GRAFIČKO DRUŠTVO "BIGZ" AD, BEOGRAD
IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
O IZVRŠENOJ REVIZIJI GODIŠNJIH FINANSIJSKIH
IZVEŠTAJA ZA 2013. GODINU
GRAFIČKO DRUŠTVO "BIGZ" AD, BEOGRAD
IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA O IZVRŠENOJ REVIZIJI
GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2013. GODINU
SADRŢAJ
Strana
IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
1-2
PISMO O PREZENTACIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
POTVRDA O NEZAVISNOSTI I KONSULTANTSKIM USLUGAMA
FINANSIJSKI IZVEŠTAJI:
BILANS USPEHA
3
BILANS STANJA
4-5
IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
6-7
IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU
8
STATISTIĈKI ANEKS
9-12
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
13-31
Privredno društvo za reviziju računovodstvo i konsalting
“MOORE STEPHENS Revizija i Računovodstvo” d.o.o.
Studentski Trg 4/V, 11000 Beograd, Srbija
Tel: +381 (0) 11 3283 440, 3281 194; Fax: 2181 072
E-mail: [email protected], www.revizija.co.rs
Matični broj/ID: 06974848; PIB/VAT: 100300288
Broj: 54/14
IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
Akcionarima Grafičkog društva "BIGZ" a.d., Beograd
Izveštaj o godišnjim finansijskim izveštajima
Izvršili smo reviziju priloţenih godišnjih finansijskih izveštaja Grafičkog društva "BIGZ" a.d., Beograd
(dalje u tekstu i: Društvo), koji uključuju bilans stanja na dan 31. decembra 2013. godine, bilans uspeha,
izveštaj o promenama na kapitalu i izveštaj o tokovima gotovine za godinu završenu na taj dan, kao i
statistički aneks i napomene uz finansijske izveštaje koje uključuju pregled značajnih računovodstvenih
politika i druge objašnjavajuće informacije.
Odgovornost rukovodstva za godišnje finansijske izveštaje
Rukovodstvo je odgovorno za pripremu i fer prezentaciju ovih godišnjih finansijskih izveštaja u skladu sa
računovodstvenim propisima vaţećim u Republici Srbiji, kao i za ustrojavanje neophodnih internih kontrola
koje omogućuju pripremu finansijskih izveštaja koji ne sadrţe greške, bilo namerne ili slučajne.
Odgovornost revizora
Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o ovim godišnjim finansijskim izveštajima na osnovu svoje
revizije. Reviziju smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Ovi standardi nalaţu da
radimo u skladu sa etičkim zahtevima i da reviziju planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se, u
razumnoj meri, uverimo da godišnji finansijski izveštaji ne sadrţe materijalno značajne pogrešne iskaze.
Revizija uključuje sprovođenje postupaka u cilju pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i
obelodanjivanjima datim u godišnjim finansijskim izveštajima. Izbor postupaka je zasnovan na revizorskom
prosuđivanju, uključujući procenu rizika materijalno značajnih pogrešnih iskaza u godišnjim finansijskim
izveštajima, nastalim usled kriminalne radnje ili greške. Prilikom procene rizika, revizor razmatra interne
kontrole koje su relevantne za pripremu i fer prezentaciju godišnjih finansijskih izveštaja, u cilju
osmišljavanja revizijskih postupaka koji su odgovarajući datim okolnostima, ali ne u cilju izraţavanja
mišljenja o efikasnosti internih kontrola pravnog lica. Revizija takođe, uključuje ocenu primenjenih
računovodstvenih politika i značajnih procena izvršenih od strane rukovodstva, kao i ocenu opšte
prezentacije godišnjih finansijskih izveštaja.
Smatramo da su pribavljeni revizijski dokazi dovoljni i odgovarajući da obezbede osnovu za naše revizorsko
mišljenje sa rezervom.
Osnov za izraţavanje mišljenja sa rezervom
Nismo se uverili u realnost iskazanog stanja nekretnina, postrojenja i opreme prikazanih u okviru (AOP 006)
i investicionih nekretnina prikazanih u okviru (AOP 007) Bilansa stanja na dan 31.12.2013. godine zbog
sledećeg pitanja: Ugovorom o fizičkoj deobi zaključenim sa Holding kompanijom „BIGZ” d.p., Beograd
dana 21. novembra 2002. godine Društvu je pripala nelegalizovana pomoćna zgrada sagrađena na zemljištu
nad kojim pravo korišćenja ima JP ”Sluţbeni list”, Beograd. Pomenuti objekat, koji Društvo koristi i
ostvaruje prihode po osnovu davanja u zakup, nije evidentiran u poslovnim knjigama. Urađenom procenom
vrednosti kapitala od 30.9.2013. godine, procenjena vrednost tog pomoćnog objekta je EUR 297.000,00.
Odgovorna lica smatraju da će pitanje pravnog statusa zemljišta na kome se nalazi sporni objekat biti
razrešeno u korist Društva i da će tek tada priznati u svojim knjigama pomenutu nekretninu.
IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
Akcionarima Grafičkog društva "BIGZ" a.d., Beograd - Nastavak
Mišljenje
Po našem mišljenju, osim za moguće efekte iznetog u paragrafu Osnov za izraţavanje mišljenja sa rezervom,
godišnji finansijski izveštaji istinito i objektivno po svim materijalno značajnim pitanjima, prikazuju
finansijsko stanje Grafičkog društva "BIGZ" a.d., Beograd na dan 31. decembra 2013. godine, kao i rezultat
njegovog poslovanja i tokove gotovine za poslovnu godinu završenu na taj dan, u skladu sa
računovodstvenim propisima vaţećim u Republici Srbiji i računovodstvenim politikama obelodanjenim u
napomenama uz finansijske izveštaje.
Naglašavanje pitanja
Skrećemo paţnju, ne izraţavajući dodatnu rezervu u odnosu na dato mišljenje u paragrafu Mišljenje sa
rezervom, na sledeće: Na dan 31.12.2013. godine Društvo ima nepovoljne finansijske pokazatelje, dok su
kratkoročne obaveze veće od obrtne imovine za RSD 110.226 hiljada. Mogućnosti poboljšanja finansijskog
poloţaja Društva su ograničene i gotovo u celosti zavise od finansijske podrške većinskog vlasnika „Beta
Partners“ d.o.o., Beograd i pronalaţenja novih kupaca. Ovakvo stanje ukazuje na postojanje materijalno
značajnih neizvesnosti koje mogu da izazovu značajnu sumnju u sposobnost Društva da posluje u skladu sa
načelom stalnosti poslovanja.
Izveštaj o ostalim regulatornim zahtevima
U skladu sa zahtevima koji proističu iz člana 30. Zakona o reviziji („Sl. glasnik RS“ br. 61/2013) i člana 7.
Pravilnika o uslovima za obavljanje revizije finansijskih izveštaja javnih društava („Sl. glasnik RS“ br.
50/2012) izvršili smo proveru usklađenosti godišnjeg izveštaja o poslovanju sa godišnjim finansijskim
izveštajima Društva. Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje godišnjeg izveštaja o poslovanju u
skladu sa vaţećom zakonskom regulativom. Naša odgovornost je da sprovođenjem revizorskih postupaka u
skladu sa Međunarodnim standardom revizije 720 - Odgovornost revizora u vezi sa ostalim informacijama u
dokumentima koji sadrţe finansijske izveštaje koji su bili predmet revizije, iznesemo svoj zaključak u vezi sa
usklađenošću izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajima Društva.
Na bazi sprovedenih revizorskih postupaka nismo uočili materijalno značajne nekonzistentnosti, koje bi
ukazivale da godišnji izveštaj o poslovanju za 2013. godinu nije usklađen sa godišnjim finansijskim
izveštajima Društva za istu poslovnu godinu.
U Beogradu, 16. aprila 2014. godine
„MOORE STEPHENS
Revizija i Računovodstvo“ d.o.o., Beograd
„MOORE STEPHENS
Revizija i Računovodstvo“ d.o.o., Beograd
Nelinda Karanjac Nikolić
Ovlašćeni revizor
Bogoljub Aleksić
Direktor
GRAFIČKO DRUŠTVO "BIGZ" AD, BEOGRAD
BILANS USPEHA
u periodu od 01. 01. do 31. 12. 2013. godine
Grupa
raĉuna,
raĉun
1
60 i 61
62
630
631
64 i 65
50
51
52
54
53 i 55
66
56
67,68
57,58
69-59
59-69
721
722
722
723
POZICIJA
AOP
Napomena
broj
2
3
4
A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG
POSLOVANJA
I. POSLOVNI PRIHODI
1. Prihodi od prodaje
2. Prihodi od aktiviranja uĉinaka i robe
3. Povećanje vrednosti zaliha uĉinaka
4. Smanjenje vrednosti zaliha uĉinaka
5. Ostali poslovni prihodi
II. POSLOVNI RASHODI
1. Nabavna vrednost prodate robe
2. Troškovi materijala
3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali liĉni rashodi
4. Troškovi amortizacije i rezervisanja
5. Ostali poslovni rashodi
III. POSLOVNI DOBITAK
IV. POSLOVNI GUBITAK
V. FINANSIJSKI PRIHODI
VI. FINANSIJSKI RASHODI
VII. OSTALI PRIHODI
VIII. OSTALI RASHODI
IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE
OPOREZIVANJA
X.GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE
OPOREZIVANJA
XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJA
XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE
OBUSTAVLJA
B. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA
V. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA
G. POREZ NA DOBITAK
1. Poreski rashod perioda
2. Odloţeni poreski rashodi perioda
3. Odloţeni poreski prihodi perioda
D. Isplaćena liĉna primanja poslodavcu
Đ. NETO DOBITAK
E. NETO GUBITAK
Ţ. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM
ULAGAČIMA
Z. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA
MATIČNOG PRAVNOG LICA
I. ZARADA PO AKCIJI
1. Osnovna zarada po akciji
2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji
( u hiljadama dinara)
Iznos
Tekuća
Prethodna
godina
godina
5
6
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
64.070
2.071
0
0
0
61.999
98.047
0
17.044
52.621
18.600
9.782
0
33.977
7
1.544
186.010
3.392
66.147
13.394
0
0
0
52.753
100.549
0
17.450
52.226
19.228
11.645
0
34.402
211
1.047
1.036
13.157
219
147.104
0
220
0
47.359
221
0
0
222
223
224
0
147.104
0
0
0
47.359
225
226
227
228
229
230
0
0
0
0
147.104
0
0
0
0
0
0
47.359
231
232
233
234
3
GRAFIČKO DRUŠTVO "BIGZ" AD, BEOGRAD
BILANS STANJA
na dan 31. decembra 2013. godine
Grupa raĉuna,
raĉun
POZICIJA
AOP
Napomena
broj
1
2
3
4
( u hiljadama dinara)
Iznos
Tekuća
Prethodna
godina
godina
5
6
AKTIVA
A. STALNA IMOVINA
001
642.128
184.889
00
I. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL
002
0
0
012
II. GOODWILL
003
0
0
III. NEMATERIJALNA ULAGANJA
IV. NEKRETNINA, POSTROJENJA, OPREMA I
BIOLOŠKA SREDSTVA
004
0
0
005
640.759
183.508
1. Nekretnine, postrojenja i oprema
006
450.162
183.198
2. Investicione nekretnine
007
190.597
310
3. Biološka sredstva
008
0
0
IV. DUGOROĈNI FINANSIJSKI PLASMANI
009
1.369
1.381
1. Uĉešća u kapitalu
010
0
0
2. Ostali dugoroĉni finansijski plasmani
B. OBRTNA IMOVINA
011
012
1.369
16.930
1.381
14.560
I. ZALIHE
II. STALNA SREDSTVA NAMENJENA
PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANJA KOJE
SE OBUSTAVLJA
III. KRATKOROĈNA POTRAŢIVANJA,
PLASMANI I GOTOVINA
013
0
761
014
0
0
015
16.930
13.799
1. Potraţivanja
2. Potraţivanja za više plaćen porez na dobitak
3. Kratkoroĉni finansijski plasmani
016
017
018
9.691
0
0
13.757
0
0
4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina
5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska
razgraniĉenja
019
7.239
42
020
0
0
V.ODLOŢENA PORESKA SREDSTVA
G. POSLOVNA IMOVINA
D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
Đ. UKUPNA AKTIVA
E. VANBILANSNA AKTIVA
021
022
023
024
025
0
659.058
0
659.058
0
199.449
0
199.449
01 bez 012
020,022,023,02
6,027(deo),028
(deo),029
024,027(deo) i
028(deo)
021,025,027
(deo) i 028(deo)
030 do
032,039(deo)
033 do
038,039(deo)
minus 037
10 do 13,15
14
20,21 i 22, osim
223
223
23 minus 237
24
27 i 28 osim
288
288
29
88
4
GRAFIČKO DRUŠTVO "BIGZ" AD, BEOGRAD
BILANS STANJA
na dan 31. decembra 2013. godine – Nastavak
Grupa raĉuna,
raĉun
POZICIJA
AOP
Napomena
broj
2
3
4
1
( u hiljadama dinara)
Iznos
Tekuća
Prethodna
godina
godina
5
6
PASIVA
A. KAPITAL
101
531.742
99.074
30
I. OSNOVNI KAPITAL
102
279.774
279.774
31
II. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL
103
0
0
32
III. REZERVE
104
2.445
2.445
105
285.564
0
106
0
0
333
IV. REVALORIZACIONE REZERVE
V. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU
HARTIJA OD VREDNOSTI
VI. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU
HARTIJA OD VREDNOSTI
107
0
0
34
VII. NERASPOREĐENI DOBITAK
108
147.104
0
35
VIII. GUBITAK
109
183.109
183.109
IX. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE
36
36
B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE
110
111
127.316
100.375
40
I. DUGOROĈNA REZERVISANJA
112
0
0
41
II. DUGOROĈNE OBAVEZE
113
160
160
1. Dugoroĉni krediti
114
0
0
2. Ostale dugoroĉne obaveze
115
160
160
III. KRATKOROĈNE OBAVEZE
116
127.156
100.215
1. Kratkoroĉne finansijske obaveze
117
111.290
60.973
2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i
sredstava poslovanja koje se obustavlja
118
0
0
3. Obaveze iz poslovanja
119
14.412
29.373
4. Ostale kratkoroĉne obaveze
120
688
7.487
5. Obaveze po osnovu PDV i ostalih javnih prihoda i
pasivna vremenska razgraniĉenja
121
766
2.382
481
6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak
122
0
0
498
V. ODLOŢENE PORESKE OBAVEZE
123
0
0
G. UKUPNA PASIVA
124
659.058
199.449
D. VANBILANSNA PASIVA
125
330 i 331
332
037 i 237
414,415
41 bez 414 i
415
42 osim 427
427
43 i 44
45 i 46
47 i 48, osim
481 i 49 osim
498
89
5
GRAFIČKO DRUŠTVO "BIGZ" AD, BEOGRAD
IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
u periodu od 01. 01. do 31. 12. 2013. godine
POZICIJA
1
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
1. Prodaja i primljeni avansi
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
1. Isplate dobavljaĉima i dati avansi
2. Zarade, naknade zarada i ostali liĉni rashodi
3. Plaćene kamate
4. Porez na dobitak
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
1. Prodaja akcija i udela (neto prilivi)
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških
sredstava
3. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi)
4. Primljene kamate
5. Primljene dividende
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja
1. Kupovina akcija i udela (neto odlivi)
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i
bioloških sredstava
3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi)
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja
AOP
2
( u hiljadama dinara)
Iznos
Tekuća
Prethodna
godina
godina
3
4
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
82.002
80.458
7
1.537
117.574
49.482
57.724
1.546
87.796
86.559
206
1.031
98.621
38.479
50.506
1.151
8.822
8.485
35.572
10.825
313
314
249
809
315
316
317
318
319
320
249
809
249
809
321
322
323
324
6
GRAFIČKO DRUŠTVO "BIGZ" AD, BEOGRAD
IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE
u periodu od 01. 01. do 31. 12. 2013. godine – Nastavak
POZICIJA
AOP
1
2
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
1. Uvećanje osnovnog kapitala
2. Dugoroĉni i kratkoroĉni krediti (neto prilivi)
3. Ostale dugoroĉne i kratkoroĉne obaveze
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
1. Otkup sopstvenih akcija i udela
2. Dugoroĉni i kratkoroĉni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)
3. Finansijski lizing
4. Isplaćene dividende
III. Neto prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE
Đ. NETO PRILIV GOTOVINE
E. NETO ODLIV GOTOVINE
Ţ. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA
GOTOVINE
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA
GOTOVINE
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
( u hiljadama dinara)
Iznos
Tekuća
Prethodna
godina
godina
3
4
43.700
8.950
43.700
8.950
1.180
1.180
42.520
8.950
125.951
118.754
7.197
97.555
98.621
42
1.066
1.108
7.239
42
341
342
343
7
GRAFIČKO DRUŠTVO "BIGZ" AD, BEOGRAD
IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU
u periodu od 01. 01. do 31. 12. 2013. godine
red.broj
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
OPIS
AOP
Stanje na dan 01.01. prethodne godine 2012.
AOP
Ispravka materijalno znaĉajnih grešaka i
promena raĉunovodstvenih politika u
prethodnoj godini -povećanje
AOP
Ispravka materijalno znaĉajnih grešaka i
promena raĉunovodstvenih politika u
prethodnoj godini -smanjenje
AOP
Korigovano poĉetno stanje na dan 01.01.
prethodne godine 2011(r.br.1+2-3)
AOP
Ukupna povećanja u prethodnoj godini
AOP
Ukupna smanjenja u prethodnoj godini
AOP
Stanje na dan 31.12. prethodne godine 2012
(r.br. 4+5-6)
AOP
Ispravka materijalno znaĉajnih grešaka i
promena raĉunovodstvenih politika u tekućoj
godini -povećanje
AOP
Ispravka materijalno znaĉajnih grešaka i
promena raĉunovodstvenih politika u tekućoj
godini -smanjenje
AOP
Korigovano poĉetno stanje na dan 01.01.
tekuće godine 2012 (r.br.7+8-9)
AOP
Ukupna povećanja u tekućoj godini
AOP
Ukupna smanjenja u tekućoj godini
AOP
Stanje na dan 31.12. tekuće godine 2013(r.br.
10+11-12)
Osnovni
kapital
(grupa 30
bez 309)
401
279.774
402
Ostali
kapital
(rn 309)
Neuplaćeni
upisani
kapital
(grupa 31)
Emisiona
premija
(rn 320)
Rezerve
(rn 321,
322)
414
427
440
453
Revalorizacione
rezerve
(grupa 33)
Neralizovani
dobici po
osnovu hartija
od vrednosti
(raĉun 332)
Neralizovani
gubici po
osnovu hartija
od vrednosti
(raĉun 333)
NerasporeĊeni
dobitak
(grupa 34)
479
492
505
480
493
506
Gubitak
do visine
kapitala
(grupa 35)
518
135.750
519
Otkupljene
sopstvene
akcije i
udeli (rn
037,237)
531
UKUPNO
415
428
441
454
466
2.445
467
403
416
429
442
455
468
481
494
507
520
533
546
404
417
430
443
456
469
482
495
508
521
534
547
418
431
444
2.445
470
483
496
509
406
419
432
445
457
2.445
458
484
497
510
407
420
433
446
459
471
2.445
472
485
498
511
408
421
434
447
2.445
460
473
486
499
512
409
422
435
448
461
474
487
500
513
410
423
436
449
462
475
488
501
514
424
437
450
2.445
463
489
502
412
425
438
451
464
476
285.564
477
490
503
515
147.104
516
413
426
439
452
465
478
491
504
517
36
532
544
146.433
545
Gubitak
iznad
visine
kapitala
(grupa 29)
557
558
0
559
0
279.774
405
135.750
522
47.359
523
36
535
146.433
548
561
549
562
550
563
538
99.074
551
564
526
539
552
527
540
553
524
183.109
525
536
560
537
36
0
565
0
279.774
411
279.774
2.445
285.564
147.104
183.109
528
36
541
529
542
530
543
183.109
99.074
554
432.668
555
556
36
566
567
568
569
531.742
8
GRAFIČKO DRUŠTVO "BIGZ" AD, BEOGRAD
STATISTIČKI ANEKS
za 2013. godinu
I OPŠTI PODACI O PRAVNOM LICU, ODNOSNO PREDUZETNIKU
OPIS
AOP
1. Broj meseci poslovanja (oznaka od 1 do 12)
2. Oznaka za veliĉinu (oznaka od 1 do 3)
3. Oznaka za vlasništvo (oznaka od 1 do 5)
4. Broj stranih (fiziĉkih ili pravnih) lica koja imaju uĉešće u kapitalu
5. Proseĉan broj zaposlenih na osnovu stanja krajem svakog meseca (ceo broj)
Tekuća
godina
601
602
603
604
605
12
2
2
Prethodna
godina
12
3
2
50
69
II BRUTO PROMENE NEMATERIJALNIH ULAGANJA I NEKRETNINA, POSTROJENJA,
OPREME I BIOLOŠKIH SREDSTAVA
Grupa
raĉuna,
raĉun
01
02
OPIS
1. Nematerijalna ulaganja
1.1. Stanje na poĉetku godine
1.2. Povećanja (nabavke) u toku godine
1.3. Smanjenje (otuĊenje, rashodovanje i obezvreĊenje) u toku
godine
1.4. Revalorizacija u toku godine
1.5. Stanje na kraju godine
2. Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva
2.1. Stanje na poĉetku godine
2.2. Povećanja (nabavke) u toku godine
2.3. Smanjenje (otuĊenje, rashodovanje i obezvreĊenje) u toku
godine
2.4. Revalorizacija u toku godine
2.5. Stanje na kraju godine
AOP
Iznos u 000 dinara
Ispravka
Neto
Bruto
vrednosti (kol 4-5)
606
607
XXXXX
608
609
610
611
612
613
614
615
XXXXX
XXXXX
183.508
457.251
XXXXX
183.508
457.251
XXXXX
XXXXX
640.759
640.759
III STRUKTURA ZALIHA
Grupa
raĉuna,
raĉun
10
11
12
13
14
15
Iznos u 000 dinara
OPIS
1. Zalihe materijala
2. Nedovršena proizvodnja
3. Gotovi proizvodi
4. Roba
5. Stalna sredstva namenjena prodaji
6. Dati avansi
7. SVEGA
AOP
616
617
618
619
620
621
622
Tekuća
godina
Prethodna
godina
761
761
9
GRAFIČKO DRUŠTVO "BIGZ" AD, BEOGRAD
IV STRUKTURA OSNOVNOG KAPITALA
Grupa
raĉuna,
raĉun
300
301
302
303
304
305
309
30
OPIS
1. Akcijski kapital
u tome strani kapital
2. Udeli društva sa ograniĉenom odgovornošću
u tome strani kapital
3. Ulozi ĉlanova ortaĉkog i komanditnog društva
u tome strani kapital
4. Drţavni kapital
5. Društveni kapital
6. Zadruţni udeli
7. Ostali osnovni kapital
SVEGA
AOP
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
Iznos u 000 dinara
Tekuća
Prethodna
godina
godina
279.774
279.774
279.774
279.774
V STRUKTURA AKCIJSKOG KAPITALA
Grupa
raĉuna,
raĉun
deo 300
deo 300
300
OPIS
1. Obične akcije
1.1. Broj obiĉnih akcija
1.2. Nominalna vrednost obiĉnih akcija - ukupno
2. Prioritetne akcije
2.1. Broj prioritetnih akcija
2.2. Nominalna vrednost prioritetnih akcija - ukupno
SVEGA
AOP
Broj akcija kao ceo broj
iznosi u 000 dinara
Tekuća
Prethodna
godina
godina
634
635
559.548
279.774
559.548
279.774
636
637
638
279.774
279.774
VI POTRAŢIVANJA I OBAVEZE
Grupa
raĉuna,
raĉun
20
43
deo 228
27
43
450
451
452
461, 462 i
723
465
47
OPIS
1. Potraţivanja po osnovu prodaje
(stanje na kraju godine 639≤016)
2. Obaveze iz poslovanja (stanje na kraju godine 640≤0117)
3. Potraţivanja u toku godine od društava za osiguranje za
naknadu štete (dugovni promet bez poĉetnog stanja)
4. PDV plaćen prilikom nabavke robe i usluga (dugovni promet
bez poĉetnog stanja)
5. Obaveze iz poslovanja
(potraţni promet bez poĉetnog stanja)
6. Obaveze za neto zarade i naknade zarada
(potraţni promet bez poĉetnog stanja)
7. Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret
zaposlenog (potraţni promet bez poĉetnog stanja)
8. Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret
zaposlenog (potraţni promet bez poĉetnog stanja)
9. Obaveze za dividende, uĉešće u dobitku i liĉna primanja
poslodavaca (potraţni promet bez poĉetnog stanja)
10. Obaveze prema fiziĉkim licima za naknade po ugovoru
(potraţni promet bez poĉetnog stanja)
11. PDV naplaćen prilikom prodaje proizvoda, robe i usluga
(potraţni promet bez poĉetnog stanja)
12. Kontrolni zbir (od 639 do 649)
AOP
Iznos u 000 dinara
Tekuća
Prethodna
godina
godina
639
640
9.691
14.412
13.757
29.373
641
1.714
1.623
642
5.874
4.807
643
63.008
63.563
644
21.705
27.886
645
2.454
3.810
646
5.507
6.910
647
648
649
650
0
5.309
129.674
7.697
159.426
10
GRAFIČKO DRUŠTVO "BIGZ" AD, BEOGRAD
VII DRUGI TROŠKOVI I RASHODI
Grupa raĉuna,
raĉun
513
520
521
522,523,524 i 525
526
529
53
533, deo 540 i
deo 525
deo 533, deo
540 i deoo 525
536,537
540
552
553
554
555
556
562
deo 560,
deo561 i 562
deo 560, deo
561, i deo 562
deo 579
Iznos u 000 dinara
Tekuća
Prethodna
godina
godina
16.118
16.487
26.090
35.462
OPIS
AOP
1. Troškovi goriva i energije
2. Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)
3. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na
teret poslodavca
4. Troškovi naknada fiziĉkim licima (bruto) po osnovu
ugovora
5. Troškovi naknada ĉlanovima upravnog i nadzornog odbora
(bruto)
6. Ostali liĉni rashodi i naknade
7. Troškovi proizvodnih usluga
651
652
655
656
657
4.701
17.158
2.942
4.436
5.849
5.082
8. Troškovi zakupnina
658
75
321
9. Troškovi zakupnina zemljišta
10. Troškovi istraţivanja i razvoja
11. Troškovi amortizacije
12. Troškovi premija osiguranja
13. Troškovi platnog prometa
14. Troškovi ĉlanarina
15. Troškovi poreza
16. Troškovi doprinosa
17. Rashodi kamata
659
660
661
662
663
664
665
666
667
18.600
207
126
19.228
1.020
106
765
483
18. Rashodi kamata i deo finansijskih rashoda
668
1.291
784
19. Rashodi kamata po kreditima od banaka i dfo
20. Rashodi za humanitarne, kulturne, zdravstvene,
obrazovne, nauĉne i verske namene, za zaštitu ĉovekove
sredine i za sportske namene
21. Kontrolni zbir (od 651 do 670)
669
92.745
0
95.737
653
4.672
6.479
654
670
671
0
VIII DRUGI PRIHODI
Grupa
raĉuna,
raĉun
60
640
641
deo 650
651
deo 660, deo
661 i deo
662
deo 660, deo
661 i deo
662
deo 660, deo
661, i deo
669
OPIS
AOP
1. Prihodi od prodaje robe
2. Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa,
kompenzacija i povraćaja poreskih daţbina
3. Prihodi po osnovu uslovljenih donacija
4. Prihodi od zakupnina za zemljište
5. Prihodi od ĉlanarina
672
6. Prihodi od kamata
677
7. Prihodi od kamata po raĉunima i depozitima u bankama i
ostalim finansijskim organizacijama
678
8. Prihodi po osnovu dividendi i uĉešća u dobitku
9. Kontrolni zbir (od 672 do 679)
679
680
673
674
675
676
Iznos u 000 dinara
Tekuća
Prethodna
godina
godina
43.697
39.971
7
206
43.704
40.177
11
GRAFIČKO DRUŠTVO "BIGZ" AD, BEOGRAD
IX OSTALI PODACI
OPIS
AOP
1. Obaveze za akcize
681
2. Obraĉunate carine i druge uvozne daţbine
(ukupan godišnji iznos prema obraĉunu)
682
3. Kapitalne subvencije i druga drţavna dodeljivanja za izgradnju i nabavku
osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja
4. Drţavna dodeljivanja za premije, regres i pokriće tekućih troškova poslovanja
5. Ostala drţavna dodeljivanja
683
684
685
6. Primljene donacije iz inostranstva i druga bespovratna sredstva u novcu ili
naturi od inostranih pravnih ili fiziĉkih lica
7. Liĉna primanja preduzetnika iz neto dobitka (popunjavaju samo preduzetnici)
8. Kontrolni zbir (od 681 do 687)
686
687
688
Iznos u 000 dinara
Tekuća
Prethodna
godina
godina
X RAZGRANIČENI NEGATIVNI NETO EFEKTI UGOVORENE VALUTNE KLAUZULE I
KURSNIH RAZLIKA
OPIS
1. Poĉetno stanje razgraniĉenog neto efekta ugovorene valutne klauzule
2. Razgraniĉeni neto efekat ugovorene valutne klauzule
3. Srazmerni deo ukinutog razgraniĉenog neto efekta ugovorene valutne
klauzule
4. Preostali iznos razgraniĉenog neto efekta ugovorene valutne klauzule (red. br.
1 + red. br. 2 – red. br. 3)
5. Poĉetno stanje razgraniĉenog neto efekta kursnih razlika
6. Razgraniĉeni neto efekat kursnih razlika
7. Srazmerni deo ukinutog razgraniĉenog neto efekta kursnih razlika
8. Preostali iznos razgraniĉenog neto efekta kursnih razlika (red. br. 5 + red. br.
6 – red. br. 7)
AOP
Iznos u 000 dinara
Tekuća
Prethodna
godina
godina
689
690
691
692
693
694
695
696
XI RAZGRANIČENI POZITIVNI NETO EFEKTI UGOVORENE VALUTNE KLAUZULE I
KURSNIH RAZLIKA
OPIS
1. Poĉetno stanje razgraniĉenog neto efekta ugovorene valutne klauzule
2. Razgraniĉeni neto efekat ugovorene valutne klauzule
3. Srazmerni deo ukinutog razgraniĉenog neto efekta ugovorene valutne
klauzule
4. Preostali iznos razgraniĉenog neto efekta ugovorene valutne klauzule (red. br.
1 + red. br. 2 – red. br. 3)
5. Poĉetno stanje razgraniĉenog neto efekta kursnih razlika
6. Razgraniĉeni neto efekat kursnih razlika
7. Srazmerni deo ukinutog razgraniĉenog neto efekta kursnih razlika
8. Preostali iznos razgraniĉenog neto efekta kursnih razlika (red. br. 5 + red. br.
6 – red. br. 7)
AOP
Iznos u 000 dinara
Tekuća
Prethodna
godina
godina
697
698
699
700
701
702
703
704
12
GRAFIČKO DRUŠTVO "BIGZ" AD, BEOGRAD
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
1.
OSNIVANJE I DELATNOST (Opšte informacije)
GRAFIĈKO DRUŠTVO BIGZ je akcionarsko društvo ( u daljem tekstu društvo). Registrovano je kod Agencije
za privredne registre, Registar privrednih društava broj БД 42470/2007.
Društvo je osnovano 04.06.2007.godine kada je na bazi prodaje društvenog preduzeća formirano akcionarsko
društvo koje na dan 31.12.2013.god. ima kapital u vrednosti od 279.774.000,00 dinara. Kapital ĉini 559.548
komada obiĉnih akcija pojedinaĉne nominalne vrednosti 500,00 dinara.
Društvo se bavi proizvodnjom i prodajom proizvoda i usluga iz domena grafiĉke delatnosti i to štampanje novina
i priloga za novine, štampa i povez knjiga, izrada nalepnica, brošura, kataloga, štampanje na samolepivoj pvc
foliji itd. Pored navedene osnovne delatnosti društvo obavlja i druge delatnosti i poslove koje doprinose
efikasnijem i racionalnijem poslovanju i to: izdavanje poslovnog prostora u zakup, pruţanje usluga iz domena
logistike, savetodavne usluge itd.
Društvo je saglasno kriterijumima iz Zakona o raĉunovodstvu i reviziji razvrstano u srednje pravno lice.
Sedište Društva je u Beogradu, ul. Bulevar vojvode Mišića 17.
Poreski identifikacioni broj Društva je 100224074.
Matiĉni broj Društva je 17143611.
Proseĉan broj zaposlenih u 2013.godini bio je 50 ( u 2012.godini 69).
2.
OSNOV ZA SASTAVLJANJE I PRIKAZIVANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
Priloţeni finansijski izveštaji su sastavljeni u skladu sa vaţećim propisima u Rebuplici Srbiji zasnovanim na
Zakonu o raĉunovodstvu i reviziji ( „Sl. Glasnik RS“ br. 46/2006 i 111/2010 godine), koji propisuje
MeĊunarodne raĉunovodstvene standarde (MRS), odnosno MeĊunarodne standarde finansijskog izveštavanja
(MSFI) kao osnovu za sastavljanje i prezentaciju finansijskih izveštaja.
Rešenjem Ministra finansija Republike Srbije ( broj 401-00-1380/2008-16 od 25.oktobra 2010.godine) utvrĊen
je prevod osnovnih tekstova MRS, odnosno MSFI, koji su izdati od Odbora za meĊunarodne raĉunovodstvene
standarde do 1. Januara 2009.godine, kao i tumaĉenja izdata od Komiteta za tumaĉenje raĉunovodstvenih
standarda do 1. Januara 2009.godine. Rukovodstvo Društva procenjuje uticaj promena MRS, odnosno MSFI i
tumaĉenja standarda na finansijske izveštaje. Izmene i dopune postojećih MRS, odnosno MSFI i tumaĉenja
standarda, zamene vaţećih MRS novim, koji su stupili na snagu poĉev od 1. Januara 2010.godine, kao i primena
novih tumaĉenja koja su stupila na snagu u toku 2011.godine, nisu imali za rezultat znaĉajnije promene
raĉunovodstvenih politika Društva, niti materijalno znaĉajan uticaj na finansijske izveštaje u periodu poĉetne
primene. I pored toga što mnoge od ovih promena nisu primenljive na poslovanje Društva, rukovodstvo Društva
ne izraţava eksplicitnu i bezrezervnu izjavu o usagalašenosti finansijskih izveštaja sa MRS i MSFI, koje se
primenjuju na periode prikazane u priloţenim finansijskim izveštajima.
Finansijski izveštaji su sastavljeni u skladu sa naĉelom stalnosti Društva.
Finansijski izveštaji su prikazani u formatu propisanim Pravilnikom o sadrţini i formi obrazaca finansijskih
izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike („Sl. Glasnik RS“, br. 114/2006,
5/2007, 119/2008 i 2/2010). Prema Zakonu o raĉunovodstvu i reviziji finansijski izveštaji obuhvataju: bilans
stanja, bilans uspeha, izveštaj o tokovima gotovine, izveštaj o promenama na kapitalu, napomene uz finansijske
izveštaje i statistiĉki aneks.
Iznosi u finansijskim izveštajima iskazani su u hiljadama RSD, osim ukoliko nije drugaĉije naznaĉeno. RSD
predstavljaju funkcionalnu i izveštajnu valutu Društva. Sve transakcije u valutama koje nisu funkcionalna valuta,
tretiraju se kao transakcije u stranim valutama.
Društvo je u sastavljanju ovih finansijskih izveštaja primenilo raĉunovodstvene politike obelodanjene u
Napomeni 3, koje su zasnovane na vaţećim raĉunovodstvenim i poreskim propisima Republike Srbije.
13
GRAFIČKO DRUŠTVO "BIGZ" AD, BEOGRAD
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
3.
PREGLED ZNAĈAJNIH RAĈUNOVODSTVENIH POLITIKA
3.1. Korišćenje procenjivanja
Sastavljanje i prikazivanje finansijskih izveštaja u skladu sa MRS i MSFI i računovodstvenim propisima vaţećim
u Republici Srbiji zahteva od rukovodstva Društva korišćenje najboljih mogućih procena i razumnih
pretpostavki, koje imaju efekte na iznose iskazane u finansijskim izveštajima i napomenama uz finansijske
izveštaje.
Društvo je u 2013.god angaţovalo Revizorsku kuću IEF doo koja je izvršila procenu vrednosti kapitala.
3.2. Preračunavanje stranih sredstava plaćanja i računovodstveni tretman kursnih razlika i efekata po osnovu
kursne razlike
Stavke ukljuĉene u finansijske izveštaje Društva odmeravaju se korišćenjem valute primarnog ekonomskog
okruţenja u kome Društvo posluje ( funkcionalna valuta). Finansijski izveštaji prikazuju se u hiljadama RSD,
koji predstavljaju funkcionalnu i izveštajnu valutu Društva.
Sva sredstva i obaveze u stranim sredstvima plaćanja na dan bilansa stanja preraĉunavaju se u njihovu dinarsku
protivvrednost primenom zvaniĉnog srednjeg deviznog kursa Narodne banke Srbije vaţećim na taj dan.
Poslovne promene u stranim sredstvima plaćanja tokom godine preraĉunavaju se u dinarsku protivvrednost
primenom zvaniĉnih deviznih kurseva Narodne banke Srbije vaţećim na dan poslovne promene.
Pozitivne i negativne kursne razlike nastale preraĉunom sredstava i obaveza iskazanih u stranim sredstvima
plaćanja i preraĉunom transakcija u toku godine evidentiraju se u bilansu uspeha, kao finansijski prihodi,
odnosno finansijski rashodi.
Avansi koje Društvo ima primljene od svojih kupaca predstavljaju nemonetarnu stavku i u skladu sa tim na kraju
godine se ne kursiraju. Ovi avansi neće biti vraćeni u novcu već će se upotrebiti za dobra i usluge za koje je
namenjen, odnosno avans za usluge će biti izvršen pruţanjem usluga.
3.3. Uporedni podaci
Uporedne podatke i poĉetna stanja ĉine podaci sadrţani u finansijskim izveštajima za 2012.godinu koji su bili
predmet revizije.
3.4. Poslovni prihodi
Prihodi od prodaje su iskazani u iznosu fakturisane realizacije, tj. Izvršene prodaje do kraja obraĉunskog perioda,
pod uslovom da je sa tim danom nastao duţniĉko-poverilaĉki odnos i da je ispostavljena faktura. Prihod se meri
po poštenoj vrednosti primljene nadoknade ili potraţivanja. Prihodi od usluga iskazani su srazmerno stepenu
završenosti usluge na dan bilansiranja.
Prihodi obuhvataju prihode od uobiĉajenih aktivnosti društva:
prihodi od pruţanja grafiĉkih usluga,
prihodi od izdavanja poslovnog prostora,
ostali prihodi ( prefakturisana struja, voda i telefoni).
3.5.Poslovni rashodi
Ukupne poslovne rashode ĉine: nabavna vrednost prodate robe, troškovi materijala, troškovi zarada, naknada
zarada i ostali liĉni rashodi, troškovi amortizacije i rezervisanja, troškovi proizvodnih usluga, i nematerijalni
troškovi.
Rashodi obuhvataju troškove koji proistiĉu iz uobiĉajenih aktivnosti društva: troškove ostalog materijala, ostalih
usluga, amortizacija, nematerijalni troškovi, bruto zarade i ostali liĉni rashodi.
3.6. Troškovi pozajmljivanja
Troškovi koji su vezani za pozajmljivanje priznaju se kao rashod.
14
GRAFIČKO DRUŠTVO "BIGZ" AD, BEOGRAD
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
3.7. Finansijski prihodi i rashodi
Finansijski prihodi i rashodi obuhvataju: prihode i rashode od kamata ( nezavisno od toga da li su dospeli i da li
se plaćaju ili pripisuju iznosu potraţivanja ili obaveze na dan bilansiranja), prihode i rashode od kursnih razlika,
prihode i rashode iz odnosa sa matiĉnim pravnim licem i ostale finansijske prihode i rashode.
3.8. Dobici i gubici
Dobici predstavljaju druge stavke koje zadovoljavaju definiciju prihoda i mogu, ali ne moraju da proisteknu iz
uobiĉajenih aktivnosti društva. Dobici predstavljaju povećenje ekonomskih koristi a obuhvataju prihode koji se
javljaju u sluĉaju prodaje stalne imovine po vrednosti većoj od njihove knjigovodstvene vrednosti, zatim
nerealizovane dobitke po osnovu prodaje trţišnih hartija od vrednosti ( u sluĉaju kada se vrednovanje hartija od
vrednosti vrši po njihovim trţišnim vrednostima), kao i dobitke koji nastaju pri povećanju knjigovodstvene
vrednosti stalne imovine usled prestanka delovanja uslova za smanjenje njihove vrednosti.
Gubici nastaju po osnovu prodaje imovine po cenama niţim od njene knjigovodstvene vrednosti, zatim po
osnovu rashodovanja neotpisanih osnovnih sredstava, po osnovu šteta koje se mogu u celini ili delimiĉno
nadoknaditi od osiguravajućih društava, po osnovu primene principa impariteta ( umanjenje vrednosti imovine).
3.9. Nematerijalna ulaganja
Nematerijalno ulaganje je odredivo nemonetarno sredstvo bez fiziĉkog sadrţaja:
- Koje sluţi za proizvodnju ili isporuku robe ili usluga, za iznajmljivanje drugim licima ili se
koristi u administrativne svrhe,
-
Koje društvo kontroliše kao rezultat prošlih dogaĊaja , i
-
Od kojeg se oĉekuje priliv budućih ekonomskih koristi.
Amortizacija nematerijalnih ulaganja koja podleţu amortizaciji vrši se primenom proporcionalnog metoda u
roku od 10 godina osim ulaganja ĉije je vreme utvrĊeno ugovorom, kada se otpisivanje vrši u rokovima koji
proistiĉu iz ugovora. Stopom od 10% amortizuju se softveri nabavljeni odvojeno od raĉunara, a kod licenci za
korišćenje softvera otpisivanje se vrši u rokovima koji proistiĉu iz ugovora. Obraĉun amortizacije nematerijalnih
ulaganja vrši se od poĉetka narednog meseca u odnosu na mesec kada je nematerijalno ulaganje stavljeno u
upotrebu. Osnovicu za obraĉun amortizacije nematerijalnih ulaganja ĉini nabavna vrednost, odnosno cena
koštanja.
Nematerijalna ulaganja prestaju da se iskazuju u bilansu stanja, nakon otuĊivanja ili kada je sredstvo trajno
povuĉeno iz upotrebe i kada se od njegovog otuĊenja ne oĉekuju nikakve buduće ekonomske koristi. Dobici ili
gubici koji proisteknu iz rashodovanja ili otuĊenja utvrĊuju se kao razlika izmeĊu procenjenih neto priliva od
prodaje i iskazanog iznosa sredstva i priznaju se kao prihod ili rashod u bilansu uspeha.
3.10. Nekretnine, postrojenja i oprema
Kao nekretnine, postrojenja i oprema priznaju se i podleţu amortizaciji materijalna sredstva koja ispunjavaju
uslove za priznavanje propisane MRS 16 Nekretnine, postrojenja i oprema.
Poĉetno merenje nekretnina, postrojenja i opreme koji ispunjavaju uslove za priznavanje kao stalno sredstvo,
vrši se po nabavnoj vrednosti ili po ceni koštanja.
U nabavnu vrednost, odnosno cenu koštanja nekretnine, postrojenja i opreme ukljuĉuju se i troškovi kamata i
drugi troškovi pozajmljivanja koji su nastali po osnovu izgradnje ili nabavke tih sredstava ako su ispunjeni
uslovi za primenu postupka iz MRS 23 Troškovi pozajmljivanja i ĉlana 32 Pravilnika o raĉunovodstvu.
Nakon poĉetnog priznavanja nekretnine, postrojenja i oprema se iskazuju po modelu revalorizacije, odnosno po
poštenoj vrednosti na dan revalorizacije, umanjenoj za ukupnu naknadnu amortizaciju i ukupne naknadne
gubitke zbog obezvreĊenja.
15
GRAFIČKO DRUŠTVO "BIGZ" AD, BEOGRAD
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
Revalorizacija nekretnina, postrojenja i opreme vrši se onoliko redovno koliko je dovoljno da se iskazani iznos
ne razlikuje znaĉajno od iznosa koji bi se utvrdio da je primenjen postupak iskazivanja po poštenoj vrednosti na
dan bilansa stanja.
Procenu poštene vrednosti nekretnine, postrojenja i opreme radi nezavisni procenitelj.
Efekti procene nekretnine, postrojenja i opreme po poštenoj vrednosti knjiţe se tako da se ispravka vrednosti
eliminiše, odnosno svede na nulu, a nabavna vrednost svede na poštenu vrednost.
Revalorizaciona rezerva stvorena po osnovu procene nekretnina, postrojenja i opreme prenosi se na
nerasporeĊenu dobit najkasnije na dan otuĊenja sredstva. U toku veka upotrebe sredstva, sa njegove
revalorizacione rezerve prenosi se na nerasporeĊenu dobit ranijih godina, iznos koji odgovara razlici izmeĊu
obraĉunate godišnje amortizacije i amortizacije koja bi bila obraĉunata da je za to sredstvo primenjen troškovni
model.
Amortizacija nekretnina, postrojenja i opreme vrši se primenom proporcionalnog metoda. Prilikom obraĉuna
amortizacije nekretnina, postrojenja i opreme koristiće se sledeće stope amortizacije:
OPIS
GRAĐEVINSKI OBJEKTI I POSTROJENJA
- GraĊevinski objekti ( procenjeni vek trajanja – 100 godina)
STOPA AMORTIZACIJE
1%
OPREMA
Kancelarijski nameštaj
1. drveni
12,50 %
2. metalni
10,00%
3. od ostalog materijala
11,00%
Raĉunarska oprema, telekomunikaciona oprema
20,00%
Klima ureĊaji i ostala ventilaciona oprema
16,50%
Oprema za odrţavanje i servisiranje industr.mašina i postrojenja
12,50%
Oprema za rezanje, savijanje i lepljenje
10,50%
Mašine i oprema za odvijanje grafiĉke delatnosti:
-vek trajanja 13 godina
- vek trajanja 22 godine
- vek trajanja 25 godina
7,69 %
4,55 %
4,00 %
OSTALA NEPOMENUTA SREDSTVA
Elektriĉne pisaće mašine
14,30 %
12,50 %
Mehaniĉke pisaće mašine
Osnovicu za obraĉun amortizacije nekretnina, postrojenja I opreme ĉini revalorizovana vrednost.
16
GRAFIČKO DRUŠTVO "BIGZ" AD, BEOGRAD
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
3.11. Investicione nekretnine
Investiciona nekretnina je nekretnina koju Društvo kao vlasnik drţi radi ostvarivanja zarade od izdavanja
nekretnine ili radi uvećanja vrednosti kapitala ili radi i jednog i drugog, a ne radi:
- upotrebe za proizvodnju ili snabdevanje robom ili pruţanja usluga ili za potrebe
administrativnog poslovanja, ili
-
prodaje u okviru redovnog poslovanja.
Investicionom nekretninom se smatra i nekretnina koja se gradi ili razvija za buduću upotrebu kao investiciona
nekretnina.
Poĉetno merenje investicione nekertnine vrši se po nabavnoj vrednosti ili ceni koštanja. Pri poĉetnom merenju
zavisni troškovi nabavke se ukljuĉuju u nabavnu vrednost ili cenu koštanja. U nabavnu vrednost, odnosno cenu
koštanja nekretnine, postrojenja i opreme uljuĉuju se i troškovi kamata i drugi troškovi pozajmljivanja koji su
nastali po osnovu izgradnje ili nabavke tih sredstava ako su ispunjeni uslovi za primenu postupka iz MRS 23
Troškovi pozajmljivanja i ĉlana 32. Pravilnika o raĉunovodstvu.
Naknadni izdatak koji se odnosi na već priznatu investicionu nekretninu pripisuje se iskazanom iznosu
investicione nekretnine ako je verovatno da će priliv budućih ekonomskih koristi da bude veći od prvobitno
procenjene stope prinosa te investicione nekretnine.
Nakon poĉetnog priznavanja, naknadno merenje investicione nekretnine vrši se po modelu poštene vrednosti.
Poštena vrednost investicione nekretnine je njena trţišna vrednost. Poštena vrednost meri se kao najverovatnija
cena koja realno moţe da se dobije na trţištu, na dan bilansa stanja, u skladu sa definicijom poštene vrednosti.
Procenu poštene vrednosti investicione nekretnine radi nezavisni procenitelj.
Dobitak ili gubitak nastao zbog promene poštene vrednosti investicione nekretnine ukljuĉuje se u neto dobitak ili
neto gubitak perioda u kojem je nastao.
Investicione nekretnine ne podleţu obraĉunu amortizacije.
3.12. Zalihe
Društvo je popisom obuhvatilo zalihe repromaterijala koje se nalaze u magacinu ( papir, lepak selotejp, boje
itd.). Zalihe repromaterijala se vrednuju po nabavnoj vrednosti. Nabavnu vrednost ĉini fakturna cena dobavljaĉa,
drugi porezi (osim onih koje društvo moţe naknadno da povrati od poreskih vlasti kao što je PDV koji se moţe
odbiti kao prethodni porez), troškovi prevoza, manipulativni troškovi i drugi troškovi koji se mogu direktno
pripisati sticanju zaliha repromaterijala. Popusti, rabati i druge sliĉne stavke oduzimaju se pri utvrĊivanju
troškova nabavke repromaterijala.
Zalihe nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda se mere po ceni koštanja, odnosno po neto prodajnoj
vrednosti, ako je niţa. Cenu koštanja ĉine svi troškovi konverzije i drugi nastali troškovi neophodni za
dovoĊenje zaliha na njihovo sadašnje mesto i stanje, odnosno:
- troškovi direktnog rada,
-
troškovi direktnog materijala i
-
indirektni, odnosno opšti proizvodni troškovi.
Oštećene zalihe i zalihe koje po kvalitetu ne odgovaraju standardima se u potpunosti otpisuju.
Zalihe nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda se mere po ceni koštanja koja obuhvata utrošene sirovine,
direktnu radnu snagu, ostale direktne troškove i pripadajuće reţijske troškove proizvodnje (zasnovane na
normalnom korišćenju proizvodnog kapaciteta). Na dan 31.12.2013. Društvo nije imalo zalihe nedovršene
proizvodnje.
3.13. Finansijski plasmani
Finansijski plasmani predstavljaju finansijska sredstva koja se prilikom poĉetnog priznavanja mere po njihovoj
nabavnoj vrednosti koja predstavlja poštenu vrednost nadoknade koja je data za njih.
17
GRAFIČKO DRUŠTVO "BIGZ" AD, BEOGRAD
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
3.14. Kratkoročna potraţivanja i plasmani
Kratkoroĉna potraţivanja obuhvataju potraţivanja od kupaca, fiziĉkih i pravnih lica po osnovu prodaje
proizvoda i usluga. Kratkoroĉna potraţivanja od kupaca mere se po vrednosti iz originalne fakture.
Otpis kratkoroĉnih potraţivanja kod kojih postoji verovatnoća nenaplativosti vrši se indirektnim otpisivanjem,
dok se u sluĉajevima kada je nemogućnost naplate izvesna i dokumentovana, otpis u celini ili delimiĉno vrši
direktnim otpisivanjem.
Dospela kratkoroĉna potraţivanja kojima je na dan bilansa stanja protekao rok od 365 i više dana ispravljaju se.
3.15. Gotovinski instrumenti i gotovina
Gotovinski ekvivalenti i gotovina obuhvataju sredstva na raĉunima kod banaka i gotovinu u blagajni.
Popisom blagajne na dan 31.12.2013.god. nije bilo gotovine odnosno stanje je bilo nula (0).
Pregledom izvoda tekućeg raĉuna na dan 31.12.2013.god. stanje je bilo 7.239 RSD hiljada.
3.16. Naknade zaposlenima
3.16.1. Porezi i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje
U skladu sa propisima koji se primenjuju u Republici Srbiji, Društvo je obavezno da uplaćuje doprinose raznim
drţavnim fondovima za socijalnu zaštitu. Ove obaveze ukljuĉuju doprinose na teret zaposlenih i na teret
poslodavca u iznosima koji se obraĉunavaju primenom zakonom propisanih stopa. Društvo ima zakonsku
obavezu da izvrši obustavu obraĉunatih doprinosa iz bruto zarada zaposlenih i da za njihov raĉun izvrši prenos
obustavljenih sredstava u korist odgovarajućih drţavnih fondova.
Doprinosi na teret zaposlenih i na teret poslodavca knjiţe se na teret troškova u periodu na koji se odnose.
3.16.2. Obaveze po osnovu otpremnina
Društvo obezbeĊuje otpremnine prilikom odlaska radnika u penziju. Pravo na ove naknade je obiĉno uslovljeno
ostajanjem zaposlenog lica u sluţbi do starosne granice odreĊene za penzionisanje i od ostvarenja minimalnog
radnog staţa.
U Grafičkom društvu BIGZ je na osnovu izvršenih analiza i ocene stanja utvrđeno da je došlo do sledećih
promena: Usled znatno oteţanih ekonomskih uslova poslovanja kako u celokupnoj privredi tako i u delatnosti
koju Društvo obavlja, znatno smanjenog obima posla i promene strukture posla koje Društvo obavlja nastupile
su negativne ekonomske promene u okviru Društva. Ovakve promene su uslovile organizacione i druge promene
koje su rezultirale viškom zaposlenih na poslovima u Grafičkom društvu BIGZ AD odnosno ekonomskom
neopravdanosti angaţovanja većeg broja radnika. Iz navedenih razloga je prestala potreba za radom 45
radnika. Tokom 2013.godine isplaćene su otpremnine za 45 radnika koji su proglašeni tehnološkim viškom a
ukupan iznos koji je isplaćen za ovu namenu iznosi 15.158 (RSD hiljada).
Kolektivnim Ugovorom zaključenim dana 02.09.2005.godine arhivski broj 577 a koji se i dalje primenjuje u
Grafičkom društvu BIGZ AD Beograd zaključivanjem Aneksa regulisano je da se zaposlenom isplaćuje
otpremnina u visini zbira trećine zarade zaposlenog za svaku navršenu godinu dana u radnom odnosu za prvih
10 godina provedenih u radnom odnosu i četvrtine zarade zaposlenog za svaku narednu navršenu godinu u
radnom odnosu preko 10 godina provedenih u radnom odnosu.
Društvo otpremnine izmiruje na teret tekućih rashoda.
Na dan 31.12.2013. godine Društvo ima 15 zaposlenih radnika. Rukovodstvo Društva smatra da sadašnja
vrednost definisanih dugoročnih naknada zaposlenima nije materijalno značajna te priloţeni finansijski izveštaj
ne sadrţi rezerevisanja po osnovu otpremnina.
3.17. Obelodanjivanje odnosa sa povezanim licima
Za svrhe ovih finatrnsijskih izveštaja, pravna lica se tretiraju kao povezana ukoliko jedno pravno lice ima
mogućnost kontrolisanja drugog pravnog lica ili vrši znaĉajan uticaj na finansijske i poslovne odluke drugog
lica, što je definisano u MRS 24 „Obelodanjivanje odnosa sa povezanim licima“.
18
GRAFIČKO DRUŠTVO "BIGZ" AD, BEOGRAD
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
Odnosi izmeĊu Društva i njegovih povezanih pravnih lica regulisani su na ugovornoj osnovi i po trţišnim
uslovima. Stanja potraţivanja i obaveza na dan bilansa stanja, kao i transakcije u toku izveštajnih perioda nastale
sa povezanim pravnim licima posebno će biti obelodanjene u ovim napomenama
4.
UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZICIMA
Društvo je u svom redovnom poslovanju u razliĉitom obimu izloţeno odreĊenim finansijskim rizicima I to:
- kreditnom riziku – kreditni rizik je rizik da će jedna strana u finansijskom instrument, neispunjenjem svoje
obaveze, prouzrokovati gubitak druge strane. Kreditni rizik nastaje kod gotovine I gotovinskih ekvivalenata,
potraţivanja od pravnih I fiziĉkih lica I preuzetih obaveza,
- trţišni rizik – rizik da će fer vrednost ili budući tokovi gotovine finansijskog instrumenta fluktuirati usled
promena trţišnih cena. Trţišni rizik obuhvata tri vrste rizika: valutni rizik, rizik kamatne stope I druge rizike od
promene cene,
- rizik livkidnosti – rizik da će Društvo imati poteškća u izmirenju obaveza povezanih sa finansijskim
obavezama.
Upravljanje rizicima u Društvu je usmereno na minimiziranje potencijalnih negativnih uticaja na finansijsko
stanje I poslovanje DRuštva u smislu nepredvidivosti finansijskih trţišta.
5.
BILANS USPEHA
5.1. Prihod od prodaje usluga
Društvo priznaje prihod kada se iznos prihoda moţe pouzdano izmeriti i kada je verovatno da će u budućnosti
Društvo imati priliv ekonomskih koristi. Prihod se priznaje u visini fer vrednosti primljenog iznosa ili usluga u
toku normalnog poslovanja Društva. Prihod se iskazuje bez PDV-a.
Društvo prodaje grafiĉke usluge. Ove usluge se pruţaju na bazi utrošenog vremena i materijala, ili putem
ugovora sa fiksnom cenom, sa uobiĉajeno definisanim ugovorenim uslovima. Prihod od prodaje uglavnom je
ostvaren po osnovu vršenja usluga na domaćem trţištu, odnosno nije bilo prodaje usluga na inostranom trţištu.
Ukupan prihod po osnovu prodaje usluga vezanih za grafičku delatnost na dan 31.12.2013.god, iznosi : 2.071 a
na dan 31.12.2012.god iznosio je 13.394.
Najznačajniji kupci kojima su se pruţale grafičke usluge bili su PAIDEIA DOO i Izdavačka kuća KNJIGA
KOMERC.
5.2. Povećanje (smanjenje) vrednosti zaliha učinaka
Društvo nije imalo ni smanjenje ni povećanje vrednosti zaliha učinaka obzirom da je vrednost nedovršene
proizvodnje bila nula i na kraju 2013. i na kraju 2012. godine.
5.3. Ostali poslovni prihodi
Što se tiče ostalih poslovnih prihoda Društvo ostvaruje pored svoje osnovne ( grafičke) delatnosti i prihod po
osnovu izdavanja prostora u zakup, po osnovu prefakturisanih troškova električne energije, ptt troškova
zakupcima, prihod po osnovu fakturisanja grejanja i odrţavanja zgrade suvlasnicima.
MeĊu brojnim zakupcima poslovnog prostora u zgradi veliki je broj fiziĉkih lica koja se bave muzikom,
slikanjem, vajarstvom itd., pored njih prisutan je i odreĊeni broj pravnih lica : JUMLINE, MARKIZA, URBIS
DESIGN, HOME MADE COMPANY itd. , sportsko rekreativna društva: SRK CAPOEIRA, SAVEZ
BEOGRADA ZA DIZANJE TEGOVA.
19
GRAFIČKO DRUŠTVO "BIGZ" AD, BEOGRAD
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
2013.RSD hiljada
2012. RSD hiljada
Prihodi od zakupnina
43.697
39.971
Ostali poslovni prihodi
18.302
12.782
UKUPNO
61.999
52.753
5.4. Troškovi materijala
2013.RSD hiljada
2012.RSD hiljada
Troškovi materijala za izradu
468
175
Troškovi ostalog materijala (reţijskog)
458
788
Troškovi goriva i energije
16.118
16.487
UKUPNO
17.044
17.450
5.5. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi
2013.RSD hiljada
2012.RSD hiljada
Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)
26.090
35.462
Troškovi poreza i doprinosa na zarade i
naknade zarada na teret poslodavca
4.672
6.479
Troškovi naknada ĉlanovima upravnog i
nadzornog odbora
4.701
4.436
Ostali liĉni rashodi i naknade
17.158
5.849
UKUPNO
52.621
52.226
Troškovi naknada po ugovoru o privremenim i
povremenim poslovima
U okviru ostalih liĉnih rashoda i naknada ulaze:
- otpremnine koje su isplaćene za 45 radnika koji su proglašeni tehnološkim viškom u
2013.godini u iznosu od 15.158 RSD hiljada
-
naknade za prevoz radnika na posao i sa posla – 1.409 RSD hiljada
-
ostalo – 591 RSD hiljada
5.6. Troškovi amortizacije i rezervisanja
Troškovi amortizacije i rezervisanja u iznosu od RSD 18.600 hiljada ( u 2012.godini RSD 19.228 hiljada)
odnose se na amortizaciju nekretnina, postrojenja i opreme.
20
GRAFIČKO DRUŠTVO "BIGZ" AD, BEOGRAD
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
5.7. Ostali poslovni rashodi
2013.RSD hiljada
2012.RSD hiljada
Troškovi proizvodnih usluga
Troškovi usluga na izradi uĉunaka po radnom
nalogu
16
53
Usluge tekućeg odrţavanja osnovnih sredstava
655
875
Zakupnina posl. prostora
74
321
SVEGA
745
1.249
Troškovi reprezentacije
31
32
Troškovi platnog prometa
(
tr.pl.prometa i bankarske provizije)
125
106
Troškovi premija osiguranja
207
1.020
Troškovi poreza, nakn.za graĊev.zemlj, por. na
imovinu
765
483
Ostali nematerijalni troškovi
7.909
8.755
SVEGA
9.037
10.396
UKUPNO
9.782
11.645
Nematerijalni troškovi
Ostali nematerijalni troškovi u ukupnom iznosu od 7.909 obuhvataju:
- troškove revizije – 337
- ptt troškove – 605
- troškove komunalnih usluga – 1.280
- ostale neproizvoden usluge – secut – 4.122
- trošk. Za usluge zaštite na radu – 291
- sudske takse, ostali nemater.trošk. - 669
- ostalo- 605
5.8. Finansijski prihodi i rashodi
Finansijski prihodi su ostvareni po osnovu kamate za novĉana sredstva na tekućem raĉunu Društva, pozitivnih
efekata kursnih razlika.
2013.RSD hiljada
2012.RSD hiljada
Ostali finansijski prihodi
7
211
UKUPNO
7
211
21
GRAFIČKO DRUŠTVO "BIGZ" AD, BEOGRAD
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
Finansijski rashodi su nastali po osnovu kamata za neblagovremeno plaćenu elektriĉnu energiju, ĉistoću i
utrošenu vodu, negativnih efekata kursnih razlika.
2013.RSD hiljada
2012.RSD hiljada
Ostali finansijski rashodi
1.544
1.047
UKUPNO
1.544
1.047
5.9. Ostali prihodi i rashodi
Stavka ostalih prihoda za 2013.godinu obuhvata:
2013.RSD hiljada
2012.RSD hiljada
Ostali prihodi
Prihodi od usklaĊivanja vrednosti
investicionih nekretnina
183.963
1.799
prihod po osnovu otpisa obaveza
Ostali nepomenuti prihodi
248
1.036
186.010
1.036
Ostalo
3.392
13.157
SVEGA
3.392
13.157
SVEGA
Ostali rashodi
Ostali prihodi:
Društvo je ostvarilo iznos od 186.010 RSD hiljada ostalih prihoda. Najveći deo ovih prihoda – 183.963 RSD
hiljada nastao je kao pozitivan efekat procene investicione nekretnine po poštenoj vrednosti. Ostatak prihoda u
iznosu od 2.047 nastao je usled otpisa obaveza kao i po osnovu prodaje starog otpadnog papira, starog otpadnog
gvoţĊa, starih otpadnih ormana itd.
Ostali rashodi:
Društvo je u postupku vrednosnog usklaĊivanja potraţivanja od kupaca izvršilo otpis potraţivanja u iznosu od
3.392 RSD hiljada, u pitanju su potraţivanja ĉija naplata nije izvršena u duţem vremenskom periodu i za koje
postoji verovatnoća da neće ni biti naplaćena, u pitanju su kupci koji su u blokadi, koji su brisani iz evidencije
Agencije za privredne registre itd. ( DRAMADRA, PROTO TIM i drugi).
6.
BILANS STANJA
6.1. Nematerijalna ulaganja
Društvo je na ovoj bilansnoj poziciji imalo iskazane programe za voĊenje poslovnih knjiga koji su odvojeno
nabavljeni od raĉunara. U pitanju su programi koji su knjigovodstveno otpisani - nabavna vrednost od 52 RSD
hiljada jednaka je otpisanoj vrednosti.
22
GRAFIČKO DRUŠTVO "BIGZ" AD, BEOGRAD
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
6.2. Nenkretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva
Zemljišt GraĊevins Postrojenja i
a
ki objekti oprema
Investicion
e
nekretnine
Ostalo
(biblioteka)
12
UKUPNO
NABAVNA VREDNOST
Stanje na poĉetku godine
01.januara 2013.godine
Korekcija poĉetnog stanja
Nove nabavke
Prenos sa jednog oblika na drugi
OtuĊivanje i rashodovanje
Ostalo
Revalorizacija – procena
Stanje na kraju godine
149.574
432.373
61.577
286.463
432.373
190.597
Stanje na poĉetku godine
01.januara 2013.godine
Korekcija poĉetnog stanja
Amortizacija 2013.godine
OtuĊivanje i rashodovanje
ObezvreĊenja
Ostalo
Revalorizacija – procena
Stanje na kraju godine
147.816
250.945
61.267
0
268.687
0
Neotpisana vrednost
31.12.2013.godine
286.463
163.686
190.597
12
Neotpisana vrednost
31.12.2012.godine
1.758
181.428
310
12
ISPRAVKA VREDNOSTI
Društvo je u skladu sa pravilnikom o raĉunovodstvu izvršilo revalorizaciju gradjevinskih objekata, odnosno
nakon poĉetnog priznavanja nekretnine iskazalo po modelu revalorizacije, odnosno po poštenoj vrednosti na dan
revalorizacije.
Procenu poštene vrednosti gradjevinskih objekata izvršio je ovlašćeni procenitelj odnosno revizorska kuća IEF
doo.
Efekti procene gradjevinskih objekata po poštenoj vrednosti knjiţeni su tako da se ispravka vrednosti eliminisala
odnosno svela na nulu, a nabavna vrednost svela na poštenu vrednost. Na osnovu toga stvorena je
revalorizaciona rezerva u iznosu od 285.564 RSD hiljada.
Društvo je shodno pravilniku o raĉunovodstvu i raĉunovodstvenim politikama izvršilo naknadno merenje
investicione nekretnine po modelu poštene vrednosti., koja je ustvari njena trţišna vrednost koja se meri kao
najverovatnija cena koja realno moţe da se dobije na trţištu, na dan bilansa stanja u skladu sa definicijom
poštene vrednosti.
Procenu poštene vrednosti investicionih nekretnina izvršio je ovlašćeni procenitelj odnosno revizorska kuća IEF
doo.
Dobitak nastao zbog promene poštene vrednosti investicione nekretnine ukljuĉen je u neto dobitak Društva.
Investicione nekretnine ne podleţu obraĉunu amortizacije.
23
GRAFIČKO DRUŠTVO "BIGZ" AD, BEOGRAD
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
NAPOMENA:
Kada su u pitanju nekretnine Društvo na dan bilansa 31.12.2012. god u svom vlasništvu ima Poslovnu zgradu u
ulici Bulevar vojvode Mišića 17 površine 18.915 m2 kao i dve "dvorišne zgrade" u površini od 1.350 m2. U
skladu sa odlukom o povećanju osnovnog kapitala Grafiĉkog preduzeća BIGZ doo Beograd ( pravni prethodnik
Društva) od 09.08.2002.godine i Ugovorom o fiziĉkoj deobi od 21.11.2002.godine Društvo je pored ostalih
nepokretnosti ( poslovna zgrada od 18.915 m2) steklo i pravo svojine na društvenoj zgradi u ulici Bulevar
vojvode Mišića 17 u Beogradu površine 1.350 m2 na kat. Parceli broj 738/1 ZK.UL. 1449 KO Beograd 6 (
Ukupna površina 20.265 m2).
Oznaĉena nepokretnost i dalje nije uknjiţena obzirom da u ZK ne postoji dokaz o vlasništvu. U toku je postupak
regulisanja imovinsko-pravnih odnosa na oznaĉenoj parceli.
Odmaralište u Velom Lošinju
U skladu sa odlukom o povećanju osnovnog kapitala Grafiĉkog preduzeća BIGZ doo Beograd ( pravni
prethodnik Društva) od 09.08.2002.godine Društvo je steklo pravo svojine na nepokretnostima u Republici
Hrvatskoj u Velom Lošinju. Postupak po tuţbi Društva radi uspostavljanja ranijeg zemljišno-knjiţnog stanja je u
toku.
6.3. Dugoročni finansijski plasmani
Ostali dugoroĉni finansijski plasmani
Društvo ima na poziciji AOP 011 Ostali dugoroĉni finansijski plasmani iskazana potraţivanja po osnovu datih
stanova u otkup radnicima BIGZ-a. Stanovi iz otkupa dati su radnicima BIGZ-a na period otplate 10-40 godina,
bez kamate i njihovo uvoĊenje u Poslovne knjige Društva izvršeno je 31.12.2009.godine.
Trenutno postoji 11 bivših radnika koji otplaćuju tako dobijene stanove, zaduţenja dobijaju na period od šest
meseci pošto se izvrši revalorizacija rate koju treba za taj šestomeseĉni period da uplate. Rate nisu velike jer su
to prevashodno krediti koji su se zakljuĉivali u ranijim godinama ( 1994. 1995. 1996. 1999). Krediti se redovno
otplaćuju tako da njihovu realnu vrednost ĉini knjigovodstvena vrednost na dan bilansa u iznosu od 1.369 RSD
hiljada.
6.4. Zalihe
Na dan 31.12.2013.godine Društvo nije imalo zalihe nedovršene proizvodnje.
Zalihe repromaterijala na skladištu na dan 31.12.2013.godine bile su u vrednosti od 456 RSD hiljada, odnosno
na dan 31.12.2012.godine 502 RSD hiljada.
Na predlog popisne komisije i na osnovu odluke Nadzornog odbora izvršen je otpis kompletnog repromaterijala
sa stanjem na dan 31.12.2013.godine Celokupno popisane zalihe repromaterijala su otpisane iz sledećih razloga:
materijal je usled dugotrajnog stajanja i nekorišćenja u proizvodnji oštećen tj. papir i lepenka su poţutele i
deformisane, dok je ostalom delu repromaterijala istekao rok trajanja te je u celosti materijal neupotrebljiv.
24
GRAFIČKO DRUŠTVO "BIGZ" AD, BEOGRAD
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
6.5. Potraţivanja
2013.RSD hiljada
2012.RSD hiljada
POTRAŢIVANJA PO OSNOVU PRODAJE
Kupci – matiĉna i zavisna pravna lica
Kupci – ostala povezana pravna lica
Kupci u zemlji
Kupci u inostranstvu
Minus : Ispravka vrednosti
SVEGA
22.821
32.754
13.307
19.258
9.514
13.496
177
261
9.691
13.757
DRUGA POTRAŢIVANJA
Potraţivanja za kamatu i dividende
Potraţivanja od zaposlenih
Potraţivanja od drţavnih organa i organizacija
Potraţivanja po osnovu preplaćenih ostalih
poreza i doprinosa
Ostala potraţivanja
Minus: Ispravka vrednosti
SVEGA
6.6. Gotovinski ekvivalenti i gotovina
2013.RSD hiljada
2012.RSD hiljada
U dinarima:
Tekući (poslovni) raĉuni
Izdvojena novĉana sredstva i akreditivi
Blagajna
Ostala novĉana sredstva
Novĉana sredstva ĉije je korišćenje ograniĉeno
ili vrednost umanjena
7.239
42
SVEGA
7.239
42
6.7. Osnovni kapital
Osnovni kapital obuhvata sledeći oblik kapitala:
2013.RSD hiljada
2012.RSD hiljada
AKCIJSKI KAPITAL
- obiĉne akcije
279.774
279.774
UKUPNO
279.774
279.774
25
GRAFIČKO DRUŠTVO "BIGZ" AD, BEOGRAD
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
Skupština akcionara GRAFIĈKOG DRUŠTVA BIGZ AD Beograd donela je Odluku o izdavanju obiĉnih akcija
radi povećanja osnovnog kapitala Društva. Osnovni kapital Društva na dan 31.12.2010.godine iznosio je 84.181
RSD hiljada i upisan je u registar privrednih subjekata Agencije za privredne registre. Ukupni osnovni kapital
društva podeljen je na 168.362 akcija pojedinaĉne nominalne vrednosti 500,00 dinara. Izdavalac akcije IV
emisije u ukupnom obimu 195.593 RSD hiljada tj. 391.186 komada obiĉnih akcija, pojedinaĉne nominalne
vrednosti 500,00 dinara.
Akcijski kapital ĉini 559.548 obiĉnih akcija pojedinaĉne nominalne vrednosti od 500,00 dinara.
Akcijski kapital – obiĉne akcije obuhvataju osnivaĉke i u toku poslovanja emitovane akcije sa pravom
upravljanja, pravom na uĉešće u dobiti akcionarskog društva i na deo steĉajne mase u skladu sa aktom o
osnivanju, odnosno odlukom o emisiji akcija.
Privredno društvo BETA PARTNERS D.O.O. BEOGRAD posedovalo je akcije koje predstavljaju 96,88462%
osnovnog kapitala izdavaoca akcionarskog društva GRAFIĈKO DRUŠTVO BIGZ A.D. BEOGRAD iz
Beograda ĉime je steklo svojstvo većinskog akcionara. Na osnovu ĉlana 329. i 515. stav 1. Zakona o privrednim
društvima („Sluţbeni glasnik RS“ br. 36/2011 i 99/2011, dalje: „Zakon“) skupština akcionarskog društva
GRAFIĈKO DRUŠTVO BIGZ a.d. Beograd, na svojoj vanrednoj sednici odrţanoj dana 02.12.2013. godine,
donela je odluku o prinudnom otkupu akcija.
Usvojen je predlog većinskog akcionara privrednog društva BETA PARTNERS D.O.O. BEOGRAD, sa
sedištem na adresi Bulevar Mihajla Pupina 6, Novi Beograd, da u skladu sa odredbama ĉlana 515. stav 1.
Zakona, izvrši prinudni otkup svih akcija koje su u vlasništvu preostalih akcionara Društva. Shodno tome
odobren je prinudni otkup akcija Društva od svih preostalih akcionara koje nisu u vlasništvu Otkupioca, što je na
dan donošenja ove Odluke iznosilo 17.432 akcije uz isplatu cene od 563,00 dinara po jednoj akciji.
Procenu vrednosti akcija u iznosu od 563,00 din po akciji uradila je revizorska kuća IEF doo
Beograd na osnovu procene kapitala Grafiĉkog društva BIGZ AD na dan 30.09.2013.godine.
Shodno tome na tekući raĉun BIGZ-a uplaćeno je 13.12.2013.godine 7.543 RSD hiljada din na ime isplate
prinudnog otkupa malim akcionarima. Do kraja 2013.godine od ovog iznosa akcionarima je isplaćeno 1.180
RSD hiljada odnosno ostalo za isplatu 6.363 RSD hiljada.
6.8. Rezerve
Društvo je tokom 2011.godine formiralo revalorizacione rezerve u ukupnom iznosu od 2.445. Na osnovu odluke
Skupštine akcionara o izdavanju obiĉnih akcija radi povećanja osnovnog kapitala Društvo je formiralo
revalorizacione rezerve, kao razliku izmeĊu većeg iznosa uplaćenih sredstava koji je prikazan u izveštaju
nezavisnog revizora i iznosa obavezne investicije. Po mišljenju revizora ova razlika trebala je da bude
proknjiţena na kontu 322 što je i izvršeno u poslovnim knjigama za 2012.godinu tj. Navedene rezereve
premeštene su sa konta 330 na konto 322 – Rezerve za druge namene.
6.9. Revalorizacione rezerve
U bilansu stanja za tekuću godinu iskazane su revalorizacione rezerve u iznosu od 285.564 RSD hiljada koje su
nastale kao rezultat pozitivnog efekta procene investicionih nekretnina po poštenoj vrednosti.
6.10 Neraspoređeni dobitak
U bilansu uspeha za tekuću godinu iskazan je nerasporeĊeni dobitak u iznosu od 147.104 RSD hiljada.
26
GRAFIČKO DRUŠTVO "BIGZ" AD, BEOGRAD
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
6.11. Gubitak
Gubitak predstavlja ispravku vrednosti kapitala i odnosi se na:
2013.RSD hiljada
2012.RSD hiljada
Gubitak ranijih godina
Gubitak tekuće godine
183.109
135.750
47.359
UKUPNO
183.109
183.109
6.12. Otkupljene sopstvene akcije
11.01.2010.god. sprovedena je homogenizacija akcija na osnovu donete odluke Skupštine akcionara
GRAFIĈKOG DRUŠTVA BIGZ AD o izdavanju akcija radi zamene akcija zbog promene nominalne vrednosti.
Rešenjem Komisije za hartije od vrednosti dato je odobrenje za izdavanje hartije od vrednosti bez javne ponude
radi zamene postojećih akcija nominalne vrednosti 100,00 dinara za akcije nominalne vrednosti 500,00 dinara.
6.13. Ostale dugoročne obaveze
2013.RSD hiljada
2012.RSD hiljada
Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital
Obaveze prema matiĉnim i zavisnim pravnim
licima
Obaveze prema ostalim
povezanim pravnim licima
Obaveze po emitovanim hartijama u periodu
duţem od godinu dana Obaveze po osnovu
finansijskog lizinga
Ostale dugoroĉne obaveze
160
160
UKUPNO
160
160
Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital predstavljaju iznose uplaćene od strane BETA PARTNERS DOO
Beograd za potrebe povećanja kapitala. Na kraju 2010.godine proces registracije povećanja kapitala bio je u toku
i okonĉan je tokom 2011.godine.
6.14. Kratkoročne finansijske obaveze
Kratkoroĉne finansijske obaveze obuhvataju:
2013.RSD hiljada
2012.RSD hiljada
-Obaveze prema povezanim pravnim licima –
BETA PARTNERS
- ostale kratkoroĉne finansijske obaveze
104.927
6.363
60.973
UKUPNO
111.290
60.973
27
GRAFIČKO DRUŠTVO "BIGZ" AD, BEOGRAD
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
Većinski vlasnik društva je BETA PARTNERS DOO (registrovano u Beogradu) u ĉijem se vlasništvu nalazi
559.548 akcija Društva ili 100 % od ukupne emisije. Krajnje matiĉno društvo Društva je BETA PARTNERS
DOO (registrovano u Beogradu).
GRAFIĈKO DRUŠTVO BIGZ AD ima obavezu prema matiĉnom Društvu BETA PARTNERS DOO po osnovu
kratkoroĉnih pozajmica u ukupnom iznosu od 104.927 RSD hiljada.
6.15. Obaveze iz poslovanja
2013.RSD hiljada
2012.RSD hiljada
OBAVEZE IZ POSLOVANJA
Primljeni avansi, depoziti i kaucije
Dobavljaĉi – matiĉna i zavisna pravna lica
Dobavljaĉi – ostala povezana pravna lica
Dobavljaĉi u zemlji
Dobavljaĉi u iznostranstvu
Ostale obaveze iz poslovanja
SVEGA
3.971
5.181
10.441
24.192
14.412
29.373
28
GRAFIČKO DRUŠTVO "BIGZ" AD, BEOGRAD
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
6.16. Ostale kratkoročne obaveze
2013.RSD hiljada
OBAVEZE PO OSNOVU
NAKNADA ZARADA
ZARADA
2012.RSD hiljada
I
Obaveze za neto zarade i naknade zarada,
osim naknada zarada koje se refundiraju
Obaveze za porez na zarade i naknade zarada
na teret zaposlenog
Obaveze za doprinose na zarade i naknade
zarada na teret zaposlenog
Obaveze za poreze i doprinose na zarade i
naknade zarada na teret poslodavca
Obaveze za neto naknade zarada koje se
refundiraju
Obaveze za poreze i doprinose na naknade
zarada na teret poslodavca koje se refundiraju
0
0
0
0
2.796
258
468
468
SVEGA
0
3.990
688
3.497
SVEGA
688
3.497
UKUPNO
688
7.487
DRUGE OBAVEZE
Obaveze po osnovu kamata i troškova
finansiranja
Obaveze za dividende
Obaveze za uĉešće u dobitku
Obaveze prema zaposlenima
Obaveze prema ĉlanovima upravnog i
nadzornog odbora
Obaveze prema fiziĉkim licima za naknade po
ugovorima
Obaveze za neto prihod preduzetnika koji
akontaciju podiţe u toku godine
Ostale obaveze
29
GRAFIČKO DRUŠTVO "BIGZ" AD, BEOGRAD
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
6.17. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja
2013.RSD hiljada
2012.RSD hiljada
-Porez na dodatu vrednost
- Obav. Za porez na doh.graĊ – nadzorni odbor
- Obav. Za dop pio – nadzorni odbor
392
170
204
612
SVEGA
766
612
7.
USAGLAŠAVANJE POTRAŢIVANJA I OBAVEZA
Društvo je izvršilo usaglašavanje potraţivanja i obaveza sa stanjem na dan 31.10.2013.godine. Usaglašavanje je
najvećim delom uspešno izvršeno.
Godinama unazad Društvo je imalo problem da usaglasi potraţivanja sa BIGZ PUBLISHING AD, sa sedištem u
Beogradu, jer ovo Društvo nije prihvatalo obaveze prema Grafiĉkom društvu BIGZ AD, odnosno nije
priznavalo, ni uplaćivalo fakture za troškove odrţavanja koje su mu se ispostavljale u vezi odrţavanja zgrade.
11. decembra 2013.godine potpisan je Ugovor o regulisanju meĊusobnih odnosa izmeĊu Grafiĉkog društva
BIGZ AD i BIGZ Publishing AD. Ovim ugovorom su regulisani meĊusobni odnosi vezani za izmirenje
finansijskih obaveza BIGZ Publishing-a prema Grafiĉkom društvu BIGZ AD nastalih po osnovu izvršenih
usluga odrţavanja i obezbeĊenja zajedniĉkih prostorija u objektu u Beogradu, u Bul.Vojvode Mišića 17 u skladu
sa suvlasniĉkim delom predmetne aktivnosti.
Shodno pomenutom Ugovoru Bigz Publishing je uplatom od 60.000 eur u dinarskoj protivvrednosti po srednjem
kursu NBS na dan isplate delimiĉno izvršio plaćanja. Ostatak duga po onovu Ugovora biće isplaćen do 30. aprila
2014.godine. Istim Ugvorom su takoĊe regulisana buduća plaćanja po osnovu zajedniĉkih troškova Bigz
Publishing-a prema Grafiĉkom društvu BIGZ AD.
Nakon izvršene uplate od 60.000 eur u din. protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan isplate Grafiĉko
društvo BIGZ AD je izvršilo obustavljanje svih sudskih izvršnih postupaka ( ukljuĉujući deblokadu raĉuna) i
povuklo sve tuţbe protiv BIGZ Publishing-a radi naplate potraţivanja nastalih do dana zakljuĉenja ovog
ugovora.
8. TRANSAKCIJA SA POVEZANIM LICIMA
Na osnovu ĉlana 46. i 55. Statuta GRAFIĈKOG DRUŠTVA BIGZ AD Beograd, Skupština Akcionarskog
društva Grafiĉkog društva BIGZ AD na sednici odrţanoj dana 28.12.2011. god. Donela je odluku o imenovanju
ĉlanova Nadzornog odbora:
Nadzorni odbor Društva ĉine:
Golubović Milka
Zebić Miloš
Smiljanić Mirko
Brajović Ţeljko
Matić Aleksandar
Ovom odlukom odreĊena je visina naknade koju dobijaju ĉlanovi Nadzornog odbora a koja iznosi 500,00 eur-a
obraĉunato po srednjem kursu NBS na dan isplate. TakoĊe je doneta odluka da Izvršni direktor BIGZ
GRAFIĈKOG DRUŠTVA AD bude Sarajlić Ljubica.
30
GRAFIČKO DRUŠTVO "BIGZ" AD, BEOGRAD
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE
Od 15.08.2013.godine umesto ĉlana Nadzornog odbora Brajović Ţeljka novi ĉlan je Aleksa Grgurević.
8.
POTENCIJALNE I PREUZETE OBAVEZE
Grafiĉko društvo BIGZ AD na dan 31.12.2013.godine ima sledeće sporove:
1. Upravnom sudu Srbije Grafiĉko društvo BIGZ AD Beograd podnelo je tuţbu protiv Vlade Republike
Srbije, administrativne komisije radi poništenja rešenja administrativne komisije. Zavod za intelektualnu
svojinu je poništio rešenje o upisu suvlasništva na ţigu izmeĊu BIGZ Publishinga AD, Grafiĉkog
društva BIGZ AD i BIGZ Knjiţarsko trgovinskog preduzeća. Postupak je u toku.
2. Prvom osnovnom javnom tuţilaštvu u Beogradu podneta je prijava od strane BIGZ PUBLISHINGA AD
protiv Grafiĉkog društva BIGZ AD Beograd za privredni prestup iz ĉlana 84 stav 1 i stav 2 Zakona o
ţigovima 16.01.2012.godine dostavljena zajedniĉka odbrana pravnog lica i odgovornog lica. Postupak je
odloţen na neodreĊeno vreme do okonĉanja postupka koji se vodi pred Upravnim sudom Srbije po tuţbi
Grafiĉkog društva BIGZ AD Beograd protiv Vlade Republike Srbije, administrativne komisije.
Oĉekujemo pozitivan ishod spora.
3. Tuţba tuţilje Gordane Janićijević Potpare protiv Holding kompanije BIGZ DOO i Grafiĉkog društva
BIGZ AD Beograd radi isplate neisplaćenih zarada, naknada za prevoz i topli obrok i doprinosa za
penziono i socijalno osiguranje. Prvostepeni sud 29.9.2009. godine odbacio je tuţbu. Predmet se po ţalbi
tuţilje još uvek nalazi u Višem sudu.
4. 30.08.2012.godine podnet je zahtev za pokretanje prekršajnog postupka 94-PR-br. 49285/012 protiv
Grafiĉkog društva BIGZ AD i Sarajlić Ljubice zbog kršenja odredbi Zakona o zaštiti od poţara.
Dostavljena je zajedniĉka pismena odbrana.
5. Pred Pivrednim sudom u Beogradu vodi se spor protiv Grafiĉkog društva BIGZ AD pod brojem P
9045/2013 po tuţbenom zahtevu društva RIO ROYALE DOO Beograd.
Smatramo da su ovi sporovi neosnovani i iz tog razloga nismo izvršili rezervisanja u bilansu stanja.
9.
DOGAĐAJI NAKON BILANSA STANJA
Nakon datuma bilansa stanja nije bilo bitnih dogaĊaja.
31
Download

BIGZ_Izvestaj revizije_2013_final.pdf