Na osnovu ĉlana 85. stav 4. Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik RS”, br. 135/04, 36/09,
– dr. zakon, 72/09 – dr. zakon i 43/11-US ) i ĉlana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni
36/09
glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US i 72/12),
Vlada donosi
UREDBU
O IZMENAMA UREDBE O VRSTAMA ZAGAĐIVANJA, KRITERIJUMIMA ZA
OBRAĈUN NAKNADE ZA ZAGAĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE I OBVEZNICIMA,
VISINI I NAĈINU OBRAĈUNAVANJA I PLAĆANJA NAKNADE
Ĉlan 1.
U Uredbi o vrstama zagaĊivanja, kriterijumima za obraĉun naknade za zagaĊivanje
životne sredine i obveznicima, visini i naĉinu obraĉunavanja i plaćanja naknade („Službeni glasnik
RS”, br. 113/05, 6/07, 8/10, 102/10 i 15/12), u ĉlanu 3. taĉka 4) briše se.
Ĉlan 2.
U ĉlanu 4. stav 6. briše se.
Ĉlan 3.
U ĉlanu 5. taĉka 4) briše se.
Ĉlan 4.
Naziv ĉlana i ĉlan 14. brišu se.
Ĉlan 5.
Naziv ĉlana i ĉlan 15. brišu se.
Ĉlan 6.
Naziv ĉlana i ĉlan 16. brišu se.
Ĉlan 7.
Naziv ĉlana i ĉlan 20. brišu se.
Ĉlan 8.
U ĉlanu 21. stav 1. menja se i glasi:
„Visina naknade iz ĉl. 7, 13. i 16a ove uredbe usklaĊuje se godišnje sa Indeksom potrošaĉkih cena prema
podacima republiĉke organizacije nadležne za poslove statistike.”
Ĉlan 9.
Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije.”
Broj:
U Beogradu, ________2012. godine
VLADA
PREDSEDNIK
Download

36/09 – dr. zakon, 72/09 – dr. zakon i 43/11