavanju i ublažavanju zagađenja
(PPAH), kao i relevantnim zakonskim i podzakonskim aktima Republike Srbije, što se u najvedoj
meri odnosi na Zakon o proceni uticaja na životnu sredinu.

U skladu sa politikom Svetske banke o oceni zaštite životne sredine, ovaj Projekat spada u B
kategoriju. Naglašeno je da ono što projekat nede finansirati je u Aneksu A dokumenta.
C) Prestavljeni su aneksi dokumenta Okvirni plan zastite zivotne sredine:




Aneks A: zabrane
Aneks B: Procedura procene uticaja na životnu sredinu u okviru Projekta
Aneks C:Upitnik o proceni uticaja aktivnosti koje se finansiraju iz granta na životnu sredinu
Aneks D: Formular plana za upravljanje životnom sredinom
D) Predstavljanje procedure Okvirnog plana zastite zivotne sredine za navedene programe finansirnaja
Fonda. Proceduru cini pet koraka: provera, objavljivanje i javne konsultacije, pregled i odobravanje,
ispunjenje uslova, i nadzor i izvestavanje). Svaki od navedenih pet (5) koraka je opisan detaljnije
tokom prezentacije.
Javna konsultacija:


Konsultacija se odnosila na detaljnija objašnjenja Programa zaštite životne sredine, restrikcija i
mogudnosti.
Bila je u formi pitanja,odgovora, i komentara.
A) Mijovid Dušan, predstavnik iz Zavoda za zaštitu prirode, je imao sugestiju u vezi sa listom za koju je
obavezno da se radi studija procene uticaja. Dao je primer izvorišta koja crpe preko 10 miliona m²
vode, koja se odnose na velike gradove u Srbiji, a isključuje veliki deo naselja u Srbiji. Predlog je da
listu kategorija aktivnostiza koje je neophodan EIA u potpunosti treba prilagoditi dimenzijama i
kapacitetama Srbije.
23
Odgovor (Anđelka Mihajlov): Pitanje je za resorno ministarstvo. Srbija je uskladila svoje zakonodavstvo sa
propisima EU. Postoji mogudnost da se rade procene uticaja na lokalnom nivou, tj. da se izvrši
decentralizacija.
B) Ljubinka Kaluđerovid iz Stalne konferencije gradova i opština je prokomentarisala da Fond za
inovacionu delatnost predstavlja podsticajni fond, pre svega za mlade ljude sa novim idejama. I da je
zajednička greška svih zemalja u tranziciji da stoje neiskorišdena sredstva od strane evropskih
fondova za ovakve namene.
C) Hristina Stevanovid Čarapina, Nezavisni ekspert za zaštitu životne sredine je istakla da je problematika
ovakvih projekata što su mali projekti, infrastrukturni, a ne velike investicije, ali su projekti koji treba
da donesu neke inovacije. Ovim dokumentom utičemo na poboljšanje statusa projekata, zbog
odvajanja dela vezanog za zaštitu životne sredine i njenu obaveznost. Smatra da je to instrument koji
bududi aplikanti treba da koriste u svakom slučaju, da protokolarno prođu i odgovore na pitanja.
D) Mijovid Dušan, predstavnik iz Zavoda za zaštitu prirode, je dodao da je studija procene uticaja ustavri
odgovornost koja stoji iza potpisa, što de u bududnosti omoguditi kvalitetan model za sigurnost da de
bududi projekti biti u skladu sa zaštitom životne sredine.
Zaključak:
Anđelka Mihajlov je zaključila javnu konsultaciju kao konstruktivnu i dodala da razlika izmedju zakona i
drugih akta zastite zivotne sredine Srbije i EU, je u tome da su propisi EU manje strogi. U Srbiji postoji
problem da se Program zaštite životne sredine sprovodi samo onda kada je tako naglašeno. Zato
procedura zastite zivotne sredine, koja ce se sprovoditi za programe finansiranja Fonda za Inovacionu
delatnost, omogucava kvalitetan model za sigurnost da de bududi projekti biti u skladu sa zaštitom
životne sredine.
Donete odluke:
Prisutni su pozdravili način finansiranja inovativnih projekata koji uključuju i procenu uticaja zaštite
životne sredine. Primedbi na Okvirni program zaštite životne sredine nije bilo.
Prilozi:
-
Prilog 1: Javni oglas o održavanju javnih konsultacija, dnevni list Politika
Prilog 2: Spisak pozvanih lica
Prilog 3: Spisak učesnika
Prilog 4: Okvirni program zaštite životne sredine, prezentacija
U Beogradu, 06.06.2011
Zapisnik vodila i napisala: Dragana Kosanovid, Fond za inovacionu delatnost
24
25
PRILOG 1: JAVNI OGLAS O ODRŽAVANJU JAVNIH KONSULTACIJA, DNEVNI LIST POLITIKA
26
PRILOG 2: SPISAK POZVANIH LICA
R.B.
Ime I Prezime
1
2
Nenad Stavretovic
Biljana Panjkovid
3
Dusan Stokic
4
Ljubinka Kaludjerovic
5
6
7
8
9
Hristina Stevanovic Carapina
Institucija
Kontakt
Zavod za zastitu prirode Srbije
Pokrajinski zavod za zaštitu
prirode
PKS – Odbor za zivotnu sredinu
I odrzivi razvoj
Stalna konferencija gradova I
opstina – Odbor za zivotnu
sredinu,
Nezavisni vodeci ekspert
CEKOR – Subotica / SEKO mreza
Protekta – Nis
Mladi istrazivaci – Beograd
Mreza “natura”,
[email protected]
[email protected]
10
Mreza “Bells movement”,
11
Institut za biološka istraživanja
„Siniša Stankovid“,
Institut za tehnologiju
nuklearnih i drugih mineralnih
sirovina,
Institut „Kirilo Savid“ Beograd
Centar za ekolosku politiku i
odrzivi razvoj FPN
Prirodno-matematicki fakultet –
zastita zivotne sredine NS
Univerzitet Union – Fakultet za
ekologiju I zastitu zivotne
sredine,
Univerzitet Singidunum –
Futura fakultet za primenjenu
ekologiju,
Univerzitet Edukons – Fakultet
zastite zivotne sredine, Sremska
Kamenica-Novi Sad
Fakultet tehnickih nauka –
Inzenejrstvo zastite zvivotne
sredine, Novi Sad
Tehnolosko-metalurski fakultet
– Inzenjerstvo zastite zivotne
sredine, Beograd
[email protected],
[email protected]
[email protected]
12
Mirjana Grbavcic
13
14
(Milica Sovrlic
Ana Pantelid
15
Bozo Dalmacija
16
17
Miljan Radunovid
18
Ognjen Bakic, Prvoslav
Marjanovic
19
Goran _Vujid
20
Zeljko Grbavcic, Ivanka
Popovic, Prof Djordje
Janackovic
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected] ,
[email protected]
[email protected] , [email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
,[email protected],
[email protected]
[email protected]
[email protected], [email protected],
[email protected], [email protected]
s
27
21
Ljiljana Živkovid
22
23
24
25
26
27
28
Predrag Simonovic
29
Zora Dajic Stevanovic
30
31
32
33
34
Milan Trumic
Grozdanka Stevanovic
Zoltan Zavargo
Aleksandra Čavoški
dr Bojan Radak
35
dr Dejan D. Rančid
36
prof. dr Dragan S. Jankovid
37
dr Nenad T. Pavlovid
38
dipl.inž. Milorad Šulid
39
dr Snežana Dirid - Kostid
Fakultet zastite na radu –
Zastita zivotne I radne sredine
Fakultet tehnickih nauka –
Inzenjerstvo zastite zivotne
sredine I zastite na radu,
Univerzitet u Pristini, Kosovska
Mitrovica
Poljoprivredni fakultet Agroekologija i zaštita životne
sredine, Novi Sad
Hemijski fakultet – zastita
zivotne sredine
Geografski fakultet Geoprostorne osnove životne
sredine, Beograd
Prirodno-matematicki fakultet –
Ekologija, Kragujevac
Rudarsko-geoloski fakultet –
Inzenjerstvo zastite zivotne
sredine I zastite na radu,
Beograd
Bioloski fakultet – Ekologija I
zastita zivotne sredine, Beograd
Poljoprivredni fakultet - Zaštita
životne sredine u poljoprivredi,
Zemun
Fakultet tehnickih nauka, Bor
Fakultet tehnickih nauka, Bor
Tehnoloski fakultet, Novi Sad
Union, Pravni fakultet
Instutut za nuklearne nauke
Vinča - laboratorija za fizičku
hemiju
Elektronski fakultet u Nišu Katedra za računarstvo
Elektronski fakultet u Nišu prodekan
Mašinski fakultet u Nišu prodekan za naučno istraživački
rad
Institut za kukuruz "Zemun
Polje" - v.d. zamenik direktora
Mašinski fakultet u Kraljevu katedra za osnovne mašinske
konstrukcije i tehnologiju
[email protected]
[email protected], [email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected], [email protected],
[email protected]
[email protected]
, [email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
28
matreijala
40
prof. dr Branka Jordovid
41
prof. dr Vesna Mandid
42
Nebojša Pokimica
43
Aleksandar Vesid
44
Zoran Veljkovid
45
Branislav Savid
46
47
Dr Dusan Mijovic
Prof dr Vlado Ličina
48
49
50
Gordana Danilovic Grkovic
Zoran Petraskovic
prof Jelena Matic
Tehnički fakultet Čačak prodekan za naučno istraživački
rad
Mašinski fakultet u Kragujevcu Centar za virtuelnu proizvodnju
Pomodnik ministra za životnu
sredinu i prostorno planiranje
Pomodnik ministra za životnu
sredinu i prostorno planiranje
Pomodnik ministra za životnu
sredinu i prostorno planiranje
Delegacija EU
[email protected]
Zavod za zastitu prirode Srbije
Poljoprivredni fakultet - Zaštita
životne sredine u poljoprivredi,
Zemun
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Sistem Dc90
Sumarski fakultet u Beogradu
29
PRILOG 3: SPISAK UČESNIKA
R.B.
1
2
3
Ime I Prezime
Vlado Ličina
Ljubinka
Kaluđerovid
Ana Pantelid
4
Bojan Radak
5
6
Vesna Mandid
Tomislav Trišovid
7
Hristina
Stevanovid
Čarapina
Branislav Savid
8
9
10
11
12
Natasha Kapil
Dušan Mijovid
Anđelka Mihajlov
Ljiljana
Kundakovid
Institucija
Poljoprivredni fakultet Beograd
Stalna konferencija gradova i
opština
Centar za ekološku politiku i održivi
razvoj FPN
Institut Vinča
Univerzitet u Kragujevcu
Institut teh. Nauke srpske
akademije nauke
Nezavisni ekspert za zaštitu životne
sredine Univerziteta Sr. Kamenica
Delegacija EU
World Bank
Zavod za zaštitu prirode Srbije
Telefon
063/219-017
064/8703337
064/3998848
064/8505078
034/501-201
063/7200083
063/8523932
E-mail
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
011/3083270
066/381-477
[email protected]
[email protected]
v.d. Dir Fonda za inovacionu
delatnost
30
PRILOG 4: PREZENTACIJA, OKVIRNI PROGRAM ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
31
32
33
Download

Environmental Management Framework