godišnji izvještaj 2011
annual report 2011
1
godišnji izvještaj 2011
sadržaj
RIJEČ DIREKTORA 4
MAKROEKONOMSKA ANALIZA 6
ORGANIZACIJA banke 16
O Banci 16
Vizija & Misija 24
Organizacija i organizaciona
struktura banke 24
Menadžment banke 26
a. Uprava banke
28
b. Popis drugih rukovodilaca banke
28
C. Nadzorni odbor
28
Ljudski resursi 100
OPERATIVNI PRIHODI I RASHODI
102
OSTALI PRIHODI I RASHODI
106
PRIHODI I RASHODI OD PROMJENE
VRIJEDNOSTI IMOVINE I OBAVEZA
108
POREZ NA DOBIT
108
GOTOVINA, GOTOVINSKI EKVIVALENTI, ZLATO
I POTRAŽIVANJE IZ OPERATIVNOG
POSLOVANJA
110
DEPOZITI I KREDITI U DOMAĆOJ
I STRANOJ VALUTI
112
30
POTRAŽIVANJA ZA KAMATU I NAKNADU,
PO OSNOVU PRODAJE I DRUGA
POTRAŽIVANJA
114
POSLOVANJE SA STANOVNIŠTVOM
32
DATI KREDITI I DEPOZITI
116
POSLOVANJE SA MALIM I SREDNJIM
PREDUZEĆIMA
HARTIJE OD VRIJEDNOSTI
124
38
OSTALI PLASMANI I AVR
128
POSLOVANJE SA VELIKIM KLIJENTIMA
42
UPRAVLJANJE SREDSTVIMA
46
OSNOVNA SREDSTVA I ULAGANJA
U NEKRETNINE
130
RISK PROFIL I RISK POLITIKA banke
50
NEMATERIJALNA ULAGANJA
134
VANBILANSNA AKTIVA
138
DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE
I KORPORATIVNO UPRAVLJANJE FINNASIJSKI IZVJEŠTAJ ZA
GODINU KOJA SE ZAVRŠILA
31. DECEMBRA 2011. GODINE
2
DOBICI PO OSNOVU PRODAJE
HoV I UDJELA
58
62
IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA
AKCIONARIMA NOVE banke AD BANJA LUKA
64
OSNOVNE INFORMACIJE 76
RAČUNOVODSTVENE POLITIKE
76
PRIHODI I RASHODI OD KAMATA
100
PRIHODI I RASHODI PO OSNOVU
NAKNADA I PROVIZIJA
100
OBAVEZE PO OSNOVU DEPOZITA I KREDITA 142
OBAVEZE ZA KAMATU I NAKNADU
150
OSTALE OBAVEZE I PVR
150
KAPITAL
158
SUDSKI SPOROVI
162
DOGAĐAJI NAKON DATUMA
BILANSA STANJA
162
annual report 2011
contents
INTRODUCTORY WORD FROM CEO 5
OPERATING INCOME AND EXPENSES
103
MACROECONOMIC ANALYSIS 7
OTHER INCOME AND EXPENSES
107
THE ORGANISATIONAL STRUCTURE
17
About Bank 17
INCOME AND EXPENSES FROM CHANGE
OF VALUE OF ASSETS AND LIABILITIES
109
Vision & Mission 25
PROFIT TAX
109
Organisational Structure
25
Bank Management
27
a. Bank Administration
29
b. List of Other Bank Managers
CASH, CASH EQUVIVALENTS, GOLD AND
INCOME FROM OPERATING BUSINESS 111
DEPOSITS AND LOANS IN LOCAL AND
FOREIGN CURRENCY
113
29
RECEIVABLES FOR INTEREST AND FEES,
BASED ON OTHER RECEIVABLES
115
C. Supervisory Board
29
LOANS AND DEPOSITS
117
Human Resources
31
SECURITIES HELD TO MATURITY
125
RETAIL BANKING
33
OTHER PLACEMENTS AND
ACCRUED INCOME
129
SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES
BANKING
39
FIXED ASSETS AND BUSINESS PREMISES
131
OPERATIONS WITH COOPERATE CLIENTS
43
INTANGIBLE ASSETS
135
ASSET MANAGEMENT
47
OFF BALANCE ASSETS
139
RISK PROFILE I RISK POLICY
51
DEPOSITS AND LOANS
143
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
AND CORPORATE GOVERNANCE
59
LIABILITIES FOR INTEREST AND FEE
151
FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR
ENDED ON DDECEMBER 31 2011 63
OTHER LIABILITIES AND DEFFERED
REVENUES
151
CAPITAL
159
LITIGATIONS
163
EVENTS AFTER BALANCE SHEET DATE
163
INDIPENDENT AUDITOR’S REPORT TO
SHAREHOLDERS OF
NOVA Banka AD BANJA LUKA 65
GENERAL INFORMATION 77
ACCOUNTING POLICIES
77
INTEREST INCOME AND EXPENSES
101
FEES AND COMMISSIONS INCOME
AND EXPENSES101
INCOME FROM SALE OF
SECURITIES (SHARES) 101
3
godišnji izvještaj 2011
RIJEC DIREKTORA
Poštovani akcionari, poslovni partneri i prijatelji,
Možemo konstatovati da je još jedna godina uspiješnog
poslovanja iza nas. Ostvareni rezultati, koji su sastavni dio ovog
Izvještaja, odražavaju aktivnosti i trud koji su menadžment i zaposleni Nove banke zajednički uložili kako bi ih ostvarili. Protekla 2011. godina je bila izuzetno teška i neizvijesna, kako za
privredu Bosne i Hercegovine, tako i za njenu ekonomiju uopšte.
Neminovno je da su turbulencije na svjetskim tržištima kapitala uticale i na finansijski sektor na državnom nivou,
koji je uprkos velikim izazovima uspio da ostane stabilan. Međutim, naša Banka je ostvarila rezultate koji su
značajno iznad prosjeka ukupnog bankarskog sektora. Naime, ostvarena neto dobit od 8,9 miliona KM, prinos
na kapital (ROE) 12,9% i rast aktive od 16% su rezultati kojima bismo bili zadovoljni i da poslujemo u ekonomski
mnogo stabilnijim vremenima. Istovremeno u 2011. godini smo povećali akcijski kapital za 8 miliona KM, ali i
dopunski kapital za 10 miliona KM emisijom subordiniranih obveznica. Pored toga, proteklu godinu smo iskoristili kako bismo u potpunosti implementirali novu organizacionu šemu, kojom smo filijale banke okrenuli prema
prodaji i klijentima, uz centralizaciju svih ključnih funkcija u Banci.
Započeli smo i proces restrukturiranja mreže filijala i ekspozitura banke i otvaranja poslovnih jedinica na atraktivnim lokacijama, kako bismo naše usluge i servise što više približili klijentima. Ovaj proces planiramo završiti u
2012. godini, sa ciljem podizanja kvaliteta naših proizvoda i usluga na viši nivo. Uz to našu ponudu smo obogatili
i novim proizvodima, a naročitu pažnju smo posvetili našim najmlađim klijentima, kojima smo ponudili poseban
paket proizvoda i na taj način pružili mogućnost njihovim roditeljima da obezbijede njihovu budućnost.
U narednoj godini ćemo nastaviti sa daljim rastom i razvojem banke u svim segmentima, sa posebnim akcentom
na restrukturiranje pasive banke i obezbjeđenje što bogatijeg servisa za klijente. Kako bismo ostvarili zacrtane
ciljeve, oslonićemo se na naš kadrovski potencijal, koji ćemo nastaviti da unapređujemo obezbjeđivanjem edukacije i stručnog usavršavanja, ali istovremeno ćemo nastojati i da ga podmlađujemo. U prethodnim godinama
smo pokazali da možemo biti veoma dobri partneri našim klijentima i društvenoj zajednici uopšte. Na dobrome
smo putu da izgradimo snažnu, efikasnu i profitabilnu banku u koju će društvena zajednica, javnost i klijenti imati
povjerenje i prema kojoj će konkurencija na bankarskom tržištu imati značajan respekt. Zbog toga slogan »Za
dobra nova vremena« i dalje ostaje kao poziv našim klijentima, zaposlenim radnicima, akcionarima i poslovnim
partnerima da zajednički gradimo bolju budućnost.
Zahvaljujem svim našim zaposlenim radnicima i menadžmentu koji su, bez dileme, veoma dobro razumjeli strategiju koju smo im prezentovali. Ispred Uprave banke zahvaljujem se članovima Nadzornog odbora, Odbora za
reviziju i akcionarima što su dali svoj doprinos i podršku koja predstavlja temelj za budući rast i razvoj banke. Na
kraju, posebnu zahvalnost iskazujem našim klijentima, koji su nam ukazali svoje povjerenje koristeći proizvode i
usluge koje im pruža naša Banka.
S poštovanjem,
Mr Milan Radović
Direktor banke
4
annual report 2011
INTRODUCTORY WORD
BY CEO
Dear shareholders, business partners and friends,
We can say that one more year of successful business is behind
us. Achieved results, which are integral part of this Report, reflect
activities and efforts made jointly by the Management and employees to make the possible.
Previous 2011 was very hard and uncertain for industry of BiH
and its overall economy. Inevitably, turbulences in work capital markets influenced financial sector on state level,
which remained stable despite huge challenges.
However, our bank achieved results, which are significantly above average of total banking sector. Namely,
achieved net profit amounting to 8,9 million KM, return on equity (ROE) of 12,9% and growth of assets of 16%
are the results, which would make us satisfied even if we worked in, economically, much more stable times. At the
same time, in 2011, we increased the share capital for 8 million KM, but also the supplementary capital for 10 million KM by issuing subordinated bonds. Additionally, we used the past year to implement fully new organizational
chart by which we turned branches of the Bank towards sale and clients with centralization of all key functions in
the Bank.
We have also started the process of restructuring our branch network in attractive location so we could bring our
services and products closer to our clients. We are planning to finish this process in 2012 with goal to raise quality
of products and services to a higher level. Aside from that, we have enriched our offer with new products. Special
attention was paid to our youngest clients whom we offered special product package, thus enabling their parents
with possibility to secure their future. We will continue, in the next year, with further growth and development of
the Bank in all segments with special focus on restructuring on the Bank’s liabilities and provision of the best possible services to our clients. We will rely on our human resources, which we will continue to improve by providing
education and professional improvement, but also to rejuvenate the same in order to achieve the set goals. In
previous years, we showed that we can be very good partners to our clients and community in general. We are
on a good path to build strong, efficient and profitable bank, which will be trusted by the community, public and
clients as well as the competition in the banking market. Therefore, our motto »For good new times« still remains
as invitation to our clients, employed individuals, shareholders and business partners to build better future together.
I would like to thank all our employees and Management who, without any doubt, understood very well the
strategy presented to them. On behalf of the Bank’s Management Board, I would like to thank members of the
Supervisory Board, Audit Committee and shareholders for giving their contribution and support, which represent
foundation for future growth and development of the Bank. Finally, I would like to express our special gratitude to
our clients who gave us their trust by using products and services offered by our Bank.
Sincerely,
Milan Radović, M. Sc. (Econ.)
Director of the Bank
5
godišnji izvještaj 2011
MAKROEKONOMSKA ANALIZA
MAKROEKONOMSKO OKRUŽENJE
Pokazatelji
Period
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
Broj stanovnika u RS (procjena)
1.439.673
1.439.673
1.435.179
1.433.038
1.429.668
Nominalni BDP (u 000 KM)
7.350.985
8.489.287
8.243.265
8.308.120
cca 8.390.043
6,7%
6,2%
-2,8%
0,8%
cca 0,80%
Broj zaposlenih
258.209
259.205
253.665
247.388
237.923
Broj nezaposlenih
139.825
135.102
139.536
145.343
153.535
585
755
788
784
809
1,4%
16,8%
19,0%
5,0%
4,7%
Izvoz (u 000 KM)
1.671.601
1.921.837
1.672.915
2.177.809
2.561.928
Uvoz (u 000 KM)
3.347.925
4.146.519
3.567.104
4.053.076
4.584.193
Saldo robne razmjene (u 000 KM)
-1.676.324
-2.224.682
-1.894.189
-1.875.267
-2.022.265
49,9%
46,3%
46,9%
53,7%
55,9%
1,1%
7,2%
-0,4%
2,5%
3,9%
1.946.688
165.675
104.500
52.806
cca 60.000
Realna stopa rasta (u %)
Stopa rasta industrijske proizvodnje (u %)
Pokrivenost uvoza izvozom
Strane direktne investicije (u 000 KM)
Bruto domaći proizvod
Na osnovu podataka u tabeli, evidentno je da je 2011. godina za Republiku Srpsku bila godina stagnacije ili blagog ekonomskog oporavka u odnosu na prethodni period.
U prvom i drugom kvartalu 2011. godine evidentiran je rast BDP-a po 1,5%, međutim globalna ekonomska kriza,
posebno ekonomsko usporavanje u zemljama koji su naši glavni trgovinski partneri, imalo je za rezultat da se rast
BDP spustio na 0,7% u trećem, odnosno 0,2% u četvrtom kvartalu.
Tržište rada
Nezaposlenost je i u toku 2011. godine zabilježila trend rasta, i to u prosjeku za 3,4% više u odnosu na prosječan
broj nezaposlenih u 2010. godini. Ovakav trend je direktan rezultat recesivnih ekonomskih kretanja i krize na
globalnom nivou. Prosječna neto plata je u 2011. godini iznosila 809 KM, dok je prosječna penzija iznosila 320
KM. Najveći doprinos povećanju prosječne neto plate u odnosu na 2010. godinu proizilazi iz privatnog sektora i
to od djelatnosti vađenja rude i kamena, građevinarstva i prerađivačke industrije.
1
2
Izvori podataka: http://www.komorars.ba, http://www.rzs.rs.ba, http://www.irbrs.gov
Na dan izrade Izvještaja, nisu bili dostupni svi podaci za 2011. godinu, tako da su za pojedine
indikatore rađene procjene na osnovu kretanja pokazatelja za prvih 11 mjeseci 2011.
6
annual report 2011
MACROECONOMIC ANALYSIS
MACROECONOMIC SURROUNDING
Index
Period
2007.
2008.
2009.
2010.
2011.
Population in RS (est.)
1.439.673
1.439.673
1.435.179
1.433.038
1.429.668
Nominal GDP (in 000 KM)
7.350.985
8.489.287
8.243.265
8.308.120
cca 8.390.043
Nominal growth rate (%)
6,7%
6,2%
-2,8%
0,8%
cca 0,80%
Number of employed
258.209
259.205
253.665
247.388
237.923
Number of unemployed
139.825
135.102
139.536
145.343
153.535
Average net wage (in KM)
585
755
788
784
809
Growth rate of industrial production (%)
1,4%
16,8%
19,0%
5,0%
4,7%
Export (in 000 KM)
1.671.601
1.921.837
1.672.915
2.177.809
2.561.928
Import (in 000 KM)
3.347.925
4.146.519
3.567.104
4.053.076
4.584.193
Trade Balance (in 000 KM)
-1.676.324
-2.224.682
-1.894.189
-1.875.267
-2.022.265
Export-import ratio (%)
49,9%
46,3%
46,9%
53,7%
55,9%
Inflation (consumer prices, %)
1,1%
7,2%
-0,4%
2,5%
3,9%
1.946.688
165.675
104.500
52.806
cca 60.000
Foreign direct investitions (in 000 KM)
Gross domestic product
From the data in the chart we can see that the year 2011 for the Republic of Srpska has been a year of stagnation or a rather mild economic recovery in relation with the previous period. In the first and second quarter of
2011, there has been a growth of GDP for 1.5%, however the global economic crises, especially the slowdown of
economic growth in the countries that are our main trade partners has lead to the reduction of GDP to 0.7% in
the third respectively 0.2% in the fourth quarter of the year.
Labor Market
The unemployment has been growing in the 2011, on average 3.4% more related to the average number of
unemployed in the 2010. This trend is a direct result of recessive economic movements and the global crisis. The
average net salary in the 2011 was 809BAM, while the average pension was set at 320BAM. The greatest contribution to the rise of the average net salary with respect to the 2010 comes from a private sector especially from
the activities of extraction of minerals and stone, construction and manufacturing industries.
1
2
Izvori podataka: http://www.komorars.ba, http://www.rzs.rs.ba, http://www.irbrs.gov
Na dan izrade Izvještaja, nisu bili dostupni svi podaci za 2011. godinu, tako da su za pojedine
indikatore rađene procjene na osnovu kretanja pokazatelja za prvih 11 mjeseci 2011.
1
2
Source of data: http://www.komorars.ba, http://www.rzs.rs.ba, http://www.irbrs.gov
On the day of making this report all data for 2011 was not available, because of that evaluations
for some indicators are done by indicators for the first eleven moths of 2011.
7
godišnji izvještaj 2011
Industrijska proizvodnja
Stopa rasta industrijske proizvodnje je u 2011. godini iznosila 4,7%, a što je u najvećoj mjeri rezultat ekspanzije u
oblasti vađenja rude i kamena i prerađivačke industrije. Naime, posmatrano po industrijskim područjima, u 2011.
godini, područje vađenja rude i kamena je raslo po stopi od 18,2%, a prerađivačka industrija po stopi 3,9%. U
2011. godini je evidentna stagnacija u oblasti proizvodnje i snabdijevanja električnom energijom, gasom i vodom.
Inflacija
U toku 2011. godine zabilježen je kontinuiran rast inflacije, tako da je opšti nivo cijena u RS, mjeren indeksom
potrošačkih cijena, bio veći za 3,9%. Rast opšteg nivoa cijena je bio predvođen rastom cijena hrane i bezalkoholnih pića (5,6%), alkoholnih pića i duvana (8%), prevoza (8,1%) i komunikacija (10,3%). S druge strane, smanjenje
cijena je zabilježeno u oblasti odjeće i obuće (-4,6%), zdravstva (-1%) i ostalih usluga i dobara (-0,5%).
Što se tiče makroekonomskih pokazatelja na nivou BiH, bruto domaći proizvod (BDP) je u 2011. godini iznosio
25,95 milijardi KM, odnosno 6.758 KM po glavi stanovnika. Realna stopa rasta je u 2010. godini iznosila 0,7%, a u
2011. godini 1,6%. Stopa rasta industrijske proizvodnje je iznosila 5,6%, a što je značajno povećanje u odnosu na
prethodnu godinu, kada je iznosila 1,6%. Prosječna inflacija na godišnjem nivou u 2011 godini je iznosila 3,7%, a
stopa nezaposlenosti 27,6%.
Tržište kapitala
U 2011. godini na Banjalučkoj berzi (BLSE) je ostvaren promet od 425.456.984 KM, a što je za 141,41% više u
odnosu na prethodnu godinu. Najveći udio u prometu imaju obveznice (49%), trezorski zapisi (21%) i na kraju
akcije (27%). Tržišna kapitalizacija je na kraju godine iznosila 3.835.425.219 KM. BIRS je u 2011. godini imao pad
za 8,34%.
U 2011. godini na Sarajevskoj berzi (SASE) ostvaren je ukupan promet od 244.787.112,11 KM , što čini 36,97%
od ukupnog prometa koji je ostvaren na BH berzama. Najveći promet je ostvaren na kotaciji fondova (28,13%),
zatim slijedi promet na primarnom tržištu (24,33%), kotacija obveznica (21,67%) i kotacija kompanija (4,9%). Kod
indeksa investicijskih fondova BIFX-a, u ovoj godini , zabilježen je porast vrijednosti od 1,36%. Porast je zabilježen
i kod indeksa Primarnog Slobodnog tržišta SASX-30 , čija je vrijednost porasla za 2,66% u odnosu na prethodnu
godinu. Vrijednost indeksa SASX-10 zabilježila je pad od 16,18% u odnosu na prethodnu godinu.
3
www.blberza.com
4
www.sase.ba
8
annual report 2011
Industrial production
Growth rate of industrial production in 2011 was 4.7%, greatly owed to the expansion in the area of extracting
minerals and stone and the manufacturing industry. Individually in 2011 in the area of extracting mineral and
stone the growth rate was 18.2% and in the manufacturing industry 3.9%. There is a visible stagnation in 2011 in
the areas of production and supply of electricity, gas and water.
Inflation
During 2011 a continuous growth of inflation is registered, so that the general level of prices in RS measured with
the Consumer Price Index was higher for 3.9%. The growth of the general level of prices was led by the growth
of prices of food and non-alcoholic drinks (5.6%), alcoholic drinks and tobacco (8%), transportation (8.1%) and
communication (10.3%). On the other hand there was a reduction of prices in the areas of shoes and clothing
(-4.6%), health care (-1%), and other goods and services (-0.5%)
As for the macroeconomic indicators on BIH level, gross domestic product (GDP) in the 2011 was 25.95 milliard
BAM, relatively 6.758 BAM per capita. Real growth rate in 2010 was 0.7% and in 2011, 1.6%. The growth rate of
industrial production was 5.6%, which is significantly higher with relation to the previous year, when it was 1.6%.
The average annual inflation for 2011 was 3.7% and the unemployment rate 27.6%.
Capital market
In 2011 Banja Luka stock exchange (BLSE) turnover was 425.456.984BAM, which is 141.41% higher than the previous year. The highest share in the turnover goes to the bonds (49%), treasury bills (21%) and eventually shares
(27%). At the end of the year market capitalization was 3.835.425.219BAM. In 2011 BIRS marked a fall of 8.34%.
In 2011 Sarajevo stock exchange (SASE) total turnover was 244.787.112,11BAM, which represents 36.97% of total
turnover in BH stock exchanges.
The highest turnover goes to the official market of funds (28.13%), then primary market turnover (24.33%), the official market of bonds (21.67%) and the official market of companies (4.9%). Investment fund index BIFX-a marked
a rise of 1.36% in this year. There has also been a rise of the primary free market index SASX-30, whose value is
2.66% higher than in the previous year. The value of the SASX-10 is 16.18% lower with respect to the previous
year.
3
www.blberza.com
4
www.sase.ba
9
godišnji izvještaj 2011
FINANSIJSKI SEKTOR
Struktura finansijskog sektora u BiH5
2008.
2009.
%
2010.
%
2011.
%
%
Banke
19.570
79,8
20.815
80,8
20.604
82,7
20.416
84,3
Investicioni fondovi
1.762
7,2
1.225
4,8
871
3,5
888
3,7
Leasing kompanije
1.378
5,6
1.607
6,2
1.416
5,7
1.108
4,6
Društva za osiguranje
853
3,5
890
3,5
940
3,8
941
3,9
Mikrokreditne organizacije
946
3,9
1.213
4,7
1.087
4,4
856
3,5
Ukupno
24.510
25.749
24.919
24.210
U toku 2011 godine na teritoriji BiH posluje 29 komercijalnih banka, od čega pet banaka ima 70% tržišnog
učešća. 19 banaka je sa sjedištem u FBiH, a 10 sa sjedištem u RS. Prema vlasničkoj strukturi, 21 banka je u stranom
vlasništvu, sedam u domaćem privatnom vlasništvu i jedna u većinskom državnom vlasništvu.
Ukupna potraživanja komercijalnih banaka u BiH iznosila su 15,31 milijardu KM na kraju četvrtog kvartala 2011.
godine.U decembru 2011. godine dugoročna potraživanja su učestvovala sa 74% u ukupnim potraživanjima
komercijalnih banaka u BiH. Godišnje stope rasta ukazuju na stabilizaciju kreditne aktivnosti komercijalnih banaka
i tokom četvrtog kvartala 2011. godine.
U decembru 2011. godine je došlo do primjene Međunarodnih računovodstvenih standarda (MRS) i međunarodnih
standarda u finansijskim izvještajima banaka u FBiH, kao i značajnog isknjižavanja nekvalitetnih kredita, što je u
cjelini uticalo na nivo kredita.
Na kraju četvrtog kvartala 2011. godine ukupni depoziti iznosili su 13 milijardi KM, a što predstavlja povećanje
za 470 miliona KM ili 3,8% na godišnjem nivou. Na kraju četvrtog kvartala 2011. godine ponderisani prosjek svih
aktivnih kamatnih stopa iznosio je 7,54%, a što je niže za 17 baznih poena u odnosu na kraj trećeg kvartala.
Na kraju četvrtog kvartala 2011. godine prosječne kamatne stope na oročene i štedne depozite u KM privatnim
preduzećima su povećane za 90 baznih poena na 2,14% u odnosu na kraj trećeg kvartala, a za stanovništvo za
devet baznih poena na 2,72%.
Ono što karakteriše bankarski sektor u BiH u 2011. godini jeste poboljšanje kvaliteta aktive, nakon dugog perioda
kontinuiranog pogoršanja. Učešće nekvalitetne aktive u ukupnoj aktivi je smanjeno sa 9,1% u trećem kvartalu na
8,8% u četvrtom kvartalu 2011. godine. Isto tako, učešće nekvalitetnih kredita u ukupnim kreditima je smanjeno
sa 12,6% na 11,8%.
Što se tiče adekvatnosti kapitala za cjelokupni bankarski sektor BiH, stopa adekvatnosti kapitala je na višem nivou
od zakonskog minimuma od 12%, i u četvrtom kvartalu je iznosila 16,4%.
Profitabilnost banaka je naglo porasla u 2011. godini, jer je povrat na prosječni kapital (ROAE) povećan na 7,2% u
četvrtom kvartalu. Povrat na prosječnu aktivu (ROAA) je takođe povećan na 0,8% u istom posmatranom periodu.
5
10
www.cbbh.ba
annual report 2011
FINANCIAL SECTOR
The structure of financial sector in BIH
2008
Value in
million KM
%
2009
Value in
million KM
%
2010
Value in
million KM
Banks
19.570
79,8
20.815
80,8
Investment funds
1.762
7,2
1.225
Leasing companies
1.378
5,6
Insurance companies
853
Microcredit organizations
946
Total
%
2012
Value in
million KM
%
20.604
82,7
20.416
84,3
4,8
871
3,5
888
3,7
1.607
6,2
1.416
5,7
1.108
4,6
3,5
890
3,5
940
3,8
941
3,9
3,9
1.213
4,7
1.087
4,4
856
3,5
24.510
25.749
24.919
24.210
29 commercial banks run a business on the territory of BIH during 2011, five of which have 70% of the market
share. Headquarters of the 19 banks are in FBIH and 10 in RS. According to the ownership structure, 21 banks are
foreign owned, 7 are in domestic private ownership and one is state owned.
Total demand of commercial banks in BIH was 15.31 milliard of BAM at the end of the fourth quarter of 2011.
The application of International Accounting Standards (IAS), the international standards in the financial reports
of the banks in FBIH, as well as the significant derecognition of non-performing loans all of which introduced in
December 2011, affected the level of the loans on the whole.
At the end of the fourth quarter of 2011 total deposits were 13 billions of BAM, which represents the rise for 470
millions of BAM or 3.8% annually. At the end of the fourth quarter of 2011the weighted average of all active interest rates was 7.54%, which is lower for 17 basis points with respect to the end of the third quarter. At the end of
the fourth quarter of 2011 the average interest rates of time and thrift deposits in BAM in the private companies
increased for 90 basis points to 2.14% with respect to the end of the third quarter, and in the private clients sector
for 9 basis points to 2.72%.
One of the main characteristics of the banking sector of BIH in 2011 is the improvement of asset quality after the
long period of continued deterioration. The total participation of the non quality assets in total assets has been
reduced from 9.1% in the third quarter to 8.8% in the fourth quarter of 2011.
The participation of non-performing loans in total loans has been reduced from 12.6% to 11.8%.
As for the capital adequacy for the entire banking sector of BIH, the capital adequacy rate is higher than the legal
minimum of 12%, and in the fourth quarter of the year it was 16.4%. Profitability of the banks boomed in 2011,
because the return on average equity (ROAE) increased to 7.2% in the fourth quarter. Return on average aasets
(ROAA) also increased to 0.8% in the same period.
5
www.cbbh.ba
11
godišnji izvještaj 2011
Pozicija na tržištu
2008.
2011.
2008.
Aktiva
Krediti
Depoziti
Kapital
Neto dobit
Me ubankarske platne transakcije
Broj
Iznos
12
2011.
annual report 2011
Market positions
2008.
2011.
2008.
2011.
Assets
Loans
Deposits
Capital
Profit
Interbank payment transaction
Number
Amount
13
godišnji izvještaj 2011
14
annual report 2011
15
godišnji izvještaj 2011
ORGANIZACIJA banke
O Banci
Nova banka AD Banja Luka (u daljem tekstu: Banka) posluje na tržištu Bosne i Hercegovine od 1999. godine i
to kao jedna od prvih privatnih banaka u Bosni i Hercegovini. Od tada pa do danas, Banka je izrasla u jednu od
vodećih banaka u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini . Banka je 2011. godinu završila ispunjenjem svoga cilja,
kao jedna od najprofitabilnijih Banka u Bosni i Hercegovini.
Banka nudi širok portfolio tradicionalnih bankarskih usluga (uključujući različite vrste kredita, dokumentarnih
poslova, depozita i štednje, platnih transakcija i transfera novca, mjenjačkih poslova i slično), ali takođe obavlja i
veliki broj primarno nebankarskih aktivnosti kao što su brokerske operacije, kastodi poslovanje, factoring i forfeting.
Organizacionu strukturu banke čine: Centrala banke u Banjoj Luci, koja je smještena u modernom i savremenom
objekatu, u vlasništvu banke, u centru grada i gdje su uspostavljenje core banking funkcije (dio Back Office funkcija/funkcije podrške je dislociran i zbog jeftinijih troškova poslovanja
smješten u Bijeljini), i 51 drugu organizacionu jednicu, odnosno, 11
Filijala, Filijala za poslovanje hartijama od vrijednosti „Broker Nova“, 8
ekspozitura, 22 izdvojenih šaltera i 9 agencija). Veći broj organizacionih jedinica banke lociran je u Republici Srpskoj, dok se nešto manji broj
nalazi u Federaciji Bosne i Hercegovine. Sve organizacione jedinice su
kanali distribucije proizvoda banke prema klijentima, koji su primarno
retail i SME klijenti, a sekundarno veliki corporate klijenti.
Kao etabliran tržišni igrač Banka je prepoznata kao veoma interesantan i poželjan poslodavac, te je tako krajem 2011. godine imala 489
zaposlenih. Korporativna kultura banke je rezultovala visokim stepenom lojalnosti i izuzetno motivisanim zaposlenima, koji rade u 52
Banka je 2003. godine je sertifikovana
prema seriji standarda ISO 9001:2000
(Quality in Management), čiji je
sertifikator svjetski poznata i renomirana
kuća Quality Austria. Uvođenjem standarda kvalitea se učvršćuju temelji i uvode
pravila za standardizaciju i permanentnu
modernizaciju proizvoda i usluga, a u cilju
obezbjeđenja kontinuiranog poboljšanja
kvaliteta poslovanja i višeg nivoa zadovoljenja potreba klijenata i partnera
organizaciona dijela.
Banka ima dobar nivo likvidnosti, solventnosti i profitabilnosti, te
kapitalnu adekvatnost iznad minimuma propisanog zakonom. Od novembra 2002. godine Banka je listirana na
Banjalučkoj berzi hartija od vrijednosti (u daljem tekstu: Banjalučka berza), a od juna 2009. godine čini jednu od
6 akcija, jedinu iz finansijskog sektora, prema kojima se računa BH indeks koji se objavljuje na Vienna Stock Exchange. Akcijama banke se na dnevnom nivou trguje na Banjalučkoj berzi i u tom smislu one su veoma likvidne
akcije. Nominalna vrijednost jedne akcije banke iznosi 1,00 KM. Akcionarski kapital banke iznosi 70.863.284,00 KM
i formiran je kroz XVI emisija hartija od vrijednosti.
Banka ima veoma izraženu diverzifikaciju vlasništva. U prosjeku akcije banke posjeduje oko 400 fizičkih i pravnih
lica. U vlasništvu domaćih fizičkih i pravnih lica se nalazi 55% akcija, što Banci daje karakter pretežno domaće
banke. Ipak, pojedinačno najveći akcionari su Adriatic Fund B.V. iz Holandije sa 37% i International Finance Corporation iz Washington-a sa 8%.
Poslednjih nekoliko godina Banka je zabilježila izrazit rast u svim poljima i segmentima, što je rezultovalo visokim
nivoom profitabilnosti u odnosu na banke koje posluju na tržištu Bosne i Hercegovine.
16
annual report 2011
THE ORGANISATIONAL
STRUCTURE
About Bank
Nova Banka JSC Banja Luka (hereinafter: Bank) operates in the BIH market since 1999 as one of the first private
banks in BIH. Since then the Bank has taken the role as one of the leading banks in RS. In the 2011 the Bank accomplished one of its objectives and finished the year as one of the most profitable banks in BIH.
The Bank offers a large portfolio of traditional banking services (including different kinds of loans, letter of credits,
deposits and savings, payment transactions and money transfer, exchange operations etc.) but it also performs a
large number of non banking activities like brokerage services, custody business, factoring and forfeiting.
The organizational structure: Headquarters in Banja Luka, located in the modern and contemporary building
(owned by the Bank), in the town centre where the core banking functions are also set up (the part of the Back
office, the backup is dislocated, because of the lower business expenses moved to Bijeljina), and 51 other organizational units: 11bank branches, Securities branch “Broker Nova”, 8 branch offices, 22 separated counters and
9 agencies. The majority of the organizational units of the Bank are
located in RS while a small number is located within the Federation In 2003 the Bank got the certificate acof BIH. All organizational units represent channels for distribution of cording to the standard ISO 9001:2000
Banks products towards its clients, who are primarily retail and SME
(Quality in Management), from the world
clients, and secondarily large corporate clients.
famous and established house Quality
As already established in the market the Bank has been recognized
as a very desirable employer and by the end of 2011 it had 489 em- Austria. By introducing these standard
ployees. As a result of the corporative culture of the Bank, Bank has qualities the Bank secured its grounds
high level of loyal and extremely motivated employees working in 52 and also introduced rules for standardiorganizational sectors.
zation and permanent modernization
The Bank has good levels of liquidity, payment ability and profitabilof products and services, with the aim
ity, and the capital adequacy above legal minimum. Since November
of improving the quality of business and
2002 Bank is listed on the Banja Luka Stock Exchange (further: Banja
Luka Stock Exchange), and from June 2009 the Bank forms one of the meeting the needs of clients and part6 shares, the only one form the financial sector, according to which the ners.
BH index published on Vienna Stock exchange has been calculated.
The shares of the Bank are very liquid and daily traded with, on the Banja Luka Stock Exchange. The nominal
value of one Bank share is 1.00BAM. The shareholders capital is 70.863.284, 00BAM and is formed through XVI
issuances of securities.
The bank has a very distinct ownership diversification. The Bank shares are on average owned by 400 legal and
natural persons. 55% of the shares are owned by domestic legal and natural persons, which characterize the Bank
as namely domestic one. Still, the largest shareholders of the Bank are Adriatic Fund B.V. from Holland with 37%
and International Finance Corporation from Washington with 8%.
In the last couple of years the Bank registered significant growth in all fields, which resulted in high level of profitability with respect to the banks operating in BIH market. The Bank has initiated a large number of activities in order
to differentiate and strengthen the corporative identity, socially responsible management and the implementation
of corporate governance standards. The community where the Bank operates recognized this and acknowledged
through a large number of significant awards.
17
godišnji izvještaj 2011
Banka je pokrenula veliki broj aktivnosti na diferenciranju i jačanju korporativnog identiteta, društveno odgovornog
upravljanja i implementaciji standarda korporativnog upravljanja, što je zajednica u kojoj Banka posluje prepoznala i priznala kroz veoma značajne nagrade.
Protekla godina za Novu banku bila je izuzetno uspiješna. Kao potvrda postignutih visokih rezultata na polju osnovnih bankarskih operacija, finansija, korporativnog i društveno odgovornog upravljanja , te poslovanja banke
uopšte stoje sljedeće nagrade:
• Direkcije Agencije za izbor najmenadžera BiH, Jugoistočne i Srednje Evrope dodijelila je nagradu direktoru
banke, mr Milanu Radoviću i Novoj banci AD Banja Luka priznanje za najmenadžera u bankarstvu i najbanku
u 2011. godini, za povećanje prihoda i dobiti, nove pakete finansijskih proizvoda, veće kreditiranje privrede,
dinamičan razvoj filijala i drugih organizacionih jedinica i stalno kadrovsko jačanje banke.
• Direkcije Agencije za izbor najmenadžera BiH, Jugoistočne i Srednje Evrope dodijelila je nagradu direktoru
banke, mr Milanu Radoviću i Novoj banci AD Banja Luka priznanje za menadžera desetljeća i banku desetljeća
za izvanredne rezultate u oblasti bankarstva, izuzetno visok nivo usluga, značajan rast neto dobiti i uspiješnost
banke uopšte.
• Dnevni list »Fokus« direktoru banke, mr Milanu Radoviću je dodijelio priznanje za najmenadžera Republike
Srpske za doprinos razvoju privrede Republike Srpske u 2011. godini, ali i priznanje za najmenadžera u Republici
Srpkoj u 2011. godini u kategoriji bankarstva.
• Nova banka je dobila nagradu Banjalučke berze hartija od vrijednosti za najbolje rezultate u istraživanju o
dostignutom nivou korporativnog upravljanja u 2011. godini.
• Deutsche Bank je dodijelila Novoj banci nagradu »STP Excellence award 2011«, za izuzetan kvalitet u obavljanju
inostranog platnog prometa. Nagrada se odnosi na postignut stopostotni nivo efikasnosti i tačnosti u prenosu
novca odredišnim bankama i klijentima u inostranstvu, uz smanjenje troškova prenosa. Već deset godina u kontinuitetu Deutsche bank nagrađuje Novu banku AD Banja Luka ovim povodom.
• Investiciono-razvojna banka Republike Srpske Novoj banci je dodijelila priznanje za izuzetan doprinos u realizaciji plasmana po kreditnim linijama Investiciono-razvojne banke Republike Srpske u 2011. godini.
• Nova banka je dobila nagradu »Dobro 2011« za najbolju primjenu korporativnog upravljanja i društveno odgovornog poslovanja u Bosni i Hercegovini, od strane IFC, Agencije »Mašta« i Fondacije»Mozaik«.
18
annual report 2011
The last year has been very successful for the Nova Banka. The following awards stand as a confirmation of high
results in the field of banking businesses, financial ones as well as in the field of corporative and socially responsible management:
• Direction of the Best Manager Award of the BIH, Southeast and Middle Europe, awarded Mr Milan Radovic, the
general manager, and Nova Banka JSC Banja Luka. This prize was awarded for the best manager in banking and
the best bank in the area of gain and profit, new packages of financial products, higher loans for the economy,
dynamic development of branches and other organizational units as well as for the constant personnel strengthening of the Bank.
•Direction of the Best Manager Award of the BIH, Southeast and Middle Europe, awarded the prize for the manager of the decade and the bank of the decade to Mr Milan Radovic the general manager and to Nova Banka AD
Banja Luka for remarkable performances in the banking area, extremely high level of services, significant growth
in net profit and the general performances of the Bank.
•Daily newspaper “Fokus” awarded mr Milan Radovic, the executive director of the Bank, the prize for the best
manager of the RS and for the contribution to the development of RS economy in 2011, and also the prize for the
best manager in RS in 2011 in the field of banking.
•Banja Luka Stock Exchange awarded Nova Banka Banja Luka for the best results in the obtained level of corporate governance in 2011.
•Deutsche Bank awarded Nova Banka with the »STP Excellence award 2011« award for the excellent quality of
the foreign payment transactions. This award relates to the 100% level of efficiency and accuracy in the money
transfer to the destination banks and clients abroad, with the reduction of transfer costs, for 10 years in a row.
•The Republic of Srpska Investment Development Bank awarded to Nova Banka the prize for exceptional contribution in the realization of the performing investments of the Republic of Srpska Investment Development Bank
in 2011.
•Nova Banka was also awarded “Dobro 2011” from IFC, Agency “Masta” and Foundation “Mozaik” for the best
implementation of corporate governance and socially responsible business in BIH.
19
godišnji izvještaj 2011
Osnovni pokazatelji poslovanja za period 2009 - 2011, plan 2012 - 2013.
Ind
11/10
2012.
plan
2013.
plan
972.862
116
1.051.452
1.175.266
575.016
756.683
132
819.051
920.024
730.015
740.632
858.308
116
928.925
1.038.723
567.050
584.372
555.604
650.619
117
688.195
773.023
111.333
144.517
184.031
196.820
107
215.000
240.000
1.255
1.126
997
10.869
1.090
25.730
25.700
64.394
78.008
86.615
95.473
110
105.590
117.966
- Akcionarski kapital
50.716
53.293
63.146
70.863
112
78.491
88.225
- Ostali kapital
13.678
24.715
23.469
24.610
105
27.099
29.741
20.969
26.853
32.543
37.846
116
45.777
53.077
.749
10.371
8.607
8.858
103
10.447
12.376
2008.
osnov
2009.
2010.
Aktiva
759.136
823.193
839.782
Krediti
449.396
518.906
Depoziti, kreditne linije
i subordinirani kredit
679.638
- Depoziti
- Kreditne linije
OPIS
- Subordinirani kredit
Kapital
Ispravke vrijednosti
Neto dobit3
20
u 000 BAM
2011.
annual report 2011
u 000 BAM
DESCRIPTION
Ind
11/10
2012.
plan
2013.
plan
972.862
116
1.051.452
1.175.266
575.016
756.683
132
819.051
920.024
730.015
740.632
858.308
116
928.925
1.038.723
567.050
584.372
555.604
650.619
117
688.195
773.023
111.333
144.517
184.031
196.820
107
215.000
240.000
1.255
1.126
997
10.869
1.090
25.730
25.700
Equity
64.394
78.008
86.615
95.473
110
105.590
117.966
- Shareholders equity
50.716
53.293
63.146
70.863
112
78.491
88.225
- Other equity
13.678
24.715
23.469
24.610
105
27.099
29.741
Allowance
20.969
26.853
32.543
37.846
116
45.777
53.077
Net profit
.749
10.371
8.607
8.858
103
10.447
12.376
2008.
osnov
2009.
2010.
Assets
759.136
823.193
839.782
Loans
449.396
518.906
Deposits, lines of loan and
subordinated loans
679.638
- Deposits
- Lines of loan
- Subordinated loan
2011.
21
godišnji izvještaj 2011
22
annual report 2011
ASSETS
LOANS
PROVISIONS
NET PROFIT
23
godišnji izvještaj 2011
Vizija i misija
Vizija banke je kontinuirano biti pouzdana i najprofitabilnija banka srednje veličine u Bosni i Hercegovini.
Vizija banke je da bude pouzdana i najprofitabilnija banka srednje veličine u bankarskom sektoru u Bosni i Hercegovini, prisutna u najvećim gradovima u zemlji i fokusirana na visokokvalitetne proizvode i usluge koje u potpunosti zadovoljavaju potrebe klijenata, primarno stanovništvo i malih i srednjih preduzeća.
Misija banke je distribucija velikog broja standardnih proizvoda kroz centralizovan sistem koji je automatizovan
do najveće moguće mjere.
Banka će biti poznata i prepoznata po standardnim i jednostavnim proizvodima, kvalitetu usluge koja se dobija
za novac, brzini usluge, dostupnosti, transparentnosti u operacijama i jednostavnosti da se nađe i dođe do njenih
proizvoda i usluga.
Organizacija i organizaciona struktura banke
Sektor za
podršku i
praćenje
poslovanja
Sektor Retail i
upravljanje
mrežom
Odjeljenje
podrške UPP-a i
obrade podataka
Odjeljenje za
podršku i
praćenje u
kreditnim
poslovima
Odjeljenje
podrške IPP
Odjeljenje za
podršku
depozitnim
poslovima i
transakcionom
bankarstvu
Odjeljenje
podrške
kartičarstvu
Mreža
Filijala
24
Sektor za pravne
i opšte
poslove
Odjeljenje
kontrole, plana i
izjednačavanja
Odjeljenje
za upravljanje
tržišnim rizikom
annual report 2011
Vision & Mission
The vision of the Bank is to be constantly reliable and the best profitable medium-sized bank in Bosnia and Herzegovina.
The vision of the Bank is to be reliable and best profitable medium-sized bank in the banking sector in Bosnia and
Herzegovina, to be present in the largest cities in the country and focused on high quality products and services
that fully meet the needs of clients, primarily residents and small and medium enterprises.
The mission of the Bank is distribution of a large number of standard products through a centralized system that
is automated to the highest extent possible.
The bank will be known and recognized by the standard and simple products, the quality of service that is received, speed of service, accessibility, operational transparency and simplicity in finding and reaching products
and services of the bank.
ORGANISATIONAL STRUCTURE
Audit Committee Shareholders Assembly Internal Audit Independent Department Supervisory Board Internal Control and Quality Independent Department Board of Management Assistant to directors Bank General Secretary Human Resource Independent Department Compliance Department Assistance and Monitoring Sector Department for credit operations assistance and monitoring Department for deposit and transactional banking assistance Corporate Sector Department for operations Retail and Networks Management Sector Treasury Sector Payment Systems Sector Finance and Accounting Sector Information Technology Department Risk Management Sector General and Legal Affiars Sector Sale Management Assets and Liability management Department Department for domestic payment support and data Finance and Accounting Department Software development Department Credit Risk Management Department Legal Affairs Department Department for production system administration Non-­‐Performing Loans Department General Affairs Department Department with big clients Department for operations with public enterprises Department for product and process development Product Development Department Department for card operations development PR and marketing Bank Branch Network Trading Department Cash Management Department Custody Department processing Department for international payment support Department for card operations support Control, Plan and Reporting Department Infrastructure and communications Department DW and BI Department Project management and Technology Department Operational Risk Managament Department Market Risk Management Department Early Collections Department 25
godišnji izvještaj 2011
Menadžment banke
Milan Radović.
Goran Avlijaš.
Mr Milan Radović je rođen
Goran Avlijaš je rođen u
u
21.08.1974,
Sarajevu, 26.03.1955. go-
gdje je završio osnovnu
dine, gdje je završio os-
školu. Matematičku gim-
novnu i srednju školu, te
naziju je pohađao u Sara-
Ekonomski fakultet i 1978.
jevu i
godine
Sarajevu
Beogradu. Studije
stekao
diplomu
Ekonomskog fakulteta je
diplomiranog ekonomiste.
završio u Banjoj Luci.
Tokom svog radnog vijeka
Zvanje magistra ekonom-
je radio u velikom broju
skih
preduzeća.
nauka
je
stekao
Od
aprila
12.02.2010. na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u
2010. godine je član Uprave banke i zamjenik direk-
Novom Sadu, odbranivši tezu: „Strategijsko upravl-
tora banke. Jedan je od prvih osnivača banke.
janje rizikom bankarskih kredita“. Prijavio je tezu za
U svom dosadašnjem radu je učestvovao na velikom
doktorsku disertaciju na temu: „Strategija i modeli
broju seminara i radionica.
ALM koncepta u upravljanju kreditnim rizikom.“
Govori ruski jezik.
Govori engleski jezik.
26
Novislav Milaković.
Dragica Blagojević.
Novislav Milaković je rođen
Dragica
u Banja Luci, 08.02.1970.
rođena u Kninu, u Repub-
godine, gdje je završio os-
lici Hrvatskoj, 23.08.1959.
novnu i srednju tehničku
godine.
školu,
Elektrotehnički
fakultet je završila u Banja
fakultet i gdje je 1989.
Luci, gdje je 1978. godine
godine
zvanje
stekla zvanje diplomiranog
diplomiranog inžinjera za
ekonomiste. Cijeli svoj rad-
informatiku i automatiku.
ni vijek radi u bankarstvu i
te
stekao
Blagojević
je
Ekonomski
Cijeli svoj radni vijek radi u
posjeduje veliko bankar-
bankarstvu i usko se specijalizovao za različite infor-
sko iskustvo. Učestvovala je u radu velikog broja
macione sisteme koji se koriste u bankarstvu. Pos-
konferencija. Član je Americke trgovinske komore/Fi-
jeduje Oracle certifikat iz oblasti tjuniranja baza po-
nance/Banking Committee pri Am-Cham 2003-2005
dataka. Završio je napredne kurseve Microsoft alata I
i Odbora za devizno tržište pri Udruženju banaka
Microsoft Access baze podataka.
Republike Srpske 2003.
Govori engleski jezik.
Govori engleski jezik.
annual report 2011
Bank Management
Milan Radović.
Goran Avlijaš.
Mr. Milan Radovic was
Goran Avlijas was born
born
on
in Sarajevo, 26.03.1955. ,
21.08.1974, where he fin-
where he finished elemen-
ished elementary school.
tary and high school, and
He attended high school
Faculty of Economics and
of mathematics in Sarajevo
in 1978 got his diploma
and Belgrade. Faculty of
of economics.During his
Economics Studies com-
working life he worked in
pleted in Banja Luka.
many companies as a di-
Master’s degree in eco-
rector. Since April 2010. he
nomics was earned 12.02.2010.on Faculty of Eco-
has been a member of the Management Board and
nomics in Novi Sad, the thesis: “Strategic manage-
The Deputy Director of the Bank. He is one of the
ment of bank credit risk”. His PhD dissertation thesis
original founders of the Bank.
was filed under topic: „Strategy and models for ALM
His previous work experience includes participation
concept in management of credit risk.“
at numerous seminars and workshops, and many of
He speaks English language.
those he attended as a speaker.
in
Sarajevo
He speaks Russian language.
Novislav Milaković.
Dragica Blagojević.
Novislav
Dragica
born
in
Milakovic
Banja
was
Blagojevic
was
Luka,
born in Knin in Croatia,
08.02.1970. , where he at-
23.08.1959 she finished
tended primary and sec-
Faculty of Economics, in
ondary technical school,
Banja Luka, in 1978, got
and faculty of Electrical
diploma of the graduate
Engineering. In 1989. he
in economics.All her work-
earned the title of The
ing life she has spent in
Bachelor
of
Computer
banking sector and earned
Science
and
Automatic
extensive banking experi-
control.He has spent all his working life in a bank-
ence. She participated in the work of a large number
ing sector and he specialized in different information
of conferences. She is the Member of the American
systems used in a banking sector. He has a certificate
Chamber of Commerce / Finance / Banking Commit-
in the field of Oracle database tuning. He completed
tee at the Am-Cham 2003-2005 and Member of the
advanced courses in Microsoft tools and Microsoft
Temporary Committee Bosnia and Herzegovina for
Access database.
the money market 2007.
He speaks English Language.
Fluent in English.
27
godišnji izvještaj 2011
Pomoćnici uprave
• Zora Dokić
• Ostoja Popić
• Goran Lalić
Sekretar banke
• Ivana Ćeranić
Interni revizor
• Branka Štaka
Sektori i samostalna odjeljenja Nove banke
• Dobrila Lovre, Direktor sektora za platne sisteme
• Igor Jovičić, Direktor sektora Retail i upravljanje mrežom
• Rada Ković, Direktor sektora poslovanja sa pravnim licima
• Mirko Antić, Direktor sektora za informacione tehnologije
• Gorana Zorić, Direktor sektora za finansije i računovodstvo
• Darija Brkić Smiljanić, Direktor sektora za upravljanje rizicima
• Jasna Zrilić, Direktor sektora za sredstava
• Milan Kudra, Direktor sektora pravnih i opštih poslova
• Gordana Dubinović, Direktor Sektora za podršku i praćenje poslovanja
• Vidosava Pejić, Rukovodilac samostalnog odjeljenja za internu kontrolu i kvalitet
• Milanko Jević, Rukovodilac samostalnog odjeljenja za upravljanje ljudskim resursima
• Zoran Skvarica, Rukovodilac samostalnog odjeljenja za usklađenost
Filijale Nove banke
• Filijala Bijeljina, Direktor Filijale, Srđan Stanojević
• Filijala Banja Luka, Direktor Filijale, Mladen Trninić
• Filijala Brčko, Direktor Filijale, Anka Bulatović
• Filijala Zvornik, Direktor Filijale, Brankica Risović
• Filijala Doboj, Direktor Filijale, Miodrag Mišić
• Filijala Istočno Sarajevo, Direktor Filijale, Dalibor Đurovič
• Filijala Sarajevo, Direktor Filijale, Goran Kovačević
• Filijala Foča, Direktor Filijale, Milada Simić
• Filijala Trebinje, Direktor Filijale, Obrad Zelenović
• Filijala Ljubuški, Direktor Filijale, Tomo Grbavac
28
annual report 2011
Assistant to General Manager
• Zora Dokić
• Ostoja Popić
• Goran Lalić
Bank Secretary
• Ivana Ćeranić
Internal Auditor
• Branka Štaka
Nova Bank Departments and Independent Departments
• Dobrila Lovre, Director of Payment Systems Sector
• Igor Jovičić, Director of Retail and Network Management Sector
• Rada Ković, Director of Corporate Sector
• Mirko Antić, Director of Information Technology Sector
• Gorana Zorić, Director of Finance and Accounting Sector
• Darija Brkić Smiljanić, Director of Risk Management Sector
• Jasna Zrilić, Director of Treasury Sector
• Milan Kudra, Director of Legal and General Affairs Sector
• Gordana Dubinović, Director of Support and Business monitoring Sector
• Vidosava Pejić, Head of Independent Departments for Internal Control and Quality
• Milanko Jević, Head of Independent Department of Human Resource Management
• Zoran Skvarica, Head of Indipendent Department of Compliance
Nova Bank Branch
• Bijeljina Branch, Branch Manager, Srđan Stanojević
• Branch office Banja Luka, Head of the Branch, Mladen Trninić
• Brcko Branch, Branch Manager, Anka Bulatović
• Zvornik Branch, Branch Manager, Brankica Risović
• Doboj Branch, Branch Manager, Miodrag Mišić
• Branch of East Sarajevo, Branch Manager, Dalibor Đurović
• Sarajevo Branch, Branch Manager, Goran Kovačević
• Foca Branch, Branch Manager, Milada Simić
• Trebinje Branch, Branch Manager, Obrad Zelenović
• Ljubuški Branch, Branch Manager, Tomo Grbavac
29
godišnji izvještaj 2011
Ljudski resursi
Osnovni faktori na kojima se zasniva kontinuirani razvoj i napredak banke su posvećenost, profesionalizam i
produktivnost svih radnika banke. U 2011 godini, politika upravljanja ljudskim resursima banke je bila usmjerena
ka razvoju stimulativnog i poželjnog radnog okruženja, koji razvija visok nivo produktivnosti i efektivnosti radnika
banke kroz izražene procese motivacije i jačanja profesionalnih vještina svih zaposlenih radnika.
U tom smislu, osnovne karakteristike politike upravljanja ljudskih resursa u 2011. godini su
- Racionalizacija broja zaposlenih
- Povećanje instruktivnih i kontrolnih funkcija kroz jačanje onoga dijela banke koji spada u Centralu
- Povećanje broja zaposlenih čija zarada zavisi od pojedinačne efikasnosti radnika
- Naglašena prodajna radna orijentacija i atmosfere, u Banci u cjelini
- Kontinuirana edukcija i razvoj fer i korektne radne atmosfere, te jačanje timskog duha i percepcije banke kao
svoje druge kuće
Tokom godine, sve potrebe za radnicima, po kvalifikacionoj strukturi i po potrebnoj dinamici su zadovoljene. Broj
zaposlenih je povećan sa 414 na 489 /poređenja na kraju godina/ ili za 18%, a najviše u SSS oko 27,6%, u VSS za
14,6% i VŠS za 12,7%. Na kraju godine je bilo najviše VSS zaposlenih, tj 68%. Ponuda iz okruženja je bila brojna
i solidna, tako da su uglavnom primljeni radnici sa adekvatnim bankarskim iskustvom, što je rezultiralo brzim
uvođenjem, adaptacijom i postizanjem efikasnosti.
Tokom godine je otišlo 15 radnika, što je oko 3%, tj neplanirana fluktuacija je bila na vrlo niskom nivou.
Motivacija za rad zaposlenih je koncipirana na osnovu ostvarenja planova koje su postavljeni filijalama i drugim
organizacionim dijelovima. Tako su, od početka godine, kao nastavak aktivnosti započetih u 2010. godini definisani planovi za prodajno osoblje, u obliku nekoliko konkretnih ciljeva. Na osnovu realizacije i ostvarenja zadatih
planova, formirane su mjesečne zarade. U cjelini uzev taj način ostvarivanja zarada je dao dobre rezultate u
poslovima prodaje.
U toku godine, u dva različita perioda, je izvršeno anketno istraživanje (na osnovu internog znanja i vlastitim
sredstvima) nivoa zadovoljstva raznim aspektima rada u Banci i potencijalne fluktuacije. Rezultati ankete, koji su
pokazali da je Banka viđena kao veoma poželjan poslodavac su prezentovani Upravi banke, što je pak, imalo
odraza na uvođenje zarada prema radu i efikasnosti, u dijelu banke.
Važna obilježja HR potencijala su: selektiranost u pogledu radnog potencijala, prosečna starost od oko 37 god,
dobri međuljudski odnosi i kooperativnost među zaposlenima.
30
annual report 2011
Bank Human Resources
The main factors on which is based the constant development and progress of the Bank depends on its main
factors, which are following ones: commitment, professionalism and productivity of all employees of the Bank. In
2011, human resource management policies of the Bank were aimed at the development of stimulating and desirable working environment, which develops a high level of productivity and effectiveness of Bank staff expressed
through the processes of motivation and strengthening the professional skills of all employees.
In that context, the basic characteristics of human resource management policy in 2010 are:
• Rationalization of the number of employees
• Increasing the instructional and supervisory functions through strengthening that part of the Bank which is the
part of the headquarters.
• Increase the number of employees whose earnings depend on their own efficiency.
• Emphasized sales orientation and working atmosphere in the Bank as a whole
• Continuing education and development of the fair working environment, and strengthening the team spirit and
perception of the Bank as its second home.
During the year all needs for the employees have been met. The number of employees increased from 414 to
489/comparison for the end of the year/ or for 18%, and by far in secondary school qualifications for 27.6%, college education for 14.6% and two year post secondary school qualifications for 12.7%. At the end of the year the
highest number of employees had university qualifications, 68%. The offer from the region was numerous and
solid so that most of the new employees have adequate banking experience which resulted in fast adaptation and
the acquirement of efficiency.
15 employees left the Bank, and the 3% of unplanned fluctuation was on a very low level.
Motivation for employees has been designed on the basis of achievements of plans that have been set for the
branches and other organizational units. From the very beginning of the year, as the continuation of the activities
from 2010, planes have been defined in the form of specific objectives. The monthly salaries have been formed
on the basis of realization and achievement of already set objectives. Generally speaking it gave good results in
sales activities.
During the year, in two different periods, a survey was carried out (based on internal knowledge and own funding) about the level of satisfaction with the different aspects of the work inside the Bank as well as about potential
fluctuations. The results of the survey showed that the Bank is seen as a very desirable employer which affected
the introduction of earnings corresponding to the work and efficiency of the employees.
The important features of HR resources are: selectivity in terms of the work potential, the average age of about
37 years, good interpersonal relationships and cooperation among employees.
31
godišnji izvještaj 2011
POSLOVANJE SA STANOVNIŠTVOM
1. Rast broja klijenata
Banka je zabilježila značajan rast broja Retail klijenata u periodu decembar 2010.- decembar 2011. godine za
gotovo 14%. Rast broja klijenta je nastao kao rezultat permanentne akvizicije novih klijenata u kombininaciji sa
atraktivnim rizičnim i nerizičnim proizvodima koje Banka nudi. Trend rasta je nastavljen i u tekućoj godini.
MJE/GOD
BROJ
DEC'11
94.621
NOV'11
91.551
OKT'11
89.711
SEP'11
86.690
AVG'11
89.284
JUL'11
88.303
JUN'11
85.639
MAJ'11
85.158
APR'11
80.302
MAR'11
79.511
FEB'11
77.304
JAN'11
76.714
DEC'10
69.566
2. Rast kreditnog portfelja
Široka lepeza kreditnih proizvoda (krediti, kreditne kartice i pozajmice po tekućem računu) Nove banke namijenjenih stanovništvu omogućila je kvalitetniju akviziciju klijenata, povećanje portfelja a time i diverzifikaciju rizika na
nivou ukupnih plasmana banke. U junu 2011. godine otpočeli smo akciju pod nazivom „Kreditni talas“ koja je bila
ključ za rast plasmana stanovništvu. Na bazi analize portfolia Nove banke na dan 31.12.2010. godine, plasmani
stanovništvu iznose 161,88 miliona KM a na dan 31.12.2011. godine iznose 179,24 miliona KM, dakle sa tendencijom su rasta za 10,18%.
(u milionima)
32
MJE/GOD
STANJE KREDITA
DEC'11
179,24
NOV'11
178,13
OKT'11
176,08
SEP'11
168,23
AVG'11
165,23
JUL'11
163,83
JUN'11
159,69
MAJ'11
161,38
APR'11
162,52
MAR'11
161,92
FEB'11
160,26
JAN'11
159,76
DEC'10
161,88
annual report 2011
RETAIL BANKING
1.Growth in the number of clients
The Bank recorded significant increase in the number of retail clients in the period December 2010,December
2011 for almost 14%. Growth in the number of clients is a result of permanent acquisition of new clients combined
with risky and risk-free products offered by the Bank. This trend continued in the next year.
94.621
91.551
89.711
86.690
89.284
88.303
85.639
85.158
80.302
79.511
77.304
76.714
69.566
2. Growth in the loan portfolio
The wide variety of credit products (loans, credit cards and transaction account overdraft) of Nova Banka has
enabled better acquisition of clients, growth of the portfolio and also the diversification of the risks on the level
of general Bank placement. In june 2011 we started a campaign called “Kreditni Talas” which was the key to this
increase. On the basis of the Nova Banka portfolio analysis from the 31/12/2010, retail loans amounted to 161.88
million BAM and from the 31/12/2011 they amounted to 179.24 million BAM, with the increasing trend of 10.18%.
STANJE KREDITA
179,24
LOAN PORTFOLIO
178,13
176,08
168,23
165,23
163,83
159,69
161,38
162,52
161,92
160,26
159,76
161,88
33
godišnji izvještaj 2011
3. Rast portfelja štednje
U 2011. godini Nova banka zabilježila je značajan rast depozita stanovništva. Široka ponuda atraktivnih proizvoda
prilagođenih različitim potrebama i željama klijenata sa jedne strane i konkurentne kamatne stope sa druge strane
uticao je na rapidan rast portfelja depozita stanovništva. Nova banka u cilju povećanja depozita stanovništva u
2011. godine organizovala je akciju štednja u okviru koje su bile podjeljene i nagrade najvjernijim i najsrećnijim
klijentima.
Tokom 2011. godine portfolio depozita stanovništva je uvećan za cca 70 miliona KM ili za 41%, a tržišno učešće
je povećano sa 11% na 14%.
(u milionima)
MJE/GOD
STANJE
DEC'11
237,39
NOV'11
227,01
OKT'11
217,82
SEP'11
208,93
AVG'11
199,69
JUL'11
196,72
JUN'11
192,05
MAJ'11
189,21
APR'11
189,63
MAR'11
182,90
FEB'11
176,74
JAN'11
174,45
4. Platne kartice
U segmentu poslovanja sa platnim karticama Nova banka je, kao jedna od banaka koja je prva počela izdavati i
prihvatati MasterCard platne kartice, i u 2011.godini ulagala značajne napore da zadovolji potrebe svojih klijenata
i zahtjevnog tržišta. U tom smislu se radilo na unapređenju internih procedura poslovanja sa platnim karticama,
unapređenju bankarskog softvera, uvođenju debit on-line autorizacije, obukama zaposlenih.
Nova banka nudi široku paletu platnih kartica: Maestro Debit, MasterCard Standard, MasterCard Business, VISA
Electron i VISA Electron za Internet plaćanja. S druge strane, široka mreža od 53 bankomata prihvata kartice iz
porodice VISA i MasterCard. Nova banka je jedna od rijetkih banaka na tržištu koja u svojoj mreži bankomata
posjeduje bankomate koji omogućavaju polog gotovine na račune pravnih lica. Osim podizanja gotovine, Nova
banka nudi i prihvat MasterCard kartica na POS terminalima.
U martu 2011.godine Nova banka je tržištu predstavila VISA Electron i VISA Electron karticu za Internet plaćanja
i time proširila ponudu svojih kartica, brendovima ove poznate kartične kuće. Navedene kartice posjeduju chip
tehnologiju što ih uveliko čini sigurnim i konkurentnim.
U cilju nagrađivanja svojih klijenata Nova banka je u 2011.godini organizovala kampanju platnih kartica pod nazivom „Spremne za sve“ čime je nagradila sve vjerne korisnike.
Nova banka je u 2011.godini povećala ukupan broj kartica za 6% u odnosu na 2010.godinu. U strukturi izdatih
kartica 17% čine kreditne i 83% debitne, dok 15% čine VISA, a 85% MasterCard kartice. Broj transakcija u 2011.
godini je povećan za 9% u odnosu na 2010.godinu.
Mreža bankomata je povećana sa 47 na 53 bankomata sa tendencijom daljeg širenja.
34
annual report 2011
3. The growth in the savings portfolio
In 2011 Nova Banka recorded a significant growth in deposits. Wide range of attractive products adapted to
the different needs and wishes of the clients on one hand and the competitive interest rates on the other hand
affected the rapid growth in the deposit portfolio. Nova Banka had organized a savings campaign in 2011 and
awarded its most loyal and luckiest clients.
In 2011 the portfolio of the deposit is increased for about 70 millions BAM, 41% and the market share rise from
11% to 14%.
(u milionima)
STANJE
237,39
227,01
217,82
208,93
199,69
196,72
192,05
189,21
189,63
182,90
176,74
174,45
4. Payment cards
Nova Banka is one of the first banks that started to issue and accept MasterCard payment cards and in 2011 made
significant efforts to meet the needs of its clients and the demanding market. We worked on the improvement of
the internal procedures of business with the payment cards, the improvement of banking software, the introduction of debit on line authorization, and the employees training.
Nova Banka offers a high range of payment cards: Maestro Debit, MasterCard Standard, MasterCard Business,
VISA Electron i VISA Electron for internet payments. On the other hand a wide range including 53 ATM accepts all
VISA and MasterCard payment cards. Nova Banka is one of the rare banks on the market that owns ATMs which
enable cash deposit on legal entities accounts. Besides taking cash from ATM, Nova Banka also offers the possibility of acceptance of MasterCard cards on POS terminals.
In March 2011 Nova Banka, presented to the market VISA Electron and VISA Electron card for internet payment
and expanded the offer with the brands from this famous card company. These listed cards the chip technology
which makes them safe and competitive. With the objective of awarding its clients Nova Banka in 2011 organized
payment cards campaign named “Spremne za sve” and in that way awarded all loyal users.
Nova Banka increased total number of payment cards by 6% in 2011, with respect to 2010. In the structure of
issued cards 17% are credit ones, 83%debit cards, 15% VISA, 85% MasterCard cards. The number of the transactions in 2011 higher for 9% with respect to the 2010. The ATM network also increased from 47 to 53 ATM machines with the tendency of further enlargement.
35
godišnji izvještaj 2011
5. Elektronsko bankarstvo i SMS usluga
Klijenti Nove banke su i u 2011.godini prepoznali prednosti brzog i sigurnog obavljanja transakcija putem web
bankarstva, tako da je postignuto povećanje od 57% prometa, 38% u broju realizovanih transakcija i 53% broja
klijenata u 2011. u odnosu na 2010.godinu. Osim toga, klijenti mogu birati način autentifikacije svojih transakcija
(username i password ili smart kartica).
SMS usluga banke je u 2011.godini dopunjena mogućnošću dobijanja SMS poruke nakon autorizacije kartične
transakcije, a pored standardnih usluga upita stanja, slanje raznih obavještenja, itd. Broj korisnika ove usluge se
povećao za 33% u odnosu na prethodnu godinu.
6. Bankoosiguranje
Sektor Retail i upravljanje mrežom je kreirao proizvode iz oblasti bankoosiguranja kojima je Nova banka AD
Banjaluka ponudila svojim klijentima, uz svoje proizvode i dodatne usluge. Potpisivanjem polise osiguranja našim
klijentima i njihovim porodicama smanjen je rizik pri odobravanju plasmana, a Banci omogućeno rješavanje eventualnih problema uslijed posljedica neželjenih događaja.
36
annual report 2011
5. E-banking and SMS services
In 2011 Nova Banka clients recognized the advantages of fast and safe web banking transactions, so that there
has been an increase of 57% in transfer, 38% in the number of realized transactions and 53% in the number of
clients with respect to the 2010. Besides that, clients have the opportunity to chose the way of identification of
their transactions (user name and password or the smart card).
This service has been complemented with the possibility of receiving SMS after the authorization of a card’s transaction along with the standards services of status inquiry, different information, etc. The number of users of this
service has increased for 33% with respect to the previous year.
6. Bankassurance
Retail and Network Management Sector has created bankassurance services which helped Nova Banka Banja
Luka to offer to its clients some additional services. By signing the insurance policy our clients and their families
can reduce the risk of extending loans, and the Bank can easily solve possible any unexpected problems.
37
godišnji izvještaj 2011
POSLOVANJE SA MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA
SME segment
SME segment postoji kao poseban segment u okviru Sektora Retail i upravljanje mrežom od 01.04.2011. godine
i od tada se izvještajno prati.
Prema segmentaciji klijenata koja je važila u toku 2011. godine, SME segmentu pripadale su sledeće grupe klijenata: privredna društva sa ostvarenim godišnjim prihodima manjim od 3 miliona KM i izloženošću prema banci
manjoj od 500.000 KM, preduzetnici i neprofitne organizacije (udruženja građana,političke stranke, vjerske organizacije, zajednice etažnih vlasnika, itd.).
U periodu 31.03.2011.-31.12. 2011. godine, kao rezultat pojačanih aktivnosti na akviziciji novih klijenata ukupan
broj transakcionih računa SME klijenata je povećan za 254 odnosno 3%.
Zahvaljujući proaktivnom nastupu na tržištu ali i visoko kvalitetnim i konkurentnim kreditnim proizvodima uz već
prepoznatljivu fleksibilnost i brzinu rješavanja zahtjeva naših klijenata, u navedenom periodu zabilježeno je i
povećanje portfolia kredita za 18,9 miliona KM odnosno 23%.
U BAM 000
SME klijenti-krediti
80.457
99.350
18.893
23%
21.573
24.989
3.416
16%
58.884
74.361
15.477
26%
U dijelu odobrenih garancija takođe su zabilježeni pozitivni rezultati tako da je u navedenom periodu ostvaren
rast garancija u iznosu od 3,8 miliona KM odnosno 20%.
U BAM 000
SME klijenti-GARANCIJE
18.765
22.567
3.802
20%
I pored ekonomske krize koja je praćena hroničnom nelikvidnošću cijelog privrednog sistema, a kojom je naročito
pogođen segment malih i srednjih preduzeća, ostvareni su značajni rezultati i u povećanjiu portfolia depozita
SME klijenata. Tako je u period 31.03.2011.-31.12.2011. godine zabilježeno povećanje depozita SME klijenata za
oko 15 miliona KM odnosno 34%.
U BAM 000
SME klijenti-DEPOZITI
38
44.193
59.146
14.953
34%
annual report 2011
SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES BANKING
SME banking
SME banking exists as a separate sector in the Retail and Network Management since 01/04/2011 and it is
being monitored by reporting. According to the segmentation of clients from 2011, the following groups
of clients belonged to the SME sector: companies with annual income less than 3 million BAM and bank
exposure less than 500,000 BAM, entrepreneurs and non-profit organizations (civic associations, political
parties, religious organizations, communities, condominium etc..).
Between 31/03/2011.-31/12/2011 total transaction accounts of SME customers increased by 254 or 3%, as
a result of increased activity related with the acquisition of new clients.
Increase %Increases
Number of transaction accounts
Due to proactive appearance on the market as well as high quality and concurrent credit products with already
recognisable flexibility and rapid solving of customers’ applications, the credit portfolio increased by 18.9 million
BAM or 23% in the above mentioned period.
in BAM 000
Increase %Increases
SME clients-loans
80.457
99.350
18.893
23%
Short term loans
21.573
24.989
3.416
16%
Long term loans
58.884
74.361
15.477
26%
Positive results were also evident regarding approved guarantees, referring to 3.8 million BAM or 20% increase.
Increase %Increases
in BAM 000
SME clients-WARRANTY
18.765
22.567
3.802
20%
Despite the economic crisis accompanied by chronic illiquidity of the entire economic system particularly affecting the segment of small and medium-sized enterprises, deposit portfolio of SME clients also increased. From
31/03/2011 – 31/12/2011, deposit portfolio of SME increased by 15 million BAM or 34%.
in BAM 000
SME clients-DEPOSITS
Increase %Increases
44.193
59.146
14.953
34%
39
godišnji izvještaj 2011
Kretanje kredita, garancija i depozita
31.03.20011.-31.12.20011. godine u BAM 000
U proteklom periodu intenzivno se radilo na edukaciji i podizanju svijesti naših klijenata o mogućnostima i prednostima korištenja elektronskih proizvoda banke što je rezultiralo i povećanjem broja korisnika E-bankarstva Nove
banke za 15%.
U BAM 000
EBB
501
574
73
15%
I u narednom periodu nastaviće se sa unapređenjem poslovne aktivnosti i poboljšanju kvaliteta proizvoda i
usluga kako bi što bolje odgovorili zahtjevima tržišta i potrebama naših klijenata. Proces akviziranja novih klijenata
će biti nastavljen, a pored toga, intenzivno će se raditi na jačanju saradnje sa postojećim klijentima putem različitih
cross selling aktivnosti što bi trebalo dovesti do nastavka pozitivnih trendova iz 2011 godine. U tom smislu kreirali
smo i atraktivne pakete proizvoda za naše klijente koji će u narednom periodu sigurno povećati unakrsnu prodaju
proizvoda banke i doprinijeti rastu prihoda.
Pored toga, obogatili smo i ponudu platnih kartica uvođenjem VISA Business kartice, koja sa postojećom Business Master Card karticom čini zaokružen set biznis kartica koje nudimo našim klijentima, tako da u narednom
periodu možemo očekivati i snažan rast u ovom segmentu.
Pozitivni efekti se očekuju i od dobijanja Acquiring licence za prihvat VISA kartica u trgovačkoj mreži POS terminala banke, čime će naši POS terminali postati znatno konkurentniji na tržištu što će dovesti do širenja mreže
POS terminala banke.
40
annual report 2011
The movement of credits, guarantees and deposits
from 31/3/2011-31/12/2011 in BAM 000
SME clientsloans
SME clientsWARRANTY
SME clientsDEPOSITS
In the previous period, intensive efforts were made to educate and raise awareness of our clients regarding all
the possibilities and advantages of using electronic bank products, resulting in increased number of Nova Banka
E-banking by 15%.
in BAM 000
EBB
Increase %Increases
501
574
73
15%
In the future period, Bank will continue improving business activities and enhancing quality of products and services in order to better respond to market demands and needs of our clients. In addition to the continual process
of new clients acquisition, we will intensively work on strengthening cooperation with existing clients through various cross-selling activities, which should follow the positive results from 2011. Thus, we created attractive product
packages for our clients that will certainly increase cross selling and contribute to the revenue growth.
In addition, we enriched the offer of payment cards by including Visa Business Card that taken together with the
existing Business Master Card forms a rounded set of business cards that we offer to our clients, ensuring future
expected growth in this segment as well. Positive effects are expected upon acquiring licence for Visa cards in
merchant POS (Point of Sale) terminals, thus our POS terminals will become significantly competitive on the market and ensure expansion of the Bank POS terminals network.
41
godišnji izvještaj 2011
POSLOVANJE SA VELIKIM KLIJENTIMA
Nova banka je u 2011.god. ispunila očekivanja svojih klijenata kada su u pitanju potrebe za bankarskim proizvodima kao i dodatnim finansijskim sredstvima. U okviru Sektora poslovanja sa pravnim licima ispunjeni su
godišnji planovi, zadržana liderska pozicija u segmentu poslovanja sa privredom i uprkos ekonomski teškoj godini
zabilježen porast plasmana i depozita.
Aktivnosti u Sektoru poslovanja sa pravnim licima karakterišu prije svega dugoročni poslovni odnosi sa klijentima i stabilna baza klijenata, visok kvalitet usluga, efikasnost procesa kao i mogućnost usklađivanja postojećih i
uvođenja novih proizvoda u skladu sa zahtjevima klijenata.
I pored opšteg makro-ekonomskog trenda usporenja rasta bankarskog tržišta, broj klijenata u Sektoru poslovanja
sa pravnim licima zabilježio je tendenciju rasta i to za 24,18% u odnosu na kraj prethodne poslovne godine.
U toku 2011.god. intenzivirana je saradnja sa postojećim klijentima kroz različite cross selling aktivnosti kao i akvizicija novih klijenata putem povoljnijih uslova za saradnju.
42
annual report 2011
CORPORATE BANKING
In 2011, Nova Banka met expectations of its clients regarding needs for banking products as well as additional
financial resources. Within the Corporate Banking Sector, we fulfilled the annual plan, retained leading position
within economy and, despite difficult economic situation, insured increase of credits and deposits.
Corporate Banking Sector operations are primarily characterised by long-term business relationship with clients
and stable client base, high quality of services, efficiency as well as the possibility of harmonisation between existing and new products in accordance with the requirements of the clients. Despite general macroeconomic slowgrowth trend of banking market, the number of clients in Corporate Banking Sector recorded growth of 24.18%
in comparison to the previous financial year.
Number of clients
During the year 2011, we intensified cooperation with existing clients through various cross-selling operations
together with the new clients’ acquisition through more convenient conditions for cooperation.
Transaction accounts
Foreign currency accounts
43
godišnji izvještaj 2011
Aktivnosti privrednih subjekata u 2011.god. bile su usmjerene na oporavak od negativnih efekata ekonomske
krize. To je imalo za posljedicu uvećanu potrebu privrede za likvidnim sredstvima, smanjenje potreba za investicijama, kao i povećanje broja zahtjeva za reprogram i restruktuiranje kreditnih zaduženja. Nova banka je u segmentu kreditiranja privrednih subjekata povećala svoju tržišnu poziciju tako da je kreditni portfolio za 2011.god.
veći za čak 41,54% u odnosu na 2010.god.
Smanjena likvidnost privrednih subjekata u 2011.god. uticala je na nivo depozita klijenata Sektora poslovanja sa
pravnim licima tako da su zabilježene znatne oscilacije. Ipak krajnje stanje depozita klijenata Sektora poslovanja
sa pravnim licima bilježi trend rasta u odnosu na prethodnu godinu.
44
annual report 2011
Due to negative effects of the economic crisis, economic entities operations during 2011 were recovery-oriented.
As a result, it led to the need for liquid means, investment reduction as well as to the increasing number of applications for reprogramming and restructuring credits. Considering lending to economic entities, Nova Banka
increased its market position whose credit portfolio for 2011 resulted in enhanced economic diversification of
41.54% in comparison to the year 2010.
Off-balance
Balance
During 2011, within the Corporate Banking Sector, reduced liquidity of economic entities influenced the level of
clients’ deposits leading to considerable oscillations. Yet, the end of financial year was growth-oriented in comparison to the previous year.
On demand deposits
Short term deposits
Long term deposits
45
godišnji izvještaj 2011
UPRAVLJANJE SREDSTVIMA
Novčana sredstva
Centralna banka BiH je i tokom 2011. godine zadržala politiku fiksnog kursa BAM u odnosu na EUR (1 EUR =
1,95583 BAM). U 2011. godini primjenjivana je stopa obavezne rezerve od 10% na osnovicu sa ročnošću do jedne
godine i 7% na osnovicu sa ročnošću preko jedne godine.
Osnovica za obračun obavezne rezerve na nivou BiH (podaci Centralne banke BiH) na kraju 2011. iznosi 15,39
milijardi KM. Dugoročna osnovica bilježi blago smanjenje u poslednjem kvartalu i iznosi 49,3%, dok ostatak čini
kratkoročna osnovica. Obavezna rezerva nije zabilježila značajnije oscilacije i u prosjeku je iznosila oko 1,31 milijardu KM.
Implicitna stopa obvezne rezerve, kao jedan od pokazatelja likvidnosti bankarskog sektora, ostala je na visokom
nivou. Na kraju 2011. godini iznosila je 18,8%.
Stopa naknade na obaveznu rezervu su se kretale u rasponu od 0,11% do 1,14%, a za iznose iznad obavezne
rezerve u rasponu od 0,14% do 1,14%. Stope su se smanjivale tokom godine, te su u posljednjem obračunskom
razdoblju bile najniže.
Likvidnost komercijalnih banaka po obračunskim razdobljima 2011. (Izvor Centralna banka BiH)
Obavezne rezerve
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
36
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
36
Višak rezervi
3.600
3.400
3.200
3.000
2.800
2.600
2.400
2.200
2.000
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
800
2010.
2011.
Nova banka AD tokom 2011. bilježi takođe visoku stopu likvidnosti. Učešće novčanih sredstava u aktivi na
31.12.2011. iznosi 20,4%.
46
annual report 2011
TREASURY MANAGEMENT
Cash assets
Throughout 2011, the Central Bank of Bosnia and Herzegovina kept a fixed-exchanged rate system policy at an
exchange rate of EUR 1: BAM 1.95583. Furthermore, in 2011, reserve requirement remained 10% applicable to
the basis with agreed maturity of less than one year and 7% to the basis with agreed maturity over a year. At the
end of 2011, according to the data of Central Bank of Bosnia and Herzegovina (CBBH), state level reserve requirement was based on 15.39 billion KM. Long-term basis faced a slight decrease in the last quarter and amounted
to 49.3% while the remainder corresponds to short-term basis. Average reserve requirement amounted to 1.31
billion KM.
Implicit rate of reserve requirement, as an indicator of banking sector liquidity, remained high. At the end of 2011,
it amounted to 18.8%. Reserve requirement indemnity rate ranged from 0.11% to 1.14% and from 0.14% to
1.14% for any other amount exceeding reserve requirement. Rates decreased during the year, being the lowest
in the final accounting period.
Liquidity of commercial banks according to accounting periods in 2011 (CBBH)
Mandatory reserves
Obavezne
rezerve
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
36
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
36
Reserve rezervi
surplus
Višak
3.600
3.400
3.200
3.000
2.800
2.600
2.400
2.200
2.000
1.800
1.600
1.400
1.200
1.000
800
2010.
2011.
In 2011 Nova Banka also reported high levels of liquidity. The share of funds in the assets on 31.12.2011. sums
to 20.4%.
47
godišnji izvještaj 2011
FX tržište
Poslovi FX u Novoj Banci
Odjeljenje za trgovanje u Novoj Banci nudi kupovinu i prodaju stranih valuta klijentima, uz veoma jednostavnu
proceduru..
Kupovinu i prodaju stranih valuta moguće je obavljati po trenutno važećim tržišnim kursevima na međunarodnom
tržištu. Klijentima se obezbjeđuju izuzetno konkurentne cijene, što Novu Banku čini market makerom, odnosno
vodećim igračem na domaćem tržištu valuta.
Posvećeni smo uvođenju finansijskih derivata, što će omogućiti fleksibilniju i raznovrsniju zaštitu od deviznog
rizika svojim klijentima. Ukoliko klijent želi da se zaštiti od rizika promjene deviznog kursa u budućnosti, Banka
će omogućiti zaključivanje forward transakcija, odnosno zaključivanje transakcije u budućem periodu po kursu i
uslovima dogovorenim na današnji dan. U ponudi će uskoro biti i niz drugih opcija za trgovanje.
Od prošle godine, Nova Banka je potpisala 50 novih ugovora za obavljanje mjenjačkih poslova, što je čini liderom
na tržištu u ovoj oblasti. Kupovinu i prodaju efektivnog stranog novca moguće je obavljati u našim ovlaštenim
mjenjačnicama po vrlo povoljnim cijenama.
Ono po čemu smo posebni je da koristeći savremeni informacioni sistem Reuters, Nova Banka aktivno prati
dešavanja na međunarodnom tržištu novca i valuta, te kroz dnevne izvještaje obavještava svoje klijente o istim.
Našim klijentima nastojimo izaći u susret i kreiranjem izvještaja po njihovom zahtjevu, u skladu sa njihovim
potrebama.
48
annual report 2011
Foreign Exchange (FX) Market
FX Operations in Nova Banka
Trading department of Nova Banka has been founded for the purpose of buying and selling foreign currencies,
following a very simple procedure.
Foreign exchange operations are performed according to international market exchange rates. Clients are provided with competitive prices, labelling Nova Banka as a market maker and leading player on domestic market.
We are dedicated to implementing financial derivatives, thus enabling more flexible and diverse protection and
foreign exchange risk management for our clients. If a client desires protection from foreign exchange rate risk,
we insure forward transactions intended for fixed favourable current exchange rates for the future. Soon, the offer
will be enriched with other trading options.
Since last year, Nova Banka has signed 50 new agreements for performing exchange operations, thus becoming
a market leader within this area. Buying and selling effective foreign currency is possible to perform at exchange
offices at favourable prices.
By using modern information system »Reuters«, Nova Banka actively monitors developments on the international
money and foreign currency market and, on a daily basis, informs its clients about the same, in accordance with
their needs.
49
godišnji izvještaj 2011
RISK PROFIL I RISK POLITIKA banke
Generalni cilj upravljanja rizicima u Banci je otpimizacija odnosa rizika i prihoda. Banka preuzimanjem i upravljanjem rizicima uvećava prihode. Za profitabilnost banke je od presudnog značaja adekvatan koncept upravljanja
rizicima, a samim tim i prihodima.
Da bi u tome bila uspješna, zadatak menadžmenta banke je prepoznavanje i aktivno upravljanje rizicima.
Sve odluke koje se tiču izloženosti banke rizicima moraju biti koordinisane unutar cijele banke kao institucije.
Banka računa stepen rizika povezan sa određenim poslovima, procesima i aktivnostima. Drugačije rečeno, upotrebom metoda za upravljanje rizicima omogućava kvalitetnu ocjenu svih vrsta rizika, pravovremeno reagovanje i
smanjenje izloženosti prema istima.
Banka je izložena sljedećim vrstama rizika: kreditnom riziku, riziku likvidnosti, kamatnom riziku, operativnom
riziku, riziku izloženosti prema prema jednom licu ili grupi povezanih lica, riziku ulaganja u druge zemlje, i dr.
Organi banke nadležni za upravljanje rizikom permanentno prate promjene u zakonskoj regulativi, analiziraju njihov uticaj na visinu rizika na nivou banke, i preduzimaju mjere na usaglašavanju poslovanja i procedura sa novim
propisima u okvirima kontrolisanog rizika. Pored toga, uvođenje novih proizvoda i usluga praćeno je potrebnim
tržišnim i ekonomskim analizama u cilju optimizacije odnosa prihoda i rezervisanja za procijenjeni rizik.
Kreditni rizik
Kreditni rizik predstavlja rizik da korisnici kredita neće moći ili neće htjeti da izvrše ugovorene obaveze prema
Banci. Banka internim aktima, politikama, programima i procedurama, obezbjeđuje adekvatan sistem upravljanja
kreditnim rizikom i svođenje kreditnog rizika na prihvatljivu mjeru.
Banka upravlja kreditnim rizikom kako na nivou klijenta, grupe povezanih lica, tako i na nivou ukupnog portfelja.
Tržišni rizici
a) Rizik likvidnosti
Rizik likvidnosti predstavlja mogućnost da Banka ne posjeduje dovoljno likvidnih sredstava i rezervi likvidnosti za
izmirenje dospjelih obaveza i pokriće neočekivanih odliva depozita i nedepozitne pasive. Problem likvidnosti se
izražava kao manjak i otežano ili nemoguće pribavljanje likvidnih sredstava po razumnoj tržišnoj cijeni.
Rizikom likvidnosti se upravlja tako što se kontinuirano prati i analizira dnevna likvidnost, ročna
usklađenost Bančine aktive i pasive, odnos novčanih sredstava i ukupne aktive, odnos novčanih sredstava i depozita, koncentracija depozita, i drugo. Banka računa više indikatora/pokazatelja u modelu likvidnosti i redovno
izrađuje stres testove gdje uzima u obzir kretanja na tržištu.
50
annual report 2011
BANK RISK PROFILE I RISK POLICY
The overall objective of risk management is to optimise ratio between risks and revenues. Throughout taking and
managing risks, the bank increases its revenues. Therefore, adequate concept of risk and revenue management is
crucial for the profitability of the bank.
In order to ensure success, bank management needs to recognise and actively manage risks. All decisions concerning the bank exposure to risks must be coordinated within the whole bank, as an institution. The bank estimates risk degree in correlation to certain operations, processes and activities. In other words, risk management
enables qualitative assessment of any risk, in due response and risk exposure reduction.
A banking risk framework includes: credit risk, liquidity risk, interest rate risk, operational and reputational risk,
exposure risk, investment risk, etc.
Employee of the Bank responsible for risk management continuously monitor all changes in legislation, analyse its
influence on the risk, take measures to adjust operations and procedures with new regulations within the framework of controlled risk. In addition, introducing new products and services is in accordance with the market needs
and economic analyses in order to optimise ratio of revenues and provisions for an estimated risk.
Credit Risk
Credit risk refers to the risk that a borrower will default on any type of debt by failing or refusing to make payments it is obliged to do. Throughout legislation, policies, programmes and procedures, the Bank ensures an
adequate system of credit risk management making the risk acceptable.
Nova Banka includes risk exposed to a single entity, a group of related entities and total portfolio respectively.
Market Risks
a) Liquidity Risk
Liquidity risk refers to the risk that the Bank will not have sufficient liquid assets and reserve requirement necessary
to meet all its due obligations and to cover an unexpected deposit outflow and non-deposit liabilities. Liquidity
problem represents a deficit or a state of difficult or impossible obtaining liquid assets at a fair market price.
Liquidity risk management is based on monitoring and analysing liquidity on a daily basis, the Bank’s
balance of financial resources and total bank assets, ratio of financial resources and deposits, deposit concentration, and more. The Bank includes several indicators in the liquidity model and regularly elaborates
stress tests considering developments on the market.
51
godišnji izvještaj 2011
Upravljanje rizikom likvidnosti u Novoj banci izvodi se u skladu sa usvojenim politikama i strategijom kojima se
utvrđuju prava i sistemska odgovornost.
b) Rizik promjene kamatnih stopa
Rizik promjene kamatnih stopa predstavlja osjetiljivost kapitala i prihoda banke na promjene kamatnih stopa na
tržištu.
Kamatni rizik je rizik smanjenja profita ili neto vrijednosti imovine banke usljed promjena u visini kamatnih stopa.
Izloženost kamatnom riziku zavisi od odnosa kamatno osjetljive aktive i pasive banke.
U odjeljenju tržišnih rizika u okviru Sektora za upravljanje rizicima konstantno se rade analize gdje se izdvajaju
senzibilne aktiva i pasiva te računa visina izloženosti riziku promjene kamatnih stopa, uzimanjem različitih »šta
ako« hipoteza.
Cilj upravljanja ovom vrstom rizika je održavanje izloženosti riziku u prihvatljivim okvirima.
c) Devizni rizik
Devizni rizik je rizik mogućnosti nastanka negativnih efekata na finansijski rezultat i kapital banke usljed promjene
deviznog kursa. Bankarsko poslovanje u različitim valutama uslovljava izloženost oscilacijama deviznih kurseva
više valuta.
Interni limiti strožiji su od regulatornog limita devizne pozicije i prate se svakodnevno, uz svakodnevno zatvaranje
otvorenih pozicija, kako bi se osiguralo da izloženost banke deviznom riziku ostane unutar utvrđenih limita.
Operativni rizik
Operativni rizik je rizik nastanka negativnih efekata na finansijki rezultat i kapital banke usljed propusta u odvijanju
poslovnih procesa, ljudskih grešaka, grešaka u sistemu, ili dejstva spoljih faktora.
Uloga procesa upravljanja operativnim rizicima je da identifikuje, procijeni, kontroliše i smanji mogućnost nastanka
i uticaj operativnih rizika i gubitaka. Banka ne može da eliminiše sve operativne rizike, ali kroz proces evidentiranja
i analiziranja operativnih gubitaka može da identifikuje propuste u svojim procesima, proizvodima i procedurama,
i njihovim unapređivanjem smanji učestalost i negativan uticaj operativnih gubitaka na poslovanje i profitabilnost banke. Važan aspekt procesa upravljanja operativnim rizicima je ažurno izvještavanje menadžmenta banke
o značajnim operativnim rizicima, kao i permanentna obuka svih zaposlenih uključenih u proces prikupljanja
podataka o operativnim rizicima i sveobuhvatno razvijanje svijesti o značaju identifikovanja, mjerenja, kontrole i
ublažavanja operativnih rizika.
52
annual report 2011
Liquidity risk management at Nova Banka is complied in accordance with the policies and strategies that help
regulating rights and responsibilities.
b) Interest Rate Risk
Variability of interest rate reflects the sensitivity of capital and revenues due to variability of interest rate on the
market.
Interest risk is the risk of reducing profit or net asset value of the Bank due to changes in interest rates. Exposure
to interest rate risk depends on the Banks’ ration of interest sensitive assets and liabilities of the Bank.
Market Risk Department within the Department of Risk Management sector constantly analyses and selects sensitive assets and liabilities and computes the level of risk exposure depending on interest rate variability, including
various »what if« hypothesis. Objective of the risk management is to maintain risk exposure within acceptable
parameters.
c) Foreign Exchange Risk
Foreign exchange risk (currency risk) is a form of risk that arises due to changes in currency exchange rate causing negative effects on financial result and capital of the Bank. Banking operations in different currencies include
exposure to currencies fluctuations.
Internal limits are more stringent than the regulatory foreign exchange position limit. In addition, internal limits
are monitored on a daily basis, thus keeping the risk exposure within established limits.
Operational Risk
Operational risk is the risk of negative effects on the financial result and capital of the Bank caused by omissions
in the work of employees, inadequate internal procedures and processes, inadequate management of information
and other systems, and unforeseeable external events.
The role of operational risk management is to identify, assess, control and decrease its probability of occurring
and affecting. The Bank cannot eliminate all operational risks, but, through the process of monitoring, noting and
analysing operational losses, it can identify omissions in its own processes, procedures and products whose improvement will certainly lead to the reduction of operational risk and its negative effects on business operations
and profitability.
An important aspect of operational risk management is to report promptly any suspicious and significant risks to
the Bank management,
53
godišnji izvještaj 2011
Podaci o operativnim rizicima prikupljaju se u svi organizacionim dijelovima banke, vrši se njihova klasifikacija i
analiza primjenom odgovarajućeg softvera, i preporučuju načini umanjenja rizika i ublažavanje njihovih posljedica.
Rizik izloženosti banke
Sektor za upravljanje rizicima prati, mjeri i izvještava o riziku izloženosti prema jednom licu ili grupi povezanih lica,
riziku ulaganja banke u druga pravna lica, riziku zemlje porijekla lica prema kome je Banka izložena.
Rizici izloženosti banke obuhvataju rizike izloženosti banke prema jednom licu, grupi povezanih lica i licima povezanim sa Bankom.
Pod rizikom zemlje porijekla lica prema kojem je Banka izložena podrazumijevaju se negativni efekti koji bi mogli
uticati na finansijski rezultat i kapital banke zbog nemogućnosti da se naplati potraživanje od stranih lica iz razloga koji su rezultat političkih, ekonomskih ili socijalnih prilika u zemlji porijekla tog lica.
Nova banka utvrđuje limite izloženosti za svaku pojedinačnu zemlju koristeći rejtinge, te vlastitu metodologiju,
uzimajući u obzir i koncentracije prema pojedinim regionima. Pod tim se podrazumijeva da uspostavljaju limite
kako na nivou ino komitenta tako i na nivou zemlje u kojoj klijent posluje.
Upravljanje kapitalom
Cilj upravljanja kapitalom je da Banka zadrži sposobnost da nastavi svoje poslovanje u neograničenom periodu
u predvidljivoj budućnosti, kako bi očuvala optimalnu strukturu kapitala sa ciljem da se smanje troškovi kapitala,
a akcionarima obezbijede dividende.
Banka kontinuirano upravlja kapitalom kako bi ostvarila sljedeće:
- Obezbijedila usaglašenost sa zahtjevima u vezi sa kapitalom koji su definisani od strane regulatora,
- Obezbijedila adekvatan nivo kapitala za nastavak poslovanja po načelu stalnosti poslovanja,
- Održala nivo kapitala na nivou koji će omogućiti razvoj poslovanja.
54
annual report 2011
as well as permanent training of employees involved in the process of collecting data on operational risk and
overall awareness enhancement regarding the importance of identifying, measuring, controlling and mitigating.
Data collection on operational risks are performed at all organisational units of the Bank, then classified and
analysed by using appropriate software, thus ending with recommendations for risk reduction and mitigation.
Bank Exposure Risk
Management sector includes monitoring, assessment and reporting that provide insight into risk exposure to a
single entity or a group of related entities, investments risks, risk relating to the country of origin of the entity to
which the Bank is exposed.
Exposure risks include risks of the Bank’s exposure to a single entity or a group of related entities and risks of
banks’ exposure to a single entity related with the Bank.
Risks relating to the country of origin of the entity to which the Bank is exposed is the risk of negative effects on
the financial result and capital of the Bank due to its inability to collect claims from such entity for reason arising
from political, economic or social conditions in such entity’s country of origin.
Nova Banka sets exposure limits for each country according to rating data, its own methodology and concentration towards individual regions. This implies limits regarding foreign client as well as a country where the client
operates.
Capital Management
The objective of capital management is to ensure the Bank’s ability to continue its operations in the unforeseeable future, thus preserving an optimal capital structure in order to minimise costs and provide dividends to
shareholders.
The bank actively manages its capital for the following purposes:
- to ensure compliance with the requirements relating to capital as defined by regulators;
- provide sufficient capital in order to continue operating under the principle of continuity of operations;
- maintain capital at a level that will enable business development.
55
godišnji izvještaj 2011
56
annual report 2011
57
godišnji izvještaj 2011
DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE I KORPORATIVNO UPRAVLJANJE
Za Novu banku AD Banja Luka društveno-odgovorno upravljanje, te etično i odgovorno djelovanje menadžmenta
i zaposlenih predstavljaju poslovni imperativ i njeno strateško opredjeljenje. Važan dio društveno-odgovornog
poslovanja je korporativna filantropija, koja, takođe, čini sastavni dio misije i prakse banke. Nova banka ne posluje
kao institucija samo za sebe, već shvata da predstavlja dio društva, te u tom kontekstu putem filantropskih
aktivnosti daje strateški odgovor na potrebe društvene zajednice. Budući da ulaganje u obrazovanje i ljudski potencijal predstavlja najbolju investiciju, kako za napredak pojedinca tako i društva uopšte, u protekloj
godini naša strategija je bila usmjerena najviše na taj segment i to u vidu podrške obrazovnim institucijama svih
nivoa, ali i centrima i domovima za nezbrinutu djecu ili za djecu sa posebnim potebama. Pored toga Banka je sa
značajnim iznosom sredstava podržavala i ostale nevladine organizacije, neprofitna udruženja građana, fondacije, održavanje kulturnih manifestacija, te učestvovala u brojnim humanitarnim akcijama. Korporativna filantropija
će i u buduće činiti važan dio naše strategije, koju ćemo nastojati da razvijamo u pravcu jasnih ciljeva i zdrave
prakse radi dobrobiti čitavog društva.
Korporativno upravljanje
Korporativni identitet Nove banke je stabilan, djelimično izgrađen, te mu u periodu od narednih nekoliko godina
predstoje značajni izazovi koje je potrebno iskoristiti u cilju izgradnje što pozitivnijeg imidža i reputacije, ali i u
cilju učvršćenja brenda. Najveća vrijednost korporativnog identiteta prije svega leži u korporativnom upravljanju,
prepoznatom na tržištu kao napredan i standardizovan sistem menadžmenta i sistem standarda kvaliteta (Nova
banka je odlikovana sa nekoliko nagrada za društveno odgovorno upravljanje u kategoriji Korporativnog upravljanja, kao banka sa najboljim standardima korporativnog upravljanja). Potrebno je zadržati strateško opredjeljenje
za centralizovanim, unificiranim i standardizovanim sistemom.
Nova banka je još 2007. godine usvojila svoje standarde korporativnog upravljanja kojim je detaljnije utvrdila
mehanizme funkcionisanja i zaštite interesa u međusobnim odnosima različitih nosilaca interesa u akcionarskom
društvu. Nosioci interesa u Novoj banci su postojeći i potencijalni akcionari, kreditori, povjerioci, zaposleni, Uprava, Nadzorni odbor i država.
Poštovanjem standarda upravljanja Bankom, poboljšava se konkurentna sposobnost društva, ostvaruju se povoljniji uslovi za investicionu aktivnost, te omogućava efikasnije funkcionisanje finansijskih tržišta. Standardi upravljanja Bankom utvrđeni su na bazi slijedećih principa korporativnog upravljanja:
1. Osiguravanje osnova za efikasnu primjenu principa upravljanja akcionarskim društvima
2. Prava akcionara i ključne vlasničke funkcije
3. Ravnopravan tretman akcionara
4. Uloga zainteresovanih strana - nosilaca interesa u upravljanju akcionarskim društvima
5. Objavljivanje i javnost informacija
6. Uloga i odgovornosti odbora.
Korporativna društvena odgovornost i etika
Orijentacija Nove banke prema korporativnoj društvenoj odgovornosti do sada je bila više reaktivna nego proaktivna, sa fokusom na socijalna davanja. Banka pomaže zajednicu u kojoj posluje, prije svega putem donacija socijalno ugroženim grupama (djeca sa posebnim potrebama, siromašni) i mladim talentima (dostignuća iz oblasti
nauke, sporta, obrazovanja).
58
annual report 2011
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND CORPORATE GOVERNANCE
To Nova Banka AD Banja Luka, corporate social responsibility, ethic and responsible actions of management and
employees represent a business imperative and strategic orientation. An important part of corporate social responsibility is corporate philanthropy, which also forms an integral part of the mission and activities of the Bank.
Nova Banka does not operate as a mere institution, but as a part of society, thus giving strategic response to the
needs of the social community through its philanthropic activities. Since investment in education and human potential represents the best investment with reference to the progress of an individual but of society in general as
well, over the past year, out strategy was oriented towards supporting education institutions at all levels, centres
and homes for abandoned children and children with special needs. In addition, the Bank significantly supported
non-governmental organisations, non-profit associations of citizens, foundations, cultural events, numerous charity events. Corporate philanthropy will remain an important part of our strategy, oriented towards clear goals and
healthy practice for the benefit of the whole society.
Corporate Governance
Corporate identity of the Nova Bank is stable, partially built, and in the period of the next few years significant
challenges lie ahead, challenges which need to be used in order to achieve a more positive image and reputation,
but also to consolidate the brand. The maximum value of corporate identity lies primarily in corporate governance, recognized on the market as a progressive and standardized management system and also a system of
quality standards ( Nova Bank was awarded the prize for socially responsible management in the category of
corporate governance, as the bank with the best standards of corporate governance). It is necessary to maintain
a strategic commitment to a centralized, unified and standardized system.
Nova Bank in 2007 adopted its own standards of corporate governance by which it has established function
mechanisms and ways of protecting the interests of the mutual relations of various stakeholders in the joint stock
company. Stakeholders in the Nova Bank are the existing and potential shareholders, creditors, employees, the
Management Board, Supervisory Board and the state.
By respecting the bank governance standard, the competitiveness of companies is improved, favorable conditions
for investment activity are realized, and more efficient functioning of financial markets is enabled. Standards of the
Bank are determined on the basis of the following principles of corporate governance:
1. Providing a basis for effective application of principles of corporate governance
2. The rights of shareholders and key ownership functions
3. Equitable Treatment of Shareholders
4. The role of stakeholders - stakeholders in corporate governance
5. Disclosure and transparency of information
6. The role and responsibilities of the board.
Corporate social responsibility
and ethics
Nova Bank orientation towards corporate social responsibility so far has been more reactive than proactive, with
a focus on social benefits. The Bank assists the community in which it operates, primarily through donations to
vulnerable groups (children with special needs, poor) and young talent (the achievements of science, sports,
education).
59
godišnji izvještaj 2011
60
annual report 2011
61
Finansijski izvještaji za
godinu koja se završila
31. Decembra 2011.
godine
annual report 2011
Financial statements
for the year ended on
31 december 2011
63
godišnji izvještaj 2011
Izvještaj nezavisnog revizora
akcionarima Nove banke AD Banja Luka
Izvršili smo reviziju finansijskih izvještaja Nove banke a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: „Banka”) koji obuhvataju
bilans stanja na dan 31. decembra 2011. godine, bilans uspjeha, izvještaj o promjenama na kapitalu i izvještaj
o novčanim tokovima za godinu koja se završila na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i
ostalih napomena uz finansijske izvještaje.
Odgovornost rukovodstva za finansijske izvještaje
Rukovodstvo banke je odgovorno za pripremu i objektivno prikazivanje ovih finansijskih izvještaja u skladu sa
Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srpske i propisima Agencije za bankarstvo Republike Srpske, koji
regulišu finansijsko izvještavanje banaka, kao i za interne kontrole koje rukovodstvo smatra neophodnim da
omoguće pripremu finansijskih izvještaja koji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze, nastale usljed
prevare ili greške.
Odgovornost revizora
Naša je odgovornost da izrazimo mišljenje o finansijskim izvještajima, na osnovu revizije koju smo izvršili. Reviziju
smo izvršili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije. Ovi standardi nalažu da se pridržavamo etičkih normi
i da reviziju planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se, u razumnoj mjeri, uvjerimo da finansijski izvještaji
ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze. Revizija obuhvata sprovođenje procedura u cilju prikupljanja
revizorskih dokaza o iznosima i objelodanjivanjima u finansijskim izvještajima. Izbor revizorskih procedura zavisi
od procjene revizora pri čemu se uzima u obzir i ocjena rizika da li finansijski izvještaji sadrže materijalno značajne
pogrešne iskaze nastale usljed prevare ili greške. Vršeći procjenu takvog rizika, revizor razmatra i interne kontrole bitne za pripremu i objektivno prikazivanje finansijskih izvještaja, u cilju kreiranja odgovarajućih revizorskih
procedura u skladu sa okolnostima, ali ne i u cilju izražavanja mišljenja o efikasnosti internih kontrola banke. Revizija takođe uključuje ocjenu opravdanosti primjene odgovarajućih računovodstvenih politika i računovodstvenih
procjena izvršenih od strane rukovodstva, kao i ocjenu opšte prezentacije finansijskih izvještaja. Smatramo da su
revizorski dokazi koje smo prikupili dovoljni i odgovarajući da obezbjede osnovu za izražavanje našeg mišljenja.
Mišljenje
Po našem mišljenju, finansijski izvještaji prikazuju objektivno i istinito finansijsko stanje banke na dan 31. decembra
2011. godine i rezultate njenog poslovanja i novčane tokove za godinu koja se završila na taj dan, u skladu sa
Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srpske i propisima Agencije za bankarstvo Republike Srpske koji
regulišu finansijsko izvještavanje banaka.
Banja Luka, 2. april 2012. godine
Stephen Fish
Ernst & Young Sarajevo d.o.o.
64
Maja Hafizović
Ovlašćeni revizor
annual report 2011
Independent auditor’s report to
shareholders of Nova banka AD
Banja Luka
We have audited the accompanying financial statements of Nova banka a.d., Banja Luka (hereinafter referred
as to ”the Bank”), which comprise the balance sheet as at 31 December 2011, income statement, statement of
changes in capital and cash flow statement for the year then ended, as well as a summary of significant accounting policies and other explanatory notes.
Management’s Responsibility for the Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance
with Law on Accounting and Auditing of the Republic of Srpska, and regulations of the Banking Agency of the
Republic of Srpska, governing financial reporting of banks, and for such internal controls as management determines are necessary to enable the preparation of financial statements that are free from misstatement, whether
due to fraud or error.
Auditor’s Responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our
audit in accordance with International standards on auditing. Those standards require that we comply with ethical
requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the financial statements
are free from material misstatement. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the
amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor ’s judgment,
including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud
or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity’s preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in
the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity’s internal
control. Audit also includes evaluation of the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness
of accounting estimates made by management, as well as evaluation of the overall presentation of the financial
statements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis
for our audit opinion.
Opinion
In our opinion, the financial statements give a true and fair view of the financial position of the Bank as of 31
December 2011, and of its financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with the
Law on Accounting and Auditing of the Republic of Srpska and regulations of the Banking Agency of the Republic
of Srpska governing financial reporting of banks.
Banja Luka, 2 April, 2012
Stephen Fish
Maja Hafizović
Ernst & Young Sarajevo d.o.o.
Authorized auditor
65
godišnji izvještaj 2011
Banja Luka, mart 2012. godine
66
U ime Nove banke AD Banja Luka
Direktor
Mr Milan Radović
annual report 2011
Banja Luka, 2 April 2012
On behalf of Nova banka a.d. Banja Luka
General Manager
Milan Radović, M.Sc.(Econ)
67
godišnji izvještaj 2011
Banja Luka, mart 2012. godine
68
U ime Nove banke AD Banja Luka
Direktor
Mr Milan Radović
annual report 2011
Banja Luka, 2 April 2012
On behalf of Nova banka a.d. Banja Luka
General Manager
Milan Radović, M.Sc.(Econ)
69
godišnji izvještaj 2011
Banja Luka, mart 2012. godine
70
U ime Nove banke AD Banja Luka
Direktor
Mr Milan Radović
annual report 2011
Banja Luka, 2 April 2012
On behalf of Nova banka a.d. Banja Luka
General Manager
Milan Radović, M.Sc.(Econ)
71
godišnji izvještaj 2011
Banja Luka, mart 2012. godine
72
U ime Nove banke AD Banja Luka
Direktor
Mr Milan Radović
annual report 2011
Banja Luka, 2 April 2012
On behalf of Nova banka a.d. Banja Luka
General Manager
Milan Radović, M.Sc.(Econ)
73
godišnji izvještaj 2011
74
annual report 2011
75
godišnji izvještaj 2011
O banci
1. OSNOVNE INFORMACIJE
Banka posluje preko Centrale sa sjedištem u Banjoj
Luci i jedanaest filijala koje su locirane u Bijeljini, Ban-
Nova Banka AD Banja Luka (u daljem tekstu: „Banka“)
joj Luci, Istočnom Sarajevu, Zvorniku, Brčkom, Tre-
je osnovana u oktobru 1992. godine i upisana u sud-
binju, Doboju, Sarajevu, Ljubuškom, Foči i Prijedoru
ski registar riješenjem Osnovnog suda u Bijeljini br.
i posebnog organizacionog dijela za trgovanje harti-
Fi-292/92, pod nazivom Eksim banka AD Bijeljina.
jama od vrijednosti – Broker Nova.
Riješenjem Osnovnog suda u Bijeljini br. Fi-352/94
iz jula 1994. godine izvršena je promjena naziva
Poslovi banke podjeljeni su po sektorima, samostal-
banke u Eksport-import Banka AD Bijeljina, dok je
nim odjeljenjima i odjeljenjima.
Rješenjem Osnovnog suda u Bijeljini br. Fi-598/99
Na dan 31. decembra 011. godine Banka je imala 485
od 17.06.1999. godine izvršen upis promjene naziva
radnika (31.decembra 2010. godine: 414 radnika).
banke u Nova banka AD Bijeljina. Banka je u 2007.
godini Rješenjem Osnovnog suda u Banja Luci prom-
2. RAČUNOVODSTVENE POLITIKE
ijenila sjedište i posluje pod nazivom Nova banka AD
Banja Luka.
2.1. Osnove za sastavljanje i prikazivanje
finansijskih izvještaja
U decembru 2002. godine Skupština banke je donije-
Finansijski izvještaji banke na dan 31. decembra
la odluku o statusnoj promjeni pripajanja Agroprom
2011. godine sastavljeni su u skladu sa važećim pro-
banke AD Banja Luka, a od 01.01.2003. godine Agro-
pisima Republike Srpske (RS) zasnovanim na Zakonu
prom Banka AD Banja Luka posluje u sastavu banke.
o računovodstvu i reviziji Republike Srpske („Službeni
Na dan 31.decembra 2011. godine najveće učešće u
Glasnik Republike Srpske“, br. 67/09, 36/2009 i
akcionarskom kapitalu banke ima Adriatic Fund BV
52/2011 ), Zakonu o bankama Republike Srpske,
Amsterdam sa 35,72% (31. decembra 2010: Poteza
regulativi Agencije za bankarstvo Republike Srpske,
Adriatic Fund).
propisima Centralne banke Bosne i Hercegovine i
ostalim propisima u Republici Srpskoj koji regulišu
Banka je registrovana u Republici Srpskoj za obavl-
poslovanje banaka i finansijsko izvještavanje.
janje svih bankarskih poslova. Banka je registrovana
76
da obavlja depozitne poslove, kreditne poslove,
Propisi iz oblasti računovodstva i revizije, koji se u
garancijske poslove, poslove sa efektivom, devizne
smislu Zakona o računovodstvu i reviziji primjenjuju
i mjenjačke poslove, emisione i depo-poslove,
u Republici Srpskoj podrazumjevaju Međunarodne
poslove platnog prometa, poslove posredovanja u
Računovodstvene Standarde (MRS), Međunarodne
trgovini hartijama od vrijednosti, kupovinu i naplatu
Standarde
potraživanja i druge bankarske i finansijske poslove
Međunarodne Standarde Revizije (IAS), Kodeks
u skladu sa Zakonom o bankama Republike Srpske.
etike za profesionalne računovođe i prateća uput-
Sjedište banke je u Ulici kralja Alfonsa XIII 37 A, Banja
stva, objašnjenja i smjernice koje donosi Odbor za
Luka.
Međunarodne Računovodstvene Standarde (IASB)
Finansijskog
Izvještavanja
(MSFI),
annual report 2011
About
1. GENERAL INFORMATION
The Bank’s Head Office is located in Banja Luka, 37a
Kralja Alfonsa XIII St. The Bank operates through its
Nova Banka a.d., Banja Luka (hereinafter referred to
Headquarters in Banja Luka and 11 branches located
as: “the Bank”) was founded in October 1992, and
in Bijeljina, Banja Luka, Istočno Sarajevo, Zvornik,
registered with the Court Register by the Decision of
Brčko, Trebinje, Doboj, Sarajevo, Ljubuški, Foča and
the Basic Court in Bijeljina No. Fi.-292/92 under the
Prijedor and through special department for trading
name of Eksim Banka a.d., Bijeljina. Pursuant to the
with securities-Broker Nova.
Decision of the Basic Court in Bijeljina No. Fi.-352/94
of July 1994, the Bank changed its name to Eksport-
The Bank’s operations are organized in divisions, de-
Import Banka a.d., Bijeljina, and as per the Decision
partments and sectors. As of 31 December 2011 the
of the Basic Court in Bijeljina No. Fi.-598/99 dated 17
Bank had 485 employees (as of 31 December 2010:
June 1999, the Bank officially recorded the change of
414 employees).
its name into Nova banka a.d., Bijeljina. In 2007, pursuant to the Decision of the Basic Court in Banja Luka
2. ACCOUNTING POLICIES
the Bank moved its headquarters and started operating under the name of Nova Banka a.d. Banja Luka.
2.1. Basis of preparation and presentation of
the financial statements
In December 2002, the Bank Shareholders’ Meeting
The Bank’s financial statements for the year ended
set up the Decision on the status change by acquisi-
31 December 2011 are prepared in accordance with
tion of Agroprom banka a.d. Banja Luka. As of 1 Janu-
the regulations of the Republic of Srpska, based on
ary 2003, Agroprom banka a.d. Banja Luka operated
the Law on Accounting and Auditing (“The Official
as the Bank’s branch. On 31.12.2011, major share-
Gazette of the Republic of Srpska, No. 36/2009 and
holder of the Bank is Adriatic Fund BV Amsterdam
No. 52/2011), the Law on Banks of the Republic of
with 35.72 % of the share capital (On 31.12.2010:
Srpska, the Regulations of the Banking Agency of the
Poteza Adriatic Fund).
Republic of Srpska and the Central Bank of Bosnia
and Herzegovina and other regulations in the Re-
The Bank is registered in the Republic of Srpska to
public of Srpska, which regulate banks’ operations
conduct all banking operations. The Bank is regis-
and financial reporting.
tered to perform deposit operations, credit and
guarantee operations, operations with cash, foreign
Regulations in the area of accounting and audit-
currency and exchange operations, issue and depo-
ing, which are implemented in the Republic of Srp-
operations, clearing and settlement services, broker-
ska imply International Accounting Standards (IAS),
age services, purchase and debt collection and other
International Financial Reporting Standards (IFRS),
banking and financial activities in accordance with
International Auditing Standards, Code of ethics for
the Law on Banks of the Republic of Srpska.
professional accountants and accompanying instructions, explanations and guidelines defined by Inter
77
godišnji izvještaj 2011
i sva prateće uputstva, objašnjenja i smjernice koje
2.2. Značajna računovodstvena
donosi Međunarodna Federacija računovođa (IFAC).
rasuđivanja i procjene
U procesu primjene računovodstvenih politika banke,
MSFI i Tumačenja objavljena nakon 1. januara 2010.
menadžment se koristio prosuđivanjem i procjena-
godine nisu primjenjena prilikom pripreme priloženih
ma u određivanju iznosa iskazanih u finansijskim
finansijskih izvještaja pošto novi ili izmjenjeni MSFI
izvještajima. Najznačajnija procjenjivanja i upotrebe
nisu imali uticaj na računovodstvene politike, finan-
su:
sijski položaj i poslovanje banke.
Banka je u sastavljanju prezentovanih finansijskih
Troškovi obezvređenja datih kredita i avansa
izvještaja
primjenjivala
računovodstvene
poli-
Banka sagleda evidenciju svojih problematičnih kred-
zasnovane na
ita i drugih plasmana na svaki izvještajni datum kako
računovodstvenim propisima i podzakonskim aktima
bi procjenila da li ispravke vrijednosti za obezvređenja
Republike Srpske, regulativi Agencije za bankarstvo
treba da budu iskazane u bilansu uspjeha. Konkret-
Republike Srpske i poreskim propisima Republike
no, menadžment vrši procjenu iznosa i vremenskog
Srpske .
rasporeda budućih novčanih tokova kada određuje
tike obrazložene u Napomeni 2.3,
iznos potrebnih ispravki vrijednosti.
Finansijski izvještaji banke za 2011. godinu prikazani
Pored pojedinačnih ispravki vrijednosti za značajne
su u formatu propisanom Pravilnikom o obrascima
kredite i plasmane, Banka takođe formira kolektivne
i sadržini pozicija u obrascima bilans stanja i bilans
(grupne) ispravke vrijednosti za izloženosti rizicima
uspjeha za banke i druge finansijske organizacije i
koje, iako nisu identifikovane kao one koje zahtije-
Pravilnikom o obrascu i sadržini pozicija u obrascu
vaju posebno iskazivanje, nose veći rizik povećanja u
bilans tokova gotovine za banke i druge finansijske
odnosu na prvobitnu procjenu.
organizacije.
Finansijski izvještaji su pripremljeni u skladu sa koncep-
Dugoročne beneficije za zaposlene
tom istorijskog troška, izuzev za hartije od vrijednosti
Troškovi dugoročnih beneficija za zaposlene se
kojima se trguje i hartije od vrijednosti raspoložive za
određuju korišćenjem aktuarske valuacije. Ona
prodaju, koje su vrednovane po tržišnoj vrijednosti.
uključuje predviđanje diskontnih stopa, budućih
Finansijski izvještaji su prezentovani u Konvertibilnim
povećanja plata i budućih stopa fluktuacije. S obzi-
Markama Bosne i Hercegovine (KM), a sve iskazane
rom da je riječ o dugoročnim predviđanjima, ovakve
numeričke vrijednosti prikazane su u hiljadama, osim
procjene su dosta neprecizne.
ako je drugačije navedeno.
Utvrđivanje fer vrijednosti finansijskih
instrumenata
Fer vrijednost finansijskih instrumenata kojima se
trguje na aktivnom tržištu na dan bilansa stanja se
bazira na kotiranim tržišnim cjenama ponude ili
78
annual report 2011
national Accounting Standards Board (IASB), and all
2.2. Significant accounting judgements
accompanying instructions, explanations and guide-
and estimates
lines defined by the International Federation of Ac-
In the process of applying the Bank’s accounting poli-
countants (IFAC).
cies, management has exercised its judgments and
made estimates in determining the amounts recog-
IFRS and interpretations published after January 1,
nized in the financial statements. The most significant
2010 were not applied during the preparation of
use of judgments and estimates are as follows:
the following financial statements since the new and
amended IFRS did not have the impact on account-
Impairment losses on loans and advances
ing policies, financial position and operations of the
The Bank reviews its problematic loans and other
Bank. The Bank applied, in the composing of the
placements at each reporting date to assess whether
following financial statements, accounting policies
value correction for impairment should be recorded
described in the Note 2.3., based on the account-
in the income statement. In particular, judgment by
ing rules and regulations of the Republic of Srpska,
management is required in the estimation of the
regulation of the Banking Agency of the Republic of
amount and timing of future cash flows when deter-
Srpska and Republic of Srpska tax regulations.
mining the level of allowance required.
In addition to specific allowances against individually
The financial statements of the Bank for 2011 were
significant loans and placements, the Bank also forms
shown in the format prescribed by the Rules on the
a collective (group) impairment allowance against
Format and content of items from Balance Sheet and
exposures which, although not specifically identified
Income Statement for banks and other financial in-
as requiring a specific allowance, have a greater risk
stitutions and Rules on the Form and content of the
of default than when originally granted.
items at Cash Flow for banks and other financial institutions.
Long-term employee benefits
The cost of the long-term employee benefits is de-
Financial statements of the Bank are prepared by us-
termined using actuarial valuation. The actuarial val-
ing the historical cost method, except for securities
uation involves making assumptions about discount
available for sale, which are valued by using fair value
rates, future salary increases, and future turnover
method. The Bank keeps and prepares the financial
rates. Due to the long term nature of these plans,
statements expressed in Convertible Marks (KM), of-
such estimates are subject to significant imprecise-
ficial reporting and functional currency in the Repub-
ness.
lic of Srpska. The Bank’s financial statements are expressed in thousands of KM, except when otherwise
Determining the fair value of financial
indicated.
instruments
Fair value of the financial instruments which are used
for trading in active markets at the balance sheet
79
godišnji izvještaj 2011
tražnje, bez umanjenja po osnovu transakcionih
Prihodi i rashodi naknada i provizija nastali pružanjem,
troškova. Fer vrijednost finansijskih instrumenta
odnosno, korišćenjem bankarskih usluga, priznaju se
koji nisu kotirani na aktivnom tržištu se određuje
po načelu uzročnosti prihoda i rashoda i uslovima
korišćenjem odgovarajućih tehnika vrednovanja,
iz obligacionog odnosa, koji su definisani ugovo-
koje obuhvataju tehnike neto sadašnje vrijednosti,
rom između banke i komitenata. Naknade i provizije
poređenje sa sličnim instrumentima za koje postoje
se uglavnom sastoje od naknada po poslovima
tržišne cijene i ostale relevantne modele.
unutrašnjeg i ino platnog prometa, date kredite i garancije i druge usluge koje Banka pruža.
Kada tržišni inputi nisu dostupni, oni se određuju
procjenjivanjima koja uključuju određeni stepen
Preračun stranih valuta
rasuđivanja u procjeni “fer “ vrijednosti. Modeli
Stavke bilansa stanja i bilansa uspjeha u finansi-
procjene oslikavaju trenutno stanje na tržištu na
jskim izvještajima su evidentirane u valuti primarnog
datum mjerenja i ne moraju predstavljati uslove na
ekonomskog okruženja (funkcionalnoj valuti). Kao što
tržištu prije ili nakon datuma mjerenja. Stoga se teh-
je objelodanjeno u Napomeni 2.1, finansijski izvještaji
nike vrednovanja revidiraju periodično, kako bi na
su izraženi u KM, koja je izvještajna i funkcionalna
odgovarajući način odrazile tekuće tržišne uslove.
valuta banke.
Transakcije u stranoj valuti preračunavaju se u KM po
2.3. Pregled značajnih računovodstvenih
zvaničnom srednjem kursu Centralne banke, na dan
politika
transakcije i na dan bilansiranja. Monetarna sredstva
i obaveze iskazane u stranoj valuti na dan bilansa
Priznavanje prihoda i rashoda od
stanja, preračunati su u KM po zvaničnom sredn-
kamata i naknada
jem kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine,
Prihodi i rashodi po osnovu kamate, uključujući za-
važećem na dan bilansa stanja. Sve kursne razlike
teznu kamatu i ostale prihode i ostale rashode vezane
koje nastaju prilikom preračuna finansijskih sredstava
za kamatonosnu aktivu, odnosno kamatonosnu pa-
i obaveza iskazanih u stranoj valuti se priznaju u ok-
sivu obračunati su po načelu uzročnosti prihoda i
viru bilansa uspjeha.
rashoda i uslovima iz obligacionog odnosa, koji su
definisani ugovorom između banke i komitenata.
Preuzete i potencijalne obaveze iskazane u stranoj
valuti su preračunate u KM po zvaničnom srednjem
Banka prestaje sa iskazivanjem prihoda od kamata
kursu Centralne banke Bosne i Hercegovine na dan
za potraživanja za koja je pokrenut postupak naplate
bilansa stanja. Plasmani u KM sa ugovorenom valut-
kod suda i za potraživanja koja su klasifikovana kao
nom klauzulom su preračunati u KM po zvaničnom
sporna ili nenaplativa. Kamata se otpisuje do iznosa
srednjem kursu Centralne banke BiH na dan bi-
za koje se smatra da ne postoji mogućnost naplate
lansa stanja. Prihodi i rashodi koji nastaju prilikom
iste.
preračunavanja sredstava korišćenjem ugovorene
valutne klauzule priznaju se u okviru bilansa uspjeha.
80
annual report 2011
date is based on the quoted market prices of the bid
missions incurred by providing or using banking ser-
and demand, without deduction on the account of
vices, are recognized on accrual basis of income and
the transaction costs. Fair value of the financial instru-
expenses and obligatory terms, which are defined by
ments which are not quoted on the active market is
the contract between the Bank and customer/client.
determined by using appropriate techniques of valu-
Fees and commissions consist mainly of fees for do-
ation, which include net present value techniques,
mestic and international payments, guarantees and
comparison to the similar instruments for which the
loans given as well as other Bank services.
market prices exist and other relevant models.
Foreign currency conversion
When the market inputs are not available, they are
Balance sheet and income statement items stated in
determined by the estimations which include/involve
the financial statements are recorded using currency
certain level of judgment in the assessment of the
of primary economic environment (functional cur-
“fair ” value. Estimating models reflect the current
rency). As disclosed in Note 2.1 the financial state-
state of the market on the measurement date and
ments are stated in thousands of Convertible Marks
they don’t necessarily represent the market condi-
(KM), which represents functional and official report-
tions before and after the measurement date. There-
ing currency of the Bank.
fore, the valuation techniques are periodically revised
Foreign currency transactions are converted into KM
so that they would appropriately reflect the current
upon the official mean exchange rate of the Central
market conditions.
Bank at the date of each transaction as well as the
balance date.
2.3. Summary of significant accounting policies
Monetary assets and liabilities denominated in forInterest and fee income and expenses
eign currencies are converted into KM at the official
Interest income and expenses, including penalty/de-
mean exchange rates of the Central Bank of Bosnia
fault interest and other income and expenses related
and Herzegovina prevailing at the balance sheet
to interest-bearing assets or interest-bearing liabilities
date. Foreign exchange gains or losses arising upon
are calculated on the causality principle of income
the conversion of financial assets and liabilities are
and expenses and conditions from the contractual
credited or debited, as appropriate, to the income
obligation which are defined by the contract/agree-
statement. Commitments and contingencies denom-
ment between the Bank and the customer/client.
inated in foreign currency are converted into KM at
the Central Bank of Bosnia and Herzegovina’s official
The Banks stops the expression of interest income for
mean exchange rate prevailing at the balance sheet
receivables that are presented at court or are deemed
date. Loans and advances in KM, with contracted
disputed or uncollectible. Interest accrued is written
foreign currency rate clause, are converted into KM
off to the extent that there is no realistic prospect
at the official mean exchange rates prevailing at the
of recovery. Income and expenses of fees and com-
balance sheet date. Income or expenses arising upon
81
godišnji izvještaj 2011
Finansijski instrumenti
(III) Obezvređenje finansijskih sredstava
Svi dati krediti i drugi plasmani se priznaju kada je
(I) Inicijalno priznavanje finansijskih
novac prosljeđen klijentima koji novac pozajm-
instrumenata
ljuju. Krediti se vrednuju po amortizacionom trošku
Finansijska sredstva i obaveze se priznaju u bilansu
korišćenjem efektivne kamatne stope, po neto vri-
stanja banke na dan kada Banka postane druga stra-
jednosti nakon otpisa i ispravki vrijednosti zbog
na u ugovoru za određeni finansijski instrument. Svi
obezvređenja.
finansijski instrumenti se prilikom početnog priznavanja vrednuju po fer vrijednosti (uglavnom jednakoj
Banka ugovara valutnu klauzulu ili drugi vid zaštite
iznosu koji se plati ili primi) korigovanoj za nastale
rizika sa korisnicima kredita u cilju upravljanja kredit-
zavisne troškove kupovine ili njihovog emitovanja,
nim rizikom. U skladu sa internom metodologijom,
izuzev finansijskih sredstava i obaveza koje su vred-
Banka na dan svakog bilansa stanja procjenjuje da
novane po fer vrednosti kroz bilans uspjeha.
li postoje objektivni dokazi obezvređenja nekog finansijskog sredstva ili grupe finansijskih sredstava.
Redovan način kupovine ili prodaje je kupovina ili
Smatra se da je finansijsko sredstvo ili grupa sred-
prodaja finansijskih sredstava koja zahtjeva prenos
stava obezvređeni ako, i samo ako, postoje objek-
sredstava u roku koji je utvrđen propisima ili kon-
tivni dokazi obezvređenja koji proizilaze iz jednog ili
vencijama na datom tržištu. Sve kupovine ili prodaje
više događaja nastalih nakon inicijalnog priznavanja
na redovan način se priznaju na datum trgovanja,
sredstva i taj događaj (ili događaji) utiče na procjen-
odnosno datum poravnanja. Banka klasifikuje finan-
jene buduće tokove gotovine finansijskog sredstva ili
sijska sredstva u sljedeće kategorije: finansijska sred-
grupe finansijskih sredstava koji se pouzdano mogu
stva koja se vrednuju po fer vrijednosti kroz bilans
projceniti.
uspjeha, kredite i ostale plasmane, hartije od vrijednosti koje se drže do dospjeća i hartije od vrijednosti
Dokazi koje Banka koristi da utvrdi da li postoje objek-
raspoložive za prodaju. Menadžment banke vrši
tivni dokazi o obezvređenju uključuju: docnje pri ser-
klasifikaciju finansijskih sredstava prilikom početnog
visiranju kamate i/ili glavnice, indikacije da se dužnik
priznavanja.
suočava sa značajnim finansijskim poteškoćama,
uključujući vjerovatnoću da će doći do stečaja ili neke
82
(II) Finansijska sredstva koja se vrednuju po
druge finansijske reorganizacije i kada dostupni po-
fer vrijednosti kroz bilans uspjeha
daci pokazuju da je došlo do mjerljivog smanjenja
Finansijska sredstva namjenjena trgovanju su stečena
budućih tokova gotovine, kao što su promjene u ok-
prvenstveno u svrhe prodaje u kratkom roku da bi se
viru neizmirenih obaveza ili ekonomskih uslova koji
iskoristile kratkoročne fluktuacije na tržištu. Ova sred-
su u korelaciji sa odstupanjima od ugovorenih uslova.
stva Banka priznaje po fer vrijednosti u okviru bilan-
U skladu sa usvojenom internom metodologijom,
sa uspjeha. Dobici i gubici od finansijskih sredstava
Banka prvo vrši individualnu procjenu da utvrdi da
namjenjenih trgovanju se priznaju u bilansu uspjeha.
li postoje objektivni dokazi o obezvređenju za svako
annual report 2011
the conversion of assets by applying contractual for-
financial assets held for trading are recognized in the
eign currency clause are credited or debited, as ap-
income statement.
propriate, to the income statement.
(III)Impairment of financial assets
Financial instruments
All loans and advances are recognized when cash
is advanced to borrowers. Loans are measured at
(I) Initial recognition of financial instruments
amortized cost using the effective interest method,
Financial assets and financial liabilities are recognized
net value of any amounts written off and allowance
in the Bank’s balance sheet on the date upon which
for loan impairment. The Bank agrees indexed/value
the Bank becomes counterparty to the contractual
clause or other forms of risk protection to/with the
provisions of a specific financial instrument.
borrowers in order to manage credit risk.
In accordance with the Bank’s internal policy, the
All financial instruments are initially recognized at fair
Bank assesses at each balance sheet date whether
value (usually equal to the consideration paid or re-
there is any objective evidence that a financial asset
ceived) including any directly attributable incremen-
or a group of financial assets is impaired. Impairment
tal costs of acquisition or issue, except for financial
losses are incurred only if there is objective evidence
assets and financial liabilities at fair value through
of impairment as a result of one or more events that
profit and loss. Regular way purchases or sales are
occurred after the initial recognition of the asset (a
purchases or sales of financial assets that require
‘loss event’) and that loss event (or events) has an
delivery of assets within the timeframe generally es-
impact on the estimated future cash flows of the fi-
tablished by regulation or convention in the market
nancial asset or group of financial assets that can be
place. All regular way purchases and sales of finan-
reliably estimated.
cial assets are recognized on the trading, i.e. settle-
Indicators which the Bank uses to determine whether
ment date. The Bank classifies its financial assets in
there is objective evidence of an impairment loss in-
the following categories: financial assets at fair value
clude the following: defaults in contractual payments
through profit or loss; loans and receivables; held-
of principal or interest, borrower is experiencing sig-
to-maturity securities and available-for-sale financial
nificant financial difficulty, including the probability
assets. Management of the Bank determines the clas-
of bankruptcy or other financial reorganization and
sification of its investments on initial recognition.
when available data indicate measurable decrease in
future cash flows such as changes within defaulted
(II) Financial assets at fair value through
liabilities or economic conditions, which are in cor-
profit or loss
relation with deviations from contracted conditions.
Financial assets held for trading have been primarily
acquired for generating profit from short-term price
In accordance with the adopted internal policy, the
fluctuations. Trading financial assets are recorded in
Bank first assesses whether objective evidence of im-
the balance sheet at fair value. Gains or losses on
pairment exists individually for financial assets that
83
godišnji izvještaj 2011
finansijsko sredstvo koje je individualno značajno,
dana kašnjenja kao osnovni kriterijum. Procjena
kao i individualnu ili grupnu procjenu za finansijska
obezvređenja za vanbilansne izloženosti se vrši na
sredstva koja nisu individualno značajna. Individualna
nivou klijenta primjenom prosječne stope ispravke
procjena ispravki vrijednosti se zasniva na procjeni
vrijednosti procjenjene za bilansna potraživanja.
očekivanog vremena naplate, iznosa koji će se na-
Ukoliko klijent ima samo jednu partiju bilansne
platiti, te izvora iz kojeg se očekuje naplata u cjelosti
izloženosti, za vanbilansnu izloženost se primjenjuje
ili djelimično.
ista stopa, a ukoliko klijent ima više partija bilansne
izloženostii, za vanbilansnu izloženost se primjen-
Ukoliko postoje objektivni dokazi da je došlo do
juje prosječna stopa na bilansnu izloženost. Uko-
gubitka usljed obezvređenja, iznos gubitka se vred-
liko klijent nema bilansnu izloženost, za vanbilansnu
nuje kao razlika između knjigovodstvene vrijednosti
izloženost se primjenjuje minimalan procenat po
sredstva i njegove procjenjene nadoknadive vrijed-
pravilima Agencije za bankarstvo Republike Srpske
nosti. Procjenjena nadoknadiva vrijednost je sadašnja
za uredne plasmane.
vrijednosti budućih tokova gotovine diskontovana
prvobitnom efektivnom kamatnom stopom sredstva.
Metodologija i pretpostavke koji se koriste za procjenu
Obračun sadašnje vrijednosti procjenjenih budućih
budućih tokova gotovine se redovno pregledaju da
tokova gotovine finansijskog sredstva obezbjeđenog
bi se smanjile razlike između procjenjenih iznosa i
kolateralom reflektuje tokove gotovine koji mogu
stvarnog iskustva po osnovu gubitka. Gubici usljed
nastati iz procesa realizacije kolaterala. Knjigovod-
obezvređenja kredita i plasmana i ostalih finansijskih
stvena vrijednost sredstva se smanjuje korišćenjem
sredstava vrednovanih po amortizovanoj vrijed-
računa ispravke vrijednosti i iznos gubitka se priznaje
nosti se evidentiraju u bilansu uspjeha. Krediti i sa
na teret bilansa uspjeha.
njima povezana ispravka vrijednosti se u potpunosti
isknjižavaju kada ne postoje realni izgledi da će sred-
U svrhe grupne procjene obezvređenja, finansijs-
stva u budućnosti biti nadoknađena, a u skladu sa
ka sredstva se grupišu na osnovu internog sistema
odlukom Uprave ili Nadzornog odbora banke.
klasifikacije koji Banka koristi uzimajući u obzir karakteristike kreditnog rizika kao što su vrsta plasmana,
Ukoliko, tokom narednog perioda, dođe do sman-
vrste kolaterala, postojanje dospjelih potraživanja,
jenja ili povećanja iznosa priznatog gubitka us-
dani kašnjenja i ostale relevantne faktore. Za grupnu
ljed obezvređenja, koje nastaje kao posljedica ne-
procjenu obezvređenja vrši se formiranje matrica mi-
kog događaja koji se desio nakon ranije priznatog
gracija, koja analizira ukupan broj partija aktivnih u
obezvređenja, prethodno priznat gubitak po osnovu
prethodnom periodu koje su migrirale iz kategorije A
obezvređenja se smanjuje ili povećava korigovanjem
i B u ostale kategorije ili su pak otplaćene u tekućem
računa ispravke vrijednosti. Ako se neki budući otpis
periodu. Procjena obezvređenja kredita stanovništvu
kasnije naplati, taj naplaćeni iznos se evidentira u ok-
vrši se na osnovu matrica migracija koje se rade
viru bilansa uspjeha.
po grupama proizvoda uzimajući u obzir intervale
84
annual report 2011
are individually significant, and individually or collec-
Valuation of the impairment of loans to the popula-
tively for financial assets that are not individually sig-
tion/clients is being made based on the migration
nificant. Individual assessment of impairment of value
matrix which is made by the groups of products tak-
is based on the assessment of the expected time of
ing into account the intervals of the overdue dates as
collection, the amount that should be charged and
well as the basic criteria.
the sources from which the collection is expected to
The assessment of impairment for off-balance sheet
be made in part or in full.
exposures is being made at the client level by applying the average rate of impairment of value for bal-
If objective evidence of impairment exists, impair-
ance sheet receivables. If the client has only one par-
ment loss is measured as the difference between the
ty/group of the balance sheet exposures, the same
carrying amount of loan and its estimated recover-
rate is being applied for the off-balance sheet expo-
able amount. The estimated recoverable amount is
sure, and if the client has several groups of balance
the present value of the expected future cash flows,
sheet exposures, the average rate is being applied to
discounted at the financial asset’s original effective
the off-balance sheet exposure. If the client does not
interest rate. The calculation of the present value of
have balance sheet exposure, the minimal percent-
the estimated future cash flows of a collateralized fi-
age for the regular placement is being applied for
nancial asset reflects the cash flows that may result
the off-balance sheet exposure by the regulations of
from foreclosure less costs for obtaining and selling
the Banking Agency of the Republic of Srpska.
the collateral. The carrying amount of the loan is reduced through the use of allowance account and the
The Bank regularly reviews the methodology and as-
amount of the impairment loss is recognized in the
sumptions used for estimating future cash flows in
income statement.
order to reduce any differences between loss estimates and actual loss experience. Impairment losses
For the purpose of a collective evaluation of impair-
on loans and advances and other financial assets
ment, financial assets are grouped on the basis of
carried at amortized cost are charged to the income
the Bank’s internal grading system while taking into
statement. A write off is made when all or part of a
account credit risk characteristics such as types of
claim is deemed uncollectible, pursuant to a court
loan, collateral type, presence of due receivables,
decision, or based on decisions made by the Share-
past-due status and other relevant factors. For the
holders’ Meeting or the Management Board.
group assessment of impairments, forming of the
If, in a subsequent period, the amount of the impair-
migration matrix is being made, which is analyzing
ment loss decreases and the decrease can be related
the total number of the parties active in the previous
objectively to an event occurring after the impair-
period which migrated from the category A and B
ment was recognized, the previously recognized im-
into the other categories or that are collected in the
pairment loss is reversed by adjusting the allowance
current period.
account. The amount of the reversal is recognized in
the income statement.
85
godišnji izvještaj 2011
(IV) Materijalna sredstva primljena po osnovu
je uključena u prihode od kamata korišćenjem meto-
naplate potraživanja
da efektivne kamatne stope. Instrumenti kapitala za
Banka dolazi u vlasništvo materijalnih sredstava po
koje se ne može odrediti cijena na tržištu, niti im se
osnovu naplate potraživanja, realizacijom kolaterala
nekim drugim metodom može odrediti fer vrijednost,
nad plasmanima. Materijalna sredstva primljena po
vrednuju se po nabavnoj vrijednosti umanjenoj za
osnovu naplate potraživanja se vrednuju po fer vri-
eventualna obezvređenja. Kada su u pitanju učešća
jednosti.
u kapitalu i ostale hartije od vrijednosti raspoložive
za prodaju, Banka na dan bilansa stanja vrši procjenu
U skladu sa Odlukom Agencije za bankarstvo Re-
da li postoje objektivni dokazi da je jedno ili više ula-
publike Srpske, Banka materijalne vrijednosti koje ne
ganja obezvređeno.
proda u roku od 12 mjeseci od dana preuzimanja,
svodi na iznos od 1 KM (tehničku vrijednosti), a efek-
Kada postoje dokazi o obezvređenju, kumulativni gu-
te svođenja evidentira kroz bilans uspjeha.
bitak, vrednovan kao razlika između nabavne cijene
i tekuće fer vrijednosti, se iskazuje kao ispravka vri-
(V) Hartije od vrijednosti raspoložive
jednost. Ispravke vrijednosti po osnovu obezvređenja
za prodaju
učešća u kapitalu se ne ukidaju preko bilansa usp-
Hartije od vrijednosti koje se drže na neodređeni
jeha, već se povećanje fer vrijednosti, priznaje direk-
vremenski period, ali mogu biti prodate usljed prob-
tno u korist kapitala. Ispravke vrijednosti po osnovu
lema sa likvidnošću i/ili promjena kamatnih stopa,
obezvređenja učešća u kapitalu, koja se ne kotiraju
kursa ili cijene kapitala klasifikuju se kao hartije od
na aktivnom tržištu i čija se fer vrijednost ne može
vrijednosti raspoložive za prodaju. Hartije od vrijed-
pouzdano utvrditi, se procjenjuju kao razlika između
nosti raspoložive za prodaju čine instrumenti drugih
njihove knjigovodstvene vrijednosti i sadašnje vrijed-
pravnih lica.
nosti očekivanih budućih tokova gotovine, priznaju
se na teret bilansa uspjeha i ne ukidaju do prestanka
Nakon početnog vrednovanja, hartije od vrijednosti
priznavanja sredstava.
raspoložive za prodaju se vrednuju po fer vrijednos-
86
ti. Fer vrijednost hartija od vrijednosti zasnovana je
(VI) Reprogramirani krediti
na tržišnim cijenama ostvarenim na organizovanom
Banka radije reprogramira kredite nego što reali-
tržištu hartija od vrijednosti na dan izvještavanja.
zuje sredstva obezvređenja ukoliko ponovna ocjena
Nerealizovani gubici i dobici se priznaju direktno u
boniteta klijenta to dozvoljava. To može da podra-
korist ili na teret kapitala u okviru revalorizacionih
zumjeva produženje roka otplate kao i nove uslove
rezervi. Kada dođe do otuđenja sredstava, akumuli-
kreditiranja. Nakon izmjene uslova, ne smatra se da
rani gubici ili dobici, prethodno priznati u okviru ka-
je kredit dospio. Rukovodstvo kontinuirano kontroliše
pitala, se priznaju u korist ili na teret bilansa uspjeha
reprogramirane kredite kako bi se osiguralo ispun-
u okviru prihoda ili rashoda. Kamata stečena tokom
jenje svih kriterijuma, kao i budućih plaćanja. I dalje
držanja finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju
se vrši individualna ili grupna procjena obezvređenja.
annual report 2011
(IV) Material assets obtained through
which other methods of reasonably estimating fair
collection of receivables
value are inappropriate and unworkable, are meas-
The Bank acquired fixed assets through the enforce-
ured at cost, less any allowance for impairment.
ment of security over loans and advances. Material
assets obtained through collection of receivables are
For investments in shares and other securities avail-
measured at the fair value.
able for sale, at the balance sheet date, the Bank assesses if there is significant evidence of impairment of
In accordance with the Decision of the Banking Agen-
one or more investments.
cy of the Republic of Srpska, material value which is
not sold within 12 month period from the day of the
When there is evidence of impairment, the cumula-
takeover, the Bank reduces to the amount of 1KM
tive loss, assessed as the difference between cost and
(technical value), and recognizes the effects of that
fair value, is recognized as the impairment of value.
reduction through the income statement.
Impairment losses recognized in the income statement on equity instruments are not reversed through
(V) Available-for-sale securities
the income statement, increases in their fair value af-
Securities intended to be held for an indefinite period
ter impairment are recognized directly in the capital.
of time, which may be sold in response to needs for
Impairments of value on the account on investments
liquidity or changes in interest rates, exchange rates
in capital, which are not quoted in an active market
or equity prices are classified as “available-for-sale”.
and whose fair value cannot be determined with cer-
Available-for-sale securities comprise instruments of
tainty, are measured as the difference between the
other legal entities.
book value and current value of expected future cash
flows, and are recognized in the income statement
After initial measurement, securities classified as
and are not reversed before de-recognition.
available-for-sale are subsequently measured at fair
value. Fair values of securities on stock market are
(VI) Renegotiated loans
based on market prices achieved on organized mar-
Where possible, the Bank seeks to restructure loans
ket of securities on the reporting date. Unrealized
if the client’s solvency allows this rather than to take
gains and losses are recognized directly in capital
possession of collateral. This may involve extend-
within Revaluation reserves. At this time, the cumula-
ing the payment arrangements and the agreement
tive gain or loss previously recognized in capital is
of new loan conditions. Once the terms have been
recognized in profit or loss. However, interest cal-
renegotiated, the loan is no longer considered past
culated using the effective interest method and for-
due. Management continuously reviews renego-
eign currency gains and losses on monetary assets
tiated loans to ensure that all criteria are met and
classified as available-for-sale are recognized in the
that future payments are likely to occur. The loans
income statement. Capital instruments that do not
continue to be subject to an individual or collective
have quoted market price in an active market and for
impairment assessment.
87
godišnji izvještaj 2011
(VII) Depoziti drugih banaka i komitenata
Prestanak priznavanja finansijskih
Depoziti banaka i komitenata, kao i ostale kama-
sredstava i finansijskih obaveza
tonosne finansijske obaveze se incijalno priznaju po
fer vrijednosti, umanjenoj za nastale transakcione
Finansijska sredstva
troškove, izuzev finansijskih obaveza koje se vred-
Finansijsko sredstvo (ili deo finansijskog sredstva, ili
nuju po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha. Nakon
grupe finansijskih sredstava) prestaje da se priznaje
početnog priznavanja, kamatonosni depoziti i krediti
ukoliko:
se iskazuju po amortizovanoj vrijednosti.
• je došlo do isteka prava na gotovinske prilive po
osnovu tog sredstva; ili
(VIII) Netiranje finansijskih instrumenata
• je Banka prenijela pravo na gotovinske prilive po
Finansijska sredstva i finansijske obaveze se mogu
osnovu sredstva ili je preuzela obavezu da izvrši is-
netirati i prikazati u neto iznosu u bilansu stanja, ako
platu primljene gotovine po osnovu tog sredstva u
i samo ako Banka ima zakonsko pravo prebijanja
punom iznosu bez materijalno značajnog odlaganja
priznatih iznosa sredstava i obaveza i ukoliko nam-
plaćanja trećem licu po osnovu ugovora o prenosu; i
jerava da izvrši izmirenje u neto iznosu ili da istovre-
• Banka je ili izvršila prenos svih rizika i koristi u vezi
meno realizuje sredstvo i izmiri obavezu.
sa sredstvom, ili nije niti prenijela niti zadržala sve
rizike i koristi u vezi sa sredstvom, ali je prenijela kon-
(IX) Izdati finansijski instrumenti i
trolu nad njim.
finansijske obaveze
Izdati finansijski instrumenti ili njihove komponente
Kada je Banka prenijela prava na gotovinske prilive
se klasifikuju kao obaveze kada suština ugovornog
po osnovu sredstava ili je sklopila ugovor o prenosu,
odnosa ukazuje da Banka ima obavezu ili da isporuči
i pri tom nije niti prenijela niti zadržala sve rizike i
gotovinu ili neko drugo finansijsko sredstvo im-
koristi u vezi sa sredstvom, niti je prenijela kontrolu
aocu, ili da ispuni obavezu na drugačiji način. Takvi
nad sredstvom, sredstvo se priznaje u onoj meri ko-
instrumenti uključuju iznose koji se duguju državi,
liko je Banka angažovana u pogledu sredstva. Dalje
kreditnim institucijama i klijentima. Nakon početnog
angažovanje banke, koje ima formu garancije na
priznavanja izdati finansijski instrumenti i ostala po-
preneseno sredstvo, se vrednuje u iznosu knjigovod-
zajmljena sredstva se naknadno vrednuju po amor-
stvene vrijednosti sredstva ili iznosu maksimalne na-
tizovanoj vrijednosti korišćenjem metode efektivne
knade koju bi Banka morala da isplati.
kamatne stope. Prihodi i rashodi se priznaju u bilansu uspjeha kada finansijska obaveza prestane da
Finansijske obaveze
se priznaje.
Finansijska obaveza prestaje da se priznaje ukoliko je
ispunjenje te obaveze izvršeno, ukoliko je obaveza
ukinuta ili ukoliko je isteklo važenje obaveze. U
slučaju gdje je postojeća finansijska obaveza zamjenjena drugom obavezom prema istom povjeriocu,
88
annual report 2011
(VII) Deposits from other banks and customers
De-recognition of financial assets and
All deposits from other banks and customers are ini-
financial liabilities
tially recognized at the fair value of the consideration
received including direct transaction costs, except for
Financial assets
financial liabilities through profit and loss. After initial
A financial asset (or, where applicable a part of a fi-
recognition, interest-bearing deposits and borrow-
nancial asset or part of a group of similar financial
ings are subsequently measured at amortized cost.
assets) is derecognized where:
• the rights to receive cash flows from the asset have
(VIII) Offsetting financial instruments
expired; or
Financial assets and liabilities are offset and the net
• the Bank has transferred its rights to receive cash
amount reported in the balance sheet when there is
flows from the asset or has assumed liability to pay
a legally enforceable right to offset the recognized
the received cash flows in full without material delay
amounts and there is an intention to settle on a net
to a third party under a ‘pass-through’ arrangement;
basis, or realize the asset and settle the liability si-
and
multaneously.
• either (a) the Bank has transferred substantially all
the risks and rewards of the asset, or (b) the Bank has
(IX) Issued financial instruments and
either transferred all risks and benefits in relation to
financial liabilities
the assets, has neither transferred nor retained sub-
Issued financial instruments or their components are
stantially all the risks and rewards of the asset, but
classified as liabilities, where the substance of the
has transferred control of the asset.
contractual arrangement results in the Bank having
When the Bank has transferred its rights to receive
an obligation either to deliver cash or another finan-
cash flows from an asset or has entered into a pass-
cial asset to the holder, or to satisfy the obligation
through arrangement, and has neither transferred
otherwise/in another way. Such instruments include
nor retained substantially all the risks and rewards
amounts due to the Government, amounts due to
of the asset nor transferred control of the asset, the
credit institutions and amounts due to customers.
asset is recognized to the extent of the Bank’s con-
After initial recognition, borrowings are subsequently
tinuing involvement in the asset. Continuing involve-
measured at amortized cost using the effective in-
ment that takes the form of a ‘’guarantee’’ over the
terest method. Gains and losses are recognized in
transferred asset is measured at the original carry-
the income statement when the borrowings are
ing amount of the asset and the maximum amount
derecognized.
of consideration that the Bank could be required to
repay.
89
godišnji izvještaj 2011
ali pod značajno promjenjenim uslovima ili ukoliko
Procjenjeni korisni vijek upotrebe sredstava se kreće
su uslovi kod postojeće obaveze značajno izmjen-
u sljedećim rasponima:
jeni, takva zamjena ili promjena uslova tretira se kao
prestanak priznavanja prvobitne obaveze sa istovre-
Zgrade 1,3%
menim priznavanjem nove obaveze, dok se razlika
Kompjuteri i srodna oprema
20,0%
između prvobitne i nove vrijednosti obaveze priznaje
Automobili
u bilansu uspjeha.
Nematerijalna sredstva
Ostala oprema i namještaj
12,5% - 15%
20,0%
10,0% - 16,5%
Gotovina i gotovinski ekvivalenti
Sredstva u pripremi se amortizuju nakon stavljanja u
Gotovina i gotovinski ekvivalenti iskazani u bilansu
upotrebu.
stanja i izvještaju o tokovima gotovine obuhvataju
Troškovi investicionog i tekućeg održavanja se iska-
gotovinu u blagajni, tekuće račune kod Centralne
zuju u bilansu uspjeha u trenutku njihovog nastanka,
banke, depozite po viđenju kod ostalih banaka i de-
a troškovi vezani za rekonstrukciju i poboljšanje, koji
pozite kod banaka oročene na period do 30 dana.
mijenjaju kapacitet ili namjenu osnovnih sredstava,
uvećavaju nabavnu vrijednost osnovnog sredstva.
Operativni lizing
Dobici ili gubici koji se javljaju prilikom rashodovanja
Zakup sredstava kod kojih su sve koristi i rizici u vezi
ili prodaje nekretnina i opreme, priznaju se na teret
sa vlasništvom zadržani kod zakupodavca, odnosno
ili u korist bilansa uspjeha, kao dio ostalih operativnih
nisu prenijeti na zakupca, evidentira se kao operativni
prihoda ili operativnih rashoda.
lizing.
Obezvređenje nefinansijskih sredstava
Nekretnine, oprema i nematerijalna ulaganja
Banka procjenjuje na dan bilansa stanja, da li posOsnovna sredstva i nematerijalna ulaganja iskazana
toje indikacije da dato nefinansijsko sredstvo može
su po nabavnoj vrijednosti umanjenoj za akumu-
da bude obezvređeno. Ukoliko takva indikacija pos-
liranu ispravku vrijednosti.
toji, odnosno, kada se zahtijeva godišnje testiranje
obezvređenja sredstva, Banka procjenjuje nadoknad-
Amortizacija se obračunava korišćenjem propor-
ive vrijednosti sredstva. Ukoliko se utvrdi da je kn-
cionalne metode na nabavnu vrijednost nekretnina,
jigovodstvena vrijednost sredstva (ili grupe sredstava,
opreme i nematerijalnih ulaganja tokom procjenje-
odnosno jedinice koja generiše gotovinu) veća od
nog korisnog vijeka upotrebe. Zemljište ne podleže
nadoknadive vrijednosti, sredstvo je obezvređeno i
amortizaciji.
knjigovodstvena vrijednost sredstva se umanjuje do
procjenjenog iznosa nadoknadive vrijednosti. Prethodno priznat gubitak po osnovu obezvređenja
90
annual report 2011
Financial liabilities
The applied annual depreciation rates are as follows:
A financial liability is derecognized when the obligation under the liability is discharged, cancelled or ex-
Buildings
1.3%
pired. Where existing financial liability is replaced by
Computers and related equipment
20.0%
another one from the same lender on substantially
Vehicles
different terms, or the terms of an existing liability are
Intangible assets
substantially modified, such an exchange or modifi-
Other equipment and furniture
12.5% - 15%
20.0%
10.0% - 16.5%
cation is treated as a de-recognition of the original
liability and the recognition of a new liability, whilst
Depreciation on these assets will begin when the re-
the difference in the respective carrying amounts is
lated assets are brought into use. Maintenance ex-
recognized in profit or loss.
penses are recorded in the income statement at the
moment they occur. Expenses related to reconstruc-
Cash and cash equivalents
tion and improvement, changing capacity or fixed assets purpose, is capitalized and the purchase value of
Cash and cash equivalents stated in the balance
fixed assets is increased. Gains and losses on disposal
sheet and cash flow statement on the cash flow in-
or sales of real estate and equipment are recognized
clude cash on hand, current accounts with the Cen-
on the debit or credit of the income statement as a
tral Bank of Bosnia and Herzegovina, demand de-
part of other operating income/expense.
posit with other banks and term deposits with banks
for the period of 30 days.
Impairment of non-financial assets
Operating lease
At each reporting day Bank reviews if current events
or changes of circumstances indicate that the car-
Leased assets for which all the benefits and risks are
rying amounts of Bank’s non-financial assets can be
related to the ownership of the lessor, respectively
impaired. If such indication exists, meaning that the
are not transferred to the lessee, and are classified as
annual testing of impairment is needed, the Bank es-
operating leases.
timates revocable amount of the assets. If the recoverable amount of an asset is estimated to be less than
Property, equipment and intangible assets
its carrying value, the carrying amount of the asset is
reduced to its recoverable amount, being the higher
Property, equipment and intangible assets are meas-
of the asset’s net selling price and value in use. Pre-
ured at their cost less accumulated depreciation.
viously recognized impairment loss is reviewed only
Amortization is calculated using the linear method to
in case that there is a change in estimations used
the cost of property, equipment and intangible as-
to determine recoverable amount, from the moment
sets over their estimated useful lives. The land is not
the impairment loss is recognized. In that case, book
subjected to depreciation.
value of assets is increased to the revocable amount.
91
godišnji izvještaj 2011
se revidira samo ukoliko je došlo do promjene u
rezervisanja predstavlja sadašnju vrijednost izdataka
procjenama korišćenim za određivanje nadoknad-
za koje se pretpostavlja da će biti dovoljni da se
ive vrijednosti sredstva, od trenutka kada je gubitak
obaveze izmire.
po osnovu obezvređenja priznat. U tom slučaju, knjigovodstvena vrijednost sredstva se uvećava do na-
Beneficije zaposlenih
doknadive vrijednosti.
Doprinosi i naknade za socijalno
Finansijske garancije
osiguranje zaposlenih
U skladu sa propisima koji se primenjuju u Repub-
U uobičajenom toku poslovanja Banka odobrava
lici Srpskoj, Banka je u obavezi da plaća doprinose
finansijske garancije koje se sastoje od plativih i
državnim fondovima kojima se obezbjeđuje soci-
činidbenih garancija, akreditiva i drugih poslova
jalna sigurnost zaposlenih. Ove obaveze uključuju
jemstva. Finansijske garancije se inicijalno priznaju
doprinose
u vanbilansnoj aktivi po fer vrijednosti, a nakon in-
obračunatim po stopama propisanim relevantnim
icijalnog priznavanja, obaveze banke koje proističu
zakonskim propisima. Banka je, takođe, obavezna da
iz finansijskih garancija vrednuju se u iznosu amorti-
od bruto zarada zaposlenih obustavi doprinose i da
zovane naknade ili iznosu najbolje procjene troškova
ih, u ime zaposlenih, uplati tim fondovima. Troskovi
neophodnih da bi se izmirila finansijska obaveza koja
doprinosa se knjiže na teret rashoda perioda na koji
nastaje kao rezultat garancije, u zavisnosti koji je
se odnose.
za
zaposlene
na
teret
poslodavca
iznos viši.
Dugoročne beneficije zaposlenima
Po osnovu finansijske garancije povećanje obaveza
U skladu sa Zakonom o radu, Kolektivnim ugovo-
se iskazuje na teret bilansa uspjeha, a primljene na-
rom, Granskim kolektivnim ugovorom i Pravilnikom
knade se priznaju u korist bilansa uspjeha u okviru
o radu banke, Banka je u obavezi da isplati naknadu
prihoda od naknada i provizija tokom perioda tra-
zaposlenima prilikom odlaska u penziju. Dugoročne
janja garancije.
obaveze po osnovu otpremnina za odlazak u penziju nakon ispunjenih uslova predstavljaju sadašnju
Rezervisanja vrijednost očekivanih budućih isplata zaposlenima
utvrđenu aktuarskim odmjeravanjem.
Rezervisanja se priznaju kada Banka ima sadašnju
obavezu (zakonsku ili izvedenu) kao rezultat prethodnog događaja, za koje je vjerovatno da će biti
potreban odliv ekonomskih koristi da bi obaveza
bila izmirena i za koju je moguće izvršiti pouzdanu
procjenu iznosa obaveze. U slučajevima kada je
efekat vremenske vrijednosti novca materijalan, iznos
92
annual report 2011
Financial guarantees
Employee benefits
In ordinary course of business, the Bank gives fi-
Employee benefits and contributions for
nancial guarantees, consisting of letters of credit,
social security
guarantees, performance bond, acceptances and
In accordance with the regulations prevailing in the
other. Financial guarantees are initially recognized in
Republic of Srpska, the Bank has an obligation to pay
off-balance assets at fair value. Subsequent to initial
contributions to various state social security funds.
recognition the Bank’s liability under each guarantee
These obligations involve the payment of contribu-
should be measured at the higher of the amortized
tions on behalf of the employee, by the employer
premium and the best estimate of expenditure re-
in an amount calculated by applying the specific,
quired settling any financial obligation arising as a
legally-prescribed rates. The Bank is also legally ob-
result of the guarantee, depending which amount is
ligated to withhold contributions from gross salaries
higher.
to employees, and on their behalf to transfer the
withheld portions directly to the appropriate govern-
Any increase in the liability relating to the financial
ment funds. These contributions payable on behalf of
guarantees is taken to the income statements. The
the employee and employer are charged to expenses
premium received is recognized in the income state-
in the period in which they arise.
ments on a straight line basis over the life of the
guarantee.
Long term employee benefits
In accordance with the Labor Law, Industry employ-
Provisions
ment agreement and Manual on activities of the
Bank, the Bank has an obligation to disburse an em-
A provision is recognized when the Bank has a pre-
ployment retirement benefit to a retiree upon the
sent obligation (legal or constructive) as a result of
retirement. The long-term liabilities with referring to
a past event and it is probable that an outflow of
the severance payments and jubilee awards repre-
resources embodying economic benefits will be re-
sent present value of the defined benefit obligation
quired to settle the obligation, and a reliable estimate
determined through actuarial valuation.
can be made of the amount of the obligation. Where
the effect of the time value of money is material, the
amount of a provision is the present value of the expenditures expected to be required to settle the obligation.
93
godišnji izvještaj 2011
Rezervisanja za potencijalne kreditne
Kategorija B: aktiva sa posebnom
i druge gubitke
napomenom
5% - 15%
Kateogrija C: substandardna aktiva
16% - 40%
U skladu sa Odlukom Agencije za bankarstvo Repub-
Kategorija D: sumnjiva aktiva
41% - 60%
like Srpske o minimalnim standardima za upravljanje
Kategorija E: gubitak
100%
kreditnim rizikom i klasifikaciju aktive banaka i odluke o izmenama i dopunama Odluke o minimal-
U skladu sa Odlukom rezerve za kreditne gubitke
nim standardima za upravljanje kreditnim rizikom i
predstavljaju rezerve, koje je Banka prilikom procjene
klasifikaciju aktive banaka Službeni glasnik Republike
kvaliteta aktive, odnosno klasifikacije stavke aktive,
Srpske br. 12/03, 85/04, 01/06, 136/10 i 127/11 (u
dužna da formira najmanje u skladu sa kriterijumima
daljem tekstu „Odluka“), propisani su standardi i kri-
iz pomenute Odluke uzimajući u obzir već formirane
terijumi koje je banka dužna da osigura i sprovodi
ispravke vrijednosti bilansne aktive i rezervisanja
u ocjeni, preuzimanju, praćenju, kontroli, upravljanju
za gubitke po vanbilansnim stavkama.
kreditnim rizikom i klasifikaciji svoje aktive.
procjenjene gubitke, nakon umanjenja za ispravke
Iznos za
vrijednosti bilansne aktive i rezervisanja za gubitke
Stavke aktive banke koje se klasifikuju u smislu ove
po vanbilansnim stavkama izdvaja se iz dobiti na os-
Odluke čine: krediti, depoziti kod banaka, kamata
novu odluke Skupštine banke i evidentira u okviru
i naknada, hartije od vrijednosti koje se drže do
rezervi za kreditne gubitke.
dospijeća, hartije od vrijednosti koje su raspoložive
za prodaju, učešće banke u kapitalu drugih pravnih
Ukoliko Banka ne izvrši pokriće nedostajućih rez-
lica i druga bilansna aktiva osim stavki bilansne ak-
ervi na teret dobiti, neraspoređene dobiti iz ranijih
tive banke koje se ne klasifikuju i u vanbilansu banke:
godine, zadržane dobiti i ostalih rezervi formiranih
izdate garancije, avali, akcepti mjenica i drugi oblici
iz dobiti, Banka je dužna da nepokriveni iznos
jemstva, nepokriveni akreditivi, neopozivi odobreni, a
nedostajućih rezervi za kreditne gubitke iskazuje kao
neiskorišćeni krediti i sve druge stavke koje predstav-
odbitna stavka od kapitala sve dok Banka ne obezb-
ljaju potencijalne obaveze banke.
jedi pokriće nedostajućih rezervi za kreditne gubitke.
Na osnovu Odluke, krediti, kao i druga bilansna ak-
Porez na dobit
tiva i sve navedene vanbilansne obaveze klasifikuju
94
se u sljedeće kategorije: A („dobra aktiva“), B („aktiva
Tekući porezi
sa posebnom napomenom“), C („substandardna ak-
Oporezivanje dobiti se vrši u skladu sa poreskim pro-
tiva“), D („sumnjiva aktiva“) i E („gubitak“).
pisima Republike Srpske. Banka tokom godine plaća
U skladu sa Odlukom, za plasmane klasifikovane u
porez na dobit u vidu mjesečnih akontacija, čiju vis-
kategoriju A, Banka formira rezervisanja za kreditne
inu utvrđuje na osnovu poreske prijave za prethodnu
rizike po stopi od 2%, a za kategorije B, C, D i E rez-
godinu. Porez na dobit obračunava se u visini od 10%
ervisanja su sljedeća:
od iznosa oporezive dobiti utvrđene u Poreskom bi-
annual report 2011
Provisions for loan and other losses
A, while the provisions for categories B, C, D and E
are the following:
In accordance with the Decision of the Banking
Agency of the Republic of Srpska, on Minimum
Category B: assets with special note
5% - 15%
Standard for Credit Risk Management and Classifica-
Category C: substandard assets
16% - 40%
tion of Assets in Bank and Amending of the Decision
Category D: doubtful assets
41% - 60%
on Minimum Standards for Credit Risk Management
Category E: loss
100%
and Classification of Assets in Banks (Official Gazette
of the Republic of Srpska no. 12/03, 85/04, 01/06,
In accordance with the Decision, provisions for loan
136/10 and 127/11(hereinafter referred to as ‘’the
losses represents a reserve, which the Bank in assess-
Decision’’) standards and criteria that the bank has to
ing asset’s quality and qualifications of assets items,
establish and implement in the assessment, monitor-
forms, taking into account the already established
ing, control, credit risk management and classifica-
impairment of balance sheet assets and provisions
tion of its assets are prescribed.
for losses of off-balance sheet items. The amount
of estimated losses, net of allowance balance sheet
Bank’s risk bearing assets, in terms of this decision are
assets and provisions for losses of off-balance sheet
loans, deposits with banks, interest rates and fees, se-
items are created from retained earnings based on
curities held to maturity, securities available for sale,
the decisions of the Shareholders’ Meeting and is
the shares in other legal entities and other balance
recorded under the allowance for loan losses. If the
sheet items in which the bank is at risk of collection,
Bank is unable to cover lacking reserves at the ex-
and issued guarantees, bills, acceptances and other
pense of profit, undistributed profits and other re-
forms of guarantees, uncovered letters of credit, ir-
serves formed from profit, it is still obliged to rec-
revocable approved and unused credits and all other
ognize uncovered amount of allowances for credit
items that are potential liabilities.
losses as the deduction to the capital, as long as the
Bank does not cover all missing reserves for credit
In accordance with the Decision, credits and other
losses.
balance sheet assets and risk bearing off-balance
items are classified into the following categories: A
Profit tax
(“good assets”), B (“assets with special note”), C (“substandard assets”), D (“doubtful assets”) and E (“loss”).
Current taxes
Pursuant to the Decision, the Bank makes 2% provi-
Profit tax is calculated in accordance with tax regula-
sions for general risk-bearing provisions for category
tions of the Republic of Srpska. During the year, the
Bank pays income tax in monthly installments, estimated on the basis of the prior year Tax return. Profit
tax is payable at 10% of the taxable income reported
in Tax return. The taxable income represents profit re
95
godišnji izvještaj 2011
lansu. Oporeziva dobit se utvrđuje usklađivanjem pri-
nastanka nema uticaja na računovodstvenu dobit niti
hoda i rashoda iskazanim u bilansu uspjeha, na način
na oporezivu dobit ili gubitak ili na odbitne privremene
predviđen poreskim propisima, i može biti umanjena
razlike u vezi sa učešćem u zavisnim preduzećima,
za određene poreske olakšice.
pridruženim preduzećima i zajedničkim ulaganjima,
kada se odložena poreska sredstva priznaju samo
Odloženi porezi
do mjere do koje je izvjesno da će privremene raz-
Odloženi porezi na dobit se obračunavaju po metodi
like biti ukinute u doglednoj budućnosti i da je nivo
obaveza prema bilansu stanja na sve privremene ra-
očekivanih budućih oporezivih dobitaka dovoljan da
zlike na dan bilansa stanja između sadašnje vrijed-
se sve privremene razlike mogu iskoristiti.
nosti sredstava i obaveza u finansijskim izvještajima
privremene razlike može kontrolisati i izvjesno je da
Knjigovodstvena vrijednost odloženih poreskih sredstava preispituje se na svaki izvještajni datum i umanjuje do mjere do koje više nije izvjesno da je nivo
očekivanih budućih oporezivih dobitaka dovoljan
da se ukupna vrijednost ili deo vrijednosti odloženih
poreskih sredstava može iskoristiti. Odložena poreska sredstva koja nisu priznata procjenjuju se na
svaki izvještajni datum i priznaju do mjere do koje
je postalo izvjesno da je nivo očekivanih budućih
oporezivih dobitaka dovoljan da se odložena poreska sredstva mogu iskoristiti. Odložena poreska sredstva i obaveze izračunavaju se primjenom zvaničnih
poreskih stopa u godini ostvarenja poreskih olakšica,
odnosno izmirenja odloženih poreskih obaveza.
Tekući i odloženi porezi priznaju se kao prihodi i ra-
privremena razlika neće biti ukinuta u doglednom
shodi i uključeni su u neto dobitak/(gubitak) perioda.
i njihove vrijednosti za svrhe oporezivanja. Trenutno važeća poreska stopa na dan bilansa stanja
je korišćena za obračun iznosa odloženih poreza.
Odložene poreske obaveze priznaju se na sve
oporezive
privremene
razlike,
izuzev,
ukoliko
odložene poreske obaveze proističu iz inicijalnog
priznavanja “goodwill-a“ ili sredstava i obaveza u
transakciji koja nije poslovna kombinacija i u trenutku
nastanka nema uticaja na računovodstvenu dobit niti
na oporezivu dobit ili gubitak, kao i ukoliko se odnose
na oporezive privremene razlike u vezi sa učešćem
u zavisnim preduzećima, pridruženim preduzećima
i zajedničkim ulaganjima gdje se trenutak ukidanja
vremenskom periodu. Odložena poreska sredstva
priznaju se na sve oporezive privremene razlike i
Kapital
neiskorišćene iznose prenosivih poreskih kredita i
poreskih gubitaka, do mjere do koje je izvjesno da je
Kapital se sastoji od akcijskog kapitala, emisione prem-
nivo očekivanih budućih oporezivih dobitaka dovol-
ije, rezervi iz dobiti, posebne rezerve za procjenjene
jan da se sve oporezive privremene razlike, prenijeti
gubitke, dobitka tekuće godine i neraspoređenog
neiskorišćeni poreski krediti i neiskorišćeni poreski
dobitka iz ranijih godina.
gubici mogu iskoristiti, izuzev ukoliko se odložena
96
poreska sredstva odnose na privremene razlike nast-
Uporedni podaci
ale iz inicijalnog priznavanja sredstava ili obaveza u
Uporedne podatke čine godišnji finansijski izvještaji
transakciji koja nije poslovna kombinacija i u trenutku
banke za 2010. godinu.
annual report 2011
ported in the income statement adjusted for certain
and, at the time of the transaction, affects neither the
income and expenses, as prescribed by the tax regu-
accounting profit nor taxable profit or loss; and in re-
lations, and it could be reduced for certain tax reliefs.
spect of deductible temporary differences associated
with investments in subsidiaries and associates when
Deferred taxes
deferred tax assets are recognized only to the extent
Deferred tax is provided for using the balance sheet
that it is probable that the temporary differences will
liability method on temporary differences at the bal-
reverse in the foreseeable future and taxable profit
ance sheet date between the current value of assets
will be available against which the temporary differ-
and liabilities in the financial statements and their
ences can be utilized.
carrying amounts for taxation purposes. The current
tax rate at the balance sheet date is used for calculat-
The carrying amount of deferred tax assets is re-
ing the amount of deferred taxes.
viewed at each balance sheet date and reduced to
the extent that it is no longer probable that sufficient
Deferred tax liabilities are recognized for all taxable
taxable profit will be available to allow all or part of
temporary differences, except where the deferred tax
the deferred tax asset to be utilized. Unrecognized
liability arises from the initial recognition of goodwill
deferred tax assets are reassessed at each balance
or of an asset or liability in a transaction that is not a
sheet date and are recognized to the extent that it
business combination and, at the time of the transac-
has become probable that future taxable profit will
tion, affects neither the accounting profit nor taxable
allow the deferred tax asset to be recovered. De-
profit or loss; and in respect of taxable temporary
ferred tax assets and liabilities are measured at the
differences associated with investments in subsidiar-
tax rates that are expected to apply in the year when
ies and associates, where the timing of the reversal
the asset is realized or the liability is settled.
of the temporary differences can be controlled and
Current and deferred taxes are recognized as income
it is probable that the temporary differences will not
or expense and are included in net profit/(loss) for
reverse in the foreseeable future.
the period.
Deferred tax assets are recognized for all deductible
Capital
temporary differences, carry forward of unused tax
credits and unused tax losses, to the extent that it is
The capital consists of the shareholders capital, issue
probable that taxable profit will be available against
premium, general legal reserves, special provisions
which the deductible temporary differences, and the
for credit losses, profit from current year and retained
carry forward of unused tax credits and unused tax
earnings from previous years.
losses can be utilized except where the deferred tax
asset relating to the deductible temporary difference
Comparative data
arises from the initial recognition of an asset or liabil-
The comparative data represents annual financial re-
ity in a transaction that is not a business combination
ports of the Bank for 2010.
97
godišnji izvještaj 2011
98
annual report 2011
99
godišnji izvještaj 2011
3. PRIHODI I RASHODI OD KAMATA
4. PRIHODI I RASHODI PO OSNOVU NAKNADA I PROVIZIJA
5. DOBICI PO OSNOVU PRODAJE HoV I UDIJELA
100
annual report 2011
3. INTEREST INCOME AND EXPENSES
4. FEES AND COMMISSIONS INCOME AND EXPENSE
5. INCOME FROM SALE OF SECURITIES (SHARES)
101
godišnji izvještaj 2011
6. OPERATIVNI PRIHODI I RASHODI
102
annual report 2011
6. OPERATING INCOME AND EXPENSES
103
godišnji izvještaj 2011
Prihodi od ukidanja indirektnih otpisa i rezervisanja za vanbilansne stavke
Troškovi ispravke vrijednosti se odnose na:
104
annual report 2011
Income from reversal indirect written off placements and provisions for off-balance items
Costs of Impairment:
105
godišnji izvještaj 2011
7. OSTALI PRIHODI I RASHODI
U ukupnim rashodima po osnovu direktnog otpisa potraživanja, sadržan je iznos od 624 hiljada KM, i za iznos
od 617 hiljada KM izvršeno je ukidanje ispravke vrijednosti u korist prihoda, obzirom da su troškovi za izvršene
ispravke vrijednosti nastali u ranijem periodu.
106
annual report 2011
7. OTHER INCOME AND EXPENSES
Total expenses from direct write-off receivables, contains the amount of 624 thousand KM, and on this basis cancellation of allowance has been made in the amount of 617 thousand KM in favor of income, since expenses for
done impairments incurred in the past.
107
godišnji izvještaj 2011
8. PRIHODI I RASHODI OD PROMJENE VRIJEDNOSTI IMOVINE I OBAVEZA
9. POREZ NA DOBIT
Tekući porez za 2011. godinu obračunat je primjenom poreske stope od 10% na oporezivu dobit prikazanu u
poreskom bilansu za poreske organe u Republici Srpskoj.
Komponente poreza na dobit za 2011. godinu su:
108
annual report 2011
8. INCOME AND EXPENSES FROM CHANGE OF VALUE OF ASSETS AND LIABILITIES
9. PROFIT TAX
Current tax for the year ended on 31 December 2011 was calculated by applying the rate of 10% on taxable
income reported in the Tax Return for Tax authorities of the Republic of Srpska.
Components of the profit tax for the year ended 31 December 2011 are:
109
godišnji izvještaj 2011
Usaglašavanjem pozicija iz poreskog bilansa (prihoda, troškova i osnovice za oporezivanje) iz poreskog bilansa
sa poreskom stopom važećom u Republici Srpskoj za 2011. godinu može se dalje analizirati na sljedeći način:
Odloženi porez na dobit iskazan u bilansu uspjeha u iznosu od KM 104 hiljada za 2011. godinu odnosi se na
privremene razlike između knjigovodstvene vrijednosti osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja i njihove
poreske osnove.
10. GOTOVINA, GOTOVINSKI EKVIVALENTI, ZLATO I POTRAŽIVANJA IZ OPERATIVNOG POSLOVANJA
110
annual report 2011
Coordination of positions in tax balance sheet (income, expenses and tax basis) with tax rate valid in the Republic
of Srpska for the year 2011 and 2010 can be analyzed as follows:
Deferred profit tax reported in the income statement in the amount of 104 thousand KM for the year ended on
31 December 2011, relates to temporary differences between book value of the fixed assets and intangible assets
and their tax basis.
10. CASH, CASH EQUVIVALENTS, GOLD AND INCOME FROM OPERATING BUSINESS
111
godišnji izvještaj 2011
11. DEPOZITI I KREDITI U DOMAĆOJ I STRANOJ VALUTI
Na dan 31.12.2011. godine na računu kod Centralne banke Bosne i Hercegovine izdvojena su sredstva po osnovu
obavezne rezerve u iznosu od 117.198 hiljada KM.
Obavezna rezerva je izdvojena u skladu sa Odlukama Centralne banke Bosne i Hercegovine o utvrđivanju i
održavanju obaveznih rezervi i utvrđivanju naknade na iznos rezervi, koja propisuje osnovicu za obračun
obavezne rezerve, obračunski period, stopu obavezne rezerve, kao i obračun naknade banci za iznos sredstava
na računu rezervi kod Centralne banke.
Osnovicu za obračun obavezne rezerve čine depoziti i pozajmljena sredstva, bez obzira u kojoj su valuti sredstva izražena. Obavezna rezerva se obračunava prema stanju tih sredstava na kraju svakog radnog dana u toku
obračunskog perioda, koji prethodi periodu obračuna. Obračunski period (period obračuna obaveznih rezervi)
počinje svakog mjeseca u dane prvog, jedanaestog i dvadeset prvog, a završava se desetog, dvadesetog i zadnjeg dana u mjesecu. Banka je obavezna da nakon svakog obračunskog perioda, a najkasnije u roku od tri dana po
isteku perioda obračuna, dostavi Centralnoj banci BiH izvještaj o stanju svojih depozita i pozajmljenih sredstava
izraženih u konvertibilnim markama.
U skladu sa Odlukom o izmjenama o utvrđivanju i održavanju obaveznih rezervi i utvrđivanju naknada na iznos
sredstava rezervi, koja se primjenjivala u periodu od 01. februara 2011. godine do 01. avgusta 2011. godine,
definisano je da stopa obavezne rezerve koju primjenjuje Centralna banka iznosi 10% na depozite i pozajmljena
sredstva sa ugovorenim rokom dospjeća do jedne godine (kratkoročni depoziti i pozajmljena sredstva) i 7% na
depozite i pozajmljena sredstva sa ugovorenim dospjećem preko jedne godine (dugoročni depoziti i pozajmljena
sredstva). Centralna banka obračunava naknadu na iznos sredstava banke i to: na iznos obavezne rezerve i na
iznos sredstava iznad obavezne rezerve, po stopi koja se utvrđuje na osnovu prosjeka kamatne stope koju je u
istom periodu na tržištu ostvarila Centralna banka na prekonoćne depozite.
U skladu sa Odlukom o izmjenama drugog novog prečišćenog teksta Odluke o utvrđivanju i održavanju obaveznih
rezervi i utvrđivanju naknade na iznos rezerve, koja se primjenjuje od 01. avgusta 2011. godine promjenjen je
iznos naknade koji Centralna banka obračunava na iznos sredstava na računima rezerve: na iznos obavezne
rezerve 70% od stope koja je utvrđuje na osnovu ponderisanog prosjeka kamatnih stopa koje je u istom periodu
na tržištu ostvarila Centralna banka na depozite investirane do mjesec dana i na iznos sredstava iznad obavezne
rezerve 90% od stope koja se utvrđuje na osnovu ponderisanog prosjeka kamatnih koje je u istom periodu na
tržištu ostvarila Centralna banka na depozite investirane do mjesec dana.
112
annual report 2011
11. DEPOSITS AND LOANS IN LOCAL AND FOREIGN CURRENCY
As of 31 December 2011 assets KM 117,198 thousand KM were maintained for the mandatory reserve purposes
on the account held with the Central Bank of Bosnia and Herzegovina.
The mandatory reserve was maintained in the manner defined by the Decision of the Central Bank of Bosnia and
Herzegovina on determination and maintenance of mandatory reserves and determination of income for the
reserve, whereby the following are prescribed: the basis for obligatory reserve calculation, calculation period,
obligatory reserve rate, as well as income for the obligatory reserve amount with the Central Bank.
Deposits and funds borrowed represent the basis for calculating the mandatory reserve, regardless of their
currency. The mandatory reserve is calculated according to the balance at the end of each working day during
period, proceeding the maintenance period. The period for calculating the mandatory reserve begins as of 1st,
11th and 21st day of each month and concludes on 10th, 20th and the last day in a month. The Bank is obligated
to submit a report to the Central Bank of Bosnia and Herzegovina on the balance of its deposits and loans in KM.
In line with the Decision on the amendment of the Decision on determining and maintaining obligatory reserves
and determination of interest for reserves, that was applicable during the period of 1 February 2011 until 1 August
2011, obligatory reserve rate applied by the Central Bank is defined and it is 10% on deposits and borrowings with
agreed maturity up to one year (short-term deposits and borrowings) and 7% on deposits and borrowings with
agreed maturity over one year (long-term deposits and borrowings). The Central Bank calculates compensation
amount in the reserve account as follows: on the amount of obligatory reserve and on the amount above obligatory reserve, at the rate which is determined based on the average interest rate that the Central Bank has made
overnight deposits in the same period on the market.
In line with Decision on changes in the 2nd bowdlerized text of the Decision on determining and maintaining
obligatory reserves and determination of interest for reserves, that was applicable during the period of 1 August
2011, fees that the Central Bank calculates on the assets amount on reserve accounts is changed as follows: on
the amount of obligatory reserves 70% of the rate which is determined based on the weighted average interest
rate which the Central Bank has made in the same period on deposits invested up to a month on the market and
on the amount above obligatory reserve 90% of the rate which is determined based on weighted average interest rate which the Central Bank has made in the same period on deposits invested up to a month on the market.
113
godišnji izvještaj 2011
12. POTRAŽIVANJA ZA KAMATU I NAKNADU, PO OSNOVU PRODAJE I DRUGA POTRAŽIVANJA
Promjene na ispravkama vrijednosti bile su sljedeće:
114
annual report 2011
12. RECEIVABLES FOR INTEREST AND FEES, BASED ON OTHER RECEIVABLES
Impairments changes were as follows:
115
godišnji izvještaj 2011
13. DATI KREDITI I DEPOZITI
a) Pregled po vrstama kredita
116
annual report 2011
13. LOANS AND DEPOSITS
a) A summary per type of loans
117
godišnji izvještaj 2011
b) Pregled po korisnicima kredita
118
annual report 2011
b) A summary per customers
119
godišnji izvještaj 2011
c) Promjene na ispravkama vrijednosti su sljedeće:
U skladu sa Katalogom proizvoda za pravna lica i stanovništvo, krediti su odobravani klijentima banke uz kamatne
stope koje su se kretale u rasponu od 2,00% do 12,99% na godišnjem nivou, u zavisnosti od vrste kreditnog
proizvoda, instrumenta obezbeđenja i izvora finansiranja.
Na kredite koji su odobravani iz kreditnih linija, kamatna stopa je iznosila šestomjesečni Euribor + marža u
rasponu od 2% do 5,9%, a krediti iz izvora IRB RS odobravani su prema Pravilima IRB RS.
120
annual report 2011
31.12.2011.
31.12.2010.
KM thousand
KM thousand
Balance at the beginning of the year
19.534
21.517
impairments during the current year (Note 6)
11.975
1.097
Cancellation impairments (Note 6)
(9.280)
(3.080)
State at 31 December
22.229
19.534
c) Changes at the impairments are as follows:
In line with the Corporate and Retail Products Catalogue, loans were granted to the Bank’s clients at the annual
interest rates ranging from 2% to 12.99%, depending on the type of loan, security instruments and financing
sources.
For loans granted from credit lines the interest rate was 6 month EURIBOR + margin ranging from 2% to 5.9%,
and loans from IRB RS were granted in accordance to IRBRS requirements.
121
godišnji izvještaj 2011
d) Koncentracija kredita korisnicima
Koncentracija ukupno plasiranih sredstava komitentima od strane banke, na dan 31. decembra 2011. godine po
granama djelatnosti je sljedeća:
122
annual report 2011
d) Concentration of loans to customers
As of 31 December 2011 the concentration of the Bank’s total placements to customers was significant in the
following industries:
31.12.2011.
31.12.2010.
KM thousand
KM thousand
Agriculture, hunting and fishing
11.503
11.270
Mining and industry
195.302
132.856
Civil construction
34.282
20.446
Trade
131.538
107.309
Services, tourism and catering
8.349
2.458
Transportation, warehousing, telecommunication
14.219
14.791
Finance
33.257
113.789
Real estate trading
28.580
23.247
Administration and other public services
83.014
50.403
Retail
185.834
161.881
Placements to customers, gross as of 31 December
725.878
638.450
Impairment
(22.229)
(19.534)
Placements to customers, net as of 31 December
703.649
618.916
123
godišnji izvještaj 2011
e) Ročnost dospjeća kredita
Na dan 31. decembra 2011. godine ročnost dospjeća kredita je sljedeća:
14. HARTIJE OD VRIJEDNOSTI
124
annual report 2011
e) Maturities of loans to customers
Maturity structure of loans to customers in terms of the remaining maturity as of 31 December 2011 is as follows:
31.12.2011.
31.12.2010.
KM thousand
KM thousand
Up to 30 days
35.939
66.864
From 1 to 3 months
44.613
95.917
From 3 to 12 months
196.305
157.389
From 1 to 5 years
288.562
213.296
Over 5 years
160.459
104.984
Placements to customers, gross as of 31 December
725.878
638.450
Impairment
(22.229)
(19.534)
Placements to customers, net as of 31 December
703.649
618.916
31.12.2011.
31.12.2010.
KM thousand
KM thousand
Securities in local currency
30.564
3.324
Securities in foreign currency
1.161
767
31.725
4.091
(485)
(394)
31.240
3.697
14. SECURITIES HELD TO MATURITY
Impairment
Total
125
godišnji izvještaj 2011
U sljedećoj tabeli dat je pregled hartija od vrijednosti po namjeni:
Hartije od vrijednosti za trgovanje sadrže obveznice Republike Srpske u iznosu od 27.200 hiljada KM, i hartije od
vrijednosti drugih preduzeća u iznosu od 1.909 hiljada KM. U skladu sa Odlukom Vlade Republike Srpske o prvoj
emisiji obveznica Republike Srpske javnom ponudom od 12. novembra 2011. godine, Banka je, a na osnovu Odluke
Kreditnog odbora od 02. novembra 2011. godine, kupila obveznice u vrijednosti od 27.150 hiljada KM, čija vrijednost
na dan 31. decembra 2011. godine iznosi 27.200 hiljada KM, nakon usklađivanja sa tržišnom vrijednošću. Kamatna
stopa na obveznice je 5% na godišnjem nivou na nominalnu vrijednost obveznice i isplata kamate se vrši dva puta
godišnje po isteku svakog polugodišta od dana registracije. Banka je po osnovu ulaganja u hartije od vrijednosti od
države i državnih organa ostvarila prihode od kamata u iznosu od 195 hiljada KM.
Banka na dan 31. decembar 2011. godine ima iskazane hartije od vrijednosti koje se drže do dospijeća u iznosu od
226 hiljada KM (31. decembra 2010. godine: 234 hiljada KM) i odnose se na obveznice ratne štete u iznosu od 56
hiljada KM i na obveznice opštine Bijeljina u iznosu od 170 hiljada KM.
Banka na dan 31. decembra 2011. godine ima iskazana učešća (udjeli) u drugim pravnim licima, i najznačajnije
učešće odnosi se na Novu lizing (63%) u iznosu od 860 hiljada KM (neto vrijednost 724 hiljada KM) i na Novu Real
Estate (10%) u iznosu od 450 hiljada KM.
126
annual report 2011
The following table contains information about securities per their purpose:
31.12.2011.
31.12.2010.
KM thousand
KM thousand
Securities held for trading
- Securities – Republika Srpska bonds
27.200
- other securities – bonds of other companies
2.1841
.760
29.384
1.760
(275)(
177)
29.109
1.583
-Securities – bonds with maturity
300
315
Impairment
(74)
(81)
Securities, net value as 31 December
226
234
- investment in capital
2.0412
.014
Impairment
(136)(
136)
Net value as 31 December
1.905
1.878
Total
Impairment
Securities, net value as 31 December
Securities held until maturity
Investments in capital and other securities available for trading
Securities held for trading consist of Republika Srpska bonds in amount of 27.200 thousand KM and securities from
other companies in amount of 1.909 thousand KM. In line with Decision of the Government of Republic of Srpska on
the first issues of bonds of the Republic of Srpska by initial public offering since 12 October 2011, the Bank, based
on Decision of the Loan Committee dated 2 November 2011, bought bonds in the amount of 27,150 thousand KM,
whose value on 31 December 2011 was 27,200 thousand KM, after the adjustment with the fair market value. The
interest rate on bonds is 5% annually on the nominal value of bonds and interest payments are made twice a year
at the end of each semester from the date of registration. By investing in securities of state and government bodies,
the Bank realized interest income in 2011 in the amount of 195 thousand KM
The Bank as of December 31, 2001 has securities held to maturity in the amount of 226 thousand KM (December
31, 2010: 234 thousand KM) and is related to the bonds of war damages in the amount of 56 thousand KM and on
bonds of the Bijeljina municipality in the amount of 170 thousand KM.
Bank on 31 December 2011 has investment in capital of other related companies and the most important investments are Nova Leasing (63%) in the amount of 860 thousand KM (net value 724 thousand KM) and Nova Real
Estate (10%) in the amount of 450 thousand KM.
127
godišnji izvještaj 2011
Promjene na ispravkama vrijednosti bile su sljedeće:
Neto vrijednost po osnovu usklađivanja fer vrijednosti
15. OSTALI PLASMANI I AVR
Od ukupno iskazanih ostalih plasmana u domaćoj valuti, iznos od 15.351 hiljada KM odnosi se na kupljena
potraživanja (na dan 31. decembra 2010. godine: 13.448 hiljada KM).
128
annual report 2011
Changes at impairment were following:
Balance at the beginning of the year
31.12.2011.
31.12.2010.
KM thousand
KM thousand
394
136
New impairment (Note 6)
Net value after impairment of fair value
(91)
258
Balance at 31 December
485
394
31.12.2011.
31.12.2010.
KM thousand
KM thousand
Other placements in local currency
15.484
13.787
Due placements and current maturity of long-term loans in
local currency
25.440
21.719
Accrued income in local currency
5.004
2.964
57
55
4.110
3.524
15. OTHER PLACEMENTS AND ACCRUED INCOME
Other placements in foreign currency
Due placements and current maturity long-term placements
in foreign currency
Accrued income in foreign currency
48
50.095
42.097
Impairment
(12.264)
(10.127)
Total
37.831
31.970
From above mentioned placements in local currency the purchase receivables exposes 15.351 thousand KM (31
December 2010: 13.448 thousand KM)
129
godišnji izvještaj 2011
a) Dospjeli plasmani u domaćoj i stranoj valuti
b) Promjene na ispravkama vrijednosti ostalih plasmana bile su sljedeće:
16. OSNOVNA SREDSTVA I ULAGANJA U NEKRETNINE
130
annual report 2011
a) Due placements in local and foreign currency
31.12.2011.
31.12.2010.
KM thousand
KM thousand
15
29
Corporate
23.697
19.080
Retail
5.835
5.200
Other
3
934
29.550
25.241
31.12.2011.
31.12.2010.
KM thousand
KM thousand
Government
Total due placements
b) Changes at impairment at other placements were following:
Balance at the beginning of the year
10.127
1.809
New impairment (Note 6)
5.429
9.345
Cancelation of impairment (Note 6)
(3.338)
(919)
46
(108)
12.264
10.127
31.12.2011.
31.12.2010.
KM thousand
KM thousand
Land
4.804
4.804
Business premises
9.818
8.553
Equipment and other assets
23.549
23.092
Fixed assets in preparation
812
1.360
Allowance
(17.098)
(15.156)
Balance at 31 December
21.885
22.653
Foreign exchange
Balance at 31 December
16. FIXED ASSETS AND BUSINESS PREMISES
131
godišnji izvještaj 2011
Osnovna sredstva i promjene na osnovnim sredstvima u toku 2011. godine prikazana su kako slijedi:
132
annual report 2011
Fixed asset and changes connected with fixed assets during the 2011 are present at following table:
Equipment
and other
Land
Business premises
asset
KM thousand
KM thousand
KM thousand
Fixed asset
under
construction
KM thousand
Total
Procurement value
Balance at 01 January 2010
4.804
8.431
23.159
876
37.270
122
481
656
1.259
Transfer
172
(172)
Sales
(228)
(228)
Write-offs
(492)
(492)
New investments
Balance at 31 December 2010
4.804
8.553
23.0921
.360
37.809
Balance at 01 January 2011
4.804
8.553
23.092
1.360
37.809
2.608
2.608
Additions
New investments
1.436
1.720
Sales
(171)
(994)
(1.165)
(269)
( 269)
Write-offs
Balance at 31 December 2011
4.804
(3.156)
9.818
23.5498
123
8.983
Balance at 01 January 2010
200
12.143
12.343
Amortization
110
3.119
3.229
Sales
(164)
(164)
Write-offs
(252)
(252)
4.8461
5.156
Allowance
Balance at 31 December 2011
3101
Balance at 01 January 2011
310
14.846
15.156
Amortization
120
2.876
2.996
Sales
(12)
(804)
(816)
(238)
(238)
6.6801
7.098
Write-offs
Balance at 31 December 2011
4181
Net value
Current value
4.804
9.400
6.869
8122
1.885
Balance at 31 December 2011
4.804
8.243
8.246
1.360
22.653
133
godišnji izvještaj 2011
17. NEMATERIJALNA ULAGANJA
Nematerijalna ulaganja
4,508
3,695
Licence, softveri
6,033
4,738
485
1,531
Ispravka vrijednosti
(6,343)
(5,121)
Sadašnja vrijednost na dan 31. decembar
4,683
4,843
Avansi i nematerijalna ulaganja u pripremi
134
annual report 2011
31.12.2011.
31.12.2010.
KM thousand
KM thousand
Intangible assets
4,508
3,695
Licenses and software
6,033
4,738
485
1,531
Impairment
(6,343)
(5,121)
Present/Current value as of 31 December
4,683
4,843
17. INTANGIBLE ASSETS
Advances and intangible assets in preparation
135
godišnji izvještaj 2011
Nematerijalna ulaganja i promjene na nematerijalnim ulaganjima u toku 2011. godine prikazani su kako slijedi:
Avansi i
nematerijalna
ulaganja u
Nematerijalna
sredstva
Licence, softveri pripremi
KM hiljada
KM hiljada
Ukupno
2,081
9,387
577
577
NABAVNA VRIJEDNOST
Stanje na dan 01.01.2010.
3,682
3,624
Nova ulaganja
13
1,114
(1,127)
Stanje na dan 31.12.2010.
3,695
4,738
1,531
9,964
Stanje na dan 01.01.2011.
3,695
4,738
1,531
9,964
1,062
1,062
Transfer
Rashodovanje
Nova ulaganja
Transfer
813
1,295
(2,108)
4,508
6,033
485
2,197
1,762
3,959
629
533
1,162
Stanje na dan 31.12.2010.
2,826
2,295
5,121
Stanje na dan 01.01.2011.
2,826
2,295
5,121
448
774
1,222
3,274
3,069
6,343
Stanje na dan 31.12.2011.
1,234
2,964
485
4,683
Stanje na dan 31.12.2010.
869
2,443
1,531
4,843
Rashodovanje
Stanje na dan 31.12.2011.
11,026
ISPRAVKA VRIJEDNOSTI
Stanje na dan 01.01.2010.
Amortizacija
Rashodovanje
Amortizacija
Rashodovanje
Stanje na dan 31.12.2011.
Neto vrijednost
136
annual report 2011
Licenses and
Intangible assets
software
KM thousand
KM thousand
Intangible assets
and advances
in preparation
KM thousand
Total
2,081
9,387
577
577
Cost
Balance at o1 January 2010
3,682
3,624
New investments
13
1,114
(1,127)
Balance at 31 December 2010
3,695
4,738
1,531
9,964
Balance at 01 January 2011
3,695
4,738
1,531
9,964
1,062
1,062
Transfer
Write-offs
New investments
Transfer
813
1,295
(2,108)
4,508
6,033
485
2,197
1,762
3,959
629
533
1,162
Balance at 31 December 2010
2,826
2,295
5,121
Balance at 01 January 2011
2,826
2,295
5,121
448
774
1,222
3,274
3,069
6,343
Balance at 31 December 2011
1,234
2,964
485
4,683
Balance at 31 December 2010
869
2,443
1,531
4,843
Write-offs
Balance at 31 December 2011
11,026
Allowance
Balance at 31 January 2010
Amortization
Write-offs
Amortization
Write-offs
Balance at 31 January 2011
Net value
137
godišnji izvještaj 2011
18. VANBILANSNA AKTIVA
Potencijalne obaveze
Ostale stavke vanbilansne evidencije
Ukupno vanbilansna aktiva
159.807
121.502
19.121
20.771
30.224
16.030
209.152
158.303
U cilju zadovoljenja finansijskih potreba komitenata, Banka odobrava različite vidove garancija i ostalih preuzetih i
potencijalnih obaveza. Iako se pomenute obaveze ne priznaju u bilansu stanja, one sadrže kreditni rizik i stoga čine
sastavni dio sveukupnog rizika banke.
Ukupno stanje potencijalnih obaveza je prikazano u sljedećoj tabeli:
Plative garancije
29.759
19.129
62.463
61.832
Nepokriveni nostro akreditivi
784
2.278
Neopozive kreditne obaveze
33.488
16.840
Ostale opozive obaveze
33.313
21.423
159.807
121.502
Ukupno aktivne vanbilansne pozicije
Garancije i ostale preuzete i potencijalne obaveze
Akreditivi i garancije obavezuju Banku da izvrši plaćanje u korist korisnika ukoliko se za to ispune potrebni uslovi.
Garancije i „stand – by“ akreditivi nose isti tip rizika za Banku kao i krediti.
138
annual report 2011
31.12.2011.
31.12.2010.
KM thousand
KM thousand
Potential liabilities
159.807
121.502
Business on behalf of third parties
19.121
20.771
Other items from off-balance
30.224
16.030
209.152
158.303
18. OFF BALANCE ASSETS
Total off balance items
In order to fulfill different financial needs from customers Bank approves different type of guarantees and other
potential commitments. Although these liabilities are not part of Balance Sheet, they also contain credit risk and
therefore are part of overall Bank risk.
Total Bank potential commitments are presented as follows:
31.12.2011.
31.12.2010.
KM thousand
KM thousand
Payment guarantee
29.759
19.129
Performed guarantee
62.463
61.832
784
2.278
Irrevocable credit liabilities
33.488
16.840
Other revocable liabilities
33.313
21.423
159.807
121.502
Uncovered nostro letter of credit
Total active off balance positions
Guaranteed and other potential obligations
Letter of credit and guarantees commit the Bank to perform the payment in favor of beneficiary if the necessary
conditions are fulfilled.
Guarantees and “stand by” letter of credits generates the same type of risk for the Bank as well as loans.
139
godišnji izvještaj 2011
Preuzete neopozive obaveze
Preuzete neopozive obaveze se odnose na neiskorišćene odobrene kredite i revolving kredite (kreditne kartice i pozajmice). Preuzete neopozive obaveze obično imaju fiksne datume kada ističu ili druge odredbe u vezi isteka. Pošto
preuzete neopozive obaveze mogu isteći prije povlačenja kredita od strane komitenata, ukupno ugovoren iznos ne
predstavlja neophodno buduće gotovinske odlive.
Ipak, potencijalni kreditni gubitak je manji od ukupnih neiskorišćenih obaveza iz razloga što je većina obaveza
potencijalna i zavisi od ispunjenja određenih uslova od strane klijenta. Banka prati ročnost preuzetih neopozivih
obaveza po osnovu neiskorišćenih odobrenih kredita jer dugoročne preuzete obaveze nose viši stepen kreditnog
rizika od kratkoročnih preuzetih obaveza.
Dodatni podaci
a) Poslovi u ime i za račun trećih lica
Poslovi u ime i za račun trećih lica se sastoje iz sljedećeg:
Komisioni poslovi
Komisioni poslovi – evidencije po kreditima IGA
Ukupno aktivne vanbilansne pozicije
18.368
20.018
753
753
19.121
20.771
Komisioni poslovi uključuju iznos od 19.121 hiljada KM (31. decembra 2010. godine: 20.771 hiljada KM) koji predstavlja poslove u ime i za račun drugih pravnih lica.
U okviru datih komisionih poslova iznos od 11.327 hiljade KM se odnosi na poslove naplate kredita uz naknadu od
1% iznosa naplaćenih kredita, a sve u skladu sa zaključenim sporazumom o obavljanju komisionih poslova.
U skladu sa potpisanim ugovorima, Banka u ime i za račun opština RS (Trebinje, Višegrad, Derventa) kao i institucija
iz Fereracije BiH (Kanton Sarajevo) vrši plasman i naplatu kredita za razvoj privrede i poljoprivredne prozvodnje navedenih opština. Na dan 31. decembra 2011. godine ukupna potraživanja po osnovu zaključenih komisionih poslova
u ime i za račun opština i drugih institucija države iznose 6.886 hiljada KM.
Ostali komisioni poslovi u ime i za račun trećih lica (finansijske institucije) iznose 155 hiljada KM.
Banka od 2002. godine u ime i za račun finansijske institucije (IGA) vrši plasman i naplatu kredita odobrenih na ime
podsticanja i razvoja proizvodnje za izvoz i na dan 31.decembra.2011. godine ukupna potraživanja po osnovu datih
plasmana iznose 753 hiljada KM.
140
annual report 2011
Irrevocable commitments
Irrevocable commitments are unused approved loans and revolving loans (credit cards and borrowings). Irrevocable
commitments usually have fixed dates of maturity or other provision regarding the expiration. Due to the fact that
irrevocable commitments may expire before the withdrawal of the loan by customer, total approved amount does
not necessary represent the future cash flow.
However, potential credit loss is less then total unused commitments due to the fact that majority of obligation are
potential and depends from fulfillment the specific conditions from customer. Bank monitors the maturity of irrevocable commitments based on unused funds because the long term liabilities bears the higher level of credit risk
then short-term liabilities.
Additional data
a) Fund managed on behalf of third parties
Business on behalf of third parties consists of:
Fund managed on behalf of third parties
Fund managed on behalf of third parties – loans from IGA
Total off-balance active positions
31.12.2011.
31.12.2010.
KM thousand
KM thousand
18.368
20.018
753
753
19.121
20.771
Funds managed on behalf third parties include the amount of 19.121 thousand KM (31 December 2010 20.771
thousand KM) that relate to the loans of third parties.
Within the structure of funds managed on behalf of third parties, amount of 11.327 thousand KM is from collection
of loans with fee of 1% of collected loans, in accordance with signed agreement.
In accordance with signed agreements, the Bank can, on behalf of some municipalities in RS (Trebinje, Višegrad,
Derventa) and institutions from Federation of Bosnia and Herzegovina (Canton Sarajevo), execute placements and
collect loans for economic development and agriculture development of these municipalities. On 31 December
2011 total balance total balance of receivables that refer to transactions on behalf of third parties (municipalities and
other state institutions) was 6.886 thousand KM.
Other business managed on behalf of third parties (financial institutions) was 155 thousand KM.
Since 2002 Bank has made placements and collected of loans on behalf of financial institution IGA, approved for
encouragement and development of production for export. On 31 December 2011 total balance of these receivables was 753 thousand KM.
141
godišnji izvještaj 2011
b) Ostale stavke vanbilansne evidencije
Potraživanja po sudskim sporovima
16.220
7.205
Evidentna kamata i naknada)
7.752
6.276
4.595
1.126
Opozivi plasmani po kreditnim karticama
906
883
Potraživanja po sudskim taksama
483
272
131
131
137
137
30.224
16.030
558.416
523.495
48.756
11.862
Obaveze po osnovu kredita i depozita u stranoj valuti
239.217
202.031
Ukupno
846.389
737.388
Neutralni podbilans stanova
UKUPNO
19. OBAVEZE PO OSNOVU DEPOZITA I KREDITA
Obaveze po depozitima i kreditima na dan 31. decembra 2011. i 2010. godine čine:
Obaveze po osnovu depozita
Ostalo
Ukupno
142
650.620
554.137
195.758
183.251
11
846.389
737.388
annual report 2011
31.12.2011.
31.12.2010.
KM thousand
KM thousand
Lawsuit receivables
16.220
7.205
Interest and fees kept at off-balance
7.752
6.276
Securities from customers (custody)
4.595
1.126
Revocable credit card placements
906
883
Court tax receivables
483
272
Loro documents (domestic letters of credit)
131
131
Neutral apartment sub balance
137
137
30.224
16.030
31.12.2011.
31.12.2010.
KM thousand
KM thousand
Deposits and loans in local currency
558.416
523.495
Deposits and loans with risk clause in local currency
48.756
11.862
Deposits and loans in foreign currency
239.217
202.031
Total
846.389
737.388
31.12.2011.
31.12.2010.
KM thousand
KM thousand
Deposits
650.620
554.137
Long-term loans
195.758
183.251
b) Off-balance sheet other items
TOTAL
19. DEPOSITS AND LOANS
Liabilities on deposits and loans on 31 December 2011 and 31 December 2010:
Other
11
Total
846.389
737.388
143
godišnji izvještaj 2011
a) Obaveze za depozite po korisnicima
Kamatonosni depoziti
Banke i bankarske institucije
12.369
3.306
97.748
132.074
Privreda
83.687
69.134
Vanprivreda
55.871
54.058
Vlada i vladine institucije
124.213
103.495
284
72
170.805
105.870
2.516
2.807
547.493
470.816
806
937
443
4.558
32.598
13.600
646
1.131
Vlada i vladine institucije
1.237
679
Strana lica
1.836
1.987
65.200
60.324
361
95
Ukupno nekamatonosni depoziti
103.127
83.311
Ukupno
650.620
554.127
Strana lica
Ostalo
Ukupno kamatonosni depoziti
Nekamatonosni depoziti
Banke i bankarske institucije
Privreda
Vanprivreda
Ostalo
144
annual report 2011
a) Deposits per customers
31.12.2011.
31.12.2010.
KM thousand
KM thousand
Bank and banking institutions
12.369
3.306
Public and state companies
97.748
132.074
Corporate
83.687
69.134
Non-economic
55.871
54.058
Government
124.213
103.495
284
72
170.805
105.870
2.516
2.807
547.493
470.816
Bank and banking institutions
806
937
Public and state companies
443
4.558
32.598
13.600
646
1.131
Government
1.237
679
Retail (non-residents)
1.836
1.987
Retail (residents)
65.200
60.324
361
95
Total non-interest bearing deposits
103.127
83.311
Total
650.620
554.127
Interest bearing deposits
Retail (non-residents)
Retail (residents)
Other
Total interest bearing deposits
Non-interest bearing deposits
Corporate
Non-economic
Other
145
godišnji izvještaj 2011
Banka na depozite po viđenju pravnih lica plaća kamatu po stopi od 0,1% godišnje, a na oročene depozite u
domaćoj i stranoj valuti kamatna stopa se kretala u rasponu od 0,31% do 6,5% godišnje, u zavisnosti od perioda
oročenja, iznosa oročenja, kao i valute.
Na oročene depozite stanovništva u domaćoj i stranoj valuti kamata se kretala u rasponu od 1% do 5,5% godišnje
u zavisnosti od perioda oročenja, iznosa oročenja, kao i valute.
b) Obaveze po dugoročnim kreditima
Fond za razvoj i zapošljavanje
4.902
7.405
IRB RS-Fond stanovanja RS
48.475
46.774
IRB RS-Fond za razvoj i zapošljavanje RS
77.318
67.764
30.380
30.364
PCU-Ministarstvo finansija RS
1.485
1.752
Ministarstvo finansija RS
1.035
1.361
Federalno ministarstvo finansija
2.110
2.439
Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo
1.888
2.437
ij
FMF-ORDAZ-Svetska banka IBRD
146
223
IRB RS-Svetska banka – IBRD
13.209
IFC
4.267
7.112
EUROPEN FUND
10.466
15.843
195.758
183.251
annual report 2011
Bank on a vista deposits paid interest rate from 0,1% on yearly level, and on time deposits in local and foreign currency interest rate from 0,31% to 6,50% on yearly level, depending on maturity, amount and currency.
Interest rate on time deposits in local and foreign currency was between 1% and 5,5% on yearly level, depending
the maturity, amount and currency.
b) Long-term loans
31.12.2011.
31.12.2010.
KM thousand
KM thousand
Fund for Development and Employment
4.902
7.405
IRB RS-Housing Fund RS
48.475
46.774
IRB RS-Fund for Development and Employment RS
77.318
67.764
IRB RS-Fund for Development the East part of Republika Srpska
30.380
30.364
PCU-Ministry of Finance RS
1.485
1.752
Ministry of Finance Republika Srpska
1.035
1.361
Ministry of Finance Federation of Bosnia and Herzegovina
2.110
2.439
Ministry of Economy Canton Sarajevo
1.888
2.437
FMF-ORDAZ-World Bank EBRD
223
IRB RS-World Bank – EBRD
13.209
IFC
4.267
7.112
EUROPEN FUND
10.466
15.843
195.758
183.251
Total long-term loans liabilities
147
godišnji izvještaj 2011
Obaveze po dugoročnim kreditima povučenim od fondova kojim upravlja IRB RS, odnose se na pojedinačne ugovore sa rokovima dospjeća od 3 do 20 godina i godišnjom kamatnom stopom od 2% do 3,7%. Sredstva su primljena
u cilju kreditiranja poljoprivrede, preduzetnike i preduzeća, stambene kredite za stanovništvo i za jedinice lokalne
samouprave.
Obaveze po dugoročnim kreditima prema IFC su iskazane u skladu sa Ugovorom o kreditnoj liniji zaključenim
između Nove banke i Međunarodne Finansijske korporacije maja 2006. godine. U skladu sa ovim Ugovorom kredit
se odobrava u vrijednosti od EUR 10.000.000, a povlačenje kredita se odobrava od strane IFC na osnovu dostavljenih
zahtjeva od strane zajmoprimca (Banka) i svaka isplata, izuzev posljednje biće u iznosu najmanje EUR 1.000.000. Rok
za otplatu kredita je 15. jun 2013. godine.
Obaveze po dugoročnim kreditima prema The European Fund for Southeast Europe (EFSE) su iskazane u skladu
sa okvirnim ugovorom za dodjelu Pojedinačnih kredita zaključenim dana 26. juna 2006. godine između Evropskog
Fonda za Jugoistočnu Evropu („Fond“) i Nove banke AD Banja Luka. U skladu sa Ugovorom kredit je povučen u
iznosu od EUR 17.000.000 sa otplatom u polugodišnjim ratama (31. marta i 30. septembra) počev od 31. marta
2007. godine po godišnjoj stopi koja je jednaka zbiru šestomjesečne evropske međubankarske stope (EURIBOR)
uvećanu za maržu koja je navedena u predmetnom Ugovoru o Pojedinačnom kreditu.
Obaveze prema IBR RS u iznosu od 13.209 hiljada KM, iskazane su u skladu sa ugovorom o supsidijarnom finansiranju (Svjetska banka) zaključenim 20. decembra 2010. godine između Investiciono-razvojne banke Republike Srpske
koja upravlja Fondom za razvoj i zapošljavanje Republike Srpske i Nove banke AD Banja Luka.
Ugovorom je definisano da će IBR RS proslijediti kreditna sredstva IBRD (Supsidijarno finansiranje) isključivo za
finansiranje podzajmova ka korisnicima, i da će supsidijarno finansiranje prema Banci biti identično po iznosu, rokovima dospjeća i grejs periodu kao i podzajmovi banke odobreni korisnicima. U skladu sa ugovorom Banka utvrđuje
kamatnu stopu za krajnje korisnike zavisno o procjeni rizika krajnjeg korisnika i kvalitetu instrumenata osiguranja, i
da kamatne stope za krajnje korisnike moraju biti vezane za šestomjesečni Euro Libor uvećan za maržu koju utvrđuje
Banka. Povučeni i neotplaćeni iznos supsidijarnog finansiranja imaće kamatnu stopu jednaku prosječnoj vrijednosti
Euro Libor za prethodni šestomjesečni period, kako ga obračunava Svetska banka svakog 15. juna i 15. decembra
plus marža od 2%. IRB RS obračunavaće i naplaćivati naknadu od banke u iznosu od 0,25% jednokratno po svakom
podzajmu koji će Banka odobriti krajnjem korisniku. Banka će otplaćivati iznos glavnice supsidijarnog finansiranja
dospjele u skladu sa otplatnim planom utvrđenim u relevatnim Aneksima ugovorima o supsidijarnom finansiranju i
otplata duga će se vršiti kvartalno 1. Marta, 1. Juna, 1. Septembra i 1. Decembra svake godine na račun koji odredi
IRB RS u skladu sa otplatnim planom.
148
annual report 2011
Long term loans from funds managed by IRS, RS are related to single agreements with maturity date over the period
from 3 to 20 years and interest rate from 2% to 3.7% p.a. Funds were borrowed in order to fund agriculture, enterprises and entrepreneurs, Retail housing loans and loans for local self-management units.
Long-term loans from the International Finance Corporation relate to an Agreement on credit line signed in May
2006. In accordance with the Agreement, the loan is granted in the amount of EUR 10,000,000. The loan can be
withdrawn upon the approval of IFC on the basis of the request submitted by the debtor (the Bank). All the withdrawals (except the last one) will be in the amount not less than EUR 1,000,000. Loan is due on 15 June 2013.
Long-term borrowings from the European Fund for Southeast Europe relate to general agreement on granting
individual loans signed by the Bank and the European Fund for Southeast Europe (the Fund) on 26 June 2006. In
accordance with the Agreement, the loan is granted in the amount of EUR 17,000,000 and it is to be repaid in semiannual installments (on 31 March and 30 September) starting from 31 March 2007. Annual interest rate represents
the sum of 6m EURIBOR and a margin which is defined in each individual loan agreement.
Debt of KM 13,209 thousand to the IRB RS is reported in accordance with the Agreement of subsidiary funding
(World Bank IBRD), on 20 December 2010 between IRB RS, which manages Development and Employment Fund of
RS and Nova Banka a.d. Banja Luka.
In accordance to the agreement it is defined that the IBR RS will forward loan of IBRD (Subsidiary financing) exclusively to fund sub loans, and that subsidiary financing to Bank will be identical when it comes to amount, maturity,
grace period as well as sub loans which Bank approved to final borrowers. In line with agreement, Bank determines
interest rate for final borrowers in dependence with the estimated risk of the final user of the loan and quality of the
collaterals and the interest rate for the final borrower must be related with 6m Euro Libor increased for the Bank
margin. Taken and not paid amount of subsidiary finance will have interest rate calculated as average 6m Euro Libor
for the period of past six months, according to calculations which World Bank reports on June 15 and December 15
increased for 2%. IRB RS will calculate and charge Bank fee which is 0.25% one-off for each Subsidiary Loan Bank
that will allow the end user. Bank will repay principal amount of subsidiary user which has due in accordance with
plan which is estimated in agreement annexes and repay of the debt will be quarterly on March 1, June 1, September
1 and December 1 each year on the count which IRB RS will estimate according to repayment plan.
149
godišnji izvještaj 2011
20. OBAVEZE ZA KAMATU I NAKNADU
430
439
10
78
440
517
2.262
2.004
Rezervisanja za otpremnine
341
343
Rezervisanja za sudske sporove
62
Obaveze za kamatu i naknadu u stranoj valuti
UKUPNO
21. OSTALE OBAVEZE I PVR
Rezervisanja za vanbilansne stavke
Ukupno rezervisanja
2.665
2.347
Ostale obaveze
27.895
12.915
Ukupno obaveze
30.560
15.262
2.004
3.617
1.718
4.745
Ukidanje rezervisanja (Napomena 6)
(1.460)
(6.358)
Stanje na dan 31. decembra
2.262
2.004
a) Promjene na rezervisanjima za vanbilansne stavke i za ostala rezervisanja:
Rezervisanja za vanbilansne stavke
150
annual report 2011
31.12.2011.
31.12.2010.
KM thousand
KM thousand
Liabilities for interest and fee in local currency
430
439
Liabilities for interest and fee in foreign currency
10
78
440
517
31.12.2011.
31.12.2010.
KM thousand
KM thousand
2.262
2.004
Reserves for retirement
341
343
Reserves for lawsuit cases
62
20. LIABILITIES FOR INTEREST AND FEE
TOTAL
21. OTHER LIABILITIES AND DEFFERED REVENUES
Provisions for off-balance items
Total reserves
2.665
2.347
Other liabilities
27.895
12.915
Total liabilities
30.560
15.262
31.12.2011.
31.12.2010.
KM thousand
KM thousand
a) Changes in provisions for off-balance items and other provisions:
Provisions for off-balance items
Balance at the beginning of the years
2.0043
.617
New provisions (Note 6)
1.718
4.745
Cancellation of provisions (Note 6)
(1.460)
(6.358)
Balance at 31 December
2.262
2.004
151
godišnji izvještaj 2011
Rezervisanja za otpremnine
343
323
88
20
Ukidanje rezervisanja-jubilarne nagrade
(90)
Stanje na dan 31. decembra
341
Rezervisanja za sudske sporove
152
Trošak za godinu (Napomena 6)
113
Ukidanje rezervisanja
(51)
Stanje na dan 31. decembra
62
343
annual report 2011
31.12.2011.
31.12.2010.
KM thousand
KM thousand
Balance at the beginning of the year (Note 6)
343
323
New reserves (Note 6)
88
20
Cancellation of provisions for jubilee awards
(90)
Balance at 31 December
341
343
31.12.2011.
31.12.2010.
KM thousand
KM thousand
Provisions for retirement
Provisions for lawsuit cases
Balance at the beginning of the year (Note 6)
Costs in this year (Note 6)
113
Cancellation of provisions
(51)
Balance at 31 December
62
153
godišnji izvještaj 2011
b) Ostale obaveze
Rezervisanja za sudske sporove
228
183
4.196
1.320
Trošak za godinu (Napomena 6)
221
208
Ukidanje rezervisanja
124
137
104
Stanje na dan 31. decembra
8.623
Rezervisanja za sudske sporove
10.000
Trošak za godinu (Napomena 6)
Ukidanje rezervisanja
Stanje na dan 31. decembra
Rezervisanja za sudske sporove
154
6.937
868
997
1.062
780
481
1.564
1.988
789
27.895
12.915
annual report 2011
31.12.2011.
31.12.2010.
KM thousand
KM thousand
228
183
4.196
1.320
Liabilities for taxes and contributions
221
208
Income tax liabilities
124
137
Deferred tax liabilities
104
b) Other liabilities
Wages and compensation liabilities
Other liabilities in local currency
6.937
Deferred liabilities in local currency
8.623
Subordinated liabilities in local currency
10.000
Subordinated liabilities in local currency
868
997
1.062
780
481
1.564
1.988
789
27.895
12.915
Due long-term loans from nonbanking financial institutions
Other liabilities in foreign currency
Deferred liabilities in foreign currency
TOTAL
155
godišnji izvještaj 2011
Po osnovu obaveza subordiniranog duga u iznosu od 10.000 hiljada KM, Skupština akcionara banke je dana 11.
maja 2011. godine, a na osnovu saglasnosti Agencije za bankarstvo Republike Srpske, donijela odluku o emitovanju
XVII emisije HoV, Prve emisije obveznica javnom ponudom u ukupnom iznosu od 10.000.000 KM. Komisija za Hartije
od Vrijednosti je dana 04. avgusta 2011., godine donijela Rešenje kojim se proglašava sedamnaesta emisija hartija
od vrijednosti (prva emisija obveznica) uspiješnom i upisuje u registar emitenata. Agencija za bankarstvo Republike
Srpske je dana 03. novembra 2011. godine donijela Rešenje kojim se daje saglasnost za uključenje subordiniranog
duga u dopunski kapital banke u iznosu od 10.000.000 KM. U skladu sa Odlukom Agencije, Banka u roku od 5 godina, a i nakon isteka roka od 5 godina ne smije vršiti otplatu subordiniranog duga, ako bi se kapital banke smanjio
ispod propisanog, kao i da je Banka dužna da za početak otplate subordiniranog duga traži prethodnu saglasnost
Agencije za bankarstvo Republike Srpske.
U skladu sa odlukom o emitovanju Prve emisije obveznica javnom ponudom, emitovane su obveznice sa rokom
dospijeća od 7 godina, uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 8%. U toku prve 3 godine od dana upisa obveznica,
Banka će isplaćivati kamatu dva puta godišnje (grace period), a nakon isteka perioda od 3 godine, Banka će u naredne četri godine polugodišnje isplaćivati glavnicu u osam jednakih iznosa, zajedno sa pripadajućom kamatom.
Obveznice Prve emisije u iznosu od 10.000.000 KM, kupili su Fond za razvoj za zapošljavanje (2.500.000,00 KM),
Fond za restituciju RS (2.500.000 KM) i Akcijski fond RS (5.000.000 KM).
Banka na dan 31. decembra 2011. godine, takođe ima subordinirani dug u iznosu od 868 hiljada KM i odnosi se na
obaveze za kredit povučen od USAD-a. Banka je u toku 2003. godine kupila kreditni portfolio od USAID-a za iznos
od KM 4.825 hiljada. Iznos od 2.895 hiljada KM plaćen je u avgustu 2003. godine, dok je za preostali iznos od 1.930
hiljada KM zaključen Ugovor o subordiniranom kreditu. Saglasno Ugovoru o subordiniranom kreditu, Banka je u
obavezi da subordinirane obaveze plati u jednakim kvartalnim ratama počev od 01.12.2003. godine do 01.09.2018.
godine, uz fiksnu kamatnu stopu Euro LIBOR na godišnjem nivou.
Pasivna vremenska razgraničenja u domaćoj i stranoj iznose 10.611 hiljada KM i čine sljedeće:
Ukupno
156
4.332
2.411
3.963
3.025
1.895
1.468
366
493
55
329
10.611
7.725
annual report 2011
On the basis of subordinated debt in the amount of 10,000 thousand KM, on the 11 May 2011 Shareholders’ Meeting of the Bank, with the consent of Banking Agency or Republic of Srpska decided to broadcast 17th issue of the
securities, First issue of the bonds by public offer in the amount of 10,000,000 KM. On 4 August 2011 Securities
commission adopted the decision and declared the seventeenth issue of the securities (the first issue of the bonds)
as successfully entered into the registry of issuers. On 03 November 2011 Banking Agency of the Republic of Srpska
adopted the Decision approving the inclusion of subordinated debt in supplementary capital of the Bank in the
amount of 10,000,000 KM. In accordance with the decision of the Banking Agency the Bank, should not repay the
subordinated debt, within 5 years, and after the expiration of 5 years, if the capital is reduced below the prescribed
and that the Bank is required to start repayment of subordinated debt and that the Bank should require the approval
of the Banking Agency.
In accordance with the Decision of First bond issue by public offer, issued bonds have 7 years maturity with fixed
interest rate of 8%. During first three years from the date of bonds, the Bank will pay interest twice a year (grace
period), and after three years the Bank will, in next four years and semi-annually, pay principal amount together with
interest in eight equal amounts.
First issue of the bonds in amount of 10,000,000KM bought Development and Employment Fund of RS (2,500,000
KM), Restitution Fund RS (2,500,000 KM) and Equity Fund RS (5,000,000 KM).
On the 31 December 2011 Bank also had subordinated loan in amount of 869 thousand KM, which refers to the
obligations of the loan withdrawn from USAID. During 2003, Bank bought credit portfolio from the USAID in amount
KM 4,815 thousand. Amount KM 2,895, was paid in August 2003, and the subordinated debt agreement was made
for the rest of the amount, which is KM 1,930 thousand KM. According to the subordinated debt agreement, the
Bank is obligated to pay subordinated liabilities quarterly in equal payments beginning from 01. December 2003 till
the 01 September 2018, with fixed interest rate, which is Euro LIBOR annually.
Deferred revenues in local and foreign currency expose 10.611 thousand KM:
31.12.2011.
31.12.2010.
KM thousand
KM thousand
Accrued interest
4.332
2.411
Deferred interest – fees paid in advance
3.963
3.025
Other liabilities – advanced annuities paid on loans
1.895
1.468
Accrued liabilities for other accrued expenses
366
493
Other deferred revenues
55
329
10.611
7.725
Total
157
godišnji izvještaj 2011
22. KAPITAL
70.863
63.146
8.070
8.070
78.933
71.216
Rezerve iz dobiti
2.923
2.517
Posebne rezerve za procjenjene gubitke
4.758
4.274
Ukupne rezerve iz dobiti i prenesene rezerve
7.681
6.791
8.858
8.607
1
1
Dobitak
8.859
8.608
Ukupno kapital
95.473
86.615
Emisiona premija
Ukupno osnovni kapital
Ukupan akcijski kapital banke na dan 31. decembra 2011.god. sastoji se od 70.863.294 obične akcije, pojedinačne
nominalne vrijednosti 1 KM (31. decembar 2010. godine: 63,145,754 obične akcije, pojedinačne nominalne vrijednosti 1 KM).
Skupština akcionara je 11. maja 2011. godine donijela Odluku o povećanju akcionarskog kapitala iz neraspoređene
dobiti za 2010. godinu, emitovanjem XVI emisije akcija u iznosu od 7.717.540 običnih akcija, pojedinačne nominalne vrijednosti 1 KM.
158
annual report 2011
31.12.2011.
31.12.2010.
KM thousand
KM thousand
Share capital – ordinary shares
70.863
63.146
Issue premium
8.070
8.070
Total core capital
78.933
71.216
Reserves from profit
2.923
2.517
Special provisions for estimated losses
4.758
4.274
Total reserves from profit and transferred reserves
7.681
6.791
Current year profit
8.858
8.607
1
1
Profit
8.859
8.608
Total capital
95.473
86.615
22. CAPITAL
Non-allocated profit from previous years
Total Bank’s share capital as of 31 December 2011, comprised 70,863,294 ordinary shares with nominal value of
KM 1 (31 December 2010: 63,145,754 ordinary shares with nominal value of KM 1).
On 11 May 2011 Bank’s Assembly issued a Decision to raise shareholder ’s equity from undistributed profit for the
year 2010, by issuing XVI share issue in the amount of 7,717,540 ordinary shares with nominal value 1 KM each.
159
godišnji izvještaj 2011
Najveći akcionari banke na dan 31. decembra 2011. godine su:
Adriatic Fund BV, Amsterdam
25,315
35.72%
International Finance Corporation, Washington
5,577
7.87%
Avlijaš Goran
3,839
5.42%
3,778
5.33%
DUIF Invest Nova AD Bijeljina
3,251
4.59%
Prva group plc
2,173
3.07%
Prva osebna zavarovalnica d.d. Ljubljana
1,335
1.88%
Gajic Zoran
1,253
1.77%
1,210
1.71%
1,065
1.50%
949
1.34%
871
1.23%
LD DOO, Bijeljina
861
1.22%
Pavlovic Gordan
849
1.20%
838
1.18%
752
1.06%
729
1.03%
Ostali
16,218
22.88%
Ukupno
70,863
100.00%
Kaldera Company d.o.o. Laktaši
160
annual report 2011
As of 31 December 2011, the Bank’s most significant shareholders were as follows:
% of total
Ordinary shares ordinary shares
Adriatic Fund BV, Amsterdam
25,315
35.72%
International Finance Corporation, Washington
5,577
7.87%
Avlijaš Goran
3,839
5.42%
3,778
5.33%
DUIF Invest Nova a.d. Bijeljina
3,251
4.59%
Prva group plc
2,173
3.07%
Prva osebna zavarovalnica d.d. Ljubljana
1,335
1.88%
Gajic Zoran
1,253
1.77%
1,210
1.71%
1,065
1.50%
949
1.34%
871
1.23%
LD DOO, Bijeljina
861
1.22%
Pavlovic Gordan
849
1.20%
838
1.18%
752
1.06%
729
1.03%
Others
16,218
22.88%
Total
70,863
100.00%
Kaldera Company d.o.o. Laktaši
161
godišnji izvještaj 2011
Sve gore navedene promjene akcionara banke evidentirane su u jedinstvenoj evidenciji akcionara kod Centralnog
registra Hartija od vrijednosti Republike Srpske.
Banka na dan 31. decembra 2011. godine ima novčani iznos kapitala u iznosu od 70.863 hiljada KM. Zakonom o
bankama Republike Srpske propisan je minimalan iznos novčanog kapitala od 15.000 hiljada KM.
Članom 90. stav 3. Zakona o bankama Republike Srpske, odnosno Odlukom o minimalnim standardima za upravljanje kapitalom banaka, propisan je minimalni koeficijent adekvatnosti kapitala od 12% i način obračuna istog.
Na dan 31. decembra 2011. godine, koeficijent adekvatnosti kapitala banke iznosio je 14% (31.decembra.2010.
godine: 13,9%).
23. SUDSKI SPOROVI
Najznačajniji spor koji se vodi protiv banke je po tužbi Farmaland AD Nova Topola, koji takođe vodi spor i protiv
Republike Srpske radi utvrđivanja u učešću akcionarskog kapitala u Novoj banci AD Banja Luka od 0,323% i za
iznos od 4.500 hiljada KM na ime prava po osnovu vlasništva nad akcijama banke. Naime, Farmaland je pravni
nasljednik PIK Mladen Stojanović, čiji je kapital odlukom nadležnih državnih organa isknjižen, jer je Država bila
većinski akcionar PIK Mladen Stojanović. Na dan 01. januara 2003. godine Agroprom banka je pripojena Novoj
banci AD Banja Luka i na dan pripajanja tužilac nije imao učešća u akcionarskom kapitalu Agroprom banke.
Imajući u vidu da Banka nije bila u bilo kakvom odnosu sa tužiocem, rukovodstvo banke smatra da iz ovog spora
neće proisteći materijalno značajna obaveza i zbog toga nisu vršena rezervisanja po tom osnovu.
24. DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANSA STANJA
Nije bilo događaja nakon datuma Bilansa stanja koji bi materijalno uticali na finansijske izvještaje banke.
162
annual report 2011
All above stated changes of the Bank’s shareholders are recorded with the Central Securities Registry of the Republic of Srpska.
On 31 December 2011, the Bank’s monetary equity amounted to KM 70,863 thousand. As prescribed by the Law
on Banks of the Republic of Srpska, minimal monetary equity amount is KM 15,000 thousand.
According to the Article 90, paragraph 3, of the aforementioned Law and the Decision on minimum standards for
management of banks’ capital, the minimal capital adequacy ratio of 12% is prescribed, and the way of calculation
the same one. As of 31 December 2011 capital adequacy ratio was 14% (31 December 2010: 13.9%).
23. LITIGATIONS
The most important lawsuit against the Bank is from the litigation of Farmaland a.d. Nova Topola, that also initiated lawsuit against Republic of Srpska in order to determine the shareholder ’s equity in Nova Banka a.d., Banja
Luka in the amount of 0.323% and requested amount of 4,500 KM based on the ownership of the Bank shares.
Farmaland is legal successor of PIK Mladen Stojanovic, whose capital was lost during the privatization of Agroprom banke a.d., Banja Luka. On January the 1, 2003 Agroprom Bank was merged with Nova Banka a.d., Banja
Luka and on that day plaintiff did not have shares in shareholder ’s equity of Agroprom banka. Considering that
the Bank was not in any relation with the plaintiff, the Bank’s management believes that this litigation will be resolved in its favor and therefore did not make provisions for this case.
24. EVENTS AFTER BALANCE SHEET DATE
The Bank had no other significant events after balance sheet date which would have material effect on the financial statements.
163
164
Download

Pogledaj - Nova Banka