Po zahtevu:
''FOMG'' DOO U STEĈAJU
Titel, ul. Toše Bujandrića br. 66
Steĉajni upravnik: Dušan Petrović
tel: 063/213-246
PREDMET BROJ: VTA 168/13
I Z V E Š T A J
o proceni vrednosti imovine steĉajnog duţnika
''FOMG'' DOO u steĉaju iz Titela,
likvidacionom metodom
na dan: 31.07.2013.god.
Novi Sad, 15. avgust 2013.god.
------------------------------------------------
Procena vrednosti imovine „FOMG― DOO u steĉaju iz Titela
IZVEŠTAJA
REZIME
A
-
O
PROCENI
br. 168/13
Opšti podaci o subjektu
Skraćeni naziv subjekta
: ''FOMG'' DOO U STEĈAJU
Sedište i adresa
: Titel, ul. Toše Bujandrića br. 66
PIB
: 101455636
Matiĉni broj
: 08105162
Osnovna delatnost
: Proizvodnja ţiĉanih proizvoda, lanaca i opruga
Oblik svojine
: Društvo sa ograniĉenom odgovornošću
Steĉajni upravnik
: Dušan Petrović
B Cilj i svrha procene
Procena se vrši radi obezbeĊenja uslova za prodaju imovine steĉajnog
duţnika.
C Podaci o proceni
- Procenjivaĉ
:
CVP Centar za veštaĉenja i procene d.o.o.
21000 Novi Sad, Jevrejska 19
PIB 105739239 Matiĉni broj: 20450274
- Procenjivaĉki tim
:
Tibor Bodolo, dipl.inţ.maš; Reš. Min.pravde br. 740-05-00635/2010-03
Vjekoslav Posavac, dipl.oec.inţ.maš; Reš.Min.pravde br. 740-05-0010611/2011-03
Zoran Petrović, dipl.inţ.graĊ; Reš.Min. pravde br. 740-05-05126/2010-03
Antun Jurlina dipl.inţ.maš; Reš.Min.pravde br. 740-05-00636/2010-03
Aleksandar Adam, master inţ.ind.inţenjerstva
- Datum procene
:
31.07.2013.god.
- Srednji kurs
:
1 EUR = 113,8015 RSD
Kursna lista Narodne banke Srbije br. 144 od 31.07.2013.g.
- Metoda procene
:
Likvidaciona vrednost
D
Rb.
1.
2.
3.
4.
REZULTAT PROCENE VREDNOSTI IMOVINE
STEĈAJNOG DUŢNIKA ''FOMG'' DOO u steĉaju
Na dan 31.07.2013. god.
OPIS
EUR
NEKRETNINE
740.615,00
OPREMA
285.261,00
TRANSPORTNA SREDSTVA
34.200,00
ZALIHE
74.654,23
SVEGA:
1.134.730,23
Centar za veštaĉenja i procene, Novi Sad
RSD
84.283.097,92
32.463.129,69
3.892.011,30
8.495.763,37
129.134.002,28
2
Procena vrednosti imovine „FOMG― DOO u steĉaju iz Titela
SAD R ŢAJ
UVOD ......................................................................................................................................... 4
1.0 INFORMACIJE O PREDUZEĆU ......................................................................................... 4
1.1 OSNOVNI PODACI O PREDUZEĆU.............................................................................. 4
1.2 KRATAK ISTORIJAT ..................................................................................................... 4
1.3 TOK STEĈAJNOG POSTUPKA ...................................................................................... 4
1.4 METODOLOGIJA PROCENE ......................................................................................... 4
1.5 OPŠTE NAPOMENE ....................................................................................................... 5
2.0 PROCENA VREDNOSTI IMOVINE .................................................................................... 6
2.1 NEKRETNINE ............................................................................................................. 6
2.2 OPREMA ................................................................................................................. 29
2.3 TRANSPORTNA SREDSTVA ................................................................................. 38
2.5 ZALIHE .................................................................................................................... 39
3.0 ZAKLJUĈAK PROCENE .................................................................................................... 68
5.0 PRILOZI .............................................................................................................................. 69
Centar za veštaĉenja i procene, Novi Sad
3
Procena vrednosti imovine „FOMG― DOO u steĉaju iz Titela
1.0 U V O D N I
1.1 O S N O V N I P O D A C I O
- Pun naziv subjekta
:
Sedište i adresa
PIB
Matiĉni broj
Osnovna delatnost
Oblik svojine
Steĉajni upravnik
:
:
:
:
:
:
-
1.2 K R A T A K
DEO
PREDUZEĆU
DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU OPREME I METALNE
GALANTERIJE FOMG, DRUŠTVO SA OGRANIĈENOM
ODGOVORNOŠĆU TITEL - U STEĈAJU
Titel, ul. Toše Bujandrića br. 66
101455636
08105162
Proizvodnja ţiĉanih proizvoda, lanaca i opruga
Društvo sa ograniĉenom odgovornošću
Dušan Petrović
ISTORIJAT
Privredno društvo "FOMG" doo poĉetke svog poslovnog poslovanja beleţi još 1962 god. , odnosno od osnivanja.
Zanatska radionica "Hrom" , tokom svog dinamiĉkog privrednog razvoja , determinisan društvenim promenama
kroz koje je prolazila naša zemlja , ono se trtansformisalo u više oblika OUR-a i SOUR-a i deoniĉarskog društva ,
da bi od 2008 god. dobilo sadašnji naziv : Društvo za proizvodnju opreme i metalne galanterije FOMG društvo sa
ograniĉenom odgovornošću Titel Toše Bujandrića bb.Saĉinjavao je niz preduzeća u sistemu IMO"POBEDA"
N.Sad.
Osnovna delatnost preduzeća je oblast metaloprerade. Prve proizvode ĉinila je sitna metalna galanterija od ţice,
koja je zatim primat prepustila metalnim korpama i policama, isto tako i širok spektar oblika automatizovanih
kaveznih oprema za farme ţivine i svinja.
Pored toga FOMG je jedna od malobrojnih preduzeća koje vrše usluge površinske zaštite metala hromiranjem
cinkovanjem i plastificiranjem.
Raspolaţe sa jedno od najvećih ako ne i najveća galvanizacija u Republici Srbiji. Razlozi nalikvidnosti i uzroci koji
su doveli do nemogućnosti izmirivanje obaveza su ti što je proizvodni program takav da se u mnogome oslanja na
stoĉarstvo (ţivinarstvo i svinjogojstvo) koji nisu izmirivali svoje obaveze takoĊe zbog nelikvidnosti ĉime je
steĉ.duţnik dospeo u problem nedostatka obrtnih sredstava a time nemogućnost nabavke repromaterijala za
proizvodnju, kao i nabavke sirovina za galavanizaciju i nemogućnost vršenja usluga zaštite matala hromiranjem i
plastificiranjem.Sve ovo je imalo za posledicu otvaranja steĉajnog postupka na "Fomg" doo Titel.
1.3 T O K S T E Ĉ A J N O G P O S T U P K A
Steĉajni sudija Privrednog suda u Novom Sadu, rešenjem broj: 2. St.809/2012 od 23.07.2012.god. pokrenuo je
postupak steĉaja nad steĉajnim duţnikom.
Steĉajni upravnik je dana 14.09.2012.god podneo Izveštaj o ekonomsko finansijskom poloţaju steĉajnog duţnika.
Po nalogu steĉajnog upravnika pristupilo se proceni vrednosti imovine steĉajnog duţnika likvidaconom metodom.
1.4 METODOLOGIJA PROCENE VREDNOSTI
Procena je vršena na bazi MeĊunarodnih standarda procenjivanja (IVSC, 2007.god, osmo izdanje) i Nacionalnih
standarda za upravljanje steĉajnom masom – Nacionalnim standardom 5, kao i na bazi Zakona o steĉaju i sa njima
u vezi podzakonskih akata.
Procena je uradena primenom metode likvidacione vrednost (LV metoda).
Metod likvidacione vrednosti zasnovan je na pretpostavci da preduzeće prestaje sa radom, što je osnovna razlika u
odnosu na metod diskontovanja novĉanih tokova koji pretpostavlja kontinuitet u poslovanju preduzeca.
Likvidaciona vrednost imovine predstavlja novĉani iznos koji bi se ostvario pojedinaĉnom prodajom delova
imovine u najpovoljnijem scenariju postupka redovne likvidacije preduzeća po trţišnim cenama.
Centar za veštaĉenja i procene, Novi Sad
4
Procena vrednosti imovine „FOMG― DOO u steĉaju iz Titela
Trţišna vrednost je procenjeni iznos za koji bi neko sredstvo moglo da se razmeni na dan procene vrednosti izmeĊu
zainteresovanog kupca i zainteresovanog prodavca, u transakciji izmeĊu nezavisnih i nepovezanih strana, posle
odgovarajućeg marketinga, pri ĉemu su obe strane delovale uz dovoljno saznanja, opreza i bez prinude.
U procenjenu likvidacionu vrednost nisu obraĉunati troškovi likvidacije (oglašavanja, prodaje, itd.) iz razloga što
isti predstavljaju troškove steĉajnog postupka.
Stoga procenjeni iznosi zapravo predstavljaju trţišnu vrednost u uslovima ubrzane prodaje. Korišćeni su pristup
direktnog uporeĊenja trţišnih cena za one pozicije koje su uporedive, a za ostale troškovni pristup.
Pojedinaĉna procena likvidacione vrednosti imovine vrši se za one pozicije koje imaju veću individualnu vrednost.
Za one pozicije imovine ĉija je pojedinaĉna nabavna vrednost mala vrši se grupna procena likvidacione vrednosti.
Prilikom procene vrednosti imovine vodi se raĉuna o eventualnoj prenameni sredstava, ukoliko bi se time postigla
viša likvidaciona vrednost. U postupku procene likvidacione vrednosti imovine preduzeća obuhvaćene su sve
pozicije imovine za koje su procenitelji dobili dokaz od steĉajnog upravnika da je imovina tog preduzeća ili da
preduzeće ima pravo korišćenja nad njim. Do ovih podataka došlo se u pripremnoj fazi procene.
Prinosni metod (metod DNT) nije korišćen iz razloga što preduzeće od 2009.god beleţi stalni pad prometa, a u
2011.god je zabeleţen gubitak od 29,6 mil RSD.
1.5 OPŠTE NAPOMENE
Identifikacija predmetne imovine steĉajnog duţnika vršena je na osnovu pregleda na licu mesta dana
09.07.2013.god uz prisustvo Vla Miroslava-direktora, RanĊelović Dragana-alatniĉara i Ţdrnje Milovanamagacionera.
U identifikovanu imovinu steĉajnog duţnika koja je predmet procene spadaju:
1. Nekretnine
2. Oprema i transportna sredstva
3. Zalihe
Udeli u drugim pravnim licima kao i potraţivanja steĉajnog duţnika, su ocenjena kao problematiĉna i upitna i kao
takva nisu predmet procene niti prodaje. Naplata potraţivanja kao i valorizacija udela u drugim pravnim licima
ostaje u domenu steĉajne mase.
Centar za veštaĉenja i procene, Novi Sad
5
Procena vrednosti imovine „FOMG― DOO u steĉaju iz Titela
2.0 PROCENA LIKVIDACIONE VREDNOSTI IMOVINE
Nakon analize dostavljene dokumentacije kao i pregleda predmetne imovine, utvrĊeno je sledeće:
2.1 NEKRETNINE
OPIS LOKACIJE-TITEL
Podaci o mestu
Titel
Region: Juţno-Baĉki
Opština: Titel
Geografska duţina: 20° 17' 24"
Geografska širina: 45° 12' 13"
Nadmorska visina [m]: 75 m
Titel je gradsko naselje u Srbiji u opštini Titel u Juţnobaĉkom
okrugu, u regionu poznatom kao Šajkaška (jugoistoĉni deo
Baĉke), u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini. Titel se nalazi uz
desnu obalu Tise,preko puta ušća Begeja u Tisu, nedaleko od
mesta gde se Tisa uliva u Dunav, na juţnim obroncima Titelske
visoravni. Iznad grada je Titelski breg (110—130 m), završetak
Titelske visoravni, koja se prostire izmeĊu Mošorina, Loka,
Vilova, Titela i reke Tise. U blizini Titela je i najveća ada na Tisi.
Titel je, takoĊe, i sedište opštine, u kojoj se, pored grada Titela,
nalaze i sela: Vilovo, Gardinovci, Lok, Mošorin i Šajkaš.
Broj stanovnika: 5894
Predmet procene
Mapa sa položajem predmetnih objekata
Centar za veštaĉenja i procene, Novi Sad
6
Procena vrednosti imovine „FOMG― DOO u steĉaju iz Titela
-Predmetni objekti su smešteni na parceli br. 2316 (površina parcele je 14.258,00 m 2) K.O. Titel. Parcela se koristi
kao zemljište pod zgradama i zemljište uz zgrade i vode se kao gradsko građevinsko zemljište. Oblik svojine
parcele je državni, i kao takva, ona nije predmet ove procene.
FABRIČKI KOMPLEKS „FOMG“doo u Titelu
Objekat br. 1 – PROIZVODNA HALA, Pr
(izgrađen na parceli br. 2316 K.O. Titel, ulica Toše Bujandrića u Titelu, u Listu nepokretnosti br. 14 K.O. Titel
objekat br. 1 i u Kopiji plana objekat br. 1)
Objekat je izgraĊen na centralnom delu parcele, sastoji se od etaţe prizemlja i pravougaonog je oblika. Na terenu
zahvata bruto površinu od 2.738,00 m2, dimenzija cca 66x41,5 m. U sklopu objekta su tri jednobrode hale, sa
zajedniĉkim poduţnim fasadnim zidovima, graĊene u razliĉitim vremenskim periodima. Objekat je uknjiţen i ima
odobrenje za upotrebu.
Proizvodna hala se sastoji od sledećih objekata: hala industrijska-galvanizacija, hala industrijska-strugara i hala
industrijska-plastikana.
1.1
Hala industrijska-galvanizacija
Hala galvanizacije je izvedena kao prizemna, slobodnostojeća, jednobroda hala, pravougaone osnove izvedena
kombinovanjem skeletnog konstruktivnog sistema sa ispunom od masivnih zidova, montaţnim i klasiĉnim naĉinom
gradnje. Hala je izgraĊena 1989. godine izmeĊu hale strugare i hale plastikane. Svetla visina prostorija hale, na
sredini raspona je cca 680 cm.
Fundiranje noseće konstrukcije objekta izvedeno je na armirano betonskim temeljima samcima. Glavna noseća
konstrukcija objekta oslanja se na temelje postavljene u dva paralelna reda duţom stranom objekta. Stubovi su
postavljeni na rasteru 5,5 m. Stubovi su na temelje oslanjaju i za njih ankeruju anker vijcima preko ĉvornih ploĉa.
Na temelje su postavljene armirano betonske temeljne grede koje nose spoljne zidove, a ujedno su i parapetne
grede na fasadama. Na sastavu zidova i temeljnih parapetnih greda izvedena je horizontalna bitumenska hidro
izolacija. Svi temelji i temeljne grede se na tlo oslanjaju preko tampon sloja nabijenog šljunka i ―mršavog‖ betona.
Noseća konstrukcija objekta je skelet izraĊen od gvozdenih, varenih kutijastih profila. Noseći stubovi su postavljeni
u dva paralelna reda u krajnjim osama duţom stranom objekta. Raspon izmeĊu ovih stubova je cca 14,5 m, a raster
izmeĊu stubova je 5,5 m. Konstrukcija je u poduţnom pravcu ukrućena riglama od gvozdenih NP ―I‖ profila i
horizontalnim armirano betonskim serklaţima.
Centar za veštaĉenja i procene, Novi Sad
7
Procena vrednosti imovine „FOMG― DOO u steĉaju iz Titela
Spoljni zidovi objekta su izvedeni od pune opeke (delom fasadne opeke), a površine zida su obraĊene malterom
gde nije ugraĊena fasadna opeka. Nadvratnici i nadprozornici su izvedeni kao armirano betonske skrivene grede u
zidu.
Krovna konstrukcija je dvovodna, izvedena postavljanjem ĉeliĉnih rešetki i roţnjaĉa. Roţnjaĉe su postavljene na
rastojanju 2,7 m, a na njih se oslanja krovni pokrivaĉ izraĊen od trapezastog lima sa termoizolacijom. Na strehama
objekta su montirani horizontalni i vertikalni oluci od pocinkovanog lima. Krovni zabati su takoĊe obraĊeni u limu.
Pod prizemlja je neznatno izdignut iznad nivoa okolnog terena, a izveden je kao armirano betonska podna ploĉa d=
15 cm, na tamponu nabijenog šljunka. Beton za podnu ploĉu je izraĊen sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost.
Površina poda je dilatacionim fugama izdeljena na polja površine 25 m2 (5,0 x 5,0 m). Završna obrada poda
izvedena je višeslojnim epoksidnim premazom.
Vrata na objektu su izvedena kao metalna sa konstrukcijom od gvozdenih kutijastih profila. Ispuna vrata je
gvozdeni lim. Prozori-svetlarnici na objektu su od copilit stakla. Svi metalni delovi bravarije su zaštićeni
premazima osnovne i završne boje.
Objekat je opremljen elektro, gomobranskom instalacijom, hidrantskom mreţom i instalacijama ViK. Grejanje u
objektu je pomoću kalorifera.
UKUPNA NETO POVRŠINA PREDMETNOG OBJEKTA:
1. prizemlje
904,00 m2
Napomena:
Objekat je u solidnom stanju. Na njemu nisu uoĉena veća oštećenja.
Fotografije 1. Objekat Hala industrijska-galvanizacija
Izgled objekta
Izgled objekta
Prostor hale
Prostor hale
Centar za veštaĉenja i procene, Novi Sad
8
Procena vrednosti imovine „FOMG― DOO u steĉaju iz Titela
1.2
Hala industrijska-strugara
Hala strugare je izvedena kao prizemna, slobodnostojeća, jednobroda hala, pravougaone osnove izvedena
kombinovanjem skeletnog konstruktivnog sistema sa ispunom od masivnih zidova, montaţnim i klasiĉnim naĉinom
gradnje. Hala je izgraĊena 1967. godine, pored hale galvanizacije, juţno od njenog poduţnog zida. Svetla visina
prostorija hale, na sredini raspona je cca 550 cm.
Fundiranje noseće konstrukcije objekta izvedeno je na armirano betonskim temeljnim trakama. Glavna noseća
konstrukcija objekta oslanja se na temelje postavljene u dva paralelna reda duţom stranom objekta. Ĉeliĉni stubovi
su postavljeni na rasteru 5,0 m. Stubovi su na temelje oslanjaju i za njih ankeruju anker vijcima preko ĉvornih
ploĉa. Na temelje su postavljene armirano betonske temeljne grede koje nose spoljne zidove, a ujedno su i
parapetne grede na fasadama. Na sastavu zidova i temeljnih parapetnih greda izvedena je horizontalna bitumenska
hidro izolacija. Svi temelji i temeljne grede se na tlo oslanjaju preko tampon sloja nabijenog šljunka i ―mršavog‖
betona.
Noseća konstrukcija objekta je skelet izraĊen od gvozdenih, varenih kutijastih profila. Noseći stubovi su postavljeni
u dva paralelna reda u krajnjim osama duţom stranom objekta. Raspon izmeĊu ovih stubova je cca 13,0 m, a raster
izmeĊu stubova je 5,0 m.
Spoljni zidovi objekta su izvedeni od pune opeke a površine zida su obraĊene malterom. Zidovi su za stubove
noseće konstrukcije objekta ukrućeni horizontalnim armirano betonskim serklaţima dimenzija 40/20 cm,
postavljenim po visini na rastojanju 3,0 m. Nadvratnici i nadprozornici su izvedeni kao armirano betonske skrivene
grede u zidu.
Krovna konstrukcija je dvovodna, izvedena postavljanjem ĉeliĉnih rešetki i roţnjaĉa. Na roţnjaĉe se oslanja krovni
pokrivaĉ izraĊen od valovitog salonita sa termoizolacijom. Sa unutrašnje strane, krovna konstrukcija je obraĊena
lesonit ploĉama. Na strehama objekta su montirani horizontalni i vertikalni oluci od pocinkovanog lima.
Pod prizemlja je neznatno izdignut iznad nivoa okolnog terena, a izveden je kao armirano betonska podna ploĉa d=
15 cm, na tamponu nabijenog šljunka. Beton za podnu ploĉu je izraĊen sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost.
Završna obrada poda izvedena je višeslojnim epoksidnim premazom.
Vrata na objektu su izvedena kao metalna sa konstrukcijom od gvozdenih kutijastih profila. Ispuna vrata je
gvozdeni lim. Prozori-svetlarnici na objektu su od copilit stakla. Svi metalni delovi bravarije su zaštićeni
premazima osnovne i završne boje.
Objekat je opremljen elektro, gomobranskom instalacijom, hidrantskom mreţom i instalacijama ViK. Grejanje u
objektu je pomoću kalorifera.
UKUPNA NETO POVRŠINA PREDMETNOG OBJEKTA:
1. prizemlje
811,00 m2
Napomena:
Objekat je sa krovom koji prokišnjava. Oštećenja su uoĉena i po zidovima i podu unutrašnjeg prostora.
Fotografije 2. Objekat Hala industrijska-strugara
Boĉni izgled objekta
Boĉni izgled (glavni ulaz u objekat)
Centar za veštaĉenja i procene, Novi Sad
9
Procena vrednosti imovine „FOMG― DOO u steĉaju iz Titela
1.3
Poduţni izgled
Prostor hale
Magacinski prostor u sklopu hale
Prostor hale (vidi se mesto gde krov prokišnjava)
Hala industrijska-plastikana
Hala plastikana je izvedena kao prizemna, slobodnostojeća, jednobroda hala, pravougaone osnove izvedena
kombinovanjem skeletnog konstruktivnog sistema sa ispunom od masivnih zidova, montaţnim i klasiĉnim naĉinom
gradnje. Hala je izgraĊena 1967. godine, pored hale galvanizacije, severno od njenog poduţnog zida. Svetla visina
prostorija hale, na sredini raspona je cca 550 cm.
Fundiranje noseće konstrukcije objekta izvedeno je na armirano betonskim temeljnim trakama. Glavna noseća
konstrukcija objekta oslanja se na temelje postavljene u dva paralelna reda duţom stranom objekta. Stubovi su
postavljeni na rasteru 5,0 m. Na temelje su postavljene armirano betonske temeljne grede koje nose spoljne zidove,
a ujedno su i parapetne grede na fasadama. Na sastavu zidova i temeljnih parapetnih greda izvedena je horizontalna
bitumenska hidro izolacija. Svi temelji i temeljne grede se na tlo oslanjaju preko tampon sloja nabijenog šljunka i
―mršavog‖ betona.
Spoljni zidovi objekta su izvedeni od pune opeke a površine zida su obraĊene malterom. Zidovi su za armirano
betonske stubove noseće konstrukcije objekta ukrućeni horizontalnim armirano betonskim serklaţima. Nadvratnici
i nadprozornici su izvedeni kao armirano betonske skrivene grede u zidu.
Krovna konstrukcija je dvovodna, izvedena postavljanjem ĉeliĉnih nosaĉa i roţnjaĉa. Na roţnjaĉe se oslanja krovni
pokrivaĉ izraĊen od valovitog salonita sa termoizolacijom od trske. Sa unutrašnje strane, krovna konstrukcija je
obraĊena lesonit ploĉama. Na strehama objekta su montirani horizontalni i vertikalni oluci od pocinkovanog lima.
Pod prizemlja je neznatno izdignut iznad nivoa okolnog terena, a izveden je kao armirano betonska podna ploĉa d=
15 cm, na tamponu nabijenog šljunka. Završna obrada poda izvedena je višeslojnim epoksidnim premazom.
Vrata na objektu su izvedena kao metalna sa konstrukcijom od gvozdenih kutijastih profila. Ispuna vrata je
gvozdeni lim. Prozori-svetlarnici na objektu su od copilit stakla. Svi metalni delovi bravarije su zaštićeni
premazima osnovne i završne boje.
Centar za veštaĉenja i procene, Novi Sad
10
Procena vrednosti imovine „FOMG― DOO u steĉaju iz Titela
Objekat je opremljen elektro, gomobranskom instalacijom, hidrantskom mreţom i instalacijama ViK. Grejanje u
objektu je pomoću kalorifera.
UKUPNA NETO POVRŠINA PREDMETNOG OBJEKTA:
1. prizemlje
798,00 m2
Napomena:
Objekat je sa oštećenjima vidljivim po zidovima i plafonu.
Fotografije 3. Objekat Hala industrijska-strugara
Izgled objekta
Izgled objekta
Prostor hale
Oštećenja po zidovima hale
Objekat br. 2 – KOMPRESORSKA STANICA, Pr
(izgrađen na parceli br. 2316 K.O. Titel, ulica Toše Bujandrića u Titelu, u Listu nepokretnosti br. 14 K.O. Titel
objekat br. 2 i u Kopiji plana objekat br. 2)
Objekat je izgraĊen na centralnom delu parcele, pored industrejske hale –plastikane, sastoji se od etaţe prizemlja i
pravougaonog je oblika. Na terenu zahvata bruto površinu od 37,00 m2, dimenzija cca 7x5,3 m. Godina gradnje
objekta je 1983.
Zgradu je izgraĊena u masivnom konstruktivnom sistemu.
Fundiranje je izvedeno na betonskim trakastim temeljima koji se na tlo oslanjaju preko tampon sloja nabijenog
šljunka. Zidovi objekta su izvedeni od opeke, spoljni zidovi su od pune opeke d=25 cm i završno su malterisani.
Krovna konstrukcija objekta je drvena, na jednu vodu, sa valovitim salonitom kao završnim krovnim pokrivaĉem.
Na krovu nisu postavljeni oluci za odvod atmosferskih voda. Plafon unutrašnjeg prostora je obloţen drvenom
lamperijom.
Pod prostora je betonski.
Fasadna stolarija je od ĉeliĉnih ramova sa limenom ispunom.
Objekat je opremljen elektro instalacijama.
Centar za veštaĉenja i procene, Novi Sad
11
Procena vrednosti imovine „FOMG― DOO u steĉaju iz Titela
UKUPNA NETO POVRŠINA PREDMETNOG OBJEKTA:
1. prizemlje
31,00 m2
Napomena:
Objekat je bez oštećenja koja bi negativno uticala na njegovu statiĉku stabilnost.
Fotografije 4. Objekat Kompresorska stanica
Izgled objekta
Izgled objekta
Unutrašnji prostor
Objekat br. 3 – SANITARNI ČVOR, Pr
(izgrađen na parceli br. 2316 K.O. Titel, ulica Toše Bujandrića u Titelu, u Listu nepokretnosti br. 14 K.O. Titel
objekat br. 3 i u Kopiji plana objekat br. 3)
Objekat je izgraĊen na centralnom delu parcele, pored objekta kompresorske stanice, sastoji se od etaţe prizemlja i
pravougaonog je oblika. Na terenu zahvata bruto površinu od 29,00 m2, dimenzija cca 4,3x6,8 m. Objekat je graĊen
pre više od 30 godina.
Zgradu je izgraĊena u masivnom konstruktivnom sistemu.
Fundiranje je izvedeno na betonskim trakastim temeljima koji se na tlo oslanjaju preko tampon sloja nabijenog
šljunka. Zidovi objekta su izvedeni od opeke, spoljni zidovi su od pune opeke d=25 cm i završno su malterisani.
Krovna konstrukcija objekta je drvena, na jednu vodu, sa valovitim salonitom kao završnim krovnim pokrivaĉem.
Na krovu nisu postavljeni oluci za odvod atmosferskih voda.
Pod prostora je betonski, završno obloţen keramiĉkim ploĉicama. Keramikom je obloţen i deo unutrašnjih zidova.
Fasadna i unutrašnja stolarija su drvene.
Objekat je opremljen elektro instalacijama i instalacijama vodovoda i kanalizacije.
UKUPNA NETO POVRŠINA PREDMETNOG OBJEKTA:
1. prizemlje
24,00 m2
Centar za veštaĉenja i procene, Novi Sad
12
Procena vrednosti imovine „FOMG― DOO u steĉaju iz Titela
Napomena:
Objekat je bez oštećenja koja bi negativno uticala na njegovu statiĉku stabilnost.
Fotografije 5. Objekat Sanitarni ĉvor
Izgled objekta
predprostor
Wc-i
Objekat br. 4 – TRAFO STANICA-stara, Pr
(izgrađen na parceli br. 2316 K.O. Titel, ulica Toše Bujandrića u Titelu, u Listu nepokretnosti br. 14 K.O. Titel
objekat br. 4 i u Kopiji plana objekat br. 4)
Objekat je izgraĊen na istoĉnom delu parcele, pored objekta industrijske hale-plastikane, sa jedne strane, a sa druge
pored ograde kompleksa prema Zmaj Jovinoj ulici. Trafo stanica se sastoji se od etaţe prizemlja i pravougaonog je
oblika. Na terenu zahvata bruto površinu od 19,00 m2, dimenzija cca 3x6,5 m. Objekat je graĊen 1986. godine.
Trafo stanica je montaţna-metalna, sa betonskim temeljima livenim na licu mesta. Objekat nije u funkciji.
Objekat je opremljen elektro instalacijama.
UKUPNA NETO POVRŠINA PREDMETNOG OBJEKTA:
1. prizemlje 19,00 m2
Napomena:
Na metalnim delovima objekta nisu uoĉena nikakva oštećenja.
Centar za veštaĉenja i procene, Novi Sad
13
Procena vrednosti imovine „FOMG― DOO u steĉaju iz Titela
Fotografije 6. Objekat Trafo stanica-stara
Izgled objekta
Objekat br. 5 – METALNA BARAKA, Pr
(izgrađen na parceli br. 2316 K.O. Titel, ulica Toše Bujandrića u Titelu, u Listu nepokretnosti br. 14 K.O. Titel
objekat br. 5 i u Kopiji plana objekat br. 5)
Objekat je izgraĊen u juţnom delu parcele, pored objekta kotlarnice. Baraka se sastoji se od etaţe prizemlja i
pravougaonog je oblika. Na terenu zahvata bruto površinu od 78,00 m2, dimenzija cca 12x6,5 m. Objekat je graĊen
pre više od 25 godina.
Baraka je montaţna-metalna, sa betonskim temeljima livenim na licu mesta. Zidovi objekta su od trapezastog lima.
Metalna obloga zidova je priĉvršćena na ĉeliĉne kutijaste profile. Na njih se oslanja i ĉeliĉna konstrukcija
jednovodnog krova prekrivenog istim trapezastim limom. Vrata barake su metalna.
Objekat je opremljen elektro instalacijama.
UKUPNA NETO POVRŠINA PREDMETNOG OBJEKTA:
1. prizemlje
74,00 m2
Napomena:
Objekat je bez većih oštećenja.
Fotografije 7. Objekat Metalna baraka
Izgled objekta
Izgled objekta
Centar za veštaĉenja i procene, Novi Sad
14
Procena vrednosti imovine „FOMG― DOO u steĉaju iz Titela
Prostor magacina
Objekat br. 6 – KOTLARNICA, Pr
(izgrađen na parceli br. 2316 K.O. Titel, ulica Toše Bujandrića u Titelu, u Listu nepokretnosti br. 14 K.O. Titel
objekat br. 6 i u Kopiji plana objekat br. 6)
Objekat je izgraĊen u juţnom delu parcele, pored objekta magacina. Kotlarnica se sastoji od etaţe prizemlja i
pravougaonog je oblika. Na terenu zahvata bruto površinu od 105,00 m2. Objekat je graĊen pre više od 25 godina.
Zgrada se koristi namenski, kao kotlarnica za grejanje na teĉno gorivo. Prilaz objektu je preko interne
saobraćajnice. Objekat je izveden kao: prizemni, slobodno stojeći objekat, pravougaone osnove, izgraĊen u
masivnom konstruktivnom sistemu, klasiiĉnim naĉinom gradnje.
Fundiranje je izvedeno na armirano betonskim trakastim temeljima.
Zidovi objekta su izvedeni od opeke, spoljni zidovi su od pune opeke d=25 cm, a unutrašnji od šuplje d=12 cm.
Spoljna strana zida je malterisana, a unutrašnja je malterisana i obojena disperzivnom bojom.
Krovna konstrukcija je drvena, obloţena valovitim salonitom.
Pod objekta je izveden kao armirano betonska podna ploĉa d=10 cm, na tamponu od nabijenog šljunka d=8 cm. Na
podu su postavljene kocke od livenog teraca.
Prozori i vrata su izvedeni od kutijastih ĉeliĉnih profila sa ravim staklom.
U sklopu objekta je i zidani dimnjak.
Objekat je opremljen elektro instalacijom, instalacijama vodovoda i kanalizacije i gromobranskom instalacijom.
UKUPNA NETO POVRŠINA PREDMETNOG OBJEKTA:
1. prizemlje
97,00 m2
Napomena: Objekat je u solidnom stanju. Na njemu nisu uoĉena veća oštećenja. U objektu se nalaze 3 toplovodna
kotla proizvoĊaĉa EMO, Celje koja su duţe vreme van upotrebe. Kako se po izjavama bivših zaposlenih radnika
oprema kotlarnice vodila na kontu 022 zajedno sa objektom kotlarnice, procenjena vrednost iste obuhvata i
graĊevinski objekat i opremu!
Fotografije 8. Objekat Kotlarnica
Izgled objekta
Centar za veštaĉenja i procene, Novi Sad
15
Procena vrednosti imovine „FOMG― DOO u steĉaju iz Titela
Objekat br. 7 – PUMPNA STANICA, Pr
(izgrađen na parceli br. 2316 K.O. Titel, ulica Toše Bujandrića u Titelu, u Listu nepokretnosti br. 14 K.O. Titel
objekat br. 7 i u Kopiji plana objekat br. 7)
Objekat je izgraĊen u juţnom delu parcele, pored objekta kotlarnice. Pumpna stanica predstavlja sastavni deo
(pomoćni objekat) kotlarnice i koristi se kao pumpna stanica za pretakanje goriva. Sastoji se od etaţe prizemlja i
pravougaonog je oblika. Na terenu zahvata bruto površinu od 37,00 m2. Objekat je graĊen pre više od 25 godina.
Svetla visina prostorija objekta je 300 cm.
Objekat ĉine zidovi zidani punom opekom, sa temeljnom betonskom ploĉom.
Fundiranje je izvedeno na armirano betonskim trakastim temeljima koji se na tlo oslanjaju preko tampon sloja
nabijenog šljunka.
Zidovi objekta su izvedeni od opeke, spoljni zidovi su od pune opeke d=25 cm, a unutrašnji od šuplje d=12 cm.
Objekat je malterisan unutra i spolja.
Krovna konstrukcija je jednovodna izvedena od armiranog betona prekrivene pocinkovanim limom.
Pod objekta je neznatno izdignut iznad nivoa okolnog terena i izveden je kao armirano betonska podna ploĉa d=10
cm, na tamponu od nabijenog šljunka d=8 cm. Završna obrada poda je beton.
Prozori i vrata su izvedeni od metalnih ramova. Metalni ramovi prozora su sa jednostrukim staklima, a vrata su sa
limenom ispunom.
Objekat je opremljen elektro instalacijama, instalacijama vodovoda i kanalizacije.
UKUPNA NETO POVRŠINA PREDMETNOG OBJEKTA:
1. prizemlje 31,00 m2
Napomena:
Objekat je u solidnom stanju. Na njemu nisu uoĉena veća oštećenja.
Fotografije 9. Objekat Pumpna stanica
Izgled objekta
Objekat br. 8 – REZERVOAR, Pr
(izgrađen na parceli br. 2316 K.O. Titel, ulica Toše Bujandrića u Titelu, u Listu nepokretnosti br. 14 K.O. Titel
objekat br. 8 i u Kopiji plana objekat br. 8)
Objekat je izgraĊen u juţnom delu parcele, pored objekata kotlarnice i pumpne stanice. Rezervoar predstavlja
sastavni deo kotlarnice. Sastoji se od metalnog rezervoara-cisterne, postavljenog na betonskim temeljima.
Kapacitet rezervoara je 100,00 m3. Na terenu, spoljne dimenzije oslonaĉkih temelja, zahvata bruto površinu od
37,00 m2. Objekat je graĊen 1975. godine, a 20 godina nije u funkciji.
Napomena:
Betonski temelji rezervoara su u solidnom stanju. Rezervoar (metalni deo) je sa oštećenjima, a procena je data za
oba dela zajedno (i graĊevinski i mašinski).
Centar za veštaĉenja i procene, Novi Sad
16
Procena vrednosti imovine „FOMG― DOO u steĉaju iz Titela
Fotografije 10. Objekat Rezervoar
Izgled objekta
Objekat br. 9 – HALA SA UPRAVNOM ZGRADOM, Pr; Pr+1
(izgrađen na parceli br. 2316 K.O. Titel, ulica Toše Bujandrića u Titelu, u Listu nepokretnosti br. 14 K.O. Titel
objekat br. 9 i u Kopiji plana objekat br. 9)
Objekat je izgraĊen na severnoj strani lokacije, sa desne strane saobraćajnice, na ulazu u kompleks. Sastoji se od
dve spojene celine, upravne zgrade i industrijske hale. Upravna zgrada je namenjena za upravu, u sklopu objekta su
kancelarije i prateće prostorije za administrativne poslove. Objekat se sastoji od etaţe prizemlja i sprata.
Industrijska hala je proizvodni pogon sa magacinima. Objekat na terenu zauzima bruto površinu od 2.184 m2.
Godina gradnje je 1979.
9.1
Upravna zgrada, Pr+1
Dimenzije objekta u osnovi su 29,0 x 5,8 m i zahvata bruto površinu na terenu od 168,00 m2.
Objekat upravne zgrade je izveden kao: spratni, pravougaone osnove, graĊen u masivnom konstruktivnom sistemu,
klasiĉnim naĉinom gradnje.
Fundiranje je izvedeno na betonskim temeljnim trakama postavljenim u dva paralelna reda po duţim fasadnim
stranama objekta. Temelji su povezani popreĉnim betonskim gredama. Na sastavu temelja i zidova izvedena je
hidro izolacija od ―kondora‖.
Noseći zidovi objekta su izvedeni od pune opeke d= 25 cm i ukrućeni su armirano betonskim stubovima dimenzija
25/25 cm. Zidovi su sa unutrašnje strane omalterisani i obojeni odgovarajućom disperzivnom bojom. Fasada
objekta je obloţena ţutom fasadnom opekom, a noseći stubovi u zidovima su vidni-malterisani. Nadvratnici i
nadprozornici su izvedeni kao armirano betonske grede.
Plafonska konstrukcija je tavanica polumontaţnog tipa od „TM― blokova. Krovni pokrivaĉ je ĉeliĉni lim na
drvenim rešetkastim nosaĉima oslonjenim na noseću konstrukciju. Objekat je sa vertikalnim i horizontalnim
olucima za odvod atmosferskih voda.
Pod prizemlja je od nivoa okolnog terena uzdignut za dva stepenika, a izveden je na betonskoj podnoj ploĉi.
Ulaskom u objekat, dolazi se u poduţni hodnik koji objekat deli na dva dela, koji sadrţe sledeće prostorije:
kancelarije, trpezarija, ĉajnu kuhinju i odvojen muški i ţenski sanitarni ĉvor. Na ulazu u objekat je prijavnica. Pod
hodnika je prekriven keramikom, kao i podovi sanitarnih ĉvorova i ĉajne kuhinje. Keramiĉkim ploĉicama su
prekriveni i zidovi sanitarnih ĉvorova. Podovi kancelarija su sa itisonima ili sa postavljenim laminatom.
Do sprata objekta se dolazi iz hodnika prizemlja preko dvokrakog armirano betonskog stepeništa. Na spratu su
kancelarije i sanitarni ĉvorovi. Stepen završne obrade prostorija na spratu je kao i na prizemlju. Plafoni prostorija
sprata su spušteni, obraĊeni u alu profilima („hanter-daglas―).
Prirodno osvetljenje prostorija se vrši preko jednostrukih metalnih prozora (alu profili), duplo zastakljenih. Ulazna
vrata, vrata na trpezariji i pregradama u hodniku su drvena sa dodatnim nadsvetlima. Sva ostala vrata su drvena
jednostruka. Drveni ramovi vrata i njihovi plotovi, farbani su masnom farbom.
Objekat je opremljen elektro, telefonskom, gomobranskom, sanitarno i hidrantskom vodovodnom, kanalizacionom
i instalacijom radijatorskog grejanja.
Centar za veštaĉenja i procene, Novi Sad
17
Procena vrednosti imovine „FOMG― DOO u steĉaju iz Titela
UKUPNA NETO POVRŠINA PREDMETNOG OBJEKTA:
1. prizemlje
2. sprat
153,00 m2
147,00 m2
_______________________
Ukupno NETO: 300,00 m2
Napomena:
Objekat je u solidnom stanju. Na njemu nisu uoĉena veća oštećenja.
Fotografije 10. Objekat Upravna zgrada
Izgled objekta
Izgled objekta
Hodnik prizemlja
Trpezarija
Kancelarija
Sanitarni ĉvor
Centar za veštaĉenja i procene, Novi Sad
18
Procena vrednosti imovine „FOMG― DOO u steĉaju iz Titela
Tuševi
Stepenište koje vodi na sprat objekta
Hodnik na spratu
Ĉajna kuhinja
Kancelarija
Sanitarni ĉvor
9.2
Industrijska hala, Pr
Dimenzije objekta u osnovi su 29,0 x 69,5 m i zahvata bruto površinu na terenu od 2.016,00 m2.
Objekat industrijske hale je izveden kao: prizemni, pravougaone osnove, graĊen u masivnom konstruktivnom
sistemu, klasiĉnim naĉinom gradnje. Svetla visina prostora hale je 730 cm.
Fundiranje noseće konstrukcije objekta izvedeno je na armirano betonskim temeljima samcima. Glavna noseća
konstrukcija objekta oslanja se na temelje postavljene u dva paralelna reda duţom stranom objekta. Stubovi su
postavljeni na rasteru 5,0 m. Stubovi su na temelje oslanjaju i za njih ankeruju anker vijcima preko ĉvornih ploĉa.
Na temelje su postavljene armirano betonske temeljne grede koje nose spoljne zidove, a ujedno su i parapetne
grede na fasadama. Na sastavu zidova i temeljnih parapetnih greda izvedena je horizontalna bitumenska hidro
izolacija. Svi temelji i temeljne grede se na tlo oslanjaju preko tampon sloja nabijenog šljunka i ―mršavog‖ betona.
Centar za veštaĉenja i procene, Novi Sad
19
Procena vrednosti imovine „FOMG― DOO u steĉaju iz Titela
Noseća konstrukcija objekta je skelet izraĊen od gvozdenih, varenih kutijastih profila. Noseći stubovi su postavljeni
u dva paralelna reda u krajnjim osama duţom stranom objekta. Raspon izmeĊu ovih stubova je cca 14,5 m, a raster
izmeĊu stubova je 5,5 m. Konstrukcija je u poduţnom pravcu ukrućena riglama od gvozdenih NP ―I‖ profila i
horizontalnim armirano betonskim serklaţima.
Spoljni zidovi objekta su izvedeni od fasadne opeke. Nadvratnici i nadprozornici su izvedeni kao armirano
betonske skrivene grede u zidu.
Krovna konstrukcija je dvovodna, izvedena postavljanjem ĉeliĉnih nosaĉa i roţnjaĉa. Roţnjaĉe su postavljene na
rastojanju 2,7 m, a na njih se oslanja krovni pokrivaĉ izraĊen od trapezastog lima sa termoizolacijom. Na strehama
objekta su montirani horizontalni i vertikalni oluci od pocinkovanog lima. Krovni zabati su takoĊe obraĊeni u limu.
Pod prizemlja je neznatno izdignut iznad nivoa okolnog terena, a izveden je kao armirano betonska podna ploĉa d=
15 cm, na tamponu nabijenog šljunka. Beton za podnu ploĉu je izraĊen sa dodatkom aditiva za vodonepropusnost.
Površina poda je dilatacionim fugama izdeljena na polja površine 25 m2 (5,0 x 5,0 m). Završna obrada poda
izvedena je višeslojnim epoksidnim premazom.
Vrata na objektu su izvedena kao metalna sa konstrukcijom od gvozdenih kutijastih profila. Ispuna vrata je
gvozdeni lim. Prozori-svetlarnici na objektu su od copilit stakla. Svi metalni delovi bravarije su zaštićeni
premazima osnovne i završne boje.
Objekat je opremljen elektro, gomobranskom instalacijom, hidrantskom mreţom i instalacijama ViK. Grejanje u
objektu je pomoću kalorifera.
UKUPNA NETO POVRŠINA PREDMETNOG OBJEKTA:
1. prizemlje
1.874,00 m2
Napomena:
Objekat je u solidnom stanju. Na njemu nisu uoĉena veća oštećenja. Oštećenja su uoĉena samo na
površinskim slojevima podne obloge.
Napomena:
U sklopu objekta su i ograĊeni prostori (od ostalog prostora odvojeni ţiĉanom mreţom i limenim
pregradnim zidovima): magacin i alatnica.
Fotografije 11. Objekat Hala industrijska
Izgled objekta
Izgled objekta
Centar za veštaĉenja i procene, Novi Sad
20
Procena vrednosti imovine „FOMG― DOO u steĉaju iz Titela
Prostor hale
Prostor hale
Magacin
Alatnica
Objekat br. 10 – TRAFO STANICA-nova, Pr
(izgrađen na parceli br. 2316 K.O. Titel, ulica Toše Bujandrića u Titelu, u Listu nepokretnosti br. 14 K.O. Titel
objekat br. 10 i u Kopiji plana objekat br. 10)
Objekat je izgraĊen na zapadnoj strani parcele, pored industrijske hale. Sastoji se od etaţe prizemlja, pravougaonog
je oblika. Objekat je izgraĊen 1986. godine, a na terenu zahvata bruto površinu od 14 m2. Svetla visina prostorija
objekta je 320 cm.
Objekat je montaţni, izraĊen od montaţnih betonskih elemenata i temelja livenih na licu mesta.
Fundiranje je izvedeno na armirano betonskoj temeljnoj ploĉi koja se na tlo oslanja preko tampon sloja nabijenog
šljunka. Na sastavu zidova i temelja izvedena je hidroizolacija od ―kondora‖.
Krovna konstrukcija je jednovodna, betonska, sa hidro izolacionim slojevima.
Pod objekta je neznatno izdignut iznad nivoa okolnog terena i izveden je kao armirano betonska podna ploĉa d=10
cm, na tamponu od nabijenog šljunka d=8 cm. Završna obrada poda je beton. U podnoj ploĉi su izvedeni kanali,
anker rupe i postolja za pumpne agregate na koje je smeštena instalacija i delovi opreme.
Vrata su izvedena od metalnih, kutijastih profila.
Objekat je opremljen elektro instalacijama.
UKUPNA NETO POVRŠINA PREDMETNOG OBJEKTA:
1. prizemlje
14,00 m2
Napomena:
Objekat je u solidnom stanju. Na njemu nisu uoĉena nikakva oštećenja.
Centar za veštaĉenja i procene, Novi Sad
21
Procena vrednosti imovine „FOMG― DOO u steĉaju iz Titela
Fotografije 12. Objekat Trafo stanica-nova
Izgled objekta
Objekat br. 11 – NASTREŠNICA ZA BICIKLE, Pr
(izgrađen na parceli br. 2316 K.O. Titel, ulica Toše Bujandrića u Titelu, u Listu nepokretnosti br. 14 K.O. Titel
objekat br. 11 i u Kopiji plana objekat br. 11)
Objekat zauzima prostor iza portirnice.
Zahvata bruto površinu od 30,00 m 2. Radi se o nastrešnici sa metalnim nosećim stubovima i krovom prekrivenim
salonitom.Objekat je bez instalacija.
UKUPNA NETO POVRŠINA PREDMETNOG OBJEKTA:
1. prizemlje
30,00 m2
Napomena:
Objekat je u solidnom stanju. Na njemu nisu uoĉena nikakva oštećenja.
Fotografije 13. Objekat Nastrešnica za bicikle
Izgled objekta
Objekat br. 12 – DEPO ZA ODLAGANJE OTPADA, Pr
(izgrađen na parceli br. 2316 K.O. Titel, ulica Toše Bujandrića u Titelu, u Listu nepokretnosti br. 14 K.O. Titel
objekat br. 11 i u Kopiji plana objekat br. 11)
Objekat zauzima prostor iza nastrešnice za bicikle.
Centar za veštaĉenja i procene, Novi Sad
22
Procena vrednosti imovine „FOMG― DOO u steĉaju iz Titela
Sastoji se od betonskih zidova visine cca 100 cm, koji prostor pretvaraju u 5 pregraĊenih depo-kaseta. Pod prostora
je betonski. Na terenu, spoljne dimenzije oslonaĉkih temelja, zahvata bruto površinu od 93,00 m2 (5,5x17,0 m).
Objekat je graĊen 1986. Godine.
UKUPNA NETO POVRŠINA PREDMETNOG OBJEKTA:
1. prizemlje
93,00 m2
Napomena:
Objekat je u solidnom stanju. Na njemu nisu uoĉena nikakva oštećenja. Stvarna površina objekta na terenu
se ne poklapa sa površinom prikazanom u Listu nepokretnosti (17 m2), tj. u stvarnosti objekat zauzima
veću površinu).
Fotografije 14. Objekat Depo za odlaganje otpada
Izgled objekta
Objekat br. 13 – PORTIRNICA, Pr
(izgrađen na parceli br. 2316 K.O. Titel, ulica Toše Bujandrića u Titelu, u Listu nepokretnosti br. 14 K.O. Titel i u
Kopiji plana objekat nije zaveden)
Objekat se nalazi na severozapadnoj strani lokacij, na ulazu u fabriĉki kompleks. Zgrada je prizemna,
pravougaonog oblika, zidana ĉvrstim graĊevinskim materijalom. Bruto površina objekta je 19,00 m 2. Zgrada
portirnice je objekat izgraĊen bez dozvole-nije uknjiţena.
Objekat je izgraĊen kao prizemni, slobodno stojeći, pravougaone osnove (3,2x6 m), graĊen u masivnom
konstruktivnom sistemu klasiĉnim naĉinom gradnje.
Temelji objekta su izvedeni kao trakasti temelji od armiranog betona na tamponu nabijenog šljunka i ―mršavog‖
betona. Na sastavu temelja i zidova izvedena je višeslojna bitumenska hidro izolacija od ―kondora‖.
Zidovi objekta su izvedeni od pune opeke d=25 cm, svetla visina prostorija unutar objekta je 2,8 m. Sa unutrašnje
strane zidovi su omalterisani i obojeni odgovarajućom disperzivnom bojom. Fasada objekta je obraĊena u fasadnoj
opeci i malteru. Pod je obloţen keramikom. Krov je betonska jednovodna ploĉa, sa hidro i termo slojevima
zaštićenim limom.
Objekat je sa elektro instalacijama
UKUPNA NETO POVRŠINA PREDMETNOG OBJEKTA:
1. prizemlje
16,00 m2
Napomena:
Objekat je u solidnom stanju.
Centar za veštaĉenja i procene, Novi Sad
23
Procena vrednosti imovine „FOMG― DOO u steĉaju iz Titela
Fotografije 15. Objekat Portirnica
Izgled objekta
Izgled objekta
Unutrašnji prostor
Unutrašnji prostor
Objekat br. 14 – METALNA BARAKA, Pr
(izgrađen na parceli br. 2316 K.O. Titel, ulica Toše Bujandrića u Titelu, u Listu nepokretnosti br. 14 K.O. Titel i u
Kopiji plana objekat nije zaveden)
Objekat se nalazi na jugozapadnoj strani lokacij, na ulazu u fabriĉki kompleks iz Zmaj Jovine ulice. Zgrada je
prizemna, pravougaonog oblika, montaţno graĊena. Bruto površina objekta je 138,00 m2. Zgrada je objekat
izgraĊen bez dozvole-nije uknjiţena.
Objekat je izgraĊen kao prizemni, slobodno stojeći, pravougaone osnove (23x6 m), graĊen u montaţnom sistemu,
od limenih i ĉeliĉnih obloga na betonskoj površini.
Zidovi od trapezastog lima su ukrućeni ĉeliĉnim cevima, a ista konstrukcija od cevi je i u sklopu jednovodnog
krova koji je prekriven trapezastim limom. Deo objekta je nastrešnica, dok je drugi deo zatvoren.
Objekat je bez instalacija.
UKUPNA NETO POVRŠINA PREDMETNOG OBJEKTA:
1. prizemlje
138,00 m2
Napomena:
Objekat je sa demontiranim i oštećenim zidnim i krovnim oblogama.
Centar za veštaĉenja i procene, Novi Sad
24
Procena vrednosti imovine „FOMG― DOO u steĉaju iz Titela
Fotografije 16. Objekat Metalna baraka
Izgled objekta
Izgled objekta
Objekat br. 15 – BUNAR, Pr
(izgrađen na parceli br. 2316 K.O. Titel, ulica Toše Bujandrića u Titelu, u Listu nepokretnosti br. 14 K.O. Titel i u
Kopiji plana objekat nije zaveden)
U sklopu parcele je bunar, preko kojeg se dobija potrebna tehniĉka voda. Bunar je na dubini od 12,00 m.
Bunari su ukopanom jamom od betonskog poda koja je i završna ploĉa bunara. Gornja ploĉa je armirano betonska.
Objekat je opremljen elektro instalacijom.
Napomena:
Bunar nije u funkciji.
Fotografije 17. Objekat Bunar
Objekat br. 16 – PORTIRNICA KIOSK, Pr
(izgrađen na parceli br. 2316 K.O. Titel, ulica Toše Bujandrića u Titelu, u Listu nepokretnosti br. 14 K.O. Titel i u
Kopiji plana objekat nije zaveden)
Kiosk je montaţni, prenosivi objekat. Konstrukcija objekta je metalna, sa ustakljenim portalima. Površina objekta
je 4,00 m2.
Objekat je opremljen elektro instalacijom.
Centar za veštaĉenja i procene, Novi Sad
25
Procena vrednosti imovine „FOMG― DOO u steĉaju iz Titela
Fotografije 18. Objekat Portirnica kiosk
Objekat br. 17 – SPOLJNA KANALIZACIJA, Pr
(izgrađen na parceli br. 2316 K.O. Titel, ulica Toše Bujandrića u Titelu, u Listu nepokretnosti br. 14 K.O. Titel i u
Kopiji plana objekat nije zaveden)
Spoljna fekalna kanalizacija je izvedena od svih objekata na lokaciji do septiĉke jame. Funkcija kanalizacije je da
prikupi sve fekalne otpadne vode. Sva kanalizacija je izvedena od plastiĉnih kanalizacionih cevi odgovarajućih
dimenzija postavljenih u zemlju sa pravilnim padom. Na mestima spajanja i skretanja cevi izvedeni su odgovarajući
šahtovi od betonske radijalne opeke sa kinetom i odgovaraju}im poklopcem. Ukupna duţina kanalizacije iznosi
300 m.
Pored kanalizacionog, u sklopu kompleksa je sproveden i hidrantski vod.
Objekat br. 18 – OGRADA KOMPLEKSA, Pr
(izgrađen na parceli br. 2316 K.O. Titel, ulica Toše Bujandrića u Titelu, u Listu nepokretnosti br. 14 K.O. Titel i u
Kopiji plana objekat nije zaveden)
Ograda je izvedena oko cele lokacijie. Sastoji se od armirano betonskog trakastog temelja na koji se na razmako 2,5
m ubetonirani stubovi od kutijastih profila 60/60/5. Ispuna izmeĊu stubova je izvedena od gvozdenih flahova
ĉeliĉne mreţe. Kapije su postavljene pored portirnica za pešake i za vozila. Izvedene su od kutijastih profila. Donji
parapetni deo je izraĊen od betona visine cca 60 cm. Ukupna duţina ograde sa kapijama je cca 460,00 m.
Svi metalni delovi kapije i ograde su obojeni masnom bojom.
Fotografije 18. Objekat Ograda kompleksa
Centar za veštaĉenja i procene, Novi Sad
26
Procena vrednosti imovine „FOMG― DOO u steĉaju iz Titela
Objekat br. 19 – PUTEVI I PLATOI, Pr
(izgrađen na parceli br. 2316 K.O. Titel, ulica Toše Bujandrića u Titelu, u Listu nepokretnosti br. 14 K.O. Titel i u
Kopiji plana objekat nije zaveden)
Putevi i platoi na lokaciji su izvedeni na više razliĉitih naĉina i u razliĉito vreme. Pristupni put i unutrašnje
saobraćajnice su izvedene kao betonske površine, izvedene na posteljici od nabijenog šljunka d= 20 cm sa lako
armiranom betonskom ploĉom iznad d=12 cm. Betonska površina platoa je izdeljena dilatacionim spojnicama na
polja pribliţne površine 16 m2. Spojnice su naknadno zalivene bitumenom. Površina betonskih platoa iznosi cca
2.420,0 m2.
Napomena:
Konstrukcija puteva i platoa je u dobrom stanju, bez većih oštećenja.
Fotografije 39. Objekat PUTEVI I PLATOI
Betonski plato
Betonski plato
Zaštita ţivotne sredine :
Predmetni objekti i parcela zadovoljavaju sledeće smernice:
-Objekti su izgraĊeni u skladu sa svim vaţećim zakonskim propisima i standardima, vaţećim zakonom o
planiranju i izgradnji, propisima o zdravlju i bezbednosti, kao i u skladu sa Pravilnikom o minimalnim tehniĉkim
uslovima za izgradnju poslovnih objekata.
-ZagaĊenje terena i rizik od zagaĊenja na predmetnoj lokaciji ne postoji.
-U blizini lokacije predmetnih objekata ne postoji nikakva deponija otpadnog materijala.
-Objekat je izgraĊen van vodotokova, na zemljištu koje nije plavno, tako da ne postoji rizik od poplave.
-Rizik od seizmiĉke aktivnosti ne postoji, objekti su izgraĊeni pre donošenja Pravilnika o tehniĉkim normativima
za izgradnju objekata visokogradnje u seizmiĉkim podruĉjima (Sl.list »SFRJ« broj 31/81). Objekat je izgraĊen u
VIII seizmiĉkom podruĉju.
-Materijali, koji su upotrebljeni za graĊenje, ne sadrţe štetne materije a na lokaciji ne postoje nevezani azbest,
formaldehid i radon.
-Ostale opasnosti za zdravlje i bezbednost ne postoje.
-Ne postoji rizik u pogledu zaštite ţivotne sredine, strukturni integritet zgrade i ţivotna sredina-okruţenje su takvi
da ne utiĉu negativno na vrednost poslovnih objekata u celini.
Centar za veštaĉenja i procene, Novi Sad
27
PROCENA LIKVIDACIONE VREDNOSTI NEKRETNINA
„FOMG― DOO TITEL U STEĈAJU
STRUKTURA OBJEKATA I POVRŠINA
Napomena:
Parcela br. 2316 K.O. Titel je u drţavnoj svojini i nije predmet ove procene. MeĊutim, korisnik objekata je ujedno i korisnik ovih parcela pa je zbog toga izraţena i
obraĉunata i vrednost opremljenosti parcela (betonski platoi u krugu kompleksa i ograda na parceli).
List nepokretnosti br. 14 K.O. Titel
Redni
broj
1
1.1
1.2
1.3
Šifra
Br. Objekta u
L.nepokretnosti
1
2200042645
2200043005
2200042004
2
3
4
5
6
7
8
9
9.1
9.2
2200049320
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2200029250
2200041013
2200019428
2200069318
2200042004
2200041452
2200019428
2200042009
2200039405
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Objekat
Pravni status
Proizvodna hala
Hala industrijska-galvanizacija
Hala industrijska-strugara
Hala industrijska-plastikana
uknjiţen
uknjiţen
uknjiţen
uknjiţen
Kompresorska stanica
Sanitarni ĉvor
Trafo stanica-stara
Metalna baraka
Kotlarnica
Pumpna stanica
Rezervoar
Hala sa upravnom zgradom
Upravna zgrada
Industrijska hala
uknjiţen
uknjiţen
uknjiţen
uknjiţen
uknjiţen
uknjiţen
uknjiţen
uknjiţen
uknjiţen
uknjiţen
Trafo stanica-nova
Nastrešnica za bicikle
Depo za odlaganje otpada
Portirnica
Metalna baraka
Bunar
Portirnica-kiosk
Spoljna kanalizacija
Ograda kompleksa
Putevi i platoi
uknjiţen
uknjiţen
uknjiţen
nije uknjiţen
nije uknjiţen
nije uknjiţen
nije uknjiţen
nije uknjiţen
nije uknjiţen
nije uknjiţen
Naĉin
korišćenja
prizemlje
prizemlje
prizemlje
prizemlje
BRUTO
površina
osnove m2
2.738,00
NETO
površina
m2
2.513,00
904,00
811,00
798,00
Ukupno objekat br. 1
prizemlje
37,00
31,00
prizemlje
29,00
24,00
prizemlje
19,00
19,00
prizemlje
78,00
74,00
prizemlje
105,00
97,00
prizemlje
37,00
31,00
prizemlje
37,00
37,00
prizemlje
2.184,00
2.174,00
prizemlje+sprat
300,00
prizemlje
1.874,00
Ukupno objekat br. 9
prizemlje
14,00
14,00
prizemlje
30,00
30,00
prizemlje
93,00
93,00
prizemlje
19,00
16,00
prizemlje
138,00
138,00
prizemlje
prizemlje
4,00
4,00
prizemlje
300,00
300,00
prizemlje
460,00
460,00
prizemlje
2.420,00
2.420,00
UKUPNO OBJEKTI "FOMG" DOO TITEL
Procenjena trţišna vrednost
€/m2
140,00
105,00
105,00
95,00
80,00
105,00
40,00
135,00
120,00
55,00
175,00
150,00
620,00
20,00
40,00
100,00
20,00
45,00
10,00
14,00
18,00
Ukupno €
Ukupno RSD
126.560,00
85.155,00
83.790,00
295.505,00
2.945,00
1.920,00
1.995,00
2.960,00
25.095,00
3.720,00
2.035,00
14.402.717,84
9.690.766,73
9.535.427,69
33.628.912,26
335.145,42
218.498,88
227.033,99
336.852,44
2.855.848,64
423.341,58
231.586,05
52.500,00
281.100,00
333.600,00
8.680,00
600,00
3.720,00
1.600,00
2.760,00
300,00
180,00
3.000,00
6.440,00
43.560,00
740.615,00
5.974.578,75
31.989.601,65
37.964.180,40
987.797,02
68.280,90
423.341,58
182.082,40
314.092,14
34.140,45
20.484,27
341.404,50
732.881,66
4.957.193,34
84.283.097,92
2.2 OPREMA
Oprema se nalazi na lokaciji steĉajnog duţnika u Titelu ul. Toše Bujandrića br. bb. Oprema koja je pregledana je
polovna, van upotrebe od 23.07.2012 g. i predstavlja uglavnom mašine i nameštaj. Funkcionalnost opreme nije
ispitivana. Oprema se pre puštanja u pogon mora pregledati i izvršiti neophodna defektaţa i servisiranje.
Oprema sa najvećom pojedinaĉnom vrednošću je zapravo linija za galvanizaciju koja je jedna od najvećih u
Srbiji.
U nastavku je dat pregled opreme steĉajnog duţnika sa fotografijom, kratkim opisom i procenjenom vrednošću:
Rb.
Šifra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
02300001219
02300001220
02300001221
02300001222
02300001223
02300001227
02300001228
02300001229
02300001230
02300001246
02300001250
02300001251
02300001252
02300001253
02300001254
02300001255
02300001258
02300001262
02300001263
02300001265
02300001266
02300001278
02300001281
02300001282
02300001284
02300001291
02300001292
02300001293
02300001294
02300001295
02300001299
02300001303
02300001308
02300001356
02300001401
02300001402
02300001417
02300001424
02300001442
02300001443
02300001445
02300001446
02300001448
02300001449
02300001588
02300001590
02300001591
02300001593
02300001606
02300001609
02300001642
Naziv osnovnog sredstva
Mašina za savijanje APK
Presa ekscentar 63T
Presa ekscentar 40T
Presa ekscentar 30T
Presa ekscentar 25 T
Mašina za izvlaĉenje ţice
Aparat za taĉkasto varenje ATZ1
Aparat za taĉkasto varenje ATZ2
Aparat za taĉkasto varenje ATZ2
Aparat za varenje VT 80
Aparat za varenje VT 80
Aparat za taĉkasto varenje TA150
Aparat za taĉkasto varenje TA 90
Aparat za taĉkasto varenje TA 90
Aparat za taĉkasto varenje TA 90
Aparat za taĉkasto varenje TA150
Makaze za lim 5 STP
Makaze za lim FOLARIT
Mašina za izvlaĉenje ţice
Presa 5 T
Presa 5 T
Aparat za taĉkasto varenje TA 25
Brusna mašina SA TRAKOM
Cirkular za seĉenje metala
Mašina za izvlaĉenje obruĉa
Presa APKANT 50
Aparat za zavarivanje
Aparat za zavarivanje
Mašina za ĉeono zavarivanje
mašina za izvlaĉenje ţice
Aparat za tupo zavarivanje
Brusilica stona mala
Aparat za varenje KONCAR
Aparat za taĉkasto varenje TA 90
Mašina za savijanje ţice
Aparat za taĉkasto varenje TA 25
Stubna bušilica MCKPS 25
Makaze mehaniĉke
Aparat za zavarivanje
Automat za otsecanje ţice
Aparat za taĉkasto varenje TA90S
Aparat za taĉk. varenje TA120S
Aparat za taĉkasto varenje TA25P
Aparat za taĉkasto varenje TA25P
Presa PEPP 25
Presa hidrauliĉna HAP25
Presa PEPP 25
Aparat za ĉeono varenje TSO1
Aparat za zavarivanje M/M200
Aparat za ĉeono varenje TY25 PP
Aparat gorenje VTS4
JM
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
Kol
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Knjigovodstvena vrednost
Nabavna
Sadašnja
369.945,96
0,00
924.864,94
0,00
678.234,29
0,00
616.576,66
0,00
554.918,96
0,00
246.630,63
0,00
215.801,82
0,00
215.801,82
0,00
215.801,82
0,00
215.801,82
0,00
215.801,82
0,00
215.801,82
0,00
215.801,82
0,00
215.801,82
0,00
215.801,82
0,00
215.801,82
0,00
206.553,15
0,00
251.768,80
0,00
251.768,80
0,00
354.531,56
0,00
354.531,56
0,00
215.801,82
0,00
46.243,22
0,00
77.072,11
0,00
67.823,42
0,00
770.720,78
0,00
140.784,98
0,00
140.784,98
0,00
154.144,14
0,00
20.552,52
0,00
46.243,22
0,00
36.994,58
0,00
36.994,58
0,00
46.243,22
0,00
308.288,33
0,00
46.243,22
0,00
462.432,46
0,00
109.442,34
0,00
49.326,12
0,00
255.879,31
0,00
46.243,22
0,00
55.491,91
0,00
46.243,22
0,00
46.243,22
0,00
770.720,78
0,00
832.378,41
0,00
832.378,41
0,00
38.536,03
0,00
49.326,12
0,00
262.045,07
0,00
15.414,39
0,00
Procenjena likvidaciona vrednost
EUR
200,00
6.000,00
4.500,00
4.000,00
3.000,00
400,00
300,00
300,00
300,00
200,00
200,00
800,00
800,00
600,00
600,00
800,00
600,00
1.000,00
400,00
300,00
300,00
200,00
200,00
150,00
100,00
2.000,00
500,00
500,00
300,00
400,00
200,00
50,00
200,00
100,00
300,00
200,00
200,00
50,00
500,00
400,00
600,00
600,00
200,00
200,00
2.000,00
800,00
2.000,00
300,00
300,00
300,00
400,00
RSD
22.760,30
682.809,00
512.106,75
455.206,00
341.404,50
45.520,60
34.140,45
34.140,45
34.140,45
22.760,30
22.760,30
91.041,20
91.041,20
68.280,90
68.280,90
91.041,20
68.280,90
113.801,50
45.520,60
34.140,45
34.140,45
22.760,30
22.760,30
17.070,23
11.380,15
227.603,00
56.900,75
56.900,75
34.140,45
45.520,60
22.760,30
5.690,08
22.760,30
11.380,15
34.140,45
22.760,30
22.760,30
5.690,08
56.900,75
45.520,60
68.280,90
68.280,90
22.760,30
22.760,30
227.603,00
91.041,20
227.603,00
34.140,45
34.140,45
34.140,45
45.520,60
Procena vrednosti imovine steĉajnog duţnika ''FOMG'' DOO u steĉaju
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
02300001643
02300001644
02300001646
02300001678
02300001683
02300002259
02300002296
02300002301
02300002580
02300002602
02300002603
02300002604
02300002605
02300003224
02300003237
02300003248
02300003260
02300003261
02300003323
02300003324
02300003325
02300003359
02300003441
02300003447
02300003589
02300003594
02300003599
02300003601
02300003688
02300003690
02300009249
02300009275
02300009280
02300009298
02300009306
02300009307
02300009311
02300009326
02300009328
02300009329
02300009329
02300009329
02300009329
02300009329
02300009329
02300009329
02300009329
02300009329
02300009329
02300009425
02300009582
02300009600
02300009607
02300009608
02300019021
02300019023
02300019024
02300019026
02300019413
02300031653
02300041034
Aparat za varenje CIFES 250
Aparat za varenje HERKULES 180
Aparat za kont.brus. SA TRAKOM
Presa sa pneum. kvaĉilom PEPP10
Aparat za taĉkasto varenje 25 KVS
Mašina za poliranje
Bubanj za cinkovanje
Mašina za poliranje
Linija za plastificiranje
Linija za nikal-nikal-hrom
Linija za cink
Linija za tvrdi hrom
UreĊaj za preĉišć. otpadnih voda
Stubna bušilica SARLAH
Univerzalni strug PA22
Stubna bušilica BD 5
Glodalica PRVOMAJSKA
Glodalica HECKERT
Brusni stroj
Brusni stroj
Brusilica za rezanje navoja
Stroj za brušenje SA TRAKOM
Okretni podeoni sto
Okvirna testera POBEDA
Horizontalna pila HAP280
Aparat ya savijawe cevi SS 40
Univerzalni strug PA 631
Aparat za brušenje dijamant
Aparat za varenje
Kompakt poluautomat
Rotacioni aparat za varenje
Stona brusilica BS 200
Aparat za zavarivanje
Ispravljaĉ 15V 1000A
Aparat za varenje KONĈAR
Aparat za varenje KONĈAR
Uljni ispravljaĉ 500A
Zupĉasta pumpa i motor
Stona brusilica 200
Elektromotor
Elektromotor
Elektromotor
Elektromotor
Elektromotor
Elektromotor
Elektromotor
Elektromotor
Elektromotor
Elektromotor
Hidrauliĉna presa za k.pap
Bušilica 425
Galvanski ispravljaĉ 1000A
Uljni ispravljaĉ 1 KA
Uljni ispravljaĉ 1 KA
Cen. lab LC 72/00
Laboratorijska vaga
Vaga 500
Merni sto
Vaga SKALAR 2000
Kvarcni sto
Radna tezga
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
154.144,14
55.491,91
115.990,49
363.780,17
215.801,82
92.486,49
262.045,07
92.486,49
1.541.441,54
2.003.873,99
948.516,94
1.309.837,95
1.433.153,24
46.243,22
1.004.312,38
391.846,27
1.509.837,95
1.887.297,40
43.160,33
43.160,33
77.072,11
46.243,22
35.966,96
92.486,49
308.288,33
739.891,91
739.891,91
123.315,33
140.784,98
245.185,61
55.491,91
77.072,11
246.630,63
246.630,63
43.263,13
43.263,13
30.828,84
50.867,54
77.072,11
15.414,39
15.414,39
15.414,39
15.414,39
15.414,39
15.414,39
15.414,39
15.414,39
15.414,39
15.414,39
30.828,84
43.160,33
86.320,72
107.900,88
107.900,88
154.144,14
36.994,58
43.160,33
43.160,33
30.828,84
15.414,39
10.070,78
Centar za veštaĉenja i procene, Novi Sad
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400,00
400,00
200,00
1.600,00
200,00
100,00
800,00
100,00
15.000,00
75.000,00
52.500,00
52.500,00
15.000,00
200,00
2.000,00
800,00
2.000,00
2.500,00
50,00
50,00
300,00
200,00
200,00
300,00
800,00
2.000,00
4.000,00
1.000,00
200,00
500,00
500,00
50,00
200,00
500,00
200,00
200,00
200,00
100,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
300,00
200,00
300,00
300,00
150,00
30,00
200,00
50,00
300,00
5,00
50,00
45.520,60
45.520,60
22.760,30
182.082,40
22.760,30
11.380,15
91.041,20
11.380,15
1.707.022,50
8.535.112,50
5.974.578,75
5.974.578,75
1.707.022,50
22.760,30
227.603,00
91.041,20
227.603,00
284.503,75
5.690,08
5.690,08
34.140,45
22.760,30
22.760,30
34.140,45
91.041,20
227.603,00
455.206,00
113.801,50
22.760,30
56.900,75
56.900,75
5.690,08
22.760,30
56.900,75
22.760,30
22.760,30
22.760,30
11.380,15
5.690,08
5.690,08
5.690,08
5.690,08
5.690,08
5.690,08
5.690,08
5.690,08
5.690,08
5.690,08
5.690,08
5.690,08
34.140,45
22.760,30
34.140,45
34.140,45
17.070,23
3.414,05
22.760,30
5.690,08
34.140,45
569,01
5.690,08
30
Procena vrednosti imovine steĉajnog duţnika ''FOMG'' DOO u steĉaju
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
02300041035
02300041036
02300041037
02300041040
02300041042
02300041043
02300041044
02300041056
02300041111
02300041112
02300041117
02300041164
02300041165
02300041166
02300041180
02300041182
02300041190
02300041374
02300041410
02300041455
02300041457
02300041374
02300041374
02300041374
02300041374
02300041374
02300041374
02300041374
02300041374
02300041374
02300041374
02300041374
02300041374
02300041410
02300041455
02300041457
02300041457
02300041457
02300041457
02300041457
02300041457
02300041457
02300041457
02300041457
02300041457
02300041457
02300041457
02300041457
02300041457
02300041457
02300041457
02300041457
02300041457
02300041457
02300041457
02300041622
02300041622
02300041622
02300041622
02300041622
02300041622
Radna tezga
Radna tezga
Radna tezga
Pisaći sto
Pisaći sto
Sto za sastanke
Vitrina
Vitrina
Alat za bigovanje
Cviker
Alat za bigovanje
Alat za štucovanje ţice
Alat za štucovanje ţice
Alat za štucovanje ţice
Stolica
Stolica
Stolica ARS-21
Stolica ARS-21
Stolica ARS-21
Stolica ARS-21
Stolica ARS-21
Ormar za alat
Ormar za alat
Ormar za alat
Ormar za alat
Ormar za alat
Ormar za alat
Ormar za alat
Ormar za alat
Ormar za alat
Ormar za alat
Ormar za alat
Ormar za alat
Cviker za pojilicu
Alat za probijanje ponosala
Garderobni ormar
Garderobni ormar
Garderobni ormar
Garderobni ormar
Garderobni ormar
Garderobni ormar
Garderobni ormar
Garderobni ormar
Garderobni ormar
Garderobni ormar
Garderobni ormar
Garderobni ormar
Garderobni ormar
Garderobni ormar
Garderobni ormar
Garderobni ormar
Garderobni ormar
Garderobni ormar
Garderobni ormar
Garderobni ormar
Elektriĉni grejaĉ EGV 6
Elektriĉni grejaĉ EGV 6
Elektriĉni grejaĉ EGV 6
Elektriĉni grejaĉ EGV 6
Elektriĉni grejaĉ EGV 6
Elektriĉni grejaĉ EGV 6
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10.070,78
10.070,78
10.070,78
18.497,28
18.497,28
25.690,71
23.121,62
23.121,62
100.193,70
369.945,96
100.193,70
92.486,49
92.485,49
92.486,49
3.699,42
3.699,42
3.761,09
3.761,09
3.761,09
3.761,09
3.761,09
7.707,20
7.707,20
7.707,20
7.707,20
7.707,20
7.707,20
7.707,20
7.707,20
7.707,20
7.707,20
7.707,20
7.707,20
61.657,61
92.486,49
7.707,20
7.707,20
7.707,20
7.707,20
7.707,20
7.707,20
7.707,20
7.707,20
7.707,20
7.707,20
7.707,20
7.707,20
7.707,20
7.707,20
7.707,20
7.707,20
7.707,20
7.707,20
7.707,20
7.707,20
26.204,50
26.204,50
26.204,50
26.204,50
26.204,50
26.204,50
Centar za veštaĉenja i procene, Novi Sad
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
50,00
50,00
5,00
5,00
50,00
10,00
10,00
200,00
100,00
200,00
200,00
200,00
200,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
100,00
100,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
5.690,08
5.690,08
5.690,08
569,01
569,01
5.690,08
1.138,02
1.138,02
22.760,30
11.380,15
22.760,30
22.760,30
22.760,30
22.760,30
227,60
227,60
227,60
227,60
227,60
227,60
227,60
2.276,03
2.276,03
2.276,03
2.276,03
2.276,03
2.276,03
2.276,03
2.276,03
2.276,03
2.276,03
2.276,03
2.276,03
11.380,15
11.380,15
2.276,03
2.276,03
2.276,03
2.276,03
2.276,03
2.276,03
2.276,03
2.276,03
2.276,03
2.276,03
2.276,03
2.276,03
2.276,03
2.276,03
2.276,03
2.276,03
2.276,03
2.276,03
2.276,03
2.276,03
1.138,02
1.138,02
1.138,02
1.138,02
1.138,02
1.138,02
31
Procena vrednosti imovine steĉajnog duţnika ''FOMG'' DOO u steĉaju
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
02300041622
02300041622
02300041622
02300041622
02300041622
02300041622
02300041689
02300041457
02300041457
02300041457
02300041457
02300041457
02300041457
02300041622
02300041622
02300041622
02300043049
02300043058
02300043062
02300043086
02300043086
02300043215
02300041457
02300041457
02300041457
02300041457
02300041457
02300043385
02300043385
02300043385
02300043385
02300043385
02300043385
02300043385
02300043385
02300043385
02300043385
02300043385
02300043385
02300043385
02300043422
02300043456
02300043614
02300041622
02300041622
02300041622
02300041622
02300041622
02300049038
02300049045
02300049060
02300049063
02300049064
02300049066
02300049070
02300049077
02300049087
02300049089
02300049090
02300049091
02300049094
Elektriĉni grejaĉ EGV 6
Elektriĉni grejaĉ EGV 6
Elektriĉni grejaĉ EGV 6
Elektriĉni grejaĉ EGV 6
Elektriĉni grejaĉ EGV 6
Elektriĉni grejaĉ EGV 6
Elektriĉni kotao ETK 48
Garderobni ormar
Garderobni ormar
Garderobni ormar
Garderobni ormar
Garderobni ormar
Garderobni ormar
Elektriĉni grejaĉ EGV 6
Elektriĉni grejaĉ EGV 6
Elektriĉni grejaĉ EGV 6
Pisaći sto
Pisaći sto
Vitrina
Vitrina
Vitrina
Stolica tapacirana
Garderobni ormar
Garderobni ormar
Garderobni ormar
Garderobni ormar
Garderobni ormar
Ormar za alat
Ormar za alat
Ormar za alat
Ormar za alat
Ormar za alat
Ormar za alat
Ormar za alat
Ormar za alat
Ormar za alat
Ormar za alat
Ormar za alat
Ormar za alat
Ormar za alat
Paletna kolica
Glodalo 6078
Elektriĉni grejaĉ EGV 9
Elektriĉni grejaĉ EGV 6
Elektriĉni grejaĉ EGV 6
Elektriĉni grejaĉ EGV 6
Elektriĉni grejaĉ EGV 6
Elektriĉni grejaĉ EGV 6
Ormar metalni 2h2
Stolica tapacirana
Stolica tapacirana
Regal metalni 3h2
Regal metalni 3h1,7
Pisaći sto
Stolica tapacirana 30410
Pisaći sto
Regal za dokumenta
Pisaći sto SK30
Regal za delove
Ĉeliĉna kasa
TA peć
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
26.204,50
26.204,50
26.204,50
26.204,50
26.204,50
26.204,50
95.637,97
7.707,20
7.707,20
7.707,20
7.707,20
7.707,20
7.707,20
26.204,50
26.204,50
26.204,50
18.497,28
18.497,28
23.121,62
23.121,62
4.624,32
4.624,32
7.707,20
7.707,20
7.707,20
7.707,20
7.707,20
7.707,20
7.707,20
7.707,20
7.707,20
7.707,20
7.707,20
7.707,20
7.707,20
7.707,20
7.707,20
7.707,20
7.707,20
7.707,20
24.663,08
61.657,61
27.745,97
26.204,50
26.204,50
26.204,50
26.204,50
26.204,50
10.790,10
4.727,08
4.727,08
10.790,10
10.790,10
12.845,33
4.727,08
12.845,33
10.790,10
12.845,33
10.790,10
114.066,68
22.196,80
Centar za veštaĉenja i procene, Novi Sad
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
30,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
10,00
10,00
10,00
5,00
5,00
10,00
10,00
10,00
2,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
50,00
100,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
20,00
2,00
2,00
20,00
20,00
5,00
2,00
5,00
10,00
5,00
20,00
100,00
30,00
1.138,02
1.138,02
1.138,02
1.138,02
1.138,02
1.138,02
3.414,05
2.276,03
2.276,03
2.276,03
2.276,03
2.276,03
2.276,03
1.138,02
1.138,02
1.138,02
569,01
569,01
1.138,02
1.138,02
1.138,02
227,60
2.276,03
2.276,03
2.276,03
2.276,03
2.276,03
2.276,03
2.276,03
2.276,03
2.276,03
2.276,03
2.276,03
2.276,03
2.276,03
2.276,03
2.276,03
2.276,03
2.276,03
2.276,03
5.690,08
11.380,15
1.138,02
1.138,02
1.138,02
1.138,02
1.138,02
1.138,02
2.276,03
227,60
227,60
2.276,03
2.276,03
569,01
227,60
569,01
1.138,02
569,01
2.276,03
11.380,15
3.414,05
32
Procena vrednosti imovine steĉajnog duţnika ''FOMG'' DOO u steĉaju
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
02300049099
02300049103
02300049105
02300049168
02300049169
02300049170
02300049171
02300049173
02300049174
02300049176
02300049177
02300049177
02300049177
02300049177
02300049177
02300049177
02300049177
02300049177
02300049177
02300049183
02300049186
02300041190
02300041190
02300049353
02300049354
02300049355
02300049370
02300049400
02300049401
02300049412
02300049419
02300049419
02300049419
02300049419
02300049419
02300049419
02300049419
02300049419
02300049419
02300049419
02300049420
02300049420
02300049420
02300049420
02300049420
02300049420
02300049421
02300049422
02300049426
02300049427
02300049436
02300049437
02300049438
02300049477
02300049478
02300049478
02300049478
02300049478
02300049478
02300049478
02300049485
Sto za sastanke
Pisaći sto PO120
Odvajaĉ ulja i vode
Pisaći sto SK30
Pisaći sto SK30
Pisaći stp SK30
Pisaći sto SK30
Tabla za crtanje
Regal metalni 1h4
Stolica podešavajuća
Ĉeliĉna boca CO2
Ĉeliĉna boca CO2
Ĉeliĉna boca CO2
Ĉeliĉna boca CO2
Ĉeliĉna boca CO2
Ĉeliĉna boca CO2
Ĉeliĉna boca CO2
Ĉeliĉna boca CO2
Ĉeliĉna boca CO2
Stolica
Stolica
Stolica ARS21
Stolica ARS21
Pisaći sto
Pisaći sto
Pisaći sto
Garderobni ormar
Torbo ormar
Mašina za savijanje ţice
Regal metalni
Boca za O2 4047
Boca za O2 4047
Boca za O2 4047
Boca za O2 4047
Boca za O2 4047
Boca za O2 4047
Boca za O2 4047
Boca za O2 4047
Boca za O2 4047
Boca za O2 4047
Boca za acetilen 40
Boca za acetilen 40
Boca za acetilen 40
Boca za acetilen 40
Boca za acetilen 40
Boca za acetilen 40
Potopna crpka F 321
Pumpa TR65F91/11-3-4
Pisaći sto
Pisaći sto 1090/2
Pisaća mašina OLIVETI elektriĉna
Pisaća mašina OLIMPIA velika
Pisaća mašina OLIMPIA mala
Fotelja 33421 RBV
Fotelja 4510
Fotelja 4510
Fotelja 4510
Fotelja 4510
Fotelja 4510
Fotelja 4510
Daktilo sto 4059/2
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12.845,33
12.845,33
110.983,81
12.845,33
12.845,33
12.845,33
12.845,33
47.784,68
12.331,49
4.624,32
52.349,71
52.349,71
52.349,71
52.349,71
52.349,71
52.349,71
52.349,71
52.349,71
52.349,71
4.007,77
4.007,77
3.761,09
3.761,09
12.845,33
12.845,33
12.845,33
7.707,20
7.707,20
64.830,51
12.331,49
42.486,69
42.486,69
42.486,69
42.486,69
42.486,69
42.486,69
42.486,69
42.486,69
42.486,69
42.486,69
42.486,49
42.486,49
42.486,49
42.486,49
42.486,49
42.486,49
385.360,43
52.849,76
12.845,33
12.845,33
13.359,16
18.497,28
9.248,69
6.165,79
6.165,79
6.165,79
6.165,79
6.165,79
6.165,79
6.165,79
4.624,32
Centar za veštaĉenja i procene, Novi Sad
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
5,00
100,00
5,00
5,00
5,00
5,00
1,00
20,00
2,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
2,00
2,00
2,00
2,00
5,00
5,00
5,00
20,00
20,00
400,00
20,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
200,00
200,00
5,00
5,00
1,00
1,00
1,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
5,00
5.690,08
569,01
11.380,15
569,01
569,01
569,01
569,01
113,80
2.276,03
227,60
5.690,08
5.690,08
5.690,08
5.690,08
5.690,08
5.690,08
5.690,08
5.690,08
5.690,08
227,60
227,60
227,60
227,60
569,01
569,01
569,01
2.276,03
2.276,03
45.520,60
2.276,03
11.380,15
11.380,15
11.380,15
11.380,15
11.380,15
11.380,15
11.380,15
11.380,15
11.380,15
11.380,15
11.380,15
11.380,15
11.380,15
11.380,15
11.380,15
11.380,15
22.760,30
22.760,30
569,01
569,01
113,80
113,80
113,80
1.138,02
1.138,02
1.138,02
1.138,02
1.138,02
1.138,02
1.138,02
569,01
33
Procena vrednosti imovine steĉajnog duţnika ''FOMG'' DOO u steĉaju
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
02300049486
02300049487
02300049488
02300049489
02300049490
02300049491
02300049492
02300049679
02300049682
02300049683
02300049684
02300049684
02300049684
02300049684
02300049684
02300049684
02300049693
02300049694
02300049695
02300049696
02300049702
02300049703
02300049705
02300049706
02300049707
02300049708
02300049709
02300049710
0
0
02300049713
02300049714
02300052418
02300052654
02300055113
02300055115
02300052418
02300052654
02300055113
02300055114
02300055115
02300099700
02300099700
02300099700
02300099700
02300099700
02300055116
02300079416
Daktilo sto 96123
Pisaći sto 9112314
Pisaći sto
Pisaći sto
pisaći sto 1493
Konferencijski sto 9871
Segment 9714
Televizor kolor FILIPS
Pisaći sto PS1
Fotelja radna
Fotelja konferencijska
Fotelja konferencijska
Fotelja konferencijska
Fotelja konferencijska
Fotelja konferencijska
Fotelja konferencijska
Kompjuter CELERON 70
Kompjuter PC PENTIUM
Kompjuter PC PENTIUM
Kompjuter SAMSUNG
Kompjuter PENTIUM INTEL
Kompjuter PENTIUM 166
Štampaĉ 1010
Štampaĉ 1020
Štampaĉ CANON
Štampaĉ EPSON 1070
Kompjuter TOSIBA lap-top
Foto apart OLIMPUS
UreĊaj za napajanje UPS 525
UreĊaj za napajanje UPS 1000
fiskalna kasa
UreĊaj za daljinsko oĉitavanje
Dizalica lanĉana
Dizalica 500
Pumpa 80-160/1.14
Aparat komp. Poluautomat
Sto konferencijski 3002
Kabinetski set
Plakar 312
Fotelja Presindent
Fotelja Arnold
Fotelja Arnold
Fotelja Arnold
Fotelja Arnold
Fotelja Arnold
Fotelja Arnold
Tepih termo
Kompresor NPAK
Ukupno
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
343
4.624,32
12.845,33
12.845,33
12.845,33
12.845,33
15.414,39
4.418,81
33.911,73
16.031,01
23.355,97
19.619,02
19.619,02
19.619,02
19.619,02
19.619,02
19.619,02
53.498,15
75.155,34
63.818,33
52.849,76
123.206,23
123.206,23
6.826,53
9.237,29
15.771,19
30.828,84
87.279,66
22.840,00
16.031,01
16.031,00
20.910,00
15.610,00
46.243,22
46.243,22
43.413,50
160.356,92
46.243,22
46.243,22
43.413,50
19.382,96
12.322,88
12.322,88
12.322,88
12.322,88
12.322,88
12.322,88
15.747,20
200.386,39
37.307.392,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33.007,92
0,00
0,00
10.129,82
1.130,71
2.523,33
2.523,33
2.523,33
2.523,33
2.523,33
2.523,33
0,00
0,00
59.408,43
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
50,00
10,00
20,00
5,00
10,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
30,00
30,00
30,00
30,00
100,00
20,00
10,00
10,00
80,00
30,00
50,00
100,00
100,00
500,00
50,00
100,00
50,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
1.500,00
285.261,00
569,01
569,01
569,01
569,01
569,01
5.690,08
1.138,02
2.276,03
569,01
1.138,02
2.276,03
2.276,03
2.276,03
2.276,03
2.276,03
2.276,03
5.690,08
5.690,08
5.690,08
5.690,08
5.690,08
5.690,08
3.414,05
3.414,05
3.414,05
3.414,05
11.380,15
2.276,03
1.138,02
1.138,02
9.104,12
3.414,05
5.690,08
11.380,15
11.380,15
56.900,75
5.690,08
11.380,15
5.690,08
2.276,03
2.276,03
2.276,03
2.276,03
2.276,03
2.276,03
2.276,03
2.276,03
170.702,25
32.463.129,69
Fotodokumentacija opreme na dan 09.07.2013.god.
Centar za veštaĉenja i procene, Novi Sad
34
Procena vrednosti imovine steĉajnog duţnika ''FOMG'' DOO u steĉaju
Sl.1 Mašina za savijanje APK
Sl.2 Presa ekscentar 63T
Sl.3 Presa ekscentar 40T
Sl. 4 Presa ekscentar 30T
Sl. 5 Presa ekscentar 25T
Sl. 6 Mašina za izvlaĉenje ţice
Sl. 7 Aparat za taĉkasto varenje
Sl. 8 Makaze za lim 5 STP
Sl. 9 Presa 5T
Sl. 11 Cirkular za seĉenje metala
Sl. 12 Mašina za izvlaĉenje obruĉa
Sl. 13 Presa APKANT 50
Sl. 14 Mašina za ĉeono zavarivanje
Sl. 15 Mašina za tupo zavarivanje
Sl. 16 Brusilica stona mala
Sl. 17 Mašina za savijanje ţice VANDOF
Sl. 18 Stubna bušilica MCKPS 25
Sl. 10 Makaze za lim FOLARIT
Centar za veštaĉenja i procene, Novi Sad
35
Procena vrednosti imovine steĉajnog duţnika ''FOMG'' DOO u steĉaju
Sl. 19 Makaze mehaniĉke
Sl. 20 Aparat za varenje
GORENJE VTS 4
Sl. 21 Presa hidrauliĉnaHAP 25T
Sl. 22 Presa PEPP 25T
Sl. 23 Presa sa pneumatskim
kvaĉilom
Sl. 24 Bubanj za cinkovanje
Sl. 25 Mašina za poliranje
Sl. 26 Linija za plastificranje
Sl. 27 Linija za nikl-nikl-hrom
Sl. 28 Linija za cink
Sl. 29 Linija za tvrdi hrom
Sl.30 UreĊaj za preĉišćavanje
otpadnih voda
Sl. 31 Stubna bušilica SARLAH
Sl. 32 Univerzalni strug PA 22
Sl. 33 Stubna bušilica BD5
Centar za veštaĉenja i procene, Novi Sad
36
Procena vrednosti imovine steĉajnog duţnika ''FOMG'' DOO u steĉaju
Sl. 34 Glodalica PRVOMAJSKA
Sl.35 Glodalica HECKERT
Sl. 36 Brusilica za rezanje navoja
Sl. 37 Stroj za brušenje sa trakom
Sl. 38 Okretni podeoni sto
Sl. 39 Okvirna testera POBEDA
Sl.40 Horizontalna pila HAP280
Sl. 41 Aparat za savijanje cevi SS40
Sl.42 Univerzalni strug PA631
Sl. 43 Rotacioni aparat za varenje
Sl. 44 Kompresor NKG
Sl. 45 Kompresor NKG-na remontu
Sl. 46 Vaga skalar 2000
Sl. 47 Paletna kolica
Centar za veštaĉenja i procene, Novi Sad
37
Procena vrednosti imovine steĉajnog duţnika ''FOMG'' DOO u steĉaju
Fotodokumentacija kancelarijske opreme na dan 09.07.2013g.
2.3 TRANSPORTNA SREDSTVA
Transportna sredstva se nalazi na lokaciji steĉajnog duţnika u Titelu ul. Toše Bujandrića br. bb. Transportna
sredstva koja su pregledana su polovna, van upotrebe od 23.07.2012 god. Transportna sredstva se pre puštanja u
pogon moraju pregledati i izvršiti neophodna defektaţa i servisiranje.
U nastavku je dat pregled transportnih sredstava steĉajnog duţnika sa fotografijom, kratkim opisom i
procenjenom vrednošću:
Šifra
Naziv osnovnog sredstva
1
02300089689
2
3
02300089690
02300089698
4
5
6
7
02300099659
02300099661
Auto AUDI A6 3.0 TDI
Auto kombi BERLINGO
CITROEN
Auto OPEL VECTRA
Kamion FAP MERCEDES
1213/42
Prikolica 550
Viljuškar POBEDA TU32 3t.
Viljuškar LITOSTROJ 5t.
Ukupno
Rb.
Kol
Knjigovodstvena vrednost
Procenjena likvidaciona
vrednost
JM
kom
1
Nabavna
4.703.570,02
Sadašnja
3.226.374,72
EUR
18.000,00
RSD
2.048.427,00
kom
kom
1
1
935.899,00
1.863.258,64
414.709,78
0,00
3.500,00
2.000,00
398.305,25
227.603,00
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
7
1.464.369,47
39.131,40
0,00
10,00
9.006.228,53
3.641.094,50
4.000,00
200,00
3.000,00
3.500,00
34.200,00
455.206,00
22.760,30
341.404,50
398.305,25
3.892.011,30
Fotodokumentacija transportnih sredstava na dan 09.07.2013.god
Sl. 1 Put.vozilo AUDI A6 NS117YI
Sl. 2 Auto kombi BERLINGO
CITROEN NS011-VŠ
Sl. 3 Put.vozilo OPEL VEKTRA
NS-249-654
Sl. 4 Ter.vozilo FAP
MERCEDES 1213/42 NS003-VR
Sl. 5 Auto prikolica 550
Sl. 6 Viljuškar POBEDA TU32
3T-dizel
Centar za veštaĉenja i procene, Novi Sad
38
Procena vrednosti imovine steĉajnog duţnika ''FOMG'' DOO u steĉaju
Sl. 7 Viljuškar LITOSTROJ 5Tdizel
2.4 ZALIHE
Zalihe su procenjene na osnovu popisnih lista, kao i uvida u magacinske prostorije odnosno stanje zaliha. Zalihe
predstavljaju: gotovi proizvodi (ambalaţni sanduci, korpe za potrošaĉe, ureĊaji za ishranu pilića, korpe ĉetvrtaste
na toĉkovima, kolica za prazne korpe, kolica za potrošaĉe, okretnice, police ugaone zidne, stalci za domaćinstvo
etaţni, stalci sa 4 korpe, stalci za domaćinstvo 3 etaţe, sloţive palete, konstrukcije šatora, taburea i kontejnera za
akcijsku prodaju), nedovršene proizvode (kutija pepeljare, kutija pepeljare u crno, rešetki, rešetki u crno,
poklopaca plastficirani, šarki, kljuĉeva, ĉetvrtki za kljuĉ u crno neiskovani, jeziĉak brave u crno,donjeg dela
brave-krug, gornjeg dela brave-krug i srednjeg dela u crno), oštećene robe (klime EIDA 45, kvarcne peći,rešoa
Studio i štednjaka Gama), pomoćni alat, pribor za mašine, rezervni delovi.
U nastavku je dat pregled zaliha steĉajnog duţnika sa fotografijom, kratkim opisom i procenjenom vrednošću:
1. SITAN INVENTAR
Rb.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Šifra
02321903001
02321903007
02321903008
02321903009
02321903018
02321903019
02321903020
02321903021
02321903022
02321903030
02321903031
02321903032
02321903035
02321903036
02321903044
02321903052
02321903053
02321903061
02321903062
02321903063
02321903064
02321903065
02321903069
02321903072
02321903078
02321903087
02321903090
02321903095
02321903095
02321903095
02321903096
02321903098
02321903100
02321903126
Naziv
Akt tašna
Bojler TIKI
Bušilica za akta
Bušilica za akta velika
Heft mašina
Hronologija radniĉkog pokreta
Kabel monofazni
Kabel produţni PP/J3x2,5
Kabel produţni PP/L5x2,5
Katalog Agrovojvodina
Katalog JAL
Katalog TU32
Kutija za kartoteku
natpisna ploĉa FOMG
Pneumatski uvrtaĉ V220D2B6
Rešo 1/2
Rotring garnitura
Teg 1 kg
Teg 2 kg
Teg 5 kg
Teg 10 kg
Tehniĉka svetiljka
Ventilator 3SZV-290
Vaga 20 kg
Zidni sat INSA
Telefon PANASONIK
Telefon Ei 1/9
Telefah KH TMC 415
Telefon KH F680
Telefoah PA KH 50040
Telefah Panasonic
Kalkulator TRS
Kalkulator Selectra
Elektriĉni kotao 36 kW
JM
Kol
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
gar.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1
1
6
1
3
1
2
2
2
1
1
1
3
2
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
Knjigovodstvena vrednost
Nabavna
Sadašnja
173,47
0,00
173,47
0,00
134,57
0,00
173,47
0,00
693,80
0,00
173,47
0,00
346,92
0,00
346,92
0,00
346,92
0,00
173,47
0,00
173,47
0,00
173,47
0,00
520,34
0,00
346,92
0,00
173,47
0,00
173,47
0,00
173,47
0,00
173,46
0,00
173,47
0,00
173,47
0,00
173,47
0,00
173,47
0,00
2.091,59
0,00
173,47
0,00
346,92
0,00
173,46
0,00
173,47
0,00
40.077,47
0,00
40.077,47
0,00
40.077,47
0,00
11.418,61
0,00
8.221,02
0,00
4.932,65
0,00
54.226,31
0,00
Centar za veštaĉenja i procene, Novi Sad
Procenjena likvidaciona vrednost
EUR
10,00
5,00
6,00
1,00
3,00
0,50
2,00
2,00
4,00
5,00
2,00
1,00
1,50
1,00
3,00
2,00
2,00
2,00
1,00
2,00
3,00
2,00
10,00
10,00
2,00
40,00
30,00
30,00
10,00
40,00
50,00
3,00
3,00
50,00
RSD
1.138,02
569,01
682,81
113,80
341,40
56,90
227,60
227,60
455,21
569,01
227,60
113,80
170,70
113,80
341,40
227,60
227,60
227,60
113,80
227,60
341,40
227,60
1.138,02
1.138,02
227,60
4.552,06
3.414,05
3.414,05
1.138,02
4.552,06
5.690,08
341,40
341,40
5.690,08
39
Procena vrednosti imovine steĉajnog duţnika ''FOMG'' DOO u steĉaju
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
02321903127
02322007001
02322007003
02322007004
02322007005
02322108007
02322108008
02322108014
02322108015
02325001047
02325001049
02325001050
02325001057
02325001058
02325001059
02325001061
02325001066
02325001075
02325001086
02325002002
02325002003
02325002006
02325002007
02325002009
02325002010
02325002011
02325002012
02325002013
02325002014
02325002015
02325002016
02325002017
02325002018
02325002019
02325002020
02325002021
02325002023
02325002024
02325002025
02325002026
02325002029
02325002030
02325002031
02325002032
02325002033
02325002034
02325002035
02325002036
02325002037
02325002038
02325002040
02325002041
02325002042
02325002043
02325002044
02325002046
02325002047
02325002049
02325002050
02325002051
02325002052
02325002054
02325002055
02325002059
02325002063
02325002065
02325002066
Baterijska lampa
maska naglavna
maska za varenje
Naoĉari za brušenje
naoĉari za varenje
Pneumatik mer/punj. Guma
Pneumati pis. Za šelne
Tabla opasnog tereta
Tabla prod.tereta
Burgija cilindriĉna 10 mm
Burgija 10,5 konus
burgija 10,9 konus
Burgija cil. 15
Burgija cil. 16
Burgija cil 17
Burgija cil 19
Burgija vidija 20
burgija vidija 8
Burgija 11,5
Burgija konusna 10,75
Burgija konusna 12
Burgija konusna 13
Burgija konusna 13,5
Burgija konusna 14,5
burgija konusna 15
burgija konusna 15,5
burgija konusna 16
Burgija konusna 16,5
Burgija konusna 17
Burgija konusna 17,5
Burgija konusna 18
Burgija konusna 18,5
burgija konusna 19
Burgija konusna 20
Burgija konusna 20,5
burgija konusna 21
Burgija konusna 22,5
Burgija konusna 23,5
burgija konusna 24
Burgija konusna 24,5
Burgija konusna 25,5
Burgija konusna 26
Burgija konusna 27
Burgija konusna 27,5
Burgija konusna 28
Burgija konusna 28,5
Burgija konusna 29
Burgija konusna 30
Burgija konusna 30,5
burgija konusna 31
Burgija konusna 32,5
Burgija konusna 33
Burgija konusna 34,5
Burgija konusna 35
Burgija konusna 36,5
Burgija konusna 39,5
Burgija konusna 40
Burgija konusna 41,5
Burgija konusna 43
Burgija konusna 44
burgija konusna 45
Burgija konusna 47
Burgija konusna 50
Burgija konusna 59
Burgija konusna 14,5
Burgija konusna 9
Burgija konusna 42
kom
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom
kom
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom
kom
kom
kom
1
6
7
7
2
1
5
3
3
10
3
7
9
1
9
3
1
1
1
2
1
3
4
3
4
7
7
5
4
8
10
2
5
6
6
2
4
7
4
7
5
1
11
1
1
5
3
1
3
3
6
7
3
3
3
1
4
3
1
2
3
1
1
1
5
3
1
71,75
1.749,93
4.985,85
5.530,29
1.041,53
173,47
867,25
693,80
520,34
3.042,44
451,09
1.214,14
1.734,50
173,47
1.734,51
520,34
173,47
42,69
1.014,75
776,00
1.534,00
1.843,52
693,79
520,30
7.461,66
1.214,12
12.956,61
11.998,52
693,79
1.387,56
16.869,02
3.534,21
8.284,34
15.011,00
1.040,69
346,89
693,79
1.214,16
693,80
23.561,67
19.022,38
173,47
1.907,94
173,47
173,45
867,27
520,34
520,34
520,34
520,35
1.040,72
12.655,39
520,34
520,35
520,34
173,47
8.197,72
520,34
173,47
346,93
520,34
520,34
11.100,73
19.025,76
867,22
520,35
173,47
Centar za veštaĉenja i procene, Novi Sad
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
12,00
14,00
7,00
4,00
3,00
25,00
6,00
3,00
10,00
6,00
14,00
18,00
1,00
27,00
9,00
4,00
1,00
2,00
2,00
2,00
6,00
8,00
6,00
8,00
14,00
14,00
10,00
12,00
24,00
30,00
6,00
15,00
18,00
18,00
6,00
12,00
21,00
12,00
21,00
15,00
3,00
33,00
3,00
3,00
15,00
9,00
4,00
12,00
12,00
18,00
21,00
9,00
12,00
12,00
4,00
16,00
12,00
4,00
10,00
15,00
5,00
6,00
7,00
10,00
6,00
4,00
227,60
1.365,62
1.593,22
796,61
455,21
341,40
2.845,04
682,81
341,40
1.138,02
682,81
1.593,22
2.048,43
113,80
3.072,64
1.024,21
455,21
113,80
227,60
227,60
227,60
682,81
910,41
682,81
910,41
1.593,22
1.593,22
1.138,02
1.365,62
2.731,24
3.414,05
682,81
1.707,02
2.048,43
2.048,43
682,81
1.365,62
2.389,83
1.365,62
2.389,83
1.707,02
341,40
3.755,45
341,40
341,40
1.707,02
1.024,21
455,21
1.365,62
1.365,62
2.048,43
2.389,83
1.024,21
1.365,62
1.365,62
455,21
1.820,82
1.365,62
455,21
1.138,02
1.707,02
569,01
682,81
796,61
1.138,02
682,81
455,21
40
Procena vrednosti imovine steĉajnog duţnika ''FOMG'' DOO u steĉaju
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
02325002068
02325002069
02325002070
02325002072
02325002073
02325002074
02325002075
02325002076
02325004007
02325004014
02325004015
02325004016
02325007023
02325008009
02325008010
02325008011
02325008012
02325008013
02325008014
02325008015
02325008016
02325008017
02325008018
02325008019
02325008020
02325008021
02325008022
02325008023
02325008024
02325008025
02325008026
02325008027
02325008029
02325008030
02325008031
02325008032
02325008033
02325008034
02325008037
02325008038
02325008041
02325008042
02325008043
02325008044
02325008045
02325008046
02325008047
02325008048
02325008049
02325008050
02325008051
02325008052
02325008053
02325008054
02325008055
02325009010
02325009011
02325009012
02325009013
02325009017
02325009018
02325009019
02325010008
02325010009
02325010010
02325010011
02325010012
Burgija konusna 26,5
Burgija kon fi 36
Burgija konusna fi 38
Burgija konusna fi 48,5
Burgija konusna fi 21,5
Burgija fi 10
Burgija fi 12
Burgija fi 14
turpija za klj. 150/6
Turpija 250 kvadratna
Turpija pljosnata 200/1
Turpija pljosnata 250/1
Glodalo VR Fi 36 KD
Ureznik mašinski M12
Ureznik mašinski M12x1
Ureznik mašinski M12x1,25
Ureznik mašinski M12x1,5
Ureznik mašinski M14
Ureznik mašinski M14x1,5
Ureznik mašinski M15x1
Ureznik mašinski M16
ureznik nmašinski M16x1
Ureznik mašinski M16x1,5
Ureznik mašinski M17x1
Ureznik mašinski M18
Ureznik mašinski M18x1,5
Ureznik mašinski M20
ureznik mašinski M20x1
Ureznik mašinski M20x1,5
ureznik mašinski M22
Ureznik mašinski M22x1,5
ureznik mašinski M24
Ureznik mašinski M24x2
Ureznik mašinski M24x2 L
Ureznik mašinski M25x1,5
Ureznik mašinski M27
Ureznik mašinski M27x1,5
ureznik mašinski M30
ureznik mašinski M30x2
ureznik mašinski R1"
ureznik mašinski R1/4"
Ureznik mašinski 40x1,5
Ureznik mašinski R3/4"
Ureznik mašinski R3/8"
Ureznik mašinski R7/8"
Ureznik mašinski T14x4
Ureznik mašinski T14x4 L
Ureznik mašinski T20x4
Ureznik mašinski T22x5
Ureznik mašinski T22x5 L
Ureznik mašinski T24x5 L
Ureznik mašinski T26x5 L
Ureznik mašinski T28x5 L
Ureznik mašinski T30x6 L
Ureznik mašinski CG 1/2
Ureznik ruĉni R3/4"
Ureznik ruĉni W3/4"
Ureznik ruĉni W5/8"
Ureznik ruĉni W7/8"
Ureznik ruĉni M 18
Ureznik ruĉni M 20
Ureznik ruĉni R 1/8 "
Nareznica M10
Nareznica M10 L
Nareznica M10x1
Nareznica M12
Nareznica M12 L
kom
kom
kom
kom
kom.
kom
kom
kom
gar
kom
kom
kom
kom
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom
kom.
kom.
kom.
kom.
gar
gar
kom
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
1
1
1
1
5
2
2
2
1
1
2
2
4
8
6
3
5
3
2
3
17
6
3
5
14
2
25
7
16
1
7
12
8
16
3
8
2
11
2
8
1
2
7
1
5
6
4
4
5
1
1
5
1
4
6
1
3
1
2
2
1
2
12
1
1
6
2
173,47
1.478,66
1.630,02
15.310,52
15.430,57
1.236,23
1.741,65
4.721,24
173,47
207,36
422,46
622,33
12.346,75
3.254,51
1.040,72
867,25
2.797,36
1.030,57
346,92
520,34
3.295,51
1.040,72
1.040,69
867,25
997,00
693,80
6.653,05
1.214,14
3.295,56
173,43
2.081,39
2.081,41
1.734,45
2.775,16
693,82
1.387,57
346,92
1.907,91
867,25
1.734,51
173,45
1.387,57
1.387,62
173,47
867,25
1.040,72
693,80
693,80
867,25
173,47
173,43
867,25
173,45
693,80
11.003,51
173,47
520,34
173,45
346,92
346,92
173,47
346,92
7.820,07
173,46
694,11
2.849,95
346,92
Centar za veštaĉenja i procene, Novi Sad
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,00
4,00
4,00
5,00
10,00
3,00
8,00
6,00
2,00
2,00
6,00
6,00
16,00
24,00
18,00
9,00
15,00
9,00
8,00
12,00
68,00
24,00
12,00
20,00
56,00
8,00
100,00
4,00
64,00
5,00
35,00
60,00
40,00
80,00
15,00
40,00
12,00
66,00
12,00
48,00
3,00
10,00
28,00
4,00
20,00
30,00
20,00
20,00
25,00
5,00
5,00
25,00
5,00
24,00
12,00
3,00
9,00
3,00
6,00
6,00
4,00
6,00
12,00
1,00
1,00
6,00
2,00
341,40
455,21
455,21
569,01
1.138,02
341,40
910,41
682,81
227,60
227,60
682,81
682,81
1.820,82
2.731,24
2.048,43
1.024,21
1.707,02
1.024,21
910,41
1.365,62
7.738,50
2.731,24
1.365,62
2.276,03
6.372,88
910,41
11.380,15
455,21
7.283,30
569,01
3.983,05
6.828,09
4.552,06
9.104,12
1.707,02
4.552,06
1.365,62
7.510,90
1.365,62
5.462,47
341,40
1.138,02
3.186,44
455,21
2.276,03
3.414,05
2.276,03
2.276,03
2.845,04
569,01
569,01
2.845,04
569,01
2.731,24
1.365,62
341,40
1.024,21
341,40
682,81
682,81
455,21
682,81
1.365,62
113,80
113,80
682,81
227,60
41
Procena vrednosti imovine steĉajnog duţnika ''FOMG'' DOO u steĉaju
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
02325010013
02325010014
02325010015
02325010016
02325010017
02325010018
02325010019
02325010020
02325010021
02325010022
02325010023
02325010024
02325010025
02325010026
02325010027
02325010028
02325010029
02325010030
02325010031
02325010032
02325010033
02325010034
02325010035
02325010036
02325010037
02325010038
02325010039
02325010040
02325010041
02325010042
02325010043
02325010044
02325010045
02325010046
02325010047
02325010048
02325010049
02325010050
02325010053
02325010054
02325010055
02325011001
02325011002
02325011003
02325011004
02325011006
02325011007
02325011008
02325011009
02325011010
02325011012
02325011013
02325011014
02325011015
02325011016
02325011017
02325011018
02325011019
02325011020
02325011021
02325011022
02325011023
02325011024
02325011025
02325011026
02325011027
02325011028
Nareznica M12x1
Nareznica M12x1,5
Nareznica M14
nareznica M14x1
Nareznica M14x1,5
Nareznica M16
Nareznica M16x1
Nareznica M16x1,5
Nareznica M16x1,5L
Nareznica M18
Nareznica M18x1
Nareznica M18x1,5
Nareznica M20
Nareznica M20 L
Nareznica M20x1
Nareznica M20x1,5
Nareznica M22x1
Nareznica M22x1,5
Nareznica M24
Nareznica M24x1,5
Nareznica M27
Nareznica M27x1,5
Nareznica M27x2
Nareznica M30 leva
Nareznica M30x2
Nareznica M33x2
Nareznica M36x2
Nareznica M39x1,5
Nareznica M42x1,5
Nareznica M45x1,5
Nareznica R1/4"
Nareznica R1/8"
Nareznica 3/4"
Nareznica R3/4"
nareznica R3/8"
Nareznica R3/8"
Nareznica R3/8" 24K
Nareznica R7/8"
Nareznica W1/2"
Nareznica W5/8"
Nareznica 259 R-1/2"
Razvrtaĉ mašinski 1,8 H7
Razvrtaĉ mašinski 5 H7 R132
Razvrtaĉ mašinski 6 H7 R132
Razvrtaĉ mašinski 7 H7
Razvrtaĉ mašinski 10 H7
Razvrtaĉ mašinski 15 H7
Razvrtaĉ mašinski 15 H8
Razvrtaĉ mašinski 15,5H8R169
razvrtaĉ mašinski 16 H7
Razvrtaĉ mašinski 17 H8
Razvrtaĉ mašinski 18 H8
Razvrtaĉ mašinski 19 H7
Razvrtaĉ mašinski 21,8 H8
Razvrtaĉ mašinski 22 H7
Razvrtaĉ mašinski 22 H9
Razvrtaĉ mašinski 24 H7
Razvrtaĉ mašinski 24 H8
Razvrtaĉ mašinski 25 H8
Razvrtaĉ mašinski 28 H7
Razvrtaĉ mašinski 35 H7
Razvrtaĉ mašinski 45 H7
Razvrtaĉ mašinski 50 H7
Razvrtaĉ podešavajući
Razvrtaĉ spiralni 20
Trn SP 160 50/60
Upuštaĉ B 16 90 ST
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom
kom.
kom
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
1
2
1
9
2
6
11
4
1
4
3
3
17
1
2
51
4
58
22
2
5
39
1
5
5
5
2
2
9
1
1
1
5
5
1
3
4
2
7
6
1
14
5
2
2
1
1
1
1
36
1
1
2
1
3
1
2
1
2
2
4
2
1
1
2
1
1
819,61
1.652,40
1.514,51
1.561,05
1.361,35
1.214,15
1.907,91
3.870,17
173,47
5.054,97
5.120,34
693,80
3.122,11
173,47
346,92
8.845,87
693,80
10.060,07
3.815,58
346,89
867,25
6.764,50
173,47
867,25
867,25
867,25
520,34
346,22
1.561,05
173,47
173,47
173,47
867,25
867,25
173,47
520,34
693,80
346,92
1.214,14
1.040,72
17.198,13
2.428,32
867,25
346,92
346,92
346,92
173,47
173,47
173,47
6.244,16
173,47
173,47
346,92
173,47
520,34
173,47
346,92
173,46
346,92
346,92
693,80
346,92
173,47
173,47
173,47
173,47
173,47
Centar za veštaĉenja i procene, Novi Sad
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
2,00
1,00
9,00
2,00
6,00
11,00
4,00
1,00
4,00
3,00
3,00
25,00
2,00
4,00
51,00
4,00
58,00
22,00
2,00
5,00
39,00
2,00
10,00
10,00
10,00
4,00
4,00
18,00
3,00
1,00
1,00
5,00
5,00
1,00
3,00
4,00
4,00
7,00
6,00
1,00
14,00
5,00
2,00
2,00
1,00
1,00
1,00
2,00
36,00
1,00
1,00
2,00
2,00
6,00
2,00
4,00
2,00
4,00
4,00
8,00
6,00
4,00
5,00
6,00
2,00
2,00
113,80
227,60
113,80
1.024,21
227,60
682,81
1.251,82
455,21
113,80
455,21
341,40
341,40
2.845,04
227,60
455,21
5.803,88
455,21
6.600,49
2.503,63
227,60
569,01
4.438,26
227,60
1.138,02
1.138,02
1.138,02
455,21
455,21
2.048,43
341,40
113,80
113,80
569,01
569,01
113,80
341,40
455,21
455,21
796,61
682,81
113,80
1.593,22
569,01
227,60
227,60
113,80
113,80
113,80
227,60
4.096,85
113,80
113,80
227,60
227,60
682,81
227,60
455,21
227,60
455,21
455,21
910,41
682,81
455,21
569,01
682,81
227,60
227,60
42
Procena vrednosti imovine steĉajnog duţnika ''FOMG'' DOO u steĉaju
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
02325011029
02325011030
02325011031
02325011033
02325011034
02325011035
02325011036
02325012001
02325012003
02325012005
02325012008
02325012010
02325012015
02325012016
02325012021
02325012023
02325012024
02325012026
02325012027
02325012031
02325012033
02325012036
02325012037
02325012038
02325012039
02325012043
02325012045
02325012046
02325012048
02325012049
02325012052
02325012053
02325012054
02325012059
02325012060
02325012061
02325012062
02325012063
02325012064
02325012065
02325012066
02325012067
02325012069
02325012070
02325012071
02325012072
02325012073
02325012074
02325012075
02325012076
02325012077
02325012078
02325012079
02325012080
02325012081
02325012082
02325012083
02325012084
02325012085
02325012086
02325012087
02325012088
02325012089
02325012090
02325012091
02325014001
02325014002
Upuštaĉ U323/H 20/90
Upuštaĉ kon. 40/60
Upuštaĉ 323.D37 90"
Upuštaĉ fi 25 90
Upuštaĉ fi 40 120
Upuštaĉ 25/90ST 323
Upuštaĉ 40/90ST 323
Jaram S75 251 C12
Jaram S75 255
Matrica C30 Fi30 600089
Marica C12 E5x10
Matrica sa pro. 15x7
Probojac mat. t11 x22/6C30
Proobojac mat. 11,5x20/3C20
prod,mat. Fi 9,5/3 C12
Probo. Mat.14 C12
Probojac matrijce UR 30660
Probojac matr. UR 30662
Probojac 1-16 garnitura
Probojac C12 fi 7
Proboja fi 30 C30
Ĉeliĉna slova 10 mm
Ĉeliĉna slova 23 mm
Ĉeliĉni brojevi 0-9
Ĉeliĉni brojevii 10mm
Probojac 6x20
Probojac C20 K 8x8
Matrica C20 k 8x8
Matrica C 20 2x15/2
Proobjac C20 P-7x14/6
Probojac C12 fi 6.5
Probojac C30 9.5x30.75
Probojac P 9.5x18
Matrica C-30 9.5 x 30
probojac C-30 E 12 x 30
Matrica C-30 E 12 x 30
Matrica C-30 7 x 30
Matrica C-12 fi 11.5
Matrica C-12 fi 9.5
Matrica C-12 fi 7
Matrica fi 6.5
Probojac 5/1-3
Matrica fi 5/1-3
Probojac fi 10,5/1-3
Matrica fi 10,5/1-3
Probojac fi 12/1-3
Matrica fi 12/1-3
Probojac fi 14/1-3
Matrica fi 14/1-3
Probojac fi 15/1-3
Matrica fi 15/1-3
Probojac fi 16/1-3
Matrica fi 16/1-3
Probojac E 7 x14/1-3
Matica E 7h14/1-3
Probojac E 7 x 14/3-6
Matrica E 7 x 14/3-6
Probojac E 7 x 30/3-6
Matrica E 70 x 30/3-6
Probojac E 9,5 x 18/1-3
Matrica E 9,5 x 18/1-3
Jedinica za prosecanje 70h70
Matrica za 70 x 70
Probojac za 70 x 70
Probojac C20 fi 12/4
Alat za savijanje cevi
Brener 2 atm
kom.
kom.
kom
kom
kom
kom
kom
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom
kom.
gar
gar
gar
gar
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom.
kom.
2
3
1
2
2
2
2
1
1
1
5
2
2
3
3
1
1
2
4
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
4
1
1
2
3
1
1
1
2
3
5
3
1
1
1
4
3
3
2
2
1
3
4
4
7
7
5
5
5
5
3
3
1
1
1
2
2
1
346,92
520,34
173,47
799,05
1.334,27
1.399,77
2.341,14
396,92
520,34
1.040,69
520,34
867,25
693,80
867,25
173,47
173,47
1.214,17
693,80
173,47
10.312,35
693,79
173,47
173,47
173,47
173,47
18.379,82
1.399,42
2.364,34
5.458,97
6.363,00
3.215,01
14.517,35
3.215,01
8.386,80
9.761,78
8.386,89
8.386,89
7.011,98
5.259,02
7.011,98
8.764,97
4.880,94
2.070,67
3.545,53
3.767,10
4.431,87
4.708,87
2.757,62
3.999,77
1.034,11
3.999,77
4.136,42
3.999,77
13.541,84
13.541,84
14.219,15
8.867,75
13.110,96
11.264,35
6.093,84
5.318,25
60.938,26
11.929,13
5.539,84
2.378,43
346,92
173,47
Centar za veštaĉenja i procene, Novi Sad
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,00
9,00
2,00
4,00
4,00
4,00
4,00
10,00
10,00
10,00
10,00
4,00
6,00
9,00
12,00
2,00
3,00
6,00
12,00
5,00
1,00
2,00
2,00
2,00
2,00
4,00
2,00
2,00
2,00
4,00
1,00
2,00
4,00
3,00
2,00
2,00
2,00
2,00
3,00
5,00
3,00
1,00
1,00
1,00
4,00
3,00
3,00
4,00
4,00
2,00
3,00
8,00
4,00
14,00
7,00
5,00
5,00
10,00
10,00
6,00
6,00
30,00
10,00
10,00
4,00
20,00
3,00
682,81
1.024,21
227,60
455,21
455,21
455,21
455,21
1.138,02
1.138,02
1.138,02
1.138,02
455,21
682,81
1.024,21
1.365,62
227,60
341,40
682,81
1.365,62
569,01
113,80
227,60
227,60
227,60
227,60
455,21
227,60
227,60
227,60
455,21
113,80
227,60
455,21
341,40
227,60
227,60
227,60
227,60
341,40
569,01
341,40
113,80
113,80
113,80
455,21
341,40
341,40
455,21
455,21
227,60
341,40
910,41
455,21
1.593,22
796,61
569,01
569,01
1.138,02
1.138,02
682,81
682,81
3.414,05
1.138,02
1.138,02
455,21
2.276,03
341,40
43
Procena vrednosti imovine steĉajnog duţnika ''FOMG'' DOO u steĉaju
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
02325014003
02325014004
02325014005
02325014006
02325014008
02325014009
02325014010
02325014011
02325014012
02325014013
02325014014
02325014017
02325014018
02325014021
02325014022
02325014025
02325014027
02325014028
02325014033
02325014038
02325014041
02325014043
02325014047
02325070002
02325070003
02325070004
02325070005
02325070006
02325070012
02325070017
02325070020
0232507A001
0232507A002
0232507B005
0232507B006
0232507B007
0232507B011
0232507C001
0232507C002
0232507C003
0232507C004
0232507C005
0232507C006
0232507C007
0232507C008
0232507D001
0232507D003
0232507D004
0232507D005
0232507D006
0232507D007
0232507D008
0232507E005
0232507E006
0232507E007
0232507E011
0232507E012
0232507E014
0232507E016
0232507E017
0232507E018
0232507E019
0232507E020
0232507E021
0232507E022
02325101002
02325101004
Brener 3 atm
Brener 5 atm
Brener 6 atm
Brener 8 atm
Brener G2V2
Rukohvat brenera
Drţaĉ toĉka 1/1
Drţaĉ toĉka 2/2 22x12
Mašina za ţicu
Klešta za beton
Lemilica MONTER
Makaze za lim ruĉne
makaze za lim elektriĉne
Makaze za plastiĉne cevi
Noţ za savijanje 2500
Plamenik 0,5-1
Plamenik No2
Prizma za savijanje L2500
Toĉak br1
Crevo za varenje 8/20 pl
Crevo za varenje 10/20
garnitura RBS 1 gas
Lemilica elektriĉĉna
Glodalo fi 2
Glodalo fi 3
Glodalo fi 4
Glodalo fi 5
Glodalo fi 6
Glodalo fi 12
Glodalo fi 20
Glodalo 609 D Fi25x45
Glodalo rad R10 unutraš.
Glodalo 15,875x10.16
Glodalo vid. 100x 40
Glodalo vid. 100x110x32
Glodalo vid. 100x110x40
Glodalo G-081 R-11
Glodalo 80x18x27
Glodalo 100x14x32
Glodalo 100x22x32
Glodalo 125x12x32
Glodalo 125x18x32
Glodalo 125x25x32
Glodalo 200x22x40
Glodalo 200x25x40
Glodalo 100x25x27
Glodalo R 3,5 6-080
Glodalo R 6
Glodalo R 7
Glodalo R 9
Glodalo R14
Glodalo R16,5 6-080
Glodalo 63x 4 x22
Glodalo 63x 6 x22
Glodalo 100x 2,5x22
Glodalo 250x 2.5x32
Glodalo 250x 2 x32
Glodalo 250x 4 x32
Glodalo 315x 5 x40
Glodalo 315x 6 x40
Kruţna testera 400x2,5x30
Glodalo 315x3x40
Glodalo 80x5x22
Glodalo 125x5x22
Glodalo 315x3,5x40
Ĉekić 500gr
Ĉekić 1000gr
kom.
kom.
kom.
kom.
gar
kom.
kom.
kom.
kom
kom.
kom.
kom
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
met
met
kom
kom.
kom.
kom.
kom.
kom
kom.
kom.
kom.
kom
kom.
kom
kom.
kom.
kom.
kom
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom
kom.
kom.
2
3
2
3
1
3
2
1
1
1
1
1
2
1
2
3
1
2
33
16
30
1
1
3
4
2
1
4
5
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
5
3
1
3
1
1
1
1
4
1
1
2
1
4
3
1
1
2
3
2
1
2
4
6
346,92
520,34
346,92
520,35
173,47
3.572,33
346,92
173,46
64.830,51
173,47
173,47
3.455,45
520,34
2.000,00
346,92
520,35
173,47
346,92
5.724,00
2.775,00
547,00
10.983,00
3.500,00
1.041,00
867,00
2.123,00
913,00
891,00
1.745,00
174,00
174,00
520,00
7.156,00
4.184,00
174,00
174,00
174,00
174,00
174,00
174,00
347,00
174,00
174,00
868,00
520,00
174,00
520,00
174,00
174,00
174,00
174,00
694,00
174,00
174,00
347,00
174,00
867,00
521,00
174,00
347,00
346,00
39.308,00
347,00
174,00
32.586,00
867,00
3.661,72
Centar za veštaĉenja i procene, Novi Sad
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24.358,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,00
9,00
8,00
12,00
20,00
15,00
4,00
2,00
200,00
5,00
4,00
2,00
4,00
3,00
100,00
9,00
3,00
10,00
16,00
8,00
15,00
15,00
20,00
3,00
4,00
2,00
1,00
4,00
10,00
3,00
4,00
6,00
4,00
3,00
5,00
5,00
10,00
6,00
5,00
5,00
10,00
6,00
6,00
30,00
18,00
5,00
6,00
2,00
2,00
2,00
3,00
16,00
2,00
2,00
6,00
5,00
20,00
15,00
6,00
6,00
14,00
15,00
4,00
3,00
10,00
8,00
12,00
682,81
1.024,21
910,41
1.365,62
2.276,03
1.707,02
455,21
227,60
22.760,30
569,01
455,21
227,60
455,21
341,40
11.380,15
1.024,21
341,40
1.138,02
1.820,82
910,41
1.707,02
1.707,02
2.276,03
341,40
455,21
227,60
113,80
455,21
1.138,02
341,40
455,21
682,81
455,21
341,40
569,01
569,01
1.138,02
682,81
569,01
569,01
1.138,02
682,81
682,81
3.414,05
2.048,43
569,01
682,81
227,60
227,60
227,60
341,40
1.820,82
227,60
227,60
682,81
569,01
2.276,03
1.707,02
682,81
682,81
1.593,22
1.707,02
455,21
341,40
1.138,02
910,41
1.365,62
44
Procena vrednosti imovine steĉajnog duţnika ''FOMG'' DOO u steĉaju
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
02325101005
02325101006
02325101007
02325101010
02325102004
02325102005
02325102006
02325102007
02325102008
02325102011
02325102012
02325102013
02325102014
02325102018
02325102020
02325102021
02325102024
02325102027
02325102031
02325102032
02325102033
02325102035
02325102036
02325102037
02325102038
02325102041
02325102042
02325102043
02325102045
02325104004
02325104006
02325104014
02325104015
02325104018
02325104019
02325104020
02325104021
02325104023
02325104024
02325104025
02325105001
02325105002
02325105003
02325105004
02325105005
02325105006
02325105007
02325105008
02325105009
02325105010
02325105011
02325105015
02325201001
02325201003
02325201004
02325201005
02325201006
02325201008
02325201011
02325201012
02325201013
02325201014
02325201015
02325201017
02325201019
02325201020
02325202003
Ĉekić 1500gr
Ĉekić 2000gr
Ĉekić 3000gr
Ĉekić5000 gr
Klešta 430/250
Klešta 430/300
klešta kombinirke 180
Klešta stolarska
Klešta za bl BZ45
Klešta za kbl.papp A
Klešta za skidanje izolacije
Klešta za varenje
Klešta za zeger
Klešta švedska 4
Kombinirke 160
Kombinirke 200
Makaze T-610 bet.gv
Ram ruĉne testere
Klešta kosa Cel.160
Klešta papagajke 240
Drţaĉ elek.find.-400
Klešta kombinirke VDE C8
Makaze za beton 600/196
Makaze za armaturu 350 mm
Klešta švedska 1,5"
Pop klešta dvoruĉna
klešta pop zakovica
Klešta za papuĉice
Klešta za pop nitne
Bušilica ruĉna 500W
Bušilica ruĉna 600W
Noz za zav. L 400
Noţ za zav. L1000
Bušilica GSB 20 701W
Bušilica GSB 101
Sand. Za kart.1370x270
TA peć AD225
Bušilica vibraciona G700
Lanci za sneg CC-9
Bušilica GBH
Ašov
Fangla
Grabljice
Kanta za smeće
Kramp
Libela 500
Libela 600
Libela mašinska
Lopata
Lopata sa T drškom
Mistrija
Testera za drvo
Glava za strug 125/3
Glava za strug 250/4
Glava za burg. SP001
Glava za bušili. 1-10
Glava za bušilicu 1-13
Glava za bušili. 5-20
Konjic sa šiljkom
Nosaĉ noţa D PA14
Nosaĉ noţa L PA18
Plivajuća glava mala 1-13
Plicajuća glava M12-30
Stezna glava 315/3
Glava bušilice 1-10 1/2
mengel bravarske 125
mengele nale 80
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom.
kom
kom
kom
kom
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom
kom.
kom.
kom
kom
kom
kom.
kom
kom
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom
kom.
kom.
kom.
kom.
garn
kom.
kom.
kom
kom
kom.
1
2
1
2
1
2
4
1
2
1
1
1
8
1
5
1
1
8
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
1
5
1
1
2
2
1
1
2
5
1
1
8
1
1
1
3
1
1
174,00
4.686,00
174,00
346,00
174,00
347,00
9.698,00
174,00
976,00
174,00
347,00
694,00
971,00
174,00
1.388,00
1.906,00
174,00
1.561,00
347,00
5.186,00
166,00
6.812,00
9.496,00
3.359,00
10.860,00
11.106,00
12.121,00
2.238,00
1.710,00
347,00
347,00
174,00
174,00
23.867,47
23.867,47
174,00
347,00
23.867,47
7.356,00
67.495,00
174,00
174,00
174,00
347,00
520,00
174,00
174,00
174,00
347,00
867,00
174,00
174,00
347,00
17.789,60
91,00
598,00
598,00
867,00
174,00
174,00
1.388,00
174,00
174,00
174,00
857,00
174,00
174,00
Centar za veštaĉenja i procene, Novi Sad
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
6,00
5,00
10,00
3,00
8,00
8,00
3,00
6,00
5,00
4,00
5,00
32,00
5,00
10,00
2,00
4,00
16,00
2,00
4,00
3,00
4,00
5,00
5,00
5,00
4,00
4,00
2,00
2,00
20,00
10,00
10,00
20,00
40,00
40,00
2,00
10,00
50,00
10,00
60,00
2,00
1,00
1,00
2,00
6,00
5,00
5,00
10,00
2,00
10,00
1,00
2,00
20,00
40,00
10,00
10,00
20,00
75,00
10,00
3,00
24,00
3,00
5,00
60,00
15,00
10,00
6,00
227,60
682,81
569,01
1.138,02
341,40
910,41
910,41
341,40
682,81
569,01
455,21
569,01
3.641,65
569,01
1.138,02
227,60
455,21
1.820,82
227,60
455,21
341,40
455,21
569,01
569,01
569,01
455,21
455,21
227,60
227,60
2.276,03
1.138,02
1.138,02
2.276,03
4.552,06
4.552,06
227,60
1.138,02
5.690,08
1.138,02
6.828,09
227,60
113,80
113,80
227,60
682,81
569,01
569,01
1.138,02
227,60
1.138,02
113,80
227,60
2.276,03
4.552,06
1.138,02
1.138,02
2.276,03
8.535,11
1.138,02
341,40
2.731,24
341,40
569,01
6.828,09
1.707,02
1.138,02
682,81
45
Procena vrednosti imovine steĉajnog duţnika ''FOMG'' DOO u steĉaju
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
02325202004
02325202005
02325202007
02325202008
02325202009
02325202010
02325202012
02325202014
02325206001
02325206002
02325206003
02325206004
02325206007
02325206008
02325206009
02325206010
02325206012
02325206013
02325206014
02325206015
02325206017
02325206018
02325206019
02325206020
02325206021
02325206022
02325206027
02325206029
02325206030
02325206031
02325206032
02325206035
02325206039
02325206040
02325206041
02325206042
02325206043
02325206044
02325206045
02325206046
02325206047
02325206048
02325206049
02325206052
02325206053
02325207001
02325207003
02325207004
02325207005
02325207006
02325207007
02325207008
02325207009
02325207010
02325207011
02325207012
02325207013
02325207014
02325207015
02325207016
02325207017
02325207019
02325207020
02325207022
02325207025
02325207028
02325208001
Mengele mašinske okretne
Mengele mašinske krute
Mengele ruĉne
Mengele stone velike
Nakovanj
Mengele L180
Stega stolarska 500
Mengele za cevii 1/8"-2
Kljuĉ nasadni 13
Raĉva dvosmerna
Kljuĉ gedora i raĉva
kljuĉ nasadni gedora 13
Kljuĉ okasti 10-11
Kljuĉ okasti 12-13
Kljuĉ okasti 14-15
Kljuĉ okasti 16-17
Kljuĉ okasti 19-22
Kljuĉ okasti 20-22
Kljuĉ okasti 21-23
Kljuĉ okasti 24-26
Kljuĉ okasti 25-28
Kljuĉ okasti 27-32
Kljuĉ za toĉak 27
Kljuĉ za toĉak 2
Kljuĉ za toĉak 27x24
Kljuĉ moment OMK 20
Kljuĉ nasadni gedora 17
Kljuĉ nasadni gedora 24
Kljuĉ nasadni gedora 25
Kljuĉ nasadni gedora 28
Kljuĉ nasadni gedora 30
Kljuĉ nasadni gedora 14
Kljuĉ nasadni gedora 11
Kljuĉ nasadni gedora 12
Kljuĉ nasadni gedora 15
Kljuĉ nasadni gedora 16
Kljuĉ nasadni gedora 18
Kljuĉ nasadni gedora 20
Kljuĉ nasadni gedora 21
Kljuĉ nasadni gedora 23
Kljuĉ nasadni gedora 32
Kljuĉ okasti 6-7
Kljuĉ okasti 8-9
kljuĉ nasadni gedora 19
Kljuĉ okasti 17-19
Kljuĉ vilasti 6-7
Kljuĉ vilasti 8-9
Kljuĉ vilasti 10-11
Kljuĉ vilasti 12-13
Kljuĉ vilasti 13-17
Kljuĉ vilasti 14-15
Kljuĉ vilasti 16-17
kljuĉ vilasti 18-19
Kljuĉ vilasti 19-22
kljuĉ vilasti 20-22
Kljuĉ vilasti 21-23
Kljuĉ vilasti 22-24
Kljuĉ vilasti 24-26
Kljuĉ vilasti 24-27
Kljuĉ vilasti 25-27
kljuĉ vilasti 25-28
Kljuĉ vilasti 27-32
Kljuĉ vilasti 30-32
kljuĉ vilasti 36
Kljuĉ vilasti 50
Kljuĉ vilasto okasti 27
Kljuĉ imbus 3
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom
kom
kom
garn
kom
gar
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
1
1
3
1
1
1
2
1
1
1
1
1
11
7
3
8
2
5
5
5
9
3
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
1
1
3
1
2
3
2
3
7
7
6
8
12
3
12
7
1
10
4
12
1
1
1
4
174,00
174,00
521,00
174,00
174,00
174,00
2.307,00
8.198,00
6.056,00
14.370,00
4.888,00
856,00
5.470,00
3.807,00
1.708,00
3.853,50
520,00
1.501,00
1.581,00
1.717,00
2.575,00
1.027,00
174,00
174,00
174,00
174,00
233,00
91,00
183,00
183,00
183,00
183,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
1.022,67
1.534,00
982,00
536,00
948,00
544,50
2.945,00
1.203,20
347,00
1.723,00
3.289,10
2.655,90
1.041,00
2.399,00
2.871,00
521,00
3.132,00
1.062,25
174,00
2.872,00
694,00
2.254,00
174,00
174,00
174,00
868,00
Centar za veštaĉenja i procene, Novi Sad
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30,00
40,00
45,00
20,00
20,00
10,00
10,00
6,00
30,00
4,00
30,00
1,00
11,00
7,00
3,00
16,00
4,00
10,00
10,00
15,00
27,00
12,00
10,00
10,00
5,00
20,00
2,00
3,00
6,00
6,00
4,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
2,00
2,00
2,00
3,00
3,00
2,00
2,00
2,00
3,00
1,00
2,00
3,00
2,00
6,00
14,00
14,00
12,00
16,00
24,00
6,00
24,00
14,00
2,00
20,00
12,00
36,00
3,00
5,00
4,00
4,00
3.414,05
4.552,06
5.121,07
2.276,03
2.276,03
1.138,02
1.138,02
682,81
3.414,05
455,21
3.414,05
113,80
1.251,82
796,61
341,40
1.820,82
455,21
1.138,02
1.138,02
1.707,02
3.072,64
1.365,62
1.138,02
1.138,02
569,01
2.276,03
227,60
341,40
682,81
682,81
455,21
227,60
113,80
113,80
113,80
113,80
227,60
227,60
227,60
227,60
341,40
341,40
227,60
227,60
227,60
341,40
113,80
227,60
341,40
227,60
682,81
1.593,22
1.593,22
1.365,62
1.820,82
2.731,24
682,81
2.731,24
1.593,22
227,60
2.276,03
1.365,62
4.096,85
341,40
569,01
455,21
455,21
46
Procena vrednosti imovine steĉajnog duţnika ''FOMG'' DOO u steĉaju
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
02325208002
02325208003
02325208004
02325208005
02325208006
02325208007
02325208008
02325208009
02325208010
02325208011
02325209001
02325209003
02325209005
02325209007
02325209009
02325209010
02325209011
02325209013
02325209014
02325209015
02325209016
02325209018
02325209019
02325209020
02325209021
02325209022
02325209024
02325209025
02325209028
02325209029
02325209030
02325209031
02325209034
02325209035
02325209037
02325209038
02325209040
02325209041
02325209042
02325209045
02325209046
02325209048
02325209051
02325209054
02325209055
02325209055
02325209056
02325209068
02325209072
02325210002
02325210003
02325210004
02325210005
02325210007
02325210008
02325211003
02325211005
02325211007
02325211008
02325211013
02325211014
02325211015
02325211016
02325211018
02325211020
02325211021
02325211022
Kljuĉ imbus 4
Kljuĉ imbus 5
Kljuĉ imbus 6
Kljuĉ imbus 8
Kljuĉ imbus 10
Kljuĉ imbus 12
kljuĉ imbus 14
Kljuĉ imbus 17
kljuĉ imbus 7
Kljuĉ imbus 19
Aparat za bandaz.
Aparat za gašenje
Aparat za gašenje
Aparat za varenje
brusilica ruĉna veća
Cirkular standard C400
Dizalica hidrauliĉna 10-40
Dizalic hidrauliĉna
Dizalica lanĉana
Drţaĉ mer.sata magn.
Drţaĉ mer.sata obiĉ.
Drţaĉ nareznice 25
Drţaĉ nareznice 30
Drţaĉ nareznice 30
Drţaĉ nareznice 38
Drţaĉ nareznice 38
Drţaĉ noţeva
Drţaĉ razvrtaĉa ureznik
kantica ulja
Katanac 55
Katanac ELZET
Katanac ELZET manji
Klupna 0,5-1"
Klupna 2"
Mazalica dekalamit
Mazalica ruĉna
Montiraĉ 500
Pištolj za vazduh
Poluga za montiranje guma
Vatrogasni aparat S- 9
Vatrogasni aparat S-50
Dizalica HD-5 t
Drţaĉ ureznika 3
Brusilica UB 611
Brusilica BOŠ
Pištolj za farbanje EB ELANID
Protiv pošarni aparat S 3
Rezaĉ cevi i 1/8"-2"
Sekaĉ cevi 3-30 mm
Okretna peĉurka
Okretni šiljak MK3
Okretni šiljak MK4
Okretni šiljak MK5
Strugarsko srce
Zvezdasti šiljak MK5
Izvijaĉ automat.DRIL
Izvidajĉ odvijaĉ 1,5x6,5x150
Izvijaĉ odvijaĉ 1x5x125
Izvijaĉ odvijaĉ 0,8x4,5x100
Odvijaĉ nasadni 14x125
Odvijaĉ nasadni 9
Odvijaĉ nasadni 12
Odvijaĉ nasadni 15
Izvijaĉ odvijaĉ pljos. 1x5,5x125
Izvijaĉ odvijaĉ krst.1x80
Izvijaĉ odvijaĉ krst.2x100
Izvijaĉ krstasti
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom
kom
kom.
kom.
kom
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom
kom.
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom
kom
kom
kom.
kom.
kom.
kom.
kom
kom
kom
kom
4
5
9
12
8
7
15
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
6
2
4
3
2
5
2
10
2
3
3
14
6
1
1
1
2
1
8
2
13
2
1
2
1
1
1
3
1
1
2
5
3
11
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
3
1
2
2
557,00
188,00
567,00
776,00
766,48
1.203,00
3.296,00
347,00
45,00
459,00
174,00
174,00
694,00
174,00
173,00
174,00
37.274,00
174,00
174,00
1.041,00
347,00
694,00
521,00
347,00
867,00
347,00
5.550,00
347,00
439,34
1.734,00
1.789,00
1.091,00
174,00
174,00
174,00
347,00
174,00
1.908,00
347,00
2.081,00
347,00
174,00
347,00
13.221,00
13.221,00
8.407,00
347,00
5.325,00
1.360,00
347,00
867,00
521,00
2.800,00
174,00
347,00
347,00
128,00
81,00
128,00
174,00
174,00
174,00
174,00
965,00
304,00
608,00
347,00
Centar za veštaĉenja i procene, Novi Sad
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,00
5,00
9,00
12,00
8,00
7,00
30,00
2,00
1,00
3,00
10,00
10,00
40,00
20,00
5,00
30,00
10,00
10,00
20,00
12,00
4,00
4,00
3,00
2,00
5,00
2,00
10,00
4,00
3,00
6,00
28,00
12,00
20,00
30,00
5,00
6,00
2,00
16,00
6,00
130,00
60,00
30,00
8,00
15,00
20,00
5,00
30,00
3,00
3,00
10,00
25,00
15,00
55,00
3,00
12,00
10,00
5,00
3,00
3,00
3,00
2,00
2,00
2,00
6,00
2,00
4,00
4,00
455,21
569,01
1.024,21
1.365,62
910,41
796,61
3.414,05
227,60
113,80
341,40
1.138,02
1.138,02
4.552,06
2.276,03
569,01
3.414,05
1.138,02
1.138,02
2.276,03
1.365,62
455,21
455,21
341,40
227,60
569,01
227,60
1.138,02
455,21
341,40
682,81
3.186,44
1.365,62
2.276,03
3.414,05
569,01
682,81
227,60
1.820,82
682,81
14.794,20
6.828,09
3.414,05
910,41
1.707,02
2.276,03
569,01
3.414,05
341,40
341,40
1.138,02
2.845,04
1.707,02
6.259,08
341,40
1.365,62
1.138,02
569,01
341,40
341,40
341,40
227,60
227,60
227,60
682,81
227,60
455,21
455,21
47
Procena vrednosti imovine steĉajnog duţnika ''FOMG'' DOO u steĉaju
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
02325211024
02325211027
02325211028
02325211030
02325211035
02325211036
02325211037
02325211044
02325212001
02325212002
02325212003
02325212005
02325212006
02325212007
02325212008
02325301002
02325302002
02325302003
02325302004
02325302005
02325302006
02325302007
02325302008
02325302009
02325302010
02325303001
02325303003
02325303004
02325303005
02325303006
02325304001
02325304002
02325304003
02325304004
02325304005
02325304006
02325304007
02325304008
02325304009
02325304010
02325304011
02325304012
02325304013
02325304014
02325304015
02325304016
02325304017
02325304018
02325304019
02325304020
02325305003
02325305004
02325305005
02325305006
02325306001
02325306002
02325308001
02325308002
02325308003
02325309001
02325309002
02325309003
02325309004
02325309006
02325309008
02325309010
02325309011
Izvijaĉ pljos.6x300
Izvijaĉ 5,5x150 60513
Alat Union 10 x 200 60513
Izvijaĉ pljosnati 12x250
izvijaĉ odvijaĉ krst..1x100
izvijaĉ odvijaĉ krst.1x5x95
izvijaĉ odvijaĉ krst. .3x150
izvijaĉ odvijaĉ 1,5x6x150
Morze ĉaura MK2/1
Morze ĉaura MK3/1
Morze ĉaura MK3/2
Morze ĉaura MK4/2
Morze ĉaura MK4/3
Morze ĉaura MK5/3
Morze ĉaura MK5/4
Etalon graniĉne mere
pomiĉno merilo 0-150
Pomiĉno merilo 0-200
Pomiĉno merilo 0-300
Pomiĉno merolo 1000
Pomiĉno merilo 500
Protumerilo M20
Protumerilo M22
Protumerilo M27
Pomiĉno merilo digatalno
radni šablon 1 -10
Radijus 10 -25
Šablon za noţ 15,5-25
Šablon za navoj
Šablen za trapez
Mikrometar 0- 25
Mikrometar 0- 25
Mikrometar 20- 40
Mikrometar 25- 50
Mikrometar 25- 50
Mikrometar 25- 50
Mikrometar 40-100
Mikrometar 50- 60
Mikrometar 50- 75
Mikrometar 50- 75
Mikrometar 75-100
Mikrometar 75-100
Mikrometar 100-125
Mikrometar 125-150
Mikrometar 150-175
Mikrometar 175-200
Mikrometar 200-225
Mikrometar 200-300
Mikrometar 250-275
Mikrometar 275-300
Subitor 18- 35
subitor 35- 60
Subitor 50-160
Subitor 105-205
Raĉva za navoj M22
Raĉva za navoj M27
Dubinomera 200
Duminometar 300
Dubinomtar sa satom
Aparat za merenje galv.prev.
Digimer 30
podeoni aparat
Ugaonik 300x200
Ugaonik 1000x630
Uglomer optiĉki
Unimer 7043
multimetar digitalni MB 986
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
gar
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
garn
kom.
kom.
kom.
gar.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom
2
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
11
3
9
7
1
9
18
7
1
1
1
1
1
1
1
2
1
3
4
12
2
1
9
2
1
1
1
8
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
347,00
95,00
190,00
522,00
70,00
70,00
70,00
284,00
520,00
520,00
694,00
1.908,00
520,00
174,00
1.214,00
174,00
26.047,00
3.122,00
1.388,00
174,00
174,00
174,00
174,00
174,00
15.707,00
174,00
347,00
174,00
1.041,00
694,00
5.033,00
347,00
174,00
4.877,00
347,00
174,00
174,00
174,00
8.784,00
174,00
10.097,00
174,00
174,00
174,00
174,00
174,00
174,00
174,00
174,00
174,00
174,00
174,00
174,00
174,00
347,00
347,00
520,00
694,00
174,00
857,64
174,00
174,00
347,00
174,00
174,00
2.614,00
2.614,00
Centar za veštaĉenja i procene, Novi Sad
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,00
1,00
5,00
3,00
2,00
2,00
2,00
2,00
3,00
9,00
6,00
33,00
9,00
36,00
28,00
30,00
36,00
72,00
35,00
40,00
20,00
5,00
5,00
5,00
10,00
3,00
6,00
5,00
6,00
8,00
84,00
16,00
50,00
72,00
16,00
8,00
50,00
10,00
80,00
10,00
120,00
30,00
25,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
70,00
80,00
20,00
25,00
40,00
50,00
10,00
10,00
20,00
40,00
40,00
100,00
50,00
80,00
5,00
10,00
20,00
30,00
30,00
455,21
113,80
569,01
341,40
227,60
227,60
227,60
227,60
341,40
1.024,21
682,81
3.755,45
1.024,21
4.096,85
3.186,44
3.414,05
4.096,85
8.193,71
3.983,05
4.552,06
2.276,03
569,01
569,01
569,01
1.138,02
341,40
682,81
569,01
682,81
910,41
9.559,33
1.820,82
5.690,08
8.193,71
1.820,82
910,41
5.690,08
1.138,02
9.104,12
1.138,02
13.656,18
3.414,05
2.845,04
3.414,05
4.552,06
5.690,08
6.828,09
7.966,11
7.966,11
9.104,12
2.276,03
2.845,04
4.552,06
5.690,08
1.138,02
1.138,02
2.276,03
4.552,06
4.552,06
11.380,15
5.690,08
9.104,12
569,01
1.138,02
2.276,03
3.414,05
3.414,05
48
Procena vrednosti imovine steĉajnog duţnika ''FOMG'' DOO u steĉaju
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
02325401001
02325401002
02325401003
02325401004
02325401005
02325401006
02325401007
02325401008
02325401009
02325401010
02325401012
02325401013
02325401014
02325401015
02325401016
02325401017
02325401018
02325401019
02325401020
02325401021
02325401022
02325401023
02325401024
02325401025
02325401026
02325401027
02325401028
02325401030
02325401031
02325401032
02325401034
02325401035
02325401036
02325401037
02325401038
02325401039
02325401040
02325402001
02325402003
02325402004
02325402005
02325402006
02325402007
02325402008
02325402009
02325402010
02325402011
02325402012
02325402013
02325402015
02325402016
02325402017
02325402018
02325402019
02325402020
02325402021
02325402022
02325402023
02325402024
02325402025
02325402026
02325402027
02325402028
02325402029
02325402030
02325402031
02325402032
Kontra navrta M12 ide
Kontra navrta M15h1 ide
Kontra navrta M18h1 neide
Konta navrta M20 ide
Kontra navrta M20 neide
Kontra navrtka M22
Kontra navrtka M22x1
Kontra navrtka M22x1,5
Kontra navrtka M24 ide
Kontra navrtka M27 ide
kontra navrtka M30
kontra navrtka M30x2
Kontra navrtka M30x2 ide
Kontra navrtka M30x2 neide
kontra navrtka M33x1,5 ide
Kontra navrtka M33x2 ide
Kontra navrtka M33x2 ne ide
Kontra navrtka M36x6 ide
Kontra navrtka M39x1,5 ne ide
Kontra navrtka M39x2 ide
Kontra navrtka M39x2 ne ide
kontra navrtka M42x1,5 ide
kontra navrtka M56x2 ide
kontra navrtka M60x3 ide
Kontra navrtka M64x1,5 ide
Kontra navrtka T12x3 ide
Kontra navrtka l T14x4
kontra navrtka T18x4
Kontra navrtka T18x4 ide
Kontra navrtka T20x4
Kontra navrtka T24x5
Kontra navrtka T26x5
Kontra navrtka T26x5
Kontra navrtka T28x5
Kontra navrtka T28x5
Kontra navrtka T30x6
Kontra navrtka T30x6 ide
Kont.ĉepFi12 H8
Kontra ĉep Fi15 H8
Kontra ĉep Fi16 H8
Kontra ĉep Fi17 H11
Kontra ĉep Fi18 H9
Kontra ĉep Fi18 H7
Kontra ĉep Fi18 H8
Kontra ĉep Fi20 H7
Kontra ĉep Fi22 H7
Kontra ĉep Fi22 H9
Kontra ĉep Fi24 H7
Kontra ĉep Fi25 H11
Kontra ĉep Fi27,5H11
Kontra ĉep Fi32 H8
Kontra ĉep Fi35 H 7
Kontra ĉep Fi35 H11
Kontra ĉep Fi47 H8
Kontra ĉep Fi55 H8 ide
Kontra ĉep Fi55 H8 ne ide
Kontra ĉep Fi72 J7 ide
Kontra ĉep pFi72 J7
Kontra ĉep Fi72 J7 ne ide
Kontra ĉep M 6
Kontra ĉep pM 8x1
Kontra ĉep M10
Kontra ĉep M15x1
Kontra ĉep M16
Kontra ĉep M18x1,5
Kontra ĉep M20
Kontra ĉep M20x1,5 L
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
2
1
1
6
7
1
1
1
2
2
3
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
2
347,00
174,00
174,00
1.041,00
1.214,00
174,00
174,00
174,00
347,00
347,00
520,00
174,00
174,00
347,00
174,00
174,00
174,00
174,00
347,00
174,00
174,00
174,00
174,00
174,00
174,00
174,00
347,00
347,00
174,00
174,00
174,00
347,00
174,00
520,00
174,00
174,00
174,00
174,00
174,00
174,00
174,00
174,00
347,00
174,00
174,00
347,00
174,00
174,00
174,00
174,00
174,00
347,00
174,00
347,00
174,00
174,00
174,00
174,00
174,00
174,00
174,00
174,00
174,00
174,00
174,00
867,00
347,00
Centar za veštaĉenja i procene, Novi Sad
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,00
2,00
2,00
12,00
14,00
2,00
2,00
2,00
6,00
6,00
12,00
4,00
4,00
8,00
5,00
5,00
5,00
5,00
10,00
5,00
5,00
6,00
7,00
8,00
10,00
6,00
6,00
12,00
6,00
7,00
8,00
16,00
8,00
24,00
8,00
10,00
10,00
2,00
2,00
2,00
2,00
3,00
6,00
3,00
4,00
8,00
4,00
4,00
4,00
5,00
5,00
10,00
5,00
12,00
8,00
8,00
8,00
8,00
8,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
3,00
15,00
6,00
455,21
227,60
227,60
1.365,62
1.593,22
227,60
227,60
227,60
682,81
682,81
1.365,62
455,21
455,21
910,41
569,01
569,01
569,01
569,01
1.138,02
569,01
569,01
682,81
796,61
910,41
1.138,02
682,81
682,81
1.365,62
682,81
796,61
910,41
1.820,82
910,41
2.731,24
910,41
1.138,02
1.138,02
227,60
227,60
227,60
227,60
341,40
682,81
341,40
455,21
910,41
455,21
455,21
455,21
569,01
569,01
1.138,02
569,01
1.365,62
910,41
910,41
910,41
910,41
910,41
227,60
227,60
227,60
227,60
227,60
341,40
1.707,02
682,81
49
Procena vrednosti imovine steĉajnog duţnika ''FOMG'' DOO u steĉaju
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
02325402034
02325402035
02325402036
02325402037
02325402038
02325402039
02325402040
02325402041
02325402042
02325402043
02325402044
02325402045
02325402046
02325402047
02325402048
02325402049
02325402050
02325402052
02325501002
02325501003
02325501005
02325501006
02325501007
02325501008
02325501009
02325501010
02325501011
02325501012
02325501015
02325501016
02325501018
02325501020
02325501026
02325501027
02325501028
0234AG01001
0234AG02001
0234AG04001
0234AG10001
0234AG10002
0234AG11001
0234AG12001
0234AG13001
0234AG14001
0234AG17001
02339903002
02339903005
02339903006
02339903007
02339903013
02339903014
02339903017
02339903020
02339903021
02339903022
02339903026
02339903027
02339903030
02310000001
02310000002
02310000003
02310000004
02310000005
02310000006
02310000007
02310000008
02310000009
Kontra ĉep M22
Kontra ĉep M22x1,5
Kontra ĉep M24
Kontra ĉep M24x2
Kontra ĉep M24x2 L
Kontra ĉep M27
Kontra ĉep M30
Kontra ĉep M30x1,5
Kontra ĉep M30x2
Kontra ĉep M33x2
Kontra ĉep M39x2 ide
Kontra ĉep M39x2 ne ide
Kontra ĉep M40x1,5 ide
Kontra ĉep M40x1,5 ne ide
Kontra ĉepM60x1,5 ide
Kontra ĉep M60x1,5 ne ide
Kontra ĉep TR12x3
Kontra ĉep TR3/4"
Detektor hemijski
Detektor radiološki
Manometar 0-16at
merdevine 5 stopa
Merdevine 8 stopa
Mlaznica ACP
Mlinska kolica
Paleta šipk. Mat. 19
Punjaĉ ISKRA 0,3-6/2H
Radna kolica
Usisivaĉ 4200
Špric pumpa "Bonela"B-7A
Šestar metalni
Kosaĉica Tomos A5-48
Kazan liveni 60 lit
usisivaĉ Sloboda
Kuli HPV 2000
Limeno bure 200 l
Drveni sanduk
PVC balon 50 l
Korpa K 18 K 22
Korpa K 18 k 22 ev.
Paleta otvorena
Paleta 1100x700x550
Paleta 700x500x550
Pal.otv.1100x700x600
Palete otv. drvene
Dzezva
Kasika sipaca 2
Kasika sipaca 3
Kasika sipaca 5
Lonac 5 l
Pepeljara
Tacna
Tanjir desertni
Tanjir duboki
Tanjir plitki
Soljica za belu kafu
Soljica za crnu kafu
Civiluk zidni mali
Kombinovani stednjak
Kuhinjski elem. D-80
Kuhinjski el.D-40/SF
Kuhinjski elem. V-80
Kondenz.para SHP 389
Sto za cedenje
Sto za otpatke
Kupka ETKU 180 EM
Sudopera 1200/2160
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom
kom
kom.
kom
kom
kom
kom
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
kom.
2
2
4
4
2
4
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
3
1
15
1
2
1
1
1
1
1
1
1
29
10
50
15
104
50
31
30
15
7
1
1
2
2
1
4
18
15
15
87
5
7
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
347,00
347,00
694,00
693,80
347,00
694,00
174,00
174,00
347,00
174,00
174,00
174,00
174,00
174,00
174,00
174,00
174,00
174,00
174,00
174,00
867,00
174,00
1.373,00
1.045,00
174,00
2.602,00
173,00
802,00
10.387,00
1.602,00
174,00
174,00
5.121,00
173,00
5.121,00
5.029,99
1.734,52
12.876,02
3.815,84
18.038,68
8.672,42
5.376,91
5.203,44
2.601,73
1.214,14
346,92
173,47
693,80
173,45
173,47
688,82
4.683,10
9.192,79
2.601,74
17.382,30
867,25
1.907,91
173,47
33.911,73
2.671,86
3.391,17
2.671,86
7.193,36
3.853,59
3.082,90
9.248,69
14.386,83
Centar za veštaĉenja i procene, Novi Sad
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,00
6,00
16,00
16,00
8,00
16,00
5,00
5,00
10,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
10,00
10,00
6,00
6,00
10,00
20,00
20,00
10,00
12,00
15,00
5,00
150,00
20,00
20,00
10,00
10,00
5,00
3,00
20,00
10,00
100,00
58,00
20,00
50,00
150,00
2.080,00
1.000,00
930,00
900,00
450,00
70,00
5,00
2,00
2,00
2,00
5,00
4,00
9,00
3,00
3,00
87,00
1,00
0,70
0,50
100,00
80,00
100,00
150,00
100,00
200,00
150,00
200,00
50,00
682,81
682,81
1.820,82
1.820,82
910,41
1.820,82
569,01
569,01
1.138,02
569,01
569,01
569,01
569,01
569,01
1.138,02
1.138,02
682,81
682,81
1.138,02
2.276,03
2.276,03
1.138,02
1.365,62
1.707,02
569,01
17.070,23
2.276,03
2.276,03
1.138,02
1.138,02
569,01
341,40
2.276,03
1.138,02
11.380,15
6.600,49
2.276,03
5.690,08
17.070,23
236.707,12
113.801,50
105.835,40
102.421,35
51.210,68
7.966,11
569,01
227,60
227,60
227,60
569,01
455,21
1.024,21
341,40
341,40
9.900,73
113,80
79,66
56,90
11.380,15
9.104,12
11.380,15
17.070,23
11.380,15
22.760,30
17.070,23
22.760,30
5.690,08
50
Procena vrednosti imovine steĉajnog duţnika ''FOMG'' DOO u steĉaju
772
773
02310000010
02310000011
Stolovi T 417
Stolice S 524
Ukupno
kom.
kom.
13
45
2850
50.141,37
62.250,50
0,00
0,00
260,00
450,00
16.971,20
29.588,39
51.210,68
1.931.348,02
2. MATERIJAL
Rb.
Šifra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
10100003001
10101208413
10101112011
10101208345
10101202126
10101601145
10101207013
10101405045
10101405038
10101408011
10101208193
10101307003
10101307007
10101301003
10101206016
10101206028
10101206015
10101205009
10101205006
10101205076
10101205075
10101205074
10101107012
10101606053
10101105030
10101105021
10101105006
10101105024
10101104012
10101104083
10101104087
10101104079
10101104040
10101104036
10101104066
10101104030
10101104015
10101104059
10101105008
10101105013
10101104038
10101105002
10101105001
10101105016
10101105017
10105604001
10101104058
10101105015
10101104067
10101104063
10101104071
10101104043
10101104044
10102003002
10102003003
10102003001
10101202063
10101202013
10101202024
10101106009
10101107008
10101106006
10101107001
10101106015
10101106108
10101106008
Naziv
Acetilen
Al korpa za ribu
Aluminijum fi 120x160
Auromatsko ozraĉeno lonĉe
Azbesna traka 60x6
Bezbojni lak sjajni
Bitumen
Blok zakovica 3,2x10
Bolcna 12dţ55
Brazgarenti 2mm
Briboh veza 1/2" 50m
Bronza 150x70x500
Bronza fi 70
Bronza fi 70x500
Brusna ploĉa 180x6x22
Brusna ploĉa 230x3x3,2
Brusna ploĉa 300x3,5
Brusna traka 4000x50 p180
Brusna traka 4000x50 p60
Brusna traka 4000x50 gr 400
Brusna traka 4000x50 gr 280
Brusni kolut 250x50
Ĉelik 130x100
Ĉetka ţiĉana lanĉasta fi 100
Cev 15x15
Cev 30x20x2
Cev 40x40x2
Cev 80x40
Cev elipsasta fi 64,5x25x1,5
Cev fi10
Cev fi2
Cev fi 139/5
Cev fi 14
Cev fi 22
Cev fi 25x1,25
Cev fi 3
Cev fi 3/4
Cev fi 60,3x3x6000
Cev kvadratna 100x100x3,5
Cev kvadratna 25x25
Cev pocinkovana fi 3/4
Cev profilna 50x30
Cev profilna 20x20x2
Cev profilna 40x20x2
Cev profilna 40x30x3x6000
Cev razvoda vode
Cev šavna 21,3x2,5
Cev šavna 30x30x2
Cev šavna fi 3,7x2,5 1"
Cev šavna fi 32
Cev šavna fi 42,4/2,5
Cev šavna fi 6/4x3
cev tankozidna fi 18dţ1
Cipele duboke
Cipele plitke
Cipele ţenske
Crevo gibljivo fi 90
Crevo polamid 8/10
Crevo za vazdux 13/10
Ĉelik 1221 fi 40
Ĉelik 1531 30x100
ĉelik 1531,5 fi 14
Ĉelik 16x16 1131
Ĉelik 1530 fi 22
Ĉelik fi 12
Ĉelik fi 200 1531
Jed.
mere
Koliĉina
kg
kom
kg
kom
kom
kg
kg
kom
kom
kg
kom
kg
kg
kg
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kg
kom
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
6,00
3,00
3,30
3,00
4,25
14,00
12,00
210,00
5.552,00
0,50
4,00
3,00
5,20
11,85
1,00
22,00
15,00
1,00
11,00
23,00
9,00
1,00
18,60
1,00
50,00
31,00
258,00
112,00
85,00
7,00
22,00
26,00
10,00
86,00
31,00
30,00
512,00
541,00
18,00
50,00
60,00
70,50
156,00
50,00
59,20
60,00
90,00
280,00
193,20
35,00
49,00
52,00
17,00
2,00
3,00
2,00
2,00
2,00
6,00
20,00
8,50
2,00
42,00
47,00
6,00
68,00
Knjigov. vrednost
Nabavna
Sadašnja
3.859,50
13.860,00
2.838,00
1.046,64
2.775,25
12.705,98
420,00
84,00
44.416,00
11.250,00
1.600,00
500,01
2.230,80
8.389,80
124,88
2.768,70
5.023,50
1.417,70
3.513,73
5.346,35
2.340,00
5.442,10
4.371,00
219,30
2.485,00
2.542,00
16.625,52
12.663,84
6.057,10
1.071,63
2.834,92
1.310,66
1.012,60
8.282,66
3.007,00
1.464,00
25.538,56
33.655,61
999,00
4.850,00
4.309,80
5.118,30
11.283,48
3.639,50
4.188,99
4.983,60
4.940,10
19.650,40
10.343,93
3.395,00
3.776,92
2.873,00
1.624,52
2.324,64
2.179,26
2.818,48
271,62
300,00
1.018,80
1.848,20
569,50
189,68
2.143,26
3.525,47
585,42
5.426,40
Centar za veštaĉenja i procene, Novi Sad
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Procenjena likvidaciona vrednost
EUR
84,00
120,00
26,40
39,00
25,60
126,00
3,60
2,00
444,00
100,00
4,00
4,50
21,00
83,00
1,00
22,00
45,00
2,00
33,00
46,00
20,00
50,00
37,20
2,00
22,50
24,00
155,00
112,00
55,00
10,00
23,00
11,00
9,00
73,00
28,00
12,00
240,00
308,00
9,00
45,00
40,00
48,00
102,00
50,00
40,00
45,00
42,00
182,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
RSD
9.559,33
13.656,18
3.004,36
4.438,26
2.913,32
14.338,99
409,69
227,60
50.527,87
11.380,15
455,21
512,11
2.389,83
9.445,52
113,80
2.503,63
5.121,07
227,60
3.755,45
5.234,87
2.276,03
5.690,08
4.233,42
227,60
2.560,53
2.731,24
17.639,23
12.745,77
6.259,08
1.138,02
2.617,43
1.251,82
1.024,21
8.307,51
3.186,44
1.365,62
27.312,36
35.050,86
1.024,21
5.121,07
4.552,06
5.462,47
11.607,75
5.690,08
4.552,06
5.121,07
4.779,66
20.711,87
113,80
113,80
113,80
113,80
113,80
113,80
113,80
113,80
113,80
113,80
113,80
113,80
113,80
113,80
113,80
113,80
113,80
113,80
51
Procena vrednosti imovine steĉajnog duţnika ''FOMG'' DOO u steĉaju
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
10101106036
10101106039
10101106052
10101106101
10101106107
10101106018
10101106001
10101202075
10101202025
10101208267
10101202016
10101202017
10101202019
10101202030
10101208257
10101208259
10101208304
10101110013
10101110215
10101110034
10101110052
10101110088
10101110199
10101110200
10101110042
10101202099
10101202003
10101208416
10101301022
10101202087
10101208378
10101208071
10101208183
10101208305
10101208349
10101208176
10101110240
10102008001
10101208431
10101208155
10101003002
10101208198
10101208398
10101208248
10101208258
10101208051
10101110229
10101110230
10101110210
10101208402
10101413003
10101109004
10101410066
10101201018
10101110099
10101110005
10101106104
10101110018
10101208238
10101208299
10101208300
10101208320
10101307014
10101208249
10101208382
10101208181
10101208350
10101208182
10101204047
10101202135
10101407018
10101407007
10101407011
10101407012
10101407010
ĉelik 1221 fi 25
Ĉelik fi 65x1500
Ĉelik proxrom fi 90 4570
Ĉelik svetlo vuĉeni fi 30
Ĉelik svetlo valjani fi 24
Ĉelik svetlo vuĉeni fi 20x3600
Ĉelik vuĉeni 0361.5 fi 10
Ĉep 20x20
Ĉep fi 18 unutrašnji
Ĉep pocinkovani 5/4"
Ĉep pvc 20x20
Ĉep pvc fi 14 spoljni
Ĉep pvc fi 15,5
Ĉep vakum
Dupli nipli pocinkovani 1"
Ekspanzioni sud 18 lit
Ekspanzivni sud 24 lit
flah 30x8x3000
flah 3x30x2500
flah 5x20x3000
flah 5x25x3000
flah 5x50x3000
flah 80x5
flah 90x8
Flah pljosnati 30x5
Folija streĉ
Garnišna 5m
Gasni cilindar opruga
Greda Cu 80x80x120
Guma u rolni 5/3x1200
Guma za holender 5/4
Gumena kugla fi 32 rupa fi 6x15
Hamburški luk 5/4 mat.
Holender 1"
Holender pocinkovani 3/4"
Holender ravni pocinkovani 1/2
Hladno valjani lim 0,6
Kamašna koţna
Katanac 55mm
Katanac mali
Kiseonik O2
Koleno 1/2"
Koleno 3/42
Koleno 5/4"3
Koleno pocinkovano 1"
Kolut krpa 350dţ50
Konzola korpe manja
Konzola korpe veća
Konzole za korpe 8805265
Krstak 1/2
Kućište SH 611
L profil 30dţ30dţ4
Lanac 19.05.h12,7h11,9
Letvica 1h2h50
Lim 4h1000h2000
Lim hladno valjani 2,5h1000h2000
Lim sivi fi 45h500
Lim TV 5h1000h2000
Loptasti ventil 1"
Mazalica M10h1
Mazalica M8h1
Mazalica M 6
Mesing 58 šipka fi 110
Muf 5/4
Muf pocinkovani 1"
Muf pocinkovani 1/2"
Muf pocinkovani 3/4"
Muf crni 1/2"
Nalon za restoransku stolicu
Navlaka pvc fi 10
Navrtka M8 samoosiguravajući
Navrka M12
navrtka M14
Navrtka M18
Navrtka M20
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kom
kom
kg
kg
kg
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kg
kom
kom
kg
kg
kg
kg
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
11,00
122,00
9,00
30,00
2,00
7,00
3,80
55,00
2.650,00
9,00
15,00
2.580,00
763,00
110,00
25,00
2,00
1,00
50,50
80,00
90,00
29,00
66,00
135,00
111,00
32,00
10,00
1,00
2,00
10,00
4,00
7,00
25,00
86,00
2,00
4,00
2,00
30,00
7,00
1,00
10,00
25,50
38,00
4,00
1,00
12,00
5,00
2,00
4,00
1,00
1,00
1,00
28,00
20,00
250,00
434,00
237,00
72,40
222,00
3,00
6,00
6,00
2,00
11,10
20,00
6,00
17,00
25,00
67,00
2,00
93,00
290,00
129,00
87,00
33,00
730,00
770,00
8.452,16
1.505,97
2.132,70
371,88
490,00
405,19
220,00
20.007,50
198,72
194,40
22.704,00
6.714,40
1.745,70
872,75
1.900,06
2.200,00
2.403,80
5.215,20
5.689,80
1.416,07
3.680,82
6.994,35
7.287,15
2.359,04
1.953,90
5.000,00
7.144,56
13.915,60
1.244,00
46,69
1.189,25
3.036,66
144,00
354,60
109,86
2.478,60
5.880,00
494,50
724,20
2.796,59
1.094,40
301,72
53,19
684,00
7.234,05
741,58
986,80
230,73
68,28
10.000,00
1.843,52
15.384,00
750,00
28.591,92
17.708,64
9.774,00
15.606,60
642,72
177,00
140,40
59,60
2.109,00
1.048,00
196,68
436,05
974,25
2.357,06
420,00
232,50
348,00
447,63
439,35
213,84
292,00
Centar za veštaĉenja i procene, Novi Sad
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
38,00
2,00
159,00
1,80
1,80
206,00
61,00
165,00
7,50
1,90
20,00
20,20
48,00
52,00
12,00
33,00
65,00
66,00
21,00
19,00
45,00
75,00
130,00
12,00
0,50
10,00
26,00
1,20
3,20
1,00
24,00
56,00
4,00
7,00
25,00
9,50
2,80
0,50
6,00
70,00
6,20
10,00
2,00
0,60
90,00
17,00
14,00
7,00
260,00
165,00
87,00
135,00
6,00
2,00
1,50
0,50
15,00
10,00
1,60
3,40
8,00
20,00
4,00
2,00
3,00
2,00
2,00
3,00
28,00
113,80
113,80
113,80
113,80
113,80
113,80
4.324,46
227,60
18.094,44
204,84
204,84
23.443,11
6.941,89
18.777,25
853,51
216,22
2.276,03
2.298,79
5.462,47
5.917,68
1.365,62
3.755,45
7.397,10
7.510,90
2.389,83
2.162,23
5.121,07
8.535,11
14.794,20
1.365,62
56,90
1.138,02
2.958,84
136,56
364,16
113,80
2.731,24
6.372,88
455,21
796,61
2.845,04
1.081,11
318,64
56,90
682,81
7.966,11
705,57
1.138,02
227,60
68,28
10.242,14
1.934,63
1.593,22
796,61
29.588,39
18.777,25
9.900,73
15.363,20
682,81
227,60
170,70
56,90
1.707,02
1.138,02
182,08
386,93
910,41
2.276,03
455,21
227,60
341,40
227,60
227,60
341,40
3.186,44
52
Procena vrednosti imovine steĉajnog duţnika ''FOMG'' DOO u steĉaju
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
10101407001
10101407002
10101407016
10101407019
10101407004
10101407017
10101407008
10101208194
10101208336
10105604002
10102001003
10101208246
10105604017
10101410134
10101410092
10101410086
10101410120
10101410122
10101410087
10101410121
10101410090
10101410098
10101208324
10101411014
10101411015
10101411019
10101411013
10101410061
10101411017
10101411018
10101204005
10102009001
10101208250
10101110243
10101101069
10101412029
10101412028
10101412019
10101412011
10101412008
10101412018
10101412024
10101412002
10101412023
10101412003
10101412006
10101402004
10101405007
10101402003
10105604012
10101208357
10101207012
10101202111
10101208374
10101601146
10101601147
10101202137
10101202119
10101202132
10101202139
10101208186
10101208215
10101405037
10101208435
10101208434
10101208103
10101206001
10101206029
10105603001
10101101054
10101104086
10101208216
10101204046
10101410058
10101413005
Navrtka M4
Navrtka M5
Navrtka M6 din 985
Navrtka M10 prohrom
Navrtka M6 leptir
Navrtka prohrom A4 M10
Navrtka M12 samostezajuća
Nipla dupla 5/4"
Nipla dupla 1/2"
Nosaĉ rukohvata
Odelo keper
Ozraĉeni ventil fi 1/2
Okretnica toĉak
Opruga D-3 L120
Opruga fi 1h8,5h40
Opruga fi 1h10h80
Opruga 1h8h40
Opruga fi 2h20h120
Opruga fi 2h30h40
Opruga fi 3h20h16
Opruga fi 5h50h200
Opruga fi 5h50h90
Opruga fi 5h50h90
Opruga fi 5h65h155
Opruga fi 5h85h155
Opruga fi 1h8h15
Opruga ops 00007 fi 65h280
Opruga po uzorku b
Opruga po uzorku fi 2,5
Opruga po uzorku fi 2
Pamuĉni filc 3
Pasta za ruke
Pištolj za silikon
Pocinkovani lim 0,7
Pocinkovana ţica fi 3,1
Podloška fi 6-2,014
Podloška ravna fi 6 2014
Podloška 2110 M20
Podloška fi 10 2014 ravna
Podloška fi 10 elastiĉna
Podloška fi 24 elastiĉna
Podloška fi 4,2.110
Podloška fi 5 ravna
Podloška fi 5 ravna
Podloška fi 6 elastiĉna
Podloška fi 8 elastiĉna
Pojilica 3/4
Pojilica nipl s
Pojilica za prasad 1/2
Poklopac levka
Poliesterski koš BIM hranilica
Polir pasta
Politerm fi 40/1000
Polu spojnica komplet 16-1/2
Prah RAL beli 1000
Prah Ral 1015 krem
Ĉep pvc 25h25
Ĉep pvc 30h15 elipsa
Navlaka pvc fi 6
Ĉep pvc fi 25
Radni navijak ravni 1/2
Radni sto 200h80
Rascepka 2h32
Redukcija 3-5/4"
Redukcija 5/4-1/2"
Remenica odlivak
Rezna ploĉa 115h1
Rezna ploĉa 180h1
Ruĉice obloţene
Sajla za ĉišćenje 10 m
Šavna cev fi 20h1,5
Sedišta i nasloni sa šrafovima
Sedišta za restoransku stolicu
Seger osiguraĉ fi 6
Seger prsten fi 14
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kg
kg
kom
kg
kg
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kg
kg
kg
kg
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kg
kom
kom
kom
kom
1.980,00
3.980,00
70,00
15,00
520,00
140,00
47,00
13,00
41,00
330,00
2,00
15,00
1,00
7,00
18,00
12,00
7,00
14,00
9,00
5,00
10,00
2,00
8,00
1,00
1,00
400,00
20,00
8,00
20,00
25,00
26,00
10,00
1,00
223,00
3,80
189,00
24,00
26,00
4.440,00
1.250,00
132,00
750,00
320,00
30,00
20,00
1.940,00
2,00
2.730,00
9,00
28,00
1,00
6,00
2,00
49,00
15,00
16,00
250,00
75,00
2.000,00
85,00
53,00
1,00
1.660,00
1,00
1,00
1,00
4,00
13,00
114,00
1,00
14,00
5,00
2,00
60,00
60,00
673,20
318,40
183,40
153,30
1.476,80
394,80
164,03
121,55
943,00
16.140,30
2.856,46
731,55
260,00
385,00
720,00
540,00
140,00
700,00
450,00
500,00
2.500,00
360,00
1.440,00
325,00
345,00
1.920,00
14.400,00
75,36
2.240,00
2.400,00
5.000,06
370,90
160,00
19.624,00
239,40
113,40
9,36
155,48
4.528,80
1.737,50
492,36
187,50
51,20
17,10
3,40
892,40
602,80
36.090,60
2.448,18
2.728,88
8.550,00
1.334,52
1.044,00
4.605,51
6.462,45
7.157,28
1.155,00
207,75
5.240,00
353,60
13.230,92
5.980,00
431,60
52,80
219,40
360,00
336,60
1.921,14
1.291,62
720,43
1.329,44
3.000,00
720,00
60,00
4.999,80
Centar za veštaĉenja i procene, Novi Sad
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60,00
38,00
1,40
1,50
15,00
4,00
1,00
4,00
8,00
120,00
2,00
6,00
2,60
3,00
7,00
5,00
1,00
6,00
4,00
4,00
22,00
3,50
12,50
3,00
3,00
16,00
130,00
1,00
20,00
20,00
46,00
3,50
1,50
175,00
2,00
10,00
1,00
1,50
44,00
20,00
4,00
2,00
10,00
0,20
0,10
10,00
5,00
280,00
22,00
25,00
80,00
12,00
10,00
42,00
60,00
64,00
10,00
1,50
40,00
3,00
105,00
50,00
2,00
0,50
2,00
3,00
3,00
17,00
15,00
6,00
12,00
25,00
6,00
1,00
5,00
6.828,09
4.324,46
159,32
170,70
1.707,02
455,21
113,80
455,21
910,41
13.656,18
227,60
682,81
295,88
341,40
796,61
569,01
113,80
682,81
455,21
455,21
2.503,63
398,31
1.422,52
341,40
341,40
1.820,82
14.794,20
113,80
2.276,03
2.276,03
5.234,87
398,31
170,70
19.915,26
227,60
1.138,02
113,80
170,70
5.007,27
2.276,03
455,21
227,60
1.138,02
22,76
11,38
1.138,02
569,01
31.864,42
2.503,63
2.845,04
9.104,12
1.365,62
1.138,02
4.779,66
6.828,09
7.283,30
1.138,02
170,70
4.552,06
341,40
11.949,16
5.690,08
227,60
56,90
227,60
341,40
341,40
1.934,63
1.707,02
682,81
1.365,62
2.845,04
682,81
113,80
569,01
53
Procena vrednosti imovine steĉajnog duţnika ''FOMG'' DOO u steĉaju
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
10101208178
10101410057
10101410007
10101410063
10101202011
10101410067
10101413008
10105604014
10101208085
10101203008
10101203004
10101203006
10101203007
10101202100
10101208436
10101410009
10101202098
10101201011
10101410137
10101410091
10101410125
10101410030
10101410032
10101301021
10105604016
10101208218
10101601143
10101202022
10101406205
10101406204
10101410147
10101206017
10101410008
10101410013
10101410021
10101410022
10101410014
10101410016
10101410026
10101208138
10101410124
10101410050
10101410083
10101410105
10101003003
10101208342
10101406242
10101406235
10101406189
10101406192
10101406174
10101406152
10101406113
10101406034
10101406206
10101406187
10101406155
10101406115
10101406133
10101406243
10101406273
10101406020
10101406202
10101406199
10101406016
10101406003
10101406139
10101406040
10101406237
10101406042
10101406041
10101406105
10101406196
10101406044
10101406045
Slavina za PP fi 1/2
Spojnica 10B1
Spojnica 3/4 19.5h12,7
Spojnica 28/220
Spojnica metalna 16 mm
Spojnica 28/220
Spojnica S28 R8 2/2
Spona levka
Sprej za CO2
Staklo 110h90 din 11
Staklo 930h500h8 mm
Staklo fi 500h8 mm
Staklo fi 700h9 mm
Staklo za foliju
Stega M8 ţabica
Stega fi 25
Stiropor 10 cm
Stubni nosaĉ stola
Šelna 20-30
Šelna ţiĉana 90250 fi 27-30
Šelna ţiĉana fi 10
Šelna 25-40
Šelna 48-68
Šipka Cu 50h50h1000
Štipaljka fi 30 pvc
T komad 3/4h1/2h3/4
Tempal 180 srebrna
Tehofleh GL fi 24,5h26,4
Tipla za beton fi 10
Tipla za beton fi 12
Toĉak okretni fi 160 sa koĉnicom
Tocilo 230h6
Toĉak 1410 PJO fi 50 P40
Toĉak 150 STV L 364
Toĉak fi 100 okretni
Toĉak fi 100 stabilni
Toĉak fi 200
Toĉak fi 200 stabilni
Toĉak fi 80 okretni
Toĉak lanĉanika
Toĉak okretni 3470 DVR 160 P 30
Toĉak okretni fi 125
Toĉak sa okretnom viljuškom i osovinom
Toĉak solo 200h50/20
Ugljen dioksid
Ventil mešaĉ trokraki 5/4"
Vijak 10h70
Vijak 12h40
Vijak 5h30
Vijak 8h40
Vijak 3/10
Vijak 10h50 inbus
Vijak 6h40
Vijak 8h50
Vijak 6h60 za tiplu
Vijak 3,5h9,5
Vijak 6h16
Vijak 6,3h38
Vijak 8h10
Vijak 8h70
Vijak imbus M10h20
Vijak JU 6h10
Vijak JUS 8h20
Vijak JUSMB 8h20
Vijak M 5h35
Vijak limeni 3,5h16
Vijak 10h100
Vijak 10h12
Vijak 10h120
Vijak 10h16
Vijak 10h18
Vijak 10h25
Vijak 10h35
Vijak 10h35 up.glava
Vijak 10h40
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
m2
m3
m4
m5
m6
m7
m8
m2
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kg
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1,00
5,00
8,00
65,00
800,00
45,00
104,00
14,00
1,00
12,00
1,00
3,00
3,00
1,00
8,00
18,00
21,50
22,00
11,00
58,00
21,00
26,00
94,00
13,70
400,00
189,00
40,00
575,00
1.700,00
55,00
2,00
29,00
117,00
3,00
1,00
1,00
7,00
2,00
2,00
8,00
2,00
320,00
1,00
208,00
150,00
1,00
300,00
4,00
7,00
2,00
100,00
50,00
870,00
1.250,00
1.660,00
50,00
88,00
225,00
89,00
55,00
1,00
330,00
130,00
435,00
2,00
105,00
172,00
379,00
47,00
120,00
914,00
136,00
909,00
290,00
3.130,00
78,06
216,30
200,00
313,95
728,00
3.461,40
1.999,92
2.076,34
249,16
905,52
5.000,00
5.000,01
200,01
3.500,00
85,60
136,44
5.904,98
138,82
289,30
4.902,16
253,89
199,94
166,38
14.389,11
200,00
6.066,90
13.554,80
8.855,00
2.516,00
82,50
1.617,00
2.474,57
14.040,00
200,01
668,57
1.500,00
6.120,17
2.160,00
624,00
2.727,60
1.982,50
76.224,00
657,14
106.055,04
9.922,50
2.150,00
3.117,00
49,68
27,37
25,16
102,00
407,00
1.731,30
4.337,50
3.120,80
32,50
95,04
596,25
63,19
338,25
4,97
587,40
548,60
1.117,95
2,02
8,40
2.452,72
18,95
47,00
486,00
1.380,14
567,12
4.090,50
910,60
406,90
Centar za veštaĉenja i procene, Novi Sad
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,60
2,00
2,00
3,00
8,00
31,50
18,00
16,00
2,00
9,00
45,00
45,00
18,00
33,00
1,00
1,00
40,00
1,20
2,00
46,00
1,00
2,00
1,00
130,00
2,00
56,00
120,00
80,00
20,00
1,00
15,00
22,00
117,00
1,50
6,00
14,00
55,00
20,00
6,00
24,00
18,00
640,00
6,50
95,00
90,00
20,00
3,00
0,60
0,20
0,25
1,00
4,00
5,00
38,00
29,00
1,00
1,00
5,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
10,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
10,00
1,00
10,00
2,00
20,00
68,28
227,60
227,60
341,40
910,41
3.584,75
2.048,43
1.820,82
227,60
1.024,21
5.121,07
5.121,07
2.048,43
3.755,45
113,80
113,80
4.552,06
136,56
227,60
5.234,87
113,80
227,60
113,80
14.794,20
227,60
6.372,88
13.656,18
9.104,12
2.276,03
113,80
1.707,02
2.503,63
13.314,78
170,70
682,81
1.593,22
6.259,08
2.276,03
682,81
2.731,24
2.048,43
72.832,96
739,71
10.811,14
10.242,14
2.276,03
341,40
68,28
22,76
28,45
113,80
455,21
569,01
4.324,46
3.300,24
113,80
113,80
569,01
113,80
113,80
113,80
227,60
113,80
1.138,02
113,80
113,80
113,80
227,60
113,80
113,80
1.138,02
113,80
1.138,02
227,60
2.276,03
54
Procena vrednosti imovine steĉajnog duţnika ''FOMG'' DOO u steĉaju
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
10101406104
10101406086
10101406047
10101406137
10101406129
10101406203
10101406167
10101406252
10101406081
10101406052
10101406173
10101406007
10101406227
10101406175
10101406278
10101406284
10101406282
10101406069
10101406062
10101406245
10101406028
10101406030
10101406032
10101406033
10101406213
10101406037
10101406038
10101406286
10101406267
10101406272
10101406270
10101406274
10101406110
10101406177
10101405017
10101405033
10101208406
10101208190
10101101078
10101101080
10101410069
10101110226
10101408010
10101101028
10101101005
10101101003
10101101004
10101101014
10101101027
10101408003
10101202123
10101601090
10101505002
10101601054
10101601104
10101601103
10101307017
10101505106
10101505041
10101505091
10101505090
10101505088
10101505089
10101505087
10101505104
10101505092
10101501039
10101505040
10101501037
10101501038
10101501001
10101501006
10101501007
10101601119
10101601068
Vijak 10h40 JUS 120
Vijak 10h45
Vijak 10h45 torban
Viajk 10h50
Vijak 10h55
Vijak 10h60
Vijak 10h70
Vijak 10h60 imbus
Vijak 5h10
Vijak 12h60
Vijak 14h80
Vijak 3h20
Vijak 4h10
Vijak 4,8h9,5
Vijak 4h40
vijak 5h14
Vijak 5h20
Vijak 6h20
Vijak 6h45 torban
Vijak 8h16
Vijak 8h30
vijak 8h35
Vijak 8h40 up.glava
vijak 8h45
Vijak 8h50
Vijak 8h60
Vijak 8h65
Vijak 12h30
Vijak 16h100
Vijak 8h16
Vijak 8h25
Vijak 8h30 torban
Vijak za salonit ploĉe
Vijak 10h30
Zakovica blok 4,8h10
Zakovica blok 4,8h14
Zaptivaĉ DN 20 P16
Zasun za toplu vodu 1/2"
Ţica fi 7
Ţica mesingana fi 2 mm
Ţabica stega fi 10
Ţeljezo pljosnato 50h12
Ţica CO2 fi 0,6
Ţica fi 3,8
Ţica svetlo vuĉena fi 2,5
Ţica svetlo vuĉena nauljena fi 2,2
Ţica svetlo vuĉena fi 2,3
Ţica svetlo vuĉena fi 12h6000
Ţica T fi 3,1
Ţica vac fi 1,2
Ţiva guma 2h20h36
Antifriz metalic
Barijev karbonat
Boja lazureh orah
Boja Nitro emajl oker
Boja Nitro emajl ţuti
Bronza kalajna fi 165/125
Corro tribue ehtrem
Dodatak CINKOLIT AP deo 1
Dodatak DUPLANUH SBM
Dodatak Izvravnalec NI-I 33
Dodatak Korektivna rastopina NI-C
Dodatak Ni-M
Dodatak za sjaj NF
Dodatak zulite NT osnovni
Formalin 28% stabilizator
Kalijum hidroksid
Dodatak CINKOLIT kalijum hlorid deo 2
Kalijum hlorid - nurtivit UF
Kiselina azotna tehniĉka
Kiselina borna
Kiselina sona HCL
Kiselina suporna tehniĉka
Lak efekt sivi
Lak emajl
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kg
kg
kom
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kom
kg
kg
kom
kom
kom
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kom
kg
3,00
1.150,00
58,00
31,00
985,00
21,00
600,00
55,00
1.830,00
727,00
10,00
310,00
144,00
490,00
27,00
670,00
496,00
320,00
2.750,00
1.580,00
3.590,00
258,00
643,00
1.587,00
320,00
894,00
40,00
28,00
5,00
490,00
44,00
12,00
100,00
309,00
2.610,00
880,00
20,00
1,00
1.180,00
1,60
4,00
60,00
5,00
480,00
220,00
1.900,00
555,00
965,00
415,00
45,00
1,00
48,00
30,00
4,00
2,00
2,00
8,50
3,00
275,00
35,00
1,00
10,00
30,00
7,00
3,00
15,00
50,00
200,00
275,00
1,00
50,00
60,00
15,00
8,00
5,00
24,99
1.219,00
950,62
235,60
5.910,00
174,72
4.584,00
521,40
128,10
9.189,28
257,20
979,60
67,68
416,50
28,35
649,90
1.974,08
396,80
990,00
1.975,00
11.308,50
712,08
578,70
5.173,62
1.696,00
3.137,94
238,40
239,68
156,25
1.038,80
457,60
44,04
200,00
1.161,84
5.507,10
2.103,20
220,00
91,65
85.042,60
1.888,00
79,20
3.345,00
8.076,50
28.104,00
12.573,00
110.751,00
24.975,00
36.534,90
26.128,40
5.256,00
862,32
5.000,64
1.950,00
134,20
364,00
416,00
8.330,00
1.768,02
32.452,75
44.647,05
1.384,04
20.568,90
35.554,20
10.015,81
2.212,17
7.111,35
2.750,00
19.372,00
5.758,50
22,00
4.356,00
888,00
335,10
1.720,00
989,85
Centar za veštaĉenja i procene, Novi Sad
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
10,00
1,00
1,00
10,00
1,00
5,00
1,00
10,00
10,00
1,00
10,00
1,00
5,00
1,00
5,00
10,00
5,00
20,00
10,00
50,00
5,00
5,00
50,00
10,00
10,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
10,00
50,00
20,00
1,00
1,00
10,00
10,00
1,00
20,00
1,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
1,00
1,00
43,00
18,00
1,60
3,00
4,00
80,00
16,00
275,00
420,00
12,00
180,00
300,00
84,00
2,00
60,00
25,00
160,00
55,00
1,00
40,00
7,00
3,00
16,00
8,00
113,80
1.138,02
113,80
113,80
1.138,02
113,80
569,01
113,80
1.138,02
1.138,02
113,80
1.138,02
113,80
569,01
113,80
569,01
1.138,02
569,01
2.276,03
1.138,02
5.690,08
569,01
569,01
5.690,08
1.138,02
1.138,02
113,80
113,80
113,80
113,80
113,80
113,80
113,80
1.138,02
5.690,08
2.276,03
113,80
113,80
1.138,02
1.138,02
113,80
2.276,03
113,80
1.138,02
1.138,02
1.138,02
1.138,02
1.138,02
1.138,02
113,80
113,80
4.893,46
2.048,43
182,08
341,40
455,21
9.104,12
1.820,82
31.295,41
47.796,63
1.365,62
20.484,27
34.140,45
9.559,33
227,60
6.828,09
2.845,04
18.208,24
6.259,08
113,80
4.552,06
796,61
341,40
1.820,82
910,41
55
Procena vrednosti imovine steĉajnog duţnika ''FOMG'' DOO u steĉaju
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
10101601044
10101601045
10101505123
10101505114
10101601129
10101601130
10101601017
10101601139
10101601003
10101601062
10101601012
10101601127
10101601026
10101601140
10101601128
10101601124
10101208097
10101208098
10101601092
10101601049
10101501003
10101601006
10101301008
10101301014
10101301015
10101601053
10101510002
10101505120
10101505117
10101505118
Lak prah ral 1018 ţuti
Lak pur A+B
Nikal sulfat
Odmašĉivaĉ Uniclend 253
Prah RAL 0548
Prah RAL 1001
PRAH ral 1013
Prah RAL 3000
Prah RAL 3003
Prah RAL 3020
Prah RAL 7016
Prah RAL 7035
Prah RAL 7040 sivi
Prah RAL 9016
Prah RAL 9073
Prah za plastificiranje 089/90258
Prah za poliranje P-150
Prah za poliranje P-180
RazreĊivaĉ uljni
Sekolin 1/1
Soda kaustiĉna tehniĉka
Sprej
Šina Cu 100h10
Šipka Cu fi 30
Šipka Cu fi 50
Toner braon
Ugalj aktivni
Uniclean 444
Uniclean 501 deo 1
Uniclean 501 deo 2
Ukupno
kg
kom
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kom
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kom
kg
kg
kom
kg
kg
kg
kom
kg
kg
kg
kg
19,00
1,00
375,00
50,00
7,00
15,00
17,00
26,00
20,00
11,00
14,00
23,00
40,00
20,00
41,00
85,00
5,00
5,00
23,00
3,00
25,00
1,00
20,00
3,70
12,00
6,00
10,00
10,00
50,00
125,00
Jed.
mere
Koliĉina
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
4,00
1,00
2,00
1,00
2,00
3,00
27,00
4,00
36,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
3,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
2,00
1,00
4,00
1,00
1,00
1,00
3,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
8,00
2,00
5,00
10,00
4,00
13.812,05
66,00
142.121,25
17.002,00
3.232,04
6.925,80
8.565,28
13.676,52
17.800,00
6.676,45
6.466,04
7.411,29
11.139,20
5.440,00
28.327,31
73.355,00
500,00
500,00
3.583,40
425,34
1.659,25
190,62
295.324,40
2.812,00
3.828,00
272,04
4.251,10
4.330,00
25.913,00
54.145,00
2.552.049,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
133,00
1,00
1.350,00
150,00
29,00
60,00
85,00
130,00
160,00
62,00
58,00
69,00
104,00
54,00
270,00
680,00
4,00
5,00
34,00
0,10
15,00
2,00
2.800,00
266,00
36,00
2,50
40,00
40,00
250,00
500,00
18.913,35
15.135,60
113,80
153.632,03
17.070,23
3.300,24
6.828,09
9.673,13
14.794,20
18.208,24
7.055,69
6.600,49
7.852,30
11.835,36
6.145,28
30.726,41
77.385,02
455,21
569,01
3.869,25
11,38
1.707,02
227,60
318.644,20
30.271,20
4.096,85
284,50
4.552,06
4.552,06
28.450,38
56.900,75
2.152.367,60
3. REZERVNI DELOVI
Rb.
Šifra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
10202109127
10202109078
10201701376
10202106634
10202106005
10202101002
10202105001
10202105241
10202109001
10202105005
10201701253
10202106006
10202106008
10202105006
10202105008
10202106345
10202106295
10202110002
10202106009
10202106010
10202106011
10202106012
10202106015
10202105010
10202105067
10202105059
10202105058
10202105063
10202105064
10202105065
10202105055
10202106016
10202106018
10202105011
10202106213
10202106124
10202101042
10202106125
Naziv
Anger guma 90 G
Naterija stojeća pokretna
Bimetal 3242
Boĉni koĉioni cilindar
NBolcna 500 200 011
brisaĉ
Brtvenica Fi21
Ĉetkice
Cev vodokotlića
Cev gorionika
Cevasti osiguraĉ 400A
Cevi UP
Cilindar 500 204 8005
Cilindar B/100/45x1000
Cilindar fi 40x26
Cilindar kvaĉila u kabini
Cilindar motora
Cirkularna pumpa
Crevo
Crevo 16x1400
Crevo 16x1600
Creco 4x450
Crevo 5167 124
Crevo x32x1200
Creco hidrauliĉno 13x200
Crevo hidrauliĉno 6x200
Creco hidrauliĉno 6x250
Crevo hidrauliĉno 6x300
Crevo hidrauliĉno 6x400
Crevp hidrauliĉno 6x550
Crevo hidrauliĉno 6x750
Crevo hladnjaka
Crevo hladnjaka kratko
Cu podrmetaĉ 653 7353
ĉaura 50.0203.8603
Ĉaura 50.0201.8002
Ĉaura 50376
Ĉaura ĉeliĉna
Knjigov. vrednost
Nabavna
Sadašnja
133,32
1.058,08
5.090,00
3.210,00
0,00
0,00
0,00
188,00
581,76
0,00
594,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.116,45
390,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
690,00
470,00
1.470,00
580,00
650,00
690,00
880,00
0,00
0,00
0,00
497,04
0,00
0,00
0,00
Centar za veštaĉenja i procene, Novi Sad
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Procenjena likvidaciona vrednost
EUR
1,20
9,00
50,00
30,00
40,00
9,00
30,00
6,80
5,40
5,00
5,00
2,00
20,00
5,00
6,00
30,00
0,30
10,00
2,00
5,00
4,00
2,00
8,00
4,00
0,60
0,45
0,46
5,00
6,00
6,00
8,00
2,00
1,00
4,00
4,00
10,00
10,00
2,00
RSD
136,56
1.024,21
5.690,08
3.414,05
4.552,06
1.024,21
3.414,05
773,85
614,53
569,01
569,01
227,60
2.276,03
569,01
682,81
3.414,05
34,14
1.138,02
227,60
569,01
455,21
227,60
910,41
455,21
68,28
51,21
52,35
569,01
682,81
682,81
910,41
227,60
113,80
455,21
455,21
1.138,02
1.138,02
227,60
56
Procena vrednosti imovine steĉajnog duţnika ''FOMG'' DOO u steĉaju
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
10202104001
10202104036
10202106627
10202106628
10202103001
10201701209
10202101055
10202105229
10202105015
10202106019
10202106020
10202105013
10201701026
10202109004
10202109005
10202101003
10202108090
10202105033
10202106021
10202105024
10202105180
10202105017
10202105019
10202105023
10202105029
10202105030
10202105031
10202105032
10201701010
10201701011
10201701012
10202106251
10202106030
10202105035
10201703032
10201703002
10201701384
10202101004
10202105038
10202101005
10202105039
10202105040
10201701025
10201701014
10201701016
10201701017
10201701018
10201701021
10201701022
10201701023
10201701024
10201701377
10201703010
10201704007
10201704008
10201701028
10201701029
10201701030
10202106037
10202106038
10202104003
10202105140
10202106039
10202105153
10202106235
10202109007
10202109054
10202109006
10201701033
10202105126
10201701352
10201701283
10201701284
10201701043
10201701044
Ĉaura gornja i donja pogonska
Ĉaura male pesnice
Ĉaura rukavca donja
Ĉaura rukavca gornja
ĉetkica 00301
Ĉetkica 003
Ĉivija 17.1803000216
Dizna 0,6
Dizna fi 1,2
Dizna T 130
Donja posuda
Dpnji alat 2012
Drţaĉ flio cevi
Dupli nipl 1/2
Dupli nipl 3
Dvodelna matica
Ekstra mult 50x3150
Elastiĉna ĉivija 108 1239
Elastiĉn podloška fi 20
Elektromotor ZKR 90L
Elektromagnetni razvodnik 236-50800
Elektromotor 3F 0021
Elektromotor TEM SAT 11
Elektromotor ZKR 90L
Elektroprenosnik 125s
Elektroprenosnik 125s
Elektroprenosnik 160s
Elektroprenosnik 22.50
Elementi 25a
Elementi 25a UZ
Element EZ 63a
Filter goriva-ulja
Filter ulja za strug
Filter vazduha 10301070.00
Fluo cev 65
Fluo cev 40
Foto ćelija KB 1
Garnitura zupĉanika
Glava cilindra 161403032
Glavĉina PA22
Glušnik M22x11,5
Glušnik NA 6-12
Grebenasta sklopka
Grebenasti prekidaĉ 10 201
Grebenasti prekidaĉ 16 55
Grebenasti prekidaĉ 16 521
Grebenasti prekidaĉ 16 53
Grebenasti prekidaĉ 40 10
Grebenasti prekidaĉ 40 110
Grebenasti prekidaĉ 63 10
Grebenasti prekidaĉ 100
Grec sloj 25A
Grejaĉ cevni 6/4
Grejaĉ galvanski prohrom 750
Grejaĉ grejalice
Grlo metalno E40
Grlo porcelansko E40
Grlo T cos 12869
Guma balans štangle
Guma balans štangle 1
Gumena membrana
Gumeni varijant
Gumeni nosaĉ auspuha
Gumeno srevo 16152275
Gumica za boĉni cilindar
Hamburški luk 2
Hamburški luk 5/4
Holender 3
Instalacioni kanal IKP 01 C
Izolacija 45/70
Kabel PPOO 4x20
Kabel 5x2,5
Kabel HOSRR 2x1,5
Kabel LPVC 10 mm
Kabel NSLP 70 G
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1,00
3,00
2,00
3,00
2,00
2,00
7,00
4,00
4,00
2,00
1,00
1,00
35,00
3,00
2,00
3,00
1,00
20,00
8,00
3,00
2,00
2,00
1,00
2,00
2,00
1,00
1,00
1,00
34,00
5,00
7,00
2,00
1,00
1,00
6,00
8,00
1,00
4,00
1,00
3,00
4,00
4,00
2,00
1,00
13,00
1,00
5,00
1,00
1,00
3,00
2,00
8,00
1,00
1,00
16,00
1,00
6,00
3,00
2,00
2,00
10,00
1,00
1,00
2,00
2,00
1,00
7,00
1,00
5,00
4,00
7,00
43,00
6,00
68,00
12,00
0,00
0,00
4.124,80
6.183,99
0,00
0,00
0,00
0,00
184,52
0,00
0,00
0,00
1.877,40
60,72
0,00
0,00
546,00
0,00
0,00
0,00
10.040,56
0,00
141,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.890,00
355,20
665,28
880,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.860,00
0,00
1.196,00
616,17
0,00
1.696,00
0,00
234,54
0,00
0,00
0,00
0,00
347,20
0,00
856,40
120,40
0,00
159,46
909,70
0,00
0,00
1.253,00
3.736,70
177,00
0,00
0,00
Centar za veštaĉenja i procene, Novi Sad
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,10
0,60
20,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
6,00
3,00
5,00
2,00
0,80
60,00
80,00
30,00
2,40
30,00
32,00
16,00
20,00
20,00
3,40
1,00
1,80
6,00
5,00
18,00
3,00
5,60
8,00
40,00
15,00
6,00
1,00
1,00
10,00
10,00
65,00
10,00
50,00
10,00
10,00
15,00
10,00
9,60
5,00
15,00
1,00
0,20
1,80
1,50
2,00
2,00
1,00
3,00
0,50
2,00
0,20
1,00
1,40
8,00
5,00
2,00
10,50
34,00
1,20
22,00
3,60
11,38
68,28
2.276,03
113,80
113,80
113,80
113,80
113,80
113,80
113,80
113,80
113,80
113,80
113,80
682,81
341,40
569,01
227,60
91,04
6.828,09
9.104,12
3.414,05
273,12
3.414,05
3.641,65
1.820,82
2.276,03
2.276,03
386,93
113,80
204,84
682,81
569,01
2.048,43
341,40
637,29
910,41
4.552,06
1.707,02
682,81
113,80
113,80
1.138,02
1.138,02
7.397,10
1.138,02
5.690,08
1.138,02
1.138,02
1.707,02
1.138,02
1.092,49
569,01
1.707,02
113,80
22,76
204,84
170,70
227,60
227,60
113,80
341,40
56,90
227,60
22,76
113,80
159,32
910,41
569,01
227,60
1.194,92
3.869,25
136,56
2.503,63
409,69
57
Procena vrednosti imovine steĉajnog duţnika ''FOMG'' DOO u steĉaju
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
10201701045
10201701046
10201701039
10201701061
10201701062
10201701063
10201701067
10201701058
10201701258
10201701296
10201701051
10201701226
10201701052
10201701070
10202106043
10202105045
10202101007
10202108095
10202106347
10202108100
10202108019
10202108073
10202108012
10202108015
10202108016
10202108103
10202108089
10202108112
10202108085
10202108031
10202108032
10202108106
10202108070
10202108034
10202108035
10202108036
10202108037
10202108039
10202108082
10202108077
10202108020
10202108105
10202108021
10202108040
10202108079
10202108078
10202108080
10202104005
10202104006
10202104007
10202109012
10202104009
10202104009
10201701399
10201701075
10201701082
10201701083
10201701085
10201701076
10201701081
10201701078
10201701080
10201701084
10202105048
10201701092
10201701416
10201701093
10201701415
10201701407
10202101008
10202105049
10202105050
10202105051
10202105052
10202105053
Kabel P/F 4 mm
Kabel 16 crni
Kabel pap 16
Kabel papuĉa 25 mm
Kabel papuĉa 35 mm
Kabel papuĉa 70 mm
Kabel papuĉa 400549
Kabel papuĉa 4627
Kabel papuĉa gnjeĉiva fi 8,3
Kabel 3x0,75
Kabel 4,2,5mm
Kabel 5x4
Kabel 2,5
Kapa D3
Kilometar sajla 640
Klackalica
Klackalica 020 469
Klinasti remen 12,5x975
Klinasti remen 12,5x975
Klinasti remen 13x1250
Klinasti remen 13x2600
Klinasti remen 13x2800
Klinasti remen 13x750
klinasti remen 13x900
Klinasti remen 13x950
Klinasti remen 17x1100
Klinasti remen 17x1200
Klinasti remen 17x1300
Klinasti remen 17x1500
Klinasti remen 17x1700
Klinasti remen 17x1725
Klinasti remen 17x1850
Klinasti remen 17x2225
Klinasti remen 17x2250
Klinasti remen 17x2500
Klinasti remen 17x2600
Klinasti remen 17x3050
Klinasti remen 17x3350
Klinasti remen 17x3550
Klinasti remen 17x3600
Klinasti remen 17x770
klinasti remen 17x825
Klinasti remen 17x900
Klinasti remen 20x2450
Klinasti remen 25x1850
Klinasti remen 25x2100
Klinasti remen 25x2250
Klip 210 3061663011
Klip 3031663012
Klipna karika fi 50x2,5
Koleno 3
Komplet prsten fi 55x2,5
Kompresorski prsten
Kondezator 3300
Kontakt most H60
Kontakt šraf 365a
Kontakt šraf 50a
Kontakt šraf 63a
Kontakt vijak 6a
Kontakt vijak 10a
Kontakt vijak 16a
Kontakt vijak 25a
Kontaktor CN25
Kontaktor elektromagnetni
Kontaktor K250
Kontaktor 62/127
Kontaktor KO25
Kontaktor LC1 D40
Kontaktor pomoćni 1+1
Konusna letva 34089
Košuljica 00 002
Košuljica 00 003
Košuljica 00 005
Košuljica 00 006
Košuljica 00 007
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
m
m
m
m
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
40,00
1,00
36,00
75,00
43,00
1,00
12,00
151,00
18,00
14,00
74,00
57,00
30,00
5,00
4,00
2,00
3,00
1,00
1,00
1,00
4,00
1,00
11,00
3,00
2,00
1,00
4,00
3,00
1,00
1,00
2,00
4,00
4,00
6,00
10,00
8,00
7,00
5,00
2,00
5,00
4,00
1,00
9,00
5,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
2,00
2,00
2,00
1,00
1,00
14,00
20,00
20,00
20,00
94,00
9,00
10,00
42,00
2,00
2,00
2,00
1,00
2,00
2,00
2,00
1,00
1,00
1,00
3,00
2,00
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34,20
516,32
318,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80,60
78,97
46,80
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
114,18
232,00
968,76
445,40
200,00
0,00
1.028,00
236,00
66,66
0,00
0,00
0,00
0,00
140,00
50,00
0,00
50,87
370,44
0,00
45,00
30,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
239,40
0,00
988,00
988,00
988,00
0,00
160,20
178,00
825,30
0,00
0,00
3.979,00
2.489,00
0,00
13.750,80
757,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Centar za veštaĉenja i procene, Novi Sad
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,20
0,10
7,20
7,50
10,00
0,50
6,00
45,00
2,70
4,20
3,00
0,57
10,00
5,00
4,00
2,00
3,00
0,70
0,70
0,40
24,00
0,40
22,00
6,00
4,00
1,00
2,00
9,00
4,00
2,00
6,00
10,00
2,00
24,00
50,00
48,00
42,00
30,00
12,00
35,00
6,00
1,00
9,00
5,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
2,00
2,00
2,00
1,00
1,00
14,00
20,00
20,00
20,00
94,00
9,00
10,00
42,00
2,00
2,00
2,00
1,00
2,00
2,00
2,00
1,00
1,00
1,00
3,00
2,00
2,00
136,56
11,38
819,37
853,51
1.138,02
56,90
682,81
5.121,07
307,26
477,97
341,40
64,87
1.138,02
569,01
455,21
227,60
341,40
79,66
79,66
45,52
2.731,24
45,52
2.503,63
682,81
455,21
113,80
227,60
1.024,21
455,21
227,60
682,81
1.138,02
227,60
2.731,24
5.690,08
5.462,47
4.779,66
3.414,05
1.365,62
3.983,05
682,81
113,80
1.024,21
569,01
113,80
113,80
227,60
113,80
113,80
227,60
227,60
227,60
113,80
113,80
1.593,22
2.276,03
2.276,03
2.276,03
10.697,34
1.024,21
1.138,02
4.779,66
227,60
227,60
227,60
113,80
227,60
227,60
227,60
113,80
113,80
113,80
341,40
227,60
227,60
58
Procena vrednosti imovine steĉajnog duţnika ''FOMG'' DOO u steĉaju
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
10202105054
10202106047
10201701094
10201701095
10201701096
10201701097
10202105163
10202106048
10201701373
10202101045
10202101046
10201409003
10202101010
10202104010
10201409004
10201409008
10201409008
10201409010
10202106630
10202101013
10201409013
10201409015
10201409098
10201409017
10201409018
10201409019
10201409054
10201409021
10201409022
10201409023
10201409005
10201409053
10201409106
10201409029
10201409058
10201409034
10201409037
10201409039
10201409079
10201409048
10201409082
10201409042
10201409043
10202106553
10201409007
10201409062
10201409085
10201409087
10201409096
10201409046
10201409115
10201409025
10201407098
10202106053
10202105184
10202105057
10202105150
10202105185
10202105147
10202108111
10202108041
10202108042
10202106054
10201701103
10201701104
10202106055
10202101015
10201701410
10202108043
10202108044
10202108045
10202105158
10202106057
10201701101
10201701107
Košuljica 03 001
Kraj branika
Krajnja ploĉa VS 6
Kranja ploĉa VS 35/021
krajnji drţaĉ RS
krajnji prekidaĉ TPLV 11
Krivi vrat gorionika 1
Krstak kardana 569
Kuĉište za taster HALD 01
Kuglica 17.24.052001
Kuglica 17.24.0520009
Kuglica 5/8 15.875
Kuglica 240 fi 8
Kutija OG bakelitna
Leva prirubnica EP 40
Leţaj 1205
Leţaj 3020
Leţaj 30208
Leţaj 30211 rukavca
Leţaj 3182120
Leţaj 3208
Leţaj 3212
Leţaj 32206
Leţaj 32208
Leţaj 32211
Leţaj 32314E
Leţaj 51.108
Leţaj 51105 C
Leţaj 51107
Leţaj 51109
Leţaj 6001 ZZ
Leţaj 6008
Leţaj 6009
Leţaj 6010
Leţaj 6012
Leţaj 6205
Leţaj 6210
Leţaj 6216
Leţaj 6304
Leţaj 6305
Leţaj 6403
Leţaj 72216
Leţaj 81013
Leţaj 518095
Leţaj EL.8
Leţaj kuglasti 2207
Leţaj kuglasti 2207 K-HARP
Leţaj kuglasti 6300
Leţaj kuglasti 6300 ZRS
Leţaj NA 55
Leţaj NA 4924
Leţaj ZKL 51406
Limeni orman 25h315h150
Luftiraĉ koĉnica
Manometar 0-16 1/4
Manometar 16 atm
Manometar fi 63 0-4
Manometar fi 63 0-6
Manometar 0-10
manţeta 32x41x7
manţetna 20x30x8
Manţetna 25x40
manţetna 40x55x10
Matica fi 13,5
matica silumin fi 36
matica taĉka 18x1,5
matica 31501
matica KNL 16
Membrana 02957 13
Membrana 02957 4
Membrana 1012 06700
Membrana 180x30/6
Mesingana ĉaura
Mikroprekidaĉ 10a
Mikroprekidaĉ BIS
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
2,00
1,00
73,00
86,00
52,00
17,00
1,00
2,00
1,00
6,00
10,00
130,00
3,00
1,00
1,00
1,00
4,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
4,00
2,00
3,00
2,00
2,00
4,00
4,00
9,00
1,00
2,00
4,00
1,00
9,00
2,00
8,00
8,00
2,00
1,00
6,00
3,00
1,00
34,00
13,00
1,00
5,00
1,00
10,00
1,00
1,00
3,00
1,00
1,00
4,00
1,00
1,00
8,00
8,00
3,00
1,00
1,00
98,00
45,00
11,00
2,00
1,00
8,00
4,00
4,00
5,00
4,00
1,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
267,60
0,00
555,00
8,04
14,20
0,00
0,00
0,00
0,00
460,00
0,00
242,66
560,00
0,00
0,00
0,00
490,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.320,00
0,00
206,29
70,38
0,00
0,00
904,00
76,24
251,50
0,00
0,00
915,00
612,00
1.964,82
950,40
661,30
119,03
0,00
13.190,00
891,00
0,00
0,00
674,20
0,00
115,00
525,30
536,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
918,50
0,00
488,90
0,00
0,00
0,00
2.158,15
0,00
1.337,23
0,00
Centar za veštaĉenja i procene, Novi Sad
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
1,00
73,00
86,00
52,00
17,00
1,00
2,00
1,00
6,00
10,00
130,00
3,00
1,00
1,00
1,00
4,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
4,00
2,00
3,00
2,00
2,00
4,00
4,00
9,00
1,00
2,00
4,00
1,00
9,00
2,00
8,00
8,00
2,00
1,00
6,00
3,00
1,00
34,00
13,00
1,00
5,00
1,00
10,00
1,00
1,00
3,00
1,00
1,00
4,00
1,00
1,00
8,00
8,00
3,00
1,00
1,00
98,00
45,00
11,00
2,00
1,00
8,00
4,00
4,00
5,00
4,00
1,00
9,00
227,60
113,80
8.307,51
9.786,93
5.917,68
1.934,63
113,80
227,60
113,80
682,81
1.138,02
14.794,20
341,40
113,80
113,80
113,80
455,21
227,60
113,80
113,80
113,80
113,80
227,60
455,21
227,60
341,40
227,60
227,60
455,21
455,21
1.024,21
113,80
227,60
455,21
113,80
1.024,21
227,60
910,41
910,41
227,60
113,80
682,81
341,40
113,80
3.869,25
1.479,42
113,80
569,01
113,80
1.138,02
113,80
113,80
341,40
113,80
113,80
455,21
113,80
113,80
910,41
910,41
341,40
113,80
113,80
11.152,55
5.121,07
1.251,82
227,60
113,80
910,41
455,21
455,21
569,01
455,21
113,80
1.024,21
59
Procena vrednosti imovine steĉajnog duţnika ''FOMG'' DOO u steĉaju
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
10201701257
10201701105
10202109064
10202109003
10202109016
10202109017
10202109018
10202109083
10201701111
10201701409
10202101017
10202101018
10202106050
10202104012
10202105068
10201701112
10201701236
10202105240
10202106126
10202106449
10202101019
10201701219
10201701125
10201701113
10201701115
10201701116
10201701126
10201701119
10201701120
10201701121
10201701122
10201701123
10201701124
10202106058
10202104013
10202105069
10202106215
10201701129
10201701370
10202101043
10202101020
10202105075
10202104016
10202106060
10202106061
10202106062
10202106064
10202101021
10202106497
10202106506
10201701183
10202106065
10202111002
10202101022
10202101058
10202106066
10202105077
10202105076
10202106144
10201701131
10201701220
10201701261
10201701363
10201701369
10201701132
10201701133
10201701134
10201701135
10201701139
10201701136
10201701137
10201701155
10201701344
10201701299
10201701298
Mikroprekidaĉ GMP 10-04
Mikroprekidaĉ MS 361
Muf 1/2
Muf 3
Muf 5/4
Muf 6/4
Muf crni 3/4
Muf pocinkovani 3/4
Namotaj K20
Natiĉni NDL 2-11
Navrtka 050201
Navrtka 050202
Navrtka krunasta
Nazubljeni venac EP 25
Nazuvica EZ 217
Neutralni rele ZRM 30 122
Nivostat CEN-3
Nosaĉ dizne M6
Nosaĉ 758
nosaĉ motora 595.501.950
Nosaĉ zupĉanika 59838
Noţasti patron 00 80
Noţasti patron 00 25
Noţasti patron 100 25
Noţasti patron 100 100
noţasti patron 250 80
Noţasti patron 250 25
noţasti patron 500 80
Noţasti patron 630
Noţasti patron 630 500
Noţasti patron 630 630
Noţasti patron 1 1
Noţasti patron 100 6
Noţasta pumpa 70-36/11
Ovrtni klin 40 408930290
Obrtni klin 65
Obrtni prikljuĉak 15-6022415
Obujmica 11/8
Obujmica 101994
Opruga 27.111.55.801
Opruga fi 30x220
Opruga zatezaĉa
Opruţna ploĉa 79RI0513 82
Oring 20x3
Oring 40,2x3
Oring 64,2x3
Oring 69,2x5,7
Osiguraĉ 00202
Osiguraĉ 25a
Osiguraĉ glavni
Osiguraĉ stakleni 2a
Osiguraĉ zeger 401
Osovina MP pesnice C7315
Osovina 62163
Osovina 62550/10
Osovina gibnja
Osovina klipa 14040840
Osovina klipa 14090
Osovinica 50.0203.1009
Otcepna kutija 400a
Patron 6a
Patron noţasti 1-125a
Patron noţasti 2 355a
Patron noţasti 10a
Patroni 10a
Patroni 16a
Patroni 20a
Patroni 25a
Patroni 35a
Patroni 50a
Patroni 63a
Patroni 1 16a
Patroni 1 20a
Patroni 1 16a
Patroni a 6a
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
3,00
1,00
10,00
2,00
8,00
1,00
29,00
50,00
2,00
1,00
3,00
1,00
10,00
1,00
2,00
4,00
7,00
1,00
1,00
1,00
4,00
5,00
5,00
7,00
2,00
12,00
12,00
6,00
5,00
5,00
9,00
15,00
9,00
1,00
1,00
3,00
1,00
35,00
8,00
1,00
2,00
1,00
13,00
1,00
2,00
2,00
2,00
8,00
9,00
2,00
15,00
3,00
1,00
5,00
1,00
4,00
1,00
1,00
10,00
1,00
29,00
5,00
9,00
3,00
14,00
19,00
27,00
15,00
9,00
32,00
29,00
20,00
13,00
6,00
3,00
438,78
0,00
220,90
847,00
0,00
0,00
812,00
1.100,00
0,00
391,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
486,00
0,00
4.746,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
441,36
171,84
0,00
0,00
5.849,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
124,59
34,65
6,80
7,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
178,50
0,00
0,00
0,00
920,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
569,85
185,00
3.994,47
399,15
266,98
321,10
422,28
282,45
268,20
1.426,88
918,43
696,40
736,06
219,96
91,35
Centar za veštaĉenja i procene, Novi Sad
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,00
1,00
10,00
20,00
8,00
1,00
29,00
50,00
2,00
1,00
2,00
1,00
10,00
1,00
2,00
4,00
7,00
1,00
1,00
1,00
4,00
5,00
5,00
7,00
2,00
12,00
12,00
6,00
5,00
5,00
9,00
15,00
9,00
1,00
1,00
3,00
1,00
35,00
8,00
1,00
2,00
1,00
13,00
1,00
2,00
2,00
2,00
8,00
9,00
2,00
15,00
1,00
1,00
5,00
4,00
4,00
1,00
1,00
1,00
1,00
29,00
5,00
9,00
3,00
14,00
19,00
27,00
15,00
9,00
32,00
29,00
20,00
13,00
6,00
3,00
341,40
113,80
1.138,02
2.276,03
910,41
113,80
3.300,24
5.690,08
227,60
113,80
227,60
113,80
1.138,02
113,80
227,60
455,21
796,61
113,80
113,80
113,80
455,21
569,01
569,01
796,61
227,60
1.365,62
1.365,62
682,81
569,01
569,01
1.024,21
1.707,02
1.024,21
113,80
113,80
341,40
113,80
3.983,05
910,41
113,80
227,60
113,80
1.479,42
113,80
227,60
227,60
227,60
910,41
1.024,21
227,60
1.707,02
113,80
113,80
569,01
455,21
455,21
113,80
113,80
113,80
113,80
3.300,24
569,01
1.024,21
341,40
1.593,22
2.162,23
3.072,64
1.707,02
1.024,21
3.641,65
3.300,24
2.276,03
1.479,42
682,81
341,40
60
Procena vrednosti imovine steĉajnog duţnika ''FOMG'' DOO u steĉaju
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
10201701144
10201701414
10202105080
10202109044
10202109023
10202105081
10202106068
10202106070
10202106071
10202106073
10202104020
10202106131
10202105083
10202106074
10201701146
10201701147
10202105084
10202106075
10202105149
10202106076
10202106078
10201701307
10201701311
10201701148
10202106079
10202105127
10202104054
10202105086
10202105078
10202106080
10202106081
10201701405
10201701381
10201701149
10202106082
10202106083
10202106084
10202105088
10201703037
10201703005
10201703006
10201703033
10202105091
10202105154
10202105093
10202101024
10202104041
10202104023
10201701339
10201701160
10201701161
10201701048
10202108001
10202108002
10202108004
10202108005
10202106086
10202106087
10202108008
10202108009
10202108051
10202101056
10202101025
10202101052
10202105095
10202105096
10202109126
10202109029
10202104025
10202105097
10202109053
10202105100
10201701162
10201701165
10201701164
Patroni 35a
Peĉurka tipkalo fi 30 crveno
Pneumatik PPK-16
Pocinkovani ĉep 3/4
Pocinkovana spojnica 6/4
Podizaĉ 00 112
Podloška bakarna 12 mm
Podloška bakarna 18 mm
Podloška toĉka puna
Podmetaĉ 500201 1066
Pogonska ĉaura
Poklopac 02031010
Poklopac gorionika
Poklopac tam
Poklopac EZN 25a
Poklopac EZN 63a
Poluga 01 120
Poluga brisaĉa
Poluga letve 07.050
Poluga za ukljuĉivanje
Poluosovian TAM 5000
pomoćni kontaktor SC 4-22
Postolje EZ 63a
Postolje PE 2/1
Posuda AT ulja
Potezni magnetni prepolarizator
Pozicija 8 za jaram c-12
Pozicija C20
PRAS 0452 R CL
Prednji amortizer
Prednji amortizer
Prekidaĉ 3 poloţaj fi 22
Prekidaĉ naizmeniĉnog paljenja
Prekidaĉ 4G 63 10U
Prekidaĉ ţmigavca
Prenosna osovina
Prenosna osovina sklopa
Prigušivaĉ zvuka 0047 100
Prigušnica 400
Prigušnica 40
Prigušnica 65
Prigušnica svetiljka 50
Prikljuĉak 893x900 1400
Prikljuĉak 0581001400
Priprema 236 37500012
Prirubnica 315
Pritiskaĉ EP 25
Pritiskivaĉ NGSA 13410-229
Propeler elisa UV 290
Provodnik 2,5
Provodnik 6
Provodnik 4x1,5
Prsten 663 7868
Prsten 663 9871
Prsten 663 9872
Prsten 663 9873
Prsten felne
Prsten felne
Prsten gumeni 1404 1780
Prsten gumeni 25,2x3
Prsten TLF 1619
Puţni navoj 31576
Puţno kolo 24531
Puţno kolo 31573
Puţno kolo G 052
Puţno kolo HP 50 6022
Cevi pvc 90x6000
Radijator redukcija 5/4
Radilica kompresora
Radno kolo HZ
Ravni zaptivni ventil NP25NO40
Razvodnik 231 18001
Redna stezaljka VS 25011
Redna stezaljka VS-35
Redna stezaljka ZRNS10
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
30,00
1,00
4,00
8,00
13,00
2,00
30,00
22,00
31,00
6,00
1,00
1,00
4,00
1,00
19,00
29,00
2,00
1,00
10,00
1,00
1,00
2,00
7,00
1,00
1,00
2,00
522,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
13,00
9,00
4,00
6,00
10,00
2,00
2,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
40,00
85,00
34,00
3,00
1,00
4,00
16,00
6,00
1,00
1,00
2,00
4,00
2,00
1,00
2,00
2,00
3,00
4,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
61,00
59,00
13,00
0,00
371,40
0,00
56,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.044,00
0,00
0,00
284,82
609,84
0,00
0,00
0,00
7.876,98
0,00
0,00
0,00
0,00
594,60
127,12
0,00
1.870,00
0,00
0,00
0,00
8.028,00
873,60
0,00
5.122,20
0,00
80,00
0,00
0,00
0,00
0,00
645,00
0,00
2.665,60
962,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
244,74
0,00
1.063,40
0,00
0,00
4.810,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Centar za veštaĉenja i procene, Novi Sad
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30,00
1,00
4,00
8,00
13,00
2,00
30,00
22,00
31,00
6,00
1,00
1,00
4,00
1,00
19,00
29,00
2,00
1,00
10,00
1,00
1,00
2,00
7,00
1,00
1,00
2,00
52,20
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
13,00
9,00
4,00
6,00
10,00
2,00
2,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
40,00
85,00
34,00
3,00
1,00
4,00
16,00
6,00
1,00
1,00
2,00
4,00
2,00
1,00
2,00
2,00
3,00
4,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
61,00
59,00
13,00
3.414,05
113,80
455,21
910,41
1.479,42
227,60
3.414,05
2.503,63
3.527,85
682,81
113,80
113,80
455,21
113,80
2.162,23
3.300,24
227,60
113,80
1.138,02
113,80
113,80
227,60
796,61
113,80
113,80
227,60
5.940,44
113,80
113,80
113,80
113,80
227,60
113,80
113,80
113,80
113,80
113,80
1.479,42
1.024,21
455,21
682,81
1.138,02
227,60
227,60
113,80
227,60
113,80
113,80
113,80
4.552,06
9.673,13
3.869,25
341,40
113,80
455,21
1.820,82
682,81
113,80
113,80
227,60
455,21
227,60
113,80
227,60
227,60
341,40
455,21
113,80
113,80
113,80
227,60
113,80
6.941,89
6.714,29
1.479,42
61
Procena vrednosti imovine steĉajnog duţnika ''FOMG'' DOO u steĉaju
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
10202109050
10201701324
10201701166
10201701002
10201701168
10201701349
10201701398
10201701348
10202106090
10201701394
10201701170
10202105104
10202106381
10202106091
10202106093
10202106094
10202106097
10202106098
10202106099
10202111005
10202106100
10202108093
10202106534
10201409050
10201409113
10201701314
10201701245
10201701172
10202105124
10202109079
10201703041
10201703044
10201703008
10201703009
10202106001
10201701173
10201701263
10201701406
10201701351
10201701355
10201701346
10202105215
10202109139
10202101053
10202104043
10202106105
10202106140
10201701177
10201701178
10201701180
10201703015
10202106106
10202106108
10201701354
10201701239
10201701186
10201409086
10202105219
10202105231
10202105210
10202105203
10202105214
10202105238
10201701292
10202109036
10202106110
10201701401
10201701403
10201701402
10201701189
10201701190
10201701390
10201701391
10201701231
10201701197
Redukcija 3/4-5/4
Reflektor fotoćelija RKI 5/1
Rele 01
Rele 2.2-3.3
Rele 16
Rele 45 12
Rele 45 24
Rele 59 12
Rele sirene
Rele 6931
Rele VR 16
Remenica fi 300
Rolnica TV 32
Rorna 500201 1120
Rukavica 50023035004
sajla gasa 5002118003
Sajla ruĉne koĉnice
Sajla ruĉne koĉnice 1
Sat meraĉa goriva
Sekcija hladnjaka
Semering 160x65x10
Semering 28 42 7
Semering 65x100x10
Semering 65x45x10
Semering 75x100x13
Senzor
Senzor IPSO30/10
Senzor IS 304608
Set ruĉica
Sifon za umivaonik 5/4
Sijalica 24
Sijalica 24
Sijalica signalna 6
Sijalica signalna 6
Silen blog 501058003
Sirena elektriĉna
Sklopka 2
Sklopka BF09
Rele ACPRP 45
Sklopkaa GR B GS 25-51
Sklopka grebenasta GS 16-12/4
Spiralan voĊica 1,2/3
Spojka zupĉasta
Spojnica 31571
Spojnica ESD 5
Spona kraća
Srednji leţaj kardana t110
Stakleni osiguraĉ 0,5
Stakleni osiguraĉ 1
Stakleni osiguraĉ 4
Staklo zaštitno
Staklo ţmigavca
Staklo ţmigavca d
Starter 4-20
Starter 4-65
Stezaljka 16 mm
Svorna ljuska H 307
Šoba
Šoba nosaĉ dizne MB 15
Šoba fi 20 sa oprugom
Šoba konusna SB 250 G
Šoba konusna SB 400 G
Šoba za PSF 305
Špulna K 63
T komad 1/2
Taloţna ĉašica
Taster crveni fi 22
Taster crveni fi 30
Taster zeleni fi 30
Tipkalo 24 crveno
Tipkalo 24 zeleno
Tipkalo HV 7 crveno
Tipkalo HV 7 zeleno
Tranzistor BUV 48
Tuljava 110/380
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
2,00
2,00
31,00
15,00
15,00
4,00
5,00
5,00
1,00
1,00
40,00
1,00
2,00
6,00
1,00
2,00
3,00
1,00
1,00
1,00
2,00
11,00
1,00
7,00
1,00
2,00
1,00
2,00
4,00
1,00
19,00
4,00
38,00
23,00
10,00
1,00
5,00
2,00
3,00
1,00
1,00
1,00
3,00
2,00
1,00
2,00
1,00
30,00
10,00
18,00
28,00
2,00
2,00
50,00
2,00
17,00
6,00
1,00
1,00
2,00
6,00
2,00
2,00
6,00
108,00
2,00
1,00
2,00
2,00
3,00
1,00
3,00
3,00
6,00
1,00
11,84
7.901,00
0,00
0,00
0,00
1.558,48
0,00
0,00
0,00
567,70
0,00
0,00
5.273,00
0,00
0,00
0,00
16,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.155,30
0,00
88,00
380,00
188,44
0,00
0,00
0,00
0,00
898,70
3.072,80
1.336,50
574,51
0,00
0,00
5.028,00
304,14
1.993,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.357,00
34,26
0,00
1.010,40
211,87
220,34
440,00
2.727,96
820,00
2.010,00
5.750,28
285,12
0,00
216,75
431,54
431,54
518,94
190,60
557,10
557,10
0,00
0,00
Centar za veštaĉenja i procene, Novi Sad
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
2,00
31,00
15,00
15,00
4,00
5,00
5,00
1,00
1,00
40,00
1,00
2,00
6,00
1,00
2,00
3,00
1,00
1,00
1,00
2,00
11,00
1,00
7,00
1,00
2,00
1,00
2,00
4,00
1,00
19,00
4,00
38,00
23,00
10,00
1,00
5,00
2,00
3,00
1,00
1,00
1,00
3,00
2,00
1,00
2,00
1,00
30,00
10,00
18,00
28,00
2,00
2,00
20,00
2,00
17,00
6,00
1,00
1,00
2,00
6,00
2,00
2,00
6,00
10,80
2,00
1,00
2,00
2,00
3,00
1,00
3,00
3,00
6,00
1,00
227,60
227,60
3.527,85
1.707,02
1.707,02
455,21
569,01
569,01
113,80
113,80
4.552,06
113,80
227,60
682,81
113,80
227,60
341,40
113,80
113,80
113,80
227,60
1.251,82
113,80
796,61
113,80
227,60
113,80
227,60
455,21
113,80
2.162,23
455,21
4.324,46
2.617,43
1.138,02
113,80
569,01
227,60
341,40
113,80
113,80
113,80
341,40
227,60
113,80
227,60
113,80
3.414,05
1.138,02
2.048,43
3.186,44
227,60
227,60
2.276,03
227,60
1.934,63
682,81
113,80
113,80
227,60
682,81
227,60
227,60
682,81
1.229,06
227,60
113,80
227,60
227,60
341,40
113,80
341,40
341,40
682,81
113,80
62
Procena vrednosti imovine steĉajnog duţnika ''FOMG'' DOO u steĉaju
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
10201701316
10202105155
10202104026
10202106112
10202106114
10202106115
10201701198
10202104029
10202105112
10202106116
10201701199
10202104032
10202104031
10202111006
10202106085
10202109028
10202109030
10202109034
10202105110
10202106223
10202106214
10202106119
10202101027
10202101028
10202111012
10202104033
10202104034
10202111011
10202111009
10202111010
10202105116
10202108057
10202106120
10201409120
10202108059
10202106130
10202108065
10202108066
10202106465
10202108055
10202108056
10202109137
10202105036
10202106122
10202101031
10202101049
10202101050
10202101032
10202101033
10202101034
10202111013
10202101037
10202101035
10202101036
10202101038
10202111014
10202101039
10202101040
10201701001
Ugradni trafo 380/24
Ulje filter 58006
Uljna pumpa 2500708003
Uloţak termostata 645
Uloţak vazduha 9363
Umetak ulja
Univerzalna ruĉica
Usisni ventil
uskoĉni klin 61006
Uskoĉnik 38
Uvodni metalni fi 13,5
Ventil ploĉica
Ventil ploĉica 79RI0513 77B
Ventil ploĉica H 88
Ventil produţni
Ventil propusni 6/4
Ventil propusni 1
Ventil sigurnosti
Ventil sigurnosti 23404/100
Vijak 50.0201.1074
Vijak 50.0503.1050
Vijak 12x35
Viljuška 33827
Viljuška 33944
Viljuška 33944
Vodeći klin EP 25 88 10-47
VoĊica NGSA 134-1-190
Vreteno 97.1109.1004.24
Vreteno 97.111.1004.24
Vreteno 97.1113.1004.24
Vrh elektrode 027
Zaptivaĉ 1404 1244
Zaptivka
Zaptivka 35x48x7
Zaptivk 3x512
Zaptivka 500.1004.28
Zaptivka 971109103204
Zaptivka 971110103204
Zaptivna guma 160201
Zaptivni prsten 1614-1669
Zaptivni prsten 1614-2721
Zasun 100
Zaštitni prsten
Zavrtanj kardana
Zupĉanik 051401
Zupĉanik 33943
Zupĉanik 33963
Zupĉanik 70423
Zupĉanik 70432
Zupĉanik 70445
Zupĉanik letva 33945
Zupĉanik norton
Zupĉanik PO 70546
Zupĉanik RN 4016
Zupĉanik sklop
Zupĉanik 33963
Zupĉasta letva 34162
Zupĉasta letva 34183
Ţarnica T 5.5 24V
Ukupno
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
10,00
1,00
2,00
1,00
7,00
63,00
32,00
16,00
6,00
2,00
1,00
4,00
2,00
1,00
11,00
8,00
4,00
12,00
8,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
7,00
2,00
4,00
8,00
2,00
2,00
3,00
6,00
5,00
2,00
6,00
1,00
8,00
8,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
5,00
1,00
11,00
5,00
1,00
1,00
2,00
42,00
5.001,00
Jed.
mere
Koliĉina
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1.080,00
268,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
205,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
393,96
0,00
0,00
278,74
924,16
0,00
0,00
525,36
89,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
0,00
0,00
5.580,00
0,00
0,00
0,00
10,08
226,62
0,00
0,00
0,00
27,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
251.284,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
7,00
6,30
3,20
1,60
6,00
2,00
1,00
4,00
2,00
1,00
1,10
8,00
4,00
1,20
8,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
7,00
2,00
4,00
8,00
2,00
2,00
3,00
6,00
0,50
2,00
6,00
1,00
8,00
8,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
5,00
1,00
1,10
5,00
1,00
1,00
2,00
4,20
4.570,78
113,80
113,80
113,80
113,80
113,80
113,80
113,80
227,60
113,80
796,61
716,95
364,16
182,08
682,81
227,60
113,80
455,21
227,60
113,80
125,18
910,41
455,21
136,56
910,41
113,80
113,80
113,80
113,80
113,80
113,80
796,61
227,60
455,21
910,41
227,60
227,60
341,40
682,81
56,90
227,60
682,81
113,80
910,41
910,41
113,80
113,80
227,60
113,80
113,80
113,80
113,80
569,01
113,80
125,18
569,01
113,80
113,80
227,60
477,97
520.161,62
4.SITAN INVENTAR – ALATI - ŠABLONI
Rb.
Šifra
1
2
3
4
5
6
7
10401903113
10402108002
10401903102
10401903111
10401903115
10405014056
10405014057
Naziv
Antenska oprema
Baterijska lampa
Bireta automatska po Peletu 50 ml
Boca pvc 500 ml
Boca sa navojem TAM 45 gt 1000
Bravarska vinka 250x125 sa naslonom
Bravarska vinka 400x200 sa naslonom
Knjigov. vrednost
Nabavna
Sadašnja
137,52
132,00
1.021,61
23,16
84,22
924,30
1.102,40
Centar za veštaĉenja i procene, Novi Sad
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Procenjena likvidaciona vrednost
EUR
1,00
1,30
10,00
0,20
0,80
0,90
10,00
RSD
113,80
147,94
1.138,02
22,76
91,04
102,42
1.138,02
63
Procena vrednosti imovine steĉajnog duţnika ''FOMG'' DOO u steĉaju
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
10405001010
10405001011
10405001013
10405001018
10405001022
10405001028
10405001029
10405001030
10405001031
10405001032
10405001034
10405001035
10405001037
10405001039
10405001040
10405001042
10405001043
10405001044
10405001045
10405001046
10405001087
10405001024
10405001047
10405001007
10405001050
10405001049
10405001058
10405001052
10405001083
10405001061
10405001067
10405001069
10405001070
10405001033
10405001071
10405001073
10405001036
10405001076
10405001077
10405001079
10405001081
10405002003
10405001088
10401903096
10405017002
10405017001
10405105021
10401903110
10405007015
10405007016
10405070012
10405070026
10405070021
10405070006
10405070007
10405105020
10405102021
10405102022
10405002004
10405501027
10405105019
10401903120
10405003002
10405003001
10405014054
10405014055
10405014050
10405102002
10405301005
10405010001
10405010009
10405010004
10405010005
10405010006
10405010007
Burgija cilindriĉna 4 mm
Burgija cilindriĉna 4,2 mm
Burgija cilindriĉna 4,5 mm
Burgija cilindriĉna 5 mm
Burgija cilindriĉna 5,5 mm
Burgija cilindriĉna 6,5 mm
Burgija cilindriĉna 6,7 mm
burgija cilindriĉna 7 mm
Burgija cilindriĉna 7,5 mm
Burgija cilindrića 7,6 mm
Burgija cilindriĉna 8 mm
Burgija cilindriĉna 8,2 mm
Burgija cilindriĉna 8,5 mm
Burgija cilindriĉna 8,9 mm
Burgija cilindriĉna 9 mm
Burgija cilindriĉna 9,3 mm
Burgija cilindriĉna 9,4 mm
Burgija cilindriĉna 9,5 mm
Burgija cilindriĉna 9,6 mm
Burgija cilindriĉna 9,7 mm
Burgija cilindriĉna fi 12,2
Burgija cilindriĉna 5,7 mm
burgija fi 10
Burgija fi 2,8
Burgija fi 3,2
Burgija fi 4,7
Burgija fi 5,6
Burgija fi 5,8
Burgija fi 6 vidija
Burgija fi 6,2
Burgija fi 7,2
Burgija fi 7,4
Burgija fi 7,7
Burgija fi 7,8
Burgija fi 7,9
Burgija fi 8,3
burgija fi 8,4
Burgija fi 8,8
Burgija fi 9,1
Burgija fi 9,2
Burgija fi 9,8
Burgija konusna fi 12
Burgija spiralna fi 12
Ĉaša laboratorijska 10 ml
Ĉekić 1000 gr
Ĉekić 500 gr
Drţalje za kosu
Eksikator
Glodalo testerasto 315x4
Glodalo testerasto 315x5
Glodalo vretenasto fi 12
Glodalo vretenasto fi 22
Glodalo vretenasto fi 26
Glodalo vretenasto fi 6
Glodalo vretenasto fi 8
Grivna za kosu
Klešta kombinovana 200 mm
Klešta papagaj 250 mm
Kljuĉ za bušilicu 10-13 mm
Kontejner 1000 l za sonu kiselinu
Kosa za travu 75 cm
Levak stakleni kratka cev R 35
List ruĉne testere 2/2
list testere ruĉne 1/1
Mala bušilica BOSCH
Mala bušilica MAKITA
Mala brusilica BKT 850
Merilo pomiĉno 150 mm
Metar ĉeliĉni 3 m
Nareznica G 11/8
Nareznica M 4
Nareznica M 5
Nareznica M 6
Nareznica M 8
Nareznica M 8x1
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
8,00
1,00
7,00
13,00
21,00
20,00
10,00
5,00
17,00
12,00
8,00
2,00
10,00
8,00
2,00
5,00
14,00
18,00
7,00
8,00
5,00
3,00
7,00
3,00
14,00
1,00
10,00
5,00
2,00
4,00
3,00
1,00
3,00
5,00
5,00
2,00
5,00
5,00
3,00
3,00
5,00
8,00
4,00
1,00
1,00
2,00
1,00
1,00
2,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
5,00
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
7,00
5,00
7,00
2,00
551,36
34,78
379,19
526,63
885,99
1.333,40
866,20
368,30
1.073,72
545,16
786,64
237,08
1.356,80
413,76
218,28
620,30
926,38
2.145,96
825,23
1.061,04
2.835,75
201,21
814,24
78,81
481,18
24,00
974,30
394,05
109,90
218,40
349,80
112,10
381,60
662,50
662,50
287,80
720,50
827,50
550,20
550,20
1.061,00
3.648,00
1.020,00
18,53
1.025,20
1.157,20
188,40
288,69
17.164,00
19.700,00
723,20
4.791,00
2.280,00
254,10
336,70
79,50
198,70
1.817,24
892,00
5.000,00
1.185,90
16,50
23,50
354,48
9.675,00
9.540,00
8.231,43
41,25
84,70
0,00
264,70
420,77
1.786,65
2.875,95
0,00
Centar za veštaĉenja i procene, Novi Sad
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
0,30
3,50
5,20
9,00
12,00
8,00
3,50
10,20
5,00
7,50
2,00
13,00
4,00
2,00
5,50
8,40
18,00
7,00
9,00
5,00
2,00
7,00
0,60
4,50
0,20
9,00
3,50
1,00
2,00
3,00
1,00
3,50
6,00
6,00
3,00
6,00
8,00
5,00
5,00
10,00
32,00
8,00
0,10
10,00
10,00
1,80
2,80
150,00
170,00
7,00
46,00
20,00
2,00
3,00
0,80
1,80
16,00
8,50
45,00
10,00
0,10
0,20
3,20
90,00
90,00
80,00
0,40
0,80
0,40
2,50
4,00
16,00
28,00
2,00
569,01
34,14
398,31
591,77
1.024,21
1.365,62
910,41
398,31
1.160,78
569,01
853,51
227,60
1.479,42
455,21
227,60
625,91
955,93
2.048,43
796,61
1.024,21
569,01
227,60
796,61
68,28
512,11
22,76
1.024,21
398,31
113,80
227,60
341,40
113,80
398,31
682,81
682,81
341,40
682,81
910,41
569,01
569,01
1.138,02
3.641,65
910,41
11,38
1.138,02
1.138,02
204,84
318,64
17.070,23
19.346,26
796,61
5.234,87
2.276,03
227,60
341,40
91,04
204,84
1.820,82
967,31
5.121,07
1.138,02
11,38
22,76
364,16
10.242,14
10.242,14
9.104,12
45,52
91,04
45,52
284,50
455,21
1.820,82
3.186,44
227,60
64
Procena vrednosti imovine steĉajnog duţnika ''FOMG'' DOO u steĉaju
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
10405010010
10405201001
10401903106
10401903107
10401903108
10405302004
10405302002
10405102041
10405102046
10405016011
10405016017
10405016007
10405016013
10405016008
10405016014
10405016009
10405016015
10405016018
10405016001
10405016019
10405016020
10405016024
10405016025
10405016022
10405016023
10405014049
10405009021
10405014053
10405005070
10405005058
10405014052
10405003008
10401903098
10401903116
10401903122
10401903117
10405004001
10405004002
10405008003
10405008004
10405008005
10405008006
10405008007
10405008008
10405008056
10405008001
10405009005
10405009020
10405009001
10405105018
Nareznica m 10x1
Paletni viljuškar ruĉni
Pipeta graduisana 1 ml
Pipeta graduisana 10 ml
Pipeta graduisana 20 ml
Pištolj pneumatski za farbanje 0,6l
Pomiĉno merilo 0-150
Pop klešta dvoruĉna
Pop klešta pneumatska
Pozicija 11 jarma c20
Pozicija 11 jarma c30
Pozicija 2 jarma c20
Pozicija 2 jarma c30
Pozicija 4 jarma c20
Pozicija 4 jarma c30
Pozicija 5 jarma c20
Pozicija 5 jarma c30
Probojac ovalni 5x18 sa maticom c20
Probojac sa maticom 3,5x20
Probojac sa maticom c12 fi 9 1-3
Probojac sa maticom c12 fi 9 3-6
Probojac sa maticom c20 1-3
Probojac sa maticom c20 3-6
Probojac sa maticom c20 1-3
Probojac sa maticom c20 3-6
Rotaciona šlajferica BES 125
Ruĉni ureznik M6
Sekaĉ 24x200
Strugarski noţ 064 25x25
Strugarski noţ ISO 8 25x25
Sudopera s4
Testera kruţna fi 350x30x3,6 72 zuba
Tikvica ERLEMAJER 200ml
Tikvica odmerna 10/19 10 ml
Tikvica odmerna 100 ml
Tikvica odmerna 19/26 500 ml
Turpija za motornu stesteru 4,8
Turpija za motornu testeru 5,5
Ureznik mašinski M 5
Ureznik mašinski M 6
Ureznik mašinski M 8
Ureznik mašinski M 8x1
Ureznik mašinski M10
Ureznik masinski M 10x1
Ureznik mašinski M 4
Ureznik mašinski T 18x4 L
Ureznik ruĉni m 9
Ureznik ruĉni M 4
Ureznik za proĉišćavanje navoja M 8
Vile sa 4 pera
Šabloni za taĉkasto varenje
Šabloni od limova za ramove
Šabloni za varenje
Alati za prese veći
Alati za prese manji
Alati za prese najmanji
Ukupno
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kg
kg
kg
kg
kg
kg
4,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
3,00
2,00
3,00
1,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
3,00
2,00
4,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
1,00
4,00
2,00
5,00
3,00
7,00
5,00
11,00
2,00
3,00
3,00
8,00
1,00
2400
220
550
1860
540
100
Jed.
mere
Koliĉina
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
2,00
2.328,00
13,00
6,00
3,00
20,00
1,00
6,00
7,00
1,00
15,00
8,00
2.996,44
15.253,39
15,71
18,20
42,61
10.475,40
0,00
4.870,00
18.600,00
1.590,00
1.840,00
3.225,00
2.107,76
2.970,00
1.525,18
1.730,00
880,00
6.500,00
8.500,00
6.900,00
6.900,00
10.650,00
10.650,00
10.650,00
10.650,00
1.287,34
995,60
2.069,10
2.853,02
3.009,08
2.957,63
3.975,00
21,00
46,58
30,39
95,89
248,00
132,00
1.401,12
695,58
2.539,20
0,00
3.736,32
2.096,00
4.030,73
0,00
0,00
1.567,50
0,00
322,89
55.200,00
5.060,00
12.650,00
42.780,00
12.420,00
2.300,00
430.021,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28,00
150,00
0,10
0,10
0,40
100,00
50,00
47,00
180,00
15,00
18,00
30,00
20,00
20,00
16,00
16,00
8,00
60,00
80,00
68,00
68,00
95,00
95,00
95,00
95,00
10,00
9,00
18,00
28,00
28,00
28,00
38,00
0,20
0,40
0,30
0,90
2,00
1,00
14,00
6,00
25,00
15,00
35,00
20,00
34,00
10,00
10,00
12,00
20,00
3,00
500,00
50,00
110,00
400,00
110,00
20,00
4.028,40
3.186,44
17.070,23
11,38
11,38
45,52
11.380,15
5.690,08
5.348,67
20.484,27
1.707,02
2.048,43
3.414,05
2.276,03
2.276,03
1.820,82
1.820,82
910,41
6.828,09
9.104,12
7.738,50
7.738,50
10.811,14
10.811,14
10.811,14
10.811,14
1.138,02
1.024,21
2.048,43
3.186,44
3.186,44
3.186,44
4.324,46
22,76
45,52
34,14
102,42
227,60
113,80
1.593,22
682,81
2.845,04
1.707,02
3.983,05
2.276,03
3.869,25
1.138,02
1.138,02
1.365,62
2.276,03
341,40
56.900,75
5.690,08
12.518,17
45.520,60
12.518,17
2.276,03
458.437,96
5. GOTOVI PROIZVODI
Rb.
Šifra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
.0106
1201
1208
1209
1213
1225
1237
1641
1715
1903
1912
1913
Naziv
Ambalaţni sanduk
Korpa za potrošaĉe
UreĊaj za ishranu pilića 50
UreĊaj za ishranu pilića 100
Korpa ĉetvrtasta na toĉkovima
Kolica za prazne korpe
Kolica za potrošaĉe 160
Okretnica
Polica ugaona zidna
Stalak za domaćinstov6 etaţa
Stalak sa 4 korpe
Stalak za domaćinsto 3 etaţe
Knjigov. vrednost
Nabavna
Sadašnja
4.084,00
1.154.688,00
183.300,00
184.884,00
11.940,00
63.540,00
21.250,00
64.800,00
8.400,00
6.500,00
75.000,00
36.000,00
Centar za veštaĉenja i procene, Novi Sad
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Procenjena likvidaciona vrednost
EUR
16,00
8.148,00
2.080,00
1.440,00
180,00
800,00
100,00
180,00
56,00
30,00
450,00
128,00
RSD
1.820,82
927.254,62
236.707,12
163.874,16
20.484,27
91.041,20
11.380,15
20.484,27
6.372,88
3.414,05
51.210,68
14.566,59
65
Procena vrednosti imovine steĉajnog duţnika ''FOMG'' DOO u steĉaju
13
14
15
16
17
18
1992
2441
2834
12128
Sloţiva bok paleta
Konstrukcija šatora
Tabure
Kontejner za akcijsku prodaju
Sto ţiĉani
Stolica ţiĉana
Ukupno
kom
kom
kom
kom
Kom
kom
4,00
5,00
18,00
80,00
27,00
54,0
2.517,00
41.680,00
10.000,00
27.000,00
440.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.333.066,00
0,00
0,00
50,00
144,00
3.200,00
135,00
270,00
17.407,00
0,00
5.690,08
16.387,42
364.164,80
15.363,20
30.726,41
1.980.942,72
6. NEDOVRŠENI GOTOVI PROIZVODI
Rb.
Šifra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Naziv
Kutija pepeljare
Kutija pepeljare u crno
Rešetka
Rešetka u crno
Poklopac plastificiran
Šarke
Knjuĉ
Ĉetvrtka za kljuĉ u crno neiskovana
Jeziĉak brave u crno
Donji deo brave - krug
Gornji deo brave - krug
Srednji deo u crno
Ukupno
Jed.
mere
Koliĉina
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
54,00
774,00
13,00
210,00
1.200,00
1.544,00
9,00
210,00
435,00
435,00
435,00
535,00
5.854,00
Jed.
mere
Koliĉina
kom
kom
kom
kom
2,00
43,00
1,00
1,00
47,00
Knjigov. vrednost
Nabavna
Sadašnja
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Procenjena likvidaciona vrednost
EUR
540,00
5.418,00
91,00
1.050,00
4.800,00
463,20
1,80
44,00
43,50
43,50
43,50
107,00
12.645,50
RSD
61.452,81
616.576,53
10.355,94
119.491,58
546.247,20
52.712,85
204,84
5.007,27
4.950,37
4.950,37
4.950,37
12.176,76
1.439.076,87
7. OŠTEĆENA ROBA
Rb.
Šifra
1
2
3
4
13210000051
13210002005
13210000049
13210000019
Naziv
Klima EIDA 45
Kvarcna peć
Rešo Studio
Štednjak gama
Ukupno
Knjigov. vrednost
Nabavna
Sadašnja
50.284,00
81.079,94
254,00
8.140,00
139.757,94
0,00
0,00
0,00
0,00
Procenjena likvidaciona vrednost
EUR
RSD
20,00
86,00
2,00
10,00
118,00
2.276,03
9.786,93
227,60
1.138,02
13.428,58
Fotodokumentacija zaliha na dan 09.07.2013.god
Pribor za mašine i razni merni
instrumenti
Rezervni delovi za mašine
Brusne i rezne ploĉe
Htz,leţajevi,elektro materijal
Auto delovi i elektromotori
Ruĉni alat, nareznice, razvrtaĉi
Centar za veštaĉenja i procene, Novi Sad
66
Procena vrednosti imovine steĉajnog duţnika ''FOMG'' DOO u steĉaju
Razni gotovi proizvodi
Korpe za potrošaĉe
Kutije pepeljara
REKAPITULACIJA ZALIHA
Rb.
1
2
3
4
5
6
7
Naziv
SITAN INVENTAR
MATERIJAL
REZERVNI DELOVI
SITAN INVENTAR - ALATI - ŠABLONI
GOTOVI PROIZVODI
NEDOVRŠENA PROIZVODNJA
OŠTEĆENA ROBA
UKUPNO ZALIHE
Procenjena likvidaciona vrednost
EUR
RSD
16.971,20
1.931.348,02
18.913,35
2.152.367,60
4.570,78
520.161,62
4.028,40
458.437,96
17.407,00
1.980.942,72
12.645,50
1.439.076,87
118,00
13.428,58
74.654,23
Centar za veštaĉenja i procene, Novi Sad
8.495.763,37
67
Procena vrednosti imovine steĉajnog duţnika ''FOMG'' DOO u steĉaju
3.0 ZAKLJUĈAK
Nakon pregleda i identifikacije imovine steĉajnog duţnika ''FOMG'' DOO u steĉaju, utvrĊene su sledeće
trţišne vrednosti likvidacionom metodom, na dan 31.07.2013.god:
Rb.
OPIS
EUR
RSD
1. NEKRETNINE
740.615,00
84.283.097,92
2. OPREMA
285.261,00
32.463.129,69
3. TRANSPORTNA SREDSTVA
34.200,00
3.892.011,30
4. ZALIHE
74.654,23
8.495.763,37
SVEGA:
1.134.730,23
129.134.002,28
Gorenavedeni iznosi predstavljaju procenjenu trţišnu vrednost imovinskih pozicija. S obzirom na tehnologiju
proizvodnje i mašinski park koji se mahom sastoji od univerzalnih mašina odnosno imajući u vidu i mogućnost
demontaţe i preseljenja linije za galvanizaciju, ne postoji sinergetski efekat pojedinaĉnih vrednosti.
Drugim reĉima prodaja imovinskih celina zasebno ili u paketu (kompletna procenjena imovina) ne utiĉe na
procenjenu vrednost, a odluka o naĉinu prodaje zavisi od steĉajnog upravnika odnosno odbora poverilaca.
Uvidom u G list prepisa Lista nepokretnosti br. 14 K.O. Titel, upisana je hipoteka na svim nepokretnostima
(objekti od 1-12) u korist Republike Srbije-Ministarstva finansija-Poreske uprave-Regionalni centar Novi SadFilijala Novi Sad 1.
Procentualno uĉešće imovine na kojoj je konstituisano razluĉno pravo (hipoteka) u odnosu na ukupnu procenjenu
vrednost imovine steĉajnog duţnika iznosi: 740.615,00 / 1.134.325,23 x 100 = 65,2912 %
Procentualno uĉešće iznosa hipoteke odnosno razluĉnog prava u odnosu na ukupnu procenjenu vrednost imovine
steĉajnog duţnika iznosi: 14.314.663,41 / 129.087.912,66 x 100 = 11,0891 %
Centar za veštaĉenja i procene, Novi Sad
68
Procena vrednosti imovine steĉajnog duţnika ''FOMG'' DOO u steĉaju
Prilozi:
1. List nepokretnosti br. 14 K.O. Titel
2. Kopija plana
3. Inventarne liste
Centar za veštaĉenja i procene, Novi Sad
69
Procena vrednosti imovine steĉajnog duţnika ''FOMG'' DOO u steĉaju
I Z J A V A
Ovim se potvrdjuju sledeće izjave u vezi sa procenom vrednosti imovine steĉajnog duţnika ’’FOMG’’ DOO
U STEĈAJU, Novi Sad:
1. Liĉno smo izvršili pregled osnovnih sredstava, identifikaciju sa raspoloţivom imovinsko-pravnom i
tehniĉkom dokumentacijom i utvrdili stanje iste, kako je navedeno u proceni.
2. Ne postoji trenutni interesi, niti se namerava sticanje budućeg interesa u sredstvima, imovini ili
poslovnom interesu koji su predmet ovog Izveštaja o proceni.
3. Ne postoji liĉni interes niti pristrasnost procenjivaĉa na predmet Izveštaja niti prema stranama koje su
uĉestvovale u ovom Izveštaju o proceni.
4. Naša profesionalna nadoknada za izradu ove Procene nije ni na koji naĉin povezana sa iskazanom
vrednošću.
5. U skladu sa znanjem koje posedujemo i našim uverenjem, sve raĉunice i podaci sadrţani u ovom
Izveštaju, na osnovu kojih su izvršene analize, zakljuĉci i izneto mišljenje, taĉne su i korektne.
6. Ovaj Izveštaj o proceni vrednosti je pripremljen u saglasnosti sa opšteprihvaćenim meĊunarodnim
standardima procenjivanja IVSC po kriterijumu za procenu vrednosti MSPU1, kao i profesionalnim i
etiĉkim standardima.
Novi Sad, 24.07.2013.god
Centar za veštaĉenja i procene, Novi Sad
70
Download

I Z V E Š T A J