GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU
Lukino Selo 30.04.2014.
SADRŢAJ:
- I OSNOVNI PODACI
-II PODACI O HARTIJAMA OD VREDNOSTI
-III PODACI O POSLOVANJU DRUŠTVA
-IV PODACI O UPRAVI DRUŠTVA I LICIMA POVEZANIM SA DRUŠTVOM
-V REVIZORI
-VI OSTALO
U skladu sa Ĉlanom 50. Zakona o tržištu kapitala ( "Službeni glasnik RS " br. 31/2011 ) i
ĉlan 3. Pravilnika o sadržini , formi i naĉinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih
izveštaja javnih društava ("Službeni glasnik RS" br. 14/2012 ) izdavalac
I OSNOVNI PODACI
1) Firma i sedište javnog društva;-Ribarsko gazdinstvo "Eĉka" AD Lukino Selo
2) Broj rešenja o upisu u registar Agencije za privredne registre:BD6288/2005
II PODACI O HARTIJAMA OD VREDNOSTI
Podaci o svim hartijama od vrednosti koje je društvo emitovalo:
 vrsta, klasa i serija emitovanih hartija od vrednosti: Obiĉne(redovne) II
emisije,serije A
 ISIN broj i CFI kod,RSECKAE29445
 nominalna vrednost pojedinaĉne hartije i ukupne emisije,-2.010,00 dinara
,ukupno 257.730.240,00 dinara
III PODACI O POSLOVANJU DRUŠTVA
1) Finansijski izveštaj javnog društva sastavljen u skladu sa zakonom kojim se
uredjuje raĉunovodstvo i revizija;
2) Revizija finansijskih izveštaja
Bilans stanja aktiva – izmena MRS 39 i MSFI 7 (u 000 dinara):
AKTIVA:
31.12.2013.
31.12.2012.
UKUPNA AKTIVA:
2074469
1940133
STALNA IMOVINA
990934
971694
Nematerijalna ulaganja
1581
1837
Nekretnine, postrojenja i oprema
988566
969063
Nekretnine postrojenja i oprema
969766
950653
Investicione nekretnine
9261
9261
DUGOROĈNI FINANSIJSKI PLASMANI
787
794
Neuplaćeni upisani kapital
Goodwill
Uĉešća u kapitalu zavisnih i ostalih povezanih
pravnih lica
Uĉešća u kapitalu
562
562
Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća
Ostali dugoroĉni finansijski plasmani
225
232
OBRTNA IMOVINA
1083535
968439
Zalihe materijala i dati avansi
706197
592770
377338
375669
Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva
poslovanja koje se obustavlja
Kratkoroĉna potrazivanja plasmani i
gotovina
Potraživanja
81908
122909
4
4
15710
15755
2271
4900
Potraživanja za naknadu
Potraživanja za više plaćen porez na dobitak
Ostala potraživanja iz poslovanja
Kratkoroĉni finansijski plasmani
Hartije od vrednosti kojima se trguje
Gotovinski ekvivalenti i gotovina
Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska
277445
razgraniĉenja
232101
Odložena poreska sredstva
POSLOVNA IMOVINA
2074469
1940133
65949
465
Gubitak iznad visine kapitala
Vanbilansna aktiva
6. Bilans stanja pasiva – izmena MRS 39 i MSFI 7 (u 000 dinara):
PASIVA
31.12.2013.
31.12.2012.
UKUPNA PASIVA
2074469
1940133
KAPITAL
257829
281017
Osnovni i ostali kapital
258164
258164
Rezerve
0
1036
Revalorizacione rezerve
9186
9186
13646
12631
Otkupljene sopstvene akcije i otkupljeni
sopstveni udeli
23167
0
DUGOROĈNA REZERVISANJA I
OBAVEZE
1816640
1659116
Dugoroĉne finansijske obaveze
801320
854269
Dugoroĉni krediti
0
60538
Ostale dugoroĉne obaveze
801320
793731
Kratkoroĉne finansijske obaveze
1015320
804847
Kratkoroĉni krediti
431886
225325
Ostale kratkoroĉne finansijske obaveze
264710
271444
Obaveze iz poslovanja
290097
284585
Neuplaćeni upisani kapital
Nerealizovani dobici po osnovu hartija
od vrednosti
Nerealizovani gubici po osnovu hartija
od vrednosti
NerasporeĊeni dobitak
Gubitak
Dugoroĉna rezervisanja
Obaveze po emitovanim HoV u periodu
dužem od godinu dana
Obaveze po kratkoroĉnim hartijama od
vrednosti
Obaveze po osnovu stalnih sredstava
namenjenih prodaji i sredstva
poslovanja koje se obustavlja
Obaveze za porez na dodatu vrednost i
ostale javne prihode
28627
23493
65949
465
Obaveza za porez na dobitak
Pasivna vremenska ograniĉenja
Odložene poreske obaveze
Vanbilansna pasiva
7. Bilans uspeha – izmena MRS 39 i MSFI 7 (u 000 dinara)
PRIHODI I RASHODI:
31.12.2013.
31.12.2012.
POSLOVNI PRIHODI
772539
922817
Prihodi od prodaje
478889
729143
Prihodi od aktiviranja uĉinaka i robe
213463
238253
Povećanje vrednosti zaliha uĉinaka
69633
0
Smanjenje vrednosti zaliha uĉinaka
0
50346
Drugi prihodi iz poslovanja
10554
5767
POSLOVNI RASHODI
772163
874662
Nabavna vrednost prodate robe
81167
29784
Troškovi materijala
443580
590556
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali liĉni
rashodi
170130
161933
Troškovi amortizacije i rezervisanja
22077
19786
Ostali rashodi poslovanja
55209
72603
POSLOVNI DOBITAK
376
48155
FINANSIJSKI PRIHODI
125
4362
FINANSIJSKI RASHODI
117707
116072
OSTALI PRIHODI
126293
74365
OSTALI RASHODI
4062
7864
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE
OPOREZIVANJA
5025
2946
Neto gubitak poslovanja koje se obustavlja
2294
0
Dobitak pre oporezivanja
2731
2946
2731
2946
POSLOVNI GUBITAK
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE
OPOREZIVANJA
Neto dobitak poslovanja koje se obustavlja
Gubitak pre oporezivanja
POREZ NA DOBITAK
Poreski rashodi perioda
Odloženi poreski rashodi perioda
Odloženi poreski prihodi perioda
NETO DOBITAK
NETO GUBITAK
Neto dobitak koji pripada manjinskim ulagaĉima
Neto dobitak koji pripada vlasnicima matiĉnog
pravnog lica
ZARADA PO AKCIJI
Osnovna zarada po akciji
Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji
Izveštaja o novĉanim tokovima
-u hiljadama
dinaraPozicija
Prethodna godina
Tekuća godina
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
592343
780334
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
643154
827631
Prilivi
gotovine
iz
aktivnosti
investiranja
Odlivi
gotovine
iz
aktivnosti
38941
21973
investiranja
Prilivi
gotovine
iz
aktivnosti
113981
68818
finansiranja
Odlivi
gotovine
iz
aktivnosti
26858
204
finansiranja
Gotovina na poĉetku obraĉunskog
4900
5556
perioda
Gotovina na kraju obraĉunskog
2271
4900
perioda
Neraspoređen
i dobitak
9685
278071
257730
434
1036
9186
9685
278071
2946
2946
Ukupno
9186
Otkuplj.
Sopst.akcije
1036
Gubitak do
visine
kapitala
Revalorizacio
ne rezerve
434
gubici po
osnovu HOV
Rezerve
Nerealizovani
dobici po
HOV
osnovu
Nerealizovani
Ostali kapital
257730
Emisiona
premija
Osnovni
kapital
Stanje na dan 01.01.2012
Ispravka materijalno značajnih
grešaka u preth. god. povećanje
Ispravka materijalno značajnih
grešaka u preth. god. smanjenje
Korigovano početno stanje na
dan 01.01.2012
Ukupna povećanja u
prethodnoj godini
Ukupna smanjenja u
prethodnoj godini
Stanje na dan 31.12.2013.
Ispravka materijalno značajnih
grešaka u tekućoj godini. povećanje
Ispravka materijalno značajnih
grešaka u tekućoj godini. smanjenje
Korigovano početno stanje na
dan 01.01.2014.
Ukupna povećanja u tekućoj
godini
Ukupna smanjenja u tekućoj
godini
Stanje na dan 31.12.2013,.
Neuplaćeni
upisani kapita
Izveštaj o promenama na kapitalu
257730
434
1036
9186
12631
281017
257730
434
1036
9186
12631
281017
257730
434
9186
2731
23167
20436
13646
23167
257829
Napomene uz finansijske izveštaje
OSNOVNI PODACI O PREDUZEĆU
Osnovna delatnost Ribarskog gazdinstva "Eĉka" AD Lukino Selo je
slatkovodne akvakulture.
Pored navedene osnovne delatnosti Preduzeće obavlja i druge delatnosti
i poslove kao što su : pružanje usluga iz oblasti ugostiteljstva i turizma i
trgovina na veliko i malo.
Preduzeće je osnovano 1947.g.
Rešenjem FI 820/98 od 02.07.1999.godine u Privrednom sudu u
Zrenjaninu preduzeće je registrovano i organizovano kao akcionarsko
društvo.
Organi preduzeća su : skupština i odbor direktora
Proseĉan broj zaposlenih radnika u preduzeću u toku 2013.god. je 194
Napomene uz finansijske izveštaje
OSNOVE ZA SASTAVLJANJE I PRIKAZIVANJE
FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA
Finansijski izveštaji privrednog društva (naziv, skraćenica za pravnu formu, sedište)
za obraĉunski period se završava 31.12.2013.godine sastavljeni su, po svim
materijalno znaĉajnim pitanjima, u skladu sa MeĊunarodnim raĉunovodstvenim
standardima/MeĊunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MRS/MSFI),
Zakonom o raĉunovodstvu i reviziji (“Službeni glasnik RS” br. 46/2006), drugim
podzakonskim propisima donetim na osnovu tog Zakona, i izabranim i usvojenim
raĉunovodstvenim politikama koje su utvrĊene Pravilnikom o raĉunovodstvu i
raĉunovodstvenim politikama.
Svi podaci iskazani su u hiljadama dinara (RSD), osim ukoliko nije drugaĉije
navedeno.
Napomene uz finansijske izveštaje
PREGLED ZNAĈAJNIH RAĈUNOVODSTVENIH POLITIKA
Prihodi od prodaje
Prihodi su prikazani po fakturnoj vrednosti, umanjenoj za date popuste
iskazane u fakturi, povraćaj robe i porez na dodatu vrednost.
Prihodi od aktiviranja uĉinaka i robe
Prihode od aktiviranja uĉinaka i robe ĉine prihodi po osnovu upotrebe
robe, proizvoda i usluga za nematerijalna ulaganja i osnovna sredstva
(nepokretnosti, postrojenja i oprema), prihodi po osnovu upotrebe robe,
proizvoda i usluga za materijal, alat i inventar i rezervne delove, prihodi
po osnovu upotrebe robe, proizvoda i usluga za prirast osnovnog stada
i prihodi po osnovu sopstvenog transporta pri nabavci osnovnih
sredstava,materijala, robe, rezervnih delova, alata i inventara.
Rashodi materijala i robe
Rashodi direktnog materijala odnose se na sirovine i materijal koji su
upotrebljeni za izradu proizvoda. Rashodi materijala pored direktnog
materijala obuhvataju i rashode ostalog materijala, rezervnih delova,
goriva i energije.
Rashodi se takoĊe odnose i na nabavnu vrednost prodate robe.
Troškovi tekućeg odrţavanja i opravki
Troškovi tekućeg održavanja i opravki osnovnih sredstava iskazani
su u bilansu uspeha u stvarno nastalom iznosu. Troškovi kojima se
povećava procenjena ekonomska korist osnovnih sredstava knjiže se
kao povećanje vrednosti osnovnih sredstava.
Ostali poslovni rashodi
Ostali poslovni rashodi predstavljaju operativne i ostale troškove
nastale u poslovanju.
Troškovi pozajmljivanja
Troškovi pozajmljivanja su kamate i drugi troškovi koji nastaju u
preduzeću u vezi sa pozajmljivanjem finansijskih sredstava.
Troškovi pozajmljivanja priznaju se kao rashod u periodu u kojem su
nastali, bez obzira na to kako se pozajmljena sredstva koriste.
Napomene uz finansijske izveštaje
Drţavna dodeljivanja
Državna dodeljivanja su pomoć države u obliku prenosa sredstava
Preduzeću po osnovu ispunjenja odreĊenih uslova koji se odnose
na poslovanje Preduzeća.
Porez na dobit (tekući i odloţeni)
Tekuće oporezivanje
Oporezivanje se vrši u skladu sa Zakonom o porezu na dobit.
Preduzeće samostalno utvrĊuje porez na dobit za tekuću godinu,
osim u izuzetnim sluĉajevima kada poresku obavezu i meseĉnu
akontaciju utvrĊuje poreski organ. Stopa poreza na dobit za 2013g.
je 15% i plaća se na oporezivu dobit iskazanu
u poreskom bilansu.Osnovica poreza na dobit iskazana u poreskom
bilansu uspeha, korigovanu u skladu sa Zakonom o porezu na dobit
Republike Srbije. Ove korekcije ukljuĉuju uglavnom korekcije za
rashode koji ne umanjuju poresku osnovicu i povećanje za kapitalne
dobitke.
Porez na dodatu vrednost
Porez na dodatu vrednost je po svom ekonomskom uĉinku porez
na opštu potrošnju i spada u vrstu poreza na promet. To je poseban
oblik poreza koji se plaća u svim fazama proizvodnog i prometnog
ciklusa, tako što se u svakoj fazi oporezuje samo iznos dodate
vrednosti koja je ostvarena u svakoj fazi proizvodno-prometnog
ciklusa.
Obaveze za porez na dodatu vrednost, obuhvataju obaveze nastale
po osnovu obraĉunatog poreza na dodatu vrednost po izdatim
fakturama, primljenim avansima, po osnovu sopstvene potrošnje i po
drugim obavezama po opštoj stopi (20%)
I po posebnoj stopi (8%),i obaveze po osnovu razlike obraĉunatog
poreza na dodatu vrednost i predhodnog poreza.
Preraĉunavanje stranih sredstava plaćanja
i raĉunovodstveni tretman kursnih razlika
Sva sredstva odnosno potraživanja i obaveze u stranim sredstvima
plaćanja preraĉunavaju se u njihovu dinarsku protivvrednost po
srednjem kursu na dan bilansa. Transakcije u stranoj valuti su
iskazane u dinarima po srednjem kursu važećem na dan transakcije.
Pozitivne i negativne kursne razlike nastale preraĉunavanjem
potraživanja i obaveza u stranim sredstvima plaćanja u njihovu
dinarsku protivvrednost na dan bilansiranja iskazane su u bilansu
uspeha kao deo finansijskih prihoda i rashoda.
Pozitivne kursne razlike nastale po izvršenim deviznim
transakcijama u toku godine iskazuju se u bilansu uspeha kao deo
finansijskih prihoda .
Kursevi primenjeni na dan bilansiranja su sledeći:
31.decembar
2013.
EUR
USD
GBP
1
1
1
114,6421
83,1282
136,9679
31.decembar
2012.
113,7183
86,1763
139,1901
Obraĉunati efekti ugovorene valutne klauzule
Obraĉunati efekti valutne klauzule, ugovorene revalorizacije i drugi
oblici zaštite potraživanja i obaveza u dinarima iskazuju se kao
ostali prihodi i rashodi u bilansu uspeha
Napomene uz finansijske izveštaje
Amortizacija nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava vrši
se za svako posebno sredstvo primenom metode proporcionalnog
otpisivanja, s ciljem da se sredstva u potpunosti otpišu u toku njihovog
korisnog veka trajanja.
Zemljište ne podleže obavezi obraĉuna amortizacije.
Investicione nekretnine su zemljišta i zgrade koje služe za ostvarivanje
prihoda od izdavanja u zakup.
Dobit koja nastane prilikom prodaje osnovnih sredstava knjiži se u
korist ostalih prihoda, a gubitak nastao prilikom otuĊivanja osnovnih
sredstava knjiži se na teret ostalih rashoda.
Dugoroĉni finansijski plasmani
Dugoroĉni finansijski plasmani obuhvataju ulaganja u dugoroĉna
finansijska sredstva, kao što su uĉešće u kapitalu zavisnih, pridruženih
i ostalih pravnih lica i ostali dugoroĉni plasmani. Ulaganja u zavisna,
pridružena i ostala pravna lica vrednuju se primenom metode nabavne
vrednosti po trošku nabavke bez ukljuĉivanja promena vrednosti uĉešća
koja potiĉu iz rezultata. Efekti od ulaganja na osnovu uĉešća u rezultatu
zavisnih, pridruženih i ostalih pravnih lica priznaju se kao prihodi do
iznosa primljene dividende u trenutku raspodele dobiti, odnosno kao
rashodi do iznosa pokrića gubitka.
Zalihe
Zalihe materijala, rezervnih delova, inventara, robe i nekretnine
pribavljene radi dalje prodaje procenjuju se po nabavnoj vrednosti.
Nabavnu vrednost ĉine neto fakturna vrednost i zavisni troškovi nabavke.
Pod zavisnim troškovima nabavke podrazumevaju se svi direktni troškovi
u postupku nabavke do uskladištenja, ukljuĉujući i pripadajuće troškove
sopstvenog transporta, utovara i istovara do nivoa tržišne cene takve
usluge.
Zalihe se evidentiraju po stvarnim nabavnim cenama, a obraĉun izlaza
sa zaliha vrši se po metodi ponderisane proseĉne cene.
Roba na zalihama u skladištu ili stovarištu vodi se po nabavnoj ceni.
Zalihe nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda procenjuju se po ceni
koštanja ili po neto prodajnoj ceni ako je ona niža.
Cenu koštanja ĉine troškovi materijala izrade, troškovi zarada i opšti
troškovi proizvodnje neophodni za dovoĊenje zaliha u stanje i na mesto
u kome se nalaze na dan procene.
Sitan inventar se otpisuje u celosti prilikom stavljanja u upotrebu.
Napomene uz finansijske izveštaje
Nematerijalna ulaganja
Nematerijalna ulaganja ĉine:
-goodwill ;
-ulaganja u koncesije ;
-ulaganja u razvoj novih proizvoda i proizvodnju novih ili znaĉajno
unapreĊenih materijala, ureĊaja, proizvoda, procesa, sistema ili usluga
pre poĉetka komercijalne proizvodnje ili upotrebe;
- ulaganje u nauĉno i tehniĉko znanje;
- ulaganje i kreiranje i primenu novih procesa ili sistema;
- ulaganje i nabavku licence;
- sticanje prava na intelektualnu svojinu;
- ulaganje u poznavanje tržišta i trgovaĉke oznake (ukljuĉujući robne
marke i objavljene naslove)
- ulaganje na tuĊim osnovnim sredstvima.
Nematerijalna ulaganja su na dan 01.januara 2004.godine iskazana
po nabavnoj vrednosti koja je revalorizovana u skladu sa ranijim
raĉunovodstvenim propisima i standardima koji su primenjivani do
31.decembra 2003.godine. Tako utvrĊena vrednost je na dan 01.januara
2004.godine preuzeta kao verovatno nova vrednost, umanjena za
ispravku vrednosti po osnovu amortizacije.
U trenutku nabavke nematerijalno ulaganje se poĉetno vrednuju po
trošku nabavke, odnosno po nabavnoj vrednosti ili po ceni koštanja
umanjenoj za ukupnu amortizaciju i ukupne gubitke zbog obezvreĊenja.
Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva
Nekretnine, postrojenja i oprema ĉine grupe sredstava sliĉne prirode
i upotrebe u poslovanju preduzeća, kao što su: zemljište, šume i
višegodišnji zasadi, graĊevinski objekti, postrojenja i oprema,
investicione nekretnine, osnovno stado, ostale nekretnine, postrojenja,
oprema, biološka sredstva i avansi za navedena sredstva.
U trenutku nabavke nekretnina, postrojenja i opreme se poĉetno
vrednuju po trošku nabavke, odnosno po nabavnoj vrednosti ili po ceni
koštanja.
Nakon poĉetnog priznavanja nekretnine, postrojenja i oprema vrednuju
se po svom trošku nabavke, umanjenom za ukupan iznos obraĉunate
amortizacije i ukupan iznos gubitka zbog obezvreĊenja.
Osnovicu za amortizaciju nekretnina, postrojenja i opreme ĉini
nabavna vrednost umanjena za ostatak vrednosti. Obraĉun amortizacije
poĉinje kada je sredstvo raspoloživo za korišćenje, dok se sa obraĉunom
amortizacije prestaje kada je sadašnja vrednost jednaka nuli, kada je
sredstvo rashodovano ili prodato, ili kad se reklasifikuje u stalno sredstvo
koje se drži za prodaju.
Napomene uz finansijske izveštaje
Naknadno ustanovljene greške
Ispravka naknadno ustanovljenih materijalno znaĉajnih grešaka vrši se
preko raĉuna nerasporeĊene dobiti iz ranijih godina, odnosno gubitka
ranijih godina.
Materijalno znaĉajnom greškom smatra se greška koja u pojedinaĉnom
iznosu ili u kumulativnom iznosu sa ostalim greškama veće od 5 % ukupnih
prihoda.
Praviĉna vrednost
Poslovna politika Preduzeća je da obelodani informacije o praviĉnoj
vrednosti aktive i pasive za koju postoje zvaniĉne tržište informacije
i kada se praviĉna vrednost znaĉajno razlikuje od knjigovodstvene
vrednosti. Ne postoji dovoljno tržišnog iskustva, kao ni stabilnosti i
likvidnosti kod kupovine i prodaje potraživanja, dugoroĉnih
finansijskih plasmana i ostale finansijske aktive i pasive, pošto
zvaniĉne tržišne informacije nisu u svakom trenutku raspoložive.
Po mišljenju rukovodstva Preduzeća, iznosi u ovim finansijskim
izveštajima odražavaju vrednost koja je u datim okolnostima
najverodostojnija i najkorisnija za potrebe izveštavanja.
BILANSI USPEHA
Za godine završene na dan 31.decembra 2013.i 2012.godine
U hiljadama dinara
Napomena
2013.
Poslovni prihodi
Prihodi od prodaje
478.889
Prihodi od aktiviranja uĉinaka i robe
213.463
Povećanje(smanjenje)vrednosti zaliha uĉinaka
69.633
Ostali poslovni prihodi
10.554
----------------Ukupni poslovni prihodi
772.539
Poslovni rashodi
Nabavna vrednost prodate robe
Troškovi materijala
Troškovi zarada,naknada zarada i ostali liĉni rashodi
Troškovi amortizacije i rezervisanja
Ostali poslovni rashodi
Ukupni poslovni rashodi
Poslovna dobit /( gubitak )
Finansijski prihodi
Finansijski rashodi
(81.167)
(443.580)
(170.130)
(22.077)
(55.209)
-----------------(772.163)
376
125
(117.707)
2012.
729.143
238.253
(50.346)
5.767
-------------922.817
(29.784)
( 590.556)
(161.933)
(19.786)
(72.603)
----------------(874.662)
48.155
4.362
(118.072)
Ostali prihodi
Ostali rashodi
126.293
(4.062)
-------------------5.025
Dobit /(gubitak) iz redovnog poslovanja
Vanredni prihodi
Vanredni rashodi
1.674
3.968
--------------------------
Dobit /( Gubitak ) pre oporezivanja
Porez na dobit
Neto dobit /(gubitak)
2.731
/
------------------------2.731
============
74.365
(7.864)
-------------2.946
/
/
-----------------2.946
/
----------------2.946
============
Napomene uz finansijske izveštaje
01.
PRIHODI OD PRODAJE
U hiljadama dinara
2013.
Prihodi od prodaje:
- ostalim povezanim pravnim licima
Prihodi od prodaje na domaćem tržištu:
- prihodi od prodaje robe
- prihodi od prodaje proizvoda i usluga
Prihodi od prodaje na inostranom tržištu:
- prihodi od prodaje proizvoda i usluga
02.
2012.
/
60.956
401.968
34.474
360.669
13.965
334.000
------------- -------------------478.889
729.143
========= ==========
OSTALI POSLOVNI PRIHODI
U hiljadama dinara
2013.
2012.
.
Prihodi od dotacija
Prihodi od zakupnina
Ostali poslovni prihodi
8.090
4.337
346
1.102
2.118
328
-----------------------------10.554
5.767
=========== ========
Napomene uz finansijske izveštaje
03.
TROŠKOVI ZARADA,NAKNADA ZARADA I OSTALI LIĈNI RASHODI
U hiljadama dinara
2013.
2012.
Troškovi zarada i naknada zarada (bruto)
121.875
120.058
Troškovi poreza i doprinosa na zarade i
naknade zarada na teret poslodavca
21.816
21.490
Troškovi naknada po ugovoru o delu
3.671
3.652
Troškovi naknada po autorskim ugovorima
Troškovi naknada po ugovorima o privremenim i
povremenim poslovima
5.146
2.001
Troškovi naknada ĉlanovima upravnog i
nadzornog odbora
6.620
4.122
Ostali liĉni rashodi i naknade:1
- naknada troškova zaposlenima na službenom putu 1.460
1.546
- naknade troškova prevoza na rad i sa rada
7.580
7.249
- naknada za korišćenje sopstvenog automobila
u službene svrhe
/
/
- otpremnine
1.111
1.036
- davanja zaposlenom koja se smatraju zaradom
/
/
- solidarna pomoć zaposlenom
341
381
- stipendije i krediti uĉenicima i studentima
/
/
- razna davanja fiziĉkim licima koja nisu zaposleni
510
398
----------------------------------170.130
161.933
============ ==========
Napomene uz finansijske izveštaje
04.
OSTALI POSLOVNI RASHODI
U hiljadama dinara
2013.
Troškovi transportnih usluga
Troškovi usluga održavanja
Troškovi zakupnine
Troškovi reklame i propagande
Troškovi zdravstvenih usluga
Troškovi advokatskih usluga
Troškovi konsalting usluga
Troškovi struĉnog obrazovanja zaposlenih
Troškovi ostalih usluga
Troškovi reprezentacije
Troškovi premija osiguranja
Troškovi platnog prometa
Troškovi ĉlanarina
Troškovi poreza i naknade
Ostali troškovi
3.961
2.099
5.149
6.820
6.167
1.507
1.480
137
6.063
6.776
2.150
2.485
327
6.054
4.034
------------------55.209
=============
2012.
2.784
1.701
8.454
5.977
8.318
1.661
3.742
202
6.388
5.519
2.313
3.722
317
14.516
6.989
---------------72.603
==========
Napomene uz finansijske izveštaje
05.FINANSIJSKI PRIHODI
U hiljadama dinara
2013.g.
2012.g.
Prihodi od kamata po potraživanjima od kupaca
Pozitivne kursne razlike po osnovu
preraĉuna obaveza i potraživanja u stranoj
valuti na dan bilansa stanja
Ostali finansijski prihodi
- dividenda
- ostalo
48
41
64
4.305
/
/
13
16
---------------------------------125
4.362
============
==========
06.FINANSIJSKI RASHODI
Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim
povezanim pravnim licima
po osnovu kamata
Rashodi po osnovu kamata
- po osnovu obaveza prema dobavljaĉima
- po osnovu kredita-Mirotin
- po osnovu kredita
- ostalo
Negativne kursne razlike po osnovu
preraĉuna obaveza i potraživanja u
stranoj valuti na dan bilansa stanja
21.581
68.897
20.546
3.188
15.106
68.140
15.015
161
3.495
17.650
--------------------------------------117.707
116.072
=============
=========
Napomene uz finansijske izveštaje
07.OSTALI PRIHODI
U hiljadama dinara
Dobici od prodaje HOV
Dobici od prodaje nematerijalnih
ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme
Dobici od prodaje materijala
Viškovi
Prihodi po osnovu efekata ugovorene
zaštite od rizika
Prihodi od smanjenja obaveza Mirotin
Prihodi od smanjenja obaveza ostali
Prihodi od naknaĊenih šteta
Prihodi iz ranijih godina
Prihodi oduskladjivanja vrednosti potraživanja i kratkoroĉnih finansijskih plasmana
Ostali nepomenuti prihodi
Uskladjivanje vred.nekretnina
2013 .
/
2012.g.
/
/
/
263
73
/
1.012
/
121.470
1.786
1.604
/
/
69.496
/
224
/
/
3
1.170
3.557
/
/
--------------------------------126.293
74.365
===========
=========
Napomene uz finansijske izveštaje
08.OSTALI RASHODI
U hiljadama dinara
2013.g.2012.g.
.
Gubici po osnovu rashodovanja i prodaje
nematerijalnih ulaganja, nekretnina,
postrojenja i opreme
Gubici po osnovu prodaje uĉešća u kapitalu
i hartija od vrednost
Gubici od prodaje materijala
Manjkovi
Rashodi po osnovu efekta ugovorene
zaštite od rizika
Rashodi po osnovu direktnog otpisa
potraživanja
Troškovi sporova
Naknadno odobreni rabat po osnovu prodaje
Kazne za privredne prestupe i prekršaje
Prekomerni kalo,rastur,kvar i lom
Rashodi iz ranijih godina po osnovu
- kamate
- ostalih rashoda
ObezvreĊenje potraživanja i kratkoroĉnih
/
4
/
/
379
/
/
127
274
366
618
262
1.487
/
287
92
100
463
finansijskih plasmana
Ostali nepomenuti rashodi
Ostalo
/
454
928
632
/
5.453
-----------------------------4.062
7.864
============ =========
BILANSI STANJA
Na dan 31.decembra 2013. i 2012.godine
U hiljadama dinara
Napomena
2013.
2012.
AKTIVA
Stalna imovina
Neuplaćeni upisani kapital
ematerijalna ulaganja
Nekretnine,postrojenja,oprema i
biološka sredstva
Dugoroĉni finansijski plasmani
Ukupna stalna imovina
Obrtna imovina
Zalihe
Potraživanja
Kratkoroĉni finansijski plasmani
Gotovinski ekvivalenti i gotovina
Porez na dodatu vrednost i AVR
Odložena poreska sredstva
Ukupna obrtna sredstva
Ukupna poslovna imovina
Gubitak iznad visine kapitala
Ukupna aktiva
Vanbilansna aktiva
Napomena
/
1.581
/
1.837
988.566
787
-------------------990.934
969.063
794
----------------971.694
706.197
592.770
81.908
122.909
15.714
15.759
2.271
4.900
277.445
232.101
/
/
-----------------------------------1.083.535
968.439
-----------------------------------------2.074.469
1.940.133
/
/
------------------------------------2.074.469
1.940.133
============== ===========
65.949
465
---------------------------------------------
2013.
2012.
P ASIVA
Kapital
Osnovni i ostali kapital
Neuplaćeni upisani kapital
Rezerve
Revalorizacione rezerve
NerasporeĊena dobit
Gubitak
Otkupljene sopstvene akcije
258.164
/
/
9.186
13.646
/
(23.167)
258.164
/
1.036
9.186
12.631
/
/
---------------------257.829
Ukupni kapital
-----------------281.017
Dugoroĉna rezervisanja i obaveze
Dugoroĉna rezervisanja
Dugoroĉni krediti
Ostale dugoroĉne obaveze
Ukupno dugoroĉna rezervisanja i obaveze
Ostale dugoroĉne obaveze
/
/
/
----------------/
60.538
/
----------------60.538
801.320
793.731
Kratkoroĉne obaveze
Kratkoroĉne finansijske obaveze
Obaveze iz poslovanja
Obaveze po osnovu poreza na dodatnu
vrednost i ostalih javnih prihoda
Ostale kratkoroĉne obaveze i PVR
Obaveze po osnovu poreza na dobit
Ukupne kratkoroĉne obaveze
Odloţene poreske obaveze
Ukupna pasiva
Vanbilansna pasiva
431.886
290.097
28.627
264.710
/
------------------1.015.320
/
---------------2.074.469
============
65.949
-------------------
225.325
284.585
/
23.493
271.444
/
--------------804.847
/
--------------1.940.133
===========
465
------------------
Napomene uz finansijske izveštaje
09.NEMATERIJALNA ULAGANJA
U hiljadama dinara
Ostala nematerijalna ulaganja
Nabavna vrednost
Stanje 31.decembra 2012.
Nove nabavke
Otudjivanje I rashod
Stanje 31.decembra 2013.
3.201
344
/
------------------3.545
Ispravka vrednosti
Stanje 31.decembra 2012.
Amortizacija za 2013.g.
Otudjivanje I rashod
Stanje 31.decembra 2013.
1.364
600
/
----------------1.964
---------------1.581
-------------------1.837
-----------------------
Sadašnja vrednost 31.12.2013.
Sadasnja vrednost 31.12.2012.
Napomena uz finansijski izveštaj
10. NEKRETNINE,POSTROJENJA,OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA
Šume i višeg
zasad
Postrojenja
opre,alat i inv
Investicione
nekretnine
Osnovno
stado
Ostale
nekret,postr i
oprema
9.149
86.891
9.992
240
1.875
1.089.380
-929
/
929
/
/
/
/
Korigovano PS
980.304
9.149
87.820
9.992
240
1.875
1.089.380
Nove nabavke
27.758
390
12.834
/
/
/
40.982
Otudjivanje I
rashod
-15
/
- 566
/
/
/
-581
Prenos sa/na
-529
/
529
/
/
/
/
Stanje
31.12.2013.
1.007.518
9.539
100.617
9.992
240
1.875
1.129.781
Stanje
31.12.2012.
65.790
/
53.556
731
240
/
120.317
Korekcija PS
2
/
/
/
/
/
2
Korigovano PS
65792
/
53.556
731
240
/
120.319
Amortizacija
2013.
12.906
/
8.571
/
/
/
21.477
Otudjivanje I
rashod
-15
/
-566
/
/
/
-581
/
/
/
/
/
/
/
Stanje
31.12.2013.
78.683
/
61.561
731
240
/
141.215
Sadasnja
vrednost
31.12.2013.
928.835
9.539
39.056
9.261
/
1.875
988.566
Sadasnja
vrednost
31.12.2012.
915.443
9.149
33.335
9.261
/
1.875
969.063
Nabavna
vrednost
Zemljište
i graĎ.obj
Stanje
31.12.2012.
981.233
Korekcija PS
Ukupno
nekret,postr i
oprema
Ispravka
vrednosti
Prenos sa/na
Napomene uz finansijske izveštaje
11.DUGOROĈNI FINANSIJSKI PLASMANI, neto
U hiljadama dinara
2013.
.
2012.
UĈEŠĆE U KAPITALU OSTALIH PRAVNIH LICA
- CENTROBANAT AD ZRENJANIN
-HIPO ALPE ADRIA BANKA
-DIJAMANT BANKA U LIKVIDACIJI ZRENJANIN
- NLB BANKA AD BEOGRAD
- UNIVERZAL BANKA AD BEOGRAD
- SAB MONET BEOGRAD
UKUPNA UĈEŠĆA U KAPITALU
Ostali dugoroĉni plasmani
Ukupno dugoroĉni finansijski plasmani,bruto
Ispravka vrednosti
- CENTROBANAT AD ZRENJANIN
Ukupno dugorocni finansijski plasmani, neto
1.322
2
65
/
378
/
---------------1.767
1.322
2
65
/
378
/
--------------1.767
224
------- -----------
231
---------------
1.991
1.204
1.998
1.204
1.204
1.204
787
==========
794
==========
Napomene uz finansijske izveštaje
12.ZALIHE
U hiljadama dinara
2013.g.
2012.g.
Zalihe:
Materijal
Rezervni delovi
Alat i inventar
Nedovršena proizvodnja
Gotovi proizvodi
Roba
Dati avansi:
- dobavljačima u zemlji
- dobavljačima u inostranstvu
20.267
3.330
690
265.790
373.068
40.674
-------------703.819
2.984
/
13.181
3.522
1.035
313.462
255.764
2.191
---------------589.155
4.221
/
Ispravka vrednosti datih avansa
-------------(606)
---------------706.197
------------------(606)
----------------592.770
Napomene uz finansijske izveštaje
13.POTRAŢIVANJA
U hiljadama dinara
2013.g.
2012.G.
Potraţivanja po osnovu prodaje
Kupci – ostala pravna lica
Kupci u zemlj
Kupci u inostranstvu
Potraţivanja iz specifičnih poslova
- Ostala potraživanja
- Ispravka potraživanja
Ispravka vrednosti potraživanja
Druga potraţivanja
Potraživanja za kamate
Potraživanja za dividende
Potraživanja od zaposlenih
Potraživanja za više plaćen porez
na dobit
Potraživanja po osnovu preplaćenih
Ostalih poreza i doprinosa
Ostala potraživanja
-potraživanja od fondova po osnovu
isplaćenih naknada zaposlenima
- potraživanja od drugih pravnih
lica za plaćene obaveze
- ostala razna kratkoročna
potraživanja iz poslovanja
Ispravka vrednosti drugih potraživanja
- potraživanja za kamate
- ostala potraživanja
/
83.738
5.279
-------------89.017
/
132.690
5.885
-------------138.575
11.587
(11.587)
(19.253)
11.587
(11.587)
(19.253)
/
/
9.648
4
1.668
/
2.210
4
/
/
2.496
1.377
3.350
3.350
/
/
------------------- -------------------15.498
8.609
============== =========
/
(1.668)
(3.350)
(3.350)
---------------------- --------------(3.350)
(5.018)
---------------------- ----------------
81.912
122.913
Napomena uz finansijske izveštaje
14.GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA
U hiljadama dinara
2013.g
2012.g.
Tekući (poslovni) račun
Cekovi gradjana
Blagajna
Devizni računi
Devizna blagajna
Ostala novčana sredstva
Prelazni računi
Blagajna čekova
1.160
863
/
111
/
1
136
/
-----------------2.271
=============
3.758
717
/
10
/
1
414
/
---------------4.900
============
15.POREZ NA DODATU VREDNOST I AKTIVNA VREMENSKA
RAZGRANIČENJA
.
U hiljadama dinara
2013 g.
2012 g.
Porez na dodatu vrednost
Ostala AVR
-Ostala aktivna vrem.razgraničenja
-Razgraniceni troskovi
-AVR-Mirotin
209
424
39.071
/
673
626
237.492
231.051
-------------------------277.445
232.101
========
=======
U godišnjem Finansijskom izveštaju za 2013.god. efekti obračunskih kursnih razlika
po osnovu dugoročnih obaveza ( Sl.glasnik RS.br.101/12 )nisu iskazani kao rashodi
tekućeg perioda u iznosu od 6.441 hilj.din.
Napomene uz finansijske izveštaje
16. OSNOVNI I OSTALI KAPITAL
Osnovni kapital Ribarskog gazdinstvo "Eĉka" AD , Lukino Selo obuhvata:
akcijski kapital-obiĉne akcije,akcijski kapital - prioritetne akcije i ostali
kapital.
Ukupan akcijski kapital
257.730
Ostali kapitali
434
----------------------------------------------------258.164
Ukupno:
17. DUGOROĈNI KREDITI
Obaveze po dugoroĉnim kreditima su obaveze koje dospevaju u roku dužem od godinu
dana od dana ĉinidbe,odnosno od dana godišnjeg bilansiranja osim primljenih
dugoroĉnih kredita od matiĉnih,zavisnih i ostalih povezanih pravnih lica.
Ove obaveze ukljuĉuju:
U hiljadama dinara
2013.
2012.
Dugoroĉni krediti u dinarima:
-FOND ZA RAZVOJ REP.SRBIJE
/
50.064
-UNIVERZAL BANKA
/
10.474
UKUPNO
------------------/
----------------------60.538
Obaveze po dugoroĉnim kreditima u dinarima procenjuje se u visini nominalne
vrednosti,odnosno u visini oĉekivane isplate ako je ona viša.Ove obaveze se
revalorizuju ako je revalorizacija ugovorena.
Obaveze po dugoroĉnim kreditima u stranoj valuti procenjuju se po kursu strane valute
na dan bilansiranja.
Deo obaveza po dugoroĉnim kreditima koji dospeva za plaćanje u roku od godinu dana
od dana godišnjeg bilansiranja iskazuje se na kratkoroĉnim obavezama kao deo
dugoroĉnih obaveza koji dospeva do jedne godine.
Napomene uz finansijske izveštaje
U hiljadama dinara
2013.
2012.

OSTALE DUGOROĈNE OBAVEZE
Obaveze po dugoroĉnom kreditu prema
matiĉnom pravnom licu- Mirotin
Obaveze po osnovu opreme uzete u
finansijski lizing
799.344
1.976
----------------801.320
792.903
828
------------------793.731
19. KRATKOROĈNE FINANSIJSKE OBAVEZE
Kratkoroĉne finansijske obaveze su obaveze koje dospevaju u roku do godinu dana od
dana ĉinidbe,odnosno od dana bilansa i one obuhvataju:
U hiljdama dinara
2013.
2012.
431.886
225.325
Kratkoroĉni krediti :
Ostale kratkoroĉne finansijske obaveze
------------------------------------431.886
225.325
============== ===========
Napomene uz finansijske izveštaje
20.OBAVEZE IZ POSLOVANJA
U hiljadama dinara
2013.g.
2012.g.
Primljeni avansi, depoziti i kaucije
od ostalih pravnih lica
Obaveze prema dobavljačima
Dobavljači u zemlji
Dobavljači u inostranstvu
Ostale obaveze iz specifičnih poslova
Ukupno obaveza iz iz poslovanja
7.511
1.944
282.586
/
/
-------------282.586
------------290.097
=======
RIBARSKO GAZDINSTVO
"E C K A"
LUKINO SELO
FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2013.GODINU
SPECIFIKACIJA DOBAVLJAČA U ZEMLJI
SA NAJVEĆIM SALDOM NA KRAJU GODINE
Naziv dobavljača i mesto
Stanje
31.12.2013.
282.641
/
/
-------------282.641
-------------284.585
========
1. SAVA KOVAČEVIĆ AD
VRBAS
2. MIROTIN DOO
VRBAS
3. DTD RIBARSTVO AD
BAČKI JARAK
4. BANAT FABR.ULJA AD
NOVA CRNJA
5. SIGNAL
ODŢACI
6. MIROTIN VET DOO
VRBAS
7. VOJVODINAPUT AD
ZRENJANIN
8. KNEZ PETROL
BATAJNICA
9. ŢITO BAČKA DOO
KULA
18.
AGROOMEGA DOO
ŢABALJ
19.
AGROGRNJA DOO
PIVNICE
20.
ELEKTROVOJVODINA
ZRENJANIN
21.
AGROLIST DOO
VRBAS
22.
MESSER TEHNOGAS
BEOGRAD
23.
KOMP.DUNAV OSGURAN.
BEOGRAD
24.
EPS SNABDEVANJE
ZRENJANIN
25.
PURATOS DOO
BEOGRAD
26.
JKP GRADS.PIJACE
BEOGRAD
27.
OSTALI
Ukupno ( 431-433)
112.279.042,55
48.419.079,74
27.062.428,24
15.357.524,09
8.919.266,40
5.392.125,27
5.004.039,22
4.882.313,58
4.511.498,97
4.268.469,80
3.400.012,80
3.129.133,43
3.119.731,20
2.614.640,68
2.594.400,21
2.493.230,33
2.126.621,64
1.630.860,61
25.382.159,97
------------------------282.586.578,73
-------------------------
Napomene uz finansijske izveštaje
21. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU
VREDNOST I OSTALIH JAVNIH PRIHODA
U hiljadama dinara
2013.
Obaveze za porez na dodatu vrednost
Ostale obaveze za poreze,doprinose i druge dažbine
2012.
4.081
24.546
------------28.627
=========
30
23.463
------------23.493
=========
22. OSTALE KRATKOROĈNE OBAVEZE I PASIVNA
VREMENSKA RAZGRANIĈENJA
U hiljadama dinara
2013 .
2012.
Obaveze za neto zarade i naknade zarada
Obaveze za poreze,doprinose i druge dažbine na zarade
Obaveze za neto naknade zarada koje se refundiraju
Obaveze za poreze,doprinose i druge dažbine koje se
refundiraju
Obaveze po osnovu kamata i troškova finansiranja
Obaveze po osnovu kamata - Mirotin
Obaveze prema zaposlenima
Obaveze prema ĉlanovima upravnog i nadzornog odbora
Obaveze prema fiziĉkim licima za naknade
prema ugovorima
Obaveze za obustave iz neto zarade zaposlenih
17.558
94.824
316
6.352
68.757
19
242
1.799
137.711
1.053
2.193
11
1.128
190.284
1.767
1.368
1.108
7.387
374
916
Obaveze za ĉlanarine
Ostale obaveze
Pasivna vremenska razgraniĉenja:
- Razgraniĉeni zavisni troškovi nabavke
U Lukinom Selu Lice odgovorno za
sastavljanje finansijskog
izveštaja
Dana 26.02.2014.god.---------------------------------------
519
/
/
-------------------------264.710
==============
M.P.
468
/
/
-----------------271.444
==========
Zakonski zastupnik
-----------------------------
IV PODACI O UPRAVI DRUŠTVA I LICIMA POVEZANIM SA DRUŠTVOM
1) Identifikovati lica koja imaju znaĉajan uticaj na politiku javnog društva:
 Ĉlanovi Odbora direktora
Pavićević Zdravko-Predsednik Odbora direktora,roĊen 21.02.1950.godine
Radulović Nenad -ĉlan ,roĊen 21.12.1971.godine
Pašić Saša-ĉlan ,roĊen 01.02.1958.godine

lica koja direktno ili indirektno poseduju 10% ili više glasova u Ckupštini
akcionara
"Mirotin" DOO Vrbas-37,50%
"Sanja transport" DOO Srbobran-24,33%
V REVIZORI
Reviziju finansijskih izveštaja za 2013.godinu izvršilo je preduzeće "Pan audit" DOO
Panĉevo,ul.Nemanjina broj 8.
VI OSTALO
Napomena:
Odluka o usvajanju godišnjih finansijskih izveštaja za 2013.godinu nije doneta do dana
podnošenja Godišnjeg izveštaja o poslovanju.
STICANJE SPOSTVENIH AKCIJA
Društvo je u toku 2013.godine steklo ukupno 11.526 sopstvenih akcija po ceni od 2.248,77
dinara /akcija. Cena je utvrĊena putem procene vrednostiakcija u skladu sa ĉlanom 51.i
ĉlanom 259.Zakonom o privrednim društvima a radi otkupa akcija od nesaglasnih akcionara
koji su podneli Zahteve za otkup u skladu sa ĉlanom 474.Zakona o privrednim
društvima.Knjigovodstena cena akcije iznosi 2.010,dinara/akcija.
Spisak lica od kojih su steĉene akcije sa iznosom koje je društvo isplatilo po osnovu tog
sticanja:
R.br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Naziv lica
Akcionarski Fond RS
Grubiša Zlata
Tešić Mladen
Ardeljan Nikola
Mrdjen Žarko
Erski Predrag
Grubiša Zdravko
Bakoš Helena
Obradović Natalija
Borić Jelena
Obradović Milorad
Senćanski Djurica
Stankulov Djerdj
Stankulov Jožef
Nikolić Darinka
Vrška Donka
UKUPNO
Broj akcija
10.935
9
87
54
55
37
9
52
3
65
2
55
39
52
68
4
11.526
Iznos
24.590.299,95
20.238,93
195.642,99
121.433,58
123.682,35
83.204,49
20.238,93
116.936,04
6.746,31
146.170,05
4.497,54
123.682,35
87.702,03
116.936,04
152.916,36
8.995,08
25.919.320,02
IZJAVA LICA ODGOVORNOG ZA SASTAVLJANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA
„Prema našem najboljem saznanju , godišnji finansijski izveštaj sastavljen je uz primenu
odgovarajućih medjunarodnih standarda finansijskog izveštavanja i daje istinite i objektivne
podatke o imovini , obavezama , finansijskom položaju i poslovanju , dobicima i gubicima,
tokovina gotovine i promena na kapitalu javnog društva „
Direktor Društva ,ovlašćeno lice:
Nenad Radulović,Generalni direktor
Ildiko Dragosavljević-Šef raĉunovodstveno-finansijske službe
Download

РШЊРРЗĐ`ЕШТРРО ПОСЛОĐ`Đ ĐŠĐŁ