Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
1
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
I.
Sadrţaj:
I.
Sadržaj: .................................................................................................................................................. 2
II.
Definicije ............................................................................................................................................... 5
III.
Uvod .................................................................................................................................................. 7
A.
B.
IV.
Kratak istorijat i razlozi koji su doveli do finansijskih teškoda .......................................................... 7
1.
O kompaniji ................................................................................................................................... 7
2.
Proizvodi i usluge ........................................................................................................................ 10
3.
Tržište Republike Srbije ............................................................................................................... 11
4.
Tržište Bosne i Hercegovine: ....................................................................................................... 13
5.
Tržišno učešde ............................................................................................................................. 13
6.
Konkurencija ............................................................................................................................... 15
7.
Planovi za razvoj poslovanja ....................................................................................................... 15
8.
Zavisna društva ........................................................................................................................... 16
9.
Razlozi koji su doveli do finansijskih poteškoda .......................................................................... 17
Ciljevi reorganizacije stečajnog dužnika ......................................................................................... 18
Namirenje troškova i potraživanja .................................................................................................. 19
A.
Namirenje troškova stečajnog postupka ........................................................................................ 19
B.
Namirenje poverilaca klase A1........................................................................................................ 20
C.
Namirenje poverilaca klase A2........................................................................................................ 22
D.
Namirenje poverilaca klase B .......................................................................................................... 24
E.
Namirenje poverilaca klase C .......................................................................................................... 25
F.
Namirenje poverilaca klase D1 ....................................................................................................... 26
G.
Namirenje poverilaca klase D2 ....................................................................................................... 28
H.
Namirenje poverilaca Administrativne klase .................................................................................. 32
V.
Popis mera za realizaciju Plana reorganizacije.................................................................................... 33
A. Reprogram (otplate u ratama, izmena rokova dospelosti, kamatnih stopa ili drugih uslova zajma,
kredita ili drugog potraživanja ili instrumenta obezbeđenja)................................................................. 33
B.
Unovčenje imovine sa teretom ili bez njega ................................................................................... 33
C.
Davanje u zalog opteredene ili neopteredene imovine .................................................................. 33
2
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
D.
Otpuštanje zaposlenih .................................................................................................................... 33
E.
Sredstva rezervisana za poverioce osporenih potraživanja ............................................................ 34
F.
Otpust duga..................................................................................................................................... 36
G.
Izvršenje, izmena ili odricanje od založnog prava ........................................................................... 36
H.
Osporavanje i pobijanje potraživanja koja nisu pravno valjana ..................................................... 37
I.
Ustupanje neopteredene imovine na ime namirenja potraživanja ................................................ 37
J.
Izmene i dopune opštih akata dužnika i drugih dokumenata o osnivanju ili upravljanju............... 37
K.
Statusne promene........................................................................................................................... 37
L.
Promene pravne forme ................................................................................................................... 37
M.
Prenos dela ili celokupne imovine na jednog ili više postojedih ili novoosnovanih subjekata ... 37
N. Poništavanje izdatih ili izdavanje novih hartija od vrednosti od strane Dužnika ili bilo kog
novoformiranog subjekta........................................................................................................................ 38
O.
Druge mere od značaja za realizaciju plana reorganizacije ............................................................ 38
1.
Zaštitne klauzule Plana reorganizacije (eng. Covenants) ............................................................ 38
2.
Uslovna potraživanja................................................................................................................... 40
VI.
Klase poverilaca .............................................................................................................................. 41
1. Klasa A1 – Razlučni poverioci koji su obezbeđeni založnim pravima na nepokretnim i pokretnim
stvarima .............................................................................................................................................. 42
2.
Klasa A2 - Razlučni poverioci koji su obezbeđeni založnim pravima na potraživanjima ............ 44
3. Klasa B – Poverioci koji potražuju neispladene neto zarade u poslednjih godinu dana i
doprinose za PIO u poslednje dve godine ........................................................................................... 45
4.
Klasa C – Javni prihodi (izuzev doprinosa za PIO) za poslednja 3 meseca .................................. 56
5.
Klasa D1 – Stečajni poverioci koji imaju založna prava na imovini tredih lica ........................... 57
6.
Klasa D2 – Neobezbeđeni ili stečajni poverioci........................................................................... 58
7.
Administrativna klasa .................................................................................................................. 86
VII.
Likvidacija dela imovine ................................................................................................................ 120
VIII.
Rokovi plana reorganizacije .......................................................................................................... 123
IX.
Posebne odredbe o izvršenju plana i namirenju poverilaca ......................................................... 124
X.
Odgovorna i angažovana lica ............................................................................................................ 125
1.
Spisak angažovanih stručnjaka i iznos naknada za njihov rad .................................................. 125
2.
Spisak članova organa upravljanja i iznos njihovih naknada .................................................... 125
3
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
3.
Odbor poverilaca....................................................................................................................... 126
4. Nezavisno stručno lice koje ce pratiti sprovođenje plana u interesu poverilaca obuhvadenih
planom .............................................................................................................................................. 127
XI.
Finansijski izveštaji i projekcije...................................................................................................... 128
A.
Konsolidovani finansijski izveštaji Dužnika za 2009. ,2010. i 2011. godinu .................................. 128
B.
Nekonsolidovani finansijski izveštaji Dužnika za 2009. ,2010. i 2011. godinu .............................. 133
A.
Projekcije nekonsolidovanih finansijski izveštaji Dužnika za period 2012-2022. godine.............. 138
XII.
Procenjena vrednost imovine stečajnog dužnika na dan 15.04.2012. godine ............................. 145
1.
OBJEKTI ..................................................................................................................................... 145
2.
ZEMLJIŠTE.................................................................................................................................. 146
3.
OPREMA .................................................................................................................................... 146
4.
ZALIHE ....................................................................................................................................... 148
5.
POTRAŽIVANJA .......................................................................................................................... 149
6.
UDELI I AKCIJE .......................................................................................................................... 149
7.
IMOVINA POD TERETOM .......................................................................................................... 150
8.
UKUPNA IMOVINA .................................................................................................................... 152
XIII.
Likvidaciona vrednost imovine stečajnog dužnika u slučaju bankrotstva .................................... 153
XIV.
Poređenje reorganizacije i bankrotstva Dužnika ......................................................................... 154
XV.
Pregled obaveza čije se dospede očekuje u narednih 90 dana i način namirenja tih obaveza..... 155
XVI.
Nepostupanje po usvojenom Planu reorganizacije ...................................................................... 156
XVII. Podaci o postupku pripreme plana reorganizacije, poslatim obaveštenjima, dostupnosti
informacija poveriocima i toku pregovora................................................................................................ 157
XVIII.
Pravne posledice potvrđivanja plana ........................................................................................ 158
XIX.
Izjava dužnika o verodostojnosti podataka i informacija navedenih u Planu ............................... 159
XX.
Prilozi............................................................................................................................................. 160
4
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
II. Definicije
– Unapred pripremljeni plan reorganizacije ili Plan – dokument saĉinjen u skladu sa ĉl. 155 – 173
(osim ĉl. 161-164) Zakona o steĉaju (Sluţbeni Glasnik RS, br. 104/09), Pravilnikom o naĉinu
sprovoĊenja reorganizacije unapred pripremljenim planom reorganizacije i sadrţini tog plana (Sl.
glasnik RS, br. 37/2010), odnosno Nacionalnim standardima br. 2 i br. 6, kojim se ureĊuje
reorganizacija Duţnika “TELEFONIJA“ a.d. Beograd;
– Predlagaĉ ili steĉajni duţnik ili duţnik ili Društvo – “TELEFONIJA“ a.d. Beograd
– Zakon - pod pojmom ,,Zakon" se podrazumeva Zakon o steĉaju (Sl. glasnik RS, br. 104/09);
– Datum roĉišta - Datum odrţavanja prvog zakazanog roĉišta za odluĉivanje o predlogu i glasanje o
Planu;
– Dan usvajanja Unapred pripremljenog plana reorganizacije - Dan donošenja rešenja steĉajnog
sudije kojim se istovremeno otvara steĉajni postupak, potvrĊuje usvajanje Plana i obustavlja
steĉajni postupak;
– Dan stupanja Plana reorganizacije na pravnu snagu – dan nastupanja pravosnaţnosti rešenja o
potvrĊivanju usvajanja Plana reorganizacije, ĉime Unapred pripremljeni plan reorganizacije postaje
izvršna isprava i smatra se novim ugovorom za izmirenje potraţivanja koja su u njemu navedena, u
skladu sa ĉl. 167 st. 1 Zakona;
– Dan poĉetka primene Plana reorganizacije - definisan Planom kao 14-ti dan od dana
pravnosnaţnosti rešenja kojim se potvrĊuje usvajanje Plana reorganizacije;
– Datum izvršenja Plana reorganizacije - Datum ispunjenja svih obaveza Duţnika predviĊenih
Planom reorganizacije, što za rezultat ima potpuno namirenje poverilaca na naĉin i pod uslovima
definisanim Planom, ĉime potraţivanja poverilaca utvrĊena Planom reorganizacije prestaju;
– Klasa A1 poverilaca – klasa obezbeĊenih ili razluĉnih poverilaca prema kriterijumu iz ĉl. 49
Zakona koji imaju registrovana zaloţna prava na stvarima steĉajnog duţnika;
5
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
– Klasa A2 poverilaca –klasa obezbeĊenih ili razluĉnih poverilaca prema kriterijumu iz ĉl. 49
Zakona koji imaju registrovana zaloţna prava na potraţivanjima steĉajnog duţnika;
–
Klasa B poverilaca – klasa poverilaca sa potraţivanjima po osnovu neisplaćenih neto zarada
zaposlenih i bivših zaposlenih, u iznosu minimalnih zarada za poslednjih godinu dana pre otvaranja
steĉajnog postupka sa kamatom od dana dospeća do dana otvaranja steĉajnog postupka;
i neplaćeni doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih za poslednje dve godine pre
otvaranja steĉajnog postupka, a ĉiju osnovicu za obraĉun ĉini najniţa meseĉna osnovica
doprinosa, saglasno propisima o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na dan otvaranja
steĉajnog postupka, kao i potraţivanja po osnovu zakljuĉenih ugovora sa privrednim društvima ĉiji
su predmet neisplaćene obaveze na ime doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje
zaposlenih za poslednje dve godine pre otvaranja steĉajnog postupka, a ĉiju osnovicu za obraĉun
ĉini najniţa meseĉna osnovica doprinosa, saglasno propisima o doprinosima za obavezno
socijalno osiguranje na dan otvaranja steĉajnog postupka; prema kriterijumu iz ĉl. 54 st. 4 t. 1.
Zakona;
– Klasa C poverilaca – klasa poverilaca sa potraţivanjima po osnovu svih javnih prihoda dospelih u
poslednja tri meseca pre otvaranja steĉajnog postupka, osim doprinosa za penzijsko i invalidsko
osiguranje zaposlenih; prema kriterijumu iz ĉl. 54 st. 4 t. 2. Zakona;
– Klasa D1 poverilaca – dodatna klasa neobezbeĊenih ili steĉajnih poverilaca koji imaju zaloţna
prava na imovini trećih lica, formirana prema kriterijumu iz ĉl. 165 st. 4 taĉ. 1) Zakona
– Klasa D2 poverilaca – klasa neobezbeĊenih ili steĉajnih poverilaca prema kriterijumu iz ĉlana 54
st. 4 t. 3 Zakona
– Administrativna klasa poverilaca – posebna klasa poverilaca formirana prema kriterijumu iz ĉl.
165 st. 7 Zakona o steĉaju, koju ĉini više od 660 poverilaca sa potraţivanjima ĉiji iznosi
pojedinaĉno ne prelaze 20.000 dinara;
– Operativne odredbe Plana - Odredbe koje predstavljaju kljuĉni element kojim se definiše
ispunjenje ovog Plana. Ove odredbe su obavezujuće i smatraju se merodavnim u sluĉaju konflikta
sa bilo kojom drugom odredbom, odnosno tekstom;
– Nedefinisani pravni izrazi - Svaki pravni izraz naveden u ovom Planu koji nije definisan samim
Planom upotrebljen je u skladu sa Zakonom i ima znaĉenje definisano Zakonom.
6
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
III. Uvod
A.
Kratak istorijat i razlozi koji su doveli do finansijskih teškoća
1.
O kompaniji
Poslovni sistem „„Telefonija‟‟a.d. je vodeći sistem integrator u oblasti telekomunikacija i
informacionih tehnologija u Srbiji, osnovan 1954. godine. Ĉine ga matiĉno društvo P.S.‟„Telefonija‟‟a.d.
Beograd i zavisna društva: “BeotelNet-ISP“ d.o.o., “Telefonija“ Brĉko d.o.o., “GasTel“ d.o.o., “MT GasTel“
d.o.o. i „VI GasTel“ d.o.o.
“BeotelNet-ISP“ d.o.o. je poĉeo sa radom 1996. godine kao sektor u okviru A.D.„Telefonija“ i bio je
prviinternet provajder u Srbiji i Crnoj Gori. Kao samostalno društvo registrovan je 01.10.2006. godine.
Tokom 2006. godine izvršeno je pripajanje provajdera „NSpointNET“ d.o.o. iz Novog Sada, a tokom 2008.
pripojeni su i internet provajderi BIS Infrmatika d.o.o. iz Panĉeva i Sinfonika d.o.o. iz Beograda.
“Telefonija“ Brĉko d.o.o. je zavisno društvo osnovano 2004. godine sa ciljem da pruţa usluge u
oblasti komunikacionih i informacionih tehnologija na teritoriji Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.
“GasTel“ d.o.o. je zavisno privredno društvo osnovano 2006. godine i registrovano za obavljanje
poslova distribucije prirodnog gasa potrošaĉima.
“MT GasTel“ d.o.o. je zavisno privredno društvo za distribuciju gasa osnovano 2008. godine u
ciljuobezbeĊenja projektnog finansiranja izgradnje gasovodnih mreţa u regionu Panĉeva.
„VI GasTel“ d.o.o. je zavisno privredno društvo za distribuciju gasa osnovano 2008. godine u
ciljuobezbeĊenja projektnog finansiranja izgradnje gasovodnih mreţe u regionu Subotice.
U matiĉnom i zavisnim društvima se obavljaju poslovi projektovanja i izgradnje pristupnih
telekomunikacionih mreţa i sistema i gasne infrastrukture, kao i projektovanja i izgradnje vodovoda i
sistema kanalizacije, realizacije rešenja po principu ''kljuĉ u ruke'' u oblasti telekomunikacija i informacionih
tehnologija (inţenjering, prodaja, tehniĉka podrška, instalacija i odrţavanje komunikacionih sistema,
komutacione opreme, prenosnih sistema i terminalne opreme, kablovskog pribora, opreme za saobraćajnu
signalizaciju, opreme za WAN, MAN, LAN i beţiĉne mreţe), proizvodnja i asembliranje ECR, pruţanje
usluga u oblasti servisiranja i odrţavanja ECR, POS i elektronskih sklopova, kao i pruţanje usluga plaćanja
elektronskih dopuna prepaid kredita, pruţanje internet usluga i distribucija prirodnog gasa.
Delatnost matiĉnog i zavisnih društava je usmerena na rad na teritoriji Republike Srbije, Republike
Crne Gore, Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.
Organizaciona struktura je predstavljena narednim organigramom.
7
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
Kapaciteti kompanije se ogledaju kako u broju zaposlenih tako i u znanju, refenrencama i
sertifikatima koji predstavljaju osnovnu komparativnu prednost kompanije.
P.S.“Telefonija“a.d. Beograd poseduje sledeće licence:
 Licence Ministarstva ţivotne sredine i prostornog planiranja Republike Srbije za projektovanje i
izgradnju telekomunikacionih mreţa i sistema u sistemima veza od meĊunarodnog i magistralnog
znaĉaja, za projektovanje i izgradnju telekomunikacionih mreţa i sistema na objektima
visokogradnje na aerodromskom kompleksu, za projektovanje rešenja saobraćajne signalizacije u
drumskom saobraćaju i za izgradnju telekomunikacionih mreţa i sistema za javne ţelezniĉke
infrastrukture i prikljuĉke bez objekata.
 Licencu Ministarstva za prostorno ureĊenje, graĊevinarstvo i ekologiju Bosne i Hercegovine za
projektovanje i izvoĊenje elektroinstalacija i telekomunikacionih sistema na objekatima za koje
odobrenje za graĊenje daje Ministarstvo za prostorno ureĊenje, graĊevinarstvo i ekologiju.
 Licencu Ministarstva za ekonomski razvoj Crne Gore za izradu tehniĉke dokumentacije za objekte,
koju je izdalo Ministarstvo za kapitalne investicije.
8
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
Pored navedenog, P.S. „Telefonija“a.d. je ispunila kvalifikaciju u svih šest kategorija u oblastima
projektovanja i izgradnje kod JP Srbijagas za sledeće tri godine. U skladu sa tim, dobijeni su prvi poslovi u
projektovanju i izgradnji gasne infrastrukture. “Telefonija“ Brĉko d.o.o. poseduje licencu Ministarstva za
prostorno ureĊenje, graĊevinarstvo i ekologiju Republike Srpske o ispunjenosti uslova za izvoĊenje
elektroinstalacija i telekomunikacionih sistema na objektima za koje odobrenje za graĊenje daje
Ministarstvo za prostorno ureĊenje, graĊevinarstvo i ekologiju, kao i Licencu o ispunjenosti uslova za izradu
tehniĉke dokumentacije - elektrofaza za objekte za koje odobrenje za graĊenje izdaje opštinski organ
uprave.
Sertifikaciona kuća SGS je izdala sertifikat o zadovoljenju standarda ISO 9000:2008 upravljanja
kvalitetom koji svedoĉi o najvišim standardima u oblasti projektovanja i izvoĊenja radova u oblasti
telekomunikacija, sertifikat ISO 14000:2004 (upravljanje zaštitom ţivotne sredine) i sertifikat OHAS 18000
(upravljanje zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu).
P.S.“Telefonija“a.d. ima 231 zaposlenog (142 u matiĉnom i 89 u zavisnim društvima). Kljuĉni faktor
konkurentnosti u odnosu na domaće konkurente je ne samo u broju zaposlenih već i u njihovoj
kvalifikovanosti, iskustvu i licencama koje imaju u svojim oblastima anagaţovanja.
Telefonija AD (matiĉno društvo) raspolaţe sledećim kadrovima:
5 zaposlenih sa licencom za projektovanje u oblasti telekomunikacija
5 zaposlenih sa licencom za izvoĊenje radova u oblasti telekomunikacija,
1 zaposlenog sa licencom za izvoĊenje telekomunikacionih radova u zgradama (objektima),
1 zaposlenog sa licencom za projektovanje graĊevinskih konstrukcija i arhitektonskih projekata,
1 zaposlenog sa licencom izvoĊenje radova graĊevinskih konstrukcija i graĊevinsko-zanatskih
radova na objektima visokogradnje,
 1 zaposlenog sa licencom za projektovanje saobraćaja i saobraćajne signalizacije,
 1 zaposlenog sa licencom za izvoĊenje radova saobraćajne signalizacije..





Jedan zaposleni ima licencu za projektovanje, a jedan zaposleni za izvoĊenje radova na teritoriji
Bosne i Hercegovine
Telefonija Brĉko Ogranak Beograd:
 2 zaposlena sa licencom za projektovanje u oblasti telekomunikacija
 2 zaposlena sa licencom za projektovanje elektroenergetskih instalacija niskog i srednjeg napona,
 2 zaposlena sa licencom za izvoĊenje radova na elektroenergetskim instalacijama niskog i
srednjeg napona,
U “ViGasTel” d.o.o.:
 2 zaposlena sa licencom za projektovanje i izvoĊenje radova u oblasti termotehnike,
termoenergetike, procesne i gasne tehnike,
9
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
 1 zaposleni sa licencom za odgovornog projektanta i izvoĊaĉa radova transportnih sredstava,
skladišta i mašinskih konstrukcija i tehnologije
 1 zaposleni sa uverenjem Ministarstva rudarstva i energetike za obavljanje poslova tehniĉkog
rukovoĊenja gasovodnim sistemom.
Pored navedenog, zaposleni poseduju veći broj sertifikata potrebnih za ugradnju i odrţavanje opreme
svetski renomiranih proizvoĊaĉa sa kojima Telefonija ima uspešnu saradnju i to:













za program Ericsson MD 2 sertifikata,
za program Keymile 7,
za program Cisco 8,
za program Avaya 1,
za program Nexans 7,
za program Aperto 8,
za program AMP 8,
za program Siemens 4,
za program Reichle & DeMassari 2,
za program Nortel 2 i
za program Signalbau Huber 2
za program CRONY 1
za program IBIS INSTUMENTS 1
Prethodno navedeno ne umanjuje ambiciju Kompanije da još više unapredi spektar usluga koje
pruţa te se kontinuirano ulaţu sredstva i napori za dobijanje novih sertifikata i obuku novih ljudi. Za period
2011. i 2012. godine kljuĉne su obuke za programe Cisco, Alcatel-Lucent, HP, IBM, EMC² i Funkwerk kao
i obuke u oblasti Upravljanja projektima i ugovorima po FIDIC procedurama..
2.
Proizvodi i usluge
Telefonija AD svoje usluge pruţa kroz tri sektora-profitna centra.
Sektor za mreţe u svom programu ima delatnosti projektovanja i izgradnje pristupnih
telekomunikacionih mreţa i sistema i gasne infrastrukture, vodovodnih mreţa i kanalizacionih sistema i
merenja na kablovima sa optiĉkim i bakarnim provodnikom. U segmentu merenja na optiĉkim kablovima,
P.S. “Telefonija''a.d., i dalje, jedina u našoj zemlji (i okruţenju) poseduje ureĊaj za merenje hromatske
disperzije i disperzije polarizacionog moda, što joj daje veliku prednost u odnosu na konkurenciju.
Sektor za komunikacione i informacione tehnologije je profitni centar ĉije su delatnosti realizacija
rešenja po principu ''kljuĉ u ruke'' u oblasti komunikacija i informacionih tehnologija (inţenjering, prodaja,
tehniĉka podrška, instalacija i odrţavanje komunikacionih sistema, komutacione opreme i IP telefonije,
prenosnih sistema i terminalne opreme, kablovskog pribora, opreme za saobraćajnu signalizaciju, opreme
za WAN, MAN, LAN i beţiĉne mreţe). Sektor za informacione i komunikacione tehnologije svoje delatnosti
10
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
realizuje kroz direktnu i indirektnu prodaju telekomunikacione i raĉunarske opreme, konsalting, instaliranje i
odrţavanje telekomunikacionih sistema, lokalnih i pristupnih telekomunikacionih i raĉunarskih mreţa,
sistema za upravljanje zgradama, odrţavanje opreme i obuku kadrova korisnika, tehniĉku podršku
korisniku uz intervencije po pozivu. Program obuhvata : prenosnu opremu za pristupne mreţe-Keymile,
Alcatel-Lucent, Huawei, Kablovski pribor i mernu opremu za bakarne i optiĉke kablove- Tyco electronicsRaychem, Tyco electronics, IP telefoniju – Avaya, Ericsson, Cisco , Mreţnu opremu - Cisco, Allied Telesyn,
Linksys, Transposportnu opremu – Alcatel-Lucent, Huawei, Keymile, Pasivnu i aktivnu mreţna opremu za
raĉunarske mreţe- AMP Netconnect, Panduit, Univolt, Raĉunarsku opremu-HP, IBM, EMC2, Inteligentne
sisteme kontrole elektroenergetskih, telekomunikacionih i signalnih sistema-, Schneider Electric,
Honeywell, ITS – Inteligentne transportne sisteme – Swarco group, Sky, Cross.
Sektor za e-poslovanje je profitni centar ĉije su delatnosti proizvodnja i asembliranje ECR, pruţanje
usluga u oblasti servisiranja i odrţavanja ECR, POS i elektronskih sklopova. Sektor je snaţno orijentisan
na razvoj i implementaciju aplikacionih softverskih modula, konsalting i projektovanje u oblasti
automatizacije manuelnih procesa u prijemu i dostavi roba i usluga.Deo navedenih usluga poslovnog
sistema Telefonija AD obavljaju zavisna društva.
“BeotelNet-ISP“ d.o.o. se bavi pruţanjem Internet usluga stalnog pristupa, Dial-up pristupa, ADSL
pristupa, Web i Mail hosting uslugama, Streaming uslugama, Telehouse uslugama i uslugama
medjunarodnog telefoniranja ( VoIP).
“Telefonija“ Brĉko d.o.o. pruţa usluge konsaltinga, projektovanja, odrţavanja i izgradnje
telekomunikacionih mreţa, prenosnih sistema, beţiĉnih komunikacija, raĉunarskih mreţa, saobraćajne
signalizacije i razvoja sofisticirane telekomunikacione opreme u oblasti komunikacionih i informacionih
tehnologija na teritoriji Republike Srpske i Bosne i Hercegovine.
“GasTel“ d.o.o. pruţa usluge distribucije prirodnog gasa, kao i odrţavanje i razvoj gasne mreţe.
MT GasTel“ d.o.o. pruţa usluge distribucije prirodnog gasa u regionu Panĉeva (MZ Starĉevo,
Ivanovo i Omoljica) gde je obezbeĊeno projektno finansiranje izgradnje distributivnih gasnih mreţa.
„VI GasTel“ d.o.o. pruţa usluge distribucije prirodnog gasa u regionu Subotice (MZ Višnjevac,
ĐurĊin i Tavankut) gde je obezbeĊeno projektno finansiranje izgradnje distributivnih gasnih mreţa.
3.
Trţište Republike Srbije
Osnovnotrţište kompanije ĉine infrastrukturni projekti,usluge u oblasti infrastrukturnih projekata i
telekomunikacija i distribucija gasa.
Infrastrukturni projekti se odnose na elektroenergetske instalacije, promenljivu saobraćajnu
signalizaciju i sisteme za upravljanje saobraćajem novije generacije, kompletnu infrastrukturu poslovnih i
11
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
stambenih objekata (elektro-infrastrukturu koju ĉine razvodi i trafostanice, raĉunarske mreţe, sistem
protivpoţarne zaštite, video nadzor, kontrolu pristupa i sliĉno), data centre itd. U svim ovim oblastima
Kompanija pruţa kompletnu uslugu, od projektovanja do izvoĊenja. Uprkos ĉinjenici da se investiciona
aktivnost u privatnom sektoru znatno umanjila usled ekonomske krize te da se u ovom segmentu osetno
poboljšanje moţe oĉekivati za dve do tri godine Kompanija oĉekuje znaĉajne poslove u javnom sektoru koji
će nadomestiti privremeni pad traţnje privatnog sektora.
Na primeru uĉešća u projektu rekonstrukcije mosta Gazela se vidi pun poslovni potencijal
Kompanije. Za potrebe rekonstrukcije mosta Gazela Kompanija je zaduţena za upravljanje saobraćajem na
mostu kao i na svim vitalnim saobraćajnicama od znaĉaja za vreme rekonstrukcije. To podrazumeva i
izradu potrebnih elaborata sa projektima za upravljanje saobraćajem, postavljanje izmenjive saobraćajne
signalizacije preko auto puta u svrhu davanja potrebnih pravovremenih informacija uĉesnicima u
saobraćaju, postavljanje posebnog sistema video nadzora sa prepoznavanje tablica uĉesnika u saobraćaju
kao i snimanje problematiĉnih situacija uz postavljanje posebnog sistema meteoroloških stanica
namenjenih za identifikovanje i predviĊanje vremenskih uslova na putevima, postavljanje privremene i
stalne signalizacije, postavljanja kontrolera najnovije generacije na kljuĉnim gradskim raskrsnicama sa
najnovijim rešenjima adaptibilnog reţima rada koje omogućava da sistem sam prepozna kritiĉne taĉke u
saobraćajnim guţvama i automatskom reakcijom rešava probleme. Konkretan projekat u ovom segmentu
pored mosta Gazela je Obilaznica oko Beograda (Dobanovacka petlja i trasa Batajnica-Dobanovci). Za
potrebu izgradnje obilaznice na pomenutom segmentu Kompanija sa svojim timomom Jake struje radi na
instalaciji i puštanju u rad 5 novih trafo stanica, postavljanju 450 stubova rasvete, polaganju energetskih
kablova duţ auto puta i povezivanju sa postojećim energetskim sistemom. U delu TT instalacija Kompanija
radi na kompletnoj izgradnji TT infrastrukture. Sve ovo podrazumeva i izradu svih potrebnih saobracajnih,
energetskih i TT elaborata i projekata od strane struĉnjaka zaposlenih u Kompaniji zahvaljujući
posedovanju svih potrebnih licenci.
Pored putne infrastrukture znaĉajan potencijal je izgradnja i rekonstrukcija ţelezniĉke
komunikacione i signalizacione infrastrukture. Projekat u planu Ţeleznica Srbije je postavljanje novog
sistema komunikacije RDLU duţ pruga kao i u lokomotivama povezanim sa dispeĉerskih centrom. Radi
integracije domaće ţelezniĉke mreţe u evropsku u periodu od 5 do 10 godina su planirani znaĉajni zahvati
na regulisanju ovog stanja. Kompanija Telefonija je logistiĉki i funkcionalno opremila sebe da bude deo te
rekonstrukcije. Konkretni projekti u ovom segmentu su izgradnja nove pruge sa svom strujnom
infrastrukturom na potezu Gilje-Ćuprija gde uz definisano partnerstvo sa kompanijom Thales oĉekujemo
vrlo verovatno uĉešće u realizaciji projekta.
S obzirom da je osnova dobrih saobraćajnih komunikacija dobra i bezbedna infrastruktura,
obzirom na tendenciju da Srbija stremi visokim standardima bezbednosti (evropskim standardima), rešenja
kakva nudi Kompanija su nezaobilazna na svim projektima izgradnje i rekonstrukcije saobraćajne
infrastrukture u gradskim i vangradskim sredinama. Svakako da se moţe postaviti i pitanje finansijske
snage Republike Srbije da primeni ove standarde ali znaĉajan deo ovih projekata će biti pomognut kako
povoljnim uslovima kreditiranja tako i u odreĊenoj meri donacijama. Treba imati u vidu da ovo nisu ulaganja
u neproizvodne delatnosti već da su ovo projekti sa veoma jasnom ekonomskom raĉunicom te u tom
smislu imaju prednost u odnosu na druge projekte finansirane iz budţeta Republike koji nemaju razvojnu
komponentu. U svim budućim projektima ove vrste Kompanija će na osnovu referenci i partnerstva sa
12
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
inostranim kompanijama biti znaĉajan konkurent na svim tenderima i vrlo verovatno najbolje pozicionirana
domaća kompanija što je od velikog znaĉaja imajući u vidu politiku Vlade Srbije da se domaćim
kompanijama daje prednost. Vrednost ovih projekata se procenjuje desetinama miliona evra. Za očekivati
je da će Kompanija uzeti značajno učešće no obzirom na prisutnu neizvesnost prihod ovog segmenta je
veoma konzervativno uračunat u projekcije budućeg poslovanja.
U segmentu infrastrukture za poslovne i stambene objekte pored širokog obima delatnosti prednost
Kompanije je što objedinjuje uslugu projektovanja i izvoĊenja kompletne infrastrukture ovih objekata uz
pomoć multidisciplinarnih timova i dobrih odnosa sa svojim podizvoĊaĉima. Nedavno uspešno završeni ili
još uvek u toku projekti ovog segmentu su: stambeno naselje Stepa Stepanović, Hotel Holiday Inn, Hotel
Slavija, Sava Centar, Aerodrom Beograd, Aerodrom LaĊevci, nova zgrada Kontrole Leta, fabrika cementa
Holcim, glavna zgrada RGZa, poslovni prostor GDS-a su. Uprkos ekonomskoj krizi i dvogodišnjem padu
graĊevinske aktivnosti Kompanija je odrţala odgovarajući nivo poslovanja, te sa jakim referencama i
struĉnim kadrom predstavlja najozbiljnijeg konkurenta na domaćem trţištu. Konkretne procene o budućem
kretanju ovog trţišta su veoma nepouzdane i znaĉajno su pod uticajem makroekonomskog ambijenta.
Trţište informacionih i komunikacionih tehnologija je u 2009. godini ostvarilo pad od 18,5%, a za
budući period se predviĊa relativno usporen razvoj informatiĉkog trţišta obzirom na stepen razvijenosti.
Oĉekuje se rast od oko 6% godišnje.
Trţište internet usluga ima potencijal za ubrzani razvoj. Oĉekuje se rast trţišta u ovoj oblasti za oko
22%.
Trţište distribucije gasa je relativno nerazvijeno, samo 10% Republike Srbije pokriveno
distributivnim gasnim mreţama. PredviĊa se veoma dinamiĉan rast ovog trţišta. Oĉekuje se da će u
periodu od 2011. do 2015. taj rast biti po stopi od 12%.
4.
Trţište Bosne i Hercegovine:
Oĉekivanje je da će trţište informacionih i komunikacionih tehnologija u Bosni i Hercegovini rasti
po proseĉnoj godišnjoj stopi od oko 12% tokom idućih pet godina, i da će u 2011. godini njegova vrednost
iznositi oko 270 miliona dolara.
5.
Trţišno uĉešće
P.S."Telefonija"a.d. je meĊu tri vodeće firme u Srbiji po trţišnom uĉešću u oblasti IT usluga.
“BeotelNet”d.o.o. je meĊu pet vodećih firmi u Srbiji po trţišnom uĉešću u oblasti internet usluga.
P.S."Telefonija"a.d. je meĊu tri vodeće firme u Srbiji po trţišnom uĉešću u oblasti izgradnje
komunikacionih mreţa.
13
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
P.S."Telefonija"a.d. spada u tri vodeće firme u Srbiji u oblasti izgradnje gasne infrastrukture.
Trţišno uĉešće P.S."Telefonija"a.d. u oblastima delatnosti sektora za e-poslovanje je:
– Fiskalni ureĊaji 16%,
– POS terminali 21% ,
– "Veritkalni market" u okviru POS programa 90 % / "INGEPOST"- PTT projekat.
Trţišno uĉešće “Telefonija“ Brĉko d.o.o. je bilo 11%, što je svrstava u 10 vodećih firmi u Bosni
iHercegovini po trţišnom uĉešću.
Kljuĉni klijenti sistema Telefonija AD su:






























“Telekom Srbija” AD,
“Telenor”
JP Elektroprivreda Srbije,
Naftna Industrija Srbije,
Uprava carina Republike Srbije,
Ministarstvo odbrane Republike Srbije,
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije,
Ministarstvo pravde Republike Srbije,
Ambasade Grĉke, Italije, Švedske, Finske…,
“Eurobank EFG”,
“HVB Banka SCG”,
“Komercijalna banka”,
Continetalbanka,
Banca Intesa
JP Putevi Srbije,
JP Srbijagas, Beograd
JKP Beograd Put
Projektomontaţa, Beograd
IDEA, Beograd
Imlek, Beograd
JAT Catering, Beograd
Delta Maxi, , Beograd
Pekabeta, Beograd
JP PTT Saobraćaja Srbija, Beograd
Ţeleznica Srbije, Beograd
ED Jugoistok, Niš
Telekom elektro, Novi Sad
Zavod za izgradnju Novog Sada,
Telekom Srpska a.d.,
Vlada Distrikta Brĉko
14
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
Strateški partneri Kompanije su:Telekom Srbija a.d., JP PTT „Srbija“, Elektroprivreda Srbije, JP
Ţeleznice Srbije, JP Putevi Srbije, JP Srbijagas, Telekom Srpska a.d. i Vlada Distrikta Brĉko
6.
Konkurencija
Obzirom da Kompanija posluje u više segmenata konkurenti prikazani po segmentima su:
– u oblasti projektovanja i izgradnje telekomunikacionih: Energomontaţa, Telefonkabl,
Telekomunikacije Blace, Kablprojekt, Telegroup,ATEL Kovin, Jedinstvo Sevojno i Interklima
– u oblasti komunikacionih i informacionih tehnologija: Siemens, Saga, MDS, Sagem,
Pakom,Tehnicom, Novatel,Generalekonomik, LOGO, Algotech, Ei Pupin, Beogradelektro, Elkom
– u oblasti elektronskog poslovanja: Galeb group, HCP doo, Pexim doo, a potencijalni
RBGeneralekonomik, Pupin Telekom i Intracom
– u oblasti pruţanja internet usluga: EuNet, VeratNet, SezamPro, PTTNet i SBB
– u oblasti izgradnje telekomunikacionih postrojenja u BiH i RepubliciSrpskoj: HidroinţenjeringBanja
Luka, Telegroup Banja Luka, SAGA Beograd, Terc TradePrijedor, Intel Bijeljina, TelradBijeljina, KInel Sarajevo i PTT inţenjering Podgorica.
7.
Planovi za razvoj poslovanja
Sektor za mreţe P.S."Telefonija"a.d je uĉvrstio poziciju u grupi najvećih izvoĊaĉa radova kod
najvećeg investitora, Telekom Srbija“ a.d. Pored dugogodišnje saradnje sa JP „Telekom Srbija“ a.d., ove
godine kao jedan od glavnih projekata biće nastavak zapoĉete izgradnje optiĉkih kablova za potrebe
kompanije „Telenor“ kao i gasne infrastrukture mesnih zajednica na podruĉju Opštine Subotica, izgradnja
razvodnog gasovoda i povezivanje izgraĊenih gasovodnih mreţa na gaovod visokog pritiska, kao i
završetak potrebne planske dokumentacije. U ovoj poslovnoj godini planirano je povećanje obima
poslovanja u segmentu izgradnje i rekonstrukcije telekomunikacionih sistema i mreţa kao i u segmentu
planiranja i projektovanja. TakoĊe je planirano povećanje obima poslovanja na projektovanju i izgradnji
gasne infrastrukture, kao i projektovanju i izgradnji vodovodnih i kanalizacionih mreţa.
Sektor za komunikacione i informacione tehnologije će svoje teţišne poslovne aktivnosti usmeriti na
trţište Srbije, gde će raditi na stalnom uĉvršćenju pozicija kod postojećih i sticanju novih kupaca. Sektor će
posebno razvijati programe za podmirenje osnovnih potreba trţišta u sledećim oblastima:




Savremena raĉunarska mreţa
Brza internet konekcija
IP telefonija i komunikacije
Specificna telekomunikaciona i IP resenja u Ţelezniĉkom saobraćaju
15
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
Veći broj telekomunikacionih linija
Sopstvena transportna mreţa
Sopstveni spojni put
Zahtevi za celokupnom ponudom telekomunikacionih, signalnih i elektroenergetskih sistema kod
izgradnje poslovno-stambenih objekata (video nadzor, PP zaštita, ozvuĉenje, kontrola pristupa,
inteligentni sistemi kontrole elektroenergetskih, telekomunikacionih i signalnih sistema)
 Savremeni sistemi za upravljanje i monitoring drumskog i ţelezniĉkog saobraćaja




Sektor za elektronsko poslovanje će pored odrţavanja postojećih programa, svoje teţišne
poslovne aktivnosti usmeriti na razvoj softvera. Posebna paţnja će biti posvećena strateškom partnerstvu
sa vodećim proizvoĊaĉem POS terminala francuskom kompanijom „Ingenico“ u razvoju novih programa
specijalizovanih za kurirske i dostavne kompanije. Kao podrška poslovnim aktivnostima i prodaji postoji
distributerska mreţa u preko 60 gradova kao i 300 obuĉenih i sertifikovanih servisera. Nastaviće se rad na
proširenju distributerske mreţe i na otvaranju novih trţišta, naroĉito u okviru projekta pruţanja usluge
distribucije prirodnog gasa sa programom Gasnih mernih uredjaja i softwera za daljinsko oĉitavanje
potrošnje gasa i administraciju sistema.
8.
Zavisna društva
“BeotelNet-ISP“ d.o.o. pored odrţavanja i unapreĊenja postojećih servisa planira proširenje mreţe
distributera kao i uvoĊenje novih naĉina naplate Internet usluga putem online plaćanja. Planirano je i
optimizovanje poslovnih procesa posebno sistema izrade raĉuna, dostave i naplate. Planirano je uvoĊenje
savremene platforme za realizaciju VoIP usluge i usluga fiksne telefonije. Marketing politika će se bazirati
na korišćenju marketinških usluga eksterne renomirane marketinške agencije radi postizanja ţeljenih
ciljeva.
“Telefonija“ Brĉko d.o.o. će raditi na unapreĊenju i razvoju postojećih programa i stalnom
uĉvršćenju pozicija kod postojećih i sticanju novih velikih investitora na teritoriji Republike Srpske
(Ţeleznica i Elektroprivreda).
“GasTel“ d.o.o. oĉekuje da do kraja drugog kvartala dobije licencu za rad od regulatornog tela i
stvaranje uslova za prikljuĉenje prvih potrošaĉa. U trećem kvartalu se oĉekuje prikljuĉenje prvih potrošaĉa
(oko 100), a u poslednjem kvaratalu još oko 150 potrošaĉa.
“MT GasTel“ d.o.o. oĉekuje da sredinom godine dobije licencu za rad od regulatornog tela i
stvaranje uslova za prikljuĉenje prvih potrošaĉa. PredviĊeno je da do kraja godine prikljuĉi na distributivnu
mreţu oko 100 potrošaĉa.
„VI GasTel“ d.o.o. oĉekuje da do kraja trećeg kvartala dobije licencu za rad od regulatornog tela i
stvaranje uslova za prikljuĉenje prvih potrošaĉa. PredviĊeno je da do kraja godine prikljuĉi na distributivnu
mreţu oko 50 potrošaĉa.
16
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
9.
Razlozi koji su doveli do finansijskih poteškoća
Intenzivna ulaganja u gasnu infrastrukturu, kao i u poslovnu zgradu u Kumodraškoj ulici, bila su
delom finansirana iz sopstvenih, a delom iz pozajmljenih izvora.
Planirano je puštanje u rad gasne infrastrukture u 2008. i 2009. godini, do kada je Telefonija završila
najveći deo radova.
MeĊutim, drţava nije pratila navedenu dinamiku izgradnje gasovoda visokog i srednjeg pritiska, ĉime
je onemogućeno Telefoniji da poĉene sa prikupljanjem prihoda nakon isteka grace perioda kredita kojima je
finansirana gasna infrastruktura.
Da bi prevazišla navedene probleme, Telefonija se upustila u izgradnju gasne infrastrukture srednjeg
pritiska, kako bi svoje distributivne mreţe pustila u eksploataciju, uz dogovor sa Srbia Gasom da ovu
infrastrukturu otkupi kada bude gotova.
Na ţalost, i u ovom sluĉaju Srbija Gas je pokrenuo kupovinu tek u 2012. godini, nakon što su
nastupili problemi likvidnosti u Telefoniji.
17
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
Ciljevi reorganizacije steĉajnog duţnika
B.
Ovde predstavljeni Unapred pripremljeni plan reorganizacije, sa aspekta preteţne delatnosti
steĉajnog duţnika, spada u kategoriju sanacionih planova. Plan je sanacioni u smislu da će njegovim
usvajanjem steĉajni postupak nad duţnikom biti obustavljen i obaveze prema poveriocima servisirane,
ĉime će se stvoriti formalno-pravni uslovi za nastavak duţnikovog poslovanja, uz odgovarajuće promene u
poslovanju na operativnom planu.
S obzirom na ĉinjenicu da je domaće trţište teško pogoĊeno globalnom ekonomskom krizom, da
se trenutno pred sudovima u Srbiji vodi na hiljade steĉajnih postupaka, da je ponuda imovine iz steĉajnih
masa izuzetno visoka dok je traţnja gotovo zanemarljiva, da se javne prodaje imovine steĉajnih duţnika
ĉesto završavaju neuspehom i obaranjem cena na trţištu, Predlagaĉ istiĉe da je naĉin namirenja poverilaca
predviĊen u ovom Planu znatno povoljniji za poverioce u odnosu na “klasiĉni“ steĉaj, odnosno postupak
bankrotstva.
Prema najnovijoj publikaciji Svetske Banke pod nazivom “Doing business 2012: Doing Business
in a more transparent world“ koja sadrţi uporedni prikaz 183 svetske privrede, za Republiku Srbiju jeu
2012. kalendarskoj godini projektovan prosek naplate u steĉajuod 24.4% priznatih prijavljenih potraţivanja
(pad od 5% u odnosu na 2011. godinu), dok troškovi steĉajnog postupka i dalje ĉine oko 23% steĉajne
mase. Prema navedenom izveštaju, Srbija će u 2012. godini zauzeti 113. mesto na svetskoj rang listi
zemalja po uspešnosti sprovoĊenja steĉaja (drastiĉan pad za ĉak 22 mesta u odnosu na 2011. godinu).
Navedenom poraţavajućem podatku treba pridodati i ĉinjenicu da steĉajni upravnici, pridrţavajući
se propisanih Nacionalnih standarda, prodaju imovinu steĉajnih duţnika sa poĉetnom cenom u visini od
50% od procenjene vrednosti, te konaĉno ostvarena vrednost od prodaje imovine u steĉaju (nakon
višestrukih umanjenja cene usled bezuspešnih pokušaja prodaje) ĉesto pada i na ispod 20% procenjene
vrednosti. Na osnovu svega navedenog, Predlagaĉ podvlaĉi da naĉin namirenja poverilaca, predviĊen ovde
predloţenim Planom, obezbeĊuje znatno povoljnije kolektivno namirenje poverilaca, što je u skladu sa
ciljem stečaja iz ĉl. 2 Zakona, i načelom zaštite poverilaca iz ĉl. 3 Zakona, a s druge strane omogućava da
steĉajni duţnik izaĊe iz steĉaja i nastavi poslovanje.
Reorganizacija Duţnika se zasniva na sledećim kljuĉnim merama za potpuno namirenje svih
poverilaca obuhvaćenih Planom:



prodaja opterećene i neopterećene imovine na ime namirenja potraţivanja
reprogram potraţivanja
potpuno namirenje 3 klase poverilaca pre poĉetka primene Plana
18
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
IV. Namirenje troškova i potraţivanja
A. Namirenje troškova steĉajnog postupka
Za vreme trajanja prethodnog steĉajnog postupka po unapred pripremljenom planu reorganizacije
izvršiće se prodaja gasovoda srednjeg pritiska u Novom Ţedniku na kome poverilac OTP banka ima
upisano zaloţno pravo. Zaloţni poverilac OTP banka će ustupiti (pozajmiti) polovinu ostvarene
kupoprodajne cene u iznosu steĉajnom duţniku radi obezbeĊivanja sredstava za namirenje troškova
prethodnog steĉajnog postupka (uplatu predujma po nalogu suda, plaćanje naknade Komisiji za zaštitu
konkurencije za davanje mišljenja o planu reorganizacije, plaćanje angaţovanog revizora za izradu
vanrednog izveštaja i davanje izjave o izvodljivosti plana reorganizacije), za potpunu isplatu 3 klase
poverilaca pre poĉetka primene Plana, za isplatu naknade angaţovanim struĉnjacima za izradu unapred
pripremljenog plana reorganizacije koja će dospeti odmah po stupanju na snagu plana reorganizacije, kao i
za namirenje svih drugih troškova koji mogu dospeti za vreme trajanja prethodnog steĉajnog postupka.
Potraţivanje novĉanog iznosa koji je ustupljen (pozajmljen) steĉajnom duţniku od strane OTP
banke za namirenje gore navedenih troškova nije ukljuĉeno u klase poverilaca već se smatra troškom
steĉajnog postupka u skladu sa ĉl. 160 st. 8 Zakona o steĉaju, i biće prioritetno namireno iz imovine
steĉajnog duţnika, i to iz sredstava od prodaje BeotelNet-a; ili iz priliva koji se ostvari od prodaje druge
imovine, zaloţene ili nezaloţene imovine; ili iz bilo kog drugog izvora sredstava koji prvo bude na
raspolaganju steĉajnom duţniku.
Namirenje troškova steĉajnog postupka na naĉin predviĊen ovim ĉlanom će biti realizovano
najkasnije u roku od godinu dana od dana stupanja plana reorganizacije na pravnu snagu, u protivnom će
se smatrati da je sprovoĊenje Plana reorganizacije bitno ugroţeno, što predstavlja steĉajni razlog u smislu
ĉl. 173 Zakona o steĉaju.
19
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
B.
Namirenje poverilaca klase A1
Klasa A1 poverilaca je klasa obezbeĊenih ili razluĉnih poverilaca prema kriterijumu iz ĉl. 49 Zakona
koji imaju registrovana zaloţna prava na stvarima steĉajnog duţnika.
Finalni iznosi potraţivanja poverilaca klase A1 biće utvrĊeni prema stanju na dan stupanja na
snagu Plana reorganizacije i konvertovani u valutu EUR po srednjem kursu NBS na taj dan.
Poverioci ove klase će se namirivati na sledeći naĉin:
a)
Realizacija založnih prava
Namirenje realizacijom zaloţnih prava, odnosno unovĉenjem zaloţenih nepokretnih i pokretnih
stvari steĉajnog duţnika, sprovodiće se za sve vreme trajanja Plana reorganizacije, sve dok poverioci ove
klase ne budu namireni u celosti ili dok se ne iscrpi zaloţno pravo.
Svaki razluĉni poverilac ima pravo i obavezu da inicira prodaju predmeta svog razluĉnog prava, pri
ĉemu se isti ne moţe prodati po ceni niţoj od 60% procenjene vrednosti u momentu podnošenja sudu ovog
Plana reorganizacije. Prodaja stvari koja predstavlja predmet razluĉnog prava podrazumeva brisanje svih
tereta na toj stvari iz odgovarajućih registara. U sluĉaju višestrukih bezuspešnih pokušaja prodaje, predmet
razluĉnog prava se moţe prodati i po ceni niţoj od 60% procenjene vrednosti, ali samo uz pisanu
saglasnost Odbora poverilaca koji je prethodno zatraţio mišljenje Nadzornog odbora steĉajnog duţnika.
b)
Reprogram
Paralelno sa postupkom namirenja potraţivanja realizacijom zaloţnih prava, potraţivanja razluĉnih
poverilaca klase A1 će se reprogramirati na sledeći naĉin i pod sledećim uslovima:
 U prvih 6 meseci od dana stupanja Plana reorganizacije na pravnu snagu, poverioci će obraĉunavati i pripisivati
kamatu po stopi od 3m EURIBOR + 5%,
 U narednih 6 meseci, poverioci će obraĉunavati kamatu po stopi od 3m EURIBOR +5%, i polovinu tako
obraĉunate kamate naplaćivati svakog meseca, a drugu polovinu pripisivati preostalom iznosu potraţivanja,
 Po isteku 12 meseci od dana stupanja Plana reorganizacije na pravnu snagu, poverioci će svakog meseca
obraĉunavati i naplaćivati kamatu po stopi 3 meseĉni EURIBOR +5%
 Po isteku 24 meseca od dana stupanja Plana reorganizacije na pravnu snagu, poverioci će preostala
potraţivanja naplaćivati u 60 jednakih anuiteta, pri ĉemu se svaki anuitet sastoji od glavnice i kamate po stopi od
3m EURIBOR +5%.
20
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
Namirenje poverilaca klase A1 realizacijom zaloţnih prava će se smatrati prevremenom naplatom
reprogramiranih potraţivanja. U sluĉaju da se razluĉni poverilac namiri u potpunosti realizacijom zaloţnih
prava pre završetka perioda reprograma, sva plaćanja po osnovu reprograma prema takvom poveriocu će
se obustaviti.
Ukoliko nastanu uslovi da steĉajni duţnik i pre isteka roka od 24 meseca od dana stupanja Plana
reorganizacije na pravnu snagu moţe poĉeti sa plaćanjem glavnice, Odbor poverilaca će dati nalog
steĉajnom duţniku da poĉne sa isplatama glavnice. Nepostupanje steĉajnog duţnika po nalozima Odbora
poverilaca smatra se bitnim ugroţavanjem sprovoĊenja Plana reorganizacije, te sa sobom povlaĉi
posledice propisane ĉlanom 173 Zakona o steĉaju.
21
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
C.
Namirenje poverilaca klase A2
Klasa A2 poverilaca je klasa obezbeĊenih ili razluĉnih poverilaca prema kriterijumu iz ĉl. 49 Zakona
koji imaju registrovana zaloţna prava na potraţivanjima steĉajnog duţnika.
Finalni iznosi potraţivanja poverilaca klase A2 biće utvrĊeni prema stanju na dan stupanja na
snagu Plana reorganizacije i konvertovani u valutu EUR po srednjem kursu NBS na taj dan.
Poverioci ove klase će se namirivati na sledeći naĉin:
a)
Naplata založenih potraživanja
Namirenje naplatom zaloţenih potraţivanja će se sprovoditi za sve vreme trajanja Plana
reorganizacije sve dok poverioci ove klase ne budu namireni u celosti ili dok se ne iscrpi predmet razluĉnog
prava.
Naplata zaloţenih potraţivanja se vrši prenosom sredstava na raĉun zaloţnog poverioca, a prema
obaveštenju i instrukcijama koje zaloţni poverilac daje duţniku zaloţenog potraţivanja, sve u skladu sa
ĉlanom 11. stav 3 Zakona o zaloţnom pravu na pokretnim stvarima upisanim u registar (“Sl. Glasnik RS”
br. 57/2003).
b)
Reprogram
Paralelno sa postupkom namirenja potraţivanja naplatom zaloţenih potraţivanja, potraţivanja
razluĉnih poverilaca klase A1 će se reprogramirati na sledeći naĉin i pod sledećim uslovima:
 U prvih 6 meseci od dana stupanja Plana reorganizacije na pravnu snagu, poverioci će obraĉunavati i pripisivati
kamatu po stopi od 3m EURIBOR + 5%,
 U narednih 6 meseci, poverioci će obraĉunavati kamatu po stopi od 3m EURIBOR + 5%, i polovinu tako
obraĉunate kamate naplaćivati svakog meseca, a drugu polovinu pripisivati preostalom iznosu potraţivanja,
 Po isteku 12 meseci od dana stupanja Plana reorganizacije na pravnu snagu, poverioci će svakog meseca
obraĉunavati i naplaćivati kamatu po stopi 3 meseĉni EURIBOR +5%
 Po isteku 24 meseca od dana stupanja Plana reorganizacije na pravnu snagu, poverioci će preostala
potraţivanja naplaćivatiu 60 jednakih anuiteta, pri ĉemu se svaki anuitet sastoji od glavnice i kamate po stopi od
3m EURIBOR +5% .
22
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
Namirenje poverilaca klase A2 iz zaloţenih potrazivanja će se smatrati prevremenom naplatom
reprogramiranih potraţivanja. U sluĉaju da se poverilac klase A2 u potpunosti namiri naplatom zaloţenih
potraţivanja pre završetka perioda reprograma, sva plaćanja po osnovu reprograma prema takvom
poveriocu će se obustaviti.
Ukoliko nastanu uslovi da steĉajni duţnik i pre isteka roka od 24 meseca od dana stupanja Plana
reorganizacije na pravnu snagu moţe poĉeti sa plaćanjem glavnice, Odbor poverilaca će dati nalog
steĉajnom duţniku da poĉne sa isplatama glavnice. Nepostupanje steĉajnog duţnika po nalozima Odbora
poverilaca smatra se bitnim ugroţavanjem sprovoĊenja Plana reorganizacije, te sa sobom povlaĉi
posledice propisane ĉlanom 173. Zakona o steĉaju.
U sluĉaju da se razluĉni poverilac klase A2 namiri naplatom zaloţenih potraţivanja pre završetka
perioda reprograma, sva plaćanja prema takvom poveriocu po osnovu reprograma će se obustaviti, a
eventualni višak koji je primio poverilac će biti duţan da vrati steĉajnom duţniku najkasnije u roku od 3
dana, u protivnom odgovora za štetu koja zbog toga moţe nastupiti.
23
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
D.
Namirenje poverilaca klase B
Klasa B poverilaca je klasa poverilaca sa potraţivanjima po osnovu neisplaćenih neto zarada
zaposlenih i bivših zaposlenih, u iznosu minimalnih zarada za poslednjih godinu dana pre otvaranja
steĉajnog postupka sa kamatom od dana dospeća do dana otvaranja steĉajnog postupka;
i neplaćeni doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih za poslednje dve godine pre otvaranja
steĉajnog postupka, a ĉiju osnovicu za obraĉun ĉini najniţa meseĉna osnovica doprinosa, saglasno
propisima o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na dan otvaranja steĉajnog postupka, kao i
potraţivanja po osnovu zakljuĉenih ugovora sa privrednim društvima ĉiji su predmet neisplaćene obaveze
na ime doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih za poslednje dve godine pre otvaranja
steĉajnog postupka, a ĉiju osnovicu za obraĉun ĉini najniţa meseĉna osnovica doprinosa, saglasno
propisima o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na dan otvaranja steĉajnog postupka; prema
kriterijumu iz ĉl. 54 st. 4 t. 1. Zakona.
a)
Potpuna isplata pre početka primene Plana reorganizacije
Klasa B poverilaca će biti namirena u potpunosti pre poĉetka primene Plana. U skladu sa ĉl. 165
st. 10 Zakona o steĉaju, poverioci klase B ne glasaju za Plan reorganizacije, odnosno smatra se da je Plan
reorganizacije u toj klasi usvojen.
24
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
E.
Namirenje poverilaca klase C
Klasa C poverilacaje klasa poverilaca sa potraţivanjima po osnovu svih javnih prihoda dospelih u
poslednja tri meseca pre dana preseka utvrĊenog u revizorskom izveštaju, osim doprinosa za penzijsko i
invalidsko osiguranje zaposlenih; prema kriterijumu iz ĉl. 54 st. 4 t. 2. Zakona.
a)
Potpuna isplata pre početka primene Plana reorganizacije
Klasa C poverilaca će biti namirena u potpunosti pre poĉetka primene Plana. U skladu sa ĉl. 165
st. 10 Zakona o steĉaju, poverioci klase C ne glasaju za Plan reorganizacije, odnosno smatra se da je Plan
reorganizacije u toj klasi usvojen.
25
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
F.
Namirenje poverilaca klase D1
Klasa D1 poverilaca je dodatna klasa neobezbeĊenih ili steĉajnih poverilaca koji imaju zaloţna
prava na imovini trećih lica, formirana prema kriterijumu iz ĉl. 165 st. 4 taĉ. 1) Zakona.
Finalni iznosi potraţivanja poverilaca klase D1 biće utvrĊeni prema stanju na dan stupanja na
snagu Plana reorganizacije i konvertovani u valutu EUR po srednjem kursu NBS na taj dan.
Poverioci ove klase će se namirivati na sledeći naĉin:
a)
Realizacija založnih prava na imovini trećih lica
Namirenje poverilaca klase D1 realizacijom zaloţnih prava na imovini trećih lica će biti realizovano
nezavisno od ovog Plana reorganizacije sve dok poverioci ove klase ne budu namireni u celosti ili dok se
ne iscrpi predmet zaloţnog prava na imovini trećih lica.
a)
Reprogram
Paralelno sa postupkom namirenja potraţivanja realizacijom zaloţnih prava na imovini trećih lica,
potraţivanja razluĉnih poverilaca klase D1 će se reprogramirati na sledeći naĉin i pod sledećim uslovima:
 U prvih 6 meseci od dana stupanja Plana reorganizacije na pravnu snagu, poverioci će obraĉunavati i pripisivati
kamatu po stopi od 3m EURIBOR + 5%,
 U narednih 6 meseci, poverioci će obraĉunavati kamatu po stopi od 3m EURIBOR +5%, i polovinu tako
obraĉunate kamate naplaćivati svakog meseca, a drugu polovinu pripisivati preostalom iznosu potraţivanja,
 Po isteku 12 meseci od dana stupanja Plana reorganizacije na pravnu snagu, poverioci će svakog meseca
obraĉunavati i naplaćivati kamatu po stopi 3 meseĉni EURIBOR +5%
 Po isteku 24 meseca od dana stupanja Plana reorganizacije na pravnu snagu, poverioci će preostala
potraţivanja naplaćivati u 72 jednaka anuiteta, pri ĉemu se svaki anuitet sastoji od glavnice i kamate po stopi od
3m EURIBOR +5%
Namirenje poverilaca klase D1 realizacijom zaloţnih prava na imovini trećih lica će se smatrati
prevremenom naplatom reprogramiranih potraţivanja. U sluĉaju da se poverilac klase D1 u potpunosti
namiri naplatom zaloţenih potraţivanja pre završetka perioda reprograma, sva plaćanja po osnovu
reprograma prema takvom poveriocu će se obustaviti.
26
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
Ukoliko nastanu uslovi da steĉajni duţnik i pre isteka roka od 24 meseca od dana stupanja Plana
reorganizacije na pravnu snagu moţe poĉeti sa plaćanjem glavnice, Odbor poverilaca će dati nalog
steĉajnom duţniku da poĉne sa isplatama glavnice. Nepostupanje steĉajnog duţnika po nalozima Odbora
poverilaca smatra se bitnim ugroţavanjem sprovoĊenja Plana reorganizacije, te sa sobom povlaĉi
posledice propisane ĉlanom 173 Zakona o steĉaju.
27
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
G.
Namirenje poverilaca klase D2
Klasa D2 poverilaca je klasa neobezbeĊenih ili steĉajnih poverilaca prema kriterijumu iz ĉlana 54
st. 4 t. 3 Zakona.
Poverioci klase D2 će se namirivati reprogramiranjem potraţivanja, i to na sledeći naĉin:
a)
Reprogram
 U prvih 6 meseci od dana stupanja Plana reorganizacije na pravnu snagu, poverioci će obraĉunavati i pripisivati
kamatu po stopi od 3m EURIBOR + 5%,
 U narednih 6 meseci, poverioci će obraĉunavati kamatu po stopi od 3m EURIBOR +5% i polovinu tako
obraĉunate kamate naplaćivati svakog meseca, a drugu polovinu pripisivati preostalom iznosu potraţivanja,
 Po isteku 12 meseci od dana stupanja Plana reorganizacije na pravnu snagu, poverioci će svakog meseca
obraĉunavati i naplaćivati kamatu po stopi 3 meseĉni EURIBOR +5%,
 Po isteku 24 meseca od dana stupanja Plana reorganizacije na pravnu snagu, poverioci će preostala
potraţivanja naplaćivati u 84 jednaka anuiteta, pri ĉemu se svaki anuitet sastoji od glavnice i kamate po stopi od
3m EURIBOR +5%.
Ilustrativni plan otplate je prikazan u nastavku:
Br.
meseĉne
otplate
Period
otplate
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
t+1
t+2
t+3
t+4
t+5
t+6
t+7
t+8
t+9
t+10
Kamata
Pripisana
glavnici
Isplaćena
40.239,81
40.239,81
40.239,81
40.239,81
40.239,81
40.239,81
20.119,91
20.119,91
20.119,91
20.119,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.119,91
20.119,91
20.119,91
20.119,91
Isplaćena
glavnica
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Isplaćeni
anuitet
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.119,91
20.119,91
20.119,91
20.119,91
Stanje duga na
poĉetku perioda
8.690.643,20
8.730.883,01
8.771.122,82
8.811.362,64
8.851.602,45
8.891.842,26
8.932.082,07
8.952.201,98
8.972.321,88
8.992.441,79
Stanje duga na
kraju perioda
8.730.883,01
8.771.122,82
8.811.362,64
8.851.602,45
8.891.842,26
8.932.082,07
8.952.201,98
8.972.321,88
8.992.441,79
9.012.561,69
28
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
t+11
t+12
t+13
t+14
t+15
t+16
t+17
t+18
t+19
t+20
t+21
t+22
t+23
t+24
t+25
t+26
t+27
t+28
t+29
t+30
t+31
t+32
t+33
t+34
t+35
t+36
t+37
t+38
t+39
t+40
t+41
t+42
t+43
t+44
t+45
t+46
t+47
t+48
t+49
t+50
t+51
20.119,91
20.119,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.119,91
20.119,91
41.916,69
41.916,69
41.916,69
41.916,69
41.916,69
41.916,69
41.916,69
41.916,69
41.916,69
41.916,69
41.916,69
41.916,69
41.916,69
41.507,31
41.096,04
40.682,86
40.267,76
39.850,75
39.431,80
39.010,91
38.588,08
38.163,29
37.736,53
37.307,79
36.877,07
36.444,35
36.009,63
35.572,90
35.134,15
34.693,36
34.250,54
33.805,66
33.358,72
32.909,72
32.458,63
32.005,46
31.550,18
31.092,80
30.633,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88.414,48
88.823,86
89.235,14
89.648,32
90.063,41
90.480,43
90.899,37
91.320,26
91.743,09
92.167,89
92.594,65
93.023,38
93.454,10
93.886,82
94.321,54
94.758,27
95.197,02
95.637,81
96.080,64
96.525,51
96.972,45
97.421,46
97.872,54
98.325,72
98.780,99
99.238,37
99.697,87
20.119,91
20.119,91
41.916,69
41.916,69
41.916,69
41.916,69
41.916,69
41.916,69
41.916,69
41.916,69
41.916,69
41.916,69
41.916,69
41.916,69
130.331,17
130.331,17
130.331,17
130.331,17
130.331,17
130.331,17
130.331,17
130.331,17
130.331,17
130.331,17
130.331,17
130.331,17
130.331,17
130.331,17
130.331,17
130.331,17
130.331,17
130.331,17
130.331,17
130.331,17
130.331,17
130.331,17
130.331,17
130.331,17
130.331,17
130.331,17
130.331,17
9.012.561,69
9.032.681,60
9.052.801,51
9.052.801,51
9.052.801,51
9.052.801,51
9.052.801,51
9.052.801,51
9.052.801,51
9.052.801,51
9.052.801,51
9.052.801,51
9.052.801,51
9.052.801,51
9.052.801,51
8.964.387,03
8.875.563,17
8.786.328,03
8.696.679,72
8.606.616,31
8.516.135,88
8.425.236,51
8.333.916,25
8.242.173,16
8.150.005,27
8.057.410,62
7.964.387,24
7.870.933,14
7.777.046,32
7.682.724,78
7.587.966,51
7.492.769,48
7.397.131,67
7.301.051,04
7.204.525,52
7.107.553,07
7.010.131,62
6.912.259,08
6.813.933,36
6.715.152,37
6.615.914,00
9.032.681,60
9.052.801,51
9.052.801,51
9.052.801,51
9.052.801,51
9.052.801,51
9.052.801,51
9.052.801,51
9.052.801,51
9.052.801,51
9.052.801,51
9.052.801,51
9.052.801,51
9.052.801,51
8.964.387,03
8.875.563,17
8.786.328,03
8.696.679,72
8.606.616,31
8.516.135,88
8.425.236,51
8.333.916,25
8.242.173,16
8.150.005,27
8.057.410,62
7.964.387,24
7.870.933,14
7.777.046,32
7.682.724,78
7.587.966,51
7.492.769,48
7.397.131,67
7.301.051,04
7.204.525,52
7.107.553,07
7.010.131,62
6.912.259,08
6.813.933,36
6.715.152,37
6.615.914,00
6.516.216,14
29
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
t+52
t+53
t+54
t+55
t+56
t+57
t+58
t+59
t+60
t+61
t+62
t+63
t+64
t+65
t+66
t+67
t+68
t+69
t+70
t+71
t+72
t+73
t+74
t+75
t+76
t+77
t+78
t+79
t+80
t+81
t+82
t+83
t+84
t+85
t+86
t+87
t+88
t+89
t+90
t+91
t+92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.171,68
29.707,92
29.242,01
28.773,94
28.303,70
27.831,29
27.356,69
26.879,90
26.400,89
25.919,67
25.436,22
24.950,53
24.462,59
23.972,39
23.479,92
22.985,18
22.488,14
21.988,80
21.487,15
20.983,17
20.476,86
19.968,21
19.457,20
18.943,83
18.428,08
17.909,94
17.389,40
16.866,46
16.341,09
15.813,28
15.283,04
14.750,34
14.215,17
13.677,52
13.137,39
12.594,75
12.049,60
11.501,93
10.951,72
10.398,97
9.843,65
100.159,49
100.623,25
101.089,17
101.557,23
102.027,47
102.499,88
102.974,48
103.451,28
103.930,28
104.411,50
104.894,96
105.380,64
105.868,58
106.358,78
106.851,25
107.346,00
107.843,03
108.342,37
108.844,02
109.348,00
109.854,31
110.362,96
110.873,97
111.387,34
111.903,09
112.421,23
112.941,77
113.464,72
113.990,09
114.517,89
115.048,13
115.580,84
116.116,00
116.653,65
117.193,78
117.736,42
118.281,57
118.829,24
119.379,45
119.932,21
120.487,52
130.331,17
130.331,17
130.331,17
130.331,17
130.331,17
130.331,17
130.331,17
130.331,17
130.331,17
130.331,17
130.331,17
130.331,17
130.331,17
130.331,17
130.331,17
130.331,17
130.331,17
130.331,17
130.331,17
130.331,17
130.331,17
130.331,17
130.331,17
130.331,17
130.331,17
130.331,17
130.331,17
130.331,17
130.331,17
130.331,17
130.331,17
130.331,17
130.331,17
130.331,17
130.331,17
130.331,17
130.331,17
130.331,17
130.331,17
130.331,17
130.331,17
6.516.216,14
6.416.056,65
6.315.433,39
6.214.344,23
6.112.786,99
6.010.759,53
5.908.259,65
5.805.285,17
5.701.833,89
5.597.903,61
5.493.492,10
5.388.597,15
5.283.216,50
5.177.347,92
5.070.989,14
4.964.137,89
4.856.791,90
4.748.948,87
4.640.606,49
4.531.762,47
4.422.414,47
4.312.560,16
4.202.197,20
4.091.323,23
3.979.935,89
3.868.032,80
3.755.611,57
3.642.669,80
3.529.205,08
3.415.215,00
3.300.697,11
3.185.648,98
3.070.068,14
2.953.952,14
2.837.298,49
2.720.104,70
2.602.368,29
2.484.086,72
2.365.257,48
2.245.878,03
2.125.945,82
6.416.056,65
6.315.433,39
6.214.344,23
6.112.786,99
6.010.759,53
5.908.259,65
5.805.285,17
5.701.833,89
5.597.903,61
5.493.492,10
5.388.597,15
5.283.216,50
5.177.347,92
5.070.989,14
4.964.137,89
4.856.791,90
4.748.948,87
4.640.606,49
4.531.762,47
4.422.414,47
4.312.560,16
4.202.197,20
4.091.323,23
3.979.935,89
3.868.032,80
3.755.611,57
3.642.669,80
3.529.205,08
3.415.215,00
3.300.697,11
3.185.648,98
3.070.068,14
2.953.952,14
2.837.298,49
2.720.104,70
2.602.368,29
2.484.086,72
2.365.257,48
2.245.878,03
2.125.945,82
2.005.458,30
30
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
t+93
t+94
t+95
t+96
t+97
t+98
t+99
t+100
t+101
t+102
t+103
t+104
t+105
t+106
t+107
t+108
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.285,76
8.725,29
8.162,23
7.596,56
7.028,27
6.457,34
5.883,78
5.307,55
4.728,66
4.147,09
3.562,83
2.975,86
2.386,18
1.793,76
1.198,60
600,68
121.045,41
121.605,88
122.168,94
122.734,62
123.302,91
123.873,83
124.447,40
125.023,62
125.602,51
126.184,08
126.768,34
127.355,31
127.945,00
128.537,41
129.132,57
129.730,49
130.331,17
130.331,17
130.331,17
130.331,17
130.331,17
130.331,17
130.331,17
130.331,17
130.331,17
130.331,17
130.331,17
130.331,17
130.331,17
130.331,17
130.331,17
130.331,17
2.005.458,30
1.884.412,89
1.762.807,01
1.640.638,07
1.517.903,46
1.394.600,55
1.270.726,72
1.146.279,32
1.021.255,71
895.653,20
769.469,12
642.700,78
515.345,47
387.400,47
258.863,06
129.730,49
1.884.412,89
1.762.807,01
1.640.638,07
1.517.903,46
1.394.600,55
1.270.726,72
1.146.279,32
1.021.255,71
895.653,20
769.469,12
642.700,78
515.345,47
387.400,47
258.863,06
129.730,49
0,00
Ukoliko nastanu uslovi da steĉajni duţnik i pre isteka roka od 24 meseca od dana stupanja Plana
reorganizacije na pravnu snagu moţe poĉeti sa plaćanjem glavnice, Odbor poverilaca će dati nalog
steĉajnom duţniku da poĉne sa isplatama glavnice. Nepostupanje steĉajnog duţnika po nalozima Odbora
poverilaca smatra se bitnim ugroţavanjem sprovoĊenja Plana reorganizacije, te sa sobom povlaĉi
posledice propisane ĉlanom 173 Zakona o steĉaju.
31
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
H.
Namirenje poverilaca Administrativne klase
Administrativna klasa poverilaca je klasa formirana prema kriterijumu iz ĉl. 165 st. 7 Zakona o
steĉaju koju ĉine poverioci sa potraţivanjima ĉiji iznosi pojedinaĉno ne prelaze 20.000 dinara.
a)
Potpuna isplata pre početka primene Plana reorganizacije
Administrativna klasa poverilaca će biti namirena u potpunosti pre poĉetka primene Plana. U
skladu sa ĉl. 165 st. 10 Zakona o steĉaju, poverioci Administrativne klase ne glasaju za Plan
reorganizacije, odnosno smatra se da je Plan reorganizacije u toj klasi usvojen.
32
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
V.
Popis mera za realizaciju Plana reorganizacije
A. Reprogram (otplate u ratama, izmena rokova dospelosti, kamatnih stopa ili
drugih uslova zajma, kredita ili drugog potraţivanja ili instrumenta obezbeđenja)
Planom reorganizacije predviĊeno je reprogramiranje potraţivanja poverilaca svih klasa koje
glasaju o Planu reorganizacije.
Elementi reprograma potraţivanja svake klase pojedinaĉno dati su u poglavlju IV ovog Plana
reorganizacije: Namirenje troškova i potraživanja.
B.
Unovĉenje imovine sa teretom ili bez njega
Plan reorganizacije predviĊa unovĉenje neopterećene imovine steĉajnog duţnika, i to udela od
100% u zavisnom privrednom društvu BeotelNet.
Raspodela sredstava od prodaje zavisnog privrednog društva BeotelNet, odnosno isplata
pripadajućih iznosa od prodaje BeotelNet-a, opisana je u okviru poglavlja VII ovog Plana reorganizacije:
Likvidacija dela imovine.
Unovĉenje opterećene imovine steĉajnog duţnika radi namirenja razluĉnih poverilaca biće
realizovano izvršenjem zaloţnih prava.
C. Davanje u zalog opterećene ili neopterećene imovine
Plan reorganizacije ne predviĊa davanje u zalog opterećene ili neopterećene imovine.
D. Otpuštanje zaposlenih
Na bazi analize trenutnog obima posla, Društvo ima višak od najmanje __ zaposlenih.
33
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
Detaljnom analizom potreba Društva za odrţavanje optimalnog procesa poslovanja uz minimizaciju
troškova, od strane Uprave Društva ocenjeno je da je potreban broj zaposlenih u Društvu __.
............................
E. Sredstva rezervisana za poverioce osporenih potraţivanja
U momentu podnošenja sudu ovog Plana reorganizacije, steĉajni duţnik osporeva potraţivanja o
kojima se vodi sudski postupci, i koja su prikazana u tabeli ispod.
OSPORENA POTRAŢIVANJA
R.B.
Poverilac (naziv/ime,
sedište/prebivalište i adresa)
Iznos osporenog
potraţivanja
Razlog osporavanja
1
PUPIN TELECOM AD Beograd
1.470.000,00 dinara
Predmet br: 1 Iv 27952/11, novi br. 1 P 12212/2011- Roĉište je
odrţano 23.03.2012., doneta je presuda u korist Izvršnog poveriocanije još uvek dostavljena
2
TELEPROJEKT d.o.o. Beograd
1.135.522,25 dinara, troškovi
postupka 85.955,00 dinara
Predmet br: 2 Iv -2798 /2011, 24 P 10350/2011- Roĉište je odrţano
08.11.2011. god. doneta je presuda u korist Izvršnog poveriocaupucena ţalba
3
Tuţilac: EUROLUXPETROL-ELP
BEOGRAD d.o.o. Beograd,
Tuţeni: P.S. Telefonija a.d. i
Telenor doo
12.400,00 dinara
Predmet br: 2 P 8932/11- Tuţba radi smetanja sa predlogom za
odreĊivanje privremene mere
4
JKP GRADSKA ĈISTOĆA
BEOGRAD
437.419,46 dinara
Predmet: 4 IV 32640/11, novi br. 33 P 1245/2012- Napomena:
uplaceno 38.657,89 din I uputili prigovor,
Predmet spora: neisplaćena naknada za pruţene usluge
5
STR PROGRES PLUS
KRAGUJEVAC
6
JKP BEOGRAD –PUT BEOGRAD
1.899.454,53 dinara
Predmet: 4 IV 32640/11- Napomena: Naš dug iznosi 1.469.454,53
din
Predmet spora: neisplaćene usluge za radove po ugovoru izvoĊenja
radova na optiĉkoj mreţi
702.363,70 dinara
Predmet: 3 IV 31219/11, novi br. 12 P 13928/2011- Predmet spora:
neisplaćene usluge za izvoĊenje radova svetlosne signalizacije
Roĉište je zakazano za 23.04.2012.godine
7
SECURITION DOO BEOGRAD
328.151,00 dinara
Predmet: 4 IV 233/12- Predmet spora: neisplaćene usluge za system
o bezbeĊenja-sistem dojave poţara
Sud je na roĉištu 28.03.2012.godine doneo presudu u korist
poverioca, nije još uvek dostavljena presuda
8
AUTO TREND DOO BEOGRAD
2.003.000 dinara
Predmet: 4 IV 233/12- Napomena: uputili prigovor, Sud je obio
prigovor , pa smo upucen prigovor Veću na to rešenje
Predmet spora: neisplaćene usluge odrţavanja vozila
34
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
9
TELBAT KRUŠEVAC
1.308.104,26 dinara
Predmet: 4 IV 233/12- Napomena: uputili smo prigovor, Sud je odbio
prigovor, upucen prigovor na to rešenje
Predmet spora: neisplaćen dug za radove- izgradnja optiĉke mreţe
10
DELFIN DOO , VETERNIK
906.456,26 dinara
Predmet: 5 IV 1619/12- Napomena: uputili smo prigovor, jer smo na
dan prijema rešenja o izvršenju uplatili 280.084,11 din
Sud je usvoio prigovor delimiĉno, za iznos od 280.084,11 dinara.
Upucen prigovor Veću na doneto rešenje
11
BOJA AD- Sombor
825.882,28 dinara
Predmet: 5 IV 2623/12-Uplatili smo 30.000,00 dinara I uputili prigovor
Sud je doneo rešenje da se delimiĉno usvaja prigovor za iznos od
30.000,00 dinara
Predmet spora: usluge vertikalne saobraćajne signalizacije
12
ELPOS d.o.o. Beograd, Jajinci
6.109.026,69 dinara
Predmet: 5 IV 2892/12- Predmet spora: neisplaćena naknada za
isporuĉenu robu
Uputili smo prigovor, nije doneto rešenje po ovom prigovoru
13
DANITEL doo, Aleksandrovac
2.632.732,17 dinara
Predmet: 5 IV 2623/12- Predmet spora: naknada za izvedene radove
na relaciji Jagodina-Ćuprija- IV privremena situacija
Uputili smo prigovor
14
GUR TREND , Vojkan Miletić,
Aleksinac
1.874.689,00 dinara
Predmet: 5 IV 3226/12- Predmet spora: naknada za izvedene radove
za izgradnju optiĉkog kabla za bazne stanice u Pirotu
Podneli smo prigovor
15
Tuţilac: Saša S. Vladiĉić iz
Beograda, Tuţeni: P.S. Telefonija
a.d.
neopredeljena
Predmet br: II 6 P 471/11- Tuţba zbog smetanja poseda
16
Tuţilac: P.S. Telefonija a.d.,
Tuţeni: Republika Srbija i Simić
Perka iz Beograda
45.000,00 EUR
Predmet br: 46 br.73672/2010- Tuţba radi utvrĊenja prava svojine na
nepokretnosti
17
Tuţilac: P.S. Telefonija a.d.,
Tuţeni: Republika Srbija i Marsela
Vukasović iz Beograda
45.000,00 EUR
Predmet br: 17P 74909, novi br. Gţ.br. 25825/10- Tuţba radi
utvrĊenja prava svojine na nepokretnosti
18
Tuţilac: KujunĊić Krista Ivan ,
Bikovo, Tuţeni: P.S. Telefonija a.d.
185.194,00 din
Predmet: 6 pl.5/12- Predmet spora: Nenaplaćeno potraţivanje za
štetu na usevima utvrĊenu ugovorom
Upucen prigovor na pl. nalog
Poziv za Roĉište za gl.raspravu: 07.05.2012.
19
Tuţilac: Sudarević Marija, Bikovo,
Tuţeni: P.S. Telefonija a.d.
84.833,70 din
Predmet: 4 pl.32 /12, novi br. P 375/2012- Predmet spora:
Nenaplaćeno potraţivanje za štetu na usevima utvrĊenu ugovorom
Upucen prigovor na pl. nalog , Sud se oglasio mesno nenadleţnim
20
Tuţilac: Ĉonka Laslo, Ĉantavir,
Tuţeni: P.S. Telefonija a.d.
84.553,53 din
Predmet: 4 P 2059 /11- Predmet spora: Nenaplaćeno potraţivanje za
štetu na usevima utvrĊenu ugovorom
Upucen prigovor, pa se Sud oglasio nenadleţnim i prosledio je spise
sudu u Beogradu
35
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
21
Tuţilac: Stipić Nikola, Novi Ţednik,
Tuţeni: P.S. Telefonija a.d.
107.498,00 din
Predmet: 4 P 2104 /11- Predmet spora: Nenaplaćeno potraţivanje za
štetu na usevima utvrĊenu ugovorom
Upucen pripremni podnesak sudu i istakli prigovor nenadleţnosti,
tako da se sud oglasio nenadleţnim i uputio spise Sudu u Beogradu
22
Tuţilac: Sudarević Marija, Bikovo,
Tuţeni: P.S. Telefonija a.d.
65.852,50 din
Predmet: 7 pl.35 /12- Predmet spora: Nenaplaćeno potraţivanje za
štetu na usevima utvrĊenu ugovorom
Nadleţan sud: Subotica
Upucen prigovor na platni nalog
23
Tuţilac: Sudarević Stipan, Bikovo,
Tuţeni: P.S. Telefonija a.d.
51.769,00 din
Predmet: 6 pl.34 /12, Predmet spora: Nenaplaćeno potraţivanje za
štetu na usevima utvrĊenu ugovorom
Upucen prigovor na pl. nalog, Sud je zakazao roĉište za gl.raspravu
za 14.05.2012.
24
Tuţilac: Dejan Kujundţić, Osijek,
Tuţeni: P.S. Telefonija a.d.
45.538,00 din
Predmet: 8pl.36 /12- Predmet spora: Nenaplaćeno potraţivanje za
štetu na usevima utvrĊenu ugovorom
Upucen prigovor na pl. nalog
25
Tuţilac: Sudarević Stipan, Bikovo,
Tuţeni: P.S. Telefonija a.d.
29.916,00 din
Predmet: 5 pl.33 /2012- Predmet spora: Nenaplaćeno potraţivanje za
štetu na usevima utvrĊenu ugovorom
Upucen prigovor na pl. nalog
26
Tuţilac: Svetlana Arsić, Niš,
Tuţeni: P.S. Telefonija a.d.
1.250.EUR
Predmet: 3P 4999/12- Predmet spora: Dug na ime zakupa posl.
prostora u Nišu
Roĉište: 29.05.2012.godine
27
Tuţilac: Ristić Ana , Beograd,
Tuţeni: P.S. Telefonija a.d.
1.250.EUR
Predmet: 2P 4995/12- Predmet spora: Dug na ime zakupa posl.
prostora u Nišu
Roĉište16.05.2012.godine
28
Tuţilac: Cvetković Petar ,
Kragujevac, Tuţeni: P.S.
Telefonija a.d.
50.000,00 dinara
Predmet: 16P 17139/11- Predmet spora: Naknada materijalne štete
Roĉište: 03.04.2012.godine
Ukoliko se na osnovu odluke suda potraţivanja osporenih poverilaca pokaţu kao validna, steĉajni duţnik
će takve poverioce namirivati na isti naĉin i pod istim uslovima kao i druge poverioce odgovarajuće klase
kojoj bi osporeni poverioci pripali da su im potraţivanja priznata u momentu podnošenja sudu plana
reorganizacije.
F. Otpust duga
Plan reorganizacije ne predviĊa meru otpusta duga.
G. Izvršenje, izmena ili odricanje od zaloţnog prava
Izvršenje zaloţnih prava radi namirenja razluĉnih poverilaca klasa A1 i A2 ureĊen je u poglavlju IV
ovog Plana reorganizacije: Namirenje troškova i potraživanja.
36
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
H. Osporavanje i pobijanje potraţivanja koja nisu pravno valjana
Duţnik će osporiti i pristupiti pobijanju svih potraţivanja koja su neosnovana, zastarela i
nepostojeća iz drugog razloga.
I.
Ustupanje neopterećene imovine na ime namirenja potraţivanja
Plan reorganizacije ne predviĊa meru ustupanja neopterećene imovine na ime namirenja
potraţivanja.
J. Izmene i dopune opštih akata duţnika i drugih dokumenata o osnivanju ili
upravljanju
Plan reorganizacije ne predviĊa izmene i dopune opštih akata duţnika ili drugih dokumenata o
osnivanju ili upravljanju.
K. Statusne promene
Plan reorganizacije ne predviĊa statusne promene.
L.
Promene pravne forme
Plan reorganizacije ne predviĊa promene pravne forme.
M. Prenos dela ili celokupne imovine na jednog ili više postojećih ili
novoosnovanih subjekata
Plan reorganizacije ne predviĊa prenos imovine na druge subjekte.
37
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
N. Poništavanje izdatih ili izdavanje novih hartija od vrednosti od strane Duţnika
ili bilo kog novoformiranog subjekta
Plan reorganizacije predviĊa poništavanje izdatih obveznica ĉiji su imaoci razluĉni poverioci.
Poništavanje obveznica će biti sprovedeno nakon što se njihovi imaoci namire realizacijom
zaloţnih prava na imovini steĉajnog duţnika.
Plan reorganizacije ne predviĊa izdavanje novih hartija od vrednosti.
O. Druge mere od znaĉaja za realizaciju plana reorganizacije
1.
Zaštitne klauzule Plana reorganizacije (eng. Covenants)
Zaštitne klauzule u ovom Planu reorganizacije imaju za cilj pruţanje dodatne zaštite poveriocima
kroz onemogućavanje pogoršanja finansijskog poloţaja steĉajnog duţnika za vreme trajanja Plana
reorganizacije, što predstavlja vid garancije da će steĉajni duţnik uredno servisirati obaveze preuzete ovim
Planom kao ugovorom za redefinisanje duţniĉko-poverilaĉkih odnosa.
Zaštitine klauzule poĉinju da se primenjuju danom usvajanja Plana reorganizacije, a prestaju da
vaţe danom izvršenja Plana reorganizacije.
a)
Zabrana isplate dividendi
Ovom klauzulom utvrĊuje se zabrana steĉajnom duţniku da isplaćuje dividende za sve vreme
trajanja Plana reorganizacije.
b)
Zabrana daljeg zaduživanja
Ovom klauzulom utvrĊuje se zabrana daljeg zaduţivanja steĉajnog duţnika bez prethodne pisane
saglasnosti Odbora poverilaca, osim ako je zaduţivanje neophodno u svrhu zakljuĉenja ili realizacije novih
poslova, u kom sluĉaju je steĉajni duţnik u obavezi da o takvom zaduţivanju obavesti Odbor poverilaca.
38
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
c)
Zabrana samostalnog raspolaganja imovinom
Duţnik se obavezuje da neće, a do konaĉnog izmirenja obaveza iz ovog Plana reorganizacije, bez
saglasnosti Odbora poverilaca samostalno raspolagati svojom imovinom, odnosno da neće dati u zalog ili
pod hipoteku svoju sadašnju ili buduću pokretnu ili nepokretnu imovinu ili drugu stalnu imovinu, niti ustupiti,
prodati, preneti, raspolagati ili na drugi naĉin otuĊiti bilo koje pravo odnosno svojinsko ovlašćenje koje se
odnosi na imovinu, osim ukoliko je takvo raspolaganje imovinom neophodno u svrhu zakljuĉenja ili
realizacije novih poslova, u kom sluĉaju je steĉajni duţnik u obavezi da o takvom raspolaganju obavesti
Odbor poverilaca.
d)
Zabrana ugrožavanja otplatnog kapaciteta Dužnika
Ovom klauzulom utvrĊuje se zabrana donošenja odluka kompanijskih organa steĉajnog duţnika,
odnosno zakljuĉenje pravnih poslova ili preduzimanja radnji od strane zastupnika i ĉlanova organa
upravljanja Duţnika, koji bi redovnom poslovanju steĉajnog duţnika mogli da nanesu znaĉajne promene
koje bi negativno uticale na sposobnost urednog servisiranja obaveza definisanih ovim Planom
reorganizacije.
Pod pojmom znaĉajnih promena koje negativno utiĉu na sposobnost urednog servisiranja obaveza
definisanih ovim Planom reorganizacije podrazumevaju se, izmedju ostalih: bilo koji dogadjaji ili sticaji
okolnosti koji bi imali nepovoljne posledice na (i) poslovanje, imovinu, finansijsko stanje ili buduće
poslovanje duţnika (ii) sposobnost duţnika da poštuje obaveze preuzete Planom reorganizacije (iii) bilo
kakav pokušaj jednostrane izmene obaveza preuzetih Planom reorganizacije.
e)
Prioritet potraživanja poverilaca definisanih Planom
Potraţivanja poverilaca koja su utvrĊena ovim Planom reorganizacije imaju prioritet u naplati u
odnosu na sva buduća potraţivanja trećih lica prema duţniku koja mogu nastati u okviru redovnog
poslovanja duţnika za vreme sprovoĊenja Plana reorganizacije.
39
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
f)
Zabrana organizacionih, statusnih i vlasničkih promena
Duţnik se obavezuje da pisanim putem blagovremeno obavesti Odbor poverilaca o nameravanim
organizacionim i statusnim promenama, ukljuĉujući i promene vlasniĉke strukture, odnosno da neće, do
potpunog izmirenja svih svojih obaveza koje proizilaze iz ovog Ugovora, bez prethodne pisane saglasnosti
Odbora poverilaca (a koju Odbor poverilaca neće bezrazloţno odbiti) donositi odluke ili pokretati bilo koji
postupak usmeren na prestanak, ili pristati na pokretanje i voĊenje postupka, koji je usmeren na prestanak
duţnika kao pravnog lica; odnosno da neće sprovoditi statusne promene ili promene pravne forme
privrednog društva, ulaziti u integraciju ili se konsolidovati sa bilo kojim drugim pravnim licem, kupovati ili
na drugi naĉin pribavljati sva ili znaĉajan deo sredstava bilo kog drugog pravnog lica, prodavati, prenositi ili
se na drugi naĉin lišavati celine ili dela svoje imovine i sredstava, bilo jednom ili putem više povezanih ili
nepovezanih transakcija.
g)
Cross Default
U sluĉaju povrede obaveza koje je duţnik preuzeo ovim Planom reorganizacije, poverioci
automatski stiĉu pravo da objave povredu i drugih ugovora koje je duţnik zakljuĉio sa poveriocima (ukoliko
isti postoje), tako da automatski sa nastupanjem pravnih posledica povrede ovog Plana reorganizacije
nastupaju i pravne posledice kod drugih ugovora.
2.
Uslovna potraţivanja
Uslovna potraţivanja prema steĉajnom duţniku su prikazana u tabeli ispod.
USLOVNA POTRAŢIVANJA
R.B.
Poverilac (naziv/ime,
sedište/prebivalište i adresa)
Iznos uslovnog potraţivanja
Opis
1
Erste banka
EUR 479.364,07
Ugovor o jemstvu za Vigastel
3
Societe Generale banka
RSD 5.000.000,00
Ugovor o jemstvu za Beotel
4
Unicredit banka
RSD 61.362.322,78
Ugovor o garanciji i preuzetim
obavezama
40
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
VI. Klase poverilaca
Plan reorganizacije podrazumeva formiranje sledećih klasa poverilaca:

Klasa A1 poverilaca – klasa obezbeĊenih ili razluĉnih poverilaca prema kriterijumu iz ĉl. 49
Zakona koji imaju registrovana zaloţna prava na stvarima steĉajnog duţnika;

Klasa A2 poverilaca – klasa obezbeĊenih ili razluĉnih poverilaca prema kriterijumu iz ĉl. 49
Zakona koji imaju registrovana zaloţna prava na potraţivanjima steĉajnog duţnika;

Klasa B poverilaca – klasa poverilaca sa potraţivanjima po osnovu neisplaćenih neto zarada
zaposlenih i bivših zaposlenih, u iznosu minimalnih zarada za poslednjih godinu dana pre otvaranja
steĉajnog postupka sa kamatom od dana dospeća do dana otvaranja steĉajnog postupka;
i neplaćeni doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih za poslednje dve godine pre
otvaranja steĉajnog postupka, a ĉiju osnovicu za obraĉun ĉini najniţa meseĉna osnovica
doprinosa, saglasno propisima o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje na dan otvaranja
steĉajnog postupka, kao i potraţivanja po osnovu zakljuĉenih ugovora sa privrednim društvima ĉiji
su predmet neisplaćene obaveze na ime doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje
zaposlenih za poslednje dve godine pre otvaranja steĉajnog postupka, a ĉiju osnovicu za obraĉun
ĉini najniţa meseĉna osnovica doprinosa, saglasno propisima o doprinosima za obavezno
socijalno osiguranje na dan otvaranja steĉajnog postupka; prema kriterijumu iz ĉl. 54 st. 4 t. 1.
Zakona;

Klasa C poverilaca – klasa poverilaca sa potraţivanjima po osnovu svih javnih prihoda dospelih u
poslednja tri meseca pre otvaranja steĉajnog postupka, osim doprinosa za penzijsko i invalidsko
osiguranje zaposlenih; prema kriterijumu iz ĉl. 54 st. 4 t. 2. Zakona;

Klasa D1 poverilaca – dodatna klasa neobezbeĊenih ili steĉajnih poverilaca koji imaju zaloţna
prava na imovini trećih lica, formirana prema kriterijumu iz ĉl. 165 st. 4 taĉ. 1) Zakona

Klasa D2 poverilaca – klasa neobezbeĊenih ili steĉajnih poverilaca prema kriterijumu iz ĉlana 54
st. 4 t. 3 Zakona

Administrativna klasa poverilaca – posebna klasa poverilaca formirana prema kriterijumu iz ĉl.
165 st. 7 Zakona o steĉaju, koju ĉini više od 660 poverilaca sa potraţivanjima ĉiji iznosi
pojedinaĉno
ne
prelaze
20.000
dinara;
41
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
1.
Klasa A1 – Razluĉni poverioci koji su obezbeđeni zaloţnim pravima na nepokretnim i pokretnim
stvarima
KLASA A1 - RAZLUĈNI POVERIOCI KOJI IMAJU ZALOŢNA PRAVA NA NEPOKRETNIM I POKRETNIM STVARIMA
Redni broj
1
2
3
Poverilac (naziv/ime,
sedište/prebivalište i adresa)
Raiffeisen banka
Intesa
Credit Agricole
Iznos glavnice
potraţivanja
318.472.998,41
276.000.364,39
162.134.853,53
Iznos obraĉunate
kamate
Ukupan iznos
potraţivanja
318.472.998,41
276.000.364,39
162.134.853,53
Pravni osnov
Sredstva obezbeđenja
Procentualno
uĉešće u okviru
klase (%)
Ugovor o okvirnoj liniji br.265000001232151-30 I ugovori o
garanciji
hipoteka na
nepokretnosti u
vlasništvu
"Telefonija"ad, na
objektu "2V"(Ln br. 699,
KO Voţdovac)
31%
hipoteka na
nepokretnosti u
vlasništvu
"Telefonija"ad, na
objektu "2V"(Ln br. 699,
KO Voţdovac), zaloga
na opremi Telefonije
(Zl.br.5071/2012), zalog
na udelima
(zl.br.1671/11)
27%
hipoteka na
nepokretnosti u
vlasništvu
"Telefonija"ad, na
objektu "2V"(Ln br. 699,
KO Voţdovac)
16%
- Ugovor o dugoroĉnom
kreditu, kr.partija 00-4201304371.4,
- Ugovor o kratkoroĉnom
kreditu za likvidnost br. 00511135371-130611,
- Ugovor o dugoroĉnom kreditu,
kr.partija 00-420-1304369.2,
Ugovor o kreditu 00-4370425027.5
Ugovori o garanciji
Višenamenski okvirni ugovor
br.00-420-1900053.7
42
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
4
Univerzal banka
76.105.446,54
76.105.446,54
Ugovor o okvirnom plasmanu
br.01-420-0000070.0(partija 01420-0112622.8,partija 01-4200112673.2)
5
Erste banka
58.663.773,96
58.663.773,96
Ugovor o dugor.kreditu
br.10832330-510077537.7
6
Societe Generale banka
52.281.965,97
52.281.965,97
Ugovor o kratkor.kreditu br.STL
229333 - otkaz ugovora
7
Otp banka
50.092.091,00
50.092.091,00
Ugovor o dugor. kreditu br.00421-0600370.4/KR2008/746
8
Wiener osiguranje
46.198.486,75
46.198.486,75
Ugovor o regulisanju
meĊusobnih odnosa povodom
izdavanja I emisije obv. bez
javnog poziva izdavaoca
1.039.949.980,55
1.039.949.980,55
UKUPNO
hipoteka na
nepokretnosti u
vlasništvu
"Telefonija"ad, na
objektu "2V"(Ln br. 699,
KO Voţdovac),zaloţno
pravo na potraţivanjima
I opremi (Zl.br
20250/12,Zl.br
20629/11)
hipoteka na
nepokretnosti u
vlasništvu "Telefonija"ad
u ul. Cerska 20 (Ln
3259, kpbr.3496, KO
Vraĉar)
zaloţno pravo na
opremi - gasovodna
mreţa Paĉir (Zl.br.
9532/11)
zaloţno pravo na
dovodnoj gasnoj mreţi
Novi Ţednik, Ĉantavir
(Zl.br 23545/10)
hipoteka na
nepokretnosti u
vlasništvu "Telefonija"ad
u ul. Cerska 20 (Ln
3259, kpbr.3496, KO
Vraĉar) i zaloga na
opremi - gasovodna
mreţa Ljutovo i optiĉka
mreţa
Višnjevac(Zl.br.4539/12)
7%
6%
5%
5%
4%
100%
43
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
2.
Klasa A2 - Razluĉni poverioci koji su obezbeđeni zaloţnim pravima na potraţivanjima
KLASA A2 - RAZLUĈNI POVERIOCI KOJI IMAJU ZALOŢNA PRAVA NA POTRAŢIVANJIMA
Redni broj
Poverilac (naziv/ime,
sedište/prebivalište i
adresa)
Iznos glavnice
potraţivanja
1
Societe Generale
banka
2
Srpska banka
UKUPNO
Iznos obraĉunate
kamate
Ukupan iznos
potraţivanja
Pravni osnov
Sredstva obezbeđenja
Procentualno uĉešće
u okviru klase (%)
35.265.188,74
35.265.188,74
Ugovor o kratkor.kreditu br.STL
229333 - otkaz ugovora
zaloţno pravo na potraţivanjima
(Zl.br. 9528/11)
93%
2.827.322,02
2.827.322,02
Ugovor o kratkor.kreditu za
likvidnost
br.29500000914911290
zaloţno pravo na potraţivanjima
(Zl.br. 2054/12)
7%
38.092.510,76
38.092.510,76
100%
44
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
3.
Klasa B – Poverioci koji potraţuju neisplaćene neto zarade u poslednjih godinu dana i doprinose
za PIO u poslednje dve godine
KLASA B - NEISPLAĆENE NETO ZARADE U POSLEDNJIH GODINU DANA I NEPLAĆENI DOPRINOSI ZA PIO U POSLEDNJE DVE GODINE
Redni broj
Poverilac (naziv/ime,
sedište/prebivalište i adresa)
Iznos glavnice
potraţivanja
1
CVPO
718.064,02
2
Ilic Nikola
44.288,00
3
Boškovic Branimir
4
Iznos obraĉunate
kamate
Ukupan iznos potraţivanja
Pravni osnov
Procentualno uĉešće u
okviru klase (%)
718.064,02
Doprinosi za penzijsko i invalidsko
osiguranje
9,4436%
146,46
44.434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
44.288,00
146,46
44.434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
Sofrenic Predrag
44.288,00
146,46
44.434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
5
Nikolic Milan
44.288,00
146,46
44.434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
6
Pavićevic Nataša
44.288,00
146,46
44.434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
7
Ivaneţa Ţeljko
44.288,00
146,46
44.434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
8
Ristanovic Radmila
44.288,00
146,46
44.434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
9
Pendic Stefan
44.288,00
146,46
44.434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
45
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
10
Èutovic Slavica
44.288,00
146,46
44.434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
11
Soskic Milina
44.288,00
146,46
44.434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
12
Palurovic Zoran
44.288,00
146,46
44.434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
13
Kovaèevic Zoran
44.288,00
146,46
44.434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
14
Kabanica Marija
44.288,00
146,46
44.434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
15
Inðic Biljana
17.136,00
146,46
17.282,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,2273%
16
Timic Biljana
44.288,00
146,46
44.434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
17
Ðorðevic Tatjana
44.288,00
146,46
44.434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
18
Ţujovic Ivan
25.468,23
146,46
25.614,69
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,3369%
19
Kukolj Dejan
12.193,18
104,21
12.297,39
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,1617%
20
Nadaţdin Ksenija
24.564,66
0,00
24.564,66
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,3231%
21
Mitrušic Nebojša
17.136,00
146,46
17.282,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,2273%
22
Petkovic Jelena
24.804,66
0,00
24.804,66
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,3262%
23
Jonovic Radivoje
24.867,76
0,00
24.867,76
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,3270%
46
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
24
Pavlovic LJiljana
44.288,00
146,46
44.434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
25
Rosic Miloš
44.288,00
146,46
44.434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
26
Guran Gerhat
44.288,00
146,46
44.434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
27
Guran Petar
44.288,00
146,46
44.434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
28
Joksimovic Vukola
44.288,00
146,46
44.434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
29
Ţivkovic Milašin
44.288,00
146,46
44.434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
30
Ninèic Radivoje
44.288,00
146,46
44.434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
31
Pavlovic Zoran
44.288,00
146,46
44.434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
32
Nikolic Milan
41.572,82
146,46
41.719,28
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5487%
33
Kovaèevic Vladimir
44.288,00
146,46
44.434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
34
Stefanovic Stojan
44.288,00
146,46
44.434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
35
Ðorðevic Miodrag
44.288,00
146,46
44.434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
36
Zaric Saša
44.288,00
146,46
44.434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
37
Dragojlovic Aleksandar
44.288,00
146,46
44.434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
47
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
38
Paunovic Dejan
44.288,00
146,46
44.434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
39
Nikolic Veljko
35.088,00
146,46
35.234,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,4634%
40
Èolovic Milanko
44.288,00
146,46
44.434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
41
Mušanovic Rašid
44.288,00
146,46
44.434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
42
Radisavljevic Aleksandar
44.288,00
146,46
44.434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
43
Svièevic Mileta
44.288,00
146,46
44.434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
44
Petrovic Jovan
44.288,00
146,46
44.434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
45
Steljic Branko
44.288,00
146,46
44.434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
46
Antonijevic Darko
44.288,00
146,46
44.434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
47
Èolovic Vladimir
44.288,00
146,46
44.434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
48
Ţivkovic Dragan
44.288,00
146,46
44.434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
49
Jeremic Dragan
44.288,00
146,46
44.434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
50
Ilic Petar
44.288,00
146,46
44.434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
51
Malešic Ţeljko
17.136,00
146,46
17.282,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,2273%
48
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
52
Kašic Marko
44.288,00
146,46
44.434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
53
Jovanovic Miroslav
42.701,81
138,50
42.840,31
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5634%
54
Spasic Goran
17.136,00
146,46
17.282,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,2273%
55
Radojièic Ljubiša
44.288,00
146,46
44.434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
56
Malešic Ljubodrag
44.288,00
146,46
44.434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
57
Savic Goran
44.288,00
146,46
44.434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
58
Ðorðevic Mirko
44.288,00
146,46
44.434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
59
Ranèic Ratomir
44.288,00
146,46
44.434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
60
Milosavljevic Darko
44.288,00
146,46
44.434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
61
Stamenovic Miljan
44.288,00
146,46
44.434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
62
Pekmezovic Aleksandar
44.288,00
146,46
44.434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
63
Ðumic Mihailo
44.288,00
146,46
44.434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
64
Jovanovic Zoran
44.288,00
146,46
44.434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
49
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
65
Pešovic Nikola
44.288,00
146,46
44.434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
66
Boškic Radiša
44.288,00
146,46
44.434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
67
Uroševic Slobodan
44.288,00
146,46
44.434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
68
Milic Ðorðe
6.619,48
56,58
6.676,06
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,0878%
69
Viţlina Slavenko
44.288,00
146,46
44.434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
70
Jocic Bojan
44.288,00
146,46
44.434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
71
Koraæ Bogdanka
44.288,00
146,46
44.434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
72
Stamenkovic Slavoljub
44.288,00
146,46
44434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
73
Nedeljkovic Dragan
44.288,00
146,46
44434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
74
Stošic Miša
44.288,00
146,46
44434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
75
Madic Marija
29.659,12
21,43
29680,55
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,3903%
76
Radivojevic Dragan
44.288,00
146,46
44434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
77
Delipara Mirjana
44.288,00
146,46
44434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
78
Simic Nikola
44.288,00
146,46
44434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
79
Jovanovic Goran
44.288,00
146,46
44434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
80
Petrovic Darko
44.288,00
146,46
44434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
50
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
81
Neden Dimitriu Ilija
44.288,00
146,46
44434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
82
Radomirovic Dragana
44.288,00
146,46
44434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
83
Umiæevic Bojan
43.296,78
146,46
43443,24
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5713%
84
Pešic Milan
44.288,00
146,46
44434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
85
Stošic Miodrag
44.288,00
146,46
44434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
86
Jerinic Ðorðe
44.288,00
146,46
44434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
87
Tošic Dimitrije
26.521,92
0,00
26521,92
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,3488%
88
Borojevic Zoran
44.288,00
146,46
44434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
89
Jankovic Aleksandar
17.136,00
146,46
17282,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,2273%
90
Velièkovic Saša
44.288,00
146,46
44434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
91
Dragutinovic Nebojša
44.288,00
146,46
44434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
92
Radovanovic Danijela
44.288,00
146,46
44434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
93
Kovaèevic Ljubo
44.288,00
146,46
44434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
94
Æiric Ivan
44.288,00
146,46
44434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
95
Petrovic Vladica
44.288,00
146,46
44434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
96
Mihajilovic Vlada
44.288,00
146,46
44434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
97
Ivanèevic Miroslav
44.288,00
146,46
44434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
98
Èabarkapa Ivan
44.288,00
146,46
44434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
99
Bukovèic Vladan
44.288,00
146,46
44434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
51
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
100
Zekic Ratko
33.568,02
146,46
33714,48
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,4434%
101
Kitanovic - Ljujic Milica
17.136,00
146,46
17282,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,2273%
102
Jovanovic Jovan
44.288,00
146,46
44434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
103
Vulovic Aleksandar
35.088,00
146,46
35234,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,4634%
104
Krstic Slaðana
44.288,00
146,46
44434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
105
Ljubisavljevic Branko
35.088,00
146,46
35234,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,4634%
106
Markovic Miloš
35.088,00
146,46
35234,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,4634%
107
Stojanovic Aleksandar
44.288,00
146,46
44434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
108
Jankulov Trajèe
44.288,00
146,46
44434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
109
Antic Aleksandar
44.288,00
146,46
44434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
110
Matic Andrej
44.288,00
146,46
44434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
111
Ţivanovic Novica
44.288,00
146,46
44434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
112
Novak Darko
44.288,00
146,46
44434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
113
Lukic Miliæ
44.288,00
146,46
44434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
114
Marinkovic Goran
44.288,00
146,46
44434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
115
Spasojevic Dejan
23.449,38
146,46
23595,84
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,3103%
116
Stankovic Saša
26.799,81
146,46
26946,27
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,3544%
117
Delipara Sreto
44.288,00
146,46
44434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
118
Trajkovic Siniša
26.741,22
146,46
26887,68
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,3536%
52
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
119
Kaèarevic Milan
44.288,00
146,46
44434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
120
Milenkovic Milan
8.733,62
74,64
8808,26
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,1158%
121
Terzic Svetomir
44.288,00
146,46
44434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
122
Ðokovic Aleksandar
44.288,00
146,46
44434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
123
Perišic Goran
44.288,00
146,46
44434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
124
Petkovic Slobodan
44.288,00
146,46
44434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
125
Spasojevic Dušan
44.288,00
146,46
44434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
126
Simovic Nebojša
44.288,00
146,46
44434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
127
Nikolic Dragana
44.288,00
146,46
44434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
128
Sladoja Sanja
44.288,00
146,46
44434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
129
Ilic Saša
41.020,38
146,46
41166,84
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5414%
130
Ţivanovic Ţivorad
44.288,00
146,46
44434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
131
Ðurovic Tatjana
44.288,00
146,46
44434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
132
Bijelic Neven
44.288,00
146,46
44434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
133
Glišovic Bojana
44.288,00
146,46
44434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
134
Ljepoja Dušanka
44.288,00
146,46
44434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
135
Savic Daniela
44.288,00
146,46
44434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
136
Kovanovic Dragana
44.288,00
146,46
44434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
137
Nešic-Šmigic Nada
44.288,00
146,46
44434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
53
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
138
Gajic Milica
44.288,00
146,46
44434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
139
Krstic Biljana
44.288,00
146,46
44434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
140
Petrovic Nadica
44.288,00
146,46
44434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
141
Jokic Irena
44.288,00
146,46
44434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
142
Stojanov Milka
44.288,00
146,46
44434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
143
Savic Violeta
44.288,00
146,46
44434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
144
Jovanovic Ljubiša
44.288,00
146,46
44434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
145
Miljkovic Milica
44.288,00
146,46
44434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
146
Tir Aleksandar
44.288,00
146,46
44434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
147
Nikolic Nataša
44.288,00
146,46
44434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
148
Ţivic Aleksandar
44.288,00
146,46
44434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
149
Isailovic Mile
44.288,00
146,46
44434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
150
Suda Marin
44.288,00
146,46
44434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
151
Aleksic Stanka
44.288,00
146,46
44434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
152
Maksimovic Slaðana
44.288,00
146,46
44434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
153
Ilic Nebojša
44.288,00
146,46
44434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
154
Obradovic Svetlana
35.088,00
146,46
35234,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,4634%
155
Raièevic Vladimir
44.288,00
146,46
44434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
156
Potkonjak Goran
44.288,00
146,46
44434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
54
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
157
Sretenovic Zoran
44.288,00
146,46
44434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
158
Stanèevic Dragan
44.288,00
146,46
44434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
159
Pešic Nenad
44.288,00
146,46
44434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
160
Velagic Goran
44.288,00
146,46
44434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
161
Jašic Jasna
44.288,00
146,46
44434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
162
Markovic Olivera
44.288,00
146,46
44434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
163
Mickovic Danilo
17.136,00
146,46
17282,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,2273%
164
Todorovic Jasmina
44.288,00
146,46
44434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
165
Filipovic Mladen
44.288,00
146,46
44434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
166
Pantovic Ivana
44.288,00
146,46
44434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
167
Surduèki Filip
44.288,00
146,46
44434,46
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,5844%
168
Mihajlovic Veljko
9.200,00
0,00
9200
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,1210%
169
Lazarevic Aleksandar
9.200,00
0,00
9200
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,1210%
170
Šaptovic Vlade
9.200,00
0,00
9200
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,1210%
171
Tošic Ana
9.200,00
0,00
9200
Obraĉun minimalnih zarada za
poslednjih godinu dana
0,1210%
7.580.294,87
23.389,58
7.603.684,45
UKUPNO
100%
55
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
4.
Klasa C – Javni prihodi (izuzev doprinosa za PIO) za poslednja 3 meseca
KLASA C - NEPLAĆENI JAVNI PRIHODI U POSLEDNJA 3 MESECA (BEZ DOPRINOSA ZA PIO)
Redni broj
Poverilac (naziv/ime,
sedište/prebivalište i adresa)
Iznos glavnice
potraţivanja
1
Poreska uprava - CVPO
2
3
Ukupan iznos potraţivanja
Pravni osnov
Procentualno uĉešće
u okviru klase (%)
454.238,64
454.238,64
PIO, doprinosi i porez na zarade
61,7220%
Lokalna poreska uprava-opština Vraĉar
147.709,26
147.709,26
Naknada za gradsko graĊevinsko
zemljište, Porez na imovinu, Komunalna
taksa za isticanje firme
20,0707%
Lokalna poreska uprava-opština Voţdovac
133.995,34
133.995,34
Naknada za gradsko graĊevinsko zemljište
18,2073%
735.943,24
735.943,24
UKUPNO
Iznos obraĉunate
kamate
100%
56
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
5.
Klasa D1 – Steĉajni poverioci koji imaju zaloţna prava na imovini trećih lica
KLASA D1 - POSEBNA KLASA STEĈAJNIH POVERILACA KOJI IMAJU ZALOŢNA PRAVA NA IMOVINI TREĆIH LICA
Redni broj
Poverilac (naziv/ime,
sedište/prebivalište i
adresa)
Iznos glavnice potraţivanja
Iznos
obraĉunate
kamate
Ukupan iznos
potraţivanja
Pravni osnov
Sredstva obezbeđenja
Procentualno uĉešće u
okviru klase (%)
1
Erste
25.753.378,24
25.753.378,24
Ugovor o kreditu
(Zl.br.5762/2012, zaloga na mrezi
Vigastela)
17,57%
2
OTP banka
120.784.034,58
120.784.034,58
Ugovor o kreditu
(Zl.br.3600/08 I 23546/10, zaloga
na mrezama Gastela )
82,43%
UKUPNO
146.537.412,82
146.537.412,82
100%
57
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
6.
Klasa D2 – Neobezbeđeni ili steĉajni poverioci
KLASA D - NEOBEZBEĐENI ILI STEĈAJNI POVERIOCI
Ukupan iznos
potraţivanja
Pravni osnov
Procentualno
uĉešće u okviru
klase (%)
228.240.517,10
228.240.517,10
fakture
23,4993%
Intesa
142.992.924,19
142.992.924,19
Ostatak sa ios-a i deo aktivirane garancije
beotelnet
14,7223%
3
Srpska banka
100.186.136,79
100.186.136,79
Ugovor o kreditu
10,3150%
4
Societe Generale
41.881.278,21
41.881.278,21
Ugovor o kreditu
4,3120%
5
Hypo leasing
39.666.443,04
39.666.443,04
Ugovor o finansijskom lizingu
4,0840%
6
GAT DOO
18.474.754,14
18.474.754,14
fakture
1,9021%
7
MT INFRASTRUCTURE TEHNOLOG.DOO
17.284.741,98
17.284.741,98
fakture
1,7796%
8
HORMANN FUNKWERK KOELLEDA
16.958.365,86
16.958.365,86
fakture
1,7460%
9
CISCO SYSTEMS INTERNATIONAL BV
15.783.131,74
15.783.131,74
fakture
1,6250%
10
TELEKOMELEKTRO DOO
15.627.463,26
15.627.463,26
fakture
1,6090%
11
TRISTAR DOO
14.181.292,51
14.181.292,51
fakture
1,4601%
12
Unicredit
12.980.273,44
12.980.273,44
dozvoljen minus - ios
1,3364%
13
BUCK DOO
11.178.559,25
11.178.559,25
fakture
1,1509%
14
TYCO ELECTRONICS LOGISTICS AG
10.434.192,65
10.434.192,65
fakture
1,0743%
Redni broj
Poverilac (naziv/ime, sedište/prebivalište i
adresa)
Iznos glavnice
potraţivanja
1
BEOTELNET - ISP DOO
2
Iznos obraĉunate
kamate
58
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
15
TELEFONKABL AD
10.337.309,94
10.337.309,94
fakture
1,0643%
16
STRABAG AG OGRANAK ZA GRADJEVI
10.252.950,99
10.252.950,99
fakture
1,0556%
17
Raiffeisen banka
10.159.024,04
10.159.024,04
Ugovor o kreditu
1,0460%
18
ENEL PS DOO
9.349.851,81
9.349.851,81
fakture
0,9626%
19
ALCATEL-LUCENT SERBIA OGRANAK
8.254.957,33
8.254.957,33
fakture
0,8499%
20
TERMOMONT DOO
8.113.231,89
8.113.231,89
fakture
0,8353%
21
ELPOS DOO
6.128.310,45
6.128.310,45
fakture
0,6310%
22
AMIGA
6.039.666,86
6.039.666,86
fakture
0,6218%
23
Predrag Sofrenic
5.890.937,38
5.890.937,38
zarada iznad minimalne
0,6065%
24
PROJEKTOMONTAZA AD
5.737.114,76
5.737.114,76
fakture
0,5907%
25
Branimir Boškovic
5.591.645,97
5.591.645,97
zarada iznad minimalne
0,5757%
26
SCHRACK TECHNIK DOO
5.031.177,47
5.031.177,47
fakture
0,5180%
27
EDB D.O.O. BEOGRAD
5.003.978,61
5.003.978,61
fakture
0,5152%
28
MINEL SCHREDER DOO
4.765.397,14
4.765.397,14
fakture
0,4906%
29
GASTEL DOO BEOGRAD
4.671.048,52
4.671.048,52
fakture
0,4809%
30
ELEKTROVOD
4.314.310,01
4.314.310,01
fakture
0,4442%
31
TELEFONIJA DOO BRCKO - OGRANAK
3.987.978,52
3.987.978,52
fakture
0,4106%
32
PS TELEFONIJA DIO STR DRUSTVA (IMTEL)
3.954.246,71
3.954.246,71
fakture
0,4071%
33
INFOHOME DOO
3.653.180,62
3.653.180,62
fakture
0,3761%
59
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
34
GPD BANKOVIC DOO
3.125.886,91
3.125.886,91
fakture
0,3218%
35
M.E.R.A DOO
2.894.005,70
2.894.005,70
fakture
0,2980%
36
DANITEL DOO
2.632.732,17
2.632.732,17
fakture
0,2711%
37
MT GASTEL DOO
2.631.695,00
2.631.695,00
fakture
0,2710%
38
WIENER STADTISCHE OSIGURANJE
2.539.140,54
2.539.140,54
fakture
0,2614%
39
KABLPROJEKT DOO
2.087.997,28
2.087.997,28
fakture
0,2150%
40
INGENICO
2.054.669,37
2.054.669,37
fakture
0,2115%
41
Radmila Ristanovic
2.019.003,18
2.019.003,18
zarada iznad minimalne
0,2079%
42
OBO BETTERMANN DOO
2.014.403,59
2.014.403,59
fakture
0,2074%
43
TELEKOM SRBIJA A.D.
1.957.273,80
1.957.273,80
fakture
0,2015%
44
AUTO TREND-ATT HOLDING DOO
1.896.916,00
1.896.916,00
fakture
0,1953%
45
REPUBLICKI GEODETSKI ZAVOD-
1.863.961,00
1.863.961,00
fakture
0,1919%
46
TREND GUR
1.844.689,00
1.844.689,00
fakture
0,1899%
47
OPTISIS DOO
1.710.282,26
1.710.282,26
fakture
0,1761%
48
POSLOVNI PROSTOR VRACAR JP
1.663.066,46
1.663.066,46
fakture
0,1712%
49
HYPO ALPE-ADRIA-RENT DOO
1.637.422,98
1.637.422,98
fakture
0,1686%
50
MONTERRA DOO
1.574.573,80
1.574.573,80
fakture
0,1621%
51
ORBIS TELEKOM DOO
1.562.277,44
1.562.277,44
fakture
0,1608%
52
LION TECH SZR
1.551.408,68
1.551.408,68
fakture
0,1597%
60
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
53
PUPIN TELECOM A.D.
1.470.000,00
1.470.000,00
fakture
0,1513%
54
NI-TEL RADNJA ZA UMREZAVANJE I
1.446.979,60
1.446.979,60
fakture
0,1490%
55
CARNELIAN DOO
1.433.888,97
1.433.888,97
fakture
0,1476%
56
INSTITUT MIHAJLO PUPIN DRUS.
1.411.704,00
1.411.704,00
fakture
0,1453%
57
KRON TELEKOM DOO
1.390.538,46
1.390.538,46
fakture
0,1432%
58
ASCOM TRANSMITSSION AG ( KEYMI
1.372.001,26
1.372.001,26
fakture
0,1413%
59
INTER-KOP DOO
1.363.253,79
1.363.253,79
fakture
0,1404%
60
CT COMPUTERS DOO
1.323.095,43
1.323.095,43
fakture
0,1362%
61
TELBAT UR BRUS
1.308.104,26
1.308.104,26
fakture
0,1347%
62
MEGATEL DOO
1.308.078,43
1.308.078,43
fakture
0,1347%
63
TJ MAXIM DOO
1.275.044,73
1.275.044,73
fakture
0,1313%
64
TRANS TEX DOO
1.252.767,06
1.252.767,06
fakture
0,1290%
65
MDS INFORMATIĈKI INŢENJERING
1.213.549,28
1.213.549,28
fakture
0,1249%
66
JP SRBIJAGAS NOVI SAD
1.203.758,87
1.203.758,87
fakture
0,1239%
67
TELEKOM SRBIJA AD
1.170.633,15
1.170.633,15
fakture
0,1205%
68
SZTR PROGRES PLUS
1.169.454,53
1.169.454,53
fakture
0,1204%
69
NS-RADIJATORI
1.156.518,00
1.156.518,00
fakture
0,1191%
70
AUTOPREVOZNIK TOMISLAV ZIVANOV
1.141.235,14
1.141.235,14
fakture
0,1175%
71
GEMA DOO
1.137.240,00
1.137.240,00
fakture
0,1171%
61
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
72
TELEPROJEKT DOO
1.135.522,25
1.135.522,25
fakture
0,1169%
73
Bojana Glišovic
1.061.212,56
1.061.212,56
zarada iznad minimalne
0,1093%
74
IMTEL AD BEOGRAD
1.039.039,37
1.039.039,37
fakture
0,1070%
75
Bojan Jocic
1.023.810,18
1.023.810,18
zarada iznad minimalne
0,1054%
76
GRINIC DOO
1.013.798,39
1.013.798,39
fakture
0,1044%
77
ENERGOTEHNA DOO
996.613,33
996.613,33
fakture
0,1026%
78
INTERGRADNJA COOP
980.654,91
980.654,91
fakture
0,1010%
79
AVASTA SYSTEM DOO
963.206,60
963.206,60
fakture
0,0992%
80
MEHATRONIKA DOO
958.796,08
958.796,08
fakture
0,0987%
81
Nebojša Simovic
933.896,32
933.896,32
zarada iznad minimalne
0,0962%
82
Zoran Sretenovic
909.511,76
909.511,76
zarada iznad minimalne
0,0936%
83
Lokalna poreska uprava
883.595,55
883.595,55
Naknada za gradsko graĊevinsko zemljište, Porez
na imovinu, Komunalna taksa za isticanje firme
0,0910%
84
DARK VV 75 ZR
844.780,89
844.780,89
fakture
0,0870%
85
ENCODE
826.000,00
826.000,00
fakture
0,0850%
86
LUKOIL SRBIJA AD
821.535,81
821.535,81
fakture
0,0846%
87
BOJA AD SOMBOR
795.882,28
795.882,28
fakture
0,0819%
88
CANOVATE
778.864,93
778.864,93
fakture
0,0802%
89
KONTROLMATIK SR
737.106,70
737.106,70
fakture
0,0759%
62
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
90
DELFIN DOO
730.838,21
730.838,21
fakture
0,0752%
91
GRADSKA CISTOCA JKP
726.621,39
726.621,39
fakture
0,0748%
92
IMPERIAL GRADNJA DOO GP
703.722,32
703.722,32
fakture
0,0725%
93
BEOGRAD PUT JKP
697.363,70
697.363,70
fakture
0,0718%
94
SLEP SLUZBA MILETA RISTOVIC
685.665,24
685.665,24
fakture
0,0706%
95
BS-PROJEKT 2009 DOO
682.813,60
682.813,60
fakture
0,0703%
96
VLADA SZGR
674.393,07
674.393,07
fakture
0,0694%
97
Antic Aleksandar
671.425,66
671.425,66
fakture
0,0691%
98
BESLAC TRANS DOO
670.000,00
670.000,00
fakture
0,0690%
99
TELEKOM SRBIJA-IJ SEVER DJURDJ
624.648,33
624.648,33
fakture
0,0643%
100
SISTEM ELEKTRO SZR
624.536,85
624.536,85
fakture
0,0643%
101
DELTA M DOO
618.855,24
618.855,24
fakture
0,0637%
102
ICP DOO
607.167,58
607.167,58
fakture
0,0625%
103
Vladan Stojiljkovic
599.368,59
599.368,59
zarada iznad minimalne
0,0617%
104
ZASTAVA ISTRABANZ LIZING
593.440,99
593.440,99
fakture
0,0611%
105
JKP VODOVOD I KANALIZACIJA
580.609,32
580.609,32
fakture
0,0598%
106
RAYCAP CORPORATION
578.352,81
578.352,81
fakture
0,0595%
107
AK ZASTAVA-VOZDOVAC AD
578.211,93
578.211,93
fakture
0,0595%
108
ZR ELKOR
578.018,65
578.018,65
fakture
0,0595%
63
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
109
KARABURMA DOO
577.928,73
577.928,73
fakture
0,0595%
110
Ilija Nedev
570.840,85
570.840,85
zarada iznad minimalne
0,0588%
111
OLGA OPTOEL
566.826,14
566.826,14
fakture
0,0584%
112
ELEKTROKRAJINA DOO
554.551,25
554.551,25
fakture
0,0571%
113
Knezevic Igor
553.152,36
553.152,36
fakture
0,0570%
114
PILOT TOY DOO
523.376,57
523.376,57
fakture
0,0539%
115
Danijela Radovanovic
518.521,49
518.521,49
zarada iznad minimalne
0,0534%
116
Miljkovic Dragan
510.744,69
510.744,69
fakture
0,0526%
117
TOPMEDIC
504.840,00
504.840,00
fakture
0,0520%
118
FAST LANE
504.369,14
504.369,14
fakture
0,0519%
119
FLANE DOO
504.369,14
504.369,14
fakture
0,0519%
120
AD PUTEVI CACAK
498.384,80
498.384,80
fakture
0,0513%
121
PAN MONTAZA
498.330,00
498.330,00
fakture
0,0513%
122
GEODETSKA AGENCIJA BG-GEO
498.274,00
498.274,00
fakture
0,0513%
123
Radoje Đerkovic
491.384,34
491.384,34
zarada iznad minimalne
0,0506%
124
S.C.A.E. S.P.A.
486.580,19
486.580,19
fakture
0,0501%
125
Vladan Radulovic
481.420,97
481.420,97
zarada iznad minimalne
0,0496%
126
ELEKTROBEOGRAD ZR
471.752,03
471.752,03
fakture
0,0486%
127
Stefanovic Stojan
465.520,42
465.520,42
fakture
0,0479%
64
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
128
OMLADINSKA ZADRUGA JOB STORE
465.453,92
465.453,92
fakture
0,0479%
129
RHEA EXPRESS DOO
458.999,54
458.999,54
fakture
0,0473%
130
Nebojša Dragutinovic
456.465,49
456.465,49
zarada iznad minimalne
0,0470%
131
Milka Stojanov
438.602,05
438.602,05
zarada iznad minimalne
0,0452%
132
Ţeljko Ivaneţa
437.522,75
437.522,75
zarada iznad minimalne
0,0450%
133
IN PRIMIS DOO BEOGRAD
429.582,30
429.582,30
fakture
0,0442%
134
Mladen Stevanovic
424.907,33
424.907,33
zarada iznad minimalne
0,0437%
135
SNESKA KOMERC DOO
410.083,27
410.083,27
fakture
0,0422%
136
MC SYSTEM DOO
409.184,88
409.184,88
fakture
0,0421%
137
NORTEL NETWORKS S.A
392.809,38
392.809,38
fakture
0,0404%
138
MLADOST KK CACAK
377.600,00
377.600,00
fakture
0,0389%
139
NIL PODATKOVNE KOMUNIKACIJE
373.568,01
373.568,01
fakture
0,0385%
140
MOSTOGRADNJA GP AD BEOGRAD
370.326,72
370.326,72
fakture
0,0381%
141
SGS BEOGRAD DOO
363.185,32
363.185,32
fakture
0,0374%
142
DEXY CO DOO
362.368,92
362.368,92
fakture
0,0373%
143
RAMZES II
360.000,00
360.000,00
fakture
0,0371%
144
Milica Miljkovic
357.525,22
357.525,22
zarada iznad minimalne
0,0368%
145
TAIDE NETWORK OSLO
354.753,15
354.753,15
fakture
0,0365%
146
PUT SISTEM DOO
351.967,00
351.967,00
fakture
0,0362%
65
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
147
Aleksandar Antic
342.254,40
342.254,40
zarada iznad minimalne
0,0352%
148
Milica Gajic
341.511,05
341.511,05
zarada iznad minimalne
0,0352%
149
SEKULA SZR CAJETINA
339.212,25
339.212,25
fakture
0,0349%
150
Goran Velagic
335.402,81
335.402,81
zarada iznad minimalne
0,0345%
151
SECURITON DOO
328.151,12
328.151,12
fakture
0,0338%
152
SCHLOTHAUER & WAUER
322.293,97
322.293,97
fakture
0,0332%
153
Nada Nešic-Šmigic
321.083,99
321.083,99
zarada iznad minimalne
0,0331%
154
Milina Soskic
319.462,96
319.462,96
zarada iznad minimalne
0,0329%
155
Mladenovic Nenad
317.204,63
317.204,63
fakture
0,0327%
156
ADACTA EXECOM DOO
314.192,56
314.192,56
fakture
0,0323%
157
INTERNATIONAL INVESMENT GUIDE
313.922,70
313.922,70
fakture
0,0323%
158
Sanja Sladoja
312.916,84
312.916,84
zarada iznad minimalne
0,0322%
159
POLIETILENSKI SISTEM DOO
302.766,12
302.766,12
fakture
0,0312%
160
Aleksandar Tir
301.954,69
301.954,69
zarada iznad minimalne
0,0311%
161
Dragana Radomirovic
298.474,85
298.474,85
zarada iznad minimalne
0,0307%
162
RATKO MITROVIC-NISKOGRADNJA
298.007,91
298.007,91
fakture
0,0307%
163
Biljana Timic
295.376,05
295.376,05
zarada iznad minimalne
0,0304%
164
Malesic Ljubodrag
291.111,74
291.111,74
fakture
0,0300%
165
Stamenovic Miljan
291.039,91
291.039,91
fakture
0,0300%
66
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
166
Savic Goran
291.039,89
291.039,89
fakture
0,0300%
167
Colovic Vladimir
290.535,25
290.535,25
fakture
0,0299%
168
Milanka Milaĉic
290.507,17
290.507,17
zarada iznad minimalne
0,0299%
169
Ljubo Kovaĉevic
281.330,78
281.330,78
zarada iznad minimalne
0,0290%
170
Radojcic Ljubisa
280.991,12
280.991,12
fakture
0,0289%
171
TOTAL MONT SZR
280.365,70
280.365,70
fakture
0,0289%
172
VOJVODINAPUT PANCEVO
279.869,91
279.869,91
fakture
0,0288%
173
Djordjevic Miodrag
279.818,22
279.818,22
fakture
0,0288%
174
TELENOR DOO
279.817,14
279.817,14
fakture
0,0288%
175
Ljubisavljevic Branko
278.522,18
278.522,18
fakture
0,0287%
176
Vladica Petrovic
277.771,21
277.771,21
zarada iznad minimalne
0,0286%
177
Djordjevic Mirko
277.315,77
277.315,77
fakture
0,0286%
178
Nadica Petrovic
275.704,05
275.704,05
zarada iznad minimalne
0,0284%
179
Indjic Biljana
275.475,87
275.475,87
fakture
0,0284%
180
Pekmezovic Aleksandar
275.286,73
275.286,73
fakture
0,0283%
181
Djokic Maja
274.979,05
274.979,05
fakture
0,0283%
182
Urosevic Igor
274.767,22
274.767,22
fakture
0,0283%
183
Saša Veliĉkovic
274.655,31
274.655,31
zarada iznad minimalne
0,0283%
184
Radojevic Dubravka
274.245,83
274.245,83
fakture
0,0282%
67
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
185
EADS SECURE NETWORKS GMBH
272.533,55
272.533,55
fakture
0,0281%
186
Kotrosan Danijela
266.685,18
266.685,18
fakture
0,0275%
187
Jovanovic Jovan
266.264,72
266.264,72
fakture
0,0274%
188
VERIO EUROPE BV
264.018,01
264.018,01
fakture
0,0272%
189
Jovan Jovanovic
258.255,73
258.255,73
zarada iznad minimalne
0,0266%
190
Zoran Palurovic
257.990,12
257.990,12
zarada iznad minimalne
0,0266%
191
JISA-JEDINSTVENI INFORMATICKI
257.712,00
257.712,00
fakture
0,0265%
192
MILLENNIUM TEAM DOO
257.273,04
257.273,04
fakture
0,0265%
193
Nataša Pavićevic
255.728,40
255.728,40
zarada iznad minimalne
0,0263%
194
BONEX INZENJERING DOO
254.740,68
254.740,68
fakture
0,0262%
195
JKP PUT NOVI SAD
253.388,68
253.388,68
fakture
0,0261%
196
Marin Suda
253.373,34
253.373,34
zarada iznad minimalne
0,0261%
197
Daniela Savic
252.852,41
252.852,41
zarada iznad minimalne
0,0260%
198
OLIMP GAS AD
249.439,06
249.439,06
fakture
0,0257%
199
Dragan Nedeljkovic
248.462,41
248.462,41
zarada iznad minimalne
0,0256%
200
BRANMIL DOO
247.509,15
247.509,15
fakture
0,0255%
201
BIRO GEOSTRATEG-GAL
244.500,00
244.500,00
fakture
0,0252%
202
Kabanica Branko
244.408,49
244.408,49
fakture
0,0252%
203
Putnik Branko
244.408,44
244.408,44
fakture
0,0252%
68
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
204
Milan Nikolic
244.042,24
244.042,24
zarada iznad minimalne
0,0251%
205
Mladen Filipovic
243.494,91
243.494,91
zarada iznad minimalne
0,0251%
206
Kovacevic Branko
243.284,37
243.284,37
fakture
0,0250%
207
GUMOMEHANIKA S ZTR
240.130,00
240.130,00
fakture
0,0247%
208
RRC DOO
239.838,18
239.838,18
fakture
0,0247%
209
Dragana Nikolic
238.383,63
238.383,63
zarada iznad minimalne
0,0245%
210
VIRTUAL TEAM DOO
236.000,00
236.000,00
fakture
0,0243%
211
PROFILIGHT DOO
235.140,86
235.140,86
fakture
0,0242%
212
Miljan Stamenovic
233.291,19
233.291,19
zarada iznad minimalne
0,0240%
213
Milan Nikolic
232.381,81
232.381,81
zarada iznad minimalne
0,0239%
214
Neven Bijelic
230.786,49
230.786,49
zarada iznad minimalne
0,0238%
215
LIKA-EMI DOO
230.687,11
230.687,11
fakture
0,0238%
216
Sekulic Rade
229.453,62
229.453,62
fakture
0,0236%
217
CAFFE VOJVODINA
226.560,00
226.560,00
fakture
0,0233%
218
Tatjana Đurovic
224.711,25
224.711,25
zarada iznad minimalne
0,0231%
219
VATERPOLO SAVEZ SRBIJE
221.101,00
221.101,00
fakture
0,0228%
220
DP NOVI SAD GAS
219.495,23
219.495,23
fakture
0,0226%
221
Tatjana ĐorĊevic
219.103,74
219.103,74
zarada iznad minimalne
0,0226%
222
Djuraskovic Arsenije
218.993,02
218.993,02
fakture
0,0225%
69
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
223
Aleksandar Ţivic
217.005,91
217.005,91
zarada iznad minimalne
0,0223%
224
MODERNI CEVNI SISTEMI DOO MCS
216.341,20
216.341,20
fakture
0,0223%
225
ZASTAVA ISTRABANZ LIZING
215.068,44
215.068,44
fakture
0,0221%
226
ENERGY TYRES TEAM
212.583,71
212.583,71
fakture
0,0219%
227
INSTITUT KIRILO SAVIC
212.400,00
212.400,00
fakture
0,0219%
228
Milić Lukic
211.692,33
211.692,33
zarada iznad minimalne
0,0218%
229
MICOM TM INTERNATIONAL DOO
210.596,96
210.596,96
fakture
0,0217%
230
Darko Novak
210.553,68
210.553,68
zarada iznad minimalne
0,0217%
231
Darko Petrovic
210.226,14
210.226,14
zarada iznad minimalne
0,0216%
232
Stanic Nikola
210.091,75
210.091,75
fakture
0,0216%
233
SECTRON DOO
209.790,70
209.790,70
fakture
0,0216%
234
DIGITAL ELEKTRO SZTR
207.400,00
207.400,00
fakture
0,0214%
235
TELEKOM BEOGRAD ID REGIJA BG
207.379,84
207.379,84
fakture
0,0214%
236
DELHAIZE SERBIA DOO
206.005,26
206.005,26
fakture
0,0212%
237
PGR GEODETSKA MERENJA
206.000,00
206.000,00
fakture
0,0212%
238
Dragan Radivojevic
205.205,58
205.205,58
zarada iznad minimalne
0,0211%
239
Andrej Matic
204.948,16
204.948,16
zarada iznad minimalne
0,0211%
240
Mile Isailovic
204.713,92
204.713,92
zarada iznad minimalne
0,0211%
70
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
241
Vladimir Kovaĉevic
203.112,71
203.112,71
zarada iznad minimalne
0,0209%
242
Jeremic Dragan
203.028,58
203.028,58
fakture
0,0209%
243
JP ZELEZNICE SRBIJE
202.498,62
202.498,62
fakture
0,0208%
244
EKSER DOO
202.405,40
202.405,40
fakture
0,0208%
245
SATKO
202.165,50
202.165,50
fakture
0,0208%
246
Bogdanka Korać
200.949,19
200.949,19
zarada iznad minimalne
0,0207%
247
Ljiljana Pavlovic
200.621,68
200.621,68
zarada iznad minimalne
0,0207%
248
INSTAL-GRAD SZEIGR
200.000,00
200.000,00
fakture
0,0206%
249
KANAL-KOP Z.R.
199.501,66
199.501,66
fakture
0,0205%
250
VILLA DIJANA STR
198.607,22
198.607,22
fakture
0,0204%
251
Miša Stošic
195.280,66
195.280,66
zarada iznad minimalne
0,0201%
252
Novica Ţivanovic
193.956,75
193.956,75
zarada iznad minimalne
0,0200%
253
Slavica Ĉutovic
192.238,25
192.238,25
zarada iznad minimalne
0,0198%
254
Slavoljub Stamenkovic
191.866,52
191.866,52
zarada iznad minimalne
0,0198%
255
PUPIN TELEKOM DKTS DOO
191.566,20
191.566,20
fakture
0,0197%
256
Nataša Nikolic
191.219,98
191.219,98
zarada iznad minimalne
0,0197%
257
Nikola Pešovic
191.043,57
191.043,57
zarada iznad minimalne
0,0197%
258
INOVA GEOINFORMATIKA DOO
190.782,89
190.782,89
fakture
0,0196%
71
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
259
Dragana Kovanovic
189.667,71
189.667,71
zarada iznad minimalne
0,0195%
260
Ivan Ĉabarkapa
189.578,32
189.578,32
zarada iznad minimalne
0,0195%
261
Dragan Jeremic
189.335,74
189.335,74
zarada iznad minimalne
0,0195%
262
Aleksandar Pekmezovic
188.839,94
188.839,94
zarada iznad minimalne
0,0194%
263
Aleksandar Stojanovic
188.708,86
188.708,86
zarada iznad minimalne
0,0194%
264
Sreto Delipara
187.979,95
187.979,95
zarada iznad minimalne
0,0194%
265
EUREKA GEO DOO
187.213,28
187.213,28
fakture
0,0193%
266
Milašin Ţivkovic
187.025,67
187.025,67
zarada iznad minimalne
0,0193%
267
Radivoje Ninĉic
184.671,45
184.671,45
zarada iznad minimalne
0,0190%
268
GEOMETAR SZR
183.688,60
183.688,60
fakture
0,0189%
269
Milan Pešic
181.851,07
181.851,07
zarada iznad minimalne
0,0187%
270
KABLOVI AD JAGODINA
180.490,12
180.490,12
fakture
0,0186%
271
PRO ARS ELEKTRO
179.408,00
179.408,00
fakture
0,0185%
272
Ljubiša Jovanovic
176.965,07
176.965,07
zarada iznad minimalne
0,0182%
273
Slavenko Viţlina
176.571,88
176.571,88
zarada iznad minimalne
0,0182%
274
HK KOMGRAP DRUSTVENI
176.083,20
176.083,20
fakture
0,0181%
275
Violeta Savic
174.923,40
174.923,40
zarada iznad minimalne
0,0180%
276
Stojan Stefanovic
171.964,24
171.964,24
zarada iznad minimalne
0,0177%
72
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
277
Mirko ĐorĊevic
171.622,87
171.622,87
zarada iznad minimalne
0,0177%
278
JKP VODOVOD I KANALIZACIJA
171.488,48
171.488,48
fakture
0,0177%
279
Nebojša Ilic
169.157,53
169.157,53
zarada iznad minimalne
0,0174%
280
Trajĉe Jankulov
168.436,66
168.436,66
zarada iznad minimalne
0,0173%
281
Marija Kabanica
167.186,07
167.186,07
zarada iznad minimalne
0,0172%
282
JP EPS BEOGRAD
165.507,46
165.507,46
fakture
0,0170%
283
Vukola Joksimovic
163.201,36
163.201,36
zarada iznad minimalne
0,0168%
284
SLAVICA IVANOVIC SUDSKI TUMAC
162.000,00
162.000,00
fakture
0,0167%
285
Vladimir Ĉolovic
161.890,62
161.890,62
zarada iznad minimalne
0,0167%
286
Petar Guran
161.784,14
161.784,14
zarada iznad minimalne
0,0167%
287
ZAVOD ZA URBANIZ.OPST.SUBOTICA
160.962,24
160.962,24
fakture
0,0166%
288
WEST BEOCAR DOO
160.455,12
160.455,12
fakture
0,0165%
289
Rašid Mušanovic
159.148,79
159.148,79
zarada iznad minimalne
0,0164%
290
ELIPSA AGENCIJA
158.579,73
158.579,73
fakture
0,0163%
291
DARKO KOP SZR
158.241,85
158.241,85
fakture
0,0163%
292
Branislava Jocic
157.502,79
157.502,79
zarada iznad minimalne
0,0162%
293
IV STR NATASA PANIC
157.160,00
157.160,00
fakture
0,0162%
294
Vladimir Raiĉevic
155.804,86
155.804,86
zarada iznad minimalne
0,0160%
73
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
295
Marija Madic
154.272,74
154.272,74
zarada iznad minimalne
0,0159%
296
GERONTOLOSKI CENTAR ZEMUN
154.136,00
154.136,00
fakture
0,0159%
297
Nenad Pešic
152.771,56
152.771,56
zarada iznad minimalne
0,0157%
298
V.I.G.O.M
151.542,85
151.542,85
fakture
0,0156%
299
Jovan Petrovic
151.088,30
151.088,30
zarada iznad minimalne
0,0156%
300
Gerhat Guran
150.930,45
150.930,45
zarada iznad minimalne
0,0155%
301
Vladan Miletic
150.906,59
150.906,59
zarada iznad minimalne
0,0155%
302
BEOGRADSKI VODOVOD I
150.779,48
150.779,48
fakture
0,0155%
303
Branko Steljic
150.566,45
150.566,45
zarada iznad minimalne
0,0155%
304
Goran Potkonjak
149.722,43
149.722,43
zarada iznad minimalne
0,0154%
305
Stefan Pendic
149.006,66
149.006,66
zarada iznad minimalne
0,0153%
306
SlaĊan Joksimovic
148.923,49
148.923,49
zarada iznad minimalne
0,0153%
307
Ratomir Ranĉic
148.395,23
148.395,23
zarada iznad minimalne
0,0153%
308
SR TIGAR KAPIJA SUMADIJE
146.232,00
146.232,00
fakture
0,0151%
309
Darko Milosavljevic
145.894,42
145.894,42
zarada iznad minimalne
0,0150%
310
Zoran Vujic
145.293,81
145.293,81
zarada iznad minimalne
0,0150%
311
dragan Stanĉevic
145.185,40
145.185,40
zarada iznad minimalne
0,0149%
312
Milanko Ĉolovic
144.828,06
144.828,06
zarada iznad minimalne
0,0149%
74
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
313
Zoran Pavlovic
144.572,31
144.572,31
zarada iznad minimalne
0,0149%
314
Dejan Paunovic
143.679,96
143.679,96
zarada iznad minimalne
0,0148%
315
Stanka Aleksic
142.360,72
142.360,72
zarada iznad minimalne
0,0147%
316
COPY PLUS SERVIS BIRO OPREME
141.963,79
141.963,79
fakture
0,0146%
317
Mileta Sviĉevic
141.700,77
141.700,77
zarada iznad minimalne
0,0146%
318
Milan Kaĉarevic
139.979,36
139.979,36
zarada iznad minimalne
0,0144%
319
Mirjana Delipara
138.759,83
138.759,83
zarada iznad minimalne
0,0143%
320
Saša Zaric
138.635,57
138.635,57
zarada iznad minimalne
0,0143%
321
Petrovic Ivan
138.630,11
138.630,11
fakture
0,0143%
322
DJELMAS SERVIS SZTAR
137.943,39
137.943,39
fakture
0,0142%
323
Darko Antonijevic
137.801,65
137.801,65
zarada iznad minimalne
0,0142%
324
Goran Marinkovic
137.450,99
137.450,99
zarada iznad minimalne
0,0142%
325
Aleksandar Dragojlovic
137.203,79
137.203,79
zarada iznad minimalne
0,0141%
326
Kovacevic Goran
136.209,30
136.209,30
fakture
0,0140%
327
Jasna Jašic
135.917,67
135.917,67
zarada iznad minimalne
0,0140%
328
TEHNOMONTAZA DOO
135.505,30
135.505,30
fakture
0,0140%
329
Jasmina Todorovic
135.200,69
135.200,69
zarada iznad minimalne
0,0139%
330
VODE VOJVODINE JVP
133.935,66
133.935,66
fakture
0,0138%
75
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
331
Dragan Ţivkovic
133.565,34
133.565,34
zarada iznad minimalne
0,0138%
332
Olivera Markovic
133.555,96
133.555,96
zarada iznad minimalne
0,0138%
333
Marko Kašic
132.244,39
132.244,39
zarada iznad minimalne
0,0136%
334
Zoran Jovanovic
131.194,89
131.194,89
zarada iznad minimalne
0,0135%
335
Mihailo Đumic
130.867,25
130.867,25
zarada iznad minimalne
0,0135%
336
MAKI ELEKTRONIK
129.890,00
129.890,00
fakture
0,0134%
337
Miloš Rosic
129.773,71
129.773,71
zarada iznad minimalne
0,0134%
338
TELEMONT SZR
128.355,15
128.355,15
fakture
0,0132%
339
SlaĊana Maksimovic
128.062,43
128.062,43
zarada iznad minimalne
0,0132%
340
Tacic Vladimir
126.006,47
126.006,47
fakture
0,0130%
341
TERUM SZR
124.400,00
124.400,00
fakture
0,0128%
342
I TEAM DOO
122.859,24
122.859,24
fakture
0,0126%
343
DOO BREG
121.210,00
121.210,00
fakture
0,0125%
344
EUROPEN TRADE DOO
120.151,55
120.151,55
fakture
0,0124%
345
HATZ SZTR
116.782,00
116.782,00
fakture
0,0120%
346
Zoran Kovaĉevic
115.338,23
115.338,23
zarada iznad minimalne
0,0119%
347
Borko Cmiljanic
114.368,77
114.368,77
zarada iznad minimalne
0,0118%
348
Mladen Stankovic
112.504,97
112.504,97
zarada iznad minimalne
0,0116%
76
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
349
Ivaneţa Ţeljko
112.408,55
112.408,55
fakture
0,0116%
350
VERMEER HEAVY EQUIPMENT DOO
112.212,10
112.212,10
fakture
0,0116%
351
G NET DOO
111.639,95
111.639,95
fakture
0,0115%
352
KOMPANIJA RK BEOGRAD AD
111.412,22
111.412,22
fakture
0,0115%
353
Ţivorad Ţivanovic
110.941,13
110.941,13
zarada iznad minimalne
0,0114%
354
MONTERRA DOO
110.197,36
110.197,36
fakture
0,0113%
355
VATROOPREMA DOO
110.138,84
110.138,84
fakture
0,0113%
356
Slobodan Lazovic
109.633,37
109.633,37
zarada iznad minimalne
0,0113%
357
UDRUZENJE NEMACKE PRIVREDE
109.265,00
109.265,00
fakture
0,0112%
358
Ivan Ćiric
109.090,91
109.090,91
zarada iznad minimalne
0,0112%
359
OAZA SZR
109.090,01
109.090,01
fakture
0,0112%
360
LANACO KOMPJUTERI I KOMUNIKACI
108.227,99
108.227,99
fakture
0,0111%
361
ALBI-PRO DOO
107.795,00
107.795,00
fakture
0,0111%
362
Vladan Bukovĉic
107.255,80
107.255,80
zarada iznad minimalne
0,0110%
363
ADVOKAT-DJUKIC Z.MILORAD
107.129,00
107.129,00
fakture
0,0110%
364
ZEKO ELEKTRO SZR
104.800,00
104.800,00
fakture
0,0108%
365
ELEKTROSRBIJA DOO KRALJEVO
104.714,62
104.714,62
fakture
0,0108%
366
CITY EXPRESS DOO
104.571,61
104.571,61
fakture
0,0108%
77
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
367
DAIMLERCHRYSLER SICG DOO
103.995,76
103.995,76
fakture
0,0107%
368
RAD ELKOM SZEGR
102.909,38
102.909,38
fakture
0,0106%
369
SZR B 5
102.312,07
102.312,07
fakture
0,0105%
370
Nikola Ilic
101.783,94
101.783,94
zarada iznad minimalne
0,0105%
371
Stoimenov Nikola
101.684,41
101.684,41
fakture
0,0105%
372
CER ZTR
101.673,62
101.673,62
fakture
0,0105%
373
Irena Jokic
101.529,32
101.529,32
zarada iznad minimalne
0,0105%
374
ĐorĊe Jerinic
101.527,08
101.527,08
zarada iznad minimalne
0,0105%
375
Zoran Borojevic
101.527,08
101.527,08
zarada iznad minimalne
0,0105%
376
Fujs Danijel
98.521,07
98.521,07
fakture
0,0101%
377
MG KACAREVIC DOO
98.441,95
98.441,95
fakture
0,0101%
378
Miodrag Stošic
97.929,31
97.929,31
zarada iznad minimalne
0,0101%
379
PAKOM DOO
96.217,03
96.217,03
fakture
0,0099%
380
Goran Jovanovic
96.195,08
96.195,08
zarada iznad minimalne
0,0099%
381
TITEL GROUP DOO
95.580,43
95.580,43
fakture
0,0098%
382
Bugarski Dragan
95.052,43
95.052,43
fakture
0,0098%
383
KOLUBARA INVEST GRADNJA-TT KAN
94.400,00
94.400,00
fakture
0,0097%
384
PROGLASS DOO
93.959,40
93.959,40
fakture
0,0097%
78
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
385
KOVAC GROUP DOO
93.747,50
93.747,50
fakture
0,0097%
386
GRAD LESKOVAC
92.006,23
92.006,23
fakture
0,0095%
387
JP PTT SAOBRACAJA SRBIJA
90.795,83
90.795,83
fakture
0,0093%
388
TRAMONDO
88.944,77
88.944,77
fakture
0,0092%
389
ALCATEL ITALIA S.P.A.
87.400,27
87.400,27
fakture
0,0090%
390
AMCHAM SCG
86.492,36
86.492,36
fakture
0,0089%
391
Radiša Boškic
83.890,49
83.890,49
zarada iznad minimalne
0,0086%
392
VUKOBRADOVIC B.VESNA ADVOKAT
83.750,00
83.750,00
fakture
0,0086%
393
PUTINVEST
82.600,00
82.600,00
fakture
0,0085%
394
GRAFICOM UNO DOO
80.948,00
80.948,00
fakture
0,0083%
395
CITY PARK HOTEL
80.364,21
80.364,21
fakture
0,0083%
396
Milan Milenkovic
77.051,91
77.051,91
zarada iznad minimalne
0,0079%
397
FISKAL BIRO DOO
76.888,80
76.888,80
fakture
0,0079%
398
Veljko Nikolic
76.426,13
76.426,13
zarada iznad minimalne
0,0079%
399
TELEFONIJA DOO BRCKO
75.479,94
75.479,94
fakture
0,0078%
400
TINTOR TSD DOO
74.450,77
74.450,77
fakture
0,0077%
401
Miroslav Jovanovic
71.039,91
71.039,91
zarada iznad minimalne
0,0073%
402
JP PLANA
70.800,00
70.800,00
fakture
0,0073%
79
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
403
TOI TOI DOO
70.623,00
70.623,00
fakture
0,0073%
404
Ivana Pantovic
69.240,81
69.240,81
zarada iznad minimalne
0,0071%
405
TEHNOSPED DOO
68.518,86
68.518,86
fakture
0,0071%
406
EKONOMIST MEDIA GROUP DOO
66.765,95
66.765,95
fakture
0,0069%
407
VIP MOBILE DOO
66.174,35
66.174,35
fakture
0,0068%
408
EUREKA VIG DOO
66.025,66
66.025,66
fakture
0,0068%
409
JKP VODOVOD I KANALIZACIJA
65.894,24
65.894,24
fakture
0,0068%
410
ARSTEL
65.230,20
65.230,20
fakture
0,0067%
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
ED JUGOISTOK DOO
INTERFRIGO DOO
NIKOLIC I SVILAR ADVOKATS.KANC
DOM ZDRAVLJA SAVSKI VENAC
SIOCO DOO
VISI SUD U KRALJEVU
GEO URB GROUP DOO
Slobodan Uroševic
TRIGON AD
GEOCENTAR SOMBOR
RAYCHEM TYCO BELGIJA
KATARO DOO
BEOGRADSKA POSLOVNA SKOLA
PTT BEOGRAD SRBIJA
Milica Kitanovic - Ljujic
Goran Perišic
E-PORT SOLUTIONS SISTEM DOO
ZONEX FOTOKOPIRNICA
GPD BANKOVIC DOO
EGERTON PP DOO
GRAWE OSIGURANJE AD
65.179,25
65.150,16
65.000,00
64.500,00
63.716,84
62.215,00
61.932,30
60.874,90
60.746,40
59.706,25
59.052,49
59.010,00
58.800,00
57.960,00
56.714,48
56.406,36
55.696,42
55.456,40
55.426,96
55.401,00
55.273,72
65.179,25
65.150,16
65.000,00
64.500,00
63.716,84
62.215,00
61.932,30
60.874,90
60.746,40
59.706,25
59.052,49
59.010,00
58.800,00
57.960,00
56.714,48
56.406,36
55.696,42
55.456,40
55.426,96
55.401,00
55.273,72
fakture
fakture
fakture
fakture
fakture
fakture
fakture
zarada iznad minimalne
fakture
fakture
fakture
fakture
fakture
fakture
zarada iznad minimalne
zarada iznad minimalne
fakture
fakture
fakture
fakture
fakture
0,0067%
0,0067%
0,0067%
0,0066%
0,0066%
0,0064%
0,0064%
0,0063%
0,0063%
0,0061%
0,0061%
0,0061%
0,0061%
0,0060%
0,0058%
0,0058%
0,0057%
0,0057%
0,0057%
0,0057%
0,0057%
80
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
Slobodan Petkovic
MIKRA COOP DOO
Petar Ilic
Svetomir Terzic
GRAND MOTORS DOO
TEHNOGRADNJA INZENJERING DOO
FALCONSTONE SPRL
Nebojša Mitrušic
SWARCO TECHNOLOGY
DIGIT GROUP DOO
IPC INFORMATIVNO POSLOVNI
RACUNOVODSTVO DOO
TEAM VG CENTER DOO
RISTIC SVETLANA
GASNA TEHNIKA INZINJERING GTI
55.258,34
55.237,57
55.229,63
55.155,74
54.030,56
53.631,83
53.366,86
52.347,21
52.320,45
52.012,05
52.000,00
51.300,00
51.082,20
50.134,86
50.000,00
55.258,34
55.237,57
55.229,63
55.155,74
54.030,56
53.631,83
53.366,86
52.347,21
52.320,45
52.012,05
52.000,00
51.300,00
51.082,20
50.134,86
50.000,00
zarada iznad minimalne
fakture
zarada iznad minimalne
zarada iznad minimalne
fakture
fakture
fakture
zarada iznad minimalne
fakture
fakture
fakture
fakture
fakture
fakture
fakture
0,0057%
0,0057%
0,0057%
0,0057%
0,0056%
0,0055%
0,0055%
0,0054%
0,0054%
0,0054%
0,0054%
0,0053%
0,0053%
0,0052%
0,0051%
447
INSTITUT EKONOMSKIH NAUKA
50.000,00
50.000,00
fakture
0,0051%
448
449
PROTENIS
ALEX EXPRES
50.000,00
49.995,00
50.000,00
49.995,00
fakture
fakture
0,0051%
0,0051%
450
Erste banka
49.297,87
49.297,87
Sa ios-a naknada za platni promet I zatez.kamata
0,0051%
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
DELTA FASHION DOO
ED ELEKTROMORAVA POZAREVAC
Miodrag ĐorĊevic
ING-PRO DOO
TEREX CO
RTS RADIODIFUZNA USTANOVA
MEGAS3MS DOO
SVIN DOO
Aleksandar Đokovic
OSEL DOO
INTER EXPORT DOO
VERANO REMONT DOO
Dušanka Ljepoja
Nikola Simic
INSTITUT ZA PUTEVE AD
START SZTR
49.046,70
48.933,87
48.555,25
48.492,00
48.438,60
48.348,00
47.710,94
47.544,32
47.421,30
47.377,00
46.830,21
45.907,64
45.887,77
45.645,68
44.840,00
44.840,00
49.046,70
48.933,87
48.555,25
48.492,00
48.438,60
48.348,00
47.710,94
47.544,32
47.421,30
47.377,00
46.830,21
45.907,64
45.887,77
45.645,68
44.840,00
44.840,00
fakture
fakture
zarada iznad minimalne
fakture
fakture
fakture
fakture
fakture
zarada iznad minimalne
fakture
fakture
fakture
zarada iznad minimalne
zarada iznad minimalne
fakture
fakture
0,0050%
0,0050%
0,0050%
0,0050%
0,0050%
0,0050%
0,0049%
0,0049%
0,0049%
0,0049%
0,0048%
0,0047%
0,0047%
0,0047%
0,0046%
0,0046%
81
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
Goran Savic
LJUBICEVSKI RAJ UR
NIMEL DOO
INFOSTUD 3 DOO
ISKRA TRANSMISSION DD
MPN GROUP EXPORT-IMPORT DOO
GRADSKA TOPLANA JKP NIS
RISTIC ANA
1.MAJ AD NIS
ADVOKAT DJORDJE BENDIC
ELEKTRO SVET
Miroslav Ivanĉevic
ZASTAVA PROMET DOO BEOGRAD
MILMAR PUT DOO
ATLAS COPCO
SUPPER SLAP DOO
MEDJA DOO OBRENOVAC
ABC SYSTEM DOO
KNEZICA SZR
AMBASADOR SERVIS DOO
INTEX BEOGRAD
DOK DOO GRADJEVINSKO PREDUZECE
PTP DUBRAVA DOO
RASTOSNICA PROMET DOO
Goran Spasic
MARLETT DOO
UNIQA NEZIVOTNO OSIGURANJE A.D
NBS prinudna naplata
CIKE EITR
BEOTABAK DOO
Vlada Mihajilovic
Biljana Krstic
VIESSMANN DOO TP
Aleksandar Jankovic
MOTORKOV
DUNAV OSIGURANJE A.D.O.
Svetlana Obradovic
44.839,21
44.820,00
44.118,78
43.760,30
43.698,36
42.834,96
42.792,49
42.612,36
42.480,00
41.875,00
41.700,00
41.449,30
41.401,74
41.300,00
41.164,18
41.160,02
41.064,00
40.258,04
39.995,39
39.429,21
39.396,67
39.081,60
39.060,00
38.880,00
38.763,97
38.710,00
38.158,44
38.000,00
37.878,00
37.244,83
36.877,94
35.900,13
35.805,09
35.001,41
35.000,00
34.853,00
34.520,44
44.839,21
44.820,00
44.118,78
43.760,30
43.698,36
42.834,96
42.792,49
42.612,36
42.480,00
41.875,00
41.700,00
41.449,30
41.401,74
41.300,00
41.164,18
41.160,02
41.064,00
40.258,04
39.995,39
39.429,21
39.396,67
39.081,60
39.060,00
38.880,00
38.763,97
38.710,00
38.158,44
38.000,00
37.878,00
37.244,83
36.877,94
35.900,13
35.805,09
35.001,41
35.000,00
34.853,00
34.520,44
zarada iznad minimalne
fakture
fakture
fakture
fakture
fakture
fakture
fakture
fakture
fakture
fakture
zarada iznad minimalne
fakture
fakture
fakture
fakture
fakture
fakture
fakture
fakture
fakture
fakture
fakture
fakture
zarada iznad minimalne
fakture
fakture
blokada
fakture
fakture
zarada iznad minimalne
zarada iznad minimalne
fakture
zarada iznad minimalne
fakture
fakture
zarada iznad minimalne
0,0046%
0,0046%
0,0045%
0,0045%
0,0045%
0,0044%
0,0044%
0,0044%
0,0044%
0,0043%
0,0043%
0,0043%
0,0043%
0,0043%
0,0042%
0,0042%
0,0042%
0,0041%
0,0041%
0,0041%
0,0041%
0,0040%
0,0040%
0,0040%
0,0040%
0,0040%
0,0039%
0,0039%
0,0039%
0,0038%
0,0038%
0,0037%
0,0037%
0,0036%
0,0036%
0,0036%
0,0036%
82
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
ASPRIMA DOO
TEODOLIT 1389
DARTOS DOO
SAGOJA DOO
POWERPARTS DOO
SUNLIGHT-TRADING DOO
DC ENERGOCOOP DOO
PROMODA DOO
MAJKIN SALAS DOO
BEOGRADSKA BERZA AD
SRC SISTEMSKE INTEGRACIJE DOO
FINESSA SZGR
MD G.I.T. DOO NIS
AUTOELEKTRICARSKA RADNJA BANE
Aleksandar Vulovic
MEDIANET ELEKTROSERVIS
CITROEN KLUB JUCIT GROUP SUR
Branko Ljubisavljevic
GURMAN SUR
TISAB DOO
Aleksandar Radisavljevic
DRUSTVO ZA TELEKOMUNIKACIJE
ELMO INZINJERING
NIMROD BIFE SUR
NAISSUS NIS SA P.O
ZALICIC DOO
Ljubiša Radojiĉic
Ljubodrag Malešic
SlaĊana Krstic
BOZIC & SINOVI DOO
ARTE MEDIA DOO
OPSTINSKA UPRAVA ZAJECAR
DONADE DOO
VIS COMPANY DOO
BEOGRADSKI SAJAM
BOB PROMET DOO
Pupic Vladan
34.191,00
33.988,00
33.700,80
33.630,00
33.335,00
33.077,76
33.014,40
33.000,00
32.693,00
32.600,00
32.505,05
32.000,00
31.666,00
31.550,00
31.392,35
31.150,00
31.018,18
30.868,80
30.730,00
30.490,80
30.438,09
30.351,40
30.000,00
30.000,00
29.984,98
29.700,00
29.667,48
29.493,49
29.385,35
29.382,00
29.100,00
28.820,00
28.807,33
28.768,40
28.743,62
28.575,00
28.080,50
0,00
34.191,00
33.988,00
33.700,80
33.630,00
33.335,00
33.077,76
33.014,40
33.000,00
32.693,00
32.600,00
32.505,05
32.000,00
31.666,00
31.550,00
31.392,35
31.150,00
31.018,18
30.868,80
30.730,00
30.490,80
30.438,09
30.351,40
30.000,00
30.000,00
29.984,98
29.700,00
29.667,48
29.493,49
29.385,35
29.382,00
29.100,00
28.820,00
28.807,33
28.768,40
28.743,62
28.575,00
28.080,50
fakture
fakture
fakture
fakture
fakture
fakture
fakture
fakture
fakture
fakture
fakture
fakture
fakture
fakture
zarada iznad minimalne
fakture
fakture
zarada iznad minimalne
fakture
fakture
zarada iznad minimalne
fakture
fakture
fakture
fakture
fakture
zarada iznad minimalne
zarada iznad minimalne
zarada iznad minimalne
fakture
fakture
fakture
fakture
fakture
fakture
fakture
fakture
0,0035%
0,0035%
0,0035%
0,0035%
0,0034%
0,0034%
0,0034%
0,0034%
0,0034%
0,0034%
0,0033%
0,0033%
0,0033%
0,0032%
0,0032%
0,0032%
0,0032%
0,0032%
0,0032%
0,0031%
0,0031%
0,0031%
0,0031%
0,0031%
0,0031%
0,0031%
0,0031%
0,0030%
0,0030%
0,0030%
0,0030%
0,0030%
0,0030%
0,0030%
0,0030%
0,0029%
0,0029%
83
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
PARTIZAN VATERPOLO KLUB
BEOGRADELEKTRO
SOLECTEK CORPORATION
NAISSUSGAS AGENCIJA
AUTOTRANSPORT DOO
PODLUGOVI DOO
Dušan Spasojevic
NETWORK-CO DOO
JP GAS JAVNO PREDUZECE
BILLBOARD PRINT DOO
PUPIN-TELECOM-ZPU DOO
ELEKTROKOMERC DOO
VODOVOD I KANALIZACIJA PIROT
MTM BEOGRAD
Filip Surduĉki
YU GOLD DOO
IVNI BG DOO
Bojan Umićevic
ADATEL DOO
IMAGINE DOO
IDEA DOO
FEROL-R DOO
SENT ANDREA DOO KOLIBA
MURENJI TIBOR
AUTO SERVIS VOJA
YU-PD EXPRESS DOO
SKENDERPROMET DOO
OFFICE 1 SUPERSTORE DOO
MOVE ONE RELOCATIONS DOO
TELEFON INZENJERING DOO
MEDIUS CORPORATION
SALMONT D.O.O
DEXTEL
VAJBAL DOO
STIL PROJEKT SAMOSTALNI BIRO
ABAK AGENCIJA
REVANS ARSIC SUR
27.825,92
27.494,00
26.974,38
26.609,00
26.312,00
26.130,00
25.493,53
25.465,40
25.424,07
25.328,70
25.280,91
24.931,60
24.754,04
24.640,00
24.386,57
24.183,20
24.169,00
23.661,50
23.634,16
23.623,60
23.160,00
23.128,00
23.100,00
23.005,05
22.974,72
22.747,69
22.682,10
22.594,59
22.562,57
22.325,60
22.238,21
22.142,46
22.080,00
22.013,31
22.000,00
21.651,00
21.500,00
27.825,92
27.494,00
26.974,38
26.609,00
26.312,00
26.130,00
25.493,53
25.465,40
25.424,07
25.328,70
25.280,91
24.931,60
24.754,04
24.640,00
24.386,57
24.183,20
24.169,00
23.661,50
23.634,16
23.623,60
23.160,00
23.128,00
23.100,00
23.005,05
22.974,72
22.747,69
22.682,10
22.594,59
22.562,57
22.325,60
22.238,21
22.142,46
22.080,00
22.013,31
22.000,00
21.651,00
21.500,00
fakture
fakture
fakture
fakture
fakture
fakture
zarada iznad minimalne
fakture
fakture
fakture
fakture
fakture
fakture
fakture
zarada iznad minimalne
fakture
fakture
zarada iznad minimalne
fakture
fakture
fakture
fakture
fakture
fakture
fakture
fakture
fakture
fakture
fakture
fakture
fakture
fakture
fakture
fakture
fakture
fakture
fakture
0,0029%
0,0028%
0,0028%
0,0027%
0,0027%
0,0027%
0,0026%
0,0026%
0,0026%
0,0026%
0,0026%
0,0026%
0,0025%
0,0025%
0,0025%
0,0025%
0,0025%
0,0024%
0,0024%
0,0024%
0,0024%
0,0024%
0,0024%
0,0024%
0,0024%
0,0023%
0,0023%
0,0023%
0,0023%
0,0023%
0,0023%
0,0023%
0,0023%
0,0023%
0,0023%
0,0022%
0,0022%
84
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
NELT DOO
JOVATEL DOO
GAS FEROMONT AD
PRVI FAKTOR-FAKTORING DOO
SISTEM CD SZTKR
GENTLEMEN S PUB
MACINKOVIC DOO
MP-KOMERC STR PRIBOJ
MILOVANOVIC DOO
KREATIVNI KULTURNI KLUB
PROFINVEST
UKUPNO
21.300,00
21.181,00
21.063,00
20.697,00
20.670,00
20.555,00
20.268,00
20.267,01
20.159,99
20.000,00
20.000,00
21.300,00
21.181,00
21.063,00
20.697,00
20.670,00
20.555,00
20.268,00
20.267,01
20.159,99
20.000,00
20.000,00
971.266.284,15
971.266.284,15
fakture
fakture
fakture
fakture
fakture
fakture
fakture
fakture
fakture
fakture
fakture
0,0022%
0,0022%
0,0022%
0,0021%
0,0021%
0,0021%
0,0021%
0,0021%
0,0021%
0,0021%
0,0021%
100%
85
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
7.
Administrativna klasa
ADMINISTRATIVNA KLASA
Redni broj
Poverilac (naziv/ime,
sedište/prebivalište i adresa)
Iznos glavnice
potraţivanja
Iznos obraĉunate
kamate
Ukupan iznos
potraţivanja
Pravni osnov
Sredstva
obezbeđenja
Procentualno
uĉešće u okviru
klase (%)
1
POSNET
19.927,63
19.927,63
fakture
0,861%
2
KURTA SUR TARA KAFANA
19.770,00
19.770,00
fakture
0,854%
3
DRUSTVENI STANDARD DOO
19.676,30
19.676,30
fakture
0,850%
4
ROV SZR
19.460,32
19.460,32
fakture
0,840%
5
AMSTEL DOO
19.352,00
19.352,00
fakture
0,836%
6
TELEMAX DOO
19.126,80
19.126,80
fakture
0,826%
7
AUTO SERVIS STANIC
19.000,00
19.000,00
fakture
0,820%
8
LIV IMPORT DOO
18.833,98
18.833,98
fakture
0,813%
9
NETIKS DOO
18.504,07
18.504,07
fakture
0,799%
10
TELEFONIJA DOO BRCKO
18.501,00
18.501,00
fakture
0,799%
11
ROMA COMPANY DOO
18.088,92
18.088,92
fakture
0,781%
12
INES DOO PREDUZECE ZA PROMET
18.027,40
18.027,40
fakture
0,778%
13
OPTICABLE SA
17.964,91
17.964,91
fakture
0,776%
14
DHL INTERNATIONAL BEOGRAD
DOO
17.800,77
17.800,77
fakture
0,769%
15
MEKOMPENZACIJA DOO
17.700,00
17.700,00
fakture
0,764%
16
GENERALIMPEX DOO
17.678,52
17.678,52
fakture
0,763%
17
PB INZENJERING
17.468,18
17.468,18
fakture
0,754%
86
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
18
INSTITUT ZA EKONOMIKU I FINANS
16.917,99
16.917,99
fakture
0,731%
19
STRAZEVICA KAMENOLOM DOO
16.861,41
16.861,41
fakture
0,728%
20
VATROSPREM PROIZVODNJA DOO
16.805,56
16.805,56
fakture
0,726%
21
KATANIC 1 SZR
16.631,04
16.631,04
fakture
0,718%
22
KIM-TEC DOO
16.491,38
16.491,38
fakture
0,712%
23
SG NETWORKING DOO
16.395,16
16.395,16
fakture
0,708%
24
ENSIM CORPORATION
16.367,26
16.367,26
fakture
0,707%
25
RADWIN LTD
16.173,24
16.173,24
fakture
0,698%
26
RAS PANEL SZR
16.000,00
16.000,00
fakture
0,691%
27
VEKROV DOO
16.000,00
16.000,00
fakture
0,691%
28
BEBA RESTORAN
15.950,00
15.950,00
fakture
0,689%
29
ACTAVIS TRADING LIMITED
15.927,57
15.927,57
fakture
0,688%
30
IBIS INSTRUMENTS DOO
15.917,98
15.917,98
fakture
0,687%
31
INKO-INZENJERSKA KOOPERATIVA
15.794,40
15.794,40
fakture
0,682%
32
DIZEL SZR
15.700,00
15.700,00
fakture
0,678%
33
IMPERIJA SUR
15.000,00
15.000,00
fakture
0,648%
34
SITOPLAST SZR
14.112,80
14.112,80
fakture
0,609%
35
JP VODOVOD I KANALIZACIJA CUPR
14.053,51
14.053,51
fakture
0,607%
36
TRI GROZDA UP AD
14.000,00
14.000,00
fakture
0,605%
37
SAM-SON COMPANY DOO
13.962,60
13.962,60
fakture
0,603%
38
TOMINIK DOO
13.920,00
13.920,00
fakture
0,601%
39
KAFANA BATES
13.710,00
13.710,00
fakture
0,592%
40
INZENJERING DOO BRCKO
13.589,33
13.589,33
fakture
0,587%
87
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
41
MIL-KOMERC DOO
13.363,07
13.363,07
fakture
0,577%
42
PLAMEN-IN COMPANY DOO
13.259,66
13.259,66
fakture
0,573%
43
DZINIC MILENA
13.225,98
13.225,98
fakture
0,571%
44
SUPER BATTERY SHOP DOO
13.040,00
13.040,00
fakture
0,563%
45
AGENCIJA ZA IZDAVANJE KNJIGA
13.000,00
13.000,00
fakture
0,561%
46
STAMPARIJA KNEZEVIC
12.980,00
12.980,00
fakture
0,560%
47
TOP POS SERVIS DOO
12.720,26
12.720,26
fakture
0,549%
48
ULTRA DOO BEOGRAD
12.691,59
12.691,59
fakture
0,548%
49
DENEZA M INZENJERING DOO
12.461,51
12.461,51
fakture
0,538%
50
HOTEL RADMILOVAC SUR
12.420,00
12.420,00
fakture
0,536%
51
RESTORAN DJERDAN
12.232,50
12.232,50
fakture
0,528%
52
GS1 SRBIJA
12.036,00
12.036,00
fakture
0,520%
53
REKA DOO BEOGRAD
11.920,00
11.920,00
fakture
0,515%
54
JKP KOMUNALAC
11.800,00
11.800,00
fakture
0,510%
55
TRAFING DOO
11.800,00
11.800,00
fakture
0,510%
56
TIM KOP DOO
11.775,00
11.775,00
fakture
0,508%
57
MARINKOVIC TAPETARSKE
USLUGE
11.600,00
11.600,00
fakture
0,501%
58
SEVO FERT SZTR
11.370,00
11.370,00
fakture
0,491%
59
ENERGO ZASTITA
11.290,31
11.290,31
fakture
0,488%
60
MALA KUCA VELIKI MIR
11.200,00
11.200,00
fakture
0,484%
61
GSP BEOGRAD
11.120,00
11.120,00
fakture
0,480%
62
JUGOSLOVENSKI SAVET ZA
RAZVOJ
11.101,08
11.101,08
fakture
0,479%
88
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
63
MASKA GROUP DOO
10.907,50
10.907,50
fakture
0,471%
64
UNIPAK DOO
10.800,00
10.800,00
fakture
0,466%
65
SAVREMENA ADMINISTRACIJA AD
10.746,00
10.746,00
fakture
0,464%
66
DENISPROMET DOO
10.690,01
10.690,01
fakture
0,462%
67
SUR KAFANA TAJNA
10.690,00
10.690,00
fakture
0,462%
68
LENS DOO HOTEL ALAKSANDAR
10.670,00
10.670,00
fakture
0,461%
69
ZLATNA VAROS DOO
10.384,00
10.384,00
fakture
0,448%
70
SBB DOO-SERBIA BROADBAND
10.353,24
10.353,24
fakture
0,447%
71
ECOTEH DOO
10.258,92
10.258,92
fakture
0,443%
72
CASA RESTORAN SUR
10.198,00
10.198,00
fakture
0,440%
73
JUZNA MORAVA A.D.
10.156,54
10.156,54
fakture
0,439%
74
KOLIBA PREKO PUTA SUR
10.010,00
10.010,00
fakture
0,432%
75
TOMAKS INZENJERING DOO
10.000,00
10.000,00
fakture
0,432%
76
LUKA DUNAV PANCEVO
9.630,00
9.630,00
fakture
0,416%
77
BALKAN HUTP ADSR
9.550,00
9.550,00
fakture
0,412%
78
G4S SECURITY SERVICES DOO
9.530,40
9.530,40
fakture
0,412%
79
FRANS SUR
9.510,00
9.510,00
fakture
0,411%
80
ELAZA DOO
9.416,40
9.416,40
fakture
0,407%
81
PESTAN DOO
9.388,08
9.388,08
fakture
0,405%
82
DEKOTEKS TRADE DOO
9.369,20
9.369,20
fakture
0,405%
83
ZDRMA KAFANA SA KONAKOM
9.100,00
9.100,00
fakture
0,393%
84
STRONG CEE KFT
9.039,33
9.039,33
fakture
0,390%
85
PLANIKA DOO
8.990,00
8.990,00
fakture
0,388%
89
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
86
MV BESKA
8.968,00
8.968,00
fakture
0,387%
87
SS DIGIT SZTR
8.874,31
8.874,31
fakture
0,383%
88
BLUTEK AUTO DOO
8.800,00
8.800,00
fakture
0,380%
89
TE NIKOLA TESLA JP
8.750,00
8.750,00
fakture
0,378%
90
RESTORAN PALMA OBRENOVAC
SUR
8.570,00
8.570,00
fakture
0,370%
91
REPUBLICKI GEODETSKI ZAVOD
8.528,00
8.528,00
fakture
0,368%
92
KAFANA KLUB SOKOJ
8.500,00
8.500,00
fakture
0,367%
93
NESTO KAO FLASH SUR
8.474,58
8.474,58
fakture
0,366%
94
PROJEKT-PRONALAZASTVO
8.463,00
8.463,00
fakture
0,365%
95
STUDENTSKI CENTAR NIS
8.390,00
8.390,00
fakture
0,362%
96
CONTROLPOINT DOO
8.389,80
8.389,80
fakture
0,362%
97
EXPRESS COURIER DOO BEOGRAD
8.363,25
8.363,25
fakture
0,361%
98
MI CO SZTR
8.308,20
8.308,20
fakture
0,359%
99
SUNCE TUR BEOCANIN DRAGAN
8.180,00
8.180,00
fakture
0,353%
100
RM INZENJERING PLUS DOO
8.100,00
8.100,00
fakture
0,350%
101
DOO SOLIDNOST
8.049,96
8.049,96
fakture
0,348%
102
VISITOR SZ
8.029,94
8.029,94
fakture
0,347%
103
NOVATEL DOO
8.024,00
8.024,00
fakture
0,346%
104
PORR-WERNER&WEBER DOO NIS
8.000,40
8.000,40
fakture
0,345%
105
POSLOVNA POLITIKA AD
8.000,00
8.000,00
fakture
0,345%
106
OD-JU DOO
7.887,45
7.887,45
fakture
0,341%
107
TRGOTRADE
7.843,18
7.843,18
fakture
0,339%
108
KOS INTEL DOO
7.788,00
7.788,00
fakture
0,336%
90
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
109
OKRUZNI SUD VALJEVO
7.770,00
7.770,00
fakture
0,336%
110
RESTORAN TROGLAV
7.700,00
7.700,00
fakture
0,332%
111
OMEGA BETON DOO
7.599,91
7.599,91
fakture
0,328%
112
ROZELA-NIK STR DRAGAN MINIC PR
7.535,00
7.535,00
fakture
0,325%
113
THIS WAY DOO
7.400,00
7.400,00
fakture
0,320%
114
LUKIC SAVA
7.259,73
7.259,73
fakture
0,313%
115
PRODUKT SOPALOVIC DOO
7.200,00
7.200,00
fakture
0,311%
116
CAFFE E.T
7.178,72
7.178,72
fakture
0,310%
117
ECO EDUCO DOO
7.100,01
7.100,01
fakture
0,307%
118
ELKOS SZR
7.015,38
7.015,38
fakture
0,303%
119
DEJAN STOJANOVIC
AUTOPREVOZNIK
7.000,00
7.000,00
fakture
0,302%
120
JP VODOVOD CRVENKA
7.000,00
7.000,00
fakture
0,302%
121
BIRO EX DOO
6.995,04
6.995,04
fakture
0,302%
122
NEW CONCEPT PHOTOGRAPHY
6.930,00
6.930,00
fakture
0,299%
123
KOPAONIK AD BEOGRAD
6.778,10
6.778,10
fakture
0,293%
124
SERVIS ZA KAROSERIJE SZR
6.773,20
6.773,20
fakture
0,292%
125
STRATEGIC TRADE &
DISTRIBUTION
6.772,94
6.772,94
fakture
0,292%
126
SLUZBENI GLASNIK JP
6.726,00
6.726,00
fakture
0,290%
127
ZIS INVESTGRADNJA DOO
6.724,51
6.724,51
fakture
0,290%
128
MEDIANA JKP
6.683,61
6.683,61
fakture
0,289%
129
MARINKOVIC BRANISLAV SZUR
6.640,00
6.640,00
fakture
0,287%
130
EPI DOO
6.465,93
6.465,93
fakture
0,279%
91
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
131
PALMA UR
6.398,40
6.398,40
fakture
0,276%
132
SERVIS STEVCEVIC VLASTA
6.372,00
6.372,00
fakture
0,275%
133
PARKING SERVIS JKP
6.358,25
6.358,25
fakture
0,275%
134
BLUE LINE DOO
6.296,33
6.296,33
fakture
0,272%
135
KAO KOD KUCE RESTORAN
6.130,00
6.130,00
fakture
0,265%
136
CIG DOO
6.031,00
6.031,00
fakture
0,260%
137
EXTRA LION MD
6.000,02
6.000,02
fakture
0,259%
138
TRESNJIN HLAD SUR
5.940,00
5.940,00
fakture
0,256%
139
SHARMAX SPEDICIJA DOO
5.899,94
5.899,94
fakture
0,255%
140
LOLA AUDIO
5.890,00
5.890,00
fakture
0,254%
141
AMI COMPANY DOO
5.869,32
5.869,32
fakture
0,253%
142
ZMZR TRANS DOO
5.861,11
5.861,11
fakture
0,253%
143
GUIDANCE AD
5.829,20
5.829,20
fakture
0,252%
144
GRANIT-PESCAR AD LJIG
5.745,18
5.745,18
fakture
0,248%
145
BAJMOCANKA DOO
5.720,00
5.720,00
fakture
0,247%
146
MLADOST CUKARICA
5.678,50
5.678,50
fakture
0,245%
147
SABACKI SLATINAC SUR
5.675,00
5.675,00
fakture
0,245%
148
ENERGY GROUP DOO
5.630,07
5.630,07
fakture
0,243%
149
VISOKA POSLOVNA SKOLA
5.607,00
5.607,00
fakture
0,242%
150
STUDENTSKI CENTAR
5.580,00
5.580,00
fakture
0,241%
151
TTK SZR
5.544,00
5.544,00
fakture
0,239%
152
CVECARA LOKI SZTR
5.500,00
5.500,00
fakture
0,237%
153
PROINVEST DOO
5.445,93
5.445,93
fakture
0,235%
92
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
154
ENERGY NET THREE DOO
5.443,38
5.443,38
fakture
0,235%
155
GUMI KOM STR
5.400,00
5.400,00
fakture
0,233%
156
KONTAL DOO
5.295,84
5.295,84
fakture
0,229%
157
AMG ARSIC DOO PJ
RESTOR.REVANS
5.270,00
5.270,00
fakture
0,228%
158
MBM COMMUNICATION SZTR
5.255,46
5.255,46
fakture
0,227%
159
BUONGIORNO KAFE
POSLASTICARNIC
5.240,00
5.240,00
fakture
0,226%
160
VP DIMA DOO
5.095,41
5.095,41
fakture
0,220%
161
A-2 KOMISION STR
5.074,00
5.074,00
fakture
0,219%
162
NADA SUR
5.070,00
5.070,00
fakture
0,219%
163
SLUZBA ZA KATASTAR
NEPOKRETNOS
5.027,36
5.027,36
fakture
0,217%
164
AGENCIJA TRUST HR
5.000,00
5.000,00
fakture
0,216%
165
PARK AD BEOGRAD-PRED.ZA
PROMET
5.000,00
5.000,00
fakture
0,216%
166
SRBIJASUME JP
5.000,00
5.000,00
fakture
0,216%
167
VIDOJE AUTOELEKTRICARSKA
RADNJ
5.000,00
5.000,00
fakture
0,216%
168
INTERJUG-AS AD
4.958,89
4.958,89
fakture
0,214%
169
HOTEL VICTORIA
4.877,16
4.877,16
fakture
0,211%
170
PERIHARD INZENJERING DOO
4.778,33
4.778,33
fakture
0,206%
171
EXPRO DOO
4.737,70
4.737,70
fakture
0,205%
172
OPTTO-MONTT SZR
4.730,40
4.730,40
fakture
0,204%
173
MENADZER DELFIN
4.720,00
4.720,00
fakture
0,204%
174
WATT DOO
4.720,00
4.720,00
fakture
0,204%
175
IMPULS METAL TRADE DOO
4.671,86
4.671,86
fakture
0,202%
93
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
176
TECHNODIS DOO
4.627,97
4.627,97
fakture
0,200%
177
OKRUGLICA IGM DOO
4.625,00
4.625,00
fakture
0,200%
178
NT COMPANY PTP DOO
4.510,10
4.510,10
fakture
0,195%
179
KOLIBA SUR TURS
4.504,00
4.504,00
fakture
0,194%
180
MAXIMUS STR
4.429,06
4.429,06
fakture
0,191%
181
STONOTENISKI KLUB STAK
4.400,00
4.400,00
fakture
0,190%
182
AS STR VLASTIMIR DRAGICEVIC
4.358,33
4.358,33
fakture
0,188%
183
SLODES DOO
4.332,60
4.332,60
fakture
0,187%
184
KORAN DOO
4.238,00
4.238,00
fakture
0,183%
185
BEOGUMA DOO
4.237,40
4.237,40
fakture
0,183%
186
BIROTEL DOO
4.207,64
4.207,64
fakture
0,182%
187
MOTEL BELI DVOR
4.200,00
4.200,00
fakture
0,181%
188
SHENZHEN YDM REFLECTOR CO
4.183,08
4.183,08
fakture
0,181%
189
MATEX DOO
4.177,20
4.177,20
fakture
0,180%
190
SERVIS SLOGA DOO
4.168,40
4.168,40
fakture
0,180%
191
RB GENERALEKONOMIK DOO
4.067,48
4.067,48
fakture
0,176%
192
KEMOIMPEX AD
4.000,00
4.000,00
fakture
0,173%
193
STALNI SUDSKI TUMAC DIJANA
4.000,00
4.000,00
fakture
0,173%
194
BNP DOO
3.975,00
3.975,00
fakture
0,172%
195
MEREAST TRADING DOO
3.931,00
3.931,00
fakture
0,170%
196
DANUBIUS KLUB ZA SKIJANJE NA V
3.828,00
3.828,00
fakture
0,165%
197
VUKI SZTUR
3.819,00
3.819,00
fakture
0,165%
198
BOKI ELEKTRO SZR
3.800,00
3.800,00
fakture
0,164%
94
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
199
DJOROVIC MATILKA
3.785,96
3.785,96
fakture
0,163%
200
JKP TEMERIN
3.752,75
3.752,75
fakture
0,162%
201
PRESTONICA UR
3.750,00
3.750,00
fakture
0,162%
202
AT NETWORK
3.734,63
3.734,63
fakture
0,161%
203
VOJVODINASPED AD
3.730,80
3.730,80
fakture
0,161%
204
SERVIS SLOGA DOO
3.658,00
3.658,00
fakture
0,158%
205
DIJAMANT-REZ DOO
3.540,00
3.540,00
fakture
0,153%
206
KOLE PETROL COMPANY DOO
3.501,60
3.501,60
fakture
0,151%
207
ECOM TRADE DOO
3.500,00
3.500,00
fakture
0,151%
208
HOTEL SIN-KOM
3.500,00
3.500,00
fakture
0,151%
209
POLITIKA NOVINE I MAGAZINI DOO
3.500,00
3.500,00
fakture
0,151%
210
ART BIRO TR I SERVIS
3.452,05
3.452,05
fakture
0,149%
211
EI SYSTEMS DOO
3.447,58
3.447,58
fakture
0,149%
212
CEVAP GRILL
3.430,00
3.430,00
fakture
0,148%
213
AKUSTIK SZTR
3.424,78
3.424,78
fakture
0,148%
214
STOVARISTE DIKANOVIC TR
3.420,01
3.420,01
fakture
0,148%
215
AUTO MOTO SAVEZ SRBIJE
3.360,00
3.360,00
fakture
0,145%
216
RTS RADIODIFUZNA USTANOVA
3.360,00
3.360,00
fakture
0,145%
217
SAMOSTALNA APOTEKA VRACAR
3.352,14
3.352,14
fakture
0,145%
218
BIODEKOR DOO
3.290,00
3.290,00
fakture
0,142%
219
STELLA FF GROUP DOO
3.243,34
3.243,34
fakture
0,140%
220
PWL-IN STR
3.203,03
3.203,03
fakture
0,138%
221
AUTO ELEKTRICARSKA RADNJA SZ
3.200,00
3.200,00
fakture
0,138%
95
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
222
FLORINA TKR
3.122,88
3.122,88
fakture
0,135%
223
FILIP PETROL
3.121,59
3.121,59
fakture
0,135%
224
KORELEC MARTIN SZR
3.114,80
3.114,80
fakture
0,135%
225
SUNGLASSES PR
3.087,75
3.087,75
fakture
0,133%
226
METALS INZENJERING DOO
3.068,00
3.068,00
fakture
0,132%
227
Miloš Markovic
18.906,76
18.906,76
228
Saša Ilic
17.041,15
17.041,15
229
Ratko Zekic
13.506,49
13.506,49
230
Jelena Petkovic
12.348,04
12.348,04
231
Radivoje Jonovic
12.348,04
12.348,04
232
Dimitrije Tošic
12.348,04
12.348,04
233
Vlade Šaptovic
12.348,04
12.348,04
234
Ţeljko Malešic
6.292,57
6.292,57
235
Ksenija Nadaţdin
6.191,46
6.191,46
236
Ivan Ţujovic
5.696,94
5.696,94
237
Saša Stankovic
5.135,50
5.135,50
238
Siniša Trajkovic
5.034,08
5.034,08
239
Dejan Spasojevic
4.118,42
4.118,42
240
Danilo Mickovic
3.926,30
3.926,30
241
Veljko Mihajlovic
2.691,61
2.691,61
242
Aleksandar Lazarevic
2.691,61
2.691,61
243
Vlade Šaptovic
2.691,61
2.691,61
zarada iznad
minimalne
zarada iznad
minimalne
zarada iznad
minimalne
zarada iznad
minimalne
zarada iznad
minimalne
zarada iznad
minimalne
zarada iznad
minimalne
zarada iznad
minimalne
zarada iznad
minimalne
zarada iznad
minimalne
zarada iznad
minimalne
zarada iznad
minimalne
zarada iznad
minimalne
zarada iznad
minimalne
zarada iznad
minimalne
zarada iznad
minimalne
zarada iznad
minimalne
0,816%
0,736%
0,583%
0,533%
0,533%
0,533%
0,533%
0,272%
0,267%
0,246%
0,222%
0,217%
0,178%
0,170%
0,116%
0,116%
0,116%
96
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
244
Biljana InĊic
1.286,60
1.286,60
245
Milica ĐorĊevic
100,00
100,00
246
Miloš Janjic
100,00
100,00
247
Milorad Malešic
100,00
100,00
248
Slobodan Velemir
100,00
100,00
249
Jovica Prodanov
100,00
100,00
250
Dušanka Ljepoja
100,00
100,00
251
Vladan Stepanovic
100,00
100,00
252
Nada Isailovic
100,00
100,00
253
Nenad Dmitrovic
100,00
100,00
254
Gordana Rašeta
100,00
100,00
255
Dubravka Radojevic
100,00
100,00
256
Dragan Kilibarda
100,00
100,00
257
Dragan Miljkovic
100,00
100,00
258
Marko Stojadinovic
100,00
100,00
259
Rade Sekulic
100,00
100,00
260
Alen Šorgic
100,00
100,00
261
Milan Todorovic
100,00
100,00
262
Nikola Stoimenov
100,00
100,00
263
Vladimir Stepanovic
100,00
100,00
264
Miroslav Đenic
100,00
100,00
265
Dragan Bugarski
100,00
100,00
zarada iznad
minimalne
zarada iznad
minimalne
zarada iznad
minimalne
zarada iznad
minimalne
zarada iznad
minimalne
zarada iznad
minimalne
zarada iznad
minimalne
zarada iznad
minimalne
zarada iznad
minimalne
zarada iznad
minimalne
zarada iznad
minimalne
zarada iznad
minimalne
zarada iznad
minimalne
zarada iznad
minimalne
zarada iznad
minimalne
zarada iznad
minimalne
zarada iznad
minimalne
zarada iznad
minimalne
zarada iznad
minimalne
zarada iznad
minimalne
zarada iznad
minimalne
zarada iznad
minimalne
0,056%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
97
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
266
Draško Petrovic
100,00
100,00
267
Aleksandar Đurovic
100,00
100,00
268
Dragan Paunovic
100,00
100,00
269
Vladimir Tacic
100,00
100,00
270
Danijela Mladenovic
100,00
100,00
271
Danijela Velemir
100,00
100,00
272
Ivan Petrovic
100,00
100,00
273
Nenad Cekic
100,00
100,00
274
Igor Kneţevic
100,00
100,00
275
Nenad Simic
100,00
100,00
276
Slaviša Rašic
100,00
100,00
277
Violeta Petrovic
100,00
100,00
278
SlaĊana Puletic
100,00
100,00
279
Goran Krsmanovic
100,00
100,00
280
Stevan Ilic
100,00
100,00
281
Aleksandar Nedeljkovic
100,00
100,00
282
Una Orlic Piroćanac
100,00
100,00
283
Svetlana Ristic
100,00
100,00
284
SrĊan Milovanovic
100,00
100,00
285
Radivoje Lepojevic
100,00
100,00
286
Mirjana Petrovic
100,00
100,00
287
Zoran Nešic
100,00
100,00
zarada iznad
minimalne
zarada iznad
minimalne
zarada iznad
minimalne
zarada iznad
minimalne
zarada iznad
minimalne
zarada iznad
minimalne
zarada iznad
minimalne
zarada iznad
minimalne
zarada iznad
minimalne
zarada iznad
minimalne
zarada iznad
minimalne
zarada iznad
minimalne
zarada iznad
minimalne
zarada iznad
minimalne
zarada iznad
minimalne
zarada iznad
minimalne
zarada iznad
minimalne
zarada iznad
minimalne
zarada iznad
minimalne
zarada iznad
minimalne
zarada iznad
minimalne
zarada iznad
minimalne
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
98
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
288
Ivan Pišĉević
100,00
100,00
289
Stevan Dimitrijevic
100,00
100,00
290
Goran Kovaĉevic
100,00
100,00
291
Igor Ivic
100,00
100,00
292
Miroslav Gordanic
100,00
100,00
293
Marija Veĉernik
100,00
100,00
294
Nikola Adţic
100,00
100,00
295
Tatjana Terzic
100,00
100,00
296
Vojin Kovaĉevic
100,00
100,00
297
SrĊan Milenkovic
100,00
100,00
298
Gospova Vidljinovic
100,00
100,00
299
Milan ĐorĊevic
100,00
100,00
300
Zoran Bogdanovic
100,00
100,00
301
Milica Zdravkovic
100,00
100,00
302
Rada Kljajic
100,00
100,00
303
Marko Bursać
100,00
100,00
304
Dragana Peric Petruševski
100,00
100,00
305
Nikola Neškovic
100,00
100,00
306
Marijana Jovanovic
100,00
100,00
307
Igor Zarev
100,00
100,00
308
Dejan Jovanovic
100,00
100,00
309
Sava Klještan
100,00
100,00
zarada iznad
minimalne
zarada iznad
minimalne
zarada iznad
minimalne
zarada iznad
minimalne
zarada iznad
minimalne
zarada iznad
minimalne
zarada iznad
minimalne
zarada iznad
minimalne
zarada iznad
minimalne
zarada iznad
minimalne
zarada iznad
minimalne
zarada iznad
minimalne
zarada iznad
minimalne
zarada iznad
minimalne
zarada iznad
minimalne
zarada iznad
minimalne
zarada iznad
minimalne
zarada iznad
minimalne
zarada iznad
minimalne
zarada iznad
minimalne
zarada iznad
minimalne
zarada iznad
minimalne
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
99
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
310
Luka Andrejevic
100,00
100,00
311
Ĉeslava Duvnjak
100,00
100,00
312
Nenad Kapunac
100,00
100,00
313
Dragan Miladinovic
100,00
100,00
314
Nevena Petrovic
100,00
100,00
315
Lucija ĐurĊic
100,00
100,00
316
Aleksandra Ilic
100,00
100,00
317
Zorica Nikolic
100,00
100,00
318
Mirjana Stefanovic
100,00
100,00
319
Marko Papovic
100,00
100,00
320
Almir Halimovic
100,00
100,00
321
Tanja AnĊelkovic
100,00
100,00
322
Petar Andrejic
100,00
100,00
323
Jovan Nešic
100,00
100,00
324
Milijana Prodanovic
100,00
100,00
325
Ruţica Jerin
100,00
100,00
326
Dejan Nedeljkovic
100,00
100,00
327
Ivan Milovic
100,00
100,00
328
SrĊan Novakovic
100,00
100,00
329
Vladan Borovic
100,00
100,00
330
Zoran Jankovic
100,00
100,00
331
Perica Kovaĉevic
100,00
100,00
zarada iznad
minimalne
zarada iznad
minimalne
zarada iznad
minimalne
zarada iznad
minimalne
zarada iznad
minimalne
zarada iznad
minimalne
zarada iznad
minimalne
zarada iznad
minimalne
zarada iznad
minimalne
zarada iznad
minimalne
zarada iznad
minimalne
zarada iznad
minimalne
zarada iznad
minimalne
zarada iznad
minimalne
zarada iznad
minimalne
zarada iznad
minimalne
zarada iznad
minimalne
zarada iznad
minimalne
zarada iznad
minimalne
zarada iznad
minimalne
zarada iznad
minimalne
zarada iznad
minimalne
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
100
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
zarada iznad
minimalne
zarada iznad
minimalne
zarada iznad
minimalne
zarada iznad
minimalne
zarada iznad
minimalne
zarada iznad
minimalne
zarada iznad
minimalne
zarada iznad
minimalne
332
Miloš Vicic
100,00
100,00
0,004%
333
Ljubomir Delevic
100,00
100,00
334
Jovan Kaplarevic
100,00
100,00
335
Nebojša Đukic
100,00
100,00
336
SrĊan Nikolic
100,00
100,00
337
Vladimir Radomirovic
100,00
100,00
338
Dejan Kukolj
100,00
100,00
339
ĐorĊe Milic
100,00
100,00
340
INFORMATIKA JP
3.000,00
3.000,00
fakture
0,130%
341
RB KOLUBARA DOO LAZAREVAC
3.000,00
3.000,00
fakture
0,130%
342
TRAJLOR JG
3.000,00
3.000,00
fakture
0,130%
343
NOVOMAK EXPORT DOO
2.983,55
2.983,55
fakture
0,129%
344
IBM WORLD TRADE CORPORATION
2.980,73
2.980,73
fakture
0,129%
345
GLASS LINE DOO
2.977,49
2.977,49
fakture
0,129%
346
PC DESIGN DOO
2.975,01
2.975,01
fakture
0,128%
347
AUTOSERVIS HORAK
2.950,00
2.950,00
fakture
0,127%
348
BIS INFORMATIKA AD
2.950,00
2.950,00
fakture
0,127%
349
CUBURA SAMOSTALNI RESTORAN
2.845,00
2.845,00
fakture
0,123%
350
POSLOVNI BIRO DOO BEOGRAD
2.800,00
2.800,00
fakture
0,121%
351
BUTIK CD FOTONIC SZTKR
2.699,99
2.699,99
fakture
0,117%
352
VIDEO KLUB ZABAC
2.690,00
2.690,00
fakture
0,116%
353
JUGOLEK-FM DOO
2.596,00
2.596,00
fakture
0,112%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
0,004%
101
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
354
HIGIJENA AD FP
2.584,75
2.584,75
fakture
0,112%
355
EPSTURS DOO
2.580,00
2.580,00
fakture
0,111%
356
NEIMAR DOO KONCAREVO
2.560,60
2.560,60
fakture
0,111%
357
TEHNOBIRO DOO
2.560,00
2.560,00
fakture
0,111%
358
BEA-SYSTEMS DOO
2.500,50
2.500,50
fakture
0,108%
359
LOOP DOO
2.478,00
2.478,00
fakture
0,107%
360
PEYICI TRANSPORT
2.476,00
2.476,00
fakture
0,107%
361
SLUZBENI LIST BEOGRADA
2.400,00
2.400,00
fakture
0,104%
362
TIM DOO
2.398,30
2.398,30
fakture
0,104%
363
NOVA FORMA DOO
2.389,65
2.389,65
fakture
0,103%
364
ELEKTROMREZA SRBIJE
2.360,00
2.360,00
fakture
0,102%
365
NACIONAL SERVIS DOO
2.301,00
2.301,00
fakture
0,099%
366
BEL COMPUTERS DOO
2.283,30
2.283,30
fakture
0,099%
367
HELLASCOM AE
TELECOMUNICATIONS
2.237,92
2.237,92
fakture
0,097%
368
INTERSERVIS DOO
2.220,00
2.220,00
fakture
0,096%
369
SJAJ SZTR
2.150,00
2.150,00
fakture
0,093%
370
MAESTRA SZR
2.100,14
2.100,14
fakture
0,091%
371
DEMI-TRADE DOO
2.100,00
2.100,00
fakture
0,091%
372
DUNAV AUTO DOO
2.100,00
2.100,00
fakture
0,091%
373
TRI BRATA UZTKR
2.060,00
2.060,00
fakture
0,089%
374
STAKLOPAN AD BEOGRAD
2.002,67
2.002,67
fakture
0,086%
375
EURO LINE TAXI SUR
2.000,00
2.000,00
fakture
0,086%
376
JP ZA IZGRADNJU I RAZVOJ VRSAC
2.000,00
2.000,00
fakture
0,086%
102
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
377
SZR AUTOSERVIS VULOVIC
2.000,00
2.000,00
fakture
0,086%
378
AKS EXPRESS KURIR DOO
1.888,00
1.888,00
fakture
0,082%
379
MIKRO PRINC DOO
1.888,00
1.888,00
fakture
0,082%
380
DUNAV GRUPA AGREGATI AD
1.869,12
1.869,12
fakture
0,081%
381
SZTR LAV
1.837,89
1.837,89
fakture
0,079%
382
PROWELLNESS DOO
1.818,00
1.818,00
fakture
0,079%
383
ES TOURS DOO
1.800,00
1.800,00
fakture
0,078%
384
GRAFIC ELECTRONICS
1.800,00
1.800,00
fakture
0,078%
385
SAMARDZIC AUTO SERVIS
1.771,18
1.771,18
fakture
0,076%
386
PENTAKS LACUNA GROUP DOO
1.709,82
1.709,82
fakture
0,074%
387
LANE ZLATARA
1.682,29
1.682,29
fakture
0,073%
388
KRUNA PROJEKT DOO
1.672,10
1.672,10
fakture
0,072%
389
BIROSERVIS DOO
1.652,00
1.652,00
fakture
0,071%
390
SZR QUARTZ
1.652,00
1.652,00
fakture
0,071%
391
T.P. KOMERC JAVOR DOO
1.650,00
1.650,00
fakture
0,071%
392
UDRUZENJE PRAVNIKA U PRIVREDI
1.640,19
1.640,19
fakture
0,071%
393
HIPERLINK DOO
1.622,33
1.622,33
fakture
0,070%
394
KABELLAJT PTP DOO
1.617,78
1.617,78
fakture
0,070%
395
HUMANEX-TECH
1.590,54
1.590,54
fakture
0,069%
396
MELMAK
1.584,38
1.584,38
fakture
0,068%
397
FOTOLIK-FOTOGRAFSKA RADNJA
1.500,00
1.500,00
fakture
0,065%
398
HRVATSKA RIJEC NIU
1.500,00
1.500,00
fakture
0,065%
399
PARKING SERVIS NIS
1.500,00
1.500,00
fakture
0,065%
103
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
400
SN&DUNAV DOO
1.500,00
1.500,00
fakture
0,065%
401
RADIAL SVTR
1.493,68
1.493,68
fakture
0,064%
402
MACCHINA SECCURITY DOO
1.416,00
1.416,00
fakture
0,061%
403
METALS-ELEKTRONIC DOO
1.416,00
1.416,00
fakture
0,061%
404
CIRA ZLATARSKA RADNJA
1.400,00
1.400,00
fakture
0,060%
405
DREAM TEAM TR
1.400,00
1.400,00
fakture
0,060%
406
NATALIJA ZU APOTEKA
1.400,00
1.400,00
fakture
0,060%
407
NISA STR KOMISION
1.400,00
1.400,00
fakture
0,060%
408
PINDA DOO
1.400,00
1.400,00
fakture
0,060%
409
VLADEX DOO
1.362,90
1.362,90
fakture
0,059%
410
SARA STR
1.337,99
1.337,99
fakture
0,058%
411
GRANTEX GROUP DOO
1.304,84
1.304,84
fakture
0,056%
412
GABI MARKET STR
1.303,30
1.303,30
fakture
0,056%
413
BIROSERVIS DOO
1.300,00
1.300,00
fakture
0,056%
414
ROLL PACK DOO
1.286,03
1.286,03
fakture
0,056%
415
JKP OBJEDINJENA NAPLATA
1.253,00
1.253,00
fakture
0,054%
416
PAPSSCOM DOO
1.217,76
1.217,76
fakture
0,053%
417
SUR PARK
1.210,00
1.210,00
fakture
0,052%
418
BD-DIGO
1.200,00
1.200,00
fakture
0,052%
419
AD AERODROM NIKOLA TESLA
1.180,00
1.180,00
fakture
0,051%
420
ELECTRONICA ZTR
1.180,00
1.180,00
fakture
0,051%
421
UDRUZENJE BANAKA SRBIJE
1.180,00
1.180,00
fakture
0,051%
422
NARODNE NOVINE JP NIS
1.178,00
1.178,00
fakture
0,051%
104
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
423
COMET ELECTRONICS DOO
1.123,48
1.123,48
fakture
0,049%
424
COMEX DOO
1.111,00
1.111,00
fakture
0,048%
425
MOBTEL SRBIJA BK PTT DOO
1.088,88
1.088,88
fakture
0,047%
426
SM ELEKTRO STZR
1.051,00
1.051,00
fakture
0,045%
427
KOSMOS DOO BOR
1.043,28
1.043,28
fakture
0,045%
428
SCHENKER DOO
1.028,96
1.028,96
fakture
0,044%
429
JUGO-ADRIJA
1.026,60
1.026,60
fakture
0,044%
430
ISKRA AD
1.016,06
1.016,06
fakture
0,044%
431
ALIMPIC DOO
1.014,80
1.014,80
fakture
0,044%
432
ADVOKAT DRAGAN PETROVIC
1.000,00
1.000,00
fakture
0,043%
433
ETC SZTR
1.000,00
1.000,00
fakture
0,043%
434
KRALJICA ELIT DOO
1.000,00
1.000,00
fakture
0,043%
435
LAV DOO BARANDA
1.000,00
1.000,00
fakture
0,043%
436
M-ELEKTRONIK SZTR
1.000,00
1.000,00
fakture
0,043%
437
OMNIKO
989,43
989,43
fakture
0,043%
438
SZTKR CRVENI DZIN
982,58
982,58
fakture
0,042%
439
MEGA-MONT DOO
943,81
943,81
fakture
0,041%
440
OLIMP SUR RESTORAN
930,00
930,00
fakture
0,040%
441
RAIFFEISEN LEASING DOO
926,68
926,68
fakture
0,040%
442
TRANSKOP EXPORT IMPORT DOO
885,00
885,00
fakture
0,038%
443
TELEGROUP DOO
849,60
849,60
fakture
0,037%
444
DG COMP. RACUNARI DOO
847,46
847,46
fakture
0,037%
445
VETERINARSKI ZAVOD AD ZEMUN
847,46
847,46
fakture
0,037%
105
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
446
SRBOAUTO BEOGRAD
836,00
836,00
fakture
0,036%
447
JKP VODOVOD I KANALIZACIJA
835,20
835,20
fakture
0,036%
448
DPD DOO
825,21
825,21
fakture
0,036%
449
KELCO DOO
785,95
785,95
fakture
0,034%
450
JEZERO DP
760,00
760,00
fakture
0,033%
451
LINEA DOO
751,90
751,90
fakture
0,032%
452
JP PTT SAOBRACAJA SRBIJA
706,04
706,04
fakture
0,030%
453
EL-KO SPD
701,00
701,00
fakture
0,030%
454
ALEKSBISTRICA SD DOO
640,50
640,50
fakture
0,028%
455
AUTO-CENTAR MM DOO
600,00
600,00
fakture
0,026%
456
KAFANA KOD NESE CUKARICKI SUR
573,15
573,15
fakture
0,025%
457
FARAON RADNJA ZA TRGOVINU
525,42
525,42
fakture
0,023%
458
MIKOM DOO
520,00
520,00
fakture
0,022%
459
TELEFONE RESOURCES UK LTD
509,79
509,79
fakture
0,022%
460
SDP KUB ELECTRONIC
495,89
495,89
fakture
0,021%
461
SRS PLUS
489,50
489,50
fakture
0,021%
462
ADRIA MEDIA SERBIA DOO
475,75
475,75
fakture
0,021%
463
ENERGY TEAM PLUS
475,01
475,01
fakture
0,021%
464
INFORMACIONE TEHNOLOGIJE OD
438,96
438,96
fakture
0,019%
465
INTERNA
437,47
437,47
fakture
0,019%
466
JOVEKO DOO
424,80
424,80
fakture
0,018%
467
ALFASOFT DOO
423,17
423,17
fakture
0,018%
468
PCB FACTORY DOO
403,56
403,56
fakture
0,017%
106
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
469
CET COMPUTER
399,50
399,50
fakture
0,017%
470
A.T.A.PROFESIONAL DOO
390,00
390,00
fakture
0,017%
471
KOMPANIJA RK BEOGRAD AD
381,36
381,36
fakture
0,016%
472
DELTA M DOO
370,00
370,00
fakture
0,016%
473
PAKOM COMPUTERS DOO
354,00
354,00
fakture
0,015%
474
TEHNICOM DOO
324,50
324,50
fakture
0,014%
475
CT RETAIL DOO
300,01
300,01
fakture
0,013%
476
AVALA ADA AD BEOGRAD
300,00
300,00
fakture
0,013%
477
BARKOD
274,51
274,51
fakture
0,012%
478
CENTRAL AGENT DOO
270,00
270,00
fakture
0,012%
479
DP VEKTOR
259,60
259,60
fakture
0,011%
480
ELEKTRONIKA KRALJEVO STZR
251,46
251,46
fakture
0,011%
481
AUTOKOMERC S DOO
236,00
236,00
fakture
0,010%
482
JUPD RADNJA ZA PREVOZ ROBE
236,00
236,00
fakture
0,010%
483
ISKRA SERVIS CENTAR SZTR
229,27
229,27
fakture
0,010%
484
SPIRIT
213,56
213,56
fakture
0,009%
485
MINOR DOO
201,78
201,78
fakture
0,009%
486
SCORPIO COMPUTERS DOO
VRANJE
177,56
177,56
fakture
0,008%
487
GRMEC-IN DOO
170,34
170,34
fakture
0,007%
488
HOTEL RADMILOVAC SUR
159,07
159,07
fakture
0,007%
489
SVETLANA SZR
146,21
146,21
fakture
0,006%
490
RAMITRON ELEKTROSERVIS SER
143,95
143,95
fakture
0,006%
491
STIL KTR
97,20
97,20
fakture
0,004%
107
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
492
ANDREJA DOO
94,50
94,50
fakture
0,004%
493
METALS-ELEKTRONIC DOO
90,00
90,00
fakture
0,004%
494
Aik banka
87,50
87,50
ios
0,004%
495
BLUTEK AUTO DOO
86,00
86,00
fakture
0,004%
496
AUTO SERVIS KOREA
84,00
84,00
fakture
0,004%
497
BEKS ENERGY EXPERT DOO
81,00
81,00
fakture
0,003%
498
ALTERNATIVA MEDICA
76,44
76,44
fakture
0,003%
499
Univerzal banka
70,00
70,00
ios
0,003%
500
BODUL DOO
66,00
66,00
fakture
0,003%
501
KULIC SZR
62,13
62,13
fakture
0,003%
502
DM CERAMICS DOO
57,07
57,07
fakture
0,002%
503
TEHNOMANIJA DOO
54,70
54,70
fakture
0,002%
504
DIJAGNOSTICKI CENTAR SUBOTICA
40,95
40,95
fakture
0,002%
505
Slobodan Lazovic
40,78
40,78
fakture
0,002%
506
IMPERIJA SUR
40,27
40,27
fakture
0,002%
507
BLAZIC ELEKTRONIK DOO
38,94
38,94
fakture
0,002%
508
DOMING DOO
37,28
37,28
fakture
0,002%
509
ROAMING D.O.O.
30,00
30,00
fakture
0,001%
510
SEVIC COMPANY DOO
29,99
29,99
fakture
0,001%
511
ASTERIX-T TRGOV.RADNJA I KOMI.
24,87
24,87
fakture
0,001%
512
LAGERMAX AED DOO
24,78
24,78
fakture
0,001%
513
ROLAND BLUMEN DOO
21,12
21,12
fakture
0,001%
514
SIM SPED OD
20,00
20,00
fakture
0,001%
108
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
515
STR VERONA
17,18
17,18
fakture
0,001%
516
SZR ZA NEGU LICA I TELA
15,48
15,48
fakture
0,001%
517
PAVLINO CO
11,80
11,80
fakture
0,001%
518
MILJIC STR
10,99
10,99
fakture
0,000%
519
DELTA MK TRADE
10,00
10,00
fakture
0,000%
520
GIROS SERBIA DOO
10,00
10,00
fakture
0,000%
521
POLI PAK PREDUZECE
9,94
9,94
fakture
0,000%
522
ALL IN ONE TZR
9,48
9,48
fakture
0,000%
523
STR SMILE MOBILE
8,99
8,99
fakture
0,000%
524
ZU MEDIPHARM
8,47
8,47
fakture
0,000%
525
OTTO BOCK SAVA DOO
8,47
8,47
fakture
0,000%
526
PLANIKA DP
7,80
7,80
fakture
0,000%
527
FOCUS LINE DOO
7,47
7,47
fakture
0,000%
528
JUGOSTAN
6,88
6,88
fakture
0,000%
529
RASA ZR ZA HEMIJSKO CISCENJE
3,16
3,16
fakture
0,000%
530
SALOON VIDEO KLUB
2,20
2,20
fakture
0,000%
531
BRENDING DOO
2,00
2,00
fakture
0,000%
532
LOGOS AGENCIJA RASKA
2,00
2,00
fakture
0,000%
533
PROFILINE SZPTR
1,98
1,98
fakture
0,000%
534
ZVONCICA-BOMBONJERA STR
1,89
1,89
fakture
0,000%
535
INOCOM ATKR
1,85
1,85
fakture
0,000%
536
STARI TAMIS AD
1,70
1,70
fakture
0,000%
537
ZLATARMONT O.D.
1,53
1,53
fakture
0,000%
109
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
538
JOVANOVIC PREDRAG
FOTOKOPIRANJ
1,38
1,38
fakture
0,000%
539
LABELA FKS
1,38
1,38
fakture
0,000%
540
SZR ZA FOTOKOPIRANJE
JOVANOVIC
1,38
1,38
fakture
0,000%
541
ROYAL VIDEO DOO
1,34
1,34
fakture
0,000%
542
KRALJ & SOP STKR
1,32
1,32
fakture
0,000%
543
KASPER STR MILOJEVIC SLADJAN
1,24
1,24
fakture
0,000%
544
GALERIJA LEPIH UMETNOSTI
1,20
1,20
fakture
0,000%
545
TELEKOMUNIKACIJA DOO BLACE
1,18
1,18
fakture
0,000%
546
AS SERVIS SZR
1,00
1,00
fakture
0,000%
547
BOOMBAR CAFE SUR
1,00
1,00
fakture
0,000%
548
ELCOM MEDIA DOO
1,00
1,00
fakture
0,000%
549
FARMALOGIST DOO
1,00
1,00
fakture
0,000%
550
FISKAL BIRO DOO
1,00
1,00
fakture
0,000%
551
FISKOM SZTR
1,00
1,00
fakture
0,000%
552
INTEROFFICE BIRO STR
1,00
1,00
fakture
0,000%
553
J&B STR
1,00
1,00
fakture
0,000%
554
MAESTRAL PLUS EPS
1,00
1,00
fakture
0,000%
555
ZTR SERVIS EUROKLIMA
1,00
1,00
fakture
0,000%
556
MILENIUM VIDEO KLUB
0,98
0,98
fakture
0,000%
557
TWO BELLS STKR
0,94
0,94
fakture
0,000%
558
QUADEL DOO
0,93
0,93
fakture
0,000%
559
MARKETING EXPORT RJ BEOGRAD
0,92
0,92
fakture
0,000%
110
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
560
STUDIO TURS
0,90
0,90
fakture
0,000%
561
AGENCIJA PRIZMA
0,88
0,88
fakture
0,000%
562
BUDIM VICTOR CO DOO
0,88
0,88
fakture
0,000%
563
DJU & RA COMERC DOO
0,88
0,88
fakture
0,000%
564
DMV LJUBA STR
0,88
0,88
fakture
0,000%
565
GUCA AGENCIJA
0,88
0,88
fakture
0,000%
566
GULLA SUR
0,88
0,88
fakture
0,000%
567
KOPIR BIRO DUSANOVAC
0,88
0,88
fakture
0,000%
568
MAXI AUTO SERVIS
0,88
0,88
fakture
0,000%
569
PRAMEN SFR
0,88
0,88
fakture
0,000%
570
SILESIJA SUR
0,88
0,88
fakture
0,000%
571
SRPSKI BARJAK SUR
0,88
0,88
fakture
0,000%
572
ZLATO-SREBRO PROMET SZZR
0,88
0,88
fakture
0,000%
573
A.ALKES DOO
0,87
0,87
fakture
0,000%
574
AMARA VET VETERINARSKA
APOTEKA
0,80
0,80
fakture
0,000%
575
C2 STR I MENJACNICA
0,80
0,80
fakture
0,000%
576
ETNA SUR
0,80
0,80
fakture
0,000%
577
FIAZ AD
0,80
0,80
fakture
0,000%
578
GLOBAL NETWORK H&B DOO
0,80
0,80
fakture
0,000%
579
NOB SHOP
0,80
0,80
fakture
0,000%
580
PC STYLE DOO
0,80
0,80
fakture
0,000%
581
MARAL SZR
0,72
0,72
fakture
0,000%
582
KAFE ALEKSANDAR SUR
0,70
0,70
fakture
0,000%
111
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
583
TEHNOMANIJA DOO
0,70
0,70
fakture
0,000%
584
BORISAVLJEVIC ALEKSANDAR SZR
0,68
0,68
fakture
0,000%
585
DACA STRK
0,68
0,68
fakture
0,000%
586
MM VINOTEKA
0,68
0,68
fakture
0,000%
587
PROKA SZVTR
0,68
0,68
fakture
0,000%
588
JANKOVIC VLADIMIR I ORTAK DOO
0,64
0,64
fakture
0,000%
589
R&D DOO
0,64
0,64
fakture
0,000%
590
ACTER STR
0,60
0,60
fakture
0,000%
591
DRUSTVO PSIHOLOGA SRBIJE
0,60
0,60
fakture
0,000%
592
KESTEN SUR
0,60
0,60
fakture
0,000%
593
MB-ELEKTRO DOO
0,60
0,60
fakture
0,000%
594
RADIJUS VEKTOR DOO
0,60
0,60
fakture
0,000%
595
SZR STUDIO SANJA
0,60
0,60
fakture
0,000%
596
UF FASION STKR
0,60
0,60
fakture
0,000%
597
ZOOTECH DOO
0,56
0,56
fakture
0,000%
598
LOLA SZR
0,52
0,52
fakture
0,000%
599
SOBRINO STKR
0,52
0,52
fakture
0,000%
600
MIS STRK
0,50
0,50
fakture
0,000%
601
SUZR M&M AUTO
0,50
0,50
fakture
0,000%
602
TREND SAMOSTALNI SALON
LEPOTE
0,50
0,50
fakture
0,000%
603
CONTRAST COMERC DOO
0,46
0,46
fakture
0,000%
604
KLUZ TRGOVACKA MREZA DP
0,44
0,44
fakture
0,000%
605
BUTIQUE-BOOM OTKR
0,41
0,41
fakture
0,000%
112
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
606
ADVOKATSKA KANCELARIJA
0,40
0,40
fakture
0,000%
607
BALIKOM
0,40
0,40
fakture
0,000%
608
CD TARGET DOO
0,40
0,40
fakture
0,000%
609
DR.OBREN PEJIC MLEKARSKA
SKOLA
0,40
0,40
fakture
0,000%
610
F1 TR
0,40
0,40
fakture
0,000%
611
GEOKOP-ING DOO
0,40
0,40
fakture
0,000%
612
MITIC DOO
0,40
0,40
fakture
0,000%
613
NEBI STR
0,40
0,40
fakture
0,000%
614
SUNCE STR
0,40
0,40
fakture
0,000%
615
SUR DRAGISA
0,40
0,40
fakture
0,000%
616
TIS AGENCIJA
0,40
0,40
fakture
0,000%
617
VEL PROMEX DOO
0,40
0,40
fakture
0,000%
618
SPTUR KAFE GRIL KONI
0,38
0,38
fakture
0,000%
619
AFRODITA SZTR
0,38
0,38
fakture
0,000%
620
BUTIK CVECA STR
0,38
0,38
fakture
0,000%
621
IDEJA STR
0,38
0,38
fakture
0,000%
622
KALENIC SZR
0,38
0,38
fakture
0,000%
623
NEDJA SZR
0,38
0,38
fakture
0,000%
624
NEFERTITA SZTR
0,38
0,38
fakture
0,000%
625
STR SASA MM
0,38
0,38
fakture
0,000%
626
UKI SUR
0,38
0,38
fakture
0,000%
627
LI-LI STR
0,36
0,36
fakture
0,000%
628
MADAME STR I KOMISION
0,36
0,36
fakture
0,000%
113
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
629
VINOTEKA MM
0,32
0,32
fakture
0,000%
630
ZELJKO STR
0,32
0,32
fakture
0,000%
631
AUTO TIM
0,30
0,30
fakture
0,000%
632
BELE VODE SUR KAFE
0,30
0,30
fakture
0,000%
633
CHARME YOU STKR
0,30
0,30
fakture
0,000%
634
DETA SAMOSTALNA AGENCIJA
0,30
0,30
fakture
0,000%
635
EURO-SARM DOO
0,30
0,30
fakture
0,000%
636
FRIZERSKI SALON CAPELLI
0,30
0,30
fakture
0,000%
637
FRIZERSKI SALON JECA
0,30
0,30
fakture
0,000%
638
GAJ AD
0,30
0,30
fakture
0,000%
639
KAVKAZ DOO
0,30
0,30
fakture
0,000%
640
KOLUMBO D SUR
0,30
0,30
fakture
0,000%
641
LA PORTA DOO
0,30
0,30
fakture
0,000%
642
MAKSIMOVIC LJILJANA SZFR
0,30
0,30
fakture
0,000%
643
MAL DOO
0,30
0,30
fakture
0,000%
644
MILIC SZTR
0,30
0,30
fakture
0,000%
645
MING PRED.ZA SPOLJNU I
UNUTRAS
0,30
0,30
fakture
0,000%
646
MUSKI FRIZER ESTETIKA
0,30
0,30
fakture
0,000%
647
NATI STR
0,30
0,30
fakture
0,000%
648
NOVI VEK DOO
0,30
0,30
fakture
0,000%
649
PIAZZA SUR
0,30
0,30
fakture
0,000%
650
PINK MODNI FRIZERSKI SALON
0,30
0,30
fakture
0,000%
651
SEKA FRIZERSKI SALON ZA ZENE
0,30
0,30
fakture
0,000%
114
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
652
SPAS SZR ZA NAREZIVANJE
0,30
0,30
fakture
0,000%
653
YIYIDA DOO
0,30
0,30
fakture
0,000%
654
FOTO SOFT & GALLERIA
0,27
0,27
fakture
0,000%
655
BATA COMPANY DOO
0,24
0,24
fakture
0,000%
656
TIKI STR
0,22
0,22
fakture
0,000%
657
TR BAJKA
0,22
0,22
fakture
0,000%
658
KAVALIR SUR KAFE
0,21
0,21
fakture
0,000%
659
ANDREA SZR
0,20
0,20
fakture
0,000%
660
AS ELEKTRONIK SZTR
0,20
0,20
fakture
0,000%
661
BIOBILJE INZENJERING DOO
0,20
0,20
fakture
0,000%
662
BIS SZFR
0,20
0,20
fakture
0,000%
663
CVEGER STR
0,20
0,20
fakture
0,000%
664
LJUSA SAMARDZIC MILKA I
0,20
0,20
fakture
0,000%
665
MANIC OLGICE STR
0,20
0,20
fakture
0,000%
666
PASA STKR
0,20
0,20
fakture
0,000%
667
PILE SZR
0,20
0,20
fakture
0,000%
668
POLITIKA MARKET STR
0,20
0,20
fakture
0,000%
669
PRO TALIA DOO
0,20
0,20
fakture
0,000%
670
REDKEN ACADEMY
0,20
0,20
fakture
0,000%
671
SION SION GROUP DOO
0,20
0,20
fakture
0,000%
672
SPIEGELFELD INTERNATIONAL
DOO
0,20
0,20
fakture
0,000%
673
SR VIDEOFON
0,20
0,20
fakture
0,000%
674
STAR OPTIK DOO
0,20
0,20
fakture
0,000%
115
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
675
STR NIKOLIC
0,20
0,20
fakture
0,000%
676
TKR DE-PA-GO
0,20
0,20
fakture
0,000%
677
TRI BIKA SPUR
0,20
0,20
fakture
0,000%
678
UNA SUR
0,20
0,20
fakture
0,000%
679
VECA SZFR
0,20
0,20
fakture
0,000%
680
VIDEO KLUB SARA
0,20
0,20
fakture
0,000%
681
VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH
0,20
0,20
fakture
0,000%
682
UNISEX HAIR STUDIO GOSSIP SZFR
0,19
0,19
fakture
0,000%
683
D&G FASHION
0,18
0,18
fakture
0,000%
684
GRIL MOKI SUR
0,18
0,18
fakture
0,000%
685
NIZONI STRK
0,18
0,18
fakture
0,000%
686
MTD STR
0,12
0,12
fakture
0,000%
687
NESTLE ICE CREAM SRBIJA DOO
0,11
0,11
fakture
0,000%
688
011 ARS DOO
0,10
0,10
fakture
0,000%
689
ADVOKATSKA KANCELARIJA
0,10
0,10
fakture
0,000%
690
ADVOKATSKA KANCELARIJA
0,10
0,10
fakture
0,000%
691
ADVOKATSKA KANCELARIJA
0,10
0,10
fakture
0,000%
692
ADVOKATSKA KANCELARIJA
MILETIC
0,10
0,10
fakture
0,000%
693
ADVOKATSKA KANCELARIJA MINIC
0,10
0,10
fakture
0,000%
694
ADVOKATSKA KANCELARIJA
POPOVIC
0,10
0,10
fakture
0,000%
695
ART ZONA SZR
0,10
0,10
fakture
0,000%
696
BELFOX DOO
0,10
0,10
fakture
0,000%
116
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
697
BEOSING DOO
0,10
0,10
fakture
0,000%
698
CITLUCANIN MIROSLAV SZTKR
0,10
0,10
fakture
0,000%
699
DABA MO DOO
0,10
0,10
fakture
0,000%
700
DATA STATUS
0,10
0,10
fakture
0,000%
701
FELIKS STR MUNEVERA GANIC
0,10
0,10
fakture
0,000%
702
FOTO STUDIO ZIKA SLIKA ZUR
0,10
0,10
fakture
0,000%
703
GAGA STR
0,10
0,10
fakture
0,000%
704
GORAN STR
0,10
0,10
fakture
0,000%
705
KIKI STR
0,10
0,10
fakture
0,000%
706
LJUBISA TZR
0,10
0,10
fakture
0,000%
707
NB STR
0,10
0,10
fakture
0,000%
708
NICOL TOURS TP DOO
0,10
0,10
fakture
0,000%
709
PEKARA JOVANOVIC
0,10
0,10
fakture
0,000%
710
RADA UTR
0,10
0,10
fakture
0,000%
711
RADE KONCAR ELEKTROTEHNICKA
0,10
0,10
fakture
0,000%
712
SAVSKI VENAC OZTR
0,10
0,10
fakture
0,000%
713
TIM-TRADE-EKSPORT-INPORT OD
0,10
0,10
fakture
0,000%
714
TNT PIKADO KLUB
0,10
0,10
fakture
0,000%
715
FORTIS CO
0,08
0,08
fakture
0,000%
716
PETROPROM PP
0,08
0,08
fakture
0,000%
717
SNOMA DOO
0,07
0,07
fakture
0,000%
718
MULTIMEDIOTEKA CVRCAKAGENCIJA
0,06
0,06
fakture
0,000%
719
DL COMPUTERS STR
0,04
0,04
fakture
0,000%
117
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
720
JEKA SZR
0,04
0,04
fakture
0,000%
721
TELEKOM SRBIJA
DISTRIBUT.MREZA
0,04
0,04
fakture
0,000%
722
AJKULA STR
0,02
0,02
fakture
0,000%
723
Dragutinovic Nebojsa
0,02
0,02
fakture
0,000%
724
GULFICO
0,02
0,02
fakture
0,000%
725
LA COLLINA STR
0,02
0,02
fakture
0,000%
726
LAD SUR
0,02
0,02
fakture
0,000%
727
STAGE SZR
0,02
0,02
fakture
0,000%
728
TELEKOM SRBIJA TD RK BEOGRAD
0,02
0,02
fakture
0,000%
729
CEROVAC EPROM CACAK SZTR
0,01
0,01
fakture
0,000%
730
CLICK COMPUTERS
0,01
0,01
fakture
0,000%
731
COOLAIR DOO
0,01
0,01
fakture
0,000%
732
ENERGOING AGENCIJA
0,01
0,01
fakture
0,000%
733
GRAL STR
0,01
0,01
fakture
0,000%
734
GRIS MARATON SUR
0,01
0,01
fakture
0,000%
735
INDUSTRIJSKA OPREMA DOO
0,01
0,01
fakture
0,000%
736
MENJACNICA SVETLOST
0,01
0,01
fakture
0,000%
737
MOBTREND SZKTR
0,01
0,01
fakture
0,000%
738
MUNJA ELEKTRONIK DOO
0,01
0,01
fakture
0,000%
739
NINGBO HAIXIN IMP & EXO CO.LTD
0,01
0,01
fakture
0,000%
740
POGLED TELEKOMUNIKACIJE DOO
0,01
0,01
fakture
0,000%
741
PULSE COMPUTERS
0,01
0,01
fakture
0,000%
742
SKRIN DOO
0,01
0,01
fakture
0,000%
118
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
743
TEHNOELEKTRONIC SZTRK I
0,01
0,01
fakture
0,000%
744
TELEFON CENTAR ALO ALO SZTKR
0,01
0,01
fakture
0,000%
745
TELEKOM SRBIJE TD RK KRALJEVO
0,01
0,01
fakture
0,000%
2.315.813,01
2.315.813,01
UKUPNO
100%
119
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
VII. Likvidacija dela imovine
Plan reorganizacije predviĊa likvidaciju opterećene imovine i dela neoptereće imovine steĉajnog
duţnika.
Postupak prodaje imovine steĉajnog duţnika, sprovodi se pod nadzorom Odbora poverilaca, koji
daje saglasnost na prodaju u sluĉajevima predviĊenim ovim Planom.
Nadleţnost Odbora poverilaca u postupku likvidacije (prodaje) imovine steĉajnog duţnika
koja je opterećena zaloţnim pravima je sledeća:
1. Davanje pisane saglasnosti na prodaju stvari koja predstavlja predmet zaloţnog prava po ceni
niţoj od 60% procenjene vrednosti, uz obavezu Odbora da prethodno zatraţi mišljenje Nadzornog odbora
steĉajnog duţnika.
Nadleţnost Odbora poverilaca u postupku likvidacije (prodaje) nepterećene imovine
steĉajnog duţnika je sledeća:
1. Opredeljivanje poĉetne prodajne cene na osnovu procenjene vrednosti imovine, pri ĉemu
procena ne moţe biti starija od 6 meseci pre dana stupanja Plana organizacije na pravnu snagu,
2. Definisanje naĉina prodaje (javna prodaja ili neposredna pogodba) i naĉina rangiranja pristiglih
ponuda,
3. Davanje saglasnosti na prodajnu cenu imovine u sluĉaju da se predmetna imovina nije prodala
po poĉetnoj ceni,
4. Davanje saglasnosti na prenos imovine radi namirenja potraţivanja (ukoliko neki razluĉni
poverilac optira za prenos svojine na predmetu razluĉnog prava na ime namirenja potraţivanja),
5. Rešavanje drugih pitanja od znaĉaja za upravljanje, unovĉenje i raspodelu sredstava od prodaje
imovine steĉajnog duţnika.
Odbor poverilaca ima naroĉito vaţnu ulogu u postupku prodaje udela steĉajnog duţnika u
zavisnom privrednom društvu BeotelNet, ĉija se prodaja planira za prvu godinu primene Plana
reorganizacije.
Na bazi pristiglih ponuda za kupovinu udela BeotelNet-a, Odbor poverilaca će izvršiti rangiranje
pristiglih ponuda, i izvršiti eventualne dodatne razgovore sa zainteresovanim ponudiocima.
Odbor poverilaca će dati saglasnost za prodaju 100% udela steĉajnog duţnika u BeotelNet-u
ponudiocu koji dostavi najbolju ponudu, imajući u vidu pre svega visinu ponude, naĉin i dinamiku plaćanja
kupoprodajne cene za udele BeotelNet-a, kao i naĉin izmirenja direktnih obaveza BeotelNet-a.
Odbor poverilaca će dati saglasnost na raspodelu sredstava dobijenih prodajom udela steĉajnog
duţnika u BeotelNet-u poštujući sledeće kriterijume:
120
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
o da se ostvarena prodajna cena za udeo u BeotelNet-u alocira poveriocima steĉajnog duţnika
kojima je BeotelNet jemac ili solidarni duţnik, i to srazmerno visini potraţivanja koje je obezbeĊeno
solidarnom obavezom BeotelNet-a u trenutku isplate kupoprodajne cene,
o isplatom procenutalnog dela kupoprodajne cene od prodaje udela steĉajnog duţnika u BeotelNet-u
takvim poveriocima, sve solidarne obaveze BeotelNet-a se automatski gase,
o direktni poverioci BeotelNet-a će u trenutku zakljuĉenja kupoprodajne transakcije biti delimiĉno
namireni plaćanjem dela direktnih obaveza BeotelNet-a, a delimiĉno će biti namireni kroz meru
reprogram, a što će biti definisano Unapred pripremljenim planom reorganizacije BeotelNet-a.
Iznosi solidarnih obaveza BeotelNet-a na dan podnošenja sudu Plana reorganizacije su prikazani u
tabeli koja sledi:
BANKA
STANJE DUGA
NA dan
deblokade
(IOS/31.03.12)
UKUPNE
UPLATE MAJ
2012
UKUPNE
UPLATE DO
13.06. 2012
Saldo
%
CREDIT
AGRICOLE
BANKA SRBIJA
157.631.278,51
415.913,52
244.787,36
156.970.577,62
12,98%
SOCIETE
GENERALE
BANKA SRBIJA
136.728.590,79
360.761,33
212.327,35
136.155.502,11
11,26%
ERSTE BANK A.D.
NOVI SAD
141.058.350,51
372.185,49
219.051,08
140.467.113,94
11,62%
OTP BANKA
SRBIJA AD NOVI
SAD
173.015.276,27
456.504,53
268.677,34
172.290.094,39
14,25%
307.924.100,63
812.383,49
475.816,53
306.635.900,62
25,36%
46.079.762,12
121.582,44
71.557,77
45.886.621,90
3,80%
76.105.446,54
200.805,86
118.184,99
75.786.455,69
6,27%
101.789.677,42
268.574,26
158.070,32
101.363.032,84
8,38%
RAIFFAISEN
BANKA AD
BEOGRAD
WIENER
STADTISCHE
OSIGURANJE
A.D.
UNIVERZAL
BANKA AD
BEOGRAD
SRPSKA BANKA
AD BEOGRAD
121
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
UNICREDIT
BANKA AD
BEOGRAD
73.850.365,00
194.855,78
114.683,05
UKUPNO:
1.214.182.847,79
3.203.566,70
1.883.155,80
73.540.826,17
6,08%
1.209.096.125,29 100,00%
Na dan stupanja na snagu Plana reorganizacije utvrdiće se konaĉni iznosi solidarnih obaveza
BeotelNet-a, imajući u vidu da se u meĊuvremenu poverioci namiruju po osnovu Sporazuma o deblokadi
BeotelNet-a.
Iz sredstava od prodaje BeotelNet-a prioritetno će se namirivati troškovi steĉajnog postupka,
ukoliko nisu prethodno namireni iz nekog drugog raspoloţivog izvora.
Neuspešna prodaja udela steĉajnog duţnika u BeotelNet-u u roku od godinu dana od stupanja na
snagu Plana reorganizacije smatraće se bitnim ugroţavanjem sprovoĊenja Plana reorganizacije u smislu
ĉl. 173 Zakona o steĉaju.
122
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
VIII. Rokovi plana reorganizacije
Datum poĉetka primene plana reorganizacije: 14 dana od dana pravnosnaţnosti rešenja
steĉajnog sudije o potvrĊivanju usvajanja Plana reorganizacije.
Rok sprovođenja Plana: 5 godina od poĉetka primene.
Tabelarni prikaz redosleda koraka po usvajanju Plana reorganizacije sa okvirnim rokovima
implementacije:
1.
Korak
Rok
Datum poĉetka primene plana reorganizacije
14 dana od dana pravnosnaţnosti rešenja o
potvrĊivanju usvajanja Plana reorganizacije
Klasa B – pre poĉetka primene
Klasa C – pre poĉetka primene
Administrativna klasa – pre poĉetka primene
2.
Isplata poverilaca iz Klasa predviĊenih ovim Planom
Klasa A1 - 2 godine (uslovno + 5 godina)
Klasa A2 - 2 godine (uslovno + 5 godina)
Klasa D1 – 2 godine (uslovno + 6 godina)
Klasa D2 - 9 godina
3.
Realizacije efekata predviĊenih Planom
reorganizacije kod Agencije za privredne registre
RS
15 dana od podnošenja zahteva
123
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
IX.
Posebne odredbe o izvršenju plana i namirenju poverilaca
Usvajanjem plana reorganizacije sva prava i obaveze poverilaca iz plana definišu se iskljuĉivo u
skladu sa odredbama usvojenog plana, ukljuĉujuci i situaciju u kojoj plan nije u potpunosti izvršen, odnosno
u kojoj se izvršenje plana obustavlja.
Potraţivanje poverioca koje nije obuhvaćeno odredbama plana o namirenju poverilaca biće
namireno na isti naĉin i pod istim uslovima kao potraţivanja drugih poverilaca njegove klase.
124
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
X. Odgovorna i angaţovana lica
1.
Spisak angaţovanih struĉnjaka i iznos naknada za njihov rad
Unapred pripremljeni plan reorganizacije izradila je konsultantska kuća WM Equity Partners d.o.o.
Beograd, MB: 20597801, koju zastupa direktor Vladimir Pavlović, JMBG: 1103978790019.
Fiksna naknada angaţovanim struĉnjacima za izradu i usvajanje unapred pripremljenog plana
reorganizacije iznosi 15.000 EUR, uvećana za PDV, i biće isplaćena u dinarskoj protivvrednosti po
srednjem kursu NBS na dan fakturisanja, najkasnije u roku od 15 dana od dana pravnosnaţnosti rešenja o
potvrĊivanju usvajanja plana reorganizacije.
Konsultantskoj kući WM Equity Partners pripada i pravo na proviziju od prodaje udela u BeotelNeta. Provizija se plaća od strane kupca, i to direktnim odbitkom od kupoprodajne cene i uplatom na tekući
raĉun WM Equity Partners, a opredeljuje se u iznosu od 3% od ostvarene cene.
U sluĉaju prodaje bilo koje druge imovine steĉajnog duţnika za vreme trajanja Plana
reorganizacije, konsultantskoj kući pripada pravo na proviziju od 3% od ostvarene kupoprodajne cene.
Provizija se plaća od strane kupca, i to direktnim odbitkom od kupoprodajne cene i uplatom na tekući raĉun
konsultantske kuće WM Equity Partners.
2.
Spisak ĉlanova organa upravljanja i iznos njihovih naknada
Organ upravljanja Društvom za vreme sprovoĊenja Plana reorganizacije je Nadzorni odbor u
sledećem sastavu:

Nikola Ilić, JMBG: 1310958710294

Branimir Bošković, JMBG:2206965710455

Milan S. Nikolić, JMBG: 0210960791422

Radivoje Milićević, JMBG: 2001974791017

Prof.dr Dejan Erić, JMBG: 1908962714019
125
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd

Saša Velagić, JMBG: 2201952710144

Prof.dr. Branislav ĐorĊević, JMBG: 2301959302801
Ĉlanovi Nadzornog odbora će meĊu sobom izabrati jedno lice za predsednika Nadzornog odbora.
Predsednik Nadzornog odbora će primati meseĉnu naknadu u neto iznosu od 1500 EUR u
dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan isplate.
Ĉlanovi Nadzornog odbora će primati meseĉnu naknadu u neto iznosu od 200 EUR u dinarskoj
protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan isplate.
3.
Odbor poverilaca
Plan reorganizacije predviĊa angaţovanje Odbora poverilaca.
Odbor poverilaca broji 5 ĉlanova, od kojih 2 ĉlana delegiraju poverioci klase A1, a po jednog ĉlana delegiraju
poverioci klasa A2, D1 i D2.
Imenovanje ĉlanova Odbora poverilaca će se izvršiti najkasnije u roku od 15 dana od dana stupanja Plana
reorganizacije na pravnu snagu .
Ĉlanovi Odbora poverilaca na prvoj sednici biraju Predsednika Odbora poverilaca koji ima ovlašćenja da
saziva i rukovodi sednicama Odbora, kao i da u ime Odbora potpisuje odgovarajuće odluke i saglasnosti u skladu sa
ovim Planom reorganizacije.
Odbor poverilaca donosi odluke prostom većinom glasova, pri ĉemu svaki ĉlan Odbora poverilaca ima
pravo na jedan glas.
Ĉlanovi Odbora poverilaca neće primati nikakvu nadoknadu od steĉajnog duţnika za svoj
angaţman u Odboru.
Odbor poverilaca ima obavezu da na sednice na kojima se odluĉuje o prodaji imovine steĉajnog
duţnika poziva i predstavnike steĉajnog duţnika. U sluĉaju da se uredno pozvani predstavnici steĉajnog
duţnika ne pojave na sednici Odbora poverilaca na kojoj se odluĉuje o prodaji imovine steĉajnog duţnika,
Odbor poverilaca će odloţiti sednicu i predstavnicima steĉajnog duţnika uputiti poziv za narednu sednicu.
Ukoliko se uredno pozvani predstavnici steĉajnog duţnika ne pojave ni na narednoj sednici, Odbor
poverilaca moţe doneti punovaţnu odluku o prodaji imovine i bez prisustva predstavnika steĉajnog
duţnika.
126
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
4.
Nezavisno struĉno lice koje ce pratiti sprovođenje plana u interesu
poverilaca obuhvaćenih planom
Struĉno lice koje će pratiti sprovoĊenje plana reorganizacije u interesu svih poverilaca obuhvaćenih
planom je konsultantska kuća WM Equity Partners d.o.o. Beograd, MB: 20597801, koju zastupa direktor
Vladimir Pavlović, JMBG: 1103978790019.
Meseĉna naknada kući WM Equity Partners d.o.o. Beograd za praćenje sprovoĊenja Plana
reorganizacije i obaveštavanje poverilaca iznosi 850 EUR, uvećana za PDV, u dinarskoj protivvrednosti po
srednjem kursu NBS na dan fakturisanja, i biće isplaćivana poslednjeg dana u mesecu za tekući mesec.
WM Equity Partners d.o.o. će svakog meseca vršiti monitoring nad sprovoĊenjem Plana
reorganizacije, izraĊivati pisani izveštaj o sprovoĊenju plana reorganizacije i poslednjeg dana u mesecu isti
dostavljati Odboru poverilaca, najvećim poveriocima u okviru svake klase, kao i svakom drugom
zainteresovanom poveriocu na njegov upit.
Kontakt detalji konsultantske kuće WM Equity Partners, kao i online formular za postavljanje
pitanja, mogu se naći na website-u:www.wmep.rs.
127
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
XI. Finansijski izveštaji i projekcije
A.
Konsolidovani finansijski izveštaji Duţnika za 2009. ,2010. i 2011. godinu
BILANS USPEHA (000 RSD):
I. Poslovni prihodi
1. Prihodi od prodaje
2. Prihodi od aktiviranja uĉinaka i robe
3. Povećanje vrednosti zaliha uĉinaka
4. Smanjenje vrednosti zaliha uĉinaka
5. Ostali poslovni prihodi
II. Poslovni rashodi
1. Nabavna vrednost prodate robe
2. Troškovi materijala
3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali liĉni rashodi
4. Troškovi amortizacije i rezervisanja
5. Ostali poslovni rashodi
III. Poslovni dobitak
IV. Finansijski prihodi
V. Finansijski rashodi
VI. Ostali prihodi
VII. Ostali rashodi
VIII. Dobitak iz redovnog poslovanja pre oporezivanja
IX. Neto dobitak iz poslovanja koji se obustavlja
X. Neto gubitak iz poslovanja koji se obustavlja
B. Dobitak pre oporezivanja
G. Porez na dobitak
2009
2010
1.567.306,00 2.182.890,00
1.484.730,00 2.124.020,00
83.621,00
46.244,00
0,00
0,00
1.149,00
170,00
104,00
12.796,00
1.375.841,00 1.988.542,00
275.722,00
441.991,00
172.874,00
358.989,00
261.857,00
295.798,00
105.740,00
104.382,00
559.648,00
787.382,00
191.465,00
194.348,00
43.952,00
52.428,00
195.939,00
217.655,00
16.642,00
40.089,00
22.890,00
37.809,00
33.230,00
31.401,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33.230,00
31.401,00
2011
2.287.336,00
2.227.768,00
53.863,00
41,00
0,00
5.664,00
2.242.049,00
154.168,00
355.141,00
292.558,00
91.804,00
1.348.378,00
45.287,00
78.469,00
202.438,00
146.300,00
19.193,00
48.425,00
0,00
0,00
48.425,00
128
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
1. Poreski rashodi perioda
2. Odloţeni poreski rashodi perioda
3. Odloţeni poreski prihodi perioda
D. Isplaćena lična primanja poslodavcu
Đ. Neto dobitak
AKTIVA (000 RSD):
A. Stalna imovina
I. Neuplaćeni upisani kapital
II. Goodwill
III. Nematerijalna ulaganja
IV. Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva
1.Nekretnine, postrojenja i oprema
2. Investicione nekretnine
3. Biološka sredstva
V. Dugoroĉni finansijski plasmani
1. Uĉešća u kapitalu
2. Ostali dugoroĉni finansijski plasmani
B. Obrtna imovina
I. Zalihe
II. Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja
III. Kratkoroĉna potraţivanja, plasmani i gotovina
1. Potraţivanja
2. Potraţivanja za više plaćen porez na dobitak
3. Kratkoroĉni finansijski plasmani
4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina
5. PDV i aktivna vremenska razgraniĉenja
V. Odložena poreska sredstva
3.623,00
5.589,00
0,00
0,00
24.018,00
8.863,00
11.835,00
0,00
0,00
10.703,00
6.954,00
0,00
27.123,00
0,00
68.594,00
2009
2010
2011
2.026.283,00
0,00
0,00
226.309,00
1.777.238,00
1.777.238,00
0,00
0,00
22.736,00
5.587,00
17.149,00
1.267.862,00
222.902,00
352.131,00
692.829,00
601.149,00
9.234,00
533,00
57.093,00
24.820,00
14.314,00
2.140.216,00
0,00
0,00
250.927,00
1.874.388,00
1.799.237,00
75.151,00
0,00
14.901,00
4.840,00
10.061,00
1.500.507,00
260.554,00
356.423,00
883.530,00
726.855,00
3.159,00
16.574,00
16.040,00
120.902,00
5.352,00
1.943.185,00
0,00
0,00
261.305,00
1.671.314,00
937.705,00
733.609,00
0,00
10.566,00
2.353,00
8.213,00
1.593.617,00
179.922,00
832.595,00
581.100,00
462.415,00
3.335,00
14.151,00
11.934,00
89.265,00
0,00
129
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
G. Poslovna imovina
D. Gubitak iznad visine kapitala
Đ. Ukupna aktiva
E. Vanbilansna aktiva
PASIVA (000 RSD):
A. Kapital
I. Osnovni kapital
II. Neuplaćeni upisani kapital
III. Rezerve
IV. Revalorizacione rezerve
V. Nerealizovani dobici po osnovu hartije od vrednosti
VI. Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti
VII. Neraspoređeni dobitak
VIII. Gubitak
IX. Otkupljene sopstvene akcije
B. Dugoročna rezervisanja i obaveze
I. Dugoroĉna rezervisanja
II. Dugoroĉne obaveze
1. Dugoroĉni krediti
2. Ostale dugoroĉne obaveze
III. Kratkoroĉne obaveze
1. Kratkoroĉne finansijske obaveze
2. Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje se obustavlja
3. Obaveze iz poslovanja
4. Ostale kratkoroĉne obaveze
5. Obaveze po osnovu PDV i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraniĉenja
6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak
3.308.459,00 3.646.075,00
0,00
0,00
3.308.459,00 3.646.075,00
0,00
0,00
2009
2010
1.265.507,00 1.256.676,00
561.387,00
556.390,00
0,00
0,00
5.280,00
5.280,00
275.960,00
270.435,00
0,00
0,00
0,00
0,00
422.880,00
424.571,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.995.937,00 2.334.029,00
16.875,00
3.888,00
748.593,00
758.278,00
727.509,00
679.976,00
21.084,00
78.302,00
1.230.469,00 1.571.863,00
662.199,00
965.803,00
0,00
0,00
406.547,00
495.106,00
101.669,00
81.436,00
60.050,00
27.309,00
4,00
2.209,00
3.536.802,00
0,00
3.536.802,00
1,00
2011
1.306.150,00
558.108,00
0,00
5.280,00
310.308,00
0,00
0,00
432.454,00
0,00
0,00
2.207.775,00
3.888,00
608.614,00
557.736,00
50.878,00
1.595.273,00
843.890,00
0,00
619.356,00
102.663,00
28.796,00
568,00
130
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
V. Odložene poreske obaveze
G. Ukupna pasiva
D. Vanbilansna pasiva
NOVĈANI TOK (000 RSD):
A. Tokovi gotovine iz poslovnih aktivnosti
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
1. Prodaja I primljeni avansi
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti
1. Isplate dobavljacima I dati avansi
2. Zarade, naknade zarada I ostali licni rashodi
3. Placene kamate
4. Porez na dobitak
5. Placanje po osnovu ostalih javnih prihoda
III / IV. Neto priliv/odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti
B. Tokovi gotovine iz aktivnosti investiranja
I Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja
1. Prodaja akcija i udela
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja,nekretnina, postrojenja, opreme I bioloskih sredstava
3. Ostali finansijski plasmani
4. Primljene kamate iz aktivnosti investiranja
5. Primljene dividende
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja
1. Kupovina akcija i udela
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme I bioloskih sredstava
3. Ostali finansijski plasmani
47.015,00
55.370,00
3.308.459,00 3.646.075,00
0,00
0,00
22.877,00
3.536.802,00
0,00
2009
2010
2011
1.765.776,00
1.749.395,00
5.307,00
11.074,00
1.809.302,00
1.320.296,00
265.334,00
63.898,00
13.964,00
145.810,00
-43.526,00
2.486.249,00
2.442.475,00
4.097,00
39.677,00
2.642.979,00
2.087.674,00
285.714,00
122.537,00
1.548,00
145.506,00
-156.730,00
2.881.984,00
2.825.224,00
1.623,00
55.137,00
2.397.845,00
1.902.422,00
294.780,00
138.644,00
8.350,00
53.649,00
484.139,00
27.908,00
0,00
27.908,00
0,00
0,00
0,00
150.382,00
0,00
144.162,00
6.220,00
50.000,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
146.013,00
0,00
146.013,00
0,00
13.261,00
0,00
13.261,00
0,00
0,00
0,00
156.038,00
0,00
156.038,00
0,00
131
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
III / IV Neto priliv/Odliv gotovine iz aktivnosti investiranja
V. Tokovi gotovine iz aktivnosti investiranja
I. Priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja
1. Uvecanje osnovnig kapitala
2. Dugorocni I kratkorocni krediti
3. Ostale obaveze
II. Odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja
1. Otkup sopstvenih akcija i udela
2. Dugorocni I kratkorocni krediti
3. Finansijski lizing
4. Isplacene dividende
III. Neto priliv /odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE
Đ/E NETO PRILIVI/OLIVI GOTOVINE
Ţ. GOTOVINA NA POCETKU OBRACUNSKOG PERIODA
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERACUNA GOTOVINE
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRACUNSKOG PERIODA
-122.474,00
-96.013,00
-142.777,00
207.111,00
265.882,00
0,00
0,00
206.062,00
265.882,00
1.049,00
0,00
19.824,00
54.262,00
0,00
0,00
2.431,00
0,00
6.481,00
6.287,00
10.912,00
47.975,00
187.287,00
211.620,00
2.000.795,00 2.802.131,00
1.979.508,00 2.843.254,00
21.287,00
-41.123,00
35.806,00
57.093,00
0,00
70,00
0,00
0,00
57.093,00
16.040,00
0,00
0,00
0,00
0,00
345.884,00
0,00
302.224,00
16.885,00
26.775,00
-345.884,00
2.895.245,00
2.899.767,00
-4.522,00
16.040,00
506,00
90,00
11.934,00
132
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
B.
Nekonsolidovani finansijski izveštaji Duţnika za 2009. ,2010. i 2011. godinu
AKTIVA (000 RSD):
UKUPNA AKTIVA
Stalna imovina
- Neuplaćeni upisani kapital
- Goodwill
- Nematerijalna ulaganja
- Nekretnine postrojenja oprema i bioloska sredstva
- Nekretnine postrojenja i oprema
- Investicione nekretnine
- Biološka sredstva
- Dugoroĉni finansijski plasmani
- Uĉešća u kapitalu
- Ostali dugoroĉni finansijski plasmani
Obrtna imovina
- Zalihe
- Stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja
- Kratkoroĉna potraţivanja, plasmani i gotovina
- Potraţivanja
- Potraţivanja za više plaćen porez na dobitak
- Kratkoroĉni finansijski plasmani
- Gotovinski ekvivalenti i gotovina
- Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraniĉenja
- Odlozena poreska sredstva
Poslovna imovina
2009
2010
2011
2.879.776
1.768.508
0
0
12.582
1.051.696
1.051.696
0
0
704.230
688.220
16.010
1.111.268
189.004
352.131
570.133
507.069
7.332
3.960
46.508
5.264
0
2.879.776
3.193.307
1.871.077
0
0
11.833
1.080.057
1.004.906
75.151
0
779.187
770.202
8.985
1.321.901
191.045
356.423
774.433
630.948
2.131
72.137
5.283
63.934
329
3.193.307
3.117.663
2.054.152
0
0
10.967
1.267.898
534.289
733.609
0
775.287
767.715
7.572
1.063.182
119.495
427.308
516.379
353.283
1.436
111.461
0
50.199
329
3.117.663
133
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
Gubitak iznad visine kapitala
Vanbilansna aktiva
0
0
PASIVA (000 RSD):
UKUPNA PASIVA
Kapital
- Osnovni kapital
- Neuplaćeni upisani kapital
- Rezerve
- Revalorizacione rezerve
- Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti
- Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti
- NerasporeĊen dobitak
- Gubitak
- Otkupljene sopstvene akcije
Dugoroĉna rezervisanja i obaveze
- Dugoroĉna rezervisanja
- Dugoroĉne obaveze
- Dugoroĉni krediti
- Ostale dugoroĉne obaveze
- Kratkoroĉne obaveze
- Kratkoroĉne finansijske obaveze
- Obaveze iz poslovanja
- Ostale kratkoroĉne obaveze
- Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraniĉenja
- Obaveze po osnovu poreza na dobitak
Odloţene poreske obaveze
Vanbilansna pasiva
0
0
0
0
2009
2010
2011
2.879.776
1.203.093
554.093
0
5.280
275.472
0
0
368.248
0
0
1.641.962
0
565.919
546.667
19.252
1.076.043
582.947
350.791
87.465
54.840
0
34.721
0
3.193.307
1.220.991
554.093
0
5.280
270.420
0
0
391.198
0
0
1.932.432
3.293
654.436
575.848
78.588
1.274.703
816.503
369.197
67.506
21.497
0
39.884
0
3.117.663
1.273.257
554.093
0
5.280
310.307
0
0
403.577
0
0
1.829.809
3.293
635.877
468.022
167.855
1.190.639
745.073
329.114
90.545
25.907
0
14.597
0
134
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
BILANS USPEHA (000 RSD):
POSLOVNI PRIHODI
- Prihodi od prodaje
- Prihodi do aktiviranja uĉinaka
- Povećanje vrednosti zaliha uĉinaka
- Smanjenje vrednosti zaliha uĉinaka
- Ostali poslovni prihodi
POSLOVNI RASHODI
- Nabavna vrednost prodate robe
- Troškovi materijala
- Troškovi zarada i ostali liĉni rashodi
- Troškovi amortizacije i rezervisanja
- Ostali poslovni rashodi
POSLOVNI DOBITAK
POSLOVNI GUBITAK
Finansijski prihodi
Finansijski rashodi
Ostali prihodi
Ostali rashodi
DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA
GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA
DOBITAK PRE OPOREZIVANJA
GUBITAK PRE OPOREZIVANJA
Porez na dobitak
Poreski rashod perioda
Odloţeni poreski rashod perioda
Odloţeni poreski prihodi perioda
2009
2010
2011
1.024.250
1.024.200
1.199
0
1.149
0
904.897
251.372
159.421
182.119
41.657
270.328
119.353
0
64.523
168.728
16.867
16.842
15.173
0
15.173
0
0
1.528
0
1.266
1.565.612
1.538.514
0
0
170
27.268
1.396.918
419.087
341.440
194.234
39.791
402.366
168.694
0
73.968
188.529
28.783
37.379
45.537
0
45.537
0
0
5.306
0
332
1.209.378
1.189.086
0
41
0
20.251
1.199.375
125.883
327.869
193.944
28.341
523.338
10.003
0
67.064
165.778
138.832
18.011
32.110
0
32.110
0
0
4.456
0
25.287
135
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
NETO DOBITAK
NETO GUBITAK
14.911
0
NOVCANI TOK (000 RSD):
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3)
1. Prodaja i primljeni avansi
2. Primljene kamate iz poslovnih aktivnosti
3. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 5)
1. Isplate dobavljaĉima i dati avansi
2. Zarade, naknade zarada i ostali liĉni rashodi
3. Plaćene kamate
4. Porez na dobitak
5. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I - II)
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II - I)
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 5)
2. Prodaja nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava
3. Ostali finanasijski plasmani (neto prilivi)
5. Primljene dividende
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3)
2. Kupovina nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme i bioloških sredstava
3. Ostali finanasijski plasmani (neto odlivi)
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II - I)
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3)
2. Dugoroĉni i kratkoroĉni krediti (neto prilivi)
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4)
2. Dugoroĉni i kratkoroĉni krediti i ostale obaveze (neto odlivi)
40.563
0
52.941
0
2009
2010
2011
1.262.771
1.257.496
5.275
0
1.259.178
915.334
183.750
50.964
8.860
100.270
3.593
0
46.914
24.625
0
22.289
132.462
132.462
0
85.548
110.042
110.042
6.481
0
1.766.852
1.724.100
4.017
38.735
2.035.683
1.614.754
190.641
100.581
0
129.707
0
268.831
50.000
0
50.000
0
105.150
105.150
0
55.150
322.072
322.072
39.386
0
1.655.675
1.633.805
1.619
20.251
1.412.516
1.055.930
191.076
111.820
5.892
47.798
243.159
0
9.459
9.459
0
0
136.901
97.707
39.194
127.442
0
0
121.052
88.988
136
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
3. Finansijski lizing
4. Isplaćene dividende
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I - II)
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II - I)
G. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325)
D. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329)
DJ. NETO PRILIVI GOTOVINE (336-337)
E. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336)
ţ. GOTOVINA NA POĈETKU OBRAĈUNSKOG PERIODA
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAĈUNA GOTOVINE
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAĈUNA GOTOVINE
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAĈUNSKOG PERIODA (338 - 339 + 340 +341 - 342)
6.481
0
103.561
0
1.419.727
1.398.121
21.606
0
24.902
0
0
46.508
5.965
33.421
282.686
0
2.138.924
2.180.219
0
41.295
46.508
70
0
5.283
16.449
15.615
0
121.052
1.665.134
1.670.469
0
5.335
5.283
53
1
0
137
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
A.
Projekcije nekonsolidovanih finansijski izveštaji Duţnika za period 2012-2022. godine
Bilans uspeha:
Bilans uspeha
(u 000 RSD)
Poslovni prihodi
Nabavna vrednost prodate robe
Troškovi materijala
Bruto dobit
Bruto margina
Troškovi zarade
Ostali rashodi
EBITDA
EBITDA margina
Amortizacija
EBIT
EBIT margina
Finansijski rezultat
Vanredni rezultat
EBT
EBT margin
Porez
Neto dobit
Neto profitna margina
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1.215.000 1.303.100 1.398.428 1.501.649 1.613.493 1.674.130 1.737.345 1.803.262 1.872.007 1.943.716 2.018.530
230.850
247.589
265.701
285.313
306.564
318.085
330.096
342.620
355.681
369.306
383.521
255.150
273.651
293.670
315.346
338.834
351.567
364.843
378.685
393.121
408.180
423.891
729.000
781.860
839.057
900.989
968.096 1.004.478 1.042.407 1.081.957 1.123.204 1.166.229 1.211.118
60%
60%
60%
60%
60%
60%
60%
60%
60%
60%
60%
193.944
388.800
146.256
193.944
416.992
170.924
197.823
447.497
193.737
201.779
480.528
218.682
205.815
516.318
245.963
209.931
535.722
258.825
214.130
555.951
272.327
218.412
577.044
286.501
222.781
599.042
301.381
227.236
621.989
317.004
231.781
645.930
333.407
12%
13%
14%
15%
15%
15%
16%
16%
16%
16%
17%
30.000
116.256
30.000
140.924
30.000
163.737
30.000
188.682
30.000
215.963
30.000
228.825
30.000
242.327
30.000
256.501
30.000
271.381
30.000
287.004
30.000
303.407
10%
11%
12%
13%
13%
14%
14%
14%
14%
15%
15%
-110.837
0
5.419
-107.636
0
33.288
-74.014
0
89.723
-50.306
0
138.376
-43.211
0
172.753
-35.711
0
193.115
-27.783
0
214.544
-19.404
0
237.097
-10.547
0
260.834
-1.862
0
285.142
0
0
303.407
0%
3%
6%
9%
11%
12%
12%
13%
14%
15%
15%
542
4.878
3.329
29.960
8.972
80.751
13.838
124.538
17.275
155.477
19.311
173.803
21.454
193.089
23.710
213.387
26.083
234.751
28.514
256.627
30.341
273.067
0%
2%
6%
8%
10%
10%
11%
12%
13%
13%
14%
138
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
Bilans stanja:
AKTIVA (000 RSD):
A. Stalna imovina
I. Neuplaćeni upisani kapital
III. Nematerijalna ulaganja
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2.054.152
2.054.152
1.419.152
1.094.152
1.094.152
1.094.152
1.094.152
1.094.152
1.094.152
1.094.152
1.094.152
1.094.152
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.967
10.967
10.967
10.967
10.967
10.967
10.967
10.967
10.967
10.967
10.967
10.967
1.267.898
1.267.898
942.898
617.898
617.898
617.898
617.898
617.898
617.898
617.898
617.898
617.898
1.Nekretnine, postrojenja i oprema
534.289
534.289
534.289
534.289
534.289
534.289
534.289
534.289
534.289
534.289
534.289
534.289
2. Investicione nekretnine
733.609
733.609
408.609
83.609
83.609
83.609
83.609
83.609
83.609
83.609
83.609
83.609
775.287
775.287
465.287
465.287
465.287
465.287
465.287
465.287
465.287
465.287
465.287
465.287
767.715
767.715
457.715
457.715
457.715
457.715
457.715
457.715
457.715
457.715
457.715
457.715
7.572
7.572
7.572
7.572
7.572
7.572
7.572
7.572
7.572
7.572
7.572
7.572
1.063.182
1.118.896
1.112.226
904.799
904.854
928.753
963.477
1.009.559
1.067.561
1.138.069
1.294.598
1.567.665
I. Zalihe
119.495
121.500
144.789
155.381
166.850
179.277
186.014
193.038
200.362
208.001
215.968
224.281
II. Stalna sredstva namenjena prodaji
427.308
427.308
213.654
0
0
0
0
0
0
0
0
0
III. Kratkoroĉna potraţivanja, plasmani i gotovina
516.379
570.088
753.783
749.419
738.004
749.476
777.462
816.521
867.198
930.068
1.078.629
1.343.383
353.283
405.000
434.367
466.143
500.550
537.831
558.043
579.115
601.087
624.002
647.905
672.843
1.436
1.436
1.436
1.436
1.436
1.436
1.436
1.436
1.436
1.436
1.436
1.436
3. Kratkoroĉni finansijski plasmani
111.461
111.461
111.461
111.461
111.461
111.461
111.461
111.461
111.461
111.461
111.461
111.461
4. Gotovinski ekvivalenti i gotovina
0
1.992
156.320
120.180
74.359
48.548
56.323
74.310
103.015
142.970
267.628
507.444
50.199
50.199
50.199
50.199
50.199
50.199
50.199
50.199
50.199
50.199
50.199
50.199
329
329
329
329
329
329
329
329
329
329
329
329
3.117.663
3.173.377
2.531.707
1.999.280
1.999.335
2.023.234
2.057.958
2.104.040
2.162.042
2.232.550
2.389.079
2.662.146
351.440
351.440
351.440
351.440
351.440
351.440
351.440
351.440
351.440
351.440
351.440
351.440
3.469.103
3.524.817
2.883.147
2.350.720
2.350.775
2.374.674
2.409.398
2.455.480
2.513.482
2.583.990
2.740.519
3.013.586
IV. Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva
V. Dugoroĉni finansijski plasmani
1. Uĉešća u kapitalu
2. Ostali dugoroĉni finansijski plasmani
B. Obrtna imovina
1. Potraţivanja
2. Potraţivanja za više plaćen porez na dobitak
5. PDV i aktivna vremenska razgraniĉenja
V. Odložena poreska sredstva
G. Poslovna imovina
D. Gubitak iznad visine kapitala
Đ. Ukupna aktiva
139
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
PASIVA (000 RSD):
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1.273.257
1.278.135
1.308.094
1.388.845
1.513.384
1.668.861
1.842.664
2.035.753
2.249.141
2.483.892
2.740.519
3.013.586
554.093
554.093
554.093
554.093
554.093
554.093
554.093
554.093
554.093
554.093
554.093
554.093
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.280
5.280
5.280
5.280
5.280
5.280
5.280
5.280
5.280
5.280
5.280
5.280
IV. Revalorizacione rezerve
310.307
310.307
310.307
310.307
310.307
310.307
310.307
310.307
310.307
310.307
310.307
310.307
VII. Neraspoređeni dobitak
403.577
408.455
438.414
519.165
643.704
799.181
972.984
1.166.073
1.379.461
1.614.212
1.870.839
2.143.906
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.195.846
2.246.683
1.575.053
961.875
837.392
705.813
566.734
419.727
264.341
100.098
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
II. Dugoroĉne obaveze
2.195.846
2.246.683
1.575.053
961.875
837.392
705.813
566.734
419.727
264.341
100.098
0
0
1. Dugoroĉni krediti
2.195.846
2.246.683
1.575.053
961.875
837.392
705.813
566.734
419.727
264.341
100.098
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1. Kratkoroĉne finansijske obaveze
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3. Obaveze iz poslovanja
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4. Ostale kratkoroĉne obaveze
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.469.103
3.524.817
2.883.147
2.350.721
2.350.776
2.374.674
2.409.398
2.455.480
2.513.482
2.583.990
2.740.519
3.013.586
A. Kapital
I. Osnovni kapital
II. Neuplaćeni upisani kapital
III. Rezerve
VIII. Gubitak
B. Dugoročna rezervisanja i obaveze
I. Dugoroĉna rezervisanja
2. Ostale dugoroĉne obaveze
III. Kratkoroĉne obaveze
V. Odložene poreske obaveze
G. Ukupna pasiva
140
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
Novĉani tok:
Novcani tok
(u 000 RSD)
Neto dobit
Amortizacija
Promena NOS
PRILIV GOTOVINE IZ POSLOVANJA
PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA
PRILIV GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA
SVEGA PRILIV
GOTOVINA NA POCETKU PERIODA
GOTOVINA NA KRAJU PERIODA
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
4.878
30.000
-53.722
-18.844
-30.000
50.837
29.960
30.000
-52.656
7.304
818.654
-671.630
80.751
30.000
-42.368
68.383
508.654
-613.178
124.538
30.000
-45.876
108.663
-30.000
-124.484
155.477
30.000
-49.709
135.769
-30.000
-131.579
173.803
30.000
-26.950
176.853
-30.000
-139.079
193.089
30.000
-28.096
194.994
-30.000
-147.007
213.387
30.000
-29.296
214.091
-30.000
-155.386
234.751
30.000
-30.553
234.198
-30.000
-164.243
256.627
30.000
-31.871
254.757
-30.000
-100.098
273.067
30.000
-33.251
269.816
-30.000
0
1.992
0
1.992
154.328
1.992
156.320
-36.141
156.320
120.180
-45.821
120.180
74.359
-25.811
74.359
48.548
7.774
48.548
56.323
17.987
56.323
74.310
28.705
74.310
103.015
39.955
103.015
142.970
124.659
142.970
267.628
239.816
267.628
507.444
141
2022
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
Projekcije poslovanja:
Tokom prosmatranog perioda, projektovano je da Duţnik ostvari konzervativnji rast prihoda u sva tri profitna sektora, ali da na drugoj strani
ostvari znatno profitabilnije poslovne šanse, s obzirom da nakon obavljenje reorganizacije Duţnik neće više bitu u obavezi da prihvata sve
poslove, “po svaku cenu”, već se kroz relaksiranje pritiska nelikvidnosti oĉekuje podizanje pregovaraĉke moći Duţnika. Ovo će u krajnjoj
instanci svakako dovesti do profitabilnijih poslova koji donose poboljšane profitne marţe.
Za period od 2012. do 2022. godine projektovan je rast prihoda, po profitnim sektorima, u dve faze.
Prva faza poslovanja podrazumeva period od 2012. do 2016. godine i ukljuĉuje nešto intenzivniji rast prihoda detaljnije prikazan u narednoj
tabeli.
Segment poslovanja
Mreze
E-poslovanje
ICT
Aritmetiĉki prosek
Stope godišnjg rasta
(2012-2016)
11,00%
12,00%
5,50%
9,50%
Profitni sektor mreţa podrazumeva izgradnju i projektovanje telekomunikacionih sistema kao i izgradnju, projektovanje i rekonstrukciju
gasnih mreţa.
Naroĉito znaĉajno za oĉekivani rast prihoda iz ovog segmenta je to što je na teitoriji RS proces gasifikacije na samom poĉetku i da je trenutno
samo oko 10% teritorije pokriveno gasnom mreţom. U narednom periodu se oĉekuje inteziviranje ovog procesa, što će dovesti do nešto viših
stopa rasta projektovanog prihoda. TakoĊe, oĉekivano je da nakon intenzivnijeg rasta industrije, doĊe do stabilizacije stope rasta poslovnih
prihoda na nešto niţem nivou.
Profitni sektor elektronskog poslovanja je naroĉito znaĉajan za dalji rast poslovnih prihoda Duţnika, prvenstveno zbog ĉinjenice da
moderne tehnologije i automatizacija operativnih procesa postaju sve vaţnije u cilju podizanja produktivnosti radne snage.
142
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
U narednom periodu oĉekuje se da Duţnik naroĉiti akcenat u ovom delu operativnog poslovanja posveti razvoju softvera.
Pored razvoja softvera za daljinsko oĉitavanja potrošnje gasa i administraciju sistema, poslovanje Duţnika u ovom segment će biti okrenuto i
ka strateškim partnerstvima sa vodećim svetskim proizvoĊaĉima i serviserima POS terminal u cilju razvoja novih programa specijalizovanih za
kurirske i dostavne kompanije.
Oĉekivano je da ovaj segment poslovanja ostvari najveću stopu rasta u nerednom periodu.
Profitni sektor komunikacione i informacione tehnologije je segment poslovanja za koji se oĉekuje da će ostvariti najmanju stopu rasta u
narednom periodu.
Ovo je izazvano pre svega postojanjem visokog stepena konkurentnosti kao i ĉinjenice da Duţnik u narednom periodu mora dodatno
fokusirati svoju razvojnu strategiju na teritoriju RS kako bi saĉuvao postojeće trţišne udele.
Druga faza poslovanja podrazumeva period od 2016. do 2022. godine i ukljuĉuje stope rasta nešto niţeg intenziteta, za koje se moţe
oĉekivati da predstavljaju stope rasta na dug rok.
Detaljniji prikaz je prezentovan u narednoj tabeli.
Segment poslovanja
Mreze
E-poslovanje
ICT
Aritmetiĉki prosek
Stope godišnjg rasta
(2016-2022)
5,50%
6,00%
2,75%
4,75%
143
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
U narednoj tabeli su prikazane apslutne vredosti oĉekivanih poslovnih rezultata (u 000 RSD) po segmentima poslovanja i godinama.
Segment
poslovanja
Mreze
E-poslovanje
ICT
TOTAL
2012
2013
310.000
65.000
840.000
1.215.000
344.100
72.800
886.200
1.303.100
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
381.951
423.966
470.602
496.485
523.792
552.600
582.993
615.058
648.886
81.536
91.320
102.279
108.415
114.920
121.816
129.125
136.872
145.084
934.941
986.363 1.040.613 1.069.230 1.098.633 1.128.846 1.159.889 1.191.786 1.224.560
1.398.428 1.501.649 1.613.493 1.674.130 1.737.345 1.803.262 1.872.007 1.943.716 2.018.530
Na bazi uraĊenih projekcija operativnih poslovnih prihoda uraĊena je projekcija strukture troškova, a uzimajući u obzir istorijske trendove u
poslovanju Duţnika kao i industrijske standarde i oĉekivanja vezana za nastavak poslovanja.
Pa je tako projektovana bruto marţa na nivou od 60%, a EBITDA marţa (marţa operativnog rezultata pre troškova amortizacije i depresijacije)
od 12%, što pokazuje da je najveći procenat operativnih rashoda koncentrisan kako u direktnim varijabilnim troškovima proizvodnje i pruţanja
usluga tako i u rashodima za zaposlene i ostalim poslovnim rashodima.
Projektovan je istorijski stabilan nivo rashoda za zaposlene od oko 194 miliona RSD godišnje, sa proseĉnom godišnjom stopom rasta od oko
2-5%.
TakoĊe znaĉajni poslovni rashodi su grupisani na pozicija ostali poslovni rashodi, koji su najvećim delom saĉinjeni od troškova podizvoĊaĉa
radova.
Finansijski i vanredni rashodi su projektovani na bazi gore predloţenih mera reorganizacije (reprograma i pripisa kamata glavnici).
Iz projektovanog novĉanog toka vidljivo je da nakon uspešnog sprovoĊenja predloţenih mera reorganizacije Duţnik postaje sposoban da
generiše višak likvidnosti, ĉime se stvoraju uslovi za nastavak poslovanja bez kriza likvidnosti u predviĊnom projektovanom periodu.
144
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
XII. Procenjena vrednost imovine steĉajnog duţnika na dan 15.04.2012. godine
1.
OBJEKTI
OBJEKTI
R.B.
Naziv objekta
Vlasniĉki status
Lokacija (kat. parcela)
Neto površina
Knjigovodstvena
vrednost na dan
Procenitelj, datum
procene i procenjena
vrednost
1.
Cerska 20
svojina
Vraĉar -3496
338 m2
117.783.980,05
SGS - 01.04.2011
1.112.700 eur
124.141.491,06
2.
Kumodraška 241
nije uknjiţena - pokrenut
postupak uknjiţenja
Voţdovac
5.595 m2
914.262.963,00
SGS - 10.11.2010
8.565.677,50 eur
955.653.794,18
3.
Stan Tetovska 63/1
svojina (doţivotno pravo
korišćenja)
Voţdovac
dvosoban
690.608,58
-
4.
Montaţna garaţa
svojina
Vraĉar
cca 10-12 m2
3.292,10
-
5
Limena garaţa
svojina
Vraĉar
cca 10-12 m3
8.470,14
-
6
Limena garaţa
svojina
Vraĉar
cca 10-12 m4
8.469,96
-
Ukupno:
1.032.757.783,83
Procenjena vrednost na dan
15.04.2012. (RSD)
621.547,72
2.962,89
7.623,13
7.622,96
1.080.435.041,95
145
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
2.
ZEMLJIŠTE
ZEMLJIŠTE U VLASNIŠTVU DUŢNIKA
R.B.
Parcela
Lokacija
Vrsta zemljišta i status
1
3782/2
Ţednik
njiva
2
393/1
Bikovo
njiva
Površina ha a
m2
10
00
Knjigovodstvena vrednost
na dan
177.202,00
01
00
317.638,00
Ukupno:
3.
Procenjena vrednost
-
494.840,00
Procenjena vrednost na dan
15.04.2012. (RSD)
159.481,80
285.874,20
445.356,00
OPREMA
SPISAK OPREME DUŢNIKA
R.B.
Naziv opreme
Knjigovodstvena vrednost
na dan
Procenjena vrednost na dan
15.04.2012. god. (RSD)
1.
El.agregati
187.935,88
2.
Merni i elektriĉni alati
1.804.913,32
1.624.421,99
3.
Merni instrumenti
2.702.590,19
2.432.331,17
169.142,29
146
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
4
Oprema-gradjevinska mehanizacija
0,00
-
5
Oprema za zagrevanje i hlaĊenje
332.049,97
6
Oprema prostorija
12.584.261,64
11.325.835,48
7
Ostala oprema
1.627.402,37
1.464.662,13
8
Pisaće i raĉunske mašine
13.749,58
9
Raĉunari
4.359.662,56
10
Radio aparati
12.764,18
11
Telefoni
4.090.663,00
3.681.596,70
12
Transportna sredstva i prikolice
9.761.698,72
8.785.528,85
Ukupno:
37.477.691,41
33.729.922,27
298.844,97
12.374,62
3.923.696,30
11.487,76
147
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
4.
ZALIHE
ZALIHE
R.B.
Zalihe
Knjigovodstvena vrednost na dan
15.04.2012.
Procenjena vrednost na dan 15.04.2012.
1.
Materijal
91.216.431,99
82.094.788,79
2.
Roba
10.838.164,93
9.754.348,44
3.
Gotovi proizvodi
440.746,00
396.671,40
4.
GraĊ.objekti za dalju prodaju
427.308.160,28
384.577.344,25
529.803.503,20
476.823.152,88
Ukupno:
148
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
5.
POTRAŢIVANJA
POTRAŢIVANJA DUŢNIKA OD DRUGIH LICA NA DAN 15.04.2012. (RSD)
Ukupno:
6.
384.966.639,32
UDELI I AKCIJE
UDELI/AKCIJE KOD DRUGIH PRAVNIH LICA
Knjigovodstvena vrednost akcija/udela
na dan
Procenjena vrednost akcija/udela na dan
15.04.2012. (RSD)
R.B.
Naziv pravnog lica
1.
Beotelnet ISP
309.760.994,17
309.760.994,17
2.
Gastel d.o.o
405.764.587,54
405.764.587,54
3.
MT Gastel d.o.o
8.916.042,77
8.916.042,77
4.
ViGastel d.o.o.
40.857.532,91
40.857.532,91
5.
Telefonija Brĉko d.o.o Brĉko
74.739,77
74.739,77
149
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
6
Agrobanka
1.274.575,00
1.274.575,00
7
PBB
1.066.098,00
1.066.098,00
767.714.570,16
767.714.570,16
Ukupno:
7.
IMOVINA POD TERETOM
IMOVINA POD TERETOM
R.B.
Imovina
Razluĉni poverilac
Iznos obezbeđenog
potraţivanja
Procenjena vrednost
Knjigovodstvena
vrednost
Procenjena vrednost na dan
15.04.2012.
Raiffeisen banka
Banca intesa
1
Kumodraška 241
Banca intesa
955.653.794,18
955.653.794,18
CA banka
UBB
150
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
Erste bank
2
Erste bank
Cerska 20
124.141.491,06
124.141.491,06
Wiener stadtische osiguranje
3
oprema gasovodne mreţe
srednjeg pritiska Novi
Ţednik-Ĉantavir
OTP banka
55.657.878,89
50.092.091,00
4
oprema optiĉke mreţe
Bajmok
UBB
27.921.114
25.129.002,19
5
oprema optiĉke mreţe
Ĉantavir i Baĉko Dušanovo
UBB
28.068.349
25.261.514,13
6
oprema gasovodne mreţe
Ljutovo
Wiener stadtische osiguranje
40.515.499,89
36.463.949,90
7
oprema optiĉke mreţe
Višnjevac
Wiener stadtische osiguranje
6.590.397,03
5.931.357,33
8
oprema gasovodne mreţe
Paĉir
Societe banka
58.091.073,30
52.281.965,97
9
oprema optiĉke mreţe Stari
Ţednik
Banca intesa
12.844.427,37
11.559.984,63
10
oprema optiĉke mreţe Novi
Ţednik
Banca intesa
18.967.534,91
17.070.781,42
11
oprema optiĉke mreţe
ĐurĊin
Banca intesa
11.835.344,63
10.651.810,17
12
oprema optiĉke mreţe
Ljutovo
Banca intesa
9.987.491,99
8.988.742,79
13
oprema optiĉke mreţe
Tavankut
Banca intesa
30.074.335,80
27.066.902,22
216.844.311,68
270.498.101,74
Ukupno:
1.079.795.285,24
151
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
8.
UKUPNA IMOVINA
R.B.
Imovina
Procenjena vrednost na dan 14.04.2012. (RSD)
1
Gotovina i gotovinski ekvivalenti
-
2
Nekretnine, postrojenja, oprema i biloška sredstva
3
Dati avansi
4
Potraţivanja
384.966.639,32
5
Zalihe
476.823.152,88
6
Udeli ili akcije kod drugih pravnih lica
767.714.570,16
7
Licence i patenti
-
8
Ostalo
-
1.114.610.320,22
-
UKUPNO
2.744.114.682,58
152
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
Likvidaciona vrednost imovine steĉajnog duţnika u sluĉaju
bankrotstva
XIII.
R.B.
Imovina
Procenjena vrednost na dan 15.04.2012.
Likvidaciona vrednost u sluĉaju
bankrotstva (procenjena umanjena za
75%)
1
Gotovina i gotovinski ekvivalenti
-
-
2
Nekretnine, postrojenja, oprema i biloška sredstva
1.114.610.320,22
278.652.580,05
3
Dati avansi
-
-
4
Potraţivanja
384.966.639,32
96.241.659,83
5
Zalihe
476.823.152,88
119.205.788,22
6
Udeli ili akcije kod drugih pravnih lica
767.714.570,16
191.928.642,54
7
Licence i patenti
-
-
8
Ostalo
-
-
2.744.114.682,58
686.028.670,64
UKUPNO
Likvidaciona vrednost imovine u sluĉaju bankrotstva je procenjena na iznos od 686.028.670,64
RSD, što predstavlja oko 31% ukupnog duga steĉajnog duţnika prema svim priznatim poveriocima
obuhvaćenim planom reorganizacije.
153
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
XIV. Poređenje reorganizacije i bankrotstva Duţnika
U tabeli ispod dat je uporedni prikaz potencijalnog ishoda bankrotstva i reorganizacije po proceni
Predlagaĉa
:
Kriterijum poređenja
Reorganizacija
Bankrot
100%
31%
Klasa A1
100%
50-60%
Klasa A2
100%
100%
Klasa B
100%
100%
Klasa C
100%
100%
Klasa D1
100%
50-60%
Klasa D2
100%
20%
Administrativna klasa
100%
20%
Duţnik izlazi iz steĉaja finansijski
restrukturiran, nastavlja sa poslovnim
aktivnostima, upošljava radnike, namiruje
poreze i doprinose i dr.
Duţnik prestaje da postoji, nema uposlenih
radnika niti bilo kakve privredne aktivnosti
Naplata potraţivanja
Posledice postupka
154
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
XV. Pregled obaveza ĉije se dospeće oĉekuje u narednih 90 dana i naĉin
namirenja tih obaveza
OSNOV
30 DANA
30 DANA
30 DANA
porezi
4.823.862,00
4.823.862,00
4.823.862,00
plate (bruto)
25.305.000,00
25.305.000,00
25.305.000,00
3.222.000,00
3.222.000,00
3.222.000,00
4.950.000,00
179.000,00
345.000,00
2.850.000,00
325.000,00
960.000,00
2.500.000,00
4.950.000,00
179.000,00
345.000,00
2.850.000,00
325.000,00
960.000,00
2.500.000,00
4.950.000,00
179.000,00
345.000,00
2.850.000,00
325.000,00
960.000,00
2.500.000,00
45.459.862,00
45.459.862,00
45.459.862,00
troškovi prevoza na
radno mesto, PN,
ugovora
struja
komunalne usluge
zakupi
gorivo
troškovi odrţavanja
troškovi telefona
ostali troškovi
UKUPNO
Obaveze ĉije se dospeće oĉekuje u narednih 90 dana iznose cca. 136.379.586,00 i biće namirene
kao prioritetno, a najkasnije u roku od 60 dana od stupanja na snagu Plana reorganizacije.
155
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
XVI.
Nepostupanje po usvojenom Planu reorganizacije
Neuredno servisiranje obaveza definisanih ovim Planom reorganizacije od strane Duţnika u
periodu duţem od 60 dana smatraće se nepostupanjem po usvojenom Planu reorganizacije na naĉin kojim
se bitno ugroţava sprovoĊenje Plana reorganizacije, što moţe predstavljati steĉajni razlog u smislu ĉl. 173
Zakona o steĉaju.
156
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
XVII. Podaci o postupku pripreme plana reorganizacije, poslatim
obaveštenjima, dostupnosti informacija poveriocima i toku pregovora
Plan reorganizacije je za raĉun steĉajnog duţnika izradila konsultantska kuća WM Equity Partners
d.o.o. Beograd na bazi vanrednog izveštaja revizorske kuće MDM Revizija d.o.o. Beograd sa stanjem
poslovnih knjiga na dan 15.04.2012. godine
Plan reorganizacije predstavlja proizvod tromeseĉnog angaţmana svih relevantnih aktera u
procesu reorganizacije steĉajnog duţnika, ukljuĉujući (ali se ne ograniĉavajući na): odgovorna lica
steĉajnog duţnika, konsultante, revizore, i poverioce, velike i male.
Iznosi potraţivanja poverilaca su utvrĊeni prema stanju na dan 15.04.2012. godine, i to uvidom u
poslovne knjige, javne registre, ugovore i druge relevatne dokumente, kao i razmenama izvoda otvorenih
stavki sa poveriocima.
Svim kljuĉnim poveriocima je dostavljeno na uvid nekoliko verzija Plana reorganizacije, na koje su
poverioci u više navrata dostavljali svoje primedbe, komentare i sugestije. Velika većina pristiglih predloga i
primedbi je uvaţena od steĉajnog duţnika, što je u krajnjoj liniji rezultiralo usaglašenim dokumentom i
potpisivanjem neobavezujućih izjava o saglasnosti od strane većinskih poverilaca svake klase koja glasa o
Planu.
157
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
XVIII. Pravne posledice potvrđivanja plana
Po donošenju rešenja o potvrĊivanju usvajanja plana reorganizacije, sva potraţivanja iprava
poverilaca i drugih lica i obaveze steĉajnog duţnika odreĊene planom reorganizacije ureĊuju se iskljuĉivo
prema uslovima iz plana reorganizacije. Usvojeni plan reorganizacije je izvršna isprava i smatra se novim
ugovorom za izmirenje potraţivanja koja su u njemu navedena.
Usvajanjem Plana reorganizacije poverioci prihvataju da neće vršiti prinudnu naplatu putem ranije
izdatih menica, ovlašćenja i drugih sredstava obezbeĊenja, dok je naĉin realizacije zaloţnih prava ureĊen
samim Planom reorganizacije.
Poslovi i radnje koje preduzima stecajni duţnik moraju biti u skladu sa usvojenim planom
reorganizacije.
Steĉajni duţnik je duţan da preduzme sve mere propisane usvojenim planom reorganizacije.
Ako je unapred pripremljenim planom reorganizacije obuhvaćeno nepostojeće potraţivanje ili
potraţivanje u iznosu koji je veći od stvarno postojećeg potraţivanja, steĉajni duţnik, poverioci obuhvaćeni
usvojenim planom, kao i poverioci ĉija su potraţivanja nastala pre usvajanja plana, a koji nisu obuhvaćeni
planom, mogu u roku od godinu dana od dana donošenja rešenja o potvrĊivanju usvajanja unapred
pripremljenog plana reorganizacije tuţbom, protivtuţbom ili isticanjem prigovora u parnici osporiti takvo
potraţivanje.
158
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
XIX. Izjava duţnika o verodostojnosti podataka i informacija navedenih u
Planu
U skladu sa ĉl. 156 st. 3 t. 3) Zakona o steĉaju (Sl. glasnik RS, br. 104/2009) i ĉl. 4 Pravilnika o
naĉinu sprovoĊenja reorganizacije unapred pripremljenim planom reorganizacije i sadrţini tog plana (Sl.
glasnik RS, br. 37/2010), u svoje ime i u ime podnosioca plana, i pod punom materijalnom i kriviĉnom
odgovornošću, potvrĊujem da su podaci i informacije navedeni u planu taĉni i potpuni prema mom
saznanju u momentu podnošenja plana, a naroĉito: da ne postoje poverioci ĉija potraţivanja nisu izriĉito
navedena u planu a koji bi, da su obuhvaćeni planom, mogli, pojedinaĉno ili zajedno, da svojim glasanjem
utiĉu na odluku o usvajanju plana; da su u planu navedeni svi zahtevi trećih lica prema podnosiocu plana
za koje podnosilac plana smatra da nisu osnovani u celosti ili delimiĉno; da su pri oceni i obraĉunu osnova,
visine i vrste potraţivanja svakog poverioca pojedinaĉno uzeti u obzir svi raspoloţivi podaci i informacije;
da u plan nisu unete nikakve izmene nakon što su poverioci potpisali izjave da su saglasni sa planom i
spremni da glasaju za njegovo usvajanje; i da je u plan uneta svaka buduća okolnost koja bi mogla
znaĉajno ili presudno uticati na sprovoĊenje plana ili znaĉajno oteţati sprovoĊenje plana, a koja je mogla
biti pretpostavljena do dana podnošenja plana.
Ovom izjavom potvrĊujem da sam u postupku pripreme plana i prikupljanja podataka i informacija
postupao savesno i sa paţnjom dobrog struĉnjaka.
U Beogradu,
14.06.2012. godine
Ovlašćeno lice Predlagaĉa
Predrag Sofrenić
___________________________
159
Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA“ a.d.Beograd
XX.Prilozi
1. Dokaz o postojanju steĉajnog razloga;
2. Potpisane izjave većinskih poverilaca po vrednosti potraţivanja svake planom predviĊene klase
da su saglasni sa sadrţinom plana i spremni da glasaju za njegovo usvajanje; i zbirni pregled potpisanih
izjava
3. Vanredni izveštaj revizora sa stanjem poslovnih knjiga utvrĊenim najkasnije 60 dana pre dana
podnošenja unapred pripremljenog plana reorganizacije sudu, sa pregledom svih potraţivanja i
procentualnim ucešćem svakog poverioca u odgovarajućoj klasi plana;
4. Izjava revizora o izvodljivosti unapred pripremljenog plana reorganizacije;
5. Dokaz o podnetom zahtevu za davanje mišljenja Komisije za zaštitu konkurencije;
160
Download

Unapred pripremljeni plan reorganizacijeDuţnika „TELEFONIJA