PROSPEKT
DRUGE EMISIJE OBVEZNICA
JAVNOM PONUDOM
Farmland a.d. Nova Topola
Vrijednost emisije: 3.500.000,00 KM
Kamatna stopa: 8,00%
SADRŢAJ
1.
VAŢNE NAPOMENE
strana
4
2.
2.1.
OSNOVNI PODACI O EMITENTU
strana
strana
strana
5
5
5
strana
strana
strana
strana
strana
strana
strana
strana
strana
strana
5
5
5
5
5
6
6
6
7
7
strana
strana
strana
strana
strana
strana
strana
strana
strana
strana
strana
strana
strana
strana
7
7
7
8
8
8
10
10
10
10
10
10
11
11
strana
strana
strana
strana
strana
strana
11
11
11
12
12
12
strana
strana
strana
strana
strana
strana
strana
strana
13
13
13
14
16
18
19
19
strana
strana
strana
19
19
19
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
4.15.
4.16.
Naziv i sjedište
Oznaka i registarski broj emitenta u Registru emitenata Komisije za hartije od vrednosti
Republike Srpske
Broj i datum upisa u sudski registar
Pravni status
Preteţna djelatnost
Podaci o povezanim licima sa emitentom
Iznos upisanog i uplaćenog kapitala na 31.12.2011. i 25.05.2012. godine
Vrsta, klasa, broj i nominalna vrijednost postojećih akcija
Struktura kapitala na 31.12.2011. godine
Vlasniĉka struktura na 31.12.2011. i 25.05.2012. godine
Spisak akcionara sa pet ili više procenata od ukupnog broja glasova
Ukupan broj glasova na skupštini emitenta, ukupan broj akcionara sa pravom glasa, broj i
nominalna vrijednost sopstvenih akcija
OSNOVNI PODACI O EMISIJI
Organ emitenta koji je donio odluku o emisiji obveznica i datum donošenja odluke o emisiji
Redni broj emisije, vrsta i klasa obveznica
Broj emitovanih obveznica , nominalna vrijednost i ukupna vrijednost emisije
Prava sadrţana u obveznici i ograniĉenje prava
Prodajna cijena i naĉin njenog utvrĊivanja
Kamatna stopa i prinos
Naĉin emisije
Isporuka
Dospjeće, otkup i isplata glavnice
Kašnjenje sa isplatom i zatezna kamata
Status i valutna klauzula
Oporezivanje
Ukupan broj emitovanih HOV iste vrste i klase u predhodnim emisijama, i uvrštenje istih na
Banjaluĉku berzu. Ukupan promet i prosjeĉna ponderisna trţišna cijena HOV iz predhodnih
emisija
PODACI O POSLOVANJU EMITENTA
Kratak opis djelatnosti i istorije poslovanja emitenta
Investicije u toku
Opis trţišne pozicije emitenta
Obim proizvodnje u poslednje tri godine
Zavisnost od licenci ili drugih prava na intelektualnu svojinu i posebni ugovori od znaĉaja za
poslovanje emitenta
Posjedovanje vlastitih patenata ili drugih prava na intelektualnu svojinu
Struktura vlastitog portfelja hartija od vrijednosti
Pokrenuti ili oĉekivani sporovi koji modu znaĉajnije uticati na poslovanje emitenta
Bilans stanja na 31.12.2009., 31.12.2010. i 31.12.2011. godine u KM
Bilans uspjeha za 2009., 2010. i 2011. godinu u KM
Bilans tokova gotovine za 2009., 2010. i 2011. godinu
Isplaćene dividende u predhodnim poslovnim godinama
Iznos dospjelih obaveza i njihovo uĉešće u ukupnim obavezama na dan donošenja odluke o
emisiji
Stanje poslovnih raĉuna emitenta u 2010. i u 2011. godini do sastavljanja prospekta
Hipoteke, zaloge i druga ograniĉenja na imovini emitenta
Revizorski izvještaji za 2009., 2010. i 2011. godinu
Obveznice „Farmland“ a.d.
_________________________________________________________________________________________________2/29
5.
MJESTO, NAĈIN, ROK I VRIJEME UPISA I UPLATE OBVEZNICA
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
Trajanje emisije
Upis i uplata obveznica
Kriterijum uspješnosti emisije
Kupci obveznica
Naĉin i rokovi povrata uplaćenih sredstava u sluĉaju odustajanja od upisa i uplate ili
neuspjele emisije
5.5.
6.
IZJAVA O INVESTIRANJU
6.1.
6.2.1.
6.2.2.
6.2.3.
6.2.4.
6.2.5.
6.2.6.
6.2.7.
6.2.8.
Ciljevi investiranja i planirane investicije iz sredstava prikupljenih emisijom
Opis osnovnih rizika investiranja koji su u vezi sa poslovanjem emitenta, prirodom hartije od
vrijednosti ili drugim faktorima
Rizik poslovnog okruţenja
Poslovni rizici
Trţišni rizik
Poreski rizik
Kamatni rizik
Kursni rizici
Trţište kapitala Republike Srpske i BIH
Viša sila – „Force majeure“
7.
8.
9.
PODACI O ODGOVORNIM LICIMA EMITENTA
KONTAKT INFORMACIJE
IZJAVA ODGOVORNIH LICA EMITENTA
6.2.
strana
strana
strana
strana
strana
strana
25
25
25
25
26
26
strana
strana
strana
26
26
26
strana
strana
strana
strana
strana
strana
strana
strana
26
27
27
27
27
27
27
28
strana
strana
strana
28
29
29
Obveznice „Farmland“ a.d.
_________________________________________________________________________________________________3/29
1. VAŢNE NAPOMENE
1.1.
Farmland a.d. Nova Topola (Farmland a.d. ili Emitent) prihvata odgovornost za sadrţaj ovog
Prospekta, te smatra da su sve informacije u ovom Prospektu taĉne i prezentovane u dobroj
vјeri i sa paţnjom dobrog privrednika u vrijeme pripreme i izdavanja Prospekta.
1.2.
Ovaj Prospekt ne predstavlja specifiĉan investicioni savjet bilo kom potencijalnom investitoru.
Posebno, nije namjera da bude, niti u bilo kojoj mjeri da predstavlja preporuku, direktnu ili
podrazumijevanu od strane Emitenta da bilo koja osoba treba da uĉestvuje ili ne uĉestvuje u
emisiji. Ovaj Prospekt nema za cilj da sadrţi sve informacije koje potencijalni investitor moţe
da zahtijeva. U bilo kom sluĉaju, investitor će biti odgovoran da saĉini sopstvenu nezavisnu
procjenu emisije i Emitenta. TakoĊe, svaki investitor je odgovoran da procijeni da li je
investiranje u ovu emisiju adekvatno imajući u vidu njihove sopstvene investicione ciljeve i
finansijsku situaciju, sa posebnim osvrtom na pravna, poreska i raĉunovodstvena pitanja
vezana za emisiju.
1.3.
Nijedna od infromacija sadrţana u ovom Prospektu ne predstavlja osnovu za stvaranje
ugovornog odnosa izmeĊu Emitenta i bilo kog investitora u ovo izdanje obveznica, niti je
ponuda ili poziv od strane Emitenta prema bilo kojoj osobi da kupi obveznice u skladu sa
uslovima emisije.
1.4.
Nijedna osoba nije autorizovana da daje informacije ili da pravi prezentacije koje se odnose na
emisiju obveznica, a koje nisu sadrţane u ovom Prospektu, osim u sluĉaju ako nije eksplicitno
za to pismeno ovlaštena od strane Emitenta.
1.5.
Ako drugaĉije nije navedeno, sve godišnje informacije, ukljuĉujući podatke o finansijskim
izvještajima, temelje se na kalendarskim godinama. Brojevi u Prospektu su zaokruţivani;
prema tome, brojevi prikazani za istu vrstu informacija mogu varirati i zbirovi moţda nisu
aritmetiĉki agregati. Upućivanje u ovom dokumentu na “KM” ili „BAM” oznaĉava konvertibilnu
marku.
1.6.
Za istinitost, taĉnost i potpunost podataka objavljenih u ovom Prospektu odgovorni su Emitent,
ovlaštena lica Emitenta i revizor.
Obveznice „Farmland“ a.d.
_________________________________________________________________________________________________4/29
2. OSNOVNI PODACI O EMITENTU
2.1. Naziv i sjedište
Emitent: „Farmland“ akcionarsko društvo Nova Topola sa sjedištem u Novoj Topoli bb
Telefon: 051/891-431
Telefaks: 051/891-218
e-mail: [email protected]
web: www.farmland.cc
2.2. Oznaka i registarski broj emitenta u Registru emitenata Komisije za hartije od vrednosti
Republike Srpske
Emitent je upisan u Registru emitenata pod oznakom GOVF; registarski broj emitenta: 04-549109/03.
2.3. Broj i datum upisa u sudski registar
Datum rješenja o upisu Emitenta u sudski registar kao akcionarskog društva je 28.01.2005. godine.
Broj registarskog uloška je 1-13039-00.
2.4. Pravni status
Emitent je pravno lice, registrovano po svom obliku kao otvoreno akcionarsko društvo, sa pravima,
obavezama i odgovornostima utvrĊenim Zakonom i Statutom Emitenta.
2.5. Preteţna djelatnost
Preteţna djelatnost Emitenta je poljoprivreda, prije svega stoĉarstvo, uzgoj goveda i proizvodnja
mlijeka.
Šifra djelatnosti emitenta je 01212.
2.6. Podaci o povezanim licima sa emitentom
Uĉešće povezanih pravnih lica u kapitalu emitenta:
Naziv
% glasova
FL Grupa d.o.o. Nova Topola
43,12
Farmland LLC
36,98
Adresa/Sjedište
Nova Topola bb, Nova Topola
1720 Carey Avenue, Cheyenne, Wyoming,
USA
2.7. Iznos upisanog i uplaćenog kapitala na dan 31.12.2011. godine i na dan 25.05.2012.
godine
Na dan 31.12.2011. godine iznos upisanog i uplaćenog kapitala je 6.594.088,00 KM koji se sastoji
od 6.594.088 redovnih akcija klase A nominalne vrijednosti 1,00 KM.
Na dan 25.05.2012 godine iznos upisanog i uplaćenog kapitala je 11.594.088,00 KM koji se sastoji
od 11.594.088 redovnih akcija klase A nominalne vrijednosti 1,00 KM.
Obveznice „Farmland“ a.d.
_________________________________________________________________________________________________5/29
2.8. Vrsta, klasa, broj i nominalna vrijednost postojećih hartija od vrijednosti
Postojeće akcije su redovne akcije klase A. Emitovano je 11.594.088 obiĉnih akcija klase A,
nominalne vrijednosti 1 KM po akciji. Osnovni kapital ukupno iznosi 11.594.088 KM.
Farmaland a.d. je emitovao javnom ponudom jednu emisiju obveznica ukupne vrijednosti emisije
2.500.000,00 KM. Nominalna vrijednost obveznice iz pomenute emisije je iznosila 100,00 KM.
Emitovano je 25.000 obveznica oznake GOVF-O-A. Datum delistiranja ovih obveznica je bio
27.12.2011. godine, a datum isteka 30.12.2011.godine.
Dospjele obaveze po osnovu pomenute emisije obveznica iznose 2.500.000,00 KM. Procjenjene
zatezne kamate za neisplaćene obaveze iz prve emisije obveznica do datuma izrade prospekta za
drugu emisiju obveznica iznose 183.750,00 KM.
2.9.Struktura kapitala na 31.12.2011. i 25.05.2012. godine
Na dan posljednjeg godišnjeg obraĉuna, te na dan donošenja odluke o emisiji obveznica struktura
ukupnog kapitala Farmland a.d. Nova Topola bila je sljedeća:
Stanje
25.05.2012.g.
Struktura u %
Akcionarski kapital
11.594.088
248.87%
6.594.088
65,94%
Zakonske rezerve
1.697.858
36,44%
1.697.858
16,98%
Revalorizacione rezerve
1.898.946
40,76%
1.898.946
18,99%
NerasporeĊena dobit
208.561
4,48%
208.561
2,08%
NerasporeĊena dobit ranijih godina
208.561
4,48%
208.561
2,08%
Gubitak do visine kapitala
-10.740.724
-230,55%
-10.399.453
-103,99%
Gubitak iz ranijih godina
-6.970.865
-149,63%
-6.970.865
-69,71%
Gubitak iz tekuće godine
-3.769.859
-80,92%
-3.769.859
-37,70%
UKUPNI KAPITAL:
4.658.729
100,00%
0
OPIS
Stanje
31.12.2011.g.
Struktura u %
0,00%
2.10.Vlasniĉka struktura na 31.12.2011. i 25.05.2012. godine
Vlasniĉka stuktura Emitenta na dva pomenuta datuma je vidljiva je iz sljedeće tabele:
Naziv
FL Grupa d.o.o. Nova Topola
Farmland LLC
Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje
Fond za restituciju
ZIF Zepter invest fond
ZIF Privrednik invest fond
ZIF Kristal invest fond
ZIF Polara invest fond
ZIF BLB Profit fond
Ţigon Iztok
Hypo Alpe-Adria-Bank-KASTODI
Ostali
UKUPNO
% uĉešća 31.12.2011.
% uĉešća
25.05..2012.
65,02
9,29
4,64
4,08
3,58
2,77
1,08
0,72
0,41
0,27
8,14
100,00
43,12
36,98
5,28
2,64
2,32
2,03
1,57
0,61
0,41
0,23
0,16
4,65
100,00
Obveznice „Farmland“ a.d.
_________________________________________________________________________________________________6/29
2.11. Spisak akcionara sa pet ili više procenata od ukupnog broja glasova
Struktura akcionara koji imaju pet ili više procenata na dan 31.12.2011. godine
Naziv
% glasova
Adresa/Sjedište
Farmland LLC
65,02
1720 Carey Avenue,
Cheyenne, Wyoming, USA
Fond za penzijsko i
invalidsko osiguranje RS
9,29
Njegoševa 28, Bijeljina
Ostali
25,69
Ukupno
100 %
Funkcija u organima emitenta
Većina predstavnika Upravnog
odbora i Nadzornog odbora
Struktura akcionara koji imaju pet ili više procenata na dan 25.05.2012. godine
Naziv
% glasova
Adresa/Sjedište
FL Grupa d.o.o. Nova
Topola
43,12
Nova Topola bb, Nova
Topola
Farmland LLC
36,98
1720 Carey Avenue,
Cheyenne, Wyoming, USA
Fond za penzijsko i
invalidsko osiguranje RS
5,28
Njegoševa 28, Bijeljina
Ukupno
100 %
Funkcija u organima emitenta
Većina predstavnika Upravnog
odbora i Nadzornog odbora
2.12. Ukupan broj glasova na skupštini emitenta, ukupan broj akcionara sa pravom glasa,
broj i nominalna vrijednost sopstvenih akcija
Ukupan broj glasova na skupštini Emitenta je jednak broju emitovanih akcija i iznosi 11.594.088.
Ukupan broj glasova na dan 31.12.2011. godine je bio jednak ukupnom broju emitovanih akcija i
iznosio je 6.594.088.
Ukupan broj akcionara sa pravom glasa na dan 31.12.2011. godine bio je 1.415.
Ukupan broj akcionara sa pravom glasa na dan 25.05.2012. godine bio je 1.416.
Emitent na dan 31.12.2011. i 25.05.2012. godine nije imao sopstvenih akcija.
3. OSNOVNI PODACI O EMISIJI
3.1. Organ emitenta koji je donio odluku o emisiji obveznica i datum donošenja odluke o
emisiji
Upravni odbor „Farmland“ a.d. Nova Topola na sjednici odrţanoj 25.05.2012. godine je donio
Odluku o drugoj emisiji obveznica javnom ponudom.
3.2. Redni broj emisije, vrsta i klasa obveznica
Redni broj emisije: Druga emisija obveznica, peta emisija hartija od vrijednosti (tri emisije obiĉnih
akcija i jedna emisija obveznica).
Sa berze je delistirana prva emisija obveznica, oznake GOVF-O-A, ukupne vrijednosti emisije
2.500.000,00 KM.
Obveznice „Farmland“ a.d.
_________________________________________________________________________________________________7/29
Vrsta hartije od vrijednosti: Farmland a.d. emituje diskontne obveznice javnom ponudom, koje
zakonitom imaocu daju pravo da mu Emitent na dan dospijeća isplati nominalni iznos od 100,00
KM po obveznici, u skladu sa Odlukom o emisiji obveznica.
Obaveze Emitenta iz obveznica predstavljaju neosigurane, direktne i bezuslovne obaveze emitenta
Farmland a.d. Nova Topola; meĊusobno su ravnopravne i najmanje su u istom rangu sa svim
drugim sadašnjim i budućim neosiguranim obavezama emitenta Farmland a.d. Nova Topola, osim
obaveza koje imaju prvenstvo na osnovu zakonskih i podzakonskih propisa.
3.3. Broj emitovanih obveznica, nominalna vrijednost i ukupna vrijednost emisije
Emituje se 35.000 (slovima: trideset i pet hiljada) obveznica, nominalne vrijednosti 100,00 KM
(slovima: stotinu konvertibilnih maraka) po obveznici na dan dospjeća. Ukupna nominalna
vrijednost emisije obveznica je 3.500.000,00 KM (slovima: tri miliona i pet stotina hiljada
konvertibilnih maraka).
3.4. Prava sadrţana u obveznici i ograniĉenje prava
Farmland a.d. emituje obveznice koji ne sadrţe pravo na konverziju u druge hartije od vrijednosti
Emitenta. Pravo vlasnika obveznica je isplata nominalne vrijednosti po njihovom dospijeću. Vlasnik
obveznica nema pravo traţiti njihovo prijevremeno dospijeće, osim u zakonom regulisanim
sluĉajevima kao što su likvidacija ili steĉaj Emitenta i drugo. Farmland a.d. emituje obveznice koje
ne sadrţe pravo preĉe kupovine. TakoĊe, Farmland a.d. moţe u bilo kojem periodu, bez
saglasnosti vlasnika obveznica emitovati druge hartije od vrijednosti koje imaju iste uslove kao
izdate obveznice.
3.5. Prodajna cijena i naĉin njenog utvrĊivanja
Uplata obveznica se vrši iskljuĉivo u novcu. Poĉetna prodajna cijena emitovanih obveznica iznosi
prvog dana upisa 79,38 KM. Cijena je izraĉunata tako da obezbijedi vlasniku efektivni godišnji
prinos do dospijeća po stopi od 8%.
Nominalna vrijednost
Kamatna stopa (k) p.a.
Datum emisije
Datum dospijeća
Godina (n)
Dana (d)
Traţimo efektivnu kamatnu stopu na bazi
godine od
Ukupna stopa za cijeli period1
Dnevna konformna stopa2
100
8.00
dd/mm/2012
dd/mm/2015
3
1095
365 dana
25,97%
(1,259712000000)
1,000210874398
1
Ukupna kamatna stopa za cijeli period je dobijena primjenom formule: (1+k/100)n gdje je k nominalna kamatna stopa od 8,00%
p.a. a n broj godina do dospijeća obveznice (u ovom sluĉaju n=3)
2
Dnevna komforna kamatna stopa je dobijena primjenom formule [(1+k/100)n]1/d gdje je (1+k/100)n ukupna kamtna stopa za cijeli
period, a d je broj dana do dospijeća obveznice (u ovom sluĉaju 1095)
Obveznice „Farmland“ a.d.
_________________________________________________________________________________________________8/29
U nastavku se daje pregled kursa obveznica u periodu upisa i uplate:
Dana
upisa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Broj dana Diskontni fakor
do dospijeća
( d’)
1095
1094
1093
1092
1091
1090
1089
1088
1087
1086
1085
1084
1083
1082
1081
1080
1079
1078
1077
1076
3
0,793832241
0,79399964
0,794167074
0,794334544
0,794502048
0,794669589
0,794837164
0,795004775
0,795172421
0,795340103
0,795507819
0,795675572
0,795843359
0,796011182
0,796179041
0,796346934
0,796514864
0,796682828
0,796850828
0,797018864
Kurs
4
79,38322410
79,39996399
79,41670741
79,43345436
79,45020484
79,46695886
79,48371640
79,50047749
79,51724210
79,53401025
79,55078194
79,56755716
79,58433592
79,60111822
79,61790406
79,63469344
79,65148635
79,66828281
79,68508282
79,70188636
Izraĉunavanje kursa obveznice se vrši uz pomoć efektivne kamatne stope koju nosi obveznica p.a.
(uzima se da godina ima 365 dana) i broja dana do dospijeća obveznice na osnovu formule:
K = (1+ ke)-(d’/365)*100
Gdje je:
K: kurs diskontne obveznice na odreĊeni dan
ke: efektivna kamatna stopa
d’: broj preostalih dana do dospijeća obveznice
Izraĉunavanje efektivne godišnje kamatne stope se vrši pomoću formule
ke= [(K/100)-(365/d’)-1]*100
Gdje je :
ke: efektivna kamatna stopa
K: kurs diskontne obveznice na odreĊeni dan
d’: broj preostalih dana do dospijeća obveznice
3
Diskontni faktor je odreĊen uz pomoć formule:[ (1+k/100)n]-d’/d gdje je (1+k/100)n ukupna kamtna stopa za cijeli period, d’ broj
preostalih dana do dospijeća obveznica, a d broj dana na koji je obveznica emitovana.
4
Izraĉunava se kada se diskontni faktor pomnoţi sa nominalnom vrijednošću obveznice, u ovom sluĉaju nominalna vrijednost
iznosi 100 KM
Obveznice „Farmland“ a.d.
_________________________________________________________________________________________________9/29
3.6. Kamatna stopa i prinos
Kamatna stopa iznosi 8.00% p.a. Prinos niţi od 8,00% p.a. je moguć ukoliko prodajna cijena
obveznica koji se emituju javnom ponudom putem berze bude viša od poĉetno utvrĊene
vrijednosti.
Prinos će se ostvariti kupovinom obveznica po diskontnoj cijeni i drţeći obveznice do dospijeća.
3.7. Naĉin emisije
Emisija će se vršiti javnom ponudom putem Banjaluĉke berze, po principu višestrukih cijena
(kontinuirana javna ponuda) u skladu sa Pravilima Banjaluĉke berze i Uputstvom za javne ponude
na berzi. Poĉetna prodajna cijena emitovanih obveznica iznosi prvog dana upisa 79,38 KM za
jednu obveznicu. Cijena u kupovnim nalozima moţe biti jednaka ili veća od poĉetne cijene
utvrĊene Odlukom o emisiji obveznica. Standard povećanja cijene jedne obveznice je 0,01 KM.
3.8. Isporuka
Obveznice će se registrovati u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka u
skladu sa odredbama Zakona o trţištu hartija o vrijednosti.
U sekundarnom trgovanju, kupci obveznica će postajati vlasnici nakon isplate cijene obveznice
odreĊene na trgovanju na Banjaluĉkoj berzi. Obraĉun i saldiranje hartija od vrednosti u Republici
Srpskoj se vrši po principu T+3. Broker moţe klijentima koji trguju obveznicama da naplatiti
proviziju za trgovanje. Investitori mogu obveznice drţati i na kastodi raĉunima banaka registrovanih
za ove poslove u Republici Srpskoj.
3.9. Dospijeće, otkup i isplata glavnice
Nominalni iznos emisije obveznica će dospjeti i biti isplaćen na dan dospijeća.
Obveznice iz ove emisije dospijevaju na naplatu po isteku 1095 dana od datuma poĉetka upisa i
uplate obveznica (poĉetka emisije). Ako dan dospijeća nije radni dan, isplata će se obaviti
sljedećeg radnog dana koji prvi slijedi, a da se u tom sluĉaju ne zaraĉunavaju zatezne kamate.
Farmland a.d. će isplaćivati obveznice po dospijeću po nominalnoj vrednost od 100,00 KM.
Farmland a.d. moţe, u bilo koje vrijeme, otkupiti obveznice po bilo kojoj cijeni na trţištu ili na drugi
naĉin, pod uslovom da u sluĉaju kupovine javnom ponudom, takva ponuda bude jednako dostupna
svim vlasnicima obveznica.
3.10. Kašnjenje sa isplatom i zatezna kamata
U sluĉaju kašnjenja sa plaćanjem glavnice obveznica, Emitent će platiti zakonsku zateznu kamatu
za period od dana obaveze isplate glavnice do dana stvarne isplate. Zakonska zatezna kamata,
koju Emitent plaća investitorima na osnovu izvoda Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d.
Banja Luka o vlasnicima obveznice, se obraĉunava na naĉin na koji je to predviĊeno zakonskim
propisima.
3.11. Status i valutna klauzula
Obveznice se emituju u nematerijalnom obliku, glase na ime i neosigurane su, te su slobodno
prenosive. Obveznice predstavljaju direktnu, bezuslovnu i prioritetnu obavezu Emitenta koja je
ravnopravna i najmanje u istom rangu sa svim drugim sadašnjim i budućim neosiguranim
obavezama emitenta Farmland a.d. Nova Topola, osim obaveza koje mogu imati prvenstvo na
osnovu zakonskih propisa.
Radi oĉuvanja realne vrijednosti, ukoliko doĊe do promjene kursa KM u odnosu na EUR,
primenjivaće se valutna klauzula (preraĉun KM u EUR, odnosno EUR u KM) po srednjem kursu, a
prema kursnoj listi Centralne Banke Bosne i Hercegovine na dan primjene kursa.
Obveznice „Farmland“ a.d.
_________________________________________________________________________________________________10/29
3.12. Oporezivanje
Oporezivanje se vrši u skladu sa vaţećom zakonskom regulativom.
3.13. Ukupan broj emitovanih HOV iste vrste i klase u prethodnim emisijama, i uvrštenje
istih na Banjaluĉku berzu. Ukupan promet i prosjeĉna ponderisna trţišna cijena HOV
iz prethodnih emisija
Emitent je emitovao jednu emisiju obveznica, oznake GOVF-O-A, ukupne vrijednosti emisije
2.500.000,00 KM. Obveznice su uvrštene na Banjaluĉku berzu, te delistirane 27.12.2011. godine.
Nije bilo sekundarnog trgovanja.
Emitovane obveznice će, takoĊe, biti uvrštene na Banjaluĉku berzu.
4. PODACI O POSLOVANJU EMITENTA
4.1. Kratak opis djelatnosti i istorije poslovanja emitenta
Preduzeće je prvobitno poslovalo u sklopu PIK „Mladen Stojanović“. Odlukom Skupštine akcionara
broj: 348/03 od 17.03.2003. godine nastaje novi pravni subjekt preduzeće „Govedarska farma“ a.d.
Nova Topola iz podjele PIK „Mladen Stojanović“.
Preduzeće „Govedarska farma“ a.d. Nova Topola je upisano 19.05.2003. godine u registar
preduzeća Osnovnog suda u Banja Luci u registarskom ulošku broj:1-13039-00, na osnovu
Rješenja broj: U/I 1001/03 kao akcionarsko društvo sa sjedištem u Novoj Topoli, opština Gradiška,
sa sljedećom strukturom kapitala: drţavni kapital 65.02%, Fond PIO 9.29%, Fond restitucije 4.64%
i ostali akcionari 21.05%.
Osnovna djelatnost preduzeća „Govedarska farma“ a.d. Nova Topola je: uzgoj goveda za
proizvodnju mlijeka, uzgoj ostalih ţivotinja, mesa i priplodnog materijala, proizvodnja krmnog bilja
(lucerka, crvena djetelina, trave, ţuti zvjezdan, grahorica, kukuruz za silaţu i druge krmne kulture),
usluge u poljoprivredi, trgovina na veliko i malo proizvodima iz osnovne djelatnosti, skladišta i
stovarišta, odrţavanje i popravka motornih vozila i drugih motornih sredstava, restorani, kantine,
pretovar i usluge u saobraćaju.
„Farmland“ a.d. Nova Topola je pravni sljedbenik firme „Govedarska farma“ a.d. Nova Topola.
Kupoprodajni ugovor izmeĊu Direkcije za privatizaciju i firme Farmland LLC, 1720 Carey Avenue,
Cheyenne, Wyoming, 82001 USA, o kupovini 65.02% drţavnog kapitala u preduzeću zakljuĉen je
26.11.2004. godine.
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je sa preduzećem „Farmland“ a.d. Nova
Topola zakljuĉilo februara 2007. Ugovor o koncesiji, prema kome se za period od 15 godina daje
koncesija na 2.437,2364 ha poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Srpske.
U manje od pet godina Farmland a.d. je postao jedna od najvećih farmi u ovom dijelu Evrope, a
Farmland-ova organizacija, tehnologija, ishrana i veterinarska sluţba postali su uzor i drugim
farmerima. Sve je to postignuto investiranjem u modernu tehnologiju i know-how za stoĉarstvo i
ratarstvo, ĉime je dobivena potpuna kontrola proizvodnje mlijeka i zdravstvenog stanja osnovnog
stada, te proizvodnja hrane za stoku visokih nutritivnih vrijednosti. Stado je pod raĉunarskom
kontrolom i svi se podaci zapisuju prilikom muţe koja je u potpunosti automatizovana. Mlijeko se
proizvodi po HACCP standardima što garantuje konstantnu kvalitetu 365 dana u godini. U toku
2012. i 2013. godine planiramo dodatno investirati u osnovno stado i smještajne kapacitete ĉime
ćemo dostići broj od 2.700 muznih krava, odnosno 4.800 grla. S povećanjem broja grla
povećaćemo broj radnika i to najviše u sektoru proizvodnje.
4.2. Investicije u toku
Emitent je preduzeo niz aktivnosi u cilju realizacije planirane poslovne saradnje sa Republiĉkom
direkcijom za robne rezerve, a koja se odnosi na smještaj, ĉuvanje i reprodukciju 500 steonih
junica sa pravom korištenja (500 grla realizovano tokom 2011.godine). Smještaj i ĉuvanje
Obveznice „Farmland“ a.d.
_________________________________________________________________________________________________11/29
dodatnog osnovnog stada u vidu steonih junica za sobom povlaĉi povećano ulaganje u ratarski
sektor tj. proizvodnju stoĉne hrane, kao i ulaganje u tehniĉki sektor (rekonstrukcija proizvodnih
kapaciteta, dovršetak gradnje dvije nove štale za povećanje osnovnog stada).
Emitent je zapoĉeo postupak investiranja u ratarsku sezonu, nabavku muzne opreme – tagova, te
poboljšanje novog software-a u izmuzištu.
4.3. Opis trţišne pozicije emitenta
Preduzeće je najveća farma za proizvodnju mlijeka u Bosni i Hercegovini i nema izraţenu
konkurenciju u svojoj djelatnosti. Sva proizvodnja pod punim kapacitetom se moţe plasirati na
trţištu, imajući u vidu nedostajuće koliĉine na trţištima Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Trenutno
se koristi 60% kapaciteta, sa dnevnom proizvodnjom od 35.000 litara mlijeka ekstra kvaliteta ( sa
minimalnim brojem mikroorganizama i somatskih ćelija, sa mlijeĉnom masti od 4,2% i prosjeĉnom
proizvodnjom po grlu od 24 litra dnevno).
4.4. Obim proizvodnje u posljednje tri godine
Realizacija
Stado po kategorijama
31.12.09.
Plan
Muzne krave
Junice (22-25 mj)
1520
31.12.10.
1602
31.12.11.
1658
31.12.12.
1810
31.12.13.
1860
31.12.14.
1910
83
437
186
68
195
260
Junice (12-22 mj)
481
482
49
260
320
370
Junice (do 12 mj)
350
110
157
280
339
380
Telad
295
190
366
300
351
408
Bikovi
2
0
0
2
2
3
2731
2821
2416
2720
3067
3331
Ukupno
Pregled realizacije mlijeka iskazano stanje je u litrama
Plan
Realizacija
2006.
2007.
2008.
2009.
2010
2011
3,660,102
7,466,179
9,364,659
11,372,156
9,881,029
10,785,520
2012.
2013.
14,036,000 14.423.700
2014.
14.700.100
4.5. Zavisnost od licenci ili drugih prava na intelektualnu svojinu i posebni ugovori od
znaĉaja za poslovanje Emitenta
Preduzeće je 26.11.2004. godine zakljuĉilo Ugovor o koncesiji sa Ministarstvom poljoprivrede,
šumarstva i vodoprivrede, kojim se „Govedarskoj farmi“ a.d. Nova Topola daje poljoprivredno
zemljište u svojini Republike Srpske na korišćenje, kako bi se bavilo stoĉarskom djelatnošću.
Ugovorni period je 15 godina.
27.02.2007. godine Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je sa preduzećem
„Farmland“ a.d. Nova Topola zakljuĉilo novi Ugovor o koncesiji, prema kome se za period od 15
godina daje koncesija na 2.437,2364 ha poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Srpske.
Emitent je potpisao Ugovor o poslovnoj saradnji sa Republiĉkom Direkcijom za robne rezerve,
kojim se definišu meĊusobna prava i obaveze ugovornih strana u vezi sa skladištenjem (na 60
mjeseci), ĉuvanjem i reprodukcijom 1000 holštajn frizijskih junica, odliĉnog kvaliteta i
reproduktivnosti. Realizacija 500 grla je završena u 2010.godini, a preostalih 500 će biti do kraja
2011. godine.
Obveznice „Farmland“ a.d.
_________________________________________________________________________________________________12/29
4.6. Posjedovanje vlastitih patenata ili drugih prava na intelektualnu svojinu
Emitent nema vlastitih patenata ili prava na intelektualnu svojinu.
4.7. Struktura vlastitog portfelja hartija od vrijednosti
Emitent ne posjeduje sopstvene akcije, niti ulaţe u hartije od vrijednosti drugih emitenata.
4.8. Pokrenuti ili oĉekivani sporovi koji mogu znaĉajnije uticati na poslovanje emitenta
Sudski sporovi su preteţno naslijeĊeni podjelom PIK „Mladen Stojanović“, po diobnom bilansu od
18.05.2003. godine. U tabeli se nalaze sudski sporovi u kojima je „Farmland“ a.d. Nova Topola
stranka od poĉetka postupka.
Sporovi u kojima je PIK „Mladen Stojanović“ Nova Topola tuţilac:
Tuženi
Vrijednost spora
(KM)
Red.br.
Tužilac
1
FARMLAND AD NOVA TOPOLA
ZZ Potkozarje Romanovci
2
FARMLAND AD NOVA TOPOLA
Vitmark d.o.o. Kotor Varoš
15.091
3
FARMLAND AD NOVA TOPOLA
Zorica Hajdek
15.000
4.
FARMLAND AD NOVA TOPOLA
Inmer Gradačac d.o.o.
183.000
3.024.341,50
Sporovi u kojima je PIK „Mladen Stojanović“ Nova Topola tuţena strana:
Red.br.
Tužilac
Tuženi
Vrijednost spora
(KM)
1
Grad Banja Luka
"FARMLAND" A.D. Nova Topola
557.469
2
Skad Banja Luka
"FARMLAND" A.D. Nova Topola
173.048
3
Ratarstvo a.d. Nova Topola
"FARMLAND" A.D. Nova Topola
165.483
4
Altech d.o.o. Banja Luka
"FARMLAND" A.D. Nova Topola
88.142
5
"FARMLAND" A.D. Nova Topola
47.000
6
IKR - YU Novi Sad
Humanitarna organizacija International Rescue Commitee
(IRC) New York
"FARMLAND" A.D. Nova Topola
45.074
7
Ratarstvo a.d. Nova Topola
"FARMLAND" A.D. Nova Topola
43.250
8
Rafinerija nafte a.d. Brod
"FARMLAND" A.D. Nova Topola
39.885
9
VST trend d.o.o. Banja Luka
10
Agro - best s.r.o. Češka
Ratarstvo
37.122
"FARMLAND" A.D. Nova Topola
28.117
11
Hidroinženjering & Economic d.o.o. Banja Luka
Zorica Hajdek
23.918
12
Dunav osiguranje a.d. Banja Luka
"FARMLAND" A.D. Nova Topola
19.573
13
Trigma d.o.o. Banja Luka
"FARMLAND" A.D. Nova Topola
14.992
14
Europop d.o.o. Nova Topola
"FARMLAND" A.D. Nova Topola
14.024
15
Nježid produkt Bogatidi
"FARMLAND" A.D. Nova Topola
13.141
16
Đukid Živko
"FARMLAND" A.D. Nova Topola
13.104
17
Agrocoop d.o.o. Laktaši
"FARMLAND" A.D. Nova Topola
8.289
Union auto d.o.o. Banja Luka
PIK "MLADEN STOJANOVIĆ" a.d.
Nova Topola
4.982
18
Mesna industrija "STANIĆ"
Kreševo I PIK MLADEN
STOJANOVIĆ
19
Sinecoop d.o.o. Laktaši
550
20
Lijevče produkt d.o.o. Nova Topola
PIK "MLADEN STOJANOVIĆ" a.d.
Nova Topola
-
21
Skakid Labud
RATARSTVO AD NOVA TOPOLA
-
Obveznice „Farmland“ a.d.
_________________________________________________________________________________________________13/29
22
ZZ Agropromet Banja Luka
PIK "MLADEN STOJANOVIĆ" a.d.
Nova Topola
-
23
Pravobranilaštvo Republike Srpske
"FARMLAND" A.D. Nova Topola
-
24
Agroprodukt d.o.o.
"FARMLAND" A.D. Nova Topola
-
25
VST trend d.o.o. Banja Luka
"FARMLAND" A.D. Nova Topola
-
4.9. Bilans stanja na 31.12.2009., 31.12.2010. i 31.12.2011. godine u KM
Pozicija
2011
indeks
indeks
11/10
10/09
2010
2009
26.467.098
29.575.808
31.866.438
-10,51
-7,19
50.672
48.603
16.353
4,26
197,21
AKTIVA
STALNA IMOVINA
NEMATERIJALNA ULAGANjA
NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I INVESTICIONE
NEKRETNINE
21.909.353
23.489.403
25.016.011
-6,73
-6,10
Zemljišta, šume i višegodišnji zasadi
8.094.902
8.094.902
8.094.902
0,00
0,00
GraĊevinski objekti
8.480.762
8.229.705
8.500.100
3,05
-3,18
Postrojenja i oprema
Avansi i nekretnine,postrojenja,oprema i investicione nekretnine u
pripremi
5.333.689
6.640.313
8.006.687
-19,68
-17,07
0
524.483
414.322
-100,00
26,59
BIOLOŠKA SREDSTVA I SREDSTVA KULTURE
4.497.073
6.027.802
6.824.074
-25,39
-11,67
132.265
132.265
138.880
0,00
-4,76
4.364.808
5.895.537
6.685.194
-25,96
-11,81
/
/
/
10.000
10.000
10.000
0,00
0,00
TEKUĆA IMOVINA
9.791.491
8.771.861
8.655.782
11,62
1,34
ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG
POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI
-12,43
Višegodišnji zasadi
Osnovno stado
Avansi i biološka sredstva i sredstva kulture u pripremi
DUGOROĈNI FINANSIJSKI PLASMANI
/
/
4.788.386
5.706.465
6.516.685
-16,09
Zalihe materijala
777.480
951.777
915.993
-18,31
3,91
Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga
690.000
700.000
986.600
-1,43
-29,05
3.197.044
4.023.090
4.602.017
-20,53
-12,58
123.862
31.598
12.075
291,99
161,68
KRATKOROĈNA POTRAŢIVANJA I PLASMANI
5.003.105
3.065.396
2.139.097
63,21
43,30
Kratkoroĉna potraţivanja
4.875.497
2.789.574
1.481.544
74,78
88,29
Kupci u zemlji
3.572.304
2.231.493
877.614
60,09
154,27
62.009
62.009
61.990
0,00
0,03
Druga kratkoroĉna potraţivanja
1.241.184
496.072
541.940
150,20
-8,46
Kratkoroĉni finansijski plasmani
/
/
/
Gotovinski evivalenti i gotovina
847.000
145.684
14.967
Zalihe gotovih proizvoda
Dati avansi
Kupci u inostranstvu
Porez na dodatu vrijednost
Aktivna vremenska razgraniĉenja
Gubitak iznad visine kapitala
/
/
/
126.761
130.138
642.586
341.271
/
/
481,40
873,37
/!
/
-2,59
-79,75
/
POSLOVNA AKTIVA
36.599.860
38.347.669
40.522.220
-4,56
-5,37
VANBILANSNA AKTIVA
56.444.629
57.319.046
55.243.605
-1,53
3,76
U toku 2011. godine aktivirani su objekti u iznosu od 531.124,00 KM. NovoizgraĊeni objekti B5 i B6
(nadstrešnice za muzne krave). U toku 2011. godine u ove objekte je investirano 6.300,00 KM.
U 2011. godini investirano je i aktivirano u objekte 6,641 KM i opremu 106,645 KM
Obveznice „Farmland“ a.d.
_________________________________________________________________________________________________14/29
Osnovno stado na 31.12. 2011. godine se smanjilo u odnosu na 31.12.2010. godine zbog izluĉenja
grla-uginuća. U toku 2011. godine investirani je 1.124.341,00 KM u nabavku junica - 301 grlo.
Povećanje stada je od prirodnog prirasta novooteljenih grla, kao i prirasta u kilogramima.
Zalihe materijala i dati avansi su za oko 9% manji u odnosu na prethodni period.
Zalihe nedovršene proizvodnje su smanjene jer je sjetva, oranje i priprema zbog neodgovarajućih
vremenskih uslova obavljena na znatno manjoj površini krajem 2011. u odnosu na 2010. godinu.
Kratkoroĉna potraţivanja na dan 31.12.2011. godini u odnosu na 31.12. 2010. godinu su povećana
usled veće proizvodnje i prodaje.
Ostale fluktuacije u iznosima pojednih pozicija su posljedica redovnih poslovnih aktivnosti.
indeks
Pozicija
2011
2010
2009
indeks
10/09
11/10
PASIVA
KAPITAL
0
3.428.588
6.770.173
-100,00
-49,36
OSNOVNI AKCIJSKI KAPITAL
6.594.088
6.594.088
6.594.088
0,00
0,00
REZERVE
1.697.858
1.697.858
1.697.858
0,00
0,00
REVALORIZACIONE REZERVE
1.898.946
1.898.946
1.898.946
0,00
0,00
NERASPOREĐENI DOBITAK
208.561
208.561
208.561
0,00
0,00
NerasporeĊeni dobitak iz ranijih godina
208.561
208.561
208.561
0,00
0,00
NerasporeĊeni dobitak tekuće godine
GUBITAK DO VISINE KAPITALA
Gubitak iz ranijih godina
Gubitak tekuće godine
/
/
/
10.399.453
6.970.865
3.629.280
/
49,18
92,07
6.970.865
3.629.280
392.304
92,07
825,12
3.769.859
3.341.585
3.236.976
12,82
3,23
OBAVEZE
36.599.860
34.919.081
33.752.047
4,81
3,46
DUGOROĈNE OBAVEZE
Obaveze po emitovanim dugoroĉnim hartijama od vrijednosti
16.730.230
2.500.000
18.358.010
2.241.105
17.221.147
-8,87
6,60
/
11,55
Dugoroĉni krediti
11.660.232
13.926.849
14.373.962
-16,28
-3,11
291.994
759.357
1.416.486
-61,55
-46,39
0,00
Dugoroĉne obaveze po finansijskom lizingu
Ostale dugoroĉne obaveze
2.278.004
1.430.699
1.430.699
59,22
KRATKOROĈNE OBAVEZE
19.869.630
16.561.071
16.530.900
19,98
0,18
Kratkoroĉne finansijske obaveze
12. 038.707
8.226.075
5.790.599
46,35
42,06
862.803
85.959
1.271.664
903,74
-93,24
Dio dugoroĉnih finansijskih obaveza koje za plaćanje dospijevaju
u periodu od godinu dana
4.754.388
4.398.865
3.788.647
8,08
16,11
Ostale kratkoroĉne finansijske obaveze
6.421.516
3.741.251
730.288
71,64
412,30
Obaveze iz poslovanja
4.135.640
5.605.024
7.921.982
-26,22
-29,25
668.397
132.601
505.190
404,07
-73,75
3.467.243
5.472.423
7.416.792
-36,64
-26,22
Kratkoroĉni krediti i obaveze po emitovanim kratkoroĉnim HOV
Primljeni avansi,depoziti i kaucije
Ostali dobavljaĉi
Obaveze iz specifiĉnih poslova
Obaveze za zarade i naknade zarada
2.386.864
1.762.626
1.267.278
35,42
39,09
Druge obaveze
315.480
286.701
472.249
10,04
-39,29
Porez na dodatu vrijednost
161.959
42.525
100.649
280,86
-57,75
Obaveze za ostale poreze,doprinose i druge dadţbine
719.719
607.889
517.669
18,40
17,43
Pasivna vremenska razgraniĉenja
111.261
30.231
460.474
268,04
-93,43
POSLOVNA PASIVA
36.599.860
38.347.669
40.522.220
-4,56
-5,37
VANBILANSNA PASIVA
56.444.629
57.319.046
55.243.605
-1,53
3,76
Ukupan kapital na 31.12.2011. godije je evidentiran u neto iznosu od 0 KM i smanjen je u odnosu
na 31.12.2010. godine usled gubitka iz tekuće godine koji iznosi 3.769.859,00 KM.
Ova pozicija je promjenjena u 2012. godini dokapitalizacijom od 5.000.000,00 KM
Obveznice „Farmland“ a.d.
_________________________________________________________________________________________________15/29
Dugoroĉne obaveze nastale po osnovu dugoroĉnih kredita na dan 31.12.2011. godine su manje u
odnosu na 31.12.2010. godine (anuiteti 2012. godine su preneseni na kratkoroĉne obaveze).
Dugoroĉne obaveze po finansijskom lizingu su se smanjile na 31.12.2011. u odnosu na isti period
u prošloj godini zbog prenosa obaveza na bilansnu poziciju dio dugoroĉnih obaveza koje za
plaćanje dospijevaju u periodu do godinu dana. Ostale dugorošne obaveze su povećane za
plasman depozita kupca Meggle Mljekare od 1.200.000,00 KM, a smanjene su 361.696,00 KM, za
uplatu obaveza po Reprogramu poreza i doprinosa.
Dio dugoroĉnih obaveza koje za plaćanje dospijevaju u periodu do godinu dana odnosi se na
dospjele obaveze po kreditima i lizing ugovorima i povećane su na dan 31.12. 2011. godini u
odnosu na 31.12.2010. godine što je razlika anuiteta iz 2012. godine i uplata u 2011. godini. Ostale
kratkoroĉne obaveze su povećane prenosom dijela obaveza sa ostalih dobavljaĉa. Ova pozicija je
smanjena 5.000.000,00 KM, plaćanjem u 2012. godini iz sredstava dobijenih dokapitalizacijom.
Ostali dobavljaĉi na dan 31.12.2011. godine u odnosu na 31.12.2010. godine su znatno smanjeni
prenosom na ostale kratkoroĉne obaveze, većim uplatama od nabavki kao i servisiranjem starih
dugova.
Obaveze za zarade i naknade zarada te obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dadţbine su
se povaćele zbog zaostalih obaveza za poreze i doprinose.
Ostale fluktuacije u iznosima pojednih pozicija su posljedica redovnih poslovnih aktivnosti.
U skladu sa MRS, bitan dogaĊaj nakon izrade finansijskih izvještaja za poslovnu 2011 godinu:
Uspješno je provedena treću emisiju akcija privatnom ponudom unaprijed poznatom kupcu FL
GRUPA d.o.o. Nova Topola u ukupnom iznosu 5.000.000 KM (podijeljen na 5.000.000 obiĉnih
akcija s pravom glasa, klase A, pojedinaĉne nominalne vrijednosti od 1,00 KM )
Komisija za HOV je Rješenjem 01-03-RE-784/12 od 02.04.2012 godine upisala promjenu
podataka, povećanje osnovnog kapitala sa 6.594,088 KM / 6.594.088 akcija na 11.594.088 KM /
11.594.088 akcija.
B I L A N S S T A NJ A
Raĉunovodstveno dokapitalizacija od 5.000.000 KM, uticala je na Bilans stanja - pasivu, na naĉin:
1. Povećanje stanja na kontu 300 - Akcijski kapital za 5.000.000 KM. Stanje ovog raĉuna na dan
02.04.2012. godine iznosi 11.594.088 KM. Na dan 31.12.2011. godine iznosio je 6.594.088 KM.
2. Smanjene stanja na kontu 429 - Ostale kratk.obaveze za iznos od 5.000.000 KM.
B I L A N S TOKOVA GOTOVINE
Raĉunovodstveno dokapitalizacija od 5.000.000 KM, uticala je na Bilans tokova gotovine, na naĉin:
1. priliv sredstava na ţiro raĉun 5.000.000 KM (uplata za akcije).
2. Odliv sredstava - plaćanje kratkoroĉnih obaveza 5.000.000 KM.
4.10. Bilans uspjeha za 2009., 2010. i 2011. u KM
Pozicija
POSLOVNI PRIHODI
2011
18.166.344
2010
indeks
11/10
2009
19.483.435 18.639.204
indeks
10/09
-6,76
4,53
Prihodi od prodaje uĉinaka
9.003.325
7.641.223
9.759.994
17,83
-21,71
Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i uĉinaka
6.159.817
8.618.809
7.270.543
-28,53
18,54
/
/
/
Povećanje vrijednosti zaliha
Smanjenje vrijednosti zaliha
Povećanje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških
sredstva koja se ne amortizuju
Ostali poslovni prihodi
POSLOVNI RASHODI
836.047
865.527
2.996.583
-3,41
-71,12
680.209
1.593.669
1.819.859
-57,32
-12,43
3.159.040
2.495.261
2.785.391
26,60
-10,42
19.199.245 21.532.584 21.562.656
-10,84
-0,14
Obveznice „Farmland“ a.d.
_________________________________________________________________________________________________16/29
Troškovi materijala
13.568.167 15.690.829 14.320.522
-13,53
9,57
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali liĉni rashodi
2.286.503
1.986.137
1.959.238
15,12
1,37
Troškovi proizvodnih usluga
1.619.444
1.768.342
2.737.974
-8,42
-35,41
Troškovi amortizacije i rezervisanja
1.402.316
1.460.016
1.492.559
-3,95
-2,18
274.752
592.437
785.102
-53,62
-24,54
44.300
33.650
267.261
31,65
-87,41
3.763
1.173
/
220,80
/
/
/
/
/
/
POSLOVNI GUBITTAK
1.032.901
2.049.149
2.923.452
-49,59
-29,91
FINANSIJSKI PRIHODI
851
68.654
97.938
-98,76
-29,90
FINANSIJSKI RASHODI
1.776.125
1.816.586
1.748.042
-2,23
3,92
Rashodi kamata
3,92
Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)
Troškovi poreza
Troškovi doprinosa
POSLOVNI DOBITAK
1.776.125
1.816.584
1.748.042
-2,23
Negativne kursne razlike
/
2
/
/
DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI
/
/
/
/
GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI
2.808.175
3.797.081
4.573.556
-26,04
-16,98
OSTALI PRIHODI
1.687.558
2.943.071
3.265.132
-42,66
-9,86
1.008
13.818
49.151
-92,71
-71,89
/
/
/
Dobici po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja,
nekretnine,postrojenja i opremu
Dobici po osnovu prodaje bioloških sredstava
Dobici po osnovu prodaje ucesca u kapitalu i dugorocnih
HOV
Dobici po osnovu prodaje materijala
/
16.270
220.992
/
/
/
19.592
116.697
25.290
-83,21
361,44
Viškovi, izuzimajući viškove zaliha uĉinaka
/
/
2.717
/
/
Naplaćena otpsiana potraţivanja
/
/
724
/
/
Prihodi od smanjenja obaveza, ukidanja neiskorištenih
dugoroĉnih rezervisanja i ostali nepomenuti prihodi
1.445.966
2.796.286
3.187.250
-48,29
-12,27
OSTALI RASHODI
2.649.242
2.487.575
1.928.552
6,50
28,99
44.712
119.826
185.493
-62,69
-35,40
2.452.458
1.821.750
1.332.050
34,62
36,76
10.113
13.780
2.134
-26,61
545,74
/
/
4.112
/
/
/
7.609
343.724
/
-97,79
141.959
524.610
61.039
-72,94
759,47
DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA
/
455.496
1.336.580
/
-65,92
GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA
/
Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja nematerijalnih
ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme
Gubici po osnovu pordaje i rashodovanja bioloških
sredstava
Gubici po osnovu prodatog materijala
Manjkovi izuzimajući zaliha uĉinaka
Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa
potraţivanja
Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha i materijala
i robe i ostali rashodi
961.684
/
/
/
DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA
/
/
/
/
/
GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA
3.769.859
3.341.585
3.236.976
12,82
3,23
NETO DOBITAK TEKUĆE GODINE
NETO GUBITAK TEKUĆE GODINE
UKUPAN NETO DOBITAK U OBRAĈUNSKOM
PERIODU
UKUPAN NETO GUBITAK U OBRAĈUNSKOM
PERIODU
Prosjeĉni broj zaposlenih u periodu po osnovu ĉasova rada
Prosjeĉni broj zaposlenih u periodu na osnovu stanja na
kraju mjeseca
/
/
/
/
3.769.859
3.341.585
3.236.976
12,82
/
3,23
/
/
/
/
/
3.769.859
3.341.585
3.236.976
12,82
3,23
142
118
130
20,34
-9,23
140
116
129
20,69
-10,08
U 2011. u odnosu na 2010. godinu prihod od prodaje uĉinaka se povećao za 17,8% zbog veće
proizvodnje mlijeka po grlu, kao i većeg broja miznih krava,koje su nabavljene u 2011 godini.
Obveznice „Farmland“ a.d.
_________________________________________________________________________________________________17/29
U 2011. godini u odnosu na 2010. godinu manji je prihod od aktiviranja ili potrošnje robe i uĉinaka
a koji se odnosi na proizvodnju stoĉne hrane za sopstvene potrebe .Smanjenja zaliha uĉinaka je
na istom nivou kao i 2010 godine
Prihodi u 2011. godini u odnosu na 2010. godinu su manji zbog manjeg povećanja vrijednosti
investicionih nekretnina i bioloških sredstva koja se neamortizuju.
Tokom 2011. godine nabavljana su nova grla(301 junica) a prodaja, uginuće, mrtvoroĊena telad u
toku 2011. godine uticale su i na smanjen prirast - prihod u 2011 godini u odnosu na 2010. godinu.
U 2011. godini ostali poslovni prihodi su evidentirani u iznosu od 3.159.040 KM, od ĉega se na
premije odnosi iznos od 2.754.499 KM.Ovaj prihod se iz godine u godinu mijenjao u zavisnosti od
premija koje je drţava propisivala..
Troškovi materijala su se smanjili u 2011. godini u odnosu na 2010. godinu zbog manjih troškova
ishrane. Troškovi proizvodnih usluga su smanjeni u odnosu na prethodnu godinu. Troškovi bruto
zarada i bruto naknada zarada su na veći od prethodne godine,srazmjerno većem broju zaposlenih
radnika..Troškovi amortizacije su manji usled većeg broja već amortizovanih osnovnih sredstava.
Ukupni ostali prihodi u 2011. godini su evidentirani u iznosu od 1.687.558 KM, od ĉega se na
prihode od smanjenja obaveza odnosi iznos od 1.445.986 KM. Ova vrsta prihoda se smanjila u
odnosu na 2010 godinu.U toku obraĉunskog perioda za 2011 došlo je do smanjenja finansijskih
rashoda zbog manjih zateznih kamata .
Ukupni ostali rashodi u 2011. godini iznosu od 2.649.242 KM i veći su za 6,5 % u odnosu na isti
period od prošle godine.
4.11. Bilans tokova gotovine za 2009, 2010. i 2011. godinu
TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI
2011
2010
2009
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
14.642.707
16.059.446
18.028.640
Prilivi od kupaca i primljeni avansi
12.400.850
13.581.372
15.184.473
2.137.022
2.154.595
2.445.362
Prilivi od premija,subvencija,dotacija i sl
Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti
104.835
323.479
398.805
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
14.418.126
17.765.037
19.193.624
Odlivi po osnovu isplate dobavljaĉima i dati avansi
11.422.973
13.824.953
15.727.915
Odlivi po osnovu isplate zarada, naknada i ostalih liĉnih rashoda
1.496.632
1.210.096
1.572.993
Odlivi po osnovu plaćenih kamata
1.295.836
1.427.621
1.508.700
Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti
202.685
1.302.367
384.016
Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti
224.581
1.705.591
1.164.984
Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti
TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
1.200.223
230
Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja
Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja
392.128
1.469.844
1.200.223
230
Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja
1.077.716
TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
2.877.911
3.881.598
2.877.911
140.493
Prilivi po osnovu dugoroĉnih kredita
Prilivi po osnovu kratkoroĉni kredita
19.950.934
18.950.934
Prilivi po osnovu ostalih dugoroĉnih i kratkoroĉnih obaveza
1.000.000
3.741.105
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
4.447.552
2.045.520
17.723.561
Odlivi po osnovu dugoroĉnih kredita
1.703.987
1.135.101
12.688.516
Odlivi po osnovu kratkoroĉnih kredita
2.101.066
140.493
4.100.000
642.499
769.926
880.784
1.836.078
2.227.373
Odlivi po osnovu finansijskog lizinga
Odlivi po osnovu ostalih dugoroĉnih i kratkoroĉnih obaveza
54.261
Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja
1.569.641
Obveznice „Farmland“ a.d.
_________________________________________________________________________________________________18/29
UKUPNI PRILIVI GOTOVINE
18.720.841
19.941.274
38.371.702
UKUPNI ODLIVI GOTOVINE
18.865.678
19.810.557
38.387.029
NETO PRILIV GOTOVINE
130.717
NETO ODLIV GOTOVINE
144.837
GOTOVINA NA POĈETKU OBRAĈUNSKOG PERIODA
145.684
14.967
30.294
847
145.684
14.967
GOTOVINA NA KRAJU OBRAĈUNSKOG PERIODA
15.327
Zainteresovani investitori detaljne finansijske informacije o poslovanju Farmland a.d. mogu naći na
http://www.blberza.com/v2/Pages/issuerdata.aspx?code=govf
4.12. Isplaćene dividende u predhodnim poslovnim godinama
Emitent nije u predhodnim poslovnim godinama isplaćivao dividendu, ni u novcu ni u akcijama.
4.13. Iznos dospjelih obaveza i njihovo uĉešće u ukupnim obavezama na dan donošenja
Odluke o emisiji
Na dan donošenja odluke o emiisji dospjele obaveze Emitenta iznose 7.400.740,00 KM i ĉine
25,70% od ukupnih obaveza.
4.14. Stanje poslovnih raĉuna emitenta u 2011. i u 2012. godini do sastavljanja prospekta
U 2011. godine Emitent je je imao 173 dana blokadu po raĉunima, dok su u 2012. godini do dana
sastavljanja ovog prospekta poslovni raĉuni Emitenta bili blokirani 57 dana. 60 dana prije
podnošenja ovog prospekta Emitent nije imao blokadu po raĉunima.
4.15. Hipoteke, zaloge i druga ograniĉenja na imovini Emitenta
Farmland a.d. Nova Topola je zbog kreditnih zaduţenja zaloţila ukupnu pokretnu i nepokretnu
imovinu koja na dan donošenja odluke o emisiji ima sljedeću vrijednost:
Zemljište
Objekti
Oprema
Stoĉni fond
8.094.902,00 KM
8.402.257,00 KM
3.425.345,00 KM
3.671.374,00 KM
4.16. Revizorski izvještaji za 2009, 2010. i 2011. godinu
Reviziju finansijskih izvještaja Emitenta za 2009. i 2010. godinu je obavila revizorska kuća „EF
REVIZOR“ d.o.o. Banja Luka., dok je za 2011.godinu obavila revizorska kuća „TOMAKANT“ d.o.o.
Gradiška.
Izveštaj nezavisnog revizora za 2009. godinu
„EF REVIZOR“ d.o.o.
Banja Luka, Gajeva broj 12
Akcionarima i Nadzornom odboru "FARMLAND" a.d. Nova Topola
Obveznice „Farmland“ a.d.
_________________________________________________________________________________________________19/29
IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
Obavili smo reviziju finansijskih izvještaja "FARMLAND" a.d. Nova Topola (u daljem tekstu:
''Društvo''), koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 2009. godine, bilans uspjeha,
izvještaj o promjenama na kapitalu i bilans tokova gotovine za period od 1. januara do 31.
decembra 2009. godine, kao i pregled znaĉajnih raĉunovodstvenih politika i napomene uz
finansijske izvještaje. Reviziju finansijskih izvještaja za 2008. godinu obavilo je revizorsko društvo
"Tomakant" d.o.o. Gradiška, koje je na prezentovane finansijske izvještaje izrazilo mišljenje sa
rezervom.
Za ove finansijske izvještaje, kao i za vjerodostojnost prezentovane dokumentacije i odgovarajućih
podataka odgovorno je rukovodstvo Društva. Naša odgovornost je da na osnovu sprovedene
revizije i dokumentacije koja nam je prezentovana izrazimo mišljenje o finansijskim izvještajima.
Reviziju smo obavili u skladu sa Zakonom o raĉunovodstvu i reviziji Republike Srpske i
Menunarodnim standardima revizije. Menunarodni standardi revizije nalaţu da planiramo i izvršimo
reviziju na naĉin koji omogućava da se, u razumnoj mjeri, uvjerimo da finansijski izvještaji ne
sadrţe pogrešne informacije od materijalnog znaĉaja. Revizija ukljuĉuje ispitivanje dokaza, na bazi
provjere uzoraka, kojima se potkrepljuju iznosi i informacije, objelodanjene u finansijskim
izvještajima. Revizija, takone ukljuĉuje ocjenu primijenjenih raĉunovodstvenih naĉela i vrednovanje
znaĉajnijih procjena, u skladu sa Menunarodnim raĉunovodstvenim standardima, odnosno
Menunarodnim standardima za finansijsko izvještavanje, koje je izvršilo rukovodstvo, kao i opštu
prezentaciju finansijskih izvještaja. Smatramo da revizija, koju smo obavili, obezbjenuje razumnu
osnovu za izraţavanje našeg mišljenja koje je moguće tumaĉiti i interpretirati samo u okviru
ĉinjenica koje su objavljene u pratećim napomenama uz finansijske izvještaje koje su sastavni dio
ovog izvještaja.
Kao što je navedeno u napomeni broj 2. rukovodstvo nije prihvatilo primjedbu prethodnog revizora
koja se odnosila na knjigovodstveno evidentiranje opreme koju je Društvo nabavilo na lizing, tj.
prema mišljenju prethodnog revizora nisu ispoštovani zahtjevi MRS 17 – Lizing. Knjigovodstveno
evidentiranje opeme u iznosu od 3.367.340 KM koju je Društvo nabavilo na lizing se zasniva na
tumaĉenju MRS – 23 Troškovi pozajmljivanja, paragraf 10, 11 i 12.
Kao što je navedeno u napomeni broj 2, na osnovu izvršenog uvida u zemljišno knjiţni izvadak od
30.3.20010. godine, kao i na osnovu izvršnog uvida u pribavljene registracije u registru zaloge
uvjerili smo se da je gotovo sva raspoloţiva pokretna i nepokretna imovina Društva opterećena
hipotekom ili zaloţnim pravom.
Kao što je navedeno u napomeni broj 9. i broj 10. ukupne dugoroĉne obaveze su evidentirane u
iznosu od 17.221.147 KM, od ĉega se na obaveze prema dugoroĉnim kreditima odnosi iznos od
14.373.962 KM. Dugoroĉne obaveze po finansijskom lizingu su evidentirane u iznosu od 1.416.486
KM. Ukupne kratkoroĉne obaveze su evidentirane u iznosu od 16.530.900 KM, od ĉega se na
obaveze prema dobavljaĉima odnosi iznos od 7.416.792 KM. Kratkoroĉne obaveze sa datumom
nastanka kasnijim od godinu dana su evidentirane u knjigovodstvenoj evidenciji u iznosu od
4.344.868 KM.
Ukupan kapital je evidentiran u neto iznosu od 6.770.173 KM, što u odnosu na prethodno
navedeno (iznos dugoroĉnih i kratkoroĉnih obaveza) stvara sumnje u odrţivost pretpostavke o
stalnosti poslovanja.
Kao što je navedeno u napomeni broj 14. i broj 16. ukupni ostali prihodi su evidentirani u iznosu od
3.265.132 KM, od ĉega se na prihode od smanjenja obaveza odnosi iznos od 3.187.250 KM.
Oprihodovane su obaveze prema Farmland LCC u iznosu od 3.104.600 KM na osnovu dopisa
Farmland LLC USA, koja otpisuje potraţivanja od Farmland a.d. Nova Topola i pravno oprašta dug
u iznosu od 3.104.601 KM. U vlasniĉkoj strukturi Društva sa 65% vlasniĉkih prava raspolaţe
Farmlan LCC sa sjedištem u SAD, zatim Fond PIO Republike Srpske sa 9,29%, Fond za restituciju
Republike Srpske sa 4,64%, ZIF Privrednik Invest 3,58%, ZIF Kristal Invest sa 2,77% te Polara
Invest Fond sa 1,08%. Svi ostali akcionari raspolaţu sa manje od 1% vlasniĉkih prava
pojedinaĉno.
Obveznice „Farmland“ a.d.
_________________________________________________________________________________________________20/29
Po našem mišljenju, uz uvaţavanje efekata ĉinjenica koje su navedene u prethodnim pasusima,
finansijski izvještaji Društva prikazuju fer i objektivno stanje imovine, kapitala i obaveza Društva sa
stanjem na dan 31. decembra 2009. godine, kao i rezultat poslovanja i promjene na novĉanim
tokovima za godinu završenu na taj dan, u skladu sa odgovarajućim normama iz oblasti
raĉunovodstva.
Ne izraţavajući dalje rezervu u odnosu na dato mišljenje, skrećemo paţnju na sljedeće ĉinjenice:
• Kao što je istaknuto u napomeni broj 7, u toku 2009. godine poslovne banke su izvršile blokadu
raĉuna radi naplate svojih potraţivanja od Društva u šest navrata, dok je Poreska uprava
Republike Srpske blokirala raĉun Društva jednom u toku 2009. godine.
U periodu 30.7.-14.8.2009. godine od strane Rajfajzen Lizinga, u periodu 14.9.- 1.10.2009. godine
od strane Unikredit Lizinga, u periodu 15.10.-20.10.2009. godine od Hypo banke i Balkan
Investment banke, u periodu 7.12.-11.12.2009 godine od strane Volksbank BiH i u periodu
26.10.2009. godine od strane Balkan Investment banke. Dana 28.12.2009. godine izvršena je
blokada od strane Poreske uprave Republike Srpske koja je stavljena van snage nakon
postignutog sporazuma o plaćanju dospjelih obaveza.
• Kao što je navedeno u napomeni broj 13. u toku obraĉunskog perioda Društvo je platilo zatezne
kamate u ukupnom iznosu od 248.568 KM, od ĉega se na zateznu kamatu plaćenu poslovnim
bankama po osnovu kašnjenja u izmirenju preuzetih obaveza odnosi iznos od 101.137 KM, dok su
zatezne kamate (ukljuĉujući i troškove prinudne naplate) UIO BiH plaćene u iznosu od 9.323 KM, a
zatezne kamate (ukljuĉujući i troškove prinudne naplate) plaćene Poreskoj upravi RS u iznosu od
138.108 KM.
• Kao što je navedeno u napomeni broj 17. u toku 2010. godine raĉuni Društva su bili blokirani u tri
navrata. U periodu od 3.2.-10.2.2010. godine od strane povjerioca Petrol a.d. Banja Luka, u
periodu od 15.2.-16.2.2010. godine od strane povjerioca Gastro Nova Topola i u periodu od 16.2.22.2.2010. godine od strane povjerioca kompanije Euro lizing.
„EF REVIZOR“ d.o.o.
Banja Luka, Gajeva broj 12
Datum: 30.03.2010. godine
Ovlašćeni revizor
Doc. dr Goran Radivojac
Izveštaj nezavisnog revizora za 2010. godinu
„EF REVIZOR“ d.o.o.
Banja Luka, Gajeva broj 12
Akcionarima i Nadzornom odboru "FARMLAND" a.d. Nova Topola
IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
Obavili smo reviziju finansijskih izvještaja „FARMLAND“ a.d. Nova Topola (u daljem tekstu:
„'Društvo“), koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 2010. godine, bilans uspjeha,
izvještaj o promjenama na kapitalu i bilans tokova gotovine za period od 1. januara do 31.
decembra 2010. godine, kao i pregled znaĉajnih raĉunovodstvenih politika i napomene uz
finansijske izvještaje.
Obveznice „Farmland“ a.d.
_________________________________________________________________________________________________21/29
Odgovornost rukovodstva za finansijske izvještaje
Rukovodstvo je odgovorno za sastavljanje i objektivnu prezentaciju ovih finansijskih izvještaja u
skladu sa raĉunovodstvenim propisima Republike Srpske. Ova odgovornost obuhvata:
osmišljavanje, primjenu i odrţavanje internih kontrola koje su relevantne za sastavljanje i
objektivnu prezentaciju finansijskih izvještaja koji ne sadrţe pogrešne informacije od materijalnog
znaĉaja, nastale usljed kriminalne radnje ili greške; odabir i primjenu odgovarajućih
raĉunovodstvenih politika, kao i korišćenje najboljih mogućih raĉunovodstvenih procjena.
Odgovornost revizora
Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o priloţenim finansijskim izvještajima na osnovu
obavljene revizije. Osim kao što je objelodanjeno u Osnovama za mišljenje sa rezervom,
reviziju smo obavili u skladu sa MeĊunarodnim standardima revizije, Zakonom o
raĉunovodstvu i reviziji Republike Srpske i Pravilnikom o reviziji finansijskih izvještaja u Republici
Srpskoj. Ovi standardi nalaţu usaglašenost sa etiĉkim principima i da reviziju planiramo i obavimo
na naĉin koji omogućava da se, u razumnoj mjeri, uvjerimo da finansijski izvještaji ne sadrţe
pogrešne informacije od materijalnog znaĉaja.
Revizija ukljuĉuje sprovoĊenje postupaka u cilju pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i
informacijama objelodanjenim u finansijskim izvještajima. Odabrani postupci su zasnovani na
prosuĊivanju revizora, ukljuĉujući procjenu rizika materijalno znaĉajnih grešaka sadrţanih u
finansijskim izvještajima, nastalih usljed kriminalne radnje ili greške. Prilikom procjene ovih rizika,
revizor razmatra interne kontrole koje su relevantne za sastavljanje i objektivnu prezentaciju
finansijskih izvještaja, u cilju osmišljavanja najboljih mogućih revizorskih procedura, ali ne u cilju
izraţavanja mišljenja o efikasnosti sistema internih kontrola pravnog lica. Revizija, takoĊe, ukljuĉuje
ocjenu primijenjenih raĉunovodstvenih politika i vrednovanje znaĉajnih procjena koje je izvršilo
rukovodstvo, kao i ocjenu opšte prezentacije finansijskih izvještaja. Smatramo da su revizijski
dokazi koje smo pribavili dovoljni i odgovarajući i da obezbjeĊuju solidnu osnovu za izraţavanje
našeg mišljenja.
Osnove za mišljenje sa rezervom
Kao što je navedeno u napomeni broj 3.2. rukovodstvo nije prihvatilo primjedbu prethodnog
revizora koja se odnosila na knjigovodstveno evidentiranje opreme koju je Društvo nabavilo
na lizing, tj. prema mišljenju prethodnog revizora nisu ispoštovani zahtjevi MRS 17 – Lizing.
Knjigovodstveno evidentiranje sadašnje vrijednosti opeme u iznosu od 2.790.957 KM koju je
Društvo nabavilo na lizing se zasniva na tumaĉenju MRS – 23 Troškovi pozajmljivanja,
paragraf 10, 11 i 12.
Kao što je navedeno u napomeni broj 3.2. na osnovu izvršenog uvida u zemljišno knjiţni
izvadak broj 26 od 14.05.2010. godine, kao i na osnovu izjave ovlaštenog lica Društva uvjerili
smo se da je visok procenat raspoloţive pokretne i nepokretne imovine Društva opterećen
hipotekom ili zaloţnim pravom.
Kao što je navedeno u napomeni broj 3.10. 3.11. i 3.12. ukupne dugoroĉne obaveze su
evidentirane u iznosu od 18.358.010 KM, od ĉega se na obaveze po emitovanim obveznicama
odnosi iznos od 2.241.105 KM, obaveze po dugoroĉnim kreditima odnosi iznos od 13.926.849
KM, obaveze po finansijskom lizingu u iznosu od 759.357 KM i obaveze po reprogramu
obaveze prema Poreskoj upravi Republike Srpske u iznosu od 1.430.699 KM. Ukupne
kratkoroĉne obaveze su evidentirane u iznosu od 16.530.841 KM, od ĉega se na obaveze
prema dobavljaĉima odnosi iznos od 5.605.024 KM, obaveze za zarade i naknade zarada
Obveznice „Farmland“ a.d.
_________________________________________________________________________________________________22/29
iznos od 1.762.626 KM, obaveze po kreditima i pozajmicama iznos od 7.509.394 KM, obaveze
po lizingu iznos od 716.681 KM i ostale obaveze iznos od 937.116 KM.
Ukupan kapital je evidentiran u neto iznosu od 3.428.588 KM, što u odnosu na prethodno
navedeno (iznos dugoroĉnih i kratkoroĉnih obaveza) stvara sumnje u odrţivost pretpostavke o
stalnosti poslovanja.
Kao što je dato u napomeni broj 3.19. Društvo nije vršilo rezervisanja za sudske sporove
(1.337.163 KM), dati sporovi mogu biti potencijalni gubitak i potencijalna obaveza Društva u
narednom periodu.
Mišljenje sa rezervom
Po našem mišljenju, uz uvaţavanje efekata ĉinjenica koje su navedene u prethodnim
pasusima, finansijski izvještaji Društva prikazuju fer i objektivno stanje imovine, kapitala i
obaveza Društva sa stanjem na dan 31. decembra 2010. godine, kao i rezultat poslovanja i
promjene na novĉanim tokovima za godinu završenu na taj dan, u skladu sa odgovarajućim
normama iz oblasti raĉunovodstva.
Skretanje pažnje
Ne izraţavajući dalje rezervu u odnosu na dato mišljenje, skrećemo paţnju na sljedeće
ĉinjenice:
Kao što je istaknuto u napomeni broj 3.7. u toku 2010. godine poslovni raĉuni Društva su bili
blokirani u ĉetiti navrata.
U periodu 28.12.2009.-12.01.2010. godine od strane Poreske uprave Republike Srpske, u
periodu 08.02.2010.-10.02.2010. godine od strane Gastro d.o.o. Nova Topola, u periodu
08.06.2010.-18.06.2010. godine od strane Agrocentar Lijevĉe d.o.o. Nova Topola i u periodu
08.10.2010.-08.11.2010. godine od strane Hypo Alpe Adria bank a.d. Banja Luka.
Kao što je navedeno u napomeni broj 3.16. u toku obraĉunskog perioda Društvo je platilo
zatezne kamate u ukupnom iznosu od 512.434 KM, od ĉega se na zateznu kamatu plaćenu
poslovnim bankama odnosi iznos od 62.208 KM, zateznu kamatu plaćenu lizing kućama iznos
od 14.124 KM, zateznu kamatu plaćenu dobavljaĉima iznos od 404.855 KM, zateznu kamatu
prema UIO BiH iznos od 21.035 KM i ostale zatezne kamate iznos od 10.212 KM.
EF REVIZOR d.o.o.
Banja Luka, Gajeva broj 12
Datum: 21.06.2011. godine
Ovlašćeni revizor
Mile Rosić
Izvještaj nezavisnog revizora za 2011. godinu:
„TOMAKANT“ d.o.o.
Vidovdanska bb, Gradiška
IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
Skupštini društva «FARMLAND» a.d. Nova Topola
Izvršili smo reviziju priloţenih finansijskih izvještaja privrednog društva »FARMLAND« a.d.
Nova Topola (u daljem tekstu „Društvo“) koji ukljuĉuju bilans stanja na dan 31.12.2011.
godine, bilans uspjeha, bilans tokova gotovine i izvještaj o stanju i promjenama u kapitalu za
period 01.01.-31.12.2011.godine, te napomene uz iste.
Obveznice „Farmland“ a.d.
_________________________________________________________________________________________________23/29
Društvo je vršilo reviziju finansijskih izvještaja za 2010.godinu, tako da podaci o stanju na dan
01.01.2011.godine nisu bili predmet ove revizije. Reviziju finansijskih izvještaja za
2010.godinu je vršilo društvo za reviziju „EF Revizor“ d.o.o. Banja Luka i izrazilo mišljenje sa
rezervom.
Odgovornost rukovodstva
Rukovodstvo Društva je odgovorno za sastavljanje i objektivan prikaz prezentovanih
finansijskih izvještaja u skladu sa MeĊunarodnim raĉunovodstvenim standardima i
MeĊunarodnim standardima finansijskog izvještavanja. Odgovornost rukovodstva ukljuĉuje:
utvrĊivanje, uvoĊenje i odrţavanje internih kontrola vaţećih za sastavljanje i objektivan prikaz
finansijskih izvještaja u kojima neće biti znaĉajnih pogrešnih prikaza uzrokovanih prevarom ili
greškom; odabir i primjenu odgovarajućih raĉunovodstvenih politika i utvrĊivanje razumnih
raĉunovodstvenih procjena primjerenih u datim okolnostima.
Odgovornost revizora
Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o priloţenim finansijskim izvještajima na osnovu
obavljene revizije. Reviziju smo obavili u skladu sa Zakonom o raĉunovodstvu i reviziji
Republike Srpske (Sl. glasnik RS, broj 36/09 i 52/11), Pravilnikom o reviziji finansijskih
izvještaja u Republici Srpskoj (Sl.glasnik RS, broj 120/2006) i MeĊunarodnim standardima
revizije.
Ovi standardi zahtijevaju pridrţavanje revizora etiĉkim pravilima, planiranje i provoĊenje
revizije na naĉin koji omogućava da se, u razumnoj mjeri, uvjerimo da finansijski izvještaji ne
sadrţe materijalno znaĉajne pogrešne iskaze.
Revizija ukljuĉuje provoĊenje postupaka, na bazi uzorka, radi pribavljanja dokaza o iznosima i
objavama prikazanim u finansijskim izvještajima. Odabir postupaka zavisi od procjene
revizora, ukljuĉujući i procjenu rizika znaĉajnih pogrešnih iskaza u finansijskim izvještajima
uzrokovanih prevarom ili greškom. U procjenjivanju tih postupaka, revizor razmatra interne
kontrole vaţeće za sastavljanje i objektivan prikaz finansijskih izvještaja koje sastavlja Društvo
kako bi odredio odgovarajuće revizorske postupke u datim okolnostima, ali ne i za izraţavanje
mišljenja o efikasnosti internih kontrola Društva. Revizija takoĊe ukljuĉuje procjenjivanje
primjenjenih raĉunovodstvenih politika i primjerenost utvrĊenih raĉunovodstvenih procjena
rukovodstva, kao i ocjenu cjelokupnog prikaza finansijskih izvještaja.
Vjerujemo da su nam pribavljeni revizorski dokazi dovoljni i ĉine razumnu osnovu za
izraţavanje našeg mišljenja.
Osnove za mišljenje sa rezervom
Kao što je reĉeno u napomeni 23. Izvještaja, Društvo ne isplaćuje poreze i doprinose na
zarade istovremeno sa isplatama neto zarada, a što je u suprotnosti sa Zakonom o porezu na
dohodak (Sl.glasnik RS broj 91/06, 128/06, 120/09, 71/10 i 1/11) i Zakonom o doprinosima (Sl.
Glasnik RS 51/01, 96/03 i 128/06). Društvo je trebalo primjenom raĉunovodstvenih naĉela
opreznosti i uzroĉnosti rezervisati i uknjiţiti kamate na dan bilansa, a u skladu sa navedenim
propisima. Po tom osnovu Društvo je manje iskazalo troškove poslovanja u prethodnim i
tekućoj godini u iznosu od 405.878 KM, pa na ovu bilansnu poziciju stavljamo rezervu.
Mišljenje sa rezervom
Osim za efekte iz prethodnog pasusa koji imaju uticaj na finansijske izvještaje, po našem
mišljenju, finansijski izvještaji istinito i objektivno, po svim materijalno znaĉajnim aspektima,
prikazuju finansijsko stanje privrednog društva »FARMLAND« a.d. Nova Topola na dan
31.12.2011. godine, te njegove rezultate poslovanja, tokove gotovine i promjene u kapitalu za
Obveznice „Farmland“ a.d.
_________________________________________________________________________________________________24/29
godinu koja završava na taj dan, u skladu sa propisima i MeĊunarodnim raĉunovodstvenim
standardima.
Ne izraţavajući rezerve na dato mišljenje, skrećemo paţnju na slijedeće napomene uz
finansijske izvještaje:
Kao što je reĉeno u napomeni 38. Izvještaja, Društvo nije vršilo obraĉun i ukalkulisavanje
sadašnje vrijednosti akumuliranih prava zaposlenih na otpremnine, u skladu sa MRS – 19
Primanja zaposlenih. U postupku revizije nismo mogli utvrditi koliki iznos rezervisanja za
primanja zaposlenih je Društvo trebalo izvršiti u 2011. godini.
U napomeni 39. izvještaja je istaknuto da se prema izjavi rukovodstva Društva kod odreĊenih
sporova Društvo pojavljuje na strani tuţenog kao nosilac solidarne odgovornosti PIK Mladen
Stojanović. Društvo nema direktnog uticaja na nastanak obaveza koje su utuţene, jer su iste
nastale u vrijeme PIK Mladen Stojanović, a solidarnu odgovornost snosi kao jedini od ĉetiri
sljedbenika PIK-a Mladen Stojanović, jer su ostala tri sljedbenika u steĉaju. MeĊutim, Društvo
se javlja kao tuţena strana i u nekim drugim sporovima za koje nisu rezervisani troškovi, a
procjena ishoda tih sporova nam nije poznata. Pored navedenog, istiĉemo da nam je
prezentovano od rukovodstva Društva da postoji odreĊeni broj postupaka gdje se Društvo
javlja kao tuţilac, a radi naplate svojih potraţivanja.
Gradiška, 18.05.2012. godine
OVLAŠĆENI REVIZOR
Goran Draĉa, dipl.ecc.
5. MJESTO, NAĈIN, ROK I VRIJEME UPISA I UPLATE OBVEZNICA
5.1. Trajanje emisije
Emitent će objaviti javni poziv za upis i uplatu hartija od vrijednosti u formi oglasa u dnevnom listu
dostupnom na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine, kao i na internet stranici Banjaluĉke berze. Upis
i uplata obveznica poĉinje 16-og dana od dana objavljivanja javnog poziva. Javna ponuda na
Banjaluĉkoj berzi trajaće 20 dana od dana unošenja prodajnog naloga u berzanski sistem
trgovanja.
Emitent zadrţava pravo da prekine upis i uplatu emitovanih obveznica prije utvrĊenog roka pod
uslovom da se zadovolji kriterijum uspješnosti emisije.
5.2. Upis i uplata obveznica
Uplata obveznica će se vršiti u novcu na raĉun otvoren u Bobar banka a.d. Banka za obnovu i
razvoj RS i BiH Bijeljina, filijala Gradiška, Njegoševa 1, Gradiška sa kojom Emitent ima sklopljen
Ugovor o otvaranju privremenog raĉuna za deponovanje uplata po osnovu kupovine obveznica.
Uplata će se vršiti u redovnom radnom vremenu banke.
Kupci će uplatu izvršiti u novcu, u domaćoj valuti na raĉun otvoren kod Bobar banka a.d. broj 56553231000009-71.
Upisane, a neuplaćene obveznice ne proizvode pravne posljedice i ne mogu biti u pravnom
prometu.
5.3. Kriterijum uspješnosti emisije
Ova emisija obveznica smatra se uspješnom ako u roku od 20 dana predviĊenom za upis i uplatu
obveznica, bude upisano i uplaćeno 100 % od ukupnog broja obveznica ponuĊenih u Prospektu.
Obveznice „Farmland“ a.d.
_________________________________________________________________________________________________25/29
Ako upis i uplata obveznica iz javne ponude ne budu izvršeni u skladu sa predhodnim stavom,
upis obveznica se poništava, a sve uplate koje je Emitent primio za upisane obveznice, zajedno sa
kamatom na depozite, koju je Emitent na ta sredstva ostvario kod Banke po zakljuĉenom ugovoru
o deponovanju sredstava za kupovinu obveznica druge emisije obveznica javnom ponudom;
vraćaju se kupcima – investitorima u roku od tri dana od dana prijema Rješenja Komisije za hartije
od vrijednosti.
5.4. Kupci obveznica
Upis i uplata tj. javna ponuda na berzi će trajati 20 dana od dana unošenja prodajnog naloga na
Banjaluĉku berzu, ili do kupovine cjelokupne emitovane koliĉine. Berzanski posrednik za prodaju
emisije je BOBAR BANKA A.D. Bijeljina, Odjeljenje za poslovanje sa hartijama od vrijednosti
„Bobar Broker„ KaraĊorĊeva 49, Bijeljina.
Davanje ponuda za kupovinu se vrši putem svih berzanskih posrednika ovlaštenih za obavljanje
poslova sa hartijama od vrijednosti na Banjaluĉkoj berzi.
5.5.Naĉin i rokovi povrata uplaćenih sredstava u sluĉaju odustajanja od upisa i uplate ili
neuspjele emisije
Banka kod koje Emitent ima otvoren privremeni raĉun za deponovanje uplata obveznica iz javne
ponude se obavezuje da najkasnije u roku od 3 (tri) dana od dana prijema rješenja Komisije za
hartije od vrijednosti Republike Srpske o poništenju emisije ili od prijema odluke o prekidu emisije
izvrši povrat uplaćenih sredstava kupcima zajedno sa kamatom na depozite, koju je Emitent na ta
sredstva ostvario kod Banke po zakljuĉenom ugovoru o deponovanju sredstava za kupovinu
obveznica druge emisije obveznica javnom ponudom. Banka se obavezuje da u roku od tri dana
od dana prijema zahtjeva kupaca za povrat sredstava, u sluĉaju otkaza upisa i uplate u skladu sa
ĉlanom 34. stav 5. Zakona o trţištu hartija od vrijednosti izvrši povrat uplaćenih sredstava kupcima.
6. IZJAVA O INVESTIRANJU
6.1. Ciljevi investiranja, naĉin korišćenja sredstava i oĉekivani efekti investiranja
Finansijska sredstva dobijena iz emisije obveznica biće upotrijebljena za refinansiranje postojećih
obveznica kojom će se poboljšati finansijska slika preduzeća.
6.2. Opis osnovnih rizika investiranja koji su u vezi sa poslovanjem Emitenta, prirodom
hartije od vrijednosti ili drugim faktorima
Prilikom ulaganja u hartije od vrijednosti investitor, u skladu sa vlastitim preferencijama odnosa
rizika i povrata iz ulaganja, svjesno preuzima pojedine vrste rizika. Pri razmatranju ulaganja u
obveznice Emitenta, potencijalni investitor trebao bi uzeti u obzir faktore rizika izloţene u nastavku,
ali se investitor upućuje i na vlastitu procjenu finansijskog poloţaja Emitenta, uslova emisije, kao i
ostalih uticaja i informacija koje mogu uticati na uspješnost emisije.
6.2.1. Rizik poslovnog okruţenja
Rizik poslovnog okruţenja odreĊen je politiĉkim, ekonomskim i socijalnim uslovima u zemlji, ali i
regiji, koji utiĉu na poslovanje i uspješnost poslovanja preduzeća u BiH.
Politiĉki rizik pojedine drţave ukljuĉuje sve rizike povezane s mogućom politiĉkom nestabilnošću,
ukljuĉujući cjelovitost i postojanost drţave kao takve. Uzimajući u obzir trenutne unutrašnje i
spoljnopolitiĉke odnose i politike BiH, moţe se zakljuĉiti da je za BiH glavni spoljnopolitiĉki cilj
ĉlanstvo u Evropskoj Uniji. Uz to, politiĉki rizik zavisi od odnosa BiH sa susjednim drţavama i
svijetom. Taj rizik zavisi i od uticaja procesa tranzicije na trţišnu ekonomiju. Za drţave koje se
nalaze u procesu tranzicije karakteristiĉan je povećan politiĉki rizik, koji zavisi od odnosa
zakonodavne, izvršne i sudske vlasti, te sindikata, ali i odnosa izmeĊu zajedniĉkih organa BiH,
Obveznice „Farmland“ a.d.
_________________________________________________________________________________________________26/29
institucija Republike Srpske i administrativne sluţbe. Politiĉki i opšti društveni rizik svojstven je
svim dijelovima jednog društva i na njega se po pravilu iz perspektive pojedinca ne moţe
individualno uticati.
6.2.2. Poslovni rizici
Poslovni rizik Emitenta ukljuĉuje rizike svakodnevnog poslovanja, vezane uz budući opstanak
društva, odrţavanje i poboljšavanje trţišne pozicije i stabilnost poslovanja. Poslovni rizik
determinisan je poslovnim okruţenjem društva kao i vlastitim poslovnim politikama i odlukama.
Operativni rizik (rizik povezan sa biološkim faktorima uzgajanja goveda, procedure, ljudski faktor,
dokumentacija) proizilazi iz dnevnog poslovanja Emitenta. Emitent je konstantno izloţen ovom
riziku.
6.2.3. Trţišni rizik
Osnovni trţišni rizik prizilazi iz pojave i povećanja broja konkurentskih preduzeća, kao i mogućom
konkurencijom iz inostranstva, odakle bi se vršio uvoz mlijeka za dalju preradu ili mlijeka za široku
potrošnju.
6.2.4. Poreski rizik
Republika Srpska i Bosna i Hercegovina trenutno imaju više zakona koji regulišu razne poreze
uvedene od strane nadleţnih organa. Porezi koji se plaćaju ukljuĉuju porez na dodatu vrijednost,
porez na dobitak i poreze na plate (socijalne poreze), zajedno sa drugim porezima. Ĉesto postoje
razlike u mišljenju meĊu drţavnim ministarstvima i organizacijama vezano za pravnu interpretaciju
zakonskih odredbi što moţe dovesti do neizvjesnosti i sukoba interesa.
Tumaĉenje poreskih zakona od strane poreskih vlasti u odnosu na transakcije i aktivnosti Emitenta
mogu se razlikovati od tumaĉenja rukovodstva. Kao rezultat pomenutog, transakcije mogu biti
osporene od strane poreskih vlasti i Emitentu moţe biti odreĊen dodatni iznos poreza, kazni i
kamata. U skladu sa Zakonom o Poreskoj upravi Republike Srpske, period zastarjelosti poreske
obaveze je 5 godina. To praktiĉno znaĉi da poreske vlasti imaju prava da odrede plaćanje
neizmirenih obaveza u roku od 5 godina od trenutka kada je obaveza nastala. Ove ĉinjenice utiĉu
da poreski rizik u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini bude znaĉajniji od onog u zemljama sa
razvijenijim poreskim sistemom.
6.2.5. Kamatni rizik
Kamatne stope kod ove emisije obveznica prilagoĊene su nivou kamatnih stopa na bankarskom
trţištu BIH. Emitent nema uticaja na ponašanje kamatnih stopa na trţištu, tako da rast kamatnih
stopa na trţištu moţe prouzrokovati pad cijena ove emisije, što moţe negativno uticati na
investitore. TakoĊe, pad kamatnih stopa na trţištu moţe dovesti do rasta cijena ove emisije što bi
imalo pozitivne efekte na investitore.
6.2.6. Kursni rizici
Izloţenost kursnom riziku je minimalna, jer je u BiH na snazi valutni odbor, ĉime je kurs KM
zakonski fiksiran za euro.
Radi oĉuvanja realne vrijednosti, ukoliko doĊe do promjene kursa KM u odnosu na EUR,
primenjivaće se valutna klauzula (preraĉun KM u EUR, odnosno EUR u KM) po srednjem kursu, a
prema kursnoj listi Centralne Banke Bosne i Hercegovine na dan primjene kursa.
6.2.7. Trţište kapitala Republike Srpske i BIH
Na Banjaluĉkoj berzi pored vlasniĉkih hartija od vrijednosti (akcija) postoje i opštinske obveznice,
korporativne obveznice, obveznice banaka kao i obveznice izdate od strane Ministarstva finansija
Republike Srpske po osnovu isplate stare devizne štednje, po osnovu izmirenja ratne štete, po
osnovu izmirenja obaveza prema dobavljaĉima i sliĉno.
Obveznice „Farmland“ a.d.
_________________________________________________________________________________________________27/29
Trţište hartija od vrijednosti u BiH, kao i u Republici Srpskoj manje je likvidno i znatno
volatilnije od trţišta hartija od vrijednosti u razvijenim zemljama.
6.2.8. Viša sila – „Force majeure“
Pod ovim pojmom podrazumijevaju se dogaĊaji koji imaju negativan uticaj na poslovanje Emitenta
kao što su:
1. rat, invazija, djelovanje vanjskog neprijatelja, teroristiĉko djelovanje, neprijateljstva (bez
obzira da li je rat objavljen ili nije), graĊanski rat, pobuna ili ustanak neprijatelja Republike Srpske i
Bosne i Hercegovine,
2. pojava epidemije kojom su pogoĊeni graĊani i radnici Emitenta,
3. sluĉajevi kao što su: zemljotresi, tornada, orkani, poplave, poţari, izuzev predvidljivih i
uobiĉajenih klimatskih i prirodnih pojava koje uzrokuju oštećenja ili uništenje,
4. bitan zastoj u radu kao posljedica sudskih naloga, zabrana ili sliĉnih naloga koje su
dobile treće strane,
5. kolektivni radni sporovi, štrajkovi ili radnje demonstranata, osim kada utiĉu na odnose
izmeĊu Emitenta i njegovih radnika.
7. PODACI O ODGOVORNIM LICIMA EMITENTA
Direktor
Mladenko Topalović
Adresa: Ulica Vase Glušca br. 23, Banja Luka.
Biografija: RoĊen 11.02.1973. godine u Kljuĉu. Osnovnu školu završio je u Kljuĉu, a srednju u
Banjoj Luci. Diplomirani menadţer u sportu, radio je od novembra 1995. do 2002. godine u MUP-u
RS. Od februara 2005. do januara 2009. godine radi u firmi Farmland a.d. Nova Topola na poziciji
šefa unutrašnje kontrole. Od januara 2009. godine postaje direktor u firmi ELITE AIR d.o.o Laktaši.
Od 1998. do 2005. stekao 12 certifikata u oblasti anti-terorizma, drţavne sigurnosti i meĊunarodnih
odnosa. 2007. godine akademski se usavršavao u oblasti privatne bezbjednosti.
Upravni odbor
Dragan Vasiljević - predsjednik
Adresa: 1300 Alton Rd APT 4 C MIAMI BEACH, FL 33139-3882
Biografija: RoĊen 06.10.1970. godine u Rijeci po zanimanju diplomirani ekonomista - MBA i
magistar nutritivnih znanosti, magistrirao na univerzitetu FIU - Florida (USA). Radio od 1999. do
2003. godine u kompaniji CIRCUM TRUST - London kao izvršni direktor (CEO). Od 2001. do 2007.
godine ĉlan Nadzornog odbora u SHP-GROUP, te u firmi ADAMS & HARRISON CONSULTING
INC Njujork na mjestu izvršnog direktora (CEO). 16 godina se bavi berzanskim poslovanjem i
kosultantskim poslovima.
Jovan Erceg - član
Adresa: Dušanovo bb Nova Topola 78418
Biografija: roĊen 27.02.1959. godine u Vilusima, Gradiška. Završio srednju ekonomsku školu u
Gradišci 1979. godine i stekao zavanje ekonomski tehniĉar. Od 1984. godine radio u AIPK
Ratarsko-stoĉarska proizvodnja Gradiška, pravnom predniku PIK Mladen Stojanović, na
finansijskim i komercijalnim poslovima. Od 20.05.2003. godine, nakon transformacije PIK Mladen
Stojanović ostaje na Govedarskoj farmi a.d. Nova Topola, današnji Farmland a.d. Nova Topola na
finansijskim poslovima.
Igor Marljan - član
Adresa: Ulica Vase Glušca br. 23, Banja Luka.
Biografija: roĊen 02.12.1969. godine u Rijeci. Završio srednju elektrotehniĉku školu u Rijeci 1988.
godine i stekao zavanje elektrotehniĉar, smjer elektromašinstvo i elektroenergetika, usmjerenje
proizvodnja i odrţavanje el. mašina i postrojenja. Od 1994. -2005. godine radio kao samostalni
Obveznice „Farmland“ a.d.
_________________________________________________________________________________________________28/29
preduzetnik. Od 2005. godine radi u Farmland a.d. Nova Topola na poslovima direktora tehniĉkog
sektora.
8.
KONTAKT INFORMACIJE
Emitent:
Farmland a.d.
Nova Topola bb
78 418 Nova Topola
Telefon: 051/891-431
Telefaks: 051/891-218
e-mail: [email protected]
web: www.farmland.cc
9. IZJAVA ODGOVORNIH LICA EMITENTA
«Prema našem uvjerenju i u skladu sa svim našim saznanjima i podacima kojima raspolažemo,
izjavljujemo da svi podaci iz ovog Prospekta čine cjelovit i istinit prikaz imovine i obaveza,
gubitaka i dobitaka, finansijskog položaja i poslovanja emitenta, prava sadržanih u hartijama od
vrijednosti na koje se odnose, te da činjenice koje bi mogle uticati na potpunost i istinitost ovog
Prospekta nisu izostavljene. Prospekt ne prikriva podatke od materijalnog značaja i ne sadrži
podatke ni informacije koje bi potencijalne investitore dovele u zabludu.»
Predsednik Upravnog odbora
Dragan Vasiljević
________________________
Direktor
Mladenko Topalović
_________________________
Obveznice „Farmland“ a.d.
_________________________________________________________________________________________________29/29
Download

P R O S P E K T DRUGE EMISIJE OBVEZNICA JAVNOM