PROSPEKT
PRVE EMISIJE OBVEZNICA
JAVNOM PONUDOM
Farmland a.d. Nova Topola
Vrijednost emisije: 3.000.000,00 KM
Kamatna stopa: 8,00 %
Agent emisije
Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka
Odjel za poslovanje sa hartijama od vrijednosti
"Hypo Broker“
SADRŽAJ
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
4.15.
4.16.
VAŽNE NAPOMENE
strana
4
OSNOVNI PODACI O EMITENTU
strana
strana
strana
5
5
5
strana
strana
strana
strana
strana
strana
strana
strana
strana
5
5
5
5
5
5
6
6
7
7
strana
strana
strana
strana
strana
strana
strana
strana
strana
strana
strana
strana
strana
strana
7
7
7
7
8
8
10
10
10
10
10
11
11
11
strana
strana
strana
strana
strana
strana
11
11
12
12
12
12
strana
strana
strana
strana
strana
strana
strana
strana
13
13
13
14
16
18
19
19
strana
strana
strana
19
19
19
Naziv i sjedište
Oznaka i registarski broj emitenta u Registru emitenata Komisije za hartije od vrednosti
Republike Srpske
Broj i datum upisa u sudski registar
Pravni status
Pretežna djelatnost
Podaci o povezanim licima sa emitentom
Iznos upisanog i uplaćenog kapitala na 30.06.2009. i 31.12.2009. godine
Vrsta, klasa, broj i nominalna vrijednost postojećih akcija
Struktura kapitala na 30.06.2009. i 31.12.2009. godine
Vlasnička struktura na 30.06.2009. i 31.12.2009. godine
Spisak akcionara sa pet ili više procenata od ukupnog broja glasova
Ukupan broj glasova na skupštini emitenta, ukupan broj akcionara sa pravom glasa, broj i
nominalna vrijednost sopstvenih akcija
OSNOVNI PODACI O EMISIJI
Organ emitenta koji je donio odluku o emisiji obveznica i datum donošenja odluke o emisiji
Redni broj emisije, vrsta i klasa obveznica
Broj emitovanih obveznica , nominalna vrijednost i ukupna vrijednost emisije
Prava sadržana u obveznici i ograničenje prava
Prodajna cijena i način njenog utvrđivanja
Kamatna stopa i prinos
Način emisije
Isporuka
Dospjeće, otkup i isplata glavnice
Kašnjenje sa isplatom i zatezna kamata
Status i valutna klauzula
Oporezivanje
Ukupan broj emitovanih HOV iste vrste i klase u predhodnim emisijama, i uvrštenje istih na
Banjalučku berzu. Ukupan promet i prosječna ponderisna tržišna cijena HOV iz predhodnih
emisija
PODACI O POSLOVANJU EMITENTA
Kratak opis djelatnosti i istorije poslovanja emitenta
Investicije u toku
Opis tržišne pozicije emitenta
Obim proizvodnje u poslednje tri godine
Zavisnost od licenci ili drugih prava na intelektualnu svojinu i posebni ugovori od značaja za
poslovanje emitenta
Posjedovanje vlastitih patenata ili drugih prava na intelektualnu svojinu
Struktura vlastitog portfelja hartija od vrijednosti
Pokrenuti ili očekivani sporovi koji modu značajnije uticati na poslovanje emitenta
Bilans stanja na 31.12.2007., 31.12.2008. i 31.12.2009. u KM
Bilans uspjeha za 2007., 2008. i 2009. u KM
Bilans tokova gotovine za 2007., 2008. i 2009.
Isplaćene dividende u predhodnim poslovnim godinama
Iznos dospjelih obaveza i njihovo učešće u ukupnim obavezama na dan donošenja odluke o
emisiji
Stanje poslovnih računa emitenta u 2009. i u 2010. godini do sastavljanja prospekta
Hipoteke, zaloge i druga ograničenja na imovini emitenta
Revizorski izvještaji za 2007., 2008. i 2009. godinu
Obveznice „Farmland“ ad
_________________________________________________________________________________________________2/30
Agent emisije „Hypo Broker“
5.
MJESTO, NAČIN, ROK I VRIJEME UPISA I UPLATE OBVEZNICA
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
Trajanje emisije
Upis i uplata obveznica
Kriterijum uspješnosti emisije
Kupci obveznica
Način i rokovi povrata uplaćenih sredstava u slučaju odustajanja od upisa i uplate ili
neuspjele emisije
5.5.
6.
IZJAVA O INVESTIRANJU
6.1.
Ciljevi investiranja i planirane investicije iz sredstava prikupljenih emisijom
Opis osnovnih rizika investiranja koji su u vezi sa poslovanjem emitenta, prirodom hartije od
vrijednosti ili drugim faktorima
Rizik poslovnog okruženja
Poslovni rizici
Tržišni rizik
Poreski rizik
Kamatni rizik
Kursni rizici
Tržište kapitala Republike Srpske i BIH
Viša sila – „Force majeure“
6.2.
6.2.1.
6.2.2.
6.2.3.
6.2.4.
6.2.5.
6.2.6.
6.2.7.
6.2.8.
7.
8.
9.
10.
PODACI O ODGOVORNIM LICIMA EMITENTA
PODACI O AGENTU EMISIJE
KONTAKT INFORMACIJE
IZJAVA ODGOVORNIH LICA EMITENTA
strana
strana
strana
strana
strana
strana
25
25
25
25
25
25
strana
strana
strana
26
26
26
strana
strana
strana
strana
strana
strana
strana
strana
26
26
26
27
27
27
27
27
strana
strana
strana
strana
28
29
30
30
Obveznice „Farmland“ ad
_________________________________________________________________________________________________3/30
Agent emisije „Hypo Broker“
1. VAŽNE NAPOMENE
1.1. Farmland ad Nova Topola (Farmland ad ili Emitent) prihvata odgovornost za sadržaj ovog
Prospekta te smatra da su sve informacije u ovom Prospektu tačne i prezentovane u dobroj
vјeri i sa pažnjom dobrog privrednika u vrijeme pripreme i izdavanja Prospekta.
1.2. Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. - Odjel za poslovanje sa hartijama od vrijednosti "Hypo broker" Banja
Luka (Agent) je Agent emsije obveznica. Agent ne daje nikakve garnancije vezano za
informacije navedene u ovom Prospektu. Primajući ovaj Prospekt, primalac istog je saglasan
sa činjenicom da Agent emisije, kao i Uprava i zaposleni kod Agenta emisije, kao i njihovi
spoljni savjetnici i saradnici, ne daju nikakvu garanciju, izričitu ili podrazumijevanu, niti
preuzimaju bilo kakvu odgovornost ili obavezu za autentičnost, validnost, porijeklo ili tačnost i
kompletnost podataka, kao i za bilo koje greše ili omaške vezane za bilo koju informaciju ili
izjavu koja je sadržana u ovom Prospektu. Agent emisije neće biti u obavezi da ažurira bilo
koju informaciju koja je sadržana u ovom Prospektu, niti da obavještava bilo koju osobu ukoliko
postane svjestan promjene ili netačnosti u bilo kom materijalu u ovom dokumentu, nakon dana
njegovog objavljivanja.
1.3. Ovaj Prospekt ne predstavlja specifičan investicioni savjet bilo kom potencijalnom investitoru.
Posebno, nije namjera da bude, niti u bilo kojoj meri da predstavlja preporuku, direktnu ili
podrazumijevanu, od strane Agenta emisije da bilo koja osoba treba da učestvuje ili ne
učestvuje u emisiji. Ovaj Prospekt nema za cilj da sadrži sve informacije koje potencijalni
investitor može da zahtijeva. U bilo kom slučaju, investitor će biti odgovoran da sačini
sopstvenu nezavisnu procjenu emisije i Emitenta. Takođe svaki investitor je odgovoran da
procijeni da li je investiranje u ovu emisiju adekvatno imajući u vidu njihove sopstvene
investicione ciljeve i finansijsku situaciju, sa posebnim osvrtom na pravna, poreska i
računovodstvena pitanja vezana za emisiju.
1.4. Nijedna od infromacija sadržana u ovom Prospektu ne predstavlja osnovu za stvaranje
ugovornog odnosa između Emitenta i bilo kog investitora u ovo izdanje obveznica, niti je
ponuda ili poziv od strane Emitenta prema bilo kojoj osobi da kupi obveznice u skladu sa
uslovima emisije.
1.5. Nijedna osoba nije autorizovana da daje informacije ili da pravi prezentacije koje se odnose na
emisiju obveznica a koje nisu sadržane u ovom Prospektu, sem u slučaju ako nije eksplicitno
za to pismeno ovlaštena od strane Emitenta.
1.6. Ako drugačije nije navedeno, sve godišnje informacije, uključujući podatke o finansijskim
izvještajima, temelje se na kalendarskim godinama. Brojevi u Prospektu su zaokruživani;
prema tome, brojevi prikazani za istu vrstu informacija mogu varirati i zbirovi možda nisu
aritmetički agregati. Upućivanje u ovom dokumentu na “KM” ili „BAM” označava konvertibilnu
marku.
1.7. Za istinitost, tačnost i potpunost podataka objavljenih u ovom Prospektu odgovorni su emitent,
ovlaštena lica emitenta i revizor.
Odricanje od odgovornosti
Hypo Alpe-Adria-Bank ad - Odjel za poslovanje sa hartijama od vrednosti Hypo broker (Agent)
neće biti odgovoran za bili kakvo kršenje od strane Emitenta, garancija, obaveza ili preuzetih
obaveza u skladu sa ovom emisijom obveznica, uključujući i propuštanje plaćanja istih po
dospijeću. Hypo Alpe-Adria-Bank ad - Odjel za poslovanje sa hartijama od vrijednosti Hypo broker
(Agent) neće biti odgovoran za bilo koji čin nepažnje, greške ili previda od strane Emitenta.
Obveznice „Farmland“ ad
_________________________________________________________________________________________________4/30
Agent emisije „Hypo Broker“
2. OSNOVNI PODACI O EMITENTU
2.1.Naziv i sjedište
Emitent „Farmland“ akcionarsko društvo Nova Topola sa sjedištem u Novoj Topoli bb.
Telefon: 051/891-431
Telefaks:051/891-218
e-mail: [email protected]
web: www.farmland.cc
2.2.Oznaka i registarski broj emitenta u Registru emitenata Komisije za hartije od vrednosti
Republike Srpske
Emitent je upisan u Registru emitenata pod oznakom GOVF, registarski broj emitenta 04-549109/03.
2.3.Broj i datum upisa u sudski registar
Datum rješenja o upisu Emitenta u sudski registar kao akcionarskog društvo je 28.01.2005. godine.
Broj registarskog uloška je 1-13039-00.
2.4.Pravni status
Emitent je pravno lice, registrovano po svom obliku kao otvoreno akcionarsko društvo, sa pravima,
obavezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom i Statutom emitenta.
2.5.Pretežna djelatnost
Pretežna djelatnost emitenta je poljoprivreda, prije svega stočarstvo, uzgoj goveda i proizvodnja
mlijeka.
Šifra djelatnosti emitenta je 01212.
2.6. Podaci o povezanim licima sa emitentom
Učešće povezanih pravnih lica u kapitalu emitenta:
Naziv
Farmland LLC
% glasova
Adresa/Sjedište
65,02
1720 Carey Avenue, Cheyenne,
Wyoming, USA
2.7. Iznos upisanog i uplaćenog kapitala na 30.06.2009. i 31.12.2009.godine
Na dan 30.06.2009.god. iznos upisanog i uplaćenog kapitala je 6.594.088,00 KM koji se sastoji od
6.594.088 redovnih akcija klase A nominalne vrijednosti 1,00 KM.
Na dan 31.12.2009.god. iznos upisanog i uplaćenog kapitala je 6.594.088,00 KM koji se sastoji od
6.594.088 redovnih akcija klase A nominalne vrijednosti 1,00 KM.
2.8. Vrsta, klasa, broj i nominalna vrijednost postojećih akcija
Postojeće akcije su redovne akcije klase A. Emitovano je 6.594.088 običnih akcija klase A,
nominalne vrijednosti 1 KM po akciji. Osnovni kapital ukupno iznosi 6.594.088 KM.
Emitent do sada nije emitovao dužničke hartije do vrijednosti, bilo dugoročne bilo kratkoročne.
Obveznice „Farmland“ ad
_________________________________________________________________________________________________5/30
Agent emisije „Hypo Broker“
2.9.Struktura kapitala na 30.06.2009. i 31.12.2009.godine
Na dan posljednjeg polugodišnjeg i godišnjeg obračuna struktura ukupnog kapitala Farmland a.d.
Nova Topola bila je slijedeća:
Stanje
30.06.2009.g.
Struktura u %
Akcionarski kapital
6.594.088
70,18%
6.594.088
97,40%
Zakonske rezerve
1.697.858
18,07%
1.697.858
25,08%
Revalorizacione rezerve
1.898.946
20,21%
1.898.946
28,05%
Neraspoređena dobit
208.561
2,22%
208.561
3,08%
Neraspoređena dobit ranijih godina
208.561
2,22%
208.561
3,08%
-1.002.866
-10,67%
-3.629.280
-53,61%
Gubitak iz ranijih godina
-392.304
-4,17%
-392.304
-5,79%
Gubitak iz tekuće godine
-610.562
-6,50%
-3.236.976
-47,81
UKUPNI KAPITAL:
9.396.587
100,00%
6.770.173
100,00%
OPIS
Gubitak do visine kapitala
Stanje
31.12.2009.g.
Struktura u %
2.10.Vlasnička struktura na 30.06.2009. i 31.12.2009.godine
Vlasnička stuktura Emitenta na dva pomenuta datuma nije mjenjana i vidljiva je iz sledeće tabele:
Naziv
% učešća
Farmland LLC
Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje
Fond za restituciju
ZIF Zepter invest fond
ZIF Privrednik invest fond
ZIF Kristal invest fond
ZIF Polara invest fond
ZIF BLB Profit fond
Žigon Iztok
Hypo Alpe-Adria-Bank-KASTODI
65,02
9,29
4,64
4,08
3,58
2,77
1,08
0,72
0,41
0,36
Ostali
8,08
Obveznice „Farmland“ ad
_________________________________________________________________________________________________6/30
Agent emisije „Hypo Broker“
2.11.Spisak akcionara sa pet ili više procenata od ukupnog broja glasova
Na dan 30.06.2009. i 31.12.2009. struktura akcionara koji imaju pet, ili više procenata je bila ista,
a samo dva akcionara su imala pet ili više procenata od ukupnog broja glasova:
Naziv
Farmland LLC
Fond za penzijsko i
invalidsko osiguranje RS
Ostali
Ukupno
% glasova
Adresa/Sjedište
65,02
1720 Carey Avenue,
Cheyenne, Wyoming, USA
9,29
Njegoševa 28, Bijeljina
Funkcija u organima
emitenta
Većina predstavnika Upravnog
odbora i Nadzornog odbora
25,69
100 %
2.12.Ukupan broj glasova na skupštini emitenta, ukupan broj akcionara sa pravom glasa,
broj i nominalna vrijednost sopstvenih akcija
Ukupan broj glasova na skupštini emitenta je jednak broju emitovanih akcija i iznosi 6.594.088.
Ukupan broj glasova je bio isti 30.06.2009. i 31.12.2009.
Ukupan broj akcionara sa pravom glasa na dan 31.12.2009. i 15.04.2010. godine bio je 1.416.
Emitent na dan 30.06.2009. i 31.12.2009. godine nije imao sopstvenih akcija.
3. OSNOVNI PODACI O EMISIJI
3.1.Organ emitenta koji je donio odluku o emisiji obveznica i datum donošenja odluke o
emisiji
Upravni odbor „Farmland“ ad Nova Topola na sjednici održanoj 19.04.2010. godine je donio
Odluku o prvoj emisiji obveznica javnom ponudom.
3.2.Redni broj emisije, vrsta i klasa obveznica
Redni broj emisije: Prva emisija obveznica, treća emisija hartija od vrijednosti (dvije emisije običnih
akcija).
Na berzi, ili drugom uređenom javnom tržištu, nisu bile uvrštene ranije emisije iste vrste i klase ovih
hartija od vrijednosti.
Vrsta hartije od vrijednosti: Farmland ad emituje diskontne obveznice javnom ponudom, koje
zakonitom imaocu daju pravo da mu Emitent na dan dospijeća isplati nominalni iznos od 100,00
KM u skladu sa Odlukom o emisiji obveznica.
Obaveze Emitenta iz obveznica predstavljaju neosigurane, direktne i bezuslovne obaveze emitenta
Farmland ad Nova Topola , međusobno su ravnopravne, i najmanje su u istom rangu sa svim
drugim sadašnjim i budućim neosiguranim obavezama emitenta Farmland ad Nova Topola, osim
obaveza koje imaju prvenstvo na osnovu zakonskih i podzakonskih propisa.
3.3.Broj emitovanih obveznica, nominalna vrijednost i ukupna vrijednost emisije
Emituje se 30.000 (trideset hiljada) obveznica, nominalne vrednosti KM 100,00 (slovima: stotinu
konvertibilnih maraka) po obveznici na dan dospjeća. Ukupna nominalna vrijednost emisije
obveznica je 3.000.000,00 KM (slovima: tri miliona konvertibilnih maraka).
Obveznice „Farmland“ ad
_________________________________________________________________________________________________7/30
Agent emisije „Hypo Broker“
3.4.Prava sadržana u obveznici i ograničenje prava
Farmland ad emituje obveznice koji ne sadrže pravo na konverziju u druge hartije od vrednosti
Emitenta. Pravo vlasnika obveznica je isplata nominalne vrijednosti po njihovom dospijeću. Vlasnik
obveznica nema pravo tražiti njihovo prevremeno dospeće, osim u zakonom regulisanim
slučajevima kao što su likvidacija ili stečaj Emitenta i drugo. Farmland ad emituje obveznice koje
ne sadrže pravo preče kupovine. Takođe, Farmland ad može u bilo kojem periodu, bez saglasnosti
vlasnika obveznica emitovati druge hartije od vrednosti koje imaju iste uslove kao izdate
obveznice.
3.5. Prodajna cijena i način njenog utvrđivanja
Uplata obveznica se vrši isključivo u novcu. Početna prodajna cijena emitovanih obveznica iznosi
prvog dana upisa 89,0973 KM. Cijena je izračunata tako da obezbijedi vlasniku efektivni godišnji
prinos do dospijeća po stopi od 8%.
Nominalna vrijednost
Kamatna stopa (k) p.a.
Datum emisije
Datum dospijeća
Godina (n)
Dana (d)
Tražimo efektivnu kamatnu stopu na bazi
godine od
Ukupna stopa za cijeli period1
Dnevna konformna stopa2
1
100
8.00
dd/mm/2010
dd/mm/yyyy
1,5
547
365 dana
12,24%
(1,12236892330463)
0,021107%
(1,00021106717411)
n
Ukupna kamatna stopa za cijeli period je dobijena primjenom formule: (1+k/100) gdje je k nominalna kamatna stopa od 8,00%
p.a. a n broj godina do dospijeća obveznice (u ovom slučaju n=1,5)
2
n 1/d
n
Dnevna komforna kamatna stopa je dobijena primjenom formule [(1+k/100) ] gdje je (1+k/100) ukupna kamtna stopa za cijeli
period, a d je broj dana do dospijeća obveznice (u ovom slučaju 547)
Obveznice „Farmland“ ad
_________________________________________________________________________________________________8/30
Agent emisije „Hypo Broker“
U nastavku se daje pregled kursa obveznica u periodu upisa i uplate:
Dana upisa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Broj dana Diskontni fakor3
do dospijeća
( d’)
547
546
545
544
543
542
541
540
539
538
537
536
535
534
533
532
531
530
529
528
527
526
525
524
523
522
521
520
519
518
0,8909726
0,8911607
0,8913488
0,8915369
0,8917251
0,8919133
0,8921016
0,8922899
0,8924782
0,8926666
0,8928550
0,8930434
0,8932319
0,8934205
0,8936090
0,8937976
0,8939863
0,8941750
0,8943637
0,8945525
0,8947413
0,8949301
0,8951190
0,8953080
0,8954969
0,8956859
0,8958750
0,8960641
0,8962532
0,8964424
Kurs4
89,0973
89,1161
89,1349
89,1537
89,1725
89,1913
89,2102
89,2290
89,2478
89,2667
89,2855
89,3043
89,3232
89,3420
89,3609
89,3798
89,3986
89,4175
89,4364
89,4552
89,4741
89,4930
89,5119
89,5308
89,5497
89,5686
89,5875
89,6064
89,6253
89,6442
Izračunavanje kursa obveznice se vrši uz pomoć efektivne kamatne stope koju nosi obveznica p.a.
( uzima se da godina ima 365 dana) i broja dana do dospijeća obveznice na osnovu formule:
K = (1+ ke)-(d’/365)*100
Gde je:
K: kurs diskontne obveznice na određeni dan
ke: efektivna kamatna stopa
d’: broj preostalih dan do dospijeća obveznice
3
n -d’/d
n
Diskontni faktor je određen uz pomoć formule:[ (1+k/100) ]
gdje je (1+k/100) ukupna kamtna stopa za cijeli period, d’ broj
preostalih dana do dospijeća obveznica, a d broj dana na koji je obveznica emitovana.
4
Izračunava se kada se diskontni faktor pomnoži sa nominalnom vrijednošću obveznice, u ovom slučaju nominalna vrijednost
iznosi 100 KM
Obveznice „Farmland“ ad
_________________________________________________________________________________________________9/30
Agent emisije „Hypo Broker“
Izračunavanje efektivne godišnje kamatne stope se vrši uz pomoć formule
ke= [(K/100)-(365/d’)-1]*100
Gde je :
ke: efektivna kamatna stopa
K: kurs diskontne obveznice na određeni dan
d’: broj preostalih dan do dospijeća obveznice
3.6.Kamatna stopa i prinos
Kamatna stopa iznosi 8.00% p.a. Prinos niži od 8,00% p.a. je moguć ukoliko prodajna cijena
obveznica koji se emituju javnom ponudom putem berze bude viša od početno utvrđene
vrijednosti.
Prinos će se ostvariti kupovinom obveznica po diskontnoj ceni i držeći obveznice do dospijeća.
3.7.Način emisije
Emisija će se vršiti javnom ponudom putem Banjalučke berze, po principu višestrukih cijena
(kontinuirana javna ponuda) u skladu sa Pravilima Banjalučke berze i Uputstvom za javne ponude
na berzi. Početna prodajna cijena emitovanih obveznica iznosi prvog dana upisa 89,0973 KM. KM
za jednu obveznicu. Cijena u kupovnim nalazima može biti jednaka ili veća od početne cijene
utvrđene ovom odlukom. Standard povećanja cijene jedne obveznice je 0,0001 KM.
3.8.Isporuka
Obveznice će se registrovati u Centralnom registru hartija od vrijednost ad Banja Luka u
skladu sa odredbama Zakona o tržištu hartija o vrijednosti.
U sekundarnom trgovanju, kupci obveznica će postajati vlasnici nakon isplate cijene obveznice
određene na trgovanju na Banjalučkoj berzi. Obračun i saldiranje hartija od vrednosti u Republici
Srpskoj se vrši po principu T+3. Broker može klijentima koji trguju sa obveznicama da naplatiti
provziju za trgovanje. Investitori obveznice mogu iste držati na kastodi računima banaka
registrovanih za ove poslove u Republici Srpskoj.
3.9.Dospjeće, otkup i isplata glavnice
Nominalni iznos emsije obveznica će dospjeti i biti isplaćen na dan dospijeća.
Obveznice iz ove emisije dospijevaju na naplatu po isteku 547 dana od datuma početka upisa
i uplate obveznica (početka emisije). Ako dan dospijeća nije radni dan, isplata će se obaviti
sledećeg radnog dana koji prvi slijedi, a da se tom slučaju ne zaračunavaju zatezne kamate.
Farmland ad će isplaćivati obveznice po dospijeću po nominalnoj vrednost od 100,00 KM.
Farmland ad može, u bilo koje vreme, iskupiti obveznice po bilo kojoj cijeni na tržištu ili na drugi
način, pod uslovom da u slučaju kupovine javnom ponudom, takva ponuda bude jednako dostupna
svim vlasnicima obveznica.
3.10.Kašnjenje sa isplatom i zatezna kamata
U slučaju kašnjenja s plaćanjem glavnice obveznica, Emitent će platiti zakonsku zateznu kamatu
za period od dana obaveze isplate glavnice do dana stvarne isplate. Zakonska zatezna kamata,
koju Emitent plaća investitorima na osnovu izvoda o vlasnicima obveznice Centralnog registra
hartija od vrijednosti i obračunava na način na koji je to predviđeno zakonskim propisima.
Obveznice „Farmland“ ad
_________________________________________________________________________________________________10/30
Agent emisije „Hypo Broker“
3.11.Status i valutna klauzula
Obveznice se emituju u nematerijalnom obliku obliku, glase na ime i neosigurani su, te su
slobodno prenosivi. Obveznice predstavljaju direktnu, bezuslovnu i prioritetnu obavezu Emitenta
koja je ravnopravna i najmanje pari passu sa svim drugim sadašnjim i budući neosiguranim
obavezama Emitenta, osim obaveza koje mogu imati prvenstvo na osnovu zakonskih propisa.
Radi očuvanja realne vrijednosti, ukoliko dođe do promjene kursa KM u odnosu na EUR,
primenjivaće se valutna klauzula (preračun KM u EUR, odnosno EUR u KM) po srednjem kursu, a
prema kursnoj listi Centralne Banke Bosne i Hercegovine na dan promjene kursa.
3.12. Oporezivanje
Oporezivanje se vrši u skladu sa važećom zakonskom regulativom.
3.13. Ukupan broj emitovanih HOV iste vrste i klase u predhodnim emisijama, i uvrštenje
istih na Banjalučku berzu. Ukupan promet i prosječna ponderisna tržišna cijena HOV iz
predhodnih emisija
Emitent do sada nije emitovano obveznice iste vrste i klase. Nije bilo trgovanja niti kotacije
hartijama od vrijednosti iste vrste i klase u izdanju Emitenta.
Emitovane će obveznice uvrstiti na Banjalučku berzu.
4. PODACI O POSLOVANJU EMITENTA
4.1.Kratak opis djelatnosti i istorije poslovanja emitenta
Preduzeće je prvobitno poslovalo u sklopu PIK „Mladen Stojanović“. Odlukom skupštine akcionara
broj: 348/03 od 17.03.2003. godine nastaje novi pravni subjekt preduzeće „Govedarska farma“ ad
Nova Topola iz podjele PIK „Mladen Stojanović“.
Preduzeće „Govedarska farma“ ad Nova Topola je upisano 19.05.2003. u registar preduzeća
Osnovnog suda u Banja Luci u registarskom ulošku broj:1-13039-00, na osnovu rješenja i oznake
broja U/I 1001/03 kao akionarsko društvo sa sjedištem u Novoj Topoli, opština Gradiška, sa
sledećom strukturom kapitala: državni kapital 65.02%, Fond PIO 9.29%, Fond restitucije 4.64% i
ostali akcionari 21.05%.
Osnovna djelatnost preduzeća „Govedarska farma“ ad Nova Topola je: uzgoj goveda za
proizvodnju mlijeka, uzgoj ostalih životinja, mesa i priplodnog materijala, proizvodnja krmnog bilja
(lucerka, crvena detelina, trave, žuti zvezdan, grahorica, kukuruz za silažu i druge krmne kulture),
usluge u poljoprivredi, trgovina na veliko i malo proizvodima iz osnovne djelatnosti, skladišta i
stovarišta, održavanje i popravka motornih vozila i drugih motornih sredstava, restorani, kantine,
pretovar i usluge u saobraćaju.
„Farmland“ ad Nova Topola je pravni sljedbenik firme „Govedarska farma“ ad Nova Topola.
Kupoprodajni ugovor između Direkcije za privatizaciju i firme Farmland LLC, 1720 Carey Avenue,
Cheyenne, Wyoming, 82001 USA, o kupovini 65.02% državnog kapitala u preduzeću zaključen je
26.11.2004.
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je sa preduzećem „Farmland“ ad Nova Topola
zaključilo februara 2007. Ugovor o koncesiji, prema kome se za period od 15 godina daje koncesija
na 2.437,2364 ha poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Srpske.
U manje od pet godina Farmland a.d. je postao jedna od najvećih farmi u ovom djelu Evrope, a
Farmlandova organizacija, tehnologija, ishrana i veterinarska služba postali su uzor i drugim
farmerima. Sve je to postignuto investiranjem u modernu tehnologiju i know-how za stočarstvo i
ratarstvo čime je dobivena potpuna kontrola proizvodnje mlijeka i zdravstvenog stanja osnovnog
stada te proizvodnja hrane za stoku visokih nutritivnih vrijednosti. Stado je pod računarskom
kontrolom i svi se podaci zapisuju prilikom muže koja je u potpunosti automatizirana. Mlijeko se
Obveznice „Farmland“ ad
_________________________________________________________________________________________________11/30
Agent emisije „Hypo Broker“
proizvodi po HACCP standardima što garantira konstantnu kvalitetu 365 dana u godini. U toku
2010. i 2011. godine planiramo dodatno investirati u osnovno stado i smještajne kapacitete čime
ćemo dostići broj od 2.700 muznih krava, odnosno 4.800 grla. S povećanjem broja grla povećat
ćemo broj radnika i to najviše u sektoru proizvodnje.
4.2.Investicije u toku
Emitent je preduzeo niz aktivnosi u cilju realizacije planirane poslovne saradnje sa Republičkom
direkcijom za robne rezerve a koja se odnosi na smještaj, čuvanje i reprodukciju 1.000 steonih
junica sa pravom korištenja. Smještaj i čuvanje dodatnog osnovnog stada u vidu steonih junica za
sobom povlači povećano ulaganje u ratarski sektor tj. proizvodnju stočne hrane kao i ulaganje u
tehnički sektor (rekonstrukcija proizvodnih kapaciteta, dovršetak gradnje dvije nove štale za
povećanje osnovnog stada).
Emitent je započeo postupak investiranja u ratarsku sezonu i izgradnju novih građevinskih
objekata u vrijednosti od oko 3 miliona konvertibilnih maraka.
Investicije u nadogradnju zalivnog sistema i završetak građevinskih objekata su planirane u iznosu
od oko milion konvertibilnih maraka.
4.3.Opis tržišne pozicije emitenta
Preduzeće je najveća farma za proizvodnju mlijeka u Bosni i Hercegovini, i nema izraženu
konkurenciju u svojoj djelatnosti. Sva proizvodnja pod punim kapacitetom se može plasirati na
tržištu, imajući u vidu nedostajuće količine na tržištima Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Trenutno
se koristi 60% kapaciteta, sa dnevnom proizvodnjom od 35.000 litara mlijeka ekstra kvaliteta ( sa
minimalnim brojem mikroorganizama i somatskih ćelija, sa mliječnom masti od 4,2% i prosječnom
proizvodnjom po grlu od 28 litara dnevno).
4.4.Obim proizvodnje u poslednje tri godine
Realizacija
Stado po kategorijama
Plan
31.12.07. 31.12.08. 31.12.09. 31.12.10. 31.12.11. 31.12.12.
950
1420
1520
2250
2251
2692
88
82
83
369
524
114
274
195
481
706
577
650
94
184
350
657
459
557
257
460
295
743
793
745
2
2
2
2
2
2
Muzne krave
Junice (22-25 mj)
Junice (12-22 mj)
Junice (do 12 mj)
Telad
Bikovi
Ukupno
1665
2343
2731
4727
4606
4760
Pregled realizacije mlijeka iskazano stanje je u litrama
Plan
Realizacija
2004.
2005.
2006.
2007.
2008.
2009
559.170
1.474.215
3.660.102
7.465.179
9.364.659
11.372.156
2010.
2011
2012
12.272.096 17.772.538 19.887.221
4.5.Zavisnost od licenci ili drugih prava na intelektualnu svojinu i posebni ugovori od
značaja za poslovanje emitenta
Preduzeće je 26.11.2004. zaključilo Ugovor o koncesiji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i
vodoprivrede kojim se „Govedarskoj farmi“ ad Nova Tpolola daje poljoprivredno zemljište u svojini
Republike Srpske na korišćenje, radi ostvarivanja prava stočarske delatnosti. Ugovorni period je
bio 15 godina.
Obveznice „Farmland“ ad
_________________________________________________________________________________________________12/30
Agent emisije „Hypo Broker“
27.02.2007. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je sa preduzećem „Farmland“ ad
Nova Topola zaključilo novi Ugovor o koncesiji, prema kome se za period od 15 godina daje
koncesija na 2.437,2364 ha poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Srpske.
Emitent očekuje potpisivanje Ugovora o poslovnoj saradnji koji je pripremila Republička Direkcija
za robne rezerve a kojim se definišu međusobna prava i obaveze ugovornih strana u vezi sa
skladištenjem ( na 60 mjeseci), čuvanjem i reprodukcijom 1000 holštajn frizijskih junica, odličnog
kvaliteta i reproduktivnosti.
4.6.Posjedovanje vlastitih patenata ili drugih prava na intelektualnu svojinu
Emitent nema vlastitih patenata ili prava na intelektualnu svojinu.
4.7.Struktura vlastitog portfelja hartija od vrijednosti
Emitent ne poseduje sopstvene akcije, niti ulaže u hartije od vrednosti drugih emitenata.
4.8.Pokrenuti ili očekivani sporovi koji mogu značajnije uticati na poslovanje emitenta
Sudski sporovi su pretežno naslijeđeni podjelom PIK „Mladen Stojanović“, po diobnom bilansu od
18.05.2003 godine. U tabeli se nalaze sudski sporovi u kojima je „Farmland“ ad Nova Topola
stranka od početka postupka.
Sporovi u kojima je PIK „Mladen Stojanović“ Nova Topola tužilac:
Vrijednost spora (KM) Red.br. Tužilac Tuženi 1 FARMLAND AD NOVA TOPOLA "VITMARK" ‐ DABOVCI KOTOR VAROŠ 15.091,27
2 FARMLAND AD NOVA TOPOLA SRPSKE ŠUME 439.000,00
3 FARMLAND AD NOVA TOPOLA ZZ POTKOZARJE ROMANOVCI 183.000,00
Sporovi u kojima je PIK „Mladen Stojanović“ Nova Topola tužena strana:
Vrijednost spora
(KM) Red.br. Tužilac Tuženi 1 "HIDROINŽENJERING AND ECONOMIC" D.O.O. Banja Luka "FARMLAND" A.D. Nova Topola 23.918,06
2 "AGRO ‐ BEST" s.r.o. Republika Češka "FARMLAND" A.D. Nova Topola 28.117,00
3 "RATARSTVO" A.D. Nova Topola "FARMLAND" A.D. Nova Topola 165.483,26
4 "V S T TREND" D.O.O. Banja Luka "FARMLAND" A.D. Nova Topola 37.121,80
5 "RATARSTVO" A.D. Nova Topola "FARMLAND" A.D. Nova Topola 43.250,00
6 Grad Banja Luka "FARMLAND" A.D. Nova Topola 557.469,00
7 LIJEVČE PRODUKT d.o.o Gradiška "FARMLAND" A.D. Nova Topola PONISTENJE 8 PP "GASTRO" Nova Topola "FARMLAND" A.D. Nova Topola 64.689,81
9 Skakić Labud Ratarstvo 10 Nova Banka AD Banja Luka "FARMLAND" A.D. Nova Topola 193.746,50
15.000,00
POSJED
11 PIK Mladen stojanović Zorica Hajdek 12 ZZ Agropromet Banja Luka "FARMLAND" A.D. Nova Topola POSJED
13 ALLTECH D.O.O. Banja Luka "FARMLAND" A.D. Nova Topola 88.142,47
14 Pravobranilaštvo Republike Srpske "FARMLAND" A.D. Nova Topola PONISTENJE
15 "AGROPRODUKT D.O.O. "FARMLAND" A.D. Nova Topola POSJED
16 VST TREND BANJA LUKA "FARMLAND" A.D. Nova Topola POSJED
550,00
17 "SINECOP" D.O.O. Trn "FARMLAND" A.D. Nova Topola 18 MDP "NIRS" ZDP "RAFINERIJA NAFTE" SRPSKI BROD PIK "MLADEN STOJANOVIĆ" a.d. Nova Topola 39.884,91
Obveznice „Farmland“ ad
_________________________________________________________________________________________________13/30
Agent emisije „Hypo Broker“
Humanitarna organizacija International Rescue Committce (IRC) New York Mesna industrija "STANIĆ" Kreševo I PIK MLADEN STOJANOVIĆ 20 "NJEŽIĆ PRODUKT" Bogatići PIK "MLADEN STOJANOVIĆ" a.d. Nova Topola 13.141,00
21 EUROPOP D.O.O. NOVA TOPOLA RATARSTVO AD NOVA TOPOLA 14.024,23
22 "SKAD" Banja Luka PIK "MLADEN STOJANOVIĆ" a.d. Nova Topola 173.048,07
23 AGROCOP KOBATOVCI "FARMLAND" A.D. Nova Topola 8.288,88
24 TRIGMA "FARMLAND" A.D. Nova Topola 14.992,49
25 JOVANOVIĆ RADOMIR "FARMLAND" A.D. Nova Topola 3.000,00
26 ĐUKIĆ ŽIVKO "FARMLAND" A.D. Nova Topola 13.103,60
27 IKR ‐YU DOO NOVI SAD "FARMLAND" A.D. Nova Topola 47.000,00
28 PETROL AD BANJA LUKA PIK "MLADEN STOJANOVIĆ" a.d. Nova Topola 31.000,00
19 45.073,60
4.9.Bilans stanja na 31.12.2007., 31.12.2008. i 31.12.2009. u KM
Pozicija
indeks
indeks
09/08
08/07
2008
2007
31.866.438
32.531.811
28.900.542
98,0
112,6
16.353
6.689.247
6.689.247
0,2
100,0
25.016.011
19.888.989
16.610.175
125,8
119,7
Zemljišta, šume i višegodišnji zasadi
8.094.902
1.405.655
1.405.655
575,9
100,0
Građevinski objekti
8.500.100
8.965.107
8.545.451
94,8
104,9
Postrojenja i oprema
Avansi i nekretnine,postrojenja,oprema i investicione nekretnine u
pripremi
8.006.687
9.518.227
6.659.069
84,1
142,9
414.322
/
/
/
/
BIOLOŠKA SREDSTVA I SREDSTVA KULTURE
6.824.074
5.739.979
5.387.524
118,9
106,5
2009
AKTIVA
STALNA IMOVINA
NEMATERIJALNA ULAGANjA
NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I INVESTICIONE
NEKRETNINE
Višegodišnji zasadi
Osnovno stado
Avansi i biološka sredstva i sredstva kulture u pripremi
138.880
108.368
107.740
128,2
100,6
6.685.194
5.631.611
5.104.581
118,7
110,3
/
/
175.203
/
/
10.000
213.596
213.596
4,7
100,0
TEKUĆA IMOVINA
8.655.782
12.630.162
9.016.661
68,5
140,1
ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG
POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI
DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI
6.516.685
10.225.105
7.504.754
63,7
136,2
Zalihe materijal
915.993
1.458.641
1.438.578
62,8
101,4
Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga
986.600
3.785.620
2.714.985
26,1
139,4
4.602.017
4.799.581
3.241.159
95,9
148,1
Zalihe gotovih proizvoda
12.075
181.263
110.032
6,7
164,7
KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA I PLASMANI
Dati avansi
2.139.097
2.405.057
1.511.907
88,9
159,1
Kratkoročna potraživanja
1.481.544
2.227.723
710.995
66,5
313,3
877.614
1.749.864
235.342
50,2
743,5
61.990
234.894
102.015
26,4
230,3
541.940
242.965
373.638
223,1
65,0
Kupci u zemlji
Kupci u inostranstvu
Drga kratkoročna potraživanja
Kratkoročni finansijski plasmani
/
/
645.000
/
/
Gotovinski evivalenti i gotovina
14.967
30.294
68.068
49,4
44,5
0
80.876
76.482
0,0
105,7
642.586
66.164
11.362
971,2
582,3
Porez na dodatu vrijednost
Aktivna vremenska razgraničenja
Obveznice „Farmland“ ad
_________________________________________________________________________________________________14/30
Agent emisije „Hypo Broker“
POSLOVNA AKTIVA
40.522.220
45.161.973
37.917.203
89,7
119,1
VANBILANSNA AKTIVA
55.243.605
55.170.346
52.845.802
100,1
104,4
U 2009. godini po osnovu sticanja prava vlasništva nad zemljištem (posjedovni list 1113) izvršeno
je preknjižavanje zemljišta sa pozicije nematerijalna ulaganja na poziciju zemljište u iznosu od
6.689.247 KM pa se iz tog razloga pojavljuje značajna promjena u bilansni pozicijama
nematerijalna ulaganja i zemljište, šume i višegodišnji zasadi.
Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi su na 31.12.2009
godine evidentirani u iznosu od 414.322 KM i odnose se na nove objekte B5 i B6 (nadstrešnice za
muzne krave). U toku 2009. godine u ove objekte je investirano 65.545 KM.
Postrojenje i oprema su se na dan 31.12.2008 godini povećali zbog novonabavljene opreme od
čega je najveći dio sistem za navodnjavanje kao i poljoprivredne mašine.
Na dan 31.12.2009. godine biološka sredstva su evidentirana u iznosu od 6.824.074 KM, od čega
se na osnovno stado odnosi iznos od 6.685.194 KM a na višegodišnje zasade iznos od 138.880
KM. Biološka sredstva – osnovno stado – goveda su evidentirana u iznosu od 6.681993 KM, a na
živinu se odnosi iznos od 3.201 KM.
Osnovno stado na 31.12. 2009 se povećalo u odnosu na 31.12.2008 godine zbog prirodnog
prirasta-novooteljenih grla, kao i prirasta u kilogramima.
Ukupne zalihe i dati avansi su za oko 36% manji u odnosu na prethodni period.
Zalihe nedovršene proizvodnje su smanjene jer je sjetva, oranje i priprema zbog neodgovarajućih
vremenskih uslova obavljena na znatno manjoj površini krajem 2009. u odnosu na 2008. godinu.
Kratkoročna potraživanja na dan 31.12.2008 godini u odnosu na 31.12. 2007 godinu su povećana
usled veće proizvodnje i prodaje, a na dan 31.12.2009. godine u odnosu na 31.12.2008 godine su
smanjena po osnovu izvršenih plaćanja i kompenzacija.
Ostale fluktuacije u iznosima pojednih pozicija su posljedica redovnih poslovnih aktivnosti.
Pozicija
2008
2009
2007
indeks
indeks
09/08
08/07
PASIVA
KAPITAL
6.770.173
10.007.149
9.998.640
67,7
100,1
OSNOVNI AKCIJSKI KAPITAL
6.594.088
6.594.088
6.594.088
100,0
100,0
REZERVE
1.697.858
1.697.858
1.697.858
100,0
100,0
REVALORIZACIONE REZERVE
1.898.946
1.898.946
1.898.946
100,0
100,0
NERASPOREĐENI DOBITAK
208.561
208.561
200.052
100,0
104,3
Neraspoređeni dobitak iz ranijih godina
208.561
200.052
85.329
104,3
234,4
/
8.509
114.723
/
7,4
3.629.280
392.304
392.304
925,1
100,0
392.304
392.304
392.304
100,0
100,0
3.236.976
/
/
/
/
OBAVEZE
33.752.047
35.154.824
27.918.563
96,0
125,9
DUGOROČNE OBAVEZE
17.221.147
14.187.242
13.948.390
121,4
101,7
Dugoročni krediti
14.373.962
9.613.941
10.114.400
149,5
95,1
Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu
1.416.486
3.088.341
2.213.379
45,9
139,5
Ostale dugoročne obaveze
1.430.699
1.484.960
1.620.611
96,3
91,6
16.530.900
20.967.582
13.970.173
78,8
150,1
5.790.599
9.752.417
8.819.913
59,4
110,6
Neraspoređeni dobitak tekuće godine
GUBITAK DO VISINE KAPITALA
Gubitak iz ranijih godina
Gubitak tekuće godine
KRATKOROČNE OBAVEZE
Kratkoročne finansijske obaveze
Obveznice „Farmland“ ad
_________________________________________________________________________________________________15/30
Agent emisije „Hypo Broker“
Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim HOV
1.271.664
4.371.664
4.270.774
29,1
102,4
Dio dugoročnih finansijskih obaveza koje za plaćanje dospijevaju
u periodu od godinu dana
3.788.647
245.750
232.125
1541,7
105,9
730.288
5.135.003
4.317.014
14,2
118,9
7.921.982
9.842.301
3.941.718
80,5
249,7
505.190
/
/
/
/
7.416.792
9.842.301
3.941.718
75,4
249,7
/
45.000
45.000
/
100,0
1.267.278
796.284
691.292
159,1
115,2
Druge obaveze
472.249
332.860
338.014
141,9
Porez na dodatu vrijednost
100.649
39.087
/
257,5
98,5
/
Obaveze za ostale poreze,doprinose i druge dadžbine
517.669
141.108
132.441
366,9
106,5
Pasivna vremenska razgraničenja
460.474
18.525
1.795
2485,7
1.032,0
POSLOVNA PASIVA
40.522.220
45.161.973
37.917.203
89,7
119,1
VANBILANSNA PASIVA
55.243.605
55.170.346
52.845.802
100,1
104,4
Ostale kratkoročne finansijske obaveze
Obaveze iz poslovanja
Primljeni avansi,depoziti i kaucije
Ostali dobavljači
Obaveze iz specifičnih poslova
Obaveze za zarade i naknade zarada
Ukupan kapital na 31.12.2009 godije je evidentiran u neto iznosu od 6.770.173 KM i smanjen je u
odnosu na 31.12.2008 godine usled gubitka iz tekuće godine koji iznosi 3.236.976 KM.
Dugoročne obaveze nastale po osnovu dugoročnih kredita na dan 31.12.2009. godine su veće u
odnosu na 31.12.2008. godine jer je Emitent u toku 2009. godine sa poslovnim bankama potpisalo
ugovore o tri dugoročna kredita, dok je za još jedan kredit po ugovoru zaključenom 2008. godine
potpisan aneks u 2009. godini.
Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu su se smanjile na 31.12.2009 u odnosu na isti period u
prošloj godini zbog prenosa obaveza na bilansnu poziciju dio dugoročnih obaveza koje za plaćanje
dospijevaju u periodu do godinu dana.
Dio dugoročnih obaveza koje za plaćanje dospijevaju u periodu do godinu dana odnosi se na
dospjele obaveze po kreditima i lizing ugovorima i povećane su na dan 31.12. 2009. godini u
odnosu na 31.12.2008 godinu jer su u 2009 godini knjiženi anuiteti iz 2009. i 2010. godine.
Ostali dobavljači na dan 31.12.2008. godine u odnosu na 31.12.2007. godine su povećani znatno
većim investicijama u 2008 godini cca 4.600 hiljada KM (navaka opreme, izgradnja štala, nabavka
biloške imovine) i nabavkom repromaterijala na odgođeno plaćanje i kompenzacije. Dio plaćanja i
kompenzacija je obavljen u2009 godini što je uticalo i na smanjenje obaveza prema dobavljačima
na dan 31.12.2009 godine u odnosu na 31.12.2008. godine.
Obaveze za zarade i naknade zarada te obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dadžbine su
se povaćele zbog zaostalih obaveza za poreze i doprinose.
Dana 26.11.2009. godine zaključen je ugovor o kratkoročnom kreditu sa Novom bankom a.d.
Banja Luka u iznosu od 1.000.000 KM sa rokom dospijeća na dan 26.8.2010. godine.
Ostale fluktuacije u iznosima pojednih pozicija su posljedica redovnih poslovnih aktivnosti.
4.10.Bilans uspjeha za 2007., 2008. i 2009. u KM
Pozicija
POSLOVNI PRIHODI
2009
2008
18.639.204
indeks
09/08
2007
23.527.787 14.337.259
indeks
08/07
79,2
164,1
Prihodi od prodaje učinaka
9.759.994
9.810.259
5.065.611
99,5
193,7
Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka
7.270.543
4.307.765
2.045.158
168,8
210,6
Povećanje vrijednosti zaliha
/
2.629.057
2.793.249
/
94,1
Smanjenje vrijednosti zaliha
2.996.583
/
/
/
/
Obveznice „Farmland“ ad
_________________________________________________________________________________________________16/30
Agent emisije „Hypo Broker“
Povećanje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških
sredstva koja se neamortizuju
1.819.859
3.386.794
2.466.235
53,7
137,3
Ostali poslovni prihodi
2.785.391
3.393.912
1.967.006
82,1
172,5
POSLOVNI RASHODI
21.562.656 20.608.062 12.371.937
104,6
166,6
Troškovi materijala
14.320.522 13.190.932
176,9
7.455.117
108,6
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi
1.959.238
2.823.308
2.345.871
69,4
120,4
Troškovi proizvodnih usluga
2.737.974
1.793.093
557.194
152,7
321,8
Troškovi amortizacije i rezervisanja
134,8
1.492.559
1.350.714
1.001.838
110,5
Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)
785.102
1.114.220
942.033
70,5
118,3
Troškovi poreza
267.261
335.795
66.899
79,6
501,9
Troškovi doprinosa
/
POSLOVNI DOBITAK
POSLOVNI GUBITTAK
FINANSIJSKI PRIHODI
2.923.452
/
2985
/
/
2.919.725
1.965.322
0,0
148,6
/
/
/
/
97938
750
636
13058,4
117,9
FINANSIJSKI RASHODI
1.748.042
1.505.515
1.207.586
116,1
124,7
Rashodi kamata
1.748.042
1.422.218
1.207.586
122,9
117,8
/
83.297
/
/
/
0,0
186,6
Negativne kursne razlike
DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI
1.414.960
758.372
GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI
4.573.556
/
/
OSTALI PRIHODI
3.265.132
134.020
166.338
2436,3
80,6
Dobici po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja,
nekretnine,postrojenja i opremu
49.151
17.710
5.286
277,5
335,0
Dobici po osnovu prodaje materijala
25.290
5.915
61.778
427,6
9,6
Viškovi, izuzimajući viškove zaliha učinaka
2.717
/
/
/
/
724
/
5.095
/
/
110.395
94.179
2887,1
1.540.471
809.987
125,2
Naplaćena otpsiana potraživanja
Prihodi od smanjenja obaveza, ukidanja neiskorištenih
dugoročnih
rezervisanja i ostali nepomenuti prihodi
3.187.250
OSTALI RASHODI
1.928.552
Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja nematerijalnih
ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme
190,2
185.493
69.071
142.429
268,6
48,5
1.332.050
1.422.195
582.684
93,7
244,1
Gubici po osnovu prodatog materijala
2.134
593
53.556
359,9
1,1
Manjkovi izuzimajući zaliha učinaka
4.112
/
/
/
/
343.724
28.817
10.229
1192,8
281,7
Gubici po osnovu pordaje i rashodovanja bioloških sredstava
Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja
Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha i materijala
i robe i ostali rashodi
61.039
19.795
21.089
308,4
93,9
1.336.580
/
/
/
/
GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA
/
1.406.451
643.649
/
218,5
DOBITAK PRIJE OPOREZIVANJA
/
8.509
114.723
/
7,4
GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA
3.236.976
/
/
/
/
NETO DOBITAK TEKUĆE GODINE
/
8.509
114.723
/
7,4
NETO GUBITAK TEKUĆE GODINE
3.236.976
/
/
/
/
8.509
114.723
/
7,4
/
/
DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA
UKUPAN NETO DOBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU
UKUPAN NETO GUBITAK U OBRAČUNSKOM PERIODU
Prosječni broj zaposlenih u periodu po osnovu časova rada
Prosječni broj zaposlenih u periodu na osnovu stanja na kraju
mjeseca
3.236.976
/
/
130
156
147
129
156
146
U 2008 u odnosu na 2007 godinu prihod se povećao usljed većeg broja muzni krava i većeg broja
proizvodnje mlijeka i stočne hrane. U 2007 godini je bila sjetva koja je doprinijela povećanju
prihoda u 2008 godini.
U 2009 godini u odnosu na 2008 godinu povećao se prihod od aktiviranja ili potrošnje robe i
učinaka a koji se odnosi na proizvodnju stočne hrane za sopstvene potrebe i došlo je do
smanjenja zaliha učinaka.
Obveznice „Farmland“ ad
_________________________________________________________________________________________________17/30
Agent emisije „Hypo Broker“
Prihodi u 2009. godini u odnosu na 2008. godinu su manji zbog smanjenja vrijednosti zaliha i
manjeg povećanja vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstva koja se neamortizuju.
Tokom 2009 godine nabavljeno je 207 grla a prodaja, uginuće, mrtvorođena telad u toku 2009
godine uticale su i na smanjen prirast - prihod u 2009 godini u odnosu na 2008 godinu.
U 2009 godini ostali poslovni prihodi su evidentirani u iznosu od 2.785.391 KM, od čega se na
premije odnosi iznos od 2.643.731 KM.Ovaj prihod se iz godine u godinu mijenjao u zavisnosti od
premija koje je država propisivala.
Troškovi materijala su se povećali u 2008 godini u odnosu na 2007 godinu zbog povećanja
troškova ishrane. Troškovi proizvodnih usluga su se povećavali iz godine u godinu zbog povećanja
troškova zakupa muzni krava. Troškovi bruto zarada i bruto naknada zarada su se smanjile usled
smanjenja broja zaposlenih i nivoa plata. Troškovi amortizacije su rasli usled aktiviranja osnovnih
sredstava.
Ukupni ostali prihodi u 2009 godini su evidentirani u iznosu od 3.265.132 KM, od čega se na
prihode od smanjenja obaveza odnosi iznos od 3.187.250 KM. Ova vrsta prihoda se značajno
povećala u odnosu na 2008 godinu jer su oprihodovane obaveze prema Farmland LCC u iznosu
od 3.104.600 KM na osnovu dopisa Farmland LLC USA, koja otpisuje potraživanja od Farmland
a.d. Nova Topola i pravno oprašta dug u iznosu od 3.104.601 KM.
U toku obračunskog perioda za 2009 Emitent došlo je do povećanja finansijskih rashoda zbog
zatezni kamata i reprograma kredita.
Ukupni ostali rashodi u 2009 godini iznosu od 1.928.552 KM i veći su za 25,2 % u odnosu na isti
period od prošle godine u najvećoj mjeri zbog rashoda nastalih po osnovu indirektnog otpisa
kratkoročnih potraživanja evidentiranog u iznosu od 224.218 KM i rashoda po osnovu
rashodovanja zaliha ostvareni su u iznosu od 61.039 KM. A u toku 2008 godine ostali rashodi su
rasli u odnosu na 2007 godinu zbog gubitaka nastalih po osnovu prodaje i uginuća osnovnog
stada.
4.11.Bilans tokova gotovine za 2007, 2008. i 2009.
TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI
2009
2008
2007
Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
18.028.640
20.067.519
12.804.441
Prilivi od kupaca i primljeni avansi
15.184.473
15.074.674
8.452.244
2.445.362
3.393.119
1.833.675
398.805
1.599.726
2.518.522
Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
19.193.624
13.182.187
16.088.070
Odlivi po osnovu isplate dobavljačima i dati avansi
Prilivi od premija,subvencija,dotacija i sl
Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti
15.727.915
8.073.239
12.530.271
Odlivi po osnovu isplate zarada, naknada i ostalih ličnih rashoda
1.572.993
2.339.553
1.771.508
Odlivi po osnovu plaćenih kamata
1.508.700
1.418.660
969.932
Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti
384.016
1.350.735
816.359
Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti
Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti
6.885.332
1.164.984
3.283.629
TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA
Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
392.128
17.709
379.088
Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja
1.469.844
4.593.336
3.741.236
Neto odliv iz aktivnosti investiranja
1.077.716
4.575.627
3.362.148
Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
19.950.934
400.890
19.635.114
Prilivi po osnovu dugoročnih kredita
18.950.934
TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA
Prilivi po osnovu kratkoročni kredita
4.313.402
1.000.000
400.890
15.321.712
Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja
17.723.561
2.748.369
13.003.666
Odlivi po osnovu dugoročnih kredita
12.688.516
634.306
13.565
Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita
4.100.000
300.000
12.030.890
880.784
1.814.063
959.211
Odlivi po osnovu finansijskog lizinga
Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza
Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja
Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja
54.261 /
2.227.373
6.631.448
2.347.479
Obveznice „Farmland“ ad
_________________________________________________________________________________________________18/30
Agent emisije „Hypo Broker“
UKUPNI PRILIVI GOTOVINE
38.371.702
20.486.118
32.818.643
UKUPNI ODLIVI GOTOVINE
38.387.029
20.523.892
32.832.972
NETO ODLIV GOTOVINE
15.327
37.774
14.329
GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA
30.294
68.068
82.397
GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA
14.967
30.294
68.068
Zainteresovani investitori detaljne finansijske informacije o poslovanju Farmland ad mogu naći na
http://www.blberza.com/v2/Pages/issuerdata.aspx?code=govf
4.12. Isplaćene dividende u predhodnim poslovnim godinama
Emitent nije u predhodnim poslovnim godinama isplaćivao dividendu, ni u novcu ni u akcijama.
4.13. Iznos dospjelih obaveza i njihovo učešće u ukupnim obavezama na dan donošenja
odluke o emisiji
Na dan donošenja odluke o emiisji dospjele obaveze Emitenta iznose 14.000.228,56 KM i čine
41,31% od ukupnih obaveza.
4.14.Stanje poslovnih računa emitenta u 2009. i u 2010. godini do sastavljanja prospekta
U toku 2009 godine Emitent je imao 49 dana blokadu po računima.
Od početka 2010 godine pa do 24.05.2010. godine odnosno do momenta sastavljanja ovog
prospekta Emitent je imao 63 dana blokadu po računima.
4.15. Hipoteke, zaloge i druga ograničenja na imovini emitenta
Farmland a.d. Nova Topola je zbog kreditnih zaduženja založila ukupnu pokretnu i nepokretnu
imovinu koja na dan donošenja odluke o emisiji ima sledeću vrijednost:
Zemljište
Objekti
Nadsrešnica za krave
Sistem za navodnjavanje
Stočni fond
2.942.110,00 KM
10.787.750,00 KM
1.620.000,00 KM
2.000.000,00 KM
5.990.726,00 KM
4.16.Revizorski izvještaji za 2007, 2008. i 2009. godinu
Reviziju finansijskih izveštaja „Farmland“ ad Nova Topol za 2005., 2006., 2007. i 2008. godinu
izršilo je društvo za reviziju „Tomakant“ d.o.o., Vidovdanska bb Gradiška. Skupština akcionara,
koja je održana u decembra 2009 godine, odlučila je da promijeni revizorsku kuću koja je četiri
uzastopne godine vršila reviziju finansijskih izvještaja kako se nebi razvila „familijarnost“ između
revizora i preduzeća koje se revidira. Na navedenoj skupštini akcionara donešena je odluka da
reviziju u narednom periodu obavlja revizorska kuća „EF REVIZOR“ d.o.o. Banja Luka koja je
ponudila najnižu cijenu za obavljanje revizije u zadatom roku. Shodno tome reviziju finansijskih
izvještaja Emitenta za 2009. godinu je obavila revizorska kuća „EF REVIZOR“ d.o.o. Banja Luka.
Obveznice „Farmland“ ad
_________________________________________________________________________________________________19/30
Agent emisije „Hypo Broker“
Izveštaj nezavisnog revizora za 2007. godinu
DRUŠTVO ZA REVIZIJU
»TOMAKANT« d.o.o. GRADIŠKA
Vidovdanska bb, Gradiška
SKUPŠTINI AKCIONARA
PREDUZEĆA »FARMLAND« A.D. NOVA TOPOLA
MIŠLJENJE NEZAVISNOG REVIZORA
Izvršili smo reviziju bilansa stanja preduzeća »FARMLAND« a.d. Nova Topola (u daljem tekstu
»Preduzeće«) sa stanjem na dan 31.12.2007.godine, bilansa uspjeha, bilansa tokova gotovine te
izvještaja o stanju i promjenama u kapitalu za period 01.01.-31.12.2007.godine, koji su prikazani
na stranama 2, 3, 4 i 5. Za ove finansijske izvještaje odgovorno je rukovodstvo Preduzeća. Naša je
odgovornost da izrazimo mišljenje na osnovu revizije koju smo izvršili.
Reviziju smo izvršili u skladu sa Standardima revizije Republike Srpske. Ovi standardi nalažu da
planiramo i izvršimo reviziju na način koji omogućava da se, u razumnoj mjeri, uvjerimo da
finansijski izvještaji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze. Revizija uključuje ispitivanje
dokaza, na bazi provjere uzoraka, koji potkrepljuju iznose i objelodanjivanja u finansijskim
izvještajima. Revizija takođe uključuje ocjenu primjenjenih računovodstvenih načela i značajnih
procjena izvršenih od strane rukovodstva, kao i ocjenu opšte prezentacije finansijskih izvještaja.
Smatramo da revizija koju smo izvršili obezbjeđuje razumnu osnovu za izražavanje našeg
mišljenja.
Po našem mišljenju, finansijski izvještaji istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim
aspektima, prikazuju finansijsko stanje preduzeća »FARMLAND« a.d. Nova Topola na dan
31.12.2007.godine te njegove rezultate poslovanja i tokove gotovine za godinu koja završava na
taj dan, u skladu sa propisima i Međunarodnim računovodstvenim standardima.
Gradiška, 20. jun 2008.godine
DRUŠTVO ZA REVIZIJU
»TOMAKANT« d.o.o. Gradiška
Obveznice „Farmland“ ad
_________________________________________________________________________________________________20/30
Agent emisije „Hypo Broker“
Izveštaj nezavisnog revizora za 2008. godinu
DRUŠTVO ZA REVIZIJU
»TOMAKANT« d.o.o. GRADIŠKA
Vidovdanska bb, Gradiška
SKUPŠTINI AKCIONARA
PREDUZEĆA »FARMLAND« A.D. NOVA TOPOLA
MIŠLJENJE NEZAVISNOG REVIZORA
Izvršili smo reviziju bilansa stanja preduzeća »FARMLAND« a.d. Nova Topola (u daljem tekstu
»Preduzeće«) sa stanjem na dan 31.12.2008.godine, bilansa uspjeha, bilansa tokova gotovine, te
izvještaja o stanju i promjenama u kapitalu za period 01.01.-31.12.2008.godine, koji su prikazani
na stranama 3, 4, 5 i 6. Za ove finansijske izvještaje odgovorno je rukovodstvo Preduzeća. Naša je
odgovornost da izrazimo mišljenje na osnovu revizije koju smo izvršili.
Reviziju smo izvršili u skladu sa Standardima revizije Republike Srpske. Ovi standardi nalažu da
planiramo i izvršimo reviziju na način koji omogućava da se, u razumnoj mjeri, uvjerimo da
finansijski izvještaji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze. Revizija uključuje ispitivanje
dokaza, na bazi provjere uzoraka, koji potkrepljuju iznose i objelodanjivanja u finansijskim
izvještajima. Revizija takođe uključuje ocjenu primjenjenih računovodstvenih načela i značajnih
procjena izvršenih od strane rukovodstva, kao i ocjenu opšte prezentacije finansijskih izvještaja.
Smatramo da revizija koju smo izvršili obezbjeđuje razumnu osnovu za izražavanje našeg
mišljenja.
(1)
Kao što je rečeno u napomeni 4. uz finansijske izvještaje, Preduzeće je opremu nabavljenu na
lizing knjižilo na konto nematerijalnih ulaganja u vrijednosti sredstava uvećanih za buduće kamate
u periodu otplate. Ovaj način knjiženja nije u skladu sa MRS 17 – Lizing, po kojem se sredstva
nabavljena na lizing priznaju u iznosima koji su na početku trajanja lizinga jednaki fer vrijednosti
zakupljenih sredstava, ili po sadašnjoj vrijednosti minimalnih plaćanja za lizing, ako je sadašnja
vrijednost niža.
Zbog nedosljedne primjene ovoga standarda Preduzeće je precijenilo novonabavljenu opremu na
lizing za iznos 325.173 KM, pa zbog toga na ovu bilansnu poziciju stavljamo rezervu.
(2)
Kao što je rečeno u napomeni 7. uz finansijske izvještaje, Preduzeće na dan bilansa ima iskazano
stanje datih avansa 181.263 KM. Najveći avansi iskazani su po osnovu uplate u toku 2006.godine
dobavljaču McMilan d.o.o. Banja Luka u iznosu od 81.393 KM. Preduzeće nije vršilo ocjenu ove
bilansne pozicije, iako je po našem mišljenju trebalo indirektno otpisati avans dobavljaču McMilan
d.o.o. Banja Luka jer je uplata istom izvršena 2006.godine, a avans nije zatvoren izvršenjem
ugovorenog posla ili povratom sredstava. Zbog toga na ovu bilansnu poziciju stavljamo rezervu.
(3)
Kao što je rečeno u napomeni 20. uz finansijske izvještaje, Preduzeće je troškove koncesije
iskazalo u iznosu od 265.050 KM.
Dana 03.09.2008. godine Ministarstvo poljoprivrede, šumarsva i vodoprivrede RS Banja Luka je
Preduzeću dostavilo Izvršenje obaveza iz Ugovora o koncesiji broj: 01 – 33 – 18848/08 kojim je
predviđeno da Preduzeće uplati naknadu za period 27.02.2007. – 27.05.2008. godine u iznosu
265.050 KM.
Preduzeće nije na adekvatan način razgraničilo ove troškove, jer je 2/3 ovoga iznosa, odnosno
176.700 KM trebalo knjižiti na trošak 2007.godine, a preostali dio u iznosu od 88.350 KM na trošak
2008. godine.
Preduzeće nije teretilo troškove poslovanja 2008. godine za iznos 123.690 KM, jer nije obračunalo
koncesionu naknadu za period 28.05.2008. godine do 31.12.2008. godine.
Obveznice „Farmland“ ad
_________________________________________________________________________________________________21/30
Agent emisije „Hypo Broker“
Osim za efekte koje na finansijske izvještaje imaju pitanja navedena u prethodnim pasusima, po
našem mišljenju, finansijski izvještaji istinito i objektivno, po svim materijalno značajnim aspektima,
prikazuju finansijsko stanje preduzeća »FARMLAND« a.d. Nova Topola na dan 31.12.2008.godine
te njegove rezultate poslovanja i tokove gotovine za godinu koja završava na taj dan, u skladu sa
propisima i Međunarodnim računovodstvenim standardima.
Ne izražavajući dalje rezerve na finansijske izvještaje, skrećemo pažnju na slijedeće napomene:
U napomeni 5. uz finansijske izvještaje je navedeno da je Preduzeće na dan bilansiranja aktiviralo
sva osnovna sredstva u pripremi, iako prema nama dostupnim informacijama jedan dio sredstava
nije završen i ne služi namjeni. Naime, Preduzeće je aktiviralo nadstrešnice za krave, objekte »B5«
i »B6« u vrijednosti 348.777 KM, iako isti ni do dana sastavljanja izvještaja nisu završeni niti
stavljeni u upotrebu. Predlažemo da se navedena greška ispravi u poslovnim knjigama Preduzeća
2009.godine.
U napomeni 10. uz finansijske izvještaje je navedeno da je Preduzeće prema Ugovoru o poslovnotehničkoj saradnji sa preduzećem Holstein repro-centar d.o.o. Nova Topola od 11.02.2008.godine
trebalo preuzeti sukcesivno do 31.12.2008.godine 1.100 grla steonih junica na čuvanje,
skladištenje i eksploataciju, na period od 5 godina. Revizijom je utvrđeno da navedena stoka nije
popisana na dan 31.12.2008.godine, niti se ista vodi u vanbilansnoj evidenciji Preduzeća.
Smatramo da navedenu grešku treba ispraviti u poslovnim knjigama Preduzeća u 2009.godini.
U napomeni 25. uz finansijske izvještaje je navedeno da Preduzeće raspolaže značajnim stalnim
sredstvima neophodnim za djelatnost kojom se bavi, ali ne raspolaže sa dovoljnom količinom
obrtnog kapitala, a što se vidi iz revidiranog bilansa stanja na dan 31.12.2008. godine. Analizom
finansijskog položaja Preduzeća, utvrđeno je da postoji poremećaj u održavanju dugoročne
finansijske ravnoteže, a na osnovu slijedećeg:
32.531.811 KM
1.Dugoročna sredstva Preduzeća na dan 31.12.2008.god.
2.Dugoročni izvori sredstava na dan 31.12.2008.godine
24.194.391 KM
3.Deficit dugoročnih izvora sredstava (2 minus 1)
-8.337.420 KM
Iz navedenog se vidi da Preduzeće nabavke stalne imovine ne finansira samo iz dugoročnih izvora
sredstava, već jednim dijelom i iz kratkoročnih izvora. Navedena činjenica dovodi do poremećaja u
održavanju dugoročne finansijske ravnoteže i likvidnosti, a to može dovesti do ugrožavanja načela
stalnosti poslovanja Preduzeća u narednom periodu.
Gradiška, 19. jun 2009.godine
OVLAŠĆENI REVIZOR:
_____________________
Goran Drača, dipl.ecc.
Obveznice „Farmland“ ad
_________________________________________________________________________________________________22/30
Agent emisije „Hypo Broker“
Izveštaj nezavisnog revizora za 2009. godinu
„EF REVIZOR“ d.o.o.
Banja Luka, Gajeva broj 12
Akcionarima i Nadzornom odboru "FARMLAND" a.d. Nova Topola
IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
Obavili smo reviziju finansijskih izvještaja "FARMLAND" a.d. Nova Topola (u daljem tekstu:
''Društvo''), koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 2009. godine, bilans uspjeha,
izvještaj o promjenama na kapitalu i bilans tokova gotovine za period od 1. januara do 31.
decembra 2009. godine, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i napomene uz
finansijske izvještaje. Reviziju finansijskih izvještaja za 2008. godinu obavilo je revizorsko društvo
"Tomakant" d.o.o. Gradiška, koje je na prezentovane finansijske izvještaje izrazilo mišljenje sa
rezervom.
Za ove finansijske izvještaje, kao i za vjerodostojnost prezentovane dokumentacije i odgovarajućih
podataka odgovorno je rukovodstvo Društva. Naša odgovornost je da na osnovu sprovedene
revizije i dokumentacije koja nam je prezentovana izrazimo mišljenje o finansijskim izvještajima.
Reviziju smo obavili u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srpske i
Menunarodnim standardima revizije. Menunarodni standardi revizije nalažu da planiramo i izvršimo
reviziju na način koji omogućava da se, u razumnoj mjeri, uvjerimo da finansijski izvještaji ne
sadrže pogrešne informacije od materijalnog značaja. Revizija uključuje ispitivanje dokaza, na bazi
provjere uzoraka, kojima se potkrepljuju iznosi i informacije, objelodanjene u finansijskim
izvještajima. Revizija, takone uključuje ocjenu primijenjenih računovodstvenih načela i vrednovanje
značajnijih procjena, u skladu sa Menunarodnim računovodstvenim standardima, odnosno
Menunarodnim standardima za finansijsko izvještavanje, koje je izvršilo rukovodstvo, kao i opštu
prezentaciju finansijskih izvještaja. Smatramo da revizija, koju smo obavili, obezbjenuje razumnu
osnovu za izražavanje našeg mišljenja koje je moguće tumačiti i interpretirati samo u okviru
činjenica koje su objavljene u pratećim napomenama uz finansijske izvještaje koje su sastavni dio
ovog izvještaja.
Kao što je navedeno u napomeni broj 2. rukovodstvo nije prihvatilo primjedbu prethodnog revizora
koja se odnosila na knjigovodstveno evidentiranje opreme koju je Društvo nabavilo na lizing, tj.
prema mišljenju prethodnog revizora nisu ispoštovani zahtjevi MRS 17 – Lizing. Knjigovodstveno
evidentiranje opeme u iznosu od 3.367.340 KM koju je Društvo nabavilo na lizing se zasniva na
tumačenju MRS – 23 Troškovi pozajmljivanja, paragraf 10, 11 i 12.
Kao što je navedeno u napomeni broj 2, na osnovu izvršenog uvida u zemljišno knjižni izvadak od
30.3.20010. godine, kao i na osnovu izvršnog uvida u pribavljene registracije u registru zaloge
uvjerili smo se da je gotovo sva raspoloživa pokretna i nepokretna imovina Društva opterećena
hipotekom ili založnim pravom.
Kao što je navedeno u napomeni broj 9. i broj 10. ukupne dugoročne obaveze su evidentirane u
iznosu od 17.221.147 KM, od čega se na obaveze prema dugoročnim kreditima odnosi iznos od
14.373.962 KM. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu su evidentirane u iznosu od 1.416.486
KM. Ukupne kratkoročne obaveze su evidentirane u iznosu od 16.530.900 KM, od čega se na
obaveze prema dobavljačima odnosi iznos od 7.416.792 KM. Kratkoročne obaveze sa datumom
nastanka kasnijim od godinu dana su evidentirane u knjigovodstvenoj evidenciji u iznosu od
4.344.868 KM.
Obveznice „Farmland“ ad
_________________________________________________________________________________________________23/30
Agent emisije „Hypo Broker“
Ukupan kapital je evidentiran u neto iznosu od 6.770.173 KM, što u odnosu na prethodno
navedeno (iznos dugoročnih i kratkoročnih obaveza) stvara sumnje u održivost pretpostavke o
stalnosti poslovanja.
Kao što je navedeno u napomeni broj 14. i broj 16. ukupni ostali prihodi su evidentirani u iznosu od
3.265.132 KM, od čega se na prihode od smanjenja obaveza odnosi iznos od 3.187.250 KM.
Oprihodovane su obaveze prema Farmland LCC u iznosu od 3.104.600 KM na osnovu dopisa
Farmland LLC USA, koja otpisuje potraživanja od Farmland a.d. Nova Topola i pravno oprašta dug
u iznosu od 3.104.601 KM. U vlasničkoj strukturi Društva sa 65% vlasničkih prava raspolaže
Farmlan LCC sa sjedištem u SAD, zatim Fond PIO Republike Srpske sa 9,29%, Fond za restituciju
Republike Srpske sa 4,64%, ZIF Privrednik Invest 3,58%, ZIF Kristal Invest sa 2,77% te Polara
Invest Fond sa 1,08%. Svi ostali akcionari raspolažu sa manje od 1% vlasničkih prava
pojedinačno.
Po našem mišljenju, uz uvažavanje efekata činjenica koje su navedene u prethodnim pasusima,
finansijski izvještaji Društva prikazuju fer i objektivno stanje imovine, kapitala i obaveza Društva sa
stanjem na dan 31. decembra 2009. godine, kao i rezultat poslovanja i promjene na novčanim
tokovima za godinu završenu na taj dan, u skladu sa odgovarajućim normama iz oblasti
računovodstva.
Ne izražavajući dalje rezervu u odnosu na dato mišljenje, skrećemo pažnju na sljedeće činjenice:
• Kao što je istaknuto u napomeni broj 7, u toku 2009. godine poslovne banke su izvršile blokadu
računa radi naplate svojih potraživanja od Društva u šest navrata, dok je Poreska uprava
Republike Srpske blokirala račun Društva jednom u toku 2009. godine.
U periodu 30.7.-14.8.2009. godine od strane Rajfajzen Lizinga, u periodu 14.9.- 1.10.2009. godine
od strane Unikredit Lizinga, u periodu 15.10.-20.10.2009. godine od Hypo banke i Balkan
Investment banke, u periodu 7.12.-11.12.2009 godine od strane Volksbank BiH i u periodu
26.10.2009. godine od strane Balkan Investment banke. Dana 28.12.2009. godine izvršena je
blokada od strane Poreske uprave Republike Srpske koja je stavljena van snage nakon
postignutog sporazuma o plaćanju dospjelih obaveza.
• Kao što je navedeno u napomeni broj 13. u toku obračunskog perioda Društvo je platilo zatezne
kamate u ukupnom iznosu od 248.568 KM, od čega se na zateznu kamatu plaćenu poslovnim
bankama po osnovu kašnjenja u izmirenju preuzetih obaveza odnosi iznos od 101.137 KM, dok su
zatezne kamate (uključujući i troškove prinudne naplate) UIO BiH plaćene u iznosu od 9.323 KM, a
zatezne kamate (uključujući i troškove prinudne naplate) plaćene Poreskoj upravi RS u iznosu od
138.108 KM.
• Kao što je navedeno u napomeni broj 17. u toku 2010. godine računi Društva su bili blokirani u tri
navrata. U periodu od 3.2.-10.2.2010. godine od strane povjerioca Petrol a.d. Banja Luka, u
periodu od 15.2.-16.2.2010. godine od strane povjerioca Gastro Nova Topola i u periodu od 16.2.22.2.2010. godine od strane povjerioca kompanije Euro lizing.
„EF REVIZOR“ d.o.o.
Banja Luka, Gajeva broj 12
Datum: 30.03.2010. godine
Ovlašćeni revizor
Doc. dr Goran Radivojac
Obveznice „Farmland“ ad
_________________________________________________________________________________________________24/30
Agent emisije „Hypo Broker“
5. MJESTO, NAČIN, ROK I VRIJEME UPISA I UPLATE OBVEZNICA
5.1.Trajanje emisije
Emitent će objaviti javni poziv za upis i uplatu hartija od vrijednosti u formi oglasa u dnevnom listu
dostupnom na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine kao i na internet stranici Banjalučke berze. Upis i
uplata obveznica počinje 16-og dana od dana objavljivanja javnog poziva. Javna ponuda na
Banjalučkoj berzi trajaće 30 dana od dana unošenja prodajnog naloga u berzanski sistem
trgovanja.
Emitent zadržava pravo da prekine upis i uplatu emitovanih obveznica prije utvrđenog roka pod
uslovom da se zadovolji kriterijum uspješnosti emisije.
5.2.Upis i uplata obveznica
Uplata obveznica će se vršiti u novcu na račun otvoren u Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Aleja Svetog
Save 13, Banja Luka sa kojom Emitent ima sklopljen Ugovor o otvaranju privremenog računa za
deponovanje uplata po osnovu kupovine obveznica. Uplata će se vršiti u redovnom radnom
vremenu banke.
Kupci će uplatu izvršiti u novcu, u domaćoj valuti na račun otvoren kod Hypo Alpe-Adria-Bank a.d.
broj 552 000-99999999-17 poziv na broj 4050311-4401090560009
Upisane, a neuplaćene obveznice ne proizvode pravne posljedice i ne mogu biti u pravnom
prometu.
5.3.Kriterijum uspješnosti emisije
Ova emisija obveznica smatra se uspješnom ako u roku od 30 dana predviđenom za upis i uplatu
obveznica, bude upisano i uplaćeno 60 % od ukupnog broja obveznica ponuđenih u Prospektu.
Ako upis i uplata obveznica iz javne ponude ne budu izvršeni u skladu sa predhodnim stavom,
upis obveznica se poništava, a sve uplate koje je emitent primio za upisane obveznice, zajedno sa
kamatom na depozite, vraćaju se kupcima – investitorima u roku od tri dana od dana prijema
Rješenja Komisije za hartije od vrijednosti.
5.4.Kupci obveznica
Upis i uplata tj. javna ponuda na berzi će trajati 30 dana od dana unošenja prodajnog naloga na
Banjalučku berzu, ili do kupovine celokupne emitovane količine. Berzanski posrednik za prodaju
emisije je Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. sa sjedištem u Banja Luci – Odjel za poslovanje sa hartijama
od vrijednosti "Hypo Broker".
Davanje ponuda za kupovinu se vrši putem svih berzanskih posrednika ovlaštenih za obavljanje
poslova sa hartijama od vrijednosti na Banjalučkoj berzi.
5.5.Način i rokovi povrata uplaćenih sredstava u slučaju odustajanja od upisa i uplate ili
neuspjele emisije
Banka kod koje Emitent ima otvoren privremeni račun za deponovanje uplata obveznica iz javne
ponude, se obavezuje da najkasnije u roku od 3 (tri) dana od dana prijema rješenja Komisije za
hartije od vrijednosti Republike Srpske o poništenju emisije ili od prijema odluke o prekidu emisije,
izvrši povrat uplaćenih sredstava kupcima zajedno sa kamatom na depozite. Banka se obavezuje
da u roku od tri dana od dana prijema zahtjeva kupaca za povrat sredstava, u slučaju otkaza upisa
i uplate u skladu sa članom 34. stav 5. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti , izvrši povrat
uplaćenih sredstava kupcima.
Emitent se obavezuje da će obezbijediti sredstva za isplatu pripadajuće kamate za uplaćene
obveznice u slučaju da se u skladu sa Zakonom vrši povrat uplaćenih sredstava.
Obveznice „Farmland“ ad
_________________________________________________________________________________________________25/30
Agent emisije „Hypo Broker“
6. IZJAVA O INVESTIRANJU
6.1.Ciljevi investiranja, način korišćenja sredstava i očekivani efekti investiranja
Finansijska sredstva dobijena iz emisje obveznica biće upotrijebljena za finansiranje poslovanja
Emitenta, u skladu sa odlukama Uprave Emitetna, a u funkciji povećanja konkurentnosti i rasta
prihoda kao i ostvarivanje dobiti.
Farmland a.d. Nova Topola namjerava da emisijom obveznica finansira predstojeću ratarsku
sezonu.
Investirajući u ratarsku sezonu očekuju se efekti u pogledu povećanja prihoda po osnovu podaje
stočne hrane na tržištu te jeftinijeg izvora stočne hrane za potrebe osnovnog stada Emitenta.
Emitent planira ratarsku proizvodnju na površini od 2.600ha a očekivani prihod je 3.460 hiljada KM.
6.2.Opis osnovnih rizika investiranja koji su u vezi sa poslovanjem emitenta, prirodom
hartije od vrijednosti ili drugim faktorima
Prilikom ulaganja u hartije od vrijednosti investitor u skladu sa vlastitim preferencijama odnosa
rizika i povrata iz ulaganja, svjesno preuzima pojedine vrste rizika. Pri razmatranju ulaganja u
obveznice Emitenta, potencijalni investitor trebao bi uzeti u obzir faktore rizika izložene u
nastavku, ali se investitor upućuje i na vlastitu procjenu finansijskog položaja Emitenta, uslova
emisije, kao i ostalih uticaja i informacija koje mogu uticati na uspješnost emisije.
6.2.1.Rizik poslovnog okruženja
Rizik poslovnog okruženja određen je političkim, ekonomskim i socijalnim uslovima u zemlji, ali i
regiji, koji utiču na poslovanje i uspješnost poslovanja preduzeća u BiH.
Politički rizik pojedine države uključuje sve rizike povezane s mogućom političkom nestabilnošću,
uključujući cjelovitost i postojanost države kao takve. Uzimajući u obzir trenutne unutrašnje i
spoljnopolitičke odnose i politike BiH, može se zaključiti da je za BiH glavni spoljnopolitički cilj
članstvo u Evropskoj Uniji. Uz to što politički rizik zavisi od odnosa BiH sa susjednim državama i
svijetom, taj rizik zavisi i od uticaja procesa tranzicije na tržišnu ekonomiju. Za države koje se
nalaze u procesu tranzicije karakterističan je povećan politički rizik koji zavisi od odnosa
zakonodavne, izvršne i sudske vlasti, te sindikata, ali i odnosa između zajedničkih organa BiH,
institucija Republike Srpske i administrativne službe. Politički i opšti društveni rizik svojstven je
svim dijelovima jednog društva i na njega se po pravilu iz perspektive pojedinca ne može
individualno uticati.
6.2.2.Poslovni rizici
Poslovni rizik Emitenta uključuje rizike svakodnevnog poslovanja, vezane uz budući opstanak
društva, održavanje i poboljšavanje tržišne pozicije i stabilnost poslovanja. Poslovni rizik
determinisan je poslovnim okruženjem društva kao i vlastitim poslovnim politikama i odlukama.
Operativni rizik (rizik povezan sa biološkim faktorima uzgajanja goveda, procedure, ljudski faktor,
dokumentacija) proizilazi iz dnevnog poslovanja Emitenta. Emitent je konstantno izložen ovom
riziku.
6.2.3.Tržišni rizik
Osnovni tržišni rizik prizilazi iz pojave i povećanja broja konkurentskih preduzeća, kao i mogućom
konkurencijom iz inostranstva, odakle bi se vršio uvoz mlijeka za dalju preradu, ili mlijeka za široku
potrošnju.
Obveznice „Farmland“ ad
_________________________________________________________________________________________________26/30
Agent emisije „Hypo Broker“
6.2.4.Poreski rizik
Republika Srpska i Bosna i Hercegovina trenutno imaju više zakona koji regulišu razne poreze
uvedene od strane nadležnih organa. Porezi koji se plaćaju uključuju porez na dodatu vrijednost,
porez na dobitak i poreze na plate (socijalne poreze), zajedno sa drugim porezima. Često postoje
razlike u mišljenju među državnim ministarstvima i organizacijama vezano za pravnu interpretaciju
zakonskih odredbi što može dovesti do neizvjesnosti i sukoba interesa.
Tumačenje poreskih zakona od strane poreskih vlasti u odnosu na transakcije i aktivnosti Emitenta
mogu se razlikovati od tumačenja rukovodstva. Kao rezultat iznijetog, transakcije mogu biti
osporene od strane poreskih vlasti i Emitentu može biti određen dodatni iznos poreza, kazni i
kamata. U skladu sa Zakonom o Poreskoj upravi Republike Srpske, period zastarjelosti poreske
obaveze je 5 godina. To praktično znači da poreske vlasti imaju prava da odrede plaćanje
neizmirenih obaveza u roku od 5 godina od trenutka kada je obaveza nastala. Ove činjenice utiču
da poreski rizik u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini bude značajniji od onog u zemljama sa
razvijenijim poreskim sistemom.
6.2.5. Kamatni rizik
Kamatne stope kod ove emisije obveznica prilagođene su nivou kamatnih stopa na bankarskom
tržištu BIH. Emitent nema uticaja na ponašanje kamatnih stopa na tržištu, tako da rast kamatnih
stopa na tržištu može prouzrokovati pad cijena ove emisije što može negativno uticati na
investitore. Takođe, pad kamatnih stopa na tržištu može dovesti do rasta cijena ove emisije što bi
imalo pozitivne efekte na investitore.
6.2.6. Kursni rizici
Izloženost kursnom riziku je minimalna, jer je u BiH na snazi valutni odbor, čime je kurs KM
zakonski fiksiran za euro.
Radi očuvanja realne vrijednosti, ukoliko dođe do promjene kursa KM u odnosu na EUR,
primenjivaće se valutna klauzula (preračun KM u EUR, odnosno EUR u KM) po srednjem kursu, a
prema kursnoj listi Centralne Banke Bosne i Hercegovine na dan promjene kursa.
6.2.7. Tržište kapitala Republike Srpske i BIH
Na Banjalučkoj berzi pored vlasničkih hartija od vrijednosti (akcija) postoje i opštinske obveznice,
korporativne obveznice, obveznice banaka kao i obveznice izdate od strane Ministarstva finansija
Republike Srpske po osnovu isplate stare devizne štednje, po osnovu izmirenja ratne štete, po
osnovu izmirenja obaveza prema dobavljačima i sl.
Tržište hartija od vrijednosti u BiH, kao i u Republici Srpskoj manje je likvidno i znatno
volatilnije od tržišta hartija od vrijednosti u razvijenim zemljama.
6.2.8. Viša sila – „Force majeure“
Pod ovim pojmom podrazumijevaju se događaji koji imaju negativan uticaj na poslovanje Emitenta
kao što su:
1. rat, invazija, djelovanje vanjskog neprijatelja, terorističko djelovanje, neprijateljstva (bez
obzira da li je rat objavljen ili nije), građanski rat, pobuna ili ustanak neprijatelja Republike Srpske i
Bosne i Hercegovine,
2. pojava epidemije kojom su pogođeni građani i radnici Emitenta,
3. slučajevi kao što su: zemljotresi, tornada, orkani, poplave, požari izuzev predvidljivih i
uobičajenih klimatskih i prirodnih pojava koje uzrokuju oštećenja ili uništenje,
4. bitan zastoj u radu kao posljedica sudskih naloga, zabrana ili sličnih naloga koje su
dobile treće strane,
5. kolektivni radni sporovi, štrajkovi ili radnje demonstranata, osim kada utiču na odnose
između Emitenta i njegovih radnika.
Obveznice „Farmland“ ad
_________________________________________________________________________________________________27/30
Agent emisije „Hypo Broker“
7. PODACI O ODGOVORNIM LICIMA EMITENTA
Direktor
Hrvoje Capar
Adresa:Mrčevci bb, Laktaši
Biografija: Po zanimanju profesor geologije i geografije. Od 1998-2002 godine radio u preduzeću
Geofizika d.d. Tokom 2000. godine kao zamjenik direktora podružnice u Albaniji te kasnije kao
direktor sektora logistike. Od 2002-2004 radio kao voditelj prodaje u preduzeću Powercom Adria
d.o.o. Od 01.09.2005. godine zaposlen u Farmland a.d. Nova Topola na mjestu direktora IT
sektora.
Imenovan je za direktora društva Odlukom Upravnog odbora broj:520-01/07 do 23.11.2007.
Upravni odbor
Topalović Mladenko-predsjednik
Adresa: Ulica Vase Glušca br. 23, Banja Luka.
Biografija: rođen 11.02.1973. godine u Ključu. Osnovnu školu završio je u Ključu, a srednju u Banja
Luci. Diplomirani menadžer u sportu radio je od novembra 1995 do 2002 godine u MUPU RS. Od
februara 2005 do januara 2009 godine radi u firmi Farmland a.d. Nova Topola na poziciji šefa
unutrašnje kontrole. Od januara 2009 godine postaje direktor u firmi ELITE AIR d.o.o Laktaši. Od
1998. do 2005. stekao 12 certifikata u oblasti anti-terorizma, državne sigurnosti i međunarodnih
odnosa 2007. akademsko usavršavanje u oblasti privatne bezbjednosti.
Ana Herman - član
Adresa: Glina, Hrvatska
Biografija: rođena 21.01.1974. godine, diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer
računovodstvo i finansije 1997. godine, na istom fakultetu 2004. godine magistrirala Poslovne
finansije, 2007. godine završila MBA na Rotterdam School of Management (Erasmus University),
2006. godine stekla certifikat Six Sigma Black Belt od strane British Quality Foundation.
Nakon četvorogodišnjeg iskustva na području finansija i edukacija, 2000. godine se pridružuje Plivi
d.d. Zagreb kao rukovodilac Upravljanja resursima u PJ Održavanje i energetika, nakon čega od
2004. godine u Tehničkim operacijama obavlja dvostruku funkciju, i kao Six Sigma Black Belt za
unapređenja procesa unutar Supply Chaina i finansija i kao koordinator finansijskih evaluacija. Od
septembra 2009. godine je gost predavač na Zagrebačkoj školi ekonomije i menagementa gdje
predaje na katedri za Management na kolegijima Management proizvodnih operacija i
Kontroling.
Željko Pepić - član
Adresa: Put krajiških junaka bb, Gradiška
Biografija: rođen 16.07.1972. godine u Gradišci. Gimnaziju završio u Gradišci a potom pravni
faklutet u Banja Luci i steko zvanje diplomirani pravnik. U periodu od oktobra 2003 do aprila 2005
radio u oblasti obrazovanja i kulture na mjestu administrativnog sekretara Srednje stručne i
tehničke škole Gradiška. Od maja 2005 do jula 2006 radio u preduzeću „Radnik“ d.o.o. Gradiška,
zavisno preduzeće osnivača „Inga“ a.d. Gradiška, na radnom mjestu šef službe opštih i pravnih
poslova. Od jula 2006 godine zaposlen u Farmland a.d Nova Topola na radnom mjestu šef službe
opštih i pravnih poslova.
Nadzorni odbor
Dragan Vasiljević -predsjednik
Adresa: 1300 Alton Rd APT 4 C MIAMI BEACH, FL 33139-3882
Biografija: Rođen 06.10.1970. godine u Rijeci po zanimanju diplomirani ekonomista-MBA i
magistar nutritivnih znanosti, magistrirao na univerzitetu FIU- Florida ( USA). Radio od 1999 do
2003. godine u kompaniji CIRCUM TRUST-London kao izvršni direktor ( CEO). Od 2001 do 2007.
godine član Nadzornog odbora u SHP-GROUP, te u firmi ADAMS & HARRISON CONSULTING
INC Njujork na mjestu izvršnog direktora (CEO). 16 godina se bavi berzanskim poslovanjem i
kosultantskim poslovima.
Obveznice „Farmland“ ad
_________________________________________________________________________________________________28/30
Agent emisije „Hypo Broker“
Dario Jokić -član
Adresa: Dargiše Vasića 20, Banja Luka
Biografija:Rođen 05.03.1975. godine u Banjoj Luci. Osnovnu školu, gimnaziju i Ekonomski fakultet,
smjer finansijski menadžment, završio u Banjoj Luci. Trenutno je na postdiplomskim studijama,
smjer finansijski menadžment, na Ekonomskom fakultetu u Banjoj Luci. Zaposlen u Hypo AlpeAdria Bank a.d. Banja Luka na mjestu voditelja pododjela Corporate Filijala Banja Luka. U
prethodnom periodu bio zaposlen u FinhouseGroup a.d., Banja Luka na mjestu analitičara i u
Telekomunikacije Republike Srpske a.d. kao stručni referent u Sektoru za nabavke. Bio član
Upravnog odbora u preduzeću “Bentonit” a.d. Šipovo. Posjeduje certifikat za predavača u
postupcima javnih nabavki u BiH. Govori engleski jezik.
Katić Željko -član
Adresa: Majke Jevrosime 16, Banja Luka
Biografija: Rođen 27.08.1971. godine u Banja Luci. Diplomirani ekonomista radio je kao kreditni
referent u banci HYPO ALPE ADRIA a.d. Banja Luka od oktobra 2003 do avgusta 2008 godine,
rukovođenjem na poziciji kreditnog referenta i voditelja odjela stekao je veliko radno iskustvo. Od
septembra 2008.godine sve do 22 juna 2009 godine radio na poziciji Generalnog direktora u firmi
Vitaminka a.d. Banja Luka, a nakon toga 23 juna 2009 postaje finansijski direktor u firmi Farmland
a.d. Nova Topola.
8. PODACI O AGENTU EMISIJE
Agent emisije obveznica je Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka, - Odjel za poslovanje sa
harijama od vrijednosti „Hypo Broker“, Aleja Svetog Save 13 Banja Luka, koga zastupa Valentina
Marković, direktor odjela.
Članovi Uprave Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka
1. Samuel Vlčan - Direktor, Jovana Dučića br. 52, 78000 Banja Luka, BIH.
2. Srećko Bogunović – Zamjenik direktora, Milana Tepića 14, 78000 Banja Luka, BIH.
3. Dragan Kovačević - Izvršni direktor, Ljubače br. 194, 75000 Tuzla, BIH.
4. Goran Babić - Izvršni direktor, Majke Jevrosime br. 29, 78000 Banja Luk, BIH.
Predsjednik i članovi Nadzornog odbora Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka
1. Dipl.Kfm. Andreas Dörhöfer -Predsjednik Nadzornog odbora- Toppelsdorf 49, A-9161
Maria Rain, Austria.
2. Mag. Wolfgang Mösslacher -Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora- Bertaweg 41, A 9020 Klagenfurt, Austrija.
3. Mag. Patrick Luger –Član Nadzornog odbora- 8. Mai-Strasse 31, A - 9020 Klagenfurt
Austrija.
4. Mag. Stephan Holzer –Član Nadzornog odbora- Peter-Pirkham- Weg 12, 9020 Klagenfurt,
Austrija.
5. Ružica Topić -Član Nadzornog odbora- Vojvode Momčila 8A, Banja Luka, BIH.
Obveznice „Farmland“ ad
_________________________________________________________________________________________________29/30
Agent emisije „Hypo Broker“
9.
KONTAKT INFORMACIJE
Emitent:
Framland ad
Nova Topola bb
78 418 Nova Topola
Telefon: 051/891-431
Telefaks:051/891-218
e-mail: [email protected]
web: www.farmland.cc
Agent emisije:
Hypo Alpe-Adria-Bank ad
Hypo Broker
Aleja Svetog Save 13
78 000 Banja Luka
Telefon: 051/336-600
Telefaks:051/336-535
e-mail: [email protected]
web: www.hypo-alpe-adria.rs.ba
10. IZJAVA ODGOVORNIH LICA EMITENTA
« Prema našem uvjerenju i u skladu sa svim našim saznanjima i podacima kojima raspolažemo,
izjavljujemo da svi podaci iz ovog Prospekta čine cjelovit i istinit prikaz imovine i obaveza,
gubitaka i dobitaka, finansijskog položaja i poslovanja emitenta, prava sadržanih u hartijama od
vrijednosti na koje se odnose, te da činjenice koje bi mogle uticati na potpunost i istinitost ovog
Prospekta nisu izostavljene. Prospekt ne prikriva podatke od materijalnog značaja i ne sadrži
podatke ni informacije koje bi potencijalne investitore dovele u zabludu. »
Predsednik Upravnog odbora
Topalović Mladenko _______________________________
Direktor
Hrvoje Capar__________________________
Predjednik Nadzornog odbora
Dragan Vasiljević __________________________________
Obveznice „Farmland“ ad
_________________________________________________________________________________________________30/30
Agent emisije „Hypo Broker“
Download

P R O S P E K T PRVE EMISIJE OBVEZNICA JAVNOM PONUDOM