[lJ),O[z& crrn~@@~
&lID OO~@@m&lID O:O~~[ID
[P[KlO[P~[i.Vi]lk!J~I~ [P~ ~@[Kl®&mlll{l,&@D~[I~
~~ ~ ~ tIzmiJiJ@()i)1IDlil&l ~ tful~Uil&llMl&l ~ ®®D®:&'~®1l~
~~~--------~--~
AKC10NARSKO DRUSTVO
LUKA " BEOGRAD '
\81-~
BROJ
DAT UM
-
9 -04- 2014
BEOGRAO .Zo r !a Klcmansoa 3 7
[;2[ffd~@@ou 1l@~ ~i ~0Dffilli1Q~ ~ @J®@J]!l[]u®Drnltn ~ @®6~~®~~ ®~,Qtru@ Strana1 od 92
Sadrţaj:
I.
Definicije ................................................................................................................................................... 5
II.
Kratak uvod .............................................................................................................................................. 7
A.
Društvo Dužnik ...................................................................................................................................... 7
B.
Uzroci trenutnog nepovoljnog finansijskog stanja Dužnika .................................................................... 8
C.
Ciljevi Plana reorganizacije .................................................................................................................... 9
III.
Mere i sredstva za realizaciju plana...................................................................................................... 11
A.
Namirenje potraživanja ........................................................................................................................ 11
B.
Reprogram i isplata dospelih obaveza ................................................................................................. 12
C.
Reprogram nedospelih obaveza .......................................................................................................... 13
D.
Uslovni otpis kamata............................................................................................................................ 13
E.
Davanje u zalog opterećene ili neopterećene imovine ........................................................................ 13
F.
Zaključivanje ugovora o kreditu, odnosno zajmu ................................................................................. 14
G.
Osporavanje i pobijanje potraživanja koja nisu pravno valjana............................................................ 14
H.
Otpuštanje zaposlenih ili angažovanje drugih lica ............................................................................... 14
I.
Izdavanje hartije od vrednosti .............................................................................................................. 14
J.
Ustupanje neopterećene imovine na ime namirenja potraživanja........................................................ 14
K.
Druge mere od značaja za realizaciju Plana reorganizacije ................................................................ 15
1.
Priprema imovine za prodaju ........................................................................................................... 15
2.
Prodaja imovine i ubrzana otplata duga .......................................................................................... 15
3. Pravo na prodaju i druga prava u pogledu imovine Dužnika kojom je obezbeđeno izmirivanje
obaveza trećih lica prema hipotekarnom poveriocu ................................................................................. 17
4.
Sticanje imovine od strane Dužnika tokom trajanja plana reorganizacije ........................................ 18
5.
Rušenje i rekonstrukcija objekata i prenamena zemljišta, konverzija u svojinu ............................... 18
6.
Propuštanje da se izvrši prodaja imovine u roku od 4 godine od Dana početka primene plana...... 18
7.
Poslovni računi Dužnika .................................................................................................................. 19
IV.
Lista poverilaca.................................................................................................................................. 20
A.
Kriterijum podele na klase ................................................................................................................... 20
B.
Klase poverilaca .................................................................................................................................. 20
C.
Liste potraživanja po klasama.............................................................................................................. 22
1.
Klasa A poverilaca........................................................................................................................... 22
2.
Klasa A1 poverilaca......................................................................................................................... 26
3.
Klasa B poverilaca........................................................................................................................... 27
4.
Klasa C poverilaca .......................................................................................................................... 28
5.
Klasa C1 poverilaca ........................................................................................................................ 28
Strana 2 od 92
6.
Klasa D poverilaca .......................................................................................................................... 28
7.
Klasa D1 poverilaca ........................................................................................................................ 35
V.
Način izmirenja obaveza........................................................................................................................ 36
VI.
Osporena potraživanja i sporovi ...................................................................................................... 50
VII.
Potraživanja po osnovu jemstva i uslovna potraživanja ................................................................ 51
VIII.
Prodaja imovine ................................................................................................................................. 52
A.
Detaljan pregled nepokretnosti u svojini duţnika koje će biti ponuĊene na prodaju ............................ 52
A.1. DETALJAN PREGLED SVIH NEPOKRETNOSTI, U SVOJINI DUŢNIKA, KOJE ĆE BITI
PONUĐENE NA PRODAJU ..................................................................................................................... 53
A.1.1PREGLED NEOPTEREĆENE IMOVINE(NEOPTEREĆENI UKNJIŢENI OBJEKTI) – Luka
„Beograd“: ................................................................................................................................................ 61
A.1.2. PREGLED NEOPTEREĆENE OSTALEIMOVINE: ........................................................................ 62
A.1.3. PREGLED OPTEREĆENE IMOVINE, OPTEREĆENI (HIPOTEKOVANI) OBJEKTI – za kredite
Luke „Beograd“: ....................................................................................................................................... 63
A.1.4. PREGLED OPTEREĆENE OSTALE IMOVINE: ............................................................................ 66
A.1.5. PREGLED OPTEREĆENIH (hipotekovanih) OBJEKATA Luke i zavisnih firmi – KREDITI TREĆIH
LICA ......................................................................................................................................................... 67
B.
Način prodaje imovine ......................................................................................................................... 68
1.
Procena imovine i priprema prodaje ................................................................................................ 68
2.
Podnošenje i otvaranje ponuda ....................................................................................................... 69
3.
Zakljuĉenje ugovora o prodaji.......................................................................................................... 70
IX.
Rokovi plana reorganizacije ............................................................................................................. 70
X.
Napomena ............................................................................................................................................... 70
XI.
Nadzor poverilaca nad ispunjenjem obaveza iz Plana ................................................................... 71
XII.
Spisak članova organa upravljanja i iznos njihovih naknada; ...................................................... 71
XIII.
Angažovana lica na pripremi plana i nezavisno stručno lice ........................................................ 72
XIV.
Finansijski izveštaji i projekcije........................................................................................................ 73
A.
Konsolidovani finansijski izveštaji LUKA „BEOGRAD“a.d.za period 2009 – 2012. godina .................. 73
B.
Redovni finansijski izveštaji LUKA „BEOGRAD“ a.d. za period 2009 – 2012. godina ......................... 76
C.
Finansijske projekcije........................................................................................................................... 80
XV.
Mere u postupku reorganizacije i planirani investicioni projekti .................................................. 85
1. Kratkoročne mere (QuickFix) - kratak izveštaj o oĉekivanim bitnim dogaĊajima u poslovanju nakon
dana saĉinjavanja plana i pregled obaveza ĉije se dospeće oĉekuje u narednih 90 dana, kao i naĉina
namirenja tih obaveza .............................................................................................................................. 85
2.
Dugoročne i strateške mere ............................................................................................................ 86
XVI.
Procena vrednosti imovine u slučaju bankrotstva ......................................................................... 86
XVII.
PoreĎenje usvajanja Plana reorganizacije sa bankrotstvom Stečajnog dužnika ........................ 88
Strana 3 od 92
XVIII.
Rokovi implementacije ................................................................................................................. 90
XIX. Pregled obaveza čije se dospeće očekuje u narednih 90 dana - kratak izveštaj o očekivanim
bitnim dogaĎajima u poslovanju nakon dana sačinjavanja plana i pregled obaveza čije se dospeće
očekuje u narednih 90 dana, kao i načina namirenja tih obaveza .............................................................. 91
XX.
Izjava Dužnika o verodostojnosti podataka i informacija navedenih u planu .............................. 92
Strana 4 od 92
Definicije
I.
a. Podnosilac - LUKA „BEOGRAD“ a.d. Beograd, oznaĉeno takoĊe kao Duţnik, Društvo ili
Kompanija
b. Zakon– pod pojmom „Zakonom“ podrazumeva se Zakon o steĉaju („Sl. glasnik RS“ br.
104/09) koji je stupio na snagu 24.01.2010. godine,
c. Unapred pripremljeni Plan reorganizacije - u daljem tekstu, „Unapred pripremljen plan
reorganizacije Duţnika“ ili „Plan reorganizacije“ ili „Plan“,
d. Datum usvajanja Plana reorganizacije - Dan donošenja rešenja kojim se potvrĊuje
usvajanje Plana,
e. Datum roĉišta - Datum odrţavanja prvog zakazanog roĉišta za razmatranje predloga plana i
glasanje od strane poverilaca,
f. Datum preseka obaveza – Datum vanrednog revizorskog izveštaja i datum preseka
obaveza prema poveriocima svih klasa, na dan 30.04.2013. godine;
g. Datum stupanja na snagu Unapred pripremljenog plana reorganizacije - Dan poĉetka
primene Unapred pripremljenog plana reorganizacije, definisan Planom kao 14-ti dan od
dana pravnosnaţnosti rešenja kojim se potvrĊuje usvajanje plana reorganizacije,
h. Nedefinisani pravni izrazi - Svaki pravni izraz naveden u ovom Planu koji nije definisan u
okviru samog Plana upotrebljen je u skladu sa Zakonom o steĉaju i ima znaĉenje definisano
tim Zakonom,
i.
Datum izvršenja Plana reorganizacije - Datum potpunog namirenja poverilaca na naĉin i
pod uslovima definisanim Planom,
j.
Klasa A poverilaca - obezbeĊeni poverioci (prema kriterijumu koji ispunjavaju poverioci iz
ĉlana 49. Zakona o steĉaju) – razluĉni poverioci;
k. Klasa A1 - poverioci obezbeĊeni zalogama na imovini trećih lica,
l.
Klasa B poverilaca – klasa poverilaca sa potraţivanjima po osnovu neisplaćenih neto
zarada zaposlenih i bivših zaposlenih, u iznosu minimalnih zarada za poslednjih godinu dana
pre otvaranja steĉajnog postupka sa kamatom od dana dospeća do dana otvaranja steĉajnog
postupka; i neplaćeni doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih za poslednje
dve godine pre otvaranja steĉajnog postupka, a ĉiju osnovicu za obraĉun ĉini najniţa
meseĉna osnovica doprinosa, saglasno propisima o doprinosima za obavezno socijalno
osiguranje na dan otvaranja steĉajnog postupka, kao i potraţivanja po osnovu zakljuĉenih
ugovora sa privrednim društvima ĉiji su predmet neisplaćene obaveze na ime doprinosa za
penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih za poslednje dve godine pre otvaranja steĉajnog
Strana 5 od 92
postupka, a ĉiju osnovicu za obraĉun ĉini najniţa meseĉna osnovica doprinosa, saglasno
propisima o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na dan otvaranja steĉajnog
postupka; prema kriterijumu iz ĉl. 54 st. 4 t. 1. Zakona;
m. Klasa C poverilaca – poverioci koji poseduju potraţivanja po osnovu svih javnih prihoda
dospelih tri meseca pre podnošenja Unapred pripremljenog pana reorganizacije, osim
doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih (prema kriterijumu koji ispunjavaju
poverioci iz ĉlana 54. stav 4. taĉka 2. Zakona o steĉaju);
n. Klasa C1 poverilaca – poverioci koji poseduju potraţivanja po osnovu svih javnih prihoda
koje administrira Ministarstvo finansija i privrede - Poreska uprava i za koje saglasnost daje
Ministar finansija i privrede, dospelih u periodu duţem od tri meseca pre podnošenja
Unapred pripremljenog pana reorganizacije, osim doprinosa za penzijsko i invalidsko
osiguranje zaposlenih (prema kriterijumu koji ispunjavaju poverioci iz ĉlana 54. stav 4. taĉka
2. Zakona o steĉaju);
o. Klasa D poverilaca – koju ĉine ostali neobezbeĊeni poverioci (prema kriterijumu koji
ispunjavaju poverioci iz ĉlana 54. stav 3. taĉka 1. Zakona o steĉaju);
p. Klasa D1 poverilaca – posebna klasa steĉajnih poverilaca koju ĉine povezana lica,
formirana saglasno ĉl. 165 st. 5 i 6 Zakona o steĉaju;
q. Uslovni poverioci – pravna i fiziĉka lica koja nemaju potraţivanja prema Društvu ali
poseduju pravi osnov da steknu potraţivanja u sluĉaju nastupanja ugovorenih uslova, koji su
preteţno vezani za blagovremeno servisiranje obaveza glavnih duţnika prema poveriocima;
r. Nesaglasni akcionari – lica koja su akcionari Predlagaĉa (po tom osnovu i potencijalni ili
uslovni poverioci) a koja svojstvo poverioca mogu steći tokom trajanja primene Plana po
osnovu primene ĉl. 474 - 476. i 522. Zakona o privrednim društvima (ili drugog propisa koji
reguliše navedenu materiju).
s. Osporena potraţivanja – potraţivanja trećih lica za koja na dan podnošenja Plana sudu
nema pravnog osnova ili se o postojanju istog vodi sudski spor.
Strana 6 od 92
II.
Kratak uvod
A.
Društvo Dužnik
Akcionarsko društvo Luka “Beograd”, Beograd, skraćeni naziv Luka “Beograd” a.d. Beograd, Ţorţa
Klemansoa br. 37, Beograd, osnovano je 12. decembra 1961. godine kao Društveno preduzeće Luka
„Beograd“ sa p.o., Beograd koje je odlukom Vlade SRJ proglašeno za meĊunarodnu reĉnu luku.
UsklaĊivanje sa Zakonom o preduzećima je izvršeno upisom u sudski registar Privrednog suda u
Beogradu rešenjem broj VII-Fi-770/98 od 27.02.1998. godine.
Nakon I kruga svojinske transformacije koji je sproveden u skladu sa Zakonom o svojinskoj
transformaciji, na osnovu rešenja Ministarstva za privredu i privatizaciju – Direkcije za procenu
vrednosti kapitala br. 1031-1-99-23 od 19.06.2001. godine i Statuta akcionarskog društva Luka
“Beograd” od 10. avgusta 2001. godine, Trgovinski sud u Beogradu je rešenjem br. I-Fi-9058/01 od
21.02.2002. godine, izvršio promenu oblika i organizovanja društvenog preduzeća u akcionarsko
društvo sa vrednošću osnovnog kapitala u iznosu od 1.281.071.341,00 dinara.
Promena strukture kapitala nastala je realizacijom Ponude za preuzimanje od 9.09.2005. godine date
od strane Worldfin S.A. koji je zakljuĉno sa 31.12.2012. godine vlasnik 93,65% akcija, dok se u
vlasništvu manjinskih akcionara nalazi preostalih 6,35% akcija.
Osnovne delatnosti Društva su vezane za pretovar tereta, skladištenje robe, usluge u oblasti reĉnog
saobraćaja, usluge putniĉkog i teretnog pristaništa,prevoz robe u drumskom saobraćaju, saobraćaj
unutrašnjim vodenim putevima, iznajmljivanje skladišnog i poslovnog prostora, usluge pakovanja.
Društvo ima pravo da obavlja poslove spoljno-trgovinskog prometa u okviru upisane delatnosti i da
obavlja usluge: meĊunarodne špedicije, meĊunarodne agencijske poslove, poslove ugovorene
kontrole kvaliteta i kvantiteta, drţanje konsignacionih skladišta i sliĉno.
Akcije Luke „Beograd“su predmet trgovine na Beogradskoj berzi.
Broj zaposlenih na dan 31. decembra 2012. godine iznosi 218 radnika. Proseĉan broj zaposlenih, na
bazi stanja krajem svakog meseca u toku 2012. god. iznosio je 221 radnika.
Usluge koje pruţa Luka „Beograd“ mogu se podeliti u tri celine:
1. Komercijalizacija poslovno-skladišnog prostora
Ima za cilj formiranje logistiĉko-distributivnih centara za razliĉite robe. Namenjeno je
prvenstveno snabdevanju domaćeg trţišta.
Strana 7 od 92
2. Luĉke usluge
Organizacija i obavljanje poslova prihvata, pripreme, manipulacije, paletizacije za savremene
sisteme transporta (pretovarno skladišne manipulacije izmeĊu svih vidova transporta,
ukljuĉujući usluge sidrišta, pilotaţe, pristanišne usluge, usluge snabdevanja teretnih plovila i
putniĉkih brodova na Savi, špediterske usluge, usluge kontejnerskog terminala, usluge
radionice i tehniĉkih sredstava, usluge odrţavanja, transportne usluge ...)
3. Putniĉko pristanište na reci Savi
Pruţanje usluga prihvata, opsluţivanja i snabdevanja putniĉkih brodova, rad prodavnica, i
druge prateće usluge.
Luka „Beograd“ se nalazi na Dunavu u neposrednoj blizini centra Beograda, na 1168. Kilometre
desne obale Dunava. Luka „Beograd“ predstavlja vaţan saobraćajni, pretovarni I robno-transportni
centar regiona I uspešno omogućava robnu razmenu, koristeći sve pogodnosti savremenog reĉnog,
reĉno-morskog, ţelezniĉkog I drumskog saobraćaja.
Luka „Beograd“ je osposobljena za pruţanje kompletnih transportnih i logistiĉkih usluga I sa svojim
terminalima I tehniĉko-tehnološkom infrastrukturom predstavlja ureĊeni organizovan prostor u kome
su koncentrisani multimodalni transportni, pretovarni, skladišni, distributivni, proizvodni i drugi
kapaciteti.
Preko Luke, korišćenjem vodnih, ţelezniĉkih i drumskih puteva moguće je uspostaviti direktne robne
tokove sa Podunavskim zemljama, kao i sa zemljama oko Evropske plovne magistrale Severno more
- Crno more. Korišćenjem klasiĉnog i kombinovanog transporta mogućnosti uspostavljanja robnih
tokova preko Luke „Beograd“ se šire i dalje u kopno. Na ovaj naĉin u Evropi je moguće uspostaviti
kontakte sa svim zemljama.
Razvoj Luke je ograniĉen problemom saobraćajne veze Luke prema tranzitnim koridorima kroz
centar Grada, kao i samoj lokaciji Luke u centralnoj zoni Beograda.
B.
Uzroci trenutnog nepovoljnog finansijskog stanja Dužnika
Društvo LUKA „BEOGRAD“ a.d. Beograd, kao Duţnik, je (na dan podnošenja Unapred pripremljenog
plana reorganizacije) solventna kompanija, u tom smislu da vrednost imovine kojom raspolaţe (i
prema najkonzervativnijih procenama vrednosti) u potpunosti prevazilazi vrednost svih obaveza
prema poveriocima.
Društvo LUKA „BEOGRAD“ a.d. Beograd, kao Duţnik je takoĊe profitabilna kompanija u okvirima
osnovne „luĉke“ delatnosti, u tom smislu da su mu poslovni prihodi veći od poslovnih rashoda u
Strana 8 od 92
kontinuitetu prethodnih niza godina (od ĉega su poslednje tri predstavljene u poglavlju XII Finansijski
izveštaji i projekcije).
Osnovni problem sa kojim se Društvo suoĉava i uzrok trenutnog nepovoljnog finansijskog stanja u
kome se nalazi predstavlja neadekvatna struktura roĉnosti obaveza, a koja je uzrokovana
dramatiĉnim padom poslovanja u oblasti graĊevine i razvoja nekretninskog trţišta u Srbiji a kao
posledica Svetske ekonomske krize.
Usled nastupanja navedenih okolnosti postalo je jasno da planovi razvoja Društva koji su usvojeni
2006. godine zahtevaju reviziju u pogledu vremenskog roka potrebnog za njihovu realizaciju, te u tom
smislu ovaj Unapred pripremljeni plan reorganizacije predstavlja kljuĉni segment u ispunjenju
navedenih planova.
Navedena neadekvatna struktura obaveza manifestuje se u ĉinjenici da Društvo nije u stanju da
redovno izmiruje svoje dospele obaveze (na prvom mestu prema finansijskim poveriocima) jer proces
prodaje nepokretne imovine kao i razvoja nekretninskih projekata zahteva dodatno vreme i promenu
uslova na trţištu na bolje.
C.
Ciljevi Plana reorganizacije
Ovde predstavljeni Plan reorganizacije, sa aspekta preteţne delatnosti Društva, spada u kategoriju
kombinovanog sanaciono-likvidacionog plana. Plan je sanacioni u smislu da će njegovim usvajanjem
i realizacijom doći do znaĉajnog poboljšanja finansijske pozicije Društva i sticanja uslova da obaveze
prema poveriocima budu redovno servisirane, ĉime će se stvoriti ekonomski uslovi za nastavak
duţnikovog poslovanja. Plan je likvidacioni u smislu da je njime predviĊena prodaja imovine Društva
pa će se njegovim usvajanjem obezbediti namirenje poverilaca, a što za rezultat neće imati znaĉajne
promene u poslovanju duţnika u okviru preteţne delatnosti. (osim u sluĉaju prodaje celokupne
imovine).
Klase obezbeĊenih poverilaca (Klasa A i A1) i Klase C1, D i D1 će se po usvajanju Plana i
reprograma obaveza namirivati iz budućih prihoda Duţnika i od sredstava ostvarenih od prodaje
imovine (Klasa A i A1), u meri i u obimu koji će biti prihvaćen usvajanjem Unapred pripremnog plana
reorganizacije.
S obzirom na nizak nivo obaveza prema Klasi B poverilaca, iste će biti izmirene pre poĉetka primene
Plana, ĉime će se steći uslovi za izglasanje Plana od strane Klasa A, A1, C1, D i D1. Obaveze iz
klase C izmirene su u toku trajanja prethodnog steĉajnog postupka.
Postupak reorganizacije otpoĉinje podnošenjem predloga Unapred pripremljenog plana
reorganizacije Privrednom sudu u Beogradu, koji je centralni dokument u postupku odluĉivanja,
odnosno opredeljenja poverilaca za opciju reorganizacije. Ovaj dokument osim što predstavlja
podneti plan, predstavlja i predlog ugovora koji bi, u sluĉaju da bude usvojen, redefinisao odnose
Duţnika i njegovih poverilaca. Usvajanje i sprovoĊenje Plana reorganizacije vrši se uz obaveznu
Strana 9 od 92
sudsku kontrolu, a usvojeni Plan ima snagu izvršne isprave, te, kao pravni institut, predstavlja
kombinaciju ugovora i sudske odluke.
Cilj ovde izloţenog predloga Unapred pripremljenog plana reorganizacije je izbegavanje otvaranja
steĉaja i otvaranje prostora za rešavanje dugoroĉnih problema koji ugroţavaju Društvo i
onemogućavaju poslovanje i blagovremeno servisiranje obaveza.
Sa druge strane, steĉajni postupak koji bi sasvim sigurno nastupio u sluĉaju neusvajanja ovde
izloţenog Plana najĉešće se sprovodi bankrotstvom steĉajnog duţnika i uobiĉajeno traje duţe od 2
godine sa troškovima u proseku od 20% od steĉajne mase, koji znaĉajno umanjuju steĉajnu masu
namenjenu za isplatu potraţivanja poverilaca, koji se u proseku naplaćuju manje od 30% od priznatih
potraţivanja (prema istraţivanju MeĊunarodnog Monetarnog Fonda i Svetske banke dostupnog na
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/serbia/#resolving-insolvency).
Saglasno podzakonskim aktima, ukoliko se nad Duţnikom pokrene steĉajni postupak metodom
bankrotstva, steĉajni upravnik će prodavati imovinu steĉajnog duţnika sa poĉetnom cenom u visini
50% od procenjene vrednosti pridrţavajući se propisanih Nacionalnih standarda što je u dosadašnjoj
praksi steĉajnih postupaka najĉešće ne bude konaĉno ostvarena vrednost.
Po usvajanju ovog Unapred pripremljenog plana reorganizacije od strane svih klasa
poverilaca i donošenju rešenja od strane nadleţnog Privrednog suda da je ovaj Plan izglasan,
Plan stiĉe snagu izvršne isprave kojom se reguliše izmirenje svih dugova u skladu sa dole
navedenim odredbama.
Usvojeni Plan reorganizacije je izvršna isprava, i smatra se novim ugovorom o izmirenju,
potraţivanja koja su u njemu navedena, predviđeno u ĉlanu 167. Zakona.
Strana 10 od 92
III. Mere i sredstva za realizaciju plana
Poštujući mišljenje kao i interese svih poverilaca i drugih zainteresovanih strana u ovom postupku,
smatramo da su ovde istaknute mere apsolutno neophodne, ukoliko se očekuje uspešna realizacija
Plana reorganizacije.
Finansijske projekcije poslovanja Društva nakon usvajanja Plana pokazuju da sa veoma skromnim
stopama rasta poslovnih prihoda Društvo moţe poslovati sa poslovnom dobiti, te da uz prodaju
imovine prema oĉekivanoj dinamici moţe izmirivati obaveze prema poveriocima u skladu sa ovde
predloţenom dinamikom izmenjene roĉne strukture obaveza (detaljno predstavljeno u poglavlju XII
Finansijske projekcije za period od 2013. do 2019. godine).
Ovaj Unapred pripremljen plan reorganizacije zasnovan je na merama za izmirenje ukupnog duga
Društva prema svim poveriocima kroz postupak reorganizacije.
U skladu sa realnim trţišnim okolnostima i konzervativnim projekcijama poslovanja za period od
narednih pet godina detaljno opisanim u poglavlju XI ovog Unapred pripremljenog plana
reorganizacije, Društvo predlaţe da se reorganizacija sprovede primenom ovde navedenih mera.
Planirane mere za realizaciju plana reorganizacije su:
A.
Namirenje potraživanja
(a) Ovaj Plan reorganizacije podrazumeva postojanje sedam klasa poverilaca (A, A1, B, C, C1, D i
D1), ĉije je potraţivanje obraĉunato na Datum preseka obaveza i konstatovano u vanrednom
revizorskom izveštaju, dostupnom uz tekst ovog Plana.
(b) Ovim Planom reorganizacije predviĊeno je namirenje obaveza neobezbeĊenih poverilaca i to
putem isplate duga u novcu (za Klasu B i Klasu C), odnosno isplatu reprogramiranih obaveza prema
obezbeĊenim poveriocima Klase A i A1 i poveriocima Klase C1, D i D1, detaljno opisanim u odeljku V
ovog Plana reorganizacije, koji sadrţi planove otplate obaveza.
(c) Izvor namirenja obaveza prema obezbeĊenim poveriocima (Klasa A i A1) bio bi ostvaren iz
redovnih prihoda i kroz prodaju imovine (detaljno opisano u odeljku V i VIII ovog Plana
reorganizacije), dok bi se potraţivanja Klase C1, D i D1 izmirila iz redovnog poslovanja Duţnika.
(d) Posebno, namirenje obezbeĊenih poverilaca koji imaju uredno registrovano pravo zaloge na
odreĊenim potraţivanjima Duţnika od njegovih duţnika tokom celokupnog trajanja plana nastavlja se
prema uslovima takve zaloge, ali u skladu sa pravilima ovog odeljka. Sve uplate po osnovu takvih
potraţivanja Duţnikovi duţnici vršiće na poseban namenski raĉun otvoren za te namene kod bankezaloţnog poverioca (ili banke koju pisanim putem naznaĉi zaloţni poverilac), što je Duţnik u obavezi
da obezbedi i da o tome, u sluĉaju potrebe, uredno i blagovremeno obavesti pisanim putem sve svoje
duţnike po zaloţenim potraţivanjima. Duţnik neće imati pravo raspolaganja sredstvima sa tog
posebnog namenskog raĉuna sve dok banka-zaloţni poverilac ne prenese, u skladu sa odredbama
Strana 11 od 92
ovog odeljka, odgovarajući deo naplaćenih sredstava na druge poslovne raĉune Duţnika. Zaloţni
poverilac će u periodu od prvih 24 meseca primene plana jednom meseĉno, a nakon toga
polugodišnje, na dan kada dospeva obaveza plaćanja prema njemu u skladu sa dinamikom
predviĊenom ovim Planom, izvršiti obraĉun tako primljenih uplata (koje će se za potrebe obraĉuna
pretvoriti u EUR iznose prema srednjem kursu NBS na taj dan i na koje se neće obraĉunavati kamata
od dana uplate na poseban raĉun) i, po odbitku dospelog iznosa koji se njemu duguje koji će imati
pravo da zadrţi kao namirenje svog dospelog potraţivanja po Planu, sva preostala sredstva
uplaćena na poseban namenski raĉun Duţnika preneti na druge poslovne raĉune Duţnika prema
njegovim instrukcijama, radi isplate svim ostalim poveriocima u skladu sa Planom, a sve pod uslovom
da docnja prema bilo kom poveriocu klase A ili A1 u pogledu prethodno dospelih rata za isplatu po
planu u trenutku vršenja obraĉuna od strane zaloţnog poverioca nije duţa od 45 dana. Duţnik je u
obavezi da preduzima sve razumne mere kao dobar privrednik da sve takve ugovore o zakupu i
druge ugovore po kojima su zaloţena potraţivanja odrţava na snazi, ispunjava u svemu kako isti
glase i o bilo kojim problemima u njihovom izvršavanju od bilo koje strane bez odlaganja obaveštava
zaloţnog poverioca, a posebno se obavezuje da se uzdrţi od bilo kakvog sporazumnog raskida
takvih ugovora bez saglasnosti zaloţnog poverioca.
(e) U sluĉaju nepoštovanja od strane Duţnika ili drugih poverilaca odredbe pod (d), takav zaloţni
poverilac ima pravo da, pisanim obaveštenjem upućenim Duţniku i nezavisnom struĉnom licu koje
nadzire primenu plana, bez ostavljanja dodatnog roka, ponovo uspostavi puno pravo namirenja iz
iznosa zaloţenih potraţivanja u skladu sa propisima o zalozi i da o postojanju zaloge obavesti
svakog Duţnikovog duţnika po zaloţenim potraţivanjima i da mu naloţi da sva plaćanja po osnovu
zaloţenih potraţivanja vrši direktno na raĉun zaloţnog poverioca.
Kršenje odredbi ovog odeljka od strane Duţnika smatraće se steĉajnim razlogom u smislu ĉlana 173.
Zakona o steĉaju.
Potraţivanje poverioca koje nije obuhvaćeno odredbama Plana o namirenju poverilaca biće
namireno na isti naĉin i pod istim uslovima kao potraţivanja drugih poverilaca njegove klase
(ukljuĉujući i potraţivanja dospela od dana preseka stanja do dana pravnosnaţnosti rešenja o
potvrđivanju Plana, osim tekućih poreskih obaveza koje će biti izmirivane u skladu sa
poreskim zakonom).
B.
Reprogram i isplata dospelih obaveza
Ovim Planom reorganizacije predviĊen je reprogram obaveza prema poveriocima iz Klase A, A1, C1 i
Klase D i D1, u skladu sa dinamikom predstavljenom u ovom Planu reorganizacije.
Jasnoće radi, ovim planom reorganizacije ne dira se u prava poverilaca prema trećim licima koja su
jemci za obaveze Duţnika u pogledu njihovih dospelih obaveza prema poveriocima, te se mere plana
neće primenjivati na njih (niti se takva treća lica na ovaj plan ili mere koje su njime predviĊene mogu
pozivati u svoju korist) već će oni nastaviti da budu u obavezi prema poveriocima pod uslovima,
rokovima i u svemu ostalom u skladu sa pravima i obavezama koja su postojala izmeĊu njih i
poverilaca pre usvajanja ovog Plana.
Strana 12 od 92
C.
Reprogram nedospelih obaveza
Sve nedospele obaveze Duţnika, biće ovim Planom restrukturirane, odnosno na drugi naĉin
ispunjene, kao i dospele obaveze.
Poverilac Klase A1 zadrţava pravo da nezavisno od reprograma obaveza po ovom planu, svoje
dospelo novĉano potraţivanje, namiruje iz drugih sredstava obezbeĊenja, ukljuĉujući i iz
hipotekovanih nekretnina.
Ukoliko poverilac Klase A1 za vreme trajanja ovog plana namiri dospelo novĉano potraţivanje iz
drugih sredstava obezbeĊenja, u tom sluĉaju će poverilac Klase A1 u roku od 5 (pet) dana od dana
naplate potraţivanja obavestiti Duţnika o tome, koji će zatim za potrebe obraĉuna isplate prema tom
poveriocu izvršiti umanjenje glavnice njegovog ukupnog duga i srazmerno umanjiti sve naredne
isplate glavnice prema tom poveriocu.
U svakom od sluĉajeva koji su ovim planom predviĊeni kao steĉajni razlog u smislu ĉlana 173.
Zakona o steĉaju, svako od poverilaca svake klase imaće pravo da svoja potraţivanja prema
Duţniku odmah proglasi u potpunosti ili delimiĉno dospelim, te će imati pravo da o tome obavesti
Duţnika, bez ostavljanja dodatnog roka za izmirenje obaveze. Radi izbegavanja sumnje, u sluĉaju
hipotekarnih poverilaca na taj naĉin oni će steći pravo da odmah pristupe prodaji hipotekovane
nepokretnosti u skladu sa pravilima Zakona o hipoteci odnosno Zakona o izvršenju i obezbeĊenju,
nezavisno od bilo kog postupka prodaje takve imovine koji bi u tom trenutku eventualno bio u toku
(osim ako je u pogledu te imovine Duţnik pre prijema obaveštenja o dospelosti potraţivanja već
zakljuĉio ugovor o kupoprodaji sa kupcem u poštovanju procedure propisane u skladu sa ovim
planom).
Jasnoće radi, ovim planom reorganizacije ne dira se u prava poverilaca prema trećim licima koja su
jemci za obaveze Duţnika u pogledu njihovih nedospelih obaveza prema poveriocima, te se mere
plana neće primenjivati na njih (niti se takva treća lica na ovaj plan ili mere koje su njime predviĊene
mogu pozivati u svoju korist) već će oni nastaviti da budu u obavezi prema poveriocima pod
uslovima, rokovima i u svemu ostalom u skladu sa pravima i obavezama koja su postojala izmeĊu
njih i poverilaca pre usvajanja ovog plana.
D.
Uslovni otpis kamata
Ovim Planom nije predviĊen uslovni otpis kamata, već se sve kamate poverilaca priznaju u
potpunosti i ukljuĉuju u ukupan iznos obaveza koje će biti servisirane planom otplate.
E.
Davanje u zalog opterećene ili neopterećene imovine
Ovim Planom nije predviĊeno ustanovljavanje dodatnih opterećenja na imovini Duţnika, naprotiv,
Duţniku je zabranjeno da ustanovljava bilo kakve nove zaloge odnosno hipoteke na bilo kom delu
svoje imovine; cilj ovog Plana je da se kroz redovne prihode i prodaju imovine u što kraćem roku
maksimizira isplata poverilaca, ukoliko to bude bilo moguće i ekonomski opravdano (ali bez prodaje
imovine u bescenje).
Strana 13 od 92
Ovaj Plan reorganizacije ne sadrţi konkretne mere zakljuĉenja pravnog posla koji bi se mogao
podvesti pod pojam „raspolaganje imovinom velike vrednosti“ u skladu sa odredbama 470.–
472. Zakonа o privrednim društvima.
F.
Zaključivanje ugovora o kreditu, odnosno zajmu
Društvo neće imati pravo da uzima bilo kakve nove kredite ili zajmove, izdaje hartije od vrednosti i
preuzima, prihvata ili stvara nove obaveze na bilo koji drugi naĉin (za svoj raĉun ili raĉun trećih lica),
osim ako je iskljuĉiva namena tih sredstava prevremeno ili redovno servisiranje obaveza iz ovog
Plana, i ĉime novi poverilac stupa na mesto prethodnog koji je na taj naĉin isplaćen ili isti poverilac
daje novi kredit ili zajam radi zatvaranja obaveza iz postojećeg kredita ili zajma, što se neće smatrati
povredama obaveza iz ovog Plana pod uslovom da je za to pribavljena prethodna pisana saglasnost
Odbora poverilaca.
G. Osporavanje i pobijanje potraživanja koja nisu pravno valjana
Društvo će osporiti i pristupiti pobijanju svih potraţivanja koja su u izveštaju revizora koja je izvršila i
izradila pregled poverilaca oznaĉena kao osporena, zastarela i nepostojeća iz drugog razloga i koja
su navedena u vanrednom revizorskom izveštaju u prilogu ovog Plana.
Potraţivanje poverioca koje nije obuhvaćeno odredbama Plana o namirenju poverilaca biće
namireno na isti naĉin i pod istim uslovima kao potraţivanja drugih poverilaca njegove klase.
H.
Otpuštanje zaposlenih ili angažovanje drugih lica
Ovim Planom nije predviĊeno otpuštanje zaposlenih.
I.
Izdavanje hartije od vrednosti
Društvo zadrţava pravo da za vreme trajanja Plana izdaje duţniĉke, vlasniĉke ili kombinovane hartije
od vrednosti u skladu sa pozitivno-pravnom regulativnom i odlukom nadleţnog organa Društva, pod
uslovom da za to pribavi prethodnu pisanu saglasnost Odbora poverilaca.
Ukoliko bude izdavalo duţniĉke, vlasniĉke ili kombinovane hartije od vrednosti, Društvo će sredstva
prikupljena emisijom iskljuĉivo koristiti za prevremeno ili redovno servisiranje obaveza iz Plana i to
poštujući princip jednakog tretmana svih poverilaca iste klase.
J.
Ustupanje neopterećene imovine na ime namirenja potraživanja
Društvo neće ustupati imovinu na ime namirenja obaveza, već će pristupati prodaji iste radi
namirenja poverilaca u skladu sa ovde iznetim Planom.
Strana 14 od 92
K.
Druge mere od značaja za realizaciju Plana reorganizacije
1.
Priprema imovine za prodaju
Kao što je opisano u odeljku Osporena potraţivanja i sudski sporovi, odreĊeni deo imovine koja se
nalazi u svojini i pod pravom korišćenja Duţnika nema u potpunosti rešen imovinsko pravni status ili
se nalazi u sporu.
Proces pripreme navedene imovine za prodaju je od izuzetnog znaĉaja kako za samo Društvo tako i
za poverioce jer se njegovom realizacijom postiţe ne samo povećanje trţišne vrednosti imovine već
mnogo vaţnije – dramatiĉno se povećava likvidnost navedene imovine.
U tom smislu, Duţnik će biti obavezan da preduzme sve neophodne pravne i faktiĉke radnje
usmerene u cilju okonĉanja sudskih sporova u toku (pri ĉemu će mu za bilo kakvo poravnanje,
povlaĉenje ili odricanje od zahteva ili bilo kog njegovog dela, kao i priznanje zahteva druge strane ili
bilo kog njegovog dela, biti potrebna prethodna saglasnost Odbora poverilaca) koji mogu usporiti ili
zaustaviti prodaju imovine, legalizacije nelegalizovanih objekata, kao i sprovoĊenja ostalih mera
usmerenih na rešavanje eventualnih spornih pitanja u vezi sa imovinsko-pravnim ili drugim statusom
imovine (pri ĉemu će mu za sve takve aktivnosti koje rezultiraju u novim obavezama Društva, osim
uobiĉajenih sudskih i administrativnih taksi manje vrednosti, biti potrebna saglasnost Odbora
poverilaca).
2.
Prodaja imovine i ubrzana otplata duga
Duţnik se obavezuje da proces prodaje imovine sprovodi proaktivno, kontinuirano i transparentno, u
svemu u skladu sa ovim odeljkom i odeljkom VIII ovog plana.
Imovina Duţnika koja će biti ponuĊena na prodaju u skladu sa ovim Planom, iskljuĉivo radi
preglednosti u ovom planu, podeljena je na prostorne celine ĉiji će pojedinaĉni delovi biti predmet
prodaje (Prilog br. 1 Plana - skica definisanih prostornih celina Luke Beograd sa ucrtanim objektima).
U okviru tog priloga definisano je za svaki deo imovine u okviru svake celine da li predstavlja imovinu
potrebnu za obavljanje osnovne delatnosti (tzv. core imovina) ili imovinu koja nije potrebna za
obavljanje osnovne delatnosti (tzv. non-core imovina).
Duţnik će imati pravo i obavezu da odredi svoju imovinu koja će u odreĊenim momentima, kako je
predviĊeno ovim Planom, biti ponuĊena na prodaju u skladu sa odredbama ovog Plana.
Pored svoje imovine, Duţnik će obezbediti da na prodaju bude ponudjena i imovina povezanih lica i
to: Lumaco d.o.o. Beograd, Drum creek d.o.o. Beograd, Luka Petrol d.o.o. Beograd, Gizmal ltd
Cyprus, Delute d.o.o. Beograd („Prva grupa povezanih lica“) i to u skladu sa ovim odeljkom i
odeljkom VIII ovog Plana. TakoĊe, Duţnik će obezbediti da na prodaju bude ponudjena i imovina još
jedne grupe povezanih lica i to: Nova Luka d.o.o. Beograd, Vopex Trade d.o.o. Beograd, BVK –
gradnja a.d. Beograd, Kompanija Slobodna zona Beograd a.d. i Preduzeće Slobodna zona Beograd
a.d. („Druga grupa povezanih lica“). Ako je to neophodno iz razloga jednostavnijeg ili ekonomiĉnijeg
Strana 15 od 92
sprovoĊenja transakcije prodaje, o ĉemu svoje mišljenje Odboru poverilaca daje jedan od dva
nezavisna agenta za prodaju nepokretnosti koji će biti angaţovani u skladu sa ovim odeljkom („Agent
za nepokretnosti“), Odbor poverilaca na predlog Duţnika moţe doneti odluku da se na prodaju
ponude udeli u povezanom licu umesto nepokretne imovine koja je vlasništvo tog povezanog lica, u
kom sluĉaju će se primenjivati isti postupak prodaje koji je ovim odeljkom i odeljkom VIII ovog Plana
definisan za prodaju nepokretne imovine.
U pogledu opterećene imovine Duţnika ili povezanog lica, ista ne moţe biti prodata ispod minimalne
cene koju za tu prodaju definiše ovaj Plan. Ako se na bilo kojoj prodaji postigne cena (odnosno primi
ponuda) za cenu koja je jednaka ili veća od definisane minimalne cene po ovom Planu, Duţnik i
(prema okolnostima sluĉaja) povezano lice koje je vlasnik opterećene imovine će biti u obavezi (a
Duţnik će obezbediti da povezano lice izvrši tu obavezu) da se uzdrţe od bilo kojih radnji koje bi
ometale takvu prodaju i pristupiće zakljuĉenju odnosno potpisivanju svih potrebnih ugovora i drugih
dokumenata potrebnih za realizaciju takve prodaje.
U pogledu neopterećene imovine Duţnika ili povezanog lica, ista ne moţe biti prodata ispod
minimalne cene koju za tu prodaju definiše ovaj Plan
Odbor poverilaca ima pravo da jednoglasno usvoji izmene procedure i uslove za prodaju nepokretne
imovine utvrĊenih ovim Planom, odnosno da donese dodatna upustva za prodaju i usvoji procedure
za prodaju kojima se dopunjuju pravila propisana ovih Planom, ali u tom sluĉaju prodaji bilo koje
nepokretnosti na kojoj postoji hipoteka moţe se pristupiti samo uz pisanu saglasnost hipotekarnog
poverioca na tako izmenjene uslove i proceduru prodaje za tu konkretnu nepokretnost.
Kada se u toku trajanja plana proda odreĊena imovina koja nije opterećena, sredstva ostvarena od
prodaje takve imovine (nakon odbijanja poreza na prenos apsolutnih prava po rešenju Poreske
uprave pod uslovom da takav porez ne plati kupac i iznosa za izmirenje pratećih troškova transakcije
u visini do 1%) biće deponovana na poseban namenski raĉun Duţnika i oroĉena, kod banke
poverioca koja ponudi najbolje uslove za oroĉenje, i sluţiće iskljuĉivo za potrebe izmirenja obaveza
prema poveriocima utvrĊenih ovih Planom na naĉin predviĊen merom reprograma (Klase A, A1, C1 i
D).
Kada se tokom trajanja plana proda odreĊena imovina koja je opterećena, sredstva ostvarena tom
prodajom (nakon odbijanja poreza na prenos apsolutnih prava po rešenju Poreske uprave pod
uslovom da takav porez ne plati kupac i iznosa za izmirenje pratećih troškova transakcije u visini do
1%) biće uplaćena od strane kupca direktno na poseban namenski raĉun Duţnika otvoren kod banke
– hipotekarnog poverioca i upotrebiće se, bez odlaganja a najkasnije u roku od 3 dana od dana
prijema kupoprodajne cene na taj raĉun, za namirenje tog (i eventualno ostalih) hipotekarnih
poverilaca prema redu prvenstva. Ako se prodaja ne sprovodi kao sudska prodaja ili vansudska
prodaja primenom Zakona o hipoteci, na prijem i upotrebu sredstava ostvarenih prodajom shodno će
se primeniti pravila Zakona o hipoteci, uz napomenu da će bilo koji višak sredstava biti deponovan na
poseban namenski raĉun Duţnika i oroĉen, kod banke poverioca koja ponudi najbolje uslove za
oroĉenje, i sluţiće iskljuĉivo za potrebe izmirenja obaveza prema poveriocima utvrĊenih ovih Planom
na naĉin predviĊen merom reprograma (Klase A, A1, C1 i D).
Strana 16 od 92
U sluĉaju prodaje opterećene imovine u svemu u skladu sa odredbama ovog plana i postupka koji će
(eventualno) biti propisan od strane Odbora poverilaca (a na koji će u pogledu konkretne opterećene
nepokretnosti saglasnost dati hipotekarni poverilac), hipotekarni poverilac nema pravo da se usprotivi
takvoj prodaji odnosno da preduzima radnje koje mogu osujetiti takvu prodaju i svaki hipotekarni
poverilac koji primi odgovarajući deo kupoprodajne cene na koji u skladu sa ovim Planom i po
redosledu prioriteta hipoteke ima pravo biće u obavezi da bez odlaganja a najkasnije u roku od 8
dana od dana prijema te cene kupcu nepokretnosti dostavi odgovarajuću brisovnicu podobnu za ispis
hipoteke upisane u korist tog hipotekarnog poverioca.
Duţnik se obavezuje da nezavisnom struĉnom licu redovno, na zahtev i bez odlaganja, a najkasnije u
roku od 2 radna dana, dostavi sve podatke vezane za pripremu za prodaju i sam postupak prodaje
(planirani datum oglašavanja, tekst oglasa, planirani datum javne prodaje ili isteka roka za
podnošenje pisanim ponuda itd) bilo koje imovine Duţnika, kao i o ishodu prodaje svake imovine koja
je ponuĊena na prodaju, a nezavisno struĉno lice će Odbor poverilaca, hipotekarnog poverioca u
pogledu imovine na kojoj ima hipoteku i svakog drugog poverioca koji za to iskaţe interesovanje
redovno, na meseĉnom nivou, izveštavati o svim tim ĉinjenicama.
Duţniku je zabranjeno da na bilo koji naĉin raspolaţe (prodaja, prenos, poklon, davanje u zalogu i
drugo) udelima ili akcijama u povezanim pravnim licima, bez prethodne saglasnosti Odbora
poverilaca. Duţnik će obezbediti da takva povezana lica ne vrše nikakve statusne promene za sve
vreme trajanja ovog plana. Duţnik je obavezan da obezbedi da bilo koje od povezanih pravnih lica sa
Duţnikom ne raspolaţe (prodaja, prenos, poklon, davanje u zalogu ili hipoteku ili davanje u zakup na
period duţi od 5 godine i drugo) svojom nepokretnom imovinom, pokretnom imovinom pojedinaĉne ili
ukupne vrednosti veće od 20.000 EUR ili pravima vrednosti veće od 20.000 EUR, niti će vršiti
ustupanje ugovora, ili prava iz ugovora, sa trećim licima ili sa Duţnikom, niti će preuzimati, stvarati ili
prihvatati bilo kakve nove obaveze u odnosu na preseĉni datum ovog plana, osim uobiĉajenih
poreskih i drugih daţbina, sve bez prethodne pisane saglasnosti Duţnika (koju Duţnik neće biti
ovlašćen da da bez prethodne saglasnosti Odbora poverilaca), što će Duţnik izmeĊu ostalog
obezbediti i izmenom osnivaĉkih akata ili statuta tih povezanih lica u roku od mesec dana od datuma
usvajanja ovog Plana i pre pravnosnaţnosti rešenja o potvrdjivanju ovog Plana. Duţniku je
zabranjeno da vrši bilo kakve nove prenose nepokretne ili pokretne imovine na povezana pravna lica,
ukljuĉujući i putem osnivanja ili povećanja osnovnog kapitala ili unosa ili uplate već upisanog
osnovnog kapitala.
3.
Pravo na prodaju i druga prava u pogledu imovine Dužnika kojom je obezbeĎeno
izmirivanje obaveza trećih lica prema hipotekarnom poveriocu
Ovim planom se ni na koji naĉin ne dira u prava poverilaca (odnosno trećih lica) koja oni imaju u
pogledu ustanovljenih zaloţnih prava (hipoteka) na imovini Duţnika, a za obezbeĊenje obaveza
trećih lica (povezanih ili nepovezanih lica sa Duţnikom), što naroĉito ukljuĉuje pravo takvih poverilaca
(odnosno trećih lica) da u bilo kom trenutku tokom trajanja plana, u skladu sa vaţećim propisima o
obligacijama i hipoteci, pokrenu postupak naplate svojih dospelih a neizmirenih potraţivanja iz
vrednosti takve imovine, bilo vansudskim ili sudskim putem, a Duţnik se ovim putem obavezuje da ni
na koji naĉin neće opstruirati takav postupak niti na bilo koji naĉin umanjiti (ili dozvoliti da se umanji)
Strana 17 od 92
vrednost takve imovine i istu će redovno i investiciono odrţavati za sve vreme trajanja plana, i neće
izdati u zakup duţi od godinu dana takvu imovinu bez posebne saglasnosti hipotekarnog poverioca.
U prilogu Plana nalazi se pregled postojećih ugovora o zakupu takve imovine, uz navoĊenje zakupca
i duţine trajanja ugovora o zakupu, a na zahtev hipotekarnog poverioca u bilo kom trenutku tokom
trajanja plana, Duţnik će biti u obavezi da u roku od 3 dana dostavi hipotekarnom poveriocu vaţeći
ugovor o zakupu i sve njegove anekse i priloge na uvid, uz poštovanje obaveze ĉuvanja poverljivosti
podataka.
4.
Sticanje imovine od strane Dužnika tokom trajanja plana reorganizacije
Društvo u toku trajanja plana reorganizacije neće sticati (1) nepokretnu imovinu niti (2) pokretnu
imovinu, bez prethodne saglasnosti Odbora poverilaca, osim kao posledicu eventualno donetih
pravosnaţnih presuda u tekućim sporovima (na dan podnošenja ovog plana sudu) u kojima je
Društvo strana u postupku. U sluĉaju da Društvo tokom trajanja plana sprovede postupak konverzije
prava korišćenja u pravo vlasništva za bilo koje zemljište na kojem je izgraĊen objekat koji se nalazi
pod hipotekom i zemljište potrebno za redovnu upotrebu tog objekta, kao i bilo koje preostalo
zemljište koje se nalazi na parceli na kojoj se nalazi objekat (pri ĉemu se, jasnoće radi, neće uzeti u
obzir bilo kakve preparcelacije sprovedene naknadno), a prema skici koja je data u prilogu ovog
Plana). Društvo i poverioci su saglasni da u sluĉaju prodaje takve hipotekovane nepokretnosti
Društvo bude u obavezi da istovremeno na prodaju ponudi i to zemljište u istom postupku i da se na
ukupno ostvarenu cenu za objekat i zemljište (pod objektom i za redovnu upotrebu objekta)
primenjuju pravila ovog plana o raspodeli kupoprodajne cene za hipotekovane nepokretnosti
odnosno kao da je i to zemljište bilo pod hipotekom tog hipotekarnog poverioca. Radi izbegavanja
sumnje, Društvo nema pravo da na bilo koji naĉin raspolaţe (prenos, zalaganje, zakup i sliĉno) ni
pravom korišćenja niti pravom svojine na zemljištu steĉenim putem konverzije prava korišćenja u
pravo vlasništva u pogledu svakog zemljišta na kojem ima (ili tokom trajanja plana stekne po osnovu
sudskih sporova koji su u toku na dan podnošenja ovog plana) pravo korišćenja.
5.
Rušenje i rekonstrukcija objekata i prenamena zemljišta, konverzija u svojinu
Duţnik moţe pristupiti ili preduzeti radnje, dati saglasnosti ili podneti predloge nadleţnim organima u
cilju rušenja ili rekonstrukcije objekata, prenamene zemljišta ili konverzije prava korišćenja zemljišta u
pravo svojine samo uz prethodnu pisanu saglasnost Odbora poverilaca (u pogledu neopterećene
imovine) odnosno Odbora poverilaca i hipotekarnog poverioca svakog reda (u pogledu opterećene
imovine).
6.
Propuštanje da se izvrši prodaja imovine u roku od 4 godine od Dana početka
primene plana
(a) Ukoliko Društvo ne izvrši prodaju opterećene imovine namenjene za prodaju u skladu sa spiskom
iz odeljka VIII u roku od 4 godine od Dana poĉetka primene plana, razluĉni poverioci će imati pravo,
svako za imovinu na kojoj ima konstituisano zaloţno pravo, da samostalno sprovedu postupak
oglašavanja i prodaje te imovine bez ikakvih ograniĉenja u smislu ovog plana, a Duţnik i zaloţni
Strana 18 od 92
duţnik će biti u obavezi da u cilju uspešne prodaje potpiše i zakljuĉi sve potrebne ugovore i druge
dokumente, te kupcu dostavi (a prema potrebi i na zahtev i tokom postupka prodaje stavi na uvid)
kompletnu imovinsku, pravnu i tehniĉku (graĊevinsku) dokumentaciju, bez prava na bilo kakav
prigovor u pogledu postignute cene ili identiteta kupca.
(b) Kršenje od strane Duţnika obaveze iz ove taĉke 6. stav (a) za bilo koju pojedinaĉnu imovinu daje
za pravo konkretnom razluĉnom poveriocu da bez odlaganja proglasi potraţivanje koje je
obezbeĊeno zalogom nad tom imovinom u celosti ili delimiĉno dospelim, upućivanjem pisanog
obaveštenja Duţniku u kojem mu moţe dati (ali na to neće biti obavezan) i dodatni rok za
sprovoĊenje prodaje konkretne imovine. U tom sluĉaju, taj razluĉni poverilac moţe pristupiti aktivaciji
zaloge u cilju namirenja potraţivanja u svemu u skladu sa Zakonom o hipoteci ili Zakonom o
izvršenju i obezbeĊenju, bez ikakvih ograniĉenja ustanovljenih ovim planom.
7.
Poslovni računi Dužnika
Duţnik se obavezuje da do roĉišta za glasanje o ovom Planu ugasi sve poslovne i druge raĉune koje
ima kod banaka koje nisu poverioci Duţnika navedeni u klasama ovog Plana i da sva zateĉena
sredstva sa tih raĉuna prebaci na raĉune koje ima otvorene kod banaka koje su njegovi poverioci
navedeni u klasama ovog Plana. TakoĊe, za sve vreme trajanja i izvršavanja plana Duţnik nema
pravo da otvara nove raĉune kod bilo koje druge poslovne banke koja nije poverilac Duţnika po
ovom planu.
Strana 19 od 92
IV. Lista poverilaca
A.
Kriterijum podele na klase
Ovim Planom reorganizacije poverioci Društva podeljeni su na klase u skladu sa baziĉnim
kriterijumom propisanim ĉlanom 165. stav 3. Zakona o steĉaju, uz izdvajanje povezanih lica u
posebnu Klasu D1. Podela poverilaca na klase zasnovana je na Izveštaju revizora koji ĉini sastavni
deo ovog Plana reorganizacije.
Predlagaĉ ne smatra da je celishodno formirati dodatne klase poverilaca.
B.
Klase poverilaca
U skladu sa navedenim, Plan reorganizacije podrazumeva formiranje sledećih klasa poverilaca:
a. Klasa A poverilaca - obezbeĊeni poverioci (prema kriterijumu koji ispunjavaju poverioci iz
ĉlana 49. Zakona o steĉaju) – razluĉni poverioci;
b. Klasa A1 poverilaca - poverioci obezbeĊeni zalogama na imovini trećih lica,
c. Klasa B poverilaca – poverioci koji potraţuju neisplaćene neto zarade zaposlenih i bivših
zaposlenih, u iznosu minimalnih zarada za poslednjih godinu dana pre podnošenja Plana
reorganizacije sa kamatom od dana dospeća do dana podnošenja Plana reorganizacije i
neplaćeni doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih za poslednje dve godine
pre podnošenja Plana reorganizacije, a ĉiju osnovicu za obraĉun ĉini najniţa meseĉna
osnovica doprinosa, saglasno propisima o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na
dan podnošenja Plana reorganizacije, kao i potraţivanja po osnovu zakljuĉenih ugovora sa
privrednim društvima ĉiji su predmet neisplaćene obaveze na ime doprinosa za penzijsko i
invalidsko osiguranje zaposlenih za poslednje dve godine pre podnošenja Plana
reorganizacije, a ĉiju osnovicu za obraĉun ĉini najniţa meseĉna osnovica doprinosa,
saglasno propisima o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na dan podnošenja
Plana reorganizacije (prema kriterijumu koji ispunjavaju poverioci iz ĉlana 54. stav 4. taĉka 1.
Zakona o steĉaju);
d. Klasa C poverilaca – poverioci koji poseduju potraţivanja po osnovu svih javnih prihoda
dospelih tri meseca pre podnošenja Unapred pripremljenog pana reorganizacije, osim
doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih (prema kriterijumu koji ispunjavaju
poverioci iz ĉlana 54. stav 4. taĉka 2. Zakona o steĉaju);
e. Klasa C1 poverilaca – poverioci koji poseduju potraţivanja po osnovu svih javnih prihoda
koje administrira Ministarstvo finansija i privrede - Poreska uprava i za koje saglasnost daje
Ministar finansija i privrede, dospelih u periodu duţem od tri meseca pre podnošenja
Unapred pripremljenog pana reorganizacije, osim doprinosa za penzijsko i invalidsko
osiguranje zaposlenih (prema kriterijumu koji ispunjavaju poverioci iz ĉlana 54. stav 4. taĉka
2. Zakona o steĉaju);
Strana 20 od 92
f. Klasa D poverilaca – koju ĉine ostali neobezbeĊeni poverioci (prema kriterijumu koji
ispunjavaju poverioci iz ĉlana 54. stav 3. taĉka 1. Zakona o steĉaju);
g. Klasa D1 poverilaca – posebna klasa steĉajnih poverilaca koju ĉine povezana lica,
formirana saglasno ĉl. 165 st. 5 i 6 Zakona o steĉaju.
Strana 21 od 92
C.
Liste potraživanja po klasama
1.
Klasa A poverilaca
KLASA A POVERILACA
Redni
broj
Poverilac (naziv/ime,
sedište/prebivalište i adresa)
1
PIRAEUS BANK S.A. LONDON
BRANCH
2
Iznos glavnice
potraţivanja
Iznos obraĉunate
kamate
Ukupan iznos
potraţivanja
2.470.801.347,24
14.618.155,63
2.485.419.502,87
KOMERCIJALNA BANKA
847.022.983,44
12.893.360,66
859.916.344,10
3
KOMERCIJALNA BANKA
395.307.689,79
6.017.363,22
401.325.053,01
4
UNIVERZAL BANKA
298.465.020,00
20.461.773,52
318.926.793,52
5
UNIVERZAL BANKA
325.000.000,00
35.204.420,38
360.204.420,38
6
UNIVERZAL BANKA
37.191.288,53
0
37.191.288,53
Pravni osnov
Sredstva obezbeđenja
Procentualno
uĉešće u
okviru klase
(%)
Ugovor o dugoroĉnom
kreditu, del. br. 4805/4-1
Hipoteka na objektima,
menice, jemstvo Lumaca,
korpor. garancija Worldfina,
zaloga na udelima u Novoj
Luci, zaloga na
potraţivanjima prema
zakupcima
48,05%
Hipoteka na objektima,
menice
16,62%
Hipoteka na objektima,
menice
7,76%
Hipoteka na objektima,
menice
6,17%
Hipoteka na objektima,
menice
6,96%
Hipoteka na objektima,
menice
0,72%
Ugovor o dugoroĉnom
kreditu partija 00-4100600270.4
Ugovor o dugoroĉnom
kreditu partija 00-4100601101.0
Ugovor o okvirnom
plasmanu broj 01-4200000089
Ugovor o okv. kred. liniji
343/-1/11 partija 01-4200000037.9, Aneks broj 01420-0112816.6
Ugovor o kreditu broj 01420-0111066.6
Strana 22 od 92
7
BANCA INTESA
246.565.269,30
9.073.136,84
255.638.406,14
8
BANCA INTESA
53.834.246,20
1.977.327,98
55.811.574,18
9
BANCA INTESA
158.415.803,10
6.035.990,99
164.451.794,09
10
NOVA AGROBANKA-U STEĈAJU
221.085.200,00
12.758.908,69
233.844.108,69
5.053.688.847,60
119.040.437,91
5.172.729.285,51
UKUPNO:
Ugovor o dugoroĉnom
kreditu partija 00-4201304761.2
Ugovor o revolving kreditu
partija 00-420-1304755.8
Ugovor o dugoroĉnom
kreditu partija 00-4201304760.4
Ugovor o dugoroĉnom
kreditu br. D-50/012-00
Hipoteka na objektu,
menice
4,94%
Hipoteka na objektu,
menice
1,08%
Hipoteka na objektu,
menice
3,18%
Hipoteka na objektu,
menice
4,52%
100,00%
Napomene:
1) U vezi sa primedbama Piraeus banke i Izjavama Piraeus banke promenjen je iznos obaveze prema Piraeus banci London u klasi A-smanjen je
iznos obaveze za iznos agentske naknade i zatezne kamate na ag. naknadu, koje su prebaĉene u klasu D.
Pr. st. upravnica će proveriti da li je u preĉišćen tekst unet taĉan podatak.
2) Pr. st. upravnica treba da da mišljenje u vezi sa primedbom Nove Agrobanke. Naime, potraţivanje banke iznosi 236.179.134,30 RSD, a
neusaglašenost je nastala zbog toga što le Luka uplatila iznos duga na ime redovne kamate 2.272.088 RSD 07.11.2012. godine Banci
Poštanska štedionica, a Banka P. štedionica je prenela sredstva na raĉun Nove Agrobanke u steĉaju tek 24.05.2013. godine (posle datuma
preseka 30.04.2013. godine)
3) Kostatuje se da je nakon datuma preseka (dana 10.06.2013. godine), saduţnik Deneza M Inţenjering d.o.o. Beograd, izmirila deo obaveza
prema poveriocu Banca Intesa a.d. Beograd, po osnovu Ugovora o kreditu br. 00-420-1304761.2, u ukupnom iznosu od 266.389.186,04 dinara
a što po srednjem kursu NBS predstavlja iznos od 2.329.434,05 EUR, te da je u tom iznosu nastupila zakonska subrogacija, odnosno da je na
mesto Poverioca Banca Intesa a.d. Beograd došao poverilac Deneza M Inţenjering d.o.o. Beograd, a za navedeni iznos. TakoĊe, navedni
poverilac po osnovu zakonske subrogacije stekao je i sredstva obezbeĊenja. Shodno navedenom, a kako bi se obezbedilo da Plan bude usvojen na
zakonit naĉin, Poverilac Banca Intesa a.d. Beograd, za iznos izmirene obaveze, glasaće o usvjanju predloţenog plana reorganizacije na bazi pismene
saglasnosti novog poveiroca Deneza M Inţenjering d.o.o. Beograd.
Strana 23 od 92
Pregled sredstava obezbeĎenja poverilaca Klase A
R.B.
Banka poverilac
1
PIRAEUS BANK
S.A. LONDON
BRANCH
2
3
4
KOMERCIJALNA
BANKA
KOMERCIJALNA
BANKA
BANCA INTESA
Ukupan iznos
potraţivanja na dan
30.04.2013. (RSD)
Ukupan iznos
potraţivanja na
dan 30.04.2013.
(EUR)
Objekat dat u
hipotekuinterni naziv
Metalci
2.485.419.502,87
22.483.816,22
Skladište 1
Zona A
Skladište ETR
859.916.344,10
7.779.049,38
Stara
Tehnohemija
Skladište 2,
Zona A
401.325.053,01
341.565.970,02
3.630.501,30
3.089.903,53
Oznaka objekta
u listu nepokretnosti
Objekat 1-zgrada poslovnih
usluga, magacin za metalnu
robu-10 lamela
Objekat 3 - pomoćna zgrada
javno skladište
Objekat 2 - zgrada poslovnih
usluga-magacin
elektrotehniĉke robe-lamela I,
II, III
Objekat 2 - zgrada poslovnih
usluga
Objekat 4 - pomoćna zgrada
javno skladište
Vlasnik
objekta
Površin
a
objekta
m2
Katastarska
parcela
Luka
42.046
16/3 KO Stari
grad
Luka
17.195
Luka
Petrol
Procenjena
vrednost objekta
Datum
procene
Procenitelj
22.400.000 €
30.12.2010.
CB Richard
Ellis
14/1 KO Stari
grad
10.100.000 €
30.12.2010.
CB Richard
Ellis
20.748
14/1 KO Palilula
15.976.051 €
26.11.2012.
GZ za
veštaĉenja
Luka
5.207
24/1 KO Palilula
4.010.183 €
26.11.2012.
Luka
8.392
14/1 KO Stari
grad
7.720.640 €
26.11.2012.
GZ za
veštaĉenja
GZ za
veštaĉenja
Stara radionica
Objekat 13 - zgrada poslovnih
usluga
Almazora
Limited
974
12/1 KO Stari
grad
1.314.904 €
26.11.2012.
GZ za
veštaĉenja
Dunav 3skladište metal
Objekat 4 - zgrada za koju nije
poznata namena
Luka
1.617
14/1 KO Palilula
1.487.678 €
12.09.2011.
GZ za
veštaĉenja
L-14-3 magacin
Objekat 1-poslovni prostor za
koji nije utvrĊena delatnostmagacin
SZB
1.782
7/25 KO Palilula
3.030.439 €
12.09.2011.
GZ za
veštaĉenja
5
BANCA INTESA
255.638.406,14
2.312.578,19
Aneks Ĉeonih
hala
Objekat 1- zgrada reĉnog i
jezerskog saobraćaja
Luka
3.008
2790/2 KO Stari
grad
4.061.463 €
12.09.2011.
GZ za
veštaĉenja
6
BANCA INTESA
55.811.574,18
504.887,47
Dunav 3skladište metal
Objekat 4 - zgrada za koju nije
poznata namena
Luka
1.617
14/1 KO Palilula
1.487.678 €
12.09.2011.
GZ za
veštaĉenja
Luka
10.800
24/1 KO Palilula
4.087.800 €
01.10.2012.
SGS
Luka
1.796
7/25 KO Palilula
1.062.442 €
21.09.2012.
ALKA DOO
Luka
421
7/25 KO Palilula
262.000 €
25.09.2012.
ALKA DOO
Tekstilci
7
UNIVERZAL
BANKA
318.926.793,52
2.885.103,06
Magacin L-1
L-6-2
Objekat 1 - poslovna zgrada za
koju nije utvrĊena delatnostskladište tekstila
Objekat 10 - poslovna zgrada
za koju nije utvrĊena delatnost
- proizvodno poslovni objekat
Objekat 14 - poslovni prostor
poslovnih usluga
Strana 24 od 92
8
UNIVERZAL
BANKA
360.204.420,38
3.258.512,29
Tekstilci
Objekat 1- poslovna zgrada za
koju nije utvrĊena delatnostskladište tekstila
Luka
10.800
24/1 KO Palilula
4.087.800 €
01.10.2012.
SGS
Magacin L-1
Objekat 10 - poslovna zgrada
za koju nije utvrĊena delatnost
- proizvodno poslovni objekat
Luka
1.796
7/25 KO Palilula
1.062.442 €
21.09.2012.
ALKA DOO
L-6-2
Objekat 14- poslovni prostor
poslovnih usluga
Luka
421
7/25 KO Palilula
262.000 €
25.09.2012.
ALKA DOO
Luka
10.800
24/1 KO Palilula
4.087.800 €
01.10.2012.
SGS
Luka
1.796
7/25 KO Palilula
1.062.442 €
21.09.2012.
ALKA DOO
Tekstilci
9
UNIVERZAL
BANKA
10
NOVA
AGROBANKA-U
STEĈAJU
R.B.
Banka poverilac
1
PIRAEUS BANK
S.A. LONDON
BRANCH
37.191.288,53
233.844.108,69
Ukupan iznos
potraţivanja na dan
30.04.2013. (RSD)
2.485.419.502,87
336.443,04
2.115.420,74
Ukupan iznos
potraţivanja na
dan 30.04.2013.
(EUR)
22.483.816,22
Magacin L-1
Objekat 1- poslovna zgrada za
koju nije utvrĊena delatnostskladište tekstila
Objekat 10 - poslovna zgrada
za koju nije utvrĊena delatnost
- proizvodno poslovni objekat
L-6-2
Objekat 14- poslovni prostor
poslovnih usluga
Luka
421
7/25 KO Palilula
262.000 €
25.09.2012.
ALKA DOO
Stari Matrez
Objekat 1- poslovna zgrada za
koju nije utvrĊena delatnost
Luka
5.145
2/1 KO Palilula
3.900.000 €
06.04.2012.
Poslovni centar
procenitelja
imovine
Predmet zaloge
Oznaka zaloge u registru
APR
Pravni osnov
Maksimalni iznos
obezbeĊenog
potraţivanja
Datum upisa
zaloţnog prava
Potraţivanja po ugovorima o zakupu i drugim
ugovorima prema specifkaciji u registru zaloge
odnosno ugovoru o zalozi sa aneksima
Zl. br. 1368/2010
odnosno 1368-1/2012
Ugovor o zalozi od 18.12.2009.
godine, sa aneksima broj I i II
30.000.000,00 EUR
29.01.2010.
Strana 25 od 92
2.
Klasa A1 poverilaca
KLASA A1 POVERILACA
Redni
broj
1
Poverilac (naziv/ime,
sedište/prebivalište i
adresa)
Iznos glavnice
potraţivanja
Iznos
obraĉunate
kamate
Ukupan iznos
potraţivanja
Pravni osnov
Sredstva obezbeđenja
Procentualno uĉešće
u okviru klase (%)
BANCA INTESA
171.056.416,20
6.057.759,73
177.114.175,93
Ugovor o dugoroĉnom
kreditu partija 00-4201100182.8,br. 3443/1-1
Hipoteka na objektima
trećeg lica
100,00%
UKUPNO:
171.056.416,20
6.057.759,73
177.114.175,93
100,00%
Strana 26 od 92
3.
Klasa B poverilaca
KLASA B POVERILACA - prema strukturi poverilaca
Redni
broj
1
2
Poverilac (naziv/ime, sedište/prebivalište i adresa)
Neto zarade - zaposleni Luke Beograd
Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede,
Poreska uprava - Centar za velike poreske obveznike
CVPO
UKUPNO:
Iznos glavnice
potraţivanja
Iznos obraĉunate
kamate
Ukupan iznos
potraţivanja
Pravni osnov
Procentualno
uĉešće u
okviru klase
(%)
13.887.426
78,4597%
3.812.641
21,5402%
17.700.067
100,00%
KLASA B POVERILACA – po vrsti obaveza
Redni
broj
Poverilac (naziv/ime, sedište/prebivalište i adresa)
1
Neto zarade - zaposleni Luke Beograd
2
Republiĉka poreska uprava, obaveze po osnovu
doprinosa za PIO (Fond PIO - zaposleni Luke BGD)
3
Neto prevoz za zaposlene Luke Beograd
4
5
Republiĉka poreska uprava, obaveze po osnovu
doprinosa za PIO (Fond PIO - 4 ugovora o dop. Radu)
Republiĉka poreska uprava, obaveze po osnovu
doprinosa za PIO Fond PIO (Odbor direktora)
UKUPNO:
Iznos glavnice
potraţivanja
13.099.331
Iznos obraĉunate
kamate
Ukupan iznos
potraţivanja
Pravni osnov
Procentualno
uĉešće u
okviru klase
(%)
ugovori o radu
74,0072%
3.614.538
20,4210%
788.095
4,4525%
183.675
1,0377%
14.428
17.700.067
odluka
0,0815%
100,00%
Strana 27 od 92
4.
Klasa C poverilaca
Konstatuje se da su obaveze iz klase C izmirene u toku trajanja prethodnog stečajnog postupka.
5.
Klasa C1 poverilaca
Prema usaglašenom stanju obaveza, na dan 01.04.2014. godine.
KLASA C1 POVERILACA - prema strukturi poverilaca
Redni
broj
Poverilac (naziv/ime, sedište/prebivalište i adresa)
Republika Srbija - Ministarstvo finansija i privrede, Poreska uprava Centar za velike poreske obveznike CVPO
Republika Srbija - Ministarstvo finansija, Poreska uprava – Regionalno
odeljenje Beograd, Filijala Stari Grad
1
2
UKUPNO:
6.
Iznos glavnice
potraţivanja
Iznos obraĉunate
kamate
Ukupan iznos
potraţivanja
Pravni
osnov
Procentualno uĉešće u
okviru klase (%)
347.388.486,61
389.302.328,22
736.690.814,83
78,53%
159.198.690,00
42.241.772.54
201.440.462,54
21,47%
506.587.176,61
431.544.154,22
938.131.277,37
100,00%
Klasa D poverilaca
KLASA D POVERILACA
Redni
broj
Poverilac (naziv/ime,
sedište/prebivalište i adresa)
Iznos glavnice
potraţivanja
1
Zemunikum RE, Beograd
Univerzal banka, Beograd
2
3
4
Piraeus bank AD, Beograd (kredit
200.000 €)
Banca Intesa, Beograd (kredit 187.000
€)
Iznos obraĉunate
kamate
Ukupan iznos
potraţivanja
Pravni osnov
Procentualno uĉešće u okviru
klase (%)
70.315.011
Ugovor o zajmu
29,97%
42.299.184
ugovor, raĉuni
18,03%
31.135.606
Ugovor o kreditu
13,27%
21.431.760
Ugovor o kreditu
9,14%
Strana 28 od 92
5
Elektrodistribucija, Beograd
13.227.122
raĉuni
5,64%
6
JKP Gradska ĉistoća, Beograd
9.137.994
raĉuni
3,89%
7
Delta Generali, Beograd
7.523.076
ugovor, raĉuni
3,21%
8
Securitas SE, Beograd
7.092.115
raĉuni
3,02%
9
Pure Ecologic, Beograd
3.860.800
raĉuni
1,65%
10
NLB banka, Beograd
3.545.597
ugovor, raĉuni
1,51%
11
Noria, Beograd
2.114.150
ugovor, raĉuni
0,90%
12
Permop, Beograd
2.097.600
raĉuni
0,89%
13
Advokati Lazarević, Pršić i Vorkapić,
Beograd
1.999.855
ugovor, raĉuni
0,85%
14
JKP Beograd put, Beograd
1.548.681
raĉuni
0,66%
15
Max Aicher, Germany
1.265.713
primljeni depozit
0,54%
16
ResRota, Beograd
1.227.918
raĉuni + primljeni depozit
0,52%
901.549
ugovor, raĉuni
0,38%
786.900
ugovor, raĉuni
0,34%
17
18
Advokatsko ortaĉko društvo Glišić,
Beograd
Comtrade IT SolutionsandServices,
Beograd
19
Tehnopapir, Zemun
740.304
primljeni depozit
0,32%
20
ŠpikCasa, Ivanjica
698.807
raĉuni
0,30%
21
Ugovori o dopunskom radu (ukupno 4)
692.960
ugovori
0,30%
22
JKP Vodovod i kanalizacija, Beograd
593.663
raĉuni
0,25%
23
DM Bos Mode Collection, Beograd
585.708
raĉuni
0,25%
24
Advokatska kancelarija JPM, Beograd
515.870
raĉuni
0,22%
25
IKP Evro Giunti, Beograd
454.109
primljeni depozit
0,19%
26
Telekom Srbija, Beograd
409.783
primljeni avans
0,17%
27
Advokat Nevena Savĉić, Beograd
334.020
ugovor, raĉuni
0,14%
28
MPC HoldingMercata, Beograd
329.964
raĉuni
0,14%
Strana 29 od 92
29
Veletabak, Novi Sad
305.525
raĉuni
0,13%
30
Advokat Gordana Popadić, Beograd
301.230
ugovor, raĉuni
0,13%
31
Jones Lang LaSalle doo, Beograd
300.000
ugovor, raĉuni
0,13%
32
Interlex, Beograd
295.637
raĉuni
0,13%
33
PKB Voćarske plantaţe, Beograd
295.000
raĉuni
0,13%
34
E-Port Solutions Sistem, Beograd
281.773
primljeni depozit
0,12%
35
EuropenTrade International, Beograd
260.956
raĉuni
0,11%
36
EuroPetrol, Subotica
248.613
ugovor, raĉuni
0,11%
37
Horizont-Komerc, Beograd
233.383
primljeni depozit
0,10%
38
Elektro spektra, Beograd
216.999
ugovor, raĉuni
0,09%
39
Saobraćajni institut CIP, Beograd
200.000
raĉuni
0,09%
40
Eko Servis, Beograd
198.960
ugovor, raĉuni
0,08%
41
GIP Konstruktor, Beograd
196.392
raĉuni
0,08%
42
Absolut OK, Beograd
192.540
raĉuni
0,08%
43
Mopex, Beograd
181.843
primljeni depozit
0,08%
44
Ekosan, Beograd
153.000
raĉuni
0,07%
45
Image-Z, Beograd
149.343
primljeni depozit
0,06%
46
TanackovićKompani, Beograd
121.718
raĉuni
0,05%
47
KenzaiGroup, Beograd
120.491
primljeni depozit
0,05%
48
Aquina, Beograd
119.828
primljeni depozit
0,05%
49
Milmar Auto, Beograd
114.743
primljeni depozit
0,05%
50
QualityToursApS, Denmark
110.543
primljeni depozit
0,05%
51
Inbox, Beograd
106.800
ugovor, raĉuni
0,05%
52
Shapex, Beograd
99.505
ugovor, raĉuni
0,04%
53
Korint ML, Beograd
96.961
raĉuni
0,04%
Strana 30 od 92
54
Tehnopapir-P.K., Ĉaĉak
88.324
primljeni depozit
0,04%
55
S&T Serbia, Beograd
88.110
raĉuni
0,04%
56
Direkcija za vodne puteve, Beograd
78.751
raĉuni
0,03%
57
Tehnounit Odrţavanje, Beograd
77.983
ugovor, raĉuni
0,03%
58
Union Šped, Beograd
77.662
primljeni depozit
0,03%
59
GlobalCollect BV, Germany
75.501
raĉuni
0,03%
60
Perihard Inţenjering, Beograd
75.073
raĉuni
0,03%
61
Rastošnica promet, Beograd
74.736
raĉuni
0,03%
62
JRB, Beograd
72.918
raĉuni
0,03%
63
Mihailo Mihailović d.o.o., Beograd
71.770
raĉuni
0,03%
64
Dom zdravlja " Dr Milutin Ivković",
Beograd
71500
raĉuni
0,03%
65
Nitel-Com, Beograd
70.834
raĉuni
0,03%
66
VarnostFitep, Beograd
65.232
raĉuni
0,03%
67
Savez ekonomista Srbije, Beograd
65.000
raĉuni
0,03%
68
Radovan Šijaković PR, Borĉa
64.115
primljeni depozit
0,03%
69
Autoprevozniĉka radnja Transport Co,
Beograd
62.486
raĉuni
0,03%
70
Sigrun, Beograd
61.200
raĉuni
0,03%
71
Ninamediakliping, Novi Sad
60.157
ugovor, raĉuni
0,03%
72
Makami, Beograd
59.705
raĉuni
0,03%
73
Shoebedo, Beograd
58.698
primljeni depozit
0,03%
74
Boja, Beograd
55.485
raĉuni
0,02%
75
Odbor direktora
54.434
odluka
0,02%
76
P Group, Beograd
51.402
primljeni depozit
0,02%
77
Eurolux, Beograd
48.524
raĉuni
0,02%
78
SI Komerc, Beograd
46.469
raĉuni
0,02%
Strana 31 od 92
79
Knjaz Miloš Natura, Beograd
46.466
ugovor, raĉuni
0,02%
80
Goldy, Beograd
46.428
primljeni depozit
0,02%
81
Krle ŠpedCommerce, Beograd
43.001
primljeni depozit
0,02%
82
Delta Broker, Beograd
42.000
ugovor, raĉuni
0,02%
83
Studio Exclusive, Beograd
40.596
primljeni depozit
0,02%
84
AutoprevoznikLugonja ĐorĊo,
Beograd
39.505
raĉuni
0,02%
85
Trigon, Beograd
38.027
primljeni depozit
0,02%
86
Point P System, Beograd
36.439
primljeni depozit
0,02%
87
Autoprevoznik Selaković Miroslav,
Uţice
35.149
raĉuni
0,01%
88
Sky Pro Team, Beograd
34.866
primljeni depozit
0,01%
89
Financy, Beograd
34.000
raĉuni
0,01%
90
Ciprus, Beograd
33.777
raĉuni+primljeni
depozit
0,01%
91
Privredna komora Srbije, Beograd
33.590
doprinos iz zarada
0,01%
92
Autoprevozniĉka radnja Kumara,
Beograd
30.635
raĉuni
0,01%
93
Beokolp, Beograd
30.339
raĉuni
0,01%
94
AutoprevoznikFurtula Dragoslav,
Beograd
30.232
raĉuni
0,01%
95
Autoprevozniĉka radnja Lale, Boleĉ
29.753
raĉuni
0,01%
96
Li-Komerc, Beograd
29.183
primljeni depozit
0,01%
97
Senjak, Beograd
28.240
raĉuni
0,01%
98
Telenor, Beograd
26.132
raĉuni
0,01%
99
Wolf-Art, Beograd
24.841
raĉuni
0,01%
100
SUR Klub 011, Beograd
24.735
raĉuni
0,01%
101
Paragraf, Beograd
24.408
raĉuni
0,01%
102
Delta MC, Beograd
24.365
raĉuni
0,01%
nedostaje faktura za april
Strana 32 od 92
103
Centar za obrazovanje Braća
Stamenković, Beograd
24.000
raĉuni
0,01%
104
Delhaize Srbija, Beograd
22.224
raĉuni
0,01%
105
SPK Privrednik, Beograd
20.760
raĉuni
0,01%
106
Eurosalon, Beograd
20.011
raĉuni
0,01%
107
AD Zaštita na radu, Beograd
18.600
raĉuni
0,01%
108
Pro Logistic RPC, Beograd
18.480
raĉuni
0,01%
109
Kopaonik ad, Beograd
18.231
raĉuni
0,01%
110
Privredna komora Beograda, Beograd
17.679
doprinos iz zarada
0,01%
111
Hotel Square Nine, Beograd
17.170
raĉuni
0,01%
112
BonfantiEspresso, Beograd
16.500
raĉuni
0,01%
113
BumbariusElit, Beograd
16.380
raĉuni
0,01%
114
Delta Automoto, Beograd
15.693
raĉuni
0,01%
115
SBB, Beograd
15.668
raĉuni
0,01%
116
Risarsgru, Beograd
15.152
primljeni depozit
0,01%
117
KPMG, Beograd
14.778
raĉuni
0,01%
118
Eurocom International, Beograd
13.607
raĉuni
0,01%
119
Grafix, Beograd
12.036
raĉuni
0,01%
120
T Company, Beograd
11.160
raĉuni
0,00%
121
Zanatska radnja Vulkan, Beograd
9.500
raĉuni
0,00%
122
Catering, Beograd
7.080
raĉuni
0,00%
123
Cezar ketering plus, Beograd
5.969
raĉuni
0,00%
124
Beofap, Beograd
5.668
raĉuni
0,00%
125
Auto servis Macan, Beograd
5.400
raĉuni
0,00%
126
Tik, Beograd
5.062
raĉuni
0,00%
127
Fakt, Beograd
3.825
raĉuni
0,00%
Strana 33 od 92
128
BM Export Import, Beograd
3.168
raĉuni
0,00%
129
AK Kompresor, Beograd
2.600
raĉuni
0,00%
130
Autolinea, Beograd
1.740
raĉuni
0,00%
131
Beolinetrade, Beograd
1.086
raĉuni
0,00%
132
Pro Galvano Mikrometal, Beograd
774
raĉuni
0,00%
UKUPNO:
234.610.379
100,00%
Napomene:
1) U vezi sa primedbama Piraeus banke i Izjavama Piraeus banke promenjen je iznos obaveze prema Piraeus banci Beograd u klasi D-povećan
je iznos obaveze za iznos agentske naknade i zatezne kamate na ag. naknadu, koje su ranije bile u klasi A.
Pr. st. upravnica će proveriti da li je u preĉišćen tekst unet taĉan podatak.
2) Primedba poverioca Delta Generali odnosila se na iznos potraţivanja, koji je na dan 30.04.2013. godine 7.523.076,09 RSD . Nakon
usvojenog Elaborata o vanr. popisu utvrĊeno je da je primedba poverioca osnovana i iznos je unet u UPPR.
3) Primedba poverioca Dom zdravlja “Dr Milutin Ivković” se odnosila na visinu potraţivanja, Luka je odgovorila da je iznos duga taĉan jer
poverilac nije proknjiţio uplatu 9.000 RSD od 12.04.2013. Pr. st.upravnica će naknadno dati mišljenje o odgovoru Luke na ovu primedbu.
Strana 34 od 92
7.
Klasa D1 poverilaca
KLASA D1 POVERILACA
Iznos
obraĉunate
kamate
Poverilac (naziv/ime, sedište/prebivalište i adresa)
Iznos glavnice
potraţivanja
1
Nova Luka, Beograd
163.630.279
ugovori
97,9644%
2
Luka Petrol, Beograd
2.413.107
ugovori, raĉuni
1,4447%
3
Kompanija Slobodna zona Beograd, Beograd
981.510
ugovori, raĉuni
0,5876%
4
BVK Gradnja, Beograd
5.523
raĉuni
0,0033%
UKUPNO:
167.030.419
Ukupan iznos
potraţivanja
Procentualno
uĉešće u
okviru klase
(%)
Redni
broj
Pravni osnov
100,00%
Strana 35 od 92
V. Način izmirenja obaveza
Potraţivanje poverioca koje nije obuhvaćeno odredbama Plana o namirenju poverilaca biće
namireno na isti naĉin i pod istim uslovima kao potraţivanja drugih poverilaca njegove
klase (ukljuĉujući i potraţivanja dospela od dana preseka stanja do dana pravnosnaţnosti
rešenja o potvrđivanju Plana, osim tekućih poreskih obaveza koje će biti izmirivane u skladu
sa poreskim zakonom).
Potraţivanja poverilaca koja nisu obuhvaćena odredbama Plana o namirenju poverilaca biće
namirena iz redovnog poslovanja Duţnika na naĉin da se ne ugrozi otplata već formiranih
klasa.
Izvor finansiranja navedenih obaveza biće obezbeđen iz redovnih prihoda kao i prihoda
ostvarenih iz prodaje imovine Društva.
Klasa A. – reprogram obaveza
ObezbeĊenje potraţivanja poverilaca Klase A (hipoteke i zaloge) ostaće upisane u nadleţnom
javnom registru do potpunog izmirenja ovde navedenih obaveza, odnosno do isplate poslednje rate
duga.
Brisanje hipoteka i zaloga moguće je iskljuĉivo u skladu sa vaţećim propisima.
Obaveze poverilaca iz Klase A biće izmirene u periodu od 5 godina, s tim da se duţniku daje grejs
period od 24 meseci (u kom periodu će Duţnik izmirivati obaveze na naĉin predstavljen u Planu
otplate). Grejs period poĉinje Danom poĉetka primene Plana, a iznos duga biće utvrĊen na Dan
poĉetka primene Plana. Zaloţni poverioci po osnovu zaloga na potraţivanjima imaju pravo naplate
svih dospelih iznosa zaloţenih potraţivanja u skladu sa odeljkom koji reguliše njihovo namirenje.
Za vreme trajanja otplate na iznos obaveza preraĉunatih u EUR, po kursu na Dan poĉetka primene
plana, obraĉunavaće se varijabilna kamatna stopa u visini od 3M EURIBOR plus 4% p.a. za ceo
period trajanja Plana, a maksimalno do 6% godišnje. Duţnik se obavezuje da će na dan dospeća
anuiteta uplaćivati dinarsku protivvrednost anuiteta prema zvaniĉnom srednjem kursu Narodne
banke Srbije,osim u sluĉaju inostranih kredita gde je duţnik u obavezi da obaveze izmiruje u EUR
valuti.
Duţnik će u toku trajanja Plana plaćati kamatu na meseĉnom nivou, i to na sledeći naĉin:

U prvih 24 meseca duţnik će od dugovanog iznosa kamate za svaki meseĉni period biti u
obavezi da plaća samo iznos koji odgovara delu kamatne stope od 3 M EURIBOR plus
1.78% godišnje, dok će preostali iznos razlike do ukupno dugovane kamate za svaki
meseĉni period (do stope od 3 M EURIBOR plus 4% godišnje, odnosno do maksimalno
Strana 36 od 92



6% godišnje) za celu klasu A imati pravo i obavezu da plati u skladu sa dinamikom
navedenom u narednim allinejama ovog stava,
Od 25-og do 36-og meseca duţnik će plaćati pun iznos kamate, uvećan za jednu trećinu
iznosa razlike u neplaćenoj kamati iz prva 24 meseca primene plana iz prve alineje ovog
stava,
Od 37-og do 48-og meseca duţnik će plaćati pun iznos kamate, uvećan za jednu trećinu
iznosa razlike u neplaćenoj kamati iz prva 24 meseca primene plana iz prve alineje ovog
stava,
Od 49-og meseca do 60-og meseca duţnik će plaćati pun iznos kamate, uvećan za jednu
trećinu iznosa razlike u neplaćenoj kamati iz prva 24 meseca primene plana iz prve alineje
ovog stava.
Nakon isteka grace perioda, glavnica će biti isplaćena u šest nejednakih polugodišnjih rata prema
sledećoj dinamici:






Prva rata u iznosu od 10,00% ukupne glavnice duga, utvrĊenog na Dan poĉetka primene
plana,
Druga rata u iznosu od od 10,00% ukupne glavnice duga, utvrĊenog na Dan poĉetka
primene plana,
Treća rata u iznosu od 15,72% ukupne glavnice duga, utvrĊenog na Dan poĉetka primene
plana,
Ĉetvrta rata u iznosu od 15,72% ukupne glavnice duga, utvrĊenog na Dan poĉetka
primene plana,
Peta rata u iznosu od 24,28% ukupne glavnice duga, utvrĊenog na Dan poĉetka primene
plana,
Šesta rata u iznosu od 24,28% ukupne glavnice duga, utvrĊenog na Dan poĉetka primene
plana.
Jasnoće radi, gore predviĊena dinamika izmirenja glavnice obaveza prema poveriocima Klase A
podrazumeva isplatu svih poverilaca te klase srazmerno njihovom uĉešću u ukupnim
potraţivanjima koja su svrstana u tu klasu, i postoji i obavezna je za primenu od strane Društva
nezavisno od bilo kakvog prevremenog izmirenja obaveza prema pojedinom poveriocu ove klase
po osnovu eventualne prodaje zaloţene imovine (pri ĉemu će u sluĉaju takvog prevremenog
namirenja Duţnik izvršiti umanjenje glavnice potraţivanja tog poverioca prema Duţniku u okviru
klase A i srazmerno umanjiti sve preostale isplate glavnice tog potraţivanja).
Periodiĉna kamatna stopa će biti obraĉunavana proporcionalnom metodom, konvencijom 30/360.
Duţnik se obavezuje da obaveze po osnovu glavnice i kamate izmiruje redovno, o roku dospeća.
Reprogram u sluĉaju izostanka prodaje imovine
Izuzetno, ukoliko je Duţnik u svemu poštovao obaveze iz odeljka III. i VIII. ovog plana, a posebno
obaveze u pogledu pripreme za prodaju, oglašavanja i prodaje imovine Prve grupe povezanih lica,
Druge grupe povezanih lica i imovine Duţnika, u sluĉaju da o dospeću bilo koje rate glavnice
Strana 37 od 92
potraţivanja (od ukupno šest rata gore predviĊenih) Duţnik nije u mogućnosti da takvu ratu u
nekom delu izmiri koristeći sva likvidna sredstva na svojim raĉunima (ukljuĉujući i posebne
namenske raĉune otvorene u skladu sa ovim planom i oroĉene depozite), što je Duţnik duţan da
obrazloţi pisanim putem Odboru poverilaca najkasnije 15 dana pre dospeća konkretne rate, usled
izostanka prodaje nekog dela imovine koji je oglašen na prodaju u skladu sa ovim planom u
periodu koji prethodi dospeću takve rate uprkos poštovanju svih propisanih pravila o takvoj prodaji
u ovom planu i od strane Odbora poverilaca, taj deo rate glavnice koji nije moguće izrmiriti koristeći
sva likvidna sredstva Duţnika kako je gore navedeno biće reprogramiran tako da dospeva zajedno
sa narednom polugodišnjom ratom glavnice. Ovaj postupak će se ponoviti i prilikom dospeća
naredne rate glavnice, kako u pogledu iznosa koji je reprogramiran iz prethodne rate tako i u
pogledu iznosa glavnice koji po planu tada dospeva, zakljuĉno sa pretposlednjom polugodišnjom
ratom glavnice.
Ako po isteku 5 godina od Dana poĉetka primene plana, na dan dospeća poslednje polugodišnje
rate glavnice primenom gornjih pravila preostane odreĊeni deo ranijih rata glavnice koji dospeva na
taj dan zajedno sa tom poslednjom ratom, i ako Duţnik u tom trenutku ne bude raspolagao sa
dovoljno likvidnih sredstava (kako je gore objašnjeno) da sve takve obaveze izmiri (odnosno da
izmiri sve obaveze po ovom planu), o ĉemu je Duţnik duţan da posalje pisano obrazloţeno
obaveštenje Odboru poverilaca 15 dana pre dospeća te rate, takav ukupni preostali iznos glavnice
koji nije moguće izrmiriti koristeći sva likvidna sredstva Duţnika (kako je gore navedeno) biće
reprogramiran u šest jednakih polugodišnjih rata, koje dospevaju u naredne tri godine, a kamata će
na svaki neplaćeni iznos nastaviti da teĉe u svemu kako je definisana u ovom planu i plaćaće se na
meseĉnom nivou, poslednjeg dana u mesecu za taj mesec.
Radi izbegavanja sumnje, Duţnik će sve vreme trajanja i primene ovog plana biti u obavezi da o
dospeću plaća svu kamatu, nezavisno od ostvarivanja prodaje bilo kog dela imovine.
Strana 38 od 92
Plan otplate
Osnovni podaci o namirenju poverilaca klase A putem reprograma duga:
Ukupan iznos potraživanja (glavnica i kamata) (RSD)
5.172.729.285,51
Ukupan iznos potraţivanja (glavnica i kamata) (EUR)*
46.793.989,70
3m EURIBOR + 4%, a
maksimalno 6%
60
Kamatna stopa p.a.
Ukupan period otplate u mesecima
*Kurs konverzije, srednji kurs NBS na dan 30.04.2013,EUR:RSD=110,5426
U nastavku je prikazan ilustrativni plan otplate ove klase, dok će finalni iznos potraţivanja i
finalni plan otplate biti utvrđeni i izrađeni na dan poĉetka primene Plana.
Za vreme trajanja prethodnog steĉajnog postupka za usvanjanje Unapred pripremljenog
plana reorganizacije, poverioci ove Klase obraĉunavaće redovne ugovorene kamatne na
iznos duga prema Duţniku utvrđen u vanrednom revizorskom izveštaju.
Za potrebe izrade ilustrativnog plana otplate, uzeta je visina varijabilnog dela kamatne stope
(3m EURIBOR) u iznosu od 0,25% godišnje.
ILUSTRATIVNI PLAN OTPLATE KLASE A (EUR)
BROJ
DATUM
OTPLATE
POĈETNO
ANUITET
KAMATA
OTPLATA
GLAVNICE
STANJE
ZAVRŠNO
KUMULATIVNA
KUMULATIVNA
UKUPNO
STANJE
OTPLATA
GLAVNICE
KAMATA
UPLAĆENO
1
t+1
46.793.989,70
-77.483,05
-77.483,05
0,00
46.793.989,70
0,00
-77.483,05
-77.483,05
2
t+2
46.793.989,70
-77.483,05
-77.483,05
0,00
46.793.989,70
0,00
-154.966,10
-154.966,10
3
t+3
46.793.989,70
-77.483,05
-77.483,05
0,00
46.793.989,70
0,00
-232.449,14
-232.449,14
4
t+4
46.793.989,70
-77.483,05
-77.483,05
0,00
46.793.989,70
0,00
-309.932,19
-309.932,19
5
t+5
46.793.989,70
-77.483,05
-77.483,05
0,00
46.793.989,70
0,00
-387.415,24
-387.415,24
6
t+6
46.793.989,70
-77.483,05
-77.483,05
0,00
46.793.989,70
0,00
-464.898,29
-464.898,29
7
t+7
46.793.989,70
-77.483,05
-77.483,05
0,00
46.793.989,70
0,00
-542.381,34
-542.381,34
8
t+8
46.793.989,70
-77.483,05
-77.483,05
0,00
46.793.989,70
0,00
-619.864,38
-619.864,38
9
t+9
46.793.989,70
-77.483,05
-77.483,05
0,00
46.793.989,70
0,00
-697.347,43
-697.347,43
10
t+10
46.793.989,70
-77.483,05
-77.483,05
0,00
46.793.989,70
0,00
-774.830,48
-774.830,48
11
t+11
46.793.989,70
-77.483,05
-77.483,05
0,00
46.793.989,70
0,00
-852.313,53
-852.313,53
12
t+12
46.793.989,70
-77.483,05
-77.483,05
0,00
46.793.989,70
0,00
-929.796,58
-929.796,58
13
t+13
46.793.989,70
-77.483,05
-77.483,05
0,00
46.793.989,70
0,00
-1.007.279,62
-1.007.279,62
14
t+14
46.793.989,70
-77.483,05
-77.483,05
0,00
46.793.989,70
0,00
-1.084.762,67
-1.084.762,67
15
t+15
46.793.989,70
-77.483,05
-77.483,05
0,00
46.793.989,70
0,00
-1.162.245,72
-1.162.245,72
Strana 39 od 92
16
t+16
46.793.989,70
-77.483,05
-77.483,05
0,00
46.793.989,70
0,00
-1.239.728,77
-1.239.728,77
17
t+17
46.793.989,70
-77.483,05
-77.483,05
0,00
46.793.989,70
0,00
-1.317.211,81
-1.317.211,81
18
t+18
46.793.989,70
-77.483,05
-77.483,05
0,00
46.793.989,70
0,00
-1.394.694,86
-1.394.694,86
19
t+19
46.793.989,70
-77.483,05
-77.483,05
0,00
46.793.989,70
0,00
-1.472.177,91
-1.472.177,91
20
t+20
46.793.989,70
-77.483,05
-77.483,05
0,00
46.793.989,70
0,00
-1.549.660,96
-1.549.660,96
21
t+21
46.793.989,70
-77.483,05
-77.483,05
0,00
46.793.989,70
0,00
-1.627.144,01
-1.627.144,01
22
t+22
46.793.989,70
-77.483,05
-77.483,05
0,00
46.793.989,70
0,00
-1.704.627,05
-1.704.627,05
23
t+23
46.793.989,70
-77.483,05
-77.483,05
0,00
46.793.989,70
0,00
-1.782.110,10
-1.782.110,10
24
t+24
46.793.989,70
-77.483,05
-77.483,05
0,00
46.793.989,70
0,00
-1.859.593,15
-1.859.593,15
25
t+25
46.793.989,70
-221.764,52
-221.764,52
0,00
46.793.989,70
0,00
-2.081.357,67
-2.081.357,67
26
t+26
46.793.989,70
-221.764,52
-221.764,52
0,00
46.793.989,70
0,00
-2.303.122,18
-2.303.122,18
27
t+27
46.793.989,70
-221.764,52
-221.764,52
0,00
46.793.989,70
0,00
-2.524.886,70
-2.524.886,70
28
t+28
46.793.989,70
-221.764,52
-221.764,52
0,00
46.793.989,70
0,00
-2.746.651,22
-2.746.651,22
29
t+29
46.793.989,70
-221.764,52
-221.764,52
0,00
46.793.989,70
0,00
-2.968.415,73
-2.968.415,73
30
t+30
46.793.989,70
-4.901.163,49
-221.764,52
-4.679.398,97
42.114.590,73
-4.679.398,97
-3.190.180,25
-7.869.579,22
31
t+31
42.114.590,73
-205.359,32
-205.359,32
0,00
42.114.590,73
-4.679.398,97
-3.395.539,57
-8.074.938,54
32
t+32
42.114.590,73
-205.359,32
-205.359,32
0,00
42.114.590,73
-4.679.398,97
-3.600.898,89
-8.280.297,86
33
t+33
42.114.590,73
-205.359,32
-205.359,32
0,00
42.114.590,73
-4.679.398,97
-3.806.258,22
-8.485.657,19
34
t+34
42.114.590,73
-205.359,32
-205.359,32
0,00
42.114.590,73
-4.679.398,97
-4.011.617,54
-8.691.016,51
35
t+35
42.114.590,73
-205.359,32
-205.359,32
0,00
42.114.590,73
-4.679.398,97
-4.216.976,86
-8.896.375,83
36
t+36
42.114.590,73
-4.884.758,29
-205.359,32
-4.679.398,97
37.435.191,76
-9.358.797,94
-4.422.336,19
-13.781.134,13
37
t+37
37.435.191,76
-188.954,13
-188.954,13
0,00
37.435.191,76
-9.358.797,94
-4.611.290,32
-13.970.088,26
38
t+38
37.435.191,76
-188.954,13
-188.954,13
0,00
37.435.191,76
-9.358.797,94
-4.800.244,45
-14.159.042,39
39
t+39
37.435.191,76
-188.954,13
-188.954,13
0,00
37.435.191,76
-9.358.797,94
-4.989.198,58
-14.347.996,52
40
t+40
37.435.191,76
-188.954,13
-188.954,13
0,00
37.435.191,76
-9.358.797,94
-5.178.152,71
-14.536.950,65
41
t+41
37.435.191,76
-188.954,13
-188.954,13
0,00
37.435.191,76
-9.358.797,94
-5.367.106,84
-14.725.904,78
42
t+42
37.435.191,76
-7.544.969,31
-188.954,13
-7.356.015,18
30.079.176,58
-16.714.813,12
-5.556.060,97
-22.270.874,09
43
t+43
30.079.176,58
-163.165,17
-163.165,17
0,00
30.079.176,58
-16.714.813,12
-5.719.226,14
-22.434.039,26
44
t+44
30.079.176,58
-163.165,17
-163.165,17
0,00
30.079.176,58
-16.714.813,12
-5.882.391,30
-22.597.204,42
45
t+45
30.079.176,58
-163.165,17
-163.165,17
0,00
30.079.176,58
-16.714.813,12
-6.045.556,47
-22.760.369,59
46
t+46
30.079.176,58
-163.165,17
-163.165,17
0,00
30.079.176,58
-16.714.813,12
-6.208.721,64
-22.923.534,76
47
t+47
30.079.176,58
-163.165,17
-163.165,17
0,00
30.079.176,58
-16.714.813,12
-6.371.886,81
-23.086.699,93
48
t+48
30.079.176,58
-7.519.180,35
-163.165,17
-7.356.015,18
22.723.161,40
-24.070.828,30
-6.535.051,97
-30.605.880,27
49
t+49
22.723.161,40
-137.376,20
-137.376,20
0,00
22.723.161,40
-24.070.828,30
-6.672.428,18
-30.743.256,48
50
t+50
22.723.161,40
-137.376,20
-137.376,20
0,00
22.723.161,40
-24.070.828,30
-6.809.804,38
-30.880.632,68
51
t+51
22.723.161,40
-137.376,20
-137.376,20
0,00
22.723.161,40
-24.070.828,30
-6.947.180,58
-31.018.008,88
52
t+52
22.723.161,40
-137.376,20
-137.376,20
0,00
22.723.161,40
-24.070.828,30
-7.084.556,79
-31.155.385,09
53
t+53
22.723.161,40
-137.376,20
-137.376,20
0,00
22.723.161,40
-24.070.828,30
-7.221.932,99
-31.292.761,29
Strana 40 od 92
54
t+54
22.723.161,40
-11.498.956,90
-137.376,20
-11.361.580,70
11.361.580,70
-35.432.409,00
-7.359.309,20
-42.791.718,20
55
t+55
11.361.580,70
-97.544,40
-97.544,40
0,00
11.361.580,70
-35.432.409,00
-7.456.853,59
-42.889.262,59
56
t+56
11.361.580,70
-97.544,40
-97.544,40
0,00
11.361.580,70
-35.432.409,00
-7.554.397,99
-42.986.806,99
57
t+57
11.361.580,70
-97.544,40
-97.544,40
0,00
11.361.580,70
-35.432.409,00
-7.651.942,38
-43.084.351,38
58
t+58
11.361.580,70
-97.544,40
-97.544,40
0,00
11.361.580,70
-35.432.409,00
-7.749.486,78
-43.181.895,78
59
t+59
11.361.580,70
-97.544,40
-97.544,40
0,00
11.361.580,70
-35.432.409,00
-7.847.031,17
-43.279.440,17
60
t+60
11.361.580,70
-11.459.125,09
-97.544,40
-11.361.580,70
0,00
-46.793.989,70
-7.944.575,57
-54.738.565,27
Klasa A1. – reprogram obaveza
Obaveze poverilaca iz Klase A1 biće izmirene u periodu od 5 godina, s tim da se duţniku daje
grejs period od 24 meseca (u kom periodu će Duţnik izmirivati obaveze na naĉin predstavljen u
Planu otplate). Grejs period poĉinje Datumom poĉetka primene Plana.
Za vreme trajanja otplate na iznos obaveza preraĉunatih u EUR, po kursu na dan poĉetka primene
plana, obraĉunavaće se varijabilna kamatna stopa u visini od 3M EURIBOR plus 4% godišnje, a
maksimalno 6% godišnje. Duţnik se obavezuje da će na dan dospeća anuiteta uplaćivati dinarsku
protivvrednost anuiteta prema zvaniĉnom srednjem kursu Narodne banke Srbije.
Na sva pitanja u pogledu kamate koju će Društvu biti u obavezi da isplaćuje ovoj klasi poverilaca
tokom i nakon grace perioda, kao i u vezi svih pitanja dinamike i naĉina isplate glavnice, ukljuĉujući
i pravila o Reprogramu u sluĉaju izostanka prodaje imovine, primenjuju se odredbe koje vaţe za
poverioce klase A.
Duţnik se obavezuje da obaveze po osnovu glavnice i kamate izmiruje redovno, o roku dospeća.
Osnovni podaci o namirenju poverilaca klase A1 putem reprograma duga:
Ukupan iznos potraživanja (glavnica i kamata) (RSD)
177.114.175,93
Ukupan iznos potraţivanja (glavnica i kamata) (EUR)*
1.602.225,53
3m EURIBOR + 4%, a
maksimalno 6%
60
Kamatna stopa p.a.
Ukupan period otplate u mesecima
*Kurs konverzije, srednji kurs NBS na dan 30.04.2013,EUR:RSD=110,5426
U nastavku je prikazan ilustrativni plan otplate ove klase, dok će finalni iznos potraţivanja i
finalni plan otplate biti utvrđeni i izrađeni na dan poĉetka primene Plana.
Za vreme trajanja prethodnog steĉajnog postupka za usvanjanje Unapred pripremljenog
plana reorganizacije, poverioci ove Klase obraĉunavaće redovne ugovorene kamatne na
iznos duga prema Duţniku utvrđen u vanrednom revizorskom izveštaju.
Strana 41 od 92
Za potrebe izrade ilustrativnog plana otplate, uzeta je visina varijabilnog dela kamatne stope
(3m EURIBOR) u iznosu od 0,25% godišnje.
ILUSTRATIVNI PLAN OTPLATE KLASE A1 (EUR)
BROJ
DATUM
OTPLATE
POĈETNO
ANUITET
KAMATA
OTPLATA
GLAVNICE
STANJE
ZAVRŠNO
KUMULATIVNA
KUMULATIVNA
UKUPNO
STANJE
OTPLATA
GLAVNICE
KAMATA
UPLAĆENO
1
t+1
1.602.225,53
-2.653,02
-2.653,02
0,00
1.602.225,53
0,00
-2.653,02
-2.653,02
2
t+2
1.602.225,53
-2.653,02
-2.653,02
0,00
1.602.225,53
0,00
-5.306,04
-5.306,04
3
t+3
1.602.225,53
-2.653,02
-2.653,02
0,00
1.602.225,53
0,00
-7.959,06
-7.959,06
4
t+4
1.602.225,53
-2.653,02
-2.653,02
0,00
1.602.225,53
0,00
-10.612,07
-10.612,07
5
t+5
1.602.225,53
-2.653,02
-2.653,02
0,00
1.602.225,53
0,00
-13.265,09
-13.265,09
6
t+6
1.602.225,53
-2.653,02
-2.653,02
0,00
1.602.225,53
0,00
-15.918,11
-15.918,11
7
t+7
1.602.225,53
-2.653,02
-2.653,02
0,00
1.602.225,53
0,00
-18.571,13
-18.571,13
8
t+8
1.602.225,53
-2.653,02
-2.653,02
0,00
1.602.225,53
0,00
-21.224,15
-21.224,15
9
t+9
1.602.225,53
-2.653,02
-2.653,02
0,00
1.602.225,53
0,00
-23.877,17
-23.877,17
10
t+10
1.602.225,53
-2.653,02
-2.653,02
0,00
1.602.225,53
0,00
-26.530,18
-26.530,18
11
t+11
1.602.225,53
-2.653,02
-2.653,02
0,00
1.602.225,53
0,00
-29.183,20
-29.183,20
12
t+12
1.602.225,53
-2.653,02
-2.653,02
0,00
1.602.225,53
0,00
-31.836,22
-31.836,22
13
t+13
1.602.225,53
-2.653,02
-2.653,02
0,00
1.602.225,53
0,00
-34.489,24
-34.489,24
14
t+14
1.602.225,53
-2.653,02
-2.653,02
0,00
1.602.225,53
0,00
-37.142,26
-37.142,26
15
t+15
1.602.225,53
-2.653,02
-2.653,02
0,00
1.602.225,53
0,00
-39.795,28
-39.795,28
16
t+16
1.602.225,53
-2.653,02
-2.653,02
0,00
1.602.225,53
0,00
-42.448,30
-42.448,30
17
t+17
1.602.225,53
-2.653,02
-2.653,02
0,00
1.602.225,53
0,00
-45.101,31
-45.101,31
18
t+18
1.602.225,53
-2.653,02
-2.653,02
0,00
1.602.225,53
0,00
-47.754,33
-47.754,33
19
t+19
1.602.225,53
-2.653,02
-2.653,02
0,00
1.602.225,53
0,00
-50.407,35
-50.407,35
20
t+20
1.602.225,53
-2.653,02
-2.653,02
0,00
1.602.225,53
0,00
-53.060,37
-53.060,37
21
t+21
1.602.225,53
-2.653,02
-2.653,02
0,00
1.602.225,53
0,00
-55.713,39
-55.713,39
22
t+22
1.602.225,53
-2.653,02
-2.653,02
0,00
1.602.225,53
0,00
-58.366,41
-58.366,41
23
t+23
1.602.225,53
-2.653,02
-2.653,02
0,00
1.602.225,53
0,00
-61.019,42
-61.019,42
24
t+24
1.602.225,53
-2.653,02
-2.653,02
0,00
1.602.225,53
0,00
-63.672,44
-63.672,44
25
t+25
1.602.225,53
-7.593,21
-7.593,21
0,00
1.602.225,53
0,00
-71.265,66
-71.265,66
26
t+26
1.602.225,53
-7.593,21
-7.593,21
0,00
1.602.225,53
0,00
-78.858,87
-78.858,87
27
t+27
1.602.225,53
-7.593,21
-7.593,21
0,00
1.602.225,53
0,00
-86.452,08
-86.452,08
28
t+28
1.602.225,53
-7.593,21
-7.593,21
0,00
1.602.225,53
0,00
-94.045,30
-94.045,30
29
t+29
1.602.225,53
-7.593,21
-7.593,21
0,00
1.602.225,53
0,00
-101.638,51
-101.638,51
30
t+30
1.602.225,53
-167.815,77
-7.593,21
-160.222,55
1.442.002,98
-160.222,55
-109.231,73
-269.454,28
Strana 42 od 92
31
t+31
1.442.002,98
-7.031,50
-7.031,50
0,00
1.442.002,98
-160.222,55
-116.263,23
-276.485,78
32
t+32
1.442.002,98
-7.031,50
-7.031,50
0,00
1.442.002,98
-160.222,55
-123.294,73
-283.517,28
33
t+33
1.442.002,98
-7.031,50
-7.031,50
0,00
1.442.002,98
-160.222,55
-130.326,23
-290.548,78
34
t+34
1.442.002,98
-7.031,50
-7.031,50
0,00
1.442.002,98
-160.222,55
-137.357,73
-297.580,28
35
t+35
1.442.002,98
-7.031,50
-7.031,50
0,00
1.442.002,98
-160.222,55
-144.389,23
-304.611,78
36
t+36
1.442.002,98
-167.254,05
-7.031,50
-160.222,55
1.281.780,42
-320.445,11
-151.420,73
-471.865,83
37
t+37
1.281.780,42
-6.469,79
-6.469,79
0,00
1.281.780,42
-320.445,11
-157.890,51
-478.335,62
38
t+38
1.281.780,42
-6.469,79
-6.469,79
0,00
1.281.780,42
-320.445,11
-164.360,30
-484.805,41
39
t+39
1.281.780,42
-6.469,79
-6.469,79
0,00
1.281.780,42
-320.445,11
-170.830,09
-491.275,19
40
t+40
1.281.780,42
-6.469,79
-6.469,79
0,00
1.281.780,42
-320.445,11
-177.299,87
-497.744,98
41
t+41
1.281.780,42
-6.469,79
-6.469,79
0,00
1.281.780,42
-320.445,11
-183.769,66
-504.214,77
42
t+42
1.281.780,42
-258.339,64
-6.469,79
-251.869,85
1.029.910,57
-572.314,96
-190.239,45
-762.554,41
43
t+43
1.029.910,57
-5.586,77
-5.586,77
0,00
1.029.910,57
-572.314,96
-195.826,22
-768.141,18
44
t+44
1.029.910,57
-5.586,77
-5.586,77
0,00
1.029.910,57
-572.314,96
-201.412,99
-773.727,95
45
t+45
1.029.910,57
-5.586,77
-5.586,77
0,00
1.029.910,57
-572.314,96
-206.999,77
-779.314,73
46
t+46
1.029.910,57
-5.586,77
-5.586,77
0,00
1.029.910,57
-572.314,96
-212.586,54
-784.901,50
47
t+47
1.029.910,57
-5.586,77
-5.586,77
0,00
1.029.910,57
-572.314,96
-218.173,31
-790.488,27
48
t+48
1.029.910,57
-257.456,63
-5.586,77
-251.869,85
778.040,72
-824.184,81
-223.760,09
-1.047.944,90
49
t+49
778.040,72
-4.703,76
-4.703,76
0,00
778.040,72
-824.184,81
-228.463,84
-1.052.648,66
50
t+50
778.040,72
-4.703,76
-4.703,76
0,00
778.040,72
-824.184,81
-233.167,60
-1.057.352,42
51
t+51
778.040,72
-4.703,76
-4.703,76
0,00
778.040,72
-824.184,81
-237.871,36
-1.062.056,18
52
t+52
778.040,72
-4.703,76
-4.703,76
0,00
778.040,72
-824.184,81
-242.575,12
-1.066.759,93
53
t+53
778.040,72
-4.703,76
-4.703,76
0,00
778.040,72
-824.184,81
-247.278,88
-1.071.463,69
54
t+54
778.040,72
-393.724,12
-4.703,76
-389.020,36
389.020,36
-1.213.205,17
-251.982,64
-1.465.187,81
55
t+55
389.020,36
-3.339,92
-3.339,92
0,00
389.020,36
-1.213.205,17
-255.322,56
-1.468.527,73
56
t+56
389.020,36
-3.339,92
-3.339,92
0,00
389.020,36
-1.213.205,17
-258.662,48
-1.471.867,65
57
t+57
389.020,36
-3.339,92
-3.339,92
0,00
389.020,36
-1.213.205,17
-262.002,40
-1.475.207,57
58
t+58
389.020,36
-3.339,92
-3.339,92
0,00
389.020,36
-1.213.205,17
-265.342,32
-1.478.547,49
59
t+59
389.020,36
-3.339,92
-3.339,92
0,00
389.020,36
-1.213.205,17
-268.682,23
-1.481.887,41
60
t+60
389.020,36
-392.360,28
-3.339,92
-389.020,36
0,00
-1.602.225,53
-272.022,15
-1.874.247,68
Strana 43 od 92
Klasa C1. – reprogram obaveza
Obaveze poverilaca iz Klase C1 biće izmirene u periodu od 60 meseci, sa ukljuĉenih 12 meseci
grace perioda, pri ĉemu će biti izvršena isplata iznosa od 276.632.207,00 dinara, pre poĉetka
reprograma, a po osnovu osnovnog duga za Porez na dobit preduzeća i Porez na dobit preduzeća
koji se kao porez po odbitku obraĉunava na kapitalne dobitke koje ostvare nerezidenti.
Za vreme trajanja reprograma obraĉunavaće se kamatna stopa u visini od referentna kamatna
stopa NBS plus 10% godišnje, u skladu sa odredbama Ĉlana 75. Zakona o poreskom postupku i
poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/2002, 84/2002 - ispr., 23/2003 - ispr., 70/2003,
55/2004, 61/2005, 85/2005 - dr. zakon, 62/2006 - dr. zakon, 63/2006 - ispr. dr. zakona, 61/2007,
20/2009, 72/2009 - dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - ispr., 93/2012 i 47/2013).
Osnovni podaci o namirenju poverilaca klase C1 putem reprograma duga:
Ukupan iznos potraživanja za reprogram (RSD)
938.131.277,37
Osnovni dug
506.587.176,61
Dospela kamata
431.544.154,22
Kamatna stopa (godišnja)
Referentna kamatna stopa NBS + 10%
Ukupan period otplate u mesecima
60
Dinamika namirenja meseĉnih rata po uplatnim raĉunima javnih prihoda data je u tabelarnom
pregledu, po usaglašenom stanju CVPO, na dan 01.04.2014. godine.
Naziv
poreskog
duga
Porez na dobit
preduzeća
Porez na dobit
preduzeća koji
se kao porez
po odbitku
obraĉunava na
kapitalne
dobitke koje
ostvare
nerezidenti
Ukupne
poreske
obaveze
Uplatni raĉun
711211
711216
Osnovni dug
(1)
Dospela
kamata
(2)
221.980.599,61
118.720.776,69
340.701.376,30
Isplata
osnovnog duga
pre poĉetka
reprograma
(3)
151.224.320,00
125.407.887,00
270.581.551,53
395.989.438,53
347.388.486,61
389.302.328,22
736.690.814,83
Ukupan dug
(1+2)
Ukupn dug za
reprogram
(1+2-3)
Meseĉna
rata
189.477.056,30
3.947.438,67
125.407.887,00
270.581.551,53
5.637.115,66
276.632.207,00
460.058.607,83
9.584.554,33
Strana 44 od 92
Obraĉun meseĉne rate je izvršen na naĉin da je ukupan iznos za reprogram, sastavljen od
osnovnog duga, dospele kamate na dan 01.04.2014. godine, podeljen na 48 jednakih meseĉnih
rata. Taj iznos će biti uvećan s obzirom na predviĊeni pripis kamate, obraĉunat tokom grace
perioda.
Dinamika namirenja meseĉnih rata po uplatnim raĉunima javnih prihoda data je u tabelarnom
pregledu, po usaglašenom stanju PU Stari Grad, na dan 01.04.2014. godine.
Naziv
poreskog
duga
Porez na
prenos
apsolutnih
prava
Ukupne
poreske
obaveze
Uplatni raĉun
840713421843-23
Dospela
kamata
(2)
159.198.690,00
42.241.772,54
201.440.462,54
0,00
201.440.462,54
4.196.676,30
159.198.690,00
42.241.772,54
201.440.462,54
0,00
201.440.462,54
4.196.676,30
Ukupan dug
(1+2)
Isplata pre
reprograma
(3)
Ukupno
preostalo za
reprogram
(1+2-3)
Osnovni dug
(1)
Meseĉna
rata
Obraĉun meseĉne rate je izvršen na naĉin da je ukupan iznos za reprogram, sastavljen od
osnovnog duga, dospele kamate na dan 01.04.2014. godine, podeljen na 48 jednakih meseĉnih
rata. Taj iznos će biti uvećan s obzirom na predviĊeni pripis kamate, obraĉunat tokom grace
perioda.
Duţnik se obavezuje da obaveze po osnovu glavnice i kamate izmiruje redovno, o roku dospeća.
Strana 45 od 92
Klasa D. – reprogram obaveza
Obaveze poverilaca iz Klase D biće izmirene u periodu od 5 godina, s tim da se duţniku daje grejs
period od 36 meseci (u kom periodu će Duţnik izmirivati obaveze na naĉin predstavljen u Planu
otplate). Grejs period poĉinje Datumom poĉetka primene Plana i tokom grace perioda duţnik će
isplaćivati jedino varijabilnu kamatu u visini od 3M EURIBOR plus 2% p.a. a maksimalno 4%.
Za vreme trajanja otplate na iznos obaveza preraĉunatih u EUR, po kursu na dan poĉetka primene
plana, obraĉunavaće se varijabilna kamatna stopa u visini od 3M EURIBOR plus 2% p.a. a
maksimalno 4%, Duţnik se obavezuje da će na dan dospeća anuiteta uplaćivati dinarsku
protivvrednost anuiteta prema zvaniĉnom srednjem kursu Narodne banke Srbije.
Isplata i obraĉun kamate će se vršiti meseĉno, primenom proporcionalne metode, konvencijom
30/360.
Otplata glavnice će uslediti nakon grace period. Glavnica će se isplaćivati polugodišnje, u jednakim
iznosima.
Duţnik se obavezuje da obaveze po osnovu glavnice i kamate izmiruje redovno, o roku dospeća.
Osnovni podaci o namirenju poverilaca klase D putem reprograma duga:
Ukupan iznos potraživanja (glavnica i kamata) (RSD)
Ukupan iznos potraţivanja (glavnica i kamata) (EUR)*
Kamatna stopa p.a.
Ukupan period otplate u mesecima
234.610.379,00
2.122.352,64
3m EURIBOR + 2%, a
maksimalno 4%
60
*Kurs konverzije, srednji kurs NBS na dan 30.04.2013,EUR:RSD=110,5426
U nastavku je prikazan ilustrativni plan otplate ove klase, dok će finalni iznos potraţivanja i
finalni plan otplate biti utvrđeni i izrađeni na dan poĉetka primene Plana.
Za vreme trajanja prethodnog steĉajnog postupka za usvanjanje Unapred pripremljenog
plana reorganizacije, poverioci ove Klase neće obraĉunavati kamatu na iznos duga prema
Duţniku utvrđen u vanrednom revizorskom izveštaju.
Za potrebe izrade ilustrativnog plana otplate, uzeta je visina varijabilnog dela kamatne stope
(3m EURIBOR) u iznosu od 0,25% godišnje.
Strana 46 od 92
ILUSTRATIVNI PLAN OTPLATE KLASE D (EUR)
BROJ
DATUM
OTPLATE
POĈETNO
ANUITET
KAMATA
OTPLATA
GLAVNICE
STANJE
ZAVRŠNO
KUMULATIVNA
KUMULATIVNA
UKUPNO
STANJE
OTPLATA
GLAVNICE
KAMATA
UPLAĆENO
1
t+1
2.122.352,64
-3.903,36
-3.903,36
0,00
2.122.352,64
0,00
-3.903,36
-3.903,36
2
t+2
2.122.352,64
-3.903,36
-3.903,36
0,00
2.122.352,64
0,00
-7.806,72
-7.806,72
3
t+3
2.122.352,64
-3.903,36
-3.903,36
0,00
2.122.352,64
0,00
-11.710,08
-11.710,08
4
t+4
2.122.352,64
-3.903,36
-3.903,36
0,00
2.122.352,64
0,00
-15.613,44
-15.613,44
5
t+5
2.122.352,64
-3.903,36
-3.903,36
0,00
2.122.352,64
0,00
-19.516,80
-19.516,80
6
t+6
2.122.352,64
-3.903,36
-3.903,36
0,00
2.122.352,64
0,00
-23.420,16
-23.420,16
7
t+7
2.122.352,64
-3.903,36
-3.903,36
0,00
2.122.352,64
0,00
-27.323,52
-27.323,52
8
t+8
2.122.352,64
-3.903,36
-3.903,36
0,00
2.122.352,64
0,00
-31.226,88
-31.226,88
9
t+9
2.122.352,64
-3.903,36
-3.903,36
0,00
2.122.352,64
0,00
-35.130,24
-35.130,24
10
t+10
2.122.352,64
-3.903,36
-3.903,36
0,00
2.122.352,64
0,00
-39.033,60
-39.033,60
11
t+11
2.122.352,64
-3.903,36
-3.903,36
0,00
2.122.352,64
0,00
-42.936,96
-42.936,96
12
t+12
2.122.352,64
-3.903,36
-3.903,36
0,00
2.122.352,64
0,00
-46.840,32
-46.840,32
13
t+13
2.122.352,64
-3.903,36
-3.903,36
0,00
2.122.352,64
0,00
-50.743,68
-50.743,68
14
t+14
2.122.352,64
-3.903,36
-3.903,36
0,00
2.122.352,64
0,00
-54.647,04
-54.647,04
15
t+15
2.122.352,64
-3.903,36
-3.903,36
0,00
2.122.352,64
0,00
-58.550,40
-58.550,40
16
t+16
2.122.352,64
-3.903,36
-3.903,36
0,00
2.122.352,64
0,00
-62.453,76
-62.453,76
17
t+17
2.122.352,64
-3.903,36
-3.903,36
0,00
2.122.352,64
0,00
-66.357,12
-66.357,12
18
t+18
2.122.352,64
-3.903,36
-3.903,36
0,00
2.122.352,64
0,00
-70.260,48
-70.260,48
19
t+19
2.122.352,64
-3.903,36
-3.903,36
0,00
2.122.352,64
0,00
-74.163,84
-74.163,84
20
t+20
2.122.352,64
-3.903,36
-3.903,36
0,00
2.122.352,64
0,00
-78.067,20
-78.067,20
21
t+21
2.122.352,64
-3.903,36
-3.903,36
0,00
2.122.352,64
0,00
-81.970,56
-81.970,56
22
t+22
2.122.352,64
-3.903,36
-3.903,36
0,00
2.122.352,64
0,00
-85.873,93
-85.873,93
23
t+23
2.122.352,64
-3.903,36
-3.903,36
0,00
2.122.352,64
0,00
-89.777,29
-89.777,29
24
t+24
2.122.352,64
-3.903,36
-3.903,36
0,00
2.122.352,64
0,00
-93.680,65
-93.680,65
25
t+25
2.122.352,64
-3.903,36
-3.903,36
0,00
2.122.352,64
0,00
-97.584,01
-97.584,01
26
t+26
2.122.352,64
-3.903,36
-3.903,36
0,00
2.122.352,64
0,00
-101.487,37
-101.487,37
27
t+27
2.122.352,64
-3.903,36
-3.903,36
0,00
2.122.352,64
0,00
-105.390,73
-105.390,73
28
t+28
2.122.352,64
-3.903,36
-3.903,36
0,00
2.122.352,64
0,00
-109.294,09
-109.294,09
29
t+29
2.122.352,64
-3.903,36
-3.903,36
0,00
2.122.352,64
0,00
-113.197,45
-113.197,45
30
t+30
2.122.352,64
-3.903,36
-3.903,36
0,00
2.122.352,64
0,00
-117.100,81
-117.100,81
31
t+31
2.122.352,64
-3.903,36
-3.903,36
0,00
2.122.352,64
0,00
-121.004,17
-121.004,17
32
t+32
2.122.352,64
-3.903,36
-3.903,36
0,00
2.122.352,64
0,00
-124.907,53
-124.907,53
33
t+33
2.122.352,64
-3.903,36
-3.903,36
0,00
2.122.352,64
0,00
-128.810,89
-128.810,89
Strana 47 od 92
34
t+34
2.122.352,64
-3.903,36
-3.903,36
0,00
2.122.352,64
0,00
-132.714,25
-132.714,25
35
t+35
2.122.352,64
-3.903,36
-3.903,36
0,00
2.122.352,64
0,00
-136.617,61
-136.617,61
36
t+36
2.122.352,64
-3.903,36
-3.903,36
0,00
2.122.352,64
0,00
-140.520,97
-140.520,97
37
t+37
2.122.352,64
-3.903,36
-3.903,36
0,00
2.122.352,64
0,00
-144.424,33
-144.424,33
38
t+38
2.122.352,64
-3.903,36
-3.903,36
0,00
2.122.352,64
0,00
-148.327,69
-148.327,69
39
t+39
2.122.352,64
-3.903,36
-3.903,36
0,00
2.122.352,64
0,00
-152.231,05
-152.231,05
40
t+40
2.122.352,64
-3.903,36
-3.903,36
0,00
2.122.352,64
0,00
-156.134,41
-156.134,41
41
t+41
2.122.352,64
-3.903,36
-3.903,36
0,00
2.122.352,64
0,00
-160.037,77
-160.037,77
42
t+42
2.122.352,64
-534.491,52
-3.903,36
-530.588,16
1.591.764,48
-530.588,16
-163.941,13
-694.529,29
43
t+43
1.591.764,48
-2.927,52
-2.927,52
0,00
1.591.764,48
-530.588,16
-166.868,65
-697.456,81
44
t+44
1.591.764,48
-2.927,52
-2.927,52
0,00
1.591.764,48
-530.588,16
-169.796,17
-700.384,33
45
t+45
1.591.764,48
-2.927,52
-2.927,52
0,00
1.591.764,48
-530.588,16
-172.723,69
-703.311,85
46
t+46
1.591.764,48
-2.927,52
-2.927,52
0,00
1.591.764,48
-530.588,16
-175.651,21
-706.239,37
47
t+47
1.591.764,48
-2.927,52
-2.927,52
0,00
1.591.764,48
-530.588,16
-178.578,73
-709.166,89
48
t+48
1.591.764,48
-533.515,68
-2.927,52
-530.588,16
1.061.176,32
-1.061.176,32
-181.506,25
-1.242.682,57
49
t+49
1.061.176,32
-1.951,68
-1.951,68
0,00
1.061.176,32
-1.061.176,32
-183.457,93
-1.244.634,25
50
t+50
1.061.176,32
-1.951,68
-1.951,68
0,00
1.061.176,32
-1.061.176,32
-185.409,61
-1.246.585,93
51
t+51
1.061.176,32
-1.951,68
-1.951,68
0,00
1.061.176,32
-1.061.176,32
-187.361,29
-1.248.537,61
52
t+52
1.061.176,32
-1.951,68
-1.951,68
0,00
1.061.176,32
-1.061.176,32
-189.312,97
-1.250.489,29
53
t+53
1.061.176,32
-1.951,68
-1.951,68
0,00
1.061.176,32
-1.061.176,32
-191.264,65
-1.252.440,97
54
t+54
1.061.176,32
-532.539,84
-1.951,68
-530.588,16
530.588,16
-1.591.764,48
-193.216,33
-1.784.980,81
55
t+55
530.588,16
-975,84
-975,84
0,00
530.588,16
-1.591.764,48
-194.192,17
-1.785.956,65
56
t+56
530.588,16
-975,84
-975,84
0,00
530.588,16
-1.591.764,48
-195.168,01
-1.786.932,49
57
t+57
530.588,16
-975,84
-975,84
0,00
530.588,16
-1.591.764,48
-196.143,85
-1.787.908,33
58
t+58
530.588,16
-975,84
-975,84
0,00
530.588,16
-1.591.764,48
-197.119,69
-1.788.884,17
59
t+59
530.588,16
-975,84
-975,84
0,00
530.588,16
-1.591.764,48
-198.095,53
-1.789.860,01
60
t+60
530.588,16
-531.564,00
-975,84
-530.588,16
0,00
-2.122.352,64
-199.071,37
-2.321.424,01
Strana 48 od 92
Klasa D1. – subordinacija
Obaveze prema poveriocu Klase D1 biće izmirene nakon izmirenja obaveza prema poveriocima
svih ostalih Klasa (subordinacija).
Klasa B. i Klasa C – izmirenje pre poĉetka primene Plana
Obaveze poverilaca iz Klase B. i Klase C biće izmirene pre poĉetka primene Plana, te će se u
skladu sa ĉl. 165 st. 10 Zakona o steĉaju smatrati da je Plan reorganizacije u ovim Klasama
usvojen.
U skladu sa navedenim, poverioci navedenih Klasa neće glasati o usvajanju Plana.
Propuštanje Duţnika da bilo koju od obaveza na plaćanje koje su ustanovljene ovim planom
u pogledu gore navedene dinamike izvrši o roku, pod uslovom da ni u narednih 60 dana po
dospeću takva obaveza ne bude u celosti izvršena prema svakom poveriocu prema kome je
ustanovljena, smatraće se steĉajnim razlogom u smislu ĉlana 173. Zakona o steĉaju.
Strana 49 od 92
VI. Osporena potraživanja i sporovi
OSPORENA POTRAŢIVANJA
R.B.
Poverilac (naziv/ime,
sedište/prebivalište i adresa)
Iznos osporenog potraţivanja
tuţba radi utvrđenja prava korišćenja na
zemljištu sa eventualnim tuţbenim zahtevom za
isplatu na ime neosnovanog obogaćenja
1
Grad Beograd
2
Bivši mali akcionari (ukupno
818)*
521.486.941
*tuţba za naknadu štete
3
Šekularac David. Beograd
568.591.500
tuţba radi isplate oznaĉenog iznosa
potraţivanja na ime izgubljenog profita u
periodu 1991-1995.godne
4
Bivši mali akcionari (ukupno
272)
156.127.062
tuţba za naknadu štete
5
JKP Beogradvode. Beograd
45.069.671
potraţivanje na ime komunalne takse za
korišćenje obale u poslovne svrhe
6
Grad Beograd
16.750.837
tuţba radi neosnovanog obogaćenja protiv
Luke "Beograd" i Centra Boban sa zahtevom za
isplatu naznaĉenog iznosa potraţivanja
7
Mandarić Niko i Obradović
Vojislav-bivši mali akcionari
2.756.420
tuţba za naknadu štete
8
Jokarić Nikola
500.000
tuţba radi vraćanja zaposlenog na rad sa
zahtevom za isplatu naknade štete u
naznaĉenom iznosu ukoliko bude vraćen na rad
9
AV Evolution d.o.o.. Beograd
248.857
tuţba radi neosnovanog obogaćenja sa
zahtevom za isplatu iznosa navedenog
potraţivanja
UKUPNO:
12.000.000.000
Razlog osporavanja
13.311.531.288
* Od dana pokretanja prethodnog steĉajnog postupka za usvajanje Unapred pripremljenog plana
reorganizacije do datuma dostavljanja izmenjene verzije Plana Sudu, sudski sporovi iz taĉaka 2. i
4. Tabele, pravnosnaţno su okonĉani u korist Predlagaĉa u finalnoj instanci.
Osporeno potraţivanje po osnovu spora sa Gradom Beogradom
Grad Beograd je dana 26.10.2010. godine Višem sudu u Beogradu podneo tuţbu radi utvrĊenja
prava korišćenja kojom je postavio eventualni tuţbeni zahtev traţeći da prvostepeni sud - ili utvrdi
pravo korišćenja na gradskom graĊevinskom zemljištu u korist Grada Beograda, na parcelama koje
se nalaze na KO Palilula, ili da obaveţe tuţenu Luku Beograd da Gradu, na ime neosnovanog
obogaćenja, isplati iznos od 12.000.000.000,00 dinara sa zakonskom zateznom kamatom do dana
podnošenja tuţbe. (Napomena: tuţbom su obuhvaćene parcele u površini od 209 ha, i to kako
parcele na kojima je nosilac prava korišćenja Luka „Beograd“, u površini od129 ha ili sukorisnik u
površini od 11,47 ha, tako i parcele drugih korisnika u površini od 68 ha,).
Strana 50 od 92
Istom tuţbom Grad je traţio i odreĊivanje privremene mere - zabrane otuĊenja, raspolaganja i
opterećenja, a naroĉito konverzije prava korišćenja u pravo svojine na katastarskim parcelama na
KO Palilula. Rešenjem Višeg suda u Beogradu usvojena je privremena mera koju je Grad Beograd
predloţio - osim u delu kojim se zabranjuje konverzija prava korišćenja u pravo svojine, i ista ostaje
na snazi do pravosnaţnog okonĉanja postupka.
U toku postupka Grad Beograd je izvršio proširenje tuţbenog zahteva na Republiku Srbiju kao
vlasnika parcela, tako da je u ovom sporu, pored Luke Beograd, tuţeni i Republika Srbija.
Imajući u vidu da je u toku prvostepenog postupka izvedena većina predloţenih dokaza, isti je u
završnoj fazi i u kratkom roku oĉekuje se njegovo okonĉanje.
U skladu sa time, Društvo će rezervisati posebna sredstva za poverioca Grad Beograd, u sluĉaju
da se ista naknadno pokaţu kao validna, Društvo će ista izmiriti u skladu sa odlukom nadleţnog
organa iz sredstava ostvarenih od prodaje imovine.
VII. Potraživanja po osnovu jemstva i uslovna potraživanja
Potraţivanje poverilaca po osnovu jemstva gde doĊe do dospeća obaveza prema glavnom
duţniku, kao i potraţivanja uslovih poverioca za koje nastupi odloţni uslov (za vreme trajanja
primene Plana), biće namirena na isti naĉin i pod istim uslovima kao potraţivanja drugih poverilaca
svake klase kojoj bi ti poverioci po osnovu jemstva odnosno uslovni poverioci pripadali da je do
dospeća obaveza prema osnovnom duţniku došlo, odnosno da je navedeni uslov nastupio pre
dana podnošenja Plana sudu.
POTRAŢIVANJA PO OSNOVU JEMSTVA I USLOVNA POTRAŢIVANJA
R.B.
Poverilac (naziv/ime,
sedište/prebivalište i adresa)
Iznos potraţivanja na dan
30.04.2013. (u RSD)
Vrsta
(J/U)
Opis uslova
1.016.981.529,00
J
jemstvo Luke Beograd za obavezu
Ladinvesta
1
PIRAEUS BANK AD
BEOGRAD
2
BANCA INTESA
165.813.900,00
J
jemstvo Luke Beograd za obavezu
GreenVillage-a
3
RAIFFEISEN LEASING
110.339.732,22
J
jemstvo Luke Beograd za obavezu
Gradienta
U
Pravo nesaglasnost akcionara na
isplatu od strane Društva ili prava na
prodaju akcija u skladu sa
odredbama zakona kojim se uređuje
materija privrednih društava, trţišta
kapitala ili preuzimanja
4
Nesaglasni akcionari*
Neodređena a odrediva
obaveza
Strana 51 od 92
* U svrhu realizacije ovog Plana, pod pojmom „Nesaglasni akcionari“ podrazumevaće se lica koja
su akcionari Predlagaĉa a koja svojstvo poverioca stiĉu po osnovu primene ĉl. 474 - 476. Zakona o
privrednim društvima (ili drugog propisa koji reguliše navedenu materiju) a u toku trajanja primene
Plana.
Plan reorganizacije sam po sebi ne predstavlja odluku o zakljuĉenju konkretnog pravnog posla
raspolaganja imovinom, već predstavlja osnov za obavezu na donošenje odluke o raspolaganju
nakon poĉetka primene Plana. S tim u vezi, moguće je da će Predlagaĉ u toku primene Plana
doneti odluku o raspolaganju imovnom ĉija će realizacija stvoriti uslove za primenu instituta „pravo
nesaglasnog akcionara na otkup akcija“.
Uzimajući u obzir sve navedeno, nesaglasni akcionari koji to svojstvo steknu tokom trajanja
primene Plana biće izmireni na isti naĉin i pod istim uslovima kao i ostali poverioci klase kojoj bi
pripadali da su to svojstvo stekli pre poĉetka primene Plana, odnosno biće izmireni na isti naĉin i
pod istim uslovima kao i ostali poverioci Klase D.
VIII. Prodaja imovine
A.
Detaljan pregled nepokretnosti u svojini duţnika koje će biti ponuđene na prodaju
Strana 52 od 92
A.1. DETALJAN PREGLED SVIH NEPOKRETNOSTI, U SVOJINI DUŢNIKA, KOJE ĆE BITI PONUĐENE NA PRODAJU
Detaljan usaglašeni pregled svih nepokretnosti u vlasništvu Duţnika, prikazan u tabeli u nastavku, izraĊen je na bazi poslednje sveobuhvatne procene vrednosti
imovine Duţnika, zakljuĉno sa 25.07.2013.godine:
Naziv objekta
PROSTORNA CELINA 2
KO STARI GRAD
2.1. Upravna zgrada
2.1. Šalter sala
2.4. Skladište 1 - Zona A
2.3. Skladište 2 - Zona A
2.2. Graniĉni prelaz
2.5. Baraka špediteri
Kat.
parc.
14/1
14/1
14/1
14/1
14/1
Br. Obj.
1
2
3
4
Građ.
Površina
(kvm)
4.866
1.411
17.085
Renta
(EUR/kvm)
Zauzetost
Stopa
kapitalizac
Prist. Kapit.
Prinosa (EUR)
Prodajna
cena po kvm
Prist. Trţ.
Transakc.
(EUR)
Trţišna
vrednost
(EUR)
Likvidaciona
cena (EUR)
Građevinska
vrednost
(EUR)
95%
95%
95%
95%
95%
80%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
11,0%
3.605.706
1.286.832
7.790.760
3.516.387
83.448
57.600
750
900
500
450
600
450
3.649.500
1.269.900
8.542.500
3.965.850
73.200
59.400
3.627.603
1.278.366
8.166.630
3.741.119
78.324
58.500
2.902.082
1.022.693
6.533.304
2.992.895
62.659
46.800
1.946.400
705.500
8.542.500
4.406.500
48.800
26.400
14/1
5*
7*
8.813
122
132
6,5
8,0
4,0
3,5
6,0
5,0
16/2
16/1
2789/1
2789/1
2790/2
2790/2
2790/2
16/3
16/3
16/3
16/3
16/3
16/3
1
1
2
1
3
2
1
1
-
4.182
1.016
414
1.439
1.580
5.720
3.008
42.835
2.400
2.250
282
21
5
6,0
5,0
5,0
5,0
6,0
6,0
5,0
3,5
1,0
0,7
3,5
4,0
0,5
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
95%
80%
80%
90%
90%
80%
10,5%
10,5%
10,5%
10,5%
10,5%
10,5%
10,5%
10,0%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
2.294.126
464.457
189.257
657.829
866.743
3.137.829
1.375.086
17.091.165
192.000
126.000
88.830
7.560
200
550
500
500
500
550
550
550
450
100
70
350
400
50
2.300.100
508.000
207.000
719.500
869.000
3.146.000
1.654.400
19.275.750
240.000
157.500
98.700
8.400
250
2.297.113
486.229
198.129
688.664
867.871
3.141.914
1.514.743
18.183.458
216.000
141.750
93.765
7.980
225
1.837.690
388.983
158.503
550.931
694.297
2.513.531
1.211.794
14.546.766
172.800
113.400
75.012
6.384
180
1.672.800
406.400
165.600
575.600
632.000
2.288.000
1.203.200
14.992.250
480.000
157.500
84.600
7.350
250
2/1
4/2
1
1*
5.231
1.679
3,5
2,5
90%
80%
10,0%
10,5%
1.977.318
383.771
400
250
2.092.400
419.750
2.034.859
401.761
1.627.887
321.409
1.307.750
167.900
PROSTORNA CELINA 3
KO STARI GRAD
3.1. Ĉeona hala 2
3.1. Ĉeona 2 - nadstrešnica
3.1. Ĉeona 2 - nadstrešnica
3.3. Ĉeona 1 - nadstrešnica
3.1. Ĉeona hala 2
3.3. Ĉeona hala 1
3.2. Ĉeone - aneks
3.10. Metalci
3.20. Aneks metalci
3.21. Nadstrešnica metalci
3.22. Skladište 22
3.32. - portirnica
3.52. Boks za plinske boce
KO PALILULA
3.4. Stari matrez
3.12. Plavi magacin
Strana 53 od 92
3.12. Plavi magacin
3.48. Nastrešn. uz 3.12.
3.11. Baraka Kosjerić
3.45. Granexport (idealni deo)
3.43. C Market
3.13. Hartija 1
3.16. Kolska vaga 50t
3.26. Enigma Idea
3.14. Bregova nadstrešnica
3.30. Bregava baraka
3.31. Drvena nadstrešnica
3.15. Poslovna zgrada
3.17. Skladište sa kancelarijom
3.17. Skladište sa kancelarijom
3.18. Hangar Soko
3.19. Nadstrešnica Halkum
3.9. Kuĉica za vagu
3.51. Trafostanica
3.8. Dunav 3
3.6. Metalni hangar 2
3.7. Metalni hangar 1
3.5. Metalni hangar 3
5/1
4/2
4/5
4/5
6/10
6/10
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
6/14
6/7
6/7
6/7
6/2
6/2
14/1
6/2
6/2
6/2
2*
2
1
1
2
6,7
2*
1*
4*,5*
1*
4*
1
2*
1*
3*
2*
3*
4*
79
130
599
9.982
7.480
4.327
20
480
573
21
100
91
270
280
443
270
34
12
2.000
298
297
288
2,5
0,5
8,0
3,0
4,0
3,0
3,0
2,0
1,3
3,0
0,5
5,0
3,5
3,5
2,0
80%
70%
80%
75%
90%
75%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
10,5%
12,0%
10,5%
10,5%
10,0%
10,0%
10,0%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
11,0%
11,0%
11,0%
18.057
4.550
438.126
2.566.800
3.231.360
1.168.290
6.480
86.400
67.041
5.670
4.500
40.950
92.782
96.218
86.989
250
50
400
300
400
300
300
200
150
300
50
400
350
350
300
19.750
6.500
239.600
2.994.600
2.992.000
1.298.100
6.000
96.000
85.950
6.300
5.000
36.400
94.500
98.000
132.900
18.904
5.525
338.863
2.780.700
3.111.680
1.233.195
6.240
91.200
76.496
5.985
4.750
38.675
93.641
97.109
109.945
3,0
2,0
90%
90%
11,0%
10,0%
79.527
7.344
300
300
81.000
10.200
80.264
8.772
15.123
4.420
271.090
2.224.560
2.489.344
986.556
4.992
63.840
53.547
4.190
3.325
27.073
74.913
77.687
87.956
64.211
7.018
0,0
3,5
1,0
1,0
1,0
95%
95%
95%
95%
95%
12,0%
11,5%
12,0%
12,0%
12,0%
0
693.913
28.310
28.215
27.360
0
300
100
100
100
0
600.000
29.800
29.700
28.800
0
646.957
29.055
28.958
28.080
0
452.870
20.339
20.270
19.656
7.900
5.200
119.800
2.295.860
2.244.000
951.940
4.400
105.600
17.190
2.100
1.000
22.750
54.000
56.000
44.300
13.500
3.400
3.000
560.000
14.900
14.850
14.400
2786/2
2786/1
2786/1
2786/1
2786/1
2786/1
2786/1
1*
8*
9*
10*
7*
6*
11*
440
167
351
133
306
218
122
2,0
2,5
1,5
0,5
2,0
1,0
1,0
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
83.600
39.663
50.018
6.318
58.140
20.710
11.590
200
250
150
50
200
100
100
88.000
41.750
52.650
6.650
61.200
21.800
12.200
85.800
40.706
51.334
6.484
59.670
21.255
11.895
60.060
28.494
35.934
4.539
41.769
14.879
8.327
88.000
41.750
52.650
5.320
61.200
21.800
8.540
29/9
6229
-
301
58
2,0
2,0
95%
95%
12,0%
12,0%
57.190
11.020
200
200
60.200
11.600
58.695
11.310
41.087
7.917
60.200
11.600
14/1
5*
334
2,5
90%
12,0%
75.150
200
66.800
70.975
49.683
66.800
PROSTORNA CELINA 4
KO STARI GRAD
4.16. Skladište
4.17. Poslovna zgrada
4.18. Metalno skladište
4.19. Nadstrešn poluzatvor
4.13. Podno skladište
4.12. Podno skladište
4.15. Nadstrešn zatvorena
KO PALILULA
4.14. Podno skladište
4.14. Podno skladište
PROSTORNA CELINA 5
KO PALILULA
5.8. Metalni objekat
Strana 54 od 92
5.9. Kućica za vagu
5.38. Mokri ĉvor
5.15. Sanitarni obj., kotlarnica
5.2. Skladište B
5.7. Portirnica
5.1. Baraka
5.13. Objekat uz obalu
5.3. Baraka hauzmajstor
5.4. Baraka hauzmajstor
5.6. Trafostanica
5.32. Objekat L12 (deo)
5.24. Objekat L5 (deo)
5.25. Objekat L6 (deo)
5.11. Objekat L2
5.19. Upravna zgrada
5.14. Objekat L1
5.27. Objekat L7 (deo)
5.12. Baraka
6/1
6/1
6/1
7/13
7/13
7/13
7/13
7/13
7/13
7/13
7/25
7/25
7/25
7/25
7/25
7/25
7/25
7/25
4*
2*
1
8*
2*
10*
3*
5*
7*
3
15
14
7*
17
10
2
21*
24
5
286
5.168
17
300
4
263
206
36
779
428
421
2.232
280
2.037
597
60
2,0
2,0
2,0
4,0
4,0
4,0
1,0
5,0
5,0
0,0
4,0
3,5
3,5
2,5
5,0
3,6
3,5
3,0
90%
90%
80%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
12,0%
12,0%
12,0%
10,0%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
10,0%
12,0%
4.320
900
45.760
2.356.608
6.460
114.000
380
124.925
97.850
0
355.224
170.772
167.979
636.120
159.600
835.985
238.203
17.100
200
200
200
500
400
350
150
400
400
0
500
450
450
300
600
450
450
300
4.800
1.000
57.200
2.584.000
6.800
105.000
600
105.200
82.400
0
389.500
192.600
189.450
669.600
168.000
916.650
268.650
18.000
4.560
950
51.480
2.470.304
6.630
109.500
490
115.063
90.125
0
372.362
181.686
178.715
652.860
163.800
876.317
253.427
17.550
3.192
665
36.036
1.976.243
4.641
76.650
343
80.544
63.088
0
297.890
145.349
142.972
522.288
131.040
701.054
202.741
12.285
4.800
1.000
57.200
2.067.200
4.250
90.000
400
97.310
76.220
9.000
272.650
149.800
147.350
781.200
98.000
712.950
208.950
12.000
14/2
7/6
7/6
7/6
7/6
7/6
7/6
7/6
7/6
7/6
7/6
7/6
7/6
7/6
7/6
7/6
7/6
7/6
1*
12*
35*
27*
1*
10*
11*
23*
73*
19*
2*
42*
47*
33*
30*
74*
16*
321
603
246
327
1.650
1.500
1.500
380
11
283
1.324
319
125
273
117
315
8
441
3,0
2,5
2,5
2,5
3,0
2,5
2,5
1,0
0,0
1,2
2,0
2,0
2,0
2,5
1,0
2,5
0,0
2,5
90%
90%
90%
90%
95%
95%
95%
95%
95%
90%
95%
95%
95%
80%
80%
80%
95%
80%
11,5%
11,5%
11,5%
11,5%
11,5%
11,5%
11,5%
11,5%
12,0%
12,0%
11,5%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
90.438
141.574
57.757
76.774
490.696
371.739
371.739
37.670
0
30.564
262.497
60.610
23.750
54.600
9.360
63.000
0
88.200
350
300
300
300
350
300
300
100
0
150
250
250
250
250
100
250
0
250
112.350
180.900
73.800
98.100
577.500
450.000
450.000
38.000
0
42.450
331.000
79.750
31.250
68.250
11.700
78.750
0
110.250
101.394
161.237
65.778
87.437
534.098
410.870
410.870
37.835
0
36.507
296.749
70.180
27.500
61.425
10.530
70.875
0
99.225
70.976
112.866
46.045
61.206
373.868
287.609
287.609
26.484
0
25.555
207.724
49.126
19.250
42.998
7.371
49.613
0
69.458
96.300
150.750
61.500
81.750
495.000
450.000
450.000
30.400
2.750
33.960
238.320
70.180
27.500
54.600
11.700
63.000
1.600
88.200
PROSTORNA CELINA 6
KO PALILULA
6.16. Podno skladište
6.15. Podno skladište
6.14. Podno skladište
6.13. Podno skladište
6.72. Visokoreg mag. Eurosal
6.7. Proizvodna hala Eurosal
6.7. Proizvodna hala Eurosal
6.73. Podno skladište Eurosal
6.74. Trafostanica
6.1. Podno skladište
6.2. Visoko podno skladište
6.6. Skladište
6.6. Skladište
6.5. Visoko podno skladište (deo)
6.79. Zatvorena nadstrešnica
6.9. Podno skladište (deo)
6.75. Trafostanica
6.8. Podno skladište
Strana 55 od 92
6.10. Podno skladište
6.12. Skladište sa posl prostor
6.19. Drvena baraka
6.20. Podno skladište
6.21. Kućica za vagu
6.23. Drvena baraka
6.22. Prodajni prostor
6.24 Podno skladište
6.25. Zatvorena nadstrešnica
6.26. Poslovna zgrada
6.27. Skladište
6.83. Nadstrešnica zatvorena
6.92. Tri nadstrešnice
6.94. Nadstrešnica
6.95. Nadstrešnica
6.96. Nadstrešnica
6.28. Skladište - nadstrešnica
6.29. Posl zgrada i skladište
6.81. Nadstešnica za kola
6.63. Nadstrešnica otvorena
6.80. Zatvorena nadstrešnica
6.30. Posl zgrada i skladište
6.31. Poslovna zgrada
6.32. Radionica-magacin
6.33. Radionica-magacin
6.35. Drvena baraka
6.34. Magacin
6.34. Magacin
6.34. Magacin
6.36. Drvena baraka
6.37. Metalna nadstrešnica
6.88. Metalna nadstrepnica
6.40. Poluotvoreni magacin
6.41. Montaţna baraka
6.42. Magacin
6.43. Podno skladište
6.38. Magacin poluotvoren
6.38. Magacin poluotvoren
6.39. Magacin poluotvoren
7/6
7/6
7/6
7/6
7/6
7/6
7/6
7/6
7/6
7/6
7/6
7/6
7/6
7/6
7/6
7/6
7/6
7/6
7/6
7/6
7/6
7/6
7/6
7/6
7/6
7/6
7/6
7/6
7/6
7/6
7/6
7/6
7/6
7/6
7/6
7/6
7/6
7/32
7/6
9*
32*
60*
28*
66*
20*
20*
18*
29*
44*
41*
40*
17*
37*
58*
68*
67*
62*
6*
54*
43*
59*
31*
22*
45*
26*
13*
53*
49*
49*
759
277
51
576
35
51
385
743
733
151
211
207
120
75
65
27
800
487
40
861
59
233
56
30
31
49
996
74
184
51
290
140
385
145
341
592
79
57
87
3,0
3,5
2,0
2,5
2,0
3,0
3,0
2,0
2,5
3,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
3,0
2,0
2,0
2,0
2,5
2,5
2,5
2,5
3,0
1,5
1,5
1,5
3,0
1,2
1,2
1,5
3,0
1,2
1,2
1,0
1,0
1,0
90%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
90%
90%
90%
90%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
12,0%
11,5%
12,0%
11,5%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
204.930
96.107
9.690
142.748
6.650
14.535
109.725
141.170
174.088
50.208
30.068
29.498
17.100
10.688
9.263
3.848
114.000
138.795
7.600
163.590
11.210
52.425
12.600
6.750
6.975
13.965
141.930
10.545
26.220
14.535
33.060
15.960
54.863
41.325
38.874
67.488
7.505
5.415
8.265
350
400
200
250
200
300
350
250
300
350
200
170
170
170
170
170
200
300
200
200
200
250
250
250
250
300
150
150
150
300
150
150
170
300
150
150
100
100
100
265.650
110.800
10.200
144.000
7.000
15.300
134.750
185.750
219.900
52.850
42.200
35.190
20.400
12.750
11.050
4.590
160.000
146.100
8.000
172.200
11.800
58.250
14.000
7.500
7.750
14.700
149.400
11.100
27.600
15.300
43.500
21.000
65.450
43.500
51.150
88.800
7.900
5.700
8.700
235.290
103.453
9.945
143.374
6.825
14.918
122.238
163.460
196.994
51.529
36.134
32.344
18.750
11.719
10.156
4.219
137.000
142.448
7.800
167.895
11.505
55.338
13.300
7.125
7.363
14.333
145.665
10.823
26.910
14.918
38.280
18.480
60.156
42.413
45.012
78.144
7.703
5.558
8.483
164.703
72.417
6.962
100.362
4.778
10.442
85.566
114.422
137.896
36.070
25.294
22.641
13.125
8.203
7.109
2.953
95.900
99.713
5.460
117.527
8.054
38.736
9.310
4.988
5.154
10.033
101.966
7.576
18.837
10.442
26.796
12.936
42.109
29.689
31.508
54.701
5.392
3.890
5.938
189.750
83.100
6.120
115.200
6.300
7.650
96.250
96.590
73.300
37.750
31.650
16.560
9.600
6.000
5.200
2.160
120.000
97.400
2.800
86.100
5.900
23.300
5.600
3.000
3.100
5.880
99.600
7.400
18.400
6.120
29.000
14.000
38.500
17.400
34.100
59.200
3.950
2.850
4.350
Strana 56 od 92
6.39. Magacin poluotvoren
6.64. Sanitarni ĉvor
6.89. Nadstrešnica zatvorena
6.90. Nadstrešnica
6.44. Magacin drveni
6.45. Poslovni objekat
6.46. Magacin
6.47. Magacin
6.59. Metalni magacin
6.61. Nadstrešnica
6.62. Zatvorena nadstrešnica
6.91. Nadstrešnica
6.58. Drvena baraka
6.57. Magacin sa posl prostor
6.60. Limeno skladište
6.67. Devena nadstrešnica
6.55. Magacin robe
6.51. Metalni hangar
6.53. Metalni hangar
6.56. Servis
7/32
7/32
7/32
7/32
7/32
7/32
7/32
7/32
14/1
14/1
14/1
14/1
14/1
14/1
14/1
14/1
7/32
14/1
14/1
14/1
48*
1*
15*
9*
4*
15*
16*
11*
6*,10*
14*
3*
12*
13*
7*
80
8
26
85
474
83
150
563
97
185
214
60
49
270
227
61
437
447
441
327
1,0
0,5
1,2
1,0
1,2
2,5
2,0
1,5
1,5
1,2
1,5
1,2
2,0
2,0
1,5
0,5
3,5
1,5
1,5
2,0
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
95%
90%
90%
95%
95%
95%
95%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
11,5%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
11,5%
12,0%
12,0%
12,0%
7.600
380
2.964
8.075
54.036
20.570
28.500
80.228
13.823
21.090
30.495
6.840
9.310
51.300
30.645
2.745
151.620
63.698
62.843
62.130
100
50
100
100
120
250
200
150
150
120
150
120
200
180
150
50
350
150
150
200
8.000
400
2.600
8.500
56.880
20.750
30.000
84.450
14.550
22.200
32.100
7.200
9.800
48.600
34.050
3.050
152.950
67.050
66.150
65.400
7.800
390
2.782
8.288
55.458
20.660
29.250
82.339
14.186
21.645
31.298
7.020
9.555
49.950
32.348
2.898
152.285
65.374
64.496
63.765
5.460
273
1.947
5.801
38.821
14.462
20.475
57.637
9.930
15.152
21.908
4.914
6.689
34.965
22.643
2.028
106.600
45.762
45.147
44.636
4.000
320
2.080
4.250
28.440
16.600
25.500
67.560
11.640
18.500
21.400
6.000
9.800
48.600
34.050
3.050
109.250
44.700
44.100
32.700
24/1
24/1
24/1
24/1
24/1
29/2
24/1
24/1
24/1
24/1
24/1
24/1
24/1
24/1
127/1
127/1
6*
7*
5*
11*
43*
3*
8*
10*
9*
4*
1
2
19*
23*
291
261
60
327
62
87
231
55
140
171
177
164
10.800
5.207
35
173
2,0
2,0
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,5
3,0
2,0
1,0
95%
95%
90%
90%
90%
90%
90%
95%
95%
95%
95%
95%
85%
80%
80%
80%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
10,0%
10,5%
12,0%
12,0%
55.290
49.590
8.100
44.145
8.370
11.745
31.185
0
0
0
0
0
3.855.600
1.428.206
5.600
13.840
200
200
150
150
150
150
150
0
0
0
0
0
400
300
200
100
58.200
52.200
9.000
49.050
9.300
13.050
34.650
0
0
0
0
0
4.320.000
1.562.100
7.000
17.300
56.745
50.895
8.550
46.598
8.835
12.398
32.918
0
0
0
0
0
4.087.800
1.495.153
6.300
15.570
39.722
35.627
5.985
32.618
6.185
8.678
23.042
0
0
0
0
0
3.270.240
1.196.122
4.410
10.899
58.200
52.200
4.800
26.160
4.960
6.960
18.480
5.500
14.000
17.100
17.700
16.400
2.916.000
1.145.540
5.250
13.840
PROSTORNA CELINA 7
KO PALILULA
7.1. Podno skladište
7.2. Podno skladište
7.60. Podno skladište
7.3. Podno skladište
7.4. Podno skladište
7.4. Podno skladište
7.5. Podno skladište
7.61. Šupa stanara
7.33. Objekat stanara
7.34. Objekaat stanara
7.35. Objekat stanara
7.36. Objekat stanova
7.6. Skladište tekstil robe
7.7. Stara tehnohemija
7.8. Poslovno skladišni prostor
7.8. Zatvorena nadstrešnica
Strana 57 od 92
7.9. Poslovna zgrada
7.10. Podno skladište
7.11. Drvena nadstrešnica
7.13. Prodavnica autodelova
7.12. Metalno skladište
7.14. Drvena baraka
7.54. Mokri ĉvor
7.15. Metalna nadstrešnica
7.15. Metalna nadstrešnica
7.16. Metalna nadstrešnica
7.16. Metalna nadstrešnica
7.25. Magacin
7.26. Poslovni prostor
7.29. Zidana stambena zgrada
7.28. Zidana stambena zgrada
7.44. Zidana stambena zgrada
7.30. Stolarska radionica
7.20. Zidana stambena zgrada
7.20. Zidana stambena zgrada
7.21. Zidana stambena zgrada
7.21. Zidana stambena zgrada
7.22. Zidana stambena zgrada
7.22. Zidana stambena zgrada
7.23. Zidana stambena zgrada
7.18. Skladište
7.19. Podno skladište
7.31. Auto radionica
7.32. Tehniĉka radionica
7.50. Magacin
7.39. Magacin sa mokrim ĉvor.
7.63. Kotlarnica
7.49. Zidana stambena zgrada
127/1
127/1
127/1
127/1
127/1
127/1
127/1
127/65
127/1
127/1
127/69
127/68
127/68
127/68
127/68
127/68
127/68
127/1
127/69
127/1
127/69
127/69
127/1
127/68
127/1
127/1
127/68
127/68
127/68
30/14
127/1
127/1
3*
16*
13*
1*
1*
10*
21*
1*
25*
15*,24*
1*,2*
2*
11*
4*
3*
13*
2*
4*
7*
5*
3*
9*
5*
14*
17*
12*
14*
1,3,4*
22*
18*
226
167
395
256
138
51
11
309
44
247
207
182
45
121
125
42
322
234
18
129
13
34
74
105
382
127
401
458
36
52
8
59
2,0
1,0
0,5
2,5
1,0
2,5
0,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2,5
2,5
0,0
0,0
0,0
1,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1,5
1,5
2,0
2,0
1,0
1,0
0,0
0,0
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
90%
90%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
90%
90%
80%
80%
80%
80%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
36.160
13.360
15.800
51.200
11.040
10.200
440
37.080
5.280
29.640
24.840
40.950
10.125
0
0
0
38.640
0
0
0
0
0
0
0
45.840
15.240
72.180
82.440
2.880
4.160
0
0
200
100
50
250
100
250
50
120
120
120
120
250
250
0
0
0
140
0
0
0
0
0
0
0
140
140
200
200
100
100
0
0
45.200
16.700
19.750
64.000
13.800
12.750
550
37.080
5.280
29.640
24.840
45.500
11.250
0
0
0
45.080
0
0
0
0
0
0
0
53.480
17.780
80.200
91.600
3.600
5.200
0
0
40.680
15.030
17.775
57.600
12.420
11.475
495
37.080
5.280
29.640
24.840
43.225
10.688
0
0
0
41.860
0
0
0
0
0
0
0
49.660
16.510
76.190
87.020
3.240
4.680
0
0
28.476
10.521
12.443
40.320
8.694
8.033
347
25.956
3.696
20.748
17.388
30.258
7.481
0
0
0
29.302
0
0
0
0
0
0
0
34.762
11.557
53.333
60.914
2.268
3.276
0
0
33.900
13.360
11.850
51.200
13.800
10.200
330
30.900
4.400
24.700
20.700
36.400
9.000
12.100
12.500
4.200
45.080
23.400
1.800
12.900
1.300
3.400
7.400
10.500
53.480
17.780
72.180
68.700
3.600
5.200
1.600
5.900
7/32
7/32
7/32
7/32
28*
36*
25*
-
12
336
24
8
0,0
1,5
0,5
0,5
80%
90%
80%
80%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
0
45.360
960
320
0
150
50
50
0
50.400
1.200
400
0
47.880
1.080
360
0
33.516
756
252
3.000
40.320
1.200
400
PROSTORNA CELINA 8
KO PALILULA
8.6. Trafostanica
8.7. Baraka
8.4. Portirnica
8.5. Kucica za vagu
Strana 58 od 92
8.9. Urusen objekat
8.8. Sruseni objekat
8.17. Mokri ĉvor
8.16. Kotlarnica
8.15. Bunker za pumpu
8.18. Nadstrešnica sa kanalom
8.11. Garaţa
8.10. Aneks magacin
8.12. Radionica sa kanalima
8.12. Radionica sa kanalima
8.13. Radionica sa kanalima
8.14. Magacin
8.19. Poslovna zgrada nova
8.19. Poslovna zgrada nova
8.1. Portirnica
8.3. Magacin
8.22. Urušeni objekat
8.21. Magacin
8.20. Poslovni objekat prizemlje
7/32
7/32
7/5
7/5
7/5
7/33
7/32
7/32
7/32
7/4
7/4
7/4
7/4
5111/1
7/32
7/32
7/32
7/32
7/32
1*
46*
46*
1*
1*
1*
-
13
10
47
13
66
13
24
119
276
507
189
150
298
11
77
42
289
119
0,0
0,0
0,0
0,0
0,5
0,5
0,5
1,0
1,2
1,2
1,2
1,5
3,5
3,5
1,0
1,0
0,0
1,2
4,0
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
90%
90%
80%
80%
80%
90%
90%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
11,5%
11,5%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
0
0
0
0
520
2.640
520
1.920
11.424
26.496
48.672
22.680
49.304
97.951
880
6.160
0
31.212
42.840
0
0
0
0
50
50
50
100
120
120
120
150
350
350
100
100
0
150
400
0
0
0
0
650
3.300
650
2.400
14.280
33.120
60.840
28.350
52.500
104.300
1.100
7.700
0
43.350
47.600
0
0
0
0
585
2.970
585
2.160
12.852
29.808
54.756
25.515
50.902
101.126
990
6.930
0
37.281
45.220
0
0
0
0
351
1.782
351
1.296
7.711
17.885
32.854
15.309
30.541
60.675
594
4.158
0
22.369
27.132
0
0
1.000
9.400
1.300
2.640
780
2.400
14.280
33.120
60.840
28.350
60.000
119.200
1.100
7.700
0
34.680
47.600
12/12
12/12
12/1
12/12;1
12/12;1
12/12;1
12/12
3*
2*
52
118
78
140
144
173
41
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
90%
90%
90%
90%
90%
90%
90%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
12,0%
11.700
26.550
17.550
31.500
32.400
38.925
9.225
250
250
250
250
250
250
250
13.000
29.500
19.500
35.000
36.000
43.250
10.250
12.350
28.025
18.525
33.250
34.200
41.088
9.738
7.410
16.815
11.115
19.950
20.520
24.653
5.843
10.400
23.600
15.600
28.000
28.800
34.600
8.200
PROSTORNA CELINA 9
KO STARI GRAD
9.25. Poslovni objekat
9.27. Magacin
9.90. Magacin
9.91. Magacin
9.92. Magacin
9.93. Magacin
9.94. Magacin
Napomena koja se odnosi na celinu 2:
Objekti sagraĊeni na katastarskoj parceli 14/1 KO Stari grad, i to zgrada poslovnih usluga administrativna zgrada, broj dela parcele pod zgradom 1, na adresi
Ţorţa Klemansoa 35 i zgrada poslovnih usluga šalter sala, broj dela parcele pod zgradom 2, na adresi Ţorţa Klemansoa 37, su predmet sudskog spora koji se
Strana 59 od 92
pred Prvim osnovnim sudom u Beogradu pod brojem 13 P 46089/10 vodi izmeĊu Republike Srbije, Ministarstvo finansija i privrede-Uprave carina kao tuţioca i
Luke „Beograd“ a.d., kao tuţenog.
Strana 60 od 92
A.1.1PREGLED NEOPTEREĆENE IMOVINE(NEOPTEREĆENI UKNJIŢENI OBJEKTI) – Luka „Beograd“:
Red.b
r.
1.
2.
3.
Nazivobjekta
L-7-2 (perihard)
L-12-2(studio s&m)
L-5-2(kreativni centar)
Procenjena trţišna
vrednost u EUR
(„CBRE“)
Oznaka
objekta
u
UPPRu
Površina u m2
Katastarska parcela
Vlasnik
597
7/25KO Palilula
253.427
5.27
Luka „Bgd“
779
7/25KO Palilula
372.362
5.32
Luka „Bgd“
428
7/25KO Palilula
181.686
5.24
Luka „Bgd“
4.
Upravna zgrada – objekat 17
280
7/25KO Palilula
163.800
5.19
Luka „Bgd“
5.
Podno skladište
443
6/7KO Palilula
109.945
3.18
Luka „Bgd“
6.
C market
7.480
6/10KO Palilula
3.111.680
3.43
Luka „Bgd“
7.
Hartija 1
4.327
6/10KO Palilula
1.233.195
3.13
Luka „Bgd“
8.
Granexport
9.982
4/5KO Palilula
2.780.700
3.45
Luka „Bgd“
9.
Baraka Kosjerić
599
4/5KO Palilula
338.863
3.11
Luka „Bgd“
10.
Kućica za vagu i zgrada uz
kolsku vagu
79(oba objekta)
4/4KO Palilula
6.240(oba objekta)
3.16
Luka „Bgd“
11.
Šalter sala –
1.411
14/1KO Stari grad
1.278.366
2.01
Postoji sudski spor u pogledu
vlasništva nad objektom Luka
„Bgd“ – Uprava carina
Ukupno:
26.405
9.830.264
Strana 61 od 92
A.1.2. PREGLEDNEOPTEREĆENE OSTALEIMOVINE:
Red.b
r.
Vrsta imovine
Površina
Vlasnik imovine
1.
KompleksBVK:objekti
izemljište
Objekti 41.589m2i
zemljište oko 8 ha
BVK-GRADNJA AD
2.
Zemljište – Bubanj potok
21 ha 65 ari 24 m2
Drum Creek doo
3.
Zemljište u Šimanovcima
19 ha 84 ari 53 m2
Lumaco doo
4.
Zemljište „Mali Kalenić“
3 ha 43 ari71 m2
Objekat-ETR-20.748 m2
Potencijalna „Pumpa“(Luka
5.
apovršina zemljišta
Petrol)
iznosi5 ha 79 ari 13 m2
Ĉine ga 4 pristana,
pomoćni pristan i
6.
Pristanište na Savi
pristupni most. Pristani
ĉine kompoziciju duţine
200 metara
*nije bila predmet procene od strane „CBRE“
Luka„Bgd“
Luka Petroldoo
Luka „Bgd“
Procenjena trţišna
vrednost Imovine*
Napomena
Vopextrade doo je jedini
akcionar u privrednom
društvuBVK-GRADNJA
(100% akcija)
Posebna napomena
Preostali deo od8.394 m2
Objekataje pod
hipotekomPiraeus Banke,
Poreske uprave i
Gradske uprave Bgd
Lumaco doo je vlasnik
100% udela u privrednom
društvu Drum Creek doo
Luka „Bgd“ je vlasnik
100% udela u privrednom
društvu Lumaco doo
Luka „Bgd“ je vlasnik
100% udela u privrednom
društvu Luka Petrol doo
-
Strana 62 od 92
A.1.3. PREGLEDOPTEREĆENE IMOVINE, OPTEREĆENI (HIPOTEKOVANI) OBJEKTI – za kredite Luke „Beograd“:
PREGLED OBJEKATA ZALOŽENIH U KORIST BANAKA PO KREDITIMA LUKE NA DAN 30.04.2013.
Red
ni
broj
1
2
3
4
Banka poverilac
PIRAEUS BANK
LONDON
KOMERCIJALNA
BANKA
KOMERCIJALNA
BANKA
BANCA INTESA
Ukupan iznos
potraţivanja na dan
30.04.2013. (RSD)
2.485.419.502,87
859.916.344,10
401.325.053,01
341.565.970,02
Ukupan iznos
potraţivanja na
dan 30.04.2013.
(EUR)
Oznaka objekta
u listu nepokretnosti
Vlasnik
objekta
prema
vlasniĉk
om listu
Površin
a
objekta
m2
Katastarska
parcela
Procenjena
vrednost
objekta
Datum
procene
Procenitelj
Trţišna
vrednost
objekta iz
drafta
procene
CBRE od
16.08.2013.
Metalci
Objekat 1-zgrada
poslovnih usluga,
magacin za metalnu
robu-10 lamela
Luka
42.046
16/3 KO Stari
grad
22.400.000 €
30.12.2010.
CB
Richard
Ellis
18.183.458 €
Skladište
1 Zona A
Objekat 3 - pomoćna
zgrada javno skladište
Luka
17.195
14/1 KO Stari
grad
10.100.000 €
30.12.2010.
CB
Richard
Ellis
8.166.630 €
Skladište
ETR
Objekat 2 - zgrada
poslovnih uslugamagacin
elektrotehniĉke robelamela I, II, III
Luka(un
et u
LukuPet
rol)
20.748
14/1 KO Palilula
15.976.051 €
26.11.2012.
GZ za
veštaĉenj
a
Stara
Tehnohe
mija
Objekat 2 - zgrada
poslovnih usluga
Luka
5.207
24/1 KO Palilula
4.010.183 €
26.11.2012.
Skladište
2, Zona A
Objekat 4 - pomoćna
zgrada javno skladište
Luka
8.392
14/1 KO Stari
grad
7.720.640 €
26.11.2012.
Stara
radionica
Objekat 13 - zgrada
poslovnih usluga
Luka(pr
odat
Almazor
i)
974
12/1 KO Stari
grad
1.314.904 €
26.11.2012.
GZ za
veštaĉenj
a
-
Dunav 3skladište
metal
Objekat 4 - zgrada za
koju nije poznata
namena
Luka
1.617
14/1 KO Palilula
1.487.678 €
12.09.2011.
GZ za
veštaĉenj
a
646.957 €
Objekat
dat u
hipotekuinterni
naziv
22.483.816,22
7.779.049,38
3.630.501,30
3.089.903,53
GZ za
veštaĉenj
a
GZ za
veštaĉenj
a
-
1.495.153 €
3.741.119 €
Strana 63 od 92
L-14-3
magacin
5
BANCA INTESA
255.638.406,14
2.312.578,19
6
BANCA INTESA
55.811.574,18
504.887,47
Aneks
Ĉeonih
hala
Dunav 3skladište
metal
Tekstilci
7
UNIVERZAL
BANKA
318.926.793,52
2.885.103,06
Magacin
L-1
L-6-2
Tekstilci
8
UNIVERZAL
BANKA
360.204.420,38
3.258.512,29
Magacin
L-1
L-6-2
9
UNIVERZAL
BANKA
37.191.288,53
336.443,04
Tekstilci
Objekat 1-poslovni
prostor za koji nije
utvrĊena delatnostmagacin
Objekat 1- zgrada
reĉnog i jezerskog
saobraćaja
Objekat 4 - zgrada za
koju nije poznata
namena
Objekat 1 - poslovna
zgrada za koju nije
utvrĊena delatnostskladište tekstila
Objekat 10 - poslovna
zgrada za koju nije
utvrĊena delatnost proizvodno poslovni
objekat
Objekat 14 - poslovni
prostor poslovnih
usluga
Objekat 1- poslovna
zgrada za koju nije
utvrĊena delatnostskladište tekstila
Objekat 10 - poslovna
zgrada za koju nije
utvrĊena delatnost proizvodno poslovni
objekat
Objekat 14- poslovni
prostor poslovnih
usluga
Objekat 1- poslovna
zgrada za koju nije
utvrĊena delatnostskladište tekstila
SZB
1.782
7/25 KO Palilula
3.030.439 €
12.09.2011.
Luka
3.008
2790/2 KO Stari
grad
4.061.463 €
12.09.2011.
Luka
1.617
14/1 KO Palilula
1.487.678 €
12.09.2011.
Luka
10.800
24/1 KO Palilula
Luka
1.796
7/25 KO Palilula
Luka
421
Luka
9.540.821 €
GZ za
veštaĉenj
a
GZ za
veštaĉenj
a
GZ za
veštaĉenj
a
1.314.000 €
1.514.743 €
646.957 €
01.10.2012.
SGS
4.087.800 €
1.062.442 €
21.09.2012.
ALKA
DOO
876.317 €
7/25 KO Palilula
262.000 €
25.09.2012.
ALKA
DOO
178.715 €
10.800
24/1 KO Palilula
9.540.821 €
01.10.2012.
SGS
4.087.800 €
Luka
1.796
7/25 KO Palilula
1.062.442 €
21.09.2012.
ALKA
DOO
876.317 €
Luka
421
7/25 KO Palilula
262.000 €
25.09.2012.
ALKA
DOO
178.715 €
Luka(de
o
objekta
prodat
UBB)
10.800
24/1 KO Palilula
9.540.821 €
01.10.2012.
SGS
4.087.800 €
Strana 64 od 92
Magacin
L-1
L-6-2
10
NOVA
AGROBANKA-U
STEĈAJU
233.844.108,69
2.115.420,74
Stari
Matrez
Objekat 10 - poslovna
zgrada za koju nije
utvrĊena delatnost proizvodno poslovni
objekat
Objekat 14- poslovni
prostor poslovnih
usluga
Objekat 1- poslovna
zgrada za koju nije
utvrĊena delatnost
Luka
1.796
7/25 KO Palilula
1.062.442 €
21.09.2012.
ALKA
DOO
876.317 €
Luka
421
7/25 KO Palilula
262.000 €
25.09.2012.
ALKA
DOO
178.715 €
06.04.2012.
Poslovni
centar
procenitelj
a imovine
Luka
5.145
2/1 KO Palilula
3.900.000 €
2.034.859 €
Strana 65 od 92
A.1.4. PREGLED OPTEREĆENE OSTALE IMOVINE:
Red.
br.
Vrsta obezbeđenja
Sredstva obezbeđenja
Vlasnik
1.
Zaloga na udelu
Na 100% udela u privrednom društvu
Nova Luka doo*
Luka „Bgd“ je vlasnik 100%
udela u privrednom društvu
Nova Luka doo
2.
Jemstvo
6 blanko menica i- 10 ugovornih
ovlašćenja
Lumaco doo
3.
Zaloga na potraţivanjima
Potraţivanja Luke prema zakupcima
Luka „Bgd“
4.
Pristupanje dugu
5.
Pristupanje dugu
6.
Jemstvo
7.
8.
8 blanko menica i- 8 ovlašćenja
direktnog zaduţenja
4 blanko menice i- 4 ovlašćenja
direktnog zaduţenja
U ĉiju korist su
ustanovljena
Svrha
Piraeus Banka S.A. London
Branch
Za kredit Luke „Bgd“ u iznosu od
24.800.000 EUR
Piraeus Banka S.A. London
Branch
Piraeus Banka S.A. London
Branch
Za kredit Luke „Bgd“ u iznosu od
24.800.000 EUR
Za kredit Luke „Bgd“ u iznosu od
24.800.000 EUR
Za kredit Zemunikum doo u iznosu od
800.000 EUR
Za kredit GreenVillage-a, do iznosa od
1.500.000 EUR
Za lizing Gradient-a dooIznos od
788.000 EUR
Poreski dug u iznosu od 24.141.145
dinara(plaćanje na rate)
Poreski dug od 10.644.190 dinara
(plaćanje na rate) – Sekretarijat za
finansije -Uprava javnih prihoda grada
Beograda -Odeljenje Palilula
Nova Luka doo
UBB banka Beograd
Luka „Bgd“
Banka intesa a.d. Beograd
55 blanko menica
Luka „Bgd“
Raiffeisen Leasing doo
Zaloga na objektu br. 3,
površine 1.590 m2
Hipoteka I reda
BVK GRADNJA
Min.fin.RS-PU filijala Palilula
Zaloga na objektu br. 15,
504 m2
Hipoteka I reda
BVK GRADNJA
Gradska uprava grada
Beograda
*Nova Luka doo – ima u vlasništvu: ukupno 13 objekata (od toga 5 uknjiţenih) i akcije Slobodne zone;
Strana 66 od 92
A.1.5. PREGLED OPTEREĆENIH (hipotekovanih) OBJEKATA Luke i zavisnih firmi – KREDITI TREĆIH LICA
Redbr.
Hipotekovani objekti –
naziv i kat.parcela
Površina objekta u
m2
Vlasnik
Treće lice – korisnik
kredita
Banka – hipotekarni
poverilac
Status vlasnika
nepokretnosti
Procenjena trţišna
vrednost hipotekovane
nekretnine („CBRE“) i
oznaka objekta u
UPPR-u
1.
1) Ĉeona hala 1(KP
2790/2)i2) Ĉeona hala 2(KP
16/2)KO Stari grad
1) Ĉeona hala 1 7.159 m2;2) Ĉeona
hala 2 -7.192 m2
Luka „Bgd“
Ladinvest doo (kredit u
iznosu od 9.199.906.
EUR)
Piraeus Bank AD
Beograd
Zaloţni duţnik
1) 3.141.914(3.03.)
2) 3.164.984(3.01)
2.
Skladište B(KP 7/13 KO
Palilula)
5.168 m2
Luka „Bgd“
Alroy doo (kredit u iznosu
od 2.284.000 EUR)
NLB Banka
Zaloţni duţnik
2.470.304(5.02)
3.
Exotica(KP 7/6 KO Palilula)
1.540 m2
Nova Luka
doo
Ladinvest doo (kredit u
iznosu od 3.997.239 EUR
Piraeus Bank AD
Beograd
Zaloţni duţnik
660.000 €-
4.
Deo Objekta 1(KP 149/1 KO
Palilula)
Deo od6.300 m2je
pod hipotekom
BVKGRADNJ
A
Ladinvest doo (kredit u
iznosu od 9.199.906 EUR
Piraeus Bank AD
Beograd
Zaloţniduţnik
1.650.000 Eur
*Napomena: sve hipoteke su I reda
Nakon usvajanja plana i poĉetka njegove primene, Društvo će obezbediti da se procene vrednosti imovine izvrše (ako već nisu izvršene) i iste kontinuirano aţuriraju
svakih narednih 12 meseci, raĉunajući od prethodne procene.
Strana 67 od 92
B.
Način prodaje imovine
Prodaja imovine Društva biće vršena u javnom postupku koji moţe biti dodatno propisan odlukom
Odbora poverilaca, u svemu u skladu sa odredbama ovog Plana, posebno za opterećenu i
posebno za neopterećenu imovinu, a po pravilu će se vršiti putem javnog oglašavanja i prikupljanja
pisanih ponuda. Odbor poverilaca će odluku kojom moţe definisati dodatne tehniĉke detalje o
postupku prodaje imovine doneti u roku od mesec dana od Dana poĉetka primene plana. Prodaja
neopterećene imovine direktnom pogodbom biće moguća iskljuĉivo uz prethodnu saglasnost
Odbora poverilaca koja odluka se moţe doneti samo jednoglasno.
Prodaju će sprovoditi Duţnik, u skladu sa pomenutim propisanim postupkom i uz uĉešće Odbora
poverilaca u skladu sa tako propisanim postupkom, ili će biti sprovoĊena od strane hipotekarnih
poverilaca, u skladu sa Zakonom o hipoteci ili Zakonom o izvršenju i obezbeĊenju.
Duţnik se obavezuje da pristupi prodaji imovine koju opredeli kao predmet prodaje odmah po
usvajanju Plana, pri ĉemu je u obavezi da objavi oglas (ili oglase) za prodaju celokupne imovine
Prve grupe povezanih lica u roku od mesec dana od Dana poĉetka primene plana, a celokupne
imovine Druge grupe povezanih lica u roku od 25 meseci od Dana poĉetka primene plana.
1. Procena imovine i priprema prodaje
(a) Odmah po stupanju na snagu Plana reorganizacije Duţnik je u obavezi da preduzme
neophodne aktivnosti u cilju prodaje imovine, u skladu sa propisanim postupkom od strane Odbora
poverilaca.
(b) Sve procene imovine Društva od strane nezavisnog procenitelja CBS International d.o.o.
Beograd (CBRE) ĉine sastavni deo ovog Plana reorganizacije. Duţnik će obezbediti da se svakih
12 meseci izradi nova odnosno aţurira postojeća procena vrednosti za svu nepokretnu imovinu
koja je prezentovana u tabelama oznaĉenim sa A (imovina za prodaju), preko CBRE ili druge
reputacione kompanije iz oblasti nepokretnosti koju pre angaţovanja mora odobriti Odbor
poverilaca.
(c) Duţnik se obavezuje da pokrene sve procese vezano za prodaju nepokretnosti i da u roku od
mesec dana od Dana poĉetka primene plana putem ugovora, na koje će prethodnu saglasnost dati
Odbor poverilaca, angaţuje najmanje dve konsultantske kompanije – reputabilne specijaliste iz
oblasti prometa nepokretnosti (Agenti za nekretnine) u cilju pravljenja i implementacije
odgovarajuće strategije za oglašavanje i prodaju svih nepokretnosti odnosno imovine Duţnika i
Prve grupe povezanih lica i Druge grupe povezanih lica. Odbor poverilaca će prethodno odobriti
angaţovanje svake ovakve konsultantske kompanije. Agenti za nekretnine će izveštavati pisanim
putem direktno Odbor poverilaca na tromeseĉnom nivou o svojim aktivnostima u pogledu
sprovoĊenja prodaje imovine Duţnika i povezanih lica. Ugovorima sa Agentima za nekretnine biće
predviĊeno da se isti mogu raskinuti jednostrano od strane Duţnika, na osnovu naloga Odbora
Strana 68 od 92
poverilaca koji će Duţnik imati obavezu da prihvati i sprovede, bez razloga i sa otkaznim rokom od
30 dana, a koji nalog će Odbor poverilaca dati ako bude smatrao da Agent za nekretnine ne
izvršava svoje obaveze na efikasan naĉin i u skladu sa najboljnim standardima struke. U tom
sluĉaju Odbor poverilaca će naloţiti Duţniku da u roku od mesec dana angaţuje, uz prethodnu
saglasnost Odbora poverilaca na isti naĉin kao i za inicijalno angaţovane Agente za nekretnine,
novog Agenta za nekretnine i da u istom roku sa njim zakljuĉi ugovor o pruţanju usluga, na koji će
Odbor poverilaca dati prethodnu saglasnost.
(d) Oglasi za prodaju imovine (bilo Duţnika bilo povezanih lica) biće uvek objavljivani (1) na
internet prezentaciji Duţnika i (2) u dnevnim novinama Politika, Veĉernje novosti i Blic. Oglasi će
za svaku konkretnu imovinu biti objavljivani u svakoj od pomenutih dnevnih novina i pokrivaće
najmanje jednu ĉetvrtinu strane novina.
(e) Oglasi za prodaju imovine Prve grupe povezanih lica objavljivaće se jedanput u šest meseci i za
prva dva polugodišta biće sprovedena po procenjenoj vrednosti imovine koja se nudi na prodaju,
prema proceni koja će biti izraĊena u skladu sa ovim planom. Sva naredna oglašavanja ove
imovine biće sprovedena na osnovu nove odnosno aţurirane procene vrednosti imovine koju će
Duţnik obezbediti kao što je gore opisano, s tim što će treće, ĉetvrto i peto oglašavanje u trećem
ĉetvrtom i petom polugodištu biti sprovedeno po 90% procenjene vrednosti imovine. Za onu
imovinu Prve grupe povezanih lica koja ne bude prodata zakljuĉno sa petim polugodištem, svi
naredni oglasi će se objavljivati polugodišnje i to po 80% procenjene vrednosti imovine, do prodaje
imovine ili do konaĉne otplate svih dugova iz plana.
(f) Oglasi za prodaju imovine Duţnika objaviće se prema sledećoj dinamici: (1) imovina procenjene
vrednosti od najmanje 15 miliona EUR biće oglašena najkasnije u roku od 25 meseci od Dana
poĉetka primene plana; (2) dodatna imovina procenjene vrednosti od najmanje 20 miliona EUR
biće oglašena najkasnije u roku od 37 meseci od Dana poĉetka primene plana; (3) celokupna
preostala imovina biće oglašena najkasnije u roku od 49 meseci od Dana poĉetka primene plana.
Oglasi za prodaju imovine Duţnika objavljivaće se jedanput u šest meseci i za prva dva
polugodišta (poĉev od prvog oglašavanja) biće sprovedena po procenjenoj vrednosti imovine koja
se nudi na prodaju, prema proceni koja je sadrţana u ovom planu. Sva naredna oglašavanja ove
imovine biće sprovedena na osnovu nove odnosno aţurirane procene vrednosti imovine koju će
Duţnik obezbediti kao što je gore opisano, s tim što će treće, ĉetvrto i peto oglašavanje u trećem
ĉetvrtom i petom polugodištu biti sprovedeno po 90% procenjene vrednosti imovine. Za onu
imovinu Prve grupe povezanih lica koja ne bude prodata zakljuĉno sa petim polugodištem, svi
naredni oglasi će se objavljivati polugodišnje i to po 80% procenjene vrednosti imovine, do prodaje
imovine ili do konaĉne otplate svih dugova iz plana.
2. Podnošenje i otvaranje ponuda
U pogledu prodaja koje se budu vršile prikupljanjem ponuda, sve takve ponude biće dostavljane
iskljuĉivo na sednici Odbora poverilaca (ili posebne komisije zaduţene za praćenje prodaje imovine
koju Odbor poverilaca moţe oformiti jednoglasnom odlukom) koja će tim povodom biti zakazana, i
biće otvarane na toj sednici, u prisustvu predstavnika Duţnika i podnosilaca ponuda (koji će imati
pravo da prisustvuju otvaranju ponuda, ali će se isto odrţati i bez njihovog prisustva), u kom
Strana 69 od 92
pogledu Odbor poverilaca moţe propisati dodatne detalje procedure. Ponude će se dostavljati u
roku od 15 radnih dana od dana oglašavanja, što će biti naznaĉeno u svakom oglasu, osim ako
Odbor poverilaca ne odredi duţi rok za dostavu ponuda za odreĊeno oglašavanje.
Nezavisno od konkretnog oglašavanja imovine Duţnika ili Prve grupe povezanih lica ili Druge
grupe povezanih lica, Duţnik će biti u obavezi da prihvati svaku ponudu primljenu za bilo koji deo
imovine u visini od najmanje 80% procenjene vrednosti iz ovog plana (ili procene vrednosti koja će
biti sprovedena u skladu sa ovim planom), a u pogledu ponude koja bude iznosila najmanje 70%
takve procene, a bude manja od 80%, Duţnik će biti u obavezi da prihvati svaku takvu ponudu pod
uslovom da je prethodno odobri Odbor poverilaca.
Ponudu koja bude niţa od 70% procenjene vrednosti iz ovog plana (ili procene vrednosti koja će
biti sprovedena u skladu sa ovim planom) Duţnik neće imati pravo da prihvati, ali će imati obavezu
da je prihvati u sluĉaju da Odbor poverilaca jednoglasno prihvati takvu ponudu, koju odluku Odbor
poverilaca moţe doneti po isteku 60 meseci od Dana poĉetka primene plana.
3. Zakljuĉenje ugovora o prodaji
Ako je Duţnik u skladu sa taĉkom 2. obavezan da prihvati odreĊenu ponudu, Duţnik će biti u
obavezi da se uzdrţi od bilo kojih radnji koje bi ometale takvu prodaju i pristupiće zakljuĉenju
odnosno potpisivanju svih potrebnih ugovora i drugih dokumenata potrebnih za realizaciju takve
prodaje, sve u roku od 15 dana od dana prijema ponude, odnosno 15 dana od dana donošenja
odluke Odbora poverilaca o prihvatanju ponude (osim ako Odbor poverilaca ne odredi duţi rok).
Budući da su obaveze Duţnika propisane ovim odeljkom VIII od kljuĉne vaţnosti za
poverioce i predstavljaju bitan element dogovora sa Duţnikom i uslov pod kojim su
poverioci prihvatili da glasaju za ovaj plan, to će se bilo kakvo odstupanje ili kršenje ovih
obaveza od strane Duţnika, a koje kršenje nije ispravljeno u roku od 3 dana, smatrati
postupanjem suprotno ovom planu i predstavljaće steĉajni razlog u smislu ĉlana 173.
Zakona o steĉaju.
Ukoliko predmet prodaje bude imovina koja se moţe podvesti pod zakonsku definiciju „imovine
velike vrednosti“ u skladu sa odredbama 470. Zakona o privrednim društvima, Društvo će takvo
raspolaganje izvršiti uz prethodnu ili naknadnu saglasnost skupštine akcionara.
IX. Rokovi plana reorganizacije
Oĉekivani rok za potpunu realizaciju Plana reorganizacije je 5 godina od dana usvajanja Plana, s
tim da će obaveze prema poveriocima biti namirene najkasnije u skladu sa reprogramom duga
opisanim u ovom Planu reorganizacije.
X. Napomena
Strana 70 od 92
Usvajanjem Unapred pripremljenog plana reorganizacije sva prava i obaveze poverilaca iz Plana
definišu iskljuĉivo u skladu sa odredbama usvojenog Plana, ukljuĉujući i situaciju u kojoj Plan nije u
potpunosti izvršen, odnosno u kojoj se izvršenje Plana obustavlja.
XI. Nadzor poverilaca nad ispunjenjem obaveza iz Plana
Nadzor nad sprovoĊenjem duţnikovih obaveza iz ovog Plana, kao i davanje potrebnih odobrenja i
saglasnosti u skladu sa ovim planom, sprovodiće Odbor poverilaca koga će ĉiniti: Komercijalna
banka a.d. Beograd, Banca Intesa a.d. Beograd i Piraeusbank a.d. Beograd (samostalno i kao
Banka Agent za Piraeus Bank SA London Branch).
Odbor poverilaca će odrţati prvu sednicu u roku od mesec dana od Dana poĉetka primene plana
reorganizacije, na kojoj će doneti odgovarajuće odluke u smislu procedure prodaje imovine, a
izabraće i predsednika Odbora. Materijal za prvu sednicu Odbora poverilaca pripremiće Duţnik i
dostaviti svim ĉlanovima Odbora najmanje 15 dana pre datuma odrţavanja sednice, elektronskom
poštom, na adrese koje će mu ĉlanovi odbora blagovremeno dostaviti nakon Dana poĉetka
primene plana. Odbor poverilaca će na prvoj sednici usvojiti i svoja pravila rada.
Odbor poverilaca će takoĊe razmatrati postignute rezultate u vezi sa realizacijom obaveza iz Plana
i ukazivati Duţniku na eventualne propuste u radu. Odbor poverilaca i svaki ĉlan tog odbora
pojedinaĉno će imati pravo da od duţnika i svakog njegovog organa u bilo kom trenutku, kao i od
nezavisnog struĉnog lica, zatraţi podatke i dokumentaciju u vezi sa poslovanjem Duţnika i
posebno u vezi sa ispunjavanjem obaveza po ovom Planu, koju će odgovarajući organ
Duţnika(odnosno nezavisno struĉno lice) biti u obavezi da dostavi svakom ĉlanu Odbora
(nezavisno od toga da li je to zatraţio Odbor ili pojedinaĉni ĉlan Odbora) elektronskom poštom ili u
pisanom obliku najkasnije u roku od 7 dana od dana kada mu je to zatraţeno.
Kršenje obaveza iz ovog odeljka od strane Duţnika ili bilo kog njegovog organa smatraće se
steĉajnim razlogom u smislu ĉlana 173. Zakona o steĉaju.
XII. Spisak članova organa upravljanja i iznos njihovih naknada;
Nakon usvajanja Plana Organ upravljanja Društvom biće Odbor direktora, koji će raditi u sledećem
sastavu:
Pozicija
Ime i prezime
1.
Predsednik Odbora
direktora
Ivo Raslapĉević
2.
Ĉlan odbora direktora
Milan Beko
3.
Ĉlan odbora direktora
Veljko Vukota
Iznos naknade
jedna proseĉna meseĉna neto zarada
zaposlenih u Društvu, umanjena za dodatak na
zaradu po osnovu regresa za godišnji odmor
0,00 RSD (prima naknadu po osnovu ugovora o
radu)
u visini 80% proseĉne meseĉne neto zarade
zaposlenih u Društvu, umanjene za dodatak na
zaradu po osnovu regresa za godišnji odmor
U skladu sa Zakonom i Osnivaĉkim aktom, ĉlanovi Odbora direktora biće imenovani od strane
Skupštine društva.
Strana 71 od 92
XIII. Angažovana lica na pripremi plana i nezavisno stručno lice
Na izradi Plana reorganizacije od strane Predlagaĉa angaţovana je konsultantska kompanija WM
Equity Partners d.o.o. Beograd, koja je za taj posao zakljuĉila ugovor sa Predlagaĉem po osnovu je
predviĊena naknada za izradu plana koja iznosi 15.000 EUR.
Kao nezavisno struĉno lice koje će pratiti sprovoĊenje Plana u interesu svih poverilaca
obuhvaćenih planom i koje će obaveštavati poverioce o sprovoĊenju Plana reorganizacijei
prihodima i rashodima Duţnika na redovnom nivou imenovaće se nezavisna revizorska kuća i to:
Deloitte, KPMG, Ernst&Young ili PwC, koju će na osnovu datih ponuda za ovakve usluge odabrati
Odbor poverilaca u roku od 60 dana od Dana poĉetka primene plana, pri ĉemu će pregled usluga
(Scope of Work) i poziv za ponude (Request for Proposal) biti pripremljeni od strane Duţnika i
dostavljeni ĉlanovima Odbora poverilaca najkasnije do Dana poĉetka primene plana, a Odbor
poverilaca će imati pravo da iste usvoji ili izmeni prema svom nahoĊenju i da u skladu sa time izda
nalog Duţniku u pogledu sprovodjenja procedure prikupljanja ponuda za izbor nezavisnog struĉnog
lica. Duţnik se obavezuje da sprovede proceduru prikupljanja ponuda u svemu u skladu sa takvim
nalogom Odbora poverilaca. Odbor poverilaca će doneti odluku o izboru nezavisnog struĉnog lica
izmeĊu prispelih ponuda i o tome obavestiti Duţnika, koji će biti u obavezi da sa tako odabranom
revizorskom kućom u daljem roku od 15 dana zakljuĉi ugovor o pruţanju usluga prema pregledu
usluga koji je usvojio Odbor poverilaca i u tekstu koji Odbor poverilaca eventualno usvoji i dostavi
Duţniku, uz obavezu Duţnika na snošenje svih troškova po takvom ugovoru.
Za navedene usluge nezavisno struĉno lice primaće naknadu u skladu sa ugovorom do dana
okonĉanja Plana reorganizacije.
Kršenje bilo koje od obaveza Duţnika navedenih u ovom ĉlanu predstavljaće steĉajni razlog u
skladu sa ĉlanom 173. Zakona o steĉaju.
Strana 72 od 92
XIV. Finansijski izveštaji i projekcije
A. Konsolidovani finansijski izveštaji LUKA „BEOGRAD“a.d.za period 2009 – 2012.
godina
KONSOLIDOVANI BILANS STANJA - AKTIVA (u 000 RSD)
2009
2010
2011
2012
8.843.302
10.547.360
10.754.040
10.120.458
600.607
237.465
210.964
0
III. NEMATERIJALNA ULAGANJA
1.534.842
1.511.832
2.309.965
2.726.041
IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOSKA SREDSTVA
5.846.014
7.952.369
7.621.033
6.918.215
1. Nekretnine, postrojenja i oprema
3.291.237
2.960.661
2.614.435
2.163.859
2. Investicione nekretnine
2.554.777
4.991.708
5.006.598
4.754.356
V. DUGOROCNI FINANSIJSKI PLASMANI
861.839
845.694
612.078
476.202
1. Uĉešća u kapitalu
855.689
546.260
311.724
457.328
6.150
299.434
300.354
18.874
2.141.974
2.605.477
1.823.661
1.153.401
437.886
470.863
16.804
87.109
1.704.088
2.134.614
1.806.857
1.066.292
600.656
455.795
237.386
186.535
0
6.517
1.417
1.209
3. Kratkoroĉni finansijski plasmani
528.232
660.718
705.757
161.080
4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina
62.866
224.978
92.155
19.834
512.334
786.606
770.142
697.634
5.819
11.331
1.415
850
G. POSLOVNA IMOVINA
10.991.095
13.164.168
12.579.116
11.274.709
Đ. UKUPNA AKTIVA
10.991.095
13.164.168
12.579.116
11.274.709
63.180
379.163
2.862
2.854
A. STALNA IMOVINA
II. GOODWILL
2. Ostali dugoroĉni finansijski plasmani
B. OBRTNA IMOVINA
I. ZALIHE
III. KRATKOROCNA POTRAZIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA
1. Potraţivanja
2. Potraţivanja za vise plaćen porez na dobitak
5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraniĉenja
V. ODLOZENA PORESKA SREDSTVA
E. VANBILANSNA AKTIVA
KONSOLIDOVANI BILANS STANJA - PASIVA (u 000 RSD)
2009
2010
2011
2012
A. KAPITAL
4.609.334
6.386.530
5.542.332
4.429.228
I. OSNOVNI KAPITAL
4.043.928
4.055.193
4.058.678
4.040.840
III. REZERVE
100.666
69.933
102.747
70.008
IV. REVALORIZACIONE REZERVE
682.325
684.338
684.338
646.319
0
1.577.066
696.569
713.120
217.585
0
0
1.041.059
6.206.468
6.413.820
6.565.656
6.147.363
6.415
0
10.249
10.249
4.118.047
4.073.710
3.453.907
2.677.009
VII. NERASPOREDJENI DOBITAK
VIII. GUBITAK
B. DUGOROĈNA REZERVISANJA I OBAVEZE
I. DUGOROĈNA REZERVISANJA
II. DUGOROĈNE OBAVEZE
Strana 73 od 92
4.060.719
4.035.338
3.445.726
2.671.582
57.328
38.372
8.181
5.427
III. KRATKOROĈNE OBAVEZE
2.082.006
2.340.110
3.101.500
3.460.105
1. Kratkoroĉne finansijske obaveze
1.725.490
1.972.193
2.569.837
2.825.132
209.278
199.101
129.304
101.363
4. Ostale kratkoroĉne obaveze
97.042
117.982
120.542
180.467
5. PDV i PVR
50.196
40.187
279.807
246.593
0
10.647
2.010
106.550
175.293
363.818
471.128
698.118
10.991.095
13.164.168
12.579.116
11.274.709
63.180
379.163
2.862
2.854
1. Dugoroĉni krediti
2. Ostale dugoroĉne obaveze
3. Obaveze iz poslovanja
6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak
V. ODLOZENE PORESKE OBAVEZE
G. UKUPNA PASIVA
D. VANBILANSNA PASIVA
KONSOLIDOVANI BILANS USPEHA (u 000 RSD)
2009
2010
2011
2012
I. POSLOVNI PRIHODI
1.367.383
2.504.110
1.809.391
1.216.933
1. Prihodi od prodaje
1.308.157
2.470.022
1.783.041
1.207.425
2. Prihodi od aktiviranja uĉinaka i robe
0
10.264
8.142
1.007
3. Povećanje vrednosti zaliha uĉinaka
0
11.931
0
0
4. Smanjenje vrednosti zaliha uĉinaka
0
0
12.104
0
5. Ostali poslovni prihodi
59.226
11.893
30.312
8.501
II. POSLOVNI RASHODI
1.346.146
2.026.515
1.532.375
1.178.918
0
22.633
26.477
52.156
2. Troškovi materijala
147.634
799.747
492.788
134.793
3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali liĉni rashodi
537.456
629.118
439.574
298.846
4. Troškovi amortizacije i rezervisanja
166.237
114.263
113.812
102.856
5. Ostali poslovni rashodi
494.819
460.754
459.724
590.267
III. POSLOVNI DOBITAK
21.237
477.595
277.016
38.015
V. FINANSIJSKI PRIHODI
268.049
303.131
238.685
83.304
VI. FINANSIJSKI RASHODI
648.297
814.735
634.051
867.514
VII. OSTALI PRIHODI
165.453
1.035.777
244.660
303.804
VIII. OSTALI RASHODI
465.020
774.518
843.581
408.571
IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA
0
227.250
0
0
X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA
658.578
0
717.271
850.962
XII. NETO GUBITAK POSOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA
0
0
0
34.440
B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA
0
227.250
0
0
V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA
658.578
0
717.271
885.402
13.517
20.011
5.378
111.217
2. Odloţeni poreski rashodi perioda
0
444
0
40.705
3. Odloţeni poreski prihodi perioda
3.368
0
305
0
0
206.795
0
0
1. Nabavna vrednost prodate robe
1. Poreski rashod perioda
DJ. NETO DOBITAK
Strana 74 od 92
E. NETO GUBITAK
668.727
0
722.344
1.037.324
0
3.799
0
0
0
202.996
0
Ţ. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAĈIMA
Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIĈNOG
PRAVNOG LICA
KONSOLIDOVANI IZVESTAJ O NOVĈANIM TOKOVIMA (u 000 RSD)
2009
2010
0
2011
2012
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)
2.732.729
3.810.514
2.100.216
1.322.697
1. Prodaja i primljeni avansi
2.638.627
3.394.893
2.096.476
1.234.195
1.823
3.654
1.720
88.502
92.279
411.967
2.020
0
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)
3.168.954
3.468.259
2.258.597
1.452.923
1. Isplate dobavljaĉima i dati avansi
1.780.380
2.026.888
1.028.977
560.634
2. Zarade, naknade zarada i ostali liĉni rashodi
649.552
626.002
453.462
267.802
3. Plaćene kamate
455.482
513.035
496.363
373.303
4. Porez na dobitak
15.503
10.571
13.980
6.971
268.037
291.763
265.815
244.213
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)
0
342.255
0
0
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II - I)
436.225
0
158.381
130.226
4.222.000
7.148.184
3.918.650
1.705.868
164.965
632.988
0
95.894
63.865
284
326
3.987.791
6.502.063
3.897.672
1.548.931
5.379
12.849
20.652
18.674
4.317.074
7.593.373
3.985.575
1.579.650
239.579
0
0
0
433.171
51.007
19.752
3.644.324
7.542.366
3.965.823
1.579.650
III.Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I – II)
0
0
0
126.218
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)
95.074
445.189
66.925
0
1.180.876
1.090.395
2.734.027
1.439.587
11
0
0
0
1.180.865
1.090.395
2.721.009
1.439.587
0
0
13.018
0
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)
625.595
825.483
2.641.643
1.506.368
2. Dugoroĉni i kratkoroĉni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)
623.564
823.287
2.641.643
1.506.368
2.031
2.196
0
0
555.281
264.912
92.384
0
0
0
0
66.781
8.135.605
12.049.093
8.752.893
4.468.152
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i
bioloških sredstava
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i
bioloških sredstava
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)
1. Uvećanje osnovnog kapitala
2. Dugoroĉni i kratkoroĉni krediti (neto prilivi)
3. Ostale dugoroĉne i kratkoroĉne obaveze
3. Finansijski lizing
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)
IV. Neto priliv priliv iz aktivnosti finansiranja (II - I)
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE
Strana 75 od 92
42.369
0
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE
8.111.623
11.887.115
8.885.815
4.538.941
DJ. NETO PRILIVI GOTOVINE
23.982
161.978
0
0
0
0
132.922
70.789
ţ. GOTOVINA NA POĈETKU OBRAĈUNSKOG PERIODA
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAĈUNA
GOTOVINE
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAĈUNA
GOTOVINE
35.629
62.866
224.978
92.155
3.255
744
225
0
610
126
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAĈUNSKOG PERIODA
62.866
224.978
92.155
E. NETO ODLIV GOTOVINE
B.
2.118
3.650
19.834
Redovni finansijski izveštaji LUKA „BEOGRAD“ a.d. za period 2009 – 2012. godina
REDOVNI BILANS STANJA - AKTIVA (u 000 RSD)
2009
2010
2011
2012
(ispravka od
09.04.2013)
A. STALNA IMOVINA
III. NEMATERIJALNA ULAGANJA
IV. NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOSKA
SREDSTVA
1. Nekretnine, postrojenja i oprema
2. Investicione nekretnine
V. DUGOROCNI FINANSIJSKI PLASMANI
1. Uĉešća u kapitalu
2. Ostali dugoroĉni finansijski plasmani
B. OBRTNA IMOVINA
I. ZALIHE
III. KRATKOROCNA POTRAZIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA
1. Potraţivanja
6.734.077
12.157
8.957.785
13.967
8.627.788
10.452
8.160.531
430.434
3.774.116
2.120.749
1.653.367
2.947.804
2.262.695
685.109
2.508.095
17.275
2.490.820
485.901
5.780.771
1.673.618
4.107.153
3.163.047
2.137.020
1.026.027
3.221.833
13.759
3.208.074
424.096
5.468.209
1.361.056
4.107.153
3.149.127
2.137.020
1.012.107
3.271.201
7.114
3.264.087
569.520
4.804.384
930.576
3.873.808
2.925.713
2.137.020
788.693
2.981.951
9.181
2.972.770
664.599
2. Potraţivanja za vise plaćen porez na dobitak
3. Kratkoroĉni finansijski plasmani
21
1.567.348
0
1.914.251
0
2.002.357
0
1.628.407
41.497
396.053
217.267
652.460
64.861
627.349
2.707
677.057
V. ODLOZENA PORESKA SREDSTVA
G. POSLOVNA IMOVINA
0
9.242.172
308
12.179.926
1.126
0
11.900.115 11.142.482
Dj. UKUPNA AKTIVA
E. VANBILANSNA AKTIVA
9.242.172
63.180
12.179.926
4.210
11.900.115 11.142.482
2.862
2.854
2009
2010
4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina
5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraniĉenja
REDOVNI BILANS STANJA - PASIVA (u 000 RSD)
2011
2012
Strana 76 od 92
(ispravka od
09.04.2013)
A.KAPITAL
I. OSNOVNI KAPITAL
III. REZERVE
VII. NERASPOREDJENI DOBITAK
VIII. GUBITAK
B. DUGOROĈNA REZERVISANJA I OBAVEZE
II. DUGOROĈNE OBAVEZE
1. Dugoroĉni krediti
2. Ostale dugoroĉne obaveze
III. KRATKOROĈNE OBAVEZE
1. Kratkoroĉne finansijske obaveze
3. Obaveze iz poslovanja
4. Ostale kratkoroĉne obaveze
5. PDV I PVR
6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak
V. ODLOZENE PORESKE OBAVEZE
3.448.605
3.348.312
69.472
30.821
0
5.770.703
3.865.922
3.794.831
71.091
1.904.781
1.557.463
263.384
53.337
22.328
8.269
22.864
5.093.019
3.346.348
69.933
1.676.738
0
6.876.012
4.062.898
4.027.334
35.564
2.813.114
2.434.157
257.698
87.861
22.751
10.647
210.895
5.107.663
3.346.348
70.008
1.691.307
0
6.581.556
3.478.520
3.475.765
2.755
3.103.036
2.528.308
277.594
40.379
255.711
1.044
210.896
4.679.077
3.346.348
70.008
1.619.207
356.486
6.156.640
2.683.467
2.683.467
0
3.473.173
2.795.014
259.050
95.470
217.453
106.186
306.765
G. UKUPNA PASIVA
D. VANBILANSNA PASIVA
9.242.172
63.180
12.179.926
4.210
11.900.115
2.862
11.142.482
2.854
2010
2011
REDOVNI BILANS USPEHA (u 000 RSD)
I. POSLOVNI PRIHODI
1. Prihodi od prodaje
2. Prihodi od aktiviranja uĉinaka i robe
5. Ostali poslovni prihodi
II. POSLOVNI RASHODI
1. Nabavna vrednost prodate robe
2. Troškovi materijala
3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali liĉni rashodi
4. Troškovi amortizacije i rezervisanja
5. Ostali poslovni rashodi
III. POSLOVNI DOBITAK
V. FINANSIJSKI PRIHODI
VI. FINANSIJSKI RASHODI
VII. OSTALI PRIHODI
2009
1.171.572
1.155.688
3.137
12.747
1.082.061
11.829
97.829
450.047
120.193
402.163
89.511
358.006
506.744
148.475
2012
(ispravka od
09.04.2013)
1.142.646 1.020.322
1.129.702 1.008.206
2.374
1.852
10.570
10.264
898.152
852.892
11.497
16.186
95.509
104.236
412.893
325.081
75.169
71.098
303.084
336.291
244.494
167.430
351.338
677.516
401.955
342.725
595.685
218.957
1.030.011
1.021.368
1.007
7.636
988.686
12.889
103.408
288.426
61.308
522.655
41.325
493.448
857.225
297.001
Strana 77 od 92
VIII. OSTALI RASHODI
IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE
OPOREZIVANJA
X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE
OPOREZIVANJA
69.081
301.073
116.433
197.048
20.167
19.198
16.994
0
0
0
0
222.499
B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA
V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA
20.167
0
19.198
0
16.994
0
0
222.499
1. Poreski rashod perioda
2. Odloţeni poreski rashodi perioda
8.910
2.039
12.741
4.959
3.168
0
109.090
24.897
3. Odloţeni poreski prihodi perioda
DJ. NETO DOBITAK
0
9.218
0
1.498
819
14.645
0
0
0
0
0
356.486
E. NETO GUBITAK
REDOVNI IZVESTAJ O NOVCANIM TOKOVIMA (u 000 RSD)
2009
2010
2011
2012
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)
1. Prodaja i primljeni avansi
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja
1.347.430
1.300.516
287
46.627
1.658.213 1.169.090 1.101.441
1.250.888 1.169.020 1.101.381
159
70
60
407.166
0
0
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)
1. Isplate dobavljaĉima i dati avansi
2. Zarade, naknade zarada i ostali liĉni rashodi
3. Plaćene kamate
4. Porez na dobitak
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II - I)
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava
1.627.997
634.991
442.835
352.605
97
197.469
0
280.567
3.990.191
70.106
1.445.146 1.434.129 1.300.928
424.756
448.977
471.734
396.479
347.268
258.182
403.819
431.996
370.191
10.363
12.770
3.948
209.729
193.118
196.873
213.067
0
0
0
265.039
199.487
6.600.033 4.041.481 1.642.316
284
185
41.924
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja
3.854.663
65.422
6.534.707 3.933.121 1.492.361
65.042
108.175
108.031
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)
3.845.953
218.188
6.987.565 3.969.893 1.440.214
54
0
0
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)
9.869
3.617.896
0
0
0
6.987.511 3.969.893 1.440.214
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I - II)
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)
144.238
0
0
387.532
71.588
0
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)
2. Dugoroĉni i kratkoroĉni krediti (neto prilivi)
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)
401.642
401.642
255.080
832.328 1.861.235 1.439.587
832.328 1.861.235 1.439.587
481.532 1.820.294 1.503.405
Strana 78 od 92
202.102
0
2. Dugoroĉni i kratkoroĉni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE
DJ. NETO PRILIVI GOTOVINE
E. NETO ODLIV GOTOVINE
ţ. GOTOVINA NA POĈETKU OBRAĈUNSKOG PERIODA
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAĈUNA GOTOVINE
255.080
146.562
5.739.263
5.729.030
10.233
0
30.513
751
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAĈUNA GOTOVINE
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAĈUNSKOG PERIODA
0
41.497
481.532 1.820.294 1.503.405
350.796
40.941
0
63.818
9.090.574 7.071.806 4.183.344
8.914.243 7.224.316 4.244.547
176.331
0
0
0
152.510
61.203
41.497
217.267
64.861
49
225
2.118
610
217.267
121
64.861
Strana 79 od 92
3.069
2.707
C. Finansijske projekcije
Najznaĉajniji poslovni segment Duţnika ostaje pruţanje usluga u okviru skladištenja. Pored delatnosti pruţanja usluga u okviru skladištenja, Duţnik planira i nastavak
poslovanja u okviru luĉkih usluga, gde se od usluga pretovara, javnog skladištenja i usluga turistiĉkog pristaništa oĉekuje nivo godišnjih prihoda u visini od oko EUR
1,7 miliona. Pored nabrojanog, u planu su projektovane i druge prateće usluge, koje će obezbediti proseĉan nivo prihoda u visini od cca 88 hiljada EUR.
Na bazi svega nabrojanog, oĉekuje se proseĉan nivo ukupnih prihoda, tokom prvih pet godina od datuma poĉetka primene Plana, u visini od cca 7,1 miliona EUR.
osnov
PC Skladišne usluge
Zakup skl. i kancelarija
Ino zakup
Infrastrukt. i gradska ĉist.
PC Luĉke usluge
Pretovarne usluge
Usluge ino kupcima
Javno skladištenje
Špedicija, transport,vaga
Usluge turist. Pristan. Sava
Ino usluge turist.prist.Sava
Maloprodaja Sava
Ostalo
Parking
Ostalo
UKUPNO
I
godina
5.950.000
4.970.000
0
980.000
1.710.000
650.000
84.000
370.000
15.000
438.000
147.000
6.000
89.000
53.000
36.000
7.749.000
II
godina
5.895.000
4.870.000
0
1.025.000
1.682.000
637.000
82.000
365.000
13.000
438.000
147.000
0
87.000
51.000
36.000
7.664.000
III
godina
6.029.000
4.919.000
0
1.110.000
1.694.000
645.000
83.000
367.000
14.000
438.000
147.000
0
88.000
52.000
36.000
7.811.000
IV
godina
5.013.650
3.995.150
0
1.018.500
1.704.000
650.000
84.000
370.000
15.000
438.000
147.000
0
89.000
53.000
36.000
6.806.650
V
godina
3.761.988
2.909.363
0
852.625
1.704.000
650.000
84.000
370.000
15.000
438.000
147.000
0
89.000
53.000
36.000
5.554.988
UKUPNO
26.649.638
21.663.513
0
4.986.125
8.494.000
3.232.000
417.000
1.842.000
72.000
2.190.000
735.000
6.000
442.000
262.000
180.000
35.585.638
Strana 80 od 92
Na bazi poslovnih planova Duţnika, u tabeli u nastavku je prikazana projekcija bilansa uspeha, za period od narednih pet godina od poĉetka primene plana.
BILANS USPEHA
UKUPNI POSLOVNI PRIHODI
Bruto plate
Troškovi zakupa
Troškovi nabavke i distribucije
Materijalni troškovi
Nematerijalni troškovi
Nabavna vrednost prodate robe
TROŠKOVI UKUPNO
EBITDA
AMORTIZACIJA
EBIT
FINANSIJSKI PRIHOD-RASHOD
a)Prihodi od kamata
b)Rashodi od kamata
c)Pozitivne-negativne kursne raz.
c) Ostali finansijski prihodi-rashodi
VANREDNI PRIHOD-RASHOD
PROFIT PRE OPOREZIVANJA
Porez na dobit
NETO PROFIT
I
godina
II
godina
III
godina
7.749.000
2.266.000
247.000
58.000
2.246.500
1.558.249
7.000
6.382.749
1.366.251
517.000
849.251
-860.003
1.822.000
2.167.273
0
-514.730
-100.000
-110.753
0
-110.753
7.664.000
2.256.000
246.984
54.000
2.264.500
1.428.038
500
6.250.023
1.413.977
500.000
913.977
-816.272
1.822.000
2.167.273
0
-471.000
-85.000
12.705
1.906
10.799
7.811.000
2.237.000
246.984
56.000
2.340.500
1.420.008
500
6.300.993
1.510.007
480.000
1.030.007
-2.129.152
1.271.021
2.162.947
-869.821
-367.405
5.449.349
4.350.204
652.531
3.697.673
IV
godina
6.806.650
2.218.000
246.984
58.000
2.043.500
1.185.460
500
5.752.444
1.054.206
432.000
622.206
-2.151.872
1.130.014
1.671.210
-1.366.862
-243.813
7.601.000
6.071.334
1.148.400
4.922.934
V
godina
5.554.988
2.200.000
246.984
58.000
1.724.650
1.011.385
500
5.241.519
313.469
388.800
-75.331
-2.112.646
989.007
891.944
-2.111.363
-98.345
12.617.000
10.429.023
1.900.800
8.528.223
UKUPNO
35.585.638
11.177.001
1.234.936
284.000
10.619.650
6.603.141
9.000
29.927.728
5.657.909
2.317.800
3.340.109
-8.069.945
7.034.041
9.060.647
-4.348.047
-1.695.293
25.482.349
20.752.513
3.703.636
17.048.877
Strana 81 od 92
Uz projektovan bilans uspeha, a na bazi prethodno definisanih mera Plana, izvršena je i projekcija bilansa stanja kao i pratećeg izveštaja o stanju novĉanih tokova.
opis
1) STALNA IMOVINA
a) Nematerijalna ulaganja
b) Osnovna sredstva
b) Uĉešća u kapitalu i dugoroĉni plasmani
2) OBRTNA SREDSTVA
a) Zalihe
b) Potraţivanja od kupaca
c) Ostala potrazivanja
d) Gotovina i stanje na raĉunu
e)Potraţivanja po osnovu datih internih pozajmica
UKUPNO AKTIVA
1) KAPITAL
a) Poĉetni kapital
b) Rezultat tekućeg perioda
c) Rezultat iz ranijeg perioda
2) DUGOROĈNI KREDITI I OSTALE DUGOROĈNE
OBAVEZE
a) Dugoroĉni krediti
b) Ostale dugoroĉne obaveze
3) KRATKOROĈNE OBAVEZE
a) Dobavljaĉi
b) Kratkorocni krediti
c) Primljeni avansi
d) Obaveze po poreskim rešenjima
e) Ukalkulisani troškovi i ostale obaveze
f)Obaveze po osnovu primljenih internih pozajmica
UKUPNO PASIVA
31.03.2014.
I GODINA
II GODINA
III GODINA
IV GODINA
V GODINA
71.364.491
3.556.200
42.386.904
25.421.388
29.673.072
47.268
1.021.492
11.522.069
2.912.869
14.169.374
101.037.563
33.749.469
35.577.011
-1.827.542
0
71.014.158
3.567.696
42.025.074
25.421.388
28.626.276
40.268
1.033.106
13.297.247
56.281
14.199.374
99.640.434
33.638.716
35.577.011
-110.753
-1.827.542
71.014.158
3.587.696
42.005.074
25.421.388
29.391.323
39.768
1.058.704
13.993.580
69.898
14.229.374
100.405.481
33.649.515
35.577.011
10.799
-1.938.295
71.450.825
3.601.230
42.428.207
25.421.388
20.288.600
39.268
1.106.064
13.213.679
70.935
5.858.653
91.739.424
37.347.189
35.577.011
3.697.673
-1.927.496
61.524.825
3.609.410
32.494.027
25.421.388
15.681.533
38.768
1.141.370
9.909.040
113.771
4.478.585
77.206.358
42.270.122
35.577.011
4.922.934
1.770.178
45.216.358
3.615.938
16.179.032
25.421.388
12.251.350
38.268
1.161.655
7.887.598
95.313
3.068.516
57.467.708
50.798.345
35.577.011
8.528.223
6.693.111
50.532.411
50.532.411
50.532.411
40.732.411
24.560.232
0
50.532.411
0
16.755.683
2.442.980
0
47.822
8.120.005
6.000.383
144.492
101.037.563
50.532.411
0
15.469.307
2.452.780
0
0
5.724.921
7.147.113
144.492
99.640.434
50.532.411
0
16.223.555
2.469.080
0
0
4.293.691
8.293.799
1.166.985
100.405.481
40.732.411
0
13.659.824
2.485.380
0
0
2.862.461
7.042.750
1.269.234
91.739.424
24.560.232
0
10.376.003
2.063.906
0
0
1.431.230
5.509.383
1.371.483
77.206.357
0
0
6.669.362
1.642.433
0
0
0
3.553.197
1.473.732
57.467.708
Strana 82 od 92
r.b.
1
1.1.
a
b
1.1.1.
c
d
e
1.1.2.
1.1.3.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.
1.2.7.
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
1.
2.
godina
godina
CASH FLOW IZ OPERATIVNOG POSLOVANJA
UKUPNO PRILIVI IZ OPERATIVNOG POSLOVANJA + DRUGI PRILIVI
9.069.786
11.118.362
UKUPNO PRILIVI IZ OPERATIVNOG POSLOVANJA
9.069.786
8.969.202
Skladišne usluge - zakup
5.904.360
5.785.560
Skladišne usluge - infrastruktura
1.164.240
1.217.700
Skladišne usluge (zakup i infrastruktura)
7.068.600
7.003.260
Luĉke usluge - pretovar
855.360
837.936
Luĉke usluge - javno skladištenje i špedicija
457.380
449.064
Luĉke usluge (Savsko pristanište)
586.278
579.150
Luĉke usluge (pretovar, javno skladištenje i špedicija, Savsko pristanište)
1.899.018
1.866.150
Ostalo (parking...)
102.168
99.792
DRUGI PRILIVI - PRODAJA IMOVINE
0
2.149.160
- Luka Petrol - 6.351.380 EUR
- Bubanj potok - 9.933.450 EUR
- BVK - 2.149.160 EUR (prodaja udela)
2.149.160
- Objekti na lučkom području
3.
godina
4.
godina
5.
godina
21.648.640
9.143.640
5.843.772
1.318.680
7.162.452
848.430
452.628
579.150
1.880.208
100.980
12.505.000
5.514.349
6.990.651
27.377.971
7.950.274
4.746.238
1.209.978
5.956.216
855.360
457.380
579.150
1.891.890
102.168
19.427.697
35.263.300
6.463.300
3.456.323
1.012.919
4.469.242
855.360
457.380
579.150
1.891.890
102.168
28.800.000
UKUPNO ODLIVI IZ OPERATIVNOG POSLOVANJA
TROŠKOVI BRUTO ZARADA I OSTALIH DAVANJA ZAPOSLENIMA
TROŠKOVI ZAKUPA OBJEKATA I BRODA
TROŠKOVI NABAVKE I DISTRIBUCIJE (TRANSPORTNE USLUGE, GORIVO)
TROŠKOVI KOMUNALNIH USLUGA I ODRŢAVANJA
TROŠKOVI TELEFONA
TROŠKOVI SLUŢBENIH PUTOVANJA
TROŠKOVI MARKETINGA
TROŠKOVI REPREZENTACIJE
OSTALI TROŠKOVI (OSIGURANJE, ADVOKATI...)
TROŠKOVI REDOVNIH POREZA I TAKSI
INVESTICIONO ODRŢAVANJE
TROŠKOVI PRI PRODAJI IMOVINE (POREZI NA KAPITALNU DOBIT)
TROŠKOVI POREZA NA DOBIT - PO REŠENJU
opis
10.852.928
2.266.000
296.400
69.600
2.501.100
127.200
40.800
28.200
24.000
789.388
1.617.938
200.000
10.031.300
2.256.000
296.381
64.800
2.528.700
124.800
37.200
31.200
24.000
638.000
1.545.502
600.000
11.660.343
2.237.000
296.381
67.200
2.616.300
128.400
37.200
33.600
24.000
633.200
2.120.733
1.100.000
119.459
298.207
267.984
2.027.697
17.400.000
28.800.000
12.094.069
2.218.000
296.381
69.600
2.265.375
129.600
37.200
36.000
24.000
575.950
1.273.202
300.000
1.148.400
238.283
12.302.750
2.200.000
296.381
69.600
1.887.563
130.800
37.200
38.400
24.000
556.825
931.723
250.000
1.900.800
208.418
UKUPNO
104.478.059
41.596.202
25.736.253
5.923.517
31.659.770
4.252.446
2.273.832
2.902.878
9.429.156
507.276
62.881.857
5.514.349
9.018.348
2.149.160
46.200.000
0
0
0
56.941.391
11.177.001
1.481.923
340.800
11.799.038
640.800
189.600
167.400
120.000
3.193.363
7.489.098
2.450.000
3.049.200
1.132.351
Strana 83 od 92
2.14.
2.15.
2.16.
2.17.
2.18.
3 (1-2)
4
4.1.
4.2.
4.3.
5
5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.1.4.
5.1.5.
5.2.
5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.
5.2.5.
5.5.
6 (4-5)
TROŠKOVI POREZA NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA - PO REŠENJU
268.777
674.336
TROŠKOVI POREZA PO ODBITKU - PO REŠENJU
1.085.783
585.529
TROŠKOVI POREZA NA DOBIT ZA 2010. - PO REŠENJU
1.309.301
217.663
IZMIRIVANJE KLASE D (dobavljaĉi + krediti + zajam)
56.398
56.398
DENEZA M - po uslovima za Klasu A
52.584
52.584
NETO PRILIV / ODLIV IZ OPERATIVNOG POSLOVANJA
-1.783.142
1.087.062
CASH FLOW IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA
UKUPNO PRILIVI IZ FINANSIRANJA
0
0
Kamate na interne pozajmice (od zavisnih društava) - BVK
0
0
Krediti i zajmovi
0
0
Drugi prilivi - BVK (glavnica zajmova)
0
0
UKUPNO ODLIVI IZ FINANSIRANJA
1.073.446
1.073.446
UKUPNO KAMATE PO KREDITIMA
1.043.446
1.043.446
- Komercijalna banka
263.814
263.814
- Univerzal banka u stečaju
150.533
150.533
- Piraeus banka London
497.004
497.004
- Banca Intesa
81.842
81.842
- Nova Agrobanka u stečaju
50.253
50.253
UKUPNO GLAVNICE KREDITA
0
0
- Komercijalna banka
0
0
- Univerzal banka u stečaju
0
0
- Piraeus banka London
0
0
- Banca Intesa
0
0
- Nova Agrobanka u stečaju
0
0
UKUPNO DATI ZAJMOVI FIRMAMA
30.000
30.000
NETO PRILIV / ODLIV IZ FINANSIRANJA
-1.073.446
-1.073.446
UKUPAN NETO PRILIV / ODLIV
-2.856.588
13.617
STANJE NA RAČUNIMA NA DAN 01.04.2014.
2.912.869
KUMULATIVNO
56.281
69.898
606.335
585.529
217.663
56.398
632.421
9.988.297
539.510
585.529
217.663
1.249.300
890.077
15.283.902
472.315
585.529
217.663
1.221.101
1.274.431
22.960.550
2.561.274
3.427.900
2.179.952
2.639.595
2.902.096
47.536.668
2.592.169
1.182.100
0
1.410.069
12.579.428
2.749.429
695.138
396.646
1.309.582
215.649
132.414
9.800.000
2.477.734
1.413.797
4.667.845
768.653
471.972
30.000
-9.987.259
1.037
2.451.162
1.041.093
0
1.410.069
17.692.229
2.262.229
571.959
326.360
1.077.524
177.436
108.950
15.400.000
3.893.582
2.221.680
7.335.184
1.207.883
741.671
30.000
-15.241.067
42.835
2.310.155
900.086
0
1.410.069
25.289.162
1.501.108
379.525
216.557
714.994
117.738
72.294
23.788.053
6.014.333
3.431.783
11.330.504
1.865.791
1.145.643
0
-22.979.007
-18.457
7.353.486
3.123.279
0
4.230.207
57.707.710
8.599.657
2.174.251
1.240.629
4.096.108
674.505
414.163
48.988.053
12.385.648
7.067.260
23.333.532
3.842.327
2.359.286
120.000
-50.354.224
-2.817.556
70.935
113.771
95.313
Strana 84 od 92
XV. Mere u postupku reorganizacije i planirani investicioni projekti
Da bi se ostvarili ciljevi reorganizacije, finansijska stabilnost i izmirivanje obaveza prema
poveriocima uz profitabilno poslovanje, planiran je niz mera koje se mogu podeliti u dve grupe:

Mere koje će u kratkom roku imati znaĉajan uticaj na prihode i neto rezultat za 2013.
godinu (QuickFix),

Dugoroĉne i strateške mere koje će u srednjem i dugom roku pozicionirati društvo LUKA
„BEOGRAD“ kao jednog od vodećeg uĉesnika na srpskom trţištu uz redovno servisiranje
obaveza prema poveriocima.
1. Kratkoročne mere (QuickFix) - kratak izveštaj o oĉekivanim bitnim događajima
u poslovanju nakon dana saĉinjavanja plana i pregled obaveza ĉije se
dospeće oĉekuje u narednih 90 dana, kao i naĉina namirenja tih obaveza
Kao prva kratkoroĉna mera koja će biti sprovedena u 2014. godine jeste detaljno meseĉno
budţetiranje prihoda i troškova.
Kao druga mera za uvoĊenje finansijske discipline u poslovanju jeste usvajanje procedura rada
Odbora direktora u uslovima reorganizacije.
Nakon pravnosnaţnosti rešenja o potvrĊivanju usvajanja Unapred pripremljenog plana
reorganizacije, Odbor direktora Društva će zasedati jednom nedeljno i odobravati sva plaćanja koja
će se vršiti jednom nedeljno. Predlog za plaćanja kao i pregled izvršenih plaćanja Duţnik će biti u
obavezi da odmah dostavi i nezavisnom struĉnom licu koje prati primenu plana.
Odgovorna osoba za implementaciju ove mere je Izvršni direktor, a rok je 10 dana od dana
usvajanja Plana.
Iako su troškovi već znaĉajno smanjeni, u postupku izrade Plana reorganizacije za 2014. godinu
naĉinjen je napor da se ovi troškovi dodatno smanje. Planirana smanjenja obuhvataju sve vrste
troškova na koje se moţe uticati, a naroĉito na racionalno korišćenje potrošnog materijala, goriva i
elektriĉne energije, troškova transportnih usluga, troškova reprezentacije, reklame i propagande i
ostalih nematerijalnih troškova.
Nezavisno struĉno lice će pratiti sprovoĊenje Plana reorganizacije i jednom meseĉno, do 15-og u
mesecu za prethodni mesec, poveriocima će dostavljati izveštaj o ostvarenim rezultatima za
prethodni mesec, sa komentarima o eventualnim pozitivnim ili negativnim odstupanjima od plana,
kao i sve druge izveštaje i podatke koji budu utvrĊeni kao obaveza tog lica u ugovoru koji će biti
zakljuĉen u skladu sa odredbama ovog plana. Posebno, nezavisno struĉno lice će poveriocima u
okviru tog izveštaja dostavljati detaljan pregled (u smislu iznosa i osnova) za svako eventualno
prevremeno namirenje bilo kog poverioca klase A ili A1 iz sredstava zaloge, do kojeg je došlo u
skladu sa ovim planom.
Strana 85 od 92
2. Dugoročne i strateške mere
Strateška mera biće pronalaţenje strateškog partnera koji bi obezbedio finansiranje realizacije
projekata kompanije vezanih za privoĊenje nameni zemljišta kojima raspolaţe, ali sve aktivnosti s
tim u vezi kao i bilo kakvi pravni poslovi s tim u vezi mogu se preduzeti odnosno zakljuĉiti samo uz
prethodnu saglasnost Odbora poverilaca.
XVI. Procena vrednosti imovine u slučaju bankrotstva
Procena je Predlagaĉa da bi vrednosti novĉane mase koja bi se ostvarila prodajom imovine u
sluĉaju bankrotstva iznosila cca 35.000.000,00 EUR-a.
Imovina
Likvidaciona vrednost u EUR.
1. Gotovina i gotovinski ekvivalenti
0,00
2. Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva
35.000.000,00
3. Dati avansi
0,00
4. Potraţivanja
0,00
5. Zalihe
0,00
6. Udeli ili akcije kod drugih lica
0,00
7. Licence i patenti
0,00
8. Ostalo
0,00
Ukupno:
35.000.000,00
Oĉekivani prihodi od prodaje nekretnina koje su u vlasništvu LUKA „BEOGRAD“ a.d. Beograd
procenjeni su na ukupno 35.000.000,00. Procenjeno je da bi se u sluĉaju bankrotstva ostvarila ova
vrednost nekretnina uz diskont od 50% u odnosu na procenjenu vrednost nekretnina (koja iznosi
oko 50.000.000 EUR-a na dan podnošenja Plana, s tim da je ovo relativno optimistiĉka procena u
odnosu na prosek u Srbiji koji iznosi 30% procenjene vrednosti.
OPIS
Knjigovodstvena vrednost
Nabavna
vrednost
Ispravka
vrednosti
Finalna
procenjena
fer vrednost
01.01.2006
Uvećanje
UKUPNO
Sadašnja
vrednost
Konto 02200 - HidrograĊevinski objekti i kejovi
283.451.286
198.923.016,00
84.528.270
297.295.982
44.594.397
341.890.379
Konto 02210 - Otvoreni skladišni prostor - saobraćajnice
399.746.231
329.037.538,27
70.708.693
459.823.948
68.973.592
528.797.540
7.114.860
5.638.060
1.476.800
4.268.557
640.284
4.908.841
Konto 02220 - Kontejneri
Strana 86 od 92
Konto 02230i02240 - Zidane zgrade - objekti luĉki - UKUPNO
Konto 02250 – Objekti vodovoda i kanalizacije
Konto 02270 – Ţelezniĉki koloseci
UKUPNO
2.502.238.490
1.226.561.768
1.275.676.722
4.650.306.873
965.142 104 5.553.695.935
1.499.029
124.213
1.374.816
0
0
0
72.858.181
36.628.684
36.229.497
105.825.765
15.873.865
121.699.630
3.266.908.077
1.796.913.279
1.469.994.798
5.517.521.125
6.550.992.324
Navedena izuzetno niska vrednosti u sluĉaju bankrotstva bila bi ostvarena iz više razloga:
1. Trenutno je na trţištu nekretnina Srbije i Beograda veoma izraţen trend visoke
nelikvidnosti, te je sasvim realno oĉekivati da će cena ostvarena u prodaji u sluĉaju
eventualnog steĉajnog postupka biti znatno ispod procenjene vrednosti, usled nedostatka
traţnje i konkurencije u postupcima javnog nadmetanja,
2. Nije realno da bi se u uslovima finansijske krize moglo oĉekivati pronalaţenje jednog
kupca za delove prostorne celine, dok bi cepanjem celine na delove (što bi u tom sluĉaju
bilo jedino rešenje) ukupna vrednost bila drastiĉno umanjena u odnosu na procenu,
3. Rizika vezanih za spor oko prava korišćenja zemljišta sa Gradom Beogradom.
Ukupna procenjena vrednost novĉane mase koja bi se ostvarila prodajom imovine u sluĉaju
bankrotstva iznosi EUR 35.000.000,00.
Procena data od strane predlagaĉa, uzima u obzir Republiĉki prosek, odnosno pretpostavku da bi
vremenski period neophodan za realizaciju prodaje imovine Steĉajnog duţnika iznosio cca 3
godine.
Strana 87 od 92
XVII. PoreĎenje usvajanja Plana reorganizacije sa bankrotstvom Stečajnog dužnika
Iz date tabele jasno se vidi da bi u sluĉaju bankrotstva i najbolje obezbeĊenom poveriocu –
razluĉnom poveriocu Klase A biti potreban znaĉajan vremenski period za namirenje dela njegovog
potraţivanja, uz veliki rizik da se najveći deo poverilaca ne naplati u potpunosti, uz zaista znaĉajan
stepen nenaplaćenog potraţivanja.
Uporedni prikaz potencijalnog ishoda Unapred pripremljenog plana reorganizacije i steĉajnog
postupka:
Kriterijum poreĎenja
UPPR
Bankrot
Naplata potraţivanja
Potpuno namirenje
Nepotpuno namirenje
Klasa A.
100%
30% (2,5 godine)
Klasa A1.
100%
30% (2,5 godine)
Klasa B.
100%
30% (3 godine)
Klasa C.
Isplaćeno tokom predsteĉajnog postupka
30% (3 godine)
Klasa C1
100%
30% (3 godine)
Klasa D.
100%
10% (3 godine)
Klasa D1
100%
0%
Rokovi za isplatu
Reorganizacija
Bankrot
u roku od najduţe 5 godina s tim da se
oĉekuje izmirenje znaĉajno pre tog roka
u roku od najduţe 5 godina s tim da se
oĉekuje izmirenje znaĉajno pre tog roka
2,5 godina u proseku za naplatu 30% a ostalo
otpis
2,5 godina u proseku za naplatu 30% a ostalo
otpis
3 godine u proseku za naplatu 30% a ostalo
otpis
3 godine u proseku za naplatu 30% a ostalo
otpis
3 godine u proseku za naplatu 30% a ostalo
otpis
3 godine u proseku za naplatu 10% a ostalo
otpis
Klasa A.
Klasa A1.
Klasa B.
odmah
Klasa C.
Isplaćeno tokom predsteĉajnog postupka
Klasa C1.
u roku od 5 godina
Klasa D.
u roku od 5 godina
Klasa D1
u roku ne kraćem od 5 godina, nakona
namirenja poverilaca ostalih klasa
0%
Oĉekivani troškovi
600.000 RSD
cca 100 miliona RSD (prosek je 20% vrednosti
steĉajne mase)
Strana 88 od 92
Posledice postupka
Duţnik izlazi iz finansijskih poteškoća
znaĉajno finansijski restrukturiran, sa
zagarantovanim izvorima prihoda za
servisiranje obaveza
Duţnik prestaje da postoji, resursi kojima
Duţnik raspolaţe prodaju se u dugotrajnom i
komplikovanom procesu u kojem se vrlo
verovatno ostvaruje veoma niska cena
Strana 89 od 92
XVIII. Rokovi implementacije
Datum poĉetka primene plana reorganizacije: 14 dana od dana pravnosnaţnosti rešenja o
potvrĊivanju usvajanja Unapred pripremljenog plana reorganizacije.
Rok sprovoĊenja plana: 5 godina od dana usvajanja Unapred pripremljenog plana reorganizacije.
Tabelarni prikaz redosleda koraka po usvajanju Unapred pripremljenog plana reorganizacije sa
okvirnim rokovima implementacije:
Korak
Rok
Trajanje
1.
Datum poĉetka primene
Plana reorganizacije
14 dana od dana pravnosnaţnosti
usvajanja rešenja o potvrĊivanju Plana
reorganizacije
-
2.
Realizacija obaveza pod reţimom
Unapred pripremljenog plana
reorganizacije
u skladu sa Zakonom o steĉaju
5 godina
3.
Isplata poverilaca iz
Klasa predviĊenih ovim Planom
U skladu sa usvojenim reprogramom
5 godina
Strana 90 od 92
XIX.
redni
broj
Pregled obaveza čije se dospeće očekuje u narednih 90 dana - kratak izveštaj o očekivanim bitnim dogaĎajima u poslovanju nakon
dana sačinjavanja plana i pregled obaveza čije se dospeće očekuje u narednih 90 dana, kao i načina namirenja tih obaveza
opis
1.mesec
2.mesec
3.mesec
ukupno
CASHFLOWIZOPERATIVNOGPOSLOVANJA
1
2
UKUPNIPRILIVIIZOPERATIVNOGPOSLOVANJA
UKUPNOODLIVIIZOPERATIVNOGPOSLOVANJA
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
3(1-2)
TROŠKOVIBRUTOZARADAI OSTALIHDAVANJAZAPOSLENIMA
TROŠKOVIZAKUPAOBJEKATAI BRODA
TROŠKOVINABAVKEI DISTRIBUCIJE(TRANSPORTNEUSLUGE,GORIVO)
TROŠKOVIKOMUNALNIHUSLUGAI ODRŢAVANJA
TROŠKOVITELEFONA
TROŠKOVISLUŢBENIHPUTOVANJA
TROŠKOVIMARKETINGA
TROŠKOVIREPREZENTACIJE
OSTALITROŠKOVI(OSIGURANJE,ADVOKATI,PRODAVNICANAPRISTANIŠTU...)
TROŠKOVIPOREZAI TAKSI
TROŠKOVIPOREZANADOBIT
TROŠKOVIPOREZANAPRENOSAPSOLUTNIHPRAVA
INVESTICIONOODRŢAVANJE
IZMIRIVANJEKLASED (dobavljaĉi+krediti+zajam)
NETOPRILIV/ODLIVIZOPERATIVNOGPOSLOVANJA
90.000.000
85.074.157
23.000.000
5.574.157
700.000
22.700.000
1.200.000
215.000
350.000
150.000
7.855.000
21.230.000
0
0
2.100.000
0
4.925.843
90.000.000
79.924.157
23.000.000
5.574.157
700.000
22.700.000
1.200.000
215.000
350.000
150.000
7.855.000
16.080.000
0
0
2.100.000
0
10.075.843
90.000.000
80.924.157
270.000.000
245.922.470
23.000.000
5.574.157
700.000
23.700.000
1.200.000
215.000
350.000
150.000
7.855.000
16.080.000
0
0
2.100.000
0
9.075.843
69.000.000
16.722.470
2.100.000
69.100.000
3.600.000
645.000
1.050.000
450.000
23.565.000
53.390.000
0
0
6.300.000
0
24.077.530
Dana 10.06.2013. godine privredno društvo Deneza M Inţenjering doo je kao saduţnik po osnovu Ugovora o pristupanju dugu broj 1302422.1 zakljuĉenog dana
29.05.2009. godine, u potpunosti izmirila obaveze Privrednog društva Luka Beograd ad po Ugovoru o kreditu broj 00-420-1304761.2 i partija kredita je likvidirana
11.06.2013. godine.
Na osnovu Zakona o obligacionim odnosima, Privredno društvo Deneza M Inţenjering doo stiĉe pravo za naplatu ovog potraţivanja od Luke Beograd ad sa svim
sporednim pravima i garancijama za njegovo ispunjenje.
Strana 91 od 92
11l!D~ ~~~ID
&rID OO~~~ l1D~m@ ~1l~1iViI11dJ~ lPl1&m] ~@~[]{f&@OJJ~
~~ ~ ~ ~ ~ ~1iil1!l0ilM.l ~ @Y§)DM~®l1~
XX. Izjava Duinika 0 verodostojnosti podataka i informacija navedenih u planu
U skladu sa cl. 156 st. 3 t. 3) Zakona 0 stecaju (SI. glasnik RS, br. 104/2009) i cl. 4
Pravilnika 0 nacinu sprovodenja reorganizacije unapred pripremljenim planom reorganizacije i
sadriini tog plana (SI. glasnik RS, br. 37/2010), u svoje ime i u ime podnosioca plana, i pod punom
materijalnom i krivicnom odgovornoscu, potvrdujem da su podaci i informacije navedeni u planu
tacni i potpuni prema mom saznanju u momentu podnosenja plana, a narocito: da ne postoje
poverioci cija potrazivanja nisu izricito navedena u planu a koji bi, da su obuhvaceni planom, mogli,
pojedinacno iii zajedno, da svojim glasanjem uticu na odluku 0 usvajanju plana; da su u planu
navedeni svi zahtevi trecih lica prema podnosiocu plana za koje podnosilac plana smatra da nisu
osnovani u celosti iii delimicno; da su pri oceni i obracunu osnova, visine i vrste potrazivanja
svakog poverioca pojedinacno uzeti u obzir svi raspolozivi podaci i informacije; da osim onih
izmena dostavljenih sudu u plan nisu unete nikakve druge izmene nakon sto su poverioci potpisali
izjave da su saglasni sa planom i spremni da glasaju za njegovo usvajanje; i da je u plan uneta
svaka buduca okolnost koja bi mogla znacajno iii presudno uticati na sprovodenje plana iii
znacajno otezati sprovodenje plana, a koja je mogla biti pretpostavljena do dana podnosenja plana .
Ovom izjavom potvrdujem da sam u postupku pripreme plana i prikupljanja podataka i
informacija postupao savesno i sa paznjom dobrog strucnjaka.
U Beogradu, 09.04.2014. godine
Strana 92 od 92
PRllOG
LUKA "BEOGRAD" AD
SLUZBA SKLADISNIH USLUGA
U Beogradu , 09 .04.2014. godine
PREGlED vazecih ugovora
Redni Broj ugovora iii
aneksa
broj
1 2765/09
2 2762/09
3 3875/12
4 1389/09
5 2754/09
6257/13
76252/09
8 139/13
9 140/13
10 6608/12
11 5891/09
12 1497/09
13 4796/09
14 3800/85
15 5518/13
16 1535/04-A1
17 2207/00-A1
18 2284/13-A1
19 1840/06
20 2760/09
21 5418/12-A 1
22 1848/06
23 2346/13-A II
24 2909/13
25 5211/12
Naziv korisnika
AIR SPEED DOO
ALFA PRIME
ALMA QUATIRO DOO BEOGRAD
STOLARSKA RADNJA "ARHITIM"
AKTIV 5 DOO BEOGRAD
TIHOMIR VUKMIROVIC PR,
BATA SPED DOO
BEO-SPORT SYSTEM DOO
BEO-SPORT SYSTEM DOO
BEO-SPORT SYSTEM DOO
BRANKOVIC EX-1M DOO
BM EXPORT- IMPORT D.O.O.
BOSS-TRADE DOO LOZNICA
PKB "VOCARSKE PLANT AlE"
VSDTRADE DOO BEOGRAD
JKP "BEOGRAD PUT"
JKP "BEOGRAD PUT"
BREGAVA DOO BEOGRAD
GP "BETONSKA BAZA" D.O.O.
VINS CO DOO
GEP D.O.O. BEOGRAD
GRADEVINSKO PREDUZECE "GREDA"
GLOBAL PRESS d.o.o. BEOGRAD
GLOBAL PRESS d.o.o. BEOGRAD
GLOBAL PRESS d.o.o. BEOGRAD
0
zakupu na dan 01.04.2014.
Vrednost Kvadratura
ugovora u po ugovoru
u m2
Napomena
eurima
198,46
22,4
241 ,88
27,3
1.322,90
892,14
422,3
595 ,39
156,62
15,9
138,89
14,1
159,48
18
3.267,27
923,08
484,18
136,82
1.505,35
406 ,85
181,63
20,5
947,55
377,1
321,62
36,3
0
1.139,00 Ne fakturise se
1.272 ,52
308 ,91
4.600,00
50.000,00
5.687,90
24.730,00
2.289,80
3.257,00
476
2.800,00
214,41
24,2
70,19
215 ,6
1.096,50
6.450,00
5.844,71
2.282,94
961 ,25
415,89
144,14
81 ,9
27 575/07-A1
28 4503/11
29 5785/13
30 5793/12
31 5999/12
32 1677/09
33 1678/09
34 3763/11
35 5958/12
36 1854/06
37 1727/06
38 1469/09
39 2041/06-A1
PRIVATNO GRA8EVINSKO PREDUZECE
GRA8EVINAR KOCIC
PRIVATNO GRA8EVINSKO PREDUZECE
GRA8EVINAR KOCIC
2000 TRIGON
DIGITAL PRINTIG CENTER 000
DIGITAL PRINTIG CENTER 000
DIGITAL PRINTIG CENTER 000
DIPARKO d.o.o. Beograd
DIPARKO d.o.o. Beograd
D&J SPED 000 BEOGRAD
D&J SPED 000 BEOGRAD
GP "DOM" AD BEOGRAD U STECAJU
DRVOKOMERC D.P.
DELHAIZE SERBIA 000 BEOGRAD
DELHAIZE SERBIA 000 BEOGRAD
2.995,85
97,05
246,15
2.355,70
1.146,16
479,5
3.563,04
154,44
1.617,43
1.207,00
337,51
2.654,12
1.812,61
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
DELHAIZE SERBIA 000 BEOGRAD
DELTA MC
DELTAMC
DELT A DMD 000 BEOGRAD
Samostalna automehanicarska ra "AS 8ilas'
MUP REPUBLIKE SRBIJE
MUP REPUBLIKE SRBIJE
EVERET 0.0.0.
E - PORT SOLUTIONS SISTEM
EKO SERVIS 000 BEOGRAD
ELEKTRO SPEKTRA 000
ECOMSPED d.o.o.
MILSPED 000 BEOGRAD
MILSPED 000 BEOGRAD
1.194,47
937,75
885,46
144,42
252,96
0
0
2.661,23
1.809,17
355
281,82
240,9
2.195,41
782,76
26 5716/1-12 A I
2048/06-A1
1474/09
748/09
593/14
3468/13-A I
5284/12-A1
5285/12-A1
1665/09
5153/1-A1
427/14
6245/09
3079/09
2661/13-A1
2662/13-A1
653,91
2.729,80
17.622,65
16,51
168,7
1.283,80
424,8
155
888,69
26
2.508,90
7.100,00
1.751 ,50 Ne fakturise se
3.738,20
30.210,20
Ne fakturise se. Formalno nisu
raskinuti ugovori ali smo u
pregovorima zbog cinjenice da se
Delhaize uknjizio na cca 35.000 m2.
Po zavrsetku pregovora ugovor bi
trebalo da se odnosi na razliku
19.907,90
kvadrata od cca 14.000m2
377,1
481,7
16,3
476,6
54,64
752
613,3
419,1
500
42,7
36,5
1.223,10
339
-
54
55
56
57
606/14
866/14
3048/09
1761/13-A3
58 5660/10
59 2784/09
60 2221/13-A 1
61 2224/13-A1
62 2252/13-A2
63 2253/13-A2
64 1067/09-A1
65 1593/09
66 6063/13
67 4710/12
68 4506/11
69 661/14
70 2219/13
71 2537/13
72 441/12
73 814/11
74 4372/11
75 2796/1-A 1
76 483/11
77 6089/12
78 5403/12
79 3386/12-A1
80 5127/12
81 4965/13
82 6249/09
83 118/14-A1
84 2746/09
85 1466/09
86 1465/09
87 1000/09
MILSPED DOO BEOGRAD
MILSPED DOO BEOGRAD
ZONA B d.o.o.
IDEA d.o.o. BEOGRAD
1.049,50
160,56
212,65
35.646,38
ENIGMA IDEA DOO BEGRAD
3.571,83
INTERSPED- B DOO BEOGRAD
489,26
INTERSTEEL d.o.o.
288,75
INTERSTEEL d.o.o.
1.182,69
INTERSTEEL d.o.o.
111,47
INTERSTEEL d.o.o.
2.489,41
JU-VEL D.O.O. BEOGRAD
414,35
JU-VEL D.O.O. BEOGRAD
747,22
GRA8EVINSKO PREDUZECE JUGOGRAD
260,64
YUHORAD
2.473,73
KRLE SPED COMMERCE
109,82
KARAORMAN D.O.O.
2.240,32
KOPAONIKAD BEOGRAD
1.498,42
KOLVEL- HEllOS D.O.O. BEOGRA
1.479,84
LOGISTIC SYSTEM DOO
223,6
LAV-TRADE DOO BEOGRAD
163,91
LI- KOMERC DOO
74,48
LOGISTIKTRANS DOO
222,39
MILOCO DOO BEOGRAD
924,8
MEGA-PLUS d.o.o.BEOGRAD
416,73
MOPEX DOO BEOGRAD
1.370,24
MD INTERNATIONAL D.O.O.
17.735,02
MD INTERNATIONAL D.O.O.
268,81
MK EXPORT-IMPORT DOO
332,93
MOTOSPED DOO BEOGRAD
155,94
MS LION CONSULTING D.O.O.
1.138,77
NEVOKAL
861,05
NBA- COMMERCE d.o.o
550,65
NIVELA D.O.O. BEOGRAD
445,01
ORBITAL DOO
1.836,36
435,83
16,3
32,22
24.062,40
Ne fakturise se. Luka dala otkaz, jos
uvek u prostoru, dato na utuzenje za
4.167,90 iseljenje.
59,2
525
1.112,30
157
3.489,00
365,5
443,6
1.533,20
1.012,13
18,68
2.643,56
1.946,00
1.391,40
22,7
18,5
12,67
25,1
754,7
220,8
1.372,10
6.531,30
90,13
33,8
17,6
479,74
573,36
687,5
809,1
1.197,00
I
I
88 6107/10
89 5784/11
90 183/13
91 813/11
92 3244/11
93 3447/09
94 1388/09-A1
95 1390109
96 1391/09
97 3036/11
98 603/12
99 83/13
100 114/14
101 3386/10
102 5281/12-A1
103 5282/12-A1
104 5287/12-A1
105 891/09
106 1863/09
107 3201/13
108 132/13
109 133/13
9.1.2151
110
111 5076/12-A 1
112 5129/12
113 1072/09
114 4707/11
115 3159/13
116 3204/09
117 5604/11
118 3288/09
119 2056/09
120 2057/09
121 695/10
122 3447/12
123 3329/09
ORBITAL 000
OPTIMA MODRICA 0.0.0.
OZ NOVA PALILULA
PRO-TRADING 000 BEOGRAD
PANING 0.0.0.
JP POSTA SRBIJE BEOGRAD
RADIX 000 BEOGRAD
RADIX 000 BEOGRAD
RADIX 000 BEOGRAD
RADIX 000 BEOGRAD
RADIX 000 BEOGRAD
RADIX 000 BEOGRAD
SCHENKER 000
UPRAVA CARINA
UPRAVA CARINA
UPRAVA CARINA
UPRAVA CARINA
UPRAVA CARINA
SAB. ENTERIJERI 0.0.0.
SAB. ENTERIJERI 0.0.0.
SPORT FASHION TRADE 0.0.0.
SPORT FASHION TRADE 0.0.0.
SOMARK 000 BEOGRAD
STERLING 000 BEOGRAD
STERLING 000 BEOGRAD
SENJAK 0.0.0.
TRANSPORT-CO
TOREX CO 000 BEOGRAD
TRIOSPED V.I.P. 0.0.0.
TREND COO 0.0.0.
TRANSPROM 000
TANASIG TRGOTRANS 0.0.0.
TANASIG TRGOTRANS 0.0.0.
TANASIG TRGOTRANS 0.0.0.
TRANSPORTSPED 000 BEOGRAD
PRO TEAM 000
493,2
46,2
355,74
163,02
1.379,94
642,92
5.305,28
825,79
523,14
609,26
838,46
554,75
519,1
1.565,97
0
0
0
2.246,73
199,98
67,61
264,99
397,18
112,73
6.699,31
1.644,88
1.304,63
95,69
1.031,66
124,93
919,16
111,31
596,91
741,29
263,79
97,46
181,24
277,3
7
59,7
18,4
1.895,95
27,7
1.366,76
311,3
168,5
148,6
219,49
148,5
52,7
490,9
65,78
51,9
118,4
96,8
147
54,9
77,43
92,07
96,8
2.294,99
664
2.175,00
10,8
947,72
14,1
223,93
11,3
387,3
483,4
239,9
11
18,4
124
125
126
127
128
129
130
6591/06 I ANEX
3289/09
634/14-A1
1676/09
5029/13
1705/09
3910/12
131
132
133
134
135
136
137
1916/09
333/13-A III
2114/09
3378/09
1384/14
5838/11-A1
5219/07-A1
138 37/08
139 3396/09
140 5261/11
141 4220/11-A1
142 462/10
143 4989/13
144 5078/12
145 1668/14
146 6192/12
147 3043/1
148 1025/09
149 5764/12-A1
150 4384/07-A1
151 8501/07
152 5190/12
153 4362/12-A3
154 2814/11
155 3127/10-A1
156 3048/12
TELENOR 000 BEOGRAD
FINING 000 BEOGRAD
FARMALOGIST 000 BEOGRAD
FE PRODUCT d.o.o.
FENIKS TRADE d.o.o.
HALKUM d.o.o.
HLEB ZIVOTA
PREDUZECE ZA TEHNICKO ODRZAVAN
HAUZMAJSTOR
C.O.D. 0.0.0.
CAPRIOLO 0.0.0.
ISPED SISTEM 000
EUROPEAN CONTRACT LOGISTICS
NOVA LUKA 000 BEOGRAD
ENERGOPROJEKAT-OPREMA a.d.
INTERLEX d.o.o. Beograd
VRELO ZRMANJA 000 BEOGRAD
VRELO ZRMANJA 000 BEOGRAD
VOPEX TRADE 000 BEOGRAD
KERAMIKA KANJIZA 000
KERAMIKA KANJIZA 000
KERAMIKA KANJIZA 000
VALMEX 000 BEOGRAD
LILLY DROGERIE 000 BEOGRAD
VERALEKS d.o.o.
M-DU 000 BEOGRAD BORCA
JP ZELEZNICE SRBIJE
PERI HARD INZENJERING
SYNTHESIS 0.0.0.
ENERGOPROJEKT-NISKOGRADNJA AD
EN ERGOPROJEKT-VISOKOGRADNJA
V8 MOTOR SPORT 000 BEOGRAD
AG SHIPPING d.o.o.
SHAPEX 000 BEOGRAD
431,97
153,47
4.020,89
836,28
324,07
1.449,45
659,65
33
29,28
1.360,20
942,6
32,9
1.832,03
471,6
1.944,04
3.378,24
1.546,96
158,68
295,04
70,4
305,66
848
1.011,51
1.911,20
16,11
33,3
8
1.798,00
480,78
276,44
198,32
102,96
1.834,07
636,32
857,01
1.770,68
21.405,61
9,9
323,9
0
1.611,38
99,08
1.809,48
3.058,03
358,5
144,42
271,48
Ne fakturise se, u toku pregovori za
naplatu potrai:ivanja i ostanak u
1.027,90 prostoru
31,2
53,6
11,7
1.957,90
64,6
142,4
2.071,40
8.750,10
15
277,2
17,5
597
582,8
10.644,00
17.988,40
370,3
16,3
126,1
157 356/1-A1
158 4913-12/A I
159 1189/14
160 268/14-A II
161 2693/12
162 3061/10
163 3850/12
164 903/11
165 948/11
166 4271/11-A1
167 2008/08-A2
168 2343/12
169 4966/08
170 6855/09
171 1907/13-A1
172 1069/09
173 971/11-A1
174 3755/A2/12
175 3390-12
176 5194/12-A I
177 3471/09
178 4958/13
179 3446/09-A1
180 3747/13
181 5128/12
182 5159/12
183 5458/12
184 2077/09-A1
185 4426/13
186 6181/11
187 2706/09
188 1550/12
189 6593/11
190 3442/09
191 869/12
192 1065/1-A1
NW LGG DOO BEOGRAD
GRADIENT D.O.O.
EUROCOM INTERNATIONAL DOO
EUROCOM INTERNATIONAL DOO
EUROCOM INTERNATIONAL DOO
EUROCOM INTERNATIONAL DOO
EUROCOM INTERNATIONAL DOO
EUROCOM INTERNATIONAL DOO
EUROCOM INTERNATIONAL DOO
LUMACO DOO BEOGRAD
MILMAR PUT DOO BEOGRAD
ZORAN VELIMANOVIC
JULIETA D.O.O. BEOGRAD
STAMPA SISTEM D.O.O.
ALTA MODA d.o.o.
AIDA-TRADE DOO BEOGRAD
MAKSPED DOO BEOGRAD
RAPID AD BEOGRAD
DELTA TRANSPORTNI SISTEM­
DELTA TRANSPORTNI SISTEM­
ELiT NND DOO BEOGRAD
ENTRANS 2008 d.o.o.
L&N CO DOO BEOGRAD
LAGUNA DOO BEOGRAD
LAGUNA DOO BEOGRAD
LAGUNA DOO BEOGRAD
LAGUNA DOO BEOGRAD
BEOPRESS SERVIS DOO BEOGRAD
PROMANDS DOO BEOGRAD,
BANKA HRANE
BITEF TEATAR, BEOGRAD
EUROSALON FABRIKA DOO BEOGRAD
EUROSALON FABRIKA DOO BEOGRAD
FAMIL Y SPORT DOO NOVI BEOGRAD
AQUADUCTDOOBEOGRAD
BEOKOLPDOOBEOGRAD
2.134,28
5.000,24
463,51
1.904,43
379,61
4.572,87
356,32
973,72
947,18
70,4
340,37
0
1.201,37
19,71
400,75
251,3
150,62
4.060,82
14.555,87
37.146,24
305,86
259,6
234,74
435,81
761,72
3.460,91
767,38
860,44
2.185,95
0
370,42
12.745,88
1.553,86
155,5
473,86
8.329,78
3.818,90 Ne fakturise 5e
20.833,10
145,3
597
119
1.415,14
111,7
109,9
370,89
8
2.002,20
63,85
318,6
25,6
154,82
170,1
17
1.462,20
6.380,96
28.186,70
32,7
29,3
1
128,28
243,62
1.033,42
207,4
809,6
673,69
287,8
269,25
6.706,40
961
107,1
282,4
6.354,50
193
194
195
196
197
198
199
244/14-A1
806/14-A I
1606/12
7046/11
6589/09
6564/09
4208/11
200 7241/09
201 7636/09
202 4221/11-A1
203 6093/13
204 6122/13
205 2669/11
206 72/1 O-A1
207 8412/09
208 5130/12-A1
209 1853/13 A-1
210 1591/10
211 5580/10
212 6021/10
213 4429/13
214 642/13-A I
215 5837/11-A1
216 5184/12
217 712/2-13 A II
218 953/14
219 3715/1-13 A I
220 355/11
221 2802/13
222 1354/11
223 1808/14
224 1247/14
225 2617/11
226 502/11
227 334/13
MOND-PLAN DOO BEOGRAD
PREDUZECE ZA PROIZVO. TRG.LAYON
RISARSGRU DOO BEOGRAD
RISARSGRU DOO BEOGRAD
MIROSLAV LAZOVIC
SLAVIMIR STOJANOVIC
MILSTONE DOO BEOGRAD
AUTOCOBEST DOO BEOGRAD
POINT P SYSTEM DOO BEOGRAD
DRUM CREEK DOO
DRUM CREEK DOO
DRUM CREEK DOO
JASMIN DOO BEOGRAD
SKY PRO TEAM DOO BEOGRAD
MIHAEL MILUNOVIC
FINO VINO DOO BEOGRAD
SET SPORT DOO BEOGRAD
NENAD MARJANOVIC
DRAGOLJUB ZAMUROVIC
CTC-UNIT DOO BEOGRAD
DELFI KNJIZARE DOO BEOGRAD
PRAHA DOO BEOGRAD
LUKA PETROL DOO BEOGRAD
RES ROTA DOO BEOGRAD
RES ROTA DOO BEOGRAD
VINOJUG 2010 DOO BEOGRAD
CORE DISTRIBUTION DOO BEOGRAD
DOO EURO PETROL SUBOTICA
BUMBARIUS ELiT DOO BEOGRAD
HORIZONT-KOMERC DOO BEOGRAD
KERAMIKA JOVANOVIC
KERAMIKA JOVANOVIC
FLUIDRA ADRIATIC DOO BEOGRAD,
UMETNICKO UDRUZENJE DIVERSUS
LlBERO TEAM DOO BEOGRAD
426,77
427,02
38,72
143,22
0
0
372,13
1.571,82
93,12
44
63,9
146,08
1.103,72
89,1
0
2.162,21
724,83
0
0
141,76
1.333,74
307,6
70,4
295,04
2.167,73
308,51
418,77
34,55
893,95
596,4
975,72
2.346,07
1.472,30
0
1.639,56
151,7
183,63
41
26,9
31,8
75,5
270,7
Luka dala atkaz, atkazni rok ad 30
dana
istice 11.04.2014.
9.246,00
12
5
90
83
309,87
15
96
734,25
255,95
99,3
101
16
384,04
116,36
8
33,3
2.894,70
165,8
121,8
40,3
5.258,50
840
1.102,00
2.590,90
427,83
329,6
1.359,20
]
228 1670/2011
KOSTA KULUNDZIC
229 1598/14
UDRUZENJE FRAKTAL 3
230 4813/13-ANEKS MASTERPLAN DOO BEOGRAD
231 1663/14
MASTERPLAN DOO BEOGRAD
232 6293/12-A1
ESENSA DOO BEOGRAD
233 695/1-A1
ESENSA DOO BEOGRAD
234 4507/11
TEHNOPAPIR-P.K. DOO ZABLACE
235 5184/11
MILOS TODOROVIC
236 5430/11
MILOS SOBAJIC
237 2077/12-A2
SUPER POSITIVE DOO BEOGRAD
238 829/14
SHOEBEDO DOO BEOGRAD
DEUSDET DOO BEOGRAD
239 6252/12
240 667/12
MENJACNICA KRUNA PEJIC DUSAN
241 860/12-A I
IKP EVRO GIUNTI DOO BEOGRAD
242 1320/12-A1
ITALIAN DESIGN CENTER
243 2028/12
MILMAR AUTO DOO
244
13.1.4332 MILMAR AUTO DOO
8UKIC ZVONIMIR
245 1602/12
8UKIC ZVONIMIR
246 5047/1 - A1
247 2669/12
DEL TA M DOO BEOGRAD
MARFIN BANK AD BEOGRAD
248 3075/13-A III
249 4083/12
TEHNOPAPIR DOO BEOGRAD
REPRIZA DOO BEOGRAD
250 1331/13
251 4769/12
RADOVAN SIJAKOVIC PR,
252 5395/12
KENZAI GROUP DOO BEOGRAD
IMAGE-Z DOO BEOGRAD
253 6682/12
254 951/14-A2
AUTOPREVOZNIK STUPAR DRAGAN
METALOSRB d.o.o.
255 3196/13
256 6011113
METALOSRB d.o.o.
METALOSRB d.o.o.
257 777/14
SOUND RAYDOO BEOGRAD
258 937/13-A I
MENJACNICA MONET GS DOO
259 1284/13
0
0
3.000,02
1.045,45
879,96
7.345,35
225,59
0
0
3.447,90
75,48
150,98
144,41
3.480,88
1.297,74
151,97
588,59
0
88,5
153,33
516,42
1.891,57
486,11
163,81
907,2
375,21
3.619,68
606,02
12,32
142
833,1
69
260 1962/13
261 4761/13
436,95
4.293,41
DRAGOMIR TODOROVIC PR CERADKO
ALBA METAL! SRB DOO PANCEVO
392,5
107,5
2.600,52 Prestaje da vazi 14.04.2014.
1.244,79 Vazi od 15.04.2014.
346
1.940,80
154,8
108,3
103,2
2.605,00
51,3
27
182,83
1.298,84
514,97
25,85
829
97,3
29,5
51,8
334,2
2.817,90
690,1
16,63
517,8
63,9
1.530,97
68,4
22,4
200
277,7
2,76
Ne fakturise se, Luka dala otkaz. Jos
uvek u prostoru, u toku pregovori za
548,58 ostanak u prostoru
7.061,50
1
262 2837/13
263 2733/13
264 2693/13
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
EKOS INVEST I DOO BEOGRAD
NOVOCOOP DOO BEOGRAD
D.J.G. TRADE DOO
GRAVEL AND SAND D.O.O.
Diz higijena d.o.o.
PREMIUM PURE WATER DOO BEOGRAD
NEW COLLECTIVE d.o.o.
UDR ZA PODRSKU U PREVEN .I REH
BEOMET DOO
13.3.4361 BH CHEMICAL INDUSTRY DOO
2731/13
15/14
4228/13
4148/13
4750/13
1076/14-A II
13.5.4361 BH CHEMICAL INDUSTRY DOO
GET DOO BEOGRAD
MBS TEHNO PLUS DOO Beograd
SMP-SLJUNAK DOO SAVSKI VENAC
SOIOZ-RU doc
4808/13-AII
5124/13-A1
IVANA MESULAM
630/14-A2
LOGISTAR D.O.O.
LOGISTAR D.O.O.
776/14-A I
711/14-A1
MONDOLUKA PLUS DOO BEOGRAD
UNIVERZAL BANKA AKCIONARSKO
972/14-AII
Mini City d.o.o. Beograd­
197/14
805/14-A I
NACIONALNA LOGISTIKA
1252/14
JBA DOO BEOGRAD
6066/13
5724/13-A1
4886/13
NAPOMENA:
402,25
317,53
34,19
259,8
423,5
22 ,2
1.833,45
2.622,00
242,13
102,01
112,86
331,34
9.946,97
Ne fakturise se, Luka dala otkaz. Jos
uvek u prostori postupak iseljenja na
sudu
10.785,00
584,13
182,4
108,2
17,1
322,43
2.927 ,40
1.079,99
107,78
391,46
2.380,00
800
73,54
499,4
695,88
901 ,84
1.908,47
116,62
6.228,18
256,33
Otkazali prostor, otkazni rok istekao
23.03.2014. godine i jos uvek nisu
689 izasli iz prostora
104,38
317,7
14.000,00
0
8,3
50,7
304 ,11
60,73
1.282,50
39,4
3.409,91
104,15
1.Svi navedeni ugovori su na neodredeno vreme
2.Nakon datog otkaza, a u slucaju da kupac po isteku otkaznog roka ne izade iz prostora, Luka prestaje da fakturise
naknadu za koriscenje istog, uz nastojanje da naplati naknadu stete za bespravno koriscenje prostora.
Download

Privredni sud u NS